[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Stanisław Kleryka
tytuł:   O powyższeniu Zygmunta Augusta krolewicza na Księstwo Wielkie Litewskie
rok wydania:   1530strona: kt

1:
O Powyzſzeniu
2:
Sigmūta Auguſta krolewicza:
3:
na Kſieſtwo Wielkie
4:
Litewſké.
5:
1529.
6:
Item: O powyzſzeniu tegoz
7:
Sigmunta Auguſta: Krole=
8:
witza na Krolewſtwo
9:
Polſké. 1530.
10:
Przes Staniſlawa Klerikę
11:
Krolewſkégo.


strona: Av

1:
P
Ochwalon bądz wſzechmogąci panie
2:
Za twé ſwięte wielké ſmiłowanié:
3:
Ze kſięſtwo wielké Litewſké tako bacżiſz/
4:
Ze ie cżęſtim weſſelim pocieſzatz racżiſz.
5:
Po zwýtzięſtwiéch barzo znamienitich
6:
Wſzemu ſwiatu dobrze znakomitych:
7:
Ktoré otrzimali s kſiędza Moſkewſkégo/
8:
Y cżęſtokrotz s Tatarzina Przekopſkégo.
9:
Oto zas maią nowé weſſelé/
10:
Ktoré ijm przidawa ſertza wielé:
11:
Ze za pana otrzimali Krolewitza.
12:
Sigmunta Auguſta prawégo dziedzitza.
13:
Ktori ijdzie z domu wýſſokégo/
14:
Z pokolenia Iagellowégo.
15:
Krola po wſzē ſwiecie tak barzo ſlawneo
16:
Dla znamienitich tznot y vcżinkow iego.
17:
Ktorégo dom Buog tak vmiłował/
18:
Ze mu wſzitky dari zatznieyſze dał:
19:
Boiazń ſwoię/ ktora ieſt przodek mądroſci
20:
Rozum/ męſtwo/ chciwoſtz ku ſprawedli=
:
(woſci.


strona: A2

1:
Wſzak to nie ieſt taiemno nikomu/
2:
Czo za ludzie ijdą z tego domu:
3:
A iako rzecż poſpolitą miłowali/
4:
Władiſlaw y Ludwik to ſą okazali.
5:
Czoż ich kolwiek od pocżątku przeſzło/
6:
Zadnému s nich na tznotach niezeſzło:
7:
Krol Kazimirz/ iego ſzcżęſliwi ſinowie/
8:
Wſzitcy býli barzo tznotliwi panowie.
9:
Wſzakże nie dziw że tznotliwi býli/
10:
Bo ſie z dobré matky narodzili:
11:
Która býła roſzcżka rodu Ceſarſkégo:
12:
Przetoż narodziła owotzu dobrégo.
13:
Ale o tym może mowitz mało/
14:
Wſzak ſie to nam iawnie okazało:
15:
Ponieważ ſwiętégo z tego rodu mamý:
16:
Ktorégo pomocy cżęſto vżiwamý.
17:
Kroł dziſieyſzi naſz pan miłoſciwý:
18:
Ieſt y mądry y barzo tznotliwý:
19:
A iż bożą chwałę wýſſoce miłuie/
20:
Przeto mu ſie wſzitko fortunnie ſzantzuie.
A ijstrona: A2v

1:
Nietrzeba o tym powiedatz wielé:
2:
Zgromił wſzitky ſwé nieprziaciele:
3:
Iedný zwalćił wielkým nakładē y motzą/
4:
Drugé też rozumem za Bożą pomotzą.
5:
Acż ty pańſtwa od dawna ſłynęły:
6:
Wſzakże ninié prawie oſwitnęły:
7:
Za chwalebným/ mądrim ieo zachowanim
8:
Otrzimał cżeſtz/ ſlawę/ ſobie y pańſtwom
:
ſwým.
9:
Tego też tu wýſlowitz nieſzkodzi/
10:
Ze ſie barzo łaſkawie obchodzi:
11:
S ſwymi poddanymi ktorzi ſą powolni:
12:
A tym niefolguie ktorzi ſą ſwowolni.
13:
A każdy to może bacżitz po nim/
14:
Ze on wielką pilnoſtz cżini o tym:
15:
Abý iego poddani w pokoiu býli:
16:
Bý ſie iedno ſami k temu przicżinili.
17:
Czo ſie też doticże drugé ſtroný/
18:
Krola Sigmuntowé zatzné żoný:
19:
Ktora ijdzie z domu barzo wýſſokégo/
20:
Ieſt dzedzicżka kſięſtwa Mediolanſkego


strona: A3

1:
Ten iuż panem kſięſtwa Litewſkégo/
2:
Y też Krolem Krolewſtwa Polſkégo:
3:
Szcżedrze mu pan Buog pocżął Fortunę
4:
Dał mu w krotce kſięſtwo y korunę.
5:
Ieſt nadzieie owſzeyky niemało/
6:
Ze też ſzcżęſtzie będzie przinim trwało:
7:
Gdiż mu tak młodo pocżęło ſlużitz:
8:
Day go Boże y nam przi nim vżitz.
9:
Wielkim Kſiędzem za namową obrán
10:
Bo ſie o to pilnie ſtarał naſz pán:
11:
Abý kſięſtwo w tym rządzie zoſtawił:
12:
Ze bý potym iaky roſtirk niebýł.
13:
Lecż Polanie mądrzey vdziałali/
14:
Namowý od krola nie cżekali:
15:
Sami panowie o to proſili/
16:
Abý ſina Krolem vcżinili.
17:
Dwóy pożitek przi tym otrzimali/
18:
Bo y wiarę wielką okazali:
19:
Y vprzedzili wſzitky trudnoſci/
20:
Ktorich dzis widziémý ijndzie doſci.


strona: A3v

1:
Przitym ſzcżęſným obieraniu iego/
2:
Niebýło s nich żádnégo takégo:
3:
Ktorybý býł w tey radzie pobłądził/
4:
Znatz że to Buog duchē ſwiętym zrządił.
5:
Dobrze ſie nám z łaſky bożé ſtało/
6:
Ze ſie trudnoſtziam w cżas zabieżało:
7:
Tego ieſzcże trzeba w nowým panie/
8:
Abý býło dobré wýchowanié.
9:
Bo acż ijdzie z rodu ſzlachetnégo/
10:
Z dobré matky y z oytza dobrégo:
11:
Ktorzi w ſobie wſzitky tznoty maią/
12:
Ze też s każdym na ſwietzie zrownaią.
13:
A to ſie też nigdý nie przigodzi/
14:
Dobra iabłoń płonek nievrodzi:
15:
Wſzakże wýchowanié ieſt tey mocy/
16:
Może ſkazitz/ y wielé pomocy.
17:
Ale ſie możemý nitz nie ſtaratz/
18:
Vgodzi w to dobrze otzietz y matz:
19:
Zetz nám pana ſluſznie wýchowaią/
20:
Bo ze wſzech ſtron o tym pilnoſtz maią.


strona: A4

1:
Iedno o to wſzitcy Boga proſtzie/
2:
A za nam ſin przi oyttzu doroſtzie:
3:
Niemoże mietz tzwicżenia lepſzégo/
4:
Iedno biorątz prziklád z oytza ſwégo.
5:
W ktorim naydzie nabożēſtwo wielké/
6:
Wiarę/ rozum/ miłoſierdzie wſzelké:
7:
Stałoſtz/ miłoſtz poſpolitey rzecżi/
8:
Day to boże y ſin miał na piecżi.
9:
Dobrze ſie nam przi oytzu wodziło/
10:
Boże bý tak y przi ſinie býło:
11:
Wſzitcy býſmý na to przizwolili/
12:
Býſmý długo w tey Fortunie býli.
13:
Boże ktoris nam tę radoſtz ſprawił/
14:
Zes nas prziſzłych trudnoſci pozbawił:
15:
Zachoway we zdrowiu naſze paný/
16:
Oytza s ſinem/ y matkę s tzorami.
17:
Maciey Szarfenberk
18:
Wýpraſſował.