[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Metryka Koronna
rok wydania:   1511-1540strona: 26/62

1:
Czedvla a Zapyſs wrzeczy nyzey wypyſaney
2:
myedzy Schlachetnemy Nykolayem Turſkem
3:
ztrony yedney, a mykolayem Smolykoskem zdrv-
4:
gey strony Tak yakoſz to Doſycz Kozdemv
5:
Spyſma nyzey napyſſanego kozdy ſcherzey
6:
yawno bandzye
7:
Jakoz ſna przednaſz viſtampyly Sliachethny Mikolay Thwrſky ſtrony yedney
8:
A Sliachethny Mikolay Smolikowſky ſtrony drugiey A ſthey przye a roznycze ktora
9:
ſzye yeſt ſtoczila myendzy ymy przed namy proſzilu ſha naſz pokornymy prozba
10:
my abyſz my ym dworw naſchego poſprziely a dozwolyly, My ſliſchancz ych
11:
prozby obopolne yeſteſzmy ym dworv naſchego dozwolyly a poſzprziely, My
12:
ſliſchancz ich prozby obopolne yeſteſzmy ym dworv naſchego, Aze ſzye kazdy
13:
ſznych ma zachowacz przy they bithwye, czo ſzie zbroye brony kony myeſcza
14:
dnya y godzyny dothicze vedlye thego yako ieſth na they virzazaney cedulye
15:
nyzey dostatecznye vypyſzano
16:
Item zbroye kv bithwye yedney kazdey ſtronye thak tho ym vydawany
17:
Item przedny a zadny plach Bernyenye Rukawy a ſchorcz Item Myſky plechovicze
18:
a nakolanky A od kolana na dol az do podeſchwy aby zadne plechowye rzeczy
19:
any panczerzoe nyebyly yedno nogavicze proſte ſzvkyenne ſkornye Proſthe
20:
ſkorzane a oſtrogy
21:
Item czo ſzye glowy albo karkw albo ſchygye dothicze, aby glowa a kark yeden
22:
kazdy ſznych ſzobye opatrzil plechem a Bernyenyem yakoz kto naliepiey mocz
23:
a vmyeczy bandzyę


strona: 26/62v

1:
Item Brony tha tha aby przy ſzobye myely Naprzod drzewo, myecz a theſak tho ieſt
2:
kord a zadney yney rzeczy bandz tho maley albo wielkiey, tho ieſt ſthpicze deky noza
3:
Na proſto nycz ynego v ſziebye myeczy nyemaya thakiego czo by bylo kv brony ſzlu
4:
ſchalo. Item aby kazdy ſznych myal kony pod ſzobą iakoviz kto ſznych myeczy moze A tho
5:
aby byl vzda ovzdany a ſziodlem o ſziodlany ſziodloch aby zadna przyprawa nye
6:
byla ktora by myala kv ſkodzye albo kv obrazenyv ych ſzamych albo kony ych bicz
7:
tho ieſt yako koſſy albo yne yakye prziprawy ktemv podobne, aby thego nyebilo
8:
Item czaſz a dzien y myeſczye kv bithwye ym pokladamy thw wkracowye na dwo
9:
rze naſchym od thego wthorkw nayblyz prziſlego vedw nyedziel, tho yeſt w pirw
10:
ſchy wthorek po szwianthey Luciey voſzmanaſtha godzyna kazdy ſznych na pla
11:
czw wſchrankw naſchego dworv, ktoryz ym bandzye vkazan ſthemy wſzitkymy
12:
rzeczamy zwirzchw vypyſzanemy biczy ma na ſzwym konyw po gothowye A
13:
yeſlyby ktory ſznych na them myeſczw nyebyl, a doſzicz by nyevczynyl themv
14:
thedy ſzye poſzluſchney ſtronye za tho doſzicz ſtaczy ma czo yemv prawo ktev
15:
prziſchluſchayancze naydzye
16:
Item Czo ſzie ſhrankw a placzw dothicze then kazdemv ſznych bandzye vkazan
17:
drugy albo trzeczy dzyen przed bithwa yvz polozona thak aby kazdy ſznych
18:
vyedzyal gdzye vdzielan bandzye A tham gdye ſzye zadna krothkoſcz zadney ſtro
19:
ney na then czaſz ſtaczy nyema Czemy prze lyepſcha yſthothe rozkazaliſzmy
20:
vielmoznemv Staniſlavowy schodcza, marſchalkowy naſchemv vyelkyemv a
21:
ſtaroſczye lwowſkiemv etc. Secreth yego kthey cedulye przidawiczy Actum et
22:
scriptum Cracovie feria sexta proxima ante festum Sancti Andree Apostoli
23:
Anno domini Millesimo Quingenstesimo Undecimo


strona: 31/620v

1:
Xąza mila, aczkolwyek tha Electia waſchich M. yako y ynſzich
2:
koſcziolow, kthemv prziſla, yſch malo albo nych nyewaſzy
3:
Bo y oczye cz swianthy Papyeſch poddawanye Byſzkvpſtw. y
4:
ynnych beneficy ſzobye prziwlaſczyl. y theſch krolewye naſchy
5:
szlvſznye y sprawiedliwye na thym ſzą y tko zdawnego zwy
6:
czayv prawo mayą
7:
Iſch gdy ynne czczy y stholcze rady ſzwey wedlvgk ſzwey woly
8:
y zdanya poddawayą, thedy y byſzkvpſtwą pogothowyw.
9:
Kthore trzimaya pyrwſche myeſcza wradzie. a ſzą wyathſchey
10:
wagy y doſtoynoſczy.
11:
A krolyewye gych miloſcz, lyepyey zawzdy roſzvmyeyą ktho
12:
ſzią na thakye czczy godzy nyſch ktho ynny.
13:
Theſch tho yeſth wyelky pozythek koſczyelny, gdy Byſkvpy
14:
ſzą krolom zaſzluzony a wradze ſzyedzą.
15:
Bo ony na thakych myeſczach bandącz ſztrzegą y bronya sznadnyey
16:
praw y dobrego ſtanv koſczyelnego.


strona: 31/621

1:
Athako yakom rzekl ſzluſznye, ſprawyedlywye, y zwyelkym
2:
vſzythkyem koſczyelnym. then obyczay yeſth, yſch krolewye gich
3:
miloſcz biſcvpy wolyą y poddawaya. a Electia waſchych M.
4:
malo albo nycz nyewaſzy.
5:
A wſchakoſch gdyſczye waſcha M. they barwy y thego znakv
6:
sztarego obyczayv nyeopvſczyly, theſz krol yego miloſcz zacho
7:
wayancz obyczay przothkow ſzwoych, a thą czeſcz waſſchym
8:
M. y themv koſczyolowy czynyącz
9:
Raczyl mye yego krolewſka M. kv they Electy waſchey prziſlacz
10:
abich waſchym M. powyedzial thą wolya yego K. Myloſczy.
11:
Iſch yego K.M. znayacz wyſzoką cznotha, roſzvm, navką, y
12:
zaſzlugą znamyenythą ſzobye, y rzeczy poſpolythey xądza
13:
Byſkvpą przemyſlkiego, y podkanczlerzego yego K. Myloſczy
14:
Iego na tho Byſkvpſtwo Poſnanſkye kthore theraſz proznvye,
15:
namyenycz raczyl, y namyenya.
16:
A thak waſchich M. yego krolewſka myloſcz ządacz y vpominacz
17:
raczy, zebyſczyeſzyą waſcha myloſcz, wthey Electy ſzwey. z wolyą
18:
yego K.M. ſzyą sgodzyly.
19:
Czo wam yego K.M. bandzye raczyl laſką y myloſczyą ſzwą
20:
krolewſka oddawacz. a praw y dobrego ſtanv waſchego bronycz
21:
y mnoſzycz, yako pan y patron myloſczywy y sprawyedlywy.
22:
Articulus yſch yego K. myloſcz
23:
znayancz etc. ita scribatur
24:
Iſch yego K. miloſcz ſnayąncz cznothą, roſvm. navką, sprawnoſcz
25:
y zaſlugą znamyenytha ſobye y rzeczy pospolythey, xyąndzą
26:
Raphala Leſchczinſkiego biſcupa przemiſkyego


strona: 31/622

1:
Yego natho Byſcvpſthwo ploczkye kthore theraſz proſznvye
2:
namyenycz raczyl, y przeſz naſſz namyenyą
3:
A thak etc.


strona: 34/133

1:
Sigmunth sbozey mylosczy krol polsky. wyelky kxyądz Lythew-
2:
sky. Ruſky prusky i daley pan y dzyedzycz. Jawno czynyemy thym
3:
tho Lysthem wſzyczkym nynyeyſchym. pothem bądączem Ize chczacz
4:
vczynycz a poſtanowycz pokoy a sprawyedlywoſcz myadzy podda
5:
nemy korvny naſzey a zwlaſcza ſzyem Ruſkych y podolſkych zyed
6:
ney strony a myadzy wyelmoznym panem Steffanem woyewodą
7:
szymye moldawſkyey, y yego poddanemy szyemye they sze Mol
8:
dawſkyey zdrugyey strony ku kthorey rzeczy, thakyego pokoyv po
9:
ſtanowyenyv a zrządzenyv wyſlalysmy byly, zoboyey strony, tho
10:
yeſth nadzyen pyąthkowy blyſſchy po szwyączye nawyedzenya
11:
panny mariey a lyatha Narodzenya Bozego nyzey Napyszanego
12:
Tho yeſth wyelmoſznego otha zchoczka woyewoda Ruſkych zyem
13:
poſpolythego y thez halyczkyego kolomyskyego y sznyathinſkyego
14:
stharoſthą zacznie nam mylego A vrodzonego mylokaya Iskrzycz
15:
skyego stholnyka szyemye kamyenyeczskyey wyernego naſzego
16:
mylego zvrodzonymy a slyachethnymy radamy a vrzadnyky
17:
przerzeczonego pana Stheffana woyewody Moldawskyego Tho yeſth
18:
zhrynkowyczem y Talabą stharoſthamy choczymſkyemy zywo
19:
nysſzem schatraſſzem, kyrzą hvmyenykyem, Petriką stharoſthą
20:
Czarnowyeczkym zdrugyey strony, kthorzy będącz weſpolek po-
21:
stanowyly szą naradzyly y namowyly podlye poruczenya naſſze
22:
go krolyewskyego y thesz pana Stephana woyewody Moldawſ-
23:
kyego Jako oth thych czaszow ma ſſya zachowacz myadzy oboye-
24:
ma stronama, prawo pogranyczne. Item napyerwey ma bywacz


strona: 34/134

1:
Na kaſzdy rok szeym na szwyatho swyathey a nyeroſdzyelney troycze
2:
na Brzegv rzeky dnyeſtra przeczyw szamku choczymowy Item drugy
3:
szeym ma bywacz nakolaczynye thak rzeczonemu myesczv po przerze
4:
czonym szeymye wedwye nyedzyely A nayeden rok szeym ma bywacz
5:
naszyemy a na ſtronye szyem naſchych podolſkych a Ruſkych Ana
6:
drugy rok naszyemy na Brzegv y naſtronye pana Woyewoy Moldaw
7:
skyego Thakyeſz pod choczymyem y thakyesz nakolaczynye. Item
8:
nathych szeymyech ma bycz naprzod sprawyedlywoſcz Lyvdzyem a
9:
poddanem wſzythkym naſzym. A przewoſzy wolne bycz maya przeſz
10:
zadney zaplathy Item nathych tho szeymyech gdy by kogo obwy
11:
nyono thedy ma bycz przyszyaga szamotrzeczya. alye nakogo Bądzye
12:
zaloba ma pyerwey poſtawycz stherzy szwyathky, a ſthych tho czterzech
13:
swyathkow powod albo ktho zalvye ma dwa wybyeracz kthore bądzye
14:
chczyal a czy kthore powod obyerze weſpolek sgysczem mayą przyszya-
15:
gą vczynycz podlye obyczaya przyszyagy zwyklego. Item o slodzyeyoch
16:
thak poſthanowyly yze o zlodzyeyſthwo obwynyony Cztherzy raſzy,
17:
moze ſſya przyszyągą sprawycz a poczwarthym razye o zlodzyeyſthwo
18:
obwynyony nyema przyszyągacz alye ma bycz obyeſzon yako yvſz yawny
19:
slodzyey, a thym szwego slego vczynku zaplathą szwoya wſzyącz. Item
20:
gdy ktho bądzye myal potrzebą ycz snaſzych szyem do szyemye Mol-
21:
daſkyey pana Stephana woyewody Moldawskyego za ſlyadem zlo-
22:
dzyeyskym sza szwoym thowarem vkradzyonym Then ma chodzycz
23:
wthakyey przygodzye beſz lysthow thych tho staroſth pogranycznych
24:
przeſpyecznye y dobrowolnye przesz wſzelkyego hamowanya. Item komv
25:
ſſzya sthanye wyelyka krzywda. anyesprawyedlywoſcz. thedy thakowy
26:
czlowyek ma proſzycz szobye lysthv. v thych tho ſtaroſth pogranycz
27:
nych aza thakym lyſthem aby yemu sprawyedlywoſcz byla vczynyo
28:
na. Item ktho pobyeſzy zaſlodzyeyem albo za roſboyczą szwoym
29:
slyadem naglem albo gorączem A snaydzye szwoy thowar Lyczem
30:
thedy thaky slodzyey ma bycz obyezon a thowar albo rzecz kra
31:
dzyona Czlowyekowy ma bycz wroczona wſzakosz sthego thowaru dzye
32:
szyathy groſch ma dacz then czlowyek y polozycz a polycznego dacz
33:
oboya sthrona nyebądzye powynna. Item gdy znaszey krolyewſkyey
34:
szyemye do szyemye pana woyewody moldawskyego zlodzyeye sna
35:
myenyczy vczyeklyby a zbyezely thedy zlodzyey thaky ma bycz obyeſzon
36:
A thakyes gdy by szyemye pana woyewody Moldawſkyego donazey
37:
szyemye krolyewſkyey zlodzyeye thaczy vczyekly thedy slodzyey
38:
thaky snamyenythy ma bycz obyeſſzon A wſzakos za thakowymy


strona: 34/134v

1:
Zlodzyeymy slyſthy thych tho stharoſthw kasdy ma Chodzycz a gdyony
2:
tho napyszą a wlysczyech szwych osnaymyą yſz yeſth snakomythy zlo
3:
dzyey thaky za dowodem Lysthow thakych stharoſczynych pogra
4:
nyczkych ma wſzyącz zaplathą vczynkv szwego zlodzyeyſkyego Item
5:
gdy by pan kthory albo szyemyanym ylye vrządnyk albo wathamen
6:
rzekl yze thego zlo dzyeya nyemaſch vnyego Thedy then tho pan wyſ
7:
szey pyszany zyemyanyn vrządnyk albo wathaman ma rzecz na
8:
zwą wyarą y naduſzą yze vnyego y wyego ymyenyv thakyego zlodzye
9:
ya nyemaſz wſzakoſz tho ma bycz za thakym obyczayem rozumyano
10:
gdzye by pan szwą oſzobą byl ſząm a myeſkal wygyenyv thedy tha
11:
kye przyrzeczenye ma bycz vczynyono. A yeſthly by szya tho stalo
12:
v zyemyanyna proſthego Thedy then zyemyanym na ząm thyl
13:
ko przyszyącz a thim szam szyebye y ymyenye swoye oczysczycz
14:
Alye vrządnyczy woythowye y wathamąnowye gdzye pan swą
15:
glową nyemyeska. wymyenyv mayą przyſzącz szamotrzeczy wthen
16:
obyczay yze thakyego zlodzyeya wymyenu ych rządow a dogląda
17:
nya nyemaſch. Item gdy by ktho nyechczyal przyszącz yako prze
18:
lozono yeſth thedy thaky ma ymyenyem skoda wſyczka placzycz ya
19:
ko czlowyek vſkodzony bądzye skoda szaczowal albo zlodzyeya ye
20:
mv ma wydacz albo dacz a kyedy odprzyſzyasze thedy ten czlo
21:
wyek yndzye zlodzyeya swego ma y bądzye wolyen szobye pa
22:
trzycz a szukacz. a stharoſthowye moczny bądą kazdego zlodzyeya
23:
moczą pana szwego poymacz y obyeſzycz. Item yeſly byszya tho
24:
thako nalyaſlo yſz by kthory nyeſprawyedlywye przyszyangl a
25:
zlodzyey naleszyon byl by wyego ymyenyv kthori przyszyagl
26:
Thedy then a thaky ma obyema stronoma y szobu stron skoda
27:
wſzyczka placzycz albo zlodzyeya wydacz. Item ktho bądzye ſlyad
28:
gonycz za zwem thowarem albo za kthorą skodą y przydzye
29:
ſlyad na thą strona dnyeſtrv rzeky, thedy on ma stapycz trzy
30:
stopyenye od brzegv kthorego pana zyemya bądzye, a then pan
31:
ma then ſlyad wſzyącz a ſzwoya szyemya oczysczycz a ma swyath
32:
ky albo yednego szwyathka zoſthawycz na slyadu a ząm ma pocz
33:
y dacz snacz czya yeſth szyemya A gdy yego szyemya Bądzye
34:
puſtha thedy then czlowyek ktho gorączo gony ma obwyeſczycz y
35:
myenye na blyſſze od onego myescza czo gony slyad a thak ma
36:
bycz vczy nyono zobu stron a gdy by ktho tego slyadu nyebą
37:
dzye mocz odprawycz thedy thaky wſzyczka skodą ma oprawycz
38:
y zaplaczycz A kyedy then pan bądzye moycz yze nyeyeſth


strona: 34/135

1:
yeego szyemya a nyedan yeſth yemu slyad thedy ma pan szam przy
2:
szyącz, a wathaman szamotrzecz a thym ma szwą szyemya oczysczycz.
3:
Item ktho Bądzye mocz szobye lysth za swoya skodą v ſtarosth wy
4:
prawycz granycznych thedy then czlowyek ma dacz zalysth dwye aſ
5:
prze a wbronach szobu stron nycz dacz lyvdzye nye mayą. Item kup
6:
czy szobu stron hamowany a zabawyeny bycz nyemaya za zlodzyey
7:
skye vczynky Any vthych kupczow zadny Thowary any kony zaba
8:
wyacz z zapowyedzyecz nyema. a yeſth ly ktho zoſthanye swoy Thowar
9:
rzeczy albo konye thedy then kupyecz ma dacz zachoycza a poſtawycz
10:
go ma namyeſczv gdzye by Seymy przerzeczono traffyly, by ſſyą a byly
11:
Item gdy by kthory czlowyek zoboyey strony konya albo Thowar
12:
szwoy v drugyego zoſthal wſzyemy naſzey thedy thaczy lyvdzye ma
13:
yą ſſyą zawodzycz zachoyczamy przed stharoſthamy naſzymy kamye
14:
nyeczkym y halyczkym wkthrorey szyemy thaką rzecz yzeby szya
15:
przydala A gdy by thakyesz przydalo szya lyvdzyem a poddanez
16:
szyemye moldawſkyey a pana Stephana woyewody Moldawskyego
17:
Thedy sprawa a zachod thaky ma bycz przed stharoſthamy pana
18:
Stephana voyewody Choczymſkym y Czarnowyeczkym. Item tha
19:
kowy zachoycza ma szya zawodzycz do Czwarthego zachoycze
20:
a od czwarthego ma thaky Thowar pyenyadzmy placzycz albo
21:
gdy by nyemyal pyenyadzy thedy Gardlem ma zaplaczycz. Item
22:
pobereznyczy zobu stron gdzye kthorego czlowyeka albo zlodzyeya
23:
ymą thedy czy pobereznyczy thego czlowyeka albo slodzyeya po
24:
ſthawycz mayą przed staroſthamy Ayeſly by Byl wynyen thedy
25:
zygyą vczynku sbycz ma. Item ktho by przyszedł za slodzyeyem
26:
a Naydzye szwe lycze thedy stharoſthowye thakyemu czlowyeku
27:
wſzyczko mayą wroczycz a wſzakosz stharoſtham sthego dzyeszyathy
28:
groſz dan bycz ma. Item ktho szya sprawy przed stharoſtamy
29:
themu wſzythko ma bycz wroczono thylko ma dacz dwanaſczye aſpr
30:
wyeznego. Item yeſly pobereznyczy kogo yma albo czlowyeka
31:
albo zlodzyeya a odnyego wſzythko odbyorą a przed stharoſthy
32:
yego przywyodą a od zlodzyeya czo wſyawſzy albo yawſzy go
33:
stharoſczye nyepowyedzą tho ych gardla nyeodpuſznye placzycz
34:
mayą gdy szya nanye dowyedzą. Item czy pobereznyczy prawych
35:
lyvdzy any ymowacz any Bąthowacz any przeſkadzacz any ych
36:
odzyeracz nyemayą. Item gdy by ktho szoboyey strony dzyewka
37:
zoną albo wdową zgwalczyl albo gwalthem wſzyąl thedy


strona: 34/135v

1:
Thaky gwalthownyk ma placzycz oszmnasczye kop podolſkych a
2:
nawalaſką lydzbą aſpramy szeſczdzyeszyath slothych walaſkych. Item
3:
yeſly nath thakym gwalthownykyem zamordowanye sthalo ſſyą o
4:
thakyego nycz nyema bycz mowyono. Item a ktho dzyewka zgyey
5:
dobrą wolyą a przyaſlywye weſzmye ma dacz polthori kopy a lydz
6:
by walaſkyey pyącz slothych aſpramy. Stem Qwalthem aby zad
7:
ny zobu stron naynego ymyenye nyenayeſzdzal. a yeſthly otho bąndzye
8:
nakogo nayeſzdzal gwalthem z obu stron a bąndzye thego sznak the
9:
dy stharoſthowye zobu stron Bądą powynny oglyądacz a doſthatecz
10:
nye dowyedzyecz ſſya o thym gwalczye. a yeſly bąndzye thak praw
11:
da thedy gwalthownyk bądzye powynyey placzycz wſzythko sko
12:
dą zobv stron nakogo gwalthv dowyodą albo gardlem ma gwal
13:
thownyk placzycz skodą. Item ma bycz wolnoſcz sobu stron ymye
14:
nya oſſądzacz naſzem brzegv kasdemu. Item zaplathą kthorą
15:
nazeymye kthorim wſkązą nakym thedy lyvdzyom naſzym poddanym
16:
wedwyenyedzyely a pothym lyvdzyem pana woyewodzynym za
17:
thydzyen vpelba zaplatha ma bycz vczynyona A tho wſythko
18:
wyszey poſthanowyenye thak ſſya skuthecznye sthalo ku kthorey
19:
rzeczy vczwyerdzenyv a zachowanyv zrzadzenya y vmowy wyſ
20:
szey napyszaney pyecząncz naſzą kazalysmy przywyeszycz kthe
21:
mu tho lysthowy kthori yeſth pyszan a dan wkrakowye wnye
22:
dzyelya blyszą przed swyąthym Wawrzynczem. Mączenny
23:
kyem Lyatha od Narodzenya bozego Thyſſzyącz pyączſſzeth
24:
dzyewyathnaſthego A krolyowanya naſzego roku Trzynaſthego.


strona: 34/265

1:
Forma omagy
2:
Ja p. de N. slyvbuyą pod wyara y tezyą moyą yz krolowy ye
3:
go myloſczy Polſkyemu y koronye Polſkyey bandą yecznye ſzwy
4:
my pothomky wyernym poddanym thak yako panu szwemu
5:
dzyedzycznemv kthorego szobye mam y szwymy pothomky myecz
6:
bądą za pana szwego dzyedzycznego, a nykogo ynego, y tho czoby
7:
kolwye krolyowy yego myloſczy y koronye polſkyey myalo ſko
8:
dzicz albo nyeyaką skodą albo trudnoſcz nyeſcz ze tho krolyowy
9:
yego myſloſczy y yego myſloſczy radąm albo vrządownykom wyer
10:
nym oznamyą a naprzeczywko themu nycz szobye ku pomoczy
11:
nyebyerzącz a czo kolwyek bych szobye kv pomoczy bral tho thczy
12:
y wyerze ney ma wadzycz, a ſlubuyą thego ſlyvbu nyebycz pro
13:
szen do thand do kand my a krol yego myloſcz polſky albo then
14:
komu yego krolyowſka myloſcz, lyſthem szwym pyeczączya yego
15:
krolyewkey myloſczy pyecząthowanym nyeporuczy ſthego ſlyv
16:
bv vypuſczycz zuſth wſchy slyszenym y raky wraką danym


strona: 34/268

1:
Forma fidei sponsionis capinorum

2:
Ja N. slyvbuya, ſſwam czeſcz ſſwam wyara ze ſſya mąm
3:
sthawycz wthorvnyv wſtharim myeſczye na rathuſzu thv
4:
gdzye yego krolyewſka myloſcz ſſwam oſſobą bycz raczy, Na
5:
yaſznyeyſzemu panu a panu Sigmunthowy krolyowy Pol
6:
ſkyemu, wyelkyemu xyadzv Lythewſkyemu Ruſkyev
7:
Pruſkyemu, panu y dzyedzyczowy etc. thego a thego dnya, a
8:
tamſtand srathuſza nyeſzchodzycz, aſz bych byl dalyey opa
9:
trzon wedlye yegomyloſczy krolyewſkyego roſkazanya, a thego
10:
prozen bycz nyemam zadnym wymyſlyonym vbyczayem
11:
aſz bych byl pyerwey przepuſczon przeſz yego krolyewſką
12:
myloſcz, abo przeſz thego komuby krol yego myloſzcz roſkazacz
13:
raczyl zvſth wſchy a rakąm danym, a tego czo by bylo prze-
14:
czywko albo kuſzkodzye yego krolewſkyey myloſczy zyemyą
15:
poddanym by ſluzebnykom nycz poczinacz any czynycz nyema
16:
ſkuthkyem rzecza radą pyſzmem y gynymy wſzelkymy vy
17:
myſlyonym obyczayem, nycz ſſobye kvpomoczy bracz nymąm
18:
atho wſythko czo bych kolwyek kv pomoczy bracz chczyal
19:
ze tho wſythko ma bycz przeczywko mey thczy hy wyerze.


strona: 34/287v

1:
odpowiedz Drabska

2:
Wedlye nayaſznyeyszego xyaſzączya a pana pana Sigmuntha
3:
zbozey myloſczy krolya polſkyego wyelkyego xyaszaczya Lythew
4:
ſkyego, Ruſkych y Pruſkych zyem pana y dzyedzycza etc pana
5:
naſzego namyloſczywſzego, thobye oszwyeczonemu xyaszaczyv a
6:
panu olbrichtowy Margraby Brandemburſkyemu myſtrzowy za
7:
konu krzyszownyczego kthory yeſt wſzyemy pruſkyey y thwemu


strona: 34/288

1:
Zakonowy thwym poddanym ſthadla wſzelkyego duchownego
2:
y szwyeczkyego Ja M. trzepyenſky Rothmyſtrz krolya yego
3:
myloſczy drabſky srothą ſſzwą sthowarziſzmy sluzebnyky s
4:
pomocznyky memy gy ſmemy a mogych thowarzyſchow ſluzeb
5:
nykow gy pomocznikow pomocznyky, othpowyadam thym tho
6:
lyſthem, do thand do kandby krol yego myloſcz pan moy namy
7:
loſczywſzy sthobą walką wyodl, moya czeſcz ogradzayacz. kczemu
8:
ſzwą pyeczacz Przyloſzyl, dan wgrudzyadzu wſzobothą przed
9:
nyedzyelya kthorą szową oculi, anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo.
10:
otpowyedz yesdnych

11:
Wedlye nayaſznyeyszego xyaszaczya a pana pana Sigmuntha zlaſky
12:
Bozey krolya Polſkyego wyelkyego xyaſzączya Lythewſkyego Ruſkych
13:
y pruſkych szyem pana y dzyedzycza etc pana naſzego Namyloſczyw-
14:
ſzego Thobye oſzwyeczonemu xyaſzaczyv a panu olbrichthowy Mar-
15:
graby Brandemburſkyemu, myſtrzowy zakonu krzyzownyczego ktho-
16:
ry yeſth wſzyemy pruſkyey y thwemu zakanowy thwym podda
17:
nym ſthadla wſzelkyego duchownego y szwyeczkyego Ja Jacub
18:
szeczygnowſky Rothmyſtrz krolya yego myloſczy srothą szwą yeſzd-
19:
na, sthwarzyſzmy sluzebnyky a pomocznyky memy gy smemy a
20:
moych thowarzyſchow sluzebnykow gy pomocznykow pomocznyky,
21:
odpowyadam thym tho lyſthem, do thand dokand by krol yego
22:
myloſcz pan moy namyloſzczywſzy, sthobą walką wyodl moya
23:
czeſzcz ogradzayącz, kczemum szwa pyeczancz przyloſzyl, dan Wgru
24:
dzyadzu wſzobothą przed nyedzyelya kthorą szową oculi Anno
25:
domini Millesimo Quingentesimo vigesimo.
26:
Otpowyedz Dworzanska

27:
Wedlye nayaſznyeyszego xyanszączya a pana pana Sigmuntha
28:
zbozey myloſczy krolya Polſkyego wyelkyego xyaſzączya lythewſkyeo
29:
Ruſkych y Pruſkych zyem pana y dzyedzycza pana naſzego na
30:
myloſzczywſzego Thobye oszwyeczonemu xyaszączyv a panu ol
31:
brichtowy Margraby Branenburſkyemu myſtrzowy zakonu
32:
krzyszownyczego kthory yeſth wſzyemy Pruſkyey y thwemu zako
33:
nowy thwym poddanym sthadla wſzelkyego duchownego y
34:
szwyeczkyego. Ja Staniſlaw Jan pyotr dworzanye krolya yego
35:
myloſczy sluzebnyky z thowarzyſzmy a pomocznyky naſzymy


strona: 34/288v

1:
y naſzych a gych ſluzebnykow thowarzyszow y pomocznykow
2:
pomocznyky Odpowyadamy thym tho lyſthem do thank dokąd
3:
by krol yego myloſzcz pan naſz namyloſzczywſzy sthobą walką
4:
wyodl naſze czczy ogradzayacz kczemuſzmy szwe pyeczączy przy
5:
loſzyly, Dan wgrudzyadzu wſzobothą przed nyedzyelya kthorą
6:
zową oculi Anno domini Millesimo quingentesimo vigesimo.


strona: 37/1

1:
Thu szą na dolye wypyszane, yakoby snowu slozone, thy rze-
2:
czy, kthore ku walecznemu byegu przysluszaya, preſz wyel-
3:
moznego pana Krzystopha szydlowcza, na sczmyelowye ana-
4:
wyelkym Oppathowye woyewodą, y stharoſtha Crakow-
5:
skyego, y naywyszego Canczlyerza krolyesthwa Polskyego,
6:
Syraczskyego Nowomyeſzczkyego, Sochaczewskyego y Goſtin-
7:
skyego stharoſtha etc.
8:
Napyerwey na kthory spozob, krolya yego mylosczy dwo
9:
rzanye na then czaſz panu Mystrzowy odpowyadaly, a
10:
tho chczyal ly yeden dworzanyn swym Lysthem odpo
11:
wyedzyecz, yeſly szya ych theſz chczyalo kylko nayed
12:
nym Lysczye napyszacz, tho bylo naych woly,
13:
Wedlye Nayaſznyeyszego xyązączya a pana pana sigmun
14:
tha sbozey mylosczy krolya Polskyego wyelkyego xyazą
15:
czya Lythewskyego Ruſkych y Pruſkych szyem pana y
16:
dzyedzycza etc. pana naſzego Namyloſczywyeyſzego. Thobye
17:
oſzwwyeczyonemv xyązaczyv a panu halbrychtowy Mar
18:
graby Brandemburſkyemu Myſtrzowy Zakonu krzyzo
19:
wnyczego. kthory yeſth wſzyemy Pruſkyey y thwemu Za
20:
konowy theſz kthory yeſth wſzyemy Pruſkyey thwym
21:
poddanym sthadla wſzelkyego duchownego y swyeczkyego,
22:
Ja N. s. p. etc Dworzanye Krolya yego mylosczy, sluzebnykj
23:
sthowarzyſzmy a pomocznyky naſzemy y naſzych aych
24:
sluzebnykow, Thowarzyſzow y pomocznykow pomocznyky
25:
odpowyadamy thym tho lyſthem dothand dokand by krol


strona: 37/1v

1:
yego myloſcz pan naſz namyloſzczwyeyſzy. sthobą walka
2:
wyodl naſze thczy ogradzayącz, kczemuſmy ſzwe pyeczączy
3:
Przyloſzyly, Dan wgrudzyądzu wſzobothą przed nyedzyelą
4:
kthorą zową oculi Anno domini 1520
5:
Nathenze spozob odpowyedz Rothmyſtrzow yeznych
6:
yako nathen czas odpowyadaly sothamy szwymy

7:
Wedlye Nayaſznyeyſzego Xyązączya a pana pana sigmunta
8:
zbozey myloſzczy Krolya Polſkyego wyelkyego xyązączya Ly
9:
thewskyego Ruſkych y Pruſkych zyem pana a dzyedzycza
10:
etc. pana naſzego namyloſzczyeyeyſzego Thobye oszwye
11:
czonemu xyazączyv a pana halbrichtowy Margraby Bran
12:
demburſkyemu, Myſtrzowy Zakonu Krzyzownyczego ktho
13:
ry yeſth wſzyemy Pruſkyey, thwym poddanym sthad
14:
la wſzelkyego duchownego y swyeczkyego Ja N. Roth
15:
myſtrz krolya yego myloſczy srothą szwą yeſzną, sthowa
16:
rzyſzmy, sluzebnyky a pomocznyky memy y z niemy a mo
17:
ych thowarzyszow sluzebnykow y pomocznykow pomocz
18:
nyky odpowyadam, thym tho lyſthem dotand dokand by
19:
krol yego myloſcz pan moy namyloſczywyeyſzy, sthobą
20:
walką wyodl, moyą czeſzcz ogradzayącz kczemum ſzwą
21:
pyeczącz przyloſzyl, dan wgrudzyądzv w ſzobothą przed
22:
nyedzyelyą kthorą zową oculi anno domini 1520
23:
Othpowyedz Rothmystrzow Drabskych, yako
24:
nathen czasz odpowyadaly, srothamy szwymy.

25:
Wedlye Nayaſznyeyſzego xyazączya a pana pana sy
26:
gmuntha zbozey myloſczy krolya Polſkyego wyelkye
27:
go xyazączya Lythewſkyego Ruſkych y Pruſkych zyem,
28:
pana y dzyedzycza etc. pana naſzego Namyloſczywyey
29:
ſzego Thobye oszwyeczonemu xyazączv a panu hal
30:
brychtowy Margraby Brandemburſkyemu Myſz
31:
trzowy zakona Krzyzownyczego, kthory yeſth wſzyemy
32:
Pruſkyey thwemu zakonowy theſz kthory yeſth wſzye
33:
my Pruſkyey, twhym poddanym sthadla wſzelkyego
34:
duchownego y swyeczkyego. Ja N. Rothmyſtrz kro
35:
lya yego myloſzczy drabſky, srothą ſzwą, sthowarzyſz


strona: 37/2

1:
my sluzebnyky a pomocznyky memy y z memy a moich
2:
Thowarzyszow sluzebnykow y pomocznykow pomocznyky
3:
odpowyadam thym tho lyſthem dotand dokandby krol
4:
yego myloſcz pan moy namyloſczywyeyſzy sthobą walką
5:
wyodl moyą czeſcz ogradzayącz kczemum ſzwą pyeczącz przy-
6:
loſzyl, dan wgrudzyądzu wſzobotha przed nyedzyelą ktho-
7:
rą zwoą oculj anno domini 1520
8:
Thakym obyczayem zayąszowano slyubem Ry
9:
czerſthwo, a sylachtą thy kthorzy odmystrza Pruſ
10:
kyego ku krolyowy yego mylosczy przysthapowalya
11:
oldowaly, Bo nathen czaz z przyszyągą czynyly kro
12:
lyowy yego mylosczy y slubowaly a tho szya thak
13:
dzyacz muſzylo sluſnych przyczin,

14:
Ja N. de s. slyvbuyą szwą czeſzcz, a szwą dobra wyarą
15:
yſz Nanaſznyeyſzemu xyazączv a panu panu Sigmun
16:
thowy sbozey myloſczy krolyowy Polſkyemu Wyelkemu
17:
xyązączyv Lythewſkyemu, Ruſkyemu y Pruſkyemu, panu
18:
a dzyedzyczowy etc. y pothomkom yego krolyewskyey myloſczy
19:
y Koronye Polſkyey, bądą szwymy pothomky poſluzen, a
20:
wyernym poddanym, thak yako panu szwemu dzyedzycz
21:
nemu, kthorego szobye mąm y szwyemy pothomky myecz
22:
Bądą, za pana szwego dzyedzycznego, a nykogo ynego. a
23:
tho czoſzbykolwye yego krolewskyey myloſczy y koro-
24:
nye Polſkyey myalo bycz ku skodzye, ze tho yego krolyew-
25:
ſkyey myloſczy radąm albo y vrządnykom yego krolyew-
26:
ſkyey myloſczy opowyem a oſznamya, a thego ſlyvbu slyv-
27:
buyą prozen nyebycz. zadnym wymyſlonym obyczayem,
28:
do thand, dokand by mya yego krolewska myloſcz, albo
29:
then komuby yego krolyewska myloſcz vſthnye, albo lyſthem
30:
szwym krolewſkym poruczycz raczyl doſthatecznye mya
31:
nyeprzepuſczyl, zuſth wvſzy a raką danyem a w thym
32:
zawyaſku slyvbuya szbye nycz napomocz nyebracz zadnym
33:
wymyſlonym obyczayem nyebo czoſz byth kolwyek ſzo
34:
bye wthym ku pomoczy bracz chczyal, acz tho wſzythko bą
35:
dzye przeczywko thczy mey y dobrey wyerze.


strona: 37/2v

1:
Thakym obyczayem Zawyąszowano slyubem thy
2:
kthore ymowano albo napolyu w bythwye albo przy
3:
dobywanyv myasth a zamkow, a kthorim dawano
4:
czaſz, albo roky ku sthawyenya

5:
Ja N. de s. slyvbuya szwą czeſzcz, a ſzwa dobra wyarą
6:
ze ſſya mam ſthawycz oſzobą ſzwą, Nayaſznyeyſzemu
7:
xyązączyv a panu panu sigmunthowy, sbozey myloſczy
8:
krolyowy Polſkyemu, wyelkyemu xyązączyv Lythew
9:
ſkyemu Ruſkyemu Pruſkyemu panu a dzyedzyczowy
10:
etc wthorunyv wthorim myeſczye narathuſzu, albo
11:
tham gdzye yego krolyewſka myloſcz nathen czaſz ſzwą
12:
oſzobą bycz raczy, nathen a nathen dzyen tho yeſth etc, a
13:
yeſly by ſſya przydalo wthim czaſzye mnyeſlozonym a mya
14:
nowanym zebych yąth a wyazenye wſyąth, albo ktho
15:
rim kolwyek ynym obyczayem zadzyerzam byl przeſz
16:
kogoſz kolwyek bądz zadnego nyewyemyenyaycz slyvbu
17:
yą thakye pod szwą thczya a wyarą ze nyechczą nyczyeſczvany
18:
pycz any ku zachowanyv zywotha ſzwego nycz nye
19:
pozywacz, aſz bych zaſſya wypuſczon byl thak zebych ſſya
20:
mogl sthawycz a pyrwſzemu ſlyvbu doſzycz vczynycz a
21:
tham ſthanawſchy nyechczą ſgycz spyerwey myanowane
22:
go Rathuſza, albo sthego myeſcza, gdzye krol yego myloſcz
23:
nathen czaſz bycz raczy pokand bych dalyey nyebyl opa
24:
trzon, wedlye wolyey a roſkazania yego krolyewſkyey
25:
myloſczy, Thakye nyemąm thego slyvbu proſzen bycz,
26:
zadnym wymyſlyonym obyczayem, lyedz bych pyer
27:
wey przeſz krolya yego myloſcz, albo przeſz thego komu
28:
by yego krolyewſka myloſcz poruczycz raczyl, zuſth wvſzy
29:
a taką danyem przepuſczon, albo dalſzym rokyem opa
30:
trzon byl, a tho wſythko czo by przeczyw yego krolyewſ
31:
kyey myloſczy, y zyemyam poddanym obywathelom a
32:
sluzebnykom bylo, nycz nyechczą poczynacz any czynycz
33:
bądz tho radą skuthkyem pyſzmem slowy y ynym
34:
kthorim kolwyek wymyſlonym obyczayem nebo na
35:
lezem szobye napomocz nycz nyebyorącz, a czoſz bych
36:
kolwye szobye napomocz wthym zawyąſku bral, tho
37:
aycz yeſth wſzythko przeczywko tczy a mey dobrey wyerze


strona: 37/3

1:
Czy kthorzy Polskye nathen czaſz nyeumyely Thak
2:
nyemyeczsky slyubowaly wthysz slowa yako nagorze
3:
Polſkye stohy,strona: 37/3v

1:
Thak nathen czaſz thy zawyazowano slyubem
2:
kthorich nyeszadzano dowyeze, any wzadne Zelya
3:
ſza any ym Roku ku stawyenyu dawano, nez ze na
4:
zamczech albo vmyeſczyech podſlyubem byly a snych
5:
nyewychadzaly, yako then Malchyer pecz napyer
6:
wey byl zawyazan a pothim nathen sposzob, y my
7:
Roſzne oszoby, naroſnych myesczach.

8:
Ja Malcher pecz slyvbuya swą czeſcz y szwą dobrą krzeſz
9:
czyyanſka wyarą Nayaſznyeyſzemu xyazączyv a panu
10:
panu simunthowy sbozey myloſczy krolyowy Pol
11:
ſkyemu, wyelkyemu xyazączyv Lythewſkyemu Ruſz
12:
kyemu Pruſkyemu panu y dzyedzyczowi etc przy vro
13:
dzonym panu pawle wolſkym podſtaroſczym goſtin
14:
ſkym yechacz y stawycz ſſya oblycznye nazamku yego
15:
krolyewſkyey myloſczy wſzochaczowye, a tham stego
16:
zamku nyemąm schodzycz any ſſya spuſczacz, any
17:
zadnym wymyſlyonym obyczayem snyego sgycz, lyecz
18:
nanym vſtawicznye bycz, a tham bądącz nyemąm
19:
zadnemu czlowyeku nazadną ſtroną nycz oſmamo
20:
wacz any slowy any wſkazowanyem any Lyſthem
21:
a pyſzmem any zadnym ynym wymyſlonym oby
22:
czayem, a yeſly by kthorim kolwyek gwalthownym
23:
obyczayem na Zamku szochaczowſkym ogyem wy
24:
ſzedl thedy yednak sthego zamku swą wolya nye
25:
mam nygdzyey sgycz, alyſz by mya then ze pod


strona: 37/4

1:
stharoſczy wſyawſzy zarąką zamku szwyodl, anaktho
2:
rim by mya myeſczu poſthawyl stego nyemam sthąpacz
3:
any nygdzyey odchodzycz, alyſzby mya then ze podſtharoſczy
4:
zaſſya wſzyawſzy zarąką nazamek wyodl a yeſly by pod
5:
ſtharoſczy thak prądko nathen czaſz przycz nyemogl albo ze
6:
by skthorey kolwyek przyczyny nathen czaſz nyebyl
7:
thak zebych muſzyl przed gwalthownym ognyem zamku
8:
sgycz thedy nyemąm dalyey ycz yedno nakonyecz moſthu
9:
zamkowego za przecopą od myaſtha sochaczowſkyego, atha
10:
stego myeſcza thak dlugo nyeodchodzycz any stąpacz, alyſz
11:
by mya zaſſyą then ze podſtaroſczy wſyawſzy zaraką na
12:
ząmek wyodl a podſthawyl a thego slyvbu nyemam proſzen
13:
bycz zadnym Wymyſlyonym obyczayem, aſzby mya then
14:
przepuſczyl zuſth wvſzy a raką danyem albo dalſzym Ro
15:
kyem opatrzyl, komuby tho yego krolyewſka myloſcz lyſ
16:
them ſzwym krolyewſkym doſthatecznye poruczycz raczyl
17:
a czoſz byth kolwyek napomocz szobye, wthym zawyaſku
18:
bral albo braczy chczyal tho aycz yeſth wſythk przeczywko
19:
mey thczy a mey dobrey wyerze
20:
Thak nathen czaſz Puſkarze Krolya yego mylosczy
21:
przyszągaly podnyowszy da palcza wſgdzą, wedlye
22:
obyczayu, czy kthorzy nyemyeczskye nyeumyely thak
23:
Polskye przyszyągaly

24:
Ja. a.b. przyszyągąm Nayaznyeyſzemu Xyazączv
25:
a panu panu sigmunthowi, sbozey myloſczy krolyowy
26:
Polſkyemu wyelkyemu xyazączyv Lythewskyemu
27:
Ruſkyemu Pruſkyemu panu y dzyedzyczowy etc panu
28:
memu namyloſczywyeyſzemu, yſch yego Krolewſkyey
29:
myloſczy wyerne sluzycz bądą przy dzye lyechmnye
30:
poruczonych a wſythkych skody skaz przy thych tho
31:
dzyelyech, tho yeſth szamych dzyal, kul kamyennych
32:
y zelaſznych prochow y wſythkych ynych rzeczy kto
33:
reſz kolwyek ku they strzelbye przyſluszecz będą ze wſyth-
34:
ką moyą pylnoſzczyą a wedlug mey nawyathſzey moſz
35:
noſczy thczą tho pylnye opatrowacz, a thego pylen bycz
36:
thak yſz tha wſythka strzelba, ma ydz dobrą ſluſzną
37:
a pozytheczną myarą, przeczywko yego krolyewſkyey


strona: 37/4v

1:
myloſczy nyeprzyyaczyelom, thak napolu huffom yako
2:
myaſthom zamkom y wſzelyakim murom nyeprzyya
3:
czyelſkym kv vpadu y skodzye ym, a wthym ſſya chczą
4:
wyernye y pylnye zachowacz podlug mego nawyęth
5:
ſzego doſczypv y Myſterſtwa they nauky mey thak ya
6:
ko sluſſze nadobrego ſlugą a wyernego myſtrza puſz
7:
karſkyego yego krolyewſkyey myloſczy, dothand doką
8:
dem kolwye wthey sluſbye vyego krolyewſkyey my
9:
loſczy thak myw thym pan bog pomoſz y wſyſczy ſwyączy
10:
Thakym obyczayem, nathen czaſz Puſkarze kro
11:
lya yego mylosczy przyſzyągaly, czy kthorzy Polskye
12:
nyeumyely thak nyemyeczskye przyszyągaly, wthys
13:
slowa yako nagorze Polskye stohy.strona: 38/285

1:
Mandath yego krolyewskyey mylosczy, pana
2:
naſzego mylosczywego, ku popyszowy wſzythkych
3:
sluzebnych yeſzdnych y Pyeszych,

4:
Napyerwey yego krolyewska myloſcz raczil polozycz popis
5:
wſzythkim sluzebnym yeſznym y pyeſzym wſzythkych szyem
6:
okrom Lubelſkyey Belſkyey a Chelmskyey, Welwowye naſzwyą-
7:
thy Woyczyech tho yeſth na nyedzyelya przewodną kthori popiſ-
8:
ma ſſyą poczancz w ponyedzyalek nazayvtrz swyathego Woyczye
9:
ha, A thak yego Krolyewſka myloſcz raczil roſkazacz. aby,


strona: 38/286

1:
wſzyſzczy sluzebny ku themu czaſzv dlya popyſchv wel
2:
wowye byly pod szadzanyem do wyeze, y pod wroczenyem
3:
pyenyadzy
4:
A czo ſſya dothycze Lubelſkyey Belſkyey y Chelmſkyey
5:
zyemye, Thy mayą bycz popyſzany Wbuſkv przeſz pana
6:
senczygnyowſkyego. thakyeſz naſzwyathy woyczyech,
7:
Item Aby kaſzdy myal konye sbroyą pacholky dobre
8:
y dobrze godne bo thych wſzythkych rzeczy bandzye
9:
pylne obyeranye y bracowanye
10:
Item aby kaſdy kthoſzbykolwyek sluſbą przyyąl, sząm oſzo-
11:
bą szwoyą a nyeprzeſ porucznyka alias podſtawka sluzyl,
12:
bo yeſly by ynaczey bylo thedy thaky y spodſtawkyem
13:
bandzye karan wyezą y sluzbą straczy.
14:
Item Aby pacholyanth nyemyely yedno vſzeſzczy kony
15:
wyroſlka godnego,
16:
Item aby kaſdy v poczthv swego v trzech v czterech v pyą-
17:
czy y vſzeſzczy kony yedną ruznyczą myal,
18:
Item aby wſzyſzczy porucznyczy yeznych y wſzyſzczy Roth-
19:
myſtrze pyeſzy ze wſzythkych woyewodſthw przyſzyągaly
20:
przed panem hethmanem, kthora przyſzyąga ma bycz
21:
wedlug they rothy, nyzey napyſzaney, Ja. N. przyſzyą-
22:
gam yſch bandancz porucznykyem albo Rothmyſtrzem
23:
yego krolyewſkyey myloſzczy wyernye a ſprawyedly-
24:
wye sluzycz chczą. y ſtrzecz yego krolyewſkyey myloſczy
25:
vpathcow y ſkod yego krolyewſkyey myloſzczy y poddanych


strona: 38/287

1:
bronycz y theſz radamy szwemy czemubych rozumyal pod
2:
pyeracz pana hethmana, tho czo by bylo ku dobremu podczy
3:
wemu slawnemu y pozythecznev yego krolyewſkyey myloſczy
4:
y rzeczy poſpolythey a wthim zadnev thowarzyſzowy nyefol
5:
gowacz thako my bog pomagay, panna Maria y wſzyſzczy swyą
6:
czy, Podlug kthorey przyſzyągy kaſdy Rothmyſtrz od swych
7:
dzyeſzyąthnycow ma przyſzyągą przyyącz, aby thim wyer
8:
nyey thego pomagaly Rothmyſtrzom ſzwym, A pothey przy
9:
ſządze yeſly by nakthorim vſnąno bylo, thak na Rothmyſtrzoch
10:
yako na thowarzyſzoch yzeby ſſyą kthori ynaczey zachowal thedy
11:
thaky kaſzdy ma bycz przeſz pana hetmana sluſznym karanyem
12:
karan, A pothim zadny sthakych nygdy slusby nyebądzye myal
13:
v krolya yego myloſzczy y v wſzythkych panow,
14:
Item Aby kaſdy proporzecznyk czo ych kolwyej bandzye byl
15:
godny pacholek, aby myal przedny y zadny kuſz tka przylbyczą
16:
Item Aby kaſdy v wozu szwego myal mothica rydl y szyekyerzą
17:
Item yſch thu v krolya yego myloſzczy wpoſrothku wſzythkyey
18:
rady yego krolyewſkyey myloſzczy, yeſth thacowa namowa vdzya
19:
lana, yeſly by ſſya traffylo yzby nyeprzyyaczyel wzyemy
20:
nyebyl, aby wſzyſzczy sluzebny geſzny y pyeſzy przeſz pana
21:
hethmana byly kthemu przywyedzyeny yſzby poſzathky albo
22:
czwyerdze dzyalaly, aby nayednego konya po yednev drzewv
23:
bylo polozono, A okolo poſzathky aby pyeſzy przekopy y waly
24:
dzyalaly, yakoſz wthey rzeczy zrothmyſzczmy pyeſzymy yvſch
25:
yeſth mowyono, A thak wthakowe rzeczy pan hethman ma
26:
vgodzycz. yako by ſſya nalyepyey zdalo


strona: 38/321

1:
Then lysth syązyku Arabskyego, yeſth przelozon.
2:
Na polsky,

3:
Krolyowy Bratu naſzemu poſdrowyenye y polkonyenye poſlaliſmj,
4:
Thobie syliſtrſkemy sen zarowy roſkazuyem aby wpothczywoſczy
5:
myal poſla y yego koſdego czlowyeka, nakthoriby kolwyek przy-
6:
woſch przyſzedl. Thakyſ czelnyczy wſzyſzczy aby ſſya thak za-
7:
chowaly kyedy vyrzą then lyſth a gy cztąncz vſliſſą, Jakoſch
8:
krol yego myloſcz nadwor naſch, poſlal goncza swego, kthorim naſz
9:
y lyſthem swoym nawyedzyl, A thenze gonyecz nąm oppowye
10:
dzyal ze by godny poſlowye od krolya yego myloſczy naſz wrich
11:
lye nawyedzicz myely, gdzye my tho slyſſzancz wdzyącznyeſzmy
12:
przyyaly. a roſkazaliſzmy powyedzyecz ze yeſth wolya naſſa
13:
aby poſzel knąm przyſſedl kyedy chcze, Akyedy then poſel
14:
poyedzye. swąm ſſyą obyawy. abyſzczye nanaſz dwor yego poſlaly
15:
dawſzy yemu dobrego czlowyeka, kthori yego wpodczywoſzczy
16:
doprowadzy. A zebyſzczye gynaczey nyevczynyly thylko aby
17:
thak bylo
18:
Wiambolie. pyąthnaſthego dnya Marcza
19:
A poſzmyeyrczy Machometha dzyewyącz seth trzydzyeſczy y rok,


strona: 38/501

1:
Sigiſmundus etc.

2:
Wyelmozny nąm zwlaſzcza myly, Acz kolwyek gdyſz
3:
my czyą do Turek odprawyacz raczyly, doſzycz doſtateczną In-
4:
ſtructyąſmy thobye daly wedlye kthorey rzeczy naſze sczeſzarzem
5:
Thureczkim yednacz a sprawyacz maſz, gy przythey wſzyth-
6:
kyey inſtructiey czo ſſya dothicze rzeczy naſzey. a kroleſthwa
7:
naſzego vpelnye ſtoyemy a przythem aby thak a nyeyna-
8:
czey ſyą zachowal, A wſzakoſch czo ſſyą dothicze Inducyy alias
9:
przymyerza krolya yego myloſczy Wągyerſkyego synowcza
10:
naſzego naymyleyſzego a kroleſthwa wangyrſkyego Ivſ-
11:
czy thą konyeczną vpelną, a przeſz naſz wnyczem nyeod-
12:
myenna Inſtructia a reſolucia dawamy, gdy poruczamy y
13:
tem tho lyſthem naſzem aby yednal sbaſzamy a radamy
14:
Czeſzarza Tureczkyego ze by Ceſzarz Thureczky mogl przy-
15:
wyedzyon bycz, aby theſz thakyeſch vczynyl przymyerze a
16:
pokoy skrolyem yego myloſczyą wangyerſkim A wſzak ze
17:
na then ſpoſob powyeſch ſzam od szyebye yſch krol Lodwik
18:
yego myloſcz. yeſth nam nyethylko sząſzyadem alye theſz
19:
szinowczem rodzonem. kthorego my nyethilko yako szinowcza
20:
alye yako theſz szina wlaſznego myluyemy A oyego myloſcz
21:
czy dobre pothczywe gy pozyteczne gy thakyeſz ktoleſthw a
22:
panſthw yego myloſzczy nyemnyey ſſyą stharamy yedno
23:
yako o naſze wlaſzne A przetho yvſch bąndzyeſz yednal


strona: 38/502

1:
Ze then pokoy, a tho przymyerze, kthore ſſyą myadzy na-
2:
my. a myadzy Czeſzarzem Thurczkim sthalo, Bo tho yed
3:
nacz maſz yvſz vczynywſzy a zawarwſzy pokoy gy przy-
4:
myerze, bylo by dalyeko mocznyeyſze sthalſze, a doſtatecz-
5:
nyeyſze. a kthemu by ſſya mnoſzyla myedzy Czeſzarzem
6:
a myadzy pany naſzymi wyączſza a doſtatecznyeyſza przy-
7:
yaſzn, yeſlyby theſz ſthal ſſya pokoy a przymyerze myą-
8:
dzy krolyem Lodwykyem yego myloſczyą. a myadzy Czeſza-
9:
rzem Tureczkim. Jeſly ze wyącz wyrozumyeſch zeby
10:
Czeſzarz. skrolem Lodwykyem yego myloſczyą nyeodrzuczal
11:
pokovy. za thakyemy thwemy perſuaſiami Mozeſz przyo-
12:
byeczacz, yſch my yako ſtrycz krolya Lodwyka chczemy radzy
13:
bycz poſrothkyem yednayącz pokoy a przyyąſzn myadzy
14:
Czeſzarzem a krolyem yego myloſczyą wangyerſkim, a tho
15:
byſzmy yednacz chczyely aby pokoy a przyaſzn myadzy
16:
thymy pany pothczywye rządnye a dobrze byl yednan a
17:
zawrzon. A gdy by thim obyczayem wyrozumyal wolya
18:
Czeſzarſka przeſz baſze thedy powyeſz ze tho maſz odnyeſcz
19:
krolyowy yego. M. panu swemu, gy powyeſch, zeſyeſth they
20:
nadzyeye yſch gdy tho panu ſzwemu krolyowy yego myloſz-
21:
czy oſznamyſz ze yego k. M. ſſya wtho wſthawicz bąndzye
22:
raczil aby then pokoy yednal myadzy krolyem wangyer-
23:
ſkim a Ceſzarzem, A yeſly ze by czya ktho chczyal gy-


strona: 38/503

1:
naczey sprawycz. od krolya yego myloſzczy Wangyerſkyego,
2:
thedy thy nyemayącz natho baczenya, przedſſyą yedz ſthą
3:
Inſtructyą. a wedlye they wſzythko sprawy okolo tych indu-
4:
czyy alias przymyerza wangyerſkyego, a wſzakoſch choczya czo
5:
dadzą roznego they Inſtrucczyey choczya nye, thy przedſſya yecz
6:
Wymyą boze, A tho nam wſzythko oſznamy pothych komor-
7:
nychoch, czoſz by kolwyek czy gynego. albo thakowego wynſtru-
8:
ctiey dano, Datum Cracoviaie ante festum ad vincula S. Petr 1528.


strona: 40/174

1:
Ja. S. ſlvbvyą y przyſzyangam yſz Nayaſznyeyſchemv Xyanſaczyv
2:
a panv, panv Sigmvnthowy ſz boſey myloſczy Crolewy polſkyemv
3:
wyelkyemv xyanſaczyv Lithewſkyemv, Rvſkyemv. prvſkyemv panv
4:
y dzyedzyczv panv memv myloſczywemv, y yego Crolewſkyey myloſczy
5:
potomkom Crolom polſkym, bandą wyerzen poddna, y poſlvſchen, a
6:
yego Crolewſkyey myloſczy. dobre y vſzytheczne y yego Crolewſkyey
7:
myloſczy pothomkow Crolow polſkich, banda yednal y obmyſlyal, a
8:
czo bandą wyedzyal bycz ſkodlywego yego Crolewſkyey myloſczy. y.
9:
pothomkom yego Crolewſkyey myloſczy, a corvnye polſkyey. tho
10:
oſtrzegą, a wedle moſznoſczy moyey, ochronyą, y odwroczą, y tho
11:
wſchithko bandą yednal y czynyl, czo na dobrego, a wyernego
12:
poddanego przyſlvſche, tako my panye Boſze pomoſz, a wſchiſczy
13:
swyanczy.


strona: 40/810

1:
Wyelmoſzny y vrodzoni y schlachetni Staniſlaw schodcza Kroleſtva pol
2:
ſkyego Marſchalek y lwowſki y lubaczowſki, y teſch zyem Ruſkich
3:
Poſpolithi staroſta, y Januſz swirczowſki Caſtellan vyſliczki Sta
4:
roſta Lubelſki, y teſch staniſlaw Lanczkorunſki zbrzezia Podczaſchi
5:
Sandomirſki, staroſta Camynieczſki, y podolſki zyemye poſpolity, ssthrony
6:
Syem y paniſtw krola yego miloſczy, y theſz wladchoczinſkj, y thoma ber-
7:
nowſki, staroſtowye y poſlowye, pana Jon Piotra, Woyewodi zyemye.
8:
Moldawſkj zobv ſtron na tim ſzie sgodzili, y poſtanowili yze then tho sta
9:
roſta Kamyenieczkki albo galiczki ſstrony poddanich krola yegomiloſczi
10:
Staroſczie Soroczkyemu. mayą dacz na piſzmye, wſchitkj kriwdj pod
11:
danych krola yego myloſczi a thakieſz Staroſta soroczki strony pod
12:
danich, pana woyewodi Moldawſkiego krzywdi ſpiſſacz ma y dacz
13:
na piſkv panv staroſczye Kamyenieczſkiemv, kthori ſtaroſtha. so
14:
roczki bandzye powynyen bicz na syemye wchoczinyv ſſam ſvoyą
15:
oſſobą a bo tam gdzye ſyem bandzye wiſwolony y oſſoblywye
16:
Vſtawyoni
17:
I tom sprawyedliwoſcz spoddanych pana voyewodj walaſkiego
18:
poddannem krola yego myloſczi pyerwye dwa dny od poczanczią


strona: 40/811

1:
A drvgye dwa dny sprayedliwoſcz ma bicz czynyona, wneth
2:
yeden po drugyem poddanym pana woyewodi Moldawſkiego
3:
spoddanich krola yegomyloſczi, a zaplatha thich wſzitkich
4:
rzeczi ktore za one Czthirzi dny oſſąndzą dnya pyantego od
5:
poczanczya ſemu zobv ſthron ma bicz. a ſąndi obyczayem
6:
viſſzi opyſſanem powtorzony mayą bicz. thile krocz yle krocz
7:
bandzye potrzeba az do konyczenya wſzithkich krzywd.
8:
A yeſliby Czlowyek tak smodlawy yako spodolan
9:
thego dnya wedlye okazanya nyczaplaczilby, then nakyni prawo
10:
przewyadv, zwicziaſczi, kv glowny ſumye ſkazany yedna kopą
11:
podolſkye przilorzicz a zaplaczicz zawyną a staroſczye swemv
12:
theſz za wyne, zlothi Moldawſki bandzye powynyeyy
13:
dacz.
14:
A yeſthliby zwiczyąſczi wyn przerzeczonych nyezaplaczil prze
15:
padlich thedi ſtaroſtha myeyſcza onego, pod ktorego moczą zwi
16:
czyązony yeſt abo myeſzka, sznyego bandzye powynyeyn
17:
sprawyedzliwoſcz wſzitką vczinicz, dzyeczſkye thak za ſummą
18:
glowną. yako za wyną beſſ wſzelkny odwlokj zwiczyſczi
19:
ma widacz
20:
Item wſzithki articuli y vſtawy ktorą nayaſnyeyſzi krol
21:
polſki Zigmunth Swyelmoznym nyegdi. bochdanem woyewodą
22:
Moldawſkym vſtawil mocznye mayą bicz thrzimany


strona: 40/812

1:
Item kaſzda sprawyedliwoſcz zadzyerana od czaſv nyegdi bohdana
2:
woyewodi aſz do dzyſzeyſzego woyewodj. wſchelyako zobv ſtron
3:
ządną dawnoſczią nyeodbiwayancz, y odvloką nyeodkladayąncz
4:
ma bicz vczinyona.
5:
Item yeſthliby kto z zyem. podolſki abo galiczkj do Moldawſkyey
6:
zyemye, y saſzyą y ſaſzie thakieſz byezalbi za ſlodzieyem, swoym
7:
then yeſthli by byl krola yegomiloſczi poddany, staroſthi Choczin
8:
ſkyego y Czarnowſkiego, do moldawſki zyemye byeząncz y za ſzią
9:
thes smoldawſki do podolſki zyemye liſtow staroſthi kamyenyeczkiego
10:
Nyebandzie potrzebowal, a then ktori gorąnczem szlyadem za szkode ſwą
11:
biczy ma myecz. ſſobą dw czlowyekv obczyzną a tho dla tego yze
12:
yeſthliby ktora viess zaprzala yze by dony szladv nyeprzignano.
13:
thedy then ktho za ſzlyadem byezi zoną obczyzną ma przyſzyancz
14:
yze ſlyad nagnal do oney wſſi. A ona go nyechcziala przi
15:
yąncz. A gdi thak przyſzyanze, thedy ona wieſſ bąndzie mv
16:
povynna placzicz oną szkodą, za ktorv ſlyad nagnal
17:
Item szlyad gorąnczo nagnany, then na czyge ymyenye ieſt
18:
nagnan, powynyen bąndzie na ſądzyedne ymyenye yeſthlibi bylo
19:
oſz yadle, gonicz a wydacz ſzlad, Ayeſthliby ymyenye sąſzyedne
20:
puſthe bylo, thedi aſz do oſzyadlego ymyenya sąſzyednego szlad
21:
vidacz ma,
22:
A ludzi thich ktorzi ſzlyad gonyą zadny czlowyek any
23:
pobreſzniczi nyemogą hamowacz a ny bycz a yeſthliby kto ony
24:
abo ktorego thakowego zbyl thedy ten sbithi na swe rany


strona: 40/813

1:
Tona obcziſną przyſzyąze ktore then czo byl y zaſzkody yemv
2:
zaplaczi a rąncze od kvpuyancz, stho y dwadzieſzczia slothich
3:
moldawſkich ſtaroſczye zaplaczycz bandzye povynen.
4:
Item ieſthli zeby theſz thilko yeden czlowyek. byl we wſſy na
5:
ten czaſſ, kyedi kto abo spodola do valach abo zwalach do podolya ſlyad przygancz, y gnacz do wſzi oſzyadly
6:
bliſzey, ktory slad ona vyeſz bandzye powynna przyąncz a then
7:
czo za ſladem byczi nyepowynen dati byczecz, yedno zaplathi
8:
patricz ma, na they wſſi ktorey zdal ſlyad.
9:
Item tha vyeſſ ktory ſląd zdadzą nabrzegv. Nyeſtrvma ſzbye
10:
slyad viſlyedzicz do blyſchey wſy oſzyadli. A on zaplathi
11:
ma patricz na przerzeczenye wſſi, A thak wyeſſ ode wſzi
12:
yedna nadrugy zaplathi patrząncz. A thakowe pryąnczie
13:
sladv thilko ma bicz o dzyeſzyanczoro thowara, abo wolow
14:
abo kony, abo krow, abo kobyl, abo ovyecz, abo szwyny a czo
15:
by theſz mny bylo dzyeſzyąnczi thedi thakieſz ma bycz przy
16:
mowano.
17:
A kyedy wiſchey dzyeſzyąnczi thedi tak nyemaa bicz przymowano
18:
abowyem. then. ktory goni ſlad wiſchey dzyeſzyąnczi tho
19:
warow vkradzyonego, powynen ſąm gnacz ze wſſyamy.
20:
odeſſi dowſſy, aſz do oſthateczny wſſy. A gdy slad
21:
przyzona do granycze Lithewſkj thedi on czo za ſladem byczi
22:
ma ſſobye Litvy patrzicz. A ony vſſzuthkie wſſi czo zdali
23:
slyad bąndą wolnę.


strona: 40/814

1:
Item od thich Myaſt zlodzyeyſtwa mayą bicz powczyąngnyone
2:
A zlodzyeye mayą bicz karany preſſ staroſthi thak krola yego
3:
miloſczi, yako i woyewodi Moldawſkiego. nyeczekayąncz
4:
ſeymv, a yawni zlodzyey zadnym obyczayem nyema bicz
5:
dopuſczon kv odkupyenyv gardla ſwego.
6:
Item yeſtliby yawni slodzyey vczyekl spodola do Walach abo swa
7:
lach do podolia abo thesz z haliczki zyemye do Walach abo zwa
8:
lach do haliczki zyemye, thedi thakowi slodzyey iawny. przez
9:
staroſti ma bicz na gardle karan.
10:
Item yeſtliby ktho bil obwynyon o nyeiawne slodzyeiſthwo thedi
11:
takovi ma ſlawicz cztirzi swyathkj, z ktorich on czo go ob
12:
vinyl, ma ſſobye dw wybieracz, ſktorimy obvynyoni ma przi
13:
ſzyąncz. A yeſtli dobrze prziſzyąſze, a yeſtly przyſzyąnze
14:
thedi bandzie ſſobye wolen a yeſtly zebi abo ſſam abo ktori
15:
swyadek smilil wprzyſſyąndzie thedi bandzie powynyen
16:
placzicz tho o czo go obvynyono.
17:
Item A yeſthli by ſzyą swyatkowye nyepodobali powodowj thedi
18:
on obwynyoni ma pithacz dla ktori prziczini ich nyechcze przyąncz
19:
yeſli powod zada ktoremv ſnych zlodzyeiſthwo, then ktoremv
20:
ieſt zadano slodzyeiſtwo, nyemoze swiatſzicz za onym a ny
21:
za drvgim ktori bi go vyodl az ſzie piervi thego sprawy a on
22:
komv swyathki zganya ma ſſobye ynſchich patricz. thilye
23:
ilye mv ich z ganyą.
24:
Item swyatkowye ktorzi raz zakim prziſzyągayv o ſlodzyeiſtwo
25:
yvſz drvgi raz swyathſzicz nyemogą.


strona: 40/815

1:
Item slodzyey Nyeyawny czterzy razi na ganyoni o slodzie
2:
iſtwo y ſpraw yąncz ſſye. pyanthi raz obwynyoni bandącz
3:
y vſſz na sprawą nyema bicz puſzczon. Ale yeſli powod
4:
ſzmye y poprzyſzyąncz nyechay bandzie obyeſchon.
5:
Item the rzeczi ktore lyrzem bywayą zaſtawany mayą
6:
bicz kaſzdemv wroczone, bąndz walaſchinowy abo theſſz
7:
krola yego myloſzczi poddanemv, wedlug pyerwſchich
8:
vſtaw, wyecznym mirze zapiſzanich, thilko ſtaroſta
9:
zonich rzeczi, ma wzyąncz dzyeſſyąnthą cząſcz abo
10:
dzyeſzyanthi groſſz, a zlodzyey przeczye ma bycz
11:
obyoſchon.
12:
Item Wſchithki vſtawy i articuli, ktore wyelmo
13:
zny pan otta. Nyegdi ruſki, a theraſſ Sando-
14:
mirſki woyewoda, spany Czeſznyki podolſki zyemye
15:
y spany staroſtamy Choczinſkimi, y sgynnemy
16:
pany zyemye Moldawſki vſtawyl. thi mayą
17:
bicz moczno dzyerzany.
18:
Item Rankomy o sprawyedliwoſcz trzeczi dzyen ma
19:
bicz polozon rokv, zaplathi nyeodwlaczayąncz. yedno
20:
za wolyą stron:


strona: 40/816

1:
Item yeſliby Vrzandnyk spodolya do Walach vczyekl y ſa ſzyą
2:
z walach do podolya, a pan yego obwynil bi go oczo nyema
3:
bicz vydan, alye yeſli ma czim thedi ma placzicz tho oczo
4:
yeſth obwynyon A yeſli nyema czim placzicz thedi ma
5:
bicz widan, a Mlinarze thim ze obiczayem ma yąbicz
6:
sandzeny
7:
Item porvka, yeſthliby ktorego dlvznyka swego nalaſla
8:
za ktorego rączila lvbo wmoldawſki lubo w krola
9:
yego myloſczi zyemi, a on dluznik bi zaprzal, yſz
10:
zany ona poruka nyerąnczila, thedi ona poruka bliſſza
11:
yeſth onego dluznika poprziſzyąncz yako zany rąnczila
12:
a gdy prziſzyąnze thedi on dluznik bandzie powinyen
13:
placzicz tho za czo rączila.
14:
Item Lyudzie ktorzi koczwya ludzi spodolya do walach
15:
abo szwalach do podolya mayą bicz karany, wedle za-
16:
pyſſv Vyecznego myrv
17:
Item sandy podolanom y Moldawyanom. vethrzy
18:
Nyedzyele mayą bicz kladzoni,


strona: 40/817

1:
Item yelthliby ſzye przydalo yſzbi ktory Czlowyek vcziekl
2:
spodola do valach. abo zwalach do podolya. zdanya albo
3:
zlyſchem abo ktorymy inſchimy dochodi, a on by rzekl
4:
yzem ye dal y zaplaczil wathamanowj abo Vrzandni
5:
kowy pana onego od ktorego vcziekl. thedi ma, myanowacz
6:
dw Czlowyekv z ony wſſy z ktorey vczyekl. z ktho
7:
rimy bliſche bąndzie wywyeſzcz ſzye mjſzli go.
8:
pokonacz. o thi dany. ma. A yeſthli na proſtv powieſzcz
9:
szwyathkowy nyewyerzono, thedy mayą prziſſzyąncz
10:
a gdy prziſzyagą thedi wathaman ma placzicz
11:
panv dany A yeſthliby szwyathkow nyemyal
12:
then obwynyony, thedi Wathaman ma go poprzy-
13:
ſzyąncz. a gdi przyſzyąnze, thedi on obwynyoni ma
14:
placzicz ony dany trzecziego dnya.
15:
Item yeſtliby slachta abo cvpyecz a bo chto kolwyek ynni
16:
byl dluzen komv lyvbo, bi byl zwalach lyvbo spodolya
17:
thedy staroſta za onym komv dluzno zwalach
18:
do ſtaroſthi kamyenieczkyego. abo Galiczſkyego.
19:
a bo do onego gdzye by dluznik byl piſſacz ma o
20:
ſprawyedliwoſcz aby ſzye ſthala themv komv dluzno.
21:
y zaplatha ma bicz yemv ſkazana. thrzrzeczyego dnya
22:
A thakyeſſz ſzye ma zachowacz krolya yego myloſczi
23:
poddanemv. gdy myal dluſznyka walaſchech yz mv
24:
ma thakowacz, rychla sprawyedliwoſcz bycz
25:
vczinyona.
26:
A yeſtliby then tho dłuſznik slyachta abo Cupyecz
27:
a bo ktory kolwyek Czlowyek byl zmoldawſki


strona: 40/818

1:
Zyemye abo spodolya, A nyezaplaczil bi dlvgv wedlye ska
2:
zanya dnya trzecziego, thedi stharoſta ten pot ktorim dluznik
3:
oſzyadloſcz ma, powinyen bandzie wyązacz ſzye wymyenye.
4:
y oſzyadloſcz dluznika, y dochodi stego ymyenya yeſliby ktore
5:
ſzly abo bily, wybyeracz. a dlvgi za dluznika snich placzicz
6:
y ymyenye thak dlvgo ma dzierzecz, aſz ſzye doſſicz stanye onemv
7:
komu dluzno A yeſthliby byl nyeoſzyadli dluznik thedi go
8:
Staroſta ma yąncz, y wyazyenyv dzyerzecz. thak dlugo aſz
9:
zaplaczi a doſſicz vczini yſczowy, ktoremv dluzen za dluk
10:
abo yſzby go, then to yſczyecz ſſam wybawyl zwyązenya. atho
11:
dla thego then articvl vſtawyon. aby nyewiny za vynnego
12:
nyeczierpyal. Ale kaſzdi ſwe brzemye nyoſl:
13:
Item wſziczki rzeczi abo kupye ktore ſą ktoremv kolwyek Czlo
14:
wyekv lyvbo zmoldawſki zyemye, lyvbo skrolewki. poddamemv
15:
nyewymne zabrany, yeſcze za czaſſv pyerwſchich woyewod
16:
mayą bicz zupelnye vroczonye. A dluzniczi lyvbo wkro
17:
leſſſki lubo moldawſki zyemy byliby ktorego kolwyek
18:
ſtanv. y przelozenya. mayą dlugi thi czo wymi ſzą
19:
dla thego aby nyevnny za ych wynnoſcz nyeczyerpyal
20:
ſzkodi, placzicz. A staroſtowye mayą ſzye pylno
21:
pitacz o thakowich dluznikach. y przipandzacz ye kv
22:
zaplaczye. wedlye articvlv vyſſy napiſſanego.
23:
Item natho yeſthlibi theſch raycze zmyeſczan swoych
24:
dluſznikow onym czo dlvſzno. sprawyedliwoſczi


strona: 40/819

1:
Nyeczinyli thedi ſtharoſtha myeiſcza onego. Bandzie myal mocz
2:
zupelną vczinycz sprawyedliwoſcz richlv zonich dluzni-
3:
kow.
4:
Item yeſtliby ktho spodolya abo shaliczki zyemye poddany krola
5:
yegomiloſczi, konya, wolv, abo ktorvkolwyek rzecz
6:
ſwą, kradzionu, zaſtalby v Walaſchina w Ka
7:
myenczv, abo whaliczv, chocza by ten walaſchin byl
8:
slachczicz abo cvpyecz, abo ktorego kolwyek ſtanv.
9:
thedi staroſta myeyſcza onego tham ſze abo w Kamyenczv
10:
abo whaliczv, gdzye by ktorv rzecz zaſtano, ma zonego
11:
Walaſchnia y poddanego krolya yegomiloſczi prąntkv
12:
A nyeodwloczonv sprawyedliwoſcz vczinicz.
13:
A yeſthlibi walaſchin v poddanego krolya yegomiloſczi
14:
ktorego kolwyek stanv, swoyą rzecz kradzyonv za
15:
ſthal. wchoczimyv abo wſchoczawye wczalnowyach
16:
abo wſorocze, thedi on poddany krola yego myloſczczi
17:
tham ze przed staroſthą, abo poſtaroſczim ma bycz
18:
praw, gdzye vnyego ktora rzecz zaſthaną.


strona: 40/820

1:
A yeſtliby ktory czlowyek, ktorego kolwyek stanv. zaſtalby
2:
Welwowye, rzecz, ktorą ſwoyą, kradzyonv, v Walaſchina
3:
thedi on valaſchin ma poſtawicz porąką abi pewnego
4:
dnya ſtanal, przed poſtharoſczim kolomeyſkym, a tam aby
5:
byl praw.
6:
Item yeſthliby kto mayąncz rok ſlozony wkamyenczv wko
7:
lomy, wchoczimyv, a bo wczarnowchach liſtby staro
8:
ſczinimy abo yego poſtaroſcziego, abo poſtharoſczi wymy myeſcza
9:
onego nyeodlozil by, a nanym by nyeſtanal then taczi
10:
ſwoyą rzecz, a yeſli oba nyeſtaną thedi moze bicz znow
11:
prawo.
12:
Item yeſtlybi ktori podolyanyn do podolya, abo do
13:
haliczki zyemye, zmoldawſki zyemye wzyąl
14:
dzyewką gwalthem, then Czlowyek walaſchinowj
15:
za vyne oſſzmnaſcze kop przepadnye, A yeſthlibi
16:
Walaſchin spodolya, abo ſhaliczki zyemye, moczą abo
17:
gwalthem wzyąl dzyewką, then podolſkyemv abo
18:
haliczkyemv czlowyekv, szeſczdzieſzyąnth zlothich wa
19:
laſkich za vyne przepadnye. a yeſtliby na thakowem
20:
gwalczye byl thakowy zabyth, thedi za glową
21:
nicz nyema bicz placzono.


strona: 40/821

1:
Item yeſthliby ktho z moldawſki zyemye do Podolſkyey
2:
albo halyczſkyey, dzyewką wziąl. po dobri woly
3:
abo dobrowolnye, a thakieſz z podolya abo shaliczki
4:
zyemye do moldawſkyey thedi zanya wichodnego panv
5:
onemv, ktorey wſzi yeſth wſzyąthą ma bicz dano vedlug
6:
starego swyczaya. Cztherdzyeſczy. groſſzi plaſkich
7:
Item Cząſtokrocz ſzye przigadza nayaſdi gwalthowne bywacz
8:
ſobv ſtron tho yeſth zwalach do podolya a spodolya
9:
do valach przetho kto by kolwyek na tim gwalczye bil
10:
yąnth then ma bicz ſczyąnth a yeſliby ktho na thmi gwa
11:
lczie byl zabith atho bylo dwyemya szwiathki godnimi
12:
vyari doſzwyatſchono. yſz na tmi gwalczie zabith thedi za
13:
yego glową nycz nyema bicz placzono.
14:
Item vyelye ich ieſth. thak wpodolyv haliczki zyemye yako
15:
y wmoldawſkyey czo ſſamy nyekradną alye slodzyeye
16:
przechowawayv y przewodnye dzyerzą thaki kaſdi ma
17:
bicz za zlodzyeya myan y yako slodzyey ma bicz sąndzon
18:
y thak ſzye ma sprawowacz. yako o slodzyeyſtwye viſchy
19:
napyſſano.


strona: 40/822

1:
Item pyerwy vſtawyono ieſth. wzapiſſe vyecznego myrv yze yeſlibi
2:
ktory czlowyek Nyewolny abo ſluga spodolya abo haliczki ziemye
3:
do Moldawſkyei zyemye. abo smoldawſki do podolſkyey, abo haliczkj
4:
Vcziekl by, thakowj beſ wſchelaki trudnoſczi y zabawi ma bicz vidan
5:
y zowſchitkimi rzeczami, ktore by przinim byli saſtany.
6:
A yeſlibi pan iego powyedzial, yſz wyąnczi wzyąl niſzli przinym za
7:
ſtal a on bi ſzye panv ſzwemv viznal, thedi, pan yego, ma po ony rzeczi
8:
poſlacz ktore mv mayą bicz wroczoni, a sprawyedliwoſcz. onye ma
9:
bicz vczinyona, we dw Nyedziel pod vynamy staroſczinimy trzech
10:
grziwyen.
11:
Item Cząſtho krocz ſzye przigadza. gdi poddani Krolya yegomiloſczi
12:
do Moldawſki zyemye, abo theſz zmoldawſkyei do Krolewſkyey
13:
zyemye spozwi chodzą, thedi nyektorzy zwikli ye bicz,
14:
to abi bylo
15:
powſczyągnyono, vſtawyono ieſt, yſz yeſlibi slachta thak krola
16:
yegomiloſczi yako y woyewodi moldawſkiego, poddany kogo Cho
17:
dzączego sposwy, vbyl abo ranyl, thedi themv rannemv
18:
abo vbithemv, ma za rany y za schkodi placzicz. A
19:
yeſlibi kto zabyl, za glową, y zaſchkodi ma doſſicz vczinicz
20:
tho zaplacziwſzi staroſczie za wyną ma dacz ſzeſcz dzieſziąnth
21:
zlotich walaſkich y sto zlotich, A yeſtliby nyebyl szlachczicz
22:
then czo byl abo zabyl thedi zaplacziwſzi rany abo glową.
23:
y schkodi vyni, ma dacz staroſczye ſzeszcz dzyeſzyąnt zlothich
24:
walaſkich.


strona: 40/823

1:
Item yeſtlibi ktory zyemyanina thak Wmoldawſki yako wkrolewſki
2:
zyemy zlodzyeye yawnye przechowawal. abo pod ſobv wymyenyv myal
3:
a nanye bi bila skarga, przed staroſthą thedi on sziemianyna.
4:
ma ye poſtawicz przed ſzwim staroſthą.
5:
A yeſtliby ten tho zyemyanin abo vrzadnik yego thich lyudzi
6:
przed staroſtą nyepoſtawyl, powiedayąncz yze ich nyemyal any
7:
ma pod sobą vymyenyv, thedi o tho ma prziſziąncz a yeſliby ye
8:
myal a nyepoſtawilbi ich przed staroſtą thedi viny dzyeſzyąncz
9:
grziwyen, podolſki liczbi staroſczie prepadnye, a themv czo slo
10:
dziey szvka abo wyn vye skodi ma zaplaczicz
11:
Item abi zadni podolyanin zyemye valaſki a thakieſz walaſthin
12:
zyemye podolſkidany nyepoziwal, o krom myari zapiſſani
13:
leczbi odoſwolyenym oſſobliwem. A bowyem yeſlibi ktory
14:
walaſchin poziwayąncz krolewſkye zyemye byl vchwiczon
15:
thedi ma bicz iąnth. y zabran ze wſchithkimi rzeczamy ktore
16:
przinym saſtąną. a pan Woyewoda ma ony mylczecz
17:
a nicz nyemowicz. a thakyeſz theſz ma bicz roſumyaano
18:
o poddanich. krola yegomiloſczy. yeſthlibi kthory.


strona: 40/824

1:
Poziwal zyemye Moldawſki dali mirv okrom doſzwole-
2:
nya
3:
Item thi zloczyncze ktorzy Rolibanſkiego y Dziakowſkyego pany
4:
ſwe zabyli a dowalach vczyekli, staroſtovye Choczinſki y Czar-
5:
nowſzczi yeſtli wych staroſthwye bandą mayv ye poy
6:
macz.
7:
A yeſtli nyebąndą wych staroſtwyach, thedi mayą proſzicz
8:
ymyenyem. krola yego miloſczi pana woyewodi Moldaw-
9:
ſkiego, abi ye kazal poymacz a do Seymv granycznego chowacz
10:
Item pyſſarze Wkamyenczv, Whakyczv, Wchoczimyv.
11:
Wczarnowczach za liſti ktorekolwyek nyemayą wyączi
12:
bracz yedno dwye aſprze,
13:
Item yeſliby ktory kolwyek czlowyek spodolſkyey abo
14:
shaliczkyey zyem, do Moldawſkyey y zaſzye zmoldawſkyey


strona: 40/825

1:
do podolſkyey abo shaliczki zyemye ſpoſſobem gonyenya
2:
szladv, bez liſtow staroſthi granicze, zyemye, ony do cthori wſchetl
3:
yąnt byl ma bicz pytan dla ktory prziczini wſchetl. do zyemye
4:
yeſli ſzye sprawy, yze szlad za szkodą sw gonyl ma bicz wolen
5:
a yeſli ſzye nyespravi ma bicz obyeſchon.
6:
Item. yze czaſſv niegdi stephana woyewodi nyedawno vmarlego.
7:
mytho nyezwiczaynye, od krola yegomoſczy poddanich bilo
8:
wybyerano, y rzeczi abo cupye ich wiſchi byli schaczowany nyzli
9:
mogli bicz przedany y theſſz slothi viſſzi oszmią aſpr na mirze
10:
byl podviſchon y fvrmany bily sthanowyani, y zabawyani.
11:
Wczarnoffczach y vaſſi ych skvpyami bily wala
12:
ſchech. tho yvſch wyąnczi nyema bicz czinyono. alye mitho
13:
wedle starego obiczaya ma bicz wybierano, y wſchitki ynne
14:
rzeczi przithem zwikle, bicz, mayą bicz czinyo ni wedlug arti
15:
cvlv wyecznim mirze zapyſſanego.
16:
Item kaſzdi kvpyecz lyvbo Moldawſkiego woyewodi lyvbo Krola
17:
yego myloſczi poddani, na zwikli ſzlad skupyami ma yachacz
18:
woly theſz y ynne rzeczi tham przedawacz y kvpowacz.
19:
a nye na granyczi a tho dlya thego aby ſzye slodzyeyſtwa nye
20:
mnozily, a yeſlibi thakowi byl nalyezion thedi ma bicz poy
21:
man, y zabran ze wſchitkimi rzeczamy.


strona: 40/826

1:
Item zadny kupyecz aby nyezmyal yeſzdzicz yedno zwiklimy
2:
drogamy, a yeſlibi ktory yyechal nyeſzwiklimi drogami lyvbo
3:
by theſz mytho zaplaczil, ma bicz zabran ze wſzithkimi rzeczemy
4:
thak yako bi theſz przeyachal mytho, A tho zobv ſtron
5:
thak na poddanich krolya yegomiloſczi, yako theſz pana woye
6:
wodi Moldawſkiego, przeſz staroſtima bicz pilnye patrzano
7:
y doglyądąno


strona: 41/61v

1:
... (3 mansi in villa Cramkowo in terra Visnensi) quod... tenet quidam servitores castri Visnensis wlgariter slwskowye...


strona: 41/155

1:
(-) kucharz książęcy ma założyć w Warszawie (-) diversorium seu hostiarium alias publicum goscynyecz
2:
(-) i szynkować piwa, miody i inne napoje (-)


strona: 41/180v

1:
... so aliquem contigerit defluere per fluvium Lywyecz cum lignis et roboribus, extunc quilibet defluens super prefatum fluvium alias per demissorium prefati molendini a qualibet tabula alias oth glyenya per 2 ternarios solvere tenebitur prefato molendinatori...


strona: 46/46

1:
Chwalem tego wiſsokiego Boga,
2:
ktory ieſth nad naywiſſemy wiſchi. przotkiem dawnim.
3:
ktoremv koncza nyemaſſch.
4:
Vyelky. wiſchi. wiſchi ſlowem nad ſlowi pomaganim. yeſcze
5:
pieczieczyą od Boga. na proroczthwye zamek a wyeza
6:
dobiczia tey wyari, y przodek yey. yako zamvrvd z pro
7:
rokow wiſſy. yeſteſz mahvmeth mvſtapha. Boza chwa
8:
la y modlithwa naczie nyech bandzie. y wyelye dzy
9:
wow. ktoreſſ czynyl za Bozim danim. y nad two
10:
ye czterzy Thowarzyſſche. abvbekier. Vmer. Oſman.
11:
Hali zmilviſſye Boze nadnimy nadwſſiſtkiemy ſwiate
12:
my. y nad dwſſamy gich wſſiſtkiemy.


strona: 46/46v

1:
Jam nad pani pan droge vkazvgiie. a roſzkazvgye lywdziom.
2:
yam Corona y Stolyecz hwſzrephow. bom teraz taky na zie
3:
my yaky on bil wzywoczie ſwym. yam czyn Buozy na zie
4:
my. byalogo y czarnego morza. Romelſky. Anotholſky.
5:
wakaramanſky. Romſky. dvlkadzyiſky. wediabekirſky
6:
wekirdziſtanſky. waadirnidziobſky. waadzamſky. weſ
7:
ſamſky. wahalebſky. mwſirſky. mechierſky. weemede-
8:
nyſky. waakwthſky. Chaliler. Rachman. arabſky. Wee-
9:
nemſky. y yeſcze wyelye ginnich ziem. ktorichesmi dobilj
10:
Bozą pomoczą. glodem a ogniſtą a piekna ſſablyą
11:
moya. tich zemi wziethich. wielky Czar Svltan Baya-
12:
zith Chan. Sin iego Svltan Selim. a ya yego Sin Svl-
13:
than Svleiman Chan.
14:
Ty yeſteſſ pan wielky wmeſſiaſſchowey wyerze Polſkiey zie-
15:
my krol Sigmvndt. Oznaymvye tobye yz teraz ma moy
16:
dwor. y kw y myenyw memv wyelkyemv. dobri czlowiek
17:
wielky piſarz. Janvſch. od cziebie poſlem poſlani przyye-
18:
chal. y powyedal mnye. yz ti miaſta. ktore myedzi twoya
19:
a myedzy walaſką ziemyą bili. walaſky tobye wzial.
20:
a zeſ ti poſlal do nyego poſla ſwego pitayancz. Czemv
21:
wzial te ziemye. on od powyedzial. yz to mnye kazano.
22:
a tho mnye twoy poſſel powiedal. y yeſcze czoſſ do mnye
23:
roſkazal. to wſſiſtko ten poſel powyedzyal. yam tho przy-
24:
yaczelſtwo. ktore myedzy mnną. a myedzy tobą yeſth.
25:
nyezſrwſzyl. anye yeſth zrwſchona. yo wſſem ye liepiey
26:
nyzly pierwey trzymal. a to. czo then walaſky woyewo-
27:
da vczinyl. nyeyeſth yemv ode mnye rozkazano. atye tho
28:
ſſam ſiebye vczinyl. dlya tego teraz kazalem yemv. ſwoy
29:
wielky lyſth poſlacz. roſkazvyancz yemv. aby on. Czoſſ
30:
kolwyek myasth. albo twoyey ziemye wzyal. wſſiſtko
31:
zaſſie wroczil. y tez piſalem yemv. aby myedzy mnną.
32:
a myedzy tobą. to przyyaczyelſtwo. ktore yeſth. drvgy
33:
zaſz nyekazyl. Choczya tho yesth moldawsky. choczya
34:
walasky woyewoda. tedy Chlop moy yeſth. y mnye
35:
dani daye. y ziemye ich moye ſsą. yako ine ziemye


strona: 46/47

1:
moye pod moyą rąką. tho yeſth Boſna a Samandziya.
2:
y lywdzye gych. mnye ſlvchaya. yako yny lywdzye mo-
3:
gy. a gdiſ ieſth myedzy namy przyyaczielſtwo. yam
4:
ym tego nyeroſkazal. a yz ſwey woly. nad thwoye
5:
ziemye yechaly. a one wziely. nyemoya tho wolya
6:
bila. yeſcze then walaſky woyewoda yakom ſlyſ-
7:
ſal. poſla ſwego naprawywſſy: waſſe ſtrone poſlal.
8:
a gdi yeſth nyepraw. nyetrzeba yemv bilo kwoſſey
9:
ſtronye poſla ſlacz. bo yeſth winien. A choczya then
10:
yeſth walasky. choczya moldawſky. moy chlop ieſt.
11:
y mnye dani daye. a od moyego wielkyego ymye-
12:
nya roſzkazanye donyego wiſlo. abi do zadnich
13:
ſtron poſlow nyeodprawyal. any poſſilal. any zy-
14:
nich ſtron poſlow przyymowal. a kto bąndzie ſnim
15:
potrzebną ſprawe myal. then nyechay do mnye po-
16:
ſlye. ya to odprawye. gdi takowi poſel na moy
17:
wielky dwor przyyedzye a mnye potrzebe od ſlo-
18:
wa do ſlowya rozpowye. a takiem jeſcze roſkazal.
19:
gdi donich zinich ſtron poſel przyyedzie. aby yego
20:
nyeprzyymowaly. alye domnye odeſlaly: y tez vta-
21:
kowich rzeczach do wyegierſkyey ziemye krolya ſtar-
22:
ſſego wmeſiaſſowey wyerze Janvſch krolya poſla-
23:
lem ſwoy wielky liſth. yemvſz wthichſze rzechach.
24:
oznaymvyancz. a toz zakazvyancz. nad tho. moyego
25:
wyelkiego ymyenya Tatarſkiey ziemye Czarz Sadad-
26:
kirey. yeſt ſinego wyelkiego dworv. wyſſedl. y ſtal
27:
ſſie wyelkym wthey ziemy. a tha ziemya. y tho
28:
czo yeſth wniey. pod moym rozvmem y pod moyą
29:
laſką yesth. y zamye Boga proſſą. yako mogy y-
30:
ny a tak gdyſſ myedzy mną. a myedzy tobą przy-
31:
yaczielſtwo yesth y bandzie trwalo. a Tatarſka
32:
ziemya moya yeſth. yako yne moye ziemye wielkye.
33:
nyetrzeba tobye ſnim vmow czynycz. alye. yakoſz
34:
ſie pierwey ſnimy przyyaczielſkye obchodzyl. takeſſ
35:
y teraz y pothem czyni. y wthich rzechach poſlalem


strona: 46/47v

1:
do Maſſaralſkiego Chana liſth. yemv o thich przyyaczielſtvach
2:
naſſich oznaymvyancz. a mymo Ty Tatary nohayſkych Ta-
3:
tarow Czar. wyelkyego pana odprawywſſy. wpoſielſtwye
4:
domnye poſlal. y przotkiem modlithwamy ſwimy Boga pro-
5:
ſſacz. Oznaymylmy. yz maſſaralſky Sadad kiereyowy
6:
Czarowy czorke ſwa za zone dal. y then maſſaralſky
7:
mey laſcze ſſie podal. y czolem vderzil. Przetho tho przy
8:
yaczyelſtwo. ktore myedzy namy yeſth. Chcziey theſſ gym
9:
okazowacz. a by y ony znaly. iz ya ſtobą wmyloſczy
10:
a przyyaſni myeſkam. a thak to tobye nyechay bandzie
11:
wyadomo. Piſan wConſtantinopolyw na konczw mye-
12:
ſſyanczą Romaſan. po ſmyerczy mahomethowey rokv
13:
Do CCCC XXX VIIo


strona: 46/65

1:
Ya Staniſlaw Koſtka.
2:
przyſziegam. yz krolowy yego mylosczy polſkiemv.
3:
panv memv myloſczyvemv. y krolowy mlodemv ſy-
4:
nowy yego kroliewſkiey myloſczy. panv memv my-
5:
loſczywemv. wthem vrządzye Schaffarſthwa
6:
Zamkv malborſzkiego. y wewſſchiſtkiey ſprawye


strona: 46/65v

1:
dochodow yego Krolewſkiey miloſczy. ziem Prvſkich wierzen
2:
bąnda. wſſithky dochody tegoſz zamkw malborſkiego. gy
3:
zyem prwſkich iego kralowſkiey m: pilnye a wyernye ſpra-
4:
wowacz. yednacz a omyſliacz. wedlye mey nawiſchey moz-
5:
noſczy a dowczypw. chczą wſſithkich ſkod yego k.m. o-
6:
chranyayancz. a viſtrzegayancz. Tez przyſziegam yz zadnich
7:
pienyądzy yego K.m: bez voliey oſobnego roſzkazanya.
8:
a porvczenya. yego k.m. albo pana podſkarbyego yego. m:
9:
korony polſkiey kw ſzkodzye yego k.m. widawacz nykomv
10:
nyemam. any bąnda. takmy panye Buoze pomagay y
11:
ſwiathi krzyzw.


strona: 46/117

1:
Wiielkii Viſſus Viſſi. ſlowem
2:
nad ſlowi. pomaganym. vboga. pieczączia od boga na
3:
prorocztwo. zamek y wyeza dobiczya tey wyarj.
4:
y przodek yey yako zamvrvd. zprorokow naiviſchi.
5:
li yeſteſz mahometh mvſtapha. Boza chwala y
6:
modlithwa. naczye nyech bandzye. zwielye dzy-
7:
wow ktoreſz czinil. zabozim danim, y na thwoye
8:
cztirzi Thowarzyſſe abvbekier. vmer. Oſman. Hali.
9:
Zmylvyſzye boze nadnymy. nad wſſitkiemy ſwyą
10:
themy. y nad dwſſamy gych.
11:
Svltan Czeſarſ vielky. ktori vkazvye lyvdzyam drogą.


strona: 46/117v

1:
A yeſth korona y Stolyecz Hvſrephow. Czien bozi na zie-
2:
my Byalego y czarnego morza. Rvmelſki. anadolſky
3:
Caramanſky. Rvmſky. ziemy Zulkadirſkiey. diarbe-
4:
kirſky. kinrdziſtanſky. wadirbaidzinſky. adziamſky.
5:
Sſamſky. Helepſky. miſvrſky. mekieyſky. mede-
6:
nyſky. kwthſky. wſſitkiey arabſkiey ziemy. neem-
7:
ſky. Ty wſſtky ziemy ſą wziaty. mocza. glodem.
8:
y ognyſta ſſabla. a tech ziem pan Bayazith
9:
Sultan. yego ſyn Svltan ſeliny yego ſin Svl-
10:
tan Svleyman Chan.
11:
Tego wyelkyego pana yego m. Ja yeſth wezir wiel-
12:
ky y nad wſſitkyemy poddanemy. Czeſarza yego m.
13:
roſzkazanya. Starſſi y Hetman Imbrahimbaſſa.
14:
Wy yeſteſczie wielki pan. Starſſy Wmeſiaſſowey wie-
15:
rze. polſkiey ziemy krol Sigmundt. wam czolem
16:
biczie wſkazvyancz. wyadomob. bilo. Iſ teraz wa-
17:
laſkiey ziemy piotr woyewoda do naſ czlowie-
18:
kiem liſt poſlal. yako ſwaſſey ſtroni w walaſkiey
19:
ziemi nyektore myaſta kazili. y yego lyvdzi. dobra.
20:
potrzebaj. y bidlo pobrawſſy krziwdą czinilj. A
21:
thak mnye oſnaimuiancz. liſth. piſal. I on tez od
22:
naſ proſzil dozwolienya. waſſą ziemy kazielz. Te
23:
raz bogati Czeſarſ naſ yego m. zbozey pomoczy
24:
ſzwamy przyyaczielſtwo ma. wieczie wi iſz valaſka


strona: 46/118

1:
ziemya nyeczvdza yeſth. alye bogatego Czeſarza naſſego
2:
yego m. ziemya yeſth. a Piotr woyewoda. yako yn-
3:
ſſy panowye. odnyego poſtavieny wtey ziemy yeden
4:
nyewolnyk yeſth. y lyvdzye yego moczi. dani daya
5:
A tak walaſką ziemyą rvſſicz. yeſth. yakoby na
6:
naſſego Bogatego Czeſarza yego. m. ziemyą reką
7:
viczyagnal. a yſz ty rzeczy nyepotrzebno bilo czinicz
8:
przetho bohatemv Czeſarzowj naſſemv yego. m. nyepo-
9:
wyedayancz. abigo gnyew nyervſſil. znaſſey ſtroni
10:
liſth poſlaliſmy. kiediſſ tak yeſth. potrzeba. aby
11:
waſſy lyvdzye. ktorzy yeſzdzily do walaſkiey ziemye
12:
tim lyvdzyam. czo ym pobraly bidlo y wſſitky
13:
rzeczy. odlozili. y zaſzyą wroczili. A thim lyvdziom
14:
waſſym. ktorzy na granyczy ſą potrzeba. abiſczyą
15:
moczno roſzkazaly. yſzbi walaſkiey ziemye drv-
16:
gi taz nyekazili. A tho przyyaczielſtwo Bohateo
17:
Czeſarza naſſego yego m. zwamy czcziącz. thim
18:
nyevolnykom a dannikom ktorzy tam ſą. zloſczi
19:
czinycz nyedalj. A yako bąndzieczie tą rzecz da-
20:
liey dzierzecz. abiſczyą liſtem ſwoym donaſ na-
21:
piſawſſy oſnoimyly. thakbi wam wyadomo
22:
bilo. piſan myeſziacza Rebiolevel tho yeſth
23:
Nowembra. Rokw po ſmyerczy mahometovey
24:
D.CCCC.XXX VIIIo


strona: 46/175

1:
Chwaliemi tego viſokiego Boga
2:
ktori yeſth nad naywiſſemy viſſi. przothkyem da-
3:
wnim. ktoremv koncza nyemaſſ.

4:
Wyelky viſſi viſſi. ſlowem nad ſlowi pomaganym. ye-
5:
ſcze. pyeczieczą od boga. na proroczthwye. zamek a
6:
wieza dobyczya tey wyari. y przodek yey. yako za-
7:
mvrvd ſprorokow viſſi. yeſteſz mahvmeth mvſta-
8:
pha. boza chwala y modlythwa naczye nyech ban-
9:
dzye. y wyelye dzywow ktoreſz czinil za bozym da-
10:
nym. y na thwoye cztirzy thowarziſſe. abubekyer.
11:
vmer. Oſman. Hali. Zmylvyſſie boze nadnimy nad
12:
wſſiſtkiemi ſwietimi. y nad dwſſami gich wſſiſt-
13:
kiemy.
14:
Jam nad pani pan. droge vkazvye. a roſzkazvgye lyv-
15:
dzyom. yam corona y Stolyecz hwſrephow. bom te-
16:
raz taky naziemy yaki on bil wziwoczye ſwim. yam
17:
czien buozi na ziemy. bialego y czarnego morza.
18:
Romelſky. anatholſky. wakaramanſky. Romſky.
19:
dvlkadriyſky. wediabekirſky. wekirdziſtanſzky.
20:
waadirnidziobſky. waadzamſky. weſſamſky. wa-
21:
halebſky. mvſirſky. methierſky. weemedenyſky.
22:
waakvthſky. Chaliler. Rachman. arabſky. wee-
23:
nemſky. y yeſcze wyelye ginnich ziem. ktoricheſ-
24:
mi dobili boza pomocza. glodem. a ogniſtą a
25:
piekna ſſablia moya. tich ziem wziethich viel-
26:
ki Czar Svltan Bayazith Chan. syn yego Svl-
27:
tan Selim. a ya yego ſin Svltan Soleiman Chan.
28:
Ty yeſteſz polſkiey ziemy. Starſſi wmeſiaſſowey
29:
wyerze krol zigmvnth. wyadomo by thobye bylo.
30:
yz teraz then ktoregoſczye poſlem do naſ dobrego
31:
czlowyeka poſlaly. yeſth na naſſ wielky dwor
32:
przyyechal y powyedal nam othich rzeczach.


strona: 46/175v

1:
Ktoreſzye na granyczach polſkich a walaſkich myedzy wamy
2:
a walaſkym woyewodą ſtali. mi to przyyaczielſtwo kto-
3:
reſmi dawno ſpolem myedzy ſobą poſtanovily. y teraz za-
4:
chowamy. a then walaſky woewoda naſſ chlop y pod-
5:
dany yeſth. azebi kto waſſe granycze. a ziemyą rvſſicz
6:
albo kazicz myal. nykomuſzmy tego nyeroſkazaly. dalibog
7:
nam ſdrowye. pomyſlymi o tech rzeczach yakobiſmy ye do-
8:
brze poſtanovili. y yeſliſzmi pierwey na naſſim ſlawnem
9:
dworze z ruky naſſey ſprawyedlywoſcz czynili. a myloſcz
10:
przecziwko wam okazowali. tedi teraz tim wyeczey czy
11:
nycz. i przyyaſni okazowacz chczemi. yedno vi tez chczey.
12:
czye ſnami yako dawno. wprzyyaſni bicz. a nam ya
13:
okazowacz. y czeſto oniey oſnaimowacz. a dobrzebi by
14:
teſz tego nygdi nyebilo. tego poſla z liwdzmi. ktore
15:
goſczye do naſz opoſilaly. zaſieſmi do was zdobrim ſlo-
16:
wem odprawilj. tho wam oſnaimviem pisan w Con
17:
ſtantinopolyw myeſyacza dzyvmaſielacher. po szmyer-
18:
czy mahomethowey. rokw DCCCCXXXVIIIo.


strona: 57/114v

1:
Goſcziniecz ku Luczku
2:
Praſsolſkii

3:
Droga Zlvczka ku dolinye Sſolą thi ſſą mitha na
4:
drodze począwſzi od doliny
5:
Polonie
6:
Wdolinye od thaliegy pianthnaſzczie gr polſkich.
7:
Szokolow ſcheliąg, a thakze nazad idącz gdi mayą
8:
naklad
9:
Danilovicze pyenczdzieſzianth tholp sſoly a nazad po kwar
10:
nykv iednemv
11:
Zidaczow cztherzi gr y polthrzecziaſtha tholp ſſoly a na
12:
zad po dwu gr
13:
Ruda Dzieſziencz tholp ſſoly
14:
Oſtrow Zareczki po pyenczdzieſzianth tholp ſſoly y po
15:
polgroſkv nowo ſkrziwdą a cziaſkoſzczią ich a drvgdi wiączey


strona: 57/115

1:
Juſkovicze trzidzieſzczi tholp ſſoly
2:
Dziewyaththniky oſzmdzyeſzyanth tholp ſſoly
3:
Chodoſkowcze thrzidzieſzczy tholp ſſoly
4:
Bobrka ſtho tholp ſſoly y popolgroſſzv gdi po ſſol ydą
5:
Romanow po pięnczdzieſziąnth tholp ſſoly
6:
Kvrowicza ſtho tholp ſſoly
7:
Glinyani dwyeſzczie i dwadzieſzczia tholp ſſoly i czterzi
8:
kwarniky a thyſz pienyądze dawaią nazad
9:
Buſko czterziſta tholp ſſoly Moſthovego czterzi kwarniky
10:
A Kraſnoſzielſkiego ſtho tholp ſſoly, tham ze dwa gr
11:
plaſkich. K. iego mczi karenſkiego polgroſſza y ſtho tholp
12:
ſſoly
13:
In Buſko

14:
Lopaczinſkiego thakze polgroſſza y ſtho tholp ſſoly
15:
A nazad thiſz pieniądze dayą gdi znakladem ydą
16:
Sthanyn pyenczdzieſziąnth tholp ſſoly
17:
Sthaynow dwa gr y ſtho tholp ſſoly
18:
Summa Polſkiey ſſoly
19:
1820 tholp ſſoly
20:
groſzy 26 denarii tres
21:
Wolyn

22:
Pyeczichoſthy ſtho y dzieſziąncz tholp ſſoly. A gdi zna
23:
kladem nazad ydą po groſſzv a ſpraſnego dwa pienyądza
24:
y kolacz
25:
Jezyerzecz ſtho tholp ſſoly nazad ſproznem wozem polgroſſza
26:
A znakladem ieden gr


strona: 57/115v

1:
Bludow ſtho tholp ſſoly nazad o proſznego dwa nyenyądza
2:
y kolacz nakladnego ieden gr
3:
Nyeſzwyez ſtho tholp ſſoly nazad iakoy wblvdowye
4:
Polonne ſtho tholp ſſoly nazad thakze yako y blvdow
5:
Summa do Luczka
6:
Sſoly 540
7:
Luczko yeſth znakomythe ſſamo przedſzye
8:
A gdi zaſzye do domv ydą mayą nyeyakye przecziwno
9:
ſzczi na przerzeczonich myeſzczach dlia thego ze nyed
10:
bayą na Qwythy Luczkye dlia thego biwayaą przena
11:
gabany
12:
Drugii Goszcziniecz Praſſolni
13:
do Luczka ktori ydzie na Olieſko
14:
od dolyny

15:
Polonie
16:
Wdolynye od thalyegy 15 gr thamze zidaczewſkiego
17:
popolthorv gr y ſſoly polthoraſtha
18:
Kaluſcha od wozv poltera gr
19:
Whonylowye od wozv po czterzi Kwarniky
20:
Wmarthinowye od wozv przevczv po czterzi Kwarniky
21:
ſſoli ſtho y pyenczdzieſzianth
22:
Wrohathinye od wozv paſlowcziſzny po groſchv czlo po
23:
czterzi Kwarniky ſſoly tho y pyanczdzyeſzyanth
24:
Wdobrynyewye od wozv ſſoly dwadzyeſzczya y pyancz


strona: 57/116

1:
Wdvnayowye od wozv ſſoly dwyeſzczye y dzyeſziąncz
2:
Thamze od wozv nakladnego polgroſza
3:
Golgory od woza ſſoly 230 od wozv nakladnego
4:
denary 9
5:
WKxyązv od wozv po dwu gr ſzerokych czla Bvſkiego
6:
ſſoly tho. thamze od wozv nakladnego po dwu gr
7:
ſcherokych
8:
Thv byorą czlo Buſk y Zloczewſkye. D. Poznaniensis
9:
Woleyſkv od woza popolthrzeczia gr thamze ſſoly
10:
thrziſtha tholp
11:
Wolyn

12:
Wſlonwy od wozv groſch
13:
Bereſteczko panyey Bohvſzovey yeden gr
14:
Wperemylyv od woza 2 gr
15:
Wlipok od woza po 1 gr
16:
Wlvczinyv od woza po 1 gr
17:
Wbrenly od woza po 2 gr
18:
Wzaloczewye od woza 1gr y 150 ſſoly wyelgyey
19:
Wpvſthomoczye od woza 1 gr
20:
Napolomyv od woza 1 gr
21:
Goſczinyecz SKolomiiey do Krze
22:
myencza praſſolny

23:
Polonie
24:
WKolomyey od wozv po 12 gr


strona: 57/116v

1:
WZukowye od wozv po 2 gr thamze ſſoly pyenczdzie
2:
ſzianth tholp, a od wozv nakladnego po groſchv
3:
Wyerzbye od wozv ſſoly 50 tholp
4:
Wkropczv przewozv dwa gr ſſoly dwyeſzczye od
5:
wozv nakladnegopo dwu gr
6:
Wzaleſzyv po 50 tholp ſſoly
7:
Wpodayczv od woza po polgroſchv, nakladnego
8:
ſſoly po ſthv tholp Tamze czla Haliſkiego od wozv
9:
po trzech gr
10:
WKonyvſzv od woza ſſoly po dwadzieſzczya tholp
11:
Wplvchowye D. Poznaniensis od wozv ſſoly po dwyeſzczye
12:
A od wozv nakladnego po 1 gr
13:
Thv byorą czlo zloczewſkye D. Poznaniensis
14:
Wzalozychach od woza po 2 gr ſſoly po ſthv tholp
15:
Sereth ſſoly po pyanczdzieſziąnth
16:
Wolyn
17:
Wdvnayowye Kralevey yey mczi od od wozv ſſoly po 30
18:
A od proznego wozv po 2 denarios
19:
Krzemyenyecz yeſth znakomithy ſſam przeſz ſzyą
20:
SKamyencza dalſza droga y
21:
nyebeſzpieczna glowne mytho
22:
kupczi y praſzolowye chodzą
23:
zhaliczastrona: 57/117

1:
Polonie
2:
Wſkalye od wozv po 2 gr
3:
Kopyczyncze od wozv po polgroſchv
4:
Wtrebowly od wozv po2 gr
5:
Czerlone od wozv po 2 gr
6:
Wolin
7:
Zbaraſch od wozv po 2 gr
8:
Klodno od woza po 2 gr
9:
Wyſznyewyecz od woza po 2 gr
10:
Krzemyenyecz ſſam przeſz ſzyę
11:
Them goſzczinczem moze mynącz pana Poſnanſkiego
12:
ale nye iako daleko y nyezwiczayno praſſolom a theſz
13:
banye rozne gdzie ſſol byerzą przetho rozne goſczincze
14:
A czoſzią thknye kvpczow czi rozno ydą bo zrozlicznich
15:
myaſth ydą, a thak vſtawicznich goſzczinczow nyemye
16:
waly,
17:
A wſzakoſz zawſdy powynny biwaly naprzod
18:
ydz kv komorze Luczkyey Quitt Bracz pod vtrathą thowara Bo
19:
kaſzdi tham ydzye, gdzie bi mogl ſwoy naklad przedacz
20:
ktori zwolynya wyezye ydancz do Polſky. A Spolſky
21:
thak polak iakoOrmyanyn, thak theſz Thvrczin Wolo
22:
ſzanyn Othmyczy wſzy Glowne wlvczkv mytho ydzye
23:
za quitt po Wolynyv gdzie chcze, Thak ze kvpczi zlithwy
24:
y ſmoſkwy
25:
Droga wlodimirſka
26:
do doliny

27:
Ziſtow wladzieczin 50 tholp
28:
Zymno yeden gr odwoza, a gdi ſſol 100 tholp


strona: 117v

1:
Wolyn
2:
Biſkvpicze K.Kozeyky od woza yeden gr y ſtho tholp
3:
ſſoly
4:
Iwanczicze po ſthv tholp
5:
Poriczko po gr na proſthym polyv 100 tholp ſſoly
6:
Pyeczichoſthy po gr y ſtho tholp
7:
Polonia
8:
Stoyanow 2 gr y 200 tholp
9:
Radziechow ieden gr y ſtho tholp ſſoly
10:
Stanyn po 2 gr y ſtho tholp
11:
Carenſky lyeſz D. Poznaniensis yeden gr y ſtho tholp ſſoly
12:
Buſko po polczwartha gr
13:
A ſziedm ſſeth ſſoly choczya thalyegą abo yednym
14:
konyem woz gdi ydą po ſſol. A gdi zaſzią ſſolyą po
15:
polczwarthu gr iako wiſſzey o pyſſano atak od oboyga
16:
przydzye od iednego woza ſziedm gr y ſzyedmſſeth
17:
tholp ſſoly
18:
Kvpyeczky wkraſznyczinye 2 gr y ſtho tholp ſſoly
19:
Glynyany po oſzmy kwarnykow y 50 tholp ſſoly
20:
Wiszwyany po yednemv gr y ſtho tholp ſſoly
21:
Romanowo ſzyolo po 50 ſſoly od konya, a yeſly
22:
dwa konya thedi ſtho tholp ſſoly
23:
Bobrka yeden groſch y pyąnzdzieſzianth tholp ſſoly


strona: 57/118

1:
Dziewyąthnyky telko od ſſoli od konya pyanczdzieſziąth
2:
A od dwu ſtho
3:
Oſtrowiecz iden gr y ſtho tholp ſſoly
4:
Ruda po ſthv tholp ſſoly
5:
Zidaczow po polczwarthv gr gdi tham ydą. A gdi za
6:
ſzyą ſſolą ydą dayą po polczwarthv groſchv y 350
7:
tholp ſſoly
8:
Danylow dwor polgroſza y piąnczdzieſziąnth thol ſſoly
9:
Sokolow po Schelągv y pyąnczdzieſziąnth tholp ſſoly
10:
Dolinya od konya czterzi gr, A ode dwv oſzm gr
11:
A oth thalyęgy iako viſſchey piſſano
12:
Wlodzimyrz znakomythy yeſth ſſam przeſz ſzyą
13:
Droga przeſz Lwow
14:
Do Wlodimira

15:
Wolin
16:
Szyſthow wladyczyn pyąnczdzieſzyanth tholp ſſoly
17:
Zymno yeden gr od wozv A gdi ſſol tedi 100 tholp
18:
ſſoly
19:
Biſkvpicze K. Koſzyrſki od wozv yeden gr y ſto tholp
20:
ſſoly
21:
Iwanczicze po ſthv tholp ſſoly
22:
Polonia
23:
Sokal poltrzeczia gr y thrzi pienyądze y thakze
24:
nazad gdi ydą thelycz pyenyądzi y po pyanczdzie
25:
ſziąth tholp ſſoly
26:
Dobrothwor czterzi gr y dwyeſzczie tholp ſſoly


strona: 57/118v

1:
Kamyonka S.R. Maiestatis trzi gr y dwieſzczye tholp ſſoly
2:
Kukiczow S. Herburth ieden gry ſtho tholp ſſoly
3:
Jarziczow D. Zoravinſki po dwv gr y dwyeſzczye sſoly
4:
Zboyſko pana Staroſthy Lwowſkiego po trzi pienyądze
5:
y 50 ſſoly
6:
Welwowye S.R. Maiestatis ſzeſcz gr A myaſthv 2 gr a
7:
ſſoly 700
8:
Sknylow po polgroſkv y dwieſzczie tholp ſſoly
9:
Hodewycze po polgroſkv y dwyeſzczie tholp ſſoly
10:
Sczerzyecz myaſtho S.R. Maiestatis po ſcheliągv y stho ſſoly
11:
Hvmyenyecz po trzi pienyądze y pyanczdzieſziąnth ſſoly
12:
Hrozona karczma po polgroſkv y ſtho tholp ſſoly
13:
Luczicze po dwu gr y 200 tholp ſſoly
14:
Nadnyeſtrem yeden groſch
15:
Woloſczye po dwu groſchv
16:
Grvſchowo po dwu groſchv
17:
Dubrowlanye po czterzi pienyądze
18:
Warzewycze po ſzeſzczi pienyądzi
19:
Drohobicz dwa gr y thamze naloziwſchi ſſol wwoz
20:
mſzoney 22 gr A gdi nyemſzona thedi placzi o de dwu
21:
thiſzianczv poltora gr A gdi thalyegę thedi 32 gr
22:
A od wozv rzekączego thrzylycza dwadzieſzczia y pyacz gr


strona: 57/119

1:
Druga droga przeſz Belz
2:
do wlodimira

3:
Wolin
4:
Kalvſchi po dwv gr
5:
Lithowiſch po trzi gr y dwyeſzczie thol ſſoly
6:
Polonia
7:
Thudorkowicze dwa gr y dwieſzczie ſſoly
8:
Belz dzieſziąncz gr y ſcheſzcz pienyądzi, A ieſli iednim
9:
Konyem, ſziedmſcheth ſſoly
10:
Vhirow po dwu gr y ſtho ſſoly
11:
Ratha po ſzeſzczy pyenyądzi
12:
Podczirlycze S.R. Maiestatis od wolv wozye po polgroſkv
13:
A od Konya gr, A thak ze gdi ſſolą ydą, A nad tho
14:
dwyeſzczye ſſoly dayą
15:
Thrzyſzczyanyecz pana Poznan po 2 gr y ſto thol ſſoly
16:
Stharzicz po dwu gr y 100 ſſoly
17:
Grodek S.R. Maiestatis pyąnczſſeth ſſoly
18:
Goſſany dwa groſcha
19:
Pohorcze ieden groſch
20:
Nadnyeſtrem po yednemvgr
21:
A thak oſtatek thego goſzczincza wyſſchey opyſſano
22:
Pod Lwowſkim goſzczinczem aſz do ſſamey drohobiczi
23:
Tho theſz ieſth a zwlaſzcza gdi zgothovemy pyenyądz
24:
my po ſſol ydą polowiczą placzą, A gdi ſſolyą ydą


strona: 57/119v

1:
nazad polowiczą placzą pienyądzmy tak iako wyſſzey
2:
yeſth opyſſano y ſſol kthemv
3:
Do Kolomyey yną drogą ydą Ale thymy czaſchy
4:
przeſz voloſkiego zvpa ſkazona a tak nye ydą
5:
A wſzakze ydzye then goſzczinyecz do Bvſka do holchory
6:
kv Dunayowy Rohathnyv Haliczv aſz do Kolomyey
7:
Czy Myeſzczanye Wladymyrſczy proſchą wolnich drog
8:
gdzie chczą iak wyſchey, A Bowiem thimy drogamy
9:
wozą Pſchenyczą Slody, mąkę, myod y yne rzeczi
10:
A to ſprzedawſzi idą po ſſol ktora ym zvpa Blizey
11:
bo nyeydzye ſproznem vozem po ſſol yedno znakladem
12:
A tam ydzie gdzie moze lepyey przedacz
13:
Tho ſſą Goſzczincze praſſolſkiey Zyemye Wolinſkyey
14:
ale Goſzczincze rozliczne po Wolynyv Zmyaſtha do
15:
myaſtha tak kv polſcze iak kv Lithwye y zmythy
16:
okram thego ſſą iako vodne tak na groblach etc
17:
Kvpczom y praſſolom bo oddawſzi glowne mytho ydzie
18:
gdzie ktho ty chcze


strona: 57/120

1:
Mitho ſſoli wluczku

2:
Sthalegy czo zalezy ſſoly okolo trzidzieſzczi czterzech
3:
thiſſzyącz wyelkyey tholpy
4:
Thak theraſz biorą

5:
Sthara dawna gdi mala ſſol ſla brano na Zamek
6:
thiſzyącz dyweſzczye, ale dziſz wyelkyey byorą
7:
ſzeſzcz ſſeth ſkaſzdey thalegy od tego czo przywyezye
8:
a Kthemv mythnyczy obwyeſchky 2 gr a mytha
9:
zwozv ſtarego polpyąta groſza ſthegoſz goſzczya czo
10:
prziwyezye
11:
Stharoſta bandancz ſſam klvcznykyem bral... czo po
12:
them pan dachno na Krola iego. m. obroczil ſtegoſz wozv
13:
450 tholp wyelkich
14:
Klvcznyk nad tho byerze wyprzeznego albo biczovego
15:
od Kaſzdego wolv po polgroſzv od paſthwi 10 tholp
16:
ſſoly Grobelnego po 2 pyenyądzi Gnydawſkiego
17:
po 40 tholp ſſoly y podczaſz wyaczey beſz vſthawy
18:
Tho my powyeda zebi ſtaradawna niebilo iedno 60
19:
tholp ſſoly za wſzithko na klvcznika maley ſſoly tho
20:
by yedno trzidzieſzczi mialo bicz wielkiey okrom Gny
21:
dawſkyey
22:
Marſzalkv wolinſkiey zyemye po 1 gr Moſthovego
23:
biorą po 150 tholp ſſoly, ale drvdzi powyedayą
24:
yſz ſnych byorą po 400 ſſoly, a gdi nazad yadą
25:
po drugyem groſczv yego ſlvdzi wyprząznego od
26:
Kaſzdego wolv po pyenyądzv y thym cziąſka nowyna
27:
Ale theraſz zadni vrzędnik nyebądzie bral, a wſzirok
28:
badzie iego krolewſkiey m. dlia wiecznoſzczi vſthavy
29:
Kvpczow vbogich
30:
Wrothny byerze ſthich talęg 150 tholp wielkich
31:
okrom thego od kaſzdego woza czo na tharg przyedzie


strona: 57/120v

1:
po pyenyądzv y wyelye rzeczi ieſth czo yem ſſą barzo
2:
zwielką cziaſkoſzczią takze ſpraſſolow
3:
Zwyerzenny ſthey thalęgy Byerze 150 tholp ſſoly
4:
Danylowcziſzny nyemaſz myary yeden raſz wyączey
5:
a drvgy mnyey byorą ſtheyze tęlagy 120 tholp ſſoly
6:
zaden nyewye dlya czego
7:
Woyth tą nowyną byerze ſtheyze thąlągy po 20 tholp
8:
Signator począl Bracz
9:
Soly tak wlvczkv byerano gdi male tholpi wozono na
10:
krola 1200 tholp Marſzalkv 250 wrothny 60
11:
Zwyerzenny 60 Danylowcziſzny 60, Gnydawſkyey
12:
ſklucznykyem ſtho y dwadzieſzczia Podwoyſkiey woythow
13:
20 tholp, A Dziſz ſſol tak wielka yedna tholpa yako
14:
przed thym dwye a thak bi rzecz ſzlvſzno po polevyczy
15:
bracz krom danylowcziſzny napraſno wlvczkv byorą
16:
knyaſz Zozlawſki tho ſzią począlo za kxiądza Conſtantina
17:
Tho bacz czo thv brano a iako dziſz byorą
18:
Stheyze Solnycze komyegy

19:
Mitha Solnyczego ieſli Ktho opczy wlvczkv kvpy
20:
tą thalęgą wynyey dadacz dacz 30 gr a ieſli mieſz
21:
czanyn thedi dwadzieſzczia gr
22:
Tho mytho zrib wlvczkv nyeſprawydliwye od beczky
23:
yedney ieſly ribą brano
24:
Od Beczky rib wyelkich 10 ſczvk mnyeyſzich 24
25:
Staroſta 10 mnyeyſzich Marſzalek thak ze wrothny
26:
takze zwyerzenny thakze Danylowcziſzna takze
27:
yeſzythrzyna albo ſzledzye, alem ya kazal thelko
28:
ſtopne mitha dacz
29:
Ale szledzye tak byorą
30:
Na Krola iego m. 2 gra na thy vrządnyky po
31:
24 ſzledzyv y tho Krziwda vbogyem Lyvdzyom
32:
oth Thiſziącza Lnv szeſzcz gr mytha


strona: 59/75

1:
Lezancz wlozu Pan Florian Bothurzinsky ben
2:
dącz nyemoczny na ſwim czielie, a wſchakoz sdobrim
3:
rozumem, y zdobremi rozmiſlienim cchcząncz wedlug
4:
stanu krzecczianskiego, teſtament swoi, toieſt wolią
5:
swą oſtateczną vczinicz, y opiſacz, wezwal ksobie
6:
naprzoth mnye iawnego piſarza nyzey napiſaneo
7:
y drugich swiathkow thez wyzey napiſanich, kto
8:
rimi swiathki y mną piſarzem oſwiathcziwſsi
9:
tak iako sye nyzei napiſche vczinil, Napierwei
10:
duſchą swą bogv wſchechmogączemu, pannye
11:
Mary, y wſchitkim swiethim poruczil, drugie
12:
powiedzial, yz ma wolyą iechacz precz skrakowa
13:
a ieſli bi bog nan smyercz przepusczil roskazal
14:
ze bi go tam pochowano gdzie bi vmarl, nye
15:
chczancz yzbi gdzie yndzie wozono iego czialo.
16:
Potim powiedzial y oswiathczil sye przerzeczony
17:
pan Boturzinski yz zadnemu czlowiekowi nycz nye
18:
ieſt vinyen, Potim mayenthnosczi swe oznaymil
19:
y opowiedzial yz ma v Ferdinanda krolya Rzym-


strona: 59/75v

1:
skiego iego myloſczi Tysyancz zlotich Rniskich, ya
2:
koto liſt kroliewski scherzei opisuie, dobrze, a czno
3:
thlywie wiſluzonego dlugu, Potim wiznal yz
4:
ma v pana Staniſlawa Odrowąza dlugu pozicza
5:
nego trzi sta zlotich wmoneczie, ktori pan staniſlaw
6:
odrowansch myal dacz y zaplaczicz iedno sto zlotich
7:
panyeyAnnye kosmirzowskiey, tak iako sye iey
8:
na tho iest cirografem swym zapiſal. A iesli pan
9:
odrowanſch przerzeczony thego iednego sta zlotich
10:
nyedal panyey kosmirzowskiey, tedi mu ieſt winyen
11:
spelna trzista. A gdi pan odrowąnſch panu botu
12:
rzniskiemu zaplaczi spelna trzista zlotich thedy
13:
pany kosmirzowska ma oddacz albo wroczicz za
14:
pis panu odrowąnſchowi, Potim gdi panowie
15:
exequtorowie nyzei opisany ku zaplaczie thich
16:
wſchithkich pyenyądzy vyſzſei opisanich przidą
17:
thedi ta ieſt wolya roskazanye y poleczenye pa
18:
na Bothurzniskiego oddalyayąncz wſchithki krew
19:
ne y przirodzone swoye polieczil y roskazal
20:
dacz, Annye kroliowei starei nyewieſczie ktora
21:
mu wnyemoczi poslugowala dziesyencz grzi
22:
wyen pienyendzy za poslugi iey Potim ma
23:
lemu dzieczienczyu Annye Wnuczcze przerzeczoney


strona: 59/76

1:
Anny starey nyewiasti gdi bi dorosla a za mąz
2:
chcziala yſcz, za dobrym a cznothliwym rząn
3:
dzenyu iey polieczil y roskazal facz pyenyądzy
4:
dwiesczie zlotich. Potym Maruſchi mathcze tey
5:
Anni przerzeczonei dzieczieczia malego roskazal dacz
6:
dziesyencz grzywien pyenyądzy, Potim panyey
7:
Maruſchi Wolfowey myeſczancze krakowskiey, iako
8:
gospodiniey swoyei polieczil y roskazal dacz pulto
9:
raſta zlotich pyenyądzy a wſchakze thim obiczaiem
10:
iesli pani Wolfowa vmarla pierwei nyzli mąz
11:
iey nyewzyąwschi thich pyenyedzv iey polieczo
12:
nych y odkazanych, thedi mąz iey. y zadny yn
13:
schy czlowiek nyema sye vpomynacz panom exe
14:
qutorom thich pultora seth zlotich iey ymye
15:
nym Potim panu Chorząziczowi Boleſtraſicz
16:
kiemu polieczil y roskazal dacz iako swemu przi
17:
iaczieliowi pyenczdziesyant zlotich, Potim
18:
staniſlawovi zalienaczkiemu sluzebnikowi swe
19:
mu roskazal dacz dziesyencz zlotich pyenyądzy
20:
y schubką scharą podbitą futrem lyssyem,
21:
Oſtatek tich wſchitkich swoich dlugow w wſsith
22:
kiey swey mayenthnoſczi ruſchayączey ktorą przi
23:
sobie ma panom exequtorum swym nyzey


strona: 59/76v

1:
napiſanym wmocz poruczil y dal, aby ony tho
2:
wſchithko thak roſſchafowali iako bi naliepiey
3:
mogli y rozumyeli, za duſchą ieo y na ynſche
4:
myloſierne vczinki. Potim then ze przerzeczo
5:
ny pan Boturzniski opowiedzial y okazal swo
6:
ye wſchithkie schati ktore przi sobie ma. Nay
7:
pierwey kozuch kuny, pothim schatą czarną
8:
axamitowa zlotoglowem bramowaną kapą
9:
czarną sukienną axamitem bramowaną
10:
czapką sobolyą, dwa kabati adamaskowe
11:
czerwone, kabath przeschiwany czarny atla
12:
ſowy, kafftanik kytayczany czarny, Tho wſchit
13:
ko pano exequtoromn nyzei napiſanym wmocz
14:
dal, yzbi ony tak iakobi nayliepiey rozumyely ros
15:
prawily y roſſchaffowaly. Na oſtatek dla lyep
16:
schei y pewnyeyschei sprawi y schaffowa
17:
nya they swey mayanthnoſczi ktorą thu ozny
18:
myl, y wipiſacz kazal, yz bi sie wſchithko
19:
stale wedlug roſkazanya y woley iego ostatecz
20:
ney, vrodzone pani tamze przednym bąndącze
21:
yako pana Mikolaya Nipſchicza, y pana Andrze
22:
ia Gnoienskiego obudwu dworzan krolia ieo m.


strona: 59/77

1:
Sigmuntha za exequtori sobie wziąl y wybral
2:
ktorim swym exequtorom thi wſchitkie swe ma
3:
yenthnosczi w mocz dal y poruczil. proſchącz
4:
ich y roskazuyącz. yz bi ony wedlug Roskazanya
5:
y wolei iego wſsithko rosſchafowaly y rosprawi
6:
ly, y vstawil thi tho pany przerzeczone Pana
7:
Mikolaya Nipsycza y pana Andrzeia Gnoien
8:
skiego dworzani krolewskie swemy procuratori
9:
y sprawczamy dawayąncz ym zupelną mocz
10:
bronycz thego swego teſtamentu y wolei swei
11:
Potim przerzeczony pan Bothurzniski wiznal
12:
y opowiedzial yz gdi zdomu wigezdzall prze
13:
dawſchi swoye ymyenye Xyądzu Biſkupowi
14:
Cracowſkiemu Thedi wſchithko domowſtwo. Ja
15:
ko konye, woli, krowi, owcze, y kozy u wſchith
16:
ko domowe naczinye, kotli, czene, thez nyektore
17:
pierſczienye, y ynsche rzeczi panyey Magdale
18:
nye zabawskiei ku zachowanyu kwierney rącze
19:
zoſtawil wespolek ziey siny, czo wſchthko scha
20:
czuye sobie iako dwie sczie zlotich wmoneczye
21:
stim czo iey thez na potrzebi iey samey, y ſinom
22:
iey poziczal, ktore dwieſczie zlotich roskazal y
23:
poruczil przerzeczony pan Bothurzniski swo


strona: 59/77v

1:
ym Exequtorum wicziągnącz od sinow Panyey
2:
Zabawskiey. Jest pisan ten to Teſtament wdo
3:
mu pana Wolfa Mieſczanina crakowskiego Roku
4:
bozego Mo Do XXXIX weczwartek po przewod
5:
ney nyedzieli syodmegonaſtego dnya xyazicza
6:
kwiethnya. Przithim bili vrodzeny panowie ia
7:
ko pan Jan Czarnkowsky y Stanislaw Gnoien
8:
ski obadwa dworzanye krola Sigmunta ieo m. dla
9:
dlia swiadecztwa ktemu wezwani y proſcheny.
10:
Ja Staniſlaw sin Mikolaiow znowego myaſta
11:
piſarz yawny moczą papieską creowani yzem
12:
przitich wſchithkich rzeczach wiſchei opiſanich
13:
wespolek sprzerzeczonemy pany na swyadecz
14:
thwo wezwanemy obliczny stal, y thym rzeczi
15:
zroskazanya przerzeczonego pana Boturzniskieo
16:
napiſal przeto dla wiąnthſchego swyadeczthwa
17:
yam sye tez thu wlasną ręką moyą, y ymye
18:
moie wlasne y znamye pisarſtwa moiego vi
19:
piſal wezwany na tho y proschony,


strona: 59/271

1:
Goscziniecz ku Lvczku
2:
Prasolskii

3:
droga Zlvczka ku dolinye ssolyą thy
4:
są mytha na drodze poczawschy od
5:
doliny
6:
Polonie
7:
Wdolinye od Thalyegy pyąnthnaſcie
8:
groſchy polskich
9:
Sokolow schelyang, a takze nazad idącz
10:
gdi mayą naklad
11:
Danylowicze pyąnczdzieſianth tholp soli
12:
a nazad po kwarthniku yednemu
13:
Zidaczow czterzi groſche y pultrzeczya
14:
sta tolp soli a nazad po dwu groſsu
15:
Rvda dzieſsyencz tholp soly


strona: 59/271v

1:
Oſtrow Zarzeczki po pyenczdzyeſsyanth
2:
tholp soli, y populgroschkv novo skrziw
3:
dą a cziąſkoſczia ich a drugdi wiączey
4:
Joskowcze trzidzieſczy tholp soli
5:
dziewiąthniki oſmdziesyanth tolp soli
6:
Chodolkowcze trzidzieſczi tholp soli
7:
Bobrka sto tholp soli y populgroſchv
8:
gdi po sol ydą
9:
Romanow po pyanczdzieſsiąnth tholp
10:
soli
11:
Kvrowicza sto Tholp soli
12:
Glinyany dwyeſczie y dwadzieſczia tolp
13:
soli y czterzi kwarthnyki a thez
14:
pyenyądze dawayą nazad


strona: 59/272

1:
Busko czterziſta tholp soly, Mosthovego
2:
czterzi kwarthniki a Kraſnosielskiego
3:
sto tholp soli, Tamze dwa groſsa pla
4:
skich, K. iego mczi karenskiego pulgro
5:
ſcha y stho tolp soli
6:
Lopaczniskiego takze pulgroſcha y sto tolp
7:
soli, a nazad thez pyenyądze dayą gdy
8:
znakdalem ydą
9:
Stanyn pyencz dzieſsyąnt tholp soly
10:
Stayanow dwa groschą. y sto tolp soli
11:
Summa polskiey soli 1820
12:
tholp soli, groſſ 26, dry 3


strona: 59/272v

1:
Voliin

2:
Pyeczichosti stho y dziesiencz tholp soli
3:
A gdi znakladem nazad ydą po groſchv
4:
a spraznego dwa pienyądza y kolacz
5:
Jezierzecz sto tholp soli nazad sproznem
6:
vozem pulgroſcha a znakladem ieden
7:
groſch
8:
Bludow sto tholp soli nazad od proznego
9:
dwa pienyądza, y kolacz, nakladnego ie-
10:
den groſch
11:
Nyeſwicz stho tholp soli,
12:
nazad iako y
13:
w bludowie
14:
Polonne sto tholp soli, nazad takze iako
15:
y Blvdow
16:
Svmma do Luczka soli
17:
540


strona: 59/273

1:
Lvczko iest znakomithe samo przeczsye
2:
Agdi zaſye do domv ydą mayą nieiakie
3:
przecziwnoſczi na przerzeczonich myeſczach
4:
dla thego ze nyedbayą na Quithi lvczkye
5:
dla thego bywayą przenagabany
6:
Drugii Goscziniecz Pra
7:
solnii do Lvczka kthorii
8:
idzie na Olesko od Dolini

9:
Polonie
10:
Wdolynye od Taliegi 15 groſsi, Thamze
11:
zidaczowskiego populthoru groſsv, y soli
12:
pulthoraſta
13:
Kalvſcha od wozu pulthora groſcha


strona: 59/273v

1:
Whonylowie od wozu po czterzi kwartniki
2:
Wmarthniowie od wozu przewozv po czte
3:
rzi kwarthniki,
4:
soli sto y pienczdzieſiant
5:
Wrohatnie od vozu paſlowczizny po gro
6:
ſchv czlo po czterzi kwarthniki, soli stho
7:
y pienczdzieſyąnth
8:
Wdobrynyewie od wozu soli dwadziesczya
9:
y pyencz
10:
Wdvnayowye od vozv soly dwyeſczie y
11:
dzieſyancz, tamze od wozv nakladnego
12:
pulgroſsa
13:
Gologori od vcza soli 230 od vczy
14:
nakladnego denary nouem
15:
WKxyązv od wozv po dwu groſchv sche
16:
rokich czla buſkiego soli sto, tamze od
17:
vozv nakladnego po dwu groſſi scherokich


strona: 59/274

1:
Thv biorą czlo Buskie y Zloczowskie, do
2:
Posnanien
3:
Woliesku od woza po pultrzeczia groſcha
4:
tam ze soli trziſta tholp
5:
Wolyn

6:
Wslonwy od Wozv groſch
7:
Beresteczko panyey Bohuſchowei i g
8:
W peremylyu od woza 2 groſ
9:
Wlipok od woza po 1 groſ
10:
Wluczinyv od voza po 1 groſ
11:
Wbvrenli od voza po 2 g
12:
Wzaloczewye od voza g i. y 150 soli wielgiei
13:
Wpustomiczie od woza i groſ
14:
Na polomyv od voza i groſ


strona: 59/274v

1:
Goscziniecz skolomyey
2:
do Krzemiencza praſolni

3:
Polonie
4:
Wkolomiey od wozv po 12 groſchy
5:
Wzvkowie od wozv po dwu groſſu Tamze
6:
soli piąnczdzieſyanth tolp. A od wozv
7:
nakladnego po groſchv
8:
Wwierzbie od wozu soli 50 tholp
9:
Wkropczv przewozv dwa groſcha
10:
Wzalieſsyv po 50 tholp soly
11:
W podayczv od voza po pvlgroſchv, naklad
12:
nego soli po stu tholp Thamze czla
13:
Haliskiego od wozv po trzech groſſi
14:
Wkomynſchv od woza soli po dwadzieſczia
15:
tholp


strona: 59/275

1:
W pluchowie do Pozn od wozv soly podwie
2:
sczie, A od wozu nakladnego po i groſ
3:
Thv biorą czlo zloczewskie do Posnanien
4:
W zaloſcziach od woza po 2 groſ soli po
5:
sthv tholp
6:
Sereth soly po pyendzdziesyanth
7:
Wolyn
8:
Wdvnayowye Kralewey iey Mczi od
9:
wozv soli po trzidziesczi, A od pro
10:
znego vozv per 2 drios
11:
Krzemyenyecz iest znakomity sam przezſye


strona: 59/275v

1:
SKamiencza dalscha dro
2:
ga y niebezpieczna. Glow
3:
ne mito kupczi y Praso
4:
lowie chodzą z Halicza.

5:
Polonie
6:
Wskalye od Wozv po dwu groſchv
7:
Kopicznicze od wozv po pulgroſchv
8:
Wtrembowly od wozv po 2 groſ
9:
Gerlone od wozv po dwu groſchv
10:
Wolin
11:
Zbaraz od wozv po dwu groſchv
12:
Klodno od woza po 2 groſ
13:
Wyſnyewiecz do woza 2 groſ


strona: 59/276

1:
Krzemyenyecz sam przez sye
2:
Them goſczinczem moze mynącz pana Poznan
3:
skiego. ale nyeiako dalieko y nyezwiecayno
4:
proſolom. A thez banye rozne gdzie sol bierzą
5:
przetho rozne goſczincze
6:
A czo sye tknye kvpczow czy rozno ydą,
7:
Bo zrozlicznych myaſt ydą. A tak vſtawicznich
8:
goſczinczow nyemyewali. Awſchakoz zawdy
9:
powynny bywaly naprzod ydz kv komorze
10:
Luczkiey qvittac bracz pod vtrathą thowara
11:
Bo kazdy tam ydzie gdzie bi mogl swoy naklad
12:
przedacz ktory zwolinya wiezie ydąncz do
13:
Polski. a spolski Tak polak iako Ormyanyn
14:
Thak tez Turczin. Woloſchin. Odmyczywſchi
15:
glowne wluczku mytho ydzie za quitt
16:
po Wolynyv gdzie chcze, Takze kvpczi
17:
zLythwy y zMoskwy etc


strona: 59/276v

1:
Droga Wlodimirska do
2:
Dolyny

3:
Zyſthow Wladiczin 50 tholp
4:
Zymno yeden groſch od woza, A gdi
5:
sol 100 Tholp
6:
Wolin
7:
Biskupicze K. Kozciki od woza yeden groſſ
8:
y sto Tholp soli
9:
Iwanczicze po sthv Tholp
10:
Poriczko po gr na proſtim polyv sto
11:
tholp soli
12:
Pyeczichosti po gr y sto tholp
13:
Polonia
14:
Stoyanow 2 gr. y 200 tholp
15:
Radziechow yeden groſ y sto tholp soli


strona: 59/277

1:
Stanyn po dwu groſchv y sto tholp soly
2:
Carensky Lyeſz d. Poznan yeden groſch y
3:
sto Tholp soli
4:
Buſko po pulczwartha groſcha
5:
A syedmſet soli chocziay Thaliegą abo yed
6:
nym konyem woz gdi ydą po sol, A gdy
7:
zaſye ssolyą po pulczwarthv groſſu Jak
8:
wiſſchei opiſano A tak oboiego przidzie od
9:
yednego woza siedm groſſi y syedm ſeth
10:
tholp soli
11:
Kvpieczky wKraſnyczinye 2 groſi y stho
12:
tholp soli
13:
Kvpieczky wKraſnyczinye 2 groſi y stho
14:
tholp soli
15:
Glynyani po osmy kwarthnykow y 50
16:
tholp soly
17:
Wyznyany po yednemu groſchv y stho
18:
tholp soly
19:
Romanowo syolo po 50 soly od konya A
20:
ieſli dwa konya thedi sto tholp soly


strona: 59/277v

1:
Bobrka yeden groſch y pienczdzieſsyanth
2:
tholp soly
3:
Dziewiąthniki thelko od soli od konya piencz
4:
dzieſianth A odedwu stho
5:
Oſtrowiecz ieden groſch y sto tholp soli
6:
Ruda po sthv tholp soly
7:
Zydaczow po pulczwarthv groſchv gdi tam
8:
ydą. A gdi za ſye s solą ydą dayą po
9:
pulczwarthu groſchv, y 350 tholp soly
-1:
Danylow dwor pulgroſcha, y pyenczdzie
-1:
syanth tholp soly
-1:
Sokolow po schelyągv y pyenczdzyeſyant
-1:
tholp soly
-1:
Dolina od Konya czterzi groſche A odedwu
-1:
oſm g A od Talyągi iako wiſchey piſano


strona: 59/278


-1:
Wlodzimyrz znakomithy iest sam przez ſye
-1:
Droga przez Lwow do
-1:
Wlodzimirza.

-1:
Wolin
-1:
Szyſtow wladiczin pienczdziſsyanth tholp
-1:
soli
-1:
Zymno ieden groſch od wozv. A soly
-1:
Biſkupicze K Koſzirsky od wozv ieden groſ
-1:
y stho tholp soly
-1:
Iwanczicze po stho tholp soly
-1:
Polonia
-1:
Sokal pultrzeczia groſcha y trzi pyenyądze
-1:
y takze nazad gdi ydą theliez pienyądzy y po
-1:
pyenczſeth tholp soly


strona: 59/278v


-1:
Dobrothwor czterzi groſche y dwyeſczie tholp
-1:
soly
-1:
Kamyonka sacre Religie Maiestatis trzi g
-1:
y dwieſczie soly
-1:
Zboysko starosti Lwowskiego po trzi
-1:
pyenyądze y 50 soly
-1:
Welwowye. S.R.Mtatis, 6 groſi
-1:
a myaſtv 2 groſ A ſoly 100
-1:
Sknylow populgroschv y dwyesczye
-1:
tholp soly


strona: 59/279


-1:
Sczerzecz myaſto sacre Regie Matatis
-1:
po schelyągu y po stho soly
-1:
Hvmyenyecz po trzi pienyądze y pyencz
-1:
dzieſyanth soly
10:
Hrozona karczma po pulgroſchkv y
11:
stho Tholp soly
12:
Lvczicze po dwu groſſ y 200 tholp soly
13:
Nadnyeſtrem ieden groſs
14:
Woloſczye po dwv groschv
15:
Gruſchowo po dwu groſchv
16:
Dubrowlanye po czterzi pyenyadze
17:
Waczewicze po scheſczi pyenyadzy
18:
Drohobicz dwa groſcha y tamze nalozyw


strona: 59/279v

1:
ſchi sol wwoz mſzoney 22 groſſe, A
2:
gdi nyemſsona thedi placzi o dedwu
3:
thiſyąnczv. pulthora groſsa, a gdi Ta
4:
lyega thedi 32 groſche A od wozu rze
5:
kączego Trzilicza dwadzieſczia y pyącz
6:
groſchi
7:
Druga droga przez Belz
8:
do Wlodzimirza

9:
Wolyn
10:
Kalvſchi po dwu groſchv
11:
Lithowiſch po trzi groſche y dwieſczie soli
12:
Polonia
13:
Thudorkowicze dwa groſcha y dwieſczie soly
14:
Belz dzieſyencz groſsi y scheſcz pyenyądzi
15:
A ieſli yednym konyem syedm ſeth soly


strona: 59/280

1:
Vhnow po dwu groſchv y stho soly
2:
Ratha po scheſczi pyenyądzy
3:
Podczirlicze Sacre Regie Mtatis od wolu wwo
4:
zie populgroschkv. A od konya grosch.
5:
A tak ze gdi ssolyą ydą. A nad tho dwieſczye
6:
soli dayą
7:
Trziſczianyecz pana Poznanskie go po dwu g
8:
y stho Tholp soly
9:
Starzicz po dwu groſ y stho soly
10:
Grodek Sacre Regie Matatis pyąnczſeth soly
11:
Goſſany dwa groſcha
12:
Pohorcze yeden groſch
13:
Nad nyeſtrem po iednemu groſchv
14:
A tak oſtatek thego goſczincza wiſſchei ieſt opi
15:
ſano pod Lwowskym goſczinczem az do
16:
samey drohibiczy


strona: 59/280v

1:
Tho thez ieſt a zwlaſcza gdi zgothowemy pie
2:
nyądzmy po sol ydą polowiczą placzą,
3:
A gdi s solyą ydą nazad polowiczą pla
4:
czą pyenyądzmy tak iako wiſſchei ieſt opi
5:
ſano y sol ktemv
6:
Do Kolomyey yną drogą ydą alye themy
7:
czaſi przez Woloskiego zupa skazona, a
8:
thak nye ydą
9:
A wſchakze ydzie then Goſczinyecz do Buſka
10:
do Gologor. kv dunayowy, Rohatinu
11:
haliczv az do Kolomyey etc
12:
Czi myeſczanye Wlodzimierſczi proſchą wol
13:
nych drog gdzie chczą iak wyſſchei, abo
14:
wyem thimy drogamy wozą pſcheniczą
15:
slodi, mąkę, myod, y yne rzeczi, a tho
16:
sprzedawſchi ydą po sol, ktora ym zupa
17:
blizey, bo nyeydzie s proznym wozem po sol
18:
iedno znakladem. A tam ydzie gdzie mo
20:
ze liepiey przedacz


strona: 59/281

1:
Thy są Goſczincze Praſolskie Ziemye Wolnisky
2:
Ale Goſcznicze rozliczne po Wolinyu zmyaſta do
3:
Myaſta, tak kv polſcze iako kv Lithwye y zmythi
4:
okrom thego sza yako wodne tak na Grobliach
5:
etc kvpczom y praſolom, Bo oddawſchi glow
6:
ne mytho ydzie gdzie ktory chcze
7:
Mitho soly w luczku

8:
Sthaliegi czo zaliczi soli okolo trzidzieſczi czthe
9:
rzech thiſyąncz wyeliey tholpi
10:
Tak theraz biorą

11:
Staradawna gdi mala sol schla. Brano na Za
12:
mek thiſyancz dwyeſczie, ale dziſs wielkiey


strona: 59/281v

1:
byorą scheſcz seth ſkazdei thaliegy odthego czo
2:
przywyezie. A ktemy Mythniczi obwyeſtkj
4:
2 g a myta zwozv starego pulpyątha
5:
groſcha stegoz goſczia czo przywyezie
6:
Staroſta bendąncz ſam klucznikiem bral czo
7:
potim pan dachno na krolia ieo m. obroczil
8:
stegoz wozv 450 tholp wyelkich
9:
Klucznyk nad tho bierze wiprząznego albo
10:
Biczowego od kazdego wolu po pulgroſchu
11:
od paſtwy 10 tholp soly Grobelnego po
13:
2 pyenyądzv Gnydawſkiego po 40 tolp
14:
soly y podczaſs wyęczey bez vſtawy
15:
Tho my powiada zebi staradawna nyebilo
16:
yedno 60 tholp soly za wſchithko na klucz
17:
nika maly soly, tho bi yedno zo myalo
18:
bicz wielkiey okrom Gnydawſkiey
19:
Marſchalkowi Wolniskiey ziemye po 1 groſchu
20:
moſtowego biorą po 150 tholp soli, ale
22:
drudzi powiedayą yz ſnych biorą po 400
23:
soly a gdi nazad yadą po drugiem groſchv


strona: 59/282

1:
Tego ſludzi wiprząznego, od kazdego wolu popie
2:
nyądzv, y thym czyąſtka nowyna, Ale theraz
3:
zadny vrzandnik nyebendzie bral, az wyrok
4:
bandzie iego kroliewskiey Mczi dlya wieczno
5:
ſczi vſtawy kupczow vbogich
6:
Wrothny Byerze sthich thelieg 150 tholp wiel
7:
kych okrom thego od kazdego woza czo na tharg
8:
przigiedzie po pyenyądzv, y wyelye rzeczi ieſt
9:
czo ym ſą barzo z wielką czyąſkoſczyą, takze
10:
sprasolow
11:
Zwyerzemy sthey ze thelegy bierze 150 tolp ſoli
12:
danylowſcziſzny nyemaſch myary yeden raz
13:
wyąnczei a drugy mnyey byorą sthey ze The
14:
legy 120 tolp soly
15:
zaden nyewye dlya czego
16:
Woyth thą nowyną byerze stey ze thelyegy
17:
po 20 tholp Signator począl bracz
18:
Soly thak wluczkv byerano gdi male tholpy
19:
vozono na Krolya 1200 tholp


strona: 59/282v

1:
Marſchalkowy 250, Wrothny 60. Zwierzen
2:
ny 60 danylowſczizny 60. Gnydawſkiei
3:
sklvcznikiem 120. Podwoſky woythow 20
4:
tholp. A dzis sol tak wielka iedna tol
6:
pa iako przedthim dwye. A tak bi rzecz ſlu
7:
ſna po polowiczi bracz o krom danylo
8:
wſczizny, napraſno wluczkv byorą knyaſz
9:
Z chlawski, tho sye począlo za Xyendza
10:
Conſtantina
11:
Tho bacz czo thv brano a iako dziſs Biorą
12:
Steyze solnicze komiegy

13:
Mytha solniczego Jesli kto opczy wluczkv
15:
kvpy thą thelyegą wynyen dacz 30 g
16:
A ieſli Mieſczanyn thedi dwadzieſcza g
17:
Tho Mytho zryb wluczkv nyesprawie
18:
dlywye od beczki iedney ieſli rybą brano
19:
od Beczki ryb wyekich 10 sczuk mnyey
20:
schych 24 Starosta 10


strona: 283

1:
mnyeyſchich 20 Marſchalek, takze wrothny
2:
thakze zwyerzenny, thakze danylowſczyzna
3:
takze Jeſſietrzina albo slyedzie. Alem ya kazal
4:
thelko skopne mytha dacz
5:
Alye slyedzie tak biorą
6:
Na Krolia iego mcz 2 g. A na thi vrzend
7:
niki po 24 slyedzyw, tho krzywda vbo
8:
gym lyudziom od Thiſyącza Lnv 6 g myta


strona: 61/35

1:
... iuxta hac rotam Iuramenti Chreſczv swe licze po wierze, po
2:
prawdzie. Ja Waſsil panu bogu prziſyągam wier
3:
nye a sprawiedlywie powiedziecz a vkazacz grani
4:
cze myedzi Nathkowiczamy Krolieſtwem a myedzi
6:
Troicziczamy pana Piotra Troieczkiego podle mo
7:
iey nalieypſchei wiadomoſczi nyeboyancz sye zad
8:
nego roskazanya, any zakazanya pana swego bądą
9:
sprawiedlywie powiedal, czo wyem gdy mye


strona: 61/35v

1:
bandą Panowie Comiſſarze pitacz, a ieſli nyepowie
3:
rze prziſiągſchi bicz powiedzial sprawiedliwich
4:
granycz, thedi swyathy dimitre nye dopuſczai mye
5:
ny od thego domu, do mego domu, thak my bog po
6:
magay y swiąthy dimitr


strona: 61/222v

1:
Zigmunth zbozei laski krol polski wielky Xiąndz
2:
Litewsky Ruſky Pruski Mazoweczki etc. pan y
3:
dziedzicz. Oznaymuyemy y yawno czinymy
4:
thim tho liſtem naſchim, yz prziſchedſchi do nas


strona: 61/223

1:
Wielmozny Mikolai Wolſki Caſtellan Sandomirſki
2:
Kroliowei iey m. Malzonki naſchei Ochmiſtrz
3:
Sanoczki. Lanczkorunski. Wiski. y Lomziensky
4:
staroſta, proſil nas abiſ my mu dozwolily do
5:
vrodzonego Bernatha Prethwicza iachacz. ran
6:
nego. y przeſtrzelionego znyektoremi dworza
7:
ny naſchemy dla swiadomya ku opitanyv
8:
thego tho prethficza. ieſli bi sye on ku thim ſlowa
9:
znal, ktore do nas przez thego tho Caſtellana
10:
Sandomirſkieo wſkazal przecziwko Marczinovi
12:
zborowskiemu wſkazal A tho przeſtrzegaiącz
13:
sye o ſmyercz tego Prethwicza. Gdziemy themuto
14:
Caſtellanowi przerzeczonemu, iako ſluſchney rzeczi
15:
zandayączemu. Aczkolwiek yuz inſchich panow
16:
poſilalismy dozwoliliſmy iemu do Prethwicza
17:
iachacz wziąwſchi ssobą kilka dobrich a zacz
18:
nych dworzan dlia swiadomya ku opitanyv
20:
thich to slow, ktore przezen do nas wſkazal. y
-1:
do Kroliowey iey. m. then tho prethwicz na piſ
21:
mye dal. Gdzie thento Caſtellan przerzeczony
22:
ssobą wzyal. Vrodzone Jana Trzczienskiego
23:
Burgrabią Crakowſkieo, Piotra okunya staro
24:
staroſtą Garvolinskieo Gabriela Tarla dworzanina


strona: 61/223v

1:
naſchego, Przed ktoremy yachawſchi fo Gospodi
2:
Prethwiczowey pital go o thi tho ſlowa. iakoz tho
3:
nam czi dworzanye naſchi. ktorzi przinym bily
4:
powiedzieli y zeznali. yz gdi then tho Caſtellan
5:
Sandomirſky pital prethwicza ieſli bi sye ku
6:
thim ſlowam znal ktore do nas przezen wſka
8:
zal y do krolyowei iey. m. na Piſmye dal na
9:
przeczyw Marczinowi Sborowſkiemu, I ieſlize
10:
bi syą thez ku thei Cedulye znal,
11:
ktorą ſam Kroliowei iey. m. dal przez swe wlaſne rącze
12:
dal, on sye zeznal, yz sye ku thim wſchith-
13:
kym slowam ktorem przecziwko panu Sbo
14:
rowskiemu przez pana Sandomirſkiego do ich
16:
Kroliewskich myczi wſkazal znam, y ku they
17:
Cedulye ktorąm sam bez wyadomoſczi pana
18:
Sandomirskiego krol iey myloſczi dal. ktora ce
19:
dula od ſlowa do ſlowa tak sye ma, Thak
20:
nayaſnyeyſcha a myloſcziwa krolyowa Czo
21:
sye doticze powieſczi pana Marczina Zborow
22:
skiego wktorei sye on sliſchecz dal. tho ieſt liata
24:
thego przeslego, kiedi iego krolyewska myloſcz
25:
sye na zdrowyu nye dobrze myal. thedi iego the
26:
slowa bily Gdzie bi bil bog na Jego Kro
27:
liewską myloſcz smyercz przepuſczil thedy


strona: 61/224

1:
sye sliſchecz dal y powiedzial, yze ieſt ich spiſa
2:
nych bunthu thego przez syedmſet glowamy, A
4:
tho ieſt zwielkiey polsky, A myeli bi wſchithczi
5:
bicz pogothowyv a woysku czyągnącz, A kto
6:
ry bi pan snyemy nyechcial bicz, thedi go o gardlo
7:
myely prziprawicz, A gdzie bi woysko czo nay
8:
wiąthſche zebraly thedi bi myely poſlacz do krolia
9:
mlodego, abi donych wiyachal iako do poddanich
10:
do swich, A ieſli bi viyachacz nyechczial, thedi
12:
bi go za pana myecz nyechcziely, A ieſli bi thez
13:
viyachal, thedi thu abi ya naprzod prziſiągą vczinyl,
14:
A prziſiągą vczinywſchi, abi ym thez praw zno
15:
wu poczwierdzil. A praw Poczierdziwſchi, abi
16:
Xyązey trzeczyą cząſcz wſchithkiego dzierzenya ym
17:
vyąl, a dwye cząſczi ym zoſtawil, A tho czo bi od
19:
nych wziąl abi na obroną obroczil. Gdzie bi tho
20:
krol iego. m. mlody wſchithko to ym postąmpil
21:
y vczinyl thoz dopiero znowu myeli go za pana
22:
wzyąncz tho dopiero kroliowi ieo m. myely wſſit
23:
ko poſtempicz. o czo bi ich zandal, Gdzie bi krol
24:
iego m. thego vczinycz nyechczial. thedi bi go za
25:
pana myecz nyechcziely,
26:
A tho waſcha Kro.m.
27:
ma ſprawą thich powieſczi y przitim wſchithkym sthoyą
28:
A tho przerzeczeny dworzanye naſſi ocziwiſczye


strona: 224v

1:
Wvſchi swe od prethwicza vſliſchawſchi thi ſlo
2:
va przed namy zeznali prziczem gdi preth
3:
wicz mowil przed dworzany naſchemy prze
4:
rzeczonemy y gdi ony za ſye przednamy zezna
5:
vali, bil wielmozny Mikolay syenyawsky
7:
Caſtellan Belski Hethman polny y staroſta
8:
haliczki.y thich wſchithkich slow zeznanya
9:
iego dobrowolnego iednoſtayne swiadeczthwo
10:
daly, A Caſtelan Sandomirſkj proſil nas
11:
abismi iemu na tho liſt naſch zeznanya przerze
12:
czonich dworzan daly, yzbi na pothim kazdi
14:
wiedzial yz tho nye snyego samego ale spo
15:
wieſczi a poruczenya prethwiczowego viſſlo
-1:
A on tho iako rada naſcha strzegancz povin
17:
noſczi y przyſiagi swei dal nam wiedziecz
18:
powieſcz y wſkazanye prethwiczowe, gdzieſmy
19:
tho y zradamy naſchemy pochwalili, y na
20:
zandanye Caſtellana Sandomirſkiego kazaliſ
21:
my mu then liſt dacz. Ktoremu dlya wyari
23:
wianthſchei ieſt piecząncz naſcha zawieſcho
24:
na dan wkrakowie na Walnym Seymye
25:
wpyątek przed kwyathną nyedzielyą Lyata
26:
bozeo Thiſiącznego piąthſethneo y czterdzieſtego
27:
Panowanya naſcheo Liata trzidzieſteo y czvartheo.


strona: 62/171

1:
Item trzi kupki pozlocziſte zwierzchi pozlocziſte
2:
my wiſokie
3:
Item Czwarthy Kubek pozlocziſty zwierzchem
4:
pozlocziſtim


strona: 62/171v

1:
Item Pyąnthi bialy zwierzchem pozlociſtim
2:
Item naliewka wielka zpozlociſtemy kraymy
3:
item Myednycza thez doſicz wielka
4:
item Czterzi Thalierze srebrne
5:
Item pas srzebrny pozlocziſty wkthorym mo
6:
ze bicz dziewiancz grziwien albo mnyey al
7:
bo wianczey srzebra
8:
Item zapona wktorei ieſt schaffir y ynſche
9:
kamyenye
10:
Item tho wſchithko srzebro, y ta zapona ieſt
11:
wſiedmi ſeth zlothich. y woſmydzieſsyanth
12:
zlotich y wedwu zlotich
13:
Item thez ieſt pyenyądzy W. Kro. Mczi
14:
czo bilo dano na Budowanye cztherzista
15:
zlotich scheſczdziessyanth zlothich
16:
y scheſcz zlothich. gy dziewyąnczna
17:
ſczye groſchy, y dziewiencz pienyądzy