[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Tarcza duchowna
rok wydania:   1533strona: kt

1:
Tarcza duchowna.

2:
grafika


strona: ktv

1:
Przemowa.

2:
I
Eſthli ktho przydcżą/ Albo
3:
ſmętkięm niektorym bywa
4:
gaban/ Tę modlitwę y ni=
5:
żey napiſane Pſalmy z Lie
6:
taniami/ To ieſth z rozmyſlani [e]m ży=
7:
wotha pańſkiego/ y z idączemi modli=
8:
twami/ Niechay pilnie przecżytha/ A
9:
także oycza namiłoſciwſzzeo miłoſier=
10:
dzia, y wſpomożenia ſzcżęſliwie doſtą
11:
pi/ I theż zwycięſthwo Odzierży
12:
nad nieprzijacioły ſwoiemi, Thą
13:
Tarcżą Duchowną zaſloni.
14:
W gimię * Oycza/ y *
15:
ſyna, y * ducha ſwięteo
16:
Amen.
17:
Naprzeciw zaſkokom nie
18:
przijacielſkim/ á ku otrżymaniu zwi
19:
cięſthwa, Tarcża duchowna.
20:
Modlitwa przednia.strona: A2

1:
D
Vſza moia w vciſkoch po
2:
łożona ieſth/ A duch moy
3:
pałaiączi woła k tobie wy
4:
ſluchay mie panie/ á zmi=
5:
łuy ſie nademną/ Bom wielcze zgrze
6:
ſzył przeciw tobie/ Panie krolu wſzech-
7:
mogączy w pańſtwie twogim wſzytki
8:
rzecży ſą położony/ A nie ieſth kthoby
9:
ſie mogł ſprzeciwić thwey woley/ wy=
10:
zwolże mie dla gimienia twego ſwię=
11:
tego. Zeyzrzy panie z ſtolcza nachwa=
12:
lebnieyſzeo maieſtatu twego. A pomyſl
13:
łaſkawie á miłoſiernie o mnie/ ſkłoń
14:
vcho twe y wyſluchay/ Otworz ocży
15:
twe á patrz na ſmutek/ á na potrzeby
16:
moie, bociem nie wſprawiedliwoſciach
17:
mogich kładę modlithwy przed oblicż=
18:
noſcią twoią/ Ale w ſmiłowaniu two
19:
gim wielkim. Zgromadzili ſie ſą nie-
20:
przijaciele mogi/ á chełpią ſie w mocy
21:
ſwey/ Potrzy mocz gich panie/ á roz=
22:
proſz ony aby poznali, iż nieieſt iny ien
23:
by walcżił ża nami, iedno ti Boże naſz
24:
Ien ies błogoſlawiony/ chwalebny y
25:
powyſſzony na wiek wiekow.
A ijstrona: A2v

1:
Pſalm.

2:
B
Oże Boże moy weyzrży
3:
na mię cżemus mie opu=
4:
ſcił/ daleko od zbawienia
5:
mego/ ſlowa wyſthępow
6:
mogich.
7:
Boże moy będę wołał przez dzień á
8:
nie wyſluchaſz/ y w noczy á nie ku głu
9:
poſci mnie.
10:
Ale thy w ſwiętem mieſzkach, chwało
11:
Izraelſka.
12:
Weię duphali oyczowie naſzy/ Du=
13:
phali á wyzwoliłes ie.
14:
Do ciebie wołali á zbawieni ſą/ w cię
15:
duphali á nie ſą poſromoczeni.
16:
A ia ciem ieſt robak á nie cżłowiek/
17:
pohańbienie ludzkie/ á odrzuczenie po=
18:
ſpolite.
19:
Wſzytczy widzącz mnie/ naſmiewali
20:
ſie ze mnie/ mowili ſą wargami á po=
21:
ruſzali głowę.
22:
Duphanie w panie miła/ niechay go


strona: A3

1:
wyrwie/ á zbawi/ gdyż iego chcze.
2:
Bowiem ty ieſtes ktoris mie wyrwał
3:
z żywota, nadzieio moia od pierſi mat
4:
ki moiey/ kthobiem ieſth rzuczon z ży=
5:
wota.
6:
Z żywota matki moiey Bog ieſtes ty
7:
moy/ nie odſtępuy odemnie
8:
Bo zaſmuczenie bliſko ieſt/ á nieieſth
9:
ktoby mie wſpomogł.
10:
Ogarnęli mie cielczow wiele bykowie
11:
tłuſci obſiedli mie.
12:
Rozdziewili nademną vſta ſwoie/ ia=
13:
ko lew drapiężny á rycżączy.
14:
Iako woda wylan ieſtem/ á rozpro=
15:
ſzony ſą wſzitki koſci moie.
16:
Stało ſie ieſth ſercze moie iako woſk
17:
roſpothniewaiączy, w poſrzodku brzu=
18:
cha moiego.
19:
Wyſchnęła iako koſć ſiła moia/ y ię
20:
zyk moy przyſchnął do paſzcżeki moiej
21:
y w piaſek ſmierci dowiodłes mie.
22:
Bowiem mie ogarnęli pſi zgroma=
23:
dni/ rada złoſnikow obſiadła mie.
24:
Zdziurkowali ręcze moie j nogi moie
A iijstrona: A3v

1:
rozlicżali wſzytki koſci moie.
2:
A oni oględowali y poyrzeli na mię/
3:
rozdzielili ſobie odzienia moie/ A na
4:
ſuknię moię miotali loſy.
5:
A thy panie nieprzedłużay wſpomoże=
6:
nia twego odemnie/ ku obronie moiey
7:
poyżrzy.
8:
Wyrwi od ſzable Boże duſzę moię/ á
9:
z rąk pſa iediną moię.
10:
Wybaw mię z gęby lwowey/ á od ie=
11:
dnoroſzczow pokornoſć moię.
12:
Opowiem ia gimię thwoie brathom
13:
mogim/ w poſrzodku Koſcioła będę
14:
cie chwalił.
15:
Ktorzy ſie boicie pana chwalcie iego/
16:
wſzitko naſienie iakubowo wielbioneo
17:
Boy ſię go wſzytko pokolenie Izrael=
18:
ſkie/ bo nieodrzucił ani wzgardził mo=
19:
dlitwy vbogiego.
20:
Ani odwrocił oblicża ſwego odemnie
21:
gdym wołał do niego wyſłuchał mie.
22:
V ciebie cżeſć moia w Koſciele wiel
23:
kim/ ſluby moie wroczę przed oblicżno
24:
ſcią boiączych ſie onego.


strona: A4

1:
Będą ieſć vbodzy á naſyczą ſie/ á bę=
2:
dą chwalili pana ktorzy go ſzukaią/ bę
3:
dą żyć ſercza gich na wiek wiekom.
4:
Roſpamiętaią ſie y przywrocą ſie ku
5:
panu/ wſzytki kończe ziemie.
6:
Będą chwalili przed oblicżnoſcią ieo
7:
wſzytki rodzaie ludzkie.
8:
Bo pańſkie ieſt kroleſtwo/ á on będzie
9:
panował ludu.
10:
Iedli y chwalili wſzitki tłuſte z ziemie
11:
przed oblicżnoſcią iego padną wſzytcy
12:
ktorzy wſtępuią w ziemię.
13:
A duſza moia onemu będzie żiła/ á na
14:
ſienie moie będzie ſlużyło ſamemu.
15:
Będzie opowiedzian panu rodzaj przi
16:
ſzły/ á opowiedzą niebioſa ſprawiedli-
17:
woſć iego/ ludu ktory ſie narodzi, ktori
18:
vcżynił pan. Chwała oyczu y ſynu y
19:
duchu ſwiętemu.
20:
Pſalm.
A iiijstrona: A4v

1:
W
Yſluchay Boże modlitwę
2:
moię, á niewzgardzaj proz
3:
by moiey/ nakłoń mi ſie á
4:
wyſluchay mie.
5:
Zaſmuciłem ſie w ćwicżeniu moiem,
6:
á zatroſkałem ſie od głoſu nieprzijacie
7:
la/ y od przeſladowania grzeſznika.
8:
Bo ſkhłoniły ſie na mię Złoſci/ á w
9:
gniewie były mi mierziony.
10:
Sercze moie zaſmuciło ſie we mnie/
11:
á boiazń ſmierci vpadła na mię.
12:
Boiazń y drżenie przyſzły na mię/ A
13:
ciemnoſci mie zakryły.
14:
Y rzekłem kto mi da pierze iako go-
15:
łębicżcze/ á będę latał y odpocżywał.
16:
Otom ſie oddalił vciekaiącz/ y mieſz
17:
kałem na puſzcży.
18:
Ocżekawałem onego ien mie wyba=
19:
wił/ od lichoſci ducha y od niepogody
20:
Potręć panie rozdziel ięzyki gich, bos
21:
widział złoſć y przeciwianie w mieſcie
22:
We dnie y wnocy ogarnie ią nad mu
23:
ry iego złoſć/ á pracza weſrzodku iego
24:
y nieſprawiedliwoſć.


strona: A5

1:
A nievſtała z vlicz ieo lichwa y zdrada
2:
o ieſtli nieprzijaciel moy złorzecżyłby
3:
mi/ ſcirpiał bych wżdy.
4:
Day to iżby ten kthory mie w niena=
5:
wiſci miał, nademną złorzecżył by mi
6:
owa bych ſie ſkrył od niego.
7:
A ty zaiſte cżłowiek iednotliwy/ wodz
8:
moy/ y znaiomy moy.
9:
Ien weſpołek ſemną bierzeſz ſlodkie
10:
karmie, w domu Bożim chodzilichmy
11:
z dozwoleniem.
12:
Niechay przydzie ſmierć na nie, á zſtą
13:
pi do piekła żywy.
14:
Bo złoſci w przybytkoch gich/ w po=
15:
ſrzodku gich.
16:
A iam do Boga wołał/ á pan zba=
17:
wił mnie.
18:
Wiecżor y rano y w południe będę o
19:
powiedał/ j obiawię/ á wyſlucha głos
20:
moy.
21:
Odkupi w pokoiu duſzę moię od tych
22:
ktorzy ſie przybliżaią ku mnie, bo mie=
23:
dzy wielkoſcią byli ſemną.
24:
Wyſlucha Bog y poniży ie/ Ien ieſt
25:
przed wieki.
A vstrona: A5v

1:
Bociem nie ieſt onym przemienienie,
2:
á niebali ſie Boga/ y roſciągnął rękę
3:
ſwoię w oddaniu.
4:
Pomazali teſtamenth iego oddzieliło
5:
ſie od gniewu oblicże ieo/ y przybliżyło
6:
ſie ſercze iego.
7:
Vmiękcżyły ſie ſą rozmowy ieo nad
8:
oley/ á oni ſą pociſki.
9:
Wmiathay na pana praczą twoię/ á
10:
on ciebie na karmi/ á nie da nigdy za=
11:
ſmęczenia ſprawiedliwemu.
12:
A ty Boże w wiedzieſz ony, w ſtudnię
13:
zagubienia.
14:
Mężowie krwie/ y zdradliwi/ nie bę=
15:
dą dzielić dniow ſwogich/ ale ia w cię
16:
duphać będę panie, Chwała oyczu
17:
y ſynu y duchu ſwiętemu.
18:
Pſalm.

19:
Z
Drowym mie vcżyń Boże
20:
bo w biegły wody aż do du
21:
ſze moiey.
22:
Wpoionem ieſt w gilie głę
23:
bokim/ á nie ieſt podſtawa.


strona: A6

1:
Przyſzedłem na głębokoſć morzką/ á
2:
nawałnoſć mnię pogrążyła.
3:
Praczowałem wołaiączy/ ochrapli=
4:
we ſtały ſie ſą vſta woie/ vſtały ocży
5:
moie gdy dufanie mam wpanie bodze
6:
Rozmnożyli ſie nad włoſy głowy mo
7:
iey/ ktorzy mie w nienawiſci mieli bez
8:
przycżyny.
9:
Poćwirdzeni ſą kthorzy przeſladowali
10:
mie nieprzijaciele mogi/ nieſprawiedli=
11:
wie/ cżegom nie wziął tom wypłacał
12:
Boże ty znaſz głupoſć moię/ á wyſtę=
13:
py moie tobie nie ſą ſkryte.
14:
Niechay ſie nie ſromaią mnie ktorzy
15:
ocżekawaią ciebie panie, panie cznoth.
16:
Niechay nie będą poſromoczeni na=
17:
demną/ Kthorzy ſzukaią ciebie Boże
18:
Izraelſki.
19:
Bom ia dla ciebie ſcierpiał hąńbę, za
20:
ſloniło po hańbie oblicże moie.
21:
Opczym ſtałcm ſie bratom mogim/
22:
á pielgrzymem ſynom matcze moiey.
23:
Bo miłoſć domu twego kąſa mie/ á
24:
háńby hańbiączych thobie vpadły na mię.


strona: A6v

1:
A zakryłem w poſcie duſzę moię/ A
2:
przyſzłymi to ku ſromocie.
3:
Y położyłem odzienie moie włoſiane,
4:
á ſtałem ſie iem na przypowieſć.
5:
Naprzeciw mnie mowili ktorzi ſiedzie
6:
li w fforcie/ á o mnie ſpiewali kthorzy
7:
pili wino.
8:
A ia modlitwę moię k thobie panie/
9:
cżas dobrego polubienia panie.
10:
W wielkoſci miłoſierdzia twego wy=
11:
ſluchay mie/ W prawdzie zbawienia
12:
twego.
13:
Wyrwi mie zbłota abych nie vlgnął
14:
wyzwol mie od tych ktorzy mie niena=
15:
widzą/ y z głębokoſci wod.
16:
Niechay mie niepogrąża nawałnoſć
17:
wodna/ Ani mie głębokhoſć niechay
18:
niepożyra/
19:
á niechay na mię nie przy
20:
piera/ ſtudnia vſt ſwogich.
21:
Wyſluchay mie panie/ abowiem ła=
22:
ſkawe ieſt miłoſierdzie thwoie/ według
23:
wielkoſci miłoſierdzia twego weyzrzy
24:
na mię.
25:
A nie odwraczay oblicża tweo od dzie=


strona: A7

1:
cięcia twego, abowiem ſie ſmuczę pręd
2:
ko wyſluchay mie.
3:
Vbacż duſzę moię/ á wybaw ią dla
4:
nieprzijacielow mogich wyrwi mie.
5:
Ty wieſz naſmiewanie moie/ y ſromo
6:
tę moię/ y pocżeſnoſć moię.
7:
Przed oblicżnoſcią twoią ſą wſzytczy
8:
ktorzy zatroſkawaią mie/ krzywdy o=
9:
cżekawało ſercze moie y nędze.
10:
Y cirpiałem kthoby weſpołek był za=
11:
ſmuczon/ y nie był/ y ktoby był pocie=
12:
ſzał/ y nie nalazłem.
13:
Y dali na pokarm moy żołć/ á w pra
14:
gnieniu moiem napawali mie ocztem.
15:
[N]iechay będzie ſtoł gich przednimi na
16:
ſidło y ku oddaniu/ y ku pogorſzeniu.
17:
Będą zaćmiony ocży gich iżby niewi
18:
dzieli/ y grzbiet gich zawżdy nakrzyw.
19:
Wyley na nie gniew twoy, á iad gnie
20:
wu twego niechay ie ogarnie.
21:
Niechay będzie gich mieſzkanie opuſz=
22:
cżone/ á w przybythkoch gich niechay
23:
nie będzie kto by mieſzkał.
24:
Abowiem kthoregos ty bił przeſlado=


strona: A7v

1:
wali ſą/ y przydali boleſci ranam mo=
2:
gim.
3:
Przyłoż złoſć nad złoſć gich/ á nie=
4:
wnidą w ſprawiedliwoſć twoię.
5:
Niechay będą wymazany z kxiąg ży
6:
wiączych/ y z ſprawiedliwemi niechay
7:
niebędą piſani,
8:
Iam ieſth vbogi y boleſć cirpiączy/
9:
zbawienie twoie Boże przijęło mie.
10:
Będę chwalił gimię Boże w ſpiewa=
11:
niu/ á będę go wielbił w ſlawie.
12:
Y będzie to miło nad nowego ciołka,
13:
rogi wywodzączego y kopyta.
14:
Niechay oględną vbodzy y raduią ſie
15:
Szukaycie Boga á będzie żyła duſza
16:
waſza.
17:
Abowiem wyſluchał vbogie pan/ á
18:
związanych ſwogich nie wzgardził.
19:
Niechay go chwalą niebioſa, Ziemia
20:
morze y wſzytko cżołgaiącze ſie wnich
21:
Abowiem Bog zbawioną vcżyni ſy=
22:
on/ á bedą budowane miaſta Iude.
23:
Y będą mieſzkać tamże/ dziedzictwem
24:
doſtąpią iey.


strona: A8

1:
Y naſienie ſlug iey poſiędzie ią/ á kto
2:
rzy miłuią gimię iey, będą mieſzkać w
3:
niey. Chwała oyczu y ſynu y duchu s.
4:
Poczinaią ſie Letanie w
5:
ſzytkiego zywota pa=
6:
na naſzego Iezu
7:
Kryſta.

8:
K
Irie eleyzon/ Kryſte eley=
9:
zon/ Kirie eleyzon/ Kryſte
10:
vſlyſz nas/ Oycże z nieba
11:
Boże/ zmiłuy ſie nad na=
12:
mi.
13:
Synu odkupicielu ſwiata Boże ſmi
14:
łuy ſie nad nami.
15:
Swięta troycze ieden Bog/ zmiłuy
16:
ſie nad nami.
17:
Iezu Kryſte ſynu Boga żywego, ſmi
18:
łuy ſie nad nami.
19:
Iezu ien ieſtes Bogiem przed wieki/
20:
ſpoſtaci oyczowſkiey vrodzony, ſmiłuy
21:
ſie nad nami.


strona: A8v

1:
Iezu ienżes od oyczow y od patriar=
2:
chow Ocżekawan był Smiłuy Nad
3:
nami.
4:
Iezu ienzes przez vſta prorokow prze=
5:
powiadał/ Iżes miał przydz na then
6:
ſwiat. ſmiłuy ſie nad nami.
7:
Iezu ienżes naſwiętſzą dziewiczę ma=
8:
rią za mathkę ſobie wybrał/ ſ. ſie nad.
9:
Iezu ienżes ią z Boſkiego zrądzenia
10:
ſtharczowi y dziewiczy Iozeffowi po=
11:
ſlubioną chciał mieć. S. ſie nad.
12:
Iezu ienżes prze angioła theyże po=
13:
korney j naſwiętſzey dziewiczy wzwia=
14:
ſtował. ſmiłuy ſie nad nami.
15:
Iezu ienżes dla nas grzeſznych z nie=
16:
ba zſtąpił. ſmiłuy ſie nad nami.
17:
Iezu ienżes z ſlowa oyczowſkiego w=
18:
żywot dziewicży wſzedł. ſmiłuy ſie nad
19:
Iezu ienżes z Dziewicze Mariey ro=
20:
dzącz ſie poſtaczy ſlugi przijąć nie mie
21:
rzyłes ſie. ſmiłuy ſie nad nami.
22:
Iezu ienżes będącz nawyſſzym Bo=
23:
giem/ á wſzakożes w Iaſlkoch leżał/
24:
ſmiłuy ſie nadnami.


strona: B

1:
Iezu ienżes w kąpieli niewieſcią po=
2:
ſlugą omytes był. ſmiłuy ſie nadna.
3:
Iezu ienżes będącz malucżkim chuſt=
4:
ką byłes związan/ ſwiłuy ſie nadna.
5:
Iezu ienżes pieluchami proſthemi był
6:
obwinion/ ſmiłuy ſie nad nami.
7:
Iezu ienżes dziecińſkie potrzeby bar=
8:
rzo ſkromnie cirpiał/ S. ſie nad.
9:
Iezu ienżes naſwięthſzemi pierſiami
10:
dziewicżemi karmion był. S. ſie nad.
11:
Iezu ienżes paſtuchom od angiołow
12:
był w ziawion z weſelem/ S. ſie nad.
13:
Iezu ienżes okrutne y krwawe obrze=
14:
zanie na młodziuchnem ciele cirpiał.
15:
ſmiłny ſie nad nami.
16:
Iezu ienżes ſie Krolom ku chwaleniu
17:
z prowadzenia Gwiazdy Przijeżdża=
18:
iączym był obiawion. S. ſie nad na.
19:
Iezu ienżes gim inſzą drogą do kra=
20:
giny ſwoiey wrocić ſie roſkazał. S. ſie
21:
Iezu ienżes od rodziczow ſwogich w
22:
koſciele z pokornem ofiarowaniem by
23:
łes ofiarowan. ſmiłuy ſie nad nami.
24:
Iezu ienzes ſę miłoſciwie podał khu
Bstrona: Bv

1:
kołiſaniu na ſtare łokcie ſprawiedliweo
2:
Symeona. ſwiłuy ſie nad nami.
3:
Iezu ienżes wſtępuiącz przed nieprzi=
4:
iacielſkim miecżem do egiptus ſie prze=
5:
nieſć racżył. ſmiłuy ſie nad nami.
6:
Iezu ienżes młodzionki dla ciebie po=
7:
bite męcżenniki ſwemi poſwięcił. ſmi=
8:
łuy ſie nad nami.
9:
Iezu ienżes od Egipthu (po ſmierci
10:
Herodowey) wezwan do ziemies ſie I
11:
zraelſkiey nawrocił. ſmiłuy ſie nadna.
12:
Iezu ienżes od rodziczow przez thrzy
13:
dni ſzukan á w koſciele nalezion był.
14:
ſmiłuy ſie nad nami.
15:
Iezu ienżes miedzi doktory barzo mą
16:
drze dziecięciem będącz rozmawiał.
17:
ſmiłuy ſie nad nami.
18:
Iezu ienżes z rodziczami do Nazaret
19:
wrociwſzy ſie imes poddan był. ſmiłuj
20:
ſie nad nami.
21:
Iezu ienżes prawdziwey pokory y po=
22:
ſluſzeńſtwa nam przykład dał. S. nad
23:
Iezu prawdziwy baranku Boży ien=
24:
żes od Iana krzciciela vkazan być ra=
25:
cżył. ſmi. ſie nadna.


strona: B2

1:
Iezu ienżes przez ręcze iego w Iorda
2:
nie okrcżon być racżył. ſmi. ſie nadna.
3:
Iezu ienżes był obiawion głoſem oy
4:
czowſkiem o tobie ſwiadecztwo dawa=
5:
iączem/ ieo ſynem namilſzym. ſ. ſie nad
6:
Iezu krolu niebieſki ienżes ſie miano=
7:
wać dopuſcił y domniemać ſynem cie
8:
ſielſkim. ſ. ſie nad nami.
9:
Iezu ienżes ducha ſwiętego w perſo=
10:
nie gołębicze na ſię ſthępować racżył.
11:
ſmi. ſie nad nami.
12:
Iezu ienżes od ducha wiedziony cżter
13:
dzieſci dni y cżtherdzieſci noczy poſcił.
14:
ſmi. ſie nod nami.
15:
Iezu ienżes potym iżbys ſie prawdzi=
16:
wym cżłowiekiem okazał łacżnącies
17:
chciał/ ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ienżes ſie dijabłu kuſić dopuſcił
19:
á onegos kuſiciela zwyciężył. ſ. ſie nad
20:
Iezu ienżes był na ſwadzbę wezwan
21:
á wodę w W ino dziwno przemienił.
22:
ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ienżes dwu brathu Symona y
24:
Andrzeia z łodzi wyzwane Naſlado=
Bstrona: B2v

1:
wać ſie kazał. ſmi. ſie nad nami.
2:
Iezu ienżes Iana j iakuba opuſciwſzi
3:
wſzytko y oycza kułowieniu ludzi we=
4:
zwał. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ienżes ſobie dwanaſcie Apoſto=
6:
łow pokornych y nie vmieięthnych ale
7:
w wierze znamienitych wybrał. ſ. ſie n.
8:
Iezu ienżes ie na ſwiat wſzitek ku ka=
9:
zaniu poſlał. ſmi. ſie nad nami.
10:
Iezu ienżes przez proſte ich wiary prze
11:
powiadanie/ z błędu ſmierci Rodzay
12:
ludzki wyzwolił. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu ienżes vbogiem ducha Ewan=
14:
gielijey przepowiedania dziwne dał. ſ.
15:
ſie nad nami.
16:
Iezu ienżes timże Apoſtołom twoim
17:
mocz wymiatania niecżyſtich duchow
18:
od opętanych dał. ſmi. ſie nad nami.
19:
Iezu ienżes też ony wgimię twoie nie
20:
moczy cieleſne y duſzne vzdrawiać ka=
21:
zał. ſmi. ſie nad nami.
22:
Iezu ienżes Piotrowi apoſtołowi klu
23:
cże kroleſthwa niebieſkiego ſzcżodrobli
24:
wie podał. ſmi. ſie nad nami.


strona: B3

1:
Iezu ienżes nieſiedḿ kroć/ ale ſiedḿ
2:
dzieſiąt y ſiedḿ kroć, grzeſzączem y od
3:
puſcić temuſz Piotrowi odpowiedział
4:
ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ienżes ſlepe oſwieczał/ Y głu=
6:
chym miłoſiernie ſluch dał. ſmi. ſie n.
7:
Iezu ienżes iednorękiemu rękę ſuchą
8:
rozciągnąć kazał. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu ienżes miłoſiernym będącz chro
10:
mym chodzić kazał. ſmi. ſie nad nami.
11:
Iezu ienżes nad Ludzkhim rodzaiem
12:
maiącz lutoſć/ dijabły od opęthanych
13:
wyganiał. ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu ienżes paraliżem zabitemu vdo
15:
ſwiatcżoney ſadzawki vzdrowionemu
16:
łoże wziąć y chodzić kazał. ſmi. ſie nad
17:
Iezu ienżes cżynił nieme mowiącze,
18:
y tredowąte miłoſciwie ocżyſciał. ſmi.
19:
ſie nad nami.
20:
Iezu ienżes zbłota y ſliną twoią ocżi
21:
ſleponarodzonemu ſprawił/ ſ. ſie nad.
22:
Iezu ienżes ſyna Krolikoweo iednem
23:
ſlowem vzdrowił. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ienżes niezlicżone ciał y duſz nie
B iijstrona: B3v

1:
moczy łaſkawie vzdrawiał. ſ. ſie nad.
2:
Iezu ienżes ty vmarłe moczą ſwą w=
3:
zbudzał. ſmi. ſie nad nami.
4:
Iezu ienżes wody morzkie ſuchemi no
5:
gami przechodził. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ienżes Apoſthoły twoie w łodzi
7:
prawie pogrążaiącze wybawił. ſ. ſie n.
8:
Iezu ienżes y piotrowi gdi ſie pocżął
9:
pogrężać natychmiaſth rękę podał. ſ.
10:
ſie nad nami.
11:
Iezu ienżes na gorze błogoſlawień=
12:
ſtwa y cznot/ iſtnych navcżał. ſ. ſie n.
13:
Iezu ienżes zapłaty każdem z oſobna
14:
ſluſzne obphicie obieczał, ſ. ſie nad na.
15:
Iezu ienżes ſie na gorze Tabor przed
16:
oblicżnoſcią apoſtołow ſwogich prze=
17:
mienił. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ienżes pięciorgiem chleba j dwie
19:
ma ribkoma wielką thłuſzcżą naſycił.
20:
ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu ienżes pod krotkoſcią ſlow do=
22:
ſtatecżny modlenia ſpoſob vſtawił.
23:
ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ienżes nie w ziemi ale w Niebie


strona: B4

1:
ſkarbić zwolenniki thwoie navcżał. ſ.
2:
ſie nad nami.
3:
Iezu ienżes prżiymuiącz ie cieleſnie w
4:
gimię thwoie duchownies ie prziymo=
5:
wać powiedał. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ienżes ſlugi twoie wſzytkim mi=
7:
łoſierdzie cżinić/ á nie mſcić ſie ni nad
8:
kim navcżał. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu ienżes ciaſną drogę ſprawiedli=
10:
woſci/ y zciſnioną fortę pokuty thwo=
11:
gim vkazał. ſmi. ſie nad nami.
12:
Iezu ktorys w przypowieſciach mo=
13:
wiączy do tkuſzcz y do apoſtołow ſtan
14:
koſcioka przyſzłego opowiedał. ſ. nad.
15:
Iezu ktorys zwolenniki w łodcze ſie=
16:
dzącze y nabożne Thłuſzcże na brzegu
17:
ſtoiącze navcżał. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys taiemnicze mądroſci pyſz
19:
nym zakrył, á pokornym obiawił. ſmi.
20:
ſie nad nami.
21:
Iezu ktoris z iawnogrzeſzniki y zgrze
22:
ſznemi iedzącz/ ku pokucie ie pryzywał
23:
ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu kthorys poganki nie wzgardził
25:
ſmi. ſie na na.
B iiijstrona: B4v

1:
Iezu ktorys niewiaſthy na czudzoło=
2:
ſtwie vchwyczoney niepotępił. ſ. ſie n.
3:
Iezu ktorys Magdaleny od poczało=
4:
wania nog twogich nie odpędził. ſmi.
5:
ſie na na.
6:
Iezu ktorys theyże grzechow odpuſz=
7:
cżenie miłoſiernie dał. ſmi. ſie nad na.
8:
Iezu ktorys iawno grzeſznika ku po=
9:
kucie łaſkawie wzywał. ſ. ſie nad na.
10:
Iezu kthorys z drogi zmordowany Y
11:
ſpraczowany v ſtudnie ſiedział. ſ. ſie n.
12:
Iezu ktoris niewiaſtę Samaritankę
13:
łaſkawie karał. ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu ktorys vciſk głodu y pragnienia
15:
wtym ciele ſkromnie cierpiał. ſ. ſie nad
16:
Iezu ktorys ſie zlutowawſzy nad nę=
17:
dzą ludzką zapłakał. ſmi. ſie nad na.
18:
Iezu ktorys od opętanego/ od pijani=
19:
cze łaianie ſkromnie cierpiał. ſ. ſie nad.
20:
Iezu ktorys vbogaczaiącz inſze/ ſa=
21:
mes vboſtwa, niedoſtatek eierpiał. ſ. ſie.
22:
Iezu ktorys vbogiem ku wſzytkim po
23:
ſlugam ciebie pokorneo wydawał. ſ. ſie.
24:
Iezu kthorys złe za dobre od Zydow


strona: B5

1:
ſkromnie cierpiał. ſmi. ſie nad nami.
2:
Iezu ktorys ſie wieſdz dopuſcił przez
3:
opierania thym kthorzy cie chcieli zep=
4:
chnąć. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ktorys moczą twoiego Boſtwa
6:
przez poſrzodek gich idącz z gorys zſtą
7:
pił. ſmi. ſie nad nami.
8:
Iezu ktoris z zwolenniki prze niedoſta
9:
tek w dzień ſwięti ſzcżipiącze kłoſie wy
10:
nawiał. ſmi. ſie nad nami.
11:
Iezu ktorys poddał cżłowiekowi wſzit
12:
ko/ á ſamego cżłowieka thobie Bogu
13:
ſamemu poddanego mieć racżył. ſ. ſie.
14:
Iezu ktorys żydom znamion z nieba
15:
złe ſzukaiączym znamiona nie dałes.
16:
ſmi. ſie nad nami.
17:
Iezu ktorys matki twoiey pierſi gło=
18:
ſem niewiaſthy ſtłuſzcżej błogoſlawić
19:
racżył. ſmi. ſie nad nami.
20:
Iezu ktorys ſluchaiące ſlowa Bożeo
21:
á onego ſtrzegącze błogoſlawionemis
22:
być mowił. ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu kthorys w dom Liczemiernikow
24:
wſzedł z zwolenniki/ tamżes odpocży=
25:
wał. ſ. ſie nad.
B vstrona: B5v

1:
Iezu ktorys zdradę licemiernikow/ y
2:
w zakhonie navcżonych/ y pychę gich
3:
złaiał. ſmi. ſie nad nami.
4:
Iezu ktorys wnętrzney cżyſtoſci po=
5:
trzebą ku zewnętrznej pocżliwoſci telo
6:
być vkazował. ſmi. ſie nad nami.
7:
Iezu ktorys niepożytecżne drzewo wy
8:
ciąć y w ogień wrzucić roſkazał. ſ. ſie
9:
Iezu ktorys na wiecżerzą gdy nie w=
10:
dzięcżni nie chcieli przydz, niemoczne y
11:
pokorne wezwać kazał. ſ. ſie nad nami.
12:
Iezu ktoris prenaſladowanie żydow=
13:
ſkie pod cżaſem ſkłaniał/ y od nich ſie
14:
vkradał. ſmi. ſie nad nami.
15:
Iezu ktorys z cieleſnemi przijaciołmi
16:
y krewnemi ludzkiey chwały ſzukaią=
17:
czemi nie wſtępował. ſmi. ſie nad na.
18:
Iezu kthorys prawdziwey ſwiatłoſci
19:
ſwiata naſladować kazał. ſ. ſie nadna.
20:
Iezu kthorys ku potłumieniu ſzaleń=
21:
ſthwa pyſznych kromia ciebie prawdy
22:
ſzukaiączych/ o owczarni, j o drzwiach
23:
podobieńſtwo powiedział. ſmi. ſie nad.
24:
Iezu ktorys złoſliwe y nie wierne, nie


strona: B6

1:
z owiecz twogich być powiedział. ſ. ſie.
2:
Iezu kthorys ſie y oycza iednego być
3:
w ſile y też w moczy iako w boſtwie y
4:
w iſnoſci odpowiedział. ſ. ſie nad na.
5:
Iezu ktoris ſie nam przykazał wiaro=
6:
wać od kwaſu pharizeuſzow y ſadu=
7:
czeow. ſ. ſie nad nami.
8:
Iezu kthorys naſladuiącze cie/ ku w=
9:
ſtrzymaniu napominał. ſ. ſie nad na.
10:
Iezu kthorys thwoiemu przykazaniu
11:
dwanaſtemu radę ku doſkonałoſci E=
12:
wanielijey przydał. ſ. ſie nad.
13:
Iezu ktory naiemnikow do winnicze
14:
thwoiey każdey godziny wzywać nie=
15:
przeſtawaſz. ſ. ſie nad nami.
16:
Iezu ktorys/ gdy był vmarł Lazarż
17:
do Betanijey zapoſtołi ſie wrocił. ſ. ſie.
18:
Iezu ktorys vkazuiącz ludzką żałoſć
19:
W płacżu przijacielſkim z Marią y z
20:
Martą płakał. ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu ktorys przez cżtyrzy dni leżączeo
22:
Lazarza ſmierdzączeo wgrobie z ſmier
23:
ci wzbudził. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu kthorys naprzeciwko ſobie radę


strona: B6v

1:
złoſnikow dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
2:
Iezu ktorys ſie pokornie na ine mieſce
3:
ſkłonił/ gdyć Samarithanowie nie=
4:
chcieli goſpody dać. ſmi. ſie nad na.
5:
Iezu ktoris mękę ſwoię j ſmierć zwo
6:
lennikom twogim cżęſto kroć przepo=
7:
wiedał. ſmi. ſie nad nami.
8:
Iezu ktorys nie cżeſnie panować/ ale
9:
pokornie ſlużić y naſlugować prziſzedł
10:
ſmi. ſie nad nami.
11:
Iezu ktorys zacheuſza na figowe drze
12:
wo wſtępuiączego łaſkawie poyzrzał.
13:
ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu ktorys za ſwiat maiąc vcierpieć
15:
głowę ſobie pomazać w Bethanijey
16:
dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
17:
Iezu ktorys dwu zwolennikow poſlał
18:
ku rozwięzowaniu oſlicze z oſlęciem/
19:
á iżby k tobie przywiędli. ſmi. ſie nad.
20:
Iezu ktorys pokorny ſiedzącz na O=
21:
ſlęciu do miaſtha Ieruzalem chwale=
22:
bnie przijęt był. ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys nad onym miaſtem ktore
24:
miało zniſzcżeć łzy zlutowania wypuſz
25:
cżał. ſmi. ſie nad.


strona: B7

1:
Iezu ktorys bicżem zpowrozow vdzia
2:
anym przedawaiącze y kupuiącze: z=
3:
koſcioła wyganiał. ſmi ſie nad nami
4:
Iezu ktorys dwa pienądza nad ofiari
5:
bogacżow powyſſzył. ſmi. ſie nad na.
6:
Iezu ktorys cżęſtem kazaniem lud na
7:
wraczaiącz przez wſzitekes dzień trwał
8:
ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu kthoris nieiako pothrzebuiączy
10:
cżłowiek cieleſnego pokarmu/ ale iako
11:
miłoſierny Bog Ludzkiego zbawienia
12:
pożądał. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu kthorys figowemu drzewu podle
14:
drogi iedno telko liſcie maiączim przez
15:
owoczu/ złorzecżył. ſmi. ſie nad na.
16:
Iezu ktorys winniczę koſcioła twoieo
17:
prałatom ku ſprawianiu y ku owoczu
18:
oddaniu cżaſu ſwego naiął. ſ. ſie nad.
19:
Iezu kthorys niemaiączego odzienia
20:
ſwadziebnego ręcze związawſzy y no=
21:
gi w ciemnoſęi zewnętrzne puſcić roz=
22:
kazał. ſ. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys ſwiethego dawać pſom y
24:
pereł przedwieprze kłaſć zabraniał. ſ. ſie


strona: B7v

1:
Iezu kthorys przez przypowieſć dwu
2:
bratu żadnego grzeſznego rozpacżać/
3:
ani żadnego ſprawiedliwego duphać v
4:
kazał. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ktorys mowił/ nicz takiego nie=
6:
być ſkrytego czoby niewyjawiło. ſ.
7:
Iezu ktorys ty rzecżi ktore ſą czeſarzo
8:
wy czeſarzowi, á ktore ſą Boże Bogu
9:
wrocić kazał. ſmi. ſie nad nami.
10:
Iezu ktorys wſzythko piſmo zakonu y
11:
prorokow ku miłoſci Bożey y bliznieo
12:
vſtawił. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu kthorys w piſmie navcżonych y
14:
liczemiernikow w naucze ſluchać/ ale
15:
nie w żiwocie naſladować kazał/ ſ. ſie.
16:
Iezu kthorys nas navcżył miſtrza ie=
17:
dnego w niebie ſzukać. ſmi. ſie nad na.
18:
Iezu ktorys fałſzywem przykrithczom
19:
wiecżną biedą złorzecżenia groził. ſ. ſie
20:
Iezu kthorys nie cżas: ale znamiona
21:
przyſzcia tweo/ y dokonanie wieku two
22:
gim zwolennikom obiawił. ſmi. ſie n.
23:
Iezu ktorys ſtraſzliwą opuſciałoſć/ y
24:
przyſzłe antychryſta przeſladowanie o=
25:
powiedział. ſ. ſie nad.


strona: B8

1:
Iezu ktorys przez przekład oycza cże=
2:
ladnego kthory ſtrzeze domu ſwego od
3:
złodzieia/ cżuć nas napominał. ſ. ſie.
4:
Iezu kthorys nam przepaſać biodra y
5:
pochodnię w ręku dzierżeć goreiące ka
6:
zał. ſmi. ſie nad nami.
7:
Iezu ktorys obycżay ſądu Bożeo ku
8:
przewiewaniu gumienniczę kthore bę=
9:
dzie na kończu wypiſał. ſmi. ſie nad.
10:
Iezu ktorys od żydow ciebie nienay=
11:
zrzączych wzgardzony y wyrzuczony
12:
był. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu ktorys wiele przenaſladowania
14:
y nienawiſci odnichże cierpiał. ſ. ſie n.
15:
Iezu kthorys za thrzydzieſci pienędzy
16:
ſrebrnych od zdraycze iudaſza był prze
17:
dan. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys pirwſzego dnia ocżyſcie=
19:
nia Piotra y iana na gorze Syon go
20:
tować wielką nocz przeſlał, ſ. ſie nad.
21:
Iezu ktorys thamże z zwolennniki w
22:
wiecżerniku wielkim położonym ka=
23:
mieniem oſtatecżną wiecżerzą czynił.
24:
ſmi. ſie nad nami.


strona: B8v

1:
Iezu ktorys gich nogi tak łaſkawie á
2:
tak pokornie vmywać racżył. ſ. ſie n.
3:
Iezu ktoris po figurnym baranka po
4:
żywaniu naſzeo odkupienia wielkę noc
5:
pocżął. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ktorys chlebową y winną oſo=
7:
bą ciało thwoie y krew Zwolennikom
8:
ku taięmniczy dał. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu ktoris twogim ſlodklem obieczo
10:
waniem złoſliwego ſlugi y zdrayce od
11:
takoweo towarzyſtwa nieoddalił. S.
12:
Iezu ktorys tegoż zdraycze zdradliweo
13:
niemiłoſierdzie łaſkawie karał. ſ. ſie n.
14:
Iezu ktorys Ianowi ku ſlodkiemu od
15:
pocżywaniu ſwięte pierſi dał, z ktorich
16:
wypływanie thaiemnicz Ewangieliy
17:
pocżerpnął. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu kthory po wyſzciu Iudaſzowym
19:
Zwolenniki pocieſzaiącz ſlodziuchnes
20:
gim kazanie vcżynił. ſmi. ſie nad na
21:
Iezu kthorys przez przykład niewieſci
22:
cżaſu porodzenia boleſć y ſmętek ma=
23:
iączej ony ku pokucie napominał. ſ. ſie.
24:
Iezu kthorys na więthſze przykazanie


strona: C

1:
zwolennikom dał aby ſie weſpołek mi
2:
łowali. ſmi. ſie nad nami.
3:
Iezu ktorys więthſzey miłoſci być nie=
4:
vkazał/ iedno kiedy ktho za przijaciele
5:
ſwoie położyłby duſzę. ſmi. ſie nad na.
6:
Iezu ktoris piotrowi ien za cię powie
7:
dał chcieć vmrzeć throies ieo zaprzenie
8:
przyſzłe opowiedział. ſmi. ſie nad na.
9:
Iezu ktorys miłuiączę ciebie ku ſtrze=
10:
żeniu przykazania twego napominał.
11:
ſmi. ſie nad nami.
12:
Iezu ktorys zwolenniki thwoie y nas
13:
oyczu w twoię naſwiętſzą modlithwę
14:
zaleczał. ſmi. ſie nad nami.
15:
Iezu kthorys oyczu dzięki vcżyniwſzy
16:
ą cżeſć dawſzy na goręs oliwną z zwo
17:
lenniki ſzedł. ſmi. ſie nad nami,
18:
Iezu ktorys Piotra y dwu ſynow ze=
19:
bedeuſzowych zatroſkawać ſie y ſmut=
20:
nym być pocżynał. ſmi. ſie nad nami.
21:
Ieżu ktoris dla ſtrachu okrotnej ſmier
22:
ci modlącz ſie Krew z pothem z ſiebie
23:
wypuſzcżał. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ktorys padłſzy na oblicże ſwoie
Cstrona: Cv

1:
ojczas proſił iżby kielich męki od ciebie
2:
był oddalon. ſmi. ſie nad nami.
3:
Iezu ktorys będącz poſluſznym áż do
4:
ſmierci nie twoię ale oyczowſką wolą
5:
być pożądał. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ktoris ku tako gorzkiey męcze za
7:
zbawienie grzeſznych dobrowolnieſz ſie
8:
podał. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu ktorys ſie od zwolennika zdradli
10:
wego Iudaſza poczałowaniem wydać
11:
dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
12:
Iezu ktorys Piotrowi chciwſzemu po
13:
vcięciu vcha Małkuſzowi iżby Miecż
14:
zchował przykazał. ſmi ſie nad nami.
15:
Iezu kthorys łaſkawy themuſz ſludze
16:
Małkuſzowi vcho dotknąwſzy: vzdro=
17:
wił. ſmi. ſle nad nami.
18:
Iezu kthoris od niemiłoſiernych y od
19:
złoſliwych dobrowolnie iąć j trzimać
20:
ſie racżył dać. ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu ktoris vciekaiączim dla boiazni
22:
zwolennikom odnichże był opuſzcżon.
23:
ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezn kthorys na ony opuſzcżone ſmu=


strona: C2

1:
tne iako owcze błądzącze rozproſzone
2:
łaſkawie weyzrzał. ſmi. ſie nad nami.
3:
Iezu kthorys z wielkim gwałthem od
4:
złoſliwych ſie ciągnąć ſkromnie dopu=
5:
ſcił. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ktorys iako Baranek niewinny
7:
miedzy wilki naſmiewany y bithy na
8:
drodzes był. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu kthorys niezlicżonemi krzywda=
10:
mi dręcżon iako złocżyńcza do Biſku=
11:
pow był przywiedzion. ſmi. ſie nad na.
12:
Iezu ktorys radzie żydowſkiej będącz
13:
ofiarowan cichy y iako niemowny ba=
14:
ranek ſtał. ſmi. ſie nad nami.
15:
Iezu kthorys o navcze y o zwolenni=
16:
koch był pytan/ o navczes telko odpo=
17:
wiedział. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys od nędznego y złoſliweo
19:
biſkupieo ſlugi policzek cierpliwie pod=
20:
iął. ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu kthorys nie karanie żadne ktore=
22:
mis mogł oddać/ ales łaſkawie ſlowy
23:
iego ſkarał. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ktorys od fałſzywych naprawio=
C ijstrona: C2v

1:
nych Swiathkow fałſzywie oſkarżon
2:
był. ſmi. ſie nad nami.
3:
Iezu ktorys pokornem thwoiem mil=
4:
cżeniem biſkupa y inſze naucżone w pi
5:
ſmie w gniew pobudził. ſmi. ſie nad n.
6:
Iezu ktorys przez boga zaprziſiężony
7:
dla vcżliwoſci gimienia Boſkiego bi=
8:
ſkupowi prawdę powiedział. ſmi. ſie n.
9:
Iezu ktoris ſie kriſtuſem prawdziwem
10:
wiekow ſędzią przydz wyznał. ſ. ſie n.
11:
Iezu kthorys bluznienia winę ſałſzy=
12:
wie tobie zadawaią ſkromnie cierpiał,
13:
ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu łtorys od biſkupa odzienie na ſo
15:
bie drapaiączego biſkupſthwo od nich
16:
być odięte prorokował. ſmi. ſie nad n.
17:
Iezu ktorys od nieprzijacieli y przeſla
18:
dowcow nieſprawiedliwey ſmierci przi
19:
ſądzon był. ſmi. ſie nad nami.
20:
Iezu ktorys pięſciami y dłoniami na
21:
oblicżu y na ſzij od grzeſznikow był bit
22:
ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu kthorys plwocinami y prochem
24:
ku wzgardzeniu j błotem vmazan był
25:
ſmi. ſie n.


strona: C3

1:
Iezu ktoris twe chwalebne oblicże tak
2:
ſrowotnie zakrywać dopuſcił. ſ. ſie n.
3:
Iezu kthorys był bith w głowę y na=
4:
ſmiech był przimuſzan prorokować. S.
5:
Iezu ktorys łoterſkiemi rękoma za ſzj
6:
ię poſziykować y vſta naſlodſze dopu=
7:
ſcił bić. ſmi. ſie nami.
8:
Iezu korys też naſwiętſzą brodę wy=
9:
thargać y włoſy ſlicżne ciągnąć cier=
10:
pliwies dopoſcił. ſmi. ſie nad nami.
11:
Iezu ktorys ſie od żydow podeptać y
12:
przez miłoſierdzia obraczać okruthnie
13:
dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu ktorys przez wſzythkę nocz blu=
15:
znienie/ ſromoczenie/ bicie/ Y inſzych
16:
wiele krzywd cirpiał. ſmi. ſie nad na.
17:
Iezu kthorys na piothra trzeci ſie raz
18:
ciebie zaprzączego ocżyma łaſkawemi
19:
weyzrzał ku płącżu y ku pokucie pobu
20:
dzał. ſmi. ſie nadna.
21:
Iezu ktorys rano do rady y zgroma=
22:
dzcnia złoſnikow był wywiedzion S.
23:
Iezu ktoris po zadaniu tobie wielkich
24:
krzywd y łaianie przez poſrzodek mia=
C iijstrona: C3v

1:
ſtha ſiebie wieſdz dopuſcił. ſ. ſie na.
2:
Iezu kthorys tak opak rękoma zwią=
3:
zanemi Poncivſowi piłatowi ſtharo=
4:
ſcie był wydan. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu kthorys ſie do Heroda poſlać y
6:
poſmiewać Białem odzieniem y ode=
7:
ſlać dopuſcił. ſmi. ſie nad.
8:
Iezu ktorys tamże barzo fałſziwie był
9:
oſkarżon y pytan. ſmi. ſie nad.
10:
Iezu ktorys temuż Herodowi kthory
11:
ocżekawał dziwow żadnego ſlowa nie
12:
odpowiedział. ſmi ſie nad nami.
13:
Iezu ktorys Heroda y Piłata racżił
14:
mieć przijacioły. ſmi. ſie nad nami.
15:
Iezu ktorys od Piłatha pytany żad=
16:
nym Słowem nie chciał Fałſzywych
17:
ſkarg oddalić. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys przed ſtaroſtą ſkłoniwſzy
19:
głowę oblicżem łaſkawem gotowy ku
20:
nagrawaniu był. ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu ktorys ſwiadecztwem tegoż Pi=
22:
łata y ſądem nie winnies był nalezion
23:
y doſwiadcżon. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ktorys na prozbę żydowſką wy=
25:
puſciwſzy Barabaſza w ręcze kathow=


strona: [C4]

1:
ſkie będącz niewinien był podan. ſ. ſie.
2:
Iezu ktorys ſie racżył z właſnego o=
3:
dzienia dać zwlecz y vſlupa barzo mo
4:
czno vwięzać. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ktorys aże do wylania krwie o=
6:
krutnie był bicżowan. ſmi. ſie nad na.
7:
Iezu kthorys od ryczerzow odzieniem
8:
pawłocżyſtem na poſmiewanie był o=
9:
blecżon. ſmi. ſie nad nami.
10:
Iezu ktorys koronę cierniową na gło
11:
wę twą włożoną barzo ſkoromnie no=
12:
ſił. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu ktoris trcinę tobie podaną mia
14:
ſto ſczeptru w prawiczi twey noſił. ſ.
15:
Iezu ktorys Trciną z ręku thwogich
16:
wyrwaną głowę ſlachetną twoię bić
17:
dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys poſmiewaniem był poz=
19:
drawian y chwalon y Krolem żydow=
20:
ſkim mienion. ſmi. ſie nad nami.
21:
Iezu ktorys potym rękoma okrutne=
22:
mi policżki bić/ włoſy y brodę wyry=
23:
wać dopuſcił. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ktorys tak będącz vtarganyj ku
C iiistrona: [C4]v

1:
okrutnemu dziwowaniu był przywie=
2:
dzion. ſmi. ſie nod nami.
3:
Iezu ien z przykazania Piłathowego
4:
Oto cżłowiek mowiącego) ſzkaradzie
5:
vkazany milcżałes. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ktorys okrutne żydowſkie głoſy
7:
zgładz/ zgładz/ vkrzyżuy go wołaiące
8:
ſlyſzał. ſmi. ſie nad nami.
9:
Iezu ktoris przed ſtolecz Piłatow być
10:
przywiedzion y khu ſmierci krzyżowey
11:
ciebie niewinnego potępić dopuſcił. ſ.
12:
Iezu ktorys po ſkazaniu okrutnie z o
13:
dzienia pawłocżyſtego był zwlecżon. ſ.
14:
Iezu kthorys powrozem związany za
15:
ręcze y za ſziję/ krzyż thwoy właſnemi
16:
ramiony noſił. ſmi. ſie nad nami.
17:
Iezu ktorys łotrom był przyłącżon á
18:
miedzy złoſniki palicżon. ſmi. ſie nadn.
19:
Iezu kthorys ſie zgarbiwſzy pod cięſz=
20:
kim krziżem zwołaiączemi tłuſzcżami
21:
na gołgathę ku ofiarowaniu był wie=
22:
dzion. ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys matkę twoię płaczączą
24:
y prawie vmarłą dla boleſci naziemię


strona: C5

1:
padaiączą widział. ſmi. ſie nad nami.
2:
Iezu ktorys płacżączą ſwoię mathkę
3:
widzącz/ miecżem boleſci był przebo=
4:
dzion. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ktorys ku miłuiączym cie Y ku
6:
płacżączem niewiaſtam ocży y vſta o=
7:
brocił. ſmi. ſie nad nami.
8:
Iezu kthorys ony czorki Ieruzalem
9:
nie na cie ale ſamy na ſię y na Syny
10:
ſwoie płakać napominał. ſmi. ſie nad.
11:
Iezu ktoris zemdlony y zmordowany
12:
pod tak wiilkiem brzemieniem nieczos
13:
chciał odetnąć. ſmi. ſie nod nami.
14:
Iezu ktorys ſymona Cirenevſza przy=
15:
muſzać ku nieſieniu za tobą krzyża do=
16:
puſcił. ſmi. ſie nad nami.
17:
Iezu ktorys tak miedzy łothry na go
18:
rę Kalwariją idz racżył. ſmi. ſie nad.
19:
Iezu kthorys ku więthſzemu ſromu y
20:
boleſci zgromadzeniu Pothrzecie iuſz
21:
przed wſzykkiemi zimnu jwiatru/ obna
22:
żon być racżył. ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys nadroſſze oblicże thwoie
24:
j ciało od bicżow iako trędowate miał
25:
ſmi. ſie n.
C vstrona: C5v

1:
Ieżu ktorys zaſloną głowy twey na=
2:
ſwiętſzey matki był obwiązan y z bo=
3:
leſcią duſzną wielką był za odzian. S.
4:
Iezu kthorys nagi na drzewo krzyżo=
5:
we porzuczon był y okruthnie rozcią=
6:
gan. ſmi. ſie nad nami.
7:
Iezu ktorys na ſlodſze ręcze y nogi o=
8:
krutnemi gwozdzmi z wielkiem krwie
9:
wylaniem przedziurkować dopuſcił. ſ.
10:
Ieżu kthorys napis grzechow naſzych
11:
y ſmierci ktemuſz krzyżowi prżybić ra=
12:
cżył. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu ktoris na krziżu powyſſzony mie
14:
dzy niebem y ziemią wiſzącz niſkie rze=
15:
cży z niebieſkiemis złącżył. ſmi. ſie nad
16:
Iezu kthoris za okrutne Kathy oycza
17:
wielmi proſił. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys od idączych y kapłanow
19:
ſzalenie był blużnion. ſmi. ſie nad na.
20:
Iezu ktorys napis zwicięſtwa trzema
21:
iezykoma nad głowę thwoię napiſany
22:
położyć racżył. ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys miedzy łotri ciebie praw=
24:
dziwym ſędzią dobrych y złych rzecży
25:
okazał. ſ. ſie n.


strona: C6

1:
Iezu ttorys łotra na prawiczy thwey
2:
vkrzyżowaneo/ acżkolwiek nie rychło
3:
pokutuiączego: łaſkawie wyſluchał. ſ.
4:
Iezu kthoris odzienie twoie rozdzielić
5:
á na ſuknię dzianą Loſy miotać dopu
6:
ſcił. ſmi. ſie nad nami.
7:
Iezu kthorys wiſzączy na Krzyżu od
8:
wielus wzgardzon/ y rozmagitemi ſlo
9:
wy nagrawan był. ſmi. ſie nad nami.
10:
Iezu ktoris boleſci macierzynſkiey ſie
11:
vluthowawſzy Ianowi/ á iey miłego
12:
zwolennika polecił. ſmi. ſie nad nami.
13:
Iezu ktorys prozby do oycza na krzy=
14:
żu zwielkiem głoſem y płacżem za na
15:
mi ofiarował. ſmi. ſie nad nami.
16:
Iezu ktorys dla vciſku boleſci/ heli he
17:
li/ lamazabatani/ Z wielkim głoſem
18:
wołał. ſmi. ſie nad nami.
19:
Iezu ktorys zbawienia ludzkiego ro=
20:
dzaiu pragnączy/ oczthem y winem z=
21:
mirra zmieſzanym y zżołcią pić racżił
22:
ſmi. ſie nad nami.
23:
Iezu ktorys naſzego odkupienia ſpra=
24:
wę iuż wypełnioną wtey mecze Bogu
25:
oyczu ofiarował. ſ. ſie n.


strona: C6v

1:
Iezu ktyrys godziny dziewiąthey na
2:
krzyżu vmieraiączy ducha twego oy=
3:
czu zaleczał. ſmi. ſie nad nami.
4:
Iezu kthorys obrociwſzy głowę ſkło=
5:
niony ku matcze z wielkim głoſem du=
6:
chas wypuſcił/ ſmi ſie nad nami.
7:
Iezu ktorys natychmiaſt po zmierż=
8:
knieniu ſlończa/ ziemie drżenie/ y zaſlo
9:
nę koſcielną vpaſć/ groby ſie też otwa
10:
rzać dupuſcił. ſmi. ſie nad nami.
11:
Iezu ktorys ſmierć naſzę vmieraiący
12:
ſkaził/ j krwią twoią ſwiętą odkupił. ſ
13:
Iezu ktorys matkę z Ianem magda=
14:
lenę z ſioſtrawi gorzkoſcią żałoſci na=
15:
pełnioną opuſcił. ſmiłuy ſie nadna.
16:
Iezu ktorem ryczerzową włocżnią o=
17:
tworzon bok/ z kthorego krew y woda
18:
wypłyneła. ſmi. ſie nadna.
19:
Iezu ktorys z ran thwogich lekarz=
20:
ſtwo ranam naſzem wypuſcić racżił. ſ.
21:
Iezu kthorys godziny wiecżorney od
22:
Iozepha y od Nykodema z kzyża był
23:
zięt. ſmi. ſie nad nami.
24:
Iezu ktorys miedzy ramiona ſmuth=


strona: C7

1:
tnej matki był wzięt: od niey j odinych
2:
wiernych opłakawan. ſmi. ſie nadna.
3:
Iezu kthorys z maſciami przeſciera=
4:
dłem cżyſtem y rańthuchem byłes ob=
5:
winion. ſmi. ſie nad nami.
6:
Iezu ktorys w czudzem grobie iako v
7:
bogi y pielgrzym pochowan był. ſ. ſie.
8:
Iezu ktorys do piekła ſtępuiący y drżwi
9:
moczne y piekielne moczy połamał. ſ.
10:
Iezu ktorys zwiciężiwſzy dijabła wiel
11:
ką moczą twoią piekło złupił. ſ. ſie n.
12:
Iezu ktoris ſwięte twoie zchwałą y z=
13:
zwicięſtwem z piekła wywiodł. ſ. ſie n.
14:
Iezu ktorys dnia trzeciego zerwawſzy
15:
zwiąſki ſmierci z niewymownem we=
16:
ſelem ſwą moczą zmartwy wſtał. S.
17:
Iezu kthorys vcżynił wielkhie dziwne
18:
ziemie kiedys z martwy wſatł. ſ. ſie n.
19:
Iezu ktorys ſie z wielką chwałą y z=
20:
weſelem napierwey matcze ſwey zpła=
21:
cżem ſie modlączey vkazał. ſmi. ſie. n.
22:
Iezu ktorys teyże matki ſmutku okru
23:
tnoſć w weſele obrocił. ſmi. ſie nadna.
24:
Iezu kthorys niewiaſtam do grobu z


strona: C7v

1:
maſciami przyſzłem angielſkie widze=
2:
nie vkazał. ſmi. ſie nadnami.
3:
Iezu ktorys od drżwi grobu odwalo=
4:
ny kamień przez angioła giem racżył
5:
vkazać. ſmi. ſie nad.
6:
Iezu ktorys ſtrożą dla boiazni przelę
7:
knioną iako vmarłe leżeć vcżynił. ſ. n.
8:
Iezu ktoris przez angioła niewiaſtam
9:
kazał by apoſtołom opowiedziały cie
10:
bie zmartwy wſtać. ſmi. ſie n.
11:
Iezn ktoris twym miłoſnikō z żądzą
12:
ciebie ſzukać dał ale ſkuthek nalezienia
13:
do Galileiey odłożył. ſmi. ſie nadn.
14:
Iezu ktorys ſie barzo chciwie thwoiey
15:
Marijey magdalenie w poſtaci ogro=
16:
dnika vkazał. ſmi. ſie nad nami.
17:
Iezu ktorys naboznem niewiaſtham
18:
od grobu odchodzączem miłoſierny y
19:
łaſkawy zaſzedł. ſmi. ſie nad na.
20:
Iezu ktorys prawdy twego zmartwy
21:
wſthania od ryczerzow przenaięthych
22:
przewrocić niedopuſcił. ſmi. ſie nad.
23:
Iezu ktorys Piotrowi twemu wikari
24:
giemn płacżączemu/ ku pocieſzeniu o=
25:
ſobnies ſie vkazał. ſ. ſie n.


strona: C8

1:
Iezu ktoris dwiema zwolennikom na
2:
drodze iako pielgrzymuiączy vkazaw=
3:
ſzy ſie w łamaniu chleba Racżyłes ſie
4:
gim obiawić. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu ktorys do zgromadzonych apo=
6:
ſtołow przez zamknione drżwi wſzedłſzi
7:
w poſrzodku gich ſtanął. ſmi. ſie nad.
8:
Iezu ktoris po ſlowie pokoiu aby zwo
9:
lennikow wątpienie vpokogił thwoies
10:
gim rany ku dotykaniu dał. ſmi. ſie n.
11:
Iezu ktoris cżęſć riby piecżonej j plaſtr
12:
miodu tobie przynieſć y przed nimi ra=
13:
cżył ieſć ſmi. ſie nad nami.
14:
Iezu ktorys gim oſtatki dawſzi/ ſmyſl
15:
gim odwrocił iżby piſma zrozumieli. ſ.
16:
Iezu ktorys wſzitkę tobie mocz podda
17:
ną obiawiwſzy zwolenniki ſwe ku krż=
18:
cieniu poganow poſlał. ſmi. ſie nadna.
19:
Iezu ktorys na brzegu morzkim zwo=
20:
lennikom vkazawſzy ſie naprawiczę ło
21:
dziey ſieć ciągnąć kazał. ſmi. ſie n.
22:
Iezu ktorys poſluſznym będączym to
23:
bie wielką obyhitoſcią rib ſieci ich na=
24:
pełnić racżył. ſmi. ſie nad nami.


strona: C8v

1:
I[e]zu ktorys iżby naſze niedowiarſthwa
2:
rany vlecżył/ rany twoie od apoſtoła
3:
zwolennika Tomaſza racżył dać dot=
4:
knąć. ſmi. ſie nad nami.
5:
Iezu kthorys zwolennikom thwogim
6:
przez cżterdzieſci dni przez rozmagithe
7:
znaki ſie vkazował. ſmi. ſie nad na.
8:
Iezu ktorys iedząc z nimi ocżywiſtnie
9:
przed wſzythkiemi w niebo wſtąpił. ſ. n.
10:
Iezu ktorys pięć dzieſtego dnia ducha
11:
ſwięeego na ony w ięzykoch ogniſtych
12:
zeſlał. ſmi. ſie nad na.
13:
Iezu ktorys przez onych apoſthołow
14:
kazanie wſzytek ſwiat nawrocił. ſmiſie.
15:
Iezu ktorys na tobie moczną opoką
16:
koſcioł twoy przez ręcze ſwiętych two
17:
gich zbudował. ſmi. ſie nad nami.
18:
Iezu ktorys tenże koſcioł wielebnemi
19:
ſwiątoſciami iako oblubieniczę oche=
20:
dożoną zaponami oſlachcił. ſmi. ſie n.
21:
Iezu ktorys nam po vpadzie wthorą
22:
tabliczę pukuty miłoſiernie oſtawił. ſ.
23:
Iezu keorys matkę twoię naſwiętſzą
24:
dziewiczę marią do nieba wziął. ſ. ſie.


strona: D

1:
Iezu ktorys onę wniebie naſzę proku=
2:
ratorkę łaſkawą vſtawił. ſmi. ſie nad.
3:
Iezu ktorys w wykładaniu ſwiętych
4:
piſm wielebnego doctora Hijeronima
5:
znamienitego wybrał. ſmi. ſie nad na.
6:
Iezu ktory maſz przydz ſędzić żywych
7:
y martwych y ſwiat przez ogień. ſ. ſie.
8:
Iezu kryſte vſlyſz nas.
9:
Iezu kryſte wyſluchay nas.
10:
Kirije eleyzon/ Kryſthe eleyzon/ Kirije
11:
eleyzon. Oycże naſz ienżes ieſt w nie=
12:
bioſach. Niewodz nas w pokuſzenie ale
13:
nas zbaw odzłego. Amen.
14:
Modlitwa.

15:
O
Iezu Nazarańſki obey=
16:
zrzy ſmutki moie Kthore
17:
mnie ogarnęły/ proſzę cie
18:
pokornem ſercżem w du=
19:
chu pokornoſci/ aby mnie wyſluchał z
20:
ſmutku o kthori cie wzywam y do cie=
21:
bie wołam. Alpha y O Iezu łaſkawy
Dstrona: Dv

1:
oycże wſzytkich wierzączych y wſzyth=
2:
kiego ſthworzenia/ Iakos prawdziwe
3:
ciało z wielebney dziewicze wziął/ a=
4:
bych tak prowdziwie wziął tho/ o czo
5:
cie proſzę/ przez cię ſamego Iezuſa kry
6:
ſtuſa pana naſzego ktory żywies y pa=
7:
nuieſz z Bogiem oyczem w iednoſci du
8:
cha ſwiętego Bog/ przez wſzytki wieki
9:
wiekow. Amen.
10:
Modlitwa.

11:
W
Szechmogączy wiecżny
12:
Boże/ ktory wſpomagaſz
13:
w vpadkoch y w pothrze=
14:
bach robiącze, Maieſtatu
15:
twego pokornie proſimy aby zeſlać ra
16:
cżił anioła tweo znieba/ ktori żeby nas
17:
ſlugi twoie w vciſkoch y wpotrzebach
18:
robiącze twoim pocieſzeniem podnioſl
19:
Ktorem j teraz abyſmy doſtąpili wſpo
20:
możenia y weſeła doſthali wiecżnego,
21:
Przez pana naſzego Iezu kryſta ſyna
22:
twego/ Kthory z tobą żywie y panuie
23:
przez wieki wiecżne Amen.


strona: D2

1:
W
Eyzrzy proſimy panie na tę cże=
2:
ladz twoię/ za ktorą pan naſz Ie=
3:
zus Kryſtus nie wątpił ſie podać w rę
4:
cze winnych y krżiżową podiąć mękę
5:
Ktori z tobą żiwie y panuie w iednoſci
6:
ducha ſwiętego Bog przez wſzitki wie
7:
ki wiekow Amen.
8:
D
Ay to proſimy cie wſzechmogączy
9:
Boże/ aby ktorzi w twogim obro=
10:
nieniu duphamy wſzythki nam przeci=
11:
wiaiącze ſie thwoiem wſpomożeniem
12:
zwiciężylichmy/ przez Kryſthuſa pana
13:
naſzego Amen.
14:
Modlitwa koniecżna.

15:
P
Oſpieſz ſie panie/ á nie o=
16:
mieſzkaway, wybaw mie á
17:
nie zatrzimaway/ wyſlu=
18:
chaj panie iezu kriſte modli
19:
thwę moię/ boiarcza moczny/ Kxiążę
20:
pokoiu/ Krolu moczny/ Czeſarzu na=
21:
wyſſzy wſzytkiego niebieſkiego zaſtępu
22:
Thy ieſthes panie ktorys nieprzijaciela
D ijstrona: D2v

1:
twego dijabła zwiciężył/ y wſzythekes
2:
rodzay ludzki z iego moczy wyzwolił,
3:
wyzwol że mnie ze wſzytkiego ſmutku
4:
y vciſku w ktoremem położon ieſt/ dla
5:
nienawiſci nieprzijacielow moich/ wi=
6:
domych y niewidomych/ á iżby niemie
7:
li moczy zaſzkodzić mnie z żadney przy
8:
cżyny zbawicielu ſwiata/ kthory z oy=
9:
czem y z duchem ſwiętym żiwieſz y kro
10:
luieſz Bog przez wſzytki wieki wiekow
11:
Amen.
12:
Poczyna ſie modlithwa
13:
Swiętego Auguſtina/ ktora zagiſte
14:
takiey moczy ieſt/ Iż gdyby ią kto
15:
mowił przez trzidzieſci j trzi dni
16:
z nabożeńſtwem, ze wſzitkiego
17:
ſmutku j vciſnienia ktorem
18:
by był ogarnion: będzie
19:
wyzwolon/ Y ktorey
20:
kolwiek łaſki j daru
21:
ſluſzneo od boga
22:
będzie proſił
23:
otrzyma.


strona: D3

1:
O
Naſlodſzy panie Iezu kry
2:
ſte prawdziwy Boże/ ien
3:
z łona nawyſſzego oycza
4:
Wſzechmogączego Ze=
5:
ſlan ieſtes na ſwiat grzechy odpuſzcżać
6:
grzeſzne zbawać/ nędzne odkupować/
7:
w ciemniczy położone rozwięzować/
8:
rozproſzone zgromadzać/ pielgrzymu=
9:
iącze w twoię oycżyznę przywraczać/
10:
ſkhruſzone ſercze maiącze w miłoſier=
11:
dzie prziymować/ Załuiącze y płacżą
12:
cze pocieſzać/ Racż że panie Iezu kry
13:
ſte wyzwolić y wybawić mnie Sługę
14:
twego. N. z zathroſkania y z vdręcże=
15:
nia w ktoremem ieſth położon/ A thy
16:
panie ktorys rodzay ludzki na poſthać
17:
cżłowieka od Boga oycza wſzechmoc
18:
nego w twoię ſtrożą wziął/ y z miło=
19:
ſci twey okrutną męką Ray ze krwią
20:
twoią drogą dziwnies kupił/ y miedzi
21:
Angioły y ludzmi pokoy vdziałał, Ty
22:
panie Iezu kryſthe racży miedzy mną
23:
y nieprzijacielmi moiemi vgruntować
24:
y vmoczować zgodę y prawdziwy po=
D iijstrona: D3v

1:
koy y łaſkę twoię nademną vkazać y
2:
wlać miłoſierdzie twoie y wſzytkę nie=
3:
nawiſć y gniew nieprzijacielow moich
4:
ktorą naprzeciwko mnie maią/ racż ie
5:
zagaſić j vſmierzić, iakos odiął gniew
6:
y nienawiſć ktorą miał Eſau naprze=
7:
ciw Iakobowi bratu ſwemu/ thak pa=
8:
nie Iezu kryſte nademną ſlugą thwo=
9:
gim. N. ramię twoię y łaſkę twoię v
10:
kazać y mnie wybawić racż od wſzyt=
11:
kich mnie nienawidzączych/ A ty pa=
12:
nie Iezu kriſthe iakos wybawił Abra=
13:
ma z ręku Kaldeuſzowyſz, y ſyna Iza=
14:
ak z zabicia na ofiarę ze ſkopem/ y Ia
15:
koba z ręku Eſau bratha iego/ y Io=
16:
zepha z ręku Brathow iego/ Noego
17:
przez korab potopu/ Lota z miaſta ſo=
18:
domcżykow/ ſlugi twoie/ Moyzeſza y
19:
Aarona/ y lud thwoy Izraelſki z ręku
20:
Faraonowych y z niewolej Egipczkiey
21:
Saula z gory Golboe/ dawida/ kro=
22:
la z ręku Saulowych/ y z ręku Goli=
23:
iaſza obrzyma/ Zuzannę z fałſzywego
24:
obwinienia y ſwiadecztwa/ Iudyt z=
25:
ręku Oloferna/ Daniela od Lwow/


strona: D4

1:
Troie dziatek/ to ieſt/ Sydracha Mi
2:
ſacha/ Abdenaga z piecza ognia gora
3:
iączeo/ Ionaſa z żywota Vieloriba y
4:
Czorkę poganki kthora była dręcżona
5:
przez Dijabła/ y Adama z głębokoſci
6:
pierielney/ przez nadroſſzą twoię krew
7:
Y piotra z łodzi/ y pawła z ciemnicze,
8:
Także mnie ſlugę twego. N. naſlod=
9:
ſzy panie Iezu kryſte ſynu Boga ży=
10:
wego wyzwolić racż/ y przidz na wſpo
11:
możenie moie/ Bo nieprzijaciele mogi
12:
nademną cżynią y chczą cżynić wiele
13:
Tako panie Iezu kryſte racżi zniſzcżić
14:
gich złe rady/ Iakos w niwecż obro=
15:
cił radę achitoſelowę ktory radził Ab=
16:
ſolonowi naprzeciw Dawidowi krolo
17:
wi oyczu iego/ Tako panie Iezu kriſte
18:
mnie racży wyzwolić przez ſwięte do=
19:
brodzieyſtwa twoie/ y przez ſwięte w=
20:
cielenie twoie ktores przijął iako cżło=
21:
wiek z dziewicze marijey/ y przez ſwię
22:
te narodzenie twoie/ przez głod/ przez
23:
pragnienie, przez zimno, przez vpalenie
24:
przez praczą y vcierpienie/ przez vplwa
D iiijstrona: D4v

1:
nie Y policżkowanie/ Przez Bicie/
2:
Przez gwozdzie/ Przez Włocżnię/
3:
przez cierniową koronę/ przez picie żoł
4:
ci y ocztu/ przez okrutną ſmierć krzy=
5:
żową/ przez ſiedḿ ſlow kthores mowił
6:
na krzyżu wyſzączy/ to ieſt Oycże od=
7:
puſć gim bo nie wiedzą czo cżynią/
8:
mowiłeś to panie Lothrowi wiſzącze=
9:
mu na krzyżu/ Zaprawdę mowię to=
10:
bie: dzis ſemną będzieſz w Raiu/ Mo=
11:
wiłes panie/ Heli heli lamazabatani
12:
czo ſie wykłada/ Boże boże moy y cże
13:
mus mie opuſcił/ mowiłes panie mat=
14:
cze twoiey Niewiaſto otho ſyu twoy/
15:
Potym zwolennikowi/ otho mathka
16:
twoia/ vkazuiąc ſie Boże pracze mieć
17:
prijacielow twogich/ Mowiłes panie
18:
Pragne to ieſt zbawienia duſz naſzych
19:
Mowiłes panie oyczu twemu/ W rę
20:
cze twoie panie poleczam ducha mego
21:
Mowiłes panie Stało ſie ieſth/ zna=
22:
mionuiącz praczą y boleſci kthores za
23:
nas nędzne wziął/ Iuż ie dokońcżyć/
24:
Dla tego też proſzę odkupicielu/ panie


strona: D5

1:
Iezu kriſte iżby mie ſtrzegł ſlugę tweo
2:
N. od wſzytkiey ſzkody/ Teraz/ y ninie
3:
y w przyſzłym cżaſie/ obroń mie panie
4:
przez ſthąpienie twoie do Piekła/ przez
5:
zmartwy wſtanie twoie/ przez cżęſthe
6:
zwolennikow twoich pocieſzanie/ przez
7:
dziwne wſtąpienie twe/ przez przyſzcie
8:
ducha ſwięteo pocieſzyciela/ przez dzień
9:
ſtraſzliwego ſądu/ Przez to wſzitko wy
10:
ſluchay mie panie/ y przez wſzytko do=
11:
brodzieyſtwo twoie/ y też dla wſzytkich
12:
dobrodzieyſthw twogich mnie danych,
13:
Bos ty mnie z nicżego vcżynił/ Tys
14:
mnie odkupił/ tys mie do wiary two=
15:
iey ſwiętej prziwiodł/ y naprzeciw dija
16:
belſkiey pokuſie zaſzcżycił/ żiwot wiecż
17:
ny obieczuiącz/ Dla tego y dla inſzych
18:
rzecży ktorych oko niewidziało/ ani v=
19:
cho ſlyſzało/ ani w ſercze cżłowiecże w
20:
ſthąpiło. Proſzę naſlodſzy panie Iezu
21:
kryſte aby od wſzytkich ſzkod duſze y cia
22:
ła według twey miłoſci j miłoſierdzia
23:
twego mnie ſlugę thwego. N. ninie y
24:
zawżdy wybawić racżył. A po wyſzciu
D vstrona: D5v

1:
ſtego żywota do ciebie Boga żywego
2:
y prawdziwego mnie przywieſć racż/
3:
przez wſzitki wieki wiekow. Amen.
4:
Modlitwa ta barzo na=
5:
bożna Naprzeciw zaſkokom iakiem=
6:
kolwiek nieprzijacieli wſzytkich wi=
7:
domych j niewidomych pożitecż=
8:
na ieſt y doſwiadcżona Ieſli
9:
będzie z ſkruchą mowiona.
10:
O
Naſlodſzy Iezu kryſte
11:
Synu Boga żyweo w c=
12:
dług Boſthwa. A Synu
13:
na chwalebnieyſzey dziewi
14:
cze Marijey według cżłowiecżeńſtwa
15:
Ktorys gdy ſie cżas przybliżył naſwięt
16:
ſzey męki twoiey/ wiedzącz wſzytko kto
17:
re rzecży miały przydz na cię/ przybli=
18:
żaiącz ſie mowiłes żydom ſzukaiącym
19:
cie/ Kogo ſzukacie, á oni odpowiedzieli
20:
Iezuſa nazarańſkiego/ Tys potym ła
21:
ſkawie mowił/ owom ia ieſt/ A przeto
22:
ieſtli mnie ſzukacie, dopuſć cie ti odydz


strona: D6

1:
iako to ieſt prawda nąſlodſzy Iezu kry
2:
ſte/ y mocznie przez wąthpienia praw=
3:
dziwie wierzę, także mnie racży wyba=
4:
wić od wſzythkich ſidł nieprzijacielow
5:
mogich/ widomych y niewidomych, iż
6:
by odſtąpili, iżby wſpak vpadła na zie
7:
mię ſzkodliwa ſiła ich/ iżby mi nie mo
8:
gli zaſzkodzić na duſzy ani na ciele/ na
9:
czci ani w gimieniu/ przez twoię ſwię=
10:
tą troyczę y iednoſć Boſtwa/ y przez
11:
ſwięte zaſlugi nachwalebnieyſzey dzie=
12:
wicze Mariey doſtoyney matki thwo=
13:
iey/ y przez naſwiętſzey dziewicze mle=
14:
ko kthorem cie napawała y dogiła/ Y
15:
przez zaſlugi wſzytkich ſwiętych/ patri
16:
archow/ prorokow/ apoſtołow/ Ewan
17:
geliſtow/ męcżennikow/ Spowiedni=
18:
kow/ puſtelnikow/ y wſzytkich ſtadł/ y
19:
ſwiętych dziewicz/ y wdow/ j wſzitkich
20:
wybranych/ kthory żywieſz y kroluieſz z
21:
Bogiem oyczem w iednoſci ducha S
22:
Bog przez wſzytki wieki wiekow
23:
Amen.


strona: D6v

1:
Pocżyna ſie modlithwa
2:
Druga wielkiey moczy/ ktora ieſtli bę=
3:
dzie mowiona cżaſu zaſmuczenia
4:
z pſalmy jdączemi/ ważi ku dzi=
5:
wno otrzymaniu zwicieſtwa,
6:
y będą pohańbieni nieprzi=
7:
iaciele w złoſci ſwoiey.
8:
P
Anie Boże wſzechmogą=
9:
czy/ ociecz y Syn/ y duch
10:
ſwięty/ daymi zwicięſtwo
11:
naprzeciw nieprzijacielom
12:
moim/ iżby mi ſie nie mogli ani ſprze=
13:
ciwić/ ani ſzkodzić/ ale iżby ſie ich moc
14:
y rada obrociła w dobre/ Thy Boże
15:
bądz mocznoſcią moią, y vcieczką mo
16:
ią/ y tharcżą obrony moiey/ iżeby byli
17:
rozproſzeni y poſromoczeni wſzythczy
18:
nieprzijaciele y przeciwnicy mogi, Bo
19:
że abraam/ Boże Izaac/ Boże iakob
20:
Boże wſzytkich dobrze żywiączych wy
21:
zwol mie ſlugę tweo ze wſzytkich grze=
22:
chow/ y ſmutkow, y zuciſkow mogich
23:
y potrzeb/ y ſzkod moich/ day mi praw


strona: D7

1:
dę y mocznoſć/ y mowę prawą dobrze
2:
brżmiączą w vſta moie/ iżby były lu=
3:
be ſlowa moie przed oblicżnoſicą twą
4:
y wſzytkim widzączym y ſluchaiącym
5:
mnie/ á iżbych nalazł łaſkę j wſpomo
6:
żenie przed nimi we wſzytkich prozbach
7:
mogich/ prorok woła/ apoſtoł mowi,
8:
Kryſtus w ſię wierzącze zbawia/ Kry
9:
ſtus kroluie, Kriſtus zwicięża/ Kriſtus
10:
przikazuie áby mie racżił ocżiſcić, mnie
11:
być zwiciężczą wſzytkich nieprzijacieli
12:
mogich. Iżebych ſie nie bał czoby mi
13:
vcżynił cżłowiek Amen.
14:
Pſalm.

15:
P
Anie cżemu ſie rozmnożili
16:
Kthorzy zaſmuczaią mie/
17:
wiele gich powſtaie naprze
18:
ciw mnie.
19:
Wiele gich mowi duſzi mey nie ieſt iey
20:
zbawienie w Bodze iey.
21:
Ty thedy Panie przijemnik moy ies/
22:
chwała moia/ y powyſſzaiączy gło=
23:
wę moię.


strona: D7v

1:
Głoſem mogim do pana wołałem á
2:
wyſluchał mie z gory ſwiętey ſwey.
3:
Iam ſpał á na ſpałem ſie/ á y pow=
4:
ſtałem/ abowiem przijął mie.
5:
Nie będę ſie bał tyſiączow/ Ludu o=
6:
garnuiączeo mie/ Powſtań panie zba=
7:
wionego mie vcżyń Boże moy.
8:
Abowiem tu poraziłes wſzytki przeci=
9:
wiaiącze ſie mnie bez przyczyny/ zęby
10:
grzeſznikow ſtarłes.
11:
Pańſkie ieſt zbawienie, á na lud twoy
12:
dobrorzecżenie twoie.
13:
Pſalm.

14:
B
Og zlutuie ſie nad na mi,
15:
y błogoſlawi nam/ oſwie
16:
ci oblicże ſwoie na nas/ á
17:
zlutuie ſie nad nami.
18:
Abyſmy poznali na ziemi drogę two=
19:
ię miedzy wſzytkiemi pogany zbawie=
20:
nie twoie.
21:
Niechay ſie ſpowiedaią Ludzie thobie
22:
Boże/ niechay ſie ſpowiedaią thobie
23:
ludzie wſzytczy.


strona: D8

1:
Niech ſie weſelą y raduią pogani/ á=
2:
bowiem ſądziſz ludzi w prawoſci/ á po=
3:
gany na ziemi ſprawuieſz.
4:
Niechay ſie ſpowiedaią thobie Ludzie
5:
Boże/ niechay ſie ſpowiedaią tobie lu=
6:
dzie wſzytczy, ziemia dała owocz ſwoy
7:
Pożegnay nas Bog/ Bog naſz/ po=
8:
żegnay naſz Bog/ á niechayſie go bo=
9:
ią wſzytki kończe ziemie.
10:
Pſalm.

11:
B
Oże w gimię twoie zba=
12:
wionym mie vcżyń/ á w
13:
cznocie twoiey ſądz mie.
14:
Boże wyſluchay modli=
15:
twę moię/ á vſzyma zrozumiey ſlowa
16:
vſt mogich.
17:
Abowiem czudzoziemczy powſtali na
18:
przeciw mnie/ á moczni ſzukali Duſze
19:
moiey/ á nieprzekładali Boga przed o
20:
blicżnoſcią ſwoią.
21:
Oto ninie Bog wſpomaga mie/ A
22:
pan przijemnik ieſt duſze moiey.


strona: D8v

1:
Odwroć złoſci nieprzijacielom moim
2:
á w prawdzie twoiey rozproſz ie.
3:
Dobrowolnie będę ofiarował tobie/
4:
á ſpowiem ſie gimieniu twemu panie
5:
abowiem dobre ieſt.
6:
Abowiem ze wſzytkiego ſmutku wyr=
7:
wałes mie/ á na nieprzijaciele moie/
8:
poyzrzało oko moie.
9:
Pſalm.

10:
Z
Głębokoſci wołałem do
11:
ciebie panie/ Panie wyſlu=
12:
chay głos moy.
13:
Niechay będą vſzy twoie
14:
przichilone na głos prozby moiey.
15:
Ieſliby złoſci zachowawał panie, Pa
16:
nie ktoſz tedy ſtrzyma.
17:
Bowiem vciebic miłoſierdzie ieſt/ á
18:
dla zakonu tweo odzierżałem cie panie.
19:
Odzierżała ſie duſza moia w ſlowie
20:
iego/ duphała duſza moia w panie.
21:
Od ſtrożey iutrzney aże do noczy bę=
22:
dzie duphał Izrael w Panie.


strona: E

1:
Bowiem v pana miłoſierdzie/ á ob=
2:
phite vniego odkupienie.
3:
A on odkupi Izrael/ ze wſzitkich zło=
4:
ſci iego.
5:
Pſalm.

6:
G
Loſem moim do pana wo
7:
łałem/ głoſem mogim pa
8:
na proſiłem.
9:
Wylewam przed oblicż=
10:
noſcią iego modlitwę moię/ á ſmutek
11:
moy przed nim opowiedam.
12:
Gdy iuż wſtawał we mnie duch moj
13:
á ty vznałes ſcieſzki moie.
14:
Na drodze tej ktorąm chadzał/ zakrili
15:
ſidło mnie.
16:
Poglądałem na prawiczę y widzia=
17:
łem/ á nie był kto by poznał mie.
18:
Zginęła vciecżka odemnie/ á nieieſth
19:
ktoby ſzukał duſze moiey.
20:
Wołałem do ciebie panie/ mowiłem
21:
ty ieſthes nadzieia moia/ cżąſtka moia
22:
w ziemi żywiączych.
Estrona: Ev

1:
Weyzrzi na modlitwę, bom ſie vpoko
2:
rzył barzo/ wybaw mie od przeſladu=
3:
iączych mie/ Bowiem vmocznieni ſą
4:
nademną.
5:
Wywiedz zſtrożey duſzę moię ku ſpo
6:
wiedaniu jmieniu twemu/ mnie ocże=
7:
kawaią ſprawiedliwi aże by mi oddał.
8:
Chwała bądz Bogu oyczu y Synu
9:
y duchu ſwiętemu.
10:
Po pſalmiech mow thę
11:
Modlitwę z Nabożeńſtwem.

12:
V
Yzwol mie Panie Iezu
13:
kryſte Synu Boga żywe
14:
go/ ktorys na krzyżu za=
15:
wieſzon był, y Bok włocż
16:
nią dałes przeboſdz, á twą naſwiętſzą
17:
krwią mnie odkupiłes/ A iakos wyba
18:
wił troie dziatek z piecza ognia pała=
19:
iączeo/ Tho ieſth Sydrach/ Miſach y
20:
Abdenago/ A iakos wybawił Dani=
21:
ela z iaſkiniey Lwow/ A iakos wyba=
22:
wił zuzannę phałſziwie o grzech oſkar


strona: E2

1:
żoną/ á iakos wyſluchał Marią ma=
2:
gdalenę grzeſzniczę, wybaw mie ſlugę
3:
twego. N. od wſzelkiego złego vcżyn=
4:
ku przeſzłego/ ninieyſzego/ y przyſzłego
5:
A wyſluchay mie we wſzythkich proz=
6:
bach y potrzebach mogich/ y theż z v=
7:
padkow mogich racży mie wybawić/
8:
Ktory z Bogiem oyczem y z du=
9:
chem ſwietym żywieſz y kro
10:
luieſz na wieki wiekom.
11:
Modlitwa za miaſta.

12:
W
Yſluchaj panie modlitwy
13:
naſze/ á miaſto naſze ty o=
14:
garni/ Panie/ y Angeii
15:
twogi niechaj ſtrzegą mu
16:
row iego/ Wyſluchay panie lud twoj
17:
aby miłoſierdziem twem odwroconbył
18:
gniew twoy od ludu twego/ i od tego
19:
Miaſta twego/ abowiem ſmutki mia
20:
ſta ſlyſzelichmy panie ſmiłuy ſie/ Wy
21:
ſluchay panie modlitwę ſlug twogich
22:
Przeżegnay y poſwięć to Miaſto Pa=
E ijstrona: E2v

1:
nie ktory ſtrzeżeſz zmowę y miłoſierdzie
2:
ſlugam twogim/ ktorzy chodzą przed
3:
tobą panie/ we wſzytkiem ſerczu vſta=
4:
wicżnie/ Boże Izraelſki Vſlyſz pa=
5:
nie Pokornych Modlithwy/ y prozby
6:
ktore ſludzy twogi mowią przed tobą
7:
Dzis aby były ocży twoie othworzo=
8:
ny/ y vſzy twoie ſkłoniony nad to mia
9:
ſto we dnie y w noczy. Bacż panie kto
10:
remu pokornych/ y cżyſtych była luba
11:
prozba y wołanie ze łzami/ Proſzę cie
12:
panic y patrż że zgromadzili ſie ſą nie=
13:
przijacile naſzy/ y chwalą ſie w moczy
14:
ſwey/ zethrzy panie mocz gich/ á roz=
15:
proſz ie/ aby vznali iż nie ieſt inſzy ktori
16:
by walczył za nami, iedno ti boże naſz
17:
Rozproſz y ſkaz ie zaſzczicicielu naſz pa
18:
nie/ Ktobie ſą ocży naſze abyſmy nie=
19:
zginęli/ Day pokoy panie wdnioch na
20:
ſzych/ Weyzrzy na vpokorzenie naſze/
21:
wyzwol lud twoy y miaſto to/ wy=
22:
ſluchay modlithwy naſze A z ie=
23:
dnay ſie z nami/ Przez pana
24:
naſzego Iezu kryſta.


strona: E3

1:
Powiedaią iſz ſie vkazał
2:
Dijabeł wielebnemu Biernatowi/ A
3:
iemu wyſlowił thy Wierſze prziſzłe kto
4:
re w Pſałterzu ſą naleziony/ Kthore
5:
gdyby kto z nabożeńſthwem raz przez
6:
dzień mowił/ tego dnia złą ſmier=
7:
cią zginąć nie może/ Aieſli ktho
8:
zawżdi vſtawicżnie bedzie mo
9:
wił/ dzień ſmierci ſwey bę=
10:
dzie wiedział.
11:
O
Dobri Iezu. Oſwieć pa
12:
nie ocży moie/ abych ni=
13:
gdy nie zaſnął w ſmierći
14:
aby kiedy nierzekł nieprzi
15:
iaciel moy wziąłem zwicięſthwo prze=
16:
ciw iemu.
17:
O adonay/ mowiłem w ięzyku moim
18:
wiadomy vcżiń mi panie koniec moy.
19:
O mądroſci ktora zvſt nawyſſzego po
20:
ſzłas, y licżbę dniow mogich ktora ieſt
21:
iżbych wiedział cżego mi niedoſtaie.
22:
O Meſſyaſzu, w ręcze twoie panie po=
E iijstrona: E3v

1:
leczam ducha mego/ odkupiłes mie pa
2:
nie Boże prawdy.
3:
O krolu naſz ſynu Dawidow/ Rozer
4:
wałes panie zwiąſki moie/ tobie będę
5:
ofiarował o biatę chwały á gimienia
6:
pańſkiego będę wzywał.
7:
O heloy/ zginęła vciecżka odemnie/ á
8:
nieieſt ktoby ſzukał duſze moiey.
9:
O emanuel/ wołałem do ciebie panie
10:
mowiłem tys ieſt nadzieia moia/ cżąſt
11:
ka moia w ziemi żywiączych.
12:
O Kryſte, vcżyń zemną znamię ku do
13:
bremu aby widzieli ktorzy nienayzrzeli
14:
mie/ á niech będą pohańbieni/ Abo=
15:
wiem ty panie wſpomogłes mie y po=
16:
cieſzyłes mie.
17:
O agios, Naznacżono ieſt nad nami
18:
ſwiatło oblicża tweo panie/ dałes mi
19:
weſele w ſerczu mogim.
20:
O rabbi, mowiłem będę powiedał na
21:
ſię nieſprawiedliwoſć moię panu/ á ty
22:
odpuſciłes złoſć grzechu mego.
23:
O Tetragramaton/ kthorzy ſmuczą
24:
mie będą ſie weſelić iſli będę poruſzon=


strona: E4

1:
alem ia w miłoſierdziu twogim dufał
2:
O baranku/ Będę ſpiewał panu ktori
3:
mi dobro dał/ á będę wielbił gimieniu
4:
pana nawyſſzego
5:
C[h]wała oyczu y ſynu y duchu S.
6:
Kirie eleyzon, kryſte eleyzon, Kirie eley
7:
zon, Oycże naſz ienżesieſt wniebioſach
8:
Niewodzi nas w pokuſzenie Ale nas
9:
zbaw. Amen. Wierſz.
10:
Wyſlawiaią cie panie wſzytki vcżyn=
11:
ki twoie/ y ſwięci twogi błogoſlawią
12:
tobie. Drugi wierſz.
13:
Panie wyſluchay modlitwę moię/ á
14:
wołanie moie niechaj przidzie do ciebie.
15:
Modlitwa.

16:
W
Szechmogączy wiecżny Boże/
17:
ktorys Ezechiaſzowi Krolowi ży=
18:
dowſkimu ze łzami ciebie proſzącemu
19:
koniecz ieo żiwota przedłużił, daj mnie
20:
ſludze twemu. N. tylki koniecz żywota
21:
telko aż do zamierzenia iżebych mogł
22:
moie grzechy opłakać/ Laſkę y też od=
23:
puſzcżenie przez twe miłoſierdzie oſięg=
24:
nąć. przez pana naſzeo Ie. kry. Amen.
25:
Koniecż.