[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Broda
rok wydania:   1585strona: 150

150Ianá Kochánowſkiego
1:

2:

3:

4:

5:
grafika
6:
BRODA
7:
IANA KOCHANOWSKIEGO.

8:
grafika
9:
B
Rodá móy rym: Apollo/ choćia niémaſz brody/
10:
Rymu brodźie nie zayźrzy: á byś wiecznie młody
11:
Niechćiał bydź/ godnáby tá brodá twoiéy twarzy:
12:
Rymu záiſté godná/ który proſzę zdárzy.
13:
Wierzęć ia/ że w téy gęſtwie/ zacnych bród niemáło
14:
Będźie ſobie mym rymem chłubę czynić chćiáło:
15:
Mówiąc (będźieli zwłáſczá po temu vrodá)
16:
Iaćiem oná ſławnégo piſorymá brodá.
17:
Ale to w czás odemnie wiédzćie/ że z tą brodą
18:
Zadna śmiertelna brodá nie zrówna vrodą.
19:
Brodá to nie człowiecza: coś ná kozłá więcéy
20:
Poſzłá. Ale do rzeczy przyſtąpmy co pręcéy.
21:
Wizerunk widomégo świátá niewidomy
22:
Ieſt nád przeźroczyſtémi niebieſkimi domy:
Gdźiestrona: 151

Brodá.151
1:
Gdźie formy doſkonáłé wſzytkich rzeczy wiſzą/
2:
Wedle których Bóg ſtworzył tę máchinę inſzą.
3:
Tám od początku wieku tá brodá mieſzkáłá/
4:
Y kſztałt ná wſzytki brody potomné wydáłá.
5:
Raz ták v gęby wiſząc/ iáko wáłkownicá:
6:
Drugi raz przykroiona/ iáko prochownicá.
7:
Dźiś nożycóm podobná: iutro końſkiéy kośie:
8:
Czáſem ták rzadka/ żeby mógł liczyć po włośie/
9:
Iáko kędy grad przéydźie: czáſem wygolona
10:
W koło gęby/ á z brzegów w cérkiel náſtrzępiona.
11:
Ták odmienna/ ták mnożna między wieczyſtémi
12:
Wiśiáłá ná powietrzu ſny Platonowémi.
13:
O brodo ſtárożytna/ nie obięté brzemię:
14:
Iákoś z niebá zlećiáłá ná tę niſką źiemię?
15:
Y w niebie naydźie zazdrość/ naydźie gniéw/ y zwádę.
16:
Brodá do Wąſá/ ſwégo ſąśiádá/ té wádę
17:
Náydowáłá/ że przed nią wysſzé mieyſce bierze:
18:
A co gorzéy/ kiedy piie/ ón ſye w czáſzy pierze:
19:
A onéy ſye niebodze więcéy nie doſtánie/
20:
Ieno co z wąſá ná nię mokrégo vkánie.
21:
Z tąd waśń poſzłá/ y ſwary: z tąd ſkárgi/ y zwody/
22:
Ze wąs nigdy nie mógł mieć przyiaćielá z brody/
23:
By ſye był iéy y moſtem kładł. Boiąc ſye tedy/
24:
Aby go w czym z téy waśni nie podeſzłá kiedy/
25:
Vmyślił ią vprzédźić. A długo myśliwſzy/
26:
Ten mu ſye fortél ze wſzech zdał naoſobliwſzy.
27:
Ieſt ná niebie (kto świádóm) bárwiérz: był przed láty
28:
Podczáſzym v Iowiſzá: teraz więc koſmáty
29:
Iuż nie wino/ ále ług cádźi ku potrzebie
30:
Nie tylko Iowiſzowéy/ ále co ich w niebie:
31:
Wódnikiem go tám zowią/ że mieſzka przy wodźie.
32:
Ten iáko inſzym Bogóm/ ták ſłużył y brodźie.
Co śrzo=strona: 152

152Ianá Kochánowſkiego
1:
Co śrzodá/ co ſobotá z ługiem przychadzáiąc/
2:
A wiéchę nákurzoną z brudu wymywáiąc.
3:
Tego ſobie wąs obrał/ którému obiáwił
4:
Myśli ſwoie: á témi ſłowy k niemu práwił.
5:
O Bárwiérzu niebieſki/ Wodoléycá ſławny:
6:
Tobie nie ieſt táiemny móy z brodą ſwar dawny.
7:
Teraz do tego przyſzło/ że álbo iéy w niebie
8:
Albo mnie bydź: co wprawdźie w ręku ieſt v ćiebie.
9:
Bo iáko błotné żáby boćianá ſie boią:
10:
Iáko ſczurkowie kotá/ ták przed brzytwą twoią
11:
Wſzytki włoſy drżeć muſzą. Okaż moc ſwéy broni/
12:
A przyiaćielá ſwégo rátuy we złéy toni:
13:
Pewien wdźięcznégo ſercá póki wąſá w niebie/
14:
Tylko mi chćiéy dopomoc w dźiśieyſzéy potrzebie.
15:
Tuſzę pómniſz/ iákom ia w twéy piérwſzéy młodośći
16:
Twarzy twoiéy folgował: ábyś był miłośći
17:
Co nadłużéy mógł záżyć: A tá wſzetecznicá
18:
Ná ten czás rumiánégo vſzánowáć licá
19:
Twoiégo nie vmiáłá: ále ſie rzućiłá
20:
Przed czáſem ná twarz twoię: czym ćię ohydźiłá
21:
Iowiſzowi/ żeś muśiał vſtąpić z łóżnice:
22:
Ty wiéſz/ iákiéyieś vżył ná ten czás teſknice.
23:
Teraz maſz czás zárázem y chęć życzliwému/
24:
Y nieprzyiaćielowi niechęć oddáć ſwému.
25:
W czym oboygu kto czułym nie ieſt/ z káżdéy ſtrony
26:
Krzywdźie podlégł: v obcych/ y v ſwych wzgárdzony.
27:
Tu wąs przeſtał/ á Wodnik ták mu odpowiedźiał/
28:
Owa y tyś ſie przed tą pánią nie wyśiedźiał/
29:
Wąśie/ dobry móy druhu: ále bądź ćierpliwy/
30:
A niech nigdy v ćiebie nie będę prawdźiwy/
31:
Ieſli ná brodźie tákiéy nie wypráwię ſztuki/
32:
Ze ná wieki ponieśie pámięć moiéy ruki.
Niestrona: 153

Márſzáłek.153.
1:
Nie brzytwą ći ia ná nię póydę/ nie żelázem:
2:
Mam coś oſobliwſzégo/ co ták lekkim rázem
3:
Brodę z mieyſcá wyſádźi/ że ani poczuie/
4:
Aż kiedy ſye iuż z niebá zlećieć nágotuie.
5:
W ten czás więc wárá wąſá: bo niſkąd ták ſnádnie/
6:
Iáko z złégo ſąśiádá ſzkodá nie przypádnie.
-1:
grafika