[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Postylla, wstawki do wyd. 4
rok wydania:   1571strona: 21

Páná náſzego.Liſt 21.
1:
Tegoż dniá Národzenia Páń=
2:
ſkiego/ wykład ſłow Apoſtołá Páwłá s. ktore ná=
3:
piſał do Tytuſá w ij kápit. Przećiwko złym ſpráwam á
4:
poſtępkom náſzym.

5:
❡Okazáłá ſie łáſká Boża zbáwienna wſzytkim ludzyom etc.
Iáko ſie w tych żywociech záchowáć y czo odrzucáć ácżeoſie trzymáć mamy/ ocżekawáiąc przyſciaPáná náſzego Iezuſá Kryſtuſá ná ſąd.

6:
S
Lyſzeliſmy dziś z rozmowy Anyelſkiey s
7:
páſterzmi wielkie á známienite pożytki/ kthore ma=
8:
my z národzenia Páná náſzego/ tákże też y s proroc=
9:
twá Ezáiaſzá Proroká. Teraz theż weźmiemy przed
10:
ſię ſłowá Apoſtołá Páwłá ſwiętego/ ktore nápiſał
11:
do Tytuſá vcżniá ſwego. S ktorych ſłow wyrozu=
12:
miemy/ że Pan Kryſtus nie dla cżego inſzego thu do
13:
nas ná ten ſwiát przyść á sſthąpić racżył/ iedno áby
14:
nas zupełnie á doſtátecżnie w prawdziwey á zupeł=
15:
ney pobożnośći wyćwicżył á poſtánowił/ thák żeby
D 3nam iużstrona: 21v

Ná dzyeń národzenia
1:
nam iuż nie było więcey potrzebá prawdziwey á doſkonáłey náuki od inych wy
2:
krętnych á kłamliwych ludzi/ żebráć/ á po niey ſie pytáć. Przetoż ty ſłowá kto=
3:
reſmy ſobye zá fundáment záłożyli tey roſpráwy náſzey/ to nam przed ocży ná=
4:
ſze kłádą/ ábyſmy/ okázuiąc wdzyęcżność odkupienia náſzego/ o to ſie pilnie ſtá=
5:
ráli/ iákobyſmy dobrze á pobożnie żyć mogli. Gdyż to iednák właſny ieſt vrząd
6:
á powinowáctwo dobrego náucżycielá/ vpomináć ludzye ku ſwiętemu á pobo
7:
żnemu życiu/ nie báwiąc ich áni ociążáiąc gadkámi niepotrzebnemi. Przetoż y
Lukaſz w j. kápi.

8:
on Zácháriaſz/ ktorego nam Lukaſz ſwięty opiſuie/ nádchniony Duchem ſwię=
9:
tym/ nie zániechał tego dołożyć w pioſnecce ſwoiey/ mowiąc: Odkupił nas/ á=
10:
byſmy mu w ſwiątobliwośći á w niewinnośći ſłużyli po wſzyſtki dni żywothá
11:
náſzego. S ktorego ſłowy nadobnie ſie zgadzáią ty ſłowá Apoſtolſkie gdzie mo
12:
wi: Okazáłá ſie łáſká Boża/ ktora nas náucża. Dáiącz to znáć/ żeby nam miáłá
13:
być ćwicżeniem ku ſpráwowániu żywotá pocżćiwego. Co ſzyrzey rozbyeráiąc ye
14:
ſobie/ zá pomocą Duchá ſwiętego/ wyrozumiemy.
15:
A
Bowiem okazáłá ſie łáſká Boża zbáwienna wſzy
16:
ſtkim ludzyom/ ktora nas náucża/ ábyſmy ſie zá=
17:
przawſzy niepobożnośći/ y ſwietſkich pożądliwo
18:
śći/ trzezwie y ſpráwiedliwie á pobożnie żyli w
19:
teráżnieyſzym wieku/ ocżekawáiąc błogoſłáwio=
20:
ney oney nádzyeie/ y zacnego przyſcia chwały o=
21:
nego wielkiego Bogá y zbáwicielá náſzego Iezuſá Kriſtuſá: kto
22:
ry wydał ſámego ſiebie zá nas/ áby nas wykupił od wſzelákiey
23:
niepráwośći/ y ocżyśćił ſobie ſámemu lud oſobny/ náſláduyący
24:
dobrych vcżynkow. Ty rzecży moẃ/ y nápominay/ á karz/ ze
25:
wſzeláką zwirzchnoſcią/ á żaden tobą niech nie gárdzi.
Przycżyná ſłow tych Apoſtolſkich.

26:
M
Ało co przed tymi ſłowy/ ktoreſmy tu ſłyſzeli/ vcżył tám Páweł ſwię-
27:
ty Tytuſá/ y káżdego wiernego Páſterzá w oſobie iego/ áby prawdziwie
28:
dobre vcżynki ludzyom zálecał. A to przećiwko tym/ ktorzy ſie prożno
29:
wiárą á nabożeńſtwem chełpili. Przetoż tám porządnie wylicżył/ ktoreby były
30:
dobre vcżynki w káżdey płći/ wieku/ y w przełożeńſtwach: co ſtárym przynale-
31:
ży/ młodym/ vſługuiącym ſłowem Bożym/ y wſzem ſługom poſpolitym. A
32:
cżemuby ták cżynić y żyć mieli/ przycżynę tę powiáda: Abowiem przyſzedł Pan
33:
Kryſtus ná ſwiát/ áby bytnoſcią tu ſwoią/ náucżył nas pobożnośći. Y ktożby te
34:
dy tákim Doktorem z niebá do nas przychodzącym gárdzić miał: Wſzy[tki] te-
35:
dy thy ſłowá Apoſtolſkie pilnie ſobie vważáć będzyemy/ gdyż oſobne pożytki á
36:
nam bárzo potrzebne w ſobie zámykáią.
Láſká Boża okazáłá ſie.

37:
Naprzod tedy łáſką zowie Páná Kryſtuſá/ pełnego łáſki y prawdy/ ktory ieſt
38:
zadátkiem łáſki/ y przez kthorego sſtawamy ſie wdzyecżnymi á przyiemnymi
39:
Bogu Oycu náſzemu niebieſkiemu. A vkazáłá ſie tá łáſká przećiw nam/ gdy tu
40:
dla nas przyść racżył ná ſwiát/ y sſtáć ſie prawdziwym cżłowiekiem/ nie przy=
41:
muſzony żadną zaſługą náſzą/ ále s ſzcżyrey łáſki á dobroći ſwoiey. Przetoż/ ile
42:
z niego ieſt/ wſzyſtkim ſie sſtał zbáwiennym Pan Kryſtus/ ktory/ áby wſzyſtki
43:
zbáwił/ przyść tu racżył: iáko nam tego wſzyſtki piſmá Prorockie y Apoſtolſkie
44:
doſtátecżnie poſwiadſzáią.
Zbáwienna wſzytkim ludzyom.
Iże thedy nie wſzyſcy zbáwieni bywáią/ ále wielka
45:
wielkość ludzi ginie/ nie ieſt przycżyną Pan Kryſtus/ áni odkupienie iego/ ále ſá
46:
mi ſobie krzywi ktorzy giną: iáko tego ſam Pan poſwiadſza w Ewányeliey/ mo
47:
wiąc: A tho ieſt potępienie/ iż ſwiátłość przyſzłá ná ſwiát/ á ludzye vmiłowáli
48:
więczey ciemnośći niż ſwiátłość.
Ian w iij. kápit.
Vkazał ſie thedy Pan Kryſtus/ áby ſtrácony
49:
narod ludzki wybáwił/ á przywroćił gi ku oycżyznie niebieſkiey s ktorey był wy
50:
rzucon/ cżęſcią áby náucżył wybáwione/ iákoby zá to dzyękowáć mieli wybáwi
51:
cielowi ſwoiemu/ y ktoreby było ich powinowáctwo przećiwko Pánu Bogu/
52:
żywąc tu ná ſwiecie/ pirwey niżby byli przenieſieni do dzyedzictwá kroleſthwá
53:
niebieſkyego.
A wſzyſtkęstrona: 21a

Páná náſzego.Liſt. 21a
Wſzytká náuká pobożnośći/ dzieli ſie ná dwie cżęśći.
1:
¶ A wſzyſtkę náukę pobożnośći Apoſtoł błogoſłáwiony/ ácż krotko wſzákże do-
2:
ſyć iáſnie/ záwiera tu we dwu rzecżach/ to ieſt/ w wyſtrzegániu á w pożądániu/
3:
vkázuiąc cżego ſie ſtrzedz/ á co cżynić mamy. Mądrzy ludzye ſwiátá tego doſyć
4:
doſtátecżnie przed láty diſputowáli o tym/ cobychmy cżynić/ á cżegobychmy ſie
5:
ſtrzedz mieli/ wſzákże ſie thu nic nie opuſzcża w tych krotkich ſłowiech czoby ſie
6:
nam wiedzyeć godziło.
I.
Strzedz ſie złych rzecży.
Vcży nas tedy ſtrzedz ſie dwu rzecży/ ábo ſłuſzniey przeć
7:
ſie iáko Apoſtoł mowi: Aby záprzawſzy ſie niepobożnośći etce. Owa nam káże
8:
vkrzyżowáć y vmorzyć Adámá ſthárego/ á wykorzenić á pohámowáć cżłonki
9:
grzechu. Krotko mowiąc/ tę złość ktorą mamy wrodzoną/ ábyſmy s ſiebie zło
10:
żyli.
Przeć ſie niepobożnośći.
Pirwſza tedy rzecż ktorey ſie nam przeć każe/ ieſt Niepobożność/ kthora
11:
ieſt ſprzećiwna Pobożnośći/ bo tá/ thák iáko potrzebuie prawdziwe nabożeńſt-
12:
wo/ ſłuſznie Páná Bogá wzywa/ y onego ſámego chwali: A oná nie dba nic o
13:
Bogá/ owſzem im gárdzi/ więczey ſobie ważąc wymyſły ludzkie/ kogo inſzego
14:
ná pomoc wzywáiąc y chwaląc. A iż to krotko powiem/ przećiwna ieſt wſzyt=
15:
kiemu przykazániu Bożemu/ á zwłaſzcżá ná pirwſzey tablicy nápiſánému.
Przeć ſie pożądliwośći ſwieckich.

16:
¶ Druga rzecż ktorey ſie przeć mamy/ ieſt pożądliwość ſwiecka. Wſzákże ieſt też
17:
niektora pożądliwość przyrodzona/ iáko chcieć ſpáć ábo odpocżywáć/ ieść/ pić/
18:
dzyatecżki pocżćiwie wychowáć/ kthora gdy w ſwey mierze záchowaná bywa/
19:
nie ieſt ſzkodliwa. Ale oná ktorey ſie nam przeć każą/ ieſt ſwiecka. A błogoſłá-
20:
wiony Ian Apoſtoł y Ewányeliſtá o ſwiecie piſząc mowi:
j. Ian w ij. kápi.
Nie miłuycie ſwiá-
21:
tá/ áni tych rzecży kthore ná ſwiecie ſą. Ieſli kto ſwiát miłuie/ miłośći Oycow=
22:
ſkiey w nim nie máſz. Abowiem wſzyſtko co ieſth ná ſwiecie/ iáko pożądliwość
23:
ciáłá/ y żądza ocżu/ y pychá żywotá/ nie ieſtći z Oycá/ ále ieſt s ſwiátá. A ſwiátći
24:
przemiya/ y pożądliwość iego. Owa nie báwiąc ſie rzecżą długą/ zámyka ſie tu
25:
wſzytko tho co ſie kolwiek ſprzećiwi Zakonowi ná wtorey tablicy nápiſánemu.
26:
Przetoż tych wſzytkich rzecży ktore ſą przećiwne Zakonowi Bożemu przez Mo=
27:
iżeſzá nam opiſánemu ſtrzedz ſie mamy.
28:
¶ Wſzákże nie doſyć ná tym gdy ſie przeć álbo ſtrzedz będzyem złego/ ieſli poło
29:
żywſzy złość dobrze cżynić nie będzyemy.
II.
Dobrych prágnąć y wykonywác.
Trzy thedy rzecży Apoſtoł ſwięthy po
30:
nas pilnie mieć chce/ w ktorych poki tu iedno żywiemy ná tym ſwiecie/ ábyſmy
31:
ſie z wielką pilnoſcią ćwicżyli: tho ieſt/ w trzeźwośći álbo w miernośći/ w ſprá-
32:
wiedliwośći/ y w pobożnośći. A ty trzy cnoty iuż wſzytki ine w ſobie zámykáią/
33:
y wſzytki powinnośći żywotá Krześćiáńſkiego/ kthore nam ſzyroko opiſuie Za=
34:
kon miłego Bogá.
Trzeźwość ábo miernośc duſzna.

35:
¶ Pirwſza tedy cnotá w ktorey tu żyć mamy/ ieſt Mierność ábo Trzeźwość.
36:
Ieſt thedy trzeźwość/ iáko y piyańſtwo/ iedná cieleſna/ druga duſzna. Duſzna
37:
trz[eźw]ość ie[ſt]ći pokorá/ naſlicżnieyſza ze wſzech inych cnotá/ tákże nienawiść py
38:
chy á hárdośći/ y ſłuſzny obycżay ktorym zátrzymawan bywa vmyſł ludzki w
39:
rozſądzániu rzecży káżdych y w wykonániu. Ktorą pokorę Páweł Apoſtoł Pá-
40:
ná Kryſtuſow nadobnie opiſuiąc/ mowi:
Philip. w ij. káp.
Tęż miłość mieycie/ iednomyſlni/ ie-
41:
dno rozumieiąc/ áby nic nie było przez ſwar/ ábo przez prożną chwałę/ ále po=
42:
kornym vmyſłem/ niech káżdy rozumie drugiego być nád ſię zacnieyſzym etc.
Cieleſna. i. Teſſál. w iiij. k.

43:
Cieleſna lepak/ trzeźwość/ ieſt powſciągnienie á wſtrzymánie od wſzelkiego zby
44:
tku/ á ciáłá y rzecży pozwirzchnich ſłuſzne á ſwięte vżywánie. O cżym Páweł s.
45:
do Teſsálonicenſow ták mowi: Abowiem tá ieſt wola Boża/ toć ieſt poſwięce-
46:
nie wáſze/ ábyſcie ſie powſciągáli od niecżyſtoty/ y áby vmiał káżdy z was na=
47:
cżynie álbo ciáło ſwe trzymáć w ſwiątobliwośći y w vcżćiwośći/ nie będąc zyę-
48:
ći pożądliwoſcią/ iáko pogáni/ kthorzy nie znáią Bogá. Bo nie wezwał was
49:
Bog ku niecżyſtośći/ ále ku ſwiątobliwośći. Stąd tedy iáſnie obacżyć mogą/
50:
iáko bárzo cięſzko grzeſzą przećiw powinnośći ſwoiey/ ći ktorzy ſie vdáli w nie=
51:
cżyſtość/ w piyańſtwo/ y w ine tym podobne zbytki/ ktore nie tylko należą w ie=
52:
dzeniu á w piciu/ ále też w zbytnich á w niepotrzebnych vbierzech/ ſprzęciech do
53:
mowych/ y w budowániu/ nie powſciągáiąc ſproſnych pożądliwośći ſwoich.
Do Rzym. w xiij.

54:
Mowi tedy ná drugim mieyſcu Páweł s. Wy tedy kthorzy tákowi ieſteſcie/ iuż
55:
ieſt cżás ábyſcie ſie ze ſnu ocućili. Bo iuż teraz bliſzſze nam ieſth zbáwienie/ á niż
S4kiedyſmy v=strona: 21av

Ná dzyeń národzenia
1:
kiedyſmy vwierzyli. Nocći przeminęłá/ á dzyeń ſie przybliżył. Odrzućmyſz te=
2:
dy vcżynki ciemnośći/ á oblecżmy ſie w zbroię ſwiátłosći/ álbo w ſzátę ſwiátło=
3:
śći godną. Thák ábychmy vcżćiwie chodzili iáko we dnie/ nie w bieſiádach/ áni
4:
w piyańſtwach/ nie w łożach/ áni w niecżyſtoſciach/ nie w zdrádzye/ áni w za=
5:
zdrośći/ ále przyoblecżcie Páná Iezuſá Kryſtuſá/ á nie mieycie ſtáránia o cyele
6:
ku wypełnieniu pożądliwośći iego.
Spráwiedliwość.

7:
❡Druga cnotá ktorą po nas mieć chce náuká Páná Kryſtuſowá/ ieſth Sprá=
8:
wiedliwość. A tu nie mowimy o ſpráwiedliwośći ktorą bywamy vſpráwiedli
9:
wieni/ ále o tey ktora bywa od vſpráwiedliwionych. Tá tedy ſpráwiedliwość/
10:
nie tylko káżdemu przywłaſzcża co komu właſnie przynależy/ ále też nic nikomu
11:
nie wydzyera/ owſzem rzecży ſwoie właſne ſpráwiedliwie rozdáye. Abowiem
12:
łáſkáwa á dobrotliwa ieſt. Gdyż cżłowiek ſpráwiedliwy coby rad widzyał áby
13:
mu ſie dzyało/ tego też życży y drugim/ miłuiąc bliźniego ſwego iáko ſam ſiebie.
14:
O tey ſpráwiedliwośći ták mowi Páweł s.
j. Teſſál. w iiij. k.
Wiecie ktore roſkazánia dálichmy
15:
wam przez Iezuſá Kryſtuſá Páná náſzego/ áby żaden nie vćiſkał áni zdradliwie
16:
podchodził w żadney ſpráwie brátá ſwego. Abowiemći Pan ieſt ktory ſie mśći
17:
wſzyſtkich tych rzecży. A co ſie dotycże bráterſkiey miłośći/ nie potrzebá wam te
18:
go/ ábym do was piſał. Abowiem ſámi od Bogá ieſteſcie náucżeni/ ábyſcie ie=
19:
dni drugie miłowáli. Przecżći ſobie to wſzytko kápitulum. Rowne temu miey=
20:
ſcá do Rzymián. w xiij. do Ephezow w iiij. naydzyeſz. Przetoż ſpráwiedliwość
21:
cżłowieká Krześćiáńſkiego/ nie tylko iż nikomu nie ſzkodzi/ owſzem wſzytkimi śi=
22:
łámi ſwoiemi ſtára ſie o to/ áby káżdemu pożytecżnym mogł być.
Pobożność.

23:
❡ Trzecia cnotá/ w ktorey chce Pan ábyſmy żyli/ poki iedno mieſzkamy thu ná
24:
tym ſwiecie/ ieſt Pobożność. A thá ieſt ſprzećiwna/ iákochmy niedawno przy=
25:
pownieli
/ niepobożnośći. Pobożność tho w nas ſpráwuie/ że ſie ſzcżyrze przyłą-
26:
cżamy prawdziwą wiárą ku Pánu Bogu/ onego ſie ſámego vprzeymie boimy/
27:
iemu ſámemu cżeść chwałę wzdáiemy/ wzywamy y cżćimy/ brzydząc ſie wſzy=
28:
tkimi zabobony á wymyſły ludzkiemi/ ſłuſznie kthemu vżywáiąc Sákrámen=
29:
tow y inſzych porządkow nam w ſłowie Bożym opiſánych.
j. Timot. w iiij. k.
A o tákiey pobożno
30:
śći roſpráwuiąc Páweł S. mowi: Cieleſne ćwicżenie máło pomoże/ ále Pobo-
31:
żność ku wſzem rzecżam ieſt pożytecżna/ iáko tá ktora ma obietnicę teráznieyſze=
32:
go y przyſzłego żywotá. A tu niechay będzye doſyć o tym cżego prágnąć á cże=
33:
go ſie wyſtrzegáć mamy. Wierzę że káżdy pobożny przeſtánie ná tey krotkiey ná
34:
uce Páná Kryſtuſowey/ podáney nam przez Apoſtołá Páwłá s. nie báwiąc ſie
35:
ſzyrokiemi wywody ludzi wielomownych.
Zupełna náuká napirwey vcży/ potym też nápomina/ y przypędza.

36:
❡ Ku tym cnotam ktore Pan po nas mieć chce/ ieſzcże ſie dokłádáią/ á bárzo iá=
37:
ſne/ kthore káżdego pobożnego przypądzáią áby ie wypełnić mog[ł]. Abo[wie]m
38:
ſzcżyry náucżyciel nie doſyć ma ná thym żeć pokazał czobyś cżynić álbo opuśćić
39:
miał/ ieſliby ćie theż nie przypądzał/ nie nápominał/ á według możnośći ſwey
40:
nie przyciągał/ ábyś cżynił ábo opuśćił/ tho coś wyrozumiał żebyś cżynić ábo o=
41:
puśćić miał. Tymże obycżáiem ten ktory ſłucha kazánia/ niech nie rozumie áby
42:
iuż tego wſzytkiego doſtąpił/ gdy wyrozumiał coby cżynić álbo nie cżynić miał/
43:
ieſliby thego ſkutkiem nie wypełnił cżego ſie ná onym kazániu náucżył. Abo=
44:
wiem prawdziwie rádząc około rzecży náſzych błogoſłáwiony Iákub Apoſtoł
45:
powiedzyał:
Iákub w j kápi. Cżynić á nie tylko ſłucháć mamy.
Skutecżnie ſłowo Boże pełncie/ tho ieſth rzecżą pokázuycie/ á nie
46:
bądźcie tylko ſłuchácżmi oſzukawáiąc ſámi ſiebie. Abowiem ieſliby kto ſłuchał
47:
ſłowá Bożego/ á nie pełniłby go/ ten podobny ieſt mężowi kthory przyrodzone
48:
oblicże ſwoie w źwierciedle ogląda/ bo ſámego ſiebie oglądawſzy/ gdy odeydzye
49:
wnet zápomni iáki był etc. Błogoſłáwiony Páweł tákże nápominániem tym
50:
ku dobrym vcżynkom/ obiaſnia ony dáry á niewymowne dobrodzyeyſtwá zbá
51:
wienia y odkupienia náſzégo/ ktore mamy z łáſki Páná náſzego Iezuſá Kryſtu=
52:
ſá. Ták bowiem zwykli Apoſtołowie w káżdey ſłuſzney á przypádłey potrzebye
53:
przepowiedáć á przypomináć łáſkę miłego Bogá/ dobrodzyeyſtwá y odkupye=
54:
nie Páná Kryſtuſowe: áby/ gdy rzecż bywa o dobrych vcżynkach/ iáko tu teraz/
55:
zápomniawſzy tákowey łáſki y Páná Kryſtuſá/ niechcieliſmy thego przypiſo-
wáć zaſłu=strona: 21b

Páná náſzego.Liſt.
1:
wáć zaſługam á vcżynkom náſzym/ czo właſnie przynależy łáſce Bożey/ przez
2:
zaſługę męki Páná Kryſtuſowey.
Zupełnie Pan Kryſtus ludziom żywot przywroćił.
Do Zydow w ix.

3:
❡ Naprzod tedy mowi Apoſtoł s. że Pan Kryſtus thák zupełnie ſwiátu żywot
4:
przywroćił/ że mu iuż nic więcey nie doſtáye/ iedno áby pobożni ludzye przyſcia
5:
odkupicielá ſwego/ też y ſędzyego á ktory oddáć ma káżdemu wedle ſpraw iego
6:
z wiáry/ ocżekawáli. Abowiem tenże Apoſtoł mowi piſząc do żydow: Kryſtus
7:
raz ná dokońcżeniu wiekow ku zgłádzeniu grzechu przez ofiárowánie ſámeo ſie=
8:
bie okazał ſie. A iáko ono trwa/ iż ludzye ráz vmrzeć muſzą/ á potym ſąd będzie:
9:
thák y Kryſtus raz ieſt ofiárowan/ áby zgłádził grzech y wiela ich/ drugi raz zá=
10:
ſię krom grzechu okaże ſie tym ktorzy go ocżekawáią ná zbáwienie.
Vpomnienie ku niewinnośći żywotá.

11:
❡ Pothym przyſcie Páńſkie ná ſąd/ y nádzieię náſzę/ ſwoim przedſięwzyęciem/
12:
ktorym nas vpomina ku pobożnośći/ ábo dobrym vcżynkom/ Apoſtoł s. thák
13:
porownawa. Ocżekawaymyż z nádzyeią nieomylną Páná náſzego Iezuſá Kri
14:
ſtuſá/ kthory przyść ma ná ſąd/ ktory iáko wiemy iednemu káżdemu oddáć ma
15:
według vcżynkow iego/ z wiáry vcżynionych. Záprawdę rzecż potrzebna ieſt/
16:
ábyſmy ſie przygotowáli ná ono przyſcie wſzeláką pobożnoſcią/ ſpráwiedliwo=
17:
ſcią y miernoſcią. Abowiem tenże Apoſtoł w II. do Korin. V. káp. mowi: Prze-
18:
to też vprzeymie ſobie tego żądamy/ ábyſmy záwżdy Pánu Bogu byli przyiem
19:
nemi/ ábowiem mamy ſtánąć iáwnie wſzyſcy przed ſtolicą Páná Kriſtuſową/
20:
áby ieden káżdy odnioſł coby ná ciele wzyął ſłuſznie wedle thego co vcżynił/ ábo
21:
dobre ábo złe. Wiedząc thedy o ták ſtráſzliwym ſądzye Páńſkim/ ſtáraymy ſie
22:
pilnie/ iákobychmy ſie ſłuſznie zgotowáć mogli ná przyſcie tákiego ſędzyego.
Błogoſłáwiona nádzyeiá wiernych.

23:
❡ Są y drugie potrzebne náuki w ſłowiech tych Apoſtolſkich/ ktorych ſie nam
24:
thák ledá iáko opuſzcżáć nie godzi/ ále ie s pilnoſcią wielką v ſiebie vważáć ma=
25:
my. Napirwey gdzye mowi/ że pobożni ludzye ocżekawáią błogoſłáwioney ná
26:
dzyeie. Gdyż to pewna rzecż/ że wſzyſcy wierni nádzyeią tylko cżekáią á cżekáyą
27:
onego błogoſłáwieńſtwá od wiekow im zgotowánego. Wiedzą że Pan przyść
28:
ma ná ſąd/ á káráć wſzelką niepobożność/ y wſzythki zle żywącze: wſzákże oni ſą
29:
dobrey nádzyeie/ owſzem nieomylnie ocżekawáią błogoſłáwieńſtwá/ wierząc
30:
że weſpoł s Pánem Kriſtuſem obdárzeni będą żywotem prawdziwie błágoſłá
31:
wionym á wiecżnym. Kto tedy temu vprzeymie wierzy/ iákoż ſie iuż ten wſzytek
32:
nie ma podáć w poſłuſzeńſtwo woley Páná Kriſtuſowey/ s ktorego dobrodziey
33:
ſtwá ták zacnych dobr wierzy że doſtąpić ma?
Chwalebne przyſcie PánaKryſowe.

34:
❡ Potym/ przyſcie ono Páńſkie/ názywa Apoſtoł s. okazániem chwały/ to ieſt
35:
przyſciem chwálebnym. Abowiem Pan náſz przyść racżył raz ná ſwiát pokor=
36:
ny/ po wtore przydzye wielmożny/ w chwale Bogá Oycá/ z niewymowną ſwiá
37:
tło[ſci]ą á iáſ[n]oſcią/ z możnoſcią wielką/ ze wſzyſtkimi Anyoły ſwemi chwáleb=
38:
ny. Będzie tedy w ten cżás złamána wſzelka moc ſprzećiwna/ odkryte będą rze=
39:
cży wſzytki zákryte á táiemne/ á rozmnożona będzye wſzech naſwiętſza ſpráwie=
40:
dliwość. Kogożby tedy wielce nie poruſzyły ty rzecży ku polepſzeniu á ſwiątobli
41:
wośći żywotá? A dla więtſzego á rychleyſzego poruſzenia ſwego/ przecżćić ſobye
42:
możeſz ono co Páweł s. piſze o przyſciu tego ſędzyego w II. liſcie do Teſsálonicen
43:
ſow w pirwſzym kápitulum.
Pan Kryſtus Bog wielki.

44:
❡ Trzecie/ że zbáwicielá náſzego Páná Iezuſá Kryſtuſá właſnie á przyſthoynie
45:
tu ná tym mieyſcu zowie onym wielkim Bogiem: nie przeto żeby był w chwále
46:
bney Troycy wielki Bog y máły/ gdzye ieſth bárzo wielka iſtnośći rownosć: ále
47:
że w dzyeń ſądny iáwnie ſie to pokaże wſzelkiemu ſtworzeniu/ iż Pan Iezus Kri
48:
ſtus ktory ſie był dla nas vniżył á vpokorzył áż ná ſmierć/ á ktemu ná ſmierć krzy
49:
żową ſrogą á ſromotną/ y ktory ná tym ſwiecie od wiela ludzi był wzgárdzon y
50:
bluźnion/ iákoby nie był prawdziwym Bogiem á Oycu rownym/ że ieſt praw=
51:
dziwym z Oycem ſwoim ſpołwiecżnym á wielkim Bogiem. Abowiem ná on
52:
cżás w Ieruzalem gdy Pan náſz w Rádzye kápłáńſkiey dziwnie był przeſládo-
53:
wan/ á od nawyſzſzego Biſkupá zdradliwie był pytan/ mowiąc: Poprzyſięgam
54:
cie przez Bogá żywego/ ábyś nam powiedzyał/ ieſliś ty ieſt Kryſtus Syn Bo=
55:
gá żywego? Odpowiedzyał Pan y rzekł/ Thyś rzekł. A wſzákże záprawdę po=
wiádamstrona: 21bv

Ná dzyeń národzenia
1:
wiádam wam/ od tego cżáſu vyrzycie ſyná cżłowiecżego ſiedzącego ná práwi=
2:
cy mocy Bożey/ y przychodzącego w obłokach niebieſkich. Iákoby rzec racżył:
3:
Wiemći ia że wy nie wierzycie żebym ia był ſynem Bożym/ ktorym ſie ia powie
4:
dam być/ owſzem żeſcie mieli vżywáć onego prawdziwego wyznánia mego ku
5:
zábiciu mnie przez ſmierć krzyżową/ wſzákże bez wątpienia to ieſt rzecż pewna/
6:
żem ieſt prawdziwy ſyn Boży Oycu rowny. To co ſie iáſnie pokaże y potwirdzi
7:
ſie dowody pewnemi á nieprzekonánemi/ to ieſt/ wſtąpieniem ná niebioſá/ ſie=
8:
dzeniem ná práwicy Oycowſkiey/ y przyſciem moim ná ſąd. Abowiem ná ten
9:
cżás káżde ſtworzenie obacży á wyznawáć mie będzye prawdziwym Bogyem/
10:
żywym/ y wiecżnym. Ku cżemu należy y ono ſwiádectwo iáſne Dawidá krolá
11:
y Proroká w Pſalmie Cx. Rzekł Pan Pánu moiemu ſiądź ná práwicy moiey/ áż
12:
położę nieprzyiaciele twoie/ podnoſzkiem nog twoich. Ktore ſwiádectwo tenże
13:
Pan náſz przećiwko żydom przywodził v Máttheuſzá s. w xxij. káp. Nie trzebá
14:
ſie nam thedy namniey oględáć ná náukę Ariuſzá/ Serwetá/ y dziſieyſzych No=
15:
wokrzcżeńcow. Abowiem theraz nád ſwiátło iáſniey ſie pokazáło/ że Pan náſz
16:
Iezus Kryſtus ieſt prawdziwy Bog/ iednorodny y ſpołwiecżny ſyn Bogá Oy
17:
cá. Niech przeklęty będzye/ ktoryby przećiw ták iáſnym ſwiádectwam piſmá
18:
ſwiętego co inſzego piſał/ mowil/ y vcżył.
Dał ſie zá nas Pan Kryſtus/ áby nas odkupił.

19:
❡ Mowi dáley Páweł s. Pan Kryſtus dał ſie ſam zá nas/ áby nas odkupił od
20:
wſzelkiey niepráwośći. Tu pilnie pátrzay/ iáko po wtore známienicie/ ácż bárzo
21:
krotkimi ſłowy/ pokazał nam bárzo wielkie dobrodzyeyſthwo Boże w Pánie
22:
Kryſtuſie od Bogá Oycá dáne. Nád ktore záprawdę nie ieſt inſze więtſze. Przy
23:
ſzedł ná ten ſwiát sſtawſzy ſie cżłowiekiem Syn Boży/ ktory gdy nie miał nic ko
24:
ſztownieyſzego/ nie było też ná ſwiecie nic zacnieyſzego/ ſam ſiebie/ to ieſt ciáło y
25:
duſzę/ kreẃ y żywot ſwoy/ dał zá nas/ á tho dla tego/ áby nas odkupił od wſzel=
26:
kiey niepráwośći.
Táiemnicá odkupienia náſzego.
Abowiem s przyrodzenia náſzego ieſteſmy vwikłáni rozlicż=
27:
nie grzechem á niepráwoſcią/ dla cżego sſtáliſmy ſie winni ſmierći/ ſzátáńſkie=
28:
mi niewolniki/ y godnemi potępienia wiecżnego. Ták żeſmy byli márnie zginę
29:
li/ y żadna nam nádzyeiá przypáść á okazáć ſie nie mogłá s ſtrony náſzey. A gdy
30:
ſmy byli w ták wielkich ciemnoſciach/ á w ták wielkiey roſpácży/ przyſzedł Syn
31:
Boży/ sſtał ſie ſynem cżłowiecżym/ wydał ſie ná ſrogą ſmierć/ áby nas wybá=
32:
wił od ſmierći/ á wyrwał z więzyenia ſzátáná y piekłá/ nád to kreẃ ſwoię ſwię=
33:
tą wylać racżył/ áby omył wſzelką niepráwość náſzę/ áby iuż więcey grzech nie
34:
był nam przycżytan/ á nie dodawał śił ſzátánowi/ ſmierći/ y potępieniu.
35:
A toć to ieſt to niewymowne dobrodzieyſtwo Syná Bożego/ ktore piſmo wſzy=
36:
tko známienicie wyſławia/ á ku vſtáwney pámięći przywodzi/ w kthorym ſá=
37:
mym zależy żywot y zbáwienie náſze. A thák tho Apoſtoł s. nadobnie ſtoſ[uie] ku
38:
ſwemu przedſięwzyęciu/ áby nas przytárgnął ku więtſzey pilnośći dobrych v=
39:
cżynkow. Wybáwiłći nas wybáwiciel náſz z niepráwośći náſzych/ nie przeto á=
40:
bychmy w nich dáley żyć mieli/ ále ábychmy obumárſzy ciáłu y ſwiátu/ poſtáno
41:
wili w nim nowy żywot. A przetoż godzi ſie nam záprawdę/ ábyſmy oſtáthek
42:
cżáſu żywotá náſzego obroćili ku pilnośći ſpraw dobrych á Pánu Bogu miłich.
43:
Iáko nas ku temu nadobnie Piotr s. vpomina mowiąc: Gdyż tedy Pan Kry=
44:
ſtus ćirpiał zá nas w ciele/ wy theż tąż myſlą bądźcie vzbroieni: ábowiem then
45:
kthory ćirpiał/ przeſtał od grzechu: ku temu áby iuż nie pożądliwoſciam ludz=
46:
kim/ ále woley Bożey/ oſtátek cżáſu w ciele żył. Abowiem doſyć ieſth nam/ iże=
47:
ſmy przeſzłego cżáſu żywotá cżynili wolą pogánow.
Pan Kryſtus ſam ſie ofiárował Bogu Oycu.
Oſtátká ſie docżćić możeſz
48:
w j. liſcie w iiij. káp. A ieſli ktemu przyłożyſz ſłowá Páwłá s. kthore nápiſał do
49:
Rzymiánow w vj. mnimam żeć iuż nic nie będzye niedoſtáwáło.
50:
❡ Ieſzcże w tych ſłowiech Páwłá s. krociuchno niektore rzecży s pilnoſcią vwa
51:
żáć będzyemy. Naprzod że Pan Kryſtus ofiárowáć ſie racżył Bogu Oycu. Co
52:
ſzyroko rozbiera tenże Apoſtoł do żydow w VII. y w X. káp. że on iuż dáley od lu-
53:
dzi ofiárowan być nie może. Ktemu iż ſie ſam dobrowolnie Pan náſz ofiárował
54:
Bogu Oycu/ nie przymuſzony ktemu żadnemi zaſługámi náſzemi. Potym/ ko-
55:
niec ofiáry y ſmierći Páná Kryſtuſowey ieſth żywot wierzących/ wybáwienie y
wykupienie.strona: 22

Páná náſzego.Liſt 22.
1:
wykupienie. Kthora ták ieſt zupełnie doſkonáła/ że nie máſz cżegobyſmy z niey
2:
więcey potrzebowáć á ocżekawáć mieli/ ále záwżdy ſkutek ſwoy wykonywa/ zá
3:
wżdy wolnemi cżyni/ poſwiąca y vſpráwiedliwia/ wſzytki ktorzy iedno zbáwie
4:
ni bywáią.
Odkupił nas Pan od wſzelkiey niepráwośći.

5:
Trzecie/ odkupił nas Pan náſz od wſzelkiey niepráwośći/ vcżynił te-
6:
dy doſyć nie tylko zá pirworodny grzech/ nie zá niektore tylko/ álbo zá grzechy lu
7:
dzi niektorych/ ále zá wſzytki grzechy wſzech ludzi. Co nam doſtátecżnie ieſt wy
8:
łożono od Páwłá s.
Do Rzym. w v.
Ian też błogoſłáwiony w liſcie ſwym thák mowi:
j. Ian w j. y ij. k.
A kreẃ
9:
Páná Iezuſá Kriſtuſá Syná Bożego ocżyſcia nas od wſzelkiego grzechu. A on
10:
ieſt vbłagániem zá grzechy náſze/ á nie tylko zá náſze/ ále też zá grzechy wſzytkieo
11:
ſwiátá. Abowiem y Ian krzćiciel/ pálcem vkázuiąc ná Páná Iezuſá/ rzekł: Oto
12:
Báránek Boży ktory głádzi grzechy ſwiátá.
Ocżyśćił ſobie Pan Bog lud oſobliwy.

13:
❡ Náoſtátek tego dokłáda Páweł s. Aby ſobie ocżyśćił lud oſobliwy/ pilny do-
14:
brych vcżynkow. Záprawdęć to ieſt niewymowne dobrodzyeyſtwo/ że nie tylko
15:
nas ocżyśćił od grzechow/ ále nád to iuż ocżyſcione dáry ſwoiemi nas nápełnia/
16:
ktoremi gotuie nas y godne cżyni ku wydawániu owocu dobrych vcżynkow/ á-
17:
byſmy ſie nie sſtáli drzewem niepożytecżnym/ á ludźmi niewdzięcżnemi ták do-
18:
brotliwego Bogá y dobrodzieyſtw thák zacnych iego. Szyrzey á doſtátecżniey
19:
nam to wykłádáć á przed ocży náſze kłáść racży ſam Pan náſz v Iáná s.
Ian w xv. kápit.
pod po-
20:
dobieńſtwem winney máćice á látoroſłek. Słuſzna rzecż ieſt záprawdę/ áby
21:
miernoſcią/ ſpráwiedliwoſcią/ y pobożnoſcią/ po wſzytek wiek żywotá náſzego/
22:
náſługowáliſmy Panu/ zwłaſzcżá że on nas ná to omył á ocżyśćił krwią ſwoią/
23:
ábyſmy ták poſtępowáli iáko należy ná lud iego poſwięczony/ á od inych naro-
24:
dow oddzielony. Abowiem obrał nas Pan Bog w Pánie Kryſtuſie ku poſwię
25:
ceniu/ á nie ku pługáwośći. w j. do Teſsál. w iiij.
Cokolwiek dobrego ieſt w nas/ to wſzytko od Páná Bogá ieſt.
ij. do Korin. w iij.
Do Phil. w j. y ij.

26:
❡ To też obacżmy w ſłowiech Apoſtolſkich/ gdzie powieda/ że nas ſam Pan o-
27:
cżyśćił. Tedy ſi[e ſam]i ocżyśćić nie możemy. Przetoż cokolwiek w nas ieſt dobrey
28:
ſpráwy/ nie z nas ále z dáremney łáſki á dáru miłego Bogá. Cżego nas ná inych
29:
mieyſcach iáſnemi ſwiádectwy vcży Apoſtoł błogoſłáwiony. Potym zowie
30:
nas ludem oſobliwym. A to nawięcey dla tey przycżyny/ że ieſteſmy ludem od
31:
inych oddzielonym: z zapálcżywą miłoſcią/ á nie ledá iáko/
32:
y z wielką pilnoſcią
33:
náſládowáćbyſmy mieli ſpraw á vcżynkow dobrych/ ſtháráiąc ſie/ zá pomocą
34:
Duchá Páńſkiego/ iákobyſmy ie wykonáć mogli/ co dáley tym więcey ſie w nich
35:
pomnażáiąc.
Tá náuká potrzebá áby cżęſtho w zborzechprzypomináuabyła.
❡ A końcżąc to wſzytko ták zámyka: Ty rzecży moẃ/ y nápo-
36:
minay/ á karz ze wſzeláką zwirzchnoſcią. Ktoremi ſłowy znáć dawa/ że to ieſt
37:
nadoſkonálſza náuku/ ktorey áby s pilnoſcią v wſzytkich á ſtátecżnie vcżył/ gdyż
38:
máło nie tá ſámá ieſt doſtátecżna ku ćwicżeniu á zápráwowániu ludzi w pobo
39:
żn[ośći.] A każe [á]by to cżynił poważnie z roſkázowániem/ ták iáko przyſtoi ná po-
40:
ſłá Bożego/ ktory to co przekłáda ludziom/ nie imieniem ſwym ále Imieniem
41:
Bożym przekłáda á opowieda. Zákázuie też ſłuchácżom/ áby tákich rzecży v-
42:
cżącemi nie gárdzili. Abowiem mowi Pan: Kto was ſłucha/ mnie ſłucha: kto
43:
wámi gárdzi/ mną gárdzi.
44:
❡ Summá s tego liſtu Páwłá ſwiętego dla lepſzey pá=
45:
mięći krotko zebrána.

46:
❡ Słyſzeliſmy napirwey iáko nam opiſuie Apoſtoł Páweł ſwięty Páná Iezu-
47:
ſá Kryſtuſá/ że on ieſt thá łáſká Boża zbáwienna/ kthora ſie nam thu okazáłá/
48:
przez kthorą sſtawamy ſię przyiemnemi Bogu Oycu náſzemu niebieſkiemu/ y
49:
dzyedzicmi kroleſtwá onego od wiekow nam zgotowánego. ❡ Potym nas
50:
vcży/ iákobyſmy tey łáſki wdzyęcżni być mieli/ żywąc thu ná tym ſwiecie pobo-
51:
żnie á cnotliwie. A tę pobożność zámyka we dwu rzecżach/ w wyſtrzegániu á w
52:
pożądániu/ vkázuiąc to/ cżego ſie ſtrzedz/ á co cżynić mamy. ❡ Trzecia/ kto-
53:
rych cnot napilniey w tym żywocie náſzym przyſtrzegáć mamy. A kłádzye ich
54:
trzy/ gdyż ty máło nie wſzyſtki ine w ſobie zámykáią/ Trzeźwość ábo Mierność/
55:
Spráwiedliwość/ á Pobożność. Gdyż nie doſyć ná thym zle nie cżynić/ ále tego
56:
potrzebá/ ábyſmy zle cżynić przeſtawſzy/ dobrze cżynić mogli: á cżyniąc do brze
ſobie tegostrona: 22v

Hiſtoria o pirwſzym męcżenniku
1:
ſobie tego nie przywłaſzcżáli/ ále łáſce Bożey. ❡ Cżwarta/ ábyſmy w pew-
2:
ney nádzyei ocżekawáli chwálebnego przyſcia ná ſąd onego wielkyego Bogá
3:
Páná náſzego Iezuſá Kryſtuſá/ ktory iuż nie ták pokornie/ iákochmy ſie o thym
4:
náſłucháli/ ále z wielkim Máyeſtatem ze wſzytkimi zaſtępy Anyelſkiemi przyść
5:
ma/ z niemáłym ſtráchem niewiernikom/ á s pociechą wiernym ſwoim.
6:
❡ Náoſtátku/ iáko wielkie á známienite dobrodzyeyſthwá ſpráwić nam przy-
7:
ſciem thu ſwoim ná ſwiáth racżył/ á oną ſmiercią á iedyną ofiárą ſwoią. Abo-
8:
wiem nas omył á ocżyśćił od wſzech grzechow á niepráwośći náſzych/ y ocży-
9:
ſcione nápełnia dáry ſwoimi/ ábyſmy thák ſnádniey wydawáć s ſiebie mogli
10:
owoce wiáry náſzey godne/ á nie sſtáliſmy ſie drzewem niepożytecżnym.
11:
☞ Niechżeć tedy będzye cżesć y chwałá wiecżnie Pánie Iezu Kryſte/ zá ták nie-
12:
wymowne z łáſki twey ſwiętey nam ſpráwione dobrodzyeyſtwá twoye/ ktore-
13:
mi nas ze wſząd práwie okłádáć á nápełniáć racżyſz/ á nie zá żadnemi zaſługá-
14:
mi á godnoſciámi náſzemi. Dayże nam to náſz miły Pánie/ ábyſmy ie wdzyę-
15:
cżnie od ciebie prziymowáć mogli. Spraẃże też to w nas o Pánie Boże náſz/ że-
16:
byſmy tę wdzyęczność náſzę przed ſwiátem okázowáli pobożnemi á cnotliwe-
17:
mi ſpráwámi wiáry náſzey godnemi/ á żywąc ták w tey pobożnośći ocżekawá-
18:
li w pewney nádzyei onego chwálebnego przyſcia twoiego/ á tám vſłyſzeć mo
19:
gli ony łáſkáwe á wſzech pociech pełne ſłowá twoye: Podźcieſz błogoſłáwyeni
20:
Oycá moiego do kroleſtwá wam wiecżnie zgotowánego. Amen.


strona: 41v

Niedzyele pirwſzey po
1:
S teyże Ewányeliey nádobna
2:
Roſpráwá/ o powinnośći Rodzicow w wychowá=
3:
niu dzyatek/ á Dzyatki tákże przećiwko rodzicom ſwym iáko ſie
4:
záchowywáć máią. Ku cżemu ſie nam też przytrefić mogą ſło=
5:
wá Páwłá s. ktore nápiſał do Ephezow w vj. kápi. Przeći=
6:
wko niedbáłośći rodzicow á niepoſłuſzeńſtwu
7:
dzyatek.

8:
❡ Oycowie nie pobudzaycie dzyeći wáſzych ku gniewowi/ ále ie wy-
9:
chowywaycie w náuce y w kárnośći Páńſkyey.
Tu ieſt náuká o powinnoſciách rodzicow przećiwko dziathkom w wychowániu ich á dziathek záś/ o poſłuſzeńſtwie y o opátrzeniu rodzicow ſwych y o pożytkách oboygá tego.

10:
Z
Aden niech nie mnima/ áby to rzecż prożna
11:
á niepotrzebna być miáłá/ iż dzyećińſtwo Páná Kri
12:
ſtuſowe/ y to co w nim ſpráwowáć racżył/ zá ſprá-
13:
wą Duchá ſwiętego/ Lukaſz s. s tháką pilnoſcią á
14:
ták doſtátecżnie nam opiſał. Abowiem iż z wiecżne-
15:
go wyroku Bogá Oyczá Syn iego miły dla nas ſie
16:
sſtáć miał cżłowiekiem/ y tákże dzyeciątkiem być iá-
17:
ko inſze dzyatki/ ſłuſzna á pobożna rzecż ieſt/ ábyſmy
18:
też y ſpráwy iego/ ktore w dzyećińſtwie ſwym ſprá-
19:
wowáć racżył/ z wielką pilnoſcią vważáli/ w ktho-
20:
rych nie máſz nic ták podłego/ żeby nam iákiey náu-
21:
ki á pociechy przynieść nie mogło. Iż thedy dzyeciątkiem ſie sſtáć racżył/ y rość
22:
tákże po wſzytki látá iáko iny cżłowiek/ ſtąd ſie iáſnie pokázuie/ że zaſługą iego/
23:
y dzyatki/ y młodzyeniaſzkowie/ y inſzy w leciech podraſtáiący/ zbáwieni bywá
24:
ią. A żeby to dzyećińſtwo/ ktore przez ſię ſámo nikcżemne ieſt/ wz[gá]rdzone/ á po
25:
ſmiechu godne/ zacnośći iego co nie vyęło/ toſmy ſie theż iuż tego ſzyroko ná[ſłu]-
26:
cháli/ że ſie coś w nim więtſzego á zacnieyſzego/ nád ine dzyathki/ pokázowáło/
27:
gdy iuż przyſzedł ku látom dwánaſcie. Gdzye ſie iáwnie pokazał być onym Pro
28:
rokiem wielkim/ o ktorym z dawná Moiżeſz prorokował/ ktorego wſzyſcy ſłu-
29:
cháć mieli. Ma też tá hiſtoria w ſobie przykład nie tylko pámięći godny/ ále też
30:
záprawdę bárzo potrzebny/ około wychowánia á ćwicżenia dzyatek náſzych.
31:
Ktory/ iáko nam Pan Bog vżycżyć będzye racżył/ s pilnoſcią ſobie vważymy
32:
Wſzákże ſłow tych kthoreſmy ſobie zá fundáment tey roſpráwy náſzey záłożyli z
33:
liſtu Páwłá s. s pilnoſcią napirwey poſłuchaymy.
34:
D
Zyeći/ ſłuchaycie Rodziczow wáſzych w Pánye
35:
boć to ieſt rzecż ſpráwiedliwa. Cżći oycá twe-
36:
go y mátkę/ ktore ieſt pirwſze przykazánie z obie-
37:
tnicą/ ábyć ſie dobrze dzyało/ y ábyś był długo
38:
żyw ná zyemi.
39:
A wy też oycowie nie pobudzaycie
40:
ku gniewowi dzyeći wáſzych/ ále ie wychowy-
41:
waycie w náuce y w kárnośći Páńſkiey.
Nie táiemnastrona: 41a

Nowym Lecye.Liſt.
1:
N
Ie táyemna tho rzecż ieſt v pobożnych á bogoboynych ludzi/ iáko bárzo
2:
w tym/ cżáſow dziſieyſzych złych/ poſpolići ludzye przećiwko Pánu Bo-
3:
gu y powinnośći ſwey grzeſzą: gdyż y miedzy rodzicy máło ſie ich náydu
4:
ye/ ktorzyby ſtátecżnie w wychowániu dzyatek práwy cel á koniec v ſiebie vwa
5:
żáli: á dzyeći też y podroſłkow wiele/ ktorzy ćwicżenie á karánie/ z vporney zło
6:
śći á krnąbrnośći ſwey/ niećirpliwie znaſzáią/ owſzem ná ſtronę odrzucáią.
Pożytek y cel tey Hiſtoriey.

7:
Skąd więc potym to przychodzi cżęſtokroć/ że w tákowym ſwowolnym życiu/
8:
ktoremu iuż ták przywykli/ zá pomocą onego zakáłu grzechu w kthorym ſie ro-
9:
dzą/ sſtawáią ſie zákámiáłemi/ thák iż rodzicom ſwym przychodzą ku wielkiey
10:
boleśći/ ſmętku/ á żáłośći/ á ſobie bywáią przycżyną wiecżnego zginienia. A prze
11:
toż ácżkolwiek o tym wiele w piſmie opiſánia mamy/ wſzákże Pan Bog chciał
12:
to nam doſtátecżniey w przykłádzye wychowánia Syná ſwego y w dzyećińſt-
13:
wie iego/ dla náuki náſzey/ zoſtáwić á pokázáć/ cżym żaden mądry gárdzićby nie
14:
miał/ owſzem áby káżdy w tym doſtátecżnie był vpomnion/ coby też cżynić/ á iá
15:
koby ſie w tey mierze záchowywáć miał.
Cwicżenie dzyátek od ſiebie rodzicy pocżynáć máią.

16:
❡ Vpomina tedy Lukaſz s. przykłádem tym/ ktory s ták wielką pilnoſcią wypi
17:
ſuie o dzyećińſtwye Páná Iezuſá Kryſtuſá/ wſzythki rodzicze/ chcąli porządnie
18:
poſtąpić w wychowániu dzyatek ſwych/ áby ten rząd ſámi od ſiebie pocżęli.
19:
Iáſnie to w káżdym rzemieſle á ćwicżeniu obacżyć możemy/ że nád dobre przy-
20:
kłády nic nie bywa ſkutecżnieyſzego: á tym więtſzy ſkuthek przynoſzą/ im ſobie
21:
więcey ony ważą ktorzy tákowe przykłády s ſiebie podawáią. Iż tedy dzyatki
22:
rodzice ſwe w wielkiey wadze á vcżćiwośći mieć máią/ rodzicy też iáko ie bárzo
23:
miłuią/ thák ſie też tego z wielką pilnoſcią ſtrzedz máią/ áby im złym przykłá-
24:
dem nie byli. Napirwey tedy o to ſie ſtáráć máią rodzicy/ áby powinność po-
25:
bożnośći ſwoiey przećiwko Pánu Bogu záchowywáli/ á tę vſtáwicżnym á pil-
26:
nym ſłuchániem ſłowá Bożego/ rozmowámi nabożnemi o Pánie Bodze y cżę
27:
ſtemi modlitwámi oſwiadſzáli á pokázowáli. A thym obycżáiem y dzyathki z
28:
młodych lat przywykną pobożnośći/ ktoreby tym gardzić mogły á nic niedbáć
29:
o Páná Bogá/ gdyby tákie rodzice bacżyły/ ktorzyby táką pobożnoſcią gárdzili
30:
á w niey ſie nie záchowywáli. Potym ſie ſtáráć máią/ iákoby wſtyd á vcżćiwość
31:
miedzy ſobą ſpolnie záchowáli/ cżego z wielką pilnoſcią cżáſow onych ſthrzegli
32:
Rzymiánie/ że ſie też dzyeciom y inym krewnym s ſobą w łáźni myiáć nie dawá
33:
li. Tákże theż ſtrzedz ſie máią ſzkárádych á plugáwych rozmow/ gdyż thy
34:
nád mnimánie ludzkie pilniey dzyatki zwykły w pámięći ſwey záchowywáć: á
35:
wiemy też dobrze co on Pogáńſki cżłowiek [zá] wirſzyk nápiſał/ ktory też Duch s.
36:
zacnoſcią Apoſtolſką zálećić chciał: Pſuią dobre obycżáie rozmowy ſzkáráde.
37:
Iákoż ſie ted[y] tym więcey ſtrzedz nie máią/ áby ſzkárádzye łamiąc wiárę mał-
38:
ż[en]ſką/ dzyatkom przycżyny nie dáli/ zle o niey rozumieć á lekko ią ſobie ważyć?
39:
ktory poſtępek bliſki ieſt ku wſzelkiey roſpuſtnośći. Przytym ſtáráć ſie máią/ á-
40:
by w zgodzye małżeńſkiey żyć mogli/ kthora iáko wſzythki trudne przypadki w
41:
małżeńſtwie znośne á miłe cżyni/ ták też ku wyćwicżeniu dzyatek ieſt bárzo po-
42:
trzebna. Abowiem kiedy ſie miedzy ſobą wádzą małżonkowie/ iuż tám wſzytko
43:
s trzaſkiem á z łáiániem być muśi/ s cżego żadny inſzy pożytek vrość nie może/ ie-
44:
dno że ich powagá á zacność v dzyatek niſzcżeie/ á obycżáiom onymże theż przy-
45:
wykáią/ że też tákże ſwarliwe á nieunoſzone/ gdy lat ſwych doydą/ być muſzą.
46:
Tymże obycżáiem w goſpodarſthwie ſłuſzny porządek mieć máią rodzicy/ áby
47:
názbyt ſzcżodrymi ábo názbyt ſkąpymi nie byli. Abowiem kthorzy ſie w zbytku
48:
kocháią/ ći bez wątpienia/ y roſkoſznym vżywániem y zbythniemi vbiory pſuyą
49:
dzyatki ſwoye/ ták że gdy doroſtą/ ná wſzytkim ſie im máło zdáć będzye. A kto-
50:
rzy záś názbyt łákomi/ zániedbawáią powinnośći ſwoiey Krześćiáńſkiey/ y by-
51:
wáią też przykłádem tákimże dzyatkom ſwoim/ ták że też nie bywáią poruſzeni
52:
inſzych potrzebámi/ ále nieludzkimi á niemiłoſiernemi drapieſcámi á okrutniki
53:
sſtawáią ſie. Náoſtátek/ niemáły to pożytek przynieść może/ ieſli rodzicy o tych
54:
ktorzy ſą w Rzecżypoſpolitey przełożonymi/ álbo ſą ſługámi koſcielnemi/ álbo
55:
ſzkoły rządzą (ácż y ći dzis dáleko od powinnośći ſwych odſtąpili/ więcey folgu
iąc marnymstrona: 41av

Niedzyele pirwſzey po
1:
iącz márnym pożytkom ſwym) vcżćiwie trzymáią y mowią. Abowiem ſthąd
2:
przychodzi/ że y dzyatki tym wſzytkim s podziwieniem ſie przypatrzáiąc/ vcży-
3:
cielom ſwym tym poſłuſznieyſze być muſzą/ káránie ich ćirpliwie znaſzaiąc/ y v
4:
pominánia s ſłowá Bożego y groźby nie lekce ſobie poważáć będą/ owſzem ſie
5:
s tego popráwowáć á polepſzáć muſzą. A toć ſą naprzednieyſze ſpráwy/ kthore-
6:
mi rodzicy dzyatki ſwe vprzedzáć máią/ áby ich przykłádem ſwym złym nie o-
7:
brażáli á nie pſowáli/ ktore ku pobożnośći á vcżćiwośći wieść mieli. Ktorzy też
8:
záwżdy pámiętáć máią ná ony ſrogie ſłowá Páná á Zbáwicielá ſwoiego/ ktore
9:
powiedzyeć racżył: Ktobykolwiek zgorſzył iednego s tych málucżkich/ ktorzy w
10:
mię wierzą/ lepieyby mu było żeby mu kámień młyńſki v ſzyie vwiązan był/ á
11:
był pogrążon w głębokośći morſkie: Biádá temu przez ktorego przychodzi po-
12:
gorſzenie. Ale łácno ſie tego vſtrzedz będą mogli/ ktorzy tego przykłádu/ ktory
13:
bacżymy w Iozephie y w pánnie Máryey/ náſládowáć będą.
Dziatki z młodośći przyzwyczáiáne być máią ku chwale Bożey.

14:
❡ A w tym przykłádzye to napirwey obacżyć mamy/ iż nie thylko ſámi rodzicy
15:
ku chwale Bożey ſzli do Ierozolimy/ ále poięli s ſobą dzyeciątko Páná Iezuſá/
16:
ktoremu dopiro lat dwánaſcie było. Abowiem gdyż chcieli áby w ták młodich
17:
leciech był też przy ſpráwach ſwiętych/ ktoż wętpić może/ żeby kthore powino-
18:
wáctwo opuśćić mieli/ ktoreby mu ku pobożnośći y ku dobrym obycżoiom po-
19:
trzebne być miáło? A przeto nie doſyć nam ná tym/ kiedy ſámi pobożnie á cno-
20:
tliwie żywiemy/ ále mamy ſie też pilnie o to ſtáráć/ áby w teyże pobożnośći á w
21:
vcżćiwym żywocie dzyaąki náſze z młodych lat zápráwić ſie mogły. Wiele ich
22:
w tym grzeſzą przećiwko Pánu Bogu/ ktorzy mnimáiąc że ná tym doſyć/ że ná
23:
ſwiat dzyatki ſwe wypuśćiwſzy/ potym ich zániedbawáią. Tákowi ſą podobni
24:
oracżom gnuśnym á leniwym/ ktorzy z wielką pilnoſcią ſzcżepią drzewá rozmá
25:
ite/ á potym o nie máło dbáią/ y nie biorą też owocu z nich ktorego ſie ſpodzye-
26:
wáli. ❡ Nie dármo tedy Lukaſz s. opuśćiwſzy wſzytki ine rzecży/ to
27:
nam napilniey przypomina/ że Páná Kryſtuſá do Ieruzalem ná dzyeń ſwięty
28:
Wielkonocny rodzicy s ſobą przywiedli. Abyſmy ſie ſtąd náucżyć mogli/ żeby-
29:
ſmy ten iediny cel w wychowániu dzyatek náſzych przed ocżymá záwżdy mieli/
30:
ábyſmy ie ku Pánu Bogu wiedli/ y áby ſie iemu ſłużyć y chwałę iego pomna-
31:
żáć vcżyły. A potrzebuie tego od nas práwo ſpráwiedliwośći/ iż iáko dzyatki by
32:
wáią nam dane od Páná Bogá/ á ſą nam iákoby ſkárbem iego/ tedy iemuż od-
33:
dawáne być máią/ áby chwale iego ſłużyły. Potym/ gdyż ſie rodzimy s przyro-
34:
dzenia grzeſznymi/ á nic dobrego ſámi s ſiebie cżynić nie możemy/ tedyć zápra-
35:
wdę tego potrzebá/ áby przykłá[dem] roley/ z młodośći były wypráwowány ku
36:
wydawániu owocu Pánu Bogu ſwemu/ áby thák ono zepſowánie nátury dłu-
37:
gim zwycżáiem (ktory ſtárzy nie dármo zwáli drugiem przyrodzeniem) mo-
38:
gło być nápráwiono.
w Przyp. w xxij.
Przetoż y Sálomon dobrze á poważnie nas w tym vpo-
39:
mina/ mowiąc: Wpráwuy dzyeciątko w pocżćiwe życie/ thák iż gdy ſie też sſtá
40:
rzeie nie odſtąpi go. A ku tey pilnośći pobudzić ma rodzice dzyatek w dobrym
41:
zdrowiu záchowánie/ o kthore ſie wſzyſcy ludzye s przyrodzenia z wielką pilno-
42:
ſcią ſtáráią/ ktore niſkąd inąd prędzey nam przypáść nie może/ iedno kiedy ma-
43:
my ná ſię Páná Bogá łáſkáwego. A gdyż to wiemy że zacnieyſza cżęść ieſt cżło-
44:
wieká duſzá/ ktorey vpadek (iáko Pan Kryſtus powiedzyeć racżył) wſzytkimi
45:
máiętnoſciámi ſwiátá tego odkupion być nie może/ bárzo ſzaleni ſą ludzye ći/ kto
46:
rzy áby dzyatkom ſwym s ſtrony ciáłá á powagi ſwiátá tego dopomocz mogli
47:
pilnie ſie o to ſtáráią/ nic o tym nie myſląc áni o to dbáiąc/ áby mieć mogł y zná
48:
iomość prawdziwą miłego Bogá/ áby k niemu przez wiárę w Páná Kryſtuſá
49:
przyłącżone być mogły/ y áby poznáć mogły w cżym zależy zbáwienie duſzne y
50:
wiecżne błogoſłáwieńſtwo. Y kocháią ſie bárzo w tey ſwoiey roſtropnośći/ y iá
51:
ko bárzo dobrze porádzili dzyatkom ſwoim wielce ſie s tego przechwaláią. Ale
52:
kiedy ſie temu pilniey przypátrzymy/ nie więcey tácy dzyatkom ſwym dawáią
53:
iedno iáko nieme bydło s ſiebie vrodzonym bydlątkom/ ktore ſie też o nie ták dłu
54:
go ſtáráią/ poki ſámy ſobie żywnośći doſtawáć nie mogą. Y cżęſtokroć ſie tho
55:
trafia/ iże ći kthorzy wielkie bogáctwá dzyeciom ſwym zgromadzáią/ nic inſze-
go im niestrona: 41b

Nowym Lecye.Liſt.
1:
go im nie zoſtáwuią/ iedno pobutkę ku rozmáitym zbytkom/ á podpałę przeklę
2:
ctwá Bożego/ ktore ie cżynią y ná tym ſwiecie y ná onym wiecżnie nieſzcżęſliwe-
3:
mi. Dáleko tedy lepiey Abráám y inſzy Oycowie ſwięći rozumieli/ ktorych tá by
4:
łá naoſobliwſza pilność/ áby dzyatki w znáiomośći y w boiáźni Bożey wycho-
5:
wywáli. Wiedzyeli bowiem że tho był nalepſzy pożytek ze wſzytkich/ bogoboy-
6:
ność/ iáko tá ktora w ſobie ma obietnice y ninieyſzego y przyſzłego żywotá.
j. Tymo. w iiij.

7:
❡ O tych wſzythkich rzecżach rodzicy pilnie myſlić máią/ nie dawáiąc ſie zwo-
8:
dzić tym ktorzy mnimáią/ żeby tymi ſpráwámi ábo pilno ſciámi kthore należą
9:
ku nabożeńſtwu y żywotowi wiecżnemu/ dzyatki w młodych leciech nie były ob
10:
ciążáne: á to przeto/ iż bzyatki nie ſą pochopne ku poięciu ták wielkich táiemnic.
Y dziatki pochobne być máią ku pobożnośći.

11:
Ale ći ktorzy ták rozumieią/ nie tylko zániedbawáią zbáwienia dzyatek ſwych/
12:
ále y ſámi nie máłą krzywdę cżynią Pánu Bogu: iákoby on co niepożytecżnego
13:
ábo niepotrzebnego do nas mieć chciał. Ale ty ktoryśkolwiek ieſt/ iákoż to v ſie-
14:
bie poſtánawiáć śmieſz/ iż pochop dzyećinny lepiey tobie wiádomy á znáiomſzy
15:
ieſt/ niżli Pánu Bogu/ ktory cie y ony ſtworzyć racżył? Wyznawamyć my s Pá
16:
włem s. że cżłowiek ćieleſny nie poymuye rzecży tych ktore ſą Duchá Bożego/ á-
17:
le też to záſię wiemy/ że ći z łáſki Bożey bywáią oſwieceni/ kthorzy ſą przychylni
18:
roſkazániu Bożemu/ á iż też y dzyatki bywáią obdárzone Duchem ſwiętym/ iá-
19:
ko to w Ianie s. iáſnie obacżyć możemy/ y ſwiádſzą nam o tym wiele przykłá-
20:
dow inych. Ale przećiwko tákim ktorzy ták rozumieią nie potrzebá wielkich wy
21:
wodow/ gdyż ſie ſámi ſwemi właſnemi ſpráwámi wydawáią. Abowiem ći
22:
ktorzy powiádáią że dzyatki ieſzcże nie ſą pochopne ku wierze á znáiomośći Bo-
23:
żey/ dzyatki ſwoie w cudze ſtrony wyſyłáią/ áby w młodych leciech náucżyły ſie
24:
inſzych ięzykow/ w ktorych też dziwnym obycżáiem poſtępek ſwoy biorą/ ábo ie
25:
też w domu ſubtylnych ráchunkow vcżą/ álbo ſpiewáć/ álbo ſzyrmowáć/ ábo in
26:
ſzych tym podobnych náuk/ ktorych bez wielkiego dowćipu á pilney pracey ná-
27:
ucżyć ſie nie mogą. Opuſzcżam ná ten cżás ty/ ktorzy dzyewecżki ſwe/ pirwey ni-
28:
żli litery znáć pocżną/ vcżą háwtowáć ábo ſzyć/ pioſnek długich á ſproſnych nie
29:
krom zgorſzeniá ſpiewáć. A ćić to ſą ktorzy tho rozumieią/ żeby on wiek wiárą y
30:
znáiomoſcią wiecżnego zbáwienia ociążan być nie miał/w ktorey náuce nic tru
31:
dnego/ nic wątpliwego y ku wyłożeniu trudnego/ nie náyduie ſie.
Wiárá ieſt ſummá ćwicżenia dziatek.

32:
❡ Ale bez wątpienia inácżey o tym rozumieć náucżą ſie ći/ ktorzy to v ſiebie vwa
33:
żáią/ że w wierze á w boiáźni Bożey thy wſzytki rzecży ſie zámykáią/ kthore ſą ku
34:
wychowániu dzyatek potrzebne/ owſzem tego wſzytkiego ieſt iákoby krotkie ze-
35:
bránie/ náuká wiáry prawdziwey. Abowiem ieſli vmyſły dziatek boiáźnią Bo
36:
żą wcżás zápráwione będą/ tedyć też pilnoſcią ſłuchánia ſłowá iego zápalone
37:
by[ć m]uſzą. A [t]ák ſie náucżą iáko powinne ſą cżćić rodzice ſwoie/ tymże wyrzą-
38:
[dz]áć wiernie powinne poſłuſzeńſtwo/ á iuż sſtárzáłe pobożnie chowáć y żywić.
39:
Náucżą ſie też poſłuſznemi być vrzędowi y wſzytkim tym/ ktorzy ná iákim prze-
40:
łożeńſtwie poſtánowieni ſą. Ktemu z młodych lat náucżą ſie pożądliwośći cie-
41:
leſnych powſcięgáć y hámowáć/ co ieſt pocżątkiem pobożnego á vcżćiwego ży-
42:
wotá. A thákowym pilnoſciam przyłącża theż Pan Bog błogoſłáwieńſtwo
43:
ſwoie/ żeby ták y onym ſie ſzcżęſliwie powodziło/ y byli ku pocieſze rodzicom ſwo
44:
im. Ale ach nieſtotyſz ná żáłoſną wieku náſzego niedbáłość ludzką/ gdyż ich má
45:
ło widzimy ktorzyby to ná piecży mieli. Owſzem ſie ich wſzędy więcey náyduye/
46:
ktorzy namyſlnie młodź od prawdziwey wiáry á chwały Bożey odrywáią/ á-
47:
by kiedy nie przyſzli dla thego w iáką niebeſpiecżność/ á wolą ie ćwicżyć/ álbo w
48:
rzemioſłach/ álbo w zbytkoch/ álbo w roſkoſzy márney á obżárſtwie/ álbo ku żoł
49:
nierſtwu naiemnemu/ álbo w inych rzecżach tym podobnych. A ći ktorzy ſie zá
50:
nalepſze máią/ tedy mnimáią że iuż powinnośći ſwey doſyć vcżynili/ kiedy dzia
51:
tki ich Modlitwę Páńſką/ y ſpołek Apoſtolſki według zwycżáiu mowić vmie-
52:
ią/ ktorych wyrozumienia y pożytku prawie nic nie wiedzą. Zá cżym przycho-
53:
dzi potym oná ſwowolna á wſzech złośći pełna roſpuſtność/ ktorey dziś/ iáko ba
54:
cżymy/ wſzędy pełno/ y dla ktorey Pan Bog gniew ſwoy vſtáwicżnemi znáki á
55:
przykłády nád námi pokázuie. Abowiem to być nie może/ áby tácy iákiemi prá-
wy abo karnostrona: 41bv

Niedzyele pirwſzey po
1:
wy ábo kárnoſciámi pohámowáni być mogli/ ktorzy tákiey roſpuſtnośći á zło-
2:
śći z młodych lat ſwoich przywykli. Stądći mory/ powodzi/ głody/ miecż nie-
3:
przyiacielſki/ y ine káźni miłego Bogá przypadáią/ á nie ſthąd ſkąd więc ludzye
4:
cieleſni ſędzić zwykli. To ia káżdego pobożnemu vważániu polecam.
Práwo rodzicow przećiwko dziatkom.

5:
❡ Przetoż y tu ſie tego rodzicy náucżyć máią/ że to práwo máią do dzyatek ſwo-
6:
ich/ że im wolno nie tylko ie cudnie nápomináć/ ále też y ſrodze káráć podług za
7:
ſługi ich. Co záprawdę ieſt rzecż potrzebna/ ku pohámowániu ſkáżoney nátury
8:
náſzey/ kthora ieſzcże z młodych lat iáſnie pokázuie ſkutki ſwoie. Abowiem nam
9:
tego ſam Pan Bog poſwiadſza/ że vlepienia ſercá ludzkieo ieſzcże z dziećińſtwá
10:
złe ſą. Przetoż pilnie pámiętáć mamy ſłowá Sálomonowe/ ktory powiedział:
w Przypo w xxij. y w xxij. xxix.

11:
Wpoione ieſt głupſtwo w ſerce dzyecięce/ ále ie rozgá karánia oddali od niego.
12:
Y ná drugim mieyſcu: Kthory folguie rozdze ſwey/ ma w nienawiśći ſyná/ ále
13:
kthory go miłuie wcżás go karze. Y záſię: Roſzcżká y karánie dáie mądrość/ ále
14:
dzyecię ſwowolne ieſt ku poſromoceniu mátce ſwey. Karz ſyná ſwoiego/ á bę-
15:
dzyeſz miał odpocżynienie/ y będzye ku roſkoſzy duſzy twoiey etc. Nie mnimay-
16:
my áby on namędrſzy á nazacnieyſzy krol Sálomon dármo to vcżynił/ że ſie ták
17:
dáleko s piſániem ſwym zánioſł/ że theż opiſał s táką pilnoſcią obycżay ćwicże-
18:
nia á poſtánowienia dzyatek. Wiedzyał bowiem/ że żadna Rzecżpoſpolita dłu
19:
go trwáć nie miáłá/ w ktoreyby ćwicżenie ludzi młodych zániedbáne było. Abo
20:
wiem iáko ſtádá owiec z nienagłá niſzcżeią/ kiedy iágniątká nie s pilnoſcią opa
21:
trzane bywáią: tákże też prożno ſie żyznego roku ſpodzyewáć/ ieſli zboża chwaſty
22:
záraſtáią: ták też ludzye wyginąć muſzą/ ieſli dzyatki (ktore ſtárzy zwáli nádzie
23:
ią y oycżyzny y Rzecżypoſpolitey) álbo zániedbániem ábo złym wychowániem
24:
pſowáne bywáią. Vcżynił tedy doſyć wiernie on namędrſzy krol Sálomon po-
25:
winowáctwu ſwemu/ że ták pilnie zálećił wychowánie młodych dzyatek. Y ro-
26:
zumieć tego nie mamy/ áby to z głowy á z widzenia ſwego podáć ſwiátu miał/
27:
gdyż ſie to iáwnie pokázuie/ że ſam Pan Bog tym práwem przećiwko ſynom v
28:
pornym rodzice vzbroić racżył.
v. Moiże. w xxj.
Abowiem thák w Zakonie nápiſano ſtoi: Ieſli
29:
kto będzye miał ſyná krnąbrnego/ vpornego/ á kthoryby oycá y máthki nie ſłu-
30:
chał/ y ná karánie ich nic niedbał/ tedy obá rodzicy wzyąwſzy go/ przywiodą go
31:
do ſtárſzych miáſtá ſwoiego/ á ná mieyſce ſądowe/ y będą thák mowić do ſtár-
32:
ſzych miáſtá onego: Ten náſz ſyn ieſt krnąbrny/ vporny/ á niepoſłuſzny nam/ o-
33:
żrálec y opilcá: á thák wſzyſcy mieſzcżánie miáſthá onego vkámionuią go áż do
34:
ſmierći/ y odeymieſz ono złe s pośrzodku ſiebie/ áby wſzyſcy Izrálitowie vſłyſza
35:
wſzy to bali ſie. O záprawdę tego p[rá]wá Bożego nie ledá iáko zá niedbáwáćby
36:
ſmy mieli. Gdyż ſie tu nie mowi o ſyniech krzywoprzyſięſcach/ bluźnirzoch/ cu-
37:
dzołożnikach/ drapieſcach/ mężoboycach/ y inemi głownemi wyſtępki ſ[plugá]
38:
wionych/ ále tylko o krnąbrnych á vpornych/ ktorzy obżárſtwem/ pijáńſtwe [m]/
39:
koſterſtwem máiętność ſwoię vtracáią/ á rodzicom ſwym żáłość á boleść przy
40:
noſzą/ á wżdy tákie gárdłem káráć thu Pan Bog roſkázuie/ á práwie iákoby ro-
41:
dzicom w ręce miecż podáie/ ktorymby tákowi mordowáni być mieli. A nie ieſt
42:
to z gołá tylko obietnicá/ ále ieſt iáſne roſkazanie/ áby to rodzicy y przełożeni cży
43:
nili. Y iáſnie to pokazano być może/ że ći ktorzy tego zániedbawáli/ iáko ſrodze
44:
od Páná Bogá karáni bywáli. Mamy tego iáſny przykład w Eli kápłanie/ kto
45:
ry był cżłowiek bogoboyny/ nabożny y pocżćiwość miluiący/ ále ſynom ſwoim
46:
wiele dopuſzcżał/ nie karząc ich według powinowáctwá á vrzędu ſwego.
47:
❡ Acżkolwiek on ſyny ſwoie z ich złośći á z zbytkow ſrogiemi ſłowy nápominał
48:
y groźił im ſrogim ſądem gniewu miłego Bogá: wſzákże iż ták vpornych á nie-
49:
nákłonnych z vrzędu ſwego godnym karániem/ iákie było w Zakonie opiſáne
50:
nie karał/ Pan Bog wſzechmogący karánie ſwe ſrogie obroćił nań/ opowie-
51:
dzyawſzy mu ie pirwey przez Sámuelá dzyeciątko/ ktore w ktotkim cżáſie wy-
52:
pełnić racżył/ z wielkim żalem á płácżem ludu poſpolitego. Abowiem iednegoż
53:
práwie dniá zbići od nieprzyiacielá ſynowie iego/ ſkrzyniá Boża wzyęta/ on też
54:
vſłyſzawſzy ták żáłoſną nowinę ſpadł s ſtołká y złamał ſzyię/ á thák żáłoſny ko-
55:
niec wzyął żywotá ſwego. Mogłoby ſie thákich przykłádow wiele pokázáć y s
pogańſkichstrona: 41c

Nowym Lecye.Liſt.
1:
pogáńſkich hiſtoriy. Ale ich nam nie potrzebá dáleko ſzukáć/ gdyż ſie tho tráfia
2:
máło nie káżdego dniá/ w ocżoch náſzych/ co nas w tym vpewnić może. Abo-
3:
wiem wiele ich widzimy/ ktorzy dzyatkom ſwoim rozmáitych złośći á zbytkow
4:
dozwaláią/ á nic ich to nie ruſza choć ſłyſzą że ſie wielu dobrym á ſpokoynym lu
5:
dzyom vprzykrzáią ſwowoleńſtwy á łotroſtwy ſwemi. Ale tákowi potym/ gdi
6:
ſie ich złość tym więcey rozmnoży/ ná ſobie thego od nich doznawáią/ co przed
7:
tym inſzym wyrządzáć zwykli. A áczkolwiek w thym nie pomáłu grzeſzą ſyno-
8:
wie/ ále iáko poſpolicie powiedáią/ że grzech grzechem karan bywa/ y dzyeie ſie
9:
to więc ſpráwiedliwym ſądem Bożym/ iż rodziczy tháki owoc s ſynow ſwoich
10:
zbieráć muſzą/ iákiego ſwym zbytniem dozwalániem im ſwey woley náſádzili
11:
á náſzcżepili. Niech ſie tedy tácy vcżą/ iáko ſie w ſwey powadze przećiwko dzia
12:
tkom ſpráwowáć máią/ áby thák zbytniey ſwey woley im dopuſzcżáiąc/ złośći
13:
ich vcżeſtnikámi ſie nie sſtawáli/ á potym ſrodze od Páná Bogá karáni nie by-
14:
li. Tymże obycżáiem ſynowie niechby ſie też thego ſtąd náucżyli/ iákoby ćirpli-
15:
wie nápominánia y karánia rodzicow ſwych znaſzáć mogli/ á ſmiáłoſcią ſwą
16:
thego nie odrzucáli/ áby tego poſtánowienia miłego Bogá/ s ſwym wielkim
17:
złym/ nie zámieſzawáli á nie tárgáli. Pámiętáiąc ná to/ że ich vpor żadnym o-
18:
bycżáiem odpuſzcżon im bez pomſthy nie będzye/ ieſli ſie káráć nie dádzą/ gdyż
19:
wiekuiſty Syn Boży/ iáwnie mátce ſwey pánnye błogoſłáwioney káráć ſie do-
20:
puśćił/ ktory to łácno odmienić mogł/ by nas był thym przykłádem ſwoim w
21:
powinnoſciach náſzych vpomnieć nie racżył.
Powinność dziatek przećiw rodzicom.

22:
❡ Przetoż y tu nieco o powinnoſciach dzyathek przećiwko rodzicom przypom-
23:
nieć ſie godzi. Nápiſano w Zakonie Bożym: Cżći oycá y mátkę twoię/ ábyś dłu
24:
go żyw był ná ziemi/ ktorą Pan Bog twoy da tobie. A to co ſtárym powiedzya
25:
no było/ Páweł s. vcży że też to ludziom Krześćiáńſkim właſnie przynależy/ o-
26:
wſzem zakon przyrodzony wſzytkim to przykázuie. A nie tylko Pan Bog vcżći-
27:
wość dzyatkom táką tu roſkázuie/ ktora w pozwirzchnich ſpráwach/ y w nieiá-
28:
kich zbytnich tytnlech zależy/ ále pod tym ſłowem zámyka wſzytki powinowá
29:
ctwá ktoreſmy powinni rodzicom ſwoim. Miedzy ktoremi napirwſze ieſt po-
30:
ſłuſzeńſtwo/ ktore Páweł s. ták opiſuiąc záleca:
Do Kolo. w iij.
Synowie/ bądźcie poſłuſzni ro
31:
dzicom ſwoim we wſzytkim/ ábowiem tá rzecż przyiemna ieſt Pánu Bogu.
32:
Znácżne też ſą ſłowá ony Sálomonowe:
w Przypo. w j.
Synu moy/ ſłuchayże ćwicżenia oycá
33:
twoiego/ á nie odrzucay náuki mátki twoiey. Abowiem to będzye przypadkiem
34:
łáſki głowie twoiey/ y iáko łáńcuch koſztowny ná ſzyi twoiey. Grzeſzą tedy prze-
35:
ćiwko przykazániu Bożemu ſynowie y corki tákowe ktorzy ſie ſprzećiwią rodzi
36:
czom ſwoim/ álbo iákokolwiek przećiw im krnąbrność ſwoię pokázuią: Abo-
37:
wi[em] nie mogą tákowi rodzicow ſwoich cżćić poſłuſzeńſtwem/ iedno ći ktorzy
38:
i[m] dobrowolnie á s chući poſłuſzni ſą. Potym to Pan Bog po nich mieć chcze/
39:
á[b]y potrzebámi ku záchowániu żywotá rodzice ſwe podpomagáli/ do cżego ye
40:
vpomina y práwo przyrodzone/ ktore iáko we wſzytkich rzecżach ſtworzonych
41:
przykłády wdzyęcżnośći przed ocży nam kłádzye/ ták też niektorym niemem źwi
42:
rzętom ten dowćip dáło/ że rodzice ſwoie sſtárzáłe żywią. Y poſpolitą przypo-
43:
wieſcią bywa w tym zálecan Bocian/ ktory to zwykł nád inſze rodzicom ſwym
44:
cżynić.
ανλιπε λαφyειμ.
Ale że ſie ták bárzo twárdych w tey rzecży á nikcżemnych dzyeći niemáło
45:
náuduie/ wiele im pomoczno być może/ gdy tho ſobie pilniey roſtrząſniemy/ iá-
46:
ko wielkich trudnośći/ prac/ pilnośći/ y niewcżáſow rodzicy dla nas podeymo
47:
wáć muſieli/ á tedy wyrozumiemy/ że im tego nigdy nágrodzić żadnym obycżá
48:
iem nie możemy. Ilekroć tedy ná cię przypádnie żal pracey y nakłádow rodzi-
49:
com ſwoim/ vważayże tho v ſiebie/ żeś ie powinien żywić/ przyodzyewáć/ zná-
50:
ſzáć/ kthorzy cie też z dzyećińſtwá żywili/ przyodzyewáli/ y wiele niewcżaſow á
51:
trudnośći podeymowáli/ áby ták ſzcżęſciu twoiemu poſłużyć mogli.
Práwo nániebácżne dzieći przećiw rodzicom.

52:
❡ Ty rzecży zá dawnych cżáſow ludzye oni pogáńſcy ktorzy práwá ſtánowili z
53:
wielką pilnoſcią wybacżywáiąc ſrodze poſtánowili/ Aby tákowe dzieći w wie-
54:
zyeniu do ſmierći były chowáne/ ktoreby rodzicow ſwych żywnoſcią y potrzebá
55:
mi opátrowáć nie chciáły. A gdyż Pan Bog obiecuie/ żeby thákowi ná ſwiecie
Hdługo żyćstrona: 41c v

Niedzyele pirwſzey po
1:
długo żyć mieli/ kthorzy rodzice ſwe w tákiey pocżćiwośći máią/ bez wąthpye-
2:
nia ábo nagłą ſmiercią zginą/ ábo w nędzy á w złey ſławie żyć muſzą/ ći ktorzy-
3:
kolwiek ich zániedbawáią/ ábo im ludzkośći ſwey nie pokázuią. A mamy tego
4:
przykłády ſtráſzliwe w Chamie/ w ſyniech Eli/ w Abſálonie/ y w wielu inych/
5:
ktorzy dla tákowey złośći ſrodze ſą od Páná Bogá pokaráni. A w hiſtoriach zá
6:
ſię ſwieckich ábo pogáńſkich wielu ſławá y dobre imię áż podziśdzyeń z wielką
7:
pochwałą ſłynie/ kthorzy tákową miłość á powinowáctwo przećiw rodzicom
8:
ſwoim wſzelkim obycżáiem pokázowáli/ y niekiedy też niebeſpiecżnoſcią żywo-
9:
tá tego ſtátecżnie á s chucią wielką ná żadną ſie rzecż nie oglądáiąc potwirdzá-
10:
li. Iáko cżytamy o Eneaſzu/ Amphinomie/ Afrykanie ſtárſzym/ y o inych wie-
11:
lu. Przetoż dziſieyſzych cżáſow thym gorſza ieſt złość ludzi thákowych/ kthorzy
12:
chcąc ſie zwáć Krześćiány/ dádzą ſie w tey rzecży przechodzić ludzyom pogáń-
13:
ſkim/ ktorą nam y przyrodzone práwo zálecá. A ſromáćby ſie tu ſłuſznie mieli
14:
owi/ ktorzy nie záchowuiąc ſie w tym powinowáctwie przećiw rodzicom ſwo
15:
im/ ále co więtſza á ſrozſza rzecż ieſt/ że ſie ich przą/ zápomniawſzy ſrogiey pom-
16:
ſty miłego Bogá/ ktorey iednák nie vydą.
Pożytki dobrze wychowánych dziatek.

17:
❡ A tu záś z wielką pilnoſcią obacżyć mamy z niemáłą pociechą náſzą/ co zá po-
18:
żytki y rodzicy y dzyatki wzyąć mogą/ kiedy thák w Krześćiáńſkiey pobożnośći
19:
wyćwicżone á wychowáne będą. A then ieſt napirwſzy/ iż ći ktorzy ták ćwicżeni
20:
bywáią/ w mądrośći pomnożenie biorą. Abowiem iákoſmy przed tym ſłyſzeli/
21:
że głupſtwo/ ktore w ſercach dzyećinnych wpoione ieſt/ przez karánie wypędzo-
22:
ne bywa/ być nie może/ iż gdy ſie tá wyżenie/ áby tám mądrość mieyſcá mieć nie
23:
miáłá.
w Przypo. w xij.
w Przypo. w x.
Przetoż y Sálomon krol dobrze mowi: Kthory karánie miłuie/ miłuye
24:
mądrość: ále kthory ma karánie w nienawiśći/ ſzálony ieſt. A ſyn mądry/ iáko
25:
tenże mowi/ rozweſela oycá/ á ſyn głupi fráſuie mátkę ſwoię. Abowiem ći kto-
26:
rzy mądroſcią obdárzeni ſą/ ći ſproſnym á plugáwym żądzam cieleſnym ſprze
27:
ćiwić ſie/ y żywot ſwoy ták poſtánawiáć zwykli/ áby ták y ſámi ſobie y wielu i-
28:
nym pożytecżnymi y ku ich ozdobie á pocżćiwośći być mogli/ ſkąd więc wielka
29:
rádość y pociechá rodzicom ich przychodzić muśi. A s tego pirwſzego pożytku
30:
y drugi iſcie niemáły przypada/ że tákowe dzyeći/ y v Bogá y v ludzi w łáſce po
31:
mnożenie biorą. Gdyż on to obiecowáć racży/ że tym chce być Bogiem miłośći-
32:
wym/ ktorzy w przykazániu iego chodzą. A ieſli Pan Bog z námi y ktoż ſie nam
33:
ſprzećiwić może? Abowiem w ręku Páńſkich ſą ſerczá ludzkye/ kthore on łácno
34:
może według ſwey ſwiętey woley/ ábo odmienić/ ábo ſpráwowáć/ thák że nam
35:
wſzytkiego dobrego życżyć muſzą.
36:
❡ A ty rzecży s pilnoſciąbyſmy w[iel]ką vważáć á obacżáć mieli. Abowiem tho
37:
ták przyrodzenie ſpráwiło/ że tego y ſobie y dzyatkom ſwoim życ[z]ymy/ żeb[y]ſmy
38:
v ludzi w wielkiey wadze á zacnośći być mogli. A s they przycżyny/ ábo więc ku
39:
zbierániu bogactw vmyſły náſze przykłádamy/ kthory poſtępek zda ſie nam [ż]e
40:
ieſt bliſkim wſtępkiem ku zacnośći á powadze: ábo wſzytkim k woli cżyniąc ſtá
41:
ramy ſie iákobychmy co nawięcey przyiacioł ſobie iednáli á doſthawáli. Ale ći
42:
ktorzy ták rzecży ſwoie poſtánowili/ wiele przećiwko práwu y ſpráwiedliwośći
43:
cżynią/ á iáwne złośći pomnażáią/ gdy tym pochlebuią/ ktoreby zwirzchnoſcią
44:
ſwą káráć á hámowáć mieli. Przetoż theż do cżáſu thylko v wielu w wadze á w
45:
przyiáźni bywáią. Bo oná przyiaźń nie trwáła bywa/ thákże y oná zwirzchność
46:
ktora z niey pochodzi/ w niwecż ſie w rychle obráca. Abowiem iáko bogáctwá
47:
nieuſtáwicżne ſą/ thák też odmienny lud ledá s przycżyny pocżyna w nienawiśći
48:
mieć/ ty ktore máło przed tym práwie pod niebo chwałámi ſwymi wynosił.
49:
A tá mi ſie zda być naprzednieyſza przycżyná/ że ſynowie dobrze záſłużonych lu
50:
dzi doznawáią práwie niewdzyęcżnosći tych ktorym wielkie dobrodzyeyſthwá
51:
cżynili rodzicy ich. Abowiem rodzicy gdy wielom dobrze cżynią/ nie Bogu/ ále
52:
owſzem ſwiátu tym ſie záſłużyć á podobáć chcą/ przetoż też onych dobrodzieſtw
53:
oddánia nie ſkąd inąd iedno od ſwiátá ſpodzyewáć ſie mogą/ ktorego tho wła-
54:
ſność ieſt/ dobrodzyeiom ſwoim zle to oddawáć.
55:
❡A tu ſie náucż s tego mieyſcá/ iáko tym odpowiedzyeć maſz/ ktorzy ſie ſkárżą/
że dziſieyſzychstrona: 42

Nowym Lecye.Liſt 42.
1:
że dziſieyſzych cżáſow zacność á powagá práwie wſzytkich ſtanow niſzcżeie á lek
2:
ce poważona bywa/ przypiſuiąc tho nieſpráwiedliwym á złym ſądom á nie-
3:
wdzyęcżnośći ludzkiey. Cżego my nie przemy że to ieſt niemáły wyſtępek thych/
4:
ktorzy przepowiádácżmi ſłowá Bożego/ vrzędem/ náucżycielmi/ rodzicmi/ y
5:
tymi ktorzy mieyſcá ich trzymáią złośćiwie á vpornie gárdzą. Ale gdyby ći ſá-
6:
mi w ſię weyrzeli/ wnetby obacżyli/ że ſámiſz tego złego ſą przycżyną. Abowiem
7:
wieleż ieſt tákowych miedzy ſługámi koſcielnemi/ ktorzyby więcey przekłádáli
8:
ſobie chwałę Bożą nád właſny pożytek ſwoy? Záprawdę wiele ſie thákowych
9:
náyduye dziſieyſzych złych á zepſowánych cżáſow/ ktorzy gdy ſie im co z lepſzym
10:
pożytkiem ich ſámych tráfia/ wnet opuſzcżáią/ dla márnego pożytku/ zwierzo-
11:
ne ſobie koſcioły á owiecżki Páná Kryſtuſowe/ nie thego przyſtrzegáiąc áby ich
12:
tym więcey pozyſkáć mogli do oney wiecżney owcżarniey Pánu ſwoiemu/ zá co
13:
tym obfitſzą zapłátę miećby mogli: ále żeby ſie thu tylko dobrze mieli/ wcżáſow
14:
ſwych ná wſzem vżyli/ á żeby bogáctwá gromádzili. Miedzy przełożonemi le-
15:
pak práwie to oſtátnia pilność á praca około nabożeńſtwá á chwały Bożey/ bo
16:
kiedy iákimkolwiek obycżáiem lud poſpolity w powinnośći ich zátrzymáć mo-
17:
gą/ á wyciągnąć v nich co ſie im więc podoba/ iuż im bez karánia wſzytko wol-
18:
no cżynić dopuſzcżáią/ co bywa z obu ſtron z iáwną krzywdą Bożą. Toż też y v
19:
wielu rodzicow y we wſzytkich ſtaniech iáſnie widzimy. Coż thedy inſzego pot-
20:
káć ie też ma? iedno według wyroku Bożego/ że ći ktorzy Pánem Bogiem gár-
21:
dzą/ będą też od niego wzgárdzeni.
j. Krole.. w ij.

22:
❡ Co s tey Roſpráwy ſwiętey krotko ku náuce
23:
náſzey pámiętáć mamy.

24:
❡ Niechże tedy pámiętáią ludzye przełożeni/ że tho ná nie właſnie należy/ że oni
25:
powinni dzyatki y młode ludzie w ſwym ſtárániu mieć/ á ieſliby kthore z rodzi-
26:
cow obacżyli być niedbáłymi/ áby ye z vrzędu ſwego w dobry rząd wpráwowá
27:
li. ❡ Niechże też w ſzkołach náucżycielowie pámiętáią/ że ich wierze á opátrz-
28:
nośći zlecono nádzyeię Rzecżypoſpolitey y Koſciołá Bożego/ á przetoż ſłuſznie
29:
zá ſkaźce poſpolitey oycżyzny miani być máią/ ći ktorzy tu powinnośći ſwey nie
30:
doſyć cżynią. ❡ Rodzicy tákże niech pámiętáią/ że wſzytki ich trudnośći á pra-
31:
ce y nakłády prożneby być muſiáły/ ktoremi więc w ſpráwach domowych zá-
32:
trudnieni á vfráſowáni nie pomáłu bywáią/ ieſliby dzyatek ſwych ku Pánu Bo
33:
gu nie przywiedli/ á w boiáźni iego ich nie [w]ychowywáli. ❡ Powinni też bez
34:
przeſtánku ty [rz]ecży ſłudzy koſcielni w kazániach ſwych ludzyom groźno przy-
35:
p[omi]náć/ gdiż ſtąd nawięcey y Rzecżypoſpolitey y Oycżyzny záchowánie wiśi.
36:
❡ Náoſtátek y dzyatki á ludzye młodzi ták młodzyeńcy iáko y pánienki niech to
37:
ſobie dobrze vważáią/ że in napirwey kárnośći á ćwicżenia potrzebá/ przethoż
38:
ie też ſkromnie znaſzáć á prziymowáć máią. A tá rzecż ieſt wielkiey ważnośći/ á
39:
w niey poſtánowiony ieſt grunt/ odnowienia á napráwy Krześćiáńſlkiey/ kto-
40:
rą wſzyſcy wyznawáią być bárzo potrzebną y pożytecżną.
41:
❡ Dayże to Pánie Boże wſzechmogący/ áby o niey wſzyſcy iednoſtaynie á ſtáte
42:
cżnie myſlili/ áby zá tákim pobożnym wychowániem dzyatek kroleſtwo Syná
43:
twego miłego á Páná náſzego Iezuſá Kryſthuſá pomnożone á rozſzyrzone po
44:
wſzem okręgu ſwiátá być mogło/ ku wiecżney cżći á chwale imieniá twego ſwię
45:
tego wiecżne błogoſłáwionego/ gdyż to pewnie wiemy/ że bez twego rátunku á
46:
pomocy nie tylko w thák wielkiey rzecży/ ále y w namnieyſzey nicbyſmy vcżynić
47:
nie mogli/ ieſli thy Pánie Boże náſz pocżątkow náſzych ſzcżęśćić á pomnażáć nie
48:
będzyeſz racżył. Dayże nam też miły Pánie przełożone y náucżyciele tákie/ ktorzy
49:
by nie o pożytki ſwe/ nie o wcżáſy ſwe/ ále o pomnożenie chwały twoyey thym
50:
pilniey ſie ſtáráli. W ludzyech theż młodych á w dzyatecżkach rácż táką ćirpli-
51:
wość ſpráwić/ áby wſzelákie nápominánia tákże też y karánia ták przełożonych/
52:
náucżycielow iáko y rodzicow ſwoich ćirpliwie znaſzáć mogli. A gdy tho ták z
H2łáſki á z mi=strona: 42v

Niedzyele wtorey po
1:
łáſki á z miłoſierdzya ſwego ſpráwić będzieſz racżył/ łácna napráwá w Rzecży-
2:
poſpolitey Krześćiáńſkiey być może z niemáłą pociechą ludzi wiernych chwá-
3:
łę twoię y Syná twego miłego y Duchá ſwiętego miłuiących. A po tych pra-
4:
cach á trudnoſciach náſzych rácż nas doprowádzić do onego wiecżne-
5:
go odpocżynienia kroleſtwá niebieſkiego/ Amen.


strona: 44

1:
Ale iż dziſieyſzych ſkáżonych á nieſzcżęſliwych cżáſow wiele ſie niemiernych lu
2:
dzi á tych ktorych brzuch Bog ieſt náyduie/ ktorzy mieyſcem tym s tey Ewánye
3:
liey ſwiętey niemierność ſwą pokriwáć á bronić iey zwykli/ zle vżywáiąc mieyść
4:
piſmá ſwiętego/ mowiąc:
Odpowiedź pijánicom/ zle piſmá vżywáiącym.
Dla tegoć Pan Kryſtus wodę w wino przemienił/ y
5:
ták obficie á doſtátek go dárowáć racżył/ áby tym lepiey piyąc weſeli byli po o-
6:
nym záfráſowániu gdy im winá nie sſtáło. Przetoż ná to tá ſie im odpowiedź
7:
dáie: Nie dla piyánic ten dziw Pan vcżynić racżył/ że wino z wody vcżynił/ ále
8:
tho vcżynić przodkiem dla tego racżył/ áby podpárł á porátował/ iáko ſie pir-
9:
wey powiedzyáło/ niedoſtátku onych pobożnych á cnotliwych ludzi/ gdyż tho
10:
ieſt ſwięte przyrodzenie tego miłośćiwego Páná/ ludzye zeſzłe á vpádłe podpo-
11:
magáć/ ſmętne pocieſzáć/ y ine ſwięte ſpráwy nád nimi wykonywáć/ nád pobo-
12:
żnemi zwłáſzcá/ od ktorych był proſzon á wezwan ná ony gody. Potym/ áby o-
13:
nym obyáwieniem á okazániem mocy Boſtwá ſwoiego ony wſzytki godowni-
14:
ki ku wierze pobudził/ ktora ieſt mátką bárzo płodną wſzytkich cnot inych/ á nie
15:
ku piyańſtwu/ iáko niektorzy mnimáią. Ale gdyż tym obżyrcom á pijánicom
16:
ták ſie bárzo podobáią mieyſcá piſmá ſwiętego/ ktoremi iákoby ſie zálecáć miá-
17:
ło/ według ich mnimánia/ niepomierne vżywánie winá/ áby ſie thylko imi ob-
18:
mowić mogli/ cżemu nie rádſzey ná lepſzey pámięći nie máią/ ktorych nierowno
19:
więcey náleść á mieć mogą/ mieyſc onych piſmá ſwiętego/ kthore niemierne á
20:
pijánice potąpiáią? á od ich pijáńſtwá/ nie bez ſrogiego karánia Bożego y thu
21:
y potym wiecżnie/ powſciągáią ie á hámuią?
Ezáiaſz w v. káp.
Cżemu nie ſłucháią Ezáiaſzá kto
22:
ry ná nie woła: Biádá thym ktorzy ráno wſtawáią ku náſládowániu pijańſt-
23:
wá/ y thym kthorzy ná nim do wiecżorá trwáią/ áż ie roſpali wino etc. Y záſię:
24:
Biádá tym ktorzy mocni ſą ku piciu winá/ á mężowie mężni ku nálewániu pi-
25:
cia? Cżemuż też nie pilnuią Hábákuká Proroká/ ktory mowi:
Hábákuk w ij. .
Biádá temu kto-
26:
ry opaya bliźniego ſwego/ okázuiąc mu popędliwość/ á poyąc go/ iżby oglądał
27:
obnáżenie iego? Abo cżemu nie pámiętáią ná ſłowá Páná Kryſtuſowe/ kthory
28:
ták mowić racży:
Lukaſz w xxj. .
Pilnie ſie ſtrzeżcie áby ſercá wáſze ociążone nie były obżárſth-
29:
wem á pijáńſtwem? Abo cżemu ná pámięći nie máią ſłow onych Apoſtołá Pá
30:
włá ſwiętego/ gdzye mowi:
Do Ephe. w v.
Nie opiyaycie ſie winem/ w ktorym ieſt zbytek?
31:
A t[y]by mieyſc[á] záprawdę ty ná pilney piecży á w pámięći dobrey mieć mieli/ á
32:
n[a]d to przyłożyćby ku nim mieli przykłády ták ſtáre iáko y nowe/ kthore nas v-
33:
[cż]ą/ że pijáńſtwo ták iáwne iáko y pokątne/ wielu kroleſtwom á páńſtwom ſzko
34:
dziło/ á wnet ſtąd obacżą/ iáko ſie ná thym ſwym obłędnym mnimániu bárzo
35:
omyláią.
Táiemnicá przemienienia z wody winá.

36:
❡ Ale odrzućiwſzy ná ſtronę ty opilce/ tym pilniey ſie przypátrzmy tey táiemni-
37:
cy/ żeby nam ták ſłużyć mogłá/ y ku vtwirdzeniu wiáry náſzey/ y we wſzech ſprze
38:
ćiwnych rzecżach náſzych. Pan chcząc wino vcżynić wodę przynieść roſkázuie/
39:
czo ſie káżdego rozumowi nie podobno zdáć mogło. Wſzákże on przedſię z oney
40:
wody przewyborne wino vcżynić racżył/ iáko nam o tym przełożonego god o-
41:
nych ſłowá doſtátecżne doſyć ſwiádectwo dawáią. A tákći cżęſtokroć Pan bog
42:
tych śrzodkow w podpomożeniu náſzym vżywáć racżył/ ktore ſie nam niepodo-
43:
bne być zdádzą. Iáko gdy lud Izráelſki z Egiptu wywieść miał/ niepomáłu ye
44:
tám dręcżyć dopuśćić racżył.
j. Krolew. w x.
Tákże theż Dawida gdy go na kroleſtwo wywyſz-
45:
ſzyć miał/ chciał go pirwey wygnáńcem mieć. Y inych przykłádow tákich wie-
46:
leby ſie przywieść mogło. Prawdziwie tedy o nim piſmo mowi: Pan zábija/ y
47:
ożywia: wtrąca do piekłá/ y wywodzi: Pan vbogie cżyni/ y záś vbogacza: vni-
48:
ża/ y wynośi. A tákie przypadki pilniebyſmy vważáć mieli/ iż gdy ma nas ſprze-
49:
ćiwnego co przypada/ byſmy ſie nic nie obrażáli/ y obciążeni á przyćiſnieni bę-
H5dąc nie ro=strona: 44v

Niedzyele wtorey po
1:
dąc nie roſpacżáli. Bo y Doktorowie cżęſtokroć rzezániem á paleniem chorym
2:
pomagáią. Tákżeć tez Pan Bog dopomaga nam ku zbáwieniu przez ty rzecży/
3:
ktore ſie nam ku zawádzie náſzey być zdádzą. Przetoż nie wdáiąc ſie w niepotrze
4:
bne gadki/ zgołá náſláduymy ſług tych/ ktorym gdy Pan wodę przynieść roſka-
5:
zał/ wnet go vſłucháli/ niewiedząc nic o tym co ſie sſtáć miáło. Abowiem nie-
6:
wymowiony ieſt vpor tákowych/ kthorzy ſprzećiwiąc ſie Pánu Bogu/ ſmieyą
7:
ſmiele ſpráwy á táiemnice ieo według zdánia ſwego ſzácowáć/ nád ktorymi ſie
8:
też on potym mśćić muśi/ odeymuiąc od nich dobrodzyeyſtwá ſwoie.
9:
❡ Ale k rzecży ſie wrácáiąc/


strona: 110v

Ná dzyeń wielkonocny.
1:
Tegoż dnyá z martwychwſtá-
2:
nia Páńſkyego wykład ná ſłowá Páwłá s. kthore
3:
nápiſał do Koloſenſow w iij. káp. Przećiwko złym po-
4:
żądliwoſciam náſzym.

5:
❡ Ieſliſcie powſtáli s Pánem Kryſtuſem/ rzecży
6:
ktore wzgorę ſą ſzukaycie etc.
O duchownym powſtániu náſzym w tym żywocie/ á iáko opuśćiwſzy ſpráwy ziemſkie/ niebieſkich ſzukáć mamy.

7:
P
An á Zbáwiciel náſz ilekroć iedno zwolen-
8:
nikom ſwym o ſmierći ſwoiey nieiaką wzminkę cży-
9:
nić racżył/ tedy ich też záwżdy obietnicámi ſwemi cie
10:
ſzyć á twirdzić nie omieſzkał/ iże trzeciego dniá z mar
11:
twych záś powſtáć miał. S ktorey ſpráwy Páńſkiey
12:
iáwnie á iáſnie obacżyć y wyro[zu]mieć możemy/ że
13:
nie tylko ſmierć iego w zbáwieniu náſzym pożytek
14:
nam przynieść miáłá/ ále z martwych wſtániem ie-
15:
go ſwięthym wſzythko dobre náſze dopełnić ſie nam
16:
miáło. O cżym żechmy ſie iuż náſlucháli/ powtarzáć
17:
tego teraz nie potrzebá. Ale iż zá thák wielkie dobro-
18:
dzyeyſtwá Pan nic więcey nie potrzebuie iedno wdźięcżnośći náſzey/ ktorá iná-
19:
cżey ſie pokázáć nie może/ iedno w odnowieniu żywotow náſzych. Przetoż ku ná
20:
uce á przeſtrodze náſzey wzyęliſmy ſobie ſłowá Páwłá s. ktoreſmy zá pocżątek
21:
tey roſpráwy náſzey záłożyli/ ktoremi nas od tych márnośći ſwieckich odwodzi/
22:
á ku onym niebieſkim vkázuie. Ktore ábyſmy tym lepiey wyrozumieć mogli/ s
23:
pilnoſcią ich poſłuchaymy.
24:
A
Ták ieſliſcie powſtáli s Pánem Kryſtuſem/ rze-
25:
cży tych ktore wzgorę ſą ſzukaycie/ gdzie Kriſtus
26:
ná práwicy Bożey ſiedzi: ſtáraycie ſie o rzecżach
27:
ktore ſą wzgorę/ nie ktore ſą ná ziemi. Abowiem
28:
vmárli ieſteſcie/ á żywot wáſz ſkryty ieſt s Kriſtu
29:
ſem w Bogu: kiedy Kriſtus żywot náſz okaże ſie/
tedy y wystrona: 110a

Ná dzyeń wielkonocny.
1:
tedy y wy okażecie ſie z nim w chwale. Vmartwiaycieſz tedy
2:
cżlonki wáſze ziemſkie/ grzech niecżyſty/ plugáſtwo/ ſproſną ro-
3:
ſkoſz/ złą pożądliwość/ łákomſthwo/ kthore ieſt báłwochwál-
4:
ſtwem dla ktorych rzecży przychodzi gniew Boży ná ſyny niepo-
5:
ſłuſzne. W ktorych złoſciach y wy niekiedyſcie chodzili/ gdyſcie
6:
żyli w nich: ále teraz odłożcie y wy ty wſzytki rzecży/ gniew/ popę
7:
dliwość/ złość/złorzecżeńſtwo/ plugáwe ſłowá z vſt wáſzych:
8:
nie kłámaycie ieden przećiw drugiemu/ gdyſcie zwlekli onego
9:
ſtárego cżłowieká z vcżynkow iego/ á oblekliſcie onego nowe-
10:
go/ ktory ſie odnawia ku vznániu/ podług wyobráżenia thego/
11:
ktory go ſtworzył.
Zmartwy wſthánie Páńſkie ieſt náſze.

12:
Z
Mártwych wſtánie Páná náſzego/ nie ták vważáć á ná nie poglądáć ma
13:
my/ iákoby ná iáką rzecż cudzą ábo od nas dáleko oddaloną/ ále ták iáko
14:
ná náſzę właſną/ w kthorym z martwych wſtániu y przez ktore żywiemy
15:
iuż y theraz w Pánie Kryſtuſie/ y cżáſu ſwego ciáłá náſze żyć będą/ gdy ie wzbu-
16:
dzić będzye racżył. A iż to oſobliwy ſkutek ieſt z martwychwſtánia Páná Iezu-
17:
ſá Kryſtuſá/ odpuſzcżenie grzechow/ vſpráwiedliwienie ábo żywotá nápráwie
18:
nie/ y nieſmiertelność/ wſzyſcy ſie tedy pilnie o to ſtáráć mamy/ ábyſmy ten ży-
19:
wot/ od niego nam ſpráwiony/ wiárą prziymowáli/ ták żebyſmy iuż vcżuli/ że
20:
Pan Kryſtus w nas żywie/ przez ktorego y w on oſtátni dzyeń ciáłá náſze wzbu-
21:
dzone być máią.
Duchowne powſtánie w tym żywocie.
Potym/ gdyż oprocż tego ieſt y drugie powſtánie náſze/ kthore
22:
pochodzi z onego pirwſzego/ to ieſt/ ktorym powſtawamy w ninieyſzym wieku
23:
vſtáwicżnie od ſmierći życia ſtárego/ á żywiemy w nowośći żywotá/ przetoż y
24:
tu ſie o to ſtáráć mamy/ áby Pan Kryſtus w nas powſtał/ żebyſmy ták ſámi ſie
25:
bie y cżłonki náſze wydawáć mogli ku obżywieniu Duchowi iego ſwiętemu/ kto
26:
ry w nas żywie y ſpráwuie/ ieſlibyſmy nie byli ludźmi obłudnemi. Abowiem
27:
Pan Kryſtus ktory ieſt żywotem y z martwychwſtániem náſzym/ powieda ſie
28:
być głową náſzą/ á my żeſmy ſą cżłonki iego. Spráwuie tedy moczą ożywiáią-
29:
cą ciáło ſobie przyległe/ áby ták cżłonki żyć á prácowáć mogły. Tymże też oby-
30:
cżáiem Pan názywa ſie winną máćicą/ á nas láthoroſłkámi. Abowiem iáko z
31:
winney máćice przyrodzona moc y wilkość ożywiáiąca w látoroſli ſie roſcho-
32:
dzi/ y cżuią to gáłąſki y owoc wydáią: ták też Duch Páná Kryſtuſow ożywiáią-
33:
cy áby ſpráwował w nas ſkutek ſwoy/ tego nam potrzebá.
Pan Kryſtus nie ieſt iákie zmyſlenie w nas ále moc ożywiáiąca.

34:
❡ Wiárá náſzá nie ieſtći iákie prożne zmyſlánie/ ále ſkuthecżne ſpráwowánie.
35:
Pan Kryſthus nie ieſthći prożne iákie zmyſlenie álbo przez ſen widzenie/ ále
36:
ieſth w ludzyoch wiernych żywym vmocznieniem/ ożywiáiącz y ſpráwuiącz
37:
cżł[ow]ieká/ kthora mocz nie tylko myſleniem nieiákim poymowaná bywa/ ále
38:
bywa pocżutha z niewymowną pociechą á roſkoſzą duſzną y cieleſną/ thák iż y
39:
w roſpráwie y w poſtępkoch ludzi wiernych zátáić ſie nie może. Gdy nam tedy
40:
Páná Kriſtuſá piſmá pokázuią bjć przykłádem náſzym/ ktoregobyſmy náſládo
41:
wáć mieli/ nie ták go nam pokázuią/ iáko nam pokázuią Pátryárchy/ Proroki/
42:
y Apoſtoły/ ktorychbychmy też náſládowáć mieli. Abowiem P. Kryſtus przy-
43:
kłádem ſwym/ nie ták nas tego vcży cobyſmy cżynić ábo odrzućić mieli/ iáko te
44:
go/ że nas twirdzi á mocy nam dodawa/ áby tho coſmy wyrozumieli/ żebyſmy
45:
ſkutkiem wypełnić mogli/ á tymći obycżáiem żywie Pan Kryſtus w ſwoich.
46:
A ták przykład ten z martwychwſtánia iego ktory tu przekłáda przed ocży náſze
47:
Páweł s. pilnie obacżyć mamy/ y tego chce po nas/ ábyſmy ſie tego przodkiem
48:
náucżyli/ iż my ktorzy wierzymy że Pan Kryſtus ieſt náſzym z martwych wſtá-
49:
niem/ żebyſmy podeptawſzy ſtáry obycżay życia/ ięli ſie nowego. Ku cżemu ná-
50:
pomináiąc káżdego z nas z oſobná wzywa Apoſtoł s. vcżąc nas przytym/ kto-
51:
ryby był żywot ſtáry/ od ktorego powſtáć/ ktory nowy/ w ktorym powſtawſzy
52:
żyćbyſmy mieli.
Niebieſkich rzecży ſzukáć mamy.
❡ Ile tedy nakrocey być może obacżymy/ co nam w tych
53:
ſłowiech Páweł s. przed ocży pokłáda. Mowi tedy: Cić prawdziwie s Pánem
T3Kryſtuſemstrona: 110av

Ná dzyeń wielkonocny.
1:
Kryſtuſem powſtáli/ ktorzy z nim opuśćiwſzy rzecży zyemſkie/ niebieſkich ſzuká-
2:
ią. Przethoż y wy/ ieſliſcie prawdziwie powſtáli s Pánem/ ſzukaycie rzecży nie-
3:
bieſkich/ tám gdzye P. Kryſtus ſiedzi w chwale Bogá Oycá. Zániechawſzy te-
4:
dy tych tzecży plugáwych ziemſkich/ myſlcie iuż o rzecżach niebieſkich á Boſkich
5:
áby wam też tám cżáſu ſwego wolno wſtępić było/ (á tu iuż obácż ktore tho ſą
6:
zyemſkie á ktore niebieſkie rzecży) gdzye iuż żadne łákomſtwo/ nienawiśći/ obłu
7:
dności/ lubośći cieleſne/ y ine pożądliwośći złe nie będą/ ále nowy żywot/ weſele
8:
doſkonáłe/ wiecżna cżeść á chwałá Boża/ ſwiątobliwość y doſkonáłość. Prze-
9:
toż ſie ktemu przychylić mamy/ poki thu żywiemy/ ile może być s krewkośći ná-
10:
ſzey/ á Pan Bog z łáſki ſwey dopomoc nam tego będzye racżył/ ábyſmy żyć mo-
11:
gli żywotem duchownym/ zwłaſzcża my/ ktorzychmy przez z martwychwſtá-
12:
nie Páná Kryſtuſowe przywroceni ku żywotu wiecżnemu á roſkoſzy pełnemu.
Vmárliſmy rzecżam ziemſkim.

13:
❡ Drugą przycżynę kłádzye ktemuż należącą/ gdzye mowi: Słuſzna rzecż ieſt/
14:
áby ći ktorzy s Pánem Kryſtuſem powſtáli/ porzućiwſzy rzecży zyemſkie ku nie-
15:
bieſkim ſie tylko przychylili. Abowiem ktorzykolwiek vmárli rzecży niektorey/
16:
tey iuż żadnym obycżáiem żyć nie mogą. My tedy/ ktorzychmy s Pánem Kry-
17:
ſtuſem powſtáli/ ſwiátu y rzecżam zyemſkim vmárliſmy: przetoż iuż dáley we-
18:
dług pożądliwośći cieleſnych żyć nie mamy/ áni ſie ſtáráć o rzecży ziemſkie ma-
19:
my.
Zywot náſz zákryt ieſt w Pánie Kryſtuſie.

20:
❡A tu wnet dáleko iáſnieyſzą przycżynę ku temu przykłáda Apoſtoł s.
21:
Abowiem tám ma być ſzukan żywot/ kędy ieſt zákryty ábo ſchowány/ á práwie
22:
iákoby do ſkrzynie włożony/ áby tym ſłuſzniey proſzącym był dan. Zywot thedy
23:
Krześćiyáńſki nie ieſth położony w zyemi ábo w ſwiecie/ álbo w roſkoſzach/ we
24:
cżciach/ y w hárdośći cieleſney/ ále w ſámym tylko Synu Bożym. Przetoż theż
25:
w Pánu Kryſtuſie ſzukan być ma/ nie w ſwiecie/ nie w rzecżach zyemſkich.
26:
❡ Tu iuż tedy wiedzyeć mamy o zapłácie á o pewnośći nádzyeie náſzey.
Vwielbieni będziemy s Pánem Kryſtuſem.
Ieſli o-
27:
bycżáiem tym ſzukáć będzyemy żywotá w Pánie Kryſtuſie/ nie będzyem omy-
28:
leni w ocżekawániu náſzym. Acżkolwiek teraz poki tu żywiemy ná tym ſwiecie
29:
zda ſie nam iákoby żaden iny żywot zgotowan nam nie był/ ále żeſmy thák iáko
30:
bydło ku zábiciu wſzem krzywdam y niebeſpiecżnoſciam wyłożeni: wſzákże cżá
31:
ſu przyſcia onego dniá wielkiego/ kiedy iuż ſtąd przechodzić będzyemy/ vkaże ſie
32:
nam P. Kriſtus łáſkáwym á zbáwiennym/ záchowywáiąc duſze náſze od ſmier
33:
ći wiecżney/ á ciáłá náſze wzbudzi ku żywotu wiecżnemu. Ták tedy/ iákom po-
34:
wiedzyał/ gdy ſie vkaże/ w ktorym ieſt położony żywot y nádzyeiá náſzá/ weſpoł
35:
z nim vwielbieni będzyemy.
36:
❡ Iuż tedy pokázuie Apoſtoł s. w cżym należy odnowienie żywotá náſzego.
Cżłonki ziemſkie vmartwiáć mamy.

37:
Gdyż tedy ty rzecży ták ſą pewne/ y tákie dobrodzyeyſtwá w[a]s ocżekawáią/ ie-
38:
ſliż powſtániecie s Pánem Kryſtuſem w nowośći żywotá/ á wzgárdzicie rzecży
39:
ziemſkie/ á niebieſkich doſtąpicie/ wſzyſczy z wielką pilnoſcią á s pilnym ſtárá-
40:
niem ktemu ſie mieć macie/ ábyſcie prawdziwie s Pánem Kriſtuſem powſtáli.
41:
Owſzem tu teraz zowie vmartwieniem cżłonkow zyemſkich/ czo przed tym ná-
42:
zywał powſtániem s Pánem Kriſtuſem/ thákże ſtárániem o rzecży niebieſkie á
43:
nie o zyemſkie. A vżywa tego ſłowká vmartwić tym obycżáiem/ iáko theż Pan
44:
Kriſtus vżywáć racżył w Ewányeliey ſłow onych/ gdzie nam roſkázuie odciąć
45:
ręce y nogi/ ábo wyrwáć ocży: ktorych ſłow żaden nie rozumie iáko ſámy w ſo-
46:
bie brzmią/ iákoby nam odćináć kazał cżłonki ciáłá náſzego. Ale wſzyſczy rozu-
47:
mieią/ żebyſmy powſcięgáć mieli pożądliwośći náſzych/ ktore przez cżłonki ſku-
48:
tek ſwoy wypełniáią: iáko gdyby ktho vyrzawſzy białą głową nierządnie ſie ku
49:
niey miał/ zá ktorą iużby theż y nogi iść muſiáły/ á ręce wzyąć ku wypełnieniu o-
50:
ney nierządney chući ſwey/ tu hnet káżdy táki powſcięgáć ma onę dobywáiączą
51:
ſie pożądliwość złą: álbo gdyby ku iákiey iney złey rzecży wypełnieniu mieć ſie
52:
chciáła/ wcżás oney rzecży zábiegáć ma. Rozumieć thedy mamy przez vmar-
53:
twienie powſciągnienie złych pożądliwośći/ obycżay pohámowánia od grze-
54:
chow/ owa krotko mowiąc/ przeſtáć zle cżynić. A nadobnie Páweł s. zmyſla ſo
55:
bie nieiákie ciáło/ ktore ma cżłonki/ chući/ wyſtępki/ y rozlicżne złośći/ á to káż-
56:
demu z nas przywłaſzcża. Skąd y cżłonki zowie zyemſkiemi/ to ieſt poruſzenie/
pożądliwośćistrona: 110b

Ná dzyeń wielkonocny.
1:
pożądliwośći y niedoſtátki/ ſpráwy á złośći ciáłá/ álbo nátury ſkáżoney/ rzecża-
2:
mi zyemſkiemi ſie báwiącey.
3:
A tu iuż obacżyć mamy ktoreby to były cżłonki ziemſkie/ ciáłá onego náſzego
4:
bárzo zepſowánego/ ktore názwáne bywa ciáłem grzechu/ áby ſie záraz okazá
5:
ło/ ktoryby też to był żywot ſtáry/ ktory nam roſkázuie podeptáć/ y od kthorego
6:
powſtáć Apoſtoł błogoſłáwiony. Záprawdę opieráć ſie rzecżam przećiwnym
7:
á ſzkodliwym/ thoć będzye chodzić w nowośći żywothá. Wſzákże porządkiem
8:
ſwym káżdą z oſobná vważáć ſobye będzyemy.
j.
Grzech niecżyſty

9:
❡ Grzech niecżyſty przodkiem kłádzie/ pod ktorym bez wątpienia rozumie cu-
10:
dzołoſtwo/ y inſze ktore ſą dáleko ſmrodliwſze y plugáwſze. Przećiwna ieſt nie-
11:
cżyſtocie wſtrzymáłość/ tákże wiárá á cżyſtość małżeńſka. Kto w they żywie/ á
12:
ſtrzeże ſie niecżyſtoty/ ten prawdziwie powſtáie s Pánem Kryſtuſem od vmár
13:
łych/ y vmartwia cżłonki ſwoie zyemſkie/ á w nich nierządność/ o ktorey ludzie
14:
pogáńſcy zle á głupie mnimáli/ żeby miedzy grzechy pocżytaná być nie miáłá.
15:
Przetoż y Apoſtołowie ſwięći w liſcie onym Synodowym/ ktory w Ieruzalem
16:
wydáli/ pogánom ktorzy ſie ku wierze Páná Kryſtuſowey náwracáli/ grzechu
17:
niecżyſtego zákázuyą.
ij.
Plugáſtwo.

18:
❡ Plugáſtwo ieſt iedno duſzne/ drugie cieleſne. Duſzne plugáſtwo obiera ſie oko
19:
ło plugáwych myſli/ á złym poſtánowieniem ná vmyſle. Ciáło lepak ktoreby
20:
miáło być cżyſtym przybytkiem ábo koſciołem Duchá ſwiętego/ bywa pomáza
21:
no obżárſtwem y piyańſtwem. Przetoż ktokolwiek ſie wſtrzymawa od tháko-
22:
wych rzecży/ á ocżyſcib vmyſł ſwoy/ y miłuie mierność w iedzeniu y w piciu/ iuż
23:
ten w nowośći żywotá żywie.
iij.
Sproſna roſkoſz.

24:
❡ Sproſna roſkoſz/ zámyka w ſobie plugáwe námienienia niegodne zbytki/ kte-
25:
mu też vmyſły w pokuſach ku złemu ſkłonne/ ktore ſie im mocnie nie ſprzećiwiá
26:
ią/ owſzem ſie podáią ku náruſzeniu/ y w onym nákáżeniu leżą bez pokuty. Kto-
27:
rzy s Pánem Kriſtuſem powſtáią á cżłonki ziemſkie vmartwiáią/ oni ſie wſzelá
28:
kim złoſciam ſprzećiwia/ á w pokuſach ſzátáńſkich ciáłu y ſwiátn mocnie ſie zá
29:
ſtáwiáią/ ktemu ſwieći á cżyśći ſą.
iiij.
Pożądliwość zła.

30:
❡ Ieſtći przyrodzona á nie ſzkodliwa pożądliwość/ chcieć ieść y pić/
31:
tákże też żą-
32:
dza chući ku rodzicom y dzyátkam/ przyiacielom y małżonkom. Ale thu Pá-
33:
weł ſwięty mowi o żądzy złey/ ktora ieſt źrzodłem wſzytkich złośći/ przećiw kto
34:
rey dan ieſt zakon/ Nie będzyeſz pożądał. Chcze tedy tego po nas Páweł ſwięty/
35:
áby vmorzywſzy pożądliwośći złe/ żebyſmy prágnęli rzecży niebieſkich.
v.
Lákomſtwo.

36:
❡ Zowie łákomſtwo báłwochwálſtwem/ ábowiem iáko báłwochwálcá cżći y
37:
dziwuie ſie/ á cáłuie báłwáná/ y w nim pokłáda nádzyeię żywothá/ y vpadſzy
38:
przed nim woła: Záchoway mię boże moy: tymże obycżáiem łákomy cżłowiek
39:
chwałę dawa/ dziwuie ſie/ y miłuie pieniądze/ y mnima áby w onym doſtátku
40:
á p[á]ńſtwie iego wſzytko podpomożenie żywotá iego położone było. Nád to v-
41:
myſł ſwoy ktory był powinien ofiárowáć Pánu Bogu/ ku pieniądzom y bogá-
42:
ctwu gi przykłáda. Záwiera w ſobie łákomſtwo zdrádę/ lichwę/ złodzieyſtwo/
43:
drapieſtwo/ y wſzytki złe á łotrowſkie kuńſzty ábo chytrośći. Tych rzecży roſká-
44:
zuie nam ábychmy zápámiętáli/ á doſtátkiem ſwym/ dobrotliwoſcią/ miłoſier
45:
dzyem/ y miłoſcią żebyſmy chwalili Páná Bogá w bliźnich náſzych. Ktore zá-
46:
prawdę ieſt duchowne á prawdziwie ſie podobáiące Pánu Bogu powſtánie.
47:
Przetoż chcecieli prawdziwie s Pánem Kryſtuſem powſtáć/ złożcieſz s ſiebie ſtá
48:
ránie zbytnie około łákomſtwá/ á bądźcie ludźmi vcżynnemi. Ale bym cże-
49:
go nie opuśćił/ tedy tu przyłożył Apoſtoł ſwięty groźby/ ſtátecżnie to twirdząc/
50:
że gniew Páńſki przychodzi ná tákie ſyny niepoſłuſzne/ tym obycżáiem nas theż
51:
przywodząc ku nowośći żywotá/ iáko też to vcżynił w pirwſzym liſcie piſząc do
52:
Koryntow w dzyeſiątym kápitulum.
vj.
Gniew.

53:
❡ Gniew ieſt gwałthowne poruſzenie vmyſłu z złey chćiwośći/ práwie ſie wy-
54:
dzyeráiąc ku pomſcie. A then ſie zda być nieiákiem zápaleniem w cżłowieku/ że
55:
przezeń iáko przez ogień śiłá ſie rzecży káźi miedzy ludźmi/ y ieſt przycżyną wie-
56:
la złego. O kthorym prawdziwie powiedzyał błogoſłáwiony Apoſtoł Iákub:
T4Gniew mężástrona: 110bv

Ná dzyeń wielkonocny.
1:
Gniew mężá ſpráwiedliwośći Bożey nie wykonywa. Vpomina nas tedy wſzy
2:
tko piſmo/ ábyſmy ſie go pilnie ſtrzegli/ á żebyſmy byli dobrowolnemi/ á vmy
3:
ſłu ćichego/ ſpokoynego/ y łácnego.
vij.
Popędliwość.

4:
❡ Popędliwość towárzyſzką ieſt Gniewowi/ ktora rzecżona być może/ gwałto-
5:
wnieyſzą y dłużey trwáiącą nád gniew/ máiąc w ſobie popędliwe wrzaſki/ za-
6:
zdrość/ nienawiść/ y inſze tego rodzáiu ſpráwy. Odnowienie żywotá tę nam rá
7:
dę dáie/ ábyſmy byli ćichemi/ długo ocżekawáiącemi/ odpuſzcżáiąc wyſthępki
8:
bliźnim/ á żebyſmy ie miłowáli.
viij.
Złość.

9:
❡ Złość/ ktora też w ſobie zámyka nieſzcżyrość á odmienność vmyſłu/ y przewro
10:
tność ktora z niey pochodzi/ zowiemy poſpolicie cżłowieká tákiego wykrętnym
11:
ábo przewrotnym/ ktory wſzytko wywráca/ o káżdym zle rozumie/ á we wſzyt-
12:
kim tylko rzecży ſwych przyſtrzega. Sprzećiwia ſie tey złośći/ proſtotá á ſzcży-
13:
rość vmyſłu/ mowimy więc poſpolicie/ duſzá práwa.
ix.
Złorzecżeńſtwo.

14:
❡ Złorzecżeńſtwo rozlicżne ieſth. Są bowiem przećiwko Pánu Bogu bluźnir-
15:
ſtwá/ ſą potwarzy przećiwko ludzyom/ ſzkáráde obmowiſká álbo ſzácowánia.
16:
A ty rzecży dziwne záburzenia wſzcżynáią miedzy ludźmi. Stąd też pocżątek bio
17:
rą nieuſpokoione ſwary y zwády/ zábiyánia y nigdy nieporownáne przypadki.
18:
Niechże ſie tedy o to ći ſtáráią ktorzy powſtáli s Pánem Kryſtuſem/ áby dzyęki
19:
cżynili Pánu Bogu/ á ięzyká ſwego zle nie vżywáli/ nikomu nic nie vymuiąc.
20:
O cżym ſzyroko roſpráwia Iákub s. w III. kápitulum liſtu ſwoiego.
x. Plugáwa mowá.
Do Ephe. w iiij.

21:
❡ Z złorzecżeńſtwem plugáwa mowá ſie zgadza/ ktora záprawdę cżáſow dzi-
22:
ſieyſzych poſpolita ieſt máło nie wſzytkim. Do Ephezow tedy piſząc tymi ſło-
23:
wy Apoſtoł ſwięty Páweł mowi: Zadna ſproſna mowá z vſt wáſzych niechay
24:
nie wychodzi/ ále ieſli ktora ieſt dobra ku potrzebnemu zbudowániu/ áby łáſkę
25:
przynioſłá tym ktorzy ſłucháią/ á nie záſmucaycie Duchá ſwięthego Bożego/
26:
przezktorego ieſteſcie zápiecżętowáni ná dzyeń odkupienia. Ieſliś thedy pow-
27:
ſtał s Pánem Kryſtuſem/ ſtrzeżże ſie plugáwey mowy/ ſtrzeż ſie ſproſnych pie-
28:
śni. Niech będzye vcżćiwa powieść twoiá/ ſtátecżne á pobożne ſpiewánie two-
29:
ye/ niech bedą chędogie á ſpráwne wſzytki/ ſłowá twoye.
xi.
Kłamſtwo.

30:
❡ Kłamſtwo co ieſth/ wſzytkim ludzyom ieſt wiádomo. Ma w ſobie pokryt-
31:
ſtwo/ chytrośći y zdrády. Ale prawdę á ſzcżyrość potrzebá ábyſmy wſzyſcy zá-
32:
chowywáli/ ábyſmy ſie temu podobáć mogli ktory ieſt prawdá.
xij.
Zewlec mamy ſtárego cżłowieká á przyoblec nowego.

33:
❡ Y ktożby mogł złośći wſzytki/ cżłonki mowię onego ćiáłá grzechu wylicżyć?
34:
Przetoż Páweł ſwięthy wſzytki krotko zbieráiąc ták mowi: Od thych wſzytkich
35:
wſtrzymawáć ſie macie/ á to przeto/ żeſcie dawno zwiekli/ to ieſt kiedyſcie pra
36:
wdziwą wiárę przyięli/ ſtárego onego cżłowieká z vcżynkámi iego/ á przyoble-
37:
kliſcie nowego etc. Iáwna to tedy ieſt/ że tho po nas mieć chce/ ábyſmy zwlekli
38:
s ſiebie ſthárego cżłowieká/ á przyoblekli nowego (o cżym ná inych mieyſcach
39:
doſyć ſie ſzyroko mowiło) to ieſt Páná Kryſtuſá/ w ktorym y przez ktorego po-
40:
wſtáiemy. A wykłáda ſie w thym iáſniey ſamże Apoſtoł do Ephezow piſząc/
41:
gdzie mowi: Złożcie s ſiebie ſtárego cżłowieká/ tho ieſt pirwſze ono obcowánie
42:
pożądliwoſciámi ſkáżone/ á odnoẃcie ſie duchem vmyſłu wáſzego/ y przyoble
43:
cżcie nowego onego cżłowieká/ ktory wedle Bogá ſtworzon ieſt ku ſpráwiedli
44:
wośći y ſwiątobliwośći prawdziwey.
45:
Co s tych ſłow Páwłá s. pilnie pámiętáć mamy.
46:
❡ Naprzod/ że z martwych wſtánie Páná Kryſtuſowo/ ieſt z martwych wſtá-
47:
nie náſze/ gdyż nam z niego płynie odpuſzcżenie grzechow/ vſpráwiedliwienie/
48:
żywotá nápráwienie/ y nieſmiertelność. Przetoż to ná nas należy/ ieſliżeſmy po
49:
wſtáli prawdziwie s Pánem Kryſtuſem/
50:
ábyſmy też powſtáli od złych ſpraw
51:
náſzych/ á żyli iuż w nowośći żywotá/ wydawáiąc cżłonki náſze ku poſłuſzeńſt-
52:
wu Duchowi ſwiętemu. Zániechawſzy przytym rzecży zyemſkich plugáwych/
53:
żebyſmy ſzukáli onych niebieſkich/ gdyż żywot náſz zákryty ieſt w Pánie Kryſtu-
54:
ſie/ przetoż go też tám w nim á nie gdzye indzye ſzukáć mamy. A ieſliże go thym
55:
obycżáiem w nim ſzukáć będzyemy/ pewnie też z nim cżáſu ſądu iego powſtha-
wſzy w cielechstrona: 111

Ná dzyeń wielkonocny.Liſt 111.
1:
wſzy w cielech náſzych vwielbieni będzyemy. ❡ Vkázuie potym Apoſtoł Pá
2:
weł ſwięty/ ktoryby to był żywot ſtáry/ á ktory nowy/ w ktorymbyſmy powſta
3:
wſzy tu żyć mieli. A ten należy w vmartwieniu cżłonkow zyemſkich/ y kthoreby
4:
to były cżłonki zyemſkye ciáłá náſzego zepſowánego porządkiem ſwym wylicża
5:
A zámykáiąc to wſzytko krotko nas vcży/ ábyſmy zwlekli s ſiebie ſtárego cżło
6:
wieká/ á przyoblekli nowego Páná Iezuſá Kryſtuſá/ w ktorym y przez ktore-
7:
go prawdziwie powſtáiemy.
8:
❡ Dayże nam to tedy Pánie Iezu Kryſte/ gdyżeś tho nam z łáſki ſwey ſpráwić
9:
racżył/ żeſmy iuż weſpoł s tobą powſtáli/ ábychmy też y tu w tych żywociech ná
10:
ſzych powſtáć mogli/ á żyć w nowośći żywotow náſzych/ á podeptawſzy rzecży
11:
nikcżemne zyemſkie/ ſtáráli ſie o ony niebieſkie wiecżne. Spraẃże też tho w nas
12:
odkupicielu náſz/ ábychmy ty cżłonki ſwoie zyemſkie vmartwiáć mogli/ á odło
13:
żywſzy ná ſtronę gniew/ popędliwość/ y wſzytki ine złośći/ według woley twey
14:
żyiąc cżekáli onego chwálebnego przyſcia twego/ á tám cie oglądáli łáſkáwym
15:
á zbáwiennym/ gdyż wſzytek żywot náſz w tobie ſámym ieſt położony. A thám
16:
ći weſpoł z Oycem y z Duchem s. wiecżną cżeść á chwałę wzdawáli/ Amen.


strona: 143v

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
Tegoż dniá zeſłánia Duchá s.
2:
wykład ſłow Lukaſzá ſwiętego/ kthore nápiſał w
3:
ſkutkoch Apoſtolſkich w teyże kápitule. Przećiwko ro-
4:
znemu mnimániu o Koſciele
5:
Páńſkim.

6:
❡ Y trwáli w náuce Apoſtolſkiey/ y w ſpołecżnośći/ y w łamániu
7:
chlebá/ y w modlitwach.
O Koſciele prawdziwym Páná Kryſtuſowym iáko á po cżym gi poznáwáć mamy

8:
I
Ako Pan Bog Wſzechmogący wſzytek o-
9:
bycżay zbáwyenya náſzego w yedynym Synacżku
10:
ſwoim Pánie náſzym Iezuſie Kryſthuſie zámknąć
11:
racżył: thák też ono zbáwienie nikomu inſzemu nie
12:
przynależy/ iedno cżłonkom prawdziwym Koſcio-
13:
łá Krześćiáńſkiego. Abowiem Koſcioł przeto by-
14:
wa názywan ciáłem Páná Kryſtuſowym/ iż przez
15:
wiárę przyłącżon bywa ku iedney głowie pánu Kri
16:
ſtuſowi/ ktory wſzytki cżłonki ſwoie ożywia y poſi-
17:
la Duchem ſwoim ſwiętym. A iáko tho żadnym o-
18:
bycżáiem być nie może/ áby cżłonek odcięthy pocżuć
19:
mogł z głowy iákie pośilenie/ ták też to niepodobna rzecż ieſt/ áby Duchem Pá-
20:
ná Kryſtuſowom obżywieni mieli być ći/ ktorzy ſie od Koſciołá prawdziwego
21:
ktory ieſt ciáło iego/ odłącżyli. Ale iż Koſciołá Bożego tytuł wſzyſcy ſektarze co
kolwiek ich bystrona: 143a

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
kolwiek ich było y dziś ieſt/ ſobie przywłaſzcżáią. Przetoż nam thego pilna po-
2:
trzebá/ ábyſmy prawdziwy Koſcioł poznáć mogli/ áby ták y inſzy/ y my fáłſzy
3:
wym ſie tytułem nie pokrywáli. A tá ieſt przycżyná/ że Lukaſz ſwięty z nádch-
4:
nienia Duchá S. on pirwſzy á dawny Koſcioł s táką pilnoſcią nam opiſuie.
5:
Kthorego opiſánia then koniec á cel ieſt/ ábyſmy thák prawdziwy á doſkonáły
6:
kſtáłt koſciołá v ſiebie poſtánowić mogli/ według ktorego ták o inſzych rozſą-
7:
dek vcżynić/ á ſámi ſie też rzędzić á ſpráwowáć mogli. Przetoż ty ſłowá ktore-
8:
ſmy ná pocżątku záłożyli/ dla lepſzego wyrozumienia/ ſzyrzey ſobie rozbieráć bę
9:
dzyemy. Kthore/ opiſuiąc ſpráwy Apoſtolſkie Lukaſz ſwięthy/ miedzy inſzemi
10:
ták wypiſuye.
11:
K
Thorzy thedy wdzyęcżnye przyięli ſłowá iego/
12:
(tho ieſth Piothrá ſwięthego) okrzćili ſie: y przy-
13:
ſthało dnyá onego ku Koſciołowi około thrzech
14:
thyſięczy oſob/ y thrwáli w náucze Apoſthol-
15:
ſkiey/ w ſpołecżnośći/ y w łamániu chlebá/ y
16:
w modlithwach.
Argument mieyſcá przedſię wziętego.

17:
D
Wie przycżynie ſą dla ktorych wzyęliſmy ſobie z Hiſtoriey Lukaſzá ſwię
18:
tego ty ſłowá. Pirwſza/ iż krotko ále bárzo cudnie á doſtátecżnie wyra=
19:
żáią nam ſkutek Duchá S. w ludzyoch wiernych. Abowiem ſtąd wyro
20:
zumieć lepiey będzyem mogli/ co ieſt/ y iáko ieſt zacny Duch S. ktorego zeſłá-
21:
nia pámiątkę dziś ſobie przypominamy/ y iáko rzecż dobrą Pan náſz nam obie
22:
cuie y pełni/ gdy nam Duchá ſ. obiecuie y dáie/ á iáko theż ſłuſznie zá tho Pánu
23:
Bogu dzyękowáć mamy. Druga/ iż Koſcioł Páná Kriſtuſow Apoſtolſki pra
24:
wdziwy y ſtárádawny doſtátecżnie opiſuie/ á opiſány ku vważániu przed ocży
25:
wſzem pokłáda. Gdzye bez wſzey trudnośći wyrozumiemy/ ktoryby był fáłſzy-
26:
wy/ á kthory prawdziwy Koſcioł. O cżym dziś bárzo wielkie ſpory/ iedni dru-
27:
gie potąpiáiąc/ á s towárzyſtwá koſcielnego wyrzucáiąc.
Poważność ſłow tych.

28:
Nád to/ iż tho co ſie
29:
nam tu podáie/ ma wielkie zálecenie v wſzytkich. Abowiem ſą ſłowá Ewán-
30:
yeliſty y nierozdzyelnego towárzyſzá Páwłá ſ. Lukaſzá ſwiętego/ ktorego chwa
31:
łá nie táyna ieſt v wſzytkich zborow w Ewányeliey. Nád to że ſą naſtárſze/ y ná-
32:
piſáne o nadawnieyſzym y ze wſzech napirwſzym y naprzednieyſzym Koſcyele
33:
Páná Kryſtuſowym w Ieruzalem/ od ſámych Apoſtołow/ przez Duchá ſwię
34:
tego wzbudzonym y poſtánowionym/ w ktorym też byłá y mátká Páńſka bło-
35:
goſłáwiona pánná Mária/ wſzytko zgromádzenie Apoſtolſkie/ y vcżniow Páń
36:
ſkich ſiedḿdzyeſiąt. Przy ktorych też y wiele inych wiernych było/ nád to y trzy
37:
tyſiące ludzi ktorzy ná ten cżás vwierzyli. Ten Koſcioł/ krom wſzelkiego ſporu/
38:
pewna rzecż że od Duchá ſ. był oſwiecon y od niego we wſzytkim rządzon á ſprá
39:
w[ow]an: ták że gdybyś tego znáć niechciał zá prawdziwy á doſkonáły we wſzem
40:
Koſcioł Páná Kryſtuſow/ trudnobyś iuż kiedy inſzy poznáć miał.
Wielki ſkutek Duchá ſwiętego.

41:
Naprzod tedy obacżyć mamy w thych ſłowiech Lukaſzá ſwiętego/ iáko ieſt
42:
wielki ſkutek Duchá ſ. ták w Apoſtolech iáko theż y w vcżnioch ich. Skutecżnie
43:
bowiem ći vcżą lud/ á vcżąc iednym kázániem kilká tyſięcy ludzi do Páná Kry
44:
ſtuſá przywodzą. Ták wiele było w Greciey y indzye známienitych Mędrcow
45:
á ludzi vcżonych/ wſzákże żaden s tych wſzytkim żywotem ſwym nie przywiodł
46:
ták wiele ludzi k ſobie/ ile ich przywiedli Apoſtołowie Duchem Páná Kryſtu-
47:
ſowym obdárzeni zá ieden dzyeń/ owſzem zá iednę godzinę/ ku wierze Páná kry
48:
ſtuſowey. Gdyż ieſzcże ktemu byli rybitwi/ ludzye prośći/ nigdy przed thym w
49:
ſzkołach nie ćwicżeni/ wſzákże więtſzy pożythek vcżynili przez dwádzyeſciá álbo
50:
trzydzyeśći lat/ niżli wſzyſcy Mędrcy przez pięć ſet lat ábo dáley. Prawdziwie
51:
thedy nápiſał Theodoretus on ſtáry Doktor piſząc przećiwko pogánom/ gdzye
52:
mowi: Izaſz naſławnieyſzy Solon/ Drako/ y Kliſthenes Atheńcżykom praw
53:
nie podáli? Wſzákże ácżkolwiek byli ták wymownemi/ nie mogli przywieść po
54:
gránicżnych ſąſiádow ſwoich ku temu/ áby ſie podług nich rzędzić mieli. A ná-
Aa4ſzy prośći ry=strona: 143av

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
ſzy prośći rybitwowie/ nie tylko thy námienione Greki/ ále y Rzymiány/ y inſze
2:
grube ludzye ze wſzytkich práwie narodow/ przywiedli ku przyięciu praw Pá
3:
ná Kryſtuſowych. W tym tedy okázuie ſie wielki ſkutek mocy Duchá ſ. kthory
4:
ſpráwował á wykonywał przez Apoſtoły. Ale y ſłuchácże/ oſwieceni łáſką Du
5:
chá ſ. co záprawdę rzecż wielka ieſt/ opuſzcżáią wiárę w kthorey ſie zrodzili/ y w
6:
ktorey ſą wychowáni/ á prziymuią wiárę Páná Kryſtuſowę/ á przyiętą w ro-
7:
zlicżnych národzyech/ w cięſzkim przeſládowániu/ ſtatecżnie dzyerżą/ ſwiát ſo-
8:
bie oprzykrzyli s pożądliwoſciámi iego/ wſzythek żywot ſwoy ſpráwuiąc po-
9:
dług roſkazánia Bożego/ y żywąc z wielką pochwałą ſwiątobliwie. Wielkieć
10:
to ſą cudá/ ále to wſzytko ieſt ſpráwá Duchá ſ. Stąd tedy obacżyć możemy/ iá
11:
kie dobrodzyeyſtwo Pan nam obiecuie y dáie/ gdy nam obiecuie y dáie Duchá
12:
ſwiętego. Záprawdę gdyż cżáſow dziſieyſzych Pan odeymuie ten dar od náu-
13:
cżycielow y od ſłuchácżow/ nie trzebá ſie dziwowáć że ták bárzo ozyębłá náuká
14:
w ſłuchácżoch ſłowá Bożego. Niechże nas tedy pobudzą ty rzecży ku vſtáwi-
15:
cżnym modlitwam/ w ktorychbychmy Páná pokornie prośili o ten dar ták bár
16:
zo známienity á nam potrzebny/ á bez ktorego nic ſzcżęſliwie nie idzye w káżdym
17:
zgromádzeniu. Ale gdy nam Pan tego vżycżyć będzye racżył/ z wielkim pożyt-
18:
kiem vcżyć będą Doktorowie/ tákże y ſłuchácże nie z mnieyſzym ſłucháć będą/ y
19:
poſtánowion będzye zbor/ ktory ſie podobáć będzye Pánu Bogu.
O koſciele Páná Kryſthuſowym/ coby był y iáki.

20:
❡ Ale iżeſmy powiedzyeli/ że Koſcioł Páná Kryſthuſow Apoſtolſki/ nie thylko
21:
nam opiſuie Lukaſz ſ. w ſłowiech námienionych/ ále gi nam przed ocży náſze iá
22:
koby wymálowawſzy pokłáda ku oglądániu á pilnemu vważeniu. Nic inſze-
23:
go tedy nie ieſt Koſcioł/ iedno zgromádzenie ludzi wiernych. Snadź od wyzy-
24:
wánia ták rzecżony. Abowiem Pan Bog wſzechmogący wyzywa s tego ſwiá-
25:
tá/ y z zgromádzenia ludzkiego/ przez ſłowo ſwoie/ wybráne ſwoie/ w vcżeſt-
26:
nictwo dobr y w towárzyſtwo ludu ſwoiego/ ktory ſobie obrał w Pánie Kry-
27:
ſtuſie/ y rozmáitemi dobrodzyeyſthwy obdarza y vbogaca/ znáki niekthoremi
28:
ſwemi od wſzytkich inſzych oddzyela/ á ſobie ie ſámemu poſwiąca/ y chce áby ie
29:
mu ſámemu ſłużyli podług nauki w Ewányeliey ſwiętey opiſáney.
Powſzechny koſcioł.

30:
❡ Kthory Koſcioł gdyż tylko ieſt iedyny/ wſzákże roznym względem/ álbo po-
31:
wſzechnym/ álbo powiátowym názywan bywa. Powſzechny Koſcioł zámyka
32:
w ſobie po wſzytkim ſwiecie wybráne ábo wierne/ kthory nigdy w ſpolnym ze-
33:
ſciu żadnego cżáſu nie był/ ále áż ná ſkońcżeniu tego ſwiátá zgromádzon będzie/
34:
á przetoż od nas áni policżon/ áni poznan być nie może/ ktoreby były ábo gdzie-
35:
by były cżłonki iego. Wſzákże wſzyſcy wierni roſproſzeni po wſzythkim ſwiecie/
36:
gdzyekolwiek iedno ſą/ ſą pod iedną głową/ Biſkupem/ Krolem y Zbáwicie-
37:
lem. Iednę máią náukę/ iednę wiárę/ nádzyeię y miłość/ iednegoż duchá/ thák
38:
iáko y Páweł S. do Ephezow nápiſał/ mowiąc:
Ephe. iiij.
Ieden Pan/ iedná wiárá/ ie-
39:
den krzeſt/ ieden Bog á ociec wſzytkich/ ktory ieſt nádewſzytko/ y przez wſzytko
40:
y we wſzytkich nas etc. A to prawdziwie ieſt ſwiętych obcowánie. S kthorego
41:
też nie wyrzucamy błogoſłáwionych w niebie przebywáiących. Wſzyſcy wier-
42:
ni bowiem/ ták ći ná tym wygnániu iáko y oni iuż w oycżyznie żywiący/ pod ie-
43:
dną głową ieſteſmy.
Powiátowy koſcioł.
Wſzákże tu teraz mowimy o Koſciele ktory thu ieſzcże ná
44:
zyemi ieſt. Przetoż káżdy koſcioł powiátowy/ názywan bywa zgromádzeniem
45:
wiernych/ ktory ku iednośći á ſpołecżnośći należy onego powſzechnego Koſcio-
46:
łá/ á mieyſcem nieiákiem tu ná zyemi oddzyelony ieſt od inſzych bliſkich y dále-
47:
kich koſciołow: ták iáko tu ná tym mieyſcu/ Ierozolimſki koſcioł był koſcioł po
48:
wiátowy. Abowiem inſzy był od koſciołá Antyocheńſkiego/ Epheſkiego/ Cezá-
49:
rieńſkiego/ Rzymſkiego/ Korintſkiego etc. A iáki porządek y ſpráwá byłá w ko
50:
ſciele Ierozolimſkim/ ták wſzytki ine kſtałtowáne być máią. Pokázuią ſie tedy
51:
w koſciele Ierozolimſkim niekthore pozwirzchne á iákoby pewne znáki/ przez
52:
ktore poznáć możemy/ kthory prawdziwym á ktory fáłſzywym koſciołem ná-
53:
zwáćbyſmy mogli.
Znáki koſciołá y ćwicżenia.
A ieſt thych znákow cżterzy/ Náuká Apoſtolſka/ Społecż-
54:
ność/ Lamánie chlebá/ y Modlitwá. Abowiem w tych oſobliwie ſie poćwicża
55:
prawdziwy Koſcioł/ y po tych kſtałt ábo wyobráżenie nieiákie prawdziwego
Koſciołástrona: 143b

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
Koſciołá obacżon bywa: ták że iuż nic wątpić nie możemy w poznániu praw-
2:
dziwego koſciołá/ gdzye ſą ty cżterzy oſobliwe pobożnośći cżęśći. Wſzákże o káż-
3:
dey z oſobná porządkiem ſwym powiemy/ á naprzod o Náuce.
Náuká Apoſtolſka ieſth rzecż naprzednieyſza w koſciele.

4:
W náuce tedy/ ktora pirwſze mieyſce ma/ dwie ſie rzecży obacżyć godzi. Pir-
5:
wſza/ że tu nie mowi o káżdey náuce/ ále tyłko o Apoſtolſkiey. Druga/ gdzie mo-
6:
wi że w oneyże nauce Apoſtolſkiey trwał koſcioł. Ma tedy prawdziwy koſcioł
7:
náukę/ á náukę Apoſtolſką/ w ktorey też y trwa. Przetoż ktory nie ma Apoſtol-
8:
ſkiey náuki/ álbo on ktory ią ma przenáſláduie/ á kthory w náuce Apoſtolſkyey
9:
nie trwa/ niegodzyen ieſt Páná Kryſtuſowego y Apoſtolſkiego názwiſká. Abo-
10:
wiem ſámą wiárą wſzcżepieni bywamy w Páná Kryſtuſá/ ábyſmy byli żywe-
11:
mi cżłonkámi ciáłá iego/ ktore ieſt Koſcioł. A wiárá s ſłuchánia bywa/ á ſłu-
12:
chánie przez ſłowo Ewányeliey ſwiętey. Przetoż przez náukę ieſt wolne weſcye
13:
do Koſciołá. Wſzákże potrzebá áby ſie ſzyrzey y znácżniey o náuce koſciołá Pá-
14:
ná Kryſtuſowego powiedzyáło/ ktorą tu Lukaſz ſ. zowie Apoſtolſką/ iákoby ią
15:
dzyeląc tym znákiem od wſzytkich inych náuk. Abowiem rozmáitych náuk ieſt
16:
doſyć ná tym ſwiecie.
Náuki vcżćiwe.
Do Zydow xiij.
Ephez. iiij.
Do Rzymiá. xvj.
Przetoż też cżytamy v Páwłá ſ. gdzye mowi: Náukámi
17:
rozmáithemi y z inąd przynieſionemi álbo nowemi nie dáycie ſie vnośić. A ná
18:
drugim mieyſcu: Nie bądźmy iuż dáley dzyećmi/ ktorzybyſmy ſie y thám y ſám
19:
chwiać mieli/ y dáć ſie vnośić ledá iákim wiátrem náuki. A záſię mowi: Proſzę
20:
was brácia/ ábyſcie obacżyli ty/ ktorzy cżynią zwády y zgorſzenia/ oprocż náu-
21:
ki ktoreieſcie ſie náucżyli/ á chrońcie ſie ich.
Piotrá s. náuká/ ieſt Apoſtolſka náuká/ y iáka tá ieſt

22:
A iż ſie wſzyſcy chłubią że máią y vcżą tey náuki o ktorey Páweł ſ. mowi/ też y
23:
ći ktorzy práwie iey przećiwney vcżą/ pilnie obacżyć mamy/ ktoraby byłá pra-
24:
wdziwa Apoſtholſka náuká. A nie zda mi ſie ábyſmy iey dáleko ſzukáć mieli/
25:
przetoż proſto powiedamy/ że Piotrá ſ. Apoſtołá ieſt náuká prawdziwa Apo-
26:
ſtolſka. Ale gdyż y tego ieſzcże pewnie nie wiemy ktora y iákaby byłá náuká Pio
27:
trá ſ. tedy ſie y o tey pytáć mamy. Wiele ich ieſt tego mnimánia/ że w Ewánye
28:
liey Márká ſ. zámyka ſie zupełna náuká Piotrá ſ. Abowiem Pápiás Apoſtol-
29:
ſki/ wſzákże napirwey Ianá ſ. Ewányeliſty vcżeń/ mowi w Hiſtoriey Koſciel-
30:
ney v Euzebiuſzá w kſięgach III. w káp. oſtátniey:
Wſzytko piſmo Piotrá ſwiętego.
Márek owſzem będąc tłumá
31:
cżem Piotrá ſ. cokolwiek w pámięći miał/ s pilnoſcią ſpiſał. Y wnet dokłáda:
32:
O tey iedney rzecży Márek myſlił/ áby cżego s tych rzecży ktore ſłyſzał nie opu-
33:
śćił/ álbo rzecży ktorey/ ktoraby nieprawdziwa byłá nie podał. Tákże też Ire-
34:
neus w V. kſięgach przećiw Heretykom kápit. viij. mowi: Po ſmierći Piotrá y
35:
Páwłá/ ich vcżeń Márek/ á tłumácż Piotrow/ też on nam to co ieſth przepo-
36:
wiádano od Piotrá ná piſmie zoſtáwił. Thoż práwie piſzą Klemens Alexán-
37:
drińſki/ y Euzebius Cezárieńſki w koſcielney hiſtoriey w ij. kſięgach kápit. xv.
38:
Niektorzy co tego nie przą/ dokłádáią/ że náuká Piotrá ſ. ieſt też indzye doſtáte
39:
cżnie y zupełnie wyłożona/ to ieſt we dwu liſciech iego. Ten tedy w I. káp. liſtu
40:
pirwſzego ták mowi: A to ſłowo ieſt/ ktore przez Ewányelią przynieſione ieſt
41:
do was. A w oſtátnim káp. mowi: Piſałem wam ná krothce przez Sylwaná
42:
wiernego brátá/ nápomináiąc was y ſwiádſząc/ iż tá ieſt prawdziwa łáſká Bo
43:
ża w ktorey ſtoicie.
Rzecż Piotrá s. krociuchno zebráná.
A temu wſzytkiemu przydáiemy ieſzcże nádzwyſz krociuch-
44:
ne zebránie wſzytkiey náuki Piotrá ſ. przez Lukaſzá ſ. zebráney w ſpráwach A-
45:
poſtolſkich w II. káp. w oney powieśći ktorą vcżynił do ludzi/ wnet po przyię- ciu Duchá ſ.
46:
kthorą iáko ſámá w ſobie ieſth/ krociuchno przebieżymy/ ábyſmy
47:
wam wſzytkim podáli ſummę Piotrá ſ. owſzem Apoſtolſkiey/ náuki.
48:
Gdy wierni w dzyeń ſwiątecżny w Ieruzalem przyięli dar Duchá ſ. y rozmá
49:
itemi ięzyki mowili rzecży wielkie o Bodze/ á zbiegłá ſie ku widzeniu tego cudu
50:
y ku ſłuchániu ſłowá wielka wielkość ludzi/ y dziwowáli ſie wſzyſcy coby ſie
51:
sſtáło/ iż káżdy ſwym przyrodzonym ięzykiem ſłyſzał Apoſtoły mowiące/ by-
52:
ło ich też wiele ktorzy mnimáli żeby pijáni byli/ widzyał to Piotr ſ. że ſie im dá-
53:
łá przycżyná wielka ku opowiádániu Ewányeliey/ przethoż przyłącżywſzy ku
54:
ſobie iedennaſcie zwolennikow Páńſkich/ iáko pilne y dobrze doſwiádſzone ka-
55:
zánia przyſzłego ſwego ſwiádki/ podnioſzſzy głos ſwoy vcżynił rzecż do ludu o-
Aa5nego w kto=strona: 143bv

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
nego/ w ktorey zámknął ſummę wſzytkiey wiáry Krześćiáńſkiey. A tę rozdzye-
2:
lił ná dwie cżęśći.
Wierni prziymuią Ducháſwięteo.
Napirwey ſie ocżyſcia y wſzytki ine wierne s podeyrzenia pi-
3:
yańſtwá/ wywodząc im że nie byli pijáni wierni/ owſzem według cżáſu że było
4:
ráno iż ieſzcże nic nie iedli/ ále iż wſzyſcy byli nápełnieni Duchá ſ. Abowiem iuż
5:
teraz on cżás przyſzedł opowiedzyány przez Proroki/ kthorego miał być obficie
6:
wylan dar Duchá ſ. ná wierzące. Y dla tego im przywodzi ſwiádectwo Ioelá
7:
Proroká/ ktore iákoby iuż wyłożone było onym co ſie ná ten cżás sſtáło było. A-
8:
bowiem ná ten cżás wſzyſcy prorokowáli/ iáko był Ioel przepowiedzyał/ że pro
9:
rokowáć mieli.
Pan Kryſthus ſie przepowiáda.
Pothym wziąwſzy przycżynę z onego Proroctwá/ pocżął opo-
10:
wiádáć ludu żydowſkiemu Páná Kryſthuſá. Y wykłáda im/ iáko go Bog po-
11:
ſłał ná ten ſwiát/ w ktorym on moc ſwoię pokázował y oznáymował przez ro
12:
zlicżne á dziwne znáki y przez náukę iego niebieſką: y iáko tenże ná krzyżu był zá-
13:
wieſzon y vmárł/ z martwych wſtał/ do niebá wſtąpił/ á ſtámtąd teraz zeſłał
14:
Duchá ſ. A to wſzytko wywodzi y podpira ſwiádectwy piſmá ſwiętego. Cżego
15:
dokłáda y ſwiádectwem Apoſtolſkim/ mowiąc: Cżego wſzytkiego my ieſthe-
16:
ſmy ſwiádkowie. Ktemu też pokázuie ku kthoremu końcowi to wſzytko powie
17:
dzyano ieſt/ gdy mowi: Niech tedy zápewne wie wſzytek dom Izraelſki/ iż Pá-
18:
ná Kryſtuſá vcżynił Bog tym Iezuſem/ ktoregoſcie wy vkrzyżowáli. Iákoby
19:
rzekł: Co wſzytko dla tego wam powiádam/ ábyſcie poználi Iezuſá Kryſtuſá
20:
ktoregoſcie nie roſtropnie vkrzyżowáli/ że ieſth Pánem wſzytkiego/ Biſkupem
21:
nawyſzſzym/ Krolem nád krolmi/ y odkupicielem á Zbáwicielem iedynym/ w
22:
ktorego kto iedno wierzy/ odpuſzcżenie grzechow/ Duchá ſ. y żywot wiecżny bie
23:
rze. Są y inſze niektore kazánia Piotrá ſ. w dzyeiach Apoſtolſkich/ ále wſzyſtki
24:
tenże cel máią. Obacżyć to iáſnie możemy w 3. y w 4. ká. gdzye mowi: Niech to
25:
wſzem wiádomo będzie/ że w żadnym inſzym nie ieſt zbáwienie okrom Iezuſá
26:
Kryſtuſá: áni ieſt żadne ine imię dáne ludziom w ktorymby zbáwieni być mieli.
27:
Nie co też inſzego przepowiáda w zborze onym pogáńſkim w domu Korneliu
28:
ſá Setniká/ owſz em zámykáiąc kazánie ſwe/ mowi: Wſzyſcy Prorocy temu to
29:
Kriſtowi ſwiádectwo wydáią/ iż odpuſzcżenie grzechow wziąć miał káżdi przez
30:
imię iego/ ktoby iedno vwierzył weń. Nád to w ij. ká. dzyeiow Apo. w kazániu
31:
onym Piotrá ſ. iáſnośći pełnym tego dokłáda Lukaſz ſ. że niektorzy z ludu żydo
32:
wſkiego ſłyſząc ono kazánie Piotrá ſ. rozżaliwſzy ſie ná ſercu ſwoim/ rzekli: Coż
33:
cżynić mamy mężowie brácia? A Piotr ſ. że im odpowiedzyał/ y rzekł: Pokutuy
34:
cie/ á niech ſie káżdy okrzći w Imię Páná Iezuſá Kryſtuſá ná odpuſzcżenie grze
35:
chow/ á weźmiecie dar Duchá ſ.
Pokutá y odpuſzcżenie grzechow
S tego wſzytkiego obacżywamy/ tę być Pio-
36:
trá ſ. á ktemu Apoſtolſką náuką/ ktora w ſámym Pánie Kryſtuſie Synie Bo-
37:
żym y cżłowiecżym zá nas wcielonym/ vmárłym/ y z martwych powſtáłym/
38:
do niebá wzyęthym/ y ſiedzącym ná práwicy Bogá Oycá/ y dawáiącym Du-
39:
chá ſwego ſ. wierzącym/ opowieda wſzelką zupełność/ odpuſzcżenie grzechow/
40:
y żywot wiecżny przez wiárę/ vpomináiąc káżdego ku pokucie y ku niewi[nn]o-
41:
śći ábo odnowieniu żywotá. Nie inákſzą ſummę náuki Apoſtolſkiey znioſł
42:
Páweł ſ. w j. liſcie do Kor. w xv. káp. á do Rzym. w x. ktory też y w iij. kápit.
43:
do Ephezow ſwiádſzy że w przeſzłych dwu kápithułach wyłożył ſwoie pozná-
44:
nie Páná Kryſtuſá w táiemnicy. Dobrze tedy błogoſłáwiony Ireneus y Ter-
45:
tulian piſząc przećiwko Heretykom/ zbieráiąc ſummę náuki Apoſtholſkiey/ nic
46:
naminego nie przywodzą/ iedno wyznánie kthore Apoſtolſkim zową. Gdzye-
47:
kolwiek tedy w koſcielech tá náuká cżyſta á ſzcżyra nálezyona bywa/ iáwna ieſt
48:
rzecż że ſą prawdziwe Apoſtolſkie koſcioły. Wiem dobrze że ſie tu nie wſzytkim
49:
doſyć vcżyni/ kthorzy cżegoś więtſzego w náucze ſzukáć chcą/ ále pobożnym bez
50:
wątpienia doſyć będzye/ ktorzy wſzytko s ſłowá Bożego rozſądzáią.
Trwáć mamy w náuce Apoſtholſkiey.
Mátthe. xxiiij.

51:
❡ A w tey to náuce Apoſtolſkiey powieda Lukaſz ſ. koſcioł trwał ábo ſtátecżnie
52:
ſtał. Nie doſyć bowiem ieſt ſłucháć náuki Ewányeliey ſ. ieſli iey nie prziymieſz
53:
prawdziwą wiárą/ á przyiąwſzy ią ſtáthecżnie w niey trwáć nie będzyſz. Abo-
54:
wiem Pan mowi w Ewányeliey: Ktory wytrwa áż do końcá/ ten zbáwion bę
55:
dzye. A trwamy w niey/ kiedy ſtátecżnie poſtępuiemy w tym/ coſmy przyieli/ y
poználiſmystrona: 143c

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
poználiſmy być prawdziwe/ á nie damy ſie odſtráſzyć żadnemi groźbámi álbo
2:
przeſtráchy przeſládownikow: kiedy ſie nie ſkłániamy ku inſzey náuce/ á nie po-
3:
zwalamy áni dyabłu/ áni zwodzicielom/ náoſtátek y właſnemu ciáłu/ y ſwiá-
4:
tu temu nierządnemu. Ma tedy tákowe wytrwánie obfithy/ zbáwienny/ y nie-
5:
wymowny pożytek.
j. Ian s. ij.
Abowiem mowi thák błogoſłáwiony Ian Apoſtoł: Wy
6:
tedy tho coſcie od pocżątku ſłyſzeli/ niech trwa w was: Ieſli w was trwáć bę-
7:
dzye/ to coſcie od pocżątku ſłyſzeli/ tedy y wy w Oycu y w Synie trwáć będzye-
8:
cie. A to ſwięte á zbáwienne wytrwánie/ nie dopuſzcża nam przyſtawáć ku ża-
9:
dnemu inſzemu nabożeńſtwu/ áni też ku Rzymſkiemu koſciołowi/ ktory nie wy
10:
trwał przy náuce Apoſtolſkiey. Abowiem wiele ſkáził ábo wywroćił náuki A-
11:
poſtolſkiey/ wiele odiął/ á przydał też wiele/ wielu rzecżam ſie też przećiwi y prze
12:
ſláduie. Ktoż gi tedy znáć może być onym Apoſtolſkim/ ktorym ſie chełpi?
ij.
Społecżność.

13:
Wthore mieyſce ma Społecżność miedzy znáki á ćwicżeniem koſcielnym. A
14:
tá ieſt vcżynność z miłośći á z wiáry/ tho ieſt/ káżdey rzecży łácne vcżynienie/ zá-
15:
mykáiąc w ſobie káżde powinowáctwo zobopolneo złącżenia. Ná inych miey-
16:
ſcach iáko w xv. káp. do Rzym. y w ij. do Kor. w ix. vżywa thego ſłowá Pá-
17:
weł ſ. miáſto miłośći á ludzkośći bráterſkiey. Tey tedy napirwey potrzebuie po
18:
ſwych wiernych Pan/ mowiąc w Ewányeliey: Przykazánie nowe dáię wam/
19:
ábyſcie ſie weſpołek miłowáli/ ták iákom ia was vmiłował.
Ian s. xiij.
Po tymći was po
20:
znáią wſzyſcy/ że ieſteſcie memi zwolenniki/ ieſli miłość zobopolną miedzy ſobą
21:
mieć będzyecie.
j. Ian s. iij.
Abowiem y Ian ſ. w kánonice ſwey ták mowi: Przez to pozná-
22:
liſmy miłość/ iż on położył zá nas duſzę ſwoię: y my pokłádáć mamy duſze álbo
23:
żywoty náſze zá brácią ſwą. A ktoby miał máiętnośći ſwieckie y vyrzałby brátá
24:
ſwego potrzebuiącego/ á záwárłby wnęthrznośći ſwe przed nim/ iákoż w nim
25:
trwa miłość Boża? Synacżkowie moi/ nie miłuycie ſłowem áni ięzykiem/ ále
26:
vcżynkiem y prawdą.
Skutkow iiij.
Przetoż też cżytamy w dzyeioch Apoſtolſkich: Tedy oney
27:
wielkośći kthorzy vwierzyli było ſerce iedno/ y duſzá iedná/ á żaden z nich cokol-
28:
wiek mieli/ nic ſwego być nie powiedał/ ále wſzythkiego ſpolnie vżywáli/ á nie
29:
był żaden miedzy nimi potrzebuiący/ gdyż ile ich kolwiek mieli role ábo domy/
30:
przedawáli/ á przynośili pieniądze/ zá ono co przedawáli/ y kłádli przed nogi
31:
Apoſtolſkie. A potym to podzyelano káżdemu/ ile komu byłá potrzebá. Społe
32:
cżność tedy álbo ono ſpolne vżycżenie/ o ktorey tu teraz rzecż mamy/ zależy na-
33:
pirwey w iednośći Duchá/ ſerc y vmyſłow/ potym y w vcżynnośći/ y w zobo-
34:
polney rádzye y podpomożeniu.
Obycáie dálekieo dkoſciołá.
Niechby ſie tedy tu ći przypátrzyli/ iákiemi ſą
35:
cżłonki koſciołá/ ktorzy ſieią ſrogie roſtherki/ y ſą powodem żáłoſnego morder-
36:
ſtwá/ ktorzy ſą łákomi/ tylko k ſobie gárną/ ná vbogie żadnego względu nie má
37:
iąc/ żadnego też ſtáránia nie máią o śirotach á wdowach. Ku temu też Iákub
38:
ſ. nadobnie mowi:
Iákub j.
Prawdziwe/ ſzcżyre/ á nie pomázáne nabożeńſtwo v Bogá
39:
y Oycá to ieſt/ náwiedzáć śiroty y wdowy w vćiſku ich/ y záchowáć ſámego ſie-
40:
bie [n]iepokalanem od ſwiátá.
Ephez. iiij.
Przetoż też y Páweł ſ. vpomináiąc Koſcioł Boży
41:
tákże mowi: Vpominam was/ ábyſcie poſtępowáli/ iáko ſie godzi w powołá-
42:
niu/ ktorym ieſteſcie wezwáni/ s wſzeláką ſkromnoſcią/ ćichoſcią/ y ćirpliwo-
43:
ſcią/ znoſząc iedni drugich w miłośći/ ſtáráiąc ſie ábyſcie záchowáli iedność du
44:
chá przez zwiąſkę pokoiu. Potrzebá thedy tego/ áby wierni trwáli w ſpolnym
45:
obcowániu.
Roſterki.
A gdzyekolwiek iedno thákowa iedność/ zgodá/ miłość y pokoy w
46:
Pánie/ s prawdziwey wiáry nálezyony bywa/ thám bez wątpienia ſą ſynowie
47:
Boży. Acżći bywáły y ſą ieſzcże roſterki y ſwary w Koſciele/ ále ie nam roſkázu-
48:
ie piſmo ſwięte vgáśić/ á ták wſzyſcy żebyſmy iedno rozumieli.
49:
Lamániem chlebá zwáli ſtárzy ſtoł Páńſki/ ábo wiecżerzą Páńſką. Przycży-
50:
ná cżemu/ dla przedłużenia/ opuśćić ſie muśi. Pirwſzy tedy on Koſcioł trwał
51:
w ſpráwowániu Wiecżerzey Páńſkiey/ obchodząc ią thym kſtałtem y ku temu
52:
końcowi/ ku ktoremu ią Pan poſtánowić racżył. Ieſliż tedy ták w vżywániu iej
53:
trwał/ pewnie nic ſwego nie przydawał. Iáko y Páweł ſ. koſciołowi w Korin
54:
cie nic podawáć nie chciał/ iedno iáko od Páná wzyął. O Krzcie Lukaſz ſwięty
55:
przed tym powiedzyał/ że byli pokrzcżeni/ ći ktorzy s chucią Ewányelią ſwiętą
przyięli.strona: 143cv

Ná dzyeń Swiątecżny.
1:
przyięli. Przetoż też prawdziwy koſcioł Apoſtolſki záchowywa tylko dwá Sá-
2:
krámenty od Páná Kryſtuſá poſtánowione/ Krzeſt y Wiecżerzą Páńſką/ á ty
3:
obchodzi z wielkim nabożeńſtwem w wierze á w miłośći. Abowiem Krzeſt ſ.
4:
prawdziwie bywa názywan weſciem do koſciołá á zácżynániem wiáry. A wie
5:
cżerza Páńſka pokármem/ ktorym Pan Kryſtus cżeladkę ſwoię náſyca/ zácho-
6:
wywáiąc miedzy nią dobrodzyeyſthwo ſmierći y odkupienia ſwego/ chwáleb-
7:
nym tym przypominániem ie nápráwiáiąc. O cżym ná ſwym mieyſcu doſtá-
8:
tecżnie ſie powiedzyáło. Gdyż tedy prawdziwy koſcioł Páná Kryſtuſow zbu-
9:
dowány od Apoſtołow/ w tych dwu Sákrámenciech/ á w porządku ich przy-
10:
ſtoynym/ á w vżywániu ſłuſznym trwa/ bacżyć nie mogę/ iákoby ſłuſznie Ko-
11:
ſciołem Apoſtolſkim názwan być mogł/ ten kthory oprocż imion Sákrámen-
12:
tow/ máło ábo nic nie ma/ owſzem miáſto kilku málucżkich porządkow od bo
13:
gá poſtánowionych/ od ludzi wymyſlonych zwycżáiow thák wiele náſláduie/ y
14:
więcey ie ſobie waży/ ták że tám oney ſtárey proſtoty/ práwie nic nie vyrzyſz áni
15:
naydzyeſz.
iiij.
Modlitwy/ álbo prośby.¶ Ná oſtátku miedzy tymi znáki y ćwicżeniem położona ieſt

16:
Modlitwá. A tá w ſobie ma wzywánie y dzyękcżynienie. A ſciąga ſie tylko od
17:
ſámego Bogá/ przez przycżynę Páná Iezuſá Kriſtuſá. Prawdziwa modlitwá
18:
bywá ták oſobliwa iáko poſpolita/ kiedy bywa z wiáry á z miłośći/ nie thylko o
19:
náſze potrzeby/ ále też áby Pan Bog wſzytki żądze á prośby koſciołá wſzytkiego
20:
wypełnić podług woley ſwey racżył. Przetoż theż modlitwá wiernych (gdyż y
21:
tu Lukaſz ſ. opiſuie że trwáli w modlitwach) ma być y vſtáwicżna/ ktemu do=
22:
browolna á chutliwa. Prawdziwy Koſcioł nie ma tego w obycżáiu/ áby ſie zá
23:
pieniądze modlić miał. Abowiem w koſciele Páná Kryſtuſowym/ kthory ieſt
24:
prawdziwie Apoſtolſki/ nie máſz nic przedáynego. Nád to koſcioł Páná Kry=
25:
ſtuſow/ nie wzywa ſtworzenia żadnego/ by też nazacnieyſzego: nie zna żadnego
26:
inego przycżyńce/ iedno ſámego Páná Kryſtuſá/ ktorego nam Ian ſ. pokázu=
27:
ie w j. liſcie w ij. káp. Niechże tedy obacżą Rzymiánie/ ktorym práwem nas s
28:
koſciołá wyłącżáią/ ktorzy ſámego Páná Bogá przez przycżynę iedynego Po=
29:
śrzedniká Páná Iezuſá Kryſtuſá wzywamy/ á ſthworzenia wzywáć niechce=
30:
my/ odrzucamy też przycżyny ſwiętych/ á to przeto/ że przeſtáiemy ná iednym
31:
przycżyńcy Pánie náſzym Iezuſie Kryſtuſie.
32:
❡ Więcey mowić niechcę o prawdziwych znákach á ſwiętym ćwicżeniu w ko=
33:
ſciele.
Summá wſzytkiego co ſie powiedziáło o prawdziwym koſciele Apoſtolſkiem.
Abowiem s tych co ſie námieły káżdy obacżyć może/ że ten ieſt prawdzi=
34:
wy Apoſtolſki koſcioł Páná Kryſtuſow/ kthory ieſth odnowiony z niebá przez
35:
ſpráwę Duchá ſwiętego á przez wiárę/ y záchowywa prawdziwą náukę Apo=
36:
ſtolſką/ iednemu nas Bogu poſwiącáiąc/ y iednemu Pánu Kryſtuſowi wſzy=
37:
tko s ſtrony żywotá wiecżnego y zbáwienia náſzego przyw[ł]aſzcżáiąc/ kthory też
38:
przez miłość ſzcżyrą przyłącżywſzy ſie ku wſzem cżłonkom/ miłuye bliźnie ſwo=
39:
ie/ y wſzelką powinność ludzkośći pokázuie: ktory też Swiątośći od Páná Bo=
40:
gá poſtánowionych/ tho ieſt Krztu y Wiecżerzey Páńſkiey/ thák iáko od Páná
41:
Bogá poſtánowione ſą/ nabożnie vżywa/ á modlitwy ſwoie s chwałą á s cży=
42:
nieniem dziąk Pánu Bogu záwżdy ofiáruie. Są niektorzy kthorzy ominąwſzy
43:
ty znáki/ ábo ich nie dobrze vważywſzy/ chczą to mieć po prawdziwych koſcie=
44:
lech/ iż ieſli chczą być widzyani Apoſtolſkiemi żeby ſie zgadzáli we wſzyſtkim z
45:
Rzymſkim koſciołem/ gdyż ten ieſt Apoſtolſki. Ale gdyż ten y w náuce/ y w ſzá=
46:
fowániu Swiątośći y w modlitwie bárzo ieſt rozny od onego pirwſzego Apo=
47:
ſtolſkiego proſciuchnego/ niewiem przecżbyſmy gi ták ſobie ważyć mieli/ kto=
48:
ry práwie żadnego znáku koſciołá Apoſtholſkiego w ſobie nie ma. Lepiey ſie
49:
o to ſtáraymy/ ábyſmy w nicżym rozni nie byli od onego pirwſzego á prawdzi=
50:
wego Apoſtolſkiego Koſciołá/ ktory bez wątpienia we wſzytkim był doſkoná
51:
ły/ ták że nie mogą być nieprawdziwemi áni niedoſkonáłemi/ ktore od niego nie
52:
ſą rozne/ ábo ſie z nim zgadzáią.
53:
☞ Prośmyſz tedy Páná/ áby przez iedność Duchá ſwego ſwiętego/ z námi we
54:
ſpołek wſzytki ine do tegoż prawdziwego Páná Kryſtuſowego/ powſzechnego
55:
y Apoſtolſkiego Koſciołá zgromádzić racżył/ żebyſmy ták ſpołecżnie w praw=
dziwey wierzestrona: 144

W poniedzyáłek Swiątecżny.Liſt 144.
1:
dziwey wierze á w miłośći ſłużyli Pánu Bogu wſzechmogącemu/ odrzućiwſzy
2:
od ſiebie ná ſtronę wſzytki ſpory á waśni/ ktore więcey pſuią á niżli buduią Ko
3:
ſcioł Boży. Co nam rácż dáć Pánie Iezu Kryſte Pánie á
4:
Zbáwicielu náſz/ Amen.