[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Franciszek Mymer
tytuł:   Dictionarium trium linguarum
rok wydania:   1528strona: kt


1:
Dictionarium
2:
Trium linguarum
3:
Impreſſum Cracouie in officina
4:
Matthie Scherffenberg
5:
opera at diligentia
6:
nō vulgari.strona: 2

2

1:
peruererit teſtimonium, occaſioniaccedptū feras. Sed iam
2:
exiguans nactus cum declarareſtatuimus. Superioribus
3:
menſibus dum auunculus meusadornaret officinam libra
4:
riam, ego monitis ipſius inductus, utdictionariū colli
5:
gerē (in quo ex ordine alphabeti nominaGermanica, Po=
6:
lonica, Latinis reſponderent) interi dummulti eſſent quæ
7:
id expeterent, ego hic me facilemprebui, ac meam operā
8:
illi reddidi, non hoc agens undeChoragium ullum glo=
9:
riæ uenarer, quod ſane nullū aut paruūeſſe potest. Sed
10:
ut modo tibi, & æqualibus conſulerem,qui cuperent di
11:
ſcere idiotiſmos Wuare hoc quicquid estmunuſculi, non
12:
quod te dignū putarem, nec te maioramereri. Sed donec
13:
tibi olim meliora & rectiora parauero,hac nūc minuta
14:
lata ſuſcipe fronte. Deus igitur tuamiſtam ſemper
15:
ætatem creſcentē uirtutum auctibusaugeat &
16:
confirmet. Bene uale dulcißimeIoannes. Cra=
17:
couiæ ex officina literaria. Decimanona
18:
Aprilis. Anno ab orbe redempto.
19:
M.D.XXVIII
A ijstrona: 2v

1:
De Coelo.
2:
Von dem Himel. O niebie.

3:
Latine. Teutonice. Polonice.
4:
A
Er. Lufft. Powietrze.
5:
Annus. Iar. Rok.
6:
Angelus. Engel. Anioł.
7:
Archangelus. Erczengel. Archanioł.
8:
Apoſtolus. Apoſtel. Apoſtoł.
9:
Aquarius. Waſſerman. Wodnik.
10:
Aries. Wider. Baran.
11:
Arctos. Herwagen. Niebieski wos
12:
Aſtrum. Geſtirn. Wielogwiazd.
13:
Cancer. Krebs. Rak.
14:
Canicula. Hundſtern. Pſianka.
15:
Caniculares. Hunſtage. Pſie dny.
16:
Capricornus. Steynbok. Kozorozec.
17:
Confeſſor. Beichtiger. Spowiednik.
18:
Corpus. Leib. Cziało.
19:
Creator. Schepffer. Stworzycziel
20:
Creatura. Schepffung. Stworzenie.
21:
Deus. Goth. Bog.
22:
Deitas. Gotheyth. Boſtwo.
23:
Dei mater. Mutter gottes Matka boza.
24:
Demon. Teuffel. Cżart dyabeł.
25:
Eclipſis. Finſternus. Zaczmienie.
26:
Etas. Alder. Letnoſcz.
27:
Euangeliſta. Ewangelier. Ewangeliſta.
28:
Factor. Macher. Czynicziel.
29:
Facies. Antlicz. Oblicze.


strona: 3

Trium linguarum.3
1:
Finis. Endt. Koniec.
2:
Gemini. Czwilling. Bliznięta.
3:
Gehenna. Helliſch fewer. Piekielny ogień.
4:
Hebdomada. Woch. Tydzień.
5:
Heſperus. Abenndſtern. Wieczernica.
6:
Hora. Stund. Godżina.
7:
Ignis. Fewer. Ogień.
8:
Infernus. Helle. Piekło.
9:
Leo. Leb. Lew.
10:
Libra. Wag. Waga.
11:
Lucifer: Morgenſtern. Iutrzenka:
12:
Luna. Monden. Mieſiąc.
13:
Martyr. Merterer. Męczenik.
14:
Menſis. Mouden. Xziężic.
15:
Meridies. Mittag. Południe.
16:
Mors. Todt. Smiercz.
17:
Mora. Weyle. Chwila.
18:
Mundus. Welt. Suiat.
19:
Natura. Natur. Przirodzenie.
20:
Nouilunium. Newmon. Now.
21:
Nox. Nacht. Noc.
22:
Numerus. Czal. Liczba.
23:
Numen. Gots gwalt. Boża moc.
24:
Occaſus. Nydergang. Zachod.
25:
Ordo. Ordnung. Rząd.
26:
Ortus. Auffgang. Wzchod.
27:
Patronus. Beſchyrmer. Obronicziel.
28:
Patrona. Beſchirmerin. Obroniczielka.
29:
Perſona. Perſon. Oſoba ꝑſona.
A iijstrona: 3v

Dictionarium.
1:
Piſces. Fyſche. Ryby.
2:
Planeta. Planet. Płaneta.
3:
Plenilunium. Uolmon. Pełnia.
4:
Poteſtas. Gewald. Moc.
5:
Principium. Anfang. Początek.
6:
Propheta. Prophet. Prorok.
7:
Prophetiſſa. Prophetyn. Prorokini.
8:
Prophetia. Propfecey. Proroctwo.
9:
Quies. Rhue. Odpoczynienie
10:
Radius. Glancz. Promien.
11:
Redemptor. Erloſer. Odkupicziel
12:
Res, Ding. Rzecz.
13:
Sagitarius. Schucz. Strzeliecz.
14:
Saluator. Seligmacher. Zbawiciel.
15:
Sanctus. Heilig. Swięty.
16:
Sol. Son. Słończe.
17:
Solarium. Sonnē ſeyger. ſłoneczny zegar
18:
Spiritus. Geyſt. Duch.
19:
Stella. Stern. Gwiazda.
20:
Taurus. Styer. Byk.
21:
Tempus. Czeyth. Czas.
22:
Terra. Erd. Ziemia.
23:
Terminus. Grancz. Granicza.
24:
Trinitas. Dreyheith. Troytża.
25:
Uirtus. Tugent. Cnota.
26:
Uita. Leben. Ziwot.
27:
Umbra. Schaten. Cień.
28:
Unitas. Eynikeith. Iednoſc.
29:
Uoluntas. Wille. Wolia.


strona: 4

Trium linguarum.4

1:
De. 4. elementis et eis que in
2:
aere generantur.

3:
Von dem. 4. elementen: vnd was ſich
4:
in der lufft gebirt.

5:
O. 4. zywiolach: rzeczach ktore ſie
6:
w powietrzu rodzą.

7:
Aura. Senfft lufft. Pogodni. wiatr.
8:
Aurora. Morgenrot. Zorza.
9:
Aqua. Waſſer. Woda.
10:
Calidum. Warm. Cieplo.
11:
Caligo. Tunckelheyt. Cziemnoſc.
12:
Caliginoſus. Tunckel. Cziemny.
13:
Coruſcatio. Plicz. Błyskanie.
14:
Elementum. Element. Zywiol.
15:
Eſtus. Hicze. Gorączoſc.
16:
Frigus. Kelde. Zimno.
17:
Fulmen. Dunnerſchlag. Piorun.
18:
Gelu. Froſt. Mroz.
19:
Glacies. Eyſz. Lod.
20:
Grando. Hagel. Grad.
21:
Grauis. Schwer. Czięſzki.
22:
Gutta. Dropff. Kropla
23:
Humidum. Feucht. Wilgotny.
24:
Imber. Placzregen Nagły deſzcz.
25:
Iris. Regenbogen. Tęcza.
26:
Leuis. Leicht: Lekki.
27:
Lux. Glancz. Swiecza.


strona: 4v

Dictionarium.
1:
Nebula. Nebel. Mgła.
2:
Nebuloſus. Neblicht. Mgły.
3:
Nymbus. Placzregen. Walny deſſcz.
4:
Nix. Schnee. Snieg.
5:
Nubes. Wolcken. Obloki.
6:
Nubecula. Wolckleyn. Obłoczek.
7:
Nubilum. Gewolcke. Zachmuranye
8:
Pluuia. Regen: Deſſcz.
9:
Procella. Sturm des meers. Wicher na morzu
10:
Pruina. Reyff Zrzeżoga:
11:
Pſecades. Myłchaw. Drobny deſſcz.
12:
Ros. Thaw. Roſſa
13:
Rorat. Es thawet. Roſa pada.
14:
Serenitas Clarheit. Iaſnoſcz.
15:
Siccus. Trucken. Suchy.
16:
Sonus. Laudt. Zwięk.
17:
Stillicidium. dach dropffen. dachowekrople
18:
Stiria. Eyſenczapff. Lodowy ſopel
19:
Tempeſtas. Ungewitter. Nawalnoſcz.
20:
Tepidum. warm ader lo. Letnio.
21:
Terre motus. Erdbidung. Ziemie drzenie
22:
Uapor. Dunſt. Para.
23:
Uentus. Windt. wyatr.
24:
Uentoſus. Winflicht. wietrzny.
25:
De Temporibus.

26:
Von den czeiten.

27:
O czáſiech.strona: 5

Trium linguarum.5
1:
Iunius. Brachmon. Czyrwiecz.
2:
Luſtrum. Funff iar. Piecż lat.
3:
Maius. Mey. May.
4:
Matutiuū tꝑs. Morgen czeyt. Zaranie.
5:
Martius. Mercz. Marzec.
6:
Nictus oculi. Augenblick. Mgnienie oka
7:
Nouember. Wintermon. Liſtopad.
8:
Nunquam. Nimmer. Nigdy.
9:
October. Weynmon. Winnik.
10:
Perendie. Ubermorn. Zaiutra.
11:
Prima luce. bald alſſ tag iſt Skoro dzień.
12:
Quadriduum. Uier tag. Czterzy dni.
13:
Quotidie. Teglich. Wkazdy dzien
14:
Seculum. Hundert iar Wiek.
15:
Semeſtris. Halb iar. Pulroka.
16:
Semi hora. Halb ſtundt. Poł godziny.
17:
Semper. Alwegen. Zawzdy.
18:
Seſquiannus. Anderhalbiar. Połtora liata.
19:
Seſquimenſis. Anderhalbmon Połtora mieſią
20:
Seſquidies. Anderhalb tag Połtora dnia.
21:
Tempus. Czeyt. Czas.
22:
Trinus. Drey ierig. Trzy letny.
23:
Ueſpera. Abend. Wieczor.
24:
De terra: metallis et lapidibus.

25:
Von der erden: erczen: vnd edlen geſteinen.

26:
O ziemi. kruſſcach y kamieniach drogich.

27:
Abyſſus. Abgrundt. Przepaſcz.
28:
Ager. Acker. Rola.
A vstrona: 5v

Dictionarium.
1:
Agger. Tham. Grobla.
2:
Alumen. Alaun. Halun.
3:
Angiportus. Enge gaſſe. Cziaſna vlicza.
4:
Arena. Sandt. Piaſek.
5:
Argilla. Lem. Glina.
6:
Argentum. Sylber. Srebro.
7:
Argentū viuū. Queckſiber. Rtęcz.
8:
Arx. Schlos. Zamek.
9:
Arcicula. Feſtyn. Grodek.
10:
Aurum. Goldt. Zlopto.
11:
Carbunculus. Karfunckel. Karbunculus.
12:
Calibs. Stol. Stal.
13:
Campus. Feldt. Polie.
14:
Calx. Kalck. Wapno.
15:
Cinobrium. Cinober. Cinobr.
16:
Ciuitas. Stadt. Miaſto.
17:
Ciuis. Burger. Mieſzczanin.
18:
Comitatus. Graffſchafft. Hrabſtwo.
19:
Coralium. Korel. Koral.
20:
Cos. Weczſtayn. Oſla.
21:
Creta. Kreyd. Kreta.
22:
Criſtallus. Criſtal. Krzyſztał.
23:
Cumulus. Hauffe. Gromada.
24:
Cuprum. Kupffer. Miedz.
25:
Dioceſia. Biſchum. Biskupſtwo.
26:
Dracontes: Turckes ſteyn. Turcus.
27:
Electrum. Kanterfley. Kontryffał.
28:
Eremus. Wuſtung. Puſtinia.
29:
Eſuride. Grunſpan. Gryſpan.


strona: 6

Trium linguarum.6
1:
Ferrum. Eyſen. Zelazo.
2:
Fluuius. Flyſz. Rzeka.
3:
Fons. Brun. Zrzodło.
4:
Fonticulus. Brunleyn. Zrzodełko.
5:
Forum. Margt. Earg.
6:
Forū piſcariū. Fyſchmargt. Rybny targ.
7:
Forum boariū. Ochſen margt. wołowy targ.
8:
Forū holitoriū. Kraut margt. kapuſtny targ.
9:
Forū oporinū. Obs margt. Owocyny targ.
10:
Forū vinariū. Weyn margt. Winny targ.
11:
Forū antiꝗriū. Uendet. Tendeta.
12:
Forū cupedinis. Allerley margt. Wſzetecny targ.
13:
Fouea. Grube. Doł.
14:
Gemma. Edelſteyn. Drogi kamień.
15:
Hortus. Garten. Ogrod.
16:
Hortulus. Gertleyn. Ogrodek.
17:
Inſula. Inſel. Wyſep.
18:
Lapis. Steyn. Kamień.
19:
Lapillus. Steynleyn: Kamyczek:
20:
Later. Czigel. Czegla.
21:
Lignum. Holcz. Drzewo.
22:
Limus. Miſt. Gnoy.
23:
Littus. Uber. Brzeg.
24:
Margarita. Perle. Perła.
25:
Marmor. Marmelſteyn. Marmur.
26:
Menia. Stadmawer. Meyski mur.
27:
Metallum. Ercz. Kruszecz.
28:
Minium. Menge. Minia.


strona: 6v

Dictionarium.
1:
Mons. Berg. Gora.
2:
Nitrum. Salniter. Salietra.
3:
Nitrat puluis buchſenpuluer: puſſeczny proch.
4:
Oppidulum. Mergtleyn. Miaſteczko.
5:
Aurichalcum. Meſſig. Moſiądz.
6:
Pagus. Dorff. Wieś.
7:
Palus. Pfucż. Kałuſza.
8:
Paſcua. Weide. Paſtwa.
9:
Patria. Uater landt. Oytczyzna.
10:
Pinna. Maur czynnen. Spica.
11:
Platea. Gaſſe. Ulicza.
12:
Planicies. Ebenlandt. Rpwnia.
13:
Plumbum. Bley. Ołow.
14:
Pons. Brucke. Moſt:
15:
pons ſublitius. Holczenbrucke. drzewiany moſt.
16:
Porta. Pfordt. Brona.
17:
Pratum. Wyſe. Ląka.
18:
Pretorium. Rothaus. Rathuſz.
19:
Principatus. Furſtemthun. Xiaſtwo.
20:
Propugnaculū. Paſtey. Baſta.
21:
Regio. Landt. Kraina.
22:
Regnum. Raich. Kroleſtwo.
23:
Ripa. waſſer rand. Brzeg.
24:
Riuus: Fluſlein. Rzeczka.
25:
Rubigo. Roſt. Rdza.
26:
Saxum. Fels. Skała.
27:
Semita. Steyg. Sczieſyka:
28:
Sylua. Waldt. Las.
29:
Stagnum. See. Iezioro.


strona: 7

Trium linguarum.7
1:
Stannum. Czyn. Cena.
2:
Sulphur. Schwefel. Siarka.
3:
Tumulus. Hubel. Pagorek.
4:
Turris. Thurm. wieza.
5:
Uallis. Thal. Padoł:
6:
Uia. weg. Droga.
7:
Uia regia. Gros ſtraſz. wielka droga.
8:
Uinea. weyngart. winnicza.
9:
Uitrum. Glas. Sklenica.
10:
Urbs. Gros ſtad. wielkie miaſto.
11:
De Eccleſia ꝛ eiuſdē pertinentijs.

12:
Von der kirchen: vnd irer czugehurung.

13:
O koſcziele y iego przyſlucháynoſcziach.

14:
Alba. Alb. Alba.
15:
Altare. Altar. Ołtarz.
16:
Anulula. Maſſienleyn. Ampulka.
17:
Aſpergillum. Sprengwedel. Kropidło.
18:
Baptiſmus. Tauff. Krzeſt.
19:
Baptiſterium. Tauff ſtein. Krcilnica.
20:
Calix. Kelch. Kelich.
21:
Campana. Glocke. Zwon.
22:
Campanula. Glocklein: Zwoneczek.
23:
Campanile. Glockenhaus. Zwonica.
24:
Candelabrum. Leuchter. Lichtarz.
25:
Caſula. Meſzgewandt. Ornat.
26:
Cella. Cell. Cella:


strona: 7v

Dictionarium.
1:
Cimiteriū. Kirchoff Czmintarz.
2:
Cereus. wachskercz. Gromnicza.
3:
Caroferarium. Standkercz. Poſtawnik.
4:
Cingulus. Gurtel. Pas.
5:
Chorus: Kor. Kor.
6:
Confirmatio. Firmung. Birzmowanie.
7:
Corporale. Corporal. Korporał.
8:
Crux: Creucz. Krzyz.
9:
Cripta. krufft und der kirchen. Kruchta.
10:
Eccleſia. Kirch. Koſczioł.
11:
Epitaphium. Uber ſchrifft. Napis.
12:
Euchariſtia. gotsleichnam. Boze cziało.
13:
Funis. Strick. Powroz.
14:
Funiculus. Strickleyn. Powrozek.
15:
Funus. Leich: Trup.
16:
Gloria. Preyſz. Sława.
17:
Grates. Danckſagung. Dziękowanie.
18:
Hieroteca. Monſtrancz. Monſtrancia.
19:
Hoſtia. Opffer. Ofiara.
20:
Humerale. Umbler. Humerał.
21:
Ieiunium. Faſt. Poſt.
22:
Imago. Bilde. Obraz.
23:
Lapis ſepulchralis. Grabſteyn. Grobny kamien
24:
Lex. Geſecze. Uſtawa.
25:
Liber. Buch. Kxięgi.
26:
Liber orarius. Czeytbuch. Wyatik.
27:
Libraria. Librey. Libraria.
28:
Lichnꝰ pēſilis. Lampe. Lampa.
29:
Manipulus. Handfach. Manipularz.


strona: 8

Trium linguarum.8
1:
Matrimoniū. Eheſtandt. Małzenſtwo.
2:
Miſſa. Meſż. Mſza.
3:
Miſſale. Meſzbuch. Mſzał:
4:
Monaſterium. Cloſter. Klaſtor.
5:
Ordo. weyhung. Swięcenie.
6:
Oratio. Gebet. Modlitwa.
7:
Oſſorium. Beynhaus: Koſtnica.
8:
Palla altaris. Altar tuch. Pella.
9:
Patina. Pathen. Ptina.
10:
Penitentia. Buſz. Pokuta.
11:
Pictura. Gemel. Malowanie.
12:
Porticꝰ. Umbgang. Kruczganek.
13:
preces horarie: Geczayten. Godziny.
14:
Pſalterium. Pſalterbuch. Zołtarz.
15:
Rophalum. Glockem klopffel. ſercze zwono.
16:
Sacellum. Kappel. Kaplica.
17:
Sacrarium. Dreſzkamer. Sacriſtia.
18:
Sacre reliquie. Heyltum. Swiątoſcz.
19:
Schola. Schul. Szkoła.
20:
Sepulczhrum. Grab. Grob.
21:
Statua. Saul. Słup.
22:
Subſellia. Kirchē gestul. Lawki kościel
23:
Suggeſta. Predig ſtuel. Kazadnicza.
24:
Superpeliciū. Kurrok. Komza.
25:
Thus: Weyroch: Kadzidło.
26:
Thuribulum. Reichfas. Kadzidlnica.
27:
Ualue. Kirchenturn: Koſcielne drzwi
28:
Uexillum. Kirchhfan. Choragiew.
29:
Unctio. Heylig olung. Swięty oliey.


strona: 8v

Dictionarium.

1:
De feſtis et ferijs.

2:
Von den Feiertagen: vnd wergtagen.

3:
O ſwiętach y robothnich dniech.

4:
Angaria. quaterner faſt. Suche dni.
5:
Aſcenſio doni. des hern himelfart. boze wſtąpienie.
6:
Carniſpriuium. Faſtnacht. Mięſopuſty.
7:
Dedicatio. kyrchwey. Poſwiącanie.
8:
Bachanalia. Faſtnacht tage, Myęſſopuſtne dny.
9:
Dies feſtus. Feyertag. Swięto.
10:
Dies operoſus. wergtag. Robotny dzien
11:
Dies vigilie. Feyerobent. Swiętwiecor.
12:
Dies rogationū. Kreucz tage. Krziżowe dni.
13:
Dies ſolis. Sontag. Niedziela.
14:
Dies Lune. Montag: Poniedziałek.
15:
Dies Martis. Dinſtag. wtorek.
16:
Dies mercurii. Mitwoch. Sroda.
17:
Dies Iouis. Donnerſtag. Czwartek.
18:
Dies Ueneris. Freytag. Piątek.
19:
Dies Saturni. Sunobent. Sobota.
20:
Natalis chriſti. Chriſtag. Boze narodzenie
21:
Nouus anns. New iar. Nowe lato
22:
Paſcha: Oſtertag. wielkanoc.
23:
Pentecoſte. Pfingſtag Swiątki.
24:
Purificatio. Reynigung. Oczyſcienie.
25:
Quadrageſima. Faſt. Poſt.
26:
Strena. Newiares geſchenck. Kolenda.
27:
De ſtatu ſpirituali.strona: 9

Trium linguarum.

1:
Von den gáyſtlichen ſtandt.

2:
O duchownym ſtanie.

3:
Abbas. Abt. Opat.
4:
Abbatiſſa. Eptiſchyn. Opatoa.
5:
Archiepus. Erczbiſchoff. Arczibiskup.
6:
Archidiaconus. Erczprieſter. Archidiacon.
7:
Aſtronomus. Sternſeher. Gwiazdarż.
8:
Autor. Merer. Mnozyciel.
9:
Auditor. Czuhorer. Słuchacz.
10:
Baptiſta. Teuffer. Krzcziciel.
11:
Cantor. Singer. Spiewak.
12:
Canonicus. Thumber. kanownik.
13:
Canoniatus. Thimerey. Kanonia.
14:
Cenobium. Kloſter. Klaſtor.
15:
Clericus. Geyſtlicher. Duchowny.
16:
Confeſſor. Beychtiger. Spowiednik.
17:
Computiſta. Rechner. Rachownik.
18:
Commiſſarius. Befeler. Komiſarz.
19:
Decanus. Dechent. Dżiekan.
20:
Defenſor. Beſchirmer. Obrońca.
21:
Diaconus. Euangelier. Diakon.
22:
Dignitas. Wyrdikayt. Doſtoieńſtwo
23:
Dictator. Tichter. Składacz.
24:
Diſcipulus. Iunger. Uczeń.
25:
Diſciplina. Czucht. Karania.
26:
Diuinator. Roter. Gadacz.
27:
Doctor. Lerer. Nauczyciel.
28:
Doctrina. Lere. Nauka.
29:
Edituus. Glockner. Zwonik.
30:
Epiſcopus. Biſchoff. Biskup.
Bstrona: 9v

Dictionarium.
1:
Experientia. Erfarung. Swiadomoſc
2:
Explorator. Auſpeher. Szpiegerz.
3:
Exorciſta. Beſchwerer. Zaklinacż.
4:
Heremita. Eynſidel. Puſtelnik.
5:
Idiota. Ungelerte. Nieuk.
6:
Impreſſor. Drucker. Wiciſkacż.
7:
Lector. Leſer. Czytelnik.
8:
Legiſlator. Rechtgeber. Prawo dawca.
9:
Leuita. Leuit. Lewita.
10:
Magiſter. Meyſter. Miſtrz.
11:
Medicus. Arczt. Lekarz.
12:
Myſterium. Heymlickeyt. Skrytoſcz.
13:
Monachus. Munch. Mnich.
14:
Monacha. Nonne. Mniſzka.
15:
Muſicus. Singer. Apiewak.
16:
Offitium. Ampt. Urząd.
17:
Officialis. Official. Officiał.
18:
Oſtiarius. Thorhutter. Wrotny.
19:
Papa. Bapſt. Papież.
20:
Patriarcha. Patriarcha. Patriarcha.
21:
Parochus. Pffarrer. Pleban.
22:
Parabola. Gleychnus. Podobieńſtwo
23:
Philoſophus. weltweyſer. Mędrzec.
24:
Prelatus. Prelat. Przełozony.
25:
Predicator. Prediger. Kaznodżieya.
26:
Prepoſitus. Probſt. Proboſzcz.
27:
Prior. Prior. Przeor.
28:
Questio. Frage. Pytanie.
29:
Sacerdos. Priſter. Kapłan.
30:
Sacerdotium. Lyen. Beneficium.


strona: 10

Trium linguarum.10
1:
Scienitia. Kunſt. Umienie.
2:
Scholaſticus. Schulcher. Szkolaſtik.
3:
Suffraganeus. Weibiſchoff. Suffragan.
4:
Studium. Lernung. Uczenie.
5:
Theſaurarius. Schaczmeiſter. Podskarbic.
6:
Uicarius. Stadhelder. Wikary.
7:
De ſcriptoribus.

8:
Von den ſchreybern.

9:
O Piſarzach.

10:
Alueus. Spilbret. Warcabnica
11:
Atramentū. Tynte. Czyrnidło.
12:
Carmen. Karmen. Wirſz.
13:
Codex. Schuldbuch. Regiſtrz.
14:
Calamarium. ſchreyb gezeug. Káłámarz.
15:
Charta. Kart. Karta.
16:
Chartule luſorie. Kartenſpil. Karty ygerne.
17:
Chirographum. Handſchrifft. Ręcżny liſt.
18:
Creta. Kreyde. Kreta.
19:
Codicillus. Bryff. Liſt.
20:
Conſpicilia. Augen brilen. Okularia.
21:
Cornu. Horn. Rog.
22:
Cucullus. wurczbrifflein. papirowatrąbka
23:
Cultellus. ſchreibmeſſer. ſcripturał.
24:
Dictio. Wort. Słowo.
25:
Dictiuncula. Wortleyn. Słowko.
26:
Diploma. Bul. Papieski liſt.
27:
Enchiridion. Hanebuchlein. Ręcznekxiąſzki
28:
Expoſitio. Auſzlegung. Wykład.
29:
Fabula. Mherleyn. Bazń.
30:
Foepwx. Scherleyn. Nożice.
B ijstrona: 10v

Dictionarium.
1:
Gloſa. głos. Gloza.
2:
Libellus. Buchleyn. Kxiążeczki.
3:
Litera. Buchſtab. Litera.
4:
Mucro. Pffrym. Szwaycza.
5:
Homilia. Predig. Kazanie.
6:
Oratio. Redt. Mowa.
7:
Pagina. Bladt. Liſt.
8:
Penna. Feder. Pioro.
9:
Poema. Geticht. Zmyſlenie.
10:
Pugillaris. ſcreybtefflein. Tablicza.
11:
Pluteus. Pulbret. Pulpit.
12:
Scriptor. Schreyber. Piſzarz.
13:
Scheda. Cedelein. Cedułka.
14:
Regula. Linial. Lineał.
15:
Sigillum. Petſchyr. Piecżęć.
16:
Stilus. Griffel. Griffla.
17:
Syllaba. Sylb. Zrzek.
18:
Tabula. Toffel. Tablicza.
19:
Teſſera. Worffel. Koſtka.
20:
Textus. Text. Text.
21:
Uolumen. Gros buch. Wielkie kxięgi
22:
De imperatoribus.

23:
Namen weltlicher obrickeit.

24:
Imiona przełożonych ſwieckich.

25:
Archidux. Erczherczog. Arczikxiążę.
26:
Apparitor. Stat dyner. Mieysckiſlugá
27:
Burgrabius. Burggraue. Burgrabia.
28:
Carnifex. Henger. Kat.
29:
Conſul. burgemeiſter. Burmiſtrz.
30:
Comes. Graue. Grabia.


strona: 11

Trium linguarum.11
1:
Conſulatus. burgemeiſterey. burmiſtztwo.
2:
Cliens. Dinſtknecht. Służebnik.
3:
Cubicularius. Kamerer. Komornik.
4:
Dapifer. Eſſen trager. Podſtole.
5:
Dominus. Herr. Pan.
6:
Domina. Fraw. Pani.
7:
Domium. Herſchafft. Panſtwo.
8:
Domicellus. Iungerherr. Pan młody.
9:
Domicella. Iunge frau. Pani młoda.
10:
Dux militum. Hauptman. Hethman.
11:
Diciſſa. Furſtyn. Kxiężna.
12:
Edilis. Baumeyſter. Budownik.
13:
Edilitas Baumeyſterey. Budowanie
14:
Eques auratus Ritter. Ricerz.
15:
Imperium. Gebyth. Roskazanie.
16:
Imperator. Keyſer. Ceſarz.
17:
Imperatrix. Keyſerin. Ceſarzowa.
18:
Iudex. Richter. Sędzia.
19:
Iuditium. Gericht. Sąd.
20:
Lictor. Scherge. oprawca.
21:
magiſter equitū Marschalk. Marſchałek.
22:
Marchio. Marggraue. Margtabia.
23:
Marchioniſta. Marggreffin. Margrabina.
24:
Miniſter. Dyner. Służebnik.
25:
Miles. Lanczknecht. Zołnierz.
26:
Nobilis. Edelman. Ziemianin.
27:
Nuntius. Bothe. Poſeł.
28:
Preco. Buttel. Podwoyski.
29:
Pretor. Scholcz. Szołtis.
B iijstrona: 11v

Dictionarium.
1:
Pretura. Scholczerey. Sżołtyſtwo.
2:
Pretorium. Rathaus. Rathuſż.
3:
Prefectus. Voſteher. Staroſta.
4:
Preguſtator. Kredenczer. Kredencnik.
5:
Princeps. Furſt. Kxiążę.
6:
Prouiſor. Beſeher. Opatrzyciel
7:
Puella. Medleyn. Dzieweczka.
8:
Queſtor. Schaczmeiſter. Podſkarbie.
9:
Rex. Kunig. Krol.
10:
Regina. Kunigin. Krolewa.
11:
Regnum. Reych. Kroleſtwo.
12:
Satrapa. Landtfoyt. Ziemſky woyt.
13:
Satelles. Drabanth. Drab.
14:
Senatus. Rad. Rada.
15:
Senator. Radtman. Radca.
16:
Signifer. Venrich. Chorązy.
17:
Structor. Vorſchneider. Krayczy.
18:
Tribunꝰ plebis. Czechmeyſter. Czechmiſtrż.
19:
De iudicialibus.

20:
Von den Rechtſnamen.

21:
O ſądnich rzecach.

22:
Abiudicatio. Abteylung. Odſądzenie.
23:
Abſolutio. Abfertiguus. Odprawienie.
24:
Adiudicatio. Zuteylung. Przyſądzenie.
25:
Aduerſarius. Wyderſacher. Przecziwnik.
26:
Aduocatus. Beiſtender. Pomocnik.
27:
Anathema. Ban. Klątwa.
28:
Appelleatio. Berufunge. Odwołanie.
29:
Areſtatio. Vorſperrung. zapowiedzenie.


strona: 12

Trium linguarum.12
1:
Arbiter. Korrichter. Iedenacz.
2:
Affrictus. Vorbunden. Obwiążany.
3:
Carcer. Kercker. Czyemnica.
4:
Caſtrum. Schlos. Grod. Zamek.
5:
Captiuitas. Befegnis. Niewola.
6:
Citacio. Ladung. Pozew.
7:
Citator. Lader. Pozywacż.
8:
Columna. Seul. Słup.
9:
Communitas. Gemeyne. Poſpolſtwo.
10:
Commiſſio. Befelung. Polecenie.
11:
Computus. Rechung. Rachowanie.
12:
Conteſtatio. Beczeuguus. Swiadecztwo.
13:
Contumacia. Ungehorſzam. niepoſłuſzēſtwo.
14:
Conceſſio. zugebung. Dopuſczenie
15:
Demonſtratio. Beweyſung. Ukazanie.
16:
Dictamen. Beticht. Smiſlenie.
17:
Emenda. Wandel: Przemiēnoſcz.
18:
Error. Irrung. Błąd.
19:
Executio. Volbringung. dokonanie.
20:
Executor. Auſzrichter. Sprawca.
21:
Excuſatio. Auſzredung. Wymowka.
22:
Expeditio. Auſrichtung. Wyprawienie
23:
Familia. Beſindt. Czeladz.
24:
Forum. Bericht. Sądny dom.
25:
Foſſatum. Graben. Przekop.
26:
Grauatio. Beſchwerung. Obcziązanie.
27:
Guerra. Auffrue. Roſstirck.
28:
Haſtiludium. Stechwerg. Kolba.
29:
Hoſpes. Wirt. Goſpodarz.
30:
Hoſpitium. Herwerg. Goſpoda.
B iiijstrona: 12v

Dictionarium.
1:
Impetus. vngeſtumikeit. Nawalnoſcz.
2:
Interdictum. Vorbitung. Zaklęczie.
3:
Inquiſitio. Erfarung. Badanie.
4:
Inquilinus. Haus genos. Komornik.
5:
Ius. Recht. Prawo.
6:
Iudicatio. Richtung. Sądzenie.
7:
Iudicator. Richter. Sędzia.
8:
Iuratus. Bechworner Przyſiężnik.
9:
Iurator. Schuerer. Prżyſiężca.
10:
Libertas. Freyheyt. Dozwolenie.
11:
Lucrum. Gewin. Ziſk.
12:
Murus. Mawer. Mur.
13:
Obſtinatus. Vorſtockt. Zatwardziały.
14:
Obligatio. Vorbinduug. Obwiązanie.
15:
Patrimonium. Erbe. Otczyżna.
16:
Pagus. Dorff. Wieś.
17:
Patibulum. Galgen. Sżubienica.
18:
Petitio. Bethe. Prozba..
19:
Platea. Gaſſe. Ulica.
20:
Portio. Teylung. Rozdzielenie.
21:
Populus. Volk. Lud.
22:
Preurbium. Vordſtadt. Przedmieſcie.
23:
Priuilegium. Handfeſt. potwierdzenie.
24:
Procuratoriū. Scharffbriff: Sprawny liſt.
25:
Proceſſus. Furgang. Proces.
26:
Promocio. Fuderung. Zalecanie.
27:
Querela. Klage. Załoba.
28:
Querulator. Klager. Załobnik.
29:
Ratio. Vornunfft. Rozum.


strona: 13

Trium linguarum.13
1:
Regratiatio. Danckſagung. Dziękowanie.
2:
Remiſſio. Vorgebung. Odpuſzczenie.
3:
Reſignatio. Anffgebung. Wzdanie.
4:
Reſcriptum. Abſchrifft. Wypis.
5:
Reſponſio. Antwurt. Odpowiedz.
6:
Reſtitutio. Wyderkerung. Przywrocenie
7:
Scabinus. Schopffe. Przyſiężnik.
8:
Sententia. Urteyl. Skazanie.
9:
Sopitus. Beſtilter. Utuliony.
10:
Subditus. Underthan. Poddany.
11:
Sumptio. Nemung. Branie.
12:
Stabulum. Stal. Staynia.
13:
Stipendium. Soldt. Zold.
14:
Taberna. Kretſchem Karczma.
15:
Tabernator. Kretſchmer. Karczmarz.
16:
Theoloneum. Czoll. Cło.
17:
Theolonarius. Czolner. Celnik.
18:
Thurris. Thurm. Wieża.
19:
Turba. Schar. Rzeſza.
20:
Uadium. Pfandt. Zaſtawa.
21:
Ualua. Thor. Brona.
22:
Uallum. Planckenn. Ogrodzenie.
23:
Uectigal. Furlon. Furlon.
24:
Uicinus. Nachpauer. Sąſiad.
25:
Uigil. Wechter. Stroż.
26:
Uindicta. Mung. Pomſta.
27:
De nominibus Artificum.

28:
Von namen der handwercksleute:

29:
Imioná Rzemyeſnikow.strona: 13v

Dictionarium.
1:
Alutarius. Weyſgerber. Byałoskornik
2:
Aluta. Sameſch. Samſż.
3:
Artifex. handwerckſman. Rzemieſznik.
4:
Arcularius. ſchreynmacher. Skrzynnik.
5:
Auceps. Vogler. Ptaſznik.
6:
Aurifaber. Goldtſchmidt. Złotnik.
7:
Aſcaules. Sack pffeyffer. Gaydarz.
8:
Aſcaula. Sackpffeyffe. Gaydy.
9:
Apotecarius. Apteker. Aptekarz.
10:
Calcarius. Kalckbrenner. Wapiennik.
11:
Calcarius. Sporner. Oſtrożnik.
12:
Carbonarius. Koler. Węglarz.
13:
Caupo. Schenck. Szynkarz.
14:
Cereuiſarius. Byrbrewer. Piwowar.
15:
Celator. Auſtecher. Wyrywacz.
16:
Chartarius. Papirmacher. Papirnik.
17:
Chelis. Lauthe. Lutnia.
18:
Chelius. Lautenſchlaer. Lutenyk.
19:
Chrirurgus. Wundarczt. Ranny lekarz.
20:
Clauſtrarius. Schloſſer. Szloſarz.
21:
Coriarius. Gerber. Gatbarz.
22:
Doliarius. Butnher. Bednarz.
23:
Faber ferarius Schmidt. Kowal.
24:
Faber lignariꝰ. Czymmerman. Cżieſlia.
25:
Faber cultrar. messerschmidt. Nożownik.
26:
Fa.bracteariꝰ. Goltſchlager: Złotobyacz.
27:
Faber lamiariꝰ. Platner. Płatnerż.
28:
Faber arcuariꝰ. Bogener. Samoſtrzelnik
29:
Fa monetarius Munczer. Minczarz.
30:
Fa. ahenarius. Keſſeler. Kotlarz.
31:
Fa. murarius. Mewerer. Murarz.


strona: 14

Trium linguarum.14
1:
Fa carpētariꝰ. ſchlitenmacher. ſtalmach.
2:
Figulus. Tepper. Garnczarz.
3:
Fiſtulicen. Pffeiffer. Piſzczek.
4:
Fiſtula. Pffeiffe. piſzcżałka
5:
Fullo. Welcker. Szat wyprawiac
6:
Funarius. Seler. Powroznik.
7:
Gabatum. Huffeyſen: Podkowa.
8:
Gladiator. Schwertfeger. Miecżnik.
9:
Inſtrumentum Gezeug. Nzcżynie.
10:
Inſtitor. Kromer. Kramarz.
11:
Infector. Ferber. Farbierz.
12:
Incua. Ambos. Nakowalnia.
13:
Lanius. Fleiſcher. Rżeznik.
14:
Laniena. Fleyſchbank. Mięſna iatka.
15:
Lapicida. Steynmecz. Kamiennik.
16:
Laterarius. Cigellkreycher. Czegelnik.
17:
Lapſata. Schleyff mul. Szloffarnia.
18:
Lintheo. Leymet bādler. Płociennik.
19:
Lyricen. Fidler. Skrzypiecz.
20:
Lyra. Fidel. Skrzypicze.
21:
Marſupiarius. Taſchner: Kalietnik.
22:
Menſarius. Wechſler. Odmieniacż.
23:
Mēbranarius. ꝑgamē macher. Pergamennik
24:
Mercator: Kauffman. Kupiecz.
25:
Molitor. Moller. Młynarż.
26:
Nauta. Schiffman. Zeglarz.
27:
Olearius. Oelſhlager. Oleiarz.
28:
Opifex. Wergmacher. Robotnik.
29:
Operarius. Tagluner. Nayemnik.
30:
Opus. Werg. Działo.
31:
Orgarius. Orgelmeyſter. Organiſta.


strona: 14v

Dictionarium.
1:
Pannifex. Tuchmacher. Sukiennik.
2:
Rotarius. Rade macher. Kołodziey.
3:
Pellio. Kurſner. Kuſnierz.
4:
Piſtor. Becke. Piekarż.
5:
piſtor dulciariꝰ. Kuchler. Kichlarz.
6:
Piſcator. Fyſcher. Rybitw.
7:
Phygio. Perlenheffter. Hawtarz.
8:
Propola. Furkeuffler. Przekupień.
9:
Reticularius. Haubenſtricker. Czepiennik.
10:
Rubigo. Roſt. Rdza.
11:
Sarctor. Schneyder. Krawiec.
12:
Sculptor. bildenſchnicer. Rzezacz:
13:
Scoreator. Schynder. łupy ſkora.
14:
Scutellator. ſchuſſelmacher: Miſarz.
15:
Sellarius. Satler. Sziodłarz.
16:
Sutor. Schuſter. Swiecz.
17:
Textor. Weber. Tkacz.
18:
Textrix. Weberin. Tkaczka.
19:
Tonſor. Scherer. Poſtrzygac
20:
Tonſtrina. Schererey: Poſtrzygalnia.
21:
Tornarius. Dreſler. Tokarz.
22:
Tormentarius: Buchſengiſſer. Puſzkarz.
23:
Tympaniſta. Drumelſchlager. Bębennik.
24:
Tympanaum. Drūmel. Bęben.
25:
Uietor. Faſzbinder. Lieglarz.
26:
Uenator. Jeger: Lowiec.
27:
Ueſpillo. Totengreber. Grabarz.
28:
Uitrearius. Glaſer. Sklarz.
29:
Zonarius. Gurtler. Paſznik.
30:
De Armis.strona: 15

Trium linguarum.15

1:
Namen der Vopffen.

2:
Imiona Zbroy.

3:
Arma. Wopffen. Sbroya.
4:
Brachiale. Armeyſen. Rącżna zbroya
5:
Bombarda. Buchs. Ruſznica.
6:
Capulus. ſchwertknopff. Jedlca.
7:
Claua. Keule. Buława.
8:
Caſtra. wagenburg. Obos.
9:
Clipeus. Schildt. Paweza.
10:
Collarium: Halſeyſen. Oboyczyk.
11:
Compes. Fuſzeyſzen. Pęto.
12:
Cuſpis. Spyſz. Drzewcze:
13:
Defendiculum. Gewer. Obrona.
14:
Galea. Eyſernhut. Kapalin.
15:
Gladius. Schwert. Miecz.
16:
Haſta. Sper. Kopia.
17:
Lancea. Lenczlein. Oſzczep.
18:
Lorica. Panczer. Pancerz.
19:
Machina. Bolwerg. Działo.
20:
Parma. Tarſch. Tarcza.
21:
Pharetra. Kocher. Saydak.
22:
Pugio. Degen. Deka.
23:
Spiculum. Pfeyl. Strzała.
24:
De Ruſticis et perti=
25:
nentijs eorum.

26:
Von den Pawern vnd irer zuhurung.

27:
O oraczoch: y o ych przyſlucháynoſczach:

28:
Agricola. Ackerman. Oracz.
29:
Agaſo. Eſelhyrt. Oſlopas.
30:
Auriga. Furcknecht. woznica.


strona: 15v

Dictionarium.
1:
Auro. Genſz hirt. Gęſopas.
2:
Axis. Achſe. Oś.
3:
Biga. Karn. Kary.
4:
Bubulcus. Kue hyrt. Skotopas.
5:
Caprarius. Czygen hyrt. Koziarz.
6:
Calcar. Sporn. Oſtrogy.
7:
Cingula. Sattelgurt. Poprąg.
8:
Currus. wagen. woz.
9:
Foſſor. Ein graber. kopacż:
10:
Flagellum. Geyſel. Bicż.
11:
Frenum. Czaum. Uzda.
12:
Habena. Czugel. Wodza.
13:
Heltium. Chommet. Chomąto.
14:
Lorum. Gebiſż. wędzidło.
15:
Mango. Roſtheuſcher. Roſtucharz.
16:
Meſſor. Medrer. Zefica.
17:
Mulio. Maulhirt. Mulopas.
18:
Opex. Sattelbogen. Siodlowy łuk.
19:
Opilio. Scheffer. Owcarz.
20:
Ortulanus. Gertner, Ogrodnik.
21:
Paſtor. Hyrthe. Paſtyrz.
22:
Plauſtrum. Fuder. woz.
23:
Radius. Spech. ſzpica kołowa.
24:
Rota. Radt. koło.
25:
Ruſticus. Pawer. Chłop.
26:
Ruſtica. Pewerin. wyeśuaczka:
27:
Rotaleum. Wagenſchmer. Maś.
28:
Seminator. Seher. Rozſiewacz:
29:
Sella. Sattell. Siodło.
30:
Siluanus. waldman. Leſnik.
31:
Stapes. Stegreyffen. Strzemię:


strona: 16

Trium linguarum.16
1:
Subulcus. Schweinhirte. Swinopas.
2:
Tomentum. Pamſt. Podkład.
3:
Themo. Deychſel. Dyſziel.
4:
Uehiculum. Schliten. Sanie:
5:
Ulicus. hofmeiſter. włodarz.
6:
De Agris et ſuis perinentijs.

7:
Von den eckerun vnd irer czu horung.

8:
O poliach y ich przyſlucháynoſcziach.

9:
Ager. Acker. Rola.
10:
Allodium. Forbrig. Folwark.
11:
Aratrum. Pflug. Pług.
12:
Burris. Pflugſterczen. kroy.
13:
Calamus. Halm. Zbło.
14:
Campus. Feld. Pole.
15:
Capeta. Schober. Brog.
16:
Census. Czyns. Dań.
17:
Curia. Hoff. Dwor.
18:
Decima. Czehend. Dzieſięcina.
19:
Falx. Sichel. Sirp.
20:
Falcaſtrum. Szenſe. koſa.
21:
Fodilis. Rubegabel. Motyka.
22:
Foſſorium. Grabeyſen: Rydel.
23:
Frumentum. Getreyde. Zboze.
24:
Furca. Gabel. widły.
25:
Horreum. Scheune. Stodola.
26:
Iuger. Gewende. Staianie.
27:
Manipulus. Garbe. Snop.
28:
Menſura. Mos. Miara.
29:
Meſſis. Schnidt. Zniwo.
30:
Meta. Gemercke. Znamię.


strona: 16v

Dictionarium.
1:
Metreta. Mecz. Miarka.
2:
Modius. Uirteyl. korzec.
3:
Palea. Sprew. Płewa.
4:
Raſtrum. Rechen. Grabie.
5:
Sarcina. Burde. Brzemię.
6:
Seges. Sadt. Siane.
7:
Semen. Samen. Naſienie:
8:
Stipula. Stopel. Czernisko.
9:
Stramen. Stro. Słoma.
10:
Sulcus. Forche. Zagon.
11:
Uſus. Nucz. Pozytek.
12:
Uomer. Pflugeyſſen. Radlica.
13:
De frumentis et leguminibus.

14:
Von dem getreyde: vnd czumuſen.

15:
O zbożu y iárzynach.

16:
Alleum. knobloch. Czoſnek.
17:
Anetum. Tylle. kopr.
18:
Ariſta. koreher. kłos:
19:
Auena. Haber. Owies.
20:
Caulis. kraut. żielie.
21:
Canapus. Hanff. Siemieniec.
22:
Cepa. Czwippel. Cebula.
23:
Faba. Bon. Buob.
24:
Far. Mhel. Mąka.
25:
Fenum. Hew. Siano.
26:
Feniculum. Fenchel. kopr włoski.
27:
Folliculus. Holſen. Luſzcżyna.
28:
Gramen. Gras. Trawa.
29:
Hordeum. Gerſte. Ięczmień.
30:
Humulus. Hoppe. Chmiel.


strona: 17

Trium linguarum.17
1:
Legumen. Gemuſe. Jarzyna:
2:
Lens. Lynſen. Socewica.
3:
Linum. Leyn. Len.
4:
Loliun. Rattenkraut. kąkol.
5:
Maguderis. kulſtrung. Głąb.
6:
Milium. Hyrſż. Jagły.
7:
Naſturcium. kreſſe. Rzeżucha.
8:
Ollus. kraut. kapuſta.
9:
Oriza. Reiſz. Ryż.
10:
Paſtinaca. krycelmorn. Paſternak.
11:
Pspauer. Mohe. Mak.
12:
Petroſolinum. Peterſylge. Pietruſzka.
13:
Piſum. Erbs. Groch.
14:
Ptiſana. Malcz. Słod.
15:
Porrum. Aſchlauch. Luk.
16:
Puls. Grucze. krupy.
17:
Raphanus. Retticht. Rzodkiew.
18:
Rapa. Ruben. Rzepa.
19:
Saluia. Salben. Szałwia.
20:
Siligo. korn. Zyto.
21:
Spica. kornehr. kłos.
22:
Spicula Erleyn. kłoſek.
23:
Triticum. Weys. Pſzenicza.
24:
Uitia. wycken. wyka.
25:
De herbis. et floribus et
26:
aromatibus.

27:
Von den kreutern: blumen: vnd wol=
28:
richenden. kreutern.

29:
O ziołach: kwieciu: y woniaiączich rzecżách.

30:
Abſinthium. wermut. Piołunek.
Cstrona: 17v

Dictionarium.
1:
Abrotanum. Stalwurcz. Drzewko.
2:
Agrimonia. Oderminge. rzepik ſtarczek
3:
Alloes. Alloe. Alloe.
4:
Amaracus. Meyeran. Maieran.
5:
Antidotum. Gyfft. Jad.
6:
Angelica. Engelwurcz. Dzięgil.
7:
Aniſum. Anes. Haniż.
8:
Apium. Ept. Opich.
9:
Artemiſia. Beyfus. Bylicza.
10:
Aroma. Wolrichendt. kraut. Woniające ziele.
11:
Attriplex. Melde. Loboda.
12:
Barba iouis. Hauſzwurcz. Roiownik.
13:
Benedicta. benedictwurcz, Benedicta.
14:
Beta. Romiſer kol. Czwikła.
15:
Braſſica. kulkraut. Czarna kapu.
16:
Bugloſſa. Ochſecyung. wołowy ięzik:
17:
Borago. Burriſch. Borag.
18:
Calta. kornblum. Blawat.
19:
Camphora. kampffer kamffer.
20:
Tormentilla. Hermelin blu. Rumien.
21:
Camepitheos. Vorgis meyn. nicht: niezapominaymie.
22:
Carduus. Diſtel. Rżeṕ.
23:
Celidonia. Scheelwurcz. Gorzekwiat.
24:
Centaurea. Tauſentſchon. Centurzia.
25:
Cariophilus. Negelblum: Gwozdzik.
26:
Cicuta. wytrich. Swynia weſż.
27:
Ciminum. kummel. kmin.
28:
Cynogloſſa. Hundſczung. Pſi ięzik.
29:
Cynamonum. Cymedrynt. Cynamum.
30:
Cordum. Brunet. Potraw.
31:
Coriandrum. Coriander. koriander.


strona: 18

Trium linguarum.18
1:
Crocus. Safferblum. Szaffran.
2:
Cucumer. Pluczer. Malon.
3:
Cucurbita. Korbes. Bániá.
4:
Electuarium. Latwerg. Lektwarz.
5:
Elleborum. Niſzwurczel. Czemierzyca.
6:
Emplaſtrum. Pflaſter: Plaſtrzyk.
7:
Enula cāpana. Olandwurcz. Oman.
8:
Endiuia. Genſetzung. Gęśi iężyk.
9:
Eſula. Wolffs milch. Wilcze mleko
10:
Flos. Blum. Kwiat.
11:
Floſculus. Blumeleyn. Kwiatek
12:
flores miriſtici. Muſcatblum. Muſzkatowy
:
kwiat
13:
Gentiana. Entian. Gorycżka.
14:
Glyciriza. Lakrycz. Lakricia.
15:
Herba. Kraut. Ziele.
16:
Iſopus. Iſop. Izop.
17:
Iuncus. Sembd. Szitowie.
18:
Iuſquiamus. Pilſenkraut. Bielun.
19:
Lauendula. Lauendel. Lawenda.
20:
Lappa. Kle. Lopian.
21:
Liguſticum. Lubſtuckel. Lubſzcżek.
22:
Lupulus. Hoppe. Chmiel.
23:
Lilium. Lilge. Lilya.
24:
Malua. Papeln. Slaz.
25:
Mandragora. Alraun. Pokrzyk.
26:
Mel. Honig. Miod.
27:
mel harūdinis. czuker kandy. Lodowaty cu=
:
(ker.
28:
Melliſa. Mellis. kadzidlnik.
29:
Meuta. Myncz. Miątka.
30:
Millefolium. Garbe. Polny kmin.
31:
Nardiſſus. Braunlilge. Brunatna lilia
C ijstrona: 18v

Dictionarium.
1:
Nux miriſtici. Muſcatennus. Muſzkat.
2:
Odor. Geruch. Wonia.
3:
Origanum. Wolgemut. Lebiotka.
4:
Pimpinella. Bibinel. Biedrzeniec.
5:
Pentaphilon. Funffinger. Pięcz liſtow.
6:
Piper. Pfeffer. Pieprz.
7:
Pilula. Pille. Pigułka.
8:
Plantago. Weg breit. Podrożnik.
9:
Pulegium. Poley. Poley.
10:
Portulaca. Porgel. Kurza noga.
11:
Radix. Worczel. Korzeń:
12:
Roſa. Roſe. Roza.
13:
Roſula. Roſzleyn. Roziczka.
14:
Roſmarinus. Roſzmaryn. Rozmarin.
15:
Ruta. Rauten. Ruta.
16:
Saxifraga. Steyńbroch. Lomikamień.
17:
Scolopendria. Hirſchēczunge. Ieleni iązik.
18:
Sucarium. Czucker. Cukier.
19:
Serpentina. Natterwurcz. Węzownik.
20:
Serpillum. Quendel. Maczierzanka
21:
Sertum. Krancz. Wieniecz.
22:
Synapis. Senff. Gorczyca.
23:
Syropus. Tranck. Syrop.
24:
Solatrum. Nachtſchad. Pſinki.
25:
Trifolium. Klybladt. Makowki.
26:
Tribulus. Diſtel. Oſſet.
27:
Thus. Weyroch. Kadzidło.
28:
Tyriaca. Dreyacker. Dryakew.
29:
Thymiana. Troczisko. Troczisko.
30:
Ualeriana. Baldrian. Kozłek.
31:
Uiola. Feylke. Fiołek.


strona: 19

Trium linguarum.19
1:
Ulua. Schilff. Rogoż.
2:
Uirga paſtoris. Rotediſteln. Sżczotki.
3:
Ungentum. Salbe. Maſcz.
4:
Urtica. Neſſel. Pokrzywa.
5:
Zynziber. Cynbyr. Imbier.
6:
De Coloribus.

7:
Von den farben.

8:
O bárwach albo máſciach.

9:
Albus. Weyſſer. Byały.
10:
Ater. Kolſchwarcz. Węgliſta.
11:
Aquilus: Waſſerfarb. Wodna.
12:
Badius. Appelgraw. Jablczyſta.
13:
Color. Farbe. Barwa.
14:
Ceruleus. Himelblaw. Błękitna.
15:
Croceus. Saffrangel. Szffranna.
16:
Canus: Graw. Siwa.
17:
Cinereus. Aſchenfarb. Popieliſta.
18:
Ceruſea. Bleyweis. Blywiſz.
19:
Fuſcus. braunſchwarcz. Greczka.
20:
Fuluus. Goldfarb. Zołtagorąca.
21:
Ferrugineus. Einſenfarb. Zelieziſta.
22:
Gyluus. Fahl. Gniada.
23:
Iecorinus. Leberfarb. Dzika.
24:
Liuidus. Molſchwarcz. Szinyała.
25:
Luteus. Dotergeel. Zołta.
26:
Luridus. Totenfarb. Trupia.
27:
Murinus. Meuſzfarb. Myſza.
28:
Muſtellinus. Sprencklicht. Przekropiona.
29:
Niger. Schwarcz. Czarna.
30:
Puniceus. Duuckelbraun. Brunatna.
C iijstrona: 19v

Dictionarium.
1:
Pullus. Erdfarb. Ziemiſta.
2:
Pallidus. Bleich. Blada.
3:
Rubeus. Rodt. Czerwona.
4:
Rarius. wolfsfarb. wylcza.
5:
Ruffus. Fuchsrodt. Lyſia.
6:
Ruber. Blutrod. Krwáwa.
7:
Roſeus. Roſenfarb. Rożána.
8:
Thalaſſius. Sadt blo. Modra.
9:
Uiridis. Gruenſpan. Griſzpan.
10:
Uiolaceus. Feilfarb. wiolkowa.
11:
De Uineis et Hortis.

12:
Vnd gerten weingarten.

13:
O Winniczách y Ogrodach.

14:
Acinus. weyn bern kern. winna koſtka.
15:
Acinatium. weynhefen. winne drożdze.
16:
Amigdala. Mandelkern. Migdał.
17:
Botrus: wayntraube. Grono.
18:
Cacumen. wyppel. wirzch.
19:
Ceraſus. Kyrſchenbaum. wiśniowe drze
:
(wo
20:
Coctanus. Quittenbaum. Pigwa.
21:
Cortex. Rynde. Lub.
22:
Ficus. Feygenbaum. figowe drzewo
23:
Folium. Bladt. Liſt.
24:
Fructus. Frucht. Owoc.
25:
Laurus. Lorberbaum. bobkowe drze=
:
(wo.
26:
Ligator. Bynder. Uiezac.
27:
Lubrica. weynletter. wīna podpora.
28:
Morus. maulberbaum. Moruſz.
29:
Muſtum. Moſt. Moſcz.


strona: 20

Trium linguarum.20
1:
Nucleus. Kern. Jądro.
2:
Oliua. Oelbaum. Oliwne drze=
:
(wo.
3:
Pampinus. weynbladt. winny liſt.
4:
Perſicus. pffyrſchkenbaū. Brzoskinya.
5:
Planta. Pflancz. Sczep.
6:
Pomarium. Baumgarten. Sad.
7:
Populus. Papelbaum. Topola.
8:
Prunus. Pflaumbaum. Sliwowe drze
:
(wo.
9:
Pyrus. Birnbaum. Gruſzka.
10:
Ramus. Zweyg. Rozga.
11:
Teſta. Schal. Zkorupa.
12:
Torcular. Preſz. Praſſa.
13:
Truncus. Klocz. Kloc.
14:
Uinea. weyngarte. winnica.
15:
Uirga. Rut. Pręt.
16:
Uirgula. Ruthleyn. Prątek.
17:
Uirgultum: Geſtreuch. Obroſt.
18:
Uiridarium. Graſzgarten. Trawnik.
19:
Uitis. weynſtock. winna maczica
20:
Uua. weynber. winna iagoda.
21:
De Arboribus.

22:
Von den bewmen.

23:
O rodzáiu drzewá rozlicżnego.

24:
Abies. Thann. Iedla.
25:
Acer. Fladerbaum. Klon. flader.
26:
Alnus. Erlen. Olſza.
27:
Arbor. Lignū. Baum. Drzewo.
28:
Arbuſculus. Beumleyn. Drzewko.
29:
Arundo. Ror. Trzczina.
30:
Betula. Byrchbaum. Brzoża.


strona: 20v

Dictionarium.
1:
Caſtanea. Keſtēbaum. kaſtanowe drze
:
wo.
2:
Carectum. Gebeck. Poremba
3:
Caudex. Block. Pień.
4:
Cedrus. Cederbaum. Czedr.
5:
Cyddonius. Quittenbaum. pigowe drzewo.
6:
Cornus. Haynbotenbaū Głog.
7:
Corylus. Haſelſtaude. Leſzczina.
8:
Cupreſſus. Cypreſſenbaum. Cypres.
9:
Eſulus. Myſpelbaum. Iemiołá.
10:
Fagus. Buchen. Buck.
11:
Fragum. Erdber. Poziemki.
12:
Fraxinus. Eſchenbaum. Ieſień.
13:
Hedera. Ebhew. Bluſzcz.
14:
Ibex. Byrcken. Brzoza.
15:
Iuniperus. Iachandelbaū. Iałowiecz.
16:
Labruſca. wilde reben. Dzika mácyca.
17:
Liber. Baſt. Lyko.
18:
Malus. Appelbaum. Iábłoń.
19:
Nemus. Puſch. Gay.
20:
Nux. Nuſzbaum. Orzeſzyna.
21:
Oculus. Baumknopff. Pączek.
22:
Oleaſter. wilder olbaum. Dżika oliwa.
23:
Pinus. Kynbaum. Soſna.
24:
Papyrus. Mher blat. Morſki liſt.
25:
Palma. Dattelbaum. palmowe drze=
26:
Platanus. Ahorn. Iáwor.
27:
Picea. Pechbaum. ſmolne drzewo
28:
Quercus. Eyche. Dąb.
29:
Salix. weyde. wyrzba.
30:
Sambucus. Holunderbaū. Bez.
31:
Spongia. Schwamp. Gembka.


strona: 21

Trium linguarum.21
1:
Stips. Stam. Pniak.
2:
Suber. Korgbaum. korkowe drze-
3:
Surculus. Schnadt. Latoroſl.
4:
Saxus. Eybenbaum. Czis.
5:
Tilia. Lynde. Lipa.
6:
Tremulus: Eſpenbaum. Oſika.
7:
Ulua. Schilff. Miecżiki.
8:
Ulmus. Ruſtbaum. Tyka.
9:
De hominis partibus et etate.

10:
Von den glidern des menſches: vnd aldern.

11:
O członkach człowieczych y letnoſczi.

12:
Actus. Beweglickeyt: Skłonnoſcz.
13:
Adeps. Schmalcz. Smalec.
14:
Adoleſcens. Iungling. Młodzieniecz.
15:
Adoleſcentia. Iugent. Młodoſc.
16:
Aluus. Bauch. Brzuch.
17:
Annularius. Rinck finger. pierſczienny palecz.
18:
Anus. Arſch. Rzycz.
19:
Anus. Altweyb. Baba.
20:
Anhelitus. Odem. Oddech:
21:
Anima. Sel. Duſza.
22:
Appetitus. Sinlickeit. Chęc.
23:
Arteria. Ademader. Oddiſzna żyła
24:
Articulus. Gelencke. Staw.
25:
Aruina. Schmer. Sadło.
26:
Auris. Ur. Ucho.
27:
Auricula. Urlepleyn. Uchowy chrzęſtek.
28:
Auricularis. Urfynger. Uſzny paliecz.
29:
Axilla. Achſeln. Pachy.
30:
Auditus. Gehor. Słuch.
Dstrona: 21v

Dictionarium
1:
Barba. Bart. Broda.
2:
Brachium. Arm. Ramię.
3:
Caput. Haupt. Głowa.
4:
Capillus. Haupthar. Głowni włos.
5:
Caluaria. Hyrnshal. Lyſiná.
6:
Calx. Uerse. Pięta.
7:
Cani. Grohor. Sżywe włoſi.
8:
Canus. Gro. Sziwy
9:
Canicies. Groheyt. Sziwoſcz.
10:
Ceruix. Genicke. Karki:
11:
Cartilago. Knorpelbeyn. Chrzeſtek.
12:
Cerebrum. Gehirn. Możg.
13:
Cerebellum. Gehirnleyn. Możdzek.
14:
Ceraſies, Menſch har. Ludżkie włoſy
15:
Cicatrix. Narbe, Bliżna.
16:
Collum. Hals. Szyia.
17:
Coma. Frawen har. niewieſcie wlo
:
(ſy
18:
Conſcientia. Gewiſſen. Sumnienie.
19:
Cor. Hercze. Serce.
20:
Corculum. Herczleyn. Serdecko.
21:
Corpus. Leyb. Cziało.
22:
Corporens. Leyblich. Czieleſny.
23:
Coſta. Rybe. Ziobro.
24:
Coxa. Huff. Ud.
25:
Crinis. Har. Włos.
26:
Crus. Schinbein. Goleń.
27:
Crinea. Schwart, Głowia skora.
28:
Criſpicies. Krauſzhar. Kędzierze.
29:
Cubitus. Elebogen. Lokiec.
30:
Cutis. Haut. Skora.
31:
Dens. Czan. Ząb.


strona: 22

Trium linguarum.22
1:
Dens maxillarꝫ. Backaczan. Trzonowy ząb
2:
Dextera. Rechten hande. Prawicża.
3:
Decrepitus. Altman. Strych.
4:
Digitus. Fynger. Paliec.
5:
Digitulus. Fyngerleyn. Paluſzek.
6:
Dorſum. Rucken. Grzbiet.
7:
Facies. Angeſicht. Oblicze.
8:
Faux. Schlundt. Pażczeka.
9:
Fel. Galle. Zołcz.
10:
Femina. Weyb. Niewiaſta.
11:
Femella. Weybleyn. niewieſzciczka
12:
Femineus. Weyblich. Niewieſcziuch
13:
Femur. Lenden. Lędzwi.
14:
Frons. Styrn. Czoło
15:
Genu. Knye. Koliano.
16:
Gibbus. Puckel. Garb.
17:
Gingiua. Czanfleyſch. Dyąſla.
18:
Gula. Fras. Lakota.
19:
Gurgulio. Gorgel. Krztan.
20:
Gremium. Schus. Lono.
21:
Guſtus. Geſchmack. Smak.
22:
Guttur. Kel. Gardło.
23:
Homo. Menſch. Człowiek.
24:
Homuntio. Menſchleyn. Czlowieczek.
25:
Humerus. Schulder. Ramię.
26:
Humanitas. Menſcheyt. człowieczēſtw.
27:
Humanus. Menſzhlich. Ludzki.
28:
Idioma. Sprach. Rzecz.
29:
Iecur. Leber. Wątroba.
30:
Index. Czeyger. vkazująci palec
31:
Ingenium. Naturlich vorſtandt Dowcipnoſc.
D ijstrona: 22v

Dictionarium.
1:
Ingenioſus. ſynreych. Dowczipni.
2:
Intellectus. Vorſtandt. Rozumienie.
3:
Inteſtinum. Darm. Ielito.
4:
Iuuentus. Iugent. Młodz.
5:
Iuuenta. Iunge mecz. Dzieweczka.
6:
Labia. Lipp. Wergi.
7:
Lachrima. Thren. Slza.
8:
Lachrimula. Threnleyn. Slezka.
9:
Latus. Seyte. Bok.
10:
Leua. Linckehandt. Lewa ręka.
11:
Lumbi. Lenden. Lędzwy.
12:
Lingua. Czunge. Iężik.
13:
Mala. Wang. Iagoda.
14:
Mamma. Czicze. Czicek. Sutek
15:
Mamilla. Czyczleyn. Czycaſzek.
16:
Manus. Hand. Ręka.
17:
Mandibula. Backen. Czeluſcz.
18:
Maſculus. Knebleyn. Chłopiątko.
19:
Medius. Mittelfynger. Srzedni palec.
20:
Medulla. Marck. Mozg.
21:
Mens. Gedanck. Miſl.
22:
Mēbrum. Kynne. Podbrodek.
23:
Memoria. Gedechtnis. Pamięcż.
24:
Membrum. Glidt. Członek.
25:
Mucus. Rocz. Zmarki.
26:
Mulier. Fraw. Niewiaſta.
27:
Nares. Naſenlocher. Nozdrze:
28:
Naſus: Naſe. Nos.
29:
Nates. Arſzbascken. Podrzitki.
30:
Neruus. Spanoder. wielka żiła.
31:
Neuus. Mol. Znamię.


strona: 23

Trium linguarum.23
1:
Oculus. Auge. Oko.
2:
Occiput. Nacken. Tył głowny.
3:
Odoratus. Geruch. Powonienye.
4:
Os oris. Mundt. Uſta.
5:
Os ossis. Beyn. Kośc.
6:
Oſſeus. Beynick. Koſciany.
7:
Palpebra. Augenbrun. Powieka.
8:
Palma. Flachenhandt. Dłoń.
9:
Palatum. Gumen. Podniebienie.
10:
Papella. Czyczenwarczel. Sutek.
11:
Pugnus. Fauſt. Piąſc.
12:
Pectus. Bruſt. Pierſzy.
13:
Pectuſculum. Bruſtleyn. Pierſiczki.
14:
Pedica. Czyne. nogowy palec.
15:
Pes. gancz ſchenckel. Cała nogá.
16:
Planta. Sole. Podeſzwa.
17:
Poplex. Knyſcheyben. Czaſki.
18:
Pollex. Daume. Wielki palec.
19:
Precordia. necz des herczes Błonka ſerco
:
(wa
20:
Pugnus. Fauſt. Pięſcz.
21:
Pulmo. Lung. Płuce.
22:
Pupilla. Augenappel. Zrzenica.
23:
Puer. Kyndt. Dzieczię.
24:
Pueritia. Kyndtheit. Dzieczińſtwo.
25:
Puella. Medlein. Dzieweczka.
26:
Purulentus. Eytericht. Ziątrzony.
27:
Ratio. Vornunfft. Rozum.
28:
Renes. Nyrn. Nyrki.
29:
Ruga. Runczel. Zmark.
30:
Saliua. Speychel. Slina.
D iijstrona: 23v

Dictionarium.
1:
Sanguis. Blut. Krew.
2:
Sanies. Uorſtockblut. zakażona krew
3:
Scapula. ſchulderbladt. Pleci.
4:
Scrotum. Hudenſeckel. Moſzenki.
5:
Senex. Altmenſch. ſtari człowiek.
6:
Senecta. Alder. Staroſcz.
7:
Sermo. Redt. Mowa.
8:
Siniſtra. Linckhand. Lewica.
9:
Sinciput. vorderteyl des hauptes. Skroń.
10:
Spuma. ſchaū Piana.
11:
Splen. Mylcz. Zliedzona.
12:
Senex. Aldtman. Starzec.
13:
Sinus. Buſem. Zānadro.
14:
Stercus. Dreck friſch. Gowno.
15:
Stomachus. Magen. Zołądek.
16:
Sudor. Schweys. Pot.
17:
Sura. Wad. Liſt.
18:
Tactus. Antaátung. Dotknienie.
19:
Talus. Knochen. Koſtka.
20:
Teſticuli. Hudeleyn. Iaiecka.
21:
Tympora. Schlaff. Skroń.
22:
Trica. Czopff. Warkocz.
23:
Tuber. Geſchwilſt. Puchlina.
24:
Uena. Oder. Zyła.
25:
Uenula. Ederleyn. Zyłka.
26:
Uertex. Schittel. Pącziec.
27:
Ueſica. Blas. Pęchirz.
28:
Uir. Man. Mąż.
29:
Uirilis. Menlich. Mężny.
30:
Uirgo. Iunckfraw. Panna.
31:
Uirgineus. Iunckferlich. Pānienſki.


strona: 24

Trium linguarum.24
1:
Uiſus. Geſicht. Widzenie.
2:
Uita. Leben. Zywot.
3:
Umbilicus. Nabel. Pępek
4:
Unguis. Fingernagel. Panogiec.
5:
Uoluntas. Wille. Wolia.
6:
Uox. Stymme. Głos.
7:
Urina. Harm. Mocz.
8:
Uua. Halds bladt. Czopek.
9:
De habitudinibus corporum.

10:
Von geſtalt der leybe.

11:
O poſtawach cział czlowiecżich.

12:
Auritus. Groſzoricht. Uchaty.
13:
Balbus. Stamler. Zaiąkliwy.
14:
Barbatus. Berticht. Brodaty.
15:
Bleſus. Liſpeler. Szepliący.
16:
Cecus. Blinder. Slepy.
17:
Claudus. Hynkende.. Kiuawy.
18:
Craſſus. Feyſtmenſch. Tuczny. Tłuſty.
19:
Fronto. Groſtirnicht. Czołowaty.
20:
Gibboſus. Puckellicht. Garbaty.
21:
Humilis. niderigmenſch. Niski.
22:
Imberbis. Unbarticht. Niebrodaty.
23:
Labro. Lippicht. Wargaty.
24:
Lentigo. Moll. Piega.
25:
Lentiginoſus. Molicht. Piegowaty.
26:
Macer. Mager. Chudy. Suchy.
27:
Mancus. Stum. Niemy.
28:
Nanus. Czwerg. Karzeł.
29:
Naſutus. Neſicht. Noſaty.


strona: 24v

Dictionarium.
1:
Pedo. Gros fuſſicht. Wielgonog.
2:
Procerus bō : Hochmenſch. Wyſoki.
3:
Pulcher. Hubſch. piąkny. kraſny.
4:
Rectus. Geradt. Proſti.
5:
Ruffus. Rotfōnſlicht. Liſowaty.
6:
Rugoſus. Runczlicht. Marskowaty.
7:
Simus. Flachanſicht. Płaskonoſy.
8:
Strumoſus. Kropfficht. Garłowaty.
9:
Surdus. Taub. Głuchy.
10:
Turpis. Heſich. Zadny.
11:
Tremulus. Czittericht. Drzliwy.
12:
Tacitus. Stille. Czichy.
13:
De Auibus.

14:
Von den Vogeln.

15:
O Ptakoch.

16:
Acredula. Nachtigal. Slowik.
17:
Accipitor. Habicht. Iáſtrząb.
18:
Ala. Flugel. Skrzydło.
19:
Albumen. Weyſzey. Białek.
20:
Alauda. Lyrch. Skowronek.
21:
Anas. Einte. Kaczka.
22:
Anaticula. Endtleyn. Kacziczka.
23:
Anſer. Gans. Gęs.
24:
Aquila. Adeler. Orzeł.
25:
Ardea. Reyder. Czapla.
26:
Auis. Uogel. Ptak.
27:
Auicula. Uogeleyn. Ptaſzek.
28:
Auiarius. Uogeler. Ptaſznik.
29:
Bubo. Bubu. Puchacż.
30:
Butorius. Rephun. Iarząb.


strona: 25

Trium linguarum.25
1:
Caſſita. Goldhammer. Trznadl.
2:
Canapeus. Henfling. Makolągwa.
3:
Capus. Kapffhan. Kapłun.
4:
Carduellus. Stigelicz. Sżczygieł.
5:
Cignus. Schwan. Labęc.
6:
Ciconia. Storch. Bocian.
7:
Cipſelli. Maurſchwalmen. Girzikowie.
8:
Columbus. Teuber. Gołąb.
9:
Columba. Taube. Gołębica.
10:
Coruus. Rab. kruk.
11:
Cornix. Kroe. Wrona.
12:
Coturnix. Wachtel. Przepiorka.
13:
Capus. Caphaun. Kapłun.
14:
Kriſta. Kamp. Grzebień:
15:
Kriſtula. Kempleyn. Grzebik.
16:
Cuculus. kukuk. Zegrułka.
17:
Curruca. Graſmuck. Piegza.
18:
Falco. Faclk. Sokoł.
19:
Fenix. Fenix. Ogniwaczek.
20:
Fringuilla. Finck. Zięba.
21:
Gallus. Han. Kokot. kur.
22:
Gallina. Henne. Kokoſż.
23:
Gallinarium. Hunerhaus. Kurnik.
24:
Garrulus. Nus her. Soyka.
25:
Grus. Kranch. Zoraw.
26:
Grips. Greyff. Nog. Griw.
27:
Herodius. Blaufus. Rarog.
28:
Hirundo. Schwalme. Iáskołka.
29:
Mergus. Teucher. Norek.
30:
Merops. Bruner ſpecht. Zolna.
31:
Merula. Amſel. Drozd. Kos.
Estrona: 25v

Dictionarium:
1:
Miluus. Abr. Kania.
2:
Motacilla. Waſſer ſtelcz. Pliska.
3:
Muſcicapa. Fligenuaber. Ludarka.
4:
Neſsotrophium. Entenſtal. Kacży chlew.
5:
Nidus. Neſt. Gniazdo.
6:
Nidulus. Neſtleyn. Gniazdko.
7:
Niſus. Sperber. Krogulec.
8:
Noctua: Ewl. Sowa.
9:
Nocticorax. Nachtrabe. Nocni kruck.
10:
Ouum. Ey. Iaie.
11:
Ouulum. Eyleyn. Iaiko.
12:
Parix. Meyſſe. Szykora.
13:
Paſer. Sperling. Wrobl.
14:
Paſſerculus. Iung ſperling. Wrobliczek.
15:
Pauo. Pffaw. Paw.
16:
Pellicanus. Pellican. Pellican.
17:
Perdix. Haſelhun. Kuropatwá.
18:
Phaſianus. Phaſant. Czietrzew.
19:
Philomena. Nachtigal. Słowik.
20:
Picus. Specht. Dzięczioł.
21:
Pica. Alaſter. Sroka.
22:
Plume. Pflaumfedern. Mech.
23:
Pſitacus. Siticht. Papuga.
24:
Pullus. Iung vogel. młody ptaſzek.
25:
Pigargus. Trapp. Dropya.
26:
Regulus. Kunglyn. Krolik.
27:
Roſtrum. Schnabel. Szcżebiot.
28:
Roſtellum. Schnabeleyn. Noſek.
29:
Saix. Czeysk. Czyż.
30:
Strutio. Straus. Strus.
31:
Sturnus. Stzr. Sżpak.


strona: 26

Trium lnguarum.26
1:
Turtur. Turckeltaube. Garlica.
2:
Turdus. kronach.wogel. Iemioluch.
3:
Turdella. Droſſel. Drozd.
4:
Ueſpertilio. Fledermaus. Nyetopyrz.
5:
Uitellus. Toter. Zoćtek.
6:
Uiſcus. Fogellein. Ptaſny kley.
7:
Unguis. Kloe. Paznogiec.
8:
Uolatile. Geflugel. Lataiące.
9:
Upup. Wydehoppe. Dudek.
10:
Uultur. Geyr. Sęp
11:
De genere Animalium.

12:
Von den geſchlecht der thier.

13:
O Zwierzętach rozlicżnich.

14:
Agnus. Lamp. Baran.
15:
Agnellus. Lemlayn. Baranek.
16:
Animal Thyer. Zwierzę.
17:
Aper. wyldeſchweyn. Dziki wieprz.
18:
Aries. Wider. Skop.
19:
Aſinus. Eſel. Oſieł.
20:
Aſina. Eſelyn. Oſlica.
21:
Beſtia: ſchedlich thyer. ſzkodliwe zwie=
:
rzę
22:
Bos. Ryndt. Woł.
23:
Bubalus. Puffel. Bawoł.
24:
Camelus. Kemmeltyer. wielbląd.
25:
Canterius. walach. wałach.
26:
Canis. Hundt. Pies.
27:
Caniculus. Hundleyn. Szczenię.
28:
Canicula. Bergleyn. Suczka.
29:
Canis venaticꝰ. Iagthuntleyn. Lowny pyes.
30:
Canis meliteus. Iungfraw hundleyn. Panieńſki pie
:
(sek.
E ijstrona: 26v

Dictionarium.
1:
Capra. Czyge. Koza.
2:
Capella. Czygleyn. kozka.
3:
Capreolus. Rehbock. Mlody ſarn.
4:
Caper. vorſchnitēbock. Cap.
5:
Caſtor. Biber. Bobr.
6:
Cattus. Kacz. Kotka.
7:
Ceruus. Hyrſch. Ieleń.
8:
Cerua. Hynde. Ielenica.
9:
Ceropitecus. Merkacz. Morska kotka
10:
Caprea. Ein rhe. Sarna.
11:
Cuniculus. Kunigleyn. Krolik.
12:
Dama. Demleyn. Lani.
13:
Dromedarius. Dromedary. Drommedacz.
14:
Elephans. Elephant. Słoń.
15:
Equus. Roſz. koń.
16:
Equa. Merch. Kobyła.
17:
Equus anteceſſorius. Uor roſz. Lecowy koń.
18:
Fera. wyldthier. Dyikie zwierzę.
19:
Gradarius. Czeltroſz. Inochodnik.
20:
Grex. Herdt. Trzoda.
21:
Heritius. Igel. Ież.
22:
Hinnulus. Iung hyrſch. młody ielonek
23:
Hircus. Bock. Kozieł.
24:
Hirta. kuehar. krowia ſierſcz.
25:
Lacerta. Hedechs. Iaſżcurka.
26:
Lana. Wolle. Wełna.
27:
Leena. Lewyn. Lwica.
28:
Leopardus. Leopard. Leopard.
29:
Leo. Lewe. Lew.


strona: 27

Trium linguarum.27
1:
Lepus. Haſe. Zaiącz.
2:
Lepuſculus. Heſeleyn. Zaiaczek.
3:
Linx. Luchs. Oſtrowidz.
4:
Lupus. Wolff. Wilk.
5:
Lupa. Wolffyń: wilczicza.
6:
Lutra. Notter: wydra.
7:
Mulus. Mauleſel. Muł.
8:
Mula. Mauleſelyn. Mulica.
9:
Murilegus. Katter. Kot.
10:
Mus. Maus. Myſz.
11:
Muſtella. wyſel. Laſica:
12:
Muto. Schops. Skop.
13:
Onager. waldeſel. Lieſny oſieł.
14:
Ouis. Schaff. Owcza.
15:
Panthera. Panterthyr. Ryś.
16:
Pardus. Pard. Pard.
17:
Pecus. Fych. Bydło.
18:
Porcus. Schweyn. wieprz.
19:
Sepum. Unflet. Loy.
20:
Simius. Affe. małpa ſámiec.
21:
Simia. Effyn. małpa ſamica.
22:
Sorex. Spiczmaus. Wodna miſz.
23:
Sus. Saw. Swinia.
24:
Suſculus. Ferckeleyn. Proſiątko.
25:
Talpa. Moltworff. Kret.
26:
Taurus. Styer. Byck.
27:
Tigris. Tygerthyr. Tigriſſ.
28:
Uacca: Kue. Krowa.
29:
Ueruex. Hammel. Skop.
30:
Uerres. Ebber. Kiernos.
31:
Uertagus. Windhundt. Chart.
E iiijstrona: 27v

Dictionarium.
1:
Uitulus. Kalp. Czielę.
2:
Uiuerca. Hermleyn. Gronoſtay.
3:
Unicornus. Eynhorn.
4:
Urſus: Behr. Niedzwiedz.
5:
Uulpis. Fuchs. Lis.
6:
Uulpecula. Fuchſleyn. Liſzka.
7:
De Uermibus et Monſtris.

8:
Won wurmen vnd meerwundern.

9:
O Robakach y morſkich dziwach.

10:
Acer. wachsworm. woskowy.
:
(cyerw
11:
Albica. Alp. Mora.
12:
Aluearium. Bynſtock. Ul.
13:
Amazones. Menliche weyber. Mężatki.
14:
Apis. Byn. Pczoła.
15:
Aranea. Spyn. Paiąk.
16:
Baſiliſcus. Baſilisk. Baſiliſzek.
17:
Bibio. weynwurm. wynni robak.
18:
Brucus. Kefer. Chrząſzcż.
19:
Bombex. Seydenwurm. Iedwabny ro=
:
(bak
20:
Buffo. Krot. Zła żaba.
21:
Cimex. wancze. Pluskwa.
22:
Cinomia. Hundsflige. Pſia mucha
23:
Colluber. Holcznatter. Drzewny wąż.
24:
Crabo. Horlice. Sirſzeń,
25:
Cuculio. Kornworm. Zytny czerw.
26:
Culex. Mucke. Komor.
27:
Draco. Trach. Smok.
28:
Eruca. Raup. Gąſiecina.
29:
Erigulans. Czecke. Kleſzcz.


strona: 28

Trium linguarum.28
1:
Extalus. Unknochen. Bezkoſt.
2:
Formica. Umeſz. Mrowka.
3:
Fucus. Hummel. Oſza.
4:
Gnauus. Czwerg. Karzeł.
5:
Grillus. Heymel Swirczek.
6:
Hidrus. waſſher ſchlāg. wodny wąż.
7:
Lens. Ayſz. Gmida.
8:
Limax. Schnek. Slimak.
9:
Locuſta. Hewſchrek. Konik.
10:
Lumbricus. Spulworm. Gliſta.
11:
Lumbricus. Regenworm. Deſzczowy ro
:
(bak.
12:
Miraculum. wunder. Dzyw.
13:
Miro. wyldman. Dżiky mąż.
14:
Monſtrum. Mher wūder. Potwora.
15:
Monoculus. Eynogicht. Iednooki.
16:
Muſca. Fliga. Mucha.
17:
Nereides. waſſerman. Wodny mąż.
18:
Papilio. Molckendip. Motył.
19:
Pediculus. Lauſz. weſz.
20:
Pygmeus. Czwerg. Karzeł.
21:
Piloſus. Rauch. Koſmaty.
22:
Prodigium. Erſchreckunke. wielki dziw.
23:
Pulex. Floch. Pchła.
24:
Puliculus. Flochleyn: Płeſka.
25:
Rana. Froſch. Zaba.
26:
Raſcula. Fylczlaus. wſzoły.
27:
Rubeta. Lab froſch. Zaba lieſnia.
28:
Sanguiſuga. Egel. Piyawka.
29:
Scarabeus. Schroter. Ielonek.
30:
Scorpio. Scorpion. Niedzwiadek.
31:
Serpens. Schlang. wąż.


strona: 28v

Dictionarium.
1:
Tabanus. Ein breme. krowia mucha.
2:
Tapulo. waſſergems. wodny cieluch.
3:
Teredo. Hulczwurm. drzewianicerw
4:
Teſtudo. Schiltkroth. Zołw.
5:
Tinea. Schab. Woł.
6:
Uermis. wurm. Czerw. robak.
7:
Uermiculus. wormleyn. Robacżek.
8:
Ueſpa. weſp. Oſa.
9:
Uſia. Schwayn laus. Swinia weſz.
10:
De Coquina et ſupellectilibus.

11:
Von der kuchen vnd hauſzrodt.

12:
O kuchni y rozlicznym gratu.

13:
Abacus. kredencz tyſch. Przedſtolica.
14:
Acetum. Eſſig. Ocet.
15:
Acetabulum. Eſſig krug. Ocetnica,
16:
Ahenum. Keſſel. kocyieł.
17:
Ahenulum. Keſſeleyn. Kocziełek.
18:
Ances. Uogelkorp. Ptaſzy koſz.
19:
Aqualiculus. Sew trog. Swinie koritso.
20:
Arca. Thrun. Truna.
21:
Batillum. Scherholcz. Ożog. pogrze=
:
wacżek.
22:
Bulga. wetſchger.
23:
Cacabus. Storcz. Pokrywka
24:
Cadus. Eymer weyn. wyadro wina.
25:
Calix vitreus. Trinckglas. Sklenica.
26:
Calathus. Spynnelkorb. Prządny koſz.
27:
Candelabrum. Leuchter. Swiecznik.
28:
Caniſtrum. korb. koſz.


strona: 29

Trium linguarum.29
1:
Candelabrum. Leuchter. Swiecznik.
2:
Caniſtrum. Korb. koſz.
3:
Caniſtellum. Korbleyn. Koſzyk.
4:
Cantharus. Kandel. Konew.
5:
Carbo. Kol. Wągl.
6:
Ceruical. Hauptkuſſen. Poduszka.
7:
Cinis. Aſche. Popioł.
8:
Clauiger. kelner. Klucznik.
9:
Clauus. Nagel: Gwozdz.
10:
Cocus: koch. Kucharz.
11:
Coclear. Leffel. Lyſzka.
12:
Cola. Seygetuch. Cedzidło.
13:
Concha. Mulde. Nieczki.
14:
Coquina. Kuche. Kuchnia.
15:
Cucuma. Kuppernthop. miedziany gar=
:
(niec.
16:
Cratis. Roſt. Roſżt.
17:
Craticula. Roſtleyn. Roſtek.
18:
Cribrum. Sipp. Rżeſżoto.
19:
Culter. Meſſer. Noſz.
20:
Cultellus. Nożik.
21:
Culcitra. Rauchdecke. Kołdra.
22:
Cuneus. Keyl. Klin.
23:
Cunabulum. Wyge. Kolebka.
24:
Cupa. Groſweinfaſ. Kuffa wyna.
25:
Dentiſcalpium. Cenfeger. Zębidło.
26:
Digitale. Fyngerhuth. Napárſtek.
27:
Diſcus. Schayb. Talerz.
28:
Dolium. Weynfaſz. Winna faſa.
29:
Ellichnium. Tochte. Knot.
30:
Emunctorium. Abbrech. ſzwieczne noſzi
:
(ce.
31:
Fidelis. Krugk. Dzban.
Fstrona: 29v

Dictionarium.
1:
Filum. Fadem. Nicz.
2:
Follis. Blosbalck. Miech.
3:
Folliculus. Blosbalklin. Mieſzek.
4:
Fulcra. Bedtſtadt. Lożnica.
5:
Fuligo. Roſt. Sadze.
6:
Fumigale. Rauchloch. Komin.
7:
Furfur. Kleyen. Otrębi.
8:
Furcilla Gebelyn. Widełki.
9:
Fuſus. Spille. Wrzeciono.
10:
Ferula. Trage. Noſidła.
11:
Glomus. kleul. kłąb.
12:
Guttus. Olkruck. oleiowy dzban.
13:
Gutturnium. Wand fas. Umywadło
14:
Hydria. Waſſerkruck. Wodny dzban
15:
Incerniculum. Beuteltuch. Pytel.
16:
Infurnibulum. Schoſſe. chlebna łopata.
17:
Laterna. Latern. Laternia.
18:
Lebes. Tygel. Rynka.
19:
Lectus. Betthe. Loże.
20:
Limen. Schwelle. Prog.
21:
Lintheamen. Leyloch. prżeſczieradło.
22:
Lucerna. Funcze. kaganiec.
23:
Melleussss. Hammer. Mlot.
24:
Melleolus. Hemmerleyn. Młotek.
25:
Mantica. Bethil. Mantika.
26:
Mantile. Hendtuch. Ręcznik.
27:
Mappa. Tyſchtuch. Obruis.
28:
Mappula. Tyſchtuchleyn. Obruſek.
29:
Matula. Sechtopff. Sżcżak.
30:
Menſa. Tyſch. Stoł.
31:
Modius. Scheffel: Czwiertnia.


strona: [29-2]

Trium linguarum.29
1:
Mola. Mule. Młyn.
2:
Mortarium. Morſchel. Możderż.
3:
Muſcarium. Fligenwedel. Oganka.
4:
Muſcipulla. Mauſzfal. Lapka.
5:
Naſſa. Fiſchreus. Wirſza.
6:
Obba. Legel. Lagwica.
7:
Olla. Topff. Garniec.
8:
Oenophorium. Weynkāne. Winna konew.
9:
Orbiculus. keulich teller. okrągły talerż.
10:
Pala. Schaufel Lopata.
11:
Panarium. Broth korp. Chlebny koſz.
12:
Patina. Pffan. Panew.
13:
Patella. Pfeynłeyn. Panewka.
14:
Paropſis. Schuffel. Miſa.
15:
Peniculus. Schurcztuch. Fartuch.
16:
Peluis. Becken. Miednica.
17:
Piſtillum. Stoffel. Tluk.
18:
Pixis. Buchs. Puſżka.
19:
Poculum. Becher. kubek.
20:
Puluinus. kuſſen. wezgłowie
21:
Puluillus. kuſilleyn. wezgłowko:
22:
Raſtrum. Rechen Grabie.
23:
Rhombus. Spul. Cewka.
24:
Saccus. Sag. Wor.
25:
Sartago. Brotpfanne. Brotwanna.
26:
Salinum. Salczfas. Solnica.
27:
Salillum. Salczfeſlain. Solnicka
28:
Scamnum. Banck. Lawa.
29:
Scofum. Schaff. Skopiec.
30:
Scintilla. Funckrleyn. Iskierka.
F ijstrona: [29-2]v

Dictionarium
1:
Scope. Beſem. Miotła
2:
Scobes. Auſzoricht. Smieci.
3:
Securis. Beyl. Siekira.
4:
Securicula. Beyleyn. Siekierka.
5:
Sedile. Sidel. Zidla.
6:
Sella. Stul. Stolek.
7:
Sellula. Stulieyn. Stołeczek.
8:
Speculum. Spygel. Zwiercziádło.
9:
Spondillus. Wyrtel. Przęſtek.
10:
Stragulum Decke. Deka.
11:
Sulfurata: Schwefellicht. Siarczanka.
12:
Supellex. Hauſzradt. Domowy grat
13:
Talea. kerbholcz. karb.
14:
Tapes. Tebicht. kobierzec.
15:
Tinna. Thonne. Thunna.
16:
Tirogneſtis. Reybeyſen Tarło.
17:
Titio. Brandt. Glounya.
18:
Tribulum Reubkeul. Wiercioch.
19:
Tripes. Dreyfus. Trzinog.
20:
Trulleum. Handfas. Umywadło.
21:
Torcular. Pres. Praſa.
22:
Tudicula. kochleffel. warzęcha.
23:
Uagina. Scheyd. Poſzwy.
24:
Uabinula. Scheydleyn. Poſzwicżki.
25:
Uas. Faſz. Faſa.
26:
Uaſculum. Feſzleyn. Faska.
27:
Uenabulum. Schwaynſpis. Rohatina.
28:
Ueru. Bratſpis. Rożen.
29:
Ueruculum. Bratſpyſleyn. Sożenek.
30:
Uertibulum. Weyſſe. Motowidło.
31:
Unirotum. Rather. Taky.


strona: 30

Trium linguarum.30
1:
Urceolus. kraus. kruzlik.
2:
Urna. Eymer. Wiadro.
3:
Urnula. Cymerleyn. wiaderko.
4:
De Domo et partibus eius.

5:
Von namen vnd teylen des hauſes.

6:
O domu y częſcziach iego

7:
Angulus. Winckel. kąt.
8:
Area. Brandſtat Pogorzelisko.
9:
Archa. Beheldnus. Zachowanie.
10:
Aſſer. Bret. Deſzcżka
11:
Atrium. Uorhaus. Sień
12:
Boſtar. Ochſenſtal. wolowy chlew
13:
Braſatorium. Malczhaus. Słodownia.
14:
Braxatorium. Brewhaus. Browar.
15:
Canalis. Rynne. Rynna.
16:
Cancellus. Gegitter. krata.
17:
Caprile. Geysſtal. kozarnia.
18:
Cardo. Thurangel. Zawiaſa.
19:
Cellarium. keller. Piwnica.
20:
Chenoboſcion. Gensſtall. Gęſi chlew.
21:
Clauis. Schluſſel. klucz.
22:
Clauicula. Schluſzlein. kluczik.
23:
Cloaca. Scheyſzhaus. Sżachta.
24:
Clibanus. Backofen. Chlebni piec.
25:
Columna. Sewl. Slup.
26:
Cubiculum. kammer. komora.
27:
Culmen. Strodach. Słomiani dach
28:
Curia. Hoff. Dwor.
29:
Diuerſorium. Offenbar herberck. Poſpolita go=
:
(ſpoda.
30:
Dolium. Bute. kadz.
F iijstrona: 30v

Dictionarium
1:
Dolabrum. Hubel. Hebel.
2:
Domus. Haus. Dom.
3:
Domuncula. Heuſleyn. Domek.
4:
Domicilium. Wonung. Mieſzkanie.
5:
Ducillus. Czapen. Czop.
6:
Edifitium. Gebew. Budowanie.
7:
Equile. Pferdſtal. Staynia.
8:
Eſtuarium. kachelſtuben. Swietnica.
9:
Falanga. Stange. Zerdz.
10:
Fenile. Hewſtal. Sienna ſtodola
11:
Feneſtra. Fenſter. Okno.
12:
Feneſtra vitrea. Glaſz fenſter. Szklane okno.
13:
Focus. Herdt. Ogniſko.
14:
Fornacula. kachel ofen. kachlowy piec.
15:
Fornax. Ofen. Piec.
16:
Frontiſpicium. Gybel. Sżcżyt.
17:
Fundamentū. Grundfeſt. Grunt.
18:
Girgillus. Garnwynde. Wyadło.
19:
Gradus. Stoffen. Wſchod.
20:
Hara. Sewſtal. Swiny chlew.
21:
Hypogeum. Erdquel. żrżodło
22:
Ianua. Thur. Drzwy.
23:
Lectiſternia. Bethgewandt. Poſciel.
24:
Lignile. Holczhaus. Sżopa.
25:
Lotix. Wechſerin. Pracżka.
26:
Magale. Hirthaus. Paſtyrnia.
27:
Noſotrophium Entenſtal. kaczornik.
28:
Netrix. Neteryn. Sżwacka.
29:
Officina. Wergſtadt. warſtadt.
30:
Oporoteca. Obs gaden. Owocnica.
31:
Ouile. Schaffſtal. Owcżarnia.


strona: 31

Trium linguarum.31
1:
Palatium. Palaſt. pałac.
2:
Paries. wandt. Sciana.
3:
Pauimentum. Eſtrich. Piętro.
4:
Peſſulum: Rygel. Regel. zapora.
5:
Podium. Scheffeleyn. Sżawlik.
6:
Popina. Garkuche: mieyſcka ku=
:
(chnia
7:
Porta. Pffort. Furtka.
8:
Poſticum. Hynderthur. Zadnie drzwi
9:
Preſepium. krippe. Złob:
10:
Promptuariū. Speyſekamer. Spizarnia.
11:
Puteus. Galgbron. Studnica.
12:
Rima. Spalde. Roſpadlina.
13:
Scala. Letter. Drabina.
14:
Scandula. Schyndel. Gont.
15:
Seps. Czaun. Płot.
16:
Sera. Schlos. kłotka.
17:
Stabulum. Stal. Staynia.
18:
Strapodium. Stroſak. Słomiani vor.
19:
Taberna. Lade. Buda.
20:
Tabula. Taffel. Tablica.
21:
Tectum. Dach. Dach.
22:
Tegula. Czygel. Czegla.
23:
Terebellus. Nebiger. Swyder.
24:
Therme. Warmbadt. Czieplice.
25:
Teſtudo. Gewelbe. Sklep.
26:
Tignus. Lathe. Lata.
27:
Tugurium. Hutte. Budka.
28:
Ualetudinariū. Sichhaus. Niemocnica.
29:
Uaporarium. Stube. Izdba.


strona: 31v

Dictionarium.

1:
De Ueſtibus.

2:
Namen der klayder.

3:
Imiona ſżat rozlicżnich.

4:
Amiculum. Menteleyn. Płaſcżyk.
5:
Amiculum col. Halskolier. Oboycżyk.
6:
Armilla. Uorſpan. Zapona.
7:
Annullus. Rinck. Pierſcień.
8:
Bulla. Spang. Czętka.
9:
Caliptra. Schorcz. Szorcz.
10:
Calceus. Schuch. Both.
11:
Calceollus. Schuchleyn. Botek.
12:
Calceus laneus. Socke. Puńcżocha.
13:
Calopodium. Holczſchuch. Trepki.
14:
Chlamis. Reytrock. Iażna ſuknia.
15:
Caputium. kugel. kaptur.
16:
Caſula. kappenrock. Suknia kapica
17:
Cilicium. Herendkleyd. włoſiennica.
18:
Cingulum. Gurtel. Pas.
19:
Cinctus. Braitgurtel. Sżeroki pas.
20:
Cyroteca. Handſchuch. Rękawicza.
21:
Corium. Leder Skora.
22:
Lenticuli. wiſchbadern. Sżaty. Płaty.
23:
Cyclas. Under rock. ſpodnia ſuknia
24:
Corrigia. Rymen. Rzemień.
25:
Diplois. czwifach rok. dwoiſta ſuknia
26:
Erarium. fenckel nadel. Zakowka.
27:
Faſcia. Windel. Pielucha.
28:
Faſcia crurules Hoſenbender Podviąski.
29:
Fibula. Gurtelryng. Przęcka.
30:
Filtrum. Fylcz. Pilſnia.
31:
Fimbria. ſaum. Podołek.


strona: [31-2]

Trium linguarum.31
1:
Indufium. Hembd. Koſzula.
2:
Ligula. Senckel. Wſtęga.
3:
Lana. Wolle. Wełna.
4:
Limbus. Gebreme. Bramy.
5:
Mitra. Mucz. Muczka.
6:
Manica. Ermell. Rękaw.
7:
Maſtruca. Haſuck. Hazuka.
8:
Multitia. Schaube. Schuba.
9:
Nodulus. Knoffel. Knaffel.
10:
Ocrea. Styfel. Szkornia.
11:
Pallium. Mantel. Płaſzcz.
12:
Pannus. Gewand. Sukno.
13:
Panniculus. Tuchleyn. Płatek.
14:
Pellis. Haudt. Skora.
15:
Pellicium. Pelcz. Kożuch.
16:
Penula. Regenmantel. Opończa.
17:
Pentophila. Pantofel. Pantofla.
18:
Pero. Bundſchuch. Kurpiel.
19:
Pileus. Huth. Czapka.
20:
Pileolum. Huthleyn. Czapeczka.
21:
Plica. Falde. Fald.
22:
Pretexta. Borte. Tkanka.
23:
Purpura. Purpur tuch. Pawłoka.
24:
pur: damaſcena. Damaſchen. Damaſżek.
25:
Quiſqliata veſtis. Scharlat. Sżarłat.
26:
Sheno. Leybpelcz. Kożuſżek.
27:
Rica. Sclewer. Podwika.
28:
Sericum villoſum. Sammet. Axamint.
29:
Solea. Sole. Podeſżwa.
30:
Sotular. Niderſchuch. Trzewik.
31:
Spatus. Drot. Drot.
32:
Tela. Leymet. Płotno.
Gstrona: [31-2]v

Dictionarium:
1:
Tibialia. Hoſen. Nogawice.
2:
Thorax. wammes Kabat.
3:
Trica. Czopff. Celp.
4:
Tunica. Rock Suknia.
5:
Tunica pectoralis. Leybrock. Sukienka.
6:
Uelum. Furhanck. Zaſlona.
7:
Ueſtitus. Bekleydter. Odziany.
8:
Ueſtimentum. Kleydung. Odzienie.
9:
Ueſtis. Kleydt. Sżata.
10:
Ueſtis ſerica. Seydenkleyt. iedwabna ſztya
11:
Ueſtis linea. Leynenkleydt. płociēna ſzata.
12:
Ueſtꝫ acu picta. Beſtryckt. Dziana. tkana.
13:
Ueſtꝫ cirnatilis. Schamlet. Czamletowa.
14:
Uitta. Hawbe. Czepiecz.
15:
Terrarum gentium et ciuitatum

16:
Namen der lender: volcker: vnd ſtedte.

17:
Imioná ziemie liudzi y miaſt.

18:
Aduena. Fremdling. czudzoziemiec.
19:
Anglicus. Engellender. Anglik.
20:
Auguſta. Auſpurg. Auſperg.
21:
Antuerpia. Antorff. Andorff.
22:
Arctopolis. Bern. Berno.
23:
Argentina. Straſzburg. Strasburg.
24:
Auſtria. Oſterreych. Rakuska siem
25:
Auſtrius. Oſterreycher. Rakuſzańin.
26:
Babylon. Babilonien. Babilonia.
27:
Bauaria. Bayerlandt. Baworſka zie.
28:
Bauarus. Bayer. Bawar.
29:
Bohemia. Behmerlandt. Czeſka ziemia.
30:
Bohemus. Behem. Czech.


strona: 32

Trium linguarum.32
1:
Bononia. Bononien. Bononia.
2:
Brabanthia. Brabādtlandt. Brabātſka zie
3:
Brabanthus. Brabanth. Brabandt.
4:
Brunſuigium. Braunczweyg. Bruncwig.
5:
Britannia. Engellandt. Angliſka zie.
6:
Buda. Ofen. Budzyń.
7:
Cherſoneus. Denne margt. Dunska zie.
8:
Cliuia. Klefflandt. Kliwſka zie.
9:
Cliuius. Kleffman. Kliwik.
10:
Colonia. Koln. Kolno.
11:
Cracouia. Krokaw. Krakow.
12:
Ethiopia. Mhurland. morzińſka zie.
13:
Florentia. Florencz. Florencia.
14:
Francus. Franck. Frank.
15:
Frantkfordia. Frackfurt. Franckfort.
16:
Friſia. Fryſzlandt. Friſka ziemia.
17:
Friſius. Friſz. Friż.
18:
Friburgum. Freyburg. Friburg.
19:
Gallia. Franczos. Francuſka zie
20:
Gallus. Franczos. franczus.
21:
Gedanum. Danczk. Gdańsk.
22:
Germania. Deutſchlandt. Niemiecka zie.
23:
Germanus. Deutſcher. Niemiec.
24:
Grecia. Krichenlandt. Grecka ziemia.
25:
Grecus. Krich. Grek.
26:
Greca. Krichyn. Grecka.
27:
Haſſia. Heſlandt. Heska ziemia.
28:
Haſſo. Heſz. Hes.
G ijstrona: 32v

Dictionarium.
1:
Hebreus. Hebreyer. Zyd.
2:
Heluetia. Schweycerland. Szwaycerska.
3:
Heluetus. Schweyczer. Szwaycer.
4:
Heroipolis. Wirczbergk. Wirczburg.
5:
Hieroſolyma. Ieruſalem. Ieruzalem.
6:
Holandia. Holand. Holuńska zie.
7:
Holaneus. Holāder. Holandcik.
8:
Hungaria. Ungerlandt. Węgierſka zie
9:
Hungarus. Unger. Węgrzyn.
10:
Iudea. Iudyn. Zydowka.
11:
Iulia. Iurcherland. iucherlandska.
12:
Italia. Walſchlandt. włoſka ziemya
13:
Italus. Wal. Włoch.
14:
Itala. Walyn. Włoſka.
15:
Leopolia. Lewenberg. Lwow.
16:
Lithuania. Litterland. Litwa.
17:
Lithuanus. Litte. Litwin.
18:
Liuonia. Lyffland. Liwſka ziemia
19:
Lugdunum. Leon. Lugdun.
20:
Marcanus. Merker. Margczanin.
21:
Marcania. Mercklandt. Marſka zie.
22:
Mediolanum. Mayland. Mediolan.
23:
Miſnia. Meyſnerlandt. Myſzńeſka zie
24:
Miſius. Meyſzner. Myſznar.
25:
Moguntia. Menc. Moguncia.
26:
Morauia. Mhererlandt. Morawa.
27:
Morauus. Mherer. Morawcik.
28:
Niſſa. Neyſz. Nyſza.
29:
Norinberga. Norenberg. Nurenberg.
30:
Padwa. Padaw. Padwa.
31:
Parthenopolis. Maydenburg. Maydburg.


strona: 33

Trium linguarum.33
1:
Picardus. Pyckhauſze. Pikart.
2:
Polonia. Polerlan. Polſka ziem.
3:
Polonus. Pole. Polak.
4:
Poſnania. Poſnaw. Poznań.
5:
Pruſſia. Preuſſerlandt. Pruſka ziem.
6:
Prutenus. Preuſz. Prus.
7:
Ratiſpona. Regenſpurg. Regenſpurg.
8:
Renenſis. Reynman. Rinianin.
9:
Rhoma. Rhom. Rzym.
10:
Rhomanus. Romer. Rjymianin.
11:
Ruſſia. Reuſſenlandt: Ruska ziemia.
12:
Ruthenus. Reuſz. Rus.
13:
Sandecia. Czans. Sandecz.
14:
Saxonia. Sachserland. Saſka ziemia.
15:
Saxo. Sachs. Saſzyn.
16:
Sclauonia. Wyndſchlandt. Słowaczka ze.
17:
Sclauus. Wynde. Slowak.
18:
Sleſia. Schleſyerland. Sląſka ziemia.
19:
Slesius. Schleſyer. Slężak.
20:
Sueuia. Schwablandt. Szwabska zie
21:
Uienna. Wien. Wiedbo.
22:
Uenetie. Uenedig. wenecia.
23:
Ueſtphalia. weſtphalland. weſtfalſka zie.
24:
Ueſtphalus. weſtpheling. weſtfał.
25:
Uilna. wille. wilno.
26:
Uiſlitia. weyſlic. wiſlica.
27:
Uirtutum vocabula.

28:
Namen der tugenden.

29:
Imioná cznot.
G iijstrona: 33v

Dictionarium.
1:
Adiutor. Helffer. Pomocnik.
2:
Altus. Hoch. wyſoki.
3:
Amicitia. Freundſchafft. przyiaczielſtwo
4:
Amor. Lybe. Myłoſc.
5:
Bonitas. Guttickeyt. Dobroc.
6:
Charitas. Gunſt. Laska.
7:
Caſtitas. Keuſcheyt. Cżyſtoc.
8:
Certitudo. Sycherheyt. Pewnoſc.
9:
Colloquium. Geſprech. Rozmowa.
10:
Conſilium. Rad. Rada.
11:
Conſolatio. Troſtung. Pocieſżenie
12:
Conſolator. Troſter: Pocieſżiciel.
13:
Conſtantia. Beſtendickeyt. Stałoſc.
14:
Concordia. Eyntracht. Zgoda.
15:
Conditor. Schepper. Stworżyciel.
16:
Deſideriū. Begerung. Ządza.
17:
Decentia. Czymlickeyt. Sluſżnoſcz.
18:
Deprecatio. Bitung. Prożba.
19:
Diſpoſitio. Schyckung. Ochotnoſcz.
20:
Dominator. Hyrſcher. Panuiąci.
21:
Dulcedo. Suſſyckeyt. Słodkoſc
22:
Egregius Lobſam: wyborny.
23:
Eternus. Ewyg. wieczny.
24:
Facundia. Beredſemkeyt: wymowa.
25:
Facilitas: Leichtickeit. Lacnoſc.
26:
Felicitas. Selickeyt. Scżęſliwoſcz.
27:
Fides. Glaub. wiara.
28:
Fortitudo. Sterck. mocnoſcz.
29:
Gratitudo. Danckparkeit. wdżiecżnoſcz.
30:
Honeſtas. Erlickeyt. Potcziwoſcz.
31:
Humilitss. Demutikeyt. Pokornoſc.


strona: 34

Trium linguarum.34
1:
Imitatio. Nachfolgung. Naſladowanie.
2:
Intellectus. Uorſtand. Rozum.
3:
Iuſtitia. Gerechtickeyt. ſprawiedliwoſc
4:
Largitas. Mildickeyt. Szczodroſc.
5:
Leticia. Frewde. Ueſelie.
6:
Magnitudo. Groſſe. Uielikoſc.
7:
Modeſtia. Meſſickeyt. Miernoſcz.
8:
Noticia. Kunſchufft. Znaiomoſc.
9:
Obedientia. Gehorſam. Poſluſznoſcz.
10:
Pacientia. Gedult. Czirpliwoſcz.
11:
Paupertas. Armut. Uboſtwo.
12:
Pax. Fride. Pokoy.
13:
Pietas. Gothſelikeyt. Miłoſierdzie.
14:
Plenitudo. Fulle. Pełnoſcz:
15:
Poteſtas. Macht. Możnoſc.
16:
Proceſſio. Uortgang. Pochod.
17:
Promptitudo. Bereytckeyt. Gotowoſcz.
18:
Prouidentia. Uorſichtikeyt. Opatrznoſc.
19:
Pulchritudo. Schonheyt. Pięknoſc.
20:
Salus. Heyl. Zbawienie.
21:
Danitas. Geſuntheyt. Zdrowie.
22:
Securitas. Sicherheyt. Bezpiecznoſc.
23:
Senſualitas. Synlickeyt. Smyſlnoſc.
24:
Similitudo. Gleychnus. Podobiēſtwo
25:
Simplicitas. Eynfeltickeyt. Proſtoſc.
26:
Spes. Hoffnung. Nadzieya.
27:
Uerecundia. Schandt. Hańba.
28:
Ueritas. warheyt. Prawda.
29:
Uigor. Krafft. Szilnoſcz.
30:
Uirtus. Tugent Cnota.


strona: 34v

Dictionarium.

1:
Uitiorum Uocabula.

2:
Namen der laſter.

3:
Imioná niedoſtátkow.

4:
Accidia. Tragheyt. Leniſtwo.
5:
Acer. Scharff. Oſtry.
6:
Adulator. Heuchler. Pochliebnik.
7:
Amaritudo. Biterckeyt. Gorzkoſcz.
8:
Appoſitor. Czegeler. Przykładac.
9:
Aſtutia. Liſt.Chytroſc.
10:
Aſſiduitas. Fleyſſickeyt. Pilnoſc.
11:
Auaritia. Geyczikeit. Lakomſtwo.
12:
Bellator. Strayter. Boiarzin.
13:
Captio. Gefengnus. Ięſtwo.
14:
Cecus. Blynder. Slepy.
15:
Celatio. Uorbergung. Taienie.
16:
Conſenſus. Uorwilligung. Przyzwolenie
17:
Combuſtio. Brennung. Spalienie.
18:
Contemptus. Uorſchmehung. Sgardzenie.
19:
Cornutus. Hornicht. Rogaty.
20:
Debitor. Schuldiger. Dłuznik.
21:
Deceptor. Betriger. Mátácż.
22:
Defunctus. Geſtorbener. Umarły.
23:
Dementia. Unſinickeyt. Sżalonoſcz.
24:
Deſperatio. vorczweyfelūg. wątpienie.
25:
Detractio. Hznderrede. Omawiánie.
26:
Detractor. Nachreger. Omowca
27:
Diſperſio. Czuſtreung. Rozproſzenie.
28:
Donatio. Gebung. Darowanie.
29:
Diſcordia. Czwitracht. Niezgoda.
30:
Dormitio. Schlaffung. Spanie.


strona: 35

Trium linguarum.35
1:
Ebrioſus. Trunckner. Opiły.
2:
Echo. Wyderlaut. Zazwięk.
3:
Egenus. Eleńd. Nędzny.
4:
Elatus. Erhaben. Pyſzny,
5:
Emulatio. Gramheyt Nieprzyazń.
6:
Erraticus. Irriger. Błędny.
7:
Exactor. Schaczer. Poborca
8:
Fideiuſſor. Burge. Rękoimia.
9:
Flagellatio. Gezſzlung. Biczowanie.
10:
Fragilitas. Gebrechlichkeyt. Niedoſtatek.
11:
Fuga. Flucht. Uciekanie.
12:
Gemitus. Wynſelung. Lkanie.
13:
Gula. Fraſz. Obżarxstwo.
14:
Iactancia. Rumung. Chełpa.
15:
Ignauia. Unwyſſenheyt. Niewiadomoſc
16:
Ignonimia. Schande. Hańba.
17:
Indignatio. Unwille. Mierziętnoſc.
18:
Inuidia. Neydt. Zazdroſc.
19:
Inſolentia. vngemſtumikeit. Szalieńſtwo.
20:
Intoxicatio. Uorgebung. Truczina.
21:
Ioculator. Spylman. Kuglarz.
22:
Ira. Czorn. Gniew.
23:
Laborator. Erbter. Robotnik.
24:
Lentus. Trege. Leniwy.
25:
Leuitas. Leihctfertikeit. Liekoſc.
26:
Litigium. Krig. Swar.
27:
Luſor. Spyler. Gracż.
28:
Luxuria. Unkeuſcheyt. Smilſtwo.
29:
Malitia. Boſzheyt. Złoſc.
Hstrona: 35v

Dictionarium.
1:
Merdifer. Dreg trager. Gowniarz.
2:
Nauſea. Granug. Brzytkoſc.
3:
Nequam. Schalbk. Złoſnik.
4:
Nudus. Nackt. Nagi.
5:
Nudipes. Barfuſſer. Boſy.
6:
Peccatum. Sunde. Grzech.
7:
Peccator. Sunder. Grzeſnik.
8:
Perfidia. Untrew. niewiernoſc.
9:
Planctus. Beweynung. Płácż.
10:
Preſtigiatrix. Czauberyn. Cżarownica.
11:
Preuaricator: Ubertreter. Przeſtępca.
12:
Reprobatio. Uorwerfung. Odrzucenie.
13:
Reſerator. Aufſchiſſer. Wrotny.
14:
Sectura. Haung. Przecięcie.
15:
Sepultor. Graber. Grubarz.
16:
Similis. Gleych. Podobny.
17:
Sodalis. Geſſelle. Towarzyſz.
18:
Somnium. Traum. Sen.
19:
Subtractor. Abeſteler. Ukradac.
20:
Superbia. Hochfart. Pycha.
21:
Suſpiratio. Erſeuſfczung. Wzdichanie.
22:
Turbidus. Traurig. Smutny.
23:
Uagus. Umblauffer. Tuławy.
24:
Uehementia. Gelikect. Nagłoſc.
25:
Uelox. Schnel. Rychły.
26:
Uentroſus. grosbeuchicht. Brzuchaty.
27:
Uexatio. Honung. gabanie. trapie
:
(nie.
28:
Uitium. Laſter. Wyſtęp.
29:
Uitio. Sechnung. Pomſta.


strona: 36

Trium limguarum.36
1:
Ultimus. Leczter. Poſledny.
2:
Uulgus. Gemeyn pofel. Poſpolity lud.
3:
De Mari et nauibus.

4:
Von dem Mhere vnd ſchiffen.

5:
O Morzu y lodziach.

6:
Ancora. Ancker. Kotwica.
7:
Altum. Hoch. Wyſokoſc.
8:
Arena. Sandt. Piaſek.
9:
Fons. Brun. Studnia.
10:
Fundus. Grundt. Dno.
11:
Gurges. Waſſer wog Wir.
12:
Hamus. Hamen. Węda.
13:
Lacus. Sehe. Iezioro.
14:
Mare. Mher. Morze.
15:
Nauis. Schiff. Lodzia.
16:
Nauicula. Schiffleyn. Lodzicżka.
17:
Nauigator. Schyffman. Przewoznik.
18:
Palus. Bruchicht. Bagno.
19:
Phaſelus. Kauſchilffleyn. Cżołn.
20:
Piſcina. Teych. Ribnik. Staw.
21:
Pons. Brucke. Moſt.
22:
Portus. Port. Port. Brzeg.
23:
Procella. Unden. Nawałnoſc.
24:
Profundum. Teuffe. Głębokoſc.
25:
Refundum. Deychte. Miałkoſc.
26:
Remigium. Schwemmūg. Pływanie.
27:
Remus. Rudel. Wioſło.
28:
Rethe. Necz. Siec. niewod.
H ijstrona: 36v

Dictionarium.
1:
Reticulum. Uogelgarn. Siatka.
2:
Sabulum. Grobſandt. Gruby piaſek.
3:
Sparſa. Fyſchnecz. Ribia ſiec.
4:
Spuma. Schaum. Piana.
5:
Torrens. Schnel waſſer. Prędka woda
6:
Uelum. Sygel. Płachta.
7:
De Balneo et Pertinētibus.

8:
Vom Badt mit ſeyner czugehorunge.

9:
O Lázni y iey przyſlucháynoſciach.

10:
Apoditerium. Uorſtube. Wyzuwalnia.
11:
Balneum. Badt. Laznia.
12:
Balneator. Bader. Laziebnik.
13:
Caſtula. Badtuch. Cżecheł.
14:
Flebotomium. Loſzeyſen. Puſzczadło.
15:
Lauator. Waſcher. Umywacż.
16:
Lixa. Waſſertrager. Przylewacż.
17:
Lixiuium. Lauge. Lug.
18:
Labrum. Scheff. Schaflik.
19:
Nouaculum. Schermeſſer. Brzytwa.
20:
Pileolum. Badhutlein. Słomianka.
21:
Pecten. Kamp. Grzebień.
22:
Periſoma. Queſt. Winnik.
23:
Raſor. Cherer. Golicż.
24:
Scabellum. Fuſzbenckleyn. Ponożek.
25:
Siphonculus. Spruczen. Sikawka.
26:
Smigma. Seyffe. Mydło.
27:
Sudarium. Schweyſtuch. Sczieradło.
28:
Subligaculum. Bruch. Gace. ſpodnice


strona: 37

Trium linguarum.37
1:
Uannus. Wanne. Wanna.
2:
Uentoſa. Kopff. Bańka.
3:
Urna. Eymer. Wiadro.
4:
De Piſcibus.

5:
Von Viſchen. O Ribach.

6:
Allec: Hering. Sliedz.
7:
Anguilla. Ol. Węgorz.
8:
Arenga paſſa. Buckling. Bytling.
9:
Ariſtoſus. Uerich. Pſtrąg.
10:
Balena. Walcz. Sum:
11:
Barbocha. Olruppen. Mientus.
12:
Barbo. Barb. Toporek.
13:
Cancer. Krebs. Rak.
14:
Carpio. Karpff. Karṕ.
15:
Caſtor. Byber. Bobr.
16:
Cauda. Schwancz. Ogon.
17:
Conger. Sehe ol. Ieziorny wę=
:
(gorz.
18:
Delphin. Merſchweyn. Morſka ſwiniá
19:
Deſquamare. Schuppen. Skrobac ryby.
20:
Sox. Lachs. Loſoś.
21:
Exenterare: Uiſchreyſſen. wipitwac
22:
Foca. weyſz fiſch. Biała ryba.
23:
Fundulus. Grundel. Sliż.
24:
Gobio. Kres. Kiełb.
25:
Huſo. Hauſen. wizina.
26:
Hamus. Ungel węda.
27:
Lacteū inteſtinum. Milch. Mleko.
28:
Luceuſ. Hecht. Sżcżuka.
H iijstrona: 37v

Dictionarium.
1:
Oculata. Neunnoge. Ninog
2:
Oua piſcis. Rogen. Ikry.
3:
Perka. Pericke. Okuń.
4:
Piſcis. Fyſch. Ryba.
5:
Piſciculus. Fiſchleyn. Rybka.
6:
Phoca. Mherkalp. Morskie cielę.
7:
Praſmus. Breſſen. Kleſcż.
8:
Rubiculus. Rotbauge. Płocica.
9:
Saxatilis. Strynbeys. Piskorz.
10:
Senta. Scleyn. Lin.
11:
Spina. Greth. Oſc.
12:
Squamma. Schupp. Luska.
13:
Squatina. Hundfyſch. Pſia ryba.
14:
Strumulus. Steckfyſch. Stockfyſch.
15:
Sturio. Stor: Ieſziotr.
16:
Tencha. Schlye. Sentalin.
17:
De Genealogia.

18:
Von geſchlechten vnd ſipſchafften.

19:
O rodzaiu y pokoleniu.

20:
Amicus. Freund. Przyaciel.
21:
Amica. Freudin. Przyaciołka.
22:
Auus. Groſzuater. Dziad.
23:
Auia. Groſzmutter. Baba.
24:
Auunculus. Oheym. Wuy.
25:
Compactus. Angeborner. Przyrodzony.
26:
Compater. Gefater. Kmotr.
27:
Dotalitium. Leybgedynge. Poſag.
28:
Filius. Son. Syn.


strona: 38

Trium linguarum.38
1:
Filiolus. Sonleyn. Synaczek.
2:
Filia. Tochter. Czora.
3:
Filiola. Tochterleyn. Czorka.
4:
Frater. Bruder. Brat.
5:
Fraterculus. Bruderleyn. Braczyſzek.
6:
Gemini. Czwilinge. Bliznięta.
7:
Heres. Erb. Dżiedżic.
8:
Maritus. Eheman. Małżon.
9:
Matertera. Mume. Cziotka.
10:
Matrimonium. Eheſtandt. Małżeńſtwo.
11:
Nepos. Newe. Wnuk.
12:
Nothos. Banckert. Bękart.
13:
Nouerca. Styffmuter. macocha.
14:
Nuptie. Hochzeyt. Swadzba.
15:
Nurus. Schnorch. Niewiaſta.
16:
Orphanus. weſe. Sirota.
17:
Pater. Uater. Ociec.
18:
Patruus: Uetter. Stryck.
19:
Partus: Geburt. Porodzenie. płod.
20:
Priuignus. Stiffſun. Paſirb.
21:
Priuigna. Styfftochter. Paſirbica.
22:
Procus. Buler. Panię.
23:
Progenies. Geſchlecht. Pokolienie.
24:
Proximus. Negſter. Blizni.
25:
Puer. Kyndt. Dziecię
26:
Socer. Schwoger. Swak.
27:
Socrus. Schwiger. Swiekra:


strona: 38v

Dictionarium
1:
Soror. Schueſter. Sioſtra.
2:
Sponſus. Brauthgam. Oblubieniec.
3:
Sponſa. Brauth. Oblubienica.
4:
Sponſalia. Handſchlag. Rękowiny.
5:
Uiduus. withwer. wdowiec.
6:
Uidua. wythwe. wdowa.
7:
Uitricus. Stiffuater. Oytczym.
8:
Uxor. Hauſzfraw. Małżonka.
9:
De Morbis.

10:
Von Kranckheyten.

11:
O niemocach rozlicżnich.

12:
Aſthma. Keyche. Dychawica.
13:
Aſthmaticus. Kecher. Dychawicżny,
14:
Attonitis. Erſchrocken. Prżeſtraſżony.
15:
Calculus. Reyſſendſteyn. Rzeżawka.
16:
Carcinoma. Krebs. Rak.
17:
Cattharrut. Haubtflus. Nieżit.
18:
Cataplasſma. Pflaſter. Plaſter.
19:
Cecitas. Blyndheyt. Slepota.
20:
Cephalea. Hauptwehe. Boległow.
21:
Dhirapra: Hātſucht. Lamanie ręk.
22:
Clauus. Kroauge. wronie oko.
23:
Colica. Darmiecht. Morzenie.
24:
Beratum. Herdflaſter. Twardy plaſt.
25:
Conſtipatio. Uorhertung. Zatwardzenye
26:
Delyrium. Irrung. Błąd.
27:
Demoniacus. Beſeſſen. Opętany.
28:
Diſenteria. Roterur. Czyrwonka.


strona: 39

Trium linguarum.39
1:
Ectaſis. Uorczucknng. Roztirknoſc.
2:
Epilepſia. Fallend ſeuch. Rzucawka.
3:
Febris. Fyber. Zimnica.
4:
Fiſtula. Fiſtel. Piſzkałka.
5:
Fluxus. Flus. Flux.
6:
Furibundus. Wuttig. Wſcziekły.
7:
Furfureus. Hauptſchupen. Luski głowne.
8:
Gangrena. Faulfleyſch. Męſo gniłe.
9:
hidrocephalea. Hauptnaſſe. Głowna wilkoſc.
10:
Hernioſus. Czubrochner. Kliuaty.
11:
Hermoptiſis. Blutſpeyung. Krwie plwanie
12:
Hulcus inguinaꝝ Schlyer. Dimnica:
13:
Ictericia. Gelſucht. Zołta niemoc.
14:
Idrops. Waſſerſucht. wodnocelnoſc.
15:
Idropicus. waſſerſuchtig. wodnocżielny.
16:
Inflatio. Auſfblaſung. Puchlina.
17:
Lepra. Auſſacz. Trąd.
18:
Leproſus. Auſzeczig. Trędowaty.
19:
Lithotomus. ſteynſchneyder. Rżeżikamiēnik
20:
Lienteria. Milczſucht. Slezianka.
21:
Lunaticus. Monſuchtig. Mieſięcznik.
22:
Medicus. Arczt. Lekarz.
23:
Morbus. Seuche. Niemoc.
24:
Mor. epatarꝰ. Leberſucht. wątrobna niemoć
25:
Malagma. weich pflaſter. Mięki plaſter.
26:
morbꝰ gallicus. Franczos. Franca.
27:
Nephritis. Nyrn we. Bolienie w nyrkach.
28:
Ophtalmia. Augen we. bol oczu.
29:
Oſcedo. munt geſtanck. Smrodouſtwa
Istrona: 39v

Dictionarium.
1:
Paraliſis. Schlag. Paraliſz.
2:
Paraliticus. iechtbruchichter. Paraliżowaty
3:
Paritis. vrēſchwer. Uſzny wrzod:
4:
Parodontis. Czan ſchwer. Dzięſlany bol.
5:
Pharmacum. Erczney. Liekarſtwo.
6:
Paſſio. Leydung. Czirpienie.
7:
Peſtilentia. Peſtilencz. Morowka.
8:
Phreneſis. Unſinnickeyt. Szalieńſtwo.
9:
Phreneticus. Unſinniher. Szalony.
10:
Phtiriaſis. Leuſe ſucht. Wſzywica.
11:
Pituita. Schoppen: Ryma.
12:
Pleuriſis. Seyten Wee. Bocżny bol.
13:
Pneumonia. Enczundung. Zapalienie
14:
Podagra. Fuſyecht: Laminoga:
15:
Porrigo. Erbgrynd. Słodki ſtrup.
16:
Porriginoſus. Gryndicht. Strupowaty.
17:
Pruritus. Krecz. Swirb.
18:
Puſtula. Blotter. Pryſcz.
19:
Sacer ignis. Helſch fewer. piekielni ogień.
20:
Scabies. Reude. Parſzywoſc.
21:
Scabioſus. Reudicht. Parſzywy.
22:
Scrophula. ſchwyndrūſen. Swini wrzod.
23:
Sinctexis. Omacht. Mdliwoſcz.
24:
Singultus. Schluckung. ſcżkanie.
25:
Spaſmus. Krampff. Kurcz.
26:
Spaticus. Kremffichter. Kurczwy.
27:
Stanguria. Kald ſeche. Nieſzcżanka.
28:
Sternutatio. Nyſung. Kichanie.
29:
Surditas. Taubheyt. Głuchota.


strona: 40

Trium linguarum.40
1:
Tabes. Warre. Suchoty.
2:
Tabidus. Uordort. Wizchly.
3:
Tumor. Geſchwulſt. otok. puchlina.
4:
Tuſſis. Huſten. Kaſżel.
5:
Uari. Maſern. Rytle. Oſpice
6:
Uertigo. Haupt ſchwin.gen. Zawrot.
7:
Ualetudinariū. Sichhaus. Niemocnica.
8:
Uerruca. Warczel. Brodawka.
9:
Uerrucoſus. Warczelicht. Brodawkaty.
10:
Ueternus. Schlaffēd ſeuch. Spionka.
11:
Uomice. Naſſeln. Zaſtrzał.
12:
Uulnus. Wunde. Rana.
13:
De Cibo et potu.

14:
Von eſſen vnd trincken.

15:
O karmiach y picżiu.

16:
Alimonia. Narung. żywnoſc.
17:
Apexabo. ſchweyſwurſt. Kiełbaſa zpo=
:
(ſoka
18:
Artocrea. Fulſel. Nadzienie.
19:
Artopeſia. Krepffel. Krepel.
20:
Artolaganus. Fladen. Obartuch.
21:
Botulus. Brotwrſt. Kiełbaſa.
22:
Buccea. Maulfol. Pełna gęba.
23:
Butyrum. Butter. Maſlo.
24:
Caro. Fleyſch. Miąſo.
25:
Caro elixa. geſoten fleyſch. Warżone mięſo
26:
Caro aſſa. Gebrotens. Pieciſte.
27:
Caro frixa. Geroſtfleyſch. warżone mięſo.
I ijstrona: 40v

Dictionarium.
1:
Caro ſuilla. ſchweynfleiſch. Swynie mięſo.
2:
Carof erina. wyldpreth. Zwierżyna.
3:
Caro bouina. Rynd fleyſch. wołowyna.
4:
Caro vitulina. Kalbfleyſch. Czielięcina.
5:
Caro veruecina. Hemelfleyſch. Baranina.
6:
Caro agnina. Lambfleyſch. Iagnięcina.
7:
Carinion. Noſzole. Orzechowy=
:
oley.
8:
Caſeus. Keſz. Syr.
9:
Colotrum. Milchraum. Smietana.
10:
Conuiuium. wirtſchafft. Bieſiada.
11:
Caſeolus. Keſleyn. Syrek.
12:
Cena. Nachtmal. wieczerża.
13:
Cereuiſia. Byer. Pywo.
14:
Cibus. Speyſz. Karmia.
15:
Coagulum. Lap. Syrzysko.
16:
Coloſtrum. Mylchraum. Smiotana.
17:
Cremium. Griffen. Swarek.
18:
Cruſta. Brothrynde. Chlebowa ſko
:
(ra=
19:
Cupedia. Leckerbiſleyn. Lakotki.
20:
Fauus. Honigſzonie. Plaſtr miodu.
21:
Farcimen. wurſt. Kiełbaſa.
22:
Formodium. Quarck. Gomołka.
23:
Fragmentum. Bruckleyn. Odrobina
24:
Fruſtum. Stuck. Stuka.
25:
Gelata. Galredt. Galreta.
26:
Ientaculum. Fruſtuck. Sniadanie.
27:
Iuſculum. Supleyn. Iuſżka. żuffka.
28:
Inteſtina. Flecken. Flacki.


strona: 41

Trium linguarum.41
1:
Iutritum. Salſe. Sałſża.
2:
Lac. Milch. Mleko.
3:
Lacticinia. Milchſpeis. mleczne karmie
4:
Lardum. Spek. Słoniny.
5:
Mel. Honig. Miod.
6:
Minutal. Gebaktkraut. ſiekana kapuſt.
7:
Merum. Lauterweyn. Wino ſamo.
8:
Merenda. Ueſperbrot. Iuſżyna.
9:
Muſtum. Moſt. Moſzcż.
10:
Obſonium. Gemuſe. Iarzina.
11:
Offa. Supen. Polewka.
12:
Oleum. Ol. Oley.
13:
oleū rapacinū. Rubenol. Rzepny oley.
14:
Oliuum. Bamole. Oliwa.
15:
Ouarium. Eyerkuchen. Ieiecznik.
16:
Panis. Broth. Chleb.
17:
Panis triticeꝰ. Weyſzbrot. Pſzenicny.
18:
Panis cibariꝰ. Rockenbroth. Rżany.
19:
Pa: hordeaceꝰ. Girſtenbroth. Ięcżmienny.
20:
Pa: farmētatꝰ. Geſeuertbroth. Kwaſzony.
21:
panis azimus. Ungeſert. Przaſny.
22:
pa. ſubcinericiꝰ. Aſchenkuch. Podpłonyk.
23:
Pa. militaris. Heerbrot. woienny chleb.
24:
Pa. dulciarius Pfefferkuch. miodownik.
25:
Pappa. Pappe. Papinek.
26:
Paſtillus. Kluſzlein. Kluſki.
27:
Perna. Cholder. Szołdra.
28:
Picarium. Kifernbock. Rogati kuffel.
29:
Placenta. Placeleyn. Placek.
I iijstrona: 41v

Dictionarium.
1:
Potus. Tranck. Picie trunck.
2:
Prandium. Mittagmol. Obiad.
3:
Puls. Grucze. Krupy.
4:
Pulmentum. Weycheſpeyſe. miękka karmia
5:
Reſiduum. Uberbleybung. Oſtatek.
6:
Serum. molcken. Syrwatka.
7:
Simula. Semel. Zemła.
8:
Sinapium. Senff. Gorczyca.
9:
Spira. Breczel. Obwarzanek.
10:
Succidia. Seytenſpeck. Połecz mięſa.
11:
Tomaculum. Leberworſt. Wątrobnica.
12:
Torta. Kuchen. Kołacz.
13:
Uictus. narung. Pożywienie.
14:
Uinum. Weyn. Wino.
15:
Uinū creticum. Malmeſy. Małmazia.
16:
Uinū rhenenſe. Reynſchweyn. Rinskie wino.
17:
Uinū apianum. Muſcateller. Muſzkatella.
18:
Uinū honorari. Ehrwein. darowanewino.
19:
Uinū dilutum. Gemiſchtwein. Wino.
20:
Uinū aduſtum. Gebrantweyn. Mocne wino.
21:
Uinū aſperū. Scharffweyn. Oſtre wino.
22:
Uinū lene. Milde weyn. Liekkie wino.
23:
Uinū auſterū. Sawerweyn. Kwaſne wino.
24:
De pecuniis.

25:
Von Gelde. O Pieniędzoch.

26:
Aureus. Goltgulden. Złoty czyrwo


strona: 42

Trium linguarum.42
1:
Aureolus. Guldeleyn. Mały złoty.
2:
aureꝰ philippeꝰ. Philips guldē. Noſel.
3:
Argenteus. ſylbern pfēnig. Srebrnyk.
4:
Crucifer. Kreuczer. Kraycer.
5:
Cenſus. Czins. Płat. dań.
6:
dodrans marce Achtſchillinge. oſm ſzelągow.
7:
dextrās marc. Cehenſchillinge. dzieſięcz ſzelą.
8:
Deunx marce. Eylffſchilling. 11. ſzelągow.
9:
Decime. Czehendt. Dzieſięcina.
10:
dodrans ſolidi. newn pfennig. Połgroſzek.
11:
Groſſus ſolidi. Groſch. Groſz.
12:
Gro. bohemicꝰ. bemiſchgrosch. Czeski groſz.
13:
gro. ſaxonicus. ſchrekēberge. Saski groſz.
14:
Groſ. nūmus. dicker pfennig. Miąſzy pień.
15:
Marca. Marg. Grzywna.
16:
Moneta. Muncz. Mynca.
17:
Nummus. Pfenning. Pieniądz.
18:
Nummulus. Pfenniglein. Pieniążek.
19:
Obulus. Heller. Halerz.
20:
Pecunie. Gelt. Pieniądze.
21:
Semis marce. Hallbmarck. Poł grzywny.
22:
Solidus. Schilling. Szeląg.
23:
Semis ſolidi. Halbſchilling. Pułſzeląga.
24:
Ztigs. Orth. Ort.
25:
Ternarius. Dreyling. Kwartnik.
I iiijstrona: 42v

Dictionarium

1:
Nomina numeralia cardinalia.

2:
Namen der czalen.

3:
Imiona vſzelkiego pocztu.

4:
Unum. Eyns. Ieden.
5:
Duo. Czwe. Dwa.
6:
Tria. Drey. Trzy.
7:
Quatuor. Uier. Cztyry.
8:
Quinꝗ. Funffe. Picz.
9:
Sex. Sechs. Szeſcz.
10:
Sepyem. Syben. Siedm.
11:
Octo. Acht. Oſm.
12:
Nouem. Neune. Dziewięcz.
13:
Decem. Czehen. Dzieſięcz,
14:
Undecim. Eylffe. Iedennaſczie.
15:
Duodecim. Czwelffe. Dwanaſczie.
16:
Tredecim. Dreyczehen. Trzynaſczie.
17:
quatuordecim. Uierczehen. Czternaſczie.
18:
Quindecim. Funffcehen. Piętnaſczie.
19:
Sedecim. Sechczehen. Szeſnaſczie.
20:
Septemdecim. Sybenczehen. Siedmnaſczie.
21:
Octodecim. Achcehen. Oſmnaſczie.
22:
Nouemdecim. Neunczehen. Dziewiętnaſce
23:
Uiginti. Czwanczik. Dwadzieſcia.
24:
Uiginti vnum. eyns vń czwan. Dwade. y iedē
25:
Uiginti duo: czwe: vń czwa. Dwade. y dwa
26:
Triginta. dreſſig. Trzydzieſci.
27:
Quadraginta. Uierczig. Czterdzieſczi.
28:
Quīquaginta. Funffczig. Pięczdzieſiąt.


strona: 43

Trium linguarum.43
1:
Sexaginta. Sechzig. Szeſczdzieſiąt.
2:
Septuaginta. Sibenczig. Siedmdzieſiąt
3:
Octoginta. Achczig. Oſzmdzieſiąt.
4:
Nonaginta. Neyczig. Dziewiędzieſiąt
5:
Centum. Hundert. Sto.
6:
Ducenti. Czwe hundert. Dwie ſczie.
7:
Tricenti. Dreyhundert. Trzy ſta.
8:
Quadringenti. Uierhūdert. Cztyry ſta.
9:
Quingenti. Funffhundert. Pięcz ſet.
10:
Sexcenti. Sechs hūdert. Szeſcz ſet.
11:
Septingenti. Syben hundert. Siedm ſet.
12:
Octingenti. Achtunderth. Oſm ſet.
13:
Noningenti. Newnhudert. Dziewięcz ſet.
14:
Mille. Tauſent. Tyſiącz.
15:
Quatuor Nouiſſima.

16:
Die vier leczte dynger.

17:
Cztyry poſlednie rzecży.

18:
Mors. Todt. Smiercz.
19:
Iuditium dei. Gericht gotes. Sąd boży.
20:
Paradiſus. Paradeys. Ray.
21:
Infernus. Helle. Piekło.
22:
❡ Finis.
I vstrona: 43v


1:
Figure Numerorum.

2:
Czeychen der czalen.

3:
Figury wſzelkiego pocżtu.

kolumna: a
1:
1 i
2:
2 ij
3:
3 iij
4:
4 iiij
5:
5 v
6:
6 vi
7:
7 vij
8:
8 viij
9:
9 ix
10:
10 x
11:
11 xi
12:
12 xij
13:
13 xiij
14:
14 xiiij
15:
15 xv
16:
16 xvi
17:
17 xvij
18:
18 xviij
19:
19 xix
20:
20 xx
21:
21 xxi
22:
22 xxij
23:
23 xxiij
24:
24 xxiiij
25:
25 xxv
26:
26 xxvi
27:
27 xxvij
kolumna: b
1:
28 xxviij
2:
29 xxix
3:
30 xxx
4:
31 xxxi
5:
32 xxxij
6:
33 xxxiij
7:
34 xxxiiij
8:
35 xxxv
9:
36 xxxv i
10:
37 xxxvij
11:
38 xxxviij
12:
39 xxxix
13:
40 xl
14:
41 xli
15:
42 xlij
16:
43 xliij
17:
44 xliiij
18:
45 xlv
19:
46 xlvi
20:
47 xlvij
21:
48 xlviij
22:
49 xlix
23:
50 l
24:
51 li
25:
52 lij
26:
53 liij
27:
54 liiij


strona: 44

Trium linguarum.44

kolumna: a
1:
55 lv
2:
56 lvi
3:
57 lvij
4:
58 lviij
5:
59 lix
6:
60 lx
7:
61 lxi
8:
62 lxij
9:
63 lxiij
10:
64 lxiiij
11:
65 lxv
12:
66 lxvi
13:
67 lxvij
14:
68 lxviij
15:
69 lxix
16:
70 lxx
17:
71 lxxi
18:
72 lxxij
19:
73 lxxiij
20:
74 lxxiiiij
21:
75 lxxv
22:
76 lxxvi
23:
77 lxxvij
24:
78 lxxviij
25:
79 lxxix
26:
80 lxxx
27:
81 lxxxi
28:
82 lxxxij
29:
83 lxxxiij
30:
84 lxxxiiij
kolumna: b
1:
85
2:
86 lxxxvi
3:
87 lxxxvij
4:
88 lxxxviij
5:
89 lxxxix
6:
90 xc
7:
91 xci
8:
92 xcij
9:
93 xciij
10:
94 xciiij
11:
95 xcv
12:
96 xcvi
13:
97 xcvij
14:
98 xcviij
15:
99 xcix
16:
100 c
17:
200 cc
18:
300 ccc
19:
400 cccc
20:
500 d
21:
600 dc
22:
700 dcc
23:
800 dccc
24:
900 dcccc
25:
1000 m


strona: 44v


1:
Index Titulorum.

kolumna: a

1:
De celo et eius perti=
2:
nentibus. Folio. 2.
3:
De. 4. elementis: et eis
4:
que in aere gant. 4
5:
De temporibus. 4
6:
De terra: metallis: et
7:
lapidibus ꝑcioſis. 5
8:
De eccleſia et eius per
9:
tinentibus. 7
10:
De feſtis et ferijs. 8
11:
De ſtatu ſpirituali. 9
12:
De ſcriptoribus. 10
13:
De imperatoribus. 11
14:
De Iudicialibus. 11
15:
De noībus artificū. 14
16:
De ruſticis et eoꝝ per=
17:
tinentibus.
18:
De agriſ et ſuis pertinentibus. 16
19:
De frumentis et legu=
20:
minibus. 17
21:
De herbis floribus et
22:
aromatibus. 18
23:
De coloribus. 20
24:
De Uineis ꝛ hortis. 20
25:
De arboribus. 21
26:
De hominis partibus
27:
et etate. 22
kolumna: b

1:
De habitudinibus cor=
2:
porum. 25.
3:
De auibus. 26
4:
De Genere Animali=
5:
um. 27
6:
De vermibus et mon=
7:
ſtris. 29
8:
De coq̇na et eius ſup=
9:
pellectibus. 30
10:
De domo et partibus
11:
eius. 33
12:
De veſtibus. 34
13:
De varjis terris: gen=
14:
tibus et ciuitatibꝰ. 36
15:
De virtutibus. 37
16:
De vitijs. 38
17:
De mari et nauibꝰ 50
18:
De Balneo et perti=
19:
nētibus eius. 41
20:
De Piſcibus. 42
21:
De Genealogia. 42
22:
De morbis. 43
23:
De cibo et potu. 44
24:
De pecunijs. 46
25:
Nomina nūeralia car=
26:
dinalia. 46
27:
quatuor nouiſſima. 37strona: 45


kolumna: a
1:
Regiſter.

2:
Uom hymel. Blat. 2
3:
Uon vier elementen v
4:
yrer geburt. 4
5:
Uon mancherley cey=
6:
ten des iares. 5
7:
Uon der erden: ercz: vń
8:
edel geſteynen. 5
9:
Uon der kirchen: vnnd
10:
yrer czugehorung. 7
11:
Namen der feyertage
12:
vnd werg tage. 9
13:
Uonn dem geyſtlichenn
14:
ſtande. 9
15:
Uon den ſchreibern: vń
16:
yrem geczeug. 10
17:
Namen der Ueltlichen
18:
obrickeit. 11
19:
Uonn den richtern vnd
20:
yrer zugehorūg. 12
21:
Namen der handtwer.
22:
gen. 14
23:
Namen mancherley.
24:
ſtreyts waffen. 15
25:
Uon der pawern hauſ=
26:
rath. 16
27:
Uon dem acker: v ſey=
28:
ner zugehorung. 16
29:
Namen manchersley ge
30:
traydes. 17

kolumna: b
1:
Prauidlo.

2:
O niebie. Liſtu.2
3:
Imiona. 4. żywiołow
4:
rodzenia ych. 4
5:
Imyona rozlicnich
6:
czaſow roku. 4
7:
Imiona ziem: kruſz=
8:
czow y kamienia. 5
9:
Imiona koſczielnich
10:
rzeczi. 7
11:
Imiona ſwiąt y robot
12:
nich dniow. 9
13:
Imiona ſtanu ducho=
14:
wnego. 9
15:
Imiona rzeczy Piſar=
16:
skych 10
17:
Imiona przełożonych.
18:
ſtanu ſwietſkie. 11
19:
Imiona rzeczy ſądo=
20:
wych. 12
21:
Imiona rozlicznich rze=
22:
mieſnikow. 14
23:
Imiona rozlicznich rze=
24:
czy woiennich. 15
25:
Imiona kmieczich rze=
26:
czy rozlicnich. 16
27:
Imiona rozlicznich rze=
28:
czy orackich. 16
29:
Imiona zboża: y ia=
30:
rzyn rozlicznich. 17


strona: 45v


kolumna: a
1:
Regiſter

2:
Namen macherley blu
3:
men vnd wlorichen
4:
der krewter. 12
5:
Uon den farben. 20
6:
Uon garten vnd wayn
7:
gerten. 02
8:
Namen mācherley beu
9:
me. 21
10:
Namen mēſchlicher gli
11:
der. 22
12:
Uon der geſchiklickeit.
13:
der leychnam 25
14:
Namen mancherley vo
15:
gel. 26
16:
Namen mancherley
17:
thyer. 27
18:
Namen wurmer vnnd
19:
mehr wunder. 29
20:
Uon der kuchen vnnd
21:
allem hauſzradt. 30
22:
Uon haus vnnd thayl
23:
des hauſzes. 33
24:
Namen mancherley
25:
kleyder. 34
26:
Mancherley namen
27:
der lender: volcker:
28:
vnd ſtete. 36
29:
Namen mancherley tu
30:
genden. 37

kolumna: b
1:
Prauidlo.

2:
Imyona rozlicznich
3:
zyoł: kwyatkow: y
4:
wonnich rzeczy. 18
5:
O barwach. 20
6:
Imiona owoczow og=
7:
rodnich. 20
8:
Imiona drzewa rozli=
9:
cznego. 12
10:
Imiona członkow.
11:
człowieczych. 22
12:
Imiona rozliczne po=
13:
ſtawi człowiecże. 25
14:
Imiona rozlicnich
15:
Ptakow. 26
16:
Imiona rozmaytych
17:
zwierząt. 27
18:
Imiōa robakow: y dzi
19:
wow morſkich. 29
20:
Imiōa rozlicznich rze=
21:
czy kuchennich. 30
22:
Imiona rzeczy y częſz=
23:
czy domowich. 33
24:
Imiona ſzat y odzie=
25:
nia rozlicznego. 34
26:
Imiona rozlicznich zie
27:
my ludzi: y ſlawniey
28:
ſzych miaſt. 36
29:
Imiona rozlicznich
30:
cnot. 37


strona: 46


kolumna: a
1:
Regiſter.

2:
Namen macherley
3:
laſter. 39
4:
Uon dem mher vń ſchi=
5:
fen. 40
6:
Uon den bad vnd ſey=
7:
ne czugehorung. 41
8:
Namen mancherley fi=
9:
ſche. 41
10:
Namen đ freūtſchafft
11:
vnd ypſchafft. 42
12:
Namen mancherley
13:
kranckheyten. 43
14:
Uon mancherley ſpey=
15:
ſe vnd trank. 44
16:
Uon mancherley gelte
17:
vnd myncz. 49
18:
Namen der czal: mith
19:
ſampt dē czeichen. 47
20:
Die vier leczten dinge
21:
am blat. 47.

kolumna: b
1:
Prauidlo.

2:
Imiona wyſtępow: nie
3:
doſtatkow. 39
4:
Imiona rzeczy mor=
5:
skich y łodzi. 40
6:
Imiōa łaziennich rze=
7:
czy. 41
8:
Imiona rozmaytych
9:
rib. 41
10:
Imiona prziaczielſtwa
11:
y przyrodnoſci. 42
12:
Imiona niemoc y wrzo
13:
dow. 43
14:
Imiona karmi rozlicz=
15:
nich y piczia. 44
16:
Imiona monety y pie=
17:
niędzy. 46
18:
Imiona pocżtu y iego
19:
figury. 47
20:
Imiona cztyrzech rze=
21:
czy poſlednich. 47
22:
Impreſſum Cracouie in officina
23:
Matthie Scherffenberg
24:
opera at diligentia
25:
nō vulgari.