[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Sęp-Szarzyński
tytuł:   Rytmy abo wiersze polskie
rok wydania:   1601strona: kt

1:
Mikołáiá Sępá
2:
Szárzyńſkiego/ Ry=
3:
tmy ábo Wierſze Polſkie.

4:
grafika
5:
Po iego śmierći zebráne
6:
y wydáne.
7:
grafika
8:
Roku Páńſkiego 1601.


strona: ktv

grafika
1:
Ná herb Ieo M. Páná Iákubá Leśniowſkiego
2:
Podcżáſzego Ziemie Lwowſkiey.
3:
grafika
4:
G
Ryffowie ſtrzegą złotá/ y biią ſie o nie/
5:
Ták w południowey iáko y w pułnocney ſtronie.
6:
Niebożętá Pigmei trudność z nimi maią/
7:
Ktorzy ſie o ten kruſzec z pilnością ſtáráią.
8:
Ale Polſcy Gryffowie nie ták ządni złotá/
9:
Iáko wolnośći ſtroże/ w ktorych tá ochotá/
10:
Ze y vmrzeć zá wolność zyſkiem poczytáią/
11:
Skąd też y od oyczyzny dawną wdźięczność znáią.
12:
Mimo inſze przykłady/ y zacny Podczáſy/
13:
Herbownym y oyczyźnie ieſt wſzelkimi czaſy.
14:
Powodem do wolnośći krwią przodkow nabytey/
15:
Z okazałey ſwey chęći bynamniey nie ſkrytey.


strona: nlb2

grafika
1:
Ieo Mośći Pánu Iákubowi Le=
2:
śniowſkiemu Podczáſzemu Ziemie Lwowſkiey/
3:
Pánu y brátu mnie Miłośćiwemu.
4:
grafika
5:
C
Zęſtokroć wiele ludźi Zacnych/ Mćiwy
6:
Pánie Bráćie/ ktorzy nieboſzczyká Páná
7:
Mikołáiá Sępá Szárzyńſkiego/ brátá
8:
mego rodzonego/ álbo záználi/ álbo też piſmá iego
9:
czytáli/ rozmawiáli zemną y z nárzekániem/ żem
10:
ſie o to nie ſtárał/ áby prace y piſmá iego do kupy
11:
były zá moim ſtárániem zebráne y świátłu poká=
12:
záne. Ia záiſte będąc w tey mierze y ſam ná ſie
13:
fráſowity/ zem do tego przyść niemogł/ y nárzeká
14:
niem ludzkim poruſzony/ ſtárałem ſie/ iákobym y
15:
żądnośći oney práwie poſpolitey od wſzytkich/
16:
ktorzy ſie w dowćipie brátá mego zákocháli/ y po=
17:
winnośći moiey bráterſkiey/ á przytym ſławy
18:
brátá mego nie odbiegał. Lecz mi to ná wielkiey
19:
przeſzkodźie było/ że po ześćiu z tego świátá brátá
20:
mego nieboſzczyk Zacney Pámięći Ieo M. Pan
21:
Stániſław Stárzechowſki Podkomorzy Ziemie
22:
Lwowſkiey/ piſmá y kśięgi iego ná ſwoy dozor
23:
y opiekę wźiął/ ktory też potym w rychle vmárł/
24:
tákże też ia z pilnośćią ſie o onych piſmách pytáiąc/
miánowićiestrona: nlb2v

grafika
1:
miánowićie v nieboſzczyká Páná Pobidźińſkiego/
2:
nie mogłem ſie dopytáć. Máiąc tedy troche piſm
3:
tákowych brátá mego/ oczekiwałem z niemi/ ázaby
4:
ſie ich więcey kędy miedzy ludźmi vczonemi náleść
5:
mogło. Lecz gdy ſie nic tákowego nie poiáwiło/
6:
iam ſie/ pátrząc ná złe zdrowie moie/ áby y tá tro=
7:
chá co przy mnie byłá/ iáko inſzych wiele/ nie zginę=
8:
łá/ obáwiáiąc: vżyłem iedney zacney oſoby du=
9:
chowney do przeyźrzenia y ſporządzenia piſm/ rę=
10:
ki brátá mego właſney/ ktore przy mnie były/ kto=
11:
re ia/ áby świát widźiáły/ pod Miłośćiwą o=
12:
bronę W. M. mego Miłośćiwego Páná y brátá/
13:
y zá vpominek po bráćie mym oddáię. Zalecam
14:
ſie przy tym Miłośćiwey łáſce W. M. bráter=
15:
ſkiey mego Miłośćiwego Páná y brátá.
16:
W. M. mego Mćiwego Páná
17:
zyczliwy brát y ſługá
18:
Iákub Szárzyńſki Sęp
19:
Podſtoli źiemie Lwowſkiey.


strona: A

grafika
1:
NAPIS NA STATVE,
2:
Abo ná obraz śmierći.

3:
C
Orá to grzechowa/
4:
Swiát ſkáźić gotowa/
5:
Wſzytko co ſie rodźi/
6:
Bądź po źiemi chodźi/
7:
Lub w morſkiey wnętrznośći/
8:
Y wietrzney prożnośći/
9:
Iáko koſarz źiele
10:
Oſtrą koſą ściele:
11:
Ták tá wſzyſtko ſkłáda/
12:
Ani opowiáda
13:
Nikomu/ ſwoiego
14:
Zámáchu ſtráſznego.
15:
Y wy co to ććićie/
16:
Prawdá/ że nie wiećie
17:
Ieſli nie przymierza/
18:
Tá ſroga/ ſzámpierzá
19:
Ktoremu do ſzyie/
20:
Strzeż ſie: oto biie.
21:
SONET I.
22:
O krotkośći y niepewnośći ná świećie
23:
żywotá człowieczego.

24:
E
Hey iák gwałtem obrotne obłoki/
25:
Y Tytan prętki lotne czáſy pędzą:
26:
A chćiwa może odćiąć roſkoſz nędzą
27:
Smierć/ tuż zá námi ſpore czyni kroki.
28:
A ia co dáley/ lepiey ćień głęboki
29:
Błędow mych widzę: ktore gęſto iędzą
AStrwożonestrona: Av

Mikołáiá Sępá
1:
Strwożone ſerce vſtáwiczną nędzą/
2:
Y ſpłáczem gánię młodośći mey ſkoki.
3:
O moc/ o roſkoſz/ o ſkárby/ pilnośći/
4:
Choćby nie dármo były/ przedſie ſzkodzą/
5:
Bo náſzę chćiwość od ſwey ſzczęśliwośći
6:
Właſney (co Bogiem zowiemy) odwodzą.
7:
Nieſtáłe dobrá/ o ſtokroć ſzczęśliwy/
8:
Ktory tych ćieniow wczás zna kſztałt prawdźiwy.
9:
SONET II.
10:
Ná one ſłowá Iopowe:
11:
Homo natus de muliere, breui viuens tempore, etc.

12:
Z
Wſtydem poczęty człowiek/ vrodzony
13:
Z boleśćią/ krotko tu ná świećie żywie/
14:
Y to odmiennie/ nędznie/ boiáźliwie/
15:
Ginie/ od Słońcá iák ćień opuſzczony.
16:
Y od tákiego (Boże nieſkończony/
17:
W ſobie chwalebnie/ y w ſobie ſzczęśliwie
18:
Sam przez ſie żyiąc) żądaſz iákmiarz chćiwie
19:
Być miłowány/ y chceſz być chwalony.
20:
Dźiwne ſą twego miłośierdźia ſpráwy.
21:
Tym ſie Cherubin (przepáść zrozumnośći)
22:
Dźiwi zdumiáły: y ſtąd pała práwy
23:
Płomień Seráphim w ſzczęśliwey miłośći.
24:
O Swięty Pánie/ day niech y my mamy
25:
To co mieć każeſz/ y tobie oddamy.
26:
SONET III.
27:
Do naświętſzey Pánny.

28:
P
Anno bezrowna/ ſtanu człowieczego
29:
Wtora ozdobo/ niepſowáłá w ktorey
Pokorástrona: A2

Rytmy Polſkie.
1:
Pokorá ſercá/ ni godność pokory/
2:
Przedźiwna mátko ſtworzyćielá ſwego.
3:
Tygłowę ſtárwſzy ſmoká okrutnego/
4:
Ktorego iádem świát był wſzyſtek chory/
5:
Wźiętáś ieſt w niebo nád wyſokie Chory/
6:
Chwalebna ſzczęśćia vżywaſz ſzcżyrego.
7:
Tyś ieſt duſz náſzych iák Xiężyc prawdźiwy/
8:
W ktorym wiecznego baczymy promienie
9:
Miłośierdźia/ gdy ná nas grzech ſtráſzliwy
10:
Przywodźi ſmutney nocy ćięſzkie ćienie.
11:
Ale zarzą iuż nam náſtáń ráną/
12:
Pokaż twego Słońcá świátłość żądáną.
13:
SONET IIII.
14:
O Woynie náſzey/ ktorą wiedźiemy z ſzátá-
15:
nem/ świátem/ y ćiáłem.

16:
P
Okoy/ ſzczęśliwość. Ale boiowánie
17:
Byt náſz podniebny/ on ſrogi ćiemnośći
18:
Hetman/ y świátá łákome márnośći/
19:
O náſze pilno czynią zepſowánie.
20:
Nie doſyć na tym/ o náſz możny Pánie/
21:
Ten náſz dom Ciáło/ dla zbiegłych lubośći/
22:
Niebácznie záyźrząc duchowi zwierzchnośći/
23:
Vpáść ná wieki żądáć nie przeſtánie.
24:
Coż będę czynił w ták ſtráſzliwym boiu?
25:
Wątły/ niebáczny/ rozdwoiony w ſobie?
26:
Krolu powſzechny/ prawdźiwy pokoiu
27:
Zbáwienia mego/ ieſt nádźieiá w tobie.
28:
Ty mnie przy ſobie poſtaẃ/ á przeſpiecznie
29:
Będę woiował/ y wygram ſtátecznie.
30:
SONET V.
A ijO nietrwá=strona: A2v

Mikołáiá Sępá
1:
O nietrwáłey miłośći rzeczy świátá tego.

2:
Y
Niemiłowáć ćięſzko/ y miłowáć
3:
Nędzna poćiechá: gdy żądzą zwiedźione
4:
Myśli/ cukruią názbyt rzeczy one/
5:
Ktore y mienić/ y muſzą ſie pſowáć.
6:
Komu ták będźie doſtátkiem ſmákowáć/
7:
Złoto/ ſceptr/ ſławá/ roſkoſz/ y ſtworzone
8:
Piękne oblicze: by tym náſycone
9:
Y mogł mieć ſerce/ y trwog ſie wárowáć?
10:
Miłość ieſt właſny bieg byćia náſzego/
11:
Ale z żywiołow vtworzone ćiáło/
12:
To chwaląc/ co zna początku rownego/
13:
Záwodźi duſzę/ ktorey wſzyſtko máło:
14:
Gdy ćiebie wieczney y práwey pięknośći
15:
Sámey nie widźi/ celu ſwey miłośći.
16:
SONET VI.
17:
Do Páná Mikołáiá Tomickiego.

18:
T
Omicki/ ieſli nie gánią owego/
19:
Ktory ku chwale świeći lámpą/ oney
20:
W ſobie chwalebney/ świętey/ niezmierzoney
21:
Swiátłośći/ świátłá ſkąd iáſność káżdego.
22:
Nie będę názwan lekkiem od żadnego/
23:
Bym ſławił piękność w tobie doświátſzoney
24:
Kożdemu cnoty. Ieno żem vczoney
25:
Máło pił wody/ nie śmiem ſię iąć tego.
26:
Chęć prziymi wdżięcznie: ná tey Bog przeſtáie.
27:
Lecz ieſli Muzy z vboſtwem ſie zgodzą/
28:
Dźielność/ ſtáteczność/ rozum/ obyczáie
29:
Twoie/ co zacność (choć wielką) przechodzą.
Wierſzástrona: A3

Rytmy Polſkie.
1:
Wierſzá moiego vſtáwną zábáwą
2:
Będą. Co mowię? będą ſławą práwą.
3:
PIESN I. ná Pſalm Dawidow XIX.
4:
Cœli enarrant gloriam Dei.

5:
N
Arodźie głupią mądrością chłubliwy/
6:
Y błędom zmyślnym wierzyć vporczywy/
7:
Mnoſtwem gwiazd ślicznych niebo ozdobione
8:
Obacz/ á ſmyſły wżdy oświeć záćmione.
9:
Poznaſz że mądrym/ że ieſt wiekuiſtym
10:
Pan/ co ma páłac ná ſklepie ogniſtym/
11:
W ktorym záwieśił y wietrzne prożnośći/
12:
Y możną wodę znioſł z źiemney ćięſzkośći.
13:
W pewne godźiny dźień/ nocy/ ćieniowi/
14:
W pewne godźiny noc zſtępuiąc dniowi/
15:
Swiádczą ſwym biegiem ták porządnie zgodnym/
16:
Ze nie tráfunkiem świát ſtánął przygodnym.
17:
Niebá máchiná ták zgodnie ſpráwiona/
18:
Ze mądrość Páńſka/ że moc nieſkończona
19:
Wiecznie ią rządźi/ woła: á po wielkim
20:
Swiećie ieſt ſłyſzny głos/ y vſzom wſzelkim.
21:
Bo w żadnym kąćie świátá mieſzkánego/
22:
Niemáſz národu ták ſprośnie grubego/
23:
By wżdy niebaczył/ iże práwo rządźi
24:
Niezmylne niebem/ bo nigdy nie błądźi.
25:
Kto ſię/ gdy niebá chmurá niezákrywa
26:
Pátrząc ná iáſnych gwiazd błáſk niezdumiwa?
27:
Abo gdy świátłem vderzy go w oczy
28:
Słońce/ ogniſtym gdy ſie kołem toczy?
29:
Ktore gdy z łożá powſtawa ſwoiego/
30:
Iák oblubieniec obleczon z ſzczyrego
Złotástrona: A3v

Mikołáiá Sępá
1:
Złotá vbiorem/ á wieniec z kámieni
2:
Koſztownych ſpráwion/ głowę mu promieni.
3:
Do kreſu ſwego nic nie zmordowány
4:
Gwałtem ſie wáli: dobrze przyrownány
5:
Kſztałtem/ y śiłą/ y pędem onemu
6:
Ieſt obrzymowi ſto rąk máiącemu.
7:
Od wſchodu bieżąc/ áż tám gdźie powſtawa
8:
Noc ćiemna gwiazdom świátłośći dodawa.
9:
Y co ieſt kolwiek tu ná niſkiey źiemi/
10:
Wſpładza/ y żywi płomięńmi ſwoiemi.
11:
Ale porządek ná wyſokim niebie/
12:
Nie ták pátrzących myśl ćiągnie do śiebie/
13:
Iák zakon/ Pánie/ twoy ku prz[y]ſtoynośći
14:
Nákłánia ſmyſły/ y pſuie chćiwośći.
15:
Twe obietnice odmiány nieznáią/
16:
Y świátłem prawdy ſercá vtwierdzáią:
17:
A ták nas karzeſz/ gdyć ktory przewini/
18:
Ze w nim pożytek twá święta káźń cżyni.
19:
Twe przykazánie oczy nam zábáwia
20:
Wdźięczną rádośćią/ y ſzczyrą vſtáwia
21:
Pánie twą chwałę/ ktorey nienáruſzy
22:
Stárość/ co zębem ſtalnym wſzytko kruſzy.
23:
Przy twych Dekretách prawdá z pobożnośćią
24:
Záwſze przebywa/ ſtrzegąc ich z pilnośćią/
25:
Ktore ſą ſłodſze nád miod/ y nád złoty
26:
Kruſzec ważnieyſze/ y rzadkie kleynoty/
27:
Przeto ich w ſercu ſwym ſługá twoy Pánie
28:
Słuſznie pilnowáć nigdy nie vſtánie/
29:
Wiedząc nagrodę/ ktorąś ty zgotował
30:
Káżdemu/ ſtále kto ich będźie chował.
31:
Lecz błędy wſzytkie kto ſwe wiedźieć może?
32:
Ty mię ſam oczyść wiekuiſty Boże/
Y wniweczstrona: A4

Rytmy Polſkie.
1:
Y wniwecz obroć moie wſzytkie złośći/
2:
Ktoremim zmázan procz mey wiádomośći.
3:
A day by pychy tobie brzydkiey śiłá
4:
Do ſercá mego nigdy niewchodźiłá/
5:
Ták mię ná wieki procz trudnośći wſzelkiey/
6:
Okow pozbáwiſz bezbożnośći wielkiey.
7:
Słowá vſt moich/ myśl ſercá moiego
8:
Pokorną/ przyiąć rácz vniżonego/
9:
Proſzę o Pánie: Bo tyś ieſt zbáwieniem/
10:
Bogiem/ nádźieią/ y mym wſpomożeniem.
11:
PIESN II. ná Pſalm Dawidow LII.
12:
Quid gloriaris in malitia, qui potens es in iniquita.

13:
C
Zemu ſie chłubiſz Tyránnie/
14:
Z twoich práktyk złośćią możnych?
15:
Páńſka dobroć nie vſtánie
16:
Pilnowáć ludźi pobożnych.
17:
Oſtrzeyſzy nád náoſtrzoną
18:
Brzytwę ięzyk twoy/ pilnuie
19:
Nieprawdę zmyśláć ſzaloną/
20:
Y ná dobre potwarz knuie.
21:
Milſzać złość niż cnoty święte/
22:
Milſzyć kłamcá niż prawdźiwy/
23:
Rádo oko twe przeklęte
24:
Pátrza zdrády záráźliwey.
25:
Przetoż ćię Pan Bog wyrzući
26:
Z pośrodká ludu ſwoiego/
27:
Stárwſzy ćie ná proch/ wywroći
28:
Y dom twoy z gruntu ſámego.
29:
Ná to pátrząc vkrzywdzony/
30:
Zlęknie ſie Páńſkiey możnośći/
A iżstrona: A4v

Mikołáiá Sępá
1:
A iż nagle zły ſkáżony/
2:
Rozśmieie ſie w przeſpiecznośći.
3:
Rzecze: onoſz on co w złoćie
4:
Vfał/ w mocy/ w chytrey ſpráwie/
5:
Z płáczliwych ſie śmiał w kłopoćie/
6:
Zápomniawſzy Bogá práwie.
7:
A ia drzewo iák Oliwy
8:
W ogrodźie Páńſkim wſzczepiony
9:
Kwitnąć będę/ nielękliwy
10:
W nádźieię z niebá obrony.
11:
A ćiebie przed wſzemi Pánie
12:
Wyznam ſkaźcą niepráwośći/
13:
Y máiąc w tobie vfánie/
14:
Znioſę wſzelkie doległośći.
15:
III. PSALMV LVI. Paraphraſis
16:
Láment Kośćiołá Powſzechnego.
17:
Miſerere mei Deus, quoniā conculcauit me homo.

18:
R
Acz ſie nádemną zmiłowáć moy Pánie/
19:
Bo mię przećiwnik depce: y ſtáránie
20:
Ma o tym pilne/ ábym ná odmiány
21:
Wſzelkim kłopotem był vmordowány.
22:
Depce mię ſrodze/ pyſzniąc ſie wielośćią
23:
Ludźi/ y zbytnią tłumi mie ſrogośćią/
24:
W żaden dźień wolnym nie ieſtem od niego/
25:
Y noc nie prożna ſtráchu okrutnego.
26:
Wſzákże choć we dnie/ choć ſtrách obćiążliwy
27:
Mnie w nocy ćiśnie/ Oycze dobrotliwy
28:
Tyś ieſt nádźieią moią/ moy obrońcá/
29:
Y będźieſz w kożdey potrzebie do końcá.
Twemistrona: B

Rytmy Polſkie.
1:
Twemi ia/ Pánie/ będąc vpewniony
2:
Obietnicámi/ áni záślepioney
3:
Ludzkiey chytrośći/ áni grożby ſrogiey
4:
Bać ſie nie będę/ ni woiennęy trwogi.
5:
Cożkolwiek mowię to źle wykłádáią/
6:
Káżdey przygánę moiey ſpráwie dáią/
7:
Ná to ſwą pilność wſzytkę obroćili/
8:
Bezbożni ludźie/ áby mię hydźili.
9:
Y w zborách rádzą/ áby głowę moię
10:
Lub ſkrytą zdrádą/ lub przez iáwną zbroię
11:
Stráćili/ przeto śćieżek mych pilnuią/
12:
Mnie przeſpieczeńſtwá nic nie zoſtáwuią.
13:
A więc to zćierpiſz Pánie ſpráwiedliwy?
14:
Będąſz ſie ćieſzyć z ſwoich ſpraw złośliwi?
15:
Będźieſz odwłaczał Zborowi zdrádnemu/
16:
Przyść k vpadkowi niepod dźwignionemu?
17:
Wiem/ o wiem pewnie/ wiekuiſty Pánie/
18:
Ze liczyſz moie kożde vćiekánie/
19:
Y chowaſz kropie łez oczu płáczliwych/
20:
Y wieſz przyczynę kłopotow ſtráſzliwych.
21:
Stáránie złośnych niczym czyniſz práwie/
22:
A mnie twe vcho nákłádáſz łáſkáwie.
23:
Y znáki iáſne twoiey zyczliwośći
24:
Mnie okázuieſz/ y ſtáłey miłośći.
25:
Twemi ia/ Pánie/ będąc vpewniony
26:
Obietnicami/ áni záślepioney
27:
Ludźkiey chytrośći/ áni groźby ſrogiey
28:
Bać ſie nie będę/ ni woienney trwogi.
29:
A záwſze ćiebie/ o ſtrożu moiego
30:
Zywotá/ chwalić będę oyczyſtego/
31:
Rytmem zwyczáynym/ y oſwobodzony
32:
Dáć nie omieſzkam ofiary ślubioney.
BTwąstrona: Bv

Mikołáiá Sępá
1:
Twą łáſką wolny/ pomocą twą nogi
2:
Moie nie zſtąpią z twoiey świętey drogi/
3:
Dokąd duchowi moiemu mieſzkánie
4:
W tym wątłym ćiele będźie/ o moy Pánie.
5:
IIII. PSALMV CXXVI. Paraphraſis.
6:
De profundis clamaui ad te Domine.

7:
W
Grzechách ſrogich ponurzony
8:
Ze wnętrznośći ſercá mego/
9:
Wołam/ Boże niezmierzony/
10:
Mego głoſu rzewliwego
11:
Rácz ſłyſzeć prośby płáczliwe/
12:
A z miłośierdźia twoiego
13:
Nákłoń vcho lutośćiwe.
14:
Będźieſzłi chćiał náſze złośći
15:
Ważyć/ Oycże dobrotliwy/
16:
Wagą twey ſpráwiedliwośći/
17:
Y ktoſz ták będżie ſzczęśliwy/
18:
Kto ták w cnotách vtwierdzony/
19:
Gdy prziydźie ná ſąd prawdźiwy/
20:
By nie miał być potępiony?
21:
Ale ty ſędźia łáſkáwy
22:
Nie według ſzczerey ſrogośći
23:
Karzeſz náſze błędne ſpráwy.
24:
Zakon twoy pełen lutośći/
25:
Y wierne twe ſłowá Pánie/
26:
Ze mię wyrwieſz z tey ćięſzkośći/
27:
Czynią mi pewne vfánie.
28:
Przeto choć zorza rożána
29:
Promienne ſłońce przywodżi/
Choćstrona: B2

Rytmy Polſkie.
1:
Choć mgłą ćiemną przyodźiana
2:
Noc z ćiemnośćiámi przychadza/
3:
Narodowi wybránemu
4:
Niech wątpienie nie przeſzkadza
5:
Smiele vfáć Pánu ſwemu.
6:
Bowiem ſkarb ieſt nieprzebrány
7:
Wieczne miłośierdźie iego/
8:
On nie leniw źgoić rány/
9:
Y poddźwignąć vpadłego/
10:
On procz wſzelkiego wątpienia/
11:
Nie zapomni ludu ſwego/
12:
Przywiedźie go do zbáwienia.
13:
V. PIESN ná kſztałt Pſalmu LXX.
14:
Deus in adiutorium meum intende.

15:
C
Iebie/ wſzego ſtworzenia/ o obrońco wieczny
16:
Wzywam wątły/ vbogi/ y nigdźie beſpieczny/
17:
Miey mię w pilney opiece: á we wſzytkiey trwodze
18:
Pośpieſz przynieść rátunek duſzy mey niebodze.
19:
Vſkrom choć rozgą twoią ćiáło záślepione/
20:
Y żądzą prożną/ ſproſną/ ſzkodną napełnione/
21:
Niech ſie wſtyda że prágnie duſzy ſwey pánowáć/
22:
Słuſzniey wieczney ma ſłużyć/ co ſie muśi pſowáć.
23:
Y wy woyſká zazdroſne (Pan Bog mnie obroną)
24:
Tył podayćie/ y weźmcie háńbę nieſkończoną.
25:
Co dobr (ſkąd was wygnano) ſtworzeniu páńſkiemu
26:
Nie życzyćie/ y chwały ſtworcowi ſwoiemu.
27:
Sczęśćie me/ chwało moiá/ niech wſkok wſtyd poczuią/
28:
Ktorzy mi inſzą chwałę nie ćiebie cukruią.
29:
Co ma człowiek nie twego? á ktory ſie chlubi
30:
Z dárow twych/ wieczny Krolu/ dáry twoie zgubi.
B ijTostrona: B2v

Mikołáiá Sępá
1:
To ſzczęśni/ to weſeli/ ktorzy wyznawáią/
2:
Ze twe ieſt/ co ieſt dobrze/ y ćiebie ſzukáią/
3:
Wiecznotrwáłey ozdoby: y czynią ſtáránie
4:
By chcąc ſámego ćiebie miłowáli Pánie.
5:
Y mnie policz w tę liczbę Oycze miłośierny/
6:
A day bym y tu baczył/ iżem proch mizerny/
7:
Y nierowny ták ćięſzkich przygod nawáłnośći/
8:
Niech znam moią możnośćią wielkie twe lutośći.
9:
Ale kto ieſt ſzczęśliwy/ choć dyámentową
10:
Wdźiał zbroię/ woynę ćierpiąc długą y ſurową?
11:
Przeto proſzę/ ty ktoryś ieſt obrońcą w boiu/
12:
Nie odwłaczay dáć ſie nam/ zbáwienny Pokoiu.
13:
VI. PIESN. ná kſztałt Pſalmu CXX.
14:
Ad te leuaui oculos meos.

15:
P
Anie náſz wſzechmogący/ wieczny/ niepoięty/
16:
Tobie Cheruby krzyczą/ święty/ święty/ święty/
17:
Tobie Seraph miłośći práwey płomień czyſty/
18:
A twey chwały dwor znáczy Firmáment ogniſty.
19:
Przeto choć wſzędy tyś ieſt/ oczy me płáczliwe
20:
Tám podnoſzę/ y ſerce tám wzdycha teſkliwe.
21:
Bo ćięſzkośćiom nierowne zmyſłow mych krewkośći
22:
Iák ſłudzy od ſwych pánow prágną twey lutośći.
23:
Y wola ma twey woley ſługá nie ſkwirkliwa/
24:
Wżdy/ by ſkromna od pániey pánná oczekiwa
25:
Rychło iey rękę podaſz/ y ſpráwiedliwego
26:
Ciężaru gwałt vſkromiſz/ z miłośierdźia twego.
27:
O Oycze miłośierny/ ktorego dobroći
28:
Zadnego grobla grzechu/ zdroiow nie odwroći/
29:
Iuż ſie zmiłuy nád námi/ zmiłuy ſie nád námi/
30:
Iużeśmy názbyt pełni ſzkody/ z deſpektámi.
Iużstrona: B3

Rytmy Polſkie.
1:
Iuż ſerce nie boleie/ lecz iákmiarz vmiera/
2:
Gdy nam możność niewdźięczna część y cześć wy=
:
(dźiera/
3:
Gdy nas hárdość nádęta przenośi oczámi/
4:
Nie bacząc że nie gárdzą oczy twoie námi.
5:
grafika
6:
PIESN I.
7:
O Bożey opátrznośći ná świećie.

8:
N
Ie tráfunek przygodny ludzkie ſpráwy rządźi/
9:
Y fortunę ſzaloną/ choć vpornie błądźi/
10:
Chełzna twárdym muńſztukiem/ twego moc zrządze
:
(nia.
11:
O mądrośći/ wſzytkiego żywoćie ſtworzenia.
12:
Lutość y ſpráwiedliwość/ wſzytkie twoie ſpráwy/
13:
A przed twemi oczymá y lewy y práwy.
14:
Więc temu y to zdrowo/ co ſie zda że ſzkodźi
15:
Támtemu/ y to wadźi co mu żywot ſłodźi.
16:
A my ná twoie ſpráwy/ choć wzrok ćiemny mamy/
17:
Kiedy ſie poznáć chcemy/ dotknąć ſie władamy.
18:
Ześ nam nietylko być dał: ále by ſzczęśliwie
19:
Káżdy żył/ ſam ſie dawaſz wſzytkim lutośćiwie.
20:
Ale tá twa powſzechna łáſká/ Pánie wieczny/
21:
(By cień świátłá twoiego/ ten to bláſk ſłoneczny)
22:
Choćiay rzeczy oświeca iednáko poddáne/
23:
Sáme promieni czyſte/ y polerowáne.
24:
O wſzechmogący Boże/ świátłośći ſzczęśliwa/
25:
Sercá náſze ośiadłá rdzá grzechow płáczliwa/
26:
Skąd choćiay nas oświecaſz/ żywiemy iák w nocy/
27:
A iádu tego pozbyć nie náſzey czyn mocy,
Ty nasstrona: B3v

Mikołáiá Sępá
1:
Ty nas oczyść/ prośiemy: Miłośierdźia twego
2:
Niech promień biiąc w ſerce/ odnośi od niego
3:
Ku tobie iáſny odraz chwały y miłośći/
4:
O Pánie/ náſzá chwało/ náſzá ſzczęśliwośći.
5:
PIESN II.
6:
O rządźie Bożym ná świećie.

7:
W
Iekuiſta mądrośći/ Boże niezmierzony/
8:
Ktory wſzytko poruſzaſz nie będąc wzruſzony/
9:
Wśćiągaſz práwem Aniołow woyſká nieźliczone/
10:
Ták że muſzą w twą wolą chcenia mieć złączone.
11:
Opáczyſtym obłokom poczyniłeś tory/
12:
W ktorych błądźić nie mogą zgodne wiodąc ſpory/
13:
Pokázuie nam gwiazdy Tytanowe koło/
14:
W pewny czás rogi bierze Cynthia ná czoło.
15:
Spolnie ſie żywić muſzą żywioły podniebne/
16:
Nie dźiw żeś dał naturze práwo ták chwalebne/
17:
Ze nie władnie odſtąpić od twey wieczney woli/
18:
Gdyż ty w práwie dobroći trwaſz y dobrey woli.
19:
Proch podnoſzká twoiego/ czemu wolność mamy
20:
Twych vſtaw vſtępowáć/ w ktorych żywot znamy?
21:
Do tego przyſtępuiąc/ co śmiertelnie ſzkodźi?
22:
Dałeś rozum/ przecz v nas fortuná ſie rodźi?
23:
Porzuć ſtráſzne pioruny/ zátráć y przygody/
24:
Ktoremi nam znáć dáwaſz/ że chceſz z námi zgody/
25:
A vtwierdz wolność chceniu/ ktorey nie zna vżyć/
26:
Wolim w świętey oyczyźnie tobie wiecznie ſłużyć.
27:
PIESN III.
28:
O Wielmoźnośći Bożey.
Od Bogástrona: B4

Rytmy Polſkie.
1:
O
D Bogá wſzytko/ Pan to dobrotliwy/
2:
Ktoremu śpiewáć/ iáko on ſzczęśliwy
3:
Aniołow zaſtęp/ niemogę/ choć źądam/
4:
Aż go oglądam/
5:
W źiemi żywiących/ kędy niepotrzebny
6:
Ięzyk/ y vſtá do noty chwalebney.
7:
Tu niechay moy głos/choć nierowny idźie/
8:
W twoy trop Dawidźie.
9:
Krolu śláchetny/ Poeto bezrowny/
10:
Ktorego lutnia/ y głos bálſámowny
11:
Nie zginie z laty/ y nie chybia celu/
12:
Sam ieden z wielu.
13:
Bo Páná śpiewa/ ktory niebo ſpráwił/
14:
Da świátło gwiazdom/ y iedne zábáwił
15:
Na mieyſcu/ drugie iego wdáło chcenie/
16:
W rządne błądzenie.
17:
Ogniem wiátr przykrył/ dźierżą źiemię wody/
18:
Roznym náturom kázał vżyć zgody/
19:
Temiſz źwierz/ ptaki/ ryby/ drzewá z źioły/
20:
Trzyma żywioły.
21:
Przedźiwny wſzędźie: ále bárźiey w ſobie/
22:
Sam ſobie doſyć w ſzczęśćiu y w ozdobie/
23:
Wżdy ku ſwey ſławie/ dał w tym vwielbieniu
24:
Mieyſce ſtworzeniu.
25:
Bowiem źwierćiádłá ſwey wieczney mądrośći
26:
Ná niebie ſtworzył ſzczyre Rozumnośći/
27:
Ku ſobie ćiągnie nas/ choć podłą źiemię/
28:
Adámá plemię.
29:
Wieczna dobroći/ Przyczyno wſzytkiego/
30:
Zycz nam być wdźięcznym dáru ták wielkiego/
31:
Dałeś ſie poznáć/ day niech ſerce pali/
32:
Co rozum chwali.
Trzykroćstrona: B4v

Mikołáiá Sępá
1:
Trzykroć ſzczęśliwy/ ktory ćiebie Pánie
2:
Zna ſpraw ſwych końcem/ y ma zákochánie
3:
Wſzego bezżadne/ tylko w twey wiecznośći/
4:
Doſkonáłośći.
5:
PIESN IIII.
6:
O Cnoćie Slácheckiey.

7:
Z
Acni ſie ludźie rodzą tákże z Zacnych/
8:
Znáć w koniách ſztuki oyczyſte/ lękliwych
9:
Mężna Orlicá gołębi nie rodźi/
10:
Ani mdły záiąc z dużych Lwow pochodźi.
11:
Wſzákże rozmnaża cnoty przyrodzone
12:
Cwiczenie: czynią ſerce vtwierdzone
13:
Piękne náuki/ tych kiedy doſtáie
14:
Sláchetne plemię/ ſzpecą złe zwyczáie.
15:
Smiał ſie waleczny Rzym/ z ſyná onego
16:
Oycá/ dźielnośćią przełomion ktorego
17:
Stráſzny Hánnibal/ y fortunną zbroię
18:
Muśiał opuśćić/ y oyczyznę ſwoię.
19:
Ale nie przeſtał ná tym miedzy Bogi
20:
Chwalon Alcides/ że go gromem ſrogi
21:
Oćiec vrodźił: Bo wolał dźielnośćią
22:
Swą ſłynąć/ niżli rodzáiu zacnośćią.
23:
Cożkolwiek ieno ſtráſzliwego żyło
24:
Ná świećie/ wſzytko iego vſtąpiło
25:
Niezmożney śile/ przeto ſłynie wſzędźie:
26:
Y wiecznie ſłynąć zá ſwe cnoty będźie.
27:
Drogá ku ſławie/ w ſławnym vrodzenie
28:
Domu/ nie ſámá ſławá. Przeto w cenie
29:
Kto chce być/ porzuć nikczemne zabáwy/
30:
Nie ná herb przodkow pátrz/ ále ná ſpráwy.
Da po=strona: C

Rytmy Polſkie.
1:
Da poſpolite práwo/ nieſkończone
2:
Imię ſwym ſtrożom: dádzą obronione
3:
Gránice zbroią koronne/ poczćiwą/
4:
Od zdrádnych ſąśiad/ ſławę wiecznie żywą.
5:
PIESN V. O FRIDRVSZV,
6:
ktory pod Sokalem zábit od Tátárow.
7:
Roku Páńſkiego 1519.

8:
V
Myſł ſtáteczny/ y w cnotách gruntowny
9:
Kto ma od Bogá/ żywie świętym rowny/
10:
Nietylko wytrwa gniew ſzczęśćia ſurowy/
11:
Ale y łáſtą wzgárdźić ieſt gotowy.
12:
Tyśiąc przykładow: ále doſtáteczny
13:
Słow moich świádek/ ſam Fridruſz ſerdeczny/
14:
Ktory to ſpráwił/ że ſie mniey wſtydamy/
15:
Blizny prze vpor co nieſzczęścia mamy.
16:
Ná Sokal woyſká gdy iuż płáczliwego
17:
Oſtátek vwiodł/ od rąk okrutnego
18:
Poháńcá: wolny ſerce nielękliwe
19:
Odkrył/ te ſłowá mowiąc pámiętliwe:
20:
Fárbę Bugowey widźiałem kreẃ wody
21:
Náſzá zmieniłá/ procz poháńſkiey ſzkody.
22:
Skryły ſię pola pod zacnemi ćiáły/
23:
A mnie/ nieſtetyſz/ kto w te zágnał wáły?
24:
Boiáźń wyrodna w ſerce me nie wchodźi/
25:
Lecz mogąc pomoc żywiąc/ vmrzeć ſzkodźi/
26:
Choć mieyſce wzywa/ y duſzá vczćiwa/
27:
Krwią/ ćiáłem/ zbroią/ ſławę kupić chćiwa.
28:
Ale ieſzcze trwa ten targ: otworz bronę/
29:
Otworz/ iuż mię wſtyd mur mieć za obronę/
CNiechaystrona: Cv

Mikołáiá Sępá
1:
Niechay przypłáći Pohániec zdrádliwy/
2:
Ze tył moy widźiał/ gdym zbroyny y żywy.
3:
To rzekſzy: iáko z dźiáłá śmiertelnego
4:
Kámień/ płomieniá gwałtem śiárczyſtego
5:
Z hukiem wypárty/ iáko przez wiátr rzadki
6:
Leći przez ćiáłá/ dáiąc im vpadki.
7:
Ták mężny Fridruſz/ gniewy śláchetnemi
8:
Zápalon/ z Zamku z krzyki rycerſkiemi
9:
Wypadł/ y przeſzedł zaſtęp nieźliczony/
10:
Swą y Tátárſką práwie krwią ziuſzony.
11:
Tám záś by Tygris/ gdy ſwe baczy dźieći
12:
Miedzy myśliwcy/ choć tyśiąc ſtrzał leći/
13:
Wpada w pośrodek/ nie o rátunk dbáiąc/
14:
Ale o pomſtę/ ſzkodźi y konáiąc.
15:
Táki był on mąż/ widząc ſwoy lud zbity/
16:
Drugi związány/ áż go známienity
17:
Duch ze krwią odbiedł: padł/ krzyknął bezbożny
18:
Zaſtęp/ y więźnie. Lecz był okrzyk rożny.
19:
O cny Rycerzu/ nietylko ſzczęśliwie
20:
Duch twoy z wielkimi Bohátyry żywie/
21:
Y tu/ dokąd Bug ćichy wody ſwoie
22:
Nieśie do Wiſły/ dotąd imię twoie
23:
Trwáć będźie w vſtách ludu Rycerſkiego/
24:
Y rzecze człowiek ſercá wſpániáłego:
25:
Z lepſzym Oyczyzny ſzczęśćiem wieczny Pánie/
26:
Rácz mi náznáczyć ták prętkie ſkonánie.
27:
PIESN VI. O STRVSIE,
28:
Ktory zábit ná Ráſtáwicy od Tátárow.
29:
Roku Páńſkiego
Izaſzstrona: C2

Rytmy Polſkie.
1:
I
Zaſz wodz Thebáńſki/ iż vmarł zgromiwſzy
2:
Waleczne Spártány/ zda ſie być ſzczęśliwſzy/
3:
Niż on Æmilius/ co przy woyſku zbitym
4:
V Kan/ żywot záwárł ześćiem známienitym?
5:
Bądź támten ſzczęſliwſzy/ powáżnieyſza żywie
6:
Sławá tego/ ktory z ſámym nie lękliwie
7:
Podkał ſie nieſzczęśćiem: y ſtáłą krwáwemu
8:
Pokazał zwyćięſzcy twarz: kiedy rączemu
9:
Báchmátowi drudzy nie zbroi vfáią/
10:
A prze boiaźń prożną ſławy odbiegáią.
11:
Tákże Ráſtáwicá/ potok nieſzcźęſliwy/
12:
Pierwey wod pozbędźie/ niżli twe poczćiwy
13:
Y nietrwożny Struśie/ żywotá ſkończenie
14:
V rycerſkich ludźi prziydźie w zápomnienie.
15:
Wolał od ſtrzał zginąć poháńcá zdrádnego/
16:
Niż tył ſwoy pokázáć ſprośnie oczom iego.
17:
A gdy mu ktoś rádźił głupie ſprzyiáżliwy/
18:
Aby iáko drudzy zbiegł z chwile złośliwey/
19:
Rzekł: Ty folguy czáſom chceſzli á ia moiey
20:
Sławie będę godźił/ nie tylko we zbroiey/
21:
Ieſt śmierć y ná łożu. Y ták pierzchliwego
22:
Smierći grzbiet ieſt odkryt/ iák pierśi śmiáłego.
23:
Nie wydam ſwych przodkow: zá Rzeczpoſpolitą
24:
Vpádnę ofiárą/ da Bog/ známienitą.
25:
Tylkoſz rzekł: wnet iáko pierzcháć nieuczony
26:
Lew/ od mnogiey zgráiey będąc oſkoczony/
27:
Y od tyśiąc łowcow z gotowemi łuki/
28:
Blizſze zágubiwſzy/ drugie ſtráſzy huki.
29:
Wſzytcy/ wſzytcy ſercá nátrzeć nań nie máią/
30:
Tylko mu z dáleká rány podáwáią.
31:
On zemdlon oſtátniey iuż pomſty pożąda/
32:
Y w kimby ząb martwy zoſtáwić pogląda.
C ijTákstrona: C2v

Mikołáiá Sępá
1:
Ták ſie Strus ſpráwował w oſtátniey potrzebie/
2:
Y ſławie/ y cnoćie czyniąc doſyć z ſiebie.
3:
Padł krwawy/ gęſtemi przywálon ſtrzałámi/
4:
Godny Syn oyczyzny mężnymi ſpráwámi.
5:
PIESN VII.
6:
STEPHANOWI BATOREMV,
7:
KROLOWI POLSKIEMV.

8:
K
Rolowi Hymn możnemu śpiewaymy Kámæny/
9:
Bogu naprzod/ bez Bogá nic nie godno ceny/
10:
On ſtworzył/ on ſpráwuie/ on oświeca tego/
11:
Zywotem/ ſzczęśćiem ſławą: krol ſam zna ſámego.
12:
Y to cel iego ſpráwom: on w pierwſzey oyczyźnie/
13:
Gdy moc błąd wźiął bezbożny/ ſam ſie opárł/ iż nie
14:
Zgáſłá powſzechna wiárá. Stąd go łáſki ſwoiey
15:
Pan naczyniem vczynił/ w pokoiu/ we zbroiey.
16:
Więtſzym oboygá ſzczęśćiá. On nádźieią ſámą
17:
Z niebá pomocy/ śmiał być nawáłnośćiam támą
18:
Pánnońſkim/ przez rozliczne y ſpuſzczáiąc zdroie
19:
Sćierw przećiwnych/ Dunáiu tuczył ryby twoie.
20:
Ale ſzczęśćie przeźráne iż ma kożda ſtroná/
21:
Tu ćię Bog wnioſł/ gdźie ieſzcze nie prożna obroná/
22:
Dźielność twoiá być może/ Krolu niezmożony/
23:
Krolu y z twey nátury/ nietylko z korony.
24:
Bo kto ćiebie nie mnieyſzy? práwie bez rownośći/
25:
W rádźie/ w mowie/ w dowćipie w vmyſłu mierno
:
(śći?
26:
Kto rownie ſpráwiedliwy? kto łáſkawy? Ale
27:
Twe właſnośći kto zduża śpiewać doſkonále?
28:
Morſki huk głoſem przemoc może/ Lecż ninieyſzy
29:
Iż czás przynioſł/ we zbroi zdaſz ſie napięknieyſzy/
Bądźstrona: C3

Rytmy Polſkie.
1:
Bądź porządek ważymy: bądź rozſądek práwy/
2:
Komu woyſko/ á komu huff zlećić do ſpráwy.
3:
Lub ſerce mężne z ręką prędką/ lub pátrzamy
4:
Ná czuyność/ ná ćierpliwość/ wyznamy/ wyznamy
5:
Ze ty przedni Krol/ Hetman/ Rycerz/ pieſzy/ konny/
6:
Twe ſzczęśćie woyſká gromi/ mur wáli obronny.
7:
Ty poſtronne w przod widźiſz y domowe zdrády/
8:
Twym przykładem wytrwáne y ſmutne Hyády/
9:
Y głod/ y bezſen/ y proch/ y błotá/ y laſy/
10:
Y wzgárdzone nád głową iákmiarz źimne páſy.
11:
Tyś wſkrześił náſzę ſławę/ Ty bowiem pokoie
12:
Wyrodnym ſmáczne ſercom gániſz: y do zbroie
13:
Potrzebny chęć pobudzaſz/ ktora legartowem
14:
Iádem zięta/ niedbáłá długo być obłowem/
15:
To zdrádliwym Tátárom/ to Moſkwićinowi
16:
Chćiwemu/ okrutnemu/ pułpogáninowi.
17:
Dźiś ſámo imię twoie Poháńce hámuie/
18:
A ſtráſzny tyran/ ſam ſtrách/ háńbę/ ſzkodę czuie.
19:
Strách/ háńbę/ ſzkodę czuie: á da Bog zyczliwy/
20:
Ieśli wroźbá nie prożna/ z ſtrony ſpráwiedliwy/
21:
Y vpadek vczuie/ y pozbywſzy głowy
22:
Spuśći páńſtwá pod twoy ſceptr/ wdźięczny/ ſłáwny
23:
zdrowy/ O boday pozno w niebie twoiey godną cnoty
24:
Koronę gotowano/ nietylko wiek złoty
25:
W twey Polſzcze widźieć mamy/ lecz y przed náſzego
26:
Ch[r]yſtá krzyżem gwałt zwykły Máchmetá krwáwego.
27:
PIESN VIII.
28:
Iż rozum człowiekowi potrzebnieyſzy niż ſkárby.

29:
Z
Loto znáć ná ſtrzechſtenie/ człowieká ná złoćie/
30:
Mieć álbo nie mieć złotá/ nic przez ſie ku cnoćie/
Prożnostrona: C3v

Mikołáiá Sępá
1:
Prożno chwalą y gánią ten kruſzec łágodny/
2:
Komu Pan Bog dał rozum/ záwżdy ieſt ſwobodny.
3:
Wygnał chćiwość nieſytą/ wygnał ſtrách ſzkárády/
4:
Więc nie wzdycha nie máiąc/ w doſtátku nie blády.
5:
Nie pożycza v ſkrzynie/ dármo nie ſzáfuie:
6:
Z baczeniem złoto drogo y tanie ſzácuie.
7:
Ale iáwnie oświadczył ſłowy y przykładem
8:
Twoy wnuk Ieſſe/ iż zbytnie ſkárby zbytnym iádem.
9:
Y z tym komu ich nie da Bog bárźiey łáſkáwie/
10:
Niż z tym co ich ma názbyt/ zna kto ſądźi práwie.
11:
W nędzy człowiek doſtánie gdy chce poćieſzenia/
12:
Trudno gdy wſzytko k myśli nie ſtráćić baczenia.
13:
Skąd z letargu ſmutnego wrzod ſmáczny przychodźi/
14:
Bo ſie to zdrowo widźi/ co nabárźiey ſzkodźi.
15:
Nie pożądam znácznym być w nieſzczęśćie oboie/
16:
Lecz znam práwie ſzczęśliwym/ kto poćiechy ſwoie
17:
W tobie ſámym ma Pánie/ prożen inſzych rzeczy/
18:
Y dla ćiebie ſam śiebie wzgárdźił mieć ná pieczy.
19:
PIESN IX.
20:
Iż prożne człowiecze ſtáránie bez Bożey pomocy.

21:
M
Aiąc vmyſł ſtáteczny/ czynić co należy/
22:
Niech moiá łodź/ gdźie pędźi wola Boża/ bieży.
23:
Y przy brzegu ktory mi Bog náznáczył ſtánie/
24:
Ieśli nie ieſt beſportne ludzkie żeglowánie.
25:
Co ná świećie chybá błąd? kłopoty? márnośći?
26:
Imię tylko Pokoiu ſnadź y Szczęśliwośći.
27:
Ktorą widżi á nie zna duch chćiwy lepſzego/
28:
Będąc iákmiarz związány od ſługi ſwoiego/
29:
Sławá ſmáczna/ roſkoſzy/ władza/ śiłá złotá/
30:
Drugdy twą/ Zeno twárdy/ ſłowem ſtalna cnotá/
Wątłestrona: C4

Rytmy Polſkie.
1:
Wątłe tamy ná powodź záćmioney Bogini/
2:
Lecz tá niech zwyczay zmieni/ śmierć folgi nie czyni.
3:
Więc co tám ſpokoynego/ gdźie burza vſtáwna/
4:
Przeto woli mey rádá/ (rządźić ſie nie ſpráwna)
5:
Chętne żagle rozwiła/ ku twey/ Pánie/ chwale/
6:
Ty mię wiez/ ty ſtyruy ſam: ták ſkończę bieg w cále.
7:
O TYMZE EPIGRAMMA,
8:
Abo Napis krotki.

9:
B
Og nas Bog rządźi/
10:
Náſze ſtáránie
11:
Záwſze zábłądźi/
12:
Gdy niechce ná nie
13:
Weyźrzeć łáſkáwie.
14:
Porzućmy dumy/
15:
Szaleńſtwo práwe
16:
Ludzkie rozumy.
17:
grafika
18:
EPITAPHIA, EPIGRAMMA=
19:
TA, NAGROBKI, NAPISY
20:
krotkie/ y inſze drobiazgi.
21:
NAGROBEK PANV IANOWI STA=
22:
rzechowſkiemu/ Woiewodźie Podolſtiemu/ Stárośćie
23:
Sámborſkiemu y Drohobyckiemu.

24:
H
Erby/ y zbroiey obraz/ y twoiego
25:
Cny Woiewodo ćiáłá śláchetnego/
Widźimystrona: C4v

Mikołáiá Sępá
1:
Widźimy ſmętni/ ize niezyczyły
2:
Zazdroſne Párki/ by dłużey ſłużyły
3:
Wdżięczney Oyczyźnie twe ſpráwy poczćiwe/
4:
Ktore ták długo będą pámiętliwe/
5:
Iák mądrym w rádźie ták mężnym we zbroiey
6:
Dokąd dźielnośći poruczone twoiey
7:
Szyrokie potrwa Podole/ y poki
8:
W beſportny Euxin Dnieſtr poydźie głęboki.
9:
Nagrobek Marćinowi Stárzechowſkiemu
10:
Dźiećięćiu/ ieno XXX. godźin żywemu.

11:
R
Az złotowłoſy zá żywotá mego
12:
Phœbus tor przeſzedł wozu nie ſwoiego/
13:
Ták moię witkę ſkwápliwie przećięłá
14:
Skąpa Lácheſis/ y záraz odięłá
15:
Rodźicom moim z nádźieią weſele/
16:
A mnie zá żywot grob dáłá w kośćiele.
17:
Rownie ták koſą oſtrą pracowity
18:
Oracz/ kwiateczek wonią známienity
19:
Nowo roſkwitły śćina niebaczliwie/
20:
Ktorego długo czekáły teſkliwie
21:
Sliczne Dryády/ ządáiąc go ſobie
22:
Y dla wonnośći/ y czołu k ozdobie/
23:
A on z drugimi ná pokośie kwiatki
24:
Leży iuż zwiędły gwałtem/ á nie latki.
25:
Drugi temuż.

26:
Długa nádźieiá/ rádość krotka/ żal płáczliwy/
27:
Rodźicow moich leżę tu/ przedśię ſzczęśliwy/
28:
Zem nie poznał nádźieie/ rádośći/ kłopotá/
29:
Podan niebáczney śmierći ná progu żywotá.
Ná śmierćstrona: D

Rytmy Polſkie.
1:
Ná śmierć Pániey Woiewodźiney Sędomir=
2:
ſkiey/ Zofiey ze Sprowá Odrowążowny/ Koſtczyney/
3:
ktora vmárłá Anno Domini 1580. menſe Iulio.

4:
PIERWSZY NAPIS.

5:
I
Eśli iáko kto żywot wiodł śmierć pokázuie
6:
(Gdyż nádźieiá głos ludzki áż do tąd formuie)
7:
Tedy świątobliwośći twoiey nie potrzebá
8:
Zacna páni/ świádectwá cudownego z niebá.
9:
Bo gdyś poſzłá do chwały/ ktorąć Bog zgotował/
10:
Kto był kto twego ześćia z źiemie nie żáłował?
11:
Duchowieńſtwo/ vbodzy śieroty z wdowámi/
12:
Iáko po mátce właſney zálaliſie łzámi.
13:
Tákże y ſtan waźnieyſzy/ y gmin poſpolity/
14:
Albo dáli wzdychánia álbo płácz obfity/
15:
Dalekie/ nieznáiome táż żáłość ſtrzeſktáłá/
16:
Płákałby nieprzyiaćiel: áleś go nie miáłá.
17:
Inſzy teyże.

18:
Pátrząc ná twoie cnoty: á wzrok ku náſzemu
19:
Obrácáiąc wiekowi/ do złego ſkoremu/
20:
Kſztałćie pánien/ wdow/ męſzczyzn/ y bezrowney żono/
21:
Dźiwno nam/ iżeć vmrzeć kiedy dopuſzczono.
22:
Inſzy teyże.

23:
Skromność/ hoyność/ vkłádność/ wſpániáłość/ pokorá/
24:
Poważność/ cnoty rożne/ nie czyniły ſporá
25:
W tym cnym duchu/ owſzem go ſtáwiły podobnym/
26:
Onym (ktore iuż pośiadł) przybytkom nadobnym.
27:
Co idąc rozno/ zgodną czynią Hármonią/
28:
Ktoż rzecze tráfunk/ że ią názwano Zophią?
DInſzystrona: Dv

Mikołáiá Sępá
1:
Inſzy teyże.

2:
Twoy grob widżimy/ Páni/ zacnych krolow płemię/
3:
Y cnot świętych przybytku/ z dźiwem/ czemu źiemię
4:
Bog tobą lub ozdobił/ lubo ośieroćił/
5:
Lecz ſłuſznie/ y nam poćiech/ y twe prace ſkroćił.
6:
Inſzy teyże.

7:
Domy/ ſkąd cześć śmiertelną wiodłáś dobrze znáiąc/
8:
A duſze nieſkończoney ſpráwy vważáiąc/
9:
Nietylko ćię Pirámid/ ábo Mánſeołow/
10:
Ale też godną znamy Ołtarzow/ Kośćiołow.
11:
Pánnie Zophiey Koſtánce/ Woiewodzance
12:
Sędomirſkiey/ ktora pierwey záchorzawſzy/ poźniey
13:
trzemá dniomá niż mácochá vmárłá.
14:
NAPIS PIERWSZY.

15:
P
Anieńſtwá kwiátek tu leży ſchowány/
16:
Twą ſkwápna śmierći ręką rozerwány/
17:
Wżdy twoy iad prożny: bo ten kwiát ku wiośnie
18:
Oney oſtátney y wieczney wyrośnie/
19:
Wonie Liliey pełen y czyſtośći/
20:
Y kwitnąć będźie procz ſtráchu zwiędłośći/
21:
Ozdobą onym/ co ná báránkową
22:
Chwałę pieśń krzyczą/ właſną/ czyſtą/ nową.
23:
WTORY.

24:
Zwyczáie/ dom/ vrodę/ kiedym byłá żywą/
25:
Kto znał moię/ muśiał mię ſądźić zá ſzczęśliwą.
26:
Y ſámám ná fortunę nárzekáć nie śmiáłá/
27:
Y ná on czás gdym wdźięczney mátki poſtradáłá.
Bowiemstrona: D2

Rytmy Polſkie.
1:
Bowiem Oćiec nie dał znáć śieroctwá/ y trochę
2:
Potrwawſzy/ rowną matce dał mi Bog mácochę.
3:
A ſnadźći by był tenże chćiał wiekow przedłużyć/
4:
Mogłám lepiey niż mátki iey dobroći vżyć.
5:
Com to rzekłá? Mácocháć byłá: w tym znáć dáłá/
6:
Trzech dni do niebá idąc/ czekáć mie niechćiáłá.
7:
TRZECI.

8:
Czemuś zwyczáy zmieniłá? (rzekłá gdy poznáłá
9:
Koſtczanká śmierć mácochy/ á ſámá konáła)
10:
Przed tobąm ia chadzáłá/ y zięta chorobą/
11:
Przed tobą droga mátko/ przecz konam zá tobą?
12:
Czy iż ſłuſznie wprzod vmrze kto pierwey zrodzony?
13:
Wolę złámáć domowy rząd niż przyrodzony/
14:
Czy mi chceſz być przewodnią? nie było potrzebá:
15:
Wiem ia z twoiey náuki gdźie drogá go niebá.
16:
NAGROBEK IEDNEY PANNIE.

17:
T
V on napięknieyſzy kwiát pánieńſkiey młodośći/
18:
Ktoremu y Helená/ y ſámá w pięknośći
19:
Wenus rowna nie byłá/ leży pochowány/
20:
Nogą nielutośćiwey śmierći podeptány.
21:
Pytaſz przecz ták nadobny kwiáteczek/ ku wiośnie
22:
Gdy drugie kwiátki roſną/ z nowu niewyrośnie?
23:
Płomienie febry ćięſzkiey/ ktore go paliły/
24:
Te mu tę ſmutną łąkę gwałtem záſuſzyły.
25:
Y áż ogniem zrządzonym ten grob pokropiony
26:
Będźie/ tuż on (dźiwna rzecz) wznidźie odrodzony.
27:
Vpuść ná tę mogiłę ktorą kropię z oczy/
28:
Niech go źiemiá odwilży/ nie ták twárdo tłoczy.
D ijEPITAstrona: D2v

Mikołáiá Sępá
1:
EPITAPHIVM RZYMOWI.

2:
T
Y co Rzym w pośrod Rzymá chcąc baczyć pielgrzymie/
3:
A wżdy baczyć niemożeſz w ſámym Rzymá Rzymie.
4:
Pátrzay ná okrąg murow/ y w rum obrocone
5:
Theatrá/ y kośćioły y ſłupy ſtłuczone/
6:
To ſą Rzym. Widziſz iáko miáſtá ták możnego/
7:
Y trup ſzczęśćia poważnośc wypuſzcza pierwſzego.
8:
To miáſto świát zwalczywſzy/ y śiebie zwalczyło/
9:
By nic niezwalczonego od niego nie było.
10:
Dźiś w Rzymie zwyćiężonym Rzym niezwyćiężony/
11:
(To ieſt ćiáło w ſwym ćieniu) leży pogrzebiony.
12:
Wſzytko ſie w nim zmieniło/ ſam trwa procz odmiány
13:
Tyber/ z piaſkiem do morza co bieży zmieſzány.
14:
Pátrz co Fortuná broi: to ſie popſowało
15:
Co było nieruchome trwa co ſie rucháło.
16:
PANNIE IADWIDZE TARLOWNIE
17:
(potym Woiewodźiney Ruſkiey) kwoli.

18:
P
Iorunem ſtráſznym obrzymy pobite/
19:
Poważnych krolow ſpráwy známienite
20:
Niech kto chce śpiewa: nam ſie lutnio máło
21:
Pegázſkich zdroiow wody pić doſtáło.
22:
Bachá śpiewaymy ćicho piiącego/
23:
Przy niem Cypridę/ y woyny puſtego
24:
Spokoyne Dźiecká/ ktore záwżdy ſwoię
25:
Ná roſpaloney ſkále oſtrzy zbroię.
26:
Powiedzmy ktemu żártowliwe zdrády
27:
Leśnych Sátyrow/ ná śliczne Driády/
28:
Albo płácz śmieſzny nieważney ćięſzkośći/
29:
Ktora przy trudney tuż chodźi miłośći.
Y wasstrona: D3

Rytmy Polſkie.
1:
Y was nadobne Nymphy wſpomieniemy/
2:
A záwſze ćiebie naprzod przed inemi/
3:
Ktorą Dnieſtr rybny/ ktorą Wiſłá ſobie
4:
Biorą (lecz z krzywdą obá) ku ozdobie.
5:
Długi ná kreśie/ co krotkim Strwiąż płynie/
6:
Ze ćię wychował/ prawdźiwietym ſłynie/
7:
Pewien w tey mierze y Oceanowi/
8:
Sławy nieſtąpić tyśiąc Nymph krolowi.
9:
Nie dármo hárdy/ iáwnie to baczymy/
10:
Iáko ty kwitnieſz dáry ozdobnymi/
11:
Zrownáłáś ſtanem z wſtydliwą Diána/
12:
Zrownáłáś twarzą z Wenerą rożáną.
13:
Mnieyſza od ćiebie Pállás w obyczáie/
14:
W kożdey twey ſpráwie Charis ſie znáć dáie/
15:
Y zdumiewa ſie Helikon vczony/
16:
Gdy Liliáną ręką biieſz w ſtróny.
17:
Ozdobo źiemie: ſzczęśliwy/ ſzczęśliwy/
18:
Komu ćię Pan Bog náznáczył źyczliwy/
19:
Komu ćię Hymen ſłowy ſtátecznymi/
20:
Y pochodniámi przyłączy wiecznymi.
21:
Fráſzká z Mártialiſzá.

22:
P
Iſzą: krol Agátocles gdy ſwoim część ſpráwiał/
23:
Miedzy złote naczynie záwſze glinę ſtáwiał/
24:
Ták mieſzáiąc vboſtwo z bogáctwy hárdymi/
25:
A przyczynę powiádał tę przed gośćmi ſwymi:
26:
Ia/ ktorego Bog ſławą y pánſtwem ozdobił/
27:
Pomnię iże moy oćiec z gliny gárnce robił.
28:
O ſzczęśliwy/ kto ſtanu doſtawſzy wielkiego/
29:
Pomni czym był/ y baczy moc ſzczęśćiá zmiennego.
30:
Z tegoż Fráſzká.
Vbogiś?strona: D3v

Mikołáiá Sępá
1:
Vbogiś? vbogim być muśiſz záwżdy: czemu?
2:
Bogactw teraz nie dáią tylko bogátemu.
3:
Chceſz mieć co? przynieśże co/ bierz zá ſłowá/ ſłowá/
4:
Táka teraz po wielkim brzmi páłacu mowá.
5:
Ná Herb Połkozá/ alias Ośla głowá.

6:
P
Iiáne ſługi dźiećiom ſwym pokázowáli
7:
Spártáni chcąc by ſproſność piiáńſtwá w czás zná=
:
(li.
8:
Mądrze. poznáney wády w ſwym kſztałćie prawdźiwym/
9:
By ſie nie ſtrzegł/ y będźieſz kto ták niebaczliwym?
10:
Toż chćiał (mnimam) w pierścieniu co dał Ośley głowie
11:
Mieyſce naprzod: by głupſtwá ſproſność potomkowie
12:
Ná ten ználi Herb pátrząc/ mądrość mieli w cenie/
13:
Y dokazał/ ták iáko nieśie me baczenie.
14:
NA HERB LELIWE.

15:
P
Atrzay ná dowćip Leliwy mężnego
16:
Iák Herb wytworny dał do domu ſwego/
17:
Mieśiąc w w odmienney w iedney twarzy chodźi/
18:
Wdźięczna Iutrzenká y ſłońce przywodźi.
19:
Támten Fortuny/ tá Cnoty obrázem/
20:
Dobrze kto pośiadł tę parę zárázem.
21:
Lecz komu ćieniem zaydźie ſzczęśćia koło/
22:
Kázał trwáć/ świátłá czekáiąc weſoło.
23:
NA OBRAZ STEPHANA BA=
24:
TOREGO KROLA POLSKIEGO.

25:
N
Iebo koroną/ mężnym oyczyzná go zowie/
26:
A my go wyznawamy krolem Sármátowie.
Bog/strona: D4

Rytmy Polſkie.
1:
Bog/ oyczyzná/ poſtronni/ ták go zdobią ſpołem/
2:
Ze mu inſzym nie trzebá ſławić ſie tytułem.
3:
Lecz nam tuſzy ten vmyſł kożdey cnoty żyżny/
4:
Iż go Oycem názowiem tey nowey oyczyzny.
5:
NA TEGOZ DRVGI OBRAZ.

6:
H
Æc ſunt eximij, quæ cernis, Principis, ora

7:
Inclita, Sauromatas qui regit indomitos.
8:
Aſpice: perparuæ, licet, inſint picta tabellæ
9:
Bellicum, vt exhalent imperioſa, decus.
10:
Falleris ô hoſpes tamen huic ſi fingere perſtas
11:
Ex vultu mores, ingenium́ ferox.
12:
Nil clementius hoc, nil doctius, hunc et alumnum
13:
Non Martis: verum Palladis eſſe ſcias.
14:
PROSBA DO BOGA Z BOECIVSA.

15:
N
A nędzną źiemię rácz mieć wzgląd Pánie/
16:
Ktorego ten świát trzyma ſtáránie.
17:
Spráwę rąk twoich/ cześć niewzgárdzoną/
18:
Wichrzy Fortuná burzą ſzaloną.
19:
Slepa procz bráku rozśiewa ſzkody/
20:
O wżdy chćiey kiedy iey wśćiągnąć wody/
21:
Oycze łáſkáwy: á pokoy ktory
22:
Niebo/ y wielbią Anielſkie Chory/
23:
Niech narod ludzki ſpráwuie wiecznie/
24:
Aby imię twe chwalił beſpiecznie.
25:
Nagrobek Marćinowi Stárzechowſkie-
26:
mu/ dźiećięćiu iedno XXX. godźin żywemu.
27:
PANA KONIECPOLSKIEGO.
Iamnestrona: D4v

Rytmy Polſkie.
1:
I
Amne iterum cœlos cœlo modo miſſus iniſti?

2:
Et tibi terra oculis monſtrum non ſidera fiunt?
3:
Temuż y tegoż.

4:
Prędkoś ten świát odmienił przecz? zgadniemy ſámi/
5:
Ześ był przywykł Aniołom zecniłoć ſie z námi.
6:
Słuſznie: widząc ludzki błąd y krotkie tu mienie/
7:
Wroćiłeś ſie ſkąd wiedźieſz pierwſze pokolenie.
8:
PIESN.

9:
Z
Aprzęż nie Tygry/ nie Lwice Cyprido
10:
W złoty woz/ parę białych niech Cupido
11:
Gołębi lecem iedwabnym pożenie/
12:
Przez chmurne ćienie.
13:
Opuść ná chwilę Ankon vlubiony/
14:
Y Cypr weſoły tobie poświęcony/
15:
Spuść ſie nád Wiſłę/ obacz náſzę źiemię/
16:
Ták ślicżne plemię.
17:
Pięknych przymiotow y wdźięczney vrody/
18:
Ktora bez waſzey Troiańſkiey niezgody/
19:
Rychleyby kleynot odnioſłá pięknośći/
20:
A przez zazdrośći.
21:
Heſper iák iáſna ieſt miedzy gwiazdámi/
22:
Ták twe wſpániáłe Pánno nád Pánnámi
23:
Są obyczáie/ z nátury przyrodne/
24:
Ozdoby godne.
25:
Ieśli ieſt Cnotá chwały godną wſzędźie/
26:
Tedy ma Lutnia ćiebie ſławić będźie/
27:
Y wierſz moy śpiewáć/ to ieſt tobie kwoli/
28:
Serce mię boli.
EPITAstrona: [D5]

grafika
1:
EPITAPHIVM BOLESLAO
2:
AVDACI REGI POLONIÆ.

3:
E
Rgò erat in fatis, Heros fortiſſime, quondam

4:
Rex, et Sauromatæ/ Boleſlae, gloria gentis
5:
Ingens vt, patria procul, abiectuſ́ iaceres?
6:
Puluere ſub vili, vili corpuſ́ cuculo
7:
Contectus, cultu vacuis ſub montibus. Ehêu,
8:
Vt ſequitur nullum inſtabilis Fortuna fauore
9:
Continuo: En ſic ille iacet, Germania cuius
10:
Bellatrix animos, at inuicta horruit arma.
11:
Cui populoſa manus porrexit Pruſſia, cui́
12:
Principe, et auro, et equis, et pugnaci ardua pube,
13:
Septenni ceſſit ſuperata Kiouia bello.
14:
Hic etiam reges, tibi Pannonia inclita victor
15:
Impoſuit pulſos: quantum quo́ fortibus auſis
16:
O rex tu poteras, vaſtata Bohemia ſenſit.
17:
Macte animis ingentibus, Heros: ſed mage macte
18:
Quod facilis patriæ, iuſto ſuperum́ furori
19:
Ceſſiſti, renuens execranda arma mouere.
20:
Quod ſi quanto animo exilium, ſacram́ tuliſti
21:
Pauperiem, tanto potuiſſes ferre ſecundam
22:
Fortunam, quæ te patris contemnere leges
23:
Impulit, et dirum ſacrato ſanguine ferrum
24:
Imbuere: Haud tua nunc Vilaci ingloria ſtagna
25:
Monſtrarent populis paruo oſſa ingeſta ſepulchro,
26:
Sed tua te armipotens operoſo marmore tectum
27:
Sarmatia aſpiceret, tanto et poſuiſſet alumno,
28:
Carpatios, tumulum ſuperantem vertice, montes.


strona: [D5]v

1:
NA OBRAZ S. MARIEY
2:
MAGDALENY.

3:
O
Bene ſperandi exemplum lapſis, et amore

4:
Ardente in Dominum fœmina clara Deum.
5:
Noſtri non ignota mali, ſuccure precamur.
6:
Nam nos (heu miſeros) tot mala dura premunt,
7:
Sancta fides, precibuſ́ tuis, fiducia nobis
8:
Et validus culpas ſoluere creſcat amor.
9:
NA OBRAZ HERODIADY
10:
z głową S. Ianá.

11:
E
T quiſquam queritur, ſua ſi pro munere Virtus

12:
In terris pænas, fœda́ da mna ferat?
13:
Maximus en vatum, iuſtiſſima gloria cœli
14:
Occidit, infandi principis imperio.
15:
Occidit, haud ſatis eſt? ſacrato inceſta puella
16:
Illuſit capiti, ſæuum odium exſacians.
17:
Fluxa, nefas, ſperare pii: ſed præmia firmi
18:
Æterna, æternum credite ferre DEVM.
19:
EPITAPHIVM D. IOANNI STARECHOWSKI.

20:
H
Vnc longæue ſenex, gemini tua pignora fratres

21:
Dant tibi, quem potius acciperent tumulum.
22:
Et Starechouium ſculpere in marmore nomen
23:
Quod ſpectantum animos altius effodiat.
24:
Hic arma, hic trabeam, eſt qui ſuſpirabit in illo
25:
Herculeos nutus: munificam́ manum,
26:
Hic alia at alia. At tu mæſta Podolia, ſemper
27:
Omnia, quæ reliqui ſingula, ſola gemes.