[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Franciszek Mymer
tytuł:   Dictionarius
rok wydania:   1541strona: kt


1:
Dictionarius
2:
trium linguarum : Latine:
3:
Teutonice / et Polonice / potiora vocabula
4:
continens / nunc denuo pluribus in lo=
5:
cis auctus/in titulis per ſeriem alpha=
6:
beti concinnatus/tum peregrinanti
7:
bus tum domi deſidentibus/et qui
8:
buslibet tribus loqui linguis
9:
cupientbus maxime ne=
10:
ceſſarius / et vtliſſ=
11:
ſimus.

12:
grafika


strona: [1]v

DICTIONARIVS
1:
De Celo.
2:
Von den Himel. O Niebie.
3:
Latine:teutonice:polonice.

4:
AEr Lufft Powietrze.
5:
Annus Iar Rok.
6:
Angelus engel Anioł.
7:
Archangelus Erczengel Archánioł.
8:
Apoſtolus Apoſtel Apoſtoł.
9:
Aquarius waſſer man Wodnik.
10:
Aries wider Báran.
11:
Arctos Herwagen Niebieſki woz.
12:
Aſtrum Geſtyrn wielogwiazd.
13:
Cancer krebs Rák.
14:
Canicula Hundſtern Pſianká.
15:
Caniculares hundſtage Pſie dni.
16:
Capricornus Steynbok kozorożec.
17:
Confeſſor Beichtiger Spowiednik.
18:
Corpus Leib ćiáło.
19:
Creator Schepffer Stworzyćiel.
20:
creatura Schepffung Stworzenie.
21:
Deus Goth Bog.
22:
Deitas Gotheyth boſtwo.
23:
Dei mater Mutter gotes Mátká boża.
24:
Demon Teuffel tzárt/ dyabeł
25:
Eclipſis Finſternus Záćmienie.
26:
etas Alder Letnoſć.
27:
Euangeliſta euangeliſt ewánieliſtá:


strona: 2

2TRIVM LINGUARVM
1:
Factor Macher czynićiel.
2:
Facies Antlitz Oblicze.
3:
Finis endt koniec.
4:
Gemini tzwiling Blizniętá.
5:
Hebdomada woch Tyidżień.
6:
Heſperus Abentſtern wieczernicá.
7:
Hora Stund godżiná.
8:
Ignis Fewer Ogień.
9:
Infernus helle Piekło.
10:
Leo Leb Lew.
11:
Libra wag wagá.
12:
lucifer Morgenſtern Iutrzenká.
13:
Luna Monden Mieſiąc.
14:
Martyr Merterer Męczennik
15:
Menſis Monden Mieſiąc.
16:
Meridies Mittag Południe.
17:
Mors Todt Smierć.
18:
Mora weyle chwilá.
19:
Mundus welt Swiát.
20:
Natura Natur Przyrodzenie
21:
Nouilunium Neumon Noẃ.
22:
Nox Nacht Noc.
23:
Numerus tzal Lidżbá.
24:
Numen gots gwalt Boża moc.
25:
Occaſus Nydergang Zachod.
26:
Ordo Ordnung Rząd.
27:
Ortus Auffgang wſchod.
28:
Patronus Beſchyrmer Obronićiel.
A ijstrona: [2]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Patrona Beſchirmerin Obronićielká.
2:
Perſona Perſon Oſobá perſona.
3:
Piſcis Fiſch Rybá.
4:
Planeta Planet Plánetá.
5:
Plenilunium Volmon Pełnia.
6:
Poteſtas Gewalt Moc.
7:
Principium Anfang Poc zątek.
8:
Propheta Prophet Prorok.
9:
Prophetiſſa Prophetin Prorokini.
10:
Prophetia Prophetey Proroctwo.
11:
Quies Rhue Odpoczynienie.
12:
Radius Glantz Promień.
13:
Redemptor Erloſer Odkupićiel.
14:
Res Ding Rzecz.
15:
Sagittarius Schutz Strzelec.
16:
Saluator Seligmacher Zbawićiel.
17:
Sanctus Heylig Swięty.
18:
Sol Son Słońce.
19:
Solarium Sonnen ſeyger ſłoneczny zegar.
20:
Spiritus Geyſt Duch.
21:
Stella Stern Gwiazda.
22:
Taurus Styer Byk.
23:
Tempus Czeyt Czás.
24:
Terra Erd Ziemiá.
25:
Terminus Grancz Gránicá.
26:
Trinitas Dreyheyth Troyca.
27:
Virtus Tugent Cnotá.
28:
Vita Leben Zywot.


strona: 3

3VM LINGVARVM.
1:
Vmbra Schaten Cień.
2:
Vnitas Eynickeyth Iednoſć.
3:
Voluntas Wille Wolá.
4:
De quatuor elementis : et
5:
eis que in aere generantur.
6:
Von den 4 element/ vnd was ſich
7:
in der lufft gebirt.
8:
O 4. żywiołach y rzeczach ktore ſię wpo=
9:
wietrzu rodzą.

10:
Aura Senfft lufft Pogodni wiátr
11:
Aurora Morgenroet Zorzá.
12:
Aqua Waſſer Wodá
13:
Calidum Warm Ciepło.
14:
Caligo Tunckelheyt Ciemnoſć.
15:
Caliginoſus Tunckel Ciemny:
16:
Coruſcatio Plitz Błyſkánie.
17:
Elementum Element Zywioł.
18:
Eſtus Hitze Gorąco.
19:
Frigus Kaldt Zimno.
20:
Fulmen Dunnerſchlag Piorun.
21:
Gelu Froſt Mroz.
22:
Glacies Eyſz Lod.
23:
Grando Hagel Grad.
24:
Grauis Schwer Cięſſki.
25:
Gutta Dropf Kroplá.
26:
Humidum Feycht Wilgotny.
27:
Imber Platzregen Nagły deſſcz.
A iijstrona: [3]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Iris Regenbogen Tęczá.
2:
Leuis Leicht Lekki.
3:
Lux Glantz Swiátłoſć.
4:
Lumen Licht Swiecá.
5:
Nebula Nebel Mglá.
6:
Nebuloſus Neblicht Mgłány.
7:
Nymbus Groſz regen wálny deſſcz
8:
Nix Schnee Snieg.
9:
Nubes wolcken obłoki.
10:
Nubecula wolckleyn Obłoczek.
11:
Nubilum Gewolck Záchmuránie
12:
Pluuia Regen Deſſcz.
13:
Procella Sturm des meeres wicher ná morzu.
14:
Pruina Reyff Srzoń.
15:
Pſecades klein regen drobny deſſcz.
16:
Ros Thaw Roſá.
17:
Rorat Es thauet roſá páda.
18:
Serenitas clarheit Iáſnoſć.
19:
Siccus Trucken Suchy.
20:
Sonus Laud Zwięk.
21:
Stillicidium dach tropffen dáchowe krople
22:
Stiria eyſtzapff Lodowy ſopel.
23:
Tempeſtas Vngewitter Nawáłnoſć.
24:
Tepidum warm ader lo. Letnio.
25:
Terre motus erdbibung Ziemie drżenie
26:
Toniitru Donner grom.
27:
Vapor Dunſt Pará.
28:
Ventus windt wiátr.


strona: 4

4VM LINGVARVM.
1:
Ventoſus windicht wietrzny
2:
De Temporibus.
3:
Von den tzeiten.
4:
O czáſiech:

5:
Iunius brachmon czyrwiec.
6:
Luſtrum Funff iar Pięć lat.
7:
Maius Mey May.
8:
matutinum tempus. morgen tzeit. zaránie.
9:
Martius Mertz Márzec.
10:
Nictus oculi. Augenblick mgnienie oká.
11:
Nouember wintermon Liſtopad.
12:
Nunquam Nymmer Nigdy.
13:
October weinmon Pázdżiernik.
14:
Perendie vbermorn Záiutrá.
15:
Prima luce bald als tag iſt Skoro dżień.
16:
quadriduum Vier tag czterzy dni.
17:
quotidie Teglich wkáżdy dżień
18:
Seculum Hundert iar wiek.
19:
Semeſtris ſechs monadt ſſeſć mieſięcy.
20:
Semi hora halb ſtundt Poł godżiny.
21:
Semper Alwegen záwżdy.
22:
ſeſquiannus Ander halb iar Połtora látá.
23:
ſeſquimenſis. anderhalbmon polt.mieſiącá.
24:
Seſquidies anderhalb tag połtorá dniá.
25:
Tempus tzeyt czás.
26:
Trinus Drey ierig. Trzy letny.
27:
Veſper Abend wieczor.
A iiijstrona: [4]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
de terra:metellis:ꝝ lapidib
2:
Von der erden/ertzen/ vnd edlen geſteynen.
3:
O żiemi/kruſcach/ y kámieniach drogich.

4:
Abyſſus Abgrundt Przepáſć.
5:
Ager Acker Rola.
6:
Agger Tham Grobla.
7:
Alumen Alaun Háłun.
8:
Angiportus Enge gaſſe Ciáſná vlicá.
9:
Arena Sand Piaſek.
10:
Argilla Lem Gliná.
11:
Argentum Sylber Srebro.
12:
Argentū viuū Queckſilber Rtęć.
13:
Arx Schlos Grod. Zamek.
14:
Arcicula Eyn feſt Grodek.
15:
Aurum Goldt Złoto.
16:
Carbunculus Karfunckel Kárbunkulus.
17:
Calips Stol Stal.
18:
Campus Feld Pole.
19:
Calx Kalck Wapno.
20:
Cinobrium Cinober Cynobr.
21:
Ciuitas Stadt Miaſto.
22:
Ciuis Burger Mieſſczánin:
23:
Comitatus Grafftſchafft Margrabſtwo
24:
Coralium Korel Koral.
25:
Cos Wetzſteyn Oſłá.
26:
Creta Kreyd Kretá.
27:
Criſtallus Kriſtal Kryſtał=
28:
Cumulus Hauffe Gromádá.


strona: 5

5VM LINGVARVM.
1:
Cuprum Kupffer Moſiądz.
2:
Dioceſis Biſchtum Biſkupſtwo.
3:
Draconites Turkes ſteyn Turkus.
4:
Electrum Kunterfeyl Kontryfał.
5:
Eremus Wuſtungk Puſſcza.
6:
Eſuride Grunſpan Gryſpan.
7:
Ferrum Eyſen Zelazo.
8:
Fluiuus Flyſz Rzeká.
9:
Fons Brun Zrodło.
10:
Fonticulus Brunleyn Zrodełko.
11:
Forum Margk Targ.
12:
forum piſcarium. fiſch margk. Rybny targ.
13:
forum boarium. ochſen margt. wołowy targ
14:
forum holitoriū. kraut margt. kápuſtni targ
15:
forum oporinum. obs margt. owocny targ.
16:
forum vinarium. weyn margt. winny targ.
17:
forum antiquarium Vendet Wendetá.
18:
forum cupedinis. allerley margt wſetecznik/
19:
Fouea Grube Doł.
20:
Gemma Edelſteyn Drogi kámień.
21:
Hortus Garten Ogrod.
22:
Hortulus Gertleyn Ogrodek.
23:
Inſula Inſel Wyſep.
24:
Lapis Steyn Kámień.
25:
Lapillus Steynleyn Kámyſſczek.
26:
Later Cigel Cegłá.
27:
Lignum Holtz Drżewo.
28:
Fimus Miſt Gnoy.
A vstrona: [5]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Littus Vber brzek.
2:
Lutum koth błoto.
3:
Margarita Perle Perłá.
4:
Marmor Marmelſteyn Mármur.
5:
Menia ſtadtmauer mieiſtſki mur.
6:
Metallum ertz kruſſec.
7:
Minium menge minia.
8:
Mons berg Gorá.
9:
Nitrum Salniter ſáletra.
10:
nitratus puluis. buchſſenpuluer puſſeczni p.
11:
Oppidum Mergtleyn Miáſteczko.
12:
Aurichalcum meſſig Moſiądż.
13:
Pagus Dorff wieś.
14:
Palus Pfutz káłużá.
15:
Paſcua weyde Páſtwá.
16:
Patria Vater land Oyczyzna.
17:
Pinna maur tzynnen Szpicá.
18:
Platea Gaſſe Vlicá.
19:
Planicies ebenland Rownia.
20:
Plumbum bley Ołow.
21:
Pons brucke Moſt.
22:
pons ſublitius holtzenbrucke drzewiá.moſt.
23:
Porta Pffordt broná.
24:
Pratum Wyſe łąká.
25:
Pretorium Rothaus ratuſz.
26:
Principatus Furſtenthum Xięſtwo.
27:
Propugnaculum Paſtey báſſtá.
28:
Regio Landt kráiná.


strona: 6

6VM LINGVARVM.
1:
Regnum reych kroleſtwo.
2:
Ripa waſſer rand brzeg.
3:
Riuus Fluſzleyn rzeczká.
4:
Rubigo roſt rdzá.
5:
Saxum Fels ſteyn Skáłá.
6:
Semita ſteyg ſćieſſká.
7:
Sylua waldt Lás.
8:
Stagnum ſee Ieżioro.
9:
Stannum tzyn cená.
10:
Sulphur ſchwefel ſiárká.
11:
Terra erd żiemiá.
12:
Tumulus hubel Pagorek.
13:
Turris thurm wieżá.
14:
Vallis Thal Padoł.
15:
Via weg Drogá.
16:
Via regia gros ſtras wielka drogá.
17:
Vinea weyn gart winnicá.
18:
Vitrum glas Sklenicá.
19:
Vrbs gros ſtadt wielkie miáſto
20:
De dccleſia et eius ꝑtinētijs
21:
Von der kirchen/ vnd irer tzuhurung.
22:
O koſćiele y o iego przyſłucháynoſćiach.

23:
Alba Alb Albá.
24:
Altare Altar Ołtarz.
25:
Anulula meſzkenleyn Ampułká.
26:
Aſpergillum ſprengwedel kropidło.
27:
Baptiſmus Tauff krzeſt.
28:
Baptiſterium Tauff ſteyn krzćilnicá.


strona: [5]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Calix Kelch Kielich.
2:
Campana Glocke Zwon.
3:
Campanula Glockleyn Zwonczek.
4:
Campanile Glockenhaus Zwonicá.
5:
Candelabrum Leuchter Lichtarz.
6:
Caſula Meſzgewandt Ornat.
7:
Cella cell cellá.
8:
Cemiterium Kyrchoff cmyntarz.
9:
Cercus wachſkertz Gromnicá.
10:
Ceroferarium Standtkertz Poſtáwnik.
11:
Cingulus Gurtel Pás.
12:
Chorus Kor Kor.
13:
confirmatio Firmung Birzmowánie
14:
Corporale Korporal Korporał.
15:
Crux Kreutz Krzyſz.
16:
Cripta.grufft vnd der kirchen. Kruchtá.
17:
Eccleſia Kyrch Koſćioł.
18:
Epitaphium Vberſchrifft Napis.
19:
Euchariſtia Gots leychnam Boże ćiáło.
20:
Funis Stryk Powroz.
21:
Funiculus Strickleyn Powrozek.
22:
Funus Leych Trup.
23:
Gloria Preyſz Slawá.
24:
Grates Danckſagung Dżiękowánie
25:
Hieroteca Monſtrantz Monſtráncya.
26:
Hoſtia Opffer Oſtyia.
27:
Humerale Humeral Humerał.
28:
Ieiunium Faſt Poſt.


strona: 7

7VM LINGVARVM.
1:
Imago Bilde Obraz.
2:
lapis ſepulchralis. grab ſtein. grobni kámień
3:
Lex Geſetze Vſtáwá.
4:
Liber Buch Xięgi.
5:
Liber orarius Czeytbuch Wiátyk.
6:
Libraria Librey Libraria.
7:
lichnus penſilis Lampe Lámpá.
8:
Manipulus Hantfaſz Mánipularz.
9:
matrimonium Eheſtandt Małżeńſtwo.
10:
Miſſa Meſz Mſſa.
11:
Miſſale Meſzbuch Mſſal.
12:
Monaſterium Cloſter Klaſſtor.
13:
Ordo weyung Swięcenie.
14:
Oratio Gebet Modlitwá.
15:
Oſſorium Beynhaus Koſtnicá.
16:
Palla altaris Alter tuch Pellá.
17:
Patina Pathen Patina.
18:
Penitentia Buſz Pokutá.
19:
Pictura Gemelt Málowánie.
20:
Porticus Vmgang Kruczganek.
21:
Preces horarie Getzeyten Godżiny.
22:
Pſalterium Pſalterbuch Zołtarz.
23:
Rophalum glocken klopffel. ſerce zwonowe.
24:
Sacellum Kappel Káplicá.
25:
Sacrarium Dreſzkamer Sákryſtya.
26:
Sacre reliquie Heyltum Swiątoſć.
27:
Schola Schul Szkołá.
28:
Sepulchrum Grab Grob.


strona: [7]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Statua Seul ſłup.
2:
Subſellia kirchen geſtul łáwki koſćielne
3:
Sugeſtum predigſtul Kazádlnicá.
4:
Superpelicium kurrock komża.
5:
Thus weyrach kádzidło.
6:
thurribulum reuchffas kádżidlnicá.
7:
Value kyrchenthrun koſćielne drzwi
8:
Vexillum Van chorągiew.
9:
Vnctio heylig olung Swięty oley.
10:
De Feſtis ꝛ ferijs.
11:
Von den feiertagen/vnd wergtagen.
12:
O ſwiętach y innych dniech.

13:
Angaria quaterner faſt ſuche dni.
14:
aſcenſio domini. des hern himelfart. boże wſtąp.
15:
carniſpriuium faſnacht. mięſopuſty.
16:
Dedicatio kirch wey poſwiącánie.
17:
Bachanalia faſnacht tage. mięſopuſtne dni
18:
Dies feſtus Feyertag Swięto.
19:
Dies operoſus wergtag robotny dzień.
20:
Dies vigilie Feyerobent ſwiętwieczor.
21:
dies rogationum. kreutz tage krzyżowe dni.
22:
Dies ſolis Suntag Niedżielá.
23:
Dies lune Montag Poniedżiáłek.
24:
Dies martis Dinſtag Wtorek.
25:
Dies mercurij Mitwoch Srzodá.
26:
Die Iouis Donnerſtag czwartek.
27:
Dies veneris freytag Piątek.
28:
Dies ſaturni. Sunabent Sobota.


strona: 8

8VM LINGVARVM.
1:
Natalis chriſti. Chriſtag boże národzenie
2:
Nouus annus New iar nowe láto.
3:
Paſcha Oſter tag wielka noc.
4:
Pentecoſte phfingſtag Swiątki.
5:
purificatio Reynigung Oczyſćienie.
6:
quadrageſima Faſt Poſt.
7:
Strena newiares geſchenk. kolędá.
8:
De ſtatu ſpirituali.
9:
Von dem geyſtlichen ſtande.
10:
O ſtanie duchownym.

11:
Abbas Abt Opát.
12:
Abatiſſa eptiſchyn Opátowa.
13:
Archiepiſcopus ertzbiſchoff Arcybiſknp.
14:
Archidiaconus Ertzpriſter Archidyakon.
15:
Aſtronomus Sternſeher Gwiazdarz.
16:
Autor merer Mnozyćiel.
17:
Auditor tzuhorer Słuchácz.
18:
Baptiſta Teuffer Krzćićiel.
19:
Cantor Singer Spiewak.
20:
Canonicus Thumher Kánonia.
21:
Canonicatus Thumerey Kánownik.
22:
Cenobium Kloſter Klaſſtor.
23:
Clericus Geyſtlicher Duchowny.
24:
Confeſſor Beychtiger Spowiednik
25:
Computiſta Rechner Ráchownik
26:
Commiſſarius Befeler Komiſarz.
27:
Decanus Dechent Dżiekan.
28:
Defenſor Beſchirmer Obrońcá.


strona: [8]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Diaconus Ewangelier Dyakon.
2:
Dignitas wyrdikeyt Doſtoienſtwo.
3:
Dictator Tichter Skłádácz.
4:
Diſcipulus Iunger Vczeń.
5:
Diſciplina Czucht Karánie.
6:
Diuinator Roter Gádácz.
7:
Doctor Lerer Nauczyćiel.
8:
Doctrina Lere Náuká.
9:
Edituus Glockner Zwonik.
10:
Epiſcopus Biſchoff Biſkup.
11:
Experientia Erfarung Swiádomoſć.
12:
Experimentator Auſſpeher Spiegierz.
13:
Exorciſta Beſchwerer Záklinácz.
14:
Heremita Eynſidel Puſtelnik.
15:
Idiota Vngelert Nieuk.
16:
Impreſſor Drucker Wyćiſkácz.
17:
Lector Leſer Czytelnik.
18:
Legiſlator Rechtgeber Prawdawcá.
19:
Leuita Leuit Lewitá.
20:
Magiſter Meyſter Miſtrz
21:
Medicus Artzt Lekarz.
22:
Myſterium Heymlichkeyt Skrytoſć.
23:
Monachus Munch Mnich.
24:
Monacha Nonne Mniſſká.
25:
Muſicus Singer Spiewak.
26:
Officium Ampt Vrząd.
27:
Officialis Official Oficiał.
28:
Oſtiarius Thorhuter Wrotny


strona: 9

9VM LINGVARVM.
1:
Papa Bapſt Papież.
2:
Patriarcha Patriarch Pátriarchá.
3:
Parochus Pffarrer Pleban.
4:
Parabola Gleychnus Podobieńſtwo.
5:
Philoſophus Weldtwayſer Mędrzec.
6:
Prelatus Prelat Przełożony.
7:
Predicator Prediger Káznodżieiá.
8:
Prepoſitus Probſt Proboſſcz.
9:
Prior Prior Przeor.
10:
queſtio Frage Pytánie.
11:
Sacerdos Priſter Kapłan.
12:
Sacerdotium Lehen Kápłáńſtwo.
13:
Scientia Kunſt Vmienie.
14:
Scholaſticus Schuller Szkoláſtyk.
15:
Suffraganeus. weibiſchoff Suffragan.
16:
Studium Lernung Vczenie:
17:
Theſaurarius ſchatzmeiſter Podſkárbie.
18:
Vicarius Stadthelder wikárij.
19:
De Scriptoribus.
20:
Von den ſchreybern.
21:
O Piſárzoch.

22:
Alueus Spilbret Wárcabnicá.
23:
Atramentum Tynte Czyrnidło.
24:
Carmen Carmen wirſz.
25:
Calamarium. ſchreyb gezeug. Káłámarz.
26:
Charta Cart Kártá.
27:
Chartule luſorie. Cartenſpil kárty igierne.
28:
Cyrographum. Handſchrifft. Ręczny liſt.
Bstrona: {9}v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Creta kreyde kretá.
2:
Codicillus Bryff Liſt.
3:
Conſpicilia augen brilln Okulária.
4:
Cornu horn Rog.
5:
Cucullus wurtzbrfflleyn pápirowa trąbká
6:
Cultellus ſchreybmeſſer ſſcrypturał.
7:
Dictio wort Słowo.
8:
Dictiuncula wortleyn Słowko.
9:
Diploma Bull Papieſki liſt.
10:
Enchiridion Handbuchleyn Ręczne xiążki.
11:
Expoſitio Auſzlegung wykład.
12:
Fabula mherleyn Básń.
13:
Forpex ſcherleyn Nożyce.
14:
Gloſa glos Głozá.
15:
Hiſtoria Hiſtoria Hiſtoria.
16:
Libellus Buchleyn Xiążeczki.
17:
Litera Buchſtab Cztená.
18:
Mucro P rym Szwáycá.
19:
Homilia Predig kázánie.
20:
Oratio Redt Mowá.
21:
Pagina Bladt kartá xiąg.
22:
Penna Feder pioro.
23:
Poema Geticht Smyſlenie.
24:
Pugillaris chreybteffleyn. Tabliczká.
25:
Scriptor Schreyber Piſarz.
26:
Scheda cedeleyn cedułká.
27:
Sigillum Petſchyr Pieczęć.
28:
Stilus Gryffel Gryflá.


strona: 10

10TRIVM LINGVARVM.
1:
Syllaba Sylb Zrzek.
2:
Tabula Taffel Tablicá.
3:
Teſſera worffel Koſtká.
4:
Textus Text Text.
5:
Volumen Gros buch. wielkie xięgi.
6:
De imperatoribus.
7:
Namen weltlicher obrickeyt.
8:
Imioná przełożonych ſwieckich.

9:
Archidux Ertzherczog Arcy xiáżę.
10:
Apparitor Stad dyner Mieyſki ſługá
11:
Burgrabius Burckgraue Burgrábiá.
12:
Carnifex Henger kát.
13:
Comes Graue Grabiá.
14:
Conſul burgermeyſter. burmiſtrz.
15:
Conſultatus burgmeyſterey. burmiſtrzſtwo
16:
Cliens dinſtknecht ſłużebnik.
17:
cubicularius kamerer komornik.
18:
Dapifer Eſſentrager Podſtole.
19:
Dominus herr Pan.
20:
Domina Fraw Páni.
21:
Dominium Herſchafft páńſtwo.
22:
Domicellus Iunger her pan młody.
23:
Domicella Iunge fraw páni młoda.
24:
Dux militum Haptman hetman.
25:
Duciſſa Furſtyn xiężná.
26:
Edilis baumeyſter budownik.
27:
Edilitas baumeyſterey. budowánie.
28:
eques auratus. Ritter Rycerz.
B ijstrona: [10]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Imperium Gebyth roſkazánie.
2:
Imperator keyſer ceſarz.
3:
Imperatrix keyſeryn Ceſárzowa.
4:
Iudex Richter Sędżia.
5:
Iudicium Gericht Sąd.
6:
Lictor ſcherge Ceklarz.
7:
magiſter equitum. marſchalk. márſſáłek.
8:
Marchio markgraue márgrábiá.
9:
marchioniſta marggrefyn márgrábiná.
10:
Miniſter Dyner Służebnik.
11:
Miles Lantzknecht Zołnierz.
12:
Nobilis Edelman Ziemiánin.
13:
Nuncius bothe Poſeł.
14:
Preco Buttel Podwoyſki.
15:
Pretor Scholtz Szołtys.
16:
Pretura Scholtzerey Szołtyſtwo.
17:
Pretorium Rathaus Ratuſz.
18:
Prefectns Vorſteher ſtároſtá.
19:
Preguſtator Kredentzer kredencznik.
20:
Princeps Furſt Xiążę.
21:
Prouiſor Beſeher Opátrzyćiel.
22:
Puella Medleyn Dżieweczká.
23:
queſtor ſchatzmeiſter podſkárbie
24:
Rex Kunig Krol:
25:
Regina Kunigin Krolewa.
26:
Regnum Reych kroleſtwo.
27:
Satrapa Landtvoyt wyſſego práwá woyt.
28:
Satelles. Drabanth Drab.


strona: 11

11VM LINGVARVM.
1:
Senatus radt radá.
2:
Senator Radtman rádzcá.
3:
Signifer Venrich chorąży.
4:
Structor vorſchneyder kráyczy.
5:
tribunus plebis. tzechmeyſter Cechmiſtrz.
6:
De iudicialibus.
7:
Von den rechtſnamen. Imioná rzeczy ſądu.

8:
Abiudicatio Abteylung Odſądzenie.
9:
Abſolutio Entpindung Rozwiązánie.
10:
Adiudicatio Zuteylung Przyſądzenie.
11:
Aduerſarius Widerſacher Przećiwnik.
12:
Aduocatus Redner Mowcá.
13:
Anathema Ban Klątwá.
14:
Appellatio Beruffunge Odwołanie.
15:
Areſtatio Vorſperen Zápowiedzenie.
16:
Arbiter Kyſzman Iednacz.
17:
Aſtrictus vorbunden Obwiązány.
18:
Carcer Kerker Ciemnicá.
19:
Captiuitas Befengnus niewola.
20:
Citatio Ladung Pozew.
21:
Citator Lader Pozywácz.
22:
Columna Seul ſłup.
23:
Communitas Gemeyne Poſpolſtwo.
24:
Commiſſio Befelung Polecenie.
25:
Computus Rechung Ráchowánie.
26:
Conteſtatio Bezeugnus ſwiádectwo.
27:
Contumatia Vormeſſung Zufálſtwo.
28:
Conceſſio Leubung Pożyczánie.
B iijstrona: [11]v

DICTIONARIVS
1:
Demonſtratio. beweyſung vkazánie.
2:
Dictamen Geticht Smyſlenie.
3:
Emenda wandel przemiennoſć.
4:
Error Irrung błąd.
5:
Executio tzuladung przypozwánie
6:
Executor Auſrichter Sprawcá.
7:
Excuſatio Auſredung wymowká.
8:
Expeditio Auſrichtung wypráwienie.
9:
Familia Geſindt czeladz
10:
Forum Gericht Sądny dom.
11:
Foſſatum Grab Przekop.
12:
Grauatio beſchwerung obćiążenie.
13:
Guerra krieg walká.
14:
Haſtiludium Stechwerg kolbá.
15:
Hoſpicium Herwerg Goſpodá.
16:
Impetus vngeſtumikait. Nawáłnoſć.
17:
Interdictum vorbitung záklęćie:
18:
Inquiſitio erfarung bádánie.
19:
Inquilinus Haus genos komornik.
20:
Ius Recht práwo.
21:
Iudicator Richter ſędżia.
22:
Iuratus Geſchworner przyſiężnik.
23:
Iurator ſchwerer przyſięſcá.
24:
Libertas Freyheyt wolnoſć.
25:
Licentia vrlaub Dozwolenie.
26:
Lucrum Gewin Zyzk.
27:
Obſtinatus vorstockt Zátwárdżiáły


strona: 12

12VM LINGVARVM.
1:
Obligatio vorbindung Obwiązánie.
2:
patrimonium Erbe Oyczyzná.
3:
Patibulum Galgen ſſubienicá.
4:
petitio bethe prożbá.
5:
Platea Gaſſe Vlicá.
6:
Portio teylung Rożdżielenie.
7:
Populus volck Lud.
8:
preurbium vorſtat przedmieſcie.
9:
priuilegium handfeſt potwierdzenie
10:
procuratorium. ſchaffbriff Spráwny liſt.
11:
Proceſſus Furgang proces.
12:
Promitio Furderung Zalecánie.
13:
querela Clage ſkárga.
14:
querulator clager żałobnik.
15:
Ratio vornunfft rozum.
16:
Regratiatio danckſagung dżiękowánie.
17:
remiſſio vorgebung odpuſſczenie.
18:
Reſignatio auffgebung wzdánie:
19:
reſcriptum abſchrifft wypis.
20:
reſponſio Antwort odpowiedż.
21:
reſtitutio widerkerung Przywrocenie
22:
Scabinus ſchopffe Przyſiężnik.
23:
Sententia vrteyl Skazánie.
24:
Sopitus vorſchloſſen zámkniony.
25:
Subditus vnderthan poddány.
26:
Sumptio nemung bránie.
27:
Stabulum Stal Stáynia.
28:
Stipendium ſoldt Zołd.
B iiijstrona: [12]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Taberna Kretſchmer Kárczmá.
2:
Tabernator kretſchmer kárczmarz.
3:
Theloneum Czoll Cło.
4:
Thelonarius. tzolner celnik.
5:
Turris Thurm wieżá.
6:
Turba Schar rzeſſa.
7:
Vadium Pfandt Zaſtáwa.
8:
Valua thorn Broná.
9:
Vallum Planckenn Wał.
10:
Vectigal Furlon Furlon.
11:
Vicinus Nachpauer Sąſiad.
12:
Vigil wechter ſtroſz.
13:
vindicta rochung Pomſtá.
14:
De nominibus artificum.
15:
von namen der handtwercks leuthe.
16:
Imioná rzemieſnikow.

17:
Alutarius weyſgerber biáłoſkornik.
18:
Aluta tzartleder Leſz.
19:
Artifex handwerckſman rzemieſnik.
20:
Arcularius ſchreynmacher. ſkrzynnik.
21:
Auceps vogler Ptaſſnik.
22:
Aurifaber Goltſchmydt Złotnik:
23:
Aſcaules ſackpffeyffer Gáydarz.
24:
Aſcaula ſackpffeyffe Gáydy.
25:
Apotecarius Aptecker Aptekarz.
26:
Calcarius Kalckbrenner wapiennik.
27:
Calcariarius Sporner Oſtrożnik.
28:
Carbonarius Koler węglarz.


strona: 13

13VM LINGVARVM.
1:
Caupo ſchenck ſſynkarz.
2:
Cereuiſiarius Byrbrewer Piwowar.
3:
Chartarius Papirmacher Pápirnik.
4:
Chelis Lauthe Lutnia.
5:
Chelius Lautenſchlaer Lutnik.
6:
Chirurgus wundtartz ránny lekarz.
7:
Clauſtrarius ſchloſſer ſloſarz.
8:
Coriarius Gerber Gárbarz.
9:
faber ferrarius. ſchmidt kowal.
10:
faber lignarius. tzymerman ćieſlá.
11:
faber cultrarius. meſſerſchmydt. nożownik.
12:
Fa.bractearius. goltſchlager. Zlotobiyácz.
13:
Fa.laminarins. platner płátnerz.
14:
Fa.arcuarius. bogener ſámoſtrzelnik
15:
Fa.monetarius.muntzer myncarz.
16:
Fa.ahenarius Keſſeler kotlarz.
17:
Fa.murarius. Maurer Murarz.
18:
Fa.carpentarius. ſchlitenmacher. kołodżiey.
19:
Figulus Topfer Gárncarz.
20:
Fiſtulicen Pfeyffer piſſczek.
21:
Fiſtula Pfeyffe piſſczałká.
22:
Fullo walker ſſat wypráwnik
23:
Funarius ſeiler Powroznik.
24:
Gabatum Huffeyſenn Podkowá.
25:
Gladiator ſchwerfeger miecznik.
26:
Iuſtrumentum. Gezeug naczynie.
27:
Inſtitor kromer kramarz.
28:
Infector Ferber Fárbierz.
B vstrona: [13]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Incus Ambos Nakowádlnia
2:
Lanius Fleyſcher rzeżnik.
3:
Laniena fleyſchbang mięſna iátká.
4:
Lapicida ſteynmetz kámiennik.
5:
Laterarius cigelſtreycher cegielnik.
6:
Lapſata ſchleymul Slofarnia.
7:
Lintheo Leymet handles. Płoćiennik.
8:
Liricen Leyrer Skrzypiec.
9:
Lyra Leyer ſkrzypice.
10:
Marſupiarius. Taſchner kalitnik.
11:
Menſarius wechſler Odmieniácz.
12:
mēbranarius. pergamē macher. pergámenik
13:
Mercator kauffman kupiec.
14:
Molitor Moller Młynarz.
15:
Nauta ſchiffman żeglarz.
16:
Olearius olſchlager oleiarz.
17:
Opifex wergmacher robotnik.
18:
Operarius Tagluner Dżielnik.
19:
Opus werg Dżiáło.
20:
Organarius Orgelmeyſter Orgánistá.
21:
Pannifex Tuchmacher Sukiennik.
22:
Pellio Kurſchner kuſſnierz.
23:
Piſtor Becke Piekarz.
24:
piſtor dulciarius kuchler kychlarz.
25:
Piſcator Fyſcher rybitw.
26:
Phrigio Perlenheffter háwtarż.
27:
Propola furkeuffler przekupień.
28:
reticularius haubenſtricker. czepiennik.


strona: 14

14VM LINGVARVM
1:
rubigo roſt rdzá.
2:
Sarctor ſchneyder krawiec.
3:
Sculptor bildenſchnitzer rzezak.
4:
Scortator ſchynder Odzierzácz ſkor
5:
Scutellator ſchuſſelmacher. Miſarż.
6:
Sellarius Stulmacher Stolarz.
7:
Sutor ſchuſter ſwiec.
8:
Textor weber Tkacz.
9:
Tonsor ſcherer bárwirz.
10:
Tornarius Dreſler Tokarz.
11:
tormentarius. buchſengyſſer. puſſkarż.
12:
tympaniſta. drumelſchlager. bębęnnik.
13:
Tympanum. Drumel bęben.
14:
Vaſcularius faſzbinder Bednarz.
15:
Venator Ieger Lowiec.
16:
Veſpillo Totengreber Grabarz.
17:
Vitrearius Glaſer Sklarz.
18:
Zonarius Gurtler paſnik.
19:
De Armis.
20:
Namen der woffen. Imioná zbroy.

21:
Arma woffen zbroiá.
22:
Brachiale Armeyſen ręczna zbroiá.
23:
Capulus ſchwertknopf Iedlcá.
24:
Claua keule bułáwá.
25:
clipeus ſchyldt páwezá.
26:
collarium halſzeyſen oboyczyk.
27:
compes fuſzeyſen pęto.
28:
Cuſpis Spyſz Drzewce.


strona: [14]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Defendiculum. Gewer Obroná.
2:
Galea eyſenhut kápálin.
3:
Gladius ſchwert Miecz.
4:
Haſta ſpehr kopia.
5:
Lancea Lentzleyn Oſſczep.
6:
Lorica Pancer Páncerz.
7:
Machina bolwerg Dżiáło.
8:
Parma Tarſch Tarcza.
9:
Pharetra Kocher Sáydak.
10:
Pugio Degen Deká.
11:
De ruſticis ꝛ ꝑtinētijs eorū
12:
von den pawren vnd yrer tzuhorung.
13:
O oraczoch y o ich przyſłucháynoſćiach.

14:
Agricola Ackerman Oracz.
15:
Agazo Eſelhyrt Oſłopás.
16:
Auriga Furknecht woznicá.
17:
Auxo genſz hyrt Gęſopás.
18:
Axis Achſe Oś.
19:
Bige karnn káry.
20:
Bubulcus kue hyrt. ſkotopás.
21:
Caprarius tzygen hyrt kożiarz.
22:
Calcar Sporn oſtrogi.
23:
Cingula ſattelgurt Poprąg.
24:
Currus wagen woz.
25:
Foſſor Greber Grubarż.
26:
Flagellum Geyſſel Bicz.
27:
Frenum tzaum vzdá.
28:
Habena tzugel wodza.


strona: 15

15VM LINGVARVM.
1:
Helcium chomet chomąto.
2:
Lorum Gebiſz wędżidło.
3:
Mango Roſteucher Roſtucharz.
4:
Meſſor Medrer żeńcá.
5:
Mulio Maulhyrt Mułopás.
6:
Opex ſattelbogen ſiodłowy łęk.
7:
Opilio ſcheffer Owczarz.
8:
Ortulanus Gertner Ogrodnik.
9:
Paſtor Hyrte Páſtyrz.
10:
Plauſtrum Fuder woz.
11:
Radius ſpeich ſſpicá kołowa.
12:
Rota Rad koło.
13:
Rotaleum wagenſchmer máz.
14:
Seminator ſeher Roſiewácz.
15:
Sella ſattel ſiodło.
16:
Siluanus waldman Leſnik.
17:
Strepa ſtegreyf ſtrzemię.
18:
Subulcus ſchweynhirte ſwinopás.
19:
Subſellium pamſt podkład.
20:
Themo deychſel Dyſſel.
21:
Vehiculum ſchliten ſánie.
22:
villicus ſcholteys włodarz.
23:
De agris ꝛ ſuis pertinētijs.
24:
Von den Acker vnd yrer tzuhorung.
25:
O Roli y iey przyſłucháynoſćiach.

26:
Allodium forbrig folwárk.
27:
Aratrum Pflug pług.
28:
Burris Beytel Kroy.


strona: [15]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Burtea reutel koſicá.
2:
calamus Halm Zbło.
3:
campus feld Pole.
4:
capeta ſchober brog.
5:
cenſus tzyns płát.
6:
curia Hoff Dwor.
7:
Decima tzehend Dżieſięćiná.
8:
falx ſichel Sirp.
9:
falcaſtrum ſenſe Koſá.
10:
fodilis rubegabel Motyká.
11:
foſſorium grabeyſen rydel.
12:
frumentum getreyde zboże.
13:
furca gabel widły.
14:
horreum ſchewne ſtodolá.
15:
Iuger gewene Stáiánie.
16:
Manipulus garbe Snop.
17:
Menſura Mos Miárá.
18:
Meſſis ſchnidt żniwo.
19:
Meta gemercke známię.
20:
Metreta Metz miárá.
21:
Modius Virteyl Korzec.
22:
Palea Sprew Plewá.
23:
raſtrum rechen Grábie.
24:
Sarcina Burde brzemię.
25:
Seges Sadt Siánie.
26:
Semen ſamen Náſienie.
27:
Stipula ſtopel cierniſko.
28:
ſtramen ſtro ſłomá.


strona: 16

16VM LINGVARVM.
1:
ſulcus forche Zagon.
2:
Vſus Nutz Pożytek.
3:
Vomer Pflugeyſen Lemieſz.
4:
de frumētis ꝛ legiminibus
5:
Von dem getreyde/vnd tzumuſen.
6:
O Zbożu y iárzynach

7:
Alleum knobloch Czoſnek.
8:
Anetum Tylle Anyż.
9:
Ariſta kornehrkłog
10:
Caulis kraut Kápuſtá.
11:
Auena haber Owies. Canapus hanf Siemieniec.
12:
Cepa tzwyppel Cebulá.
13:
Faba Bon Bob
14:
Far Mehl Mąká.
15:
Fenum Hew Siáno.
16:
Feniculum Fenchel kopr włoſki.
17:
Folliculus hulſe Luſſtzyná.
18:
Gramen Gras Trawá.
19:
Hordeum Gerſte Ięczmien.
20:
Humulus hoppe chmiel.
21:
Legumen gemus Iárzyná.
22:
Lens Lynſen Soczewicá.
23:
Linum Leyn Len
24:
Lolium Rattenkraut Kąkol.
25:
Maguderis kulſtrung Głąb.
26:
Milium hyrſz Iágły.
27:
Naſturcium Kreſſe Rzerzuchá.


strona: [16]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Olus Kraut kápuſtá.
2:
Oryza Reyſz Ryż.
3:
Paſtinaca kreycelmer Páſternak.
4:
Papauer Mohe Mák.
5:
Petroſelinum. Peterſylge Pietruſſká.
6:
Piſum Erbs Groch.
7:
Ptiſanna Maltz Słod.
8:
Porrum Aſchlauch Luk.
9:
Puls Brey krupy.
10:
Raphanus Reticht Rzodkieẃ.
11:
Rapa Ruben rzepá.
12:
Saluia Salben Száłwia.
13:
Siligo Korn żyto.
14:
Spica Ehr kłos.
15:
Spicula Ehrleyn kłoſek.
16:
Triticum weys Pſſenicá.
17:
Vitia wyk wiká.
18:
de herbis:florib.ꝛ arōatib.
19:
Von den kreuten/blumern/vnd wol=
20:
richenden kreutern.
21:
O żiołach/kwiećiu/ y woniáiących rzeczach.

22:
Abſinthium wermut Piołunek.
23:
Abrotanum Stainwurtz Drzewko.
24:
Agrimonia oderminge rzepik.ſtárczek.
25:
Alloes Alloe Alloe.
26:
Amaracus Meyeran Máieran.
27:
Antidotum Gyfft Iad.
28:
Angelica Engeliwurtz Dżięgiel.


strona: 17

17VM LINGVARVM.
1:
Aniſum Anes Anyż.
2:
Apoteca Aptek Apteká.
3:
Apium Epich Opich.
4:
Artemiſia Beyfus Bylicá.
5:
Aroma volrichendt kraut woniáiące żiele.
6:
Atriplex Melde Lobodá.
7:
Barba iouis hauſzwurtz Roiownik.
8:
Benedicta benedictwurtz Benediktá.
9:
Beta Romiſcher kul Cwikłá.
10:
Braſſica kulkraut żielona kápuſtá.
11:
Bugloſſa Ochſentzung wołowy ięzyk
12:
Borago burryſch borag.
13:
Calta kornblum blawát.
14:
Camphora campffer kamforá.
15:
Camellus hermelin blumen. Rumien.
16:
Camepitheos. vorgis mein nicht niezápominay mię.
17:
Carduus Diſtel Rzep.
18:
Celidonia ſchelwurtz Gorzekwiát.
19:
Centaurea Tauſenſchon Centurzya.
20:
Chariophilus Negelblum Gwożdżik.
21:
Cicuta wytrych Kmin.
22:
Cynogloſſa huns tzung Pſi ięzyk.
23:
Cynamonum cymedrynt cynámon.
24:
Cordum grumet Potraw.
25:
Coriandrum coriander Koryánder.
26:
Crocus ſafferblum Száfran.
27:
Cucumer Plutzer Málon.
28:
Cucurbita Korbes bániá.
Cstrona: [17]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Electuarium. latwerg lekwarz.
2:
Elleborum Nyſzwurcel ćiemierzycá.
3:
Emplaſtrum. pflaſter plaſtrzyk.
4:
enula campana. Olandtwurtz. Oman.
5:
Eſula wolffs milch wilcze mleko.
6:
Flos blum Kwiát.
7:
Floſculus blumleyn kwiatek.
8:
flores miriſtici. muſcatblū. muſſcatoui kuiát
9:
Fragum ertber pożiemki.
10:
Gentiana entian Goryczká.
11:
Glycirriza Lakrytz lakrycya.
12:
Herba Kraut Ziele.
13:
Iſopus Iſop Izop.
14:
Iuncus Sembd Sit.
15:
Iuſquiamus Pilſenkraut bieluu.
16:
Lauendula Lauendel Láwendá.
17:
Lappa Klet Lopian.
18:
Liguſticum Lubſtuckrl Lubieſſczyk.
19:
Lilium Lilge Lilia.
20:
Malua Papeln Slaz.
21:
Mandragora Alraun Pokrzyk.
22:
Mel honig Miod.
23:
mel harundinis. tzucker kandy. lodouy cukier
24:
Meliſa Mellis Kádzidlnik.
25:
Menta Myntz Miętká.
26:
Millefolium Garbe Polny kmin.
27:
Narciſſus braunlilge brunátna lilia
28:
Nux miriſtici. Muſcatnuſſe Muſſkat.


strona: 18

18VM LINGVARVM.
1:
Odor Geruch wonnoſć
2:
Origanum wolgemut Lebiotká.
3:
Pampinella bibmel Biedrzeniec.
4:
Pentaphilon. Funffynger Pięć liſtow.
5:
Pillula Pille Pilułká.
6:
Plantago weg breyt Babká.
7:
Pulegium Polen Polen.
8:
Porrum Aſchlauch Luk.
9:
Portulaca Porgel kurza nogá.
10:
Radix worcel korzeń.
11:
Roſa Roſe Roża.
12:
Rozmarinus Roſmarien rozmáryn.
13:
Ruta rautten rutá.
14:
Saxifraga ſteynbroch. łomikámień.
15:
Scolopendria. hirſentzunge. Ieleni ięzyk.
16:
Sacarum Czucker cukier.
17:
Serpentina Natterwurtz wężownik.
18:
Serpillum quendel máćierza duſſká
19:
Sertum krantz wieniec
20:
Synapis Senff Gorczycá.
21:
Syropus Tranck Syrop.
22:
Solatrum nachtſchadt Pſinki.
23:
Trifolium Klyblat Mákowki.
24:
Tribulus Dyſtel Oſet.
25:
Thus weyroch kádżidło.
26:
Tyriaca dreyacker Dryakieẃ.
27:
Thimiana Trociſko Troćiſká.
28:
Valeriana Baldrian Kozłek.
C ijstrona: [18]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Viola Feylke Fiołek.
2:
Vlua ſchylff rogoz.
3:
virga paſtoris. Rodiſtelnn Sczotki.
4:
Vnguentum Salbe Máſć.
5:
Vrtica Neſſel Pokrzywá.
6:
Zynziber Ingwer Imbier.
7:
De vineis ꝛ hortis.
8:
Von garten vnd wein garten.
9:
O Winnicach y o ogrodach.

10:
Acinus weynber kern. winna koſtká.
11:
Acinatium weynhefen winne drożdże
12:
Botrus weyn traube grono.
13:
Cacumen wyppel wierzch.
14:
Ceraſus. kyrſchenbaum. wiſniowe drzewo.
15:
Coctanus quittenbaum Piguá.
16:
Cortex Rynde Lub.
17:
Ficus feygenbaum figowe drzewo
18:
Folium Bladt Liſt.
19:
Fructus frucht Owoc.
20:
Laurus Lorberbaum. bobkowe drzewo.
21:
Ligator Bynder więzacz.
22:
Lubrica weinletter. winna podporá.
23:
Morus Maulberbaum. Moruſz.
24:
Muſtum Moſt Moſſcz.
25:
Nucleus Kern Iądro.
26:
Oliua Olbaum oliwne drzewo.
27:
Pampinus weynbladt winny liſt.


strona: 19

19VM LINGVARVM.
1:
Perſicus pffyrskenbaum. Broſkiniá.
2:
Planta pflantz ſſczep.
3:
Pomerium baumgarten Sad.
4:
Populus papelbaum Topolá.
5:
Prunus pflaumbaum. Sliwowe drzewo.
6:
Pyrus birnbaum Gruſſká.
7:
Ramus Zweyg Rozgá.
8:
Teſtá ſchal Luſká.
9:
Torcular Pres Práſá.
10:
Truncus Klotz Kloc:
11:
Vinea veyngarte winnicá.
12:
Virga rut Pręt.
13:
Virgula Ruthleyn Prątek.
14:
Virgultum Geſtreuch chroſt.
15:
Viridarium Graſzgarten Trawnik.
16:
Vitis weynſtock winna máćicá
17:
Vua weynber winna iagodá.
18:
De arboribus.
19:
Von dem geſchlecht der beume
20:
O rodzáiu drzewá rozlicznego.

21:
Abies Thann Iedłá.
22:
Acer fladerbaum Klon.
23:
Alnus Erlen Olſſa.
24:
arbor Lignum. baum Drzewo.
25:
Arbuſculus baumleyn Drzewko.
26:
Arundo Ror Trzćiná.
27:
Betula byrckbaum brzozá.
28:
Caſtanea keſtenbaum. káſtánowe drzewo
C iijstrona: [19]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Carectum Gebeck Porembá.
2:
Caudex Block Pień.
3:
Cedrus cederbaum Cedr.
4:
Cydonius quittenbaum pigwowe drzewo
5:
Cornus haynbotenbaum. Głog.
6:
Corylus haſelſtaude Leſſczyná.
7:
Cupreſſus cypreſſenbaum. Cyprys.
8:
Eſulus Myſpelbaum Iemiołá.
9:
Fagus buchen buk.
10:
Fragum Erdber pożiemki.
11:
Fraxinus eſchenbaum Ieſień.
12:
Hedera Epe bluſſcz.
13:
Ibex byrcken brzozá.
14:
Iuniperus. iachendelbaum. Iáłowiec.
15:
Labruſca weinreb Agreſt.
16:
Liber Baſt Lyko.
17:
Malus Appelbaum Iábłoń.
18:
Nemus Puſch Gay.
19:
Nux nuſzbaum orzeſſyná.
20:
Oculus baumknopff Pączek.
21:
Oleaſter wilder olbaum.Płowa oliwá.
22:
Pinus Kynbaum Soſná.
23:
Papyrus Mehr bladt Morſki liſt
24:
Palma datelbaum pálmowe drzewo.
25:
Platanus Ahorn Iáwor.
26:
Picea Pechbaum ſmolne drzewo.
27:
quercus Eyche Dąb.
28:
Salix weyde wirzbá.


strona: 20

20VM LINGVARVM.
1:
Sambucus holunderbaum. bez.
2:
Spongia Schwamp Hupká.
3:
Styps Stam Pniak,
4:
Suber kornbaum korkowe drzewo.
5:
Surculus Zweig Látoroſł.
6:
Taxus Eynbenbaum. ćis.
7:
Tilia Linde Lipá.
8:
Tremulus Eſpenbaum Osiká.
9:
Vlua Schylff mieczyki.
10:
Vlmus Ruſtbaum Tyká.
11:
De hominis ꝑtibus ꝛ etate
12:
Von den glidern des menſchen/ vnd aldern.
13:
O członkach człowieczych y letnoſći.

14:
Actus beweglykeyt Skłonnoſc.
15:
Adeps Schmalcz Smalec.
16:
Adoleſcens Iunglyng Młodżieniec.
17:
Adoleſcentia Iugent Młodoſć.
18:
Aluus bauch brzuch.
19:
Annularis fingerring. pierſćienny pálec.
20:
Anus Arſch Rżyć.
21:
Anus Alt weyb bábá.
22:
Anhelitus Odem Oddech.
23:
Anima ſeel Duſſá.
24:
Appetitus ſinlyckeit chęć.
25:
Arteria Adermader Oddyſſna żyłá.
26:
Aruina ſchmer Sádło.
27:
Auris Ohr vcho.
28:
Auricula vrlepleyn vchowy chrzęſtek.
C iiijstrona: [20]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Auditus gehor ſłuch.
2:
Barba bart brodá.
3:
brachium Arm Rámiono.
4:
Caput Haupt Głowá.
5:
capillus haupthar głowny włos.
6:
Caluaria hyrſchaln Lyſiná.
7:
Calx verſze Piętá.
8:
Cani gro hor Siwe włoſy:
9:
Canus Gro Siwy.
10:
Canicies greheyt Siwoſć.
11:
Cartilago knorpelbeyn chrzęſtek.
12:
Cerebrum gehirn Mozg.
13:
Cerebellum gehirnleyn Możdżek.
14:
Ceſaries Menſch har Ludzkie włoſy
15:
cicatrix Narbe blizná.
16:
collum Hals Szyia.
17:
coma frawen har. niewieſćie włoſy
18:
conſcientia Gewiſſen Sumnienie.
19:
cor hertze Serce.
20:
costa Rybe Zebro.
21:
coxa huff Vd.
22:
crinis har włos.
23:
crus ſchinbeyn Goleń.
24:
crinea ſchwart głowia ſkorá.
25:
criſpicies krauſz har kędżierze.
26:
cubitus elebogen łokieć.
27:
cutis haut kożia ſkorá.
28:
Dens tzan Ząb.


strona: 21

21VM LINGVARVM.
1:
dēs maxillaris. backtzan trzonowy ząb
2:
Dextera recht handt Práwicá.
3:
Decrepitus Alt man Strych.
4:
Digitus Fynger Palec.
5:
Digitulus Fyngerleyn Páluſſek.
6:
Dorſum Rucken Grzbiet.
7:
Facies Angeſicht Oblicze.
8:
Faux ſchlundt Páſſczeká.
9:
Fel Galle Zołć.
10:
Femina weyb Zoná
11:
Femineus weyblich Niewieſćiuch.
12:
Femur Lenden Lędzwi.
13:
Frons Styrnn czoło.
14:
Genu knye koláno.
15:
Gibbus Puckel Garb.
16:
Gingiua tzanfleyſch Dżiąſłá.
17:
Gula Fras Lákotá.
18:
Gurgulio Gorgel krtań.
19:
Guſtus Geſchmack Smák.
20:
Guttur kel Gárdło.
21:
Homo Menſch człowiek.
22:
Homuntio Menſchleyn człowieczek.
23:
Humerus ſchulder Rámię.
24:
Humanitas menſcheyt człowieczeńſtwo.
25:
Humanus menſchlich ludzki.
26:
Idioma Sprach Rzecz.
27:
Iecur Leber wątrobá.
28:
Index tzeyger ſkázuiący pálec.
C vstrona: [21]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Ingenium. naturlich vorſtand. dowćipnoſć.
2:
Ingenioſus ſynreych Dochćipny.
3:
Intellectus vorſtandt rozumienie.
4:
Inteſtinum Darm Ielito.
5:
Iuuentus Iugent Młodż.
6:
Iuuenta Medleyn Dżieweczká.
7:
Labia lippe wárgi.
8:
Lachryma Thren Lzá.
9:
Lachrymula Threnleyn Lzezká.
10:
Latus Seyte Bok.
11:
Lingua tzunge Ięzyk.
12:
Mala wang Iágodá.
13:
Mamma tzyce cycek. ſutek.
14:
Mamilla tzytzleyn cycaſzek.
15:
Manus Hand ręká.
16:
Mandibula backen czeluſć.
17:
Maſculus knebleyn ſámiec.
18:
Medius mittelfinger Srzedni pálec
19:
Medulla marck Mozg.
20:
Mens Gedanck Myſł.
21:
Mentum kynne Podbrodek.
22:
Memoria gedechtniſz Pámięć:
23:
Membrum Glidt członek.
24:
Mulier fraw niewiáſtá.
25:
Nares naſenlocher nozdrze.
26:
Naſus naſe nos.
27:
Nates Arſzbacken Podrzytki.
28:
Neruus ſpanoder wielka żyłá.


strona: 22

22VM LINGVARVM.
1:
Neuus Mol známię.
2:
Oculus Auge Oko.
3:
Occiput nacken tył głowny.
4:
Odoratus Geruch powonienie
5:
Os oris Mundt vſtá.
6:
Os oſſis Beyn Koſć.
7:
Oſſeus beynig koſćiány.
8:
Oſculum Kus pocáłowánie.
9:
Palpebra Augenbrun powieká.
10:
Palma flachshandt Dłoń.
11:
Palatum Gumen podniebienie.
12:
Papella tzycen warcel ſutek.
13:
Pectus bruſt Piersi.
14:
Pectuſculum. bruſtleyn Pierſiczki.
15:
Pedica tzyhe nogowy pálec
16:
Pes gantz ſchenckel Cáła nogá.
17:
Planta ſole podeſſwá.
18:
Poplex knyſcheyben czáſſki.
19:
Pollex Daume wielki pálec.
20:
Precordia. netz des hertzes. błonká ſercowa
21:
Pugnus fauſt Pięſć.
22:
Pulmo Lung płuce.
23:
Pupilla Augenappel Zrzenicá.
24:
Puer kynd Dżiećię
25:
Pueritia kyndheyt Dżiećińſtwo.
26:
Puella medleyn Dżieweczká.
27:
Purulentus eytericht Ziątrzony
28:
Ratio vornunfft Rozum.


strona: [22]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Renes Nyrnn Nyrki.
2:
Ruga runtzel Zmarſk.
3:
Saliua Speychel Sliná.
4:
Sanguis blut Kreẃ.
5:
Sanies vorſtocktblut zákáżona kreẃ
6:
Scapula ſchulderblat Plecy.
7:
Scrotum hudenſeckel Moſſenki.
8:
Senex Alt menſch ſtáry czlowiek
9:
Senecta Alder Stároſć.
10:
Sermo Rede Mowá.
11:
Siniſtra linckhand lewicá.
12:
Sinciput. vorderteyl des hauptes. Skroń.
13:
Spuma ſchaum Piáná.
14:
Splen Myltz Sleżioná.
15:
Stercus Dreck Gowno.
16:
Stomachus Magen Zołądek.
17:
Sudor ſchweys Pot.
18:
Sura wad Lyſt.
19:
Tactus Antaſtung Dotknienie.
20:
Talus knochen koſtká.
21:
Teſticuli hudeleyn Iaycá.
22:
Tempora ſchlaff ſkroń
23:
Trica tzopff wárkocz.
24:
Tuber geſchwolſt Puchliná.
25:
Vena Oder Zyłá.
26:
Venula Ederleyn żyłká.
27:
Vertex ſchyttel Pąćiec.
28:
Veſica Blas Pęcherz.


strona: 23

23VM LINGVARVM.
1:
Vir Man Mąż.
2:
Virilis Menlich Mężny.
3:
Virgo Iunckfraw Pánná.
4:
Virgineus Iunckferlich Pánieńſki.
5:
Viſus Geſicht Widzenie.
6:
Vita Leben Zywot.
7:
Vmbilicus Nabel Pępek.
8:
Vnguis fingernagel Páznogieć.
9:
Voluntas wyll wolá.
10:
Vox ſtymme Głos.
11:
Vrina harm Mocz:
12:
vua hals bladt gardziel.
13:
de habitudinibus corporū
14:
Von geſtalt der leybe.
15:
O poſtáwach ćiał człowieczych.

16:
Auritus groſzoricht vcháty.
17:
Balbus ſtamler zaiąkliwy.
18:
Barbatus berticht brodáty.
19:
Bleſus liſpeler ſſepietliwy.
20:
cecus blindt Slepy.
21:
claudus hynckend kuláwy.chromy.
22:
craſſus feyſtmenſch tuczny. tłuſty.
23:
fronto groſtyrnycht czołowáty.
24:
Gibboſus puckellicht Gárbáty.
25:
Humilis nyderigmenſch. Niſki.
26:
Imberbis vnbarticht Nie brodáty.
27:
Labro lippicht wárgáty.
28:
Lentigo ſprencklicht Piegá.


strona: [23]v

DICTIONARIVS
1:
Lentiginoſus. Mollich Piegowáty.
2:
Macer mager chudy.ſuchy.
3:
Mancus einhendickt Iednoręki.
4:
Mutus Stum niemy.
5:
Nanus tzwerg kárzeł.
6:
Naſutus neſicht noſáty.
7:
Pedo groſz fuſſicht wielgonog.
8:
Procerus hō. hoch menſch wyſoki.
9:
Pulcher hubsch piękny kraſny.
10:
Rectus geradt proſty.
11:
Ruffus rotfochſſycht liſowáty.
12:
rugoſus runtzlicht márſkowáty.
13:
Simus flachneſicht pláſkonoſy.
14:
Strumoſus kropfficht Gárłowáty.
15:
Surdus Taub Głuchy.
16:
Turpis hezlich Zádny.
17:
Tremulus tzyttericht Drżliwy.
18:
De Auibus.
19:
Von den Vogeln. O ptakoch.

20:
Acredula nachtigal Słowik.
21:
Accipiter habicht Iaſtrząb.
22:
Ala flugel ſkrzydło.
23:
Albumen weyſzey białek.
24:
Alauda lyrch Skowronek.
25:
Anas Ent káczká.
26:
Anaticula endtleyn káczeczká.
27:
Anſer Gans Gęs.
28:
Aquila Adeler Orzeł.


strona: 24

24VM LINGVARVM
1:
Ardea reyger czáplá.
2:
Auis vogel ptak.
3:
Auicula vogeleyn ptaſſek.
4:
Auiarius vogeler ptaſſnik.
5:
Bubo buhu puchácz.
6:
Butorius rephun Iárząb.
7:
Canapeus henffling Mákolągwá.
8:
Capus kapphan kápłun.
9:
Carduellus ſtigelitz Szczygeł.
10:
Cignus ſchwan łabęć.
11:
ciconia ſtorch czáplá.boćian.
12:
cipſelli maurſchwalmen. Girzykowie.
13:
columbus Tewber Gołąb.
14:
columba Taube Gołębicá.
15:
coruus Rab kruk.
16:
cornix kroe Wroná.
17:
coturnix Wachtel przepiorká.
18:
criſta camp grzebień.
19:
criſtula kemleyn grzebyk.
20:
cuculus kuckuk żegżułká.
21:
carruca Graſmuck piegzá.
22:
Falco Falck Sokoł.
23:
Fenix Fenix Ogniwaczek.
24:
Fringuilla Finck Ziębá.
25:
Gallus Han kogut.kur.
26:
Gallina Henne kokoſz.
27:
Gallinarium Huner haus kurnik.
28:
Garrulus nusher Soyká.


strona: [24]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Grus kranch Zoraw.
2:
Grips greyf Nog.Gryff.
3:
Herodius blaufus rarog.
4:
Hirundo ſchwalme Iaſkołká.
5:
Mergus Teucher Norek.
6:
Merops grunner ſpecht. Zołná.
7:
Merula Amſel drozd.kos.
8:
Miluus Ahr kániá.
9:
Motacilla waſſer ſteltz Pliſká.
10:
Muſcicapa fligenuaher Ludárká.
11:
Neſotrophium Entenſtal Káczy chlew.
12:
Nidus Neſt gniazdo.
13:
Nidulus Neſtleyn gniázdko.
14:
Niſus Sperber Krogulec.
15:
Noctua Ewl Sowá.
16:
Nocticorax Nachtrabe nocny kruk.
17:
Ouum Ey Iáie.
18:
Ouulum Eyleyn Iáieczko.
19:
Parix Meyſſe ſikorá.
20:
Paſſer ſperling wrobl
21:
Paſſerculus Iung ſperling wroblik.
22:
Pauo Pffaw Paw.
23:
Pellicanus Pellican Pellikan.
24:
Penna feder Pioro.
25:
Perdix Haſelhun kuropátwá.
26:
Phaſianus Phaſant ćietrzeẃ.
27:
Philomena Nachtigal Słowik.
28:
Picus Specht Dżięćioł.


strona: 25

25VM LINGVARVM.
1:
Pica Alaſter Sroká.
2:
Plume pflumfedernn Mech.
3:
Pſitachus Siticht pápugá.
4:
pullus Iung vogel młody ptaſſek.
5:
Pigargus Trapp Dropia.
6:
Regulus kunglin krolik.
7:
Roſtrum ſchnabel Ptáſſy nos.
8:
Roſtellum ſchnabeleyn Noſek.
9:
Saix tzeyſkie Czyſz.
10:
Strutio ſtraus ſtrus.
11:
Sturnus ſtar ſſpak.
12:
Turtur turckeltawbe Gárlicá.
13:
Turdus krannach vogel. Iemiołuch.
14:
Turdella droſſel Drozd.
15:
Veſpertilio Fledermaus Nietopyrz.
16:
Vitellus Toter żołtek.
17:
Vnguis klaen Páznogieć.
18:
Volatile geflugel latáiące.
19:
Vpupa wyderhoppe Dudek.
20:
Vultur Geyr Sęp.
21:
Caſſita Goltammer Strnadl.
22:
De genere animalium.
23:
Von den geſchlecht der thier.
24:
O żwierzętach rozlicznych.

25:
Agnus Lampp Báran.
26:
Agnellus Lemleyn báránek.
27:
Animal Thyer Zwierzę.
28:
Aper wyldeſchweyn. dżiki wieprz.
Dstrona: [25]v

DICTIONARIVS
1:
Aries wyder Skop.
2:
Aſinus Eſel Oſieł.
3:
Aſina Eſelyn Oſlicá.
4:
Beſtia ſchedlich thyer. ſſkodliwe żwierzę
5:
Bos Ryndt woł.
6:
Bubulus puffel báwoł.
7:
Camellus kemmeltyer wielbląd.
8:
Cantherius walach wálách.
9:
Canis hundt Pies.
10:
Caniculus hundleyn ſſczenię.
11:
Canicula bergleyn Suczká.
12:
canis venaticus. Iaghundt. łowny pies.
13:
canis meliteus. iungfraw hundlein. pánieńſki pieſek.
14:
capra tzyge Kozá.
15:
capella tzygleyn kozká.
16:
capreolus Rybok Młody ſarn.
17:
caper vorſchnitenbock. Cap.
18:
caſtor Biber bobr.
19:
catus katz kotká.
20:
ceruus Hyrſch Ieleń.
21:
cerua hynde Ielenicá.
22:
cercopitecus merkatz morſka kotká.
23:
cuniculus kunigleyn krolik.
24:
Dama demleyn łáni.
25:
Dromedarius. Dromedang Drabarz.
26:
Elephas Elephant Słoń.
27:
Equus Ros Koń.
28:
Equulus Roſzleyn Konik.


strona: 26

26VM LINGVARVM.
1:
Equa Mherr Kobyłá.
2:
equus anteceſſorius Vorroſz. Lecowy koń.
3:
Fera wyldthyer dżikie żwierzę.
4:
Gradarius tzeltroſz Inochodnik.
5:
Grex Herde Trzodá.
6:
Heritius Igel Ież.
7:
Hinnulus Iung hyrſz Młody ielonek
8:
Hircus bock kozieł.
9:
Hirta kuehar krowia ſierſć.
10:
Iumentum Arbet vich dobytek.
11:
Lacerta hedechs Iáſſczurká.
12:
Lana wolle Wełná.
13:
Leena Lewyn Lwicá.
14:
Leopardus Leopard Leopárd.
15:
Leo Lewe Lew.
16:
Lepus Haſe Záiąc.
17:
Lepuſculus Heſzeleyn záiączek.
18:
Linx luchs Oſtrowidz.
19:
Lupus wolff wilk.
20:
Lupa wolffyn wilczycá.
21:
Lutra otter wydrá.
22:
Mulus mauleſel Muł.
23:
Mula Mauleſelyn Mulicá.
24:
Murilegus katter Kot.:
25:
Mus Maus Myſz.
26:
Muſtella wyſel Láſicá.
27:
Muto ſchops Skop.
28:
Onager waldeſel Leſny oſieł.
D ijstrona: [26]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Ouis ſchaff Owcá.
2:
Panthera Pantherthyr Ryś.
3:
Pardus Pard Pard.
4:
Pecus Vych Bydlo.
5:
Porcus ſchweyn wieprz.
6:
Porcellus ſchweynleyn wieprzek.
7:
pullus eqinus. roſz fullen Zrzebię.
8:
pullus aſininus. Eſelfullen Oſiełek.
9:
Putorius Marder Kuná.
10:
Ratus Rhat Szczurek.
11:
Sciurus eych hornn wiewiorká.
12:
Seuum vnſlit Loy.
13:
Simius affe małp ſámiec.
14:
Simia effyn małpa.ſámicá.
15:
Sorex Spic maus wodna myſz.
16:
Sus Saw Swiniá.
17:
Suſculus Ferckeleyn Proſiątko.
18:
Talpa Moltworff Kret.
19:
Taurus ſtyer Byk.
20:
Tygris Tygerthyr zambr.
21:
Vacca kue krowá.
22:
weruex hammel ſkop.
23:
Verres eber kiernos.
24:
Vertagus wyndthund chárt.
25:
Vitulus kalp ćielę.
26:
Viuerra hermleyn gronoſtay.
27:
Vnicornus eynhornn Iednorożec.
28:
Vrſus Behr Niedżwiedż.


strona: 27

27VM LINGVARVM.
1:
Vrſa Behryn niedzwiedżicá.
2:
Vulpis Fuchs Lis.
3:
Vulpecula Fuchſleyn liſſká.
4:
De vermibus ꝛ monſtris.
5:
Von wurmen vnd merwundern.
6:
O robakoch y morſkich dżiwoch.

7:
Acer wachſworm woſkowy czerẃ
8:
Albica Alb morá.
9:
Aluearium bynſtock Vl
10:
Amazones menliche weyber. Mężátki.
11:
Apis byn Pczołá:
12:
Aranea Spyn Páiąk.
13:
Baſiliſcus Baſiliſck Bázyliſſek.
14:
Bibio weynwurm winny robak.
15:
Brucus kefer chrząſſcze
16:
Bombex Seydenwurm. iedwábny robak.
17:
Buffo krot zła żábá.
18:
Cinifex watcze Pluſkwá.
19:
Cinomia hunſflige Pśia muchá.
20:
Coluber holtznatter drzewny wąż.
21:
Crabro horlitze Sirſſeń.
22:
Cuculio kornworm żytny czerẃ.
23:
Culex Mucke komor.
24:
Draco Trach ſmok.
25:
Eruca raupe gąſienicá.
26:
Erigulans tzecke Kleſſcz.
27:
Extalus Onknochen Bezkoſt.
28:
Formica Omes Mrowká.
D iijstrona: [27[v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Fucus Hummel czerẃ.
2:
Gnanus tzweg kárzeł.
3:
Gryllus Heymil Swirczek.
4:
Hydrus waſſer ſchlang. wodny wąż.
5:
Lens Nyſz Gnidá.
6:
Limax Schneck Slimak.
7:
Locuſta hewſchrek konik.
8:
Lumbricus Spulworm Gliſtá.
9:
Lumbricus Regenworm. deſſczowy robak
10:
Miraculum wunder Dżiw.
11:
Miro wyldman Dżiki mąż.
12:
Monſtrum mher wunder. Potworá.
13:
Monoculus Eynogiche Iedno oki.
14:
Muſca Flige Muchá.
15:
Nereides waſſerman wodny mąż.
16:
Papilio molckendipp Motyl.
17:
Pediculus Laus weſz.
18:
Pigmeus tzwergk Piędżimężyk.
19:
Piloſus Rauch koſmáty.
20:
Prodigium Erſchreckunge wielki dżiw.
21:
Pulex Floch Pchłá.
22:
Puliculus Flochleyn płeſſká.
23:
Rana froſch żábá.
24:
Raſcula fyltz laus wſſoły.
25:
Rubeta laub froſch leſna żabká.
26:
Sanguifuga Egel Piyawká.
27:
Scarabeus Schroter Ielonek.
28:
Scorpio Scorpion Niedżiadek.


strona: 28

28VM LINGVARVM.
1:
Serpens ſchlang wąż.
2:
Tabanus kueflige krowia muchá
3:
Tapula waſſer gems wodny ćieluch
4:
Teredo holtzwurm drzewiány czerẃ
5:
Terma ſpeckmade Mięſny czerẃ
6:
Teſtudo ſchlitkroth Zołẃ.
7:
Tinea ſchab Mol.
8:
Triton waſſergot wodny bog.
9:
Vermis wurm czerẃ.robak.
10:
Vermiculus wormleyn czyrwik.
11:
Veſpa weſp Oſſá.
12:
Vſia ſchweyn ſwinia weſz.
13:
de coquina ꝛ ſuppellectilib.
14:
Von der kuchen vnd hauſzrodt.
15:
O kuchni y rozlicznym gratu.

16:
Abacus credentz tyſch Przedſtolicá:
17:
Acetum eſſig Ocet.
18:
Acetabulum eſſigkrug Ocetnicá.
19:
Ahenum keſſel Koćieł.
20:
Ahenulum keſſeleyn Koćiełek.
21:
Alarium brantreyte żelázny podkład
22:
Ames vogelkorp ptáſſy koſz.
23:
Aqualiculus Sew trog ſwinie koryto.
24:
Arca Thron Truná.
25:
Arcula Tronleyn Srunká
26:
Batillum ſchorholtz. ożok.pogrzebáczká
27:
Bulga wetſchger Wácek.
28:
Cacabus Stortz Pokrywká.
D iiijstrona: [28[v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Cadus eymerweyn wiádro winá.
2:
Calix uitreus. trinck glas Sklenicá.
3:
Calathus Spynnelkorb Prądny koſz.
4:
Candelabrum Leychter Swiecznik.
5:
Caniſtrum korb koſz.
6:
Caniſtellum korbleyn koſſyk.
7:
Cantharus kandel koneẃ.
8:
Carbo kol Mągl
9:
Ceruical hauptkuſſen Poduſſká.
10:
Cinis Aſche Popioł.
11:
Clauiger kelner klucznik.
12:
Cocus koch kucharz.
13:
Coclear leffel Lyſſká.
14:
Colus rocken kądżiel.
15:
Cola ſeygetuch cedżidło.
16:
Concha mulde Niecki.
17:
Coquina kuche Kuchnia.
18:
Cucuma kuppernthop. miedżiány gárniec.
19:
Cratis Roſt roſt.
20:
Craticula roſtleyn Roſtek.
21:
Cribrum Sipp Rzeſſoto.
22:
Culter meſſer Noż.
23:
Cultellus meſſerlein Nożyk.
24:
Culcitra rauchdecke kołdrá.
25:
Cuneus Keyl klin.
26:
Cunabulum wyge kolebká.
27:
Cupa Groſzweynfaſz. kuffá winá.
28:
Dentiſcalpium. tzenfeger Zębidło.


strona: 29

29VM LINGVARVM.
1:
Digitale fyngerhuth Napárſtek.
2:
Diſcus ſcheyb Tálerz.
3:
Dolium weyn faſz winna fáſa.
4:
Ellichnium tochte knot.
5:
Emunctorium. Abbrech. vrywádło knotowe.
6:
Fidelia Krugk Zban.
7:
Filum fadem Nić.
8:
Follis bloſbalck miech.
9:
Folliculus bloſbelcklein mieſſek.
10:
Fulcra bedtſtadt Lożnicá.
11:
Fuligo roſt Sádze.
12:
Fumigale rauchloch komin.
13:
Furca Gabel widły.
14:
Furcilla gebelyn widełki.
15:
Fuſus ſpylle wrzećiono.
16:
Gerula Trage Noſidká.
17:
Glomus klewl kłąb.
18:
Guttus olkruck Oleiowy zban.
19:
Gutturnium. handfas. Vmywádło.
20:
Hydria waſſerkruck wodny zban.
21:
Increniculum beuteltuch Pytel.
22:
infurnibulum. ſchoſſe chlebna łopátá.
23:
Laterna Latern Láternia.
24:
Lebes Tygel Rynká.
25:
Lectus Betthe łoże.
26:
limen ſchwelle Prog.
27:
lintheamen leyloch Przeſćierádło
28:
lucerna Funtze kágániec.
D vstrona: [29[v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Malleus hammer Młot.
2:
Malleollus Hammerleyn Młotek.
3:
Mantica weydſack Mántyká.
4:
Mantile Handtuch Ręcznik.
5:
Mappa Tyſchtuch Obrus.
6:
Mappula Tyſchtuchleyn. Obruſek.
7:
Matula ſechtopp Szczak.
8:
Menſa Tyſch Stoł.
9:
Modius ſcheffel czwiertnia.
10:
Mola Mul Młyn.
11:
Mortarium Morſel Możdżerz.
12:
Muſcurarium fligenwedel Oganká.
13:
Muſcipula Meuſzfal łápká.
14:
Naſſa fyſchreys wirſſa.
15:
Obba legel łagwicá.
16:
Olla Topp Gárniec.
17:
Oenophorum. weynkanne winna koneẃ.
18:
Orbiculus Keulich teller. okrągły tálerz
19:
Orca tzuber Cebr.
20:
Pala Schaufel łopátá.
21:
Panarium btothkorp chlebny koſz.
22:
Patina Phan Paneẃ.
23:
Patella Pfenleyn Panewká.
24:
Paropſis schuſſel Miſa.
25:
Peniculus ſchurtztuch Fártuch.
26:
Peluis Becken Miednicá.
27:
Piſtellum ſtoſſel Tłuk.
28:
Pixis Buchs Puſſká.


strona: 30

30VM LINGVARVM.
1:
Poculum Becher Kubek.
2:
Puluinus kuſſen wezgłowie.
3:
Radius ſtreychholtz ſtrychulec.
4:
Raſtrum rechen Grábie.
5:
Rhombus Spul Cewká.
6:
Saccus Sack wor.
7:
Sartago brotphanne brotfánná.
8:
Saliuum ſaltzfas Solnicá.
9:
Salillum ſaltzfesleyn Solniczká.
10:
Scamnum banck łáwá.
11:
Scafum ſchaff Szkopiec.
12:
Scintilla funckeleyn Iſkrá.
13:
Scopa beſem Miotłá.
14:
Scobes Auſzkerycht Smieći.
15:
Securis beyl Siekierá.
16:
Securicula benleyn ſiekierká.
17:
Sedile ſydel Zydlá.
18:
Sella Stul Stolec.
19:
Speculum Spygel Zrćiádło.
20:
Spondilus wyrtel Przeſłęk.
21:
Stragulum Detzcke Deká.
22:
Sulfurata ſchwefellicht ſiarczanká.
23:
Suppellex hauſzradt domowy grat.
24:
Talea Kerbholtz karb.
25:
Tapes Tebicht kobierzec.
26:
Tinna Thonne Tunná.
27:
Tirogneſtis Reybeyſen Tárło.
28:
Titio brandt Głownia.


strona: [30]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Tribulum reybkeul wierćioch.
2:
Tripes dreyfus Trzynog.
3:
Trulleum handfas Vmychádło
4:
Torcular Pres Práſá.
5:
Tudicula kochleffel wárzęchá.
6:
Vagina ſcheyd Poſſwy.
7:
vaginula ſchaydleyn Poſſwiczki.
8:
vas faſz fáſá.
9:
vaſculum feſzleyn fáſká.
10:
venabulum ſchweynſpys rohátyná.
11:
veru Bratſpys rożen.
12:
verulum bratſpyſleyn rożenek.
13:
vertibulum weyffe motowidło.
14:
vnirotum rather Táki.
15:
vrceolus krauſz kruzlig.
16:
Vrna Eymer wiádro.
17:
de domo ꝛ partibus eius.
18:
Von namen vnd teylen des hauſzes
19:
O domu y częſćiach iego.

20:
Angulus wynckel Kąt.
21:
Area brandſtadt pogorzeliſko.
22:
Archa behelnus záchowánie.
23:
Aſſer Bret Deſká.
24:
Atrium vorhaus Sień.
25:
Boſtar ochſenſtal wołowy chlew
26:
Braſatorium. Maltz haus Słodownia.
27:
Braxatorium. brewhaus browar.
28:
Canalis Rynne rynná.


strona: 31

31VM LINGVARVM
1:
Cancelli gegitter kratá.
2:
caprile geyſtal koziárnia.
3:
cardo thurangel zawieſá.
4:
caſa Pawerhaus dom wieſki.
5:
cellarium keller piwnicá.
6:
chenoboſcion gensſtal Gęſi chlew.
7:
clauis ſchluſſel klucz.
8:
clauicula ſchluſſeleyn kluczyk:
9:
cloaca ſcheyſzhaus ſſáchta.
10:
clibanus bachofen chlebny piec.
11:
columna Sewl Słup.
12:
cubiculum kammer komorá.
13:
culmen ſtrodach ſłomiány dách
14:
curia hoff Dwor
15:
diuerſoriū. offenbar herwerck. poſpo goſpodá
16:
Dolium Bute Kadż.
17:
Dolabrum hubel Hebel.
18:
Domus Haus Dom.
19:
Domicilium. wonung Mieſſkánie.
20:
Ducillus tzappen czop.
21:
Edificium gebew budowánie.
22:
Equile Pferdſtal Stáynia.
23:
Eſtuarium kachelſtuben Swietnicá.
24:
Falange Stange żerdż.
25:
Fenile hewſtal ſienna ſtodołá
26:
Feneſtra fenſter Okno.
27:
feneſtra vitrea. glaſz fenſter Skláne okno.
28:
Focus Herdt Ogniſko.


strona: [31]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Fornacula kachelofen káchlowy piec.
2:
Fornax Ofen Piec.
3:
Frontiſpicium Gybel Szczyt.
4:
fundamentum Grundfeſt Grunt.
5:
Girgilius Garnwynde wiyádlá.
6:
Gradus ſtufe Wſchod.
7:
Hara ſewſtal ſwini chlew.
8:
Hypogeum Erdquel ſtok.
9:
Ianua thur Drzwi.
10:
Lectiſternia bethgewandt Poſćiel.
11:
Lignile holtz haus ſſopá.
12:
Lotrix weſcherin Praczká.
13:
Ma ale hyrthaus Páſtyrnia.
14:
Noſotrophium. entſtal Kaczornik.
15:
Netrix Neteryn ſſwaczká.
16:
Officina wergſtadt wárſtát.
17:
Oporotheca Obs gadem Owocnicá.
18:
Ouile ſchaffſtal Owczárnia.
19:
Palatium Palaſt Páłac.
20:
Paries wandt ſćiáná.
21:
Pauimentum Eſtrich Piętro.
22:
Peſſulum Rygel regel.zápierádło.
23:
Podium ſcheffel ſſáwlik.
24:
Popina Garkuche mieſka kuchnia
25:
Porta Pfort Fortá.
26:
Poſticum hynderthur zadnie drzwi.
27:
Preſepium krippe żłob.
28:
promptuarium. ſpeyſzkammer. Spiżąrnia.


strona: 32

32VM LINGVARVM.
1:
Puteus Galgbron ſtudnicá.
2:
Scala letter Drabiná.
3:
Scandula ſchyndel Gont.
4:
Seps tzaun Płot.
5:
Sera ſchlos Kłotká.
6:
Stabulum ſtal ſtáynia.
7:
Strapodium ſtroſack ſłomiány wor
8:
Taberna Lade budá.
9:
Tabula taffel Tablicá.
10:
Tectum Dach Dách.
11:
Tegula tzygel Cegłá.
12:
Terebellus Nebiger ſwider.
13:
Therme warmbadt ćieplice.
14:
Teſtudo Gewelbe ſklep.
15:
Tignus Lat Lata.
16:
Tonſtrina ſchergadem poſtrzygádlnia
17:
Trabs balck Thram.
18:
Tugurium Hutte Kucza.
19:
valetudinarium. ſichhaus Niemocnicá.
20:
Vaporarium. Stube Izdbá.
21:
De Veſtibus.
22:
Namen der kleyder. Imioná ſſat rozlicznich

23:
Amiculum Menteleyn Płaſſczyk.
24:
amiculum collare. halskoller. Oboyczyk.
25:
Armilla Vorſpan Zaponá.
26:
Caliptra ſchortz ſſorc.
27:
Calceus ſchuch Bot.
28:
Calceolus ſchuchleyn Botek.


strona: [32]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
calceus laneus. Socke Punczochá.
2:
calopodium Holtzſchuch Trepki.
3:
chlamis reytrock Iezna ſuknia.
4:
caputium kugel Káptur
5:
caſula kappenrock ſuknia z kápicą.
6:
cilicium herenkleydt włoſiennnicá.
7:
cingulum gurtel Pás.
8:
cinctus breytgurtel ſſeroki pás.
9:
cyrotheca handſchuch rękáwicá.
10:
cyclas vnder rock ſpodnia ſuknia
11:
corrigia rymen Rzemień
12:
Diplois tzwifache rock. dwoiſta ſuknia
13:
Erarium ſenckel nadel Zakowká.
14:
Faſcia wyndel pieluchá.
15:
Faſcie crurules Hoſenbynder podwiąſki.
16:
fibula gurtelryng Przęcká.
17:
filcrum fyltz Pilſnia.
18:
fimbria Gaum podołek.
19:
Induſium hembd koſſulá.
20:
Liga ſenckel wſtęgá.
21:
Limbus gebreme bramy.
22:
Manica Ermell rękaw.
23:
Maſtruca haſuck házuká.
24:
Nodulus knoffel knáfel.
25:
Ocrea Seyfel ſkornia.
26:
Pallium Mantel Płáſſcz.
27:
Pannus gewand Sukno.
28:
Panniculus Tuchleyn Płatek.


strona: 33

33VM LINGVARVM
1:
Pellis Haudt kożia śkorá.
2:
Pellicium Peltz kożuch.
3:
Penula regenmantel Opończa.
4:
Pentophila pantoffel pántoflá.
5:
Pero bundtſchuch kurpiel.
6:
Pileus Huth czapká.
7:
Pileolum huthleyn czapeczká.
8:
Plica Fald Fald.
9:
Pretexta Borte Tkanká.
10:
Purpura. Purpur tuch. Páwłoká.
11:
purpura damaſcena Damaſchken. Dámáſſek.
12:
quiſquiliata veſtis. Scharlat. Szárłat.
13:
Rheno Leypeltz kożuſſek.
14:
ſericum villoſum. Sammet. Axámint.
15:
Solea Sole Podeſſwá.
16:
Sotular nyderſchuch Trzewik.
17:
Spatus Drot Drot.
18:
Tela Leymet Płotno.
19:
Tibialia Hoſen Nogáwice.
20:
Thorax Wammes Kábat.
21:
Tunica Rock Suknia.
22:
tunica pectoralis. Leybrock Sukienká.
23:
Velum Furhanck Zaſłoná.
24:
Veſtitus Gekleydet Odżiány.
25:
Veſtimentum. kleudung Odżienie.
26:
Veſtis kleydt Szátá.
27:
Veſtis ſerica. Seydenkleydt. iedwábna ſſátá
28:
Veſtis linea. Leyenkleydt. płoćienna ſſátá.
Estrona: [33]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
veſtis actu picta. Geſtryckt Dżiana.
2:
veſtis cymatilis Czamlet czámletowaſſátá
3:
Vitta Haube czepiec.
4:
Terrarum gentium ꝛ ciui=
5:
tatum vocabula.
6:
Namen der lender/volcker/ vnd stedte.
7:
Imioná żiem/ludżi/y miast.

8:
Aduena Fremdling cudzożiemiec.
9:
Anglicus Engellender Anglik.
10:
Auguſta Augſpurg Auſperg.
11:
Antuerpia Antorff ántorff.
12:
Arctopolis Beon Berno.
13:
Argentina ſtraſzburg Strazburg.
14:
Auſtria Oſterreych rákuſka żiemiá.
15:
Babylon babilonien Bábilonia.
16:
Bauaria bayerlandt báworſka żiemiá.
17:
Bauarus bayer báwor.
18:
Bohemus behem czech.
19:
Bononia bononien bononiá.
20:
Brabanthia brabandlandt. brábantſka żie.
21:
Brabanthus brabanth brabánt.
22:
Brunſuigium brauntzweyg bruncwig.
23:
Britannia Engelland Angliſka żie.
24:
Buda Ofen budzyn.
25:
Cherſoneſus Dennemargt Dunſka żie.
26:
Cliuia klefflandt kliwſka żiemiá
27:
Cliuius kleffman Kliwik.


strona: 34

34VM LINGVARVM.
1:
Colonia koln kolno:
2:
Cracouia Krakaw Krákow.
3:
Ethiopia Mhurlandt murzyńſka żiemiá
4:
Ethiops Mhur Murzyn.
5:
Flandria Flanderlandt flánderſka żie.
6:
Florentia Florentz florencya.
7:
Francus Franck Frank.
8:
Francfordia franckfurth Fránkford.
9:
Friſia Fryſzlandt. fryſka żiemiá.
10:
Friſius Fryſz fryz.
11:
Friburgum freyburg Fryburg.
12:
Gallia franckreych Fráncuſka żie
13:
Gallus Frantzos fráncus.
14:
Gedanum Dantzck Gdanſk.
15:
Germania Deutſchlandt. niemiecka żie.
16:
Germanus Deutſcher Niemiec.
17:
Gretia kricherlandt grecka żiemiá.
18:
Grecus krich Grek.
19:
Haſſia Heſland Heſka żiemiá
20:
Haſſo Hes Hes.
21:
Hebreus Hebreyer żyd.
22:
Heluetia ſchweyczerland. ſſwáycárſká żie.
23:
Heluetus ſchweytzer ſſwáycár.
24:
Herbipolis wyrtzburgk witzburg.
25:
Hieroſolyma. Ieruſalem Ieruzálem.
26:
Holandia holandt holándſka żie.
27:
Holandus holander holánder
28:
Hungaria vngerlandt węgierſka żie.
E ijstrona: [34]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Hungarus Vnger węgrzyn.
2:
Iberia Huſpanien hiſſpáńſka żie.
3:
Iudea Iudyn Zydowſka.żie.
4:
Iulia Iulcherlandt Iucherlańſka
5:
Italia walſchlandt włoſka żiemiá.
6:
Italus wal włoch.
7:
Itala walyn włoſſká.
8:
Leopolia Lewemberg Lwow.
9:
lithuania lityſchlandt litewſka żiemiá
10:
Lithuanus litte litwin.
11:
Liuonia lifftlandt liwſka żiemiá
12:
Lugdunum Leon lugdun.
13:
Marcanus Mercker Márgrab.
14:
Margania Merckland márgrábſka żie.
15:
Mediolanum: meylandt medyolan.
16:
Miſia meyſnerland myſſeńſka żie.
17:
Miſius meyſzner myſſnar.
18:
Moguntia mentz moguncya.
19:
Morauia mhererlandt Moráwá.
20:
Morauus Mherer Moráwczyk.
21:
Niſſa Neyſz Nyſá.
22:
Norinberga nurenberg nurenberg.
23:
Padua Padw Padwá.
24:
Parthenopolis. meydenburg. máydburg.
25:
Picardus pyckhauſze Pikárt.
26:
Polonia Polerlandt Polſka żiemiá
27:
Polonus Pole Polak.
28:
Poſnania Poſen Poznań


strona: 35

35VM LINGVARVM.
1:
Pruſſia preuſſerlandt Pruſka żiemiá
2:
Prutenus Preuſz Prus.
3:
Ratiſpona regenſpurg regenſſpurg.
4:
Renenſis Reyn man Ryniánin.
5:
Rhoma Rhom Rzym.
6:
Rhomanus Rhomer rzymiánin.
7:
Ruſſia Reuſenlandt ruſka żiemiá.
8:
Ruthenus reuſz ruſin.
9:
Sandecia Sandez Sądecz.
10:
Saxo ſachs ſáſyn.
11:
Sclauonia wynſchland ſłowácka żie.
12:
Sclauus wynde ſłowak.
13:
Sleſia ſchleſierland Sląſka żiemiá
14:
Sleſius Schleſier Slężak.
15:
Sueuia ſchwablandt ſſwabſka ziemiá
16:
Velunia velun wieluń.
17:
Venetie venedig wenecya.
18:
Veſtphalia weſtphalland weſtwálſka żie
19:
Veſtphalus weſtpheling weſtwal.
20:
Vilna wille wilná.
21:
Viſlicia wiſlitz wiſlicá.
22:
Virtutum vocabula.
23:
Namen der tugenden. Imioná cnot.

24:
Adiutor Helffer Pomocnik.
25:
Altus Hoch wyſoki.
26:
Amor lybe Miloſć.
27:
Bonitas Guttykeyt Dobroć.
28:
Charitas Gunſt łáſká.
E iijstrona: [35]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Caſtitas keuſcheyt czyſtoſć.
2:
Certitudo ſycherheyt Pewnoſć.
3:
Colloquium geſprech Rozmowá.
4:
Conſilium Rad Rádá.
5:
Conſolatio Troſtung Pocieſſenie.
6:
Conſolator Troſter Poćieſſyćiel.
7:
Conſtantia beſtendikeyt Stałoſć.
8:
Concordia eyntracht Zgodá.
9:
Conditor ſchepper Stworzyćiel.
10:
Deſiderium begerung Ządza.
11:
Decentia tzymlickeyt ſłuſſnoſć.
12:
Deprecatio bitung Prożba.
13:
Diſpoſitio ſchyckung Ochotnoſć.
14:
Dominator Hyrſcher Pánuiący.
15:
Dulcedo ſuſſyckeyth Słodkoſć.
16:
Egregius Lobſan wyborny.
17:
Eternus ewig wieczny.
18:
Facundia beredſamkeyt wymowá.
19:
Facilitas leychtickeyt łácnoſć.
20:
Felicitas Selickeyt ſſczęſliwoſć.
21:
Fides Glaub wiárá.
22:
Fortitudo Sterck Mocnoſć.
23:
Gratitudo danckparckeyt wdzięcznoſć.
24:
Honeſtas erlikeyt potćiwoſc.
25:
Humilitas Demutikeyt pokornoſć.
26:
Imitatio Nachfolgung náſládowánie
27:
Intellectus vorſtand Rozym.
28:
Iuſticia Gerechtikeyt ſpráwiedliwoſć


strona: 36

36VM LINGVARVM.
1:
Largitas Myldikeyt ſſczodroſć.
2:
Leticia frewde weſołoſć.
3:
Lenitas leychtfertikeyt. Lekkoſć.
4:
Magnitudo Groſſe wielkoſć.
5:
Modeſtia meſſikeyt Miernoſć.
6:
Noticia kunſchafft Znáiomoſć.
7:
Obedientia Gehorſam Poſłuſſnoſć.
8:
Pacientia Gedult ćirpliwoſć.
9:
Paupertas Armut vboſtwo.
10:
Pax Fride Pokoy.
11:
Pietas Gotſelickeyt miłoſierdżie.
12:
Plenitudo fulle Pełnoſć.
13:
Poteſtas macht Możnoſć.
14:
Proceſſio vortgang Pochod.
15:
Promptitudo. bereytikeyt Gotowoſć.
16:
Prouidentia vorſichtikeyt Opátrznoſć.
17:
Pulchritudo ſchonheyt Pięknoſć.
18:
Salus Heyl Zbáwienie.
19:
Sanitas Geſuntheyt Zdrowie.
20:
Securitas ſicherheydt bezpiecznoſć.
21:
Senſualitas Synlikeyt ſmyſłnoſć.
22:
Similitudo Gleychnus Podobieńſtwo
23:
Simplicitas eynfeltikeyth Proſtoſć.
24:
Spes hoffnung Nádzieiá.
25:
Suplicatio flehung Modlenie.
26:
Verecundia ſchandt háńbá.
27:
Veritas warheyt Prawdá.
28:
Vigor krafft Silnoſć.
E iiijstrona: [36]v

DICTIONARIVS TRI/
1:
Virtus Tugent Cnotá.
2:
Vitiorum vocabula.
3:
Namen der laſter. Imioná niedoſtátkow.

4:
Accidia Tragheyt leniſtwo.
5:
Acer ſcharff Oſtry.
6:
Adulator heuchlet Pochlebnik.
7:
Amaritudo Bittherckeyth. Gorzkoſć.
8:
Appoſitor tzuleger przykłádácz.
9:
Aſtutia Liſt chytroſć.
10:
Aſſiduitas fleyſſickeyt pilnoſć.
11:
Auaritia Geytzkeyt łákomſtwo.
12:
Bellator ſtreyter Boiárzyn.
13:
Captio Gefengnus Iętſtwo.
14:
Cecus blyndt Slepy.
15:
Celatio vorbergung Táienie.
16:
Conſenſus vorwiligung przyzwolenie.
17:
Combuſtio brennung ſpalenie.
18:
Contemptus. vorſchmehung. Zgárdzenie.
19:
Cornutus hornycht rogáty.
20:
Debitor ſchuldiger Dłużnik.
21:
Deceptor Betriger chytrzec.
22:
Defunctus Geſtorbener vmárły.
23:
Dementia turichtkeyt ſſalonoſć.
24:
Deſperatio vortzweyfelung. wątpienie.
25:
Detractio Hynderrede Omawiánie.
26:
Detractor Nachreder Omowcá.
27:
Diſperſio tzuſtorung Roſproſſenie.
28:
Donatio Gebung Dárowánie.


strona: 37

37VM LINGVARVM.
1:
Diſcordia tzwytracht Niezgodá.
2:
Dormitio ſchlaffung ſpánie.
3:
Ebrioſus trunckner opiły.
4:
Echo wyderlaut Zázwięk.
5:
Egenus elend nędzny.
6:
Elatus erhaben Pyſſny.
7:
Emulatio gramheyt nieprzyiażń.
8:
Erraticus Irriger Błędny.
9:
Exactor ſchatzer poborcá.
10:
Fideiuſſor Burge rękomia.
11:
Flagellatio Geyſzlung biczowánie.
12:
Fragilitas gebrechlikeyt Niedoſtátek.
13:
Fuga Flucht vćiekánie.
14:
Gemitus wynſzelung łkánie.
15:
Gula Fraſz obżárſtwo.
16:
Houiſator hofyrer Gámrat.
17:
Iactantia Rumung chełpá.
18:
Ignauia vnwyſſenheyt. nieumiáłoſć.
19:
Ignominia ſchande háńbá.
20:
Indignatio vnwille mierzętnoſć.
21:
Inuidia Neyd zazdroſć.
22:
Inſolentia vntzucht niecznoſć.
23:
Intoxicatio vorgebung Trućiná.
24:
Ioculator ſpilman kuglarz.
25:
Ira tzornn Gniew.
26:
Laborator Erbter robotnik.
27:
Lenthus Trege leniwy.
28:
Litigium kryg ſwar.
E vstrona: [37]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Luſor ſpyler gracz.
2:
Luxuria vnkeuſcheyt Smilſtwo.
3:
Malicia boſheyt złoſć.
4:
Merdifer Drek trager. Gowniarz.
5:
Nauſea Grauung brzytkoſć.
6:
Nequam ſchalck Złoſnik.
7:
Nudus Nackt nagi.
8:
Nudapes barfuſſer boſy.
9:
Peccatum Sunde Grzech.
10:
Peccator Sunder Grzeſſnik.
11:
Perfidia vntrew Niewiernoſć.
12:
Planctus beweynung Płácz.
13:
Preſtigiatrix tzeuberyn czárownicá.
14:
Preuaricator. vbertreter przeſtępcá.
15:
Reprobatio vorwerfung Odrzucenie.
16:
Reſerator Auffich ſſer wrotny.
17:
Sectura hauung Przecięćie.
18:
Sepultor Graber Grubarz.
19:
Similis Gleych Podobny.
20:
Sodalis Geſelle Towarzysz.
21:
Somnium Traum Sen.
22:
Subtractor Abeſteler vkrádácz.
23:
Superbia hochfarth Pychá.
24:
Suſpiratio erſeufitzung wzdychánie.
25:
Turbidus Traurig Smutny.
26:
Vagus vmblauffer Tułáwy.
27:
Vehementia Gele Nagłoſć.
28:
Velox ſchnel rychły.


strona: 38

38VM LINGVARVM.
1:
Ventroſus groſzbauchticht. brzucháty.
2:
Vexatio honung gábánie.
3:
Vitium Laſter wyſięp.
4:
Vltio rechnung pomſtá.
5:
vulgus gemeyn pofel poſpolity lud.
6:
De Mari ꝛ nauibus.
7:
von den Mere vnd ſchiffen.
8:
O Morzu y łodżiach.

9:
Ancora Ancker kotwicá.
10:
Altum hoch wyſokoſć.
11:
fons brun ſtudnia.
12:
fundus Grundt Dno.
13:
Gurges waſſer wog wir.
14:
hamus hamen wędá.
15:
Lacus Sehe Ieżioro.
16:
Mare Mher Morze.
17:
Nauis Schyff Lodżia.
18:
Nauicula schyffleyn Lodżiczká.
19:
Nauigator ſchyffman Przewożnik.
20:
Palus bruchycht bágno.
21:
Phaſelus kanſchyffleyn czołn.
22:
Piſcina Teych Rybnik. ſtaw.
23:
Pons brucke Moſt.
24:
Portus Pordt Port.brzeg.
25:
Procella vnde nawáłnoſć.
26:
Profundum Teuffe Głębokoſć.
27:
Refundum Seychte Miáłkoſć.


strona: [38]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Remigium ſchwemmung. Pływánie.
2:
Remus ruder wioſło.
3:
Rethe Netz ſieć.niewod.
4:
Reticulum vogelgarn ſiatká.
5:
Sabulum grobſandt gruby piaſek.
6:
Sparſa Fyſchnetz rybia ſieć.
7:
Spuma ſchaum piáná.
8:
Torrens ſchnel waſſer Prędka wodá.
9:
Velum ſygel płáchtá.
10:
Viale ſteck ſćieſſká.
11:
De balneo ꝛ pertinentttibus
12:
Von Badt mit ſeiner tzugehorunge.
13:
O łáżni y iey przyſłucháynoſćiach.

14:
Apoditerium. Vorſtube wyzuwálnia.
15:
Balneum Badt łáżnia.
16:
Balneator bader łáżiebnik.
17:
Caſtula badtuch czecheł.
18:
fleubotomium. loſzeyſen Puſſczádło.
19:
Lauator waſcher vmychácz.
20:
Tixa waſſetrager przylewácz.
21:
Lixinium lauge ług.
22:
Nouaculum ſchermeſſer brzytwá.
23:
Pecten kampp grzebień.
24:
Periſoma queſt winnik.
25:
Raſor ſcherer Golicz.
26:
Scabellum fuſzhenckleyn podnożek.
27:
Emigma ſeyffe mydło.
28:
Sudarium ſchweyſtuch ſćieradło.


strona: 39

39VM LINGVARVM.
1:
Subligaculum. Bruch Gáce.ſpodnice.
2:
Vannus wan wánná.
3:
Ventoſa Kopff Báńká.
4:
Vrna Eymer wiádro.
5:
De Piſcibus.
6:
Von Vyſchen. O rybach.

7:
Halec Hering Sledż.
8:
Anguilla Ol węgorz.
9:
Arenga paſſa. Buckling bykling.
10:
Ariſtoſus verich pſtrąg.
11:
Balena waltz Sum.
12:
Barbocha Olrupen Mientus.
13:
Barbo barb Toporek.
14:
Cancer krebs Rák.
15:
Carpo karpff kárp.
16:
Caſtor Byber bobr.
17:
Cauda ſchwantz Ogon.
18:
Conger ſehe ol ieżiorny węgorz.
19:
Delphin Merſchweyn morſka ſwiniá
20:
Deſquamare. ſchuppen ſkrobácz ryby.
21:
Ecox lachs łoſos.
22:
Exenterare viſchreyſen wypitwátz.
23:
Foca weys fyſch biała rybá.
24:
Fundulus grundel Sliſz.
25:
Gobio kres Kiełb.
26:
Huſo hauſen wyżiná.
27:
lacteum inteſtinum. mylch mleko.
28:
Luceus hecht ſſczuká.


strona: [39]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Oculata neunoge Ninog.
2:
Oua piſcis rogen Ikry.
3:
Perca perske Okuń.
4:
Piſcis fyſch rybá.
5:
Piſciculus fyſchleyn rybká.
6:
Phoca Mherkalb morſkie ćielę.
7:
Praſinus breſſen kleſſcz.
8:
Rubiculis Rothauge Płoćicá.
9:
Saxatilis ſteynbeys Piſkorz.
10:
Senta ſchleyn Lin.
11:
Spina greth Oſć.
12:
Squama ſchupp łuſká:
13:
Squatina hunds fyſch Pſia rybá.
14:
Strumulus ſtockfyſch ſtokfiſz.
15:
Strutio ſtor czeczugá.
16:
Tencha ſchlye ſentálin.
17:
De Genelogia.
18:
von geſchlechten vnd ſipſchfften
19:
O rodzaiu y pokoleniu.

20:
Amicus freundt Przyiaćiel.
21:
Amica freundin przyiaćiokłá.
22:
Auus Groſzuater Dżiad.
23:
Auia Groſzmutter bábá.
24:
Auunculus Oheym wuy.
25:
Cognatus Angeborner Przyrodzony.
26:
Compater Gefatter Kmotr.
27:
Dotalitium leybedynge Poſag.
28:
filius Son Syn.
40VM LINGVARVM.

29:
filiolus Sonleyn Synaczek.
30:
filia Tochter Corá.
31:
filiola Tochterleyn corká.
32:
frater bruder brát.
33:
fraterculus bruderleyn bráćiſſek.
34:
Gener Aydem Zięć.
35:
Heres Erb dżiedżic.
36:
Maritus Eheman Manżel.
37:
Mater Mutter Mátká.
38:
Matertera Mume ćiotká.
39:
matrimonium Eheſtandt Manżeńſtwo.
40:
Nepos newe wnuk.
41:
Notus huer kindt bękart.
42:
Nouerca ſtyf mutter Mácochá.
43:
Nuptie hochtzeyt Swadżbá.
44:
Nurus ſchnorch niewiáſtá.
45:
Orphanus weſe ſierotá.
46:
Pater vater Ociec.
47:
patruus vetter Stryk.
48:
Partus Geburth Porodzenie. płod.
49:
Priuignus ſtyffſun páſirb.
50:
Priuigna ſtyfftochter Páſierbicá.
51:
Procus buler Pánic.
52:
Progenies Geſchlecht Pokolenie.
53:
Proximus Negſter Bliżni.
54:
Puer kyndt Dżiećię.
55:
Socer ſchwoger ſwak.
56:
Socrus ſchwiyer Swiekrá.


strona: [40]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Soror ſchweſter ſioſtrá.
2:
Sponſus breuthgam żeniuch.
3:
Sponſa brauth młoduchá.
4:
Sponſalia handſchlag rękowiny.
5:
Viduus withwer wdowiec.
6:
Vidua wytwe wdowá.
7:
Vitricus ſtyffuater Oyczym.
8:
Vxor hauſzfraw Manżenká.
9:
De Morbis.
10:
Von Kranckheyten.
11:
O niemocach rozlicznych.

12:
Aſthma keyche Dycháwicá.
13:
Aſthmaticus. keycher Dycháwiczny.
14:
Attonitus erſchrockenn Przeſtráſſony
15:
Calculus reyſendſteyn rzeżawká.
16:
Corcinoma krebs rák.
17:
Catharrus haubtflus Niezyk.
18:
Cecitas blyndheyt ſlepotá.
19:
Cephalea hauptkranckheit. Boległow.
20:
Chiragra handſucht łamánie rąk.
21:
Clauus kronauge wronie oko.
22:
Colica Darmyecht ſtrzewna dná.
23:
Conſtipatio vorhertung Zátwárdzenie
24:
Delyrium Irrung Błąd.
25:
Demoniacus. beſeſſen Opętány.
26:
Diſenteria Rote rur czyrwonká.
27:
Ectaſis vortzuckung Roſtyrknoſć.
28:
Epilepſia Fallend ſeuch Rzucawká.


strona: 41

41VM LINGVARVM
1:
Febris fyber żimnicá.
2:
Fiſtula fiſtel Piſſczałká.
3:
Fluxus flus flux.
4:
Furibundus wuttig wſćiekły.
5:
Furfures hauptſchupenn. Luſki głowne
6:
Gangrena Faulfleyſch mięſo gniłe.
7:
Hidrocephalea. Hauptnaſſe głowna wilkoſć
8:
Hernioſus tzubrochner klináty.
9:
Hermoptiſis Blutſpeyung krwieplwánie.
10:
hulcus inguinarum. Schlyer. Dymnicá.
11:
Ictericia geleſucht. żołta niemoc.
12:
Idrops waſſerſucht wodnoćielnoſć
13:
Idropicus waſſerſuchtig. wodnoćielny.
14:
Inflatio auffblaſung Opuchłoſć.
15:
Lepra Auſſatz Trąd.
16:
Leproſus Auſzetzig Trędowáty.
17:
Lichotomus ſteynſchneyder. rzeżykámienik
18:
Lienteria Miltzſucht Sleżionká.
19:
Lunaticus Monſuchtig Mieſięcznik.
20:
Morbus Seuche Niemoc.
21:
Mor.epatarius. leberſucht. wątrobna niemoc
22:
Mor.gallicus. Frantzos fráncá.
23:
Nephritis Nyrn we bolenie nyrk.
24:
Ophtalmia Augen we bol oczu.
25:
Oſcedo mundt geſtank. Smrod vſtá.
26:
Paraliſis ſchlag Paraliſz.
27:
Paraliticus iechtbruchtiger. páráliſſowáty
28:
Paritis vrenſchwer Vſſny wrzod.
Fstrona: [41]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Parodontis tzanſchwer Dżiąſłány bol
2:
Paſſio Leydung ćierpienie.
3:
Peſtilentia peſtilentz Morowká.
4:
Phreneſis Vnſinnikeyt ſſaleńſtwo.
5:
Phreneticus: Vnſinniger ſſalony.
6:
Phtiriſis Leuſze ſucht wſſywicá.
7:
Pituita ſchnoppen rymá.
8:
Pleuritis ſeyten we boczny bol.
9:
Pneumonia entzundung zápalenie.
10:
Podagra Fuſzycht łami nogá.
11:
Porrigo Erbgryndt ſłotki ſtrup.
12:
Porriginoſus Grindicht ſtrupowaty.
13:
Pruritus kretz ſwirb.
14:
Puſtula bloter pryſſcz.
15:
Sacer ignis helſch fewer piekielny ogień
16:
Scabies Raude párſſywoſć.
17:
Scabioſus Reudicht párſſywy.
18:
Scrophula ſchweyndruſen ſwini wrzod.
19:
Sincteris Omacht Mdliwoſć.
20:
Singultus ſchluckung Rzygánie.
21:
Spaſmus krampff kurcz.
22:
Spaticus krempffychter kurczáwy.
23:
Stranguria kaldt ſeche nieſſczanká.
24:
Sternutatio Nyſung kichánie.
25:
Surditas Taubheyt Głuchotá.
26:
Tabes Darre ſuchoty.
27:
Tabidus vordort Wyſchły.
28:
Tumor Geſchwulſt otok.puchliná.


strona: 42

42VM LINGVARVM.
1:
Tuſſis Huſten Káſſel.
2:
Vari Maſern Rytle. oſpice.
3:
Vertigio haupt ſchwingen. Zawrot.
4:
Verruca warcel brodawká.
5:
Verrucoſus warcelicht Brodawkáty.
6:
Veternus ſchlaffend ſeuch ſpionká.
7:
Vomice Naſſelnn Zaſtrzał.
8:
Vulnus wunde Ráná.
9:
De cibo ꝛ potu.
10:
Von eſſen vnd trincken.
11:
O karmiach y pićiu.

12:
Alimonia narung Zywnoſć.
13:
Apexabo ſchweyſzwurſt. kiełbáſá z poſoką.
14:
Artocrea Fulſel nádżienie.
15:
Artopteſia krepffel krepel.
16:
Artolaganus Fladen Obártuch.
17:
Botulus brotwurſt Kiełbáſá.
18:
Bucca Maulfol pełna gębá.
19:
Butyrum Butter Máſło.
20:
Caro Fleyſch Mięſo.
21:
Caro elixa geſoten fleyſch wárzone mięſo
22:
Caro aſſa Gebrotens Pieczyſte.
23:
Caro fryxa Geroſtfleyſch ſmáżone mięſo
24:
Caro ſuilla ſchweynfleyſch. ſwinie mięſo.
25:
Caro ferina wyldpreth Zwierzyná.
26:
Caro bouina Ryndfleyſch wołowiná.
27:
Caro vitulina. kalb fleyſch ćielęćiná.
28:
caro veruecina Hemel fleyſch. Bárániná.
F ijstrona: [42]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Caro ouina ſchop ſzfleyſch Skopowiná.
2:
Caro agnina lamb fleyſch Iágnięćiná
3:
Carinion Nuſzole Orzechowy oley
4:
Caſeus Keſz ſyr.
5:
Caſeolus keſzleyn Serek.
6:
Cena Nachtmal Wieczerza.
7:
Cereuiſia Bier Piwo.
8:
Cibus ſpeys Karmia.
9:
Coagulum Lap Syrzyſko.
10:
Coloſtrum Mylchraum Smietáná.
11:
Cremium Gryfen ſkwarek.
12:
Cruſta brothrynde chlebowa ſkorá
13:
Cupedia. Leckerhaftige ſpeys. Lákotki.
14:
fauus honigſome Plaſtr miodu.
15:
farcimen wurſt Giſſká.
16:
formodium quarck Gomołká.
17:
fragmentum Bruckleyn Odrobiná.
18:
fruſtrum Stuck Sztuká.
19:
Galreda Gallerth Gáłretá.
20:
Ientaculum fruſtuck Sniadánie.
21:
Iuſculum Supleyn Iuſſká żuwká.
22:
Inteſtina flecken fláki.
23:
Intritum Salſe ſáłſſá.
24:
Lac Milch Mleko.
25:
Lacticinia Milchſpeys mleczne karmie.
26:
Lardum Speck Słoniny.
27:
Mel Honig Miod.
28:
Merum Lauterweyn wino ſámo.


strona: 43

43VM LINGVARVM.
1:
Merenda Veſperbroth przedwieczerza.
2:
Muſtum Moſt Moſſcz.
3:
Obſonium Allerley ſpeys Karmie.
4:
Oleum Ol Oley.
5:
oleum rapacinum. ruben ol rzepny oley.
6:
Ouarium Eyerkuchen Iáiecznik.
7:
Panis Broth chleb.
8:
panis triticeus. weyſzbroth. pſſeniczny chleb
9:
panis cibarius. Rucken broth. Rżány.
10:
pa hordeaceus. Girſtenbroth Ięczmienny.
11:
pa. fermentatus. Geſewertbroth kwáſſony.
12:
Pa azimus vngeſewert Przáſny.
13:
pa.ſubcineritius. eſchenkuchbrot podpłomik
14:
Pa.militaris Heerbroth woienny chleb
15:
Pa.dulciarius. Pffefferkuch Piernik.
16:
Pappa Pappe Pápinek.
17:
Paſtillus Marcipaen Márcypan.
18:
Perna ſcholder ſſołdra.
19:
Picarium Bock korbel
20:
Placenta Pletzleyn placek.
21:
Potus Tranck Pićie.trunek.
22:
Prandium Mittagmol Obiad.
23:
Puls Grutze Krupá.
24:
Pulmentum. weycheſpeyſze. miękka karmia.
25:
Reſiduum vberbleybung Oſtátek.
26:
Sapa Geſoten weyn winna żuwká
27:
Sapa Milchraum Smietáná.
28:
Serum Molcken Syrwatká.
F iijstrona: [43]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Simila ſemel żemłá.
2:
Sinapium ſenff Gorczycá.
3:
Spira bretzel Obwarzánek
4:
Succidia ſeytenſpeck połeć mięſá.
5:
Tomaculum Leber worſt wątrobnicá.
6:
Torta kuchen Kołacz.
7:
Victus koſt poywienie.
8:
Vinum weyn wino.
9:
vinum creticum Malmeſy Máłmázyiá.
10:
vinum rhenenſe: reynſchweyn. rynſkie win.
11:
vinum apianum muſcateller. muſſkátellá.
12:
vinum honorarium ehrweyn. dárowne wi.
13:
vinum dilutum gemyſchtweyn. wino zwod.
14:
vinum aduſtum. Gebrantweyn. Gorzałká.
15:
vinum plenum. ſtarckweyn mocne wino.
16:
vinum aſperum ſcharffwein. Oſtre wino.
17:
vinum lene Lyndtweyn Lekkie wino.
18:
vinum auſterum. ſawerweyn. kwásne wino
19:
De Pecunijs.
20:
Von Gelth O pieniędzach.

21:
Aureus Goltgulden Złoty czyrwo.
22:
Aureolus Guldleyn Máły złoty.
23:
aureus philippeus. philips gulden Nobel.
24:
aureus cornutus. horngulden. rogáty złoty.
25:
Argenteus ſylber pfennig ſrebrny pien.
26:
Cruciger kreutzer kráycer.
27:
dodrans marce. Achtſchilinge. Oſm ſſelągow.
28:
dextrans marce tzehenſchilinge dzie.ſſelągo


strona: 44

44VM LINGVARVM.
1:
deunx marce. eylffſchilling. 11.ſſelągow.
2:
dodrans ſolidi. Newn pfenig Połgroſſek.
3:
Groſſus Groſch Groſz.
4:
groſſus ſolidi. ſchillinggroſch groſz ſſelągow
5:
gro.bohemicus. bemiſch groſch. czeſki groſz.
6:
gro ſaxonicus ſchrekenberger. ſáſki grzoſz.
7:
groſ.nummus. dicker pfennig. miąſſy pien.
8:
Marca Marg Grzywná.
9:
Moneta Muntz Myncá.
10:
Nummus Pfenning pieniądż.
11:
Nummulus Pfennigleyn pieniążek.
12:
Obulus Heller hálerz
13:
Pecunia Gelt pieniądze.
14:
quadrans marce. dreyſchilling trzy ſſelągi.
15:
Semis marce. halb marck poł grzywny.
16:
ſolidus ſchylling ſſeląg.
17:
ſemis ſolidi halbſchilling poł ſſelągá.
18:
ſtips Orth Ort.
19:
ſtater ſtater ſtater.
20:
Ternarius Dreyling kwartnik.
21:
Nomīa nūeralia cardinalia
22:
Namen der tzalen.
23:
Imioná wſſelkiego pocztu.

24:
Vnum Eyns Ieden.
25:
Duo Czwe Dwá.
26:
Tria Drey Trzy.
27:
quatuor Vier Cztyrzy.
28:
quin funffe Pięć.
F iiijstrona: [44]v

DICTIONARIVS TRI=
1:
Sex Sechs ſſeſć.
2:
Septem ſyben ſiedm.
3:
Octo Acht Osm.
4:
Nouem newne Dżiewięć.
5:
Decem tzehen dżieſięć.
6:
Vndecim Eylffe Iedennaſćie.
7:
Duodecim tzwelffe Dwánaſćie.
8:
Tredecim Dreytzehen Trzynaſćie.
9:
quatuordecim. Viertzehen czternaſćie.
10:
quindecim funfftzehen Piętnaſćie.
11:
Sedecim ſechtzehen ſſeſnaſćie.
12:
Septemdecim. Sybentzehen. ſiedmnaſćie.
13:
Octodecim Achtzehen Oſmnaſćie.
14:
Nouemdecim. Newntzehen. Dżiewiętnaſćie.
15:
Viginti tzwantzik Dwádżieſćiá.
16:
Viginti vnum. eyns vndtzwan. dwád.y ied.
17:
viginti duo.etć. tzwe vnd tzwan. dwád.y dwá
18:
Triginta Dreyſig Trzydżieſći.
19:
quadraginta Viertzig czterdżieſći.
20:
quinquaginta. Funftzig Pięćdżieſiąt.
21:
Sexaginta Sechtzig ſſeſćdżieſiąt.
22:
Septuaginta. ſybentzig ſiedmdżieſiąt.
23:
Octoginta Achtzig Osmdżieſiąt.
24:
Nonaginta Newntzig dżiewięćdżieſiąt.
25:
Centum Hunderth Sto.
26:
Ducenti tzwe hundert Dwie ſćie.
27:
Tricenti Drey hundert. Trzy ſtá.
28:
quadringenti. Vier hundert. Cztyry ſtá.


strona: 45

45VM LINGVARVM.
1:
quingenti Funffhundert. Pięć ſet.
2:
Sexcenti ſechs hundert. ſſeſć ſet.
3:
Septingenti ſyben hundert. Siedm ſet.
4:
Octingenti Achthundert Ośm ſet
5:
Noningenti Neynhundert dżiewięć ſet.
6:
Mille Tauſent Tyſiąc.
7:
Figure Numerorum.
8:
Czeychen der tzalen.
9:
Figury wſſelkiego pocztu.strona: [46]

1:
Quatuor nouiſſima.
2:
Die vier leczte dynge.
3:
Cztyrzy poſlednie rzeczy.

4:
Mors Todt Smierć.
5:
Iudicium dei Gericht gottes Sąd boży.
6:
Paradiſus Paradeys Ray.
7:
Infernus Helle Piekło.
8:
Finis. INDEX TITULORUM.
kolumna: lewa
1:
De celo ꝛ eius pertinen=
2:
tibiis. Folio. 1
3:
De 4. elementis ꝛ eis que
4:
in aere generantur. 3
5:
De temporibus. fo.4
6:
de terra/metallis/ ꝛ lapi
7:
dibus precioſis. 4
8:
De eccleſia ꝛ eius perti=
9:
nentibus. 6
10:
De feſtis ꝛ ferijs. 7
11:
De ſtatu ſpirituali. 8
12:
De ſcriptoribus 9
kolumna: prawa
1:
De imperatoribus. 10
2:
De iudicialibus. 11
3:
De nōinibus artificū.eo.
4:
De armis. 14
5:
De ruſticiis ꝛ eorum perti
6:
nentibus. eodē.
7:
De agris ꝛ ſuis pertinen=
8:
tibus. 16
9:
De frumentis ꝛ legumini=
10:
nibus. 15
11:
De herbis ꝛ floribus. eo:
12:
De vineis ꝛ hortis.


strona: [46]v

1:
Index Titulorum.

kolumna: lewa
1:
De arboribus. 19
2:
De hominis partibus et
3:
etate. 20
4:
De habitudinibus cor=
5:
porum. 23
6:
De auibus. eodem
7:
De genere animaliū. 25
8:
De Vermibus ꝛ Mon=
9:
ſtris. 27
10:
De coquina ꝛ eius ſup=
11:
pellectilibus. 28
12:
De Domo ꝛ partibus
13:
eius. 30
14:
De veſtibus. 32
kolumna: prawa
1:
De varijs terris/ gētibus
2:
et ciuitatibus. 33
3:
De virtutibus. 35
4:
De vitijs. 36
5:
De mari ꝛ nauibus. 38
6:
De balneo ꝛ pertinenti=
7:
bus eius. eodē.
8:
De piſcibus. 39
9:
De genelogia. eodē.
10:
De morbis. 40
11:
De cibo ꝛ potu. 42
12:
De pecunijs. 43
13:
Nomina numeralia car=
14:
dinalia. 45
15:
quatuor nouiſſima. 46
kolumna: lewa
1:
Regeſter.

2:
Von hymel: Bladt. 1
3:
Von vier elementen/ vnd
4:
yrer gebyrt. 3
5:
Von mancherley czey=
6:
ten des iares. 4
7:
Von den erden/ercz/vnd
8:
edel geſteynen.eodē.
9:
Von der kirchē vnd yrer
10:
czugeborung. 6
11:
namen der fayertage
12:
vnd wergtage. 7
kolumna: prawa
1:
Prauidlo.

2:
O niebie. Liſt. 1
3:
Imiona 4. żywiołow y
4:
rodzenia ich. 3
5:
Imioną rozlicznych czá=
6:
ſow roku. 4
7:
Imioná żiem / kruſſcow
8:
y kámieni. eo.
9:
Imioná koſcielnych rze=
10:
czy. 6
11:
Imioná ſwiąt y robot=
12:
nych dniow. 7


strona: [47]


kolumna: lewa
1:
Regeſter

2:
Von dem geyſtlichen
3:
ſtande. 8
4:
von den ſchreybern/vnd
5:
yren geczeug. 9
6:
Namen der weltlichen
7:
obrickeyt. 10
8:
Von den rychtern vnd
9:
yrer czugeborung. 11
10:
Namen der handtwer=
11:
ger. eodem.
12:
Namen mancherley
13:
ſtreyts waffen. 14
14:
Von der pawern hauſz=
15:
rath. eodem.
16:
Von den acker vnd ſey=
17:
ner czugeborung. 15
18:
Namen mancherley ge=
19:
trey des. 16
20:
Namen mancherley blu=
21:
men vnd wolriechen
22:
der krewter. eodem
23:
Von garten vnd weyn
24:
garten. 18
25:
Namen mancherley
26:
bewme. 19
27:
Namen mancherley
28:
glider. 20
29:
Von der geſchicklikeyt
kolumna: prawa
1:
Prauidlo.

2:
Imioná ſtanu duchow=
3:
nego. 8
4:
Imioná rzeczy piſár=
5:
ſkich. 9
6:
Imioná przełożonich ſta
7:
nu wſſelkiego. 10
8:
Imioná rzeczy ſádo=
9:
wych. 11
10:
Imioná rozlicznych rze=
11:
mieſnikow. eodem.
12:
Imioná rozlicznych rze=
13:
czy woiennych. 14
14:
Imioná kmiećich rzeczy
15:
rozlicznych. eodem
16:
Imioná rozlicznych rze=
17:
czy oráckich. 15
18:
Imioná zboża y iárzyn
19:
rozlicznych. 16
20:
Imioná rozlicznych zioł
21:
kwiatkow y woniá=
22:
iacych rzeczy. eodem
23:
Imioná owocow ogrod
24:
nych. 18
25:
Imioná drzewá rozlicz=
26:
nego. 19
27:
Imioná członkow czło=
28:
wieczych. 20
29:
Imioná rozliczne po=


strona: [47]v


kolumna: lewa
1:
Regeſter.

2:
der leychman. 25
3:
Namen mancherley vo=
4:
gel. eodem.
5:
Namen mancherley
6:
thyer. 25
7:
Namen wurmer vnd
8:
mehr wunder. 27
9:
Von der kuchen vnd al=
10:
len hauſzrat. 29
11:
Von hauſz vnd tayl den
12:
hauſzes. 30
13:
Namen mancherley kley
14:
der. 32
15:
Mancherley namen der
16:
lender/ volcker/ vnd
17:
ſtette. 33
18:
Namen mancherley tu=
19:
genden. 35
20:
Namen mancherley la=
21:
ſter. 36
22:
Von den mehr vnd ſchy
23:
fen. 35
24:
Von den badt vnd ſeyne
25:
czugeborung. 40
26:
Namen der freuntſchafft
27:
vnd ſypſchafft. eodē
kolumna: prawa
1:
Prauidlo.

2:
ſtáwy człowiecze. 23
3:
Imioná rozlicznych pta=
4:
kow. eodem
5:
Imioná rozmáitych zwie
6:
rząt. 25
7:
Imioná robakow/y dzi=
8:
wow morſkich. 27
9:
Imioná rozlicznych rze=
10:
czy kuchennych. 28
11:
Imiioná rzeczy y częſći
12:
domowych. 30
13:
Imioná ſſat y odzienia
14:
rozlicznego. 32
15:
Imioná rozlicznych ziem
16:
ludzi/y ſlawnieyſſich
17:
miaſt. 33
18:
Imioná rozlicżnych
19:
cnot. 35
20:
Imoná wyſtępow y nie
21:
doſtátkow. 36
22:
Imioná rzeczy morſkich
23:
y łodzi. 38
24:
Imioná łáziebnych rze=
25:
czy. 40
26:
Imioná rozmáitych
27:
ryb. 39
28:
Imioná przyiaćielſtwá y
29:
przyrodnoſći. eodē


strona: [48]


kolumna: lewa
1:
Regeſter.

2:
Namen mancherley
3:
kranckeyten. 40
4:
Von mancherley ſpeyſe
5:
vnd tranck. 41
6:
Von mancherley gelt/
7:
vnd myntz. 43
8:
Namen der czal / myt
9:
ſampt den zeychen. 45
10:
Die vier leczten dinge.
11:
Am Blate. 45
kolumna: prawa
1:
Prauidlo.

2:
Imioná niemocy y w=
3:
rzodow. 40
4:
Imioná karmi rozlicz=
5:
nych y picia. 42
6:
Imioná monety y pie=
7:
niędzy. 43
8:
Imioná pocztu y iego
9:
figury. 45
10:
Imioná cztyrzech rzeczy
11:
poſlednich. 46
12:

13:
Impreſſum Cracouie per Hieronimum
14:
Vietorem. Anno Domini.
15:
1541.