[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jakub Ostrowski
tytuł:   Epithalamium
rok wydania:   1590strona: kt

1:
IAKVBA OSTROWSKIEGO.
2:
EPITHALAMIVM
3:
Ná weſele
4:
IEGO M. PANA IANA ZRVSCA,
5:
Bránickiégo: Stároſty Niepolomskiego,
6:
Lowczégo Ziemie Krákowskiéy, etc.
7:
Królá IeoM. Dworzániná
8:
etc.
9:
Y Iey M. Pánny Anny z Mirowá,
10:
Myßkowſkiéy.

11:
grafika
12:
W Krákowie
13:
W Drukárni Lázárzowéy/ Roku Páńſkiego
14:
1590.


strona: ktv

1:
Memu Miłośćiwemu Pánu,
2:
IEO M. PANV IANOWI Z RVSCA, BRANICKIEV,
3:
Stárośćie Niepołomskiému, Lowczému Ziemie Krákowſkiéy, etc.
4:
Krolá Iego M. Dworzáninowi. etc.

5:
P
Oſyłam w twóy dom Muzy/ o Sároſto Zacny/
6:
Którym/ by niezábieżał w drodze kto niebáczny/
7:
Záiédź w drogę z ochotą/ gdyż ći to przyſtoi/
8:
A okaż im chętną twarz/ niech vznáią twoi/
9:
Ze wdźięcznym gośćiem będą: á mnie przy nich ſwégo/
10:
Nie wzgardzay piſorymá/ ácz w prawdźie błáhégo.
11:
Iákub Oſtrowſki.


strona: A2

1:
EPITHALAMIVM.

2:
P
Rzybądź/ wſzelkiéy muzyki cny miſtrzu/ Apollo
3:
Do téy gromády z Lyrą/ á zágray weſoło.
4:
Ty roſkaż/ boś w tym władny: Niech iedni śpiéwáią
5:
Iednoſtáynémi głoſy: á drudzy niech gráią/
6:
Bądź w lutnié wieloſtronné/ ſłodki głos dáiącé/
7:
W cytry/ w gęśle/ część w árfy/ część w cymbały brzmiącé:
8:
W regały róznoſtróyné/ w rozmáite piſczele/
9:
W ſztorty/ Flety/ Kornety/ y w inſzych dość wiele/
10:
W bębny/ trąby/ niech gráią. Lecz nie ták iák bywa/
11:
Kiedy Mars vzbroiony ſwé igrzyſká miéwa.
12:
Nieták iáko więc ſłycháć/ gdy Grádyw odźiany
13:
W żelázny ſtróy/ śmiertelné w boiu śieie rány.
14:
Ale ták/ iáko zwykło nowo obránému/
15:
Ráduyćie ſie śpiéwáiąc małżonkowi cnému.
16:
A wy o zacné Muze/ w ſławnym Helikonie/
17:
Gotuyćie wieńcy zdobić/ iego głádkié ſkronie.
18:
Przygotuyćie łóżnicę/ w któréy on ofiáry/
19:
Słuſzné Cyprydźie odda zá tákowé dáry.
20:
Zgotuyćie nowy Tálam z obićia drogiégo/
21:
Przyſtrzębćie złotem zewſząd/ bowiem godźien tego/
22:
Zacny náwſzem Stároſtá/ by po wieczné látá/
23:
Słynął iego chwálny ſlub/ poki ſtáie świátá.
24:
Ia ſie do was przymiéſzam z podłym rymem moim/
25:
Który niech zá zrządzeniém będźie/ porſzę/ twoim
26:
Apollo: bądź gotowy z twą lutnią weſołam/
27:
Przygráwáć/ bo ſam temu bez ćiebie niezdołam.
28:
Niechay ſpółecznie známi y Muze śpiéwáią
29:
Oblubieńcowi cnému/ wdźięczny rym oddáią.
30:
A ty śliczna Errato/ weź do ręku złotą
31:
Cytrę/ á bądź gotowa wygráwáć z ochotą/
32:
Nie Marſowé zabáwy/ áni Oryzony
33:
Niebieſkié ſławić/ bijąc w ſwoie wdźięczné ſtróny:
A ijAnistrona: A2v

Epithálámium.
1:
Ani to/ iáki był dźiał/ w niebie miedzy trzemi
2:
Potomki/ prze złą zazdrość/ z ſobą niezgodnémi:
3:
Iák w niebie Iowis vśiadł/ Neptun w Oceanie/
4:
Wulkan w piekle co każe/ to ſie wſzyſtko ſtánie:
5:
Ni to/ przecz znikłá Troiá/ że gwóli Helenie/
6:
Nie o tym wſzyſtkim wydáy ſwoie ſliczné pienie.
7:
Ale to wygray wdźięcznie: iáko Wenus/ dwoie
8:
Dźiśia ludźi póymuie/ w ślubné iárzmo ſwoie:
9:
Zacnégo IANA ZRVSCA/ z rodu y z dźielnośći/
10:
Z cnót przyrodnych/ á w ſpráwách oſobnéy bácznośći.
11:
Zonę iemu ślubioną/ którą iáko trzebá/
12:
Przyſzláchćiły ozdobnie/ iéy życzliwé niebá/
13:
ANNę Z MIROVVA/ którą zacny ród y cnotá/
14:
Vrodá/ obyczáie/ áż pod ſámé wrotá
15:
Górolotnégo domu/ wynoſzą bez miáry/
16:
Gdyż y ztámtąd wynioſłá wiekopomné dáry.
17:
Z zacnych/ zacni/ zacnémi po wſzé látá będą/
18:
To dwoie/ gdy ná łáwie małżeńſkiéy vśiędą.
19:
MVZÆ PARNASKIE.

20:
W
Chodź zacny oblubieńcze do Tálámu ſwégo/
21:
Tyś bo ſam godźien dźiśia Páłacu tákiégo.
22:
Wchodź z tryumfem/ z rádośćią/ ćiebie ſám vſłáné
23:
Loże czeka/ od nas iuż dawno zgotowáné.
24:
My ná ćię z roſkazánia Phœbego czekamy/
25:
My tobie ſám z vćiechą twóy kleynot oddamy.
26:
Którégo wielomożny Bóg vżyczył tobie/
27:
Kto táki/ by nieżyczył ſczęśćia tego ſobie?
28:
Pokiś młod/ twa zabáwá y koroná głowy/
29:
W kłopotách/ y w twych troſkách rátunek gotowy/
30:
Dom twóy zdobiąc/ á nád to potomká zacnégo
31:
Zoſtáwi/ którym ſie ty/ wieku iuż ſtárégo
Vćieſzyſzstrona: A3

Epithálámium.
1:
Vćieſzyſz. W ſczęśćiu/ w żalu/ będźieć tá podporą/
2:
W chorobie/ bądź w fráſunku/ tá pomocą ſkorą.
3:
Nieprzedáné to ſkárby/ któré ſam Bóg dáie/
4:
Kto dźiś nád ćię ſczęśliwſzy w pośrzodku téy zgráie?
5:
Ty dźiś zá towárzyſzá bierzeſz ſobie onę/
6:
Zdawná Zacnégo gniazdá MYSZKOVVSKICH cną żonę/
7:
ANNę Z MIROVVA. A my pánny z Helikonu/
8:
Tobie tego życzymy/ byś górnégo Thronu
9:
Doznał we wſzem pomocy Iowiſzá władnégo/
10:
Máiąc ták drogi kleynot podle boku ſwégo.
11:
Y żył w ſczeréy miłośći látá nieprzetrwáné/
12:
Iáko dwoie od Bogów ná gody wybráné.
13:
Zyy długo á z vćiechą: ták niewyrodnémi/
14:
Wiecznie w ſławie będźiećie y z potomki ſwémi.
15:
Zyy długo: á ten od nas vpominek máły/
16:
Prziymi Zacny Stároſto/ ZYY w MILOSCI STALY.
17:
SATYR
18:
z Niepołomſkiéy Pußcze.

19:
Z
Ebrawſzy ſie do kupy/ póydźiem won kray miły/
20:
Lecz nie tám gdźie Silenus pod wieczór vpiły
21:
Dźiatkóm báśnie powiedał/ z czego páłac górny
22:
Vſklepion/ iák w nim doſtał páńſtwá Iowis ſporny:
23:
Ale tám/ kędy biała rzeká toczy piány/
24:
Pod ſławné y podziś dźień Grákuſowé śćiány.
25:
Bo tám/ co wſzędźie ſłycháć/ ſławné czynią gody/
26:
Ná któré póydę/ áczem nie dwornéy vrody.
27:
Bywałem bo v Xiążąt/ v Królów przed láty/
28:
Teraz póydę/ ſwádźiebnéy choćia niémam ſzáty.
29:
To wiém/ że nie zepſuię dobréy myśli y ia/
30:
Wiém co pełna/ dobra myśl/ wiém co Cornelia.
31:
Choćem dźiwnéy poſtáwy/ choć wſzytek koſmáty/
32:
Vmiém ſie téż záléćić/ choćiażem rogáty.
A iijTeżemstrona: A3v

Epithálamium.
1:
Téżem piérwéy iák wiéćie/ vchodźił zá Bogá/
2:
Y teraz iść ná gody/ niezdami ſie trwogá.
3:
Póydźiem: Wy wprzód Dryades/ á przy was około/
4:
Niech idą Fauni/ gráiąc ſwé pieśni weſoło.
5:
Iedno w tym trzebá rády/ kiedy tám prziydźiemy/
6:
Co mu więc zá podárki proſzę przynieśiemy:
7:
Bo tám ieſt táki zwyczay/ że káżdy onemu/
8:
Ráduiąc ſie niezmiernie małżonkowi cnemu/
9:
Iedni złoto oddáią/ drudzy roſtruchany/
10:
Drudzy ſtróy świétny/ złotem ná konie vdźiany.
11:
Wy miáſto pereł drogich/ y miáſto świétnégo
12:
Kruſzcu/ oddayćie wieniec z kwiéćia rozlicznégo/
13:
Który ozdobą będźie/ iego głádkiéy głowy:
14:
A ia téż z vpominki tuſz będę gotowy.
15:
Oddam mu wdźięczné Rymy/ któré áż z zacnégo
16:
Wynikły Helikonu: á té gwoli iego.
17:
Wiem/ że ſie nie powſtydzę zá té dáry moie/
18:
Wy téż iáko naylepiéy zdóbćie wieńce ſwoie.
19:
Idźmy iuż niemieſzkáiąc/ bo y ſam Apollo/
20:
Dawno poſzedł śpiéwáiąc z Muzámi weſoło.
21:
PIESN.

22:
I
Enſtwo ſkłádam. Czás wyſzedł/ pókimći hołdował/
23:
Myśli prze ćię nieſkromnych/ bowiem pohámował/
24:
Kleynot mnie oddány/
25:
Który zgoił rány/
26:
Y ból nieuśmiérzony/ od ćiebie zádány.
27:
ANi łuk twóy/ ácz ſrogi/ nieprzemoże tego/
28:
Ni ſtrzały/ by mię mogły przywieść do pierwſzégo
29:
Trapienia z miłośći/
30:
Którégo mé kośći
31:
Biedné dotąd vczuły/ nieznáiąc lutośći.
Zbraniáćiemstrona: A4

Epithalamium.
1:
ZBRAniáćiem tego niemógł/ bo któż ieſt ták ſtały/
2:
By go twé możné władze zhołdowáć niemiáły?
3:
Czego nielituię/
4:
Bo to teraz czuię/
5:
Czymem ſie przedtym dręczył/ teraz ſie lekuię.
6:
NIC mi o przeſzłé/ áczem doznał ná ſie trwogi/
7:
Lecz teraz ſnádnie mogę vśieść miedzy bogi:
8:
Bo cóż ieſt więtſzégo/
9:
Od ſczęśćia możnégo/
10:
Iáko gdy kto doſtánie człeká pożądnégo?
11:
grafika