[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Tomasz Kłos
tytuł:   Algoritmus, to iesth nauka Liczby
rok wydania:   1538strona: kt

1:
Algoritmus: To
2:
ieſth nauka Liczby: Polską
3:
rzecżą wydana: Przez Kxiędza Tomaſza
4:
Kłoſa. Na trzy ſie częſci dzieli, Pirwſza będzie
5:
o oſobach Liczby, wtora o Regule
6:
detri, Trzecia o rozmaitych rachunkoch
7:
y o ſpołkach Kupieczkich.
8:
Cracouię ex Officina Vngleriana. 1538.
9:
grafika


strona: Av

1:
❡Przedmowa do wſzytkich
2:
Młodzieńczow Polskich/ Zwłaſzcża
3:
rodziczow Krakowskich.

4:
A
Cżkolwie o sławney zacznoſći
5:
nauki Licżenia roz­maići mędr=
6:
czowie wiele piſali tak Pogań=
7:
ſzcży iako y Krzeſćiańſzcży. Bo
8:
wiem v Grekow Pitagoras/ ktori tę wyna=
9:
lazł naukę: wiele o tym piſał. Takież v
10:
Włochow piſał po Laćinie. Apuleius/ po
11:
nim Boetius/ Nicolaus cuſanus/ y wiele in
12:
ſzych. Wſzakoż tego y ſam rozum dokazuie
13:
cżłowiecży/ iż Licżba ieſt nauka barzo zacz=
14:
na y pożytecż­na. Zacznoſć iey z tąd ſie vka
15:
zuie/ iż wſzytki rzecży od pocżątku ſtworzone
16:
pod cżystim rządem y pod pewną licżbą ſą
17:
poſtanowiony. Bowiem y ten ktori wſzytko
18:
ſtworził: nie chćiał ſie z Licżby wyłamować
19:
Gdyż iako iednoſć ieſt pocżąthek wſzelkiey
20:
licżby dalſzey/ tak theż on od ktorego wſzytki
21:
rzecży pocżątek maią/ chćiał ſie pod iedno=
22:
ſćią iſtnoſći zamknąć/ á żadney rownej dru
23:
żyny z ſobą nie mieć. Bowiem iedinoſć
24:
wſzędy chcze mieć cżęſć/ ſama też ieſt wſzyt=
25:
ko zupełne/ á w każdej rzecżi ieſt rzecż wiecż=


strona: A2

1:
na/ ktora też bywa przed tim niż ſie czo ſta=
2:
nie. A gdy ſie ktora rzecż zepſuie: muſi ſie w
3:
iednoſć obroćić/ tho ieſt ku iedney rzecży ko=
4:
niecżney przyſć. A dla tego ieden ieſth pan
5:
Bog. Ieden Swiat. Iedno Słończe. Ie
6:
den kxiężycz/ y wſzytki rzecżi ſtworzone z ie=
7:
dney rzecży po­ſzły/ w ktorą (by to było podo
8:
bno żeby ſie miały po­kazić) zaſięby muſiały
9:
przyſć. Przeto tę iedinoſć nie­ktorzy mędrczy
10:
zwali zgodą/ drudzy przijaznią á miłoſćią/
11:
bowiem ona tak ſie złącża: iż ſama w ſobie
12:
żadney cżę­ſći ani rozdziału (bez ſwego ura=
13:
zu) nie dopuſzcża. Wſzak­że tha iednoſć/ z
14:
cżymkolwie ſie złącży dwoie cżyni/ ktoraż to
15:
dwoicza pocżątek wſzelkiego mnożenia ieſt
16:
we­zwana/ bowiem ona zależy w złącżeniu
17:
dwoiey iedinoſći. Ta napierwſza licżba roz
18:
dzielanie prziymuie/ gdyż ze dwu rzecży lu=
19:
bo cżęſći ſie zkłada/ tak zdobrich iako y złych
20:
albo z iedney złey z drugiey dobrey. Przetho
21:
w dobrich rzecżach zwali thę Licżbę ſtarzy
22:
mędrci zgodą towarzyſtwa/ y ſprawiedliwo
23:
ſćią/ iż ſie w dwoich cżę­ſćiach kocha rowno
24:
rozważonych. Zaſię we dwu nie ro­wnych
25:
rzecżach zwali ią niezgodą/ gdy bywa ze
26:
dwu niezgodnych rzecży ſłożona. Ta ieſth
27:
matka wſzitkich żiwiołow/ gdiż każdi znich ze
A ijstrona: A2v

1:
dwu rzecżi acżkoli roznich: wſzakoż zgodnych
2:
ſtawa ſie. Potym ieſt troycza pirwſza licżba
3:
nie rowna/ wſzakoż ſama w ſobie dosko­na=
4:
ła/ bowiem pocżątek/ ſrzodek y dokonanie w
5:
ſobie za­myka/ y wſzitki inſze licżby doskonałe
6:
(iako ieſt ſzeſćioro y dziewiećioro etc.) z niey
7:
ſie rodzą. Doſtoynoſć tey z tąd ſie vkazuie/
8:
iże oto wſzelki cżas na trzy ſie cżęſći dzieli/
9:
przeſzłą/ ninieyſzą/ y przyſzłą/ wſzelka theż
10:
rzecż abo była/ abo ieſt/ abo będzie. Naſze
11:
też modlitwy trzy kroć panu bogu poſpolićie
12:
powtarzamy/ bowiem y on ſam ieſt w troy
13:
czy iediny. O cżworgu też to powiem/ iże
14:
ta licżba ſama ieſt grunt wſzelkiey doskona
15:
łey ſtałoſći/ gdyż wſzelka rzecż moczno ſtoi
16:
kthora cżtyrzy węgły ma. Przetho natura
17:
ſprawiła cżtyrzy rozdziały roku/ cżtyrzy też
18:
ſą cżęſći nieba od ktorich ty tho cżaſy roku
19:
biorą pocżą­tek/ cżtyrzy ſą żywioły/ cżtyrzy
20:
wieki żywota ludzkiego.
21:
Za tym pięćioro ma mieſtcze/ kthora licżba
22:
czałemu ſwiatu ieſt prziwoita Bowiem on
23:
ze cżtyrzech żiwio­łow ieſt ſłoźon/ á piątha
24:
cżęſć iego ieſt okrąg niebieski od nich barzo
25:
rozna. Pięć też ieſt rozdziałow niebieskiego
26:
okręgu/ z ſtrony połdnia aże ku połnoczney
27:
krai­nie z obudwu ſtron ziemie/ ktore Laćin=


strona: A3

1:
nicy Zonas zową/ pod timi ziemia y ludzie
2:
tam mieſzkaiączy: ćirpią roz­maite przypa=
3:
dłoſći od ſpraw Słonecżnych y biegow
4:
nie­bieskich. W cżłowiecże też pięć ſmyſłow
5:
y pięć też ieſt rodzaiow rzecży żywiączych/
6:
Iako ſą Ludzie/ bydło cżwo­ronogie/ robacz
7:
two. ptaczy/ riby. Seſćioro też licżba ieſt
8:
doskonała/ bowiem ſzeſć ieſt ſpraw przyro=
9:
dzonych przez ktorich żadna rzecż nie może
10:
być/ ktore ſą wielkoſć/ kxtałt/ farba/ poſtawa/
11:
rozdział/ y ruſzanie albo odmiana. Ruſza=
12:
nia też ieſt ſzeſćioraki obycżay/ bowiem ru=
13:
ſzamy ſie wzgorę albo na doł/ przed ſię albo
14:
za ſię/ na pra­wo albo na lewo. Takież od=
15:
miany ieſt ſzeſćioraki roz­dział/ rodzenie/ ka=
16:
żenie/ roſćienie/ zniſzcżenie/ farby odmien=
17:
noſć y mieſtcza przemienienie. Pothym
18:
ieſt licżbaSiedmioro/ ktorey zacznoſć z tąd
19:
ſie vkazuie/ iż ieſt ſiedḿ Płanet niebieskich/
20:
Kxiężycz też ma ſiedḿ wieku ſwego y po=
21:
ſtawy odmiennoſći/ Bowiem naprzod ſie
22:
vkazuie sklęcżony iako obłąk/ potym poł ia=
23:
ſny/ zatym przez poło­wiczę oſwieczony/ we
24:
ſrzodku prawie zupełnie ſwiatły/ zathym ku
25:
pirwſzym trzem przerzecżonym poſtha=
26:
wam wſpak ſie wracza. Siedm też dni w
27:
tydzień. Cżłowiek theż ma ſiedm wycho=
A iijstrona: A3v

1:
dow z głowy/ ktoremi ſie mozg cżyſći á ſmy
2:
ſły w nich zależą. Ty ſą/ dwie vſzy/ dwie
3:
ocżi/ dwie nozdrze á iedny vſta. Siodmego
4:
też kxiężycza dziećię narodzone może zoſtać
5:
żywo. Siodmego pothym kxiężycza pocży=
6:
naią iemu zęby wyraſtać/ w ſiedm lath ſie
7:
dziećie odmienia y mowę miewa doſtatecż=
8:
ną/ potym zawſze w ſiedm lath inſza bywa
9:
w cżłowiecże ſprawa y odmiana. Siedm
10:
też cżłonkow w ktorich żywoth zależy cżło=
11:
wiecży. Głowa/ płucza/ ſercze/ wątroba/ żo=
12:
łądek z ieli­ty/ á dwie nercze. Siedm theż
13:
cżłonkow cżłowieku ku ży­wnoſći potrze=
14:
bnych/ ięzyk przez kthori pokarm bierzemy/
15:
gardło przez kthore wpuſzcżamy/ brzuch
16:
w ktori kła­dziemy. Potim dwie ręcze y dwie
17:
nodze ku roboćie. Oſta­tecżnie ſiedm ieſth
18:
gwiazd na wierzchu nieba na ktorich ſie nie
19:
bo obracza według proſtych domniemania.
20:
Oſmiora licżba ieſt też od zacznoſći nie od=
21:
dalona, bowiem ona z pierwſzey y z wtorey
22:
rowney licżby składa ſie/ to ieſth gdy wezmę
23:
cżtyrzy kroć dwoie/ będzie oſm/ thakież dwa
24:
kroć cżtyrzy/ takież rzecż ktora ma oſm gra=
25:
ni może na iedney mocno ſtanąć/ przetho ią
26:
po Laćinie zową Cubus perfectus.
27:
Dziewięćioro też/ nie ieſt licżba w zacznoſći


strona: A4

1:
poſle­dnieyſza/ bowiem ieſt doskonała gdyż
2:
ſie składa z troycze licżby doskonałey trzy
3:
kroć wziętey. Poetowie też dziewięć muſas
4:
to ieſt panny mądroſć dawaiąćze policżaią
5:
Iednak w prawdzie/ dziewięć ieſt ſpher/ tho
6:
ieſt okręgow niebieskich/ ktore ſie zawſze nad
7:
nami w godzin cżtyrzy y dwadzie­ſćia/ to ieſt
8:
przez ieden dzień/ w około obraczaią.
9:
Nimo ty wſzytki/ Dzieſiątek licżba/ ieſt na
10:
zacznieyſza/ Bowiem w ſobie mocz zamy=
11:
ka y doskonałoſć wielką/ á to iż ieſt dokoń=
12:
cżenie Licżby iuż wysłowioney/ kthorą zo=
13:
wą proſtą á nie składną/ Ieſt też y pocżąt=
14:
kiem licżby składaney/ ktora ſie poniey pocżi
15:
na. Y owſzem tha Licż­ba wſzythki inſze
16:
przed ſobą: tak thy ktore ſą w czetnie: iako y
17:
ktore ſą w lichu: w ſobie zamyka. Ale iuż o
18:
tym doſić/ cżas też o pożytku tey nauki nie=
19:
czo powie­dzieć. Auguſtinus. powiada iż
20:
żaden ku vznawaniu ani Boskich ani ludz
21:
kich rzecży nie ma przyſtępować aż pirwey
22:
naukę licżby dobrze pobacżi. Przeto oni ſta=
23:
rzy á mądrzi ludzie dziatki ſwe w tey nauce
24:
naprzod vcżyć dawali/ aby ku wſzytkim rze=
25:
cżam byli pochopnieyſzi/ y w ſprawach wſzit
26:
kich roſtropnieyſzy. Bowiem w tym rozum
27:
dziećięczy bywa dobry poznawan/ ieſthli z


strona: A4v

1:
młodu licżbę richło obacza/ kthore zaſię do
2:
ſiedmi lat nie wie wiele pienędzy w groſz/ á
3:
licżby poiąć nie może/ znamię to ieſt pewne
4:
rozumu tępego/ z kąd ſie wielki pożytek licż=
5:
by vkazuie iż rozum oſtrzi cżłowiecżi Ieſzcże
6:
też y drugi wielki pożitek cżini/ bowiem rząd
7:
poſpolity do­brze poſtanawia/ y też goſpodar
8:
ski kto licżby dobrze á pobożnie pożiwa/ gdi
9:
tym obycżaiem cżyni iako pan Bog vcży=
10:
nić racżił/ ktori w rządzie á wlicżbieſłuſznej
11:
wſzitko poſtanowił. Nie dla lichwy albo chy
12:
trego kupieſtwa: iako niektorzy cżynią/ czo
13:
ni dla tżeo inſzego rachunkow ſie vcżą iedno
14:
dla ſwego pożytku/ aby chy­trze ſwego złu=
15:
pili blizniego/ aby wiedzieli czo na kthorim
16:
towarze maią zyskać/ czo ktorego tegodnia
17:
wylichwić. Nie ten ieſt pirwſzi wzgląd they
18:
nauki (acżkolwie j to może być by iedno po
19:
bożnie bez vrazu ſwego bliznie­go. Ale then
20:
ieſt aby wſzytki rzecży były w dobrim rzą=
21:
dzie poſtanowiony y dobrze ſprawiany/ po=
22:
tym żeby kożdemu było wroczono czo cżije
23:
ieſt. Oſtatnie dla wła­ſnego pożythku/ aby
24:
wżdy cżłowiek mogł mieć pocżćiwe poży=
25:
wienie za pracą ſwą/ niedoſtatecżnym z teo
26:
vdzie­lać/ żeby z tąd pan Bog był wielbion/
27:
ku ktorego chwale wſzytki naſze rzecży
28:
maią być ſprawiany.


strona: B

1:
Poczyna ſie liczba
2:
Polska na linijach y na cifrach

3:
❡Pierwſza figura telko ſama
4:
ſiebie wazy.
5:
Wtora Dzieſięc.
6:
Trzećia. Sto.
7:
Czwarta. Tyſiącz.
8:
Piąta. Dzieſięc tyſiącz.
9:
Szoſta. Sto tyſiącz.
10:
Siodma. Milon.
11:
Oſma. Dzieſięc milonow.
12:
Dziewiąta. Sto milonow.
13:
Dzieſiąta. Milon milonow.
Bstrona: Bv

1:
❡Naucz ſie they liczby dobrze
2:
wymawiac.
3:
9
4:
14
5:
235
6:
3456
7:
45678
8:
567845
9:
6748956
10:
78954674
11:
894675749
12:
9999999999.


strona: B2

1:
❡Chczeſzli byc prędki w liczbie
2:
Naucz ſie tey wſzytkiey figuri po pamięci
3:
na każdy dzień iednego rzędu.

kolumna: a
1:
Wiele cżyni.
2:
1 1 1
3:
2 2 4
4:
3 3 9
5:
4 4 16
6:
5 5 25
7:
6 6 36
8:
7 7 49
9:
8 8 64
10:
9 9 81
11:
10 10 100
12:

13:
2 3 6
14:
2 4 8
15:
2 5 10
16:
2 6 12
17:
2 7 14
18:
2 8 16
19:
2 9 18
20:
2 10 20
21:

22:
3 4 12
23:
3 5 15
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
4 5 20
3:
4 6 24
4:
4 7 28
5:
4 8 32
6:
4 9 36
7:
4 10 40
8:

9:
5 6 30
10:
5 7 35
11:
5 8 40
12:
5 9 45
13:
5 10 50
14:

15:
6 7 42
16:
6 8 48
17:
6 9 54
18:
6 10 60
19:

20:
7 8 56
21:
7 9 63
22:
7 10 70
B ijstrona: B2v


kolumna: a
1:
Wiele cżyni.
2:
3 6 18
3:
3 7 21
4:
3 8 24
5:
3 9 27
6:
3 10 30
7:

8:
2 20 40
9:
3 30 90
10:
4 40 160
11:
5 50 250
12:
6 60 360
13:
7 70 490
14:
8 80 640
15:
9 90 810
16:
10 100 1000
17:

18:
2 30 60
19:
2 40 80
20:
2 50 100
21:
2 60 120
22:
2 70 140
23:
2 80 160
24:
2 90 180
25:
2 100 200
26:

27:
3 40 120
28:
3 50 150
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
8 9 72
3:
8 10 80
4:

5:
9 10 90
6:
10 10 100
7:

8:
4 50 200
9:
4 60 240
10:
4 70 280
11:
4 80 320
12:
4 90 360
13:
4 100 400
14:

15:
5 60 300
16:
5 70 350
17:
5 80 400
18:
5 90 450
19:
5 100 500
20:

21:
6 70 420
22:
6 80 480
23:
6 90 540
24:
6 100 600
25:

26:
7 80 560
27:
7 90 630
28:
7 100 700


strona: B3


kolumna: a
1:
3 60 180
2:
3 70 210
3:
3 80 240
4:
3 90 270
5:
3 100 300
6:

7:
2 12 24
8:
3 12 36
9:
4 12 48
10:
5 12 60
11:
6 12 72
12:
7 12 84
13:
8 12 96
14:
9 12 108
15:
10 12 120
16:

17:
2 13 26
18:
3 13 39
19:
4 13 52
20:
5 13 65
21:
6 13 78
22:
7 13 91
23:
8 13 104
24:
9 13 117
25:
10 13 130
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
8 90 720
3:
8 100 800
4:

5:
9 100 900
6:
100 100 10000
7:

8:
12 100 1200
9:
12 90 1080
10:
12 80 960
11:
12 70 840
12:
12 60 720
13:
12 50 600
14:
12 40 480
15:
12 30 360
16:
12 20 240
17:

18:
13 100 1300
19:
13 90 1170
20:
13 80 1040
21:
13 70 910
22:
13 60 780
23:
13 50 650
24:
13 40 520
25:
13 30 390
26:
13 20 260
B iijstrona: B3v


kolumna: a
1:
Wiele cżyni.
2:
2 14 28
3:
3 14 42
4:
4 14 56
5:
5 14 70
6:
6 14 84
7:
7 14 98
8:
8 14 112
9:
9 14 126
10:
10 14 140
11:

12:
2 15 30
13:
3 15 45
14:
4 15 60
15:
5 15 75
16:
6 15 90
17:
7 15 105
18:
8 15 120
19:
9 15 135
20:
10 15 150
21:

22:
2 16 32
23:
3 16 48
24:
4 16 64
25:
5 16 80
26:
6 16 96
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
14 100 1400
3:
14 90 1260
4:
14 80 1120
5:
14 70 980
6:
14 60 840
7:
14 50 700
8:
14 40 560
9:
14 30 420
10:
14 20 280
11:

12:
15 100 1500
13:
15 90 1350
14:
15 80 1200
15:
15 70 1050
16:
15 60 900
17:
15 50 750
18:
15 40 600
19:
15 30 450
20:
15 20 300
21:

22:
16 100 1600
23:
16 90 1440
24:
16 80 1280
25:
16 70 1120
26:
16 60 960


strona: B4


kolumna: a
1:
Wiele cżyni.
2:
7 16 112
3:
8 16 128
4:
9 16 144
5:
10 16 160
6:

7:
2 17 34
8:
3 17 51
9:
4 17 68
10:
5 17 85
11:
6 17 102
12:
7 17 119
13:
8 17 136
14:
9 17 153
15:
10 17 170
16:

17:
2 18 36
18:
3 18 54
19:
4 18 72
20:
5 18 90
21:
6 18 108
22:
7 18 126
23:
8 18 144
24:
9 18 162
25:
10 18 180
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
16 50 800
3:
16 40 640
4:
16 30 480
5:
16 20 320
6:

7:
17 100 1700
8:
17 90 1530
9:
17 80 1360
10:
17 70 1190
11:
17 60 1020
12:
17 50 850
13:
17 40 680
14:
17 30 510
15:
17 20 340
16:

17:
18 100 1800
18:
18 90 1620
19:
18 80 1440
20:
18 70 1260
21:
18 60 1080
22:
18 50 900
23:
18 40 720
24:
18 30 540
25:
18 20 360


strona: B4v


kolumna: a
1:
Wiele cżyni.
2:
2 19 38
3:
3 19 57
4:
4 19 76
5:
5 19 95
6:
6 19 114
7:
7 19 133
8:
8 19 152
9:
9 19 171
10:
10 19 190
11:

12:
2 23 46
13:
3 23 69
14:
4 23 92
15:
5 23 115
16:
6 23 138
17:
7 23 161
18:
8 23 184
19:
9 23 207
20:
10 23 230
21:

22:
2 29 53
23:
3 26 87
24:
4 29 116
25:
5 29 145
26:
6 29 174
kolumna: b
1:
Wiele cżyni.
2:
19 100 1900
3:
19 90 1710
4:
19 80 1520
5:
19 70 1330
6:
19 60 1140
7:
19 50 950
8:
19 40 760
9:
19 30 570
10:
19 20 380
11:

12:
23 100 2300
13:
23 90 2070
14:
23 80 1840
15:
23 70 1610
16:
23 60 1380
17:
23 50 1150
18:
23 40 920
19:
23 30 690
20:
23 20 460
21:

22:
29 100 2900
23:
29 90 2610
24:
29 80 2320
25:
29 70 2030
26:
29 60 1740


strona: C

1:
RZYMIANIE SWÓJ FUNT DZIELILI

2:
na 12 cżęści, które zwali unciami, tak:
3:
As 12
4:
Deunx 11
5:
Dextans albo decunx 10
6:
Dodrans 9
7:
Bes 8
8:
Septunx 7
9:
Semis 6
10:
Quincunx 5
11:
Triens 4
12:
Quadrans 3
13:
Sextans 2
14:
Uncia 1
15:
łb nasza ma dragm 128.
16:
ZNAMIONA WAG, MYŃCE I POSTAWÓW:

17:
lt lot
18:
f funt albo tak łb
19:
kp kamień
20:
c̃ cetnar
21:
2ρ grzywna
22:
fρ złoty
23:
gρ groſz
24:
d' pienądz
25:
vl miara
26:
1/4 ćwierć albo ort
27:
1/8 półćwierci
28:
Postρ postaw
29:
Stρ sztuka
30:
O LICZENIU.
31:
LICZENIE JEST KAŻDEJ LICZBY SŁUSZNE WYMÓWIENIE.

32:
A takich figur jest dziewięć, któremi się wszelka liczba wymawia, jako tu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
33:
Dziesiąta jest cyfra taka: 0: sama, krom tych dziewiąci, nic nie waży, jedno z nimi, jako tu: 20000.
34:
A każda z nich na pirwszym miestcu sama siebie znamionuje, jako tu: 5.
35:
Na wtórym dziesięć, jako tu: 50. A tyle centnarów złota Ptolomeus filadelfus, krol egipſki od wyłożenia za­konu Bożego z żydowskiego ięzyka na grecki posłał Eleazorowi, biskupowi żydowskimu.
36:
Na trzecim sto, jako tu: 300. A tyle się niewiast rzymskich zabiło dla zachowania czystości ciała swego.
37:
Na czwartym tysiąc, jako tu: 5000. A tyle pospo­litego ludu zginęło dla widzenia skrzynie Bożej. Na tym­że sobie naznacż punkt, a toć naznaczenie tysiąc będzie znamionowało. A tyle miał Ptolomeus, król egipski, ksiąg w swej librariej, a potym ich miał aże 50000.
38:
Na piątym dziesięć tysiąc, jako tu: 90000. A tyle Darius, król perski, stracił ludu, gdy z Tartary walczył.
39:
Na szóstym sto tysiąc, jako tu: 100000. A tyle funtów srebra król tyrski darował wielkiemu Aleksan­drowi, aby go nie psował.
40:
Na siódmym tysiąc tysięcy, jako tu: 1000000. A tyle okrętów miał Xerxes, król perski, przeciw Lacedemonum.
41:
Tamże wtóry raz naznacz punkt, od którego po­czniesz wymawiać tak rzekąc: tysiąc tysięcy, dwa razy tysiąc tysięcy y daley tak pochodząc.


strona: D

1:
Ku lepſzemu wyro=
2:
zumieniu tego/ Figurę z li=
3:
niami obacz.

4:
10000000.Dzieſięć kroć tyſiąc tyſięcy.Oſma.
5000000.Pięć kroć tyſiąc tyśięci.
1000000.Tyſiącz tyſięczi.ſiodma
500000.Pięć ſet tyſięczy.
100000.Sto tyſiącz.ſzoſta.
50000.Pięćdzieſiąt tyſiącz.
10000.Dzieſięć tyſiącz.Piąta
5000. Pięć tyſieczy.
1000.Tyſiącz.czwarta
500.Pięć ſet.
100.Sto.trzecia
50.Pięćdzieſiąt.
10.Dzieſięć.wtora.
5.Pięć.
1.Ieden.Pirwſza
Linia
Dstrona: Dv

1:
O Przydawaniu.
2:
Przyday iednę liczbę Ku
3:
drugiey.

4:
❡ Przykłady.
5:
1 1 1 1
6:
2 2 2 2
7:
3 3 3 3
8:
4 4 4 4
9:
5 5 5 5
10:
6 6 6 6
11:
7 7 7 7
12:
8 8 8 8
13:
9 9 9 9
14:
Summa.
15:
4 9 9 9 5.
16:
grafika
17:
Złoż to wſzytko w iednę ſummę
18:
Vcżyni. 11110.


strona: D2

1:
❡ Salomon krol Zydowski
2:
w poſwiączanie koſcioła ofiaro=
3:
wał miłemu Bogu.

4:
Wołow. 22000.
5:
Owiecz. 122000.
6:
Summa. 144000.
7:
Lup ktori ſynowie Izraelſczy
8:
z Madianitow otrzymali.

9:
Wołow. 675000.
10:
Oſłow. 72000.
11:
Owiecz. 61000.
12:
Summa. 808000.
13:
❡ Zegar od pirwſzey godziny
14:
do 24. tyle razow bije.
D ijstrona: D2v


kolumna: a
1:
1
2:
2
3:
3
4:
4
5:
5
6:
6
7:
7
8:
8
9:
9
10:
10
11:
11
12:
12
13:
13
14:
14
15:
15
16:
16
17:
17
18:
18
19:
19
20:
20
21:
21
22:
22
23:
23
24:
24.
25:
Summa.
26:
300.
kolumna: b
1:
A poł Zegarze od
2:
pirwſzey godziny
3:
do 12. tyle razow
4:
bije.
5:
1
6:
2
7:
3
8:
4
9:
5
10:
6
11:
7
12:
8
13:
9
14:
10
15:
11
16:
12.
17:
Summa.
18:
78.
19:

20:
Probuy przez odey=
21:
mowanie.


strona: D3

1:
❡ Przydawanie w rozmagi=
2:
tych monetach/ każdą monetę oſobno przy=
3:
dawſzy przywiedz na więtſzą monetę
4:
przez ono yle nieſie.
Złote.Groſze.Pienądze.
148
1256
15104
28115
987187
143240
1659192
Summa.
2848214
fer.d'
1211/212
21334
4241/256
311/25108
1710172

5:
Odeymowanie.
6:
❡ Odeymi iednę licżbę od drugiey więtſzą od
7:
mnieyſzey.
D iijstrona: D3v

1:
Przykłady tego.

2:
❡ Dał pan ſłudze. 1305. złotych. Sługa
3:
wydał z tych pienędzy. 689. złotych odiąwſzy:
4:
zoſtanie. 616.
5:
❡ Takież gdy chczeſz naleſć wiele lat ktoremu
6:
za­piſowi albo Kronicze/ położ latha idącze od
7:
Bożego naro­dzenia iako tu. Polaczy wiarę
8:
krzeſćijańską przijęli lata Bożego narodzenia
9:
965. Położ na linijach latha theraz idącze
10:
1537. Od ktorich odeymi 965. zoſtanie
11:
570.
12:
Na linijach tak.

13:
❡ Lata teraz idącze od ktorich
odeymi.
965.
oſtanie.

14:
Thymże ſpoſobem inſze cżyń. Otto Ceſarz w
15:
Polſzcże był v.ſ. Woyciecha cżaſu chabrego
16:
Boleſława/ kthorego na krole­ſtwo polſkie ſam
17:
koronował. 999. Odeymi oſtanie 538.


strona: D4

1:
❡ S. Staniſław zabit 1079. oſtanie. 458.
2:
❡ Machomeczka ſekta pocżęła ſie 1313. zo=
3:
ſtanie 224.
4:
❡ Wroczław od korony Polſkiej odſtał 1322
5:
zoſta­nie 215.
6:
❡ Sląſko oderwało ſie od Polſki. 1327. o=
7:
ſtanie. 210.
8:
❡ Origenes był. 224. zoſtanie. 313.
9:
❡ Wielkie pobicie Pruſkie. 1410. zoſtanie
10:
127.
11:
❡ Krakow zdradzon przez Woyta. 1372.
12:
oſtanie. 165.
13:
❡ Puſtelniczy kwitnęli. 388. odeymi: oſta=
14:
nie 149.
15:
Probuy przez przidawanie tych
16:
licżb kthores odeymował/ á przydzielić pirwſza
17:
licżba: dobrzes działał.
18:
Mnozenie z dzieleniem.

19:
❡ Mnoż iednę licżbę przez drugą/ położywſzy
20:
iednę na linijach á drugą napiſawſzy. A ono
21:
co przydzie z mnożenia dziel przez iednę z nich
22:
Przykłady.strona: D4v

678921 3 5 7 8
32 0 3 6 7
42 7 1 5 6
53 3 9 4 5
64 0 7 3 4
74 7 5 2 3
85 4 3 1 2
96 1 1 0 1
1:
Tę mnoż przez 2. przydzie ta.
2:
takież cżyń z inſzemi.
3:
grafika
4:
Dziel tę zaſię przez
5:
2. przydzie ta. 6789
498125 9 7 6
281 3 9 4 4
301 4 9 4 0
492 4 4 0 2
643 1 8 7 2
703 4 8 6 0
864 2 8 2 8
994 9 3 0 2strona: E

9783633 5 5 0 1 4
4094 0 0 0 0 2
6706 5 5 2 6 0
9689 4 6 7 0 4
1:
Reguły.

2:
❡ Przez mnożenie cżyń złote na gρ á gρ na
3:
d'. Takież więtſzą wagę na mnieyſzą iednym
4:
ſłowem każdą więthſzą rzecż na mnieyſzą. A
5:
przez dzielenie zaſię każdą mnieyſzą rzecż na
6:
więtſzą/ ieden złoty ma 30. gρ. á 540 d'.
Złote.maGroſze.d'mad'
2601080118
3901620236
41202160354
515.270472
Mrc̃.maGroſze.Mrc̃.maWierdunki
14814
29628
3144312
4192416

7:
❡ O Wagach.
Estrona: Ev

centρ.makamieni.5l/4kp.
centρ.funtow.1361/2f.
kp.funtow.26łb.
łb.łotow.32łt.
łot.quintow.4quint
quint.denarow4d'n.
1:
2ρ mrc̃. Srebra ma łotow 16. A
2:
ſkoyczy. 24. A ſkociecz ma quart 4
3:
Czyń z grziwien zote/ a z zło=
4:
tych grzywny.
Mrc̃.cżyniąZłote.
21/24.
58.
1016.
1524.
2032.

5:
❡ Iako 3120 mrc̃. cżiniącz tą figurą/ przi=
6:
dzie złotych 4992. á zaſię z tych złothych
7:
przydą grzywny. 3120.


strona: E2

1:
Czyń z wierdunkow złote a ze
2:
złotych wierdunki.

3:
❡ Iako 3120 wierdunkow cżynią złotych
4:
1248 A zaſię z tych złotych vcżyń
5:
wierdunki.
Wierdunki.cżynią.Złote.
21/21
52
104
156
208
Wielkie.zło.Kęſe zło.Pol. zło.cżynią.Rińſkie zło.
30323230
15161615
71/28871/2

6:
Czyń tą figurą.
mrc̃. płaſkie.cżynią.mrc̃. polſkie.
34
68

7:
Przykład na to.
8:
3678. grzywien płaſkich gρ. cżynią 4904
9:
grzywien polſkich.
E ijstrona: E2v

1:
❡ Czyń z Litewskich złotych
2:
Polskie. tą figurą.
Zło Litewſkie.cżynią.Złote polſkie.
34.
68.
1216.
2432.

3:
Przykład.
4:
Litewſkie. 3744 Złote.
5:
Polſkie. 4992 Złote.
6:
❡ O Orciech.

7:
Bacż ieden zło. ma 4. orty. l/2 złotego ma
8:
2. orty. Ieden ort ma 71/2 gρ. A 1/2 orta ma
9:
31/2 gρ. 41/2 d'.
10:
❡ Poczyna ſie wtora częſc o
11:
Regule Detri w czałey y w
12:
łamaney liczbie.
13:
Regula Detri.

14:
❡ W ktorey ſą trzy terminy/ pirwſzy ieſth
15:
wiadomych rzecży/ wtori ieſt tych wiadomych
16:
rzecży zapłathy/ Trzeci ieſth niewiadomych


strona: E3

1:
rzecży/ Gdy tedy chczeſz doydz nie­wiadomych
2:
rrzecży/ mnoż ie przez zapłathę wiadomych
3:
rzecży/ A ono czo przydzie z takieo mnożenia
4:
dziel przez wiadome rzecży A w kociencie
5:
przydzieć zapłata niewiadomych rzecży iako
6:
tu. Kupiłem poſtρ ſukna.
Wiadome
poſt.
Zapłata gich
fρ.
Niewiadome.
poſtawow.
24. za84. zacż.9.

7:
Cżini 311/2 fρ. zapłata niewiadomych rzecży
8:
na linijach tak.
9:
❡ Kładz zawſze oſtatni termin na linijach
10:
iako oto 9. mnożże gi przez ſrzedni.
Productum.
Sredni.
84.Przydzie.
Oſtatni.

11:
Dziel przez pirwſzy iako przez 24. przydzie
:
(311/2 fρ.
12:
❡ Tym obycżaiem działay wſzytki inſze
13:
takowe.
E iijstrona: E3v

1:
Kautela. 1.

2:
❡ Wiadome rzecży z niewiadomemi maią
3:
ſie zgadzać w rzecży y w mianowaniu. Ta=
4:
kież zapłatha wiadomych rzecży ma ſie zga=
5:
dzać z zapłatą nie wiadomych rzecży. Nie
6:
zgadzaiąli ſie zgodz ie na iednakie mianowa=
7:
nie Iako tu.
WiadomeZapłataNiewiadome
vł.gρ.poſtρ.
2.za 18.zacż 20.
Nieſie poſtρ vł. 15.

8:
❡ Widziſz iż miari y poſtawy nie zgadzaią
9:
ſie/ obroczę tedy poſtρ. na vł. przez 15. vł. przy
10:
dzie vł. 300. dopiero cżyń podług reguły/
11:
przydzie 2700. gρ. Przywiedz ie na złote przez
12:
30. będzie złotych 90. Nigdy nie działay aż
13:
ie zgodziſz.
14:
Kautela. 2.

15:
❡ Ieſtli pirwſzy y trzeći termin: maią rozne
16:
mianowanie/ tedy ie obroć na iedno miano=
17:
wanie. Iako tu:
Wiadome.Zapłata.Niewia.
poſtρ.vł.fρ.poſtρ.
12.y 6.za 48.zacż. 6. y 3. vł.strona: E4

1:
Obroć 12. poſtρ. na vł. przez 15. á przyday 6.
2:
vł. bę­dzie 186. vł. thakież 6. poſtρ. obroć
3:
przyday 3. vł. będzie 93. vł. y ſtoi tak.
vł.fρ.vł.
186.za 48zacż 93.cżyni 24. fρ.

4:
❡ Do 24. thegodni 3. dni wychodzi 80.
5:
cżwircień mąki/ wiele wynidzie do 48. tego=
6:
dni 6. dni fρ. 160. cżwircień.
7:
Kautela. 3.

8:
Ieſtli wtory termin ma monetę/ albo wagę/ al
9:
bo miarę rozneo mianowania/ thedi takie ro=
10:
zne mianowa­nie mnoż przez oſtatni termin/ á po mnożeniu przywodz ono rozne miano=
11:
wanie: na iedno mianowanie więtſze pocżąw
12:
ſzy od namnieyſzego/ potim dziel przez pirwſzi
13:
termin przydzie po dzieleniu cżyni/ możeſz też
14:
ono rożne mianowanie vcżinić na iedno mia
15:
nowanie y cżynić według reguły.
16:
Przykład.
vł.fρ.gρ.d'.vł.
4.5.7.9.32.

17:
Cżyni fρ. 42.


strona: E4v

1:
O Monecie.

2:
Rozne mianowanie monet.
9
lb.fρ.gρ.lb.
za 14.10.zacż 18.
cżyni 28. fρ.gρ. 6.

3:
Kautela. 4.

4:
Rozne mianowanie we
5:
wſzytkich.
poſtρ.vl.fρ.orti.poſtρ.vl.
12.2.za 7.3.zacż 48.8.
Cżyni 31. fρ.

6:
Kautela. 5.

7:
❡ Ieſtli czo oſtanie złotich mniey niż dziel=
8:
nik tedy ie obroć na groſze przez to ile nieſie
9:
złoty á rozło­żywſzy zaſię dziel prez dzielnika
10:
á w kociencie prydą groſze/ takież rozumiey o
11:
grzywnach o wagach y o in­ſzych mierzech/
12:
iako w tich przykładziech naydzieſz.
13:
❡ 32. poſtρ. za 98. zło. Zacż 8. poſtρ.
14:
Cżyni 24. złote. 15. gρ.
15:
❡ 15. lb. za 11/2. złotego. zacż 547. lb.
16:
Cżyni 54. złotych 21. gρ.
17:
❡ 16. złotych daią 28. lb. wiele lb. za 5 zło.
18:
Cżyni 8. lb. 24. łot.


strona: F

1:
Kautela. 6.

2:
❡ Czoć też zoſtanie groſzi mniey niż dziel=
3:
nik/ obroć ie na d'. A zaſię dziel przez pirwy
4:
termin/ á ile w kociencie przydzie: tyle ieſt d'.
5:
❡ 24. vl. za 43. fρ. zacż. 18. vl. Cżyni 32.
6:
fρ. 7. gρ. 9. d'.
7:
❡ 36. vl. za 91/2 fρ. zacż 6. vl. Cżyni 1. fρ.
8:
17. gρ. 9. d'.
9:
❡ Proba Reguły Detri.

10:
❡ Oſtatni thermin poſtaw na przodku/ á
11:
pirwſzy na oſtatku á facit we ſrzodku/ cżyńże
12:
według reguly/ przydzieć ſrzedni termin pirw
:
ſzeo działania.
13:
❡ 7. lp. za 10. fρ. 11/2 orta/
14:
żacż 35. lp. cżyni 51. fρ. 26. gρ. 41/2. d'.
15:
Proba.
16:
❡ 35. lp. za 51. fρ. 26. gρ. 41/2: d'. zacż 7. lp.
17:
Przydzieć ſrzedni termiu pirwſzego działa=
18:
nia 10. fρ. 11/2. orta.
19:
Kautela. 1.

20:
❡ Gdy chceſz probować á zoſtałać frakta
21:
po dzie­leniu moneti mnieyſzey albo wagi/ te=
22:
dy iey nie vmniey­ſzay/ iedno ią na probie pro
23:
ſto prżyday cżija była iako tu.
24:
41. lb. za 6. fρ. 3. orty/ zacż 192. lib. cżyni 31.
25:
fρ. 18. gρ. 5. d' oſtała frakta 11/41. cżęſći/ ktore
26:
na probie przydaſz.
Fstrona: Fv

1:
❡ Lamana Liczba piſze ſie
2:
dwoiſtemi figurami: wirzchnią y ſpodnią/ á
3:
miedzy nią linija ieſt przeciągniona wirzch=
4:
nią zową licżnik/ á ſpo­dnią mianowacż ſpo
5:
łem ſie wymawiaią od wirzchniey pocżyna=
6:
iącz z tim ſłowem końcżącz cżęſć albo cżęſći iako tu.
Licżnik
mianowac.
1/25/3 -3/47/89/1324/3752/105124/151

7:
Przykład.
8:
❡ 28. vl. za 81/2. fρ. zacż. 9. vl. cżyni 2. fρ.
9:
21. gρ. 17. d'. 5/14.
10:
Proba.
11:
❡ 9 vl. za 2. fρ. 21. gρ. 17. d'. 5/14. Zaċz
12:
28. miar. cżyni 81/2. fρ.
13:
❡ Rozumiey iako maſz vmnieyſzać fraktę
14:
gdy licżnik y mianowacż ſą w czetnie na o=
15:
ſtatniey linijey albo ſpacium/ albo w figurze
16:
iako gdyby tak oſtała frakta.
17:
48/14424/7212/366/183/9
18:
Kautela. 1.

19:
❡ Gdy przydzie w licho/ tedy iuż przeſtań
20:
vmniey­ſzać iako ta 3/9. ale ią dziel przez 3.
21:
będzie 1/3.


strona: F2

1:
❡ Gdyby po vmnieyſzeniu frakti nie wie=
2:
dział przez coby oboia zeſzła/ tedy iednę od
3:
drugiey odeymi tak długo aże ſie zrownaią/
4:
dopiero ią dziel przez tę licżbę wktorey ſie po
5:
rownały: położywſzi ią zaſię na linijach/ ia=
6:
ko gdyby tak zoſtała 189/243. odeymi iednę od
7:
drugiey obiedwie w tę licżbę: przidą 27/27 przez
8:
tę oboię dziel/ á będzie 7/9.
9:
Kautela. 2.

10:
❡ Gdy licżnik y mianowacż przydą w 5.
11:
tedy zawſze oboie przez 5. dziel: iako tu 245/485
12:
dziel przez 5. przydą 49/97.
13:
❡ Gdy ſrakta żadnym obycżaiem nie mo=
14:
że rowno zeydz przez ktorąkolwiek licżbę/ tedi
15:
ią tak zoſtaw za łąmaną licżbę: iako tu ni=
16:
żey ſtoi.
17:
3/55/911/6113/6719/7123/73
18:
Kautela. 3.

19:
❡ Gdy frakta przydzie w połowiczę w o=
20:
ſtatnie ſpacium pod ſpodnią liniją. Albo ta
21:
kież v diviſora ieſt połowicza/ tedy podwoy
22:
obudwu/ ſraktę y dzielnika/ á podwoiwſzi ie
23:
dziel ie przez czoby zeſzły obiedwie: iako tu.
F ijstrona: F2v

1:
Wiadome. Zapłata. Niewiadome.
2:
❡ 1361/2. lb. za 14. fρ. zacż 2091/2. lb. Cżyni
3:
21. fρ. 14. gρ. 11. d'. zoſtała frakta 101/2. pod
4:
łoż podnie dzielnika tak 101/2/1361/2. podwoy ią
5:
będzie 21/273. dziel ią przez 21. przydzie tak. 1/13
6:
Kautela. 4.

7:
❡ Gdy frakta y dzielnik z ciframi ſie trafi/
8:
tedy vymi po cifrze z obudwu albo po dwu
9:
możeſzli/ potyrn ie dziel iako tu.
10:
Wiadome. Zapłata. Niewiadome.
11:
❡ 30. wſtąg za 40. d'. zacż 1549. wſtąg/
12:
Cżyni 3. fρ. 24. gρ. 13. d'. Zoſtała frakta 10/30
13:
odeymi po cifrze: zoſtanie 1/3.
14:
Kautela. 5.

15:
❡ Gdi ſie przikład traphi na przodku y na
16:
oſtatku z ciframi/ tedy dla krotkoſći vymi po
17:
cifrze albo po dwu od nich iako tu.
18:
Wiadome rzeczy. Zapłata.
19:
❡ Dano 100. albo ſtem drabom 89. złotich
20:
Czo przy­dzie 1200. drabom/ odiąwſzy po
21:
dwu cifrach cżyń/ we­dług reguły przydzie/
22:
Cżyni 1068. zlotych.
23:
Kautela. 6.

24:
❡ Iedno nie mnożi ani dzieli gdziekolwiek
25:
ſtoi.


strona: F3

1:
❡ 1. lib. za 13. d'. Zacż. 132. lib. Cżini 3. zło.
2:
5 gρ. 6. d'.
3:
❡ 1. lp. za 161/2. złotych. Zacż 36. lp. Cżyni
4:
594. złotych.
5:
Kautela. 7.

6:
❡ Gdy ieden we ſrzodku ſtoi/ thedy oſtatni
7:
termin chocia ſie nie mnoży/ obracza ſie w
8:
mianowanie ſrzednieo terminu á ſwe wła=
9:
ſne traći. A w tym bądź oſtrożny: iako thu.
10:
18. złotych daią 1. c̃. Wiele dadzą c̃. 162,
11:
złota/ widziſz iż 162. złota: obrociły ſie w czę
12:
tnari: cżyniącz według reguły. Cżyni 9. c̃.
13:
❡ Regula o łąmaney licz=
14:
bie poſpolita.

15:
❡ Gdy we wſzytkich trzech terminiech ieſt
16:
łamana licżba przy czałey: Tedi złam całą
17:
licżbę przez ſwego mianowacża z przyda=
18:
niem licżnika: produktum na mieſtczu licżni=
19:
ka kładącz: Potym mnoż mianowacża oſta=
20:
tniego (od prawey ręki) w ſrzedniego. A zaſię
21:
toż productum/ mnoż w licżnika pirweo pro=
22:
duktum/ tam kładąc potim mia­nowacża pir
23:
wego/ mnoż w licżnika ſrzedniego albo oſta=
24:
t­niego terminu produktum tam kładąc: iako
25:
tu w tym wuoſku vkazuie.
F iijstrona: F3v

1:
Pirwſzy termin. Srzedni. Oſtatni.
Licżniki.
Miano=
wacże.
grafikaPrawa
ręka.

2:
Wtora częſe tey Reguły.

3:
❡ A ieſtli nie wſzędzie łamana licżba ieſt/
4:
tedy podłoż 1. pod ony termini kthore ſą bez
5:
łamaney licżby/ á potym cżyń iakom cie na
6:
vcżył
7:
Przykład na pierwſzą cżęſć Reguły.
8:
❡ 162/3. Korczy żyta za 41/2. zło. Zacż 33/4
9:
korczy/ Złam czałą licżbę przez fraktę iey/
10:
ſtoi tak.
Korcze.fρ.Korcze.
50./39./215./4

11:
Potim mnoż mianowacże dwa przez ſię od
12:
prawey ręki/ á czo przydzie z takiego mnoże=
13:
nia/ to mnoż przez licżnika pirwſzego termi=
14:
nu produktum tam kładącz/ pothym mnoż
15:
mianowacża pirwſzego terminu w licżnika
16:
trzeciego albo oſtatniego terminu: będzię tak
17:
ſtało. 400/327/815/4 Zmaż mianowacże á
18:
cżyń według reguły przydzie/ facit 1. złothy
19:
0. gρ. 6. d'.


strona: F4

1:
Na wtorą cżęſć.
2:
❡ 132. lib. za 202/8. złotych. Zacż 163/4. ρ.
3:
podłoż 1. pod pirwſzy termin/ á cżyniąc we=
4:
dług nauki pirwſzey. Cżyni 2. złota 17. gρ.
5:
10 d'. 53/352.
6:
❡ Poczyna ſie Trzecia częſc
7:
Algoritmu o rozmaitym rachunku na myń
8:
czę y wagę Krakowſką pirwey. A po=
9:
tym na Normberſką monethe y
10:
wagę: Zamykaiąc handel ku=
11:
pieczki y biegłoſć ich
12:
w ſobie.

13:
O Suknie.

14:
❡ Iedna bella nieſie 27. poſtawow za 216
15:
złotych/ Zacż 3. poſtρ. Cżyni 24. złote.
16:
O Szafranie.

17:
❡ 1. wor ſzafranu waży 136. ρ. 11. łot.
18:
Koſtρ. 1. ρ. 3. złote 1/8. Cżyni 426. złotych
19:
2. gρ. 4. d'. 5/64.
20:
O Pieprzu.

21:
❡ 3. wori pieprzu/ waży pirwſiy 10. lp. 31/4
22:
lib. Wtori 11. lp. 5. ρ. Trzeci 12. lp. bez 31/4 ρ
23:
zraża­iącz za wori 193/4 ρ. Koſtρ. 1. lp. 6 zło.
24:
11/2. ortha cżyni 206 zło. 22. gρ. 13. d'. 113/208.


strona: F4v

1:
O ROZYNKACH.

2:
❡ 4. Koſze ważą 1. dzieſięć lp. 9. lib. 2. 11. lp
3:
bez 6. lib. 3. 10. lp. 5. lib. 4. 10. lp. 16. lib. zraża
4:
od każdeo koſza 32. lib. koſtρ. 1. c̃ 6. zło. 21/2.
5:
ort cżyni 46. zło. 20. gρ. 12. d' 78/91.
6:
O Suknie rozmaitej barwy

7:
❡ 1. kupił 1. bellę ſukna/ nieſie 25. poſta=
8:
wow/ w kto­rey ſą 6. poſtρ. cżyrwonych po 4
9:
zło. 11/2. ort. A oſm błękitnych po 41/2. zło. A
10:
4. zielone po 5. zło. A 7. gorączożołtych po
11:
6. zło. bez 1/2. ort. Ieſt pytanie czo koſztuie tha
12:
bella. Cżyni 123. zło. 1. ort. 1/2.
13:
O Zbozu.

14:
❡ 12. cżwircień w małdr Ieden nałożił na
15:
zboże 128. mrc̃. 1. cżwiertnia po 131/2. gρ. wie
16:
le może mieć małdrow/ cżyni 37. małdrow
17:
11. cżwircień 1/9.
18:
O Wolech na połowiczę.

19:
❡ 263. wołow połowiczę po 31/2. zło. bez 1/2.
20:
orta. á po­łowiczę po 3. zło. 1/4. cżyni 871. zło
21:
5. gρ. 111/4. d'.
22:
O Skorach.

23:
❡ 425. Skor/ kożde 100. po. 53. zło. á czła


strona: G

1:
5. zło. á forlonu 31/2. zło. od 100. czo koſztuią
2:
ſkori/ cżyni 261. zło. 11. gρ. 41/2. d'.
3:
❡ Ieden kupił nieczo ſkor/ kożde 100. za
4:
411/3. zło. á przedawał ie zaſię na c̃. daiącz
5:
kożdy c̃. po 3. zło. bez 1/4. y zyſkał 10. zło. v
6:
100. zło. Ieſt pythanie wiele ſkor ſzło na c̃.
7:
Cżyni 6. ſkor.
8:
O Ribach.

9:
❡ Ieden karp za 5. kwartnikow/ wiele kop
10:
za 100. zło. A zacż kopa/ cżyni 60. kop/ cżini
11:
1. zło. 20. gρ.
12:
O Winie nauka.

13:
❡ 96 Kwarth w barile/ á 24. garncze/ 4.
14:
kwarty w gar­niecz. ❡ Ieden kupił na zyſk
15:
kuphę wina: nieſie 20. barił za 50. zło. czło y
16:
phora koſtρ. 8. zło. Po cżemu ma ſzynkować
17:
1. kwartę. aby 8. zło. zyſkał/ cżyni 18 d' 9/16.
18:
O Zelezie.

19:
❡ 1. Woz żelaza: ma 24. Szyn. 1 woz
20:
żelaza za 3. grzy­wny/ zacż 8. ſzyn/ cżyni 1.
21:
grżywnę.
22:
O Słudzech y o robotnikoch.

23:
❡ Viednałem ſługę do roku za 10. zło. y
24:
za ſuknie/ á nieſłużył mi iedno 7. mieſięczy/
Gstrona: Gv

1:
á dałem mu tę ſuknią za mytho przez then
2:
cżas/ czo koſztowała ſuknia. Cżyni 14. zło.
3:
❡ Odłożyłem 51/2 mrc̃. na 20. robotnikow/
4:
daiącz im po 1/2. gρ. na dzień/ iako ie długo
5:
mogę chować za ty pienądze. Cżyni 26. dni
6:
4/10 dnia.
7:
❡ Dworzka liczba.

8:
❡ Krol naſz miłoſćiwy Sigmunt: odłożił
9:
473005. zło. na obronę ſławnego kroleſtwa
10:
Polſkiego/ za ktore chcze mieć iezdnych 3880
11:
A pieſzych 750. dawaiąc kożdemu iezdnemu
12:
na mieſiąc 4. zło. á 4. pieſzym 5. zło. Ieſt py=
13:
­tanie iako wiele mieſięczy może ie trzymać.
14:
Cżyni 19. mieſięczy.
15:
❡ Ieden pan chce prziodziać cżeladz cżwo
16:
raką barwą/ Cżyrwoną 1. vl. po 1. zło. 14.
17:
gρ. Zieloną. 1. vl. po 1. zło. 3. gρ. Białą 1. vl.
18:
po 18. gρ. Błękitną 1. vl. po 1. zło. y 7. gρ. A
19:
roſkazał przerzecżonego ſukna kupić tak wie
20:
le iednego iako y drugiego za 365. zło. Ieſt
21:
pythanie wiele miar z nich każdego kupi.
22:
Cżyni 82. vl. 7/11.
23:
❡ Reguła Detri w piąci
24:
terminiech.

25:
❡ Naſz naiaſnieyſzy Krol Sigmunt: ma
26:
4000.


strona: G2

1:
riczerzſtwa. ktorim vſtawił płat 45. ricze=
2:
rzom za 7. Mieſięczy 2835. złothych.
3:
Ieſt pytanie iako im wiele przydzie za 18.
4:
mieſięczy. Cżyni 648000. A wiele ri=
5:
czerzowi 1. na mieſiącz idzie: Cżyni 9. zło.
6:
❡ Ieden pan ma na ſwym imieniu 10.
7:
mrc̃. cżynſzu na wykup/ á chcze ie zpłaćić.
8:
Koſtρ. 1. mrc̃. 12. mrc̃. Wiele ma dać we
9:
złoćie złotych: licżącz po 44. gρ. Cżyni 130.
10:
złotych. 40. gρ.
11:
❡ 14. towarzyſzow: wypili 92. kwart. wina
12:
po 26. d'. wiele każdy ma dać á wiele to vcży
13:
ni w ſumie. Cżyni 4. zło. 12. gρ. 16. d'. á przi
14:
dzie na kożdego dać 9. gρ. 8. d'6/7.
15:
O Koſmatym towarze.

16:
40. Kun. 1. Sorok.
17:
❡ 7893. Laſicz: koſtρ. 1000. doſzłych 58. zło
18:
á v 1000. darowano mu 100. niedoſzłych.
19:
Czo koſtρ. cżyni 416. złotych.
20:
O Igłach.

21:
❡ 34. tyſiącz. 700. igieł 41/2. tyſiącza za 1.
22:
zło. Cżyni 7. zło. 21. gρ. 6. d'.
23:
O Wosku.

24:
❡ Ieden ma 200. zło. cżyrwonych po 39.


strona: G2v

1:
gρ. polſkich/ á chce za nie kupić woſku w kra
2:
kowie/ koſtρ. 1. lp. 751/2. gρ. polſkich/ co przy
3:
dzie woſku za nie/ Cżyni 103. lp. 8. lib. 14/151
4:
O przemienieniu wag.

5:
❡ Ieden kupił 6. ſztuk woſku we Lwowie/
Ważą.Lp.Lib.
Pierwſza.52.19.
Wtora. ſztuka53.10.
Trzećia.54.bez 9.
Cżwarta.60.bez 11.
Piąta.65.17.
Szoſta.68.19.

6:
Koſtρ. 1. lp. 100. gρ. A wiozł ie do Wrocz=
7:
ławia y dawał ſam 1. lp. za 83. gρ. A 4. lp.
8:
Lwowſkie: cżinią 5. lp. Wroczławſkich/ Ieſt
9:
pytanie wiele zyſkał na nim: 30. lib. licżącz
10:
w lp. Lwowſki. Cżyni 40. zło 5. gρ. 111/4. d'.
11:
á zło. po 33. gρ.
12:
❡ Ieden kupił we Wroczławiu 24. c̃. wo=
13:
ſku. koſ­tρ. 1. lp. 2. zło. 1/2. ort. węgρ. wiozł do
14:
Normberku/ y ſtrawił 20. zło. węgρ. á 16. lp.
15:
Wroczław­ſkich. cżynią 3. c̃. Normberſkie/ y
16:
przedawał 1. c̃. wnormberku za 18. zło. riń
17:
ſkich. A 4. zło. rińſkie cżynią 3. zło. węgρ.
18:
wiele zyſkał zło. węgρ. na nim. Cżyni 33.
19:
zło. 2.1/2. ort.


strona: G3

1:
❡ 1. c̃. woſku nieſie 110. lib. za 13. zło. ia=
2:
ko wiele ma dać lib. za 1. zło. aby v 100 zło
3:
20. zło. zyſkał. Cżyni 7. lib. 2/39.
4:
❡ Ieden kupił we Wroczławiu woſku
5:
każdi lp. za 2. zło. węgρ. á wiozł gi do norm
6:
berku. Koſtρ. na­kład na c̃. Wroczławſki
7:
11/2. zło. węgρ. á 132. lib. cżynią c̃. Wrocz=
8:
ławſki/ á 128. lib. wroczławſkich: ważą 1. c̃
9:
to ieſt 100. lib. wnormberku/ á zło. 100. węgρ
10:
za 134. zło. rińſkich. Ieſt pytanie iako drogo
11:
ma dać 1. c̃. normber. aby v 100. zło. 5. zy=
12:
ſkał. Cżyni 17. zło rińſkich 1. s. 1. hale. 1/11.
13:
O Wełnie.

14:
O Przemienieniu Wag.
15:
❡ Ieden kupił 27. lp. wełny/ każdy lp. po
16:
34 gρ. białych. Wiele vcżyni zło. po 30. gρ.
17:
polſkich. gdy 33. gρ. pol. za 37. gρ. białych
18:
rachuią. Cżyni 27. złotych. 8. gρ. 13. d'. 33/37.
19:
❡ Ieden kupił 400. lp. wełny po 28. gρ/lp
20:
á dał ią zpłokać/ y odeſzło iey 20. lp. Zacż
21:
ma dać 1. lp. płokany iżby 20. mrc̃. zyſkał.
22:
Cżyni 32. gρ. á mrc̃. po 48. gρ.
23:
❡ Ieden ma troiaką wełnę/ iedney 3. c̃. za
24:
12. zło. drugiey 7. c̃. za 63. zło. Trzećiey 11.
25:
c̃. za 88. zło. y zmie­ſzał ią ſpołem. Zacż ma
G iijstrona: G3v

1:
dać 1. c̃. aby zyſkał 111/2. zło. Cżyni 8. zło.
2:
9 gρ. 5. d'. 1/7.
3:
O Frimarku.

4:
❡ Dwa chczą frimarcżyć/ ieden ma 18.
5:
poſtρ. koſtρ. gotowych 7. zło. Ktori kładzie
6:
na frimarku za 8. zło: A drugi ma wełnę
7:
koſtρ. 1. lp. go. 42. gρ. Ieſt pytanie iako droo
8:
ten z wełną ma ſadzić 1. lp. na frimarku
9:
aby był rowny á wiele lp. ma dać za 18.
10:
poſta. Cżyni 1. lp. za 48. gρ. a ma dać za 18
11:
poſta. 90/ lp.
12:
❡ Dwa chcą frimarcżyć: ieden ma wino
13:
koſz. gotowych 36. zło. Sadzi ie na frimar
14:
ku za 40. zło. A drugi ma ſledzie/ koſz. 1. kło=
15:
da gotowych 4. zło. Y chce ten z winem 1/5
16:
gotowych pienędzy mieć za ſledzie/ ieſt py=
17:
tanie iako drogo ten 1. kłodę ſledzi ma ſa=
18:
dzić na fri­marku/ á wiele kłod ſledzi przidzie
19:
za 1/5. Cżyni 7. kłod á 1. kłoda na frimarku
20:
za 4. zło. 4/7.
21:
❡ Dwa chczą frimarcżyć. 1. ma woſk/ kto=
22:
rego 1. c̃. gotowych 15. zło. koſz. á kładzie ie=
23:
den na frimarku za 16. zło. A drugi ma ſza
24:
fran 1. lib. gotowych 3. zło. koſz. á chcze mieć
25:
gotowych pienędzy 1/5. Ieſt pythanie iako
26:
drogo 1. lib. ma położyć na frimarku/ tak iż=


strona: G4

1:
by na 100. zło. 5. zło. zyſkał. Cżyni 3. zło. 6/19
2:
❡ Dwa frimarcżą/ ieden ma miedz á dru=
3:
gi bawełnę/ á 100. lib. miedzi płaći 7. zło. go=
4:
towych/ á na frimarku ſadzi za 8. zło. á tey
5:
miedzi ieſt 2600. lib. á chcze mieć 1/4. goto=
6:
wych pienędzy á oſtatek bawełny/ á ſto lib.
7:
ba­wełny płaći 10. zło. á ſadzi to 100. ρ. za
8:
13. zło. ieſt py­tanie wiele zwyſſzy v 100. zło.
9:
Cżyni 81/3. zło.
10:
❡ Dwa chczą frimarcżyć/ ieden ma ſza=
11:
fran/ drugi ma perły/ á 1. lib. ſzafranu koſzt.
12:
gotowych pienędzy 4. zło. y 1/6. kthori kładzie
13:
na frimarku za 5. zło. á chcze mieć 1/4. goto=
14:
wych pienędzy. á drugi kładzie perłi za 7 1/2.
15:
zło. á ieſt frimark rowny. Ieſt pytanie wie=
16:
le koſztowały ty perły w gotowych pienią=
17:
dzoch. Cżyni 5. zło. 16. gρ. 8. d'.
18:
❡ Dwa chczą frimarcżić/ ieden ma ſukno
19:
á 1. poſtaw koſzt. 22. zło. á kładzie na frimar
20:
ku za 26. zło. á daie mu wolnoſći 6. mieſięci
21:
A drugi ma wełnę/ á 1. c̃. koſzt. 16. zło. kła=
22:
dzie 1. na frimarku za 18. zło. Ieſt pytanie
23:
iako wiele wolnoſći drugiemu ma dać: iżby
24:
fri­mark był rowny. Cżyni 4. mieſięcze y 1/8.
25:
O towarzyſtwie reguła.strona: G4v

1:
❡ Złoż oſobno ſummy wſzytkich towarzy=
2:
ſzow w 1. ſummę przez ktorą będzieſz dzielił
3:
zyſk w ſrzodku/ á włożone pienądze na o=
4:
ſtatku: iako tu. Trzey ſię zło­żyli/ pirwſzy
5:
dał 48. zło. wtori 32. trzeći 80. Y żyſkali 60
6:
zło. Wiele każdemu przydzie. Cżyni 18. zło.
7:
pirwſzemu/ á wtoremu 12. zło. trzećiemu
8:
30. zło. Proba zday facity zpołem przy=
9:
dzieli zyſk ſpolny: dobres cżynił.
10:
❡ Dwa ſie złożyli/ pirwſzy dał 17. złotych
11:
wtory 7. zło. y chczą kupić 2. poſta. 1. za. 19.
12:
zło. á drugi za 5. zło. á w obudwu ieſt 30. vl
13:
á chczą mieć każdi z nich 30. vl. ſpełna. Ieſt
14:
pytanie wiele vl. od obudwu po­ſta. kożdemu
15:
z nich przydzie. Cżyni pirwſzemu droſſzego
16:
ſukna 255/7 vl. á podleyſzego 42/7 vl. á wto=
17:
remu przećiwnym obycżaiem.
18:
❡ Trzey ſie złożyli/ pirwſzy włożył 112.
19:
zło. y ſtał 5. mieſięczy/ drugi włożył wino y
20:
ſtał 8. mieſięczy/ trzeći włożył 72. zło. y ſtał
21:
przez niewiadomy cżas/ y żyſkali 104. zło á
22:
iako cżęſto pirwſzy z zyſku brał 5. zło. tako
23:
cżęſto wtori brał 6. zło á yle razow wthori
24:
brał 7. zło. tyle razow trzeći brał 9. zło. Ieſt
25:
pytanie iako drogo ono wino ſzaczowano/ á
26:
iako długo trzeći ſtał w towarzi­ſtwie/ á wie
27:
le każdemu przydzie z zyſku. Cżyni pirw­ſzev


strona: H

1:
27. zło. 103/131. wtoremu 33. zło. 45/131. trzećie=
2:
mu 42. zło. 114/131. A wino ſzaczowano za
3:
84. zło. á trzeći ſtał w towa­rzyſtwie 12.
4:
Mieſięczy.
5:
O Dzieleniu.

6:
❡ Trzey kupili 1. poſtaw/ nieſie 42. vl. za
7:
20. zło. y chcze pirwy mieć 1/3. wtory 1/4. trzeći
8:
3/5. Ieſt pytanie wiele kożdemu przydzie vl. á
9:
wiele zło. oſobno ma dać kożdy. Cżyni: pirw=
10:
ſzemu 11. vl. 59/71. á ma dać 5. zło. 45/71. wtore=
11:
mu 8. vl. á ma dać 4. zło. 16/71. trzećiemu 21
12:
vl. 21/71. ma dać 10. zło. 10/71.
13:
❡ Poczyna ſie na Norm=
14:
berską Mińczę Rachunk.

15:
Rownoſci reguła.

16:
❡ 100. ρ. za 1. c̃. 20 s. za 1. zło. 12. d'. za. 1. s
17:
❡ 1. lib. Imbieru koſz. 11 s. á 1. lib. gozdzi=
18:
kow 12. s. á chcze mieć oboyga za 100. zło.
19:
tak wiele iednego iako drugiego. Ieſt pyta=
20:
nie wiele lib. kożdego przydzie. Czyni 86. lib.
:
(22/23.
Hstrona: Hv

1:
Spolnoſci reguła.

2:
❡ Ieden kupił 2 c̃, 80. lib. gozdzikow/ koſzt.
3:
1. lib. cżyſtych 11. s. 3. d'. á 1. lib. ſkruſzonych
4:
1. s. 9. d'. á 100. lib. dzierżą 15. lib. ſkruſzo=
5:
nych. Cżyni 137. zło. 11. s.
6:
O Srebrze.

7:
❡ 30. mrc̃. ſrebra 6. łot. 3. quint. nieſie 1.
8:
mrc̃. 15. łot. 1. quint cżyſtego cżyni 28. mrc̃.
9:
15. łot. 3. quint. 2. d'. 15/10. koſzt. 1. mrc̃. cżyſtego
10:
8. zło. 1/4. cżyni 239. zło. 4. s. 3. d'. 801/1024.
11:
A mrc̃ cżyſtego za 16. łot. rachuiącz za 64
12:
quint. á quint za 256. d'. á 1. łot ieſt. 4. quint
13:
á 1. quint 4. d'. A. 1. mrc̃ ieſt 24. skoyce y 96
14:
kwart. á 1. skoćiecz 4. kwarti.
15:
❡ Ieden ma troiakie ſrebro/ pirwſzego ieſt
16:
10. mrc̃. po 9. łot/ wtorego 12. mrc. po 13. łot
17:
trzećiego 15. mrc. po 14. łot. y zmieſzał ie
18:
ſpołem/ Ieſt pytanie wiele 1. mrc. nieſie łot.
19:
Cżyni 12. łot. 12/27.
20:
❡ Ieden ma 63. c̃. 24. lib. miedzi/ á ma 12
21:
c̃. 2. mrc. 3. łot. 2. quint. ſrebra/ á każda mrc.
22:
ma 4. karati. 3. grani złota koſzt. 1. c̃. miedzi
23:
6. zło. 4. s. 3. ha. A 1. marc. ſrebra 7. zło. 12.
24:
s. 8. h. A 1. w karat złota 3. zło. 10. s. ieſt py


strona: H2

1:
tanie iako wiele to wſzytko y kożde oſobno w
2:
pienądzoch vcżyni. Cżyni 3580. zło 6 s. 4.
3:
d'. Takież theż brant krakowſki. Możeſz też
4:
exempla działać na myńczę polſką nie od=
5:
mieniaiącz brantu: iedno mo­netę.
6:
O Złocie Rachunk.

7:
❡ 1, mrc̃. 11. łot. 1. quint. 2. d'. nieſie. 1. mrc̃
8:
12. łot. 2. quint. 2. d'. ſrebra. A w złoćie 1. łot
9:
1. quint. 1. d'. po 231/2. karat. koſzt. 1. mrc. ſre=
10:
bra 8. zło. á 1. karat 3. zło. 16. s. Cżyni 23.
11:
zło. 6. s. 8. d'. 241/4096.
12:
20. gρ. za 1. fρ. á 12. d'. za gρ.
13:
❡ Ieden kupił 17. mrc. Kruſzczu/ nieſie 1.
14:
mrc̃. 12. łot. ſrebra zmieſzanego poſpołu ze
15:
złotem/ á złoto ktore ieſt miedzy ſrebrem: ieſt
16:
go 6. karato. w. 1. mrc̃. Koſzt. 1. mrc. ſrebra
17:
6. zło. 15. s. á 1. krath 3. zło. 13. s. wiele za
18:
wſzytko vcżini. Cżyni 429. zło. 13. s. 6. ha.
19:
Na Skoycze.

20:
28. gρ. za 1. fρ. á 12. d'. za 1. gr.
21:
❡ 1. ſztu. zło. waży 19. mrc̃. 3. ſkoycze 1/2.
22:
nieſie na probie 18. karatow 3. grani. koſzt.
23:
1/ ktρ. 64. gρ. Cżyni 820. zło. 15. gρ. wiele
H ijstrona: H2v

1:
ieſt cżyſtego złota w ſztu. Cżyni 14. mrc̃. 15.
2:
łot. 1. quint. 1. d'. 1/6. oſtatek miedz.
3:
O Porownaniu wag
4:
y Myńcz.

5:
❡ 4. lp. Polſkie: cżynią 5. lp. Wroczław=
6:
ſkich/ á 16. Wroczławſkich lp. cżynią 3. c̃.
7:
Normberſkie Wiele vcżynią 128. lp. Pol=
8:
ſkich: Normberſkich c̃. cżyni 30. c̃:
9:
❡ 100. lib. Wroczławſkich: cżynią 80. Nor=
10:
berſkich. A 100. Normberſkich: cżynią 110.
11:
Lipſkich. Wiele vcżynią 24. c̃. y 48. lib. Lip=
12:
ſkich we Wrocz. Cżyni 30546/11. ρ.
13:
❡ 2. d'. Tureczkie: cżynią 4. węgρ. á 6. węgρ
14:
cżynią 16. Litewſkich. á 4. Litewſkie: cżynią
15:
9. Polſkich. Ieſt pytanie wiele Pols. cżynią
16:
13. Turecz. d'. Cżyni 156. d'.
17:
❡ 593. zło. węgρ. wiele rińſkich 303/4. wiſz
18:
ſzey. Cżyni 775. zło. rińſkich. 6. gρ. 11. d'. 2/5.
19:
❡ 978. zło. riń. wiele węgρ. zło. 32. wyſſzey.
20:
cżyni 513. zło. węgρ. 16. gρ. 9. d'. 3/5.
21:
Wywroczona reguła.

22:
❡ Gdybych dał przez 44. mile od 3. c̃. 1.


strona: H3

1:
zło. od wiela c̃. przidzie dać 1. zło. przez 18
2:
mil. Cżyni 7. c̃. 3/4.
3:
Reguła nalezienia.

4:
❡ 32. łot. za 4. zło. 17. gρ. 16. d'. Zacż 23.
5:
łot. Cżyni 3. zło. 10. gρ. 8. d'. 27/32. zacż zło.
6:
rachowan. Cżyni po 19. gρ. á zacż gρ. cży=
7:
ni po 17. d'.
8:
❡ 100. drabom dano 60. zło. 30. gρ. Cżyni
9:
1. drabowi 24. gρ. 5. d'. 2/5. Zacż zło. á zacż
10:
gρ. rachowan.
11:
Lamanie łamania.

12:
❡ Ieden kupił 1. vl. y 1/4. bez 1/3. za 2. gρ.
13:
2/5. bez 6/7. y za 3. d'. 1/13. 1/8. y 21/9131/8. wiele
14:
vl. za 100. zło. Cżyni 1608. vl. 21144/1008457.
15:
grafika


strona: H3v

1:
grafika