[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   List rzeźników wrocławskich
rok wydania:   1512
1:
N
Aſſę prziiazn y Vſtawiczną Słuſzbę przodkiem wzkazuiem/ panowie prziiaczielie mili, Waſſim Łaſką
2:
ninieiſſim themto liſtem obiawiame, Thak iako niektore poſpolithe ſkargy sthrony Rzemięſła Rzezni-
3:
cżego v nas w Sliąſku beły, thudziſz theſz w czelnieiſſich Miaſtach iako we Wroclawyv, Legniczy,
4:
Swidniczi, w Brzegu, w Niśie y indzie. Wirozumielisme theſz themu niedoſtatku, ktori niethilko,
5:
u nas ieſt alie y w w inſſich stronach, iako w Krakowie, w Ruśsi, y w Czechach y ſkoro wſſzendzie, yſſz
6:
tho Rzemieſło waſſe Vſkarza śie na then niedoſtatek naſſego Rzemieſła, kthori śie ieſſcze więcey rosſzi-
7:
rza y mnoſſzi wthen obiczi yſz Cżeliadz albo thowarziſſe bendącz w Słuſzbie nieſą poſłuſſni, tho czo
8:
są powinni y na czo śie obowięzali, thego nieſą pilny, y nie daią śię karacz. A gdi ych naipilniei po-
9:
trzeba thedi odpuſſczenie od swich Miſtrzow biorą, niepamiętaiącz na ono czo Panu swemu przi smo-
10:
wie śliubuią, A tho przodkiem yſſz mu pilnie a wiernie chcze slużicz, czo śie wiencz ynacżei okazuie,
11:
ktori czeladni niedoſtatek tho ieſt naiwiętſſi. A ktori śie yuſz ygracz im [ie] albo niewiaſt nierządnich pil-
12:
nuie a zbithnie trawi, then y takowy towarziſſz albo czeliadnik panu swemu bycz wierzen niemoſze,
13:
Bo tho ieſt rzecż wiadoma, yſz my sługam naſſim więcei wierzicz muśime, niſz ynſſe Rzemioſła, theſz
14:
theſz nad naſſim Dobrem ſſafunek maią, iako sami chczą, Y dlia thego takowe naſſe czeladzi niedos-
15:
tatki nas doliegaią y ruſſaią, sthąd theſz niemałą ſſkodę mame, ſtaramy śie y othem myślime, aby ta-
16:
kowa naſſa czeladz nam na prziſſłe cżasi poſłuſſnieiſſay powolnieiſſa beła, niemniei wierna, y bycz mu-
17:
si, y sthei przicziny thakowi porządek ku inſſim sprawam przistoſuiącz, aby śie tho naſſe przedśię wzieczi
18:
them liepiei poięło y iemu wirozumiano beło, Iako gdi ktory Mieſſczanin s iednego Miaſtha do drugiego
19:
sie prowadzi thedi takowego nieprziimą w środek swoy, aſz ſwoie poczcziwe dobre zachowanie liſthem wi-
20:
wiedzie y ieſt tho pospolithe prawo wſſędi, Skąd rząd y sprawa dobra pochodzi, A gdi by thakowi porzą-
21:
dek niebył nieieden by śie waſził thego czoby iemu y drugiemu ku lehkośczi y ſſkodzie beło, y tho sobie
22:
za przikład [kła]dącz, y ku takowemu porządkowi przistempuiącz, siednoczilichme śie y iest tho wolia, na-
23:
ſſza thak iakośme śie około thego zwolili y obowiązali, thakową rzecz y uffałe, niny y na prziſſłe czaſy
24:
mocznie a nieodmiennie dzierżecz. Thek yſz koſzdi thowarziſſz albo czeladnik Rzemieſła Rzezniczego, kto-
25:
ry od ynąd prziwandruie, ma śie przodkiem listem Cechowim wiwieścz, a zadny Miſtrz niema go prziiącz
26:
aſz liſt ſwego poczcżiwego zachowania w Cechu Starſſich Miſtrzow okaże, iako od pana pirwſſego odestał y ie-
27:
mu śie zachował, czo ieſt naiwiſſa y naipotrzebnieiſſa rzecż, Bendącz yuſz w slużbie, aby painskiey rzeczi pi-
28:
len był. Gry niewiast nierządnich niepatrzał, po gospodach w noczi śie nietułał, A zbithnie nietrawił, A ies
29:
liby kthori wthich iedne ſſtucze był doświaczon thedi iemu od Rzemieſla ma odpuſſczenie bycz dane, Abowiē
30:
ktorego Rzemioſło opuſſcza, themu żaden liſt niema bycz dan. ani gdzie indzie robicz moſze, ſthei prziczini
31:
yſz od Rzemieſla ieſt opuſſczon, y tho obacżaiącz yſz odpuſſczenie ieſt inſſe, a odrzuczenie theſz inſſe. Bo żaden
32:
cżeladnik niema bycz od rzemieſła odrzuczon, lecz by dlia ſwei niewiernośczi albo niecznotliwego zachowania,
33:
przecziwko panu Miſtrzowi swemu, Theſz iesliby ktori Miſtrz w Cechu śie skarżił, na sługe leb thowarziſſa swe-
34:
go, o nieposluſſeinstwo albo iaki wistemp iego, abo yſz dosłuſzicz niechcział tak iako śie uiednał, takowemu
35:
iesli sie thak pokaże, od Starſſich ma bycz odpuſſczenie dane, Za ktorim odpuſſczeniem ieſliby then czeladnik
36:
ſſkodę swoię obacżił, a spanem swym śie syednał, a ſſkodę ieſliby iaka beła iemu nagrodził, y pothem odprośił.
37:
takowego może za śię Cech prziiącz, iedno aby śie thego wiencze niedopuſſczał. Item iako sie Gospodarz swī
38:
czeladnikiem rostanie, a yſz ieden na drugiego nieſkarżi, otho śie starſſim nietrzeba staracz. Iesliby theſſz
39:
ktori thowarziſſz ieden s drugim o pieniądze grał, ilie krocz wthem doświacżon bendzie, przewiny Starſſim
40:
do Cechu sſeścz groſſy, A inſſe wistempy cżeladne, ktoreby śie yakoſzkolwie stocziły, maią bycz według
41:
przewinienia od starſſich karane, iako śie tho na gorze opisuie. Wſſakże taczi oſobliwie maią bycz ka-
42:
rani, ktorzi więcey strawicz chczą niſz wiſłuſzicz mogą. Niemniey czi, ktorzi inſſe sgarſſaią, a ku nie-
43:
rządnośczi, jako na igrę, na wino, na na piwo, y na inſſe nieſtatki [w ſſprawach] prziwodzą, maią bycz karani, aby dobry
44:
sługa przi złym śie niesgorſſił, A czo śie thicze wspolnego piwa, tho sie czeladzi nie ma bronicz pocżas,
45:
Ktori na gorże opiſany obicżay y naſſe zrządzeni, waſſim łaskā panowie a prziiaczielie mili obiawiame,
46:
yſzechmi śie zwolili niny y na prziſſłe czaſy naſſe czeladkę thak iako sie opiſało rzędzicz y sprawo-
47:
wowacz
, gdziesmy thei nadzieie, yſz za thakową sprawą y postempkiem czeliadz naſſa, bendzie
48:
nam starſſim y thudzieſz społubraczi naſſie wſſitkiey powolnieyſſa y wiernieiſſa, thak yſz dobri a cznot-
49:
liwy bendzie miłowan, a zły y nieposłuſſny karan. Na ktori porządek y postanowienie naſſego Rze-
50:
mioſła, My iako Rzemieſło Rzeżnicze w Sliąsku, a zwłaſſcza we Wroczławyu, w Legniczi, w Stridzē
51:
w Swidniczi w Nisie, a w Brzegu, siednoczilichmi śie y na tho zwolili. iako sie na gorze opisuie, nie-
52:
odmiennie trzymacz y zachowacz, Dan we Wroczlawyu,Roku Thiśiączego pięczisetnego dwunaſtego
53:
Na [ktore postano]wienie y srządzeni.My Krakowſſczi, Kazimirzczi, Kleparſſczi, y przi nas inſſe
54:
Miaſtha w /Ruśsich/ rzemieſła Rżezniczego, iednostainiesmi przistali y na tho obopolnie zwolili, przi-
55:
ięli thak /trzimacz/ nimiy na wieczne czasy. Czo iego Kroliewſka Miłoścz pan naſz Namiłos-
56:
cziwſſi racz/ił tho/ s Raddami swemi poczwierdzicz na wieczne czasy