[zaloguj się]strona: kt

1:
Pánoſzá.

2:
Tho ieſt/ Wyſławienie
3:
pánow y paniąt zieḿ Ruſkich y Po
4:
dolſkich / z męſthwá/ y obycżáiow/ y z inſzych
5:
ſpraw pocżćiwych/ ktoremi oni porownáli z onymi Grec
6:
kiemi y Troiáńſkiemi mężmi/ tákże theż mądremi/ Rzym=
7:
ſkiemi y inſzych pańſtw rozmáitych Ricerzmi/ z O=
8:
ratory y Philozophy/ oſmią wirſzow
9:
tylko co przednieyſze oſoby
10:
opiſáne.
11:
¶ Maſz theż Krole Polſkie zmárłe/ Woieẃody
12:
Wołoſkie ſąſiády przyległe/ inſze Krole Rzym=
13:
ſkie/ y inſzych narodow/ Hetmány ich ſprá=
14:
wne/ z rozmáitemi ſpráwámi ich/
15:
krotce opiſáno.
16:
☞ Z Drukárniey Mácieiá Wirzbięty.
17:
1575.


strona: ktv

1:
Ná Lwá ſtárożytny Kleynot zacnego Woye=
2:
wodctwá Ruſkiego.

3:
grafika
4:
Znáć iż w tym kráiu ludzye mężni byli záwżdy/
5:
Co nam ſwiádſzy wiek dawny y dziś to zna káżdy.
6:
Widząc iáką nagrodę oni zá to máią/
7:
Iże w bronatnym polu Lwá zá herb trzymáią.
8:
Bo iák Lew mężny groźny ieſt miedzy zwirzęty/
9:
Ták od mężnych od groźnych ten narod ieſt wſzcżęty.
10:
Nie vſtawa to namniey ták wiedzcie w potomkach/
11:
Cżęſto biyą pogány y wodzą w poſtronkach.


strona: A2

1:
o Ruſkich y Podolſkich zyeḿ
2:
Przemowá.

3:
O
Wy zacne kráiny iuż ſie cięſzcie s tego/
4:
Iżeſcie národziły Rycerſtwá thák cnego.
5:
Ktorzy tym celowáli walecżne Troiany/
6:
Tákże nie z mnieyſzą ſławą zacne Greckie pány.
7:
Iużby tu miedzy nimi Hektor męſtwo ſtráćił/
8:
Herkules ſwey lekkośći s ſtráchuby zábacżył.
9:
Wſzyſcy roznych burd/ z gołá dziśby zábacżyli/
10:
Gdyby ták mężne ſyny wáſze obacżyli.
11:
A możecie ſie chłubić iuż beſpiecżnie nimi/
12:
Bo ták mężnych nie máią poſtronne kráiny.
13:
Dla ktorych wy będzyecie wiekom wiecżnie ſłynąć/
14:
Y ſpráwy ich pocżćiwe nie mogą záginąć.
15:
A the cnotliwe mátki co ich národziły/
16:
Godne áby w pámięći v nas wiecżney były.
17:
grafika


strona: A2v

1:
Ná zacny y ſtárożytny Kleynot
2:
Iáſnie wielmożnego páná/ páná Miko=
3:
łáyá Mieleckiego W.P.
4:
grafika
5:
M
Oże káżdy rozumieć po iednym Kleynoćie/
6:
Ze záwſze cnotliwego rownáią ku cnocie.
7:
Y tego onego Páná w thym nie przebacżono/
8:
Ze mu zá Herb ták mężne zwirzę przyłącżono.
9:
Stąd rozumiey Mieleckie ná wſzytek ſwiát znáią/
10:
Gdyż áż z gor Nemoreyſkich dáry im dáwáią.
11:
Ktory ſwoią práwicą tego ſwego páná/
12:
Pokázuie Koronie práwego Hetmáná.


strona: A3

1:
Iaſnye Wyelmożne=
2:
mu pánu/ pánu Mikołáiowi Mie=
3:
leckiemu/ Woiewodzye zieḿ Podolſkich/ No=
4:
womieyſkiemu/ Grodeckiemu etc. Stároſcie
5:
mnie ná wſzem miłośćiwemu pánu/ ſługá ná=
6:
niſzſzy/ dobrego zdrowia/ fortunnego pá=
7:
nowánia ná cżáſy długie/ od páná Bo=
8:
gá wiernie życży.

9:
P
Ogáńſcy oni ludzye co Bog ieſt nie znáiąc/
10:
Tylko cnotę nawyſzſzym dobrem názywáiąc/
11:
Mocnie tho vtwirdziwſzy w piſmiech zoſtáwili/
12:
Chcąc by ich potomkowie tego ſie vcżyli.
13:
Iáko on Wegecius vcżony á ſławny/
14:
Ktorego dla iego cnot wyſławia wiek dawny.
15:
Ten piſzęcy o rzecżach Rycerſkich ták mowi/
16:
Iż tho vmieć Kſiążęciu trzebá y Krolowi/
17:
Tákież w páńſtwie káżdemu ich przełożonemu/
18:
Aby vmiał roſtropnie ludu zleconemu/
19:
Roſkázowáć/ ktorego zwierzyło mu ſzcżęſcie/
20:
Drugieć im Paradoxis tám pokażę mieyſce.
21:
Kędy piſze Cicero/ żaden przelożony/
22:
Coby dobrym rozumem nie był przyſtroiony/
23:
Nie może w dobrey ſpráwie ſwych poddánych rządzić/
24:
Ieſliż ſam proſtak będzye muśi záwſze błądzić.
25:
A beſpiecżnie ták mowi ku przełożonemu/
26:
Vmiey ſie ſam ſpráwowáć/ dopiroż káżdemu/
A 3Kogostrona: A3v

1:
Kogo maſz pod ſwą mocą możeſz roſkázowáć/
2:
Bo według twey náuki vmiał ſie záchowáć.
3:
A iż dawno imię twe Miłośćiwy Pánie/
4:
Cżyniłoć po wſzem ſwiecie ták ſławne mniemánie/
5:
Ześ zacniey á niż ktory z woyſká Troiáńſkiego/
6:
Był rozumian w ſpráwie ſwey v narodu wſzego.
7:
Z nowu teraz twa ſpráwá zacna odnowiłá/
8:
W wiecżną ſławę ktorać ſie świeżo vrodziłá.
9:
Rowieneś z nią v Grekow Leonideſowi/
10:
Onemu á ſławnemu w on cżás Hetmánowi.
11:
Ktory s troſzecżką ludu przez chwilę niemáłą/
12:
V Termopile gory miał ták śiłę ſmiáłą.
13:
Zátrzymał wielkie woyſko Xerxeſá możnego/
14:
Iuż cie bacżą dáleko tych lat mężnieyſzego.
15:
Bo nie chwilę ále ſnadź kilká niedzyel było/
16:
Gdy ſie o cię ſto tyſiąc Wołochow kuśiło.
17:
Wednie w nocy nád tobą záwſze ſie wieſzáli/
18:
Ktorycheś bez ſwey ſzkody zbił pocżet niemáły.
19:
Wiele zuchwáłych Turkow głow ſwych oſtradáło/
20:
Serbow/ inych narodow poległo niemáło.
21:
Ani on Hektor Grekom/ Hánnibál Rzymiánom/
22:
Nie był ták nigdy ſrogi iáko ty pogánom.
23:
Tego ſie vſzy moie doſyć náſłucháły/
24:
Ocży (ich twarzy ſmętnych) też ſie nápátrzáły.
25:
Iákie cięſzkie wzdychánia oni s tego mieli/
26:
Ze od twey trochy ludu ten vpad ćirpieli.
27:
Ktory oni ná ſwoy łup/ gdy go obacżyli/
28:
Rozdzyeláli ná cżym ſie bárzo omylili/
29:
Vmyſlili oſkocżyć iáko w polu ptaki/
30:
Ták cie zwáli z ludem twym zgołá nieboraki.
31:
Aleć ono łákomſtwo oná mężna śiłá/
32:
Vmyſł im ich on hárdy prętko odmieniłá.


strona: A4

1:
Co tuſzyli z obozu twego zoſtáć pány/
2:
To ſwoy ná zad wroćili bárzo oſzárpány.
3:
Niechże ſie nie dziwuie nikt twoiemy męſtwu/
4:
A nád ták wielkim ludem zacnemu zwycięſtwu.
5:
Z dawná w Polſzcże w Mieleckich domu ták ſie miele/
6:
Ze ſie o ſławne rzecży záwżdy kuſzą ſmiele.
7:
Sławni twoi dzyádowie w tey zacney Koronie/
8:
Byli záwſze ſprawcámi byłá w ich obronie.
9:
Wiele iey ná Mieleckich z dawná należáło/
10:
O tym mowią Kroniki tutecżne niemáło.
11:
Naydzye w Niemieckich Cżeſkich Włoſkich zacne dzyeie/
12:
Skąd ſie ſerce z rádośći to cżytáiąc ſmieie.
13:
Godne pámięći oycá twego ſwięte ſpráwy/
14:
Ktory tu w tym kroleſtwie był Iozue práwy.
15:
Zá ſpráwą iego Polſká w wielkiey ſławie byłá/
16:
Bo wſzetecżna beſpiecżność ludzi nie ſzkodziłá.
17:
Vmiał wſciągnąć zuchwálcá/ ſzanował dobrego/
18:
Zygmunt Auguſt miał z niego Márſzałká ſławnego.
19:
Práwy tho Woiewodá był Podolſkiey zyemie/
20:
Drżáło przed laſką iego to pogáńſkie plemię.
21:
Był tho Magiſter artium ięzyká dworſkiego/
22:
Vmiał pięknie wyćwicżyć cżłowieká młodego.
23:
Tegoś y ſam ieſt ſwiádek iák cie pieśćił z młodu/
24:
Niefolgował zacnośći ták miłego płodu.
25:
Skąd ſławę y pożytek ma s ciebie to páńſtwo/
26:
Iuż poznáło męſtwo twe to niecne pogańſtwo.
27:
A robiąc s twych młodych lat ieſzcże tho rzemioſło/
28:
Ktore cie po wſzem ſwiecie ták dawno roznioſło/
29:
S ſynow Pryámuſowych żaden ták nie ſłynął/
30:
Y ſam Hektor bo iednák od ludzkich rąk zginął.
31:
W bitwie poiedynkowey ręce zacne twoie/
32:
Cżego ſie náſłucháły wiele vſzy moie/
33:
Wiele ich rozgromiáły y vśpiły śiłá/
34:
O cżym piſáć zabáwá długaby tu byłá.


strona: A4v

1:
Snadź Duch Páńſki nie ty ſam rękomá twoimi/
2:
Mężnie nieprzyiacioły twoie biyał nimi.
3:
Od wſzytkich ludzi zacnych maſz tákowe ſłowo/
4:
Imię dawáią ſławie twey Gedeonowo.
5:
Serce więtſzey ſmiáłośći niż kiedy onego/
6:
Kurciuſá oycżyznę ſwą miłuiącego.
7:
Coż chceſz o ſobie ſłyſzeć więcey zácny pánie/
8:
Ná to w mey głupiey głowie wymowy nie sſtánie.
9:
Wſzák znaſz to coć tu piſzę chociam ieſt proſtakiem/
10:
Alem nie ieſt pochlebcą/ ſławie twey niyákiem.
11:
Snádnie káżdy kto niewie dowie ſie oſtátká/
12:
Mnie będzye prawdziwego zwał twoich ſpraw ſwiá=
:
(tká.
13:
A gdyż cie iuż niemáła cżęść ſwiátá poznáłá/
14:
Oſobę twą y ſpráwy ná ktore pátrzáłá.
15:
Ia też widząc potrzebę cżáſu dziſieyſzego/
16:
Przyſzedłem s tym orſzakiem ludu ſpiſánego.
17:
Ktoregoć cnotę męſtwo wielkie okázuię/
18:
Bo we wſzem Krześćiańſtwie rownia im nie cżuię.
19:
Abyś ná tey gránicy będący przednieyſzym/
20:
Rádził z nimi o pokoy w cżáſie teráznieſzym.
21:
By nas ten zły pohániec nie zdybał beſpiecżnych/
22:
A nie pobrał do bożnic tych tám ſwoich niecnych.
23:
Nie zyednocżył wiar náſzych w ktorych ſie dzyelimy/
24:
Snadź przećiw Bogu ſrożey niż oni bluźnimy.
25:
A iż dom twoy tu w Polſzcże był tákowey cnoty/
26:
Ze ſie oń opieráli iák o mocne płoty/
27:
Wſzytki tráfne nietráfne dzyeie tey korony/
28:
V ciebie też chcem ſzukáć dziśich lat obrony.
29:
Tyś ieſt głowá zyeḿ Ruſkich/ tyś ieſt mur tych kráiow/
30:
Ktorego męſkwá pełno y zacnych zwycżáiow.
31:
Zgromadź ſobie w gromádę the z reyeſtru mego/
32:
A przywołay do ſiebie ludu ták zacnego.
Będzyẽstrona: B

1:
Będzye drugi Szkánderbek s ciebie Epireńſki/
2:
Wſzákći iego imię dał Iezus Názáráńſki.
3:
Dałći wſzytki fortele mężne ná pogány/
4:
Tyś ieſt Hetman od niego ná Turká obrány.
5:
Vkazałći ná mále ludu woyſká twego/
6:
Ześ go mężnie kołátał po zawoiu iego.
7:
Cżegoż cżekaſz widząc iuż te fortele iego/
8:
Y ták wielkie tym kráiom deſpekty od niego.
9:
Ci theż iego chártowie ktoremi on ſzcżuie/
10:
Są powoli ſzáblę ſwą też ná nas gotuie.
11:
Nie raz nie dwá áni trzy do roku iednego/
12:
Vkradkiem zábieráią z Woiewodctwá twego/
13:
Siłá duſz Krześćiáńſkich/ á więc to przymierze/
14:
On fortelmi nas zwodzi/ my z nim idzim ſzcżyrze.
15:
Przełámuie płácż ludzki wyſokie obłoki/
16:
Ktoremu niechcąc cżynić dáley Bog odwłoki/
17:
Vkazał cie Hetmáná nam ták fortunnego/
18:
Ná wielkość iego woyſká s troſzką ludu twego/
19:
Możeſz gdy iedno racżyſz oń ſię kuśić ſmiele/
20:
Pomożeć ich w tym pocżcie tego bárzo wiele.
21:
Maſz tu Hektorow śiłá/ śiłá Herkuleſow/
22:
Diomedeſow tákże/ mężnych Achilleſow.
23:
Ayáxow/ Scipionow y Horáciuſow/
24:
Zacnych onych á dawnych Rzymſkich Deciuſow.
25:
Właſneć wierz mi przezwiſko káżdemu ſie dáło/
26:
Naydzyeſz też miedzy nimi ták mądrych niemáło/
27:
Iák oni Philozophi Greccy y Láćińſcy/
28:
Są ná wſzytko ćwicżeni ći Ruſacy wſzyſcy.
29:
Bo ći vmieią piorem/ ſzáblą toć im ſnádnie/
30:
Komu záda queſtią/ nie káżdy iey zgádnie.
31:
Bądźże im przewodnikiem/ bądźże im Hetmánem/
32:
Z dawnáś tego tytułu ty ieſt godnym pánem.
BNie pátrzstrona: Bv

1:
Nie pátrz ná ty kochánki w rzezánych kábaciech/
2:
Ani też rády ſzukay w nabożnych práłaciech.
3:
Bo ten na z Wiátykiem iuż inſzą zabáwę/
4:
A ći záś o brukową tylko trwáią ſławę.
5:
Ale ty iáko Rycerz od Bogá przyſłány/
6:
Weźmi pod ſwą obronę zacne Krześćiány.
7:
Przycżyniać Bog dość mężnych ku pomocy tobie/
8:
Bierz ie Wielmożny pánie do tey rády ſobie.
9:
Maſz tu śiłá ták możnych iák Turecki Báſzá/
10:
Może mu prętki odpor dáć práwicá wáſzá.
11:
Nie iać mowię ku tobie Bog przez pioro moie/
12:
We wſzem ſobie vlubil zacne ſpráwy twoie.
13:
A ták cie ſobie chowa ná tyrraná tego/
14:
Gdyż cie wywiodł s cudzych zyeḿ nam ták fortunneo.
15:
Pomniſz gdyś w oney bitwie leżał miedzy trupy/
16:
Ránny á inſzy biorą z nieprzyiacioł łupy.
17:
A tyś wzyął wielką ſławę ták powiedam ſmiele/
18:
A wſzák ieſzcże znáki ſą dziś ná twoim ciele.
19:
W on cżás więtſząć pociechę niżli bol cżyniły/
20:
Aby cie przed kochánki tymi wyſwiádſzyły/
21:
Ktorzy wolnośći prágną tylko kupcżyć woły/
22:
Zytá ná wieść ſąſieki pełne do ſtodoły.
23:
Nie toć wolność pánowie we pſtrych ſáiánikach/
24:
Cżyni/ o tym znáć dáli co iuż byli w łykach.
25:
Aleby was wolnemi dopiro zwał kázdy/
26:
Gdyby tey ſtátecżnośći doznał po was záwżdy/
27:
Abyſcie dawſzy odpor temu páduchowi/
28:
Zágrodzili przechody tu Tátárzynowi.
29:
Iednym ſercem wyználi Bogá prawdziwego/
30:
A nie odſtępowáli od Koſciołá iego.
31:
Toż dopiro będzyecie znáć co to ieſt wolność/
32:
Gdy wam namniey nie będzye ſroga Turſka możność.
Będzyeciestrona: B2

1:
Będzyecie mieć przy ſobie páſterzá iednego/
2:
Ktory będzye ſam bronił ſtadecżká ſwoiego.
3:
Ty zacny á wielmożny Kryſtuſow Rycerzu/
4:
Nie do końcá forytuy s Turkiem o przymierzu.
5:
Niechay znácżnie obacży męſtwo Mieleckiego/
6:
S tego zacnego páńſtwá Woiewody cnego.
7:
Niechay tho práwo idzye zrządzone od Bogá/
8:
Niech ſie ná Imię iego kłánia káżda nogá.
9:
Niechay Turcżyn Krześćian o przymierze prośi/
10:
Niech ſie s ſwym Máchometem wyſoko nie wznośi.
11:
Zátym Bog wſzechmogący uiech ſam gada s tobą/
12:
Proſzę nie gardź mną chudym mą błáhą oſobą.
13:
Przyiymi wdzyęcżnie coć piſzę boć nie ze złey woley/
14:
Ale ábym do łáſki twey przyſzedł powoli.
15:
A potym długo ſłużył zá twe pánowánie/
16:
Byś ná wſzem był fortunny będzye me wołánie/
17:
Do Bogá ábyć ná wſzem tu fortunnie ſzcżęśćił/
18:
Y tego co pomyſli by záwſze domieśćił.
19:
W. W. S. M. páná
20:
Naniſzſzy ſłużebnik
21:
Bár. Páprocki.


strona: B2v

1:
Do ſzácunkarzá ſpraw ludzkich.

2:
Z
Oilus był Poetá Amphipolitáńſki/
3:
Rad káżdego omowił miał ten zwycżay páńſki.
4:
Prze co oni vcżeni ludzye go wzgárdzili/
5:
Et canis rethoricus ták mu imię dáli.
6:
Y nam to vcżniom ſwoim tákże roſkazáli/
7:
Byſmy iego imieniem ſzácunkarze zwáli.
8:
Przeto Brácie chceſzli vyść ty przezwiſká tego/
9:
Nie ſzácuy mie rácżey ſam nápiſz co lepſzego.
10:
Do Cżytelniká.

11:
I
Eſliſz Brácie wiedzyeć chceſz dla cżegom to ſpráwił/
12:
Wſzákeś to záwſze ſłychał iż ſie tym ſwiát báwił/
13:
Iże ſpráwy pocżćiwych ludzi wyſławiáli/
14:
A złych złość dla przeſtrogi tákże obyawiáli.
15:
Pány ſobie nie kmyſlne wieſz iáko tráćili/
16:
A dobre y to cżytaſz iáko ie wielbili.
17:
Nie mieyże y mnie zá złe choć ſłowy głupiemi/
18:
Chwalę ten narod zacny znam ich ſpráwnieyſzymi.


strona: B3

1:
Do Polakow.

2:
C
Hcieycieſz ſie tu przyſłucháć tych cnych ludzi ſpráwie/
3:
Acż ięzyk moy nie powie ſnadź wſzytkiego práwie.
4:
Y pioro nie wypiſze tu cnoty káżdego/
5:
Nie sſtánie mi pápiru ná ſpráwy iednego.
6:
A niechcieycie rozumieć bych im pochlebował/
7:
Nie dawnomći w tym kráiu nie z nimim ſie chował.
8:
Alem záraz zrozumiał ſpráwy ich pocżćiwe/
9:
Ktore godne ná wieki áby były żywe.
10:
Wiedz że nie raz do roku tych onych ludzi ręce/
11:
Vνganiáiąc pogány iż bywáią w męce.
12:
Broniąc wſzytkich Krześćian iáko mężni Lwowie/
13:
Owa máło nie wſzytko tám z nich Hektorowie.
14:
Od was żadney pomocy do tego nie máią/
15:
Ták was iák karmne woły w pokoiu chowáią.
16:
A wy nád nie cżyniąc ſie ieſzcże godnieyſzemi/
17:
Vpraſzacie w tych páńſtwach imioná pod nimi.
18:
Kędybyſcie im mieli ſnadź vdzyelić ſwego/
19:
Vżywáiąc ták wcżáſu pokoiu wielkiego.
20:
Okażcieſz wy ſwe ſpráwy tu godne pámięći/
21:
Iákie ći záwſze cżynią ludzye práwie ſwięći.
22:
Ia nie mogąc zátáić czo widzę ná oko/
23:
Vkażę wam ich ſpráwy chociaż nie ſzyroko.
24:
Ktoby mi chciał nágánić nie może prawdziwie/
25:
Chybá im tego zayrząc mowić zazdrośćiwie.
26:
A ktoż okrom Ruſaká co lepſzego ſpráwił/
27:
Boże by ſie dziśich lat thákowy wyiáwił.
28:
Poſlecie go w poſelſtwie dobrze ie odpráwi/
29:
Ledwie mu ták roſkażą iák on lepiey ſpráwi.
30:
Tám pytay o Hetmánie o dobrym Rycerzu/
31:
Nie rad kiedy wotuią w Rádzye o przymierzu.
B 3strona: B3v

1:
Tám koniá y páchołká doſtánieſz dobrego/
2:
Iuż tám wáſz Máthuſz náwykł porządku lepſzego.
3:
Nie chodzi po vlicy nie báwi ſie zwádą/
4:
Nie vderzy nikogo bez przycżyny zdrádą.
5:
Z Máthuſzá dobry iunak/ á s ſyná wáſzego/
6:
Záraz Rotmiſtrz ábo więc zacny Rycerz z niego.
7:
A wy coſcie znácżnego proſzę was zrobili/
8:
Ktorzyſcie ná imioná w Ruśi ſie zdobyli.
9:
Przećiw ſobie widzyałeś kiedy miecż dobyty/
10:
Nie ná burku w potrzebie iákiey znákomitey.
11:
Bá rzecżeſz iżem widzyał/ by iedno przyſtoynie/
12:
Nie godźić ſie bácżnemu być ná tákiey woynie/
13:
W iákieieś máło gárdłá nie dał ty moy pánie/
14:
Aleć powiem kruciuchno o tym ſwoie zdánie.
15:
Nie przyſtoi mądremu wydzyeráć cudzego/
16:
Ani ieſliś bogátſzy nie wzgardzay chudſzego.
17:
To vyrzyſz v Podolan gdy przydzyeſz do niego/
18:
Nie poznaſz gdzye pan ſiedzi ábo ſługá iego.
19:
Nie máſz tám y zá ſzeląg pychy v żadnego/
20:
Więc ná wſzem błogoſłáwi ſzcżęśći Bog káżdego.
21:
Chociaż we pſtrych ſáianiech oni tho nie chodzą/
22:
Ale w ſławie ſnadź drożſzey niż we złocie brodzą.
23:
Tá o tym cnym narodzye wſzędy zacnie ſłynie/
24:
Y będzye wiekom wiecżnie chociaż Polſká zginie.
25:
Yuż dawno nie máſz Troye ledwie znáć gdzye byłá/
26:
A wżdy ſławá cnych ludzi ieſzcże nie zginęłá.
27:
Dawno Iazon z inſzymi do Kolchis ſie woził/
28:
A wżdy dziś w náſzym wieku s ſwoim męſtwem ożył.
29:
Herkules co nań práwią iże Hidry biyał/
30:
Tákże y bogow zyemſkich namniey nie omiyał.
31:
Vmie tho dziś ledá chłop v nas ſpráwić w Ruśi/
32:
O ſroſzſzego niżli Smok Turcżyná ſie kuśi.
Sámſonstrona: B4

1:
Sámſon ſłynie że tho był rozdárł gębę Lwowi/
2:
Y dziśich lat to nie dziw cżynić Ruſakowi.
3:
Rozdziewił możny Turcżyn na nas ſwą páſzcżekę/
4:
Nie raz zacni Ruſacy tkáią mu w nię rękę.
5:
On z woyſkiem niezlicżonym ná Polſkę ſie puſzcża/
6:
Ale mu można śiłá Ruſka nie dopuſzcża.
7:
Wſzytkoć tám Kokleſowie oni mężni Rzymſcy/
8:
Abo Kurciuſowie oni zacni wſzyſcy.
9:
Wſkocży tám nie raz káżdy w tákowe przepáśći/
10:
Biyąc ſiekąc pogány práwie do vpáśći.
11:
A gdy oni co ſpráwią bárzo potrzebnego/
12:
Wſzyſtkim wam ſpolna ſławá záwſze roſcie s tego.
13:
Mieycieſz ná ſławie doſyć ktorą oni robią/
14:
Chociaż was w tych potrzebach nie miewáią s ſobą.
15:
A nie mieycie iuż z nimi w dobrach intereſse/
16:
Gdyż ná ten cżás gdy ſie bić gdzyeś bywacie w leſie.
17:
Do Rad Koronnych/ gdyż
18:
krolá nie máſz.

19:
O
To ći zacni ludzye w ty kſięgi ſpiſáni/
20:
Ktorych ſpraw y dość zacnych ſwiádomiſcie ſámi.
21:
Godni áby oſoby ich były poznáne/
22:
Láſką hoynie káżdego z was vdárowáne.
23:
Vmieliby Stároſtwá ſámi w Ruśi rzędzić/
24:
Naydzyecie y ták mądre co vmieią ſądzić.
25:
Nie vymuycieſz im pocżtu rácżey przycżyniaycie/
26:
Boć tego dobrego godni ſámi to zeznaycie.


strona: C

1:
O naprzednieiſzich pa
2:
niech Woiewodctwá Ruſkiego/ y o
3:
inſzych mężach zacnych ktorzy ſie tymi kráymi
4:
báwią. A naprzod powiát Lwowſki.

5:
grafika
6:
Stániſław Słomowſki Arcybi=
7:
ſkup Lwowſki.

8:
O
To był w Rzymie ſławny y dziś piſzą o nim/
9:
Iż thák máło pobożnych mowią było po nim.
10:
Ale go náſz nie vſzedł w pobożnośći tákiey/
11:
Męſtwá iż ſie nie godzi lecż rády wſzelákiey/
12:
Możem doſtáć od niego przećiw Sárácenom/
13:
Pomoże nam wſzytkiego iák cny ociec ſynom.
14:
A miłoſnik oycżyzny choć w kápłáńſkim ſtanie/
15:
Gdyby do cżego przyſzło nie da też nic tanie.
CIerzystrona: Cv

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Ierzy Iázłowiecki Woiewoda Ruſki/
3:
Hetman Koronny.

4:
H
Annibál ácż to zmyſlny był w Rycerſkiey ſpráwie/
5:
Ale mu we wſzem rowien ten zacny pan práwie.
6:
Y owſzem lepſze ſzcżęſcie temu ná wſzem ſłuży/
7:
Bo gdy ſie ná co vda káżdego náſz zduży.
8:
A nie prágnie rátunku poſtronnego páná/
9:
Mamy to potężnego ná wſzytkim Hetmáná.
10:
Iuż ták mężny Scipio nie iawiay ſie temu/
11:
Náſz Ierzy Iázłowiecki da odpor káżdemu.
12:
Stániſław Herbort Káſzt. Lwowſki.

13:
O
N krol Midás s Frigiey ácż był pánem możnym/
14:
Ale w ſkárby iuż mi wierz trudno ma zrownáć z nim.
15:
Wierzę iż też z Báchuſem ma náſz záchowánie/
16:
Iż ták obfitość złotá przychodzi mu tanie.
17:
Właſny Ankus krol Rzymſki bo pokoy miłuie/
18:
Ale go wżdy fortuną dáleko celuie.
19:
Wſzákoż ſynom do boiu iuż ſie każe ćwicżyć/
20:
A ſam ſiedząc w pokoiu tyſiąc złotych licżyć.


strona: C2

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Mikołay Herbort Stároſtá Lwowſki.

3:
K
Rol Lokreńſki ták mowią był ná wſzytko bácżny/
4:
Dla ſwey ſpráwiedliwośći y podziś ieſt znácżny.
5:
Wierz mi iże mu ten pan ieſt we wſzytkim rowien/
6:
Bowiem wſzytkich cnot dobrych możeſz tu być pewien.
7:
Więc w tey ſtátecżnośći ſwey iże ſkukła ſwego/
8:
Rowien do Schediuſzá mężnego Greckiego.
9:
Y owſzem go doſtátkiem y śiłą przechodzi/
10:
Byś był mężny iák Neſtor iuż cie náſz pochodzi.
11:
Woyciech Stárzechowſki Podko. Lwowſki.

12:
T
V męſtwo rozum dworſtwo maſz w iedney gromá=
:
(dzie/
13:
Nie mieli ták Rzimiánie mądrego w ſwey rádzie.
14:
Snadź drugi Moncrius ieſt Kſiążę Britáńſkie/
15:
Zacnieyſzym go podáią iego ſpráwy páńſkie.
16:
On Brutus ktory mężnie z Obrzymy ſie biyał/
17:
Z dálekáby pewnie dziś Woyciechá omiyał.
18:
Y Lizimách co mowią iże Lwá vduśił/
19:
Ledwieby ſie iuż mi wierz dziś o tego kuśił.
C 2Janstrona: C2v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Ian Sienińſki s Pomorzan Káſzt. Zárnow.

3:
T
Akći ſie to przyhárdſzym tobie zda s poſtáwy/
4:
Ale ſie iedno przypátrz poznaſz że pan práwy.
5:
Iuż go on krol Káliphus nicżym nie celuie/
6:
Więtſza możność doſtátek przy tym ſie náyduie.
7:
Y męſtwoby ſie znáſzło by przyſzło do cżego/
8:
Ale iż nie przyſtoi ná páná ták cnego/
9:
W leciech iuż ták ſtátecżnych báwić ſie ledá cżym/
10:
Wſzákoż cżáſu potrzeby nie zeydzye ni ná cżym.
11:
Woyciech/ Ian Kámienieccy.

12:
P
Atrz ná ty dwie oſobie wychowánia cnego/
13:
A cżegoś nie ieſt ſwiádom záraz doznaſz wſzego.
14:
Snadź on Káſtor y Polux nád nie nic nie máią/
15:
Męſtwem wſzelką dzyelnoſcią z nimi porownáią.
16:
Ciotká rodzona Pállás im bogini byłá/
17:
Y táż wſzytkich dowćipow cnych im nárobiłá.
18:
Bo vmieią w to tráfić co iedno przyſtoi/
19:
A káżdy z nich w potrzebie ſwego ſie nie boi.
Ian Chle=strona: C3

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Ian Chlebowic Káſztelan Mińſki.

3:
Z
Eno zacny Philozoph w męſtwie doſwiádſzony/
4:
Chociaż y ſam przyiedzye tu w te Ruſkye ſtrony.
5:
Y obacży ná oko ſpráwy páná tego/
6:
Może ſie y náucżyć ſnadź więcey od niego.
7:
Æſchines Philokrates gdyby go poználi/
8:
Więtſzą ſławę wymowie iużby iego dáli/
9:
A niż w Mácedoniey onemu krolowi/
10:
Ten zacny pan tym rowien Izokráteſowi/
11:
Stániſław Dángiłowic Chorąży Lwo=
12:
wſki Rotmiſtrz R. Po.

13:
Chorąży w Káſtuliey mowią że był ſławny/
14:
Iuż go prożno wſpomináć bo temu wiek dawny.
15:
Vkażę ia ná wſzytkim lepiey opátrznego/
16:
Ktory y Antilochá celuie mężnego.
17:
Bo gdy on s ſwym orſzakiem iuż w gromádzye ſiędzye/
18:
Wierz mi iże mu żaden tu śilen nie będzye.
19:
Acżći ręcżę że y ſam pewnie zdoła ſwemu/
20:
Doſwiádſz tego ieſli chceſz kto nie wierzy temu.
C 3strona: C3v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Sámuel Zborowſki ná Złocżewie.

3:
I
Vż tu więtſzą chuć naydzyeſz niżli w Scipionie/
4:
Wſzytkich iego ſpraw przywykł będąc tám w tey ſtro=
:
(nie.
5:
Y owſzem go przechodzi męſtwem bá y ſławą/
6:
Więc vrodą zacnoſcią wſpaniłą poſtáwą.
7:
Celuie Alexándrá onego zacnego/
8:
A nie wierzę by ieſzcże to nie plemię iego.
9:
Bo chęć do Rycerſkich ſpraw w nim tu widzę iego/
10:
Y gdyby dziś ieſzcże żył miałby mocy z niego.
11:
Ian Sieniáwſki Woiewodzic Ruſki.

12:
W
Ierz mi choć wzroſtek máły ále ſprobuy chceſzli/
13:
Wſzytki tu mężne śiły Hirkuſowe weſzły/
14:
Cżuyność Luferuſowá y chćiwość do boiu/
15:
Choć ſie to ku podwiyce teraz ma w pokoiu/
16:
Ręcżęć záwſze záſtánieſz/ bowiem s tego gniazdá/
17:
Idzye káżdy w pożytek/ iák ná niebie gwiazdá/
18:
Ktora więc s cudzych kráiow żeglarze wywodzi/
19:
Ták ſie nam ten zacny pan do wſzytkiego zgodzi.
Iędrzey.strona: C4

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Iendrzey/ Iároſz Iázłowieccy/ Woie.Ruſ.

3:
I
Ak mniemam ći ſynowie oycá tego cnego/
4:
Będą tu náſládowáć we wſzytkim ſpraw iego/
5:
Bo ich do tego wiedzye by nie prożnowáli/
6:
Lecż onę zwykłą ſławę áby rozmnażáli/
7:
Iákoż iuż nam ſam Andrzey ſtoi zá onego/
8:
Z Lácedemonu krolá Agázyklá onego.
9:
Więc y ten młodſzy thákże cżyſcie poſtępuie/
10:
Do piorá y do ſzáble chybko ſie włámuie.
11:
Marćin Sieniáwſki.

12:
I
Vż wyſławiay Pariſá z męſtwá y z vrody/
13:
Ale go ſłaẃ wſzák vyrzyſz co będą zá gody.
14:
Niech táki Philokletes náſzemu ſie iáwi/
15:
Wſzák to vzna iákich go roſkoſzek nábáwi.
16:
Ia to s Sphery poznawam bá y powiem tobie/
17:
Ze wielkie męſtwo bacżę w tey zacney oſobie/
18:
Zániechawſzy vmárłych rad vyrzę żywego/
19:
Coby męſtwá doſwiádſzyć chciał Marćinowego.
Marćinstrona: C4v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Marćin Wilcżek Woyſki Lwowſki.

3:
P
Erlat dość mężnie bronił co mu porucżono/
4:
Swátigrodu áż zdrádą tám go ſtąd zwlecżono/
5:
Ia zá tego przyrzekę gdyby przyſzło ktemu/
6:
Zeby on ſwym dowćipem lepiey zdolał temu.
7:
Stoi tu nam ten Wilcżek y zá Lwá mężnego/
8:
Bo śiłą y doſtátkiem mamy potężnego/
9:
Namnieyby thu Amurat ſwą mocą nie wádził/
10:
Prętkoby go náſz Woyſki od zamku odſádził.
11:
Prokop Sieniáwſki.

12:
T
En w młodośći vkaże y namężnieyſzemu/
13:
Co cżás s potrzebą znieſie co przyſtoi cnemu/
14:
Stoi zá Troiluſá onego mężnego/
15:
Ktory z Grekow pokonał męſtwem nie iednego/
16:
Wierz mi że y náſz Prokop záwſze zdoła ſwemu/
17:
Skoſztuy ieſli nie wierzyſz co powiedam temu/
18:
Poznaſz wſzytko co trzebá w tym młodym cżłowiecże/
19:
Wypiſáć cnot nie mogę iego thák dálece.
Szcżęſnystrona: D

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Szcżęſny chodorowſki.

3:
I
Vż tu ſzcżyrość záſtánieſz w nim ná wſzytkim práwie/
4:
Iednoż go Wenus gába coś w ſtátecżney ſpráwie/
5:
Ale cżegoć potrzebá do Rycerſkiey ſpráwy/
6:
Maſz wſzytko przy tym pánie y bácżne odpráwy/
7:
Snadź mężny Kárpedontes on zacny Grecki Pan/
8:
By żył á z náſzym Szcżęſnym chciał ſie bić ſam á ſam/
9:
Nie rádzę mu iuż mi wierz tylko wy goſpodze/
10:
Iuż go chcieycie zániecháć/ pſuiecie go ſrodze.
11:
Symon Chodorowſki.

12:
S
Tátecżność tu y dobroć ſpołem ſie zmieſzáłá/
13:
A ſnadź ieſzcże w pieluchach onego zoſtáłá/
14:
Nie pytay thu fortelow by oſzukáć kogo/
15:
Vprzeymośći doſtánieſz wiele y nie drogo.
16:
Więc Mneſteus on mężny wſzytki śiły ſwoie/
17:
Zoſtáwił mu kiedy ſam gałdárdło v Troie/
18:
Prożno wiele zálecáć wſzák go dobrze znacie/
19:
Y do káżdey potrzeby chętliwego macie.
DStániſławstrona: Dv

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Stániſław Węgleńſki Podſtoli.

3:
P
Oſtumius będący ták zmyſlnym Hetmánem/
4:
Zmyſłyby ſwe potráćił gdyby był s tym pánem/
5:
Społem z Liciniuſem gdyby obá ſtali/
6:
Wierzę żeby náſzego iuż pirwſzym obráli/
7:
A zárazby wſzytek Rzym dáli k iego ſpráwie/
8:
Pilnie ſie przypátrzywſzy tey iego poſtáwie.
9:
Máło ſnadź Iowiſzowi nie rowien vrodą/
10:
Chcąli tego doſwiádſzyć niech go z niebá zwiodą.
11:
Iendrzey/ Mikołay Sienieńſcy.

12:
T
E tu zacne paniętá mamy ku potrzebie/
13:
Miłuiąc oycżyznę ſwą nie lituią ſiebie/
14:
Boeton Archelaus oni Troiánowie/
15:
Co byli w ony cżáſy wyborni mężowie/
16:
Iuż ia zá te przyrzekę żeby ie ſkukłali/
17:
A nigdyby im w męſtwie nic naprzod nie dáli/
18:
Ci pánowie wiedz poſzli z rodu ták mężnego/
19:
Nád ktory iuż ná ſwiecie ſnadź nie máſz cżulſzego.
Mikołaystrona: D2

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Mikołay Zołkiewſki.

3:
O
Tales iużći powiem o tey cney oſobie/
4:
Acż go ia doſtátecżnie nie wypiſzę tobie/
5:
Ale mi tho przyznatá obá z Ciceronem/
6:
Wierzę żeſcie y w niebie tám ſłycháli o nim/
7:
Iáka mądra wymowá z iego głowy płynie/
8:
Zacniey á niż ktory z was dziś ná zyemi ſłynie/
9:
Męſtwo ieſt rádá dobra/ poſpolitey rzecży/
10:
Ieſt dobrym forytarzem/ ma ią w pilney piecży.
11:
Máthiaſz Gorecki Piſarz polny Cho=
12:
rąży Poznáńſki.

13:
P
Ráwie ſie ten Chorąży zgodzi w te tho kráie/
14:
Widzę w nim zacne ſpráwy y cne obycżáie/
15:
Prometheus on co był rozumu oſtrego/
16:
Namniey nam nie celuie tego Chorążego/
17:
Męſtwá ná ſwoy śiwy włos ſtátecżnie vżywa/
18:
W ſpráwie Aidinuſá iuż ten przerownywa/
19:
A iż ſłuży tym kráiom iuż cżás bárzo długi/
20:
Godzyen lepſzey nagrody zá ſwe cne poſługi.
D 2strona: D2v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Marćin Konat Rotmiſtrz R.P.

3:
I
Vżći z męſtwá beſpiecżnie mogę go zálećić/
4:
Ze ich ieſzcże ten wiele może ná to ćwicżyć/
5:
Bo ſie dawno temu wierz w tym rzemieſle chowa/
6:
Záwſze ſáydak y ſzáblá v boku gotowa/
7:
Brenus on mąż przeważny ná wſzytko ſzcżęſliwy/
8:
Co doſtał Norhándiey y Chátenáziey/
9:
By teraz był z nim ſpołem/ dawſzy im pomocy/
10:
Aż po ſámy Cżárihrad mielibyſmy w mocy.
11:
Ian/ Mikołay Zołkiewſcy.

12:
P
Oſpolicie Sobolá Sobol rodzi záwżdy/
13:
Y ten ociec cnotliwy zeznay mi tho káżdy/
14:
Spłodził ſyny we wſzytkich ſpráwach rowne ſobie/
15:
Cżego iedno po nich chceſz maſz gotowe tobie/
16:
Nie wydádzą ſtárſzego w żadney dobrey ſpráwie/
17:
W cżym im Bog dla ich cnoty dárzy ták łáſkáwie/
18:
Skąd proſzę miły Solon oſądź oycá tego/
19:
Niż Telus Atenieńſki ieſt ſzcżęſcia lepſzego.
Klimuntstrona: D3

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Rlimunt Klus.

3:
K
Toby był lepiey ſwiádom niechay powie o nim/
4:
Ia pewnie nic inſzego nie mogę znáć po nim.
5:
Ani też tákże więcey nie mogę wycżytáć/
6:
Dobroć tá mu przyſtoi/ chceſz o więcey pytáć/
7:
Aleć o to nie rádzę wiele głowy pſowáć/
8:
Muſiał ſie s Fineusem w iedney ſzkole chowáć.
9:
Snadź ieſzcże ochotnieyſzy á niż on do boiu/
10:
Iednoż że ſie záleżał teraz w tym pokoiu.
11:
Bártoſz/ Iendrzey/ Ian Bełzeccy.

12:
B
Ełzeckich to zacny dom záwſze bywał w Ruśi/
13:
Káżdy okrom pochlebſtwá przyznáć mi tho muśi/
14:
Z męſtwá y z obycżáiow ći nadobnie ſłyną/
15:
Iák mniemam te cne ſpráwy nie rychło w nich zginą.
16:
Bo ći młodzi ſwoię myſl ná tym záſádzili/
17:
Aby ſławy przodkow ſwych nic nie vſzcżyrbili/
18:
Owſzeki iey popráwić ieſt thák gotow káżdy/
19:
W młodośći ich obacżyſz w tym wielką chuć záwżdy.
D 3Stániſławstrona: D3v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Stániſław Hálká.

3:
I
Ako Fenix ieden ptak ná ſwiecie ſie rodzi/
4:
Ták z nim rowno ten to náſz zacny Hálká chodzi/
5:
Ieſzcżeć to onych ſwiętych zacnych ludzi plemię/
6:
Ktorzy cżáſu dawnego zdobili tę zyemię/
7:
Y ten ſwą ſtátecżnoſcią y ſwemi ſpráwámi/
8:
Ile ták w młodych leciech znácżny miedzy wámi/
9:
Maſz porządek ná wſzytkim w koniu y w páchołku/
10:
W ſkrzynce maſz tyſiąc złotych ſrebrá dość ná kołku.
11:
Wáńkowie á Chodorowſcy.

12:
N
Ie ſłycháłeśli o nich prędzyuchno doſwiádſzyſz/
13:
A wſzytko to w nich naydzyeſz co iedno mieć racżyſz/
14:
Z dawná ći w ſławie dobrey iáko w wodzye brodzą/
15:
Nie przećiw ſie iż to ták pokorniuchno chodzą/
16:
Ale krolá Adráſká káżdy z nich celuie/
17:
Lepſza ſławá y męſtwo przy nich ſie náyduie/
18:
A iże im przymawiaſz iż ták ſpokornieli/
19:
Nie przećiẃ ſie bo páná ſtátecżnego mieli.
Náráiewſkistrona: D4

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Náraiewſki Sędzya Lwowſki s ſyny.

3:
K
Ambiſeſá chwalono że fáłſzu nielubił/
4:
Prze ktory Zizánneſá ták okrutnie zgubił/
5:
Co ono w iego páńſtwie był okrutnym ſędzyem/
6:
Ale my iuż zá ſwego wſtydáć ſie nie będzyem/
7:
Bo prze ſpráwy pocżćiwe długo ſłynąć będzye/
8:
A gdy ku temu z ſyny záſię ſpołem ſiędzye/
9:
Możem ſie nie oględáć iuż ná támtę ſtronę/
10:
Bo mamy z Náráiewſkich beſpiecżną obronę.
11:
Bártoſz Koritko piſarz Lwowſki.

12:
W
Ernerus on dowćipny y wielmi vcżony/
13:
Prożno s ſwemi rozumki ma ieździć w ty ſtrony/
14:
Choć on práwá porządek był w Niemcech vſtáwił/
15:
Niewiem by ſwym dowćipem tu w Ruśi co ſpráwił/
16:
Iuż náſz w to lepiey tráfi za to ręcżę tobie/
17:
Poznaſz przypátrzywſzy ſie iego oney oſobie/
18:
Y po vrzędzie zacnym y po ſpráwach iego/
19:
Przy rozumie ieſt męſtwo Bártoſzá náſzego.
Iákubstrona: D4v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Iákub Iordan z Záklicżyná Rot. R. P.

3:
T
Ercus krolewic Trácki walcżył z Atenámi/
4:
Ták mi ſie zda gdyby dziś byłby w zgodzye z námi/
5:
Bacżąc ſpráwnego y ták do boiu chętnego/
6:
Iáko máią Ruſacy z Iákubá náſzego/
7:
On Pándion krolewic co ſie o nie kuśił/
8:
Pewnie z náſzym Rotmiſtrzem w zgodzyeby być mu=
:
(śił.
9:
Wſzák y mężni Ruſacy znáiąc ták zmyſlnego/
10:
Przyięli go z rádoſcią do orſzaku ſwego.
11:
Páweł Iáćimirſki K. J. N. dworzá.

12:
S
Iwardus on krol Duńſki miał ſcżęſcie ná wodzye/
13:
Chociaż też cżáſem bywał y w dziwney przygodzye/
14:
Niechże go ták nie chwalą bárzo duńcżykowie/
15:
Wſzák nie ieden tu żywy ſwiádek moiey mowie/
16:
Ze náſz Páweł do wſzego dwá kroć fortunnieyſzy/
17:
W káżdey ſpráwie poſtępek iego tu znácżnieyſzy/
18:
Więtſze á niż ná krolá bywáły przygody/
19:
Swiádom wiele ná ſuſzy ſwiádom też y wody.
Białoſkor=strona: E

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Białoſtorſki Rotmiſtrz.

3:
S
Tyr w Cżechach v Książęciá był mąż bárzo ſmiáły/
4:
O ktorym mi Kroniki Cżeſkie powiedáły/
5:
Poſłał go w ſwoiey zbroi pięknie vbránego/
6:
Y zábił mężne Kſiążę Páná Kucżymſkiego/
7:
Niechay tákich dwu ſtáwią dziś Białoſkorſkiemu/
8:
Bo tu ná więtſze woyſká nie nowiná iemu/
9:
Vderzyć w máłym pocżcie cżego iż doználi/
10:
Krol z zacną rádą ſwoią/ więc mu Rotę dáli.
11:
Ian Dobroſołowſki Knecht z brácią.

12:
G
Og Magog Chán Tátárſki choć ſie męſtwem chłubi
13:
Wierz przy tych zacnych ludzyech że ie prętko zgubi/
14:
Choć on ſobie ná ſwiecie nie kłádzye rownego/
15:
Ale z Dobroſołowſkich ia ſtáwię iednego/
16:
Ty cobyś zá tym trzymał ſtaẃże go ſám bráchu/
17:
Ták mi ſie zda ſam y z nim nábierzeſz ſie ſtráchu/
18:
Nie nowiná iuż wiedz tym hárdego vkroćić/
19:
A iák chcą ku ſwey myſli mogą go náwroćić/
EBálcerstrona: Ev

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Bálcer Ożgá Podſtárośći Lwowſki.

3:
O
N Hedinus s Phocidi Kſiążę wielmi zacne/
4:
Zoſtáwił wſzytki ſpráwy temu Ozdze znácżne/
5:
Bo męſtwo obycżáie weſpołek z nim roſtą/
6:
Prawdá tá go też wodzi drogą práwie proſtą/
7:
Owa coby zwano złe nie pytay tám tego/
8:
Ieſt cnotá zacna páni właſna mátká iego/
9:
Ktora go tu tym kráyom zálećiłá pięknie/
10:
A by namożnieyſzego fukow ſie nie lęknie.
11:
Trzebińſki.

12:
F
Aktion krol Lenezum miáſtá Troiáńſkiego/
13:
Mogłby przyść ná porádę tu do Trzebińſkiego/
14:
A doſtałby ná wſzytko wierz mi dobrey rády/
15:
Y powiemći nie máſz tu żadney złey przyſády/
16:
Chceſzli w rzecżach Rycerſkich tu zabáwę naydzyeſz/
17:
W práwnych y on te vmie ſkąd iedno nań zaydzyeſz/
18:
Gdyby byli Rzymiánie ták ſpráwnego mieli/
19:
Ták wielkiechby byli burd nigdy nie ćirpieli.
Ian/ Rá=strona: E2

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Ian/ Ráphał Skárbkowie.

3:
T
Vś ſie dawno náſłuchał o męſtwie ich przodká/
4:
Wierz mi iże im cnotá z dawná właſna ciotká/
5:
Bo nic ſobie nie ważą nád pocżćiwą ſławę/
6:
Złoto to ſobie kłádą zá nikcżemną trawę/
7:
Bo go hoynie Ceſárzom zacnym vżycżáli/
8:
Dla cżego w wiecżney ſławie będą v nas trwáli.
9:
Ci dwá zá toć przyrzekam przodkow nie wydádzą/
10:
Máriuſá mężnego w męſtwie poſzkárádzą.
11:
Bálcer Kryſztow Leſniowſcy.

12:
O
Toż tu maſz y dworſtwo y cżego chceſz doſtáć/
13:
Slubuięć że vmieią ći wſzyſtkiemu ſproſtáć/
14:
Wierz mi niżli Pirodes ſą to dowćipnieyſzy/
15:
Niż Pikus ſyn Sáturnow ludzyom przyiemnieyſzy/
16:
Hipomárá Poety Krzyś rowien oſobie/
17:
Przeſzedł go náſz w náukach ia ták powiem tobie/
18:
A Bálcerá Trachalus gdy w dworſtwie celuie/
19:
Káżdy mi z was ná ten cżás niech ocży zápluie.
E 2Czebrowſkistrona: E2v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Czebrowſki Włoch.

3:
K
Omodus Ceſarz ſławny ſnadź mu ieſt coś w rodzye/
4:
Bacżę po iego ocżach y po długiey brodzye/
5:
Tákże y po furiey ktora mu pánuie/
6:
Iednoż go náſz mądroſcią dáleko celuie/
7:
Neron ſnadź mu właſny ſtriy on bárzo gniewliwy/
8:
Táki zwycżay w ſobie ma ten cżłowiek pocżćiwy/
9:
Ale Philádelphuſá przeſzedł rozumkámi/
10:
Wy coſcie go ſwiádomi zeznacie to ſámi.
11:
Kierdeyowie.

12:
S
Zkodá tych cżyſtych chłopow że nam zyáłowieli/
13:
Snadźbyſmy do wſzytkiego z nich chutliwſze mieli/
14:
Bo więc Orzeł od gniazdá kiedy ma w nim dzyeći/
15:
Gdy obacży Sokołá mężnie k niemu leći/
16:
Więcey ſnadź onych broniąc niż ſiebie ſámego/
17:
Nieżal mu dla nich ſtráćić y zdrowia ſwoiego/
18:
Aleć widzę káżdy s tych choć dzyeći nie máią/
19:
By bronili oycżyzny pilnie ſie ſtáráią.
Ierzystrona: E3

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Ierzy Broniewſki Woyt Po. z bráćią.

3:
W
Ieſz to dom ſtárożytny záwſze w dobrey ſławie/
4:
Záſtánieſz y te młode wiedz w tákowey ſpráwie/
5:
Nic ſie nie odchyláią od przodkow ſwych ſławy/
6:
Káżdy z nich ſwoię młodość dość przyſtoynie trawi/
7:
Záwſzeć Bog cnotliwego ma ná pilney piecży/
8:
Iákoż tym podług myſli idą wſzytki rzecży/
9:
Teraz Woyty á potym będą Stároſtámi/
10:
Y toć Broniewſkim nie dziw wiecie dobrze ſámi.
11:
Andrzey Kuchárſki s ſyny z Láhodowá.

12:
A
Cż temu látá iego iuż Kopiey bronią/
13:
Pogáni o nim wiedząc iednák ſię go chronią/
14:
Pomniąc męſtwo tákże też y gotowość iego/
15:
A nawięcey ſie káżdy dziś obawia tego/
16:
Widząc iż ſyny wpráwił w tákową robotę/
17:
Owę pánią zá mátkę przydał im Bog cnotę/
18:
Aby ná wſzem młodość ich dobrze ſpráwowáłá/
19:
A ná wſzytkie cne ſpráwy ſercá dodawáłá.
E 3Mácieystrona: E3v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Máciey Gárnyſz z brát.

3:
P
Ięknie ći Gárnyſzowie do ludzi ſie gárną/
4:
Odrzućili ná ſtronę precż obłudność márną/
5:
Nie ważą nád pocżćiwe tu nic záchowánie/
6:
Iuż wſzytki zacne ſpráwy kupiſz v tych tanie/
7:
Tylko też z vprzeymoſcią miey ſie ku nim brácie/
8:
Poznáią cie foſzkarzem wſtyd mie będzye zá cie/
9:
Trzebá to więc premądre chceſzli ich oſzukáć/
10:
Iák mnimam w to nie tráfiſz muśiſz ták pokukáć.
11:
Ciemierzyńſcy.

12:
O
Etá Ephiaͮltes oni Obrzymowie/
13:
Co byli dawnych cżáſow nalepſzy mężowie/
14:
Niechby ſie tu do Ruśi tylko vkazáli/
15:
Wnetby ſie Ciemierzyńſcy z nimi probowáli/
16:
Ná Rycerſkiey ſpráwie ći ieſzcże dzyećmi zyią/
17:
Y pogány dość mężnie y fortunnie biyą/
18:
Ktorzy mężnieyſzy cżulſzy dziś niż Obrzymowie/
19:
Wżdy cżęſto od tych paniąt bieráią po głowie.
Sępowiestrona: E4

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Sępowie.

3:
I
Vż mi wierz ći Sępowie że nie drapią przykro/
4:
Ani cie oſzukáią w żadney rzecży chytro/
5:
Ale ich we wſzem poznaſz ták życżliwe ſobie/
6:
Y naydzyeſz tám w tym gniaźdzye co potrzebá tobie/
7:
Naydzyeſz tám niż Lámpridus dáleko mędrſzego/
8:
Tákże niż on Pándarus dwá kroć mężnieyſzego/
9:
Bo nie dármo przezwiſko tákowe im dano/
10:
Mężne przodki tych Sępow iáko żywo znano.
11:
Kutkorſki.

12:
S
Ewerus Ceſarz Rzymſki miał nogi nierowne/
13:
A iż zoſtał Ceſárzem miał w tym ſzcżęſcie głowne/
14:
Wierz mi y temu ſzcżęſcie dobrze poſłużyło/
15:
A práwie zá nim biega wſzytkich opuśćiło/
16:
Ták w potrzebie woienney iáko y w domowey/
17:
Wſzędy náſz ten Kutkoráś fortunat tákowy/
18:
Więc ktemu táż fortuná tym go vſtroiłá/
19:
Ze dobroć y vprzeymość wielką w nim ſpráwiłá.
Kálinow=strona: E4v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Kálinowſcy.

3:
K
Alinowſcy w Podolu żywą drudzy w Ruśi/
4:
Ale to káżdy właſnie iuż mi przyznáć muśi/
5:
Ze ono Kſiążę Mauryc Sáſkie ácż był rządny/
6:
Nie był iáko ktory s tych nigdy ták porządny/
7:
Ani tákiego męſtwá nigdy nie miał w ſobie/
8:
Iákie ći Kálinowſcy pokażą po ſobie/
9:
Więc chociaż drugim w głowie nie dobrze vſłano/
10:
Ale mieſzki porządnie groſzmi náſypano.
11:
Iábłonowſcy.

12:
H
Iportogus Kubezus z Láriſsy pánowie/
13:
Oni zacni przeważni wyborni mężowie/
14:
Zeznay ieſliże byli kiedy ták zmyſlnemi/
15:
Iżeby mieli zrownáć dziś z Iábłonowſkiemi/
16:
Ia iáko doſyć widzę w tych to zacne ſpráwy/
17:
Acż teraz goſpodárſtwem káżdy ſie z nich báwi/
18:
Ale gdy o potrzebie namniey go vcżuią/
19:
Wierz mi prętko w gromádę náſzy ſie ſzykuią.
Brzozdo=strona: F

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Brzozdowſcy.

3:
B
Rzozdowſcy ſą zyemiánie w Ruśi ták cnotliwi/
4:
Bez pochyby mi káżdy przyzna to pocżćiwy/
5:
Iże żywą ſpokoynie wſzák rowno z drugimi/
6:
Namniey wolnośći bronić żaden ſie nie leni/
7:
Właſnie Grecki w nich zwycżay co ſie miłowáli/
8:
Ktorzy w ſpolney miłośći ſwoy deſpekt oddáli/
9:
Troianom/ iuż wiedz ná te tey ſą właſnie cnoty/
10:
Ze ich też bárzo mierżą ſwey bráciey kłopoty.
11:
Iáſiek Oſtrowſki.

12:
T
Akći powiem wronámi to karmiono z młodu/
13:
Wſzák to znáć po poſtáwie bá znáć y po chodu/
14:
Coś poſzedł w ſwoich ſpráwách bárzo ná onego/
15:
Ezopá/ wſzákoż go miey zá mężá tákiego/
16:
S ktorym Agezilaus choć był Greckim krolem/
17:
Nie zrowna by też s ſobą ty ſtánęli ſpołem/
18:
Bo náſz Oſtroś ná wſzytko zgodzi ſie nam práwie/
19:
Bá zechceſzli w ſtátecżney y żártowney ſpráwie.
FBártoſzstrona: Fv

̃
Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Bártoſz Choynacki.

3:
A
Cż mu iuż nie potrzebá nic myſlić o boiu/
4:
Ták ſie nápiyáć winá á ſiedzyeć w pokoiu/
5:
Lecż to w nim zwycżay łomi y cne przyrodzenie/
6:
Bo to ieſt v pocżćiwych nawiętſze ćwicżenie/
7:
W Rycerſkich ſpráwach tu ſie co naypilniey báwić/
8:
Y w tym trudno on nałog dawny ſie ma ſkáźić/
9:
Abowiem gdzye ſie rodził nie prożnuią rádzi/
10:
Muchá lecąc przed nimi rádá im záwádzi.
11:
Piąthkowſki.

12:
T
En ieſt do Alobrogá podobien vrodą/
13:
Y męſtwem y dzyelnoſcią y ſzyroką brodą/
14:
W tym mi możeſz dáć wiárę żeby Gálikowie/
15:
Bárzo ſie w nim kocháli/ y zá páná ſobie/
16:
Iużby pewnie obráli/ bowiem tego godzyen/
17:
Embráciuſowi ieſt we wſzytkim podobien/
18:
Więc ſtátecżność k vrodzye záſię przyſtąpiłá/
19:
Owa iego cna ſpráwá wſzytkim práwie miłá.
Kurzeńſkistrona: F2

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Kurzeńſki z brácią Bárnádini.

3:
C
I ſie w roſkoſzach ſwieckich namniey nie kocháią/
4:
Ale ſobie nád wſzytko więcey przekłádáią/
5:
Bogá y iego ſwięte ná wſzem roſkazánie/
6:
A ták ia to przepuſzcżam ná was wſzytkich zdánie/
7:
Ieſliż im w tym dawacie gáńbę cży to wiecie/
8:
Iż tu káżdy od Bogá ma zácżąć ſwe życie/
9:
Gdy opátrzy potomkiem nábytą pocżćiwie/
10:
Oycżyznę/ ktory też w niey podług Bogá żywie.
11:
Hermánowſcy.

12:
C
I chociaż ſie to brudno ná twarzy zrodzili/
13:
Ale wierz mi cnotą ſie pięknie vſtroili/
14:
W męſtwie záwſze zrownáią ze Piekábundáſem/
15:
Kroliku nie żártuy zle z Hermánowſkim náſzym/
16:
Bo cie káżdy vſádzi wierz mi s tych ták ćicho/
17:
A záraz to obacżyſz ſláchtę gniewáć licho/
18:
Záwżdy naydą Tebánie ſobie godnieyſzego/
19:
Chociażby ciebie zbyli tu z Hermánowſkiego.
F ijPiecżychoy=strona: F2v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Piecżychoyſki s ſyny.

3:
I
Zátiris Tátárſki troſzkę był pokorny/
4:
Krotochwilny á ktemu mąż práwie wyborny/
5:
Snadź z náſzym Piecżychoyſkim gdzyeś poſpołu byli/
6:
A obá ſie wſzytkiego iednáko vcżyli/
7:
Rozum męſtwo to náſz ma/ pieniądze w niewoli/
8:
Ktore ſpokoynie ſiedząc przelicża po ßwoli/
9:
A ſynowie s pogány kopią ſzyrmuią/
10:
Ták z dáleká ſzupryny workom rozwięzuią.
11:
Woyciech/ Piotr/ Ierzy Chocimierſcy
12:
s Pukowá.

13:
T
Ych do cżegoć potrzebá do wſzego ſie zgodzą/
14:
Snadź onego Lokruſá we wſzytkim przechodzą/
15:
Są ſławni Horacij oni mężni z Rzymá/
16:
Z wielkimi woyſki cżynić też im nie nowiná/
17:
Herminus y Március by ie s ſobą mieli/
18:
Ná tákie drugie woyſká puśćićby ſie ſmieli/
19:
Wierz mi ći Chocimierſcy choć nie wiele krzycżą/
20:
Ale nawietſzych gminow w nie rádzi więc licżą.


strona: F3

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Piotr Streikowſki pleban Ianczen.

3:
T
En nam rády bieſiády namniey nie zepſuie/
4:
Tenerá z Háláminy náſz męſtwem celuie/
5:
Owa w ſpráwach Rycerſkich dobrze ſie ſpráwuie/
6:
W práwie ocż zechceſz ſpytay wſzytko Streykoś vmie/
7:
Práwie tácy plebani w tym kráiu być máią/
8:
Co ſie to nie wymowią o co ich ſpytáią/
9:
Ia zá Piotrá przyrzekam on mie w tym nie wyda/
10:
Ze do cżego chceſz go mieć ná wſzytko ſie przyda.
11:
Woyciech Sknielowſki Sędzya B.

12:
S
Tácius y Lukanus oni Poetowie/
13:
Trzebá by ſie złożyli tu po iednym ſłowie/
14:
Perſiuſá do ſiebie niech ieſzcże przyſádzą/
15:
Bo ſámi dwá ták zacney tey głowie nie rádzą/
16:
Aby mieli wypiſáć ták cne ſpráwy iego/
17:
Bo náſz Sędzya dowćipem przeydzye s tych káżdego.
18:
Gdyby tácy Sędzyowie v nas wſzytko byli/
19:
Iużby ſie wſzyſcy práwni dawno pogodzili.
F 3Iſkrástrona: F3v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Iſkrá s ſyny.

3:
N
Adobnie ſie tá Iſkrá nam tu roziſkrzyłá/
4:
A co dáley to lepiey iuż będzye świećiłá/
5:
The iſkierki nie w ćiſzą wierz mi ſie chowáią/
6:
Niech ći o nich powiedzą co z nimi bywáią/
7:
Iáko párzą ty iſkry znáią to pogánie/
8:
A też gdzye o nich wiedzą namniey nie trą ná nie/
9:
Sirophanes Egipſki on Hetman cnotliwy/
10:
Wzyąłby ie w towárzyſze by ieſzcże był żywy.
11:
Oſsowſki Rotmiſtrz.

12:
S
Icinius Dentatus ták wiedz dobry pánie/
13:
Ktorego Achileſem ſwym zwáli Rzymiánie/
14:
Prze męſtwo ſpráwę iego iż mu to przydáli/
15:
Gdyby dziśich lat tego Rotmiſtrzá poználi/
16:
Imięby mu ſnadź dáli Kokleſá onego/
17:
Ktory trzymał nawáłność ludu niemáłego/
18:
Ná ſobie/ nie nowináć też to Oſowſkiemu/
19:
Przećiwić ſie dáć odpor w Ruśi ták wielkiemu.
Mikołaystrona: F4

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Mikołáy Strzeptowſki.

3:
D
O nas miły Zophokles záiedź w Ruſkie kráie/
4:
A roſpowiedz vcżćiwych białychgłow zwycżáie/
5:
Nákieruy Strzeptowſkiego iuż ná inſzą ſtronę/
6:
By vmyſł wzyał pocżćiwy poiął ſobie żonę/
7:
Zaby to zacne gniazdo iuż nam nie zginęło/
8:
Bo ná tego Michniká ſpráwy pátrzyć miło/
9:
Ták w Rycerſkiey iák w práwney y dworſkiey potrzebie/
10:
Cżym wielką miłość ludzką on ciągnie do ſiebie.
11:
Podhoreccy.

12:
W
Y wſzyſcy ktorzy w cnocie rádzi ſie kochacie/
13:
Oto ty zacne ludzye ná wizerunk macie/
14:
Może tu káżdy wyknąć przykłádu dobrego/
15:
Męſtwá y tákże rády v Podhoreckiego/
16:
Więc w tákim Kollegium vcżą też y ſyny/
17:
Snadź Kobinus krolewic nie zrownałby z nimi/
18:
Bo w męſtwie podhoreccy ſą dobrze ćwicżeni/
19:
W inſzych tákże pocżćiwych ſpráwach náucżeni.
Wacławstrona: F4v

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Wacław Dzyedoſzycki.

3:
T
Ego iż Dzyedoſzyckim ták z przodkow názwano/
4:
Snadź to po nich y w ten cżás dobrze rozumiano/
5:
Iż ná potomne cżáſy nie miáło ſie mienić/
6:
Pocżćiwe ná wſzem życie y nie máſz co winić/
7:
W tym pocżciwym cżłowiecże dawnego narodu/
8:
Bo w żadney dobrey ſpráwie nie chybi ten brodu/
9:
Y do boiu do rády náſz Wacław ſie godzi/
10:
Phocioná we wſzytkich ſpráwách ten przechodzi.
11:
Konſtántyn z inſuły Krety mytnik Ruſki.

12:
A
Bdemonáple kupiec wielki Izmáelſki/
13:
Mowią że był bogátym lecż cżłowiek pogáńſki/
14:
Wſzákoż s ſwemi bogáctwy on nie był ták znácżny/
15:
Iáko ten náſz Konſtántym Ruſki mytnik zacny/
16:
Chociaż to bogi kupcżył ábo prorokámi/
17:
Ale náſz zyemſkiem hándlem kupcży y wioſkámi/
18:
Náſz záwſze ſłynąć będzye dla cnoty y prawdy/
19:
On iuż s ſwoim towárem w piekle miedzy dyabły.
Mikołaystrona: G

Powiát Lwowſki.
1:
grafika
2:
Mikołay Stárziſki s ſyny.

3:
N
Ikoſtrát Hetman Grecki mocno trzymał wiárę/
4:
Iuż temu wierz ten ſláchćić że ma ná to miárę/
5:
Iákoby ſie ſtátecżnie á wiernie káżdemu/
6:
Tu pokazał iákoż to godzi ſie dobremu/
7:
Iáko Agiezilaus ták on ſyny ćwicży/
8:
A też żaden w potrzebie nie rad pocżtow licży/
9:
Kiedy przydzye potrzebá primates Stárziśći/
10:
Choć ieſzcże młodzikowie ále chłopi cżyśći.
11:
Sławna á zacna Rádá Lwowſka.

12:
T
E ia przypiſáć muſzę w ten tu orſzak mężny/
13:
Widząc lud ták cnotliwy á ná wſzem potężny/
14:
Widząc lud ták cnotliwy á ná wſzem potężny/
15:
Widząc cnotę ná oko y ták rozum wielki/
16:
Porządek ná wſzem dobry zezna mi to wſzelki/
17:
Snadź ich oná Tebáńſka Rádá nie celuie/
18:
Spráwnieyſze/ wolność więtſzą v Lwowian náyduię.
19:
A iák żywo w tym mieſcie ták ſie mężni rodzą/
20:
Poznay y ſam widząc to z iákim Herbem chodzą.
GNá zacnystrona: Gv

1:
Ná zacny Kleynot ſławnego miáſtá
2:
Lwowá.

3:
grafika
4:
O
Ne zacne Kſiążętá gdy Herby dawáli/
5:
Naprzod wſzelkiey dzielnośći w ludzyach doznawáli/
6:
Doſwiádſzywſzy y męſtwá doſwiádſzywſzy wiáry/
7:
A potym k wiecżney ſławie nádawáli dáry.
8:
Temu Miáſtu ſławnemu ábo ludu iego/
9:
Prze męſtwo y ſtátecżność dáli Lwá mężnego.
10:
Wiedz y teraz tá cnotá Lwowiánom pánuie/
11:
Męſtwo/ prawdá/ ſtátecżność/ przy nich ſie náyduie.
12:
grafika


strona: G2

1:
Powiáthu Hálickiego
2:
Pánowie y inſzy ludzye Rycerſcy/
3:
á zacni. A naprzod.
4:
¶ Ian z Gologor Sienińſki Káſztelan Hálicki.

5:
grafika
6:
A
Náchárſis ácż rodem był s pogáńſkich kráiow/
7:
Ale cnoty był pełen y cnych obycżáiow/
8:
K temu dworſtwo vcżćiwe á s prawdą nápoły/
9:
Wierzę że náſz duchnicżek wyſzedł z iego ſzkoły/
10:
Bo naydzyeſz w iego głowie porádę vcżćiwą/
11:
Chociaż nápoły z żártem lecż wierz mi prawdziwą/
12:
Iuż mu ni w cżym nie zdoła on Lárgius Rzymſki/
13:
We wſzytkim go przerowna ten náſz Ian Sienińſki.
14:
Mikołay Wolſki s Podháiec Miecż.Koron.

15:
Z
Naydzyeſz Ariſtotele o cżymeś wotował/
16:
V tego cnego páná bo ſie ták vchował/
17:
Ze może być przykłádem młodośći káżdego/
18:
Ariſtipá tu dowćip bacżę w nim mądrego/
G 2Ma tostrona: G2v

Powiát Hálicki.
1:
Ma to ten s przyrodzenia z zacnych przodkow ſwoich/
2:
Nie lęknie ſie Moniche wierz mi fukow twoich.
3:
Wolſcy w Polſzcże z dawná ſą ták pánowie możni/
4:
A tákich ia nie cżuię by im byli groźni.
5:
grafika
6:
Sebeſtian Zorawińſki Podkom. Hálicki.

7:
S
Nadź to ćwicżenie Mędrcá onego zacnego/
8:
Solimuſá co vcżył życia pocżćiwego/
9:
Wierzę że w iego ſzkole ten ſie cny pan ćwicżył/
10:
Bo bym tu wſzytki ſpráwy tu iego wylicżył/
11:
Lepiey niż Theophráſtus we wſzytko vgodzi/
12:
Demoſteneſá záwſze w rozmowach przechodzi/
13:
A w potrzebie rad vyrzę mężá ták ſmiáłego/
14:
Ktoryby ſie kuśić miał o Zorawińſkiego.
15:
Kriſztow Zborowſki w Cżeſybieſach.

16:
O
N mężny Gotifredus krol z Ierozolimá/
17:
Snadź zoſtáwił potomkiem tego cnego ſyná/
18:
Co miał ſzcżęſcia od Bogá wſzytko mu zoſtáwił/
19:
A ſnadź więtſzego męſtwá ieſzcże go nábáwił/
20:
Bo iák on mężne krole y Kſiążętá bijał/
21:
Ták go namniey ten Kryſztow Zborowſki nie wydał/


strona: G3

Powiát Hálicki.
1:
Z mężnym Bálduinuſem rownáć go możemy/
2:
Ktory też mężnie gromił ſrogie Sáráceny.
3:
grafika
4:
Málcher Paniewſki ná Tyſmienicy.

5:
L
Edwe nie Krezuſowo tu ſzcżęſcie pánuie/
6:
Ale tylko ná ſkárbiech lecż zdrowiu folguie/
7:
Wſzákże nád to ná ſwiecie nie máſz nic milſzego/
8:
Gdy ie Bog da łácno więc nábędzye wſzytkiego/
9:
A kiedy w ſławie dobrey záś fortuná chowa/
10:
Iákoż w tym zacnym domu záwſze ieſt tákowa/
11:
Wſzák iey Málcher popráwi gdy potrzebá będzye/
12:
Ale tobie w leſie być gdy on ná ſwoy wſiędzye.
13:
Ian Striſz Sędzya Hálicki.

14:
C
Irus Monárchá Perſki ſnadź mu we wſzem rowien/
15:
A ieſzcżem tu cnot lepſzych ieſt v tego pewien/
16:
Státecżnoſcią dobrocią iuż go náſz przechodzi/
17:
Gdy w potrzebie wiedz ſwego kopią vgodzi/
18:
Wierzę że mu też Ceres bárzo bliſka byłá/
19:
Y táż go podobno práwá náucżyłá/
20:
On Mędrzec Origenes á w cżymże mu zdoła/
21:
We wſzem go náſz celuie choć nie wiele woła.
G 3strona: G3v

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Prokop Ráſko piſarz Hálicki.

3:
N
Ie waż lekce iać rádzę tey máłey oſoby/
4:
Pomniſz ſmiáłość Dawidá choć máłey vrody/
5:
Tu Scewolá on Rzymſki ſmiáłość ſwą zoſtáwił/
6:
Ale dowćipow lepſzych náſzego nábáwił/
7:
Wierz mi że tego tráfi ktoryby mu ſzkodził/
8:
Gdyby ſie koło tego iáko on záchodził/
9:
Ale iż ták nie myſli dybáć ni ná kogo/
10:
Iáwnie komu by krzywdá ſtárguie nie drogo.
11:
Páweł Skotnicki Chorąży Hálicki.

12:
T
V maſz męſtwo y rozum y cżegoć potrzebá/
13:
Wſzytko mu podług myſli hoynie dane z niebá/
14:
Temiſtokles on Grecki chociaż z męſtwá ſłynął/
15:
Ale by ſpołem byli iużby przy tym zginął/
16:
Bo ten ták mężnie vmie bronić ſwych wolnośći/
17:
O toby ſie nie zlęknął wielkiey nawáłnośći/
18:
By ſnadź byłá ták wielka iáko Xerxeſowa/
19:
Bronić wſzytkiego mężnie ieſt tu chęć gotowa.
Iákubstrona: G4

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Iákub Glinká Podſtárośći ná Podháicach.

3:
W
Ierz mi to dobra Glinká nie máże nikogo/
4:
Stoi zá piękny Szmárag co go płácą drogo/
5:
Bo bez wſzelkiey przypráwy nadobnie ten ſwieći/
6:
Godzyen áby tu w wiecżney był z wámi pámięći/
7:
Weźmi Glinkę do rády weźmi go do boiu/
8:
We wſzytko náſz ćwicżony choć ſiedzi w pokoiu/
9:
Owa ſie cieſzcie s tego zacne Ruſkye kráye/
10:
Ze wam Bog ná wſzem bácżne ſam tu ludzi dáie.
11:
Iendrzey Potocki s Potoká ná Záwoł. Aren.

12:
O
Tych tám mieć będzyecie co w Podolu żywą/
13:
Ale y tę oſobę zacną á pocżćiwą/
14:
Ták wam zálećić muſzę iáko okiem widzę/
15:
A namniey ſie zá powieść o to ſwą nie wſtydzę/
16:
W potrzebie niż Gwálwagnus vyrzycie ręcżſzego/
17:
Chociaż go to widzicie ták wychowáłego/
18:
Namniey mu to nie ſzkodzi bo s Potockich káżdy/
19:
W męſtwie Epiſtrofuſá przerownáią záwżdy.
Podfilip=strona: G4v

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Podfilipſcy.

3:
C
I ácż ſie tho niecudni ná twarzy zrodzili/
4:
Ale ſie cnotą pięknie dawno vſtroili/
5:
Nie zoẃże ich iák widziſz s poſtáwy głupkámi/
6:
Bo we wſzelkiey cney ſpráwie porownáią z wámi/
7:
Megábizus on bácżny ácż ſłynie z mądrośći/
8:
Káżdy go s tych Ruſákow w rozumie pochłośći/
9:
On Mánlius co w Rzymie bronił mężnie zamku/
10:
Pewnie s Podflipſkimi miałby doſyć tanku.
11:
Kuropátwowie młodzi.

12:
M
Ogłby te Kuropátwy názwáć Orlikámi/
13:
Ich cne ſpráwy poznawſzy zeznacie to ſámi/
14:
Y nie máſz thák mężnego Iáſtrząbá w tey ſtronie/
15:
Coby złamáć miał pioro s tych ktorey w ogonie/
16:
Ale iż to ſą ludzye á y zacni práwie/
17:
Iużże s ptaki ná ſtronę ludzye k nim wyſtáwię/
18:
Miałby s tymi Lozembek kłopotu ták wiele/
19:
Káżdy iák Ginirizá biłby go z nich ſmiele.
Szaporo=strona: H

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Szaporowſki.

3:
M
Empricius Britáńſkie Kſiążę á zuchwáłe/
4:
Rad ludzyom krzywdy cżynił y ſzkody niemáłe/
5:
Chronili ſie go właſnie ták iáko ſzátáná/
6:
Vkażę ia wam rownie tákucżkiego páuá/
7:
Temu káżdy z was vfay ná dzyeń poł godziny/
8:
Bo będzyeſz nieboſzcżykiem choć nie daſz przycżyny/
9:
Porex záwſze z nim rowny we wſzelákiey ſpráwie/
10:
Kátiliná on Rzymſki tey był cnoty práwie.
11:
Swieykowſcy.

12:
C
I ſie zgodzą ná wſzytko znáć to dobrze po nich/
13:
Ia to cżegom doſwiádſzył powiem y wam o nich.
14:
Ze męſtwo obycżáie ſpołem z nimi roſtą/
15:
Do wſzytkich ſpraw pocżćiwych maſz tu drogę proſtą/
16:
Minucius on mądry á zacny pan w Rzymie/
17:
Kiedyby s Swieykowſkiemi tu záſieść miał ninie/
18:
Iużby pewnie rozumki iego zá nic były/
19:
Zárazby ći Ruſacy Włochy przemudrzyli.
HGłowáccystrona: Hv

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Głowáccy.

3:
N
Ie dármo ich iuż mi wierz Głowáckiemi zową/
4:
Bo to práwie ſą ludzye á nie z ládá głową/
5:
Dádzą rádę ná wſzytko dobrą ći pánowie/
6:
Bo im práwie z reyeſtru vkłádano w głowie/
7:
Y nie ládá krzywdecżká do ſwych ich obruſzy/
8:
Ale obcy pilniuchno oględáć ſie muśi/
9:
Odſtępić wiełkiey krzywdy złożyć hárdey myſli/
10:
Bo tám ſkocżyć muśicie ſkądeſcie nie przyſzli.
11:
Mikołay Bludnicki.

12:
O
Tym ták powiađdáią że práwo rozumie/
13:
A iednym pomoc drugim bárzo ſzkodzić vmie/
14:
Ale ia iego ſpráwy wſzytki wam wypiſzę/
15:
Iákom y ſam doſwiádſzył y od ludzi ſłyſzę/
16:
Ze mu nigdy tám pátrzyć nie dopuśći cnotá/
17:
Coby zwáli pocżćiwi że tho zła robotá/
18:
A iż widzę ná wſzytkim iego zacne ſpráwy/
19:
Właſny ieſt Fábricius drugi Rzymſki práwy.
Máximstrona: H2

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Máxim Szumlińſki.

3:
L
Edwe mu nie tráfili że Szumlińſki práwy/
4:
Bo nie záwſze ſtátecżność też ſie przy nim báwi/
5:
Zwłaſzcżá kiedy k wiecżoru rádzęć miyay bráchu/
6:
Zá máłą tu przycżynką nábierzeſz ſie ſtráchu/
7:
Acż v niego porządek ná wſzytkim záſtánie/
8:
Ale we łbie nie długo tylko po ſniadánie/
9:
Wierę obiad z wiecżerzą iuż iedz z nim kto racży/
10:
Bo prętko káżdą krzywdę náſz Máxim obacży.
11:
Mákowecki s ſyny.

12:
T
O iuż wiedz żołnierz dawny fortunny do boiu/
13:
Rádzęć pánie kochánku chceſzli być w pokoiu/
14:
Zániechay tu prożnych burd śiwká nie zácżepiay/
15:
Gdy ſie głaſzcże po brodzye prętko ſie vmykay/
16:
Bo gdy mu ku pomocy przyſkocżą ſynowie/
17:
Iuż wiedz że pewną biedę będzyeſz miał ſwey głowie/
18:
Iż ſam vmiał przed láty Tátáry kierowáć/
19:
Teraz iuż ſynom z nimi każe ſie certowáć.
H 2Grozostrona: H2v

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Grozowſki.

3:
P
Rzypátrz ſie tym to bliznam co ná iego cżele/
4:
Gdyby weyrzał ná plecy nálazłby ich wiele/
5:
Wierz mi iże nie domá ták pocechowány/
6:
Ale broniący gránic tám miedzy tyrrány/
7:
Snadź mężniey niżli Kokles on pocżynał ſobie/
8:
A inácżey nie było iák powiádam tobie/
9:
Wierz mi iż ten Grozowſki był ták Moſkwie groźny/
10:
Ieſt drugi Bázilius iednoż nie ták możny.
11:
Dzyeciártkowſki z Obertiná.

12:
T
Ego domu ná ſwiecie tylko ſie cień błąka/
13:
Bo ſmierć zá nim tuż ſtoiąc zá vchem mu krząka/
14:
Iuż nam zeydzye iák bacżę ná tym zacnym gniaźdzye/
15:
Owa mieyſce cnotliwych też cnotliwy znaydzye/
16:
Acż koły wyłamano koło tego płotá/
17:
Ale w iego deſzcżułce mieſzka cáła cnotá/
18:
Owa Bog cżáſu ſwego wſpomni Dzyeciartkowſkie/
19:
S tey máłey látoroſłki rozmnoży Tákowſkie.
Szcżuczcystrona: H3

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Szcżuczcy.

3:
T
Ych ſie młodość ia ręcżę káżdemu podoba/
4:
Bo żadnego przykłádu s tych żaden nie poda/
5:
Ktorymby miał obráźić też naydawnieyſzego/
6:
Iákoż mniemam káżdy z was że mi dozna tego/
7:
Ze tu cnotá goſpodarz dawny tego domu/
8:
Y teraz ſie wywabić nie da ſtąd nikomu/
9:
Owſzeki te młodziki pilnie ciągnie ktemu/
10:
Ze we wſzytkich cnych ſpráwách rowni naſtárſzemu.
11:
Koriczińſcy.

12:
C
I ná trunek to mi wierz wyborni mężowie/
13:
Prędzey cie pić niżli bić ſam á ſam wyzowie/
14:
Fortunie nie vfáią bo co iedno dáłá/
15:
Wſzytko záraz przepili by záś nie pobráłá/
16:
Ale ſławę á cnotę máią w pilney piecży/
17:
A o te máło trwáią tu docżeſne rzecży/
18:
Chociaż tak trunek ſobie bárzo vlubili/
19:
Wſzák tego co przyſtoi cnym nie opuśćili.
H 3Zołędzyo=strona: H3v

Powiát Hálicki.
1:
grafika
2:
Zołędzowye.

3:
N
Ie owyć to żołędzye co świnie iadáią/
4:
Stoią ći zá Káſztány co ie przedawáią/
5:
Mogłby ſie tych dokupić pan walecżny káżdy/
6:
Możecie to po nich znáć y widacie záwżdy/
7:
Táko mężne w potrzebie iák ktory s Troianow/
8:
Co o nich dziwy piſzą wielce mężnych pánow/
9:
Máło ći Zołędzyowie w tym nie ſą dzyelnieyſzy/
10:
Snadź niż on Agápenor káżdy ochotnieyſzy.
11:
grafika


strona: H4

1:
Powyátu Trebowel=
2:
ſkiego pánowie y inſzy zacni ludzye
3:
Rycerſcy. Naprzod.
4:
¶ Kſiążętá Oſtrowſkie ná Tarnopolu Woie=
5:
wodzicowie Kiyowſcy.

6:
grafika
7:
B
Adźcieſz wdzyęcżni od Bogá iego łáſki ſwiętey/
8:
Ze ty kráie oſadza zacnemi Kſiążęty/
9:
Ktorzy możnie odeprzeć mogą tu káżdemu/
10:
Ze wſzytkich nieprzyiacioł też naymożnieyſzemu/
11:
Niech Amurat doſtátkiem mocą ſie nie chłubi/
12:
Bo ią prętko ia ręcżę przed náſzemi zgubi/
13:
Wſzytek dowćip do boiu dzyádá ich mężnego/
14:
Bog im tu z niebá przyſłał y fortele iego.
15:
Iákub Pretwic z Gáwron Stáro.Trebo..

16:
Z
Diogeneſem obá w iedney ſzkole byli/
17:
Y iednákie im zmyſły Bogowie ſpráwili/
18:
Bo wzgardzáią bogáctwá dobrowolnie obá/
19:
Ale do ſławy dobrey iednáka w nich zgodá/


strona: H4v

Powiát Trebowelſki.
1:
Ten do piorá był chćiwy á náſz do ſáydaká/
2:
Mamy w tym Kollegium nie podłego żaká/
3:
Przyrodzone ieſt męſtwo temu Pretwicowi/
4:
Ociec iego on ſławny brát był Hektorowi.
5:
grafika
6:
Stániſław Włodek Rotmiſtrz R.P.

7:
D
Rugi ſnadź Deiphebus ná weyrzeniu moim/
8:
Y owſzem go celuie záwżdy męſtwem ſwoim/
9:
Bo w pokoiu mieſzkáiąc iednák nie prożnuie/
10:
A dla cżego on ſłynie to ſie w tym náyduie/
11:
Nie mieni ſie w nim męſtwo namniey oycá iego/
12:
Ma Podole obronę ma y ſławę z niego/
13:
Ták wiedz iże ten Włodek mężnie ſzáblą włada/
14:
Y nie iedná pogáńſka od niey głowá ſpada.
15:
Ierzy/ Iákub Struſowie s Komorowá.

16:
S
Vrifilus y Pirus chociaż mężni byli/
17:
Iuż temu wierz że ći dwá męſtwo im odięli/
18:
Abowiem ſie tym báwi káżdy s tego gniazdá/
19:
Y tymże v nas ſłyną iák ná niebie gwiazdá/
Ktorastrona: I

Powiát Trebowelſki.
1:
Ktora miedzy inſzemi y napiękniey ſwieći/
2:
Ták nam zacni Struſowie nie wyydą s pámięći/
3:
Iák przodkowie ták ći dwá o to ſie ſtáráią/
4:
A żadnemu w tey mierze nic naprzod nie dáią.
5:
grafika
6:
Ian Polánowſki.

7:
A
Cż go cżęſciey záſtánieſz przy czáſzy niż w polu/
8:
Ale cżymże ſie báwić teraz zá pokoiu/
9:
Wſzákoż cżáſu potrzeby kiedy też nań prziydzye/
10:
Wſzytko on pięknie ſpráwi ni ná cżym nie zeydzye/
11:
On go ſam krol Peleás gotowoſcią ſwoią/
12:
Nigdyby nie celował choć rátował Troią/
13:
Wierz mi że náſz Pelánoś ná to pięknie godzi/
14:
Iáko go w dobrey ſławie żaden nie pochodzi.
15:
Synowie iego.

16:
I
Eſliż ociec pokoiem troſzkę ſie zábáwił/
17:
Ale mi wierz że ſyny ná tho pięknie wpráwił/
18:
Ze ich nigdy on zacny mężny lud w Afryce/
19:
Nie celuie náſzy ich wywrocą ná nice/
IOn tákżestrona: Iv

Powiát Trebowelſki.
1:
On tákże Fábricius tym ich nie celuie/
2:
Záwſze więtſzą gotowość ia v tych náyduię/
3:
Właſnie Polánowſkiemi iuż tho wiedz názwáni/
4:
Bo mężnemi ſpráwnemi záwſze ſą widani.
5:
grafika
6:
Mikołay Báworowſki.

7:
T
V ſerce Krenuſowe y gotowość iego/
8:
Wierz mi záwſze záſtánieſz v panięciá tego/
9:
Więcći powiem Minerwę iuż vgłaſkał ſobie/
10:
Nie máſz w cżym przygány dáć tey zacney oſobie/
11:
Y do żadney potrzeby nigdy nie omieſzka/
12:
Chociaż to ná młodego bywa więc rzecż ćięſzka/
13:
Ale temu nie cięſzko áni ſie ſzánuie/
14:
Zdrowia y máiętnośći na mniey nie lituie.
15:
Wálenty Wſkrzyńſki.

16:
Z
Onych to nieſpokoynych kątow maſz iednego/
17:
Wierz mi iż ten nie wyda męſtwem z was żadnego/
18:
Pátrokluſow namiáſtek onego Grecżyná/
19:
Iuż wiedz że nie podłego doſtáłáś to ſyná/
20:
Appius on vporny ni w cżym go nie ſprzecży/
21:
Bo ſerdecżnie tym kráiom wſzego dobrá życży/
Więcstrona: Iv

Powiát Trebowelſki.
1:
Więc káwálkator dobry ále nie ná konie/
2:
Ná báchmáty co Grecy walcżyli więc o nie.
3:
grafika
4:
Mikołay Kuropátwá.

5:
C
Hociaż go ták názwáli nie lęknie ſie ſwego/
6:
Staẃ mu Márdoniuſá onego Perſkiego/
7:
Ktory ſie mężnie z Greki iák cny mąż vganiał/
8:
Z náſzymby Mikołáiem wierę nic nie vmiał/
9:
Acż on ták ſwoim męſtwem ſtátecżnie ſzáfuie/
10:
Właſny ieſt Longimanus bo pokoy miłuie/
11:
Wſzákoż cżáſu tákiego kiedyby potrzebá/
12:
Iuż ſie rozgośćić muśi wzyąwſzy konſens z niebá.
13:
Ian/ Káſper Kámienieccy.

14:
T
Ych káżdego z oſobná cnotá wam záleći/
15:
Bo w tym pocżćiwym domu dawno pięknie ſwieći/
16:
Wiem żeć nie obrzymowie ále ſercá doſyć/
17:
To ták ſubtylne ciałko iák ie może znośić/
18:
Mneſteus y Merion nie miał tákiey śiły/
19:
Choć ſie z zacnym Hektorem doſyć mężnie byli/
20:
Niechayże ſie ták mężny iuż iedno tym ſtáwi/
21:
Pewnieyſzą ſobie hańbę niżli ſławę ſpráwi.
I 2Ianstrona: I2v

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Ian/ Mikołay Wilcżkowie.

3:
W
Ierz mi tu nie połáieſz zá to ręcżę tobie/
4:
Bo do cżego potrzebá maſz gotowe ſobie/
5:
Bo porády do dworſtwá tákże y do boiu/
6:
Iednoż że to zátyli teraz w tym pokoiu/
7:
Ale on Wálerius chociaż mądrym ſłynie/
8:
Wiedz że s ſwoią mądroſcią przy iednym s tych zginie.
9:
Nie vmiem pochlebowáć powiem prawdę ſmiele/
10:
Bogday ſie nam rodziło tákich ludzi wiele.
11:
Páweł Wilcżek.

12:
A
Iáx Thelámonius mowią był dość mężny/
13:
Byłby Wilcżek iuż mi wierz we wſzem ták potężny/
14:
Gdyby przyſzłá potrzebá ktorey nie prágniemy/
15:
A iż ieſt tákiey cnoty my temu wierzymy/
16:
Vcżynnośći doſtátek bez wſzego wątpienia/
17:
Dobroć práwie vprzeymą tu maſz z przyrodzenia/
18:
Ale ſie ná tę nie ſadź nie dzyáłay mu krzywdy/
19:
Pewnie że cie tám wſádzi gdzyeś nie bywał nigdy.
Andrzeystrona: M

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Andrzey Oſtrowſki w Iſzcżkowie s ſyny.

3:
T
En ſobie nádewſzytko obrał domá ſiedzyeć/
4:
Ale to przedſię káżdy chciey nań pewnie wiedzyeć/
5:
Ni w cżym go nie celuie dawny Rzymſki Kato/
6:
Tákże też y on Grecki náucżony Plato/
7:
Poradź ſie go w cżym zechceſz tráfi táką klobę/
8:
Zeć nie poydzye zá iego rádą nic ná zgubę/
9:
Więc y ſyny do tego w młodośći kieruie/
10:
Ktorych iuż Amphimachus męſtwem nie celuie.
11:
Cebrowſcy.

12:
I
Vż wieſz naydzieſz w tym domu iák w Weneckim kra
:
(mie/
13:
Chceſz bácżnie chceſz zuchwále nie dádzą nic tanie/
14:
Nie wydádzą mudroſcią by namniey ſtárſzego/
15:
Naydzyeſz tám y mężnego naydzyeſz y práwnego/
16:
Seremet Hetman mężny miałby tu zabáwę/
17:
Chociaż mu namłodſzego s tych wſzytkich poſtáwię/
18:
Slubuię że go ſkroći nie wiele wołáiąc/
19:
By był mężny iáko Lew będzye z niego záiąc.
I 3Gábri=strona: I3v

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Gábriel Rożen Rotmiſtrz R. P. P. T.

3:
D
O wſzytkiego ten Rożen práwie ſie nam zeydzye/
4:
Bo da rádę wſzytkiemu co iedno nań przydzye/
5:
Y ad forum ad chorum ten zdoła wſzytkiemu/
6:
Aleć to nie nowiná s tych Rożnow káżdemu/
7:
Ephenor doſyć mężnie v Troiey woiuiąc/
8:
By obacżył náſzego plebaná hárcuiąc/
9:
Odrzekłby ſie iuż mi wierz ſwey broni nań wznośić/
10:
Bo kto w iego garść wpádnie trudno ſie wyprośić.
11:
Smietánkowie.

12:
M
Ożeſz ich ták názywáć prze vcżćiwość wielką/
13:
Bo tám naydzyeſz y dobroć bá y cnotę wſzelką/
14:
Ieſt męſtwo obycżáie ná wſzytko vcżćiwe/
15:
Y káżde przerzecżenie w ich vſciech práwdziwe/
16:
Więc ſie chlebem Rycerſkim vſtáwicżnie báwią/
17:
Srożey niż Bázilius pogánom ſie ſtáwią/
18:
Y mężniey choć zyemiá nie odpor im dawáią/
19:
Wiecey a niż we złocie w ſławie ſie kocháią.
Ludziccystrona: I4

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Ludziczcy.

3:
P
Ráwie ſie znał ná ludzyech co ie ták był názwał/
4:
By ieſzcże ná ſwiecie żył radbym go ſędzyem miał/
5:
Są to práwi Ludziccy bo ludzi miłuią/
6:
Przetoż ſobie tym przyiazń v wſzytkich kupuią/
7:
Męſtwo y obycżáie záſtánieſz vcżćiwe/
8:
Więc też y przerzecżenie tám káżde prawdziwe/
9:
Stoią zá Liciuſá onego Rzymſkiego/
10:
Káżdy z nich w ſobie trzyma wſzytki cnoty iego.
11:
Roſoł Cwykiel Paceńſcy.

12:
C
I nie tu ſie rodzili y rozno mieſzkáią/
13:
Ale rowno z drugiemi o to ſie ſtáráią/
14:
By ſławą ná wſzem dobrą ſobie rozmnażáli/
15:
Ktorą Hirkuſá cnego bárzo przerownáli/
16:
Y Luphoris s Pariſem co ſie bił v Troiey/
17:
Zábacżyłby iuż mi wierz tu ſmiáłośći ſwoiey/
18:
Acż ná ich ſtárość pátrząc może kázáć hárdzye/
19:
Wſzákżeć rádzę nie wołay bo vſtánieſz ſmárdzye.
Márekstrona: I4v

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Márek/ Ian/ Wálánty Klońſcy.

3:
K
Lońſcy ácż ná Wołyńſkiey gránicy mieſzkáią/
4:
Wſzákoż y ná Podolu też y w Ruśi máią/
5:
Nie omieſzkam wyſłowić ich pocżćiwey ſpráwy/
6:
Káżdy cżáſu potrzeby Lotárgius práwy/
7:
Ktemu prawdá ſtátecżność zwykłá im pánowáć/
8:
Nie máſz tám nic to mi wierz by namniey brákowáć/
9:
Wſzákżeć mogę zálećić oſobnie młodſzego/
10:
Ze z niego maſz ná wſzytko cżłowieká godnego.
11:
Ian Witowſki piſarz Trebowelſki.

12:
N
Ie boy ſie nie záwiedzye ia ręcżę zá niego/
13:
By chciał cáłym áchtelem możeſz pić do niego/
14:
Wierzę iże go Bachus przyſłał w ten kray w dáry/
15:
Bo widzę lubi trunek á práwie bez miáry/
16:
A odłożywſzy kuflá nie daway Státutá/
17:
Prętko on s ſwoiey głowy s ciebie báłámutá/
18:
Vcżyni/ Sulpicius trudnoby mu ſproſtał/
19:
Náſz Witoś w káżdym práwie wnetby go wychwoſtał
Cżeſtolo=strona: K

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Cżeſtolowſki Surogator Trebow.

3:
T
Emu ſie tylko przypátrz s tey poważney brody/
4:
S cnotą męſtwo tu naydzyeſz choć żádney vrody/
5:
Ieſt dobroći y názbyt tę iż mu przyſądzę/
6:
Zezna ſtárſzy tych kráiow iże w tym nie błądzę/
7:
Cżegoć więcey potrzebá wſzytkiego nábędzyeſz/
8:
Co lepiey ſam zrozumieſz kiedy z nim záſiędzyeſz/
9:
On ciebie nie podmánie ręcżę ia zá niego/
10:
Mogliby wſzyſcy prawdy wyknąć tu v tego.
11:
Rebowſcy Rotmiſtrzowie.

12:
P
Oyrzy bracie beſpiecżnie ná ty dwie oſobie/
13:
Opowiemći ácż krotce ich cne ſpráwy tobie/
14:
Onego to Caiuſá ſą właſni ſynowie/
15:
Co był Rzymſkim Ceſárzem ći dwá Rotmiſtrzowie/
16:
Y dziśich lat by byli tám miedzy Rzymiány/
17:
Wierzę żeby z nich chcieli pocżynić Hetmány/
18:
A gdyby ich zacnych ſpraw y męſtwá doználi/
19:
Nie Hetmány ſnadźby ich krolmi podzyáłáli.
KIanstrona: Kv

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Ian Iutrowſki.

3:
A
Tlás ácż tu tym ſłynie że podpirał niebá/
4:
Ale tym Iutrowſkiemu chłubić ſie nie trzebá/
5:
Pozna kto chce doſwiádſzyć iże ſwemu zdoła/
6:
Choć ták ſiedzi ſpokoynie á nie wiele woła/
7:
Heráklius on mężny co Ceſárze biyał/
8:
Wierz mi że tákiey śiły nigdy dobrey nie miał/
9:
Fokás gdyby teraz żył Konſtántynopolſki/
10:
Chciałby go nam ſobie wzyąć zá Hetmáná s Polſki.
11:
Iwáchno Boiárſki.

12:
T
Ego ácż nie po ludzku Iwáchnem názwáli/
13:
Ale iego cnot dobrych y męſtwá doználi/
14:
Miłuiący pocżćiwość okazał tho iáwnie/
15:
Przy pánie ſwym/ zá co ieſt godzyen ſławy ſpráwnie/
16:
Bo ſie y w niewolą dał dla niego poimáć/
17:
A niechciał ſie iák inſzy ná korzyść zdobywáć/
18:
Nie zblákowáłá cnotá choć żádne przezwiſko/
19:
Nadroſzſza to v niego á záś tanie wſzytko.
Ląckistrona: K2

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Lącki.

3:
T
Emu męſtwo przyſtoi/ ále ſtáre látá/
4:
Bronią mu go/ y chcą go iuż Bogowie s ſwiátá/
5:
Wzyąć ſobie zá Ochmiſtrzá tám miedzy Boginie/
6:
Iák mnimam ten go vrząd iuż rychło nie minie/
7:
Acżby go nam dla ſpráwy tylko nie dla boiu/
8:
Potrzebá/ áby drugie ćwicżył w tym pokoiu/
9:
Aby cżáſu potrzeby iego fortele cne/
10:
Trwáły nam ná poháńce ták ná cżáſy wiecżne.
11:
Lichtáńſki s ſyny.

12:
T
En ſie prawdy rad żártem domawia v ludzi/
13:
Nie dba choć y niewdzyęcżnie prziymuią to drudzy/
14:
A chociaż tho ná głowie widziſz śiwe włoſy/
15:
Muśi być názbyt mężny co mi go vpłoſzy/
16:
A kiedy mu ſynowie życżliwie pomogą/
17:
Náucżą cie kłuſaku chodzić inochodą/
18:
Nie dármo Lichtáńſkiemi ták ich z dawná zową/
19:
Bo wnet ręką popráwią co podáią mową.
K 2Wáśił=strona: K2v

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Waśiłkowſcy.

3:
W
Aśiłowſcy ácż to ſą oney Greckiey wiáry/
4:
Ale w ſobie trzymáią on cny zwycżay ſtáry/
5:
Ktory Ariámnites záwſze trzymał w ſobie/
6:
Ieſzcże lepſzey ći cnoty ták ia powiem tobie/
:
Bo ſie miedzy Polaki dobrey ſpráwy vcżą/
7:
Wierz mi cżáſu potrzeby mężnie ſwego łucżą/
8:
Sam cie Páweł ſprobuie wyzowie ná rękę/
9:
Omiyay go z dáleká będzyeſz z nim miał mękę.
10:
Iákub/ Stániſław/ Máciey Wyſtępowie.

11:
W
Ierz mi ći záláſnicy choć tho chodzą ćicho/
12:
Ale bywa drugiemu więc przed nimi licho/
13:
Nie ſzánuią ſie namniey gdy przydzye do cżego/
14:
Wierzę właſni ſynowie ſą Marſá onego/
15:
Iuż cie ták w tym vpewniam nie bierz ich do rády/
16:
Ani też niepotrzebney do kárcżemney zwády/
17:
Ale tám gdzye pocżćiwi ſławy doſtawáią/
18:
Wierz mi ći Wyſtępowie głow nie vmykáią.
Wálentystrona: K3

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Wálenty Ruſzyńſki.

3:
A
Cżći ſie nie tu rodził ále iuż wierz temu/
4:
Iże cżáſu potrzeby pewnie zdoła ſwemu/
5:
Bo tám ſkąd on ieſt rodem chociaż nie s pogány/
6:
Zeby nie prożnowáli poydą záłeb ſámi/
7:
Wſzákoż tego Izidys ſpokoyna ſpłodziłá/
8:
Ktora naporządnieyſza tu ná ſwiecie byłá/
9:
Wierz mi iże z dáleká gdy ma iść do Brzegu/
10:
Pozno wołu dobrego y po iednym rogu.
11:
Marćin Kuros.

12:
M
Ożeſz go ták wykłádáć tego tho Kuroſá/
13:
Máło nie ieſt właſny ſyn Vraná Kontoſá/
14:
Co dość mężnie y mądrze záwſze ſie ſpráwował/
15:
Iuż ſie w ták dobrey ſzkole ten náſz Kuros chował/
16:
Swerizius mąż wielki krolá Tureckiego/
17:
Choć ſłynie z męſtwá y był Hetmánem v niego/
18:
Náſz ſie męſtwem nie chłubi áni mu ſie godzi/
19:
Ale tho prętko poznaſz że w ſwego vgodzi.
K 3Mácieystrona: K3v

Powiát Trebowelſki.
1:
grafika
2:
Máciey Podwerbecki.

3:
B
Rutus ſzpetny ná twarzy był mąż w Rzymie zacny/
4:
Ale dla ſpraw pocżćiwych y podziś ieſt znácżny:
5:
Stárał ſie o to pilnie áby zbierał ſkárby/
6:
A te y z namężnieyſzych wnet pocżynią ſmárdy/
7:
Náſzemu tho nie wádzi nic Podwerbeckiemu/
8:
Niewiem w cżymby przygánę chciał dáć ſpráwnie ie=
9:
(mu/
10:
Iż ſpokoynie ták żywie ſiedząc ſobie w domu/
11:
A wſzák krzywdy ni ſzkody nie cżyni nikomu.
12:
grafika


strona: K4

1:
Powyátu Zydácżew=
2:
ſkiego pánowie y inſzy ludzye Rycer=
3:
ſcy zacni. Naprzod.
4:
¶ Ligęzá Káſzt. Záwichoy. Stá.Zydá.

5:
grafika
6:
T
Emu dáłá fortuná vmieć bárzo wiele/
7:
Mogęć tho nań powiedzyeć bez pochyby ſmiele/
8:
Ieſt zacność możność wielka ieſt ktemu y ſpráwá/
9:
Ták koło ſpraw Rycerſkich iák około práwá/
10:
Miał preceptorá z młodu iuż mi wierz dobrego/
11:
Ktory zá Hánnibalá ſtał Kártágińſkiego/
12:
Wſzák wieſz dawno Ligęzom prze ich cne zwycżáie/
13:
Zlecáły wielkie ſpráwy y poſtronne kráie.
14:
Ierzy Zorawińſki.

15:
D
Obrego tho ćwicżenia dawno ći pánowie/
16:
Iáko w Rycerſkich ſpráwach ták też y w rozmowie/
17:
Perikles káżdemu z nich niewiem by co rádził/
18:
Ierzyby go w rozmowach iuż záwſze pochodził/
19:
Lepſza niż v Pántuſá rádá v náſzego/
20:
Co nie mogł przedſięwzyęcia złomić Troiáńſkiego/


strona: K4v

Powiát Zydácżewſki.
1:
Ale gdy ten ſwą rádą nam co poda w Ruśi/
2:
Káżdy iáko bácżnego vſłucháć go muśi.
3:
grafika
4:
Mikołay Kuropátnicki Woyſki Zydá.

5:
O
N Ceſtio Syriyſki był ſławnym Hetmánem/
6:
Aleby dziś nie zrownał s tym to zacnym pánem/
7:
Iuż ſwe ſzcżęſcie y męſtwo vtráćił do niego/
8:
A wſzák zacni Ruſacy pocieſzeni s tego/
9:
Iż ták zacną oſobę máią miedzy ſobą/
10:
Ktory ſnadź Iowiſzowi podobien oſobą/
11:
Bo y rádą y męſtwem pomoże nam wſzego/
12:
Bo cżego go obroćim mamy gotowego.
13:
Kriſztow/ Ian Braniccy.

14:
N
Ie mogę ia inácżey o tychći powiedzyeć/
15:
Może o nich káżdy z was lepiey niż ia wiedzyeć/
16:
Ze do káżdey potrzeby tym ſie kráiom zgodzą/
17:
Chociaż oni ták ćicho á nie bucżno chodzą/
18:
Káżdy zá Liakoná ſtoi nam mężnego/
19:
Chociaż ták w domu żywą cżáſu ſpokoynego/
20:
Ale cżáſu potrzeby potráfi w tho káżdy/
21:
Mężniey niźli Antenor pokażą ſie záwżdy.
Boreckistrona: L

Powiát Zydáczewſki.
1:
grafika
2:
Borecki Lowcży Streyſki.

3:
I
Vż ten Lewcży toć powiem ieſt cżłowiek tákowy/
4:
By ſie wſzem záchowáć mogł ná to pilnie łowi/
5:
On zacny Atálántá choć zmyſlny był wiele/
6:
Nie vmiałby z náſzym nic zá to ręcżę ſmiele/
7:
Ták w boiu iák też w káżdey tey potocżney rzecży/
8:
Ná lepſzey to Borecki náſz ma záwſze piecży/
9:
Poyrzawſzy ná oſobę/ mądry pan z Hytaki/
10:
Ni w męſtwie y w rozumie nie był nigdy táki.
11:
Cżártoriyſcy.

12:
K
Ambiſes on okrutny zárazby gniewu zbył/
13:
Kiedyby s tymi pány kędy w gromádzye był/
14:
Oni Deciuſowie z Rzymá mężni práwie/
15:
Są im rowni to mi wierz we wſzelákiey ſpráwie/
16:
Bowiem oni to wſzytko też ná piecży máią/
17:
Ze ſie bárzo w miłośći wſzech ludzi kocháią.
18:
Ktemu też dobrą ſławę máią ći ná piecży/
19:
Nie máſz im tu ná ſwiecie żadney ſrogiey rzecży/
LWáśicżyń=strona: Lv

Powiát Zydácżewſki.
1:
grafika
2:
Waśicżyńſki.

3:
C
Hceſzli cnoty y prawdy poznáć wſzytki ſztuki/
4:
Záiedź brácie do Ruśi day ſie tám w náuki/
5:
Tám ná to Kollegium piękne zbudowano/
6:
Aby ſie mienić miáłá tego nie doznano/
7:
Otoż nie wiele ieżdżąc przy tym zacnym pánie/
8:
Wſzytki zacne przymioty w gromádzye záſtánie/
9:
A gdy go ſam obacżyſz iuż mi prawdy doznaſz/
10:
A lepiey zacne ſpráwy iáko mędrſzy poznaſz.
11:
Waśićińſcy młodſzy brácia.

12:
A
Rmenius mąż wielki gdy z zacnym Iazonem/
13:
Do Kolchis ſie przeieżdzał s ſławnym mężem onym/
14:
Gdyby byli ták ſpráwne oni s ſobą mieli/
15:
Iużby byli w Taurice zboyce nie ſiedzieli/
16:
Co wielkie okrucieńſtwo nád ludźmi cżynili/
17:
Boby ie byli náſzy precż wykorzenili/
18:
Y teraz gdyby wolno á pomocy dáli/
19:
Tym onym ludzyom/ Tátáry precżby odegnáli.
Mokrſkistrona: L2

Powiát Zydácżewſki.
1:
grafika

Mokrſki.

2:
A
Chemenes porządny był w kroleſtwie Perſkim/
3:
Też to chcieycie rozumieć y o náſzym Mokrſkim/
4:
Ze on wielki porządek v nas wiedzye w Ruśi/
5:
Káżdy ktory go ſwiádom przyznáć mu to muśi/
6:
Achemenides mężny nie rádzi Mokrſkiemu/
7:
Samby to ſnadź Vliſes záwſze przyznał iemu/
8:
Ze nie miał w ſwoim pocżcie nigdy ták mężnego/
9:
Y biegleyſzego w ſpráwach y pieniężnieyſzego.
10:
Wilżeńſki.

11:
F
Orgárite krol Lezbum miáſtá Troiáńſkiego/
12:
Gdy ono bacżył ná ſię gwałt ludu Greckiego/
13:
Dałby był ná to wiele áby thák ſpráwnego/
14:
Mogł doſtáć iák Ruſacy máią Wilżeńſkiego/
15:
Bo ten wſzytko rozumie iednoż w tym pokoiu/
16:
Y ſamby mężny Hektor nie myſlił o boiu/
17:
Ma ſie wżdy náſz ná piecży á mowi ták záwżdy/
18:
Szcżęſliwy kto ná przyſzłe rzecży pomni káżdy.
L 2Kłodni=strona: L2v

Powiát Zydácżewſki.
1:
grafika
2:
Kłodniccy.

3:
R
Oxulanirus pámięć ná docżeſne rzecży/
4:
Miał/ á ći ſławę dobrą máią w pilney piecży/
5:
Sprobuy w dworſtwie á w męſtwie niechciey ich zácże=
:
(piáć/
6:
Bo ſie muśiſz ſam potym bárziuchno vmykáć/
7:
Hipoteus on co ſie o to pilnie kuśił/
8:
By Achileſá zábił ſam gárdło dáć muśił/
9:
Nigdyby ſie nie kuśił o Máćká náſzego/
10:
Zárazby pewnie ſkocżyć muſiał gonionego.
11:
Bydłowſki ſtáry s ſynowcy.

12:
P
Oſpolicie więc głupki zową Bydłowſkiemi/
13:
Lecż náſz ſtáry Bydłowſki nie zgodzi ſie z nimi/
14:
Bo nie do końcá proſtak lecż ſynowcy iego/
15:
Ledwie że ſie nie zeydą do tytułu tego/
16:
Wſzákoż cne vrodzenie ciągnie ich ku temu/
17:
Ze ſie tym báwić muſzą co przyſtoi cnemu/
18:
Ale drudzy nie z muſu lecż tho cżynią z chęći/
19:
By żch ſławá pocżćiwa tu byłá w pámięći.
Blizyeń=strona: L3

Powiát Zydácżewſki.
1:
grafika
2:
Blizyeńſcy Zderkowie.

3:
W
Byſtrey wodzye Zderecżki ty rybki pływáią/
4:
Y ochotnie igráiąc w niey ſie vwiyáią/
5:
Y tych ſnadź dla ochoty Zderkámi názwáli/
6:
Bo cżyśći chłopecżkowie chociaſzći to máli/
7:
Snadź on mężny Lizimach co ono Lwy duśił/
8:
Nigdyby o żadnego s tych ſie nie pokuśił/
9:
Bo tu ſercá káżdy s tych dáleko lepſzego/
10:
Iáumziuſá namniey nie ſtrách ich możnego.
11:
Márek Stogniew.

12:
B
A rázći ſie rozgniewa ále wierz mi dobrze/
13:
A iuż wiedz pápirowych trzewicżkow nie podrze/
14:
Ten coby z nim tárgował przyiaźń złą bez winy/
15:
Do ktorey on ſam nie da nikomu przycżyny/
16:
Choćiażći go y Wenus bez potrzeby draźni/
17:
Oná páni miłoſcią co więc ludzi błaźni/
18:
Aleć iego ſtátecżność w tym opowiem ſmiele/
19:
Dla pánny iák Herkules niechce prząść kądzyele.
L 3Zawiſzo=strona: L3v

Powiát Zydácżewſki.
1:
Zawiſzowie.

2:
C
Hociaż oni ták ćicho nie fukáiąc chodzą/
3:
Ale ná dobrą ſławę wierz mi pilnie godzą/
4:
Iuż ty fukay iáko chceſz przy tey ćichey wodzye/
5:
Naydzyeſz ták potężnego coć prętko dobodzye/
6:
Pompeiuſá Rzymſkiego tu ſmiałość zoſtáłá/
7:
Agiropilowá też w nich ſie záchowáłá/
8:
Dobroć/ ále warchole nie rádzęć klekotáć/
9:
Chceſzli v tych pokornych w ręku nie trzepiotáć.
10:
Teſárowſki.

11:
A
Lkamus on s Tráciey zeznay mi to káżdy/
12:
Rowien Teſárowſkiemu w ſwoich ſpráwach záwżdy/
13:
Bo kiedy ten przybędzye ku pomocy komu/
14:
Miewa drugi to mi wierz doſyć z nim gomonu/
15:
Zárazby go Troiánie wzyęli zá ſtárſzego/
16:
Mieliby á niż Hektor to porádnieyſzego/
17:
Bo temu nie nowiná biyáć ſie s pogány/
18:
Zárazby był vcżynił wolnemi Troiány.
19:
Czołowſcy.

20:
A
Etipus był mężny miedzy Greki w Troiey/
21:
Beſpiecżnie wiárę daycie w tym powieśći moiey/
22:
Iże náſzy Czołowſcy ſą tákowey śiły/
23:
Bogday ſie wſzytko w Polſzcże ták mężni rodzili/
24:
Nie dármo Czołowſkiemi wierz mi ich názwano/
25:
Ze ie chćiwe do boiu y dość mężne znano/
26:
Y dziś to ći Czołowſcy s ſiebie pokázuią/
27:
Sławę dobrą miłuiąc zdrowia nie lituią.


strona: L4

1:
Zyemie Przemyſkyey
2:
Pánowie y inſzy zacni ludzye Rycer
3:
ſcy ktorzy ſie tymi kráymi báwią.
4:
Ian Koſtká ná Iároſłáwiu Woie=
5:
wodá Sędomirſki.

6:
grafika
7:
T
Ego tu nam Fortuná do Ruśi przyſłáłá/
8:
Mężnego y możnego iż potrzebne znáłá/
9:
Cżym bárzo oſrożyłá poháńcom te kráie/
10:
Iáſna im ſławá iego iáſne y zwycżáie/
11:
Zacniey á niż Ligurgus náſz ſłynie s porządku/
12:
Bo Koſtkowie tym płużą w Pruſiech áż s pocżątku/
13:
Zá ich ſpráwą ſpokoyne y bogáte Pruſy/
14:
Dla tegoż ie porządku záſłał Bog do Ruśi.
15:
Lukaſz Koſcielecki Biſkup
16:
Przemyſki.
Ieſzcżestrona: L4v

Zyemie Przemyſkiey
1:
grafika
2:
I
Eſzcże Bog ma w bacżeniu zacne Ruſkie kráie/
3:
Iż ták zacne á ſwięte ludzye do nich dáie/
4:
Gdy Koſcieleccy byli thu Woyewodámi/
5:
Byłá Polſká w pokoiu mieſzkał Pan Bog z námi/
6:
Dziś że w niebie mieſzkáią zábáwił ſie z nimi/
7:
My práwie bez nich zgołá też nic nie vmiemy/
8:
A chcecieli doczekáć w Polſzcże ieſzcże zgody/
9:
Pocżyńcieſz s Koſcieleckich ſobie Woiewody.
10:
O tymże.

11:
I
Vżći powiem bráćiſzku ná tym nie ſtráćimy/
12:
Chociaż go ták bez Sakry w ten orſzak prziymiemy/
13:
Dawno te Bog poſwięćił dla ich ſzcżyrey cnoty/
14:
Temu wierz że tám nigdy nie tráphią kłopoty/
15:
Gdzye Koſcieleccy rządzą wſzák w ſwieżey pámięći/
16:
Oni Woiewodowie y Biſkupi ſwięći/
17:
Y o tym nic nie wętṕcie chociaż máłe ciáło/
18:
Bo wſzytki cne poſtępki záſtániecie cáło.
Stáni=strona: M

Pánowie.
1:
grafika
2:
Stániſław Droiewſki Káſzt.Prze.

3:
P
Hilip krol Mácedońſki wychwalał ſie s tego/
4:
Iż miał Hetmáná mężá ná wſzytkim ſpráwnego/
5:
Ale chociażby y ſam ſtánął z náſzym ſpołem/
6:
Iuż temu wierz beſpiecżnie ná wſzem zrowna s krolem/
7:
Snadź Æſchimes by ſłyſzał wymowę náſzego/
8:
Przyzwał Philokráteſá do ſiebie mądrego/
9:
Zárazby przyſądzili w tym przodek náſzemu/
10:
Bo y ſam Demoſtenes nie rádziłby iemu.
11:
Andrzey Wapowſki K.P. s ſynem.

12:
T
Ego ácż nam okrutna ſmierć tu s ſwiátá wzyęłá/
13:
Ale iego pdcżćiwe ſpráwy zoſtáwiłá/
14:
Bo był ná wſzem potrzebny Poſpolitey rzecży/
15:
Iáko ſyn iey prawdziwy miał ią w pilney piecży/
16:
Mieliſmy go do rády do boiu godnego/
17:
Vchoway nam cna mátko ſyná tákowego/
18:
Aby nam rychło wznowił oycá ſwego ſpráwy/
19:
Bo to v nas był w Ruśi drugi Xerxes práwy.
MKáſperstrona: Mv

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Káſper Mácieiowſki.

3:
P
Rzypátrzcie ſie tu cnocie wy Philozophowie/
4:
Ták wielkiemu bacżeniu w tey to zacney głowie/
5:
Tucidides on bácżny ſnadź go tu zoſtáwił/
6:
By w pięknieyſzą wymowę on Ruſaki wpráwił/
7:
Około ſpraw Rycerſkich tu rozmowę macie/
8:
O domowych/ niebieſkich/ bá o co ſpytacie/
9:
Temu zacnemu pánu doſtáie wſzytkiego/
10:
Wopiſkuſá náſz przeſzedł we wſzem vcżonego.
11:
Stániſław Stárzechowſki.

12:
N
Ie oneyże Minerwy ſyn Rácio bácżny/
13:
Bo mu we wſzem podobien ten náſz Stáchnik zacny/
14:
Snadź ná wſzytko bacżenie lepſze tu w tym naydzyeſz/
15:
Chociażże nań iuż iák chceſz y namędrzey zaydzyeſz/
16:
Wieſz że w tym zacnym domu y rozum nie drogi/
17:
Ták mężny iáko Bortes y to tu nie ſrogi/
18:
Stárzechowſkiemi właſnie przeto ſą názwáni/
19:
Sławą dobrą y cnotą dawno zbrámowáni.
Mikołaystrona: M2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Mikołay Tarło Lożnicy K. I. M. Káſz.Prze.

3:
A
Snadź on Nektánabo ácż był możnym krolem/
4:
Kiedyby dziś chciał ſtánąć s tym to pánem ſpołem/
5:
Pewnieby ſwe rozumki prędzyuchno pomylił/
6:
Prętkoby go to mi wierz Mikołay náchylił/
7:
Mogłby go też przyrownáć z Mędrcow nie iednemu/
8:
Onemu Taleſowi z Greciey mądremu/
9:
Y on ſam Solon mądry pewnie żeby vſtał/
10:
Bo ten náſz mędrzec Ruſki wnetby im dochluſtał.
11:
Ian Boratińſki.

12:
P
Rzypátrzywſzy ſie pilnie tey iego vrodzye/
13:
Mnimam Cyklops vdátny że mu coś ieſt w rodzye/
14:
Bowiem męſtwo tu iego przy nim ſie náyduie/
15:
Amerikus ſtałoſcią też go nie celuie/
16:
Aleć to nie nowiná Boratińſkim záwżdy/
17:
Cżego ieſt bárzo dobrze tu z was ſwiádom káżdy/
18:
Onby Hetman Eccius nie vmiał nic z nimi/
19:
Ni oná goſpodárna Izidis bogini.
M 2Erázmystrona: M2v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Erázmy Bárzy z Błozwie.

3:
P
Oſpolicie w tym kráiu borzmi názywáią/
4:
Kogo chćiwym/ ochotnym do dobrych ſpraw znáią/
5:
Iż záwſze ten dom zacny borży był do tego/
6:
Nie vprzedził ich żaden gdy do pocżćiwego/
7:
Zá co ználi od Bogá też wielkie nagrody/
8:
Bo z nich miáłá Koroná ſpráwne Woiewody/
9:
Y ten nam ieſzcże przydzye do pożytku tego/
10:
Bo Bog ná ſwey piecży ma záwſze cnotliwego.
11:
Marćin Cżuryło Rotmiſtrz.

12:
O
N zacny Bublácion mąż z woyſká Greckiego/
13:
Podobien ſwą dzyelnoſcią do Cżuryłá tego/
14:
Vránákuntus nigdy ſnadź ták ſpráwny nie był/
15:
Chociaż ták o nim piſzą wiele Turkow pobił/
16:
Ale przy tym cnym pánie obáby zginęli/
17:
Przeydzye w tym Hánnibalá náſz Marćin pochwili/
18:
Zdawná ſą tákiey ſławy w Polſzcże Cżuryłowie/
19:
Iákiey nigdy nie mieli Kártágińcżykowie.
Mikołaystrona: M3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Mikołay Sienieńſki Stolnik.

3:
P
Orus co Alexándrá ná rękę był pozwał/
4:
Nie byłby iuż ták ſmiáły by náſzego poznał/
5:
Bo temu nie nowiná áni przodkom iego/
6:
Biyáć niż Alexánder dwá kroć mężnieyſzego/
7:
Zaſz mądry Gábinius miałby z nim co gádáć/
8:
Prętkąby odpowiedź wzyął coby mu ſmiał zádáć/
9:
Może tho káżdy poznáć po iednym vrzędzye/
10:
Bo to dobrze rozumieſz iż tu nic po błędzye.
11:
Ian Herbort z Brochnalá.

12:
B
Elerophá chwalono wielce być mężnego/
13:
Powiádáiąc o koniu według myſli iego/
14:
Ná ktorym on piekielne cżárownice pobił/
15:
Tákże y nieprzyiacioł inſzych wiele gromił/
16:
Ia niechcąc wiele piſáć powiem mężnieyſzego/
17:
Ktory ná wſzem przerownał Ninuſá onego/
18:
Możeſz mu to ſam przyznáć po iednym kleinocie/
19:
Znáć z dawná Herbortowie roſtą w tey robocie.
M 3Woyciechstrona: M3v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Woyciech/ Ian Herbortowie.

3:
P
Ráwie do tego Herbu wierz mi to Rycerze/
4:
A naydzyeſz tu y mądre naydzyeſz y ſzyrmirze/
5:
Nie wydádzą przodkow ſwych męſtwem bacżę dobrze/
6:
Ma ſie káżdy do tego iáko widzę ſzcżodrze/
7:
Polidácius zacny Mácháon brát iego/
8:
Nigdy tym nie celuie z Herbortow żadnego/
9:
Poliſenus Antipus niechay im pomogą/
10:
Ieſzcże to cżworo Kſiążąt náſzych nie przemogą/
11:
Zbożny Kormánicki.

12:
W
Szyſcy co chcą być rządni mogliby v tego/
13:
Náucżyć ſie ná wſzytko porządku dobrego/
14:
Od koniá od páchołká Ryſztunku káżdego/
15:
Cobyś iedno zámyſlil doſtánieſz wſzytkiego/
16:
A o ſkarb iuż rácżey milcż ták więdz dobry pánie/
17:
Nie rádzą mu w bogáctwá y cżterzey Rzymiánit/
18:
Y on ſam Creſus diues w lebby ſie záſkrobał/
19:
Ná wſzytkimby mu ſie thu porządek podobał.
Ianstrona: M4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Ian/ Piotr/ Pieniąſzkowie Sędz. Krá.

3:
O
Ná Iuno bogini ſnadź ich ták názwáłá/
4:
Bo im ſkárbow doſtátek y wioſek nádáłá/
5:
Opátrzył ich Iupiter dobrocią bez miáry/
6:
Prawdę tákże vprzeymość máią z dawná dáry/
7:
Sławá z dawná prawdziwa tu w tym domu płuży/
8:
Ták mężny iák Bálduin Pieniąſzkow nie zduży/
9:
Mogłby ſzcżeſcia Adolphus tu v tych pożycżyć/
10:
Y ná ſpráwy Rycerſkie lepiey ſie wyćwicżyć.
11:
Broniewſki Koniuſzy s ſyny.

12:
B
Erozus on Hiſtoryk by tu chciał zeyść z niebá/
13:
Wiele myſlić y piſáć o tymby mu trzebá/
14:
Nie tákiem thu porządkiem w głowie vkłádano/
15:
Rozny dowćip nád inſze ludzi temu dano/
16:
Swą ſrogoſcią Káſánder namniey go nie wſtráſzy/
17:
Bo gdy do cżego przydzye vmieią tho náſzy/
18:
A gdy záś ſpołem s ſyny do tego przyſkocży/
19:
Záwſze Mácedońcżyká máią w ſwoiey mocy.
Andrzeystrona: M4v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Andrzey Táránowſki Sekretarz K. I. M.

3:
H
Iſtikus Kſiążę Greckie chytrze poſły ſyłał/
4:
Wierzę że náſz Táránoś w iego ſzkole bywał/
5:
Snadź właſny Popilius z niego ieſt w tey mierze/
6:
Z Minerwą záchowánie znáć że dobrze bierze/
7:
Więc y Iuno iák bacżę pátrzy nań miluchno/
8:
Ták rozumiem z iey łáſki pan z niego prędzyuchno/
9:
Acż też nie raz ſłużąc wam nábierze ſie ſtráchu/
10:
By tám bywał kędy on doſwiádſzyłby bráchu.
11:
Ian Broniewſki Stároſtá Miedicki.

12:
N
Ikoferus on Ceſarz ácż miał ſzcżęſcie w boiu/
13:
By dziś z Ianem to pewna chciałby być w pokoiu/
14:
Choć by z nim był Zymiſcis co Bulgáry biyał/
15:
Y tenby go iuż mi wierz z dáleká omiyał/
16:
Przypátrzywſzy ſie męſtwu y vrodzye iego/
17:
Snadźby chcieli Grekowie mieć Ceſárzá z niego/
18:
Lecż o tym prożno rádzą bo go im nie damy/
19:
Sámi go potrzebnego do wſzytkiego mamy.
Wálentystrona: N

Pánowie.
1:
grafika
2:
Wálenty Orzechow. Sędzia Prze. s ſynow..

3:
F
Láwius Trebilius choć mądremi ſłyną/
4:
Ale s ſwemi rozumki iuż przed tymi zginą/
5:
Bálduinus on zacny ácż był możnym krolem/
6:
Iużby z nimi nie zrownał gdyby byli ſpołem/
7:
Ani on Genſerikus chociaż zacnie ſłynie/
8:
Iż ták ſobie beſpiecżnie też pocżynał w Rzymie/
9:
Z męſtwá tákże z mądrośći iuż ći zacniey ſłyną/
10:
Dla tego nam s pámięći ná wieki nie zginą.
11:
Stániſław Tárło s Cżapel.

12:
P
Apirius był w Rzymie ták ſláchetne dzyecię/
13:
Ná wſzem dobrze opátrzne iáko ſámi wiecie/
14:
A widząc go on Senat w oney młodey oſobie/
15:
Záwſze w rádzye táiemney mieli go przy ſobie/
16:
Ia powiem że náſz Stáchnik przeſzedł go rozumem/
17:
Iego młodych á cnych ſpraw wypiſáć nie vmiem/
18:
Nie wyda s Sphery bacżę oycá w żadney ſpráwie/
19:
Cnotę zá właſną mátkę dał Bog Tárłom práwie.
NIanstrona: Nv

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Ian Tomaſz/ Kilian Droiewſcy.

3:
T
Ych y cnotá y rozum záwſze pięknie rządzi/
4:
Wierz mi że s przyſtoynośći żaden nie zábłądzi/
5:
On Tytus Ceſarz Rzymſki ácż był wielmi ſzcżodry/
6:
Krotofilny y bácżny ktemu bárzo dobry/
7:
Iuż go tym ći celuią tákći powiem o nich/
8:
A y te cne przymioty iuż chciey wiedzyęć do nich/
9:
Ze ſpráwnieyſzy Ian Thomaſz niżli Hirá Perſki/
10:
Y niż Spáral on poſeł ſmiáły Kártágińſki.
11:
Piotr Derſniak s ſynowcy.

12:
T
En dom z dawná wſzák to wieſz iże z męſtwá ſłynie/
13:
Y poki ſwiátá sſtawa iuż to w nich nie zginie/
14:
Ieſzcże zá Boleſłáwá onego mężnego/
15:
Mężnie nieprzyiacioły z nim biyáli iego/
16:
Wierz mi káżdy tám ſtoi zá Toe Greckiego/
17:
Mogłby ſam Polibetes wyknąć tu wſzytkiego/
18:
On mąż tákże z Grecyey Kleontius zacny/
19:
Nie był iák ten Piotr Derſniak s ſwoim męſtwem zná=
:
(cżny.
Fredro=strona: N2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Fredrowie.

3:
B
A tym to nie nowiná cżym Dentatus ſłynie/
4:
Co Piruſá z Włoch wygnał on zacny pan w Rzymie/
5:
Tákie męſtwo w káżdym s tych záwſze ſie tu naydzye/
6:
Y nie máſz cżym brákowáć wierz mi w tym to gniaz=
:
(dzye/
7:
Byś zá głupcá tárgował omyliſz ſie ná tym/
8:
A w cżym mnie wiáry nie daſz doſwiádże ſam zátym/
9:
Zacny Theodozius mąż ná wſzytko godny/
10:
Kożdemu s tych z oſobná był we wſzem podobny.
11:
Kormániccy młodzi.

12:
K
Onon krol Atenieńſki gdy s Perſow pomocą/
13:
Lácedemony zwalcżył y wzyął wielką mocą/
14:
Snadźby był z mnieyſzym koſztem on to mogł odpráwić/
15:
By ſie byli ták mężni chcieli przy nim báwić/
16:
Oktálicius mądry mogłby z nimi gadáć/
17:
Odpowiedzą ná wſzytko co iedno ſmie zádáć/
18:
Więc porządkiem on Lábdon też ich nie celuie/
19:
Káżdy ſie w tym z młodośći pięknie poleruie.
N 2Kraśiccystrona: N2v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Kraśiccy.

3:
W
Ierz mi że do wſzytkiego ći pánowie dobrzy/
4:
Do rády y do zwády bá ze wſzytkim ſzcżodrzy/
5:
Więc tego vżywáią oni ták pomiernie/
6:
Okázuiąc życżliwość á káżdemu wiernie/
7:
Aulus Gelius Rzymſki choć wielce vcżony/
8:
Prożno s ſwemi rozumki ma ieździć w ty ſtrony/
9:
Abowiem ći pánowie máią zeń rozumu/
10:
Pewnie mu ze ſromotą kierowáć do domu.
11:
Páweł Korytko Podkomorzy.

12:
L
Acedemońſkie Kſiążę choć wielki mędrzec był/
13:
Niewiem by temu pánu w tey mierze co rádził/
14:
Wierz mi lepſzy porządek onby ſpráwił w Ruśi/
15:
Tylko że zá ſtárſzemi on iuż cżekáć muśi/
16:
Od ktorych nieporządki nawiętſze ſie dzyeią/
17:
Kto im o to przymowi ſnádnie ſie wyſmieią/
18:
Niechay temu przyrzeką iák Ligurguſowi/
19:
Záraz ná wſzem porządek mieć będzyem gotowy.
Stániſławstrona: N3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Stániſław Woyſki Grodecki Ierzy
3:
brácia Michálewſcy.

4:
T
Ych ná wſzytkim to mi wierz ſzcżęſcie nie przeyrzáło/
5:
Owſzeki cżego trzebá doſtátek podáło/
6:
Ták męſtwo iáko rádę tám dobrą záſtánieſz/
7:
W cżym ſie dobrzy kocháią tám wſzego doſtánieſz/
8:
Z dawná ći w dobrey ſławie ták żywą pocżćiwie/
9:
Nie żywą ni s kim chytrze lecż wierz mi prawdziwie/
10:
Owa on Spartiamus choć z mądrośći ſłynie/
11:
Chociaż dawno ćwicżony przy náſzych s tym zginie.
12:
Sliwnicki Wacław z brátem.

13:
T
En nam dom w dobrey ſławie pięknie ſłynął záwżdy
14:
Przyzna im to w tym wieku zemną weſpoł káżdy/
15:
Męſtwo y obycżáie y wſzytki cne ſpráwy/
16:
Y Wacław dziś w młodośći ná tym ſwoy wiek trawi/
17:
Nie wyda oycá w ſpráwach y rodziny dawney/
18:
Ktory tu zacniey ſłynął niż Aſeus ſławny/
19:
Y młodſzy iáko bacżę ma wielką chęć k temu/
20:
Iákoby nie dał naprzod w onych ſpráwach żadnemu.
N 3Stániſławstrona: N3v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Stániſław Michálewſki Cżech s ſyny.

3:
D
Emoſtenes ácż ſtáry lecż był żártowliwy/
4:
Obycżáyny á w ſpráwach ſwoich był cnotliwy/
5:
Rowien Michálewſkiemu był vrodą ſwoią/
6:
Iuż temu wierz nie chybiam w tym powieſcią moią/
7:
Tu wſzelkiego poſtępku chciey dobrego wyknąć/
8:
A vmie też káżdego náſz przecherkę wytknąć/
9:
Bo y ſam tego cżáſem/ á wſzákoż vcżćiwie/
10:
Vżywa/ ſyny ná wſzem ćwicży dość pocżćiwie.
11:
Stániſław Kryſztow Podoleccy.

12:
T
En wiedz s przodkow nie zeſzło nic ná dobrey ſławie
13:
A vmieią iuż mi wierz w to potráfić práwie/
14:
Ze pocżciwe ſpráwy ich idą ludzyom k myſli/
15:
Chociáż młodemi będąc Leoná tym przeſzli/
16:
W porządku tákże w męſtwie przodekby im dáli/
17:
Oni mężni Grekowie gdyby ie poználi/
18:
Dáley o nich nie piſzę cżáſu potrzebnego/
19:
Naydzyeſz záwſze s tych ludzi ná wſzytko godnego.
Skorutowiestrona: N4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Skorutowie Ierzy Lodwig.

3:
C
I nád wſzytko ſtátecżność to mi wierz miłuią/
4:
Amintáſá onego krolá thym celuią/
5:
Milciádeſowi też w męſtwie nic nie dádzą/
6:
By był y Iphikluſem krotko cie vſádzą/
7:
Snadźby ie Ateniánie wzyęli zá Hetmány/
8:
Gdyby dobrze poználi te cnotliwe pány/
9:
Więc y dworſtwo y rozum ieſt podług potrzeby/
10:
Nie wierzyſzli poznay ich á doznay ſam kiedy.
11:
Iáſkmániccy.

12:
W
Ierz mi w tym zacnym domu toć powiem prawdzi=
:
(wie/
13:
Nie naydzyeſz obłudnośći lecż wſzytko życżliwie/
14:
Tylko też ty ſam s prawdą do nich ſie przyłęcży/
15:
Ták mogę rzec że to ſą ludzye práwie ſwięći/
16:
Iuż tu ták wiedz wſzytko maſz co iedno chceſz po nich/
17:
Mogliby dziś Grekowie ná ćwicżenie do nich/
18:
Prędzeyby ſnadź Troiją mieli w ſwoiey mocy/
19:
Ia nie rad pochlebuię rzekę im tho w ocży.
Káſperstrona: N4v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Káſper Woiakowſki.

3:
M
Eżnie Euforbius bił ſie z Achileſem/
4:
Ale by mu dziś przyſzło z Woiakowſkim náſzem/
5:
Skroćiłby go náſz Káſper mogę to rzec ſmiele/
6:
Iżeby ſie nie báwił on Kſiążęciem wiele/
7:
Zdolałby ſnadź nie tylko iuż mi wierz ſámemu/
8:
Dałby met iego pocżtu co w on cżás miał temu/
9:
Bo tu męſtwo/ fortele/ k temu rozum tanie/
10:
Naydzyeſz wſzytko porządnie iák w Weneckim kramie.
11:
Dubániewſki Lowcży Przemyſki z brá..

12:
G
Elion ſie w tym kochał kiedy konie rżáły/
13:
Abo zbroie ná ludzyach kiedy mu ſkrzypiáły/
14:
A náſz w tym ſie też kocha y ma w pilney piecży/
15:
Aby w cále záchował te pocżćiwe rzecży/
16:
Ktore záwſze przyſtoi pámiętáć káżdemu/
17:
To wſzytko Bog zupełná dał temu Lowcżemu/
18:
Więc brácia teyże cnoty/ á gdy ſpołem ſiędą/
19:
Cáły tydzyeń pod cżopkiem hoynie cie cżćić będą.
Sebeſtianstrona: O

Pánowie.
1:
grafika
2:
Sebeſtian Lubomirſki.

3:
A
Cż nie máſz cżym brákowáć tu w tym zacnym domu/
4:
Wſzákże ſie nie ohydzę ia z was tym nikomu/
5:
Ze tego od was wſzytkich oſobno odłącżę/
6:
Ieſliż głupim piſániem wſzego nie pomączę/
7:
Gdyż y ták mądry orſzak tu Ruſkiego kráiu/
8:
Przypátrzywſzy ſie iego ták cnemu zwycżáiu/
9:
Kocha ſie w nim bo chętny do Rycerſkiey ſpráwy/
10:
Snadź drugi Diomedes z niego Grecki práwy.
11:
Bieikowſki Stolnik.

12:
O
N bog Bachus rad cżynił kto go o tho żądał/
13:
Cżego ſie ręką dotknął to zá złoto vdał/
14:
Bieikowſki nie ſámego muśi być cżeſtował/
15:
Snadź s Páládą bo wſzego doſyć wyborgował/
16:
Maſz tu y groſz y rozum y cne obycżáie/
17:
Owa cżegoć potrzebá tu wſzego doſtáie/
18:
Y on bácżny mądry krol po nim to obacżył/
19:
Więc vrzędem vcżćiwym opátrzyć go racżył.
OMarćinstrona: Ov

Przemyſkiey zyemie
1:
Marćin Oſtrowſki piſarz Przemyſki.

2:
G
Dy Bog rozum rozdawał wcżás náſzy tráfili/
3:
Wierzę iże z Minerwą weſpoł ſie rodzili/
4:
Márcialis vcżony chociaż o nim práwią/
5:
Niechże go iedno do nas ſám do Ruśi ſtáwią/
6:
Naydzye ſie co odpowie mu ná wſzytki ſłowá/
7:
Ręcżęć że temu zdoła Marćinowá głowá/
8:
Staẃże nam y mężnego gdy wſtániem od piorá/
9:
Prętko w nim od kopiey wierz mi będzye dzyurá.
10:
Ian Hinek.

11:
K
Orwinus on Rzymſki pan mogł bijáć Gálliki/
12:
Aleby go náſz Hinek prętko związał łyki/
13:
A nie dbałby o ptaki by go rátowáli/
14:
Wſzák to vyrzyſz iák náſz Ian mężnie ſwego zwáli/
15:
Więc ná káżdą potrzebę náſz Iáchnik gotowy/
16:
Státecżnoſcią podobien ſwą Wulpianowi/
17:
Owaby wſzyſcy młodzi mogli przykład z niego/
18:
Bráć/ ábowiem cne ſpráwy wſzytkim miły iego.
Poruben=strona: O2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Porudeńſcy.

3:
T
En zacny dom tym ſłynie cżym Kſiążę Ormiáńſkie/
4:
Leo ktory Kſiążętá bił mężnie Bulgárſkie/
5:
A on Traul ktory go mężnie był poráźił/
6:
Prętkoby tu męſtwá zbył bárzoby ſie ſpárzył/
7:
Wierz mi ácż nie Kſiążętá ále mężni doſyć/
8:
Mogłby ich o to Iowiſz iuż beſpiecżnie prośić/
9:
Iżeby mu pomogli walcżyć z Obrzymámi/
10:
Wſzák kiedy ie poznacie zeznacie tho ſámi.
11:
Wiktorzyn Kowálſki Podſtá.Prze.

12:
L
Ampridus dla rozumu ſłynie iuż cżás długi/
13:
Ieſt ták dobrze vcżony v nas táki drugi/
14:
Snadź ná wſzytko vżywa lepſzego bacżenia/
15:
Cnotę ten właſną mátkę ták ma s przyrodzenia/
16:
On okrutny Kámbiſes co przeſtrzegał tego/
17:
Aby ſie fáłſz nie mnożył zá żywotá iego/
18:
Snadźby był Kowálſkiemu dał ſwe páńſtwo rzędzić/
19:
Bo ten vmie prętko fáłſz od prawdy odpędzić.
O 2Kowinic=strona: O2v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Kowiniccy.

3:
A
Witelius ſrogi mężny Ceſarz z Rzymu/
4:
S Kowinickich iuż to wiedz podobien káżdemu/
5:
Acżći ſie ći łáſkáwie z ludźmi obychodzą/
6:
Y záwſze choć zyemián ie w lepſzey ſławie brodzą/
7:
Co ſie męſtwá dotycże tym go nie wydádzą/
8:
Ale ſie tym to mi wierz namniey nie ſzkárádzą/
9:
Y żeby ſie obłudnie z ludźmi obchodzili/
10:
Owſzem s káżdym vprzeymie przetoż wſzytkim mili.
11:
Grochowſcy.

12:
G
Roch ieſt ták dobre zboże wiele kráin żywi/
13:
Ale mi wierz że y ći Sláchćicy pocżćiwi/
14:
Kożdemu ſie przydádzą we wſzelákiey ſpráwie/
15:
Bá w cżym ich potrzebuieſz maſz gotowe práwie/
16:
Iuż Iugurtá męſtwo ſwe bá y cżerſtwość zgubi/
17:
Snadź káżdy z nich w tey mierze ieſt Decius drugi/
18:
Ktory był przećiw Tuſkom ták ſie mężnie ſtáwił/
19:
Prze co tu ſławę wiecżną po ſobie zoſtáwił.
Iendrzeystrona: O3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Iendrzey Troiecki z brácią.

3:
S
Nadź Troieccy dla męſtwá właſnie ſą przezwáni/
4:
W ktorym zacni przodkowie ich tu ſą widani/
5:
Y ći wierz mi nie ſkáżą też ſercá nikomu/
6:
Záwſze tu ſławá dobra ſwieći w tym to domu/
7:
Prze męſtwo obycżáie y inſze cne ſpráwy/
8:
Sam Andrzey tego z nowu iuż mi wierz popráwi/
9:
Acżći drudzy iák ſłyſzę nie oratorowie/
10:
Ale Chorobuſowi rowni ſą w rozmowie.
11:
Kriſztow Vlińſki.

12:
O
Chus iż rad błáznował nie dał mu nikt wiáry/
13:
Przeto v nas dziś w Polſzcże ieſt ten zwycżay ſtáry/
14:
Ze nie káżdy rozumie żártom lepiey prawdą/
15:
Prętko wiárę vtráći gdy raz chytrkiem naydą/
16:
Ale ſie to po náſzych wierz mi nie náyduie/
17:
Wiárę iák cżłek ſtátecżny náſz Kryſztoph miłuie/
18:
Syny tákże do tego ćwicży z młodu pięknie/
19:
Ktory miecżem obłoży záraz chłop przyklęknie.
O 3Solomoń=strona: O3v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Solomońſcy.

3:
M
Enan on krol Egiptſki vcżył ludzi tego/
4:
By bogi ták chwálili przykład biorąc z niego/
5:
Snadź náſzy Solomońſcy lepſzy przykład dáią/
6:
Bo iednego nie kilku bogow wyznawáią/
7:
Tego ná wſzem pilnuią iák roſkazáć racżył/
8:
Przetoż ich dla tey cnoty przepomnieć nie racżył/
9:
Dał miłość v wſzech ludzi káżdy z nich pocżćiwie/
10:
Nie wydzyera cudzego ná ſwym miernie żywie.
11:
Moráwſcy.

12:
T
Vby káżdy mogł wyknąć w tym ſláchetnym domu/
13:
Iáko ſie naprzyſtoyniey ma záchowáć komu/
14:
Ci to práwie vmieią przypátrz ſie im káżdy/
15:
Obłudnośći tám nie máſz ále ſzcżyrość záwżdy/
16:
Więc męſtwo á ku temu nie tárguy zá głupcá/
17:
Iuż temu wierz oſzukaſz w tym káżdego kupcá/
18:
Ktemu y zá porządek w domu nie połáieſz/
19:
Bá coć iedno potrzebá wierz mi tu wſze máieſz.
Dunikow=strona: O4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Dunikowſcy.

3:
A
Lepokmus on Grecki ácż był doſyć mężny/
4:
Wierz mi káżdy z oſobná s tych ieſt ták potężny/
5:
Chociażći oni wzroſty ták niewielkie máią/
6:
Rad vyrzę ty Obrzymy ktorzy im zdołáią/
7:
Bá y mędrki tákowe co ie oſzukáią/
8:
Snadź z Eutropiuſá ći rozumu máią/
9:
Y cżerſtwoſcią Komodá celuią onego/
10:
Chociaż pieſzo vganiał Ieleniá rącżego.
11:
Buchowſcy.

12:
M
Ogłby dwá kroć Pedárdus być dziś dobrey myſli/
13:
Kiedyby tám w te kráie ći cni ludzye przyſzli/
14:
Bo tu náydzye we wſzytkich ták godnośći wiele/
15:
Mogłby w Mácedoniey káżdy pánem ſmiele/
16:
Być obran/ chceſzli wiedzyeć ći tho ludzye zacni/
17:
Ná wſzem á niż Pedárdus kożdy lepiey bácżny/
18:
Snadź ſmiáła Agiſtoná náſze porodziłá/
19:
Z niebá ná wyſzytko dobrą ſpráwę im zrzućiłá.
Ierzystrona: O4v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Ierzy Michálewſki młody Cżech.

3:
M
Ogę tego oſobno bez bráciey nápiſáć/
4:
Iuż ſie może bez mátki bez oycá kołyſáć/
5:
Bo go wzyęłá Minerwá ná ſwoię opiekę/
6:
Weſpoł obie z Iunoną ledwie ták nie rzekę/
7:
Chárites prze cne ſpráwy też mu wdzyęcżność dáły/
8:
Práwie go te boginie wſzytki wychowáły/
9:
Y podáły go ludzyom z obycżáymi temi/
10:
Iż ſie wſzytkim podoba s poſtępkámi ſwemi.
11:
Piotr Trzecieſki.

12:
K
Motrowie wiele nie Bog winni mu zoſtáli/
13:
Ze mu imię ſzalone bez potrzeby dáli/
14:
Bog dał rozum ále to ſzalone przezwiſko/
15:
Pſuie y namędrſzemu práwie w głowie wſzytko/
16:
Wſzák wieſz w domu Trzecieſkich że rozum pánuie/
17:
Męſtwo y wſzelka dzyelność też ſie thám náyduie/
18:
Y ten dla tych przymiotow doſtał ſie w te kráie/
19:
Iednoż to w nim imię Piotr mieni obycżáie.
Baliccy.strona: P

Pánowie.
1:
grafika
2:
Baliccy.

3:
C
Zytałeś o Balickich iáko mężni byli/
4:
Y wieſz iáko dość mężnie Wołochy gromili/
5:
Y teraz to chciey wiedzyeć o ichże potomkach/
6:
Iże też nie iednego przywodzą w poſtronkach/
7:
Nie mieni nam to gniazdo co dáley mężnieyſze/
8:
Y ná wſzytki cne ſpráwy iuż mi wierz dzyelnieyſze/
9:
Coć ſie tu nie podoba pomoẃ z nimi o tym/
10:
Vyrzyſz że wſzytko k myſli poznaſz w nich nápotym.
11:
Andrzey Zawácki.

12:
A
Zali ſam nie przyznaſz krom pochlebſtwá wſzego/
13:
Poyrzawſzy ná oſobę tego Zawáckiego/
14:
Ze z onych wſzytkich Grekow by był ktory żywy/
15:
Nie był ták żaden mężny y ták vrodziwy/
16:
Wſkrześ ktorego á ſpuść go z Andrzeiem zápáſy/
17:
By chciał Agámemnoná day im w ręce ſáſy/
18:
Trudnolić tho vcżynić ſprobuy go ſam ſobą/
19:
Ale go będzyeſz gonił prędzyuchno zá tobą.
PLeſki.strona: Pv

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Leſki.

3:
K
Aláphátes był Ceſarz lecż ná cudze chćiwy/
4:
Przeto mu nie podobien ten cżłowiek pocżćiwy/
5:
Nie tylko obcym dobrá on wydzyerał z mocy/
6:
Y Stryiowi właſnemu kazał wyiąć ocży/
7:
Tylkom go ia dla tego przyrownał Leſkiemu/
8:
Vrodą y doſtátkiem rowna ſie náſz iemu/
9:
A wiedz y o rozumie ieſt y męſtwo ktemu/
10:
Phocion Atenieńſki wſzem rowny náſzemu.
11:
Kryſztow Głowá.

12:
G
Iges ácż był Sekretarz Ceſárzá zacnego/
13:
Ale táić nie vmiał namniey ſłowá iego/
14:
Przypráwił krolá o ſmierć á ſam pánem zoſtał/
15:
Kryſztow tego áni chce niby temu ſproſtał/
16:
Ani mu też dopuśći náturá pocżćiwa/
17:
Chytrość tu nie pánuie iedno prawdá żywa/
18:
Nie wyda náſz taiemney wierz mi w cżym rády/
19:
Weyrzawſzy ná oſobę nie lękay ſie zdrády.
Iákubstrona: P2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Iákub Woieńſki.

3:
K
Leomenes on zacny był w mowie beſpiecżny/
4:
Ktemu że był mąż dobry ſtąd a tytuł wiecżny/
5:
Y náſz Iákub Woieńſki by mu tho zlecono/
6:
We wſzytkimby go záwſze ſpráwnym nálezyono/
7:
Bo y mowę beſpiecżną y vcżćiwe ſłowá/
8:
Záwſze s ſiebie wypuſzcża tá ſláchetna głowá/
9:
Pátrząc też ná oſobę mniemam iż nie błądzę/
10:
Ze mu męſtwo z rozumem poſpołu przyſądzę,
11:
Wálenty Niyowſki.

12:
C
Hronus Kſiążę Bulgárſkie powagi przeſtrzegał/
13:
Lecż go y náſz Niydwſki w tey mierze nie wydał/
14:
Nie da tániey iák w tárgu bá pewnie Leonie/
15:
Ręcżęć z náſzym Wálentem nie wygraſz w tey ſtronie/
16:
Bo tu śiły możnośći ták wiele záſtánieſz/
17:
Tyś Kſiążę to zyemiánin wżdy pewnie vſtánieſz/
18:
We wſzytkim cie przerowna/ á wſzák dobrze wiecie/
19:
Kſiążę ieżdzał w lektyce náſz záwżdy w kárecie.
P 2Bártoſzstrona: P2v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Bártoſz Czeſácki.

3:
M
Akrin on krol Egipſki máły był ná wzroſcie/
4:
Vkażęć ia iuż mi wierz tákucżkiego proſcie/
5:
Ale krolá celuie zá toć ręcżę ſmiele/
6:
Bogday tákich ná ſwiecie rodziło ſie wiele/
7:
Sprobuy go w cżym iedno chceſz bá nie zmárſzcży twarzy/
8:
Dla tego Bog ná wſzytkim ſzcżęſliwie mu dárzy/
9:
Z onym zacnym Teſándrem gdyby ſpołem byli/
10:
Pewnie Telephuſowi męſtwoby odięli.
11:
Nikodem Strziz.

12:
Z
Yzna Wioſná y Láto wierz mi w ten cżás byłá/
13:
Kiedy nam ták ſláchetne ptaſzki porodziłá/
14:
Bo nie máſz cżym brákowáć wierz mi w tym to gniaździe
15:
Meżnieyſze niżli Orły miedzy temi naydzye/
16:
Spráwnieyſze niżli Hetman Rzymſki zacny Sillá/
17:
Muſiałby mi wylicżáć ich tu bárzo śiłá/
18:
Niż mi naydzyeſz rownego/ á wſzák z Nikodemá/
19:
Nigdy tym nie celuią wſzyſcy mężni z Rzymá.
Broniew=strona: P3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Broniewſcy z Obrázowá.

3:
Z
Obrázowáć ie piſzą/ ále dobry pánie/
4:
Mogę tobie beſpiecżnie ia przyręcżyć zá nie/
5:
Nie obráżą nikogo nigdy nieprzyſtoynie/
6:
Zywą ſobie vcżćiwie y doſyć ſpokoynie/
7:
Ná potrzebę ná żadną theż nie omieſzkáią/
8:
Owa co dobrym miło w thym ſie ći kocháią/
9:
W Broniewſkich zacnym domu ſtrzegą pilnie tego/
10:
Iákoby nikt nie záſtał nic nie vcżciwego.
11:
Zámiechowſcy.

12:
O
Nych to potomkowie żołnierzow zoſtáli/
13:
Ktorzy w Rzymie Ceſárze mężne obieráli/
14:
Wierz mi ći Zámiechowſcy teżby w tho tráfili/
15:
A namnieyby w tey mierze oni nie zbłądzili/
16:
Przypátrzże ſie y męſtwu káżdego oſobie/
17:
Nie dadząć też żadnemu pod nos dmucháć ſobie/
18:
Ceſárzu Bárdáneſie by ich był miał s ſobą/
19:
Nie ſmieliby Rzymiánie wymyſláć nád tobą.
P 3Andrzeystrona: P3v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Andrzey Korzeńſki.

3:
T
V ſzcżyrość prawdá wſzytká/ obłudy nie pytay/
4:
Iuż ſie káżdy beſpiecżnie tákiey ſławy chwytay/
5:
Aby ták był rozumian iák powiádam o tym/
6:
Cżego po nim káżdy z was ſam doznaſz nápotym/
7:
Chociażći tho w Troiey Epiſtrophá chwalą/
8:
Ia inácżey nie powiem niech mie chcąli palą/
9:
Ze do męſtwá do rády nie mieli tákiego/
10:
Nie celuie ſam ich krol nigdy Korzeńſkiego.
11:
Boguccy.

12:
Z
Náć że ſie iáko żywo pocżćiwie rządzili/
13:
A ich ſpráwy pocżćiwe w ten ich kray wpráwiły/
14:
Y dziś nie odmieniáią przyzna mi tho káżdy/
15:
Boguccy w dobrey ſławie kocháią ſie záwżdy/
16:
Snadź on zacny Popinus choć prze ſwe cne ſpráwy/
17:
Słynie y dziś ná ſwiecie ták iáko krol práwy/
18:
Wſzákoż tákiey ſtałośći nie miał nigdy w ſobie/
19:
W iákiey záwſze Boguckie poznaſz przećiw tobie.
Pełkowiestrona: P4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Pełkowie.

3:
P
Rawdá że ći Pigmei co tu w Ruśi roſli/
4:
Iuż dla ſwych ſpraw pocżćiwych ná Troiany poſzli/
5:
Iużby Herkuleſowi prędzey ći zdołáli/
6:
Namnieyby ſie ſrogośći iego nie lękáli/
7:
Prętkoby go doſtáli by im thák powoli/
8:
Podał ſie mężny Bukay/ y mieli w niewoli/
9:
Chociaż máłe vrody ále doſyć śiły/
10:
Nie weſpiącżki iuż mi wierz iáwnieby go bili.
11:
Wálenty Nieſmierſki.

12:
N
Ieſmierſki cżłek pocżćiwy y ſpokoynie żywie/
13:
Y toć też o nim powiem wierz mi á prawdziwie/
14:
Zeć wſzytkę vprzeymość ſwą vkaże nie ſkrycie/
15:
Záwſze prawdy v tego ná wſzem doſwiádſzycie/
16:
Bá y męſtwá doznacie cżáſu potrzebnego/
17:
Y do cżego zechcecie macie gotowego/
18:
Gdyby go był Gizilphus miał ku ſwey pomocy/
19:
Miałby był Kákarmuſá prętko w ſwoiey mocy.
Dubkow=strona: P4v

Przemyſkiey zyemie
1:
grafika
2:
Dubkowſcy.

3:
T
Ych wierz mi nie prze głupſtwo Dubkowſkiemi zową
4:
Abowiem tám iuż to wiedz ludzye práwie z głową/
5:
Snadź Dubkowſkie dla męſtwá ták z dawná názwáli/
6:
Ze ſtałośći we wſzytkim też po nich doználi/
7:
Iák on Anáſtázius co bronił Koſciołá/
8:
Ták też ći zacni ludzye to pokażą z gołá/
9:
Ze ſą gotowi vmrzeć dla ſwey ſtárey wiáry/
10:
Nie zhámuie ich boiaźń áni żadne dáry.
11:
Lukaſz Dubrawſki z Dobrzan z brácią.

12:
T
V ſtátecżney fucże choć z gniazdá iednego/
13:
Naydzyeſz v tych Dubráwſkich/ ręcżęć zá ſámego
14:
Lukaſzá/ żeć ſie zeydzye do boiu do rády/
15:
Wſzák tę dawno przypowieść wſpomináią báby/
16:
Gdy przeſádziſz ſzáłwią iuż poważniey roſcie/
17:
Tákżeć też miedzy ludźmi táka ſpráwá proſcie/
18:
Gdy pocżćiwie wychowaſz iego naprzod z młodu/
19:
Tákowy przed drugimi wygrawa zawodu.
Chmie=strona: Q

Pánowie.
1:
Chmieleccy.

2:
C
Hmiel zyelicżko roſkoſzne vweſela ludzi/
3:
Gdy ſie też nim przeſádzą to ſzáleią drudzy/
4:
Lecż ći ludzye pocżćiwi bieſiády nie pſuią/
5:
Nadobnie w káżdey ſpráwie ſobie poſtępuią.
6:
Więc ná ſpráwach Rycerſkich látá ſwoie trawią/
7:
Owa co cnym przyſtoi tym ſie náſzy báwią/
8:
On Hetman Páſcennius Rzymſki choć walecżny/
9:
Ná wſzytko iák ktory s tych nie był ták beſpiecżny.
10:
Chłopecki.

11:
P
Aleologus ácż był ták ná twarzy ſrogi/
12:
Ale mi wierz Chłopecki vtárłby mu rogi/
13:
Poyrzawſzy ná oſobę przyznáć mu to muśiſz/
14:
By miał męſtwá doſwiádſzyć ledwe ſie pokuśiſz/
15:
Alcć on ſam pod wiecżor prętko cie ſprobuie/
16:
Znáć że práwy Chłopecki ſam to w ſobie cżuie/
17:
A gdyby ktemu przyſzło co potrzebnieyſzego/
18:
Mielibyſmy s Chłopeſiá iunaká dobrego.
QNatkowſkistrona: Qv

Przemyſkiey zyemie
1:
Natkowſki s ſyny.

2:
L
Akápanus on Ceſarz iż ſyná miłował/
3:
Dopuſzcżał mu ſwey woley roſkoſznie go chował/
4:
Potym gdy przyſzedł k látom złośći ludzyem cżynił/
5:
Przeto lud poſpolity w tym Ceſárzá winił/
6:
Wygnáli go dla zbytkow ſyná iego márnie/
7:
Natkowſki náſz nie táką ſławę ná ſię gárnie/
8:
Sam ſie chował pocżćiwie ſyny tákże vcży/
9:
Káżdy ná dobrą ſławę wierz mi pilnie łucży.
10:
Iákub Grzymáłá.

11:
P
Hidipus on pan Grecki był tákowey cnoty/
12:
Ze ſie pilniuchno báwił koło tey roboty/
13:
Ktorą ſie záwżdy báwią więc mężni Rycerze/
14:
Iuż náſz Iákub Grzymáłá ták ſwe látá terze/
15:
Nie celuie go Greckie wierz mi żadne panię/
16:
Okrom ſławy pocżćiwey wſzytko kłádzye tanie/
17:
Iuź wiedz że práwy żołnierz miąſkiem nie brákuie/
18:
Bá co przedeń położą náſz grzymáłá żuie.
Lomźickistrona: Q2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Lomźicki.

3:
D
Vkás ácż był Ceſárzem lecż w tym bárzo błądził/
4:
Iże żoná á nie ſam ono páńſtwo rządził/
5:
Ręcżę gdyby Lomźicki tákim pánem zoſtał/
6:
Zeby on ſwym dowćipem lepiey temu ſproſtał/
7:
Iákoż będąc Sláchćicem porządny ná wſzytkiem/
8:
Zywie ná ſwym dość hoynie á brzydzi ſie zbytkiem/
9:
A iż żonká vcżćiwey vżycża mu rády/
10:
Gdy nie vſłucha trąći s plotki ná nie báby.
11:
Hricżko Riturowſki.

12:
N
Aturá mu z vrodą ſercá nie zrownáłá/
13:
Práwie nie do Wenuſá ták go tu mieć chciáłá/
14:
Ale Marz ſrogość ſwoię wiedz mu w dáry przyſłał/
15:
Owa ſobie v niego wſzytki dáry zyſkał/
16:
A Kupidá zá ſtrzelcá ták przy ſobie wodzi/
17:
Wſzytki miya á w iego ſerce ſtrzałą godzi/
18:
W iednym mieyſcu nie chce go ſtátecżnie zábáwić/
19:
Iák mniemam w tym nierządzye prziydzye mu ſie ſkáźić.
Q 2Ianstrona: Q2v

Przemyſkiey zyemie.
1:
grafika
2:
Ian Litoſławſki.

3:
T
Ego ſprobuy do iákiey iedno chceſz potrzeby/
4:
Cżego y ſam doſwiádſzyſz poznaſzli go kiedy/
5:
Podź z nim do ſpraw ricerſkich/ podź z nim do domowych
6:
Potrzebáby nam wiele tu ludzi tákowych/
7:
Coby y vprzeymoſcią tu przećiw káżdemu/
8:
Był iáko ieſt ten náſz Ian á chciey wierzyć temu/
9:
Ze mu tu v náſzego zacnego Hetmáná/
10:
Iego cnotá vprzeyma łáſkę iedna ſámá.
11:
Prokop Korzeniewſki.

12:
N
Ie przećiẃ ſie ná twarzy chociaż ták ieſt brudny/
13:
Ale mi wierz tám naydzyeſz ten poſtępek cudny/
14:
Iáki záwſze on Sokus Troiáńſki miał w ſobie/
15:
O tákim v Prokopá tego powiem tobie/
16:
Iáko widziſz iż Wenus nie ma go ná piecży/
17:
Ale Marz iuż temu wierz trzyma iego rzecży/
18:
Záſtánieſz Korzeniechá ná tákiey bieſiedzye/
19:
S káżdym ktory poháńcze mężnie burzyć iedzye.
Powiátustrona: Q3

1:
Powiátu Sánockiego
2:
pánowie. A naprzod.
3:
grafika
4:
Ian Herbort Káſzt.Sánoc.Stá.Prze.

5:
Z
Acny Rzymſki Cicero mogł być ſławny w mowie/
6:
Ale nie wiem gdyby żył by rádził tey głowie/
7:
Powiem y tobie o nim thák Ariſtotele/
8:
Iże nie wiele myſląc dać odpowiedź ſmiele/
9:
Snadź w głowie Iowiſzowey z Minerwą ſie rodził/
10:
Bá y tę iuż dowćipem we wſzytkim pochodził/
11:
On vcżony Ennius nie vmiał ták wiele/
12:
Tákże y Ewripides ręcżę zá tho ſmiele.
13:
Ierzy Mniſzek Stároſtá Sánocki.

14:
G
Dy Krole z miáſtá byli Rzymiánie wygnáli/
15:
Kolátinuſá ſprawcą napirwſzym obráli/
16:
Widząc w nim wielką godność y ták zacne ſpráwy/
17:
Gdzye ie rządził roſtropnie ták iáko Pan práwy/
18:
Ręcżęć żeby náſz Ierzy w tey mierze nie zbłądził/
19:
Zárazby mu kroleſtwo tám Senat przyſądził/
Q 3strona: Q3v

Powiátu Sánockiego
1:
Gdyby go obacżyli wſzák tho wiecie dobrze/
2:
On krol ſwięty dla cnych ſpraw bogáćił go ſzcżodrze.
3:
grafika
4:
Ian Sienieńſki Podkomorzy Sánocki.

5:
P
Ompeius Rzymſki Hetman wielmi vrodziwy/
6:
Był poważny pan práwy ktemu ſpráwiedliwy/
7:
Iuż te wſzytki przymioty naydzyeſz w náſzym Ianie/
8:
Inácżey iáko w targu y náſz nie da tanie/
9:
Nie nowiná Siemieńſkim rozum ták y męſtwo/
10:
Nád káżdym adwerſarzem miewáli zwycięſtwo/
11:
Poyrzawſzy ná oſobę thę Podkomorzego/
12:
Chcieliby go Tebánie mieć zá krolá ſwego.
13:
Stádniccy.

14:
S
Am Antias Tátárſki by chciał zeznáć prawdę/
15:
Nie zechceli ia ná tho pewnieyſzego naydę/
16:
Co mi tego poſwiádſzy o tym zacnym domu/
17:
Acż mi ſie w tym ſpráwowáć nie trzebá nikomu/
18:
Powiem ſam á práwdziwie o ich zacney ſpráwie/
19:
Káżdy Architaſowi rowien w męſtwie práwie/
20:
Thákże ſpráwy wſzelákie iego w ſobie máią/
21:
A ledwiego mądroſcią ći nie przerownáią.


strona: Q4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Humniccy.

3:
H
Vmnickich tho zacny dom iák kiedy onego/
4:
Antygoná w Azyey bárzo fortunnego/
5:
Y tym wierz mi fortuná pięknie vſługuie/
6:
To coby złe názwáć miał tu ſie nie náyduie/
7:
Nie ćiſną ſie zá dworem ták w domu ſpokoynie/
8:
Zywa ná wſzem poczćiwie y ktemu dość hoynie/
9:
A wżdy męſtwá y dworſtwá doſyć vcżćiwego/
10:
Tym nigdy Atylius nie przeydzye żadnego.
11:
Máciey Bal.

12:
Drogomanes krol zacny on z Lácedemonu/
13:
Ták rádził bez przycżyny nie ſzukáć gomonu/
14:
Wiedz że tákową rádę v tego záſtánie/
15:
Vprzeymie żyć ze wſzemi to iego kochánie/
16:
Miłość zá to odnośi od wſzytkich życżliwie/
17:
Toć ieſzcże o tym Balu powiem á prawdziwie/
18:
Pomożeć krotofile/ á kiedy w potrzebie/
19:
Prędzey niż ty do niego on ſkocży do ciebie.
Kriſztowstrona: Q4v

Powiátu Sánockiego
1:
grafika
2:
Kryſztow Gnoieńſki.

3:
A
Z y názbyt ći ſwięći ná zyemi nas ſzkodzą/
4:
Ze nam ludzye cnotliwe do niebá wywodzą/
5:
A komuż w tym winę dáć by ſie tho wiedzyáło/
6:
O Gnoińſkiego krzywdę ieſt ich tu niemáło/
7:
Coby mężnie cżynili ták mogę rzec ſpráwnie/
8:
A niechcę o tym ſzeptáć ále powiem iáwnie/
9:
Diána z Akteonem pewnie ſie zyednáłá/
10:
Táż mu dla towárzyſtwá pewnie poń przyſłáłá.
11:
Kryſztow Tárnáwſki Rot. z brácią.

12:
P
Atrz w cżym tu chceſz przygánić tym oſobam zacnym
13:
Raſkon Hetman Florentſki chociaż to był znácżnym/
14:
Spráwiedliwym y mężnym y fortunnym ktemu/
15:
Dawam przodek w tey mierze záwſze Tárnáwſkiemu/
16:
Chociaż ieſzcże Rotmiſtrzem wżdy dła ſwey cney ſpráwy/
17:
Godzyen iák inſzy Hetman záwſze tákiey ſławy/
18:
Więc Stáchnicżek choć domem báwi ſie ſpokoynie/
19:
Iednák tráfi we wſzytko co trzebá wybornie.
Cżarnockistrona: R

Pánowie.
1:
grafika
2:
Cżárnocki Sędzya Sánocki.

3:
S
Práwiedliwym Ceſárzem Tráian był ná ſądzye/
4:
Tego záſie Sędzyego náydzyeſz w tákim rządzye/
5:
Pilnie tego przyſtrzega co przyſtoi cnemu/
6:
Nie da żaden przygány náſzemu Sędzyemu/
7:
Nikánder krol Tebáńſki właſnie był tákowy/
8:
Snadź ták dobrey ná wſzytko choć krol nie miał głowy
9:
Tego wyzoẃ ná rękę wyzoẃ y w kártecżki/
10:
Tráfi wierz mi we wſzytko s ktorey pocżnieſz becżki.
11:
Kilian Siemiſzowſki.

12:
F
Abricius on Hetman Lokońſki był buſzny/
13:
Ale ná wſzem od tego miałby odpor ſłuſzny/
14:
Ták w ſpráwach Ricerſkich iák w inych potocżnych/
15:
Ledwie mu ktory rowien ieſt w kráiach pułnocnych/
16:
Ledwie ſam krol Lakońſki da náſzemu rádę/
17:
Demetrius cnotliwy ſmiele s tym wyiádę/
18:
Bo náſz cnotą rozumem nadobnie vpſtrzony/
19:
Nie naydzyeſz tu co gánić to wiem z żadney ſtrony.
RStániſławstrona: Rv

Powiátu Sánockiego
1:
grafika
2:
Stániſław Pełká Lowcży Sánocki.

3:
K
Rol Fereyſki był zacny wżdy ſie rad iśćił/
4:
S tegoby mi ſie pewnie nigdy nie ocżyśćił/
5:
Mam ná to Pelopidá krolá Tebáńſkiego/
6:
Ktory mie w tym podeprze wſzákoż v Lowcżego/
7:
Wiárá ná wſzem ſtátecżna/ á on Carz Záphiry/
8:
Pewnie żeby przed Lowcżym niewiedzyał gdzye cżtery/
9:
Y tym mu znam podobny po tey iego brodzye/
10:
Ze też niechce s ſąſiády mieſzkáć w dobrey zgodzye.
11:
Konárſcy.

12:
B
Ricius z Liciuſem obá byli ſtali/
13:
Snadź ſie náſzy Konárſcy tym z nimi zrownáli/
14:
A ieſzcże ſnadź mężnieyſze w káźdzyuchney potrzebie/
15:
Poznaſz náſze Ruſaki ták vpewniam ciebie/
16:
Gdyby był miał Gielorich męże ták walecżne/
17:
Nie przyſzedłby był w roſpácż nigdy táką wiecżnie/
18:
Abowiem ći Konárſcy táki zwycżay máią/
19:
Gdy co pocżną ſtátecżnie do końcá konáią.
Domáráccystrona: R2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Domáráccy.

3:
C
I iák ſłyſzę choć domá ták ſie pochowáli/
4:
Wżdy s ſtudenty Włoſkiego ćwicżenia zrownáli/
5:
Kártágińſcy chwalą ſie ſwoim poſłem ſmiáłym/
6:
Mężnym bácżnym ná wſzytko tákże też y ſtałym/
7:
Miedzy Domáráckiemi iuż naydzye mędrſzego/
8:
Chociaż oni ćwicżenia thu ſą domowego/
9:
Wżdy cie rad vyrzę Włoſzku s twoiemi wykręty/
10:
Tákći náſzy dokucżą áżći poydzye w pięty.
11:
Krezá.

12:
L
Edwie tho nie odego Krezuſá zacnego/
13:
Potomek tu nam zoſtał krolá Lidiyſkiego/
14:
Wierz mi w tym náſzym Krezye ſą dobre zwycżáie/
15:
Skárbow podług potrzeby y tych mu doſtáie/
16:
Ták możny iáko Cyrus nie zwalcży náſzego/
17:
Sam á ſam kto chce wiedzyeć doznay záraz tego/
18:
Wyzoẃ tylko á doſtoy nie żártuiąć náſzy/
19:
Poznaſz kto będzye duſzſzy kto komu doſtráſzy.
R 2Dydińſcystrona: R2v

Powiátu Sánockiego
1:
grafika
2:
Dydińſcy.

3:
I
Eſt lud máły w Indyey walcżą z Zorawiámi/
4:
Mogliby te Dydińſkie pobráć zá Hetmány/
5:
Gdyż im oni nie mogą nigdy zdołáć ſámi/
6:
Wſzakoż kiedy ich znaydą mſzcżą ſie nád iáycámi/
7:
Ale náſzy zdołáią záwſze ták mężnemu/
8:
Iák Cybales krol Perſki iuż wierz pewnie temu/
9:
Y dobrzy goſpodarze nie trzebá tám Dworki/
10:
Vmieią tám niektorzy ráchowáć gomołki.
11:
Pobiedzińſki Podſędek s ſyny.

12:
C
Hcecieli pewnie wiedzyeć pánowie Rzymiánie/
13:
Otto wáſz Ceſarz Rzymſki że tho proſtak ná nie/
14:
Obierzcie namędrſzego ná tego Podſędká/
15:
Chociaż ták ná náſzego przypádnie y s prędká/
16:
Záſtánie thu ná wſzytko odpowiedź gotową/
17:
Y chociaż Kákárnuſá vrodziwym zową/
18:
Naydzyeſz y tu w tym domu dwákroć vrodziwſze/
19:
Tákże w káżdym ſłowie ſwym á niż ten prawdziwſze.
Biereccystrona: R3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Biereccy.

3:
T
O ſą práwie ći ludzye zwycżáiu dobrego/
4:
Więc nie máſz cżym brákowáć ieden tu w drugiego/
5:
Mogliby s tego domu oni Thebanowie/
6:
Ták właſnie bez rozmyſłu bráć zá krole ſobie/
7:
Bo dawno cnotą náſze pięknie zbrámowano/
8:
Męſtwá wſzech ſpraw pocżćiwych iuż po tych doznano
9:
Nie vwiodą tych nigdy iuż wierz żadne dáry/
10:
Máią prawdę ná piecży ći zá zwycżay ſtáry.
11:
Bobolia.

12:
A
Ntygoná ácż żádnym wſzyſcy názywáli/
13:
Ale mężnym fortunnym wſzyſcy go widáli/
14:
Iuż wierz y ten Bobolá choć ma krzywe ocży/
15:
Tylko nań pátrz iák chętnie on do ſwego ſkocży/
16:
Więc mu we wſzem fortuná vgadza łáſkáwie/
17:
Owa ten náſz Bobola chłop ná wſzytko práwie/
18:
Snadź on Krol Nefelio s tym náſzym Bobolą/
19:
Rowni s ſobą lecż náſzy fortelmi nie kolą.
R 3Philipstrona: R3v

Powiátu Sánockiego
1:
grafika
2:
Philp/ Piotr/ Ferens/ Iurek Pákoſzewſcy.

3:
W
Ierz mi ći młodzikowie iuż wiedz pewnie ná nie/
4:
Do cżego ie mieć zechceſz iać przyrzekę zá nie/
5:
Ieſliż zechceſz ſtátecżnie tráfią y tho náſzy/
6:
Ták mężny iák Ephronus ieſzcże nie vſtráſzy/
7:
Do kopiey chętliwi rádzi ią ſzyrmuią/
8:
Y cżęſto ſie s poháńcży podcżás nią probuią/
9:
Wſzák cżáſu potrzebnego to po nich poznacie/
10:
Mnie we wſzytkiey powieśći iſtą wiárę dacie.
11:
Ilias Cżerniecki.

12:
S
Anias z Boreiey był ná wſzytko chćiwy/
13:
Mężny y przyacielſki więc ktemu prawdziwy/
14:
Iuż tho wſzytko záſtánieſz tu v Cżernieckiego/
15:
Ná wſzytko á niżli on bacżenia lepſzego/
16:
Przypátrzże ſie y życiu iego pocżćiwemu/
17:
Nie da naprzod temu wierz Kſiążęciy żadnemu/
18:
Fortiuſowi w męſtwie nie da naprzod nigdy/
19:
Y tu w Polſzcże ledá kto nie dzyáłay mu krzywdy.
Powiátstrona: R4

1:
Powiát Chełmſki.

2:
grafika
3:
Woychciech Sobiewſki Stároz. Bi. Chełm.

4:
D
Ionizius będąc w Papieſkim vrzędzye/
5:
Wſzelkich cnot náſládował nie kochał ſie w błędzye/
6:
Karał Biſkupy ſproſne á w wierze nieſtałe/
7:
Inſze porządki iego ſą áż podziś trwáłe/
8:
Iuż wſzytki cnoty iego przy tym cnym Biſkupie/
9:
Y ták wielki porządek tu naydzyecie w kupie/
10:
Chociaż go tho powołał Bog do ſłużby ſwoiey/
11:
Wierz mi choć y kto fuka namniey ſie nie boi.
12:
Stániſław Lyſakowſki Káſzte. Chełmſki.

13:
P
Robuſá ná Ceſárſtwo gdy Rzymiánie wzyęli/
14:
Godność wielki doſtátek po nim obacżyli/
15:
Więtſza godność doſtátek ieſt v páná tego/
16:
Skárbow więcey ſlubuięć záſtánieſz v niego/
17:
Więc rozum y fortuná y porządek wſzelki/
18:
Nie rádzi mu Lukulus on goſpodarz wielki/
19:
Wiedz że tho Lyſakowſkim práwie idzye z rodu/
20:
W żadney ſpráwie pocżćiwey nie chybiáią brodu.


strona: R4v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Piotr Kryſztow Niśćiccy.

3:
C
I ácż nie w Chełmſkiey zyemi lecż w Bełſkiey mieſzká=
:
(ią/
4:
Ale potrzeby żadney wiedz nie omieſzkáią/
5:
Służąc ná wſzem pilniuchno poſpolitey rzecży/
6:
On ſwoy ſtan zacny z dawná máią w pilney piecży/
7:
Wieſz w Polſzcże dom Niśćickich z dawná pięknie ſłynie/
8:
Wiedz że ieſzcże w potomkach tych zacnych nie ginie/
9:
Iednoż do prożney chwały namniey ſie nie pnáią/
10:
Ná pocżćiwym nábyciu przodkow ſwych przeſtáią.
11:
Láſzcż Stároſtá Chełmſki.

12:
W
Hirkániey o ludzyech mężnych powiádáią/
13:
Do boiu gotowość ich wielką wyznawáią/
14:
Niech náſzego podpoią á w tym ſmiele dotrą/
15:
Prętko ći to łáſzcżowie do kątá ich poprą/
16:
Y Chorebus nie zdoła Stárośćiney głowie/
17:
Weźmie prętką odpowiedź tu w káźdzyuchnym ſłowie/
18:
Pod wiecżor Iámuzius niech poydzye zápáſy/
19:
Prętko będzye we błocie pogromią tho náſzy.
Ian Mni=strona: S

Pánowie.
1:
grafika
2:
Ian Mniſzek Stároſtá Kraſnoſtáwſki.

3:
A
Rſaces ácż w Rycerſkich rzecżach był ćwicżony/
4:
Aleby tu nie wſkurał wyechawſzy w thy ſtrony/
5:
Chociaż Pártſkie kroleſtwo mężnie był rozſzyrzył/
6:
Pewnieby go to iuż wiedz Stároſtá vſmierzył/
7:
Możnieyſzym niż ten krolik náſz ten odpor dáie/
8:
Coż obcy ma ſie kuśić ſtałby tu zá iáie/
9:
Bo te ſiedḿ pior iák widziſz przeto im nádano/
10:
Ze y możne y mężne záwſze Mniſzki znano.
11:
Mikołay/ Kryſztow/ Andrzey Reyowie.

12:
T
Rzebá tu Nikánorá Poety Greckiego/
13:
Iżeby mie wyzwolił s fráſunku tákiego/
14:
Sam porządnie wypiſał ich cne obycżáie/
15:
Ktorych ná wſzytko práwie hoynie im doſtáie/
16:
Maſz thu męſtwo á rozum v náſzych ſie rodzi/
17:
On Láktáncius mądry w tym ich nie pochodzi/
18:
A wiedząc o nich v nas dawni Poetowie/
19:
Wzyęli oycá do niebá tám ná rádę ſobie.
SMikołaystrona: Sv

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Mikołay Snopkowſki Woyſki Chełmſki.

3:
N
Ie chwalcie ſie Perſowie tu s krolikiem wáſzym/
4:
Bo nie zrowna w porządku z Mikołáiem náſzym/
5:
Wy Aſyriycżykowie z Ninuſem walecżnym/
6:
Ieſliże tu nátrzecie być wam w błędzye wiecżnym/
7:
Bo náſz Woyſki choć widziſz zdać ſie ták ſpokoyny/
8:
Aleć lepiey rozumie zwłaſzczá koło woyny/
9:
A około porządku daycie pokoy wſzyſcy/
10:
Y Akteonby zginął tu s ſwemi myſliwcy.
11:
Zygmunt Cżyżowſki Káſzt. Poła. z brácią.

12:
G
Alerus Konſtántius zacni Ceſárzowie/
13:
W miłośći wielkiey żyli będąc brácia ſobie/
14:
Nie cżyniąc ſzkod áni krzywd w ſąſiedztwie nikomui
15:
Też ſie ſwięći chowáli w ich cnotliwym domu/
16:
Y ći tho zacni ludzye ſą ćwicżenia tego/
17:
Ważą też ſobie przyiaźń cżłowieká káżdego/
18:
Przeto w Ruśi w pochwale ſą v wſzytkich ludzi/
19:
Zwłaſzcżá ten zacny Zygmunt też y brácia drudzy.
Lipſkistrona: S2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Lipſki.

3:
T
Itus Ceſarz był hoyny vrodziwy ktemu/
4:
Snadź ieſt we wſzem podobien Lipſkimu náſzemu/
5:
Rowien mu ieſt y męſtwem rowien y zacnoſcią/
6:
Snadź Akurſiuſowi rowien náſz mądroſcią/
7:
Więc ludzkość y vprzeymość pánuie mu ktemu/
8:
Wyſtęṕ á teraz iáwnie day przygánę iemu/
9:
Bo ia widząc go ná wſzem być ták vcżćiwego/
10:
Chcę by w pámięći wiecżney były ſpráwy iego.
11:
Iádam Gorayſki s ſynowcy.

12:
O
N Wálentynianow cny Hetman Eccius/
13:
Tákże Iuſtinianow też Beleſárius/
14:
Mogliby ſie do náſzych tu w ćwicżenie podáć/
15:
Tákby nieprzyiacielom mogli prędzey zdołáć/
16:
Theodomir co był zyeḿ wiele pohołdował/
17:
Otakarus z nim ſpołem náſzymby nie zdołał/
18:
Ták tu w Polſzcże Gorayſcy ſą zacni pánowie/
19:
Iże ich nie przemogą ći dwá krolikowie.
S 2Krupſkistrona: S2v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Krupſki Iároſz s ſyny.

3:
I
Vlius on Auguſtus ácż był Ceſarz práwy/
4:
Ma w ſobie ten tho Iároſz wſzytki iego ſpráwy/
5:
By był miedzy Rzymiány dawnieyſzego wieku/
6:
Snadźby go nie rownáli ná zyemi cżłowieku/
7:
Bo iego cne poſtępki thák go pokázuią/
8:
Iże go wſzyſcy ludzye ná ſwiecie miłuią/
9:
Więc y ſyny we wſzytkich zacnych ſpráwách ćwicży/
10:
Zaden cżáſu potrzeby wielkośći nie licży.
11:
Orzechowſcy.

12:
N
Iewiem te zacne ludzi iákći mam zálećić/
13:
Muſiałbym ſie ſnadź ná tho miedzy bogi ćwicżyć/
14:
Alexándriyſki Doktor vcżenia wielkiego/
15:
Niech do Ruśi przyiedzye do Orzechowſkiego/
16:
Naydzye z nimi co gádáć ták około boiu/
17:
By był Awitelius co nięchciał pokoiu/
18:
Doſtał ſobie Hetmáná s tych pánow iednego/
19:
Nie vtráćiłby nigdy wiedz páńſtwá Greckiego.
Rádwanstrona: S3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Rádwan Zołkiewſki s ſynowcy.

3:
C
O rozumieſz ten Rádwan ieſliby ſie zlęknął/
4:
Gdyby ſie Themiſtokles s tákim woyſkiem wymknął/
5:
Iákim ono był Perſy poráźił ogromnie/
6:
Ale kiedyby przyſzedł o porádę do mnie/
7:
Rádziłbym ieſliże chce w pirwſzey ſławie pływáć/
8:
S tymi tho Zołkiewſkiemi w dobrey zgodzye bywáć/
9:
A pełnić gdy do niego náſz Rádwan wypiye/
10:
Bo mu ocży zálawſzy wnet w gębę nábiye.
11:
Gorzkowſki Sędzya z brácią.

12:
K
To mi tego Sędzyego tu w ſpráwách celuie/
13:
Z onych dawnych Rzymiánow tákiego nie cżuie/
14:
Ani Mędrcy nie rádzą iego bráciey głowie/
15:
Oni Greccy Láćińſcy zacni Poetowie
16:
Bo náſz Sędzya nadobnie ná wſzem wyćwicżony/
17:
Wiedząc to nań żaden z nich nie ſmie tu w te ſtrony/
18:
A gdyby mu záś brácia do rátunku przyſzli/
19:
Nie wiedzyeliby Mędrcy ſkąd nędznicy wyſzli.
S 3Zuleńſcystrona: S3v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Zuleńſcy.

3:
N
Ieprzyiacielom ocży Bázilius łupił/
4:
Wierz mi żeby tu ſobie pokoiu nie kupił/
5:
By ſie woyną Zuleńſcy trochę zábáwili/
6:
Y Syriycżyki męſtwem przeſzliby pochwili/
7:
Cincinatus on Rzymſki ſwą ſtetecżność práwie/
8:
Dał im w dáry wzyęli ią od niego łáſkáwie/
9:
Y tákże iáko y on wolą w roli gmeráć/
10:
Niechcą ná prożną chwałę s ſzkodą ſie zdobywáć.
11:
Drzemlik Thomás s ſyny.

12:
W
Ierz mi ći Drzemlikowie zá Rarogi ſtoią/
13:
Bo y naymężnieyſzego fukow ſie nie boią/
14:
Chociażći tho ná wzroſciech iákoś zádrobnieli/
15:
Niewiem by Obrzymowie z nimi co vmieli/
16:
Lotárgius ácż ſmiele nácierał ná Sáſy/
17:
Niechże poydzye ſam á ſam z Thomáſem zápáſy/
18:
A ieſliże ſynowie náſzemu pomogą/
19:
Poydzye Kſiążę y z woyſkiem od nich inochodą.
Laticżyńſcystrona: S4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Latycżyńſcy.

3:
H
Idaſpis on krol Perſki dla hoynośći ſłynie/
4:
Dla ktorey y v bogow był w niemáłey cenie/
5:
Snadź náſzy Látycżyńſcy godni ſławy tákiey/
6:
Wymową męſtwem tákże zacny Pan z Itaki/
7:
Iuż náſzych nie celuie wſzytkiego thu doſyć/
8:
A co iedno przyſtoi onym przy ſobie nośić/
9:
To wſzytko Latycżyńſcy záwſze s ſobą máią/
10:
Epáminundá krolá ſławą przerownáią.
11:
Florian Zamoyſki.

12:
Z
Amoyſki tho zacny cżłek á ná wſzytko godny/
13:
Karuſowi onemu we wſzytkim podobny/
14:
Snadź on mądry Krizypus co kſiąg piſał wiele/
15:
Zá to ia ácżem proſtak mogę ręcżyć ſmiele/
16:
Iż tu rozum vtráći gdy w gromádzye będą/
17:
A z náſzym Florianem w rozmowy záſiędą/
18:
Berengárius on co był Ceſárzem Włoſkim/
19:
Męſtwemby dziś nie zrownał s tym náſzym Zamoy=
:
(ſkim.


strona: S4v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Grábiowie.

3:
N
Inus naprzod wymyſlił walcżyć krol w Syriey/
4:
Ia wierzę ći Grábiowie w tym tám kráiu byli/
5:
Bo porządek do boiu v nich wſzytek naydzye/
6:
Niech fortelmi Tánáoná nie iák chce zaydzye/
7:
Zá toć ręcżę gotowſzy ná káżdy cżás náſzy/
8:
Zadna ſrogość pogáńſka też ich nie vſtráſzy/
9:
Kiedy obcych nie sſtánie ći náſzy Grábiowie/
10:
Y s ſwoiemi więc rádzi podſzyrmuią ſobie.
11:
Sieniccy.

12:
S
Nadź on krol Ferideyſki ácż był mędrek wielki/
13:
Ale mi tego dozna bácżny cżłowiek wſzelki/
14:
Chociaż tho był wſzytek ſwiát ſpiſał ná tablice/
15:
Wywroćiłby go káżdy z rozumem ná nice/
16:
Záchowániem celuią Ceſárzá onego/
17:
Ktory był w wielkiey wadze Senatu Rzymſkiego/
18:
Snadź y dawnoſcią domu y tą go przechodzą/
19:
Bo tho bacżę po Herbie s ktorym oni chodzą.
Suchodol=strona: T

Pánowie.
1:
grafika
2:
Suchodolſcy.

3:
A
Ritreus bogáty on pan zacny z Rzymá/
4:
Chociaż mu wielkie ſkárby były nie nowiná/
5:
Ale gdyby z náſzymi chciał ſie poráchowáć/
6:
Muſiałby w ſwoim domu mnieyſzy orſzak chowáć/
7:
A nie dałby ſie piſáć iuż zá bogátego/
8:
Gdyby ſkárby oglądał tu Suchodolſkiego/
9:
Więc ſie z nimi nie chłubiąc ná Rzecżpoſpolitą/
10:
Ci Suchodolſcy máią káletę odkrytą.
11:
Vhrowieccy.

12:
L
Vcius ſpołem z brátem ácż pocżćiwie żyli/
13:
Y Ceſárſtwo fortunnie y mądrze rządzili/
14:
Snadź náſzy Vhrowieccy lepſze ſzcżęſcie máią/
15:
Bo wſzelákim dowćipem Greki przerownáią/
16:
Welogius walecżny ktorego zwalcżyli/
17:
Kiedyby przy nim náſzy s ſwemi pocżty byli/
18:
Pánowałby w Azyey áż do cżáſu tego/
19:
Y więceyby był doſtał zá rádą káżdego.
TMarćinstrona: Tv

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Marćin Skorutá.

3:
W
Exor on krol Egiptſki rad walcżył s pogány/
4:
Ale gdyby tu tráfił miedzy Ruſkie pány/
5:
Bá náſzedłby zabáwę iákby iedno zechciał/
6:
Bo tu drugi rad nie rad choćby cżáſem niechciał/
7:
Muśi z náſzym Marćinem náwet by do práwá/
8:
Lżeyſza niżli s kopią ięzykiem odpráwá/
9:
Beſpiecżnie do Senatu Rzymiánie ſwoiego/
10:
Nie ſtrácą/ mogą go wzyąć ſobie zá ſędzyego.
11:
Sćiborowie.

12:
W
Ierz mi ći Sćiborowie ná wſzytko roſkoſzni/
13:
W rozmowach w obycżáiach ſą ludzye nie ſproſni/
14:
Nie przećiw ſie że máią ták drobne vrody/
15:
Tráphiłby tu Báláách ná nietráfne gody/
16:
By ich miał ták zácżepiáć iáko Bálduiná/
17:
Prętką Turcżyn odpráwę wzyąłby od Ruśiná/
18:
Choć Prekopſki gdyby ſie o nie iáwnie kuśił/
19:
Ręcżęć ścibor ſam á ſam wſkokby go vduśił.
Smietán=strona: T2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Smietánkowie.

3:
T
Ak chciey wiedzieć co nie znaſz o tych ludzioch zacnych.
4:
A iuż wſzytkich poſtępkow wykni v nich bácżnych/
5:
Ták tu chudy iáko pan w iedney cenie chodzi/
6:
Tego okiem nie przeyrzą co po błocie brodzi/
7:
Zá co znáią od wſzytkich miłość przećiw ſobie/
8:
Ia iákom ich ſam doznał zálecam ich tobie/
9:
Aſterius Troiáńſki on mąż bárzo zacny/
10:
W potrzebie iák s tych ktory nie był nigdy znácżny.
11:
Wierzbiccy.

12:
Z
Aládan on Egiptſki Ierozolimſki krol/
13:
Mogłby we wſzytkich ſpráwach bráć thu od náſzych
:
(wzor/
14:
Bo lepſzy rozum męſtwo ći Wirzbiccy máią/
15:
Y doſtátkiem ſnadź náſzy krolá przerownáią/
16:
Chociaż cżęſciey pogány niż Záládan biyą/
17:
Prożney chwały nie prágną miernie ſobie żyią/
18:
Więtſze niż Káláphátes náſzy ſkárby máią/
19:
A wżdy żadney hárdośći w nich ludzye nie znáią.
T 2Sárniccystrona: T2v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Sárniccy.

3:
M
Emius on Agrypá ſwoią mądrą głową/
4:
Iuż náſzych nie celuie łágodną wymową/
5:
Wierz mi że ći Sárniccy ćwicżenia Polſkiego/
6:
Celuią wiele mędrków tám z Rzymu wáſzego/
7:
Chociaż tho powiádáią iż tám rozum ſiali/
8:
Aleby ſie powieśći bárzo ſwych wſtydáli/
9:
Bo im ći tho Sárniccy ná wſzem odpor dádzą/
10:
Sámego Toxiuſá ná wſzem poſzkárádzą.
11:
Zygmunt Wereſzcżyńſki.

12:
N
Ero ácż był Ceſárzem á niemiłoſiernym/
13:
Prętko z gniewu rad zábił choć mu kto był wiernym/
14:
Wſzákoż gdyby mu przyſzło thu z náſzym poſiedzyeć/
15:
Niewiem áby w pokoiu mogł ſie ſam wyſiedzyeć/
16:
Vſmierzyłby go prętko Zyś w iego ſrogośći/
17:
Sprobowałby ſam á ſam w nim tákiey żárkośći/
18:
Bo też náſz Wereſzcżyńſki iáko iedno krzyknie/
19:
Abo záraz zábiye ábo zá łeb wymknie.
Bźickistrona: T3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Bźicki Węgrzyn s ſyny.

3:
T
En był w ſwych młodych leciech náwykł nie prożno=
:
(wáć.
4:
Ale záwſze s pogány ſzáblą ſie probowáć/
5:
Y teraz chociaż ſtáry nie dzyáłay mu krzywdy/
6:
Bo cie śiwek tám wſádzi gdzyeś nie bywał nigdy/
7:
Y ſynowie w młodośći tákiż zwycżay máią/
8:
Iże też ſobie krzywdy vcżynić nie dáią/
9:
Mogłby Kozdráſz on Perſki miedzy ſwe Rycerze/
10:
Pobráć ich/ krol Egipſki wzyąłby z nim przymierze.
11:
Krzywczyccy.

12:
O
Rimiec iże byl chłop ſkoro náſzedł ſkárby/
13:
Sſtał ſie z niego y názbyt cżłowiek bárzo hárdy/
14:
Prętko potym był ſkaran y zániechał pychy/
15:
Był z niego cżłowiek dobry ſtátecżny y ćichy/
16:
Náſz ten ſláchćić pocżćiwy choć ma tyle cżworo/
17:
Ná pychę mu ſie zdobyć by namniey nieſporo/
18:
Státecżnie ſobie żyie á rowno z drugiemi/
19:
Ná potrzebę ná káżdą nigdy ſie nie leni.
T 3Rádwá=strona: T3v

Powiátu Chełmſkiego
1:
grafika
2:
Rádwánowſki.

3:
O
Tomanus będący narodu proſtego/
4:
Przyſzedł potym zá ſzcżęſciem do ſtanu wielkiego/
5:
Zdobył ſie ná dworzány ná tákoweż ſmárdy/
6:
Prze co wielu narodom był áż názbyt hárdy/
7:
Ale náſz Rádwánowſki z dawná będąc zacny/
8:
Sláchćic y ſyn Koronny ieſt ták ná wſzem bácżny/
9:
Chociażby też y przyſzedł ku ſtanu więtſzemu/
10:
Nie zhárdzyeie/ bogáctwá nie nowiná iemu.
11:
Orchowſcy.

12:
W
Ierz i gdyby ſie zeſzli wſzyſcy do gromády/
13:
Bázyli choć był Ceſarz zániechałby zwády/
14:
Nie sſtáłoby mu ſkárbow ná wielkie żołnierze/
15:
Muſiałby z Orchowſkiemi wzyąć záraz przymierze/
16:
Bo tych wiele w ſąſiedztwie á porządnie żywą/
17:
A káżdy ſpráwę máią też w ſobie vcżćiwą/
18:
Száble ſwey ná potrzebnym mieyſcu dobywáią/
19:
Prze co ich ludzye ważą y w wielkiey cżći máią.
Bierułtowiestrona: T4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Bierułtowie.

3:
A
Giropil proſtak był á wżdy ſie rad wádził/
4:
Ale go potym márnie ten zły zwycżay zdrádził/
5:
Bo od żony vtopion/ ále Birułtowie/
6:
Nie dádzą nigdy żonam przewodzić ná ſobie.
7:
Wſzákoż z nich cżáſem káżdy gdy ſobie podpiye/
8:
Bá też t z naymężnieyſzym tedy ſie pobiye.
9:
A kiedy go kto ſtłucże/ przydzie ná iednánie/
10:
By namnieyſza ránecżká/ dzyeſięć grzywien zá nie.
11:
grafika


strona: V

1:
Tu maſz Woiewod=
2:
ctwo Podolſkie.
3:
Ná Herb Leliwę Ich miłośći
4:
Pánow Sieniáwſkich.

5:
grafika
6:
Ma tę z dawná moc w ſobie ten to kleynot ſwięty/
7:
Ktory z niebá pocżćiwym ludzyom zá Herb zyęty/
8:
Iż iáſne ſpráwy wſzytki w tym domu bywáią/
9:
Ktorzy iedno ten zacny kleynot zá Herb máią.
10:
Iákoż w tym zácnym domu tych Sieniáwſkich gniaździe
11:
Káżdą ſpráwę pocżćiwą záwſze ſpełná naydzye.
12:
Naydzye rozum á miłość Poſpolitey rzecży/
13:
Tákći powiem v tych ieſt ná pilniuchney piecży.
Vstrona: Vv

1:
Iáſnye wyelmożnym
2:
pánom/ pánom/ Hieronimowi Ká=
3:
ſztellanowi Kámienieckiemu/ Hálickiemu Ko
4:
łomeyſkiemu Stároſcie/ Mikołáiowi Hetmá
5:
nowi polnemu/ Streyſkiemu Stároſcie/ Rá=
6:
phałowi Ianowi Sieniáwſkim/ Woie=
7:
wodziczom Ruſkim etc. mnie ná
8:
wſzem miłośćiwym pánom.

9:
W
Am wielmożni pánowie życżąc dobrá wſzego/
10:
Proſzę naprzod o zdrowie Bogá nawyzſzego/
11:
A potym wam y ſławy życżę nieſmiertelney/
12:
Iáko ná wſzem prawdziwy ſługá wáſz y wierny.
13:
A wiedząc wielką możność tu domu wáſzego/
14:
Zebrałem ludu orſzak w tymꝰꝯ kráiu zacnego/
15:
Ktory ia wam oddáię w tych kſięgach ſpiſáne/
16:
Acż wiem cnoty káżdego ſą przez was poznáne.
17:
Ieſt tu wiele ćwicżenia w nich ieſzcże onego/
18:
Godnego ſławy wiecżney Hetmáná zacnego/
19:
Oycá wáſzego co był Woyewodą Ruſkim/
20:
Rowny ſławą y męſtwem s Scipionem Rzymſkim.
21:
Niż Kleobin y Tytus ſnadź był fortunnieyſzy/
22:
W tym go ieſzcże wyſwiadſza y wiek teráznieyſzy.
23:
Bo my z was ſynow iego mamy nie podleyſze/
24:
Nád Temiſtoklá ſławy ſnadź wiecżney godnieyſze.
25:
Ieſt męſtwo iego przy was/ ſpráwá iego cáła/
26:
Miłość Boſka y ludzka ieſt widzę niemáła.
27:
Zlecáią wam dziś vrząd oycowſki w Podolu/
28:
Iż was ſpráwne y mężne obacżono w polu.


strona: V2

1:
Gdyſcie chytre Tátáry záwſze mężnie bili/
2:
Tákże woyſká Moſkiewſkie dość ſrodze gromili.
3:
Znáią Węgrzy Wołoſzy Turcy wáſze ręce/
4:
Bo nie raz v Sieniáwſkich tu bywáli w męce.
5:
Zna was Rzecżypoſpolita pożytecżne ſobie/
6:
Zá co chwałá ná niebie wiecżny Boże tobie.
7:
Ze od iednego oycá mamy tákie ſyny/
8:
Ktorzy zrownáią s pány Athenieńſkiemi.
9:
Teraz krol Mácedońſki mogłby ſie dziwowáć/
10:
A ták wielkiey godnośći wáſzey ſie rádowáć.
11:
Názwáć fortunnieyſzemi te Podolſkie kráie/
12:
Gdyby mu kto powiedzyał wáſze cne zwycżáie.
13:
Bo nie z iedney tu zyemie lecż z domu iednego/
14:
Naydzye s cżterzech każdego Hetmáńſtwá godnego.
15:
Azaſz ſie tu y tego przypomnieć nie godzi/
16:
Iákie mężne Rycerſtwo z ich ſzkoły wychodzi.
17:
Krzycżęć z odchłań piekielnych dziś mężni pogánie/
18:
Ná zacnego Pretwicá co kładł pętá ná nie.
19:
Puſte polá Podolſkie dziś po nim wzdycháią/
20:
Iże cżęſte s pogánow tám goſcie miewáią.
21:
Stegoć to Kollegium wyſzedł był miſtrz táki/
22:
Ktorego wiekom wiecżnie tu będą trwáć znáki.
23:
Nuż oni ktorzy godni też wiecżney pámięći/
24:
Prze męſtwo á ſmiáłość ſwą ludzye práwie ſwieći/
25:
Skárbkowie co s Ceſárzmi ſurowie mawiáli/
26:
Cżym wiecżną ſławę Polſko tobie cna dzyáłáli.
27:
Wżdy iednák v Sieniáwſkich ná náuce byli/
28:
A od nich ſie y męſtwá y cnych ſpraw vcżyli.
29:
Nuż Bielecki mąż wielki y zacni Wilcżkowie/
30:
Goſławſki y Piláwſki zacni Rotmiſtrzowie/
31:
Rinko mężny Woronicż tákże inych wiele/
32:
Ktore ia Deciuſom mogę rownáć ſmiele.
V ijWzowcieſzstrona: V2v

1:
Wzowcieſz proſzę do ſiebie ten orſzak ták zacny/
2:
Bo to v was iák bacżę vrząd bárzo łácny.
3:
Náwykł tego káżdy z was nie w pieluchach máło/
4:
Záwſzeſcie vwodzili pocżty ſwoie cáło/
5:
Ale nieprzyiacielſkie nie vſzły wam nigdy/
6:
Bog ſie przez ręce wáſze mśćił nád nimi krzywdy.
7:
Przyłęcżcieſz ſie w gromádę k Woiewodzye ſwemu/
8:
A opowiedzcie wſzyſtkich zacne ſpráwy iemu.
9:
Wiecie iák z nimi ociec wáſz pogány gromił/
10:
Iáko Sokoł Gołębie do vpáśći gonił.
11:
Y w on cżás gdy iák Káwki po záſianey roli/
12:
Ogárnęli Miedzyboż chcąc was mieć w niewoli/
13:
Iuż pogáńſkie páſzcżeki hárdzye pokrzykáły/
14:
Mniemáiąc z oblężonych by korzyść mieć miáły.
15:
Ale ie odegnáły wáſze ręce mężne/
16:
Obacżyli poháńcy was ſobie potężne.
17:
Cżego mi w tym orſzaku ſą tego ſwiádkowie/
18:
Bo z wámi weſpoł mężnie bili ich po głowie.
19:
Bogdayże wam to ſzcżęſcie przypadáło z niebá/
20:
Do káżdey dobrey ſpráwy gdy będzye potrzebá.
21:
Ze mnie w tym bohomodlcá ſługę życżliwego/
22:
Macie zacni pánowie wiedzcie y wiernego.
23:
Bár. Páprocki.


strona: V3

1:
Ná zacny kleynot Słońce ſławney ziemie Podolſkiey.

2:
grafika
3:
Słońce dawa ten pożytek ſwiecąc nam ná niebie/
4:
Ożywia wſzytki rzecży ludzyom ku potrzebie.
5:
Tákżeć ſwiecą te kráie nam ſpráwámi ſwemi/
6:
Bronią wſzytkich Krześćian ſzáblámi oſtremi.
7:
A iák Słońce ná niebie Bog nam iáſne ſpráwił/
8:
Ták iáſnie ſławę twoię Podole obyáwił.
9:
Słynieſz w krąg ſwiátá z męſtwá/ ſpráwy twe pocżćiwe/
10:
Párzą w ocży łákome pogány złoſliwe.
V 3strona: V3v

1:
Tu maſz pány y paniętá Zieḿ Po=
2:
dolſkich/ y ine Rycerſkie ludzye zacne/ ktorzy
3:
ſie tám tymi kráymi báwią.

4:
grafika
5:
Dionizius Secigniewſki Biſkup Kámie.

6:
W
Ierz mi żeby ten pater nie przepuśćił ſwemu/
7:
Kiedyby ſie godziło to pokazáć iemu.
8:
Snadź on Kálchás Troiáńſki nie miał tey ſmiáłośći/
9:
Ktory ſie vlęknąwſzy Greckiey nawáłnośći/
10:
Odſtąpił od Troianow á do Grekow przyſtał/
11:
Chociaſz ſobie dochody v nich więtſze zyſkał.
12:
Sławę dobrą vtráćił/ ręcżę ia zá ſwego/
13:
Iże nas nie odſtąpi/ lecż pomoże wſzego.
14:
Mikołay Milecki Woyewo.Podol.

15:
P
Rzytrudnieyſzym tę głowę mnie wyſłowić będzye/
16:
Ieſliż tu zemną Pálás w tę rádę nie ſiędzye.
17:
Iednák tego nie ſkryię w ſwoiey głowie głupiey/
18:
Acżći to towar zacny á nie moiey kupiey.
19:
Widząc dobrze y ſłyſząc cne poſtępki iego/
20:
Ktoremi Priamuſá celuie zacnego.
21:
Snadź Marz Kurciuſowę w niego ſmiáłość wtłocżył/
22:
Pomniſz iák z máłym ludem do Wołoch był wſkocżył.


strona: V4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Iároſz Sieniáwſki Káſztellan Kámieniecki.

3:
T
O práwy Agámemnon po iedney roſpráwie/
4:
Nie przećiw ſie że ſłowá by kámień po łáwie/
5:
Ták z vſt iego pochodzą/ ále ſłuchay pilnie/
6:
Ze pewną rádę naydzyeſz we wſzem nie omylnie.
7:
Tylko wſzyſcy do kupy iák oni Grekowie/
8:
Bowiem tu rádę dobrą mamy w tey to głowie.
9:
A ktemu y ſam pocżnie gdy przydzye do cżego/
10:
Zá Protezilauſá ſtoi nam mężnego.
11:
Mikołay Tworowſki ná Bucżaczu Stároſtá
12:
Bar.Podko. Kámieniecki:

13:
Z
A nicby dziś twe ſtrzały ſtały Herkuleſie/
14:
By go vyrzał y z nimi byłby prętko w leſie.
15:
Iednoś ty w on cżás tylko ták z nimi był ſrogi/
16:
Kiedyś Hidry z nich biyał ábo głupie bogi.
17:
Ale wierz mi Herkule pomyliłby ſzyki/
18:
Prędzyuchno náſz Mikołay związałby cie łyki.
19:
Ieſli mi wiáry nie daſz záyrzyże mu w ocży/
20:
Byś był Láomedontem miałby wnet ſcię mocy.


strona: V4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ian Brzeſki Stároſtá Kámieniecki.

3:
I
Ak mężny Koriolan co był wygnan z Rzymá/
4:
Tákże s Polſki wyſłano tego cnego ſyná.
5:
Wiedząc go być życżliwym tym Podolſkim kráiom/
6:
Iednoż ieſzcże nie przywykł wáſzym obycżáiom.
7:
A iż więc cżęſte wſzcżynał miedzy wámi trwogi/
8:
Bo miał ná pilney piecży wſzyſtek lud vbogi.
9:
Ale wierz mi że ſtoi zá Aſkáláphuſá/
10:
Chociażći to ták ſiedzi by niewinna duſzá.
11:
Konſtántyn Wyſniewiecki.

12:
D
Rugi ſnadź Milciádes zacny pan z Atheny/
13:
Bo ſie w nim iego ſpráwá y męſtwo nie mieni.
14:
Krolá Artáxerxeſá práwie właſne plemię/
15:
A barzo ſwą oſobą ozdobił tę zyemię.
16:
Pogánie o nim wiedząc bárzo vſkromnieli/
17:
Pomniąc tho co zá roſkoſz z iego przodki mieli.
18:
Y temu nie nowiná bić nieprzyiacioły/
19:
A w ktorey bitwie będzye/ wygrána nápoły.
Stániſławstrona: X

Pánowie.
1:
grafika
2:
Stániſław Lánckoruńſki Stá. Skál.
3:
y Mikołay brát iego.

4:
C
I to zacni pánowie w młodych leciech ſwoich/
5:
Wiedz Millo tál mężnych śił nie lękną ſie twoich.
6:
Zacniey á niżli Grachus ći dla męſtwá ſłyną/
7:
Bacżę te cne zwycżáie w nich nigdy nie zginą.
8:
Bo mężne y dość możne záwſze ty obacżyſz/
9:
Y tego po nich doznaſz kiedy iedno racżyſz.
10:
Z dawná tu Lánckoruńſcy w dobrey ſławie brodzą/
11:
Nie przećiw ſie choć ſie to nie obrzymy rodzą.
12:
Ráphał Sieniáwſki.

13:
V
Liſes ſwą wymową namniey tu nie rádzi/
14:
Y owſzem go ten cny pan we wſzem poſzkárádzi.
15:
Bá ſprobuy go w cżymże chceſz naydzyeſz gotowego/
16:
Męſtwem wſzelką dzyelnoſcią iuż on przeſzedl iego.
17:
Swym dworſtwem Pálámede możeſz ſie nie chłubić/
18:
Gdy go vyrzyſz zmyliſz ie mogęć zá to ſlubić.
19:
Tu bogini mądrośći w tey głowie ſtánęłá/
20:
Więc ná wſzytkim co trzebá dobrze wyćwicżełá.
Xstrona: Xv

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Mikołay Herbort z Dzyedziłowá.

3:
I
Vż my leżmy beſpiecżnie gdy Mikołay w polu/
4:
Nie myſlmy nic o walce ále o pokoiu.
5:
Bo to náſz Hektor Ruſki y mur kráiu tego/
6:
Więtſzą my ſłáwę mamy niż Troyánie z niego.
7:
Práwie to ieſt pan s pánow á mąż z zacnych mężow/
8:
Z dawná ſie ći nie bali ſmokow ſrogich wężow.
9:
Náſz Mikołay temu wierz nie wyda rodziny/
10:
Iedno ty ſiedź ſpokoynie/ nie dáy mu przycżyny.
11:
Michał Iázłowiecki Stároſtá Chmielnicki.

12:
L
Vkulus bárzo zacny mąż mowią był w Rzymie/
13:
Ale ręcżę przy náſzym że s ſwym męſtwem zginie.
14:
Iużby dziś Aruns mężny pewnie ćiſzey ſiedzyał/
15:
Gdyby o tym przeważnym cnym Rycerzu wiedzyał.
16:
Ktoremu nie nowiná nigdy Brutus mężny/
17:
Niewiem áby tám w Rzymie był ktory potężny/
18:
Coby go miał pochodzić/ bo w náſzym Michále/
19:
Wſzytko co zową dobrze to záſtánie w cále.


strona: X2

1:
Ian Tworowſki ná Bucżaczu.

2:
C
Hoć ták nie wiele mowi pewnieć ſie viśći/
3:
Wierz mi że s tego gniazdá wſzyſtko chłopi cżyśći.
4:
Naydzyeſz tu y porádę á nie wiele gaday/
5:
Maſz wſzytko cżegoć trzebá tylko ná koń wſiaday.
6:
Wierz mi że Neſtor Ianá nigdy nie celuie/
7:
Ták dobrze ſławę dobrą iáko on miłuie.
8:
Cżegoć iedno potrzebá wſzyſtkiego doſtánieſz/
9:
Ale niechciey probowáć pewnie że vſtánieſz.
10:
Andrzey Potocki Chorąży Kámienie..

11:
I
Vż precż twe wſzyſtko męſtwo zacny Telámonie/
12:
Byś żył nie rádziłćibym obrácáł k tey ſtronie.
13:
Gdzye ten zacny Chorąży s kopią wyſkocży/
14:
Wſzyſtko męſtwo vtráćiſz poyrzawſzy mu w ocży.
15:
Y vrodą poważną y ſercem ku temu/
16:
Iuż żaden z wáſzych Grekow nie rownay ſie iemu.
17:
Káżdemu ſie ia ręcżę ták pokaże ſmiele/
18:
Rodź nam miła kráino tákich ludzi wiele.
X 2strona: X2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Stániſław Potocki.

3:
I
Azoná y z vrody y z vdátney śiły/
4:
Oni zacni Troiánie wielce go chwalili.
5:
Znáiąc w nim wielką chćiwość y przeważne zmyſły/
6:
Iákoż nacż ſie náſádził záwſze dobrze wyſzły.
7:
Ale gdyby poſpołu z náſzym Stáchem byli/
8:
Zgubi Iazon vrodę y zmyſły pomyli.
9:
Bo choć w ták młodych leciech w to potráfić vmie/
10:
Lepiey w ſpráwach Rycerſkich niż Iazon rozumie.
11:
Potoccy Stárośćicowie Kámienie.

12:
W
Tych młodośći obacżyſz wſzytki dobre zmyſły/
13:
Chociáż ieſzcże látá ich do tego nie przyſzły.
14:
Leond Aidomeus z nimi nie zrownáią/
15:
Bo też oni o wſzyſtkim dobrą piecżą máią.
16:
Y żeby ſie Troianom nie dáli celowáć/
17:
Możem zá nie beſpiecżnie Bogu podzyękowáć.
18:
Bo ſie nam iáko mowię do wſzyſtkiego zgodzą/
19:
Bárzo pilnie ná ſpráwy oycá ſwego godzą.


strona: X3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Srocżycki Woyſki Kámieniecki.

3:
T
Vby mi trzebá dobrze ná tho ſie rozmyſláć/
4:
Y bárzo długo muſzę o tym w głowie kryſláć/
5:
Niż będę mogł wypiſáć zacne ſpráwy iego/
6:
Bo tu głowá ták bácżna/ nie piorá moiego.
7:
Ale iákom obacżył zacnego iego ſpráwy/
8:
Bordianus on Ceſarz drugi Rzymſki práwy.
9:
Więtſzą mądrość y męſtwo ia przy tym náyduyę/
10:
Ktoby go tym celował tákiego nie cżuię.
11:
Andrzey Niedzwicki w Zukowie.

12:
M.
Antonius wymowny był miedzy Rzymiány/
13:
Aleć y ten Niedzwicki miedzy Podolány/
14:
Broni dość obycżáynie Rzecżypoſpolitey/
15:
Ieſt do tego ná wſzytkim biegłośći obfitey.
16:
Doſtátek ieſt y możność ieſt k temu y śiłá/
17:
Nád to dawno Niedzwieckim tá cnotá ieſt miłá/
18:
Ze w Rycerſkich y w práwnych rzecżach ſą ćwicżeni/
19:
A w tym im oni Mędrcy nie rádzą vcżeni.
X 3strona: X3v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ian Dawidowſki z brátem.

3:
P
Orſená on przeważny á zacny pan z Rzymá/
4:
O ktorym też wam cżytáć wſzák to nie nowiná.
5:
Acż był przećiw Rzymiánom zácżął wielkie boye/
6:
Prętko s wſtydem pokinął przedſięwzyęcie ſwoye.
7:
Ale wam o tym powiem dałby mu rychło met/
8:
Bo cżego ſie podeymie ſpráwi to wſzytko wnet.
9:
Gdyby też ſpołem z brátem ná tho ſie náſádził/
10:
Da wnet odpor tákiemu ktoryby mu wádził.
11:
Ian/ Tomaſz Dobromirſcy w Krzykowie.

12:
C
I choć ſie to ták domá ſpokoynie chowáią/
13:
Ale w męſtwie żadnemu nic naprzod nie dáią.
14:
Cnotą ten dom pocżćiwy z dawná brámowány/
15:
Owa im w żadney ſpráwie nie da nikt przygány.
16:
Záwſze też do potrzeby z nich gotowe macie/
17:
Pewnie że te domacżki ochotne poznacie.
18:
Niech Siozá ſam á ſam tylko ná koń wſiędzye/
19:
Ták mu powiem żadnemu s tych śilen nie będzye.


strona: X4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Ian Iordan Rotrmiſtrz.

3:
C
Hociażci on ták ſkąpy iák ſłyſzyſz w powieśći/
4:
Ale vyrzyſz w potrzebie by namniey nie pieśći.
5:
Perſeus Mácedońſki chociaż walcżył z Włochy/
6:
Iużby ſie go ten náſz Ian nie lękał by trochy.
7:
Bo tych cżáſow męꝰżnieyſzym nie da ſie vpłoſzyć/
8:
Preſtańcie pánie brácie y we ſie kokoſzyć.
9:
Zechcecieli zuchwále namniey nie wygracie/
10:
Gotowego do wſzego záwſze Ianá macie.
11:
Andrzey Kopyćińſki.

12:
T
Ego młodość obacżyſz porządną ná wſzyſtkim/
13:
Zywie ná wſzem dość hoynie á brzydzi ſie zbytkiem.
14:
Muſácius Kámneus iuż go nie celuie/
15:
Lepſza ſie ná wſzem dzyelność przy náſzym náyduie.
16:
Poyrzawſzy ná oſobę męſtwo mu ſam przyznaſz/
17:
Y zechceſzli doſwiádſzyć záraz wſzego doznaſz.
18:
Bo nie dármo náwiedzał wierz mi cudze kráye/
19:
Aby przewykł do boiu potrzebne zwycżáie.


strona: X4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ian Rádecki.

3:
M
Emnon Kſiążę cne Perſkye y mąż doſyć ſławny/
4:
Ktory dla męſtwá ſłynie y dziś choć wiek dawny.
5:
Wierz mi iż ten s przodkow ſwych ieſzcże zacniey ſłynie/
6:
Y ſam prze cne ſpráwy ſwe s ſławą nie záginie.
7:
Niech ſie y namężnieyſzy tu ſtáwi Ianowi/
8:
Tám obacżym ktory ſie napirwey obłowi.
9:
Wſzák tego Białogłowcy po nim doſwiádſzyli/
10:
Ná co ocży poſtronnych y wáſze pátrzyły.
11:
Cżyrmińſki.

12:
G
Oliad ácż był mężny ktemu vrodziwy/
13:
Ale mi wierz że y ten to cżłowiek pocżćiwy/
14:
Nie chłubiąc ſie nic męſtwem áni ſwą vrodą/
15:
Niech mu namężnieyſzego tu ná plác przywiodą/
16:
Iuż ia zá niego ręcżę iże go pochodzi/
17:
Chociaż mowiſz że cżerſtwo by karmny woł chodzi.
18:
Ale pewnie w potrzebie vyrzyſz ochotnego/
19:
Pokaże ſie w nim cżyrſtwość Iugurty rącżego.


strona: Y

Pánowie.
1:
grafika
2:
Dobek Sędzya Kámieniecki.

3:
P
Ráwie to tu w tym kráiu do wſzego godnego/
4:
Macie męſtwo y rozum v tego ſędzyego.
5:
Záwſze ſąd ſpráwiedliwy v niego záſtánieſz/
6:
Nie da ſie ten przenáiąć iáko on Zyzanes.
7:
Cnotę tu ták ná funty mierzáią prawdziwie/
8:
Z nikim nie żywię chytrze lecż s káżdym życżliwie.
9:
Owa nie máſz temu co mowić ná wſzem Ale/
10:
Bo tu wſzytká cna ſpráwá záchowaná w cále.
11:
Iendruś Iáćimirſki.

12:
N
Ic po twoiey Nárcyze vrodzye toć powiem/
13:
Gdy my ſwego Iendruſiá do tego przyzowiem/
14:
Snadźby Nimphy do niego iuż więtſzą chuć miáły/
15:
Skoroby młodość iego ſtátecżną poznáły.
16:
Acż ſie tym Iáćimirſcy nigdy nie paráią/
17:
Ale rzecży pocżćiwe ná piecży miewáią.
18:
Męſtwo to Iáćimirſkim z dawná przyrodzone/
19:
Podolſkie o nich práwią zacne kráie one.
Ystrona: Yv

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Mikołay Gulſki s ſyny.

3:
W
Ierz mi że Craſsus diÆ℟ues z nimby nie porownał/
4:
Chociaż to był ten dekret iuż ná wſzytki wydał/
5:
By nie był zwan bogátym co temu nie zdołał/
6:
Coby woyſká nakłádem przez rok nie wychował.
7:
Iuż v tego doſtátek tákowy záſtánie/
8:
Nie iednoby ále dwie miáło wychowánie.
9:
A więc kiedy potrzebá nic ſie nie ſzánuie/
10:
Syny w Rycerſkiey ſpráwie záwżdy poleruie.
11:
Stániſław ſyn iego.

12:
N
Ie rowno ſie náſz Stáchnik s ſtárſzemi rymuie/
13:
Ociec pieniądze zbiera á on záś kiepkuie.
14:
Lecż mu tego dozwolę bo w to tráfić vmie/
15:
Snadź lepiey niżli Brutus ná tym ſie rozumie.
16:
Męſtwo y obycżáie v tego dzyelnieyſze/
17:
Y ná wſzytko to mi wierz tu zmyſły zacnieyſze.
18:
Ták rozumiem że ſtárſzych w hoynośći nie wyda/
19:
Bo widzi prożna chwałá że mu ſie nie przyda.


strona: Y2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Rotmiſtrz Krepſki.

3:
T
Ego namniey śiwy włos áni ſtáre látá/
4:
Od tego nie odwiodą ni żadna vtrátá/
5:
Iżeby miał położyć kopią w pokoiu/
6:
A też chlop nie do tańcá lecż práwie do boiu.
7:
Záwſze go ták w potrzebie vyrzyſz ochotnego/
8:
Snadź on tym Kámiluſá celuie Rzymſkiego.
9:
By go był Sánnior miał cżáſu potrzebnego/
10:
Byłby Ceſárzem w Rzymie do cżáſu długiego.
11:
Brácia iego.

12:
W
Ierzę iże ſie dyabłi ná ten cżás koćili/
13:
Kiedy ſie ći to Krepſcy tu ná ſwiát rodzili.
14:
Nie tychli potomkowie toć ie Wulkan ſpłodził/
15:
A tylko tu dla tego ná ſwiát z niebá ſchodził.
16:
Neron Domicianus choć to ſrodzy byli/
17:
Wierz mi żeby ſie o nie nigdy nie kuśili.
18:
Trázybulus on mężny by ſmiał z nimi ſtocżyć/
19:
Przyrzekam iż ſam Woyciech ſmiałby go vkroćić.
Y 2strona: Y2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Stániſław Wolſki Rotmiſtrz.

3:
B
Ył ták żacżek Tátárſki cżuyny w ſwoiey rzecży/
4:
Nieprzyiacielá záwſze miał ná pilney piecży/
5:
Záſtawáli go cżęſto á on cudzi konie/
6:
Vkażę ia tákiego tobye tu w tey ſtronie/
7:
Ktorego tákże záwſze gotowego znaydzyeſz/
8:
Chociażże nań y chytro iák iedno chceſz zaydzyeſz.
9:
Bá pewnie nie ſpráwiſz nic zá toć ſlubię ſmiele/
10:
A co ieſzcże ku temu ſwiádom bitem wiele.
11:
Zakrzewſki Podſędek.

12:
M
Enenius byl w Rzymie s ſwym rozumem ſzcżodry/
13:
Iuż temu wierz ná wſzytko ieſt ten pan ták dobry/
14:
Bo Rzecżypoſpolitey ieſt ták pożytecżny/
15:
Godzyen áby w pámięći był dla tego wiecżney.
16:
Snadź y żaden z Rzymiánow nie był táki w rádzye/
17:
Bo ten ku zgodzye ciągnie nie ku żadney zwádzye.
18:
Ale gdyby z obcemi przyſzło co tákiego/
19:
Byłby ſnadź drugi Koklis s tego Zakrzewſkiego.


strona: Y3

Pánowie
1:
grafika
2:
Staniſław Oſtáphiey Kopycińſcy.

3:
E
Teoklus Policinus chociaż brácia byli/
4:
Nigdy dobrey przyiáźni s ſobą nie vżyli.
5:
Nákoniec áż drugiego ieden gárdłá zbáwił/
6:
Owa złemi ſpráwámi záwżdy ſie ſwiát báwił.
7:
Lecż náſzy Kopyćińſcy nie máią tey myſli/
8:
Aby kiedy o táką złą tu ſławę przyſzli.
9:
Owſzeki ſie gotuią z dobremi w gromádę/
10:
Opuśćiwſzy domową niepotrzebną zwádę.
11:
Kiemlicowie.

12:
O
Tychći ták powiedzyeć mogę á prawdziwie/
13:
Iże cnotá vprzeymość z dawná przy nich żywie.
14:
Męſtwo też Forbántowo záraz roſcie z nimi/
15:
Spráwá dobra przodkow ich też ſie w nich nie mieni.
16:
Nádobnie ſwą młodoſcią ná wſzytkim ſzyrmuią/
17:
A ſtátecżność nád wſzytko nawięcey miłuią.
18:
Ich ſpraw tobie nie mogę ták znácżnie wypiſáć/
19:
Iák porządnie fortuná racży ich kołyſáć.
Y 3strona: Y3v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ian Táláphus.

3:
W
Myſzyńſkiey zyemi był pan ieſzcże y dziś ſłynie/
4:
Dla ſwoiey mężney śily iuż nigdy nie zginie.
5:
Snadź to iego potomek zoſtał ná Podolu/
6:
Bo też nie rad iák y on ſiada ná pokoiu.
7:
Vſtáwicżna zabáwá ieſt iego kopia/
8:
Cżáſem z łukiem á s ſzáblą cżyſcie ſie vwiya.
9:
Gromiąc nieprzyiacioły was wſzytkich ſpołecżne/
10:
Z męſtwá Táláphuſowie máią imię wiecżne.
11:
Stáni. Suchorábſki Stolnik Kámie.

12:
Z
Náć że to dáwny żołnierz po oblázłey ſkorze/
13:
Więc chłop iák Indiyſki kur ponuro krokorze.
14:
A nie rádzęć go krzywdzić y w ſzelągu iednym/
15:
Pewnie záraz zábiedaſz tákći powiem przed nim.
16:
A łedwie ſie s tym ſwiátem záraz nie rozſtánie/
17:
Ktoby mu cżynił iákie w cżym przenágábánie.
18:
Bo iż cżłdwiek cnotliwy á miłuie pokoy/
19:
Więc chceſzli być w pokoiu ſpokoynieſz z nim rokuy.


strona: Y4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Piotr Karapcżewſki.

3:
T
Ymoleon Koryntſki pan był wielce ſmiáły/
4:
Spráwny w rzecżach Rycerſkich vrody niemáłey/
5:
Ktorą bárzo podobien Piotrowi náſzemu/
6:
Tákże wſzelką dzyelnoſcią y tą rowien iemu.
7:
Státecżnoſcią y prawdą máią nádeń náſzy/
8:
Ták mężny iáko Dion też go nie vſtráſzy/
9:
Záwſze tu Kárápcżewſkim prze pocżćiwe ſpráwy/
10:
Szcżęśćił y ſzcżęśćić będzye ná wſzem Bog łáſkáwy.
11:
Piláwſki Podcżáſy.

12:
O
Tym ieſli chceſz cżytáć maſz cżegoć potrzebá/
13:
On Gánimedes co poń Iowiſz był sſzedł z niebá/
14:
Aby mu pić nálewał y ſłużył mu k ſtołu/
15:
Gdyby z náſzym Piláwſkim obá byli ſpołu/
16:
Iużby ſic náſz do poſług lepiey bogom przydał/
17:
Nigdyby ich ná táką ten háńbę nie wydał/
18:
By oſoby odmieniáć mieli dla boiáźni/
19:
By miał tyſiąc obrzymow náſzego nie draźni.


strona: Y4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Goſłáwſki Rotmiſtrz.

3:
T
Ego ſnadź w Wulkanowym iezyerze płokano/
4:
A práwie go tu ná ſwiát żeláznym przyſłano.
5:
Onymu ſnadź Herkules ſwoie ſtrzały przyſłał/
6:
Co nimi miedzy ſmoki więc ogromnie pryſkał.
7:
Bo to o nim rzec mogę że ſie nie ſzánuie/
8:
A iuż mu ſie mężnieyſzy żaden nie náyduie/
9:
Coby go y cżuynoſcią y męſtwem pochodził/
10:
Nie w ieden też kołpacżek ſzáblą ſwą vgodził.
11:
Oborſki Podſtárośći ná Znikowie.

12:
W
Ierz mi iże ten ſwiádom co zá pieniądz złego/
13:
Co ſam ćirpiał ćirpieli to drudzy v niego.
14:
Ale bogday ſie chcieli wſzyſcy ták ſpráwowáć/
15:
Mogliby Podolánie mnieyſze pocżty chowáć.
16:
Iużći niewiem Státutem iáko nim kieruie/
17:
Ale łukiem á ſzáblą cżyſcie przepioruie.
18:
Choć on v Ocżakowſkich był nie raz w karmniku/
19:
Y ſam przywiodł do Polſki nie iednego w łyku.


strona: Z

Pánowie.
1:
grafika
2:
Woronicż.

3:
P
Ewnie ći Woronicży nam ſie tu roſpłodzą/
4:
Bo ſie wſzytko parkámi by gołębie rodzą.
5:
Lecż Gołąb nie zuchwáły á tu śiły doſyć/
6:
S káżdym s kim ſie probuie muśi ſie mu prośić.
7:
A w porządku w doſtátku nikt go nie celuie/
8:
Sam ſie ten do porządnych w gromádę ſzykuie.
9:
Iakoż mu w tym day mieyſce maſz wſzytko v niego/
10:
Luk dobry ſzáblę oſtrą y koniá dobrego.
11:
Kriſztoph Swiercżowſki.

12:
Y
Temu Bog dopomoż mężowi dobremu/
13:
Wierz mi że nie przepuśći y namężnieyſzemu.
14:
Ktoby go chciał doſwiádſzyć ręcżę że doſtoi/
15:
By też był y Eglonem náſz ſie go nie boi.
16:
A vſtáwicżnie iednák on ſie báwi ná tym/
17:
Niechći go ták niechwalę doſwiádſz go ſam zá tym.
18:
Przygodzi ſie ná wſzytko á zwłaſzcżá do boiu/
19:
A nigdy niechce ſiedzyeć choćby mogł w pokoiu.
Zstrona: Zv

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Cieklińſcy.

3:
C
Ieklińſcy ná Podolu ſą zacni zyemiánie/
4:
Y to pewnie iuż wſzyſcy rácżcie wiedzyeć ná nie/
5:
Pándion on krolewic co był doſyć możny/
6:
Przećiw nieprzyiacielom ná wſzyſtkim oſtrożny.
7:
Y ták ie mężnie biyał áż mu ſie prośili/
8:
Wierzę że ſie z nim ſpołem Cieklińſcy ćwicżyli.
9:
Bo wſzelákie fortele máią w ſobie iego/
10:
Są do Giniziuſá podobni zacnego.
11:
Florian Piaſecki z brácią.

12:
T
Ych iuż nam práwie máło zoſtáło ná goli/
13:
Iedne zbite á drudzy pomárli w niewoli.
14:
Rownáło ſie tych męſtwo záwſze do Albanow/
15:
Do onych Kuráriow bárzo mężnych pánow.
16:
Sławę dobrą miłuiąc gárdły ią płáćili/
17:
Prze co tu długo będą ná ſwiecie ſłynęli.
18:
Y ten ieſzcże co zoſtał ták rozumiem o nim/
19:
Tákież męſtwo w potrzebie że poznacie po nim.


strona: Z2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Szcżęſny Siekierzyńſki.

3:
A
Rchiloch on z Grecyey mąż wyborny práwie/
4:
Temu cnemu cżłowieku rowien w káżdey ſpráwie/
5:
Bo iák on nigdy márnie nie dobył ſwey broni/
6:
Ták też ten niepotrzebnie nikogo nie gromi.
7:
Y owſzeki męſtwo ſwe ták w ſobie miárkuie/
8:
Wktorym go z dawnych Grekow żaden nie celuie.
9:
Wſzák rad cżáſow dziſieyſzych vyrzę ták mężnego/
10:
Coby ſam á ſam zdużył Szcżęſnego náſzego.
11:
Choćimirſcy Kotowie.

12:
P
Owiem ći o tych iáwnie choć ie Koty zową/
13:
A pewnie nie vchybię namniey ſwoią mową/
14:
Iże nie rádzi drapią chybá te co ſzkodzą/
15:
Acż właſnie ták pokornie iák Kotowie chodza.
16:
Te Myſzy niecnotliwe co ten kray ſzárpáią/
17:
Wierz mi że ći Kotowie cżyſcie ich drapáią.
18:
Chociaż nie cżęſto w pole przećiwko nim chodzą/
19:
Rowno z męſtwá z drugiemi w dobrey ſławie brodzą.
Z ijstrona: Z2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Milánowſcy.

3:
S
Zkodá że nam to gniazdo iuż ták márnie ginie/
4:
Bo prze pocżćiwe ſpráwy z dawná pięknie ſłynie.
5:
Ale to ſtąd rozumiem iże iuż nam ſchodzą/
6:
Bo ſie ſłyſzę przez iáiec by Głazowie rodzą.
7:
Wſzákże ći Wáłaſzkowie w to traphiáią pięknie/
8:
Ze ſie go prędzey drugi niż on iego zlęknie.
9:
Nie rádzęć go nádgániáć pánie Dryganćiku/
10:
Bo pewnie v Wáłaſzká będzyeſz prętko w łyku.
11:
Piotrowſki Zełá.

12:
T
Oć ieſzcże máła winá że rad wiele gada/
13:
Dawa ſłuſzną odpowiedź gdy mu kto co záda.
14:
Ale maſz gotowego y rowno z drugimi/
15:
A namniey więc poſtáwy ſwey ná to nie mieni.
16:
Y znáć tho ná nim dobrze co ſie wyhárował/
17:
Ze ſie iák żyw do boiu bárzo chćiwie chował.
18:
Wſzákże mu iż ták chćiwy znáć gwałt vcżynili/
19:
Nie wierzę áby ná nim ná ſtraż nie ieździli.


strona: Z3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Iácymierſcy.

3:
B
A y tym ſmák nie ginie do Rycerſkiey ſpráwy/
4:
Ariſtodeus mężny káżdy s tych ieſt práwy.
5:
Ieſzcże onych cnych przodkow w nich forttle zacne/
6:
Ktore będą w Podolu długo mieſzkáć znácżne.
7:
Bo s tych domu wychodził forytarz do boiu/
8:
Y ći młodzi przyzwolą nie ſiedzyeć w pokoiu/
9:
Owſzeki á niż Ieráx chćiwſzy to do tego/
10:
To ſyn Kſiążęcy á ći Rotmiſtrzá zacnego.
11:
Kowálſki Podſtárośći Barſki.

12:
T
Hezeus ácż był mężny w oney Greckiey zgrái/
13:
Wierz mi y ten Kowálſki chociaż ſie ták tái/
14:
Stoi nam zá tákich dwu powiemći to brácie/
15:
Nie wątpię iż beſpiecznie w tym mi wiárę dacie.
16:
Iże mężniey niż Aiáx on pocżyna ſobie/
17:
Gdy więc bywa w potrzebie powiem o nim tobie.
18:
Nie ledáć też cżłowieká ten kray potrzebuie/
19:
Męſtwo ſpráwá w Kowálſkim dobra ſie náydaie.
Z iijstrona: Z3v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ian Mikołáycżewſki porucżnik roty
3:
ſtároſty Barſkiego.

4:
P
Rzypátrz ſie tey oſobie á doſwiádſz go chceſzli/
5:
Mężnego Debreáſá ku fortele weſzły.
6:
Męſtwo Ipoteuſá onego zacnego/
7:
Ieſzcże więcey záſtánieſz v Ianá náſzego/
8:
Cżuyność też Támerlaná możnego onego/
9:
Owa w ſobie poſtępki wſzytki trzyma iego.
10:
Dobrze tego doználi po nim kołpacżnicy/
11:
Gdy ich ſzáblą okłádał po łbu po vźicy.
12:
Piotr Kłomnicki Woyt Barſki.

13:
T
Ego w cżym chceſz doſwiádſzyć naydzyeſz gotowego/
14:
W męſtwie w dworſtwie iuż mi wierz piechniká ná=
:
(ſzego.
15:
Ná Priapá by namniey nie poſzedł vrodą/
16:
Ale do iego oycá coś rowien oſobą.
17:
Wſzákoż byś żył Priape ku cżłonká wielkośći/
18:
A był iáko náſz Piechnik tákowey wdzyęcżnośći/
19:
Rozmowiłbym ſie ſtobą á iáwnie powiedzyał/
20:
Nie długoby w niewoli miedzy zyoły ſiedzyał.


strona: Z4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Piſkowſki.

3:
Y
Ten kurek Ieſienny vkluie ſwoiego/
4:
Staẃ mu Ikáziuſá onego Rzymſkiego.
5:
Prędzyuchno go vkroći ten náſz kokornacżek/
6:
Cżyſtego to ćwicżenia w tym rzemieſle zacżek.
7:
Wſzák máło po vrodzye kiedy nie máſz cnoty/
8:
V tego z niey temu wierz ſą piyknę forboty.
9:
Ieſt to Pater Decius tu práwie w tey ſtronie/
10:
Nie raz on wielkie woyſká z Ruſkich kráiow żenie.
11:
Iármolińſcy.

12:
T
V ſie nic nie omyliſz nacż ich iedno żądaſz/
13:
Y záwſze ich w potrzebie ták mężne ogladaſz/
14:
Iże on Zábálias chocia Hetmánem był/
15:
Iuż y ſpráwy y męſtwá á tákieyby tu zábył/
16:
Gdyby przyſzło ſam á ſam potykáć ſie z nimi/
17:
Byłby tu prętko ſkaran s fortelmi ſwoiemi.
18:
Tákći powiem á pewnie że ći mołoycowie/
19:
Nie dawáią przewodzić mężnieyſzym ná ſobie.


strona: Z4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Niemoyewſki.

3:
T
Ego do cżego mieć chceſz dobry do wſzyſtkiego/
4:
Ták do boiu do rády maſz Niemoyewſkiego.
5:
Metelus on Rzymſki pan chociaż był walecżny/
6:
Iednák nie był ták mężny áni ták beſpiecżny.
7:
By był Epirkábundas możny krol Tebáńſki/
8:
Miał w ſobie táki zwycżay mogę názwáć páńſki/
9:
Snadźby nieprzyiacioły ſwe łácniey zhołdował/
10:
Dla ktorych wielkie woyſká záwſze w zyemi chował.
11:
Modliboſki.

12:
C
Zęſto ten Bogá modli nie o chleb o piwo/
13:
A też go ták wybornie wyſławia co żywo.
14:
Ieſt oná becżká właſnie co w niey młoto kwáſzą/
15:
Y záwſze go ták vyrzyſz on ſiedzi nád cżáſzą.
16:
A cżáſu odłożywſzy kiedy ná koń wſiędzye/
17:
Ták mężny iák Gárziás śilen mu nie będzye.
18:
A dla tego ſie báwi kráymi Podolſkiemi/
19:
Aby gromił pogány á miał pokoy s ſwemi. ꝰ


strona: Aa

Pánowie.
1:
grafika
2:
Wilkowſki.

3:
P
Olikráth był okrutnik vfał ſzcżęſciu wiele/
4:
Szcżęſliwſzego iuż nádeń nie máſz mowił ſmiele.
5:
Powiem zlepſzą fortuną ia chceſzli inſzego/
6:
W rycerſtwie w obycżáioch tego Wilkowſkiego.
7:
Acżćiſie nie tu rodził w tych polach Podolſkich/
8:
Naydzyeſz też ták mężnego y w dubrowach Polſkich.
9:
Iákoż mnimam dla tego wzyęli go w ſwoy orſzak/
10:
Bo w męſtwie y w rozumie poznaſz że nie proſtak.
11:
Kośćiwkowie.

12:
I
Vż wiedz ná to Kośćiuki zgodzą ſie do wſzego/
13:
Káżdy cżáſu potrzeby nie lęka ſie ſwego.
14:
Chociaż ták poiedynkiem choć gromádą cżáſem/
15:
Miewa drugi kłopotu dość s Kośćiukiem náſzym.
16:
Horáciuſow onych właſni potomkowie/
17:
A ſnadź ieſzcże mężnieyſzy ſą ći Koſciukowie/
18:
Mnimam że on Mars ſrogi w rodzye im być muśi/
19:
Bo ſie więc o nierowne rad káżdy z nich kuśi.
Aastrona: Aav

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Zaleſcy.

3:
C
Hciey wiedzyeć ći Zaleſcy ſą gniazdá dobrego/
4:
Zduża káżdy ia ręcżę w potrzebie ſwoiego.
5:
Sáłmánázár Syriyſki wielkie woyſká zbierał/
6:
Aleć powiem ták mężnych nigdy ludzi nie miał.
7:
Pewnieby mu ſie byli Sámáriycżykowie/
8:
Dáli gdyby ták mężne ludzye miał przy ſobie.
9:
Tym zaleſkim toć powiem bywa miło záwżdy/
10:
Vganiáć ſię s Tátáry powiedź to y káżdy.
11:
Iwonia s ſyny.

12:
K
Laudius w Rzymie ſławny był y ſpráwny doſyć/
13:
Muſieli mu ſie záwſze adwerſarze prośić.
14:
Y náſzemu Iwoni gdyby ſie w garść doſtał/
15:
Wierz mi chociaż przyſtárſzym wnetby cie wychwo=
:
(ſtał.
16:
Ná vcżćiwe łotroſtwo náſzy by zápalił/
17:
Gdybym miał cżás potemu radbymći go chwalił.
18:
Chociaż też s chromą nogą iáko widżiſz chodzi/
19:
Ale ſyny mężnieyſze niż on Othon rodzi.


strona: Aa2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Cyołkowſcy.

3:
W
Ierz mi że ći Ciołkowſcy zá Zubry nam ſtoią/
4:
Bo ſie namniey w potrzebie nikogo nie boią.
5:
Ktoby mnie nie dał wiáry niechże ich ſprobuie/
6:
Ze Ciołkowſcy nie pieſzcżą záraz to vcżuie.
7:
On Doriaſz mąż zacny choć bić Hektorá chciał/
8:
Nigdyby ná żadnego s tych kuśić ſie nie ſmiał.
9:
Przypátrzywſzy ſie pilnie oſobie káżdego/
10:
Zámilcżałby nieborak deſpektu wielkiego.
11:
Białokurowie.

12:
N
Ie onegoli Fulká ſą właſni ſynowie/
13:
Z Ierozolimu krolá ći Białokurowie.
14:
Bo iáko ći chętliwi do boiu bywáli/
15:
Ták ich Białokurowie namniey nie wydáli.
16:
Nie tylko to s piſánia moiego poznacie/
17:
Wſzák ie w káżdey potrzebie dość mężne widacie.
18:
Iák Bálduin on ſrogi rad bił Krześćiány/
19:
Ták też náſzy chętliwie biyáią pogány.
Aa 2strona: Aa2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Oſmolſki.

3:
P
Owiemći ten Oſmolſki chłop ná wſzytko dobry/
4:
Nie tákći do kálety iák do ſzáble ſzcżodry.
5:
Namniey ſie nie ſzánuie ten tho náſz Oſmolſki/
6:
Iuż też tho náſz Cincius drugi zacny Polſki.
7:
Acż nie ták zá namową iák Cincius biye/
8:
Bo iák cżłowiek pocżćiwy wolno ſobye żyie.
9:
Ale z drugyemi rowno gdy bywa w gromádzye/
10:
To ten Oſmoſlki płoſza poháńce ſzkárádzye.
11:
Zorawieccy.

12:
I
Vż wiedzyeć chciey iże ći chociaż ták pokorni/
13:
Ale mi wierz że chłopi ná wſzytko wyborni.
14:
Iuż ći niewiem do rády gotowi do boiu/
15:
Nie rádzęć ich zácżepiáć chceſzli być w pokoiu.
16:
A iż thák pobrukáni znáć nie kochánkowie/
17:
Ale tám prawdy doznaſz wierz mi w káżdym ſłowie.
18:
Owa ſie dobrą ſławą pięknie vſtroili/
19:
Tákiem ſłychał o przodkach iż cnotliwi byli.


strona: Aa3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Zembocki.

3:
T
Emu też nie nowiná rozlicżne przygody/
4:
A nie tylko ná ſuſzy ſwiádom dobrze wody.
5:
Owa mi wierz rozlicżne przychodzą nań ſtráchy/
6:
Kuſzą ſie oń beſpiecżne y v iátek dáchy.
7:
A chociaż tho garbáty wżdy myſli o boyu/
8:
A nie o żadnym wcżáſie áni o pokoiu.
9:
Bo the kráie tego chcą nigdy nie prożnowáć/
10:
Ná koniu y ná świni ten vmie hárcowáć.
11:
Chmielecki.

12:
T
En tho ma s przyrodzenia nie prożnowáć nigdy/
13:
Y od namożnieyſzego niechce ćirpieć krzywdy.
14:
Bo ono przyrodzenie zacnych przodkow iego/
15:
Snadź go ták práwie gwałtem przymuſza do tego.
16:
Aby w Rycerſkiey ſpráwie vſtáwicżnie pływał/
17:
Tego á nie inſzego rzemioſłá vżywał.
18:
Chociaż go też Izydys w ſwą opiekę wzyęłá/
19:
Ieſzcże iednák tey cney w nim chęći nie odięłá.
Aa 3strona: Aa3v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Marćin Służowſki woyt Chmiel.

3:
C
Hociaż tho on ták z gębą by s Sumámi chodzi/
4:
Ale go tu s tych żaden w męſtwie nie przechodzi.
5:
A ieſt ták rzecż vprzeyma choćbyś cebrem pić chciał/
6:
S tegoć ſie prze dobroć ſwą wiedz nie będzye vmiał/
7:
Wymowić: więc vcżynność w nim maſz przećiw ſobie/
8:
Owa we wſzyſtkich cnotach zálecam go tobic.
9:
Y ſamći ſie záleći kiedy ſie z nim poznaſz/
10:
A lepiey tám w nim záraz tey godnośći doznaſz.
11:
Lábentowie.

12:
T
Am nie wſzyſtkim iednáko we łbie vkłádano/
13:
Ale rozno we wſzyſtkim táki dowćip dano/
14:
Ze do ludzkyey miłośći thák ſie pilnie máią/
15:
Tę zá nawiętſze ſkárby ſobie przekłádáią.
16:
Ale ich nie zácżepiay nie tocż fryiem z nimi/
17:
Bo prętko tę vprzeymość ſam Iáchnicżek zmieni.
18:
Wnetći miłość obhydzi tákći o nim powiem/
19:
Iutroć ſie iey nie zechce więcey też nań niewiem.


strona: Aa4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Loiewſki woyt Ceremiſki z brácią.

3:
P
Aumechus Egipſki krol bedąc w niewoli/
4:
Płákał ſiedząc gdy pátrzał s ciemnice powoli/
5:
Ono wiodą Rycerze po bitwie przegráney/
6:
Cżym poruſzył do żalu Krolá z iego pány.
7:
Tákowey ſą miłośći ći przećiw káżdemu/
8:
Woluzianuſowi ſą rowni zacnemu.
9:
Záwſze ſámi w potrzebach y znácżnie bywáią/
10:
A mężnie ſie s pogány wierz mi vganiáią.
11:
Woyciech Rámułt.

12:
O
Tymći Rámułcżyku mogę ták powiedzyeć/
13:
Muſiał gdzyeś z Zopiruſem w iedney ſzkole ſiedzyeć.
14:
Bo iednáka życżliwość cnotá v káżdego/
15:
A wſzákoż ia przyrzekam tobie zá ſwoiego.
16:
Chociaż ſie on troſzkę ná vrodzye myli/
17:
Spráwą męſtwem Zopirá iuż przeydzye pochwili.
18:
Zopirus był Hetmánem Dáriuſá onego/
19:
Woyciech ſprawcą y znácżnym Stároſty zacnego.


strona: Aa4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Iákub Ciepłowſki.

3:
W
Ierz mi że ten Ciepłowſki cżyſcie ſie zágrzewa/
4:
Nie z iednym ktory hárdzye háłá háłá ſpiewa.
5:
Nie ráchuie ich namniey gdy cżáſu przygody/
6:
Iákoż wież że w Podolu nie dziw tákie gody.
7:
Ná ktorych thy Iákubá záwſze ochotnego/
8:
Záſtánieſz á oglądaſz wierz mi nie podłego.
9:
Y ná tym wſzyſtek żywot iuż on ſwoy záſádził/
10:
By te pogány biyał á z nimi ſie wádził.
11:
Dąbrowſki Koprek s ſyny.

12:
I
Eſliż w tych chceſz wiedzyeć wſzytki cne fortele/
13:
Cżáſuby mi nie sſtáło y pápiru tyle/
14:
Iżebych mogł wypiſáć ſpráwy tych cnych ludzi/
15:
A tego mi pomogą y doznáią drudzy.
16:
Ze ten Dąbrowſki s ſyny nie omieſzka polá/
17:
A ták iuż ná nie wiedzyeć chciey tę cnote zgołá.
18:
Potrzeby tákże żadney też nie omieſzkáią/
19:
Y mężnie ſie s pogány záwſze vganiáią.


strona: Bb

Pánowie.
1:
grafika
2:
Bąk.

3:
N
Ie owychći to Bąkow co we trzćinie bęcżą/
4:
Szpetnie więc przed tym Bąkiem tu pogáni ięcżą.
5:
Bo ták ich mężnie płoſza ba y wiąże troki/
6:
Rohátyną okłáda y wypiera boki.
7:
Gwilhelm on Norhándiyſki nicby z nim nit vmiał/
8:
Ia zá ſwego by namniey nie będę ſie ſromał.
9:
Iuż temu wierz y doznaſz kiedy zechceſz tego/
10:
Z Bąká á niż Ariſton mamy mężnieyſzego.
11:
Borkowſki ſędzia grocki Kámieniecki.

12:
R
Ad tu vyrzę przecherkę co go przemędruie/
13:
Y práwnego co mi to też przedyſputuie.
14:
Pewnie ſie nie ozowie bo temu nierádzi/
15:
Ták mi ſie zda náſz Sędzya wſzem go poſzkárádzi.
16:
Więc gdy przydzye w potrzebie áli náſz Borkowſki/
17:
Vyrzyſz iżći zuchwálcże prętko vtrze roſzki.
18:
Bo do cżego go zechceſz náſz to Sędzya vmie/
19:
Y bacżniey zuchwále wſzytko on rozumie.
Bbstrona: Bbv

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Iwan Diákowſki z brácią.

3:
A
Dátyr ácż był ſrogi w Tárárſkim narodzye/
4:
By tráfił ná náſzego ſkarałby go ſrodze/
5:
Nie pomogłáby mu nic wielka cżuyność iego/
6:
Iuż tu naydzyeſz ták cżułe ręcżę zá káżdego.
7:
A oſobnieć zálecę Iwáná ſámego/
8:
Choeiażby miał Adátyr s ſobą ták mężnego/
9:
Obádwá mu nie wádzą ſkoro wąſem trząſnie/
10:
Zárázem namężnieyſzy wnet mu w garśći vſnie.
11:
Woyciech Ożgá.

12:
W
Ierz mi iże ten Ożgá choć ponuro chodzi/
13:
Prętko w ſwego kopią á mężnie vgodzi.
14:
Snadź przeſzedł Kumeuſá s Cypru ták mężnego/
15:
Ktory s Troiáńſkich mężow zábił nie iednego.
16:
Iuż wiedz iże ten Ożgá miedzy kołpacżniki/
17:
Mężnie ſzáblą okłáda bá y wiąże łyki.
18:
Acżći y ſam też v nich ná tákiey cżći bywa/
19:
Cżáſem ſobie nie kmyſlney roſkoſzy vżywa.


strona: Bb2

Pánowie.
1:
grafika
2:
Kaſper Orzechowſki.

3:
A
Giropilus s cnoty y s pokory ſłynie/
4:
Orzechowſkiego ſławá też táka nie minie.
5:
Snadź go iuż wſzem przerownał choć ten Ceſárzem był/
6:
Bo on nigdy ná wſzytkim ták porządnie nie żył/
7:
Iáko ten zacny ſláchćic tu w Podolſkim kráiu/
8:
Mogliby wſzyſcy wyknąć tákiego zwycżáiu.
9:
Bo on ſwą ſtátecżnoſcią ták ſie ludzyom mili/
10:
Przeydzye Agiropilá w tey mierze pochwili.
11:
Zygmunt Gárnyſz.

12:
W
Laſnie go tym Gárnyſzem iuż mi wierz názwáli/
13:
Snadź to ieſzcże po przodkach iego cnych poználi/
14:
Ze ſie záwſze gárnęli ták do dobrey ſławy/
15:
Wierz mi tego dziś lepiey náſz Zygmunt po práwi.
16:
Zápomniałby Aryſton prętko ſwey ſrogośći/
17:
Iuż temu wierz kiedy ſie náſz Gárnyſz rozgośći.
18:
Vyrzyſz iże dość mężnie ſzáblą przepioruie/
19:
Wſzák go widaſz w potrzebie żeć ſie nie ſzánuie.
Bb 2strona: Bb2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Szutkowſki.

3:
G
Arzius on krolewic Neápolitáńſki/
4:
Miał w ſobie ten obycżay y ten nałog páńſki/
5:
Iże z nieprzyiacioły mężnie ſie probawał/
6:
A ſnadź ſie ten Sutkowſki z nimi weſpoł chował.
7:
Bo nie myſli w pokoiu iedno o kopiey/
8:
A namniey ſie nie lęka ſrogośći nicżyiey.
9:
Pan nie pan nie przebarſzcżay Sutkowſki nie pieśći/
10:
Y obłoży prędziuchno ſzábliſkiem bez wieśći.
11:
Páweł Buldei z brácią.

12:
E
Vripilus on z Argos co z Greki przeſtawał/
13:
Srodze Troiány biyąc wielki odpor dawał.
14:
Snadź ſą iego potomki ći to Buldeiowie/
15:
A ieſzcże wybornieyſzy to náſzy mężowie.
16:
Bo też nigdy nie prágną ná pokoiu ſiedzyeć/
17:
A to chcieycie oſobnie ná Piechniká wiedzyeć.
18:
Iże mężnie Tátárom ſzábliſkiem reguie/
19:
A poſpołu s kołpaki głowy im zdeymuie.


strona: Bb3

Pánowie.
1:
grafika
2:
Burzyńſcy.

3:
I
Vż wiedz że ći Burzyńſcy ták ſie cżyſcie burzą/
4:
Y ſzpetnie ſie s pogány więc w potrzebie kurzą.
5:
Ou Gwilhelm Normándiyſki co był mężem ſławnym/
6:
Ale ſtaẃ im ſwieżego ná ſtronę s tym dawnym/
7:
Prętko náſzy Burzyńſcy wierz mi go ſkukłáią/
8:
Chociaż nie bucżno chodzą nie wiele wołáią/
9:
Wſzákże vmieią cżyſcie dáć odpor pogánom/
10:
Iák niekiedy Achiles cżynił więc Troianom.
11:
Gorecki Roch.

12:
N
Adobnie ći Goreccy w łáſce ludzkiey gorą/
13:
Iuż w tym kráiu z drugimi rowną ſławę biorą.
14:
Około ſpraw Rycerſkich wybornie ſie ćwicżą/
15:
Wielkośći nieprzyiacioł ći nie rádzi licżą.
16:
Więc ſtátecżność powagę y wſzytki cne ſpráwy/
17:
Naydzyeſz v tych káżdy z nich Hirá Perſki práwy.
18:
Owá ták wiedz Goreccy choć to nie oycżycy/
19:
Wżdy ich káżdy w potrzebie záwſze mężne licży.
Bb 3strona: Bb3v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Cżázki.

3:
S
Nadź to krolá Greckiego ćwicżenie ten Cżázki/
4:
Ktory młody lud ćwicżył do boiu by żacżki.
5:
Y Agezilauſá w tym przechodzą náſzy/
6:
By też był y mężnieyſzym ieſzcże nie vſtráſzy.
7:
Sprobuy y ty ſam brácie ieſli wiáry nie daſz/
8:
Ale mi wierz ták mężny był tu w garśći nie raz.
9:
Byſmy tákowych Cżazkich mogli tu mieć wiele/
10:
Drobnicy máku ſtárlibym to Tárárſkie zyele.
11:
Strzałkowſki.

12:
P
O tym ſkorom obacżył dobrzem to zrozumiał/
13:
Iże iák żyw ták dobrze w to tráfić nie vmiał/
14:
Gizilphus koło boiu ták vmieią náſzy/
15:
Swą ſrogoſcią Kákárnus wierę nie vſtráſzy.
16:
Powiemći ten Strzałkowſki w to potráfić vmie/
17:
Iák ſie komu záchowáć cżyſcie to rozumie.
18:
Y pánu y chudemu ma ná wſzytko miárę/
19:
Tylko mu ſie też iśći y záchoway wiárę.


strona: Bb4

Pánowie.
1:
grafika
2:
Ian Iezyorkowſki.

3:
E
Dgárdus ná poſtáwie chociaż ták był máły/
4:
Ale ſerce miał wielkie y był bárzo ſmiáły.
5:
Wierz mi że náſz Iezyorkoś choć lichey vrody/
6:
Nie zleknie ſie Sewerá Rzymſkiego oſoby.
7:
Iuż wiedz że ſą mężnieyſzy tu miedzy Wołochy/
8:
A wżdy ſie ich nie lęka náſz Iáſiek by trochy.
9:
Ták mężnie káżdemu ten záwſze odpor dáie/
10:
By ty był z Sámſonem ſtoiſz mu zá iáie.
11:
Wáwrzyniec Milewſki piſarz groc.Kámie.

12:
T
En nie tylko do ſzáble ma ſie do Státutá/
13:
Stałby Agis Lokreńſki tu zá báłámutá.
14:
Ieſt tu ná wſzytkim rozmyſł temu wierz bácżnieyſzy/
15:
Tákże we wſzyſtkich ſpráwách dwá kroć to godnieyſzy.
16:
Státecżność Wulpianá onego Rzymſkiego/
17:
Też ſie go iáwnie trzyma tego Milewſkiego.
18:
Owa go te przymioty w ten tu kray wpráwiły/
19:
Y nadobnie go w obec wſzyſtkim zálećiły.


strona: Bb4v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Ptaſzek Wolſki.

3:
S
Zkodá że tego Ptaſzká nam ták bárzo zmięto/
4:
Iuż ſie nam nie rozmnoży ogon mu odięto.
5:
Tylkom w tym przy nádzyei ma tám życżliwego/
6:
Co mu iáiec pożycża on ogoná iego.
7:
Owa ſie wżdy złożywſzy ták potomká cnego/
8:
Zoſtáwią nam gdyż obá ſą gniazdá dobrego.
9:
Chociaż ći ták vłomni ſą ná te to cżłonki/
10:
Iednák mężnie krepuią pogány poſtronki.
11:
Zieleniecki s ſyny.

12:
G
Dy ná Wioſnę widzimy w połu piękne kwiatki/
13:
Serce ma ſtąd ochłodę/ tego oycá dzyatki/
14:
Kto obacży s pięknemi doſyć przymiotámi/
15:
W tym nie wątpię że mi to przyznacie y ſámi.
16:
Muśi ſie zádziwowáć tu męſtwu káżdego/
17:
Iáko káżdy ochotnie ſkocży do ſwoiego.
18:
Y ſam ieſzcże choć ná nim widziſz śiwe włoſy/
19:
Rad vyrzę ták mężnego co mi go vpłoſzy.


strona: Cc

Pánowie.
1:
grafika
2:
Wáwrzyniec Paſek.

3:
N
Ierádzęć tego Paſká ták zácżepiáć przykro/
4:
S tobą ták towárzyſkie mowię á nie chytro.
5:
Bo opaſze ſzábliſkiem prętko po ſuprinie/
6:
A ty wiem nie rad nośiſz páſá ná łyśinie.
7:
Ale dáry tákowe odnieſieſz od tego/
8:
Groźiſzli mu to oddáć nie będzie nic s tego.
9:
Bo on ták vmie záwſze/ á zechceſzli z nowu/
10:
Záwſze maſz tego Paſká ſobie pogotowu.
11:
Tomek Kruſlińſki Zukowſki w Bucżnach.

12:
N
Izus y Eurialus ći Troiáńcżykowie/
13:
Wielmi ſławni iuż mi wierz byli to mężowie.
14:
Są im we wſzem podobni ći dwá podolánie/
15:
Y to chcieycie á pewnie wſzyſcy wiedzyeć ná nie.
16:
Obá z miłośći wielkiey w iedney wśi mieſzkáią/
17:
Y záwſze też poſpołu pogány biyáią.
18:
Y w niewoli iednákiey vżyli roſkoſzy/
19:
Przezacnego Struſá ſmierć táż ſámych roſpłoſzy.
Ccstrona: Ccv

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
grafika
2:
Woyciech Lochyńſki.

3:
N
Ykoſtrát Hetman Grecki choć był ſkokotliwy/
4:
Lecż cżáſu dziſieyſzego kiedyby był żywy/
5:
Nie rzekłby nic przykrego Woytkowi náſzemu/
6:
Chociaż ſrodze krolowi łáiał Lakońſkiemu.
7:
Ale mi wierz á pewnie ty pánie Hetmánie/
8:
Przeſtań fukáć ná náſze chociaż tho zyemiánie.
9:
Iáko woyſko ſzykowáć záraz tu pomyliſz/
10:
Gdy cie ſzáblą obłoży zárázem ſie ſchyliſz.
11:
Ian Barćikowſki.

12:
M
Irſus był cżłowiek mężny zá wieku dawnego/
13:
Mogę mu we wſzem rownáć ia Barćikowſkiego.
14:
Bo tylko chęć do boiu thu go zátrzymáłá/
15:
Y zá ſyná właſnego Podolánom dáłá.
16:
Ci kiedy godność rowną w nim ſobie bacżyli/
17:
Chętliwie go w ſwoy orſzak ták zacny przyięli.
18:
Owa náſz Bárćikowſki miedzy Podolány/
19:
Mężnie biya z nimi ſpoł ty niecne pogány.


strona: Cc2

Pánowie.

2:
Stużeńſki z roty Iego M. páná ſtá=
3:
roſty Chmielnickiego.

4:
H
Anibál z Antyochem gdy ſie rozmawiáli/
5:
Około ſpraw Rycerſkich ſnadź náukę dáli/
6:
Temu to Stużeńſkiemu y wſzytki fortele/
7:
Wſzák o iego cney ſpráwie áż y ſłucháć mile.
8:
A godnieyſze pámięći zacne ſpráwy iego/
9:
Niż Artochmeſá z woyſká Xerxeſá możnego.
10:
Chociaż to był v niego dość zacnym Hetmánem/
11:
Iuż náſz w ſpráwie porowna y s Xerxeſem ſámym.
12:
Bárthoż Trzecki.

13:
T
Ros porządny y mężny był miedzy Troiány/
14:
Y náſz Bártoſz iuż mi wierz miedzy Podolány.
15:
Pomoże im wſzytkiego nie tylko do boiu/
16:
Ale ich ná to wiedzye by żyli w pokoiu.
17:
Wnętrzne walki vſmierza á cżáſu przygody/
18:
Ták mu iecháć ná woynę iáko y ná gody.
19:
Snadź prze męſtwo Trzeckiemi iego przodki zwano/
20:
W cżym y ſyná dziśich lat nie podłym poznano.


strona: Cc2v

Woyewodctwá Podolſkiego
1:
Andrzey Káwencki.

2:
B
Riareus on obrzym ia ták powiem tobie/
3:
Iżeby nic nie rádził tey máłey oſobie.
4:
Ieſt ſerce Aiáxowo w tym málucżkim ciele/
5:
Y máło nie chętnieyſze ták rzec mogę ſmiele.
6:
Więc w domowym kto mi go oſzuka porządku/
7:
Ia go náleść nie mogę od ſwiátá pocżątku.
8:
Sam mi powiedz proſzę cie w ták málucżkim ciele/
9:
Iák ſie záchowáć może ták zacnych ſpraw wiele.
10:
Bogdan Kniaż Rożáńſki Hetman Nizowych
11:
Kozakow z ſwoią rotą.

12:
T
En wzgárdziwſzy bogáctwá ſławę vmiłował/
13:
Bronić mężnie tych gránic vmyſł ſwoy zgotował.
14:
Mitridates krol Rzymſki ſnadź Rycerzá tego/
15:
Zoſtáwił nam potomkiem ná poháńcá złego.
16:
Opuśćiwſzy docżeſne te zyemſkie roſkoſzy/
17:
Od ktorych go y nędzá y głod nie odpłoſzy/
18:
Stoi iáko mężny Lew wzniowſzy rękę práwą/
19:
Prágnąc áby s pogány miał bieſiádę krwáwą.
20:
Ormiánie Lwowſcy y Kámienieccy.

21:
T
Ych záwſze prze ich cnotę tym rownáć możemy/
22:
Ktore ludźmi mężnemi rządnemi zowiemy.
23:
Weſzli tu będąc chćiwi ſławy ich przodkowie/
24:
Kocháiąc ſie Kſiążętá w nich dawni Krolowie/
25:
Opátrzyli vcżćiwie wolnośći nádáli/
26:
Y zacnemi Hetmány tákże ich dzyáłáli.
27:
A wſzák nam v potomkow ná cnocie nie ſchodzi/
28:
Y do rády do męſtwá wiele ſie ich zgodzi.


strona: Cc3

Pánowie.
1:
¶ O wſzyſtkich mężach Ruſkich y Podolſkich.

2:
W
Ierzę Kadmus Fenicki po tym kráiu chodził/
3:
Sieiąc zęby Smokowe ták mężny lud płodził.
4:
Práwie iáko Smokowie tych tu kráiow bronią/
5:
Zadnego ſie ſrogośći by namniey nie chronią.
6:
Nie dziw męſtwo żadnemu onych Deciuſow/
7:
Ni Scewole Rzymſkiego ni Oráciuſow.
8:
Bo tu ieſzcże mężnieyſzy ná Podolu w Ruśi/
9:
Káżdy o nierownieyſze woyſká ſie s tych kuśi/
10:
O tychże do Cżytelniká.

11:
B
Ychći miał brácię miły tu wſzytki wylicżáć/
12:
Nie sſtáłoby mi cżáſu y pápiru piſáć.
13:
Ktorzy w Ruſkich Podolſkich tych cnych kráioch żywą/
14:
Powiemći ták o wſzytkich rzecż iſcie prawdziwą/
15:
Nie máſz tám cżym brákowáć by był iáko Myſzká/
16:
Náſz Ruſak káżdy ogon chce mieć iáko Liſzká.
17:
A nie da ſie temu wierz ſzárpáć y Lewkowi/
18:
Káżdy z gołá ieſt rowien śiłą Sámſonowi.
19:
☞ Do zacnych Ruſakow y Podolan krociu=
20:
chna przemowá/ naprzod do ſtárſzych ná ſądzye.

21:
D
Ał wam Bog przez mię przykład s pogáńſkieo wieká
22:
Káżdego złych y dobrych ſpráw zacnych cżłowieká.
23:
Ktore mnie on vkázał w rozlicznych Kronikach/
24:
W Láćińſkich tákże Greckich zácnych Hiſtorikach.
25:
Widząc w was cnot niemáło lubych bárzo ſobie/
26:
A wſzákoż ia powiádam wolą iego tobie.
Cc 3Tegostrona: Cc3v

1:
Tego chce ieſzcże po was ábyſcie ták żyli/
2:
Byſcie ſwoią mądroſcią proſtych nie krzywdzili.
3:
¶ Do tychże.

4:
W
Y Sędzyowie s Podſędki mieycie to ná piecży/
5:
Abyſcie nie chybili tu namnieyſzey rzecży/
6:
O co ná was Bog woła thu przez pioro moie/
7:
Głaſzcżąc ácż nie ku myſli widzi ſpráwy twoie.
8:
Niech nie będzye zmyſlona thu wáſzá poſtáwá/
9:
Nie przyſtáwiaycie cwyklow do Bożego práwá.
10:
Ktore on poſtánowił thu przez Duchá ſwego/
11:
A w tym nie potrzebuie rozumu wáſzego.
12:
Obmowá do Ruſakow y Podolan.

13:
I
Eſliby ſie ktoremu thu co pochlebiło/
14:
A tho moye ſwiádectwo o was ſie mieniło/
15:
Nie przywodź mie do wſtydu moy bráćiſzku miły/
16:
Niechby ſie nie potrzebne rzeczy nie kryſliły/
17:
Ták iákoś ſie dał widzyeć mężnym raz w potrzebie/
18:
Niechże iuż nie odchodzi táka myſl od ciebie/
19:
Cnotę ſąd ſpráwiedliwy miey ná dobrey piecży/
20:
Y wſzytek vmyſł kieruy do vcżćiwych rzecży.
21:
☞ Do tychże.

22:
Y
Eſliż też tobye Brácie czo ſie przymowiło/
23:
Nie miey zá złe bo ſie tho vcżynić muśiło.
24:
Máyąc żal przed ocżymá s tey twoiey złey ſpráwy/
25:
Tę w tobye przez pyoro me karze Bog łáſkáwy.
26:
A gdy ſie thy popráwiſz tráfi w tho ták dobrze/
27:
Iże cie ſławą wiecżną vdáruie ſzcżodrze.
Vſtáwistrona: Cc4

1:
Vſtáwi on w ręce mey z nowu pioro moie/
2:
Vkaże ſłońcu rowne zacne ſpráwy twoie.
3:
☞ Do obudwu.

4:
M
Ieycieſz obá ná piecży zacnych przodkow dzyeie/
5:
Proſzę niech ſie tu z moich wirſzow nikt nie ſmieie.
6:
Boć w mey ſławy pożytek iuż wiedz máły będzye/
7:
Ieſliż vmyſł pocżćiwy w twey głowie nie ſiędzye.
8:
A nie odważyſz zdrowia iáko on Kurcius/
9:
Sławy nie vmiłuieſz iák on Atilius/
10:
Nie pokażeſz Oycżyznie być ſie wiernym ſynem/
11:
Tá ma chwałá temu wierz żeć vleći z dymem.
12:
¶ Do tego co cżytał o Ruſakach y
13:
Podolániech.

14:
P
Rzyimi proſzę łáſkáwie/ iáko od głupiego/
15:
A coć tu nie ieſt k myſli/ nie pomni drugiego.
16:
Iam tylko ten cny narod/ ták mężny poznawſzy/
17:
Spraw ich wſzytkich pocżćiwych/ ocżymá doyrzawſzy/
18:
Tákiem krotko wypiſał/ telko co przednieyſze/
19:
W Rycerſkich ſpráwach tákże w inych co biegleyſze.
20:
A tego ty po káżdym com tu piſał doznaſz/
21:
Y więtſze w nich godnośći/ iáko mędrſzy poznaſz.
22:
☞ Do wſzytkiego Rycerſtwá Korony
23:
Polſkiey.

24:
I
Z was wſzyſtek ſwiát práwie rozumie ták mężne/
25:
Nád wſzytki Krześćiány pogánom potężne/
26:
Ná tymći ſie nie mylą/ iednoż ty pokoie/
27:
Widzę was rozebráły ná rzemioſłá ſwoie.
28:
Bo wam miley o Wolech ná ſtaniu rokowáć/
29:
A niż o wiecżney ſławie potomkom wotowáć.
30:
A ſtáráć ſie o pokoy ſobie wiekuiſty/
31:
S Tátáry s Turki ſzablą ia rádzę nie liſty.


strona: Dd

1:
Thu maſz o Krolach
2:
Polſkich ſprawy ſwięte y zacne zá
3:
żywotow ich. Naprzod.

4:
grafika
5:
Lech krol Polſki Słowiánin.

6:
L
Ech on zacny mężny Krol rodu Słowieńſkiego/
7:
Był tu napirwſzym pánem Kroleſtwá Polſkiego.
8:
Ktore mądrze oſtrożnie rządził cżás niemáły/
9:
Bárzo ſie go poſtronne tu Kſiążętá bały/
10:
Tákże Krolowie zacni/ bo im ták był ſrogi/
11:
Znáią go Duńcżykowie bo i śćirał rogi/
12:
Iednoż że był pogánin wſzákże ſpráwy iego/
13:
Zacne/ prze co zwáć go też możem zá ſwiętego.
14:
Tenże.

15:
T
En ſobie coś wytchnąwſzy po niemáłym boiu/
16:
Miſleł by potomki ſwe zoſtáwił w pokoiu.
17:
Chcąc też by táką pámięć thu vcżynił ſobie/
18:
Coby Krolowie wiecżnie trzymáli przy ſobie.
DdZá Herbstrona: Ddv

O Kroloch Polſkich
1:
Zá Herb kroleſtwu temu thu Orłá zoſtáwił/
2:
Od gniazdá iego miáſto zacne Gniezno ſpráwił.
3:
Zamek też nád iezyory mocny zbudowawſzy/
4:
Potym rychło s ſwiátá ſzcżedł tego dokonawſzy.
5:
grafika
6:
Grakus ábo Krok Krol Polſki.

7:
A
Zaſz y ten s pámięći thu nam wiecżney zginie/
8:
Wſzák o tym dobrze wiecie iże pięknie ſłynie.
9:
Słynie tu nam y z męſtwá ſłynie z dobrey ſpráwy/
10:
Práwie to był pan y krol thu náſz Polſki práwy.
11:
Zoſtáwił nam po ſobie ná ſwe imię właſne/
12:
Wſzytkim krolom tu ſtolec y miáſto ták zacne.
13:
Ktore mocnieyſze y dziś á niż kiedy ono/
14:
Co było od Tytuſá á mężnie zburzono.
15:
Wándá Krolewná Polſka.

16:
G
Odna thá pánná v nas być w wiecżney pámięći/
17:
A wierzę że iey w niebie ſnadź rádzi y ſwięći.
18:
Gdyż tylko ſámą cnotą Bog niebo oſadza/
19:
Rozumiem tá ſie pánná z iego wolą zgadza.
20:
Niech Lukrecyą podley iuż Rzymiánie piſzą/
21:
Kiędy wſzytki cne ſpráwy iey dobrze vſłyſzą.
Bo thostrona: Dd2

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
Bo tho mężnieyſza w Polſzcże y cnotliwſza byłá/
2:
Broniąc cnoty Ritagaw dwá kroć poráźiłá.
3:
grafika
4:
Przemyſł ábo Leſzko pirwſzy.

5:
B
Ył tho práwy Krol Polſki zá cżáſu onego/
6:
Popráwiał y przycżyniał tu Kroleſtwá tego.
7:
Nie dał ſzárpáć nikomu/ iák práwy pan bronił/
8:
Mężnie nieprzyiacioły bił y ſrodze gromił.
9:
A ieſzcże niż był obran thu zá Krola tego/
10:
Był poznan práwym mężem dla fortelu iego.
11:
Dla godnośći w Rycerſkich ſpráwach/ bo biegleyſzy
12:
Ná ten cżás iemu rowny nie był ni mężnieyſzy.
13:
Leſzcżek chytry obrány krol Polſki.

14:
T
En ácż iuż był fortelem doſtał páńſtwá tego/
15:
Ale ſie okazáłá prętko zdrádá iego/
16:
Abowiem poſpolicie záwżdy to ták bywa/
17:
Krotką z zle nábytego káżdy roſkoſz miewa.
18:
Potomek tám nie rządził ſam do dniá trzeciego/
19:
Ledwie iże vżywał páńſtwá ták zacnego.
20:
Bo gdy po nim pánowie tey zdrády doználi/
21:
Końmi go iák winnego roſtárgáć kazáli.
Dd 2Leſzkostrona: Dd2v

O Kroloch Polſkich
1:
grafika
2:
Leſzko ſyn Przemyſławow K.P.

3:
Z
Awżdy ná dobrym drzewie dobry owoc bywa/
4:
Tákże cnotliwy ociec dobre ſyny miewa.
5:
Námniey ſie nie odmienił ten ſpráwámi ſwemi/
6:
Cnotą męſtwem wſzytkimi poſtępki dobremi.
7:
A iż mu niefortuná zgołá tho znáć dáłá/
8:
Ze ſie w iego potomſtwie namniey nie kocháłá/
9:
Bo Bog dla ich ſpraw ſproſnych ták ie był opuśćił/
10:
Ze Myſzy ná nie wielkość y ſrogich roſpuśćił.
11:
Pyaſt Kruſzwicki Krol Polſki.

12:
P
Iaſt Kruſzwicki ná Polſką Monárchią obran/
13:
S proſtaká iák cnotliwy ſpráwiedliwy był pan.
14:
Tego iáwnie był ſam Bog vkazał ná oko/
15:
Acż o nim tu w tych wirſzach nie piſzą ſzyroko.
16:
Bo iák właſnie ná puſzcży onemu ludowi/
17:
Ták też ná ten cżás ſporzył y temu zborowi/
18:
Co ſie Krolá obieráć byli zgromádzili/
19:
Záraz go po doſtátku godny obacżyli.
Semowitstrona: Dd3

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
grafika
2:
Semowit ſyn Pyaſtow K.P.

3:
S
Emowit oycá w cnocie by namniey nie wydał/
4:
Owſzeki ſie ná wſzytko ten nam lepiey przydał.
5:
Bo ſie w ſpráwach Rycerſkich ták biegłym pokazał/
6:
Męſtwá y dobrey ſławy Polakom przymnażał.
7:
Gromił Węgry y Cżechy iże ſie go bali/
8:
Káſzubi Pomorzánie ći mu hołd dawáli.
9:
Zoſtáwił też po ſobie potomká tákiego/
10:
Ktory cnotą nie wydał namniey oycá ſwego.
11:
Zemoniſław y Miecſław K.P.

12:
N
A tych to Bog pokazał tey zacney Koronie/
13:
Ze ią chciał mieć w łáſce ſwey w ſwoiey obronie.
14:
Bo gdy mu ſyná s ſwoiey dziwney Boſkiey mocy/
15:
Dáł ktory áni namniey nie widzyał ná ocży.
16:
Wſzákże rychło oſwiecon y przyſzedł do tego/
17:
Ze mu zwierzon od Bogá ſtolec oycá iego.
18:
Wnet ſie okrzćił Polaki przywiodł tákże k temu/
19:
Wiernie ſłużyć pocżęli Bogu nawyſzſzemu.
Dd 3Chábrystrona: Dd3v

O Krolach Polſkich
1:
grafika
2:
Chábry Boleſław K. Polſki.

3:
T
En mężnym był á práwie ználi go pogánie/
4:
Cżęſto ſzáble ſzcżęſliwie ſwey dobywał ná nie.
5:
Bali ſie go bo im ták ſrodze roſkázował/
6:
Y práwie iák możny Krol ták nimi kierował.
7:
A ná wiecżną pámiątkę áby były ważne/
8:
Słupy co miáſto gránic pocżynił żelázne/
9:
Od onych pogránicżnych Pomorzan y Sáſow/
10:
Nákłádał im ná ſzyie konopniánych páſow.
11:
Mieſzko Krol Polſki.

12:
T
En máło godny ſnadź był páńſtwá ták zacnego/
13:
Iáko cżęſtuchno cżytam o złych ſpráwach iego.
14:
Znáć iż nie był ku myſli Bogu nawyſzſzemu/
15:
Bo on nie rad fortuni zle vrodzonemu.
16:
Był leniwy niedbáły Poſpolitey rzecży/
17:
Spraw nigdy áby namniey nie miewał ná piecży.
18:
Co mu potym ná dobre rychluchno nie wyſzło/
19:
Zámilcżę boby o tym wiele piſáć przyſzło.
Káźimirzstrona: Dd4

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
grafika
2:
Káźimirz s klaſztorá wzyęty K.P.

3:
T
En ácż iuż był ſwoy vmyſł tym pilnie zábáwił/
4:
Aby ná ſłużbye Bożey látá ſwoie trawił/
5:
Ale żaden od niego ſzcżęſcia przeyrzánego/
6:
Nie vydzye bo on naydzye wſzędy cnotliwego.
7:
Y tego iáko s cieniow klaſztornych dobywſzy/
8:
Vcżynił Krolem lud mu ták mężny zlećiwſzy.
9:
Ktemu ſpráwę y męſtwo tákie w onym Mniſzku/
10:
Bogday tácy Krolowie bywáli bráciſzku.
11:
Boleſław śmiáły Krol Polſki.

12:
P
Ráwie śmiáłym y mężnym możemy tego zwáć/
13:
Bo ſie w tym nie iednemu dał był práwie doznáć.
14:
Wyznawáią Kroniki dziś tho o nim Cżeſkie/
15:
Y zámilcżeć nie mogą tego y Węgierſkie.
16:
Przycżynił ku Koronie zacne Ruſkie Kſięſtwá/
17:
Nád ktoremi nie mogli inſzy mieć zwyćięſtwá.
18:
Ale tego oſobnie Bog tym podárował/
19:
Wiele mężnych walecżnych Kſiążąt pohołdował.
Władiſławstrona: Dd4v

O Krolach Polſkich
1:
grafika
2:
Włádiſław Herman K.P.

3:
T
Ego Bog nie w podleyſzey zoſtáwił fortunie/
4:
Bo on to cnotliwemu ták pokazáć vmie/
5:
Ze mu wſzytkim dogodzi ku myſleniu iego/
6:
Ták záwſze w pilney piecży wierny ieſt v niego.
7:
Bo ácż ſam był ſpokoyny/ potomká tákiego/
8:
Miał od Bogá práwego też Krolá Polſkiego.
9:
Bo dość mężnie fortunnie to Kroleſtwo rządził/
10:
A namniey iák práwy pan w tym nigdy nie błądził.
11:
Boleſław Krzywouſty K.P.

12:
T
Ego ácż Krzywouſtym tákże názywáli/
13:
Ale ſerce y mężne y proſte poználi.
14:
Ten rozſzyrzył y náſ dłuż przypuśćił Korony/
15:
Srozſzy s ſzablą był niżli Iupiter s pioruny.
16:
Owa on táką ſławę po ſobie zoſtáwił/
17:
Nie ná wcżáſiech ná boiu ten ſwoy żywot ſtrawił.
18:
Wierzę Iowiſz dla tego wzyął go miedzy bogi/
19:
By dáley przed obrzymy nie vmykał nogi.
Boleſławstrona: Ee

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
grafika
2:
Boleſław Kryſpus K.P.

3:
C
Hociaż to ten ná głowie miał ták krzywe włoſy/
4:
O męſtwie dobrey ſławie zewſząd ſłyſzę głoſy.
5:
Niechciał poſtępić tániey á niż w tárgu było/
6:
By komu hołdowáć miał o tym ſie nie śniło.
7:
Nie był ſkąpy do miecżá broniący wolnośći/
8:
Nie dał ſobie Ceſárzom vcżynić lekkośći.
9:
Iż przez zdrádę poráżon vmárł żáłośćiwie/
10:
Sławá iego tu wiecżnie á duch w niebie żywie.
11:
Káźimirz Krol Polſki.

12:
C
Notliwie y pobożnie żył tu ná tym ſwiecie/
13:
Pokwápił ſie do niebá bárzo w młodym lecie/
14:
Przez zdrádę białeygłowy/ ále godzyen tego/
15:
By tu w wiecżney pámięći było imię iego.
16:
Ten popráwił koſciołow/ kſiężey práwá mocne/
17:
Potwirdził y wypráwił od Papieżá wiecżne.
18:
A iż był ſpráwiedliwy ktemu bogoboyny/
19:
Dał mu zá to Bog w niebie też tám plác ſpokoyny.
EeIágie=strona: Eev

O Kroloch Polſkich
1:
grafika
2:
Iágieło Krol Polſki Kſiążę Litewſkie.

3:
T
En ácż był dziwney wiáry záraz ſie obacżył/
4:
Gdy go ná tákie páńſtwo Bog powołáć racżył.
5:
Przyłącżył ku Koronie ten Litewſkie Kſięſtwo/
6:
Cżęſto nád przećiwniki też miewał zwycięſtwo.
7:
Pokrzćił w ſwym páńſtwie bárzo bydłu rowne ludzye/
8:
Niechcąc ich iuż dáley mieć w ták okrutnym błędzye.
9:
Zá co mu Bog fortunił w tym kroleſtwie zacnym/
10:
A poki ſwiátá sſtawa ten tu Krolem zacnym.
11:
Włádiſław Krol P. ſyn Iágie.

12:
T
Ego ſzcżęſcie y męſtwo będzye wiecżnie znácżne/
13:
Acż Turkom tákże Niemcom nie do końcá ſmácżne.
14:
Omierżił Bog przez tego temu narodowi/
15:
Pychę iák ſam niekiedy onemu cżártowi.
16:
Owa káżdemu mężnie záwſze ſie pokazał/
17:
We wſzytkie ſie poſtronne tu ſąſiády wgrażał.
18:
Spráwy iego znácżnieyſze niż gwiazdy ná niebie/
19:
Bo tu ná ſwiecie będąc cżynił doſyć s ſiebie.
Káźimirzstrona: Ee2

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
grafika
2:
Kázimirz Wielki Krol Polſki.

3:
Y
Ten dziwnych vżywał burd ná páńſtwie ná tym/
4:
Godni rowney pámięći ſławy obá z brátem.
5:
Tátárom y Wołochom też ſie ten znáć dawał/
6:
Acż ie y ſam potężne y mężne poznawał.
7:
Wſzákże ſrożſzy mężnieyſzy iuż on był pogánom/
8:
Potężny był przećiwnym ſobie Krześćiánom.
9:
A znáiąc go ták cżułym wſzyſcy ſie go bali/
10:
Y byli go poſłuſzni y hołd mu dawáli.
11:
Olbrycht Krol Polſki.

12:
W
Szytek ten zacny narod walecżny mężny był/
13:
Namniey ſie cnotą ieden drugich nie odrodził.
14:
Nie dawał y ten tániey żadnemu narodu/
15:
Acż przez zdrádę z Wołochy vchybił był brodu.
16:
Wſzákoż potym y Turkom y innym pogánom/
17:
Dawał odpor przyległym tym poſtronnym pánom.
18:
Iż niedługo krolował możym dziś żáłowáć/
19:
Mogłby iuż był do końcá ten Turki zwoiowáć.
Ee 2Alexánderstrona: Ee2v

O Kroloch Polſkich
1:
grafika
2:
Alexánder Krol Polſki.

3:
Y
TEgo żywot ſwięty y ſpráwy pocżćiwe/
4:
Będą tu w tym Kroleſtwie iuż ná wieki żywe/
5:
Dla ſzcżęſcia ktore był Bog zá żywotá iego/
6:
Dał temu narodowi prze cne ſpráwy tego.
7:
Więc był chćiwy do boiu ále krotkie látá/
8:
Tego nie dopuśćiły bo prętko sſzcżedł s ſwiátá/
9:
Bez potomká/ wſzákże Bog nágrodził był ſzkodę/
10:
Brátá iego zá Krolá dał zacną oſobę.
11:
Zygmunt pirwſzy Krol Polſki.

12:
D
Opir Polſká ożyłá thu zá cżáſu tego/
13:
Gdy doſtáłá zá Krolá Zygmuntá zacnego.
14:
Ten fortunnie ſpokoynie tę Koronę rządził/
15:
A namniey w przyſtoynośći Krolewſkiey nie błądził.
16:
Acż od Tátar od Moſkwy miewał nagráwánie/
17:
Ale ich záwſze przemogł miewał ſzcżęſcie ná nie.
18:
Y Wołochom dał ſie znáć á od cżáſu tego/
19:
Nie ſmieli ſie przećiwić narodowi iego.
Zigmuntstrona: Ee3

ſpráwy ſwięte y zacne.
1:
grafika
2:
Wtory Zygmunt Auguſt K.P.

3:
N
Iewiem iák mam wypiſáć tę zacną oſobę/
4:
Bo ſwym głupim rozumem tego nie przemogę/
5:
Abym tu mogł wypiſáć ſpráwy ſwięte iego/
6:
Záżyliſmy roſkoſzy y wcżáſu wielkiego/
7:
Zá iego pánowánia/ miał ſzcżęſcie do boiu/
8:
Iednoż ſie tym nie báwił wolał żyć w pokoiu.
9:
Potomek ſławá wiecżna tu iego Vnia/
10:
Tákże choć drugim cżyni żal Exekucia.
11:
Anná Krolewná Polſka.

12:
W
Idząc pánnę ſpraw ſwiętych rodu Krolewſkiego/
13:
Przypiſáć ią thu muſzę do orſzaku tego.
14:
Gdyż oná iáko iáſna gwiazdá zá chmurámi/
15:
Tu zoſtáłá potomkiem ſwieći miedzy námi.
16:
Pewnie da Bog nam ſpłodzi wodzá tákowego/
17:
Ktory męſtwem nie wyda nigdy przodká ſwego.
18:
Wroći ſie Iágielowo męſtwo nam do Polſki/
19:
Połock Smoleńſk mieć będzyem y do tego wioſki.
Ee 3Ku żało=strona: Ee3v

O Kroloch Polſkich
1:
grafika
2:
Ku żáłoſney Koronie bez Krolá.

3:
I
Eſzcże zacna Korono ſobą nic nie trwoży/
4:
Nic nie wątpi w łáſceś ieſt y obronie Bożey.
5:
Da on ſprawce y wodzá tobie tákowego/
6:
Zbędzyeſz żalu ktory maſz dla krolá zmárłego.
7:
Inſzyć vmyſł niż Wándá ma tá pánná w ſobie/
8:
Co zoſtáłá potomkiem cna Korono tobie.
9:
Pan Bog pomniąc ná ſpráwy tego rodu cnego/
10:
Zyedna iey towárzyſzá tobie pożytnego.
11:
grafika
12:
Henryk Fráncuſki Krol Polſki.

13:
T
Emu cżego Bog zayrzał myſmy przywłaſzcżáli/
14:
Nacż go byl nie powołał my vpornie dáli.
15:
Otoż theż mamy pámięć iego Wolthy w zyſku/
16:
A on páńſtwá pożytek tho co odnioſł w pyſku.
17:
Zá vpor kazń od Bogá myſmy ſrogą wzyęli/
18:
Pogáni nam Podolſki Ruſki kray zburzyli.
19:
A nád nim ieſzcże wiśi tężſzy bicż od niego/
20:
Co brał w vſtá dáremnie ſwięte Imię iego.


strona: Ee4

1:
Tu máſz przyległe ſąſyády Woye=
2:
wody Wołoſkie. Ktorem dla tego y ty kſięgi
3:
wpiſał/ iż bywáli hołdowniki Kroleſtwá Polſkiego/ y ie=
4:
ſzcże być dalibog mogą/ będzyeli Pan Bog racżył.

5:
grafika
6:
Roman Wołoſki Woiewodá.

7:
T
Ego tu wſpomnieć muſzę bo ieſt godzyen tego/
8:
Iż też był hołdownikiem Kroleſtwá Polſkiego.
9:
Wiárę trzymał ſtátecżnie coby zá dziw piſáć/
10:
Bo ſie tám v tych prawdzye nowiná kołyſáć.
11:
Syn potym chciał durowáć ále prętko ſkrocon/
12:
Właſnie iák żabá z wirſze thák też był wyrzucon.
13:
Y gardłem to zápłáćił/ drugi záś prawdziwy/
14:
Był od Krolá oſádzon y był chwilę żywy.
15:
Stephan Wołoſki Woiewodá.

16:
T
En ſie s Turki vganiał dość mężnie y cżęſto/
17:
Od nich był mocą wielką gromion bárzo gęſto.
18:
Wydárli mu Kilią tákże y Białogrod/
19:
On nieborak do Polſki o rátunek w zawod.
20:
Dopiro zá po mocą tu Krolá Polſkiego/
21:
Wygnał Turki s ſwoiego páńſtwa Wołoſkiego.


strona: Ee4v

Woiewodowie Wołoſcy.
1:
Połtoráſtá tyſięcy ten Turkow poráźił/
2:
Nie iednemu z Węgierſkich pánow głowę zráźił.
3:
Bohdan iednooki Woie.Woło.

4:
T
En ſie rzućił ſwą mocą ná tho páńſtwo zacne/
5:
Ale prętkie karánie wzyął od Krolá znácżne.
6:
Zacni mężni Struſowie dwá młodzyeńcżykowie/
7:
Sámi ſie oń kuśili ácż wzyęli po głowie/
8:
Gárdły to zápłáćili ácż potym Wołoſzy/
9:
Zgubił głowę nie ieden zá to márnie z włoſy.
10:
Potym ſie vpámiętał á podał ſie w łáſkę/
11:
Ządał áby był mogł mieć s krolewny Wáłáſzkę.
12:
Petryło Woyewodá Wołoſki.

13:
C
Hociaż ſie cżęſto kuśił Polaki woyowáć/
14:
Ale mu w tym Fortuná nie chćiáłá folgowáć.
15:
Bo zá ſpráwą Hetmáná onego zacnego/
16:
Był ſzkárádzye poráżon Ianá Tarnowſkiego.
17:
Ktory ſtał za Hektorá tye Koronie zacney/
18:
A też był s ſwoim męſtwem wſzemu ſwiátu znácżny.
19:
Obacżył ſie Petryło radby pokoiowi/
20:
Widząc rádę trudno dáć możnemu Krolowi.
21:
Alexánder y Deſzpot Woie.Woło.

22:
T
En Polſkiemu Krolowi iże był prawdziwym/
23:
Znał go też przećiw ſobie ná wſzytko życżliwym.
24:
Był pod iego obroną cżás bárzo niemáły/
25:
Acż ſie potym Wołoſzy záś nań zbuntowáli/
26:
Przewabili Deſzpotá nań cżłeká mężnego/
27:
Ktory tám był wprowádzon s pomocą Laſkiego.
28:
A potym Alexánder prętko go wyrzućił/
29:
Vpor zdradnych Wołochow rychło potym ſkroćił.
Bogdanstrona: Ff

Woiewodowie Wołoſcy.
1:
Bogdan ſyn Alexándrow W.Woło.

2:
T
Am y cnoty y prawdy było áż bez miáry/
3:
Bo był s ſiebie wyrzućił przodkow zwycżay ſtáry/
4:
Ktorzy ſie nie życżliwie obchodzili z námi/
5:
Ale to był vprzeymy zeznaycie tho ſámi.
6:
Iednoż cnotá niecnocie záwżdy wiele krzywá/
7:
Bárzyey iey ſzkodzi niżli ſzáłwiey pokrzywá.
8:
Tákże y themu cnemu pánu tho ſzkodziło/
9:
Iże prawdę miłował zdraycom to nie miło.
10:
Iwonia Woiewo.Woło.

11:
P
Rzez tego Bog vkazał wſzytkim Krześćiánom/
12:
Iáko máią odpor dáć bezecnym pogánom.
13:
Tylko przeſtrzegáć trzebá áby zgodá byłá/
14:
Ktora iemu do wſzytkich iego wiernych miłá.
15:
Aby we wſzyſtkich cnotach ſtárſzym rowni byli/
16:
Prętko ten niecny narod ſwe ſzyki pomyli.
17:
Iákożby był miał Iwoń ludzye ſwoiey myſli/
18:
Wiecżnieby w iego páńſtwo pogánie nie przyſzli.
19:
Petreło Multáńſki Woiewodzic Hoſpo.W.

20:
W
Idzę záſiadł w pokoiu iákby go nie było/
21:
Ale niecnotę zbroić ſłyſzę że mu miło.
22:
Pogáńſką ſtronę trzyma Krześćiány zdradza/
23:
Więcey woli cżártowſkiey niż Bożey vgadza.
24:
Wſzákże on też to vmie oddáć tákąż miárą/
25:
Stłumi rad obłudniká á s pokrytą wiárą.
26:
Nie chwalmyż nic pocżątku pátrzmy dokonánia/
27:
Nie mieli tám cnotliwſzy długiego mieſzkánia.
Ffstrona: Ffv

1:
Ku żáłoſney vkráinie bez Hetmáná
2:
po ſmierći Wielmożnego páná Ierze=
3:
go Iázłowieckiego Woyewody Ruſkie=
4:
go Hetmáná Koronnego.

5:
M
Ożeſz zacna Kráino ſpráwnie ſie fráſowáć/
6:
Ták zacnego Hetmáná bezmiernie żáłowáć.
7:
Dla twoiey niewdzyęcżnośći wzyął go Bog do niebá/
8:
Obierzże ſobye teraz iákiegoć potrzebá.
9:
Gdyż ten co był od niego ku myſli wam nie był/
10:
Obyeraycieſz macie w cżym ktory wam będzye mił.
11:
Ale być y Anyołá ſnadź przyſłano z niebá/
12:
Będzye winá rzecżecie/ nie tákiego trzebá.
13:
¶ O tymże.

14:
P
Rzecżżeſcie mu to kryli co mu Bog dárował/
15:
Dość fortunnie cżás długi ten kray opátrował.
16:
Nie mogli ſie s ſwą mocą ſzyrzyć zli pogánie/
17:
Stał záwſze s ſwoią ſzáblą w gotowośći ná nie.
18:
Więcey niż przez piętnaſcie rázow co ich gromił/
19:
Záwſze ich wiele vrwał ſwych nic nie vronił.
20:
Ale cnotá nie rychło tu chwalona będzye/
21:
Aż gdy zazdrość przeklęta gdzye w kącie vſiędzye.
22:
grafika


strona: Ffv

1:
Tu maſz o rozmáitych Kroloch y o
2:
ſławnych Hetmániech ich/ tákże o mężach
3:
Troyáńſkich y Greckich.

4:
¶ Do Troiey.

5:
I
Vż zágubiſz Troia pewnie ſławę ſwoyę/
6:
By dziś mogłby Priamus porzućić ſwą zbroię.
7:
Prętkoby Pariſowi miłość obrzydzili/
8:
Kiedyby ták w Greciey cżyśći chłopi byli.
9:
Iákie Podolſkie Ruſkie máią w ſobie kráie/
10:
A rzadki ieździ do Włoch ſtąd po obycżáie.
11:
A wżdy Włoſzku celuy mi rozumkiem ktorego/
12:
Będę cie miał to mi wierz zá miſtrzá dobrego.
13:
¶ Do Priamuſá.

14:
I
Vż dziś wieſz Priamuſie y doznałeś tego/
15:
Coś dla miłośći wierney popadł ſyná ſwego.
16:
Iákieś koſztowne páńſtwo nikcżemnie vtráćił/
17:
Iák nie ieden zacny mąż ſwym to gárdłem płáćił.
18:
Mogłeś był Heſyony iuż ſpráwnie zániecháć/
19:
Abo więc mędrſzy po nie mogł kto iny iecháć.
20:
Otoż wáſzá bogini co wam nábroiłá/
21:
Páni Wenus wſzák złego thá pocżątkiem byłá.
22:
¶ Do Páriſá.

23:
O
Toż thobie Pariſku zá twoie wyroki/
24:
Szpetnieś tego przypłáćił y odbitoć boki.
25:
Káżdemu ták co iedno ná głádkość łákomy/
26:
A chce mieć przyiacielá ſobie z cudzey żony.
Ff 2Nie dłu=strona: Ff2v

O rozmáitych Kroloch
1:
Nie długoć tey roſkoſzy w cudzym ſie kokoſzyć/
2:
Ták nas od tych roſkoſzek muśi ſmierć odpłoſzyć.
3:
Otoż twoy Merkuriuſz coć we ſnie obyáwił/
4:
Wiele tyſięcy ludzi s tobą o ſmierć wpráwił.
5:
¶ Do Deiphebuſá.

6:
A
Cożći Deiphebe w głowie záſzumiáło/
7:
Zeć ſie choroby ná twoy żywot zdrowy chciáło.
8:
Cżemuś rádził okręty do Greciey poſłáć/
9:
Ześ krolewic y mniemaſz byś nie miał w łeb doſtáć.
10:
Przecż rowno z Helenuſem ná toś nie wotował/
11:
Aby ná zad okręty záś Parys kierował.
12:
Ktory tho bárzo dobrze wam z gołá powiedzyał/
13:
Zeſcie poginąć mieli/ od bogow to wiedzyał.
14:
¶ Do Troiluſá.

15:
A
Cżeś był bárzo chćiwy Troile do boiu/
16:
Mnimałeś ábyś ſie ſam wyſiedzyał w pokoiu.
17:
Prawdá wſtyd cie tego dziś ácżeś wiele broił/
18:
Nie iednegoś też o ſmierć á mężnie przyſtroił.
19:
Ale zá twe nie ſtoi inſzego ſie miele/
20:
Chociaż y Grekow prze to też zginęło wiele.
21:
Wſzákże ſie iuż tym chłubią bo práwie wygráli/
22:
Troią z ludźmi zburzyli/ Heleny doſtáli.
23:
¶ Do Hektorá.

24:
N
Iewiedzyałeś cny mężu że to Bog zle płáći/
25:
Kto ſie to więc rad s cudzym iáko s ſwoim bráći.
26:
Acż ſławá o twym męſtwie po wſzem ſwiátu ſłynie/
27:
Ale cie o rozumie táka druga minie.
28:
Bo ty ſnadź murem będąc páńſtwá Troiáńſkiego/
29:
A cżemuś nie przełomił chcenia krolewſkiego.


strona: Ff3

y ſławnych Hetmániech.
1:
Ześ do rády dał pobráć nikcżemne młokoſy/
2:
Ktorym nie ludzi rzędzić dáć było kokoſzy.
3:
¶ Do Antenorá.

4:
I
Vż było ná tym rácżey nieboracżku przeſtáć/
5:
O ſwoy deſpekt ſwey głowy iuż było nie treſktáć.
6:
Pomśćiłeś ſie lekkośći żeś vtráćił zdrowie/
7:
Y inych s tobą wiele zacnych pogotowie/
8:
Márnie zginąć muſieli dla wáſzey złey rády/
9:
Te co dobrze rádzili mieliſcie zá báby.
10:
Otożeſcie wygráli kurká ná koſciele/
11:
Y Heſyony nie máſz was zginęło wiele.
12:
O wſzytkich mężoch Troiáńſkich.

13:
Z
Eſcie wzyęli bogowie duſze ich y ciáłá/
14:
Nam ná ſwiecie z ich męſtwá tu ſławá zoſtáłá/
15:
Ktora iuż nie vſtánie poki ſwiát ſtać będzye/
16:
A iż w tym winni byli mowią o nich wſzędzye.
17:
Bo ſobie bárzo głupie w tey mierze pocżęli/
18:
Ze k woli Paryſowi thę woynę zácżęli.
19:
Lepiey było iednego ſnadź wiecżnie rozgniewáć/
20:
A táko wielkiey licżbie ludu zginąć nie dáć.
21:
Káſándrá Krolewná.

22:
G
Odná byłá tá pánná v was lepſzey wiáry/
23:
Ktorąſcie ták wzgárdzili á práwie bez miáry.
24:
By był przypadł Apollo s ſwoim złym nałogiem/
25:
Coſcie go vſłucháli á názwáli Bogiem.
26:
Ono było w Senacie mieć zá naprzednieyſzą/
27:
A ze wſzech miedzy wámi oycżyznie wiernieyſzą.
28:
Iuż oná dla tey cnoty wiecżnie ſłynąć będzye/
29:
Bogday ták mądre pánny rodziły ſie wſzędzye.
Ff 3strona: Ff3v

O rozmáitych Kroloch
1:
O Pántuſie przyiacielu Priamuſowym.

2:
S
Lucháć było Troiánie rády Pántuſowey/
3:
Snadźbyſcie byli mieli wnet pokoy gotowy.
4:
A złożyć hárdey myſli/ vznáć ſie w ſwey winie/
5:
Bo o táki wyſtępek káżdy márnie zginie.
6:
Iuż ia ręcżę że káżdy męſtwo ſwoie zgubi/
7:
Kto cżyie właſne weźmie Bog tego nie lubi.
8:
Y ſrodze tego broni w przykazániu ſwoim/
9:
Byś dał pokoy cudzemu rácżey ſie cieſz twoim.
10:
O Kálcháſie Biſkupie Troiáńſkim.

11:
Z
Náć iż ſobie Apollo ofiáry vlubił/
12:
Bo y dla nich Kálcháſá też márnie nie zgubił.
13:
Troiánom go odmowił Grekom dał k pomocy/
14:
Acżby byli krom niego też mieli z nie mocy.
15:
Szpetną ſobie tym ſławę nieborak vcżynił/
16:
Choć Greckie zá Troiáńſkie Biſkupſtwo wymienił.
17:
Odbieżawſzy oycżyzny y miłey rodziny/
18:
Nie miey zá złe nie iać ſam gániąć mu tho ini.
19:
Do Cżytelniká o Troianiech.

20:
C
Zytałeś tu męſtwo ich y dobre poſtępki/
21:
Ale Bog ſrodze karze káżdego wyſtępki.
22:
Y te co pomagáią łotroſtwá drugiemu/
23:
Bo co tobie nie miło też nie cżyń inſzemu.
24:
Dobrzeć było w vgodzye złożywſzy myſl hárdą/
25:
Ná co inſzego ſchowáć ſwoią zbroię twárdą.
26:
Ale ták rozumiemy gdy nam ſzcżęſcie ſłuży/
27:
Wſzytko mamy powoli á nikt nas nie zduży.


strona: Ff4

y ſławnych Hetmániech.
1:
Do Grecyey y do Meneleuſá.

2:
A
Cżći to co ſie sſtáło odſtáć ſie nie może/
3:
Záwſze ſpráwiedliwemu pomoż mocny Boże.
4:
Iákoż iednák y w ten cżás tym dopomoc racżył/
5:
Zá ſwe łotroſtwo Parys ſkaránie obacżył.
6:
Tu było Menelae dla ludu w te ſtrony/
7:
Tákby był nigdy márnie nie zgubił ſwey żony.
8:
Nigdyby Hektor ſławy z męſtwá ſwego nie miał/
9:
Obacżywſzy ták mężne zárazby był zniemiał.
10:
¶ Ku Grekom.

11:
S
Nadź nie tylko bogowie s tego ſą żáłoſni/
12:
Co nieſłuſznie ſpráwili Troiánowie ſproſni.
13:
Ale y wſzyſcy ludzye co ná zyemi ſiedzą/
14:
Bo o wáſzey lekkośći bárzo dobrze wiedzą.
15:
Iż wy zá krzywdą ſwoią ábo brátá ſwego/
16:
Iáchawſzy do Troiey mśćiliſcie ſie tego.
17:
A máiąc ſpráwiedliwą teżeſcie wygráli/
18:
Y deſpekt ſwoy hárdzinom znácżnieſcie oddáli.
19:
O Agámenonie.

20:
T
Akichby nam Hetmánow dziś potrzebá było/
21:
Wſzák o tego cnych ſpráwach bárzo cżytać miło.
22:
Bo nie tylko co cżynił ſpráwował z winnośći/
23:
Ale widzący krzywdę mśćił ſie y lekkośći.
24:
Gdyby ználi pogáni w nas tákowe zgody/
25:
Tákby vſkákowáli by żáby do wody.
26:
Iák ten ſkoro obacżył krzywdę brátá ſwego/
27:
Zdrowia nic nie litował nakłádu wielkiego.


strona: Ff4v

O rozmáitych Kroloch
1:
Do Agámenoná Hetmáná.

2:
G
Dyż táki błąd z niewiáry pánuie ná ſwiecie/
3:
A táki żal twe ſerce nie pomáłu gniecie/
4:
Folguy tey nieſláchetney bogini Wenerze/
5:
Co od ciebie nierowny bárzo frymárk bierze.
6:
Zá łánią dziewkę twoię/ poyrzy tylko w niebo/
7:
Prziyḿ zá Bogá y wodzá tylko páná z niego.
8:
Prętko twoiá Wenerá zmieni ſwoie foſzki/
9:
Wierz mi nie tylko lániey zetrzeſz ſámey roſzki.
10:
O Achileſie/ Aiáxie/ Vliſeſie/ Diomedeſie.

11:
N
Ie ſzkodá że ye byli Hetmány obráli/
12:
Wielkiey życżnośći męſtwá wſzák po nich doználi.
13:
Wieſz Achiles iák mężnie tám pocżynał ſobie/
14:
O Aiáxye nic teraz nie wſpominam tobie.
15:
Vliſes/ Diomedes/ inſzy co thám byli/
16:
Pálámedes y Phenix cni mężnowie mili.
17:
Iáko ich męſtwá zacne/ dziś ná ſwiecie żyią/
18:
Chociaż ſámi s ſwiętemi Nectar w niebie piyą.
19:
Do Telephuſá pá. Myſzyńſkiego.

20:
P
Rzecż miły Telephuſie hámuieſz cne ludzi/
21:
Wiedz że nie ledá krzywdá ku walce ie budzi/
22:
Y owſzem dęſpekt táki co Bogá obraża/
23:
Niech ſie ten cudzołożnik ſwą śiłą nie wdraża.
24:
Pomoż ſam oto lepiey á Grekom day pokoy/
25:
Vſmierz tylko gniew w ſobie á z nimi ták rokuy/
26:
Iáko ſobie krewnemi/ á żáłuy tey krzywdy/
27:
Nád tę ſnadź żáłoſnieyſza nie sſtáłá ſie nigdy.


strona: Gg

y ſławnych Hetmániech.
1:
O mężoch Greckich.

2:
B
Ymći thu miał z oſobná káżdego wylicżáć/
3:
Nie sſtáłoby mi cżáſu ni pápiru piſáć.
4:
Wſzák cżytaſz hiſtorią/ ábo o nich kſięgi/
5:
Cżytaſz kto tám był ſłáby/ ábo ktory tęgi.
6:
Aleć to ná wſzytek ſwiát iuż w ſequeſtry wzyęli/
7:
Ze tylko ſámy pány thák ſławić pocżęli/
8:
A żadnego chudziká ſtokroć mężnieyſzego/
9:
Nie wſpomnią/ ále w páná tkáią męſtwo iego.
10:
Do tego co cżytał.

11:
T
Ak tho dobrze rozumiem żeś cżedł w Hiſtoriey/
12:
Iáko ſie doſyć mężnie ći Grekowie bili.
13:
Acż we wſzytkim potężne też mieli Troiánie/
14:
Sámá nieſpráwiedliwość pobiłá ty pány.
15:
Y tobiebym tak wiernie brácie miły rádził/
16:
Abyś ſie ná to z mocą nigdy więc nie ſádził/
17:
Ná coby nie miał práwá y ſpráwiedliwośći/
18:
Prętko cie o to ſkarze ſam Bog z wyſokośći.
19:
¶ O Rzymſkich y inſzych Krolach
20:
y o mężach zacnych.

21:
Porſená Krol Klonizorum.

22:
T
En kiedy ſie vżalił krolá wygnánego/
23:
Ważył ſie był rozgniewáć Senátu Rzymſkiego.
GgY pocży=strona: Ggv

O Rzymſkich
1:
grafika
2:
Y pocżynił przed miáſtem bárzo wielkie ſzkody/
3:
Acż ſie potym zyednáli przez iákieś vgody.
4:
Bo dla hárdey oſoby á ſproſnych ſłow iego/
5:
Wzyąć zá krolá niechcieli Tárkwiniuſa złego.
6:
Y ſam potym Porſená widząc vpornego/
7:
Pokinął go był w wadze Senatu Rzymſkiego.
8:
Scewolá Rzymiánin.

9:
S
Cewolá w Rzymie zacny był dawnego cżáſu/
10:
Ktory ſie vżáłował wielkiego niewcżáſu/
11:
Y ſzkod kthore ná ten cżás ćirpieli Rzymiánie/
12:
Gdy Porſená możny Krol zwaśnił ſie był ná nie.
13:
Szedł przed Senat co cżynić w tey niebeſpiecżnośći/
14:
Iuż ſie mocnie porucżam Boſkiey opátrznośći/
15:
Iá oycżyznę miluiąc Krolá zábić muſzę/
16:
A w tym was wyſwobodzić s tey niewoley tuſzę.
17:
¶ Tenże.
Gdy tegostrona: Gg2

y inſzych Krolach á mężoch.
1:
G
Dy tego nie dokazał nacż ſie był náſádził/
2:
By Krolá przećiwnego był oycżyznie zgłádził.
3:
A gdy Kánclerzá zábił dobrze vbránego/
4:
Wnetże go przywiedzyono przed Krolá ſámego.
5:
Ten wſzytko iáwnie wyznał y więcey przycżynił/
6:
A bynamniey weſołey poſtáwy nie zmienił.
7:
Ręká iż niewinnego cżłowieká zábiłá/
8:
Rzekł nie godná by dáley przy mym ciele byłá.
9:
Orácius Rzymſki mężny.

10:
T
En kiedy iuż obaczył gwałt ludu Rzymſkiemu/
11:
Záraz męſtwem przeważnym ſwym zábieżał temu.
12:
Wyſkocżywſzy przed woyſko ták ſie mężnie ſtáwił/
13:
A w tym ſie lud wſkok przez moſt do miáſtá przeprá=
:
(wił.
14:
Y zátrzymał ná ſobie on lud ták niemáły/
15:
Gdy obacżył że iuż moſt wſzytek rozmiotáli.
16:
Wſkocżył ſam zá raz w wodę będąc vrániony/
17:
Rzekę przepłynął zbroią będąc obciążony.
18:
Lárgius Rzymſki Diktator.

19:
T
En to zacny Rzymſki pan gdy przyſzedł przed Senat/
20:
Ktory prze wnętrzne walki máło był nie vpad/
21:
Widząc wielkie przed miáſtem woyſká ono ſtoią/
22:
Rzekł więcey ſie tych boymy co to w mieſcie broią.
23:
Toć tám namniey nie ſrogie Senatu Rzymſkiemu/
24:
Lácno odpor gdy w zgodzye damy poſtronnemu.
25:
Tylko ſie ſámi ſiebie pirwey rozmiłuymy/
26:
Nieprzyiacioł ſie żadnych by namniey nie boymy.
Gg 2Korio=strona: Gg2v

O Rzymſkich
1:
Koriolan Rzymſki pan.

2:
T
En kiedy mu precż z Rzymu pánowie kazáli/
3:
Prośił áby ná ſłużby iego pámiętáli.
4:
Vkazał im niemáło ran ná ſwoim ciele/
5:
Ktorych był ná ich ſłużbach doſtał bárzo wiele.
6:
Namniey ich nie ruſzyły ony prośby iego/
7:
Gwałtownie go wygnáli iák prze winionego.
8:
Aleć im to ná potym ſowicie nágrodził/
9:
Ze nie ieden v niego w pęcie ſie náchodził.
10:
Tenże.

11:
G
Dy cżynił dekretowi doſyć Senáckiemu/
12:
Acż s tego wielka żáłość roſłá w ſercu iemu.
13:
Pożegnał mátkę zonę y miłe dzyatecżki/
14:
Ktore było trudno wzyąć iák niedoroſłecżki.
15:
Poſzedł do tych co wiedzyał im być nieżycżliwe/
16:
W krotkim cżáſie Rzymiánom bárzyuchno zá żywe/
17:
Zábił im táko bárzo áż mu ſie prośili/
18:
Y bacżac potężnego dáry mu nośili.
19:
Tenże.

20:
G
Dy vyrzał Rzymſkie pánie że do niego wyſzły/
21:
Złożył wnet zbroię s ſiebie iáko pan nie pyſzny.
22:
Poznał mátkę y żonę/ prętko ſie pokwápił/
23:
Aby z wielkiey rádośći dzyatki ſwe obłápił.
24:
Potym gdy go pocżęły rzewnie s płacżem prośić/
25:
By przećiw ſwym nie racżył tey woyny podnośić.
26:
Vcżćił w tym mátkę ſwoię/ ácżći prętko zá tym/
27:
Był o to kámionowan/ rozſtał ſie s tym ſwiátem.


strona: Gg3

y inſzych Kroloch á mężoch.
1:
O dzyeſiąći ſprawcach Rzymſkich.

2:
I
Z poſpolicie mowią/ nie dobrze to bywa/
3:
Kiedy iedno Kroleſtwo wiele pánow miewa.
4:
Y ná ten cżás nie długo dobrze w Rzymie było/
5:
Kiedy tych dzieſięć pánow ieden Rzym rządziło.
6:
Acż doſyć ſpráwmi mądrzy y porządni byli/
7:
Ale záś potym w ſpráwach rychło pobłądzili.
8:
Bo ſámi będąc pány y chude wzgárdzili/
9:
Mnimieli że nie ludźmi ále bogi byli.
10:
Appius Rzymſki pan.

11:
T
En ácż záwſze vporny był w Rzymſkim Senacie/
12:
Ale ieſzcże tu więtſzą w nim niecnotę macie.
13:
Ze pocżćiwą pánienkę chciał mieć niewolnicą/
14:
Gdy być iáwnie niechciáłá iemu miłoſnicą.
15:
Y nálazł do niecnoty wnet tákiego ſwiádká/
16:
Klaudiuſá iák y ſam tákiego nieſtátká.
17:
Ale im podług myſli nie ſzłá ich niecnotá/
18:
Bo o táki vcżynek nie vſzli kłopotá.
19:
Wirginius Rzymiánin.

20:
T
En gdy przyſzedł obacżył dzyewkę ſwą płácżący/
21:
Obłapił ią cáłował ſrodze żáłuiący/
22:
Deſpektu co ią potkał/ á dobywſzy deki/
23:
Wolę iż w piekle żyieſz cnotliwą ná wieki/
24:
A niż maſz żyć ná ſwiecie tu w wielkiey ſromocie/
25:
Nie chcę na ciebie widzyeć tu w tákiey niecnocie.
26:
Zábiwſzy ná rámionach thák vmárłą nośił/
27:
Potym ſpráwiedliwośći v Senatu prośił.
Gg 3strona: Gg3v

O Rzymſkich
1:
Gieráldus.

2:
G
Ieraldus Hetman zacny kiedy był w niewoli/
3:
Groźił temuż Krolowi gdyby mi powoli/
4:
Nie dałćibym kroliku nád ſobą przewodzić/
5:
Teraz muſzę rad nie rad po twey woli chodzić.
6:
Krol go ſpytał nieboże á cżymże mi groźiſz?
7:
Widziſz v mnię w okowach iák niewolnik chodziſz.
8:
Y kazał go odkowáć wnet s pętá onego/
9:
A on mu potym ſłużył do żywotá ſwego.
10:
Dentatus Rzymſki pan.

11:
Z
Wycięſtwo gdy otrzymał iuż był nád Sámity/
12:
Szpetnie ſie tám lękáły pánom Axámity.
13:
A boiąc ſie od niego więtſzego kłopotá/
14:
Przyſłáli mu przez poſły bárzo wiele złotá.
15:
Ci gdy go obacżyli á on ie ná glinie/
16:
Pocżęli ſie vſmiecháć ony głupie świnie.
17:
On powiedzyał wolę ia ták ná glinie iádáć/
18:
A złotem podług myſli iák iedno chcę władáć.
19:
Deciuſowie Rzymſcy.

20:
D
Eciuſowie w Rzymie doſyć ſławni byli/
21:
Iáko cżytaſz z Látiny dość ſie mężnie bili.
22:
Iżby miał wygráć bitwy gdy mu ſie tho śniło/
23:
By onego ná ſwiecie żywego nie było.
24:
Namniey ſie nie lituiąc/ dał bogom ofiáry/
25:
Kazał ſobie koń podáć/ on potym pan ſtáry/
26:
Wpadł w vff nieprzyiacielſki/ záraz go zábili/
27:
Ale to ſámi w rychle gárdły zápłáćili.


strona: Gg4

y inſzych Krolach á mężoch.
1:
Mitridates Krol Pontſki.

2:
T
En przez wſzytek żywot ſwoy żyć niechciał w pokoiu/
3:
Záwſze w walcże bo chłop był y práwie do boiu.
4:
Wſzákoż przyſzedł ná koniee ná mężá tákiego/
5:
Sylę z Rzymu Hetmána onego zacnego.
6:
Bo woyſká poráźiwſzy poimał ſámego/
7:
Ták w ludzyech doſtał łupu/ ták w ſkárbiech wielkiego.
8:
On z żáłośći gdy tákie iuż nieſzcżęſcie poznał/
9:
Rychło będąc w wiezyeniu żywotá dokonał.
10:
Domicianus okrutny Ceſarz Rzymſki.

11:
T
En był zwykł okrutnośći nád ludźmi vżywáć/
12:
Ze nie mogł nacnotliwſzy przy nim mieyſcá miewáć.
13:
Iednych wyganiał z zyemie/ drugie żywo łupił/
14:
Owa ſie tám v niego żaden nie odkupił.
15:
Nákoniec był ták zhárdzyał kazał ſie bogiem zwáć/
16:
Ale mu ſie záś w rychle dał o to inſzy znáć.
17:
Bo ſie sſtał ták nikcżemnym iuż dał pokoy boiu/
18:
Tylko Muchy bił ſiedząc ſkromnie ná pokoiu.
19:
Adrianus Ceſarz Rzymſki.

20:
T
En ná Ceſárzſtwo wſádzon był od Vlpiuſá/
21:
Był miłownik pokoiu tá ſláchetna duſzá.
22:
Máiąc Bogá ná piecży miłoſierdzye iego/
23:
Owa wſzytki cnotliwe ſpráwy ſzły od niego.
24:
S przodku był Krześćiány pocżął przeſládowáć/
25:
Potym zá ich piſániem iął ich záś ſzánowáć.
26:
Acż potym był od bogow rychło s ſwiátá wzyęty/
27:
Skoro pocżął bráć przed ſię żywot práwie ſwięty.


strona: Gg4v

O Rzymſkich
1:
Komodus Ceſarz.

2:
T
En ácż był w młodych leciech chowan ták pocżćiwie/
3:
Ale ſie ná łotroſtwo iednák vdał chćiwie.
4:
Piyańſtwá y łotroſtwá bez miáry vżywał/
5:
W okrutnośći ſie kochał łáſki tám nie miewał.
6:
Káżdy z máłey przycżyny ſmierći prętko doſtał/
7:
W ogień niektore miotał á drugie záś chwoſtał.
8:
Aleć mu wierną miłość pánie omierźiły/
9:
Bo go z wielkiey miłośći o ſmierć przypráwiły.
10:
Gwálwagnus Kſiążę Medioláńſkie.

11:
T
En gdy był w poimániu niepocżćiwie chowan/
12:
Ták v nog v ſtołowych ſnadź był ze pſy rownan.
13:
Cirpyał wſzytko s pokorą/ cżás ſwoy vpátrzywſzy/
14:
Wymknął ſie ćicho do ſwych/ okowy złożywſzy.
15:
Gdy go záſię za páná Medyolanowie/
16:
Przyięli/ mieli kłopot z nim oni pánowie.
17:
Wſzákże ono kto ſie mśći ták więc mowią záwżdy/
18:
Poſpolicie dwá kroć bit táki bywa káżdy.
19:
Nektánabo Krol Egiptſki.

20:
T
En będąc ták rozumnym/ poki był ná ſwiecie/
21:
Ták rozumiał nie ledá nędzá mu dogniecie.
22:
Zwłaſzcżá z bogi zyemnemi iż miał záchowánie/
23:
Wſzytki ſobie fráſunki on pokłádał tanie.
24:
Przyſzło że był wypędzon s Kroleſtwá ſwoiego/
25:
Artáxerxeſá cnego od Krolá Perſkiego.
26:
Tám gdy pocżął w kłopocie lać ná wodę woſki/
27:
Poznał iuż ſwoy vpadek/ y pokinął wroſzki.


strona: Hh

y inſzych Kroloch á mężoch.
1:
Horátius mężny Rzymſki.

2:
T
En gdy iuż s plácu zyechał ſioſtrá mu łáiáłá/
3:
Bo miedzy tymi trzemi tám miłego miáłá/
4:
Ktorego też on zábił gdy oycżyzny bronił/
5:
A potym ią ſrogiemi bárzo ſłowy zgromił.
6:
Ná oſtátek ią zábił mowiąc niecnotliwa/
7:
A tákieś tho oycżyznie ſwey y mnie życżliwa.
8:
Iam dla ludu wſzyſtkiego ważył gárdło ſwoie/
9:
Zá to od ciebie słyſzę przykre ſłowá twoie.
10:
Thullus Rzymſki.

11:
G
Dy iuż podług vmowy był wygrał Albany/
12:
Láſkáwie k ſobie przyiął one dobre pány.
13:
Práwá wſzytki wolnośći w cále im záchował/
14:
Meciuſowi kazał by ſie z nim gotował/
15:
Náprzećiwko Weientom tákże Sydenatom/
16:
Iáko tho był powinien iuż Rzymſkim Senatom.
17:
Ale ſtára przypowieść/ przyiaciel iednány/
18:
Właſnie ták pożytecżny iáko Wilk chowány.
19:
Sufecius Albáńſki.

20:
T
Emu kiedy iuż Tullus iák hołdownikowi/
21:
Kazał áby s ſwym ludem ſtał práwie gotowy/
22:
Zá gorą nie dáleko tám ná práwey ſtronie/
23:
Gdy ſie nieprzyiaciele iuż kuśili o nie.
24:
Sufecius vmyſlił tym więcey pomágáć/
25:
Ktorzyby byli drugie pocżęli przemagáć.
26:
Tullus gdy w nim obacżył táką myſl obłudną/
27:
Záraz mu też zá to dał zapłátę niecudną.


strona: Hhv

O Rzymſkich
1:
Ankus Krol Rzymſki.

2:
B
Ył tho ták Krol cnotliwy y pokoy miłował/
3:
Spráwiedliwość miłuiąc bogom vſługował.
4:
Widząc go ták Látini bárzo ſtátecżnego/
5:
Y ięli mu náieżdżáć tám ná páńſtwá iego/
6:
Ktorym ſie potym znáć dał y pobrał w niewolą/
7:
Tákći więc cnotliwemu rády ſzydłá golą.
8:
Owa ony możnośći zgołá ich wywroćił/
9:
Tákći náſz ſpokoynicżek hárdych pánow ſkroćił.
10:
Brutus Rzymſki pan.

11:
T
En gty to po ſwym Krolu poznał w młodym lecie/
12:
Ze go tu długo niechciał żywić ná tym ſwiecie
13:
Vchodząc potym ſmierći cżynił ſie ſzalonym/
14:
Iák błażen żártował ták záwſze s krolem onym.
15:
Krol widząc ſzalonego zániechał go zgołá/
16:
A potym przed ſzalonym ták vmykał cżołá/
17:
Ze go wygnał s kroleſtwá á ſam pánem zoſtał/
18:
Lepiey temu on głupik niż mądry krol ſproſtał.
19:
O tymże.

20:
G
Dy ſynowie krolewſcy do Delphu chodzili/
21:
By od bogow odpowiedź ná to iáwną wzyęli/
22:
Ktoryby z nich po oycu ſwoim zoſtał Krolem/
23:
Brutá też dla kuglárſtwá s ſobą wzyęli ſpołem.
24:
A gdy dáli ofiáry támże Bogu potym/
25:
Włożył Brutus ná ołtarz kiy nátkány złotem.
26:
Powiedzyał im Apollo ktory máć cáłuie/
27:
Napirwey w dom przyſzedſzy/ ten niechay kroluie.


strona: Hh2

y inſzych Kroloch á mężoch.
1:
O tymże.

2:
T
En tho dobrze rozumiał zyemiá iego mátká/
3:
A przyſzedſzy do domu dokońcżył oſtátká.
4:
Paniętá do krolowey/ on zyemię cáłował/
5:
Dla cżego to vcżynił ſkrycie w ſercu chował.
6:
Tákże ſie potym sſtáło/ bo Rzymſcy pánowie/
7:
Obráli go zá Krolá w krotkim cżáſie ſobie.
8:
Prędziuchno ſie ná lepſzy on náſz głupek zdobył/
9:
Ná rozum y ná męſtwo záraz krolá gromił.
10:
Kámbiſes okrutny.

11:
T
En poki żył ná ſwiecie/ nic nie cżynił dobrze/
12:
Ale wſzytki niecnoty okázował ſzcżodrze.
13:
Bo kiedy kogo zgubić chociaż niewinnego/
14:
W tym nawiętſze kochánie było wſzytko iego.
15:
Acżći ták właſnie ma być od Krolá prawego/
16:
Aby záwſze złe karał miłował dobrego.
17:
Ale ten tho nie s práwá/ lecż cżynił z niecnoty/
18:
Prękie tám nádchodziły niewinne kłopoty.
19:
Tenże.

20:
K
Iedy brátá ſwoiego dla imienia zgubił/
21:
Zoná iego płákáłá/ iákby ią kto vbił.
22:
Widząc kiedy Lew mężny pſá przemogł iednego/
23:
Wnetże miał pomocniká tám záraz z drugiego.
24:
Gdy krol pytał przycżyny dla cżego płákáłá/
25:
Ześ ty nie ieſt ták dobry/ záraz powiedzyáłá/
26:
Iáko ći pśi/ bo widziſz iák go drugi broni/
27:
A iego zdrowia właſnie iáko ſwego chroni.
Hh 2strona: Hh2v

O Rzymſkich
1:
Tenże.

2:
T
En kiedy ſie rozgniewał s ſwoich ná iednego/
3:
Kazał przed ſię záwołáć záraz ſyná iego/
4:
Ktory mu pácholęcą ſłużył iák Krolowi/
5:
Potym kazał łuk przynieść wnet Komornikowi.
6:
Strzelił v ſtołu ſiedząc vyrzawſzy onego/
7:
Chłopiątecżko málucżkie páná ták zacnego.
8:
Poyrzawſzy ná oycá rzekł/ práwiem go ni chybił/
9:
Coż ty o mnie rozumieſz/ ábom ſie nie vpił.
10:
¶ Tenże.

11:
G
Dy przed nim powiedzyano ná iego Sędzyego/
12:
Iż był nieſpráwiedliwie oſądził drugiego/
13:
Kazał go wnet obłupić támże s ſkory iego/
14:
Ieden ten nácnotliwſzy był vcżynek tego.
15:
Ale przed tym y potym łotrowſkie ſie rządził/
16:
Y nie iednego ná ſmierć bez przycżyny ſądził.
17:
Sam potym márnie zginął ſpadſzy s koniá przykro/
18:
Wpádł ná miecż co mu w ten cżás wypadł s poſzew chi=
:
(tro.
19:
Likurgus Kſiążę Lácedomońſkie.

20:
T
En naprzod dawſzy Kſięſtwo ſynowcowi ſwemu/
21:
Przypátrzywſzy ſie pańſtwu ták nieporządnemu/
22:
Szedł potym do Azyey tám ſie praw náucżył/
23:
Ktorych potym w ſwym mieſcie gdy ſie do nich wro=
:
(ćił/
24:
Vcżył y zmowił z nimi że ie chować mieli/
25:
Pokiby go záś w ſwoiey zyemi nie vyrzeli.
26:
Pytał dobreli práwá w oycżyznie vſtáwił/
27:
Pochwalił ie Apollo/ á on ſie też zábił.


strona: Hh3

y inſzych Kroloch á mężoch.
1:
Kámillus Rzymiánin.

2:
G
Dy był wygnan od Rzymá niewinny nędznicżek/
3:
Zápomniawſzy ſwey krzywdy wielki miłoſnicżek/
4:
Gdy obacżył gwałt wielki ludowi Rzymſkiemu/
5:
Zebrawſzy pocżet ludzi dał rátunek iemu.
6:
Iáko ich właſny oycżyc pomogł im życżliwie/
7:
A też dla tákiey cnoty dziś ná ſwiecie żywie.
8:
Iego ſławá ná wieki ſnadź iuż ták trwáć muśi/
9:
Táć też tylko zoſtánie gdy nas ſmierć záduśi.
10:
Hánibál Hetman Kártágińſki.

11:
T
En kiedy Hiſzpánią wzyął z mocy Rzymiánom/
12:
Zdáło ſie to zá deſpekt wielki onym pánom.
13:
Mśćić ſie chcieli Hánibál iuż był pogotowiu/
14:
Bárzo pilnie pomyſlał ieſzcże o ich zdrowiu.
15:
Iákoż tego dokazał bo ich wiele pobił/
16:
A ták práwie ná głowę wſzytki był pogromił.
17:
Y nábrał wiele ſkárbow ſrebrá tákże złotá/
18:
Zá co potym nie vſzedł ſam od nich kłopotá.
19:
Scipio Rzymſki.

20:
T
En gdy w bitwie obacżył ſtrwożone Rzymiány/
21:
Pocżął wnet ſłowy gromić one dobre pány.
22:
Cżemuſcie ták niedbáli á nikcżemni práwie/
23:
Ieſzcżeć nam ſłużyć może fortuná łáſkáwie.
24:
Bo tá ná iednym mieyſcu nie rádá ſie báwi/
25:
Ieſzczeć oná Rzymiánom co dobrego ſpráwi.
26:
Bo niewinność wam wáſzá do tego pomoże/
27:
Sámá nieſpráwiedliwość tá ich pewnie zmoże.
Hh 3strona: Hh3v

O Rzymſkich
1:
Tenże.

2:
W
Net ſam wybrawſzy chłopow á práwie do boiu/
3:
Obiecał też Rzymiány záchowáć w pokoiu/
4:
Vſtáwiwſzy to práwo ktoby vciekáć chciał/
5:
Tego on ſwoim właſnym wnet miecżem zábić miał.
6:
Trwáłá dość długo bitwá wielka miedzy nimi/
7:
A potym ſam Scipio s ſwoimi wiernemi.
8:
Poráźił Hánibálá ludu pobił doſyć/
9:
Wnet ięli Kártágińſcy o pokoy go prośić.
10:
Pruſſá Krol Bitińſki y Hánibal.

11:
T
En gdy z namowy powſtał przećiwko Rzimiánom/
12:
Tuſząc że roſkázowáć miał ták zacnym pánom.
13:
Chybiłá rychło wroſzká/ bárzo nas ſkukłano/
14:
Lud mu co naycżelnieyſzy w niewolą zábrano.
15:
Ktemu miáſtá y zamki gdy pocżęli łupić/
16:
Obacżył to Hánibál trudno ſie wykupić.
17:
Tudzyeſz wyprośić od nich wſpomniawſzy ſwe krzywdy/
18:
Co im cżynił w ich ręku żyw niechce być nigdy.
19:
Iugurtá Numicki.

20:
T
En ácż ſie nie vrodził tu ná ſwiát cnotliwie/
21:
Wſzákoż y tá niecnotá nigdy nie záżywie.
22:
Bo trzey bráciey rodzonych dla imienia zábił.
23:
Y potym ſie ná cżwartem tąż niecnotą báwił.
24:
Dla cżego był od Rzymian o to ſkaran márnie/
25:
Bo káżdy zá niecnotę ná ſię pomſtę gárnie.
26:
Nie pomogłá mu cżerſtwość áni mężna śiłá/
27:
Rychło go tá niecnotá o ſmierć przypráwiłá.


strona: Hh4

y inſzych Kroloch á mężoch.
1:
O tymże y o ſynie iego.

2:
T
Ego kiedy Látini zdrowia pozbáwili/
3:
Zárázem niebożętá tám ſie polęknęli.
4:
Ięli tyłu podawáć/ á Rzymiánie po nich/
5:
Wnetże tám dość kłopotu było bárzo o nich.
6:
Bo ie bili Rzymiánie ſny ſie wyiáwiły/
7:
Iák ſkoro cnotliwego tego páná zbyli.
8:
Tákże też y ſyn iego táki ſen obacżył/
9:
S Tuſkámi walcżąc zdrowia żáłowáć nie racżył.
10:
Kurcius Rzymſki mąż.

11:
G
Dy witlkie vdręcżenie było bárzo w Rzymie/
12:
Wiele ludzi pomárło w ták ſmrodliwym dymie.
13:
Gdy śrzod rynku iáſkinia ták ſzkáráda byłá/
14:
Ze bárzo wiele ludzi o ſmierć przypráwiłá.
15:
Wnetże Bogow Rzymiánie o tho ſie rádzili/
16:
Iákby onę ſmrodliwą dzyurę zápráwili.
17:
Powiedzyeli Bogowie gdy męzá zacnego/
18:
Tám wrzućicie/ zbędzyecie kłopotu wſzyſtkiego.
19:
Tenże.

20:
T
En gdy tho iuż obacżył wielkie vdręcżenie/
21:
Porucżył Bogom dzyeći y ſwey miłey żenie.
22:
Oblokſzy zbroię ná ſie zdrowia nie lituiąc/
23:
Wſiadł ná koń y w doł wſkocżył oycżyznę miłuiąc.
24:
A pothym wſzyſcy ludzye ácż go żáłowáli/
25:
Zá nim zbożem wſzelákim w iáſkinią miotáli.
26:
Ktora zá ráz zároſłá áni iey znáć było/
27:
Teraz náſzym po mieſcie chodzić bárzo miło.


strona: Hh4v

O Rzymſkich
1:
Atilius Regulus.

2:
T
En ácż ták zacnym będąc gdy był poimány/
3:
Od mężow Kártágińſkich przywiedzyon przed pány/
4:
Zárázem go ná ſlubie do Rzymá poſłáli/
5:
Chcąc áby zań Rzymiánie kilká więźniow dáli.
6:
Wnet ſámemu w Senacie kazáli wotowáć/
7:
On zákazał iednego więźniá zá ſię nie dáć.
8:
Powiádáiąc nikcżemność ſwą y ſtáre látá/
9:
Iż oycżyznę miłuię nie żal mi zeyść s ſwiátá.
10:
Tullus Rzymſki Sufecius Albáńſki pánowie

11:
T
Vllus s Sufeciuſem gdy iuż walcżyć chcieli/
12:
A ieden od drugiego máłą krzywdę mieli/
13:
Sufecius Albáńſkim Tullus Rzymſkim pánem/
14:
Káżdy z nich nád ſwym woyſkiem tákże był hetmánem.
15:
Niechcąc ludzi záwodzić ná to ſie zmowili/
16:
Aby po trzech s ſwoich ſtron ná tho wyſádzili.
17:
Ktorzy ktore przemogą iuż dáć zá wygráne/
18:
Y tymże ſie máią dáć wſzyſcy zá poddáne.
19:
O tychże.

20:
G
Dy cżás przyſzedł vmowy Albanowie mili/
21:
Trzech zacnych á wybornych mężow wyſádzili.
22:
Ci byli Kuráxij/ á záſię Rzymiánie/
23:
Nie podleyſzych tákże trzech też wyſłáli ná nie.
24:
Ci kiedy ſie potkáli/ mężni Kuraxij/
25:
Wnetże dwy zncnych mężow ná plácu zábili.
26:
Ale trzeći nád nimi ták ſie pomśćił tego/
27:
Ze z onych trzech ná ſwiecie nie żywił żadnego.


strona: Ii

1:
¶ Tenże.

2:
G
Dy poznał iż iuż nie mogł álchimią ſproſtáć/
3:
Aby z zyemie ſwey był mogł wielki lud wychwoſtáć/
4:
Vdał ſie ná lekki chleb y Doktorem zoſtał/
5:
Snadź temu iuż kroleſtwu lepiey dwá kroć ſproſtał.
6:
Olimpiadę zacną Philipowę żonę/
7:
W Mácedoniey prętko tám oſzukał onę.
8:
Vkazawſzy iey piękne s kryſztału tablice/
9:
Wywroćił rozum zacny k ſwey myſli ná nice.
10:
Mąż ieden vdátny Trázibulus z Grecyey.

11:
T
En gdy poznał tám rádę w Athenach nieſpráwną/
12:
Ktorzy okázowali ták okrutność iáwną/
13:
Wnet ſpołem ich niemało z miáſtá wybieżawſzy/
14:
Mśćili ſie zá ſtárſzego onego obrawſzy.
15:
Ktoremu Thebanowie ćicho pomoc dáli/
16:
Tám one okrutniki zaraz poimáli/
17:
Ktorych trzydzyeśći było/ wnetże ich pobili/
18:
A tám dobrym porządkiem miáſto opátrzyli.
19:
Grakus Rzymiánin.

20:
N
A Kártáginſkie mury gdy napirwey wſkocżył/
21:
Támże oſobie záraz tákie męſtwo wtocżył.
22:
Bo gdy mężnie á wiele on ſobie pocżynał/
23:
Mężnieyſzego Scipio w ſwoim woyſce nie miał.
24:
Gdy był prze tho poważan záraz zhárdzyał s tego/
25:
Pocżął ná lud wymyſláć wnet coś nietrefnego.
26:
Kazał role powierzáć/ á Rzymiánie mili/
27:
Wnet go z brácią iego tám gárdłá zbáwili.


strona: Iiv

O Rzymſkich
1:
Krezus Krol Lidiyſki.

2:
P
Atrząc ná ſwoie ſkárby ták rozumiał temu/
3:
Zeby żaden ná ſwiecie nie miał zdołáć iemu.
4:
Ale ſzcżęſcie nie vmie nikomu folgowáć/
5:
Ták s pánem iák z nędznikiem bá chce ſie probowáć.
6:
Bo gdy niemáłe troſki on o dzyatki ćirpyał/
7:
Gdy go Cyrus poimał iuż ſie bárzyey wierciał.
8:
Przypomniał ſobie Mędrcá/ á iego náuką/
9:
Rádzibyſmy lecż prożno/ iuż nas w głowę tłuką.
10:
Kránáns Hetman Mácedońſki.

11:
T
En po ſmierći Krolewſkiey bacżąc ſwe nieſzcżęſcie/
12:
Bitwę ſtráćił ſzedł porwał máłe dzyecię w mieſcie/
13:
Synacżká Krolewſkiego/ kazał ſie potykáć/
14:
Chcęcy znowu s ſwym pánem adwerſarze witáć.
15:
Wygrał bitwy/ powiedzyał/ że nie przez moc wáſzę/
16:
Prze niebytność Krolewſką mamy kłopot ná ſie.
17:
Wſzákeſcie przy bytnośći páńſkiey to poználi/
18:
Zechmy wam to zuchwálſtwo ſowicie oddáli.
19:
Kandaules Krol Lidiyſki.

20:
T
En gdy żonę wychwalał przed iednim z wdzięcżnośći/
21:
Y z wroſtu ſubtylnego y z ochędnożnośći/
22:
Nákoniec ią vkazał nágą Gigeſowi/
23:
Acż tho potym nie wyſzło ná dobre Krolowi.
24:
Bo gdy ſie dowiedzyáłá ták ſzkárádey rzecży/
25:
Miáłá to wſzetecżeńſtwo ná pilniuchney piecży.
26:
Roſkazáłá go zábić/ ſciąć głowę we ſpiącżki/
27:
A ſam ábyś mię poiął/ pozbędzyeſz mierzyącżki.


strona: Ii2

1:
Powiát Lwowſki. Cv. - G.
2:
Powiát Hálicki. G2v - H3v.
3:
Powiát Trebowelſki.
4:
H4v. - K3v.
5:
Powiát Zydacżewſki.
6:
K4v. - L3v.
7:
Zyemie Przemyſkiey Pánowie.
8:
L4v. - M.
9:
Przemyſkiey zyemie Pánowie.
10:
Mv. - Q.
11:
Przemyſkiey zyemie. Pánowie.
12:
Qv. - Q2.
13:
Przemyſkiey zyemie.
14:
Q2v.
15:
Powiátu Sánockiego Pánowie.
16:
Q3v. - R3.
17:
Powiátu Sánockiego.
18:
R3v.
19:
Powiátu Chełmſkiego Pánowie.
20:
R4v. - T4.
21:
Pánowie. V4.
22:
Woyewodctwá Podolſkiego Pánowie
23:
V4v. - Cc3.
24:
O Kroloch Polſkich ſpráwy ſwięte y zacne.
25:
Dd - Dd3, Eev. - Ee3.
26:
O Kroloch Polſkich ſpráwy ſwięte y zacne.
27:
Dd3v. - Ee.
28:
O Kroloch Polſkich
29:
Ee3v.
30:
Woiewodowie Wołoſcy.
31:
Ee4v. - Ff.
32:
O rozmáitych Kroloch y ſławnych Hetmániech.
33:
Ff2v. - Gg.
34:
O Rzymſkich y inſzych Krolach á mężoch.
35:
Ggv. - Gg2,
36:
Gg3v. - Gg4.
37:
O Rzymſkich y inſzych Kroloch á mężoch.
38:
Gg2v. - Gg3,
39:
Gg4v. - Hh5.
40:
O Rzymſkich
41:
Hh5v.