[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Zapiski i roty warszawskie 1501–1558
rok wydania:   1501–1558
1:
(1896) yako my sbyl thedy kyedy my sza lupycz nyedal a skodą my dzelal wzycze. - yako ya tho wyem thako my pomoszy bog <y sfyathj Crzysz>.
2:
(1897) yakomą sbyl thedy kyedy my szą lvpycz nyedal a skoda my dzelal wzycze. - yako ya tho wyem thako my pomoszy bog <y sfyathy Crzysz>.
3:
(1898) yako pobral Szerdzy szosznowe gwalthem y (wyszol) wyoszl ye <w> dom swoy do wyesky pogroshewskye (per) przesz poddane szwoye.
4:
(1899) yakom ya nyewzal syekyry Ianowy lvczycz myesczanynowy znadarzyn(y)a wczaszczy borv Slachethnego Stanislawa (de) s kany kthorego on wgagyl alem yą wza; wszoyey czasczy (borv) gayv anym thegotho od robothy odegnal Thako my bog pomosz y swyathy krzysz. yako mytho wyemy (vt) ysz nyewszal szyekyry.
5:
(1900) yakom ya nyesbyl maczyeya szyna mykolayowa <zegadla> zdąbrowky anym yemv zad trzech ran na pleczow y na ramyonach yego gwalthem <kthore woszny wprawye wysznal> Thako my bog pomozy yswyathy krzysz. - yako my tho wyemy ysze michal nye sbyl.
6:
(1901) yakom ya mychala spogroshewa nyesbyl szamotrzecz gwalthem anych gemv trzech palczow skazyl Tako my bog etc. - yako my tho wyemy ysze pawel Iankowycz zwoley pogroshewskye nyesbyl nyesbyl mychala spogroshewa Szamotrzecz gwalthem any gemv trzech palczow skazyl Tako my bog etc.
7:
(1902) ya kom ya nye zashedl droghy wnoczy Slachethnemv pyotrwy oth mosthv de Laznyewo a ponte. a nym mv zadal pyaczy ran dw krwawych yedney na nasszey y trzech synych yedney pod okem prawym drvghyey sub okyem lewym a trzeczyey na nadze lewey gwalthem takomy bog pomosz (et) yszwyathy krzysz. - yako my tho wyemy ysz slachethny (pyotr) marczyn.
8:
(1903) yakom ya nyezabyl wyeprza byalego wasznosczy pyaczynascze grosshy Slachethnemv pyotrowy oth mosthv tako my bog poszmosz yszwyanthy krzysz. - yako my tho wyemy ysz Slachethny marczy.
9:
(1904) yakom ya (nyesbyl) dnya rocznego nye zasthabyl droghy slachethnemv marczynowy od mosthv ghy shedl do domv zblonya mayacz sznym poszwy a nym zadal yemv cthyrzech ran trzech krwawych (et) y a Czwarthey shyney thako my bog pomozy y Swyathy krzysz. - yako ya tho wyem ysz slachethny pyotr od mosthv dnya rocznego etc.
10:
(1905) Iakom ya Swoya Braczya nyeoprawyal wyaczshego (przanssla) <polovycza> mosthv yeno. Iako Sthara dawna thako etc. - Iako ya tho wyem.
11:
(1906) Yakom ya nyenayachal Szamopyąth szobye rownemy nagymyenye nayego powschyno sza granycze narobothą nayego gy nyeszbylem maczyeya Szczygla rzancze yego amy mv ran zadal gwalthem podla (gi) poschw Thakomy bog pomoschy. - Yakomy tho vyemy
12:
(1907) Yakom ya nyeprzyyachal szamopyąth na gymyenye nayego napowschyno zagranycza narobothą nayego gy nyeszbylem maczyeya Sczygla rzanczą yego any mv zadal dzyeszyączy ran krwavych gy szynych gwalthem podla poschw Thakomy pomoschy bog. - Yakomy tho vyemy.
13:
(1908) Iakom ya nyenayachal szamopyąth na gymyenye nayego napowschyno narobothą na-yego gy nyesbylem Maczeya Sczygla rzanczą yego gy nyezadalem yemy oschmy ran krwawych gy szynych gwalthem podla poschw Thakomy pomoschy bog. - Iakomy tho vyemy.
14:
(1909) Iakom ya nyenayachal na gymyenye powschyo na yego robothą zagranycze gy nyeszbylem przesch szyna szwego rzanczą maczeya Sczygla amym Szadal yemv Trzech ran gwalthem podla poschw a nym Zam Thamo byl Thako my pomoschy bog. - Iakomy tho vyemy.
15:
(1910) Iakom ya nyerączyl szwroczycz zamykolaya Thobolycza dorothyey byschyorkownye szwroczycz kolnyerza parlowego ya thego gy dzyevyączy lohyeth parel gy zaprawky parlowey Svthey mayącz <w> sobye dzevyącz lokyeth parlowych wasznoszczy gy thrzy-dzyeyszczy szlothych wągyerszkych thako my pomoschy bog. - Yako my tho vyemy.
16:
(1911) Iako ya nyeprzyszethl szamoczwarth nadzyedzyszthwo Goszky na yego szagranycze Szaszypane nyeszbylemgo a ny mv zadal rany Szyney. gwalthem thakomy pomoszy bog. - Iakomy tho vyemy.
17:
(1912) Iakom ya onego pawla nyeszbyl gwalthem anym mv zadal trzech ran krwavych podla poszw thako my bog pomoszy. - yako my thovyemy.
18:
(1913) yakom ya Nyezabyl oparznego maczyeya bratha ych szlugy szwego atho przesz zadanye ran yemv krwavych anym vczynyl sz szyvego marthuego podluk poszw thako my bog pomoszy. - Iako my tho vyemy.
19:
(1914) Iakom ya nyeprzyyechal szamodwanasczye napuscza vyesky anym pobra drzeva szosznovego Robothy yego gwalthem anym wyosl(s) wszwoy dom wasznosczy dzyeszyączy kop thako my pomoszy bog. - Iako my tho vyemy.
20:
(1915) yakom szyą ya vyednal ozabranye kolow dambovych wpuszczy opathovey naymyenyv vyesky poth dzyeszyączya kop zagladu thako my pomoszy. - yako my tho vyednalj. - yako my tho vyemy.
21:
(1916) yakom syą ya vyednal ozabranye zyrdzy zosnovych wpusczy opathovey naymyeny vyeszky poth zakladem dzyeszyącziy kop thako my pomoszy. - yako my tho yvednaly. - yako my tho vyemy.
22:
(1917) yakom szya vyednal ozabranye dzreva sosznovego wpusczy opathovey naymyenyv navyescze poth dzyeszyaczycza kop zakladu tha ko my pomoszy. - ya ko my tho vyednaly. - yako my tho vyemy.
23:
(1918) yakom szyą ya vyednal ozabranye kolow dambowych kugrodzeny plotha szpusczey opathowskyey na y myenyv vyesky podzacladem dzyeszyadzy kop groszy thako my pomoszy. - yako my tho vyednaly. - yako my to vyemy.
24:
(1919) yakom szyą ya vyednal o zabranye serdzy sossnovych wpusczy opathowskyey nagymyenyv vyesky pod zacladem dzyeszyaczy kop podla poszvow thako my pomosy. - yako my tho vyednali. - yako my tho vyemy.
25:
(1920) Iakom ya nyeszbyl kmyeczya yego Mykolaya vardy nadrodze dobrovolney anym mv zadal Rany krwavey na levey Rencze yego gwaltem kthoran woszny oglandal podlug pozw thako my pomozy. - Iako my tho vyemy.
26:
(1921) yakom ya nyeroczval broga szytha yacuboui gwaltem wasznosczy yako dwyecopye thatho my bogok pomoschy. Iako my tho vyemy.
27:
(1922) yakom ya przeszwoya zona slachathna katharzina nyevphyczyl Robothlyvey katharziny Czorky Robothlyvego marka szszelyechoua anym yey vrznal noscha gwalthem podla poszw thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
28:
(1923) yakom ya nyeprzyschetl szbronyamy ostrzemy naczaszthky puszthe szlachathnych maczyeya y mroczka anym szegnal onego szroley robothy yego gwalthem podla pozw thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
29:
(1924) yakom ya nyewszyal dw poszw szkalyethy... kthoramy byl poszwal marka szbrzvmyna vasznosczy trzech kop gwalthem podlug poszw thako my pomoszy. - Iako my tho vyemy.
30:
(1925) Ia kom ya veczthernaszczye person dnya rocznego do goszpody thwey do ozaroua szmyeczmy povezamy ne przyszethl amym Cyebye gonil anym thobye ramy krwavey narącze zadal anym vszyeny y vyszby drzvy szyeglpedla poszw thako my bog pomoszy.
31:
(1926) Iakom ya Veczthernaszczye person dnya rocznego do goszpody yego do ozarowa zmyeczmy szluzamy szluky <nyeprzyyechal> anym thobye (ny) dw ran na rancze lyevey krwavych zadal anym czyebye gonyl anym dwoych drwy vszyeny y vyszby szyekl <gwalthem> podla poszw thakomy bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
32:
(1927) Ia kom ya weczthernaszczye person dnya rocznego nyeprzyyechal szmyeczmy luky pauezamy dogoszpody do thwey anym thobye rany krwavey narącze lyevey zadal gwalthem anym czyebye gonyl doyszby anym dwoych drzwy (szez) szyekl vszyeny y vyszby podla poszw thakomy bog pomoszy. - Iako my tho vyemy.
33:
(1928) ya kom ya szamo wthor<nyeprzysethl> szwlocznyamy do domv yego <vythky> anym yemv zadal trzech ran dw szynych yeney krwauey na glovye y naplyeczow yego gwalthem podla poszw thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
34:
(1929) yakom ya szamowthor nyeprzyszethl szwlocznyamy do domv mas(z) <ch>a thwego vythczech - in Vythky. anym. dw ran zadal thobye gwalthem podla poszw thako my bog pomoszy - yakomy tho vyemy.
35:
(1930) Thako (nav nam) my pomoszy Bog Iako nnye habram przyssythszy na dom moy Czachouicze yszbyl mya gwalthem yrana my zadal wprava Raka Thako my pomoszy bog. - Iakomy vyemy.
36:
(1931) Iakom ya nyeszbyl anyzadal katherzinie habramowy skoskyk - de Gosky. Rany szynyey w raka leva wdomv ygey gwalthem thako mj pomoszy bog. - Iakomj tho vyenj.
37:
(1932) yakom ya nye pobral plothow przesz szona szwoya martha any przesz czelyethnycza szwoya katharzyna any ych w moy dom wnyeszyono voyczyechovy loszarowy wasznoszczy oszmydzyeszyąth groszy.- yakomy tho vyemy.
38:
(1933) yakom ya nyeszbyl grzegorza Szczodra anym zadal yemv rany szyney gwalthem napleczy yego. - yako my tho vyemy.
39:
(1934) yakom ya nyeszbyl yemv paropka olyekxyego anym mv Rany szyney zadal anym go od robothy yego odegnal podla poszw thako my Bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
40:
(1935) ya kom ya ym nyerabyl drew poszpolythyvh brzoszovych y dambouich wgayv okączkyem wasznoszczy yako czthery kopy podla poszw thako my bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
41:
(1936) ya kom ya nyeprzysethl szamo wthor anym zadal nyevczlyvych slow any trzech ran barscze szenye andrzeyovey szvythkow anym yey movyl thego szloua kuruo yako poszew opmavya tha ko my bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
42:
(1937) ya kom ya nyeszbyl przeszona szwa katharzyna barbari a nym yey zadal dw ran kruavych podla poszw thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
43:
(1938) ya kom ya przeszszona szwa katharzyna nyewszyąl vczeladnycze thwey barbary konopy mąky zytha prosza yączmyenyv gwalthem podla poszw thako my bog pomoszy. - yakomy tho vyemy.
44:
(1939) ya kom ya nyepopaszl dw ląkv bydlem Rogathem slachathnyey Anne na puchalach anym yey vskodzyl yako kopa groszy podla proszw thako my bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
45:
(1940) yakom ya nyeszbyl maczyeya mylkovycza anym iemv zadal Rany kruavey nanodze pravey gwaltem podla poszw thako my bog pomosz[y]. - jako my tho vyemy.
46:
(1941) Iakom ya nyezabyl ymyenyem marczyna Ruszyna pusthego gwalthem anym marthwego vdzelal s zyvego podla poszw thako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy.
47:
(1942) yako my tho vyemy ysch pauel szorlow Nyekradnye any szlodzeyskych rzeczy poszyva wkxąszączey szyemy thako nam bog pomoszy.
48:
(1943) Iako ya szobyerownym Nyezayal any zabyl ku vzythku szwemu volu komosznego yako pyathdzeszyath gr. byernathovy szbrzvmina Cavyeczyna y zorlow tkakomy bog pomoschy.
49:
(1944) Iako szyostra moya Stachna y braczyey moyey yesth przeszoczya yey y mego szbraczya moya andrzeya kthorzy naposzvye szą wydana thako my bog pomoszy. - Iako my tho vyemy.
50:
(1945) yako my tho (vye) vyednaly oplyesznyvy szrzebyecz y okopa grosy przydathku ku konyevy yego gnyademu ysz otho yusz nyemyal poszyuacz pothdzyeszyączyą kop zagladu mykolaya Czosznowszkyego.
51:
(1946) Iakom ja nyepobral vszythkow sscząszczy yego szytha yaczmyenu prosa any myodu szborow szczaszczy yego thedy (g) kyedym byl naszlubach vczczyvycg wasznosczy yako dwadzyesczya kop thakomy bog pomosy. - Iakomy tho <vyemy> ut supra ysz mykolay nyepobral.
52:
(1947) ya kom ya sz domv szdzyersszavy thwoyey naymyenu wborakovye nyewszyąla czworych dzrvy yenych vyszby dwoych vszeny czwarthych vszola any szerdzy okolo ogroda any okolo dwora wuasznoszczy dwye kopye grosy gwalthem podla poszw thako my bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
53:
(1948) ya kom ya dwdzyeszthv gąszy zayąthych zeszkody nyeodbyl gwalthem kthore gnal do obori szwoyey thako my Bog pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
54:
(1949) Iakom ya nyeskazyl plotha Rokythovego znym kolow dambovych y Chrosthu vasznosczy polgrzywny podla pozw thakomy pomoszy. - ya ko my tho vyemy.
55:
(1950) Iakom ya przeszwego szrzycz szamo pythegoyemo rownymy chrzona donaya szabythego kthory nagwaczy szabyth nyewszyal thamo tho wbaczech a nym yego dodomv wnoszlnyymynye do Konothopey thako my pomoszy bog. - Iako my tho vyemy.
56:
(1951) yakom ya szmo dzyszth szobye rownymy navoszech any nakonych neyrzbyl drew gy drzewa nassąkoczynye gwalthem a nym ych vyosz wdom szwoy Sokolowo wasznosczy yako dzyszcz kop groszy thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
57:
(1952) yakom ya przesz szwoye czelathnyczye kathrzyna y anna Ruszka nyewszela trechcap szytha sczeszczy szgego robothy gyego gwathem a nym wnoszla wdom szwoy doborakowo vasznosczy polkopy thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
58:
(1953) yakom ya nyeszabyla koszy pszthrey vasznosczy yako seszcz groszy gwalthem thako my bog pomoszy. - yako my tho vyemy.
59:
(1954) yako ya tho vyem yszesz pobral drzewo szosznove godne kv bvdowanyv szpvsczey yago szwyesky na szescz woszow robothą yago Gwalthem vasznosczy yako dwye kopye groszy polgroszkow podla poszw.
60:
(1955) yako my pan Ian koszaczky thyle szkody vdzyelal etc.
61:
(1956) yakom ya nyewyachal wpvsczą wyeszką any zabyl volv (ps)y krovy kmyothownye yago dorothyey Gvalthem pothlą poszw thakomy Bog pomoszy etc. - yako my tho vyemy ysze yam nyezabyl volv y krovy wyachawszy wspvscząwyaszką.
62:
(1957) [yak]om ya nyeszbyl marczyna [any]m yemv ran zadal gwalthem [podl]a poszw tako my pomoszy etc. - yako [m]y tho vyemy yse grzegorz [nyesz]byl marczyna.
63:
(1958) yakom ya Bernadego nyeszbyl vgospodzye yago v olekszego pyąthka wblonyv dnya rocznego anym mv dw ranv zadal krwaw Gwalthem thako my Bog pomoszy etc. - yako my tho vyemy ysze sczepan nyeszbyl Bernadego.
64:
(1959) (yesze) <yako mnye> slachathny sczepan szyn mykolayow slasznyewa naszetl nadom y szbyl gwalthem czlovyeka ymyenyem mykolaya robothnego.
65:
(1960) yako my sczepan szyn bandaczego mykolaya Barslyak slasznyewa wszyal vrotha v dworv mykolaya Cmyeczya y deszky gnoyovi.
66:
(1961) yakom ya przesz slvgą szwego vrządzonego slachathnego yakvba zothrąbusz nyeszbylem robothnego stanyslava kvszeby pothvoszka blonszkyego anym mv zadal thrzech ran krvavych wczyalo yego yeney wglovą drugyey wpalecz szrzethny prawey rąky a thrzeczya raną wpalecz myeszny thesz raky pravey gwaltem (thakomy pomoszy bog etc) any then slvga wyszeth szdomv mego srokythk a ny szbyvszy wroczylszya wdom moy thako my pomoszy bog. - yako ya tho vyem ysze slyachathny Ian loy szrokythk przesz szlvgą szwego.
67:
(1962) Iszem ya nyezanyąl nyevka plovego Blandnego wewszy wczaykach do domv mego wasznosczy yako pyaczdzyeszyath grosi polgroszkow gwalthem anym go obroczyl na vszythek moy thako my pomoszy bog y szwyathy krzysz. - Iako my tho vyemy ysz slyachathny Maczyey korabyovycz sczayk nyesayąl nyevko plovego Blandnego.
68:
(1963) Iszem ya nyezayąl krovy Czyrvoney blandney wewsy polgroszkow gwalthem anym yey obroczyl na vszythek moy thakomy pomoszy bog etc. - Iako my tho vyemy ysz slyachathny Maczyey korabyovycz sczayk nyezayąl krovy Czyrvoney Blandney.
69:
(1964) Iakom ya nyeviyrąbyl szerdzy szosznovych vboru vyego na mlochovye anym wyoszl do domv szwego Gwalthem wasznosczy dw kopv thako my pomoszy bog. - yako my tho vyemy ysze pavel nyevyrąbyl szerdzy szosznovych.
70:
(1965) yako ya czyebye nyerosthrączyl gwalthownye anyn czya vmnyeyszyl wroboczye vasnosczy dw kopv thako my pomoszy bog. - Iako my tho vyemy ysze thomek nyeroszthrączyl.
71:
(1966) Iakom ya nyepobra; [drzewa] olszovego y szosznovego wg[ayv] gwalthem anym wwyosz [l do dzyn] szavy szwoyey do danyevycz [vasno]sczy yako polkopy podlya poszw [w tha] ko my pomoszy bog. - yako ya tho vyem ysze pavel yank nyepobral drzeva olszovego y szosznovego.
72:
(1967) yakom ya nyeszbyl yego przesz czelacz szwoyą przesz andrzeya y yakvba na ymyenyv danyevyczach wdomv wyego gwalthem anym mv thrzech ran zadal (gwalthem) podla poszw thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze andrzey nyeszbyl przesz czelacz szwoya andrzeya y yakvba maczyeya.
73:
(1968) yszem szya ya vyednal szlyachathnem pavlem yąnkyem volskyem sdanyevycz o wszyaczye dwv volv szwoszem y szsyekyerą maczyyovy sthryczovycz Cmyeczyovy yego o czo mya byl poszval y poszew myal szdrapacz poth zakladem dwv kopv groszy then kthorem namya wpravye szaloval thako my pomoszy bog etc. - yszem ya vyednal szlyachathnego andrzeya boksza szmlochovo szlyachathnem pavlem yankyem szdanyeevycz o wszyączye dw volv szvoszem y szsyekyerą maczyeyovy sthrychovycz Cmyeczyovy pawlovemu o czo y byl poszval <y posew myal szdrapacz> poth zakladem dw kopu groszy then kthorem nany wpravye szaloval thako my etc. - Iko ya tho vyem ysze szlyachathny andrzey boksza szmlochova vyednalszya szlyachathnem pawlem yankyem sdanyevycz.
74:
(1969) yako tho yesth polvloczek dasyowsky kthory kvpyl oczyecz moy szstryyem moyem Czeslavem y thego polvloczka szpadla Czwartha Cząscz po czeszlavye stryyv moyem rodzonem na oycza mego yana thako my pomoszy bog etc. - Iako ya tho vyem ysze tho yesth polvloczek dasyowsky.
75:
(1970) Iakom ya nyesbyl szlachathnego abrama szszamoth gvalthem stoyącz sznyem wposvye na roboczye yego wboru yego anym go vygnal syego boru anym sadal yemv rany wglovą wstroną pravą anym go vskodzyl yako kopa grosi polgroskow Thako my pomoszy bog etc. - Iako ya tho vyem ysze sigmvnt Szszamoth nyeszbyl szlachathnego abrama Sszamoth gvalthem.
76:
(1971) yakom ya nyeposząl gwalthem pszenycze Slyachathnemv abramovy sszamoth naymyenyv szamothach na czyasczy yego anym yey wvyosz wdom szvoy kv szvemv poszythkovy anym go vszkodzyl yako kopa grosszy polgroszkow Thakomy pomoszy bog y szvyathy krzysz etc. - yako ya tho vyem ysze sigmvnth szszamoth nyeposząl gwalthem pszenycze szlyachathnemv abramovy Szszamoth
77:
(1972) Iakom ya nyemyala ranczycz pokoyv przy opravye Cząsczy mey wnosyech oth syostri anny any oth dzyeczy syostri katharzyny any mathky elsbyethy kv przysvolenyv nazapis postavycz podluk (povs) posw thako my pomoszy bog etc. - Iako ya tho vyem ysze malgorzetha nyemyala Ranczycz pokoyv oth syostri anny y oth dzyeczy katharzyny.
78:
(1973) Iako ya vsyebye nyedzyersza any chovam prava korzennego sluszaczego nagymyenye nosy any onyem vyem thako my pomoszy bog. - Iako ya vyem ysze malgorzetha nyedzyerszy prava korzennego.
79:
(1974) Iakom ya nyeszbyl <gvalthem> szlachathney anny szony nyegdy bandączego Iana vyelkovycz szparulow na drodze dobrovolney anym yey zadal Rany szyney wranka pravą nath lokczyem thako my pomoszy bog etc. - yako ya tho vyem y szlachathny Ian danyevsky (de) sparvl nyeszbyl szlyachathney anny.
80:
(1975) yszem ya nyeszbyl gwalthem szlachanego Iana szyna handanczego Iohannem olim Mathi Vyelk de Parule maczyeya wyelka szparulow na drodze dobrovolney anym mv zadal Rany szyney nath brew tha komy pomoszy bog y szwyathy krysz. - yako ya tho vyem ysz slyachathny yan danyevsky Sz-parulow nyeszbyl szlachathnego yana szyna vyelkovego szparulow gvalthem.
81:
(1976) yakom szya ya vyednal szlya<chathnem ya>kvbem szborakova przesz szlyachathne yakvba y adama szoltharzewa ysz my myal vysvolycz polvloky roley y sdomem y szogrodem nycz szobye nathych nyeostawyacz na kthorem syedzyal robothny mycolay Cyprom na ymyenyv borakovye oth szlyachathnych adama thrycza szpyeczyszk y oth slyachathney dorothyey szony bandączego czczybora (de) szborakova poth sa(g)kladem pyaczy kop grosy polgroskow tha komy pomoszy bog. - yakom ya vyednal szlyachathne yana lomeynskyego szyakvbem szborakova ysz slyachathny yakvb szborakowa myal vyszvolycz yanovy lomenskyemv polvloky roley.
82:
(1977) ysze szlyachathny scząszny szlvszewcza zaylą bydlo moye iy kmyeczy moych szbryszkovey voley na ymyenyv moyem na brzyszkovey voley thakomy pomoszy bog etc.
83:
(1978) - - prius - - hereditatem - - in particulas alias veszplachczye habuerunt hoc ipsi - - univerunt - -.
84:
(1979) Iako mnye Ratholth vysznyevsky szphalanth wrvcznyem wdzyrszava moya wyavorovey oddalyl dochody y vszythky yako szescz kop grosy thako my pomoszy bog etc.
85:
(1980) yako ya szyakvbem y stanislavem braczya szwoyą nyevczynylym krzyvdy robothnemu andrzeyovy Cmyeczyovy szlachathnego stanislava spączycz kthory vyszethl oth nasz szregul okrzyvda do nyego do panczycz anym go Czyadzaly o czynsch anym othynyego wszyaly Czynszv kthorego nyebyl vynyen a domvm tho yest yszdby szyeny y szola podla smovy opravyly a nath thy krzywdy Iam go szdomu yego nyegonyl anym go myal voley bycz albo zabycz thakomy pomoszy bog etc. - Iako ya tho vyem ysz slachathny mączyey szkszyaszk yanczey szregul szyakubem y stanislauem braczya szwoya nyevczynyly krzyvdy.
86:
(1981) Iakom ya nyeprzyszethl czaszv wyeczerznego naymyenye yego regulj anym vsyal yemv valacha gnyadego gvalthem anym go wyothl do domv mego na ymyenye reguli wdzyerszava szwoya thako dobrego yako dwye kopye y daley podlug poszw Thako my pomoszy bog etc. - Iako my tho dobrze vyemy ysze marczyn kovnaczsky nyevszyal vavrzynczovy sregul valacha gnyadego.
87:
(1982) - - consul communitatis alias Gmynsky - - Isze my szraczczamy myasteczka ostrovyey szthovaryszmy naszemy nyeyalyszmy Iana nyeszythka myesczenyna ostrowskyego o szadny gvalth any o rosbyczye Burgrabye radomskyego any go przykazal nam chovacz wczvyerdzy mykolay pyothrovsky burgrabya ostrovsky do roszadzenya prava thako nam pomoszy bog.
88:
(1983) Iako my sbraczya swoyą zathrzymalym ymyenye Strakovo ynaczey szyroczino wyszszey threch lath wpokoyv (zapravem) zathem pravem kthorem wpravye poloszyly thako my pomoszy bog etc. - yako ya tho vyem ysz dzyeczy yanovy strakova zathrzymaly ymyenye strakovo.
89:
(1984) yako ya dobrze vyem ysz slyachathny Iakvb szyn Mykolayow swypychow zabywszy slyachathnego Arnolpha smyslkovcza oycza wnvcząth moych nye Czirpyal wchwaly syeme y myaszka wkszyastwe y voszny camyeneczky gy przythknąl zvrząd(em) <v>dam Thakomy pomosy etc.- ykom ya vydzyal cząstokrocz slachathnego Iakuba syna Mykolayovego swypychow wkszyasthvye po zabyczyv slachathnego arnolpha smyslkovycza y myaszkal wsyemy ksyaszączey vphaly nyeczyrpal y voszny gy przythknąl thakomy pomoszy bog. - yako ya tho vyem ysz Slyachathny yakvb szyn Mykolayow swypychow zabyvszy szlyachathnego arnolpha szmyslkovcza nye czirpyal vphali zyemye y voszny gy przythknąl.
90:
(1985) yako ya dobrze vyem ysz slyachathny stanislaw szyn Mikolayow s(m)<w>y (slkovcza) <pychow> zabyvszy slyachathnego Mykolaya smyslkovscza oycza wnvcząth moych nyeczyrpyal vchphaly syemye y myaszkal wkszyastphye y voszny gy przythknal oth vrządy dany thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysz szlyachathny stanislaw szym Mikolayow ut supra oycza slachathnych stanislava mykolaya y malgorzethy Smyslkovcza nyeczyrpyal ut supra.- yakom ya vydzyal Cząstokrocz szlyachathnego stanyslava szyna Mykolayovego svpychow vkszyaszthwye po zabyczyv szlachathnego Mykolaya szmyslkovcza y myąskal vszyemy kszyaszaczey vphaly nyeczyrpyal y voszny y przythknąl thako my pomoszy bog etc.
91:
(1986) yako ya ydą srodv<y scząthkv> thych kthorem pravo tho slvszy kthorem poloszyl wpravye bronyacz sya nyeothpovye dacz na poszpo(tho)lythych roczech (othpovyedacz) szlachathnem Iakvbovy Iokvnye Iakvbovy y yanovy szynom Mykolayovem y wszystkyem strony ych (de) sgaczy stodolovey budy Takomy pomoszy bog. - yako ya tho vyem ysz szlyachath adam tricz sznyegova ydzye szrodv y scząthkv thych kthorem pravo tho slvszy.
92:
(1987) yako szlachathna yagnyeska szona nyegdy bandączego allexego sczoszhova chorąszego varshovskyego nyewroczenyem my slyachathnego stanislava szyna bandączego allexego sczosnova y chovanyem yego vsyebye vszkodzyla thego stanislava szyna allexego yako stho kop grosszy wpolgrosczech tako my pomoszy bog etc.
93:
(1988) yako nyebosczyk pan yakvb szobynsky pisszarz y pothkomorzy Cirsky nyevynyen Mykolayovy baryczcze szwarszevy dwdzestv kop y polsyodmy kopy y pyaczy grosi zapewną kvpya na pothrzebą kszyaszaczya wsyathą thako my pomoszy bog y szwyathy krzysz. - yako ya tho vyem ysz nyebosczyk pan yakvb.
94:
(1989) yako ya szbrathem moyem szathkyem nymam szadney vyslugy (wpye) wkvpnynach wpyenyadzach wsloczye wsrzebrze y wgynszych rzeczach thako my pomoszy bog y Szwyathy krzysz.
95:
(1990) Isz slyachathny stanislaw bronysz szwoley bronyszevskyey szbyl my Cmyeczya robothnego Iacvba szovą po rankoyemsthwye y zadal mv Raną krwawą gwalthem y daley podla powsv thako my pomoszy bog etc.
96:
(1991) Iako szlyachathny stanislaw szkovronek szmor przesz szyna szvego szlyachathnego Iana kthory vyszedl szdomv yego szmor szbyl my robothnego barthlomyeya sz manczyrzysza gwalthem y zadal mv oszm Ran pyancz krwavych dwye wglovą et thrzy wranka prawą y thrzy szyne wramya ranky levey y pothakyem vczynyenyv gwalthu wroczyl szya wdom yago thako my pomoszy bog y szwyathy krzysz etc.
97:
(1992) Isz szlyachathny stanislaw de morj szpaszlmy osymyna nye szathą bydlem rogathem y gomolem na ymyenyv manczyrzyszv vasznosczy pyaczydzyeszyath grossy pol groszkow thako my pomoszy bog etc.
98:
(1993) Iakom ya szdzyewkamy szwemy they cząsczy nyeprzedala szlyachathnemv sząnthkovy szrądzyn nakthorą cząscz przyvyley slvszy nalączkovycze any then tho przyvyley slvszy ymyenyv puchaly thakomy bog. - Iako my tho vyemy ysze anna vosczalkova szdzyewkamy szwemy nyeprzedala cząsczy na kthorą cząscz.
99:
(1994) ysze szlyachathny voczyech szregul przyyal nadom mąsza mego do regul szamothrzecz szobye rownemy dnya Rocznego y othszyekl drwy vszyeny y pothvoye szyekl zavorą slamal y drzvy vyszthky sszyekl y rana my szyną zadal wranką levą thakomy pomoszy bog. - yako ya tho dobrze vym ysze szlą.
100:
(1995) yako ya tho dobrze vyem ysze yan szokolova Chrosczyelow chova szyna szvego Stanislava wdomv szwoyem poczesznye kthory stanislaw szyn yanow poczesnye.
101:
(1996) (yszem) <yakom> ya vyszyal ysze marczyn boczek szwyczolkow dal falszyve pyenyadze sakony jano [vi Gosczyovi...]
102:
(1997) yako ya tho wyem ysze pawel nyenalth szyn falislawow szkvleszk ydzye szdomv vindyczynego y szobrzorzonovego y szdomv thego (szlv) kthoremv tho prawo szlvszy thako my pomoszy bog.
103:
(1998) Iakom szya ya vyednal szyakvbem brathem sthrycznem przesz yadnacze pawla pasnego Clymvntha yesyerzenskyego o wszythky krzywdy y o cząsczy y roszdzyal myal sapyssacz poth sakladem osmydzyeszyąth kop podla posw tha ko my pomoszy bog. - yakom ya vyednal marczyna szgąszk szyakvbem brathem yago sthrycznem o wszythky krzywdy. - yako ya tho vyem ysze marczyn szgąszk vyadnalsya szyakvbem brathem szwoyem sthrycznem o wszythky krzywdy.
104:
(1999) Iakom ya nyeslyvbyl andrzeya szmączyrzysza ynaczey sz<e>lyg oth glovy szlyachathnego yana zabythego bratha rodzonego marczynovego y maczyeyovego szwyerzvchova zastąpycz y oth placzey they tho glovy vyszvolycz thakomy pomoszy bog. -
105:
(2000) Iakosz thy nam czlovyekya Cmyeczya ymyenyem marczyna vardąsznya szoyczyszny naszey sz gory szvrzadem wszyal wszwoya cząscz crą czyreyowska thamo wgorze podla poszw gwalthem.
106:
(2001) yakom ya nyeszbyl yana parobka gwalthem szlyachathney dorothyey opaczkyey anym yemv zadal pyaczy ran synych tha ko my pomoszy bog. - jako ya tho vyem ysze wawrzynyecz szregul nyeszbyl yana parobka.
107:
(2002) Iakom ya nyeszbyl Iakvba szlvsebnyka robothlyvemu andrzeyovy bąkovyczovy szopaczy anym yemv zadal tchrzech ran yeney krvavey vlgovą a dw szynv na pleczow gwalthem thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze wawrzynyecz szregul nyeszbyl yakvba szlvszebnyka.
108:
(2003) Iakom ya nyeszbyl maczyeya kmyothovycza szyna Iakvbovego sopaczy a nym yemv sadal dw Ranv szynych yeney wnogą pravą, a drugyey wlevą gwalthem thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze wawrzynyecz szregul nyeszbyl Maczyeya kmyothovycza.
109:
(2004) Iakom ya nyepopaszl <yemv> szytha szwoyem bydlem rogathem y gomolem tho yesth kobylamy y gąsyamy vyganyayacz cząstho y vyele krocz szdomv szvego szopaczy na ymyenye dambrowka gwalthem vasznosczy yako kopa groszy polgroszkow thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze pawel sz-wyelkyey opaczy nyepopaszl szytha.
110:
(2005) Iakom ya nyepopasl <yemv> szytha nyeszathego na ymyenyv dambrowcze swoyem bydlem y kmyeczem tho yesth volmy kobylamy Gwalthem vasnosczy yako polthory kopy groszy vpolgrosczech thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze pawel szwyelkyey opaczy nyepopaszl szytha.
111:
(2006) Iakom ya nyeprzyszeth na ymyenye opacz do lasza yesyonovego a nym porąbyl dw yesyenyv y szesczy olszy anym ych wvyoszl do domv szvego do regul gwalthem vasnosczy yako cztherdzyesczy groszy polgroszkow tha ko my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze grzegorz (nyeporąbyl) nyeprzyszeth na y myenye opacz.
112:
(2007) Iakom ya nyeprzyszeth do lasza yasyonovego gdzye pasyono bydlo owcze y kosy anym wsyal alvszebnykovy szyekyerky czapky pasza y Kalethy szynovy yakvbovemv y mączyeyovy szvknyey sczapką czo bylo vasnosczy yako polkopy gr. gwalthem tha ko my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze Grzegorz szragul nyeprzyszeth do lasza yasyonovego.
113:
(2008) Iakom ya nyepobral prosza szamowthor sszobye rownym sczepanovy sszthoyarthow na cząsczy yego na ymyenyv sthoyarczyech robothy yego gwalthem vasnosczy yako polgrzywny anym go wnyoszl do domv szvego na wszythek szwoy podlya posw thako my pomoszy bog. - Iako ya tho vyem ysze mykolay stoyarth nyepobral prosza szamowthor.
114:
(2009) yako ya tho vyem ysze stanyslaw plochoczky dobrzesya <y poczesznye> obychodzy wszyemy kszyąszaczyey nyekradnye any szyvye szlodzyeymy thako my pomoszy bog.
115:
(2010) Iako ya tho vyem ysze mykolay plochoczky dobrze y (pos) poczesznye szya obychodzy wsyemy kszyaszaczyey nyekradnye any szyvye szlodzyeymy szyvyw tha ko my po moszy bog.
116:
(2011) Iakom ya szadzyl lythkvp sbernardynem sseraphynem sz-mykolayem skazvbem smyesczany svarszevy yszynszemy lvczmy dobremy myedzy szlachathnem mykolayem Cernyekowskyem y mychalem mychnem myesczenynem warszewskyem o przevosz varszewszky a dw koszvchv <kvnych> michal mychno nyeslvbyl dacz mykolayevy Czernyekowskyemv.
117:
(2012) yako my szlachathny Mychal Slvszeva przyyechawszy szamowthor na ymyenye (yey) mylonovo szepsy polamal my <gwalthem> sytho moye y kmyeczy moych sczvyacz pszy sayacza podla poszw (tha) vasznosczy yako thrzy kopy grosy polgroszkow thako my pomosy bog.
118:
(2013) yakom sya ya vyednal szlachathnem Ianem sszelyk przesz yednacze o wszythky dlvgy kthorem mv byl vynyen poth zakladem kthory yednacze vysznayą tako my pomoszy bog. - yako (ya) my vyednaly slyachathnego mykolaya szelyk szlyachathnem yanem thamesz stąth owszythky dlugy.
119:
(2014) yszem szya ya yvednal szlyachathnem voczyechem Crvczkyem szregul o wszythky poszvy kthorem myal snyem y o szlvgą marczyna ysze nyemyal namya stavacz rokv a panv starosczye myal vyną zaplaczycz kthoraby byla a mnye pyathnasczye groszy dacz do szesczy nyedzyel (czego) poth zakladem dzyeszyaczy kop groszy polgroszkow tako my pomoszy. - yszem ya vyethnal <slachathnego> grzegorza szregul szlyachathnem voyczyechem krvczkyem szdrvgych regvl owszythky posvy kthore myely myedzy szobą y o szlvgą marczyna ysz voyczyech nyemyal stavacz rokv nagrzegorza a panv starosczye myal vyna zaplaczycz kthoraby byla a grzegorzovy pyathnasczye groszy dacz do szesczy nyedzyel poth zakladem dzyeszyaczy kop groszy polgroszkom thakomy pomoszy bog. - yako ya tho vyem ysze grzegorz szregul vyednal szya slyachathnem voczyechem Crvczkyem szdrvgych regul owszythky posvy.
120:
(2015) yako ya tho dobrze vyem ysz Ian Mrosz szrasznow barthnyk kszyaszący pvsczey kamyenyeczskyey dal dwye Raczcze myodv dobrego nyephalszyvego dany kszyaszaczey latha przeszlego Thako my pomoszy bog etc.
121:
(2016) Isz slyachathney grzegorz skomorova nayachawszy na dyrszavą moya Raszyncze shamoczvarth...
122:
(2017) Iakom ya nyewylovyl Ryb poszpolythych thoyesth lynow et karaschy szamowthor wyego yezyerze gwalthem vasznoszczy polkopy podla poszw. - Iakomy tho vyemy ysz nyevylovyl.
123:
(2018) Iako ya nyeposzczval vyszethwszy szdomv szmego yego bydlączya thoyeszth byka plovego szvym pszem szarym szkodlyvym gwalthem podla poszw. - Iako my tho vyemy yze on myeposzczval.
124:
(2019) Iakom ya presz szwego schyna yekuba nyeszbyl y nyezadal yemv cztherech Ran dw krvavych a dw schynych a nym go szyego Robothy szegnal gvalthrm podla poszw. - yako my tho vyemy.
125:
(2020) Iakom ya nyezaoral cztherech dzyalow nadzyerzavy czaszczy yago gwalthem podla poszw. - Iakomy tho vyemy.
126:
(2021) Iakom ya nyevyrąbyl drew brozovych wgayv wdzyerzavye yego gwathem podla poszw. - Iakomy tho vyemy.
127:
(2022) ya Com ya nyeszbyl pyotra kovala (nye sz) kmyecza yego de Vyczokovy a ny mv szadal trzech ren synych wrąka prawa gvalthem thako my bog pomoszy. - Iako my tho vyemy.
128:
(2023) Iakom ya nye yal dvo kmyeczy yego Svyczolkow tho yest robothnych yana szochi micolaya kanthnego any mu szadzal vlenczuch any v pentho any yem clonkow lamal tho yest nog y szyeneth gvalthem tha ko my pomoszy bog. - ya ko mi tho vyemy
129:
(2024) Ia kom ya nyewszyal lysta odvugya ye Prawdy Cosyrszkyego vyany-ye Matky Elizabethy kore szluszylo na polowycza ymyenya Iana kyepthy Szradonycz ku vyerney Rancze chovanya a nym ye wnyesl vszythkow yako trzydzesczy kop y daley podla poszw. - Ia komy tho vyemy iako pawel nyewszal lysta
130:
(2025) Ia kom ya nyeposzegl yemu Mlyna vyethrznego przeszona szwoya vyschethwszy sdomu Mego vasznosczy Iako dwa dzescza ystery kopy grosi wlpolgrosczech ydaley pothla poszw tha komy pomosy bok. - Iakomy tho vyemy Iako Stanyslaw szrokythk nyeposzegl Slachethnemu Maczeyovy szrokythk.
131:
(2026) Iakom ya przemasza szwego dnya Rocznego nyeszbyla slachethnego Marczyna szradony a-nymv zadala rany szyney pothla poszw. - Ia komy thovyemy Ia ko slachethna phyneta.
132:
(2027) Ia kom ya nyeszaszethl dobrovolney drogy slachethnemu Maczyeyewy Szradony dnya Rocznego anym go szbyl anym szadal Rany pothla poszw. Ia komy tho vyemy Iako slachethny andrzey.
133:
(2028) Iakom ya nyeszaczal szvyerzepycze yego wprzethnya lopathka anym go vsczekoczyl yako Dwe kopye gr. thako etc. - Iaco my tho vyemy Iako Slachethny Iacub szkoczuran nyeszacyanl.
134:
(2029) Ia kom ya nyepobral drzewa szosznowego Gothnego nabudovanye vasznosczy yako sterdzesczy gr. thako My pomoszy bok. - Ia komy tho vyemy Iako Slachethny Marcyn szkoczuran nyepobral.
135:
(2030) Iakom ya nyesbyk robothlyvego Micolaya Myaszgy Szranczay a nym Mu zadal ran zapleczow wlocznym a nym Mu vczul trzech palyczow vpravey Raky ydaley podla poszw takomy pomosy bok etc. - Iako my tho vyemy yako Mykolal wolunszky nyesbyl Micolaya Myasgy any mu zadal ran.
136:
(2031) Ia kom ya szyą vyednal Slachethnem (Mikolagyem) <Ianem> Sbrathem Moyem y sze mi MylSplaczyczy dvye kopye Groszy wplogrosczech poth zakladem Styerech kop (zakladu) othy dlugy. - Ia komy vyethnaly Slachethne andrzegya (ymikola) ya <y Iana> Braczą rodzona Szelyky y sze Mu (Mikolay) <Ian> (Myal) zaplaczycz dwye kopy.
137:
(2032) Ia kom ya nyesbyl Robothlyvego Grzegorza Szphalathy anym Mu zadal Rany Craweywlogwawalthem thakomy pomoszy bok. - Ia ko my tho vyemy Ia ko yan Szpaczycz nyesby Grzegorza Szwalath.
138:
(2033) Ia kom ya nye szadal Crawvey Rany wpraw Ranką Szlachethnemu Iano wy koboszewy szragul Gwalthem oth chtorey rany nye Moszye rakam wladacz thakomy pomoszy bok etc. - Ia komy tho vyemy.
139:
(2034) Ia kom ya nyeszayul Crowy plowey szpolya Gawlthem a nym ye szabyl anym ye nawszythek szowy obroczyl vasznosczy Ia ko Sztherdzesczy groszy Tako my pomoszy bok etc. - Ia komy tho vyemy Ia ko Ian nyeszayul etc.
140:
(2035) Ia kom ya przsyna Mego <Mikolaya> nyeposczwal dw owczu ytrzeczego Barana ytesz yako drugych nyepothlukly pszy Gwalthem ydaley pothla poszw thakomy pomosy bok. - Iakomy tho vyemy Ia ko slachethneny Grzegorsz Szkomorową nyeposczwal przeszyna
141:
(2038) Ia kom ya nyeszadawl yemu nyepoczesznych slow yemu anym yemu szyekl wroth Gwalthe ydaley podla powsw tha komy pomosy bo. - Ia komy tho vyemy Ia ko vyelyszlaw.
142:
(2037) Ia kom ya nyewczul kony naobdzach yemu y nyewegnalem y Myedzy kopy szythne <y nyevczynyly> vasnoscz yako czerdzesczy grosi wplgrosczech tha ko my pomosy bok. - Ia komy tho vyemy.
143:
(2038) Ia kom ya nyeraczyl vyrzeczenya dobrze vrodzonemu Stanislawowy phalaczkyemu choranszemu varschewszkyemu szaslachethna Magdalena rodzona przerzeczonego Rhaphala anym go vskodzyl Ia ko Thyszacz kop grossy wplgrosczech tha ko My. - Ia ko my tho vyemy Iako dobrze vrodzony Stanislaw Czosznowszky nieraczyl.
144:
(2039) Ia kom ya nyewczal loczydz vprzywosza warzchewszkyego nawyslye anym them vszkodzyl xyenyey yemylosczy Ia ko sztho kop grosz wplgrosczech tha komy pomoszy bok. - Iako My tho vyemy ysze Marczyn dybwszky nyewczal locz vprzywoszv vorszevszkyego.
145:
(2040) (Iakom) Iako oczecz moy phalk zadzyerszal pothla lystu xanszanczego vysze trzech lath wpokogyuu namalem Rybyu y tentho Micolay poyczu szwogem szamyedzamy teszvyszechy trzech lath wpokogyw ydalegy od Dathy lysta thego Ian ... (?) sza yego poprzedanym tego tho Mykolagya szraschynczą kthorych tho Szyethmydzyalow phalk oczecz thego tho Mykolaya dywye czasczy achrczon trzeczu dzyath thych tho Tworzyana yakuba ystanyslawa szrybya Thako My pomoszy bok. - Ia komy tho vyemy Iako oczecz yego phalk etc.
146:
(2041) Ia kom ya nyeszabyl slachethney yethvygy Maczyerze yanowe aszony rzeczonego Mykolagya anym vczynyl szyvey Marthwey Gawalthem pothla poszw tha komy pomoszy bok. - [Ia]comy tho vyemy Ia ko yan nyeszabyl.
147:
(2042) Ia kom ya nyevygnal nyevyasty szdomu szwego przesz chloppa szevegoGawlthemkora nyewyasta vumarla yest thakomy pomoszy bok. - Ia komy tho vyemy Ia ko yan (zalyeszk) zalessya nyewgnal nyevyasty przechloppa szewego.
148:
(2043) Ia kom ya nyevyrzucyl dwoyga dzeczy szdomu wkthorem Mathka ych Myaskala na ymyenyw zalyessyw przez kore wyrzuczenye dzeczy pomarly Gwalthem Tha komy pomoszy bok etc. - Ia komy tho vyemy Ia ko yan szyn Stanislawow zalyessye nyevyrzucyl dwoyga dzeczy przes chloppa szevego.
149:
(2044) Ia ko mnye Iakub Byernath szynowye (szbrodowa) andrzewy szbrodowa y Iachym Szbyenkow przenayast domu Mego <nayaszdem> y ranyenye vczynyly szkody Ia ko pyathdzeszath kop gr. Grosi v plgrosczech.
150:
(2045) Ia ko Slachethny Szygmuth szmosczyszk przyszethl szamoszoth Doymyenya Mego Nyegowa dorzeky Rzeczoney Granyczney nocznego Czaszv szobye Rovnemy ywszyal szrzeczonego yaszw Ryb vasznosczy ya ko szyes kop groszy wpolgrosczech tha ko My pomoszy bok.
151:
(2046) [...] yak trzyd[zesczy] kop Groszy wplogrosczech tha ko my pomoszy bok. - Ia komy tho vyemy Ia[k]o woythkowa szymen szwogem lazarzem.
152:
(2047) Ia ko slachethny Iacub [Czar]nowszky przygachawszy vetrzydzesczy yvyetrzech personacha drzvy vs[...]y domu (yego) <Mego> Meczmy vlocznyamy porąbal (yvczalmy Raką yedn...) pothlay posw tha komy pomosy Bok etc. - Ia ko my tho vyemy [y...] Iakub Czarnowszky [...] gechawszy vetrzydzescz[y per]son.
153:
(2048) Iakom iya nyeszbyl opatrnego Stanyslawa szwarszevy Gawalthem dnya rocznego abym Mu zadal dw ranu krawavych pothla poszw tha komy pomoszy bok. - Ia komy tho vyemy Iako szlachethny sczaszny szluszewcze nyeszbyl opatrnego stanyslawa.
154:
(2049) Iakom ya nyenayechal szdomu szwego oltharzewa nakonyach ynavoszech nadzerszawą yego do vnyestowa phalky a nym wszyal yemu szthey tho dzyerszavy szeny yyszby ystanyeGawalthem wasznosczy Iako Trzykopy Groszy wplgrosczech Thakomy po[moszy bok]. - [Iako]my tho vyemy Iako Iakub [olth]arzewszky.
155:
(2050) Iakom ya nyeprzyszeth Szamowthor szobye rownemy dogego Gospody do Slawathnego Marczyna kyerszka barwyerasz Myesczenyna Starey varschewy anym gemv wszal Gawalthem kopy groszy wplgrosczech tha ko my pomoszy bok. - Iakomy tho vyemy ya ko greszgorsz Szduraczow nyeprzyszeth Szamowthor.
156:
(2051) Iakom ya nyeprzyszethl sze dwyemadzesczama person szobye nyerownyemy yszechtermy szobye rownemy nyeposzalem szytha na roly marczyna falcovycha naphalathach Gawlthem vasznosczy Iako try kopy groszy wplogroszczech anym go obroczyl nawszythek szvoy thakomy pomoszy Bok. - Iakomy tho vyemy Iako szlachethny Ian vysznyewszky nyeprzyszethl szedwyemadzesczthoma.
157:
(2052) ... takomy pomoszy bok. - Iakomy tho vyemy Ia ko (By) Ian z byrnath volunyszczy nyeszabyly Dw vyeprzu robothlywemu Ianowy pothczeszemu sz kaleny mlothem.
158:
yakom ya nyechowal Czlowyeka nyesnayomego szczudzey szyemye (w) wszwoyem domu y naszwem Chlebe any szdomv mego vyszethl any wszethl Czaszv nocznego any yemv vkrathl konya plesnywego thak vasnyego yako trzy kopy thako my pomoszy Bog.
159:
yako Slyachathny abraham szyn [nye] gdy mykolaya sz moszczyszk przyszethl szamoszoszth szobye Rownemy do Rzeky Rzeczoney Granyczna [do] yaszv Czaszu nocznego ywsz[...] nyego yaszv Ryb wasznoszczy [yako] Cztherj kopy groszy wpolgroszczech thako my pomoszy Bog.
160:
(2055) ya slyachathny maczyey szyn Slyachathnego mykolaya Szmoszczyszk przyszethl szamoszoszth doymyenya mego nyegowa szobye Rownemy do Rzeky rzeczoney Granyczna do yaszw nocznego Czaszu Szkthorego pobral Ryby wasznoszczy yako czthery kopy gro[szy] wpolgroszczech Thako my pomoszy Bog yszwyanthy krzysz.
161:
(2056) yako Slyachathny Iacub szyn nyegdy Szlyachathnego mykolaya szmoszczyszk prziszeth szamoszoszth doymyenya mego nyegowa szobye Rownemy do Rzeky rzeczoney Granyczna do yaszu nocznego czaszv Szkthorego pobral Ryby wasznoszczy yako Czthery kopy groszy wpolgroszczech Thako my pomoszy Bog yszwyanthy krzysz.
162:
(2057) Ia kom ya nyesmloczyl cztherech brogow zytha kthore ony obraly sdosvolyenya slachathney katharzyny Thurowskyey wgumnye vynczevyczach kthore brogy byly vasnosczy byly yeko dwadzeszcza kop pothlya posw. - ya ko thomy vyemy yako vyszey.
163:
(2058) yakom ya nyesbyl Slachathnego pawla Chrczonowycza (de) zothrabuszow anym mv dw ranv zadal wglowa przesz szyna szwego Simana Gwalthem <nadrodze dobrowolney> kthory tho Szyman (poth) nyewszethl wdom moy po them tho szbyczv sic ipsum deus adiuvet. - ya my tho vyemy yak Ian szymanownyeszbyl etc.
164:
(2059) Iako ya tho wyem ysz olyexy szyn Czarnego de Radonye vmerl wyaszyeny oszwyczye szwyathego maczyeya sic me deus adiuvet. - yako my othem wyemy etc.
165:
(2060) Iakom ya nyezaoral any zagnal myecz pluzyczą y dwyema woloma naymyenyv pogroszewye a nym pokazyl myecz a nym yego wzythczech yego wmnyeyszyl Iako dzyeszyacz kop groszy wpolgroszczech. - yako my othem wyemy.
166:
(2061) yako ya sbraczya szwa czasthky wszythky zadzyerzalem nakthorych (d) czasthkach y naszyedlyskv wydzyenye Bylo podluk obyczvy zyemye podlya lystha kxyazaczego et namyesthkowye moy y Braczyey moy zadzyerzely y my zadzyerzely podla vphaly zyemye wyschey trzech lyath y pozywaly sic deus adiuvet me et fratres meos. - yakomy Tho wyemy ysz pavel sbraczya zadzyerzal.
167:
(2062) yako (Thy) <slachathny Stanyslaw skrosny> zabyegwsy na dobrowolna drogą zamodzyesyath seczthermy sobye <nye> Rownemy (y) aspyaczyą (T)sobye Rownemy othbyl secz-dzyesyath Bydla Rogathego Gdy bylo gnano przesz szthanyslawa vrzadownyka Rokyczkyego seszkoth kmyeczy yego zewsy szgyelzowa sic etc.
168:
(2063) yako oyczecz moy nye(d)gdy yan nye przyscheth do dodomv thamo tho w(oyotrambus) wotrąbuschach yego do Slyachathnyey katharzyny Mathky yego Thomka Rodzonyey poszmyerdzy oycza yego nyegdy Slachathnyego Stanyslawa Rushynya bratha swego rodzonyego Thamyostathath - nyeswal yemv skrzynky yego lysthw kxanzaczego zayschothmąm pyeczacząm yasmyego kxanzacza dobryey pyamączy nyegdy kxan(c)dza boleslawa vydanyego samą pyadzdzieszyath kop grosschy wpolgrosczech (S) wszobye mayanczą oprawyonya nyegdy szlachathnyemv Stanislawowy Russzynyowy oyczw slachathnyego thomka nyaswythka czasthką dzedzyczną slachathnyey nyegdy katharzyny czorky nyegdy slachathnyego (b) Mykolaya byką tha myotho nyaymenv otrambuschay nya wpadek weczny do hoszmynyaczcze nyeczel y dalyey wyethluk posw hany go vmyeyschyl wschythczech yego waschnyosczy dztherech dzeszath kop grosszy wpolgroszczech Tak my bog pomoschy swathy krzysch. - yako my tho vyemy ysch yan nyewszal.
169:
(2064) yako hoyczecz moy nyegdy Ian Rozdzelyl szya przesz nygdy Slachathnyego Andrzeya Canya sbrzwmynya y zatrzymal Roszdzal swysthkyego Rvschayanczego y leschadzego wpokoyan wyschey Trzech lath <y daley podluk posw> Thak my bog pomosch y Swathy krzysch. - yako ya tho dobrze wem ysch <slyachethny> Schymay y daley podluk Rothy.
170:
(2065) yakom ya nyeprzysethl naymyenye parulye a nym mv poyal koyaSolabego gwalthem zobecz w wasznosczy yako oszmydzyeszyath grossi polgroskow a nym go obroczyl navzythek swoy. - Yako my othem vyemy ysz slachathny Borutha syn nyegdy Iacubow sebrzvmyna Raczybory nyeprzyszethl.
171:
(2066) Iakom ya nyewzyal Gualthem slachathne(go)mv (Ianowy) (danye)wskyemv sparulyow <Ianowy sz Szamoth> pyaczydzyesyath y cztherech grosy w Tharczynye skalyethy yego wedluk posw. - Iako my othem vyemy ysz slachathny yan danyewsky szparulyow nyewzyal.
172:
(2067) yako pan Ian praczky nye zadal vmnye szprawyedlywosczy szmyeczyem mykolayem dura kthory yemv porabyl sosnya wboru yego anym sznyem do pnya chodzyl etc.
173:
(2068) Ia ko ya nyesbyl gwalthem przesz szyna szwoyego yana slachathnego szelygy any zaszthapyl drogy szamothrzecz szyenem szobye rownem a drugyem nyerownem anym mv zadal dw ranv yeney krawey w glową a drvgyey szyney w nosz. - yako my othem vyemy ysz slachathny pawel szmanczyrzyza nyeszbyl.
174:
(2069) Ia kom ya przesz szyna szwoyego yana nyeszbyl slvzebnycze vrzadzoney slachathnego yana szelygy anym yey zadal rany krwawey gwalthem w raka prawą polye lokczya gwalthem ymyenyem Malgorzathy. - Iako my othem vyemy ysz pawel de Manczyrzysz przesz szyna szwoyego.
175:
(2070) yakom ya Andrzeya kmyecza pawlowego sz Manczyrzysza rzeczonego kvrschora szbyl y ran pyacz zadal thedi kye my othbyyal konye kthorem ya zaymowal scheskody szwoyey.
176:
(2071) yakom ya stanislawa phalka kmyeczya slyachathnego pawla sz manczyrzyza szbyl y zadalem yemv raną szyna wplyeczy gdi my oth byyal konye kthorem ya zaymowal szeskody szwoyey. - yako my othem vyemy ysz.
177:
(2072) yako my przythem Byly ysch szlachathna zophia zona nyegdy szlachathnego (oydz) oydrzeya szradzyn poszthapyla kopa po Czorcze szwoyey katherzynye slathnemv Mykolayowy szvnyeszthowo szpakow sic etc.
178:
(2073) yakom ya nyewywer gwalthem sobory yego trzydzyeszczy gasy y pyaczyorga p(er) dzyewka szwoyą slachathna dorothya a nym go vskodzyl yako polkopy wobornem. Iako my othem wyemy ysz slachathny Marczyn nye wyvel.
179:
(2074) Iakom ya slachatchnegonego pawla segzowa nyeothbyla gwalthem oth kmyecza yego sbyeglego zvrzadem zyemskyem a nym nany gwalthv szwolala (a ny) y dalyey wedluk posw. - Iako ya othem vyem ysz slachathna Elsbyebya kyelpynska nyeothbyla.
180:
(2075) Iakosmy my vyednalj ysz slachathny kruczkowycz (szregul) woczyech szregul myal podnyescz ploth na pyerwszem myeszczv kądy przoth sztal na ymyenyv regulach y powycz nowem chrosthem a tho myal vczynycz podeczthermy kop zakladv grossi wpulgroszczech. - Iako my othem wyemy ysz slachathny wawrzynyecz s radzyn y mykolay zolna szregul vyednaly.
181:
(2076) yakom ya nyeprzyszethk samotrzecz na laka slachathnego marczyna a nym go slayal a nym go kurwem synem naswal a nym mv srobothy zegnal anym mv dw kosv wzyal gwalthem. - yako my othem wyemy ysz slachathny yan nyeprzyszethk samothrzecz.
182:
(2077) Iakom ya nyesbyl we wszy wborzaczyny Mikolaya szyna slachathnego... humyeszthowa a myn ..czy ran... - yako my tho ... olyexy myesby[l].
183:
(2078) Iakom ya nyesbyl mykolaya wborzaczynye nawagrodzye anym mv zadal trzech ran gwalthem podlya posw. - yako my tho wemy ysz slachathny sczesny z vmyesthowa spakow nyesbyl.
184:
(2079) [yakom ya n] yenayechal domv [...] przesz slachathnego [...M]losol y przesluga [...] sostra bronya smyeczmy [....] go Gonyl [....] sznyem [....] wedluk [posw].- yako othem wyemy slachathny stanyslaw (Ch) kurboz szregul nyenayechal.
185:
(2080) ... przesz szwego nayem[nyka rob]othlywego pawla [..]zenyekopal Gly[ny...] Nayego Nadzye... Naumyeszthowo po... anym go vmnyeysyl w wasznosczy yako dwye kopye.- Iako my tho wye my ys slachathny Troian de vnyesthowo przesz szwego.
186:
(2081) yako ya othem wyem ysz slachathny Ian wysznyewsky szphaląth nye zywye szeszlodzyemy <y poczlywye szya chowa w zemy Mazoweczkyey> a ny wynen yeszth thego obwynyenya wedluk regestr Rathuscha warschawskyego et wedluk poszw.
187:
(2082) yakom ya nyesbyl robothnego allexego kmyeczya slyachanego Maczyeya sdzyvraczow a nym mv zadal rany krwayey wpyersy w myesczye warszawskyem gwaltem. - yako my othem wyemy othem wyemy yako slachathny wawrzynyecz zalesny sregul nyesbyl.
188:
(2083) Yako ya tho wyem ysz Slyachathny andrzey syn nyegdy slyachathnego philipa szszamkow zabyl slyachathnego Marczyna sebrzvmyna Raczyborow oycza moyego ysch zywego marthwego vczynyl Tak yako yesth powolan yako kxyagy Groczkye powolanya szwyathcza y wedluk posw sic etc. yako ya tho wyem ysch slyachathny andrzey.
189:
(2084) yakom ya nyesbyl slachathnego Mykolaya syna Wyelyslawowego sdambrowky na dobrowolney (drog) drodze kthora byezy szwarschewy domokothowa dnya rocznego. - yako my tho vyemy ysz slachathny czybor szesluzewszcza nyesbyl.
190:
(2085) yakom ya szya ya vyednal szlyachethnem Stanislawem <Grothowskyem skoczuranow> ophsythky krzywdy przeyednacze [e] slyachathne dzyerzska y B [....]scha Braczyą Rodzoną [....] szraczyborow a nye mya[l]myal pozywacz alysby przeth yednaczmy przerzeczonemy szwe krzywdy polozyl podedwyema kopoma zaklady. - yakosmy my vyednaly slachathne Iakvba skoczvranow(et)y Stanislawa <nyegdy> Marczyn(a) <owego> Grothowskye skoczuranowo ysz sya nyemyely alysby przeth przethnamy ony polozyly poth podethwyema kopoma zakladv.
191:
(2086) Iakom ya przesz rzaczcza szwego pawla Goszczynyszkyego nyesbyla yakvba kura szvyesky pogroszewszkyey anym mv zadala pyaczy ran podlya poszww Ta[ko]my bog pomozy. - Iako y[a othem] wy[em] ysze katherzyna Iatchochorzewszka nyesbyla yakuba.
192:
(2087) Iakom ya nyewzoral any poszyal czwyerczy rolyey nadww polv owszem y proszem navmyesthowye Gwalthem anym go vszkodzyl yako szeszcz polgroskow. - Iako ya tho wyem ysze yan nyewzoral any poszyal.
193:
(2088) Iako ya przyszethwszy do wszy do orlow do woczecha de Geroska Nyesbylem slugy yego Mykolaya vigodzonego a nym mv zadal Rany krwawey wglowa yego gwalthem - Iako yako ya othem wyem ysz Mathias szeszphabow przyszethwszy.
194:
(2089) yako yą przesz szona moya wląszthna dorothyą y przez szyna yeronyma nadobrowolney wągrodzye nyeszbyl szlachethney byeathy szony yabramowey any yey szadąl dwanąszczye rąn thrzech rąn wglowa thrzech wraka krwawych thrzech rąn szynych wplyeczy ythrzech (kra)krwawych rąm wnoga lyewą thako my bog pomoszy etc. - yako yą tho wyem ysz stanysląw mąmka nyeszbyl byeathy.
195:
(2090) yako ya stanyslawa szyna yebramowego szkawyeczyna stoyacz sznym wposzwye nie zbil any yemv rany szadąl wpalecz raky lyewey podlya poszw thako my bog pomoszy etc. - yako yą tho wyem ysz yeronym stanyslawa nyeszbyl.
196:
(2091) Iakom yą nyewrzuczyl szya wrobotha andrzeyowa nadzyedzyczthwye yego wposzwye stoyącz gwalthem any szaszyąl dzyalv gorecznego podlug poszw tkaho my bog pomozy etc. - yako lenąrth nyewrzuczyl szya wrobotha andrzeyowa.
197:
(2092) yąkom yą nyewszyąl swynye przoszney szolthey koszucha baranyego szuknyey byąley szamodzyelney nogawicz sthegosz szukna podluk pozw.
198:
(2093) yakom yą nyewzyąl slugy ymyenyem lyenartha wyelmosnego alexego zruszcza Castellyąną Czyrskyego kthorego on vchowąl zmlodosczy yego y nyevszgodzylem go yak oszmy kop ydaley podluk poszw tako my (pog) bog pomozy. - yako yą tho wyem ysz slyachethny wyth nyewzyąl.
199:
(2094) yakom yą nyezbyl slyachethnego vawrzyncza ząlyesznego szregul dnya rocznego anym mv zadąl dw rąn yeney krwawey narącze a drugyey zapl<e>cząmy gwąlthem y daley podlyk poszw tako my Bog pomozy. - yako yą tho vyem ysz szlyachethny woyczyech zmalego vyerzuchowa nyezbyl szlyachethnego wawrzyncza ząlyesznego szregul.
200:
(2095) yako yą maczyeya gromv sbyl gdym y zasthąl wesgodzye swey wgayv gdy my szya wszyącz nyedąl thako my bog pomoschi. - yako my tho wyemy ysze slyachethny pyothr konopyensky sbyl maczyeya gromv szesbarza.
201:
(2096) Iako ya sbyl maczyeya schalkowycza gdy my wgayv robyl a wszyącz my szyą nyedąl thako my pomoschi.- yako my tho wyemy ysze slyachethny pyotr konopyensky sbyl maczyeya.
202:
(2097) yako ya mąrczyna sbyl schalka do sbarz(ą) gdy my skodą dzyeląl wgayv a wssyacz szyą nyedąl thako my pomoszy.- yako my tho wyemy ysze slyachethny pyothr sbyl.
203:
(2098) yako ya nyeporąl y nyeposzyąl gwąlthem na czaszczy dorothyey zythem na malem tharchomynye podlyą posw thako my. - ya ko my tho wyemy ysze slyachethny mykolay nyeporąl any poszyąl.
204:
(2099) yako yą sbyl slyachethną dorothyą zona slyachethnego marka Cucza skuczow nye gwąlthem alye zayey począthkyem gdy na mya byla myeczem golem y daley podlyą pozw thako my Bog pomozy.- yako my tho wyemy ysz yąn sprzesthrzelcza sbyl slyachethną dorothyą zoną slyathnego.
205:
(2100) yakom yą nadobrowolney drodze w borv nyewzyąl zlodzyeyskyem obyczayem mathyszowy spolthowska szoną yego Barbarą dwdzyesthu y trzech kop a nym go sbyl y daley wedluk obwynyenyą - yako my tho wyemy ysz slyachethny andrzey myslek skomonyna nadobrowolney drodze.
206:
(2101) yakom ya nyezbyl maczyeya kmyeczya roszey lomnyenskyey anym yemv zadal rany krwawey podlyą pozw gwąlthem Tako my Bog pomozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethny Bartosz nyezbyl.
207:
(2102) yako yą nyeprzyal dolasza nagymyenye zączyączywye nawoszye anym rąbyl drew olszowych y yeszyonowych gwalthem any go vszkodzyl wvszythczech yako czthyry kopy y daley podlyą pozw tako my bog pomozy. - yako yą tho wyem ysz szlachethny yąn mąmką nyeprzyal.
208:
(2103) yakom yą nyeprzyal napuszczą zączyaczywye anym rabyl drew olszowych y ynszych poszpolythych gwąlthem podlyą pozw tako my Bog pomozy. - yako yą tho wyem ysz slachethny maczyey nyeprzyąl.
209:
(2104) yakom yą nyeprzyąl do puszczey yego zączyaczywye anym robyl drew olszowych gwalthem anym go vszkodzyl yako thrzy kopy y dalyey podlyą pozw tako my Bog pomozy. - yako yą tho wyem ysz szlyachethny yakub nyeprzyąl.
210:
(2105) yako (yą tho wyem) kobyerzecz slyachethney katharzyny zony frąnczowey nygdy z manczyrzyscha malego nyewnyeszyon w dom moy anym go zachowąl gwąlthem thako my Bog pomozy y daley podluk pozw. yako my tho wyemy ysz kobyerzecz nyewnyeszyon w dom yego.
211:
(2106) yakom yą nyezayąl trzech dzyesząth y yeney swyerzepyk szpolya sdbykowskyego kmyeczyem xyadza byskupyem szewszy sdbykową anym ych gwąlthem do obory szwey do Conotopey wegnąl anym go vmnyeyszyl yako polkopy y daley podlyą pozw tako my bog pomozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethny yąn nyethyxa nyeząyąl thrzech dzyeszyąth y yeney swyerzepycz.
212:
(2107) yakom yą nyewzyala dw szyekyerv sluzebnykom slyachethny katharzynye sphalanth na dobrowolney drodze alye wsgodzye szwey w gayv gdzye rąbyly y daley podluk pozw tako my bog pomozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethna dorothyą zona nygdy yąnowa zopaczy nyewzyala dw szyekyeru.
213:
(2108) yakom yą nye wszyąl polkopka wyny bythey oth kmyeczya kthore yey thwoye prawo szkązalo.
214:
(2109) yakom yą nye zayąl pyączy wyeprzow sthada robothliwego mykolaya pothczaszy zdlugyey wvąznosczy polthrzeczy kopy y daley podluk pozw tako my bog pomozy. - yako ya tho wyem ysz slyachethny Bernath volunyski nyezayąl pyączy wyeprzow.
215:
(2110) yakom yą nyezabyl kobyly byąley szrzebney przes szyna szwego gotarthą wvąznosczy pyączy kop gwąlthem slyachethney mąlgorzathy zony slyachethnego nygdy mykolaya spruskyego vyerzuchową y daley podluk pozw tako my Bog pomozy. - yako ya tho wyem ysz slyachethny Czybor nyezabyl kobyly Byąley.
216:
(2111) yakom yą nyeochromyl konya byąlego sthąthnyka przesz szyna swego gothąrtha gwąlthem slyathney mąlgorzathy zony nygdy slyachethnego mykolaya spruskye vyerzuchova w vąznosczy dw dzyeszthu kop (po) groszy polgroskow y daley podluk pozw tako my Bog pomozy. - yako ya tho wyem ysz sliachethny czybor spruskyego wyerzuchowa (nyezabyl) nyeochromyl.
217:
(2112) ya kom yą nyerąbyl drew Brzozowych w gayv xyadza dzyekąna varszewskyego na odolanach w vąznoszczy yako kopa gwąlthem y daley podluk pozw tako my bog pomozy. - yako yą tho wyem ysz slyachethny pawel opala zhorlow nyerabyl.
218:
(2113) okthorą ląka slachethny sandek mya pozwal oposzyeczenye tham napuchalach naprzeczywko mosczyskam lyezączą tho yesth oczczyszna moya kthorąm ya zadzyerząl zasznaky wyszey trzech lyąth y trzydzyesczy lyąth wpokoyv yako oczczyzna szwoya thako my Bog pomozy. - Iako my tho wyemy ysz slyąchethny andrzey mychalowsky wyszey thrzechdzyeszyąth lyath zadzyerząl.
219:
(2114) yakom ya sbyl slyachethnego mykolaya szrandzyn zapocząthkyem yego gdy namya począl bycz (y daley podl) okthore mya rany pozwal thako my Bogp po(z)mozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethny (math) maczyey dzyurącz sbyl slyachethnego mykolaya zrandzyn.
220:
(2115) yakom ya nyezasthąpyl <szamothrzecz> drogy slyachethnemv mykolayewy zrandzyn gdy yechal szewszy skoroszewa anym yemv ochromyl konya wronego wnoga prawą anym mv rany krwawey zadąl gwąlthem waznosczy ya(g)ko Dwye kopye y daley podlya pozw thako my Bog pomozy. - yako my tho wyemy.
221:
(2116) yakom ya nye poszyąthl Cząsthky dzyedzyczney oczczysthey napyelaskowye <slyachethney katharzyny> any dzyerza przeszwyelye lyąth nakthorey Bylo wydzenye anym sznyey vszythkow wzyąl dw dzyesthu kop y daley podlyą pozw thako my Bog pomozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethny marek spyelaskowa nyeposzyąthl Cząsthky dzyedzyczney oczczysthey napyeląskowye slyachethney katharzyny any.
222:
(2117) yakom szya ya vgednal przesgednącze slyachethne sczepana Swythkow y thesz dzyerska spogroszewa mnyeyszego Slyachethnym mychalem wrokythk oposząk y owyprawa okthory byl pozwal Bratha mego a owy prawa mathka moye y daley podlyą pozw thako my bog pomozy. - yakosz my my vgednaly slyachethnwgo marczina slaznyewo othmosthu Sz slyachethnym mychalem Srokythk Oposząk y o wyprawa okthory szya Byly pozwaly poth zakladem dzyeszyączy kop y daley podlya pozw thako nam Bog pomozy. - yako my tho wyemy ysz slyachethny marczyn vgednal szyą Sz slyachethnym mychalem Srokyth oposzak y o wyprawa.
223:
(2118) Czom vdzelal thom vdzelal thedy kyedy mye (szya wszącz nyedal) <bycz chczal> za poczyąthkyem yego. - yako ya tho dobrzye wyem ysz szlachathny (Stanislaw) <boguslaw> thedy (go) sbil szlachathnyego maczyeya kyedy go bycz chczal za począthkyey yego.
224:
(2119) Iakom ya nyeszbyl robothnyego mykolaya potrowycz (de) sgelzow anym yemu zadal rany krwawyey wglowye Tako my bog pomosy. - Iako <ya> tho vyem ysz slachathny Thomek kozamszky sgrudowo.
225:
(2120) Iako szlachathny andrzey kopythko szbrzumynya pawlowycz Bądącz obronycza gaya szlachathnyego yanya kadaszcha kthorego zaszthąpyl then tho yan kadasz ysz gy szbyl thedy kyedy mya sza wgaya Czynyacz szkoda wszącz nyeda Tako my etc. - Iako ya tho wyem ysz slachathny yan kopythko etc.
226:
(2121) Iakom ya nyevynyothadwądzeszthu kop pozyczonych ydwa Slachathnyemv adamovj zelyszewa nyewczaszowy Tako my bog pomosi. - Iako ya tho vyem ysz slachathnya elzbetha zonya vrodzonyego yanya golkvvszkyego.
227:
(2122) Iakom ya szbyl szczeszthnyegoznyoszow zayego poczathkyem kyedy my rany zadal tako my bog pomosi. - Iako ya tho vyem.
228:
(2123) Iako mnye sz Brathyem szczasznym thy dzaly o kthora nyasz Stanyslaw Bernathovycz pozywa doszthaly szya dzyalem vyecznym nyaczo dzylcze mam Tako my Bog pomozy. - Iako ya Byl thego dzylcza kyedy sza Stanyslaw Bernyathowycz Stanislavyem gy Sczesznym dzelyly gy thy dzaly doszthaly szya Stanyslavovy gy szczasznyemu okthore ony poszwal Tako my etc. - Iako Ia tho wyem Isz Stanyslavovy szczesznym doszthaly szya thy dzaly.
229:
(2124) Iako thądy kądym szethl nyaprawo moye praczkye anyalewo mrokowszkye Tako my Bog pomozy etc. - Iako Ia tho wyem Isz thący szethl Ian praczky nyaprawo etc.
230:
(2125) yakom ya nyenyayechal nyagymyenye yanya opaczkyego anym wsząl yemv szlyszebnyczye yego robothlyvey dorothyey kthorą on zoszthavyl wdomą szwoym kuszthrzeszenya rzeczy domowych gy othphorzenyedomyv gwalthem anym mv vczynyl szkody wvasznyoszczy Cztherdzesząth groszy y dwa grosszv ydalyey podluk pozwą thako my bog pomozy. - yako ya tho vyem ysz szlachathny wawrzynyecz szregul nyenyaszethl nyagynyenyenye szlachathnyego yanya opaczkyego.
231:
(2126) yakom ya nyenyaszethl naygymyenye yanya dzerszkowycz zopaczy myaley w dom yego przeszzonya szwa szlachathnya katharzynya. anym wszyąl przeszczyeradla ploczennego dwą gslv dwą Rapką gy ruchy plothnya colenyszkyego dwa prz[y]nyoszka anym go vmnyeyszyl wvszythczyech wvasznyoszczy kopy groszy polgroszkow gy dalyey podlug poszwą tako my bog pomozy. - yako ya tho vyem ysz szlachathny wawrzynyecz nyenyaszeth nyagynyenye myalyey opaczy wdom yanya dzerszkowycz zopaczy.
232:
(2127) Iakom ya nyeprzyszethl szethrzemy szobye rownymy aszdzeszącza sobye nyerownymy nyagymyenya moye <kamonka> do goszpody robothnyego maczyeya kopaczyewycz anym gemu wszal konya szywego (Thako my po)gy daley yako poszew omyawa Tako my bog pomosy <wasznoszczi polthora kop>. - Iako tho vyemy jsz slachathny stanislaw szkamyonky nyeprzyszethl.
233:
(2128) Iakom ya nyegyąl. kmecza vrodlywyemu sthanyszlawowy mynszkyemu maczyeya kopaczowycza szlazyszk anym go wyeczwyerdzu szadzal gwalthem gy daley podlug poszwa. - Iako my vyemy ysz szlachathny stanislaw kamyenyeszky nyeyal.
234:
(2129) Iakom ya robothnyego woyczecha krawczya szszyranya kmyecza krazączego nya dobrowolnyey drodze nyeszbyl gwalthem (anym yemu) zadal rany krwavyey wczolu lyewe thako my bog pomozy. - Iako my vyemy isz slachathny alb... nyeszbyl robothnyego woyczecha.
235:
(2130) yakom sza ya nyewyednyal o porownyanye poszągow (mązow szwoych) szlachathnymy frączem maczeyem szczeszthnym yanem dorothya szbrącza przyrodnya a daley podlug poszwa thako my bog.
236:
(2131) yakom ya nyeszaoral nyovyny nyagymyenyą lypynyach robothy szlachathnyey katharzyny alem oral nya gymyenyą nyszwyem volvnynye nyaczyszcze szwyem ydaley podlug poszwa. - yako ya tho wyem ysz szlachathny mykolay szwolynyna nyeszaoral nyovyny nya gymyenyą lypynyach.
237:
(2132) yako ya przesz mąsza mego mykolaya nyeprzedala Roley any szytha cztherech y dwdzyeszthv kop nye pobrala preszeny robothnemv <pyithrovy> kvpr-vy szpączy
238:
(2133) yakom ya yana pthaka szbyl thedy kyedy ma szyą nyedal lupycz kyedy my szerdzy szplotha bral kmyeczya Slachathnego Stanyslawa panczyczkyego thako my bog pomoszy. - yako ya tho dobrze vyem ysz wawrzynyecz szbyl.
239:
(2134) Iakom ya (nye zabyl wyeprza byalego) nyezayąl szczansczy yego Thrzechnascye szwyny szlangv szczansczy yego anym <kmyeczyevy Augustinovy nye> zabyl vyeprza byalego <vasznosczi pulkopy>Thak my Bog pomoszy. - yako ya dobrze vyem ysz nyeszaymal szczascy.
240:
(2135) Iakom szya szthoba vyednyal owszyszthky rzeczy gy othe szkrzynye okthoresz mye poszwal Thako my bog pomosy. - Iakoszmy gye vyednyaly owszyszthky rzeczy gy oszkrzynya okthorą onyego poszwal Thako my pomoszy gy szwąthy krzysz. - Iako my tho vyemy.
241:
(2136) yakom ya robothnyego Stanislawa lacha thedy sbyl kyedy my panu w lągu szkoda dzelal kyedy my sza bracz nyedal Thako my bog pomoszy. - Iako ya tho wyem ysz slachathny mykol.
242:
(2137) Iako tha dambrova w they szerzy yako volya przyszluszy ku they voly yako szeroko (rolya) do Rybyenyszkey granycze Takho my bog pomozy. - Iako tho ya wyem.
243:
(2138) Iako pothy sthary gay yesztly pokym odszelthl do okączkych granycz Tako my bog pomozy. - Iako ya tho vyem.
244:
(2139) Iakom sya ya vyednyal (sthoba) o myecz z grzegorzem szdzuraczem ze my myal dacz krowye wasznoszczy jako cztherdzeszczi grossy gy czthery corcze szytha vasznoszczy szeszczy naszcza grossy thako my bog pomoszy. - yako my tho vyednaly.
245:
(2140) Iakom ya (nyezaszthąpyl) nyaszeth-wszhy nyeszbylem onyey anym yey zadal cztherech rany dwą crwawą wraka wprawą a dwą szynya wczolo wprawa sthronya yenya a druga wglowa zavcho lyewye gwalthem Thako my bog pomoszy. - Iako my tho wyemy.
246:
(2141) yakom ya nyeprzyyal szdzyesyanczą voszow gy stylye robothnykow anym schem przynych byl anym syemye bral szgory vyelkyey nagrodzysku anym na swą groblyą vosyl gwalthem gy daley podlya poswu thako my bog pomoszy gy wszythczy swyayczy. - yako ya tho vyem ysz slyachathny Ian panczyczsky nyeprzyyal.
247:
(2142) yakom ya nyeprzyyal na osmy vosow gy sthylye robothnykow na gymyenye panczycze anym scham sznyemy byl anym syemye na czaszczy ych bral a nym nagroblya swoya wyoszl gwalthem gy daley podlya poszwu thako my bog pomoschy. - yako ya tho vyem ysz szlyachathny Ian panczyczsky nyeprzyyal...
248:
(2143) Iakom ya nyeprzyyal nagymyenye panczycze szesczya vozow gystylyesz robothnykow anym scham sznyemy byl anym syemye na lacze bral gwalthem gy daley potlya poswu. - yako ya tho vyem gysch slyachathny Ian panczyczky nyeprzyyal.
249:
(2144) Iakom ya proszyną swego yaną nyeodbyl crzerechwoloph gdy gye gnal od koph czeladnyk moy marczyn a (mye)nym thego tho czelądnyka sbyl (podlak?) <podluk> poszw thako my bok pomoszy gy swathy krzysz. - Iako ya tho wyem ysze Iacup nyeodbyl voluph
250:
(2145) Iakom ya nyelovyl przesz Szwego syna iynka nyelovyl wszthavye pana pawla Russyeczkyego anym oddalyl vszythkow yako dwye kopye Thako my bog pomoszy. - Iako ya tho vyem.
251:
(2146) Iakom ya nyezbyl robothnego yana Burthka szwyelgych praczow anym yemu zadal dwv ranu wwyerzch glovy yeney a drugyey woblycze a thrzeczyey wlevą Rąka Thako my Bog pomoszy etc. - Iako ya tho vyem ysch yakvp papysz nyeszbyl etc.
252:
(2147) yako oczyecz moy yan duchna Sadzawką thą o kthorą myą poszvalyszcze gdzye vydzenye Bylo za themy plothy zadzyerszal vysz thrzech Lath wpokoyv Thako my Bog pomoszy etc. - yako ya tho vyem.
253:
(2148) yakom syą ya zyednal pod kopą zakladu zlenarthem Thomkovyczem Sparulow o pozew kthory syą vyedzye o odbycze valacha y oszbycze samego Sthoyącz Sznyem wposzvyech Thako etc. - yako ya yednal yandrzeya Byernathovycza szparulow.
254:
(2149) yakom ya nyevypusczyl yączcza Slachathnego marczyna sz Rochalow podanego do vyesze przesz vrządownyka kxyądza proboszcza Blonyszkyego przesz voley pana mykolaya phalanczkyego nathen czasch Stharosthy bądączego anym go vmneyszyl vu.kladzyech y wszythczesh yako pyączdzyesyąth kop groschy wpulgroszczech Thako my bog pomoschy etc. - yako ya tho vyem ysch slachathny mykolay oborulszky nyevypuszczyl yączcza Slachethnego marczyna.
255:
(2150) Iakom ya wedwdzyeszthv (person) y wdzyevyączydzyesyant p[er]son nyerownych nadzyevyączydzyesyanth voszyech narąbyl w dzyekanowszkyey puszczy drzeva y nyevoszylem go do domv mego anym go obroczyl kv vszythkovy memv yako pyancz kop thako my bog pomoschy. - Iako ya tho vyem ysch slachathny yan.
256:
(2151) yakom ya robothnego domyenyka kmyeczya slachathnego maczyeya laszkowszkyego szbyl nyetham gdzye pan laszkowszky ma wrąp podlud prava szwego ale wszwem wlasznem (ale wszwem wlasznem) kyedy my syą wzyącz nyedal gdzye wrąbv nyma tho my bog pomoschy. - yako ya tho vyem ysch slachethny maczyey.
257:
(2152) Iakom ya robothnego (dom) yegvsthyna kmyeczya slachathnego maczyeya laskowszkyego szbyl nyetham (nyetham) gdzye pan laszkowszky ma wrąp podlug prava szwego alye wszwem wszyąląm kyedymy szyą wszyącz nyedal gdzye wrąbu nyma thako my bog pomoschy. - yako ya tho wyem yszch slachathny yacob mamka.
258:
(2153) yschem ya nyeprzyszethl napolena vythky ynaczey na sopąchy y nyewszyąlem volv gnyadego kthory vol yemv dosthal syą po braczye yego rodzonem (nye) nyegdy yanye szwythkow po rącze vmarley gwalthem y daley podluk poszw thako my bog pomoschy. - yako ya tho vyem ysch slachathny pavel.
259:
(2154) yakom ya nyeprzyyechal szdomv szwego szgork nadw voszu y nyerąbylem drwew brzoszovych na ymyenyv manczyrzischv vyelgyem y nyewvyozlem w dom szwoy gorky vasznoszczy kopy gwalthem y daley podluk poszw thako my bog pomoschy. - yako ya tho vyem ysch slachathny pyothr szgork.
260:
(2155) Iakom ya nyenayechal na dom Robothnego Iana Rossi samothrzecz s sobie Rownemy Slachathnemy Stanislavem Barslagiem y shczepanem nyegdj Zyakubovey synem y nyewrąbylem thrzydzyesczy karbow na podwoyach y na drzwyach podlug posw. - Iakomy othim vyemy ysh.
261:
(2156) Iakom ya sbyl robothnego Iana Nogaya kmyeczia shlachathnego andrzeya Radzikowskiego y ranylem go za yego początkiem wgayv gdy my sią nyechczial dacz. - Iako my othym vyemy ysh slachathnt Ioseph piershala zmyshczyna sbyl kmeczia.
262:
(2157) Iakom ia then ploth o ktorj myą pozyva Slachathny Macziej Mischozyskj ktorj iest na vągrodzie ve wsi Mishczynye thadym zagrodzil gdzie gradzal moy ocziecz y brath tak my bog pomosh y swiątj krzis. - Iako my othim dobrze viemy ysh slachathny Macziey Seroka Mishczynskj then ploth zagrodzil tadi ut supra.
263:
(2158) Iakom ya ploth za wsią (tądj) o ktory mią poswal Slachathny Macziey tądj grodzil kadj ocziecz moy gradzal tak my bog etc. - Iako my othym dobrze viemy ysh then ploth o ktorj (s)<m>yą poz(o?)<i?> wa wiedzie.
264:
(2159) Vix iustus salvabitur. Trudno przedepsy kobylą odrzecz.
265:
(2160) Iako ya szyva poczesnye y nyechova rzeczy kradzionych wswem domv Tho yesth koszvchow svkyen czapek any passa srebrnego any kawtanow wasznosczy yako trzydziesczy kop any thych tho[rzec]zy wnyosla wmoy dom [ro]bothna yadwyga mazurkova do Czachovicz podlvg posw Thako my bog pomosh. - yako otho vyemy ysh slachathny wawrzynyecz krushewski szyvye poczesnye.
266:
(2161) Iakom ya nyeprzyyechal gwalthem na ymyenye voszczalky na dw konyv y navoszye y nyewszyąlem drzwy throych sz zawyeschamy y cztherech law y szlobv sz sthaynyey y deszk kthore byly wsyeny na gorze y daley podlug poszw Thako my bog pomoschy. - Iakomy tho vyemy ysch nyeprzyyechal.
267:
(2162) Iakom ya pyotra Swoley Bronyschewskyey nyesbyl anym mv dw Ran krwavych wpalecz ktory zovą roszen rąki levey a wthorą rana thesh wpalyecz kthory zową wyarny thesch rąki lewey nyezadal na drodze dobrovolney dnya rocznego takomy bog pomosh y swyąthy krzysh. - yakomy tho wyemy ysh Seraphin z hvmyasthova szpakow pyotra Swoley Bronyschewskyey nyesbyl any go wedwa palcza rąki levey ranyl w roczny dzyen thako nam bog pomozy y swyąthy krzysch.
268:
(2163) Iakom ya suknyey Maczieievy Nadolnemv nyewzyal yeno oprawcza na then czas bądączy w ktorey sukny thego oprawczą obyesshono a thą kopą dalem panv stharoszie panv swemv y thą pan stharostha dal Thalaphvssovy Komornykovy Xyąszaczczemv za roskazanyem Pana Marshalkovem Thako my bog pomosz.
269:
(2164) Iako tha Catharzyna ktora pozywa o tha dwanaczczie kop czynyla wspor opravye thych piąnyądzy o ktore sią pozew vyedzye a po wsporze nycz nyeczynyla Tak my bog pomosh. - yako my othym vyemy ysh Tha Catharzyna.
270:
(2165) Iakom ya nyesbyl robothnego lenartha kmyeczia slachathnego lenartha S ruscza anym mv zadal Rany krwavey a drugyey oyney (thak my) podlug posw Tak my bog pomosh y etc. - yako my othym vyemy ysh slachathny Marczyn nyezbyl Robothnego lenartha any mv.
271:
(2166) Iakom ya novego vygonv nyevczinyl zdomv swego yedno then vygon kthory yest Stara dawna yeschcze za oycza mego a nym pasl bydla swego wzycie wepsenyczy nyeząthey wyączmyenyv y wkonopyach yego cząssto y vyele krocz na cząsci yego gwalthem a nym go vmnyeyschil wpozithku waznosczi czterech Cop grossy y daley vedlvk possw sic me deus etc.
272:
(2167) Iako ya nyemam Corzennego prava kthore sluzy na ymyenye yego czossnowo thegho o kthore myą pozwal anym go zatrzymal anym onego vmnyeysyl zatrzymanyem thego prawa wasnosczy trzech seth Cop grosschy wpolgroscech Iako my othem dobrze vyemy.
273:
(2168) Iakom ya nyezadal yemv czterech ran dw krwaw a dw synv vedle posw robothlyvemv Stanislao kmyeczyovy slachatnego Stanislava splochoczyno sic me. - Iako my othem dobrze vyemy.
274:
(2169) Iakom ya nyezbil Iana prosskowskiego na ymyenyv Mycolaia parznyewskiego <Granyczy> anym yemv them zbycziem skody vczinil yako dwanasczye Cop sie me deus etc. - Iakomy tho dobrze vyemy.
275:
(2170) Ihesu myly wgimyą twe swyanthe.
276:
(2171) Iako mikolay wisnyewsky zayanl dzyesyanczyoro kobyl zgymyenya mego voley pruskowskyey maczyeyewi z Nadarzina myesczaninovy a wthem zayanczyu kobyla (sywa) porzucila srzepca sywego yako kopa wedle poswv Tako my.
277:
(2172) Iakom ya samodzyesyanth ssobye rownimi nyesastampil drogy dobrowolney panyey nouodworskyey anym yey czeladnika yey Mykolaya Sulima Skony sbyl kyedy yą wyosl any thim srzuczenym skony czeladnika sthlukla syą ssany any wsyąl od yey czeladnika tylcza ostrog rankawicz <gwaltem> anym yey vmnyeyshil wesdrowyv y w rzeczach pogynanlych yako pyanczdzyessyąth slothich wangyerskych. Tako. - wyemy my tho dobrze yze.
278:
(2173) Iakom ya nyepobral osmynaczye wolow spluziczamy panyey nouodworskyey <kmyeczyem skrobyna> gwaltem na dobrowolney drodze anym ych wegnal do Okunyna Anym omyanshkal panyey w robotach w wasnosczy trzech kop podla posw Tak my. - Iako my to vyemy dobrze.
279:
(2174) Iakom ya nyewilowil zayanczy y lyssow panyey nouodworskyey naymyenyv nowemdworze gwalthem anym yey vshkodzyl wwasnosczy trzech kop wedle posw. Tako my. - wyem ya tho dobrze yze.
280:
(2175) Tako my bog pomozy et.. yako tandy kandim vschedl tandi Lanczkye na prawo a zaczianczywye nalewo. - Iako ya tho wyem ysch kandy shedl Mykolay Tandy Lanczkye na prawo a zaczyanczywye nalewo. - Thako my bog.
281:
(2176) Kandy poydzye pan czirsky szswyathky swymy od (wangla sokolowskiego) granicze sokolowskyey thandi yego na prawo a Mikolaya visnyevskyego na lewo Thako my.. - Wyemy to dobrze yze kandy shedl pan czersky od granicze sokolowskyey tam yego na prawo a mikolaya visnyewskyego na lewo Tak.
282:
(2177) Iako thandy kandym ya schedl sswyathky swymy moye <ymyenye> na prawo a slachethnego mikolaya Visnyewskyego nalewo (szą granicze). - Iako my to wyemy ysh tandy kandy schedl pan czersky snamy swyathky tandy...
283:
(2178) Iakom ya yemv nyezadal rany krwavey wvstha gwalthem tako my bog pomoszy. - yako my vyemy ysh yemv slyachathny voyczech nyezadal rany krwavey wvstha gwalthem any yemv wszyal wlocznyey a ny konya schywego yemv ranyl pod oko.
284:
(2179) Iakom ya yeslym czo vczyl themv kmyeczyowy vczynylem thedy kyedy my w borv skoda dzyalal a bracz my szya nye dal tako my bog pomozhi. - Iako my vyemy.
285:
(2180) Iako tam gdzie vydzenye czynyl slachatny Ian Mychalowsski o possyeczenye trawy na lącze nyeyesth ymienye pochalskye ale moye Michalowskye kthorem ya ymienye zatrzimal vysschey trzech lath y daley yako data tego przivileyv omavya Tako my bog ... - Iako my dobrze o tem vyemy.
286:
(2181) Iako tham kandym schethl od falanth granicze tho yesth na lewo Rądzinskye ynacey vosczalkowskye a na prawo raschynskye thako my bog ... - Iako my othem dobrze vyemy.
287:
(2182) Iako my nyerąbily drzewa sosnowego y dambovego na vyanye slachatney Catharzynye golandzynowskiey anysmy go wyezly w domy nasze any thego pozythku mamy anysmy yey vskodzili yako trzydziesczy kop thako nam bog pomozy. - Iako my othem dobrze vyemy.
288:
(2183) Iako slachatny Micolay brath yanow nyeposslal przes nya tlvmoka zrzeczamy w pozwye vypissanemy wasnosczy yako dwa dzyescza Cop Tako my bog. - Iako my othem dobrze vyemy.
289:
(2184) Iako my nyetrzimamy na ymyenyv poaczy cząsczy Iadwydzynskiey yeno Grzegorzowsską vedluk praw naschych anysmy ych vmnyeyschily wasnosczy schescidziessyath cop grosschi wpolgroscek. - Iako my othem dobrze vyemy.
290:
(2185) Iako ya nyeothworzila yemv dw dzialv dzialem swem syedlicznem. Iakom ya nicz nyeponovyla novego pomązv swem nyegdy slyachathnem pawlye alie syedza wpokoyv yako myą mąsh moy odvmarl na voly pogroschewskiey tako my bog pomozi etc. - Iako my tho vyemy ys ona.
291:
(2186) Iako my vyemy is thi articuli wsisczki vissey vipishany byly naprzyvileyach kthore sgynaly a drugyem (prz)pyeczączy porvany tako my bog pomozy etc.
292:
(2187) Iako my nyechovamy prava korzennego na vyesh vyelgye czykj tako ym yako nam sluzaczego any ych mamy y dalyey vedluk pozw. Iakomy vyemy.
293:
(2188) Iakom ya nyesbyl Robothnego Maczyeya Marzeyvsshovicza anym yemv dw ran zadal yedney krvavey a drvgyey syney et ultra iuxta cittacionem thako my bog pomozy. - Iako ya vyem ys slyachethny yan lyaskovicz znossow nyesbyl robothnego Maczyeya Marzeyvssovicza.
294:
(2189) Iakom ya kmyeczievy tobothlyvemv maczieyevy manowskiemv sewschi przybkow ksyadza Mykolaya Myrowskiego proboscza warshewskiego nyewzyąl dw volv splvziczą nyamyenyv przib[ka]vh yeno naswem ymyeny[v] garbathkach gdy moyą rolyą oral sic me deus adiuvet. - Iako my tho vyemy y on.
295:
(2190) Iakom ya robothlyvego alexego Skowronkovicza S vyelgich pracz nyezbyl gwalthem anym yemv rany zadal syney zaplyeczy thako my bog pomozy etc. - Iako my tho vyemy.
296:
(2191) Iako then ogrod okthory mya pozywa kthory liezy sroth wsy zaliezy kv stharemv Syedliskovy kthore my syą dosthalo srosdzyalyv tako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy etc.
297:
(2192) (Iako ocziecz nasch nyegdy sliachathny (czo?) yan dzierskovicz zathrzimal thi cząsczy Coczvrzanowska) - (Iako (po czasczy) Coczvranowska cząscz yesth kthorą przothkovie moy zatrzimalj za prawem swem vissey thrzech liat wpokoyv tedy kądzismy vivyedly. - Iako my vyemy.
298:
(2193) Iakom ya vyaczey nyewzial nath thy konye y syodlo kthorem podal do starosthy anym slodzyeya pvsczil anym go vydal thako my [bo]g pomozy. - Iako my tho vyemy.
299:
(2194) Iakom ya Chlopcza Raphala Iezewskiego na dobrovolney drodze nye zabyl anym od nyego lupv pobral thako my bog pomozy. - Iako my vyemy.
300:
(2195) Izem ya nyevylovyl rib pospolythych yego tho yesth sczvk karpy gy gynych wgego sadzawcze na gymyenyv Regulach gwalthem w czem on skody ma yako sescz kop grossy. - Iako my vyemy yze on nye vylovyl ryb pospolythych.
301:
(2196) Iako ya gydą sprvskyego prava thaborowego thako my bog pomozi. - Iako my vyemy yze on sprawa pruskyego vysedl.
302:
Iako ya Iakvbowy nyezadal rany krwavey wsyia w lyewą stroną tako my bog pomozy - Iako my tho vyemy ys nyezadal.
303:
(2197) Iakom ya czom vczynyl thom vczynyl zayego poczathkyem bronyacz syą my tako my bog pomozy. - yako on czo vczynyl tho vczynyl.
304:
(2198) Iakom ya nyezadall franczovy rany krwavey w raką prawą a drugyey syney w ramyą prawe gwalthem tako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy yze on nyezadall franczovy rany.
305:
(2199) Iakom ya nyevigayl drew sosnovich y drzewa na dzyedzyczsthwye Henya nadzyerzavye slavąthney Barbary Gawlovey przevoznyczki zacroczimskyey y dzyathek yey yako w pozwye y daley vedluk pozw anym ych vmnyeysyl w vaznosczi dwudzyesthv kop groschi wpolgrosczech thako my bog pomozi. - Iako ya tho vyem.
306:
(2200) Yako ya nyeprzyscheth naymyenye zagroby vincentego sgyerzkyego y nyezadal dwnasczie volow podolskich gwalthem a ny go vskodzyl yako dwanasczie kop y daleyey wedluk pozw. - Iako ya vyem yze sthanyslaw golandzynowski nyeprzyshethl.
307:
(2201) Iakom ya nyepobral vsthanyslava plochoczskyego wdworze yego thrzydzyesczy gąschi gwalthem a nyeobroczylem ych kv swemv pozythkv vaznosczi yako grzywna gr. thako my bog pomozy. - Iako my othym vyemy ys yan skowronkovicz smor nyepobral vsthanyslava plochoczskyego thrzydziesczi gaschi.
308:
(2202) Iakom ya nyesbyl wawrzyncza na drodze dobrovolney anym mv zadal dw ran krwavich na obliczv yego gwalthem sthoyacz snym wposwye thako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy ys slyachathny Mykolay syodlarzovicz nyesbil.
309:
(2203) Iakom ya nyezadal Malgorzacze cztherech ran trzech krwavich a czwarthey syney vsthvdnyey gwalthem y rąpka nyezdrapal yedwabnego tako my bog pomozy. - Iako my vyemy ys mikolay syodlarzowicz sczachovicz nyesbyl.
310:
(2204) Iakom ya nyesbyl y nyezadal yemv dw ran synych w prawą rąka gwalthem. - Iako my vyemy isze on nye snyl onego.
311:
(2205) Iakom ya onego nyeseswal gdy sethl vlyczą zapanem swem do gospody do opathrnego francischka myesczanyna stharey varshevy
312:
anym sbym onego anym zadal yemv dw ranv yeney krwavey nathoziemyenyem wglową yego a drugyey syney wglową w lyewą stroną wskrony dnya rocznego anym othnyego lvyv wzyal tho yesth myecza waznosczi pyaczdziesyath groschi wpolgrosczech thako my bog pomozi swiati krzisch. - Iako ya tho vyem yze vynczenthi nyevezwal Sthanyslava sthoyartha gdy zapanem sethl.
313:
(2206) Iako ya vyem ys themv rękoyemsthw yako nyezapisnemv rok mynąl thak. - Iako themv Rąkoyemsthw yako nyezapisnemv dziesyącz lyath mynąla thako my bog pomozi.
314:
(2207) Iakom ya ssynowczy swemy zmykolayem y sthanyslavem dal prava vczlyvemv y zlyachethnem ynaczey doziczil Grzegorzevy vicaryemv wbabiczach y (zlyachathnem) yanovy sthanyslavovy Mikolayovy synom nyegdy Raphalovem swielgiego vyerzvchovo stroną sgych dzyathkam nyegdy Clymvnthovem tamze sthąth po poselsthvye y popozwye thedis thichto thako my. - Iako my tho vyemy.
315:
(2208) Iakom ya nye sezwal zlyachatnego pawla swyelgyey opaczi fo opathrnego franciska myesczanyna warshewskyego nyezbyl go y nyezadal yemv cztherech ran krwavich wpalcze v pravey rąky w vyelgy myezny y malyl any mv vczyąl palcza srednyego v pravey rąki y nyewzyąl v nyego myecza waznosczi kopy przy them tho sbyczyv wdzyen roczny y dalyey vedlye pozw thako my bog pomozy. - Iako ya tho vyem.
316:
(2209) Iakom ya nyepoząla any pobrala zitha anym go wdom swoy ku pothrzebye swey nye wnyosla any wvyozla na wozye nadw konyv slyachathnemv Stanislavovi Crupicz sczayk y dalyey vedlye pozw anym go vmnyeyschila vedw kop groschi wpolgroskach tako my bog pomozy. - Iako ya tho vyem ys ona.
317:
(2210) Iakom ya sya vyednal spanem cziolkyem o vyna bytha podethrzemy kopamy strawy tako my bog. - yakom vyednal Gernoltha shvmyasthova spakow spanem cziolkiem o vyna byth.
318:
(2211) yakom ya nye sbil (Pawla Opaczkiego) Micolaya Sokolowskiego dnya rocznego anim mv zadal (syethmyv)<trzech> ran krwavich warshevie gwalthem tako my bog pomozi y daley vedluk posw. - yako my vyemy.
319:
(2212) Iakom ya go nyesbyl dnya rocznego warshevie gwalthem anym mv zadal rany syney wglovą thako my bog pomozi. - Iako my tho vyemy.
320:
(2213) Iakom ya nyezabyl slyachathnego yana duchny oczcza anny-nego spyothrkovicz ssamowtor ssobierownem slyachathnem yanem krawczoviczem sgaby anym vczinil ssyvego marthwego any kalyethy ssecztermydziesthi groschi wzial tako my bog pomozi. - Iako my vyemy ys on nyezabyl...
321:
(2214) Iakom sya ya sthanyslavem smamka skaviączino vyednal podestem kop zakladv es myą myal vypisacz schewshisthkich dlugov zakthorem ya yemv dosicz vdzielal. - Iakom ya vyednal Sthanyslava Mamką sphylipem skavyaczina ys mamka myal vypisacz philipa se wsiczkich dlugow kthore ma wxyągach vissich podestem kop zakladv.- Iako ya vyem es sthanyslaw Mamka vyednal syą sphilipem skąvyaczina es sthanyslaw Mamka myal vypisacz philipa sewsiczkich dlugow kthore myal vxyągach visich podestem kop zakladv.
322:
(2215) Iakom yesly sya Robothnemv Mykolayovy spragy kmyecziovy slyachatnego vincentego sgyerzskiego czo dosthalo syą mv gdy my sya bracz wskodzie nyedal tako etc. - Iako my vyemy ys on.
323:
(2216) Iakom ya robotnego voycziecha dyrdzicz nye zbyl (kyedy my wgayv skodą czinil a nyedal my sya bracz) anym yemv rany zadal y daley vedluk pozw Tako my bog pomozy. Iako my tho vyemy.
324:
(2217) Iakom ya go tedy sbyl gdy my sya wgayv nyedal wziacz zmoyey skody tako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy.
325:
(2218) Iakom ya nyezbyl robotnego Iana rchutha kmyeczia slyachathnego Mikolaya Srandzin anym yemv zadal dwu ran yedney w paliecz wyelgy a drugyey w plieczy tako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy.
326:
(2219) Iakom ya slyachathnego dzierska (Stanislava) nyezbyl gwalthem ve wszy ve sdbykovie mayacz snyem pozwy pyervsze anym yemv zadal rany krwavey wlocznya w raka lyeva y daley vedlye pozw tako my bog pomozy. - Iako my vyemy ys on.
327:
(2220) Iako my nyekopaly row naymyenyv vyczolkach gląbyey yedno thak yako byl z dawna gląboky thako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy ys ony nyekopaly glabyey.
328:
(2221) Iako yesly shyą yey czo dostalo tedy sya yey dosthalo kyedy ya brala wskodzie swey kyedy ryby lovyla w yego vodzye na zavodzye. - Iako my tho vyemy.
329:
(2222) Iakom ya slyachathnego pawla opaczkiego nyezbyl anym mv przebyl raky prawey myeczem anym od nyego lupv wzial vedluk pozw thako my bog pomozy. - Iako my vyemy.
330:
(2223) Iakom yą thady grodzyl ploth kady(m) sthal sthary ploth kthorim ya zadzierzal visey thrzech liath wpokoyv thako my bog pomozy. - Iako my vyemy.
331:
(2224) Iako(m ya) przothkovye moy y ya ponych zadzierzalem branye zemye na ymyenyv krzevyaczynye vedluk praw moych vishey thrzech lyath y dalyey thako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy.
332:
(2225) - - arcum cum attinentiis alias sahaydak - -
333:
(2226) Iakom syą ya snyem vyednal otha nyvą o ktorą myą pozyva pod dwyema dzyesthy kop tako my bog pomozy. - Iakomya vyednal slyachathnego francisca s maczeyem Ieroskyem shorlow o nyvą o kthorą go francyshek pozyva tako my. - Iako my tho vyemy.
334:
(2227) Iakom ya nyewzial gothovich pyenyadzy yako osmnasczye kop po vczlyvem Stanyslavye plebanye cyrzonowskiem pusczisny thako my bog pomozy. - Iako my tho vyemy.
335:
(2228) Iakom ya nyezabil Slyachathnego vawrzincza bratha Slyachathnich Blazeya y Stanislava Sbyalego anym ssyvego marthwego vczinil tako my bog pomozi. - Iako my vyemy ys on nyezabil.
336:
(2229) Iakom ya yana Czirnska myesczanyna stharczina thego czaschv sbyl gdy semną kosthki gral tako my bog. - Iako vyemy is.
337:
(2230) yakom ya nyeposzyekl ląki rzeczonei Golaschewo nagolaschewye tamo to napyelaskowye slachethnemv (Mal) Macyevi szynovi yakvbouemv szpyelaskova anym go vmnyeiszil w vzythkv iego vansnosczy dw kop groschi tako my etc. - yako ya to vyem.
338:
(2231) Iakom ia nyezabil opatrnego Macyeya rzeczonego Rosol schewcza Myesczanina S blonya poddanego xyąnząncego a nym sizivego vczinil Martwego tako etc. - Iako mi to vyemi isch slachetni Stanislaw etc.
339:
(2232) Iakom ya tego to Iana Raczka szbil kyedi my szie lvpicz nyedal kyedy mi skodą w rzicye dzyelal tako mi. - Iako my tho vyemi.
340:
(2233) Iakom ya nyezabil robothlyvego Maczieya kafką a nym z rzivego marthvego udzielal tako my - Iako ya to vyem.
341:
(2234) Iakom ya nyewzyal lvkv spyączią strzal vasznosczi yako dwadziesczya i czteri grosche tako my - Iako ya to vyem.
342:
(2235) Iakom ia onemv nyezayachal na dobrovolną drogą dnya rocznego a nym onego rosbyl ani mv zadal rani sinei w palecz vyelki v rąki pravei ieno kort z wlocznya ktori namego czeladnika viczisnal tenem dal do vrządv tako mi bog
343:
(2236) Iakom ya Marczina zvyerzvchova szyna clemvntovego sbyl i raną yemv zadal zayego począthkyem tako. - yako ya to vyem ysch Stanislaw sbil Marczina Mikolai zayego począthkyem thako my.
344:
(2237) Iako ocziecz nasch slachethni Micolai nyegdi szczernyekova prziszethwschi zpyącyądzyessyąth kmyeczow swoyech sobie nyerownemi na gimyenye ich rvda Targowska tamo to groblei ich alisch do spvsczenya staw i viscya rip motikami i ridlmi nyeprzekopal gwaltem ani tich to slachatnich yana mamki s sini iego vmnieiszil ve stu kop groschi wpolgroskach i dalei vedluk posw i prziposw i vidzenya tako mi. - Iako ia to vyem isch slachatni Mikolai nyeprzekopal groblei.
345:
(2238) Iaco ia przesz schyna sliachathnego Iacuba ctori vyechal s domv mego sgimienia Racova (niewszial) szamopiath se dvema sobie rownema nie wszial slachathnemv Maczieiovi zdzivraczov volv plovego w domv iego dzivracze gwalthem w whasnosczi dwv kop grossy wpulgrosech y daley vedlug posvv. - Iako o them viemi isch niewszyal.
346:
(2239) Iako ia przesch szyni swe sliachathne Iacuba y micolaia niesbil maczieiovi duraczovi kmieczia robothnego maczieia corzenia sdzivraczow na dobrowolney drodzie ctora biezi scorosow do wlochow any mv zadal cztherech ran synich gwalthem y daley wedluk poswv. - Iako mi viemi isze on przesch szini swe Iacuba y micolaia niesbil.
347:
(2240) Iako ia przesch szini swe sliachathne Iacuba y micolaia niewszial lvpv gwalthem oth robothnego maczieia korzenia iego kmieczia maczieiovego dzivracza tho iesth czapky szarey y wloczney vasnosczy dwvdziesthv grossi y daley vedlug posvv. - yaco mi viemi ize on przesz szini swe Iacuba y micolaia.
348:
(2241) Iakom ya yesly szya czo dostalo robthnemv pawlovy mythkovyczevy kmyeczyovy slachathego Mathusa Iardanovskyego dostalomvssya thedy kyedy szynovczevy memv gvalth dzyelal thamo tho na gymyenyv na Radonyach thako my bog etc. - Iako my tho vyemy Iesly szya etc.
349:
(2242) Iakom ya nyevszyal ku chovanyv vyana oth slyachatney finethj szynsemy prevy...
350:
(2243) Iako my tho vyemy ysl slyachatny Ioseph y zophia dzyeczy slyachatnego alexego sszradony pyrvey vmarly nysly slyachatna fineta syostra ych przedala czasthki swey slyachatnem szczastnemv y andrzeyevy szradony thako my etc. - Iako my tho vyemy.
351:
(2244) Iako syostra moya slyachatna helisbyetha slya za masch przes volyey moyey czemv yus yesth pyathnasczye lyath a nye upomynala szya vmnye czasczy swey thako my - Iako my tho vyemy.
352:
(2245) Iakom ya nyezabyl konya szyvego poth slyachathnem Sta[nislawe]m klodzyenskyem gdy yechal oth szyostry swey szczkayk do domv svego do klodna wasnosczy dzyessyaczy kop thako my - Iako my vyemy ysz on nyezabyl.
353:
(2246) Iako ya tho vyem ys philip nyezabyl volv gnyadego bladnego rzecza chazyebna thak dobrego yako kopa y nye obroczyl na swoy pozythek Thako my bog.
354:
(2247) Iak[o czo szya] dostalo op[atrznemu Ian]owi Grochovskyem[v my]esczanynovi varsowskye[mv] thedy mv szya te dostalo [...]edy kyedy my skoda dzy[ela]l yadacz przeszytho y przes laka moya y kyedy my szya bracz nyedal y poczathek na szyna mego y namya samego vdzyelal a rzeczy o kthorj my vyna dal thym wczas do vrzadv podal thako my bog. - Iako my tho vyemy.
355:
(2248) Iako dambrovka myala pravo chelmyenskye a placzyla po szesczyv grossy czynszv szwloky a szą vyswolyeny oth roboth groczczych y oth wszythkych poborow swadzyebno othkup zyemye y ynszey kupyenye yszyaczstwa xyazaczego vykupyenye vyyawssy y nyeothpovyedacz na roczech pospolythych yeno na xyazaczych y oth vyn wsythkych sza vyswolyeny yeno pyacz dzyessyath xyazaczyv dzessyacz grossy sządzyemv dwa a pothsząthkovy yeden grossy dzedzyczy dambrowsczy I w them pravye volycza sluzewska szya veszely yako sluzewo vyesz thako my bog. - Iako my tho vyemy.
356:
(2249) Iakom ya nyerambyl drzewa any drew szossnovych y brzozovych w borv slyachathney Rozey Lomyenskyey czasthokrocz mayacz wozye podw konyv a nym ych wszlow do domv szwego a nym thego naswoy pozythek obroczyl thako my Bog. - Iako my tho vyemy ys slyachathny Ian schelyga nyerambyl.
357:
(2250) Iakom ya nyerambyl drew a drzewa sossnovego any brossovych na ymyenyv Lomnach slyachatney Rozey Lomyenskyey vyelyekrocz mayacz wozye podw konyv anym vyosl do domv szwego any(m) na swoy pozythek obroczyl Thako my bog. - Iako my tho vyemy ys slyachatny thomek vyerzuchowsky nyewyrambyl drew sosnowych any brzozovych.
358:
(2251) Iakom ya nyeprzyszethl do do domv slyachatnego (Iurka) Martini Sussel do pyothrkovycz anym go vygnal sdomv yego szostra bronya szwlocznya y szyekyerkv anym go byl vygnav-szy anym - - mv zadal rany krvavey wyerch glovy badancz sznyem w poswyech a nym go zamyeskal w robothach yego a ny(m) go vskodzyl yako dwa na sczye kop thako my. - Iako my tho vyemy ys.
359:
(2252) Iakom ya slyachatnego Iana tworkovycza oycza slyachatnych Lucassa i Iacuba sparul nyezabyl any sszyvego martwego vczynyl thako my. - Iako ya othym vyem ys slyachatny sassyn vyelkovycz sparul nyezabyl yana.
360:
(2253) kandym przesethl oth granycze vagielney kosczyesynskyey lyesnovolskyey pothy yesth Myrowskye gymyenye naprawo a Brzumyenske nalyewo thako my bog. - Iako ya tho vyem kądy Mykolay przesethl oth granycze vagyelney lyesnovolskyey.
361:
(2254) Iakom ya przes mąza swego Iacuba Pylychowskyego nyesbyla mykolaya naroznego stharczyna a ny wzyala korda y pyenyandzy osmnaczye grossy gvaltem y daley podlya pozw thako my bog. - yako my tho vyemy ys slyachatna.
362:
(2255) Iakom ya nyesbyl slyachatney Malgorzathy szony slyachatnego ssymana spyothrkowycz anym yey zadal cztherech Ran podluk posw thako. - yako my tho dobrze vyemy ys slyachatna Malgorzatha.
363:
(2256) Yzem ya nyesbyl slyachathnego Marczina spopyelych bandacz anym wposwyech a nym mv zadal trzech Ran szynych podluk posw thako my bog. - Iako ya vyem ys slyachatny syman nyesbyl.
364:
(2257) Iakom ya nyesbyl franciska Smor na vlyczy warschevye dnya rocznego any zadal yemv rany krvawy w nosch any czapky wząl yako ossm groschi tako my bog pomozy. - Iako ya tho vyem ysch vawrzynyecz ktuschevsky sczachovycz nyesbyl franciska Smor any yemv rany zadal krvavey vnosch any czapky wzal yako ossm groschy.
365:
(2258) Iakom ya nye sbyl malgorzathey zony slachathnego wawrzycza sczachowycz a ny yey zadal dw ranv krvavych yeney wglowa a druga wlokyecz pravey rąky a ny ruchy schedral a ny thesch czapky lyschey nyewssyal Thako my. - Iako ya tho vyem esch francysek nyesbyl malgorzathey wawrzynczowy sczachovycz a ny yey zadal dwu ranu krwawey.
366:
(2259) Iakom ya nyesbyl franciska sczachovycz syna yakubovego gvnoltha a ny mu zadal trzech ran krvavych yena wpalecz w rozen druga wpyasscz lyevey raky a trzeczya wpyacz pravey rąky a nyem vzyal meycza y czapky yako pulkopy thako. - Iako ya tho vyem ysch franczysek Smor nyesbyl francyska sczachovycz any mv zadal trech ran Iako vysey sthoy.
367:
(2260) Iakom ya oczo myą poswal yan svylczey rudy ochovanye pyenyadzy thrzech dzyesyath kop groschy wpolgroscech dosyczem za tho vdzelal y vyplaczyl tako my bok pomozy y swyathy krzysch. - Iako my to vyemy ysch pauel lysyczki Ianovy svylczey Rudy za thrzydzesczy kop groschy wpolgrosczech dosycz vdzelal y vyplaczyl tako my bok pomozy y swyathy krzysch.
368:
(2261) Iakom ya tho zatrzymal za pravyem za swym vysschey trzech lath wpokoyv tham gdzye vydzenye bylo tako my bok. - yako my to vyemy.
369:
(2262) Iako yestly mv syą czo dostalo slachathnemv dzerskovy sczayk dostalo mv syą tedy gdy semną wrzadze w karczmye syedzyal y pyvo pyl tako. - Iako my to vyemy.
370:
(2263) (Iakom ya nyesbyl Robothlyvego Marczina szmotha Iako yesly shya yemu czo dosthalo oth czeladnyka moyego thedy shya mv dosthalo thedy kyedy shya vskodzye tho yesth wboru navyathszhem zaborowy nyedal bracz bracz thako etc. - Iakomy othym vyemy ysz yeszly shya mu czo dosthalo oth czeladnyka yey thedy etc. thako nam bog pomoszy etc.
371:
(2264) Iako(m) moy oczyecz szadzyerslal podluk pravu swego thentho dzyal gy ya po oyczu mem vpokoyu vyshey trzech lath y daley yako data thego prava omavya sicut me deus adiuvet. - Iakomy othym vyemy ysz slyachadny
372:
(2265) yakom ya nyenayechal slachathnego sczepana (stomvk) barsląga de minori lasnyewo alias vythky naymyenye y naczascz yego anym mu zadal shescz ran trzy Crwawe vraka prawą y trzech szynych wbog lyewy gwalthem sic me deus adiuvet. - Iakomy othym vyemy ysz ut supra.
373:
(2266) Iakom ya zatrzimal zathem pravem cząsthka slyachathney malgarzathysyostrzy swey rodzoney y bylem spokoynem pozywanyv gy vsdyershawye asz do thych myasth they tho cząsthky thakomy etc. - Iakomy othem vyemy ysz.
374:
(2267) Iakom ya Robothlyvemu Ianowy Mnynarzowy sxyashyanycz xyashączemu Nyewylupyl pczol vasnosczy Iako kopa grosy vpolgroskyey sic me deus adiuvet. - Iakomy othem vyemy.
375:
(2268) Iako moya zona pyerswa Iethwyga loska vyprawą tho yesth shathy szuknye y yedwabne kthore wnyosla wdom moy myeskayącz shemna wdomu podrola a szyn moy nyegdy Nykolay parly y zapony y szrebro kthore pothey tho zenye moyey zosthalo zazyuotha swego szyestrze szwey agneczye daroual Makthorego thy parly spadaly sic me deus adiuvet etc. - Iako ya vyem ysz.
376:
(2269) Iako ya tho vyem yshe szlyachathny Nykolay zmalego parznyewa poczesnye zywye vsyemy mazovyeczkyey any zywye zeslodzyeymy any onych wdomu swym przechovyual sic me deus adiuvet etc.
377:
(2270) Ishem ya nyeyayechal nadom thego tho slyachathnego Marczyna zamoczwarth shetrzema shobye Rovnema bądącz szynm wposvyech anym (onego) sbyl vdomu vgyego anym vczynyl karbow dzyeshyaczy wpodwoyach y vethdrwyach vsyeny domu yego anym go srzanyl anym mv zadal dw Ranu krwaw wglowa anym mv shuknyey modrey vasnosczy dw kop wsyąl anym thego vdzyelal noczną rzeczą. - Iakomy othym vyemy.
378:
(2271) Iakom ya nyenayechal nadom nayego sthoyącz szwyem wposwye shamoczwarth sze trzema shobye rovnema anym go sbyl vdomv vgyego anym mu vczynyl pyączy Carbow na pothucyach drzvy vsyemy yego anym mu vyczyąl drzwy vsyeny yego anym go sranyl vdomu yego anym mv zadal dw ran crwavych yedney wdlon vlyewą vrąka yeko a drugą srodmy palecz vlyevey rąky yego a tho czaszu (yego) nocznego. Iako my tho vyemt ysz.
379:
(2272) yshem ya nyenasheth nadom slachathney anny shony Nyegdy slyachathnego Maczyeya vylkowyskyego wchrzanovye ynaczey wmyeyshem mączyrzyshu shyestrzy swoyey rodzoney anym yey zadal trzech ranudwakrvaw a trzeczey szyney anym vczynyl wpothwoyach y vedrzewyu wszyennych trzechnasczye karbow gwalthem kthore rany y karby wosny vczash oglądal thako yako mya przesh swoy poshew obwynya.
380:
(2273) yakom ya nyeothyal robothlyvego andrzeya roswalya na tczwyerczy syedządzego thomw tho v malem v mączyrzysu anym shya vrzuczyl wthą tho czwyercz na kthorey then tho Cmyecz syedzy any my dany roky anym oth nyego czynshow bral anym go vmnyeysyl vasnosczy sescz kop (vasnosczy) polgroskow. - Iakomy othym vyemy.
381:
(2274) Iakom ya nyevpusczil szlodzyeya yawsy go anym oth nyego oth mytha swyal anym go vmyeysyl vasnosczy osmyv kop polgrowskow y daley podluk posw thako my bog pomozy. - Iakomy othym vyemy ysz.
382:
(2275) Iakom ya nyeswyal szerdzy wmyasthowye gramlyczkyem kthore on przywyoshl czthermy voszmy ku oprawye vrządu vasnosczy yako kopa grossy. - Iakomy othem vyemy ysch.
383:
(2276) Ishem ya yeszlym ranyl szlyachathnego Andrzeya szmyerdzy grochow albom mv palyecz vczyon thom vczynyl zayego począthkyem gdy mya nayechal nagospody y gdy mya ranyl thako my bog. - Iakomy othem vyemy(e) ysz.
384:
(2277) Iakom shya ya vyednal szlyachathnem spyotrem y zanna vdonv nyegdy Ianow Sczayky ysz mya myely vypyszacz sprzezyskow z vyshych <y cząsthka dryowska vydzyelycz> poth zakladem dzyeszyączy kop thako. - Iakomy vyednaly szlyachat. - Iakomy to vyemy.
385:
(2278) Iakom ya nyezaymal przesh swą czelacz bydla gomolego y rogathego bladnego vasnosczy oszmy kop (anym onego) any swyny any vyeprzow a nym onego obroczyl na szwoy pozythek thako. - Iakomy othym vyemy ysz.
386:
(2279) Iakoshmy thy plothy o kthore nash strona obvynyla przesz pozew shatrzymalyshmy v pokoyv vyshey trzech lath a nye grodzylyszmy nynaczyem yedno na swem kądy sthara dawna plothy byvaly anyshmy ych vmnyeyszyly vshythkv vashnosczy pyączynasczye kop. - Iakomy othem vyemy.
387:
(2280) Iakom shya ya vyednal s slyachathnem Iacubem synem pyotrovem sczachouycz osvybyczye y ohromyenye lyevey raky y zathom dozycz vdzyelal vedluk nalasku yednaczkyego yzem mu dal dwye kopye. - Iakomy o them vyemy.
388:
(2281) Iako shobye pyotr sthem tho grzegorzem nyczą swączysczyothcznonych rodzonych - Iakomy othem vyemy yako shobye pyothr sthem tho grzegorzem nyczą swaczy sczocznemych rodzonych.
389:
(2282) Iakom ya yeszlym sbil przesh shwego zyna Iana slyachathnego Mychala do Czachouycze y yeszlym mu shadal dzyewyacz raz krwavych y zynych vedluk posw thom vczynyl za yego począthkyem gdymy drogą zasthypyl. - Iako my othem vyemy ysz.
390:
(2284) Iakom ya nyepooral pluzycza roley vpravney yego vobothyyego anym pozyal they tho roly sythem anym go thym pooranyem y zashyenyem vmnyeysyl w posythczech vasnosczy trzadzyesczy kop thak yako mya pozywa. - Iakomy o them vyemy.
391:
(2285) Iakom ya nyezayąl pyaczyu vyeprzow y yedney swynye Robothlywemu Nicolayowy odranyecz vlodarzowy skazomya Cmyeczyowy xyąshąth ych M. Slągu xyashączego gwalthem anym ych ku swemu pozythkowy obroczyl albo domu swemu. Anym go vmnyeysil wthem wasnosczy polczwarthy kop grosy. - Iakomy othem vyemy.
392:
(2286) yako yeslym sbyl slyachathna Catharzyna shona Grzegorzowa shumyasthowa spakow y yeslym yey zadal raną Crvawa y szyna thak yako mya przesz pozew obwynya thom vczynyl zayey począthke[m] - Iako my othem vyemy.
393:
(2287) Iako kadym przyednacza(ch) sbraczya shwa srybya przeshedlem poczavsy oth granycze kthora shya konyczy za gayem rzeczonem kozye natha drogravzypaną gydącz oththey tho granycze asz do drogy kthora shya vyedzye Sraszyncza do Rakona polye gayu vyshokyego asz do granicze Rakowskyey esz tho yesth na lyewą strona pana Razynskyego a na prawa strona nasze gymyenye Rybenskye kthoresmy zatrzymaly wpokoyu porosdzyalye kthorego mamy rosdzyalu zapysch gy daley vedluk praw naszych pothem Ro[zdzial] ye oth zadnego ynshego [n]ycz nyenabywsy.
394:
(2288) yakom ya nyeposgla stanyey gysdbj Czarney y polapv szyenj Czarnei hy belk y szerdzy splothow nyepobralam stolow law y wrzeczyadzow oderzvy y stąpy a nym thego obroczyla naszwoy poszythek a nym go vmnyeyszyla vasznosczy dwv dzyesthv Cop grossi wpulgroszczech. - yako my tho vyemy etc.
395:
(2289) yakom yatho satrzymal sbrathem szvem danielem y oczyecz dzyath moy satrzimal vyszy trzech lath wpokoyv y yathesch trzymam ponym vedluk prava mego thak my bog pomoszty. - yako my tho dobrze vyemy.
396:
(2290) Yakom ya Clymka y voczyecha mydlj Cmyothowycze okthore mya proboscz borzaczkj poszyva tedym ye szbyl kyedy Cmyeczmy memy bily y naten czas vmnye szyedzyely. – yako my othem vyemy etc.
397:
(2291) Iako yesly szya nicolao myczye czo dostalo dosta mv szya sza yego poczathkyem thak my bog pomoszy. – Iako my tho vyemy.
398:
(2292) Iakom ya nyepasla bidlem y kobilamy szwemy wlakach nyeszyeczonych vowszye y wsboszv nyeszathem naymyenyv naborzaczynye anym bogowmnyeyszy vasznoszczy szesczy kop polgroskow Thak my bog pomoszy. – Iako my othem vyemy etc.
399:
(2293) Iakom ya nyesilal kmyeczya szvego zborzaczina szpluziczamy oracz na mysczino a ny szyacz yedno na szvoye ymyenye borzaczino Thak my bog pomozy. – Iako Tho vyemy.
400:
(2294) Yakom ya nyeszilal drugiego kmyeczia szwego szborzaczina nadruga ploscha yego any szyacz na czascz na yego na Misczino yedno(go?) naymye szwoy naborzaczino Thak my bog pomoszy. – Iako Tho vyemy.
401:
(2295) Iakom ya sthem szynem szwem Stanyslavem nyeposthapovala placzycz plathu yanovy y katharzynye dzyeczyam Climenthove tho yesth polgrzywnya nakosdi rok szymyenya ych lezaczego podluk pozw.
402:
(2296) Iakom ya nyeprzysethl do gospodj do yego do robothnego maczyeya pilcouicz do Coczuran gdzye on spal anym yemv wszyal trzech cop przesz szyedmy groszy skaleth(ą)y y szczapka vasnosczy oszmynasczye grossy szupycze szyelomy axamythem opravieny vasnosczy dwv cop nogauicz szamszouich vasnosczy pulcopka Corda vasznosczy copy czapkj szary vasznosczy oszmy groszi vsdj vasznosczy vyerdunka duv cludzu vasznosczy szesczy groszy obyczayem szlodzyeyskyem y noczna rzecza thak bog pomoszy. – Iakomy tho vyemy.
403:
(2297) Iako marczyn drogonskj posthapyl dwą dzyesczya cop poszagv (poszagv) awthygy dwdzyesthu cop myal my opravicz wsythko ymye szve leszacze kthore ma vpadle wparulach wxyagy zyemskye Tarczynskye dzyerszecz pokyby pyenyadzy nye szaplaczyl Thako. – Iako my othem vyemy.
404:
(2298) Iakom ya nyewszyala poszmyerczy masza swego yana ymyenyą Ruszayaczego oczo mya poszwano yeno polowycza kthora namya slusz(a)yla vedla vyana mego Thak my bog pomoszy. – Iako othem vyemy.
405:
(2299) Iakom ya thego Cmyeczya sbyl gdy my szya wszy acz nyedal wskodzye naymyenyv moyem brzvmnyenye Canyach gdy my gruskj napolu trzasz Thak my bog pomoszy. – Iakomy tho vyemy.
406:
(2300) Yakom ya wszyal Thy rzeczy tho yesth szyerzpy Coszule (Dwye) przeszczyeradla pas Caletha Spultrzeczyv grossorum y podvyka Cmyeczyem y Cmyotownam pyotrovym bogathkovem (de) Sgrothova veszkodzye szwey gdy my trava sząly naląkach moych na runovye navyerzchoviskv stavov vedluk poszw thak my pomoszy bog.
407:
(2301) yako andrzy squarskj (s)zyącz andrzeyow był wpozyvanyv polowycze szyedliska andrzeyovego y wpolowyczy wszythkiego ymyenya vedluk zapyszv szwego oth kthorego ya mam poleczenye Thy tho polowycze. – Yako my tho vyemy ysch.
408:
(2302) yako andrzy sqwarskj zyancz andrzeyow bil wposzyvanyv polouicze szyedlyska andrzeyovego y wpolowyczy wszysthkiego ymyenya vedluk zapiszu swego oth kthorego ya mam poleczenye thyto polowycze Thak my bog pomoszy y swyathy krzysz. – Iako my tho vyemy ysch andrzy squarskj.
409:
(2303) Iakom ya thą czasthka okthoram przypomyerze vczynyl wspor zasadem trzy zagony dla vyyasdu zadzyerszal za prawem vyelmoszynskyem vyszy trzech lath Thako my bog pomoszy y szwyathy krzysch. – Iako my tho vyemy ysch.
410:
(2304) Iakom ya nyezabyl slachathnego Marczyna skoczuran per przes Robothlyvego Micolaya naten czas czeladnyka thwego oycza pre rzeczonych dzyeczy skoczuran anym (su) zzyvego marthwego vczynyl thak my bog pomoszy. – Iako othem vyemy.
411:
(2305) Iakom ya vczyebye nyepozyczala dwnasczye Cop naszwa potrzeba y szwego mazą Thak.
412:
(2306) yakom ya nyeochromyl konya Szyvego yablkobythego slachathnemv yakubovy papyezovy Sbrzumyna vylezina anym go wthym ochremyenyv vskodzyl vasznoszczy szesczy Cop y daly vedlug poszw thak my bog pomoszy. – yako my othym vyemy ysch etc.
413:
(2307) yakom ya nyevymyerzal (yemv) szlachathnemv Ianovy Roschochowskjiemv czasczy maczierzinskj kthora ma naymyenyv Suchodole oth slachathnego Iana kathnycza oth szyna marczynovego vedluk xyak anym yey oral po them vyemyerzenyv yeno Tho na czo(m) prawo mam Thako my bog pomozy anym onego vskodzyl wthym yako dwadziesczya Cop y cztery Copy gr. in 1/2 gr
414:
(2308) yakom ya nyeszbyl szlachathnego Iana Iurkouicz szwolyey vlynyeczkye badacz sz nyem wposzwyech anym Iemv zadal szesczy ran krwavich a yenyey Szynyey vedluk poszw Thak my bog pomoszy. – yako my othem vyemy isch etc.
415:
(2309) Iakom ya nyeszegnal dwu Cmyeczyv szrobothy przeszwego szynya Iana y przesz slachathnego szeraphiną tho yesth pawla pacholowycza y yandrzeya szwlochow kthorzy oraly rolą y yakom ya neszyal szelas szplugow kmyeczyom amym onego vmnyeyszyl vasznoszczy dwnaszczye cop thak my bosze pomoszy. – Iako my othem dobrze vyemy.
416:
(2310) Iako kadym szethl od vagla myloszynskyego myedzy ymyenyem moyem duchnovem asz do vagla Caczkyego myedzy ymyenyem vyazownem panow Radzymynskych thadym spravyedlyvem przesethl y tho yesth ymyenye moye duchno nalewo a vazowyenskye na pravo Thako my pan bog pomoszy y szwyathy Crzysch.
417:
(2311) Iakom ya sapoczathkyem yego zabyl yego pyotra pyastha Cmyeczya slachathnych Mykolaya Maczyeya y vawrzynycza Mynnyskych tak my bog pomoszy. – Iako my tho vyemy.
418:
(2312) Iako kadym sethl od vagla myloszynskyego asz do vangla kanczkyego myedzy ymyenyem moyem duchnowem a myedzy ymyenyem Vyazownem panow Radzim[in]skych Thadym Spravyedlyvye przesethl y tho ymyenye yesth moye duchnowo nalewo a vyazowno na pravo Thako my pan bog pomoszy y szwyathy Crzysch. – Iako ya tho wym ysch Cady pan Cazub przesethl od vagla myloszynskiego.
419:
(2313) kadym sethl od myedze kthora dzyely ymyenye puchaly szymyenyem naszem sokolovem od rol polnych poczawszy albo od myedze przes laky y przesz chrosthy do strugy thady yesth ymyenye sokolowskye nasze nalevo a puchalskye na prawo thako my bog pomoszy. – Iako Cady sethl Ian thady yesth ymyenye szokolowskye na lewo a puchalskye naprawo thako my bog pomosz.
420:
(2314) Iakom ya nyeszayala czterydzyesczy bidla Rogatego dwadzyesczya szwyny czterydzyesczy ovyecz kthorich polowycza nanya zaleszalo zymyenya Iazyenycza y sobykowa Anym ych segnala naymyenye garbathkj anym wszyala cztery dzyesczy pnyov pszczol y dwdzyeszthv cobyl anym tego obroczyla nawszythek szwoy anym y wszkodzyla yako pyacz dzyeszyath cop groszy wpulgrosczech thak bog pomoszy. – Iako my vyemy isch ona nyeszayala.
421:
(2315) Iakom ya nyewszala szyedmy liszek szrebrnych pyaczy mysz czenovich dwu nascze talerzow czynowich dwu convyv czenovich dw panvyv myedzyanych y ynszych rzeczy domovich vasznoszczy trzech dzyeszyatch cop polgroszkow szymyenya szobikowa anym vyoszla naymyenye garbathkj thak my bog pomosz. – Iako my vyemy.
422:
(2316) Iakom ya nyevyrabyla szeszczy Cop drzewa szosznovego y dabovego nabudovanye Szymyenya yaszyenyczye anym vyvoszla naymyenye garbathkj vasznoszcz szesczy Cop anym szmoly vipalyla a ny przedala dw dzesthv lasthow vasznoszczy dw dzyeszthv Cop tak my bog pomoszy. – Iako my tho vyemy.
423:
(2317) Iako przothkowye naschy tho yesth przedzyath nasch Nyegdy daczbog y dzyath nyegdy pakosch poszyedly y dzerszely ymyenye Chlebowo po Rosdzyale yakj dzedzyczy wlaszny yako tho ymyenye sza wszwych granyczach ma viszy szesczy dzyeszyath lath a pothem oyczovye naschi tho yesth Mikolay oczecz pawlov y stanyslawow oczecz alexego sbracza yego y syostramy viszy trzech lath y my po oyczach swych yestesmy wposeszy do wydanya pyrwszego poszw o tho ymyenye Thako my pomozy bog y swya thy krzysch. – Iako ya tho vyem ysze przothkowye pawlowy y alexego...
424:
(2318) yakom ya nyezabyl Robothlyvego yana Trzeczyaka spolikowa kmyeczya xyazączego anym s zzyvego marthwego vczynyl thak my bog pomosz. – yako my tho vyemy.
425:
(2319) Iakom ya wszyala robothlivego Iacuba Conyka skosznyna Cmyeczya slachathnego mycolaya Gluchowskyego wszwem leszye.
426:
(2320) Iakom ya nyesbyl przes szyna szwego slachathnego Stanyslawa robothlyvy anna Cmyotowny pany sadzyczovy sczosnova smaloczycz anym y szadal dw ran szynych thak my bog pomoszy. – Iako my othym vyemy.
427:
(2321) Iakom ya nyewzyala zrzepcza czyschawego lyschego w malocziczach v kmyeczia oppatrnemv Ianowi Gyegyelcze myesczenynowy sznadarzynya vaschnosczy copy pulgroskow thak my bog pomozy. – Iako my othym vyemy.
428:
(2322) Iakom ya sbrathy szwemy spiotrem y stanyslawem (nyeszby) sbylem zapoczathkyem y zaszlowy yego robothlyvego augustina mlinarzskyego szyna ze szbikowa xyadza biscupa poznanskyego y zadalym yemv osznasczye ran dwanasczye Crvavych a sescz szynych athak my bog pomosz. – yako my othym vyemy ysch.
429:
(2323) yakom ya nyeszbyl robothlyvey Malgorzathy dilągovey cmyotowny slachathnego Iacoba Grelewski anym ye(mv)y zadal (yev) trzech ran yeney krvavyey a dw szynych Thak my bog pomozy. – yako my o thym vyemy.
430:
(2324) yakom ya nyedodal noza nyebosczykowy vawrzynczevy Czaykowskyemv do vyeze any schya themtho nozem vylamal szwyeze any clothk them nozem odemknal v vyeze any pothem vylamanyv nozem szwyeze vczyek thak my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
431:
(2325) yakom ya nyeodbyl konya a ynaczyey valacha v szlachathnego Iacvba Kadzyalki wosznego varsz. y stanislawa szbrodna vosznego varschewskyego szlachathnego nyegdy wawrzincza czaykowskyego yedno szwego thak my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
432:
(2326) [ya]kom ya nyeszbyl szla[cheth]nego Stanislawa ka[....]czicza a nym yemv [zad]al trzech ran krva[vyc]h yeney vyelgy palecz [..] drugyey (wrozny) wrosnowy palecz a trzeczy wglową a ny mv szgynalo pulthory copy przy thym byczyv Thak my bog pomozy. – Iako my othym vyemy ysch
433:
(2327) yakem ya nyeporal plugyem vedua voly ploszy roly nawgor anym thego Cuszvemv poszythkowy obroczyl anymgo vszkodzyl yako Czterynasczye cop pulgroskow y daly vedluk posuv Thako my bog pomoszy. – Iako my othem vyemy.
434:
(2328) yakom ya nyerval vyszny wszadu yego czastho crocz wyego ogrodzye <gwaltem> anym ych wnoszyl wdom szwoy y nyeobraczalem ych naszwoy poszythek vasznoszczy pulkopka Thak my bog pomozy. – yako my othym vyemy.
435:
(2329) yakom ya nyewstawyl drabyny wogrod Thwoy wszath wyego anym yemv vtluk konya Gnyada Thą drabyna Gwalthem vasnosczy Copy pulgroskow Thak my bog pomozy. - yako Tho vyemy.
436:
(2330) yakom ya nyesbyl przesz szyna szwego Iacuba Robothlyvy Catarzany Voythkowy anym yey zadal rany krvavy wglova gdy szla dorobothy do szyana Thak my bog pomoszy. – Iako my othym vyemy isch.
437:
(2331) yakom ya nyewszyal v robothlyvy zophy gdy szla do Targv oth slachathnego Micolaya olsankj (de) sdambrowkj do Targv to yesth czterech kith conopy y czterech ranthuchow ploczennych Recznyka yednego gzla ploczyennego dw ruchu ploczyennych y dw scoru scopowych vasznosczy sesczy (naszczye) cop Thak my bog pomosch. – yako my othym vyemy isch.
438:
(2332) yakom ya nyewszyal vyardunka robothlyvemv voythkovy Cmyeczyevy slachathnego Mykolaya olsankj naymyenyv nadabrowcze thak my bog pomoszy. – yako my othym vyemy
439:
(2333) Iakom ya nyepopasch grochu nyezathego naymyenyv nadabrowcze Slachathnemv Mykolayevy olsancze Sdambrowkj pidlem volmy owczamy swynyamy kobylamy vasznosczy oszmy Cop groschi polgroskow thak my bog pomozy. – Iako my othym vyemy.
440:
(2334) yakom ya nyesbyl robothnynyey katherzyny Czyranowyey zlasznyewa kmyothowny szlachnyego yacoba zlasznyewa anym oyey zadal pyaczyran krwawych thakomy bok pomosz. – yakomytho wyemy.
441:
(2335) Iakom ya (wszyal) nyewszyal ssyeczy toyest drgubicze na rzecze na yego yednv na swey any dwv sukyen byalych y syekyery gwalthem (th?) hoyest yanowy sobyerayowy y Mikolayewy pawelkouicz kmyeczyon slachetnego pyotra sbogathk any sam snymy lovyl. – Iako my othym vyemy ysh slyachetny Mykolay Runowskj nyewszyal.
442:
(2336) Iako ya przytym byl jako slachetny jan skarbek postąpil syedm kop possagu opatrznemv janowy opale sznadarzyna zyączyewy y daley vedla pozwv. – Iako ya othym vyem ysz (pan) <slachetny> jan skarbek.
443:
(2337) (Iako my) oczo nas pan Bricti pozywa (the chro) o wykopanye chrostow y pooranye o possyenye y daley vedla poswv the chrosty przothkowye naschy vysshey shesczy dzyeszyąd la(d)th dzyerszily w pokoyv y my po oyczach swoych dzyerszemy vysshey trzechdzyesyand lath y trzech lath tako nam pomozy bog y (wshysczy) swyanthy krzish. – Iako ya tho vyem ysh te chrosty o ktore (nass) pozywa pan Bricti (pa) slachetne Clymvntha Marczyna zyemaky y yana Ianowego.
444:
(2338) Iako ya Margorzathy kmyotowny (pa) slachetnego Iurka skrakovyan nye sbil anym yen ran (nye)zadal vedla poszwy tako mi bog. – Iako my othym vyemi ysh.
445:
(2339) Iako (my) te chrosty oktore nass pozywa pan andrzey kopanskj (vedla) owjkopanye pooranye possyanye ydaley vedla poszwy dzyerszely vyshshey shesczydzyesyąd lath y my po oyczach nashych dzyerszemy wpokoyv vysshey trzechdzyesyąd y trzech lath y daley vedla poszwy tako nam bog pomozy. – Iako my othym vyemy ysh slachethny Clymvnth y Marczyn zyemakowye po oyczach swych ktorzy dzye.
446:
(2340) Iakom ya przes syna swego slachetnego maczyeya ktory na ten vczynek sdomv mego nye vyshethl any povczynkv wdom moy wshethl pyeszbil slachethnego Racibora Szraczybor y daley vedlug poszwy tako mi bog pomozy etc. y swyanthy krzysz. – Iako ya tho wyem esh Slachethny dzyerszek (de) sbrzvmina Racibor przes syna swego.
447:
(2341) Yakom ya thedy zbyl robothlywego Sthanyslawa rzurzutha za począthkiem yego.
448:
(2342) Iakom ya nyeslivbowal za dobrą skutha thaką yaką vydzial poschel yego thako pomosch my pan bog y swyathy krzysch
449:
(2343) Iako ya nyesbylem gwalthem Cmyothowny slyachethnego mycolaya s drambrowky Robothney katharzyny voythkowey ve wschy byskupiey yabloney bandaczey blysku porodzenya anym yey zadal oszmy ran krwavych pilathykiem any ... thak my Bog pomozy. – Iako my tho wyemy ysch slyachethny Yabram schyn nyegdy mycolayow zigmunthow szmnyeyschey dambrowky nyeszbil.
450:
(2344) yakom ya nyeprzyyesdzal na wozye mayacz w nyem konya yednego na ymyenye yego na wolya bronyssewska do Gayv yego a nym vyrabyl yemv drew brzozowych nec induxi in domum meam Czachowycze nec converti ad utilitatem meam wyelyekrocz anym umnyeysyl (yego) onego (sicut etc.) yako kopa gr. polgroskow. – Iako my vyemy es slyachathny Mykolay Czachowskj nyeprzvyesdzal.
451:
(2345) yako ya yda z myroslawa ktory my byl dzyath syaczkowycz kthore dzysch zową dzyvracze kthorysch dziath moy zatrzymal tha tho nywa zaprawem zaswem Nadabrowcze y byl wspokoyney possessiyey wedluk prawa swego y ya po dzyadv swem przerzeczonem as dothego czaschv s. – yako my tho wyemy ys slyachathny Maczyey dzvracz ydzye.
452:
(2346) Iakom ya nyeprzyschethl na dom slyachathnego Stanyslawa chrzanowskyego ziednem sobye rownem a nym wzyal yemv pyaczydziesyath kop groschy w polgrosczech trzech krov czerwonych szczyelanthy volyv gnyadego any dziesyaczy swyny wsythkyego wwasnosczy yako dziesyacz kop thako my bog. – yako my othem vyemy.
453:
(2347) yakom ya yemv nyezadal dw ran yaney krwawey a drugyey syney vedluk posw anym wzyal oth nyego kopy gr. gwalthem thak boze pomozy.
454:
(2348) yakom ya przesch swego czeladnyka Iana kopysthka nyewnyosla dzieczyaczia naymyenye panov czernyekovskych ossowo okthore mya poswaly anym go naymyenyv ych zosthawyla wedluk posw.
455:
(2349) Iakom ya przesch czeladz swoyą pyaczy zagonow dwoma pluzyczoma <nyewyoral> super bonis Randzyny na Czo ma oprawa slachathny Iakub Buskowycz zradzin gwalthem any tha tho czelyacz pothem gwalcze wroczyla sya wdom moy anym yego vmnyeyschyl wdochodziech yako trzy kopy grosy polgroskow. – yako my tho vyemy esch slachathny (macziey) Mykolay sradzin przesch etc.
456:
(2350) Iako ocziecz moy nyegdy wawrzynyecz zalyesny sregvl nyelowyl ryb watha wsthawye slachathnego stanyslawa kalyscha de kxasky any ya po oczczv gwalthem anysmy wylowyly ryp w wasnosczy dwnasczie kop grossy polgroskov y dalyey wedluk posw. – yako my tho wyemy ysch ysch slachathny wawrzynyecz zalyesny.
457:
(2351) yakom ya gym nyewzal Spyskow xyag zyemskych Slvzaczych gym na oyczyszna gych na gymyenye Rokythky any poszwow kthore szye wyoda o glowa y o pomocz oycza gych zabythego slachethnego nyegdy badaczego marczyna mroczkowycza y o gynsze (poszwy) rzeczy anym gych vskodzyl na wasznoscz sesczydzeszyath kop thako my bog pomosz y Swyathy Crzysz. – ya ko ya tho wyem ysz Slachethny mykolay Cholewsky zrokythk nyewzyal.
458:
(2352) yakom ya wyganyayacz bydlo moye sdomv moyego swoley pogrosshewsky tho yest Conye woly y gasszy nyepaszlem ye mv wzyczye yego nyezathym (in) y na ląkach yego wtrawye nyeszyeczoney cząstho y wyeley croczy na czasczy yego thamtho na woly pogrosshewskyey gwalthem anym mv vczynyl skody yako polthory kopy grosszy wpolgrosczech thako my bog pomoz y szwyathy Crzyz. – Ia ko ya thowyem etc.
459:
(2353) yakom ya nyesbyl robothnego Iakvba paluch kmyeczya Swyathszego pyelaszkowa Slachethnego maczyeya Smnyeyshego pyelaszkowa anym mv zal dzyewyaczy ran dw krwawych a szyedmy szynych yako naposzwye thako my bog pomosz yszwyathy Crzysz. – yako ya tho wyem ysz Slachethny yan Ghyl nyesbyl.
460:
(2354) yakom ya nyezabral yemv zogroda yego tham tho w pyelaszkowye Sholv gwalthem anym go thym zabranym vmnyeszyl wszythkv yego wasznosczy yako Czthyrzy Copy thako my bog pomosz y szwyathy Crzysz.
461:
(2355) yakom ya nyewzyal slachethnemv yanowy Ghylowy Spyelaskowa dw owczv byalych per zona moya slachethna zophia gwalthem wasznosczy pol (kopy) <grzywny> grosszy wpolgrosczech anym gych obroczyl na pozythek na moy anym mv vczysczyl kyernoza yego byalego przesz thą tho zophia zona moya (anym) gwalthem anym go thym vskodzyl ya ko pyathnasczye grosszy thako my pbog pomosz y szwyathy krzysz. – ya ko ya tho wyem ysz slachethny maczyey vflanth yakvbow szyn spyelaskowa nye wzyal.
462:
(2356) yakom ya nyeprzyg(l)rodzyl Czasczy zyemye (S) vczczywego y slachethnego Stanislawa Gylewycza na gymyenyv pyalaskowye plothem Chrosczyanym na kolyech dąbowych y szosznowych anym zaszyal naszyenym kthorym ya lepyey wyem a ny przywlasczam they tho Cząsthky yego kv ogrodowy moyemv Szyedlycznemv gwalthem a nym go thym vmyeysyl wzythczech wasznosczy yako szescz kop grosshy wpolgrossczech thako my bog pomosz y szwyanthy krzyz. – ya ko ya tho wyem ysz slachethny yan szyn nyegdy slachethnego yakvba spyelaskowa nyeprzygrodzyl.
463:
(2357) yakom ya nyenaszla do domv (yego) <slachethnego roslana thamj ze Sgolasszewo> ynye zabrala rzeczy wdomv (yego) <yego> myassza mąky zelasz plvzycznych szyrpow y polkopya pyenyądzy gwalthem anym go thym vskodzyla yako polthory kopy thako my bog pomosch yszwyathy krzysch. – yako ya tho wyem ysz slachethna margorzatha petrusszowa nyenyaszla.
464:
(2358) yakom ya (nyevmyl vczyl) <nyevmowyl> v slachethnego pawla wagrothskyego slachethnego walenthego synowcza moyego za doroczne mytho za cztherdzyesczy grosshy a nym wzyal (at) othnyego zadawkv thego mytha yego dzyeszyaczya grosszy a nymv then tho valenthy osslepyl valacha wasznosczy szesczy kop grossy any mv wzyal Caphthana wasznosczy dw kop grossy a nym ya wzyal (svke) svkna thego tho walenthego sfolvssha wasznoczy Czterdzyesczy grosszy anym wnyoszl thy<ch>wszythkych rzeczy (a nym ych wnyoszl) y sthym tho valenthym wdom moy do mloshol thako my bog pomosch yszwyathy krzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny Ian Calensky Smloshol nye vmowyl v slachethnego pawla wagrothskyego.
465:
(2359) yakom ya nyczabyl posczygnawszy robothnego yana Syna Iacvbowego Mlynarza zmlyna zaleszkyegα xyaghenskyego welmpsznego pyotra skopy tho wa Castellaną warshewskyego (Thako) a nym vczynyl marthwego szywego thakα my bog pomosz y Swyathy krzyscz. – yako ya tho wyem ysz slachethny Stanyslaw lo-y zrokythk nyczabyl.
466:
(2360) yako then dzal kthori leszy na gymyenvy gąszynye naosznyczy yesth wdzyelnyczy wmoyey polowyczy wedle roszdzalv o kthory mye (pozwal) pozywa Slachethny Iacub brath moy daley wla poszw Thako my bog pomosz y Swyathy Crysz. – yako ya tho vyem ysz then dzal.
467:
(2361) (thako my bog pomosz y szwyathy Crzysz) yako mnye slachethnemv Iakvbowy <czyolkowy> spowszyna (szmy) <szmymy> vczasthnyky szawyssha dlvsznyewskym y zewszysthkymy na lysczye Crolewskym wypysszanymy sgynal lysth wyenny Slachethney margorzathy <Czyothky moyey rodzoney> kthorym lysthem vmoczowal byl wyano theyetho margorzaczye slachethny nyegdy pawel oyzrzonowsky na polowyczą wszysthkego szwego gymyenya kthore na then czasz myal (za pye) na oyzrzonow y na wszysthko ymyenye kv oyzrzonow(o) slusshayecze(mv) pod pyeczacza srzodma xadza Conradtha oszwyeczonego xazaczya mazoweczskyego na then czasz badaczego (tho) na kthorym lysczye summa byla oznaczona thysszyacz kop et pyącz szeth Cop slaczayacz wyano sprzywyankem thak my bog pomosz yszwyathy Crzysz. – yako ya tho wyem.
468:
(2362) yako mnye y kmyeczye moye zmychrowa yan (obolv) oborvlsky vmnyeyszyl wbydle zaymayacz y gonyacz ye y ochromyenym wasznosczy yako szecz kop vel snper summam inferiorem.
469:
(2363) ya kom ya nyesbyl robothney Catharzyny szszvchodola kmyothowny slachethnego marczyna Svchodolskyego a nym yey zadal dwnasczye ran wszysthko szynych thako my bog pomosch yszwyathy Crzysch. – Iako ya tho wyem ysz Slachethny Stanyslaw Svchodolsky nyesbyl Robothney Catharzyny.
470:
(2364) fecit manifestacionem alias przypowyedz contra canem violentum discoloratum alias pstrego czarnego – – quam indictionem alias przypowyecz – –
471:
(2365) yako tho yesth Czascz markvsshewska y oyczyszna moya a nye. mychalowska czascz <kthoreyeszmy nye dospvszczyly pomyerzacz> Thako my bog pomosch y szwyathy Crzysch. – ya ko (my) <ya> tho wyemy.
472:
(2366) yakom (go) ya nyesbyl <Slachethnego Ian Iurkowycza zwoley vlynyeczkyey> Stoyacz sznym wpyrwszych poszwyech anym mv zadal rany krwawey wpalecz rozen vraky prawey thako my bog pomosch y szwyathy Crzysch. – yako ya tho wyem ysz Slachethny sczeszny zwoley vlynyeczskyey nyesbyl slachethnego.
473:
(2367) ya kom ya nyeranyl konya Czysshawego Slachethnego Stanyslawa spawlowycz w noga poslednya prawa anym mv ochromyl konya przerzeczonego gwalthem a nym thym vmnyeyszyl na wasznoscz trzech kop grosszy wpolgrosczech thako my bog pomosch y szwyanthy krzysch. – yako ya tho wyem ysz slachethny Stanyslaw byernathowycz z raczyborow nyeranyl Conya Czysshewego.
474:
(2368) yakom ya nyesbyl Robothnego Iana Lowczewycza kmyeczya vrodzoney Catharzyny oyzrzonowskyey a nym mv zadal pyaczy ran Crwawych thako my bog pomosz yszwyanthy Crzyz. – yako ya tho wyem ysz slachethny pyotr garbathka nyesbyl.
475:
(2369) yakom ya nyesbyl robothnego maczyeya Lowczewycza kmyeczya vrodzoney Catharzyny oyzrzonowskyey zoyzrzonova a nym mv zadal dw ran Crwawych (th) gwalthem thako my bog pomosz yszwyathy Crzysz. – yako ya tho wyem ysz szlachethny pyotr zgarbathk nyesbyl.
476:
(2370) yako nam lysth szlvzączy na blyskoscz ymyenya dzedzycznego danyewycz y mlochowa przesz zlodzeya yesth vkradzyon y skazon za pyeczaczyą xyązath zeslych Stanyslawa y yanvssha Thako my bog pomosch y szwyathy Crzysz. – Iako ya tho wyem ysz panom nadarzyniskym przesz Slodzeya yesth lysth vkradzyon y skazon kthory gym Sluzyl na Blyskoscz gymyenya danyewycz y mlochowa thako my bog pomosch y szwyathy Crzysch.
477:
(2371) ya Stanyslaw postrzygacz byerza kv starey przyszyadze ysz opatrzny cristophor nyenaloszyl szesczy kop (ad) na potrzeba reczy pospolythey myastha ostrowyey sprawgyacz recz pospolytha przed krolem yego mylosczy any go slaly raycze any pospolythy czlowyeth do krolya yego mylosczy.
478:
(2372) yakom ya nye wzyal konya sywego w dzeszączy kopach za dawkv na gymyenye hokvnyno oth xyadza po pyelskyego dzekana warshewskyego onym sznym onye targv czynyl anym they dzeszyączy kop myal z razycz w szvma kthoram myal wzyacz oth xyadza dzyekana za gymyenye okvnyno thako my bog pomosz y yego vmaczenye.
479:
(2373) yako pyotr y anna dzeczy nyegdy slachethnego bernatha szchrzanowa myaly latha na then czasz gdym ya sznymy czynyl wyeczny Rozdzal y z gynna ych braczya ymyenya Chrzanowa y po przysczyv onych do lath rozvmnych zatrzymalem spokoyne pozywanye za thym tho rozdzalem sznymy y zgynna ych bracza vczynyonya wysszey trzech lath thako my bog pomoz y szwyathy crzyz. – yako ya tho wyem ysz slachny pyotr y anna.
480:
(2374) yako vrzadownyk nasz pavel po zabyczyv kmyeczya mychala kyernoszkowycza oycza dzathek wysschey wypysszanych nye byl w domv nasszym wgloskowye.
481:
(2375) yako tha laczka yesth y slvzy kv gymyenyv moyemv Comorniczskemv thako my bog pomosz y swyathy crzysz.
482:
(2376) yako kady gyda oth wagla godzathkowskyego mosthv drogą yardanowska a stapywszy stheytho droghy a lesz do rzeky kthora byczy skopanyskego lasshv a przeszedszy tha tho rzeka myedzy rola y laka ydącz thątho rzeką kthora byezy slasszv copanyskyego przesz yezyorko thak dlvgo alesz do wągla Rvszyeczskyego y Xaghenskyego pothpyerayacz prawa szwego y granicz ponawyayacz starych wedlug lystha sadowego yana dzedzycza s brwynowa skthorego my gydzemy Thady na prawo borowskye ymyenye a nalewo brwynowskye thako my bog pomozy y swyathy crzysz. – yako ya tho wyem yako kady przeszedl gysczyecz thady na prawo borowskye a na lewo brwynowskye thako etc.
483:
(2377) Iako ya o thym wyem ysz themv mynala dzeszyacz lath przed kthora dzeszyacza lath przerzeczona hanna nyepozywala o przerzeczone ymyenye rysszayacze thako my bog pomosz y szwyathy crzysz.
484:
(2378) Iako mye sbyly stoyacz szemna wpyrwszych powszwyech y zadaly my dwye ranye krwawe yedna wramya prawe a drugą w kolano lewey noghy przesz vrzadnyka szwego slachethnego (grzegorza) <yvrka> kthory wvyachal sdvm gych z zaczyaczywya zoshowa y pothym gwalczye tham szye zaszya wroczyl thako my bog pomosz y szwyathy Crzysz.
485:
(2379) yako my przesz vrzadnyka skmyeczmy nasshymy przesz slachethnego yana nyesbylyszmy slachethnego pyotra mamky anyszmy mv zadaly rany szyney w raka lewa nyzey pysczy stoyacz sznym w pyrwschych poszwyech thako my bog pomosz y swyathy crzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny Czernykowsczy nyesbyly przesz vrzadovnyka.
486:
(2380) Yako my przes vrzadnyka szkmyeczmy naszymy przesz slachethnego gyrzego nyesbylyszmy slachethney Catharzyny stanyslawowey zony z targowskyey rvdy anyszmy mv zadaly dw ranv synych yedney wglowa a drnghey wramya prawe thako my bog pomosz y szwyathy Crzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny Czernyekowsczy nyesbyly przesz vrzadnyka.
487:
(2381) yako ya tho wyem ysz slachethna Dorothya czorka yanowa z wyerzvchowa a zona slachethnego maczyeya z regvl yesth wydana zamasz y wyposzazona oyczem y maczyerza thako my bog pomosz y szwyathy Crzysz.
488:
(2382) Iako on mnye nye pozyczyl sta slothych monethy y lyczby polskyey na skupowanye dzeszaczyn anym zyskv rzekl any myal sznym dzelycz any mv mam czo wraczacz anym mv wynyen zyskv placzycz thako my bog pomosz y szwyathy crzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny mykolay doctorowycz Regvla skomornykow nyepozyczyl sta slothych monethy y liczby polskyey panv doctorowy balthazarowy z wawrzysshewa na skupovanye.
489:
(2383) Iako my on nyedal stha kop grosshy wpolgrosczech chowacz kv wyernym rakam (kthory) pyenyadzy gothowych kthorymy on myal skvpycz czynsz z gymyenya szwoyego skomornykow y zwoley comornyczskye (swyathego) v mnychow Cosczyola swyathego marczyna (y) warshewy y warcze any mv myal placzycz ot they summhy po oszmy grzywyen na kaszde swyatho swyathego marczyna yesthlyby byl nyeskvpyl czynszv przerzeczonego thako my bog pomosz y szwyathy crzysz.– yako ya tho wyem ysz slachethny Mykolay doctorowycz Regvla nyedal sta kop grosshy w polgrosczech chowacz kv vyer(ney racze)nym rąkam pyenyadzy gothowych slachethnemv panv doctorowy balthazarowy zwawrzysshewa.
490:
(2384) Iakom ya przesz czeladnyka szwego przesz slachethnego yana Fvrtyna nye sbyl yey anym (y)ey zadal szedmy ran pyaczy Crwawych y dw szynv any po thym sbyczyv wroczyl szye w dom moy do okacza thako my bog pomosz y szwyathy crzisz. – yako ya tho wyem ysz slachethny yan dvczsky nyesbyl slachethney thworkowey z rybya przesz czeladnyka.
491:
(2385) yakom ya nyeslvbowal konya przyacz oth slachethnego Pyotra woytha zgyasdowa kthorym yemv przedal yesthlyby mv szye nyepodobal thako my bog pomosz yszwyathy Crzysz.
492:
(2386) yako ya yestlym ranyl slachethnego stanislawa schrzanowa thedy yestly mv szye Czo dosthalo dosthalo mv szye za yego poczathkiem thako my bog pomoszy y szwyathy crzysch.
493:
(2387) Iakom ya nyewzyala kv chowanyv oth szynowcza thwego slachethnego nyegdy badaczego maczyey z regvl dwdzesthv Cop y dw copv grossy w polgrosczech any my gych dal thako my bog pomosz. – yako ya tho vyem.
494:
(2388) yako oczyecz moy zatrzymal wyszey trzech lath y ya z rodzonymy mogymy tho szyedlysko o kthore mye poszwaly za thym rowem gdzye wydzenye bylo wpokoyv thako my bog pomosz y szwyathy Crzysch. – yako ya tho wyem.
495:
(2389) yakom gy na then czasch sbyl gdy my w gayv rabyl a wzacz my szye nye dal wczasczy moyey na rakovye thako my bog pomosch y szwyathy crzysz. – yako ya tho vyem.
496:
(2390) yakom ya nyezabrala ymyenya rvshayaczego tho yesth wolow crow owyecz sfyny y sboza szytha pszenycza yaczmyenyv ofsa y prossha szgymyenya orlov po babye yego po slachethney swyathcze wasznosczy dwdzesthv kop thako my bog pomosch y szwyathy crzysch. – yako ya tho wyem ysz slachethna Catharzyna nyegdy zona slachethnego yabrama szmor nyezabrala.
497:
(2891) yakom ya nyebyl pomocznykem kv zabyczyv slachethnego Ivrka praczskyego oycza stanyslawowego yanowego y marczynowego thako my pomozy bog y swyathy Crzyz. – yako ya tho wyem ysz seraphyn nyebyl pomocznykyem kvzabyczyv.
498:
(2392) yakom ya nyebyl pomocznykem kv zabyczv slachethnego yvrka praczskyego oycza stanyslawowego Ianowego y marczynowego thako my pomozy bog y swyathy krzysz. – yako ya tho wyem ysz stanyslaw nyebyl pomocznykyem kv zabyczyv Iurka praczskyego.
499:
(2393) Iakom ya nyebyl pomocznykem kv zabyczv slachethnego yurka praczskyego oycza stanyslawowego yanowego y marczynowego thako my pomozy bog y szwyathy Crzysch. – yako ya tho wyem ysz sczeszny nye byl pomocznykem kv zabyczv slachethnego Iurka praczskyego.
500:
(2394) yakom ya nyenayachal na dom slachethney zophyey czorky Slachethnego mykolaya nyethyxe w morach przesz szyna swego przesz slachethnego Stanyslawa szamoczwarthego anym yey zadal pyaczy ran crwawych a nym wczal szesczy carbow na podwoyach szyennych any szye then tho stanyslaw szyn moy po thakowym gwalcze wroczyl w dom moy do czeczothk thako my bog pomoz y szwyathy crzyz. – yako ya tho wyem ysz slachethny yadam sczeczothk nyenayachal na dom slachethney zophyey etc. ut in rota solius a ny zadal etc any vczynyl szesczy carbow.
501:
(2395) Iakom ya nye naszedl (w dom) na dom kmyothowny slachethnego Mykolaya Lysch z radzyn robothney margorzathy tham w radzynach przesz slachethnego stanyslawa szyna szwego anym yey zabral w komorze w gyey maky rrzaney syrow (casshe czechowycze) casshe yaczmyenney cozulky y gynnych rzeczych anym thych tho rzeczy wnyoszl przesz thego to stanyslawa w dom moy tham tho w radzynach any szye thentho stanyslaw po thym gwalczye wroczyl w dom moy do radzyn tako my bog pomosz y szwyathy Crzysz. -– yako ya tho vyem ysz slachethny Iacub nyenaszedl.
502:
(2396) yakom ya naszedwszy na gospodą slawathney yadwygy splonska <w dom robothlywey margarzathy baldowey (wrokowye) w mrokowye> nye wzalem yey czasszv nocznego dw subek harasszowey brunathney a polforstatowey czarney krolykamy podbythych anym yey thym slupyenym woszmy kop vskodzyl thako my bog pomosch y szwyathy crzysch. – yako ya tho wyem ysch slachethny sczesny szyn slachethnego wytta mrokowskyego s mrokova naszedwszy slawatna yadwyga splonska.
503:
(2397) yako mnye slachethny Stanyslaw Chrzanowsky smalego manczyrzyza na szedl na dom moy tham ze wchrzanowye wmalym manczyrzyzv slachethnym yanem Branyeczskym s szyemyen sochaczewskyey y vczynyl syedmy Carbow a dzyrzach syennych y zadalmy tam ze wdomv moym rana krwawa broda gwalthem thako my bog pomosch y szwyanthy krzysch. – yako ya tho wyem.
504:
(2398) yakom ya nyewzyal bvlzy slysthy y z zapyssz andrzeya kolakowskyego y spyenyadzmy yako pozew omawya any onych wyem any pozythkv mam thako my pomoz bog y szwyathy Crzysz.
505:
(2399) yakom ya nyenaslala do domv andrzeya kolakowskyego do czosznowa anym pobrala broga zytha y broga owszv podlug pozw wvasznosczy sesczy kop grossy anym pozythkv thego myala thako my pomozy bog y szwyanthy Crzysz.
506:
(2400) yako ya tho wyem ysz oczyecz moy (sw) slawathny yarga baryczka myesczanym warshewsky nyewzal any podnyosl dwdzesthv kop grossi wpolgroszczech oth slachethnego mykolaya Colymascha z dabrowky opysszanych (na wyderkaw themv yvrdze) xyagamy warshewskymy any go rzekl sznych qvyttowacz sznych thako my bog pomosz yszwyathy Crzysch. – yak ya tho wyem ysz slachethny yvrga baryczka.
507:
(2401) yako czo ya brala thom brala wdomv wlasznym tho czom narobyla szmazem szwym thako my bog pomosch y szwyathy Crzysch. – yako ya tho wyem ysz czo brala anna Gaszyorow[s]ka tho brala.
508:
(2402) kadym przeshedl oth rzeky regvlskyey rzeką nrową do granycz proskowskych pothy yesth gymyenye byskupye naprovo a paczyczskych nalewo thako my bog pomosh y szwyathy crzysch. – yako ya tho wyem ysz kądy przeszed a. b. ktorego strona obrola oth rzeky regvlskyey rzeka nrowa.
509:
(2403) kadym przeshedl rzeką nrową przesz lasszy ygaye od granycze proszkowskyey alesz do granycz moszenskych thady yesth byskvpye sdbykowskye na prawo a gąszynskye na lewo thako my bog pomozy y szwyathy crzysz. – yako ya tho wyem ysz kady oth xyadza byskvpa przestho rzeka nrowa.
510:
(2404) yakom ya nye zagyal kyernoza<h> y dw sfynyv na pasthwye dobrowolney kthore wyszly swolwarkv annye przewoznykowey kthory ma v warshewy przesz kmyeczya moyego zwawrzysshewa tham ze do wawrzysshewa do dwory moyego thako my bog pomosch y swyanthy krzysch.
511:
(2405) yakom ya nyepasl conymy y cobyla zytha psczenycze y owszv nyezathego na woly bronysshewskyey slachethnemv (pyotrk) pyotrowy brathv mego tham ze sthad gwalthem anym yemv vczynyl skody yako dwye kopye thako my bog pomosch y swyathy krzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny yan bronysch nyepasl.
512:
(2406) yakom ya nyesbyl slachethnego seraphyna z vmyesthova weszpyaczky a nym yemv zadal szyedmy ran szynych a nym mv wzyal trzech kop pyenyadzy gwalthem thako my bog pomosz yszwathy Crzysz. – yako ya tho vyem.
513:
(2407) Iakom ya slachethney annhy Czorky slachethnego stanyslawa Loya srokythk czyelesznye nyeszgalczyl anym vczynkv czelesznego przesz woley yey gwalthem w karczmye y w domv w gospodzye v robothnego yana chmyela Carczmarza vrodzonego maczyeya sswyaczycz podszandka warschewskyego vczynyl kthorey sgwalczywszy wtheytho carczmye pothym nye wzyalem yey do ymyenya moyego do golasshewa (swyazawszy) yawszy ya anym yey przesz yedennasczye dny chowal y vczynkow czyeleschnychem sznya nye czynyl nad yey wolya a nym sz nyey wzyal svknyey czarney lvnyskyey y zaprawky perlowey y thkanky a xamythney anym yey vmnyeyszyl wasznosczy thym yako szescz kop grosszy thako my bog pomosch y swyathy crzysz. – yako ya tho wyem ysz slachethny woyczyech slachethney hanny.
514:
(2408) yako ya tho wyem ysz slachethny mathvsz. copczewycz szwyathszego czosznowa chowa szye poczesznye w kxyasthwye mazowyeczskym a nyezywye ze zlodzeymy any rzeczy zlodzeyskych pozywa any ych na vzythek szwoy obracza thako my bog pomosz y szwyathy krzysz.
515:
(2409) yakom ya yemv nyepaszl przesz czeladnyka zyta nyezanthego na ymyenyv przvskym vvyerzvchowye gwalthem any onego vmnyeszyl wszythkv yako szescz kop thako my bog pomosz y swyathy crysch. – yako ya tho wyem ysz slachethny allexy zyelensky nye paszl yemv.
516:
(2410) Iakom ya yemv nye zayal stada swyerzepycz na ymyenyv prvskym wyerzvchovye na czasczy yego anym onych przesz granycza do obory swoyey do ymyenya zyelonek [gnal] anym ych chowal woborze oth godzyny do godzyny a nye poszlalem onych do obory Crolewskyey y kthorychern nye myal pvsczycz alesz na rakoyemsthowo na slachethnego sczesznego szyna nyegdy slachethnego yana sprvskyego wyerzvchowa a nym thego vczynyl gwalthem a nym go vmnyeszyl yako dwadzesczya kop thako my bog pomosz y swyathy crzysch. – yako ya tho wyem ysz slachethny allexy zyelensky.
517:
(2411) yakom ya yey nyewzal nyewodv y gynnych szyeczy kvlovyenyv ryb z domv yey s myana yey tham tho w tharchomynye a nym yey vszkodzyl yako szescz cop thako my bog pomosz y szwyathy krzysch. – yako ya tho wyem.
518:
(2412) yakom ya yey nye pooral roley na wyenye yey na Tarchomynye gwathem anym yey zaszyal yaczmyenyem a nym yey vmnyeyszyl yako sescz kop welduk poszw Thako my bog pomosz y szwyathy crzysz. – yako ya othym wyem.
519:
(2413) Myly panye bormystrzv y wy myly panowye raycze gdysz thak crol yego Mycz pan nasz mylosczywy wyrokyem swym raczyl nalescz zeszmy przeczywko vam y vrzadv wasschemv barzo wystapyly a gdysz thesz yego krolewska myloscz z osoblywey dobroczy a myloszyerdzya swego kaszny ynszey za then wysthapek przepusczycz nam raczyl a raczyl rokazacz abyszmy wasz yako przelozone swe y braczya starsha przeproszyly przetho myly panye bormystrzv y myly panowye raycze pokornye proszyemy wasch yako przelozonych szwych y braczey swey starszey abysczye nam wysthap przepusczycz raczyly kthorycz szya stal nye slosczią nasha yako tho pan bog lyepyey wye alye nyesczeslywa przygoda a nyeopatrnosczya czo raczczye vczynycz naprzod dla pana boga dla woley krolya yego Mczy y thvdzyesz thesz dla zachowanya pospolythego dobrego y dla zachowanya pokoyv pospolythego thego myastheczka.
520:
(2414) yako mnye Slachethny gyrzy Rybyenskj Syn (Slachethnego Myko) dobrzevrodzonego nyegdy badączego mykolaya zrybna czassv y dnya Rocznego wewthorek po nyedzyely wthorey przed wyelka nocza rokv lathosszyego przyszedszy szamo czwarth zgemv rownymy y nyerownymy kthorych ya ymyon nye wyem et przeszwysk alye gye on wye zbronya ostrą szmyeczmy y zbulawamy na myeyscze Sadowe do domv oppatrznego Sygmvntha philypowycz myesczanyna Camyenskyego gdzye roky poszpolythe byly szadzony gdy ya yako poszwany przyszedl (od) do rokow y naszedl mye y sbyl mye myeczem thamsze na myeysczv y wdomv Szadowym y zadal my trzy rany Crwawe ...
521:
(2415) (yakom ya nye vrwal klvczy pannye Sluzebney) yakom ya nyenayachal gwalthownye na ymyenye dzedzyczne do byaley laky na dwor y na dom Slachethney margorzathy zony dobrze vrodzonego nyegdy badaczego yakvba zbyaley laky gdze thatho margorzatha myala wyano oth maza szwego przerzeczonego nyegdy badaczego yakvba lysthem xyazaczym vmoczowane y gdze oney yey mąz oth vmarl anym vrwal clvczy pannye Sluzebney yey Slachethney Elzbyeczye mloczskyey anym odemknal Cownathy mnyeyszey anym wzyal theytho margorzaczye othworzywszy Skrzynye y skrzynky dw Svby yedney kvnyey axamynthem brvnathnym podszythey drvghey Czarnego shvkna lysszy pothszythey Cthyrzech Svken dobrego svkna (czyt) Czthyrzech Cobyerczow y gynnych rzeczy na glownym poszwye wypysszanych anym yey wthym vskodzyl ua wasznoscz polthora Stą grzywyen lyczby et monethy polskyey y daley wedlug poszw thako my bog pomosch yszwyathy Crzysz. – yako ya tho wyem ysz Slachethny mykolay wysznyewsky Sprzelaye nyenayachal.
522:
(2416) yakom ya nyenayachal gwalthem na (dom) dwor y(a) na dom Slachethney margorzathy do byaley laky anym yey tham wzyal Cthyrzech klod myasza wolowego solonego trzydzesczy poleth Slonyn dwdzesthv y Cthyrzech kop syrow wyadra maszla y gynnych rzeczy wthey ze komorze anym yey (vmy) vmnyeyszyl na wasznoscz dwdzestv kop wedlug poszw thako my bog pomosz y Swyathy Crzysch. – yako ya tho wyem ysz Slachethny mykolay wysznyewsky Sprzelaye nyenayachal.
523:
(2417) yakom ya nye zaoral polowycze czasthky Slachethney nyegdy marthy tham tho na ymyenyv parvlach po poszwye po pvsczenyv they tho cząsthky y po zesznanyv wosznego przesz szyna moyego Slachethnego yana y drvghego Czeladnyka szwego kthorzy zdomv moyego wychadzaly (et) y zaszya thamze szya wrczaly zwolmy y spluzyczamy a nym go vmnyeszyl thym yako sescz kop grossy thako my bog. – Iako ya tho wyem.
524:
(2418) yakom go ya nathen Czasz ranyl (the) kyedymy zastapyl na drodze dobrowolney bronyacz zywotha Swoyego thako my bog pomosz y Swyathy Crzysch. – yako ya tho wyem ysz Slachethny woyczech Rvdsky (wthen cza) ranyl slachethnego Stanyslawa zyra zpawlowycz.Laurencius Sczawinski
525:
(2419) yakom ya nyesbyl robothnego yana napory Cmyothka krolewskiego Swielgey voley anym mv zadal gdvyw ran yeney krwavey a drugey szyney thako my bog etc. – yako my othem vyemy.
526:
(2420) yako oczo mya posval sliachathny mychal sluzewski o gdviv (valachv) konyv gnyadv o poziczenye gdvyv kopu hy o zupycza barchanovą pothszythą lyszy vasnosczi iako pyathnasczie kop ktore myenyl poziczicz brathv memv vavrzinczovy mynalo themv dziesiancz lath a hon schia thego nyehvpomynal thako my bog etc. – yako my othem vyemy.
527:
(2421) yakom ya sbrathem Rodzonem yacubem myal Chelmyenskie prawo vedlug obyczaye ziemye mazoveczkiey oth nayesnyeyschego kxianzaczia kxiandza Ianuscha Stharego za przyvylegiem na ktorem pravye tha vyesz Gansino iesth vysvolonya oth wsisthkich roboth stharych hy novych zamkow hy thudziesz oth wsisthkiey placzey hy vynowasthwa prawa polskiego hy oth wsisthkych poborow a bo placzey vyyawsy poborow swadziebnegno ziemye vyknpienya ziastwa kxianzaczia vykupienya (y thesz oth wsisthkych vyn sandovych malych y vyelkych yedno piathdziesianth kxianzacziv dziesiancz groschy sandziemv gdva grosza poth santhkovy grosch thak my bog pomozy hy swianthy krzysch. – ya ko my othem vyemy.
528:
(2422) yakom ya nyepasl konnmy krovamy hy hynem dobythkem zytha psenycze yaczmyenyv proscha (zlyac?) travy na hymyenyv sliachathnego angvsthyna swoiey pogrosewskiey anym mv skody vegdvyv Cop huczynyl thako my bog etc. – yako my othem vyemy.
529:
(2423) yakom ya thego Cmyeczia panyey pogroschewskiey nathen czas sbyl kiedy rąbyl wgayv moyem gdy my sia wziancz nyechczial dacz thako my bog etc. – yako my othem vyemy etc.
530:
(2424) yschem ya nyenayachal nahymyenye na czaykj a nym vzial pyotrovy <Crupye> czeladnyka vrzadzonego nayego roboczie thak my bog pomosch hy yego manka. – yako my othem.
531:
(2425) yakom ya zaplaczil wsisthek posag hy vypravą sliachathnemu yanovy Gylovy po syestrze swey barbarze okromya thich szesczi kop ktorem vysnal thako my bog pomosz hy iego manka. – yako ya othem viem.
532:
(2426) yakom ya nyesbil gwalthem sliachathnego Mykolaya a nym mv zadal gdviv ran krwavich thako my bog pomosch etc. – yako my othem.
533:
(2427) yakom ya nyesbil gwalthem sliachathney anny zony sliachathnego mykolaya szeroczicz zmysczina a nym yey zadal rany krwavey wraką pravą thako my bog pomosch hy Swianthi krzisch. – Iako my othem viemj.
534:
(2428) Iakom ya przesz czelacz sva hy Cmiothkj sve nyenachodzil Sklomya do sthawu Iego viathschich pracz anym mv vylovil ryb ploczicz hy karpy hy na pozithek svoy nyeobroczil anym go hu skodzil iako trzidziesczi kop thako my bog pomosch hy svianthi krzisz. – yako my othem viemy.
535:
(2429) yakom ya tho hymyenye oktoremya poziva sliachathny olexy zarosdzialem viecznem slovnem zadzierzal wpokoiw daley trzech lath wspokoyney possesiey Thako my bog pomozi hy iego sviantha maka. – yako ya tho viem.
536:
(2430) yakom ya nyevygahyl anym skazil laszv hy Gayv na hymyenyv nadanyevyczach hy mlochowo holschowego hy dambovego hy brzoznego a nym ych Cmyothkom nye przedaval hy gwalthom zadnego nychudzielal a nym Sthanyslawa Mrocowskiego hu skodzil vegdviv sthv kop groschy pulgroskow thako my bog pomozy hy iego manka. – yako my othem vyemy.
537:
(2431) yakom ya nyeposchial Roley yego spravioney robothy yego zythem yarem hy yączmyenyem napawlovyczach brzvmynye a nym go hvmnyeysyl yako trzy kopy gvalthem thako my bog etc. – yako my othem vyemy.
538:
(2432) yakom ya vyelye krocz sdomv meyego vyego (nay) gay nayego ploscha ktora mha oth yana lyskovycza ktoram przedal ruczkiemv a nym (prz) rąbyl drzeva olschovego gwalthem a nym mv skody vdzielal yako gdwadziesczia kop hy daley podle poswyv thako my bog etc. – yako my o them vyemy.
539:
(2433) yzem ya nyezayachal drogy dobrovolney dnya rocznego anym sbil thego tho slachathnego Mykolaya a nym iemv zadal gdwiv ranv kravich wsiedzenyv a drugey wpalecz rozen ranki lewey a nym konya poth nyem zabil vasnosczi trzech dziesiant zlothich anym oth nyego lupv wziąl szable vasnosczi gdvv kopv a ny kalethy spienyadzmy trzech kop groschi wpulrosczech gwalthem thako my bog pomosch. – yako my othem viemy.
540:
(2434) yzem ya nyenayachal do wsy Crolia iego mylosczi do vielkiey voley szamowthor sobie rovnemy a nym gonyl pod danych Crolia iego mylosczi sbronya ostra zmyeczem dobythem mayącz wrąkv syekierką anym wlodarza maczieya Gąsiorka nyepodebthal konyem a nym hv yana Gasiorka wpogdvorzv nyehvczinyl pyączi karbof anym zenye iego annye nye zadal rany krwavey wlevą nogą hy daley podle poswyv thako my bog pomosz hy iego manka. – yako my othem viemy.
541:
(2435) yakom ya thą cząsthką svemy pyenyadzmy kupyl dworakowską posagiem zony swey thako my bog etc. – yako my o them etc.
542:
(2436) yakom thy pyenyądzie ktorem wziąl oth kopithkow wlozil na pospolithą rzecz tho iesth naposag sliachathney rozey davydowskiey.
543:
(2437) yakom ya nyezabyl slachathnego yana schina sliachathnego sthanyslawa zowkj sparulow a nym (zivga) schivego Martwego vczinyl thako my bog pomoschhy iego mąnka. – yako ya tho viem.
544:
(2438) yako tho są svthkj hy kopcze prawdzive Zaktorymy ya zadzierzal hymyenye sve hoktorą mya tha strona poziva hy zadzierzalem yą zanyemy vysey trzech hy trzedzisczie lath thako my bog pomos hy iego manka. – yako my othem viemy.
545:
(2439) yakom ya nyesbil robothnego mykolaya kuthi Cmiothka Crolewskiego smrokowa anym mv zadal osmy ran gwalthem thako my bog pomosz hy iego mąką. – yako my othem viemy.
546:
(2440) yakom ya nyesbil robothnego yana Gromka Cmiothka sliachathnego iana Iurkovycza swoley vlyneczkiey anym mv zadal gdwiv ranu sinych thako my bog pomosz hy swiąthi Crisch. – Iako my othem viemy.
547:
(2441) yako ya othem viem ysz sliachathny (briczczi) <brikczy> zrąbierthowa ocziecz moy poktorem namya pozew oziviono nyenaslal mya na hymyenye Comornykj anym ya Grozil sliachathnemv mykolayovy regule hy iego hurządnykovy hy daley podlie skasny thako my bog pomosch etc. – yako my o them vyemy.
548:
(2442) yakom ya nyesbyl sliachathnego yakuba dnya rocznego snyem bądącz (wspo) wposviech anym mv zadal siedmy ran krwavich gwalthem thako my bog pomosch etc. – yako my othem.
549:
(2443) yakom ya nienasethl do domv opatr(ka)nego symona siodlarza stharczina poddanego kxiandza proboscza varsewskiego stharczyna anym mv wziąl siodla czervonego vyschithego yadvabiem czervonem hy zielonem hy daley podlie skasny vyszschey thako my bog pomosz hy iego swiąntha mąką. – yako my othem.
550:
(2444) yakom ya nyebyl pomocżnykiem sliachathnemv sczesznemv nyemyerzikovi na zabiczie strony posvaney oycza hy daley podlie posvyv thako my bog pomosz etc. – yako my othem viemy.
551:
(2445) yakom ya spomocznykj swemy nyezabil robothnego Mykolaya korgala Cmiothka vrodzoney panyey ossuchowskiey a oycza thich dzieczi anym zivego Martwego vczinyl thako my bog pomosz hy iego swiantha Mąka. – yako my othem viemy.
552:
(2446) yako ya sbraczią swoyą nyenayachal na hymyenye pracze Ianove hy nyebralem mv Chrosthv sosnovego hy brzozovego yego robothi a nym vyosl go przesz swe robothnykj nahymyenye swe hy tamgomj nyeothnosil hy nyehuskodzilem go yako stho kop thako my bog pomosz hy iego Swiantha Maka. – yako my othem.
553:
(2447) yako tha laka o ktora my[a] poziva pan yan Rynyevski iesth moya vlasna ktoram zadzierzal wpokoyv daley trzech lath Thako my bog pomozi hy iego sviantha maka. – yako my othem viemy.
554:
(2448) yakom ya nyewzial zimyenya Grothova a nym wziąl dobrą rvschaiączego voloff svyny zitha psenycze ophvschv yączmyenyv grochv skrzinye hy skrzinkj svknyey modrey hy sath bialich po smyerczi sliachathney anny ho ktoremya pozivayą sliachathny stanyslav hy Mychal z riczkov anym thego napozithek svoy nyeobroczil thako my bog etc. – yako my othem.
555:
(2449) yakom ya nyeoral cząsthkj slachathnych Iacvba hy anny nakaviączinye alle czom oral thom oral cząsthka oyczisny svej nasiedliskach nadziedzistvie kaviączinye hy czom schial thom schial nasvem thako my bo pomosch hy iego svianthą Mąka. –- Iako my othem.
556:
(2450) yakosch my nyeprzisli splugem maiąncz dviv volv vnyem nyeprzeoralismy Myedze ktora dzielila cząscz naschey roley scząsczią iego ktora lezi vedlia Myedzienygdi philipovey na siedliskach hy oney yeszmy nyeskazili any othiąly(ny) vnyemaley cząsczi ophschem posianey na kaviączinye a nyszmy posiely nasienyem konopnem hy thatharczanem kv naschemv pozithkovi hy daley vedlia posw thako my pomozi hy iego sviantha Maką. – Iako my.
557:
(2451) Iako nam sginal prziviley viana nygdi nieboski heleny Cziothkj ich rodzoney naktorem bilosvmy pianczdziesianth kop ktore viano nanasz przislo Iako nablissche krevnem spathkiem thako my bog mosch hy iego sviantha manka. – yako my othem viemy.
558:
(2452) yako kadim sethl (thądy iesth) <vedlie prava nasego> thv szą stharovieczne granycze ktore dzielą hymyenye rakovskie sgaymy okanczkiemy nabithe na hymyenyą rasinskie(go) <m> thako my bog pomosch. – iako my othem viemy.
559:
(2453) yakom ya nyczapravil vody hvchodow kandha voda sla a bo cziekla oth sthauiv thego tho pana Castellana Sphalenth do sthavv swego do Rasincza anym obroczil vody nahymyenye Iego phalentha a nym zalal lank hy (pastvisk) (st) pastphisk na hymyenyv iego phalenthach ha nym go huskodzil na vasnoscz trzech seth kop groschi hy daley vedlie posviv thako mv bog pomosch etc. – yako my o them viemy.
560:
(2454) yakom ya nyezamyothal vchodv stharego vody zrzeky Rynyey namyesczv Rzeczonem Smvgv na hymyenyv zalnbyczach a nym hvczinyl novey grobley na them... o czo mya... gdzem robyl... nye bylo thamem... gdzie moy przodek gdy myal mlyn spolny przeth huyednanyem skxiandzem opathem y conventhem iego yeno Namyesczv tham robylem gdzie przothkovie kxiandza opathovy hy iego conventhv smemy przothky robyly a nym them zalozenyem zalal lank a ny roi hymyenya zalubycz nath hugoda zapysna przesz yednacze vczynyoną thak my bok pomosz etc. – yako my othem vyemy etc.
561:
(2455) – – debet aquam demittere si inundabat alias na wsisthky sthavy dlia thak mlynnego vpusthv iako yalowego volno pusczicz – –
562:
(2456) Iakom ya byl w spokoyney possesiey pozywanya hymyenya pulphalanth podluk prava mego hy zadny pozew oth panyey Mrokowskiey na (mąza gey) mya za mogey dzierzavy nyekladzion na hymyenye phalantha oth vyązanya mego asz do vybycza mego przesz panyą mrokowską thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy ysz pan vysnyewski byl wspokoyney posesiey dzierzavy svey phalanth any zadny pozew oth panyey mrokowskiey nan (na mąza gey) za yego dzierzavy nyekladzion na phalantha oth vyązanya iego asz do vybycza przesz panyą mrokowską thako nam bog etc.
563:
(2457) In sermone matemo de mandato dominorum scriptum. A thasz tho zlachathna Anna Mrokowska (stoyacz przyprzyschiądze) acz kolvie przeth przysiągą appellovala przy skasny panskiey hy oth pory czynyla ktorey then byl posthąp: panovie ya yako dziedziczka prava hymyenya phalanth nyeprzyymvyą skasny v. m. hy othzvyam schia do krolia iego mylosczy hy proscha abysczie my rok v. m. zlozyly do sczesznego przyachanya krolia iego mylosczy do korvny a tho prze tha przyczyna ysz. ya vedluk lysthv hy roskazanya krolewskiego sthayą przeth V. M. sposvem pyerwsem nysz thego vysnyewskiego byla oprawa ktorą myenya bycz nyemoczną a bovyem ysz zastawcza nyemogl a nye dziedzicz zasthavovacz hymyenya mego a yam go pozvala yako dziedziczka prava hy skasny moge ktore mam podlug postąpv prava przevyedzone ziemskiego hy kvyth thego mykolaya Mrokowskiego klada przeth V. M. a panovye V. M. przethschia skazalyszczie vysnyewskiemv dzierzenye hy przysiagasczie skazaly szamotrzecziemv yako wspokoyney dzierzavie ha on daly bog nyebyl a bo vyem ysz ya posvy myala smązem mogem otho hymyenye a thosz czy tho nyebyla nygdy spokoyna dzierzava sktorych przyczyn prosza myly panovye aby mya V. M. raczyly oddeslacz nalaskavy rosąth krolya iego mylosczy a thego czaszv mnye zaklady nye przyczyskacz o thą rzecz o czo pokornye proscha yako panow moych laskavych.
564:
(2458) yakom ya nyeprzvyąl swyadestwa dosthathecznego oth pana doctora hy oth hynych dobrych ludzy (ktorzy na posvie szą) tho yesth yana nyethixe skonothopey oth Mykolaya lomyenskiego zobrambv oth slavąthnego yana szelygy myesczenyna varsewskiego oth ktorych esz chczial viedziecz hy slysecz sviadestwo ho hvczynyenye przyschiagy naoprzą ktorą then tho doctor huczynyl na pozew hy na zalobą sliachathnego mykolayą regulky skomornyk o dlug stha kop groschy pulgrosczech podlia skasny sandowey anym go hvpewnyl abych mv myal pomocz vdzielacz spraviedlivosczy hy przyschiagy wthey tho rzeczy a nym schią dal w kxiagy pysacz za sviathka anym naymv wziąl oth thego tho regulky thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy ysch sliachathny stanyslaw smyeczkow nyeprzvyal swiadestwa dosthathecznego oth pana doctora.
565:
(2459) yako dziath moy nygdy slachathny daczbog zadzierzal hymyenye tho czosnowo tham gdzie thy panyey srynyey vydzenye czynyly sposvyv zaprzyvylegem Maiesthathv kxianzączego w pokoyv vyschey trzech dziesiąth lath hy trzech hy ocziecz moy slachathny mykolay zadzierzal po oyczv poswem a dziadv mogem daczboze vyschey trzech lath wpokoyv hy ya po oyczv mogem mykolayv hy bylysmy dziath ocziecz hy ya w spokoyney possesiey hy wpozivanyv oth dathy przyvyleyv przerzeczonego do thego czaschu thako my bog etc. – yako my tho vyemy ysz dziath ocziecz hy schin macziey Czosnowsky byly wspokoyney possesiey hy wpozivanyv zaprzyvylegem ych ut supra thako nam bog pomozy.
566:
(2460) yakom ya nyeprzysethl do domv andrzeya sczvplego varschevie vlyczy zacroc. dnya rocznego anym yemv zadal gdviv ran krvavych wglovą thako my bog pomozy. – yako my vyemy ysz slachathny hyrzy nyeprzysethl dodomv andrzeya sczuplego.
567:
(2461) yakom ya nyerosbyl na dobrovolney drodzie sliachathnego yana Gramrathovycza z vmyasthowa anym mv zadal dzievyączy rany trzech kravych a szesczy synych thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy ze slachathny sigmvnth zvmyasthova nyerosbyl... thako na(m) bog pomozy.
568:
(2462) yakom ya nyesbyl robothnego yana Cmyothka slachathney anny sokolowskiey Smamk anym mv zadal syney rany w paliecz prawey ranky thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
569:
(2463) yakom ya nyesbyl robothney malgorzathy Cmyothovny slachathney anny mamczyney anym gey zadal trzech ran krwa(wych)vey vyvth pravey nogy a gdvyv synych yeno wlopathką a dragą w pravą ranka thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
570:
(2464) Iakom ya nyesbyl sliachathnego nyemyerze zochowskiego anym mv zadal krvavey rany thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
571:
(2465) yako ocziecz moy mykolay olsanka nyewzial any vnyosl do domv do svego szesczy kop groschy (gr.) kos krow yako gdvie kopie kozucha vyevyorczego svknyey modrey koltrysovey plascza arasovego kobyercza hy skrzynye vasnosczy pulpyąthv kop po annye zenye svey (a mathcze mey) a czorcze sliachatnego mykolaya ząba z otrabvsow thako my bog. – yako my vyemy ys.
572:
(2466) yakom ya nyeraczil za sliachathna malgorzathą voynova z opaczy zeby myala opravycz vyano swe synovy svemv sthanyslavovy zianczievy thego tho yana phygury. -– yako my o them vyemy.
573:
(2467) yakom ya nyesbyla sliachathnego mykolaya sczaykay na yego roley na boroboczie anym zadala iemv gdvyv ran krwavych przesz sliachathnego lazarza s sgrudova zynemy gdviema ziemyany ktorzy a ny smego domv vvyechaly a ny sia zasia vroczyly do domv mego pothem vczynkv thako my. – yako my othem vyemy.
574:
(2468) yakom ya po smyerczy (po) sliachathnego maczieya nyewzial szesczy kop groszy gdvyv myszv gdvyv thalerzv czenovych cterech polczy myasza slonyn hy hynego sczebrzuchv domovego vasnosczy gdvyv nasczie kop thako my bog. – yako my othem vyemy.
575:
(2469) yako tho schą granycze prave hy prawdziwe Myedzy hymyenyem Mloczinskiem hy borakowskiem kądy ya ye viothl swemy stharczy ha pothy borakow pozyval hymyenya oth Mloczin thako my bog pomosch hy iego manką. – yako my othem vyemy.
576:
(2470) yako ya tho viem ysch ocziecz moy sliachathny yan vysnyewski swąlenth ocziecz moy po ktorem ya yesthem prziposwana nye nayachal sbroyną rąką dobyaley lanky nagdwor gdzie nygdi slachathna malgorzatha zona yakoba Golynskiego myala vyano a mathka hvrodzoney helisbiethi schimanowskiey a ny othbyl drzwy oth wiąthschego domv a ny go plothem opliothl a kvsch hy rvsnycz kv hobronye nyezasadzil a ny gey thesch v pozithczech nyehvmnyeysil vasnosczi pyączidziesianth kop groschi w pulgrosczech hy daley podle glovnego posvyv thako my bog pomosz hy iego manka. – yako my othem viemy.
577:
(2471) yako ya tho viem ysch ocziecz moy sliachathny yan vysnyewsky sphalenth po ktorem mya prziswala vrodzona helsbietha zona yana schimanowskiego po mathcze gey sliachathney malgorzacze zenye nygdi sliachathnego yakuba Golinskiego s bialey lanky nyewzial gwalthem szesczi kobierczi szesczi vesglow osiny pyerzin trzechnasczie podvsk dziesianczi valow plothna stha prządzion konopnych hy lnanych trzech dziesianth prządzion sukyennych krasonych dziesianczi przesczierathl siedmy obrvsow gdwivnasczie rącznykov gdviv fvnthv pyeprzv ienego fvnthv saphranv gdviv popon hy daley podle glovnego posviv <vasnosczi gdviv seth grzivien cracovskiey liczby> thako my bog pomosz hy iego manka. – yako my othem viemy.
578:
(2472) ysch sliachathny yan vysnyewsky sphalenth moy ocziecz po ktorem mya prziposwala hvrodzona Helsbietha zona yana szimanovskiego po mathcze svey malgorzączie sbialey lanky nyevzialy gdviv dziesthv hy osmy vyeprzov karmnych osmy volow karmnych shesczi kop kaplunow gdviv kop gąsy sdworv byalolanczkiego vyana they tho malgorzathi vasnosczi czterech dziesianth kop grosy a ny thego naswoy pozithek nyeobroczil hy daley podle glownego posviv thako my bog pomosz hy iego swiantha manka. ‒- yako my othem viemy.
579:
(2473) yakom ya nadobrovolney drodze nyerosbyl robothnego marczina slugy kxiandza Canonyka belskiego pywa viozączego spiąthkv do varschevy a nym iemv zadal trzech ran yeney kr[w]awey a gdwiv synych thako my bog pomozy hy iego manka. – yako my othem vyemy.
580:
(2474) yakom (the) ya <nie> viedzial yesly by then pasch vkradziony byl y ophschem nyemyalem go zakradziony hy yakom thesz dal nan svma piancz kop groschy y yako my go thyle yesth zasthaviono thego pascha yakom przedal Phigurze hy iako therasch yesth polozony wpravie Chelmyenskiem a nyeviączey thako my bog pomozy hy zakon moyzesow.
581:
(2475) Iako my nyemamy hynego lysthv na ponovie granycz yeno then ktory wpravye kladziemy thako nam bog pomozy hy iego manka.
582:
(2476) yako ya dobrze viem ysz brath nasz sthanyslaw ktorego na przyposvie hvmarlem strona povodova yesth zyw thako nham bog pomosz hy iego manka. – Iako my o them vyemy.
583:
(2477) yakom ya hy przodek moy bylem wposesiey hy zatrzymalem wpokoyv vysey trzech <lath> hymyenye wsisthko <moye> sberosz vedlie prawa mego biesz zadnego (pr) gabanya thako my bog pomosz. – yako my o them vyemy.
584:
(2478) yako pothy są granycze hy snaky hymyenya nasego Lasy kandy vyedzemy vedlie stharych snakow thako nam bog pomosz hy iego manka. – yako my o them viemy.
585:
(2479) yako ya dal nathen lanczvch siemdziesiant kop hy pulsiodmy kopy wktorem vyanczey nyebylo yeno stho zlothich hy dwadziesczia hy pulczwartha zlothego anyewiączey <ktorego a nym huyal a nym przyczyny huyacza dal vagy> a yako thich sath oktore zaluye nyewzial a ny nanye dal zasthavy themv sczesnemv a nym ych myal pozithkv thako my bog pomozs hy zakon moyzessov.
586:
(2480) yako czom ya brala thom brala wdomv svem wlasnem tho czom narobyla smązeni mogem thako my bog pomosz hy iego swiantha maka. – yako my othem.
587:
(2481) yakom ya bandancz procuratorem sliachathnego thobiasą wziąlem summa gdwadziesczia kop oth slavąnthnego (tomcza?) balczera Gysa swarsevy iemv po sliachathney Cristinye wposag posthąpioną dalem mv ya na iego pozithek iako hisczczovy thako my bog pomozi hy iego swiąthą manka. – yako my othe[m vye]my.
588:
(2482) yakom ya nyesbyl slachathnego yakuba szamososth anym mv zadal trzech ran yeney krwawey agdwyv synych hy daley podlie posvyv thako my bog pomosz hy swianthy etc. – yako my othem vyemy.
589:
(2483) yakom ya nyezabyla yemv volv czervonego kygem skapusthnyka mego vasnosczi pulthorv kop thako my bog. – Iako my othem.
590:
(2484) yakom ya nyesbil sliachathnego Roslanczą dnya rocznego a nym mv zadal trzech ran krwavich gwalthem thako my bog pomosch hy iego swiantha mąką. – yako my.
591:
(2485) yakom ya nyesbyl robothnego sthanyslava kozaka zwlochow cmyothka sliachathnych Iakvba sczesnego allexego hy valenthego Nadarzinskich anym mv zadal rany krvavey wrąka prawą gvalthem thako my bog pomosch. – yako ya othem viem.
592:
(2486) yakom ya nyezayąla bydla vrodzonego andrzeya sandziego varszevskiego any iego kmyothkov sborakova do obory do lomyen a nym go morzila anym volv ranyla hy czielczam nie zabila thako my bog pomosz hy iego swiantha maka. – yako my othem.
593:
(2487) yakom ya nyeprzehorala myedze przesz kmyothy moye ktora stharadavna dziely hymyenye lomienskie zymyenyem borakowskiem hy daley vedlie posviv thako my bog pomozi hy iego swiantha maka. – Iako my othem viemy.
594:
(2488) yakom ya nyewzial sesczi kop groschi svpkj sukna krolykowey sukna sthucznego dzykiego krolykamy pothbythey czarney suknyey ostrodomskiey trzech piersczieny gdviv zlotich ha trzecziego srzebrznego hy parel gdviv ruchv kolenskich gdviv podusk pyerziny hy skrzink vaznosczi iako gdwadziesczia kop groschi po sliachathney annye mathcze iego thako my bog pomosz hy iego swiantha manką. – yako my othem.
595:
(2489) yakom ya nye zabil oycza them dzieczam robothnego pawia nadobrowolney drodze anym zivego hudzialal martwego thako my bog pomozi hy iego swiantha maka.
596:
(2490) yakom ya nyeranyl slachathnego Iacuba z rybia anym mv zadal trzech ranan yeney krwawey a gdviv synv (hy) thego czaschv gdy drwa rarnbal kv szvey potrzebie tako my bog. – yako my othem viemy.
597:
(2491) yakom ya nyeranyl robothnego Mykolaya skuze cmyeczia pana Czerskiego sbialey lanky na rinkv warsewskiem anym go narąką ochromyl thako my bog pomosz. – yako my othem.
598:
(2492) Aby kasdi viedzial ysch yego krolewska myloscz nasch mylosczivy pan kladzie zaklath trzidziesczi thisiączi zlothich moczą a pravem svem krolewskiem przeczivko vielmosnemv panv Stanislavy odrovazovi voyewodzie podolskiemv hy przeczivko vielmosney panyey annye voyevodziney podolskiey malzoncze yego a by volno pvsczily yego krolewskiey mylosczi wsisthko tho hymyenye korvny polskiey ktore przerzeczona pany anna voyevodzina podolska czaschv w malzenstwosczia zlasky iego k. mylosczi pozvala ha ktorego hymyenya korvnnego Iego krolewska myloscz raczil byl dlia vychovanya stanv panyenskiego yey vziczicz zlasky swey krolewskiey A thak then zaklath przerzeczony trzidziesczi thysiączi zlothich Iego krolewskiey mylosczi przepadayą albo przepadną jeslizeby bronyly viązovanya a volno nyepvsczily thego wsisthkiego korvnnego hymyenya za roskazanym Iego krolewskiey mylosczi vrącze sluzebnykovi a dworzanynowi hy poslovi Iego k. mylosczi panv thomaschovi soboczkiemv voyskiemv lacziczkiemv ktorego krol iego myloscz kv themv sdworu swego poslacz raczil a tho aby thesz kasdi viedzial ysch then zaklath scziągasia na wsythky pomocznyky sluzebnyky przerzeczonego pana voyevodi podolskiego hy panyey voyevodziney malzonky jego a czi wsythczi wthen zaklath vpadayą ktorziby kolviek snyemy albo od nych przerzeczonego ymyenya dworzanynovi hy poslovy jego krolewskiey mylosczi przerzeczonemv panv soboczkiemv bronyly mocza a gwalthem.
599:
(2493) ya sthanyslav lelewsky s guschina przischiagam yako rzeka visla począwschi oth granycze pothgorskiey ydaczi wodą nadol vedlie brzega poticzkiego asch do rzeky poticzkiey ktora sia poczina przecziwo granyczi vągelney vissoczkiey ktora iesth myedzi vissoczinem a Gussinem na honey stronye Visly yesth hy byla zawsdi wsiczka dziedzistwa Gusinskiego myedzi brzegy Gusinskiemy hy poticzkiem a yako dziedziczi poticzczi nygdi nycz nyemyely kv they hy wthey rzecze wlasnosczi any possesiey spraviedlivey thako my pomozi bog hy iego swianthe vmączenye. – yako ya othem viem isch tho thak iesth yako then hyscziecz moy przisiagl thako my bog pomozi hy iego swianthe vmączenye.
600:
(2494) – – perfidus iudens dictus Salomon de thikoczin obtulit litteras Illustris principis domini Vaschil hyvanovicz ex ducibus Lithuanie de Solomyerz capitanei in Mohyloff sigillo sue Illustritatis obsignatas – – Ia vaschil hywanovicz kxianze solimyrskie ha stharostha mohilowski hy dzierzawscza visnavam przesz then listh wsisthkiem pospoliczie kv ktorem then listh przvydzie a zwlascza vielmosnemv panv Ianovi dziergowskiemv Castellanovi Cziechonowskiemv hy stharosczie varsewskiemv hy radzie varsewskiej prziacziolom swem laskavem ysch przisethwsi przethmya zid yachim sthikoczina poddany iego mylosczi pana voievodi vylenskiego ząndal mya abich poslal ponyktore(go) myesczany smohilowa pothdane Crolia iego mylosczi dzierzavi mogey skarzancz schia nanye ysch predali thakovi loy wktorem naliesiono falsch varschovie hy (hv) hosadzono mv schina przy nyem Iacvba – Iam yako povinovathi czinycz sprawiedlivoscz kasdemv slal ponye allie ich nye zasthano bo hvyachaly na kupią sdomv thedi mya pothem proschil a bich poslal podrugie myesczany ktorzi byly przithem thargu (iego) ich yam thak vczinyl hy przisli domnye Czterzey naprzoth dobrzi ktorzi naprzoth przysiągli prawdą visnacz za kazanyem moyem y thako huczinyly hy poviedzieli zaprzisiągą ysch then zid kupil then loy hu ich sąsiadoff trzinasczie kloth na hymya Macziey hyvanoff Rynko yacubow pieczko navmoff Mathisz andreiow a kupil hu thich trzech iako v vaszka vdorovicza sescz klod v pietrila sescz kloth hv vaska konaschevicz[a] iedna kloda wsisthki smalczovane loyv hy pothem przisli thakiesz czo czelnyeyschi kupczi mohylowsczi hy viswiathczali ze thako iesth iako then zid prawdzivie kupyl then loy smalczovany v thich ludzi vypysanych pawel orschanyn onvsko hyvanovicz trochim aponovicz hy przisiągli czelesnye a thako hy ya zathakova sprawa yako visnavam hy zaprzisiągą thich dobrich ludzi visnavam hy opoviedam ysch then zid do viothl spraviedlivie ysch schin iego then loy kupil v myesczan mohilowskich thakovi hy then iako do viosl do varschevi hy przyyąlem ya tho za dobrą swiadomyą hy nathom dlia lepsey spraviodlivosczi hy prawdi pieczącz swoią ktemv listhu przilozilem data zmohilowa wponyedzialek swianthego voycziecha latha bozego 1537. Idem qui supra sst. sigillo obsignatam dicto Raviczi.
601:
(2495) yakom ya nyegonyl slachathnego sthanyslava sluzevieczkiego zmyeczem hy zwlocznyą na konyv anym iemv wziąl lupv suknyey lvnskiey scharey yako gdvie kopie hy czervoney czapki yako sescz groschi thako my bog pomosch etc. – yako my othem.
602:
(2496) Iakom ya nyenayachal nadrodze dobrovolney sliachathnego sthanyslava sluzevieczkiego a nym go sbil anym mv zadal gdviv ran kravich hy gdviv synych anym lupu odnyego wziąl przelbicze hy konyam plesnyvego nyczabil thako my bog pomosz. – yako my.
603:
(2497) yakom ya nie zasthąpil drogi dobrovolney sliachethnemv valenthemv skaviącziną anym go bil hy dzieviącziw mv ran niczadal anym myecza lupv oth nyego wziąl thako my bog pomosch hy iego sviantha maka. – yako my othem vyemy.
604:
(2498) yakom ya nie zasthapil dobrovolney drogy sliachathney helenye zenye sliachathnego valenthego skaviączina a nym gey nie zadal czterech ran anym lupv oth nyey vzial dviv kop pienyądzi pvlpiąthv lokcziv plothna kolenskiego Thako my bog pomozi hy iego sviantha mąka. – yako my.
605:
(2499) yakom ya nyevynyen piączi kop hy piączinasczie groschi nievynien za zitho panv golkovskiemv ktoregom a ny sbrathem spolnv rąką thargoval a ny mloczil thako my bog pomosch hy iego sviantha mąką.
606:
(2500) yakom ia nienaslal nadobrovolną drogą sluzebnyka svego hydączą do czayk a nym wziąl konya vronego sluzebnykovi gey robothnemv Marczinovi hy lvnskiey svkniey anym gey skodi vdzielal iako dzieviączi kop Thako my bog pomosch hy iego sviantha Maka. – yako my othem viemy.
607:
(2501) yakom ya przesz schina svoyego sliachathnego Iana nievkrathlem volu anym go viodl vdom moy vasnosczi stha groschi sliachathnemv Ianovi Gąschinskiemv thako my bog pomozi hy iego sviantha mąka. –­ yako o them.
608:
(2502) Iakomy sbroyną raką any nyeprziaczielską nie naschly domv robothnego pavla sobothki vbączech anyschmy drzvi nyevybyly hy nyezabilismy gvalthem [v]czvivego franczą skieyda oyczą thich dzieczi anyszmy zivego Martvego vdzielaly thako nam pan bog pomosch hy iego sviantha maka. – yako my o them viemy.
609:
(2503) – – locuste – – quas homines vocabant sarancza in ducatum Masonie involaverunt – –
610:
(2504) Iako thądi kadi ya hydą hy hurząth schipie Granycze są spraviedlive Granycze ktore dzielią hymyenye moye hy bratha mego dambrovka zimyenyem mnyeyschem Tharchomynem thego Stanislava hy iego siostr a tho oth myedze vyeczney hymyenya tharchomyno mnyeysche Gdzie sia godzi < lanczi> hymyenye ich zimyenyem dziedziczow mnyeyschego Tharchomyna. hydącz scziana granyczkiem hynaczey pathokiem prosthem tribem asz do Granycze krolevskiey znamy gdzie sia konczi hymyenye vasche zimyenyem thich tho dambrovskich ktori pathok iesth stharovieczna Granycza hy daley vedlie posviv hy skasny thako my bog pomosch hy iego sviantha mąka. – yako my othem viemy.
611:
(2505) yakom Ia thi morgy kvpil naviecznoscz na czom hy lithkvp dostateczny <myal> hy zadzierzalem ye wpokoiv daley nysch dvadziesczia lath hy daley przesz vsisthka davnoscz myesczka thako my bog pomosch hy iego sviantha mąka. – yako my othem viemy.
612:
(2506) yakom ią nyeprzisethl na hymyenye Regvly anym gey vzial konya dropiasthego obiczayem chądziebnem vasnosczi czterech kop anym go obroczil na syoy pozithek thako my bog pomosch hy iego mąka. – yako my.
613:
(2507) yakom ya iemv niehvkrathl obiczaiem kradzionem krovi czervoney spolya Czechovicz vasnosczi pvlthora kop anym gey obroczil nasvoy pozithek thakomy pomosch pan bog hy iego sviantha maką. – yako my othem.
614:
(2508) yakom ya nyezabil robothnego troiana oycza thich dzieczi czo mya pozivayą a Cmiothka sliachathnego allexego vmyesthowskiego przesz sluzebnyka svego ktori any sdomv mego <nye> vysethl (any wmoy dom wsethl pohuczinku) <any w moy dom wsedl po vczynkv> anym zyvego martwego vdzielal thako my bog pomosz hy yego Swiantha maka. – yako ya othem viem.
615:
(2509) yako my thi kopanyny zamyedzamy zatrzimaly zoyczi nasemy daley trzech hy trzidziesczi lath vpokoyv thako my bog pomosch hy sviantha iego maka. – yakomy othem.
616:
(2510) yako ią othem viem ze any ia any czelacz moia hy thowarzische zrothi mogey niehvdzialy skodi any pienyądzi hy thich rzeczi poddanem pana prasmovskiego znyeporątha nyepobraly thako my bog pomosch hy iego sviantha mąką. – iako my my othim viemy.
617:
(2511) yako my othem viemy ysch sliachathny sczesny stanczlevicz chova sia poczczivie wkxiąstvie Mazoveczkiem a nie zivie zlodzieymy a ny rzeczi slodzieyskich ma pozithkv hy napozithek ich swoy nyeobracza thako nam bog pomosz hy iego swiantha mąka.
618:
(2512) yakom ya sliachathney dorothiey Nyehvczinyl gwalthv wgayv gey dozivothnosczi hy opravy na hymyenyv chrosczielach anym drew brzozovich rąbil anym vielie krocz othvozil thako my bog pomosch hy iego manka. – yako my othem.
619:
(2513) yakom ya nyezabil (sliachathnego) <Robothnego> Maczieia myschaka (sborzączino) <zvoyczieschina> anym hvczinyl zyvego Marthphego thako my bog pomosch hy iego sviantha maką. – yako my othem viemy.
620:
(2514) yakom ią iemv drogy nyezasthąpil Nie (big) sbilem go a nym mv oka viklul thako my bog pomosch hy iego svientha maką. – yako my o them.
621:
(2515) yakom ya nyesbil Sluzebnyka sl[acheth]nego Iana Kalisza robo[tnego] Mykolaya a nym mu zadal trzech ran Thako my bog pomozi hy swianthi krzisz. – yako my viemy.
622:
(2516) yako ya tho viem esch mathka moya pany helisbietha lawska Sbrathem mogem raphalem gdi byly zivy zobopolney voley then tho zapisch ktory myely sobą spoinye dopusczily kasovacz.
623:
(2517) yako ya o them dobrze viem ze thy lankj są na hymyenyv hy dziedzistvie mogem borakovie ktore nygdi sliachathny alexander ocziecz przerzeczonego adama dzierzal vopravie oth dziedziczek borakowskich moych przothkow tham gdziem mv vyna daval navydzenyv hy daley vedlie posvyv thako my bog pomoschi hj iego swiantha maka.
624:
(2518) yako ya othem viem dobrze ze tha vyslka iesth vymyenyv borakowskiem oczo schia pozew viedzie hy brzek then vyslkj oth dambrowkj lezączi asz do vody novoryczia hy skorczey hy daley vedlie posvyv thako my bog pomosch hy swianthi krzisch.
625:
(2519) yakom ya nyenasethl Samotrzecz nadom Sliachathnego Stanislava do volunyna a nym go sbil hy nyezadalem mv osmy ran czterech krwavich ha.czterech Synych a nym mv wziąl korda Siekierkj przelbycze hy czterdziesczi groschi hy daley podlie posvw thako my bog pomoschi. – yako ya tho viem.
626:
(1538 nr 2520) yakom ya przesz czelacz swą hy Cmiothki swe nyenachodzil Sklomya do sthavw iego viathsich pracz a nym mv vylovil Ryb plocziczi karpi gvalthem hy na pozithek svoy nyeobroczil anym go hu skodzil yako trzidziesczi kop thako my bog. – yako my othem.
627:
(1538 nr 2521) yakom ya przesz czeliacz swą hy Cmiothkj sve nyenachodzil sklomyą do sthavw (svego) iego viathschich pracz a nym mv vylovil ryb ploczicz karpi gvalthem hy napozithek svoy nyeobroczil thako my bog. – yako my o them viemy.
628:
(1544 nr 2522) Iako my thego oczo nasz pozwaną nieposiedli Gwalthem iedno tho Czo trzimamy tho trzimamy zapravem nasem hy przescziem prava thako nam bog pomosch hy swiatha maką. – yako my othem viemy.
629:
(1541 nr 2523) Iakom snyem nyehudzielal zmovy anym myal vnyego siedziecz vchiczach vgayv naraschinczv anym vnye poziczil piączi kop kop Thako my bog pomosch. – yako my othem.
630:
([1534] nr 2524) yako ocziecz moy hy ya po hoyczv mogem nyebylym wkxiastwe Mazoveczkiem yeno wstronach Nyemyeczkych poprzedanyv thego hymyenya asz do thego czasv kiedim pozew zalozyl thako my bog pomosz hy iego manka. – yako (ya) <my> othem vyemy.
631:
(1534 nr 2525) yakom ya byl wposesiey thego pulwloczka spokoyney oth dathy opysachaney zasthavy dothego czaschv thako my bog. – yako my othem viemy.
632:
(1534 nr 2526) yako then strvmyen Strzenyecznycza yesth granycz snak nasich hy pothy schą nasze granycze thako nam bog pomosz etc. – yako my othem viemy.
633:
([1533] nr 2527) yakom ya nyczabyl robothnego yana przesga Cmyothka sliachathnego maczieya yaroska Szorlow anym zivego vczinyl martwego thako my bog pomosch hy iego Swiantha manką. – yako my othem viemy.
634:
(1528 nr 2528) yakom ya robothnego Maczieya Czeladnyka Sliachathnego Mykolaya zieziorey nyesbyl a nym mv zadal gdwiv ranv szinych za lopathka thako my. – yako my othem vyemy ysz.
635:
(1528 nr 2529) yako then ploth o ktorego my a zagrodzenye posval sthohy vysey rokv hy szesczi nyedziel thako my bog pomozy. – yako my othem vyemy.
636:
(1528 nr 2530) yakom ya nyesbyl sliachathnego Sthanyslavy byernathovycz spavlovycz szamotrzecz anym yemv zadal czterach ran szynych bandacz snyem wpowsvyech anym szegnal ziego robothy thako my bog. – yako my othem vyemy.
637:
([1533] nr 2531) – – aput molendinum – – cornv unum quod prolapsum erat alias Czo byl rok vpathl – –
638:
(1527 nr 2532) yakom ya nyewzyal Gwalthem nadrodze dobrowolney kthora byezy schwarschewy do wolyey slachathney Barbarze zenye slachathnego yana Byerachy de morj Schvknyey modrey y czapky popielyczey y kopy grossy wpolgroscz(ky)ech anym thego obroczyl napozythek swoy. – yako my tho wyemy ysch slyachatlmy alexy smor nyewzyal Gwalthem.
639:
(1527 nr 2533) Iakom ya przesch schyna swoyego yana kothory nye wyschethl schdomv mego any wzyal dw owyecz zobory slyachathnego Iana byerachy Gwalthem anym ych wnyosch wdom moy any thego pozythkv mam thak. – yako mj tho wyemy esch slyachathny alexi przesch syna.
640:
(1527 nr 2534) yakom ya nayawschy szyą zamytho vmowyone vyescz (slyacheth) Robothlywą anna (de) <skobylki> kv ploczkv nawoszye nyeszyednalem lyothrow any lvpczow kthorzj przerzeczoną Anna szlupyly szrzeczy yey gy wzyaly yey szyedm dzyeszyath grossj czther(ech)<zy> przesczyerathl<a> czther(ech)<zy> Ranthuch(ow) <y> et czther(ech)<zy> koschul<ie> y ynschych rzeczy kthore schobye narządzyla ku pozythkv na drogą (que) kthore rzeczy byly vaznosczy yako trzy kopy polgroskovey lyczby a nym thego obroczyl napozythek szwoy thak my bog. – yako my otem vyemy.
641:
(1528 nr 2535) Czom vdzyelal thom vdzyelal ysh my ssyą nyechczyal dacz wssyącz wgayv moyem y bronyl my ssyą od wsszyączya wskodach moych thako my etc. – ysmy othem vyemy etc.
642:
(1529 nr 2536) Iako Robothny maczyey Myzera kmyecz vyszethl od (nych) <nasz> zoboruley nyeszwola nassza any Szwola nassha kmyeczya ynszego marczyna byalka (..) na myeszczv szwem oszadzyl thako my pomozy bog.
643:
(1529 nr 2537) yako mnye sgynal lysth za szrzednya pyeczeczyą na dzyerszavą moya na zaborowo na kthorem lysczye articuli byly thy vyszey vypysane za dzyszyem actem thako my bog pomoszy. – yako my othem vyemy.
644:
(1530 nr 2538) yakom ya nyeseslal thego tho robothlyvego pawla gramulky dodomu yego nadobro dzyedzyczne Ląpycze sdomu swego any pothem vczynku wdom moy syą wroczyl thako my bok pomosz y yego maką. – yako my othym vyemy.
645:
(1531 nr 2539) yakom ya (nyewszyal) nyenayechawszy szamo trzecz w rodzayu rownemy naymyenye dzyedzyczne glasouo dodomu yego anym wszyal dw konyv yenego wronego adrugyego gnyadego anym onego vskodzyl dwdzyesthu kop vasznosczy thakomy bog pomos y yego maka. – yako my othym vyemy.
646:
(1531 nr 2540) yako ya tho wyem ysch slyachethny Ian schyn slyachathnego Michala ssluzewa nye wyssethl sz domv szwego sluzewa schetrzema najemnyky yego do domv thego tho slyachethnego Michala thamo tho do sluzewa do Gvmna yego any yemv spalyl przes thy tho naye(m)nyky szwe gvmna yego thamo tho wsluzewie Tho yesth sboza roznego rodzayv Tho yesth zytha yączmyenyv owschv grochv prosscha Thatharky y szyana w brodzech y dwv sthodol szyana any spyzarniey w ktorey wszysthką swoyą zywnoscz myal any chlewow any scham przy them spalenyv byl any przes tho spalenye onego vmnyeyschyl w vzythkach na waznoscz pyaczy scheth kop grossi w polgrosczech Thako my bog pomosch y swyanthy krzysch.
647:
(1532 nr 2541) Iako oczyecz nash nyegdy Ian Szaleski skopaney nye wszyal dwvdzyestu kop ani vypozyczal v slachetnego Iana (zaleskyego) lodvigowskyego ani mv ych myal xyągami zyemskyemi Tarczynskyemi opravicz yemv thako mi Bog pomozy etc.
648:
(1532 nr 2542) Ia kom ya nyeszbil robothnego Iana Rishkj przeth domem yego anim yemv zadal dwv ran krwavych y daley vedla poszwv tako mi bog pomozy y Swyanthy krzysh.– Iako my tho dobrze vyemy ysh (pan) slyachethny Ieronim Crakovyenski nyeszbil Iana rishkj etc.
649:
(1534 nr 2543) Iako ya nye wszyal slyachethnymv Stanislavovi Iurkovemv synowi sparul szytha yaczmyenyv owssa sgvmna yego gwaltem Iako dwanasczye kop y daley vedla poszwv tako mi bog pomozy y yego Mąka. – Iako (my) <ya> othym vyem y slyachethny Iacub etc.
650:
(1534 nr 2544) Iakom ya przes czelącz swoya nye pobral zerdzy sosnovych ssyedminasczye prząsl slyachetnemv stanislavovi Iurkovemv sparul gwalthem Iako cztherzy kopy na swoy pozytek y daley vedla poszwv tako mi bog pomozy y mąka yego. – Iako my vyemy ysh slyachetny Iakub Sorpythka sparul etc.
651:
(1534 nr 2545) Iako ya samowtor nyeothbil zamkv vsyeny slyachetnego Stanislawa yvrkowego sparul y nyewszyalem gwaltem suknyey ostrodomskyey pyerzyny podushek cztherzy klody mąki pyączy korczy zytha trzydzyesczy gąssi y ynshych rzeczy jako shescz kop y daley vedla poszwv tako mi bog pomozy y etc. – Iako my othym vyemy ysh slyachetny Iakup Sorpythka etc.
652:
(1535 nr 2546) Iakom Ia slachytnego voyczyecha Rudzkyego spawlovicz nyesbil bandącz snim wskaszni anim mv zadal dwv ran anim gemv wszyal przythym dwv volv – – thako mi bog pomozy etc. – Iako my othym vyemi Ish (p) slyachethny stanislaw zyra spawlovicz nyesbil etc.
653:
(1535 nr 2547) Iakom ya nye wszyal dwvdzyesthv ypyączy kop groshy zadathkv na zytho ozimye oktore mya slachethny scibor thyminski syassyencza tako mi bog pomozy y swyanthi krzysh. – Iako (my vyemy) <ya vyem> othym ysh slachethny Ianvsh potrykokoskj slipya nyewszyal oth slachetnego scibora thyminskyego XXV sexagenas etc.
654:
(1532 nr 2548) yakom ya nyevibyl mlynarza szdzierszavy ych y nye othbyl klothkj oth szkrzinye wktorey zitho bylo anye wszialem sbosza na vasznacz trzi dzesczia kop thako my boszs pomos y Szviathi krzis. – iako my othem dobrze vyemy.
655:
(1532 nr 2549) yszem ya nyesbyl szlaachethiey anny czorkj slachethiegoya skaviczina anym yey zadal dw krwavich ran a ny trzech szinich dnya rocznego thako my bog pomos etc. yako my othem viemy.
656:
(1534 nr 2550) Iako yambram szthroną szvą szczartoryey sul suthky y sucz doszvalal naymyemyvCzarkoriey y przyzapyszie byl kyedy vrzadh vysnaval thy graniczę y suthky vkszyak lomzeny-skych ynatho przysvolyl y vyem othym dobrze thako my bog pomozy y yego maką. – Iako my vyemy othym dobrze.
657:
(1535 nr 2551) Iakom ya cziebie ranyl za poczathkyem thvoyem thak my bog pomozy y swiathi krzisz. – Iako my dobrze vyemy isz gy ranyl slachethnego Marczyna za yego poczathkiem thak (tha) nam bog pomozy y swiathi krzisz.
658:
(1536 nr 2552) Iakom ya nyepoyąl s-zogroda iego srzępcza dropiasthego y dwu kobilv yedney wroney a drugyey rydzey vaznosczy iako pyancz kop thak my bog pomozy y Swiathi krzisz. – Iako my dobrze vyemy ze Mikolay schabel s Regul Szogroda iego nyepoyąl srzepcza dropiasthego y dwu kobylv ydney wroney a drugyey Rydzey vasnosczy iako pyancz kop thak nam bog pomozy y swiathi krzisz.
659:
(1535 nr 2553) Iakom ya przesz mego szyna slachathnego marczyna nyezabilem oycza maczyeyovego rzeczonego alexego anym vczynyl szyvego marthwego kthory nyevysethl sdomv mego a ny po zabyczyv wszethl wdom moy Thako my bog pomosch y yego swyatha maka. – Iako my othym vyemy.
660:
(1542 nr 2554) Iakom ya nyesbyl (slachetnego) robotnego stanislava Crzanka Cmyothka slachatnego yanya pogrossewskiego a nym mv zadal Czternasczie ran Tako my bog pomozi y yego swyantha mąka. – Iako my otem dobrze vyemy ysse nyesbyl etc.
661:
(1542 nr 2555) Iakom ya onego nyesbyl w myescze Tarczynskym a nym yemu ran szadal syedmy Synych Tako my bog pomozi y yego maka. – Iako my otem vyemy etc.
662:
(1542 nr 2556) Iakom ya nyewssial sdomu twego skrzynye vyelkyey y dw mnyeysych y pewnego odzyenya snych To yesth plascza czarnego ostrodomskiego yaxamytem opravyonego supky sukna Czervonego leczkiego podbitey Crolykamy y pyerzyny zedwyema poduskoma vesglova roboty lythewskyey dw kossul dw obrussu syedmy obrusczow dw Czapku yedney czarnei a drugiey szarey Tako my bog pomossy y yego svyatha maka. – Iako my o tem vyemy etc.
663:
(1542 nr 2557) Iakom ya sdomu yego nyewssyala parel y dw (plysku) Colnyerzu plascza ostrodomskiego suknyey (ostro) purpurianovyey axamitem opravyoney dw pyerzyn pyaczy podussek y czterech przesczyeradl Tako my bog pomozi y yego maka.
664:
(1542 nr 2558) Iakom ya onego nyesbyl any rany krwavey wraka prawa wpalecz sredny Tako my bog pomos y yego swyata maka. – Iako my o tem dobrze vyemy.
665:
(1542 nr 2559) Iako ia (toh) tho viem ysz ten slyachatny Stanislaw obriczki zebrawssy sobye pyacz dziesyand Towarzyshow sobye wrodzayv rownych y nyerownych ktore on lyepyey wye dom moy wchąndzinye gwaltem y raką sbroyną nayachal y vibywssy drzwy mnye szyny moie Stanislava Iana y czelancz robothne dominica y stanislava poranyl y rany zadal Tho yest mnye Trzy rany krwave Stanislavovi synovy dwye krwave a dzievyancz synych a yanovy dwie krwave rany Dominikovi sescz ran krwavych a dzyąsyancz szynych a alexemv ossm krwavich y tamze moy dom okrwawyl y rzeczy gwaltem pobral tho iest przyvyleye prawa y lysty na ymyenye sluszącze sathy suknye Czapky (rzeczy) trzy vbranye wlocznyą myecz dwye siekiercze dwye kossuly y trzy lemyeshe y obroczil tho naswoy possytek y daley vedle poszw tako my bog pomosz y yego swyata mąka. – Iako my o them vyemy.
666:
(1536 nr 2560) Iako ya nyesastapyl dobrovolnyey drogy robothlyvemv maczieyevi Cmyothkovy ochelkowy slachatnego Iacoba Lesnovolskiego slesney voley brata rodzonego xyadza mykolaya kaplanya y nyesabyl a ny (smartwego) (ssywy) szyvego vczinyl martwego tako my bog pomos y yego maka. – Iako my o them dobrze.
667:
(1536 nr 2561) Iako ya nyezastapyl drogy dobrovolnyey robothlyvemu Ianovy ochelkovy Cmyothkovy slachatnego Iacoba lesno volskiego slesnei voley Brata rodzonego xyadza mykolaya kaplana nyezabyl any ssyvego vczinil marthvego tako my bog pomos y yego swyata maka. – Iako my o tern dobrze vyemy.
668:
(1537 nr 2562) Iako my nyepokasyly pewnych snamyon przesz myarnyka syemskiego Stanislawa othrabuscha vczenyone na czascze Regulynskiey <slyachethnem marczinowy kothowyczowy y ynschem vczasnykom they czasthki> Thako (my) <nam> bog pomoschi y yego swyatha maka. – Iako my othym vyemy.
669:
(1537 nr 2563) Iakom ya nye naseth spomoczniki na mlyn na dyerszawa vrodzonego (valenthego) alexego Sbroyna Raka anym oth byl klothkj skoblem (y s.) y s wrzecziadzem a nym pobral skrynye zytha pszenycze vye mye rzanego (thako mi) a nym obruczyl na swoy posythek thako my bog pomosy y yego swiatha maka. – Iako my othim viemy ysch thak yesth.
670:
(1537 nr 2564) Iakom ya nyewbyl Robothlywego symona kuny (Cmieczya) na dobrowolney drodze Cmnyecziavrodonych (Iakubowego) Iakuba alexego y valenthego dyedycow sruscza amym mu zadal Rany krwawey thako my bog pomoschi y yego swyatha maka.
671:
(1539 nr 2565) Iakom ya nyeubyl Robothlywego Maczyeya zemelki cmyeczya (nobilis) Slyachethney Catharzyny Mrokowskyey skoschowa anym mv zadal rany krwawey anym mv zaba vybyl thako my bog pomoschi y yego swyatha maka. – Iako my tho vyemy.
672:
(1539 nr 2566) Iakom ya thego tho kmyecya na roboczye any na vyenye they tho slyachathney anny nyewsyal yednom czy vssyal na drodze dobrowolney yako swego sluga wlaschnego thako my bog pomozy y yego swyatha maka.
673:
(1542 nr 2567) Iakom ya nyewsyal zytha ozymyego dwunasczie kop y trzech psenycze Robothlywemv barth(do)m(ey)<yeyowi> dymny (de) <s> svch(a)<ey> Truskawsk(a)<yey> (Cmethoni Reverendi patris domini (abba) Ioannis Lewycy abbatis Cerwinensis) Cmyeczyovi xyadza opathowemu thako my bog pomoschi y yego swyatha maka. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
674:
(1542 nr 2568) Iakom ya nyezabyl konya wronego vasnosczy dwudyesthu kop polskych Thako my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
675:
(1542 nr 2569) Iakom ya nyezadal Rany krwawey Robotlilywewe pawlowy pyekuthowy Cmyothkowy vrodzonego maczyeya klodenskyego voyskyego lyphskyego badacz wblonyv thake my bog pomozy y swyathy krysch. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
676:
(1537 nr 2570) yako ya przesz swa zona Slyachethna yadwyga vysla sdomu moyego sczelathdnyczka swa nyesbylem they tho slyachethney dorothygey anym yey zadal dww Ranu krwawych y cztherech synych y daley vedlya posuw thako my bog pomosy y yego swiatha maka. – Iako my othym vyemy ysch thak yesth.
677:
(1544 nr 2571) Iakom ya onego nyebyl anym mv zadal dwu ran krffawych yedna w glowa yego adruga w raka lewa thako my bog pomozy y yego swyatha maka.
678:
(1544 nr 2572) Iakom ya nyezayal Cztherech volow przesch kmyeczia mego Robothlywego Maczieya thlumacza anym vegnal do domv swego Thako my bog pomozy y yego swyatha maka.
679:
(1537 nr 2573) Iako ya nyeoral czasczy ploschy chrczonowskiey kthora ssya sczyaga do granycz okaczkych kthore dyelya Rybno Sokaczyem thako my bog pomozy y yego swyatha maka. – yako my tho vyemy ysch thak yesth.
680:
(1537 nr 2574) yakom ya nyeukrath konya stanyey czyschawego na ymyenyv chrzanowye gynaczey mnyeyschem maczyerzyschu v slyachethnego yana syna fraczowego thako my bog pomozy y yego swyatha maką. – yako ya othym vyem.
681:
(1537 nr 2575) yakom ya nyenaseth do domv yey nayey wdowi stholecz nyewsyalem yey konya gnyadego dwu volu y dwu voschu robothnych any broga zytha robothi maza yey dyesiaczi owiecz suknyey lunskiey szarego sukna myecza przelbicze any kawthana anym thego na zadny posythek obroczyl anym w dom swoy wnyosz thako my Bog pomozy y yego swyatha maką. – Iako my othym vyemy.
682:
(1538 nr 2576) yakom ya nyeza<sta>pyl drogy gosczincza kthori ssya vyedye scholypsow do warschevy anym zabyl robothlywego stanyslava sluzebnyka slyachethnego Iacoba Rakowskiego swlochow anym wszal przy nym (dlugu) lupu sesczy kop pyanyadzy y sesczy slothich vesloczie y myecza vasnosczi yedney kopy thako my bog Bomozy y yego swyatha maka. – yako my othym viemy.
683:
(1538 nr 2577) Iakom ya nyegonyl slyachethnego yadrzeya (filii) schyna slyachathnego ambroschego swythkow anym onego byl na drodze nadobrowolney anym zadal Rany krffawey anym wsyal przy nym lupu polthora kop pienyadzy thako my bog pomoschi y yego swiatha maka. – Iako my othem viemy.
684:
(1538 nr 2578) Iakom ya nyebyl pomocznykyem slyachethnemv stanyslawovy Brathv swemv gdy byl slychethnego yadrzeya schyna ambroschego swythkow y nyezadalem yemv trzech ran krffawych anym mv zedral suknyey scharey lunskiego schukna (valoris trium) vasnosczi trzech kop groschi wpolgrosczech thako my bog pomozy y yego swiatha maka. – yako my othim vyemy ysch thak yesth.
685:
(1532 nr 2579) Iakom ya nyenaseth domu slyachethnego Iacuba Raschinskiego spomocznyki anym sbyl wthvm tho domv sluzebnyka yego naymya slyacheth(n)ego Iana Gorzeskowski anym mv sądal rany schyney na oblyczu yego anym vczynyl trzynasczie karbow w vyerzeyach y w slupyech rzeczonego domu thako my bog pomoschi y yego swyatha maka. – Iako my othim vyemy ysch thak yesth.
686:
(1540 nr 2580) Iakom ya onego nyebyl na dobrowolney drodze w wyelgyey voly anym oth nyego wschyal lupu tho yesth czapky czerwoney vasnosczy czterech groschi y syekyerky vasnosczy drugych czterech groschy any kopy pyenyady w kolenskyem pluczye thako my bog pomoschy y yego swyatha maka.
687:
(1543 nr 2581) Iakom (nyevkrath) nyewschyal obyczayem kradyeschnem(rethe alias),vathy syeczy schola yego bara any vyembrzka schobory yego any kopy scherow Garncza masla dwu slyv zorczykamy vaschnosczy wsysthko yako dyesyacz kop thako my bog pomozy y swyathy krzysch. – Iako my othem dobrze vyemy.
688:
(1546 nr 2582) Iakom ya nyewiganyal czastho krocz bydla swego zobory Gork przesch pasthorza swego anym paschl wzyczie ozymyem any wlakach y nyevdzielalem Iego Mczi skodi pyaczidziesyath kop. – Iako my othim dobrze viemy ysch thak yesth.
689:
([1550] nr 2583) Iakom ya nyewsyal Skrynki sprawy korzennemy <y sprywyleyrny>na y myenye ych sluzacze oyczysthe y maczierysthe sdomu ych Thako my bog pomoschy y yego swyatha maka.
690:
(1544 nr 2584) Iako ya othym dlugu nycz nyewyem o summye dywyaczydyesth kop anym onye othpraschal thako my bog pomozy y yego swyatha maka.
691:
(1544 nr 2585) Iako ya o them dlugv summye syethmydyesyath kop nycz nyewyem anym onye othpraschal thako my bog pomozy y yego swyatha maka.
692:
([1544] nr 2586) Iakom ya (nyenach) nye nayechal ymyenya probosczowskiego rzeczonego przybki anym wssyal sgumna thego tho xsyadza craschowskiego broga zytha (vas) ozymyego vaschnosczi dwudyesthu y dwu kop presch kmyeczie swoye anym thego tho zytha wyosl do domv swego thako my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
693:
([1544] nr 2587) Iakom ya bratha thego tho maczieya Robothlywego (sta) nygdy Stanyslawa nyezabyl anym szywego marthwego vczynyl thako my bog pomozy y wsysczy swyaczy. – (ysch) Iako my oth[em] dobrze vyemy ysch thak yesth.
694:
(1542 nr 2588) Iakom ya nyebyl pomocznykyem Slyachethnemv Maczyeyowy S prusch (kye) ku zabyczyw slyachathnego Marczyna soschnkowskyego bratha rodzonego barbary y anny thako my bog pomoschy y yego Swyatha maka. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
695:
(1542 nr 2589) Iakom nyebyl pomocznykyem Slyachethnemv Maczyeyowy sprusch ku zabyczyv bratha Slyachathnych anny y barbary nygdy slyachathnego Marczyna Soschnkowskiego thako my bog pomozy y yego Swyatha maka. – Iako my othym dobrze viemy ysch thak yesth.
696:
(1542 nr 2590) Iakom ya nyebyl pomocznykyem Slyachathnemv maczyeyowy pruskyemv ku zabyczyv slyachathnego marczyna schosnkowskyego bratha ych rodzonego thako my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iako my othym dobrze vyemy ysch thak yesth.
697:
(1540 nr 2591) (Iakom ya nyeoschyagnal any posyath czasthky nygdy Slyachathney Catharzyny) Isch oczyecz moy nygdi slyachethny Mykolay chrczonowycz S mlochowa Schona swa a smathka moya vydaly tha tho katheryna czyothka moya a mathka przerzeczonego Mykolaya Zowczycz (de) sparul <y doschyczyey vczynyono za czascz yey oyczystha y maczierystha> kthora mya them tho Zowczyk poschiwa thako my bog pomoschi y yego swyatha maka. – yako my othym dobrze vye. Stanislaus Dambrowski
698:
(1539 nr 2592) Iakom ya przesz schyny swoye Slachathne piotra y Iana s brzumyna pawlovicz nyezapusczyl dw pschu etc.
699:
(1538 nr 2593) Iakom ya nyenasedl vczlivey dorothyey czorkj nygdy robothnego Valenthego sscholypsow w gayv Stoyarthowskiem anym yey na then czasz sgwalczyl thako my bog pomozy y iego swiatha mąką. – Iako my othem vyemy.
700:
(1539 nr 2594) Iakom ya przesz slachathnego mychala bratha mego rodzonego nyenasedl domv slachathnego andrzeya bratha rodzonego na kanyczach anym byl zony slachathnego andrzeya anym yey zadal rany krwavey wpalecz vyelkj anym yey konyem potrączil thako my bog pomozy y yego swiathą mąką. – Iako my othem vyemy isz slachathny.
701:
(1539 nr 2595) Iakom ya nyenayechal slachathnego Stanislava syna slachathnego pawla Blyssnyenskiego w domv slachathnego Czybora Schelygy tham gdzie on byl przyyaczielskie prosson anym go byl anym yemv pewnych ran zadal krvavych y szynych anym tesz skazyl suknyey purpurianskiey anym lupu ktorego wsyąl yako myecza lukv s strzalamy y cztherech kop pyenyądzy thako my bog pomozy y yego swiathą mąką. – Iako my othem vyemy.
702:
(1540 nr 2596) Iakom ią nyenasedl domv slachathnego Stanislawa s Regul sbroyną rąka samopiąth ssobie rownemy y nyevbylem go anym mv zadal dwu ran krwavych w palecz v rąkj lewey anym vyczial pyaczi karbow na drzwiach wsyeny anym skrzynye slupal anym passa wsial vassnosczi iako gross thako my bog pomozy y yego swiatha mąką. – Iako my othem viemy.
703:
(1537 nr 2597) Iakom ya nyesbyl robothnego Maczyeya Cmyeczia slachethnego alexyego vmyastowskiego s spakow anym mu zadal trzech ran dwu krwavych a thrzeczyey ssyney przesz sluzebnyka swego ktory any sdomu mego vyssedl ku themv vczinkovy any sią w moy dom vroczil thako my bog pomozy. – Iako my othem vyemy.
704:
([1540] nr 2598) Iako ya othym <viem> ysz gdy slachathna Barbara zona slachathnego Stanislava Iarmussa s Mysczina sla skoscziola borzaczkiego drogą dobrovolną wdzien bozego Cziala przeslego do domv do Mysczina anym yey pogonywssy byl anym iey zadal dw ran yeney kravawey wpalecz maly rąky pravey a drugyey syney wglowa y daley yako pozew omawya thako my bog pomozy y yego Swyathą mąka.
705:
([153?] nr 2599) Iako (my othem vyemy) ya przesz syna swego slachathnego Stanislava nyebyl anym zadal trzech ran yeney krwavey w glovą a dwu synych yeney wraką lewą a drugyey w nogą lewa slachathnemv Iacvbovy synovy Ianovemv s Brzumyna kavyeczina a nym vedle obvynyenya poszwu thego vczinyl thako my bog pomozy y sviathy krzisz. – Iako my o them vyemy.
706:
(1540 nr 2600) Iakom ya nyevinyen polkopka pyenyadzi groschi polskich osthathka viny glovy zabithey nygdy Stanislawa Bratha rodzonego Iana Ninkj skrosny thak my bog pomozy y yego maka swyatha.
707:
(1541 nr 2601) Iakom ya nyewzyan ysby syedliska oyczisthego Dilowanya y slvpow od staynyey y od oborj na kmyeczem syedliskv skarzinskiem vaschnosczi dwvnąsczie kop thako my bog pomosch y yego swiatha mąka.
708:
(1541 nr 2602) Iakom szia ya nyewrzvczil wklyn Roley na Imienyv chrzanovye kv syestrzinyey anym yey pooral volmy y plvgyem Gwąlthem anym skody vdzielal yako dwadzieschcza kop thako my bog pomosch etc. – Iako my o them vyemy.
709:
(1541 nr 2603) Iako brath moy nyegdy slyachethny pyotr nyewwyodl vas wrakoyemstwo do slyachethnych Iabrama y Iana y pyotra zvelczey o vyano slyachethney anni Iatrwye moyey a zony przerzeczonego pyotra brata mego a ny brath moy nyebosczyk pyotr wzyal wpossak na to to vyano dwu nasczye kop possagu any tovarv zadnego za tha to dwanasczie kop tako my bog pomozy y yego svyata maka. – Iako my othem dobrze vyemy ysch tak yesth.
710:
(1541 nr 2604) Iakom ya nyezadal yemv szeszcziv ran Cztherech krwawych y dw szinych y daliei wedlvk poszw Thakomy boze pomosz y yego szwiątha mąka. – yako my dobrze othem wiemy ysz tak yeszt.
711:
(1541 nr 2605) yakom ya onego nyebil y nyezadalem yemv piącziv ran dw krwavich a threch szinych na dobrowolney drodze y daliey wyedlia poszw thako my boze p[o]mosz y thvoya szw[ią]tha mąka. – yako my othem dobrze wiemy ysz tak yeszthh.
712:
(1542 nr 2606) yakosz ya nyeopusczyl starcy drogy any wczyl novey prszesz ymyenye yego thako my bok pomos y yego swiathą mąka. – yako my vyemy ysz thak yesth
713:
(1542 nr 2607) tak yakom ya nyeyeszdyl any rąbyl naborv yego drszeva sosznovego naszerdzy any wozyl dodomv svego tak my bok pomosz y yego sviąthy krsysz. – yako my vyemy ysz thak yesth tak nam. bok pomosz.
714:
([1546] nr 2608) yakom ya onego nyeszbyl any onemv ran zadal na poswie polozonych zadal thako my bog pomosch y yego swiantha maka. – yako my vyemy ysch tak yesth.
715:
([1544] nr 2609) «Panye myly myklaschv czarnomsky ya sznalaskv ych mylosczy panow yednaczow yako vynny v. m. syą vpokarzam y malzoncze v. m. y proscha prsze bok aby my v. m. prszepusczyl ysz slvzebnyk moy krew swoyą prszelal y ynsche skody y krszywdy vczynyl y proszą aby myerzyanczka ythen gnyew we spolek smalzonka v. m. ssercza swego slozyl proszą czya prsze bok». tak ze y slvzebnyczy czy korzy go byly maya sya thesz prszeprosycz themy slowy.
716:
(1543 nr 2610) yakom onego nyenachodzyl ranka zbroyna anym onego zganyal srobothy yego thak my bok pomosch y yego sviatha maka. – yakomy vyemy ysz thak yesth.
717:
(1547 nr 2611) Iakom sya ya nyewrzuczil w czescz iego oyczistha y Maczierzistha Mlyna y sthawu Iego ymyenya Dworzna Iedne Czo thrzimam tho trzimam za prawem swem thak iako y przothkowye moy y czy oth ktorichem thego nabil < thrzimalj> y czom bral y bierze pozithki tho wsisthko byerze iako swe wlasne y sswego wlasnego Mlyna y stawu Thako my bog pomozi y Iego Swietha meka. – Iako my othem wyemy.
718:
(1546 nr 2612) Iakom iemw nyewssyal wprawye possw glownego y prziposshw y apellaciyey ktorha ssya wyodla o zabyczie slyachatnego nyegdi andrzeya kotha sokolowskiego y nyevczinylem Iemw Gwalthw y nyevczinylem yemw skody vassnosczy stha grzivyen y dwdziestw Grziwien tak my bog pomossy y Iego Swyatha maka. – Iako my o them dobrze viemy
719:
(1550 nr 2613) Iako my othym dobrze wiemy is yei nyevbil y nyezadal yei czterech ran wnoge lewa wramie prawe a dwu wgolienye wobiedwie nodze krwawych Thak nam bog pomozy y iego Swietha mąka. – Iakom ya oney.
720:
(1549 nr 2614) Iakom ya onego nyevbil na rynku w Tharczynie przes slugą swego y nyczadalem yemu rany krwawey wglowe iego serzei podlug pozwu thak mi bog pomosz y iego swietha mąką. – Iako my othim dobrze viemy.
721:
(1549 nr 2615) Iakom ia Slachetnego Vincentego Sokolowskiego na dobrowolney drodze nievbil ktora się viedzie S piaseczna anym iemu dziesiączi ran zadal iako pozew omavya tak my Bog pomoz y krzis swięthy. – Iako my othym dobrze vyemy.
722:
(1549 nr 2616) Iakom ia Slachatnego Vincentego Sokolowskiego nyebil anim mu dal krwavey rany w nos bendącz S nym w pozwiech iako pozew serzey omavia tako my Bog pomoz y swienthy krzisz. – Iako my o thym dobrze viemy y slachatny S. Bogucha.
723:
(1549 nr 2617) Iakom ia Slachetnego Vincentego Sokolowskiego nyebil anym mu zadal krwavey rany wvierzch glowy Iako pozew scherzey omavia tako my Bog pomoz y Swienthi krzisz. – Iako my o thym dobrze viemy isz slachathny stanislaw Bogucha.
724:
(1546 nr 2618) Iakom ya yey nyeprzeoral myedzye oyczisnej iey y nye przioralem yey they tho roly kw swey roly naymyenyw reguly malyechy y zoney sobye nyeprziwlasczil y nyevskodzilem yey trzidziesczia kop tak my bog pomossy y yego Swyatha maka. – Iako my othem dobrze viemy.
725:
(1546 nr 2619) Iakom ya nye rabal drew w Dzierzawie Iego Mczi pana pothkomorzego Marczina Volskyego Iedno w oycziznye swey ktorąm s przothkow swich zatrzimal i ktoreyem w poziwanyv bil s przothkj swemy oth dathi praw swych thako my bog pomoz <i(?)> Iego Swietha Meka. – Iako mi othem viemy.
726:
(1546 nr 2620) Iakom ią nyerabyl drew w dzierzawie Iego Mczi pana pothcomorzego Marczina Volskyego Iedno w oycziznye swey ktoram sprzothkow swich zatrzimal i ktoreyem w poziwanyv bil s przothkj swemy oth dathi praw swich thako my bog pomozi i Iego Swietha meka. – Iako my othem dobrze vyemy.
727:
(1546 nr 2621) [Iako]m ya nyevkradla [no]czną rzeczą (pyączi?) <dwudziestu> [...]sy Sczepanowi Gyeth[cze] thako my bog pomozi i iego swietha meka. – Iako my othem vyemy.
728:
(1543 nr 2622) yakom ya nyewynyen Sszvmy szyedmydzyeszyath kop y dw kopv pyenyadzy nycz wyaczey yedno seschnaszczye kop takmy bok pomosz y yego szwyatha maką. – yako my wyemy ysz thak yesth.
729:
(1545 nr 2623) Iakom ya onego nyesbyl na dobrowolney drodze anym mv zadal dyeschiaczi Ran krwawych thako my bog pomozy y yego swiatha maka.
730:
(1545 nr 2624) Iakom ya nyesbyl robothlywey Catharzyny sluzebnycze Slyachathnego Iana Fyrlaga anym yey zadal czterech ran thako my bog pomozy y yego swiatha maka. – Iako my othim dobrze viemy.
731:
(1545 nr 2625) Iako my othem dobrze vyemy ysh hon przepasky sesrebra y bramka sperel srąkawa v zony yego nye wssyal nyeobroczil(em) tego kw swemw pozithkw anym go vskodzil Iako trzidziessczi kop tak my bog pomozi y iego swiatha maka. – Ihem ya.
732:
(1545 nr 2626) Iako my othem dobrze wiemy ys hon go nyevbyl any yemv zadal czterech ran krphavich tak nam bog pomosy y yego swyatha maka. – Isem (Ia) ya nyevbyl etc.
733:
(1545 nr 2627) Iako my othem dobrze wyemy po pomyerze nyedawno vczinyoney nyepooral iemv wsithkiey czasthky rol volmy y plwgy ktora liczy wedlie myedze yego naymyenyw Grarbathkach nyeskazil myedze ktora dzielila ych ploszy y nyevczinyl skodi dwdziesthw y sesczi kop tak nam pan bog pomozi y yego swyatha maka. – Iako ya etc.
734:
(1545 nr 2628) Iako my othem dobrze viemy ys hon samotrzinasth sdomw yego raka sbroinha nyezegnal sroboty yego gdi zal szitho swoye ozimye naymyenyw brzvmynye kanyech y nye<w>ssyal tego zytha nasswoy pozitek do domw sswego y nyewskodzil onego vassnosczi trzechdziessiath kop tak nam bog pomozi y yego swyatha maka. – Isem mw ya etc.
735:
(1545 nr 2629) Iako my othem dobrze vyemy ysh hon nazethwssy onego do gospodi iego y nye vbyl onego any gemv zadal pyaczi ran yedney krphvawey wczolo a drwghha wlicze trzecziey wssyya a czwartha y pyatha wdlony rąky lyevey shyne tako my bog pomossy y Iego swyatha maka. – Iakom go ya nyevbil etc.
736:
(1545 nr 2630) Iakom ya wdomw iego na vielkiem sokolowie czasszw nocznego nyevkradlem pol pyatha polczia myassza y nyewskodzilem go wassnossczi poltrzeczia kop tak my bog pomosszy y yego Swiatha mąka. – Iako my othem dobrze wiemy ys hon nyewkrathl.
737:
(1545 nr 2631) Iakom ya yemu czasshw nocznego wdomw iego naymienyw vielkiem sokolowie czasshw nocznego nyevkrathl shamshowego kaphthana y smalczw garncza skomory iego y nyewczinyelem mw skody vasnosczi yako piacz kop y thes nyewkradlem kobyly iego byaley spolya vasnosczi thes ossmydziessyath gr. takomy bog pomossy y yego swyatha maka. – Iako my othem dobrze viemy.
738:
(1545 nr 2632) Iakom ya nyewkrathl czassw nocznego w ob[o]rze yego (wczechowyczach) czerwonego wolw y nyeobroczilem go na swoy pozitek y nyevskodzilem go vasnosczi sessczi kop takomy bog pomossy y iego swyatha maką. – Iako my othem dobrze etc.
739:
(1545 nr 2633) Iakomy othem dobrze viemy ys hon mlinarza pana aliexego nyerosbil na drodze dobrowolney na grobly wsamothach y nyewsyalem oth nyego kawthana lupw vassnosczi polthorw kop y nyeobroczil tego nasswoi pozitek tako my bog pomossy y yego swiatha maka. – Iako ya othem dobrze.
740:
(1545 nr 2634) Iakomy othem dobrze vyemy ys hon nyewisedl sdomw swego samotrzecz sobie rownemy spiotrem y Iwrkiem y nyeslwpyl honego nadobrowolney drodze ktora ydzie sdbykowa do Czechowicz y nyewssyal oth nyego lvppw tho iest sablie srebrem oprawioney vassnosczi tridziesczia kop y nyeobroczil ye yna swoy pozitek tak nam bog pomossy y yego swyatha maka. –- Iakom ya yemv etc.
741:
(1545 nr 2635) Iako my othem dobrze vyemy ysh hon nyenasethl sobye rownemy do domw Iego y nye wssyal skrzinky srzeczamy yego tho iest pyathnasczie grossy y daley vedlia posw y nyevczinyl(em) yemw skodi vedlia possw.
742:
([1546] nr 2636) Iakom ya sbrathem swem Iakwbem nye zatrzimala any przi sobye mam praw dw pargamynowych za srzednya pyeczaczya xyashaczya slwzaczich naymyenye pospolite brzvmyno kawieczino y nyewskodzilem honego stakop takmy bog pomozi y yego swyatha maka. – Iakomy othem dobrze.
743:
([1546] nr 2637) Iakom ya nyewssyal dw praw poth srzednya xyashaczya pyeczaczya na wyelkie polye a na borky ymyenya brzvmyna kawieczina slwzacze kw wyedzeny w do xyak Tarc[zinskich] ktorem nyewroczenyem nye vskodzilem ych sta kop <gr.> tak my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iakomy othem dobrze.
744:
(1546 nr 2638) Iakom ya onego nyeschegnal srobothi yego gdi on wloczyl rolya poschana zythmi ozymyem anym Iemv othpowiedal thako my bog pomozy y yego swiatha maka.
745:
(1547 nr 2639) Iakom ya nyeraczyl za slyachetnego vineentego Sokolowskiego themw tho Stanislawowi boguscze ys hon myal pvsczycz wssythko ymyenye nyerwshayacze naymyenyw wyelkiem Sokolowie ktora mha othnyego y zony iego Itamyly y wyeczistosczyach y wdlugw dzyessyaczi kop nyevpokoyl y nyewskodzylem go ossmyseth kop tak my Bog pomozi y yego swyatha maka. – Iakomy othem.
746:
(1547 nr 2640) Iakom ya Sprawiedlywye postawyl kw rosdzyalowy vedlya vyednanya nassego wsithkyego stada kobyl a nyessostawilem ych dzyessyaczy kw possithkw swemw y nyevczinylem yemv skody vasnosczy sesczydziessyath kop tak my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iako my.
747:
([1547] nr 2641) Iakom ya yemv nyeraczyl za abrama swielkych samoth kthoryby myal byl oprawycz vpathkiem Czascz mlyna swego naymyenyu zamocziech pothzakladem stem kop y nyevczinilem Iemw skody wedlie possw tak my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iakomy othem dobrze.
748:
([1547] nr 2642) Iakomw ya nyezastapyl zamotrzecz y nyezadalem honemv sesczi rany trzech krphawych a trzech synych takomy bog pomozy y yego swyatha maka.
749:
([1547] nr 2643) Iakom (jo?)<mv> ya nyezastapyla zamotrzeczya y honemv sedmy ran nyezadala y onego nyeochromyla [ta]k my bog pomozy [y yego] Swyatha maka.
750:
([1547] nr 2644) Iakomw ya nyezastapyl zamotrzecz drogy y honegom nyevbyl y nyezadalem honemw pyaczi ran tak my bog pomozi y yego swyatha maka.
751:
(1547 nr 2645) Iako tho yest nywa nasha ktorachmy zatrzimaly shadawnosczyamy y przothky nasshemy et alias iuxta concordiam tak my bog pomozy y yego swyatha maka. – Iakomy defacto (?) dobrze.
752:
(1545 nr 2646) Artciculi ziem Mazoweczkich przes posli Mazoweczkie podani i przes Iego K. Mcz na ninieisem seimie Poczwierdzoni Roku 1542.
753:
Articul o pieczętovaniu prziposwow etc. Napierwei poslowie Ziemie Mazoweczkiei vielkie ocziazenie slacheczkie bicz opowiedaią a nawieczei vbogiei a tho wthem isz gdi się przithoczi miedzi stronami ktorzi maią miecz s sobą prawne postąpi iz ieden z onich stron (lithepe) litependente vmrze maiacz appelaczie na ssyem coronni s roku pospolitego albo z rokow vielkich a thak strona vinowatha po smierczi stroni vmarlei oziwicz postemp prawni Przipozew za pieczeczia crola Iego Mczi Cancellariei Gdzie wiecz w rzeczach malei vaznosczi nakladem niemalem biwaią obcziązeni sliącz albo iezdzącz po thakowe przipozwi pieczethowane, Gdzie wiecz viaruiącz się stroni nakladu sprawi swe opusczaią y zaniechawaią ich a iesth obiczai i prawo Mazoweczkie iest o thim. Stara dawna opisane iz pozwi i przipozwi wselkie albo ziemską pieczączią albo pieczenczia officii principis maią bicz pieczenthowany a thak mi maiącz wzgląd na pilne prozbi poslow Mazoweczkich i na vcziązenie vbogiei slachti ktore podimuyą sliacz albo iezdzącz po pieczethowanie thakowich przipozwow zachowivani przithim slachte ziem Mazoweczkich isz w thako wich przipozwach gdziebi się thraffila strona ktora vmrzecz a appellaczia visialabi na ssyem z Rokow pospolithich albo wielkich thedi pieczencz officii principis albo ziemska ońdzie kazdego powiathu w samei przigodzie thakowich przipozwow oziwiaiaczich bandzie dostateczna na seimie valnim áni zádna strona thakowich przipozwow kazicz thim nie bandzie mogla iz nie są za pieczenczia cancellariei albowiem w thakowim obiczaiu oziwienia przipozwow pieczencz officii principis albo ziemska bandzie dostateczna zathim przizwolenim nasim nimieisim
754:
Articul o Sandzeniu rokow vielkich i sandow ziemskich.
755:
Thes czo się thicze rokow vielkich ktore miasto vieczow w Mazowsu voievoda z radami i z vrzadniki ziemskiemi na kazdi rok ma ras sandzicz na prozbi poslow Mazoweczkich ninieisą constitucią vsthawimi ábi roki vielgie bili sandzoni podluk zwiczaiu praua Mazoweczkiego a voiewoda i castellani i vrzandniczi rokom vielkim bicz przilezni ábi bili á w niebithnosczi ich constitucia koronna na thim seimie vsthawiona albo vphalona chczemi extendowacz thak okolo vielkich rokow niedosczia albo przi ich niebithnosczi iako thes i ziemskich nie sandzenia przes sandzie i vrzadniki sandziom przilezne.
756:
Articul ábi sliachta prawa nieothpowiedne maiancza nie bila viziwana spowiathu przed nas.
757:
Item Poslowie ziem Mazoweczkich vcziazona slachte wthem mienili bicz a owsem thi ktorzi się veselą spraw nieothpowiednich iz gdzie biwaia pocziagani do prawa pospolithego a na Roku pospolithem prawi nie odpowiednimi zakladaią się thedi mimo prziwilei przes Iego K. Mcz. im dani ktori wsobie tho niesie iz czi wsitczi ktorzi prawa nie othpowiedne maia a imi się na roku pospolithem zwikli zakladacz przed vowoda i vicesgerenta maia bicz poziwani ktoremu vicesgerenthowi i voiewodzie mi auctoritatem swą poruczami ku thakowim sandziom ktorego vicesgerenta sandi opusczaiącz niektore ossobi zinsich voiewodztw simpliciter przeth nas za pieczeczia cancellariei nasei zwikli wiziwacz zwlasnich powiathow onich pierwei przeth vicesgerenta iako im sandziego naleznego niepozwawsi a w them mienia poslowie Mazoweczczi przivileiowi ich przes nas danemu vblizenie a thak mi w them articule obacziwaiącz slusne prozbi poslow Mazoweczkich zachowivaiancz im wlasnosczi Prziwilei wsisthki thakowe pozwi ktore się przeth nas przithoczili miedzi ktorimi kolwiek ossobami Cassuiemi i abroguiemi ie tha constituczia i na pothomne czasi podle prziwileia i articulow thego o sandiech vicesgerenthowich oni zachowivami.
758:
Articul o glowi i o siedzenie.
759:
Item Czo się thicze articulu thego o glowi slacheczkie then articul aczkolwiek przeslego seimu crakowskiego poslowie ziem Mazoweczkich prziieli bili w thim iz placza glowi slachaczkiei porownali sa s korunnemi ziemiami a wsakos iz siedzenie wiethse na morderze i na zabiaki iesth (ni)cziesse nisli wrozba z ziemie viiachacz ktore viiachanie oblandnie się zawzdi dziewalo bo z Mazowsa do zieḿ a do voiewocztw inich nasich wiiezdzali a tham thakowa wrozba mienili się czierpiecz a thak czi poslowie (mienili się czirpiecz) obacziwaiącz spolu i z radami kxiestwa Mazoweczkiego ktorzi są na thim seimie bili iz wiethse mordersthwa i zabiania thim się mnoza is pokuthi i vsthawi thei podle vstavienia prawa nieczierpią za slusna rzecz się im sdalo abi vsthawa korunna thak okolo placzenia iako okolo siedzenia w więzi na dnie okolo dowodu o glowę i na rani prziiali i scrutinium tho ktore theras iesth postanowiono na thim siemie thimze sposobem i obiczaiem iako insich zieḿ i voiewodztw poslowio then articul o glowę podle koronnego obiczayu prziimuya. A thak mi thi posli w thim articule podle prozbi ich i statutu Coronnego i constitucziei seimowei ninieisei zachowamy ktorą constitucią o siedzenie iedno do Drugiego seimv osthawiami z doswolenia poslow Mazoweczkich viethsei czesczi a na drugim seimie slachczie ziem Mazoweczkich volno bandzie albo na dalse czassi thą constituczią prziiacz albo abrogowacz i nie prziiącz.
760:
Articul o nieranczeniu kmieczi przes starosthi.
761:
Item Poslowie ziem Mazoweczkich thes iedno obcziazliwoscz imieniem slachti przeth nami przekladali iz starosthowie nasi ktore w ziemiach Mazoweczkich mami przecziwko stharadawnemu obiczaiowi w ziemiach mazoweczkich zachowanemu. Ludzie a Cmieczie slachczie z ich wsi do miasth bierzą i do wssi krolewskich rancza a s sthara dawnego obiczaiu bilo tho zachowano iz slachta z miast a Dzierzaw krolewskich nigdi do siebie ludzi a kmieczi <krolewskich> nieranczili a thakiesch stharostowie dzierzawczi Iego K. Mczi themze sposobem przecziw slachczie sie zachowivali a thak mi thą prozbę poslow mazoweczkich slusna rozumieyącz przi stharadawnemu (ie) obiczaiu ie zachowivami rankoiemsthwam thim miescza nie dawaiancz.
762:
Articul o gwalczie nowim voiennym.
763:
Item Poslowie zieḿ Mazoweczkich pokornie są prosili imieniem bracziei swei abi then nowi gwalth i niezwikli naiasth voienny z ziemie Lubelskiei do xiesthwa Mazoweczkiego przes Radą nasego Stanislawa Sbąskiego Castellana Chelmskiego vczinioni obiczaiem voiennim postronnego nieprziiacziela w imieniv vierzbinskim dziathkam niebosczika Piotra Gorinskiego voiewodi Mazoweczkiego abismi the rzecz obvarowali iakobi na potomne czasi naiazdi voienne thakowe niezwikle w xiasthwie Mazoweczkim bili zachowani Mi the rzecz chczemi obvarowacz i opatrzicz abi thakowim naiazdom bila droga zamkniona.
764:
Articul rzeczi thich ktore koruni poslowie Mazoweczczi przyęli.
765:
Item Czo się thicze insich articulow przes poslow i voiewodztw insich przyethi ktore thes Ziemi Mazoweczkie dolegaia a są im potrzebne Iako thi mianowiczie appellaczie od xiazenczia Pruskiego do Iego krola a pana swierzchniego Thes articul o dosthoiensthwach i o vrzandziech iako maią bicz rozdawani. Constituczia seimv Piothrkowskiego i Corunne prawa o thim mowiacze i ninieisą constituczią seimową ve wsisthkiem aprobuye Imieniem slachti Bracziei swei, Thes articul o miesczaniech a ludziach prawa Chelmskiego ktorzi thrzimaia dziedziczne imienie ziemskie I thes then articul o czlach vodnich mosthowich grobelnich i thargowich. Thes articul o rozgraniczeniu ziem Mazoweczkich oth xiesthwa Pruskiego. Czo się thes thicze Sandziow Pothsąthkow i sandow swich abi dosiadali a oynych abi nieprzekladali chiba gdzie bi się stroni zwolili i pisarzow procuratorow voznich thak w sandziech ziemskich iako Groczkich prosą abi bili iurati abo przisiezni i przi sandziech abi bili obeczni a pisarze abi sami przes się i przisiegle pothpiski rzeczi sprawowali zapisi zapissowali. Thes czo się thicze vkroczenia sprawiedliwosczi iako in accessoriis kazdego sandu przikladania rozmislania sandowego formul ku zapisowi i insich wsisthkich rzeczi ktore ku viprawieniu richleisemv sandow voyevodztwa zieḿ insich prziiali ve wsisthkich pokornimi prozbami nas prosili czi tho poslowie abichom ziemią Mazoweczką przithem zachowali. Mi przeto zandanie i prozbi ich vidzancz slusne i rzeczi pospolithei pozitheczne wissei miano wanich i opisanich w rzeczach i condicziach przi constitucziei seimowei coruinnei oni zachowivamy.
766:
Articul o Duchownim sandzie.
767:
Item Czo się thicze articulow sandowi duchownemu przislusnich thi thes wsisthka constitucia poslowie zieih Mazoweczkich prosili abi bila extendowana miedzi niemi a miedzi duchownemi w ziemiach Mazoweczkich bandaczemi mi thenze articul o sądziech duchownich extenduyemi do zieḿ Mazoweczkich.
768:
Articul o kortizaniech.
769:
Item Poslowie ziem Mazoweczkich pilnie nas prosili abismi constitucie seimowe i statuti i statuti coronne okolo exequuciei przecziwko Cortizanom w exequucia wlozili i thi causi ktore się na then syem s pozwow przithoczili abi thi bili skonczone, a exequucią swą abi wzięli. Mi thi causi thu na syem ktore przisli chczemi skonczicz i sprawiedliwoscz wsisthke s thimi Cortizanami vczinicz ossobam thim ktore się mienia od nich krziwdi miecz.
770:
([1546] nr 2647) yako ya badącz vrzadnikyem Tarczinskyem nyezapowiedzialem bvrmistrzowi y rayczom Tarczinskyem aby nyedopwsczaly zapyssacz vacta myessczkye ymyenya svmkowego tako my bog pomoss y yego swyatha maka. – Iako my othem vyemy.
771:
(1546 nr 2648) Iakom ya nyerosbyl ych bratha rodzonego Iana mybiesczika navolney drodze anym yemw ran <nye> zadal rakw nye osyekl sziwego marthwego nyevczinyl anym lwpv od nyego wssyal tho iesth ssyekyery, syekierky wlocznyey y dwdziesthw gr. wobyczaj lwpw any thego przisobye mam y othim nyewiem tak my bog pomossy y yego wssyatha maka. – Iako my othem dobrze vyemy.
772:
([1549] nr 2649) Iako my othym dobrze viemy is vn swemi pomoczniki nyenasedl do wssy Thworkowa do kmieczia Iurka Biskupa Poznanskiego y nye wzialem iemu volu vaznosczi trzech kop y nieobroczil(em) go na swoi pozythek thak nam bog pomozi y iego Swietha meka. – Iakom ya.
773:
([1549] nr 2650) Iako my othym dobrze viemy is vn nyewzial s ląk biskupich piaczi vozow syana y nyewiosl do domu swego y nyeobroczil go na swoi pozytek thak nam bog pomozi y iego swietha maka. – Iakom ya.
774:
([1540] nr 2651) Iakom Ia Po spusczenyv ymyenya Mykolayewka y Kossowo Nyenayachal thego tho Imienia Mykolayewa y Kossowa i nyewzial dwunasczia volow kmyecziem Iego anym ich wegnal do domu Swego Imienia Rvscza Thako mi bog pomozi i Iego Swientha Meka. – Iako my othem viemy.
775:
([1547] nr 2652) Iako tho iesth wloka nasa ktora lezi przede wsyą puchalj vosczalkowska ktora iesth nasa Stharovieczna i ktoreiesmy pozivaly thako nam bog pomozi i jego swietha Męka. – Iako my othem dobrze vyemy.
776:
([1546] nr 2653) Iako mnye robothny Simań Cmyecz Slachathnego Iakvba Mylenczkiego przes zona swoya Robothliwą Barbarę y przes nyeyaką rwskę wziąl i wizil pyenyądze moye osḿ koṕ, thako mi bog pomozi i Iego Swietha Meká.
777:
([1547] nr 2654) Iakom ya nyepobral zasiewku kmyecziewj robothnemv Iacvbowi petrzikowicz anym go na swoy pozithek obroczil aley thenze kmyecz[...] pobral.
778:
(1550 nr 2655) Stala ssye vgoda przes vielmozne Piotra Okunia w Grodzisku Castellana Czerskiego Starostą Grarwolinskiego Valenthego Nadarzinskiego Castellana Cziechonowskiego y przes vrodzone Iana Radzieyowskiego Chorąnzego Rawskiego Stanislawa Czvbinskiego prziiaczol zobopolnych miedzy vrodzonemi Anną Malzonką Stanyslawa Russieczkiego kthory thusz stoyącz przizwolil S yedney strony Gabrielem Cristophem Ieronimum s drugiey strony Chlevienskiemi o Spadek po vrodzonym Mathussu Iardanowskym w then obyczay yz przerzeczony Chleviensczi przerzeczoney Annie Cziothcze swoyey rodzoney maią dacz piethnasczie kop grossy w polgrosczech na Swiętho Swięthego Vocziecha blisko przisslego a tho narovnyvayacz posagu przerzeczoney Annie Russieczkiey yz mnieyssy byla wzięla oth oycza swego nyz Mathka Chlevienskich A Czo ssie tycze Imienya russaiączego y lezączgo czy panovie Iednacze vyssey pisany vyednali y wssythko Imienie napoly dzielicz maią y Miarnika zwiescz ku Rozmierzenyv spolnym nakladem wssyczko Imienie na poly pomierziwssy rozdzieliwssy mayą Losz pusczicz a Czo ssie kthoremv dosthanye S Lossu tho mayą dzierzecz viecznye y na vieki obye stronye Czo ssye dothycze skrzinki they w ktorey byly prawa schovany okthorą przerzeczony Chleviensczy obvinili przerzeczoną Annę Russieczką przeth przerzeczonymy Iednaczmi wyssey opisanymi tha Anna thy prawa przeth nymy polozyla ktorą skrzinką czi Chleviensczy y s prawy prziiąli y ze wssyczkiem depositem przeth thymy iednaczmy s ktorych oną kwitowali y przes nynieysse quitvyą ktore rzeczy vyssey opisane y vmovione y vyednane maią dzierzecz myedzy sobą obye stronye poth zakladem dwu Seth kop grossy wpolgrossczech w częsczy y wewssyczkyem o ktori zaklad ktora kolviek strona S nych dopusczila by ssyę pozwacz do ktorego kolwiek Sądu thak grodzkiego iako ziemskiego na pierwssym roku yako na zavithym strona pozwana ma sthacz y dossicz viednaniv y zakladovi dossicz vczinicz od rzeczy ossądzoney nye appellvyącz a Czo by sobye strona pozwana na pomocz brala thym wssyczkim rzecz swoyą traczi y vpuscza viecznie na vieki zaklad zaplacziwssy yednanyv dossycz vczynicz poth thakym ze zakladem thyle krocz yle by byla pothrzeba ktory zaklad przerzeczona Anna na ssię prziięla a Malzonek yey Stanislaw Russieczki na tho przizwolil A czi panowie Chlewiensczi Gabriel y Kristow na ssię przerzeczony zaklad prziięli iako czi ktorzi maią Latha a za Ieronima ktory Lath nyma vrodzony Mikolay Chlevienski ocziecz ych ręczy y then zaklad na ssię przeymvye othstempvyą poviathu swego Sochaczewskyego w Varssewski syę wczielayącz a tho mayą myedzy sobą vypelnycz then rozdzial do Swienthego Iana blisko przisslego mayą vczynicz A thy rzeczy staly ssię we srodę w dzyen Swienthego Grzegorza Roku Bozego 1550 ku ktorey minvczie panovie Iednacze pieczęczi swe przikladayą y rękamy swemy pothpisvyą. Valentinus in Rusiecz Nadarzinski CC approbat Stanislaus Czubinski in Brwinowo manv sst. Ex Minuta scriptum.
779:
(1548 nr 2656) ...skiego iako y na pana V[..]cholowe. Pothstarosczi powiedzial: dalem cziebie na on czas w Czersku ale do Warssewy kto czie przidal? Woźny mu poviedzial: zes mye ssam przidal na iego pothrzebę. A zatem mu poviedzial pothstarosczi: wiecz o thym, chlopie, ysz yusz laski nye bendziesz myecz za tho v mnye a ny v Sandziego any thesz v sliachthy prze the prziczyne a bylesz yusz w viezy ale iescze bendziesz w nyey gnyl do woley do nassey y na ostathek bycz siec czo gorssego iescze nyeprzidalo. Ex minuta scriptum.
780:
(1549 nr 2657) My slachathny Alexy Vmiastowsk Sczesny Pogrossewski Sczesny oltharzewski wyznawamy przes ninieyssy Cirograph ze my reczem spoiną renką za vrodzonego pana Raphala Czosnowskiego Pothkomorzego Cziechowskiego Woyskiego Ploczkiego Sto zlothich grossi w polgrosczech liczby y moneti polskiei slachatnemu panu Stanislavovi Czosnowskiemu na swiąthki blisku przissle poth swemy dobremy cznotliwemi slowy y pod zakladem sta zlotich ieslize by thy pieniądze przerzeczony niebyly iemu na then czas wyssey vypisany dany albo zaplaczony volen bendzie ku nam movicz Czo bendzie iego wola a my wssyczczi bendziem vinny iemu czierpiecz na wssyczkich miesczach kthemu iesli ze by nas chczial w ktorekolwiek prawo pocziągnącz chocz tesz dwu albo iednego przet ktori kolwiek sąnd tak ziemski iako w Grodzki albo tes przed vicesgerenta kxiedzthwa Mazoueczkiego obwiezviemy się stacz kazdy s nas na pierwssem roku iako na zavithym y dacz się sandzicz zadnych sobie odwlok nye czyniącz any nyemoczą any panską poslugą any thesz ktorym kolwiek xtalthem vymyslonym yedno othpowiedacz pod thym ze zakladem wyssey vypissanym a s prawa nie wystęmpvyącz zaplaczicz tyle skody ylie ysthych pienyedzi pod thym ze zakladem Gdzie iesli by sandy niebyly do thich czassow ktore kolwiek zadna dawnoscz niema skodzicz themu cyrographovi az do zupelney zaplathy y thez na czemby się kolwiek omylilo w pisanyv w cirographie thym thedy to nyma skodzicz themu tho przerzeczonymu Stanislavovi Czosnowskiemu y owssem czobys my chczieli sobie bracz na pomocz tho nam wssiczko skodzicz ma pod vpadkiem wssyczkich rzeczi wyssey vypisanych. Gdzie thesz then przerzeczony Raphal poddanym swem zaplaczicz y odwiesdz na brzeg do Niegowa albo do Slopska cynssową smolą zwyklem obyczaiem tho yesth po cztheri klody s kazdego Polwloczka we thrzi niedzielie po vielkiei noczi za Czo wssiczczi ręczemy pod thym ze obyczaiem wissei opisanym czo to przirzekamy wssyczko s dzierzecz poth swemy dobremy cznothliwemy slowy A nalepsse swiadeczthwo ya Sczesny Pogrossewski raką swą wlasną pissal y potpissuyą się. Pisan w czosnowie we wthorek po trzech k[r]olach Liatha Bozego 1549. – Sczesny Pogrossewski rąką wlasną. – Scesny Oltarzewski ręką swą wlasną.
781:
(1549 nr 2658) Ia Raphal Czosnowski Potkomorzi Cziechonowski woiski Ploczki wyznavam ręką swą wlasną ysz tak iako przerzeczony panowie pan Sczesny Pogrossewski alexy Vmiastowski Sczesny Oltharzewski ręczili za myą y dali na się Cirograph ręki swey Slachatnemu panu Stanislavovi Czosnowskiemu brathu memu gdzie ią obieczvię swym dobrym slowem ych nye zaviescz y dosycz themu to vczinicz wedle thego Cirographu ktori na się dali przerzeczony panovie wyssey napisany a gdzie bich omieskal themy tho pieniedzmy na Swiąthki dacz ym thedi mam ym dacz wyiązanie w Imienye swe kthore mam na Thule pod zakladem stho zlothich a iesli by na myę pan Bog smiercz przepusczil do tego czassu theda ony maią tho Imienye dzierzecz ktore mam az ym się zaplatha sta nye. Gdzie ią dla lepssego swiadeczthwa pieczęcz swą przikladam. Data w Czosnowie octaua Ianuarii Anno 1549. Raphal Czosnowski etc. manu propria ut supra.
782:
(1549 nr 2659) Iakom ya nyerąmbal Drew Brzozowych wczęsczi gaiu slachetnego Vincentego Sokolowskiego na Vielkim Sokolowye anym ych odwozil do domu na pozytek swoy Anym thesz drugich Brzos albo Drzewa podarl waznosczi iako sto kop grossy tako mi Bog pomozy y Swięty kzisz. – Iako my othym vyemy.
783:
(1549 nr 2660) Iakom ya nyenaslal kmieczi swych y slugi swego sdomu mego na dom slachathnego Stanislawa Boguchy Anym tham w domu iego przes kmieczie swe any przes slugą swego byl anym iemu rany zadal – Any się thes w dom moy pothym wroczili tak mi Bog pomozy y iego S. meka. – Iako my othym dobrze vyemy.
784:
(1549 nr 2661) Iakom syę ya s slachathnem Stanislavem Swiancziczkym nie iednal o pozew anym skvtheczney vgody vczynil ktori się viedzie o zasypanye starego vsczia abo splaw vody y o vczynienye novey grobley s ziemye przerzeczoney chrostem Dambowym vierzbovem y daley pospolithym ktoremu pozwovi dwanasczie lath minęla thako my Bog pomozy y swienthy krzisz.
785:
(1549 nr 2662) Vstaviwssy ssye przeth sąndem varssewskiem vrodzona Anna Lesczynska zona nyegdy bendączego Iana Branyeczkiego krupy a dzissieyssego Iana Lesczynskiego zona yawnye y glossnye vyznawa ze rąnczy za Męnza swego dzisieyssego slachathnego Iana Lesczynskiego y sama oth siebye pokoy vrodzoney Iagnięscze Lesczynskiey zenye nyegdy bendączego Pawla Lesczynskiego w then obyczay yz tha tho Iagnyęska Lesczynska ma myecz we wssem pokoy y s kmyothki swemi ktore ma na vyenye swym y na cząsczi dzieczi swych sthymi ze wssythkimi kmiothki swemi ma myecz we wssysthkym pokoy oth slachathnego Iana Lesczynskiego y oth zony iego poth Pyączyą seth zlotych zakladv ktory zaklad rąnczy ta tho slachathna Anna zona nyegdy bandączego Iana Braneczkiego krupy a dzisieyssego Iana Lesczynskiego zona za męza swego y sama za ssye y dobrovolnie prziymvye na vyano swoie y na wssythki oprawy swoye ktore ma oth Męza swego, then tho zaklad. A yesliby w czym (than) tha tho Iagnyeska Lesczynska albo kmyothkovie yey kthore ma na vyenye swym albo dzyathki yey byly by w czym przenagabany oth thego tho Iana Lesczynskiego albo oth zony yego thedy then tho zaklad przerzeczony vpada tha tho Anna zona przerzeczonego Iana Lesczynskiego pyęcz seth zlothych wyssey myanowany o ktory zaklad yesli by ssye dala pozwacz tliedy they tho Iagnyescze bendzie yą volna pozwacz do ktorego prawa bedzie chcziala albo do grodzkiego albo do ziemskiego do ktorego kolwiek sąndu albo poviathu w korvnie Polskiey albo przeth Maiestath krolewski tham ma stacz na pierwssem Roku yako na zavithym zadnym obyczaiem nye vymyslonym Roku sobie nyeothkladayącz any nyemoczą any kazenym pozwu any Russenym sandziego any starosthy any o vyąthsse byerzancz any voyną any listhy krolewskimy a tho czo by kolwiek sobie bral albo brala tha tho Anna na pomocz thym swą rzecz vpuscza A za kazdą Drogą Roczną pyęczdziessyąth zlothych sprawa nyewysthempvyącz poth thym ze zakladem ma dacz tha tho anna Lesczynska yesli by ssie dala pozwacz przerzeczoney Iagnyęscze Lesczynskiey ktorego zakladu przerzeczonego polovicza krolovi Iego Mlczi a polovicza stronye przerzeczoney Iagnyęscze Lesczynskiey A za naklady wssysthki ma dacz they tho Iagnyęscze Lesczynskiey Brog zytha ktory sobie w Lescznye obierze y osm kop pienyędzy <a częscz domu vielkiego starego swoyego ktora miala nan przicz puscza exnunc> na srodoposthną niedzielę poth thym ze zakladem vyssey mianowanym A iesli by ssye dal pozwacz o tho zytho albo o the osm kop do ktorego kolviek poviathu w korunye polskiey tham ma stacz na pierwssym Roku iako na zawithym zadnym obyczaiem nyevymyslonym roku sobie nyeothkladayącz any nyemoczą any kazenym pozwu any russenym sandziego any starosty any zadną rzeczą a czoby sobie kolwiek bral na pomocz thym thraczi. A Czo ssie thknye o pozwy ktore kolwiek myala tha tho Iagnyeska sprzerzeczonym Ianem Lesczynskym thy ma dacz do vrodzonego Iana Iana Radzieiewskiego Chorązego Rawskiego voyskiego czerskiego a on ye ma zdrapacz, ktore pozwy wssythki thak do poviathu varssewskiego iako do Sochaczewskiego nalezne yvsz oth thego czassu skuthecznye myedzy sobą vmorzili othsthempvyącz ych zvpelnye. Ian Radzieyewski rąką swą. Ex minuta sigillata scriptum.
786:
(1549 nr 2663) Iakom ya nyenassethl na dom robothnego Iana Piekutha na częsczi Kubasiowskiey siedzączego poddanego slachetnego Stanislawa dzierska s Czayk anym vycziąl thrzech dziesiąth karbow pyączinasczie na drzviach syennych y drvgych pyączinasczie na podwoyach Anym thesz przithym nascziv zadal cztherech Ran krwavych yemv podluk pozwv sserzey omaviayącego thak my Bog pomozy etc. – Iako my o thym viemy etc.
787:
(1550 nr 2664) Ex minuta scriptum. Ia Grzegorz Orlowski vozny Varssewski oth vrzendu (vars) zamku Varssewskiego przidany mayącz przisobie slachathne Frącza y Seraphina obudwu s Czechovicz ku vyethssemv swiadecztwu Vawrzinczovi Ribienskyemv tho seznawam sthą slachtha vyslovioną vidziecz spalone budovanye Domv y sieny y stayniey na Siedlisku Vawrzincza Ribienskiego thego to domu o ktori vyodl prawo to iest na Siedlisku yego S ktorego nyewystąmpil nyebaczącz prawa mieskal vpornye wnym do thego czassu y s dzieczmi. Tamze dal viną pan Vawrziniecz oko spalenya thych domow na syediskv swym slachethnemv Mikolaiovi brathu rodzonemv y s zoną iego yz on myeskayącz vpornye przes swe syny ktore zosthavil w thym thamo domv tho yesth przes voycziecha in annis quindecim et magis y Stanislava mlodssego syna ktorzy po vczynku wessli w dom do Regul Rodziczow swych. Thamze vidzialem pobranie Dilovanya y Doly Swyeze w ziemy gdzie byly slupy okolo obory y chlevy y tesz pobranye plotow okolo syedliska yego zerdzianego y s kolmy vidzialem doly swieze gdzie koly bylyi. Item vidzialem tham na thym Siedlisku budovanie ktore zostalo po ognyv Izbę byalą y s syenyą y drugą byala zrąp popraviony piecza w nyey nymasz y stodolą ale vierzeye wzyęthe oth nyey dal vinę themv Mikolayovi brathu swemv okolo pobranya y ieden chlew y solek zostaly przi thym thamo ku krzisku spalenya ktori obronyono oth ognya ale podlogy pobrane w thym Solku. Tham ze vidzialem mieskayączą zoną thego tho Mikolaya gdzie ssię swiatczyl przedemną then tho Vawrziniecz mieskanya ych (ten tho Vawrziniecz) na thym tho Siedlisku yvz po palenyv gdy mną obwodzil then gwalth okolo popalenya thych domow ut supra. Ibidem then (<pan>) Vawrziniecz swiathczyl mną pytayącz mnie okolo occupovanya tego siedliska y domv tego. Ia seznawam yz tho bvdovanye domv popalonego gdzie mną obwodzil then <pan> Vawrziniecz odbiczye skobly y wrzeczyądza na on czas kiedy mv possyadl syedlisko y o ktore prawo nań przewiodl in solidum recognoverunt sic fuisse. Facta est obductio huius violentie feria sexta proxima post festum s. Gregorii confessoris anno Domini 1550.
788:
(1550 nr 2665) ... othwloczną vczynycz okolo zasczia y krziwd iakichkolwiek ktore by ssye ktorey (stronie) kolwiek stronie poddanym albo sluzebnykom ych staly albo ktore by miedzy sobą miely miecz a kthore by do tego czassu nyebyly skonczone thak yz pan Viernosz piervey iako oth dzissieyssego dnia za dwie niedzyely w Kufflowie. A potym xiądz oborski vyssey mianowany yako na then czas sprawcza thego Imienia mianowany oth Capituly varssewskiei dany w poniedzialek pierwssy albo blisssy po onym czassye we wssi spitalney Piasecznie maią prawo sadzicz y spraviedlivoscz <sobie> czynicz s kazdem poddanem komu by ktho yedno oczo vinę dal; a wssakosz maya sobudwv sthron przeth dnyem zlozonym prawv na thrzeczi dzien obeslacz ssye y dacz sobie na spisku thy ossoby s ktoremy by poddany s ktorey kolviek sthrony spraviedliwosczi ządaly a tho dla tego aby byly w czas zapozwany czy czo s nymy spraviedlivoscz ma bycz czynyona czo ssyę thesz dotycze zasczia miedzy vyssey mianovanymy pany xyedzem oborskym a myedzy panem Viernossem. A zwlascza czo pan Viernosz pocziągnąl w prawo przeth Iego Krolewską Mcz. albo gdzieszkolwiek ydzyey xyedza oborskiego okolo tego yako by on mial iego plebana w pravo poczięgacz prawem kortyzanskym o pensiią s plebaniy iego plebana w Kuphlewie thedy tesz ych Miloscz panowye then wssythek postempek vyrokiem swym wnyvecz obroczili y cassovali thak ysz okolo they rzeczy yvz daley pan Viernosz nyma any bendzie mogl przeczywko xyędzv oborskiemv postempovacz any czynycz. Ale xyądz oborski the pensią ma dobrovolnie miecz i bracz przes zadnego przegabania pana Viernossovego. A xyądz oborski nyma tesz any bendzie mogl pana Viernossa spozyvacz do ktorego kolviek prava o naklady y albo (oskody) o thrudnosczi ktore by ssie mienil myecz okolo pocziągania swego w tey rzeczy.
789:
Nath tho yescze wssythko pan Viernoss bendzie vinien we Srode blyssą przeth swiąthkamy przisslemy stanącz w Varssewie v Act Grodzkich a tam othstempvyącz poviathu swego oczyvysczie seznacz y poczwierdzicz the vgode we wssythkym a zwlascza okolo ponovienya thych granycz vyssey mianovanych iako slussnye vczynionych thak iako ssie godzi a potym tho seznanye do act ziemskich poviathu swego czerskiego na pierwsse Roki Garvolynskie po onym czassie przenyescz y oczyvisczie prziznacz a na on ze thesz czasz tam ze w Varssevie xyęza s kapituly ktorzi na ten czas przi koscziele bęndą bendą povinny pana Viernossa v Act Consistorskich qwitoyacz y vypusczicz dobrovolnie spostempku prawa y sprzezyskoff ktore byly przevyedly na nym w Duchownym prawie okolo gwalthow nyiakich na thym ze Imieniv spythalnym vczynionych tham ze y rozgrzessenye zvpelne oth Interdictu ktorym byl dla thego zaklęth dacz.
790:
Czosz wssythko sthrony vyssey mianovane mayą sobie sysczicz y spelnycz a mocznie trzimacz poth zakladem vyssey mianowanym tho iesth thyssiącza kop grossy liczby polskiey przesz Ich Mlcz. pany obermany zalozonym stronye trzimaiączei przes stronę nyetrzimaiączą they vgody ku zaplaczenyv ktory zaklad strony prziięly dobrowolnye a dla lepssey pewnosczi ranczyly y rąk swych danym przyrzekly za nye do zapissu albo do xyąg za xyąza capithulą panowye zygmunthowye oborsczy s Lukowcza a za pana Vyernossa Iego Miloscz pan Castellan Cziechonowski spanem Vawrzyniczem Dobrzinieczkym podstholem czirskiem a nalepsse swiadecztwo y pewnoscz thedy Ich Mlcz. panovie obermanovie swe pyeczęczy raczyly prziczisnącz. Ex minuta sigillata seriptum.
791:
(1550 nr 2666) ... produxerunt minutam concordie polonica lingua conscriptam... Dzialo ssye w Rusczv w ponyedzialek blysky przeth swiąthki Roku paniskiego 1550. Sthala ssye vgoda y prziiaczielskie yednanye przes vielmozne y vrodzone pany Valentego nadarzinskiego Castellana Cziechonowskiego Raphala Iezowskiego sandziego Varssewskiego Mikolaya Rossowskiego Voycziecha Dambrowskiego Stanyslava Russieczkiego Mikolaya Parznyewskiego y ynssych A tho myedzy rodzoną braczyą slachethnemy Russieczkymy syny nyebosczyka Lvkassa yako myedzy Stanyslavem Gothardem y Pawlem w ten obyczay yako ssye pocznye.
792:
Item deposit tho iesth pieniądze perly zlotho srebro osthale po nyeboscz(yku) <e> Dorothyy Russieczkiei cziothcze ych wlasney, yeslize czo wzyąl tham stąd pan stanyslaw abo nye, ma przyssyącz sam w pierwsse Roki przisle Blonskie yz tych rzeczy korzysczy nyma. Any ręcznye podniosl a tho vspraviedliviącz ssye braczyey swey rodzoney.
793:
Ithem thakze tesz yesli by wczym vyary nyedal sthanyslaw bracziey swey Grotharthovy y Pawlovy w they pusczizny mayą przissiącz kazdy snych tesz sam swą ossobą oprocz swyathkow.
794:
Item o pyethnasczie kop grossy ktore daly rodzoney syestrze Catharzinye Piorunowskyey s pospolithego domv a yz nyczna Stanyslaw thak bycz w swym zapissye oth syostry Pyorunowskiey ma przisyącz w pierwsse roky Blonskye yz nyeprzipisal thich pieniędzy.
795:
Item zassiewek y Grunth spathkowy po nyeboscze cziothcze ych tho mayą dzyelycz na cztery czesczy Item valach gnyady mayą splaczicz Gotharth s Pawiem brathu Stanyslavovy dwye kopie y dwadziesczia grossy. Item stathki albo parafarnalia mayą dzielicz na thrzy częsczi. Item suknye, futhra, na czthery cząsczy Item a czo ssye tycze dziesyeczinnych pienyądzy nyeboski cziothki ych ktore pobral oth kmyeczi czyothky nyebosky ma ssye s nymy dzielicz na thrzy czesczy. Item czo ssye thycze grunthu na ktorym sye sbudowal w starey wssy tho wczale ostaviamy my yednacze przi Stanyslawie braczye ych nyzly pothym bracziei Gotharthovy y Pawlovy prziydzye vydzielicz thak viele y thak grunthu dobrego gdzie sye bracziey rzeczoney podobacz bendzie. Item Grunth oyczysthy thak rozdzielon ma bycz na syedm cząsczy tho yesth cząscz stanyslavowę Grotarthową Pawlowę plony cząsczy zasz thy yako Malgorzathy Chrzanowskiey katharziny Pawlowskiey Elzbyethy Dambrowskiey thy częsczi trzy Chrzanowskiey Pawlowskiei Dambrowskiey Stanyslaw brath ych w pienyędzach posaznych dzierzecz ma do czassu thego asz yemv ktory s bracziey wroczą pienyądze tho czo nani przeydzie.
796:
Item czo ssye thycze okolo Ruchomego myedzy braczyą tho yesth vyslugy Grotharthovey y Pawlowey thak ssye vgodzily przecziwko themu yz tha vysluga przi bracziey ostala vyecznye y na pothym osthwa wziącz ma pan Stanyslaw oth bracziey swey polovyczą zassyewku s ych częsczi oyczysthych.
797:
A thą wssythke vgode przes przerzeczone pany vczynioną mayą trzymacz myedzy sobą panovie Russieczczy rodzony braczia mocznye poth zakladem dwusthu zlotych w moneczie polovicze na pana staroste varssewskiego a polovycze stronye ktory by s nych dossicz vczynycz nyechczial przerzeczoney vgodzie. A ktory by sye s nych yeden oth drugyego pozwacz dopusczil w ktory kolwyek sąd albo w Grodzky albo w zyemsky y w kthory kolwyek w kazdym zavyczye sthacz vynyen poth kopą grossy sthrawy.
798:
(1548 nr 2667) Vstawiwssy ssya v xyak Groczkych warsshowskich slawatny Ian ffigura raycza y myesczanyn warssowsky y s zona swa anna Iawnye y Glossnye przes vymowienye zessnaly ze ssya yem dossycz stalo yako blissem na ktore to przycz myalo pravem przirodzonem po dzyewcze ych barbarze oth vrodzonego philipa tr<c>zenyskiego voyewodzicza Rawskiego dziedzicza na Pakossewie za wyano thei tho barbary y za wssythky oprawi ktore myala zapissane y vczinyone ot thego tho philipa przerzeconego maza They tho barbari wxyagach Rawskych Sochaczowskych warssowskych msczonowskych y wkthorych kolwyek ynssych Iakos iey kolwiek byl oprawyl wyanem darowissna y ktorem kolwiek obiczayem zapissal Thedi then tho Ian ffigura oczyecz wlassny they tho barbarj yespolek y s zona sswa anna a mathka iey yako blyssy y zessnaly esz wssyaly racznye pothnyesly pyenyadze thy ktore iej byl then tho philip oprawil dzyewcze ych a swey ssenye wlassney ktore ssassya wlassnye racznye wych raczv wroczyl y oth tego tho czassw thego tho philipa nynyeyssemy xyagamy kwythwya y themws thes Ianowi y they annie nycz nyeyesth vinien a wssythko zaplaczyl y onym dossycz vczinyl wssyssthky oprawi vmarzaya wnywecz obraczaya y dopwsczaya themw tho philipowi w kossdych xyagach Gdzye by kolwiek oprawa they barbarze slwssyla kwythowacz kassowacz gdy sya yem ywsch zawssythko dossycz stalo ys then tho przerzecony phylyp zaplaczyl vroczyl y dossycz vczinyl tho czo kolwiek po ych dziewcze byl wssyal a ywssh ssya hony ze wssythkyego wiecznye othpysswya wirzekaya y sswem blyssem tham nycz nyeostawya a nykomw ynssemw y sswe prawo kterechmy myely na thego tho przerzeczonego philipa z selyassney a napąkossewie voyewodzicza Rawskiego wlyewaya y dopwsczaya themw tho woyewodziczowi then quyth przenyescz sxyak Groczkich wsiamskie wktore iedno badzie chczyal Rawskie, Sochaczowskie, msczonowskie etc. bes bythnossczy ych zadna dawnossczya xyak honego nyewybywayacz kyedy yego wolya badzie thedy tho vcziny.
799:
A thws stoyacz anna zona thego tho Iana phiguri ktori thws prziniej Stal Iawnye y glosnie przes vimowienye zessnala ze ssya iei dossycz stalo za czterzistha slothych czerwonych wagierskich oth tego tho philipa Trczyenskiego woyewodzycza Rawskiego zapissanych oprawionych na wssy na lyssowei voly ktora lyessy wssiemy sochaczowskiej a w powieczie msczonowskiem wssyala rącznye pothnyosla a tak nynyeysem pyssmem onego qwythwya y zapysh kasswya y Wnywecz obracza y vmarza. libro msczonowiensi refformatum then qwyth przenyesscz dopwscza bes bythnossczi svey kiedy yedno badzie chczial.
800:
Thenshe yan ffigura zessnal y shona swa ysh wostathkw ssvmy czo pan philip voyewodzicz onym nyedoplaczil zalossyl y zastawil lanczwch zlothy wkthorym slothych czerwonych polthorasta y trzi slothe a ognyw kopa przes dw y thes pvnth kabatek perlowi nabyala glowa vczinyony czaly nyerwshony vespolek stem lanczvchem zalossyl a kiedi yem pyenyadze polossy then tho vrodzony philip trzczyenysky woyewodzicz pulthorasta kop gr. w polgr. thedi thes then tho przerzeczony Ian figura y zona swa anna bada vinny vroczicz then tho lanczwch y then pvnth wracze thego tho philipa albo wlassnem potomkom Czos ssobie thy strony vinny wsithko witrzimaczi poth tak wielie skody yako istich pyenyadzi svmmy syedmysheth slothich visshei myanowaney. Ex minuta scriptum.
801:
(1548 nr 2668) Concordia Nadarzinskich de man- dato officii introducta.
802:
Sthanawssy oblicznie przed acti themy vrodzony Iakub y allexii Nadarzinsczy rodzony braczia synowie nyekiedj bendączego vielmoznego allexego Nadarzinskiego Castallana Cirskiego dziedzyczy z Rvsscza Illowa y z nohaczowa etc. odstępuiąc zyeḿ i powiathow swych wsysthkich ymion gdzieby mimo thy ymienia ktore thv w them poviaczie y ziemy lezą a wdavaiacz sia dobrovolnye w thę (jn) Iurisdicią y prawo yle tylko ku they sprawie dzysieysey dobrovolnye a wglosz zessnaly Isz dosycz cziniącz rękoyemsthuu ktore zanye vczinil vielebny kxiądz piothr arcziechowski kanonik varsewski proboscz stobniczky a Refferendarz krola Iego Mczi etc. isz myely tho zessnanye tuta v thych act y zapisz vczinicz pod zakladem tyssiacza zlothyck a to vedle they vgodj ktorą przes ny ktore swe przyaczioly miedzy soba syedney strony a zdrugiey zvielmoznem panem Valenthem Castallanem Cziechonowskiem brathem swem rodzonem za ktorego tesz ręczyl pan Stanislaw vilczkj isz tesz thą vgodą ma zessnacz y zapissacz v Grodu Cirskiego zobopolnye są postanovily y vczinily a to okolo rosdzialu ymion swych a roznicz y zassczia ktorekolyk do tego czassu miedzy sobą myely a napiervej odstąpuyacz dawnoscy iessly by ktore byly zassly miedzy yemy okolo rosdzialu ymion swych vyssey mianovanich y ynssych wsisthkich oyczystych y maczierzistich w ktorey koly ziemy y poviaczie lezaczych iakokolik naswanych tedy snowu taky miedzy sobą doczassny rozdzial poczawssy od swiatha swiathego Michala blyssku przychodzączego asz do zupelnich piączy lath są vczynily Gdzies viecz naprzod pan Iakub y alexy postąpily Imienia Nohaczowskiego w Russkiei ziemy w belskim poviaczie panu Cziechonowskiemv do piaczy lath zewsisthkimy dochodj y pozythky a on bendzie vinien doviescz y dokonycicz granicz Nohaczowskich wsitkich y przezyssky iesly by tham ktore nathem ymienyv ktos kolik dotego czassu otrzymal tedj pan Cziechonowski yvsz tho nassia bierze isz ma ymienie ono s onych przezysskow oczysscicz a iessly by richley sią granicze skonczyly tedj wneth pothem maia s sobą okolo dzialu viecznego namaviacz ale pan Cziechonowski przed sią ma tych piączy lath dotrzymavacz a iesslyby sią wtych piaczy lath Russenye pospolithe na voyną tam do Russy trafylo tedy tam bendzie volno panu Iakubovy y alexemu w Nochaczovye miesskacz do czterech nyedziel a gdzie by nad tho viączey tam myesskaly tedi to zassią maią nagrodzicz panu Castallanovy a to pomknawssy daley dzierzawy tam tego ymienia, thes gdj by pan allexy tham posslal dla soly abo wolow tedj mu ma bycz wolno kylka czloviekow Nohaczewskich asz do szessczy poslacz do Drohobyczy abo do Lwowa aby tam za iego pieniądze soly abo czego inssego kupily y tam do Nohaczowa odviessly a pan Iakub ma osstacz do tych piączy lath na Illowskiem ymienyv awsakosz them czassem ma pan allexy spanem Castallanem do tego panu Iakubovi pomagacz aby slussny dzial dosedl tych ymion Ilowskich s panem Radzanowskim a tych wsech ymion Nadarzinskich owa wsisthkiego czo tu iest w Varschewskim powiacze pan alexy spanem Castallanem maią tesh do tych ze piaczy lath vzywacz y ony napoly trzymacz a takiesz granicz wsisthich gdzie by iedno byla potrzeba doviescz awssakos panu Iakubovy brathu maią czo rok placicz kasdj snych po sessczy zlotych monethy na kasde sviąto swiatey Katarzyny a ktemu ma tesz pan Iakub to miecz isz gdy by thu przyachal do Nadarzyna aby mu bylo volnye lovienie ryb w stawye Nadarzynskim ku swemu stholu a ktemu maią tesz panovie Vallanti Castallan y Allexy vyderky wsistkj ktore są na them ymienyv Nadarzinskiem przes then czasz placicz a pan Iakub od placzenia them czassem ma bycz wolen a dlugy ktore by kolik ieden kasdy z nych mial na ktorich poddanych w ktorem kolik ymyenyv tedy maią sobie nyeodwloczna spraviedlivoscz onye czinicz. Takies o krzywdj y zassczia miedzy ludzmy maia czinicz nyeodwloczną sprawiedlivoscz. A czo tycze cząsczy pana Iakubovey w tutecznik ymionach tedj pan Cziechonowski a pan allexy maią miedzy sobą tho wsistko imienye Nadarzinskie trzymacz napoly a wsakos dworj y folwarky kasdi snych ma swe dzierzecz tak iako do tego czassu dzierzely. O chyba tego isz czasczy pana yabubowe tak folwarku iako ludzy y rol folwarkovich y ląk y lassow maią miedzy sobą rosdzielicz napoly a ktemu iesscze naviossnę przyslą maią folwarkowe role wssisthki miedzy sobą pomierzycz napoly a rosdzielywssy maią na to loss puscicz komu sią czo dosthanie. A czo sią dotycze w Skorossach voythowskich dwu wlok ktorich pan Cziechonowski dwie czassczy dotego czassu dzierzal wpieniadzach a pan allexy trzeczia tedj ma pan allexy na przysle Godi dacz częsscz pieniądzy ktora przydzie vedle doliku trzecziei cząsczy polovicze a pan Cziechonowski ma they cząsczy trzecziei pana Iakubovey polouicze pusscicz a Iusz ty wloky voytowskie napoly dzierzecz y gdzie by kmiecz nagorka czo tam syedzy na they roly wktorey by sią czassczy nalassl tedj themu sia ma dosstacz ten to czloviek a iesssly by go miara polovicze zassiagnela tedj maią go napoly dzierzecz ale piervei pan allexy ma zaplacicz dlugy ktore then kmiecz vinien panu Cziechonowskiemu a ieslyby sią nalasslo miarą yzby ten czloviek siedzial nathem grunczie ktori sią dosthanie panu allexemu tedi ten czloviek ma bycz pan allexemu a wsakos takies piervey ma pan allexy zaplacicz dlug czoby then czloviek vinien panu Cziechonowskiemu. A obviązuyą sią y swe potomky isz to wsistko y kasdą rzecz s ossobna w they vgodzie oppissana maią sobie zyssczicz y spelnicz pod zakladem tysiaczią zlotich stronye polovicze a krolowy Iego Mczi polovicze oktori iessly by sią ktora strona abo ych potomkovie poswacz dopusczily do ktorego kolik Sądu Krolewskiego ziemskiego abo Groczkiego tedj na pierwssem roku iako na zavithem odstępuyącz wsistkich pomoczy prawa tak pospolitego iako tesz swego ossobnego maią stacz i odpoviedacz a o then zaklad tam ze dossycz czynicz a przedsia dossycz vczinywssy thę vgodę trzymacz tyle yllekrocz by bylo potrzeba a podtem ze zakladem obviązuyą sia then zapisz przeniescz do act ziemskich varsewskich do wtorich abo nadaley do trzeczych rokow. Petrus Arcziechowski canonicus varschouiensis prepositus Stobniozensis Refferendarius manu propria sst. Stanislaus Vilczki manu propria sst. Ex minuta.
803:
(1548 nr 2669) Rossyem postanowyony przessh vrodzone maczieya Swyacziczkiego shadziego Rapala Iessowskiego pothsathka warssowskich wthen [...] stronamy [...] casprem lassnyew[skim] strony ieney a mye[dzy] mikolayem lassnyew[skim..] strony drugiey o wssysthky ych rossnycze tak [...m]aya w pranie tho iest wsadzie ssyemskiem ya[ko?]y przeth shandh pana voyewodzin y thes o rany ktore ma thentho caspar lassnyewsky oth mykolaya lassnyewskiego na nymaya nassya zadnych praw wsadzie zadnym vzywacz Ieden na drwgiego a maya ssya zachowacz wpokoyw wewssysthkych spravach swych y Gdzie by ssya traphylo a by ieden o drvgiem wiedzial wdomv slyacheczkiem albo thes wgospodzie thedy nyma zadny na zadnego nachodzycz y wdrodzie gdzie by ssya traphilo ssyachacz thedy Ieden drwgiemv ma vsthapycz poi drogy volney y wrobotach tak ych wlossnych yako thes y kasdego ych pothdanych nyma ządny ządnemu przeskadzacz takze thes a by kasdego ssluzebnykow ych myal pokoy oth kasdego y wthym byl zachowan yako panowie Shamy myedzi ssoba zachowacz y sdzyerssek sobie maya a tho myedzy ymy mha trphacz za them tho rosseymem tak czalye y skwthecznye do swyatek przislych a wthem czasie vissey oss[...] swyathky [...] dzien shadzeny [...] nathydzien prze..[...pa]na voyewodzinem [...ka]sda strona potrzidzi[...] ktory (?) myecz mha [...] Iednaczow y rossyemczow y pokwzych maya przeth thy iednacze ktorzi nathen czasz bada swyescz mogli a tho sobye maya sdzierssecz spolnye poth zakladem Thyssyacza slothych Strona nyedzierszacza stronye sdziershaczey tho iest polowycza stronye a polowycza na komora iego krolyewskiey mylosczy a thamo yesly Czego boze wchoway ze by ssya nyessyednaly thedy wkusdem shadzie bada myely takowe prawne volne postapy yakye nalyesha wedlye prawa kassdego a pothem zadzenyw may trphacz wpokoyw do dw nyedzyel poth thakowem vymyn(k?)yem visshey opisanym. Ex minuta inductum.
804:
(1550 nr 2670) Iakom ya onego nyevbil na dobrowolnei drodze gdy yachal s Mlyna Makowski y nyezadalem yemu dw krwawych ran wlicze y wbrzucho klotha tak mi bog pomozi y iego s. meką. – Iakomy etc.
805:
(1550 nr 2671) Iako my othym dobrze wiemy iss vn nieposlal(?) przes bydlo swoye rogathe y gomole y niepopasl iei sboza zytha psencze Ieczmieniv niepozethych na imienyu Rapthinye oprawye doziwocziu iey y nieuczinil skody dwdziesthu y dw kopu thak nam bog pomozi y iego s. meka. – Iakom ya etc.
806:
(1550 nr 2672) Iako my othym wiemy iss on nyelovil ryb pospolithych Sczuk linow y karassiow wsthawie czastky dziedzisthwa iego imienya Samoth Siecziami vathami y klomiami przes ssia y przes sluzebniki iego iedno wsswoym wlosnym y nievczinil(em) yemu skody vasnosczi stha kop Thak nam bog pomozy y iego s. meka. – Iakom ya etc.
807:
(1550 nr 2673) Iakom ya oney nyeubil wdomu v oicza yei y nyezadeliemu sesczi ran dw krwavych a czterech Sinych thak mi bog pomozi y iego s. meka. – Iako my othym etc.
808:
(1550 nr 2674) Ex minuta Scriptum. Ia Cristoph Brzuminski vozny ziemsky Tharczynsky bandacz od vrodzonego pana pawla plochoczkiego podstharoscziego Varschewskiego z vrzedu iego przydany slachatnemu Byline oborulskiemu mayacz sobą slyachtha y tham voboruly y thv v act varschewskich tho iesth slyachathne Iana podgainego y drugiego Iana Miczkowicza obu dw znoschow na swiadesthwo wietsse wzieczi ku ogladaniv gwalthu y nayasdu domouego ktory sya sthal themu tho Bylinie vyznawam stham slyachtą wyssey opisaną yzem vidzial vielkoscz nasiekow y karbow wpodwoyach v komory kthora iesth z sysdby bialey vidzialem thess thyss tho podwoye y drzby barzo okrwiavione vidzialem krwie dossicz przed thą komoram y okolo ploth domu thego tho Byliny Vidzialem gdy ssya czelącz schodzila y kmieczie do wssi kthorzy byly rozegnany sdomow y zewssy vidzialem thego tho gospodarza rannego v ktoregom ogladal trzy rany w recze prawey yedne w palczu malym druga w drugim pole thegoss, Trzeczia ku lokhcziewy za dlonią Vidzialem gospodinia y dziathki barzo klopothne y wstrwozone o kthore thy tho rzeczy o gwalth o nayasd domovy o rany o nasiekj o okrwavienie y otho wssythko czom vidzial dal vine Swienthochowskim tho iesth Sthanislavovj Barthossovi Mikolaiovi Markovj synum Mikolaiovym swienthochowa y andrzeiovi Iacubowi synum Ianowym scziessiel swthorey zony narodzonych iss mu then naiasd domovy vczinili y thy rany zadali nayachawssy o polnoczi mayacz sobą viele pomocznikow kthore oni wiedza kthorych hon broniacz gardla swego wnoczy poznacz niemogl A tho vczinili czi tho synowie Mikolaiovi maiacz znim zakladu piecz seth kop okolo bespiecznosczi sdrowia a czi tho synowie Ianovi mayacz snim pozwy wktorym tho zakladzie y czi drudzy wpozwiech nayachaly go do domu y vranili y then gwalth vczinili iako ym thu dal vine przed demną iako przed vrzedem othy wssythky rzeczy.
809:
(1550 nr 2675) Iakom ya onego nie vbil vewssy w Miasthowie Spaczech y nie zadalem iemu trzech ran w palcze dwa v reki prawei a trzecziei wglowe y nie ochromilem onego thak mi bog pomosz y wssisczi swieczi. – Iako my othym dobrze viemy.
810:
(1550 nr 2676) Actum Varschouie feria tercia in vigilia Nativitatis Domini Anno Domini 1549 In presentia Generosorum Pauli Plochoczki Vicecapitanei Stanislai Dambrowsky vicenotarii varschouiensium.
811:
Vsthaviwssy ssya przeth sandem Varschewskim vrodzona Anna Lesczynska zona niegdy bandaczego Iana Branyeczkiego krupy a dzissieissego Iana Lesczynskiego zona yawnie y glosnie vyznawa ze ranczy za meza swego dzisieissego slachathnego Iana Lesczynskiego y sama oth siebie pokoi vrodzonei Iagniescze Lesczynskiei zenie niegdy bandaczego Pawla Lesczynskiego wthen obyczai iz tha tho Iagnieska Lesczynska ma miecz vewssem pokoi y s kmiothki swemy kthore ma na vienye swym y na czesczi dzieczi swych Sthimi zewssitkiemi kmiothki swemi ma miecz vewssitkim pokoy oth slachatnego Iana Lesczynskiego y oth zony iego poth piaczią seth zlothych zakladu kthori zaklad ranczy tha tho slachatna Anna zona niegdi bandaczego Iana Branyeczkiego krupy a dzisieissego Iana Lesczinskiego zona za meza swego y sama za ssie y dobrovolnie przymuie na viano swoie y na wssythky oprawy Swoie ktore ma od meza swego then tho zaklad A iesly by wczym tha tho Iagnieska Lesczinska albo kmiothkovie iey kthore ma na vienie swym albo dziatki yei byly by wczim przenagabany oth thego tho Iana Lesczinskiego albo od zony iego, thedy then tho zaklad przerzeczony vpada tha tho Anna zona przerzeczonego Iana Lesczinskiego pyecz seth zlotych wyssey mianovany, o ktorj zaklad iesliby ssya dala pozwacz thedi thei tho Iagniescze bandzie ya volna pozwacz do kthorego prawa bandzie chcziala albo do Groczkiego albo do ziemskiego do kthorego kolviek Sandv albo poviathu wkorunie polskiey albo przeth Maiesthat Krolewski tham ma stacz na piervssym Roku iako na zavithym zadnym obyczaiem niewymyslonem roku Sobye nie othkladayącz ani niemoczą ani kazenim pozwu ani Russenim sandziego albo stharosthy ani <o > vieczsse bierzacz ani voiną ani listhy krolewskiemi A tho czo by kolviek sobie bral albo brala tha tho Anna na pomocz them swa rzecz vpuscza A za kazda droga roczna pieczdziessiath zlotych Sprawa nievysthepuiącz poth thymze zakladem ma dacz tha tho Anna Lesczinska iesli by ssya dala pozwacz przerzeczoney Iagniescze Lesczinskiei kthorego zakladu przerzeczonego polouicza Krolovi Iego Mczy A polouicza sthronye przerzeczoney Iagniescze Lesczinskiey A za naklady wssithki thei tho Iagniescze Lesczinskiei brog zytha kthori Sobie w Lescznie obierze y osm kop pieniądzy a czescz domu vielkiego stharego swoye kthora miala nan przydz puscza exnunc na srodposthna niedziele poth thym ze zakladem vyssei mianovanym A iesli by ssia dal pozwacz o tho zytho albo o thą osm kop do kthorego kolviek poviathu wkorunye polskiey tham ma stacz na pirwssym Roku iako na zavithym zadnym obyczaiem nievymyslonym Roku sobie nieothkladaiącz ani niemoczą ani kazenim pozwv ani Russenim Sąndziego ani Stharosthy ani zadną rzeczą A czo by sobie kolviek bral na pomocz tym traczi A czo ssya thknye o pozwy ktorekolviek miala tha tho Iagnieska Sprzerzeczonym Ianem Lesczinskim thy ma dacz do vrodzonego Iana Radzieiowskiego chorazego Rawskiego voiskiego Czerskiego a on ye ma sdrapacz kthore pozwy wssistki thak do poviathu varschewskiego iako do Sochaczewskiego nalezne yus od thego czassu skutecznie miedzi sobą vmorzyli odsthepuiacz ych zupelnye. Ian Radziewsky rąką swą.
812:
(1549 nr 2677) Iako my dobrze vimy ess Vn onego nye vbil y nye zadal iemu rany krwawej siekierkam y przithem bicziu nyewzial miecza vasnosczi iako kopa Thak nam bog pomozi y iego swietha meka. – Iakom ya onego.
813:
(1549 nr 2678) Iako my othym dobrze viemy iss on onego nyeubil y nie zadal iemu trzech ran krwawych vedwa palcza a trzeczia wpol rekj prawey thak nam bog pomozy i iego swietha meka. ‒- Iakom ya onego.
814:
(1549 nr 2679) Iako my othim dobrze wiemy ess vn nye nassedl rekam sbroinam imienya probosthwa dzierzawy iego Miasteczka Tarczina domu opatrznego Iana Soczewki poddanego y nyewyziual onego sdomu slowy nyeuczliwemy y nye odpoviedal onemu ku zabicziu onego thak nam bog pomozy i iego swietha meka. – Iakom ya onego.
815:
(1549 nr 2680) Iako my othim dobrze wiemy iss vn nyenasedl onego na robothe kiedi zal zytho ozimye na dzierzawie naimienyv Canyach y nieybil onego y niezadal yemu sesczi ran czterech krwawych wpalcze a dwie sine za pleczi thak nam bog pomozi i iego swietha meka. – Iakom ya onego.
816:
(1549 nr 2681) Iako my othim dobrze viemy ess vn onego nyenachodzil do gumna iego imienya Pawlouicz y nye bral sboza s brogow sthodoly ozimego zitha owssuIeczmienyu y psencza y syana y nyeuczinil iemu skodj dwadziesthu kop y czter(y)<ech> gr. thak nam bog pomozi i iego swietha meka. – Iakom ya.
817:
(1550 nr 2682) Iakom ia onego nienassethl do domv iego s pomoczniki swemi anim iemv zadal czterech ran dwv krwawych iedney w palecz vielki ręki siney a drvgiey wnogą lewą. A dwv sinych iedney wglowę adrvgiey w czolo tak mi Bog pomosz y iego swięta męka. – Iako my o thym dobrze wiemy isz on
818:
(1550 nr 2683) Iakom się ią niewrzvczila ani gwaltownie ossiadla pewney częsczi ląki iego rzeczoney Niwa na Imieniv Czosnowie oth drogy Nowodworskiey wedle Gosczincza s Zakroczymia do Varshewy ydączego asz do Ląki rzeczoney Lvbina anim go vszkodzila iako thrzi sta kop tak mi B ogpomoz y iego Swientha meka. – Iako my o thym dobrze viemy.
819:
(1551 nr 2684) Relatio commensurationis Vola Zyrzinska. Nobilis Albertus Dąbrowski geometer terre Czirnensis – reproduxit minutam commensurationis inter partes infrascriptas per se facte – cuius tenor talis est:
820:
Kiedy sie' skonczyla pomiara na Voli zyrzińskiey, na Kaczkowie y na Zagozdziv, w Siedliskach, w Polach, Ląkach, Rolach, Lessiech, y wborzech, miedzy slachetnemi Stanislavem striiem S iedney strony, Andrzeiem, Piothrem, Valenthem y Iarossem, synowczy tego to Stanislawa S drvgiey strony, gdzie sobie strony obiedwie wedle vgody prziiaczielskiey pomiari dopvszczaly dobrovolnie y cze'sczi sobie naznaczyli tak na Voli, iako na Kaczkovie y na Zagozdziv, thvsz przedemną Miarnikiem Vocziechem Dąbrowskim ziemie Czerskiey, y voznem varssewskim Maczieiem z Brodna y slachtą slachetnym Vawrzinczem Borkowskim y Ierzem Zyrzińskim, gdzie na Kaczkowie nowy rozdzial vczyniwssy vedle vgody, pan Stanislaw Striy wziąl pierwssą częscz oth poi volskich a synowczy podle (iego) niego Thakze przes dzialy brali az do Granicze Miedzeskiey, Pothym na Zagozdziv Synowczy wzięli oth granicz Borkowskich. A potyn striy podle nich drvgy dzial. A tak przes dzialy brali az do granicze Miedzeskiey, gdzie klinem przisslo miedzy dzial. Lesny a borowo, A tam potym slachethny Stanislaw striy Swiadczyl ssie' przeth nami vrzedem y slachtą: swiadczę ssie' vami Miarnikv vozny i slachto iz mi sie' nye wedle vgody y nie wedle pisma stalo, Zagozdzie, ktore mialo bycz na poly, to mi panovie zakrili dzialem Borowym, bo Zagozdzie tak mialo bycz v panow na dlvzą i na sserzą, iako vmnie. Synowczy tak poviedzieli: Panie Miernikv, vozny i slachto, tvcz my dossicz czyniącz vgodzie prziiaczielskiey pomiarę we wssythkim dostatecznye pvsczili iakoszmy na voli niwczym nieprzeczyli, tak y na Kaczkowie tak i na Zagozdziv, w boru y tesz w Lessie, y we wssythkich inssych rzeczach. A gdzie ssie' bor nasz S borem pana striiowem zrownal, y gdzie vierzbcza stanęla, tak oth lassv, iako y oth borv, to ssie' okazalo, ysz pan Striy, tak na swem iako na nassem Zagozdzie ossadzil, gdzieszmy tego pomiarą dossli, y to otrybovawssy oth scziany do scziany rozdzielilismy w rowne cze'sczi przes czię Miarnika, y Voznego y slachte' vyssey opissaną y tho vami swiadczem, y slachtą vam pridaną.
821:
Albertus Dąmbrowski Geometer terre Czirnensis manu propria sst.
822:
(1553 nr 2685) Ia Ian Dembski Miernik s Ziemie Gostinskiei Powiathu Gąmbinskiego. bendąncz na Pomiarze w Zielonkach miedzy pany Zielenskimi s strony Pana Alexego Zielienskiego a s strony pana Iana Synowcza iego ktore strony sezwolily ssię na mię obiedwie. Gdim począl mierzacz obaczywszy roznicze miedzy nimi. isz ssię niemogly zgodzicz okolo pomiary na niektorich mieisczach. Polie ktore maią na Prvskiem Imieniv Folwarki ych. tham ssą Ląnki przecziwko Polam, ktorich tho ląk Synowiecz iego niechcze aby byly mierzany z rol folwarkowych. iedno aby byly ossobno mierzony. Pan Alexy striy iego powiedzial. isz ią dopvsczam mierzacz ląke przecziwko Roliam tak iako z rozdzialy dostalo Drugie Ogrod w Zielionkach Czarnego dostalo ssię wthem ogrodzie Zbythkv Panu Synowczowi dwa pręnthi. ktori zbytek dopvsczal pan Aliexy wymierzacz panv Ianowi w thym ogrodzie kv iego ogrodowi ktori liezy podlie tamtego Zbythkv. Pan Synowiecz niechczial. jedno chczial aby bylo na jnszem ogrodzie wymierzano tam gdzie mv ssię drugy zbytek dostal. Na Livpkowskim poliv Folwark Panow Zielienskich ktori ssię scziąga oth graniczę Pruskiey asz do granicze Borzęnczkiei ktori jm iesth napoly rozdzielion. tham w dzielniczy pana Synowczowey iesth ląk więnczey nisz wdzielniczy pana striiowey. abowiem isz ssię Iemv traffil Folwark Roliami a Synowczowi Ląkami, a pan Synowiecz chcze aby ssię Roliami napoly rozdzielili a ląkami thesz napoly. a striy niechcze iedno iako mvssię dostalo z rozdzialv. Bor ktori ssię dostal na Livpkowskim jmieniv panv Synowczowi. Drugy bor dostal ssię panv striiowi na Prvskiem jmieniv. ktore bori striy pan Aliexy chcze aby byly mierzany. a pan Synowiecz niechcze powiedaiąncz isz bor then ktori ssię mnie dosthal tedi iesth ograniczony a pan striy powiedzial isz iesth oth Sąnssiad ograniczony alie nie odemnie. bo ią mam sthobą pomiarę zachowaną we wszythkim jmieniv. isz mawa miecz na poly. tak w Roliach. ląkach. w Siedliskach. w borach w liessiech. etc. Ia iako miarnik widząncz thę Contronersią miedzy nimi dalem ym do Sąndv na rossąndek V. Mlczi. A tak by mi V. M. raczyli dacz navkę iako ssię mam sprawowacz miedzy jemi. Gdim thesz mierzal Siedliska v kmieczi ych w Zielionkach gdi prziszlo do kmieczia pana Aliexego rzeczonego Kowalika. ktori siedzi podlie Siedliska pana Aliexego nie miedzy sąnssiady. pan Alexy powiedzial isz panie Miarnikv ią tego mieiscza niepoczytam w Siedlisko na ktorim ten Chlop siedzi iedno w Rolią, bo ma swe Siedlisko miedzy sąnssiady a nie thv w poliv. bo tho polie gdzie then chlop siedzi. a pan Ian powiedzial. isz then Chlop tho s stara dawna siedzi j otho domy thv na thim mieisczv ssą. j studnia j sad. a tho siedlisko czo miedzy chlopy. czo pan powieda aby bylo iego tego chlopa. tho ma bycz na poly. a tam thesz byl wspor miedzy Iemi o tho. a takem ie odeslal j stem do V. Mczi. Ian Dembski de terra Gostinensi manv propria.
823:
<Thegom zapamięntal starego siedliska o ktore jdzie miedzy nimi actia. gdim mierzil siedlisko pana Alexego Naliazlem ye więnthsze pana Ianowego. 13. pręnthow tego grunthu niemierząncz czo pan Alexy poldomv zabvdowal. Idem qui supra>.
824:
(1558 nr 2686) nobilis Nicolaus Ryniewski de Dworzno reproduxit regestrum super scrutinio facto occasione domus invasionis in villa Dworzno – prout recogniciones subditorum in regestro sigilis officialium comunito lacius disponunt –
825:
Dzialo ssią wdorznye wponyedzialek po Niedzieli Przewodney roku (p) bozego Tyssyacznego piaczssethnego pyaczdziessyathnego ossmego przeth oblicznosscziam vrodzonych Maczieya Crakowienskiego pothstaroscziego varssewskiego Marczina Iezewskiego Stanislawa Parula pothstarosscziego powiathu Tharczinskiego Iana Slubowskiego voznego (Tharczinsk) varssewskiego.
826:
Cmethones dominorum Riniewskich. Laboriosus Martinus Wlyezyn zeznal ysz Marczin Dworzinski Sprzyacziolmy swemy nassethl a przyaczielie nayechalj do domv Rynyewskiego itam zezenal bicz pana rannego y panya alie Nyewiamy ktho.
827:
Martinus wrzossek zeznal ys popodeptanyv zboza przes pany Dworzenskie Rinyewski gdi Mikolai bil v rzepy swoye na then czas zdworu pana Marczina Dworzenskiego zoborzili ssia nany przyaczielie prziczem bil pan Barthosz y pan Marczin Dworzenssczy, on obaczywssi ie yal vchodzicz do Dworu suoiego tam ze yesth obrazon pan y pany alie niewie othkogo.
828:
Stanislaus wrzossek zeznal ys vielie ludzi vidzial tam oth pana Marczina ktorzy wyechali do pana Rinyewskiego, tam ze vidzial pana y panya ranne tamze nyewidzial pana Marczina Dworzinskiego iako ssessli czlowiek na w<s>droku.
829:
Stanislaw wlodarz zeznal ys pan Marczin Dworzinsky s pany nasedl a przyaczielie nayechali na dom pana Mikolaia Rinyewskiego tham ze pana y panya są zranyany alie nye wiam ktho ye poranyl.
830:
Andrzey gbur zcznal ysz gdi bil na roboczie panskiey wpolyw thedy iako sthari posledzey przysedl do dworu iako stary vidzial pana vkrwawionego i pania ranną y zasthąp ludzi wyechali przecz spodworza.
831:
Nicolaus sskwarczan zeznal ys vidzial wielie ludzi kylasz kony kthorzi vyechali oth pana Marczina y wiechali do pana Rynyewskiego tam ze pan y pany ssa rząniani ale tham pana Marzina Dworzenskiego nyewidzial.
832:
Ckmetones Martini Dworzinsky. Grzegors wlesznyewycz gdy bil pitan yesli pan Marczin Dworzinski swoiemy przyaczioli nayechal na dom pana Rynyewskiego ny doczegoy ssia przyznacz nyechczial, powiedzial thak ze othem nycz niewiam.
833:
Valenty Nossal zeznal ys gdi bil pythan abi powiedzial yesli viedzial yesli <bi> pan Marczin Dworzinski szprzyacziolmy swemy nasethl albo nayachal na dom pana Rynyewskiego ny doczegoy ssia prziznacz nyechczial powiedayacz thak ze othym nycz nyewiamy.
834:
Ckmyeczie Stanislawa Dworzenskiego. Macziey godek zeznal ys gdi bil pithan abi powiedzial iesli pan Marczin Dworzenski sprzyacziolmy swoyemy nayechal na dom pana Mikolaya Rynyewskiego dom powiedzial ysz othem nycz nyewiam anym slichal abowiem po orawssi len y ynsse zboze posedlem po swey potrzebie do borru.
835:
Blazek zeznal ysz przyacziele pana Marczina Dworzenskiego vyechawssy oth nyego zdwora y bandacz ius opodal wssy wroczili sia zassiæ ku dworowy Rynyewskiego y nyepowieda abi bili wdorze yeno slissaly strzelanye y gwara.
836:
Kmiecziæ Pana Barthossa Dworzenskiego. Stanislaw kunek zeznal ys gdi bil pitan yesli Marczin Dworzenski nayechal albo nasedl sprzyacziolmy swemy Mykolaya Rynyewskiego na dom iego ny doczegoy ssia znacz nyechczial thilko poviedzial yzem nazaiutrz od ssassiath slissal i ze ssia tham gonily na ząplocziw pana Rynyewskiego.
837:
Iacobus Gąssak zeznal ys gdi bil pitan a bi powiedzial sprawą myedzi panem Marczinem Dworzenskiem a myedzi panem Riniewskiem powiedzial ze othem nycz nye wiam anym slichal.
838:
Kmieczie pana Vocziecha Dworzenskiego. Paulus Malek zeznal ys gdi bil pithan abi powiedzial sprawą miedzi panem Marczinem Bworzenskiem a myedzi panem Rynyewskiem powiedzial ze othem ia nycz nyewiam anym othem slichal.
839:
Slachathni Pan Ian Grzegorzewski nathstawny. Slachathni Stanislaw Syn ogrodziskow grzegorzewski slachathny Iacob Simanow sin grzegorzewski gdi bili pithany aby powiedziæli iesli bi pan Marczin Dworzinski sprziiacziolmy swoiemy nąssczie albo nayasth vczinili na dom pana Mikolaya Rynyewskiego wssissczi iednostaynye zeznaly ysz zadne nassczie przes thego Marczina nyebilo yedno przyaczielie iego thego tho Marczina Dworzenskiego tham ssia pothikaly ssobą na polyw a lye then tho pan Marczin Dworzenski znyemy nye bil thak slissely.
840:
Slachethni pan Sczessny ssadek piotrkowski zeznal izem ią ssam tego nye wiedzial ieno czom ią thes oth ynssych ludzi kthorzi thes othim slisseli y ze pan Marczin Dworzynsky y S prziiacziolmy swoiemy naiechal na dom Riniewskiego Mikolaya.
841:
Slachethni pan yacob ssnopek zeznal thak i ze ia thak slyssal ys pan Marczin Dworzenski i Sprzyaczioli swemi nayechal na dwor pana Mikolaya Rynyewskiego.
842:
Slachethni pan Alexi piotrkowski zeznal y zem ia thak thes od ludzi ynssych sslyssal i ze ssia panu Mikolaiowi Ryniewskiemv then gwalth thaki stal alie thego nyewiam abi tham ssam bil pan Marczin Dworzenski.
843:
Slachethni Iacob gubrski Spopiel. Slachethny yurek piotrkowski szin ssczessnego. slachathni Marczin Nathsthawni. grzegorzewski. Ian Thomkowicz Grzegorzewskj yedno sthaynye zeznali slisseli ze bil nayasth na pana Mikolaya Ryniewskiego do domu iego yss on tam ssam nye bil pan Marczin Dworzinsky y thak powiedzeli zezmy thak slyssely.