[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan z Szamotuł (Paterek)
tytuł:   Kazanie o poczęciu Maryjej Panny czystej
rok wydania:   1525strona: 1

1:
O począczyu MARYEY PANNY czyſthey
2:
Tho ſlouo zakladam wſzythka czudna yeſteſz przyaczyolko
3:
moya a zmaza nyeyeſth w thobye A wthych ſlovyech ſlovyech throyaka
4:
chwala panny maryey ſyą vyſlavya gdzye novy wſzytka czvdna
5:
yeſtheſz/ bo kozda czvdnoſzcz duſze rozvmney pochodzy od
6:
boga ſ pelnoſzczy laſky A gdyſz ona byla pelna laſky byla naczudnyeyſcha/
7:
a to yſch nyetelko od ynſzych grzechow ale theſz y od
8:
pyorvorodnego byla oczyſzczyona [przetho byla czvdna] Wthora chwala ſyą vkazvye they
9:
panny gdy movy przyaczyolka moya bo ona od vyekow byla mathką
10:
bozą przeſzrza [na przethoſz byla przyaczolką] na Thrzeczya chwala ſyą vypyſvye gdzye mouy a
11:
zmaza nyeyeſth wtobye dla vyelkyey chądogoſzczy o kthorey
12:
pyſacz będą A tv pyerwe pythanye


strona: 1v

czynyą Czemu ſzwyączą
1:
ſzwyąto maryey panny/ othpovyedam yſch dla ludzy proſtych kthorzy
2:
mnymayą yzby Anna ſzwyątha przeſz poczalovanye ſzwyątego Joachyma
3:
począla czo nye yeſth prawda ktore ſzwyąto mamy
4:
ſzwyączycz dla czwyorakyey rzeczy Naprzoth dlya
5:
chwaly kryſtuſa mylego bo tak movy S. Jeronym O wnyebo vzyączyv
6:
panny maryey yſch czokolwy ſyą chwaly dzyeye pannye
7:
myryey od naſz nyemamy vąthpycz yſch to wſzytko ſyą dzyeye
8:
kv chwale bozey A.S. Byernath tak movy O ſcząſna marya ktho
9:
czyebye myluye boga czczy kto tobye sluzy boga chlodzy ktho
10:
thwego ymyenya wzyua krom vąthpyenya wzyua krom vąthpyenya wſzytko othrzymawa
11:
Wthore [ſzwyączycz mamy] dla myloſzczy panny(e) maryey bo tak pyſche S. Anſelmus
12:
Nyeuydzy ſyą bycz then prawdzyuy myloſnyk maryey panny
13:
ktory yey czyſtego począczyu ſzwyąta czczycz a ſzwyączycz nye
14:
choze


strona: 2

Thrzeczye [to ſzwyąto ſzwyączycz mamy] dla vyele uzythkow naprzot yſch yako napyſano
1:
Ecle. XII: Zabyezy tomu Marya ſludze ſwemu wthen dzyen
2:
począczya yako matka poczyeſzna y podvyſſzy yego myedzy yego blyſſzmy
3:
gdzye mouy Anſelmus ten dzyw yſz czaſu krola karoluſa
4:
przykazala byla/ Marya panna bratu krola vągyerſkyego yzby
5:
ſzwyącyl ſzwyąto począczya/ panny maryey a zatho yego potym
6:
vczynylapotryarchą Wthora [mamy ſzwyaczycz tąn dzen yey/ m/ począczą] dla obrony bo takye ludzye vybavya [panna]
7:
marya od ſkod rozmaytych a od ganyby ſzwyeczkyey yakoſz
8:
pouyeda S. Anselmus kto yeſt byſkupem albo opatem albo ktorym
9:
na czaſ przelozonym roſpamyąthauay cżąſto ſzwyąte panny
10:
maryey yey począczya a ſwym poddanym przykazuny ye ſzuyączycz
11:
tedy gdy yą wſzyſthkym ſerczem mylouacz będzyeſz przeſz
12:
ſromothnego ſlczenya wſwey czczy oſtanyeſch czo ſyą ukazalo
13:
bycz prawdą gdy zanglyey opath pomorzu od krolya


strona: 2v

swego yechal
1:
tam yuſz utonącz myal do panny naboznye uolal/ tam ſyą yako
2:
byſkup czlouyek ubrany ukazal rzekącz vyecz yſz czy myą marya
3:
panna kthobye poſlala/ ſzluby a obyeczuy na kozdy rok ſzwyączycz
4:
ſthymy poddanymy Szwyąto począczya maryey a kaſz ye
5:
ſlouem bozym ſzwyączycz zyw oſtanyeſch czo gdy obeczal krom
6:
ſzkody zoſthal Thrzeczye [ten dzeny maſz ſzwyączycz] dlya wlanya oſoblyuey laſzky bozey
7:
bo tak mouy S. Byer: Sąd czego pelny nalany gdy bądzye
8:
ruſzen czo nad pelnoſcz ma to uyleua tak marya panna laſky
9:
bozey pelna gdy byua proſzbamy ruſzana laſką na naſz ſtey pelnoſczy
10:
uyleua
11:
Czwarthe [tan dzen ſzwyaczmy] dla w nyobye uyelkyey odplaty bo pyſano Ecle:
12:
XIII od myeſyącza znamyą yeſt dnya ſzwyątego a marya yeſth
13:
myeſyącz od teyze przeto yeſt znamyą dnya uyeczney chwaly


strona: 3

kczemu naſz upomyna anſelmus [rzekącz]
1:
my braczya myla y ſyoſtry
2:
yeſly brzegu zbauyenya uyecznego doycz chczemy bozey matky
3:
maryey ſthworzenye a począczye [dzeny] chwalmy aby od yey ſyna vyeczne
4:
dary wzyącz byſmy mogly
5:
Ostatecznye mamy yey począczye ſzwyączycz dla
6:
odpuſthow bo od papyeza Sixtuſa ty odpuſty temu ſzwyątu ſą dany
7:
ktore ſą naboze czyalo a zebranye ſzwyąte koſzczyola ſzwyątego
8:
ktore bylo wbazylyey to dalo wſzytkym vyernye ſpouedayączym
9:
a pokutuyączym tego dnya na mſzy ſtho dny/ odpuſtu bądączym
10:
dal od pyeruego nyeſporu [y] yuthrznye t od wtorego nyeſzporu
11:
teſz ſto day a od kazanya y od ſamego ſzwyąta ſto y pyącz
12:
dzyesyąt dny/ A przeto yą z wyąthſzym nabozenſthwem dla tych pozythkow
13:
yey tho [myloſzczy] ſzwyąto ſzwyączycz mamy wczyſtoſcy [ſzerſzy ſzvmnena naſzego]


strona: 3v

1:
Juſch przy (pu) ſtąpuyącz ku yey nyevynnemu począczyu
2:
chczą pytacz yeſly bog mogl zachouacz thą panną od grzechu pyeruorodnego
3:
acz ſyą narodzyla podluk rodzonya przyrodzonego/ odpouyedam
4:
yſz mogl bo w bodze duoya yeſt mocz/ yedna roſzwyązanya
5:
a druga rządna/ Moczą roſzwyązanya wſzytko moze czo yeſt podobno
6:
czemu ſyą nycz nyeprzeczyuya yzby nyebylo albo nycz nye-
7:
moglo Moczą rządną thaſch yeſth ſpyerwą ktorą wſzystko moze bog
8:
vczynycz czemu ſya nyeprzeczyuya boſka uſtaua a obą mog
9:
bog panną thą mathką naſzą od grzechu zachouacz [mogl yako pan]
10:
Czego douodzą troyakym pyſmem ſzwyątym pyerwey praw
11:
duchownych y czeſarſkym wtore a ſzalonem phylozofow [em] trzeczye
12:
Naprzoth pyſmom ſzwyątym bo thak rzek iob wthrze..naſtym
13:
polozenyv kto moze (z nye)czyſtego uczynycz czyſthe
14:
a za nye ty ſam [boſ..] ktory yeſteſz A przeto ſam bog maryą panną
15:
początą (z nye) czyſtego


strona: 4

począczya mogl vczynycz Ihaſz douodzą
1:
tego yſz gdy kto może vyelkye rzeczy [czynycz] moze m nyeyſze
2:
ale bog ſthworzyl ſzwyath z nyſzczego anyoly czyſte wſamey uoly
3:
bądące a ſz maley koſzczy yeuą yadamouey uyelką uczynyl
4:
krom pomoczy rychlo y krom grzechu crystuſa doſkonalego w zyuoczye
5:
panny matyey: [bog] poſtauyl
6:
[a] chczyal yſz cryſtus ſyą narodzyl
7:
w czyele [wſzakoſz procz grzechv] dotknyonym [y] ſzmyertelnym ſpanny beſz boleſzczy/
8:
czyalo ſwe uyelkye poth malą ſzwyątoſzczyą zamknąl/
9:
duſchą lazarza z othchlany ku zyuotu vyſzwal
10:
Vthore tego douodzą ſpraua yſz ktho prauo uſtauya nye yeſt
11:
pothtym prauem bo mouy Szwyąty Auguſtyn yſz zadna
12:
kſzyązą nye yeſt ſlugą praua ſwego yzby yemu byl poddan y
13:
owszem moze prauo [v] lzycz [y] ſznyego kogo chcze vyyącz/ tak y
14:
bog acz ... ſſwego gnyeuu narodnayczlouyeczy byl uſtauyl
15:
ſtego maryą panną ſluſznye yako matkę ſwą przyſzlą mogl vyyącz/ y [wyal] bo y obrzezanye ktore byl przykazal


strona: 4v

wstary, zakonye
1:
wnouym [ſzakonye] zlamal tak y ynſzych vyele rzeczy.
2:
Trzeczye douodzą tego przeſz phylozophy ktorzy mouyą yſz
3:
czo moze mocz nyſſza to moze y vyſſza ale natura rozą ſzczyrnya
4:
rodzy [a] ſlonczr rzeczy ſmrodlyue grzeye a odnych ſmrodu [wſzą]
5:
nyebyerze/ czoſz bog tego ſtworzyczyel mogl/ przeto maryą panną
6:
począthą zrodzyczow podluk natury grzeſznych grzechem pyerworod
7:
nym aby [y czalo] nyebyla zmazana zrodzayu przyrodzonego
8:
(od tego zachouacz)
9:
Wtore pytanye
10:
Wthore pytham yeſly to na boga ſluſzalo odpouyedam yſz
11:
tak ſtroyakyego uyuodu Naprzod s ſzwyątago pyſma bo ſluſzno
12:
yeſt yzby nykth nyeuyodl na cryſtuſa ſyna bozego cz by yego
13:
ſromoczylo gdyſz on yeſt yaſnoſcz ſzwyatloſzczy ſzwyerczyadlo
14:
bez zmazy a vyobrazenye dobroczy y mądroſzczy bozey/ przeto kto
15:
by mouyl yſzby panna marya byla począta wpyervorodnym
16:
grzechu byla by ſromota yezuſouy gdy by ponyektory czaſz yego
17:
matka byla


strona: 5

w grzechu a tako wmoczy zlego ducha [by byla czoſz to bycz nyemoglo] czeſarſkyego
1:
Kthory uyvod yeſth ſ pyſma praua gdzye mouy
2:
okruthny tho yeſth ſyn vydzącz yzby matka yego myala wpaſzcz
3:
wſkodą yey nyeprzyaczyela tego by dopuſzczyl y owszem yeſth to
4:
przeczyw zakonu bozemu Exodi dwudzyeſtego XX polczenya
5:
czczy matką thwą y przecyw zakonouy przyrodzonemu yako mouy
6:
Ariſtoteles yſz naſzym rodzyczom rowną rzeczą ych ſluzby nyemozymy
7:
oddacz przeto ſluſzalo yezuſouy yey ſyneuy ktorą ſobye
8:
byl prze- [eſzral] od uyeky y za matką/ obral/ by yą byl [y] od grzechu za-
9:
choual Trzeczy uyuod.
10:
Trzeczy uyuod yeſth ſphylozophey gdyſz krol ſlugą czczy/
11:
tedy vyączey ma czczycz mathką bo to podobnyoyſza [yeſt rzecz] a (gdyſz)
12:
tedy ſluſzalo yzby bog adama [y] yovą anyoly sthworzyl napoczątku
13:
krom grzechu krom meczy zlego ducha [o] vyączey ſluſzalo nan
14:
by to teze uczynyl osobnym dzyuom mathcze ſwey ktora myala bycz
15:
ſzwyąthſza


strona: 5v

nyſz wszytczy ludzye a vyſſza nyſz wſzythczy
1:
anyely nad ktore yeſth przevyſſzona
2:
Trzeczye pytanye ktorym obyczayem tho bycz moglo
3:
a yako yą [bog] zachoual gdyſz wprawdzye grzech pyeruorodny tak
4:
ſyą vypyſuye yſz yeſt ſtradanye pyeruorodney ſprauyedliuaſzczy
5:
ktorą ſthworzenye nasz bycz poſluſzno myalo/ naſze ſmyſly rozumouy
6:
rozum pamyącz uola duſzy/ duſſa naſza ſamemu mylemu bogu/
7:
wpyerwſzych rodzyczach naſzych ſtraconey [laſzky] dla przeſtąpyenya
8:
przykazanya bozego przeſz yadama y eua/ ktore ſtradanye tey
9:
ſprauyedlyuoſzczy od adama przyſzlo na wſzytky podluk przyrodzenya
10:
rodzącze ſyą zbozego oſądzenya a ſkazanya/ obuyązuyącz
11:
na mąką ſkody uylkyey y nauyeczne mąky ſtego ſtadanya tey ſprauyedlyuoſzczy przychodzącze
12:
Thak nato otpouyedam yſz
13:
laſka boza komu yą da myly bog rowna ſyą pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy
14:
gdy yą [czlowek ot boga] (bog) przyymuya y owſzem przeuyſſza bo
15:
gdy duſſza yeſth wlaſcze


strona: 6

bozey grzechu nyema aczkoluye przetho
1:
kazdy ſyn adamow pouynyen yeſt myecz pyerworodną ſpravyedlyuoſzcz
2:
a dla przeſthąpu adamouego yey nyema/ przeſto kozdy
3:
ma ſkąd przyymuye na(ſz) ſą grzech pyeruorodny/ Awſzakoſz gdy
4:
by komu przy yego ſthworzenyu duſze dano laſką tedy taky acz
5:
by ſtradal pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy/ a wſzakoſz yuſz by
6:
nyey nyebyl pouynyen/ bo zaſluga ynſzego ktora yego uprzedzyala
7:
przod grzechem/ ta yego uymauya y owſzem przychodzy takyemu
8:
taka laſka ktora ſyą rowna tey pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy/
9:
dla przyyemnoſzczy yſz thak przyemny bogu ſtą laſką/ yako by byl
10:
nalezyon urodzony albo ſthworzony wypyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy
11:
przeto yuſz tak mouyą acz panna marya zobyczaya swego
12:
narodzenya począla ſyą przeſz złączenye mąza ſzoną a dla
13:
przi1tąpu adamouego myala nyektorą podobnoſzcz ſkąd by byla na
14:
ſyą grzech pyoruorodny przyyącz myala/ a wſzakoſch


strona: 6v

dla zaſlugy
1:
cryſtuſa yey mylego ſyna ktory ſznyey narodzywſzy ſyą myal
2:
u boga oczcza zaſluzycz mąką ſwą y ſzwyątoſzcz krzſtu oſtauycz na
3:
omyecze togo grzechu/
4:
yey duſſa laſką taką wſzyąla y myala napocżątku
5:
yey ſtworzenya ktorą byla od tego grzechu zachovana/
6:
bo to mogl bog yſz gdy duſza yey ſtworzona byla tedy yey laſka
7:
taka byla wlana ktora byua na krzczyc dana (acz toſz pyeruorodney
8:
ſprauyedlyuoſzczy nyomyala ale laſka rowna byla) dáná/
9:
Ale by rzek [kto] / a wſzako bylo czyalo [maryey] (yey) zarazone
10:
a tako y duſſa gdy wnye wlana otpouyedam yſz by teſz ono
11:
czyalo nyebylo laſką ducha ſzwyątego omyte przed wlanym duſche
12:
a wſzakoſcz ono zarazonye nyebylo przyczyną potrzebną yzby byla
13:
y duſſa zmazana bo vydzymy yſz pokrczye oſtaye zmazanye
14:
czyala to yest ona nyeponalnoſzcz yego ku duſzy a wſzako duſza
15:
czyſta yeſt ale pepyey meuyą yſz yey czyalo ſzwyąte przed wlanyem duſch
16:
było moczą ducha ſzwyątego oczyſzczyono [ot wekow] poſzwyączono y omyto yſz byla godna przyyącz


strona: 7

ſwą oną duſzą
1:
ſzwyątą Amen
2:
Jvſz vyuodzycz chczą dwoymnaſzczye wyuodem yſz
3:
panna przeſz grzechu pyeruorodnego yeſt pocżąta Naprzod pyeruy
4:
uywod ſpyſma zakonu moyzeſzouego bo napyſano geneſis
5:
troyakyego [treczyego] polozenya ta panna marya zatrze glouą twoyą
6:
O vązu dyable by tedy marya byla wgrzechu pyeruorodnym yuſz tedy od uąza ona bylaby zwyczyązona
7:
yakoſz by przeto byla ſtarla
8:
glouą yego gdy by byla przeſz grzech pyeruorodny dlawyowa a thak y zwyczyązona bo mouy origeneſz doctor yſz marya
9:
any radą uąza byla zdradzona any yego yadouytem zarazonym byla
10:
naruſzona/ teſz napyſano Exodi XXV duudzyeſtego y pyervego
11:
capitul yſz bog przykazuye czczycz matką y oczcza Theſz
12:
przykazal Exodi duudzyeſtego tego y pyątego polozenya ſprawczye
13:
archą z drzeua nyeprochnyeyączego czoſyą rozumye o pannye
14:
maryey przeſz grzech(u) [nyeporuſzona]
15:
Vthory vyuod yeſth proroczky bo iob tak rzekl ieo (...)
16:
wtrzeczyym polozenyu vyechay zagynye dzyen w ktory yeſtem


strona: 7v

1:
narodzon y nocz ktorey rzeczono yeſt począl ſyą czlouyek
2:
nyechay ſyą zaczmą gwyazdy zaczmyenym yey nyechay doczeka
3:
ſzwyatloſzczy a nyeogląda yey any wſchodu wſchodzączey (rzeczy)
4:
zorzy czo lira doctor vyklada yſz to iob mouyl o pyeruorodnym
5:
grzechu gdy mouy nyechay ſyą zaczmą gwyazdy to yeſt ſzwyączy
6:
yego nyech doczeka ſzwyatloſzczy a tego nyeuſrzy bo criſtus ſzwyatloſcz
7:
począl ſyą nad przyrodzenye w pannye [maryey] przeſz pyeruorodnego
8:
grzechu [początey] daley mouy any wſchodu wſchodzączey zorze to
9:
yeſth począczya maryey panny bo acz ynſzym obyczayem nyſz cryſtus
10:
theſch panna marya poczęta yeſt bez zmazy grzechu przyuodzą
11:
taſz ono vydzenye proroka Ezechyela gdy vydzyal
12:
ulyczką ktora byla zawzdy zamknyona a nygdy nyeothwartha
13:
czo ſyą o pannye rozumye maryey yſz nigdy w nyą grzech nyewſzedl
14:
dauid theſz rzekl Nadom twoy panye zalezy ſzwyątoſzcz
15:
A przeto ſyą począcz myala [panna marya]


strona: 8

przeſ grzechu Salomon movy
1:
prouerbiorum wosmem polozenyu w perſonye panny maryey
2:
yeſzcze nyebyly gląbokoſzczy a yam yuſz byla począta gdzye
3:
mouy Alexander doctor nygdy nyoſkarany wſzytczy nabozny ku
4:
pannye maryey/ to pyſmo tak mayą vykladacz yſz yeſcze nyebyly
5:
gląbokoſzczy grzechu pyeruorodnego bo gląbokoſzcz yeſt czyemna
6:
dla ſzwyatloſzczy ktorey tam nyemaſz yeſt rzecz gruba dla ſzkoły
7:
uye czney yeſt ſzkarada przeto yſz to yeſt ſzle w grzechu krom
8:
yego yeſt maryą początha yeſzcze ot wekow
9:
Trzeczy uyuod yeſth pyſma nouego zakonu bo tak rzek
10:
anyol do maryey zdrouaſz marya laſky pelna pan ſtobą blogoſlauyonaſz
11:
myedzy nyeuyaſtamy gdzye ukazuye yſz yeſt przeſz
12:
grzechu pyeruorodnego wtore rzek yey laſky pelna ale tho yeſt
13:
pelno gdzye myeſzcza proznego nye A przsetho y przypoczączye byla laſky pelna
14:
yz byla bez grzechu/ Thrzeczye rzek pan stobą Gdy byla przeto nanaymnyeyſzy czaſz wgrzechu pod moczą by
15:
byla zlego ducha a tako


strona: 8v

by bog nyebyl ſnyą Czwarthe rzekl
1:
blogoſlauyona myedzy nyeuyaſtamy yſz od uyeku byla matką
2:
yego uybrana a thako przeklącz.. byla poddana
3:
Czwarty vyuod yeſth koſzczyelny kthory koſzczyol
4:
blądzycz nyemoze bo od ducha ſzwyątego nawſzytkyey prawdzye
5:
buya rządzon Ale koſzczyol opannye maryey ſzpyeua ſcząſnaſz
6:
yeſt ſzwyąta dzyeuyczo marya a kazdey chwaly doſtoyna a to yeſth
7:
chwala nauyſſza gdy yą uyznauamy bez grzechu pyeruorodnego
8:
Theſz koſzczyel ſzpyeua ſzwyąthe a nyepokalone dzyeuyczthwo
9:
ktorymy czyą chwalamy mam chwalycz bo ktorego nyeba noſycz
10:
nyemogly wtym zyuoczye yegoſz zamknąla a dla tego then oſobny
11:
przyuyley myecz ſobye thym zaſluzyla yſz ſpokorą poſelſthwo anyelſzkye
12:
przyyąwſzy ſyna bozego omytha [ot wekv y] począta [przeſz grzechv]
13:
Pyąthy uyuod spraua duchownego yſch kto ma ſwe oſobne
14:
prauo od poſpolytego


strona: 9

yeſt vyyąth ale marya panna od
1:
początku ſwego wboſthwye przoſrzonya oſobnym przyuylo
2:
byla obdarouana bo matką bozą byla przeſzrzana a tako wpoſpolyto
3:
prauo grzechu pyeruorodnego wpaſzcz nyemogla y owſzem yſz
4:
w poſpolytym preauye nyebyla to ſyą ukazuye yſz acz yeſt
5:
nysuyeſzczyego poglouya wzdy rzecznyczky...byc moze y yeſt
6:
zawzdy naſzą czo nyeuyaſtham othyąto dla ſromye ſzlyoſzczy
7:
poglouya
8:
Soſty vyuod yeſt praua myeſzczkyego y czeſarſkyego yſz
9:
krzyązą ktore rozmnaza ſwe panſthwo vyyąto yeſth ſpraw
10:
poſpotytych/ tym obyczayem marya rozmnazayącza kroleſthwo
11:
nyebyeſkye [wyata ſzpoſzpolytego prawa.]
12:
Syodmy vyuod yeſth pyſma phylozophow bo to czo ſyą od
13:
kogo vrodzy ſprzyrodzenya ma myloſzcz ktemu od kogo ſyą rodzy
14:
ktorą myloſzczą ząda dobrego themu kogo mylvye Crystus pan od
15:
panny narodzony od uyekow mathcze ſwey przeſrzaney ządal
16:
kozdego dobrego wſzelkyey


strona: 9v

laſky a tako y they yzby byla
1:
bez pyerurodnego grzechu początha Theſz ſynovye myluyą
2:
rodzycze ſwe yako thy od ktory m[to] mayą nyeczo wſobye vyączey
3:
nyſz wſzytky ſlugy ale criſtus ſlugy ſwe anyoly adama yeua
4:
tak umyloual yſz ye wnyeuynnoſzczy a wczyſtoſzczy ſthworzyl[o]
5:
daleko uyączy mathcze ſwey przeſzrzaney tego dobrego ządal [y dal]
6:
yzby byla bez pyerurodnego początha grzechu
7:
Oſmy vyuod yeſt pyſma ſkladaczow gdzye pyſſe Sedulius
8:
yako ſczyernya chądoga roza powſtaye oſtrego tak ſpokolenya
9:
yeuvnego ſzwyątha poſla marya nycz przeto nyenaruſſa poczeſnoſzczy
10:
maryey acz z yeuy vyſzla bo [marya] dzyedzyczką wnyebye
11:
oſtala yſz ſyą bez grzechu począla Alanus tak mouy ta yeſth
12:
gwyazda morſka droga zyuota vlyczka zbauyenya nyeuydzącza
13:
o oſz [t] troſzczy czyernya/ kwythnącza roza
14:
y grzechu nyemayącza
15:
Dzyevyąty vyuod yeſt ſpyſma machometa bo on
16:
nyeczyſty machometh w ſwych


strona: 10

kſyągach ktore przeſzwal alchoran
1:
kthore vturkow ſą yako Ewanyelya tak mouy yako ſzwyatczy
2:
lira doctor yſz nye yeſt myedzy ſyny adamouymy czlouyek ktorego
3:
by nyedotknąl ſzathan/ a przeto gdy ſyą rodzy czlouyek krzyczącz
4:
placze na yedno dotknyenye/ krom [ſzamey] maryey panny a ſyna
5:
yey yezuſa [ktorych nyedotknal grzech]
6:
Dzyeſyąty vyuod yeſth pyſma doctorowſkyego myedzy
7:
ktorymy yeſth Anſelmus rzekącz ſluſzalo to na boga yz by ta
8:
dzyeuyc za marya thaką (ſwylzyla) ſzwyeczyla czyſtoſzczyą
9:
nad ktorą pod bogyem nyemogla by vyąthſcha bycz rozvmyana/ czo
10:
by wprawdzye nyebylo by wgrzechu byla początha
11:
Vthory doctor yeſt ſzwyąty Ambroſy gdze m...
12:
yſch ta yeſt roſczka wktorey any vązel pyeruorodnego grzechu any
13:
ſkora powſzednyego grzechu byla a nadrugyem myeſczu mouy
14:
czo yeſth ſzlachethnyeyſzego nath mathką bozą czo yaſznyeyſzego
15:
nad nyą/ panna byla nyetelko na czyele ale teſz y na duſzy
16:
wſwym umyſzle/ A przeto duſza maryey


strona: 10v

nyebyla od upadu
1:
podnyeſyona ale od upadu zachouana/ bo by na duſſy panna
2:
nyebyla a to [ieſt libi]yſthlyuſz przeſz grzech byla naruſſona
3:
a ſkazana
4:
Thrzeczy doctor Szwyąty Auguſtyn mouy o maryey pannye
5:
dla czczy pana boga zadney owſzeky pana boga zadney owſzeky gdy ogrzechach mouyą
6:
nyechczą czynycz pamyątky thenze [doktor] mouy przeczyw
7:
kaczerzouy [ſtrony p. Jeſuſza] manycheuſſouy/ gdy byla mogla zmazana bycz
8:
o manycheuſſu moya matka gdym yą uczynycz mogl/ tedy y ya
9:
gdym ſyą ſnyey narodzyl yestem zmazan czo nyeyeſt [podobno]
10:
(mouy w perſonye) cryſtuſouey/ tenze mouy [doktor] o bozym narodzenyu/
11:
marya wſzelkyey ſzwyątoſzczy y laſky wzyuoczye [matky] yeſcze bądącz
12:
yeſth napelnyona aby znaczyſthſzy matky naczyſtſzy narodzyl
13:
by ſyą (ma) ſyn/ matka criſtuſoua vybrana bo yako wnyebye cryſtus
14:
myal oczcza nyeſzmyertelnego/ tak y nazyemy myal matką
15:
kozdego naruſchenya nyemayączą
16:
Czwarthy doctor ſzwyąty Jeronym mouy wmaryą
17:
wſzythka zupelnoſzcz
18:
przyſzla laſky ktora byla w kryſtvſye ale criſtvs
19:
byl krom pyeruorodnego grzechu a przeto y maryey ta przyſzla
20:
laska [y dana ot boga]
21:
Pyąty doctor Rychardus mouy nyeſluſzalo aby czyalo
22:
maryey ktorym obyczayem bylo vynne grzechu bo nyeſluſza na
23:
boſką mądroſzcz aby tą ktorą kv ſzwyąthoſzczy a ku ſzwyatloſzczy [ot wyekow]
24:
przeſzrzal/ czyemnoſczy gruboſzczyą aby yą byl dopuſzczyl
25:
ogarnącz [to nyeſzlvſzalo] a theſz nyobyl by byl ſynem wdzyącznym ktoryſz
26:
roſkazawſzy matką czczycz ſam by yą mogącz oczyſzczycz
27:
zeſromoczyl grzechem [to byſzą nyogodzylo]
28:
Soſthy Szwyąty Byernath nabozny [mowy] czyalo mouyą
29:
panny maryey zyadama wzyątho makul adamouego grzechu na
30:
ſyą nyeprzyyąlo [ale w czyſtoſzczy oſtalo]
31:
Syodmy Cyryllus patryarcha [(y)] alexandri [de aleſz] yey [tąn] mouy
32:
po ſynu bozym ſwouolna by rzecz byla klaſzcz wmaryey panuye z- [maſzą] mazą
33:
nyektorą alb o grzech
34:
Oſmy hyldofonſus arczybyſkup ktoremu ſyą vkazauala
35:
cząſto panna marya y dala yemu zrayu komzą y odzyenye kaplanſkye


strona: 11v

1:
tak mouy Sromaczyl by ten maryą y yoy ſyna ktory by mouyl
2:
yzbyla począta wgrzechu/ gdzyeſz toſz kſyąſzky o yey począczyu
3:
napiſal ktorych kyedy dokonal panna ye othworzyla
4:
a ſnych yemu podzyąkouala
5:
Dzyovyąty doctor Alexander deales ktory yſz przeczyw
6:
ycy począczu czyſthemu kazal roznyemokſzy ſyą zamarthwe tego
7:
dnya/ oſtal potym othrzeſzwyawſzy ſzlubyl kſyąſzky o yey czyſtym
8:
począczu ſlozyl gdzye douodzy [l] yſz bez grzechu początha
9:
a odwolaua [l] czo byl przod tym kazal A przeto kyedy umrzecz
10:
myal tak zauolal wſzytka czudna yeſz przyacyolko moya a zadna
11:
zmaza (na) any pyeruorodnego any powſzednyego grzechu wtobye
12:
nyeyeſth
13:
Dzyeſyąty [doctor] Johannes Szkoth ktory wparyzu zada m
14:
wſzytkym doctorom pythanye/ yeſzly panna w grzechu początha
15:
albo nye gdzye wſzytkych doctorow argumenta pamyątayącz
16:
yeden raſz ſlyſzany roſzwyązal


strona: 12

y zamknąl yſz panna marya beſz
1:
grzechu począta ktorego yuſz ſyą kozda nauka trzyma y tak yako
2:
on vyznaua y naſza nauka krakowſka [werzy wecznye yſz przeſz grzechv początha]
3:
Jedennaſty Szwyąty domynyk mouy Jako pyeruy
4:
czlouyek adam byl ſzyemye [ſtworzon] yako ſpanny uczynyon nyemayączy
5:
yeſcze ſlorzeczenya/ tak ſluſzal wtorym adamye [p. kryſtvſze] yſz ſyą
6:
ſ panny narodzycz myal krom przeklączya grzechu [pyerworotnego]
7:
Dwanaſty Szwyąty Thomaſz [doctor] kthory acz narozmaytych
8:
myeſczach yey począczyn przeczyuyal [ſzą] / a wszako tho za ſyą
9:
oduolal y mouy [l] yſz moze bycz nalezyenye wrzeczach ſthworzonych
10:
nad czo myedzy ſthworzenym nycz czyſzego nycz nyemoze bycz
11:
nalezyono a to yeſt marya panna bo yey czyſtoſzcz pod zmazą
12:
grzechu nyebyla [nygdy]
13:
Jedennaſny vyuod yeſth ſpyſma [ſzwatego] gdzye tak vyiodzą
14:
yſz marya yeſt ſzroduyącza myedzy bogyom a czlovyekyem
15:
a kazdy ſzrodek ma ſyą zrownacz


strona: 12v

S ſthronamy a tako yſz ſyą
1:
podluk przyrodzenya narodzyla zrownala ſyą czlouyekouy a yſz
2:
yeſth bez grzechu początha zrownala ſyą cryſtuſouy yey ſynouy ktory yeſt
3:
bog y czlouyek/ Szwyątha Brigida odpouyedz oth
4:
panny wzyąla yſz bez grzechu początha
5:
Dwanaſty A ostathny vyuod yeſth zdzywnego obyavyenya
6:
pyerwe Szwyąthey holzbyeczye
7:
Trzeczye obyauyenye gdzye/ yerarduſzeuy kaznodzyegy
8:
ktory ſyą yey począczyu przeczyuyal Kyedy wten dzyon mſzą myal
9:
panna yemu bozo czyalo ſkryla aſz ono czo kazal oduolal
10:
Czwartho yſz kaznodzyeya szwyątego domynyka zakonu pauel
11:
kyedy przeczyw począczyu yey czyſtemu kazal wpol kazanya
12:
pathly zdech [l] Pyąte yz gdy zakonnyk szwyątego fancyſka
13:
kazal przeczyw pannye pokazaniu mſzą wkaplyczy myal gdzye byl
14:
obraſz panny maryey marmurovy na oltarzu gdy mſchą począl
15:
obraſz ſyą knyemu tylem obroczyl y tam ſyą mſchy nyedokonawſzy
16:
roznyemogl [ſzyą] alyſch oduolal [thoſz] vzdrouyon byl


strona: 13

1:
Juſz yſz vyerzycz mamy themu pyſmu [czo chczą] pyſacz
2:
(bądą) bo to yeſth rzecz barzo pannye przyyemna kto yey przeſz
3:
pyeruorodnego grzechu pczączyu vyerzy/ czemu ſyą vyele y dzyſz
4:
yeſzcze przeczyuyą/ ale yuſch lata od bozego narodzenya thy
5:
ſyącz czteryſtha/ oſzmdzyeſyąth wthorego [rokv] /bula/ oſoblyua od
6:
ſyxta popyeza czwartego moczą papyeſką/ vydana takyć ſromaczy y
7:
hanby y ye potąpya ktory mouyą yſch nyepoczączya [maryey przeſz grzechv ſzwaczą] ale poſzwyączenya
8:
ma bycz wezwano to ſzwyątha/ bo trzymayą y tego bronyą yzby panna
9:
byla wgrzechu początha/ thaſz przeto bula ych kſyągy othym pyſanye
10:
pothąpya/ y zakazvye ye czczycz/ y owſzem ty ktorzy by to thrzymaly
11:
klnye y vyecznye pothąpyayącz przeklyna/
12:
od ktorey klyąthwy ſam papyeſz roſzgrzeſchycz telko moze
13:
A przeto byſzmy ſyą ku nabozenſthwu pobudzyly a ku vyerze
14:
przyſzly yſch to prawda czom napyſal/ ſyedmyą vyuodow tego
15:
deuyeſzcz chczą ku czczy yey ſyodmy radoſzczy


strona: 13v

Pyeruy
1:
vyuod yeſth poczeſnoſzczy bo gdy dobrze obaczymy yſz tak
2:
vyele dobrodzy eyſthwa a tak uyelkyego przeſz panną doſtąpylyſmy
3:
a gdyſz tez takyey czczy ... marya panna vyſoko podnyeſyona
4:
przeſz ſwego ſyna doſzla/ przeto yeſth prawda czcz/o meuy
5:
szwyąty Jeronym rzekącz czokolvye moze bycz vyſlovyono
6:
czlouyeczymy ſlouy to yeſt nyedoſtateczno ku chwale tey myley
7:
panny/ Mamy przeto tym przyuyleyem tey czczy thą panną chwalycz/ z
8:
a yą podnoſycz meuyącz yſz yeſt uyyątha od kozdego grzechu/
9:
a tak telko nyeuſtanye yązyk yą chwalycz/ tak yey czeſzcz
10:
vyznauayącz bo yą vyączey ten ſromoczy nyſzly czczy/ kthory mouy
11:
a vyznaua yą bycz grzeſznyczą (a tako y dyablu poddaną)
12:
przytym czyą pytham czo yeſt chwalebnyey y mouycz yſch cryſtus
13:
myal matką od kozdego grzechu poddaną/
14:
rzecz muſzyſch myal matką nyeuynną bo thak pyſano
15:
Ecleſiaſtici trzeczyego capitulū


strona: 14

1:
Czeſzcz y chwala czlouyecza yeſth ſpoczeſnoſzczy
2:
ſwych rodzyczow/ gdyſz tedy na boga ſluſſalo lud zydowſky przeſz
3:
morze przevyeſzcz a ych odzyenye przeſz cztordzyeſzczy lath
4:
wczaloſzczy zachouacz mogl/ y boty ych od ſmrodu zachoual dla
5:
czczy luda tego yſz ſyą ſnyego narodzycz myal/ daleko vyączey
6:
ſluſſalo ku czczy yego/ matką ſwą gdzye dzyeuyącz myeſyączy
7:
odpoczyuacz myal od grzechu by wen/ nyo upadla zachouacz/ a to
8:
yzby przykazanye byl uypelnyl gdzye mouy czczy oczcza y
9:
mathką thwoyą
10:
Uthory vyuod yeſth prawdzyuey myloſzczy bo tako mouy
11:
Szwyąty Anſelmus do Anglyſkych byſkupow Nyeyeſth
12:
prawdzyuy myloſnyk dzyenycze maryey/ ktory nyechcze ſzwyączycz
13:
ſzwyąta począczya yey/ ktorego nyechczenya przyczyna yeſt
14:
yz vyerzę yzby wpyeruorodnym byla grzechu począta/ przetho my


strona: 14v

1:
Tyzbyſmy rzeczony vyernye yą myloiacz oney vyerzmy
2:
cze koſzczyol vyznaua/ yſz czyſta yeſt wannyo [channye] szwyątey począta
3:
bez grzechu
4:
Thrzeczy vyuod yeſt wſpomozenya yſzbyſmy przeſz tą
5:
yey czeſzcz od nas uczynyoną mogly ſobye uproſycz yey pomocz/
6:
a przeto koſzczyol ſzpyeua z weſolym/ począczye panny maryey
7:
ſzwyączmy aby ſyą ona przyczynyla za namy do pana yezu criſta
8:
bo napyſano iohannis veduunaſzczye capitulum kto
9:
myą uczczy uczczyą ya teſz yego gdzye mouy fortunatus doctor
10:
wdzyącznyeyſza yeſth, ſluzba panu bogu ktora pannye maryey
11:
byua czynyona/ nyſz tha ktorą kozdemu ſzwyąthemu y
12:
ſzwyątey zoſobna czynymy
13:
Czwarthy vyued byſmy yey nye obrazyly bacz ſyą (bogyem)
14:
mamy (byſzmy yey nyeobrazyly) gdyſz ona yeſt matką laſky
15:
y myloſyerdzya thrzymayącz [to] yzby kyedy byla grzeſzną bo
16:
mouy Cirillus Swouolna to yeſth rzecz [y ſzmaſa] klaſzcz wmaryey pannye
17:
zmazą nyektorą abo grzech/ przetho


strona: 15

henryk myſtrz
1:
oney mouy/ naſzwyąthſzą panną ktorą bog oduyeku przeſzrzal
2:
matką ſyna yego/ pod moczą zlego ducha bycz a ſmrodem
3:
grzechu zarazoną nyeſzmyem y ſtrach myą mouycz/ daley mouy y ktho
4:
thą maryą panną pod gnyeuem bozym kyedy bycz ſzmye mouycz
5:
przeſz ktorą ſobye bog rodzay czlouyeczy yako [z] yednaczka
6:
chczyal zyednacz/ nyechay mouy kto chcze ya moyucz any myſzlycz
7:
nyeſzmyem/ gdysz nayduyą wroſzmaytym pyſzmye tą panną
8:
bycz vyyątą ſpoſpolytego praua [y zachowana ot grzechv]
9:
Pyąthy vyuod byſmy uſzly pomſty/ bo ktory ſyą temu
10:
przeczyuya dla obrazenya ſzmyalego tego vyznauanya krom
11:
pomſty oſobney nyebyua bo napyſano Eccleſiaſtici wtrzeczyem
12:
capitulum przeklynanye mathczyno uykorzeny fundamenth a grunth
13:
laſky bozey/ ale ktho mouy yą bycz grzeſzną przeklyna [a] od takyego
14:
bądzye uykorzenyona laſka


strona: 15v

boza a teſz ſyą oſthrzegaymy
1:
oney pomſty ktorą napyſſal zacharias woſtathnyem capitulum [przeklyna]
2:
(bycz) pan bog wſzytky ludzye ktorzy nye przyydą ſzwyączycz
3:
ſzwyąta przybytkow bozych gdyſz przeto przybytek bozy yeſth
4:
panna marya bo odpoczyual wyey zyuoczye [ſzyn boſzy] mamy yuſz to zwyarą
5:
vyznauacz a boga mylego ſthey laſky chwalycz yzeſzmy tego doczekaly
6:
obyauyenyn czego ſthrudnoſzczyą przeſz ducha ſzwyątego
7:
naſzy przodkouye myſtrzouye y doctorouye ſyą douyadoualy
8:
Soſty vyuoth drogy pewnyeyſzey bo w vąthplyuych rzeczach
9:
droga pewnyeyſza a przeſpyecznyeyſza ma bycz obyerana
10:
ale ta droga vyary yſz yeſth czyſthą począta yeſth pewnyeyſza bo
11:
criſtus vyączey byua chwalon dła tey laſky matcze z oſobna
12:
uczynyoney
13:
Syodmy vynoth yeſth vyelkyego pozytku bo ſtey vyary doſtąpuyemy
14:
vzytku zyuota vyecznego y chwaly nyebyeſkyey bo
15:
napyſano Ecleſiaſtici dwdzyeſtego wtorego ktorzy myą obyauyayą zyuod uyeczny myecz będą
16:
gdzye doctorouye vykladayą


strona: 16

czo yą obyauyayą/ ktorzy od wſzytkych grzechow
1:
czyſtą yą vyznauayą/ theſz wkſyągach krolow napyſano ktory
2:
myą vyelby uvyelbyą theſz za ſyą yego a ktorzy gardzą mną
3:
zeſromoczony bądą
4:
Skonyecznye kto to ſzwyączy a wyznana ſzwyą to odpuſty
5:
otrzymaua bo zebranye ktore bylo w bazylyey dalo odpuſty temu
6:
ſzwyątu y [ot] kazanyu ſto dny na yuthrzny na mſzy na pyerwym
7:
y wtorym nyeſporze ktorzy bądą od kązanya ſto a pyączdzyeſyąt
8:
dny Sixtus papyeſz ty [eſz] themu ſzwyątu odpuſty dal
9:
ktoro ſą dany na ſzwyąto bozego czyala
10:
I tu pyſſacz a vkazacz chczą prauye yz panna bez grzechu
11:
począta/ gdzye thak mouyą yſz acz panna od pyeruych rodzyczow
12:
wktorych ſtraczylyſmy pyeruorodną ſprauyedlyuoſzcz poſzla
13:
yeſth/ wktorych ten grzech początek wzyąl/ a wſzakoſz yako
14:
ſprzeklączya yeuy bez boleſzczy gdy cryſtuſa porodzyla yeſth vyyątha/
15:
tak oſobną laſką od grzechu yſz von nyoypadla [bowom zwecznoſzczy wyata (y) troyczey ſzwyątey y toſz]


strona: 16v

1:
zachouana
2:
Theſz acz ona pyeruorodney ſprauyedlyuoſzczy nyomyala
3:
a wſzako myala rowną laſką duſſy yey wlaną czaſu yey ſthworzenya
4:
ſktorą tak byla bogu przyomna yako ſpyeruorodną ſprzuedlyuoſzczyą
5:
Theſz kyedy baczymy czo yeſth grzech pyeruorodny yſz nyeyeſth
6:
uczynek czlouyeczy yako ynſze grzechy/ nyeyeſth theſz
7:
(zlączenye mąza a zony acz tego grzechu ten yeſth ſzrodek)
8:
nyeyeſt teſz zarazenye wrzedlyue wczyele bo grzech wſamey duſſycz
9:
byua Nyeyeſth teſz ono przeczyuyanye ſmyſlow rozumouy/
10:
Nyeyeſth teſz ona ządza duſze ku czyalu Nyeyeſth teſz ktora rzecz
11:
bytna kthora by byla yako to czo ma yſnoſzczy bythnoſzcz/
12:
ale yeſt ſtradanye sprauyedlyuoſzczy pyeruorodney gdyſzmy yą
13:
povynny myecz yeſth grzech pyeruorodny/ yteſz gdy baczymy yako
14:
ſyą tym grzechem duſza zaraza/ bo duſſa naſſa gdy ſobye
15:
poſzlubuye czyalo w yadamye zarazone tedy (a) tym ſyą zaraza oſſobnym
16:
przyuyleyem


strona: 17

a [le] darem bozym panna marya mogla bycz [y byla]
1:
(y) zachouana [ot wyekow otwſzelykyego grzechv]
2:
Theſz kyedy baczymy od kogo byua wrzuczon abo wpoyon
3:
grzech pyeruorodny yſz od uſtauy bozey/ gdyſz bog nyeyeſt ſzczyſznyon
4:
ſwymy uſtauamy/ mogl vyyącz oſobnym przyuyleyem
5:
ſtego ſkazanego praua thą panną czoſz y uczynil [ſzvpelnye ot wyekow wyecznych]
6:
Theſz kyedy baczymy ktorego czaſu przymuymy ten grzech [yako]
7:
czaſu zlączenya duſze ku czyalu/ y gdy baczemy gdzye ma bythnoſzcz
8:
ten grzech bo nye wczyele ale w vyáá chey cząſzczy
9:
rozumney/ tedy mouyą yſz gdyſz czyalo maryey wpoczączyu n
10:
yſz bylo przeſz duſzą ozyuyone nyemyalo pyeruorodnego grzechu/
11:
yedno yako początek yſz wzdy zadama a zyeuy obyczayem
12:
przyrodzonym yeſth począta/ ale nyepodluk vczynku albo ządze
13:
bo thego myecz przeſz duſſe nyemogla bo yeſcze ſthworzona nyebyla/
14:
a przeto y przyyącz tego myala gdy wczyalo duſa yey
15:
ſthworzona wlevana gdzyeſch


strona: 17v

bog czyalo [maryey] od zarazenya
1:
ochądoſzyl podluk pyſma onego Job kto moze vczynycz czyſta
2:
znyeczyſtego począta (naſenya) Odpouyeda yſz ſam bog aby
3:
teſz vyącz czyalo bylo nyeoczyſzczyone wſzakoſch duſſa yako
4:
ſzwyatloſzcz duchowna laſką bozą uprzedzona [przeto] grzechu przyącz [panna] nyemogla
5:
gdyſz zlaſką wczyalo nouo ſtworzona byla wlana/
6:
a tako ku ſprauyedlyuoſzczy pyevuorodney pouynna nyebyla/
7:
gdyſz yuſz rowny dar tey ſprauyedlyuoſzczy myala/ podluk
8:
yako pyſą doctorouye
9:
Theſz kyedy baczymy ktorzy byuayą tam grzechem zarazeny
10:
yſzczy ktorzy ſyą rodzą obyczayem przyrodzenya z natury pyeruych
11:
rodzyczow przeſtąpnych/ bozym ſkazanym przeklątym bo to
12:
byl bog ſkazanym zdal/ yſz dla adamouego przeſtąpu kozdy ktory
13:
by podluk przyrodzenya ſnyego ſyą narodzyl myal bycz ſynem
14:
gbyeuu bozego/ [o] tedy ta panna oſobna przyu [y] leyą laſką byla od
15:
grzechu


strona: 18

zachouana [mocza boſza z dawna dawnego]
1:
A przeto naſzcząſznyeyſza marya dzyeuyczo nayczyſtſza
2:
w ktorey zadna nyeyeſt zmaza pamyątay yſz czyą bog vybral
3:
od uyekow yzbyſz byla matka naczyſthſcha a ludzkyego
4:
rodzayu yednaczka a rzecznyczka Eya przeto o laſkaua pany yedyna
5:
nadzyeyo naſza twemu ſynowy nas poſtauywſzy wlaſcza
6:
ofyaruy a ony twoye laſkauye oczy knam obrocz a yezuſa blogoſlauyonego
7:
zyuota twego owocz wnyebye nam ku pozyuanyu
8:
przeſz koncza vzycz o laſkaua a lutoſzczyua O naſlodſza panno
9:
marya day nam przeſz twe zaſlugy a by my ktorzy czyą czyſtą
10:
od kozdego grzechu vyerzymy przeſzczyą oczyſzczyeny od grzechow
11:
ſtobą yſſynem thwym mylem panem yezuſem krolyovacz moblybyſmy
12:
amen.
13:
O prawdzyuye naczyſthſza anyepokalana marya O prawdzyuye
14:
vyelebna pany nad gwyazdy pouyſſona y nachądoznyeyſza
15:
od kozdey zmazy vyączey nyſz (kozde) wſzytko ſthworzenye
16:strona: 18v

anyelskye thą czyſtoſzczyą nad ktorą poth bogyem
1:
nyemoze bycz rozumyana vyąthſzą ktorymy chwalamy chwalycz
2:
czyą mam gdyſz ty yeſth chwala yeruzalem ty poczeſnoſzcz
3:
ludu naſzego ty yeſz mathka naſcha od gzrechu zachouana Mathka
4:
mouyą boza y panna yezu cryſtuſa mylą nad yne vybrana/ thyſz/
5:
duſze naſzey vczyeczka thyſz nadzyeya y pomocz y o ſobne ſyercza
6:
naſzego poczyeſſenye czyebye proſymy ktobye uolamy
7:
aby przeſz oną thwoyey czyſtoſzczy vyelką laſką nam ſlodkyego
8:
yezuſa vproſyla odpuſzczenye [grzechow] laſką y chwalą [raczy dacz] Amen
9:
yvſz ſzya dokonalo kaſzanye doctora paterka gdzeſz proſzy pokornye oſzdrową maryą dla naczyſtſzego począcza panny maryey