[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Rozmowa lwa z kotem
rok wydania:   1548strona: 391

1:
Koth zelwem rosprawia
2:
o swobodzie a o niewo
3:
ly

4:
Koth prziſſedſſi do lwa
5:
do krati mowy

6:
Wei wey tocz iakiſz zkraſni pan
7:
Abo rotmiſtrz albo heitman
8:
A czos teſz znaſſego rodu
9:
Naſſi gorą chwala bogu
10:
Bo ogoń twarz i poſtawa
11:
Poſzrzenie i kazda ſprawa
12:
Kto zna niechai kazdi powie
13:
Yz podobno ku kotowi
14:
Alie gdzies wroſkoſſi bilo
15:
Yze ſie tak wirodzilo
16:
Liew

17:
Czo to za licha beſtia
18:
Tim ogonkiem tak vwiya
19:
A liczi ſie nam bicz wrodzie
20:
Sſkoda tego tey vrodzie


strona: 392

1:
Bo ta tvarz tego niegodna
2:
Ku diablu barzo podobna
3:
Widzę ochotę poſtawę
4:
Alie welbie plochą ſprawę
5:
Bo czi drobni ten kſtalt maią
6:
Poſtawą ſie nadſtawiaią
7:
Ano kazdego po ſkorze
8:
Znacz chocz ſie wſpina ku gorze
9:
Koth

10:
Y ti niebaczie wczo dufaſs
11:
Yz wtei klozie ſiedzacz dufaſs
12:
Prziczitass mi wſroſt vrodę
13:
Aliecz i ia tobie mogę
14:
Bocz teſz tu wſſiczko po diablie
15:
Choczias na mię wſkoczil naglie
16:
Bo wſroſt pochod i poſtawa
17:
Znaczi iz tu dziwna ſprawa
18:
A kazda rzecz tu zoſobna
19:
Nicz kdobremu niepodobna
20:
A proſta to na to gloza
21:
Bo to znaczi ta twa kloza


strona: 393

1:
Bo tak ſwowolne chowaią
2:
Czego dobrzi niemiewaią
3:
Ya acz czi ſie zdam bicz ſmieſſni
4:
Abo iaki niepoczeſni
5:
Nigdi na to hardzie niekaſz
6:
A nikogo lekcze niewaſz
7:
Bo ſie czaſem więczei wliewa
8:
Tam gdzie ſie kto nienadziewa
9:
A zwlaſſcza kto na ſwobodzie
10:
Wolnieiſſi wkazdei przigodzie
11:
Bo trudno fukacz nieboze
12:
Kto ſam ſobie niepomoze
13:
Y baran bi wilka vbodl
14:
Bi mu go związawſſi prziwiodl
15:
Y ti aczes pan zſtą glową
16:
Aliecz teſz mnie kotkiem zową
17:
Abis wiedzial czo to ieſt koth
18:
Powim czi to a prawie wlioth
19:
V nas kazdego zufalcza
20:
Bi nad czię bil na dwa palcza
21:
Ktori iedno ſplochą glową


strona: 394

1:
To kazdego kotem zową
2:
A wierz mi iz to wielkie pliemię
3:
Bo to barzo pelne ſiemię
4:
Zaczni to dzis dom na ſwieczie
5:
Pelno go wkazdim powieczie
6:
Skakali bi i liewkowie
7:
Gdi ſie zidą czi ſtriyowie
8:
Bo tam nienaidzie doctora
9:
Gdi opadną glowa chora
10:
Wierzmie zadni nierozwiedzie
11:
Tak rano iak po obiedzie
12:
Liew

13:
O nieboze kotku lichi
14:
Trzebali tobie tey pichi
15:
Wſſak gdi bi ſie liew zatoczil
16:
Sto bi takich lapą ſtloczil
17:
Czudzim ſie przezwiſkiem chlubiſs
18:
Tim ſwe niedoſtatki gubiſs
19:
Anocz to nicz niepomoze
20:
Przedſies ti kotkiem nieboze


strona: 395

1:
Bo i w karmiecz to więcz biwa
2:
Iſz ſie chlop krolem naziwa
3:
Alie go patrzai pochwili
4:
Barzo więcz krol ſwoi ſtan zmili
5:
Bo kiedi go korunuią
6:
Sſpetnie mu po lbie harczuią
7:
A za taką plochą ſprawą
8:
Nieraz krol będzie pod lawą
9:
Y ti ſie mieczeſs tą mową
10:
Yz zufalcza kotem zową
11:
Kręczącz czi kotowie ſſiyą
12:
Kiedi ſobie więcz podpiyą
13:
A ziedna to lieda rzeczą
14:
Bo iuſz ma nań kazdi pieczą
15:
Lacznocz tobie o tim gdakacz
16:
Yz czi wolno wſſędzie ſkakacz
17:
Alie bi mie nie ta krata
18:
Poznal bi wnet literata
19:
Bo bich czie wnet tak przegadal
20:
Bodai biſz tey ſkorki nieſtradal
21:
Zapomnial bis miſſi lowicz


strona: 396

1:
Bo nievmieſs ſpany mowicz
2:
Koth

3:
Y tucz ia teraz panſtwa nieznam
4:
Yz tam ſiedziſs wtei klozie ſam
5:
Aliecz to ſnacz panſka roſkoſs
6:
Siedziecz iako wgniazdzie kokoſs
7:
Acz ia barzo drogo placzą
8:
Yz ſwobodę za to traczą
9:
Ktorą czo rozum miewaly
10:
Nad zloto oſſaczowaly
11:
Bo czaſem wierę o glodzie
12:
Liepſſi ziwot na ſwobodzie
13:
Niſz wroſkoſſi a wniewoli
14:
Barzo więcz wtim glowa boli
15:
A marnie to kazdi placzi
16:
Kto prze pichę wolnoſcz traczi
17:
Yednim grzoſſi drugim ſmieſſi
18:
A rzadko gdi ſie czim czieſſi
19:
To iedno iſz zwirzchnoſcz maią
20:
Iſz ſie im drudzi klaniaią
21:
A zdalieka pochliebuią
22:
Bo ie zboiaſzni miluią


strona: 397

1:
A wierz mi liewku nieboze
2:
Yz to lieda kto miecz moze
3:
Bo ſie tak ſwiat dawno wazi
4:
Moznieiſſi ſlabſſego dlazi
5:
Y iacz bich teſz znaliaſl ſwego
6:
Chocz mię widziſs tak liek
7:
Biezącz prze demną bi Turczi
8:
Gronoſtaie miſſi ſzczurczi
9:
A gdi bis w kronicze poczedl
10:
Więczei bis tam tego naſſedl
11:
Czo moy przodkowie bily
12:
Y iako teſz przewodzily
13:
Bo ieden v Iaczimirza
14:
Zbodl bil cziſtego riczerza
15:
Acz ſie przed nim barzo plawil
16:
Malo go duſſe niezbawil
17:
A czo tego potim bilo
18:
Silacz bi ſie wiliczilo
19:
Liew

20:
Nieſſaliei oto mili koczie
21:
Czo ſie chlubiſs o tim bloczie
22:
Slichalcziem ia czo to biwa
23:
Gdi więcz kto tę ſprawę miewa


strona: 398

1:
Przecziągną powroz przes wodę
2:
A pewnie komu na ſſkodę
3:
Prziwiązą kota v koncza
4:
Zdrugą ſtronę drugi goncza
5:
Daway daway zawolaią
6:
Za powroz wſſitczi chwitaią
7:
To ſie pan ani obaczi
8:
Gdi ſie aiwo przemknącz raczi
9:
Niewie czo rzecz ſſaloni trup
10:
Lapa brzegu a wola hup
11:
Wiwliecze chwaſtu na ſobie
12:
Więcz ſie tu ſtoiącz wleb ſkrobie
13:
Albocz mię tu diabel przignal
14:
Bo bich ia bil tak niepliwal
15:
Otrząſa ſie bi wlazni bil
16:
Ano ſie tak nachilkiem zmil
17:
Y odidzie ſtą nadzieią
18:
Choczia ſie lotrowie ſmieią
19:
Yſz bi im kot tak ſam wladal
20:
A iz mu nikt niepomagal
21:
Zalozi ſie i drugi raſz
22:
Przedſie go nieminye zli raſz


strona: 399

1:
A czegoſz ſie ti tu chwitaſs
2:
A czo ſobie to prziczitaſs
3:
Zlie bi bilo o twey moczi
4:
Gdi bis tam nimal pomoczi
5:
Wierz mi kotku iz bis pliwal
6:
Tam kędis pirwei niebiwal
7:
Koth

8:
Witai mi to na proſtaka
9:
Tak vlowicz nieboraka
10:
Witai to na tim vgonicz
11:
Kto ſie nievmie obronicz
12:
Takczi o tim dawno mowią
13:
Yſz za wiechą dudki lowią
14:
Niewadzicz teſz i przeſz nogę
15:
Kiedi wręcz ſproſtacz niemogę
16:
A wzdi zſkotkowey prziczini
17:
Niechze to ſprawi kto ini
18:
Bo tu nawiętſſi rozum znacz
19:
Kto niemoze moczą ſproſtacz
20:
Yſz wimiſly fortel iaki
21:
A tocz ſą rozumu znaki
22:
Alie kto moczą przemoze
23:
Yſz ſie obronicz nie moze


strona: 400

1:
Tam teſz po rozumie malo
2:
Gdi ſie czo gdzie moczą ſtalo
3:
Bo i wol gdi ſie powaly
4:
Tedi ſlabi plot obali
5:
Y ti iſz dufaſs w ſwei moczi
6:
Więcz nienabiwaſs pomoczi
7:
Aliecziem ia liewku ſlichal
8:
Zeſz ſie teſz ti gdzieſ kura bal
9:
A to ieſt zſproſtna beſtia
10:
Niepoczeſſnieiſſa nizli ia
11:
Liew

12:
Spatrzai kiedi przeſtrzaſz mię im
13:
To oglądaſs czo ia vmim
14:
To obacziſs mili brachu
15:
Ze ti i kur będzieſs wſtrachu
16:
Alie wieſz iako to bilo
17:
Gdi ſie o tim zamowilo
18:
Zmowili ſie czi kuglarze
19:
Czo to czitaią harbarze
20:
A mowily na to piſſnie
21:
Yze to naliezli wpiſmie
22:
Yze ſie liew kura boi


strona: 401

1:
Gdi go huirzi dziwi ſtroi
2:
A iz to ma ſprzirodzenia
3:
Lękacz ſie tego ſtworzenia
4:
Patrzaize tu mey zacznoſczi
5:
Czo w tim vroſlo zazdroſczi
6:
Wnet ſie ich kilka zebralo
7:
Zacz tey burdi bilo malo
8:
Yeden przed drugim vkradaiącz
9:
Mnimaly bich ia bil zaiącz
10:
Bi tim ſlawi nabiwaly
11:
Yze lwa kurem ſtraſſily
12:
A tak o tim rozumiely
13:
Yz tim ſila wigracz miely
14:
A iz zacznieiſſi bicz muſi
15:
Kto ſie o nierownie kuſi
16:
Więcz ſie na to tak ſtroily
17:
Bi na ſiem poſli wiprawily
18:
Y od ſliachti i dworzanie
19:
A barzo tak dob nanie
20:
Yſz ſie wtim nieobaczily
21:
Czo stim vczinicz raczily
22:
Yakaſz to biwa robota
23:
Gorzei nizli cziągnącz kota


strona: 402

1:
Chocziacz to ſtare blazenſtwo
2:
Alie więtſſe podobienſtwo
3:
Chlopa kotu przeſz bloto wliecz
4:
Niſz lwowi przed kurem vcziecz
5:
Alie wrzecz ſie niezawodzącz
6:
Ku konczu richlo przichodzącz
7:
Vprzedzil dworak proſtaka
8:
Ziemianina onego zewſi nieboraka
9:
Czo teſz to chczial przechorką bicz
10:
Yz lwa ſtraſſil tim ſie chlubicz
11:
Bowim to ſtara nowina
12:
Ma dworak nad ziemianina
13:
Acz ſie niebilo pocz kwapicz
14:
Liepiei bilo ten czas zapicz
15:
Abo piſaną zaigracz
16:
Niz ſie zlewkiem wti ſprawi wdacz
17:
Acz ich tu niechczę mianowacz
18:
Aliecz ie potim będzie znacz
19:
Bo ſie ſami będą kliepacz
20:
Czi proſtaczi dai im pſia macz
21:
Bo ten nawięczei nabredzil
22:
Czo ſkurem wſſitki vprzedzil


strona: 403

1:
Bom ia ieſſcze bil o glodzie
2:
Gdi ie vcziekl wtim zawodzie
3:
A mniey bi bilo bieſiadi
4:
Bi bil potrafal przeſz obiadi
5:
Snadz bich bil ſpokoiem ſiedzial
6:
A okurach bich bil niewiedzial niedbal
7:
Przibiezal diſſącz do krati
8:
Wdzial na ſie iakies offnati
9:
Mnie ſie chczialo wten czas kęſacz
10:
A on począl kurem ſtrzęſacz
11:
A zas tu lewku ſrom czie teraſz
12:
Patrzai na ten zadni obraſz
13:
Widzącz one ſproſne bidlo
14:
Popadlem kura za ſkrzidlo
15:
Bo bich bil obiema ſproſtal
16:
Bich bil i ſamego doſtal
17:
Porzezal bich mu bil kabat
18:
Boday ſie niepadal ofnat
19:
Tu dopiero gdim obaczil
20:
Yſz ſie wten bląd tak wdacz raczil
21:
Stoy patrzi wierczi piętą
22:
To maſs beſtią przekliętą


strona: 404

1:
Trzebali lwa ſtraſſicz kurem
2:
Mnimial bi to chodzil ſturem
3:
Tu ſie nieborak zaplonąl
4:
Bi więcz wielkiei wodzie tonąl
5:
Patrzi ieſli kto niewidzi
6:
Niewie czo rzecz czo ſie wſtidzi
7:
Ano ſie ieſt czego wſtidzicz
8:
Bo kazdi będzie tim ſſidzicz
9:
Y pokutowacz do roka
10:
Yz marnie zgubil proroka
11:
Wktorim ſie ludzie kochaią
12:
Po nim ſluſſne czaſi znaią
13:
A to ziſka wtim oblowie
14:
Yſz go kazdi kurem zowie
15:
Bo on czo harczowal wbloczie
16:
Y dzis go wolaią koczie
17:
A będzieli mial panięta
18:
To iſczie pewne koczięta
19:
Tilko iedno wſſitko maią
20:
Yſz ſie wſtidem zapalaią
21:
A tak dobrze ſie rozmiſliacz
22:
Na kazdą rzecz czo maſs dzialacz


strona: 405

1:
Bo kto prędko wczo wſkakuie
2:
Rzadko tego niezaluie
3:
Y mądrzi tak navczali
4:
Abismi ſie rozmiſliali
5:
A rozumu ſie radzily
6:
Czo biſmi potim ſprawily
7:
A tak braczie kotku mily
8:
Zacznieiſſicz to niſz ti bily
9:
Czo ſie o lewka kuſily
10:
A ze wſtidem precz muſily
11:
Widzącz zes zſſalona glową
12:
Niewieſz ze lwa krolem zową
13:
Koth

14:
Widzę wielies natim wigral
15:
A ktos czie tak koronowal
16:
Siedzisſ wklozie bi ſſaloni
17:
A iam wolien na wſſe ſtroni
18:
Zes kura ziadl tim ſie chlubiſs
19:
Vczinicz to i proſti lis
20:
Y iabim ſie on po kuſil
21:
Wierz mi ze bim go vduſil
22:
Nędznecz to kroleſtwo twoie


strona: 406

1:
Snadz lepſſe kotaſtwo moie
2:
Nieſtrzegą ſie mnie nicz ludzie
3:
Smieią ſie lichei obludzie
4:
A przed tobą vcziekaią
5:
Yſz czie okrutnikiem znaią
6:
Ano to iuſz nędzni ziwot
7:
Kto ſie wda wtaki klopot
8:
A podobien ku obludzie
9:
Kogo ſie więcz ſtrzegą ludzie
10:
Bo czi naliepſſi ziſk maią
11:
Czo ſie wnich ludzie kochaią
12:
A iſz ſie nicz niewſpinaią
13:
A zdrugiemi zrownawaią
14:
Bo im zuchwaliſſego znaią
15:
Tim nan więtſſą pieczą maią
16:
Rzadko ma miecz wdzieczne godi
17:
Zewſſąd nan wiſſą przigodi
18:
Bo i na dąb pioron biye
19:
A brzoſtkę iedno deſcz zmiye
20:
A zawdi im kto zacznicyſſi
21:
Tim ziwot nieprzeſpiecznieiſſi
22:
Bo wſſiſczi nan pieczą maią


strona: 407

1:
Chocz zdalieka poglądaią
2:
Wſſitko muſi zregeſtru czinicz
3:
Iuſz ſwoboda ſtoi za nicz
4:
Naſliachetnieiſſi klenotek
5:
Straczil to lwik czo ma kotek
6:
Bo twoie krolowanie
7:
Siedziecz w tei klozie moy panie
8:
A wſſiſczi o tobie radzą
9:
Chocziacz i ieſcz doſicz dadzą
10:
Biſz nievcziekl a kto czie miya
11:
Mowicz tocz ſſpetna beſtia
12:
Abowim zſtich oczu iego
13:
Niepatrzi nicz dobrego
14:
A wierzmi iſz kazda ſrogoſcz
15:
Kazdemu winidzie na zloſcz
16:
A tak lewku namileiſſi
17:
Chocziam ia niepoczſſnieiſſi
18:
Alie bim ſtobą niemienial
19:
Chocziabis mi wielie przidal
20:
Y ti obacziſz po ſſkodzie
21:
Yz lepſſa nocha wſwobodzie
22:
Nizli wielki koſſt wniewoly


strona: 408

1:
O tim miſliącz glowa boly
2:
Bo tim zacznim wſſitko wadzi
3:
Czo ludzie miewaią radzi
4:
A wſſitko im nieprziſtoy
5:
Czo iedno dobrą miſl ſtroy
6:
Muſi kazdi czas vwazicz
7:
Iako wktori ma czo czinicz
8:
A tak iuſz czie tak ſtim zegnam
9:
Ia przi ſwobodzie zoſtawam
10:
A ti iuſz tak panie braczie
11:
Racz krolowacz tu wtey kraczie
12:
Non bene pro toto libertas venditur auro