[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Kupiec
rok wydania:   1549strona: kt

1:
KVPIECZ
2:
To Ieſt,
3:
Kſtalt a podobienſtwo
4:
Sadu Bożego oſtatecznego
5:
W Krolewczu Pruſkiem
6:
Mieſącza Sierpnia.
7:
ANNO DOMINI,
8:
1549


strona: ktv

1:
Summa tych Kxażek

2:
Ad Titum 3 Cap
3:
Non exopibus que fecimus nos ſed ſe
4:
cnndum
ſua miſericordiā ſaluos
5:
nos fecit
6:
Iohannis 3 Cap.
7:
Sic Deus dilexit mundum vt unigenitū
8:
ſuum Filium daret, ut omnis qui credit
9:
in eum, non pereat ſed habeat Vitam
10:
eternam, qui nō credit iam indicatus eſtstrona: a2

1:
Swoiem Wiernym ſlu
2:
chacżom a ucżniom Slowa
3:
Bożego w Krolewczu y yndze bę-
4:
dącym/ Laſkj Bożej/ y wſego do
5:
brego życży IAN SECLVTIAN
6:
Kaznodzeya Kxążęcia Pruſkiego
7:
w Krolewczu/ v Thumu/ y
8:
v Fary polſki.

9:
grafika
10:
W
iecie dobrze moj mili Chrzeſcia
11:
ni/ a w Panie Chrjſtuſſie bracia
12:
y Sioſtrj/ Ze już was przes nie
13:
krotkj ċas vczę Słowa Bozego
14:
a Drogy Zbawjeniá wiecznego
15:
ſwielką pilnoſczą moyą/ á nieye
16:
dno kazaċz ale też Piſaċ dlawas
17:
nieffołguyącz zdrowiu ſwemu
a 2y nakładustrona: a2v

1:
y nakładu (tyle ile mogę przepo
2:
moċż) nielutuiącz. to nieyedno
3:
wam ſamem yawno yeſt Kto
4:
rzj kazania mego vſtawiċnie ſlu
5:
chaċze ale też y ynem wiele Lu=
6:
dżam wobcżych ſtronach dokto
7:
rych moye (aċzkolwieċ proſte a
8:
lie prawdziwe azyczliwe) Piſa=
9:
nia przichodzą. y chczé z wielką
10:
chuċzą nieyedno Dla was Alie
11:
dla wſſytkych Chrzeſtianſkych
12:
Lodzi a zwłaſcia Iezyku naſſe=
13:
go Polſkiego praczowacz Tak
14:
długo poky mj Pan Niebeſky
15:
ſdrowia dobrego a Słowa ſwe
16:
go vzycziċż raczj.
17:
Aċz kolwiek was takowych
18:
yeſt wiele nieyedno tu miedzy=
19:
wami Ale też y w ynych ſtro=
20:
nach ktorzi mi to zaſłe mayą że
iá będzaċ.strona: a3

1:
ya będzaċz natakowem vrzędzie
2:
y ſtanie/ wielkych powaznych a
3:
Gruntownych rzeczi proſtem
4:
obycżayem was vcżę u Piſſę.
5:
Wieccie to moj mili Chrze=
6:
ſciani Zeċ to dla tego czinie Fol
7:
guyącz proſtoſciam y niedoch=
8:
cipnoſciam waſſjm/ aby naſpro
9:
ſtnieyſſy Cżłowiek mogł wyro
10:
zumieċz wolą Bożą/ a yako w=
11:
ſwierciedle ſam ſiebie Poſnać/ a
12:
wyrozumieċż prawdziwą nau=
13:
kę Zbawienną/ a vmiał też roze=
14:
ſnaċ zła/ Fałſſywa/ y zdradliwą
15:
prżes Ktorą zli a Fałſſywj nau
16:
cziciele zawiedli od dawnjch ċza
17:
ſſow wiele Ludzi nawieczne po
18:
tępięnie/ tego ſię Panie Boże po
19:
żal Aczinięc to niezwymjſłu
20:
go Ale z roſkazania y prżikaza=
nia.strona: a3v

1:
Pawła Swiętego Ktory vċzi
2:
Dizatkam młodim naprzod da
3:
waċ miekke a ſłotkie pokarmy to
4:
yeſt znoſną aproſta naukę wed
5:
luk proſtego rozumu Ludskieo
6:
przjrownawaiącz ſię yem nau=
7:
ką proſtą (ale prawdziwą) pro=
8:
ſtoſciam ich/ aż przidą ku doſko
9:
nałſemu rozumowi Atak woleċ
10:
ya Zwietym Pawłem ptoſto v
11:
cżacz wiele proſtych Ludzi przi
12:
wieſcz ku vznaniu Pana Chry
13:
ſtuſa y Zbawieniu wiekuiſtemu
14:
niżli krziwo/ vċącz Satanſkich
15:
wykretow y błędow a zawieſcz
16:
ye y ſąm ſiebie nawieczne potę=
17:
pięnie A czi ktorzi ſą dochczi=
18:
pnieyſſy y nadine vczenieyſſi nie
19:
chaċz glępſſe naukj ċitają/ a pro
20:
ſtym y nieumitnym yako dzieċā
21:
niechacz do Pana Chrjſtuſa pṙj
ſtepiċstrona: a4

1:
ſtepiċ dopuſcżayą wedluk roſka
2:
zania iego Gdjż takowych (iako
3:
ſam powiedzeċ raċził) yeſt Kro
4:
lowſtwo Niebieſkie.
5:
A gdyż temi Cżaſy Pan Bog racżył
6:
nanas podnieſc Roſkę ſwoyę/
7:
a znak Karania ſwego/ toċ ċinj
8:
naſs miłoſciwy niebieſky Ociec
9:
niezgniew aby nas wiekuiſce po
10:
tracżił/ ale z Laſkj a zmiłoſierdza
11:
ſwego aby ſmy vſnali ze nas mi
12:
łuye/ dla tego nas karze.
13:
Iako Matka łaſkawa/ nad dzia
14:
kami ſwemi Miłoſcziwa/ kiedy
15:
wydzy a ono dziatky ċzo nieg=
16:
myſlnego a złego maią cżiniċ po
17:
grozy yem roſką/ aby boyaſnią
18:
karania powſciągnęli ſię od ſłego
yeſli.strona: a4v

1:
a yeſli niechczą przeſłaċ tedye y
2:
dopiero kąrże/ lutuiąc ſię nadnie
3:
mi aby ych potem zlekkoſcią ich
4:
y hanbą kto iny niekarał. tak żeċ
5:
też y Pan Bog cżyni znami/ ka
6:
rże nas yż on niechcze abyſmy
7:
byli karanj wiekuyſtem potepie
8:
niem.
9:
A niedzywno że nas Ociecz nas̈
10:
niebieſkj kaṙe/ bo nas wiele ktoṙi
11:
ſmy ſię ſtali złemj dziecmi a nie=
12:
poſłuſnemi Synmi wolei a ro=
13:
ſkazaniu iego/ ktorego niejedno
14:
że niecżinim/ ale też niechcem nic
15:
wiedzecż oniem/ pilniey ſtrżegaċ
16:
vſtaw Satanſkych niż przikaza
17:
nia yego.
18:
I ktores mogł wieczſſe a pozyteċ
19:
nieyſſe dobrodzieyſtwa Ociecz
nas̈strona: a5

1:
nas̈ Niebieſkj okazaċ nam dzie=
2:
cżam ſwoiem yako to że nam o
3:
ſnaimił wołą ſwoyę/ a roſiaſnił
4:
ſłowo ſwoye ktorę przeſdługi
5:
ċas od Satana yſług yego by=
6:
ło Zatłumione a podepłane/ a
7:
namieſczu yego niċżemne wy=
8:
myſli byli poſtawione/ ktoremi
9:
naſſy Duchowni obcżązali Su
10:
mnięnia Ludczkie/ albo ye też v
11:
pṙeſpieſcalj daiąċ iem tę potuche
12:
że by dla nich mieli byċ zbawie=
13:
ni/ tak jako tu ſnadno możeż o=
14:
bacżiċ ſtych trżech perſon/ Kxą
15:
żęcia/ Biſkupa/ y Gardyana/
16:
ſtanow przełożonych.
17:
Potrzeba zayſte abyſmy ſię ſami
18:
pierwey nad ſobą zmiłowali gṙe
19:
ſſjċz przeſtali/ chcze mi li aby ſię
20:
Oczeċ nas̈ Niebieſky nadnamj
21:
Zmiłował/ a powietrze Moro
wegostrona: a5v

1:
wego nas vchowaċ raczil
2:
A gdyż teras wiele was dla Mo
3:
ru wyechało z Miaſta a prawie
4:
ſcie ſię rozproſyli/ Niektorżi też
5:
macie wielkie ſmétky dla ſmiercżj
6:
dziatek/ albo jnjch prżjacżoł ſwo
7:
ych/ tudżez reż dla opuſcęnia ṙże
8:
cży ynich/ a wtakej pładze Bo=
9:
żey zmetek bywa wielka przicżi=
10:
nę Smiarċy.
11:
Myſljłem wam czo Pocżieſnego
12:
weſpolek/ j ſmieznego ku ċitaniu
13:
pocieſſeniu tu kdzież też y kupożi
14:
tku wydaċ I wſpominałem na
15:
ty Kxazky Ktore mi był yeden
16:
dobrý przacżel do Krolewcza
17:
przjwiozł ale niedał nanie zadne
18:
go nakładu/ Niewiem od kogo
19:
z Lacinſkiego albo z Niemieckeo
Iezyk.strona: a6

1:
Iezjku prżełożene/ a ktoż kolwiek
2:
ie prżełożił ſą dobrże prżełożen e
3:
y zrymowane acżkolwiekem ia
4:
wiele Słow odmienił albo wło
5:
żjł niedla tegom vċzinił że bych
6:
był lepſy miſtṙz nato/ alie wiele
7:
ſłow niemogł wjczyſcż/ y wiele
8:
ych niedoſtawało a to ſię złem
9:
przepiſowaniem działo.
10:
Atak chczaċ wam złą myſl od da
11:
liċ a was vweſſoliċz zpozytkiem
12:
waſſem/ podiatem ſię tey pracei
13:
dla was y nakładu nielutuiąċ żē
14:
wam dał ty Kxążky w drukar=
15:
ni wytłocżiċ/ y zadłużiłem ſię o
16:
połtora ſta Złotych krom pra=
17:
ciey y korygowania/ ale oto nic
18:
niedbąm prżigidże ten cżas kie=
19:
dy nam Pan njebeſky wſſytko
20:
nagrodzy/ y w troy naſſeb zap=
łaczistrona: a6v

1:
łaczj/ proſię aby ſcie ye zawdzie=
2:
czne racżili prżiyąċ odemnie ſlu
3:
żebnika ſwego a pilno ye przecżi
4:
taċ y ty pozytky paniętaċ.
5:
Pożitky tych xażek

6:
A yż tj Kxążkj maią to jmie KV
7:
PIEC mamy wiedzecż że każ=
8:
dy znas yeſt natem ſwiecże Ku
9:
piecz wedlug każdego ſtanu/ we
10:
ſwania/ y vrżedu/ y jnych ros=
11:
maytych darow Bożich.
12:
Ihandluye tem Darem yaký mu
13:
Pan Bog dał wedluk ſtanu a
14:
perſony y weſwánia jego A ya
15:
ko Kupiecz albo Słudzy yego
16:
muſą cżiniċ Liċzbe zewſſytkego
17:
Panu ſwemu/ tak też Pan bog
18:
będże chczał od nas Liċby nie=
19:
yedno zewſſytkjch rzeċi ktorich
namstrona: a7

1:
nam tu nacżas vżicził ku dobre
2:
mu Safowaniu/ ale też y ſpro
3:
ſnych ſłow naſſjch/ iako on ſam
4:
nam powiedzeċ raċił v. S. Ma
5:
theuſſa wedwanaſtem Capitu.
6:
Aċżkolwiek yty ſą pozjtkj/ nau
7:
ċziċ ſię dobrże Polſkiey mowy
8:
y trawnego a dworſkego mo=
9:
wenia Rozumieċ ſprawi roſma
10:
ýtych Ludżi/ ale ty ſią nawiet=
11:
ſie obacżiċ/ ayako Wzwiercedle
12:
naoko vyzrżeċ wċem należi zba
13:
więnie y potępięnie wſſelkiego
14:
Cżłowieka Chṙeſcianſkiego Ka
15:
raċz ſię Głupſtwem tych Lud=
16:
zi Ktorzi wvcżinkach ſwoych
17:
Albo w wymyſłach Ludſċych
18:
y wzaſługach ich/ pokładaią na
19:
dzieyę zbawięnia ſwego/ Krom
20:
Laſky/ męky/ a Zaſlugy Pana
Chry=strona: a7v

1:
Chryſtuſſowey/ y doſyċ vċżi=
2:
niéniu yego/ Ato ſtych Perſon
3:
ſnadnie obacżyċ
4:
Maċie też to baċziċ pilnie y pamie
5:
taċ yako ten Kupiec z nauki S
6:
Pawła niepokładał nadzeie wza
7:
dnych vćzinkach ſwoych ani w
8:
zadnem ynem ſtworzeniu Bo
9:
żim/ yako ċzi ċzinili Ale wyrżjg
10:
nawſſy naprżod z ſiebie iat/ to
11:
yeſt od rzuċziwſſy grżechy ſwo
12:
ye vcżiniwſſy pirwej ſkruchę za
13:
nie/ wzawzy ſamę wiarę w Pa=
14:
nie Chryſtuſie/ w mecze a wdo=
15:
ſyċz vċzinieniu yego ſſedl ſmiele
16:
naſąd Bożi/ ta tarċą ſię Diabłu
17:
obronił mocną wiarą/ atem oſt
18:
rem miecem go zwiċięzjł ſłowē
19:
Bożem: prżyſſedł w Laſkę Bo
20:
żą dla ſamey mocney wiary ye=
21:
go/ był oſſądzon nawieċny Zj=
22:
wot y vſłyſſał łagodliwy głos


strona: a8

1:
Bożi/ poċz błogoſławiony do
2:
wieċżnego Krolewſtwa Oyca
3:
mego niebieſkiego tobie pṙeſmie
4:
ſprawionego y takcj ſię będzie
5:
działo zewſſytkiemj wiernemi
6:
y niewiernemi Ludzmi Czaſſu
7:
jdnia Sądu oſtateċznieyſſego.
8:
In Sūma jż zły Duch niema mo
9:
czy nadwiernem wſſelkem Cżło
10:
wiekem krom oſſobliwego do=
11:
puſczenia Bożego
12:
Aċzkolwiek tego zawzdy pragnie
13:
aby mogł wſſytkego Swiata
14:
Ludżi pozrżeċ/ a prżiwieſċ ye na
15:
wieċne potępięnie/ zawydżaċ nā
16:
o yego mieſcza z Ktorego dla
17:
Pychj jego yeſt zrzużon nawie
18:
ċzne Potępięnie.
19:
Nieżałuiċze Czaſu pilno przeczitaċ
20:
tych Kxążek a yako wſwiercad
21:
dle
vyzrzeċ Ludzi wiernych zba


strona: a8v

1:
więnię aniewiernych by też na=
2:
lepie ċzinili wieċzne potępięnie iż
3:
zuċzinkow krom wiarj niebędze
4:
żadny ċżłowiek vſprawiedliwiō
5:
prżed Panem Bogiem Do
6:
Rżimanow 3 Cap
7:
Finis


strona: B

1:
Ku dobrim naſladowczam
2:
Spraw panſkych krotka
3:
przedmoua etc.

4:
Dzyw oſsobny iſcie pán bog
5:
Ten/ naſwieczye vdzýałał.
6:
Dawſy rozum czlowiekowi
7:
Abi im mądrze ſhafował.
8:
Wolną drogę iemu na złe
9:
Y na dobre daċ raczył.
10:
Aczos potim gdi on tak tei
11:
Laſki paniſkiey niebaczył.
12:
Wzgardzyl zakon y nauky
13:
Ktore Pan Bog raczyl daċ.
14:
A wolal ſię sczarzem/ sczyalem/
15:
Swiatu ſluząċ pobrataċ.
16:
A ſnadz go tak iuż nadzieia
17:
Y dobra myſl vnioſla.
18:
Is czo chcze miecz y zbawicz ſię
19:
Ta mu wiara vroſla.
20:
Czos to czini ieno zly rząd
21:
A nauky omilne.
22:
Ktore malo czo pan kazal
23:
Iedno czo ſwiat vczy przychylne.
BRowniestrona: Bv

1:
Rownie to tak gdy kto przes ſen/
2:
Wiele ſkarbow naiduie
3:
Wſtawſzy rano przed ſię Lotrem
4:
Wſpomożenia nieczuie.
5:
Takes naſze tu do czeſne
6:
Wnaſchich ſprawach roſkoſczy.
7:
Ob[a]czmy to n[a]ċ nam wijdą
8:
Wſzyſtki nas ſmierċ roſploſzy
9:
Bo co Pan Bog ſprawiedliwi
10:
Wyrokiem ma wdzialaċ.
11:
Ieno tego czo ſwey woley
12:
Do tych go też przypyſaċ.
13:
Ktorzy ſobie wſwim żywocie
14:
Myſli/ dziwnich nabywal.
15:
A o pani[é]ſkie roſkazanie/
16:
Prawie nigdy niedbal.
17:
A tak vczeń poſpolicie
18:
Nad miſtrza gdi mędroie.
19:
Niema mieſcza na warſtaczie
20:
Przecz ſwowolnem wędruie
21:
Obaczywſy to karſmy ſię
22:
Wſzytczy liudzka przygodą
23:
Bo iſcie żnas zadny niezwie
24:
Gdzie go/ a kiedy zbodą.
Nieczieſzmystrona: b2

1:
Nieczieſzmy ſzię wtim żywocie
2:
Gdy kęż ſczeſcie folguie.
3:
Boċ więc razem any zwiez ſąm
4:
Kiedicz wſzyſtko popſuie.
5:
Toc ieſt nato nazdrowſy plaſtr
6:
Pana ſwego milowacz.
7:
A iego ſpraw/ iego woley/
8:
Tu nawſem naſladowacz.
9:
A baċ nato yzeſz czlowiek
10:
Zawſzemuſiz wikroczicz.
11:
Szukay Laſky/ a niemieżkay/
12:
Niechczeſly przes kij ſkoczycz.
13:
Czczyż ty kxiąſky az wnich znaydzie
14:
Statek zdworſtwem napoly.
15:
Rozeſual ze czoċ Lepſego
16:
Kiedy mas czas powoly.
17:
A toċ rádze plotu ſię dzierz
18:
Chczeſly traphycz we wrota.
19:
Plotky miai/ pana ſluchay/
20:
A tak vidzies klopota.
21:
Bowięcz każdy ktory tu chcze
22:
Snąċ na wieczey mędrowacz.
23:
Ten też muſy iako vczen
24:
Sczártem miſtrzem wedrowaċ.
b 2Prologusstrona: b2v

1:
Prologus ſeu Argumentum.

2:
Chriſtus Syn Boga zywego
3:
Widząċ vpad ſwiata tego.
4:
Ktory przes ſwe omilnoſczy
5:
Vdał ſię był wielkie zloſczy.
6:
O ſlowo boże niedbaiaċ
7:
Prawie zaniċ pana maiącz.
8:
A is ſą roſlyczne ſtąny
9:
Tu na ſwiat przezen wybrany.
10:
Ktorim wlodarſtwa tu rozdal
11:
A dzywnie to roſſafowal.
12:
Bo ſą ſwięcczy/ y duchowni
13:
Iedni/ mnieyſy/ drudzy glowny.
14:
Ieden ieſt Lud ſnamięniti
15:
Drugy przy inem poſpolity.
16:
Ieſt też zaſię stan niektory
17:
Wymýſlony nad ſtan boży.
18:
Są rozliczny zakonniczy
19:
I ktorzy ſą przytem inſzy.
20:
Każdy wedlug ſtanu ſwego
21:
Winien dawaċ liczbę ſtego.
22:
Chriſtus gdy wnich nierząd poznal
23:
Cztery ſtąny przed ſąd pozwal.
Zeſlawſzystrona: b3

1:
Zeſlawſzy knim poſla ſwego
2:
By każdemu dal czas iego.
3:
I pozwal ſtąnu ſwieczkiego
4:
Kxązę iako przedneyſego.
5:
Ktory ſwey zwierznoſczy duphal
6:
Tych przeſtrachow niċ ſię niebal.
7:
As ſię potim okazalo
8:
Is wtych ſprawach zartu malo.
9:
Beſz rozmyſlu ſtanąċ mużyal
10:
Y wtych plotkach ktorych naſyal.
11:
Dano też czas Byſkupowy
12:
Iako pirwſzemu ſlupowy.
13:
We wſzyſtkim duchownim ſtąnie
14:
Bylo to vniego tanie.
15:
Hardzie nato ſtrząſal rogiem
16:
Zdalo mu ſię laczney zbogiem.
17:
Ale ſię każdi omyly
18:
Bo każdego ſmiercz nachily
19:
Iten ſtanąl wſwim nierządzie
20:
Wiakim zaſtan wtakim będzie.
21:
Dano znacz gardianowi
22:
Starſzemu zakonnikowi.
23:
A byl też pozwany ſtemi
24:
Stanąl na ieden czas ſnimi
b 3Itenstrona: b3v

1:
Iten wkapiczę ſwą duphal
2:
Też był poſla marnie ſfukal.
3:
Ale ſię potim dowiedział
4:
Pláczyl wſzyſtko czo zaſziédział.
5:
Czy wſzitczy iż zaczny byłi
6:
Lekcze ſobie to wazyli.
7:
Sli na ſąd panſky beſpierznie
8:
Mnimaiąċ/ iż iuż ſnaċ wiecznie.
9:
Tak mieli y wniebie rządzycz
10:
Lecz prziſlo drugie mu zblądzycz.
11:
Beſpiecznie nato kazali
12:
Czo na świecie ſprawowali.
13:
Potym też kupcza iednego
14:
Woſſobie czleka proſtego.
15:
Też ſnimy ſpolu pozwano
16:
A Liczbę czynyċ kazano.
17:
Bo ſnąċ iednak prawie wſytczy
18:
Tu mieſkamy by kupczyczy.
19:
Każdy znas ſwoy handel wiedzie
20:
Nakonieċ na deſcze iedzie.
21:
Ten ſumnienie czną zonę miał
22:
Potem ſię żdrugą pobratał.
23:
Czo ia fortuną nazywał
24:
Onę ſlachetną przecz wygnał
Iżmustrona: b4

1:
Iż mu ſwey woley niedała
2:
A ſzlych vczinkow karała.
3:
Stą fortúną dzywy plodził
4:
Potym mu ſię ſyn wrodzył.
5:
Ktorego był zyſkiem przezwał
6:
A wniem wiełgą nadzieię miał.
7:
Poſeł ktori go pozywał
8:
Tak go wtym nierządzie zaſtał.
9:
Potym ſię kupiecz zawierczyał
10:
V Plebana rady ſhukał.
11:
Gdzie też znalaſl rady malo
12:
wnet mu ſnąċ ſercze ſtruchlalo.
13:
Widząċ iż złe Pan Bog karze
14:
Poſlal ſkokiem po lekarze.
15:
Ktorzy mu też oznaymili
16:
Iż iuż czas wſyadząċ pochyłi.
17:
Wydząċ nedznik kcęmuprzydz mial
18:
Strachem ku bogu zawolal.
19:
Pan Bog iako zwikl wyſluchał
20:
Pawla na ſwiat kniemu poſlał.
21:
Y Kozmuſa knięmu przidal
22:
Bo ſzię Pawel też barzo bal.
23:
Czy go rozlicnie vczyli
24:
Wſzyſtko wniem poſtanowyli.
b 4Zyaką.strona: b4v

1:
Ziaką ſprawą tam on miał wniċ
2:
A iako mial Liczbę cziniċ.
3:
Tam vſlyżys gdy ſtanely
4:
Iaką ſprawę dzywną miely.
5:
Y iaką Lyczbę czynili
6:
Stego czo tu przewinilj.
7:
A iakie potym ſkazanie
8:
Vyſlo na każdego nánie.
9:
Czo wyęcz ſherzéy tu obaczys
10:
Toċ ieſt wolno ieſly raczys.
11:
Perſony ktore ſſoba rozma=
12:
wiaią/ Chriſtus/ Poſel/ Xyązę/ By=
13:
ſkup/ Gardian/ Sumnienie/ Pach=
14:
ole/ Zyſk/ Czart/ Pleban/ Lekarz/
15:
Pawel/ Doctor Kozmus/ Piotr/
16:
Michal/

17:
Chriſtus Roſgnievawſy ſię chcze ſwiat
18:
ſądzycz wgniewie ſwoim dla Ludzkych
19:
oblędnoſczy.
20:
Prawie mi ſię iuż ſtyſkuie
21:
Przecz ſię tak ſwyat barzo pſuie.


strona: b5

1:
A ſnaċ ſię iuż y ſąm wſtydzę
2:
Za tą ſprawą czo ią widzę.
3:
Iż ſię tak Liudzie zblaznili
4:
A ſnąċ bych muſzyl pochwyli.
5:
Iuż y dobre przy zlych karacz
6:
Acz ich malo barzo widacz.
7:
Boċ bych ſię ia niechczyal mylicz
8:
Prawego nigdy niewinicz.
9:
Liecz ich malo czo ſą żywi
10:
Wydzę by niebyly krziwi.
11:
Acz moie vſtawi mayą
12:
Ktemu dzywną Laſkę znaią.
13:
Iakos ſtego Laczne winicz
14:
Kto gim niemogl doſyċ czynicz.
15:
Wielkąm gim droge otworzyl
16:
A czem tym niċ nieprzyſporzyl.
17:
Do miłoſierdzia ſwoiego/
18:
Przed ſię nikt niepylen tego.
19:
Wſzytczy ſnąċ ſobie dufaią
20:
Niċ o mą Laſke niedbaią.
21:
A będziely dlużey tego
22:
Snąċ niewſczyągnę gniew ſwego.
23:
Zwyczięzy mię ſprawiedliwoſc
24:
Widząċ wludziech dziwna chcziwoſcz
b 5Boystrona: b5v

1:
Bo y czy wſytſzy niedbai[ą]
2:
Czo gim tam rząd poruczai[ą].
3:
A ſnąċ więczey ſamy broią
4:
Y ty drobne drugie ſtroią.
5:
Iż ſię iuż tak poblaznyli
6:
By wiecznie ſwiat zakupyli.
7:
A tak Mychale kas trębyċ
8:
Mniecz iuż nielza iedno ſędzyċ.
9:
Iako kogo czas zaſtanie
10:
Taky decret przidzie nanie.
11:
A wſzak gim to powiedziano
12:
A iawnie wiedzieċ wſem dano.
13:
By zawſdy gotowy byli
14:
A natem ſię niemilyli.
15:
Aby ie przeſtrzegaċ miano
16:
Gdy by gim ſtanaċ kazano.
17:
Michal acz ſtrachem roſradzą
18:
Panu Sędzyċ.
19:
Panie acz ſię ſtrach pokuſzyċ
20:
Swiętey twey woley poruſzyċ.
21:
Ale zmyłoſierdzia ſwego
22:
Pomkny daley czaſu tego.


strona: b6

1:
Lecz obiers ſtanu każdego
2:
Po iednemu przednieiſego.
3:
Stych panie ſnadnie obaczys
4:
Ieſly iuż ſwiat karaċ raczys.
5:
Gdyċ czy otym ſprawą dadzą
6:
Czo tám na tym ſwiecie rządzą.
7:
Wym ia czlowieka ſprawnego
8:
Czo ſkuſyl handlu każdego.
9:
A iſczie nieſproſta glową
10:
Lukáronem iego zowa.
11:
Zeſli tego na ſwiat panie
12:
Niedlugoċ tu ſnimy ſtanie.
13:
Chriſtus kaze poſla naleſcz y nąſpie=
14:
gy naſwiat poſlacz.
15:
Aczem był tak ſnaċ vmyſlyl
16:
Abych był ſwiat richło zniſczyl.
17:
Bo mi ſię barzo zadluzyl
18:
A ſnąċ to dawno zaſluzyl.
19:
Ale wſzak zle nieuczyecze
20:
Choczya ſię nieczo odwlecze.
21:
Każ ſam temu poſlowy przydz
22:
Iżmu każę na ſwiat wnet idz.


strona: b6v

1:
Michal Poſla Stawy/
2:
Owoż gotow Poſel Panie
3:
Iako raczys tak ſię ſtanie.
4:
Ten ſię niczem niezabawi
5:
Ieno czo ty kazes ſprawi.
6:
Chriſtus Roſkazuie Poſlowi aby
7:
cztiry Stąny Pożwal.
8:
Poſle na ſwiat ſię richley ſtroy
9:
Abowiem to był vmiſl moy.
10:
Abych był ſwiat razem ſądzyl
11:
Wydząċ iż wſytek zbladzyl.
12:
Alem ſię rozmyſlyl malo
13:
Chcę a by ſię to tak ſtalo.
14:
Chcę aby tu kilka oſſob
15:
Stanęlo a wſdy wten ſpoſob.
16:
Tu przed namy okazali
17:
Przecz ſię wtakie blędy wdali.
18:
A tak iċ ſtanu ſwieczkiego
19:
Szukay kxązęcia ktorego
20:
Czo mu wiele poruczano
21:
A iaſniego nauczano.
22:
Iako ſię był myal zachowaċ
23:
A ſuem wlodarſtwem ſafowaċ.


strona: b7

1:
A kiedy tam daliey zaidzieſz
2:
Też mi gdzie Byſkupa znaydzyeſz.
3:
Ktori nad duchownim ſtanem
4:
Tam był przélozonim panem.
5:
Zlos ze mu tu czas na ſprawę
6:
Iż da y o ynych ſprawę.
7:
Przecz ſię tak beſpieczny ſtali
8:
Mnie prawie zápamietali.
9:
Zwlaſcza wziąwſy na ſię vrząd
10:
By gromyly tam Ludzky bląd.
11:
Ktory ſnąċ iż ſnich pochodzy
12:
Ieſcze wieczey Ludziem ſkodzy.
13:
Ieſt y trzeczy ſtan na ſwiecie
14:
Czo y ſam niewie czo plecie.
15:
Moich vſtaw za niċ maią
16:
Ine ſobie wýmyſlayą.
17:
Swiat ie zakonniky zowie
18:
Poznaċ ie po goley glowié.
19:
Abąċ ze też tam ktorego
20:
Czo by żnich przelozonego.
21:
Są vnich wielczy panowie
22:
Opaczy/ gardianowie.
23:
Niechai też Lyczbę dzialaią
24:
Stych to plotek czo tam baią.


strona: b7v

1:
Niechay zecz też ten gardian
2:
Stanie przet nas iż gi poznam.
3:
Bo ten ieſt ſtan poſpolity
4:
Acz wnim ieſt Lud rozmaity.
5:
Ale ienak niemal wſyſczy
6:
Są na ſwieczie handlowniczy.
7:
A dzywno ſwoy ſtan przewodzą
8:
Czaſzem ſobie wielé wadzą.
9:
Bo wſziſtkym wlodarſtwo dano
10:
Iako ma byċ ſhafowano.
11:
Czo ieſt komu poruczono
12:
Iaſnie wſytky nauczono.
13:
Alie ſię prawie nieczuią
14:
A nierzadnie tym ſſafuią.
15:
A barzo wdlugi zachodza
16:
Wiele ſwoiey duſſy ſkodza.
17:
A tak każ też ſnich iednemu
18:
Stanacz zreieſtry ktoremu.
19:
Aby też Licbę vczinił
20:
Stego wlodárſtwa wktorim był.
21:
A tak gdy ty przeſlyſemy
22:
Snadnie potym obaczemy.
23:
Iako ſię też ſprawią yny
24:
Czo ſa ſtani rowni ſnimy.


strona: b8

1:
A bowiem iako ty ſkarzą
2:
Potem ſię drudzy pokarzą.
3:
Bo ſię wiecz nięmaż czim czieſyċ
4:
Gdy zlodzieia ydą wieſyċ.
5:
A drudzý na to patrzaią
6:
Czo ſnim towarzyſtwo maią.
7:
Poſel czyny doſyċ Roſkazaniu pan
8:
ſkimu/ y dzie na ſwiat.
9:
Wſzechmogacz[y] miły panie
10:
Gdiż ieſt to twe roſkazanie.
11:
Ia iuż idę a pewnie wym
12:
Iako im to ſkoro powim.
13:
Każdy mie ſnich ſrogo ſfuka
14:
Bo ſnich każdy wiele dufa.
15:
Wſwich bogacztwach y moznoſcziach
16:
Niċ tam o twich doſtoinoſcziach.
17:
A o twoie roſkazanie
18:
Malo też tam dbaią nanie.
19:
A niebedą my wierzyli
20:
Bo ſnąċ ſobie zamierzyli.
21:
Iuż tu wieczni kreż na ſwieczie
22:
Każdy czo kto moze pleczie.


strona: b8v

1:
Bo ſą wtaky bląd wiedzieni
2:
A wzley ſprawie vtwierdzeni.
3:
Iż o czię zgola niedbaią
4:
Twey woley zanicz niemaią.
5:
Alecz ſię kto Leknie panie
6:
Gdy przed twoim ſądem ſtanie.
7:
Iuż hain iedno kxązę wydzę
8:
Acz ſrogie niċ ſię niewſtydzę.
9:
Bo wſwem woiſku dziwy broy
10:
Biegaiąċ wzupelney zbroy.
11:
Wola/ dobywa/ ſturmuie/
12:
Srogą ſtrzelbą miaſta pſzuie.
13:
Pije/ ſczyna/ dzywy/ plodzy
14:
Iedny ſądzy/ drugie wodzy.
15:
Niċ niebaczy kto niéwinien
16:
Przed ſię ſwey ſrogoſczy pylen.
17:
Wiecz tu iedny dziwno dręczy
18:
Drugie doma ſrodze męczy.
19:
By miely przedaċ y dziatky
20:
Czyągnie żnich dziwne poplatky.
21:
Cziniąċ doſſyċ ſwey hardoſczy
22:
Choċ nyma ſprawiedliwoſczy.
23:
Spiewa bogacz/ nedznik placze
24:
Ten chramie on przinim ſkacze:


strona: C

1:
Zaniem chodzącz pochlebuie
2:
Niewinnego wſądziech pſuie.
3:
Ale mi ſię ſda iż ſkoro
4:
Roſypie boy/ bo nieſporo.
5:
Gdy czego zle kto nabywa
6:
Niedlugo tego vzywa.
7:
Poſel zſtanu ſwieczkich dal Rok xią=
8:
zęcziu prelożonemu.
9:
Pomaga bog myle xiąze
10:
Poſlanem ktobie na cziązą.
11:
Wczymeż vboga przewinil
12:
Abys ſtego Lyczbą czinyl.
13:
A toċ iſczie pewnie tuſſę
14:
Iż tam muſyż poſlaċ duſzę
15:
Bo natobie dzywne ſprawy
16:
Zadni iny niċ nieſprawy.
17:
A tak iuż ſtani na ſąd boży
18:
A każ vkladaċ na woży.
19:
Strzelby/ prochy/ kule/ drzewa
20:
Boċ iuż tego tam nietrzeba.
21:
Bo tam ſturmi niepomogą
22:
Iuż tu natichmiaſt drgnies nogą.
CVmrzicz.strona: Cv

1:
Vmrzecz muſyż pogodzinie
2:
Obietnicza czie nieminie.
3:
A darmo maż czas odkladaċ
4:
Iżeż niegotow powiadaċ.
5:
Wſzak każdemu pan oznaimył
6:
By na każdy czas gotow był.
7:
Niechay czo kto chcze to broy
8:
Smiercz ſię nikogo nieboy.
9:
Kxiązę ſfukał poſla a zdrabyną kſtur
10:
mu każe/ ale ſię omylyl.
11:
Nu przecz blaznie nieplecz otho
12:
Pylneiſe my ſnaċ teras tho.
13:
Wydze hayn ſchoragwią moią
14:
Hetmani na morze ſtoią.
15:
Skokiem draby zdrabinami
16:
Swięty Irzi racz być ſnami.
17:
Abych my tych ratowaly
18:
Czo ſię ná mur wſanczowaly.
19:
Za mna towarzyſe myły
20:
Wezmim miaſto wnet pochwily.
21:
Zaplaczy ſie nam robota
22:
Bo tam wiele ſrebra złota.


strona: c2

1:
A ia otho malo ſtoię
2:
Wſzyſtko wáżę/ miaſto moie.
3:
Lecz to ſłabe miąſto było
4:
wnet ſię ſercze odmienyło.
5:
Padlo kxiązę wſtaċ niemoże
6:
Do broyles ſię niemoże.
7:
Spowiednika przebog krzyczy
8:
Malo mu ich ſdrowia zyczy.
9:
Krzyczą iedny pamietay ſie
10:
Drudzy mowia nielekayſie.
11:
I tam y ſam prżéwraczaią
12:
Wreku wnogach pulſ maczaią.
13:
Trą zyly ony martwieią
14:
Placzą a drudzy ſię ſmieią
15:
Mnich przybiezy/ dzwony/ kropy
16:
Przebog odſtapczie przecz chlopy.
17:
Iż go wyſlucham ſpowiedzy
18:
Bo ſnaċ iż ſię niewiſiedzy.
19:
Spowieday ſię myłi panię
20:
A pamietay proſzą namię.
21:
Izem ieſt zmieſcza bożego
22:
Niewas ſobie Lekcze tego.
23:
A wiznai ſwoy przedemną grzech
24:
Bo wydzys yzecz to nie ſmiech.


strona: c2v

1:
Iż obacze twe ſumnienie
2:
Iakiecz mam dacz rozgreſenie.
3:
A Teſtament richley dzialay
4:
Za żywota wſytko rozday.
5:
Bo ſię potym wſytko zmieni
6:
Każdy drze kto ſię nieleni.
7:
Wſytko tu mnich kſobie zenie
8:
Pana Boga niepſnomieuie.
9:
Lepey by mu był rozwazal
10:
Iaką wnim nadzieie miecz mial.
11:
A iacz tu bende przytobie
12:
A tak rozmyſl malo ſobie.
13:
A nys ſię będzyes ſpowiedal
14:
Będę przet toba wnet mſą mial
15:
Abych czie po mſy przezegnal
16:
Iuż bedzies ſzyla naprzod mial.
17:
Więċ ſie xiacz wornat vbyera
18:
A kxiązę wten czas vmiera.
19:
Owa ſię tak przetoczylo
20:
Iż ſpowiedzy niċ niebylo.
21:
Zamknał rzecz odpadla mowa
22:
Nieprzemowyl potym ſlowa.
23:
Pamietay ſię wola gloſem
24:
A Pan Lezy wzgorę noſem.


strona: c3

1:
A tak iuż to obaċ każdy
2:
Iż wtym mas byċ gotow zawżdy.
3:
Niċ po roſkoſach na ſwieczie
4:
Bo niezwies gdy czie żmierc zgnieczie.
5:
Ale mnich na wſem nieſtraczyl
6:
Dobrze ſobie ſluſbe placzyl.
7:
Wicziągnąl pierſczienie ſpalczow
8:
Niebąl ſię onych zufalczow.
9:
Czo okolo niego ſtaly
10:
Dziwnemi gloſy volaly.
11:
Iedni biegaia do koni
12:
Drugy ſie do ſkrzinie Lomi.
13:
Trzeczy ſniego kozuch wlecze
14:
Vkroy to czo ſie wpiecze.
15:
Wiecz tu prożą Pana Boga
16:
Aby przezen gdy ieſt droga.
17:
Duſſa ſla proſto donieba
18:
Drudzy mowia iż nietrzeba.
19:
Bo nie vmarl ale omdlal
20:
Trząſni go yſby otrzezwial.
21:
Na odpuſt go obiecuimi
22:
A wſziſci po piąci ſmowmi.
23:
Sdrowich Mariei a to ktemu
24:
Po Magnificat iednemu.


strona: c3v

1:
Owa ſwieczy Patronowie
2:
Ziednaia mu ieſzcze ſdrowie.
3:
Czo im tu ſluzyl wzywoczie
4:
Teras ich trzeba wklopoczie.
5:
Tak ſie go dlugo do trzęſti
6:
Aż duſze ſniego wytrzeſli.
7:
Niepomogly patrzonowie
8:
Byċ przed ſie naſſemu wgrobie.
9:
Sumnienie też ſmetne ſtoy
10:
Wydzy wſytko czo ſie broy.
11:
Wydzaċ ziaka wiarą ſchodzy
12:
Wietzy mu ſie ſmetek plodzy.
13:
Wydzy iż ſię iuż Czart ſmieie
14:
Ieſt onim dobrey nadzieie.
15:
Gdy zcedl wtakiey omilnoſczy
16:
Niewatpy wiego miłoſczy.
17:
Sumnienie niewie czo rzecz ma
18:
Biegaiaċ potroſſe ſbiera.
19:
Dobrych ſpraw czo tu wżdy czynyl
20:
Gdy ſie na wierze omylyl.
21:
Wſzytky węzelky żebralo
22:
Aby wżdy nan przywiazalo.
23:
Acz to ſnaċ proſſna robota
24:
Aby tem mial vydz klopota.


strona: c4

1:
Owa czo ſię kolwiek ſtalo
2:
Lezy kxiązę a niewſtalo.
3:
Niemaż nadzieie ni rady
4:
Dziwnie wyſſą na naż ſdrady.
5:
Poſel pozwawſy Kxiąze idzie ſzukaċ
6:
Byſkupa.
7:
A tak gdy zem to tak ſprawyl
8:
Zem kxiązeczia ſdrowia ſbawyl.
9:
Ten iuż żemna gotow wdrogę
10:
A ia też ſtad iuż idz mogę.
11:
Poyde ſzukaċ inffułata
12:
A nawiedzę też pralata.
13:
Acz będę niewdziecznem/ to wiem
14:
Gdy mu czo pan kazal powiem.
15:
Sdarz bog miłoſcziwy kxjeze
16:
Wiem zeczie pokład do lieze.
17:
Kiediċ powiem żlą nowine
18:
Gotuy richley tę Lyſſyne.
19:
Abyż ſnia ſtanal przed bogiem
20:
A tu iuż wnet trząſnieſ rogiem.
21:
Chcze Pan Bog ſtoba roſſedzyċ
22:
O to wſzyſtko czocz dal rzędzyċ.


strona: c4v

1:
A iuſczy teras ſkladam czas
2:
A odwlecz go rady niemas.
3:
Byſkup ſię gniewa na poſla iż be=
4:
ſpiecznie wſedl na pokoy.
5:
Alie kto tak beſpieczni był
6:
Iż tu tego blaſna puſczył.
7:
Wydzaċ zem na pokoiu był
8:
Iż tak ſmiele drzwy otworzył.
9:
Nu precz Lotrze weſſmies kijem
10:
I zodwiernem czo niepylen.
11:
Tu Ledwe panie puſczaia
12:
Czo tu Lotrzy cziniċ maia.
13:
Poſſel iuż powieda Byſkupowy
14:
Roſkázanie pauſkye.
15:
Kxieze miły toċ powiedam
16:
Day pokoy wſzyſtkiem bieſſiadam.
17:
Iuż ſię zdrowia nienadziewai
18:
Rychley nieſpor ſalue ſpiewai.
19:
Toċ byċ muſzy bozą moczą
20:
Yſczie vmrzes przet ta noczą.


strona: c5

1:
Byſkup ſię Leknawſy wimawia ſie
2:
Trudnoſcziami.
3:
Ba moy namileiſzy Braczie
4:
Iakos ſtraſno patrzyċ na czie.
5:
A prawie mi ſię wſzrok mieni
6:
Wſytko mi ſię czos zieleni.
7:
Sercze drzy zyly martuieia/
8:
Wſytky czlonky iuż truchleia.
9:
Alie ieſly mie niemilyż
10:
Barzo mi niewczas vcziniż.
11:
Bom ſię ia tem niċ niebawyl
12:
Anim przijacziol roſprawyl.
13:
Wtem vrzedzie wktoremem był
14:
Prawiem niċ niepoſtanowył.
15:
Szyla bych mial rzeczy rządzyċ
16:
Y Kaplanow nowo zwieczyċ.
17:
A gdy by ſię na twim ſtalo
18:
Wſytko by ſię pomieſſalo.
19:
Aleċ by to było podiable
20:
By to mialo byċ tak naglie.
21:
Mam ia czo inſzego cziniċ
22:
Nizly teras ſwiata wyniċ.
Poſſel.strona: c5v

1:
Poſſeł powieda iż ſię niewczas
2:
roſmiſla.
3:
Niewczas miły kxiąze rządzyż
4:
Zdamy ſię iż ſię oblądzyż.
5:
Czemus dawn[o] niebył pilen
6:
Wyedzaċ zeſz ten dlug był winien:
7:
A na rąty nieroſlożą
8:
Iuż placz gdycz ſkoro czas ſloza.
9:
A tak iuż obacz potroſſe
10:
Czos pomogą one groſſe.
11:
Czos ie tu ſbieral Lakomie
12:
Sukaiaċ po każdey ſtronie.
13:
Temi dlugu niezaplaczyż
14:
Razem ſniemi rozum ſtraczyż
15:
Nie pomogąċ przijacziele
16:
Choċ ich tu mas wſſedzie wiele.
17:
Ktorzyċ ſlużą niedla cziebie
18:
Niczczy ponich będzie wielie.
19:
Lepiey było tych rad ſzukaċ
20:
Komuż tam mial wierniey duphaċ.
21:
Bo to tu wſzyſtko oſtanie
22:
Wczemes klad ſwoie duphanie.
23:
A tak gdiż ſię czas gotowaċ
24:
Vcz ſię czo mas tam rokowaċ.


strona: c6

1:
Kiédyċ kazą Lyczbe dzialaċ
2:
Stego czocz dano ſhaphowaċ.
3:
Licz że dobrze bys nieſmilyl
4:
Bo niebacze bys gotow był
5:
Podobnos ſię tak nadziewal
6:
Abys tu był wiecznie ſpiewal.
7:
Owa krotko powiedaiaċ
8:
Placze kxącz ſrodze ſtękaiaċ.
9:
Narzekaiaċ iz nedzni ſwiat
10:
Ieft drozzy/ a niz zadny plat.
11:
Iuż tu nanim niepomoze
12:
Lecz to ſnaċ niewczás nie boze.
13:
Dawniey fię bylo rozmyſlaċ
14:
Niż teras gdy kazą wſſyadaċ.
15:
Obeſlano Capitulę przinieſziono
16:
curuaturę.
17:
Pláſċ infulę tu nan kladą
18:
A on wierczy twarza bladą.
19:
Sbiezawży ſię wſzyſczy radzą
20:
Iédni kropia drudzy kadzą.
21:
Miſerere drudzy wrzeſcza
22:
V Kxiedza iuż żyly trzeſcza.


strona: c6v

1:
Drugy ſię ku drzwiam przymyka
2:
A czo moze każdy chwyta.
3:
O toż tak wſzytky roſkoſſy
4:
Każdemu ſwiat márnie ſploſſy.
5:
Wſzytko ſię rozleczy pewno
6:
Kxiadz iuż Lezy iako drewno.
7:
Otoż obaċ iego ſkarby
8:
Liezy wznak iako niehardy.
9:
Deſczka to wſzyſtka oſzyadłoſċ
10:
A wniewecz to czo czynil zloſċ.
11:
Iako ſię będzié wiprawiċ
12:
Gdy ſię przyſlo nagle ſtawiċ.
13:
Poſel iuż pozwawſy Byſkupa ſedl
14:
ſzukaċ Gardiana przed=
15:
nieyſego zakonnika.
16:
Iuż mi ſnadniey zmnichem będzie
17:
Ten wnet iako by ſol ſiedzie.
18:
Kiedim iuż tak tego dowiodl
19:
Czom tak ty dwa zuphálcze zbodl.
20:
Iuż poyde miedzi kliaſtory
21:
Wnet czy będą wkiem przepory.
22:
Pomoż bog oiczowie miły
23:
Będzie waż wnet mniey pochwili.


strona: c7

1:
Gdzież waż ieſt Ocziecz Gardian
2:
Podobno ſpy ſnaċ był pijan.
3:
Aleć by ſię mogl obudzyċ
4:
Bo ſię trudno ma wyludzyċ.
5:
Gardian hardzie ſpoſlem
6:
roſprawuie.
7:
A cze go ty zuphalcze chczeż
8:
Szmaley rzeczy kijem weſſmież.
9:
Pytaż iako by mie nieznal
10:
Wczoras też ſe mna roſmawiał.
11:
A powiedas zem pijan był
12:
Niewież zem ia wczora ſzużył.
13:
Poſel Gardianowy oznaimu
14:
iie iż ma vmrzeċ.
15:
Odpuſċ oicze żem cię pital
16:
Bogwié yżem waż niepoznal.
17:
Boſczie wiedney baruie wſyſczy
18:
Wſzytko ſarzy iako wiłczy.
19:
Lby też wſyſczy gole maczie
20:
Niedziwuy miły pralaczie.
21:
Allie wieczie czo ſię ſtanie
22:
Miły oycze Gardianie.


strona: c7v

1:
Iedno ſię niċ nielekaiczie
2:
Panu Bogu ſię ſprawiaczie.
3:
Acz czy było ſnaċ Lépey wczas
4:
Bo iuż teras mieſcza nimas.
5:
A nis wydą dwie godzinie
6:
Pewna cziebie ſmierċ nieminie.
7:
Abowiem iuż wam proſto ſtadt
8:
Kazal Pan Bog ſtanaċ przed ſąd.
9:
Abyſczie też powiedziely
10:
Czo ſcię tu zá ſprawymiely.
11:
Ieſly ſię też ſnami zgodzą
12:
Czo zboſkey woley pochodzą.
13:
Gardian przed ſię niedbaiaż dowie=
14:
dzial ſię pewney rzeczy.
15:
Mylcz oto Lepey nieſáley
16:
Racczey ſobie pywa naley.
17:
Pijze ſobie wlawſchy zapiecz
18:
Atych plotek wieczey niepliecz.
19:
Mamiċ mowiċ ſyla godzin
20:
Nietrzeba nam takych nowin.
21:
Boċ tu wnet gebę zatulą
22:
Zleċ konſtowaċ ſkapytulą.


strona: c8

1:
Zleċ bywá omnes wklijaſtorze
2:
Tam wieċ drugy ſiją orze.
3:
Spiewaiczie hymne oiczowie
4:
Za ſwich dobrodzieiow żdrowie.
5:
Laus Deo ſancto franciſco
6:
Wipilichmi piwo wſzytko.
7:
Kluczniku po drugie ydzy
8:
Iako ſię tey ſmierczy wydzy.
9:
Poſel ſię tu ſtoiaċ ſmieie
10:
A gardian ſziedzaċ mdleie.
11:
Drzą mu r[e]cze twars blednieie
12:
Mniſy widza iż truchleie.
13:
Trzęſą go tu przewraczaiaċ
14:
Pomni ſię vpominaiaċ.
15:
Tu na fránczyſca wolaią
16:
By mu pomogl nárzekaią.
17:
Drudzy ſwietego biernata
18:
Wola teras ſwiety rata.
19:
Ale niepomogl franczyſek
20:
Skoczyl pretko wſgorę mniſek.
21:
Mniſy ſie teras Liekaia
22:
Chodza pokączie ſtekaia.
23:
Narzekaią na nedzni ſwiat
24:
Iż ieſt ſroſſy ſnaċ nizły kat.


strona: c8v

1:
A nawieczey gdy niedbaia
2:
Wnim ſię Ludzie omilaia.
3:
Ale niedlugo tey tu ſkruchy
4:
Ieno poky prozne brzuchy.
5:
A potim gdy ſię naleią
6:
Każdy vſnie ſtą nadzieia.
7:
Iż ma pewnie ſto Lat zyw byċ
8:
Iuż oſmierczy niemyſly niċ.
9:
Poſel iuż ſprawiwſy wſzytko dzy=
10:
wie ſię Liudzkim niedbaloſcziam.
11:
Miły wſzechmogączy panie
12:
Dzywne to ieſt ſydlo nanie.
13:
Iż oto Ludzie niedbaią
14:
Niċ ſię ſmierczy nielekaią.
15:
Patrzą na ty czo pomarly
16:
A wzdy by radzy pozarly.
17:
Wſytko czo oczyma wydzą
18:
A niċ ſię zato niewſtydzą.
19:
Ieſcze drugy zyw iuż go drą
20:
A ſami ſnaċ iutro pomrą.
21:
A dziwne to dobre mienie
22:
Wyodło Ludżi wzaſlepienie.


strona: D

1:
Iuż wie pewnie/ yż vmrzeċ ma
2:
Bo to ieſt rzeċ nieomylna
3:
Będżieli tu Lakomie zicz
4:
Ma wpiekle pewnie wiecznie bycz.
5:
A wzdy go to nyċ nieruſy
6:
Wiere iak ſię vidzy duſy.
7:
By ieno do czaſu czyało
8:
Powoly ſię nabuialo.
9:
A niemas ſnaċ tak zadnego
10:
Aby niebyl pylen tego.
11:
Czo ſię ſniem ma dziaċ do roku
12:
Ale ſię miliż proroku.
13:
Bo drugiego ſczáwka minie
14:
Czaſem rychley nyż wgodzinie.
15:
A tak iż ſię omilaia
16:
Niċ panie oczię niedbaią.
17:
Zadny ſię ktobie niebierze
18:
Nikt dzis znich twich ſpraw nieſtrzeze
19:
Wſytczy pozytkow ſukaią
20:
O czie pauie malo dbaią.
21:
Dziwne to zapamiętanie
22:
A zał ſię go miły panie.
23:
Choċ by kto chczyal prawde mowiċ
24:
Wſzytko to dzis vnich zaniċ.


strona: Dv

1:
Za złe to od nich przijmuia
2:
Ieno iż ich pſy niezczuią.
3:
Zdomow/ Zmiaſt/ ie wiganiaią
4:
Srodze grzozą/ dziwnie Laią
5:
Ieno czy dzis Laſke znaią
6:
Czo nalepey pochlebiaią.
7:
Ey prawdy (iako złe) ſtrzegly
8:
Wzdy by ſię tak nieuwiedly.
9:
Lecz to dzis wſędy naſtało
10:
Falſu doſyċ p[r]ąwdy mało.
11:
A czos tym Pan Bog ma dzialaċ
12:
Niclza iedno ſrodze karaċ.
13:
Tu ſrogą ſmierczia na ſwieczie
14:
A potym czart wiecznie gnieczie.
15:
A zadny niepomni nato
16:
Stanieli mu potym zato.
17:
Gdy ſrogy ſąd nanie przidzie
18:
Wierzmi ze tam ſkreſſu wygdzie.
19:
Gdy czie ſtą krotką roſkoſą
20:
Do piekla wiecznie poploſą.
21:
By ſię też wzdy obaczili
22:
Panu ſię vpokorjily.
23:
A wnim ſwą nadzieie mieli
24:
Nie tak by marnie ginęli.


strona: d2

1:
Bo tak grzechy odpoſczoni
2:
Bywaia/ iem znaſey ſtroni.
3:
A kogo tak ſmierċ zaſtanie
4:
I[e]ſcze to wzdy dobre znamie.
5:
Bo nam gloſno pyſmo mowy
6:
Abychmy biły gotowy.
7:
Bo ſmierċ iako zlodzyey dibie
8:
Vgodzy że zaden niewſwie.
9:
A zwlaſcza to kożdy baczy
10:
Iż nam Pan Bog ſnadnie raczy.
11:
Naſzych zloſczy przepominaċ
12:
Gdy ſię iedno chcemy zeznaċ.
13:
To nieſpowinnoſci iego
14:
Ieno dla ſyna milego.
15:
Ktory ſtapył zwyſokoſczy
16:
A zaplaczył naſze złoſczy.
17:
Kto wto dupha a dziekuie
18:
Wpokoiu ſercze ſprawuie.
19:
Skloni pan ſzwa Láſkę kniemu
20:
Odpuſczaiąċ wſzytko iemu.
21:
Bo wſzytko dla ſyna ſwego
22:
Ieſt tak vmiłował iego.
23:
Dobrowolnie nam odpuſcza
24:
A wniebo Zlaſki ſwey wpuſcza.


strona: d2v

1:
Iedno mu też trzeba duphaċ
2:
Pylnie iego Laſki ſzukaċ.
3:
Iego woley naſladowaċ
4:
Za dobrodzieyſtwa dziękowaċ.
5:
Lecz ſię dziſia tak zblaznili
6:
Wſzytko to ſnaċ opuſczily.
7:
Wczim inſym kladą nadzieię
8:
Y ſam ſię ſnich prawie ſmieie.
9:
Więċ tu iedęn ſwieczky ſtawia
10:
A drugy obiady ſprawia.
11:
Wieċ tu karmi Mnichi Popy
12:
Skubie geſſy a drze ſkopy.
13:
A ſąm as do ſamey ſije
14:
Za pokutę ſię vpije.
15:
Więċ tu ſobie dolewaią
16:
Grates nunc omnes ſpiewaią.
17:
Drudzy Te Deum Laudamus
18:
Iż znalezly dobibamus.
19:
A prawie ſię ſboga ſmieią
20:
Kiedy ſię wſyſczy naleią.
21:
Drugy zaſzię proſtak glupy
22:
Wieċ ſobie bracztwo zakupy.
23:
Bo iuż tam ſpolne modlytwy
24:
Tak ſpolſky iako y zlytwy.


strona: d3

1:
Poſpolu yda donieba
2:
A czegos nam wieczey trzeba.
3:
Drugy miłoſczywe Lato
4:
Choczia da niemalo zato.
5:
Kiedy na ſſhię po wieſſy
6:
Mnima iż nigdy niegrzéſſý.
7:
A wyſpowieda ſię zliſtu
8:
Iuż pewnie na niebo wzyſku.
9:
A twey Laſki miły panie
10:
Snaċ zadni niepomni nanie.
11:
Sktorą ty gotow każdemu
12:
Zwlaſcza ſerczem ſkruſhonemu.
13:
Ale czoż proſtaczy krzywy
14:
Gdy ſą taczy Ludzie zywy.
15:
Czo ie wty blędy wprawiaią
16:
A wſytko opak nieczuią.
17:
A tiż oni pilniey tuczą
18:
Ktorzy ſnaċ ua gorzey vczą.
19:
Snich wſytkiego nabiwaią
20:
A zywnoſch ich widziraią.
21:
Sczudzych ſkod pozytky czinią
22:
Choczia ſami ſnimi giną.
23:
Bo to ſlowo poſpolite
24:
Iż zlie zginie/ zle nabite.


strona: d3v

1:
Lecz wy niebozeta proſczy
2:
Spetniecz wam zly Chart do chloſczy.
3:
Ieſly ſię nieobacziczie
4:
Wczo inſzego niewkroczyczie.
5:
Szukaiczie Laſki vtego
6:
Czo wſzyſtko wmoczy vniego.
7:
Smierċ/ zywot/ pieklo/ zbawienie/
8:
Ito wſzytko dobrę mienie.
9:
Wiem ia iż tu dzwonka ruſę
10:
A też od was preċ ydz muſę.
11:
Bom ieżcze niewſzytko ſprawił
12:
Czo mi moi pan roſkazal był.
13:
Aleċ iſczié to rzecz mogę
14:
Gdy czas przidzie/ zamną wdrogę.
15:
Ieſly ſta ſprawa przidżieczie
16:
Iſczie wſgardzeni ſtanieczie.
17:
Ale będzieczieli raczyċ
18:
Mozeczie ſtego obaczyċ.
19:
Ktorego teras pozową
20:
By przeg panem ſtanąl glową.
21:
Iednego ſczechu waſſego
22:
Kupcza/ tu handlu ſwieczkiego.
23:
By ſdrugęmi Liczbę czynił
24:
Wczem ſię tu panu przewynił.


strona: d4

1:
Boſczie iednak kupczy wſytko
2:
Choczia drugy ſzieie zytko.
3:
Iednak każdy andel wiedzie
4:
Zoſtatkiem na deſcze iedzie.
5:
Pozwawſy tych Trzech przedniey=
6:
ſych ſtanow/ ydzie ſzukaċ kogo poſpo
7:
litego czlowieká/ y potkal ſum=
8:
nienie żonę iednego kupcza
9:
ktorą dla fortuni od ſie
10:
bie przecz wygnał.
11:
Sumnienie mowy.
12:
Ach nieſtetis mnie nedzniczy
13:
Toċ ſię na mie burza wſzyſczy.
14:
Zwlaſcza gdy to pan rad wydzy
15:
Każdy ſię mnie wdomu ſtydzy.
16:
Prawda/ cznota/ mieſcza niema
17:
Trudnei iednemu niz dwima.
18:
Poſel pyta ſumienia przecz placze.
19:
Prze bog czo to za niewyaſta
20:
Tu ydzie tak placzaċ/ zmiaſta.
21:
Wzdy iey ſpytam oczo placze
22:
A za czo odniey wybaczę.


strona: d4v

1:
Pomagabog dobra żono
2:
Przecz placzes/ czoċ vczyniono.
3:
Sumnienie ſię ſkarży na kupcza.
4:
Mam przecz plakaċ miły panie
5:
Acz czie nieznam ſkarze nánie.
6:
Kupiecz mię był ieden poiął
7:
Wiele dobra ſemną był wzyał
8:
Iżem żniem wiernie mieſkala
9:
Y wielim go wiſtrzegala.
10:
By ſię ſtrzegl czo mu ſkodzyło
11:
Barzo mu bylo niemiło.
12:
Potym ſię zdrugą ſlubował
13:
Czo ia ſobie milczkiem chował.
14:
A tak ſię wtym naradzyly
15:
Aby mię ſwiata zgladzyly.
16:
Poſel pyta ſkąd ieſt rodem.
17:
Nierozumim pany mila
18:
Aby to rzecz ſlużna byla.
19:
Złe za dobre komu oddaċ
20:
Dobrą żonę zdomu wygnaċ.
21:
A dlugozes tam ſnim zyla
22:
Y ktoregos rodu byla.


strona: d5

1:
Sumnięnie powieda ſwe przygodi.
2:
Snimem ſię tak vrodzyla
3:
A wierniem ſię obchozyla.
4:
Wſędym ſtrzegla dobra iego
5:
Iſczie wieczey nizli ſwego.
6:
Bo ſiebie wniczem nieſkodzył
7:
A cznotliwie ſię obhodzył.
8:
Sumnienim mię zdawna zwano
9:
Iemu wtowarziſtwo dano.
10:
I iakimem prziaczielem
11:
Iemu byla iawno wielim.
12:
Oto tu miężka wtym domu
13:
Skarzyċ ſię nami nimam komu.
14:
Poſel zaluię ſumnięnia.
15:
O wierę wydze niebogo
16:
Niemaż ſię vcziecz do kogo.
17:
A czemu tu tak wżdy stoyż
18:
Tak ze ſię wżdy barzo boyż.
19:
Albo też ieſt ta przyczyna
20:
Izmu mozeż tys byċ wynna.
21:
Sumnięnię wyliczą złe ſprawy
22:
ſwego kupcza.


strona: d5v

1:
Ieſlyż raczyż ſłuchaċ pilnie
2:
Wyrozumież nieomyłnie.
3:
Zdzieczynſtwam ſnim zawżdy byla
4:
Wewſém mu wiernie ſłuzyła.
5:
Muſe to znaċ do tey chwile
6:
Obchodzyl ſię ſęmna myle.
7:
A ſnaċ wſzytko iakom chczyala
8:
Prawiem po ſwey woly miala.
9:
Ale ſlyżę iż na ſtaroſċ
10:
Każdego ma ruſzyċ ta złoſċ.
11:
Lakomſtwo czo wſzytkiem ſkodzy
12:
Do pyékla ich wiele wodzy.
13:
Tu go ſnaċ ktemu przywyodlo
14:
Prawey zdobrey drogy zbodlo.
15:
Wzyal przewrotną żone kſobie
16:
Fortuną ią przezwał ſobie.
17:
Czo mu pomaga Lakonie
18:
Nabywaċ po każdei ſtronie.
19:
Zla/ chytra/ a czudna ktemu
20:
A vrodzywa ku zlemu.
21:
A tak to ſtey nieſczeſzicze
22:
Wroſły nam ty roznieze.
23:
Wſzak ze tego przecz niemoze
24:
Slal ſam ponie na ſwe gorze.


strona: d6

1:
Przyſła tu do nas wproſona
2:
Dzywno zynąd wyludzona:
3:
Wkrotcze ſię tak potem ſtalo
4:
Iż było ſwarow niemało.
5:
Bo pylnie ſtrzegla ſwich rzeczy
6:
Iam też ſwe miala na pieczy.
7:
Inakoniecz nato przyſło
8:
Wſzak to iuż na iaſznoſcz wyſło.
9:
Do graly ſię ſſobą grzechu
10:
Ach mnie yſczie niedoſmiechu.
11:
Aż potym ſmiem ſyna myała
12:
Zyſkiem go byla nazwała.
13:
A dzis mi ten zyſk przeklety
14:
Idzie wgłowe/ ba y wpiety.
15:
Izem ſtraczyla ſwoy vrząd
16:
I ſam nieborak wdal ſię wbląd.
17:
Bom ia bacząċ te niezgodę
18:
Wydząċ blyſko ſwoię ſkodę.
19:
Zabrawſy wſytko czom miala
20:
Preczem ſię od niei wezbrala.
21:
Wydząċ iż niebylo zgodi
22:
Bo tam czeſto byly zwadi.
23:
Choċ przezdludy czás proſbami
24:
Zloſnika czażem proſbami.
Tegom.strona: d6v

1:
Tegom zyſka vzywała
2:
Bom to yſczie ponim znała.
3:
Iż mial vroſcz na moy vpad
4:
Choċ mu viecz bywa każdy rad.
5:
Czyrpialam dlugo wniewoli
6:
Bo mie oba woczy kloli.
7:
Czekaiaċ onego glupcza
8:
By ſię vznal ſwego kupcza.
9:
Poſeł żaluie ſumnięnia y pyta o ine
10:
rzeczy.
11:
Zal mi czię niebogo mila
12:
A boday ſię nierodzyla.
13:
Taka żona nieſtydlywa
14:
Ktora rzadko dobra bywa.
15:
Ale powiedz ze mi otym
16:
A dlugos ten zyſk był potym.
17:
Sumnięnie ſprawie poſla.
18:
Dlugo był zyw to wieċ otym
19:
Bo mi ſię dal znaċ na potym.
20:
A tu iezcze powiem ktemu
21:
Będziecz dzywno y ſamemu.
22:
Iż wnet iako ſię vrodzył
23:
Tedy oſwey moczy chodzył.


strona: d7

1:
A gdy to dzieczko Lat doſło
2:
Tu me wſzyſtko zle vroſło.
3:
Bo woṅ oczieċ by wzuiercziadlo
4:
Patrzal boday mu przeſzyadlo.
5:
Niech zmey rzeczy niebedzie niċ
6:
To na dobre niema wyniċ.
7:
Bo opuſczyl wſytky rzeczy
8:
Iednoż ten zyſk ma na pyczy.
9:
Czo mu ſtey fortuny przyſedł
10:
By mu iedno dobrze wyſedł.
11:
I tak potym ſpolu wſytczy
12:
Kupcza ſnia y ſluzebniczy.
13:
Czy wſzyſczy pochlebowali
14:
Mnie nieboraczke wygnali.
15:
Abych im nieprżeſkadzała
16:
Ona ſama tem zeſlała.
17:
Potem mi wſitko zabrali
18:
Prawie mie nago wygnali.
19:
Bo tego fortunie trzeba
20:
By iey padalo y znieba.
21:
A tak ſię nato vdali
22:
Y Zoltarza ſnaċ by brali.
23:
A tak tu kniemu naględam
24:
Dziurkami przes plot zagladam.


strona: d7v

1:
Bym go mogla vpomionaċ
2:
A iemu yeſcze wſpomionaċ.
3:
Czom mu y pyrwey radzyła
4:
Bo cznotywſa nis ta była.
5:
Thera zem prawie zemdlala
6:
Iż iuż niċ nieczuię czyalą
7:
Wydze iż hayn zyſk przeklęty
8:
Tuż go náſláduię vpyety.
9:
Proſaċ yſby mie niepużczal
10:
By ſię zmey rady nieuznal.
11:
Ieno tak był wblądzie przet ſię
12:
Prawie iako mowią ſczedl ſię.
13:
Dyabel ſwą maczierza oba
14:
Tam dlugo niema byċ ſgoda.
15:
Bo zyſk barzo wcznotach plochy
16:
Nieſtoy omię ni trochy.
17:
Bo czo komu dobrze radzył
18:
Byle iako tako niebył:
19:
I ona też dobra pani
20:
Nierożumię niċ ſcznotami.
21:
Trudno by ſwa mogla obie
22:
Wiednim domu vgodzyċ ſobie.
23:
Bo ia/ bych vmrzecz wolala
24:
Gdy będę nierzad vydzyala.


strona: d8

1:
Nizly bych go miala ſczyrpyeċ
2:
A ſnaċ bych ſmierċ wolala mieċ.
3:
Bo znam iednak wgrzechu wſzytky
4:
Choczya im yda pozytky.
5:
Czo ſkok to Lepey ku rekam
6:
Lecz ia barzo nato ſtekam.
7:
Lepiey ſcz notą miez choċ wtzoſſe
8:
Niż bes niey zlote y groſſe.
9:
Poſeł kaze ſcierpieċ Sumnięniu.
10:
Doſzyċ otym dzywnas żona
11:
Gdy baczyz iż gorą ona.
12:
A iż iey niemozeż ſczyrpieċ
13:
Wolanim niepomozeż niċ.
14:
Wſzak wież iż to rzecz wyadoma
15:
Iż prawda rzadko mieſcze ma.
16:
Pomilcz malo tak czy radzę
17:
I iacz potem niezawadzę.
18:
Acz ſię maczie oczo ſwarzyċ
19:
Qwaſzne piwo ſſobą warzyċ.
20:
Ale ſczyrp toċ radzę mało
21:
Aż ſię dowim czo ſię ſtało.
22:
Sumnienie czyązy na poſła iż iey
23:
milczecz każe.


strona: d8v

1:
Dzywno mi to niewimownie
2:
Dobry panie iż tak mownie.
3:
Mnie ku milczeniu przywodzyż
4:
Nieiednemu prawie ſkodzyż.
5:
Bom ia ieſt nato ſtworzona
6:
By przes mię prawda mowiona.
7:
A zemnie ſię przeſtregało
8:
Czo by komu ſkodzyċ miało.
9:
A tak prawdę mowyċ muſę
10:
Acz niemalo wſedy ſkuſę.
11:
Nedze/ guzow/ ran/ y byady/
12:
Wſzytkiego mam tego ſtady.
13:
Pychy/ zloſczy/ nieczyſtoſczy/
14:
Mam przet tymy nedze doſycz.
15:
Ale iż bych milcecz miala
16:
Gardzo bych ſtraczyċ wolala.
17:
A tąk niewdam ſię wtwą radę
18:
Przeczywko bogu na ſdradę.
19:
Bo przydzie czas a przyż muſzy
20:
Gdy kupieċ ſmierczy zakuſzy.
21:
Iż ten zyſk dzieczię zloſtywe
22:
Zoſtanie mu wiele krzywe.
23:
A ſnać na ten czas wſpomienie
24:
Dobrze radzylo ſumnienie.
Lepey.strona: E

1:
Lepiey niż ta pochlebnicza
2:
Furtuna/ iego zwodnicza.
3:
Rad by ſię wieċ wten czas iednal
4:
Lecz iuż czaſu niebędzie mial.
5:
Przeſziodzyecz mu tego zyſku
6:
Obaczy to/ as wuczyſku.
7:
Poſel dobrze tuſzy ſumnięniu.
8:
Wnet to poznas czo vdzyalam
9:
Iako ſię oto poſtaram.
10:
Iſczie przydzyes kmieſczu ſwemu
11:
Mozez pewnie wierzyċ temu.
12:
Bo iuż ten czas będzyeż miala
13:
Czos tu onim powiedziala.
14:
Wnet czy ſię tu wleb zaſkrobie
15:
Byċ czy mu niedlugo wgrobie.
16:
Roſproſą ſię ty fortuny
17:
I zyſk czy go nieobrony.
18:
Kupiecz Zapomniawſzy ſmiercy/ y
19:
boga roſprawia ſwe rzeczy/
20:
a poſel za drzwamy ſtoy.
21:
Spyſales regeſtra/ ſluchay
22:
Pacholątko lecz nieruchay.


strona: Ev

1:
Tych Czyrographow związanich
2:
Czo napiſow niemas nanich.
3:
I czos gdzie dal/ y czos gdzie wzyał
4:
Bys ſobie wſytko wſpowionał.
5:
Czo mam z zyſku ſyna mego
6:
Przypadlo wſdy roku tego.
7:
Pachole.
8:
Iuzem panie wſytko ſpyſał
9:
Tak iakoſmi był roſkazał.
10:
Y wſytkom też zreyeſtrował
11:
Przeczedl/ zlyczył/ y pochował.
12:
Kupiecz vczy falſowaċ pachole.
13:
Czudnie mowis bys tak czynył
14:
Nigdy bys ſię nieprzewynył.
15:
Bo wierzmy trzeba bacznich ſpraw
16:
Do naſzych kupieczky wypraw.
17:
Trzeba pylnie wſytko baczyċ
18:
Kto chcze zwyſſyċ a nieſtraczyċ.
19:
Trzeba y falſu przylozyċ
20:
Kto chcze wiecſy pozytek mieċ.
21:
Iſczie mieċ rozum ſowyty
22:
Byſtry/ a prawie zakryty.


strona: e2

1:
I przyzdradzyċ czaſem może
2:
Bo ſię tak rychley wſpomoże.
3:
Bo wieċ owego proſtaka
4:
Wnet vlowy nieboraka.
5:
Prętkoċ ſię każdy zubozy
6:
Ieſly duſſe nieprzylozy.
7:
Naprzot tego ſtrzes na ſrodzey
8:
Bys przedal iako nadrozey
9:
Ktemu czaſſy á pogody
10:
Patrs pylno kupycz bes ſkody.
11:
A to pilnie miei na pieczy
12:
Napyrwey czo gorſſe rzeczy.
13:
Gdi kram otworzys wykladai.
14:
A yſz wyborne powiaday
15:
Iż moy pan (będzies przyſzyegal)
16:
Niedawno ſtem zwloch przijechal.
17:
A kiedy mu będzies mierzyl
18:
Boċ on tobie będzie wierzyl.
19:
Tam go więċ lada ocz pytay
20:
A lekczya palczem potmikay.
21:
A tak tu owdzie potroſſé
22:
Sporzey więċ tak roſtą groſſe.
23:
A gdyċ korzenia pytai[ą]
24:
Koſtowaċ go więċ chwytai[ą].


strona: e2v

1:
Wieċ ſwieze na wirſchu mieway
2:
A ſpotku zlego dobyway.
3:
Mozeż też wagy przyſporzyċ
4:
Do pieprzu kamikow wlozyċ.
5:
A krokoſu do ſafranu
6:
Czyſczyeċ ſię to zeydzie panu.
7:
Wezynamon ſkorek warzonych
8:
Czukrem troche przyſlodzonych.
9:
Wybornieċ ſię to przetſie ſda
10:
Boċ też niekażdy krolia zna.
11:
A powieday wieċ każdemu
12:
Niedam tak tanie zádnemu.
13:
Iedno bych waż rad zachował
14:
Bym vmnie zawżdy kupował.
15:
A tak choċ bys niedomierzył
16:
Tedyċ potem będzie wierzył.
17:
Vmieyze Ludzy rozeznaċ
18:
Iako komu mas zaczeniaċ.
19:
Bo gdie traphys na proſtego
20:
Tedy rychley zadrzes ſniego.
21:
Bowim to ſtare przyſlowie
22:
Iż ſowa żedrze na ſowie.
23:
Kogo mozes naſieċ wprawyċ
24:
Nategos ięy niezal ſtawyċ.


strona: e3

1:
A gdy pobaczys chytrego
2:
Vczinze ſię za proſtego.
3:
Ale ſię wżdy meiy na pyeczy
4:
A niemil ſię na ſwey rzeczy.
5:
Bo naydzies tych doſſyċ Ludzy
6:
Czo też barzo nad wyludzy.
7:
A niż byczie mias obacyċ
8:
Lepiey czo rownezo ſtraczyċ.
9:
Bo by czie drugym oznaymył
10:
Niekazdyċ by potem wierził.
11:
A wierzmy zec nietrzeba ſpaċ
12:
Dzys/ kto ſię niechcze daċ oraċ.
13:
Bo ieſlyċ prawde rzecz muſſe
14:
Muſys przylozyċ na duſſe.
15:
Iuż ta wiara iako raczy
16:
Niechay ſwoie drogę baczy.
17:
A za drugiemi ſię gąrnie
18:
Iſby niezgynela marnie.
19:
Choċ też przedas czo rownego
20:
Acz malo zedrzy y ſtego.
21:
Naimnieyſego nieopuſczay
22:
Na czem mozes na tym ſzukay.
23:
A niedbay choċ poziuaią
24:
Sczyrp potym choċ czy nalaią.


strona: e3v

1:
Bo wżdy lepiey ſczyrnieċ ſlowa
2:
Niż niċ niemierċ/ boly glowa.
3:
A drudzy ſię niecháy ſmieią
4:
Kiedy ſię mſczyċ nieumieia.
5:
Bo wieċ tego wiele bywa
6:
Iż ſię wiecz ieden naſzmiewa.
7:
Zdrugiego/ gdy czo zlye kupi
8:
Mowiąċ mu/ czemus tak glupi.
9:
Wież iaky też ten zyſk miewa
10:
Ktori Wnoremberku bywa.
11:
A tak bych to rad roſprawył
12:
Abych czie też tak wyprawył.
13:
Lepiey czy ſię czwyczyċ zmlodu
14:
Chczeſly viċ naſtaroſċ glodo.
15:
Gotuy lekczie/ ſzale/ Laſe/
16:
Iuż ci też czas przéſtaċ kaſe.
17:
Pyrwſem ze na Iarmark byway
18:
A czo na raniey wykladay.
19:
Do noczy czaſem doſyaday
20:
Na oſtatku kramy ſkladai.
21:
A to zawżdy chczey pamietaċ
22:
A by ſię niedal oſukaċ.
23:
A wſhakoż ynaczey myſlyę
24:
Iutro rano vozy wyſlyę.


strona: e4

1:
Ten Iarmark ia ſam odprawie
2:
Iż czie ieſcze Lepiéy wprawie.
3:
Potem też porucze tobie
4:
Chcze też odpoczynaċ ſobie.
5:
Bo mi tey praczey nietrzeba
6:
Bo tez iuż mam doſyċ chlieba.
7:
Iuż też będe odpoczywaċ
8:
A iako pan tak vzywaċ.
9:
Poſel Kolace.
10:
Otworz otworz ieſt kto wdomu
11:
Niechczeſly ſam kazy komu.
12:
Niemozelý ynaczey byċ
13:
Niepuſczyſly wiąċ drzwy wybyċ.
14:
Pachole.
15:
Braczie aczegoċ potrzeba
16:
Tak zuphalem byċ nietrzeba.
17:
Kolaczes by wiec wpuſty dom
18:
Będzieczię tego potym ſrom.
19:
Znaċ yzes goſċ miedzy kramy
20:
Iż ſię po ſzierſczy nieznamy.
21:
Poſel.
22:
Otworz powoly mowyęċ wczas
23:
Bo ia niepátrze kiedy czas.
Bo kolacze.strona: e4v

1:
Bo kolaczę na każdego
2:
Kiedy mi ieſt trzeba tego.
3:
Odloſczie te ſprawe glupyą
4:
Bierzſczie ſzę na yną kupyą.
5:
Pachole.
6:
Iċ przeċ bo darmo ſtaċ raczys
7:
Czaſu niemas to ſam baczys.
8:
Wielgą teras pan ſprawe ma
9:
Rano iutro przeċ wijeſdza.
10:
Do Noremberka na Iarmark
11:
Wielki ſam dzis vnas ſarwark.
12:
Vkladaiaċ/ reieſtruyąċ
13:
Y yne rzeczy ſpiſuyąċ.
14:
Mniemaċ abyċ to malą rzeċ
15:
Iuż niekolaċ idz teras przeċ.
16:
Bo ſię nam ſzylá pomyly
17:
Raczey tu przydzies pochwily.
18:
Poſel powiada iż ieſt od boga/ a cza-
19:
ſu niepatrzy
20:
Poſtoy iedno Lotrze ſmialy
21:
Iako będzies tak zuphaly.
22:
Trudnoć na rąty roſkladaċ
23:
Gdy komu czas przydzie wſyadaċ.


strona: e5

1:
Iuż tam ſprawy vſtaċ muſzą
2:
Każdego ſpokoiu ruſzą.
3:
Otworz mowię ras potrzeczy
4:
Boċ deſczka ze drzwy wyleczy.
5:
Ieſtem poſel boży wydzys
6:
Iſcżie ſię tu niewyſziedzys.
7:
Iſtem panem czo ſnim Lyczys
8:
Choċ mu ſdrowia dlugo zyczys.
9:
Pachole.
10:
Panie iuſczi ſię drzwy walą
11:
Kas puſczyċ niż ſię obalą.
12:
Mnimas byċ ſam klopot maly
13:
Y zawiaſy ſię ſpadaly.
14:
Knpiecz.
15:
Poday mi ſammięcza rychlo
16:
Iuż to wydze ſkunſtu wyſlo.
17:
Ale mi iakos drzą nogy
18:
Wloſzy wſtaly iako rogy.
19:
Prawie mi ſię Lęklo ſercze
20:
A tam mi ſię wyniċ niechcę
21:
Albo biegay do vrzedu
22:
Iż oſtrzegą tego blądu.
23:
Iż wſwem domu mam niepokoy
24:
A ſtym Lotrem czudnie rokuy.
Acz.strona: e5v

1:
Ach nieſtetis czoż to ma byċ
2:
Mial mie ten Lotr wela zabyċ.
3:
Bo mi ſię ſercze Lekalo
4:
Prawie mi tu znaċ dawalo.
5:
A prawie iuż wſzytka ſyła
6:
Teras mi ſię odmieniła.
7:
Zyły mi wſzytky zmartwiały
8:
Recze y nogy vſtaly.
9:
Glowa/ oczy/ wſytko blądzy
10:
Prawie mi myſl czos zle ſądzy.
11:
Poſęl tak każdemu tuſzy/ kto ſobie
12:
ſmierċ lekko wazy.
13:
Takaċ to ieſt boſka ſprawa
14:
Nie wyſſegoċ to prawa.
15:
Gdzie niebywa dobra wyara
16:
Zbladzy y wrozumie miara.
17:
Bos ty podobno tak mnimial
18:
A bys nigdy przeſtaċ niemial.
19:
Lyczyċ wſytko tych pieniędzy
20:
Ktoriches nazbyrat vnędzy.
21:
A na tos nyċ niepamietal
22:
Zes ich marnie oſtradaċ mial.


strona: e6

1:
Tak czy ſmierċ karze/ gdy kogo
2:
Zaſtanie nieſpoſobnego.
3:
A ſnaċ ſię ten wieczey leka
4:
Kto vmrzeċ ma a nieſteką.
5:
Bo wieċ drugy wieczor ſpiewa
6:
A rano iuż duſza zywa.
7:
A tak y ty miły brachn
8:
Podobno będzies wprzeſtrachu.
9:
Trzebaċ tes y nato pomnieċ
10:
Nadzieie ſwei wzłoczie niemieċ.
11:
Kupieċ narzeka na ſmierċ.
12:
Ach nieſtetys czos to ma byċ
13:
Barzoċ mi to przykro ſlyſeċ.
14:
Niemogloċ by iuż gorzey byċ
15:
By my na to iuż mialo przyċ.
16:
Rad bych też iuż tego vzyl
17:
Czom zmlodu ſpraczą wyſluzyl.
18:
Teras prawie handeł wſytek
19:
Myal my iuż czyniċ pozytek.
20:
Ales mi iuż myſl rozdwoyl
21:
Stych plotek czos tu nabroyl.
22:
Radczey przeċ iċ/ a tu nieſtoy
23:
Bo będzies mial wnet niepokoy.
Bo chlopieć.strona: e6v

1:
Bo chłopyeċ byegl po czeklarze
2:
A tu vrząd takie ſkarze.
3:
A ſrodze wiéċ takie wodzą
4:
Czo ſię tu gwaltem obchodzą.
5:
Poſel o pewney ſmierczy powieda:
6:
Obaczys tu wnet pochwyly
7:
Boċ bog nierad dlugo myly.
8:
Snaċ czy by pylniey doctora
9:
Bo wiem zeċ iuż glowa chora.
10:
Niż czeklarza ach nieboze
11:
Snaċ czy yten niepomoze.
12:
Boċ yſczie pewna nowyna
13:
Zecz iuż zlożona godzyna.
14:
Sktoram ieſt do cziebie poſlan
15:
A od pana nato wybran.
16:
Bych tobie y ynem myłem
17:
Smierċ oznaymyl/ a ſwim ſylam.
18:
A by Ludzie niedufaly
19:
Swich ſię wyſtepkach vznaly.
20:
Bo to iuż niepirwſza na nie
21:
Zadny niezwie czo ſię ſtanie.
22:
Kupiecz nierad otem ſlyſzy:
Mylcz.strona: e7

1:
Milcz dla boga myły brachu
2:
Nieprzyday mi wieczey ſtrachu.
3:
Ktory na mie teras przyſedl
4:
Prawiem od pamieczy odſedl.
5:
Ale proſze oprzyczynę
6:
A odemkny ſobie ſkrzynie.
7:
Y wezmy ſobie czo raczys
8:
Ieſly ze to wſobie baczys.
9:
Byſmy czo ku ſdrowiu pomogl
10:
A daley mi czaſu od wlokl.
11:
Poſel niechcze czaſu odemknąċ.
12:
Nieieſt taka cznota moia
13:
Zly czlowiecze/ iako twoia.
14:
Czo bes wſtydu dla pieniedzy
15:
Safowales ią vtey nędzy.
16:
A wſytkimijs Ludzmy ſydzył
17:
I bogas ſię niċ niewſtydzył.
18:
Choczyaċ niċ po zloczie wgrobie
19:
A ia roſkazuie tobie.
20:
Iuż ſemną wieczey nierokuy
21:
A wnet ſię czo rychley gotuy.
22:
Iuż roſprawuy przyaczoły
23:
Rozeſly miedzy koſczyoły.


strona: e7v

1:
Już roſaphuy ſwe vrzedy
2:
Y ty wſytky kramne blędy.
3:
Ktore czie tak zaſlyepyly
4:
Czyalo y duſzę ſtraczyly.
5:
Bo zywot za ſmierċ odmieniż
6:
A ieſlyż ieſcze niewierziż.
7:
Owo mas reieſtr ſpyſany
8:
Mnie od mego pana dany.
9:
Na ktorem ſą mianowany
10:
Dzys przet panſky ſąd pozwany.
11:
To iż niezart iuż rozumiez
12:
Znaidzys to tak wſzak czyez vmiez.
13:
A ſwoich ſpraw y zuczynku
14:
Gotuy Liczbę nawiſſemu.
15:
Iutro rano/ a ſumnienie
16:
Czoċ radzylo na ſbawienie.
17:
Czos ią byl od ſię wygnał
18:
Radzeċ a bys przyſobie myał.
19:
Bo wydzys to iuż nie boze
20:
Zec fortuna niepomoże.
21:
A dawno ſię ſwiat przeczywy
22:
Winni Ludzie poky zywy.
A przyrodzęnie.strona: e8

1:
A przyrodzénie czlowiecze
2:
Niċ tego nima napieczý.
3:
Czo ſię ſtaċ ma wſzyſtkiem marnie
4:
Przętko kſobie wſyſtko garnie.
5:
Lecz ty radzęċ ſmaruy kola
6:
Wydzys czo ſmierċ grozy zgola.
7:
Kupieċ proſzy Dylaczyey.
8:
Czudnieyſzys gdzi ſię niegnieważ
9:
A iż wdy ſobą mowieċ daż.
10:
Bo zowey poſtawy ſrogiei
11:
Spetny ſtrach duſſy vbogiei.
12:
Bo to nielada przygody
13:
Wie ze tam idz niemagody.
14:
Ale czie pokornie proſę
15:
Acz nieplatne moie groſſe.
16:
Zetrway yeſcze ſlaſky mało
17:
Zleċ by my ſię barzo ſtało.
18:
Moiem handel poczal nowo.
19:
A ydzie my to oſlowo.
20:
Ktorego my pylnie ſtrzezem
21:
Na nie ſobie wſego wierzem.


strona: e8v

1:
Gdy bys mię téras nachylył
2:
Nieiednego by omylył.
3:
Przewleċ czaſu aby rokiem
4:
A ia też tą chwylą ſkokiem.
5:
Wſzytky ſwoię rzeczy ſprawie
6:
A powoly ſię wyprawie.
7:
Poſel nieſmię czaſu pomknąċ:
8:
Niechcze ia byċ wtym tak plochy
9:
Nieſmim odwleċ aby trochy.
10:
Bo bog zadnego niezywy
11:
Kto mu ſię na mniey przeczywy.
12:
A vſtawy iego Ląmie
13:
A barzo wieċ nato chramie.
14:
Gdiż mi kazal bych to ſprawył
15:
A ſtobą ſię tam wnet ſtawył.
16:
A tak ty mnie nie mey zazle
17:
Wies że mas byċ gotow zawſze.
18:
Bo to zadnego nięminie
19:
Czaſzem ſtanczu pogodzynie.
20:
Knpiecz proſy o pomknienie czaſu.
21:
Iako dawno przet ſię gorze
22:
A ia mam ſyla wkomorze.


strona: F

1:
Wtrudnych rzeczach pylnie ſprawy
2:
A czas mi ſię marnie trawy.
3:
Mily panie niechay ale
4:
Spyſe ſwe reieſtra czale.
5:
Dokonam niech tego lata
6:
Barzoċ mi zal ſtego ſwiata:
7:
Aby ſię wſdy nieoblądzył
8:
Kto też pomnie będzie rzadzył.
9:
Poſel mu powieda iż zawolnego
10:
czaſu trzeba otym myſlyċ.
11:
Iuż bacze y dobrze wydze
12:
Ku czemu twoia myſl ydzie.
13:
Barzo by rad by mogl kazdy
14:
Wiecznie pyſal ty ſwe blędy
15:
A bys ſobie pomknal czaſu
16:
Vzyċ tu na ſwieczie wczaſu.
17:
Snaċ tu bylo lepey dzyalaċ
18:
Czoċ mialo czas wieczni iednaċ.
19:
Alie ty ſnaċ wieczey myſlył
20:
Poky poty ſwiata zażył.
21:
Alec to omilne foſky
22:
Bo ſmierċ niedbą a nitroſky.
23:
Oty rozliczne pieſczoty
24:
Ani o drogie kliynoty.


strona: Fv

1:
Gdy machnie ſwą koſſą marnie
2:
Wſytky ſpolu razem garnie.
3:
Tak vbogi iak bogaty
4:
Za niċ vniey gole platy.
5:
Bo ſnaċ bys mial tyſyąċ ktemu
6:
Lyat/ Lyczby/ rachunku ſwemu.
7:
Snaċ býs ieſcze niemial doſyċ
8:
A tak prozno oto proſyċ.
9:
Ato lud wniedbalſtwo wodzy
10:
Iedna ſprawa drugą rodzy.
11:
A nigdy koncza na ſwieczie
12:
Kto ſię iuż wieċ wnim zapleczie.
13:
Bo rzadky kto by tu baczyl
14:
Choczia pan daċ rozum raczyl.
15:
Sktora ſprawą wtym nierzadzie
16:
Ma ſtanaċ na pauſkym ſądzie.
17:
Kupieċ narzeka iż niċ niepo-
18:
ſtanowył.
19:
Grom prawie atrzaſkawicza
20:
Wygląda ia ſtwegolycza.
21:
Ach gdyz potomkowie moy
22:
Niċ niewidzá czo ſię broy.
23:
Bych wzdy to im był ſpoſobyl
24:
Czego ſwielka przaczą nabyl.


strona: f2

1:
Spyſal ſprawyl iako ſluſze
2:
Nietak by mi ſnaċ zal duſche.
3:
Choċ bych ſię ſniją potym roſtal
4:
Gdy bych wſytko roſſąphowal.
5:
Wedle ſwey myſly iako chczyal
6:
Nietak by mi zywota zal.
7:
Bo tak niewiem ni rozumiem
8:
Czo ſobą czyniċ ani wiem.
9:
Bo to pomnie wſytko marnie
10:
Czom zebral ſnaċ ſię rozgarnie.
11:
Poſel powyada iż wnet wſzytko
12:
roſprawy.
13:
Roſprawyż wſytko pochwyly
14:
Gdyċ ſię nos nadol pochyly.
15:
Bo choċ nierad tedy muſy
16:
O kogo ſię ſmierċ pokuſy.
17:
Skakać kiedy kaze ona
18:
Bo to ieý rzeċ przyrodzona
19:
Niċ zadnemu nieſfol guie
20:
A każdemu myſl zepſuie.
21:
Ty bys nierad wſdy poplynież
22:
Vyrziz gdy ſię wnet ochynież.
23:
Kupieez proſy aby mogl Iarmark
24:
odprawyċ a ſpowiedaċ ſię.


strona: f2v

1:
Proſze poniechay tych ſmętkow
2:
Mam na ſobie wiele grzechow:
3:
A bys mi ale ſpholgował
4:
Bych ſię powoly ſprawował.
5:
Będąċ miniċ powynowat
6:
Vczynylbys mi iako brat.
7:
O to bych chczyal iutro ięchaċ
8:
A iuż wſytkiego poniechaċ.
9:
Do Noruberku czo naraniey
10:
Sfolguy ze my iéſcze daley.
11:
A kazes li też tam ſobie
12:
Kupyċ wſytko ſprawie tobié.
13:
Tam ze też ſą zakonniczy
14:
Y vczeni ſpowiedniczy.
15:
Tam bych ſobie wſytko ſprawyl
16:
Wſzak bys mię na poly zbawyl.
17:
Poſel go karze iż teras o Iarmar-
18:
kach myſly.
19:
Ky czie Dyabel rządzy glupy
20:
Iż tak myſlyż otey kupy.
21:
A iuż by ſię mogl rozmyſlyċ
22:
Bo wies czo maż ſobą czynyċ.
23:
Niepleċ oto Dyable glupy
24:
Kto iuż oth cziebie czo kupy.
Woly.strona: f3

1:
Woli darmo wſziąċ gdy ſdechnieſz
2:
Bo nikogo nieodepchnieſz.
3:
Wieczei teras po ſpowiedzy
4:
Myſlyċ gdy czie ſmierċ nawiedzy.
5:
Dawnoċ bylo oney myſlyċ
6:
Wiedzaċ zes tego niemial żbyċ.
7:
A nikogo to niemynie
8:
Gdy ſię nienadzywa ſzgynie.
9:
Lecz niċ nedznik o ſbawienie
10:
Niedbą/ więczey o gymienie.
11:
Nyzly ſię bogu podobaċ
12:
A dla tego niemoże dbaċ.
13:
Ni o pyeklé/ ni o niebie
14:
Ty drzez dzys a iutro ciebie.
15:
Tak ſię ſwiat ten kolem toczy
16:
Wzaiem ſobie lupyą oczy.
17:
A ſnaċ y Ludzie zuphaly
18:
Wſytczy na ſwieczie naſtaly.
19:
Iż ich zadni ſtrach nieruſzy
20:
Kaſdy ſobie dobrze tuſzy.
21:
Ani ſmierċ/ ni potępienie
22:
Gdy by iedno mial gimienie.
23:
Ani ony więc radoſcy
24:
Czo wniebieſkey oſyadloſſczy.


strona: f3v

1:
Czo ie marnie opuſczamy
2:
Gdy ſię oczeſne ſtaramy.
3:
A kiedy iuż ſtrach przyráſy
4:
Iuż mu wſzyſtko razem ſkaſy.
5:
Rad by iuż dal czo by ſam mial
6:
Aby ieno zywo ſoſtal.
7:
Wroſkoſach niemyſly zadny
8:
Iż to ieſt ſwiat dzywno ſdradny.
9:
A kogo nawiącżey pieſczy
10:
Ten rychley zginie bez wyeſczy.
11:
Kupieċ proſzy aby ſię ſnim Laſka-
12:
wie obſedl.
13:
Iuż mię niekarz mam czy za ſwe
14:
Iuż me oczy bloną zaſle.
15:
Sercze drzy glowa ſię chwieczie
16:
Iuzem też ſam zley nadzieie.
17:
Iz mam vmrzeċ rychlo pewno
18:
Napolym iuż iako drewno.
19:
Iuzem prziſedl wſytek wroſpaċ
20:
Czoſmi ſprawyl to ſam obaċ.
21:
Zaplaċ to boze iediny
22:
Ieſly to ſtwoiey przyczyny.


strona: f4

1:
Sumnięnie iż kupieċ omdlal mowy
2:
poſlowy aby czo ſnim o pie-
3:
nyądze mowyl.
4:
Mow ieno czo ſnim ozloczie
5:
Choczyaċ teras wtym klopoczie.
6:
Vyrzys yzecz wnet vſlyſchy
7:
Choċ tam lezacz czycho dyſzy.
8:
Albo iż zbanku ſpolnego
9:
Zebrania roku lonſkyego.
10:
Towarzyſze czo zyſkaly
11:
Kylka tyſięczy przyſlaly.
12:
Vyrzys yze ſię wnet ruſzy
13:
Daċ natichmiaſt pokoy duſzy.
14:
Bo to Ludziam rzeċ takowa
15:
Choczya wydzys iż iuż kona.
16:
Gdy kko opieniędzach mowy
17:
Wnet podnieſzie kazdy glowy.
18:
I ten czy choċ też tak mdleie
19:
Vyrzys yſczy otrzeſwieie.
20:
Kupieċ ſię porwał vſlyſzawſzy.
21:
Niewiem kto tam teras mowi
22:
A iż cicho podzywno mi.


strona: f4v

1:
Czo ſiem obanku zaſlyſal
2:
Choczyam leząċ czycho dyſzal.
3:
Boċ iednak iuż przychodzy czas
4:
A nikogo ſtamtąd niemas.
5:
A tuſę iż iuż niemalo
6:
Tam ſię tego naſbieralo.
7:
Poſel karze kupcza/ iż o pieniędzach myſli.
8:
A ieſczes czy bank na myſli
9:
Lepiey by zmarami przyſli.
10:
Nyzly ſpieniędmi do cziebie
11:
Virzmi niċ czy ponich wniebie.
12:
Ale iſczie theras febra
13:
Garbuie cię miaſto ſrzebra.
14:
A miaſto zlota drgnies duſzą
15:
Nyzliċ ſię ſnim zbanku ruſzą
16:
Kupieċ iuż zwąptyl wzywoczie y
17:
narzeka.
18:
I dlugos to iezcze będzie
19:
I tak czy mam doſyċ nedze.
20:
A ty mie przet ſię fraſuies
21:
A prawie mi glowę pſuies.
22:
Iuż mie przeſtan mam czy doſyċ
23:
Ledweċ moge glowe wznoſyċ.


strona: f5

1:
O nedznas moia nadzieia
2:
Gdzies teras wzyąċ dobrodzieia.
3:
Aby mi wſdy wczem poradzyl
4:
Gdy ſwiat tak marnie mię zdradzyl.
5:
O nedzna moia przygodo
6:
Iuż ſnaċ nienaidzie nikogo.
7:
By pomogl albo rathowal
8:
Wſzytko bych mu ſnáċ czo mam dal.
9:
O iakies to moie blędy
10:
Zloto ſrebro lezy wſzedy.
11:
Czem że ſobie mogę pomoċ
12:
Bych wſdy niedan Czartowi wmoċ.
13:
Iuż teras y zyſk moy zglupyal
14:
Choċ pirwey pomagaċ vmyal.
15:
Ale teras wtey potrzebie
16:
Podobno gdzies wpyaſku grzebie.
17:
Iuż y fortuny nieſlychaċ
18:
Pokryly ſię day im pſya maċ.
19:
Ieno wten czas czleką znaią
20:
Gdy ſnim ſwiata vzywaią.
21:
Ach niedznis to byl moy rozum
22:
Aſzemie zan ſamego ſrom.
23:
Zem ia otym niemyſlyl niċ
24:
Iż to mialo tak nagle przyċ.


strona: f5v

1:
Teras lezę bes pomoczy
2:
Wie bog doczekamly noczy.
3:
A iako idz na te droge
4:
Rady ſobie daċ niemoge.
5:
Ach nieſczęſniż to ſznaċ czas byl
6:
Czom wnim tak bes rozmyſlu zyl.
7:
A teras radzyċ rzeċ trudna
8:
Niedopuſczy ſmierċ obludna.
9:
Dobrze mądrzy nauczaly
10:
Iż koncza patrzyċ kazaly.
11:
Tu na ſwieczie wkazdey ſprawie
12:
A to ieſt zna rozum prawie.
13:
Ale iuz niewczas narzekaċ
14:
Iedno pewney ſmierczy czekaċ.
15:
Byegay ale mile Chłopię
16:
Iż wzdy czem duſſą zakropię.
17:
Znaydzy iakiego Doctora
18:
Bys mu mial daċ y pulucra.
19:
Tych to nieſbednich pieniedzý
20:
Boċ my niċ ponich wtey nedzy.
21:
Owa ieſcze czo poradzy
22:
A choċ też lſzą barzo radzy.
23:
A ia ſię kęs vpokoię
24:
Niech wtym poznam pylnoſcz twoie.


strona: f6

1:
Poſel gdý iuż kupcza porazyl mowy
2:
ku ſumnięniu.
3:
Chodzys też ty ſam a ſluchay
4:
Iuż tu bądz ſtąd ſię nieruchay.
5:
O tos iuż mas czos myſlyla
6:
Na mnies ſię nieomilyła.
7:
A tego zyſka Lotrzyka
8:
Miey wgrozie nieſlychetnyka.
9:
Bo ten to wſytko pobroyl
10:
Wydzys iako go przyſtroyl.
11:
A trudno ma wtym nierzadzie
12:
Sprawyc ſię na boſkym ſądzie.
13:
Tak ſię nieborak vpętal
14:
Prawié my go ſedecznie zal.
15:
Bo to ſluſſy na kazdego
16:
Vlutowaċ vpadlego.
17:
Acz wim ze mu niepomoge
18:
A choċ ia bych rad niemoge.
19:
Gdyż tak panſka wola byla
20:
Kazdemu ſię tak zmocznyla.
21:
Ty wzdy czo mozes niebogo
22:
Gdyż nedznik niema nikogo.
23:
Czo rozumies to pomagay
24:
Czo lepſego przypominay.


strona: f6v

1:
Boċ podobno zyſk sfortuną
2:
Poidzie miaſto dwierzy durą.
3:
Czo niedbaią o przygody
4:
Zawſzdy ſzukaią ſwobody.
5:
Iuż cię tu bogu poruczam
6:
Bo ieſcze ſpraw niemalo mam.
7:
Sumnięnie dziękuię poſlowy.
8:
Dziękuie panie wpokorze
9:
Bylaċ ma rzeċ iako gorze.
10:
Iuż niebędzie mowil ſpyzna
11:
Kiedim kſwemu ſtanu przyſla.
12:
Ach bys byl dobrze vczynil
13:
Barzo ſię nedznik przewynil.
14:
Bys mu byl czo czaſu przewlokl
15:
Snaċ by ſię nieborak oblokl.
16:
Za mą radą w inſą ſprawe
17:
Boċ niebędzie mial naſtrawe.
18:
Niċ na tę droge donieba
19:
Bo tam inſzey ſpyze trzeba.
20:
I czo sſyſku przychodzyla
21:
Snaċ go barzo omylyla.
22:
Wiem ze bych niekrzywa byla
23:
Gdy bych ſię nad nim pomſczyla.


strona: f7

1:
Ale moie przyrodzenie
2:
Nieſczyąga ſię na ſkazenie.
3:
Aż wlaſcza tey nedznei duſſe
4:
Sczyalem niechay kto chcze kluſe.
5:
Dam mu teras pokuy malo
6:
Bo wydze iż mu nadmdlalo.
7:
Aż gdy ſluſny cżas vbatrzę
8:
Ieſcze nieboga popatrzę.
9:
A bych to wnim odnowyla
10:
Czegom go zmlodu vczyla.
11:
Duſzy by wſdy moglo pomoċ
12:
Chocyaċ czyalo ſtraczylo moċ.
13:
Przyſly Doctorowie.
14:
Pomaga bog mily panie
15:
Iż leziczie to złe znamie.
16:
A barzoſczie ſię ſkazyly
17:
Swlaſcza wnét wtey krotkiey chwily.
18:
Maż wzdy chlopcze iakie znaky
19:
Niemozeċ byċ chory taky.
20:
By mu czo nimialo pomoċ
21:
Choczia więċ ſtraczy na czas moċ.
22:
Pachole ku Doctorom.
23:
Ale czo mam mieċ za znaky
24:
Ano tu byl kolat taky.


strona: f7v

1:
Tak tu dżywny zuphaleċ byl
2:
A bozem ſię poſlem czynyl.
3:
Czo go na on ſwiat pozywal
4:
Dzywnich tu koſow vzywal.
5:
A ten zego ſnaċ przeſtraſzyl
6:
Bo niedawno dobrze drow byl.
7:
Doctorowie pulſu maczaią.
8:
To by mnieyſa myly brachu
9:
Ieſly to przyſlo sprzeſtrachn.
10:
Bylycza go okurzymy
11:
A kes mu krfie vpuſcimy.
12:
Wiec chebdu wkotle vwarzyċ
13:
A tem go nanoċ naparzyċ.
14:
Gdy vſnie zapomny tego
15:
Ieſly ze ſię przeląkl czego.
16:
Ale pulſu pomaczamy
17:
Iż pewneyſa rzecz vznamy.
18:
Boċ nas ten niċ nieomyly
19:
Ieſly będzie ſdrow pochwyly.
20:
Doctor niechwaly pulſu.
21:
Dzieczę ſlys ſpetniċ to przeſtrach
22:
Aż mie go y ſamego ſtrach.
23:
A prozno ſię bawyċ mamy
24:
Bo to pewnie iaſnie znamy.
Niemiey.strona: f8

1:
Nięmiey onim niċ nadzieie
2:
Tu niċ rozum niepoſpieie.
3:
Radzyċ to wiec drudzy czynia
4:
A chorego na tym myla.
5:
Iż zdrowie mu obieczuią
6:
A ſamy ſię natym pſuią.
7:
Bo gym y gorzey zaplaczą
8:
Y w drugych wiare vtraczą.
9:
Tucz ni rady ni pomoczy
10:
Poruczay go boſkiey moczy.
11:
Bo iuż prawie zmarly zily
12:
Patrzay go po maley chwily.
13:
A nam zaplaċ poidzyem gdomu
14:
A niepowieday nikomu.
15:
A mey też nadobrey pyeczy
16:
Abys myſlyl oſwey rzeczy.
17:
A nam tez vdzyel czo mozez
18:
Bo iuż teras pewnie mozez.
19:
Nie będzie czie Liczby ſluchaċ
20:
Boċ ſię ledwe moze ruchaċ.
21:
Chlopieċ panu powiąda.
22:
Panie Doctorowie chczą przeċ
23:
Czegos kazes iuż daliey ſtrzeċ.


strona: f8v

1:
Boċ ſię tak wſytczy zgadzaią
2:
Zlą nadzieię wſytczy maią.
3:
A chcza bych my zaplaczyly
4:
Za tę praczą czo tu byly.
5:
Kupieċ pytha przeċ ſię kwapyą.
6:
I zas iuże przeċ idz chczeczie
7:
Podobno ſię nieodwlecze.
8:
Snaċ iuż krotky czas baczyczie
9:
Iż ſie tak barzo kwapyczie.
10:
Prze bog ieſly czo mozeczie
11:
A za mi wzdy pomozeczie.
12:
Niemoze byċ taky naklad
13:
Iako bych gy dal barzo rad.
14:
Bo my malo iuż pozloczie
15:
Gdim tak zoſtal wtym klopoczie.
16:
Doctorowie o pewney ſmierczy
17:
powiedaią.
18:
Ani ſię ſmecz áni gnieway
19:
Ani zlego ſercza mieway.
20:
Abys ſię mial tego lękaċ
21:
A y zes czlek chczey pamietaċ.
22:
A kazdy ſnaċ dlug ten winien
23:
Czyniċ mu doſyċ powinien.


strona: G

1:
Chczeſly to odnas przymowaċ
2:
My ſtobą niechczyem blaznowaċ.
3:
Wſytko ſię razem zwolylo
4:
Przyrodzénie ſię zmienylo.
5:
Wewnątrz goraż zwirzchu ziębnież
6:
Ty iuż dlugo zyw niebędzież.
7:
Prozno oſdrowie pokuſchi
8:
Raczczey myſl oto oduſchi.
9:
Bo tu rozum konieċ bierze
10:
Zadny niewytrua wtey mierze.
11:
Ten przed ſmierczyą vſtepuie
12:
Bo to y nas ſamy pſuie.
13:
Kupiecz narzeka na zlą nowynę.
14:
Ach ach takowa nowinka
15:
Godna kya vpominka.
16:
Iuż to niekunſt tak mam baczyċ
17:
Przydzie mnie podobno ſtraczyċ.
18:
O nedzni ſwieczie omylny
19:
Thoċ bląd wtobie barzo ſylny.
20:
Obaczaycię nedzny Ludzie
21:
Czo kladzieczie wrady czudze.
22:
Nadzieie ſwe y vfanie
23:
To wemnie iuż wnet vſtanie.


strona: Gv

1:
Idzczie ku Diablu matacze
2:
Y pieniądze razem ſtracze.
3:
A podobno iuż y ſdrowie
4:
Kaſda my to baba powie.
5:
Doctorowie zaplaty chczą.
6:
Lay iuz więre iako raczyż
7:
Gdy na ſwoy czas niċ niebaczyż.
8:
Iedno to czos winien zaplaċ
9:
Iuż gdy ty chczes mozez ſkonaċ
10:
Bo to tak muſy byċ wſędzie
11:
Bo zaden bogiem niebędzié.
12:
Kupieċ kaze zaplaczyċ.
13:
Zaplaċ chlopcze mataczom tym
14:
Acz by za zle placzyċ tes zlem.
15:
Bo czy te nauką maią
16:
Sobie wieczey pomagaią.
17:
Boze ie zaras ty Lotry
18:
Niebęde ich proſyl wkmotry.
19:
Iakom to wiec pyrwey czynil
20:
Lecz niewim przecz bych też wynil.
21:
Ieſly ze to pomnie znaią
22:
Iż my prawde powiedaią.


strona: g2

1:
Doctorowie przeċ ydą:
2:
Dziekuiem iuż kiedy chczes
3:
Y bes naſz tu ſdechnąċ mozes.
4:
Iuż na ten czas mamy doſyċ
5:
Nietrzeba naſz wkmotry proſyċ.
6:
Bo będzie pewnie báczymy
7:
Pyrwey pogrzeb nyzly chrczyny.
8:
Kupieċ narzeka Poplebana
9:
wyprawuie.
10:
Ach nieſtotys mnie wchorobie
11:
Czos iuż daley mam rzecz ſobie.
12:
O nieſczeſna chwyla byla
13:
Gdy mie matka vrodzyla.
14:
Any lekars ny pieniądze
15:
Iuż niewybawy ſtey nędze.
16:
A ny zadny moy przijaczýel
17:
Smierċ ſtoy moy nieprzijaczyel.
18:
Ktora ſię tak narządzyla
19:
By mie dzys ſwiata zgladzyla.
20:
Czart też pewnie niezamieſka
21:
Dawno ſnaċ gdzies wkączie mieſka.
22:
A to ieſcze wietſą ſrogoſċ
23:
Iako ſię mu będzie oboſċ.


strona: g2v

1:
O tos moie panſtwa wſytky
2:
Nącz my vyſly ich pozytky.
3:
Iuż ich marnie przydzię ſtradaċ
4:
A ſrogą ſnich Liczb[ę] dzyalaċ.
5:
Tu vpominky ny dary
6:
Bo to dawny zwyczay ſtary.
7:
Ny plaċ/ ny lzy/ ny ſtękanie
8:
Niedba ſroga ſmierċ niċ nanie.
9:
Przebog dzieczi rychley kxiedza
10:
Gdis iuż przypadla ta nedza.
11:
Gdis ſobie pomoc niemogę
12:
Bo ſnac ledwe wznoſzą nogę.
13:
Aby ku mnie rychley przyſedl
14:
Bych tak marnie ſwiata nieſedl.
15:
Snmnięnie myſly/ mali idz ku
16:
kupczowy.
17:
Nierozumiem czo mam czyniċ
18:
Mam ly mowyċ albo mylczeċ.
19:
Lecz ſnaċ muſą ſpowinnoſczy
20:
Abych iey czynila doſyczy.
21:
Poydę do nedznika tego
22:
Zrozumim też ſprawý iego.
23:
Czo też czyny wtey przygodzie
24:
A ſnac iuż mędrſzy poſkodzie.


strona: g3

1:
Kupieċ ſąm narzeką.
2:
I czos mnie potem wtey nedzy
3:
Mam zlota doſyċ pieniedzy.
4:
Niemoge ſobie rady daċ
5:
Iako to mam roſzafowaċ
6:
Ni vczyniċ niċ zaduſſe
7:
Tak wtym blądzie vmrzecz muſſe.
8:
Potomek moy ieſly baczy
9:
Na cznote pomocz iey raczy.
10:
Bo my czaſu niedoſtawa
11:
Spatnie mie ſmiercz wzyſku zdawa:
12:
Ale mi ſię ſda pogrzechu
13:
Iż ſnac będzie wieczey ſmiechu.
14:
Zmoich ſpatkow/ y vtraty
15:
Bieſſyad/ tanſtow niċ odplaty.
16:
Bo to poſpoliczie bywa
17:
Kto tu lakomie nabywa.
18:
Kiedy przydzie miedzy dzieczy
19:
Rado ſię marnie rozlyeczy.
20:
Lecz ono czos za perſona
21:
Placzy to ſumnięnie ona.
22:
Tu ydzié ſmutną poſtawą
23:
Podobno też z zyaką ſprawą.
24:
Barzo iey tu nierad widzę
25:
Wynienem iey węcz ſię wſtydzę


strona: g3v

1:
Sumnięnie kniemu mowy.
2:
Pomaga bog panie mily
3:
A prawda iż Liudzy myli.
4:
To naſſe czeſne kohanie
5:
Y to lakome zbyranie.
6:
O ktores ſię pilnie ſtaral
7:
Y mnies byl wierna precz wygnal.
8:
A gdzyes ona twoia pani
9:
Czes mial oniey to mnimanie.
10:
By iuż y wniebie rządzyla
11:
Sna czie teras omylyla.
12:
Y zonem drugim panieczyem
13:
Czos go chczyal mieċ bozym zyecziem.
14:
Kupieċ niewdzieczen ſumnieniu.
15:
Ieſczes iako dawno gdaczes
16:
Przecz ze wſdy tak na mie ſkaczes.
17:
Nietak czy chorego cziéſą
18:
Kedy mogą to mu ſmieſą.
19:
Aby ſię też czaſem roſmial
20:
A wnedzy wzdy kes otrzezwial.
21:
A ty mie iéſcze nagrawas
22:
Prawie ſznybki pod nos dawas.
Wpraudzie.strona: g4

1:
Wprawdzie zecz to tak rzecz muſe
2:
Niechcze tego wzyaċ na duſe.
3:
Fortuniem barzo folgowal
4:
Bom ſniey zawſdy pozytek mial.
5:
A ſtobą zawſdy klopoty
6:
By wiednim worze dwa koty.
7:
Bos mie zawdy wgrozie miala
8:
Leda oczo karacz chcziala.
9:
Czos chces niz ſię winien dawam
10:
Odpuſcz otocz ſię obmawiam.
11:
Ale idz przecz pokoi my day
12:
A nedznika nienagraway.
13:
Sumnięnie gromy kupcza.
14:
Ieſczes mie y teras pądzys
15:
Wſtaċ niemozes a wzdy rzadzys.
16:
Toc ſię ten clek baczycz niechcze
17:
Twarde ma Faraon ſercze.
18:
Mam przyczyne bych mowyla
19:
Cznota mie wtym twa ruſzyla.
20:
Acz bych temu mogla ſproſtaċ
21:
A zlem za złe też czy oddaċ.
22:
Aleċ bych wiernie zyczyla
23:
By ſię twa myſl obaczyla.


strona: g4v

1:
Stych blądow czo ſię napyla
2:
A wczo inſzego wkroczyla.
3:
Kupieċ narzeka iż go karze
4:
Sumnięnie.
5:
Ito nedza miſeria
6:
Ktorą zewſąd czierpię dzyſia.
7:
Kuſycz ſię nedznyk niemoge
8:
A zawzdy mam mową trwoge.
9:
Ieſlys to niemeka moia
10:
Y tak pani duſka twoia.
11:
Mowa wmiaſto nieba piekla
12:
Do dawa my/ by ſię wſcziekla.
13:
Bo zawzdy muſe myſl dwoiċ
14:
Gdy bych ſię mial vpokoiċ.
15:
Sumnięnie vczy iako myſl vpokoiċ.
16:
Nietak byſzie blaznie ſtroiċ
17:
Kto by chczyal myſl vpokoiċ.
18:
Pomnieċ by na ſwoie zloſczy
19:
Ktores ſtroyl wſwey mlodoſczy.
20:
A ſkloniċ ſię panu ſwemu
21:
Daiąċ ſię na Laſke iemu.
22:
Bos go wielie krocz opuſczal
23:
Czartas pilniey naſladowal.


strona: g5

1:
Kupieċ wylycza ſwe dobre vczinky.
2:
Dalybog to tako nieieſt
3:
Bych Czartu byl gwoly boieſt.
4:
To zloſznik taki odwieka
5:
Zawzdy wazy na czlowieka:
6:
A mam ly powiedzieċ zgola
7:
Pylenem ia byl koſczyola.
8:
I to czo kxieza vczyly
9:
Czo naten czas przynim byly.
10:
Pokutym nygdy niezmieſkal
11:
Gdy my ktorą za grzechy dal.
12:
Wianek koronky y drugie
13:
Mawialem paczyorky dlugie.
14:
Drugdim ie czalą noċ chloſczyl
15:
Wieczey ſuſzyl nyzly poſczyl.
16:
A Oltarzow trzy poſtawyl
17:
Wſytky aparaty ſprawyl.
18:
A malo niewkazde ſwieto
19:
Nowe ſwiecze na nie wziéto.
20:
Boſom chodzyl wkazdy pyątek
21:
Od mieſopuſt aż do ſwiątek.
22:
Nus czom też na mſze roſdawal
23:
A bo obyady ſprawowal.


strona: g5v

1:
Nierazem ia za ſwe wini
2:
Zakupowal tryceſimi.
3:
Zrzymam też czaſem doſtawal
4:
A niemalom za to dawal.
5:
Miloſczywych lat odpuſtow
6:
Y inych rozlycznych lyſtow.
7:
A zgladzaiąċ grzechy ſwoie
8:
Dyerzalem bracztwo wetroie.
9:
Nie malocz tam woſku wyſlo
10:
Iuż by wſego zlego doſlo:
11:
By myę to niemialo zbawyċ
12:
Tedyċ by iuż wſzytko zanyċ.
13:
Sumnięnie zartuie ſkupcza:
14:
A tylkos czie nauczyla
15:
Ta fortuna czo tu byla.
16:
Ieſczecz by tu grozy trzeba
17:
Y nedycz by nam donieba.
18:
Wydzymiſzie bys zwazycz dal
19:
Swe złe ſprawy czos tu dzyalal.
20:
A to czos tu broyl plotky
21:
Znac zecz darly welbie kotky.
22:
Barzo by ſgłowy wybyly
23:
Obaczys to ſám pochwyly.


strona: g6

1:
Niepomnis czocz pan iuż kazal
2:
A bys go wiernie mylowal.
3:
A ktemu blyzniego ſwego
4:
Tak iako ſiebie ſamego
5:
Bo gdy kto myluie kogo
6:
Iuż wiec pylney ſtrzeze tego.
7:
Toċ iuż wſytko ſtego roſczie
8:
Czo nas kniemu wyedzie proſczie.
9:
Aby nie wykroczyl ſtego
10:
Wczym zalezy wolia iego.
11:
A to ieſt wielka powinnoſċ
12:
Gdy kto otym czyny pylnoſċ.
13:
I temu winien folgowaċ
14:
Kogo ſobie chcze zachowaċ.
15:
Acz by yto niewadzylo
16:
Czo ſię nad to vmyſlylo.
17:
Lecz ty miaſto tey miloſczy
18:
Czyniles wielkie przykroſczy.
19:
Panu ſwemu y blyzniemu
20:
Niedufaiąċ nigdy iemu.
21:
Bos zawzdy blyznego ſwego
22:
Darles zawzdy czos mogł ſniego.
23:
A ſnac by wſzyſtko zoſobna
24:
Byla by rzecz niepodobna.


strona: g6v

1:
Tobie to kto przýpomnieċ chczyal
2:
Iakos wiele zlego dzyalal.
3:
Loterſtwá/ zdrad/ falſywoſcży
4:
Dzywnych vmyſlow chytroſczy.
5:
Ktoremis ſwiat dzywnie mylyl
6:
Bys iedno zyſk ſobie czynyl.
7:
Ale czie ſnac ten zyſk minie
8:
Zgynieċ marnie pogodzynie.
9:
A tos ſobie zaſczeſcie mial
10:
Zes mie zdomu ſwego wygnal.
11:
A znierządną malpą mieſkal
12:
Wſegos zlego przyniey doſtal.
13:
Czo czie teras vpętalo
14:
Acz tego lezy niemalo.
15:
Bo ſąm Pan Bog otym mowy
16:
Iż ſnac laczniey vielblądowy.
17:
Przez ygielne vcho wyniċ
18:
Nis bogaczowy wniebo wniċ.
19:
Zwlaſcza temu czo tak zbyra
20:
Iako ſkogo moze ſdzyra.
21:
A ſnac bys to poplaczyċ chczyál
22:
Bys też tyle trzy krocz wydal.
23:
Niċ bys temu nie vczynyl
24:
Wczymes ſię panu przewynyl.
Niepotrzeboie.strona: g7

1:
Niepotrzebuie ten zlota
2:
Gdy by iedno wierna cznota.
3:
A prawa myſl wtobie byla
4:
Snaċ by wieczéy zawazyla.
5:
Stoy teras thobie zloto
6:
Za kamienie y za bloto.
7:
Czo ſię wkączyech lezacz pſuie
8:
Twe wyſtepky okazuie.
9:
Zes go lakomie na bywal
10:
Wpyſzeſz tu ſwiata vzywal.
11:
Lepſzy dzys nedznik wpokorze
12:
Nis pan wpyſze/ temu gorze.
13:
Bo tey zaplata nieminie
14:
Pycha ſpanſtwem razem zginie.
15:
A tak nedzniku vbogy
16:
Zapomniales byċ tey drogy.
17:
Izes pana niemilowal
18:
Wierney nadzieie wnim nimial.
19:
Iż gdis ſię czego dopuſczyl
20:
Snaċ byċ byl wſytko odpuſczyl.
21:
Kiedy bys ſię vcziekl kniemu
22:
A pokorne ſercze iemu.
23:
Sprawą wiarą ofyarowal
24:
Prętko bys tam Laſkę poznal.
Niċto.strona: g7v

1:
Niċ to czos teras wſpominal
2:
Bos to ſpychy wieczey czynial.
3:
Ze czie ze wſząd bodl doſtatek
4:
Wieczes też tam dal oſtatek.
5:
A ieſlys wtym nadzieie mial
6:
Ienak mi czie nieboze zal.
7:
Choczyas Lotr a ſobie winien
8:
Zes mey rady niebyl pylen.
9:
Kupieċ chwaly ſwe vczinky.
10:
Niechay oto mila pani
11:
Panie boze raċ byċ ſnami.
12:
Pleczies ſtoiąċ a zes zbladlą
13:
Strzes ze bys ſię niezapadlą.
14:
A gdzies owo chczemi podzyeċ
15:
Tedyċ by nam powſytkiem niċ.
16:
Czo więcz kxieza powiedaią
17:
A czeſto duſſe ſlychaią
18:
Czo nárzekaią/ ſtekaią/
19:
A vſpomożenia zadaią.
20:
Po koſzniczah po vlyczah
21:
Nawieczey wpuſtyh pywniczah.
22:
A potem ſię vkazuią
23:
Pokornie zato dziekuią.


strona: g8

1:
Gdy im Ludzie pomagaią
2:
Gdzie czo mogą ząnie daią.
3:
I mey ſię też to moze ſtaċ
4:
Wierzmi bedziecz zanią czo daċ.
5:
A tak niezlecz ſię dobrze mieċ.
6:
Za zywota ſwiata vzyċ.
7:
A kto ſie pomnie wſpomoze
8:
Potym mey duſy pomoze.
9:
Sumnienie zartuie ziego ſpraw.
10:
Ba toż pyſmem nauczonem
11:
Trząſnal iąko pyes ogonem.
12:
A niéwyedzyales też pyątka
13:
Obiedzonego do ſczątka.
14:
Bo też drudzy powiedaią
15:
Iż iedno koſczy wydaią.
16:
Bo go onioblupyly
17:
Czo wen czaſem niepoſczyly.
18:
Ale go czy vtuczyly
19:
Czo aż poſoboczie pyly.
20:
Komu mogly wydzyraly
21:
Iedny kradly drudzy braly.
22:
Takies ty sſwemy ſprawamy
23:
Byċ ty zatemy duſzamy.


strona: g8v

1:
Czo tu po ſwiatu ſtękaią
2:
Za przijaczýoly wolaiaią.
3:
Ale wierzmy ze ty ſteknies
4:
Zda miſzie iż ſię wnet leknies.
5:
Bo ſnac teras na prawy czas
6:
O wos Dyabel ydzie do nas.
7:
Ten twe vczynky y ſlowa
8:
Wſpomienie iak twardſza glowa.
9:
A to poznaċ na czym ſtanie
10:
Prawdzywe Ludſkie ſtaranie.
11:
Kupieċ ſię czarta boy.
12:
Matko boza czos to pleczyes
13:
Prawie mie tak zywo gniczies.
14:
Ieſcze mie y Czartem ſtraſzys
15:
Snadnie y duſſe wyſtraſzys.
16:
Ale nieſtotys iuż wydzę
17:
Ono iako by kat ydzyę.
18:
Byadaċ nedznemu czlowieku
19:
Czegom ſię zegnal od wieku.
20:
To mie teras naſladuie
21:
A ſnac czo zlie omnie czuie.
22:
Sumnięnię zartwie ziego wyary iż
23:
ſię Czarta boy.
A prawdą.strona: H

1:
A prawda iż niċ inſego
2:
Nad moċ boga wſechmocznego
3:
Teras tobie niepomoze
4:
Gdzies twoie Lyſty nieboze.
5:
Czos ie tam drogo kupowal
6:
Snaċ bys ktorem czarta pozwal.
7:
Ale ſię ſnac ſnich wikreczy
8:
Gdy vnich nimas pieczeczy.
9:
Zonego wyſſego grodu
10:
Czo ieſt ſprawion panu bogu.
11:
Zawolay zyſka sfortuna
12:
O waczie iako obronią.
13:
Themu Czartu tak ſrogiemu
14:
Wſzak dufas zyſkowy ſwemu.
15:
Czart przyſedſzy mowy.
16:
A ieſczes ten pan niegotow
17:
Proznom ſam latal zoblokow.
18:
Tegom ſię ia iuż nadziewal
19:
Ze iuż obiedaſku ſpiewal.
20:
Lecz go to przetſię nieminie
21:
Zawrzaſnieċ wnet po godzynie.
22:
A czos czynis dobry panie
23:
Niebaczys ty pewno nanie.


strona: Hv

1:
A ia naczie Lepiey bacze
2:
Takom czy rad wſzytko ſkacze.
3:
Alec by nam czas iuż winiċ
4:
Czos tys tu mas dlugo czyniċ.
5:
A na bierz zlota na ſtrawe
6:
Bo tam mas miecz dlugą ſprawe.
7:
Sumnienie pyta kupcza czo myſly.
8:
Slyſys kupcze czo ten ſobie
9:
Tak dobre tuſſy o tobie.
10:
Wies ze to zuphalecz wielky
11:
A boy ſię go ſtan wſelky.
12:
Iednocz mocz boga zywego
13:
Ta wſedy trze glowe iego.
14:
Tego bylo yſczicz ſobie
15:
Boċ bes niego zle o tobie.
16:
Kupieċ ſtrachem mdleie.
17:
Ach nieſtotys chocz mie ſtrach zyal
18:
A takem ſię barzo leknal.
19:
Nieſmiem przemowicz ny ſlowa
20:
A nieſmie ſię podnieſcz glowa.
21:
Y oczy my lazą ſniey przeċ
22:
Patrząċ na tak okrutna rzeċ.


strona: h2

1:
Ratuy mila ieſly mozes
2:
A wa my wzdy czym pomozes.
3:
Czart poznal ſumnienie.
4:
Ieſly my ſię zrok nieminie
5:
Zda my ſię iż to ſumnienie.
6:
V tego ſykofanty ſtoy
7:
A wydzę iż ſię też boy.
8:
Wyakyeyſy ſmetney poſtawie
9:
Wydzacz go wiego zley ſprawie.
10:
Sumnienie mowy ku Czartowy.
11:
Iacz to panie Czarczie ſtoię
12:
Cziebie ſię ia niċ nie boię.
13:
Iedno my ydzie otego
14:
Zes go zaſtal tak blednego.
15:
A y ſamam wnim zwątpyla
16:
Gdym zlą ſpráwe obaczyla.
17:
Niebedziely pana mego
18:
Laſky/ blyzen wſego zlego.
19:
Czart zle tuſzy kupczowy.
20:
Niewczas tego duſko kukaċ
21:
Dawno bylo Laſky ſukaċ.
22:
Bo wtym zywoczie poky byl
23:
Mnie ſna pylniey zewſech ſluzyl.


strona: h2v

1:
Ia mu też to chcze pamietaċ
2:
Gdy tam ſnamy bedzie mieſkaċ.
3:
Sumnienie yeſcze niezlie tuſzy.
4:
Niewſzytko ty Czarczie baczys
5:
Więc tak ſobie tuſzyċ raczys.
6:
Pretkyċ bog ku rozgniewaniu
7:
Prze[t]ceiſzy ku zmilowauiu.
8:
Nietrzebaċ rozwodzyċ tego
9:
Bo ty ſwiadomſzy wſitkiego.
10:
Ten yeſcze ma czaſzu doſyċ
11:
V pana Laſkę vproſyċ.
12:
Kupieċ vſlyſawſy ich ſwar narzeka.
13:
Ach nieſtetys toċ czas przyſedl
14:
Naczozem ia nedznik wyſedl.
15:
Czyalo leży duch ſię ſyly
16:
Ze wſąd ſię nadzieią myly.
17:
Iuż by ſnac niezal y gardła
18:
By mię ziemia iuż pozarła.
19:
Daleko bych yeſcze wolał
20:
Niż bych wpiekle wiecznie gorzał.
21:
Bo iako by to byċ mialo
22:
Aby ſię to ſtaċ niemialo.


strona: h3

1:
Bom godzien gniewu boſtego
2:
Zem nieczynil woley iego.
3:
A wſędim mu ſię przewynyl
4:
Bom niċ dobrego nieczynyl.
5:
Dary boſkie rozum/ zdrowie
6:
Wſytko namie złe wypowie.
7:
Bom to wſytko zanyċ wazył
8:
A iakom kogo mogl dluzył.
9:
Czart zroſpaczy kupczowey dobrze
10:
ſobie tuſzy.
11:
Hoyda hoyda ſ nim poſkokiem
12:
Za iego wlaſnim wirokiem.
13:
Kiedy to ſąm na ſię czuie
14:
Iuż ſię nam niewyfygluie.
15:
Kupieċ Czarta vpomina by go
16:
niefraſowal.
17:
Boy ſię ale Czarczie boga
18:
I tak czy iuż welka trwoga.
19:
Ty my iey yeſcze przyczyniaż
20:
A pieklo my przypominaż.
21:
A ia ſię go y tak boię
22:
Wydzaċ obludną myſl ſwoię.


strona: h3v

1:
Alem poſlał po Plebana
2:
Temu uiemalo moċ dana.
3:
Na was Czarty y na duſze
4:
Iuż dotychmyaſt to wiem kluſe.
5:
Ku mnie na me roſkazanie
6:
Mam ſ nim zdawna zachowanie.
7:
Czart ſię ſmieie iż mu Plebanem
8:
groźy.
9:
Dobrze ydzies myly ſlugo
10:
Mey nadzieie lecz niedlugo.
11:
Dobrze ydzyes ku mei rzeczy
12:
Ieſly wplebanowey pieczy
13:
Swoię nadzieie ſtanowyſz
14:
Potym ſię ſąm pewney dowieſz.
15:
Bo wiecz bywa po obiedzie
16:
Gdy ſlepy ſlepego wiedzie.
17:
Iaky paſterz takie owcze
18:
Też ſię ich naſkubie kto chcze.
19:
I ſam też czo moze ſkubie
20:
Też ſtey welny chodzy wſubie.
21:
Czart vyzrzawſy Plebana zarthuie.
22:
Alecz owo wiere biezy
23:
A ty kupcze przetſie lezy.


strona: h4

1:
Bedzie nad thobą wymyſlal
2:
Po lbie y po ponogach kryſlal.
3:
Ale nieboze ty kieſſy
4:
Wſzytky zetrze Dyabel lyſy.
5:
Wey/ dzwonek/ y ſwieczky nieſzie
6:
Byċ czý mu pochwyli vleſzie.
7:
Zląmie kropydlo przes ten czas
8:
Wnet mu biegaċ po inſze wlas
9:
A wa vſtąpwa na ſtronę
10:
Ty ſumnienie wkąt ia wblone.
11:
Bedzyewa wnet roſkoſz miala
12:
A ſkąta ſię patrzaċ ſmiąla.
13:
Czo ten oſyel bedzie broyl
14:
A iako go bedzie ſtroyl.
15:
Pleban ſtanowy kupcza w wierze.
16:
Sdarz to panbog myly kmochniku
17:
Czos wzdy czynis miłoſniku.
18:
Bog vie zecz to nieprzyſtoi
19:
Day wyſyal kto czie tak ſtroi.
20:
Iż tak lezys iako drewno
21:
Iſczie bys byl ſdrowſy pewno.
22:
Bych wa ſobie poſyedzyala
23:
A zgrąnek ſię napijala.


strona: h4v

1:
O deſloċ by to wnet mdłenie
2:
Gdy bys wzdy bral poſylenie.
3:
Boċ kazdy mdleyſzy oglodzie
4:
Y ty ſię ſtrzes wtey przygodzie.
5:
Kupieċ zartuie Splebąna iż odbie-
6:
ſyad ſnim poczal roſprawe
7:
poczyhu mowy.
8:
Wey ze mego wielebnika
9:
Naboznego ſpowiednika.
10:
Gdzies to ſtrzęmy vchy kuffel
11:
Wnet by gy tu domnie wypyl.
12:
Iſczie tak mam dobrze baczyċ
13:
Kazal by gi za grzechy pyċ.
14:
Poznaċ wnet Lotra pomowie
15:
Iako raroga poglowie.
16:
Pleban ſię dzywie iż ſnim niech-
17:
czywie mowy.
18:
Albo ſię gniewa iż ſepcze
19:
A ſnaċ ſię ſpowiedaċ niechcze.
20:
Alboċ ſię tych drugych wſtydzy
21:
Iż ich tu niemalo wydzy.


strona: h5

1:
Albo podobno byċ muſy
2:
Iż też nieborąka kuſy.
3:
On zuphalecz woit piekelny
4:
Iż wnim vmyſl tak odmienny.
5:
Ale kmochnyku myli moy
6:
Powieċ ze ty mnie vmyſl ſwoy.
7:
Ieſly ze ſpowiedzy ządaż
8:
Przeċ tak na ſtrone pogladaż.
9:
Albo czo wzdy na ſię czuież
10:
Przeċ my wczas nieoznaymuież.
11:
Iż bych ia też wczas rozumial
12:
Iakoċ bych wczym wzdy pomoċ dał.
13:
Kupieċ powyada ſwe przygody.
14:
Day to boze myli kxieże
15:
Byſmy wczem vlzyl tey nędze.
16:
Ktorey ſie ze wſąd przyſparza
17:
Czo ſkok to my ſię powtarza.
18:
Myalem tu doſyċ klopota
19:
Od tak zuphalego chlopa.
20:
Ktory my vmrzeċ czas ſkladal
21:
Poſlem ſię bozym powyadal.
22:
Takom go dlugo ſbyċ niemogł
23:
A zem ſię prawie rozniemogł.


strona: h5v

1:
Potym ſumnienie przybieglo
2:
To wmié zaſię znow wleglo.
3:
Rozmayczie mie treſktało
4:
Iezczez na tem było mało.
5:
Az pan Czart też zwemy foſky
6:
A mnie nieſmacznemy troſky.
7:
Dzywnie mie zewſąd nagrawał
8:
Prawie my met zawzdy dawał.
9:
Barzo my ſię tu dały znaċ
10:
A zem muſyał poczię poſlaċ.
11:
Dopyruċz koċ odſkoczyłi
12:
Niewim byċ tu gdzié niebyłi.
13:
A tak wſpomoſz to czo vmyeſz
14:
Bo ty pyſmo wzdy rozumies.
15:
Pleban grozy Czartowy a poſlo-
16:
wy ſię dzywnie.
17:
Niemial by tu czo Czart czyniċ
18:
Iednak by też niezyſkal niċ.
19:
Gdzie ten kxiedza zaizry ſkoczy
20:
Bogo barzo kole woczy.
21:
A leċ y to też rzeċ nowa
22:
Prawie nieſlychana owa.
23:
Gdiż czy poſlowie naſtali
24:
A by czas Ludzyom ſkladali.


strona: h6

1:
Powiedaią otworzyſczie
2:
Iż maż vmrzeċ pewnie yſczie.
3:
To prawda czo pomrzeċ mamy
4:
Leċ wzdy yezcze poczekamy.
5:
Po ſziedzywa ieſcze ſſobą
6:
Iedno badċ zdrow/ a ia ſtobą.
7:
Czart ſumnieniu poczychu mowy.
8:
A iuż czi ſię ieſt częmu ſmyaċ
9:
Toċ by ten pyl/ gdzies czo naląċ.
10:
Ale ſtoy iedno poczcyhu
11:
Bedzieċ tego wieczei ſmiechu.
12:
A ſlyſys ten ogon kozy
13:
Iakoċ my tam rzkomo grozy.
14:
Aleċ gdy go ia przepłoſzę
15:
Porzuciċ kuſeł y czaſſę.
16:
Kupieċ powieda iż mu Doctoro-
17:
wie zlie pothuſzyli.
18:
Wiec ze owy ſylny łżowie
19:
Czo ie zowież Doctorowie.
20:
Za wiercziely ſię tu malo
21:
Niewiem czo ſię im zwydzyalo.
22:
Wzyawſy pieniedzy biegly przeċ
23:
Powiedzyąwſy iuż zla twa rzeċ.


strona: h6v

1:
Iuż ſię zdrowia nienadziewai
2:
A requiem rychley ſpiewai.
3:
A gotuy ſię iuż nadrogę
4:
A ia ledwe wznoſzę nogę.
5:
O ty my nyċ/ bo czy ſwego
6:
Wieczey patrza niż chorego.
7:
Kiedy by meſſek nabili
8:
Choċ by go też vmorzyli.
9:
A iuż mna tak zatrwozyli
10:
Napolý my myſl ſkazyli.
11:
A tak proſe myli kxięze
12:
Nyzly mie barziei dołęze.
13:
Miey wzdy me zdrowie na pieczy
14:
Barzo by my zal od dzieczy.
15:
Zał my ſwiatą/ zal pieniedzy
16:
Zal y mienia/ a wtey nedzy.
17:
Wie bog czo ſſobą mam poczaċ
18:
Ledwe moge noſſa doſyaċ.
19:
A do oczu pogotowie
20:
Wloſſy me ſeſly na glowie.
21:
Pleban dobrzę tuſſy o zdrowiu.
22:
Leċ ynaczey to bog zdarzy
23:
Niċ czy niezeſlo natwarzy.


strona: h7

1:
Syłaċ Doctorowie blądzą
2:
A omylnie wſytko ſądzą.
3:
Ale ia ynaczey tuſzę
4:
A ſadzyl bych na to duſſe.
5:
Bo ia przyrodzeniu twemu
6:
Tak rozumim iako ſwemu.
7:
Ale tys ſię mogl przechodzyċ
8:
A wnętrze ſobie ochlodzyċ.
9:
Stowarzyſtwem gdzie poſziedzyał
10:
Iſczie bys rychley otrzezwyał
11:
Kupieċ o zdrowiu ſam ſo bie
12:
zlie tuſſy.
13:
Kxięze myli tak raċ wiedzieċ
14:
Nietylko że bych mial ſziedzieċ.
15:
Ale ſzie niemoge ruſſyċ
16:
Prozno ſobie dobrze tuſyċ.
17:
Czo daliey to wieczey mdleię
18:
Prozno wzdrowiu mieċ nadzieię.
19:
Pleban radzy o ſpowiedzy.
20:
Ieſly czo baczys poſobie
21:
Tedy proſe radz oſobie.
22:
A miey to na dobrey pieczy
23:
Wczas poſtanow ſwoie rzeczy


strona: h7v

1:
A powoly ſobie rozmyſl
2:
A potem my powiedz ſwą myſl.
3:
Miey ſię też wczas ku ſpowiedzy
4:
Bo kogoċ ten czas nawiedzy.
5:
Toċ pierwſzy do nieba ſlopyen
6:
A y ty ſię do niey nielen.
7:
Tyċ rzeczy nievmarzaią
8:
Wieczey zdrowia przyſparzáią.
9:
Rozmyſl ſobie grzechy ſwoie
10:
Iż zrozumim ſprawy twoie.
11:
Iakoc kczemu pomagaċ mám
12:
Gdy twą wolą na wſem poznam.
13:
Kupieċ powieda iż Czart nad ſluch-
14:
awa ich ſprawy.
15:
Przywyklem ia zgrzechy ſwemy
16:
A niċ my nieczieſko ſnimy.
17:
Bych ia pokoy a zdrowie myal
18:
Od tych czom czy ie powiedzyal.
19:
A patrs onego paducha
20:
Iakoċ tu naklada vcha.
21:
Dyabel/ czo hayn vkaczie ſziedzy
22:
Smieiaċ ſię znaſéy ſpowiedzy.
23:
Mowiaċ wey myli kmotrowie
24:
Thoċ oba ſylny Lotrowie.


strona: h8

1:
Ieden zdrugiego chcze znoſyċ
2:
Grzechy a ſwoich ma doſyċ.
3:
A ſumnienie glową chwiéie
4:
Też ſnac omnie zley nadzieie.
5:
Pleban karze kupcza a Czarta
6:
niewidzy.
7:
A to niepotrzebne foſky
8:
A po nich tu niċ nitroſky.
9:
Mniemas bych ſię ia Czarta bał
10:
Sylám ia ich iuż zbab wygnał.
11:
A żartuiés zmoich grzechow
12:
Lepey by niechac tych ſmiechow.
13:
Ty ia gdy chce tedy zwieie
14:
By plewy/ a ſnich ſię ſmieie.
15:
Alec tobie trudniey ſnymy
16:
A radzecz niezartui yemy.
17:
Kpieċ powieda o ſumnieniu
18:
Plebanowy.
19:
Znaċ iż ſczielyeſz myękko duſſy
20:
Iż czie ſumnienie nieruſy.
21:
Ale byczie przeſtraſzylo
22:
Tak iako mnie vczynylo.
23:
Wiere by ſnac grzechow niewyał
24:
Iako plew/ any by ſię ſmyał.


strona: h8v

1:
Pleban ſię ſtego ſmieie.
2:
Smiacz ſię muſſę kiedy ſziedzys
3:
Trefnie/ ktemu a iż wydzys.
4:
Czarta a yeſcze też ktemu
5:
O iakim mowyż ſumnieniu.
6:
Gdzic ia też iaſne oczy mam
7:
Drobne pyſmo iemy czytam.
8:
Virzal bych go y przes blone
9:
By też ſedl na one ſtrone.
10:
A tak przydzie ſię mnie wroczyċ
11:
Do domu niż tu czas kroczyċ.
12:
Bo tam nikt niewie gdzyem ſię dzyał
13:
Y kucharczem niepowiedzyał.
14:
Kupieċ wątpy o Plebanowey
15:
ſprawie.
16:
Po Dyableo ſię ſnaċ naucze
17:
Choc cy tego wieprza tucze.
18:
Bych wzdy co zrozumial ſniego
19:
Stego oycza wielebnego.
20:
Vſſrał y pieſſ iuż mam doſyċ
21:
Niebede go wieczéy proſyċ.
22:
Malo ten thczie wieczey pija
23:
Też tak mądry iako y ia.


strona: I

1:
Pleban pytha czo kupieċ markocze.
2:
O czos ſię wzdy tak klopoczes
3:
Snaċ laies bo czos markoczes.
4:
Ieſly ieſcze laies themu
5:
Iż czie wiodę ku dobremu.
6:
Tyċ rzeczy niċ ku ſpowiedzy
7:
Bo ſię tu nikt niewýſziedzy.
8:
Kupieċ narzeka iż nan nie
9:
iedna nedza.
10:
A boċ na mie przeſtepny rok
11:
Skąd czo poczne zewſąd kłopot.
12:
Vmilknelo też ſumnienie
13:
Czo my czynylo trapienie.
14:
Acz wydze poſtawe iego
15:
Snac my ſię niechcze nyczego.
16:
Czart tez iuż zdaleka ſtoy
17:
Aleſczy kxiadz znowu broy.
18:
Zaczmyly ſię iuż y oczy
19:
Sercze dobre niewyſkoczy.
20:
Od boiaſny/ od roſpaczy/
21:
Sąm to myli oycze baczy.
22:
Iż to czieſka rzecz byċ muſy
23:
Kto takiego boiu ſkuſy.


strona: Iv

1:
Pleban ſię pytha orozmyſlach
2:
kupczowych.
3:
Niewim kczemu ſwą rzecz chylys
4:
Ale wydze iż ią mylys.
5:
Lecz iż leda czo choremu
6:
Tak lezie przed oczý iemu.
7:
Przecz wzdy ſobie glowe pſuież
8:
Tem ſumnieniem aleguież.
9:
Y ſąm ſobie wyary niedaz
10:
Niemas czy tu iedno dwa naz.
11:
Iedno wwierze nyċ niegaſny
12:
Boc to wſytko plotky baſny.
13:
Choc ſie ſerce przyboiwa
14:
Tak przet ſmierczią rado bywa.
15:
A niepatrż tam patrzay na mie
16:
A wlos na ſię krzyza znamie.
17:
Kupieċ powieda iż ſumnienie ſzidzi.
18:
Niepomoze ſnac y znamię
19:
Sumnienie iuż kywa namię.
20:
Palczem na czie vkazuie
21:
Czart ſię ſmieiaċ czos blaznuie.
22:
Pleban mnima by ſię ſniego
23:
ſmyał.


strona: i2

1:
Albom ia ſlyep a ty wydzys
2:
Albo ſemnię iawnie ſydzys.
3:
Mogles mie ty niċ niebawyċ
4:
Skym inſym ty zarty prawyċ.
5:
Iuż bych byl nieſzpor odprawyl
6:
Czom ſię temy foſky bawył.
7:
Ale virzyż cocz przynioſą
8:
Gdy czie do grobu ponioſſą.
9:
Obaczyż ze wtym złe gmeraċ
10:
Zboſkych paſterczow zartowaċ.
11:
Kupieċ vkazuie ſumnienie.
12:
Niezartuieċ myli kxieze
13:
Doſyċ czy mam ſwoiey nędze.
14:
Ale otrzy oczy prawie
15:
Za tobącz ſtoy na lawie.
16:
A tak iuż radz ieſly mozes
17:
A za mi wzdy czo pomozes.
18:
A wſzak czy za ſkode ſtoię
19:
Wezmy mie na praczą ſwoię.
20:
Pleban grozy ſumnięniu ale
21:
go niewydzy.
22:
Bych ia wydzyal albo ſlyſal
23:
Wnet byſmy to y ſąm zeſnal.


strona: i2v

1:
Czo by iey rzekl albo czynyl
2:
Y Pan Czart by ſię omylyl.
3:
Bo ia vmiem na to ſlowa
4:
Albo kropylnicza owa.
5:
Wſytkoċ by to wyſtraſyla
6:
Wierecz by ſię omylyla.
7:
Sumnięnie ſię ozwało plebanowy.
8:
Ha ha ha kxęze wytay
9:
O czo raczyż oto pytay.
10:
Wierz my zecz bych tu nieſtala
11:
Kiedy bych ſię czyebie bala.
12:
Pleban grozy ſwyączoną woda.
13:
Slyſe quidem lecz niemoge
14:
Wydze lecz viem czo pomoge:
15:
Skropy to ſwieczona woda
16:
Wypadnaċ przecz ſpolem oba.
17:
Sumnienie Lekcze kropydlo
18:
ſobie wazy.
19:
Mniemas bych ia ſwinio pyſzna
20:
Na twe kropydlo ſtąd wyſla.


strona: i3

1:
Pylnyeyſaċ mnie ſnac nis tobie
2:
Lepiey bys mogl pyrwey ſobie.
3:
Pomoċ/ a potym drugimu
4:
Wydze iako radzys iemu.
5:
Ale czo ma Wyedzyeċ bydlo
6:
Wlozyl na mie Dyabel ſzydzo.
7:
Sąm ſię nieumie wibledzyċ
8:
A przet ſię chcze ſwiatem rzedzyċ.
9:
Pleban ku ſpowiedzi ſię bierze:
10:
Toċ teras ſlyſe zloſniczę
11:
Day ią Dyablu czarowniczę.
12:
Muſy byċ czos zuphalego
13:
Bo chcze wſyadaċ na kazdego.
14:
Wymie oycza nieboywa ſię
15:
Ku ſpowiedzy gothuywa ſię.
16:
Baczeċ to zle będzie na nie
17:
Gdy wezmies me przezegnanie.
18:
Będzieċ wnet kroczey mowyla
19:
Niewim by tu wieczey byla.
20:
Kupieċ nieodmawya by
21:
czo pomoglo.
22:
Boże dayto oycze mily
23:
Bychmy tem klopota zbyly


strona: i3v

1:
Spowiedam ſię miły kxięże
2:
Wyelem grzeſzyl zawzdy wſzedzie.
3:
I pokuty onei lonſkiey
4:
Ieſczem niewypelnyl wſzytkiey.
5:
Trzy pyątky a cztery ſrzody
6:
Suſzyċ by za ſtare wrzody.
7:
Na dwie drodzem też nieieſdzył
8:
Czom wniemoczy obieczal był.
9:
Wielym ſuchych dny niepoſczyl
10:
Tymem też ſnac wiele ſloſczyl.
11:
Rzadkom chodzyl do koſczyola
12:
Alem iednak mowyl doma.
13:
Znac nienaboznie paczierze
14:
Bo też malo wiem owierze.
15:
Myſlya vczynkiem y vſty
16:
Malom niezawzdy byl puſty.
17:
Spiący sſmyſlow sſyedmy grzechow
18:
A sktorych ſnac wieczey ſmiechow.
19:
Wieczey nyzly placzu było
20:
A tem ſię wiele ſkazyło.
21:
A niebedzyli rady twei
22:
Ia zlie tuſſę duſzy ſwoiei.
23:
Ale ieſly mie rozgrzeſſys
24:
Prawie mie wdzieży roſmieſys.


strona: i4

1:
Bo ſię wieczey zapomnyalo
2:
Czo ſię tu powiedziecz myalo.
3:
Sumnienie ſydzy ſtey ſpowiedzy.
4:
Tako tąko tak nieboze
5:
Vyzrzyż ieſlyċ to pomoze.
6:
Prawie iako mowys ſmiechy
7:
Stoią na ſwem mieſczu grzechy.
8:
I ta nadzieia czo ią maż
9:
Wtym rozgrzeſeniu czo ządaż
10:
Ieſlyċ nieprzydźie ſkąd inąd
11:
Iak ſie nieſmiaċ ſlyząċ ten bląd.
12:
Kupieċ proſzy by mu ſpowiedzy
13:
niemylyla.
14:
Myla duſko idz ale przeċ
15:
Bo kazdemu chczeż wſkoczyċ wrzeċ.
16:
Albo ſtoy cicho nachwyle
17:
Boċ ſnadnie ſpowiedz pomile.
18:
Boċ my y tak nieſmakuie
19:
Leċ tak koſczyol roſkazuie.
20:
Plaban niekaze ſię przeczywycz.
21:
Czo ſię przeczywyż blaznyczy
22:
Tak czy poſpoliczie wſzytczy.


strona: i4v

1:
Wielkie przekaſky miewaia
2:
Kiedy ſię grzecho ſprawiaią.
3:
Mow ty przetſię czo wpamieczy
4:
Maż/ albo ktorzy też ſwieczy.
5:
Za zdrowyaċ tu pomagaly
6:
Bo to kazdy zawzdy chwaly.
7:
Iż miewa ſwe pomoczniky.
8:
A trzeba nam chwalyċ wſzytky:
9:
Kupieċ ſię chluby ſwiętemy.
10:
Radem themu zes nieraczyl
11:
Swietych przepomnicz bom baczyl.
12:
Iż wiele y zaſwe vczynky
13:
Bralem wielkie vpominky.
14:
A barzom ie ſobie wazyl
15:
Bo choczyam też kogo zdradzyl.
16:
Niebalem ſię choċ przeklynal
17:
Bom wydzyal zem tam ſwoie myal.
18:
Choċ my drugy nieprzewynył
19:
Wielym wgych nadzieie czynył.
20:
A nigdim ſię nieomylył
21:
Iakom kogo mogl nawylył
22:
Tych mam doſyċ chwala bogu
23:
Pyſanych na kazdem rogu.


strona: i5

1:
A przed kazdym ſtoy ſwieczka
2:
Niemala/ by wieċ gromnyczka
3:
A rzadky dzien by każdemu.
4:
Niezmowyl paczyorka ktemu.
5:
Też kiedy opowiedzyano
6:
Iż odpuſty iakie dano.
7:
Tedym czaſem y boſo ſedl
8:
Do koſczyola choczyam był medl.
9:
Nadzyewam ſię ze niemalo
10:
Iuż ſię tego naſbyralo.
11:
Bo wiec czaſem y tyſyąċ lat
12:
Bywalo ich/ aktoż nierad.
13:
Nato by niewazyl drogy
14:
Boday mu wrzod zlamal nogy:
15:
Czaſem ſię też y poſczyło
16:
Kunim kiedy trzeba było.
17:
Sumnienie zartuie ſkupcza
18:
o ſwiete.
19:
Rozumim to ſzeċ odpuſczą
20:
Alecz pewnie ſona tluſczą.
21:
Przydzie idz czo wnie dufaly
22:
Pana boga malo znaly.


strona: i5v

1:
Pleban radzy ſtale przy ſwie-
2:
tych ſtaċ.
3:
Nieprzeciw ſię niechay pleczie
4:
Bo czos kolwiek na tym ſwieczie.
5:
Tu czlowiek moze wzdy ſprawyċ
6:
Tym ſię ma na rychley ſbawyċ.
7:
Bo my za ſwietych ſluſbamy
8:
Niebo otworzone mamy.
9:
I Sczepan myal to wydzénie
10:
Gdy nan leczyaly kamienie.
11:
A Maria Magdalena
12:
Czo byla ſtarla kolana.
13:
Na puſczy kiedy klekala
14:
Czeſto wniebo wſtepowala.
15:
Poganiċ y też kaczerze
16:
Ganią poſty y paczierze.
17:
I yne dobre vczinky
18:
Miłoſcziwe lata/ ſkrzynky.
19:
Swieczky y ſwietych obrazy
20:
Iako to ieſt themy razy.
21:
Mowiąċ ſamey Laſki bozey
22:
Ktochcze wniebo glowę wlozy.
23:
Alecz ſię ſam wiere zdradzý
24:
Kto natem ſwą wiare ſadzy.


strona: i6

1:
I tu kto poczte przynieſzie
2:
Od prawy ſię wkrotkym czaſzie.
3:
A ten ſtoy przede drzwyamy
4:
Czo wiec zgolemy rekamy.
5:
Wiele ich ginie tem wzglądem
6:
Bo wiem Ludzie iuż tym blądem.
7:
I ſwietym niċ niedawaią
8:
A prawie ich za niċ maią.
9:
O mſſe onieſpory trudno
10:
Bo iuż onich dzierzą rozno.
11:
A malo ich zakupuyą
12:
Tak wſobie zle ſercze czuyą.
13:
Ale ty iaċ radze tego
14:
Dzierz ſię zwyczaiu ſwietego
15:
A nieſluchay proſtych wolow
16:
Daway przetſię do koſczyolow.
17:
I otom czie też ſpytaċ myał
18:
Ieſlys ty tam czo kiedy dał
19:
Kupieċ wylycza czo tu dobrego
20:
vczinil.
21:
Organy Kaplycze Oltarze
22:
Ktemu owo czo Mnich kaze.
23:
Ciborium tom ſbudowal
24:
Przypraw doſyċ naſprawowal.


strona: i6v

1:
Kielychow téz/ y poſtaunykow
2:
Wſzedy doſyċ do ſwiecznikow.
3:
Pleban dobrze tuſſy.
4:
O wiere tego niemalo
5:
Iuż by ſię też opak ſtalo:
6:
Aby czie pan bog nieſbawył
7:
Gdys tak wiele tego ſprawył.
8:
Y ſpowiedzy trzeba malo
9:
Iſczie zecz ſię dobre ſtalo.
10:
Bo to wſytko ſwiedzy wniebie
11:
Zaleczaią bogu cziebie.
12:
Snmnienie zartuie Splebano-
13:
wey ſprawy
14:
Tako proſto by przymierzyl
15:
Kto by iedno twey lzy wierzyl.
16:
Snaċ poſpolu zaſwieczyczie
17:
Gdy ſię wpiekle podnieczyczie.
18:
A ſnaċ niċ ogien/ gorączey
19:
Niebedziely wyary wieczey.
20:
Pleban pyta ktore mial pomoczniki.
21:
Nieprzeczyw ſię tey blazniczy
22:
Bowiem tak czynyly wſytczy.


strona: i7

1:
Czo niebo oponowali
2:
Wież y tobiecz pomagali.
3:
Ale iuż niemam wpamięczy
4:
Ktorzy byly twoy ſwieczy.
5:
Czo też tam mas wnych nadzieie
6:
Vizrzyż zecz ſię wnet roſmieie.
7:
Kiedy iey gębę zamazą
8:
Wymię ich mylczecz zakazą.
9:
Sumnienie powieda iż nad boga
10:
zadna nadzieia.
11:
Iudaż takyes iako y to
12:
Lotr byl boday gi zabyto.
13:
Choczya blyſko pana chadzal
14:
A wzdy go też iednak ſdradzal.
15:
Kogos zowiez mocznieyſego.
16:
O krom Pana Chriſta ſwego.
17:
Ktory wſemu pokoleniu
18:
Wzyąl kazdą mocz y ſtworzeniu.
19:
Chcze by ſię go wſzytczy baly
20:
Przed nogy iego padaly.
21:
A ten Dyably rozek kozy
22:
Y ſam niewie czym my grozy.
23:
Czart ſię ſmieie.


strona: i7v

1:
Pu pu pu/ czo to za Chlop
2:
Wiere to ſnac koſczyelny Pop.
3:
Cha cha cha cha bes od macha
4:
Chcze mi ſię tego walacha.
5:
Wyarcząk go ſobie oſyodlaċ
6:
A nie malo go przebiegaċ.
7:
Pleban pytha czo ſię to ſmieie.
8:
A to zaſię czo nowego
9:
Tam ſię ſmieie ſkąta tego.
10:
Kupieċ powieda iż Czarth.
11:
Wſzakem czy powiedal dawno
12:
Iż Czart ſtoy wkączie pewno.
13:
Mnymyales abych zartowal
14:
Dáwnoċ ſię tak poczyhu ſmyal.
15:
Pleban ſię przelękl.
16:
Ba niebarzeċ na to ſmieſno
17:
A czemus mie barzo teſno.
18:
A czem ſię go pyrwey niebal
19:
Ale niewim przeċ ſię tak ſmial.
20:
Poday ſam ſwiece kreczonéy
21:
Y oney wody ſwieczoney.


strona: i8

1:
Wiereċ ia ie wnet roſploſze
2:
Niedarmoc to ſſoba noſze.
3:
Sumnienie ſzydzy Splebana.
4:
Alboċ niewidzyeċ do geby
5:
Podobno chczes plokaċ zeby.
6:
Wſzak yeſcze ſloncze niezaſlo
7:
Czyſczie Pan Bog ſwyczy iaſno.
8:
Pleban pyta kupcza chodzyl
9:
ly na odpuſty.
10:
Iuż ty Luterko czo raczyż
11:
Mow bo ſię niedobrze baczyż.
12:
Ale wzwyly Capitula
13:
Izecz ſię geba nieſtula.
14:
Vſlyſyż czoċ nato powie
15:
Lékko ſobie kladzies zdrowie.
16:
Ty przetſię chory nieboze
17:
Vyzryſz iż czy wnet pomoze.
18:
Czo ſkok to Lepiey do ſwietych
19:
A nieſluchay tych przekletych.
20:
Bo to wſem pomaga yawnie
21:
Wſzytky grzechy zgladza péwnie.
22:
A blądzy/ kto wto niewierzy
23:
Gdys tak otym każdy dzierzy.


strona: i8v

1:
Niechay ſię iako chcze ſmieie
2:
A ty bądz dobréy nadzieie.
3:
Iż maż ly tę wolą panie
4:
Pewniecz yſczie zato ſtanie.
5:
A vczyn doſyċ woliey ſwey
6:
Bo to y poſmierczy twoiey.
7:
Moze byċ kiedy to kogo
8:
Naymież za zywota ſwego.
9:
A przetſię za to będzie ſtaċ
10:
Mozes na to hardzie kazaċ.
11:
Sumnienie ſię ſmieie ſtego
12:
myanowania.
13:
Bogwie/ bydlo/ ſwinie/ kozy/
14:
Mądrſze niż ten paſtirz bozy.
15:
Iaky graċ tak ze też gędzie
16:
Mędrſza druga Baba będzie.
17:
Nieſrom ze cię tego gdakaċ
18:
Po ſmierczy mu każes lataċ.
19:
Doſc cy źlego za zywota
20:
Pozarla lata niemota:
21:
Kupieċ niewie komu wierzyċ.
22:
Iakos ia mam wto vmierziċ
23:
Komuż miedzi wamy wierzyċ.
Ty meie.strona: K

1:
Ty mie iuż ras nauczyż tak
2:
A ſumnienie wſytko opak.
3:
Pl[e]ban ſobie kaze wierzic:
4:
I porwano wſzemu zlemu
5:
To ſumnienie niéwierz iemu.
6:
Podobniei czy wierzyċ ſwemu
7:
Paſ[t]erzowy koſczyelnemu.
8:
A duſzę ſwą nato ſadzę
9:
Wierz my ze czie wtym niezdradzę.
10:
Sumnienie ſię ſmieie iż ſię o
11:
duſzę zaklada.
12:
Ha ha ha duſzo niebogo
13:
To czie ten wazy niedrogo:
14:
Znac iż iey nic nieſzanuie
15:
Bo beſpiecznie ią ſaphuie.
16:
Alecz ia na nie niewaze
17:
Takie blazny Lekce waze.
18:
A ſnac bych wolalą ſkopu
19:
Nizly duſze tego Popu.
20:
Pleban powieda odpuſthy wielkiey
21:
moznoſczy.
22:
Poſpolicze ſplochey glowky
23:
Zawzdy ſalone przymowky.


strona: Kv

1:
Iedno blaznyczo poſluchay
2:
Rzeczy glebokych nieruchay.
3:
Albo niewieſz czo rzym czyny
4:
Kto ſię nabarzey do wyny.
5:
Wielkie odpuſty znayduie
6:
Kto ſię kolwiek ofyaruie.
7:
Bo wnet iako iaſna czena
8:
Czyſt a Culpa et a paena.
9:
Nu też compoſtella owa
10:
Każdemuċ tam droga zdrowa.
11:
Kędy ſwiety Iakub Lezy
12:
Nieſkoduie kto tam biezy.
13:
Abowim tam plenaria
14:
Remiſio byl tam y ia.
15:
A niezal mi zem tam chodzyl
16:
Iac bych ſię znowu vrodzyl.
17:
A czo tego dzys na ſwieczie
18:
Malo niewkazdem powiedzie.
19:
Wſędy odpuſtow nadano
20:
By iemi grzechy zgkarzano
21:
Ieſlyzes ſama proſtaczka
22:
Niezwodz tego nieboraczka.
23:
Sumnienie powieda iż mymo bo-
24:
ga wſytko nieczemnoſcz.
Barzos.strona: k2

1:
Bárzo tu ruſyl rozumem
2:
Iako zdechly pyes ogonem.
3:
Powieċ że mi Popie tluſty
4:
Ktos moze dacz ty odpuſty.
5:
Albo zgladzyċ naſze wyny
6:
Iedno ſam Pan Bog iedyny.
7:
Acz tu Ludziem wiele wmocz dal
8:
Ale ſobie to zachowal.
9:
Kogo raczy thego ſbawy
10:
Kto mu ſię nalepiey ſprawy.
11:
A y domac wierzmy ſyedzaċ
12:
A potczywie ſwoy Chleb yedzaċ.
13:
Snadniey Laſke boza znaydzie
14:
Nyzly gdy do rzyma zaydzie.
15:
Bo to iego wdzecne dary
16:
A tey od nas chcze ofyary.
17:
A by czyſte ſercze bylo
18:
Nykogo nieobraźylo.
19:
Vzychaiaċ wſego miernie
20:
Panu ſwemu ſluzacz wiernie.
21:
A ieſly chczes od puſt zyſkaċ
22:
Nietrzebac biegacz/ nydawaċ.
23:
Od puſczaimy wzaiem ſobie
24:
Ty mnie dzys/ bog iutro tobie.


strona: k2v

1:
A chczeſly chwalyċ obraży
2:
Bo to platno temy raży:
3:
Iſciec na ſwieczie zadnego
4:
Niemas kogo podobnego.
5:
Iedno ten czo ſam powiedal
6:
Kiedy czlowieka ſtworżyċ myal.
7:
Tego iedno ſtworzyl ſobie
8:
Podobnego ſwey oſſobie.
9:
Wiecz tu prżedniem wen dudkuią
10:
Czo y pieknie wymaluią.
11:
A prawego ſię nie wſtydzą
12:
Ktory wnądznim bliżnem wydzą:
13:
Nie tylko iż niewſpowogą
14:
Ale depcze każdy nogą.
15:
Niedbaią wiecz niċ bogacze
16:
Kiedy panſky obraz placze.
17:
Na drewnie zloto wieſſaią
18:
A z zywego odzierayą.
19:
Layą/ Fukayą/ ſromoczą/
20:
Obchodzaċ ſię/ dzywną moczą:
21:
A kto kogo moze depcze
22:
A wſzak ſię y mowyċ niechcze.
23:
Iako ty obrazy tczyemy
24:
Acz wnich panſką twarz wydzymy.


strona: k3

1:
Acz proſczy czo nieczytaią
2:
Kiedy obraży wydaią.
3:
Tedy ſobie wſpominaią
4:
Czo zdawna otym ſluchaią:
5:
Alecz by to kxyęże zaniċ
6:
Abychmy ie mieli chwaliċ.
7:
Bo iedno bogu ſamemu
8:
Zalezy czeſcz/ chwala/ iemu.
9:
I obras y wſzytko ine
10:
Temu ieſt chwalą powinne.
11:
A tak nieplecz myla plotko
12:
Wim ze owo bywa ſlotko.
13:
Gdy glową ſwietego Iana
14:
Daż czalowacz za barana.
15:
Veroniky potrzes chuſtą
16:
A Baba wlecze gęs tluſtą.
17:
A ty powiez iż ta chuſta
18:
Kto ia rok vczyra vſta.
19:
Nygdy mu nieſmierdzy ſgeby
20:
Ba y wybyl by ią zęby.
21:
A gdy ią wodzie oplocze
22:
A oczy ſobie wyplocze.
23:
Chocya ſlep niebędzie wydzyal
24:
A ty niedbas gdy by wylgal.


strona: k3v

1:
Kupieċ Deſperuie.
2:
Bieda mnie nieborakowy
3:
Toċ my nikt prawdy niemowy.
4:
Ale my ſię wzdy iakos zda
5:
Sumnienie krzeczy powieda.
6:
Iz malo trzeba biegania
7:
Nam po ſwiatu dla ſbawienia.
8:
Gdyż inſzy go zadni nieda
9:
Iedno to ſam pan wzmoczy ma.
10:
A ten ſlyſzy/ wydzy/ wſedzie
11:
Gdie kolwiek kto wolaċ będzie.
12:
A ku niemu ſercze wznie ſie
13:
Tak wdomu iako y wleſie.
14:
A vczyny pokaianie
15:
Naidzie prętko zmilowanie.
16:
Gotowſy ku zlutowaniu
17:
Nyzly nedzny ku wolaniu.
18:
Aſnac malo y ſlow trzeba
19:
Bo iedno ſercza nieleda.
20:
Tam Laſka y ſmilowanie
21:
Przewyſſa kazde mnimanie.
22:
A on lepiey wie/ gdy pozna
23:
Czyſte ſercze/ czo więcz daċ ma.


strona: k4

1:
Boċ wiere owy odpuſty
2:
Nic nieſſą iedno roſpuſty.
3:
Bo iuż tam graċ/ tam ſię vpyċ
4:
Tam ſię ſwarzyċ/ czaſem ſię byċ.
5:
Tam tancze/ tam zle miłoſczy
6:
A ſnac niemas zadney ſzloſczy.
7:
Ktorey by nieuczynili
8:
Kiedy na odpuſt chodzili.
9:
Kiedy nieſpor/ odſpywaią
10:
Czego wiec niepokuſſaią.
11:
Roſmaite zloſcy ſbitky
12:
Tam ſię iuż wiec zbierza wſytky.
13:
A prawde mowy ſumnienie
14:
Iż kto ſię iedno niełenie.
15:
Wſedy znaydę Pana Boga
16:
A ſzyroka kniemu droga.
17:
Po odpuſcziech niebiegaiąċ
18:
Bo to nie wilk any zaiąċ.
19:
Do czeka wſedy każdego
20:
A pylen ſercza prawego.
21:
Sumnienie to chwali kupczowy.
22:
By to czo mowyz nieboze
23:
Prawie rozumyał obodze:


strona: k4v

1:
Lepiey bys ſnac ſobie poſtał
2:
Nis bys y ſamego doſtał.
3:
Papieza poſpolu zrzymem
4:
Będąċ tam czeſtem pyelgrzymem.
5:
Albo y wzanadrzu noſył
6:
Przetſię by niċ nieuproſzył
7:
Iedno ty ſam rychley ſobie
8:
Gdy bys myal wierna myſl wſobie.
9:
Pleban rozradza/ kaze drogy
10:
naymowaċ.
11:
Nieday ſię zwodzyċ tą rzeczą
12:
A puſċ ſię na moie pieczą.
13:
Niezaluy nakladu ſwego
14:
Ia znayde kogo pewnego.
15:
Ktory zaczie mieſcza ſwiete
16:
Zbiega zdawna ſlawne wźyęte.
17:
Wyankow zwoſku day nadzyalaċ
18:
Na obraziech kas nawieſzaċ.
19:
Bo iednakes zmyenył mowę
20:
A znac iż maż chorą glowę.
21:
Kazys razem na wſytko daċ
22:
Boċ y ſwieczky muſy ſtawyaċ.


strona: k5

1:
Przy mſzach czo będzie naimował
2:
Abys czo rychley oſdrowyał.
3:
Bo ſtąd Ludzie poſpoliczie
4:
Byorą zaplate obfyczie.
5:
Zupelną/ y odpuſczenie
6:
Grzechow/ ty nieplecz ſumnienie.
7:
Bo to nie twey rozum glowy
8:
Bawyċ ſię takymy ſlowy.
9:
Swietyċ to gros bys baczyła
10:
Y ſama bys nalożyła.
11:
Wielka to rzeċ byċ ſamſiadem
12:
Swietym/ a rownym nakladem.
13:
Bo to pyrwſze naſze dobre
14:
Kiedy kto nia ſercze ſczodre.
15:
A czo to ieſt wazyċ nato
16:
Kto zyſcze ſbawienie zato.
17:
Bo gdzie ſwiety Iakub lezy
18:
Pewnie zaſto zlotych zbiezy.
19:
A do rzyma gdzie ieſt papież
20:
Za pyączdzieſyat to my iuż wirż.
21:
Kupieċ by rad dal/ by czo pomoglo.
22:
Mniecz by tak czięzko niebylo
23:
By to iedno pewno bylo.


strona: k5v

1:
Day ſam waczka ale opak
2:
Sumnienie pogląda lepak.
3:
Glową kywa palczem krzywy.
4:
Mowiaċ poky Ludzie zywy:
5:
Gdy tu ſobie nieżiednaya
6:
Iuż ſię tam niewczas ſtaraią.
7:
Bo tu ieſt czas dan pokuty
8:
Tam iuż pomſty y od platy.
9:
Czo kto zaſluzyl to nieſſye
10:
Slym byċ yzodpuſty wleſzye.
11:
Pleban fuka na kupcza iż ſię
12:
rozmyſlya.
13:
A thocziem nagorſa do was
14:
Gdy nalepey tedy wywlas.
15:
Mowilem cy iuż kroċ kyla
16:
By czie roſpaċ nieruſyla.
17:
Ktora iż wtobie panuie
18:
Lacznoċ nam wſytko popſuie.
19:
Choczcie ſprawuie ta pany
20:
Czo nam wſytko dobre gany.
21:
Bowiem pewnie ta zla zona
22:
Ieſt kaczerſtwem zarażona.


strona: k6

1:
Spowiedz/ odpuſt/ obietnieze
2:
Wſytko wywrączą nanicze.
3:
Prawie iawnie lży boſką moċ
4:
Wſytko gany czo ma pomoċ.
5:
Przeciwis ſię tey blazniczy
6:
Wiez ze mamy pomrzeċ wſytczy.
7:
Trzebaċ wten czas dobrey rady
8:
Dzywne ma ſmierc wſobie zdrady.
9:
Sumnienie tuſzy/ iż niċ niepomoze
10:
nad mocz bożą.
11:
Nieplecz oto myle bydlo
12:
Bo wſytko pędzyż na ſkrzydlo.
13:
A wſwych baſniach niemaż miary
14:
Niewſpomienies prawey wiary.
15:
Niewſpomienies mu nadzieie
16:
Wſzak ſlnchayacz ſercze mdleie.
17:
Wiem dobrze iż ty odpuſty
18:
Przyodzieia wdobre chuſty.
19:
Twe Kucharky/ ba y dzyatky
20:
Za tego dutka podatky.
21:
I owa twa Baba ſhywa
22:
Bo tak poſpoliczie bywa.


strona: k6v

1:
By tych pieniedzy dopadła
2:
Nawykla by obieczadła.
3:
A pyla by za nie ſmiełé
4:
Niebiegaiąċ po koſcziełe.
5:
A tem mlodſem by iedno myał
6:
By za odpuſt/ wſytko by dał.
7:
A powiedas bych ganyła
8:
Chocbych czo dobre baczyła.
9:
Wſzytkoc dobre czo to czyny
10:
Ale ſię wzdy niech niemyly.
11:
Aby ſobą niezatrwożył
12:
Ieſly wtym wiare polożył.
13:
Wſwieckych ſprawach miecz nietrzeba
14:
Nadzieie/ bo kazdy znieba.
15:
Nąm tu przychodzy na ſwieczie
16:
Niechay otym nikt niepłeczie.
17:
Nieganiecz ia y ſpowiedzy
18:
Gdy kogo Pan Bog nawiedzy.
19:
Gdy obączy ſwoy wyſtepek
20:
Mą byċ do ſlug iego prętek.
21:
A wtem ſwą myſl vpokorzyċ
22:
Y ſloſc wſwem cziele vmorzyċ.
23:
A ſzukaċ rady vniego
24:
Y vblagaċ pana ſwoiego.


strona: k7

1:
A on iako poſel boży
2:
Wnet wnim nadzieię roſmnoſzy.
3:
Iako ma miecz opanu ſwim
4:
Twierdząċ to wnim ſlowem bożym.
5:
Potym moczą pana ſwego
6:
Nie ſwą/ lecz ymieniem iego.
7:
Znaiąċ pokore grzeznego
8:
Iſci go od pana ſwego.
9:
Iż mu iuż grzechy odpuzcza
10:
I ku laſce go przypuſcza.
11:
A nietak iako mnimany
12:
Bo wiec za to pewnie mamy.
13:
Kiedy kxiądz machnie nad glową
14:
To iuż roſgrzeſeniem zową.
15:
A iż ma moċ zrzymſkiey rzeſſey
16:
By wieka zyadl wnet roſgrzeſſy.
17:
A ono by wieczey mieſyċ
18:
Tym palcem mogl/ niż roſgrzeſyċ.
19:
Bo zadny tey moczy niema
20:
Sam to Pan Bog komu chcze da.
21:
A kazdemu kto ieſt wierny
22:
Bywa zawzdy miłoſierny.
23:
Bo rzekl/ a ynak niebędzie
24:
Ktorey godzyny z ſwey nędze.


strona: 7v

1:
Weſtchnie ku mnie czlowiek myle
2:
Niewrok ale wnet téy chwyle.
3:
Grzechy mu ſą odpuſczony
4:
A gdziecz teras plotky ony.
5:
Coſczie nam onych bayali
6:
Bychmy po ſwiatu biegali.
7:
Bo dal zaklad ſyna ſwego
8:
Pan Bog iuż niezmieny tego.
9:
Niebo y ziemia przeminie
10:
A panſkie ſlowo niezgynie.
11:
A ty ſię iuż Popie vznay
12:
A tych plotek wieczey niebay:
13:
Bo iemy choremu ſkodzys
14:
Wſedy zdobrey drogy zwodzys.
15:
Pleban dawa trank choremu ziego
16:
dobrich vczynkow.
17:
A wſzak wieſz ſtare przyſlowie
18:
Niezeydzie tey płczy na mowie.
19:
Byċ tu dwie niedziely była
20:
Wſytkoċ tu będzie mowyła
21:
Wydzys ſąm yſczy ta pleczie
22:
Powiedaiaċ iż na ſwieczie.
23:
Niċ nikomu niepomoze
24:
Ale niewierz iey nieboze.
25:
Vczynieċ wnet ſýrop iaky
26:
Czo wnim beda wſytky ſmaki.


strona: k8

1:
Ktore wſytko dobre plodzą
2:
A ku zbawieniu przywodzą.
3:
O wos maz acz ſloiek maly
4:
Wſzytkiċ ſię tu weń zebraly
5:
Twe vczynky czos tu czynyl
6:
Ktores przedemna wymienyl.
7:
Wſzytkym tu twe ſprawy wlozyl
8:
Czos ie bogu ku czczy mnozyl.
9:
Są tu poſty/ yſnchothy
10:
Ktores czynyl ſwoiey cznothy
11:
Wyanky/ korunky/ paczyerze
12:
Czos ie mawal wzwoiey wierze.
13:
Odpuſty/ y lyſthy ony
14:
Czos ie miewal ſczudzey ſtrony.
15:
Poſtawnyky/ y gromnicze
16:
Blazeyky/ y ine ſwieczie.
17:
Czos ie bogu ku tczy palył
18:
Barzos go them (wirzmy) chwalył.
19:
Wygylie/ anni verſarze
20:
Y czos dawal na Oltarze.
21:
Kyelychy/ mſzal/ y Organi
22:
Swietego Francziſka rany.
23:
I oua twoia vtrata
24:
Bracztwa/ miłoſczywego lata.


strona: k8v

1:
Ktemu ſwietych wſpomozenie
2:
Bądz grzechow twých odpuſczenie.
3:
A ia tem ſeropem tuſſę
4:
Vſdrowicz czyalo y duſſę.
5:
Bo tam ſą y zyola ktemu
6:
Czo pomagaią choremu.
7:
A ktemu czie iuż roſgrzeſam
8:
Taką moczą iaką ſam mam
9:
Kupieċ wątphy wtem ſeropie:
10:
Iuż czy bych ia wierzyl tobie
11:
Lecz ſumnienie wleb ſię ſkrobie.
12:
Glową chwieie okyem mruga
13:
To na mie rzecz trudna druga.
14:
Bo to znam po iey poſtawie
15:
Yz ſię ona ſmieie prawie.
16:
Sumnienie zgola Plebana zowie
17:
mataczem.
18:
Iuſczy wieczey mowyċ nieſmiem
19:
Alecz na oſtatek powiem.
20:
Bych doſyċ temu czynyla
21:
Powinnoſċ ſwą wypelnyla.


strona: L

1:
Wierzmy zecz to ſylny mataċ
2:
A radzeċ wczas ſię obaċzaċ.
3:
Boċ to y naproſtſzy powie
4:
Niċ tu niemaż ku rozmowie.
5:
Pleban ſumnieniu leż zadał.
6:
Niemátay ſama zla żono
7:
Dawno twoy fals obaczono.
8:
Bo malo wtem ſtanie wyary
9:
A nieprawdzie niemaż myary.
10:
A niezwodz zdrogy nikogo
11:
Boċ to barzo zlie niebogo.
12:
Nie przeciw ſię ty tey plotcze
13:
Niechay ona mowy czo chcze.
14:
Bo wierzmy gdy to wypyeż
15:
Syla zlego ſiebie zmijeż.
16:
Natychmyaſt to ſam obaczys
17:
Gdy iedno ſkoſtowaċ raczys.
18:
Kupieċ pie ſyrop a mowy.
19:
Iuż bych wolal wylka ſzukaċ
20:
Niż tak maczie na mię fukaċ.
21:
Iuzem ſię tak vfraſowal
22:
Prawiem ſobie myſl zepſowal.


strona: Lv

1:
Ale iuż ſkoſtuie malo
2:
Czo ſię to tam pomieſſalo.
3:
Wtym ſloyku/ day ze y kxięże
4:
Nyzly mie barziey dołęze.
5:
Pleban kaze wſytko wypiċ
6:
Choczyac by też bylo brzytko
7:
Radzeċ przed ſię wypjċ wſytko.
8:
Nuze/ a prawde my zdzierzy
9:
Wſzak czie ten trank niċ niemierzy.
10:
Niechay mowy czo chcze ona
11:
Bo to iey rzeċ przyrodzona.
12:
Kupieċ niechwali tranku.
13:
Slotky znaċ iż moczy niema
14:
Telko ze my brzuch odyma.
15:
Puchne wewnatrz/ zwyrchú chudnę
16:
Wydzę ze to rzeczy trudne.
17:
Bogu ſię ſprawyċ vczynky
18:
Slychalem wiecz otym wzminky.
19:
Iż czlowiek zuczinku ſwego
20:
Ieſt godzien gniewu panſkiego.
21:
Sumnienie zaluie proſtoty
22:
kupczowey.
Niebozatko.strona: l2

1:
Niebozątko to niebaczy
2:
Iż nie zuczinku pan raczy.
3:
Grzechy odpuſczaċ czlowieku
4:
Wſzak to wyadomo odwieku:
5:
Bo by też ſnac byl naliepſzy
6:
Iednak nedznik ſwiata ſedſzy.
7:
Z zaſlugy ſwoiey do nieba
8:
Idz niemoze/ Laſky trzeba.
9:
Bo pan zgladza naſce dlugy
10:
Przes ſyna ſwego zaſlugy.
11:
Ktorego ſobie iednamy
12:
Gdy iego woley ſluchamy.
13:
A wiernie iemu dufamy
14:
Serczę czyſte kniew mamy.
15:
Toċ ieſt Lekarſtwo/ toc ſyrop
16:
Nie to czo ten to pleczie pop.
17:
Pleban ſię fraſuie ze ſumnienie zar-
18:
tuie s ſtarych vſtaw.
19:
A ieſczez ta pani dworna
20:
Tak zuphale ieſt vporna.
21:
Niedba czo koſczyol vſtawył
22:
Albo oczieċ ſwiety ſprawył.
23:
Papież/ albo Kardinaly
24:
Czo to wiec wſytek ſwiat chwalili


strona: l2v

1:
Niewie ze to taky kazdy
2:
Bywa/ odſczepienieċ zawzdy.
3:
Czo ſie vſtawam przeczywy
4:
Tak ſluchamy iako zywy.
5:
Aż mu wedzwonek zadzwonia
6:
Albo go ſkoſczyola gonia.
7:
Też by rad nazad niekęby
8:
Idźie przetſie wſtare bledy.
9:
Sumnienie ſię ſmieie ſplebana.
10:
Natoċ przydzie gdy nauką
11:
Nieumis/ niċ muſzys ſztuką.
12:
Dzwonkiem/ klątwą/ viatikiem/
13:
Grozba/ ſwarem/ wielkim krzykiem.
14:
Ale czie wietſzy wſtid będzie
15:
Bo ſnac znaia twoy bląd wſedzie.
16:
O toży thego ſklopotal
17:
Iako wezgrzebiach vmotal.
18:
Iż iuż niewie czo ſſobą rzeċ
19:
Iako ſwini przydzie vmrzeċ.
20:
Kupieċ proſzy gdy vmrzę iſby rze-
21:
czy iego Marnie niepoginęli.
22:
Czos ia wieczey mam wimiſláċ
23:
Czo Pan Bog chce muſzy ſię ſtaċ.


strona: l3

1:
Ieſly vmre niech mie grzebą
2:
Boċ niewſtane/ a niech ſtrzégą.
3:
By rzeczy wkupę ſkladziono
4:
A by ich nieroſkradziono.
5:
Bo gdy iuż czyalo bes duſze
6:
Kto wiec naczem moze kluſze.
7:
Pleban karze kupcza/ a na miłoſier-
8:
ne vczinky kaze dawac.
9:
Pylnieyſzys ty kęſa chleba
10:
Nieto mowis czego trzeba.
11:
Pylnieý teras o zbawieniu
12:
Mowyċ/ niżly o ymieniu.
13:
Boċ to na ziemy zoſtanie
14:
Czo inſego ſprawui panie:
15:
O to myſl czo maż daċ na mſze
16:
Na wielie/ nazoltarze
17:
Y czo by klaſċ ną oltarze.
18:
Bo wieſz ze to ſtara wyara
19:
Wkazdey mſzi mabyċ ofyara.
20:
Kapy/ Herby/ bracztwa/ Mniſhy
21:
Albo kxięza wſytczy inſy.
22:
Kazdemuċ tham po trzeba daċ
23:
Niechczaċ wiec darmo praczowaċ.
Muſzys.strona: l3v

1:
Muſyż wtéſtamenczie znaczyċ
2:
A naċ trzeba wſytko baczyċ.
3:
Bo Cantor/ Miſtrz/ y dzwonyczy/
4:
Czic niepoyda darmo wſytczy.
5:
Kupieċ tuſzi/ iż mu to niepomoże.
6:
Iuż tam czinczie iako chczeczie
7:
Gdy ten obyczay na ſwieczie.
8:
Ale Plebanie nieboze
9:
Mnieċ to ſnac niċ niepomoze.
10:
Wieczey tem czo to ſnac bierzą
11:
Stego pozytek miewaią.
12:
Bo choczia milczy ſumnienie
13:
Lecz poſtawy mieny dzywnie.
14:
Sumnienie dzywuie ſię plotkam
15:
Plebanowim.
16:
Iako niemieniċ poſtawy
17:
Slyſaċ takie dziwne ſprawy.
18:
Bo iuż ten Pop malowany
19:
Wylycyl wſytky balwany.
20:
Tluſte Mnichy/ myąſze Popy/
21:
Takies wſytky zbracztwa Chlopy.
22:
Niezapomnyal antyphoni
23:
Iuż ſnac kaze biċ wedzwoni.


strona: l4

1:
Niedba o przyſley przygodzié
2:
Iedno o ſwieczkach/ o wodzie.
3:
A to ſtąd bymu zly dary
4:
Niezapomnial y ofyąry.
5:
Swiéto Pietrza/ y koledy/
6:
Aby byly ſpelna bledy.
7:
To mu ſię zda napyluieyſa
8:
O wierze tu rzecz namnieyſa.
9:
A by wnie chorego wprawyl
10:
Czym by go ſnac rychley ſbawyl.
11:
Niepomozeċ/ proſte bydlo
12:
Niċ vmazlemu kadzydlo
13:
Albo zes go wodą ſkropył
14:
Bys go ſnac wniey y vtopył.
15:
Bo choc bys mu y rok dzwonyl
16:
Ieſly ſobie nieugonyl.
17:
Panſkiey Laſky za zywota
18:
Niewizwonys go ſklopotá.
19:
Albo ieſly oſwim panie
20:
Myal przy ſmierczy zle vfanie.
21:
Ale iż Ludzie cznotlywy
22:
Idą za vmarłem zywy.
23:
Wiedzą ſzeċ mu niepomoga
24:
Tak na ſwą ſmiercz pamietaia.


strona: l4v

1:
Karzą ſię czudza przygodą
2:
Wſzak kazdy wie iż go ſbogą.
3:
A na zle też pamietaią
4:
Gdzie ſię wſzyſcy doſtawaią.
5:
Piekla przed ſobą niewidzą
6:
Snac ſię zloſci ſwych niewiſtidzą
7:
Pleban przed ſię kaze dacz a ſiebie też
8:
nieprzepominaċ.
9:
Nieprzeczyw ſię tey zley zenie
10:
Skladay przedſię ſiebie brzemie.
11:
Swoich grzechow iako mozes
12:
Daway przedſie gdie czo mozes
13:
Odday wzdy czo koſczyolowy
14:
Bowiem tam ſą Ludzie owy.
15:
Czo częſto zbogiem mawiaią
16:
Czo chczą vniego ziednaią.
17:
A moie też praczą obaċ
18:
Też mie nieráċ zapominaċ.
19:
Bo ia zaczie mianowiczie
20:
Chcze boga proſzyċ obficzie.
21:
Mnychy/ potem rzemieſniky
22:
Roſkas wczas ſnaimowaċ wſytky.
23:
Sukna/ Plotna/ Czapky/ Kapi
24:
Izeby zakryto ſkapi.
Tu wſytko.strona: l5

1:
Tu wſyſtko to ſprawyċ muſzy
2:
Ieſly ſię ſmierċ oczie ſkuſzy
3:
Naimi też tu kogo ſobie
4:
Iż będzie czo czedl przy tobie.
5:
Zwlaſcza proſby ſwietey brydy
6:
Bo to ieſt prawda przes chyby.
7:
By też lezał za martwego
8:
Kto ie mowy czaſu ſwego.
9:
Będzie wiele rzéczy wydział
10:
By od roku wniebie ſziedział.
11:
Albo ſwiety poſt Iakubow
12:
I ten ſyla placzy dlugow.
13:
Chczyal bych na to wiele ſadzyċ
14:
Iz ma bog kazdemu zyawyċ.
15:
Y czas ſmierczy y godzinę
16:
Y drugą powiem nowinę.
17:
Swiety Andrzey ma taką moċ
18:
Kto paczierze mowy wtę noċ.
19:
Gdy mabyc dzien iego ſwiety
20:
Kazdy malſzonke ſwa virzy.
21:
By byla ſto myl od niego
22:
Ktorą ma miéċ czaſu ſwego.
23:
Atak nieſkodaċ nato daċ
24:
Niechay plecze day iey pſya maċ.
25:
Bo ten rowny koſt nieboże
26:
Sylaċ na ſwieczie pomoże.


strona: l5v

1:
Alie niewiem czo ſię ſtalo
2:
Czos my barzo zaſmierdzyalo.
3:
Alboċ kto rzygnal ogonem
4:
Albo dzwoni czyhem dzwonem.
5:
Tobiec wſzdy wolno choremu
6:
Alie nikomu inemu.
7:
Sumnieniu iuż ſlow nieſtawa więċ
8:
zatkiem odpowieda Plebanowy.
9:
Snaċ kxieze zes wiele ſuſył
10:
Glodzieneſz ales mie ruſył
11:
Sluchaiąċ czoſcie mowyly
12:
Aż mý ſię wyatry puſczyly.
13:
A wſzak iednak niemas grzechu
14:
Bo to niezezloſczy/ ſmiechu.
15:
Stoy my to za pyguly
16:
A Diabel to za Pop czuly.
17:
Muſy mięc nozdrze przeſtrone
18:
Bo czuie na wſzytkie ſtrone.
19:
Owoc to twoie kadzydło
20:
Lecz niebaczy zproſte bydło.
21:
Czo vmarlem poſpolyczie
22:
Pod noſem radzy kadzyczie.
23:
Iuż my niedoſtawa mowy
24:
Bych odpowiedzyala ſlowy.


strona: l6

1:
Iuż muſze y tak y owak
2:
Bo my ſię zda wſytko opak.
3:
Niewierząċ nigdy niczemu
4:
Porwam ten wol wſemu zlemu.
5:
Pleban iuż grozy ſumnieniu y od
6:
pyſma od ſtepywſy.
7:
Wiere tę ſnaċ kxienią ſtrapie
8:
Lepey iuż kijem pokropie.
9:
Gdy ſię kropydla nieboy
10:
A czo daley wieczey broy.
11:
Virziż ieſly czie nie trącze
12:
Choċ dalieko cziebie ſiedzę
13:
Boday wieċ drugy ras wſtala
14:
A ſpaczyorkow bląznowala.
15:
A ty ſię nieprzeczyw chory
16:
Wierſmy zeċ to pięniąċ ſpory.
17:
Kto ſobie iem przykoſczyele
18:
Choċ poſmierczy miekko ſczyele.
19:
A tego wieċ Czart rad dluſſy
20:
Kto y ſobie Lekcze wazy.
21:
Czin ze ty przed ſie offyare
22:
Stanieċ to ſa prawą wiare.
23:
Dai koſczyolom dai klaſtorom
24:
I też inſem ſwietem ſborum.
Boċ to.strona: l6v

1:
Boc to czyni mądri kazdy
2:
Komu moze da ie zawzdy.
3:
I duſzaċ drugich po ſmiercy
4:
Wſbaczy na to gdy ſię wſwiercy.
5:
Lecie tu Czart iako ſlyepy
6:
Iuż im zamknie wſytky ſkliepy.
7:
Ze za zdrowia oto niedba
8:
Dal by potym wſzytko czo ma:
9:
A ty dalebog tą ſprawą
10:
O patrzys ſ[i]ę ſwietą a niewiarą
11:
Na droge/ proſto donieba
12:
A ſnaċ wieczey nie potrzeba.
13:
A nietylko cziebie kmotra
14:
Nieradbych zawiodl y Lotra.
15:
Bo iſczie zdobrą potuchą
16:
Kogo bog naidzie tą ſkruchą.
17:
Kupieċ Plebanowy poſwalia/ alie
18:
ſam watpy.
19:
Choċ by wmoie iaċ vczinie
20:
Iuż chczeſly weſmy y ſkrcynie.
21:
Saphoy ze iako rozumies
22:
Gdy tem duſſy pomoċ możes.
23:
Alecz hain ſumnienie ſepcze
24:
A mowy iż prawie ſcedl ſie.


strona: l7

1:
Gotard zmarta na kazanie
2:
Za gowno to wſytko ſtanie.
3:
Bo w[ż]dy wprawdzie potomkowie
4:
Będą miecz za krzywde ſobie.
5:
Iż ſię to marnie roſlyeczy
6:
Czo ma wlaſnie przydz nadzieczy.
7:
Bo tem popom ſyla weydzie
8:
Ieſly wſytkiem dawaċ przydzie.
9:
Pl[e]ban niekaze myſlycz
10:
opotomkach.
11:
Ach mas ty ſobą czo czyniċ
12:
A nic o potomkach myſliċ.
13:
Pierwey by duſy poradzyċ
14:
A potem komu moze byċ.
15:
Bo choczies wzyal rozdraſenie
16:
Pomnis przedſie na zbawienie.
17:
Y tam y ſam winienes daċ
18:
Niechczes ly ſie wblądzie tulaċ.
19:
By zaczie piano paczierze
20:
A czo kto od cziebie bierze.
21:
Iaċ yſczie prawde rzeċ muſzę
22:
Wſzytkoċ bych wſyal na ſwa doſzę.
23:
Kko by czo od cziebie noſył
24:
A boga za czie nieproſył


strona: l7v

1:
[B]oċ y owi potomkowie
2:
Sącz prawie kazy dnkowie.
3:
A prawie ſię wtem kochaią
4:
Gdy oyczowie vmieraią.
5:
A potem piją za duſſę
6:
Kazdemuċ rzecz prawdę muſſę.
7:
Czaſem y to wydzyeraią
8:
Czo oyczowie bogu daią.
9:
Aliecz by ſię mial omyliċ
10:
Gdy by mie wtem chczyal nachylyċ.
11:
Czo by w Teſtament wpyſano
12:
Albo minie zoſobna dano.
13:
Vierecz by go wybrzakano
14:
Ba y zkoſczyola wygnano.
15:
Won czas kiedys my niedbaly
16:
Tedy byly tak zuphaly.
17:
Ale ſię dzis ſnac omyly
18:
Kazdy ſnas ſwego nachyly.
19:
Kupieċ pytha ieſli vbogi moze
20:
byċ zbawion.
21:
Tedy nieborak vbogy
22:
Nieodpląta tey to drogy.
23:
Gdy vmrze a niema czo daċ
24:
Muſy ſię też blędnie tulaċ.


strona: l8

1:
Bo drugych panſtwa tak malo
2:
Day za kope drugie ſtalo.
3:
Czym ze tén ma dlugy placzyċ
4:
Chczely ſię ſwietemy ſbraczyċ.
5:
Snacz by y ſam zato nieſtał
6:
By nawſytky czo kazes dał.
7:
Nie ieden by nedznik ſgynał
8:
Dalieko by niebo minał.
9:
Pleban nietuſſy temu zbawienia czo
10:
niema czo daċ.
11:
Wprawdzieċ niemoge ſlubowaċ
12:
Czo ſię wiec ſtakiemy ma ſtaċ.
13:
Bo ſąm bog rzekl iż nieſiedzies
14:
Wniebie/ aż wſech dlugow ſbedzies.
15:
Malo otym wpiſmie mamy
16:
Czo wiathyky czytamy.
17:
Towſzdy co Chriſtus rzekł więmi
18:
Iz gdy ſię tu ſadluſzemi.
19:
Niewinidziem ſwiecznęi męki
20:
Aż ſa placem pieniac wſzelki.
21:
Sumnienie Lepey tuſſy vbogiemu
22:
niż bogatemu oſbawieniu.
Nielzy.strona: l8v

1:
Nielży lgarzu niebluſn boga
2:
Nic po pieniądzachcy droga.
3:
Donieba/ y ku Laſcze bozey
4:
Vbogy iey doidzie ſporzey.
5:
Czaſem pewniey niż bogaty
6:
Czo ieſt Liudziom winowaty.
7:
Panu Bogu pogotowiu
8:
Pomniż o onem przyſlowiu.
9:
Obogatem o wielbladzie
10:
A ty niemrzy wtym nierzadzie.
11:
Laząrs chocz pod ſchodem lezal
12:
Przed ſię bogacza vbiezal.
13:
Syadl v Abrama na Lonie
14:
Bogaċ vczarta wogonie.
15:
I nakſey by drogy maczaċ
16:
Nietak ten pieniadz vtraczaċ.
17:
Czo kazano wſytko zplaczyċ
18:
Kto by chczyal na ſwiebodzie zyċ.
19:
Nie popo wy Lecz blizniemu
20:
Wczen bys zoſtal winien iemu.
21:
Ten czy blazen czo to broy
22:
Iednoċ o pozytek ſtoy.
23:
Wierſmy pewnieċ to tak tuſſę
24:
Iż ten niedba otwą duſę.


strona: M

1:
Chocza by też wiecznie ſginal
2:
Kylobygo groż nieminal.
3:
Pleban każe ná pogrzeb pieniądze
4:
gothawaċ.
5:
Day ze radzieċ gumnom pokoy
6:
Radſſey o Theſtament rokuy.
7:
A roſprawi ſwe ymienié
8:
A byċ wyzlo na zbawienie.
9:
Iſczyeċ ia wyſtrzegam cziebie.
10:
Nyczczy po pieniadzach wniebie.
11:
A vhodzaċ tam klopotha
12:
Rozday ze wczas za zywotha.
13:
Marczim ſwiety doſtoiny był
14:
A wzdý zaplaſċ niebo kupył.
15:
Albo ialmuznik ian ſwiety
16:
Za pieniadze wniebu wzyety.
17:
A takies yty niezaluy
18:
Każy rychley pyſaċ/ aczaluy.
19:
Swiathoſczy/ y lignum vite
20:
Bo wtorey wodzie omite.
21:
Bywaia ty reliquie
22:
Kazdy wnet zdrow kto ią pie.
23:
Wſzytky febri y choroby
24:
Wypędzy/ a patrzmi czo by.


strona: Mv

1:
Czyniċ yeſcze wieczey ktemu
2:
Niż przydzies kſtolu bozemu.
3:
Wolay do ſwietych opomoċ
4:
Sam ſobie trudno mas pomoċ.
5:
Mow zamną ſalue regina
6:
Aue virgo Caterina.
7:
Alleluia Alleluia
8:
Chore czyalo nietak buia.
9:
A duſza gdy chcze do nieba
10:
Thego iey Lekarſtwa trzeba.
11:
O rate ſancti pro eo/
12:
Iam ego nihil valeo.
13:
Heremite et Prophete
14:
Iam ipſum vobis habete.
15:
Sumnienie ſię ſmieie ſtych ſpráw.
16:
Wey wey/ weiſze toċ mędruie
17:
Nas oczyeċ prawie blaſnuie.
18:
Prawie nato kaze zharda
19:
Czo za rozum tego ſmarda.
20:
Iakoċ ſobie vmie galiċ
21:
Tego Laſkibozei żbawiċ.
22:
I zwyodl zrozumu prawego
23:
Tego nędznika proſtego.


strona: m2

1:
Thanieċ gra miaſto ſpiewanyą
2:
A baieċ miaſto kązanią.
3:
Czart ſię kocha wplebanie y wiego
4:
ſprawach.
5:
Tak miluie tego ſmroda
6:
Wieċ pothemu y vroda.
7:
Barzoċ mu ſalieċ przyſtoy
8:
Wiec tak też lyada co broy.
9:
Wſzytko ſpołu razem gnieczie
10:
A też ſie rychley vpleczie.
11:
A wydze częgo nabroy
12:
Za gowno ten rozum ſtoy.
13:
Bo ten czlowiek mogl byċ wniebie
14:
Ale ten kxiaċ wſytko zgrzebie.
15:
Pleban karze kupcza iż go ſluchac
16:
niechcze.
17:
Panie Chriſte raċ byċ ſnamy
18:
Mieymy ſię na pieczy ſamy.
19:
Proſe kazdy razem dicat
20:
Pater noſter/ magnificat.
21:
Bo widze wielke pokuſy
22:
Boze bąċ oiego duſſy.


strona: m2v

1:
Day czie ſám wody ſwieczoney
2:
A tey też ſwieczie kręczoney.
3:
Boc to nato ieſt ſprawiono
4:
A by ią Diably ſtraſono.
5:
Abowiem przy takiey duſzy
6:
Rady bywaią pukuſzy.
7:
Czo niechczą kaplonom dufaċ
8:
Ani ich nauky ſluchaċ.
9:
Bowiem bys ty był przeſtawał
10:
A mey rady nieodmawiał.
11:
Dawno by był vlzył duſzy
12:
Vczychly by y pokuſzy.
13:
Dobrze tak kto ſlucháċ nięchcze
14:
Iż ze ſię go Czart na treſchcze.
15:
Wiere wzwolas gdzie ſą naſzy
16:
Kiedy czié lepey przeſtraſzy
17:
Dopiro wſwies czo ieſt nędzą
18:
Wiers my iz zawolas kxiedzą.
19:
A ty ſię też gotui ſlugo
20:
Iaċ też tu niebede dlugo.
21:
Powa przeċ kiedy nieſlucha
22:
A też mu zywot zapucha.
23:
Niechay zdechnie iako ſwinia
24:
Gdy mu naſa rzeċ niemila.


strona: m3

1:
Kupieċ narzeka ná Plebana iż
2:
go tak chcze odbieſeċ
3:
wſley ſprawie.
4:
Nalepey czy kxięze myli
5:
To bychmy teras ſprawyli.
6:
Wczyſtem by mie od ſedl kreſie
7:
Tu ſczartem o iedney miſie.
8:
Wiers my zem mu barzo nierad
9:
Wies y zeċ ſniem niedobry ſklad.
10:
A czyalo ſnaċ konieċ czuie
11:
Pod ſię na nie wimietuie.
12:
Alo zboiu/ albo ſtrachu
13:
Nieucziekay kxieze zgmachu.
14:
Bo bys mie tu prawie zawiodl
15:
Iako kota wſgrzebiach vplotl.
16:
A ono ſumnienie mowy
17:
Dzywne barmy ſwoie ſtroy.
18:
Prawie ſie na oko ſmieie
19:
A przes mię iuż barzo wieie.
20:
Pleban fuka na Sumnienie.
21:
Boże czie záras zła żono
22:
Czo od ſwietych vſtawiono.


strona: m3v

1:
Ze wſytko opak obraczas
2:
A liudziam wiary vkraczas.
3:
Sumnienie narzeka na Biſkupa
4:
iz lada kogo ſwieczy
5:
na Plebani.
6:
Wiere kxieze ċwyklo myli
7:
Nie taczy to lyudze byli.
8:
A ynaczey ſie czwiczyli
9:
Czo prawą wiarę ſtawyli.
10:
Przeczczy apoſtolſkie dzieie
11:
Iako ſie tam kazdy ſmieie.
12:
Stych plyotek czo ie tu rządzys
13:
Ale niedzyw iż tak blądzys.
14:
Bo ſię dzys oſwieczy kazdy
15:
By też lezał wkarczmie zawzdy.
16:
A vmial ſpiewaċ requiem
17:
Swieczylaċ bych go ia kijem.
18:
A też vnich wedle ſwiata
19:
Wpięniędzach wſytka oplata.
20:
Alie ſię obaczys wiers my
21:
Kiedy przydzie ſędzya ſwierſchny.
22:
Swyat tu ſiego zloſczy karaċ
23:
Iako ſie będzie wymawiaċ.


strona: m4

1:
Zechmy go my nieſluchaly
2:
A zynad rad niebywaly.
3:
A iego rádę prawdzywą
4:
Mielichmy prawie załżywą.
5:
Ten zbogiem miezka wnieſgodzie
6:
Kto wkijem ynem wiare kladzie.
7:
Ten ſię ſąm przotkijem vwodzy
8:
Potem ynim wieliu ſkodzy.
9:
A iakom pirwey mowiła
10:
By iedno ſtaloſcz wnas była.
11:
Gotowſy ku zmilowaniu
12:
Nizly grzezni ku wolaniu.
13:
A obaczy to namneyſy
14:
Ze ieſteſmy podobnieyſý.
15:
Iedno temu czo nas zbawył
16:
Y wſytko nam dobre ſprawył.
17:
Alie czos należy na tem
18:
A choċ my powinowalem.
19:
Iż tak nadniem glowe ląmię
20:
A prawie motylya gonię.
21:
Bo mi niċ nieydzie wpoſluch
22:
Zblaznyl go ten to zoltobrzuch.
23:
Bowiem y to czom mowyla
24:
Snaċ czem nad ſwoi ſtan czynila.


strona: m4v

1:
Vrząd moy trapyċ czlowieka
2:
A wyniċ go as do wieka.
3:
Ieſt my ta nauka dąna
4:
Gdym do Adama poſląna.
5:
Po vpadku onem iego
6:
Czo pyrwſy grzech vroſt ſniego.
7:
Maloċ by ich trzeba vczyċ
8:
Kto by chczyal we wrota łucjyċ.
9:
Bo ieſt iaſne ſlowo boże
10:
Alie wolią kxieża zboże.
11:
Albo workow doſypowaċ
12:
Nys panſkiem ſlowem ſaphowaċ.
13:
Rychley naydzie wkarczmię puky
14:
Myaſto bozych ſlow nauky.
15:
Snaċ bych ſię tego wſtydzyla
16:
Bych to o wſytkych mowyla.
17:
Bo doſyċ też dobrich wydam
18:
Ieno ia Lotry obwiniąm.
19:
Acz y dobrych malo znaią
20:
Bowiec przyſlych ytem laią.
21:
Bo ſnaċ poly
22:
Czo by ie mogl przezwaċ woly
23:
A ſnaċ by to rzadky łuczył
24:
Czego nas Pan naſz nauczył


strona: m5

1:
Aczoż ony głębſze piſma
2:
A Iuż ta rzecz ſkunſtu wyſla
3:
Y tobieċ chory nieboże
4:
Ten Pop thu nicz niepomoże
5:
Niebędzieli Pana twego
6:
Laſty wierę ſkoczys pſiego
7:
Pleban przy ſwey myſly ſtoy.
8:
O to blazniczo nie ząrtuy
9:
Thgo nędznika niefraſuy
10:
Widzis że ma ine ſprawy
11:
Bo ieſl wniem wielky kwas ſtary
12:
Czas by mu kſtołu Bożemu
13:
Yedno nieprzekażąy iemu
14:
Bo bys mu ſnadniey zmyſliła
15:
Myſli/ będzieſly mowiła
16:
Ale ty dobry czlowiecze
17:
Niech oną czo chcze ſczebiecze.
18:
Miey ſię przet ſię ku ſwyatoſczy
19:
Wnet vſtąną iey chytroſczy.
20:
Bom ſwyadom twego ſumnienia
21:
Zes ty ieſt blyſky zbawienia.
22:
Wnét czy Diabel y ſumnienie
23:
Ty paraty wſytky ſniemie.


strona: m5v

1:
Wſakos ſie iuż wiſpowiedał
2:
Iam czy też roſgrzeſenie dał.
3:
Swiątoſczys też poczałował
4:
Swietemes ſię offyarował.
5:
Zdamy ſię zes gotow prawie
6:
Gdys iuż przyſedl ktakiey ſprawie.
7:
Kupieċ wątpy iż ſumnienie y
8:
naczey tuſzy.
9:
Sumnienie ynaczey tuſſy
10:
Pilnie tu naklada vſſy.
11:
Szpetnie ſtoiąċ glową trząſa
12:
Prawie zyadu wargy kąſa.
13:
Pleban kſtolu panſkiemu przy-
14:
prawie kupcza.
15:
Wieċ ſpoſtawy/ y pomowie
16:
Ze tam barzo płocho wglowie.
17:
Alie day ſam iedno puzkę
18:
Poſtraſzęċ ią panią duſkę.
19:
Czo wniey ſwiety oley leży
20:
Viſrzys wnet iakoċ pobieży.
21:
Iſczieċ iey tę ia miſl ſkazę
22:
Iako czię ſkoro pomazę


strona: m6

1:
Bo iuż mam ku Laſcze bożey
2:
I ku ſwiatoſczy też ſporzey.
3:
Vkazys ſam/ recze/ nogy
4:
Na mazeċ ie dlia tey drogy.
5:
Klekniſz wyſzei podnieſz glowę
6:
Mow trzy kroċ modly twé owe.
7:
Panie niegodno wprzykriċzie
8:
Moie/ aby Boſtwo twoye.
9:
Miało wniċ pod moi przybithek
10:
Bom yeſt pelen grzechow wſytek.
11:
A thy żaku ſtolęk poday
12:
Zazdwon a ſwieċzek naſtawiay.
13:
O wos mas nieboże chory
14:
Stanie zawſytky Doctory.
15:
Ten pokarm czo y przimues
16:
Wrychlie tho y ſam pocunies.
17:
Boſz lepſy (nis pierwey) teras
18:
A patṙ częſto naten obraz.
19:
Mow ſobie. Grates nunc omnes
20:
I yne paczorky możes.
21:
A pothem ſie vpokoys
22:
Darmo ſie ſumnienie ſtrois.
23:
Zle tho ſwiathoſczi koſczelné
24:
Na thwe poſtawy piekelne.


strona: m6v

1:
Sumnieniu ſie ynakſa ſprawa
2:
lepiei podoba.
3:
Snacz lepiey nyżli by mało
4:
Wiem/ yako czcie Panſkie cziało.
5:
Itych ſłow niemogę ganicz
6:
Ktoremiſz kazał wyſtawicz.
7:
Niegodnoſcz człeka nedzneko
8:
Ku prziyecziu Pana ſwego.
9:
Ales ſnacz nieprawie ruſził
10:
Iako ſwiethy Paweł vcził.
11:
Aby ſzie każdy doſwiadcził
12:
Ieſliby ktemu godzien był.
13:
Nie pacziorkiem/ nie ſwieczkamy
14:
Nie z dwonkiem/ nie obraſkami
15:
Lecz prawem ſerczem ſkruſſonem
16:
Vmyſłem vſpokoyonem.
17:
Dzierzacz ſie wierney ſtałoſczj
18:
Niewathpiacz w panſkiey miłoſczy.
19:
Is on przes ſwa mękę ſwiethą
20:
Duſſe thę zdawna przeklętha.
21:
Cziałem Panſkiem odnowioną
22:
Vczinył błogoſławioną.
23:
To wielką ſwiatoſcża zową
24:
Ktory ſnacz ſam ſmądrzą głową.


strona: m7

1:
Acz yte ine ſwiathoſczy
2:
Są ku Boſkiei potcziwoſczy.
3:
Bo thego nykth dacz niemoze
4:
Głupy ſybałcze nie Bożie.
5:
Czo ma ſprawicz nam ſbawienie
6:
Anie thwoye roſgrzeſenie.
7:
Iedno then ſam yediny Pan
8:
Ktory tho moze ſprawiċ ſam.
9:
A gdy zna pokorne ſercze
10:
Zadnego opuſczicz niechce.
11:
A my przes miłoſcz/ a wiare
12:
Przichodziem wſhyſczy wte miare.
13:
Is yego meky pozytky
14:
Przidaią na nas vzythky.
15:
Zan yeſth rozlana ſwietha Krew
16:
Darmo ſię bydło skrobież wbrew.
17:
Pleban Oleiem grozy ſumnieniu.
18:
Widzi mi ſzie iż przekaże
19:
The ſzmiałoſcz yeſlicz zamaſcze.
20:
Oſtatkiem Olieiu gębę
21:
Rychley ſnaċz miecz pokoy będę.
22:
Możeċz ſie y pużką doſtaċ
23:
Będzesli daley ſwiegothaċ.


strona: m7v

1:
Gdzies taky rozum obfity
2:
Wſział ſie małpie yadowity.
3:
Bo dziwne rzeċj wymyſlia
4:
Alboċ yey Czart welbie Kryſtia.
5:
Wſytko tho ſwa wolia ċzini
6:
Iż doſtawa ſłow they Swini.
7:
Sumnienie wywodzi o Kielichu
8:
panſkiem.
9:
Y mnimas thy proſte bydło
10:
By mnie ſtraſne thwe mazydło.
11:
Muſzal ten pop bycz wozniczą
12:
Bo ſpatnie ſtraſhy maznyczą.
13:
Lepiey by drąpiezny wilku
14:
Mieċz ſie ku ſwietemu Kelichu.
15:
Wktorem ſie Panſka krew mieni
16:
Nam grzechow na od puſczenie
17:
Iako ſam ſerzey powiedał
18:
Gdy ſwołenniky wieċeṙzał.
19:
Kxaċ by go ſam wolał wypiċz
20:
Nys zmazane duſſe omycz.
21:
Acz niewiem ſkąd ſie tho wzieło
22:
Is tho zdawna zagynęło.
23:
Ale wſakos yakos kolwiek
24:
Dobą wiarą proſty Człowiek.


strona: m8

1:
Przimie/ przeth ſie odpłathe ma
2:
Pan Bog kazdego ſercze zna.
3:
Gdys prze Krole a Xiazetha
4:
A tha rzeċ yeſth tam prziyętha.
5:
A gdy maya zatho wſithczy
6:
Czo maia rzecz poſpoliczy.
7:
Iedno proſy Pana Boga
8:
By on gdys ieſt prawa droga.
9:
Baczyl nam ſlaſky ſwey zyawyċ
10:
Gdzie czego trzeba poprawyċ.
11:
Acz ten ktori wſyſtko ſprawyl
12:
Wiemy iako ſąm vſtawyl.
13:
A tak rozumiei ty glupcze
14:
Zecz tak mowie myli kupcze.
15:
Boċ mi yſcze zal twey Duſſe
16:
Ze tak naniey ten Pop kłuſſę.
17:
Gdyż przes twoyę prawę wiarę
18:
Ty mozes prycz wone miarę
19:
Is przes łaſką Pana ſwego
20:
Doydzies zbawienia wiecznego.
21:
Kupcowi ſie podoba powieſcz
22:
Sumniea.
23:
Prawie mi tho wſerce wbiega
24:
Co tu Sumniénie powieda.


strona: m8v

1:
A niemas co ganicz yſczie
2:
Krzeczi mowi wſytko cziſczie.
3:
Plebā karze Kupca yſz ſie rozmyſla.
4:
A iużez zaſie thy lepak
5:
Iako ſkapa zła lezies wſpak.
6:
I das ſie they małpie zwodziċ
7:
Przodkow ſwych prawie odchodzycz.
8:
Ktos nad mie ma lepiei wiedzieċ
9:
Czoċ ta pleczé toc wſytko nicz.
10:
Kupiec powieda ysbý wierził by
11:
prawda.
12:
Yáċ bych wierził by tho była
13:
Prawda/ bos tu motoił ſyła.
14:
Aléċ ſnadz mało pomogło
15:
Prawie mie ſumnienie ſbodło.
16:
A wiere Xieże niepłeczi
17:
Iſczecz ſylno mowj k rzeczi.
18:
Pleban niekaże ſłuchaċ Kupcowj.
19:
Gedno ſam ſiebie ſtrois ſmiech
20:
Iuż znowu zaſze Lezez wgrżech.
21:
A yeſczes by mnie niewierzył
22:
Ktoremu ſie Koſczoł ſwierzył.


strona: N

1:
A wieczey ſłuchas tey złęy nędzę
2:
Ktora naczie ſydła przedżie.
3:
A by czie wnich vmotała
4:
By iedno iako vmiala
5:
Iacz radze ſluchayże chczeſly
6:
Byſmy w wietſzy błąd nieweſly
7:
Oyczu bych inak nieradzyl
8:
I czyebie bych nierat zdradzyl.
9:
Boċ y ia mam trudno rzadzyċ
10:
Będzies ly tak dlugo bledzyċ.
11:
Sumnienie powieda Plebanowy iż
12:
ſię oblądzyl/ czyązy na Byſkupą
13:
iż leda kogo ſwieczy.
14:
Rozumiem iż ſię do rządzys
15:
Nieklui ſię bo dawno blądzys:
16:
Bos podobnieiſy iuż ktemu
17:
Ku wolowy rogatemu.
18:
Czos też owy Byſkupowie
19:
Czynią/ maiaċ rozum wglowie.
20:
Gdy to ſwieczą proſte bydlo
21:
Zadny nieminie na ſkrzydlo.
22:
Iaky taky aczoz on krzyw
23:
Kazdi by rat był nazbyt zyw.


strona: Nv

1:
Aby lezeċ a nie robyċ
2:
Iako tako powroza zbyċ.
3:
Ale by ſię wzdy vznali
4:
A przytem radzy zoſtali.
5:
Czo nas pan gdy zakon dawal
6:
Syrokos wſytkiem zeznawal.
7:
Ze grzechy bywaią ſlgadzony
8:
Ziego Laſki niewidomey.
9:
Barzo ſtrażne imię iego
10:
Przet ktorem drzy ziemia/ niebo:
11:
A naſe ſercze pokorne
12:
Iuż ſgladza myſli vporne.
13:
Czo ſie czeſto powtarzamy
14:
Boga iemy obrazamy.
15:
A gdy iuż barzo zblądziémi
16:
Koſczyelnich ſię ſlug radziemi.
17:
Iako by ſie ſpanem ziednaċ
18:
A czo by mu offyarowaċ.
19:
A on twyrdzy naſzę wyare
20:
Niedba o naszę offyare.
21:
Lecz Laſka pana naſzego
22:
Przygimuie kſobie wſzelkiego:
23:
Obieczuiąċ to odniego
24:
Kazdemu ſercza więrnego.


strona: n2

1:
Ten na ſobie wſzyſtko znoſy
2:
A kto wiego imię proſy.
3:
A prawą myſl ku bogu ma
4:
Barzo ſnadnie wſytko ziedna.
5:
Nietakie iako to bydlo
6:
Miaſto roſgrzenia wſijdlo.
7:
Pedzą wieċ nieboraki
8:
A czo chces ſproſtemy zaki.
9:
Mowiaċ iż czię iuż roſgrzeſſam
10:
Taką moczą iaką ſam mam.
11:
Day ze namſſe ze trzy groſſe
12:
A zbyway złego potroſſe.
13:
A wſkrzynkę wieċ wlożys czterży
14:
A wieczey wgrzechach nieleży.
15:
A będzies też poſczyl pyątky
16:
Mozes wieċ preſtaċ naſwiatky.
17:
O byċ dzys Oltarze wkolo
18:
Tlukąċ ſię wpierſy y wczolo.
19:
Y ſpoies Kylka paczierzy
20:
To iuż proſty nedznik wierzy.
21:
Iż wſytko ſgladzy do ſczątka
22:
A o onem ny pamiątká.
23:
Aby to grzeznemu zyawył
24:
Czo pan przes ſwa mękę ſprawył.


strona: n2v

1:
Albo iako iemu dufaċ
2:
Albo gdzie tey Laſky ſzukaċ.
3:
A ſnaċ by lepiey y temu
4:
Iuż dał pokoy niemocznemu.
5:
Snaċ by ſię ſąm rychley vznal
6:
Kiedy bys mu nieprzekazal.
7:
Kupieċ ſobie ſtyſkuie wtych
8:
roſprawach.
9:
Dlya czie boga myli kxieze
10:
Proſe/ niech wzdy konieċ będze.
11:
Tey twoiei rozney roſmowie
12:
Boċ my barzo wiercy wglowie.
13:
A prawie ſobie ſtyſkuię
14:
Iż iey napoly nieczuię.
15:
Ku czemu wzdy myſl mam chiliċ
16:
A by ſię wzdy nieomyliċ.
17:
Bo wſyczko me ſercze czuie
18:
Wczem mie ſumnienie winuie.
19:
A wtobie rady niebaczę
20:
Miaſto poczieſenia placzę.
21:
I ſtaką ſprawą nietuſſę
22:
Bych poſtanowyl ſwą duſſę.


strona: n3

1:
Sumnienie mu twirdzi y wywodzi
2:
iż go Pleban omyłnie vczy.
3:
I nie ieſt/ y byċ niemoże
4:
Czo czie kxiącz vczy nieboże.
5:
A by czie to mialo zbawyċ
6:
Niebędzies ly oſobie radzyċ.
7:
Abowiem by tak byċ miało
8:
By ſię ſtąd niebo doſtało.
9:
Prozno by było czyrpyało
10:
Ono ſwiety boſkie czyało.
11:
Ktorem nas ſobie odkupył
12:
Kto mu wierzen aby ſniem był.
13:
Nietak iakoċ ten Pop mowi
14:
Bo ſię ten y ſąm vlowi.
15:
Pleban roſgniewawſy ſię preċ ſię
16:
bierze/ powiedaiąċ iż grzech
17:
zaſliepyl kupczą.
18:
Iuż dobri panie czin czo chczes
19:
Iuż tam wiere wiers iako chczes.
20:
Gdy tey babie wieczey wierzis
21:
Bo widze iż na to mierzys.
22:
A ty zaku aparaty
23:
Gotuy ty ine ornaty.


strona: n3v

1:
Iuż rządz iako chczes tę duſſę
2:
Gdy nieſluchaią przeċ muſſę.
3:
Niepirwſaċ my to iuż wſlowie
4:
Syla takych na mey glowie.
5:
Bywalo/ czom przedbog poſłał
6:
A zaden winnem niezoſtał.
7:
Ale wiemczo ſię to ſtalo
8:
Ieſcze to tak gdżies przywrzalo.
9:
Naduſſy grzech czo czie bodzie
10:
Iż tak plyważ przeciw wodzie.
11:
Albos go też ſnaċ zapomniał
12:
Przedemnąs go niepowiedzyał.
13:
Ma byċ ſpowiedz nierozdzyełna
14:
Też niwczem/ ani omyłna.
15:
Bo to ieſt wielka przekaza
16:
Gdy na duſſy iaka ſmaza.
17:
Choczyaċ namneyſa zoſtanie
18:
Przekaza/ dobre ſkonanie.
19:
A tak myli braczie obaċ
20:
A wieſli czo powiedzieċ raċ.
21:
Iż iuż będzies prawie czyſty
22:
A iako ſckło przeſroczyſty.
23:
Viſrzys iako ſie zawſtydzy
24:
Ta zła malpa czo tak ſydzy.


strona: n4

1:
Kupczowy ſię iuż y ſamemu Pleba-
2:
nowe poſtempky niepodoabaią.
3:
Wiere kxieze ty poſtepky
4:
I czo lyczys me wyſtępky.
5:
Prawie my ſię za niċ wydzą
6:
Czo daliey ſię wieczey brzydzą.
7:
I zdrowia niemam potemu
8:
Bych mogl doſyċ czyniċ temu.
9:
Iż bych to wlaſnie wyſlowył
10:
Czom gdzie czynyl albo mowył.
11:
Bo to poczet bardzo trudny
12:
Dzywno zawiotl ſwiat obludny.
13:
I ktos ſię kiedy wylyczyl
14:
By ſię też nawieczey czwyczyl.
15:
Prozno ſię ſpanem wpoczet wdaċ
16:
Snac liepey na laſcze przeſtaċ.
17:
Bo zawzdy pokyſmy zywy
18:
Bywamy mu dzywno krzywy.
19:
A toċ ſą circumſtancie
20:
Czo każdi kxiąċ na nie pije.
21:
Tak dobrze iako na grząnkę
22:
Czlowiek proſty ſuſzy pyanke.
23:
Pleban chcze aby ſię kupieċ drugie-
24:
ras ſpowiedal.
Tho.strona: n4v

1:
To iuż teras prawie wydze
2:
Czo mowyl iuż tu ſam ſłyſę.
3:
Tem my to pyen był nadrodz[e]
4:
Ze tak baczys żłie obodze.
5:
Iż ſobie grzech wazyz liekcze
6:
A powiedzieċ czy ſię go niechcze.
7:
Sktorey przyczyny przychadzał
8:
A bys barzey nie nagradzał.
9:
Pokutą zaplatą gorſką
10:
A bog zato ſtraſy groſbą.
11:
A yſczie by ſię mogl niebaċ
12:
By my za czie pokutowaċ.
13:
A bych czie iedno roſgrztſył
14:
Tey małpy wieczey nieſmieſył.
15:
Alie miaſto miodu ſmoly
16:
Bo ſam na ſię kopas doly.
17:
Alie wierż mu radzeċ prawie
18:
Day iuż pokoy tey zley ſprawie.
19:
A ieſly czo pomnis powiedz
20:
Boċ tak ma byċ prawa ſpowiedz.
21:
Kupieċ powieda iż nykt grzechow
22:
niewylyczy.
23:
By to kxięze takbyċ miało
24:
Barzo by ſię nám zlie ſtało.


strona: n5

1:
Bowiem to rzeċ niepodobna
2:
Aby myal czlowiek zoſobna.
3:
Namneiſy wiſtępek pamiętaċ
4:
Tudno by ſię mial zrachowaċ.
5:
Dauid byl panſky wybrani
6:
Wzdy wola panie ſlugami.
7:
Nierać ſi[ę] wſąd ſniemi wdawaċ
8:
Bo nas ſpolnie bedzies zdawaċ.
9:
A czos ia będąċ proſtączek
10:
Miał ſſoba rzeċ nieboraczek.
11:
Gdy otem ſzłyſę iako zyw
12:
By naſwiętſzy czlowiek ieſt krzyw.
13:
Bo gdy bych ſię tak mial zbawiċ
14:
Iuż by wiara ſtala zaniċ.
15:
Ktorą o ſwem panie mamy
16:
Iż wiego Laſcze dufamy.
17:
Niedobrze ſię ſnaċ ſąm baczys
18:
Iż mie na tem zwiezaċ raczyċ.
19:
A barzo my glowe pſuies
20:
Iż my niċ nieroſkazuies.
21:
Miecz/ wmiloſierdziu nadzieię
22:
Prżes ktorego duſſa mdleie.
23:
Prawies mie iuż vkłopotał
24:
Niewiem iakos mie vmotał.


strona: n5v

1:
Pleban powieda iż mu ſię iuż bárzo
2:
ſprzykrzylo.
3:
Wierż mi imnieć ſię sprzykrzylo
4:
Doſyċ thes iuż othym bylo
5:
Sylam tu powiedal przikroſczy
6:
Doſyċ thés nieczirplywoſczy
7:
Swárú ſlow nakoniec ſmrodu
8:
Naczyrpialem ſyę y glodu
9:
Czyſczie doma ſyediecz było.
10:
A zwłaſcża gdyċ je niemijło
11:
Niebędę ja winien zatho
12:
Bogu/ kiedy niedbáṡ natho
13:
Podzwa mjſtrzu podzwa oba
14:
Niechaċ thu zoſtaną oba
15:
Kyedy ſye tak pobłáznili
16:
Aliecz obaczą pochwili
17:
Iuż wiecz zle pṙes xiedza býwá
18:
Komu już ċas do gorjwá
19:
A tak kmotze gdy tak niechceṡ
20:
Iuż dobrá noc już ċiń czo chces
21:
Dawno było tak vdziałaċ
22:
Kyedy błazen niechce ſluchaċ
23:
Kupieċ odprawia Plebána: Iſz
24:
mu nic poniem


strona: n6

1:
Iuż gdzie raċjṡ Oyċe Swietý
2:
Tłucz ſwe golieni y piety
3:
Bos y ſobie ċas popſował
4:
Y mnies głowę zafraſował
5:
Bos ſye ty mogł dawno napicz
6:
A ja ſye nedznijk obáċicz
7:
Złáſky ſwięthey pána mégo
8:
Ktorý ſtrzeże vpadłego
9:
Bothy dziwno wſytko grodzjṡ
10:
A niċem tu nie dowodzjṡ
11:
Iedno tak lyeda czo bayeṡ
12:
Albo grozyṡ albo łageṡ
13:
A ſnacz prawie wte nadzieję
14:
Yſczie jedno plewy wieje
15:
Bych to był pánu ſwyemu
16:
Dawno dał wopieke jemu.
17:
Lepiey bych był natem wygrał
18:
Nyżli czom tych báſnij ſluchał
19:
A tak już ydż gdzie dowyechy
20:
Tam że ſſacuy czudze grzechy
21:
Nietṙebacz będzie ſpowiedzy
22:
Iſczie ſye tam niewiſyedzy.
23:
Iawnie tham grzeſą gdzie pią
24:
A wiecz kto zakręczy ſſyją


strona: n6v

1:
Sumnienje ſyę raduje jṡ już Ple-
2:
bána zbyli/ już liepiej tuſſy Kupcowi.
3:
Iuż będzie pokoy pochwili
4:
Gdys my tego błazna sbyli
5:
A ty nieboże nędznyku
6:
Chceṡ aby niebył wljku
7:
Iuż jnſſey rady nabýway
8:
Czo napilniej pana wżiway
9:
Pokycz dawnoſcz nie wynidżie
10:
Widzjṡ żecż odplathną ydżie
11:
Plebana theż chcze Cżárth gdzye
12:
oſſydzycz.
13:
Zdá ini ſye że to bydlie
14:
Poyde gdie wkarċmie oſydłę.
15:
Bo ſye tu vfatygował
16:
Bedzie gdie dżban declinował
17:
A pewnie że czo gdie sbroij
18:
Gdy ten plochy lép opoij
19:
Kupiecz opuſczoný żałobliwie ſyę
20:
vċieká ku Bogu Oyczu.
21:
A ja co mam już rzecz nędznjk
22:
Prawiem że już zemdlał wſſytek


strona: n7
strona: T2782c

1:
Iuż by mi nieſſło oċziało
2:
Choċacz tak marnie ſtruchłało
3:
Bych yako miłą duſſycze
4:
Mogł wżdy opatṙicż nędznjcze
5:
Ach ċzieżkyċ mé opatrzęnie
6:
Gdyż już niwkyem nadzieje nie
7:
Bo ſnaċ też nikt niepomoże
8:
Yeſli ſam Bog nieſpomoże
9:
A czoṡ mnie ċiniċ nędznemu
10:
Iedno już zawołaċ kniemu
11:
Smiłuy ſye moy ſwiety panie
12:
Wezṙy na nedznego na mie.
13:
Weſrzy okiem Boſtwa twego
14:
A nieopuſċay nędznego
15:
A wſſak twoya Boſka dobroċ
16:
Iuż doſwiatcona wielekroċ
17:
Zes y złoċincam pomagał
18:
Kto jedno wthym nadzieje miał
19:
Widzijṡ yż ja nędznjk vbogy
20:
Niemogę mieċ zynąd drogy
21:
Ktora by mie sbłędu tego
22:
Wiwiodła tak vpadłego
23:
Wſſakos ty Synowi ſwemu
24:
Tobie nad wſſyſtko miłému


strona: n7v

1:
Darował naroth ċłowieċij
2:
Niech że mi nikt nieżłoṙeċij
3:
Bom wżdy ċlowiek aċ ſlomioný
4:
Twą ſwiatą krwią odkúpioný
5:
A owieċką ſtrzody twoyeij
6:
Pomos nędzney duſſy moyeij
7:
Acż wielkye wýſtępky moye
8:
Alie miłoſyerdzie twoge
9:
Gotowe jeſt na każdý ċas
10:
A nikdý mu koncza nimáṡ
11:
A już wſwieté roce twoye
12:
Dáwám nędzną duſſe moye
13:
Ktorás ráċił ku ſwey czti ſtwoṙicż
14:
Nieday że jey marnie zboṙicż.
15:
Bochmy wżdy nędznij wiedzieli
16:
Zęchmy ſcżiebie pána mięli.
17:
A ſtą wiarą już vmierám
18:
A jney rady nienabýwám
19:
Cżarth ſlyſſąc vznanie Kupzowo
20:
żaługe jż Plebana wypędzył.
21:
A bieda mnie co to zaſyę
22:
Ten ċłowiek wyznáwá na ſyę.
23:
Snącż na prawą drogo jdżie


strona: n8

1:
Albo niechay zaſye przeydżie
2:
O n dobrý xyacz czo go zwodzył
3:
Ten cży by mu wnet pṙeſkodzył
4:
Sąmem krziw zem go wypędzył
5:
Zem nu ono zatkiem ſmrodżił.
6:
O yakys tho był ſmiały mąs
7:
Czo przed zatkem biezi włas
8:
Wiem że miał wmieſku kadzydło
9:
Ale owo proſthe bydło.
10:
Niedomyſlił ſię zakurzicz
11:
Iedno ſię preċ muſiał ſburziċ.
12:
Aleċ mu thu ſnaċ zaſie byċ
13:
Aboċ był zabieżał gdies pyċ.
14:
Bo pṙirodzenie niewjtrha
15:
Bo nie ius then pieniadze ma.
16:
Ia thes na chwilie preċ moge
17:
Kiedym wytrphał taką trphogę.
18:
Kkorą thu ten pater broył
19:
Aleċ rozumu zakroył.
20:
Is ſię do Domu pokwapił
21:
Ius bych go był ſnaċ połapił.
22:
Ty thes thu Sumnienie miłe
23:
Możes zoſtaċ pṙes the chwilę.
24:
Ia ku wam zaſię nadide


strona: n8v

1:
Nie ſmiéſkamċzi kneth tu pkide.
2:
Poide ſzię ſmiaċ onei dupie
3:
Snadz ych wieczey nayde w kupie:
4:
Iako będżie roſprawował
5:
Czo thu dobrego ſprawował.
6:
A iakomi ſrodze łaiał
7:
Ia ſzię będe zapiecem ſmiył.
8:
Sumnienie dobṙe thuſzi Kupcowj
9:
yż ſię vznawa.
10:
A widzys nie boże chory
11:
Czarta they ſproſney potwory.
12:
Iako thu naṙeka ſobie
13:
A bardzo wąpthy o thobie:
14:
Gdys napadł naprawą drogę
15:
Tak że icz i iac pomogę.
16:
Bo yuz theraz Lacwiei pomoc
17:
Gdys ſię poddał pod Panſką moc.
18:
Bo yuż wſyczko złe vċieka
19:
Gdy ſię Pan kiem ten opieką.
20:
Thy predką pomocz poznas
21:
Ieſli kniemu myſl wierna mas.
22:
Aniewatpis właſce yego
23:
I radzecz bądz pilen thego.
Bo wſſy.strona: O

1:
Bo yeſlicie tak zaſtanie
2:
Patṙs ze ċzaſu ſmierċi namie.
3:
Czarz ſię oċie niepokuſy
4:
A dobṙe ſcieles ſwey duſſy
5:
Kupiec ſobie dobṙe tuſſy/ yz Pan
6:
Bog doniego ieſcze kogo zeſle.
7:
A tak me ſerce prawie zwie
8:
Is ſie dali Bog ſmiłuye.
9:
Moy Pan nademną nedznikiem
10:
A bedzie mi pomocnikiem.
11:
I przedłużj ċaſu mego
12:
A ſtego bladu ſproſtnego.
13:
Ieſce ya thuſſe niebogo
14:
Is ſwey Laſky zeſlie kogo.
15:
Is mi mey nedze vkroċy
16:
Na prawą droge nawrocy.
17:
Bo zdawna tha Laſka yego
18:
Thu nabarziey vpadłego.
19:
A tak day mi mało pokoy
20:
I ſama ſie thes vpokoy.
21:
O wa then fraſunek minie
22:
Gdy thes głowa od poċinie.
23:
Wtora ċeſċ pṙemowa ku temu co ce=
24:
dl a pothem pṙiſedł Paweł.
Czoż.strona: Ov

1:
Czoz rozumies yeſlizes tho pṙeczedl
2:
Widzys ze then lezy a barzo medł.
3:
Widzys naſze na ſwiecze cwyċenie
4:
Iakie bieṙe gṙeſny dokonċenie.
5:
Czos mamy ṙzéċ nędzni nieboracy
6:
Dzywnie nas tu Pan Bog chowaċ ráċi
7:
Rozdieliwſy na roſliċne ſtąny
8:
Ktore wſytkie pṙied oċima mamy.
9:
Aċ też iny rozmaicie ſlyna
10:
Iednak wſytcy (to pilno baċ) gyną.
11:
Nietṙeba nam na mocnoſċzi parṙiċ
12:
Snadnie tho wſytko ſmierċi zdaṙiċ.
13:
Tam ſye ſnadż wſſytczy porownámy
14:
Bocż też drudzy ċaſem ſe nieznámy.
15:
To obáċij ten kto ſye nielenj
16:
Yż każdý ſtąn obyċaje zmienj
17:
Mniema żeby już wniebie ſtworzony
18:
Gdy na vrząd będzie przełożoný
19:
Naydzieṡ daliej jeſli że chczeć będżieṡ
20:
A ſnadz lepiej nadziej nabędżieṡ
21:
Yż możeṡ bycż powyſſoném wſtanie
22:
Bo to wniebie naydzie kupyċ tanie
23:
Iedno wiernie miłuy pána ſwégo
24:
A náſladuy wſſedy woley jego.


strona: o2

1:
Ieſli byṡ mu gdzie wċym wykroċił
2:
Patrzay abys ſkreſu niewykroċił
3:
Czo ſkok rychłey ſnadzieya doniego
4:
Naydzieṡ panſkie miloſyerdzie jego
5:
Obáċijṡ to wtych ſterech oſobách
6:
Gy vſlyſſýṡ w ċartowých żałobách
7:
Ktorzy jdą już na ſąd pozwáni
8:
A ty panie raċ býċ przedſye ſnámi
9:
Tu iuż Chriſtus ċiniacz do
10:
ſycz przirodzeniu y obietniczam ſwo
11:
jem. Vyſrzawſſy pokore horégo wobledno
12:
ſcziach jego/ poſlał ku jemu Pawła y Koz-
13:
muſa Lékarza/ aby go poſdrovyli na
14:
cżielie y na Duſſy.
15:
Chriſtus ku Pawłowi mowj.
16:
Pawle jnak býcż niemoże
17:
Muſyż ydż naſwiath nieboże
18:
Bo czos był pjrwey nawroczył
19:
To wſſytko ſwiath wſpak obrocził
20:
Prawdziwé nauky moje
21:
Pjſma/ Epiſſtoły twoge


strona: o2v

1:
Wſſytko dzys ius opak mienią
2:
Mocz moje/ y chwalę pſuią
3:
Aċ to rzecż jeſt niepodobná
4:
A ni kuwierzenju godná
5:
Aby mogła cżłowiecża mocz
6:
Boſką/ wżdy kiedy przemocz
7:
A niemoge ſye wydżiwicz
8:
Przec ſye jey tak chce przecżiwicz
9:
A zwłaſſcża moi przeyrzanij
10:
Maiącz pjſmo przed rekamj
11:
Y moie jawné nauky
12:
Yż tak wznoſą dżiwne ſſtuky
13:
Y nacżem ſye ſtanowiło
14:
Czo pirwey sgynęło było
15:
Bo był wziął mocz grzech ſſkaradý
16:
Iż niemogł nikt dacż tey rady
17:
Aby był wto kto vgodzył
18:
A ſwiat nędzny wyſwobodzył
19:
A zem yá s ſwoiej lijtoſczi
20:
Prziyął naſye jego złoſczi
21:
Nieliutującz boſtwa ſwego
22:
Widzacz wielkye blędy jego
23:
A tak miłý Pawle jeſſcże
24:
S Kozmuſem na ſwiath pobieſſcżié


strona: o3

1:
Bo ten ſnawnem Lekarzem był
2:
Znadzby mu téż czo poradzył
3:
Bo mu trzeba dwoieij rady
4:
Gdy nań prziſſły takye ſdrady
5:
Y na cżiele y ną duſſy
6:
Widzijṡ że ſobie cżarth tuſſý
7:
Má oſobliwé kochánie
8:
Iż go zawiodł wto mnijmanie
9:
Paweł ſye wymawia Chryſtuſo-
10:
wi/ mowiacz jṡ doſycz ſye już napracował
11:
A do kąth że tego má býcż
12:
Długoṡ ſye tak mamy włocżicz
13:
Starý y nowý Zákon minął
14:
Ktorý jaſnie wſſytkiem ſljnął
15:
Iuż ktoby chcżiał vjdż ſkłopota
16:
Mogł ſye dzierżecz jako płota
17:
A zas nathym máło było
18:
Czo twé boſtwo vċiniło
19:
Iż ſye tak barzo znijżiło
20:
Sċłowiekiem ſye sjednacżiło
21:
Vcżącz yako oċziecz prawý
22:
Lud ſwoy każdey dobrey ſprawy


strona: o3v

1:
Wiere każdy naſwą ſſkode
2:
A gdyż ſnámi niechcze wſgode
3:
A komu ſye dáwá podmocz
4:
Niech fo ſobie má napomocz
5:
Alie gdyż ty każeṡ panie
6:
Iako rácżijṡ tak ſie ſtanie
7:
Chriſtus mowij/ już nielza mi jed-
8:
no doſſycz cżinicz obietnicám ſwoiem.
9:
Pawlie jedno bácż poſobie
10:
Ze téż było mijło tobie.
11:
Kiedys ſie téż był obładził
12:
Zem cżie ſwoją łaſka rzadzył
13:
Mniecż nielza jedno boſkiemu
14:
Czinicż doſycz ſłowu ſwému
15:
Iż kto ſie kniemu nawroczy
16:
Kaſdemu ſie moy gmieno ſkroczy
17:
Wydze że ſám jeden lieżij
18:
Cżłowiek bes rady/ gdzie bieżij
19:
Diábeł kniemu już go pewen
20:
Widzacz ze jeſt grzechow pęlen
21:
A jṡ już rady niebácżij
22:
Wołá miłý Boże racżij


strona: o4

1:
Bycż miłoſcziw mnie grzeſſnemu
2:
Wſſakos ty gotow każdému
3:
Mniecz niełza jedno takiemu
4:
Kto zawołá ku Boſtwu mému
5:
Podeprzecż wiąry/ y pomocz
6:
A niedacż go Cżartowi wmocz
7:
Bo tam już wiecz zakał ſtąry
8:
Wſſitky błędy/ y też ċzary
9:
Iſċie nic mocy nimayą
10:
Co dzis onych Ludzie bayą
11:
A wſytek ſwiath wnie w prawili
12:
Co nawąſych mieſcach byli
13:
Bo gdzie moia mocz naſtanie
14:
Iuż ſnadnie wſzyſtko vſtanie
15:
Thy wymiſly y vſtawy
16:
A dziwne na ſwieczie ſprawy
17:
Wktore ſię Liudzie v wiedli
18:
Od mych ſię nauk odwiedli
19:
A tak idz a kwap ſię pilnie
20:
Bocz ſię Czart ma kniemu ſyluie
21:
A ma teraz nan czas prawie
22:
Bo go zaſtał weſley ſprawie
23:
Wktorey go glupi kxiądz zoſtawił
24:
Miaſto nauky wbłąd wprawił


strona: o4v

1:
Wiodl obieſzal y vpęthał
2:
A barzo by nato ſtękal
3:
Gdy by mei łaſky nieſtało
4:
Kto wie czo by ſię ſniem ſtało
5:
Bo wzadnem poſtonowięniu
6:
A ni dużnem y ſumnieniu
7:
Nięoſtawił przyniem miary
8:
A prawie mu zwątlil wiary
9:
Kwap ſię proſczie by nieſkonał
10:
Bocz naniem Czart dokonał
11:
Swiy roſkoſzy y pociechy
12:
Boċ iuż nadniem ſtroy ſmiechy
13:
Ziego ſprawy y nauki
14:
Stroy nadniem dziwne ſtuky
15:
Przypomniż mu mękę moie
16:
Yż ia przytem kazdem ſtoie
17:
Kto ku mnie ma prawe ſercze
18:
Yſczie go też przeſtaċ niechczę
19:
Bd inſze wymyſly nowe
20:
Nietąkczy mu bedą zdrowe
21:
Odpadnieċ wnet czart odniego
22:
Gdy bedzie ſercza prawego
23:
Bo ktory czaż ku vznaniu
24:
Krotki ku memu zmiłowaniu.
Pawél.strona: o5

1:
Paweł pyta przeċ taky nieṙzad na
2:
ſwiecze kiedy mayą Piſma doſſyċ
3:
Miły Panie czo ſie ſtało
4:
I rąk ċziby nam nie ſtało.
5:
Bychmy do wſytkych biegali
6:
Co ſię dzys wtýz błedy wdali.
7:
Czémus ſię wzdy tak Swiath mienj
8:
Wſſak ſą na tho wyſtawienj.
9:
Ktorzy nauk ſwietych vczą
10:
A prawie ie zatho thuċzą.
11:
A Gdy by wczem zameſzkali
12:
Albo Iako zaniedbali.
13:
Sſą nadniemi pṙzełożeny
14:
A prawie nato ſtwoṙzeny:
15:
I Bogacztwi opatṙzeny
16:
By ċzinili rząd na Ziemy.
17:
A czos wzdy ſtem tak działaią
18:
Is tak Swiat naroſpuſt daią.
19:
Chryſtus wywodży Pawłowij
20:
niedbałoſcz przełożonych y ynych
21:
Liudżi o nauce yego.
22:
Wierzmy twoy pṙzełozoni
23:
Iuſz ſię iem ſnaċ welbie łomy.


strona: o5v

1:
Ma on othem myſliċ doſyċ
2:
Iakoby ſwoy ſtan wynoſſyċ.
3:
Chcżeċ Pſy chowaċ/ Ptaky/ Konie
4:
Ktemu miſliċ o obronie
5:
Iakoby ſproſtaċż kaſzdemu
6:
Cziniac doſyċ prawu ſwemu.
7:
Ale moye wſytky prawa
8:
Barzo onych krothka ſprawa.
9:
Lada czo dzys wſythczy baią
10:
Nauky prawey niemaią
11:
A ſnaċ by zaċnieyſzi byli
12:
Gdyby ſię donich ṙzuċżili.
13:
Aleċz mało piſma tṙzeba
14:
Bo ſnadna droga donieba.
15:
Szyroko the ſtoią wrota
16:
Kto chcze vicz thego kłopotha.
17:
Ktorąm ia ſwiathu othwoṙził
18:
Iegom pṙzeċziwnika ſbuṙził.
19:
I gdies ſię ſwiatkowie dzieli
20:
Ktoṙzi głos z nieba ſlyſzeli.
21:
Thegoż Syna mego ſnayczię
22:
Thenczi geſth thego ſluchaiċzie
23:
A nicz niemienił ynego
24:
A iedno mnię Syna ſwego
25:
A czo ktho yny nakreſli


strona: o6

1:
Nad Boſką wola wymyſli.
2:
Bom ya dla ċzleka nedznego
3:
Nielithował Boſtwa ſwego.
4:
Bych go s Bogem Oyczem z yednał
5:
Czarthu nadniem moczy niedał
6:
Ktoṙzi za Boſkiem ſkazániem
7:
Mieliſczie mocz wielka naniem
8:
A kto czo za ſwą Krew kupj
9:
A zaċz by był tako głupj.
10:
Aby tho miał preċz zaṙzuċzyċz
11:
Kto ſię kniemu wiecz chcze vcziecz.
12:
A ma kniemu prawą wierę
13:
Ius ſloży ſrogoſċzi miare
14:
Wſytkom był czo tṙzeba ſprawił
15:
Wſytkiem navky zoſtawił.
16:
Iako ſie kto miał ſprawowąċz
17:
Kto chċzał mą łaſke zachowaċz
18:
A gdyby komu ſkṙzewkoſczij
19:
Nis zuporu Ani ſzłoſczij.
20:
Trafyło ſię czo wykrocziċ
21:
A zabych iuſs wnet miał ſlozyċż.
22:
Gdy poznam vpokoṙzene
23:
Pṙzeċz bych gniotł Ludzkie ſtwoṙzenie.
24:
A pṙzeċz bych tes żywo łupił
25:
Gdym ye ſwoią krwią odkupił.


strona: o6v

1:
A gdym oyczow gniew vſmieṙził
2:
A wamem ſię nauk ſwieṙził.
3:
Aby ſię Ludzie vczili
4:
Iako by go vchodżili.
5:
Lecż dziſieiſzem apoſtołom
6:
Gdy kufeł biega poſtołom
7:
Niżli nauky a pijſma
8:
A też niedziw jż tak wiſza
9:
Ma dobroċ/ wſſytkiem ſpamieczij
10:
Bo gdież dzis ſą ludzie ſwieczij
11:
Czo jey ząwżdy pilni byli
12:
Nawſſytek ją ſwiąt ſtawili
13:
Bo naſtało temi rázy
14:
Iż wiątſzey wadze obrazy
15:
Albo jnſſy pomocznijczy
16:
Czo jem duphaią nędznjczy
17:
Niſz Bog żiwy nieſkonċony
18:
Obraz z Oicza wyraſzony
19:
A jeden na wyſokoſczy
20:
Czo płaczy dobroczy y złoſczy
21:
Alie dzis wſwiątem koſczele
22:
Zawżdy naydzie bogow wiele
23:
A oltarſz na jnſſym rogu
24:
Przipiſuyą inſſemu bogu
25:
Ktorzy ſię ſąmi kochaią
Gdy czeſcz.strona: o7

1:
Gdy cżecz mają wyznawaią
2:
Ktora ſobie ſąm zoſtawił
3:
Inem wſſytkiem bogom ſprawił
4:
A zas tych wymyſlow mało
5:
A y ſlow by niedoſtało
6:
Iakych ſię napłotło rzecżij
7:
Doſycż by tak wpiaſku dziecżij
8:
Ktoręmi dzis obrączają
9:
A ċeſcz moią jnſſym dają
10:
A yeſcze y thak rzecz muſę
11:
Ze ſą drudzy takiey duſſę
12:
Co geſc na ſwiecze to ſzywy
13:
Acz my thes ſnacz wieczey krziwy
14:
Is ſię tu Bogy dżiałaia
15:
Czeſcz ſobie mą pṙziwłaſczáia
16:
Chczięlliby niebo miecz wmocy
17:
A wyiącz ie zmoyéy mocy
18:
Powiedayacz yſz kogo chczą
19:
Kaſdego tham wolno puſczą
20:
Acz cy maią wſzytky klucze
21:
Aleċ ſnac drugy potłuċze
22:
Nyżli go ſamego puſcza
23:
Ziego oną wielka tłuſczą
24:
Czo ych tu naſladowali
25:
A ych rad nawſzem ſluchali
Iuſz thy.strona: o7v

1:
Iuż thy Zamky zardzewiali
2:
Czo thy Kluċze odmykali
3:
Snaċ by ye tṙzeba odnowicz
4:
A czo kṙzeċzi teby mowiċz
5:
Iake to Kluċze bywayą
6:
Ktore thy drwy othwierayą
7:
Nie ſzelazaċz ani ſmiedzy
8:
Bo ſam Bog wtych drzwieṙzach ſiedzy
9:
A komu złaſky dopuſczy
10:
Is bez kluċza zamek puſczy
11:
Ieno mu mocnie wieṙz ſługo
12:
Nietrzeba kolataċ dlugo
13:
Bo on zmiłoſierdzia ſwego
14:
Ieſcze ſam waby kazdego
15:
Mowiąċ podczie domnie wſiſtczy
16:
Mogi wierny robotniczy
17:
A ya ſzrzodła boſtwa ſwego
18:
Mile ochłodzę kazdego
19:
A thak by ſię tego pitaċ
20:
Czo náproſcziey ſię kniemu braċ
21:
I inem to okazowaċ
22:
Iako by ſię wtym ſprawowaċ
23:
A niemieſkaċ tak wtym blędzie
24:
Yż tho ziedna za pieniądze
25:
Albo za ſwieczky/ za poſty
26:
Iako wieṙzi Cżłowiek proſty


strona: o8

1:
Wſzyſtkich grzechow odpuſczenie
2:
By miał nagorſze ſumnienie
3:
Bo nicz niepomoże ſtego
4:
Chyba zmiłoſierdzia mego
5:
Ku ktoremu ſnaċ laczno prziċ
6:
Kto yeno chcze mocnie wierziċ
7:
Lecy by ſię Pawle oſlyſzał
8:
Yeſli zeż tho gdzie napiſał
9:
Iam thego wam niepowiedział
10:
Sam bych to na twą pamieċ dał
11:
Nie ſtakimi wiwianky
12:
Odmykaċ donieba zamki
13:
Niepomoże tam rokieta
14:
Ani pieniedzý kalieta
15:
Ny złoto ani kamienie
16:
Any koſtowne odzienie
17:
Bo to pokornem ſprawiono
18:
Pyſnego marnie ſrzuczono
19:
I dzis kto ſie vpokorzy
20:
Donieba ſobie otworzy
21:
Bo Bog oczieċ te palacze
22:
Tym zgotował kto kolacze
23:
Sprawą wiarą wimie moie
24:
Vniżiwſzy ſercze ſwoie
25:
Wſzakem ya to pṙzod wyznawał
26:
Iſem tego ſobie obrał


strona: o8v

1:
Ktory mi ſie vpodobał
2:
A wamem go za Pana dał.
3:
A tak czo yni działaią
4:
Dworne ṙzeczi wymyſlayą
5:
Wſytko tho yeſt Szart vniego
6:
O procz roſkazania mego
7:
Paweł ſobie zle thuſzy ýdącz na
8:
Swiath yſz bedzie klopoth koło niego
9:
Prawde mowiż miły Panie
10:
Alecz wielky dzyw naſtanie
11:
Kiedy ſie Ludzie dowiedzą
12:
Zwłaſcza ktoṙzi wṙzimie ſiedzą
13:
Ize na ſzwiath pṙziſedł Paweł
14:
Rzeċze drugy dałgo diabeł
15:
Bedzeli nas vczicz znowu
16:
Aſtarego pogotowu
17:
Kaſzeli ſię dzierżeċz Pijſma
18:
Iuſz by tha rzeċz ſkunſztu wyſła
19:
Bo ktorzi ſię zwyċzaylij
20:
A młodoſċz ſwą voprawilij
21:
Zowemy wielkiemi Prawy
22:
Oyczow Swiethych ṙząd y ſprawy
23:
A yſz tha nauka Sgoła
24:
Ieſt pṙzigetha do koſczioła


strona: P

1:
Trudno je będzie przełomicz
2:
Barzo będą nanie zwonicz
3:
Lútrem zwacz/ a ſwjecky gaſicz
4:
A by mie richlej wyſtraſycz
5:
Liecż by to nicz by łayali
6:
By krzibtowij pokoy dali
7:
Aliecz wnadzieję ſpowiedzý
8:
Snadz ſie zaden niewyſiedzý.
9:
Bo ſnádz takye prawą máją
10:
Ktore jem dzis z Rzjmá dają
11:
Y ċziebie panie by bili
12:
Snadz by wſſytko rozgrzeſſyli
13:
A czoż ſię pachołku ſtanie
14:
Gdy by tak było o panie
15:
Day mi alie liſt wierzączy
16:
Icz miedzy ten liud burjaczy
17:
Alie czo mi ſnacz po liſċzie
18:
Bo gdys ſam był ocżiwiſcżie
19:
Tedycz też dotłukli ċiſcżie
20:
Swiadomem yá tego jſcżie
21:
Zynnąth tam już będzie trzaſku
22:
Doſycz/ gorzeij niż w Dąmaſku
23:
Ałe to nicz/ to ſám báċijṡ
24:
Iuż ja jdę gdzie ty raċijṡ
Chri.strona: Pv

1:
Chryſtus mu dáwá othuche/ Iż
2:
mu ſąm chcze pomocz.
3:
Wierę ya Pawle nietuſzę
4:
Ktoby miął tak twardą dnſzę
5:
Aby ſię wżdy nievznała
6:
Gdzie będzie prawdę ſłyſzała
7:
Won cży ċas dziwno niebyło
8:
Czo naſtało nowo było
9:
Niepodobno ſię jm zdało
10:
Aż ſię to nieokazało
11:
A jż mało wykroċyłi
12:
Inych ſię nauk przeucżili
13:
Lacżney cży proſte ſcżelowacż
14:
Niż ſię znowu wewſſytko wdacż
15:
Wſſakoſz już jċż dotego
16:
Czo go widzijṡ vpadłego
17:
Y roſwiedż mu wſſytky blędy
18:
A vkaż mu yako kędy
19:
Ma oċyſcżic ſwe ſumnienie
20:
A ni żadne złe vċenie
21:
A ni Czarth/ ani pokuſzy
22:
Nieprzekażą jego duſſy
23:
Ni żadney moczy miecż może
24:
Gdy mu má łáſka pomoże


strona: p2

1:
A jſcżie nie ta nadzieja
2:
Czo má s ſwego dobrodzieja
3:
Czo go niedawno nauċał
4:
By wuċinkach nadzieje miał
5:
A gdy to tak ſprawicż racżijṡ
6:
Potem podrugych obacżijṡ
7:
Ieſli jem to k myſli będzie
8:
Bocż ſię to roznieſye wſſedzie
9:
A hocż by też ktorzy byli
10:
Iż cży by ſię przecżiwili
11:
Wżdyċ jch wieczeij tocż mé zdanie
12:
Iſczie prziprawdzie zoſtanie
13:
A przetoż ſye możeṡ niebaċ
14:
Gdy będę ya przitobie ſtaċ
15:
Vyrzjſſli téż wiélka trwogę
16:
Tedyċ tobie ſąm pomogę
17:
Tu bych ſyę już niemogł zdziwicż
18:
Kto by ſyę nam miał przeċiwicż
19:
Chorý nárzeká wrozpáċy. Paweł
20:
kniemu prziſzedł od Boga Oycza zeſłaný.
21:
Wierze że niebo/ y ziemia
22:
Práwie ſyę już przeciw mnie má


strona: p2v

1:
Gdyż jnem łudziam ffolgują
2:
Namnie ſzrogoſcż okazują
3:
Bych wżdy znałaſl zwyċay jaký
4:
Natem dzis moy vcżyſk taký
5:
Ktory mie już tak vtrapił
6:
Zebych już rad żiwota zbył
7:
A toż już leżę wrozpáċy
8:
Iedno miły panie raċy
9:
Bycż ſemną już wtym vċyſku
10:
Bo czo czierpie to mam wzyſku
11:
Aċ bych już niedzbał oċiało
12:
Leċ ſyę y duſſy doſtało
13:
Nimam rady ni pomocy
14:
Cżieſgo myſliacz wiednie wnocy
15:
Iako by yá poſtanowicz
16:
Aby niemiął ċarth donej nicz
17:
Iuż liekarz opuſcżił cżiało
18:
Kxiacz aċ ſyę zawiercział mało
19:
Przetſye téż odbieżał duſſe
20:
Snadz gdież téż zaniemi kłuſſe.
21:
A téż widzę y ta ſprawa
22:
Potrzebuje zynąd prawa
23:
Zda mi ſyę jż tu naziemi
24:
Każdemu ſye rozum zmienj


strona: p3

1:
Gdy przidzié radzycz oduſſy
2:
Aċ wiecz ſobie każdy tuſy
3:
Słabo wiecz ſtoij wtem boju
4:
Iako by ſnią być wpokoju
5:
Y Kxieża chocz chodzą ſtady
6:
Mało y wnich znaydzie rady
7:
Chocz ſyę nato hardzie ſadzą
8:
Alie ċaſem wieczey wadzą
9:
Ach gdzież ſyę ja już mąm vċiecz
10:
Y coż ſobie nędznjk mam rzecz
11:
Iuż y prziaczele milj
12:
S[n]acż mie prawie opuſtili
13:
Iuż y zyſk ſyn moy ſ[f]ortuną
14:
Chodza ſobie jnſſą ſtroną
15:
Wſſytko preċ odemnie bieży
16:
Duch ſyę ſylij/ ċziało leży
17:
Grzech ċieżky ſumnienie karze
18:
Tak Bog złego zawżdy karze
19:
Prawiem to teras obaċył
20:
Czo pán Bog powiedziecz raċił
21:
Iż bieda ċłeku grzeſſnemu
22:
Kdy nieduffa panu ſwemu
23:
A tak gdzie ſyę mam obraczic
24:
A ſwoię nadzieią wroċiz


strona: p3v

1:
Wſweij ċieſkoſczy/ jedno wtobie
2:
Wſnoſſe panie ręcze obie
3:
A widże jż bes łaſky twey
4:
Pomocz duſſy niemogę ſwey
5:
A juſze wſſytkie pomocy
6:
Słabo ſtoją bez twey mocy
7:
A tak proſze miły panie
8:
Téż męky twey wſominanie:
9:
A wſſakos mię raċył ſtworzicz
10:
Niedayże mię marnie borzicz
11:
Temu Cżartu ý ſumnieniu
12:
Pomocz duſſy kuzbawieniu
13:
A prze miłoſierdzie twoye
14:
Vſpokoy już myſli moje
15:
A ſwym okiem miłoſcziwym
16:
Dayze pokoy yeſcże żiwym
17:
Bo jeſli mie wtim nierządzie
18:
Tak zaſtanieṡ/ a wtem błądzie
19:
Strach mie twey ſprawiedliwoſczij
20:
Bo wten ċąs ſnacż nielitoſcżij
21:
Alie poky duſſa ſtoyj
22:
Przy cżielie niechay niebroij
23:
Carth nadnią/ a wtwe ymie
24:
Wſſytko złe niechay zagjnie
A dzie.strona: p4

1:
A dzękuięcz miły panie
2:
Izeſz mi dał tho vznanie
3:
Iſz ſmetna moya nadzieýa
4:
Vznawſzyczię dobrudzicza
5:
Wſytka ſie ktobie ſkłoniła
6:
Wſytko ynſe opuſcziła
7:
Wſpominam yz przez twey mocy
8:
Nikt niemoge dacz pomocy
9:
A ſnacz y ono Sumnienie
10:
Weſzmie ſthego pocżeſſenie
11:
Iż naiego rżeczi ſthanie
12:
Theraz mieſſe me vznanie.
13:
Sumnienie ſlychacż/ chwali vzna-
14:
nie Kupczowo
15:
A prawda yz ſnacz liepiey thak
16:
Nyzliſz pierwey wſytko liaſl wſpak
17:
Poſwiathuz ſznadzeią lathał
18:
I thu ſam rady ochwatał
19:
A thegos ſnacz był zapomniał
20:
Czo wſytkym ṙady/ moc dał
21:
Anapilnieyſſe twe ſtharanie
22:
Bez woliey yego nieſtanie
Alieċ.strona: p4v

1:
Alieċz yuż cżiſcze wwirſch łuċił
2:
A dziekuj kto cżie nauċił
3:
Bocż już jnak bycż niemuſy
4:
Ze ſię ocżie niepokuſy
5:
Ni Cżarth ni żadné pokuſy
6:
Miękoſz poſlał ſwoiey duſſy
7:
Gdyż ſię temu wopiekę dał
8:
Ktorego ċarth możnoſcz poznał
9:
A y żiecż ten moczą ſwoyą
10:
Będziecż nawſſym pewną zbroyą
11:
Kupiecz dziekujepauuza obáċenie
12:
A przekłádá ſobie grzech pirworodnj.
13:
Bądże naṡ panie od wieka
14:
Pochwalion/ jż tak ċzłowieka
15:
Nędznego milowacż raċijṡ
16:
Snacż nicz doniego niebaċijṡ
17:
A prawje naṡ nędznych kmieczy
18:
Strzeżeṡ yako właſznjch dzieczy
19:
Ażcy ċłowiek ſnacż niebacży
20:
Iako pan Bog nadnim racży
21:
Dziwnie łaſką okazowacż
22:
Snacż by było zacż dziekowacż


strona: p5

1:
Stworziwſſy go dziwnie ſobie
2:
Podobnego kſwey oſobie
3:
Dziwnies Laſkę nadnim zyawił
4:
A ſkutkiem wſſego poprawił
5:
Bo gdyż ſtworził niewinnego
6:
Ku wſſytkym cznotąm ſkłonnego
7:
A wſſytkos mu podmocz poddał
8:
Prawies wnim ſwą roſzkoṡ obrał
9:
Lieċ on krotko wſwey wierze trwał
10:
A wniei ſyę s ċartem pobratał.
11:
Vwierziwſſy bialey głowie
12:
Wneth przeſtał na jego ſlowie
13:
Przeſtąpił twe przikazanie
14:
Za czo wſzyał ſrogye ſkażanie
15:
Acz na Iawe winę ſkładał
16:
Iſz ſie iey był wthem v wieſcz dał
17:
Ale tho ſłabą wymowką
18:
Bo tam cżłowiek on był kłowką
19:
A yemu była wmocz dąna
20:
Iſz yey kṙzephkoſcz byłá ſznąna.
21:
Odmienna/ atak tho thedy
22:
Vroſli na waſz thy blędy
23:
Tu był iuſz Cżłowiek wyrzuczon
24:
Oth twey Laſky aporzucon
Zestrona: p5v

1:
Zewſzech ſtron wdawne kłopoty
2:
Gdy niechcział znacz ſwey dobrothy
3:
A thobie wiary nie dierſzał
4:
Prawie go dobry byth mieſrzał
5:
A thak yuż przeklieczie kożde
6:
Roſło nadniem pilnie zawzdy
7:
Iuż ſię wiara wnym zmieniła
8:
Nadzeya go othſthąpiła
9:
A ſthatecżmj ſzą wgrzech wdanij
10:
Wniedowiarſtwa/ wbałwąnij.
11:
Bo nąm grzech zaſliepił Oczy
12:
Iż oney twoyey dobroczy
13:
Niebaczemy/ anj dbamy
14:
Szynąth nadzieye ſzukanij
15:
Aliecz my ſię doradzylij
16:
Zechmy barzo zabłądzilij
17:
Ze dzys czo ktho chcze to chwalj
18:
Tak zechmy wthjm barzo stalij
19:
A cozeſz nam winien Panie
20:
Iſz czeſto twoye karanie
21:
Wznoſyz nadnamj tak ſrodze
22:
Gdychmy bledni w prawey drodze
23:
A tak Boſ ty wſechmogący
24:
Raċ ſzmienicz ſwoy gnieph burzacy
Kthorym.strona: p6

1:
Ktorym ya nądziy zaſlużył
2:
Zem them kſthałtem naſwié[c]ie zył
3:
Lecż ty miłoſierdzie twoie
4:
Wydzącz nedzne ſpráwy moye
5:
Rácż kumnie nakłonicż Panie
6:
A niechaý ſię zemną ſtunie
7:
Niewedlug Złey ſprawy moyey
8:
Alie wedlug Lafky twoyey
9:
Paweł vſliſawſzy zadrzwiamj czu-
10:
dne roſzwiązanie Kupczowo dob-
11:
rże mu thuſſi y mowj
12:
ku Koſzmuſſowij
13:
Widzyſz Koſme czo ſię ſtało
14:
Iuż themu lekarſtwa mało
15:
Wthey chorobie rrżeba dodacż
16:
Bo mu ſię yuż chcze poprawiaċż
17:
Koſmus ſię boy odmiany y radzy
18:
ſſobą wſziacz y tho y owo
19:
Iednak wżdy ſoba niewadzy
20:
Wſiak Likarſtwa bowiecz radzy
Cży zdrowij.strona: p6v

1:
Czi zdrowi czo zdrowitczunią
2:
Zaſie ſie ledaċim pſuyą
3:
A theż rzadko yedné niémoc
4:
Człowiek miewia/ gdý ſtraċzy mocz
5:
Paweł pożwalia nabraċ przypraph
6:
dlia od miený
7:
Dobrze działaſz/ weſzmi wiele
8:
[T]ych prochow y czarne Ziele
9:
Bo ſ[i]e ten czlek dziwnie mienił.
10:
By powietrza niezachwacził
11:
A tak chczezli áby ſdroph był
12:
Day mu czo picz áby zrzuczył
13:
Kupiec ſie zeſnu obudził y chwalij
14:
Serop czo mu dał Pleban.
15:
Pauie Boże chwała thobie
16:
Vſſnąłem był cziſzie ſobie
17:
Czartha nijmaz/ ſpj Sumnienie
18:
Alboc ono napoýenie.
19:
Czo mi go był xiadz vwarził
20:
Wſytko mi ſnim dobrze ſprawił.
21:
Bo mąmli powiedyiecz ſgołá
22:
Nielada wthym trunku ziola


strona: p7

1:
Bo ſą dziwno vċzinione
2:
Sdobrych vċzinkoph ſprawione
3:
A prawie mi vzdrowilij
4:
I Laſkę mi zaſłuſzilij.
5:
I czom zażiwota działał
6:
I na droky cęſto chadzał
7:
I na miłoſczywe Liatha
8:
Ach ſwiętaſz tho ſnaċ vtratha
9:
Aleċ mie ſtrach zruſſył ſznowu
10:
Widze owdzie ſzepċząċ obu
11:
Czarth Sumnieniem/ awzdy radzą
12:
Zawzdy mi yednał zawadzą
13:
Znowu mię myſl yakoſz troſcze
14:
Strach ſzeymuye a drzy ſſercze
15:
Alie kthoſz ſnaċ drzwi othwoṙzjł
16:
O wo Pan Bog czo prziſporzjł
17:
Złaſky ſwey kogo dobrego
18:
Ze mie pocieſzy ſmutmego
19:
Paweł yuſz wſzedł do Kupcza
20:
chorego y s Koſzmuſſem.
21:
Pomoz Bog Człowiecze miły
22:
Tus my do ċżiebie ſtąpily
Tuſſącz.strona: p7v

1:
Tuſſacz ċy to ſlowem Boſzym
2:
Radzibyſmy bys był ſzdrowym
3:
Zwłaſcżą na duſſy/ o ċziało
4:
Snacż by ſe już nietak dbało
5:
Kupiecz dzywiącz ſyę/ Pijtha czo
6:
ſą za goſczie.
7:
Day to Boże/ alie czo ſczie
8:
Za łiudzye/ aċ wdzicżnij goſczie
9:
Znacż jż nięznaſſeij krajny
10:
Noſſącz tak dobre nowiny
11:
Paweł ſyę niemianuje/ jedno po-
12:
wieda/ jż ot Boga poſląn
13:
Bádzieś wiedział y to potym
14:
A już teraſz niemyſł otym
15:
Od Bogach my tu zeſlani
16:
Ktory cziebie przes ſwe rany
17:
Prawie złaſky Boſtwa ſwego
18:
Tu wyſluchał vpądlego
19:
Bo Pan Bog na wyſokoſczy
20:
Widzącz twoje wſſytky złoſczy
21:
Widzącz żeċ Cżarth wielie ſkodzył
22:
A wſſytko czo chcżiał przewodzył


strona: p8

1:
Widzącz żecz myſl błądzyła
2:
A odniego otſtąpiła
3:
Gdyżs odjnych rady ſſukał
4:
A wiegos łaſcze niedufał
5:
A widzącż cżią wpłochey ſprawie
6:
Iuż ċie był odſtąpił prawie
7:
Alie yakos kolwiek broił
8:
Iuż był rozumu zabąwił
9:
Gdyżs wſſytko jne porżuċżył
10:
A jemus ſyę wmocz poruċył
11:
Wſſytko on dlia Syna ſwego
12:
Gdyżs zachował wymie jego
13:
Iuż tobie wſſytko odpuſſcża
14:
A k miłoſyęrdziu prżipuſſcża
15:
Ieſliże mu prawie duffaṡ
16:
Wiernym ſerczem łąſky ſſukaṡ
17:
Kupiec powiedá jż mu Sercze ot
18:
ċzerſczwiało
19:
Iakożkolwiek ſię to ſtało
20:
Teraſz ſercze otrzeſzwiało
21:
Aċ Plebąn czo tu przimnie był
22:
Nietak mi tego roſzwodzył


strona: p8v

1:
A prawie mie był vgyſcził
2:
Iſz by mi dnſſę ocziſcził
3:
Then czo nademną ſprawował
4:
I tak mi tho obieczował
5:
Iſz na te droge do nieba
6:
Iuz było wiecziey nietrzba
7:
Paweł obacził niedobrą nauke w-
8:
Kupczu y mowi ku Koſmuſowij.
9:
Sliſziſz Koſme czo za choroda
10:
Doſyċz praczey miała oba.
11:
Będziewa/ bo yſżczie cziało
12:
Tho/ złoſczj doſicz nawṙzało
13:
Duſſa yeſcze thyłe dwoye
14:
Acz ſię barzo omie boyę
15:
Bo rozumiem ſtwey powieſczy
16:
Iſz yeſt wielkiey oblednoſczy
17:
Sumuienie powieda Pawłowi is
18:
iuz miał napoły wygraną
19:
Miał czi napołý wygraną
20:
Alie tą czyſta odmianą
21:
Boye/ by ſię nenapúſzył
22:
Choċzia wielie ſmłodu ſlużił
Czeſtho.strona: Q

1:
Częſto yakoſz zwonka ruſſa
2:
A oſwe ſię złe pokuſſa
3:
Paweł yuż poċzina vczicz chorego.
4:
Niethak nieboze/ wiedziecz máſz
5:
Acż był wthym bledzie wielky cżaſz
6:
Wſytek Swiath athak tho mnima
7:
Iż wſythko prżethſę otrżima
8:
Wżywocżie/ a yſz do nieba
9:
Iney pomoczy nietrżeba
10:
Ale by ſię barzo ſparżił
11:
Ktho by thakiey nadzieye był
12:
Szłaſky niebo dla cżłowieka
13:
Ieſt ſgothowano od wieka
14:
Thilko by ſię ſąm kthemu miał
15:
Panſkiey woley naſladował
16:
A yeſli by wczim przewinił
17:
Doſycż themu nievczinił
18:
Zbawicżiel naſz ſſwey miłoſczij
19:
Prziyął naſię yego złoſczij
20:
Ciało ſwe ophiarowaphſy
21:
Zanas ſwięthą krew roſzliawſzy
Anij prżes.strona: Qv

1:
Anij przeż zupełną wiarę
2:
Zgladzamy ſtarą prziwarę
3:
A iego zaſlug my wſziſczy
4:
Iuż bywamy vczeſnicżi
5:
A thoċ ieſt naſza nadzieia
6:
Maiąċ thego dobrodzieya
7:
Iſz niemoze zgjnąċ marnie
8:
Kto ſie ieno kniemu garnie
9:
A ten czy ieſt yediny pan
10:
Thn ienowſyſtkj zbawy ſam
11:
Thoċ yeſt Biſkup/ Papieſz/ y krol/
12:
Then czieleſny y duſny bol
13:
Gdy iedno virzy wnet zgadnie
14:
A vzdrowi gdy chcże ſnadnie
15:
Then teraż na twe vczyſky
16:
Weirzał a obacził wſziſtky
17:
Acz my ieſcyezato mamy
18:
A pewnie to wtobie znamy
19:
Thu wſzyſtko thwoie dufauie
20:
Wczim inem kladzież niewpauie
21:
Coſmus tuſzy ziego odmiennoſcy
22:
że to trudna choroba.


strona: q2

1:
Prawda panie ſpołu oba
2:
Poznałachwa yſz choroba
3:
Tha iemu prawie wadziła
4:
Skorochwa puls obacziła
5:
Kupieċ powieda yeſli tho
6:
Choroba thedi czieſka.
7:
Ieſlyċ thén bol thedi iſczie
8:
Barzo czięſki bo to cziſczie
9:
Baczę/ a iż ſthei nadzieię
10:
Cżarth ſię y Snmuienie ſmieie
11:
Paweł mu powieda iż na thę
12:
chorobę y duſſa ſthęka.
13:
Wierzmi niemylę ſię na tem
14:
Iż to czięſko bo wiedz na thým
15:
Duſſa y cziało vmiera
16:
Ktho ſię wtych błedziech obiera
17:
Koſmus powieda yſz muſzał pijcż
18:
czoſs fałſywego
19:
Wnethem ya poſznał ýſz muſſał
20:
Pycz yakyſz trąnk czo go ruſſał
21:
Iſcze oth kogo głupiego
22:
Znacż tho y ſpoſtawy yego
Bowiem.strona: q2v

1:
Boyem ſię wnim wſytko pſuye
2:
Cziało Duſſi niefolkuie
3:
A theſz oba obliſſelij
4:
Prawie na ſmierthney poſcżelij
5:
Myſl błądżj/ Brzuch ſię czcze pukaċ
6:
Trzebaċ Pawle rady ſſukaċ
7:
By to ſniego wſythko wyſzło
8:
Poky by k Sercu nie prżiſzło
9:
Tha puchlina y grżizienie
10:
Co mu barzo vmyſł mienj
11:
Bo wim ten nieborak proſthy
12:
Snaċ ſię ſpuſcżił naty chłoſty
13:
Kthoremj go napoijlj
14:
A kthemn ich prżiſłodżilj
15:
Iſz mu Kęſz boliu vlżilj
16:
Alecż by go vmorżilj
17:
Kupiecz ſie prżiznaua yſz pjł trank
18:
oth Plebana ſkthorego ſię Czárt ſmiał
19:
Prawde mowiſz bom tho ſłyſſał
20:
Kedy ſię Czarth ſtych trankow ſmiał.
21:
A Sumnienie acż mjlcżało
22:
Prżethſie wſdy głową kywało
Smieyácz.strona: q3

1:
Smieyacz ſię ſthego doktora
2:
Gdy mie Pleban lecżjł wcżora
3:
Koſmus mu powiada yſz Czarth
4:
ſię themu ſmieye gdy czo poſwey
5:
wolij widzj
6:
Czarth czy tégo potrzębuie
7:
Kiedi wiecz czo ſwego cżuie
8:
By go ſobie thuczył prawie
9:
Yako to zwykła wtey ſprawie
10:
Wtych ſie oſobliwié kocha
11:
A tákich do nieba throcha
12:
Czo ye Czart y ſſwemy thuczy
13:
A poſwei myſli ſpraw vczy
14:
Bo cziáſná droga donieba
15:
A cziankiégo brzucha trzeba.
16:
Kiedy ſię ktho chcze tam wcziſnąċ
17:
Yſczye tłuſty muſzy piſnąċ
18:
Czo ma hardą myſl y oczy
19:
Iſczie ſię tam rzadko wthloczy
20:
A thiż ſię themu nieuczýł
21:
Zes wroſkoſſach brzuch ſwoy thuczył
22:
A yſczies taky Serop pył
23:
Czo czie wzle mniemanie wprawył
A ieſcze.strona: q3v

1:
Ayeſcże ya tobie thuſſę
2:
Iż ſgubiſz cżało y duſſę
3:
Ale yeſli naſię cżuyeſs
4:
Zecż wadzj prżecz nieſgothuyeſṡ
5:
Owa naydziemy prżicżjne
6:
Iz wypędziem thé puchline
7:
Bo ya yſcżie thobie powiem
8:
Zle ſafuyes ſwoym ſdrowim
9:
I Duſſij pewnie do nieba
10:
Stwym Liekarſtwem yċż nietrżeba
11:
Co yą ym omiłnie poył
12:
A prawies ycm myſl roſdwoył.
13:
Kupiec chcze rád Liekarſtwá zno-
14:
wu prżimowacż
15:
I ktoż bý tak ſſałony był
16:
Co ku zdrowiu by nerad pijł
17:
Alecz mi tak theż viecz thuſſył
18:
Gdy mi Ziola w ſerop kruſſył
19:
A rozlicżnie ye prżeźiwał
20:
Bom ya Doctorem niebywał
21:
Alecżim go pierwey zbywał
22:
Barzo bych theraz rad wydział


strona: q4

1:
Sumnienie czo prżi thym było
2:
czo by theż ktemn mowiło
3:
Sumnienie karże Kupca jż ſię da-
4:
wno nieobacżił
5:
A yuż bacżiſs że w prżigodzie
6:
Zle pływacż prżecżiwko wodzje
7:
Bys thy był chcżiał dáwno ſłuchaċ
8:
Mogł cżij zjwot nienapuchaċ
9:
Alecz ty yako woł trawą
10:
Natkał gembe ſwoyą ſprawą
11:
Acż cżij mogło ciało potrwaċ
12:
Aleſſ Duſſy mogł zlie poſláċ
13:
Themj wymyſlami ſwemij
14:
Co ſię dawno bawjſz yemj
15:
Paweł chwalj mu rádę Sūnienia
16:
O thoſz maſs yż y Sumnienie
17:
Takie ſliachetne ſtworżenie
18:
Vijdzacż yawnie gdy czo ſzkodzij
19:
Iż cże od thego od chodzij
20:
Kupieċ ſię skarżi na Cżiartha a na
21:
Sumnienie.
Byſs.strona: q4v

1:
Byż wiedział czo cżj ſtroijlij
2:
Kedy s Diabłem ſpołu bylij
3:
Dzywnié mie przeſladowalij
4:
Ba y Xiedza mi wygnalij.
5:
Co ſię ſthárał o me zdrowie
6:
Niechay ona ſama powie
7:
Acż jm nieborak odpjeráł
8:
Ale prżedſze nan wywierał
9:
Cżarth/ Sumnieniem/ dzywne ſpruchy
10:
Niebył tham wieczéy nj trochy
11:
Thak długo ych przjmnie mierżiał
12:
Ale go prawie Cżarth wypierdzał
13:
Ale już lzeý mowjcż rácżij
14:
Kiedy cżie thu Pawle bacżij
15:
Prawda ſrom ciże kuk thu ſiedzij
16:
Dałabýż pokoy ſpowiedzij
17:
Theraz czoſ mj ýą kazyła
18:
Chytraſta mj s Cżartem była
19:
Sumnienie ſię obmawia prżet Pa-
20:
włem Kupczowij.
21:
Wiem ýa Kupcżé czo ſię thocżj
22:
A nié kryję Prawdjie Ocżij
Ithu bych.strona: q5

1:
I thu bych práwdy nieznała
2:
Wierż mi że bych niemylcżałá
3:
Ale trudno prżecżiw wodzie
4:
I thýſznacz mętrſy poſkodzie
5:
Vjdzj mi ſię yż thu nie on
6:
Ten twoy Pleban Swjnj ogon
7:
Co náth thobą dzywij broył
8:
Iako ſdechłą Swinje poył
9:
Ale ſię trudno tu wſpięracż
10:
Bo tho thu Cżarth muſſy wyznacż.
11:
Iż ſie ſgoij koſda rána
12:
Kto ſię da na ſwego Pana
13:
Kthory wnás wſitko od nawia
14:
Cżało/ y Duſſe vſzdrawia
15:
A wſytko ſię prawie ſmieye
16:
Co ſie w yego ymie dzeye.
17:
A yne wſythko naſtronę
18:
Gdy mu ſie kthoda wobronę
19:
Paweł mowj s Koſmuſſem aby
20:
mu dał Trák aby ſtarych błédow zbjł
21:
Koſme yuż rozumiez wſzemu
22:
Złe Lekarſtwo ma byċ złemu


strona: q5v

1:
Iako by ſie Cżlek od mienił
2:
Gdy ſię then bol wen wkorżenił.
3:
Wezmiz piołunu ſwiezego
4:
A natrzi żiela czarnego
5:
Bo te niemocz zlieċżiſſ ſnadnie
6:
Co ſie ſłotko w zywoth w kradnie
7:
Napuſſcziſs doniey gorżkiego
8:
Wypędzicz yedęn drugégo
9:
Bo ſłychámj yako żjwj
10:
Iż to ſię temu prżecżiwj
11:
Bo widzjſs yſz cżj Wołowię
12:
Thego Swiata Doctorowié
13:
Tak duſznj/ yako czieleſnij
14:
Iako ſſą bárzo obleſznij
15:
Liedą czem ty dzyory tkayą
16:
Iedno natho piecżą mayą
17:
Cocz by chorzj pogynelj
18:
Kieło by pozytek mielj
19:
Za thą chwilią prżj nym ſiędzę
20:
A ſnim ſię rozmiawiacż będę.
21:
Co prawá nauka nieſſie
22:
Bocz zabłądzijł wgłuchym lieſſie
23:
Paweł mowj ku Kupczowij
Mjły.strona: q6

1:
Miły braczie czo ſyę ſtało
2:
Widzę wtobie ſprawy máło
3:
A barzos ſię ſnacż obłądzył
4:
Niewjm kto cżie dobrze rządzył
5:
By był pan Bog złaſky ſwoieij
6:
Nieobáċył myſli twoiéij
7:
A tak proſſą miej wſwem panie
8:
Prawie vprzeimie dufánie
9:
Wizrzjṡ kaſky czo ċżie z wodzy
10:
Sąm ſobie wieczey zaſſkodzy
11:
Gdy ſię vċieċzeṡ do niego
12:
Wgymie Chriſta ſyna jego
13:
Sprawą wiarą wnet ſumnienie
14:
Y s Cżartem ſwe ffiglie zmienie
15:
A to wypij wgjmie jego
16:
Vjrzjṡ vłżicż bołyu twégo
17:
Kupiecz ſyę dziwie Traṅkowi oth
18:
Koſmuſa.
19:
Dziwný to Traṅk ċarné zielie
20:
Ktemu piełunu tak wielié
21:
Gorzko/ przjkro/ to tak będzie
22:
A ſnacż ſercze zemdlij wſedzie


strona: q6v

1:
Koſzmus/ jż nadziwné choroby
2:
też dziwne traṅky powiédá
3:
Dziwna choroba też dziwne
4:
Ma mięcż traṅky y prżecziwne
5:
Pyſſe przecżiwna pokora
6:
Aċ mieſſcza niema vdwora
7:
A prawda też lgarzom wadzy
8:
Nieſlyſſą jey barzo radzy
9:
Grzech czo wċziało czicho wchodzy
10:
Gorzką pokutą wychodzy
11:
Ktora jdżie ſprawey wiary
12:
Spokory znadzieje zmiary
13:
A zdobrowolney żaloſczi
14:
Za ſwoy wyſtep y za złoſczi
15:
Znayacz jż ten wſſytko ſkazył
16:
Iż ſwego pana obrazył
17:
Tak yż tego trzeba tobie
18:
Iſcżie teraſz wtey chorobie
19:
Abycz ċziało vſkromiało
20:
Skruſſe wſobie mieſcze dało
21:
Bo wielie ty lżj przewodzą
22:
Czo prawie ſſercza pochodzą


strona: q7

1:
Aby ſcziebie wypłynęło
2:
Cżem ſyę ſyercze vwinęło
3:
A ſnacz poſpołu y sduſſą
4:
Liepieij jſzcżie traṅky ruſſą
5:
Aby ſię wſſytko ſzwroczyło
6:
Czo ſyę pierweij zblędem piło
7:
Tu już Kupiecz Serop pije czo ij
8:
Koſmus prziprawił.
9:
Widżę miłý Pawlie żeti
10:
Wſſitky ſprawy znieba wzieti
11:
I znacżą to ſlowa owy
12:
Ze to będze Serop zdrowy
13:
Czo mi ij Koſmus prziprawił
14:
Barzom ſyę go ſmaċno napił
15:
Dawno mie wżiwoċzie mierział
16:
A niewiem abych y zdjrzał
17:
Bo mi ſye czknie barzo brzitko
18:
A przidzie mi zrzudzicż wſſytko
19:
Paweł ganj żiwoth y ſprawe dzy-
20:
ſſeyſſych Ludzy.
21:
Za dzyſyejſſego żiwota
22:
Ieſt wliudziech taka proſtota


strona: q7v

1:
Iż czo jm dają to piją
2:
A też drugy kręċij ſſyją
3:
A ſprawey opieki Bożey
4:
Nicz ſobie żádný niewłożý
5:
A wiecz też barzo ſtękayą
6:
Piejącz płyotky czo jm dayą
7:
Kupiecz wypiwſſy Traṅk od Ko
8:
ſmuſa Plebánowy traṅky zruċzył.
9:
Tak mie barzo żiwot bolj
10:
Niewjm jako ſyę napolj
11:
Od gryzienia nierozpadnie
12:
Aż mi wſſytko ċziało błednie
13:
Tak mi ſię wnim barzo broij
14:
Iako woyſko gdy ſię ſtroij
15:
Kiedy ſię má sdrugym potkaċz
16:
Liecż pirwſſemu pewnie biegacż
17:
Miednicze dlią Boga rychło
18:
Bo czos zemnie złégo wyſſło
19:
Koſmus vkazuje co zniego wyſſło
20:
Oni to twé wſſytky ffokſſy.
21:
Czos niemiał wiąry y troſſky
Wpa.strona: q8

1:
Wpánu ſwoým/ ni nadzieje
2:
A gdzież ony dobrodzieję
3:
Czo cżie tego napojli
4:
Dziwnie ten Serop ſtrojli
5:
Nicz tam niebyło owierze
6:
Iedno Koronky páczierze.
7:
Nigdy ſerczem jeno vſty
8:
Więcz ſuchotj/ więcz/ otpuſthy
9:
Wiecz po Koſcżiele bieganiá
10:
Przed Liudzmi okazowánia
11:
Mniemiał by Duſſę wybawił
12:
Iż zſedtſſy ſwieċkę poſtawił
13:
Skrziwiwſſy ċzapkę na vcho
14:
Nuże miłá ſwietá ſkrucho
15:
Wrzucził téż ſſeliak wtablicze
16:
Y nagliądnał wkropilnicze
17:
Stąpa sgory wargy kąſſa
18:
A czo krok to kolnierz ſtrzaſſą
19:
Wfformie czo nawyſſej ſtanie
20:
Witayże nábożný panie
21:
Więcz ſobie poſſlie po mnicha
22:
By potrząſl przedniem kielicha
23:
Bo liepieij za ten groṡ kupicż
24:
Niebo ſobie niżli przepicż
Wikcz.strona: q8v

1:
Wiecz mnich dutkuye a pithá
2:
A za groṡ czo rychlej chwytá
3:
A oċym że káżeṡ panie
4:
O Symku xzeſe Vrbanie
5:
Dobrze mu dlia gradu ſlużicz
6:
I wijnych go rzeċąch vżicz
7:
Wiecz tu Liathą miłoſczywe
8:
Liſty bratſtwa płotky lżywe
9:
Przes ktorých błath y vffánie
10:
Zlies rozumiął oſwem panje
11:
Ktory ċartha dlia ċziebie zbodł
12:
Zewſſego cżie złego wiwiodł
13:
A ſnacżies wto wieczey wierził
14:
Kyedycż kto jny zamierził
15:
Abys tego nieprzeſtawał
16:
Niz/ czo Pan Bog ſąm vſtawiał
17:
Kupiecz ſobie jeſcże cknie y powie
18:
da aż podrugie czos ſniego wyſło:
19:
Ach nieſtetyſz tocż mi brzithko
20:
Ieſcze ſnaċz niewiſſło wſſyczko
21:
Czo mi wbokách y wziwoczie
22:
Cżynij zdawna wielke klocżie
Wja.strona: R

1:
Warujcżie ſię prże Bog ſtrżeſczie
2:
Bocż mi ſię barzo cknie yeſczie
3:
Koſmus v kazuie Pawłowi czoſs
4:
dzjwnego wyſlo s Kupcza
5:
Weycżie czoſzcżij podobnego
6:
K jaſcurkąm wypadło zniego
7:
Dzywno mi yſz tak długo trwał
8:
Iako mu ſię brżuch nieſpukał
9:
Paweł powieda Kupczowi czo to
10:
yeſt.
11:
Snacż tho ona trycezyma
12:
Ktora rodem wyſla zrżima
13:
Abo wymyſlanie poſthy
14:
Dla kthorych wiecz Cżłowiek proſthy
15:
Mnima yſz wſytko złe zmyie
16:
Iż yadł grżąnky wodę piye
17:
Tak miekko poſłał Duſſy
18:
Cżała nocz pjł ą wdzien ſuſſy
19:
Piecże/ ſmaży za ſwe winy
20:
B y miał cinjċ prżenoſynij
21:
Bo wiem ony roſſołowie
22:
Flegmę mnożą y niezdrowie
Lepſſy.strona: Rv

1:
Lepſze owe przipieczonij
2:
A Rozjnky położone
3:
Obyrane y ſmażone
4:
Zwłaſca iſz grzech ijeſċ warzone
5:
Wiecz Wjno bjałe czerwone
6:
Złe thez pywo yſz warzoné
7:
Wieċ podlewy oſtre Pieprże
8:
Tho niegrezch też nawarz ieſcze
9:
Thorty/ Figi/ Marcipąny
10:
Rozłożą wieċ wſzyſtki kramy
11:
Thak ſie karmie będą mienyċ
12:
Mogłby ſje wiecz kto ożeniċ
13:
A czos kolwiek wimyſlaią
14:
Tho wſiſtko Swiętim oddają
15:
Themu owemu pacziorek
16:
A mnie też ſſuſſiċ wewtorek
17:
Weiſrodę Micoląjowi
18:
Wjlk barana nie vłowy
19:
Wponiedziałek zwolennikom
20:
A wecżwartek pomocznikom
21:
Tobie ſamemu pánie
22:
Liedwie ſię ſwiczka doſtanie
23:
A ſſnaċ czie potjm widziely
24:
Boday że thak y zniedziele
Piątek.strona: r2

1:
Piatek czy to nas a bożý
2:
Bos go niemogł kupicz drożey
3:
Sprawnieċ by mial przjniem zoſtaċ
4:
Bos wnie dał barzo ſzoſtaċ
5:
Alie gdi by/ człowiek prawiy
6:
Zdobrey wiąry takie/ ſprawy
7:
Czyni wiernie ku czczy twoiey
8:
A dufaiącz laſcże twoiey
9:
Wiele ſobie pomoċ może
10:
Alie thy chory nieboże
11:
A Znac żes boga mało znał
12:
Wtemes wſiſtkę nadzieię miał
13:
Iż czi iuż było nietrzeba
14:
Inei drabinky donieba
15:
Ano ieno on bog żywy
16:
A Syn iego ſprawiedliwy
17:
Ktory gdy nas błąd obacził
18:
dobrowolnie przyąċ raczył
19:
Smierċ. zgladzaiąċ naſzę żłoſczy
20:
Aby nas dowiodl radoſczy
21:
Wſzyſtkiego złego żbędziemy
22:
Themu gdy dufacz będziemy
23:
A tu prziniem moczno ſtali
24:
Bo gdi ſie na nas obaly


strona: r2v

1:
Sąd gniew Bożj ſprawiedliwy
2:
Nipomożie żadny żiwy
3:
Nj w Niebie anj na Zęmij
4:
Dzywno ſię tham wſyczko zmienij
5:
Iedno Swiętha męka yego
6:
Kthorą naſ oth kupjł ſwego
7:
Wielkego miłoſerdzia
8:
A na yne prżidzie pomſta
9:
Ktorżi yemu niedufayą
10:
Inſiey rady nabywayą
11:
Aċ yuż tak ſſalonij byli
12:
Panu ſwemu niewierżili
13:
Koſmus dobrże tuſſj o Zołądku/ a
14:
głowe chcze liecziċ.
15:
Iuż widze yz mu w żjwocie
16:
Vſtawa mu ono kłocżie
17:
Mąm za to że nieoſtało
18:
W Zołątku nicz/ yeſczé mało
19:
Głowie radę daċ muſſemy
20:
Abychmy wygnali dimy
21:
Złych pliotek Złego mniemania
22:
Snacż popatrżemy kychania


strona: r3

1:
Owa mu to noſſem wydzie
2:
Poky do mozgu niedoydzie
3:
Day ſam cżemierżicze mało
4:
Aby ſie yey wnos nabrało
5:
Stareyże ſie bys kychnaċż mogł
6:
Tym bys ſobie wiele pomogł
7:
Kupiec narzeka yż bárzo kycha.
8:
Iuſczi doſyċ pṙze Bog ocżj
9:
O trżi (poky niewyſkocżj
10:
Ot tego kychania) ktory
11:
Boċż yuż mieſkanie y ſkory
12:
Koſmus powieda co ſgłowy wy-
13:
ſlo kychanjm.
14:
Sciſni nos dzierż głowę moczno
15:
Wjrzys będzecz to pomocno
16:
Prawda że twe garde ocżj
17:
Pokorna myſl na doł tłocżij
18:
Wſſytky teraz s głowy wyſly
19:
Zabobony ktore prżiſly
20:
Ze złey nauky/ zezłey wiary
21:
Wktoréy y niemiał y miary.


strona: r3v

1:
Ono to zielie ſwieczone
2:
Y one ſwieczky kręczone
3:
Częſto iemi pod nos kurzył
4:
Dobrąċ wiarę wſobie burzył
5:
Thak mnimaiąċ iſzczy pomoċ
6:
Wſitko mogli nad boſką moċ
7:
Albo też wono kadzidło
8:
Wktore dufa proſte bydło
9:
Wnos kurzy wieſſa na ſyeij
10:
A prawie ſię wieċ łeż klij
11:
Ale dobrze vczynili
12:
Złota kniemu przyłożili
13:
Bo to wzdy wieczey pomoze
14:
Kto ma go wielie nieboże
15:
Do niebaċ niċ/ thu naſwieczie
16:
Tham ſie im richley vplieczie
17:
Powiedz że mi miły bráczje
18:
Czuieſly czo ieſcze naſię
19:
Wgłowie albo theż wżywoczie
20:
Oſamegoċ idzie o czie
21:
Bo by ſnaċ namniey zoſtało
22:
Przedſieċ by wzdy przekazało
23:
Kupiecz powiada yż mu ſię
24:
nawſzem vlżyło


strona: r4

1:
Abych miáł brżuch nicz niecżuyę
2:
Podmącż wiarą niekunſtuyę
3:
I wgłowie prawie niebarzo
4:
Snadniecż złego yeno racżie
5:
Daċ mi yake poſylnie
6:
Bo mi prawie ċiało mdleye
7:
Prawie mj zeſła wſytka mocz
8:
Cżału/ Cżłowiek może pomocz
9:
Alie v Boga Duſſiczká
10:
Thu na Panſkey Laſcze wſytka
11:
Tedy yedno yego ſwieta mocz
12:
Nikd ynſy niemoże pomocz
13:
Bo niewim czo my ſſię ſtáło
14:
Tak mąm teraz liekkie cżiało
15:
Iſczie to rżecż teraz mogę
16:
Barzo by mj ſporo wdroge
17:
A pierwey by mie był zwiazał
18:
Takom barzo był obcziezał
19:
Myſl teraz volna naſtała
20:
Duſſa prawie otrżezwiałá
21:
A moge to tak rżecz proſczie
22:
Nawſzem yey nadzieya roſczie
23:
Páweł każe Kupcowi aby Pánu
24:
Zato Dziekował
Dziękuy.strona: r4v

1:
Dziekuj Bogu żeṡ tak liekky
2:
Bo s onym brzuchem nawieky
3:
Czoż go był pliotkam natkał
4:
Pewnie by był wpiekle zoſtał
5:
Bo to ſąm widzjṡ na oko
6:
Do nieba barzo ſſyroko
7:
Ktęmu barzo ċziaſná ffortka
8:
Trzeba tam ċziąſnego brzuſchka
9:
Bo by miąſſy barzo pjſſnął
10:
Niżli by ſię przeſnię wcżiſnął
11:
Muſý tam myſl ochedożicz
12:
Wſſytky pliotky sſiebie złożicz
13:
Iedno yak pán Bog naucżił
14:
Chceſſli bis tąm prawie łucżił
15:
Powiedz że my radze tobie
16:
Czoż wżdy rozumieṡ oſobie
17:
Gdy cżie ta rzeċz tak potkała
18:
A takácż ſyę łáſka ſtała
19:
Kupiecz Wyznáwá ſwé Mnijma
20:
nije.
21:
Powjem a nieſkłamám więrę
22:
A na ſwą to duſſę berę
Znam.strona: r5

1:
Znám że zvċynku mojego
2:
Niemaṡ wſwieċzie grzeſſnieyſſego
3:
Vpadlſſego ċżłowieka
4:
A prawiem tak zroſl odwieka
5:
Paweł pithá Kupcza kċzemu ſwą
6:
Nadzieje chýlij.
7:
Máṡ że wżdy oſwém zbawieniu
8:
Czo nadzieją abo kċzemu
9:
Swe wſſytko dúfánie chýljṡ
10:
Ieſli ſię naċzem niemýlijs
11:
Báċzijṡ te wżdy naſwej głowie
12:
Cżem by wżdy mogł pomocz ſobie
13:
Kupiecz dobrze jdże wſwey rzeċy.
14:
Mamłicż już ſgoła powiediecz
15:
To tak już racż omnie więdziecz
16:
Iżem ſyę już tak obáċzył
17:
Iż to pán Bog ſobie ráċzył
18:
Wſſytko przi moczy zoſtawicz
19:
Kogo ráċzij może zbawicz
20:
A jnſſé wſſytky pomoczy
21:
Iuż nimają żádney moczy


strona: r5v

1:
Kto yed[n]o za zdrowia ſwego
2:
Prżiłożi Serczá do niego
3:
A yego ſpráw naſladuye
4:
Na wſytko ſię rozmyſluie
5:
Ale moie yuż zaſługy
6:
Bo ſą niezlicżone długy
7:
Co prze nanſſą náſſe ſproſny
8:
A tocż wſytko ýeſt błąt prawý
9:
A to ya ták wyznaċż muſſę
10:
Mam tak nawſem grzeſſną Duſſé.
11:
Ze yey nicz pomocz niemoże
12:
Pan Bog ten yą zbawicz może
13:
Ale nie dla yei godnoſcżj
14:
Iedno ſwey wielkey miłoſczj.
15:
A yż ya ſwoye dufanie
16:
Kłáde yako w ſwoym Panie
17:
Ktory mie od kupił ſobie
18:
Wżnoſącz kniemu ręcże obie
19:
Ine wymyſli vſtawij
20:
Roſmaycie ſwięckie ſpráwy
21:
Acż ye nie zle ku czj cżinjcż
22:
Panu Bogu. Ale mie niecż
23:
Wnych nadżeye ánij wiary
24:
Yako vcżił naſſ błąd ſtary


strona: r6

1:
Iedno wmęcze Pana ſwego
2:
A wnieznoſney Laſkce yego
3:
Ktorą Cżłowiaka nędznego
4:
Wyſwolił ze wſzego złego.
5:
Tu yuż Paweł rozwodzj Kupcżo
6:
wij dzjwne Miłoſerdzie Panſkie sprawą.
7:
Teraż Kupcże yuż poſłuchay
8:
Iuż ynym rżecżąm niedufay
9:
To yeſt/ ſprawa prziſcza mego
10:
Bych cżę v wiodł z obłudnego
11:
Mnimania/ ktoréċ vroſło
12:
I zlecż było barzo poſło
13:
A ſnacż czię czj vpetalj
14:
Ktorżi prawdy mało znalj
15:
Bo za dobrocż Panu ſwemu
16:
O bacż czochmi wynnij yemu
17:
Iſczie tak rżęcż prawdę muſſe
18:
Byſſ wjdiáł cżało y duſſę
19:
Nikdys bys tym niezarownał
20:
Dobro dzieyſtwa czocż Pan Bog dał
21:
On prżedcze narownem prżéſtał
22:
Iedno chcże aby mu duffał


strona: r6v

1:
Cżłowiek nędzný a miłował
2:
Wſſytką mu ċzieſcż przipiſowáł
3:
A ktemu Bliżniego ſwégo
4:
Tak yako ſyębie ſąmego
5:
A wiernie mu wſſytko ſprział
6:
Czo by ſąm rath vſiębie miał
7:
Alie krewkye naſſe ċziało
8:
Snacz ſyę tak barzo zbujało
9:
Iż jſcżie żádný nieboże
10:
Tego wypelnicz niemoże
11:
Y znaliezłychmy to radę
12:
A práwie na Boga zdradę
13:
Iż ſwem vċzinkom dúfámy
14:
Alie ſyę ſami zdrádzámy
15:
A tak mnjemá ċzowiek głúpj
16:
Iż ſnacz ſobie wſſytko kúpij
17:
Bo drugý lép ogolił
18:
Mniemá jż Boga zniewolił
19:
Albo ſyę opáſſe wpowroz
20:
Boſo chodzý choczia nie mroz.
21:
A jż miekko ſczielie duſſy
22:
diżṡ poſczy ábo ſuſſy
23:
A natká brzuch aż do ſſyje
24:
Sucho jadł/ wiecz mokro pije


strona: r7

1:
Alie obacżą pochwili
2:
Iż tym Boga nieſchytrzyli
3:
Bo ten aċz nawyſokoſczy
4:
Przeyrzij każdégo wnętrznoſcży
5:
A to náſſe zaſliépienje
6:
Zgiédnało nam przegṙeſſenie
7:
Czo ſię snámi ſpołu rodzy
8:
Znaſſych przodkuw nam przichodzy
9:
Czo yę Bog za wyſtepienję
10:
Przekliął/ y jeij pokolienie
11:
Lieċz my to s ſyebie ſgładzamy
12:
Gdy ſyę znowu odradzamy
13:
Zwodzy y zducha ſwietégo
14:
Iuż więcz káżdy prozen tego
15:
A zwielkieij ſwoieij dobroczy
16:
Prawie nás ſpołu ſgednoczy
17:
Potym gdy vroſczie ċziało
18:
Zas tego naſtanie máło
19:
Iż ſobie ten ſlup łamiemy
20:
Czo nachrzczię spanem bierzemy
21:
Ba wneth będzie prętky rozwoth
22:
Bo má nanas pewný dowoth
23:
Wneth gdy kogo pychą ruſſý
24:
Iuż jako ſyę widzij duſſy
Kje.strona: r7v

1:
Kieloby powoli ċiało
2:
Po Swiátu ſię nabuyało
3:
Iuż bliżnego vdręcżenie
4:
Iuż prżidzie wſytko z gardzienie
5:
Iuż nj Bog nj yego prawa
6:
Iako tako wliecż ſię s prawą
7:
Chocżaċ drugemu niemiło
8:
Aby yednak prżetſſe było
9:
Iuż to nicz zabycż bliżnego
10:
Poſiécż ktému dobro yego
11:
Targnacż ſię napodobnego
12:
Ku oſobie Pana ſwego
13:
Ale wſſak wſytko zwierżina
14:
Bo biegał zurſor do rzima
15:
A on prżetſię ſuſſył piątky
16:
To yuż rok będże na ſwiątky
17:
Wiere to ſyła kłopota
18:
Podiącz za yednego chłopa
19:
A ſnacż żadny nie v godżj
20:
Co ych tu po ſwiatu chodżi
21:
By mogł rżecz żem ne yeſt grzeſſny
22:
Iſtąd prżichodżi y ċzelieſny
23:
Są znowu pod grżech poddan
24:
Tak yąko żli chrżeſczianij
A ten.strona: r8

1:
A then zawoze wſzjſtkie ſklepy
2:
A prawie oczy zaſlepy
3:
Iż y boga żapomniely
4:
Thak iako było ſpiewſſemy
5:
Poſwjatu zmyą biegamy
6:
Zynąd rady nabywamy
7:
Mnimaiąċ czo tu działamy
8:
Iż go chytrze vbłagamý
9:
Iakoby Iawnogrzeſnicży
10:
Licząċ ſwoie ſprawy wſiſczy
11:
A no był on liepiéy obrał
12:
Czo ſie byąċ wpierſzy wolał
13:
Boże wſechmodączy żywy
14:
Raczýs my byċ miłoſcziwy
15:
Acz za naſze dobre ſprawy
16:
Kiedi kthemu vmyſl práwy
17:
Iż to ſpokory prżychodzy
18:
Czo panu ku oczý pochodzy
19:
Lieċ yedni ſtoią dla pychy
20:
Zaċ tam będą małe ſmiechy
21:
Kiedy na ofiare chodżą
22:
Thedy dwa trzeciego wodzą
23:
Albo gdy ſię wodą kropy
24:
Tho mu wjeċ ząbieżą chłony
Wżiwe.strona: r8v

1:
Wzywę oċzij pochlebuje
2:
Kiedy skropidlem dutkuje
3:
A gdy ſyę wfformie vſadzý
4:
To mu pop pod noſęm kadzý
5:
A drugy mu łeb napjſkał
6:
To już wſſytek otpuſth zyſkał
7:
Ieſli też czo vdziełają
8:
Thedy Herbow nawieſſayą
9:
Aby to ku jch oċzy było
10:
O boſkieij ſyę ani ſnijło
11:
Y oſtanie przy tey radzie
12:
Iż to wtem nadzieje kładzie
13:
Czo tu ſtrojł za żiwota
14:
Iż już prozen odkłopota
15:
Aliecz ſyę ſnacż zlie doradzył
16:
Ieſli że ſyę tak obłądzył
17:
Słuchaj Dawida ſwietego
18:
V Boga barzo wziętego
19:
Niedufałciten ſprawám ſwým
20:
Wołá panie Sługą twoym
21:
Nieracż wżadný ſąd przichodzicz
22:
Liecż mi barzo będzie ſkodzycz
23:
A nieſſaczuj mojch złoſczy
24:
Według ſwey ſprawiedliwoſczy


strona: S

1:
Alie według łąſky ſwoieij
2:
Wlży panie duſſy moieij
3:
Podobno był ten obacżił
4:
Iż tak kBogu wołacż racżił
5:
Iż żadny ċłowiek bycz wniebie
6:
Trudno by miał bycż ſam ſiebie
7:
Bo niemoże za prawego
8:
Nikt ſię zwacz z vċinku ſwego
9:
Ieſcze jeſt godzien tego
10:
Zato nieczo cżinił dobrego.
11:
Gdyz nikt odpoċatku niebył
12:
Aby był doſycz vċynił
13:
Naſwiecze ſwey powinnoſczy
14:
A według ſprawiedliwoſczy
15:
Iedno jeden uaṡ miły pan
16:
Ktory naſię złaſky wzał ſam
17:
Naſſe grzechy/ y wyſtępky
18:
Wſſytky zakonu przeſtępky
19:
Czo nędzny ċłowiek winien był
20:
To on wſſytko ſam wypelnił
21:
A vBoga oycza ſwego
22:
Krwią odkupił żiwot jego
23:
Ani przes pokorne ſercze
24:
Kto mu jedno dufacż tu chczé


strona: Sv

1:
Do ſwych zaſlug nas przipuſcza
2:
A złaſky ſwey wniebo puſcza
3:
A tak ſobié nieduffaimy
4:
A wſſąd ſię snim niewdawaymy
5:
Bo jſczie wſſedy ſtraczjmy
6:
Skąth jedno ſwą rzecż zacżniemy
7:
Dajmy mjeſcze panſkyeij łaſcze
8:
Bo jſczię to dawne zaſcżie
9:
Czo przes grzech ſwem panem mamy
10:
Inak go nievbłagamy
11:
Wieczeij jnſſe grzechy winj
12:
Godne/ lecz jż pan jedinj
13:
Sziednał je offiarą ſwoją
14:
Przeth ktorą ſnacż zanicz ſtoją
15:
Wſſytky tego ſwiata cznoty
16:
Ktore on dlia ſwey dobroty
17:
Za nas Ojczu offierował
18:
Gdy ċżiało ſwé na krzyż wydał
19:
A tocz jeſt wſſytkyego ſwieta
20:
Iedina iego zapłata
21:
Na ktorey pan Bog już przeſtał
22:
A wſſe dobre dlia niey nam dał
23:
Proſno budúią drabiny
24:
Czo chczą wlieſcz do nieba jemi


strona: s2

1:
Bo yako ſię ſcżep vłomij
2:
Bycż nąſſemu żaſie wtonij
3:
A ten grzech rozum odwodzy
4:
A wolná myſl wbłat prziwodzy
5:
Ktora za rownem vznanjm
6:
A wiernym panu dufanjm
7:
Może ſama wnjcz do nieba
8:
Iedno ktemu łaſky trzeba
9:
Wiecz y drugym wielie ſſkodzą
10:
Czo je wte wiarę prziwodzą
11:
Iż gdy to ċynią czo kazą
12:
Iuż do nieba koła mazą
13:
A nąwięczeij drugy ſobie
14:
Snacż namaże ręcze obie
15:
Zgiadlby drugy ząkon wſſytek
16:
Aby jedno miał pożitek
17:
A tego żadny niebaċzył
18:
Iż kiedy by pan Bog raċzył
19:
Nás według vċzinkow ſądzycz
20:
A ktoby ſię mogł wybłędzycz
21:
Stego tak głuchego liąſu
22:
Wktorym błądzy ſwego ċzáſu
23:
Bog zwiáry zbawia wiernego
24:
Niepatrácz vċzynkow jego
A ni.strona: s2v

1:
Nikdy tego niepotłocżij
2:
Ktory ſię niechcżiacz zatocżij
3:
Iż niebaċzą wgrzech vpadnie
4:
Vbłagaċ go barzo ſnadnie
5:
A wnim nievprzeymie lieżij
6:
Skokiem kmiłoſierdziu bieżij.
7:
Wſſak jąwne ſwiadecztwa mamy
8:
Gdy wiecz ołotrze ſłychamy
9:
Iż tęn za żiwota ſwego
10:
Snacż nieċzinił nicz dobrego
11:
A dlia nędzney ſwojeij wiáry
12:
Wziął od Pána wielkye dary
13:
Alie ſię wtym nimijł każdy
14:
Bacż ſtą wiarą gotow zawżdy
15:
By cżię Bog bez nj niezaſtał
16:
Iſcże by ċzię pewnie ſchliaſtał
17:
Bocz już wiecz niepomkną ċzaſu
18:
A vżiwieṡ złego kwaſu
19:
Gdy ċzié wgrzechu ſmiercz zaſtanie
20:
A prze rozpaċz niedoſtanie
21:
Ani wiary ni nadzieję
22:
Bo tam każdy ſtrachy mdlieje
23:
Bąċ że radzecz oſię dbanj
24:
Bo kiedy będzieṡ pozwany


strona: s3

1:
Niemożeṡ tam ni na kroku
2:
Odłożicz pirwſſego roku
3:
A tak y ty nicz niemieſſkay
4:
A panu ſię wopiekę day
5:
A duffay mu prawą wiarą
6:
Tak zetrzeṡ przjware ſtarą
7:
Ieſlicż gdie kſerczu prziwrzała
8:
A prawiecż myſl vmieſſała
9:
Dziekuij Bogu jż ċzię ſtreſktał
10:
Za żiwota a nieprzeſtał
11:
Swey ſwiętęj łaſky nath tobą
12:
Bocż było barzo zlie ſtobą
13:
Bos ſie był ſnacz barzo napił
14:
Luczkych błędow/ a Cżart kwapił
15:
Aby ċzię był tak wnich zaſtał
16:
Wiermi że bych cżię był chliaſtał
17:
A wierz mi już otey dobie
18:
Barzo zlię było otobie
19:
Alie jżes ſię obacżił
20:
Dobrzes ſobie pocżacz raċził
21:
A tak gdyżs już ktemu prziſſedł
22:
Iżes już ſtych blędow wyſſedł
23:
Snadniecz y ja żuż pomogę
24:
Swą radą/ na dobre drogę


strona: s3v

1:
Iedno ſię ſam dobrze rozmyſł
2:
A powiecz mi ſwą ptawą myſł
3:
Iako a kędy ją mierzjṡ
4:
A prawieli w Boga wierzjṡ
5:
Kupiecz poprawie ſwego mnjema
6:
nia/ aċ trudnoſcz wiary wykładá.
7:
Widże miły Pawle że ty
8:
Słową prawie snieba wzięty
9:
Wierż mi y to bąċze cziſczie
10:
A prawie wto wierzę jſczie
11:
Iżby ſię barzo omylił
12:
Ktoby myſl gdzie jndzie chylił
13:
A niewierził wpana ſwego
14:
Byłby rozumu błędnego
15:
Ałiecz jſczie Pawlie tobie
16:
Powiem żecz nie dufam ſobie
17:
Iako by wto prawie wkroċzycz
18:
A zwiary nicz niewykrocżicz
19:
Bo to ſą glębokye rzeċzy
20:
Ktoby to chcział mjecz napieċzy
21:
A ſnacż jeſcże wieczeij ſſkodzij
22:
Im kto głębieij wto zabrodzij


strona: s4

1:
Paweł mu wiarę krotko wyłożył
2:
A trzebáż tobie mędrowacz
3:
Darmo ſobie głowę pſowacz
4:
Bo żádny naſwieczie niebył
5:
Ktoby wto prawie vgodzył
6:
Abo czo otym rozumiał
7:
Abo ſluſſnie mowicz vmiał
8:
Każdý rozum wtem zablądzył
9:
Iako Bog możnoſcz ſwa rzadzył
10:
Alie tobie doſycz wierzicz
11:
A wody Lyſką niemierzicz
12:
Iż Bog wſſytko wſwey możnoſczy
13:
Stworził ſwiath wſwey okrągłoſczy
14:
Niebo/ Słoncze/ Gwiazdy/ Mieſyącz
15:
Cżęgo nikth rozumem doſyącz
16:
Niemoże ani obácżicz
17:
Tak to dziwnie racżił ſprawicz
18:
A dzywnie to opanował
19:
Zyemie ċłowiekowi w mocz dał
20:
Iuż wieċ czo ċzłowiek vċzinił
21:
A yako mu był przewinił
22:
A yak ſwey ſprawiedliwoſczy
23:
Zapłaczył mu jego złoſczy
Y czo.strona: s4v

1:
I czo potym ſnym vdziałał
2:
Iako ſię nadnjm ſmiłował
3:
Zmiłoſiergzia Boſtwa ſwego
4:
Bez kozdéy zaſługy yego
5:
Iſ na Swiat tu Syna zeſłał
6:
Abygo z Cżłowiékiem zyednał
7:
Ktory prziez ſwoye długij
8:
Zápłacżił zaṅ wſytky zaſlugij
9:
Wierziż że yuż teṅ Syn mjły
10:
Był prawie Bog a nie yny
11:
Z Oyczem odwieku będączy
12:
Albo yako wſſechmogącży
13:
Wſwem ſię Cżiele na Swiat z yawił
14:
Ktore Duchem Swiętym ſprawił.
15:
Dzywnie nad wſytko ſtworzenie
16:
Prżełomywſy prżirodzenię
17:
Spannj cżiſteý a wybraney
18:
Dawno naniebie prżeyrzaney
19:
Co nąm wſytko dobrże ſprawił
20:
A zwieċżney ſmierczj wybawjł
21:
Tu na Swjecżie niemały ċzas
22:
Wiele cżierpiał dlá grżeſnych nas
23:
A chcząċż nam więczey prżiſpoṙżiċz
24:
Dał ſię na koniecz vmorżiċz


strona: s5

1:
A tak ſię nato naſadził
2:
Iz ſwą ſmiercżą naſſę złádził
3:
To też wiez yako z Martwy wſtał
4:
A prawie to nąm prżikłád dał
5:
I naſſe vmarłe ċziało
6:
Choċ będżje w Zemi leżało
7:
Iego Smierċzą od kupiono
8:
Iz też będzie ozýwiono
9:
A ktore wiérnie wzywoċzie
10:
Bąċ w ċiezkoſciach/ baċ w kłopoċzie
11:
Stale prżiniem w wierze ſtało
12:
Przinim bedcie Krolowało
13:
O tem czi też wierżiċ trzeba
14:
Iz ten też zaſię donieba
15:
Wſwey wielkey możnoſczi wſtąpił
16:
S ktorego był Cżarta ſtrącżił
17:
A ten ſtoleċ na gotował
18:
Ktore on tu prżieſladował
19:
A yż kniemu nieprżiſtali
20:
Moczno prżi ſwem Panu ſtali
21:
Iégo moznoċ wýznawayacz
22:
Nadzieye wnym moczną máyacz
23:
Prżi yego narokach ſtoyącz
24:
Niċzego ſię nicz nie boyacz.
I czo.strona: s5v

1:
Iczo ſſerzey roſlawili
2:
Zwolemiczý czo ſniem byli
3:
Sprawieni s Ducha Swietego
4:
Iawnie ym z Nieba danego
5:
Mozes yſcze wtym niewętpiċ
6:
Kazdy taky yż ſniem ma byċ
7:
A gdy tak rozumieċz będżieſs
8:
Wiele tú kłopota z będżieſs
9:
A to twe wſytko z bawienie
10:
Twych złoſczi vſprawiedliwienie
11:
Ktorych bys ty Seſcz krot vmarł
12:
Nikdy býſs ſſiebie nieotarł
13:
Gdy ſobie pomocz czjniemy
14:
Nawieċzey ſię vpleċzemy
15:
Kupiecz pṙżiſwála yż tak wieṙzij
16:
A ktoż by tak ſſalony był
17:
Ktory by temu niewieṙzjł
18:
Bo wjm to ſmaċzna potrawa
19:
A miła otem roſprawa
20:
Zá małem vpokoṙzenjm
21:
Byċz práwie ſwietym ſtwoṙżenjm.
22:
Vtwerdzywſy wiare w ſobie
23:
Widze yż ſię Diabeł ſkrobie


strona: s6

1:
Włeb á Sumniénie ſię ſmiege
2:
Snaċ yuż yeſt lepſey nadzieye
3:
Bo mie tak pirpey vċzjła
4:
Co teraz bedzie mowiła
5:
Sumnienie to chwáli Kuczowij.
6:
I zaż mie tak proſtą żoną
7:
Rozumies álbo ſſáloną
8:
Abym cżię teraz gányła
9:
Com cżj ay prżet tym chwaliłá
10:
Zwłaſċza czo ſie Laſke Panſkey
11:
Tnie/ a wiary chrżeſczianſkey
12:
Trudno to wiecz wtym mędrowaċz
13:
Słowa Swięte opakowaċz
14:
A prawies mie tak nachylił
15:
Zes mi wſytka pamieċ zmylił
16:
Is y onj twoye złoſczi
17:
W ktoryches roſł od młodoſczj
18:
Wyſli mi s pamieczi prawie
19:
Gdy ċzę báċze wgyney ſprawie.
20:
Kupiecz rad yż ſię zyednał Sum-
21:
nienjm ale ſię yeſczie Cżarta boij


strona: s6v

1:
Snaċz yuż wiele mąm zaſobą
2:
Gdy ty ydzes ſſemną ſgodą
3:
Ale bych tu prawie użjł
4:
Bych yeſczie yedney rzeieċj zbył.
5:
Onych Cżartowych regeſtrow
6:
Bo tąm wiele wnych wimýſłow
7:
Bo ſnaċ y prawdy niemało
8:
Bo wiem wſytko czo ſie dziáło
9:
Zmey młodoſċzi namie ſpiſáł
10:
Co wiedział y też czo ſłyſſał
11:
A yawnie ſię zemnie ſmieye
12:
A mnie barzo Sercze mdleye
13:
Paweł mu powieda yako ma Cżar
14:
ta z buṙziċ
15:
Tuċz ſię nietrżieba nicz trfożjċ
16:
Cżarta ſnadnie barzo zburżjċ
17:
Nietrżebaċ yney obrony
18:
Iedno pomnj żes ſkropiony
19:
Krwią Pánſką a męką yégo
20:
Zbuṙziła Cżarta ſproſnego
21:
A te ſobie bieṙż napomocz
22:
Tucz ſtąnie yego wſytka mocz
Muſyċz.strona: s7

1:
Muſyċ naṙzekayącz biedaċ
2:
Co nadaley zreyeſtṙzi mknaċ
3:
Cżart naṙzeka na Páwła.
4:
Ach ach Pawle czoſczi potym
5:
A żaċ było mało natym.
6:
Cżos mię dręċził gdys tu mieſkał
7:
A yeſcze zes mię nieprżeſtał
8:
Swą nauka/ rádſſey wniébie
9:
Iużbych ya tam widział cziebie
10:
A mnie day pokoy na ſwieċżie
11:
Bo mi ſię tu cżjſczie pleċze
12:
To nanjm wſytko pomyſlj
13:
A ſnaċ ktemu wſyſczy pṙziſſlj
14:
Iż otwe Pjſma niedbali
15:
Mych wieczey naſladowali
16:
A tak mijlċ choċzechmý kṙżiwj
17:
Niechay ſię chudzina żiwj
18:
Paweł mowi ku Cżartowj a chore
19:
go vpomina
20:
Wiéz Cżarcżie Swietych kochanie
21:
Gdy gṙzeſſny pṙzidzie w vznanie
22:
A zaſłużi Laſkę Bożą
23:
Wtym ſię ych radoſczi mnożą


strona: s7v

1:
Iż go wtowarzyſtwje mafą
2:
Miecż/ a sradoſczią ċzekayą
3:
A tý już nath tąkiem moczy
4:
Nicz nimaṡ wednie y wnoczy
5:
Alie ty chory nieboże
6:
Wierziż żecz njkth niepomoże
7:
Ieno ten ſąm jediny Pan
8:
Baċz go pilien tocz radzę ſąm
9:
A twe onym rozmyſſłianie
10:
Tocż zawſytky ſkarby ſtąnie
11:
Tenċzj wſytko dobṙze ſprawij
12:
Gdy nat tobą Laſtę z yawij
13:
Kupiecz yuż ſobie dobṙze tuſſý.
14:
Iſcze nicz niepochybuie
15:
Iż tak yeſt a pewnie ċżuye
16:
Iż yego rękę nat ſobą
17:
I wladąm yuż lepiey ſobą
18:
Bo aċz ċziało mało mdleie
19:
Lecz Duſſa mjła tṙzezwieye
20:
Iż yeſt onym tey nadzieye
21:
A práwie ſię Sercze ſmieye
22:
Iuż Sumnienie twaṙz zmienjło
23:
Nietąk ſroge yako było


strona: s8

1:
Iuż Cżart ſiędzi podiał rękę
2:
Z gromion przes tę ſrogą męgę
3:
Ktora yego mocz zemdliła
4:
Mne ſtey nędze wybawiła
5:
Iuż ſię ſſercze od mieniło
6:
W prawą wiare ſię w prawiło
7:
Iż Pana ſwego vſnało
8:
A ſtale pṙziniem zoſtało
9:
Wſytko yne by wiąnky wił
10:
Prawiem yakos ſmierċzj o żjł
11:
Iuż ani Cżart/ yużmy nj gṙżech
12:
Njcz nie ſtraſſęn a prawie wſmiech
13:
Pṙziſſlj mj dżis yego ffoſky
14:
Nieſtraſnie mj anj troſky
15:
Wſytko czo ſię ſpṙzeċzjwiało
16:
Pṙzed Panſka mocza vſlało
17:
I będę każdemu radził
18:
Byſię ninaċzjm nieſądził
19:
Iedno w Laſcze Pana ſwego
20:
Ieſli chcze mieċ czo dobrego
21:
A wąm dzięguyę pokornie
22:
Zeſcze nauċzili wiernie
23:
Błedna Duſſe pṙziċ na drogę
24:
Bo to yſczie tak ṙze[c]t mogę
By ſię.strona: s8v

1:
By ſię była dłużey tłukła
2:
Iuż by była yſcże pukła
3:
Tego ſtarego kłopotu
4:
Prawie by piany płotu
5:
Bo ſię wiecz bárzo omylj
6:
Abyċ obiema naċzemj
7:
Paweł radzj Kupcowi aby ſię nie
8:
odmiéniał
9:
Tak cżj radżé/ a tak yuż dufay
10:
A ýuż myſli nie odmieniey
11:
Bo yako mało wykroċżiſs
12:
Iſczie znow prżes Kij ſkoċziṡ.
13:
A czoż kolwiek pṙzidże naċie
14:
Tak ċzi radzie miły braċzie
15:
Tak złego yako dobrego
16:
Nie od ſtepuy Pana ſwego
17:
A kłacz wnym znpelna wiarę
18:
Iuſczi poyde wſytko w miarę.
19:
A chczżli tyyċz do Nieba
20:
Ty tak wtym trffay tego tṙzeba
21:
Bo ýeſli czie tak zaſtánie
22:
Gdy pṙżidzie ſroge zkazanie
23:
Na wſytek Swiat Pana tego
24:
Iſcże nie wętpij w Łaſce yego
Kupiecz.strona: T

1:
Kupiec yuż żegná Pawła s Kos
2:
muſſem
3:
Day wąm Pan Bog ſcżeſną drogę
4:
A ya yſczie tak ṙzecz mogę
5:
Chyba woley Pana mego
6:
Niezmienie vmyſłu ſwego
7:
Bom yuż poċzeſczi z rozumiał
8:
Comi Ludſky błąd ſprawiċ miał
9:
A yſcze dzis wtey bieſſedzie
10:
Znaċz ſię nie yeden zawiedzé
11:
Bo nie trwa pṙzi Panu w wierze
12:
A czo ýnſe pṙzedſię bieṙze.
13:
Mnie yuż taka mýſl ſtądvroſła
14:
A takmi Serczę wynioſła
15:
Iż nj gṙzechu anij ſmierċzij
16:
Choċ ſię pṙzed Oċżima wierczi
17:
Nicz mi ſię Duſſa nieleka
18:
Choċza Cżało niechay ſtęka
19:
Iuż y Cżart ſpamięczi wyſſedł
20:
Choċza by y ſ piékłem pṙziſedł
21:
Iſczie mie pṙzednim nieteſno
22:
Kedy to wmie prawie weſlo
23:
Iuż niech ý on poſeł Bożi
24:
Pṙzidzie ktory Ludzie trfożj


strona: Tv

1:
Smierċzia abo yeý ſrogoſczią
2:
Vziweċ tego zle k koſczią
3:
Iuż ſnaċ ſobie od fukąmy
4:
Gdy Hetmana ſſobą mamy
5:
Ktorego ſię czj liękayą
6:
A barzo przednim ſtękayą
7:
A wąm powtore dziękuye
8:
Panu ſwemu przjpjſuye
9:
Wieczną chwałe takez y ċzeſcz
10:
Iż mi niedał wtym blędzie ſieſċz.
11:
Tu yuż Poſel vpomina pir
12:
wey ony pozwáne. Xiąze/ Bj-
13:
ſkupa/ Gardiana aby wſiadali a
14:
ſąm ydzie po Kupca y czo
15:
ſniem czj trziey za ros
16:
prawe Maia
17:
Hey hey Braċza czoż działaċze
18:
Cżemu s tak długo mieſkaċże
19:
Snáċ ſię wąm zda bym żartowáł
20:
Zem wąm Cżas nażnąmięnował
Tenċzy.strona: t2

1:
Tenċzi nigdy nie vcziecze
2:
Aċ ſię złemu kęż od wleċe
3:
A tak poſpiſſayċzie radze
4:
Lepieyczj yż was prowadze
5:
Boċ błedna do Nieba droga
6:
A zwłaſcża tem czo oboga.
7:
Máło wiedzą albo chczą dbaċ
8:
Muſſy ſię wiecz drugy tułaċ
9:
Itam y ſſam potey ſczeſcze
10:
A y wy ſię tego ſtrzeſczie
11:
Bo dybieċze tak leniwo
12:
By więcz ſkiem na złe Piwo
13:
A niewiem prżeċ wąm nieſpore
14:
Trzebaċ ſię tam ſpieſſyċz ſkoro
15:
Boċ tam wnet wſſiſto zdawayą
16:
Gdy pierwſý raz zawołayą.
17:
Xiąze powieda yż wielkym Panō
18:
trudna wyprawa
19:
Latwieċz tobie Poſle gdakacz
20:
A Zacziechmy wroble liataċ
21:
Rades yz ty ſprawy nimas
22:
Skaczes Pſyego wiecz nicz niedbaſs
23:
Nąm czj ſię trzeba rozmyſliċz
24:
Wiſs czo ſobą mamy czjnicz
Trudno.strona: t2v

1:
Trudnoċ my tam mamy ſami
2:
Stanaċ zgołemi rękamj
3:
Trzebaċ znas ſſobą kazdemu
4:
Wzącz ċzym ſię ſpráwiċ ſſędziemu
5:
Poſeł ſię ſmieye zych wyprawj.
6:
Tak ċzjnią zli goſpodarze
7:
Co ſię buduyą nawſparze
8:
Iz zyedney ſkodý dwie ċżjnj
9:
A czo ſię pṙeċziwiċ Swinj
10:
Takeż wy teraz wigráċze
11:
A ſnaċ wnjch nadzieye maċze
12:
Swe ſpráwy coſczie ċzinilj
13:
Kady ſċe na Swietie bylj
14:
Widze infuly a Capiċze
15:
Płaſcze/ Trepky/ y Kaplicze
16:
Co ſcze ych tu naſprawiali
17:
Aby wam tam pomagali
18:
Ale niewim z yaką myſlą
19:
Wſſak tam kaſdemu nakṙziſłą
20:
Ieſli ſpychj a nie z wiary
21:
Tédyċ ty tam njzaċz ċzary
22:
To podbno wſytko będzié
23:
Co ſię darmo kto natſiędzie
Bijſkup.strona: t3

1:
Bjſkup ſię ſmieye ſpoſla zda mu ſię
2:
Proſtak
3:
Niedziwno mi choċzies poſeł
4:
Iż znąm zes tak proſty oſyeł
5:
Znaċz yż nad Pjſmem nieſiadaṡ
6:
Iedno tak po Swiatu liataṡ
7:
Snaċzes nie ċzetł proſta Swinio
8:
Co rzekł Tomás de Aquino
9:
Albo też Bonawentura
10:
Iż tam zlie yċz bez Captura
11:
Wnet tam rzeką neſcio vos
12:
Iednomu w Leb/ drugiemu wnos
13:
Ktory przidzie ſproſną Liampą
14:
Pṙzed kazdym wnet Fortę zamkną
15:
Iſczie trzeba dobrodzieyow
16:
Znaċ każdemu tam Olieyow
17:
Bych my ſię tam poſtawili
18:
Cochmy tu dobrze ċzynili
19:
Gardyan przimawia Biſkupowi
20:
Iż ſię ſwarzij s proſtakiem
21:
Trzebaċzi xięże Biſkupie
22:
Sprawowacz ſyę tak tey dupie


strona: t3v

1:
Bo yſczem to tak ponim znąm
2:
Iż ten mowi niewieczo ſąm
3:
Mnimas byċ ten vrzad dąno
4:
Albo mądrego poſłano
5:
Ale kogo tam nietrzeba
6:
Tego zepchną na Swiat z Nieba
7:
Wiecz tez tak lada czo pleczie
8:
Barżocz on wie czo na Swieczie.
9:
Tu ſię wnaſſych ſprawach toczj
10:
Wiecz też ſpołu wſytko tłoczij
11:
Alecz ſię wierze zapłonie
12:
Gdy bendżem ſnim wteyto ſtronie.
13:
Tak nas Pan Bog vcżjċ raczj
14:
Gdy naſſe ſpráwe obacżi
15:
Bo wje kazdy yż naziemy
16:
Wzdychmy byli przełożenij.
17:
Poſeł Mnichowij grozy a yuż y
18:
dzie po Kupcza.
19:
Strzes ty Mnichu tey Kapicze
20:
By yey nie oblok na nicze
21:
Bo by cżie za chłopa miąno
22:
Ieſli bý czie niepoznąno
Aliécz.strona: t4

1:
Aliecz wiere ſnąċ niebożé
2:
Trepkáċ ſpłażem nie pomoże
3:
Bo wiecż Diabeł tak ſwe golj
4:
Ktore miewa po ſwey woli.
5:
A tak ſię niezabawiayczie
6:
Czo rychley ſię poſpieſſayczie
7:
Bo wierſcze mi doſyċ Cżaſu
8:
Maczje miecz do złego kwaſu
9:
Kazdy ſię s Cżartem naſwarzi
10:
Co przewas złe Piwo warzj
11:
Aby day naniem nie ſtało
12:
Niewiem by wam wykyſſało.
13:
Ja wąm maluċko v ſtronie
14:
Lieċ was zaſię wnet vgonie
15:
Muſſe tąmgicż po czwartégo
16:
Tezem mu dał znaċ Cżas yego.
17:
A rychley wąm drogę zaydze
18:
Gdy was uięczey ſpołu poydze
19:
Radcżes ſie yuż yako chczeczie
20:
Gdy ſpołu wſyczj będżeczie
21:
A ya wſytko ġdy was ſtawie
22:
Co mi poruczono ſprawię
Tu yuż.strona: t4v

1:
Tu iuż cżi trżei gdy odſedl po
2:
ſeł po Kupcza/ wſtąpili wrade yak o
3:
ſię mayą ſtroyċ y yako od powie
4:
daċ pṙzet ſędziem
5:
Xiąze zwoliwa towaṙjſſow doradi
6:
Nuż ſam wkupę Braċzya naſſy
7:
Spatniecż nas tęn paduch ſtraſſy
8:
Lieċ mi ſie zda yż ten z Bogem
9:
Mało wradzie bywa bo wiem
10:
Leb ſſaliony a płocha twaṙz
11:
Muſy ten byċ zły goſpodarz
12:
Bo go tu vnas mierzj
13:
Co kazdý na ſobie dzierzj
14:
Ano lepiey dlia przjgody
15:
Bo tam nieydziem nagody
16:
Miecz to y owo naſſobie
17:
A myſl kazdy wczas oſobie
18:
Bjſkup Zartuye ſpołu.


strona: t5

1:
Mniema podobno ten głupiecz
2:
Aby to on yego Kupiecz
3:
Co go był tam gdzies pṙzeſtraſſił
4:
Snaċ yako on tak mądry był.
5:
Lieċ tu trafił naproſtaky
6:
Mniema by to w Skole s zaky
7:
Alé ſie wieré o mylj
8:
Kazdy go tu ſnaċ nachili
9:
A zwłaſcza kedy obaċzy
10:
Iako wiecz naſs Pan Bog raċzj.
11:
Mieċ w wadze yako pṙziſtogj
12:
A ten czo ty ffoſky ſtroj
13:
Stanie ſdaléka na ſtronie
14:
Wiereċ ſię nieraz zápłonie
15:
Mnich powieda yż poſłowie wie-
16:
czey ſię domyſláią
17:
I czo ſię wy pṙzeċziwiacie
18:
Wſſak to ý poſobie wieċzie
19:
Iż więcz y naſſy poſłowie
20:
Bywayą beſpieċznj w mowie
21:
A wſyczy ſię domyſláyą
22:
Wieczey njż ym poruċzayą


strona: t5v

1:
Takies tem mnjma by wygrał
2:
Iż ſyę snami wroſmowy dał
3:
Ano yſczie tu ſnas każdy
4:
Możemu wtem ſproſtacz zawżdy
5:
Bo acz ſdalieka pokuſſy
6:
Aliecz ſnami dworſtwa ruſſy
7:
Chczialby to ſnas wyżartowaċ
8:
Lecz ja radze pilnie chowaċ
9:
Choczia ċzieżko czo nieſyemi
10:
Czochmi ſprawili nazemi
11:
Bo wſſak to ſtará przepowieſcz
12:
Snądnieij kugotowemu ſieſcz
13:
A niechay kto czo chcze mowij
14:
Nieczieſkye rogy thurowij
15:
Ymy czo mamy to mamy
16:
Choczia czieżko czo dzwigamy
17:
Bo acż Bog dawno obacził
18:
Naſſę godnoſcz y tak raċził
19:
Nas był przełożił naziemi
20:
Iuż ċzy myſlj nieodmienj
21:
Iſcziecz nas y tam niezelzj
22:
Gdy naſſe ſprawe obeyrzj
23:
Xiąze wyljcza czo ſoba chcze wziaċ
24:
nate ſprawę.


strona: t6

1:
Prawda żechmy przełożenij
2:
Iedno żeſczie wy vcżenij
3:
Aliecz rozum przyrodzony
4:
A ktemu drugy czwicżony
5:
A wſſytko maczie wy napieczy
6:
Snadnie wąm doſtanie rzecży
7:
Kyedy ſtanieczie na Sądzie
8:
A ja nie wiem wſwem nierzadzie
9:
Iako ſię będzię wymąwiacz
10:
Trzebaczby mi ſtermin ow acz
11:
Liecż mi kto zwas muſy ſſeptacz
12:
Bocz yá niebędę pamietacz
13:
Czjſcz nievmjem/ a ſpamieczy.
14:
Syła ſię wſtrachu wykręczy
15:
Otem wżdy wiem czo tu nioſe
16:
Kliepacż tem to wielką koſe
17:
Y to pomnię czom sbudował
18:
Kaplicze/ y naſprawował
19:
Wielicze Ornatow Kielichow
20:
Y ffundował dziewięcz mnichow
21:
Czo jſczie rzatko przeſtayą
22:
Wnoczy y wednie wołayą
23:
Formy ċziſte czo kliekayą
24:
Y worgany zawſſe grąyą
Zwo.strona: t6v

1:
wonek ampulj y Pulpit
2:
Wſytko Srebrne aż wiecż nazbyt
3:
Mſſał axamitny Cżerwony
4:
Cżiſczie Srebrem obłożony.
5:
Niemało ſobą tego mąm
6:
Wyprawiłem ſię yako Pan
7:
Iſczie pṙzed Bogem tak widzé
8:
Ni zaċ ſię tám niepowſtydzie
9:
Iedno yż mie to nieċzieſſij
10:
Sumnienie ſię za mną ſpieſſij
11:
A prawie ſtego Zártuye
12:
Smetną mj twaṙz okazuye
13:
Bo wy dwą yuż prziprawij ony
14:
Nieſie czie y ynſſe ſprawy
15:
Ia czo moge yako proſtak
16:
Wlokę naſobie nieborak.
17:
Mnich chwali Xiązęcziu powieda
18:
yż ſię też tak ſwięċzj Stawilj.
19:
Zas niéwież yako Swiat długy
20:
Dzywne ma Bog nanym ſługy.
21:
A nayakijm kto vṙżęndzie
22:
Tak też odpowiedaċ będże
Boċ nas.strona: t7

1:
Boċz nas Bog rozno rozprawił
2:
Stem ſię poſtaw cżos tu ſprawjł
3:
Widaṡ gdy Swięte maluyą
4:
Iż każdému pṙzipiſuyą
5:
Abý ſię ſtym okazali
6:
Iako tu na Swieċzie ſtali
7:
Wjdzis yz Piotr s Kluċzem ſtoy
8:
Ieṙżi Mieċzem/ Koniem/ Broy.
9:
Marczin vbogym Płaſċz kraye
10:
Mikolay/ Złoto rozdaye
11:
Paweł Mjeċ/ Sczepąn Kamienie
12:
A Dominyk ma Xiąg bṙzemie
13:
Franczjſſek Kapjcze Ranij
14:
To był moy Patron wybranij
15:
A ya téż yego pṙzikładem
16:
Chċzał bých wſem byċz ſąſſiádem
17:
Xiązę ſię chwalj Liſtem z Rżjma
18:
Tem ċzię zda mi ſię Celuye
19:
A ſnaċz was obu zepſuye
20:
Aċzem zato niemáło dał
21:
Aleċz mi njcz tego nie żał


strona: t7v

1:
Mam Liſt taky odpapieża
2:
A pewniejſſy nyż zła wieża
3:
Na piecżeczy ołowianej
4:
Kliucże y Korona nanej
5:
To tam też pjſano ſtoij
6:
Kto ij ma ten ſię nieboij
7:
Ni grzechu ani przygody
8:
Iede ną gus yak nagody
9:
Na kurach mi y wiazalig
10:
Tuż ſtrzelajacz doſwiątċżili
11:
Bezpiecznie ſniem zawżdy chodził
12:
Iż go żadny nieugodzył
13:
Wielmi ſąm snim wprzigodach był
14:
A jegom moczy doſwiatcżył
15:
Mam zątoy wtey potrzebie
16:
Pomoże mi ſyła wniebie
17:
Bo już ċziń grzechy yakye chczeṡ
18:
Iedno ſię do liſtu poſpieṡ
19:
Każdą tam rzeċ mianowáno
20:
Czo zaċ ma bycz wſſkrzinką dano
21:
Ieſt tam kożdey rzecży czena
22:
Czo a Culpą/ czo a Pena
23:
Mieyże ty mniſſku kapiczę
24:
A ya też Liſt wnet wychwjcze


strona: t8

1:
A ku pirwſſym ſprawcząm moym
2:
Będę przedtem pleſſem twoeym
3:
Biſkup chwalij Liſt Xiażęczyu/ A
4:
powieda jako ſąm poijdzie.
5:
Wierzmi kyedy maṡ taky liſt
6:
Dobrey nadzieje już bęcz jſt
7:
Iacż wierę niewiem czo mąm rzecz
8:
Iędno muſſe on płaſſcż oblieċz
9:
Czo naniem Pereł y Złota
10:
Doſycz jeſt piekná robota
11:
A jnffule na ſyę włoże
12:
Wiem że drugyego za trffoże
13:
Na rękawicze pięrſczeny
14:
Nakładę zdrogych kamieny
15:
Bocż potym Biſkupa znają
16:
Wſſak tu chodzacz tak żegnają
17:
Rzeċze drugy że ten znieba
18:
Bo tu chodzycz pieknie trzeba
19:
Curuatore wezmie wręke
20:
A mam nani Boża mękę
21:
Ze Srzjbra vljana ċzjſtą
22:
Wſytka ktemu pozłoczyſtą
Wynydą.strona: t8v

1:
Wynyda też xieza moy
2:
Każdy ſię Biſkupa boy
3:
Com ye tu ſwiecził na Ziemj
4:
Albo moij pṙzirodzonj
5:
Com ye na Swieċzie Bogaċził
6:
Marniem tego nievtraċził.
7:
Tak mie wſyſczy poprowadzą
8:
I bliſko Boga poſſadza
9:
Mnich ſobie nadnie lepiey tuſſy
10:
Iſczie mamli wam prawde ṙzecz
11:
Pṙzidzie my daleko vcziecz
12:
Obu dwu was wtym zawodżie
13:
Bo wiem lekċzeyſſy ogłodzie
14:
Ktorym tu w Kłaſſtoṙze czierpiał.
15:
Bo z was kazdy roſkoſſy miał.
16:
Bom ya záwzdy wnabozenſtwie
17:
Mieſkał ba y wpoſłunſtwie
18:
Swieczkem yá roſkoſſy wzkardził
19:
Iako Błazen takem chodził.
20:
Kupicza/ Powroz/ moy vbior
21:
A Koſſula yakoby Wor
22:
A to wſytko będe chowaċ
23:
Chċzał bych tym Boga z błaznowaċz


strona: V

1:
Bo to ſnacz odzienie ſwiete
2:
Niewiem by znieba niewzete
3:
Iſczie nię tu ten ſyę vċzył
4:
Krawiecz/ czo to napieṙwey zył
5:
Rzecże Pan Bog/ owoſczy moy
6:
Choċ ſam ku mnie ty/ bliżey ſtoy
7:
Bos nazemi zdalieka ſtáł
8:
Od roſkoſſy czo ſwiat miewał
9:
Ale chczemeli ſyę ſprzjkrzycz
10:
Czartowi/ a tem go zchytrzycz
11:
Kyedycz nanas przidzie ſkurzicz
12:
Iſcziecz niebędzie vmiał nicz
13:
Iedno ſpołu głowy zchylmy
14:
A kapicza je przikrymy
15:
Będziecz zdalieka narzekał
16:
Bocz niéraz przednia vcziekał
17:
Xiąże wſpomjná Pomocznjky kto
18:
rem tu ſłuzył.
19:
Dzierzecz yá tak Mnijſſku otym
20:
Alie czoż wjecz będze potym
21:
Wyłazſſy ſnieij rad bych wiedzáł
22:
Wieczniecz tam niebęde ſyedział


strona: Vv

1:
Albo jeſli wnet od kryją
2:
Wierecz drugy zwienczy ſhyią
3:
Docżego ſię będze rzuczicz
4:
Albo dokogo ſyę vcziecz
5:
Liepieczy wżdy miecz przi ſobie
6:
Swe vċzinky bo przi tobie
7:
Zoſtąną choboty twoje
8:
Liepieij wżdy miey każdy ſwoje
9:
Czo by też wżdy naſię obliecz
10:
Albo ku komu ſię vcziecz
11:
Aby przjċziny vċzinił
12:
Gdy będze Cżart oczo winił
13:
Iacz też mam Krcziczielia Iana
14:
Bo y dzjs głowa wyliana
15:
Na mjſye stogj wkapliczy
16:
Ktemu ſwieczij pomocznjczy
17:
Stoja pieknie malowanj
18:
Zaſtąpili wſſytky ſcziany
19:
Wierz mi gdy mie Yan obacży
20:
Ten jſczie milċzecz nieraċzy
21:
A takież y owy drudzj
22:
Bo to wdzieċny Bożj ſludzj
23:
Biſkup dobrze tuſſy Xiażeczu o Ia
24:
nie a ſobie/ też Piotra chwalj.


strona: v2

1:
Pewnie będzeſſi miał Iana
2:
Twa rzeċ napoły wygrana
3:
Bo jeſli cży nie błaznuya
4:
Ktorý żádny dzien maluya
5:
Wnet Iana wielbłaudziej ſkorze
6:
Podnoſy ręcze ku gorze
7:
Przet ſamiutcżkyem ſądzią kleczy
8:
A zdalieka jny ſwiecży
9:
Aliecz y ja myſlie ſobie
10:
Tuſſe kyedy mam poſobie
11:
Czo niebo odmyká Piotrą
12:
Pewienem go by wiecz kmotra
13:
Bo go nam ċzyſczie ſtroynego
14:
Na płáſczu hawtowanego
15:
Spereł/ a ktemu kłucżċziſty
16:
Dzierży spereł pozłoċziſty
17:
Ten mie pewnię puſcżicz racży
18:
Iako mię ſkoro obaċzy
19:
A gdy na ſwym mieſczu ſyedzie
20:
Iſczie omie mowicz będzie
21:
Mnjch Francziſſka nad jne przed
22:
kłada y grozy Poſłowi.


strona: v2v

1:
Widzymi ſyę żem ya wygrał
2:
Zem ſyę Franczyſſkowi wmocz dał
3:
Bo jeden ſe tem obranj
4:
Ktory noſij Boże ranij
5:
A ja kniemu goła głowa
6:
Kapicza paſem y mową
7:
Na wſſytkyem podoben będę
8:
A też yego bljzko ſiedę
9:
A jſczie ſyę Cżart przeſtraſſy
10:
Kyedy ſyedą ſpołu naſſy
11:
Snacz y Bogu mjło będzje
12:
Weyzrzecz gdy naṡ czech oſiedzie
13:
Snaċ rzecże onoſczy naſſy
14:
Niechay ſię żadny nieſtraſſy
15:
A tak już on poſeł Bożij
16:
Niechay nam ten nicz niegrozij
17:
Niechai ſyę ſam wieczey boij
18:
Bo mu kążdy znas doſtoij
19:
Wierécz ſię ſnaċ wleb za ſſkrobie
20:
Gdy obacży jż poſobie
21:
Mamy pomocz y przyprawy
22:
Vſtanącz mu jego ſprąwy
23:
A Cżarta czo jm nam grozy
24:
Wſadzymy go wrożek kozy


strona: v3

1:
Bo ſnaċ obadwa mniemalj
2:
Bychmy o ſie nicz niedbáli
3:
A tak yuż niech ydże gdzie chczę
4:
A nas wieczey tém nietreſkcze
5:
Tu yuż Poſeł ku Kupcowi yż na
6:
laz go bez przipraw y mowikniemu
7:
Pomaga Bog ſtary Kupcze
8:
Coz wzdy myſlis miły głupcze
9:
Chczes przécſę do Norumberku
10:
Cy radzycz czo na Folwarko
11:
Bo won Czas/ gdym czy Czas ſkładał
12:
Naktory Bog ſtanaċ kazał
13:
Wydżałem czo ſię tocziło
14:
Iż cze téſno barzo było
15:
Wiecz kiedym potym od ſedł pṙzeċ
16:
Niewiem yako dzys twoyą rzeċ
17:
Podobno yako roſkowa
18:
Bo ſię muſſą pelniċ Słowá
19:
Cocz Bog roſkazał powiedzecz
20:
A yuż ſię trudno wyſiedzecz
21:
A tak qnap ſię a niemieſkay
22:
Inem wſem ſprawam pokoy dał
Bo tā.strona: v3v

1:
Bo tam iuż drudzy czekaya
2:
Acz więm yż my barzo łayą
3:
Bo wnich widze wielka trfogę
4:
Nieradzy by nate drogę
5:
Bo powiedaią iż Kozy
6:
Nierady by wiecz na wozy
7:
Woliali by pieſky ſkakaċ
8:
Niż na wozie na targ ýechaċ
9:
Ale ſie trudno ſprzecziwiċ.
10:
Gdy Pan każe yuż muſſy byċ
11:
Kupiec powieda yż gotow nate
12:
droge Chocza ſie nie vbrał
13:
A czoż poſle daley dzałaċ
14:
Co Pan każe muſſ ſię ſtaċ
15:
Muſſiċ każdy aby nierad
16:
Iechaċ naten quaſny obiad.
17:
A yam gotow dobrze bacziṡ
18:
Iuż wyiezdzay kedy racżiṡ.
19:
A njdy nażadna droge
20:
Radſſey nieſedł to rzecz moge
21:
Poſeł ſię dziwuye yż ſię Kupiecz
22:
od mienił.


strona: v4

1:
Cocz to teraz wlazło w głowe
2:
Nawſſemes od mienił mowe
3:
I Barwyċ na twarz przibyło
4:
Wiereċ nieták pierwey było
5:
Barzos ſię tey drogy lekał
6:
Ieſcze niebołało ſtekał
7:
I tęráz baczicz niemoge
8:
Iako chczeṡ ycz nate droge
9:
Bo widze yż nicz naſſobie
10:
Niemas Ręcze prozne obie.
11:
Nie takie prziprawy mayą
12:
Czy ktorzi ċię tam czekayą
13:
Kupiec powieda yż mu przipraw
14:
nie trżebą yedno Panom
15:
Tocz Panowie/ tem tak trzeba
16:
Rozliczney ſpiſe do Nieba
17:
Ale ya tak ku tey sprawie
18:
Tuż yde oczudzey ſtrawie
19:
Bo by to prozna robota
20:
Ide tąk yako gołota
21:
Ato ma ſpiza do Niéba
22:
A ſnaċmy ynſſey nietrzeba


strona: v4v

1:
Pokorna myſl czjſte Serczé
2:
A wieczey mi ſię braċ niechcze
3:
A ktemu wierné Dufánie
4:
Ktore mám ia oſwym Panie
5:
Temczi prziſłuſſayá Wozy
6:
Ktorem ſię tu Pycha mnozy
7:
Ale nie w Niebie/ na Zemj
8:
Każdemu ſię tám myſl zmienj
9:
I czi niewiem czo wygrayą
10:
Co mowjſs yz tam czekaią
11:
Ieſli czo wielé na bralj
12:
Aby nám gdzie nie poſtali
13:
I yedno mile Sumnienie
14:
Ktore ſię yuż ſnadznie zminje.
15:
Wtowarziſtwie wiode ſſobą
16:
Iuż yċ gdie chczeſs ia zatobą.
17:
Poſeł ſię dziwie s prawie Kupcowei
18:
Miły Kupczie ktoċ tak radził
19:
Gdzes tego rozumu nabył
20:
Inák ſię ſam cżj cwiczili
21:
Znácż yż nie wtwey skole byli
22:
Ale wſſak ſpołu poydzecze
23:
Rozmawiaċ ſſobą bedziecze
Albo onj.strona: v5

1:
Albo ony twym przikładem
2:
Puſcia ſie lzeyſym nakładem
3:
Albo ty vnych pozicziſs
4:
Ieſli potṙżeba obacziſs
5:
Tu yuż Poſel wiedże Kup
6:
cza ku onem trżem Ktorzj ſię
7:
yuż naſtroyli na Sąd a Kupiecz
8:
tak/ Bez wſech przipraw ye-
9:
dno ſczerą wiara a na
10:
dzeýą o Panu ſwem
11:
a Sumnienie za
12:
niem zochota
13:
za niem yada.
14:
Mnich zdaleka vzrawſſy Poſła po
15:
znawa adziwie ſie Coto za dwa za
16:
niem yada
17:
Ieſli ya zdaleka widze
18:
Zdamy ſię ze to yuż ydże
19:
On Zuffalecz cżo naſs treſkcze
20:
A Dwu ſobą wiedze yeſcze
21:
A dobrzeli z daleka znam
22:
Zdani ſię yż dwoýaky ſtan
23:
Maż yż Zona yda ſpołu
24:
Bo my też zle widziecz zdołu
Xiazestrona: v5v

1:
Xiąze poznawſy poſła powieda yż
2:
to zaniem Kupiecz a Sumnienie.
3:
Tak yeſt yako mowiſs pewnie
4:
Tak ya y ſam widze yawnie
5:
Ieſli mi ſię wzrok niemienij
6:
Tedy to ydze Sumniſnie
7:
Tego Czleka ku tey ſprawie
8:
Ale wochotney poſtawie
9:
Naſſi czemus twarz zmienilj
10:
Spetnie noſsy zawieſylj
11:
Bjſkup wymawia Sumnienia
12:
Swoych czemu ſię zatroſkalij
13:
Nietrzeba ſię tem dziwowacz
14:
Bo nieprziwykli wendrowacz
15:
Pyſno po ſwiecze yeſdzili
16:
Nigdy pieſky niechodzili.
17:
Ale to czoż vbogiego
18:
Znacz to y pokroku yego
19:
Iako skapa ſtapa z gory
20:
Znaċ y yakey lekiey ſkory
A na ſo.strona: v6

1:
A naſobie nicz nienieſie
2:
Gdzes go odąrto na leſię
3:
Dziwna to rzeċ/ to rzec mogę
4:
Puſczycz ſie na taka drogę
5:
Zadney prziprawy niemayącz
6:
Proſto yako z Laſſa Zayacz
7:
Zleċ ſię nieborak wyprawił
8:
Iſczem że ſie bedże ſtawił
9:
Snacz y to yego Súmnienie
10:
Te weſoła twarz o mienie
11:
Gdy niebędże czo vkazaċ
12:
Czem by ſędzego v błagaċ
13:
Mnich vzrawſſy bez przipraw.
14:
Kupcza dziwie ſię temu
15:
Ia nierozumiem czo by to
16:
Podobno go gdzes ros bito
17:
Albo vtonał na Wodze
18:
Iż ſię tak puſcził o głodzie
19:
Trzebaċ mu mieċ twarda Głowę
20:
Iaka będze miał wymowę
21:
Kiedy vſłyſſy ſſendzego
22:
Czin liczbe zwłodorſtwa ſwégo


strona: v6v

1:
Ano podobno sſafował
2:
Iedno przepił ruge przeggrał
3:
Iſcże ſie ten tym nie bawił
4:
By czo Bogu ku ċczj ſparwił
5:
Poſeł vkazuye Kupcowj prziprá-
6:
wne Towarziſſe
7:
Owos towarziſſj twoy
8:
Widziſs yako każdy ſtoy
9:
A yſcze to tak rzecz mogę
10:
Ze Kazdy gotow na drogę
11:
Kupiec ſię Panom niċ niedziwuye
12:
Widze yż na ſpizowali
13:
Wſyczy ſię dobrze wybrali
14:
Iakoż ya ſnimi z rownaċ mąm
15:
Iam vboſtwo/ znych każdy Pan
16:
Ale yuż ſlize vboga
17:
Zrowna tamkazda oſſoba
18:
Przetſie ſię tem będę czieſſył
19:
A zaniemi wdroge s pieſſił
20:
Leċ Sumnienie znich kazdego
21:
Czemus vmyſłu ſmetnego
22:
Alboċ ye tem za troſkali
23:
Bo yem Brzemion nieſcz niedali.


strona: v7

1:
Poſeł mowj ku oným trzem a ſta-
2:
wy yem Towarzyſſa Cżwartego.
3:
Owos towarziſſa maczie
4:
Niezałujcze yż czekaczie
5:
Snaċ was tak niebedze teſno
6:
Kedy ſię was wieczey zeſſło
7:
Kupiecz wjta Towarziſſe
8:
Zdarz to Bog/ Panowie moy
9:
Acz niewjem gdze tu kto ſtoy
10:
Ale yż wżdy znam po mowie
11:
Snaczeſcze wſytko Panowie
12:
I potem czo macże Statku
13:
Bo Pana znaċ podoſtadku.
14:
Mnich fuka na Kupca yż ſię tak
15:
zle wyprawił
16:
Ba námczi Bog może zdárziċ
17:
Aleċ ſię tobie prziſquárziċ
18:
A zácze ták Bog návcził
19:
Gdycż tu Włodárſtwo porzucził.
20:
Czem że ſię tam chczeſs wybáwiċ
21:
Albo ſczjm ſię maſs poſtáwiċ
A skoda.strona: v7v

1:
A ſkoda zes wnaſſey roczie
2:
I nas prziwiedzes k ſromocze
3:
Bo ydzeṡ yako gołota
4:
Wie Bog vydzeſly kłopota.
5:
Kupiec vpominá Mnicha aby ſię
6:
oſſe wieczey ſtarał
7:
Niewiem cocz yeſt lecz znacz że Mnich
8:
Bo wieczey mowi niż kto znich
9:
Dawno w Ludzech tá przjſada
10:
By była na wientſa rada
11:
Nykd ye y niebaczj do ſſebie
12:
Aleczbych ya wieczey ſciebie.
13:
Mogł ſię njſty ſemnie naſmiaċ
14:
A potym zwieſs czo ſie ma dzaċ
15:
A vmiem czy to rzecz pewno
16:
Iż nioſſe wieczey nierowno
17:
Niż ty chocza Kapicze maſs
18:
A przeċ ze ſię omie ſtaraſs
19:
Aż bych czo miał nie vkaże
20:
Dobrey myſli wam nieſkaze
21:
Bo widze żeſczę weſeli
22:
Ieſcze ſnaċ nabrali wiele


strona: v8

1:
Bo nietak więcz ſtraſno wleſſie
2:
Kto czo oſobnego nieſſie
3:
Iż ſkrige/ albo gdze włozj
4:
I nietak ſię zazdoſcz mnożj
5:
Bjſkup ſię dziwuye Kupcowj yż
6:
powieda yż ma taiemnę prziprawy sſobą
7:
Ale czos ma przed namj kryċ
8:
On niema czim by za krycz rzyċ
9:
Coz to mamy oſſobnego
10:
Kſſalonemu podobnego
11:
Poſeł każe aby ſie ſpieſſyli nadroge.
12:
Ba poſtepuycież nie dibiáċ
13:
Możecze ſie ſwárzyċ y daċ
14:
Ale by to lepy ſchowaċ
15:
A ta rzeczą nie ſaffowaċ
16:
Bo niedługo przide ten Czas
17:
Iż vmilknie nie yeden zwas
18:
Bo yuż rozuwiem yż ſędzia
19:
Z gotował wſſytky naczyna
20:
A dawno was czeka s Sądem
21:
Nie bawcze ſię tym nierządom
Idz cze.strona: v8v

1:
Icczie wy naprzod ſtrzijżeny
2:
Wſſak tak chadżącze na Zémi
3:
A wy te z zaniemj drudzy
4:
Niepoydaċ przed wamy słudzy
5:
Xiąze ſię Fraſuye yż v Kupca nicz
6:
niewidzy
7:
Wſſak ydzęmy doſyċ ſpieſno
8:
Alę mie przet owem tezno
9:
Co heyw podle mnie powiedzał
10:
Iż by tayemne Skarby miał.
11:
Teraz prziniem nicz niewidze
12:
Aż ſię prawie ſam zanj w ſtydze
13:
Kupiec mu wywodzj ſwe przipra
14:
wy a Lepſé njz vniego
15:
Nie fraſuy ſie miły Panie
16:
Iż ſię troſczez to zle znamie
17:
Był czem ya też tako głupy
18:
Iż czom zwyſſył na ſwei kupj
19:
Wielem naty Foſky rozdał
20:
Cos ty ych tu ſobą nabrał
21:
A wieli wnych nadzeye miał
22:
Oſobnam wiare pokładał.


strona: X

1:
Aż Sumnienie obacziło
2:
I wyſtrzecz mie wtem racziło.
3:
Powiedayacz yż ſię zdradziſs
4:
Ieſli wtem nadzege ſadziſs
5:
Aby cze to miało zbawicz
6:
Iſcze ſię trzeba poprawjcz
7:
Iam yey przeċ ſię dufał mało
8:
Bo mi ſi ę tak wſſytko zdało
9:
Iż wiecz by ſkory wýłupicz
10:
Lepey ſobie niebo kupiċ
11:
Aż mi ſię Paweł vkazał
12:
Ten mi to dziwno rozwazał
13:
Iako Panv Bogo ſłużyċ
14:
A yaka wniem nadzeye mieċ
15:
Niewzwony ani worgany
16:
Iedno w yego Swiente rany
17:
Ktoremi on nas wykupił
18:
Prawie gwałtem Czartu złupił
19:
A w Boſke miłoſerdza iego
20:
Ktorem on zbawia każdego
21:
A ya przecz wiare a ſkruche
22:
Iſcze mam dobra o tuche
23:
Gdy mie on wzał wſwa opieké
24:
Wdobra ſię Suknie obleke.


strona: Xv

1:
A tak toż moie prziprawy
2:
A ſtem yde naty ſprawy
3:
A pieknie ſie przi odzieie
4:
Gdy naſſe dobra nadzeye
5:
Wezme wiárę/ o Panu ſwem
6:
Zwás kazdy chocż kto raczj wczim
7:
Bjſkup gromy Xiąze jz ſię wdawą
8:
wrzecz s proſtakem
9:
Miłe Xiąze cżym ſie bawiſs
10:
Snacz ſię ſam wzła wiaré vprawiṡ
11:
Czo ſie przecziwiſs błaznowi
12:
Kazdyċ znas to lepiey powi
13:
Lepiey czi Pjſſe Cyprian
14:
Niż ten plieczie Chłop/ albo Pan
15:
A za za też zli ſwieczy byli
16:
Co ty rzecżj vſtawili
17:
Albo ſtárzj Pápieżowié
18:
Yſczecz mieli rozum w głowie
19:
Bo wierzmy dziwny tam ſpoſob
20:
Nato mieyſcze zacznicz oſſob
21:
Sukayą/ a ych rad/ s prawy
22:
Iż mąmy miecz za vſtawy


strona: x2

1:
Ktorych y Pan Bog niezłamie
2:
A vnas to przeczſie tanie
3:
Mnich ſie ſmjeye s Kupca
4:
A czos ſie ten oſuſt ſmieye
5:
Iuż y myſs rzadzi naſwiecze
6:
A ktoregos Pawła widzał
7:
Albo gdzes ſnim rozmowe miáł
8:
Gdzes mu w karczmie dolewano
9:
S chłopem czo y Pawłem z wano
10:
Wſpomien yeno a przic kſſobie
11:
Podobnoċ był wypił obie
12:
Za Pawła a potym zaſię.
13:
Poſadiwſſy ſſoba maſie
14:
Kupiec ſię też odſmiewa Mnichowi
15:
Wiem ya Mniſku yż ty ſſyią
16:
Zona twa abſtynencya
17:
Nierazes pod zbanem kręcził
18:
Ale zes ſię nie oſwiecził
19:
Alecz yá za twą Kapiczá
20:
Iſcze nie puyde z gromnicza
21:
Abys mie ſwym płáſczem za krył
22:
Bo bych ſię ſnaċ naſuſſy zmył


strona: x2v

1:
Iaczem mowił z Apoſtołem.
2:
Nieſtakym yákoſty Wołem
3:
Ktory Złaſky Pana mego
4:
Domnie ſeſłan obłędnego
5:
Bom też yako yty mniemał
6:
Zem to wmoczy napoły miał
7:
Swemi ſie ſprawami z bawiċ
8:
Ale ktoż to może ſprawiċ
9:
Iedno Laſka Pana mego
10:
Co mie od kupił nedznego
11:
Bo bych ya Seſcz kroċ vmorził
12:
Czał o ſwe czoṡ bych prziſporził
13:
I wſytko czo bych miał rozdał
14:
Ieſli wiary niebede miał
15:
Sktorey ſię yuż Laſka mnozy
16:
A wſytko ſię dobrze sporzy.
17:
Xiąże prōſy aby mu dali pokoy.
18:
Proſę was dáyczemi pokoy
19:
Iuż tam kto chcze tén ſtym rokuy
20:
Aleċ go mnie ſluchaċ mjło
21:
A yſcze mi ſię zmieniło
22:
Onych moych pyrſych myſli
23:
Ale ſnaċ ſczemieſmi wyſli.


strona: x3

1:
Stem ſie nam przidze poſtawiċ
2:
Bo trudno czo wdrodze ſprawiċ
3:
Poſeł kaze poſpieſſacz niechceli kto-
4:
ry wnoge w ziacż
5:
Nuże/ Nuże/ Poſpieſſeycze
6:
Iuż ſie nie w Czas rozmyſlacże
7:
Niewczas cżý ſię téraz wraczacz
8:
Dawno było tego macżaċ
9:
Czego potrzéba na droge
10:
By wiecz ktory niewzał wnoge
11:
Bjſkup karze Xiąze roſpaċy.
12:
Iuż ya widze y pewnieiſzy
13:
Leda kto ſię ych nadraznj
14:
Ten bedaċ Xiązenczem wielkym
15:
A władayacz ſtanem wſſelkym
16:
Vdał ſię wrzeċ ſtem Balamuntem
17:
I chczał by ycz yego putem
18:
Vcziniwſſy taky nakład
19:
Chczałby ſie ſnym wrocziċ nazad
20:
A ydz tak ſwieczaċ łyſyna
21:
Zaſloniwſy oczj pſyna
22:
Podobno mu tem myſl pſſuye
23:
Iż tem Pawłem a leguie


strona: x3v

1:
Ano ſnaċ Pawłowe Pjſmo
2:
Iúż drugym ſpamieczi wyſſło
3:
Tak ſię barzo wyſtarzało
4:
A zaṡ ynych Nowych mało
5:
Co nas yawnie nauċayą
6:
A ſnaċ rozum lepſy mayą
7:
Njż Paweł/ bo ten pogany
8:
Vcził nienas Krzeſtiany
9:
Mamy my Swiete Doctory
10:
Wktorych tak yeſt rozum spory
11:
Iż wſſytkego poprawili
12:
Cze go yni przebaczilj
13:
Ten ſię gdzes muſſał napuſcziċ
14:
I chcze teraz niedznik ruſſycz
15:
Onych ſpraw czo Swięczj mieli
16:
Przi koſſczelech o ſtawili
17:
Kupiecz powiedá Bjſkupowi yż
18:
mu łacno medrowac bo też
19:
ma Kluċe do Nieba.
20:
Laczwe wam miły Prałácze
21:
Iż też ſami wiele maczę.
22:
Wſwey moczy Kłuczow do Nieba
23:
Wiecz wam mało wierziċ trzeba


strona: x4

1:
Ale mnie nieborakowj
2:
A czoż dzałaċ proſtakowi
3:
Iedno ſwemu Panu dufaċ
4:
A yemu ſię na Laſke daċ
5:
A wy yuż ſwoy godnoſczi
6:
Duffáycze y doſtoynoſczi.
7:
I to czoſcze tu ſprawili
8:
By ſcze ſię ſtym poſtawili.
9:
Ia yako ſługa za wami
10:
Tam Bog wie czo bendże ſnami
11:
Kazdy ma ſnaċ ſwego molu
12:
Výzrzemy ſię wſytſtcy ſpolu
13:
Mnich powieda Kupczowi yż ich
14:
v przedżi ale do Piekłá
15:
Ba pewnie ſnaċ yż v przedzi
16:
Náſſ potych płotkach czo bredziṡ
17:
Co ſkok to rychley do Piekł
18:
Prawieċ ſię ta Duſſa wczekł
19:
A prawie tam ſama mierzi
20:
Bo yuż nikomu niewierzi
21:
A wſſak ſtraſno yż tak gmirzem
22:
W ſwietym Piſmie ſtem kaczerzem
23:
A komu milczeċ prziſtoy
24:
Ten nawieczj płotek brogi


strona: x4v

1:
Czart wiedzaċ yż ta ſprawa miáła
2:
byċ za biezał na droge Aby ogledał
3:
ty pozwane Ziaką ſprawa ýda
4:
y czekayacż ych roſprawuie
5:
ſobie też ſwe rzeczij.
6:
Bog wiem yuż vſtał napoły
7:
Lamieczi ſię ſtemi woły
8:
Co ſię to za medrky maya
9:
Opák rozum wywraczaya
10:
A yuz ych muſię byċ pilen
11:
Bo ym ſnadnie będże ſſylen
12:
Bo ty ſprawy wſobie mayą
13:
Iż ſie ſamj vpetayą
14:
A záſs ych na Swiecze mało
15:
Dziwnych ſpraw wſedy naſtało
16:
Kazdy by raddziuię nalazł
17:
Iako by z Zakonu wylazł
18:
A czem ynem go naſtawił
19:
Nie to czo Pan Bog vſtáwił
20:
A zaċ tych wymyſłow mało
21:
Dzis miedzy niemi naſtało
22:
Co ſobie za Zakon mayą
23:
Boz y zakon opuſczaiją


strona: x5

1:
Chwitayacz ſię zynad Pjſmą
2:
Dawno ym s pamieczi wyſla
3:
Ich Swjęta Euangelia
4:
Pilny yey tez yako y yą
5:
Radſey by rady ná byli
6:
Aby ſię ſnych wylámili
7:
A barzo vnich nieſporo
8:
Ono Panſke/ Dzeſieczero
9:
Przikázanie y vſtawy
10:
Albo Apoſtolſke ſprawy
11:
Rádſięy by yé zatłoczilj
12:
A wczo ynſégo w ſkroczilj
13:
Chcżeli by boga okłamaċ
14:
Ládczem te dzure zatkaċ
15:
Iaċ niedbam niech niekunſtuyą
16:
Mniecz ſię ty koła smáruyą
17:
Bo ſię ſmiele s kazdem zwadze
18:
Ym liepiey piekło oſſadze
19:
Zwłáſcza ktemu temi mędrky
20:
Co to mayą rozum pretky
21:
Owa zabłądza do Nieba
22:
Takych mi też bedże trzeba
23:
Bede ſię miał czém zabawiaċ
24:
Kedy ſię będą rozmáwiaċ


strona: x5v

1:
Ieden wedrwá a drugi włás
2:
Snaċ mi rychley ták z biezy czás.
3:
Ale biedáżmnie podobno
4:
Snáczem yuż zamieſkáł dáwno
5:
Dziſa miał ſędzá ná Sądze ſeſcż
6:
Poſeł ſedłczo ye miáł prziweſcz
7:
Do kylá ná Sąd pozwánych
8:
A yeſcze moych przebránych
9:
A yuż niewiem czo daleý rzecz
10:
Napołyċ ſię nierozedrzeċ
11:
Tu práczey doſyċ ná Swiecze
12:
Ták Zymie/ yáko y Lecze
13:
A do Nieba biegaċ záwzdy
14:
Bo tám yako przidze káżdy
15:
Rzkomo ſię chcze wy fyglowaċ
16:
Ale wiecz trudno medrowaċ.
17:
Iako moy Regeſtr vkáże
18:
Rzatko ynak ſędza ſkaże
19:
A gdy yſcze dowod będże
20:
Iuż ſię moya pioſnká gedże
21:
A niewiem czo mu też potem
22:
Iż tę prácza tak má otym
23:
Zwłáſcza gdze ſſą yawne rzeczi
24:
Niewſſytkych by też na pieczi


strona: x6

1:
Mogł miecz a mnie na oſtatek
2:
Da wmocz ten ych niedoſtytek
3:
Leċ to yego wielką chcziwoſcz
4:
A dał ſię na ſpráwiedliwoſcz
5:
A nie naydze tak niędznego
6:
By nieſłucháł ſprawy yego
7:
A tak jeſliżem zamieſkał
8:
A on yuż tam kogo ſkazał
9:
Tom ſobie zmieſkał czom tu był
10:
Rychley bych był tam obłowił.
11:
Ale chwała Bogu ſpelna
12:
Iuż naſſe Owcze y Welná
13:
O woz czi yuż poſſeł ydze
14:
A kelko ych ſſobą wiedze
15:
A widze po ych poſtáwie
16:
Iż ych moych kelko prawie.
17:
Bo ten blizek Subenicze
18:
Co na ſobie nieſie licze
19:
A czi ſie prawie vbrali
20:
Wto/ czem Boga rozgniewali
21:
Mnich vzrzał Czarta y zlek ſię.
22:
Ach/ Nieſtotyż/ Co ſię dzege
23:
Czart ſię biezaċ kunam ſmiege


strona: x6v

1:
Weſoł ieſt ivż poniem bacże
2:
Buyno oſtampa czaſem ſkacże
3:
A czoż mamy my poſlie rzecz
4:
Gdzie nam każeṡ przedniem vcziecz.
5:
Poſeł ffuka na Mnicha/ jż ſie boij
6:
Salonżeṡ trzebacż narzjekaċ
7:
A gdzież teraz maṡ vcziekaċ
8:
Iuż tu nigdzieij nievcziecżeṡ
9:
Choczya y kapicze zwlieczeṡ
10:
Ieſli że czo ſwego bacży
11:
Kupożitku ſkakacz racży
12:
Terazcży tu niezyſſcze nicz
13:
Trzebacz pierwey przed ſęndziem bycz
14:
Kupieċ ſyę ſmieje z Mnicha jż pier
15:
wey Cżartowi grozył
16:
Nuże miły Herkułeſie
17:
Toċz teraz ona rzeċ wlieſe
18:
Czoż ya zawżdy ċzartu grozył
19:
A on ſie za tobą wozył
20:
Na płaſczu ſmieyacz ſye ſcziebye
21:
Przecz że ſyę go boijṡ wniebye
22:
Przecż w Wiatyku nieſſukaṡ
23:
Owo znaydzieṡ cżem go zffukaṡ


strona: x7

1:
Cżart chcze je tak pobrącz bez ſądu
2:
a Kupczą niepoznał
3:
Miły Poſlie czoż ſię ſtało
4:
Cżęmuż jch tak wiedeṡ mało
5:
A jeſcze nierychło ktemu
6:
Bęndzie dziwno y ſendzyemu
7:
Y o Kupczum yakyms ſlyſſał
8:
Iż mu był Bog ſłożicz kazał
9:
Cżas zonych ſwieczkych rozkoſſý
10:
Cżinicz ljdżbę zmiaſſych groſſý
11:
A za tych czo je tu widzie
12:
Iż cżje ſie nicz niepowſtjdżie
13:
Bo czy prawie po meij myſli
14:
Z ſwymi przjprawami prziſſli
15:
Aliecz to tam gdzies onego
16:
Opuſcził wołu tłuſtego
17:
Poſeł mu Kupcza vkazuję
18:
A czoż cży ſyę wocżach broij
19:
Sliepeſ yż przed toba ſtoij
20:
Albo go tak niechczeṡ bacżicz
21:
Iż na ſobię nienieſyę nicz
22:
A powiedaṡ jż nieſpieſſno
23:
Ide snimi aż mi ſmieſſno.


strona: x7v

1:
Możeṡ baczicz stymi oſly
2:
Bys też więcz miał ſwoje poſly
3:
Niemoże bycż ſpora droga
4:
Bocz wſſytko wlickę do Boga
5:
Cżart rad jż sprawami jda ana Pa
6:
wła narzeka/ jż muſyał Kupcza oſtrziecz.
7:
Im wieczey wloką tem liepiey
8:
Wſſąk ſą wpieklie nieſſle ſkliepy
9:
Aċ mało owelne dzbamy
10:
Kyedy wiecz barana mamy
11:
Lieċ ſyę ten barzo zynacżił
12:
A prawiem go nieobacżił
13:
Kupcżjk teżjż ſię nie vbrał
14:
Nietakem ſyę ya nadzywał
15:
Albocż ſyę zrozumiał ſtoba
16:
Iż to nicz nienieſie sſobą
17:
Wſſytko mi ſyę za jż Pawljk
18:
Bo ono chytry pacholjk
19:
Snacż był tego gdzies załapił
20:
Bo ſyę wċzora znieba quapił
21:
A prawiem to wniem obaċził
22:
Bo ſyę wſſytko przedemna krył


strona: x8

1:
Alieċ Pawlę powiem tobie
2:
Oddawa to rychło ſobie
3:
Nu już nam nicz ojednego
4:
Bo zwetujem richło ſwego
5:
Alie ty wżdy drugie do nás
6:
Poday rychliey kroczy ſyę czas
7:
Biſkup odkłada Rok do Sądu.
8:
Zas tak snami poſle zmowjł
9:
Naliepiej bys tu nas złowił
10:
Nietegoċ nam obieczował
11:
Bos ty nas przed Boga pozwał
12:
Iuż s Cżartem ſprawy niemamy
13:
Do Saudu ſye odziewamy
14:
cżart powiedá yż nietrzeba Sau
15:
du ku Ljċzu.
16:
Trzebaczli już ſwami Saudu
17:
Zas mało wiecze nierzadu
18:
Wktoremeſczie zabłądzyli
19:
Sami ſczie ſye oſſadzyli
20:
A tak poſlie możeṡ ċziſczie
21:
Sądziemu poiedziecz yſczie


strona: x8v

1:
A pewnie go otem ſprawicz
2:
Iżczy ſię niemiał cżem bawicz
3:
Bocz niemają przedniem roku
4:
Z jego prawego wyroku
5:
Kyedy ſami okazali
6:
Wcżem nadzieje pokładali
7:
Mnjch powieda/ jż ma wolna dro
8:
ge do Nieba.
9:
Tak ſlychamy jż do Boga
10:
Dobrowolná ma bycż droga
11:
A jż wniebie ſylny pokoy
12:
Ni łotroſtwo ani rozboy
13:
Ządneý ſmiełoſczy nemają
14:
Bo iem oto barzo łają.
15:
By też ſpráwą to miało bycż
16:
Wżdycz nam wolno rok odłożicż
17:
Aż do ſamego ſędziego
18:
Nam naznaczony odniego
19:
A ty poſlie tocż twoya rzecż
20:
Prowadż nas/ Czart niech jdżie precż
21:
Poſeł Cżartowi mowj/ Iż niema
22:
jeſcże ċzaſu.


strona: Y

1:
Cżarcze takczy ſprawnie ma bycz
2:
Iſcziecz też czy niekrziwy nicz
3:
Aċ kogo ſądem Bog ſkaze
4:
Tego yuż twoy vrzad karze
5:
A tak teraz day jm pokoy
6:
Tam przed ſendzym ſniemy rokui
7:
Cżart ſtarem Decretē jch dochodzj
8:
Podobnos ty poſlie niecżedł
9:
Niędawno ya Decret naſedł
10:
A przed temem go nieſluchał
11:
Czo ſwiety Lukaṡ napjſał
12:
Iż to pan Bog raċził rzecz ſám
13:
Kto niewierzj już jeſt ſkazan
14:
Aczy wſſyſczy niewierzili
15:
Bo ſyę ynſſem ċzem bawili
16:
Bo tak nanie to wiem y ja
17:
Wyſſła dawno Sentencya
18:
Ieſcze gdy Pan naſwieczie był
19:
Sam to ſwymi vſty mowił
20:
A tak tem panſkiem Decretem
21:
Puſcz nas nawos ſtarem tretem
22:
Biſkup ganij Cżartow Decreth.


strona: Yv

1:
Nieprzidze to na twoy wyrok
2:
Boċ nieſwiatcżj żadny Prorok
3:
Choczia ſie za chytrego mąz
4:
Owa ſýe jeſcże za ſſromaz
5:
Bo dali Bog tu znas każdy
6:
Dobrze w Boga wierził zawzdy
7:
Poſeł odkłádá Roku Cżartowi do
8:
Sądu
9:
Widzjṡ Cżarcze rownacz to rzecż
10:
Iuż naten ċzas muſyṡ jċz przecż
11:
Boċ dlia tego prawa ſtawiją
12:
Iż jemi zawzdy rozprawia
13:
Czo prawda a czo nieprawda
14:
A wy jſczie teraz Diabła
15:
Ieſcze ſię barzo niebojczie
16:
A na Saud ſyę rychliej ſtrojczie


strona: y2

1:
Tu iuż Chriſtus roſprawuge
2:
s Apoſſtoły o Dobrodzicyſtwje ſwē
3:
A nie owdzieċznoſczy Cżłowieczeij A otych
4:
ſprawach wſſech Ludzý/ A jżby nie miło-
5:
ſierdzie/ wedlie ſprawiedliwoſczy Go
6:
dzien by Swiacz znjſczenia/ A jż
7:
kazał jch kilka pozwacz na
8:
przeſlyſſenie A potem
9:
Senat oſadzył. A
10:
teraz mowj ku
11:
Piotrowi.
12:
Widziſſli to miły Pietrze
13:
Iako ten ſwiat jdzie przer ſyę
14:
Czo ſkok to ſnacz wientſſy nierzad
15:
A dziwnie ſyę mnozj ten błand
16:
Bo je diabeł chytrze zdradzą
17:
Iż ſyę ſtemi Bledy zgadzą
18:
Czo mé ſlowa wywraczayą
19:
Anowych nauk maczayą


strona: y2v

1:
Bo każdy rad wiecz rownemu
2:
Dobry sdobrym a zły złemu
3:
A mamli rzecz jſczy wſſyſczy
4:
W pożandliwoſċ wſſyſczy weſly
5:
Bo czo jeſt naſwieczie złego
6:
Wſſyſtko roſczie zgrzechu tego
7:
Tám ſmiałoſcz/ tam bezpieċzenſtwo
8:
Tam zgyneło nabożenſtwo
9:
Ktore właſnie przjſluſſało
10:
Boſtwu memu to vſtało
11:
A tego ſyę namnożiło
12:
Ktore łudzy wbłąd włożiło
13:
A rychło piekło oſięndzie
14:
Ieſli tego długo bęndzie
15:
Bo aċ mi żał czoż yem mam rzecz
16:
Gdy tak oni ſami chczą miecz
17:
Iawnie me nauky majacz
18:
Ine pjſma ſwiete znajacz
19:
Gwaltém wſſytko wywraczayá
20:
Oni wiedza czo dziełayá
21:
Bo wolno każdemu błęndzycz
22:
A mnie niełza jedno ſendzicz
23:
W yakych przed mie ſprawach ſtanie
24:
Takye też wezmie ſkazanie


strona: y3

1:
A już ſyę tak zaprawili
2:
Iuż y wiarę pozuczili
3:
Snaċ y miłoſierdzie moje
4:
Duffayacz wvċzinky ſwoje
5:
A nieſtraſſen jem nicz ten błąnd
6:
Bezpieċznie sniem jdą na Sąd
7:
Tak niełza jedno ſkazowaċz
8:
Gdziem miał łaſke okazowaċz
9:
Bo pod nabożna ffigura
10:
Chodza wſſyſczy ſwilċza ſkora
11:
A kaza nato bepieċżnie
12:
Yż jm to mapomocż wieċznie
13:
Czo jch jnſſy na vċzili
14:
Aċ widza choczya zbłąndzili
15:
A drudzy wiecz powiedayą
16:
A toba ſyę wymawiayą
17:
Wſſak proto na mieſczu ſýędział
18:
Wierę gdyby on był wiedział
19:
By to na ſyę miało wynjdz
20:
Niemiałby tu był czo ċzinicz
21:
Piotr obmawia ſtoleċ ſwoj/ y nau
22:
ky ſwoye.
23:
Wſſak tobie Panie ſwiądomo
24:
A wſſemu ſwiatu wiadomo


strona: y3v

1:
Gdym ya tu natym mjeſczu był
2:
Ieſli żem tak łudzy vċził
3:
Wſſak moje yeſt jawne pjſmo
4:
Ktore na ſwiat jaſnie wyſſło
5:
Trudno ſyę będze wymawiacz
6:
Darmocz płota day yem pſyą macz
7:
Bo ja panie wſſytko pjſał
8:
Com yedno od czebie ſłyſał
9:
A nicz z wymyſłu ſwoyego
10:
Niechcy nikt nie plege tego
11:
Choczaċ mie dzywakem zową
12:
Ale y tą Lyſą Głową
13:
Chczáł bych s każdem oto cziniċ
14:
Iż tam nięmas ynego nicz
15:
Leċ mie temu barzo dzywno
16:
I wiele ynem ſprzecziwno
17:
Cżemu tak dopuſczaċ racziſs
18:
Swiatu blendziċ gdyż to racziſs
19:
Kryſtus też obmawia miłoſierdze
20:
y ſprawędliwoſcz ſwoye.
21:
A wſſak ty wieſs obyczay moy
22:
Iż ya dam każdemu pokoy
23:
Niechcy tu yako chcze broij
24:
Poky Duſſa w Czele ſtoy
Zwłaſcza.strona: y4

1:
Zwłáſcza kedym mu rozum dáł
2:
Iużem mu winien nieoſtał
3:
To yemu wolno rozeznaċ
4:
Przyczim tu zwykł radſei ſiadzaċ
5:
Abowiem w Boſkey o piecze
6:
Ieſt kazde Sercze Cżłowiecje
7:
Ale gdy ſię kzłemu chyly
8:
Iuż nie Bog ſamo ſie miły
9:
A ýa acz tak czekam długo
10:
Ale razem wezmieſs ſługo
11:
Swa zapłatę yakoz ſłużił
12:
Iuz płaċ yákos ſię zadłużił
13:
Bom ya yawnie dáł wywołaċ
14:
Iako ſię kto miał ſpráwowaċ
15:
Przez was ſwoye ſwoleniky
16:
Przez yne Proroky wſytky
17:
By każdy tak czinił kto żyw
18:
A poſmierczi iuż ſobie krziw
19:
Ale yaką ſprawe widzyſs
20:
A zaſs ſie zanie niewſtydzyſs
21:
Ida dzys Ludże na Swiecze
22:
Też niedziw yż je Cżárt zgniecze
23:
Bo zawzdy zaczni Miſtrzowie
24:
S ſługami yda Panowie
Tobieczstrona: y4v

1:
Tobieċ Pietrze nie krziwi nicz
2:
Darmo bys ſię ſniemi chczał bycz
3:
Iż twych ſpráw nienaſladuya
4:
Dziekuy radze zecz v imuyą
5:
Wielkey praczy/ bo do Nieba
6:
Nie tak czeſto biegacz trzeba
7:
Kłuczmy brzekacz a od mykaċ
8:
A ſczemes tu prziſſedł pitaċ
9:
Bo ſprawey ſprawedliwoſċzi
10:
Niemaią tu oſſiadłoſczy
11:
V ynſſich rad niebywayą
12:
Coż też ſſnami cziniċ mayą
13:
Ale owo knam ydze Czart
14:
Cos vłowił ſkacze by Chart
15:
Poſeł też ydże zanemi
16:
Iuż przet nas ſand pozwanymi.
17:
Tak kazdy na ſwem mieſczu ſiądz
18:
Ale też Pawle gotow bądż
19:
Aby wſſytky decreti miał
20:
Ktores na Swiat wywołaċ dał
21:
Bedaliſie czem wymawiacz
22:
Aby ym ſmiał od powiedaċ
23:
Ty Wagy gotuy Michale
24:
Bo yzcze kazdemu czale


strona: y5

1:
Ia ſwą prawde chcze okazacz
2:
A macze tu wſſiſcy poznacż
3:
Tu iuż Chryſtus s Senatem Nie
4:
bieſkym ſiadł aby ſtrony pozwáne
5:
przeſłuczał Paweł Decrety
6:
czinj Czart Inſtygato
7:
rem/ a to yuż woz-
8:
ny Wolia.
9:
Poſłuchaycze wſſyſczy pilnie
10:
Bo wam powiem nié o myluie
11:
Iuz Máyeſtat wyſtawiono
12:
Ktory na ſąd prziprawiono
13:
Iuż też ſiádł ſendzá ſtráſliwy
14:
Z włáſczá temu kto yeſt krziwy
15:
Iuż też wſſytek Senat z Nieba
16:
Siádł ná ſąudże yáko trzebá
17:
Iuż tu wiecz trudno mendrowáċ
18:
Bo czi vmieyą rozeznáċ
19:
Práwde/ od nie prawdy práwie
20:
A bez pieċny zá wtey ſpráwie
21:
A ták iuż zwáſs káżdy ſtáwai
22:
A ſwe wyſtempky wyznáwai
23:
A yeſli zes czo przepomniáł
24:
Bendzeſs Czártá Pjſſárzá miáł


strona: y5v

1:
Ktory wſytko ſterminował
2:
Coż tu na Swiecze ſprawowáł
3:
A ſendża y wewnátrz wjdzy
4:
Chocza ſtráſno przedſie ydzj
5:
Xiąze vizrzawſy ten ſrogy Saud
6:
leknawſſy ſię y nárzeka
7:
Ach/ Nieſtotyż tocz mie teſno
8:
Teraz mi ná pamiecz weſlo
9:
Kedym też ſádał ná Saudże
10:
Niewiedzáłem otym rzaudzie
11:
Ktory tu ták ſrogy wjdze
12:
Wſák czo weyzrze to ſię wſtydze
13:
Ieſcze ktemu ſendzá ſrogo
14:
Párzi ſnaċ/ niewiem nakogo
15:
Mnich Kupca winuye yż ſię dla
16:
niego y na druge Pan gniewa.
17:
Tento nam ſpráwił mierzeniecz
18:
Swiéty wiárý od ſczepieniecz
19:
Kupiecz/ czo tu prziſ[ſ]edł ſnami
20:
Niemáyacz nicz przed rękami
21:
Aby też beł wzdi vkazáł
22:
Ieſli czo dobrego dzałał
Kupiecz.strona: y6

1:
Kupiec ſyę obmawia Mnichowj.
2:
Ieſliſcze rzadny wam błogo
3:
A nieſſaczuieċe nikogo
4:
Bo to ſwey oſoby kazdy
5:
Muſſy czinicz Lidſke zawdy
6:
A trudno ſie má wymowiċ
7:
Ieden drgym to tu zanicz
8:
Mnich przedſię winuye Kupcza.
9:
Wjerzmi mała to pocziecha
10:
Snaċ y zgniłego oṙzecha
11:
Niedał bych za twa wymowke
12:
Zdaċ ſie yż maſs chytra Głowke
13:
Bo wiem że tu na ſłowiech nicz
14:
Trzeba ych ſkutkem podeprzeċ
15:
Poſeł ym powieda yż yuż Cżaſſu
16:
niemaſs rozmyſlaċ ſię yéno cziniċ
17:
Iuż ſię niewczas rozmyſlayacze
18:
Wſyſcy radzey rząndem ſtancze
19:
Bo ſie iuż wam Czás gotowaċ
20:
Co macze s Cżartem rokowaċ
A yakomu.strona: y6v

1:
Aya komu od powiecze
2:
Gdy załobe vſliſſycze
3:
Mnich ſię lekł yż Francziſka nie vz
4:
rżał na Saudze
5:
Prawie ſię napoły wſtidze
6:
Iż tu Franczyſka niewidze
7:
A nie tak by mie ſnaċ teſno
8:
Gdy by ſię ych wieczey zeſło
9:
Czochmy ſie ym poruczali
10:
Wzdy by ſie też przymawiali
11:
Albo nas wzdy wyſwiaczali
12:
Cochmy dobrego dżałali
13:
Xiąze powieda yz też ſwego vpat-
14:
rował.
15:
Iam tu y daċ vpatrował
16:
Abych téż był ſwego v zrzał
17:
Bom tak mniemiał tak rzecz moge
18:
Iż nam yeſcze zayde droge
19:
Won czas yem beło ſmaczno braċ
20:
Teraz zadnégo niewidaċ
21:
Niedzýw Ludzom yż chybiayą
22:
Gdyż y Swieczj omylaią


strona: y7

1:
Bjſkup powiada yż Piotra wydzy
2:
ale ſrogego
3:
Ia widze ale ſrogego
4:
Na ſaudze Piotra ſwoyego
5:
Podobno mych ſłużb zapomniał
6:
Hard mi czemuż by mia nieznał
7:
Bych to był piechnyku wiedżał
8:
Namem bys płaſczu nieſiedzał
9:
A niemało mie koſtuye
10:
A wżdy mi niepodżenkuye
11:
Podobno on wmoy ſprawie
12:
Snaċ zanmną niedotrze prawie
13:
Mnjch ſie chce domagaċ Frāciſcą
14:
Ia ſię yſcze też iuż wſtydze
15:
Kedy tu ſwego niewidze
16:
Bende ſię tego domagał
17:
By mu ſendza ſtanaċ kazał
18:
Bo bý mie prawie omylił
19:
Gdyżem w yego Zakonie był
20:
By mie tu wymawiacz niemiał
21:
Barzo by mie wtym oſſukał


strona: y7v

1:
Poſeł powieda yż to iuż proſnie
2:
rozmyſli
3:
Iużczi prozno bracza moy
4:
Teraz ſię bledna myſl broy
5:
Dawno ſię było rozmjſlaċ
6:
Niż gdy yuż Cżás od powiędaċ
7:
Tucz nij rady/ nj pomoczy
8:
Każdy iuż ſtan oſwey moczy
9:
A ýa poyde ku ſſandowj
10:
Co nam ſrogy ſendza powej
11:
Tu yuż ſtaneli ſtrony pozwa-
12:
ne/ ſtanał też Cżart z Reyeſtry prze
13:
cziwko każdemu/ Poſſeł ſſied-
14:
ſzy przed Senatorem
15:
mowi ku ku Chry
16:
ſtuſowj.
17:
Wſechmagączy miły Pánie
18:
Ták beło twe rozkazanie
19:
Aby przet twoy ſaud ſtraſliwy
20:
Był pazwan ſnich każdy ziwj
21:
Ktory yuz przettoba ſtoya
22:
Widze yż ſie bárzo boya
23:
A yż tak nierychło prziſli
24:
Bochmy z Swiata dawno wýſli
Na mei.strona: y8

1:
Namey piłnoſczj niezeſło
2:
Iedno yż ych beło teſno
3:
Poſpieſſacz ſię na te droge
4:
Bo wielky ſtrach tak rzecz moge
5:
A tak ſniemi czin czo racziſs
6:
O toz ſtoią wſſák ye bacziſs
7:
Chryſtus rożkazuge Poſłowi aby
8:
milczenie vczinił.
9:
Wywołay Poſle milczenie
10:
A vcziń wſytkym ſłyſſenie
11:
Poſeł woła abi wnet wſiſci ſluchali.
12:
Poſłuchayczę/ Poſłuchycze
13:
Inem rzeczam pokoy dáycze
14:
Bo ſiedzi ſędza ſtraſliwy
15:
Zwłaſcza temu kdo yeſt krziwy
16:
Chryſtus Pawłowi Decret cżiſcz
17:
Każe Synowi dany od Oijcza.
18:
Páwle tobie yeſt ſwiádomo
19:
Iáko to yeſt rozſlawiono
20:
Iáwnie powſytkymu Swiatu.
21:
A nie yednemu powiatu


strona: y8v

1:
Decret Boga Oijcza mego
2:
A kto by nie ſłuchał yego
3:
Iakoby miał byċ karani
4:
Zadobro dzeyſtwa nadani
5:
Cczys głoſem niech wſſyſczy ſłyſą
6:
Wſerczu ſwem pilnie piſą
7:
Aby ſię niewymawiałi
8:
Ziechmy otym nieſłychalj
9:
Paweł ċcże Decret/ ipleny potentia
10:
Synowi od Oijcza dana y Pjſ-
11:
mem dowodzi
12:
To yeſt Decret Pana mego
13:
Słuchay każdy pilnie tego
14:
Ia Bog Sabact od wieka
15:
Gdym ſobie Stworził Cżłowieka
16:
Iákam Láſke nadnjm ziawił
17:
Zemnu wſſytko ku czcży ſprawił.
18:
Dałem mu kſtałt ſwey oſſoby
19:
I dąłem rozum yakoby
20:
On ſię był miał wtem ſprawowaċ
21:
Iako miał ma Laſke chowaċ
22:
Dobrowolnie to vtracził
23:
Gdy ſię ſpołu s Czartem z bracził
24:
A ya yáko złe ſtworzenie
25:
Prze klał yego pokolenie
Potom.strona: Z

1:
Potey wielkey nedzy yego
2:
Z dobrodzeyſtwa Boſtwa mego
3:
Byłem ſie go vlitował
4:
Synam ſwego na Swiat poſłał
5:
Ktorymu drogę vkazał
6:
Iako moy gniew przeyednaċ miał
7:
Iako miał byċ od nowiony
8:
By miałbyċ znowu ſtworżony
9:
Przez krzeſt a Duchá Swietęgo
10:
Iuż miał mieċ znak prziyętego
11:
Semna wiecznego przimierza
12:
A czos gdy mi niedowjerza
13:
Abowiem ten Syn moi miły
14:
Tomu żiednał/ á nie wyny
15:
A tegom był zá Pana dał
16:
A przeċ Proroky wywołał
17:
I kdo yego będze ſłuchał
18:
Ten ſie ſemna wiecznie ziednał
19:
A on w zawſy naſie cziało
20:
Ktore tu wiele czerpiało
21:
Chczał Czleku Laſky prziſporziċ
22:
Dał ſię zany marnie vmorziċ
23:
A yz on moy gniew v błaczał
24:
Na Krziżu ſię o fferował
Akdy.strona: Zv

1:
A gdy ye tak ſobie kupił
2:
Tedym gwałtem Czarta złupił
3:
A wydawſy mu Człowieka
4:
Dałemu muy aż dowieka
5:
Aby yuż nad niem Panował
6:
A w Boſtwie ſwem rozkazował
7:
A każdego Błogoſławił
8:
Kto ſie yego Láſka bawił
9:
A ktoby ſię mu ſprzecziwił
10:
Aby zadnego nie żiwił
11:
Decret v Dawida naidze
12:
Iż go w gniewie Słoṅcze zazdze
13:
A bedże pod nogy yego
14:
Vczinion podnoſkem yego
15:
A to bęndze waſs Pan prawy
16:
Iego nauky vſtawy
17:
Kto tu bedze chował pilnie
18:
Pozna łaſke nieomyluye
19:
Bom yemu o panowaċ dał
20:
Ziemie Niebo aby zeznał
21:
Iako kogo ma zachowaċ
22:
I kto ten Skarb ma ſaffowaċ
23:
A kto by mu niewiernie trfał
24:
Sczeptrum Krolewſkié iemu dał


strona: z2

1:
Abych go ſtarł yako racził
2:
Kogo bendze winnem baċził
3:
A trudno ſie ma wy mowiċ
4:
Izem otem niewiedzał nicz
5:
Iawnie to wſſem wiedzecz dano
6:
Przez Proroky wy wołono
7:
I ſam gdym tu na Swiecze był
8:
Serokom to wſytkym z yawił
9:
I zwoleniky zoſtawił
10:
Abych to ſſerzey roſławił
11:
A ták wedluh woley yego
12:
Dawám mu mocz nakáżdeh o
13:
Data w Niebie Dnia pierwſſego
14:
Nazaiutrz pomęce yego
15:
Chryſtus za Dekretem każe od po
16:
wiedáċ
17:
A tak gdyż cie yuż ſłyſſeli
18:
Co ſcze od Oijczá prziyeli
19:
Dobrodzeyſtwá czoſcze brali
20:
Iákoſcze ye Safowali
21:
Tezeſcze dobrze wiedzeli
22:
Coſcze zato czinicz mieli
23:
Bo głoſne oba Zákony
24:
Biyą otym/ by we Zwony
Tez.strona: z2v

1:
Też wam y navke dano
2:
Gdy waſſe Krewkoċ vznano
3:
Kedyſcze mieli vſmiercziċ
4:
Gniew Panſky yáko v wierzyċ
5:
A tak trúdnocz tu od kładaċ
6:
Iuż muſſicze od powiedaċ
7:
Poſeł rozkazuge Xiązeczu aby wy-
8:
ſtapiwſy od powiedał
9:
Ty Xiąze rozpomni ſobie
10:
Co yeſt było dano tobie
11:
Wielké Panſtwa/ poczczywoſczj
12:
A w Bogácztwach obkwitoſczj
13:
Twa Duſſa rozkazowała
14:
A czos tez zato działała
15:
Nápoczcżiwoſtċ Panu ſwemu
16:
A padni przet Nogy yemu
17:
Xiąze ſie zapomniał/ y proſy Gar-
18:
diana ábo Bjſkupa aby wyſtapił.
19:
Ach/ Nieſtoytyż/ Czoż mam pocżaċ
20:
Zaz ſie namnie to ma zaczaċ
21:
Wyſtep miły Gardyanie
22:
A iuż mow zaſię y zamie
Bog.strona: z3

1:
Boċ mnie niédoſtanié rzeczj
2:
Niewſſytkegom miał napieczj
3:
Co nás tu tak potkaċ miało
4:
Prawie mi Sercze za drżało
5:
Albo niechay ydze Biſknp
6:
A wſſak to był Koſczelny ſłup
7:
Bo potym y wy zmylicże
8:
Gdy mie naprzod wyſſadzicze.
9:
Bjſkup przipomina Xiązeczu z Rzi
10:
ma Ijſt
11:
Toċ dopiero ſprawiſs cziſczie
12:
Albos zapomniał o łyſcze
13:
Wzdycze nieták rychło zmyą
14:
Bo ty wzdy maṡ quitancia
15:
A ſnaċ możeſs zednaċ ſobie
16:
Iż y nas puſcza przitobie
17:
Kryſtus gdi ſię oczagali kazał zwaċ
18:
do Sądu ktorego
19:
Poſle ty Zurzendu ſwego
20:
Gdy niechcza przizwi ktorego
21:
Niechay Czaſſu niekroczemy
22:
Nie nabaſniach tu ſiędżimy
23:
Poſeł Xiąże pṙziwied przed Senat
A dłogoz.strona: z3v

1:
A długos ſię mácze ccziċ tak
2:
Niepłatnoċ to w Niebie nic ták
3:
Doſyċ czieſcze ſie náċczili
4:
Kedy ſcze ná Zemi byli
5:
Iáko kto miał yċ w ſwem ſtanie
6:
Aleċ to tu barzo tanie
7:
Wyſtep Xiaze a niechczeſli
8:
Widzys zeſie Czarczi zeſli
9:
By cze lepak y bez Sandu
10:
Niewzeli doſwego rzadu
11:
Bo ſię tem yuż ſam ſkazuge
12:
Kto Decretu nieprzimuye
13:
Xiąze drzj a ob mawia ſię.
14:
Niémiey zazłe miły Panie
15:
Boċ taky ſtrach prziſſedł namie
16:
Ledwaċ na ſwych nogach ſtoye
17:
Tak ſię twey ſrogoſczi boye
18:
A tak czin ſemną czo taczjſs
19:
Wiem yż domnie wſſytko bacziſs
20:
Czart ſprokuracią wyſtąpiwſſy bie
21:
rze ſobie ot puſczenie.
22:
Panie ſendzia otpuſcz ze mi
23:
Niżlj zacznies ſprawę ſnimi


strona: z4

1:
Mogłbych ya czo powiedzecz
2:
A ſnaċ bedzeſs kroczey ſiedzecz
3:
Kryſtus mu mowiċ dopuſczał.
4:
Sendza káżdy ſprawiedliwy
5:
Niema bycz wtem nicz teſkliwy
6:
A owſem każdego pitáċ
7:
Iakoby miał Decret wydáċ
8:
A máſli czo prziſtoynego
9:
Powiedz będzem ſluchaċ tego
10:
Czart dowodzi nanie znaky a pro-
11:
ſij onie bez Sądu
12:
Możeſs ſię wtem krotko ſprawiċ
13:
Nietrzebaċ ſię długo bawiċ
14:
A wſſak mamy ſtarý Decret
15:
A ya y tu okáże wnet
16:
Iż kto wierzi a krizon bedze
17:
Ten wtych Palaczach oſiedze
18:
Zaſie kto iemu niewierzj
19:
Ten proſto do Piekła zmierzj
20:
A takczi na Swiecze zili
21:
Swowolno ani wierzili
22:
A gyne ſię ſprawy w dawali
23:
Czebie Panie áni ználi
Atak.strona: z4v

1:
A tak niemaſs ſię czem bawiċ
2:
Iuż ye przinas raċ oſtawiċ
3:
A nietrzeba Swiatkow nanie
4:
Bo to ſam dobrze wiſs Panie
5:
Biſkup ſię bieṙe do ċłonkow wiarj
6:
A yako to ſmieſs Czarce rzecz
7:
Kazdy ſnaċ vmiał dobrze rzecz
8:
Bý doſtatecznie rozumiał
9:
Iako by ſię zachowaċ miał
10:
A dobrze ya nato pomnie
11:
I wſytky Cżłonky co wierze
12:
Ktore prziſłuſſaya k Wierze
13:
Każdy ſię ſnad donich bierze
14:
A ty yakos z wykł potwarzaċ
15:
Każdego Słowa powtarzaċ
16:
A tak niedopuſcay Panie
17:
Niechaċ na yego nieſtanié
18:
Cżart dowodżi Iudaſſē aċz vmiał
19:
Wiarę/ a wżdy był Lotr
20:
Lepiey czjm to Iudas wjedzał
21:
Bo wiem bliżey Pana ſiedzał
22:
Iako ſię był zachowaċ miał
23:
A czoż/ kedy oto niedbał
A tucz.strona: z5

1:
I tuċ ſnaċ natem niedoſyċ
2:
Vbogaċ to wſytko zaniċ
3:
Ieſcze otym niewiedzeli
4:
A przeczeſcze zanicz mieli
5:
A tak Panie nicz ſię niebaw
6:
Co rechley ye do nas od praw
7:
Mnich znaky/ y vſtawamj Kos
8:
czelnimi dowodzi Wiarj
9:
Nietámczi Panie Satanie
10:
Zdami ſię na twem nieſtánie
11:
Wnet ſię tu iuż w Leb zaſkrobię
12:
Bowiem my mamy poſobie
13:
Swiádecztwa y wſytky znaky
14:
Iż dali Bog każdy taky
15:
Iako Dzierzi Rzimſky Koſſczoł
16:
Darmo rycziſs yako by Woł
17:
I tam nato cy ſprawieny
18:
I naten rzad wyſtawieny
19:
Iż ye rozwiaza na Zemi
20:
Iuż ſię wnich nie od miéni
21:
Cżart powieda yż zadne vſtawy
22:
nad Pańſkye nieſſa waznieyſſe


strona: z5v

1:
Iuż niech tam yako chcza wiażą
2:
Albo poſlią y na cziażą
3:
Iedno bez krziwdy ſęndziego
4:
Iż by nicz nad wolya jego
5:
Bo to trudny wezeł nanie
6:
Czo nad Boſkye przikazanie
7:
Greſſnem ċzego dopuſcżiaya
8:
Chocz jem wiele zato daja
9:
A mnie niechay pokoy daja
10:
Wmoy ſię vrzad niewmiataja
11:
Bo to vzrzjṡ milie Xiężę
12:
Zeċ ya y Rzjmiąny wiażę
13:
Chocz vmieya rozwieżowaċ
14:
Alie czo wadzy ſkoſſtowaċ
15:
Y wy ſię rychliey odprawcze
16:
Temi ſyę ffoſky niebawczie
17:
Boċ płotky nieſtoyą zanicz
18:
Dawno by wám ċzas ſemna jcz
19:
Mnjch Cżarta winuje/ yże ſyę go
20:
bał na Swiecze
21:
Skąndże Cżarcie te ſmiałoſcz máṡ
22:
Iż ſyę y natakye targaṡ
23:
Ktorzy od Boga wybranij
24:
Doſkonałemi przezwanij


strona: z6

1:
Wieṡ żes tam przednimi kroték
2:
Niedoſtawacz tych wjecz płotek
3:
Cżart żartuje z Mnicha jż ſie go bał
4:
na Swieczie.
5:
Czoż ty zowieṡ przebranemi
6:
Albo też doſkonałemi
7:
Podobno ty czo mnie ċzalie
8:
Zawżdy ſluża doſkonálie
9:
Tedys y ty doſkonałý
10:
Bos moy y ſkapiczą czały
11:
Nierozumiem miły brachu
12:
Bych ċzy to ċzinił przeſtrachu
13:
Iż ſię owo rzkomo boyę
14:
Gdy vzrze kapicze twoyę
15:
Takczy dutkum pochliebuya
16:
Za wiecza ſye vſtępuyá
17:
A gdy bezſpiecżniey już chodzý
18:
Narichlej wſydło vgodzý
19:
A tak darmo ſyę ċzas kroczy
20:
Aċ ſędzia ċzeka zdobroczy
21:
Cżiſczie bych my już mogli ijc
22:
A wpieklie dzis na obiat bycż
23:
Biſkup proſy v Senatow aby jm
24:
Dowodu dopuſczono


strona: z6v

1:
Nieprzecziw ſyę ſrogy ſendzia
2:
Mamycz my ine narzedzia
3:
Sktoremi ſię poſtawiemy
4:
A ſwey wiary poprawiemy
5:
Kyedychmy naſwieczie byli
6:
Czoċzechmy ku ċczy ċzinili
7:
A niechay ten paduch żwawy
8:
Niema ſnami żadney ſprawy
9:
Czo wſſytko chcze miecz napieċzy
10:
Doſtajemu teraz rzęċzy
11:
Iż widzij żeċ my tu ſami
12:
A nikt niemowj za nami
13:
Alie ſnacż po maley chwjli
14:
O wa ſyę jeſcże omylij.
15:
Chryſtus na te pięrwſſa Powieſcz
16:
Decreth vċzynicz.
17:
Pawlie tak cżi właſtnie ma byċ
18:
Ma każdy ſąnd ſtrony ſlyſſeċ
19:
A naċzem ſyę zabawiayą
20:
Tam wiecz nato Decret daya
21:
Według rzezcy ktorą ſlyſſyṡ
22:
Wiem jże ya dobrze pomniṡ
23:
Vċziṅ Decret miedzy niemi
24:
A my nato przyzwoliemi


strona: z7

1:
Paweł ċzinj Decret a dano jm na
2:
do wot
3:
Tak ſię dawno zachowiwa
4:
Gdo przed Sandem ſprawe miewa
5:
Iż mu nawywod przichodzi
6:
Niż Sentencia wychodzi.
7:
A tak gdy nato wołaia
8:
Iż ſię k wierze prziznawaia
9:
A chcza tego dowieſcz z naky
10:
Iże by ſnich dazdy taky
11:
A nawywod ſobie bierze
12:
Iż był prawi ſtały v wirze
13:
A tak gdy tá rzeċ nápietá
14:
Niechay będże ýuż tá wrzetá
15:
Aby wedle prawa było
16:
Co by ſie potym traffiło
17:
Mnich przjmuye Decret a poċał
18:
Druga ſprawe aby yem dano ſpra
19:
wá prokuratory.
20:
Doſyċ dobrze miły Panie
21:
Przimuiemy to ſkazanie
22:
Ale zechmy to widzeli
23:
Gdy ſmy na Zemi ſiedzeli
24:
Iż tu pirwey Cżłowiek kazdy
25:
Za Ziwota y ſczył zawzdy
Każdy.strona: z7v

1:
Każdý tu miał pomocznika
2:
Aby tu wſpomogł nedznika
3:
A prawie nas oſſidzili
4:
Choczachmi ym zaſłużili
5:
Wſendy ſię patrzącz wiercziemy
6:
A zadnego niewidzemy
7:
A barzo nas przeznich teſſno
8:
Niechze by ych wieczey weſło
9:
Kedy kto wkem nadzeye ma
10:
Niechaj go też poſobie ma
11:
Wiecz dobrze ſwięty Francziſſek
12:
Iżem ya býł yego mniſſek
13:
A prziniemem w Ziwotie ſtał
14:
Teraz yakobymie nieznał
15:
Xiązę Iana Krzcziczela miał
16:
Srebrna Głowe był vłaċ dał
17:
I namiſię Offierował
18:
Aby tu zaniem rokował
19:
A ſnaċ niepomogła Głową
20:
Nie rzekł zaniem ieſcze ſłową.
21:
Bjſkup ten tu ſwego widzy
22:
Aprawie że ſię zany wſtydzi
23:
Siedżi nie rzecze ni Słowka
24:
Trudnaċ tam będze wymowka
Bo prawie.strona: z8

1:
Bo práwie bý nás winjli
2:
Kedy uas tu od ſtąpili
3:
A ten wiere niewi proſtak
4:
Kupiecz kogo mieł nieborak
5:
Kupiec niechcze Procuratora tak
6:
ſię ſam na Láſke puſcza
7:
Sukay ty Mnichu ſwoyego
8:
A tobie nicz domoyego
9:
Bo ya nieſnkam ynego
10:
Iedno Kryſta Pana ſwego
11:
Bom ſyę yuż temu przi vcził
12:
Temum ſie wſſytek porucził
13:
Czart zakłada Pamietne yż ſię do
14:
tych biorą czo ym ſlużili
15:
Ia kłade Pamietne Panie
16:
Niechay ſię tak Decret ſtanie
17:
Aby ſtemi ſpołu byli
18:
Ktorem nawiecey ſłużili
19:
Bo wedlug ſprawiedliwoſczi
20:
Iaċ będe miał praczey doſiczi
21:
Boċ by mnie prziſło mowiċ rzeċ
22:
A każdego znich pilnie ſtrzeċ
23:
Kedy dotych Apeluią
24:
Ktorem lepiey za ſługuyą
Ten ċas.strona: z8v

1:
Ten Czas czo ná Swiecze byli
2:
Mnieċ zewſech pilnie ſłużili
3:
Bo czi ktore mianowali
4:
Tego niepotrzebowali
5:
Iedno zradoſcza czekali
6:
Abý ſie donich doſtali
7:
Bedaċ tobie wierze trfali
8:
Ich tu ſpraw naſladowali
9:
A potem wiecznie chwalili
10:
Gdyby ſſoba ſpołu byli
11:
A tak gdy mi zdawacze rzeċ
12:
Idzeczeż ſami na ſtronie preċ
13:
Mamczi ya Prokuracia
14:
Aleċ kogo ſucho zmyią
15:
Bjſkup czarta niechce mieċ wtych
16:
ſprawach
17:
Idz ſam Czarcze na ſtronie preċ
18:
A niewtraczay ſię wnaſſe rzeċ
19:
Bo my czebie niechczemy znaċ
20:
Bys miał odnas rzeċ ſprawowaċ.
21:
Bo my ſie otych pitamy
22:
Co ye zdawna w Niebie mamy
23:
Wſwych przigodach napomoczy
24:
Słuzaċ yem też wedne w noczy
A tak.strona: Aa

1:
A ták k Sądu przipuſcżamy
2:
Ieſli je mieċz ſprawnie mamy
3:
Gdy ſmy jem zaſlugowali
4:
Aby nam też pomagali
5:
Chriſtus nate druga przikazał De
6:
cretċziniiz.
7:
Słyſſyṡ Pawlie to już druga
8:
Wezłowatacż aċz niedługa
9:
Tak już ſye tam ſami sczelczie
10:
A Decret nanie vċzinczie
11:
Paweł wyſtąpiwſſyDectetċzynij
12:
Słuchayczie Decretu ſtrony
13:
Każdy ċzłowiek tu ſtworzony
14:
Ma wolny ċzas za żiwota
15:
By tu vchodzył kłopota
16:
A gdy ſyę sċzialem rozdzielj
17:
Iuż nadzieje tam niewielie
18:
Aby ſobie miał ċzem pomocz
19:
Iuż tam wiecz ſtanie każdá mocz
20:
A tak y wy tęraz wſſyſczy
21:
Sċzemeſczie naten ċzas prziſſli
22:
Stem ſię już maczie poſtawicz
23:
Ineċ was niemoże zbawicz


strona: Aav

1:
A tak jeſliſczie ſą prawi
2:
Każdy ſye zwas snamie ſprawi
3:
A jeſliſczie też ſą krziwi
4:
Tehdy ſwieczy jako żiwi
5:
Stemi ſpolkow niemiewają
6:
Ktorzj jch Pana gniewają
7:
A tak już wam tad Sąd ſkazał
8:
Aby tu każdy vkazał
9:
Swe vċzinky oſwey moczy
10:
Nieċzekał żadney pomoczy
11:
Cżart ſyę snich smieje/ jż Prokura
12:
torow niemają
13:
To wiecz tu trudno mędrowaċz
14:
Muſy tu prawda narábiaċz
15:
Omyljſs ſyę ſnacż nieboże
16:
Nicz tu rzeċznjk niepomoże
17:
Poſeł już każe/ Aby ſam Xiąże od-
18:
powiedał.
19:
Wyſtęp Xiąże już ċzy prozno
20:
Sukacż tych diłacj pozno
21:
Muſyſs tu de Principalj
22:
Boċ ten ſędzia ſſpatnie palj
23:
A trudno ſye sniem wrzeċ wdawaċ
24:
Widziſs żeċ wnet każe zdawaċ


strona: aa2

1:
A tak ſyę już broṅ czo możeṡ
2:
Bo tem ſobie niepomożeṡ
3:
Chryſtus przypomjnaXiążeczyu
4:
sċzego Liċzbe ċzinicz mą.
5:
Wiem jż y ſam muſyṡ ſeznaċ
6:
Zaċzęs mi miał zaſlugowaċ
7:
Małocż trzeba przipomjnacż
8:
Zaċzes winien licżbe działacż
9:
A niewiem by trzeba tego
10:
Wylicżacz cży tu ſwſſytkiego
11:
Xtąże duffajaċ w vċzinkach dobrze
12:
ſobie tuſſy/ a jż też mą ktemu rozgrzeſſenię.
13:
a jż też mą ktemu rozgrzeſſenie.
14:
Ieſlim kiedy wział czo Panie
15:
Zapłaczilem tak me zdanię
16:
Wſſak ſye to tu okazało
17:
Bo tego było niemało
18:
Y ten czos mu ſwiat poruċziſ
19:
Tak mie był tego naucżił
20:
Zem zawſſytko doſycz działał
21:
Y ſwem mie liſtem quitował
22:
A jeſlim czo nadto wydał
23:
Niewiem bym nazamiar niemiał
24:
Cżart ſię ſmieje zobmowy Xiażecy


strona: aa2v

1:
Hey hey wierecz to ċzyſty Pan
2:
Sam za ſobą już ſkazał ſam
3:
A cżiſtacz to ſentencya
4:
Takam proſto też miał y yą
5:
A ſnaċ obadwa wygrawą
6:
Ieſli ſyę wdalſſy ſąd wdawą
7:
Chriſtus mowj jż nięrozumie ob-
8:
muwie jego
9:
Niedokonczaċ ja rozumiem
10:
Ani ſyę wyprawicz vmiem
11:
Iakoż zato doſycz ċinił
12:
Wċzemeż ſyę był przewinił
13:
Niewiem yako czie quitował
14:
Kogos mojem ſprawcza nazwał
15:
Y ċzemes mi to oddawał
16:
Dobrodzieſtwa czos zemnie miał
17:
Xiąże Liſtem dowodzy czo z Rzij-
18:
ma miał.
19:
Możeṡ baċzyċ po piecżeczy
20:
Czo mi dali łudzie ſwieczy
21:
Czo naten ċzas w Rzjmie byli
22:
Iſcziecz ſyę czy niemylili
23:
Bycz mie nieznali prawego
24:
Niemiałbych liſtu takjego
Ktorý.strona: aa3

1:
Ktory tu zamną ſeznáwá
2:
Zém nicz niewinien wyznawa
3:
Chryſtus powieda jż ſwey moczy
4:
wſſytko zoſtawił
5:
Wiem że wſſyſczy dawno wieczie
6:
Iżem já Bog a nie dzieczie
7:
A zaſz ya miewam prziſtawj
8:
Kiedy/ czynię moye ſprawj
9:
Ktory wſſedy wſſytko widze
10:
A żadnego ſyę niewſtydzc
11:
Streſktacz ſkaracz kogo racże
12:
Nigdycz pomſta nievczieċze
13:
Choczia ſye jey keż odwliecże
14:
Aċ niektorem poruċzono
15:
Alie je tak nauċzono
16:
Aby was vcżili tego
17:
Co jeſt zrozkazania mego
18:
A tak tu wtem niemaṡ miąry
19:
Czem inſem podeprzecz wiary
20:
Chczeſſli bys prawie wczeł łuċził
21:
Tem ſye broṅ ċzegom ya vċził
22:
Bocż wſſytko błąd oproċz tęgo
23:
Ieſlis jndze nawykł ċzego
Xia.strona: aa3v

1:
Xiiąże powieda/ iż nietak rozumiał
2:
Miły panie czo ſyę ſtało
3:
Nietak ċzy ſyę nam to zdało
4:
Kiedycz my byli naziemi
5:
Dziwno ſye tu wſſytko mienj
6:
Wielka ya wtem nadzeye miał
7:
Com tám od ſwyw ſtárych ſliſał
8:
Iacz yuż wieczei uierozumiem
9:
A nic/ Co mam daley rzecz niewiem
10:
Chriſtus mowj jż ſyę było dowie-
11:
dowaċ
12:
Trudno ſię tu tem wymáwiácz
13:
Wiecz ſie było dowiedowacz
14:
A tyż niechczał mych ſpraw wiedzecz
15:
Trudno ſię tu mas oſſiedzecz
16:
A ták Czarcze ty dobrze wieſs
17:
Gdi on niewe przeċ niepowieſs
18:
Cżart pitą każeli Pan Rayſtr ċżjſcz
19:
A wſſytkos kążeſs cziſt Pauie
20:
Aleċ to długe Kázánie
21:
Kryſtus dopuſcza Regeſtra cziſcz
22:
Ty Głownieyſſe przeczcżi rzeczj
23:
A ty drobne miey napeczi
A ſnacż.strona: aa4

1:
A ſnaċ będże otych doſyċ
2:
Nietrzeba tych Drugych wznoſyċ
3:
Cżar co Głownieyſſe rzeczi czċe
4:
A niewiem ſkąd to poczaċ mam
5:
Iaką ya Laſké nadniem Znám
6:
Ktoras mu ty Panie z yawił
7:
A ſnaċ wſſytko nadniem ſprawił
8:
Dałes/ Stan/ Vrode/ zacznocs
9:
Rozum/ Zdrowie/ Nawſſem/ baċnoſcz
10:
Panſtwa hoyne/ y pozytky
11:
Doniego ſie zeſli wſytky
12:
Zwierchownoſcz/ nad Ludzmi mozny
13:
Iż yako chczał władał yemi
14:
A zacz to ſſą lekie dary
15:
Zapłacziċ to niemaſs miary
16:
A czoż on potem vczinił
17:
A ſnaċ tem wieczej przewinił
18:
Nigdys zato niedzekował
19:
Zdało mu ſię yſs wſytko miał
20:
Od ſczeſcza a ſwey godnoſczj
21:
Anicz ſtwéy Sietey miłoſczj
22:
Saffuyącz tak tem bezpiecznie
23:
By wiecz tu miał rzedżicz wiecznie
24:
Dzywney pychy vżiwayacz
25:
Wielka roſkos ſtego mayacz


strona: aa4v

1:
Kochayacz ſię zawzdy w Boyu
2:
Nicz niemyſlaċ o pokoyu
3:
Ani o ſprawiedlewoſczy
4:
Cziniacz doſſiċ ſwey chcziwoſczi
5:
Bezpiecznieſſie tego ważił
6:
Iż kogo chczał tego ſtłocził
7:
Syła przes yego przicziny
8:
Rozlało ſię Krwie bez winy
9:
A czem zetego nagrodzicz
10:
Albo yak ſtego wychodzicz
11:
A on za Ziwota ſwego
12:
Niedbał ocze Pana ſwego
13:
Wola rozkazania twégo
14:
Ta zanicz byłá vniego
15:
A nigdy s Sercza prawego
16:
Nieſſukał Boſtwa twoiego
17:
Bo ty zmiłoſierdża twego
18:
Zbawiłes go wſego złego
19:
A tak ya s Sądu prawego
20:
Mam wielka bliſkoſcz do niego
21:
I tak proſię miły Panie
22:
Iuż mi ſię niechay doſtanie
23:
A tám czi ſię nam nieſtraczi
24:
Aż namnieyſy Pieniadz ſpłaczi
Xiaze.strona: aa5

1:
Xiąze na Cżarta hardze kaze yż ye-
2:
go dobrych ſpraw nieſpominał
3:
Darmo Czarcze s Piſma kręcziſs
4:
Niemow Hui az przod przeſkocziſs
5:
Niedziw żeſs wiele wylicził
6:
Bos ſie zdawna nato czwicził
7:
A zły to pamieta czo zle
8:
Ieſcze nieſkacz dzyky Kozle
9:
Co dobrego niewſpominał
10:
Com ya też dodrze poczinał
11:
I ſwych ſpraw y vczinkow
12:
Wſſytkych Boſkych v pominkow
13:
Niech ya też yedno rozwiąże
14:
Com tu przinioſł yako Xiąże
15:
Iſcze ſie nicz niepowſtydze
16:
Chocza cze tak hoynem widze
17:
Kryſtus każe rozwięzaċ wezły czo
18:
ſſobą Xiąże przinioſło
19:
Rozwiaż Poſle ty brzemioną
20:
Co tam ſą wnich za znamioną
21:
Cżem by ſię chczał ten wyprawicz
22:
Abych go był winien zbawjċ


strona: aa5v

1:
Poſeł ſię dziwuye rozſtrzaſſnawſſy
2:
Ornat/ Kelich/ Ampuli
3:
Pulpity Perłowe Sutły
4:
Rozmayte Apparaty
5:
I te ynſſe drobne graty
6:
Znaċ yſs niemało Koſtuią
7:
Niewiem iák to oſſaczuią
8:
Czart ſię ſmieye s Xiązecza yż miał
9:
wtem nadzeie.
10:
Przedſięcz ſię ya ycſcze ſmieye
11:
Ieſlizecz miał wtem nadżéye
12:
A yużli to záto ſtoy
13:
Alboċ ſię czo welbie broij
14:
Dobrodzeyſtwo Pana twego
15:
Zaſs to przedáne vniego
16:
Nie Kramárz czi to nj Kupiec
17:
Y czocz vkázał ten Głupiecż
18:
Xiąze vkazuye Liſt z Rzjma.
19:
Ieſczecz to zuffalcze niezyſk
20:
Albo niewies yz ya mam Liſt
21:
Iż mi dawno odpuſczono
22:
Co tu miało byċ zrazono


strona: aa6

1:
A ktemu vczinky moye
2:
Wyliczacz ych tyło Troye
3:
Com ye czinił za Ziwota
4:
Abych vſſedł tu kłopota
5:
Iſczeby nawage prziſſło
6:
Snaczby barzo sgłowy wyſło
7:
Bo ty twe pletliwe Foſky
8:
Snaċ nicz niewazą nj troſky
9:
Czart z Liſtu ſydzy.
10:
Niewiem czo ty to maſs za Liſt
11:
Ale tego możeſz byċ yſt
12:
Iſczi tu yédno częſcz maią
13:
Co Panſką wola dzałaýą
14:
A prziniem tam mocznie trffaia
15:
Wierna wniem nadzeye mayą
16:
A ty do Piekła zdawayą
17:
Co ynſſey rady ſſukayą
18:
Ale czos ty tu wymienił
19:
Y yakozes ſię nielenił
20:
Tu tego włocżicz naſſobie
21:
Tocz nicz niepomoże Tobie
22:
Bys to był kwierze prziczini
23:
Niemało bys był naprzod miał


strona: aa6v

1:
Ales ſię tu wrozum o darł
2:
Gdzes czego Viara niepotparł
3:
Bo to ſą rzeczi przikryte
4:
A práwie chytrze nabyte
5:
Sktore mi ſię popiſuyeſs
6:
A ſam ſobie wiele pſuyeſs
7:
Xiąze o Decret proſy.
8:
Mozes mnie ty wſytko ganicz
9:
Ia też czebie niemam zanicz
10:
Namem ſię/ Natwem nieſtanie
11:
Aż weydze s Sądu ſkazanie
12:
Tobie ſłuſſei ýako złemu
13:
Zawzdy prziganiacz kazdemu
14:
Kryſtus każe miedzy niemy De-
15:
cret vczinicz
16:
Pawle/ a Coż potem ſwarze
17:
W ſak ſiędzemy by nawſparze
18:
A niewiem czem ſie bawiemy
19:
Vcziṅ wyrok miedzy niemi
20:
Paweł kazał ſię yem ważyċ
21:
Dzys Czart vczinił Załobe
22:
Na te czo ſtoij oſſobe


strona: aa7

1:
A wiele mu rzeczj zadał
2:
Wczem on winien Panu zoſtał
3:
Tén acz przedniem barzo wiye
4:
Kładze yakes Prziwilege
5:
Co ych gdzes nabył na Swiecze
6:
Aċ niewiem w ktorem powiecze
7:
Na dilacią ſię odziwa
8:
I gdzes tego wieczey miewą
9:
A takechmy o Sądzili
10:
Aby ſię ſſobą ważili
11:
A tam kto kogo przewazi
12:
Iuż yako chcze niech go dłażi
13:
Kryſtus Michałowi każe Wage
14:
gotowaċ
15:
Nagotuy Wagy Michale
16:
Bychmy rozeznali czalé
17:
Miedzy temi czo ſię Sądżą
18:
A niech wtem dłudzey niebładzą
19:
Seyem s Xiążecza ty brzemion
20:
Bocż mu yuż ſtarły ramioną
21:
A połos ye wiedney wadze
22:
A wdrugą Czacz niechay kładze
23:
Xiąże włoził Wage ſwe ſprawy
24:
A Cżart wdruga Ragiſtra y mowi


strona: aa7v

1:
O wnetczi go ya zaſtarſſę
2:
Niechay yedno Regeſtr w Loſcze
3:
Na ktorem ſą złoſczy yego
4:
Mało li mam czo drugego
5:
Mjchał Czartowj powieda yż ye-
6:
go Waga częſka?
7:
A maſſli yeſcze przikładaċ
8:
Muſſaċ ſię powrozy padaċ
9:
Albos na Ołowie Piſſał
10:
Iż tak czeſko czos ważicz dał
11:
A tak Xiąze yeſli czo maſs
12:
Przikładay w Czas bo to ſam znaſs
13:
Iż Czartowe Wage mayą
14:
Barzo Skłoby wybjyąią
15:
Riąze Liſt kładze z Rzima.
16:
Owo kładze Ten z Rzima Liſt
17:
A zda mi ſię żem tego yſt
18:
Iż ſię Cżart z Waga podnieſię
19:
Byċ mu y z Regeſtry w Leſię
20:
Michał powiedą yż Wagy Liſt
21:
njcz nieruſſił.
22:
Iakobys też trzaſke wrzucził
23:
Aniż namniey Wagy ruſſił
Xięze.strona: aa8

1:
Xiąze kładze yne ſprawy.
2:
Kłade ktemo wſſytky ſprawy
3:
Com czinił yako Czlek prawy
4:
Suchoty/ od puſczi/ poſty
5:
Y te yne drobne chłoſty
6:
Com tam czinjł za Ziwota
7:
Abých tu vſſedł kłopota
8:
A kto ſię ych napamietą
9:
Zwłaſcza kto ſię tem niepeta
10:
Swieczky/ Błąſeyky/ Paczorky
11:
Suche/ Piatky albo Wtorky
12:
Nuż Mirra/ Gadzjdło/ Złoto
13:
Agnus też Dei oto to
14:
Czom zawzdy noſſył prziſobie
15:
Wierecz ſię Cżart wnet zaſkrobie
16:
I to czom yne naymował
17:
Gdym ſam Czáſſu pelnicz niemiał
18:
A yeſli by tego mało
19:
Syłaċ ſię ſſobą uabrało
20:
Ony Kaplicze koſtowne
21:
Com zbudował prawie Głowne
22:
I dzywnemj prziprawamj
23:
A ſnaċ to zawazą ſamj


strona: aa8v

1:
Michał powieda yż nic na Wáge
2:
Nieprzibeło
3:
Iedno yſcze nie ſſniem Trffożicz
4:
Mogł był tego/ Trzikrocz włozicz
5:
Tocz ani Wagy ruſſyło
6:
Iako by nicz nieprzibyło
7:
Proſto by garcz pierza włożił
8:
A czart teráz prawie o żił
9:
Cżart ſobie lekcze ważi yego przi-
10:
kładanié
11:
Ieſczecz ya nato nieſtekam
12:
Ani ſię tego nielekam
13:
Bo niż ten tego na kupił
14:
Co znedznych Ludzi wyłupił
15:
Byto uamey Wadze býło
16:
I Piętra by przerazyło
17:
Też to wiecżey ſpichy ſtroył
18:
Kedy tam ty Foſky broył
19:
Aby miał na Swiecże pamieċ
20:
Tuċ dla Boga nieċiṅił nicz
21:
A ſtąd mu ſnaċ Sercze roſło
22:
Iż miał w Niebo wleczeċ proſto
23:
Ale trzebaċ ſię oborziċ
24:
Lepiey razem wſſytko włoziċ


strona: Bb

1:
Przeċ tak nara ty rozkładaṡ
2:
Ieſli że wċzem nadzieię maṡ
3:
Xiąże węzelkow potrząſą y kładzie
4:
na Wage. czo Klaſtor ffundował.
5:
Niemaṡ aby kurka ſtrzelił
6:
Zdaċ ſyę żes mie już wydzielił
7:
Ieſczeċz ją toba zatrzeſę
8:
Niech jedno workow potrzeſę
9:
Owocziem on naliazł Kliaſtor
10:
Czom Fundował kiedym był chor
11:
Wktorem y dzis zawżdy mniſſy
12:
A y wſſytczy braczia jnſſy
13:
Vstąwiċznie tam ſpiewają
14:
A zamną ſię prziċziniają
15:
A wiełem tam rzeċzy ſprawił
16:
Y odpuſtym był wyprawił
17:
Kto tam kolwiek wpiatek będzie
18:
Sto dnj odpuſtow oſiedzie
19:
A tak już ſwiety Michalie
20:
Wznies ku gorze wage czalie
21:
Iuż ſyę teraz Cżart omylj
22:
Snacż ſpadnie zwágy pochwili
23:
Michał mu ptſye niedobrze tuſſy


strona: Bbv

1:
Mowiż jako prawy Michał
2:
Proſto bys też plew naſypał
3:
Ani ſye waga ruſſyła
4:
Przetſyę ſtoij yako była
5:
Xiąże ſyę yuż leka.
6:
Ba tobiecz Michale smieſſno
7:
Alie mnie już barzo teſſno
8:
Ba głownie ruſſą ſumnienie
9:
Prawie mi ſyę y wzrok mienj
10:
A zewſſąd mie ſtrach zeymuje
11:
Seṙcze yakes vpád ċzuje
12:
Kiedym ſyę natym omylił
13:
Cżegom zwielka pracza nabył
14:
Y czom tu noſył naſobie
15:
Aż mie bolya reczę obie
16:
Ach nietak mnie ten mnich tuſſył
17:
Gdym sniem wdroge jdącz mowi
18:
Iż mie to miało wybawicz
19:
A teraz tu wſſytko zanicz
20:
Czoż ya ſobié nędznjk mam rzecz
21:
Y do kogo ſyę już vċzecz
22:
Bo wczemem dufał nazemi
23:
To ſye teraz wſſytko mienj


strona: bb2

1:
A tu wniebie już miecz prozno
2:
Wczem naydzię wſſytko rozno
3:
Iuż ſyę nademną zmieniło
4:
A ſnacż ſyę liepiej niebyło
5:
Nigdy na ſwiat nienarodzycz
6:
Niż tak yako błędny chodzicz
7:
Cżart s Poſlē kladą Xiąze nawage
8:
Czoż Michalie daliej ma byċ
9:
Nieday mu tak wielie mowiċ
10:
Zaż niewieṡ tego Sedziego
11:
Dziwny obyċzay vniego
12:
By nie ſwieta ſprawiedliwoſcz
13:
Dziwna jeſt vniego chczywoſcz
14:
Dlia miłoſierdzia wielkiego
15:
Bo by rad zbawił każdego
16:
A ſnacż ym to wiecziej ſſkodzj
17:
Y barzej jm tem zaſſkodzj
18:
Iż gdy przepuſczy jednemu
19:
Vċinij ſmiałoſcz drugyemu
20:
Y ten gdy tak ċzicho ſtoj
21:
Snadniecz mu vmyſl rozdwoj
22:
Alieęz ſyę nierozmyſlił wċzas
23:
Bo tu łąſcze mieſcza niemaṡ


strona: bb2v

1:
A tak Poſlie chodż pomoz mi
2:
Samego na wage włoż mi
3:
Y stem jego brzuchem wielkiem
4:
Niechay ſobie kſſtaltem wſſelkym
5:
Iuż pomoże jako może
6:
Liecz przetſye ſtraczjṡ nieboże
7:
Poſeł mowj Yż nicz nieprzybyło
8:
na Wadzę.
9:
Weyże toċ ſyę odmieniło
10:
Tak nam cżieżko dzwigacż było
11:
Zdał ſyę nam by ołowiany
12:
A na wagę by ſlomiany
13:
Iuż nieboraku vbogy
14:
Snácż nienaydzieṡ takiej drogy
15:
Cżem bys ſobie już miął pomocz
16:
Abys niedan w Cżartowſka mocz
17:
Chriſtus go kázał nalewici poſtawiċ
18:
Iuż go ſeymcze boċ jeſt prozno
19:
Tak mu przidzie odnas rozno
20:
Aċ mi go przedſyę barzo żał
21:
Alieċ ſyę ſam nędznjk wydał
22:
Poſtawczie go naliewiczy
23:
A gdy ſię odprawią wſſyſczy


strona: bb3

1:
Tedy Decret wywołają
2:
Kedy ſyę obraczacz mają
3:
Cżart mowj ku Xiążęczyu
4:
Liekł ſyę Panie to niechyba
5:
Bo drzy wſſytek jako ryba
6:
Barzo mu ſyę chwieje głową
7:
Niemoże już rzecz by ſlową
8:
Towarzyſſu nicz ſyę nieboy
9:
Bos ty już náṡ tu przimnie ſtoy
10:
Syedziewa ojednem ſtolie
11:
Alie nietu/ tam nadole
12:
Chryſtus oſadziwſſy Xiąże/ Każe
13:
drugiego poſtawiċ.
14:
Gdych my odprawili tego
15:
Poſtawczież ſam y drugiego
16:
Aleċ ſyę ſpołu czwiċzili
17:
Snacż ſyę nayedno zgodzyli
18:
Poſeł każe Biſkupowi wyſtępicż
19:
Kxięże Biſkupie wyſtępiċ raċ
20:
A czo ſyę temu ſtało baċ
21:
A karz ſyę jego przegodą
22:
Aleċ ſnacz y cziebie zbodą
Bis.strona: bb3v

1:
Biſkup pcha Gardjaną
2:
Idż ty miły Gardyanie
3:
Boċ taky ſtrach prziſſedł namie
4:
Iż prawie niewiem gdzie ſtoje
5:
Czo ſyę tak okrutnie boję
6:
Mnjch niechcze naprzod
7:
Wietſſycz mnie ſtrach niżli cziebie
8:
Zglupielich my wſſyſczy wniebie
9:
Podobniejczy wam Prałaczie
10:
Bo infule ċziſta maczie
11:
Płaſcż ktemu ſſtole perłowa
12:
Iuż napoły rzeċ gotowa
13:
Mnichacż łaczno wnet odprawic
14:
Waſczy ſye wżdy będą wſtydzicz
15:
Iż naziemi każdy to wie
16:
Mnich ſye kłania Biſkupowi
17:
Biſkup ſobą barzo trffozy.
18:
Ba łaczno było nazemi
19:
Aliecz my tu opuſſczeni
20:
Odwſſech jako błędne owcze
21:
Patſtwj ſye nadnámi kto chcze


strona: bb4

1:
A żadny ſyę nieozowie
2:
By nam pomogł w jednem ſlowie
3:
Zacznecz też to Kxiąze było
4:
Stoy teraz lep schyliło
5:
Y wemnie drżj wſſytko ſercze
6:
Prawie mi ſye tam jċ niechcze
7:
Alie jż tu wżdy Swieczſky był
8:
Snadniey ſyę proſtak vłowił
9:
Liepiej ya wżdy tuſſe ſobie
10:
Mam ſtan y pjſmo poſobie
11:
Kryſtus kazał pchnaċ ktorego gdj
12:
ſię oczagayą
13:
Poſle gdyż ſię oczigayą
14:
Niewiem czo za zwyċay m áyą
15:
Porwi ktorego za Rekaw
16:
Boċ mamy doſſyċ ynſſiw ſpráw
17:
Poſeł wiedże Bjſkupą.
18:
Owoczem prziwiodł Bjſkupá
19:
Aleċ ſtoy yako Duppá
20:
Niewiele ſnim zámieſkácze
21:
Snáċ go rychley w Zyſku zdácze
22:
Krjſtus wjlica dobrodzeiſtwo Boſke


strona: bb4v

1:
Pomniż Prełacze ná ono
2:
Nacz czę było wyſſadzano
3:
Wielkem Panſtwem ob darzono
4:
Nad ynemi przełożono
5:
Aċby wiele liczicz tego
6:
Cziṅ Liczbe/ z Włodorztwa twego
7:
Bjſkup ſię o powieda kto yeſt
8:
Zaż niewieṡ Pąnie kto ya yeſt
9:
Proſſe rácziż mie wzdy miécz wczeſċ
10:
Bom był Paſterz trzody twoiey
11:
Niełżiż mi powagy moiey
12:
Czart powięda/ Iakj to był Paſteṙ
13:
Wies Panie yaky to Paſtyrz
14:
Bom ya widzał/ a ty mnie wierz
15:
Tak on ſwoie trzodę paſie
16:
Iako by wjlk Owcze wleſie
17:
Nierzkacz aby ktora yadłą
18:
Lecz niegedna przedniem ſiadła
19:
Bjſkup Czarta potwarczą naziwa
20:
Mjlċ ty potwarcżo od wieka
21:
Bo ty każdęgo Cżłowieka
Radbych.strona: bb5

1:
Radbys bes licza obieſył
2:
Choczas by też nicz nięzgrzeſſył
3:
Ty wieſs dobrze miły Panie
4:
Cos racził przełożiċ uanie
5:
Snaczies mi ſie y zadłuził
6:
Com czi wtem vrzedze ſłużił
7:
A wieczey niżlim winien był
8:
Wiele bych tego wylicził
9:
A niechczeſli Czaſſu kazyċ
10:
Iuż to zato tak raċ zrazyċ
11:
Boċ ſie targowaċ tu máło
12:
Cozby też zanie nieſtało
13:
Krjſtus każe ċiniċ liċbe Biſkupowj
14:
Ale ya tak Xieze niechcze
15:
A zam ya Wylk łupicz Owcze
16:
Béz przicziny a bez Prawą
17:
A zaż niewieſs yaką sprawa
18:
Niebawiacz ſię tem nierządem
19:
Sędzia ſprawiedliwem ſądem
20:
A tak czo prawo vczinj
21:
Zobu ſtron prziyąċ muſyemy
22:
Cczi tam Czarcże wſſytko ono
23:
Comu było poruczono


strona: bb5v

1:
Czart wylicza Dobrodzeyſtwa za
2:
ktore Bjſkup Panu powinien był
3:
Muſſeċ drobnieyſſe o puſczaċ
4:
Boċ by ſię ſprzikrziło ſłuchaċ
5:
Iedno to czo Głownieyſſégo
6:
Iuż pomnie Doſtoynoſcz yego.
7:
Iuż naſtronie ſtan Vrodą
8:
Seroky Plas/ Sywą Broda
9:
Liata długie/ Rozum/ Zdrowie
10:
Iako tego vził to wie
11:
Ale Doſtoyenſtwa owj
12:
Mayącz wmoczy zaczne Głowj
13:
Rządzaċ nieyednem powiątem
14:
Zatrzaſſayacz wiele Swiatem
15:
Saffuyacz wielkemi Panſtwj
16:
Koſczelnemi doſtoyenſtwj
17:
A wielczý ſtanowie byli
18:
Co ynego Zrak patrzili
19:
Toby nicz/ Kiedyby wiernie
20:
Tem ſaffował/ gyby miernie
21:
Ale czomu ſtego roſło
22:
Iż mu ſię Sercze wynioſło
23:
W picze. wnadetoſcz/ wzgardżenie
24:
A już ſnaċ temu kończa nię


strona: bb6

1:
A taka miał welbie Trffoge
2:
Ni o Boga To rzecz moge
3:
A o Ludzi o wſſe niedbał
4:
Tak ſwoyey zwierzchnoſczi Dufał
5:
Iuż przez yego niedzbałoſczy
6:
Take nieſprawiedliwoſczy
7:
Miedzy Ludzmi ſię Broyli
8:
Co w iego opiecze byli
9:
Taka ſrogoſcz mieſcze miała
10:
Ze ſię y Krew wylewała
11:
A czo darli Sprawcże yego
12:
To ieſt tanié ſnaċ vniego
13:
Ni zacz tam vſtawy Panſkie
14:
Niech ſię kurzi/ wſſak Popowſke
15:
O Koſczelech niemogę rżecz
16:
Mogłes ty ſam Panie doſtrzecz
17:
Dotego ya tam niemiał njcz
18:
Też mj tam niezreczno chodziċ
19:
Ty lepiey wieṡ yako rządziſs
20:
Ieſli ſię ty nieoblądzjſs
21:
A też ya mało znam Popow
22:
Bo mała roznoſcz od chłopow
23:
To gedno yż Pleſſę mayą
24:
Poty ye znacz poky bayą


strona: bb6v

1:
A yak ſkoro po ſpowiedzi
2:
Wkarczmie yako chłop doſiedzj
3:
A tak Panie nicz czi potem
4:
I tak długo będzeſs otem
5:
Naſſci właſni/ To mogę rzecz
6:
A ſkoda mi też Cżáſſu wlecz
7:
Bjſkup Czarta łgarzem zowie
8:
Wiecz ſię wſſyſczy z mądrą Głową
9:
Zdawna czebie łgarzem zową
10:
A yſcze nie bez prziczyny
11:
Zawzdy naydze wieſci ine
12:
A y ſam tego poprawias
13:
Bo ſię w wielkie płotky wdawas
14:
Cżemu też dobrych nielicziſs
15:
Mych vczinkow/ bo nieżicziſs
16:
Nicz dobrego ty ſadnemu
17:
Bo to tak prziſtoj złemu
18:
Co m ya poſtanowił ſtanow
19:
Przi Koſczelech y Kapłanow
20:
Naſwiecziłku chwale Bożey
21:
Bo ſię znich nawiéczey mnoży
22:
Przipraw niezlicziſs koſtownych
23:
Y ynych rżeczi oſſobny ch
Co ſie.strona: bb7

1:
Co ſię Zamnie namnożiło
2:
W Koſczelech czego niebyło
3:
Niebacziſs też Stánu mego
4:
Od boga pomazanego
5:
Infuli mi Curwatory
6:
Płaſczow/ Ornatow/ y Stuły
7:
Bom czo kolwiek naſię włożił
8:
Bożam chwałe wewſſem mnoził
9:
A tak miły Panie obaċ
10:
A miłczecz mu yuż kazaċ raċ
11:
Bo gdy bys mu ſię przecziwił
12:
Snaċ bys żadnego nieżiwił
13:
A wſſakos ty ſwiadom tego
14:
Ze to łgarz y Oczecz yego
15:
Kryſtus powiedą yakiem Saffa-
16:
rzem miał byċ Bjſkup.
17:
Pamietaſs czom ya powiedał
18:
O Panu/ Słndze czo był dał
19:
Saffowaċ niemało Złota
20:
Iako mu też yego cznotą
21:
Wielka zapłate zyednaią
22:
Bo ta zdawna mieſcze miałą
23:
Iż ták Pánu wtem wieren był
24:
Funtem Drugiem Funt vrobił
A ták.strona: bb7v

1:
A tak y ty wſſwem vrżedze
2:
Saffowałes Złotem wſſedze
3:
Rozlicznemj moznoſczami
4:
Ktemu Ludſkemi Duſſami
5:
Vkażiż wzdy czos tam Sprawił
6:
Kogos ſwa przicziną zbawił
7:
I czoż też wżdy tam vrobił
8:
Ales y iſczizny pozbił
9:
A tak prozno Cżarta wynicz
10:
Boċ trudno ſtey liczby wynicz
11:
Bos ty wroſkoſſach niebacził
12:
Co on nacze w Kſęky znacził
13:
Bjſkup proſſy Aby yego ſprawą
14:
była przimowaną
15:
A zaż by Panie zycził
16:
Aby yedno ten ſam Licził
17:
A to czom ya też powiedzał
18:
Podobnos yuż żapamietał
19:
Kryſtus ſprawe przimuie y powie
20:
da/ Yako byċ mą
21:
Iuż/ yahoteko/ przimuyę
22:
A yſczeċ nicz niewinuię
23:
Bo gdyby Sercża prawego
24:
Namnie pomniecz Pana ſwego.


strona: bb8

1:
Mnie Duffaiacz to ſprawował
2:
Wielka by był Laſke poznał
3:
A też ſnaċ wieczey wtey rzeczi
4:
Dufał/ ya na małey pieczi
5:
Iſczem zawzdy vczebje był
6:
Y to wſſytko czegom vcził
7:
A tak wieczey rzeczi niemnoż
8:
A to czo chczeſs na Wage włoż
9:
A nádrugą moye dobroċ
10:
Ktoraż ty poznał wiele kroċ
11:
A ktemu twe niewdzecznoſczy
12:
Za me wſſytke vczinnoſczy
13:
Czos ych ſobie zanicz niemiał
14:
Nie to cziniácz czom ya kazał
15:
Ktemuż omnie zła wiare miał
16:
Prawies mi nigdy nieduffał
17:
Czart chcze y ſprawami ſamego
18:
Bjſkupa włożicz na Wage
19:
Coż ſie mamy długo Trffożiċ
20:
Liepiey czi ſamego włożiċ
21:
Tak razem z yego ſprawami
22:
Niechay ſię nieſwarzi ſnami
23:
Bjſkup grozy Cżartowi
Vzrziſs.strona: bb8v

1:
Virziſs Cżarcże yż odemnie
2:
Tak ſię twa czupryna zemnie
3:
Co yą tu hardze potrzaſſaż
4:
Wſſak yeſcze Zjwo niekáſſaż
5:
Bo ya wiem yż na twa zdrade
6:
Wiele dobrego nakładę
7:
Kryſtus ſię yem każe ważiċ
8:
Iuż go ważczé yaku chczecze
9:
Wiece czo czinił na Swiecze
10:
Cżart woła Poſła na pomoc
11:
Choċ poſle pomozwa ſobie
12:
Bo widze zecz ſię włeb ſkrobie
13:
Poſeł ledwa odetchnał dzwigaijaċ
14:
A yakoż to cżeſky Bałwán
15:
Niewierził bych temu y ſam
16:
A nawadze yako Słomą
17:
Snaz tu lekżi niżli Domą
18:
Poſeł pita czo ſnim ċjniċ gdj ſtraċjł
19:
A czoż każeſs czinjċ Pauie
20:
Iużczi ta Waga niewſtanie
21:
Ani ſię od Zemie ruſſi
22:
Zle ten poſłał ſwoyey Duſſj


strona: Cc

1:
Kryſtus go kazal na Lewicj ſtavjċ
2:
Iużgo złoſcze z Wagy wſſyſczy
3:
A poſtawcze na Lewiczy
4:
Iż razem nawſſyczkj nanie
5:
Wynidze yedno ſkazánie
6:
Teraz widzyſs czos powiedzał
7:
Izes na zamiar nicczmiemiał
8:
Toċ ſię teraz okazało
9:
Iż daleko niedoſtáło
10:
Zebych miał rowno od mierzicz
11:
Trzeba było lepiey wierzjċ
12:
Cżart Bjſkupowi dobrże tuſſj
13:
To prawie obyczay Wilczi
14:
Gdy kto winien tédy milczi
15:
I ten krziwo patrzi na mie
16:
Pokorzj ſię by Wilk w Iamie
17:
Nieboy ſię miły Prelacze
18:
Wſak tam towarzjſtwo macze
19:
Bedzecze mowjcz Godzini
20:
I wytykaċ dzeſieczini
21:
Mnicha Poſeł wiedze przed ſenatj
22:
Chodziſs ty ſam Paſſorżicże
23:
Natkałes ten Brzuch okwicże


strona: Ccv

1:
Bo yako Wieprzowie w koijczu
2:
Tak wyſſy Brzuch temu Oijczu
3:
Mnich ſię gniewa na Poſła
4:
Mogł bys my wzdy nieprzimawiacz
5:
A wſſakes był niezwykł dawacz
6:
Do Kłaſtora gdies my bylj
7:
Bez czebiech my ſię zjwili
8:
Też ya ſtobą niemam ſprawy
9:
Bo tu ſiędzi Sędza prawy
10:
Iedno yż mie ſtrach doniego
11:
Zaczmił mi Błeſk wzrok odniego
12:
Acz niewatpie w wſſwem Zakonie
13:
Iż yeſt płatny y wtey ſtronie
14:
Ale mie ſtrach kole Wocży
15:
Dobrze Sercze niewyſkoczj
16:
Iż tu opak obraczayą
17:
Wczem Ludze nadzeie mayę
18:
Poſęł mowi ku Mnichowj yż jed-
19:
no w Panu Bogu miał mieċ nadzeie.
20:
A zaż by inſſa nadzeya
21:
Miała bycz nad Dobrodzeya
22:
Co wam wſſytko dobro rozdał
23:
A vczeſſniky vdzałał
24:
Kroleſtwa ſwego Swietego
25:
Co wam kupiono Krwia iego


strona: cc2

1:
Co dobrowolnie traczicze
2:
Iż weṅ prawie niewierzicze
3:
Mnich gromi Poſła ýż ſię wdawą
4:
w wielke vrzendy
5:
W wielke ſię vrzedy wdawaſs
6:
I pozywaſs y zeſnawaſz
7:
I yuż napoły ſkazuyeſs
8:
Darmo ſobie Głowe pſujeſs
9:
Bo łacznieyſſa bynam ſtemi
10:
Kłacz Lydſke ýako zrownemi
11:
Alecz ya mam ſnaċ tak baczicz
12:
Iż wam winien niebędę nicz
13:
Bom ya wſwoyey czerpliwoſczi
14:
Dwadzeſcza Lath cziniacz doſſyczi
15:
Nawſſem Zakonowi temu
16:
Nieffolgwał Czału ſwemu
17:
Co Swieczy Ludze ſtawili
18:
Wiem yż ſie czi niemylili
19:
Kryſtus powieda Mnichowj oye
20:
dnem Zakonie
21:
Nicz tu Mniſku Foſky twoye
22:
Wſſak wies przikazanie moye
23:
Niemaſs tam wýmyſłow zadnych
24:
Ani też przikroſczi zdradnich
25:
Co wowczey ſkurże dzełayą
26:
A wyłczą poſtawe maią


strona: cc2v

1:
Niedzbam ya nicż o wymyſły
2:
Kyło by był vmýſł cziſty
3:
A Sercze wſſwey niewinnoſczi
4:
Czuyacz przi Sprawiedliwoſczi
5:
Niedreczącz niwczem bliżniego
6:
A miłuyacz Pana ſwego
7:
Muich pyta yeſli yne Zakony vnie
8:
go niepłatnę.
9:
Ale czoż wzdy Panie ma byċ
10:
Tedy by to wſſytko zaniċ
11:
Gdy Oijczowie Swieczi byli
12:
Co nam Zakoni ſtawili
13:
Bys nam tego bacziċ niemiał
14:
Barzobys nas wtem oſſukał
15:
Krjſtus powięda yz dla Roznych
16:
Zakonuw na Swiat ſtapił
17:
Dla tego ya ná Swiat ſtapił
18:
Iż był barzo Cżlek wyſtapił
19:
Od woley Oijcza moyego
20:
Naſladuyacz kazdy ſwego
21:
A tys barzo nato chramal
22:
Wſſytkym ya wymyſlj złamał
23:
Co ye Ludze vſtáwili
24:
I druge wnich v motali
25:
Iedenſem był Zakon ſprawił
26:
Ktorym poſobie oſtawił


strona: cc3

1:
Srogy y doſycz Laſkawj
2:
I náydze tam wſſytky ſprawy
3:
Gdy niemogł mu doſſyċ cziniċ
4:
Iako wiecz miał ſtego wynicz
5:
A yako Boga vbłagarz
6:
Aczo mu miał offarowaċ
7:
Nie Kapiczecz ani Trepky
8:
Iedno vmyſł wierny pretky
9:
Cżjſte Sercze/ wiare ktemu
10:
Inż doſſyċ czynił wſytkemu
11:
Wiécz niewiem yeſli wygracze
12:
Wy czo na to wymylacze
13:
Cżart ſię gniewa yż ſię Kryſtus̈
14:
Mnichem ſwarzj.
15:
Ale czoſczi Panie natem
16:
Swarzicz ſię z Mnichem Brzuchatym
17:
Ano tego mało godzen
18:
A y ya ſam ſobie ſkodzen
19:
Iż ſobie tu tak Cżas pſuyę
20:
A dawno ſnim nitanczuyę
21:
Wnetcżi by ſkakał ku Gorze
22:
Bocż ſię zalezał w Kłaſtorze
23:
A tak każ rychley Regeſtr cziſcz
24:
Bocż lepiey nam będże wczas ydz
25:
Bo nieblizu a naż czworo
26:
Ale zgory będze ſporo


strona: cc3v

1:
Kryſtus każe Czartowi Regeſtra
2:
cżiſcż Mnichowe
3:
Nu/ Czczi rychley Pane Czarcze
4:
Co tu tam maſs natey ſkardze
5:
Iż widze rychley ſkazanie
6:
Boċ też yuż Czas y Sąd wſtanie
7:
Czart żałobe kładzie na Mnicha.
8:
Tys Panie Człowieka tego
9:
Stworził kſobie podobnego
10:
A on ſtego yawnie ſydzjł
11:
A prawie ſię zato wſtydzjł
12:
Odmienił poſtawé/ mowe
13:
I oſkrobał ſobie Głowę
14:
Pomniż czos też był powiedzał
15:
Zes kazdego poziwiċ miał
16:
I ptaſkyż był naprzikład dał
17:
Iż żadny nieżął ani Sjał
18:
A wzdy ty ziwiſs kazdego
19:
Złaſky/ z Miłoſierdza ſwego
20:
Ten watpiacz twey obietniczy
21:
Ktorey wierza Swieczi wſſyſczy
22:
Welgał ſię był do Kłaſtora
23:
Wiedzaċ yż tam Beczka ſpora
24:
By proznuyacz niedzełał nicz
25:
Iedno rozwiazawſſy Brzuch picz


strona: cc4

1:
A wezłow miaſto paċzierzy
2:
Na powrozie czo wenj wierzy
3:
Wſſedy nawiazał przed ſobą
4:
Y tem chcze jċ ſgodą ſtobą
5:
Nużby on chcział pomniecz nato
6:
Czo on tobie winien zato
7:
Iżes mu rozum ſdrowie dał
8:
Aby on był tem ſſafował
9:
Wedlie rozkazania twego
10:
Snacz wżdy mogło bycz czo zniego
11:
Ku twey chwalie godniéyſſygo
12:
Niż tak wkączie leżecż pſſiego
13:
Spał/ a napiecz nogy włożił
14:
A wſſak ċzaſem ledwo ożił
15:
A tys kazał wtey winniczy
16:
Aby pracowali wſſyſczy
17:
A tego by niezapłacził
18:
By ſnacz wſſytek złotem ſam był
19:
Iż nicz niedzbał otwoy zákon
20:
Wſſak mie zaṅ y ſamego ſſrom
21:
Ani drugiego navcził
22:
Darmos tego wieprza tucził
23:
Mnich ſię gniewa na Cżartą
24:
Mily Panie zaż tu wolnie
25:
Tak teu ma mowicz ſwowolnie


strona: cc4v

1:
Inſſecz myſlj jnſſecz mowj
2:
Boċ tak każdy dutky łowj
3:
Nieras ten zwielkiey zaſdroſczy
4:
Widzącz nas wtey doſtoynoſczy
5:
Skliaſſtora był rad wyſtraſſył
6:
Cżaſem nam y ſwieċzky gaſył
7:
Gdys my godzyny mawiali
8:
Alech my ſyę zwieſcz niedali.
9:
A teraz nam wſſytko ganj
10:
Bo tam było trudno snámi
11:
Czart ſyę prziznawa yż bywał w-
12:
Kłaſſtorze.
13:
To Prawda jżem tam bywał
14:
Abych ſyę był zwas naſmięwał
15:
Vbrąwſſy ſyę w waſſe bothy
16:
Y gralem wiecz wkączie kothy
17:
A gdyſczie ſedzieli bayącz
18:
Dzbanow przikro nachylającz
19:
Tedym wiecz wám gaſył knotki
20:
Słyſſąċ waſſe łżiwe płotky
21:
Kiedy lyedą czo bajali
22:
Iakoby Bogu łayali
23:
Niemiałem wam ċzego zayſrzecz
24:
Bo wiem pewnie że iuż wam ſieſcz
25:
A tak panie każ wage dacz
26:
A nietrzebacz ſye sniem wrzecz wdacz


strona: cc5

1:
Vzrzyṡ żeċ waga vkaże
2:
Iżcży mu wnet byċ naſparze
3:
Chriſtus każe Wage gotowaċz.
4:
Michale/ Wage rychliey wznies
5:
A zarowno obie podnies
6:
Niechayże mnich kładzie gde chcze
7:
A y ſam wleze yeſli chcze
8:
A Cżart czo tu nani wylicżił
9:
Niechay by też w drogą włożił
10:
Niechby ſobie nikt niecżazjł
11:
Abych go bez prawą Sadził.
12:
Michał każe kłaſcz Mnichowi.
13:
Kłacż że yuż Oijcze czo racziſs
14:
Wagaċ rowna/ to ſam bacziſs
15:
Mnich michała zowe naſwédectwo
16:
Wiem miły Swiety Angele
17:
Zes bywał wnaſſem Koſczele
18:
Wjdzałes naſſe vbiory
19:
By też miał nas oblecz wory
20:
Bot vkażdego Drzewianj
21:
A od ſpodku z Diorawiony
22:
Wtem że chodził chocza był Mroz
23:
Paſs nieſtawty ale Powroz


strona: cc5v

1:
Obiat Czaſſem napoły zgnił
2:
Kedy wiecz długy nieſpor bił
3:
Co wiecz poſcze Pomſy bywą
4:
A każdy y ſnaż wiecz Spiewą
5:
Nuż naſſy Przodkowie wſyſczy
6:
Tak Pjſſali o Kapiczy
7:
Iż ta Satą z Nieba była
8:
A barzo Diabły ſtraſyła
9:
Lecż ten Zufalecz czo ſtoij
10:
Teráz ſię yuż nicz nieboij
11:
Skąd ze nam miecz zynad rade
12:
To wſſytko na Wage kłade
13:
Iſczecz niewymyſlam ſobie
14:
Wſſak to dobrze yaſſno tobie
15:
Doſło by yuż wſego złego
16:
Snaċ bych yuż mogł y ſamego
17:
Tego zuffalcza zawazicz
18:
Co nas tu chcze wſſytky dłaziċ
19:
Cżart nicz ynego niekładze yedno
20:
Regeſtr
21:
A yaċ nieyde na zwade
22:
Owo tylko Regeſtr kładze.
23:
Coż ty Bogu winien zoſtał
24:
A zda mi ſie yż czi ſproſtał
25:
Michał zle tuſſy Mnichowi


strona: cc6

1:
Owoṡ widzyṡ Gardyanie
2:
Patrzayże ſam pilnie nanie
3:
Wzgorecz twa waga wſkoċziła
4:
Choczia ſyę tak natłoċziła.
5:
Rownie bys też naſypał much
6:
Chytry nawas tento zły duch
7:
Cżart ſyę kocha/ yż ſwiethe rzeċzy
8:
ydą wzgorę.
9:
Wey ſwiete rzeċzy do nieba
10:
Idą wzgorę a czoż trzeba
11:
Alie chczemyli prziſporzicz
12:
Muſſyémy ſamego włożycz
13:
Aċ nam będżie czieżko dzwigaċ
14:
Syłny brzuch mą/ day mu pſſia maċ
15:
Nuż poſlie pomozwa ſobię
16:
Ty mnie wiernie/ ya też tobie
17:
Boċ trzeba ręczę oplunacż
18:
Nyż ten bałwan wagę wſſunacż
19:
Poſeł narzeka jż był Mnich ċzieżky.
20:
Bog wie żem łedwie odethnał
21:
Niżlim go na wage wepchnał
22:
To tak ċzieżky tento brzuch był
23:
A na wadze yako motył
24:
Snaċ ten Cżart vmie czo złego
25:
Mało kładzie a ċzieżkyego


strona: cc6v

1:
Michał pyta czo z Mnichem czinċ
2:
Panie a czoż każeſs dzałacz
3:
Iużczi niemaſs czo przikładadcz
4:
Tenczi ſobie niepomoże
5:
I ſam z Wagy wſtacz niemoże
6:
Co mu ſię czos welbie kręczi
7:
Prawiecz odſedł od pamieczi
8:
Kryſtus mu kazał na Lewiczę
9:
Złoſcze y ſam podle drugych
10:
Nietrzebą nam opraw długych
11:
Boċ yuż ſnac Dekret yednaky
12:
Wygidze naty nieboraky
13:
Mnich łamentuie naſwe obłednoſcj
14:
Ach/ Nieſtotyż mnie nedznemu
15:
Ktoż pomoże vpadłemu
16:
Gdzes yą mam Oczy obrocziċ
17:
A czem załoſczi vkroczicz
18:
Wſtyd mie weyſſrzecz naſędzego
19:
Wydzaċ wielka ſrogoſcz iego
20:
Ktoram ſobie ſnaċ zaſłuził
21:
Tem Ziwotem ktoremem ził
22:
A y tu na Wadze widze
23:
Co nani weyzrze to ſię wſtydze


strona: cc7

1:
Sercze drżi Czarta ſię boy
2:
Bo yak kat nademna ſtoy
3:
Widze Niebieſke radoſczj
4:
Wſſech roſkoſſy okwitoſczj
5:
Sktorych rychło mam ſtraczon byċ
6:
A dopiekła nawieky ydz
7:
Ach/ Nieſtotyż po Dzjeſiet kroċ
8:
Tocz Panie wielka twą dobroċ
9:
Zes nam był na wolá to dał
10:
Kto chczał wſſytko ſobie ziednał
11:
Ale nedzne naſſe Cżiało
12:
Tak nas było rozbuyało
13:
Iż przetoz ſwey czeſney woley
14:
Doſyċ mi Wiecżney niewoley
15:
Ach/ Nieſtotyż nedzney Duſſy
16:
Toċ iey yuz nikt nicz nietuſſy
17:
Iuż by choċza nedzne Cżiało
18:
Co żiednało to tak miąło
19:
Ale niewinná Duſſyczka
20:
Muſſy ſniem czerpieċ nedzniczka
21:
A czoż dziełacz gdyż my krziwj
22:
Bo gdych my tu byli Ziwi
23:
Sprawniech my to zaſłużili
24:
Boch my Panu niewierzili
25:
Iuz niechay ſię czo chcze dzeye
26:
Iuż ſmetnę Sercze Truchleye


strona: cc7v

1:
Iuż ni rady ni pomoczy
2:
Iuż ſyę wſſytko welbie kręczy.
3:
Cżart Mnicha dzierſj/ a do piekła na
4:
mawia:
5:
Miły Mnichu niełamentuy
6:
Raċzey ſyę czo rychley gotuy
7:
A wſſak to była twa rozkoṡ
8:
Sedziecz by nagniazdzie kokoṡ
9:
A tam ſię yſczie naſyedzjṡ
10:
Gdy nas wezdrowiu nawiedziṡ
11:
Iuż niepoydzieṡ mendýcatum
12:
Ani po wſyach Terminatum
13:
Doſycz będzieṡ wſſytkiego miał
14:
Boday wiecz jedno przechował
15:
Tu już Kupiecz przes Pawła po-
16:
ſtanowiony ydżie pokornię na ſprawę. A
17:
ſtego by przykład braċ.
18:
Poſeł mowj.
19:
A ty czo myſljṡ proſtaku
20:
Prziſtęp ſyę ſam nieboraku
21:
Znaċ żeċ zemſkych ſpraw przeſyadło
22:
Boċ barzo ċzemus nadbłyadło
23:
Alie niedzyw yż tak mdlieye
24:
Bo wiecz każdy złey nadzieye
25:
Widzacz czo ſię zdrugyem dzieye
26:
Prawie wiecz ſercze truchlieye


strona: cc8

1:
Kupiecz powiedá jż ſię nicz nielek
2:
Taczy ſyę tu wiecz lekayą
3:
Kiédy kogo powołayą
4:
A jż towarzyſſe wiodą
5:
Sktoremi on mieſſkał zgodą
6:
Alie jż ya nigdy ſtemi
7:
Czo ję widze s każanemi
8:
Zádnych ſpolkow nigdy niemam
9:
Z ych ſię przjgod nicz nieliekam
10:
Alycza też przimnie niemaṡ
11:
Ty mnie poſlie niċzem nieſtraṡ
12:
Cżart mu przeczſyę grozy
13:
Rychlieý czy go ya przeſtraſſę
14:
A proſſe go dzis nakasſę
15:
Czo yą przety czo zlie wierzą
16:
Wpieklie ċzinię na wieċzerzą
17:
Kupiecz Cżarta lekcze waży
18:
Iuż ty skyęm chczeṡ tam weſoł badż
19:
A stakyem tam yakys ſam ſyadż
20:
Bo wiecz bywa dobra radą
21:
Rownemu zrownem bieſyadą
22:
Alie ſemną ſprawy niemaṡ
23:
Low gdzie yndzie tu niewygraṡ


strona: cc8v

1:
Kryſtus każe Kupcowi liċbe cziniċ
2:
Milċ nie yeſt tu mieſcze tego
3:
Aby yeden lził drugego
4:
Bo baczċze tak tego yſczy
5:
Tu ſie żadny neocziſczj
6:
Ale yako go Sąd ſkaże
7:
Ták go potem vrzad karze
8:
A tak ſwarom pokoy daycze
9:
A rychlcy Liczbe dzałáycze
10:
Kupeic się wywodzj yż dawno Li
11:
czbe vczinił Ieſcze za Ziwota.
12:
A zażby moy Panie trzeba
13:
Bo ſłyſſe yż tu do Nieba
14:
Wſſyſczy ydą na roſkoſſy
15:
Kogo Swiata Smierċ popłoſſy
16:
A ya yeſcze wſſwém Ziwocże
17:
Słyſſał tu otem kłopocże
18:
Ktory ſię nad każdym z yawj
19:
Gdy ſię kto tam niewyprawj
20:
A widzacż ya to moy Panie
21:
Iż Czart ſtawia Sydła nanie
22:
A uikt mi znich niemogł pomocz
23:
Vcżekłem ſię pod twoye mocz
24:
A wſſytkęch nadżeję ſwoyę
25:
Porucżił wopiekę twoyę


strona: Dd

1:
Znayacz wielky ſwoy wyſtępek
2:
Zakonu twego przeſtępek
3:
Ktorego bych ſeſcz krocż vmarł
4:
Nigdych by beł ſyebie nieſtarł
5:
A wiedząċ yżem przewinił
6:
A czoż bych był dalieij ċzinił
7:
Niełza jedno było ktobie
8:
Wołacż zniowſſy ręcze obie
9:
Wiedzacż twoy obycżay Boſky
10:
Ze ty zbawiṡ każdey troſky
11:
Każdego kto ktobie wołą
12:
Prawem ſerczem a wierę ma
13:
Abys mie też odepchnacz chcział
14:
Tedycz będę y ſwiadky miał
15:
Zawżdy dowodý gotowy
16:
Podepre go twemi ſlowy
17:
Czos rzekł jż gdy nędzny Cżłowiek
18:
Nawroczy ſyę kiedy kolwiek
19:
A skłonj ſię wiernie kumnie
20:
Znaydzie zawżdy łaſkę vmnie.
21:
Wiem żes też przeto ſędł znieba
22:
Bo nam było tego trzeba
23:
By naṡ żiwot przeſczie ożył
24:
A tyṡ naſye wſſytko włożył
25:
Co ċzłowiek ſwiatu przewinił
26:
Abys zato doſycz cżinił


strona: Ddv

1:
Swiątċzij przebodzieną ręka
2:
Swiatċzy otem twoja męka
3:
Bok y takież nodze obie
4:
Y ċzart ſię hein ſtojacz ſſkrobie
5:
Barzo nierad otem ſlyſſy
6:
A zdalieka ſtoyącz dyſſy
7:
Bo to ſwietey Krwie rozlianię
8:
Starło jego panowanię
9:
Nuż yako ſwieċzj Proroczy
10:
O twey ſwietey milei moczy
11:
Iawnie wſſyſczy wyznawają
12:
Iż jey nedznj dufaċz mają
13:
A ták też wſſytky offiary
14:
Tucż Zákon nowy y Stary
15:
Tucż naſſe wſſytky zaſlugy
16:
Temczy płacżjcż wſſytki długi
17:
Męka a droga krwia twoią
18:
A nedzna pokora moją
19:
Bo my zniegodnoſczy ſwoieij
20:
Kutey ſwietey łaſcze ſwoiej
21:
Tylko wiara potpijramy
22:
Czo otobie panie mamy
23:
A gdy ktemu práwe ſercze
24:
Złaſky twej przipadło jeſcze
25:
To ſą tobie wdziecżne dary
26:
A tey odnas chczeṡ ofiary


strona: dd2

1:
A tak proſſe ſwiety Panie
2:
Nanedznego weyzrzy na mie
3:
Ia już niemam nicz jnſſygo
4:
Cżem bronicz wyſtępku ſwego
5:
To maṡ moje wſſytke radę
6:
A to przed twe nogy kładę
7:
Tylkoſczy mam to ſąm baċziṡ
8:
A już skazui yako racżiṡ
9:
Weyſrziż namie nieboraka
10:
Niedłaż nędznego robaka
11:
Bo wiem jż mi wtey potrzebie
12:
Njepomoże nikt bez cziebie
13:
Cżart proſy Chriſtuſa/ aby niedał
14:
Kupczowi wiele mowicz
15:
Ba weyże tego ſſcżebiota
16:
Y toċ też prozna robota
17:
Iż mu Sędzia da tak mowicz
18:
Bo to wſſytko ſtoy zanicz
19:
Wyrziż ten pochłepcza panie
20:
Natych miaſt czy yuż vſtanie
21:
A radbych a bycż ſię sprzjkrzył
22:
Aby czie yako nieſchytrzył
23:
A tak niechacz ya ċcze Regeſtr
24:
Bo czo mowj to tak nieyeſt
25:
Gdy vjrzijṡ jego łotroſtwo
26:
Ktoregom ya spjſał mnoſtwo


strona: dd2v

1:
Albo go na wagę wſadzicz
2:
Zwłaſcza yż niema sſobą nicz
3:
Wzleczicz wzgorę yako motył
4:
Rad yż mowj niema by zbył
5:
Kupiecz powiedą jż ſnadnie vmje
6:
męka Panſka Cżartowi Gębę zamknacż.
7:
Wiem ya Cżarcze twoy obycżay
8:
Bys też wyljczał nawieczey
9:
Iſcziecz ſnadnie zamkne gębę
10:
Kiedy wiernie duffacz będę
11:
Właſke panſka a wkrew jego
12:
Ktora mie Cżłeka nędznego
13:
Odwſſech grzechow oċziſczyła
14:
A stwey moczy wyzwoliłą
15:
Bo wiem ten Baranek Bożij
16:
Ktory naſię wſſytko włożij
17:
Naſſe grzechy y wyſtępky
18:
Ieſt narátuṅk barzo prętky
19:
A nad każdem dzierży rękę
20:
Gdy kto duffa w jego mękę
21:
A tak chczeſli nawagę wſyącz
22:
A mnie ſpołu muſſyṡ sniem wziącz
23:
A nadrugiey nas poſádziṡ
24:
Ałie wierzmi ſam ſyę zdradziṡ
25:
Padnie ṡwagy zrazu ſwego
26:
Wſſakos ſwiadom ręky jego


strona: dd3

1:
Bo niełza jedno jemu wſyeſcz
2:
Gdyż on raċzy naſobie nieſcz
3:
Moje wſſytko przeſtąpięnię
4:
Gdyż oċziſczył mę ſumnienie
5:
Przes koſtowna mękę ſwoję
6:
A przes nędzna wiarę moję
7:
Ktora sprawego ſercza mam
8:
Onym/ A wiernie mu vfam
9:
A tak niewiem bys czo wygrał
10:
Gdyż go będę prziſobie miał
11:
Czart dowodzy Decretem Dawi
12:
dowem/ przecziwko miłoſierdzu jż wſſytko
13:
przeklieczy/ czo z Zakonu wyſtąpili.
14:
Darmo ſyę bierzeṡ do wiary
15:
Przeċzczy jedno Zakon ſtary
16:
Gdy Pan ſtobą przimięrzij wzał
17:
Iako był takiego przekłał
18:
A yako go każdy mierzał
19:
Kto jego vſtaw niedzierżał
20:
A yż to każdy przekłety
21:
Głoſno mowj Dawid ſwiety
22:
Kto od tego odſtępuye
23:
Czo on zdawna rozkazuye
24:
A ty będzeṡ miał wnet wzyſku
25:
Kiedycz dam wſſytko naſpjſku


strona: dd3v

1:
A wnetcży tu poydzie wpiety
2:
Gdy dowiodę żes przeklety
3:
Bos ty o Zakon by troſſky
4:
Niedzbał/ ſtrojącz dziwne ffoſſky
5:
Wċzemes ſyę panu prze oċził
6:
A yakos gdzie był wykroċżił
7:
Niepomożecz ta wymowka
8:
Ani twę obleſſnę ſlowka
9:
Ktoremi tu pochlebujeṡ
10:
Zwłaſcża yż ſie winnem ċzujeṡ
11:
A tak panie darmocż kreċzy
12:
Wſſak wiez yż wſſytko przekleċzy
13:
Ktorzy ſami Zakon pſuyą
14:
A stweij wolieij wyſtępuyą
15:
Woła nanie Dawid głoſem
16:
Darmocz ſtoj krziwiącz noſem
17:
Każ mu stanącz na liewiczy
18:
Niechaez będą moij wſſyſczy
19:
Kupiec łyę odwodzy miłoſerdzye
20:
Prawdaċ Cżarcie ktemu ſyę zna
21:
Iż nam Zakon vſtawił Pan
22:
Y tęcż był winę założył
23:
Ktoraż ty ſerzey przełożył
24:
Alieczie tem ſnaċ przeſtraſſę
25:
Iż gdy vznał krewkoſċ naſſę


strona: dd4

1:
Złomił wſſytky ſwe ſrogoſczy
2:
Cziniacz gwałt Sprawiedliwoſczy
3:
Mjłoſierdzie ſobie obrał
4:
Wktorem nas nedzne chowaċ miał
5:
A głoſſem nam to obieczał
6:
Iż gdy by ſię nedznik vznał
7:
A weſtchnáł ſprawego ſtatku
8:
Załuyacz Swego vpadku
9:
Serczem czjſtem prawem ktemu
10:
Chce byċ Miłoſcziw każdemu
11:
A yuż mu wſſytko odpuſczą
12:
A kłaſcze go ſwey przipuſczą
13:
Bo by nas barzo rozpłoſył
14:
A wſytko Niebo ſpuſtoſył
15:
By nas wedlug prawa Sądził
16:
A ktoż by tu niezbałądził
17:
Bo y Swiety ſię nieobrał
18:
Aby był kedy wtem wytrwał
19:
Aby niwczem nieprzewinił
20:
Zakonowi doſſyċ czinjł
21:
A tak ya wſwoyem Zjwocze
22:
Wiedzaċ oprziſlem kłopocze
23:
Wiedzacz yż to wſſytko zanicz
24:
Czem bych ſie ia miał ſam zbawicz
25:
Vczekłem pod yego Rękę
26:
Pomniacz onę ſrogą mękę


strona: dd4v

1:
Ktora on Oijcza vbłakał
2:
Abys tu nami niewładał
3:
A yako błednych niełnpił
4:
Bo to drogo ſwą Krwią kupił
5:
Wiem że też zdawnych wyrokow
6:
Słyſſałes też od prorokow
7:
Kedy rzekł Pan Słowa owy
8:
A iaċ yem dam Zakon Nowy
9:
A nie na Pjſmie wydany
10:
Leċ w Serczach ych naPjſany.
11:
A ten gdy wnich trwały poznam
12:
Wſſech ych złoſczi zapamietam
13:
A yacz Czarcze przitym ſtoye
14:
Wſak zna wierną Pan myſl moye
15:
I ſtąd nieupadłę Sercze
16:
Iuż daley odſtepiċ niechczę
17:
Zwłaſcza gdy to obacziło
18:
Iż ſię było obładziło
19:
A nikt go niemogł ratowaċ
20:
Iedno ten czo to może daċ
21:
A tak Wſſechmogaczy Panie
22:
Weyzrzi nanedznego namie
23:
A dla miłoſerdza twego
24:
Nieopuſczay vpadłego
25:
Bo wiem yż za ſem wyſtepkiem
26:
A woliei twoy przeſtepkiem


strona: dd5

1:
Godzenem Sądu ſrogiego
2:
By nie Laſka Boſtwa twego
3:
Ktorą ty hoynie Saffuyeſs
4:
Kogo ſczyſtem Serczem ċzuyeſs
5:
A práwie wniey niemaſs miary
6:
Kto yey ſuka ſprawey wiary
7:
Ktora tu przet tobą ſtoyę
8:
Wſſak ty Pánie znaſs myſl moyę
9:
A niechay ten Lotr niebroy
10:
Co yako Wilk s Rogy ſtoy
11:
Aby zdarł twoye Owieczke
12:
Ktorą ma ktobie vczeczke
13:
Bo by ſnaċ ſię okazało
14:
Iżby po twey mecze mało
15:
Ktoras ſwe wierne odkupił
16:
Gdyby nas tak wſſytky łupił
17:
Cżart Pana wyſtrzega yż to chyt-
18:
ry Chłop
19:
Panie ſtrzez ſie chytry to Chłop
20:
A ſnaċ chytroſczj nicz ktory Pop
21:
Chocza czj wiele czitali
22:
Wzdy ſię nam niewykłamali
23:
A ten chocz proſtemi Słowy
24:
Prawiemy nakazył Głowy
25:
A patrz yedno tey potwory
26:
Gdzyſs ſię vcżył tei pokory


strona: dd5v

1:
Złoził raczky ſchylił Głowkę
2:
Aby miał pretka wymowkę
3:
Abys tak oniem rozumiał
4:
Iż to za Ziwota vmiał
5:
Aleċ to Wilcza poſtawa
6:
A vjſſrzis tu kedy ſprawa
7:
Wynidzie tu naṅ Załobą
8:
Odmieniċ ſię mu oſſobą
9:
A tak każ yedno Regeſtr cziſcz
10:
Odmieniċ ſię tego ya iſt
11:
Kupiec ſię nicz Regeſtrow nieleką
12:
Coż temj Regeſtry grozyſs
13:
Darmo ſobie ten lep Trffożiſs
14:
Ano y tak barzo Płochy
15:
Niemaſs wniem cznoty nj trochy
16:
Bo cze ono barzo kole
17:
Spadſſj z Gory Dzjs nadole
18:
Coż przes Pyche ſtrącził marnie
19:
A Pan tam pokorne garnie
20:
I tak ty zoney zazdroſczj
21:
Nebaczyſs Sprawiedliwoſczj
22:
Kazdego byſs rad wtem zdradził
23:
Aby go tam Pan niewſſadżił
24:
Ale niewieſs ſrogy káczę
25:
Bo to yeſt Pan chytry náczę


strona: dd6

1:
Co ty Rok ſpjſeſs w Kominie
2:
To on odpuſtzi w Godzinie
3:
Aby yeno nedzny Cżłowiek
4:
Niéſſukał yndze vczieczek
5:
Iedno ſwoy vpad vznawſſy
6:
Pokornie ſie mu wmocz dawſſy
7:
Vporne Sercze złomiwſſy
8:
Nawſſém mu ſię porucziwſſy
9:
Niemaſs czężkiey tey ſrogoſczj
10:
By wniey nienalazł litoſczj
11:
Bo ona ktopia Krwie yego
12:
Waznieyſſa nicz Ziemia Niebo
13:
Ktora yeſt Hoynie wylaną
14:
By twa Mocz była złamaną
15:
Wſſak wieſs żes ſię yuż obładzjł
16:
Bo cze dawno Pan o Sądził
17:
Gdy rzekł yuż Xiąze wty Latą
18:
Oſſądzonę tego Swiatą
19:
A tak Lacznoċ ſtwoych ſydł wynicz
20:
Kto bý yedno chczał ſtałem bycz
21:
Przi ſwem Panu za Ziwota
22:
Snadnie viċ tego kłopotą
23:
A kedy ſie kto zapliecze
24:
Bo tu muſſy byċ na Swiecze
25:
Co ſkok to rychley do Pana
26:
Bo mayacz tego Hetmana


strona: dd6v

1:
Snadnocze ledą kto ſkazy
2:
A twą wſſytke mocz porązy
3:
Iedno yz wiecz niebozatka
4:
Tak Swiat zaſlepi doſczatka
5:
Zecż ſię damy za nos wodzicz
6:
Panſką dobrocz v nas zanicz
7:
Sktorą on gotow kazdemu
8:
Kto yedno zawoła kniemu
9:
Lakomſtwo/ Swiat/ y Roſkoſſy
10:
Wſſytko nam zełba wypłoſſy
11:
Chyba komu z Laſky Panię
12:
Daż wży Cżaſſem ſwe vznanię
13:
Iakom ya wyzebrał ſobię
14:
Sczego baċ cżeſcz Chwała tobie
15:
Cżart vmawiá Kryſtuſa aby ſię
16:
niedał zwodziċ
17:
Aleċ tey rzeczj doſtaye
18:
A wſſytko ſtoij za Iaye
19:
I dzywno mj barzo Panię
20:
Iż ten Lotrzik Fuka namie
21:
Aleċ by mi nieſło Oczije
22:
Wiereċ by był wnet wkłopocże
23:
Ony czo zacznieyſſy byli
24:
Wżdy yednak cziſſey mowili
25:
I wieczey przedſię dzałali
26:
Co tu yawnie okazali


strona: dd7

1:
Tén yedno ſtoyacz Dutkuye
2:
Miłoſierdziem aleguye
3:
Nicz krozumu ani krzeczi
4:
Trzebaċ ſię iuż miecz napieczi
5:
Każ yedno Czyſcz ſprawy yego
6:
Vzrziſs tu Lotra takego
7:
Ieſlis y wydał przez ten Rok
8:
Coż tak ſtoij yako Prorok
9:
Bo yeſli mu to tak zrazyſs
10:
Tedy ych ſyła pokazyſs
11:
Wiele ſię námnożi Złego
12:
Wnadzeye Miłoſierdzia twego
13:
Nedznik przetſię zna ſię ku Regeſt
14:
rom Ale pokorą wſytkiego nadſtawią
15:
Nietrzebaċ wylyczaċ Charczę
16:
Niemożeſs mieċ natey Karcze
17:
Tak tam wiele Pjſma tego
18:
Iako yeſt wyſtepku mego
19:
Bo nieczynię nicz dobrego
20:
Wſſytek ku czcżi Pana ſwego
21:
Wſſytek Czas ſmoy młodoſczj
22:
Zawzdym był pjlen wſech złoſczi
23:
Bo czo yeſt ma Duſſa s Cżałem
24:
Zięmia ieſt Piąſkiem ſprochniałem
25:
Znayacz twą wielką Wielmożnoſcz
26:
Aby miał mieċ yaką godnoſcz


strona: dd7v

1:
Albo czo zaſłużiċ ſobie
2:
Liezacz w grzechach yako w Grobie
3:
A wierzmi Czarcze/ nieBoze
4:
Iż nikt ſnich powſtacz niemoże
5:
Aż gdy Pan Cżleka nedznego
6:
Tknie z Miłoſierdzia ſwoyego
7:
A zwłaſcza gdy zna takego
8:
Iż ten nedznik ſuka tego
9:
Bom ya znał zem niegodzien był
10:
Za ſwe zLoſczj ktorem czinił
11:
Abych miał był weſrzecz w Niebo
12:
Bo yeſt Stoliecz Pana mego
13:
Czo żem miał rzecz nieboraċzek
14:
Gdzież vcziecz nędzny robaċzek
15:
Iedno ktemu czom przewinił
16:
Swąm nędzną głowe nachylił
17:
Wiedzącz bych był y krew rozlyał
18:
Y wſſytko cziało rozdrapał
19:
Za dobrodzieyſtwo czom pobrał
20:
A za złoſczy czom podziałał
21:
Nigdy bych tem niezarownał
22:
Bych takych duſs y ſſeſcż cział miał
23:
A jṅdzie rady niebyło
24:
By ſyę wżdy ċzem nadſtawiło
25:
Iedno stey Panſkiey dodroczy
26:
Tem ſyę nędzna duſſa chłodzi


strona: dd8

1:
A tym zawżdy otrzezwieye
2:
Gy niemienij wniem nadzieye
3:
A tak Swiety Panie możný
4:
Miłoſierny a złęm grozný
5:
Nieday mie więczeij fraſowaċ
6:
A mey nędzney myſli pſowaċ
7:
Czoż by za roſkoſſy vżył
8:
Bys też nędzną muche zdłaċzył
9:
Albo liche zdziebłko złomił
10:
Czo je przedtem wicher gonił
11:
Nieruſſay tey Reky moczney
12:
Kazdemu Stworzeniu grozney
13:
Nademną Lichem Stworzeniem
14:
Znayącz mie tem ſpokorzeniem
15:
Sktorem tu ſtoye przet tobą
16:
Wiez żecż niemam tu nicz ſſobą
17:
Niepatrzacz w Niebieſką radoſcz
18:
Iakaz by to była Załoſċz
19:
By mie ten Kat wſſwe czemnoſczj
20:
Miał ſtąd wynieſcz bez litoſczi
21:
A nieday poczechy tému
22:
Potwarzi zwieka ſrogiemu
23:
Ktory by mogł/ rad by ſprawił
24:
Aby zadnego nieſbawił
25:
Cżart yuż watpzj s Kupcem poſta-
26:
wy gy przetſię wjnuye yako możę


strona: dd8v

1:
Wjdze Panie ſtwey poſtawy
2:
Iż ſkrzjwego będże prawy
3:
Toċ ſyła pochlepſtwo może
4:
I w Niebie widze pomoże
5:
To był na Swiecże Lotr taky
6:
Gdże mam tego wſſythy znaky
7:
I trzy Piekła by zaſłużjł
8:
Iakegos rozumu vżjł
9:
Z ſądney ſtrony niechcze wſydło
10:
Iako Pies leże pod ſkzydło
11:
Wiere Panie yako Racziſs
12:
Ale ſam potem obacziſs
13:
Iż to wnieſſię wzły obyczay
14:
Ia gdy tak chczes będze mjlczał
15:
Kupiec iuż pokorṅe ċeka sentenciej
16:
Chczeſli Milcz chczeſli poſtaremu
17:
Wynny dawnos prziwykł temu.
18:
Abys ſkarził nakażdego
19:
Zaſzrząċ mu mieſcza ſwoyego
20:
Sktoregos przes Pychę zrazon
21:
Gdzie pokorny ma pyċ wſſadzon
22:
Bo bys nierad aby żadny
23:
Tam wſſedł gdzes ſpatł iako zdradny
24:
A tak moy Pan yuż czo raczj
25:
Gdy pokorná myſl má baczi


strona: Ee

1:
Iuż niechay znędznjkiem ċzinij
2:
A ty mnie wieczey niewinj
3:
Bos ſyę dawno przeniewierzył
4:
Przetoż dopiekła przemierzył
5:
Chriſtus ċzynj rzeċz ku Apoſſtołō
6:
Coz ſyę jem zda wtey rzeċzy.
7:
Czo ſię wam zda czo ſlyſſycze
8:
A yako tę rzeċ ſądzieczie
9:
Rozna to od onych drugych
10:
A wielie wiecz tem wygrawa
11:
Gdy ſyę kto na łaſke zdawa
12:
Kogożby nieruſſył ten płąċ
13:
A wſſytko ty wiedzie napłaċ
14:
Czo ſię kmiłoſierdzyu ſcziaga
15:
A na Zakon niepogłiada
16:
A prawie naſię wyznawa
17:
Iże ſię wnim winien dawa
18:
A niemało ſnaċz má naprzod
19:
Miłoſierdziem goij ten wrzod
20:
A zdawną tak nato mierził
21:
Gdy wyznawa yż wto wierził
22:
Ieſcże za żiwota ſwego
23:
Y niechcze odſtępicz tego
24:
A tak Pawlie niech ſię ſchyła
25:
A ty vċziṅ Sentencya


strona: Eev

1:
Naċzem ſtrony przeſtaċ mają
2:
Wieczey ſyę wprawo niewdają
3:
Paweł Decret ċzynj za Kupczem
4:
Gdyż tak ten nędznjk wyznawą
5:
A nato ſię odwoławą
6:
A jeſt zoſtał Panu winien
7:
Iż zakonu niebył pilen
8:
To też napliacz tu prziwodził
9:
Iż ſyę żadny nievrodzył
10:
By miał ſtego prawie wynjcz
11:
Zakonowi doſycz ċzinicz
12:
A yż on ſwoiey krewkoſczy
13:
Zna yż ċzinił doſycz złoſczy
14:
Ktoremi Pana obrazył
15:
A ſuacz był tem wſſytko zkazył
16:
Iedno tem ſtego wychodzy
17:
A to napamiecz prziwodzy
18:
Czo Pan Grzeſſnemu obieczał
19:
Iż gdy by ſyę ſkoro vznał
20:
Wiernie ſyę go rozmiłował
21:
Iż mu wſſytko odpuſczicz miał
22:
Wyznawa też wiarę Panſką
23:
Ktorą dzierżał Kreſczianſka
24:
Wyznawą też Pana ſwego
25:
A okrutna mękę jego


strona: ee2

1:
Ku jneij ſwej każdey wierze
2:
Moczno tu napomocz bierze
3:
Powiedayącz jż grzech jego
4:
Ieſt/ othart krwią pana ſwego
5:
A wczem ſyę kolwiek zadłużył
6:
To Pan wſſytko zanij założył
7:
Niewinną krwią Oyczu ſwemu
8:
Cżiniacz wiecżny pokoy jemu
9:
A jż przes ſwą ſtała wiarę
10:
Starł sniego onę przewarę
11:
Ktora od ſwego pana miał
12:
Czo ją był na niewierne wliał
13:
Ktora miłoſierdziem goij
14:
Stąlie w wierze przynim ſtoij
15:
A tak niemaſs czo rozmyſliacz
16:
Niemoże nicz ynak ſkażacz
17:
A nieprawj bychmy byli
18:
Bych my go ynak ſądzyli
19:
To jeſt Decret Pana mego
20:
Niemiey Cżarcze nicz doniego
21:
A niemow nicz nato pyſno
22:
Bo gdy bycz na wagę prziſſlo
23:
Wſſyſczy bychmy wſieſcz muſieli
24:
Bo bychmy przjcżynę mieli
25:
Gdyż był snami ſtały wwierze
26:
Iuż rowny dział snami bierze


strona: ee2v

1:
A tak będzie barzo chramacz
2:
Ktoby chcziął ten decret łamacz
3:
Bo już by Pana obrazył
4:
Kto by go namnieij ſkązył
5:
A to sroga wina Satho
6:
Obrażenie Majeſtathu
7:
A ty przed nogy nieboze
8:
Patni/ pamietne założe
9:
A już dziekuy zmyſli prawej
10:
Za taky Dęcret łaſkawy
11:
Bos ſyę prawie ſnacz ochłodzył
12:
Bys ſye też znowu narodzył
13:
Kupiec padwſſy przet nogi Chri
14:
ſtuſowy/ Pokornie dziekuye za Laſkawą
15:
Sentencya.
16:
Nie jeſt godna moja głową
17:
Bych yą podnioſl/ ani ſlowa
18:
Zadne temu nieſproſtayą
19:
Iaką teraz łaſkę znayą
20:
Iakoż ſię ſtego wyprawicz
21:
A yako to poċzacz ſlawicz
22:
Abowiem to ſwięte Boſtwo
23:
Wktorem jeſt wſſey łaſky mnoſtwo
24:
Samo ſwey dobrotliwoſczy
25:
Mnie wywiedło ſtoy srogoſczy


strona: ee3

1:
A tak dzys wſſyſczy nędznjczy
2:
Bierzczie zemnie przjkład wſſycczy
3:
A wiernie panu duffayczie
4:
Przet nogy jego padayczie
5:
A ſtrzeſczie ſyę pilnie tego
6:
By odſwietey woliey jego
7:
Nigdy nieodſtępowali
8:
A gdy ſye ktory powali
9:
Czo ſkok to rychliej doniego
10:
Przetko naydzieṡ łaſkę jego
11:
Wziawſſy ſobą wiąre/ skruche
12:
Znaydzieṡ tam pretka potuchę
13:
Wkażdem ſwojem niedoſtatku
14:
A ſnaċ wnaywietſſem vpadku
15:
Bo dziwna to dobrotliwoſcz
16:
A wielka tam kłaſcze chcziwoſcz
17:
A tak wieċznie Swiety Panie
18:
Niech twa chwała nieuſtanie
19:
Ktora nędznj wyznawayą
20:
Gdy tak łaſkę hoyna znayą
21:
Chriſtus każe Kupcowi wnijcż w
22:
ſwę Przijbytky.
23:
Wiera twoja ċzie zbawiła
24:
Ktora wtobie ſtáłá była
25:
A tak już wnicz wmę przjbytki
26:
Tam naydzieṡ rozkoſſy wſſytki


strona: ee3v

1:
A ty káż Poſle pomilczeċz
2:
Iż też będą drudzy ſłyſſecz
3:
Co wiecz taczi przepadayą
4:
Co o Pana mało dbayą
5:
Poſeł czini milċzenie abý na drugię
6:
Też wyſła Sentencia.
7:
Pomjlcż każdy a bądż pilny
8:
Decret ydże nieomylny
9:
Kryſtus ſam ċini ſrogy Decret na
10:
Drugie
11:
Wiele yuż tu otem było
12:
Iáko ſię to rozſławiło
13:
Co yeſt wolia Oijcza mego
14:
Iż każdy winien ſtrzecz tego
15:
A yż nato Głoſno wołał
16:
Iż Synowi wſſytko wmocz dáł
17:
Aby yemu każdy Duffał
18:
Nawſſem yego Láſty Sukał
19:
Iam był vkazał prziczini
20:
Gdy Cżlek nedzny przepadł winy
21:
Iako ye miał przeprawowáċz
22:
A złoſczj ſię wyprawowaċz
23:
Njgdzie rady nienabywaċz
24:
Iedno miey Laſky vżiwaċz
25:
Zwiarą a s Serczem ſkruſſonym
26:
A ſnadziem był prżjmuſſonym


strona: ee4

1:
Sprzirodzenia Boſtwa ſwego
2:
Przimowacż właſké kazdego
3:
Gdym poznał yż ſię obacżił
4:
Wielem wiecz przępuſczaċ racził
5:
A tak wyznawaiącz wiele krocz
6:
Te ma nieſkonczona dobrocz
7:
Ktora ſczie wy hoynie znali
8:
Zdobrodzeyſtwa czoſcze brali
9:
Gyſczie yemi Saffowali
10:
Mnieſcze prawie ani znali
11:
Wydzacż wſſobie vmyſł pretky
12:
Widzacż też ſwoye przeſtepky
13:
Nygdy ſię zadny nieuſzał
14:
By wiecznie Swiat zakupicz miał
15:
Zawzdy wſwych krnąbrnoſczach trfaiacz
16:
Omą Laſkę nicz niedzbayącz
17:
A tak ſię wam zawzdy Zdało
18:
Iż wam było poniey mało
19:
A yzeſcze żiednacż mielj
20:
Sámi wſſytko czo ſcze chcżelj
21:
Nizácż byli mę vſtáwj
22:
Waznieyſſe wam ynſſe ſprawy
23:
Byli/ niżli moye Boſtwo
24:
Czo ych v was było mnoſtwo
25:
A tak ten Cżart/ Swiat/ y Cżiało
26:
Tak was było rozbuyało


strona: ee4v

1:
Zeſcze ſie tak roſkochali
2:
Mnie ſcze prawie ani znali
3:
A gdy kto okogo niedzbą
4:
Nierad też wiecz Laſky miewą
5:
A tak yż was Swiat vwodżił
6:
A poſwej myſlj wbłąd w wodzył
7:
Zato ſcze ſie nakarali
8:
Zeſcze go marnie ſtradali
9:
A yż wam też nedzne Cżiało
10:
Wielie złego ſprawowało
11:
Zaty roſkoſy czo miało
12:
Będże też wiecznie cżerpiało
13:
Cżarta zeſcze pjlni bylj
14:
A yego wolą czinili
15:
Iſeſczé mnie odſtąpili
16:
Wnet będziecze ſnim pochwizi
17:
A tak bedacz mocznem Bogem
18:
Skazuye/ Skazaniem ſrogiem
19:
Gdzie przizwalaią y Swieczj
20:
Abyſcze byli przekleczj
21:
A tam aby yuż was zdano
22:
Gdzie złem mieſcze zgotowano
23:
A tam yuż s Cżartem nawieky
24:
Vżiwaycze ſpołu Męky
25:
Sktorem gdyſczé tu mieſkali
26:
Towarziſtwa vżiwali


strona: ee5

1:
Gdy ſcze ſnami byċ niechczely
2:
Boſczie to wſwey moczy miely
3:
¶ Czart dziekuye za Decret
4:
Dziekuye za Decret Panię
5:
A niech ſię ynak nieſtanię
6:
A nato pamietne kłade
7:
A biore ye ſobie wradę
8:
Poczcżeż miłoſniczy moy
9:
Gdy yuż prziwas nikd nieſtoij
10:
A czem ſie nikogo niebał
11:
Iedno tego czo wás ſkazał
12:
❡ Xiąze pyta yuzli natem ſtanaċ
13:
A zaż yuż tak miły Panię
14:
Sentencia twa Zoſtanię
15:
Day nam yeſcze wedlug Prawa
16:
Do Dwu Niedziel złacz to Sprawą
17:
¶ Kryſtus potwierdza s kazanie
18:
Iuż ſnaċ darmo będżeſs wołał
19:
A wſſąk wydzys yż yuż Sąd wſtał
20:
Iuż ſię to wroczicż niemoże
21:
Sameż ſobie krziw nieboże
22:
❡ Xiąze załobliwie narzeka


strona: ee5v

1:
Ach nieſtetyż zła nowiną
2:
Wyſſła na mey matky ſyna
3:
Ach nieſſcżaſnacż chwilia była
4:
Gdy nędznjka vrodzyła
5:
A czo ſię wemnie kochała
6:
Y ſama by narzekąła
7:
Iżem kyedy naſwiat wyſſedł
8:
Kiedym wtaky vpad przyſſedł
9:
Ach nieſtotjż Czarz ſie ſiły
10:
Słyſſącz onas ty nowiny
11:
Ze jdziemy zwieċzney chwały
12:
O ktorąch my wſſyſczy ſtaly
13:
A ċzart dzywne męky ſtroij
14:
Iako Kat nademną ſtoij
15:
Zyſkalichmy natym Sądzię
16:
Zoſtawſſy tak wielkiem błądzie
17:
Alie ſnaċ prozno narzekaċ
18:
Iedno wiecżney męky ċzekaċ
19:
Bo ſię ſnaċ tam nawołamy
20:
Tak to pewnie wſſyſczy znamy
21:
❡ Mnich Decretu nieprzymnje A
22:
chcze Appellowacz do Ojcza
23:
Panie poſtoy jeſcże mało
24:
A chocza już prawo wſtało
25:
My drogy nieżałujemy
26:
Do Ojcza Appelujemy


strona: ee6

1:
A day nam zadwie niedzieli
2:
Abychmy ſię dowiedzieli
3:
Owa ſię jeſcże obaċzy
4:
A ynaċzeij ſkazaċ racży
5:
❡ Sąd yuż wſtał. Chryſtus Appel
6:
łowacż dopuſſcża
7:
Iuż ſię darmo Mnichu troſczeṡ
8:
Iuż tam Appelluy jako chczeṡ
9:
Ieſli ſobie ſam niedufaṡ
10:
Tam v Dawida poſſukaṡ
11:
Naydzieṡ tam Plenipotencia
12:
Na każdą mą Sentencią
13:
Mnię zdawna od Ojcza daną
14:
Tu nakażdą rzeċ ſkazaną
15:
A tak yuż day pokoy Bogn
16:
Wſſakos odeſlan do Grodu
17:
A to tam teżmaṡ Staroſte
18:
Alie wierz mi żecż dá chłoſte
19:
¶ Cżart yuż proſy ſwych Towary=
20:
ſſow do Piekła na dobra Bieſyade.
21:
A to Konecz
22:
Moj towarzyſſe milj
23:
Przecż że ſczie ſię zaſmuczyli
24:
Iako byſcze mie nieznali
25:
Takoſczie ſyę zatroſkali


strona: ee6v

1:
Wſſak to ſtare towarziſtwo
2:
Swamimci był ſpołu wſſytko
3:
Będziecze mieċ ochotnego
4:
Goſpodarża y pewnego
5:
Dodam czi ya wam wſſytkiego
6:
Kedy będize trzeba czego
7:
Iedno jż tam ſłono warzą
8:
A mało/ bo wſſytko sqnarza
9:
A wſſak y otey potrawie
10:
Siedziemy nayedney Lawie
11:
Vcżinimy przenoſſynj
12:
Vnas też Nowoſedliny
13:
Bo czo był Kryſtus popſował
14:
Cziſczem teraz pobudował
15:
Njċ was tam teſno niebędże
16:
Kazdy wſwoyem Gmaſku ſiedże
17:
A tak/ Hoyda/ Hoyda Krokiem
18:
Idzmy rychley/ aſpoſkokiém
19:
Beda tam y drudzy radzy
20:
Iem ſie was wieczey wprowadzy
21:
I yam wam rad to ſam bacże
22:
Wſſak zochoty wſſytko ſkacże
23:
Koniecz.


strona: ee7

1:
¶ Ku dobremu towarżiſowi
2:
Co cżedł ty Xiaſky.

3:
A
Prawda moy Towarziſſu
4:
Iż niebarzo ſmieſno
5:
Wſpomianąwſſy prziſłe Rzeczj
6:
Snacż wzdy yakos teſno
7:
¶ Bo proznocz to tuſſycż ſobie
8:
Iednak ſkunſtu widze
9:
Niech ſczeſczie wznoſſy yako chcze
10:
Przetſię nato przidzie.
11:
¶ Chocz/ Skaczemy/ Chocż buyamy
12:
Tu wnaſſey młodoſczj
13:
Przidze ten Cżas a nicz niemaſs
14:
Iedno lieza Koſczj.
15:
¶ Ato nanas Rzecż nagorſſá
16:
Iż nam to Zakryto
17:
Zadny niewie kiedy płaczicz
18:
To nieſczesne Myto.
19:
¶ Vnoſſa naſs/ czeſċ/ Roſkoſſy
20:
Nedznego Ziwota
21:
Zechmy wſſyſczy Zapomnieli
22:
Przjſłego Kłopota
23:
¶ Swiat Smakuye/ Cżiało radzy
24:
Cżart też tuż zanami


strona: ee7v

1:
Acż nje trzeba na Złe Radzicz
2:
Domyſlem ſję ſamj.
3:
¶ Bo czo ma bycz ku czcżj Panu
4:
Rzeczj ſą nie ſmaċżne.
5:
A czo kuczcżj Swiatu/ Cżartu
6:
Barzo yakożſmacżne.
7:
¶ Pana ſię bacż pilnie/ Słuchacż
8:
Nawſſem naſladowaċ
9:
Poczcżiwie Zycż blizniego ſtrzecz
10:
Nicżem niefraſowacż.
11:
¶ To nieſmaċino Ale buyacz
12:
Lako tako nabyċ
13:
Niech ſię Kurzi poky ſtawą
14:
Zaż nam wieky przebyċ.
15:
¶ Ano potem tam prżiſſedſſy
16:
Zapłonie ſię Drugj
17:
Ano niemaſs czo vkazacż
18:
Tam by ſpłacżicz Długj
19:
¶ Bo tam wſſedzy wopcze ſtrony
20:
Trudno ſię poprawiċz
21:
Iako wyſſedł ſwych Saffuṅkow
22:
Tak ſię muſſy ſtawiċ
23:
¶ A tak Radżecz niewilatay
24:
Dzerſſe pilnie Płota
25:
Niewjnoſſie nazbyt wlewo
26:
Bocz tam błedne Wrota


strona: ee8

1:
¶ Bo to mj wierż yeſli chybiſs
2:
Iże ſię ochynieſs
3:
Nieduffay njcz Swiatu temmu
4:
Nietak marnie Zgynieſs
5:
¶ Bo bys Latał pod Obłoky
6:
Iednak czj byċz w Nodach
7:
Po tych doczeſnych rozkoſſach
8:
Wrozliċznych przigodach
9:
Omylnoſczi aczkolwiék niektore ſą w ſlo=
10:
wiech y wliterach takież też y wrymiech
11:
alie ſię pilny czytelnik łatwie oſtatka
12:
domyſli.
13:
Wydane Praczą y nakładem
14:
grafikaIana Secluciana.grafika
15:
Lata Bożego 1549.
16:
Koniecz
17:
grafika