[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Kasper Goski
tytuł:   Dzienne sprawy wedlie niebieskich biegow
rok wydania:   1563strona: kt (A)

1:
Dzienne ſprawy wedlie
2:
Niebieſkich Biegow ná rok Panſki
3:
1563 Przeſz Caſprá Goſkiego w liekar=
4:
ſtwiech Doctora pilnie opiſſane.
5:
Mars panem tego Roku/ Sa=
6:
turnus pomocnikiem.
7:
Dnia 9. kxięzicza Sticznia zaczmi ſzye
8:
Mieſziącz wſſiſtek/ w konczu ſtopnia Kozo=
9:
roſcza/ ktorego Moſkwa ſzye dobrze napá=
10:
trzy/ potim Kiowianie/ Wiłnowczy liedwa
11:
nieſrzyotku/ A Poſnaniczy konczowi ſzye
12:
przypatrzą.
13:
Dnia 20. Czer=
wcza zaczmi ſzye
Słoncze wſzyo=
dmim ſtopniu
m: 37. Raka.
Dnia 5. Lipcza
zaczmi ſzye Mie=
ſſyącz we 22. ſto=
pniu tegoſz
Raka.

14:
grafika
15:
Sic nos non nobis.


strona: ktv (Av)

1:
Te go Roku będzie Złote Ciſlo
2:
6. Okręgu Słonecznego 4. Po=
3:
cżeth Rzymſki 6. Cżćżenie Nie =
4:
dzielne C. Mięſſopuſtu 8.
5:
niedziel 2. dni.

6:
Swięta vroczyſte ná ſwich mie=
7:
ſcach znáczne naydzyeſz.

8:
Nowy Mieſziącz grafikaDzyeczy zoſtawicz
Pyrwſſa kwadra grafikaLaznia krom ban:
Pełny Mieſſiącz grafikaLekar: przez Conf:
Oſtatnia kwadra grafikaLekar: przez piłuły
Krwie puſſ: wyb: grafikaLekar: przez trank
Krwie puſſc: dob: grafikaStrzyzenie włoſz:
Krwie puſſc: ſrze: grafikaGnoicz rolią
Laznia zbankami grafika
Szyacz y ſczepicz grafika
Wyrębo: drzewo

9:
grafika
10:
grafika
11:
grafika


strona: A2

1:
Czo wybieracz albo ſzie ſtrzedz
2:
według Aſpektow Kxięzycza
3:
s Plánetámy.

4:
Złączenye Saturnuſſá grafika
5:
Dnia tego nicz nyepoczynay/ zwłaſcza ſta=
6:
remy liudzmy/ zoraczmy/ drogy nyepoczy=
7:
nay/ boieſt zły czaſz.
8:
Szeſny Saturná grafika
9:
Dzyeny przyiemni/ przyłęcz ſzye ſtarym/
10:
radczom/ oraczom/ zyemię kopay.
11:
Czwartak Saturná grafika
12:
Strzeſz ſzye ſtarych/ zyemie nyeorz/ nie ſyey/
13:
nye ſczep/ buduy/ vpadłe podnoſzy.
14:
Trzećiak Saturna grafika
15:
Starym ſye przyłęcz/ zyemye orz/ ſyey/ drze=
16:
wo ſczepy/ buduy/ vpadle podnoſzy.
17:
Przecziwny Saturná grafika
18:
Niepotikay ſye s ſtaremy/ nye ſczep/ nie ſziey/
19:
ſług nieiednay/ czinſſow nyeodbieray.
20:
Złączenie Youiſſá grafika
A ijSzczeſznystrona: A2v

1:
Szeſzny dzyen zradczamy mowicz/ ku du=
2:
chownym prziydz abo ſye przyłęczicz.
3:
Szoſtak Iowiſſá grafika
4:
Ku męzom ſędzyom/ koſczyelnym/ zakon=
5:
nykom/ prawnykom przyſcz/ dobry czaſz.
6:
Czwartak Iowiſſá grafika
7:
Dobrze ieſt ku ſędziom y prełatom przyiſcz/
8:
v ſądu ſtacz/ rady y ſkazanye czynicz.
9:
Trzeciak Iowiſſá grafika
10:
Od prełatow/ zakonnikow/ y ſędzyow/ czoſz
11:
kolwiek będzieſz ządał/ otrzymaſz.
12:
Przećiwny Iowiſſá grafika
13:
Dobrze ieſt ku ſlachetnym prziyſcz/ zducho=
14:
wnemy mowicz/ drogę zaczącz.
15:
Złączenie Marteſſá grafika
16:
Ku riczerzom y walecznym męzom nyeprzy
17:
ſtępuy/ zwad ſye oſtrzegay.
18:
Szoſtak Marteſſá grafika
19:
Wodzy huff ku boiu/ ku kxiązętom przi=
20:
ydz/ konye/ zbroye ku boiu kupuy/ ogień ku
21:
Alchimiey zapalay.
22:
Czwartak Marteſſá grafika
Dzienstrona: A3

1:
Dzien then ieſt boiaźliwy/ ſtrzeſz ſye aby nić
2:
nyeſprawował skrolmy y zwielkiey pany.
3:
Trzećiak Marteſſá grafika
4:
Boiownikom ſye przyłęcz/ zwyerzętha ku=
5:
puy konye y inſſe beſtie/ ogien ku Alchimiey
6:
zapal.
7:
Przećiwny Marteſſá grafika
8:
Drogy nyecziń/ ſtrzeſz ſye thowarziſtwa/
9:
przyiaſzny/ mioſczy nyewiaſt/ ſlug nienay=
10:
muy/ nicz práwye thego dnia nyepoczynay.
11:
Złączenie Słonczá grafika
12:
Kromtego czo chczez miecz tayemnie/ y
13:
owſzem dnia tego nicz nyepoczynay.
14:
Szeſny Słoncza grafika
15:
Z krolmy/ z kxyązęthy/ z mądremy ſprawę
16:
miey/ iakich vrzędow/ albo doſtoienſtw od
17:
nich ząday.
18:
Czwartak Słoncza grafika
19:
Ku krolom/ kxyązęthom nyeprzychodz/ A
20:
thego dnia wewſſem ſye ſtrzeſz.
21:
Trzecziak Słonczá grafika
22:
Ku krolom y inem panom dobrze prziydz/
A iija czostrona: A3v

1:
a czo od nich ządacz będzieſz/ otrzymaſz: ku
2:
prawu prziydz/ pokoy a przymierze ſprá=
3:
wuy.
4:
Przećiwny Słoncza grafika
5:
Krolow/ kxyąząth oblicznoſczy ſye wyſtrze=
6:
gay/ v ſądu nyeſtaway/ wewſſyſtkyem ſkut=
7:
ku ten dzyen opuſcz.
8:
Złączenie Venuſſá grafika
9:
Dzyen ſczeſzny ku poięczyu zoni/ panienkam
10:
ſye przyłęcz a ſznyemi eoſmawiay/ a czo
11:
kolwiek chczeſz od nich ząday.
12:
Szeſny Venuſſá grafika
13:
Rzeczam zenſkiem ſie odday/ małzenſtwa
14:
poczynay/ ſzaty nowe obłocz.
15:
Czwartak Venuſſá grafika
16:
Nowe ſzaty obłocz albo kray/ s panienkami
17:
rozmawiay/ a ich łaſki ſzukay.
18:
Trzećiak Venuſſá grafika
19:
Dzyen powolny ku rzeczam Zenſkim/ ſzaty
20:
nowe obłocz/ włoſſy przychędoſz/ ieſli nye
21:
będzie Mieſſyącz we Lwie.
22:
Przećiwny Venuſſá grafika
Sługistrona: A4

1:
Sługi y ſłuzebnycze naymuy/ w drogę iſcz
2:
dobry czaſz małżenyſtwo zaczynay/ y ku roſ=
3:
koſſam wſſiſtkiem przyſtaway.
4:
Złączenie Merkuriuſſá grafika
5:
Rachowania y Philozophiey ſzye vcz/ ku=
6:
puy/ przeday w drogę idz.
7:
Szeſny Merkuriuſſá grafika
8:
Tháiemnieyſſe piſzma wykładay/ liczbę
9:
ſkupieſtwa dzyałay/ młodzyeniaſky ku na=
10:
ucze daway/ wyerſſe ſkładay.
11:
Czwartak Merkuriuſſa grafika
12:
Poczet czyń/ ſzyny ku naucze daway/ poſli
13:
ſliei kupiecztwa czyń/ przeday/ s piſſarzmy
14:
ſye obieray.
15:
Trzećiak Merkuriuſſá grafika
16:
Ten dzień ku wſſem rzeczam godny/ piſſar=
17:
zom/ rachownikom/ nauczonym ſye przy=
18:
lęcz/ taiemne pyſzma wykładay.
19:
Przećiwny Merkuriuſſá grafika
20:
Nauczonym ſye przyłęcz/ kupiectwo poczy=
21:
nay/ kupuy/ przeday/ dzien poſłom godny/
22:
dzyeczy ku naucze daway/ drogę zaczynay.
A iiijStyczenstrona: A4v

Styczen Ianuarius.
1:
Dni/ Swięta Bieg grafika. Wybory/ Aſpekty.
2:
Gdy ſzie wipełniło oſmy dny/ Lukaſz 2.
3:
1 a Nowe Láto grafika 19 grafika 23. 15. grafika
4:
2 b Okt: ſ. Sczepa. grafika 2 grafika
5:
Paſterze weſpołek mowili/ Lukaſz 2.
6:
3 C Nie: po okta: grafika 15 grafika
7:
4 d Okt: Młodz. grafika 28 grafika
8:
5 e Simeona grafika 10 grafika
9:
6 f Trzech Krol. grafika 22 grafika
10:
7 g Kleta papie: grafika 4 grafika
11:
8 a Erharda grafika 16 grafika
12:
9 b Słon: w grafikagrafika 27 grafika 22. 33. zacz. grafika
13:
Gdy iuſz biło dwanaſczie láth pa. Lu. 2.
14:
10 C Nie: wo: trz. k. grafika 9 grafika
15:
11 d Wſch: 15. 26. grafika 22 grafika
16:
12 e Połud: 19. 44. grafika 3 grafika
17:
13 f Okta: trzech k. grafika 15 grafika
18:
14 g Sczeſznego grafika 27 grafika
19:
15 a Maurego grafika 9 grafika
20:
16 b Marcellina grafika 22 grafika
21:
Gody ſye ſtáły w Kánie Galilieyſkiey/ Ian: 2.


strona: A5

ma dni xxxj.
1:
17 C Nie: 1. po trz. grafika 5 grafika 23. 42. grafika
2:
18 d Priſky pan. grafika 18 grafika
3:
19 e Emerencia: grafika 2 grafika
4:
20 f Fabia: y Seba: grafika 16 grafika
5:
21 g Agnieſki pan. grafika 1 grafika
6:
22 a Vincentego grafika 16 grafika
7:
23 b Timothe: mę. grafika 1 grafika
8:
Gdy ſthąpił pan Ieſus/ Matth: 8.
9:
24 C Nie: 2. po trzy. grafika 15 grafika 17. 0. luty.
10:
25 d Pawłá nawro. grafika 0 grafika
11:
26 e Chriſoſtoma grafika 15 grafika
12:
27 g Karłá mę. grafika 29 grafika
13:
28 g Aldegundy grafika 14 grafika
14:
29 a Wſchod: 14. 30 grafika 27 grafika
15:
30 b Połud: 19. 14. grafika 11 grafika 13. 41. grafika
16:
Podobne ieſt Kroleſtwo nyebieſ: Math: 20.
17:
31 C Nie: 3. po trz. grafika 14 grafika
18:
Piy czo ſłuſze/ miodu niechay/
19:
Idz do łazniey/ a krew puſzczay.


strona: A5v

Luthy Februarius.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 d Vigilia grafika 7 grafika
3:
2 e Gromnicz grafika 10 grafika
4:
3 f Błaſzego grafika 2 grafika
5:
4 g Veroniky grafika 13 grafika
6:
5 a Agathy grafika 25 grafika
7:
6 b Dorothy pan: grafika 7 grafika
8:
Podobne ieſt Krołeſtwo nyebieſ: Math: 20.
9:
7 C Stary mieſſop: grafika 19 peł: Lutego.
10:
8 d Wſchod: 13. 56 grafika 1 grafika 16. 51. grafika
11:
9 e Słon: w grafikagrafika 12 grafika
12:
10 f Połud: 18. 56. grafika 24 grafika
13:
11 g Eufroziny grafika 7 grafika
14:
12 a Eulaliey grafika 19 grafika
15:
13 b Valentego grafika 1 grafika
16:
Gdy ſye tłuſzcza wielka schodzyła/ Lukaſz 8.
17:
14 C Nie: myedzy m: grafika 14 grafika
18:
15 d Polikrona grafika 28 grafika 11. 52. no: p:
19:
16 e Iuliany mę: grafika 11 grafika
20:
17 f Conſtanciey grafika 25 grafika


strona: A6

ma dni xxviij.
1:
18 g Serapiona grafika 10 grafika
2:
19 a Baziliuſza grafika 25 grafika
3:
20 b Concordiey p: grafika 10 grafika
4:
Poiął Ieſus dwanaſćie zwolienikow? Luk: 18.
5:
21 C Nie: młodi mie. grafika 25 now mar: grafika
6:
22 d Piotra ſtolecz: grafika 9 grafika 2. 7. noći p:
7:
23 e Vigilia grafika 23 grafika
8:
24 f Maćieia apo: grafika 8 grafika
9:
25 g Wſchod: 12. 36. grafika 21 grafika
10:
26 a Połud: 18. 26. grafika 6 grafika
11:
27 b Adriana mę: grafika 19 grafika
12:
Wyedzion pan Ieſus na puſczą/ Math: 4.
13:
28 C Nie: wſtępna grafika 2 grafika
14:
grafika
15:
Puſczay krew s palcza pirwſzego/
16:
Miod iedz/ a chron ſye zimnego.


strona: A6v

Marzecz Martius.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 d Philemona grafika 15 grafika 5. 20. pir. k.
3:
2 e 40. Riczerzow grafika 18 grafika
4:
3 f Szuche dni grafika 10 grafika
5:
4 g Simpliczego grafika 22 grafika
6:
5 a Oſwalda grafika 4 grafika
7:
6 b Theodorika grafika 16 grafika
8:
Szedł Ieſus wſtroni Tiru y Sido: Math: 15.
9:
7 C Nied: Sucha grafika 27 grafika
10:
8 d Alexandra grafika 9 grafika
11:
9 e Wſchod: 12. 0. grafika 21 grafika 9. 10. no: p.
12:
10 f Porowna: dnia grafika 3 grafika
13:
11 g Słon: w grafikagrafika 16 grafika
14:
12 a Gregorza pa: grafika 29 grafika
15:
13 b Połud: 18. 0. grafika 11 grafika
16:
Wirzuczał Ieſus diabelſtwo/ Lukaſz 11.
17:
14 C Nie: Głucha grafika 25 grafika
18:
15 d Longina grafika 8 grafika
19:
16 e Cirilla mę: grafika 21 grafika
20:
17 f Guterta mę: grafika 5 grafika 20. 8. oſt: k.
21:
18 g Gertrudy grafika 19 grafika


strona: A7

ma dni xxxj.
1:
19 a Ioſepha grafika 4 grafika
2:
20 b Benedikta opa: grafika 19 grafika
3:
Szedł Ieſus za morze Galilieyſkie/ Ian: 6.
4:
21 C Nie: ſrziodop: grafika 4 grafika
5:
22 d Euſtachiuſſa grafika 17 grafika
6:
23 e Quirina grafika 2 now k: grafika
7:
24 f Vigilia grafika 16 grafika 11. 30. grafika
8:
25 g Zwiaſto: Mar: grafika 1 grafika
9:
26 a Theodora grafika 13 grafika
10:
27 b Ruperta biſk: grafika 27 grafika
11:
Kto z waſz będzie mye karał/ Ian: 8.
12:
28 C Nied: Biała grafika 10 grafika
13:
29 d Mariey Egip: grafika 22 grafika
14:
30 e Wſchod: 10. 46. grafika 5 grafika
15:
31 f Połud: 17. 26. grafika 18 grafika 22. 39. pir. k.
:
(grafika
16:
Iedz rzeczy pieczone/ nie wiele piy/
17:
Krwie nie puſczay/ w łazny ſzie miy.


strona: A7v

Kwieczien Aprilis.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 g Abunda biſku: grafika 0 grafika
3:
2 a Celeſtina grafika 12 grafika
4:
3 b Mariny pan: grafika 24 grafika
5:
Błogoſławioni ktory przyſſedł w/ Math: 21.
6:
4 C Nie: Kwietnia grafika 6 grafika
7:
5 d Ambrozego grafika 18 grafika
8:
6 e Sixtuſſa pa: grafika 0 grafika
9:
7 f Alexandra grafika 13 grafika
10:
8 g Wielky czwar: grafika 25 grafika 22. 38. grafika
11:
9 a Wielky piątek grafika 8 peł: K. grafika
12:
10 b Słon: w grafikagrafika 21 grafika
13:
Ieſuſſa ſzukaczie Nazaraniſkiego/ Mark: 16.
14:
11 C Wielka noć grafika 4 grafika
15:
12 d Wſchod: 9. 46. grafika 8 grafika
16:
13 e Połud: 17. 2. grafika 2 grafika
17:
14 f Tiburczego grafika 16 grafika
18:
15 g Iſidora grafika 0 grafika 1. 10. no: p.
19:
16 a Calixtego grafika 14 grafika
20:
17 b Aniceta grafika 29 grafika


strona: A8

ma dni xxx.
1:
Gdy był wieczor dnia onego/ Ian: 20.
2:
18 C Nie: Przewod: grafika 13 grafika
3:
19 d Viktora biſ grafika 29 grafika
4:
20 e Simeona mę: grafika 12 grafika
5:
21 f Wſchod: 9. 38. grafika 26 grafika
6:
22 g Połud: 16. 42. grafika 9 grafika 21. 3. grafika
7:
23 a S. Woyćiecha grafika now Maya grafika
8:
24 b Irzego grafika 5 grafika
9:
Iam ieſt dobry Paſterz/ Ian: 10.
10:
25 C Nie: Marka E. grafika 18
11:
26 d Anakleta pa: grafika 1 grafika
12:
27 e Anaſtazego pa: grafika 13 grafika
13:
28 f Vitaliſſa mę: grafika 26 grafika
14:
29 g Piotra męcz: grafika 7 grafika
15:
30 a Eutropiego grafika 20 grafika 13. 36. pir: k:
16:
Gdy ſye krew mnozy tedy ią puſczay/
17:
Ziwothowy myeſkacz nye day.


strona: A8v

May Maius.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 b Philip. Iakub: grafika 2 grafika
3:
Mało a nie virzyczie mye/ Ian: 16.
4:
2 C Nied: 3. grafika 14 grafika
5:
3 d Naliezenie grafikagrafika 26
6:
4 e Floriana grafika 8 grafika
7:
5 f Gotarda grafika 21 grafika
8:
6 g Iana fortnego grafika 4 grafika
9:
7 a Domicilly pan: grafika 17 grafika
10:
8 b Staniſława grafika 1 grafika 9. 27. peł: m:
11:
Idę ktory mye poſłał Ian: 16.
12:
9 C Nied: 4. grafika 14 grafika
13:
10 d Wſchod: 8. 18. grafika 28 grafika
14:
11 e Połud: 16. 16. grafika 12 grafika
15:
12 f Słon: w grafikagrafika 27 grafika
16:
13 g Mamertha grafika 11 grafika
17:
14 a Korony pan. grafika 26 grafika 4. 36. no: p:
18:
15 b Zophiey grafika 10 grafika
19:
Ieſli ocz będziecie proſſicz oycza/ Ian: 16.
20:
16 C Nie: Krzyzowa grafika 24 grafika
21:
17 d Torpetha grafika ę: grafika 8 grafika


strona: A9

ma dni xxxj.
1:
18 e Liberiuſſa grafika 22 grafika
2:
19 f Potenciany p: grafika 5 grafika
3:
20 g W nyebo wſto: grafika 18 grafika
4:
21 a Prudenta grafika 2 grafika 8. 17. now cz.
5:
22 b Heleny krol: grafika 14 grafika
6:
Gdy prziydzie poczyeſſiczyel/ Ian: 15.
7:
23 C Nied: wokta: grafika 17 grafika
8:
24 d Domiciana grafika 9 grafika
9:
25 e Vrbana pa: grafika 21 grafika
10:
26 f Eleuteriuſza grafika 3 grafika
11:
27 g Wilelma grafika 15 grafika
12:
28 a Maxima grafika 26 grafika
13:
29 b Sczeſznego grafika 9 grafika
14:
Ieſli mye kto miłuye/ kazanye/ Ian: 14.
15:
30 C Swiątky grafika 21 grafika 8. 12. pir. k.
16:
31 d Petroniłły grafika 4 grafika
17:
Skorzeniem karmie przyprawiay/
18:
A ſzałwią wpiczyu myeway.


strona: A9v

Czerwiecz Iunius.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 e Nikomeda grafika 16 grafika
3:
2 f Szuche dni grafika 29
4:
3 g Erazma grafika 12 grafika
5:
4 a Cirina grafika 26 grafika
6:
5 b Bonifaczego grafika 9 grafika
7:
Był człowiek s Pharizeuſſow/ Ian: 3.
8:
6 C Nie: Troyce S. grafika 23 grafika 18. 25. grafika
9:
7 d Luciana grafika 7 peł: cz: grafika
10:
8 e Medarda ſpo: grafika 12 grafika
11:
9 f Vigilia grafika 7 grafika
12:
10 g Ciała Bozego grafika 22 grafika
13:
11 a Barnaba apo grafika 6 grafika
14:
12 b Słon: w grafikagrafika 21 grafika
15:
Człowiek niektorzy był bogathy/ Lukaſz 16.
16:
13 C Nied: 1. grafika 5 grafika 9. 11. grafika
17:
14 d Wſchod: 7. 50: grafika 18 grafika
18:
15 e Vita y Mode: grafika 2 grafika
19:
16 f Połud: 15. 54. grafika 15 grafika
20:
17 g Awita grafika 28 grafika
:
(grafika


strona: A10

ma dni xxx.
1:
18 a Marka pa: grafika 11 grafika
2:
19 b Protazego grafika 23
3:
Człowiek niektory vczynił wieczer: Luk: 14.
4:
20 C Nied: 2. grafika 5 grafika now Lipcza
5:
21 d Albana mę: grafika 17 zacz: ſłonćagrafika
6:
22 e Achaczego grafika 0 grafika
7:
23 f Vigilia grafika 12 grafika
8:
24 g Iana Krzćićie: grafika 24
9:
25 a Baziliuſſa grafika 5 grafika
10:
26 b Szyedm ſpyą: grafika 17 grafika
11:
Przyblizały ſye ku Ieſuſſowy/ Lukaſz 15.
12:
27 C Nied: 3. grafika 29 grafika
13:
28 d Vigilia grafika 11 grafika 23. 41. grafika
14:
29 e Piotra y Paw: grafika 24 grafika
15:
30 f Połud: 16. 0. grafika 7 grafika
16:
Iedz łaktukę s podroſznykyem/
17:
Wodę z zdroiu piy nachiłkiem.


strona: A10v

Lipiecz Iulius.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 g Iuliuſa grafika 21 grafika
3:
2 a Nawied: Ma: grafika 4 grafika
4:
3 b Wſchod: 8. 0. grafika 17 grafika
5:
Bądzcie miłoſzyerni iako oczyecz/ Luk: 6.
6:
4 C Nied: 4. grafika 2 peł: lip: grafika
7:
5 d Połud: 16. 6. grafika 16 grafika zacz: Mieſ:
8:
6 e Guera zakon: grafika 1 grafika
9:
7 f Wilibalda grafika 16 grafika
10:
8 g Kiliana biſk: grafika 1 grafika
11:
9 a Cirilla mę: grafika 15 grafika
12:
10 b 7. bracziey mę: grafika 1 grafika
13:
Gdy tłuſcze przypadłi na Ieſuſa/ Luk: 5.
14:
11 C Nied: 5 grafika 15 grafika
15:
12 d Vdalrika grafika 29 grafika 16. 22. grafika
16:
13 e Margorzathy grafika 12 oſt: k: grafika
17:
14 f Słon: w grafikagrafika 25 grafika
18:
15 g Rozeſlanyczow grafika 8 grafika
19:
16 a Wſchod: 8. 12. grafika 20 grafika
20:
17 b Alexego ſpo: grafika 2 grafika


strona: A11

ma dni xxxj.
1:
Ieſli nie będzie obfitowała ſprawie: Mat: 5.
2:
18 C Nied: 6. grafika 15 grafika
3:
19 d Połud: 16. 15. grafika 27 grafika
4:
20 e Helia pro: grafika 9 grafika 11. 15. now
:
(ſzirp:
5:
21 f Praxedy grafika 21 grafika
6:
22 g Mariey mag: grafika 2 grafika
7:
23 a Apollinara grafika 14
8:
24 b Kriſtyny pan: grafika 25 grafika
9:
Gdy tłuſcza wielka/ Marka 8.
10:
25 C Nie: 7. Iakuba grafika 7 grafika
11:
26 d S. Anny grafika 20 grafika
12:
27 e Karła czeſza: grafika 2 grafika
13:
28 f Pantaleona m: grafika 15 grafika 14. 0. grafika
14:
29 g Marthy grafika 28 grafika
15:
30 a Abdona grafika 12 grafika
16:
31 b Germana grafika 26 grafika
17:
Nie ſpiy wielie/ łazniey niechay/
18:
Kopru/ ſałwiey pozyway.


strona: A11v

Sirpien Auguſtus.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
Strzeſzćie ſye od ſałſzywych prorok/ Math: 7
3:
1 C Piotra woko: grafika 10 grafika
4:
2 d Szcepa: papie: grafika 25 grafika
5:
3 e Nalieze: Szcep: grafika 10
6:
4 f Dominika grafika 24 grafika 10. 4. peł: ſ:
7:
5 g Mariey ſzniez: grafika 9 grafika
8:
6 a Przemienie B. grafika 24 grafika
9:
7 b Donata grafika 8 grafika
10:
Człowiek niektory bogaty miał ſz: Luk: 16.
11:
8 C Nied: 9. grafika 23 grafika
12:
9 d Romana ricz: grafika 7 grafika
13:
10 e Wawrzynćagrafika 21 grafika 3. 38. no: pr:
14:
11 f Tiburczego grafika 4 grafika
15:
12 g Klary pan: grafika 17
16:
13 a Hipolita mę: grafika 0 grafika
17:
14 b Slon: w grafikagrafika 12 grafika
18:
Gdy ſye przyblizał do Ieruſalem/ Luk: 19.
19:
15 C Nie: wnyebo M: grafika 14 grafika
20:
16 d Rocha grafika 6 grafika
21:
17 e Wſchod: 10. 0. grafika 17 grafika


strona: A12

ma dni xxxj.
1:
18 f Połud: 17. 15. grafika 29 grafika 3. 38. no: p.
2:
19 g Sebalda grafika 11 now wrz: grafika
3:
20 a Bernardina grafika 23
4:
21 b Thimotheuſſa grafika 5 grafika
5:
Dwa człowieki wſtępowali do/ Lukaſz 18.
6:
22 C Nied: 11 grafika 17 grafika
7:
23 d Vigilia grafika 29 grafika
8:
24 e Bartołomieia grafika 11 grafika
9:
25 f Ludowika grafika 24 grafika
10:
26 g Sewerina biſ: grafika 7 grafika 2. 34. grafika
11:
27 a Ruffa mącz: grafika 20 grafika
12:
28 b Auguſtina grafika 4 grafika
13:
Wiſſedſſy pan Ieſus s granicz/ Marek 7.
14:
29 C Nied: 12. grafika 19 grafika
15:
30 d Adaukta grafika 4 grafika
16:
31 e Zacheuſſa biſ: grafika 19 grafika
17:
W łazni nie bądz/ krwie nyepuſczay/
18:
A wielie ſye nye obiaday.


strona: A12v

Wrzeſzien September.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 f Idziego opa: grafika 3 peł: wrz: grafika
3:
2 g Iuſtina mą: grafika 18 grafika 18. 30. grafika
4:
3 a Manſueta grafika 3 grafika
5:
4 b Paulina grafika 17 grafika
6:
Błogoſławione oczy ktore/ Lukaſz 10.
7:
5 C Nied: 13. grafika 2 grafika
8:
6 d Wiktorina grafika 16 grafika
9:
7 e Vigilia grafika 29 grafika
10:
8 f Narodze: Ma: grafika 12 grafika
11:
9 g Gorgona mą: grafika 26 oſt: kwa: grafika
:
(17. 32. grafika
12:
10 a Kriſoſtona grafika 8
13:
11 b Protha biſk: grafika 21 grafika
14:
Ieſu przykazycyeliu ſmiłuy ſzye/ Lukaſz 17.
15:
12 C Nied: 14. grafika 3 grafika
16:
13 d Porowna: dnia grafika 15 grafika
17:
14 e grafika w grafika pot: grafika 26
18:
15 f Szuche dni grafika 8 grafika
19:
16 g Połud: 8. 0. grafika 20 grafika
:
(grafika


strona: A13

ma dni xxx.
1:
17 a Wſchod: 12. 0. grafika 2 grafika 21. 52. grafika
2:
18 b Lamperta grafika 14 grafika now paſzd:
3:
Zadni nyemoze dwyema panoma/ Math: 6.
4:
19 C Nied: 15. grafika 26 grafika
5:
20 d Vigilia grafika 8 grafika
6:
21 e Matheuſa ap: grafika 8 grafika
7:
22 f Mauriczego grafika 3 grafika
8:
23 g Tekly pan: grafika 16 grafika
9:
24 a Cleophaſſa grafika 0 grafika
10:
25 b Fauſty pan: grafika 14 grafika 14. 16. grafika
11:
Szedł Ieſus do myaſteczka ktore/ Lukaſz 7.
12:
26 C Nied: 16. grafika 28 grafika
13:
27 d Staniſława grafika 12 grafika
:
(grafika
14:
28 e Vaczława grafika 27 grafika
15:
29 f Michała grafika 12 grafika
16:
30 g Ieronima grafika 27 grafika
17:
Warz pokrzywi/ wodę ſznich piy/
18:
Ziłę zathni/ czyepło ſzye miy.


strona: A13v

Pazdziernik October.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 a Remigia grafika 11 grafika 4. 22. no: p:
3:
2 b Wſchod: 13. 10. grafika 25 peł: pazd: grafika
4:
Gdy wſſedł Ieſus do domu nyektor: Luk: 7.
5:
3 C Nied: 17. grafika 9 grafika
:
(grafika
6:
4 d Franćiſka grafika 23 grafika
7:
5 e Połud: 18. 54. grafika 7 grafika
8:
6 f Placidy grafika 20 grafika
9:
7 g Fidy pan: grafika 3 grafika
10:
8 a Pelagiey grafika 16 grafika
:
(12: 38. grafika
11:
9 b Dionizego grafika 29
12:
Przyſtępili do Ieſuſſa phariſe: Matth: 22.
13:
10 C Nied: 18. grafika 11 grafika
14:
11 d Vedaſta grafika 23 grafika
15:
12 e Firminy grafika 5 grafika
16:
13 f Venanta grafika 17 grafika
17:
14 g Słon: w grafikagrafika 29 grafika
18:
15 a Iadwigi grafika 11 grafika
19:
16 b Gawła grafika 23
20:
Wſtępiwſzy pan Ieſus w łodkę/ Math: 9.
21:
17 C Nied: 19. grafika 5 grafika 14. 16. now l.


strona: A14

ma dni xxxj.
1:
18 d Lukaſſa grafika 18
2:
19 e Theoneſta grafika 1 grafika
3:
20 f Wendelina grafika 14 grafika
4:
21 g xj. tyſſ. dzie: grafika 27 grafika
5:
22 a Sewerina grafika 11 grafika
6:
23 b Kolumbana grafika 25 grafika
7:
Krol vczynił gody ſzynowi/ Math: 22.
8:
24 C Nied: 20. grafika 8 grafika 22. 28. grafika
9:
25 d Kriſpina grafika 12 grafika
10:
26 e Amanda grafika 7 grafika
11:
27 f Vigilia grafika 22 grafika
12:
28 g Simona Iudy grafika 7 grafika
13:
29 a Narćiſka grafika 21 grafika
14:
30 b Wſchod: 14. 30. grafika 5 grafika
15:
Był niektory Krolik/ ktorego ſyn/ Ian: 4.
16:
31 C Nied: 21. grafika 19 grafika 16. 2. grafika
17:
Mozeſz zyeſcz dobrą pieczenią/
18:
Abo y gęſz nadzyewaną.


strona: A14v

Liſtopad Nouember.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 d Wſſech Swyę: grafika 2 grafika
:
(grafika
3:
2 e Zaduſſni dzyen grafika 16 grafika
4:
3 f Amanta grafika 29 grafika
5:
4 g Malachiaſſa grafika 11 grafika
6:
5 a Primuſſa grafika 24 grafika
7:
6 b Lenartha grafika 6 grafika
8:
Krol chcyał liczbę czynicz/ Math: 18.
9:
7 C Nied: 22. grafika 18 grafika 6. 19. noc: p:
10:
8 d 4. Koronatow grafika 2 grafika
11:
9 e Theodora grafika 13 grafika
12:
10 f Vigilia grafika 25 grafika
13:
11 g Marczyna biſ: grafika 7 grafika
14:
12 a Słon: w grafikagrafika 19 grafika
15:
13 b Brikczego biſ: grafika 2 grafika
16:
Odſſedſſy liczemiernycy radę vcz: Math: 22.
17:
14 C Nied: 23. grafika 14 now grud: grafika
18:
15 d Wſchod: 15. 23 grafika 27 grafika 6. 40. grafika
19:
16 e Połud: 19. 44. grafika 10 noc: p: grafika


strona: A15

ma dni xxx.
1:
17 f Othomara opa: grafika 23 grafika
:
(grafika
2:
18 g Hugona grafika 7 grafika
3:
19 a Helzbiethy grafika 21 grafika
4:
20 b Potenciany grafika 5 grafika
5:
Kxyązę yedno przyſtąpiło/ Matth: 9.
6:
21 C N: Ofiaro: Ma: grafika 20 grafika
7:
22 d Ceciliey grafika 4 grafika 6. 21. noc: p:
8:
23 e Klimunta grafika 18 grafika
9:
24 f Krzyzogona grafika 2 grafika
10:
25 g Katarzyny grafika 17 grafika
11:
26 a Konrada grafika 1 grafika
12:
27 b Proſpera grafika 15 grafika
13:
Otho Krol mowy do czyebie czichi/ Mat: 21.
14:
28 C Nied: Adwent grafika 28 peł: gru: grafika
15:
29 d Vigilia grafika 11 grafika 6. 34. grafika
16:
30 e Andrzeiá apo: grafika 24 no: p: grafika
17:
Miodu s ięgbirem pozyway/
18:
Chosz wkapturze/ a krew puſczay.


strona: A15v

Grudzien December.
1:
Dni/ Swięta/ Bieg grafika Wybory/ Aſpekty.
2:
1 f Leonina grafika 7 grafika
3:
2 g Iowiniany p: grafika 20 grafika
4:
3 a Sabiny pan: grafika 2 grafika
5:
4 b Barbary pan: grafika 14 grafika
6:
Będą znamiona na Słonczu/ Math: 21.
7:
5 C Nied: 2 Ad. grafika 25 grafika
8:
6 d Mikołaia grafika 8 grafika
9:
7 e Vigilia grafika 20 grafika 5. 39. no: p:
10:
8 f Poczę: Mariey grafika 3 grafika
11:
9 g Wſchod: 16. 10 grafika 15 grafika
12:
10 a Połud: 20. 5. grafika 28 grafika
13:
11 b Słon: w grafikagrafika 10 grafika
14:
Gdy vſłiſſał Ian wokowach/ Math: 11.
15:
12 C Nied: 3. Ad: grafika 22 grafika
16:
13 d Luciey pan: grafika 3 grafika
17:
14 e Nikazego grafika 19 grafika
18:
15 f Szuche dni grafika 2 grafika 20. 40.
19:
16 g Lazarza biſ: grafika 16 now ſticz: grafika
20:
17 a Valeriana grafika 0 grafika


strona: A16

ma dni xxxj.
1:
18 b Antonille grafika 15 grafika
2:
Poſlali Zydowie od Ieruzalem/ Iana 1.
3:
19 C Nied: 4. Ad: grafika 0 grafika
4:
20 d Vigilia grafika 5
5:
21 e Thomaſſa A. grafika 19 grafika 13. 38. noć: p:
6:
22 f Theodoziey p: grafika 13 grafika
7:
23 g Ignaczego grafika 27 grafika
8:
24 a Vigilia grafika 11 grafika
9:
25 b Boze narodz: grafika 24
10:
Otho ia ſzilę do was proroki/ Math: 23.
11:
26 C Nied: Sczepa: grafika 8 grafika
12:
27 d Iana apoſt: grafika 22 grafika
13:
28 e Młodzionkow grafika 3 grafika
14:
29 f Wſchod: 15. 54. grafika 16 grafika 23. 14. grafika
15:
30 g Połud: 19. 54. grafika 28 peł: ſt: grafika
16:
31 a Silueſtra grafika 10 grafika
17:
Iedz s chrzanem nogy wieprzowe/
18:
Myczie częſte nie ieſt zdrowe.


strona: A16v

1:
Thego Roku miecz będzyemy
2:
troie Záczmienie/ iedno Słon=
3:
czá á dwoie Mieſſiącza.

4:
Pierwſze/ dzyewiątego dnia Stycznia/
5:
zaczmy ſye Mieſſiácz wſſyſtek 14. punct: ná
6:
konczu ſtopnia Kozoroſczá.
7:
Wtore/ 20. dnia Czerwczá zaczmy ſye
8:
Słoncze wſzyodmim ſtopniu min: 37. Raká
9:
7. punct: min: 45.
10:
Trzeczye/ 5. dnia Lipczá zaczmy ſye
11:
Mieſſiącz mało nye wſſyſtek/ we 22. ſtop=
12:
niu thegoſz Raká.
13:
Sic nos non nobis.


strona: *

1:
☞ Náuká o puſzcżániu krwie.

2:
¶ Zyłámi nie puſzcżay iedno gdy Mieſiąc
3:
ieſt w tych známionach.
4:
W Skopie/ okrom głownych żył.
5:
W Strzelcu/ okrom vdow.
6:
W Niedźdwiadku/ okrom Pánieńſkich żył.
7:
W Wadze/ chybá ná biodrach nic.
8:
W Wodniku/ okrom ná łyſtach/ á od ko=
9:
láná áż do roſkroku.
10:
W Ráku/ okrom płucnych żył.
11:
W Rybach/ okrom nog áż do roſkroku.
12:
Letniego cżáſu y ná Wioſnę s prawey.
13:
Zimie y w Ieſieni puſzcżay krew z lewey.
14:
Gdy pełnia Mieſiącá krwie nie puſzcżay/
15:
Lecie też po S. Margorzęcie áż do zielney
16:
panny Máriey/ chybá zá wielką potrzebą.
17:
Nie day ſobie żáden żyły záćináć/ áni bá=
18:
niek ſtáwiáć s tego cżłonku/ w kthorego
19:
cżłonku známieniu Mieſiąc bieg ſwoy wy=
20:
pełnia/ bo bárzo zle.
21:
Ktorym cżłonkam ktore známię pánuie/
22:
ná tey figurze ſnádnie obacżyć możeſz.
*Gdystrona: *v

1:
grafika


strona: *2

1:
Gdy dobry cżás kreẃ puſzcżáć/ tedy też
2:
dobrze báńki ſtáwiáć/ bo w tym nie máſz
3:
żadney roznośći/ tylko iż przed pełnią
4:
kreẃ/ á báńki popełni.
5:
O puſzcżániu bániek.

6:
Wiele ieſt ludzi ktorzy ſtáwiáią báńki
7:
ná rozmaitych cżłonkach/ niewiedząc kcże=
8:
mu ſą pożytecżne. Naprzod tedy wie=
9:
dzieć maſz/ iż báńki więcey cżyſcią cyáło
10:
od złey krwie zaſkorniey niż puſzcżánie z
11:
żył. Przeto ludziem ciáłá ſubtelnego máło
12:
ſą vżytecżne/ bo tylko z mocj ſubthyl ną kreẃ
13:
ciągną/ á gruba zoſtáie. Wſzakoż v tákich
14:
ludzi gdy ſie tráfi/ ma być ſzyrokiego końcá
15:
puſzcżádło/ áby ták ſnádniey gruba kreẃ
16:
wychodziłá. Drugie/ może puſzcżáć w káż=
17:
dym známieniu okrom tych tho trzech/ w
18:
Bliźniętach/ w Pánnie/ w Kozoroſcu: czego
19:
wſzyſcy Doktorowie zákázuią.
20:
To też wiedzieć maſz/ iż báńká lepiey cią=
21:
gnie gdy ſie ciáło dobrze zágrzeie/ á ktemu
22:
gdy będzie głęboko puſzcżádłem ſiekano.
* ijO tymstrona: *2v

1:
O tym theż wiedz/ iż łaźnia ma rozność
2:
od baniek. Bo gdy chceſz wilgośći wypo=
3:
ćić/ tedy w tych znamionach/ w grafikagrafika
4:
grafika. A gdy ſuchość ciała odmiękcżyć/ tedy
5:
w grafikagrafikagrafika. będzie pożytecżniey.
6:
Náuká krotká co kto pocżynáć pod
7:
każdym znamieniem niebieſkim ma.

8:
W Skopie grafika

9:
Dobrze ieſt w drogę iść y na kupiectwo/
10:
nową ſzatę oblec/ poſły ſłać/ kruſzec zlewac/
11:
ogniem robić/ wſzytko czynić/ przedawać/
12:
kupować/ kreẃ puſzcżać żyłamy y bańka=
13:
mi/ okrom głowy y ſzyie a głowney żyły.
14:
Służebniki nie dobrze iednać/ kreẃ z
15:
noſa puſzcżać/ domy ſtawiać y do nich ſie
16:
prowadzić/ żenić ſie/ włoſy ſtrzydz/ ſwari
17:
y roznice rownać/ purgacią brać.
18:
W Byku grafika

19:
Dobrze ieſt ſiać y ſzcże[ić y wino rozſa=
20:
dzać/ budować/ w drogę iść/ przedawać/
21:
kupować/ ſłużebniki iednać/ prowadzić ſię/
żenićstrona: *3

1:
żenić ſie/ włoſy ſtrzydz/ ſwari rownać/ zo=
2:
ſtawiać dzyeći. Puſzcżać kreẃ zle/ pur=
3:
gacią brać/ na woynę iść/ nowe ſzaty oblec/
4:
ſłać poſły/ ogniem robić.
5:
W Bliźniętach grafika

6:
Dobrze walkę zacżąć/ kupować/ przeda=
7:
wać/ ſługi iednać/ domy ſtawiać a do nich
8:
ſie prowadzić/ żenić ſie/ włoſy y paznogcie
9:
oſtrzygać/ poſły ſłać/ ogniem robić. Puſz=
10:
czać kreẃ zle/ purgacią brać/ w drogę iść/
11:
nową ſzatę oblec/ ſwary rownać.
12:
W Raku grafika

13:
Dobrze iść w drogę y ku walce/ ſtawy
14:
ſtudnie/ młyny ſtawiać/ nową ſzatę oblec/
15:
poſły ſłać/ krew puſzcżać krom płucney ży=
16:
ły/ purgacią brać w elektwarzech. Zle
17:
ieſth kupować/ przedawać/ ſługi iednać
18:
domy ſtawiać/ paznogky ſtrzydz/ ogniem
19:
robić/ ſwary iednać.
20:
We Lwie grafika

21:
Dobrze kupować/ przedawać/ z wielkie=
22:
mi pany mowić/ a nieco iednać/ ſthawiać
* iijdomy/strona: *3v

1:
domy/ prowadzić ſie/ żenić ſie/ ſtrzydz wło=
2:
ſy/ ogniem robić/ roznice iednać.
3:
Kreẃ puſzcżać nie dobrze/ brać purga=
4:
cią/ na drogę iść/ ſłuzebniki iednać/ nową
5:
ſzatę oblec/ poſły ſłać.
6:
W Pannie grafika

7:
Dobrze ieſth ſzcżepić/ ſiać/ okolo ziemie
8:
robić/ dzyeći zoſtawiać/ w drogę iść/ kupo=
9:
wać/ przedawać/ ſłuzebniki iednać/ pro=
10:
wadzić ſie/ nową ſzatę oblec/ poſly ſłać/ ro=
11:
bić ogniem/ ſwary rownać/ dzyeći ku nau=
12:
ce dawać. Zle ieſt żenić ſie/ kreẃ puſz=
13:
cżać/ purgacią przez elektwarze brać.
14:
W Wadze grafika

15:
Dobrze ieſt purgacią brac/ w thowarzy=
16:
ſtwo wſtąpić/ w drogę iść/ kupować/ prze=
17:
dawać/ ſłuzebniki iednać/ prowadzić ſie/
18:
nową ſzatę oblec/ żenić ſie/ ſtrzydz włoſy/
19:
ſłać poſly. Budować zle/ ogniem ro=
20:
bić/ ſwary iednać.
21:
W Niedźwiadku grafika

22:
Dobrze ieſt kreẃ puſzcżać/ purgacią w
napoiustrona: *4

1:
napoiu brać/ rudy albo kruſzce zlewać/ w
2:
łazni ſie myć. Iść w drogę zle/ kupo=
3:
wać/ przedawać/ ſłużebniki iednać/ ſzaty
4:
oblec/ żenić ſie/ włoſy ſtrzydz/ prowadzić
5:
ſie/ nowe ſwary iednać.
6:
W Strzelcu grafika

7:
Dobrze kreẃ puſzcżać kromia vdow/ w
8:
drogę iść/ w przyacielſtwo wſtąpić/ w ła=
9:
zni ſie myć/ przedawać/ kupować/ ſłuże=
10:
bniki iednać/ domy ſtawić/ prowadzić ſie/
11:
nowe ſzaty oblec/ żenić ſie/ ſtrzydz włoſy/
12:
ſłać poſły/ ogniem robić/ roznice rownać.
13:
Purgacią brac zle/ ſzcżepić y ſiać.
14:
W Kozoroſcu grafika

15:
Dobrze ieſt około ziemie robić/ winnice
16:
y ogrody ſzcżepić/ dzyeći zoſtawiać/ do=
17:
,y ſtawić/ nową ſzatę oblec/ ſtrzydz wło=
18:
ſy/ poſły ſłać. Kreẃ puſzcżać zle/ pur=
19:
gacią brać/ przedawać/ kupować/ ſłuże=
20:
bniki yednać/ żenić ſie/ ognyem robić/ ro=
21:
ſterki iednać.
22:
W Wodniku grafika
Dobrzestrona: *4v

1:
Dobrze kreẃ puſzcżać/ purgacią brać we
2:
wſſem/ w przyacielſtwo wſtąpić/ iść w dro=
3:
gę/ przedawać/ kupować/ ſłużebniki ie=
4:
dnać/ domy ſtawiać/ prowadzić ſie/ żenić
5:
ſie/ włoſy ſtrzydz. Poſły ſłać niedobrze/
6:
ogniem robić/ roſterki iednać/ zle.
7:
W Rybach grafika

8:
Dobrze kreẃ puſzcżać/ purgacią w piłu=
9:
łach brać/ w przyacielſthwo wſtąpić á ſtho=
10:
warzyſzyć ſie/ pyeniądze odmieniać/ z welną
11:
ſie obierać/ młyny robić/ piwo y robothy
12:
wodne/ w drogę iść/ kupować/ przedawać/
13:
domy ſtawić/ w ſzaty ſie oblec/ żenić
14:
ſie/ poſły ſłać/ kruſzce zlewać/
15:
roznice rownać. Zle ieſt
16:
ſłużebniki iednać/
17:
włoſy ſtrzydz.
18:
grafika