[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Powieść o papieżu Urbanie
rok wydania:   1514strona: +

1:
B
ył wrzymye Papyeſch: gynyenyem
2:
ban: then. yze ſzye bil wnorzyl wgrzech
3:
czyelyeſzny przepuſczyl nany myly bog
4:
nyemocz czyᾳſzkᾳ y ſzmyerteluᾳ on vſzna
5:
wayᾳcz yſz myal vmrzecz weſwal kſzo=
6:
bye: wſchyſztky Cardinali. Biſzkupi. y
7:
wſchyſtko duchowyenſtwo. y rzekl do=
8:
nych Mogy namyleſchn przyyaczyelye
9:
czo my za poczyechᾳ dayeczye gdiſch ya
10:
yvſch mam thako prᾳthko vmrzecz kto=
11:
rym grzechy mogymy czᾳſzkymy zaſluzyl
12:
wyeczne potᾳpyenye. A zadny gyemu
13:
natho nycz nyeodpowyedzyal yaczy gye
14:
den ſz duchownych. Caplan thegosch pa
15:
pyeza: barzo zabozny gymyenyem Ian.
16:
kthory rzekl donyego. Oczcze ſzwyᾳthy.
17:
y naboſzny czemu chczesch roſzpaczacz w=
18:
myloſzyerdzu bozym bozym A thedy rz=
19:
ekl donyego Papyeſch. czo my zapoczy=
20:
echᾳ dayeſch gdy ya yvsch the godzyny
21:
muſcha vmrzecz, a boyᾳ ſzye. yſz dla grze=
22:
chow mogych. będᾳ potᾳpyon Natich
23:
myast odpowyedzyal yemu Caplan ye=
24:
go. Oczcze ſzwyᾳthy. bᾳdᾳ po ſzmyer=
25:
czy thwoye mowyl trzy modlitwy nabo
26:
zne: y dufam (albo mam nadzyeyᾳ wmy=
+strona: +v

1:
lym bodze) yze przeſz thy modliſtwy bᾳ=
2:
dzyeſch poczyeſchon: y doſtᾳpyſch boſz=
3:
kyego myloſzyerdzya. A wthym papye=
4:
ſch ſamknᾳł rzecz. Pothym nathychmy=
5:
aſt polkᾳknᾳl on Capplan a klᾳczᾳcz py
6:
al naboznye paczyerz a ſpyawſchy: wſtał
7:
y mowyl thᾳ modlitwᾳ. kthowa yeſt py=
8:
wſcha
myedzy gynymij.
9:
O
Namyloſzczywſchy panye ieſu chri
10:
ste Szynu yedyny panny Marie Bog y
11:
czlowyek kthoryſz bᾳdᾳcz wtheſzklywo=
12:
ſczy. roſzlal pot krwawy zanaſz grzeſch=
13:
ne. nagorze Olywne Racz dzyſzya roſz=
14:
ſchyrzycz y offgyerowacz. thwoy krwa=
15:
wy pot. boga oczczv thwemu. nyebyeſz=
16:
kyemu. zathego czlowyecka. dzyſzya v=
17:
myerayᾳczego. kthory yeſtly wyſtᾳpyl
18:
naprzeczywko thwe ſzwyᾳthe myloſczy
19:
grzechy ſzwogymy a ſaſluzyl wyeczne po
20:
tᾳpyenye abiſz raczył tho odnyego odda=
21:
lycz. vczyny y day tho boze oczcze wyecz=
22:
ny. przeſz pana naſchego yeſu criſta ſzyna
23:
thwego. kthory ſtobᾳ zywye y kroluye
24:
wgyednoſczy ducha ſzwyᾳtego nynye y
25:
nawyeky przeſz konycza. Amen.


strona: +2

1:
Pothym. poklᾳkl thenſze Caplan. y
2:
pyal yeden paczyerz A pothym wſtawſ=
3:
chy. mowyl thᾳ wthorᾳ modlytwᾳ.
4:
O
Panye Ieſu chriſte. kthoryſz raczyl
5:
zanaſz vmrzecz nakrzyſchn ſzwyᾳthym y
6:
vczynyleſz doſzycz dostatecznye y ſvpel=
7:
nye bogu oczczv thewemu nyebyeſzkye=
8:
mu ſawſchyſtky naſche grzeehy. y poly=
9:
eczyleſz duſchᾳ twoyᾳ naſzfyᾳtſchᾳ bo=
10:
gu oczczv Raczy dzyſzya roſzchyrzycz y
11:
offyerowacz twoyᾳ gorzkᾳ ſzmyercz bo=
12:
gu oczczu nyebyeſſzkyemu ſathego th=
13:
ymraſz vmyerayᾳczego czlowyeka a ye=|
14:
mu ſzwyebodnye y laſzkawye odpuſczy=
15:
cz czokoly on grzechy ſwogymy zazluzyl
16:
tho raczy dacz: wyeczny boze oczcze: pr=
17:
zeſz pana naſchego yeſu criſta ſzyna thwe
18:
go. kthori ſtobᾳ zywye y kroluye nawye
19:
ky wgyednoſczy twego ducha ſzwyᾳte=
20:
go nynye y wyecznye przeſz koncza. Amen.
21:
Trzeczym raczem Poklᾳknᾳl. Caplan. y
22:
ſpyal yeden paczyerz A pothym wſtaw=
23:
ſchy mowyl thᾳ trzeczyᾳ modlytwᾳ.
24:
O
Panye Ieſu criſte. kthoriſz rzekl pr=
+ ijstrona: +2v

1:
zeſz vſta proroczkye. wyeczczny mylosczy
2:
vmylowalam czyebye wmogym ſzmylo=
3:
wanyu. przyczᾳgnᾳlem czye ksobye k=
4:
thora myloſcz czyebye ſczᾳgnᾳla ſzwy=
5:
ſzokoſczy nyebyeſzkye. wſzywoth panny
6:
Marie kthora myloſz pothym czyebye
7:
ſczᾳgnᾳla ſzchywota panny marie wpa=
8:
dol thego nᾳdznego ſzwyatha. kthora
9:
myloscz czyebye wſtrzymala trzy y trzy=
10:
dzyesczy lyath nathym ſzwyeczye. wk=
11:
torym ſznamyenyv: thwoye wyelkye
12:
myloſzy daleſz nam twoye naſzfyᾳtſche
13:
czyalo. ku pokarmu wyernemu: a twoya
14:
krew naſzfyatſchᾳ ku wyernemu pyczyv
15:
wkthorym ſznamyenyv twoye wyely=
16:
kye myloſzyy chczyaleſz bicz yᾳth wye=
17:
dzyon od yednego ſzᾳdzyego do drugye
18:
go y wkthorym ſznamyenyv twogye w=
19:
yelykye myloſczy chczyaleſz bycz ſzka=
20:
zan naſzmyercz. y vmrzecz nakrzyzn ybi=
21:
cz pogrzebyon: kthoryſz pothym wſtal
22:
wyernye ſzmartwych y vkazaleſz ſzye th
23:
woye naſzfyᾳtſche maczcze. y wſchyſzt-
24:
kym apoſtolom ſzwyᾳthym wkthorym
25:
ſznamyenyv myloſzczy thy moczᾳ ſzwo=
26:
yᾳ wlaſzuᾳ wſtᾳpyleſz wuyebe. y ſzyed=


strona: +3

1:
zyſch naprawyczy boga oczczya thwe=
2:
go uyebyeſzkyego. y ſzeſzlaleſz ducha ſw=
3:
yᾳthego wſzyercza apoſtolſzkye. y wſzy=
4:
erczya wſchytkych thych kthorzy mayᾳ
5:
naedzyyᾳ wthobye. y wyerzᾳ wczyᾳ.
6:
Przeſz tho ſznamyᾳ thwoye wyeczne m=
7:
yloſzczy. raczy dzyſzya otworzycz nyebo
8:
twoye. a racz odpuſczycz themu vmye=
9:
rayᾳczemu czlowyekowy wſzchyſtky ye
10:
go grzechy y przymy yego wkrolewſt=
11:
wo. thwego oczcza nyebyeſzkyego yſz by
12:
ſtobᾳ mogl krolowacz mynye y nawye=
13:
kye przeſzkonycza. Amen.
14:
P
Othym gy Caplan modlitw ſwo=
15:
gich dokonal. wthym vmarl Popyeſch
16:
gymyenycz. urban po ktorego ſzmyerczy
17:
oczyekawal on tho Caplan. az do trzecz=
18:
ye godzyny. Pathym po trzech godzy=
19:
nach vkazal mu ſzye papyeſch barzo my=
20:
lye y laſzkawye y kthemu theſch poczye=
21:
ſchnye. Oblycze yego bilo yaſzne yako=
22:
by Szloncze a yego odzyenye yaſzne ya=
23:
ſzkoby ſznyeg. y rzekl do onego Caplana.
24:
moy myly ſzynu. ya kthorym byl myal
25:
bicz ſzyn wyecznego pothᾳpyenya. ſta
+ iijstrona: +3v

1:
lem ſzye ſzynem wecznego ſzbawyenya.
2:
Bowyem. Gdyſz thy mowyl pyrwſchᾳ
3:
modlitwa. thedy odpadli odemnye wſz=
4:
chyſztky grzechi. yakoby deſcz ſnyeba.
5:
a gdyſz thy mowyl drugᾳ modlitwa the=
6:
dym ya byl oczyſczyon. proſzſtho yako
7:
ſzlothnyk czyſczy ſzloto wyelykym y go=
8:
rᾳczym ognyv abowemech ya thedy bil
9:
oczyſczyon prezeſz wyernᾳ ſzkruchᾳ. A
10:
pothym gdyſz thy mowyl trzeczyᾳ mo=
11:
dlitwa. thamoch wydzyal nyebo otwor=
12:
zone. y pana ieſuſa. ſtoyᾳczyego. napra=
13:
wyczy boga oczczb kthori do muye rz=
14:
ekl. Podz. Thobye odpuſczony ſzᾳ grze=
15:
chi twoye wſckythy podz wkrolewſtwo
16:
oczcza mego wktorym bᾳdzeſch ſzemnᾳ
17:
nynye y nawyeky przeſz konycza. a wth=
18:
ym gdy pan ieſus thy ſzlowa mowyl ro=
19:
ſzdzyelyla ſzye duſcha moya ſczyalem mo=
20:
gym. a augelowe bozy wyedly yᾳ wch=
21:
walᾳ wyeczuᾳ y wyeczne weſzelye. Gdy
22:
Caplan. thy ſzlowa vſzliſchal. rzekl do
23:
Papyeſza O oczcze ſzwyᾳthy. ya nyeſz=
24:
myem thakych rzeczy. nykomu po wye=
25:
dzyecz any obyawycz. bowem mnye ny=
26:
kt nyebᾳdze wyerzyl. Otpowyedzyal


strona: +4

1:
gemu Papyeſcz: zaprawdᾳ powyedam
2:
thobye yze podle mᾳye thuta ſtogy ang
3:
yol bozy. ktory napyſzal thy trzy modli=
4:
twi ſzlothym pyſzmem. ku poczyeſche=
5:
nyv wſzchytkym lyvdzyom grzeſchnym
6:
Bo aczkowyek by nyektory czlowek v=
7:
czynyl wſchyſztky grzechy ſzwyatha th=
8:
ego a yeſtli by thy trzy modlitwi bili mo
9:
wiony przy yego ſzkonanyv. thedy mu
10:
bᾳdᾳ odpuſczony wſzyſchthy. A yeſtli
11:
by nyektora duscha. myala czyerpyecz
12:
wczyſczyv az do ſzᾳdnego duya. thaka
13:
przeſz thy modlitwi bᾳdzye wyſzwolo=
14:
na. A nat tho ktory koly czlowyek ſzliſ=
15:
chy cziscz thy modlitwi. then nyemoſze
16:
ſzgynᾳcz ſzlᾳ ſzmyerczᾳ Theſch. wkto=
17:
rym koly domu będᾳ czczony. wthakym
18:
nyemoze ſzye vrodzycz zadna dzyeczyᾳ
19:
martwe. A przeſzto weſzmy thy modlit=
20:
wy. y nyeſzy ye do koſzczyala ſzwyᾳtego
21:
pyotra a zawyeſzy ye w kaplyczy kthora
22:
rzeczona yeſt wnyebo wſzyᾳczya panny
23:
Marie. ku pewnemu poczyeſchenyv w=
24:
ſchytkym lyvdzom ktorich modlitwi w
25:
ſchelky czlowyek kthory będzye wgrze=
26:
achn
ſzmyertelnym. then gych wydzye=
+ iiijstrona: +4v

1:
cz any oglᾳdcz moze Theſz wſcheliky cz=
2:
lowyek ktorykoli czczye albo ſliſchy czi=
3:
ſcz thy modlitwi. then ma odpuſta cztir=
4:
zy ſta lat y thyſzyᾳcz dny przeſz ktore by
5:
myal czyrpyecz wczyſczv za wystᾳpy
6:
ſzwoye. yeſcze nat tho wſchyſztko. ktory
7:
koly czlowek czcze albo ſzliſchy czyſz thy
8:
modlitwi themu bᾳdzye wſzyawyona
9:
godzyna ſzmyerczy yego. Tho nam racz
10:
dacz bog oczyecz. y Szyn y duch ſzwyᾳ=
11:
thy wſzyczczy kthorzy thego pozᾳdacz=
12:
ye rzeczczye naboſznye. Amen.