[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Seklucjan
tytuł:   Pieśni chrześcijańskie
rok wydania:   1559strona: 6

1:
Prośba/ ktorą mamy pro=
2:
śyć świętego Ducha przed
3:
początkiem kazania/ na ſta=
4:
rą notę Polſką.

5:
P
Oprośmy świętego Dncha/ byſmy
6:
byly prawey wiary iakoſz to ſłuſſa/
7:
Aby był pan Bog przytey chwyli gdy


strona: 6v

1:
ſię duſſa śćiałem dzieli/ tako Boże day/
2:
1. Prośba do Boga Oica
3:
Prośym ćie Oicze niebieſky/ byś nam ra
4:
czył dzyś vżyczyć twey świętey ła
5:
ſky/ Abyś nas od grzechu vchował/
6:
y w łaſce ſwoiey zachował/ Boże
7:
Oicze day.
8:
2. Prośba do Syna Bożego.
9:
Prośymy ćię Synu Boży/ byś nam ra
10:
czył dzyś vżyczyc ſlowa ſwoiego/
11:
byśmy ie dobrze rozumieli/ w tobie
12:
nadzieię pokładali/ Sinu Bożi daj
13:
3. Prośba do Ducha świętego.
14:
Prośymy ćię teſz Duchu święty/ z Bo


strona: 7

1:
giem Oicem y teſz Synem w troicy
2:
iedyny/ prawdzywey wiary byś
3:
nauczył/ wedłuk ſwoiei woley rza
4:
dzył/ Dnchu święty day.


strona: 15

1:
Pieśń o Zmartwywſta=
2:
niu Bożym.

3:
W
Eſſoły nam dzie naſtał/ iſz śmierć
4:
Chriſtus zwyćiężył wtrzećy dzie z
5:
martwych wſtał
6:
Tego dnia weſſołego/ prośmy Krola
7:
niebieſkiego/ by nam vchował odpie
8:
kła gorącego/ aby nas domieśćył
9:
wiecznego kroleſtwa niebieſkiego.
10:
Przeſtwoie zmartwych wſtanie/ prośy
11:
my ćię wſſechmocny miłośćywy naſz
12:
panie.
Daystrona: 15v

1:
P
Anie Chriſte miły Chriſte zniebieſkiei
2:
radośćy/ Przyſſedłeś knam zwielikiey
3:
miłośćy/ Aby ćierpiał wielikie bole=
4:
śćy/ Na ſwoim ćiele prze naſſe złośćy.
5:
Adam i Iewą gdy miał wielkie vćieſſe
6:
nie w Raiu/ Iabłćy Jabłka przećiw
7:
przykazaniu/ Panie Chriſte miłośćy
8:
wy twemu/ Miałeś meky na ſwym
9:
przyrodzęniu
Przyrodzęstrona: 16

1:
Day o ſtatniey godzyny/ niſz ſie z świa
2:
tem rozłączymy/ w tobie vfanie/ w do
3:
brey wierze ſkonanie/ a pośmierćy na
4:
wieky ſtobą krolowanie.


strona: 18v

1:
P
Omożyſz mi zgrzechu mego wieczny
2:
miły Boże/ pomożyſzmi ſniego wy
3:
brnąć/ nieday wnym zagynąć/
4:
wyzwol mie zmocy diabelſkiey/
5:
wktorąm wpadł wzagrodzie Raiſkiey.


strona: 19

1:
Niewinność ma dar nadroſſy tenem iuſz
2:
vtraćył/ w rodzicach mych przećięſky
3:
grzech ktory Adam ſpłodzył/ nie zro
4:
zumiał gdy we tććy był/ ſobie y wſſem
5:
zlie vczynił.
6:
Ieſtem ſmutny na każdy czas nie vpoko
7:
iony/ w ćięſkośćy mego ſumnienia żą
8:
dam poćieſſenia/ nic gorſſego niemo
9:
że być/ bo niewam co więcey ſtraćyć.
10:
Odtąd grzeſſny nie poddany Bogu ſwo
11:
iemu był/ światu Diabłu/ ćiału ſwe
12:
mu/ zawſſem kwoli czynył/ nie wſpo
13:
minay mych wſſech złośćy/ wieczny
14:
Boże zwyſokośćy.
15:
Day mi zlyczby twych wiernych być/ wie
16:
czny miły Boże/ racz mię zbawyć
17:
wſſech żałośćy/ pomoż mi kmiłośćy/
18:
boć nadzieie wnywczem nie mam/ ie
19:
dno iſz ty pomożeſz ſam.
20:
Ty maſz chwylę y teże czas iak ſię tobie
21:
luby wſpomoc/ nawiedzyć/ poćieſſyć/


strona: 19v

1:
z żałośćy wybawić/ zawżdy czekąm ćie
2:
bie żądam/ aż poćieſſenie twe vznam.
3:
Roſtargniony na wſſe ſtrony/ nie wiem
4:
co mam czynić/ przykaſz diabłom tym
5:
pokuſam iſz ſię wżdy vćiſſą/ raczyſz
6:
mi wiary przyſporzyć/ krom tey zba
7:
wion nimogę być.
8:
Poruczam ſię miłośćy twey/ ſprawui ty
9:
drogy me/ racz mi mocą być przychy
10:
len bych niebył zwyćiężon/ by nierzekł
11:
nieprzyiaćiel moy/ żem ia zwyćieſcą y
12:
pan twoy.
13:
Wtym ſie boiu nieoſtoy kogo ty opu
14:
śćyſz/ nikt pohańbion/ ni przemożon
15:
nadkiem rękę dzierżyſz/ ani Niebo/ ani
16:
Zięmia/ nie ma krom ćiebie zbawię
17:
nia.
18:
Tyś ieſt droga/ prawda/ żywot/ temuć
19:
ia tak wierzę/ acz ieſt drog doſyć tam
20:
y ſam wſſak ia onie niedbąm/ day iſz


strona: 20

1:
w świetle twoim chodzę/ a w ćiemno
2:
śćiach niezbłądzą.
3:
Na tym świećie me bydlenie acz nick złę
4:
mu nie ieſt/ poczet dniow mych ktore
5:
znaſz ſam/ niech ich nieutracam/ acz
6:
kolwiek ich ieſt na male/ dai ie ſtrawie
7:
k twey tććy chwale.
8:
Cząſtka dniow mych w złym ieſt przeſzła
9:
wmarnotrawnych czaſiech/ nic inego
10:
nie przynioſła/ lecz ſtrach za każdy
11:
grzech biede wieczną zatracenie/ pro
12:
ſſę iuſz o wybawienie.
13:
Miłoſierny dobrotlywy zbawićielu grze
14:
ſſnych/ dai mi być iednym ſkaiących/
15:
ćiebie miłuiących/ czynić iuſz pokuto
16:
wanie racz mi dać/ w dobrym zetrwa
17:
nie.
18:
Pomſty wieczney co złem chowaſz tey
19:
mie racz vchować/ iak ſam raczyſz w
20:
mym żywocie/ tu na tymto świećie/
21:
racz mię karać łaſkę ſwą dać/ grze
22:
chow więcey niewſpominać


strona: 20v

1:
Doſkonania/ rozłączenia mego s tymto
2:
światem/ raczyſz mi pomoc przed ſię
3:
trwać w kaiącym żywoćie/ mieć twe
4:
vſprawiedliwienie/ a potym Duſſne
5:
zbawienie. Amen.


strona: 30v

1:
B
Og wieczny a wſſechmogący/
2:
ſtworzyćiel ſam wſſech rzeczy
3:
Ma być od nas zawżdy chwalon
4:
dla dobroćy iego tcćion.
5:
Bo vczynył ku podobnośćy/
6:
ku obrazu twey bytnośćy/
7:
człowieka s ſwey miłośćy.


strona: 31

1:
Ktoregoſz na ziemi ſtworzył/ a w Raiu
2:
ſwym poſtawił/ w niewynnośćy a w
3:
świątośćy/ śławy wieczney wgodno
4:
śćy. Ro. Wyſoce we wſſem v wielbył
5:
a ſwobodnei woley poſt wył/ żywot
6:
y śmierć przełożył.
7:
Ale on wtym długo nie trwał/ bowiem
8:
ſie okłamać dał/ ſłuchaiąc wnet złego
9:
gada wielmy chytrego Diabła. Ro.
10:
Przes toſz wpadł w śmierć obeić/ nie
11:
był Bogu wierny w boiu/ wenim ro
12:
ſkoſſnym Raiu.
13:
Iak ſię od Boga odwroćył/ wnet łaſke
14:
iego ſtraćył/ świątość/ moc/ y wſſyſt
15:
kę zacność/ y chwały wiecznęy god
16:
ność. Ro. Prze grzech ze wſſech na
17:
więtſſy on/ wſſyſtkyy dobroćy ieſt
18:
zbawion/ bydłu rowny vczyniony.
19:
Wgodnośćy ſwey nie zoſtał/ we wſſem
20:
ſwą ſkaze wzięło/ wſſyſtko przyrodzę
21:
nie ludzkie/ zazdrośćy Diabelſkiey.
22:
Ro. Ktoryſz tento grzech ſam ſpłoł
dzystrona: 31v

1:
Toć ieſt korzeń wſſego złego/ ſſczepienia
2:
diabelſkiego/ grzech tęnto zły pierwo
3:
rodny/ ieſtćy ſſczep barzo płodny. Re.
4:
Wydawa s ſiebie owoće/ grzechy ćie
5:
ſkie a vſtawiczne/ y teſz potępia wie
6:
cznie.
7:
Obroć ſię gdzie a kczemu chceſz/ a wżdy
8:
to złe wſobie naydzież/ ano ćię wſſędy
9:
przyśćiga/ wkażdey pracy przegaba.
10:
Re. Niegodnym ćię zawżdy czyni/ ſum
11:
nienie ſwe ćięſſcze winy/ a przeciw to
12:
bie ſie śyli.
13:
Tento zakon zły grzechow/ duſſy zawy
14:
dzy przećiwy/ we wſſech ſie człon
15:
kach nayduie/ dobroć wnych każdą
16:
pſuie. Re. Ten w nas owoce złe pło
17:
dzy/ żądliwośćy k złemu rodzy/ tak A
18:
poſtoł dowodzy.
19:
I ozeznanie prawe pſuie/ a duſſ niena
20:
ſladuie pſuie w nas każdy dobry rząd
21:
czynić wtym wielky błąd. Re. Gdy w


strona: 32

1:
ćiele naſſym boiuie/ duſſe barzo obcię
2:
zuie/ w grzechy ią teſz powodzy
3:
Baczyć żołoſne ſkażenie diabłowo pod
4:
wiedzenie/ tak iſz iuſz teſz wżadnym
5:
żywym nieprzebywa dobrze wnym
6:
Re. O iako grośna pokuta/ przyſzła
7:
godnie na człowieka/ za grzech pierw
8:
ſſego wieka.
9:
Wſſyſtko ludzkie pokolęnie/ za pierwſſe
10:
przeſtąpienie/ wtym ſie złym grzechu
11:
poczyna/ wnym na świat ſwe wyście
12:
ma. Re. K śmierćy/ k biedzie/ k wiecz
13:
ney pomście/ chyba Bog z łaſky ko
14:
mu chce ſam ſtego pomoc może.
15:
Boże ien znas zatracenie/ złe naſſe przy
16:
godzęnie/ ſmiłuiże ſie zmiłoſierdzia/ a
17:
ſtego zlutowania. Re. Racz nas Du
18:
chem ſwym nawiedzyć/ a przećiwko
19:
grzechom zmocnić/ y w ſynie vſpra
20:
wiedliwyć. Amen.