[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Anna Siebeneicherowa
tytuł:   Rozmyślania męki Pana Naszego Jezusa Krystusa z modlitwami
rok wydania:   1594strona: kt

1:
ROZMYSLANIA
2:
MĘKI PANA NASZEGO
3:
IEZVSA KRYSTVSA,
4:
Z MODLITWAMI.

5:
Przytym y Rożány Wianek naświętſzéy
6:
Pánny Máryiéy.
7:
grafika
8:
W Krákowie w Drukárni Lázárzowéy/
9:
Roku Páńſkiégo. 1594.


strona: ktv

1:
grafika


strona: [A2]

1:
NAIASNIEYSZEY
2:
PANIEY, PANIEY ANNIE,
3:
Z LASKI BOZEY, KROLOWEY
4:
Polskiéy, Wielkiéy Xięznie Litewskiéy, Ru-
5:
skiéy, Pruskiéy, Mázoweckiéy, Zmudzkiéy,
6:
Inflantskiéy, &c. &c.

7:
N
Aiáśnieyſza Miłośćiwa
8:
Królowa/ znáiąc po wſzytkié ſwé
9:
czásy wielką á Miłośćiwą łáſkę
10:
W.K.M. przećiw ſobie/ w któ=
11:
réyem ſie po łáſce bożéy naiwięcéy
12:
záwſze kocháłá/ y z niéy ſie ćieſzyłá:
13:
y máiąc to ſobie zá iedno błogoſłáwieńſtwo ná
14:
świećie/ y dar Boży/ który pomázánców ſwoich
15:
ſercá ma w ręku/ záwżdym ſobie tego życzyłá/ á=
16:
bym po wſzytek czás żywotá mego pátrzyć ná wá=
17:
ſzę K.M. y teyże Wáſzéy K.M. czymkolwiek kie=
18:
dy przyſłużyć ſie mogłá. Iedno będąc ták pokará=
19:
na od Páná Bogá/ żem prze zeſzłość zdrowia me=
20:
go nie mogłá ſie áni W.K.M nápátrzyć/ áni ſo=
21:
bie rzeczą żadną łáſki W.K.M. záſłużyć: Inſzé=
22:
go mi nic nie zoſtáło/ iedno ćieſzyć ſie Pánem Bo=


strona: [A2]v

Przedmowá.
1:
giem ſámym. Y ták ćieſząc ſie/ nápiſáłám oto té má=
2:
łe kśiążeczki/o niewinnéy męce Páná Zbáwićielá
3:
náſzégo/ z rozmylániém onych dróg iego/ któré czy=
4:
nił od iednégo ſędźiégo do drugiégo/ áż do onégo
5:
Krzyżá/ z innémi Modlitwámi do niéy przydáné=
6:
mi. Tákże téż do naświętſzéy Pánny Modlitwy/
7:
poſpołu z Wiankiem. A wiedząc to o Wáſzéy K.
8:
M. że Wáſzá K.M. y od naniżſzych ſług ſwoich
9:
wſzyſtko prziymieſz/ ktoby ſie iedno namnieyſzą
10:
rzeczą W.K.M. chćiał przyſłużyć/ nie máiąc z=
11:
właſczá żádnéy nádźieie więcéy zá przyćiśnieniém
12:
gwałtownych chrób moich/ ábym iuż kiedy W.
13:
K.M. oględáć miáłá: Vmyśliłám té málé kśią=
14:
żeczki W.K.M. przypiſáć ná znák naniżſzych ſłużb
15:
moich/ wiedząc że W.K.M. w nabożenſtwie/ y
16:
w rozmyślániu męki niewinnéy Páná zbáwićielá
17:
náſzégo kocháć ſie raczyſz. A iżeś téż W.K.M. po
18:
wielekroć pod tenże krzyż pánſki podlégáiąc/ záw=
19:
żdyś go W.K.M. z wielką pokorą znośiłá/ iáko
20:
w chorobách/ ták téż y w fráſunkách/ któré tu ná
21:
W.K.M. z woléy Bożéy przypadáły: á podda=
22:
wáiąc to wſzytko pod wolą iego świętą/ ſkromnie
23:
to W.K.M. znośiłá: zá co téż Wáſzę K.M. Pan
24:
Bóg możnie wyrywáiąc/ wielkiémi záśię poćie=
25:
chámi ćieſzył. Proſzę tedy vniżenié W.K.M. á=


strona: [A3]

Przedmowá.
1:
byś W.K.M. z miłośćiwą łáſką té máłé kśiążecz=
2:
ki odemnie naniżſzéy ſługi ſwéy przyiąwſzy/ mnie
3:
Miłośćiwą Pánią bydź raczyłá/ póki mię iedno
4:
Pan Bóg w tym vtrapionym wieku moim cho=
5:
wáć będźie raczył. A ieſliby mię Pan Bóg prze ze=
6:
ſzłość zdrowia mégo/ do śiebie powołáć raczył:
7:
proſzę W.K.M. vniżenié/ ábyś W.K.M. dźiat=
8:
kóm moim Miłośćiwą Pánią bydź raczyłá: iáko=
9:
żeś to W.K.M. zwykłá czynić przećiwko káżdym
10:
śiérotóm/ któré ſie iedno pod Miłośćiwą łáſkę W.
11:
K.M. vćiekáią: zá co będźie Pan Bóg W.K.M.
12:
wielką zapłátą/ y wieczną poćiechą. Ia záśię pó=
13:
ki mi Pan Bóg zdrowia vżyczyć będźie raczył/ nie
14:
przeſtánę Páná Bogá prośić niegodna/ áby W.K.
15:
M. z przymnożeniém zdrowia dobrégo długͦ á for=
16:
tunnie nam pánowáłá/ ku ozdobie Rzeczypoſpoli=
17:
téy/ á nam ſługóm W.K.M. ku poćieſze wielkiéy.
18:
A zátym iuż naniżſzé ſłużby moie w miłośćiwą łá=
19:
ſkę W.K.M. zálécáiąc pilnie proſzę/ áby mię z niéy
20:
W.K.M. opuſczáć nie raczyłá. Dan Roku od
21:
národzenia Páná Zbáwićielá náſzégo. 1594.
22:
Iedná z naniżſzych poddá-
23:
nych/ á z ſercá życzliwych
24:
ſług Wáſzéy K.M.


strona: [A3]v

1:
Do Czytelniká.

2:
P
Roſzę ćię bárzo pilnie Czytelniku miły:
3:
Zeby té kśiążki przez ćię przeczytáné były.
4:
Tym ſpoſobem/ żebyś to vważył v śiebie/
5:
Iáko Pan twóy ták bárzo vmiłował ćiebie.
6:
A to co nam piérwſzy człek/ ieſcze w Ráiu ſpráwił/
7:
Ze nas był do niewoléy ſzátáńſkiéy przypráwił:
8:
On ſam ſmiłowawſzy ſie/ zeſłał ſyná ſwégo/
9:
Aby go ták vniżył dla zbáwienia twego:
10:
Nákoniec/ y wydał go ná táką śmierć ſrogą/
11:
Chcąc áby nas odkupił oną krwią ſwą drogą:
12:
Tenże téż to namilſzy iego ſyn nam ſpráwił/
13:
Aby nam tę pámiątkę z łaſki ſwéy zoſtáwił/
14:
Ciáło ſwoie naświętſzé/ byſmy pożywáli/
15:
A nadrosſzą śmierć iego ſobie wſpomináli:
16:
Dla czego ón ſam świádczy/ iż iego członkámi
17:
Stawamy ſie/ á ón téż nas ſwémi ſynámi
18:
Zowie/ y życzy tego/ y ták nas miłuie/
19:
Práwie oycowſką miłość wſzytkim okázuie.
20:
A gdyby tu z krewkośći czym obráźił iego
21:
Skoroby ſie náwróćił/ niechce pomnieć tego.
22:
Dał nam ná to lékárſtwo/ pokutę vſtáwił/
23:
A imię ſwé naświętſzé nam wſzyſtkim obiáwił.
24:
Przez któré iżbyſmy tu wſzytkiégo prośili/
25:
Iż nas raczy wyſłucháć/ pewni tego byli.
26:
Vpomina ćię tedy/ iżbyś pomniał ná to/
27:
Ze więcéy Pan od ćiebie nie pożąda zá to:
28:
Iedno byś go miłował: á drogámi iego
29:
Chodźił/ pilnuiąc we wſzem woléy Páná ſwégo.
30:
A będźieſz tym łácnieyſzy do pełnienia tego/
31:
Gdy tu będźieſz rozmyślał świętą mękę iego.


strona: [A4]

Do Czytelnika.
1:
Więc téż y nieprzyiaćiel głowny duſze twoiéy/
2:
Iuż dáléy nierozćiągnie ná ćię władzé ſwoiéy.
3:
Sczyćże ſie tedy możnie/ temu tyránowi/
4:
Męką páńſką/ á vfay ſwému królowi:
5:
Zeć ón pewnie pomoże/ záſtáwi ſie zá ćię/
6:
Gdyż ón pilné ſwé oko záwżdy miéwa ná ćię.
7:
Nie możeſz mu ták prędko ręki ſwoiéy podáć/
8:
Iáko ón ieſcze prędzéy chce ćię porátowáć.
9:
A ty wiedząc o tákiéy łáſce Páná ſwégo/
10:
Miéy ſie proſzę nabárźiéy do miłośći iego:
11:
A wiédz iż wſzytko dobré twoie w tym należy/
12:
Y káżda inna cnotá práwie zá tym bieży.
13:
Weźm przed oczy ſwé proſzę/ żywot święty iego/
14:
Który ón ták oſtro wiódł dla zbáwienia twégo:
15:
Y okazał ći znácznie/ że ćię ták miłował/
16:
Iż właſnym zdrowiém ſwoim to zápieczętował.
17:
Wſpomni ſobie wſzyſtki oné drógi iego/
18:
Gdy z tego świátá zchodźił dla zbáwiénia twégo.
19:
Któré w tych kśiążeczkách ſą opiſáné tobie/
20:
Byś wiedźiał/ iáko wielki/ Pan/ czynił gwałt ſobie.
21:
Y iáko ſie chcąc wydał w ręce grzéſznych ludźi/
22:
Czym do miłośći ſwoiéy ćiebie y mnie budźi.
23:
Naydźieſz co ten pan ćiérpiał/ co zá vtrapienia
24:
Miał w ćiężkich ſwych drógách: co zacz były wodze=
:
(nia/
25:
Ná ſąd nieſpráwiedliwy/ przed złośliwé ſędźié/
26:
Niewinnégo Báránká: Y któż táki będźie/
27:
Zeby to rozmyśláiąc nie miał pomniéć ná to/
28:
Co téż ón Pánu ſwému ieſt powiniem zá to?
29:
Vłácniſz proſzę trochę té to świetckié ſpráwy/
30:
A niech wżdy nietylko o tym będą twé zabáwy:
31:
Iżbyś tu ná tym świećie miał ozdobę iáką/
32:
Gdyż tobie pan w chwale ſwéy zgotował nie táką.


strona: [A4]v

Do Czytelniká.
1:
Przynamniéy ieden ten dźień/ w który ćiérpiał zá ćię/
2:
Odłóż ná to/ á vważ/ żeć należy ná ćię/
3:
Pámiętáć ná śmierć Páná ſwégo/ co dla ćiebie
4:
Ciérpiáł/ co czynił/ by ćię mogł miéć z ſobą w niebie.
5:
Co wſzyſtko w tych kśiążeczkách naydźieſz nápiſano
6:
Porządkiem Rozmyślánia/ á ktemu przydano
7:
Modlitwy bárzo piękne do Páná twoiégo:
8:
Tákże y do naświętſzéy Pánny mátki iego.
9:
Mátuchná bowiém/ á ſyn/ weſpół z ſobą chodzą/
10:
Syn męką/ mátká prośbą/ duſzy twoiéy godzą.
11:
Záczym mátkę przyſtoi przytym vſzánowáć/
12:
Poćiechę iéy/ y boleść iéy rozpámiętywáć.
13:
Która (co ſie tknie poćiech) w ten czás wielkié miáłá/
14:
Gdy od Gábrielá ono poſetſtwo ſłyſzáłá/
15:
Ze ſie z niéy miał prawdźiwy ſyn Boży národźić/
16:
Królem bydź/ ludem rządźić/ y wſzytkié odrodźić.
17:
Tákże inné poćiechy/ iákié tu miéwáłá/
18:
Gdy ná ſwégo miłégo ſynaczka pátrzáłá/
19:
Widząc ſpráwy cudowné: ſłyſząc y od ludźi/
20:
Ze ten widźi/ ten ſłyſzy/ tego z śmierći budźi:
21:
Inſzych niewſpomináiąc. Co ſie záś tknie boleśći/
22:
Fráſunków/ ſmętków/ żalu/ té z onéy powieśći
23:
Symeoná doznáłá iże ón miecz ſrogi/
24:
Miał ſerce iéy przeniknąć: á ten iéy ſyn drogi/
25:
Złośliwym ná vpadek/ y ná ich ſkaránié/
26:
Národźić ſie miał/ wiernym záś/ ná ich powſtánié.
27:
A tu iuż/ gdy godźiná męki náſtawáłá/
28:
Gdy ſie iuż żegnáiąc ná śmierć znim roſtawáłá/
29:
Potym gdy vſłyſzáłá/ że iuż był poymány/
30:
Tám y ſám prowádzony/ złym ſędźióm wydány:
31:
Aż náwet biczowány/ y koronowány/
32:
Y ná ſrogą krzyżową śmierć niewinnie zdány:


strona: B

Do Czytelniká.
1:
Iáki tám ſmętek miáłá/ iáko záłość ſrogą/
2:
Widząc w kátowſkich rękach/ poćiechę ſwą drogą?
3:
Ták ſie pan z ſwoimi wiernémi ſpráwuie/
4:
Iż im té tu poćiechy żalem przeplátuie:
5:
Wſpiéráiąc ie/ gdy widźi/ że trzebá rátunku/
6:
Pewnie ich nie odbiéga w onym ich ſrásunku.
7:
Iákóż tę świętą pánnę/ którą ták vmiłował/
8:
Pewnie iéy tu w roſkoſzách/ ná świećie nie chował:
9:
Roſkoſzy przedśię podczás/ fráſunkiem miárkował/
10:
A w fráſunkach poćiechy/ iáko mátce dawał.
11:
Powſtawſzy od vmárłych/ w vwielbionym ćiele/
12:
Odmięnił żal w poćiechy/ dał rádośći wiele.
13:
Dotąd áż czás náſtąpił/ gdy od oycá ſwégo
14:
Odyść miał mátki/ vczniów: tám záś mátká iego/
15:
By w niebieſkich páłacách z ſynem ſwym mieſzkáłá/
16:
Niż tu ná tym świećie żyć/ owo miéć woláłá.
17:
Ale ſyn długo przewłaczał/ záczym w téy teſknośći/
18:
Niemogłá ſie vćieſzyć z iego obecnośći:
19:
Aż ią potym vwielbił/ wźiąwſzy święté ćiáło/
20:
Ze ſkázy łáſką iego/ więcéy nie poznáło.
21:
Y otárł iéy łzy z oczu/ áby ich nie znáłá/
22:
A nań ná ſwą poćiechę ná wieki pátrzáłá.
23:
Pátrzże tu/ iákiéy ſławy záś pánná doſtáłá/
24:
Królową niebieſką/ y pánią twą zoſtáłá.
25:
Zá czym błogoſłáwić ią z iéy świętobliwośći
26:
Przyſtoi/ bywſzy péwien/ że z onéy miłosći/
27:
Którą ma przećiw nam/ modli ſie zá námi:
28:
Iedno téż my do tego chćiéymy ſie miéć ſámi.
29:
Niechże ćię proſzę/ ſproſny Heretyk nie zwodźi/
30:
A od ſłużby téy świętéy pánny nie odwodźi:
31:
A niech ſproſnie nie bluźni żeby iey przyczyná/
32:
Tu nam záwżdy ná wielkiéy pomocy nie byłá:
Bstrona: Bv

Do Czytelniká.
1:
A wiédz/ iż święći páńſcy/ którzy iuż ſą w niebie/
2:
Zá wielką to poćiechę miéwáią v śiebie.
3:
Kiedy ſie ty náwróćiſz: záś z vpadku twégo
4:
Smęcą ſie/ á modlą ſie do páná ſwoiego:
5:
Aby ſie tu nie ſkwápiał ná náſzé karánié/
6:
O wſzyſtko dobré náſzé/ ieſt tám ich ſtáránié.
7:
Przy czym y to wiédz/ iże nas ćiſz ſádźić będą/
8:
Gdy ná onych ſtolicach/ z pánem ſwym záśiędą.
9:
Obáczże tu przywiléy iákiégo doſtáli/
10:
A dla czego tę łáſkę pánſką otrzymáli:
11:
Wiéſz iákiémi drógámi tu oni chodźili/
12:
Zá wiárę Páná ſwégo zdrowié położyli.
13:
Mocno y ſtátecznie w świetckich pokuſách trwáli/
14:
Páná miłuiác/ nigdy przemoc ſie nie dáli.
15:
Zá co ie téż pan raczył ſobie vmiłowáć/
16:
Grzéchy dał rozwięzowáć/ y z ſobą królowáć:
17:
Tákże y ty czyń/ proſzę/ oprzy ſie beſtiiéy/
18:
Którą widźiał Ian święty/ y wydał złośći iéy.
19:
Iż miáłá zſtępić ná świát/ by Bogá bluźniłá/
20:
Tákże y święté iego/ á znimi walczyłá.
21:
Niechże tu nas w téy mierze nie ma pomocniki/
22:
Miéymy my w vczćiwośći páńſkié miłoſniki.
23:
A prośmy ich pokornie/ iżby ſie modlili.
24:
Iżebyſmy téy/ co oni/ łáſki doſtąpili.
25:
grafika


strona: B2

1:
ROZPAMIĘTYWANIE
2:
NIEWINNEY MĘKI PANA ZBA-
3:
WICIELA NASZEGO, Y ONYCH
4:
dróg iego, któré czynil dla zbáwienia náſzé-
5:
go, w onéy męce ſwoiéy.

6:
grafika
7:
O
Moy namilſzy Pánie Iezu
8:
Kryſte/ ſynu Bogá naiwysſzégo/ ſtwo=
9:
rzyćielu y odkupićielu rodzáiu ludzkiégo/
10:
rozpámiętywáiąc ſobie ono dobrodźieyſtwo two=
11:
ie/ y oné naświętſzé drógi twoie/ któréś czynił w


strona: B2v

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
onéy męce ſwoiéy dla mego zbáwienia/ proſzę ćię/
2:
dayże mi to z łáſki ſwéy naświętſzéy/ ábym to mo=
3:
głá z tákim nabożenſtwem v śiebie vwáżyć y rozebráć
4:
w ſercu ſwoim z vlitowániém y opłákániém
5:
naświętſzéy Męki twoiéy/ żeby zátym rozmnożyłá
6:
ſie we mnie wielka miłość przećiw tobie/ y ćiérpli=
7:
wość w káżdym náwiedzeniu y krzyżu/ który tu ná
8:
mię kłádźieſz.
9:
DROGA PIERWSZA.

10:
grafika
11:
Pierwſza Drogá twoiá byłá o moy
12:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ którąś ſzedł dla mo=


strona: B3

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
iégo zbáwienia z onégo wieczerniká do onégo O=
2:
grodźcá: gdźie vpadſzy ná oblicze twé naświętſzé/
3:
modliłéś ſie do Bogá Oycá ſwégo niebieſkiégo mó= wiąc.
4:
BOZE OYCZE/ ODDAL ODEMNIE TEN
5:
KIELICH Tám będąc w onym ſrogim boiu/ wy=
6:
płynęłá z ćiáłá twégo naświętſzégo krew y woda
7:
áż ná źiemię. Ia tedy zá ták wielką łáſkę y okrutną
8:
mękę twoię/ vpadáiąc ná oblicze ſwoie przed
9:
świętym Máieſtatem twoim/ dźiękuię tobie móy
10:
miły pánie: á proſzę/ vchoway mię z łáſki ſwéy na=
11:
świętſzéy vpadku duſznégo y ćieleſnégo przed obli=
12:
cznośćią nieprzyiaćielá moiego ſzátáná/ żáſtaẃ ſie
13:
ſam zá mię zwyćiężco mocny Pánie Iezu Kryſte
14:
naſłodſzy/ niechay ſie nie ćieſzy z vpadku mégo móy
15:
główny nieprzyiaćiél ſzátan. Amen.
16:
Zátym mówić paćiérz/ y Zdrowę Máryą.
17:
DROGA WTORA.

18:
Wtora drogá twoiá byłá o moy na=
19:
milſzy odkupićielu/ kiedy ćię oni niewierni Zydo=
20:
wie poimáli/ y wiedli ćię z onégͦ Ogrodźcá związá=
21:
négo/ vpoliczkowánégo/ zbitégo. Przez té zwiąſki
22:
o móy namilſzy zbáwićielu którémiś był związány
23:
dla zbáwienia mégo/ zwiążże mię węzłem nieroz=


strona: B3v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
dźielnéy miłośći z ſobą/ ábym ćię miłowáłá ze wſzy=
2:
tkiégo ſercá y duſze ſwoiéy. A gdy ćię prowádźili
3:
grafika
4:
przez onę wodę Cédrową/ vpadłeś ná twarz two=
5:
ię o móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ y roztrąći=
6:
łeś ſwoię naświętſzą twarz ná kámięniu onym.
7:
Oto ia téż vpadam przed oblicznośćią twégͦ świę
8:
tégo oblicza/ dźiękuiąc ći zá ták wielką łáſkę/ y ták
9:
okrutną mękę którąś dla mnie ćierpiał. A proſzę
10:
ćię vchoway mię vpadku duſznégo y ćieleſnégo/
11:
wyrwi mię z mocy á páſczeki nieprzyiaćielá mégo
12:
potępionégo ſzátáná: niech ſie nie ćieſzy z vpadku
13:
moiego: ty ſam bądź obroncą moim przećiwko ie=


strona: B4

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
mu y wſzyſtkim chytrośćiam iego. AMEN.
2:
Zá tym mówić Paćierz/ y Zdrowę Máryią.
3:
DROGA TRZECIA.

4:
grafika
5:
Trzećia drogá twoiá byłá o moy na=
6:
milſzy zbáwićielu y odkupićielu/ kiedyś był przy=
7:
wiedźiony przed onégo fáłſzywégo Annaſzá/ przed
8:
którymeś wźiął ón ſrogi á okrutny policzek/ áżeś
9:
od niego vpadł ná źiemię. O móy namilſzy zbáwi=
10:
ćielu y odkupićielu/ oto ia téż vpadam przed obli=
11:
cznośćią Máieſtatu twégo świętégo/ dźiękuiącći/


strona: B4v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
żeś ty dla mnie ćiérpiał ták wielkié boleśći y ćiężkié
2:
policzki. A proſzę ćię/ przez twé ták gwałtowné vpá
3:
dnienié ná źiemię/ od onégo ſrogiégo policzku/ v=
4:
chowayże mię vpadku duſznégo y ćieleſnégo/ przed
5:
oblicznośćią nieprzyiaćiół moich: wyrwi mię z mo
6:
cy á páſczeki ſzátánſkiéy: nie ćieſz głównégo nie=
7:
przyiaćielá mégo ſzátáná/ áby ſie miał ćieſzyć z vpad
8:
ku mégo/ ty mię ſam rácz miéć w opiece y obro=
9:
nie ſwoiéy. Amen.
10:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
11:
DROGA CZWARTA.

12:
grafika
13:
Czwarta drogá twoiá byłá o moy


strona: C

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
namilſzy odkupićielu/ kiedyś ſtánął przed onym zło=
2:
śliwym Káiphaſzem/ przed którymeś był od fáłſzy=
3:
wych świádków oſkárżony/ á tyś ná wſzyſtko mil=
4:
czał/ vſt ſwoich nie otwiéráiąc/ á toś wſzytko czy=
5:
nił z wielkiéy pokory y ćiérpliwośći dla nas. Pro=
6:
ſzę ćię/ o móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ vżyczże
7:
mi téż tákiéy pokory y ćiérpliwośći/ gdyby téż ná
8:
mię dopuśćił tákiégo nieprzyiaćielá/ ábym to wſzy=
9:
tko ſkromnie znośiłá dla ćiebie o móy namilſzy pá=
10:
nie/ áżeby ſie nigdy nie ználazł fáłſz w vśćiéch mo=
11:
ich/ iedno coby było z twoią chwałą. Amen.
12:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
13:
DROGA PIONTA.

14:
Piąta drogá twoiá byłá o moy na=
15:
milſzy dobrodźieiu/ kiedy ćię oni złośliwi żydowie
16:
do onéy ćięmnice prowádźili/ y zepchnęli ćię z oné=
17:
go wſchodu/ áżeś padł ná źiemię/ y roztrąćiłeś ſie
18:
niewinny báránku Pánie Iezu Kryſte/ od onégo
19:
ſrogiégo vpádnienia ná źiemię. Oto ia téż vpa=
20:
dam nędzna grzéſznicá/ ná oblicze ſwoie/ dźięku=
21:
iącći z cáłégo ſercá ſwégo zá ták wielką łáſkę y o=
22:
krutną mękę. A proſzę ćię/ vchoway mię vpadku
23:
duſznégo y ćieleſnégo/ przed oblicznośćią nieprzyia=
Cstrona: Cv

Rozmysl. Męki P. I.
1:
ćiół moich: nie cieſz głównégo nieprzyiaćielá mego
2:
ſzátáná/ wyrwi mię z mocy á páſczeki iego/ przez té
3:
wſzytkié vdręczenia/ któréś dla mnie ćiérpiał/ w o=
4:
néy ſmrodliwéy ćięmnicy/ gdźieś związány śie=
5:
dźiał ná źiemi w onym ſrogim błoćie. Proſzę ćię/ o
6:
móy namilſzy odkupićielu/ wywiedźże mię z cięm=
7:
nice potępienia wiecznégo/ á niewolſtwá grzéchu/
8:
á oświéć mię śiedmią dárów Duchá świętégo/
9:
ábym przećiwko tobie więcéy iuż nie grzéſzyłá. A.
10:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
11:
DROGA SZOSTA.

12:
grafika
13:
Szoſta drogá twoiá byłá o moy na=


strona: C2

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
milſzy Pánie Iezu Kryſte/ zbáwićielu móy/ gdyś
2:
był wiedźion z oney ćiemnice/ y przywiedźioneś
3:
do onégo złośliwégo Piłatá/ który w tobie nie
4:
ználazł żadnéy przyczyny śmierći/ y wyznał żeś był
5:
niewinien/ á tyś ſtánął niewinny báránku Pánie
6:
Iezu Kryſte/ przed złośliwym ſędźiém z wielką po=
7:
korą y ćierpliwośćią/ znoſząc ná ſobie oné wſzytkié
8:
zelżywośći/ y ſromotné bluźnierſtwá/ fáłſzywé
9:
świádectwá. Proſzę ćię/ o iedyna nádźieio moiá
10:
duſze moiéy/ móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/
11:
przez tę twoię niewinność wielką y pokorę/ vczyn=
12:
że mię téż czyſtą á niewinną/ kiedy przed ſrogi
13:
twóy ſąd ſtánę/ áby we mnie nie ználazł nic móy
14:
nieprzyiaćiél/ czym by mię miał oſkárżyć przed ſprá=
15:
wiedliwym ſądem twoim. Amen.
16:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
17:
DROGA SIODMA.

18:
Siodma drogá twoiá byłá o moy
19:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy ćię odéſłał Pi=
20:
łat do onégo złośliwégo Herodá/ który tobą w=
21:
zgárdźił mądrośćią wieczną nie ſtworzony. O
22:
móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ proſzę twéy na=
23:
świętſzéy miłośći/ przez tę wzgárdę/ którąś tu dla


strona: C2v

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
mnie odnośił ná tym nędznym świećie/ nie ra=
2:
czyſz gárdźić mną nędznym ſtworzeniém ſwo=
3:
grafika
4:
im/ gdy do ćiebie wołáć będę we wſzyſtkich ſmęt=
5:
kach y doległośćiách moich: á rácz mi to dáć z ſwégͦ
6:
miłośćiwégo á prędkiégo rátunku y wſpomożenia
7:
twégo: ábym ia téż wzgárdźiłá tym świátem/ y
8:
wſzyſtkiémi pożądliwośćiámi iego dla ćiebie iedy=
9:
néy poćiechy moiéy. Amen.
10:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
11:
DROGA OSMA.

12:
Oſma drogá twoiá byłá o moy na=


strona: C3

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
milſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy ćię odeſłał He=
2:
ród do ónégo złośliwégo Piłatá w onym wzgár=
3:
dzonym odźieniu/ ná pośmiéch onym wſzyſtkim
4:
nieprzyiaćiołóm twoim/ y ſzedłeś między onémi
5:
złośliwymi káty/ którzy ćię prowádźili przez onę
6:
wſzyſtkę drógę/ biiąc y policzkuiąc twarz twoię
7:
naświętſzą/ ná którą Anyołowie żądáią záwżdy
8:
pátrzyć/ y inſzé nieznośné męki zádawáiąc prze=
9:
naświętſzéy miłośći twoiéy/ przez onę wſzytkę dró=
10:
gę. Proſzę ćię o móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/
11:
przez té wſzytkié męki twoie/ któréś dla mnie ćier=
12:
piał/ dla mégo zbáwienia/ z wielkim vtrapieniém
13:
naświętſzégo człowieczenſtwá twoiégo tám ná
14:
onéy dródze. Zwiedźże mię z drógi zátrácenia wie=
15:
cznégo/ á náwiedź mię ná drógę zbáwienia wie=
16:
cznégo. Amen.
17:
Zátym mówić Paćiérz y Zdrowę Máryią.
18:
DROGA DZIEWIONTA.

19:
Dźiewiąta drogá twoiá byłá o moy
20:
namiłſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedyś ſzedł do onégo
21:
biczowánia/ kiedy oni złośliwi kátowie twoie na=
22:
świętſzé ćiáło obnażyli/ á do ſłupá niemiłośćiwie
23:
przywiązáli/ á bez wſzego miłośierdźia śiekli/ áż


strona: C3v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
ſkórá wiśiáłá iáko ſtrzębki/ którą onémi ſrogimi pę=
2:
gámi wytárgáli/ iż ćiáło twoie naświętſzé było
3:
ták zránioné/ y od kośći odbité/ z którégͦ krew obfićie
4:
płynęłá/ y omdlałeś w onéy wielkiéy boleśći/ á oni
5:
okrutni kátowie/ o móy namilſzy Pánie Iezu Kry=
6:
grafika
7:
ſte/ porzućili ćię w onéy krwi twoiéy naświętſzéy
8:
ná źiemię/ y vpadłeś omdláły. Oto ia téż vpadam
9:
ná oblicze ſwoie o móy namilſzy Pánie Iezu Kry=
10:
ſte/ dźiękuiącći zá ták wielką łáſkę. A proſzę ćię przez
11:
ták boleſné vpádnienié/ y ták okrutną ſrogą boleść/
12:
którąś miał przy onym ſrogim biczowániu/ vcho=
13:
wayże mię vpadku duſznégo y ćieleſnégo przed obli=


strona: C4

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
cznośćią nieprzyiaćiół moich/ niech ſie nie ćieſzą zv=
2:
padku mégo/ gdyż iedná kroplá krwie twoiéy wſzy
3:
ſtek świát może zbáwić. Dayże mi zbáwienié przez
4:
twoie ták wielkié vćiérpienié. Amen.
5:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
6:
DROGA DZIESIONTA.

7:
Dźieśiąta drogá twoiá byłá o moy
8:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy oni niewierni
9:
kátowie kazálić po oné ſukienki twoie/ ábjś ſie w nie
10:
oblókł/ y zbiérałeś ie ſobie po źiemi/ będąc ták wiel=
11:
kiéy mdłośći y boleśći vtrapiony. O móy namilſzy
12:
Pánie Iezu Kryſte/ przez twoię ták wielką pokorę
13:
y poſłuſzeńſtwo/ iákoś był poſłuſznym onym ká=
14:
tóm ſwoim złośliwym/ á toś wſzyſtko czynił dla
15:
mégo zbáwienia. Dayże mi téż to o móy namilſzy
16:
Pánie/ ábym ia téż byłá ták poſłuſzna woli twoiéy
17:
y przykazánia twégo świętégo/ á day mi to ábym
18:
ſobie życzyłá piérwéy vmrzéć/ á niżlibym miáłá
19:
kiedy ćiebie tákim grzéchem obráźić/ przez którybym
20:
miáłá ſobie vtráćić łáſkę twoię naświętſzą/ y zbá=
21:
wienié ſwoie/ dla któregoś ty ták wiele vćiérpiał/
22:
y ták wiele krwie wylał. Amen.
23:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.


strona: C4v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
DROGA IEDENNASTA.

2:
grafika
3:
Iedennaſta drogá twoiá byłá o moy
4:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy ćię prowádźili
5:
do onégo ſtołká ná którym ćię poſádźili/ koronę ćiér=
6:
niową ná głowę twą naświętſzą włożyli/ którą
7:
práwie áż do mozgu głowę twą naświętſzą przerá
8:
źili/ á ná pośmiéch ná iedno koláno klękáiąc/ królem
9:
żydowſkim názywáli. O móy namilſzy pánie Iezu
10:
Kryſte/ niechayże iuż prziydźie to króleſtwo twoie
11:
przed oblicznośćią wſzytkich narodów. Okażże ſie
12:
z chwałą twoią tym wſzyſtkim/ którzy ćię wyzna=


strona: D

Rozmysl. Męki P. I.
wáią
1:
prawdźiwym Pánem y Królem niebá y źie=
2:
mie/ áby iuż odnieśli onę wieczną koronę w chwa=
3:
le wiecznéy twoiey: á poćiéſz tych wſzytkich/ którzy
4:
będąc pod tyránſtwem niewiernych pogánów/
5:
którzy ćię nie znáią/ nie záprzeli ſie dla ich okrućien=
6:
ſtwá imięnia twégo świętégo/ tylko do ćiebie ſá=
7:
mégo w ſwoich fráſunkách wołáią. Amen.
8:
Zátym mówić paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
9:
DROGA DWANASTA.

10:
Dwánaſta drogá twoiá byłá o moy
11:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedy ćię prowádźili
12:
do onégo Piłatá/ ták zránionégo/ zbitégo/ iż miey=
13:
ſcá cáłégo nie było ná ćiele twoim naświętſzym/
14:
któréby nie było zránioné/ y zdźiwił ſie Piłat oné=
15:
mu okrućienſtwu któré nád tobą czynili oni okru=
16:
tni kátowie/ y vkazał ćię im z ganku/ áby mieli iá=
17:
kié vlitowánié nád tobą/ bo widźiał twoię nie=
18:
winność: á oni wołáli: VKRZYZVY, VKRZYZVY
19:
GO. O pánie móy namilſzy/ przez tę nielitość/ którą
20:
mieli nád tobą oni okrutni ludźie/ dayże mi to/ á=
21:
bym to mogłá v śiebie vważyć/ y rozebráć w ſercu
22:
ſwoim/ żeś ty dla mnie ták wiele vciérpiał/ y ták
23:
wiele krwie wylał/ áżebym to z wielkim nabożen=
Dstrona: Dv

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
ſtwem opłákáłá/ á iżby té naświętſzé rány twoie
2:
były lékárſtwem zránionéy duſzy moiéy: vzdrowże
3:
grafika
4:
ią ty ſam Pánie Iezu Kryſte/ lékárzu nieprzebrá=
5:
nych łaſk/ á ozdobią wſzyſtkimi zaſługámi y cnotá=
6:
mi twoimi. Amen.
7:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
8:
DROGA TRZYNASTA.

9:
Trzynaſta drogá twiá byłá o moy
10:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedyś ſzedł do onégo
11:
złośliwégo Piłatá/ przed którymeś ſtánął niewin=


strona: D2

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
ny báránku Pánie Iezu Kryſte/ z wielką pokorą
2:
y ćiérpliwośćią/ oczekiwáiąc onéy ſrogiéy kaźni/
3:
którąmeś był ſkazány ná śmierć okrutną krzyżową.
4:
grafika
5:
O móy namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ przez nieſprá=
6:
wiedliwé ſkazánié/ którymeś był ſkazány ná okru=
7:
tną śmierć krzyżową: nie ſkázuyże mię ná śmierć
8:
potępienia wiecznégo/ którém ia ſpráwiedliwie
9:
grzéchámi mémi záſłużyłá/ ále mię rácz policzyć w
10:
liczbę wybránych twoich/ gdźiebym ćię chwaliłá
11:
y błogoſłáwiłá weſpółek z wybránémi twoimi.
12:
Amen.
13:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.


strona: D2v

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
DROGA CZTERNASTA.

2:
grafika
3:
Czternaſta drogá twoiá byłá o moy
4:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedyś ſzedł z onym
5:
okrutnym krzyżem/ któryć oni złośliwi kátowie ná
6:
twoie naświętſzé rámioná włożyli/ któré były ták
7:
zbité y ták zránioné/ że téż dla tego vſtawáłá wſzy=
8:
ſtká moc człowieczenſtwá twoiego/ y częſtokroć
9:
vpadałeś pod nim ná oblicze ſwoie naświętſzé/
10:
będąc ták bárzo zrániony/ iż wſzyſtkié śiły czło=
11:
wieczeńſtwá twégo vſtawáły. Oto ia téż vpa=
12:
dam ná oblicze ſwoie przed oblicznośćią naświęt=


strona: D3

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
ſzégo Máyeſtatu twégo: A proſzę ćię/ przez vpá=
2:
dnienié twoie naświętſzé pod onym ſrógim krzy=
3:
żem/ vchoway mię vpadku duſznégo y ćieleſnégo/
4:
przed oblicznośćią nieprzyiaćiół moich: nie ćieſz nie
5:
przyiaćielá mégo głównégo ſzátáná/ wyrwi mię z
6:
mocy y páſczeki iego. Amen.
7:
Zátym mówić paćiérz/ y Zdrowę Máryą.
8:
DROGA PIĘTNASTA.

9:
grafika
10:
Piętnaſta drogá twoiá byłá o moy
11:
namilſzy Pánie Iezu Kryſte/ kiedyś ſzedł do oné=
12:
go krzyżá/ y chćiałeś dobrowolnie położyć ſie ná


strona: D3v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
krzyż/ ále oni niewierni kátowie/ wielkim gwał=
2:
tem ćię porwáli y ná krzyżu porzućili: naprzód rę=
3:
ce/ potym nogi okrutnie przybili/ y wſzytkié ſtáwy
4:
y żyły porwáli/ iż káżdy ſtaw twéy naświętſzéy mi=
5:
łośći mógł bydź zliczón: podnieśli ćię potym z krzy
6:
żem wzgórę/ y vpuśćili ćię záś ná źiemię/ gdźieś v=
7:
padł wielkim gwałtem z onym wielkim á ſrogim
8:
krzyżem. O móy namilſzy dobrodźieiu/ tám ſie prá=
9:
wie odnowiły wſzytkié boleśći/ y oné rány wſzyſt=
10:
kié znowu ſie otworzyły/ z których krew okrutnie
11:
płynęłá. Oto ia też vpadam przed oblicznośćią
12:
twoią/ dźiękuiącći zá ták wielką łáſkę y okrutną
13:
mękę: á proſzę ćię/ abyś mię vchował vpadku duſz=
14:
négo y ćieleſnégo przed oblicznośćią nieprzyiaćiół
15:
moich: niechay tá naświętſza męká twoiá będźie
16:
záſczyceniém y obronieniém moim przećiwko nie=
17:
przyiaćiołóm duſze y ćiáłá mégo. Amen.
18:
Zátym mówić Paćiérz/ y Zdrowę Máryią.
19:
ROZPAMIĘTANIE ONYCH
20:
boleſci, któré mial Zbáwiciel náſz
21:
ná krzyzu.

22:
O
Moy namilſzy Pánie Iezu Kri=
23:
ſte/ rozpámiętywáiąc ſobie onę okrutną mę=


strona: D4

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
kę którąś dla mnie ćiérpiał ná krzyżu/ muſzę ſie zá=
2:
dźiwowáć ták wielkiéy twoiéy dobroći/ á obżáło=
3:
wáć okrutną złość moię/ ábowiém ia będąc tym
4:
nędznym świátem zábáwioná/ roſtoſzámi iego zá=
5:
wiedźiona/ zániechywáłám tobie ſłużyć/ á tyś mnie
6:
nie zábaczył/ y wſzytkiégo ſtworzenia twégo/ w o=
7:
grafika
8:
nych ſrogich mękach/ ábowiém ono ſłowo twoie
9:
naświętſzé/ któréś ná krzyżu wymówił: napiér=
10:
wéy zá krzyżowniki ſwoie modląc ſye do Bogá
11:
Oycá ſwégo: OYCZE, ODPVSC IM, BO NIE WIEDZĄ
12:
CO CZYNIĄ/ znáczy nam wielką dobroć twoię/ iż
13:
ty káżdému chceſz okázáć miłośierdźie ſwoie/ gdy=


strona: D4v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
by ſie iedno do ćiebie náwróćił. O móy namilſzy
2:
Pánie/ ráczże to ſam we mnie ſpráwić/ ábym prze=
3:
ćiwko tobie iuż więcéy nie grzeſzyłá/ ábym ćię prze
4:
grzéchy moie z témi niewiernymi Zydy nie krzyżo=
5:
wáłá.
6:
Wtore Słowo twoie było o moy na=
7:
milſzy Pánie/ któréś rzékł do onégo Lotrá: DZIS
8:
ZEMNĄ BĘDZIESZ W RAIV. O móy namilſzy Pá=
9:
nie/ vczyńże téż táką łáſkę zemną czáſu godźiny ś=
10:
mierći moiéy: vczyń mię téż ták ſczęśliwą/ áby téż
11:
tákowy głos twóy zábrzmiał w vſzach moich:
12:
ábym vmiéráłá z táką wiárą y nádźieią o miłośier
13:
dźiu twoim świętym/ iżby ſie niwczym czárt/ móy
14:
główny nieprzyiaćiél/ nie ćieſzył zemnie.
15:
Trzećie Słowo twoie było o moy na=
16:
milſzy pánie/ kiedyś rzékł do Mátki twéy naświęt=
17:
ſzéy: OTO SYN TWOY. A do Ianá: OTO MAT-
18:
KA TWOIA. Boś widźiał iáko było iéy ſerce wiel=
19:
ką żáłośćią ogárnioné. O móy namilſzy pánie/ nie
20:
ośiéroćiayże mię ná tym nędznym świećie/ żebyś
21:
mię kiedy miał z opieki ſwoiéy opuśćić: ále zá przy=
22:
czyną teyże naświętſzéy Mátki twoiéy/ miéy záw=
23:
żdy ſwoie oycowſkié ſtáránié o mnie.


strona: E

Rozmysl. Męki P. I.
1:
Czwarte Słowo twoie było o moy
2:
namilſzy Pánie: PRAGNĘ. Cóż tám było o móy na=
3:
milſzy pánie zá pośilenié twoie w vtrapieniu two=
4:
im? Oná przykra żółć z octem zmiéſzána/ którą to=
5:
bie nágotowáli niewierni kátowie/ do vſt twoich
6:
naświętſzych/ z których nie pochodźiło nic/ iedno
7:
wieczna prawdá/ á zbáwienné ſłowá. O móy na=
8:
milſzy Pánie/ iákożem ſie ia tu vkocháłá/ w rozli=
9:
cznośći rozmáitych potraw/ á tyś dla mnie pił ták
10:
przykrą żółć ná krzyżu. O raczże mię o móy namil=
11:
ſzy pánie vchowáć tego ſproſnégo grzéchu/ obżár=
12:
ſtwá: á day mi to/ ábym tu wiecéy nie prágnęłá/
13:
iedno ćiebie/ á ſłowem twoim naświętſzym nie=
14:
chay będźie obżywioná duſzá moiá.
15:
Piąte Słowo twoie było o moy na=
16:
milſzy Pánie/ kiedyś raczył záwołáć głoſem ſwym
17:
naświętſzym ná krzyżu: BOZE MOY, BOZE MOY,
18:
CZEMVS MIE OPVSCIL? O Boże móy/ y ſtworzy=
19:
ćielu móy: przez tę ſrogą boleść/ którą ná ten czás
20:
było vdręczoné naświętſzé człowieczeńſtwo two=
21:
ie ná krzyżu/ nie ráczyſz mię téż opuſczáć nędznégo
22:
ſtworzenia twégo/ we wſzytkich ſmętkach y dole=
23:
głośćiách moich.
Estrona: Ev

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
Szoſte Słowo twoie było o moy na=
2:
milſzy Pánie: SPELNILO SIE IEST. Wiém móy
3:
namilſzy pánie/ iże ſie iuż wſzyſtko wypełniło/ co
4:
nam był twóy namilſzy oćiec obiecal przez Proroki
5:
święté/ iżeś ty miał ták vćiérpiéć zá grzéchy náſzé:
6:
niechayże ſie téż o móy namilſzy Pánie wypełnią
7:
nam oné obietnice twoie/ iákoś powiedźiéć raczył:
8:
KTO WIERZY W MIĘ, BĘDZIE MIAŁ ZYWOT WIE-
9:
CZNY. A iż ia ćiebie wyznawam/ iżeś ty ieſt Bóg
10:
móy/ y ſtworzyćiél móy/ nie przy ſie téż mnie o móy
11:
namilſzy pánie przed oycem twoim niebieſkim/ áni
12:
rácz wymázowáć imienia mégo z kśiąg żywotá
13:
wiecznégͦ: przez ták wielkié boleśći któréś dla mnie
14:
ćiérpiał ná krzyżu.
15:
Siodme Słowo twoie było o móy
16:
namilſzy Pánie: BOZE MOY, W RĘCE TWOIE,
17:
POLECAM DVSZĘ MOIĘ. Dayże mi to móy namil=
18:
ſzy Pánie/ ábym to mogłá wolnie wymówić/ czá=
19:
ſu godźiny śmierći moiéy. A tuś iuż raczył vmrzéć
20:
zá mię/ y zá wſzytek rodzay ludzki/ zá co ia tobie dźię
21:
kuię/ vpadáiąc ná oblicze moie. A proſzę ćię/ przez
22:
ták wielką łáſkę/ która z boku twégo naświętſzégo
23:
wypłynęłá ku poćieſze y ozdobie kośćiołá twégo ś=
24:
więtégo/ y ná zbáwienié rodzáiu ludzkiégo/ proſzę


strona: E2

Rozmysl. Męki P. I.
1:
ćię/ vczynże mię téż ták wielkiéy łaſki twoiéy vcze=
2:
ſtniczką/ ábym z tobą ná wieki żyłá/ y ćiebie chwa=
3:
liłá ná wieki wiekóm. Amen.
4:
MODLITWA DO BOGA OYCA,
5:
dziękuiąc mu zá Mękę iedynégo
6:
Syná iego.

7:
D
Ziękuię tobie Boże oycze móy niebieſki/ wſzech=
8:
mogący wieczny Boże/ żeś ſyná ſwégo iedynégo
9:
zeſłáć raczył z ſtolice wielmożnégͦ Máyeſtatu two
10:
iégo/ ná ták okrutną y hániebną śmierc wydáćieś
11:
go raczył/ oſtáwiwſzy znáki godné pámięći ná iego
12:
naświętſzym ćiele/ w ręku y w nogách iego na=
13:
świętſzych/ y w boku iego naświętſzym/ z którégo
14:
nam nigdy nieprzeſtánie płynąć obfitość nieprze=
15:
bránégo miłośierdźia iego: Weyźrzyſz dźiś ſam ná
16:
to naślicznieyſzé człowieczenſtwo iego/ ná którym
17:
nam té znáki ſą zoſtáwioné: Weyźrzyſz dźiś ſam
18:
ná to/ á niechay ćię to przywiedźie do miłośierdźia:
19:
Wſpomni coś ná to náłożył/ ábyś nas z mocy ſzá=
20:
táná potępionégo wyrwał: zdrowié y śmierć na=
21:
milſzégo dźiećięćiá twégo/ który tobie sſtał ſie po=
22:
ſłuſzny áż do śmierći. Dla téy miłośći/ którą maſz
23:
przećiwko namilſzému ſynowi twému/ ſmiłuy ſie


strona: E2v

Rózmyśl. Męki P. I.
1:
nád krewkośćią człowieczenſtwá náſzégͦ: day nam
2:
niewinność/ którąś nam był dał po krzćie/ którąſmy
3:
prze grzéch ſwóy vtráćili/ y to wſzyſtko co nam ieſt
4:
potrzebnégo do zbáwienia/ y do łáſki twoiéy świę=
5:
téy: day nam w iednośći kośćiołá twégo święté=
6:
go imię twoie chwalić: á wſzyſtki kácérze/ odſcze=
7:
pieńce/ ſercá ich zátwárdźiáłé/ rácz náwróćić. A któ
8:
ryś roſkazał/ áby opoki wydáły wodę dla ochłodze=
9:
nia ludu twégo ná puſczy/ wywiedź téż łzy obfité
10:
z ſerc ludźi zátwárdźiáłych ku opłákániu złośći ſwo
11:
ich y wſzytkiégo świátá/ áby té plagi y karánia/ któ=
12:
réſmy grzéchámi náſzémi záſłużyli/ raczył od nas
13:
miłośćiwie oddalić/ á nád námi ſie ſmiłowáć/ przez
14:
mękę tegóż namilſzégo ſyná twégo/ który z tobą ży=
15:
wie y króluie w iedynośći Duchá świętégo ná wie
16:
ki wiekóm. Amen.
17:
MODLITWA DO SYNA
18:
Bozégo.

19:
D
Ziękuię tobie o prawdźiwy ſynu Bogá żywé=
20:
go/ zá tak wielką łáſkę/ którąś raczył pokázáć wſzy=
21:
tkiému rodzáiowi ludzkiému/ żeś raczył przyść w
22:
człowieczéy náturze ná ten nędzny á mizerny ś=
23:
wiát/ ábyś ták wiele vćiérpiał zá grzéchy náſzé/ z


strona: E3

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
wielką pokorą/ znoſząc ná ſobie dobrowolnie wſzy=
2:
ſtkié vćiſki y niedoſtátki/ ná tym nędznym świećie/
3:
nákoniec onę okrutną y hániebną śmierć: iednák iż
4:
wiém/ iż ty móy namilſzy ſtworzyćielu żywieſz/ ro=
5:
związawſzy wſzyſtkié boleśći śmierći/ y vśiadłeś
6:
ná práwicy Bogá oycá twégo/ w onéy chwale któ=
7:
réy niemáſz koncá/ do któréy nikt niemoże wniść/
8:
iedno przez ćię: przeto do ćiebie wołamy/ wierząc
9:
że nas nie opuśćiſz/ choćiaż w onéy ſczęśliwośći
10:
Máyeſtatu ſwégo śiedźiſz/ y wierzę że nam nie ieſt
11:
zágrodzoné miłośierdźié twoie/ któréś záwżdy po
12:
kázował luźióm vtrapionym/ tu mieſzkáiąc zni=
13:
mi ćieleſnie ná tym świećie/ ślepé oświécáiąc/
14:
chrómé vzdrawiáiąc/ trędowáté oczyśćiáiąc/ y in=
15:
né choroby ich duſzné y ćieleſné lécząc. Weyźrzeſz
16:
téż dźiś ná potrzebę náſzę y vćiſki/ których świát pe=
17:
łen/ któréś ty ná nas dopuśćił/ iżeſmy to grzéchá=
18:
mi náſzémi záſłużyli/ do czego nas przywiódłá ſká=
19:
żona náturá náſzá/ y grzéch w którymeſmy ſie zro=
20:
dźili: wſpomoż łáſką ſwoią/ poćieſz ſercá vtrapio=
21:
nych/ przez imię twoie naświętſzé/ przez któréś nam
22:
obiecał wſzytko otrzymáć v Bogá oycá ſwégo nie=
23:
bieſkiégo/oco iedno będźiem prośić: Zeſzli nam Du
24:
chá twégo świętégo/ którégoś nam obiecał: pode=
25:
przy ſkáżoną náturę náſzę/ z táką doſkonáłośćią iá=


strona: E3v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
kiéy nas powinność náſzá krześćiianſka vczy: któ=
2:
ry żywieſz y króluieſz ná wieki wiekóm/ Amen.
3:
MODLITWA DO DVCHA
4:
Swiętégo.

5:
D
Ziękuię tobie o namiłośiernieyſzy duſz ludzkich
6:
poćieſzyćielu/ Duchu Swięty Boże prawdźiwy/
7:
Oycu y Synowi we wſzyſtkim równy/ od obu=
8:
dwu niewymónym obyczáiem pochodzący/ żeś mię
9:
przez łáſkę ſwą naświętſzą oświéćił/ żem ſie w ś=
10:
więtéy wierze Krześćiiánſkiéy vrodźiwſzy/ do te=
11:
go czáſu ieſtem w niéy przez łáſkę twoię záchowá=
12:
na. Proſzę ćię o prawdźiwy Boże/ ráczże zápalić
13:
ſerce moie ogniem miłośći twoiéy/ ku rozmnoże=
14:
niu tych cnót/ któré z oſobliwéy łáſki y oświécenia
15:
twégo pochodzą: vtwiérdzay w ſercu moim wiá=
16:
rę gruntowną á nieodmienną/ tę/ którąś ná mo=
17:
cnéy opoce kośćiołá twégo vgruntowawſzy záło=
18:
żył: day nádźieię/ ábyſmy niewątpili y nie roſpaczá=
19:
li o tym/ coś wierzącym w ćię obiecał: day czy=
20:
ſtość niepokalánégo ſercá y ćiáłá náſzégo/ gdyż ſie
21:
ty ſam w tym kochaſz/ á w ſercách czyſtych á nie=
22:
pokalánych przemieſzkiwaſz: day ſerce pokorné z tá=
23:
kim vniżéniém/ przed świętym Máyeſtatem two=


strona: E4

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
im/ żeby ſie we mnie nieználazł ten ſproſny grzéch/
2:
Pychá/ którą ſie ty brzydźiſz: day ćierpliwość do z=
3:
noſzenia ſmutków y doległośći náſzych/ któré nam
4:
ſą lékárſtwem ná oczyśćienié grzéchów/ y powo=
5:
dem do więtſzégo vćiekánia ſię do ćiebie: day męz=
6:
two zá twoią pomocą/ do vwiárowánia tégo w=
7:
ſzyſtkiégo/ czym ſie ty brzydźiſz/ gdyż ſámá oprócz
8:
łáſki á wſpomożenia twégo/ záſtáwić ſie temu nie=
9:
mogę: przeto ćię proſzę/ ábyś mię ty ſam rządźił/ v=
10:
mocnił/ przez oświécenié łáſki twoiey/ żeby we
11:
mnie nic nie ználazł móy główny nieprzyiaćiel ſzá=
12:
tan/ czymby ſie miał vćieſzyć ze mnie. Co mi rácz
13:
dáć z łáſki twoiéy naświętſzéy/ który z oycem y z ſy=
14:
nem iego żywieſz y króluieſz ná wieki wiekóm/A.
15:
MODLITWA W DLVGICH
16:
Chorobách y Fráſunkach.

17:
D
Okądże móy Pánie chceſz mię zápomniéć/ á nie
18:
wyſłuchaſz w żáłośći vtrapionégo ſtworzenia twé
19:
go? przez ták długi czás wołam do ćiebie/ á tyś od=
20:
wróćił twarz ſwoię odemnie/ przepuśćiłeś ná mię
21:
boleśći/ á máło kiedy czyniſz mię wolną od nich/
22:
náucza mię tego Dawid/ ábym niemiáłá nádźieie
23:
w człowieku/ tylko w Bogu: przetom iedno w to=


strona: E4v

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
bie nádźieię pokłádáłá/ á do ćiebie tylko wołáiąc o
2:
rátunek/ w ták gwałtownéy potrzebie moiéy/ á
3:
miáſto pociéchy śleſz á dopuſczaſz ná mię co mię
4:
ſmęći á trapi/ w których ćiężkośćiach práwie vſta=
5:
wa duſzá moiá: Przeto Pánie poyźrzy oczymá mi=
6:
łośierdźia twego ná mię vtrapioną/ day mi odro=
7:
grafika
8:
binę łáſki á miłośierdźia ſwégo/ któré pádáią z ſto=
9:
łu tych/ którzy obfitych poćiéch ná duſzách ſwych od
10:
ćiebie ſą nápełnieni/ y roſkwitnęli ſie iáko kwiatki
11:
nád zdroiámi wód ćiekących/ y obtoczyłeś ie mu=
12:
rem możnégo rámięniá ſwoiégo/ iż ſie ich żadna
13:
rzecz ſzkodliwa dotykáć niemoże. O których mówi
14:
Daiwd w Pſálmie: Iż po zmiiach y Bázyliſzkach


strona: F

Rozmysl. Męki P. I.
1:
choźić będą/ a nie będą in ſzkodźić/ y Anyołóm
2:
ſwym roſkaże/ áby ie ná ręku ſwych nośili/ áby o
3:
kámień nie obráźili nogi ſwoiéy/ á domowi ich nie
4:
przybliży ſie ſkaránie. Znimi ieſtem w vćiſku/
5:
wyrwę y vwielbię ie/ długośćią dni nápełnię ie/ y
6:
vkażę im zbáwienié moie/ ábowiem imię moie po=
7:
ználi/ y wołáli do mnie w vćiſku/ á ia ie wyſłu=
8:
cham. Oto ia iedná nędznicá między wielką vtra=
9:
pionych ná świećie nanędznieyſza/ do ćiebie wo=
10:
łam o rátunek y wſpomożenié/ w téy ćiężkiéy cho=
11:
robie moiéy: grzéchy mię moie odłączáią od ćiebie/
12:
że mię tak długo nie wyſłuchaſz: weź mię w opiekę
13:
ſwoię/ áby ſie mnie nie dotknął grzéch/ áni żadna
14:
zmázá: oto leżę nád oną ſadzawką Siloe/ niemam
15:
ktoby mię podwiódł/ vprzédzáią mię inſzy do ćie=
16:
bie/ biórąc od ćiebie poćiechę y vzdrowienié/ á ia
17:
przedśię leżę w boleśćiách obléwáiąc łzámi pośćiél
18:
moię: przydźże iuż ſam o móy namilſzy odkupićie=
19:
lu/ któryś ná ten świát był nam dla tego zeſłány:
20:
ábyś grzéchy odpuſczał/ vtrapioné z fráſunku wy=
21:
bawiał/ chromé y ślepé vzdrawiał. Vczynże téż tá
22:
ką łáſkę zemną/ podayże mi miłośćiwą rękę ſwoię/ á
23:
nie wzgardzay mię w wielkich ſmętkach y chóro=
24:
bách do ćiebie wołáiącéy/ boć iedno tylko łzy ſą po=
25:
kármem moim. Smiłuyże ſie móy namilſzy pánie/
Fstrona: Fv

Rozmyśl. Męki P. I.
1:
á weyźrzy w té żáłoſné kąty domu mégo/ w których
2:
nieſłycháć ieno płácz á ſtękánié ludźi vtrapionych:
3:
oddalże ty ſam od niego tę pomſtę karánia ſwégo/
4:
obróć dźiś ſwoie boſkié obliczé do mnie/ przez zaſłu
5:
gę niewinnéy męki twoiéy/ y onégo naświętſzégo
6:
imięnia twégo IESVS/ przez któréś nam v śiebie
7:
roſkazał prośić wſzytkiégo: y przez zaſługę naświę=
8:
tſzéy dźiewice pánny Máryiéy/ mátki twoiéy
9:
błogoſłáwionéy/ y wſzytkich świętych.
10:
AMEN.
11:
grafika
12:
grafika


strona: F2

1:
WIANEK ROZANY
2:
BŁOGOSŁAWIONEY
3:
PANNY MARYIEY.

4:
grafika
5:
NAVKA MOWIENIA WIANKA
6:
Rozánégo Pánny Máryiéy.

7:
N
Aprzód mówić Paćiérz/ Zdrowę Máryią/
8:
y Kredo: potym Rozmyślánia pięćioronaśćie


strona: F2v

Wianek Rożany.
1:
Panny Máryiéy/ á zá káżdym rozmyślániém mó=
2:
wić Paćiérz ieden/ ZDrowych Máriy dźieśięć.
3:
A ieſli kto iednego dniá tegoby niemógł zmowić/
4:
tedy to ſobie może ná trzy dni rozdźielić.
5:
PIERWSZA CZĘSC
6:
ROZANEGO WIANKA.
7:
WSTĘPEK DO PIERWSZEY
8:
częſci Wianká Rozánégo.

9:
B
Logoſłáwię ćię Pánno z twéy świętobliwośći/
10:
Z pokory/ z cnót obfitych/ y z tákiéy godnośći:
11:
Iż ćię między innémi Pan twóy obrał ſobie
12:
Za mátkę/ oblubieńcę/ ná wieczną cześć tobie.
13:
Naprzód poſłá wielkiégo od śiebie wypráwił/
14:
Który do ćiebie wſzedſzy/ ták ći ſłowo ziáwił.
15:
Bądź zdrowá/ łáſki pełná: Niebieſki pan z tobą:
16:
Ciebie czćić będźie człowiek/ y ćieſzyć ſie tobą
17:
Wſzelki naród: y przeydźieſz w ſwym błogoſłáwieńſtwie/
18:
Wſzytkié mátki y pánny/ co w wiecznym przeklęctwie
19:
Y gniewie były/ y ſą. Ieſcze nie powſtáłá/
20:
Ani powſtánie/ coby z tobą zrównáć miałá.
21:
Té ſłowá niezwyczáyné gdyś pánno ſłyſzáłá/
22:
Myśląc coby zacz były/ bárzoś ſie zdumiáłá.
23:
Ale Anyół to widząc/ záś ćię ſłowy ćieſzył/
24:
Mówiąc: Nielękay ſie/ iam z niebá pośpieſzył/


strona: F3

Panny Maryiéy.
1:
Poſłem od Bogá/ któryć przez mię wiedźiéć każe/
2:
Ześ pewná łáſki iego/ przy któréy okaże
3:
Coś wielkiégo. Y oto pocznieſz y porodźiſz
4:
Syná/ y daſz mu imię IESVS/ czym dogodźiſz
5:
Woléy Bożéy. Bóg záśię iſcząc ſłowo ſwoie/
6:
Któré świátu obiáwił/ przez święté przodki twoie:
7:
Chce dáć ſynowi twému Máyeſtat Królewſki/
8:
Dawidá oycá iego: y wſzytek dóm Iudſki/
9:
Y pokolenié Iakob/ pádnie ná rząd iego/
10:
Rząd záś będźie y páńſtwo/ do czáſu wiecznégo.
11:
Té były ſłowá iego/ toś poſelſtwo miáłá.
12:
A ty/ o pánno/ coś ná to zá odpowiédź dáłá?
13:
Tę. Wiédz Anyele Boży/ żem ia vlubiłá/
14:
W czyſtośći żyć ná wieki/ y tákem ślubiłá
15:
Bogu ſwému. Y zátym ia áni mężá znam/
16:
Ani go znáć prágnę: Wié to ná mię Pan Bóg ſam.
17:
Co iż ták ieſt/ nie inák: Iákóż to bydź może?
18:
A Anyół ná to. Pánno/ iuż to bydź nie może
19:
Ináczéy: Sam Pan śluby wiąże/ ſam wié iáko
20:
Może bydź rozwiązány: niechce rády ná to.
21:
Ná ćię przyiydźie duch święty/ á moc nawysſzégo
22:
Záćmi tobie: Lecz trzebá pokory do tego.
23:
Przetoż cokolwiek z ćiebie wynidźie świętégo/
24:
Będźie názwáné ſynem Bogá nawysſzégo.
25:
Y ábyś pewná byłá/ że Bóg łáſkę ſwoię
26:
Okázuie pokornym: Oto ćiotkę twoię
27:
Elżbietę poćieſzył/ że ſynem záſtąpiłá
28:
Choć ſtára: y która dotąd niepłodną byłá.
29:
Teraz iuż ſzoſty miesiąc/ iák ią zową płodną/
30:
Rzecz bowiém niepodobną/ Bóg ſpráwi podobną.
31:
Tu przeſtał Anyół. A ty o Pánno wſtydliwa/
32:
Widząc że ſpráwá Páńſka/ y rzecz nie wątpliwa.


strona: F3v

Rożány Wianek
1:
Nie wdáiąc ſie w dálſzą rzecz/ co Pánnie przyſtało/
2:
Rzekłáś pokorą wielką: Gdyż ſie iuż ták zdáło
3:
Przeyźrzeniu świętému/ y woléy Páná mégo/
4:
Ze mię koniecznie miéć chce Mátką ſyná ſwégo.
5:
Otóżem ia ieſt we wſzem ſłużebnicą iego/
6:
Niech mi ſie wſzyſtko sſtánie podług słowá twego:
7:
☞ Táką odpráwę dawſzy poſłowi wielkiému/
8:
Y gdy iuż poſeł odſzedł ku mieyſcu świętému:
9:
Coś ná ten czás/ o Pánno/ zá poćiechy miáłá/
10:
Coś wżdy zá ſpráwy Bożé w ſercu rozbiéráłá?
11:
Mátką bydź/ Panną zoſtáć/ nie ludzkiéy to śiły/
12:
A ieſcze Bogá rodźić/ rzeczy więtſzé były.
13:
Bogá/ mówię/ tego/ co niebá/ źiemie pánem/
14:
Anyołów/ Cherubinów/ nawysſzym Hetmánem/
15:
Stworzeniu ſtworzyćielá/ człowiekowi Bogá:
16:
Było co myślić/ byłá do wielkiéy czći drogá.
17:
☞ W onéy potym poćieſze/ gdyś ćiotkę wſpomniáłá/
18:
Ze y oná w ſwych lećiéch ſyná począć miáłá:
19:
Wnetże nic nie mieſzkáiąc/ pobieżáłáś do niéy/
20:
Cieſząc ſie z téy nowiny/ którąś miáłá o niéy.
21:
O téy záś kto wypowié/ iáką rádość miáłá?
22:
Gdy ſie z Duchá świętégo pewnie dowiedźiáłá/
23:
Ześ ty o Pánno święta/ do niéy ſie wezbráłá/
24:
Pánná tá/ która zoſtáć mátką Bożą miáłá.
25:
Lecz więtſza rádość byłá/ gdy ćię iuż vyźrzáłá/
26:
Zwłaſczá gdy pozdrowienié od ćiebie ſłyſzáłá/
27:
Gdźie z onéy poćiechy/ ćiebie y owoc twóy/
28:
Błogoſłáwiąc/ krzyknęłá: Cóż to ſpráwił pan móy?
29:
Albo z kąd to przyſzło? że mátká Páná mégo/
30:
Przyſzłá do mnie? Z głoſu bowiém twégo/
31:
Skoro zágrzmiał w vſtach mych/ dźiećię od rádośći
32:
Ledwie że niewyſkoczy/ z moich ſtárych kośći.


strona: F4

Pánny Máryiéy.
1:
O błogoſłáwionażeś ty/ coś vwierzyłá/
2:
Wſzyſtko ſie bowiém sſtánie/ ná coś pozwoliłá.
3:
To rzekſzy/ przeſtáłá. A ty o Pánno święta/
4:
V Bogá/ v Anyołów/ y v ludźi wźięta:
5:
Ná ſłowa ciotki ſwoiéy niceś nie mówiłá/
6:
Tylkoś Páná ſwoiégo ták błogoſłáwiłá.
7:
☞ Wielb y chwal duſzo moiá/ wielce Páná mégo/
8:
Wielb/ ráduy ſie/ y ćieſz ſie z ſtworzyćielá ſwégo.
9:
Bo weyźrzał ná pokorę ſłużebnice ſwoiéy:
10:
Od tąd ſławić mię będą wſzyſcy we czći moiéy.
11:
Spráwił mi wielkié rzeczy/ ten który mocny ieſt/
12:
Okazáł to/ że iemu nic trudnégo nie ieſt.
13:
Swięte ieſt imię iego: Lecz y łáſká iego
14:
Trwa/ tám gdźie ſie go boią/ do wieku drugiégo.
15:
W rámięniu plec ſwoich/ moc y śiłę pokazał/
16:
Hárdé by wiátr rozpróſzył/ co chćiał to dokazał.
17:
Zſádźił mocarze z ſtołká/ pokorné wyſtáwił/
18:
Láknącym dał ſyt chlebá/ bogacze dóbr z zbáwił.
19:
Przytulił Izráhelá/ dźiećiąteczko ſwoie/
20:
Wſpomniał ná miłosierdźié/ y ná przodki moie:
21:
Co ſlubił oycóm náſzym/ ſwému Abrámowi/
22:
Potomſtwu wſzytkiému/ y wiecznému domowi.
23:
☞ Tą pieśnią/ iák przyſtało Páná vwielbiwſzy/
24:
Stáruſzce téż iáko młodſza/ trochę poſłużywſzy.
25:
Do domuś ſie wróćiłá. Potym gdy czás przyſzedł/
26:
Ześ w Bethlehem miáſteczku/ iáko dekret wyſzedł/
27:
Syná ſwégo powiłá: powiédz mátko droga/
28:
Coś miáłá zá poćiechę? powiédz/ o vboga
29:
Ná ón czás położnico/ co wżdy zá rádośći
30:
Twoie były/ gdyś Páná y Królá wiecznośći/
31:
Z ćiáłá y z kości ſwoich/ w człowieczéy oſobie/
32:
Dźiećiątkiem málutkim/ nam/ Anyołóm/ y ſobie


strona: F4v

Rożány Wianek
1:
Ná świát wypuśćiłá? Coś pánno zá weſele
2:
Miáłá/ gdyś go widźiáłá? Słow nie trzebá wiele/
3:
Sámá rzecz świádczy/ żeś tym Króle przodki ſwoie
4:
Wſzytki przerównáłá/ á oczy tylko twoie
5:
Ták godné były widźiéć/ y ćieſzyć ſie z tego/
6:
Który był ich zbáwieniém/ y świátá wſzytkiégo.
7:
Y o którégo zdawná prorocy prośili/
8:
Iżeby tu ná świećie ták ſczęśliwi byli/
9:
Zeby nie vmiéráli/ áżby oglądáli
10:
Tę poćiechę/ ná którą od wieków czekáli.
11:
A tyś iedno ſamiuczká ták ſczęśliwą byłá/
12:
Ześ nietylko oglądáłá/ ále y zrodźiłá.
13:
☞ Wielkiéś tedy poćiechy Pánno w ten czás miáłá/
14:
Nie mnieyſzé/ gdyś śpiéwánia Anyelſkié ſłyſzáłá.
15:
Chwáłá ná wyſokośći Bogu niechay będźie/
16:
A pokóy dobréy woléy ludźiem niech brzmi wſzędźie.
17:
Co téż ſłyſząc ná ón czás oni páſtérzowie/
18:
Zdumieli ſie gdy rzekli do nich Anyołowie:
19:
Wiedzćie/ iże w Bethlehem Król ſie wam národźił/
20:
Aby lud ſwóy z ſzátáńſkiéy mocy wyſwobodźił.
21:
Idźćieſz oglądayćie go/ á chwałę mu dayćie:
22:
A tę pioſnkę weſołą z námi mu śpiéwayćie.
23:
Tákći Pan náſz nie gárdźi vbogiémi ſwémi/
24:
Páſtérzyki/ ſzle do nich z poſelſtwy tákiémi.
25:
Co minęło Herodá w pyſze nádętégo/
26:
Pychą ſie bowiém brzydźi/ nie rad widźi tégo.
27:
A pokorné podwysſza/ iego w nich kochánié/
28:
Y miłośiernym okiem ſwoim pátrzy ná nie.
29:
Przyczym téż y to miéć chce/ żeby wſzelkié ćiáło/
30:
Onému tu ſámému chwałę oddawáło.
31:
Ztądże gwiazdę vkazał ná niebie wyſokim/
32:
Aby tu záświéćiłá po świećie ſzérokim:


strona: G

Pánny Máryiéy.
1:
Dáiąc znáć o ſwym przyſzćiu/ iżby Monárchowie
2:
Dawáli mu cześć/ chwałę/ tu źiemſcy Królowie.
3:
Monárſzé niebieſkiému/ iżby ſie kłániáli/
4:
A iáko Pánu ſwému chwałę oddawáli.
5:
Iákóż y ná ten czás/ przez té niebieſkié znáki/
6:
Trzech królów wzbudźił/ dáiąc znáć/ że to król táki/
7:
Tu do nich przychodźi/ co włada y gwiazdámi/
8:
Y twiérdzą niebieſką/ y źiemſkiémi rzeczámi.
9:
Táſz gwiazdá ſpráwą iego przed nimi świéćiłá/
10:
Y iuż do onéy ſzopki twoiéy prowádźiłá/
11:
W któréyeś z ſynem twoim/ święta Mátko byłá/
12:
Boś go téż nie w królewſkich páłacach rodźiłá:
13:
Ale w vbogiéy ſtáyni/ między bydlątkámi
14:
Siedźiáłáś droga perło/ kwitnąca cnotámi:
15:
Piáſtuiąc ná ſwym łonie Królá niebieſkiégo/
16:
Wół y ośieł/ ácz bydło/ ználi Páná ſwégo:
17:
A ná ſwoie koláná przed nim vpadáli/
18:
A zźiębłégo z gąb ſwoich párą zágrzéwáli.
19:
☞ Potym przyſzli oni trzéy ſczęśliwi królowie/
20:
Máiąc to zá nawiętſzą iuż poćiechę ſobie:
21:
Iż náleźli dźiećiątko/ którégo ſzukáli/
22:
A ná twarz ſwą vpadſzy/ chwałę mu dawáli.
23:
[oto] mu dárowáli/ iák ſwému królowi:
24:
Mirrhę/ iák śmiertelnému we wſzem człowiekowi:
25:
Kádźidło iáko Bogu práwému oddáli/
26:
Y záś inſzą drógą ku domu odiecháli.
27:
O iákaż twa pokorá święta Pánno byłá/
28:
Iżeś ſię z tákich rzeczy nic nie vnośiłá:
29:
Tylkoś ſię z wielkich poćiech w ſercu ſwym kocháłá/
30:
Któreś iednę po drugiey tuſz po ſobie miáłá.
31:
Przy czym y to nie mnieyſza/ gdyś ſynaczká ſwego
32:
Do kośćiołá zánioſłá/ bo to był dóm iego.
Gstrona: Gv

Rożány Wianek
1:
Gdźieś go ofiárowáłá/ iákoć zakon kazał/
2:
Lecz ſpráwá Boża byłá/ bo ſię tám vkazał
3:
Symeonowi/ y tym/ co niewychodźili
4:
Z kośćiołá onego/ á vſtáwnie prośili
5:
Páná/ by nie vmárli/ áżby oglądáli
6:
Tę poćiechę/ ná którą dawno czekáli.
7:
Co gdy iuż oglądáli/ tám Symeon miły/
8:
Którégo poćiechy/ o pánie/ wielkie były:
9:
Błogoſłáwiąc/ wźiął Páná/ y rzékł: Iużyż opuść
10:
Móy pánie ſługę ſwégo: iuż śmierć ná mię dopuść.
11:
Boś ludowi ſwému/ dał miłośierdźie ſwoie/
12:
Oczy téż moie widzą/ to zbáwienie twoie/
13:
Któréś ſpráwił przed ludem wſzégo świátá tégo/
14:
Swiátło pogáńſkié/ chwałę Izráhelá twégo.
15:
Iuż Pánie widzę ſyná z niebá zeſłánégo/
16:
Opuśćże iuż w pokoiu/ proſzę/ ſługę ſwégo.
17:
Iákoby rzékł: gdyż ćię iuż oczy me widźiáły/
18:
Iuż nie prágnę tego/ by ná to pátrzáć miáły/
19:
Widźiéć ćię/ w onych ręku nieprzyiaćiół twoich/
20:
Bowiem maſz wiele ćiérpieć tu dla złośći moich.
21:
Proſzę ćię/ nie záſmucay mię ſtárcá ſwoiego/
22:
Zebym ćię miał oględáć ták vtrapionego:
23:
Ráczéy niechay iuż vmrę/ do oyców ſwych idę/
24:
Poćieſzę ich/ gdy do nich z tą nowiną prziydę:
25:
Iżeś ſię iuż národźił/ móy namilſzy Pánie/
26:
A iżeś iuż wyſłuchał ich ſmętné wołánié.
27:
Ty iednák święta Pánno/ té wſzyſtkie żáłośći/
28:
Tu ná ſobie odnieśieſz/ á twoie wnętrznośći/
29:
Okrutny miecz przeráźi: bo ten ſyn twóy drogi/
30:
Będźie tu zá nas wydan/ przez naród ſwóy ſrogi:
31:
Iednym przedſię/ wiédz pánno/ będźie ná powſtánié/
32:
Drugim záś dla złośći/ ná wieczné ſkaránié.


strona: G2

Pánny Maryiéy.
1:
☞ Té ſłowá gdyś ſłyſzáłá/ z pilnośćiąś chowáłá/
2:
Coby wżdy w ſobie miáły záwżdyś rozmyśláłá.
3:
Dźiećiąteczko záśię roſło v ludźi w miłośći/
4:
Tákże y w pomnożeniu wſzelákiéy mądrośći.
5:
A gdy miał dwánaśćie lat/ kiedyś go ſtráćiłá:
6:
Tám go pilnie ſzukáiąc ználázłáś go byłá
7:
W kośćiele/ z Doktorámi/ pilnie ſię gadáiąc/
8:
A im piſmá prorockie wſzyſtkie wykłádáiąc.
9:
Gdźie ſię iego mądrośći wſzyſcy dźiwowáli
10:
W młodych lećiéch/ iż ſię mu práwie zdumiéwáli.
11:
Proſzę ćię tedy Pánno/ przez té twé rádośći/
12:
Któréś tu ieſcze miáłá w dźiećinnéy máłośći/
13:
Z namilſzégo dźiećiątká iedynégo twégo/
14:
Stworzyćielá/ y ſyná/ y Bogá ſwoiégo:
15:
Którémuś iák Bogu chwałę oddawáła/
16:
A iáko o człowieká pilnie ſię ſtáráłá:
17:
Rękomá záwſze ſwémi świętémi robiłá/
18:
Y tym śiebie ſámę/ y ſynaczká żywiłá.
19:
Proſzę/ day mi godnie twé rozbiéráć poćiechy/
20:
Krom tych bowiém więtſzéy nie prágnę miéć vćie=
:
(chy.
21:
ROZMYSLANIE PIERWSZE
22:
Zwiáſtowánia Anyelſkiégo.

23:
O
Naświętſza dźiewico/ błogoſłáwiona poro=
24:
dźićielko páná náſzégo Iezuſá Kryſtuſá/ przypomi=
25:
nam twéy naświętſzéy miłośći ono twoie wielkié
26:
weſele/ któréś miáłá/ gdy Aniół Gábriel zwiáſto=
27:
wałći ſyná twégo namilſzégo w żywot twóy na=


strona: G2v

Rożány Wianek
1:
świętſzy/ którégoś w wielkim weſelu y rádośći du=
2:
ſze ſwéy poczęłá. O ráczyſz ſię do iego naświętſzéy
3:
miłośći przyczynić zá mną/ áby we mnie raczył zá=
4:
począć dobré początki dobrégo żyćia mégo/ á iżby
5:
ſię w nim rozrádowáłá duſzá moiá y ſerce moie/
6:
rozmyśláiąc záwżdy o tym dobrodźieyſtwie iego/
7:
grafika
8:
któré vczynił nád rodzáiem ludzkiém/ iż ſię raczył
9:
ták vniżyć dla zbáwienia mégo/ wſtąpiwſzy w
10:
twóy naświętſzy żywot/ wźiał ná ſię náturę czło=
11:
wieczeńſtwá náſzégo z naświętſzéy pánieńſkiey
12:
krwie twoiéy: ábym záwżdy rozmyśláiąc o tych
13:
dobrodźiéyſtwách iego/ mnożyłá ſię wemnie mi=


strona: G3

Pánny Máryiéy.
1:
łość przéciw iego naświętſzéy miłośći z przymno=
2:
żeniém wſzelákich pobożnych chrześćiáńſkich cnot.
3:
Potym mówić Paćiérz/ y Zdrowych Máriy dźie=
4:
śięć.
5:
ROZMYSLANIE WTORE
6:
Pozdrowienia Elżbiety S.

7:
grafika
8:
Wtore weſele twoie było o naświętſza
9:
dźiewico błogoſłáwiona/ kiedyć Aniół Gábriel
10:
zwiáſtował/ iż Helżbietá błogoſłáwioná ćiotká
11:
twoiá/ poczęłá w żywoćie ſwym ſyná/ á tyś z wiel=


strona: G3v

Rożány Wianek
1:
ką rádośćią ſzłá do niéy ku poſłudze/ á z nią ſię téż
2:
rádowáć z téy iéy poćiechy. O ráczyſz ſię do ſyná
3:
ſwégo námilſzégo przyczynić zá mną/ áby mi téż ra
4:
czył vżyczyć ták miłośiernégo ſercá/ ábym ſię nie le=
5:
niłá iść ku poſłudze y naubożſzych bliźnych moich/
6:
vſługuiąc im w ich niedoſtátkách/ á ćieſzyłá ſię téż
7:
z ich poćiech/ iáko z ſwych właſnych. á iżeś to ſámá
8:
błogoſłáwionémi vſty ſwémi wyznáłá/ iż dla two
9:
iéy wielkiéy pokory/ nálázłáś táką łáſkę v páná ſwé
10:
go/ ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miłośći przyczy=
11:
nić zá mną/ áby mi téż raczył vżyczyć cząſtkę poko=
12:
ry twéy świętéy/ z tákim vniżeniem/ żeby ſię we=
13:
mnie nigdy nie ználazł ten ſproſny grzéch Pychá.
14:
Zátym mowić Paćiérz/ y Zdrowych Máriy
15:
dźieśięć.
16:
ROZMYSLANIE TRZECIE
17:
Národzenia páńſkiégo.

18:
Trzećie weſele twoie było o naświę=
19:
tſza dźiewico błogoſłáwiona/ gdyś ſyná twégo na
20:
milſzégo bez wſzelákiéy boleśći porodźiłá/ y ſłyſzá=
21:
łáś ono wdźięczné śpiewánié Anielſkié/ którzy ſię
22:
rádowáli z národzenia ſyná twégo miłégo/ y inné


strona: G4

Pánny Máryiéy.
1:
poćiechy/ któréś tám ná ten czás miáłá z nowoná=
2:
rodzonégo dźiećiątka twégo. O ráczyſz ſię do ie=
3:
go naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ áby mi
4:
téż raczył dáć nową poćiechę/ nowé dobré chrześći
5:
grafika
6:
áńſkie poſtępki. A iákoś zoſtáłá czyſtą á niepokalá=
7:
ną dźiewicą ták przed porodzeniém/ iáko przy poro=
8:
dzeniu/ tákże téż y po porodzeniu: áby mię téż raczył
9:
czyſtą á niewinną vczynic/ kiedy ſtánę przed on ie=
10:
go ſrogi ſąd. Zátym mowić Paćiérz/ y Zdrowych
11:
Máriy dźieśięć.


strona: G4v

Rożány Wianek.
1:
ROZMYSLANIE CZWARTE
2:
Ofiárowánia páńſkiégo.

3:
grafika
4:
Czwarte weſele twoie było o naświę=
5:
tſza dźiewico błogoſłáwiona/ gdyś ſyná ſwégo na=
6:
milſzégo w kośćiele ofiárowáłá/ wſzyſtko poſłu=
7:
ſzeńſtwo zakonu ſtárégo pełniąc. O ráczyſz ſię do
8:
iego naświętſzéy miłośći przyczynić zámną/ ábym
9:
to z wielką miłośćią y pilnośćią pełnić mogłá/ co
10:
ieſt poſtánowiono w świętym kośćiele chrześći=
11:
áńſkim przez Duchá świętégo/ á iżebym mu zá=
12:
wżdy w nim duſzę moię y ſerce moie nie pokalané


strona: H

Pánny Máryiéy.
1:
ofiárowáłá/ á iżeby ie ón ſam ofiárował/ y nim
2:
rządźił/ iáko ſię iego naświętſzéy miłośći nalepiéy
3:
podoba. Zátym mowić Paćiérz ieden/ y Zdro=
4:
wych Máriy dźieśięć.
5:
ROZMYSLANIE PIĄTE
6:
między Doktory náleźienia.
grafika
7:
Piąte weſele twoie było o naświętſza
8:
dźiewico błogoſłáwiona/ gdyś ſyná ſwégo namil=
9:
ſzégo ználázłá/ (którégoś byłá ſtráćiłá) między Do=
Hstrona: Hv

Rożány Wianek
1:
ktory śiedzącégo w kośćiele. O ráczyſz ſię do iego
2:
naświętſzéy miłośći przyczynić zámną/ ábym go
3:
záwżdy z wielką pilnośćią ſzukáiąc łáſkáwégo y
4:
miłośiernégo ſobie ználeźć mogłá/ á záchował mię
5:
téż tego nieſczęśćia/ ábym go miáłá ſobie kiedy przez
6:
ſproſny grzéch ſwóy vtráćić. Zátym mowić Pa=
7:
ćiérz ieden/ Zdrowych Máriy dźieśięć.
8:
WTORA CZĘSC
9:
ROZANEGO WIANKA.

10:
WSTĘPEK DO WTOREY
11:
częſci Rozánego Wianká.

12:
B
Logoſłáwię ćię Pánno z twoiéy ćiérpliwośći/
13:
Serce twoie naświętſzé/ y wſzyſtkie wnętrznośći/
14:
Któré ták był przeráźił okrutny miecz ſrogi/
15:
Gdy ſię z tobą rozſtawał ſynaczek twóy drogi/
16:
Idąc ná mękę ſrogą/ w ták okrutné ręce:
17:
Co tám zá ſmutek twóy był/ kiedyś w onéy męce/
18:
W żáłoſnym ſercu ſwoim go náſzládowáłá/
19:
Potyméś y oczymá ſwoimi pátrzáłá/
20:
Gdy ná krzyżu vmiérał/ nie bez twéy żáłośći/
21:
Gdźie duſzę twą przeráźił ćiężki miecz boleśći?
22:
☞ Naprzód/ gdy był w ogroycu/ támeś iuż ćiérpiáłá/
23:
Gdyżeś onę wſzytkę noc o tym rozmyśláłá.


strona: H2

Pánny Maryiéy.
1:
Co ſię ztwoim namilſzym ſynaczkiem wodźiło/
2:
Iákoć ſam był powiedźiał/ że trzebá było/
3:
Iżeby ták vćiérpiał/ zá náſzé tu złośći/
4:
A ná ſobie odnośił/ tákie zelżywośći.
5:
☞ Syn záśię twóy miły/ gdy iuż ćiérpieć poczynał/
6:
Piérwſzy pot zá nas grzéſzné z ćiáłá krwáwy wylał.
7:
Przed Oycem ſwym niebieſkim/ ná twarz ſwą vpádał/
8:
A Oyćiec mu z ręki ſwéy ón kielich podawał:
9:
Weź ij ſynu namilſzy/ ieſt to wola moiá/
10:
Aby byłá rozlaná niewinna kréw twoiá.
11:
Ty ſam naſz wſzyſtkie mego ludu grzéchy zgłádźić/
12:
Vpadek ich nadrożſzą śmierćią ſwą nápráwić/
13:
Vſłyſzałem iuż bowiém ich ſmętné wołánié/
14:
Bym miłośiernym weyźrzał ſwoim okiem ná nie.
15:
Syn záś iáko poſłuſzny/ wolą Oycá ſwégo
16:
Czyni á idźie w ręce ludu okrutnégo:
17:
Którzy nie lutośćiwie tám ſię nań rzućili/
18:
Opák ręce związawſzy/ bijąc prowádźili
19:
Przed ſąd nieſpráwiedliwy/ á ludźie złośliwé/
20:
Którzy kłádli nań ſwoie świádectwá fałſzywé.
21:
A ty naświętſza Pánno/ kiedyś go vyźrzáłá
22:
W ręku okrutnych kátów/ ledweś go poznáłá.
23:
Onę naśliczniéyſzą twarz/ zbili y zeplwáli/
24:
A przez onę wſzyſtkę noc odpocząć niedáli:
25:
Włócząc go po vlicách/ tám y ſám wodźili/
26:
Od ſędźiego do ſędźiego/ by go ſądźili.
27:
Piłat ſię im wymawia: lecz chcąc vhámowáć
28:
Onych vpór okrutny/ dał go vbiczowáć:
29:
Aby ſie iuż do woléy nád nim nápaſtwili/
30:
A ſkárawſzy ták ſrogo/ záśię go puśćili.
31:
Y cożeś tám zá żáłość święta Pánno miáłá/
32:
Gdyś go w ónych okrutnych złych ręku widźiáłá?


strona: H2v

Rożány Wianek.
1:
Kiedy oné ſzáteczki/ tám z niego zdźiéráli/
2:
A ták obnáżónégo/ do ſłupá wiązáli:
3:
Bijąc bez miłośierdźia miotłámi ſrógiémi/
4:
Biczmi/ á náoſtátek łáncuſzki oſtrémi/
5:
Którémi poránili iego święté ćiáło/
6:
Aż ſię wſzyſtko krwią świętą iego obléwáło.
7:
A tyś ná iego mękę okrutną pátrzáłá/
8:
A od żáłośći wielkiéy wſzytkáś omdléwáłá.
9:
Potym káći okrutni/ gdy ſię go nábili/
10:
Odwiązáwſzy od ſłupá we krwi porzućili
11:
W onéy iego naświętſzéy/ iuż ták zránionégo/
12:
Aż na ćiele neználazł y mieyſcá cáłégo.
13:
Potym mu po ſzáteczki iego iść kazáli/
14:
Iżeby ſie wnie obłókł/ przykro nań wołáli.
15:
On ſzedł iáko poſłuſzny/we wſzem ich ſłucháiąc/
16:
A ná wſzyſtkę ich wolą/ iuż ſię podawáiąc.
17:
Ale oni źli káći/ ták okrutni byli/
18:
Ani ſię niewinnośći iego vżalili.
19:
Záśię oné ſzáteczki tám zniego zdźiéráli/
20:
A ták ieſcze mu więtſzéy boleśći przydáli:
21:
Która iuż w rány iego ták byłá wewrzáłá/
22:
Ze kiedy go zwłóczyli/ znowu ſię kreẃ láłá:
23:
A ná pośmiéch páwłókę záśię nań włożyli/
24:
Ná ſtołku poſádźiwſzy/ ſproſnie go bluźnili.
25:
A vplotſzy koronę z ćiérznia ták oſtrégo/
26:
Włożyli mu ná głowę ziádu okrutnégo:
27:
Kiymi ćiężkiémi w głowę mocno ią tłoczyli/
28:
Kość wſzytkę áż do mozgu okrutnie zránili.
29:
Tám po twarzy naświętſzéy droga kreẃ płynęłá/
30:
Poſpołu y ze łzámi: bo go boleść zięłá/
31:
W któréy namilſzy ſyn twóy/ drogie łzy wyléwał/
32:
A od onych ſrogich ran nápoły vmiérał.


strona: H3

Pánny Máryiéy.
1:
Y iuż go naświętſza kreẃ práwie vchodźiłá/
2:
A kędy ſtąpił ſzćiéſzká ze krwie ſię czyniłá.
3:
Y práwie wſzyſtká drogá krwią ſię obléwáłá:
4:
Y przetóż człowiecza moc iuż w nim vſtawáła.
5:
Przedśię oni źli káći ták okrutni byli/
6:
Ani ſię niewinnośći iego vżalili.
7:
Wiedli go do Piłatá iuż ták zránionégo:
8:
Piłat kiedy go vyźrzał ták ſrodze zbitégo:
9:
Zdźiwił ſię okrućiéńſtwu ludu złośliwégo/
10:
Y iął záraz myślić o wyzwoleniu iego:
11:
Vkazał go im z ganku/ by ſię vżalili
12:
Nád iego niewinnośćią/ iżby go puśćili.
13:
A oni ná Piłatá tym więcéy wołáli/
14:
Aby był vkrzyżowan/ tego pożądáli.
15:
A on ſię im wymawia: iż nie ma przyczyny/
16:
By go miał ná śmierć ſkázáć/ bez wſzelákiy winy.
17:
Náwet Lotrá iednégo Bárrábaſza złego
18:
Chćiał im wydáć/ by chćieli/ dla wyzwolenia iego.
19:
Oni záś krzyknęli: Nie tego tám miéć chcemy/
20:
Lecz Iezuſá/ o którym tęć ſpráwę dáiemy:
21:
Ze fałſzywie lud zwodźił/ y kośćioł zburzyć chćiał:
22:
Náſzym królem ſię czynił/ choć téy mocy nie miał:
23:
Náwet y ſynem Bożym wſzetecznie ſię mienił/
24:
Prze co wedle praw náſzych/ śmierć ſrogą záwinił.
25:
Otóż iuż puść owégo/ á vkrzyżuy tego/
26:
Vkrzyżuy/ vkrzyżuy: Nic to/ choćiaż kreẃ iego
27:
Będźie ná nas/ y dźiećiach náſzych. Smierći godźien:
28:
Ieſli go nam nie wydaſz/ będźieſz tego ſzkodźien:
29:
Y v Cęſárzá pewnie téż łáſkę vtráćiſz/
30:
Ieſli tego człowieká złego nie zátráćiſz.
31:
Zlękł ſię Piłat nieborak/ Ceſarzá ſię boi:
32:
A niewié/ iż ſtwórzyćiél iego przed nim ſtoi.


strona: H3v

Rożány Wianek
1:
Niewié/ iż go Bóg Oyćiec przy ſobie poſádźi/
2:
A ſámégo y z Zydy złą śmierćią zágłádźi.
3:
Niewié/ że przećiwniki pod nogi podłoży/
4:
A iego chwałá święta wiecznie ſię pomnoży.
5:
Vśiadſzy ſam ná ſądźie/ w trąby kazał trąbić/
6:
Gdy miał ſynaczká twégo ná onę śmierć ſądźić:
7:
Aby wſzyſcy Dekretu onégo ſzucháli/
8:
Rzékł: Gdyż to wola wáſzá byſmy ná śmierć zdáli
9:
Człowieká tego: Ia ſię wam z tym opowiádam:
10:
Téy krwie winien bydź niechcę: to wié ná mię Bóg ſam/
11:
Wam zá to odpowiádáć/ nie mnie/ wſzák vyźrzyćie:
12:
Otóż go tám maćie/ y iuż go vkrzyżuyćie.
13:
☞ Ten dekret/ gdyś naświętſza Pánno vſłyſzáłá/
14:
Coś/ proſzę pánno/ zá żał ná duſzy ſwéy miáłá?
15:
Co zá ſmętek/ gdy ſię iuż kátóm doſtał w ręce/
16:
Zwłaſczá gdyś widźiáłá/ że iuż był w ćiężkiéy męce?
17:
Kiedy łáńcuch żelazny ná ſzyię włożyli/
18:
Krzyż ſrogi ná rámioná: potym prowádźili
19:
Przez wſzyſtko miáſto/ namniéy Pánu niefolguiąc/
20:
Bijąc/ trącáiąc/ co wſkok z Pánem poſtępuiąc.
21:
Y choć drogą dáleką był bárzo zemdlony/
22:
Pod krzyżem téż vpadał/ będąc vćiążony:
23:
Przedśię ná to niedbáli/ lecz iáko pśi wśćiékli/
24:
Sromotnie bez litośći práwie Páná wlékli:
25:
Zczegoś ty/ Pánno święta/ wielką żáłość miáłá/
26:
Gdyś ná to okrućieńſtwo ták wielkie pátrzáłá:
27:
Y rádábyś ſię byłá kniemu przyſtąpiłá/
28:
A on ſrogi krzyż nośić pomogła mu byłá:
29:
Lecz złośliwi kátowie/ przyſtępić nie dáli/
30:
Pcháiąc ćię/ nie vczćiwéć ſłowá zádawáli.
31:
☞ A gdy go iuż ná ono mieyſce wprowádźili/
32:
Támże go ná kámieniu oſtrym poſádźili.


strona: H4

Panny Máryiéy.
1:
Siedźiał podiąwſzy rękę/ ná on krzyż pátrzáiąc/
2:
Który mu gotowáli/ á łzy wyléwáiąc.
3:
A gdy iuż on ſrogi krzyż iemu zgotowáli/
4:
Iżeby poſzedł do nich/ przykro nań wołáli.
5:
On ſzedł iáko poſłuſzny/ ręce ſwé złożywſzy:
6:
A Bogu Oycu śiebie w ręce poruczywſzy.
7:
Tám go ná on krzyż ſrogi gwałtem porzućili/
8:
Okrutnémi gwoźdźiámi do niego przybili:
9:
Aż ſię członki naświętſzé wſzytki potárgáły/
10:
Y święté żyły iego gwałtem ſię porwáły.
11:
A tyś naświętſza Pánno/ od wielkiéy żáłośći/
12:
Vpádłá ná twarz ſwoię/ bo wſzyſtki wnętrznośći/
13:
Dla męki ſyná twégo/ iuż zránioné były:
14:
Czym ſię Symeonowé proroctwá ſpełniły:
15:
Ze ćię to miáło potkáć/ y ten ſmutek wielki/
16:
Ták iednák/ żeś ty ſámá/ tákże człowiek wſzelki
17:
Miał ztąd miéć poćiechy ſwé: á nieprzyiaćiele
18:
Zetrzéć moc Boſka miáłá: Tych záś bárdzo wiele
19:
Powſtáć miáło/ co mieli chwałę wieczną dáwáć
20:
Bogu/ y Imię iego ná wieki wyznáwáć.
21:
☞ Támże kiedy iuż Páná ná on krzyż rozbili/
22:
Wpośrzód między dwá łotry z krzyżem poſtáwili:
23:
Iżeby ſię tym więcéy z niego nágrawáli:
24:
A tobie więcéy ſmętku Pánno przydawáli.
25:
Czym ſię właſnie ſpełniły iuż proroctwá ony:
26:
Iże Pan między łotry miał bydź policzony.
27:
A to wſzyſtko/ y inſzé wſzytkie zelżywośći/
28:
Skromnie Pan dla nas znośił/ z ſwéy wielkiéy milo=
:
(śći/
29:
Którą ma przećiwko nam. A tu iuż w téy męce
30:
Nie máiąc nic wolnégo/ bo nogi y ręce
31:
Były ná krzyż rozpięté/ ieno ięzyk wolny/
32:
Którym ſię ták iął modlić zá ten lud ſwowolny:


strona: H4v

Rożány Wianek
1:
Odpuść/ Oycze móy/ proſzę/ niewiedzą co czynią/
2:
Proſzę/ niech w záślepieniu tym ſwoim nieginą.
3:
Rzecz wielka/ że omawiał ſwé nieprzyiaćiele/
4:
Przed Oycem ſwym niebieſkim/ choć ran bárzo wiele
5:
Od nich ná ćiele ſwym naświętſzym odnośił/
6:
Przedśię zá nié ták pilnie Bogá Oycá prośił.
7:
Y ten to ich vpadek/ więcéy go fráſował/
8:
Niżeli oná męká/ którą podéymował.
9:
Potym záwołał: Prágnę. Oni do vſt iego
10:
Podáli ocet z żółćią: lecz pić niechćiał tego.
11:
Tám/ o Pánno naświętſza/ coś zá żáłość miáłá/
12:
Gdyś go w tákim vtrapieniu ná krzyżu widźiáłá?
13:
Ani w tákim prágnieniu dáłá ochłodzenia/
14:
Ani máćierzyńſkiégo ſwégo poćieſzenia.
15:
A on widząc twóy ſmętek/ przemówił do ćiebie:
16:
Niewiáſto/ oto ſyn twóy. Ianowi téż ćiebie
17:
Iuż zá mátkę oddał. O iákoś go miłował/
18:
Móy pánie/ gdyś mu ten ſkarb/ mátkę ſwą/ odda=
:
(wał?
19:
Aczći nierówny frymárk/ Pan ſługę oddawa/
20:
A ſam przez okrutną śmierć/ ztobą ſię rozſtawa.
21:
Potym záśię wielki głos z vſt ſwoich wypuśćił/
22:
Mówiąc: Boże/ boże móy/ czemuś mię opuśćił?
23:
Záczym ſię źiemiá trzęſłá/ opoki pádáły/
24:
Choćiaż ták twardé/ przedśię żáłość pokazáły.
25:
Słóńce téż nád obyczay zbyło ſwéy świátłośći/
26:
Ani iuż chćiáło świéćić/ dla wielkiéy żáłośći.
27:
A Lotr to wſzyſtko widząc/ tám zſobą zátrwoży:
28:
O záprawdę/ iże to bydź muśi ſyn Boży.
29:
Słyſząc iż drugi bluźni/ rzecze témi ſłowy:
30:
Proſzę bráćie/ day pokoy/ zániechay téy mowy.
31:
Myſmy wprawdźie táką śmierć/ wiéſz to/ záſłużyli/
32:
Zá tákowé wyſtępki/ iákieſmy czynili:


strona: I

Pánny Máryiéy.
1:
Ale on ieſt niewinny/ á ták ſkromnie znośi/
2:
Zá ſwé nieprzyiaćioły ieſcze Bogá prośi.
3:
O ſczęśliweſz tám było iego náwrócenié/
4:
Dáné mu było bowiém prędko rozgrzéſzenié.
5:
Przed tákim ſpodwiednikiem grzéchy ſwé wyznawał/
6:
Co z gruntu ſercá ludzkie práwie rozeznawał.
7:
Y vyźrzał w nim Pan wiárę/ y ſerce ſkruſzoné/
8:
Przeto téż ſłowá iego były przypuſczoné
9:
Do iego świętych vſzu: gdyż do Páná ſwégo
10:
Modli ſię: Wſpómni pánie ná ſługę ſwoiégo.
11:
Widząc go ták nędznégo/ pánem go miánuie/
12:
A on mu téż zárázem niebo obiecuie.
13:
☞ Potym rzékł ſzóſté ſłowo: Iużći ſię ſpełniło:
14:
Iákoby rzékł/ co o mnie nápiſano było.
15:
A zátym iuż konáiąc/ Oycu duſzę w ręce
16:
Polécał y oddawał/ w onéy ſrogiéy męce.
17:
Támże duſzá naświętſza/ do piekłá sſtąpiłá/
18:
By oné święté oyce/ z mąk ich wybáwiłá:
19:
Którzy onéy poćiechy/ ták dawno czekáli/
20:
A tám w onych ćiemnośćiách/ do niego wołáli:
21:
Rozſtąpćie ſię niebioſſá/ á nam zeſłánégo/
22:
Zeſzli/ náſz wieczny Boże/ pomázáńcá ſwégo.
23:
K[toż] wypowié/ iáka rádość onych świętych byłá/
24:
Gdy ié oná ták wielka świátłość oświéćiłá?
25:
A poznawſzy/ iż do nich ón ich Król przychodźi/
26:
Co ié z ónych ćiemnośći wiecznych wyſwobodźi/
27:
Y iuż oglądawſzy go/ chwałę mu dawáli/
28:
Iż ié raczył odkupić/ ná twarz ſwą pádáli.
29:
A ty/ naświętſza Pánno/ przedśię w téy żáłośći/
30:
Stáłáś ſmętnie pod krzyżem: á z wielkiéy miłośći/
31:
Ządáłáś z krzyżá złożyć/ iego święté ćiáło/
32:
Któré ſię/ iego drogą krwią/ wſzyſtko polało.
Istrona: Iv

Rożány Wianek
1:
☞ Potym Nikodem z Iozwem/ ná ten czás przybyli/
2:
Aby ćię w onym ſmętku twoim poćieſzyli.
3:
Támże naświętſzé ćiáło/ ze czćią zdéymowáli:
4:
A w ónym nowym grobie z płáczem pochowáli.
5:
Proſzę ćię/ Pánno święta/ przez twoie łzy drogie/
6:
Któréś tu wyléwáłá/ tám przy onym grobie:
7:
Przyczyń ſię zá mną grzéſzną/ do ſyná ſwoiego/
8:
Bym byłá vczeſtniczką/ świętych zaſług iego.
9:
Niech pámiątká w mym ſercu/ o nim nieuſtánie:
10:
Co mi zá iéy przyczyną/ rácz dáć/ wieczny Pánie.
11:
ROZMYSLANIE SZOSTE
12:
W Ogroycu poymánia.

13:
grafika
14:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=


strona: I2

Pánny Máryiéy.
1:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći on
2:
ſmętek/ któryś miáłá/ gdy ſyn twóy namilſzy w o=
3:
groycu Bogu Oycu ſię modlił/ á ſtrácháiąc ſię iáko
4:
człowiek śmierći/ wielce ſię ſmęćił/ którą widźiał
5:
boſkim okiém ſwoim. O ráczyſz ſię do iego na=
6:
świętſzéy miłośći przyczynić zá mną: gdyż on téż
7:
ná ſobie nośił człowieczą náturę/ y dobrze był
8:
świádóm krewkośći człowieczeńſtwá mego: á bę=
9:
dąc ſam prawdźiwym Bogiem/ y wyſzedł z żywo=
10:
tá twégo naświętſzégo iáko ſłońce/ á wżdy ſię oto
11:
lęka śmierći/ á cóż ia grzéſzny człowiek? będąc peł=
12:
ná rozmáitych grzéchów? iáka ná ten czás/ przy
13:
godźinie śmierći moiéy/ pádnie boiaźń ná duſzę
14:
moię: ieſli nie będźie łáſki á miłośierdźia iego świę
15:
tégo? Przeto ſię rácz do iego naświętſzéy miłośći
16:
przyczynić zá mną/ áby mi dał ſtałą wiárę y zupeł=
17:
ną nádźieię/ o łáſce y miłośierdźiu ſwoim/ áby ſię
18:
niwczym nie ćieſzył ze mnie/ główny móy nieprzy=
19:
iaćiél Szátan. Zátym zmówić Paćiérz ieden/
20:
Zdrowych Máriy dźieśięć.
21:
ROZMYSLANIE SIODME
22:
Biczowánia Páńſkiégo.

23:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=


strona: I2v

Rożany Wianek
1:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći on
2:
ſmętek/ któryś miáłá/ gdy ſyn twóy namilſzy był
3:
ſkázan ná ono okrutné biczowánié/ gdy go z iego
4:
właſnégo odźienia złupili/ á iego naświętſzé ćiáło
5:
pánieńſkié obnáżyli/ y do ſłupá niemiłośćiwie przy
6:
grafika
7:
wiązáli/ y bez wſzégo miłośierdźia śiekli/ á on to
8:
wſzyſtko ſkromnie y ſtátecznie znośił/ dla moiégo
9:
zbáwienia. O ráczyſz ſię do iego naświętſzéy mi=
10:
łośći przyczynić zá mną/ ábym ia téż wſzyſtkié ſwo=
11:
ie vciſki/ niemocy/ fránſunki/ ſkromnie znośiłá/
12:
któré tu pan móy dopuſcza ná mię/ zá grzéchy mo=


strona: I3

Pánny Máryiéy.
1:
ie: żebym w tym ſobie nie teſkniłá/ áni przećiwko
2:
iego naświętſzéy miłośći ſzemráłá/ ále mu ſię pod=
3:
dawáłá ze wſzytką miłośćią pod świętą oyco=
4:
wſką wolą iego.
5:
Zátym zmówić Paćiérz 1. Zdrow: Máriy 10.
6:
ROZMYSLANIE OSME
7:
Koronowánia Páńſkiégo.

8:
grafika
9:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
10:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći on
11:
ſmętek/ któryś miáłá/ gdyś ſyná ſwégo namilſzégo


strona: I3v

Rożany Wianek
1:
widźiáłá oną koroną ſrogą vkoronowánégo/ któ=
2:
rą wielkim gwałtem ná iego naświętſzą głowę
3:
wćiſnęli/ y áż práwie do mozgu przeráźili/ ná iedno
4:
koláno poklękaiąc z niego ſię náśmiéwáli/ bluźniąc
5:
naświętſzé boſtwo iego/ á on to wſzyſtko z pokorą
6:
znośił/ dla zbáwienia mégó. O ráczże ſię do iego
7:
naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ ábym ia
8:
téż tu wſzyſtkié náśmiéwiſká/ y wſzytkié vrągánia
9:
od nieprzyiaćiół moich (ieſliby ié tu ná mię dopu=
10:
śćił) ſkromnié znośiłá/ ábym przez ſwoię ćiérpli=
11:
wość ośięgnąłá ſobie ónę koronę w wiecznéy chwa
12:
le twoiéy.
13:
Zátym zmówić Paćiérz 1. Zdrowych Máriy 10.
14:
ROZMYSLANIE DZIEWIĄTE
15:
z krzyżem z miáſtá prowádzenia.

16:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
17:
na/ przypominam twéy naświętſzéy milośći on
18:
ſmętek/ któryś miáłá/ gdyś ſyná ſwégo namilſzégo
19:
widźiáłá on okrutny á ſrogi krzyż ná ſobie z miáſtá
20:
nioſąc/ pod którym wiele kroć vpadał ná oblicze
21:
ſwoie święté ná źiemię/ któréo on okrutny łáncuch
22:
ná ſzyię ieo naświętſzą włożyli/ y wielkim gwałtem


strona: I4

Pánny Máryiéy.
1:
obćiążyli. O ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miło=
2:
śći przyczynić zá mną/ przez ták wielkié boleśći/ któ
3:
ré ćiérpiał nioſąc ná ſobie on ták wielki á ćiężki łán=
4:
grafika
5:
cuch y krzyż/ áby téż raczył ze mnie złożyć/ ćiężar
6:
ćiężkich grzéchów moich/ á włożył ná mię iárzmo
7:
ſwoie święté: á iżby mi ſię záwżdy zdáło ták lekkié/
8:
żebym to záwżdy z wielką miłośćią y pilnośćią czy
9:
niłá/ co mi roſkázuie w świętym przykazániu ſwo
10:
im.
11:
Zátym zmówić Paćiérz 1. Zdrow: Máriy 10.


strona: I4v

Rożány Wianek
1:
ROZMYSLANIE DZIESIĄTE
2:
ná krzyżu záwieſzenia Páńſkiégo.

3:
grafika
4:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
5:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći on
6:
ſmętek/ któryś miáłá/ gdy ſyn twóy namilſzy był o=
7:
krutnie ná onym krzyżu rozśćiągniony/ y wſzyſtkié
8:
ſtáwy z mieyſcá ſię ſwégo zruſzyły/ á czlónki iego
9:
naświętſzé wſzyſtkié ſię rozſtąpiły. O ráczyſz ſię do
10:
iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ przez
11:
onę okrutną boleść iego krzyżową/ áby mi to ra=
12:
czył wſzyſtko odpuśćić/ iákóm go tu kolwiek obrá=


strona: K

Pánny Máryiéy.
1:
żáłá członkámi moimi/ od młodośći moiéy áż do te=
2:
go czáſu/ y iáko był z onym wielkim krzyżem pod=
3:
nieśiony/ záwołał wielkim głoſem: PRAGNę: á
4:
tyś mu żadnégo ochłodzenia dáć niemogłá/ ále mu
5:
tám dáli żydowie pić ocet y żółć: á gdy vkuśił/ miał
6:
wielkié vdręczenié ná ięzyku ſwoim. O raczyſz ſię
7:
do iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ á=
8:
by mi to wſzyſtko raczył miłośćiwie odpuśćić/ iá=
9:
kom go kolwiek obráżáłá ięzykiem moim/ y bliźnégo
10:
mego: áby mi dał ſwé naświętſzé ćiáło przyiąć ku
11:
léczeniu tych grzéchów moich/ y ku poćieſzé duſzy
12:
moiéy A przez ono śiéroctwo/ którémeś byłá ná
13:
on czás ogárniona/ gdy ſyn twóy namilſzy poléćił
14:
ćię Ianowi. Ráczyſz ſię do ſyná ſwégo namilſzégo
15:
przyczynić zá mną/ áby mię tu nie raczył ośiéro=
16:
cáć ná tym nędznym świećie/ żeby mi dał Aniołá
17:
ſtróżá/ któryby mię ſtrzégł od wſzyſtkich śidł nie=
18:
przyiaćiół moich. A iáko raczył do Bogá Oycá zá=
19:
wołać: BOZE OYCZE MOY, CZEMVZ MIĘ OPVSCIL. O
20:
ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miłośći zá mną przy
21:
czynić/ áby mię téż nie raczył opuſczáć czáſu godźi=
22:
ny śmierći moiéy/ y káżdégo záwołánia mégo/ gdy
23:
záwołam do niego we wſzyſtkich ſmutkách y dole=
24:
głośćiách moich. Iáko raczył záwołáć do Bogá
Kstrona: Kv

Rożány Wianek
1:
Oycá ſwégo niebieſkiégo: BOZE OYCZE, W RĘ-
2:
CE TWOIE, POLECAM DVCHA MEGO. Ráczże
3:
ſię do iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/
4:
áby mi téż to dał wymówić czáſu godźiny śmierći
5:
moiéy/ z dobrą wiárą y nádźieią o miłośierdźiu ie=
6:
go. A iáko dał ſobie przebić bok ſwóy naświętſzy
7:
óną okrutną włocznią/ z którego wyſzłá kreẃ y
8:
wodá/ ná omyćié grzéchów náſzych/ áby raczył do=
9:
tknąć ſercá mégo włocznią miłośći ſwoiéy/ ábym
10:
go miłowáłá ze wſzyſtkiégo ſercá y duſzy ſwoiey:
11:
áby téż raczył dotknąć ſercá nieprzyiaćiół moich/ á
12:
vczynił miedzy nimi á mną wieczny mir y pokóy/
13:
iáki vczynił miedzy Bogiem Oycem y człowie=
14:
kiem/ ná krzyżu. A iáko oświéćił ślepégo onégo
15:
Longiná/ który bok iego naświętſzy przebił ná krzy
16:
żu/ áby téż oświéćił záślepienié wſzyſtkich Hęrety=
17:
ków/ którzy odſtąpili od kośćiołá powſzechnégo
18:
chrześćiáńſkiégo/ áby im raczył dáć przez
19:
ſwoie wielkié á niezmierné miło=
20:
śiérdźie vznánié.
21:
Zmów Paćiérz/ y dźieśięć Zdrowych
22:
Máriy.


strona: K2

Pánny Máryiéy.
1:
TRZECIA CZĘSC
2:
ROZANEGO WIANKA.
3:
WSTĘPEK DO TRZECIEY
4:
częſci Rozánégo Wianká.

5:
B
Logoſłáwię ćię/ Pánno/ z twéy chwalebnośći/
6:
Którą ćię Bóg vwielbił po onéy żáłośći:
7:
Którąś z męki naświętſzéy iego odnośiłá/
8:
A dźiśći dał ná to mieyſce wielkich poćiéch śiłá.
9:
Bo kiedyć ſię vkazał/ w vwielbionym ćiele/
10:
Powiedźiałći rozlicznych onych poćiech wiele:
11:
Iż oné miłé więźnié ſwoié iuż wybáwił/
12:
A ná mieyſcu weſela wiecznégo zoſtáwił:
13:
A iże iuż pod nogi tu nieprzyiaćiele/
14:
Podłożył mu Bóg Oyćiec: zkąd wielkié weſele
15:
Tu ná źiemi y w niebie wybráni miéć mieli:
16:
Ci záś ſmutek y piekło/ co go miéć niechćieli.
17:
Powiedźiał y to/ że iuż do Oycá ſwoiégo/
18:
Po cztérdźieśći dni wſtąpi/ áż prziydźie czás iego/
19:
Kiedy ćiebie ſwą mátkę/ y ſwé miłoſniki/
20:
Co dróg iego/ y łáſki/ byli vczeſtniki/
21:
Z ſobą miéć będźie chćiał. Dotąd iednák niż przyidźie/
22:
Y niż który z tych vczniów z świátá tego zéydźie/
23:
Ciebie/ namilſza mátko/ zoſtáwił bez śiebie:
24:
Ale ſwé miłoſniki/ niechciał miéć bez ćiebie.
25:
Abyś iáko ſług Páńſkich/ podporą ich byłá/
26:
A ná poćiechę wielką/ ná świećie im żyłá.


strona: K2v

Rożány Wianek
1:
Bárzo bowiém bez niego/ byli vtrapieni/
2:
Iáko owce bez páſtérzá/ wſzyſcy rozpróſzéni.
3:
Do tegóż/ dla mdłéy wiáry przydał/ że potrzebá/
4:
Aby im Duchá prawd y zeſłał z ſwégo niebá.
5:
Ten im bowiém prawdźiwie/ wſzyſtko miał obiáwić:
6:
Wiárę pewną/ gruntowną/ y miłość w nich ſpráwić:
7:
By święté Imię iego świátu obiáwili/
8:
Krwie/ gárdłá nielituiąc/ świát náuką zbáwili.
9:
Przyść iednák miał y ten czás/ że po nié ſam przyść miał
10:
By z nim w niebie mieſzkáli: bo bez nich bydź nie-
:
(chćiał.
11:
☞ Gdy ſię tedy oné dni wſzytkié wypełniły/
12:
A rzeczy do zbáwienia iuż ſpráwioné były.
13:
Czás téż przyſzedł do Oycá/ áby ſię pośpieſzył/
14:
A rzeſzą téż niebieſką ſwym przyſzćiem poćieſzył.
15:
Szedł: á ty Pánno zá nim/ ze wſzémi świętémi/
16:
Z Apoſtoły/ z vczniámi/ y z pániámi témi/
17:
Któré go w męce iego tuſz náſzládowáły/
18:
By ná tę z tobą/ mátko/ poćiechę pátrzáły:
19:
Kiedy twóy ſyn miał wſtępić/ ná páłac wyſoki/
20:
Przechodząc wſzyſtkié niebá/ y wſzyſtkié obłoki.
21:
A tego pewné były/ że té ich poſługi/
22:
Drogo ſię im zápłácą/ czás temu nie długi.
23:
Tenże ſyn twóy oſtátnie z tobą ſię żegnáiąc/
24:
Zegnał y Apoſtoły/ to im powiádáiąc:
25:
Ze wiele rzeczy było/ co z nimi mówić miał/
26:
Lecz ná ten czás potemu więcéy czáſu niemiał.
27:
Oni téż tego znośić niemogli ták wiele/
28:
Ale im kazał czekáć do drugiéy Niedźiele:
29:
W którą im zeſłáć ślubił/ od Oycá ſwoiego/
30:
Duchá poćieſzyćielá/ Duchá łáſki iego/
31:
Który ie miał oświéćić/ náuczyć wſzyſtkiégo:
32:
Krczyć/ w imię Oycá/ Syná/ y Duchá świętégo.


strona: K3

Pánny Máryiéy.
1:
Ná wſzyſtek świát áby ſzli/ pilną náukę dáiąc:
2:
Y ták ſię z nimi rozſtał/ milé ſię żegnáiąc.
3:
Támże go Aniołowie w niebo prowádźili/
4:
Nie bez wielkiéy poćiechy co ná to pátrzyli/
5:
Z tobą naświętſza Pánno/ któraś to ſłyſzáłá
6:
Z vſt iego/ żeś niedługo ták zá nim iść miáłá.
7:
☞ Gdy tedy ſyn twóy odſzedł do Oycá ſwoiégo/
8:
Y gdy zniknął z twych oczu/ poſłał poſłá ſwégo/
9:
Pytáiąc/ czemuby ták nań pilno pátrzáli/
10:
Albo przeczby ſię ták/ że wſtąpił/ dźiwowáli?
11:
Y przydał: że ten Iezus/ iáko od was idźie/
12:
Ták záś/ wiérzćie beſpiecznie/ ſądźić ná świát prziy=
:
(dźie.
13:
Y iuż go nie vyźrzyćie/ áż tám z nim będźiećie/
14:
Gdźie wam mieyſce zgotuie/ gdźie z nim vśiędźiećie.
15:
To wyrzékſzy zniknął. A ty równo z drugiémi/
16:
Wróćiłáś ſię do domu/ ćieſząc vſty ſwémi/
17:
Apoſtoły/ y śiebie/ y proſząc by trwáli/
18:
W pośćiéch y w modlitwách/ á z rádośćią czekáli
19:
Obietnicé od Páná/ którą obiecował
20:
Przedtym y potym/ gdy do niebá wſtępował.
21:
☞ Duch święty w ośm dni potym/ zſtąpił ná nié z niebá/
22:
Y iuż więcéy żadnému nie było potrzebá/
23:
Aby ié kto miał vczyć/ gdyż táką madrośćią
24:
Oświéćił téż ſercá ich/ y wielką miłośćią:
25:
Ze téż iuż Imię Páńſkié śmiele wyznawáli/
26:
Ani ſię gróźb Zydowſkich więcéy nie lękáli.
27:
Tákći mężné Duch święty ſercá ónych ſpráwił/
28:
O co ſię Piotr napiérwéy ták mężnie záſtáwił.
29:
Bo kiedy ięzykámi róznémi mówili/
30:
Inſzy to rozumieli/ iżby ſię popili.
31:
Piotr powié: iż to trzećia ná dźień ieſt godźiná/
32:
Aniſmy ſię popili: lecz tego przyczyná/


strona: K3v

Rożany Wianek
1:
Aby ſię obietnicóm Páńſkim doſyć sſtáło/
2:
O czym Iohel nápiſał/ iż ná wſzelkié ćiáło/
3:
(Mówi ſam pan) wyleię ia Duchá ſwoiégo/
4:
Ná ſyny/ corki wáſzé/ y ná ſzedźiwégo.
5:
Támże im ięli piſmá prorockié wykłádáć/
6:
O pánie ſwym namilſzym świádectwo wydáwáć:
7:
Iż ieſt prawdźiwym Bogiem. Wyśćie w nim wzgárdźi=
:
(li/
8:
Aniśćie dobrodźiéyſtwá iego wdźięczni byli.
9:
Oni ſłyſząc té ſłowá/ ſercá ſwé kruſzyli/
10:
Coby z tym czynić mieli/ o rádę prośili.
11:
Rzékł Piotr: Pokutuyćie/ á w imię Kryſtá páná
12:
Chrćićie ſię/ á będźie wam tá łáſká przydáná/
13:
Co y nam: á weźmiéćie téż Duchá świętégo:
14:
Wamći tá obietnicá/ bądźćie pewni tégo.
15:
Támże trzy tyśiącé duſz w páná vwierzyły/
16:
A w imię iego święté wſzyſtki ſię pochrzćiły.
17:
A co dáléy/ to więtſza liczbá przybywáłá/
18:
Wiernych pánſkich/ ſkąd pánno wielkąś rádość miá
:
(łá/
19:
Widząc iż kośćiół páńſki/ mocnie ſię gruntuie/
20:
W którym Duch święty mieſzka/ y ſam gi ſpráwuie.
21:
A iże głową iego Piotrá Pan przełożył/
22:
Przeto ſię tu by namniéy ná to nie zátrwożył.
23:
Przy tym/ co mu Duch Páńſki podał/ mocnie ſtoi/
24:
Gróźb Zydowſkich/ więźienia/ śmierći ſię nie boi.
25:
A Pan go kiedy raczył/ możnie wyſwobodźił/
26:
Aniół go bowiém páńſki/ z więźienia wywodźił/
27:
Gdy go byli Zydowie niewierni wſádźili/
28:
Chcąc żeby ſłowo páńſkié byli zátłumili.
29:
Tákći oni niewierni/ złośliwi Zydowie/
30:
Zá iednę to poćiechę tu miéwáli ſobie/
31:
Kiedy kreẃ ónych świętych páńſkich roźléwáli/
32:
Bili/ kámionowáli/ á drugié śćináli.


strona: K4

Pánny Máryiéy.
1:
Dla czego ſię téż byli wſzyſcy roſpróſzyli/
2:
Ponieważ téy łáſki ták nie wdźięczni byli.
3:
Aż ié záśię Pan wſzytki poſpołu zgromádźił/
4:
Kiedy iuż w ónéy rádźie ſwéy boſkiéy vrádźił/
5:
Iże ćię do śiebie miał wźiąć z tego świátá/
6:
A iuż wyſzły óné twé zámierzoné látá.
7:
☞ Przez ſześćdźieśiąt lat y trzy/ tuś ná świećie żyłá/
8:
A tu wielką poćiechą wiernych páńſkich byłá.
9:
Tám ſię wſzyſcy z róznych mieyſc do ćiebie zbiegáli/
10:
Aby ćię ſwą poćiechę ieſcze ogłądáli.
11:
A tys im o śmierći ſwéy bliſkiéy powiedźiáłá/
12:
Iżeś ſię tu z tym świátem prędko rozſtáć miáłá.
13:
Proſząc ich/ żeby nigdźiéy iuż nie odchodźili/
14:
A do grobu twé święté ćiáło prowádźili.
15:
Iákoż/ gdyś iuż duſzę ſwą w ręce boſkié dáłá/
16:
A z tym to nędznym świátem/ iuż ſię rozſtawáłá:
17:
Oni twé święté ćiáło/ vczćiwie ſchowáli/
18:
W ónym grobie Iozaphát/ á ſámi zoſtáli
19:
Siérotámi po tobie: tym ſię wżdy ćieſzyli/
20:
Iżći ná tę poſługę ták zácną przybyli.
21:
Tomaſz/ iż był nieprzybył/ ná ten pogrzeb święty/
22:
Przeto wielką żáłośćią był z tego vięty.
23:
Pro[ś]ił/ áby mógł widźiéć twoié święté ćiáło/
24:
Rozumieiąc/ iż w onym grobie leżéć miáło.
25:
Przyſzli/ á nie náleźli: bowiém nie przyſtáło/
26:
Zeby tu iáką ſkázę twé ćiáło znáć miáło.
27:
Iáko Sálomon vczynił mátce ſwéy vczćiwość/
28:
Chcąc iéy oddáć onę iéy máćiérzyńſką miłość:
29:
Wyſzedſzy przećiwko niéy/ ſam ią tám prowádźił/
30:
A wedle máieſtatu ſwégo ią poſádźił/
31:
Y wſzyſtko dla niéy czynił/ ocoby prośiłá/
32:
Y zá kimby ſię iedno oná przyczyniłá.


strona: K4v

Rożany Wianek
1:
A tyś nie Sálomoná/ Bogá vrodźiłá:
2:
Przetóś tákiéy zapłáty pewnie godná byłá.
3:
Aby ſyn twóy namilſzy z máieſtatu ſwégo
4:
Ruſzył ſię/ prowádźił ćię do przybytku ſwégo.
5:
O w iákiéy vczćiwośći oná Arká byłá/
6:
Co mánny ónéy trochę tám w ſobie nośiłá?
7:
Pátrz/ iáko Dawid idąc przed nią ſię weſeli/
8:
Gráiąc ná lutni ſwoiéy: cóż w niebie Anieli?
9:
Kiedy ćię/ Pánno święta/ w niebo prowadźili/
10:
Iákié tám muzyki y téż tryumphy były?
11:
Bowiém ty/ Arko święta/ nie mánnęś nośiłá/
12:
Aleś przybytkiem Bogá nawysſzégo byłá.
13:
Y iákóś ſię nád inſzé bez grzéchu rodźiłá/
14:
Tákeś więtſzą okraſą ozdobioná byłá.
15:
Sámá wſzyſtkié Bálſámy przechodźiſz wonnośćią/
16:
Tákże wſzyſtkié Anioły oſobną ślicznośćią.
17:
Szátá twa/ iáko ſłóńce/ kśiężyć pod nogámi/
18:
Koroná ozdobiona/ ślicznémi gwiazdámi.
19:
Którą ćię prawdźiwy Bóg w niebie koronował/
20:
A máieſtat zacny twóy w chwale ſwéy zgotował.
21:
Ná którym oto śiedząc/ weſeliſz ſię z tego/
22:
Gdy pátrzyſz ná wielmożność máieſtatu iego.
23:
Pátrzyſz ná człowieczeńſtwo/ ſynaczká ſwoiégo:
24:
Ktoré ón wźiął zczyſtéy krwie pánieńſtwá twoiégo.
25:
Tám widźiſz onę chwałę/ którą mu dawáią/
26:
Swięći páńſcy/ którzy iuż tám z nim przebywáią.
27:
Tám Swięty/ Swięty/ Swięty/ wſzyſcy Aniołowie
28:
Spiéwáią/ przed ſwym pánem/ y Archániołowie.
29:
Tám gwoli iemu/ óné muzyki rozliczné/
30:
Ná ónéy górze Sion/ óné lutnie śliczné/
31:
Sto cztérdźieśći y cztéry tyśięcy ich gráią/
32:
A ónę pioſnkę nową wdźięcznie mu śpiéwáią.


strona: L

Pánny Maryiéy.
1:
Któréy żaden nie vmié/ iedno oni ſami/
2:
Bowiém grzéchem nieczyſtym nie ſą pomázáni.
3:
Tám oni Męczennicy/ tám Apoſtołowie/
4:
Y oni mili święći téż Pátriárchowie.
5:
A káżdy z nich z oſobná chwałę mu dawáią/
6:
Iż ié raczył odkupić/ ná twarz ſwą pádáią.
7:
Tám orſzak onych pánien/ pań/ wdów powśćiągliwych/
8:
Któré tu były pełné cnót ták świętobliwych.
9:
A ták ſię mężnie temu świátu záſtáwiły/
10:
Zá wiárę páná ſwégo zdrowié położyły.
11:
A czyſtość mu ónę ſwą do śmierći chowáły/
12:
A onégo ſámégo tylko miłowáły.
13:
Tám oné święté pánié/ co pobożnie żyły/
14:
A tóż vczćiwym dźiatkóm ſwoim zoſtáwiły/
15:
Y w pobożnośći/ w cnotách świętych chowáły/
16:
Zá co ſobie zapłáty ták wielkiéy doſtáły.
17:
Tám weſelé bez ſmutku/ niémáſz żadnéy trwogi/
18:
Ani ſię ich iuż dotknie/ nieprzyiaćiél ſrogi.
19:
Abowiém tu tákiégoś im ty vrodźiłá/
20:
Co przezeń głowá iego mocnie ſtárta byłá.
21:
Y któż może té twoie poćiechy wyſłowić/
22:
A śmiertelnym ięzykiem kiedy o tym mówić?
23:
Tyś ie doſkonále w ſwym ſercu rozebráłá/
24:
A co więtſza/ poćiechę/ w któryś ſię kocháłá/
25:
Maſz záwżdy przed oczymá/ pátrzyſz ná twarz iego:
26:
Nigdy niewyſłowioną maſz poćiechę z tego.
27:
O ſczęśliwa godźino/ w ktorąś ſię rodźiłá/
28:
O błogoſłáwionáſz to mátká táka byłá/
29:
Która iuż oto z ſynem weſeli ſię w niebie/
30:
O iákąż wżdy poćiechę máią tám dźiś z śiebie?
31:
Proſzę ćię/ święta Pánno/ przez weſelé twoie/
32:
O raczyſz dźiś wyſłucháć/ nędzné prośby moie.
Lstrona: Lv

Rożány Wianek
1:
Rácz ſię zá mną przyczynić do ſynaczká twégo/
2:
Zá mną namnieyſzą cząſtką ſtworzenia Bożégo/
3:
Bym té poćiechy twoié w niebie oglądáłá/
4:
A do onych ſczęśliwych miéyſc ſię tám doſtáłá.
5:
ROZMYSLANIE IEDENASTE
6:
Zmartwychwſtánia Páńſkiégo.

7:
grafika
8:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
9:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći ono
10:
wielkié á niezmierzoné weſelé/ któréś miáłá/ gdy
11:
ſyn twóy namilſzy wſtawſzy z martwych/ dniá
12:
trzećiégo/ vkazałći ſię w onym vwielbionym ćiele.


strona: L2

Pánny Máryiéy.
1:
O iák oddalił od twéy naświętſzéy miłośći wiel=
2:
kié ſmętki y vćiſki/ któréś miáłá w Wielki piątek/ y
3:
nágrodźiłći to wielką á niewypowiedźiáną poćie=
4:
chą. Ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miłośći przy=
5:
czynić zá mną/ áby téż raczył odemnie oddálić w=
6:
ſzytki ſmętki moie/ á dał mi iednę namnieyſzą iſkier=
7:
kę poćiechy twoiéy. Aby téż przez ſwé naświętſzé
8:
Wielkonocné zwyćięztwo/ raczył mi dáć zwyćię=
9:
ztwo nád świátem/ nád ćiáłem/ y nád czártem:
10:
abym to wſzyſtko mogłá przewyćiężyć/ co ieſt ná=
11:
przećiw naświętſzéy woli iego: á to z wielką miło=
12:
śćią pełnić/ coby było ze zbáwieniem moim: á ła=
13:
ſką iego świętą. Aby téż przez ſwoie naświętſzé
14:
Wielkonocné zwyćięztwo/ raczył wywiéźć duſze
15:
wſzyſtkié chrześćiáńſkié z mąk czyſcowych: niechay=
16:
że ich nie omyla nádźieiá/ którą mieli w ſynie twym
17:
pánie Iezuśie Kryſtuśie/ y w niewinnéy męce iego.
18:
Zátym zmówić Paćiérz ieden/ Zdrow: Máriy 10.
19:
ROZMYSLANIE DWANASTE
20:
w Niebowſtąpienia Páńſkiégo.

21:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
22:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći ono


strona: L2v

Rożány Wianek
1:
wielkié weſele/ któréś miáłá/ gdy ſyn twóy namil=
2:
ſzy przed oczymá twémi/ y Zwolenników/ w nie=
3:
bowſtąpić raczył mocą naświętſzégo boſtwá ſwé=
4:
go. O z iáką miłośćią rozſtał ſię z tobą mátką ſwą
5:
namilſzą/ y Zwolenniki ſwémi/ dawſzy im ſwoie
6:
naświętſzé błogoſłáwieńſtwo. O ráczże ſię téż do
7:
grafika
8:
iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ áby
9:
mi téż tu raczył dáć ná tym świećie błogoſłáwień=
10:
ſtwo ſwoie święté/ żebym poſtępowáłá z cnoty w
11:
cnotę/ żeby mi nie był on ſąd iego ſtráſzliwy á ſro=
12:
gi/ którégo oczekywáć będę/ á iżbym vyźrzáłá twarz
13:
iego łáſkáwą á miłośćiwą/ iáką okazáł Zwołenni=


strona: L3

Pánny Máryiéy.
1:
kóm ſwoim/ gdy wſtępowáć raczył do Bogá Oy=
2:
cá ſwégo niebieſkiégo.
3:
Zátym mówić Paćiérz 1. Zdrow: Máriy 10.
4:
ROZMYSLANIE TRZYNASTE
5:
Duchá świętégo Zeſłánia.

6:
grafika
7:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
8:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći ono
9:
wielkié weſele/ któréś miáłá/ gdy ſyn twóy namil=
10:
ſzy Duchá ſwégo świętégo zeſłáć raczył w ſerce


strona: L3v

Rożany Wianek
1:
twé naświętſzé/ y zwolenników ſwoich/ którzy ná
2:
ten czás byli zgromádzeni przy twéy naświętſzéy
3:
miłośći. Ráczyſz ſię do iego naświętſzéy miłośći
4:
przyczynić zá mną/ przez ono weſelé/ którémeś tám
5:
ná ten czás byłá ogárnioná/ áby mi raczył dáć Du=
6:
chá ſwégo świętégo/ któryby mię náuczył cnót y bo=
7:
iáźni iego/ gdyż téż oni wybráni iego nie byli ták
8:
doſkonáli/ áż im raczył poſłáć onégo poćieſzyćielá/
9:
który ie wſzyſtkiégo náuczył. O ráczyſz ſię do iego
10:
naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ áby mię
11:
téż náuczył woli ſwoiéy/ przez Duchá ſwégo świę=
12:
tégo/ ábym od niego iuż więcéy nie odſtępowáłá.
13:
Zátym mówić Paćiérz/ Zdrow: Máriy 10.
14:
ROZMYSLANIE CZTERNASTE
15:
w niebowźięćia Pánny Máriiéy.

16:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
17:
na/ przypominam twéy naświętſzéy milośći ono
18:
wielkié weſelé/ któréś miáłá/ gdy ſyn twóy namil=
19:
ſzy po duſzę twą naświętſzą/ ze wſzytką rzéſzą An=
20:
ielſką/ przyſzedł. Ráczyſz ſię do ſyná ſwégo namil=
21:
ſzégo zá mną przyczynić/ przez ono weſelé któréś
22:
ná ten czás miáłá/ áby ſię raczył zmiłowáć nád nę=


strona: L4

Panny Máryiéy.
1:
dzną duſzą moią/ gdy będźie miáłá wychodźić z ćiá=
2:
łá mego/ áby téż raczył bydź przy mnie w téy oſtá=
3:
grafika
4:
tniéy potrzebie moiéy: y w tym boiowániu moim
5:
przećiwko czártu nieprzyiaćielowi memu/ á nie
6:
dał mu w moc duſze moiéy/ gdyż ią ſwoią nadroż=
7:
ſzą krwią odkupił.
8:
Zátym zmówić Paćiérz 1. Zdrowych Máriy 10.
9:
ROZMYSLANIE PIĘTNASTE
10:
Koronowánia naświętſzéy Pánny Mariiéy.strona: L4v

Rożany Wianek
1:
O naświętſza dźiewico błogoſłáwio=
2:
na/ przypominam twéy naświętſzéy miłośći ono
3:
twoie wielkié weſele/ któréś miáłá/ kiedy ſyn twóy
4:
namilſzy ćiáło twé naświętſzé/ y duſzę twą naświę
5:
tſzą/ ze wſzyſtką rzeſzą Anielſką do niebá wprowá=
6:
grafika
7:
dźił/ y poſádźił ćię ná ſtolicy błogoſłáwieńſtwá/
8:
któréś ſobie záſłużyłá dla wielkiéy pokory y świę=
9:
tobliwośći. O ráczyſz ſię do iego naświętſzéy mi=
10:
łośći przyczynić zá mną/ ábym téż po śmierći mo=
11:
iéy mogłá oblicze iego święté oględáć/ iego świętą
12:
miłość chwalić y błogoſłáwić ná wieki. A tobie/
13:
o pánie Boże Oycze/ Synu/ y Duchu święty/po=


strona: M

Pánny Máryiéy.
1:
leconé w moie grzéſzné á niedoſtoyné modlitwy.
2:
Co mi rácz dáć Boże Oycze wſzechmogący/ Oy=
3:
cze/ Synu/ y Duchu święty/ przez niewinną mę=
4:
kę twégo namilſzégo ſyná/ páná á zbáwićielá
5:
náſzégo/ y przez onę kreẃ drogą/ którą wylał z bo=
6:
ku ſwégo/ ná omyćié grzéchów náſzych/ y przez ono
7:
naświętſzé imię iego IESVS, przez któré nam kazał
8:
wſzyſtkiégo v śiebie prośić/ y przez zaſługę wſzy=
9:
ſtkich świętych/ Amen.
10:
Zámknienie/

11:
DO VCZCIWYCH
12:
PANIENEK.

13:
W
Amći to milé Pánny ná poćiechę wáſzę/
14:
Kłádę oto przed oczy/ tę Królową náſzę/
15:
Która oto w czyſtośći ták ſię zákocháłá/
16:
Iż Aniółowi záraz przyzwolić niechćiáłá:
17:
A to ſobie v niego pilnie wymawiáłá/
18:
Aby przy téy czyſtośći ná wieki zoſtáłá:
19:
A namniéy ſię oto nic z tego nie wynośi/
20:
Cchóć iéy Aniół ták zácné poſelſtwo odnośi
21:
Od Bogá nawysſzégo/ iż łáſkę v niego
22:
Nalázłá/ zkąd ią záraz błogoſłáwi z tego.
23:
Idźćiéſz/ proſzę/ tą drogą/ á w świętéy czyſtośći
24:
Kochayćie ſię/ proſzę was/ gdyż w tákiéy ważnośći


strona: Mv

Rożány Wianek
1:
Ieſt v Bogá/ á w czyſtych ſercách przemieſzkiwa/
2:
Y z tákimi ludźmi żyć/ iego roſkoſz bywa.
3:
Vczćiéſz ſię téż pokory/ v téy pánny świętéy/
4:
Gdyż ná świát pychę przynióſł czárt przeklęty:
5:
Bo gdźie czyſtość z pokorą ſpołu przemieſzkiwa/
6:
W tákich ſercách Duch święty rad záwżdy przeby-
:
(wa.
7:
Strzeżćie ſię/ proſzę pilnie/ téy świetckiéy márnośći/
8:
Któré ón zwykł cukrowáć/ á z ſwéy omylnośći
9:
Siłá ich tu záwodźi/ śiłá obiecuie/
10:
A kto ſię zá nim puśći/ bárdzo rad ſzwánkuie.
11:
Prośćie oto/ maćie czás/ téy ſwoiéy królowéy/
12:
Co wam oto dodáie tákiéy rády zdrowéy/
13:
Zywotem ſwym naświętſzym/ y iáko tu żyłá/
14:
W wſtydźie/ w pokorze/ w cnotách/ czyſtą záwżdy
:
(byłá.
15:
Pátrzćie/ proſzę w iéy ſpráwy/ iáko we źwiérćiádło/
16:
A nietrzymayćie z światem/ by wam nie prześiádło/
17:
Iáko Ewie iábłuſzká/ kiedy ié vrwáłá/
18:
Chćiáłá by złé y dobré/ y wſzyſtko wiedźiáłá.
19:
Iákoż ſię iéy ziśćiło/ iż co złé poznáłá/
20:
Bo dość nędze/ vćiſku/ ná tym świećie miáłá:
21:
A w okrutnéy boleśći dźieći ſwé rodźiłá/
22:
Iák wiele wiedźiéć chćiáłá/ ták tego záżyłá.
23:
Rádzę wam tedy/ pánny/ byśćie ták zoſtáły/
24:
Byśćie záśię z tą Ewą tego nie płákáły:
25:
By wam záśię iábłuſzká tego nie prześiádło/
26:
Gdyż téż ná was/ co y ná nię/ to przeklęctwo pádło.
27:
Niech was tá wtóra Ewá náuczy mądrośći/
28:
Byśćie ſię nie chwytáły tákich omylnośći:
29:
A w czyſtośći/ y w cnotách świętych ſię kocháły/
30:
A téy to świętéy pánny/ w tym náſzládowáły.
31:
Strzeżćie/ proſzę/ by wáſzé kágáncé nie gáſły/
32:
Oczy wáſzé ſném twárdym/ iżeby nie záſzły/


strona: M2

Pánny Máryiéy.
1:
Iżbyśćie nie záſpáły/ z głupimi pánnámi/
2:
Gdy oblubieniec prziydźie/ nie ſtáły zá drzwiámi.
3:
A wy/ cośćie iuż czyſtość Pánu poślubiły/
4:
A ten to márny świát/ dla niego wzgárdźiły:
5:
Oto Oblubieniec wáſz/ drógę wam záchodźi/
6:
A do onéy vliczki niebieſkiéy przywodźi/
7:
A z ſobą was ná oné gody ſwé prowádźi/
8:
Y zá ſtołem/ wieczerzy hoynéy ſwéy poſádźi.
9:
Miéyćieſz iuż dźiał z tą pánną/ á przed iéy oczymá/
10:
Wyznayćie dobrodźiéyſtwo iéy miłégo ſyná:
11:
Záśpiéwaćie mu wdźięcznie/ ſwym głoſem weſołym/
12:
Onę pioſnkę Siońſką/ tám zá onym ſtołem.
13:
A on wieniec niezwiędły/ pánieńſtwá ſwoiégo/
14:
Nieśćie zá vpominki/ przed królá wáſzégo.
15:
A ón was imięniem ſwym/ przeznáczy ná czele/
16:
A drogich vpominków náda/ bárzo wiele:
17:
Y ſzáty oné białé/ znák wáſzéy czyſtośći/
18:
Iuż tám nigdy nie zwiędnie kwiát wáſzéy młodośći:
19:
Y ſam ſię wam oddáie/ ze wſzyſtką miłośćią/
20:
A iákoż tu nie gárdźić/ tą świetcką márnośćią?
21:
Błogoſłáwionéſz to ſą/ któré ią wzgárdźiły/
22:
A iuż tákowéy łáſki páńſkiéy doſtąpiły.
23:
A my iżeſmy nie ſą ták doſkonáłymi/
24:
Pomożćie téż nam/ proſzę/ przyczynámi ſwymi.
25:
MODLITWA ZA TĘ,
26:
co kśiązki złozyłá.

27:
P
Roſzę ćię pánie Boże wſzechmogący/ przez ie=
28:
dynégo ſyná twégo/ zá tę/ która té kśiążki złożyłá


strona: M2v

Pánny Máryiéy.
1:
y nápiſáłá/ ku czći y ku chwále twéy naświętſzéy
2:
miłośći/ y ku vczćiwośći naświętſzéy pánny Má=
3:
ryiéy/ Mátki twéy błogoſłáwionéy. Dayże iéy
4:
wſzechmogący pánie/ odpuſczenié wſzytkich grzé=
5:
chow/ pomnożenié w dobrych cnotách/ miłość do=
6:
ſkonáłą przećiw tobie/ á ćiérpliwość w káżdym ná=
7:
wiedzeniu y krzyżu/ który tu ná nie kłádźieſz/
8:
á po śmierći onę chwałę wieczną: Któ-
9:
ry żywieſz/ y króluieſz ná wiek
10:
wiekóm/ Amen.
11:
(?)
12:
grafika