[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Stanisław Kołakowski
tytuł:   O prawdziwej szczęśliwości i błogosławieństwie
rok wydania:   1593strona: kt

1:
O PRAWDZIWEY
2:
Scżęśliwośći y Błogo=
3:
ſłáwieńſtwie iáko onego doſtąpić/ y w
4:
nim żyć ná śiwećie możemy/ z Piſmá
5:
świętęgo y inych Autorow náuki
6:
bárzo poćieſzne á miłe ludźiam
7:
nabożnym.

8:
grafika
9:
Prouerb: Salom: 3.
10:
Niedoſtátek y vboſtwo od Páná Bogá w
11:
domu niezbożnego cżłowieká/ A mieſzkánia
12:
ſpráwiedliwych ludźi nápełnione będą
13:
błogoſłáwieńſtwem.
14:
Prouerb: Salom: 10.
15:
Błogoſłáwieńſtwo Boże cżyni bogátymi.
16:
W WILNIE
17:
W Drukárni Iákubá Málkowicżá/
18:
Rokn Páńſkiego: 1593.


strona: ktv

1:
NA HERB
2:
Przeſławnego w Sármácyey domu Ieo
3:
Mośći Páná P. Włádyſłáwá Bekieſzá. ꝛć.

4:
grafika
5:
I
Ak Orzeł práwą nogą śięga przez obłoki.
6:
Gdy gorę wylátuie ná Dyon ſzeroki/
7:
Mieśiąc gwiazdy miiáiąc/ ſtráſzny ptáſtwu bywa/
8:
Ze ſię przed ſzumem iego w leśny ćień vkrywa.
9:
Ták Dom Bekieſzow ſławą/ męſtwem dźielnośćiámi
10:
Stráſzny nieprzyiaćielom miedzy Sármatámi.
11:
Stąd z dawná ná Chorągwi ſwey Herb nośi táki/
12:
Turkom/ Tátárom/ Moſkwie/ ſtráſzne ſą te znáki.


strona: A2

1:
Wielmożnemu Pánu Iego M. P. Włá=
2:
dyſłáwowi Bekieſzowi de Korniach/ Pánu
3:
ná Bierſtunách y Prenách/ ꝛć. Dworzáninowi
4:
Ieo K. M. ꝛć. P. á P. moiemu M.

5:
Z
Gadzáią ſię ná to Mędrcowie wſzyſtkiego
6:
świátá/ ták Chrześćiáńſcy iáko y dawni Po
7:
gáńſcy/ Wielmożny Miłośćiwy Pánie: iż
8:
wſzelákie dobro/ co iedno prawdźiwie Do=
9:
brem może być názwano/ niſkąd inąd iedno
10:
od Bogá ktory ſam ieſt wedłuk wſzyſtkich piſm y mą=
11:
drośći nawyżſze dobro/ iáko od morzá niezmiernego/
12:
álbo ogniá nieogárnionego/ do nas płynie y pocho=
13:
dźi. Abowiem iáko bez tego ſłońcá ſtworzonego/ cżło=
14:
wiek/ y káżda rzecż żywiąca żyć niemoże: ták bez ſłoń=
15:
cá onego niebieſkiego/ przez ktore wſzytkie wyſokośći/
16:
Anieli/ y Duſze/ oświecenie biorą/ to ieſt/ bez Bogá
17:
wſzechmogącego żyć y nic dobrego mieć niemożemy.
18:
A iáko kto nabliżey iáſnośći/ iáśnieyſzym ſię ſtawa:
19:
ták przez cnoty y świątobliwość/ kto ſię do Bogá
20:
przybliża/ zacnieyſzym/ błogoſłáwieńſzem/ y ſzcżę=
21:
śliwſzym ſię náyduie. Stądże pogáńſcy Mędrcowie
22:
Bogá rozumieli być Primum mouens, à quo omnia mouentia
23:
mouentur.
O cżym też Páweł S. vnus enim eſt exquo, per
24:
quem, et in quo ſunt omnia
: y ná drugim mieyſcu/ in Deo
25:
ſumns, mouemur et viuimus
, Stych tedy przycżyn y wielu
A 2innychstrona: A2v

1:
innych ieſt to rzecż iáſna y ná wſzytek świát napew=
2:
nieyſza/ że zdrowie/ Błogoſłáwieńſtwo Boze/ wſze=
3:
lákie dobrá/ y ſzcżęśliwośći niſkąd inąd iedno od Bo=
4:
gá/ ktory ſám w gársci ſwoiey świát zámyka nam
5:
przychodzą o co iż káżdy cżłowiek ná świećie nawię=
6:
cey trwa/ y tego prágnie: tedy tu o tym poćieſzne á
7:
miłe náuki z ſtárego y nowego zakonu y z inych kśiąg
8:
ná krotce ſą wybráne/ y dla proſtych á nabożnych
9:
ludźi ná świát wydáne. A vpátruiąc W. M. ſwego
10:
M. Páná miłośnikiem być chwały Bożey y pobożno=
11:
śći świętey/ pod chorągwią y tytułem ſławnego imie=
12:
nia W. M. ná znák y poświadcżenie powolnych ſłużb
13:
moich/ do wiecżney á nieśmiertelney pámięći z druku
14:
one ná świát puſzcżam: y zá vbogi dar y pokłon W.
15:
M. ſwemu Miłośćiwemu Pánu nioſzę y ofiáruię. Po=
16:
kornie á vniżenie proſząc/ áby tę vbogą pracą y dar
17:
moy málucżki/ iáko od ſługi ſwego Miłośćiwie przy=
18:
iąć y łáſką ſwą Páńſką ozdobić racżył. A ia vznawſzy
19:
w tym chęć y miłośćiwą łáſkę W. M. mego M. Pá=
20:
ná/ do więtſzych rzecży ku chwale Pánu Bogu wſzech=
21:
mogącemu/ á ku wiecżney ſłáwie W. M. ſwego M=
22:
Páná/ godnieyſzym ſługą być vśiłuię.
23:
W. M. ſwego M. P.
24:
powolny ſłużebnik
25:
Stániſtaw Iáćwięzyus
26:
Kołákowſki.


strona: A3

1:
O prawdziwey ſzcżęśliwośći y błogoſłá=
2:
wieńſtwie.

3:
I
Eſt to rzecż napewnieyſza w ludzkim przyrodzeniu
4:
Iż káżdy to nabárźiey ma ná ſwym bacżeniu/
5:
Co widźi być ná świećie práwie nalepſzego/
6:
Y nádewſzytko ſobie napotrzebnieyſzego.
7:
Tudźieſz też y beż cżego ſnadź y żyć niemoże
8:
Ná kſztałt y podobieńſtwo będąc ſtworzon Boże.
9:
Y ná tym wſzytek ſwoy wiek ſnadź ći zábáwiáią/
10:
O tym we dnie y w nocy więcey przemyśláią.
11:
Prágnąc tego doſtąpić by też y trudnośći
12:
Y niewiem iákiey záżyć pracey niewcżeſnośći.
13:
Więc iedni to á drudzy owo rozumieią/
14:
A rozeznáć właśćiwie nie wſzyſcy vmieią.
15:
Co ieſt nawyzſze Dobro/ co błogoſłáwieńſtwo/
16:
Co prawdźiwa ſzcżęśliwość/ práwe cżłowiecżeńſtwo.
17:
Iedni bowiem z pogány zwierzchne tylko rzecży
18:
Vpátruią/ y máią ná wſzyſtkiey ſwey piecży:
19:
Ieść pić á roſkoſzowáć po wſzyſtkie ſwe látá
20:
Ozdoby y roſkoſzy mieć wſzyſtkiego świátá.
21:
A to ſobie zá płochy ſen y bayki máią/
22:
Gdy im o przyſzłym wieku drudzy powiádáią:
23:
Co ieſt Bog/ co Anieli/ niebieſkie mieſzkánie/
24:
Gdźie ſię cżłowiek po śmierći zapewne doſtánie:
A 3Anistrona: A3v

1:
Ani chcą drudzy myślić/ áni ſłucháć o tym/
2:
O to dbáią co dźiś ieſt/ nie co ma być potym.
3:
W cżym ſobie ſą podobni z źwierzęty niememi/
4:
Y Pogány tych zowie Chryſtus vſty ſwemi.
5:
Drudzy záś ktorzy z Niebá świátłosć onę máią
6:
Ktorą od Bogá wlaną wnas być powiádáią.
7:
Bogá naprzod á cnotę przed ocżymá ſwemi
8:
Máiąc/ práwą ſzcżęśliwość/ náyduią ná źiemi.
9:
Zyć wedłuk powinnośći ſtánu cżłowiecżego/
10:
Chodźić wedłuk zakonu Bogá nawyżſzego.
11:
Koniec on do ktorego ieſteſmy ſtworzeni/
12:
Vpátruią przyſzli wiek on w niebie z świętemi.
13:
Rozumieiąc ſię tylko tu być piełgrzymámi/
14:
Do żywotá/ álbo to ná świećie gośćiámi.
15:
Tákowi mowię y to co świát ma dobrego/
16:
Y co po śmierći bedźie nawybornieyſzego/
17:
Rozumieią być ſzcżęśćiem prawdźiwym ná świećie/
18:
Y naprzednieyſzym dobrym w káżdym ſwoim lećie.
19:
Y o tákowe ſzcżęśćie ſtáránie miewáią/
20:
Práwym błogoſłáwieńſtwem to być vznawáią.
21:
Gdyż to nawyżſze ſzcżęśćie cżłowieká káżdego/
22:
Kiedy doſtąpi łáſki Bogá wſzechmocnego.
23:
Bo zátym wſzyſtko idźie/ co tu dobrym ſłynie/
24:
A krom tego/ iáko ćień márny wſzytko zginie.
25:
Ieſt ieſzcże y trzeći ſtan ludźi nieſtátecżny/
26:
Mogę rzec: ktorzy wiedząc co ieſt żywot wieczny.
Przedśięstrona: A4

1:
Przedśię onych okrutnych męk ſię nie lękáią.
2:
Roſkoſz tylko docżeſną zá kochánie máią.
3:
Co Bog/ co zakon każe/ co cnotá/ powinność/
4:
Wiedząc przedśię ſwowolnie vdáią ſię ná złość.
5:
Iáko Muł álbo Ośieł bez rozumni ktemu
6:
Cżyniąc ſię/ ciáłu ſłużą á brzuchowi ſwemu.
7:
Widząc á niechcą widźieć/ ſłyſząc nie ſłucháią.
8:
Niepámiętáć chcą tego/ co w pámięći maią/
9:
Awa zgołá dobrzeli zleli nic nie dbáią/
10:
By tylko tego doſtáć/ cżego pożądáią.
11:
Tám wſzytko cokolwiek ieſt przećiwno dobroći
12:
Náyduie ſię/ á żaden ich dumy nieſkroći.
13:
Y mniemáią że ſzcżęśćie ták zniewolą ſobie/
14:
Mniemáią by Rycerzmi byli wſwey oſobie:
15:
Gdy ſię chełpią zbroiwſzy ná świecie co złego.
16:
Szukáią w obycżáiách ſobie podobnego.
17:
Tám grzech y ſwą przewrotność w ſobie wychwaláią
18:
Y potuchy do złego więcey dodawáią.
19:
Ták ſię prowádźić dáią grzechowi márnemu/
20:
Iáko Woł ná zábićie: biádá tákowemu.
21:
Wſzytkie nieſzcżęśćia ná tych ách nagle przypádną/
22:
Iák pioro w ogniu ſpełżną ſwą przygodą ſnádną.
23:
Ze też wiek ich ſumnienie zgryźie obćiążone/
24:
Roſpácżą y teſknośćią iák ogniem ſpalone.
25:
Pożądáney poćiechy táki nie doſtąpi/
26:
Iedno w żáłośći zniknie/ á do piekłá zſtápi.
A przetożstrona: A4v

1:
A przetoż gdyż nam ſpoſob od Bogá podány/
2:
Przez Proroki y Mędrce świátu obwołány/
3:
Iáko káżdy obrawſzy ſtan żyćia ſwoiego/
4:
W zakonie Páńſkim ma żyć y doyść ſzcżęśćia tego
5:
Tu ná świećie/ á potym w dźiedźictwá niebieſkie
6:
W prowádźi ſię w rádośći okwite Anielſkie.
7:
Tedy wźiąwſzy ná pomoc Bogá wſzechmocnego
8:
Przypátrzem ſię właſnośći żyćia pobożnego.
9:
A to naprzod głos Boży co ſam roſkázuie/
10:
Co Pán Chryſtus/ co też Duch święty okázuie/
11:
Przez Proroki w zakenie/ y przez Apoſtoły/
12:
Przez Doktory kośćielne náſze prżyiaćioły/
13:
Przez przykład świętych ludźi żyćiá pobożnego/
14:
Scżęśliwego/ tu wieku błogoſłáwionego.
15:
Mędrcowie náwet wſzyſcy y rozum właśćiwy/
16:
Powinnośc twa y vrząd táki wiek ſzcżęśliwy
17:
Zálecáiąc/ ze wſzech ſtron bowiem z przyrodzenia
18:
Błogoſłáwionym prágnie cżłek być bez wątpienia.
19:
Co tu porządnie przeyźrzeć życżęć ſpráwiedliwie/
20:
Y pożytki ſtąd odnieść święte á ſzcżęśliwie.
Iákostrona: B

1:
Iáko doſtąpić prawdziwey ſzcżęśli=
2:
wośći y Błogoſłáwieńſtwá/
3:
vcżą nas: Naprzod.

4:
GLOS BOGA OYCA.

5:
I
A Pan BOG wáſz. Ieſli w prżykazániach
6:
moich będźiećie chodzili/ y náuk moich przeſtrze=
7:
gáli y wypełniáli one.
3. Moi. 26.
Będę wam dawał deſzcż.
8:
cżáſu potrzebnego/ że źięmiá będźie wam rodźiłá zbożá
9:
hoynie. A iápłkámi y owocámi ſwemi/ drzewá będą
10:
nápełnione/ pośćigną młodźby żniw á/ śieyby wáſze/ y
11:
żbieránie winá: Ze będźiećie vżywáć chlebá w náſyce=
12:
niu wáſzym hoynym/ y bez żadney trwogi będźiećie
13:
mieſzkáć ná źiemi wáſzey. Da pokoy ná gránice wáſze/
14:
ſpáć będźiećie/ á niebędźie ktoby wa miał przeſzkodźić:
15:
odeymę złę beſtye/ á miećż nie przeydźie przez gránice
16:
wáſze. Gdy będźiećie gonić nieprzyiáćioły ſwe/ vpádną
17:
przed wámi: przed piąćią wáſzych będą vćiekáć ſto cu=
18:
dzych/ á przed ſtem wáſzych vpádną dźieśięć tyśięcy cu=
19:
dzych/ przez miećż przed wámi. Weyźrzę ná was y
20:
dam wam pomnożenie/ że vrośćiećię w ſzcżęśliwośći/ y
21:
vtwierdzę przymierzé moie z wámi. Będźiećie vżywáć
22:
ſtárych pożytkow/ á máiąć doſtátek nowych/ ſtáre bę=
23:
dźiećieopuſzcżáć. Poſtáwię przjbytęk moy wpośrżodku
24:
was. A nie odrzući was duſzá moiá. Będę chodźił mie=
25:
dzy wámi/ y będę Bogiem wáſzym á wy będźiećie ludem
26:
moim. Ia PAN BOG wáſz/ ktory wywiodłem
27:
ćię z źiemie Egiptſkiey zdomu niewoley. A ieślibyśćie
28:
przykazánia mego nięsłucháli y niewypełniáli onego.
29:
Ia też to vcżynię/ náwiedzę was prędko niedoſtátkiem
30:
y vboſtwem y vpaleniem/ ktore zaślepi ocży wáſze/ y
BZniſzcżystrona: Bv

1:
zniſzcży duſze wáſze/ prozno będźiećie naśięnie ſwe śiać/
2:
y nieprzyiaćiel pobierze ono. Obrocę twarz gniewu me=
3:
go ná was/ ze od nięprzyiáćioł ſwych będźiećie poráże=
4:
ni/ będźiećie aćiekáć choć was nikt niegoni. ꝛć.
2. Moi. 33.

5:
Ieśli będźiećie cżynić to co ia wam mowię/ będę nie-
6:
przyiaćielem nieprzyiacielom wáſzym/ vtrápię tych
7:
ktorzyby was vtrapić chćieli/ y będźie ćię vprzedzáć
8:
Anioł moy y prowádźić ćię.
9:
Summá przykazánia Bożego:

10:
Słuchay: Ian ieſt Pan BOG: Wierz w mię iedynego
11:
Bogá. Nie bierz ná prożność imienia moiego.
12:
Dźień odpocżnienia moy święć/ Oycá mátkę twoię/
13:
Cżći chceſzli długi wiek żyć máiąc łáſkę moię.
14:
Zaboyſtwá/ cudzołoſtwá/ kradźieży/ świádectwa
15:
Fałſzywego/ maſz ſię ſtrzedz/ y wedłuk bráterſtwá
16:
Zony cudzey nie żądáć/ ni żadney włáſnośći/
17:
To czyniąc będźieſz tu żył w wielkiey ſzcżęśliwośći.
2. Moi. 20.

18:
Wy słyſzeliśćie y wiedźieli/ iż z niebá mowiłem do was:
19:
Nie cżyńćie ſobie Bogow śrebrnych/ áni złotych Bo=
20:
gow vcżynićie ſobie. Alę ołtarz poſtáwićie mi. rć. Ná
21:
káżdym mieyſcu/ ná ktorym będźie pámiątká imięnia
22:
mego/ przyidę do ćiebie/ y błogośłáwię tobie.
23:
Tu maſz głos ktory ſłyſząc z ſtráchu vmieráli.
24:
Zydowie gdy przy oney świętey gorze ſtali.
25:
Ktory głos iák wod mnoſtwá y gromow ſtráſzliwych
26:
Stał ſię do onych ludźi świętych/ ſpráwiedliwych.
27:
Y teraz go ſłyſzemy ſnadź po wſzyſtkiey źiemi/
28:
W IEZuśie zbáwićielu: ktorego wierzemy.
Byćstrona: B2

1:
Być ſámym ſłowem tym to przez ktore ſię zſtáło/
2:
Wſzytko cokolwiek świát ma y wiele y máło.
3:
Ktore to w cżłowiecżeńſtwie ſam P. Chryſtus ſłowo/
4:
Co mowi o pobożnym żyćiu ſłuchay owo.
5:
Zá ktorym tá ſzcżęśliwość prawdźiwa pochodźi.
6:
Práwe Błogoſłáwieńſtwo ktore żywot rodźi.
7:
GLOS IEZVSA CHRISTVSA
8:
Syná Bożego/ ktory ſam ieſt ſłowo
9:
w ćielone.

10:
I
Am ieſt zmartwychwſtánie y żywot/ kto wierzy w
11:
mię/ choćby też vmárł żyć będźie.
Ián 11.

12:
Chodźćie wſzyſcy do mnie ktorzy prácuiećie y obćiąże=
13:
ni ieſteśćie á ia was ochłodzę.
Mát. 11.

14:
Błogosłáwieni vbodzy w Duchu. Abowiem onych ieſt
15:
Kroleſtwo niebieſkie.
Mát. 5.

16:
Błogosłáwieni ćiſzy/ ábowiem oni pośiędą źiemię.
17:
Błogosłáwieni ktorzy płácżą/ ábowiem oni będą po=
18:
ćieſzeni.
19:
Błogośłáwieni ktorży łákną y prágną ſpráwiedliwo=
20:
śći: ábowiem oni będą náſyceni.
21:
Błogosłáwieni miłośierni: Abowiem oni miłośierdźia
22:
doſtąpią.
23:
Błogosłáwieni cżyſtego ſercá: Abowiem oni Bogá o=
24:
glądáią.
25:
Błogosłáwieni ſpokoyni: Abowiem ſynámi Bożymi
26:
będą názwáni.
27:
Błogosłáwieni ktorzy ćierpią przéśládowánie dla ſprá
28:
wiedliwośći: Abowiem onych ieſt kroleſtwo niebieſkie.
29:
Błogosłáwieni ieſteśćie/ gdy wam złorzecżyć będą y
30:
prżeśládowáć was/ y mowić ná przećiwko wam wſzy=
B 2tko złestrona: B2v

1:
tko żłe niepzawdźiwie/ dla mnie/ wéſélćie ſię: Abo=
2:
wiem zapłátá wáſzá okwita ieſt w niebie.
Ian 15.

3:
Ieśli będźiéćie mieſzkáć we mnie y słowá móie będą w
4:
was mieſzkáć: cokolwiek chcećie prośćie/ á ſtánie ſię
5:
wam. W tym ieſt vwielbiony oćiec wás niebieſki. áby=
6:
śćie pożytki okwite odnieśli/ y zſtáli ſię moimi zwolęn=
7:
niki.
Mátth. 7.

8:
Ieśli bowiem wy ktorzy zlemi ieſtéśćie/ ſynom ſwym
9:
dobrze cżynićie/ tedy dáłeko więcey Oćiec wás niebie=
10:
ſki/ ktory dobry ieſt/ da wſzyſtko dobre tym ktorzy go
11:
proſzą. Prośćie będźie wam dano/ ſzukayćie á náydźie=
12:
ćie. Kołácżćie á będzie wam otworzono.
Mátt. 6.

13:
Niebądźcie tedy fráſowliwemi/ cobyśćie iedli álbo pi=
14:
li. Albo w cżymbyśćie chodźili/ co Pogáni zwykli cży=
15:
nić? Wie boweim Oćiec wás niebieſki cżego wam po=
16:
trzebá. Naprzod tedy ſzukayćie kroleſtwá niebieſkiego
17:
y ſpráwiedliwosći iego: A te wſzytkie rzecży będą wam
18:
przydáne.
Lukaſz 11.

19:
Błogośłáwieni ktorzy słucháią słowá Bożego y ſtrze=
20:
gą onego.
21:
Y ktoż by tak niebácżnym práwie názbyt być miał.
22:
Ktoryby Chryſtuſowym ſłowom wierzyć niechćiał.
23:
Ktory ſam ieſt iſtotną oną prawdą żywą.
24:
Ktora z niebá zſtąpiłá nigdy nie wątpliwą.
25:
Táką/ że źiemiá/ Niebo/ to przeminąć może:
26:
A ſłowo tego Páná pochybić niemoże.
27:
Przetoż dobrych dni záżyć y wieku długiego/
28:
Ktoby prágnął ná świećie ſzcżęśćia prawdźiwego.
29:
Cżyń ták y żyi iákoć tu ſam Pan Chryſtus każe.
30:
Bo niewiernych wiecżna śmierc y pomſtá pokarze.
31:
A ieśliż y złym dobrze ten Pan cżynić racży/
32:
Rzecż pewna że y owſzem dobrych nie przebacży.


strona: B3

1:
Ze cżáſem nie záraz da co prośiſz v niego:
2:
To cżyni że ty ſnadźći máło vfaſz w niego.
3:
Albo niepilno prośiſz/ álbo z máłą wiárą/
4:
Albo iżeś niegodźień tego żadną miárą.
5:
Albo też iż on lepiey wie coć potrzebnego.
6:
Więcey/ y coć k zbáwieniu pożytecżnieyſzego.
7:
Prżetoż gdy chceſz otrzymáć o co Bogá prośiſz/
8:
Ocżyść z grzechu ſumnienie ktore ná niem nośiſz/
9:
A k temu o co prośiſz day ná wolą iego/
10:
Nie vſtay prośić zwłáſzcżá gdy co przyſtoynego.
11:
GLOS DVCHA S.
12:
przez Proroki.
Pſalm 33.

13:
Chodźćie ſám ſynowie ktorzy żyć chcećie/ y dni prá-
14:
gniećie widźieć dobrych: Boiáźni Bożey naucżę was:
15:
Boyćie ſię Páná Bogá bliſko bowiem iéſt y ninácżym
16:
nie znidźie tym ktorzy ſię go boią.
5. Moi. 11.

17:
Ieśli tedy będźiećie posłuſzni przykażániam tym kto=
18:
re ia Moiżeſz wam przykázuię. rć. ábyśćie miłowáli
19:
Páná Bogá ſwego y służyli onemu/ ze wſzytkiego ſer=
20:
cá ſwego/ y ze wſzytkiey duſze ſwoiey. Będźié dawał
21:
deſzcż ná źiemię wáſzę wédłuk potrzeby/ y pogody ze=
22:
byśćie zbieráli zbożá y wino/ y oley/ y śiáno ſpoł ná pá=
23:
ſtwę bydłu/ y wſzytko cobyśćie mieli ieść w doſtátnim
24:
náſyceniu.
5. Moi. 26.

25:
Ieśli będźieſz słucháć głoſu Páná Bogá twégo/ á bę=
26:
dzieſz cżynił y ſtrzegł we wſzem przykazánia iego ktore
27:
ia wam opowiedam: Vcżyni ćię Pan Bog zacnieyſzym
28:
nád ine narody/ ktorzy mieſzkáią ná źiemi/ y przyidą
29:
ná ćię Błogośłáwieńſtwá wſzytkie te/ y ogárną ćię:
30:
A to ieśli będźieſz przykazánia iego słucháć: Błogo=
B 3słáwionystrona: B3v

1:
wiony będźieſz w mieśćie (y w domu) Błogosłáwio=
2:
ny ná połu. Błogosłáwiony będźie narod twoy/ y po=
3:
tomſtwo twoie/ y pożytki źiemie twoiey/ y pożytki wſze
4:
lákiego bydłá twego/ y trzody wſzelákie twoie. Obory
5:
bydłá y owiec twoie. Błogosłáwione gumná twoie.
6:
Błogosłáwiony będźieſz wychodząc y przychodząc. Da
7:
Pan Bog/ iż nieprzyiaćiele twoi/ ktorzyby ná ćię po=
8:
wſtáli/ vpádną przed tobą.
5. Moi. 30.

9:
Ty tedy nawroć ſię á słuchay głoſu Páná Bogá twe=
10:
go y pełni przykazánia iego: Vcżyni ćię Pan Bog
11:
twoy okwituiącym we wſzytkich ſpráwách rąk twoich/
12:
y w potomſtwie twoim y w pożytku bydłá wſzytkiego
13:
twego/ w okwitośći źiemie twoiey/ y wſzytkich rzecży
14:
hoynośći.
Ekkle. 33.

15:
Boiącemu ſię Páná Bogá nić ſię nie zſtánie złego/ á
16:
w pokuſách Pan Bog ſam onego obroni/ y záchowa od
17:
żłego.
Przypo 4:

18:
Pocżątek żyćia dobrego cżynić ſpráwiedliwość przy=
19:
iemnięyſza ieſt bárźiey niż ofiárowánie ofiar.
Támże.

20:
Błogosłáwieńſtwo Boże nád głową ſpráwiedliwego
21:
cżłowieká: A vſtá niezbożnych ludźi zarázy złośći.
Tobiaſz.

22:
Nieboy ſię ſynu moy miły/ vbożuchny żywot ácż wieść
23:
będźiemy: ále wiele dobrego mieć będźiémy/ ieśli ſię
24:
Páná Bogá będźiemy bać.
Pſalm 83.

25:
Pánie Boże wſzytkich możnośći: Błogosłáwiony cżło=
26:
wiek ktory vfa w tobie.
Mądr. 8

27:
A ieśli kto ſpráwiedliwość miłuie/ prace iego wielką
28:
moc będą miáły w pożytkách.
Ekkles. 3.

29:
Vznałem to że niemáſz w świećie nic lepſzego iáko ſię
30:
záwſze ćieſzyć z dobrego vcżynku.
Pſálm 91.

31:
Spráwiedliwy cżłowiek/ iáko drzewo pálmowe roz=
32:
kwitnie ſię/ y iáko Cedér y Lyban roſkrzewi ſię.
Pſáłm 111.

33:
Ná pámięći wiéćżney będźie ſpráwiedliwy/ od słychá=
34:
nych złośći nie będźie ſię bał.
Pſálm. 96.

35:
Swiátłość wzeſzłá ſpráwiedliwemu y prawdźiwego
ſercástrona: B4

1:
ſercá rádość.
Przypo. 4
Weſelćie ſię ſpráwiedliwi w pánu/ y wy-
2:
znawayćie pámięć poświęcenie iego.
3:
Nic nie pomogą ſkárby niezbożnośći/ lecż ſpráwiedli-
4:
wość wyzwala od śmierći/ nie vćiſnie Pan Bog gło-
5:
dem duſzé ſpráwiedliwego/ á zdrády niezbożnych ludźi
6:
wniwecż przewroći.
Pſálm.

7:
Wiele bicżow ná grzeſznego/ lecż vfáiącego w Páńu
8:
Bogu miłośierdźie ogárnie.
Pſálm. 144.

9:
Strzeże ſam Pan Bog wſzytkich ktorzy go miłuią/ á
10:
grzeſzniki roſproſzy.
Ezáiaſz 55.

11:
Sżukayćie Páná Bogá/ poki możećie ználeść wzy=
12:
wáyćie go poki bliſko ięſt/ niechay opuśći niezbożny/
13:
drogę ſwą złośliwą/ á mąż myśli złe ſwoie. A niechay
14:
ſię náwroći do Páná. A zmiłuie ſię nád niem á do Pá=
15:
ná Bogá náſzego náwroććie ſię: Abowiem okwity ieſt
16:
ku odpuſzcżeniu grzechow.
Pſálm. 54.

17:
Pokłáday ná Páná Bogá ſtáránie twoie. A on ſam
18:
ćiebie wychowa/ y nieda ná wieki záchwiać ſię ſprá=
19:
wiedliwemu.
Pſálm. 37.

20:
Byłem mlodym y zſtárzałem ſię/ á nigdym nie widźiał
21:
ſpráwiedliwego cżłowieká żeby miał być opuſzcżony/
22:
áni potomkow iego żeby mieli żebráć chlebá.
Ekkle. 1.

23:
Boiaźń Páńſka roſkoſzuie ſerce/ y dáie rádość y weſe=
24:
le ná długie dni y látá.
Przyp. 4.

25:
Spráwiedliwych tedy sćieſzká iáko świátłość świe=
26:
cącża poſtępuie y rośćie áż do dniá doſkonáłośći.
Mądr. 16.

27:
Tyś ieſt Pánie ktory żywot y śmierć maſz w mocy/ y
28:
wywodźiſz zgrobu y w wodźiſz.
Przypo. 20.

29:
Spráwiedliwy cżłowiek ktory chodźi w proſtośći ſercá
30:
ſwego/ błogosłáwione po ſobie ſyny zoſtáwi.
Ekkles. 1.

31:
Boiącemu ſię Páná Bogá dobrże będźie cżáſu oſtátnie
32:
go/ y w dźień vmieránia ſwego będźie błogosłáwiony.
Ekkles. 1.

33:
Boiaźń Páńſka chwalą ieſt y chełpliwośćią y weſelem
34:
y koroną wſzech rádosći.
Tu maſzstrona: B4v

1:
Tu maſz Duchá świętego pełne pociech ſłowá/
2:
A łatwieć ie z rozumieć dáie polſka mowá.
3:
Ktore nam przez Proroki zakonu Bożego/
4:
Obwołáne w kroleſtwách wſzyſtkich świátá tego.
5:
Cżemuż by ſię tu ſerce roſkocháć niemiáło/
6:
W tey drodze ktorą Boſtwo ſámo vkazáło.
7:
Do práwey ſzcżęśliwośći żywotá ludzkiego.
8:
W błogoſłáwieńſtwie Bożym/ do wſzego dobrego.
9:
Do zdrowia y długiego żyćia na tym świećie/
10:
Do rozmnożenia wſzytkich pożytkow twych lećie.
11:
Zgołá cokolwiek świát ma w ſobie nalepſzego/
12:
Tym Pan Bog ſam nápełnia cżłeká pobożnego.
13:
Nád to co ieſt nawiętſza pánowáć ná niebie/
14:
Pewnie będźieſz z Aniołmi Boſtwo ſpráwi tobie.
15:
Gdy ſię ták będźieſz rządźił/ iák Duch święty rádźi/
16:
Cnotá/ święta pobożność w niebo ćię w prowádźi.
17:
Y potomſtwo twe kwitnąć będźie w ſzcżęśliwośći/
18:
Dni weſołych záżywáć poćiech y rádośći.
19:
GLOS DVCHA S.
20:
Przez Ewánieliſty y Apoſtoły.
Lukaſz 1.

21:
A miłośierdźie Páńſkie od rodzáiu ro todzáiu boią=
22:
cym ſię iego.
1. Piotr 3.

23:
Ieśli wzgárdą bylibyśćie prześládowáni dla imie=
24:
nia mego/ Błogosłáwieni ieſteśćie. Abowiem chwałá
25:
y Duch Boży nád wámi odpocżywáć będźie. Bądźćie
26:
bráterſką nápełnieni miłośćią/ miłośiérni/ łatwi w ro=
27:
zmowie/ nie oddáiąc złégo zá złe/ álbo obwinienia zá
obwinienie/strona: C

1:
obwiniénie: Ale y owſzem dobrorzécżenie/ wiedząc że=
2:
śćie ná to wezwáni. Abyśćie błogośłáwienie dźiedźi=
3:
ctwem pośiedli. Abowiem kto chce życie miłować/ y
4:
widźieć dni dobre/ niech powśćiąga ięzyk ſwoy od złé=
5:
go/ y vſtá iego niech nie mowią zdrády. Niechay ſię
6:
chroni złego á cżyni dobrze/ niech ſzuka pokoiu y náślá=
7:
duie onego. Abowiem ocży Pánſkie ná ſpráwiedli=
8:
wych/ y vſzy iego ku wyśłuchániu modłitw ich.
1. Piotr 4.

9:
Bądźćie tedy trzeźwi á cżuyni do modlenia. A ná=
10:
dewſzytko miłość wielką miedzy ſobą mieyćie. Abo=
11:
wiem miłość zákryie wielkość grzechow/ przyiemni
12:
gośćiá bądźćie ieden drugiego.
do Rżym. 8.

13:
Wiemy iż ludźiom Bogá miłuiącym wſzytko w do=
14:
bré ſię obráca.
1. Korin.

15:
Choćia tedy iéćie choćia piiećie ku chwale Bożey
16:
wſzytko cżyńćie.
do Gálá. 3.

17:
Ktorzy z wiáry ſą/ błogośłáwieni ſą z wiernym A=
18:
bráámem.
2. Korin. 8.

19:
Wſzák wiećié łáſkę Páná náſzego Iézuſá Chriſtu=
20:
ſá/ iż dla was zſtał ſię vbogiem/ ábyśćie iego vboſt=
21:
wem byli vbogáceni.
Ziáw. 16.

22:
Błogosłáwiony ktory cżuie y ſtrzéże odźiénia ſwé=
23:
go/ że nágo nie chodźił/ y byłáby widźiáná ſzkárá=
24:
dość iego.
25:
Wielkie błogoſłáwieńſtwo y ſzcżęśćie miewáli/
26:
Ktorzy ſię Apoſtolſkiey náuki trzymáli.
27:
Ktorą Duch świety ná nich od Bogá wylany.
28:
Przez ich vſtá podawáł miedzy Chrześćiány.
29:
Ze też wſzyſtkie poćiechy pożądáne mieli/
30:
Acż dla Pána Chryſtuſá wiele vćierpieli.
31:
Wſzákże ich świątobliwosć wiecżnym cżáſem ſłynie/
32:
Y pośiedli dźiedźictwo w Niebieſkiey kráinie.
CCudástrona: Cv

1:
Cudá wielkie á dźiwne ná świećie dźiáłáli/
2:
Błogoſłáwieńſtwo dáiąc vmárłych wſkrzeſzáli.
3:
GLOS DVCHA S.
4:
Przez Oyce święte/Doktory Kośćiołá
5:
Bożego/ á namieſtniki y Succeſsory
6:
Apoſtolſkie.
Hieroni. do Demetr.

7:
Wſzytki cnoty w téy iedney ſię zámykáią/ to iéſt/ w
8:
ſpráwiedłiwośći.
Ambroſius o powin.

9:
Mądremu á ſpráwiedliwemu wſzyſtek świát z bo=
10:
gáćtwámi ieſt. Abowiem ſpráwiedliwy cżłowiék ſwo=
11:
ie rzecży zá poſpolite/ á poſpolite zá ſwoie ma.
Lactancius Firmianus Diuinorum inſtitut. lib. 6. cap. 3.

12:
Dwie drodze w wieku ludzkim prawdźiwie być wié=
13:
my: Iedná do Niebá druga do piekłá. Abowiem ſprá
14:
wiedliwym ludźiom błogosłáwieńſtwo y nieśmier=
15:
telność. A nieſpráwiedliwym męki wiecżne ſą poło=
16:
żoné y przygotowáne.
Tenże wtych że kśięgach.

17:
Byli tedy Pogáńſcy Philozophowie iáko ná mo=
18:
rzu wielkim/ nie wiedząc gdźie ich wodá nieśie. Tá=
19:
kowym bowiem ſpoſobem/ drogá dobrego żyćiá by=
20:
wa náydowáná ná świećie/ iáko drogá płynącżym ná
21:
morzu/ do portu pewnego. Ieśli bowiem żeglarze
22:
nie będą pátrzáć ná świátłość Niebá/ y pilnowáć zná
23:
kow onego/ w niepewnych biegách będą ſię tułáć. Kto
24:
tedy proſtą drogę żywotá pobożnego ſobie obiera/ nie
25:
ná źiemię ma pátrzáć ále ná Niebo: To ieſt nié cżło=
26:
wieká ma náśládowáć ále Bogá/ nie tym źiemſkim o=
27:
błudnośćiam álbo figurom/ ále ſámey iſtnośći Bogu
28:
niebieſkiemu służyć/ nie o ćiele tylko mieć piecżą/ ále
29:
o myśli ſwey y duſzy/ nie o ten máły docżeſny wiek ſtá=
30:
ráć ſię/ ále o wiecżny żywot. A ták ieśli ocży w niebo
31:
cżęſto będźieſz podnośił/ y Słońcá onego wiecżnego
Chryſtuſástrona: C2

1:
Chryſtuſá Páná pilnował/ gdźie ſię obraca y onégo
2:
będźieſz miáł iáko żeglowánia twego żywoiá wodzem/
3:
ták ćię ſam poprowádźi/ że ćię do nawyżſzego ſtopniá
4:
mądrośći/ y wſzytkich Cnot portu ſzcżęśliwośći y bło=
5:
gośłáwieńſtwá prawdźiwego bez żadney omyłki przy=
6:
prowádźi.
7:
Swięći Oycowie oni zakonu nowego/
8:
Pełni będąc mądrośći y Duchá świętego.
9:
V ſámych Apoſtołow ták ſię náucżyli/
10:
To piſmámi ſwoimi też nam oświadcżyli.
11:
Cżego Oycowie náſzy kiedy ſię trzymáli/
12:
W błogoſłáwieńſtwie Bożym látá ſwe ſkońcżáli/
13:
Y naś ſynow w dźiedźićtwie ſwoim zoſtáwili/
14:
Z dźiećińſtwá pobożnośći świętey nas vcżyli.
15:
Nád ktorą nic lepſzego nie ma wiek cżłowiecży.
16:
Przetoż Bogá á onę mieć záwſze ná piecży.
17:
Bowiem pobożność zdrowie docżeśne y wiecżne/
18:
Przynośi nam y ktemu ſumnienie beſpiecżne.
19:
Potym mądrym/ rozſądnym/ proſtaká vcżyni/
20:
Ze do niego rádźić ſię potym chodzą ini.
21:
Ieśli też co ſpráwuie ſobie potrzebnego/
22:
Ná wſzytkim mu ſię wiedźie wedłuk żdánia iego.
23:
Weſoł lęże y wſtánie w Bogu vfáiący/
24:
A dobrze ſobie tuſzy cokolwiek cżyniący.
25:
Niedba nic gdy kto w vcho ſzepce ſkryte ſłowá/
26:
Nie myśli żeby o niem/ iáka zła rozmowá.
27:
Nie lęka ſię do Krolá gdy go pozywáią/
28:
Albo do Sędźiow/ gdy go o co záwołáią.
C 2Niezátrwożystrona: C2v

1:
Niezátrwoży ſię pewien ſwoią niewinnośćią/
2:
Ze mu nikt nie záſzkodźi potwarzą chytrośćią.
3:
A niezbożnego cżłeká záwſze trápi trwogá/
4:
Wie że obraźił ludźie obráźił y Bogá/
5:
Gdy liſt ná drzewie chrośnie/ mniema by ná niego/
6:
Bog álbo nieprzyiaćiel dopuśćił co złego.
7:
W nocy tákże ze ſtráchem bywa iego ſpánie/
8:
Zwłaſzćżá gdy ſłyſzy gromy z obłokow trzáſkánie.
9:
Bo ácż ná cżás weſela záżywa złośliwy/
10:
Lecż gdy ná ſwą złość wſpomni ſtrách go trapi żywy
11:
A ten obycżay ow to poſpolićie miewa/
12:
Ktory ſię ſpobożnego cżłowieká náśmiewa.
13:
Co wſtyd álbo bacżenie nic ná to niedbáiąc/
14:
Co przećiwno dobremu vprzeymie dźiáłáiąc.
15:
Gdy mu piſmo wſpomioną on ſię śmieie z niego/
16:
Gdy kto o cnoćie mowi on ſzydźi z onego.
17:
Tákich mędrcy rownáią ślepcy Proſerpinie/
18:
Y Tyſiphonie przykrey/ gdy ſwoy łep rozwinie.
19:
Ná ktorym zá ſłonecżne ma ſobie promienie/
20:
One ogniſte węże/ gdźie piekielne ćienie.
21:
Ták ich myśl záślepiona gárdząc pobożnośćią/
22:
Ciemność świátłoſćią zową á świátłość ćiemnośćią
23:
To ieſt: złoto á śrebro co pochodźi z źiemie/
24:
To v nich ieſt ważnieyſze niż duſzne zbáwienie.
25:
Przykłády prawdziwe z Piſmá S.
26:
o tymże.
1. Moi. 3.

27:
Adam poki pilnował przykazánia Bożego w Ráy=
28:
ſkich roſkoſzách mieſzkał/ y wſzyſtkie źwięrzętá niebie=


strona: C3

1:
ſkie/ ptaſkowie/ y ryby morſkie/ y inne źiemſkie źwie-
2:
rżętá onemu służyły. Skoro przeſtąpił przykazánie
3:
Boże/ to wſzytko vtráćił/ y śmięrtelnym ſie zſtał.
1. Mot. 4.

4:
Abel/ iż żył ſpráwiedliwie służąc Panu Bogu/ bło=
5:
gosłáwił go Pan Bog y nápełnił pożytkámi wielkie=
6:
mi: A Kaimá nieſpráwiedliwęgo dał ná poháńbienie.
1. Moi. 5. 2. Krol. 2.

7:
Enochá dla świetych cnot y ſpráwiedliwośći wźiął
8:
Pan Bog w nieśmiertelność Ráyſką.
1. Mąi. 4.
Tákże potym y
9:
Heliaſzá w ogniſtym woźie niębo wźięło. A Lámechá
10:
y innych z narodu iego porzućił od oblicża ſwego.
1. Moi. 5.

11:
Dlá pobożnośći świętey y posłuſzenſtwá roſkażánia
12:
Bożeo Noe z ſynámi ſwemi w korabiu był záchowány.
13:
A innych ſynow ludzkich/ ktorzy niedbáli o boiaźń Bo=
14:
żą ſtráśliwym potopem ſkarał y zátráćił.
1. Moi. 12. 13. y 14.

15:
Abráám ſpráwiedliwy/ iż woley y roſkazánia Bo=
16:
żego pilnował y pełnił ono/ był ták błogosłáwiony od
17:
Bogá/ że bogactw miał pełną ſwą źiemię/ y potom=
18:
ſtwo iego Pan Bog rozmnozył iako gwiazd mnoſtwo.
1. Moi. 11.

19:
A pyſzne Bábilońcżyki w źiemi Sámáár roſproſzył/ y
20:
pomieſzał tády y ięzyki ich.
1. Mdi. 14.

21:
Lotá ſpráwiedliwego wywiodł Pan Bog z Sodomy
22:
y záchował onego od przepáśći. A złośliwych Sodom=
23:
cżykow źiemiá y ogień śiárcżány pożárł.
1. Moi. 47.

24:
Iozeph święty w niewinnośći żyiąc y cżyniąc do=
25:
brze brátom ſwym ktorzy go byli w niewolą záprzedá=
26:
li/ wywyżſzon był od Páná Bogá nád wſzytek Aegipt.
2. Moi. 14.

27:
A Pháráoná nieſpráwiedliwego potárł Pan Bog/ y
28:
w morzu cżerwonym zátopił.
2. Krol. 2. 1. Krol. 5.

29:
Dla Cnoty ś. y ſpráwiedliwośći Dawid ś. od trzody
30:
wźięt/ y pomázan ná Kroleſtwo. A Saul nieposłuſzny
31:
woley y roſkazánia Bożego/ z Kroleſtwá zrzucon.
Iob 19. Iob 42.

32:
Iob święty dla vfnośći wielkiey w Pánu Bogu/ y
33:
ſtałośći w pobożnośći swiętey: nápełnion był od Páná
34:
Bogá okwitośćią bogactw/ y ślicżnym potomſtwem
35:
odbárzony.
1. Krol. 4.
A Hely dla przeſtępſtwá woley Bożey ſam
36:
y z Synámi ſwemi máruie zginął.
C 3strona: C3v

1:
Lecż niepotrzebá więcey/ widźiem to ná oko/
2:
Iáko poboźni ludźie w dobrách ſwych ſzeroko
3:
Rozmnożeni bywáią choć ná cżáſtce máłey/
4:
A źli zginą y z domem bez nádźieie cáłey.
5:
Oycowie náſzy iże Bogá miłowáli/
6:
Przeto okwitość Bogactw y wſzego miewáli.
7:
Kośćiołow y Klaſztorow bogáte nádánia
8:
Swiadcżą to dźiś/ przeważnym koſztem budowánia.
9:
A przedśię pełne domy mieli dobrá wſzego.
10:
Bowiem Pan Bog miłuie cżłeká poznego.
11:
Z Mędrcow y Poetow Chrześćiáń=
12:
ſkich y Pogáńſkich/ o tymże.
Cic. lib. 1. oenatu. Deor. Tenże.

13:
Bez Cnoty żaden niemoże być błogosłáwiony.
14:
Cnotá ſámá/ żywot błogosłáwiony ćżyni.
Tenże. Menánder.

15:
Co dobrego á vcżćiweo to rozumiemy być ſámo dobre.
16:
Cnoty okwita ieſt żywność/ y ſámá poćżćiwość.
17:
Tarca napewnieyſza ieſt Cnotá nieśmiertelnośći.
Plautus in Amphitr.

18:
Wiele ma żyćżliwych záwſze/ ten ktory záwſze dobrze
19:
cżyni.
Plautus iu Trinumin. Virg. lib. 6. Aeneid.

20:
Iáko kto dobrze żywie/ ták długo żywie.
21:
Niewiele tych ktorych Bog prawdźiwy miłował/
22:
Y dla cnoty gorącey w niebie im mieſzkáć dał.
23:
Z Bogá by ſię rodźić mieli.
24:
Káżdemu ſwoy dźień pewny cżás niepośćigniony
25:
Ieſt żywotá/ przetoż ten náſz wiek zámierzony:
26:
Rozſzerzáć tu ſpráwámi mamy cnotliwemi/
27:
Ktotych pámięć y sławá nie vmrze ná źiemi.
Quid. lib. 2. de Ponto.

28:
Trudnoć w prawdźie przyznawam lećż przedśię brnié
29:
Cnotá/
30:
Do nieśmiertelnych zápłat/ gdźie ſą wdźięcżne wrotá.
Idźstrona: C4

Horat. lib. 2. Epiſt.
1:
Idź dobrze gdźie ćię cnotá twoiá powoływa/
2:
Bo tám wielka nagrodá ćiebie ocżekiwa.
Cice. in Offic.

3:
Spráwiedliwość tá Cnotá ieſt ſámá wſzytkich Cnot
4:
inych mátką/ á fundáment ſpráwiędliwośći ieſt wiá=
5:
rá/ w słowách y w obietnićách prawdá:
Tenże.

6:
Fundámentem wiecżnego ſię zálęćeniá y słáwy wię=
7:
cżney nábyćia ieſt ſpráwiedliwość/ bez ktorey niemoże
8:
nic być godno pochwalénia.
Teuże.

9:
Spráwiedliwość bez mądrośći więle może/ ále mą=
10:
drość bez ſpráwiedliwośći nizacż ieſt.
11:
Ná to wſzyſtkie rozumy ludzkie ſię śćiągáią/
12:
Ktore być prawdźiwemi náſze wieki znáią.
13:
Ze niemáſz nic ná świećie pożytecżnieyſzego/
14:
Iáko ſię chełpiąć cnotą weſelić z dobrego
15:
Vcżynku/ łáſká Boża nád tákowym bywa/
16:
Y też błogoſłáwieńſtwo z ſzcżęśćiem odpocżywa.
17:
Pożądáne poćiechy rádość y weſele/
18:
Bogactw y ośiádłośći da temu Bog wiele.
19:
Bog ktoremu ſię kłánia ten świát z niebioſámi/
20:
Przez ktorego ieſteſmy/ chodźiem y dychamy.
21:
Przed ktorem Monárchowie drżą wſzytkieo świátá/
22:
V ktorego zá ieden dźień ſą wſzyſtkie látá.
23:
Rozum ſam/ o tymże.
Sen. Epiſt. 77.

24:
Iáko ſam rozum ćżyni cżłowiekie/ ták też ſám rozum
25:
cżyni błogosłáwionym. A to ſámo iedyne dobro ieſt/
26:
ktorą iedńą rzęcżą błogosłáwionym ſię zſtawa cżłowięk
27:
to ieſt Cnotą.
Ariſt. Phiſl. lib. 1.

28:
Iako prżez Kśiążę álbo wodzá bywa woyſko zácho-
29:
wáne w zdrowiu/ ták rozum z wyćwicżeniem ięſt wo-
30:
dzem żywotá y duſze.
Rozumstrona: C4v

Cicer. Offi.
1:
Rozum tego pożąda áby co niépochybnie/ áby co nié
2:
zmyślnie/ álbo co nie zdrádliwie było ćżyniono.
3:
Rozum/ Iż z niebá poſzedł od Bogá ſámego/
4:
Ná kſztałt y podobieńſtwo będąc ſtworzon iego.
5:
Tedy záś tám ſkąd wyſzedł iemu przyść potrzebá/
6:
Y ztym ćiáłem ktore ſam formował/ Bog z niebá.
7:
Ktorego ſamo Boſtwo głowę wywyżſzyło/
8:
Y ná práwicy ſwoiey w niebie poſádźiło.
9:
Vwielbiwſzy ie cżyſtą pierwſzą niewinnośćią/
10:
Ktorą w Ráiu ſtráćiło/ y nieśmiertelnośćią.
11:
A iż my Chrześćiáńſcy tu ludźie ná źiemi/
12:
Przez Chrzeſt y Sakrámentá święte ocżyśćieni.
13:
Tey głowy cżłowiecżeńſtwá Chryſtuſá ſámego/
14:
Iák o niem piſmá świadcżą. Adámá nowego
15:
Stawamy ſię cżłonkámi/ y látoroślámi
16:
Tey máćice/ iuż łáſki nie gniewu ſynámi.
17:
Przetoż też cżłowiecżeńſtwo náſze prágnie niebá/
18:
Gdźie głowá tám y cżłonkom przy niey być potrzebá.
19:
Do tego wſzyſtkie piſmá co ich ludźie máią/
20:
Rozumy y náuki ludzkie ſię śćiągáią.
21:
Abyſmy mocno wierząc w Bogá iedynego/
22:
Oycá y Syná weſpoł y Duchá świętego.
23:
Mándatow iego ſtrzegąc żyli ſpráwiedliwie/
24:
Po wſzyſtkie cżáſy ſwoie w cnoćie świątobliwie.
25:
Przy głowie ſwey Chryſtuśie Pánu przeſtawáli/
26:
Godnemi ſię cżłonkámi iego náydowáli.
27:
Ták prawdźiwie ſzcżęśłiwi y błogoſłáwieni
28:
Będźiem/ y Bogá Oycá ſynmi policżeni.


strona: D

1:
Dobrego zdrowia Bogactw hoynie záżyiemy/
2:
Tu ná świećie/ y w niebie dźiedźicżyć będźiemy.
3:
Tám gdźie Pátryarchowie y z Oycem Adámem
4:
Tryumphuiąc/ iuż weſzły zá Iezuſem Pánem.
5:
Gdźie y Apoſtolowie męcżennicy święći/
6:
W ſpołecżność obcowánia świętego przyięći:
7:
To ieſt w tym cżłowiecżeńſtwie zbáwićielá ſwego
8:
Kwitnąc/ iáko gáłążki drzewá żywotnego.
9:
Ták ći ktorzy iuż w Niebie iák y my ná źiemi.
10:
W Synu Bożym Iezuśie Pánu ſwym żywiemy.
11:
A toć práwa ſzcżęśliwość cżłowieká káżdego.
12:
Ktory może doſtąpić przyłącżenia tego.
13:
Cżego tylko ći ſámi wiernie doſtępuią/
14:
Ktorzy wielkiem ſtárániem o to vśiłuią.
15:
Bo owi co zá świátem w ſwoiey roſpuſtności/
16:
Vdáią ſię ná zbytki/ roſkoſzy/ lubośći.
17:
Zyią po beſtyálſku zápomniawſzy Bogá/
18:
Nie bacżąc ná to/ że to do żywotá drogá.
19:
Do żywotá: ktorem żyć po śmierći będźiemy/
20:
Zli w piekle/ dobrzy w niebie/ nátoſmy ſtworzeni.
21:
Tákowi zginą iák ćień márny wpada w morze/
22:
Skoro im śmierć zágáśi te świetnące zorze.
23:
Dźień národzenia ſwego z Dyábłámi ſpołecżnie
24:
Przeklináć będą w piekle/ ćierpiąc męki wiecżnie.
25:
A dobrzy tu wyżywſzy wiek ſwoy w ſzcżęśliwośći/
26:
Poydą w niebieſkie one wiecżne ośiádłośći.


strona: Dv

1:
DO CZYTELNIKA.

2:
Nie zlotem lſniące brzegi Taguſowe/
3:
Ani przeważne ſkárby Creſuſowe/
4:
Nie śiły ludzkie/ áni krwáwe boie/
5:
Ani też Syrthy Morſkie niepokoie/
6:
Ale tyśiąc kroć ważnieyſze kleynoty/
7:
Minerwá moiá z pobożney ochoty
8:
Tuć Cżytelniku śláchetny podáłá:
9:
Przed ocży ludzkie ná świát vkazáłá.
10:
A trudnoby też o tym kto wątpić miał/
11:
Okrom ten ktoby piſmu wierzáć niechćiał.
12:
Piſmu ktore tu w nieodmienne ſłowá
13:
Z Bibliey wźięte/ iák brzmi polſka mowá.
14:
Tákże z Autorow text tu położony/
15:
Iák z złotych drotow we wzor ſznur plećionj:
16:
Iedno przecżytay á ſądz ſpráwiedliwie/
17:
Vznaſz tu iák żyć ná świećie ſzcżęśliwie.
18:
AD ZOILVM.

19:
Możeſz ná ſwym popráwić/ ieśli co źle bacżyſz
20:
Ieśli nie źle/ dość dobrze: ſzácuy iáko racżyſz.
21:
grafika