[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Tobiasz Wiszniowski
tytuł:   Treny
rok wydania:   1585strona: kt

1:
THRENY
2:
Thobiaſzá
3:
WISZNIOWSKIEGO.
4:
grafika
5:
Non est crede mihi ſapientis dicere, uiuam,
6:
Sera nimis uita est craſtina, uiue hodie.

7:
grafika
8:
Tendimus huc omnes, metam properamus
9:
ad vnam,
10:
Omnia ſub leges mors vocat atra ſuas.

11:
W Krákowie/
12:
W Drukárni Máćieiá Gárwolcżyká/
13:
Roku Páńſkiego/ 1585.


strona: 2

1:
Ná Herb Iey Mśći Pániey
2:
Doroty Kádłubſkiey z Iedleńſká. ꝛć. ꝛć.

3:
grafika
4:
Ná godność/ z vcżćiwych ſpraw idącą/ pátrzano:
5:
Gdy Herby Zacnym ludziom w nagrodzie dawano.
6:
A iż w tym domu Cnoty gniazdo vpátrzono/
7:
Przeto zacnym Kłeynotem dom ten obdárzono.
8:
Skąd znácżna ieſt ćierpliwość y pokorá wielka/
9:
Poſługi dla Oycżyzny/ y vcżćiwość wſzelka.
10:
Ieſliby było trzebá y Rycerſkiey ſpráwy/
11:
Więc do tey Sámſonowey rzućić ſie bułáwy.
12:
Pan też zá cnotą walcży/ kiryśnicy ſnádnie/
13:
By ich było tyśiącmi/ káżdy z koniá ſpádnie.
14:
Niechże tey Ośley głowy nie pruchnieią żuchy/
15:
Boć po ſzerokim świećie idą o niey ſłuchy.


strona: 3

1:
Zacney á Pobożney Pániey
2:
Iey Mśći Pániey Doroćie Kádłub-
3:
ſkiey z Iedleńſká. rć. Pániey á dobrodzieyce
4:
ſwey/ T.W. ſłużby życżliwe záleca.

5:
Z
Acna Páni/ ſkąd komu poćiechá pochodzi/
6:
Tám dobrze bácżne ſerce s chućią rádo godzi.
7:
A choćby tá poćiechá záś prętko zginęłá/
8:
Słuſzna rzecż ieſt dziękowáć/ od kąd wypłynęłá.
9:
Temu ná mieyſce/ gdzie ſię to ſzcżęśćie ziáwiło/
10:
Wſpomnieć: z iedney żáłoſno/ zdrugiey ſtrony miło.
11:
PAN BOG pierwſzą przycżyną/ á tyś drugą byłá:
12:
Ten zgotował Mátkę mnie/ tyś w cnoćie cwicżyłá.
13:
Iák z właſnym dziećięćiem ſwym z niąś poſtępowáłá/
14:
Dochowáłáś ſłuſznych lat: mężowiś ią dáłá.
15:
A godnemu Mężowi/ pod rękęś oddáłá/
16:
Skąd rádoſney poćiechy cżęſtoś vżywáłá.
17:
Iákoś ſie w niey kocháłá/ tego nie ráchuię/
18:
Bo w niey to twe kochánie/ y ia w ſercu cżuię.
19:
Pomnię zdawná iż z chući/ ktorąś ku niey miáłá/
20:
Nameś ſie by ſwym Wnękom/ Bábką zwáć kazáłá.
21:
A choć koſztowna Mátká iuż ſie precż vdáłá/
22:
Przedſię zemną dziękuie żeś ią ták chowáłá:
23:
Aby ſie pobożnośći nic nieuſzcżerbiło/
24:
Skąd cnotliwym ſławy iey ſłucháć będzie miło.


strona: 4

1:
A iż mi ſie to ſzcżęśćie w twym domu ziáwiło/
2:
Przeto mi y to mieyſce záwżdy będzie miło.
3:
Stąd mi byłá poćiechá moiá wypłynęłá/
4:
Ktora nád me mnimánie prętko mię minęłá.
5:
Lecż mi záś z drugiey ſtrony ſmutne mieyſce będźie/
6:
Gdy wſpomnię że tu droga Mátká nie vśiędzie.
7:
Ani wiecżnie poſtoi: tu ſie wychowawſzy/
8:
Bo ſie w grobie záwárłá/ Duchá Pánu dawſzy.
9:
A iże zá żywotá w nieieś ſie kocháłá/
10:
Niewiem byś też iey śmierći żáłowáć niemiáłá.
11:
A iák przed tym ták teraz rożumiem o tobie/
12:
Ze ćię łáſkáwą Pánią dziś vznam ku ſobie.
13:
Gdy wdzięcżnie zprośbą moią przijmieſz Threny mo-
:
(ie/
14:
Ty to żáłoſne pieśni pod łáſkáwość twoię.
15:
A ćiebie Zacna Páni/ niech Bog tám ſpráwuie/
16:
Gdzie koſztowne páłace ſługom ſwym gotuie.
17:
grafika


strona: 5

1:
DO KSIAG.

2:
I
Dźćie Kiąſzki do ludzi krom żadney ozdoby/
3:
Nie ſpuſzcżáiąc ſłużącey cżáſowi żáłoby.
4:
Niech ná tytule piękne fárby nie poſtoią/
5:
Bo ták ſzcżeſliwe kśiąſzki rády ſie więc ſtroią.
6:
Potrzebá wam pámiętáć ná złe ſzcżęśćie moie/
7:
Ktore mię sfráſowáło/ wźiąwſzy w kloby ſwoie.
8:
A łáſkáwy Cżytelnik gdy cżás ten obacży/
9:
W ktoryśćie poſzły/ wádę nálażſzy przebacży.
10:
Bo ſnádnie wierſz przychodzi nie sfráſowney myſli/
11:
Lecż ſą dziś chmurne cżáſy ná ktoreſmy przyſzli.
12:
By namniey nie folguyćie ſwoiey właſney chwale/
13:
Gdyż nam ſzcżęśćie nie ſłuży tego wieku ſtale.
14:
Naydziećie kto nád wámi pilno ſie zábáwi/
15:
Weſtchnie ábo zápłáknie/ miękko ſie poſtáwi.
16:
Przecżytawſzy/ może was y ná potym ſchowáć/
17:
Iákoby też przyſtoynie kogo miał żáłowáć.
18:
Naydziećie kto weyźrzawſzy wzgárdzi was/ y rzući/
19:
Owa ludzkiey doznaćie nieiednákiey chući.
20:
Doznaćie y wdzięcżnośći/ doznaćie nágány/
21:
Bo rozne obycżáie máią rozne Pány.
22:
Ieſli ſie wam przyda być ná panięcym dworze/
23:
Niech wiedzą/ że też tám być tey bládey potworze.
24:
Spieſzćież ſie/ bo dáleka drogá ieſt po świećie/
25:
Więcey nie roſkázuię: Rządźćie ſie iák wiećie.
26:
grafika


strona: 6

1:
POBOZNEY A SZLACHETNEY
2:
PANIEY ROZEY WISZNIOW-
3:
SKIEY/ PANIEY MATCE A DO-
4:
BRODZIEYCE SWEY MIŁEY/
5:
KTORA PRAVVIE PRZES O-
6:
GIEN Y VVODE PRZESZEDSZY,
7:
BIEGV DOKONALA/ ROKV
8:
PANSKIEGO 1585: DNIA 3.
9:
KVVIETNIA. IVSZ SPOCZYVVA
10:
VV PANV. ZALOSNY SYN THO-
11:
BIASZ WISZNIOVVSKI LZY
12:
LEIAC PISAL.
13:
grafika


strona: 7

Threny7.
1:
THREN. I.

2:
K
Amieniem/ nie cżłowiekiem/ pocżytałbym tego/
3:
Ktoby ſie nie vżalił vtrapienia mego.
4:
By mey zápłákáć nie miał ták ſrogiey przygody/
5:
Ani ſie vlitowáć nienagrodney ſzkody.
6:
Nieme (ia wierzę) śćiány/ by iaki zmyſł miáły/
7:
Bacżąc tę w domu trwogę dawnoby płákáły.
8:
Z śiebie rządne niebioſa doſyć vcżyniły/
9:
Gdy zſwych ćiemnych obłokow gęſte dżdże puśći-
:
(ły.
10:
Dziś drzwi w domu ná śćieżą otwárte ſtánęły/
11:
By ſie troſki/ wzdychánia y płácże wgárnęły.
12:
Zemną ſie wſzyſcy ſmęććie/ mnie płákáć pomośćie/
13:
Zſobą ſzáty przyſtoyne grobowi przynośćie.
14:
Zborze Páńſki zápłákni/ zgáſłá świecá w tobie
15:
Nie ćiemna/ co to będzie rozmyſlaway ſobie.
16:
Oná z cżąſtek twych iedná á potrzebna byłá/
17:
Ktora niewinnie wſzytek ſwoy przeſzły wiek żyłá.
18:
Iák dobrą cżąſtką byłá? to potym ſprobuieſz/
19:
Gdy w oycżznę idący gorſzy cżás pocżuieſz.
20:
A day Boże by ſie me ſłowá odmieniły/
21:
Aleć ſie iuż ty ku drzwiam bárzo przybliżyły.
22:
Przed cżáſem temu świátu Pan ſwe odeymuie/
23:
A ſnadź oſtátnim plagam iuż mieyſce gotuie.
24:
A iż niemáſz wdzięcżnośći iego náwiedzenia/
25:
Cżegoż ſie wżdy ſpodziewáć tylko dokońcżenia?
26:
Smęćić mi ſie pomożćie wſzytki białe głowy/
27:
Bo miedzy wámi cżłek iuż podobno tákowy/


strona: 8

8.Threny
1:
Nie poſtoi: á ieſliż tu gdzie táki będzie/
2:
Wrychle ſroga Lácheſis nitecżki doprzędzie.
3:
Iey wierne towárzyſzki zemną iey żáłuyćie/
4:
Oſtátká dziś odſłużyć tego nie lituyćie.
5:
Moiego dobrodzieiá zemną opłákuyćie/
6:
Swiętey Mátki: ktemu też końcu ſie gotuyćie.
7:
Iednáki dług nośimy/ wſzytkich śmierć wyzobie/
8:
Co mnie dziś iutro tobie/ rozmyſl káżdy ſobie.
9:
Teyći mnie dziś zdrádliwa śmierć iuż pozbáwiłá/
10:
Ná dáleką ią drogę z świátá wypráwiłá.
11:
THREN. II.

12:
KToż ſie tego ſpodziewał/ żeby moie rzecży/
13:
W táką ćieśnią przyść miáły? miey Boże ná pie
:
(cży.
14:
Ktoż ſie tego ſpodziewał? co mię dziś potkáło?
15:
By iákie Threnodiae pioro piſać miáło?
16:
Wolałbym ſie był ieſzcże cżym inſzym zábáwić/
17:
Niż wirſz nád źimnem grobem zacney mátki ſtáwić.
18:
Przed cżáſem ná mię przyſzło żáłobliwie śpiewáć/
19:
A dwá kroć/ y z żáłośći/ y z práwá vmieráć.
20:
Radbym był (by mogło być) obſzedł ſie bez tego/
21:
Gwałtowna ieſt potrzebá/ rozſądkiem káżdego.
22:
Nie śpiewałem tu żywey/ nád mogiłą muſzę/
23:
Nád zwycżay pieśń: więc trapi ſkłopotáną duſzę.
24:
Opłákuiem powinnych/ y ták ſie nam godzi/
25:
Lecż ſie powtore Oćiec z Mátką nieurodzi.
26:
Tych odpłákáć potomſtwo ná wieki niemoże/
27:
Ich prace nienágrodzi/ oprocż ćiebie Boże.


strona: 9

Threny9.
1:
THREN. III.

2:
B
Y namniey w tym nie wątpię/ że będzie tákowy/
3:
Ktory wżdy kiedy tymi nápomni mię ſłowy:
4:
Przecż nieboże ſtrapiony ták bárzo żáłuieſz?
5:
Tego/ cżego ty nigdy iuż niepowetuieſz?
6:
Przecżże ſie woley Bożey nád zwycżay ſprzećiwiaſz?
7:
Ták barzo płácżem ſwoim/ á prożno wydziwiaſz?
8:
Iać wiem prożno być wſzytko cożkolwiek ſie dzieie/
9:
Z káżdey ſie niezbożna śmierć rzecży tu náśmieie.
10:
Widzę ſzcżyrą być prożność po wſzytkim tym świećie/
11:
I co w myśli ſwey cżłowiek záwżdy ćicho plećie.
12:
Wſzytko śię záwżdy mieni/ y zá cżáſem idzie:
13:
Cokolwiek z źiemie wſchodzi do źiemie záś wnidzie.
14:
Co ſie dziś národzili/ pewny ſwoy kres máią:
15:
Ktore ſzcżepienia widzim/ ſkázę ſwą vznáią.
16:
Prąćiem były/ ktore dziś drzewá wyrębuią/
17:
Przed tym to budowano/ co dziś drudzy pſuią.
18:
Wiem to/ że ia iuż ſobie ták prożno nárzekam:
19:
Ale płácżem ſię tuląc/ odpocżynku cżekam.
20:
A cżłowiek przyrodzenia trudno ma hámowáć/
21:
Gdy ſtráćim co drogiego wżdyć muśim żáłowáć?
22:
Nie s Kaukaſowych ſkał ieſtem národzony/
23:
Nie okrutnych Tygryſow pierśiámich karmiony:
24:
Nie Adámántynowe ſerce w ćiele noſzę/
25:
Chćiey przyrodzeniu memu vfolgowáć proſzę.
26:
Rácżey tym cżáſem płákáć pomoż płácżącemu/
27:
Potym ſie prędzey vdaſz ku weſelu twemu.


strona: 10

10.Threny
1:
Záiſte łzy ćięſzki bol z ſercá wybijáią/
2:
Gęſtym płácżem żale ſię nieco vmnieyſzáią.
3:
Płácż ieſt iákaś poćiechá v záſmęconego/
4:
Lzámi ſie ſerce tuli w vtrapieniu iego.
5:
Ach iák trudno ſerdecżny bol w ſobie vmorzyć/
6:
Gdy wwnątrz pali/ zwártych vſt/ nie ćięſzko otwo-
:
(rzyć.
7:
Prożnoć: iák śkláne ſzcżęśćie tu ſie ſkim obchodzi/
8:
Ták ábo dobrą w ſercu/ ábo złą myſl rodzi.
9:
THREN. IIII.

10:
C
Zułem (będąc dáleko) gdy ſrogi trzaſk w domu/
11:
Burzliwa śmierć broiłá/ nápełniáiąc gromu.
12:
Cżułem gdy w márną trunnę poprzątnęłá ćiáło/
13:
Ktore przedtym niewinnie ná świećie mieſzkáło.
14:
Cżułem/ że iuż ná ſtronie koſę oćieráłá/
15:
Viuſzoną krwią świętą vcżćiwego ćiáłá.
16:
Serce záraz vpádło/ źle ſobie tuſzyło/
17:
Stráchem zięte/ nádzieią prożno ſie ćieſzyło.
18:
Cżuło że tá poćiechá głęboko tonęłá/
19:
Nie dármo ćięſzka żáłość/ hnet mię przeniknęłá.
20:
Dawałem znáć wzdychániem bárzo ćięſzkim ſwoim/
21:
Ze mię iuż Bog rozłącżył z dobrodzieiem moim.
22:
Com iedno cżynić pocżął/ to z rąk vpadáło/
23:
Nie mogąc ieść/ ni ſypiáć/ ábo bárzo máło.
24:
Zábawki wieku mego/ ty nie ſmákowáły/
25:
Od tych cżáſow: y co me myſli przed ſię bráły.
26:
Teſkność á niezwycżáyna przypádłá do głowy/
27:
Snádnie ſie wydawáłá z poſtáwy y z mowy.


strona: 11

Threny11.
1:
Nie dármo grobową pieśń me ſerce śpiewáło/
2:
Nie dármo (ná nieſzcżęśćie) cżarney bárwy chćiá-
:
(ło.
3:
Nie dármo długie włoſy nic mię nie mierźiáły/
4:
Ano mię iuż fráſunki y żale cżekáły.
5:
A niemáłe: bo śiły we mnie vſtawáią/
6:
Rátunku tylko z niebá ſamego cżekáią.
7:
Nie dármo ſtraſzliwe ſny przed tym mi ſie ſniły/
8:
Boday ſie były nigdy mnie nie wyiawiły.
9:
Z ktorych ieden ná wielką żáłość wſpomnieć mogę/
10:
Od kąd w ſię pocżynáło ſerce me bráć trwogę.
11:
THREN V.

12:
B
Yłem do źielonego gáiu záwiedziony/
13:
Do ſtrumieniow ſkacżących: nieco iuż ſtrudzony
14:
Pod weſołem drzewecżkiem ſobie ſpocżywáiąc/
15:
Vćieſznem gardłkiem ptaſzki ſłyſzałem śpiewáiąc
16:
Chłodny wiátrek lekko wiał tam ná drzewá one/
17:
Iż nieco gáłązecżki były poruſzone.
18:
Były też tám ſąśiednie bliſkie ine gáie/
19:
Zá nimi wielkie łąki/ y co Wioſná dáie.
20:
Wſtawſzy/ ſzedłem tym gáiem/ álić w śrzodku iego/
21:
Málucżkom nie przeminął ogrodá wdzięcżnego.
22:
Tám w śrzodku proſte drzewo á źielone ſtało/
23:
O ktore ſie niemáło wiátrow otrącáło.
24:
Rozmáite źiołecżká vżytecżne były/
25:
Były też ktore ná śmierć iádem záſzkodziły.
26:
A roſkwitła Rozycżká w weſołym ogrodzie/
27:
Pod wyſokiego drzewá gáłęźiámi w chłodzie/


strona: 12

12.Threny
1:
Południowego ſłońcá gorącośći/ ſnádnie
2:
Chroniłá ſie: ledwo iż deſzcż z wierzchu przepád-
:
(nie.
3:
Z ſzalonem wiátrem burza y powietrze wſtáło/
4:
Spádły rożáne liſtki: áż nic nie zoſtáło.
5:
Wicher ſie popráwiwſzy/ látoroſlą złomił:
6:
Szcżupły pręt látoroſle ná doł ſie vkłonił.
7:
Liſtecżki koło dołu/ wſzytki bárzo mdláły/
8:
Poki hucżące wiátry około nich wiały.
9:
A iuż grad pocżął pádáć: krzyknąłem z przeſtráchu/
10:
Bo gdzieby ſie vchronić/ tám nie było dáchu.
11:
Záledwy/ ocknąwſzy ſie/ przyſzedłem ku ſobie/
12:
Roſtrzeźwiony/ tom záraz rozmyſlawał w ſobie.
13:
THREN VI.

14:
T
Oć ſie namilſzey Mátce mey Rożycżce sſtáło/
15:
V Małżonká iák w ćieniu iey tu było ćiáło.
16:
Ktorego ledwie ſłońce y dżdże dośiągáły/
17:
Ze iákie przećiwnośći kiedy fráſowáły.
18:
Bez tego być nie mogło/ bo to w zaiem chodzi/
19:
Zaden ſie bez fráſunku ná świećie nie rodzi.
20:
A nieopárty wicher/ z ſzumem drzewá tego/
21:
Niebácżna śmierć/ wydárłá z vtrapieniem iego.
22:
Liſtecżki/ my potomſtwo/ mdleiem od żáłośći/
23:
Zadney ſobie nie tuſząc ná źiemi rádośći.
24:
A co zá grad vderzy? w rychle obacżymy/
25:
Bo gdzie okrutnie gore/ wynoſzą ſie dymy.
26:
grafika


strona: 13

Threny13.
1:
THREN VII.

2:
N
Ie tuſzę by ták bárzo ſławnego Grecżyná/
3:
Zemdlić miáłá/ iáko mnie nieſzcżęſna nowiná.
4:
Nigdy Troiey vpádłey płácż nie był ſmętnieyſzy/
5:
W tym wieku żaden nád mię nie był żáłoſnieyſzy.
6:
Gdy mężny Hektor poległ/ Andromáche żoná/
7:
Nie ták ćięſzko iáko ia byłá zátrwożoná.
8:
Nie tuſzę by ſie Ceres bárźiey zumieć miáłá/
9:
Gdy ślicżney dziewki ſwoiey vtrátę poznáłá.
10:
Ni ći co Lukrecyey płákáli przed łáty/
11:
Ani Thyzbes zginioney Pyramowey ſtráty.
12:
Zgołá wiáry ná świećie nie mogę dáć temu/
13:
By ktory żal rowny był ku żalowi memu.
14:
Bo tám tych wſzytkich żáłość iuż dawno vſtáłá/
15:
Lecż mnie zła Proſerpiná dziś fráſunk zádáłá.
16:
W licżbę ćięſzko płácżących dziśiam iuż wlicżony/
17:
Zeſzćiem świętey Mátki ſwey będąc vtrapiony.
18:
Opánował ſerdecżny bol ſtrapione ſerce/
19:
Odpocżynku w żáłośći vżycżyć mi niechce.
20:
Po mnie ſie ták roſchodzi/ iż ſerce odrywa/
21:
Iedno dobre bacżenie cżáſem to pokrywa.
22:
Ach ſprętkáć ná mię przyſzło płákáć wieku mego/
23:
Nieſpodziány ſzwánk wźiąwſzy od nieſzcżęśćia złeo.
24:
grafika


strona: 14

14.Threny
1:
THREN VIII.

2:
P
Oſpolićie ná świećie/ gdy z iákiego domu/
3:
Wſzyſcy gośćie wyiádą/ á iáko ſie komu/
4:
Tám będąc przes wſzytek cżás oni záchowáli:
5:
Ták ich będą wſpomináć/ co w domu zoſtáli.
6:
Po nich iákoby znowu/ wſzyſtko vprzątáią/
7:
Okná pootwieráią/ w gmáchách vmietáią.
8:
Ták mnie (w nieſzcżęſnym domu) dziśia ſie przydáło/
9:
Właſnie ſie ſamą rzecżą podobieńſtwo sſtáło.
10:
Bo moiá droga Mátko/ ſkoroś ty zniknęłá/
11:
Ma roſkoſzna vćiechá o źiemię brzęknęłá.
12:
Iákoś ſie záchowáłá/ obcyby zeználi/
13:
Y vbodzy co z ćiebie rátunek miewáli.
14:
Sprzątnęłá ćię bláda śmierć/ wádzić iey nie będzieſz/
15:
W izbie otwártych okien/ ná wieki nie śiędzieſz.
16:
Wſzyſtko záraz vpádło/ ſzcżyre puſtki w domu/
17:
Niemáſz śmiele potrzebek oznáymić nikomu.
18:
A choć nas práwie doſyć/ iákby nic nie było/
19:
Iedną śláchetną duſzą ták wiele vbyło.
20:
Wſzyſtko ſtobą vćichło/ nieſłyſzeć śpiewánia/
21:
Twego wdzięcżny ſłowicżku/ áże od świtánia.
22:
Iuż nie ſłycháć ważnego z káżdym rozmawiánia:
23:
Ani w ſtátućie Bożym pilnego cżytánia.
24:
Aże y pátrzyć przykro/ co wſzytko zámilkło/
25:
Tákiey nośić teſknośći ſerce nie náwykło.
26:
Z káżdego kątá ſmutek y żáłość vymuie/
27:
A prożno przeſzłych poćiech cżłowiek vpátruie.


strona: 15

Threny15.
1:
O me wielkie poćiechy/ żem rozłącżon z wámi/
2:
Wſpomniawſzy/ muſzę záwżdy zálewáć ſie łzámi.
3:
THREN. IX.

4:
I
Ako vćieſzny Lábęć przy ſzumiącey wodzie/
5:
Załoſnie śpiewa ſwoiey oſtátniey przygodzie:
6:
Smętnem krzykiem nápełnia vſzy ſłucháiących/
7:
Nie przeſtáiąc ſwych pieśni żałobliwie brzmiących.
8:
Ze pod wyſokie niebá rzewliwy głos idzie/
9:
Aż w tym iego oſtátnia godzinká nádeydzie.
10:
Tákże wdzięcżna Mátká ma/ ácż ſamá nie mogłá/
11:
Bo iuż oſtátnią walkę z właſnem ćiáłem wiodłá.
12:
Duch iey z ſchorzáłem ćiáłem/ w ten cżás ſie mocował/
13:
Do gurniego páłacu co wſkok ſie gotował:
14:
Lecż śpiewáć Pánu pioſnki przedſię roſkazáłá/
15:
W ktorych ſie zdrowá będąc nawięcey kocháłá.
16:
Dobrze vmrzeć/ to záwżdy ná bácżnośći miáłá/
17:
Niżeli ią zdrętwiáła śmierć nam oderwáłá.
18:
Ia pomniąc ná táką chuć co byłá bez mocy/
19:
Gorzko płácżę/ bo ſtoi w ocżách y w puł nocy.
20:
Drogi Páńſki śpiewacżku/ iuż nam nie záśpiewaſz/
21:
Bo w lepſzey tám rádośći wiecżnie odpocżywaſz.
22:
grafika


strona: 16

16.Threny
1:
THREN. X.

2:
O
Bogoboyna Mátko/ co ſie sſtáło?
3:
Iże ták prętko ſwoie miłe ćiáło?
4:
Do grubey źiemie kwápiąc ſie vpuſzcżaſz?
5:
Z ſwoiey opieki dzieći ſwe wypuſzcżaſz?
6:
Cżyć co nie k myſli było z ſtrony ćiáłá?
7:
Cżyś niepowolność ſwoich dziatek znáłá?
8:
W cżym v Małżonká niełáſkęś pocżułá?
9:
Ześ cżarną źiemią w ocżách ſie oſułá?
10:
Vćieſzna Mátko/ wzgárdziłáś iuż námi/
11:
Odſtráſzyłá ćię nieużyta Páni.
12:
Nikomych ćieni: bládemu poſłowi/
13:
Oddáłá ćiebie żeláznemu ſnowi.
14:
Cżęſtoś dáleką drogę wſpomináłá/
15:
Záwżdyć niebieſka rádość ſmákowáłá.
16:
Cżegoś prágnęłá/ to ſie sſtáło tobie/
17:
Záwżdy zápłákniem/ gdy to myſlim w ſobie.
18:
Nieodpowiednie rozſtáłáś ſie z námi/
19:
Strapione ſercá nápełniwſzy łzámi.
20:
Wſzytko puśćiwſzy támeś ſie vdáłá/
21:
Gdzie też y świętych ſpocżywáią ćiáłá.
22:
Iuż nędzne dzieći/ widzim żeś vyrzáłá
23:
Lepſzą Oycżyznę: á naſeś oddáłá
24:
W pewną opiekę: co ná pięknym niebie
25:
Siedzi/ ktory ćię dziś wezwał do śiebie.
26:
Nie lza iedno ſie zá tobą gotowáć/
27:
Ná doſkonálſze roſkoſzy ſie chowáć:


strona: 17

Threny17.
1:
Owa da Pan Bog vyrzeć ćię ſpołecżnie/
2:
Gdzie tłumy świętych Páná chwalą wiecżnie.
3:
THREN. XI.

4:
Z
Ałoſne Kśięgi/ zoſtáłośći święte/
5:
V Mátki wźięte:
6:
Iuż ſie z was nigdy nie będzie vcżyłá/
7:
Ni ludzi śiłá.
8:
Będziećie cżęſto odpocżywáć ſobie/
9:
A oná w grobie.
10:
Nie będzie iuż was nigdy potrzebowáć/
11:
Ni pilno chowáć.
12:
Ná wieki wiecżne was puśćić muśiáłá/
13:
Precż odiecháłá.
14:
Skromne vbiory/ mierne ochędoſtwo/
15:
Smetne domoſtwo.
16:
Cżłonkow ná wieki nie odzieie wámi/
17:
Cna wáſzá Páni.
18:
Wáſzey poſługi iuż nie potrzebuie/
19:
Nie ſpopráwuie.
20:
Przecżże płácżliwe me ocży zdradzaćie/
21:
Zal mi wznawiaćie?
22:
Vcżćiwa mátko/ nie wźięłáś ſtąd wiele/
23:
Rzec mogę śmiele.
24:
Wypráwęć dáłá nieſzcżęſliwa chwilá/
25:
Płotná miar kilá.
26:
Od świátá wźięłáś drzewiáną wypráwę/
27:
A nic ná ſtráwę.


strona: 18

18.Threny
1:
Nieſtetyſz/ w iedney wypráwá y oná
2:
Trunnie zámknioná.
3:
Twárdo záſnęłá/ ſurowy ią dzierży
4:
Sen: co wſzech mierźi.
5:
THREN XII.

6:
O
Nieuchronna śmierći/ tákżeś ocży moie/
7:
Smętnie łzámi zálałá? á to ſrogie ſwoie/
8:
Nád niewinną Mátką mą práwo wykonáłá/
9:
Ktora nie ſprzykrzywſzy ſie/ iuż nas pożegnáłá.
10:
O ſzalona/ ták oślep wſzytkicheś ſtrwożyłá?
11:
Boś z ſurowośći twoiey namniey nie złożyłá.
12:
Swięte ćiáło chorobą okrutnieś vięłá/
13:
Niżliś w nię oſtrą koſą ogromnie záćięlá.
14:
O nieużyte śioſtry/ przecż nić vrywaćie
15:
Bez bráku? wſzák doſtátkiem tám inſzych maćie?
16:
Rácżey było vpuśćić z wrzećioná potrzebá/
17:
A chcećie wiele tákich? muśićie do niebá.
18:
Chćiáłáś łákoma śmierći/ bym lepiey o tobie
19:
Pámiętał: o dawnom ćię wźiął ná rozmyſł ſobie.
20:
Lecż teraz do żywego ſerceś mi zrániłá:
21:
A niedbam/ choćby mię też y dziśia dobiłá.
22:
Zá vpominek miałbym/ byś mię byłá z tego
23:
Swiátá/ wprzod wźiąwſzy nioſłá do kráiu źiemneo.


strona: 19

Threny19.
1:
THREN. XIII.

2:
I
Lem záżył mych poćiech/ tyle płákáć muſzę/
3:
Co ná ktorą z nich wſpomnię/ ze wſząd żal poruſzę.
4:
A nawięcey mi ſtoią w ocżách iey przymioty/
5:
Ty w niey záwżdy kwitnęły z przyrodzoney cnoty.
6:
Tám chuć ku pobożnośći zápálcżywa byłá/
7:
Obyś Mátuzálemow wiek byłá przeżyłá.
8:
Wdzięcżna ſzcżyrość ku wſzyſtkim bárzo ią zdobiłá/
9:
Ktorą nie tyle ſwoim/ lecż y obcym miła.
10:
Ku vbogim przychylność. Coż wſpomináć wiele?
11:
Zyłá iáko przyſtáło wzgárdziwſzy świát śmiele.
12:
Zgołá iey właſne imię z rzecżą ſie zgadzáło/
13:
Cżego iuż tego wieku iśćie bárzo máło.
14:
Niechże tu ſmętny kámień z tym napiſem leży/
15:
Ná pámiątkę poki to iáſne ſłońce bieży.
16:
BOGOBOYNEY/ TV/ ROZEY WISNIO-
17:
WSKIEY SPOCZYVVA
18:
CIALO: ALE PRZED PANEM DVCH
19:
WIECZNIE PRZEBYVVA.
20:
A TY KTORY TO CZYTASZ/ Z BOIA-
21:
ZNIA MYSL SOBIE
22:
PRZED CZASEM: KEDY MIEYSCE
23:
ZGOTOVVANO TOBIE.


strona: 20

20.Threny
1:
Y MALZONKOWI/ Y DZIECIECIV MEMV/
2:
COM MOGLA S CHVCI/ Y KOMV OBCEMV/
3:
BES ZAMARSZCZENIA TVM VSLVGOWALA:
4:
CALA STATECZNOSC W WIERZEM ZACHOWALA.
5:
A DOKONAVVSZY TAKOVVEGO BIEGV/
6:
WZIELAM KORONE NA BESPIECZNEM BRZEGV.
7:
THREN. XIIII.

8:
L
Akomy grobie/
9:
Vmárłych żłobie/
10:
Ciągnieſz ku ſobie/
11:
Wſzech/ w káżdey dobie.
12:
Tu wſzyſcy świátu/
13:
Cnotliwych kátu/
14:
Gdy ſie wyſłużą/
15:
W ćię ocży zmrużą.
16:
Kogo chceſz chwytáć/
17:
Lekarſtw nie pytáć/
18:
Wnet cżłek vmiera/
19:
Doł ſie otwiera.
20:
O ſmutny dole/
21:
W fortunnym kole/
22:
Nieobacżamy/
23:
Gdy w ćię wpadamy.
24:
W ćię łácwa drogá/
25:
Sliźnie ſie nogá/
26:
Ali lećimy/
27:
Y w pośrzod źimy.


strona: 21

Threny21.
1:
O mieyſce źiemne/
2:
Toś nieprzyiemne/
3:
Pobożnych wiele
4:
Bierzeſz/ á śmiele.
5:
W rodzicách ſzkodziſz/
6:
Bo ie odwodziſz/
7:
W mieſzkánia ćiche/
8:
A bárzo liche.
9:
Iáſkinio ſroga/
10:
Iuż Matká droga/
11:
Nas pożegnáłá/
12:
Dobrą noc dáłá.
13:
Wſzytko wzgárdziłá/
14:
W ćię ſię ſpuśćiłá/
15:
Tyś ią pożárłá/
16:
W głębiey záwárłá.
17:
Tym cżáſem ocży/
18:
Niechay płácż mocży/
19:
Moy żal nie ſnádnie/
20:
Z cżáſem vpádnie.
21:
Niechże ſpi w tobie/
22:
Záłoſny grobie/
23:
Cicho á mile/
24:
W przyſzłe złe chwile.
25:
Niech odpocżywa/
26:
Aż trąbá krzywa/
27:
Dźwiękiem ią wzbudzi/
28:
Y ine ludzi.
29:
Serce troſkliwe/
30:
A ledwo żywe/


strona: 22

22.Threny
1:
Pomniąc vſtáie/
2:
Co nam grzech dáie.
3:
THREN XV.

4:
N
A cżymkolwiek wzrok ludzki może ſie zábáwić/
5:
Cokolwiek przed ocży ſwe cżłowiek chce wyſtáwić
6:
Y co może obácżyć ſwym śmiertelnym okiem/
7:
W rozmáitym ſtworzeniu ná świećie ſzerokiem.
8:
Vyrzy że wſzytko pędem bieży z tego świátá/
9:
Bieżą ludzie do kreſu/ bieżą prętkie látá.
10:
Nád ſwoy Bieg przyrodzony wſzytko vſtępuie/
11:
Kaźń z niebieſkiego okná żywność nam dziś pſuie.
12:
Tákći ſie dawno wſzytko ná doł przykro chyli/
13:
Bog wie co z námi będzie w tey oſtátniy chwili.
14:
Spimy? cżyli ták bárzo płochy ſen ſmákuie?
15:
Cżás długi ku napráwie nas podobno pſuie.
16:
Spimy? cżyli obłudne báwią nas nádzieie?
17:
Gdy vćiecże krotki wiek/ gdzież ſie myſl podzieie?
18:
Aleć duſzna choroba márny świát vięłá/
19:
Iuż iey prożno zábiegáć/ wyſoko ſie wſpięłá.
20:
Záłośći/ gdźież dáley chceſz? cży mi chceſz być ſrożſza?
21:
O cżym namniey dziś niewie Mátká ma nadrożſza.
22:
THREN XVI.

23:
O
Swięty vpominku/ niebieſka mądrośći/
24:
Od Páná pochodżąca z gurney wyſokośći.
25:
Zacnieyſza nádewſzytko co Krol ma ná dworze/
26:
Z bogáctwy nie zrownána/ y z tym co ma morze.


strona: 23

Threny23.
1:
W práwey rece wiek trzymaſz/ á w lewey bogáctwá/
2:
Kto ćię naydzie/ żyw długo/ y vydzie żebráctwá.
3:
Twe drogi proſto wiodą/ w ſtronę ſie nie chylą/
4:
Szcżęſliwy kto w nich idzie/ błędy go nie mylą.
5:
Vmyſł nieśie wynioſły/ depce podłe rzecży/
6:
Wſzytkim gárdzi/ co źiemſki cżłowiek ma ná piecży.
7:
W niebie wſzytkę ſwoię myśl/ nie ná źiemi ſadzi/
8:
Znácżnieyſzy iuż nád ine/ affekt w ſobie głádzi.
9:
Prawdziwie rozeznawa dobre ode złego/
10:
Stárániem ſie nie para wieku docżeśnego.
11:
Iednáko w złych przygodách iák y w ſzcżęśćiu ſtoi/
12:
Nic ſie nagłego ſtráchu y śmierći nie boi.
13:
Boleść ſnádno wyćierpi/ mierźi ſie ſkromnośćią/
14:
O ſzcżęſliwy ktory ma zbrácenie z mądrośćią.
15:
O mądrośći twa roſkoſz z ćwicżonym ſie báwić/
16:
A w rádę wſzech roſtropnych nie leniſz ſie ſtáwić.
17:
Podcżás y proſtacżkowie kiedyć zábiegáią/
18:
Nieiákie z łáſki twoiey podárzenie máią.
19:
Nie tylko rádá śiadaſz pod złoconym gmáchem/
20:
Náwiedziſz y chudzinę pod dziuráwem dáchem.
21:
A nie iácy ſzedziwi ćię otrzymawáią/
22:
Ale podcżás y młodzi twoie dáry znáią.
23:
Ná dziatki/ bá ná wſzytkich bębnieſz by do trwogi/
24:
Ktorzy iedno wdzięcżni ſą twey świętey przeſtrogi.
25:
Abom ia pod nieſzcżęſnym znákiem vrodzony/
26:
mię zacny gość minął ſkarb nieprzepłácony?
27:
Cży mię iuż do oſtátká myſliſz pchnąć od śiebie?
28:
Ile mocy/ tyle ſie będę chwytał ćiebie.
29:
grafika


strona: 24

24.Threny
1:
THREN XVII.

2:
Z
La Proſerpiná/ ktemu ſie vdáłá/
3:
By mą poćiechę dáleko zágnáłá/
4:
Niewiem co zemną ieſzcże cżynić będzie?
5:
Iáko vśiędzie?
6:
Surowem okiem ſtráſzliwie pogląda?
7:
Cży nád potomſtwem nápáſtwić ſie żąda?
8:
Nie łáſkáwie ſie z iednąż krwią obchodzi/
9:
Ná coż to godzi?
10:
Cięſzkiego żalu ſkutek nieſzcżęſliwy/
11:
Bolu przymnaża/ ledwie iż cżłek żywy:
12:
W coż pilniey pátrzyć? ná ludzkie przygody?
13:
Cży w właſne ſzkody?
14:
Nie obronią tu ſubtylne wywody/
15:
By ſuchośćią zwáć y nagłębſze brody:
16:
Y ia nieſzcżęśćia ſzcżęśćiem nie názowę/
17:
Bo trapi głowę.
18:
Trudno to káżdy ma przewieść ná ſobie/
19:
Zeby miał ſkákáć gdy iuż nogá w grobie:
20:
Ták trudno zmyſláć weſołą poſtáwę/
21:
Prze ſmętną ſpráwę.
22:
Wſzák z przyrodzeniem co ſię mocowáli/
23:
W ſwym przedſięwźięćiu prędziuchno vſtali:
24:
Doſyć to było że o tym mowili/
25:
Rozno cżynili.
26:
O nierowne ſie rzecży nie pokuſzę/
27:
Ale vſtąpić przyrodzeniu muſzę:


strona: 25

Threny25.
1:
Niech opłákuie cżłowieká świętego/
2:
Bom poſzedl z niego.
3:
Smętna pámiątká: Niobe ſkámiáła/
4:
Widząc pobitych dziatek ſwoich ćiáłá:
5:
Y iam wźiął zá ſwe/ ácż nie ſtoię ſkáłą/
6:
Lecż mam kaźń trwáłą.
7:
THREN. XVIII.

8:
P
Oki nieſzcżęśćie nie ſmući/
9:
W poćiechy żalu nie wrzući:
10:
Zda ſie nam iż wſzytko ſnádnie/
11:
Po náſzey myſli przypádnie.
12:
Z nieobacżká coś nas zwodzi/
13:
Iż gdy przygodá nie ſzkodzi/
14:
Wynośimy ſie z myślámi:
15:
Niewiedząc co będzie z námi.
16:
Záłość lekce ſzácuiemy/
17:
Gdy w roſkoſzách prożnuiemy/
18:
Vboſtwo zá nic ważymy/
19:
Poki co w gárśći dzierżymy.
20:
Smierći ſie máło boimy/
21:
Gdy w dobrym zdrowiu ſtoimy:
22:
A ſnadź y Páná wzgárdzamy/
23:
Choć wſzyſtko od niego mamy.
24:
A Pan z wyſokiego niebá/
25:
Widząc cżego nam potrzebá/
26:
Wśćiąga náſze płoche myśli/
27:
Chcąc byſmy do niego przyſzli.


strona: 26

26.Threny
1:
Wnet przećiwnośćią zárzući/
2:
Cżłowiek mdła rzecż/ iuż ſie ſmući.
3:
Weſołą twarz prętko zmieni/
4:
Gdy tá prziydzie ſroga kśieni.
5:
Y ia też dziś płákáć muſzę/
6:
Smętnych ocżu nie oſuſzę:
7:
Bo poćiechy mieć nie mogę/
8:
Im dáley tym więtſzą trwogę.
9:
Choć niebieſkie świátło wſchodzi/
10:
Choć y zá gury záchodzi/
11:
Iák w południe ták w puł nocy/
12:
Záłość mię trzyma w ſwey mocy.
13:
Szcżęśćie od Páná pochodzi/
14:
Gdy Pan chce tedy nam ſzkodzi:
15:
Ná to przycżyny nie wkłádam/
16:
Przypiſuię to mym wádam.
17:
THREN XIX.

18:
P
Rzed oblicżem twym moy Pánie/
19:
Ktoż ſie vchroni.
20:
Wſzędzie dogoni/
21:
Twoie poimánie.
22:
Choćby mię Rypheiſkie ſkáły/
23:
W ſobie chowáły:
24:
Y zákrywáły/
25:
Naywyżſzych gur wáły.
26:
Bym ſie ſkrył w źiemię przepáśći/
27:
Choć w iáſne żorze/


strona: 27

Threny27.
1:
Choć w buyne morze/
2:
Záwżdyć będę w gárśći.
3:
Bym ſzedł w táiemne pokoie/
4:
Gdzie bláde ćienie/
5:
Smierć cżęſto żenie:
6:
Naydą ręce twoie.
7:
Bym ſzedł do ślicżnego niebá/
8:
Tám twe mieſzkánie/
9:
Niebieſki Pánie/
10:
Y kryć ſie nie trzebá.
11:
Wſzędzie moc twa wiecżny Pánie/
12:
Prętko dośięże/
13:
Nikt nieulęże/
14:
Bo tuż záwżdy ſtánie.
15:
Náleźion ieſtem z przeſtráchem/
16:
Od twoiey ręki/
17:
Nioſę ſwe męki:
18:
Pod vbogim dáchem.
19:
Tobie grzech moy wyznáć muſzę/
20:
Bo bárźiey ſuſzę/
21:
Mą nędzną duſzę:
22:
Im go táić kuſzę.
23:
Słuſznieś mię dziśia zátrwożył/
24:
Prze moie złośći/
25:
Y niepráwośći:
26:
Zal do ſercá włożył.
27:
Nie kriy mi ſwey oblicżnośći/
28:
Ciebie w gorzkośći/
29:
W ćięſzkiey żáłośći:
30:
Wzywam z tych niſkośći.


strona: 28

28.Threny
1:
Niech twe oycowſkie karánie/
2:
Cierpliwe znoſzę/
3:
Moy Pánie proſzę:
4:
Mam w tobie vfánie.
5:
Niechćieyże mnie odmiátowáć:
6:
Lecż przes twoiego
7:
Syná miłego/
8:
Rácż mię ſobie chowáć.
9:
THREN XX.

10:
W
Dźień okrutney przygody ia cżłowiek ſtrapiony/
11:
Smętne ocży podnoſzę/ pátrząc ná wſze ſtrony/
12:
Spodźiewáiąc ſie rátunku/
13:
W tak ćięſzkim moim fráſunku/
14:
Lecż go tu mieć niemogę/
15:
Owſzem więtſzą trwogę.
16:
A gdźeż ſie chceſz obroćić licha duſzo moiá?
17:
Muśiſz iść do Páńſkiego gurniego pokoiá/
18:
Ten cżáſu twoiey żáłośći/
19:
S ſwey wielkiey dobrotliwośći/
20:
Siedząc ná pięknym niebie:
21:
Schyli ſię do ćiebie.
22:
Ten ieſt wſzyſtkich śirotek Oycem dobrotliwym/
23:
Tyś teſz lichą śirotką: idź s ſercem chutliwym/
24:
Niewątpiąc nic/ padń przed nogi/
25:
A onći nie będzie ſrogi/
26:
Zá twoie przykre złośći:
27:
W twey płochey młodośći.


strona: 29

Threny29.
1:
Pádniże przed nogámi Bogá naywyżſzego/
2:
Leſz krzyżem pod ozdobnym máieſtatem iego/
3:
Słyſzał on twe nárzekánie/
4:
Widział y gorzkie płákánie:
5:
Będzieć on miłośćiwy/
6:
Ociec dobrotliwy.
7:
WIELKI KROLV/ obeſzłá ćiebie świetna ch-
:
(wałá/
8:
Nieprzyſtępna twa iaśność wkoło ćię odziałá:
9:
Dźiś przed święte nogi twoie/
10:
Kłádę ia śiroctwo moie/
11:
Weś mię ná ſwą opiekę/
12:
Pod oycowſką rękę.
13:
Tákći śie ſpodobáło żeś mię ośiroćił/
14:
Byś me vfánie w cżłeku tym prędzey okroćił/
15:
Zákriy mię ſkrzydłámi twymi/
16:
Niſkąd nieobeyrzánymi/
17:
Przytul mą chorą głowę/
18:
Niech ćię oycem zowę.
19:
Ziemſkich ludzi omylne ſą wſzyſtkie opieki:
20:
Lecż twa dobroć Pánie trwa od wieku ná wieki/
21:
Niechżeć záwżdy chwałá będzie/
22:
Od twego ſtworzenia wſzędzie/
23:
Myć śiroty cżeść damy/
24:
Bo ćię oycem znamy.
25:
grafika


strona: 30

30.Threny
1:
THREN XXI.
2:
Abo
3:
SEN.

4:
N
Ocne ćienie cżarną bárwą świát okryły/
5:
Wſzytki rzecży wſzędzie ſię vpokoiły.
6:
I uż y ſprácowáni ludzie ſpocżywáli/
7:
Vćieſzną muzykę ptaſzkowie ſchowáli.
8:
E rytreyſkie iáſne żarze pogáſneły/
9:
Cicho było wſzędzie: bydlętá poſnęły.
10:
CH yliło ſię dobrze s pułnocnego cżáſu/
11:
Zwierz ſie wráćał z paſzey do gęſtego láſu.
12:
O wa ták długo w noc trapienie nie dáło/
13:
Zeby wytchnąć miáło me troſkliwe ćiáło.
14:
S trudnośćią zmorzony/ áże nád świtániem/
15:
Godzinecżkem ſtrawił niezwycżáynym ſpániem.
16:
T edy mi ſie droga Mátká vkazáłá/
17:
Ták iáko ná świećie mieſzkáiąc chadzáłá.
18:
(A ch cżęſto ſie tráfia/ co we dnie myślimy/
19:
To nocnego cżáſu záś we ſnie widzimy.)
20:
T rochę ku wdzięcżnośći twarz ſie iey ſkłániáłá/
21:
Ieſzcże iákąś dawną chuć ku ſwey krwi miáłá.
22:
N á mię pilno pátrząc/ łzy w ocżách iey ſtały:
23:
Nie dáłá po ſobie znáć by wyláć miáły.
24:
I a/ co dáley będzie? myſliłem ſam w ſobie/
25:
Dźiwno mi: bo droga Mátká leży w grobie.
26:
A ż w tym rzekłá: Synu? Spiſz? cży ták we mdłośći/
27:
Leżyſz? głośnom weſtchnął z ſerdecżney ćięſzkośći.


strona: 31

Threny31.
1:
M Ocą porwałem ſie vcżćiwość vcżynić/
2:
Wlaſnie zdáło mi ſie bym ze ſnu miał wynić.
3:
A oná hnet práwą ręką zágroźiłá/
4:
Vcżćiwośći w ten cżás mieyſcá nie bacżyłá.
5:
P o málucżkiey chwili ták mowić pocżęłá:
6:
Przecżże ták okrutna żáłość ćię vięłá?
7:
O to z dálekich ſtron/ nie ćięſzko mi było
8:
Przyść/ żebyć ſię nie co żalu vmnieyſzyło.
9:
S nadź gdybym ſię byłá tu dźiś nie ſtáwiłá/
10:
Iużby twoiá żáłość z kreſu wychodziłá.
11:
L zámi twymi gorzko iż mię opłákuieſz/
12:
Słuſznie/ s chući cżyniſz/ ktorą mnie miłuieſz.
13:
V gadzay w to bácżnie by názbyt nie było/
14:
Aniby ſie Pánu w tym nieprzećiwiło.
15:
G odziná śmiertelna minąć mię nie mogłá/
16:
Choćbym żywot w ćiemney táiemnośći wiodłá.
17:
A bo mnimaſz bymći wiecżnie zginąć miáłá?
18:
Nie zginęłám/ źiemim zwłokę mą oddáłá.
19:
N á wyſokie niebá duch moy przenieśiony/
20:
Tám w pocżet niebieſkich duchow policżony.
21:
A ieślić tego żal żem dłużey nie żyłá?
22:
Wierębym ná lepſze cżáſy nie tráfiłá.
23:
D oſyć y przez ten wiek záżyłám trudnośći/
24:
Fráſunkow/ boleśći/ płácżu y żáłośći.
25:
G odziło ſie tedy bym ſobie wytchnęłá/
26:
A to tám wroćiłá/ com ſkąd ná świát wźięłá.
27:
R Ozmyſl co zá roſkoſz ná tey nędzney źiemi/
28:
Cży tá ktorą máią y źwierzowie niemi?
29:
O biedne roſkoſzy/ o gorzkie przyſmáki/
30:
Ktore wydawáią z śiebie tákie znáki.


strona: 32

32.Threny
1:
B ędzie ráno cżłek zdrow iák źielona trawá/
2:
A wiecżor záś zginie/ tonie zá nim ſławá.
3:
E długi wiek/ w ktorym ták ſie roſkocháli/
4:
W tey tu śmiertelnośći y wielcy y máli.
5:
M oże być beſpiecżnie doiutrznem názwány:
6:
Bez przeſtrogi tłumi vbogie y Pány.
7:
Z ijąc tu/ trzebá ſie naprzod lękáć tego/
8:
Iákoby ſie vſtrzedz grzechu wſzelákiego.
9:
O tym trzebá myślić/ by żadne prożnośći/
10:
Cżłeká nieodwiodły z Páńſkiey oblicżnośći.
11:
S trzedz ſie żeby ocżu nie záćmiły błędy/
12:
Ktorych (á nieznośnych) dziśia pełno wſzędy.
13:
T ákże też pokuſy od właſnego ćiáłá/
14:
Nuż by cżártowſka złość też mieyſcá nie miáłá.
15:
A świát záś co vmie? pobożni to znáią/
16:
Bo ći záwżdy ná nim w kłopoćiech mieſzkáią.
17:
NIE może być cżłowiek wolny od przygody/
18:
Obeſzły go wkoło by gwałtowne wody.
19:
D oległośćiam/ nędzam/ y dziwnym chorobam/
20:
Záwżdy podledz muśi iákby pewnym probam.
21:
R ozmáite prace znośi w tym wygnániu/
22:
Robiąc do wiecżorá wſtawſzy o świtániu.
23:
O wa śklany żywot/ namniey tu nie pieśći/
24:
Pełen ieſt fráſunkow/ pełen y boleśći.
25:
G łod/ y ſtráſzliwy mor/ w nim cżęſto pánuie/
26:
Niepogodá z grádem/ rádá záfraſuie.
27:
I áſne ſłońce podcżás gorącem záwádzi/
28:
Cżęſto trzáſkący mroz/ cżłeká márnie zgłádzi.
29:
E cżyſte roſkoſzy? á przędſię ſmákuią/
30:
Smakuią tym ktorzy lepſzych dobr nie cżuią.


strona: 33

Threny33.
1:
I ák teſkne vboſtwo/ ktore wielu goni/
2:
Drugi do Indyſkich kráiow przed nim ſtroni.
3:
M ieyſcá beśpiecżnego nienaydzie żadnego/
4:
Gdzieby ſię nie lękáć przypadku zdrádnego.
5:
A ni tuſzę by co ták wdzięcżnego było/
6:
By záś (zá cżaſem ſwym) toſz nie záſzodziło.
7:
T rwożyć ſię vſtáwnie o ſwe właſne zdrowie/
8:
Trwożyć ſię kiedy kto co ſtráſznego powie.
9:
C żęſto widzieć gdy śmierć wielu nagle łowi/
10:
Niedbáiąć choć byli ieſzcże nie gotowi.
11:
E iák przykro ſłyſząc ten dziś ſzyię złomił/
12:
Ten vmárł/ s śćienką ſię gáłęźią vłomił.
13:
K ámieniem drugiego morderſkie zábito/
14:
Inſzy zá złą ſpráwę wźiął kátowſkie myto.
15:
V rániono tego z mieyſcá iuż nie wſtáie/
16:
Pochwili powiedzą/ s świátem ſię rozſtáie.
17:
P oſtrzelano drugich/ ini ſię popili/
18:
Niż ich ięto budzić/ dawno duſze zbyli.
19:
A ini zrádośći nagle zumieráli/
20:
Drudzy dla fráſunkow śmierć ſobie zádáli.
21:
M ęcżeńſtwem y głodem wiele ich poległo/
22:
Wielę ich przed morem wfortę śmierći wbiegło.
23:
I nych popalono/ drudzy potonęli/
24:
Od ſkąſánia gádzin inſzy poginęli.
25:
A niektorzy ćienkiem włośiem podawieni/
26:
Ledá márną rzecżą s świátá wypłoſzeni.
27:
T rućizną/ co mnimaſz? ile ich poſnęło?
28:
Ile ſie ludzkiey krwie po mieyſcách linęło?
29:
C żęſto mordy wielkie/ krew z zábitych bucha/
30:
Aż lękliwe vcho z ſtráchem nowin ſłucha.


strona: 34

34.Threny
1:
E w ine potomſtwo znáſza ſie do fáry/
2:
Gdzie z śinymi trupy śćiſkáią ſie máry.
3:
A ż w ſproſne robáctwo/ y nicżemną źiemię/
4:
Cżłek ſie záś obroći/ ſkąd wźiął ſwoie brzemię.
5:
S mierć ieſt końcem wſzytkich choć nie rázem ſchodzą/
6:
Iáko nikomy ćień ludzkie dni przechodzą.
7:
Z nayże ſynu miły/ iákowych trudnośći/
8:
Ia ćierpieć nie będę ná tey śmiertelnośći.
9:
W olnám od wſzytkiego vtrapienia tego/
10:
Nie troſzcż ſie/ doſtáłám dźiału koſztownego.
11:
W źiemić leży ćiáło/ lecż w ſądny dzień wſtánie/
12:
Ná ogromne głośnych Anielſkich trąb gránie.
13:
I ákiey záś poćiechy duſzá ma vżywa?
14:
W iákim odpocżynku przed Pánem przebywa?
15:
E y ktoryżby ięzyk doſtátnie wyſłowił?
16:
Iákie gody wiernym Nawyżſzy zgotowił?
17:
L átá nieprzeżyte/ żyiem bez teſknośći/
18:
W niebieſkiey mieſzkáiąc záwżdy ſzcżeſliwośći.
19:
K łopotow nie mamy/ á prace nie znamy/
20:
Srogiego nieſzcżęśćia iuż ſie nie lękamy.
21:
I uż wſzytkich boleśći y troſk nie cżuiemy/
22:
O żadney by namniey żáłośći niewiemy.
23:
D o pochyłey nigdy nie doydziem ſtárośći/
24:
Ani ſie zlękniemy śmiertelney ſrogośći.
25:
Z áwżdy weſoły dzień: ſłońce nie záchodzi/
26:
Nigdy do ſtráſznego záćmienia nie godzi.
27:
I uż Páná widzimy w świetnym máieſtaćie/
28:
Ná ktorego tylko tu wiárą pátrzaćie.
29:
E y wylicżyć trudno: nic ſie nam nie zmieni/
30:
Tákeſmy zupełnie wſzyſtkim náſyceni.


strona: 35

Threny35.
1:
N ieboć ieſt pełne dobr/ ktore wiecżnie trwáią/
2:
Ziemiá ieſt ſen/ y to w cżym ſie tu kocháią.
3:
Więcęy ſynu miły iuż nie piy łez twoich/
4:
Ni też ſobie lekce vważay ſłow moich.
5:
S łuſznego nie wzgardza ſtárſzych nápomnienia/
6:
Kto ma ſkromny vmyſł z náuk wyćwicżenia.
7:
T roiá do dziśiedniá/ ſnadźby ieſzcże ſtałá/
8:
By byłá ſtárego Priama ſłucháłá.
9:
A ták/ iáko wodá co raz vpłynęłá/
10:
Ná zad ſie nie wroći tám ſkąd ſie pocżęłá.
11:
NIE wątpię: iże ták/ gdy godzinká minie:
12:
Ná zad ſie powtore nigdy nienáwinie.
13:
S zumny wiátr/ iáko też kiedy pędzi nagle/
14:
Ná ſzerokie morze roſpuſzcżone żagle.
15:
Y eſzcże gdy ná ślepe ſkáły powpadáią:
16:
Prożno ich żeglarze z brzegu pátrzyć máią.
17:
N ie inácżey też moy okręt ieſt ſtłucżony/
18:
Po ktorymeś ſynu wielce záſmucony.
19:
Z ánim prożno pátrzyć/ prożno maſz żáłowáć/
20:
Wpadł ná ſkáłę/ ktorey nie może nikt ſkowáć.
21:
A ſrogi przewoźnik/ z tym ná zad nie prziydzie/
22:
Gdy ſkim raz włodź ćienie przewożącą wnidzie.
23:
L zy tu nie pomogą/ bo gdy duch odbieży
24:
Tego mdłego ćiáłá/ nie rychło záś wbieży.
25:
O d tego práwá ſkryć/ niech ſie nikt nie kuśi/
26:
Ieſliż z dobrą wolą niechce/ tedy muśi.
27:
B o cokolwiek dobrá tu zá ſzcżęśćiem idzie/
28:
Przedſię żáłoſny gość/ śmierć/ do wſzytkich prziy-
:
(dzie
29:
L ácwie tłocżą trawę idącego nogi/
30:
Ták też śmierći po nas dozwolono drogi.


strona: 36

36.Threny
1:
I ktoż ieſt ták wielki cżłek ſercá mężnego?
2:
By iego wiek nie miał wźiąć ſkońcżenia ſwego?
3:
W ielki pan godnośći z ſobą nie ponieśie/
4:
Gdy z zacnego mieyſcá ſroga śmierć go znieśie.
5:
Y uż tytuły ſpuśći: choć był zacny wſzędzie/
6:
Nicżemny proch w trunnie z iego ćiáłá będzie.
7:
N ie vydzie nikt śmierći/ bo tá wſzyſtkich gromi/
8:
Ktoż ſie iey ſtráſznemu miecżowi obroni.
9:
A le ſynu miły/ przedſię bierzeſz ſzkody/
10:
Chćiałbyś żeby był świát iák niebieſkie gody.
11:
P ámiętay też ná to/ gdyć co przypadáło
12:
Podług twoiey myśli/ w rowneby iść miáło.
13:
I eſzcże Pánu wielce potrzebá dziękowáć/
14:
Ze chćiał dla twych poćiech połowę záchowáć.
15:
S cżego ſie nie ſmęćiſz to zyſkiem pocżytay/
16:
A cżego nie doydzieſz/ tego áni chwytay.
17:
A ty ile możeſz/ zoſtałych rádośći/
18:
Szánuy: Pan ćię będzie ſzcżęśćił z wyſokośći.
19:
L at vżyway dobrze/ bo te prętko idą/
20:
Dobre (iákie przeſzły) iuż więcey nie prziydą.
21:
T
Akći nád mnimánie/ z tobam ſie báwiłá/
22:
Iuż cżás/ ſkądem poſzłá/ bym ſie tám ſtáwiłá.
23:
W
Tym zniknie: Iam ocknął/ y ták mi ſie zdáło/
24:
Iákby to ná cżyſtey iáwi dziać ſie miáło.
25:
grafika


strona: 37

1:
PROVER: XXXI.

2:
Surrexerunt filij eius, et beatiſsimam praedi-
3:
caverunt: Vir eius et laudauit eam.
4:
Fallax gratia et vana eſt pulchritudo:
5:
Mulier timens Dominum, ipſa laudabitur.

6:
grafika
7:
OVID: 2. Faſt:

8:
Fama manet facti, poſito velamine currunt,
9:
Et memorem famam qui bene geſsit habet.

10:
Iák w żaglu/ po vcżynkách/ krąży ſławá wſzędzie/
11:
Kto ſie dobrze záchował/ ten dobrą mieć będzie.
12:
grafika


strona: 38

1:
ESAI: LVII.

2:
Cultorem juſti fidum properanter avara
3:
Mors rapit: huic celeres inijcit illa manus.
4:
Impius exuperat longaevi Neſtoris annos:
5:
Serius huic Lacheſis rumpere fila ſolet.
6:
Nec tamen invenias, id qui conſideret, ullum:
7:
Haec fieri nulla quod ratione putant.
8:
Quando dies, cunctos ſimul abſumtura malorum,
9:
Approperat: juſtos colligit orbe Deus.
10:
S.P.V.

11:
grafika
metryczka tekstuautor:   Tobiasz Wiszniowski
tytuł:   Treny
rok wydania:   1585strona: kt

1:
THRENY
2:
Thobiaſzá
3:
WISZNIOWSKIEGO.
4:
grafika
5:
Non est crede mihi ſapientis dicere, uiuam,
6:
Sera nimis uita est craſtina, uiue hodie.

7:
grafika
8:
Tendimus huc omnes, metam properamus
9:
ad vnam,
10:
Omnia ſub leges mors vocat atra ſuas.

11:
W Krákowie/
12:
W Drukárni Máćieiá Gárwolcżyká/
13:
Roku Páńſkiego/ 1585.


strona: 2

1:
Ná Herb Iey Mśći Pániey
2:
Doroty Kádłubſkiey z Iedleńſká. ꝛć. ꝛć.

3:
grafika
4:
Ná godność/ z vcżćiwych ſpraw idącą/ pátrzano:
5:
Gdy Herby Zacnym ludziom w nagrodzie dawano.
6:
A iż w tym domu Cnoty gniazdo vpátrzono/
7:
Przeto zacnym Kłeynotem dom ten obdárzono.
8:
Skąd znácżna ieſt ćierpliwość y pokorá wielka/
9:
Poſługi dla Oycżyzny/ y vcżćiwość wſzelka.
10:
Ieſliby było trzebá y Rycerſkiey ſpráwy/
11:
Więc do tey Sámſonowey rzućić ſie bułáwy.
12:
Pan też zá cnotą walcży/ kiryśnicy ſnádnie/
13:
By ich było tyśiącmi/ káżdy z koniá ſpádnie.
14:
Niechże tey Ośley głowy nie pruchnieią żuchy/
15:
Boć po ſzerokim świećie idą o niey ſłuchy.


strona: 3

1:
Zacney á Pobożney Pániey
2:
Iey Mśći Pániey Doroćie Kádłub-
3:
ſkiey z Iedleńſká. rć. Pániey á dobrodzieyce
4:
ſwey/ T.W. ſłużby życżliwe záleca.

5:
Z
Acna Páni/ ſkąd komu poćiechá pochodzi/
6:
Tám dobrze bácżne ſerce s chućią rádo godzi.
7:
A choćby tá poćiechá záś prętko zginęłá/
8:
Słuſzna rzecż ieſt dziękowáć/ od kąd wypłynęłá.
9:
Temu ná mieyſce/ gdzie ſię to ſzcżęśćie ziáwiło/
10:
Wſpomnieć: z iedney żáłoſno/ zdrugiey ſtrony miło.
11:
PAN BOG pierwſzą przycżyną/ á tyś drugą byłá:
12:
Ten zgotował Mátkę mnie/ tyś w cnoćie cwicżyłá.
13:
Iák z właſnym dziećięćiem ſwym z niąś poſtępowáłá/
14:
Dochowáłáś ſłuſznych lat: mężowiś ią dáłá.
15:
A godnemu Mężowi/ pod rękęś oddáłá/
16:
Skąd rádoſney poćiechy cżęſtoś vżywáłá.
17:
Iákoś ſie w niey kocháłá/ tego nie ráchuię/
18:
Bo w niey to twe kochánie/ y ia w ſercu cżuię.
19:
Pomnię zdawná iż z chući/ ktorąś ku niey miáłá/
20:
Nameś ſie by ſwym Wnękom/ Bábką zwáć kazáłá.
21:
A choć koſztowna Mátká iuż ſie precż vdáłá/
22:
Przedſię zemną dziękuie żeś ią ták chowáłá:
23:
Aby ſie pobożnośći nic nieuſzcżerbiło/
24:
Skąd cnotliwym ſławy iey ſłucháć będzie miło.


strona: 4

1:
A iż mi ſie to ſzcżęśćie w twym domu ziáwiło/
2:
Przeto mi y to mieyſce záwżdy będzie miło.
3:
Stąd mi byłá poćiechá moiá wypłynęłá/
4:
Ktora nád me mnimánie prętko mię minęłá.
5:
Lecż mi záś z drugiey ſtrony ſmutne mieyſce będźie/
6:
Gdy wſpomnię że tu droga Mátká nie vśiędzie.
7:
Ani wiecżnie poſtoi: tu ſie wychowawſzy/
8:
Bo ſie w grobie záwárłá/ Duchá Pánu dawſzy.
9:
A iże zá żywotá w nieieś ſie kocháłá/
10:
Niewiem byś też iey śmierći żáłowáć niemiáłá.
11:
A iák przed tym ták teraz rożumiem o tobie/
12:
Ze ćię łáſkáwą Pánią dziś vznam ku ſobie.
13:
Gdy wdzięcżnie zprośbą moią przijmieſz Threny mo-
:
(ie/
14:
Ty to żáłoſne pieśni pod łáſkáwość twoię.
15:
A ćiebie Zacna Páni/ niech Bog tám ſpráwuie/
16:
Gdzie koſztowne páłace ſługom ſwym gotuie.
17:
grafika


strona: 5

1:
DO KSIAG.

2:
I
Dźćie Kiąſzki do ludzi krom żadney ozdoby/
3:
Nie ſpuſzcżáiąc ſłużącey cżáſowi żáłoby.
4:
Niech ná tytule piękne fárby nie poſtoią/
5:
Bo ták ſzcżeſliwe kśiąſzki rády ſie więc ſtroią.
6:
Potrzebá wam pámiętáć ná złe ſzcżęśćie moie/
7:
Ktore mię sfráſowáło/ wźiąwſzy w kloby ſwoie.
8:
A łáſkáwy Cżytelnik gdy cżás ten obacży/
9:
W ktoryśćie poſzły/ wádę nálażſzy przebacży.
10:
Bo ſnádnie wierſz przychodzi nie sfráſowney myſli/
11:
Lecż ſą dziś chmurne cżáſy ná ktoreſmy przyſzli.
12:
By namniey nie folguyćie ſwoiey właſney chwale/
13:
Gdyż nam ſzcżęśćie nie ſłuży tego wieku ſtale.
14:
Naydziećie kto nád wámi pilno ſie zábáwi/
15:
Weſtchnie ábo zápłáknie/ miękko ſie poſtáwi.
16:
Przecżytawſzy/ może was y ná potym ſchowáć/
17:
Iákoby też przyſtoynie kogo miał żáłowáć.
18:
Naydziećie kto weyźrzawſzy wzgárdzi was/ y rzući/
19:
Owa ludzkiey doznaćie nieiednákiey chući.
20:
Doznaćie y wdzięcżnośći/ doznaćie nágány/
21:
Bo rozne obycżáie máią rozne Pány.
22:
Ieſli ſie wam przyda być ná panięcym dworze/
23:
Niech wiedzą/ że też tám być tey bládey potworze.
24:
Spieſzćież ſie/ bo dáleka drogá ieſt po świećie/
25:
Więcey nie roſkázuię: Rządźćie ſie iák wiećie.
26:
grafika


strona: 6

1:
POBOZNEY A SZLACHETNEY
2:
PANIEY ROZEY WISZNIOW-
3:
SKIEY/ PANIEY MATCE A DO-
4:
BRODZIEYCE SWEY MIŁEY/
5:
KTORA PRAVVIE PRZES O-
6:
GIEN Y VVODE PRZESZEDSZY,
7:
BIEGV DOKONALA/ ROKV
8:
PANSKIEGO 1585: DNIA 3.
9:
KVVIETNIA. IVSZ SPOCZYVVA
10:
VV PANV. ZALOSNY SYN THO-
11:
BIASZ WISZNIOVVSKI LZY
12:
LEIAC PISAL.
13:
grafika


strona: 7

Threny7.
1:
THREN. I.

2:
K
Amieniem/ nie cżłowiekiem/ pocżytałbym tego/
3:
Ktoby ſie nie vżalił vtrapienia mego.
4:
By mey zápłákáć nie miał ták ſrogiey przygody/
5:
Ani ſie vlitowáć nienagrodney ſzkody.
6:
Nieme (ia wierzę) śćiány/ by iaki zmyſł miáły/
7:
Bacżąc tę w domu trwogę dawnoby płákáły.
8:
Z śiebie rządne niebioſa doſyć vcżyniły/
9:
Gdy zſwych ćiemnych obłokow gęſte dżdże puśći-
:
(ły.
10:
Dziś drzwi w domu ná śćieżą otwárte ſtánęły/
11:
By ſie troſki/ wzdychánia y płácże wgárnęły.
12:
Zemną ſie wſzyſcy ſmęććie/ mnie płákáć pomośćie/
13:
Zſobą ſzáty przyſtoyne grobowi przynośćie.
14:
Zborze Páńſki zápłákni/ zgáſłá świecá w tobie
15:
Nie ćiemna/ co to będzie rozmyſlaway ſobie.
16:
Oná z cżąſtek twych iedná á potrzebna byłá/
17:
Ktora niewinnie wſzytek ſwoy przeſzły wiek żyłá.
18:
Iák dobrą cżąſtką byłá? to potym ſprobuieſz/
19:
Gdy w oycżznę idący gorſzy cżás pocżuieſz.
20:
A day Boże by ſie me ſłowá odmieniły/
21:
Aleć ſie iuż ty ku drzwiam bárzo przybliżyły.
22:
Przed cżáſem temu świátu Pan ſwe odeymuie/
23:
A ſnadź oſtátnim plagam iuż mieyſce gotuie.
24:
A iż niemáſz wdzięcżnośći iego náwiedzenia/
25:
Cżegoż ſie wżdy ſpodziewáć tylko dokońcżenia?
26:
Smęćić mi ſie pomożćie wſzytki białe głowy/
27:
Bo miedzy wámi cżłek iuż podobno tákowy/


strona: 8

8.Threny
1:
Nie poſtoi: á ieſliż tu gdzie táki będzie/
2:
Wrychle ſroga Lácheſis nitecżki doprzędzie.
3:
Iey wierne towárzyſzki zemną iey żáłuyćie/
4:
Oſtátká dziś odſłużyć tego nie lituyćie.
5:
Moiego dobrodzieiá zemną opłákuyćie/
6:
Swiętey Mátki: ktemu też końcu ſie gotuyćie.
7:
Iednáki dług nośimy/ wſzytkich śmierć wyzobie/
8:
Co mnie dziś iutro tobie/ rozmyſl káżdy ſobie.
9:
Teyći mnie dziś zdrádliwa śmierć iuż pozbáwiłá/
10:
Ná dáleką ią drogę z świátá wypráwiłá.
11:
THREN. II.

12:
KToż ſie tego ſpodziewał/ żeby moie rzecży/
13:
W táką ćieśnią przyść miáły? miey Boże ná pie
:
(cży.
14:
Ktoż ſie tego ſpodziewał? co mię dziś potkáło?
15:
By iákie Threnodiae pioro piſać miáło?
16:
Wolałbym ſie był ieſzcże cżym inſzym zábáwić/
17:
Niż wirſz nád źimnem grobem zacney mátki ſtáwić.
18:
Przed cżáſem ná mię przyſzło żáłobliwie śpiewáć/
19:
A dwá kroć/ y z żáłośći/ y z práwá vmieráć.
20:
Radbym był (by mogło być) obſzedł ſie bez tego/
21:
Gwałtowna ieſt potrzebá/ rozſądkiem káżdego.
22:
Nie śpiewałem tu żywey/ nád mogiłą muſzę/
23:
Nád zwycżay pieśń: więc trapi ſkłopotáną duſzę.
24:
Opłákuiem powinnych/ y ták ſie nam godzi/
25:
Lecż ſie powtore Oćiec z Mátką nieurodzi.
26:
Tych odpłákáć potomſtwo ná wieki niemoże/
27:
Ich prace nienágrodzi/ oprocż ćiebie Boże.


strona: 9

Threny9.
1:
THREN. III.

2:
B
Y namniey w tym nie wątpię/ że będzie tákowy/
3:
Ktory wżdy kiedy tymi nápomni mię ſłowy:
4:
Przecż nieboże ſtrapiony ták bárzo żáłuieſz?
5:
Tego/ cżego ty nigdy iuż niepowetuieſz?
6:
Przecżże ſie woley Bożey nád zwycżay ſprzećiwiaſz?
7:
Ták barzo płácżem ſwoim/ á prożno wydziwiaſz?
8:
Iać wiem prożno być wſzytko cożkolwiek ſie dzieie/
9:
Z káżdey ſie niezbożna śmierć rzecży tu náśmieie.
10:
Widzę ſzcżyrą być prożność po wſzytkim tym świećie/
11:
I co w myśli ſwey cżłowiek záwżdy ćicho plećie.
12:
Wſzytko śię záwżdy mieni/ y zá cżáſem idzie:
13:
Cokolwiek z źiemie wſchodzi do źiemie záś wnidzie.
14:
Co ſie dziś národzili/ pewny ſwoy kres máią:
15:
Ktore ſzcżepienia widzim/ ſkázę ſwą vznáią.
16:
Prąćiem były/ ktore dziś drzewá wyrębuią/
17:
Przed tym to budowano/ co dziś drudzy pſuią.
18:
Wiem to/ że ia iuż ſobie ták prożno nárzekam:
19:
Ale płácżem ſię tuląc/ odpocżynku cżekam.
20:
A cżłowiek przyrodzenia trudno ma hámowáć/
21:
Gdy ſtráćim co drogiego wżdyć muśim żáłowáć?
22:
Nie s Kaukaſowych ſkał ieſtem národzony/
23:
Nie okrutnych Tygryſow pierśiámich karmiony:
24:
Nie Adámántynowe ſerce w ćiele noſzę/
25:
Chćiey przyrodzeniu memu vfolgowáć proſzę.
26:
Rácżey tym cżáſem płákáć pomoż płácżącemu/
27:
Potym ſie prędzey vdaſz ku weſelu twemu.


strona: 10

10.Threny
1:
Záiſte łzy ćięſzki bol z ſercá wybijáią/
2:
Gęſtym płácżem żale ſię nieco vmnieyſzáią.
3:
Płácż ieſt iákaś poćiechá v záſmęconego/
4:
Lzámi ſie ſerce tuli w vtrapieniu iego.
5:
Ach iák trudno ſerdecżny bol w ſobie vmorzyć/
6:
Gdy wwnątrz pali/ zwártych vſt/ nie ćięſzko otwo-
:
(rzyć.
7:
Prożnoć: iák śkláne ſzcżęśćie tu ſie ſkim obchodzi/
8:
Ták ábo dobrą w ſercu/ ábo złą myſl rodzi.
9:
THREN. IIII.

10:
C
Zułem (będąc dáleko) gdy ſrogi trzaſk w domu/
11:
Burzliwa śmierć broiłá/ nápełniáiąc gromu.
12:
Cżułem gdy w márną trunnę poprzątnęłá ćiáło/
13:
Ktore przedtym niewinnie ná świećie mieſzkáło.
14:
Cżułem/ że iuż ná ſtronie koſę oćieráłá/
15:
Viuſzoną krwią świętą vcżćiwego ćiáłá.
16:
Serce záraz vpádło/ źle ſobie tuſzyło/
17:
Stráchem zięte/ nádzieią prożno ſie ćieſzyło.
18:
Cżuło że tá poćiechá głęboko tonęłá/
19:
Nie dármo ćięſzka żáłość/ hnet mię przeniknęłá.
20:
Dawałem znáć wzdychániem bárzo ćięſzkim ſwoim/
21:
Ze mię iuż Bog rozłącżył z dobrodzieiem moim.
22:
Com iedno cżynić pocżął/ to z rąk vpadáło/
23:
Nie mogąc ieść/ ni ſypiáć/ ábo bárzo máło.
24:
Zábawki wieku mego/ ty nie ſmákowáły/
25:
Od tych cżáſow: y co me myſli przed ſię bráły.
26:
Teſkność á niezwycżáyna przypádłá do głowy/
27:
Snádnie ſie wydawáłá z poſtáwy y z mowy.


strona: 11

Threny11.
1:
Nie dármo grobową pieśń me ſerce śpiewáło/
2:
Nie dármo (ná nieſzcżęśćie) cżarney bárwy chćiá-
:
(ło.
3:
Nie dármo długie włoſy nic mię nie mierźiáły/
4:
Ano mię iuż fráſunki y żale cżekáły.
5:
A niemáłe: bo śiły we mnie vſtawáią/
6:
Rátunku tylko z niebá ſamego cżekáią.
7:
Nie dármo ſtraſzliwe ſny przed tym mi ſie ſniły/
8:
Boday ſie były nigdy mnie nie wyiawiły.
9:
Z ktorych ieden ná wielką żáłość wſpomnieć mogę/
10:
Od kąd w ſię pocżynáło ſerce me bráć trwogę.
11:
THREN V.

12:
B
Yłem do źielonego gáiu záwiedziony/
13:
Do ſtrumieniow ſkacżących: nieco iuż ſtrudzony
14:
Pod weſołem drzewecżkiem ſobie ſpocżywáiąc/
15:
Vćieſznem gardłkiem ptaſzki ſłyſzałem śpiewáiąc
16:
Chłodny wiátrek lekko wiał tam ná drzewá one/
17:
Iż nieco gáłązecżki były poruſzone.
18:
Były też tám ſąśiednie bliſkie ine gáie/
19:
Zá nimi wielkie łąki/ y co Wioſná dáie.
20:
Wſtawſzy/ ſzedłem tym gáiem/ álić w śrzodku iego/
21:
Málucżkom nie przeminął ogrodá wdzięcżnego.
22:
Tám w śrzodku proſte drzewo á źielone ſtało/
23:
O ktore ſie niemáło wiátrow otrącáło.
24:
Rozmáite źiołecżká vżytecżne były/
25:
Były też ktore ná śmierć iádem záſzkodziły.
26:
A roſkwitła Rozycżká w weſołym ogrodzie/
27:
Pod wyſokiego drzewá gáłęźiámi w chłodzie/


strona: 12

12.Threny
1:
Południowego ſłońcá gorącośći/ ſnádnie
2:
Chroniłá ſie: ledwo iż deſzcż z wierzchu przepád-
:
(nie.
3:
Z ſzalonem wiátrem burza y powietrze wſtáło/
4:
Spádły rożáne liſtki: áż nic nie zoſtáło.
5:
Wicher ſie popráwiwſzy/ látoroſlą złomił:
6:
Szcżupły pręt látoroſle ná doł ſie vkłonił.
7:
Liſtecżki koło dołu/ wſzytki bárzo mdláły/
8:
Poki hucżące wiátry około nich wiały.
9:
A iuż grad pocżął pádáć: krzyknąłem z przeſtráchu/
10:
Bo gdzieby ſie vchronić/ tám nie było dáchu.
11:
Záledwy/ ocknąwſzy ſie/ przyſzedłem ku ſobie/
12:
Roſtrzeźwiony/ tom záraz rozmyſlawał w ſobie.
13:
THREN VI.

14:
T
Oć ſie namilſzey Mátce mey Rożycżce sſtáło/
15:
V Małżonká iák w ćieniu iey tu było ćiáło.
16:
Ktorego ledwie ſłońce y dżdże dośiągáły/
17:
Ze iákie przećiwnośći kiedy fráſowáły.
18:
Bez tego być nie mogło/ bo to w zaiem chodzi/
19:
Zaden ſie bez fráſunku ná świećie nie rodzi.
20:
A nieopárty wicher/ z ſzumem drzewá tego/
21:
Niebácżna śmierć/ wydárłá z vtrapieniem iego.
22:
Liſtecżki/ my potomſtwo/ mdleiem od żáłośći/
23:
Zadney ſobie nie tuſząc ná źiemi rádośći.
24:
A co zá grad vderzy? w rychle obacżymy/
25:
Bo gdzie okrutnie gore/ wynoſzą ſie dymy.
26:
grafika


strona: 13

Threny13.
1:
THREN VII.

2:
N
Ie tuſzę by ták bárzo ſławnego Grecżyná/
3:
Zemdlić miáłá/ iáko mnie nieſzcżęſna nowiná.
4:
Nigdy Troiey vpádłey płácż nie był ſmętnieyſzy/
5:
W tym wieku żaden nád mię nie był żáłoſnieyſzy.
6:
Gdy mężny Hektor poległ/ Andromáche żoná/
7:
Nie ták ćięſzko iáko ia byłá zátrwożoná.
8:
Nie tuſzę by ſie Ceres bárźiey zumieć miáłá/
9:
Gdy ślicżney dziewki ſwoiey vtrátę poznáłá.
10:
Ni ći co Lukrecyey płákáli przed łáty/
11:
Ani Thyzbes zginioney Pyramowey ſtráty.
12:
Zgołá wiáry ná świećie nie mogę dáć temu/
13:
By ktory żal rowny był ku żalowi memu.
14:
Bo tám tych wſzytkich żáłość iuż dawno vſtáłá/
15:
Lecż mnie zła Proſerpiná dziś fráſunk zádáłá.
16:
W licżbę ćięſzko płácżących dziśiam iuż wlicżony/
17:
Zeſzćiem świętey Mátki ſwey będąc vtrapiony.
18:
Opánował ſerdecżny bol ſtrapione ſerce/
19:
Odpocżynku w żáłośći vżycżyć mi niechce.
20:
Po mnie ſie ták roſchodzi/ iż ſerce odrywa/
21:
Iedno dobre bacżenie cżáſem to pokrywa.
22:
Ach ſprętkáć ná mię przyſzło płákáć wieku mego/
23:
Nieſpodziány ſzwánk wźiąwſzy od nieſzcżęśćia złeo.
24:
grafika


strona: 14

14.Threny
1:
THREN VIII.

2:
P
Oſpolićie ná świećie/ gdy z iákiego domu/
3:
Wſzyſcy gośćie wyiádą/ á iáko ſie komu/
4:
Tám będąc przes wſzytek cżás oni záchowáli:
5:
Ták ich będą wſpomináć/ co w domu zoſtáli.
6:
Po nich iákoby znowu/ wſzyſtko vprzątáią/
7:
Okná pootwieráią/ w gmáchách vmietáią.
8:
Ták mnie (w nieſzcżęſnym domu) dziśia ſie przydáło/
9:
Właſnie ſie ſamą rzecżą podobieńſtwo sſtáło.
10:
Bo moiá droga Mátko/ ſkoroś ty zniknęłá/
11:
Ma roſkoſzna vćiechá o źiemię brzęknęłá.
12:
Iákoś ſie záchowáłá/ obcyby zeználi/
13:
Y vbodzy co z ćiebie rátunek miewáli.
14:
Sprzątnęłá ćię bláda śmierć/ wádzić iey nie będzieſz/
15:
W izbie otwártych okien/ ná wieki nie śiędzieſz.
16:
Wſzyſtko záraz vpádło/ ſzcżyre puſtki w domu/
17:
Niemáſz śmiele potrzebek oznáymić nikomu.
18:
A choć nas práwie doſyć/ iákby nic nie było/
19:
Iedną śláchetną duſzą ták wiele vbyło.
20:
Wſzyſtko ſtobą vćichło/ nieſłyſzeć śpiewánia/
21:
Twego wdzięcżny ſłowicżku/ áże od świtánia.
22:
Iuż nie ſłycháć ważnego z káżdym rozmawiánia:
23:
Ani w ſtátućie Bożym pilnego cżytánia.
24:
Aże y pátrzyć przykro/ co wſzytko zámilkło/
25:
Tákiey nośić teſknośći ſerce nie náwykło.
26:
Z káżdego kątá ſmutek y żáłość vymuie/
27:
A prożno przeſzłych poćiech cżłowiek vpátruie.


strona: 15

Threny15.
1:
O me wielkie poćiechy/ żem rozłącżon z wámi/
2:
Wſpomniawſzy/ muſzę záwżdy zálewáć ſie łzámi.
3:
THREN. IX.

4:
I
Ako vćieſzny Lábęć przy ſzumiącey wodzie/
5:
Załoſnie śpiewa ſwoiey oſtátniey przygodzie:
6:
Smętnem krzykiem nápełnia vſzy ſłucháiących/
7:
Nie przeſtáiąc ſwych pieśni żałobliwie brzmiących.
8:
Ze pod wyſokie niebá rzewliwy głos idzie/
9:
Aż w tym iego oſtátnia godzinká nádeydzie.
10:
Tákże wdzięcżna Mátká ma/ ácż ſamá nie mogłá/
11:
Bo iuż oſtátnią walkę z właſnem ćiáłem wiodłá.
12:
Duch iey z ſchorzáłem ćiáłem/ w ten cżás ſie mocował/
13:
Do gurniego páłacu co wſkok ſie gotował:
14:
Lecż śpiewáć Pánu pioſnki przedſię roſkazáłá/
15:
W ktorych ſie zdrowá będąc nawięcey kocháłá.
16:
Dobrze vmrzeć/ to záwżdy ná bácżnośći miáłá/
17:
Niżeli ią zdrętwiáła śmierć nam oderwáłá.
18:
Ia pomniąc ná táką chuć co byłá bez mocy/
19:
Gorzko płácżę/ bo ſtoi w ocżách y w puł nocy.
20:
Drogi Páńſki śpiewacżku/ iuż nam nie záśpiewaſz/
21:
Bo w lepſzey tám rádośći wiecżnie odpocżywaſz.
22:
grafika


strona: 16

16.Threny
1:
THREN. X.

2:
O
Bogoboyna Mátko/ co ſie sſtáło?
3:
Iże ták prętko ſwoie miłe ćiáło?
4:
Do grubey źiemie kwápiąc ſie vpuſzcżaſz?
5:
Z ſwoiey opieki dzieći ſwe wypuſzcżaſz?
6:
Cżyć co nie k myſli było z ſtrony ćiáłá?
7:
Cżyś niepowolność ſwoich dziatek znáłá?
8:
W cżym v Małżonká niełáſkęś pocżułá?
9:
Ześ cżarną źiemią w ocżách ſie oſułá?
10:
Vćieſzna Mátko/ wzgárdziłáś iuż námi/
11:
Odſtráſzyłá ćię nieużyta Páni.
12:
Nikomych ćieni: bládemu poſłowi/
13:
Oddáłá ćiebie żeláznemu ſnowi.
14:
Cżęſtoś dáleką drogę wſpomináłá/
15:
Záwżdyć niebieſka rádość ſmákowáłá.
16:
Cżegoś prágnęłá/ to ſie sſtáło tobie/
17:
Záwżdy zápłákniem/ gdy to myſlim w ſobie.
18:
Nieodpowiednie rozſtáłáś ſie z námi/
19:
Strapione ſercá nápełniwſzy łzámi.
20:
Wſzytko puśćiwſzy támeś ſie vdáłá/
21:
Gdzie też y świętych ſpocżywáią ćiáłá.
22:
Iuż nędzne dzieći/ widzim żeś vyrzáłá
23:
Lepſzą Oycżyznę: á naſeś oddáłá
24:
W pewną opiekę: co ná pięknym niebie
25:
Siedzi/ ktory ćię dziś wezwał do śiebie.
26:
Nie lza iedno ſie zá tobą gotowáć/
27:
Ná doſkonálſze roſkoſzy ſie chowáć:


strona: 17

Threny17.
1:
Owa da Pan Bog vyrzeć ćię ſpołecżnie/
2:
Gdzie tłumy świętych Páná chwalą wiecżnie.
3:
THREN. XI.

4:
Z
Ałoſne Kśięgi/ zoſtáłośći święte/
5:
V Mátki wźięte:
6:
Iuż ſie z was nigdy nie będzie vcżyłá/
7:
Ni ludzi śiłá.
8:
Będziećie cżęſto odpocżywáć ſobie/
9:
A oná w grobie.
10:
Nie będzie iuż was nigdy potrzebowáć/
11:
Ni pilno chowáć.
12:
Ná wieki wiecżne was puśćić muśiáłá/
13:
Precż odiecháłá.
14:
Skromne vbiory/ mierne ochędoſtwo/
15:
Smetne domoſtwo.
16:
Cżłonkow ná wieki nie odzieie wámi/
17:
Cna wáſzá Páni.
18:
Wáſzey poſługi iuż nie potrzebuie/
19:
Nie ſpopráwuie.
20:
Przecżże płácżliwe me ocży zdradzaćie/
21:
Zal mi wznawiaćie?
22:
Vcżćiwa mátko/ nie wźięłáś ſtąd wiele/
23:
Rzec mogę śmiele.
24:
Wypráwęć dáłá nieſzcżęſliwa chwilá/
25:
Płotná miar kilá.
26:
Od świátá wźięłáś drzewiáną wypráwę/
27:
A nic ná ſtráwę.


strona: 18

18.Threny
1:
Nieſtetyſz/ w iedney wypráwá y oná
2:
Trunnie zámknioná.
3:
Twárdo záſnęłá/ ſurowy ią dzierży
4:
Sen: co wſzech mierźi.
5:
THREN XII.

6:
O
Nieuchronna śmierći/ tákżeś ocży moie/
7:
Smętnie łzámi zálałá? á to ſrogie ſwoie/
8:
Nád niewinną Mátką mą práwo wykonáłá/
9:
Ktora nie ſprzykrzywſzy ſie/ iuż nas pożegnáłá.
10:
O ſzalona/ ták oślep wſzytkicheś ſtrwożyłá?
11:
Boś z ſurowośći twoiey namniey nie złożyłá.
12:
Swięte ćiáło chorobą okrutnieś vięłá/
13:
Niżliś w nię oſtrą koſą ogromnie záćięlá.
14:
O nieużyte śioſtry/ przecż nić vrywaćie
15:
Bez bráku? wſzák doſtátkiem tám inſzych maćie?
16:
Rácżey było vpuśćić z wrzećioná potrzebá/
17:
A chcećie wiele tákich? muśićie do niebá.
18:
Chćiáłáś łákoma śmierći/ bym lepiey o tobie
19:
Pámiętał: o dawnom ćię wźiął ná rozmyſł ſobie.
20:
Lecż teraz do żywego ſerceś mi zrániłá:
21:
A niedbam/ choćby mię też y dziśia dobiłá.
22:
Zá vpominek miałbym/ byś mię byłá z tego
23:
Swiátá/ wprzod wźiąwſzy nioſłá do kráiu źiemneo.


strona: 19

Threny19.
1:
THREN. XIII.

2:
I
Lem záżył mych poćiech/ tyle płákáć muſzę/
3:
Co ná ktorą z nich wſpomnię/ ze wſząd żal poruſzę.
4:
A nawięcey mi ſtoią w ocżách iey przymioty/
5:
Ty w niey záwżdy kwitnęły z przyrodzoney cnoty.
6:
Tám chuć ku pobożnośći zápálcżywa byłá/
7:
Obyś Mátuzálemow wiek byłá przeżyłá.
8:
Wdzięcżna ſzcżyrość ku wſzyſtkim bárzo ią zdobiłá/
9:
Ktorą nie tyle ſwoim/ lecż y obcym miła.
10:
Ku vbogim przychylność. Coż wſpomináć wiele?
11:
Zyłá iáko przyſtáło wzgárdziwſzy świát śmiele.
12:
Zgołá iey właſne imię z rzecżą ſie zgadzáło/
13:
Cżego iuż tego wieku iśćie bárzo máło.
14:
Niechże tu ſmętny kámień z tym napiſem leży/
15:
Ná pámiątkę poki to iáſne ſłońce bieży.
16:
BOGOBOYNEY/ TV/ ROZEY WISNIO-
17:
WSKIEY SPOCZYVVA
18:
CIALO: ALE PRZED PANEM DVCH
19:
WIECZNIE PRZEBYVVA.
20:
A TY KTORY TO CZYTASZ/ Z BOIA-
21:
ZNIA MYSL SOBIE
22:
PRZED CZASEM: KEDY MIEYSCE
23:
ZGOTOVVANO TOBIE.


strona: 20

20.Threny
1:
Y MALZONKOWI/ Y DZIECIECIV MEMV/
2:
COM MOGLA S CHVCI/ Y KOMV OBCEMV/
3:
BES ZAMARSZCZENIA TVM VSLVGOWALA:
4:
CALA STATECZNOSC W WIERZEM ZACHOWALA.
5:
A DOKONAVVSZY TAKOVVEGO BIEGV/
6:
WZIELAM KORONE NA BESPIECZNEM BRZEGV.
7:
THREN. XIIII.

8:
L
Akomy grobie/
9:
Vmárłych żłobie/
10:
Ciągnieſz ku ſobie/
11:
Wſzech/ w káżdey dobie.
12:
Tu wſzyſcy świátu/
13:
Cnotliwych kátu/
14:
Gdy ſie wyſłużą/
15:
W ćię ocży zmrużą.
16:
Kogo chceſz chwytáć/
17:
Lekarſtw nie pytáć/
18:
Wnet cżłek vmiera/
19:
Doł ſie otwiera.
20:
O ſmutny dole/
21:
W fortunnym kole/
22:
Nieobacżamy/
23:
Gdy w ćię wpadamy.
24:
W ćię łácwa drogá/
25:
Sliźnie ſie nogá/
26:
Ali lećimy/
27:
Y w pośrzod źimy.


strona: 21

Threny21.
1:
O mieyſce źiemne/
2:
Toś nieprzyiemne/
3:
Pobożnych wiele
4:
Bierzeſz/ á śmiele.
5:
W rodzicách ſzkodziſz/
6:
Bo ie odwodziſz/
7:
W mieſzkánia ćiche/
8:
A bárzo liche.
9:
Iáſkinio ſroga/
10:
Iuż Matká droga/
11:
Nas pożegnáłá/
12:
Dobrą noc dáłá.
13:
Wſzytko wzgárdziłá/
14:
W ćię ſię ſpuśćiłá/
15:
Tyś ią pożárłá/
16:
W głębiey záwárłá.
17:
Tym cżáſem ocży/
18:
Niechay płácż mocży/
19:
Moy żal nie ſnádnie/
20:
Z cżáſem vpádnie.
21:
Niechże ſpi w tobie/
22:
Záłoſny grobie/
23:
Cicho á mile/
24:
W przyſzłe złe chwile.
25:
Niech odpocżywa/
26:
Aż trąbá krzywa/
27:
Dźwiękiem ią wzbudzi/
28:
Y ine ludzi.
29:
Serce troſkliwe/
30:
A ledwo żywe/


strona: 22

22.Threny
1:
Pomniąc vſtáie/
2:
Co nam grzech dáie.
3:
THREN XV.

4:
N
A cżymkolwiek wzrok ludzki może ſie zábáwić/
5:
Cokolwiek przed ocży ſwe cżłowiek chce wyſtáwić
6:
Y co może obácżyć ſwym śmiertelnym okiem/
7:
W rozmáitym ſtworzeniu ná świećie ſzerokiem.
8:
Vyrzy że wſzytko pędem bieży z tego świátá/
9:
Bieżą ludzie do kreſu/ bieżą prętkie látá.
10:
Nád ſwoy Bieg przyrodzony wſzytko vſtępuie/
11:
Kaźń z niebieſkiego okná żywność nam dziś pſuie.
12:
Tákći ſie dawno wſzytko ná doł przykro chyli/
13:
Bog wie co z námi będzie w tey oſtátniy chwili.
14:
Spimy? cżyli ták bárzo płochy ſen ſmákuie?
15:
Cżás długi ku napráwie nas podobno pſuie.
16:
Spimy? cżyli obłudne báwią nas nádzieie?
17:
Gdy vćiecże krotki wiek/ gdzież ſie myſl podzieie?
18:
Aleć duſzna choroba márny świát vięłá/
19:
Iuż iey prożno zábiegáć/ wyſoko ſie wſpięłá.
20:
Záłośći/ gdźież dáley chceſz? cży mi chceſz być ſrożſza?
21:
O cżym namniey dziś niewie Mátká ma nadrożſza.
22:
THREN XVI.

23:
O
Swięty vpominku/ niebieſka mądrośći/
24:
Od Páná pochodżąca z gurney wyſokośći.
25:
Zacnieyſza nádewſzytko co Krol ma ná dworze/
26:
Z bogáctwy nie zrownána/ y z tym co ma morze.


strona: 23

Threny23.
1:
W práwey rece wiek trzymaſz/ á w lewey bogáctwá/
2:
Kto ćię naydzie/ żyw długo/ y vydzie żebráctwá.
3:
Twe drogi proſto wiodą/ w ſtronę ſie nie chylą/
4:
Szcżęſliwy kto w nich idzie/ błędy go nie mylą.
5:
Vmyſł nieśie wynioſły/ depce podłe rzecży/
6:
Wſzytkim gárdzi/ co źiemſki cżłowiek ma ná piecży.
7:
W niebie wſzytkę ſwoię myśl/ nie ná źiemi ſadzi/
8:
Znácżnieyſzy iuż nád ine/ affekt w ſobie głádzi.
9:
Prawdziwie rozeznawa dobre ode złego/
10:
Stárániem ſie nie para wieku docżeśnego.
11:
Iednáko w złych przygodách iák y w ſzcżęśćiu ſtoi/
12:
Nic ſie nagłego ſtráchu y śmierći nie boi.
13:
Boleść ſnádno wyćierpi/ mierźi ſie ſkromnośćią/
14:
O ſzcżęſliwy ktory ma zbrácenie z mądrośćią.
15:
O mądrośći twa roſkoſz z ćwicżonym ſie báwić/
16:
A w rádę wſzech roſtropnych nie leniſz ſie ſtáwić.
17:
Podcżás y proſtacżkowie kiedyć zábiegáią/
18:
Nieiákie z łáſki twoiey podárzenie máią.
19:
Nie tylko rádá śiadaſz pod złoconym gmáchem/
20:
Náwiedziſz y chudzinę pod dziuráwem dáchem.
21:
A nie iácy ſzedziwi ćię otrzymawáią/
22:
Ale podcżás y młodzi twoie dáry znáią.
23:
Ná dziatki/ bá ná wſzytkich bębnieſz by do trwogi/
24:
Ktorzy iedno wdzięcżni ſą twey świętey przeſtrogi.
25:
Abom ia pod nieſzcżęſnym znákiem vrodzony/
26:
mię zacny gość minął ſkarb nieprzepłácony?
27:
Cży mię iuż do oſtátká myſliſz pchnąć od śiebie?
28:
Ile mocy/ tyle ſie będę chwytał ćiebie.
29:
grafika


strona: 24

24.Threny
1:
THREN XVII.

2:
Z
La Proſerpiná/ ktemu ſie vdáłá/
3:
By mą poćiechę dáleko zágnáłá/
4:
Niewiem co zemną ieſzcże cżynić będzie?
5:
Iáko vśiędzie?
6:
Surowem okiem ſtráſzliwie pogląda?
7:
Cży nád potomſtwem nápáſtwić ſie żąda?
8:
Nie łáſkáwie ſie z iednąż krwią obchodzi/
9:
Ná coż to godzi?
10:
Cięſzkiego żalu ſkutek nieſzcżęſliwy/
11:
Bolu przymnaża/ ledwie iż cżłek żywy:
12:
W coż pilniey pátrzyć? ná ludzkie przygody?
13:
Cży w właſne ſzkody?
14:
Nie obronią tu ſubtylne wywody/
15:
By ſuchośćią zwáć y nagłębſze brody:
16:
Y ia nieſzcżęśćia ſzcżęśćiem nie názowę/
17:
Bo trapi głowę.
18:
Trudno to káżdy ma przewieść ná ſobie/
19:
Zeby miał ſkákáć gdy iuż nogá w grobie:
20:
Ták trudno zmyſláć weſołą poſtáwę/
21:
Prze ſmętną ſpráwę.
22:
Wſzák z przyrodzeniem co ſię mocowáli/
23:
W ſwym przedſięwźięćiu prędziuchno vſtali:
24:
Doſyć to było że o tym mowili/
25:
Rozno cżynili.
26:
O nierowne ſie rzecży nie pokuſzę/
27:
Ale vſtąpić przyrodzeniu muſzę:


strona: 25

Threny25.
1:
Niech opłákuie cżłowieká świętego/
2:
Bom poſzedl z niego.
3:
Smętna pámiątká: Niobe ſkámiáła/
4:
Widząc pobitych dziatek ſwoich ćiáłá:
5:
Y iam wźiął zá ſwe/ ácż nie ſtoię ſkáłą/
6:
Lecż mam kaźń trwáłą.
7:
THREN. XVIII.

8:
P
Oki nieſzcżęśćie nie ſmući/
9:
W poćiechy żalu nie wrzući:
10:
Zda ſie nam iż wſzytko ſnádnie/
11:
Po náſzey myſli przypádnie.
12:
Z nieobacżká coś nas zwodzi/
13:
Iż gdy przygodá nie ſzkodzi/
14:
Wynośimy ſie z myślámi:
15:
Niewiedząc co będzie z námi.
16:
Záłość lekce ſzácuiemy/
17:
Gdy w roſkoſzách prożnuiemy/
18:
Vboſtwo zá nic ważymy/
19:
Poki co w gárśći dzierżymy.
20:
Smierći ſie máło boimy/
21:
Gdy w dobrym zdrowiu ſtoimy:
22:
A ſnadź y Páná wzgárdzamy/
23:
Choć wſzyſtko od niego mamy.
24:
A Pan z wyſokiego niebá/
25:
Widząc cżego nam potrzebá/
26:
Wśćiąga náſze płoche myśli/
27:
Chcąc byſmy do niego przyſzli.


strona: 26

26.Threny
1:
Wnet przećiwnośćią zárzući/
2:
Cżłowiek mdła rzecż/ iuż ſie ſmući.
3:
Weſołą twarz prętko zmieni/
4:
Gdy tá prziydzie ſroga kśieni.
5:
Y ia też dziś płákáć muſzę/
6:
Smętnych ocżu nie oſuſzę:
7:
Bo poćiechy mieć nie mogę/
8:
Im dáley tym więtſzą trwogę.
9:
Choć niebieſkie świátło wſchodzi/
10:
Choć y zá gury záchodzi/
11:
Iák w południe ták w puł nocy/
12:
Záłość mię trzyma w ſwey mocy.
13:
Szcżęśćie od Páná pochodzi/
14:
Gdy Pan chce tedy nam ſzkodzi:
15:
Ná to przycżyny nie wkłádam/
16:
Przypiſuię to mym wádam.
17:
THREN XIX.

18:
P
Rzed oblicżem twym moy Pánie/
19:
Ktoż ſie vchroni.
20:
Wſzędzie dogoni/
21:
Twoie poimánie.
22:
Choćby mię Rypheiſkie ſkáły/
23:
W ſobie chowáły:
24:
Y zákrywáły/
25:
Naywyżſzych gur wáły.
26:
Bym ſie ſkrył w źiemię przepáśći/
27:
Choć w iáſne żorze/


strona: 27

Threny27.
1:
Choć w buyne morze/
2:
Záwżdyć będę w gárśći.
3:
Bym ſzedł w táiemne pokoie/
4:
Gdzie bláde ćienie/
5:
Smierć cżęſto żenie:
6:
Naydą ręce twoie.
7:
Bym ſzedł do ślicżnego niebá/
8:
Tám twe mieſzkánie/
9:
Niebieſki Pánie/
10:
Y kryć ſie nie trzebá.
11:
Wſzędzie moc twa wiecżny Pánie/
12:
Prętko dośięże/
13:
Nikt nieulęże/
14:
Bo tuż záwżdy ſtánie.
15:
Náleźion ieſtem z przeſtráchem/
16:
Od twoiey ręki/
17:
Nioſę ſwe męki:
18:
Pod vbogim dáchem.
19:
Tobie grzech moy wyznáć muſzę/
20:
Bo bárźiey ſuſzę/
21:
Mą nędzną duſzę:
22:
Im go táić kuſzę.
23:
Słuſznieś mię dziśia zátrwożył/
24:
Prze moie złośći/
25:
Y niepráwośći:
26:
Zal do ſercá włożył.
27:
Nie kriy mi ſwey oblicżnośći/
28:
Ciebie w gorzkośći/
29:
W ćięſzkiey żáłośći:
30:
Wzywam z tych niſkośći.


strona: 28

28.Threny
1:
Niech twe oycowſkie karánie/
2:
Cierpliwe znoſzę/
3:
Moy Pánie proſzę:
4:
Mam w tobie vfánie.
5:
Niechćieyże mnie odmiátowáć:
6:
Lecż przes twoiego
7:
Syná miłego/
8:
Rácż mię ſobie chowáć.
9:
THREN XX.

10:
W
Dźień okrutney przygody ia cżłowiek ſtrapiony/
11:
Smętne ocży podnoſzę/ pátrząc ná wſze ſtrony/
12:
Spodźiewáiąc ſie rátunku/
13:
W tak ćięſzkim moim fráſunku/
14:
Lecż go tu mieć niemogę/
15:
Owſzem więtſzą trwogę.
16:
A gdźeż ſie chceſz obroćić licha duſzo moiá?
17:
Muśiſz iść do Páńſkiego gurniego pokoiá/
18:
Ten cżáſu twoiey żáłośći/
19:
S ſwey wielkiey dobrotliwośći/
20:
Siedząc ná pięknym niebie:
21:
Schyli ſię do ćiebie.
22:
Ten ieſt wſzyſtkich śirotek Oycem dobrotliwym/
23:
Tyś teſz lichą śirotką: idź s ſercem chutliwym/
24:
Niewątpiąc nic/ padń przed nogi/
25:
A onći nie będzie ſrogi/
26:
Zá twoie przykre złośći:
27:
W twey płochey młodośći.


strona: 29

Threny29.
1:
Pádniże przed nogámi Bogá naywyżſzego/
2:
Leſz krzyżem pod ozdobnym máieſtatem iego/
3:
Słyſzał on twe nárzekánie/
4:
Widział y gorzkie płákánie:
5:
Będzieć on miłośćiwy/
6:
Ociec dobrotliwy.
7:
WIELKI KROLV/ obeſzłá ćiebie świetna ch-
:
(wałá/
8:
Nieprzyſtępna twa iaśność wkoło ćię odziałá:
9:
Dźiś przed święte nogi twoie/
10:
Kłádę ia śiroctwo moie/
11:
Weś mię ná ſwą opiekę/
12:
Pod oycowſką rękę.
13:
Tákći śie ſpodobáło żeś mię ośiroćił/
14:
Byś me vfánie w cżłeku tym prędzey okroćił/
15:
Zákriy mię ſkrzydłámi twymi/
16:
Niſkąd nieobeyrzánymi/
17:
Przytul mą chorą głowę/
18:
Niech ćię oycem zowę.
19:
Ziemſkich ludzi omylne ſą wſzyſtkie opieki:
20:
Lecż twa dobroć Pánie trwa od wieku ná wieki/
21:
Niechżeć záwżdy chwałá będzie/
22:
Od twego ſtworzenia wſzędzie/
23:
Myć śiroty cżeść damy/
24:
Bo ćię oycem znamy.
25:
grafika


strona: 30

30.Threny
1:
THREN XXI.
2:
Abo
3:
SEN.

4:
N
Ocne ćienie cżarną bárwą świát okryły/
5:
Wſzytki rzecży wſzędzie ſię vpokoiły.
6:
I uż y ſprácowáni ludzie ſpocżywáli/
7:
Vćieſzną muzykę ptaſzkowie ſchowáli.
8:
E rytreyſkie iáſne żarze pogáſneły/
9:
Cicho było wſzędzie: bydlętá poſnęły.
10:
CH yliło ſię dobrze s pułnocnego cżáſu/
11:
Zwierz ſie wráćał z paſzey do gęſtego láſu.
12:
O wa ták długo w noc trapienie nie dáło/
13:
Zeby wytchnąć miáło me troſkliwe ćiáło.
14:
S trudnośćią zmorzony/ áże nád świtániem/
15:
Godzinecżkem ſtrawił niezwycżáynym ſpániem.
16:
T edy mi ſie droga Mátká vkazáłá/
17:
Ták iáko ná świećie mieſzkáiąc chadzáłá.
18:
(A ch cżęſto ſie tráfia/ co we dnie myślimy/
19:
To nocnego cżáſu záś we ſnie widzimy.)
20:
T rochę ku wdzięcżnośći twarz ſie iey ſkłániáłá/
21:
Ieſzcże iákąś dawną chuć ku ſwey krwi miáłá.
22:
N á mię pilno pátrząc/ łzy w ocżách iey ſtały:
23:
Nie dáłá po ſobie znáć by wyláć miáły.
24:
I a/ co dáley będzie? myſliłem ſam w ſobie/
25:
Dźiwno mi: bo droga Mátká leży w grobie.
26:
A ż w tym rzekłá: Synu? Spiſz? cży ták we mdłośći/
27:
Leżyſz? głośnom weſtchnął z ſerdecżney ćięſzkośći.


strona: 31

Threny31.
1:
M Ocą porwałem ſie vcżćiwość vcżynić/
2:
Wlaſnie zdáło mi ſie bym ze ſnu miał wynić.
3:
A oná hnet práwą ręką zágroźiłá/
4:
Vcżćiwośći w ten cżás mieyſcá nie bacżyłá.
5:
P o málucżkiey chwili ták mowić pocżęłá:
6:
Przecżże ták okrutna żáłość ćię vięłá?
7:
O to z dálekich ſtron/ nie ćięſzko mi było
8:
Przyść/ żebyć ſię nie co żalu vmnieyſzyło.
9:
S nadź gdybym ſię byłá tu dźiś nie ſtáwiłá/
10:
Iużby twoiá żáłość z kreſu wychodziłá.
11:
L zámi twymi gorzko iż mię opłákuieſz/
12:
Słuſznie/ s chući cżyniſz/ ktorą mnie miłuieſz.
13:
V gadzay w to bácżnie by názbyt nie było/
14:
Aniby ſie Pánu w tym nieprzećiwiło.
15:
G odziná śmiertelna minąć mię nie mogłá/
16:
Choćbym żywot w ćiemney táiemnośći wiodłá.
17:
A bo mnimaſz bymći wiecżnie zginąć miáłá?
18:
Nie zginęłám/ źiemim zwłokę mą oddáłá.
19:
N á wyſokie niebá duch moy przenieśiony/
20:
Tám w pocżet niebieſkich duchow policżony.
21:
A ieślić tego żal żem dłużey nie żyłá?
22:
Wierębym ná lepſze cżáſy nie tráfiłá.
23:
D oſyć y przez ten wiek záżyłám trudnośći/
24:
Fráſunkow/ boleśći/ płácżu y żáłośći.
25:
G odziło ſie tedy bym ſobie wytchnęłá/
26:
A to tám wroćiłá/ com ſkąd ná świát wźięłá.
27:
R Ozmyſl co zá roſkoſz ná tey nędzney źiemi/
28:
Cży tá ktorą máią y źwierzowie niemi?
29:
O biedne roſkoſzy/ o gorzkie przyſmáki/
30:
Ktore wydawáią z śiebie tákie znáki.


strona: 32

32.Threny
1:
B ędzie ráno cżłek zdrow iák źielona trawá/
2:
A wiecżor záś zginie/ tonie zá nim ſławá.
3:
E długi wiek/ w ktorym ták ſie roſkocháli/
4:
W tey tu śmiertelnośći y wielcy y máli.
5:
M oże być beſpiecżnie doiutrznem názwány:
6:
Bez przeſtrogi tłumi vbogie y Pány.
7:
Z ijąc tu/ trzebá ſie naprzod lękáć tego/
8:
Iákoby ſie vſtrzedz grzechu wſzelákiego.
9:
O tym trzebá myślić/ by żadne prożnośći/
10:
Cżłeká nieodwiodły z Páńſkiey oblicżnośći.
11:
S trzedz ſie żeby ocżu nie záćmiły błędy/
12:
Ktorych (á nieznośnych) dziśia pełno wſzędy.
13:
T ákże też pokuſy od właſnego ćiáłá/
14:
Nuż by cżártowſka złość też mieyſcá nie miáłá.
15:
A świát záś co vmie? pobożni to znáią/
16:
Bo ći záwżdy ná nim w kłopoćiech mieſzkáią.
17:
NIE może być cżłowiek wolny od przygody/
18:
Obeſzły go wkoło by gwałtowne wody.
19:
D oległośćiam/ nędzam/ y dziwnym chorobam/
20:
Záwżdy podledz muśi iákby pewnym probam.
21:
R ozmáite prace znośi w tym wygnániu/
22:
Robiąc do wiecżorá wſtawſzy o świtániu.
23:
O wa śklany żywot/ namniey tu nie pieśći/
24:
Pełen ieſt fráſunkow/ pełen y boleśći.
25:
G łod/ y ſtráſzliwy mor/ w nim cżęſto pánuie/
26:
Niepogodá z grádem/ rádá záfraſuie.
27:
I áſne ſłońce podcżás gorącem záwádzi/
28:
Cżęſto trzáſkący mroz/ cżłeká márnie zgłádzi.
29:
E cżyſte roſkoſzy? á przędſię ſmákuią/
30:
Smakuią tym ktorzy lepſzych dobr nie cżuią.


strona: 33

Threny33.
1:
I ák teſkne vboſtwo/ ktore wielu goni/
2:
Drugi do Indyſkich kráiow przed nim ſtroni.
3:
M ieyſcá beśpiecżnego nienaydzie żadnego/
4:
Gdzieby ſię nie lękáć przypadku zdrádnego.
5:
A ni tuſzę by co ták wdzięcżnego było/
6:
By záś (zá cżaſem ſwym) toſz nie záſzodziło.
7:
T rwożyć ſię vſtáwnie o ſwe właſne zdrowie/
8:
Trwożyć ſię kiedy kto co ſtráſznego powie.
9:
C żęſto widzieć gdy śmierć wielu nagle łowi/
10:
Niedbáiąć choć byli ieſzcże nie gotowi.
11:
E iák przykro ſłyſząc ten dziś ſzyię złomił/
12:
Ten vmárł/ s śćienką ſię gáłęźią vłomił.
13:
K ámieniem drugiego morderſkie zábito/
14:
Inſzy zá złą ſpráwę wźiął kátowſkie myto.
15:
V rániono tego z mieyſcá iuż nie wſtáie/
16:
Pochwili powiedzą/ s świátem ſię rozſtáie.
17:
P oſtrzelano drugich/ ini ſię popili/
18:
Niż ich ięto budzić/ dawno duſze zbyli.
19:
A ini zrádośći nagle zumieráli/
20:
Drudzy dla fráſunkow śmierć ſobie zádáli.
21:
M ęcżeńſtwem y głodem wiele ich poległo/
22:
Wielę ich przed morem wfortę śmierći wbiegło.
23:
I nych popalono/ drudzy potonęli/
24:
Od ſkąſánia gádzin inſzy poginęli.
25:
A niektorzy ćienkiem włośiem podawieni/
26:
Ledá márną rzecżą s świátá wypłoſzeni.
27:
T rućizną/ co mnimaſz? ile ich poſnęło?
28:
Ile ſie ludzkiey krwie po mieyſcách linęło?
29:
C żęſto mordy wielkie/ krew z zábitych bucha/
30:
Aż lękliwe vcho z ſtráchem nowin ſłucha.


strona: 34

34.Threny
1:
E w ine potomſtwo znáſza ſie do fáry/
2:
Gdzie z śinymi trupy śćiſkáią ſie máry.
3:
A ż w ſproſne robáctwo/ y nicżemną źiemię/
4:
Cżłek ſie záś obroći/ ſkąd wźiął ſwoie brzemię.
5:
S mierć ieſt końcem wſzytkich choć nie rázem ſchodzą/
6:
Iáko nikomy ćień ludzkie dni przechodzą.
7:
Z nayże ſynu miły/ iákowych trudnośći/
8:
Ia ćierpieć nie będę ná tey śmiertelnośći.
9:
W olnám od wſzytkiego vtrapienia tego/
10:
Nie troſzcż ſie/ doſtáłám dźiału koſztownego.
11:
W źiemić leży ćiáło/ lecż w ſądny dzień wſtánie/
12:
Ná ogromne głośnych Anielſkich trąb gránie.
13:
I ákiey záś poćiechy duſzá ma vżywa?
14:
W iákim odpocżynku przed Pánem przebywa?
15:
E y ktoryżby ięzyk doſtátnie wyſłowił?
16:
Iákie gody wiernym Nawyżſzy zgotowił?
17:
L átá nieprzeżyte/ żyiem bez teſknośći/
18:
W niebieſkiey mieſzkáiąc záwżdy ſzcżeſliwośći.
19:
K łopotow nie mamy/ á prace nie znamy/
20:
Srogiego nieſzcżęśćia iuż ſie nie lękamy.
21:
I uż wſzytkich boleśći y troſk nie cżuiemy/
22:
O żadney by namniey żáłośći niewiemy.
23:
D o pochyłey nigdy nie doydziem ſtárośći/
24:
Ani ſie zlękniemy śmiertelney ſrogośći.
25:
Z áwżdy weſoły dzień: ſłońce nie záchodzi/
26:
Nigdy do ſtráſznego záćmienia nie godzi.
27:
I uż Páná widzimy w świetnym máieſtaćie/
28:
Ná ktorego tylko tu wiárą pátrzaćie.
29:
E y wylicżyć trudno: nic ſie nam nie zmieni/
30:
Tákeſmy zupełnie wſzyſtkim náſyceni.


strona: 35

Threny35.
1:
N ieboć ieſt pełne dobr/ ktore wiecżnie trwáią/
2:
Ziemiá ieſt ſen/ y to w cżym ſie tu kocháią.
3:
Więcęy ſynu miły iuż nie piy łez twoich/
4:
Ni też ſobie lekce vważay ſłow moich.
5:
S łuſznego nie wzgardza ſtárſzych nápomnienia/
6:
Kto ma ſkromny vmyſł z náuk wyćwicżenia.
7:
T roiá do dziśiedniá/ ſnadźby ieſzcże ſtałá/
8:
By byłá ſtárego Priama ſłucháłá.
9:
A ták/ iáko wodá co raz vpłynęłá/
10:
Ná zad ſie nie wroći tám ſkąd ſie pocżęłá.
11:
NIE wątpię: iże ták/ gdy godzinká minie:
12:
Ná zad ſie powtore nigdy nienáwinie.
13:
S zumny wiátr/ iáko też kiedy pędzi nagle/
14:
Ná ſzerokie morze roſpuſzcżone żagle.
15:
Y eſzcże gdy ná ślepe ſkáły powpadáią:
16:
Prożno ich żeglarze z brzegu pátrzyć máią.
17:
N ie inácżey też moy okręt ieſt ſtłucżony/
18:
Po ktorymeś ſynu wielce záſmucony.
19:
Z ánim prożno pátrzyć/ prożno maſz żáłowáć/
20:
Wpadł ná ſkáłę/ ktorey nie może nikt ſkowáć.
21:
A ſrogi przewoźnik/ z tym ná zad nie prziydzie/
22:
Gdy ſkim raz włodź ćienie przewożącą wnidzie.
23:
L zy tu nie pomogą/ bo gdy duch odbieży
24:
Tego mdłego ćiáłá/ nie rychło záś wbieży.
25:
O d tego práwá ſkryć/ niech ſie nikt nie kuśi/
26:
Ieſliż z dobrą wolą niechce/ tedy muśi.
27:
B o cokolwiek dobrá tu zá ſzcżęśćiem idzie/
28:
Przedſię żáłoſny gość/ śmierć/ do wſzytkich prziy-
:
(dzie
29:
L ácwie tłocżą trawę idącego nogi/
30:
Ták też śmierći po nas dozwolono drogi.


strona: 36

36.Threny
1:
I ktoż ieſt ták wielki cżłek ſercá mężnego?
2:
By iego wiek nie miał wźiąć ſkońcżenia ſwego?
3:
W ielki pan godnośći z ſobą nie ponieśie/
4:
Gdy z zacnego mieyſcá ſroga śmierć go znieśie.
5:
Y uż tytuły ſpuśći: choć był zacny wſzędzie/
6:
Nicżemny proch w trunnie z iego ćiáłá będzie.
7:
N ie vydzie nikt śmierći/ bo tá wſzyſtkich gromi/
8:
Ktoż ſie iey ſtráſznemu miecżowi obroni.
9:
A le ſynu miły/ przedſię bierzeſz ſzkody/
10:
Chćiałbyś żeby był świát iák niebieſkie gody.
11:
P ámiętay też ná to/ gdyć co przypadáło
12:
Podług twoiey myśli/ w rowneby iść miáło.
13:
I eſzcże Pánu wielce potrzebá dziękowáć/
14:
Ze chćiał dla twych poćiech połowę záchowáć.
15:
S cżego ſie nie ſmęćiſz to zyſkiem pocżytay/
16:
A cżego nie doydzieſz/ tego áni chwytay.
17:
A ty ile możeſz/ zoſtałych rádośći/
18:
Szánuy: Pan ćię będzie ſzcżęśćił z wyſokośći.
19:
L at vżyway dobrze/ bo te prętko idą/
20:
Dobre (iákie przeſzły) iuż więcey nie prziydą.
21:
T
Akći nád mnimánie/ z tobam ſie báwiłá/
22:
Iuż cżás/ ſkądem poſzłá/ bym ſie tám ſtáwiłá.
23:
W
Tym zniknie: Iam ocknął/ y ták mi ſie zdáło/
24:
Iákby to ná cżyſtey iáwi dziać ſie miáło.
25:
grafika


strona: 37

1:
PROVER: XXXI.

2:
Surrexerunt filij eius, et beatiſsimam praedi-
3:
caverunt: Vir eius et laudauit eam.
4:
Fallax gratia et vana eſt pulchritudo:
5:
Mulier timens Dominum, ipſa laudabitur.

6:
grafika
7:
OVID: 2. Faſt:

8:
Fama manet facti, poſito velamine currunt,
9:
Et memorem famam qui bene geſsit habet.

10:
Iák w żaglu/ po vcżynkách/ krąży ſławá wſzędzie/
11:
Kto ſie dobrze záchował/ ten dobrą mieć będzie.
12:
grafika


strona: 38

1:
ESAI: LVII.

2:
Cultorem juſti fidum properanter avara
3:
Mors rapit: huic celeres inijcit illa manus.
4:
Impius exuperat longaevi Neſtoris annos:
5:
Serius huic Lacheſis rumpere fila ſolet.
6:
Nec tamen invenias, id qui conſideret, ullum:
7:
Haec fieri nulla quod ratione putant.
8:
Quando dies, cunctos ſimul abſumtura malorum,
9:
Approperat: juſtos colligit orbe Deus.
10:
S.P.V.

11:
grafika