[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Sebastian Grabowiecki
tytuł:   Setnik rymów duchownych
rok wydania:   1590strona: kt

1:
SETNIK
2:
RYMOW DVCHO=
3:
WNYCH.

4:
SEBASTYANA GRABOVVIECKIE=
5:
GO, SEKRETARZA K.J.M.
6:
grafika
7:
W Krákowie/
8:
W Drukárni Andrzeiá Piotrkowcżyká.
9:
Roku Páńſkiego/ 1590.


strona: A2

grafika
1:
Do Iey Miło: Pánny
2:
Zophiey Myſzkowſkiey z Mirowá/ Stá=
3:
rościanki Oświęćimſkiey/ Zatorſkiey/ rć. Pán=
4:
ny mnie wielce Mcziwey.

5:
S
Wiátu ſię przypátruiąc/ do ſkutecżney
6:
ludzkośći trudnemu/ á rozważáiąc ſo=
7:
bie/ chęći/ vcżynnośći/ łáſki y dobro=
8:
dzieyſtwá wielce ważne/ á mnie od Ieo
9:
Miło: Páná Piotrá Myſzkowſkiego rć.
10:
Stároſty Chęćińſkiego/ brátá W.M. bárzo miłu=
11:
iącego vcżynione: myśląc o tym cżás niemáły pilnie/
12:
coby vcżynić/ żeby ludzie wiedzieli/ iákom y tego w=
13:
ſzytkiego wdzięcżen/ y Ieo Miło: zá to ſłużyć powi=
14:
nien/ wpádło mi podcżás ná myśl/ żem prágnął/ á=
15:
bym powolnośćią ſwą wſzeláką/ Ieo Miło: to zádziá=
16:
ływał. Ale iáko podobna rzecz ieſt/ ábym ia tyle y ták
17:
godnych ábo ſzcżęſliwych poſług w ſobie náleść mogł
18:
kiedy/ ile tego wſzytkiego/ com máło wyżſzey wſpom=
19:
niał/ w Ieo Mczi náyduię? A myśląc coby w tey má=
20:
łośći moiey do tego przycżynić/ wſpomniałem ſobie/
21:
iż od żebraká inſzey nagrody cżłowiek hoyny á bogo=
22:
boyny nie ma/ iedno że mu rzecże: Bog zápłáć: y zá
23:
iego dobre zdrowie/ á poćieſzne powodzenie/ modlić
A ij ſię zwykł.strona: A2v

Przedmowá.
1:
ſię zwykł. Iż tedy Ieo Miło: Pan Brát W.M.
2:
moiey Miło: Pánny/ bárziey ſwoią ludzkośćią/ niż iá=
3:
ką zaſługą moią/ ku mnie żebrakowi pobudzony/ hoy=
4:
ney ręki ſwey ku mnie ściągáć nie tylko nie przeſtawa/
5:
ále owſzem cżęſto á cżęſto świeżą łáſką y dobrodziey=
6:
ſtwem vweſeláć nie zániechawa: ia mowiąc: Bog zá
7:
płáć/ modlić ſię też/ zá to wſzytko ſkądby ſię poćiechy
8:
Ieo Miło: przy dobrym zdrowiu ná cżáſy długie/
9:
ſpolnie z Pánią małżonką Ieo Miło: mnożyć zná=
10:
cżnie mogły/ ieſtem chętliwy. Do cżego iżbym w to=
11:
wárzyſtwo tákowe rad ludu dobrego iák nawięcey
12:
pobudził/ nieco RYMOVV DVCHOVVNYCH nápi=
13:
ſáć/ rzecż mi ſię zdáłá táka/ ktoraby powinnośći y ży=
14:
cżliwośći moiey przeciwko Ieo Miło: Pánu Stá=
15:
rośćie/ znák iáki táki máiąc/ do nabożeńſtwá inſzym
16:
powodem byłá. A choćia wierzę że tákowych będzie
17:
niemáło/ ktorzy prze ludzkość á dobre záchowánie
18:
Ieo Miło: Páná brátá W.M. tegoż wſzytkiego co
19:
ia życżyć/ y zá Ieo Miło: Páná Bogá prośić będą:
20:
zá przednieyſzą iednák w tym rzędzie W.M. pocżytá=
21:
iąc/ iáko tę/ ktora y powinnośćią krwie rodzoney zię=
22:
ta/ y chęćią á miłośćią bráterſką znácżną zniewolona
23:
ieſteś/ y goręcſze nabożeńſtwo W.M. iáko w pánien=
24:
ce chwálnego wſtydu/ przednich cnot/ y boiázni Bo=
25:
żey pełney/ ſobie obiecuię/ te to wyżſzey pomienione
26:
RYMY DVCHOVVNE W.M. poſłáć/ zá rzecż ſłu=
ſną ystrona: A3

Przedmowá.
1:
ſzną y przyſtoyną máiąc/ pewnie tuſzę/ że W.M. mo=
2:
iá Miło: Pánná/ nie moiey chętney pracey/ ále vprzey
3:
mey życżliwośći moiey k woli/ z łáſką ie przyiąć ra=
4:
cżyſz. Te cżytáiąc/ á widząc iáko świát przez przypa=
5:
dki y powodzenia rozlicżne/ przycżyny gęſte do roz=
6:
máitych żáłośći/ miedzy ludzi rozdawa/ prośić W.
7:
M. Páná Bogá nie zániechaſz wierzę/ żeby ták ſzlá=
8:
chetnego brátá W.M. á przy miłey małżonce dom
9:
Ieo Miło: wſzytek/ w miłośćiwey łáſce á piecży ſwey
10:
świętey/ w długim wieku chowáiąc/ ták ſzcżęśćić y
11:
błogoſłáwić racżył/ iákoby ſię poćiechy Ieo Miło:
12:
znácżnie po świećie ſzerzyły/ z ſerdecżną rádośćią W.
13:
M. y nas wſzytkich życżliwych przyiaćioł y ſług Ieo
14:
Miło: A Bog wſzelkiey lutośći pełny/ przypátruiąc
15:
ſię ſkruſzonemu/ życżliwośćią śieſtrzyńſką nápełnio=
16:
nemu/ miłośćią Chrześćijáńſką pałáiącemu ſercu W.
17:
M. nie tylko odeymie władzą złym przygodam/ zá=
18:
śćiele drogę żáłoſnym przypadkom/ ále też otworzy
19:
wrotá fortunnemu powodzeniu/ pobudzi y ſpoſobi
20:
ſkok poćiechami Ieo Miło: á nie tylko Ieo Miło: z
21:
wyżſzey pomienionemi wſzytkimi/ ále z łáſką tę táko=
22:
wą ſzcżyrość przyimuiąc/ y W.M. ſámey da ſowi=
23:
ćie to wſzytko/ cżego W.M. v Páná Bogá żądáć/ á
24:
Ieo Miło: Pánu Stárośćie Chęćińſkiemu brátu
25:
ſwemu/ życżyć będzieſz racżyłá. A mnie co ſtąd? Rá=
26:
dość niewymowna/ weſele nieogárnione/ gdy te w
A iij poćie=strona: A3v

Przedmowá.
1:
poćiechách widzieć będę/ w ktorych ták wiele cnot/ á
2:
przymiotow y dárow/ Bogu y dobrym ludziom mi=
3:
łych bacżę/ y onym áby Pan wiecżney chwały/ lat
4:
wiele vdzielić/ y znácżnie błogoſłáwić racżył/ vśilnie
5:
iego świętey miłośći proſzę. Dan w Wárſzáwie
6:
XIII. dniá Kwietniá. M.D.X.C.
7:
W.M. moiey Miło: Pánny/ y wſzytkiego
8:
domu á powinney krwie W.M.
9:
wiecżny ſługá
10:
Sebáſtyan Grábowiecki/
11:
Proboſzcż Lemzelſki/
12:
Sekretarz K.I.M.


strona: A4

grafika
1:
RYMY DV=
2:
CHOWNE
3:
SEBASTYANA GRABOVVIECKIE=
4:
GO, SEKRETARZA K.I.M.
5:
I.

6:
N
Ieſzcżęſna duſzo/ pełná niepráwośći/
7:
Wyſtępkow pełná/ pełná wſzelkich złośći:
8:
Zacż pierwey płákáć/ co chceſz oblać łzámi/
9:
Gdyż y krwią trudno zrownáć z wyſtępkámi?
10:
Ich zbytnia licżbá/ pámięć pogwałćiłá/
11:
Ich wielkość ſmyſły z gruntu wywroćiłá:
12:
Serce ſtruchláło/ á łzy zámrożone/
13:
Ich wilgotnośći w kámień obrocone.
14:
Zadney żáłośći chęć przyiąć nie vmie/
15:
Ták wynędzniáłá/ że nic nie rozumie:
16:
Zyły iuż wyſchły/ kreẃ iákby nie byłá/
17:
Z wſzelákiey władzey ćiáło obnáżyłá.
18:
Gdźieśćie łzy moie? Snaśćie w brzegi morſkie
19:
Rzekámi zeſzły; á krynice gorzkie
20:
W ſercu záwárte? Zrzodłá żáłobliwe
21:
Roſpuśććie proſzę/ y głoſy rzewliwe.
22:
W proch ſię rozſypę/ ieſli nie przyidźiećie/
23:
A mych wyſtępkow zſobą nie weźmiećie:
24:
Wſzytkę moc ſwoię/ w me ocży zátocżćie/
25:
Serce vtrapćie/ pierśi płácżem zmocżćie.
Bo nádestrona: A4v

RYMY
1:
Bo náde wſzytkie iam gorzey vcżynił/
2:
Nád wſzytkie inſze/ iam więcey przewinił:
3:
Przeſzedł wyſtępek grzech wſzytkich złośliwych/
4:
Więtſzy ieſt/ niż kaźń w otchłániách ſtráſzliwych.
5:
Względem grzechow mych/ iam ſam ieſt złośliwy/
6:
A káżdy inſzy w świećie ſpráwiedliwy:
7:
Nie máſz grzeſznego/ tylko ia ná źiemi/
8:
Bom wſzytkie przeſzedł wyſtępki ſwoiemi.
9:
Záłośći/ ktore w dniách ſwoich odnoſzę/
10:
By ie Bog ſkroćił/ o to ia nie proſzę:
11:
Y owſzem wolę/ áby ich przycżynił/
12:
Byle odpuśćił/ com złoſnie przewinił.
13:
II.
14:
M
Nieyſze ieſt potępienie/ niż wyſtępki moie/
15:
Więceym zgrzeſzył mniey ćierpię/ to ſą łáſki twoie:
16:
Máła kaźń wielkie złośći/ áni to fráſuie/
17:
Co ćierpię: áni trwoży co przyść ſię gotuie.
18:
Strzeż tylko niechay piekło nie źrze duſze moiey/
19:
Strzeż Pánie/ niech nie bierze do przepáśći ſwoiey:
20:
Niż ogárną ćiemnośći/ niż ná wiecżne męki
21:
Poydę: zmiłuy ſię Pánie/ á poday ſwey ręki.
22:
Bo/ ieſli ſpráwiedliwy ledwo zbáwion będźie/
23:
W ktorymże/ Boże przyidźie ſłáwić ſię mnie/ rzędźie?
24:
Co vcżynię gdy mnie ſtrách/ dniá przyſzćia twoiego
25:
Ogárnie: wzdrygáiąc ſię dekretu ſrogiego?
26:
Gniewu twego ſię boię/ zá wyſtępki ſwoie/
27:
Przed ſpráwiedliwośćią twą drży ſumnienie moie:
28:
Przeklęty dźień/ w ktorym ſię grzech we mnie poiáwił/
29:
Boday ſię był pod ſłońcem ná wieki nie ſtáwił.
30:
O nieſzcżęſna godźino coś mnie w świát wydáłá/
31:
Cżemuś nie rádniey z mátki do grobu podáłá?
Cżemuśstrona: B

DVCHOWNE.
1:
Cżemuś drzwi żywotá ná świát otworzyłá/
2:
Gdyżeś ſproſnym wyſtępkiem Pánu obrzydźiłá?
3:
Lepiey było zácżętym nie być/ w twym żywocie
4:
Mátko: ktoraś nośiłá w bolu y kłopoćie/
5:
Albo więc támże záraz wniwecż ſię obroćić/
6:
Niż zá złośći przemierzłe/ w wiecżny płácż ſię wroćić.
7:
Záłuy mnie z źiemią/ niebo/ leyćie łzy obłoki/
8:
Płácż mnie wſzelkie ſtworzenie/ ktore świát ſzeroki
9:
W ſobie ma: poruſzćie ſię/ do pożáłowánia/
10:
Zywioły/ y rożnego rzecży powołánia.
11:
Modlćie ſię zá mną wſzyścy/ w ſpráwách świętobliwi/
12:
Prośćie zá vpádłego/ ludźie ſpráwiedliwi/
13:
Puśććie zá mną przycżyny/ do Páná wiecżnego/
14:
Za odpuśći wyſtępki/ á przyimie zá ſwego.
15:
Gniew ſwoy/ dla moich złośći/ Pan ku mnie poruſzył/
16:
A iż Bog świętobliwy/ grzechem ſię obruſzył/
17:
Nie máſz w świećie żáłośći/ ktorym nie ſkoſztował/
18:
Tá trwoży/ by wyſtępkow piekłem Pan nie pſował.
19:
III.
20:
W
Ynędzona duſzá ma/ w nieſzcżęſnym żywoćie/
21:
Woła ku tobie Pánie/ w troſce y kłopoćie/
22:
Nie gardź prośbámi memi/ bo zaż to być miáło/
23:
Aby to wniwecż poſzło/ co ſię przez ćię sſtáło?
24:
Lácno mnie zetrzeſz Boże/ y ſnádnie zwoiuieſz/
25:
Ieſli ſwą pracą pſowáć/ ty roſkoſzą cżuieſz.
26:
Ręce twe mnie dźiáłáły/ zaż mnie te záś ſkáżą?
27:
Ná wzgárdę y śmiech złoſnym/ izaż mnie poráżą?
28:
Ieſliż mnie więc chceſz káráć/ dla grzechu moiego/
29:
Ktobyć mnie z ręku wydárł/ świát nie ma tákiego/
30:
Mnie ſámego z to nie máſz/ być ſię nágrodźiło/
31:
To/ cżym ſię/ Máieſtatu twemu/ vbliżyło.
32:
Proſzę/ chćiey pomnieć ná to/ żeś mnie iáko złoto
33:
Vlepił: zaż proch záſię chceſz zemnie mieć oto?
B Iák mlekostrona: Bv

RYMY
1:
Iák mleko zśiadłem ſię ia/ iáko ſer tworzony/
2:
A mdłym ćiáłem y ſłábą ſkorą oblecżony.
3:
Zywot y miłośierdźie twe niech będą zemną/
4:
A ieſli mnie chceſz káráć/ miey ſwą ſtraż nádemną/
5:
Znáiąc moię mdłą krewkość/ by nie vſtąpiłá/
6:
Gdyby żáłość z twey kaźni/ ná iey złe śpieſzyłá/
7:
IIII.
8:
M
Adry w ſpráwách ſwoich/ w śile bárzo mocny/
9:
Wiecżny ſprawcá wiekow/ święty y wſzechmocny/
10:
Kto mu w cżym przygáni/ prze ſwą głupią mowę?
11:
A potym beſpiecżnie przed nim ſkryie głowę?
12:
Słońce wſtrzyma gdy chce áby nie świećiło/
13:
Y gwiazdy/ by swiátło w ćiemnośćiách nie było;
14:
Niebem świát obtacża: iego nogá chodźi/
15:
Gdźie morze/ głębokość z byſtrośćią wywodźi.
16:
Ten mnie/ iák proch wichrem/ po źiemi rozráźił/
17:
Ten zrániwſzy duſzę/ ſmyſły ná wſzem ſkáźił/
18:
Náſyćił gorzkośćią/ śćieśnił duchá mego/
19:
Niechcąc by mi ſłużył/ iák cżáſu przeſzłego.
20:
Mocna śiłá iego: á gdy ná ſąd śiędźie/
21:
Izaż ſię kto naydźie/ co winnym nie będźie?
22:
Skąd wezmę rzecżniká/ by ſpráwy mey bronił?
23:
Zaż ieſt/ kto przed iego gniewemby záſłonił?
24:
Zniſzcżałem iuż/ przeto/ duſze nie znam ſwoiey/
25:
Day śmierć/ możeli być/ Pánie/ w łáſce twoiey/
26:
Albo kaźni vlży/ y powśćiągni ręki/
27:
A iać wſzędy wiecżne/ Boże oddam dźięki.
28:
V.
29:
P
Rzecżeś duſzo ſtruchláłá? á ſna rádźiſz ná to/
30:
Abym/ iż ſię zle dźieie/ Bogu łáiał zá to?
31:
Lecż ſobie/ iáko iedná z głupich/ poſtępuieſz/
32:
Przeto ćię ſłucháć niechcę/ prozno vśiłuieſz.
By záwżdystrona: B2

DVCHOWNE.
1:
By záwżdy dobrze było/ po cożby do niebá?
2:
Izażby o co prośić/ álbo wzdycháć trzebá?
3:
Dawa Pan wſzytkiego dość/ kiedy ſię zda iemu/
4:
Aby nie brał gdy racży/ zaż kto rádźi temu?
5:
Nágim wyſzedł z mátki ſwey/ tenże w krotkim cżáśie/
6:
Z świátá do grobu wnidę/ nie wźiąwſzy nic ná ſię/
7:
A ieſli/ gdy Pan co da/ nam dobrze ſmákuie/
8:
Zaż ſkromnie nie znośimy/ gdy záś odeymuie?
9:
Kiedy kto ſwą myśl w zgodźie z Páńſką wolą ſádźi/
10:
Znácżne poćiechy miewa/ bo Pan o nim rádźi/
11:
A choć podcżás przyćiśnie/ lecż wnet po tym dawa/
12:
Wſzego dość/ á nie rychło ręká mu vſtawa.
13:
Przeto y ty bądź ſkromna/ y nie tęſkni ſobie:
14:
Bo/ ieſli ćię Pan karze/ znáć iż wie o tobie/
15:
Przeto go chwal zá dobre/ przykre przijmuy wdźięcżnie/
16:
Kogo Pan ćierpliwym zna/ rad ćieſzy tyśięcznie.
17:
VI.
18:
T
O cżym mnie náwiedzaſz/ Pánie/ znoſzę ſkromnie/
19:
A ſna też y więcey/ ieſli chceſz mieć po mnie/
20:
Tylko proſzę o to/ ſądź pokorę moię/
21:
Záłość moię vznay/ á wzruſz lutość ſwoię.
22:
VII.
23:
M
Oy wiek/ cżáſem krotkim/ iák ſznurem zmierzony/
24:
A iáko gránicą pewną obtocżony/
25:
Więc iák ieſt nietrwáły/ ty wieſz/ á piáná
26:
Wodna/ ſłuſznie ſię zda z nim być porownáná.
27:
Wyrwi z grzechow/ proſzę/ á w nich vpádłego/
28:
Nie daway ná wzgárdę cżłowieká lekkiego/
29:
Vlży ręki ſwoiey/ bo mnie zwoiowáłá/
30:
A ſna ná pośmiech wzdáć iuż ſię zgotowáłá.
31:
Nieſzcżęſny ieſt żywot cżłowieká grzeſznego/
32:
Páięcżynie rowne/ wſzytkie ſpráwy iego/
B ij A iáko molstrona: B2v

RYMY
1:
A iáko mol ſzátę/ ták one żal káźi/
2:
Ktore więc/ zła wola/ od Páná odráźi.
3:
Wyſłuchay me prośby/ á ná łkanie moie/
4:
Niechay otworzone będą vſzy twoie/
5:
Abym k ſobie przyſzedł/ chćiey zfolgowáć máło/
6:
Niżći duſzę wrocę/ á źiemi dam ćiało.
7:
VIII.
8:
N
Aſyconym ſmutku/ nie znáiąc dobrego/
9:
Y/ by rozmierzyć chćiał/ Pan/ kres wieku mego/
10:
Widząc dni co przeſzły/ á cżás co przedemną/
11:
Snaby rychley łáſkę vcżynił nádemną.
12:
Dni ſwoie w żáłośći/ nocy trácę łzámi/
13:
A gdyby ſię frymárk ten sſtał miedzy námi/
14:
Ze od tego cżáſu/ miałbym żyć w rádośći/
15:
Snaby iey mniey było/ niż przeſzło ćięſzkośći.
16:
Zmiłuy ſię/ coś wſzytko/ y mnie przy tym/ ſtworzył/
17:
Oddal iuż kłopoty/ ktorymiś mnie zborzył/
18:
Oſuſz ocży moie/ vlży ręki máło/
19:
Day by vrągánie/ ktore znam vſtáło.
20:
Rácż Pánie żáłośći/ ktore znoſzę ſkroćić/
21:
Co ſię z tego ćieſzą/ tám racż łzy obroćić/
22:
Niech to wſzyścy znáią/ że ſwe maſz ná piecży/
23:
A zły ſię niech lęka/ widząc tákie rzecży.
24:
Proſzę Oycże vżycż oká łáſkáwego/
25:
A ieſli vcżynić nie racżyſz y tego/
26:
Day ćierpliwość w ſerce/ álbo mnie weź z świátá/
27:
Bo mi żywot hydzą/ me nieſzcżęſne látá.
28:
IX.
29:
P
Omni/ że iáko wiátr/ dni żywotá mego/
30:
Oko ſię nie wroći/ widźieć co dobrego/
31:
Iák obłok vpływa/ potym z oká ginie/
32:
Ták ſię z cżłekiem dźieie/ ácż w ſwym wieku ſłynie.
Názad ſięstrona: B3

DVCHOWNE.
1:
Názad ſię nie wráca/ co w ćiemny grob wpádnie/
2:
Mieśce ná ktorym żył/ nie pozna go ſnádnie/
3:
Przeto widząc wiek ſwoy krotko zámierzony/
4:
Radbym twoię łáſkę poznał z ktorey ſtrony.
5:
Pánie/ co ieſt cżłowiek? co zá godność iego?
6:
Abyś go náwiedzał/ zaż doſtoien tego?
7:
Byś go doznawáiąc/ przy nim był cżás káżdy/
8:
Rożnie go probuiąc/ z nim mieſzkáć miał záwżdy?
9:
Cięſzka mi twa ręká/ ktorą maſz nádemną/
10:
Odpuść grzechy proſzę/ á cżyń łáſkę zemną/
11:
Poki nie obroćiſz w proch/ ćiáłá moiego/
12:
A z świátá nie zrzućiſz/ náſyćiwſzy złego.
13:
X.
14:
Dan: xiij.

15:
ZVZANNA/ widząc
16:
Dwu mężow/ co ſię byli
17:
Ná to/ ſpoł vſádźili/
18:
By ią chytrośćią/ bądź gwałtem zelżyli;
19:
Smutna byłá/ iednák
20:
W trwogách/ ná piecży miáłá
21:
By cżyſtość záchowáłá/
22:
Y ták w ſwym ſercu ſobie rozważáłá:
23:
Co mam cżynić/
24:
Gdyż z ich rąk trudno wyniść?
25:
Ieſli dogodzę ich pożądliwośći/
26:
Muſzę vmrzeć od żáłośći.
27:
Mamli ſię im też bronić/
28:
Ach mnie/ trudno ſię śmierći ſchronić/
29:
Iednák wolę/ wzdáć żywot w niewinnośći/
30:
Niż Bogá gniewáć w niecżyſtośći/
31:
Y/ niż ſpráwą grzechu mego/
32:
Wpáść w gniew ſrogi iego.
33:
X.
34:
ZVZANNA śmiele
35:
Złoſnym ſtárcom znáć dáłá/
B iij Iż śmierćstrona: B3v

RYMY
1:
Iż śmierć/ nád grzech/ woláłá/
2:
Biegli/ chcąc by ſtąd/ śmierć y lekkość miáłá.
3:
Tá/ weſtchnąwſzy/ rzekłá:
4:
Boże moy/ o wſzech Pánie/
5:
Zal/ płácż/ niewinne łkánie/
6:
Przyimi/ vważ/ bo w tobie me vfánie.
7:
A gdy będźie/
8:
Ze śmierć cżłonki ośiędźie/
9:
Niepokalána duſzá/ ćiáło w grobie/
10:
Niechay będą świádki tobie.
11:
Ty wieſz mą myśl y ſpráwę/
12:
Boże/ tobie ia zlecam moię ſławę/
13:
Bądź ſtrożem iey/ á niech to wſzyścy znáią
14:
Ze dobrze ſłyną/ coć ſzcżyrze vfáią/
15:
Y to ktemu/ że fałſz káżdy
16:
Zwykłeś káráć záwżdy.
17:
X.
18:
ZVZANNE/ święty
19:
Bog ſłyſzał/ moc ſwą ziáwił/
20:
Dźiećię śrzod ludźi ſtáwił/
21:
Chcąc/ by niewinność/ z potwarzy wybáwił.
22:
W tym Dániel krzyknie:
23:
Tey śmierći/ prze fałſz ſproſny
24:
Widźieć niechcę. Luou złoſny/
25:
Ty z niey/ Bogu/ daſz/ ráchunek żałoſny.
26:
Lud ſtrwożony/
27:
Dánielá z káżdey obſtąpił ſtrony/
28:
Y wſzyścy/ ſędźim/ tey ſpráwy mieć chćieli:
29:
Z ktorego/ ſkoro zdrádę fałſz vyźrzeli/
30:
Stárce pobiwſzy/ śpiewáli w rádośći:
31:
Boże/ co broniſz/ wſzelkiey niewinnośći/
32:
Bądź pochwalon/ bądź cżeść y ſławá tobie/ Z tych co twą wolą/ wielce ważą ſobie/
33:
A co máią/ w złym kochánie/
34:
Wzday ná háńbę PANIE.
Pan/strona: B4

DVCHOWNE.
1:
XI.
2:
P
AN/ świátło me/ ktorego będę náśládował/
3:
Bog moy żywot/ tego ia będę cżćił/ miłował/
4:
Pan moiá moc/ ten cżyni ſam mocne me śiły/
5:
Przeto me ſmyſły będą/ imię iego cżćiły.
6:
Ty Pánie/ bądź mym ſtrożem/ á pofolguy máło/
7:
Wyſłuchay głos/ bo moie gárdło iuż vſtáło/
8:
Nie kryi oká przedemną/ by ćierpliwość moiá/
9:
Nie wpádłá ná tę drogę/ ſkąd niełáſká twoiá.
10:
Bądź Pánie przy mnie/ proſzę/ nie opuſzcżay wiecżnie/
11:
Day bym zá twą pomocą/ chwalił ćię beſpiecżnie/
12:
Bo mnie oćiec y mátká/ máią zá obcego/
13:
Gdźieſz mam iść/ ieſli y ty wzgárdźiſz wygnánego?
14:
Vznay pokorę moię/ ktory wſzytko ſądźiſz/
15:
A ſercá vniżone/ ſwoią łáſką rządźiſz/
16:
Náucż mnie woli twoiey/ á pomoż w niey chodźić/
17:
Bo/ bez tego/ wolałbym w świát ſię był nie rodźić.
18:
XII.
19:
B
Iedne/ leśne ptáſzętá/ gniazdá ſwoie máią/
20:
Zwierzętá/ w pewnych iámách/ w puſzcżách ſię chowáią/
21:
A Syn cżłowiecży nie ma/ gdźieby głowę ſwoię
22:
Skłonił: tákąś nań wylał ſrogość Pánie twoię.
23:
Wiádomość/ gdźie ſię rodźił/ dawſzy/ toś záſłonił
24:
By nie wiedźiał/ iák długo żal go będźie gonił/
25:
Długoli żyć ná świećie: gdźie głowę położyć/
26:
Kłopoty vſtánąli/ co go zwykły trwożyć.
27:
Tyś Pan/ ty wſzytkim władnieſz/ á według pogody
28:
Rozdawaſz wiek ſpokoyny/ y rożne przygody/
29:
Przeto proſzę żebyś też ná mię wſpomnieć racżył/
30:
Iż niechceſz ábym zginął/ day bym y ia bacżył/
31:
Gdyż z ſyny śmiertelnymi/ dałeś wiek nie wiecżny/
32:
Vkáż mieśce/ ná ktorym tu będąc beſpiecżny/
Chwalić=strona: B4v

RYMY
1:
Chwalićbym ćię Pánie mogł/ poki chybia ſzyie
2:
Oná/ co iedną koſą/ chude z pány bije.
3:
Iáko wąż/ co cżłowieká/ prze iad niezlecżony/
4:
Záráźił: á zá to ieſt/ od źiemie wzgárdzony/
5:
Tákem ia też opuſzcżon/ á prze ſmutne trwogi/
6:
Cżęſto Pánie vchodzę/ z nieśmiertelney drogi/
7:
Bo praca bez pożytku/ z żalem proznowánie/
8:
Szkodá zewſząd/ teſkliwe przy niey vrągánie/
9:
Iedno ſię ſkromnie znośi/ lecż drugie nie záwżdy/
10:
Zmiłuy ſię/ że chceſz bym żył/ niech to cżłek zna káżdy.
11:
XIII.
12:
G
Dy dáry chcę licżyć/ ktore dawaſz Pánie/
13:
Prędko ięzyk zmilknie/ wnet pámięć vſtánie/
14:
Kiedy wſpomnię Oycże/ dobrodźieyſtwo twoie/
15:
Wſtydem vmorzone cżuię śiły ſwoie.
16:
Bo/ ieſli zá iedno wymowy nie sſtawa/
17:
Dźiękowáć: zá tyle tyśięcy co dawa/
18:
Twa łáſká: zaż tráfię iák dźiękowáć tobie/
19:
Cżuiąc mdłość krewkośći z wielkim głupſtwem w ſobie.
20:
Ciemnośći me iáko ſchwalą iáſność twoię?
21:
Tyś prawdá/ á przedſię/ ia odmienność ſwoię
22:
Iák ſtáwię? Smiertelność/ ma iák przed ćię ſtánie/
23:
Ktoryś bez pocżątku y bez końcá Pánie?
24:
Więc niecżyſtość moiá/ iák bez zmázy/ ćiebie
25:
Doydźie z chwałą ſwoią/ y dośięże w niebie?
26:
Zaż ćię grzechow pełen chwalić mogę Boże/
27:
Gdyż dobry świętego tylko wielbić może?
28:
Lecż ieſli grzeſzni ſławić ćię nie będą;
29:
Ieſli z płácżem głoſy ćiebie nie dośięgą;
30:
Ktoż ćię chwalić będźie/ gdyś tylko ſam táki
31:
Coby był bez zmázy y winy wſzelákiey?
32:
Przyimi iákie mamy modlitwy ſtrapieni/
33:
Grzech nas karze Pánie/ przetoſmy wzgárdzeni/
Wyżeń gostrona: C

DVCHOWNE.
1:
Wyżeń go precż od nas/ ábyś w ſwoiey chwale/
2:
Był z námi ná źiemi/ á lud ſwoy miał w cále.
3:
XIIII.
4:
G
Dy rozmyślam com ieſt/ á vznawam ćiebie/
5:
Widzę ćię Bogiem być/ á cżłowiekiem śiebie/
6:
Wiem ćię być ſtudnicą y źrzodłem mądrośći/
7:
A śiebie pochopem/ do wſzelkiey ſproſnosći.
8:
Sameś niebá ośiadł/ á chćiałeś/ by źiemię/
9:
W poćie ſwym ſpráwuiąc/ ludzkie miało plemię/
10:
Y kazałeś/ áby ocży ſwe do niebá
11:
Wznośili/ chcąc nam dáć/ gdyby cżego trzebá.
12:
Zywotá bez zmázy nie vproſzę ſobie/
13:
Doſkonáłość tylko gdyż zoſtáłá tobie/
14:
Lecż znáiąc nas grzeſzne tego żebrzę Pánie/
15:
Niech wſzędy ná rátunek mnie twa łáſká ſtánie/
16:
Byś nas ná świát ſtworzył/ nie ćięſzkać to byłá/
17:
Zniſzcżone potopem/ twa moc rozmnożyłá/
18:
Przez złośći ſtrácone/ miłośierdźie twoie
19:
Odkupić kazáło krwią/ á mieć zá ſwoie.
20:
Tákowe łáſki twe/ zaż wyſłowiem Pánie?
21:
A odſłużyć iáko możność w nas powſtánie?
22:
Ieſli ſam nie tárgnieſz/ á wwiedźieſz do śiebie/
23:
Oko żadnego z nas nie ogląda ćiebie.
24:
Ty niegodność náſzę vznawſzy v śiebie/
25:
Y prace ſwe dla nas/ śiedząc ná ſwym niebie/
26:
Każ głupſtwu náſzemu/ mieśce mieć przed ſobą/
27:
Práwá odżyẃ ná nas/ á day mieſzkáć z tobą.
28:
XV.
29:
P
Anie/ co burzliwe morze/ ſłowem ſkromiſz/
30:
A vſpokoione oká mgnieniem gromiſz/
31:
Ktory fundámenty/ mocą záłożone/
32:
Ziemſkie wzruſzaſz/ ſtráchem wzáiem tłukąc one;
C Ty mowięstrona: Cv

RYMY
1:
Ty mowię wſzechmocny/ ty bez wieku Pánie/
2:
Przed ktorym drżą niebá/ trzęſą ſię otchłánie/
3:
Zaż ſię mą żáłośćią/ do wieku dłużſzego/
4:
Chceſz ćieſzyć/ wzgárdźiwſzy łzy ſercá moiego?
5:
Porzuć gniew ſwoy Oycże/ á vtrapionego
6:
Záłosćią: chćiey przyiąć/ zá ſwego właſnego/
7:
Chćiey od záginienia/ ręką ſwą rátować/
8:
A łáſkáwym okiem/ poſtępki ſpráwowáć.
9:
Ieſli moie złośći/ Pánie/ twoy gniew ſrogi/
10:
Ieſliże wyſtępki mnożą we mnie trwogi/
11:
Ieſli grzech tym karzeſz/ rácż mię k ſobie wroćić/
12:
W drogách ſwoich dźierżeć/ á ſwoy gniew vkroćić.
13:
Sámego ćiebie znam/ coś mnie ſłowem ſtworzył/
14:
Sámego ćiebie wiem/ coś mnie tymże zborzył/
15:
Ieſli we mnie bacżyſz co przykrego ſobie/
16:
Proſzę odmień Pánie/ poddánym ieſt tobie.
17:
XVI.
18:
N
Iech mi twoie imię/ zá ochłodę będźie/
19:
Ciebie w ſercu máiąc/ niech ſię ćieſzę wſzędźie/
20:
Poday mi zá właſność/ ſłowo twych vſt Pánie/
21:
Zá obfite włośći/ niech wola twa ſtánie.
22:
Niech co tobie miło/ me kochánie będźie/
23:
Niech/ cżego ty niechceſz/ mnie ſię przykrzy wſzędźie/
24:
A kiedy ſwoię myśl/ k ſkutku ſkłonię Pánie/
25:
Niech proſzę z twą wolą wſzędy w zgodźie ſtánie.
26:
Niech ſię nie weſelę/ gdźie ćiebie nie będźie/
27:
Niech ſię ſmęcę rádniey Boże z tobą wſzędźie/
28:
Niech ſię nie weſelę/ gdyś ty w gniewie Pánie/
29:
Owſzem/ z twoią łáſką/ niech ma rádość wſtánie.
30:
Niech Oycże łaſkáwy/ Pánie święty/ wſzędźie/
31:
Gdźie ſwą łáſką rządźiſz/ moy też żywot będźie/
32:
A gdy złosći wielkość/ przed twym okiem ſtánie/
33:
Proſzę bądź miłośćiw/ odpuść głupſtwo Pánie.
Szcżęśćiestrona: C2

DVCHOWNE.
1:
XVII.
2:
S
Zcżęśćie z myślą niezgodne/ żáłość we mnie mnoży/
3:
Inſze cżyniąc niżbym chćiał/ wſzytek żywot trwoży/
4:
Y znáć mi dawa
5:
Ze nie tám ſtawa/
6:
gdźie prágnie/
7:
Co wſzytko ſtworzył/
8:
Ten mnie nim zborzył/
9:
bym ſnádnie
10:
Zrozumiał: iż to tylko w moc podał cżłowieku
11:
Myślić co chce: lecż wſzytek ſkutek iego wieku
12:
W ręku wſzechmocnego: ten rozdawa
13:
Iáko chęć ku ſobie w kim vznawa/
14:
Przetom ia żáłośći
15:
Pełen ieſt/ zá złośći/
16:
Sen mnie ćieſzy máło/
17:
A gdy ſłonce wſtáło
18:
Z fráſunku/ śmierć ſobie/ nád żywot obieram/
19:
A kłopotow pełen/ káżdy dźień vmieram.
20:
Wſzákoż/ iż to wiem Pánie/ kogo ty miłuieſz/
21:
Rozlicżnie náwiedzáiąc/ iák w ogniu probuieſz/
22:
Więc ćierpliwego
23:
Licżyſz zá ſwego/
24:
Y dawaſz/
25:
By myślił o tym
26:
Ze z nim nápotym
27:
przeſtawaſz.
28:
Swym zowieſz/ y znáć dawaſz/ że to co ſmućiło/
29:
Do rozmnożenia znácżney łáſki twoiey było/
30:
Gdyż pełen cżás tego/ iż twe trwogi
31:
Rády ku poćiecham/ cżyſzcżą drogi/
32:
Mam y ia vfánie/
33:
Ze płácż moy vſtánie/
C ij A twastrona: C2v

RYMY
1:
A twa łáſká/ wſzędźie
2:
Przy mnie Oycże będźie:
3:
A ia ćiebie chwalić Boże nie przeſtánę/
4:
Tu w ćiele y ondźie kędy z duchy ſtánę.
5:
XVIII.
Sonet I.

6:
G
Dy z Pſem/ álbo Lwem/ znáki niebieſkimi
7:
Słońce ſię zetrze: w gniew ſię poruſzáią/
8:
Płomień ták ſrogi/ potym roſpuſzcżáią/
9:
Ze wſzytko niſzcżą/ co tu ieſt ná źiemi.
10:
Rzeki ſtrwożone/ z brzegámi ſwoiemi
11:
Dźieląc ſię: w źrzodłá názad ſię wrácáią:
12:
Ziemiá tła: á gdźie mieścá oddycháią/
13:
Zda ſię/ że Etná dmie/ ogniámi ſwemi.
14:
Szukáią ludźie/ zewſząd ogárnieni/
15:
Ziołá/ owoce/ pośilenia/ chłodu/
16:
By w letnich ogniách byli rátowáni;
17:
Ia drżę/ gorącem inſzy zmordowáni/
18:
A z ſtráchow/ rownan mogę być do lodu/
19:
Przed ogniem/ w ktorym trwáią potępieni.
20:
XIX.
Interregnū ij.

21:
G
Dźie ſą prośby náſze/ gdźie wołánia one/
22:
Ktore k tobie były? kędy łzy puſzcżone/
23:
Ktore ſucha źiemiá/ z ocżu náſzych/ żárłá/
24:
Gdy ſię k tobie Pánie/ nádźieiá/ z nas dárłá?
25:
W on cżás mowię/ gdyſmyć polecáli śiebie/
26:
Znáiąc twą niełáſkę/ wiecżny Boże w niebie/
27:
W tym/ żeś Krolá wźiąwſzy/ długo miał bez niego/
28:
Sercem zápalonym/ proſzon o inſzego.
29:
Kazáłeś nam wierzyć/ gdy w imię twoiego
30:
Syná prośić będźiem/ że ſkutek wſzytkiego
31:
Szcżęśliwy nam być ma; cżemuż ludu ſwego
32:
Ieſzcże ćieſzyć niechceſz/ znácżnie ſtrapionego?
Dałeś namstrona: C3

DVCHOWNE.
1:
Dałeś nam łáſkę znáć/ w Krolu vkazánym/
2:
Dałeś wielki gniew znáć/ ſtąd záś oderwánym/
3:
A ieſliś ſwych śierot/ wſzędy zwykł rátowáć/
4:
Prośimy rácż teraz/ od nas gniew hámowáć.
5:
XX.
6:
G
Dy broniſz/ by moiá praca y ſtáránie/
7:
Mnie ſię nie zdarzáło/ wdźiwne myśli Pánie
8:
Wdawaſz ſerce moie: zwłaſzcżá/ iż v ćiebie
9:
Biorę ich pocżątki/ Boże wiecżny w niebie.
10:
Ieſli zá grzech karzeſz ktorymeś obráżon/
11:
Ia/ żem dawno ſmutkiem/ z poćiech ieſt obnáżon/
12:
Bym też nie żáłował/ ſnabyś miał dość ná tym/
13:
Ześ ſię mnie nákarał: Proſzę ćieſz też zátym.
14:
Wſzákeś rzekł/ że z ſmutku poćiechá rość miáłá/
15:
A gdźie ſię weſelą/ tám żáłość iść chćiáłá/
16:
Ia weſołey duſze nie cżuię z młodośći/
17:
Proſzę cżyń pocżątek weſelu k ſtárośći.
18:
A ia/ bym też łáſki twey znáć niechćiał Pánie/
19:
Iednák z twey dobroći ſámey/ ſławá wſtánie/
20:
Lecż ieſlim/ ták długo był ſkromny w żáłośći/
21:
Zażbyś nie rychley znał/ zá łáſkę/ wdźięcżnośći?
22:
Co przyſtoi Oycu/ cżyń proſzę/ á moie
23:
Rządź ſmyſły/ by godnie dobrodźieyſtwá twoie
24:
Przyimuiąc/ mnie ſynem godnym okazáły/
25:
A tu miłym cżyniąc/ z tobą żyć podáły.
26:
XXI.
27:
C
Hceſzli káráć kogo/ nie przez mię karz Pánie/
28:
A kiedyć wyſtępek cżyi/ przed okiem ſtánie/
29:
Wſpomniawſzy że cżłowiek/ wſpomni y krewkośći/
30:
A w tym głupſtwo odpuść/ y przepomni złośći.
31:
Pot ludźi robotnych/ nie może mi z ręki/
32:
Zá co ia/ przeklęctwo rychley á niż dźięki
C iij Odnoſzę:strona: C3v

RYMY
1:
Odnoſzę: y pewne do ćiebie wołánie/
2:
Abyś ná ſwey łáſce mnie pokarał Pánie.
3:
Maſz to w ręku Oycże/ byś mi pomogł z tego/
4:
Skrzywdzonym nágrodźił/ z podpárćia twoiego/
5:
Z tym by cudza niechęć/ mnie nie przeſzkadzáłá/
6:
Gdyby k tobie w troſce/ duſzá ma wołałá.
7:
Iuż to nie krotki cżás (lecż ia kreſu tobie
8:
Nie ſkłádam) to tylko powiádam o ſobie/
9:
Iż mnie krzywdá ludzka dawno boli Boże/
10:
Niech proſzę/ twa łáſká/ od niey mi pomoże.
11:
Niechay mnie omyie/ ſtudnicá lutośći/
12:
Y z płácżu opłoknie/ moie niepráwośći/
13:
Niech ma/ co kto mieć ma/ á ná prośby moie/
14:
Niech też/ łáſką twoią/ ćieſzę ſmyſły ſwoie.
15:
XXII.
16:
P
Yſzni weſzli w rádę/ iák mnie zniſzcżyć/ Pánie/
17:
A możnych/ iuż pewne/ to o mnie ſtáránie/
18:
Iákby vtrapili we mnie duſzę moię/
19:
Lecż to ćieſzy: pomoc iż wzgárdźili twoię.
20:
A ty/ żeś łáſkáwy/ dobrotliwy k temu/
21:
Mieścá dość v śiebie miłośierdźiu ſwemu
22:
Dawaſz/ w gniewie będąc: pewnie lud złośliwy
23:
Mną ſię nie poćieſzy/ boś ieſt Bog prawdźiwy.
24:
Wzywáć ćię chcę/ á ty miłośierdźie ſwoie
25:
Roſpuśćiſz/ ná prośbę y gorzkie łzy moie/
26:
Dawſzy mi ćierpliwość/ rękę ſwą rozſzerzyſz/
27:
Chcąc áby mnie ſtrzegłá: w tym iad ich vśmierzyſz.
28:
Vcżyń znák nádemną/ że mnie maſz ná piecży/
29:
Aby przećiwnicy/ vznawſzy te rzecży/
30:
Z wſtydem ocży ſwoie odwiedli odemnie/
31:
A niech pomoc kwitnie twa z poćiechą we mnie.
Okno/strona: C4

DVCHOWNE.
1:
XXIII.
2:
O
Kno/ ktorym widźi Bog/ niſki świát z niebá/
3:
Zaſłoną tákową zámknąćby ćię trzebá/
4:
By náſzey ſwey woli/ byſtrey wſzetecżnośći/
5:
Wiecżny Pan nie widźiał/ z ſwoiey wyſokośći.
6:
Lecż ieſliże iemu/ cżymby zákryć oko/
7:
Swiát nie ma/ bo widźi wzdłuſz/ y gdźie głęboko/
8:
Głębokość przenika/ á zá iákąż Pánie
9:
Zaſłoną/ złość náſzá/ beſpiecżną ſię sſtánie?
10:
Roſpuśćiły ſkrzydłá/ náſze niepráwośći/
11:
Złość brzegi wylałá/ w nádźieię lutośći
12:
Twoiey z miłośierdźiem: bo ácż dawno trzebá/
13:
Potopow y ogniow; wśćiągaſz gniewu z niebá.
14:
Pobożność nie władnie/ day wodzá tákiego/
15:
Co z iego powodu/ vmyſł do dobrego
16:
Skłániałby ſię ludzki: bo w tákiey puſtoćie/
17:
Tyś obráżon w niebie/ gwałt ná źiemi cnoćie.
18:
Niech dłużey nie chodźiem/ wſzech Oycże/ błędliwi/
19:
Niech ſię złoſny wśćiąga/ zákwitną cnotliwi/
20:
Wznieć Pánie ſwą rádość/ ktorą maſz z pobożnych/
21:
A wyrwi ſwe dźieći/ z rąk ludźi niezbożnych.
22:
XXIIII.
23:
W
Layco naywyżſzy/ cżemu
24:
W mię/ gniewow ſwoich záoſtrzone ſtrzały
25:
Puſzcżaſz/ by bol dawáły?
26:
Ieſli to ná kaźń memu
27:
Grzechu: nie wytrwa śiłá/ bolu temu.
28:
Powietrze/ nie ma tyle
29:
Ptaſzkow ná ſobie: y Neptun/ mniey kryie
30:
Ryb/ w ſtokách gdźie ſam żyie;
31:
Niżlim ia/ zá mey chwile
32:
Ciebie obráźił/ przykry cudzey śile.
Iák Oćiecstrona: C4v

RYMY
1:
Iák Oćiec dobrotliwy/
2:
Co ſię okrutnym/ ſynowi złoſnemu
3:
Stáwi: złość przykrząc iemu:
4:
Mnie karzeſz/ lutośćiwy
5:
Day odpocżynek/ gdym ták ieſt troſkliwy.
6:
Widźiſz/ gdy ſłońce wſtawa/
7:
Swiát oświecáiąc: noc wilgotne ćienie/
8:
Po wſzytkich ſtronách źiemie;
9:
Serce me żal wyznawa/
10:
Z wzdychániem ſłowá/ z łkániem łzy wydawa.
11:
Ták/ záwżdy zámocżone
12:
Są ocży moie: á w męce mdleiące/
13:
Ieſli ćię łzy gorące
14:
Nie ruſzą roſtocżone:
15:
Swe łáſki wſpomni/ wieki vtwierdzone.
16:
Obroć ocży chętliwe/
17:
Z ktorych iáſnośćią/ buiáć przeſtawáią
18:
Skrzydłá/ co bol dawáią:
19:
Iák/ gdy ſłońce życżliwe/
20:
Swiátłem noc zgania/ y ćienie ſtráſzliwe.
21:
Pod przykrym y ćiſnącym
22:
Brzemieniem żalow/ duſzę bierze trwogá/
23:
Rámię zwieſza/ niebogá/
24:
Páść ſię boi/ gorącym
25:
Nie weſprzeſzli iey/ Duchem wſzechmogącym.
26:
Vlży Pánie ćięſzkośći/
27:
Zaby/ ktorego dniá/ ſobie wytchnęłá/
28:
W żáłośći/ co ią zięłá/
29:
A wzruſzywſzy lutośći/
30:
Pomni/ że rátunek/ Bożey ieſt właſnośći.
31:
XXV.
Sonet 2.

32:
P
Roſzę moy Pánie/ niech dáleko z ſtrony
33:
Młody włos mija/ Atrope ſtráſzliwa/
Nie/ żebystrona: D

DVCHOWNE.
1:
Nie/ żeby duſzá byłá świátu chćiwa/
2:
Gdyż z chęćią idźie/ ná kres zámierzony;
3:
Lecż/ iż prze złośći/ cżłowiek oddalony
4:
Od łáſki twoiey: w tym potępion bywa/
5:
Day rátunek/ bo twa moc łáſką opływa
6:
Abym nie vſtał/ w ſkoku roſpędzony.
7:
Gdy młodość/ iák koń twárdouſty/ bieży
8:
Ná raz niedbáiąc: cżyń łáſkę/ á z látem
9:
Day mi docżekáć wieku ſpokoynego.
10:
Tám duſzá wzgárdźi (ácż iey dźiś należy)
11:
Roſkoſz omylną: á do ćiebie zá tym
12:
Steſkni ſię: iák ptak do gniazdá ſwoiego.
13:
XXVI.
14:
B
Ym był wodzem Anyelſkim/ nie przyſzłoby k temu
15:
Bym ſię ná wſzem ſpodobał/ Panie boſtwu twemu/
16:
Moc/ mądrość/ świątobliwość/ ták záśiádłá w tobie/
17:
Ze przed nią/ rzecż ſtworzona/ ieſt brzydkośćią w ſobie.
18:
Vżyieſz przeto łáſki/ gdy pobacżyſz Pánie/
19:
Ze ſię podcżás co głupie/ z mey krewkośći sſtánie/
20:
Gdyż álbo złe bacżenie/ y proſtotá rádźi/
21:
Albo ſpoſob dobrego/ zdrádnie w grzech wprowádźi.
22:
Zámierzyłeś mi drogę powołánia mego/
23:
Bym był pilen twey chwały/ z ſtanu małżeńſkiego/
24:
Podałeś mi ten zakon/ á pomnięli dobrze/
25:
Proſząc w nim twoiey łáſki/ tocżyłem łzy ſzcżodrze.
26:
W towárzyſtwieś mnie mieć chćiał/ day by ſię końcżyło/
27:
Iákoby z twą cżćią/ á mą poćiechą też było/
28:
Skutek moiey nádźieie/ ktorą mam o tobie/
29:
Widząc: niech ſię weſelę/ ćiebie chwaląc w ſobie.
30:
Ieſlibyś przecż káráć chćiał/ nie zákłádam miáry/
31:
Wſzákoż proſzę/ ſkąd zgodne máiąć iść ofiáry/
32:
Nie day ſmyſłow rozrywáć duchowi onemu/
33:
Co ſię tobie przećiwiáć/ rádźi śmiertelnemu.
D Z nienawi=strona: Dv

RYMY
1:
Z nienawiśći gdy zgrzeſzę/ karz bez łáſki zá to/
2:
Lecż miłośćią zbłądzęli/ proſzę pomni ná to/
3:
Ze zá to twego gniewu niechćiałbym odnośić/
4:
Wſzákoż Pánie y w tey ſtrzeż. Tu przeſtawam prośić.
5:
XXVII.
6:
W
Yſokość żalow mych/ y kłopoty wielkie/
7:
Gdy łzy ocży/ troſki ſerce ćiſną wſzelkie/
8:
Ręce/ y źrzenice/ wznośiemy do ćiebie/
9:
Sieroty vbogie/ vſłyſz Oycże w niebie.
10:
Weyźrzy á łáſkáwe nam ſtaẃ ſwoie vſzy/
11:
Niech ćię żal náſz/ Pánie/ niech ćię náſz płácż/ ruſzy/
12:
Nie pátrz ná wyſtępki/ bo wſpomniſzli złośći/
13:
Ktoż niewinnym będźie/ twey ſpráwiedliwośći?
14:
Tyś dobroći źrzodło/ y to ták trwáć będźie/
15:
Tyś ſtudnicá łáſki nieprzebrána wſzędźie/
16:
Przeto náſze ſmyſły/ żalem obćiążone/
17:
K tobie/ byś poćieſzył/ Oycże/ obrocone.
18:
Kiedy dźień/ ſwey nocy/ z ſłońcem vſtępuie/
19:
Albo kśiężyc/ názad ſwe gwiazdy kieruie/
20:
Gdy iedná godźiná/ drugiey z mieyſcá wſtawa/
21:
Chwalić Páná ſwego duch moy nie przeſtawa.
22:
A iż miłośierdźie/ w ręku Páná tego/
23:
Y mocna vćiecżká/ cżłowieká nędznego/
24:
Dobrze ſwą nádźieię Izráel záſadźił/
25:
Ze ty/ poki wiek trwa/ o nim będźieſz rádźił.
26:
XXVIII.
27:
C
Hwal Páná poki żywieſz/ ſław dobroći iego
28:
Duſzo ma: poki cżuieſz władzą duchá ſwego/
29:
Niechay w tobie cżeść iego/ nigdy nie vſtawa/
30:
Ktory tu ſwym do cżáſu/ tám wiecżnie żyć dawa.
31:
Nie kłać ſwoiey nádźieie/ w tych/ co świátem rządzą/
32:
A zá ſyny ludzkimi/ niech ſmyſły nie błądzą/
Odeydźiestrona: D2

DVCHOWNE.
1:
Odeydźie ich duch z cżáſem/ á zniſzcżeie ćiáło/
2:
By kiedy w świećie było/ znákow będźie máło.
3:
Błogoſłáwiony cżłowiek/ co Iákubowemu/
4:
Bogu vfa/ y cále ſwą myśl poddał iemu/
5:
Ten źiemię/ niebá/ morzá/ y co ſię w nich naydźie/
6:
Stworzył: ſam wiecżnie trwáiąc w lutośći á prawdźie.
7:
Strożem ten wiecżney wiáry/ omylić żadnego
8:
Nie może: w nim pewna ieſt nádźieiá káżdego/
9:
Od wſzelkiey krzywdy broni wierzącego iemu/
10:
A ſwoią władzą dawa/ żywność łáknącemu.
11:
Z więźienia ſwe wybáwia/ á wzrok ślepym wráca/
12:
Z vćiſku oſwabadza/ choroby vkraca/
13:
Dobre ſercá miłuie/ ſpráwiedliwych broni/
14:
Do niego ſię/ podbiegły pielgrzym dobrze ſkłoni.
15:
Sieroty ná piecży ma/ á wdowy vbogie
16:
Kto krzywdźi: nań wylewá gniewy ſwoie ſrogie/
17:
Záłoſne w niwecż obraca/ ſam wiecżnie trwáć będźie/
18:
On Bog co Syon rządźi/ broniąc od krzywd wſzędźie.
19:
XXIX.
20:
R
Zekł Pan: włoż ná mię żal/ y kłopoty ſwoie/
21:
A ia ie obrocę ná poćiechy twoie/
22:
Podźćie do mnie wſzyścy/ pracą zmordowáni/
23:
Bo v mnie tákowym odpocżynek tani.
24:
Vfałeś mi (mowi) á wſzytki dni twoie/
25:
Pátrzáły ná ſłowá y rzecżenia moie/
26:
Stánąwſzy ná mieścu miłośierdźia mego/
27:
Przedłużę w rádośći dni wieku twoiego.
28:
Vkażę ná tobie/ iák one miłuię/
29:
W ktorych ſercách k ſobie vfánie náyduię/
30:
A to/ żem żáłośćią/ długi cżas probował/
31:
Obfitymem dobrym nágrádzáć zgotował.
32:
Nieprzyiaćioł twoich żal w ſercách rozmnożę/
33:
Potomſtwo/ po mieścách władnących rozłożę/
D ij A ćiebiestrona: D2v

RYMY
1:
A ćiebie ſámego/ ná ten kres przywiodę/
2:
Gdźie wiecżne rádośći/ máią ſwą pogodę.
3:
Táką ia nádźieię/ cżuię Pánie w ſobie/
4:
Gdyż to wiem że vfam nieomylnie tobie/
5:
A iżem w łáſce twey/ żywot vgruntował/
6:
Więc wierzę że w krotce będę ſię rádował.
7:
Będę ſię weſelił/ w rychłym cżáśie Pánie/
8:
Będźie długo trwáło moie rádowánie/
9:
Zal moy/ obroći ſię/ w rádość nieſkońcżoną/
10:
Gdyż mam ſwą nádźieię/ w tobie záſádzoną.
11:
XXX.
12:
N
Ie zeydę z świátá: áż ty káżeſz Pánie/
13:
By ſię ſpełniło znácżnie me vfánie.
14:
Nie zeydę z świátá: áż hoynie/ dobrego/
15:
Zażywę/ z łáſki Bogá wſzechmocnego.
16:
Pierwſzybym ia był/ coć vfáiąc Boże
17:
Omylić ſię miał: gdyż maſz tákie ſtroże
18:
Co tego pilni/ iákie kto ku tobie
19:
Serce ma: álbo poważa ćię ſobie.
20:
Nie vmrę/ aż to y złoſni poznáią/
21:
Ze też ná świećie ſzcżęśliwi bywáią
22:
Ktorzyć vfáią: y nie iuż zginęli/
23:
Acż mizernymi v pyſznych ſłużyli.
24:
Chlubić ſię niechcę/ bo to ſam wieſz Pánie/
25:
Zem w tobie ſámym miał záwżdy vfánie/
26:
W twoię nádźieię wſzedłem ná tę drogę/
27:
Gdźiem ſię ćieſzyć miał/ á odnoſzę trwogę.
28:
Obroć iuż ocży miłośierdźia twego/
29:
Widząc krotki wiek żywotá moiego/
30:
Oſuſz ocży me/ á fráſunki wſzelkie
31:
Obroć ná dobre/ y poćiechy wielkie.
32:
Lácnoć to przyidźie/ gdyś Pan wſzechmogący/
33:
Wzruſz miłośierdźia/ y łáſki gorącey/
A ty cośstrona: D3

DVCHOWNE.
1:
A ty coś zbáwił/ dawſzy ſię ná mękę/
2:
Rátuy niż zginę/ śćiągnąwſzy ſwą rękę.
3:
XXXI.
4:
T
Wego rátunku/ Boże
5:
Pełny łáſki/ lutośći/
6:
Przećiw wężowey złośći
7:
Wzywam: bo w ſercu łoże/
8:
Moim ma: pewnie/ bez ćiebie mnie zmoże.
9:
Ciebie ſzukam/ moy Pánie/
10:
Chcącći zlećić ſwą trwogę/
11:
Lecż ćię náleść nie mogę/
12:
Bo záwżdy obłok wſtánie/
13:
Z mych grzechow: tłumiąc me w tobie vfánie.
14:
Y świátło mi záſłánia
15:
Twoie/ o ſłońce wiecżne/
16:
A ták śiły ſerdecżne/
17:
Złoſny nałog/ w ſák wgania/
18:
Zginę bez twego Pánie rátowánia.
19:
Oświeć Boże ćiemnośći/
20:
Iák ſłonecżne promienie
21:
Zganiáią przykre ćienie/
22:
Gdy obłocżne cżyſtośći/
23:
Przez záchodzących chmur mienią właſnośći.
24:
Iſkierká/ choćia máła/
25:
Twey łáſki dobrotliwey/
26:
Zá pochodnią/ w błędliwey
27:
Drodze/ niechby ſię sſtáłá/
28:
By ią ſtrudzona duſzá wodzem miáłá.
29:
Abym wżdy torem iákim/
30:
Tráfił/ gdźie ty przebywaſz/
31:
Day mi/ gdyż to dáć mi maſz/
32:
Nie daſzli/ kſztałtem tákim
33:
Máło po inſzym/ mym dobrym wſzelákim.
D iij Ieſli ćięstrona: D3v

RYMY
1:
Ieſli ćię mniey miłuię
2:
Niż mam: y to wyznawam/
3:
A ſwoy mdły ſmyſł wydawam/
4:
Z tym ćiężarem co cżuię/
5:
Y ktory więtſzy niż ſwą moc náyduię.
6:
Wznieść ſię nie mogę Pánie/
7:
Przed troſkámi/ y żądzą/
8:
Ktore w ſproſnośćiách błądzą/
9:
W tym opuſzcżam vfánie
10:
K tobie/ o ktorym miałem mieć ſtáránie.
11:
Lecż/ gdy promień żywiący
12:
Puśćiſz twoiey lutośći
13:
Ná chęć/ co iák ćiemnośći
14:
Gośćiniec hoynie wiodący/
15:
Do świátłá twoiey dobroći władnący.
16:
W ten cżás/ o Boże wiecżny
17:
Wſzelkie inſze pokłády/
18:
Iák te/ co pełne zdrády/
19:
Wzgárdźiwſzy: iuż beſpiecżny
20:
Do ćiebie ſkłonię ſwoy vmyſł ſerdecżny.
21:
Sonet iij.
Pychá.

22:
P
Ani wſzech złośći/ rowna do máćierze/
23:
Bogu przećiwna/ cżłowieku ſzkodliwa/
24:
Duchu/ ſkąd burza z nawáłnośćią bywa/
25:
Wtorey świát pływa/ iák cżołn po ieźierze;
26:
Twárdy krzemieniu/ ſkąd ſrogi ſmok bierze
27:
Płomień/ gdy (ná to chćiwy) duſz przygrzewa/
28:
Popędliwośći/ ſkąd więc vpad bywa/
29:
Acż nędzny/ nád inne w ſwey wierze.
30:
Fałſzywa/ ſproſna/ hárda y nádęta/
31:
Smiáłośći/ wzgárdy pełná/ wſzech márnośći/
32:
Dla ktorey ſię płácż mnoży á wzdychánie/
33:
Prze ćię okrutny dźiwie/ ieſt odćięta
Nádźieiá:strona: D4

DVCHOWNE.
1:
Nádźieiá: żeby cżłek mogł żyć w rádośći;
2:
Dla ćiebie w świećie ſtrách z vćiſkiem tanie.
3:
XXXII.
4:
C
O to Pánie/ nie rozumiem/
5:
Iż ia zwyćiężyć nie vmiem/
6:
Swoich vpomych krewkośći/
7:
Ktore ſię ćiągną do złośći?
8:
Ciebie proſzę/ ſam ſię boię/
9:
Sna ná ſię biorę y zbroię/
10:
Zbroię twoię/ Pánie wiecżny/
11:
Wżdym w vpadku niebeśpiecżny.
12:
Acż znam/ że twoiá tarcż mocna/
13:
Lecż inſzym/ nie mnie pomocna/
14:
Drugie vchrania od złego/
15:
Iam ſam nie ieſt godźien tego.
16:
Duch zły walcży/ ten wygrawa/
17:
A mnie w twą niełáſkę wdawa/
18:
Wdawa mnie w gniew y to cżyni/
19:
Ze mnie twoy ſąd cżęſto wini.
20:
Karz mnie Pánie/ by zá złośći/
21:
Wydawamći ſwe krewkośći/
22:
Wydawam ſámego śiebie/
23:
Bym iedno przeiednał ćiebie.
24:
XXXIII.
Popielec.

25:
B
Ierzćie popioły ná ſię ćiáłá poniżone/
26:
Sypćie źiemię ná głowy/ ná pámiątki one/
27:
Ześćie z źiemie ſtworzone/ w proch ſię obroćićie/
28:
Buyną myślą zacnośći ſwey/ nie popráwićie.
29:
Nákłoń głowę ku źiemi/ ſerce wźnieś do Bogá/
30:
Przed ktorego ocżymá/ nogi twoiey drogá/
31:
Ktory żywotá twego/ niżeś ſię vrodził/
32:
Stopy wſzytkie policżył/ drog w ktorychbyś chodźił.
Drogi two=strona: D4v

RYMY
1:
Drogi twoie przed wiekiem/ ſznurem wymierzone/
2:
Sćieſzki twoie przed iego okiem rozważone/
3:
Vznał káżde ſtąpienie/ á iák świątobliwe/
4:
Wſzem vkáżą/ wyroki Páńſkie ſpráwiedliwe.
5:
Kto podobien ieſt iemu? kto przed nim/ praw ſtánie?
6:
Gdźie rzecżnik by ćię bronił/ gdy Pan ná ſąd wſtánie?
7:
Kto powie drogi iego? álbo kto to rzecże
8:
Ze Pan zły/ á tym iego ſpráwiedliwość zwlecże?
9:
Pychá z twoią hárdośćią/ ácżby ſię podnioſłá/
10:
Y nogi nád obłoki/ głowę wyżſzey wznioſłá/
11:
Iednák śmiećiámi będźie/ od onych rzecżoná/
12:
Ktorym/ by cżłek w proch ſię sſtał/ ſpráwá poleconá.
13:
Przeto lepiey zá cżáſu/ náleść ſwym wyrokiem
14:
Zeſmy niegodną źiemią: á przed onym okiem/
15:
Ktore widźi zákrytość ſercá wſzelákiego/
16:
Opuśćiwſzy buyną myśl/ bierz ſię do dobrego.
17:
Ták nie rzecżem: Kto mi da/ bym ſię ſkrył w otchłánie?
18:
Poki twoy gniew nie minie lutośćiwy Pánie?
19:
A vznawſzy że wiátr ſą dni żywotá wſzego/
20:
By nas Pan w nich pámiętał/ rzućmy ſię do niego.
21:
XXXIIII.
22:
D
Aſz wiele dobrá/ gdy ſię nie ſpodźieię/
23:
Acż do tąd Pánie/ omylną nádźieię/
24:
W ſpráwách podawaſz: á im pilniey proſzę/
25:
Tym mnieyſzy ſkutek/ z łáſki twey odnoſzę.
26:
Chceſz to podobno pokázáć ná oko
27:
Ze/ gwiazdy one/ co świecą wyſoko
28:
Námi tu rządzą/ co ná źiemi śiedźiem/
29:
A ty máło dbaſz/ iák ſwe ſpráwy wiedźiem?
30:
Gdyby ták było/ to prośbá do ćiebie/
31:
Byłáby prozna: prozno oko z śiebie
32:
Lzyby tocżyło: więc zá tym vfánie/
33:
W Marśie niż w tobie/ pewnieyſzeby Pánie.
Lecż iastrona: E

DVCHOWNE.
1:
Lecż ia Egiptſkiey wiáry nie znam w ſobie/
2:
Nie gwiazdam Boże/ lecż dawam cżeść tobie/
3:
Nie w podeyźrzánych dniách żałość dáiących/
4:
Lecż nádźieię mam w twych ſkrzydłách władnących.
5:
A iż ták wołam/ y głos mieſzam z łzámi/
6:
Niech ſię to dwoie ziáwi miedzy námi/
7:
Niech twoiá łáſká miłośierdźia wzruſzy/
8:
A rádość wznidźie mey troſkliwey duſzy.
9:
Duſzy mey rádość/ á cżeść z chwałą tobie/
10:
Vrośćie Pánie: tylko niechay ſobie/
11:
Láſkę vproſzę: Lecż/ nie co mnie miło/
12:
Owſzem co ty chceſz/ niechby Oycże było.
13:
XXXV.
14:
P
Anie przednieyſzy z wiekow/ Oycże ludzki: tobie
15:
Wſzytko/ władzą przyznawa/ to co świát ma w ſobie/
16:
Vćiecżkáś nam był záwżdy/ cżáſow przepuſzcżonych/
17:
Y rátunkiem w przykrośćiách/ godźin vtrapionych.
18:
W on cżás/ gdy bez porządku wſzytko ſię mieſzáło/
19:
A godźin y właſnośći ſwoich nic nie miáło/
20:
Niż obłoki ná gory wynioſłe pátrzáły/
21:
Niż źiemie/ ſkryte ſkárby ludźiom vkazáły.
22:
Niż ćienie iáſne ſłońce/ ze dniem rozłącżyło/
23:
Wſzytko moc twoiá Pánie y ſłowo rządźiło/
24:
Ciáłá ktory zábijaſz/ śmierći ie w moc dáiąc/
25:
Co nie były/ żyć każeſz/ duſze w nich wzbudzáiąc.
26:
Tyśiąc lat/ by też było wieku cżłowiecżego/
27:
Nie więcey iák mrugnienie będźie oká twego/
28:
Nie więcey będźie nád cżás dniá przeſzłego wcżorá/
29:
Nie dłużſzy nád godźinę zeſzłego wiecżorá.
30:
Porażaſz/ bierzeſz wſzytko/ á iák wichrem łomiſz
31:
Podobne odmiennym ſnom cżyniąc/ ktore tłomiſz/
32:
Iák prędko śćięty kwiatek/ ſwą ozdobę tráći/
33:
Ták rychło kráſę cżłowiek/ gdy ſię z śmierćią bráći.
E Iák wdźię=strona: Ev

RYMY
1:
Iák wdźięcżnie kwiát rożány wſchod ſłońcá rozbija/
2:
Y gdy w Ocean wchodźi/ liſtecżki záwija/
3:
Ták twa łáſká/ cżłowieká/ tu ná świećie zdobi/
4:
A w niwecż gniew obraca/ y ná głowę robi.
5:
Okiem przenikáiącym/ náſze widźiſz złośći/
6:
Y nic nie ieſt ſkrytego twoiey wſzechmocnośći/
7:
A ilekroćieſmy ćię Pánie przegniewáli/
8:
Przemienney mgle/ dni ſwoie podobneſmy ználi.
9:
XXXVI.
10:
Z
Pámięći ſchodzą cżáſy/ żywotá náſzego/
11:
Nie inacżey iak ſłowá rzecżenia vſtnego/
12:
Siedmkroć dźieśięć właſny kres ludzkiego żywotá/
13:
Oprocż w kim przyrodzenie cżerſtwe y ochotá.
14:
Do tego/ nad dwoie pięć/ ieſli co przybędźie/
15:
To boleść/ á śidłá śmierć ſtáwiáiąca wſzędźie/
16:
To iuż wſkok gáśniem Pánie/ chodząc vmieramy/
17:
Właſnie iák ptak co pátrząc z ocżu go zbywamy.
18:
A ieſli z zamierzenia twego nam to rosćie/
19:
Iácyſz Pánie przyśpieſzą/ zá twym gniewem gośćie?
20:
Gdyż według ſpraw káżdego odpłatá od ćiebie/
21:
Nic ſię oku nie ſkryie władnącemu w niebie.
22:
Przeto mi licżbę moich dni day wiedźieć/ Pánie/
23:
By ſię cżłek vmiał ſpráwić/ niż przed twoy ſąd ſtánie/
24:
Skłoń ku mnie łáſkáwą twarz/ porzuć gniew/ á ſwoie
25:
Miłośierdźie wzruſzyć rácż ná wołánie moie.
26:
Náſze ſercá/ mądrośćią oświeć dobrotliwy/
27:
By ſwoy wiek mogł weſoło wieść cżłowiek wſtydliwy/
28:
Nápełni nas rádośćią/ ktoreś vfráſował/
29:
A rożnymi kłopoty/ ich wieki ſpráwował.
30:
Day wiedźieć ſpráwy ſwoie/ day niech wſzyścy znamy/
31:
Iáko/ ćiebie możnego/ ſkłonnym k ſobie mamy/
32:
Vkaż nád námi lutość/ á twoie zbáwienie/
33:
Niech widzi/ w miłośierdźiu/ ludzkie pokolenie.
Co náſzestrona: E2

DVCHOWNE.
1:
Co náſze ſmyſły zácżną/ końcż Oycże łáſkáwy/
2:
Niech pocżątek y koniec/ z ćiebie biorą/ ſpráwy/
3:
Niechay myśl nic tákiego/ w ſerce nam nie wwodźi/
4:
Procż tego/ co zbáwienie y twą łáſkę rodźi.
5:
XXXVII.
6:
A
Długoż Pánie/ tá moia błędliwa
7:
Duſzá/ bez twey świátłośći
8:
Chodźić zá ſmyſłem będźie/ żáłobliwa/
9:
Ktory/ iák wodz chytrośći/
10:
Onę záłudza w drogi błędliwośći?
11:
Długoż mi Oycże/ ſwe vſzy chceſz ſtáwić
12:
Od lutośći zámknione/
13:
Co ćię przywiodłá nas od złego zbáwić/
14:
A cżłonki vświęcone
15:
Drogą krwią polać/ w śmierć z háńbą dáć one?
16:
Wżdym rąk twych praca: y mnie dobrotliwy
17:
Chcąc z mocy wźiąć wężowi
18:
Złoſnemu/ ktory tego pożrzeć chćiwy
19:
Coć vfa iák Oycowi;
20:
Krew ſwą niewinną/ dałeś w moc kátowi:
21:
Coż zá rátunek da/ śmierć twa/ mnie nędznemu/
22:
Daſzli zboycy/ dni moie/
23:
Mdłego/ bez władzey: ſtráſznie walcżącemu
24:
Przećiwnikowi: á zbroie
25:
Z tarcżą mi nie daſz/ bym krył śiły ſwoie?
26:
W tobie nádźieię ſwą/ mam vtwierdzoną;
27:
Z inąd nie máſz podpory
28:
Przećiw łupieżcy; co iák wilk ſtráconą
29:
Owcę porwawſzy ſkory/
30:
Od páſterzá mknie/ w puſtoſtráſzne bory.
31:
Wyſłuchaſzli mnie/ wzbudźiſz głos weſoły/
32:
Przy lutniey ſtron zgodliwych/
33:
Odpuſzcżę żáłość chwaląc ćię z Anyoły/
E ij Ták iżstrona: E2v

RYMY
1:
Ták iż Tátar ſtráſzliwych/
2:
Moy rym dośięże/ y w kray Maurow mśćiwych.
3:
Sławiąc/ iák przez ćię niebá ſą ſtworzone/
4:
Ich vbior/ z gwiazd błyſzcżących/
5:
Ze rowne łąkom/ gdy kwiát zdobi one/
6:
A śrzod/ świátłem ćieſzących
7:
Z kśiężycem licżbę żywiołow chodzących.
8:
Iákoś dał ſłońcu/ ćiepłá moc niezmierną/
9:
Co źrzenicą władnącą
10:
Oycowſką chęćią nápełnione wierną/
11:
Cżyni źiemię rodzącą/
12:
Obfitą/ y wſzech ſkárbow dodáiącą.
13:
Ktore z twych wiernych wyrokow w krąg chodźi/
14:
Koło źiemſkich niſkośći/
15:
Dźień krotki z źimnem/ z ćiepłem długi wodźi/
16:
Pełne wſzelkiey cżułośći/
17:
Wárkocże máiąc z promieńmi iaſnośći.
18:
Inſze chwały/ ktorych ty maſz więcey/
19:
Niż kropl deſzcże puſzcżone/
20:
Kwiáty chwil wdźięcżnych dáry/ zlicżyſz prędcey
21:
Od ćiebie rozſádzone/
22:
Gdy Kwiećień w perły ſtroiąc złośći one.
23:
Zazdrosc. Sonet 4.
24:
XXXVIII.
25:
C
O ſtráſznym iádem kropiſz/ dźiwie ſrogi/
26:
Cudzym złym żywieſz/ y w łzách roſkoſzuieſz/
27:
A kiedy kogo weſołym náyduieſz/
28:
Z żáłośćią/ w tobie rożne wſtáią trwogi.
29:
Mátko niechęći/ zarázo vbogiey
30:
Miłośći: z ſzkod roſkoſz/ żal z ſzcżęśćia cżuieſz/
31:
Niezlicżnych kuńſztow y śideł probuieſz/
32:
Ná ſkázę/ w kim wieſz ſkarb/ godnośći drogiey.
33:
Znikni z świátá precż/ naśienie wſzech złośći/
34:
A kwáp ſię odnieść w pańſtwá/ wſzem wzgárdzone
Cżłonki=strona: E3

DVCHOWNE.
1:
Cżłonki/ właſnemu ſercu ták ſzkodzące.
2:
Ták vyźrzym/ święte dowćipy kwitnące
3:
Wdźięcźność wſzech ozdob: Skrzydłá rozſzerzone/
4:
Duchow ſzláchetnych/ do wdźięcżnych rádośći.
5:
XXXIX.
6:
K
Azałeś prośić w imię twe/ prośiemy/
7:
Chryſte wodzu náſz: przecż nie odnośiemy
8:
Skutku ſwych płácżow/ śieroty vbogie?
9:
Przedſię ſwe ſrogie
10:
Wylewaſz gniewy: á myſmy ſłyſzeli/
11:
Ze wſzędy pomoc twoię/ oni mieli/
12:
Ktorzy w ſwym żalu wołáli do ćiebie/
13:
Co mieſzkaſz w niebie.
14:
Sławá twey kaźniey/ do nas przeſkocżyłá/
15:
Lecż y dobroći twey wiádomość byłá/
16:
Gnieweś pokazał/ niech w nim łáſkę znamy
17:
Poki dychamy.
18:
Náſzy przodkowie/ ácż grzeſzyli tobie/
19:
Iednák/ gdy ſercá vniżáli w ſobie/
20:
Krewkośći ludzkie wiedząc/ toś znáć dawał/
21:
Ześ rad rátował.
22:
Sieroctwá niechćiey rozmnáżáć nád námi/
23:
Ni według złośći/ obchodzić ſię z námi/
24:
W ſąd nas nie ćiągni/ bo ſtráconą mamy/
25:
Sámi to znamy.
26:
Gdyś w gniewie/ pomni miłośierdźie twoie/
27:
Przećiw twym ſtrzałom/ żadney nie máſz zbroie/
28:
A chceſzli káráć/ day w nas Oycże będźie
29:
Cierpliwość wſzędźie.
30:
XXXX.
31:
P
Rzecż ſię kupámi wodzą ludźie/ á ſwe iády
32:
Z prozną myślą mieſzáią? przecż kśiążętá rády
E iij Cżynią:strona: E3v

RYMY
1:
Cżynią: chcąc ſię ſprzećiwić Bogu wſzechmocnemu/
2:
Pomázáńcá chcąc widźieć/ ná wzgárdę onemu?
3:
Wybiymy ſię z niewoli (mowią) á ich troki
4:
Rzućmy z rąk ſwych/ á puśćmy ſławę w świát ſzeroki/
5:
Lecż/ co mieſzka ná niebie/ z ich ſpraw ſię vśmieie/
6:
Vkázuiąc/ iák ſłábo ſádzą/ ſwe nádźieie.
7:
Zfuka ie rozgniewány/ á ręki władnący/
8:
Moc puśći/ y wypuśći dekret wſzechmogący/
9:
Wſpomni/ że on ná gorę Syon krole wſadza/
10:
A tá/ przez vpor żaden/ nie zginie mu władza.
11:
Opowiem wyrok iego/ ktory cżynił do mnie:
12:
Tyś moy Syn/ iam ćię ſpłodźił/ á ieſli chceſz po mnie/
13:
Damći krąg świátá tego/ y lud w nim będący/
14:
Niech ie trze wola twoiá/ kruſzy duch władnący.
15:
Przeto ſprawcy narodow/ mądrze piecżołuyćie/
16:
A tym co ludźie ſądzą/ drogi vkázuyćie/
17:
Służćie Bogu w boiáźni/ bo ten wſzytkim władnie/
18:
Wykrzykayćie oſtrożnie/ bo záſmući ſnádnie.
19:
Cáłuyćie Syná mile/ by iego gniew ſrogi/
20:
Nie wpadł/ á wybyśćie zginęli w puł drogi/
21:
Strzeżćie by wam nie ſzkodźił płomień gniewu iego/
22:
Błogoſłáwion kto bierze nadźieię od niego.
23:
XXXXI.
Interregnū Steph.

24:
R
Ozerwałeś nas/ y odrzućił Pánie/
25:
Rozgniewałeś ſię/ ſtąd płácż/ nárzekánie/
26:
Zátrząſłeś źiemią/ rozdwoiwſzy onę/
27:
A trwogi pełno/ w ktorą poyźrzyſz ſtronę.
28:
Dałeś nam to znáć/ iákoś ieſt ſtráſzliwy/
29:
Náwroć ſię do nas/ Oycże dobrotliwy/
30:
A vśmierz gniew ſwoy/ coś nas nim poráźił/
31:
Niechby pogány/ á nie twoy lud káźił.
32:
Wſzák to nie pierwſzy co byli zwątpili/
33:
Iednák z ſwą ſławą przećiwniki bili/
Wſkrześstrona: E4

DVCHOWNE.
1:
Wſkrześ y w nas ſercá/ dla imieniá twego/
2:
Ieſli przepomnieć niechceſz ludu ſwego.
3:
Wyćiągni rękę/ wyſwobodz ſwe Pánie/
4:
Cо k tobie z płácżem puſzcżáią wołánie/
5:
Twoi wybráni/ niech twą łáſkę znáią/
6:
Gdyż w tobie ſámym ſwą nádźieię máią.
7:
Kto nas przywiedźie/ w mury vtwierdzone?
8:
Kto lud vſkromi/ y náwroći one?
9:
Zaż nie ty Pánie/ ktoryś nas roſproſzył/
10:
Acżeś ſię w pole z woyſkiem ſwym nie ruſzył?
11:
Przyśiągł Pan wiecżny/ ná ſwe imię święte/
12:
(Stąd w moim ſercu weſele przyięte)
13:
Zmierzę krąg świátá/ lud przebiorę ſobie/
14:
Cżyniąc wolą ſwą/ śćiągnę ręce obie.
15:
Day rádę w troſce/ bo tyle w cżłowieku
16:
Rozumu nie máſz/ áby w tákim wieku
17:
Rzecżom rádźić mogł/ w tobie ieſt vfánie/
18:
Ze przećiwniki/ daſz nam gromić Pánie.
19:
XLII.
20:
Z
Atwárdźiłeś me ſerce Pánie: á we złośći
21:
Puśćiwſzy: záślepiłeś mych ſmyſłow właſnośći/
22:
Ták/ iż cokolwiek pocżnę/ zda ſię wſzytko dobrze/
23:
A ty ſię tym obrażaſz/ zá tym karzeſz ſzcżodrze.
24:
Nie gośćiem żáłość v mnie/ ktora/ łzą me ocży
25:
Zátapia: á fráſunkiem rzewnym ſerce tłocży/
26:
W płácżum tu ná świát przyſzedł/ pokim nie znał ćiebie/
27:
W płácżu y dźiś wiek trácę/ ácż ćię wiem być w niebie.
28:
Kiedy milcżę/ łzy leię/ ieſli ćię też wzywam/
29:
Płácżę z cżáſow żáłoſnych/ ktorych tu záżywam/
30:
A choć wſzytká nádzieiá puſzcżona do ćiebie/
31:
Wżdy w płácżu duſzá tonie/ á ia nie znam śiebie.
32:
Odmień troſki moy Oycże/ poćiągni ku ſobie/
33:
Policż mnie miedzy twoie/ á łáſkę po tobie
Niech znamstrona: E4v

RYMY
1:
Niech znam ia nędznik kiedy/ gdyż iuż wieku mego
2:
Mnieyſzy kres/ niż go było/ zá cżáſu przeſzłego.
3:
Ieſliż więc/ iż ćię gniewam/ niechceſz nic vcżynić/
4:
Vcżyń dla ſławy ſwoiey/ á nie dopuść wynić/
5:
Swoiey niełáſki Boże/ by ſię roſpacżáło/
6:
Cobyć ſię bárźiey gniewáć/ mnie ginąć kazáło.
7:
Nikt mnie podnieść nie może/ iedno ty ſam Pánie/
8:
Nic potłumić/ iedno twe właſne roſkazánie/
9:
Kiedy mnie w proch obroćiſz/ coć zá ſławá będźie?
10:
Będźieſzli błogoſłáwił/ rozſławię ćię wſzędźie.
11:
XLIII.
12:
I
Zaż godźiná przeydźie/ w ktorąbym ku tobie
13:
Gorzkim duchem nie weſtchnął/ o rátunek ſobie/
14:
Ciebie proſząc moy Boże? niech wnidźie przed twoie
15:
Oblicże/ długa prośbá/ y wołánie moie.
16:
Dni żywotá moiego/ w niwecż obracáią
17:
Lzy/ z żáłośći ktorą znam/ á w otchłánie pcháią.
18:
Podobnym rzecżom onym/ co groby záległy/
19:
A przez śmierć/ troſki w świećie y władzey odbiegły.
20:
Zrownałem ſię z onymi/ co w źiemi złożeni
21:
Ná ſtronie od ręki twey: y iuż zápomnieni:
22:
Ták wiele mnie żáłośći z ſmutkiem ogárnęło/
23:
Ze mi władzą y pámięć z bacżeniem odięło.
24:
Znácżnie ſię tedy gniew twoy wylał Pánie ná mię/
25:
Ná mię ſię wylał/ mowię/ cżego y w tym známię/
26:
Ześ chętliwe oddalił przyiaćioły moie/
27:
Co dawáli w żáłośćiách/ życżne rády ſwoie.
28:
Dałeś mnie im ná wzgárdę/ y támeś poſádźił/
29:
Skądbym do ćiebie nie mogł/ ni ty o mnie rádźił/
30:
Iuż źrzenicá gorzkimi łzámi wypłynęłá/
31:
Wſzytkie ſmyſły me gáſną/ nádźieiá zginęłá.
32:
Lecż wſpomni Pánie proſzę/ co zá korzyść tego;
33:
Y/ ieſlić chwałá może rość z zátráconego?
Zaż łáſkęstrona: F

DVCHOWNE.
1:
Zaż łáſkę twą wyſławi/ kto w otchłániách śiędźie?
2:
Zaż (nieſtetyſz) vmárły/ ćiebie wielbić będźie?
3:
Wzdycham ku tobie w nocy/ á niż ſłońce wſtánie/
4:
Vprzedza ćię prośbá ma/ wżdyś zániedbał Pánie/
5:
Y cżemuż mną ták gárdźiſz/ Boże wſzem władnący?
6:
Przecż oblicże odwracaſz/ w lutośći ſłynący?
7:
Nędznym ia proch/ o Pánie: á z młodosći moiey/
8:
W niwecż mnie káźi práwie ſtrach/ niełaſki twoiey/
9:
Iużem zwątpił w rátunku/ śmierći cżekam tylko/
10:
A władzey cżłonkow moich gorzkich godźin kilko.
11:
Nádemną vcżyniłeś/ ſtek przykrych żáłośći/
12:
Záwárłeś nád mą głową głębokość ćięſzkośći/
13:
Cżekáiąc twey pomocy/ w mey teſkliwey ſpráwie/
14:
Oſłábiałem w nádźiei/ y ſna zwątpił práwie.
15:
Opuśćił miłuiący/ á powinny Pánie
16:
Odſtąpił/ rozumieiąc/ że moie vfánie
17:
W tobie/ ná pośmiech wynidźie/ á ty/ żeś odrzućił/
18:
Okaż proſzę/ żeś ieſzcże zgołá nie porzućił.
19:
XLIIII.
20:
W
Iem/ o Przednie władnący/
21:
Y niegodnym ſię cżuię
22:
Twey łáſki pałáiący;
23:
Lecż ćię godnym náyduię
24:
Bym ćię cżćił/ miłuiący/
25:
Iák od ſtworzenia ma cżcżon być tworzący:
26:
Vcżynić możeſz godnym/
27:
Gdy ogniow ſwych płomienie/
28:
Co ćieſzą/ ſługom zgodnym
29:
W niſkiey ſkruſze ſumnienie
30:
Wzniećiſz w mym duchu dobrym;
31:
W nowym cżłowiecże mnie cżyniąc powodnym;
32:
Ziemiám ieſt wyſuſzona/
33:
Płonna y nierodzáyna/
F Lecż/strona: Fv

RYMY
1:
Lecż/ przez ćię odwilżona/
2:
Będźie obfito dáyna;
3:
Iák łąká w kwiát vpſtrzona/
4:
Ták będźie duſzá w cnoty vſtroiona:
5:
Odwilż ią vbłagány/
6:
Wdźięcżnym potokiem onym
7:
Twym/ co ieſt nieprzebrány;
8:
Day mi być ocżyſzcżonym
9:
Gdym złośćiámi zmázány/
10:
Oycże/ w lutośći od wiekow vznány:
11:
Ták/ z owocem y z kwiátem/
12:
Iák w roli vpráwioney/
13:
Barw rożność wſtánie/ zá tym
14:
Daſz oko ozdobioney;
15:
A twym ſkárbem bogátym
16:
Vcżcżona/ być cżeść dałá/ będźie ná tym;
17:
Aby zá niewdźięcżnośćią/
18:
Ták hoynych dárow twoich/
19:
Przyrodzenie z krewkośćią/
20:
Nie bráło kaźni ſwoich;
21:
Gdyż ćiáło/ ſwą krnąbrnośćią
22:
Cżęśćiey ſię bawi/ niż iaką wdźięcżnośćią.
23:
Iáko/ gdy wiátr łagodny/
24:
Co z ſłońcá wſchodu wiewa/
25:
Gdy więc/ świátłem niezgodny
26:
Chmurą niebo odźiewa/
27:
Obłok ow niepogodny
28:
Zganiáiąc: cżyni cżas y dźień nadobny.
29:
Ták przed duchem ſtrapionym/
30:
Prośb moich wypuſzcżonych
31:
Choćia nędznym/ zemdlonym/
32:
Dni y nocy ſtráconych/
33:
Pánie w cżáſie ſkroconym/
34:
Niech twoy gniew zgodźi/ ktorymem ſtrwożonȳ
Zaby wżdystrona: F2

DVCHOWNE.
1:
Zaby wżdy pożądliwy
2:
Dźien ſię mym ocżom ziáwił/
3:
Y oſuſzył rzewliwy
4:
Płácż/ co mnie ſmyſłow zbáwił;
5:
Inſzey/ o lutośćiwy
6:
Vćiecżki nie mam/ Oycże dobrotliwy.
7:
Gnievv. Sonet.
8:
XLV.
9:
W
Tym twárdym wieku/ rozum vſtępuie
10:
Gniewom: ten wzruſza źiemię z niebem złośćią/
11:
A práwie oślep/ wſzeláką możnośćią
12:
Ná cudzą ſkázę/ śiły ſwe gotuie.
13:
Miłość ná świećie/ kres władze ſwey cżuie/
14:
A wſzelkie mieśce/ nienawiśći włośćią/
15:
Gwałt krzywdy ſzuka/ ſzkodá tuż z chytrośćią/
16:
Krew/ á łzy tocżąc/ w ſkárgách roſkoſzuie.
17:
ALE KTO, węże/ pochodnią ſtráſzliwą
18:
Miece: co gorſze vmyſły przodkuią;
19:
Wſzędy beśpiecżne máiąc władze ſwoie.
20:
Furia, ktorą ludźie pánią cżuią/
21:
Miłość precż z świátá zágnáłá/ prawdźiwą/
22:
Szcżyrość/ pobożność/ zgodę y pokoie.
23:
XLVI.
24:
W
Yſłuchay/ Pánie/ prośby y wołánie moie/
25:
Niech wzgárdzone niebędą/ mych gorzkich łez zdroie/
26:
Poruſz ſwey/ przećiwko mnie/ oycowſkiey miłośći/
27:
A wybaw od pośmiechu y od zelżywośći.
28:
Zátrwożył nieprzyiaćiel/ wzruſzył nieżycżliwy/
29:
Niechętny mnie záſmućił/ vtrapił złośliwy/
30:
Wſzetecżnik/ iad ſwoy wylał/ w gniewie duſze moiey/
31:
Vráźił mnie wſzetecżnik/ w mocy władzey ſwoiey.
32:
Serce we mnie zgáſło: á boiaźń trapiąca/
33:
Ośiádłá ſmyſły moie: więc trwogá burząca
F ij Przypá=strona: F2v

RYMY
1:
Przypádłá ná mię Pánie: ćięmność obtocżyłá/
2:
Ozdobá potłomioná/ ieſli iáka byłá.
3:
Cżęſto ſobie rozmyślam: kto ſkrzydłá przypráwi;
4:
A iáko gołębicę ná puſzcżą wypráwi?
5:
Szukáć chcę tych ſpoſobow/ bym/ od złoſnych/ zbieżał/
6:
A precż/ ludźi wſzetecżnych (nieſtetyſz) odbieżał.
7:
Cżekałem ćiebie Pánie/ byś pokorę moię
8:
Wybáwił z nawáłnośći: á przez dobroć twoię
9:
Ich ięzyki vtulił/ y wywroćił radę/
10:
Iákoż y teraz w tobie ia nádźieię kłádę.
11:
Do Páná wołáć będę/ á Bog mnie wybáwi/
12:
Ráno y o południu: bo ten ſam wyſtáwi
13:
Z wiecżorá/ o puł nocy/ k niemu ręce ſwoie
14:
Wynoſzę/ bo on może zmocnić nogi moie.
15:
Nań ſkłádam ſwe vćiſki/ á on wyſwobodźi/
16:
Iemu żal ſwoy porucżam/ bo mnie ten ochłodźi/
17:
Nie da zginąć ná wieki/ kto w nim ma vfánie/
18:
A choć kto w ſobie zwątpi/ gdy on chce/ powſtánie.
19:
XLVII.
20:
B
Oże moy/ o Boże moy/ przecżżeś mnie porzućił/
21:
Oddaliwſzy zbáwienie/ ná ſtronęś odrzućił?
22:
Boże moy/ wołam przez dźień/ á odwracaſz vſzy/
23:
W nocy ręce wynoſzę/ wżdy ćię to nie ruſzy?
24:
Ozdobo Izráelſka/ co w świętych przebywaſz/
25:
Przecżże ták przećiwko mnie ſwych gniewow vżywaſz?
26:
W tobie oycowie náſzy ſwe vfánie mieli/
27:
K tobie Pánie wołáli/ gdy ſię ćieſzyć chćieli.
28:
Wybawiałeś ie Boże/ według ich nadźieie/
29:
Słuchałeś gdy prośili: mnie ſię inak dźieie.
30:
Alem ia robak Pánie/ á nie cżłowiek iśćie/
31:
Wzgárdá y brzydkość ludzka/ bacżę to ſam cżyśćie.
32:
Kto widźi vrąga mnie/ mowi/ głową chwieiąc:
33:
Vfał Bogu: wyrwie go: á zemnie ſię śmieiąc
Wzruſzáiąstrona: F3

DVCHOWNE.
1:
Wzruſzáią me żáłośći/ y w gniew pobudzáią/
2:
Niech Pánie twoię pomſtę/ niech żal z kaźnią znáią.
3:
Boś ty ieſt/ coś z żywotá wywiodł mátki moiey/
4:
Z dźiećińſtwá/ nie miałem ia nigdźie indźie/ ſwoiey
5:
Vćiecżki; bom dobrze znał/ żeś ná świát wyſtáwił/
6:
A przeto/ ſkorom ożył/ tobąm ſwą myśl báwił.
7:
Nie oddalay odemnie/ miłośierdzia ſwego/
8:
Bo vćiſk tuż nádemną: á niewiem inſzego/
9:
Ktoby mnie z niego wyrwał/ pśi mnie obſkocżyli/
10:
A złoſni/ ſwoią rádą/ w koło obtocżyli.
11:
Rozdárli ſwe páſzcżeki/ iák lwi głodni Pánie/
12:
Zá cżym w łzy ſię zmieniło ſerce/ á żal tánie/
13:
Ciało me iák ſkorupá/ wyſchły vſtá moie/
14:
Prze zemdlenie ięzyká/ cżuią bole ſwoie.
15:
Wniwecż ſię obroćiły ozdoby y ćiáło/
16:
Od cżłeká ſprochniáłego/ ieſtem rożny máło/
17:
Náwroć ſwe ocży ku mnie: Oycowſkiey miłośći
18:
Wzruſz: ſtrzegąc od zginienia duſze y krewkośći.
19:
XLVIII.
Kolędá.

20:
C
Icho ná wſzytkie ſtrony/ pokoy kwitnie z zgodą/
21:
Krolowie pańſtwy rządzą/ káżdy w ſwym beſpiecżny/
22:
Lecż niewiem/ przecż ſię trwożą/ ták piękną pogodą/
23:
Drży piekło z Lucyperem/ ogień gáśnie wiecżny.
24:
Dáwnieyſze gwiazdy/ nowym/ plácu vſtępuią/
25:
Niezwykłe świátło/ nocne ćienie/ wyrzućiło/
26:
Niebo/ weſela pełne/ y ludźie to cżuią/
27:
Wżdy ſię z ſtráchem pytáią/ coby to znácżyło.
28:
Weſzłá piękna látorośl/ z korzeniá Ieſſego/
29:
Tá wdźięcżnie zákwitnąwſzy/ wzgorę ſię wynieśie/
30:
Y będźie odpocżynkiem Duchá wſzechmocnego/
31:
A tá (iák Prorok mowił) ſwobodę ſwym nieśie.
32:
Krolowie ſię lękáią/ bo o tym rzecżono/
33:
Iż on/ oycá Dawidá ſtolicę ośiędźie/
F iij Wybáwistrona: F3v

RYMY
1:
Wybáwi lud z niewoli: ktemu przyłożono/
2:
Iż ná źiemi y niebie/ ſam krolować będźie.
3:
Z brzegow ſwoich wylały/ niebieſkie lutośći/
4:
Anyołow/ obłok pełen/ páſterze widźieli/
5:
Vrodźił ſię Zbáwićiel/ wiernym ku rádośći/
6:
W Dawidowym miáſtecżku/ ták od nich ſłyſzeli.
7:
Ludzki narod w łáſkę wźięt/ wyſtępkiem zhydzony/
8:
Chwałá Bogu ná niebie (ták Kory śpiewáią)
9:
Pokoy ludźiom ná źiemi/ mocno vtwierdzony/
10:
Stąd Anyeli/ ſwą rádość/ głośnie wyznawáią.
11:
Bog ſię z cżłowiekiem złącżył/ wdźięcżni ſię znáć daymy/
12:
Szátan zwalcżył/ á iego śiły nie władáią/
13:
Chwalić Páná/ z Anyoły/ nigdy nie przeſtáymy/
14:
Niech go ſławią ięzyki/ niech ſercá ſłucháią.
15:
XLVIIII.
16:
D
Ziwne ſpoſoby/ w vmyſł moy przywodźiſz/
17:
A dźiwnieyſzymi/ názad ie wywodźiſz/
18:
Bo/ ácż ia w tobie nádźieię pokłádam/
19:
Wżdy/ miáſto poćiech/ w kłopoty vpadam.
20:
Stąd dźiwne/ Pánie/ mniemánie o tobie/
21:
W mym ſercu rośćie; gdy rozbieram ſobie/
22:
Kto ćię zániedba ten kwitnie w rádośći/
23:
A kto ćię ſtrzeże/ rzadko bez żałosći.
24:
Złośliwy włada/ rządźi niewſtydliwy/
25:
Máło v ludźi waży ſpráwiedliwy/
26:
Ty/ żalem nędziſz/ á ſtąd/ cżłowiek złoſny
27:
Bierze ſwą śmiáłość/ ná pośmiech żáłoſny.
28:
Acżby ták nie zle/ gdyby kto podołał/
29:
Znośić z pokorą gdyś w vćiſk powołał/
30:
Lecż krewkość prágnie/ by to ludźie ználi/
31:
Ze y ná świećie ſzcżęſni/ coć vfali.
32:
Ieſli doświadcżaſz/ zaż potrzebá tego?
33:
Gdyż przyrodzenie/ moc/ krewkość káżdego
Tyś z ſweystrona: F4

DVCHOWNE.
1:
Tyś z ſwey władzey dał; á niżliś świát ſpráwił
2:
Kres káżdego/ bieg/ iákoś chćiał vſtáwił?
3:
Chytremuś moc dał/ vſtrzedz ſię złoſnego/
4:
Proſta vprzeymość/ pośmiechem zdrádnego/
5:
Złemuś dał ſzcżęśćie/ gdy przemyſł kieruie/
6:
A ſzcżyra cnotá/ ná ſzwánki ſtyſkuie.
7:
Lecż ludzkie błędy/ cżemuż Pánie licżę/
8:
Gdyż ie znaſz lepiey: á ia tylko życżę
9:
Z pokorą proſząc/ byś nádzieie więcey
10:
Szalić mną nie dał/ lecżąc bol coprędcey.
11:
L.
12:
D
Obrodźieyſtwá Pánie twoie/
13:
Przechodzą dowćipy moie/
14:
Bacżenie z ſmyſłem vſtawa/
15:
Ięzyk/ godnych ſłow nie dawa/
16:
Wżdy z tych káżde chwali ćiebie/
17:
Tobie cżeść dawáią w niebie.
18:
Tobie dźiękuią co świátem
19:
Wiecżnie rządźiſz: á ty zá tem
20:
Nie rácż gárdźić/ ácż podłymi/
21:
Dźięki y ofiáry mymi/
22:
Gdyż dáć/ rowne łáſkam twoim/
23:
Nie można krewkośćiam moim.
24:
Bądź pochwalon/ żeś prowádźił/
25:
Y oycowſkie o mnie rádźił/
26:
Strzegąc/ by żal z złey przygody/
27:
Nie mogł mieć ná mię pogody/
28:
Smierćiś mnie wyrwał z paſzcżęki/
29:
Bądź wielbion Boże ná wieki.
30:
LI.
31:
T
Wey łáſki promień Pánie wyſokośći/
32:
Iák kágániec przenika;
33:
Ták/ iżstrona: F4v

1:
RYMY

2:
Ták/ iż nie grzeie ſercá oźiębłośći;
3:
Przeto mnie letnie tyka/
4:
On iáſny płomień z ogniá twey miłośći.
5:
Spuść iednę iſkrę/ ſwey władzey potężną/
6:
By nie tylko rozgrzałá
7:
Duſzę/ co w dobrych ſkutkách niedołężną;
8:
Lecż/ áby w vmyſł dáłá/
9:
Swym świátłem świętym wolą niezwyćiężną;
10:
Bym twą gorącą miłośćią vięty/
11:
Tego świátá zabáwy
12:
Ná źiemię zrzućił iák ćiężar przeklęty/
13:
Y duſze; á tákie ſpráwy
14:
Duch brał/ by w niebo ſkąd ieſt/ záś był wźięty.
15:
Ieſtem iák źiemiá płonna/ nie ſpráwiona/
16:
Co pożytku nie dawa/
17:
Kiedy nie śieie ręką/ w tym ćwicżona/
18:
Y pług/ w rok nie poſtawa/
19:
Ani ma/ cżymby była odwilżona;
20:
A ieſli twoiey/ niezmierney lutośći
21:
Nie przebráne potoki
22:
Co záwżdy płyną w wielkiey obfitośći/
23:
Z wiecżney gory wyſoki
24:
Iey nie ſkropią; ták iák w letney ſuchośći.
25:
Gdy w Kánikułę niebá ognie dáią/
26:
Ląki/ role zápalone;
27:
Ze polá/ ſwych traw/ rzeki wod zbywáią;
28:
Będę nágim/ ſtrácone
29:
Będźie/ co śiły me/ z twey łáſki/ máią:
30:
Chętnym ieſt; coż/ gdy z chęćią ſię nie może
31:
Zrownáć/ mdła moiá władza/
32:
Gdźie ty nie weſprzeſz moy Pánie y Boże?
33:
Bo troſká co przechadza
34:
Smyſł nędzny tłumiąc/ w ſercu ma ſwe łoże.
35:
Bez twey pomocy Duch władzą vtraca:
36:
Gdy ćiężar niezmożony
Kámieniá/strona: G

DVCHOWNE.
1:
Kámieniá/ ktory pcháiąc kołem tacża
2:
Z gory w doł vpuſzcżony/
3:
Z niebem y ſobą/ w gniewie Syſyf wraca.
4:
Lod z Dyámentu ſtoṕ/ y zátwárdźiáły
5:
Z záſtárzáłych nałogow/
6:
Co ták ſerce ziął/ żem o ćię niedbáły/
7:
Lecż tyle mam ſwych bogow
8:
Ile nádźieiey/ żądze podawáły.
9:
Day áby cżułá twoy ogień grzeiący/
10:
Co lodem obtocżona
11:
Duſzá wyſtępna; á w cnotách kwitnący/
12:
Od złośći odwiedźiona/
13:
Nie wracáłá ſię/ do chęći błądzący.
14:
Leniſtvvo.
15:
LII.Sonet.
16:
S
Proſna zarázo/ niechęći złośliwa
17:
Ktora ſwe dobro/ wzgárdą prześláduieſz/
18:
A w proznowániu/ tęſknicą wiek pſuieſz/
19:
Ni ćię ſtrách/ w niebo/ ni nádźieiá wzywa:
20:
Mroźie: prze ktory/ Duch/ śmiáłośći zbywa/
21:
Ty przedni owoc/ ſuſzyć vśiłuieſz/
22:
Co pożytecżno/ zniſzcżyć piecżołuieſz/
23:
A to/ co ſzkodźi/ w twym kochániu pływa:
24:
Sługo piekielna/ iuż ia rozbrát z tobą/
25:
Gdyżeś przećiwna/ ſámá ſwey ozdobie/
26:
Tylko cżas trácąc/ rozmnażaſz ćięſzkośći/
27:
Wędruy/ bo dobry robi/ dla godnośći/
28:
A ty/ gdźie tylko mieśce zaymieſz ſobie/
29:
(Gnuſnosci) przedni iad wlecżeſz za ſobą.
30:
LIII.
31:
N
A ſkázę moię wyćiągnąłeś rękę/
32:
Lecż iednák/ tobie Boże cżynię dźiękę/
G Ze moystrona: Gv

RYMY
1:
Ze moy grzech káráć tu/ ieſt miley tobie
2:
Niżbyś mnie ondźie/ miał brzydkim mieć ſobie.
3:
Rękęś wyćiągnął dałeś moc gniewowi
4:
Oycże/ przećiw mnie złoſnemu ſynowi/
5:
Krnąbrnemu ſercu/ otworzyłeś ocży/
6:
By znáło/ iák zle/ kogo twa moc tłocży.
7:
Lecż Pánie/ gdy w ſąd będźieſz chćiał wniść zemną/
8:
(Cżego/ proſzę ćię/ nie wſzcżynay nademną)
9:
Rácż pomnieć mą chęć/ ktorą mam o tobie/
10:
Coż gdy bez ćiebie/ trudno radźić ſobie.
11:
Máłać Pánie cżeść/ z rzuconych do grobu/
12:
W piekle nie widzę/ twey chwały/ ſpoſobu/
13:
Zycż zdrowia Boże/ życż Oycże ſwey drogi/
14:
Pomocy vdźiel/ krewkośći vbogi.
15:
LIIII.
16:
P
AN moy y Bog moy/ rozgniewał ſię ſrodze/
17:
Ná ſługę ſwego: á złorzecżąc iemu/
18:
W płácżu y w poćie/ y nieznosney trwodze
19:
(Rzekł) będźieſz miał chleb/ ku pokármu twemu.
20:
Przeto duſzy mey ták ćięſzko nie będźie/
21:
Przeto duchowi ták ćiáſno moiemu/
22:
Twarz od vćiſku/ od wołánia vſzy/
23:
Pan moy odwroćił/ więc lutość nie ruſzy.
24:
Záwárte niebo/ by tám nie wchodźiło
25:
Wzdychánie moie: á źiemiá nie dawa
26:
Zwykłych dochodow: lecż ſię obroćiło
27:
W złe ćiernie wſzytko: z prace oſet wſtawa/
28:
Co/ was przyiaćioł/ ieſli nie ruſzyło/
29:
Dopuśććie duſzy/ niech żal ſwoy wyznawa/
30:
Poznayćie moy bol/ á vważćie rány/
31:
Rzecżećie/ iż duch znácżnie zfráſowány.
32:
Niech mnie to ćieſzy/ poki nie wyżenie
33:
Pan ſmutney duſze/ z ſtrapionego ćiáłá/
Ktoreystrona: G2

DVCHOWNE.
1:
Ktorey tu niechce ſłyſzeć/ áby w ćienie
2:
Podał/ gdźie wiecżna śmierć drugie zágnáłá.
3:
Lecż wſpomni Pánie/ żem twoie ſtworzenie/
4:
Wſpomni/ że twa moc/ ćiáło krewkość dáłá/
5:
Wſpomni/ żem nędzny/ ſtrapiony/ vbogi/
6:
Day ſwą łáſkę znáć/ rácż ſkońcżyć me trwogi.
7:
LV.
8:
P
Odniozſzy ręce/ puść ſię ná koláná/
9:
O mężu święty. O wybránych zborze/
10:
Pomoż mi błagáć/ niebieſkiego Páná.
11:
Wy ſłońcá wſchodu/ y zachodne zorze/
12:
Kráie z południá y pułnocne z nimi/
13:
Rátuyćie ná Páná wſzech/ dworze.
14:
Bo wzruſzon bárzo/ poſtępki brzydkimi/
15:
Chcąc ſię ich pomśćić/ w żal dni me obroćił/
16:
Ocży me zálał/ potoki gorzkimi.
17:
Przycżyńćie ſię wy/ żeby żal odwroćił/
18:
Przed iego nogi/ nieśćie łzy rzewliwe/
19:
Owaby ácż nic/ w łáſce dni mych ſkroćił.
20:
Iákoż ia/ w Bodze/ vfánie prawdźiwe
21:
Mam: że ſnem wiecżnym/ oká nie záſłoni/
22:
Aż mi da widźieć łáſki pożądliwe.
23:
Acż dźiś odemnie/ grzechem wzruſzon/ ſtroni/
24:
(Widząc dni pełne/ żalu nieznośnego)
25:
W łáſkę mnie przyimie/ pośmiewcy obroni.
26:
LVI.
27:
G
Dyż ia Pánu vfam/ coż złoſnemu trzebá/
28:
Mnie wſzetecżnie kázáć/ po gorách ſię chronić/
29:
Iż przećiwny/ ćiągnie z ſtrzałą iádowitą
30:
Luk: dobrego łowiąc/ z ſtrony gdźie beſpiecżny?
31:
Co ſam Pan poſtáwił/ to zły piecżołuie/
32:
Aby mogł wywroćić. Pobożny nie władnie.
G ij Pan wstrona: G2v

RYMY
1:
Pan w kośćiele świętym/ ſtolicą ma niebá/
2:
Zrzenicy ſwey zleca vbogie: tych bronić
3:
Zwykł. Iego powieki/ ſynow ludzkich/ ſkrytą
4:
Mysl znaią pobożnych: y złego wſzetecżny
5:
Wiek. Duſzy ſzkodliwy kto złośći miłuie/
6:
Tego Bog zniſzcży/ one ſam wywyżſza ſnádnie.
7:
LVII.
8:
D
Lugoż nieżycżliwy weſelić ſię będźie/
9:
Ze prosbą mą gárdźiſz Panie? Ocży twoie
10:
Zaż wiecżnie odwrácáć ná wołánie moie
11:
Będzieſz/ chcąc żałośćią mnie vtrapić wſzędźie.
12:
Zaż wiek ſkońcżę pierwey/ niż pobożney rády
13:
Skutek duſzá vyźrzy? á żale ſerdecżne
14:
Niſzcżyć dni me będą? zaż ſmyſły fałeſzne/
15:
Iż wyſłucháć niechceſz/ náſycą ſię iády?
16:
Nie gardz vtrapionym/ nákłoń z okiem vchá/
17:
Wzrok moy rácż oświećić/ poki on ſen wiecżny
18:
Nie zaydźie: z rádośćią iák prágnie wſzetecżny/
19:
Niech w żal zniknie złoſnych weſoła otuchá.
20:
Co łez moich prágną/ iuż ná śmiech gotowi/
21:
Ieſli mi ſię nogá/ ku dołu powinie/
22:
W tobie/ ma nádźieiá/ że ich radość minie/
23:
Proſzę/ niech mym ſmutkiem/ zły/ poćiech nie łowi.
24:
Sławić ćię ſmyſł będźie/ moc y łáſkę twoię
25:
Siły me roznioſą: żeś wżdy kiedy Pánie
26:
Wyſłuchał/ w vćiſku ſtrapione wołánie/
27:
Na drogách rádosći twierdząc duſzę moię.
28:
LVIII.
29:
I
Ak ptaſzek rozrzewniony/
30:
Co ſwoie doległosći/
31:
W krzu/ na gáłązce/ liſtkiem záſłoniony/
32:
Od ſłonecżney przykrośći/
33:
Spiewániem ćieſząc/ niechce odmiennośći:


strona: G3

DVCHOWNE.
1:
Ták w nocy/ we dnie ktemu/
2:
Też płácżę/ vtrapiony/
3:
Zá me wyſtępki/ ćięſzkie ſercu memu;
4:
A do ćiebie ſkłoniony/
5:
Proſzę/ odpusć ie Boże obráżony:
6:
Lecż ćię widzę nie ruſzy
7:
Głos moy/ łáſki niegodny/
8:
Gdy żałość trapi/ a cżłonki płácż ſuſzy.
9:
Wádźili żem niezgodny
10:
Częſto z twą wolą? á wnet záś powodny;
11:
Coż mam rzecz/ ieſli śmiały
12:
Smyſł/ troki niezwyćiężne/
13:
Ná moy kárk włożył/ co mi moc zábráły?
14:
Ach/ że nie ták dołężne/
15:
Zeby w drogách twych/ mogły być potężne.
16:
Więc ſię bronić ſmyſłowi/
17:
Mdła náturá/ nie może/
18:
Rowna dźiećięćiu przećiw rycerzowi:
19:
A nic mnie nie wſpomoże/
20:
Opusćiſzli/ rąk twych pracą/ Boże.
21:
Głupia/ proſta owiecżká/
22:
Gdy ią páſterz niebácżny/
23:
W lás/ buiáć puśći/ ſkąd trudna vćiecżká/
24:
A w puſzcży/ ieſt źwierz łácżny/
25:
Ginie/ á ow ma/ z ſzkodą fráſunek znácżny:
26:
Ach nie puſzcżay/ w ſmrodliwą
27:
Szcżekę/ duſze vbogiey/
28:
Przećiwnikowi: by widząc błędliwą/
29:
Samę/ bez wodzá: ſrogi
30:
Porwawſzy/ nie wnioſł/ zá piekielne progi.
31:
Zaż/ Oycże dobrotliwy/
32:
Przetoś mieć chćiał ſtworzoną/
33:
Byś dał zá obłow/ złemu (lutośćiwy)
34:
Wężowi/ polubioną
35:
Rzecż: wdźięcżną pracą/ rzecż drogo kupioną?


strona: G3v

RYMY
1:
Niech kiedy ku lutośći/
2:
Nędze moie ćię wzruſzą;
3:
Wyrwi Hárpijam/ pełnym wſzech przykrośći/
4:
Troſkom co śiły ſuſzą/
5:
Day/ by/ ták ſproſnie/ nie władnęły duſzą.
6:
Lakomſtvvo. LIX. Sonet.
7:
P
Iecża/ co rośćieſz y żywiſz ſię złotem/
8:
A w tysiącu trwog/ y rożnośćiach ſzkody
9:
W teſkliwych pracách/ chcąc w ſkárbiech mieć gody/
10:
On tráćiſz/ co miał wiecżnie ćieſzyć/ potem.
11:
By w mię twoy iad wſzedł/ iákoż myśliſz o tem/
12:
Iad/ ktory w lećiech/ ma ſwoie pogody?
13:
Gdyżem twe/ záwżdy/ zdrádliwe przechody
14:
Ludźiom zwykł brzydźić/ y lżyć ćię z kłopotem.
15:
Więc ták/ vboſtwá/ ſzcżyre/ świętobliwe
16:
Vſtáwy gwałcżąc/ deptáć chceſz wſzetecżna/
17:
Y w iego rządy/ śmieſz ſwą nogę ſtáwić?
18:
Idź Iędzo/ gdźieś ſię zwykłá/ śidły báwić/
19:
Srzod zdrádnych nádziey: tám poſpolſtwo chćiwe/
20:
Tám twa poćiechá/ tám rádość nie wiecżna.
21:
LX.
22:
D
O ćiebie/ duſzá moiá/ nádźieię wynioſłá/
23:
Nie boiąc ſię zelżenia. Pośmiech złośliwego
24:
Niech iey nie tyka Pánie/ gdyż wyroki wiecżne/
25:
Wiernym/ poćiechę dáią.
26:
Niech obłudni/ żáłoſną háńbę/ zá cześć máią/
27:
Mnie/ ty ſam/ drogę vkaż/ y śćieſzki beſpiecżne/
28:
Prowadz ſam/ vcż woli twey/ boś Pan wieku mego/
29:
Ile/ ma pámięć/ znioſłá.
30:
Wſpomni ná dobroć ſwoię/ ktora z wieki zroſłá/
31:
Y łáſki/ ktoreś cżynił/ ná płácż ſtrapionego/
Wyſtępkow/strona: G4

DVCHOWNE.
1:
Wyſtępkow młodośći mey/ niech pámięći wiecżne/
2:
Z głupſtwem moim/ wzgardzáią.
3:
W twey łáſce/ me nádźieie/ przednie śiły máią/
4:
Proſzę rozſzerz nademną/ ſtroże ſwe beſpiecżne/
5:
Lutośćiś nieprzebráney/ ácż z wyroku twego/
6:
Kaźń ná złośliwe poſzłá.
7:
Sąd pokornych/ Pan rządźi: iego łáſká roſłá
8:
Z ćichymi: śćieſzki tákich ſpráwuie/ bo iego
9:
Drogi/ dobroć á prawdá/ z tymi/ ktorzy wiecżne
10:
Vſtáwy/ w ſercách máią.
11:
Cżyń łáſkę/ moim grzechom/ bo twą włádzą znáią/
12:
Dla imieniá twoiego/ w ktorym ieſt beſpiecżne
13:
Pokolenie/ ćoć vfa/ bo broniſz káżdego/
14:
Z kim ſię twa boiaźń znioſłá.
15:
Rádość wiecżnie trwáiąca/ tym w nagrodę poſzłá/
16:
Ziemiá/ dźiedźictwem znána/ potomká dobrego/
17:
Bo wſtydliwym/ podporą ſą/ wyroki wiecżne/
18:
Z tych ſwą cżeść dobrzy máią.
19:
Z tymi/ ſwoie źrzenice/ me ocży puſzcżáią/
20:
Bo ták/ me nogi/ będą od śideł beſpiecżne/
21:
Zmiłuie ſię Bog dobry/ przyimie wzgárdzonego/
22:
By ſtąd chwałá roſłá.
23:
LXI.
24:
B
Edąc w pośrzod wieku práwie/
25:
Duſzá moiá/ do mnie/ rzekłá:
26:
Przyidźie z żalow iść do piekłá.
27:
Nádźieiá z ſercá vćiekłá/
28:
Láſki/ Bog zápomniał w ſobie/
29:
A ſna/ chce trapić/ y w grobie?
30:
Przyiaćiel/ otuchy/ tobie
31:
Nie da: áni będźie táki/
32:
Skądby był rátunek iáki:
Wzgárdźiłstrona: G4v

RYMY
1:
Wzgárdźił mnie pokoy wſzeláki:
2:
Bo Bog/ iák płoćiennik wątek/
3:
Odćiął poćiech moich ſzcżątek.
4:
W ſkáźie mey/ świátłá pocżątek/
5:
Niſzcży z ráná do wiecżorá/
6:
Ręká/ ná pomſtę/ nie ſkorá.
7:
Wzgárdzona/ z prośbą pokorá/
8:
Iák Lew/ kośći me pokruſzył.
9:
Co mam rzecz? Pan ſię obruſzył.
10:
LXII.
11:
W
Yrwałeś duſzę/ áby nie zginęłá/
12:
Názad rzućiwſzy grzech/ ktorym ſłynęłá/
13:
Przeto iż piekło nie vmie ćię ſławić/
14:
Ani grob/ prawdą twoią/ chce ſię báwić.
15:
Wzgárdza imię twe/ kto w otchłań wſtępuie/
16:
Zywy/ moy Pánie/ żywy ſię ráduie/
17:
Ze ćię ſam chwalić/ y potomká/ może
18:
Náucżyć/ twoię łáſkę poznáć/ Boże.
19:
Boże wybaw mnie/ z doległośći moich/
20:
A będęć śpiewał/ nie bez dźiatek ſwoich
21:
W domu twym: poki łáſká twoiá będźie
22:
Zywić nas: chcemy ćiebie wielbić wſzędźie.
23:
LXIII.
24:
T
Akże/ z poránku pocżąwſzy/ moy Pánie/
25:
Konáć mnie będźieſz/ áż ćiemna noc przyidźie?
26:
Także ćię/ z płácżem rzewne nárzekánie/
27:
Tákże wołánie me/ przed ćię nie wnidźie?
28:
Piſzcżę/ iák ptaſzę/ od mátki zgubione/
29:
Hukam/ iak gołąb/ po dźiećiách ſtráconych/
30:
Vſtáią ocży/ wniebo wynieśione/
31:
Gwałt ćierpię/ Panie/ rátuy śił ſtrapionych.
Switánie/strona: H

DVCHOWNE.
1:
Switánie/ źiołom/ wdźięcżną roſę nieśie/
2:
Mnie/ ná powiekách/ gwiazdy łez odchodzą/
3:
Fortunne źiołká/ ſzcżęſna trawo w leśie/
4:
Wy cżyrſtwieiećie/ á mnie mdłośći ſzkodzą.
5:
Zwierz/ ptáſtwo/ w nocy ſwe pośiłki máią/
6:
Mnie trapić/ kśiężyc/ ná niebo wſtępuie/
7:
V inſzych/ ocży/ z ſłońcá roſkoſz znáią/
8:
Lecż w moim ſercu/ dźień/ trwogi ſzykuie.
9:
Pánie/ ieſli to żywot/ á tákimi
10:
Láſkámi/ być ma tá duſzá báwioná/
11:
Niechći nie będę przykry/ ſłowy memi/
12:
W pokoiu/ gorzkość/ day byłá ſkońcżoná.
13:
LXIIII.
14:
C
Iebie miłośierny proſzę Zbáwićielu/
15:
O walecżny mężu/ Izráelſki Boże/
16:
Nádźieio/ vćiecżko/ podporo/ obrono/
17:
Kiedyś mnie odkupił/ wſpomni co koſztuię.
18:
Rozkaż ſwym Anyołom niechay ich ſtraż cżuię/
19:
Wſzech cżáſow/ ná mieścu iák ie kolwiek krzcżono/
20:
Niechay o mię walcżą/ iáko wierni ſtroże
21:
Ciáłá/ duſze broniąc/ od przećiwnych wiele.
22:
Wzdychánie me z łkániem/ roſkaſz ſtworzyćielu
23:
Niechayći odnoſzą (gdyż inák nie może
24:
Przed Máieſtat twoy przyść) owa vważono
25:
Będźie me wołánie/ ia ſię vráduię.
26:
Tobie ſię/ Boże moy/ wſzytek ofiáruię/
27:
Day me przedſięwźięćie było vtwierdzono/
28:
A gdy wnętrzność źiemſką/ ćiáłu daſz zá łoże/
29:
Niech ćię duſzá wielbi/ moy odkupićielu.
30:
LXV.
31:
K
Rolu wſzelkich narodow/
32:
Cżemu/ ludźi ták wiele/
H Co mi/strona: Hv

RYMY
1:
Co mi/ ſmutnych przechodow
2:
Zycżąc/ máią weſele/
3:
A iák iſkry wzruſzone/
4:
Niechętnych woyſká roſtą niezlicżone?
5:
Więc miedzy nimi/ śiłá
6:
Co chcą/ by duſzá moiá/
7:
Ná twey piecży nie byłá/
8:
A/ nieſkońcżona twoiá
9:
Dobroć/ o nię niedbáłá/
10:
Stąd/ mych vpadkow/ nádźieiá w nich wſtáłá.
11:
Lecż ſię ia ćieſzę tobą/
12:
Boś ty moią obroną/
13:
Nádźieią/ y ozdobą/
14:
Przez ćię/ vyźrzę wznieconą
15:
Mą cżeść/ ácż teraz zgáſłá/
16:
Duſzę weſołą/ co w ćięſzki żal záſzłá.
17:
Kiedy roſtą me trwogi/
18:
K tobie wołam w ćięſzkośći/
19:
Y znam/ że duch vbogi/
20:
Z gniazd/ twych źiemſkich niſkośći/
21:
W niebo wchodźi: ſtąd biorę
22:
Pewną nádźieię/ że mi daſz podporę.
23:
Zá cżym/ cżłonki beſpiecżnie
24:
Z boiáźni otrząśnione/
25:
Lożu zwierzam koniecżnie/
26:
Ktore/ ſnem vćieſzone
27:
Biorą z śiłą moc táką/
28:
Ze mi nie ćięſzko znieść pracą wſzeláką.
29:
By też lud niezlicżony/
30:
Powſtał ná moie ſzkody/
31:
Nie byłbym zátrwożony.
32:
Poruſz/ niebieſkie zwody/
33:
Y zwierzchność/ Boże wiecżny/
34:
Rzekłbym: w twey władzy moy żywot beſpiecżny.
Wiem/strona: H2

DVCHOWNE.
1:
Wiem/ że rámię władnące
2:
Twe/ złoſnych iuż tknęło/
3:
Gdźie ſercá zle życżące.
4:
Z ich ſzcżek kośći zginęło
5:
Tyle (coś ſtárł) że śiędą
6:
W rychle/ gdźie żáłość wiecżną ćierpieć będą.
7:
Ty/ z wſzelkiey doległośći/
8:
Możeſz/ lud tobie miły/
9:
Wyrwáć/ y mieć w rádośći/
10:
Y ozdobić ich śiły:
11:
Przecż ſpuść ſwą łáſkę Pánie/
12:
Niech záwżdy ćieſzy twych wiernych vfánie.
13:
Obzarſtvvo. LXVI. Sonet.
14:
G
Dźie ſą dowćipy/ y rozum wyſoki/
15:
Co ſię do náuk zacnych vdawáły/
16:
A ſtąd/ y ſáme/ tę nagrodę miáły
17:
Ze ſławá ich ſzłá/ w świát y kray ſzeroki.
18:
Gdźie obycżáie y cnot ſtek głęboki/
19:
Co ſię po świećie wſzędy roźlewáły/
20:
Z Sáturnem Marſá/ áni ich ſpraw znáły/
21:
Co dźiś wiek pſuią/ pnąc ſię pod obłoki?
22:
Ach/ że rozrywek ozdobá y władza/
23:
Gáśnie: obżárſtwo od wſzech vlubione/
24:
Y wyniſzcżyło ſzláchetne zwycżáie.
25:
Dźiś iáſna wodá/ y żołądź nie dáie
26:
Smáku: káżdy ſię do winá przyſadza/
27:
Pierzyn/ roſkoſzy: á cnoty wzgárdzone.
28:
LXVII.
29:
N
Ieſzcżęśćie/ mych łez chćiwe/
30:
Długoż ieſzcże/ złośliwe/
31:
Będźieſz/ po ſercu/ iad ſwoy roźlewáło/
32:
Byś ſię mym łkániem kiedy náćieſzyło?
H ij Cżylić bolstrona: H2v

RYMY
1:
Cżylić bol y płácż máło?
2:
Sna chceſz/ byś ták/ dni moie wyniſzcżyło?
3:
Inszy/ kiedy truchleią/
4:
Wſpieráią ſię nádźieią/
5:
Y wdźięcżną myślą/ ſerce zábawiáią/
6:
Mnie/ duſzę bierze/ y ćiáło zábija
7:
Ze ſmutki dolegáią/
8:
A otuchá przyſzłych poćiech omija.
9:
Rátunku/ z żadney ſtrony/
10:
Nie ma/ moy wiek ſtrapiony/
11:
Lzą ſię zmieniły/ me źrzenice obie/
12:
Przyſzłych ſię lękam/ przeſzłych dni żáłuię/
13:
Zycżyłbym śmierći ſobie/
14:
Lecż y w grobie/ odpocżynku nie cżuię.
15:
Co wſzytkim władnieſz/ Pánie/
16:
Przyimi ćięſzkie wzdychánie/
17:
Wzgárdźiſzli ty mnie/ gdźieſz obrocę ocży/
18:
Gdźie ſerce ſkłonię? gdźie podnioſę ręce?
19:
Gdy żal z oká łzę tocży/
20:
Day pokorę/ day y ćierpliwość w męce.
21:
LXVIII.
22:
P
Anie zmiłuy ſię/ á nie rzekę więcey/
23:
Zmiłuy ſię Boże/ nád ćiáłem copręcey/
24:
Nád ćiáłem mowię: bo z dawnego wieku/
25:
Miło nędznemu/ znáć twą łáſkę/ cżłeku.
26:
Wiem/ że ſtáránie ludzkie nie pomoże/
27:
Ieſli ty ſkutku nie vdźieliſz Boże/
28:
Stąd żal nieznośny/ iż wzdycham do ćiebie/
29:
Lkam/ płácżę/ wołam/ wżdym wzgárdzō w potrzebie.
30:
Miłoć Pánie ſna/ kto ćię z ſercá wzywa/
31:
Miło cżłowieku/ gdy wyſłuchaſz/ bywa/
32:
Vſtá wołáią/ źrzenicá łzę tocży/
33:
Wżdy miłośierdźia nie widzą me ocży.
Podobnostrona: H3

DVCHOWNE.
1:
Podobno grzeſznych nie wyſłuchaſz/ Pánie/
2:
Co ieſli ták ieſt/ toć prozne vfánie
3:
Cżłowiek ma w tobie: Lecż ia chcę dni ſwoie
4:
Końcżyć/ vfáiąc w miłośierdźie twoie.
5:
LXIX.
6:
P
Anie/ Boże moiego zbáwienia/ ku tobie
7:
We dnie wołam/ y w nocy wznoſzę ocży obie/
8:
Niech przed ćię proźbá wnidźie/ przyimi z łzą wzdy=
:
(chánie/
9:
Nákłoń vchá ſwoiego/ ná rzewne wołánie.
10:
Bo duſzá moiá/ zewſząd złym ieſt nápełniona/
11:
A ná żywot/ piekielna ſzcżeká otworzona/
12:
Policżonym z orſzaki/ co w otchłań sſtępuią/
13:
Co w śmierći/ bez rátunku/ wolnymi ſię cżuią.
14:
Iák zránieni/ ktorycheś iuż zániedbał/ w grobie/
15:
Od ręki twey zágnáni: toż y ia znam w ſobie/
16:
Wepchnionym ieſt/ w cogłębſze ieźioro/ y w ćienie/
17:
Albo w mieścá/ do ktorych záięte śmierć żenie.
18:
Nádemną/ twoie gniewy ſrogie/ zgromádzone/
19:
Y wſzelkie nawáłnośći z ſtráchem/ obrocone/
20:
Oddaliłeś znáiome/ sſtałem ſię im brzydki/
21:
Wydánym bez wyſtępku/ ſtrapion nievżytki.
22:
Cáły dźień wołam/ Pánie/ ręce wznoſzę k tobie/
23:
Cżyli dźiwy cżynić chceſz/ tym/ co leżą w grobie?
24:
Cżyli wſkrześić lekarz ma/ coby ćię ſławili?
25:
W grobiech twa dobroć táyna/ w piekle ią wzgárdźili.
26:
Ciemnośći/ zaż znáć mogą/ dźiwne ſpráwy twoie?
27:
A w źiemi niepámięći ſpráwiedliwe zdroie?
28:
Ia k tobie wołam Pánie/ á prośby wychodzą/
29:
Duſze mey vtrapioney/ przod niż zorzá wſchodzą.
30:
Cżemuż Oycże odrzucaſz modlitwy me? Cżemu
31:
Oblicże ſwe odwracaſz? przecż mnie vbogiemu
32:
Z młodośći/ w wielkiey pracy/ we cżći vſádźiwſzy/
33:
W pokorze/ ſmutkom ſzkodźić daſz/ ták poniżywſzy?
H iij Ná mięstrona: H3v

RYMY
1:
Ná mię ſię obroćiły gniewy twe/ á ſtráchy
2:
Boiáźnią nápełniáią/ mych przybytkow/ gmáchy/
3:
Iák woda/ ze wſzytkich ſtron/ trwogi obegnáły/
4:
Przyiaćielá z znáiomym/ me nędze/ nie znáły.
5:
LXX.
6:
A
Tákże mnie/ moy Pánie/ zápomniſz koniecżnie?
7:
Y ſwą/ odemnie będźieſz twarz odwrácał wiecżnie?
8:
Długoż duſzá ma/ o mnie rádźić ma/ bez ſkutku/
9:
Dni me w żáłośći trácąc/ y w nieznośnym ſmutku?
10:
Długoż pyſznie vrągáć ma/ cżłek nieżycżliwy?
11:
Weyźrzy/ á wyſłuchay mnie/ Boże dobrotliwy/
12:
Oświeć ocży/ by w śmierći nie záſnęły ſrogi/
13:
Ani przećiwny rzecz mogł/ że mnie przywiodł/ w trwo=
:
(gi.
14:
Poćieſzy ſię nieżycżny/ ieſli ſię pochylę/
15:
Lecż gdyżći Pánie vfam/ niechay ſię nie mylę/
16:
Twym rátunkiem/ ſerce me/ vweſeliſz Pánie/
17:
Zácżymći chwałę oddam/ y z dźięką śpiewánie.
18:
LXXI.
19:
P
Anie/ ktoż w gmáchách twoich/ ma mieſzkánie?
20:
Dla odpocżynku/ ktoż ná oney ſtánie
21:
Gorze świętey? ten co bez zmázy wchodźi/
22:
A/ z kogo ſąd ſpráwiedliwy pochodźi.
23:
Ten/ co ná ſercu ſwym/ prawdę piáſtuie/
24:
Ani ięzykiem złych fałſzow cukruie/
25:
Co nie cżyni zle bliźniemu ſwoiemu/
26:
Ani życży nic/ ku pośmiechu iemu.
27:
Kto wykorzenić złego/ ieſt chętliwy/
28:
Bogoboynego vcżćić pożądliwy/
29:
A co przyrzekł/ ná ſwey piecży ma ono/
30:
Niechcąc/ by to fałſzem było rzecżono.
31:
Ten/ co pieniędzmi/ w lichwę nie ſzáfował/
32:
A zá niewinne/ dárow nie przyimował/
Kto tákstrona: H4

DVCHOWNE.
1:
Kto ták cżyni/ by vpadł/ bać ſię nie trzebá/
2:
Bo go wiecżnie/ Bog/ będźie bronił z niebá.
3:
LXXII.
4:
M
Dłych/ znędzonych krewkośći/
5:
Przydź/ o Poćieſzyćielu
6:
Láſkáwy: o ćięſzkośći
7:
Náſzych/ lekárzu z wſzech przedni/ nie z wielu:
8:
Nád wſzytkie co ich było/
9:
A ſwoią ſławą/ ktory wiek/ zdobiło.
10:
Przydź Duchu świętobliwy/
11:
A me ſerce niecżyſte/
12:
Ktore/ moy płácż rzewliwy
13:
Płocże; niech ognie twe ſuſzą wiecżyſte;
14:
Ty/ oświeć te ćiemnośći/
15:
Ktore/ powſtáły z moich niepráwośći.
16:
Wieſz/ iż choćia z opoki/
17:
Pobrzeżne pſuią śćiány/
18:
Morſkich wáłow przeſkoki:
19:
Ták y mnie/ wielkie á głębokie rány/
20:
Cżynią/ grzechy brzydliwe:
21:
Stąd mi noc przykra/ dni niepożądliwe.
22:
Przydź/ władzo niezwyćiężna/
23:
A ręką/ wiecżney mocy/
24:
Co wſzem śiłam potężna/
25:
Przećiw tym lodom/ doday mi pomocy/
26:
Co mą duſzę obięły/
27:
Niech nią nie władnie (ácż ią w ſwą moc wźięły)
28:
Smierć/ álbo więc zdrádliwy
29:
Nieprzyiaćiel on ſrogi/
30:
Co ſię rad/ iák życżliwy
31:
Stáwi/ á zwodząc/ ſłodźi ſwe nałogi/
32:
By ták władnął beſpiecżnie
33:
W ćiemnośćiách/ gdźie ſtrách y bol mieſzka wie=
:
(cżnie.
Nie ma/strona: H4v

RYMY
1:
Nie ma/ gdy nayślicżnieyſzy
2:
Rok/ wſzech pełen rádośći/
3:
Liśćia/ lás naygęśćieyſzy
4:
Ni kwiatow łąká/ ni źioł w ich hoynośći/
5:
Iák ia ſmutkow/ żáłośći/
6:
Mam w nędznym ſercu/ z okrutney chytrośći.
7:
Vlecż/ duſzę troſkliwą
8:
Y nędzną; bo zwątpiłá
9:
W ſwym zdrowiu: gdy teſkliwą
10:
Febrą ziętá: day tobą ſię trzeźwiłá/
11:
Nie konfekty z ſokámi/
12:
Z źioł rożnych/ áni z kwiatkow receptámi.
13:
Vgáś/ wnętrzne prágnienie
14:
Onym żywym potokiem/
15:
Láſki twey: co ſumnienie
16:
W nas vweſela; nie źiemſkich wod ſtokiem/
17:
Owaby iad zmiárkował
18:
Ludzkich żáłośći/ ktory mnie zwoiował.
19:
Nieczyſtosc. LXXIII. Sonet.
20:
N
Ie przeto/ żem ieſt od pańſtw oddalony/
21:
A/ iż ták Bog chce/ w ſkárby niebogáty?
22:
Nie/ iż w gáłązki moy ſzcżep nie rogáty/
23:
Ni owoc iego/ nádźieią zmocniony;
24:
Nie przeto/ że moy dźień chmurą ſtrwożony/
25:
Prágnąć y głod mrzeć/ potnieć ná ty
26:
Ziemi przymuſza; Nie iż świát mey ſtráty
27:
Chcąc; w tyśiąc zdrad ieſt vzbroiony;
28:
Ani/ że ma przyść oſtátnia godźiná/
29:
Zywot mi brzydźi: ále dla płomieniá
30:
Cieleſney żądzey/ co ná mą kreẃ chćiwy.
31:
Okrutny/ ſzkodny/ ćięſzki niewśćiągliwy
32:
Ogniu/ dla ćiebiem dáleki zbáwienia/
33:
Ze śmierći prágnę/ tyś przednia przycżyná.
Záſtałemstrona: I

DVCHOWNE.
1:
LXXIIII.
2:
Z
Aſtałem zdrowo/ záſtałem/ moy Boże/
3:
W cále to/ zá co dźiękowáć nie może
4:
Nie tylko moy/ lecż ięzyk wymownego/
5:
Wyrzec łáſki twey/ cżłowieká żadnego.
6:
Vćieſzyłeś mnie/ z ſwey dobroći/ Pánie/
7:
Odmieniłeś płácż/ w weſołe śpiewánie/
8:
Iuż wſzytko inſze/ duſzy vtrapioney
9:
Znośne/ ſkądkolwiek złe przypádnie oney.
10:
Bądź chwalon wiecżnie/ ſmyſł y ćiáło tobie
11:
Niech cżeść oddawa: á gdy cżłonki w grobie
12:
Złożą ſwe kośći: niech Duch nie vſtawa/
13:
Niechay ćię wielbi/ niechći chwałę dawa.
14:
Boże wſzechmocny/ Boże dobrotliwy
15:
Wſpomni/ proſzę ćię/ iáko mnie/ złośliwy
16:
Nieprzyiaćielſki duch/ pośmiechem trapi/
17:
Wybaẃ z przykrośći/ niż mnie śmierć záłapi.
18:
LXXV.
19:
D
Obroć mnie twoiá/ Pánie/ poćieſzyłá/
20:
Z chorob/ fráſunkow/ duſzę otrzeźwiłá/
21:
Zá cżym/ wzgárdzoney lutnie ſwey/ dobędę/
22:
Láſkę twą ſławiąc/ z śpiewaki vśiędę.
23:
Z wierſzem dżięki mey/ ſtrony zgodnie brzmiące/
24:
Roſpuſzcżę Boże; ták opływáiące
25:
Miłośierdźia twe/ lutośći niezmierne/
26:
Roznoſząc/ miedzy ſercá tobie wierne.
27:
Bądź chwalon Pánie/ zá to coć ſię zdáło/
28:
By ſię ochłodą/ mego ſercá/ sſtáło/
29:
Proſzę/ w pokoiu rácż dni mych dolicżyć/
30:
Przytym/ do wiecżney chwały/ drogi życżyć.
31:
Tu ſławić Oycże/ tám ćię chwalić wiecżnie/
32:
Day Boże święty/ day proſzę ſerdecżnie/
I Znák nie=strona: Iv

RYMY
1:
Znák nieżycżliwym/ żeś mnie wſpomogł/ Pánie/
2:
Przeyźrzy me głupſtwá/ á potwierdz vfánie.
3:
LXXVI.
4:
P
Anie/ co wiecżnym rozumem kieruieſz/
5:
Niebo y źiemię: cżáſom roſkázuieſz/
6:
Iść záwżdy: zmiennym ſam nie będąc/ wſzemu
7:
Mienić ſię káżeſz/ coś dał śmiertelnemu.
8:
Zgrzeſzyłem niebu/ y ſámemu tobie/
9:
Niegodnym/ ábyś mnie/ ſynem zwał ſobie/
10:
Zbłądźiłem/ iák więc owcá w ćiemnym leśie/
11:
Niech/ do owcżárnie/ twa łáſká/ donieśie.
12:
Nie śmiem/ źrzenice wznieść/ ná gory twoie/
13:
Bo/ grzech záſłánia wſtydem/ ocży moie/
14:
Wſzakoż/ gdźież vćiec mam/ przed twoim okiem?
15:
Gdźież ſię mam ſchronić/ przed ſtráſznym wyrokiem?
16:
Kto mym rzecżnikiem/ przed tobą ſię ziáwi?
17:
Kto mnie/ w licżbie twych wybránych/ poſtáwi?
18:
Záżeś nie ty ieſt/ Pánie/ oycem moim/
19:
Coś grzechy przenioſł/ miłośierdźiem twoim?
20:
Zem ſyn niegodny/ ſumnienie wyznawa/
21:
Y ſłuſznie/ gdy mnie twoy ſąd/ ná śmierć wzdawa/
22:
Lecż/ miłośierdźie/ niegodne przyimuie/
23:
Rátuy mą duſzę/ gdy w grzechách ſtyſkuie.
24:
LXXVII.
25:
P
Rzecż/ wiekow Pánie/ ginę ták w żáłośći/
26:
Gdyż to głos/ twoiey niezmierney lutośći/
27:
Ze niechceſz/ by był grzeſzny zátracony/
28:
Rádniey chceſz by żył/ k tobie náwrocony?
29:
Przodkowie náſzy/ wołáli ku tobie/
30:
Ilekroć/ iáką ćięſzkość/ cżuli w ſobie/
31:
Wybawiałeś ie/ gdy prośili oni/
32:
Iżći vfáli/ nie byli zelżoni:
Gdy im/strona: I2

DVCHOWNE.
1:
Gdy im/ co cżynić/ rády nie sſtawáło/
2:
Skoro ſię/ oko ich/ k tobie vdało/
3:
Wyſłuchawałeś/ y zbawiał dla śiebie/
4:
By ználi dobroć/ nieprzebráną w niebie.
5:
Cżęſtoś był Pánie/ ich ſpráwą ziątrzony/
6:
A gdyś ie karał/ gniewem poruſzony/
7:
Widząc ich vćiſk/ y łzy żáłobliwe/
8:
Okázowałeś folgi pożądliwe.
9:
A dźiś kędy ſą/ Oycże/ łáſki twoie?
10:
Láſki co z wiekow ſłynęły? przecż/ moie
11:
Chęći ſerdecżne/ ćiáłu w moc ſą dáne?
12:
Niech/ w mych łzách/ będą/ twe łáſki/ vznáne.
13:
LXXVIII.
14:
P
Roſzę/ moy Pánie/ nie pchay mnie od śiebie/
15:
Ani opuſzcżay/ gdy wołam w potrzebie/
16:
Nie day mi ginąć: iákoż wzgárdziſzli ty/
17:
Będę iáko proch/ od wichrow vbity.
18:
Zbłądźiłá duſzá/ iák owcá ſtrácona/
19:
Nie day by byłá od wilkow ziedźiona/
20:
Gdyż tych wiele ieſt/ co iey vrągáią/
21:
Niewie Bog o niey/ wſzetecżnie wołáią.
22:
Vſtawa w twoim rátunku/ moy Pánie/
23:
Gdy/ oko łzá źrze/ pierśi tárga łkánie/
24:
Wſzytká ma kráſá/ po źiemi ſpłynęłá/
25:
Przeto/ iż ma złość/ twą łáſkę odćięłá.
26:
Pámiętay Pánie/ żem proch/ ſtárty nogą/
27:
Pátrz/ iákom zniżon/ vſtáwicżną trwogą/
28:
Ochłodź łáſką ſwą/ grzech odpuść/ niż zeydę/
29:
Ná mieścá/ z ktorych/ tu názad/ nie przyidę.
30:
LXXIX.
31:
P
O co ſię wznoſzę? cżemu tuſzę ſobie/
32:
Z moiey krewkośći/ ſpodobáć ſię tobie?
I ij Gdyż/strona: I2v

RYMY
1:
Gdyż/ twoie rády/ ſą niezrozumiáne/
2:
A przecż co cżyniſz/ przycżyny nieznáne?
3:
Gdy cżłowiek chętny/ á do kreſu bieży/
4:
Ná ktorym/ zakład wiecżney chwały/ leży/
5:
Pod cżás przypada/ że mu wolą mieniſz/
6:
A przećiwnego/ cżęſto ſwym być mieniſz.
7:
Ktorych ſię ſpráwy/ chwálebne widźiáły/
8:
W głębokość ſproſnych ćięmnośći wpadáły/
9:
A co ſię/ chlebem Anyelſkim/ karmili/
10:
Potym z świniámi/ ſłodźiny trawili.
11:
Skąd rękę weźmieſz/ świątobliwość ginie/
12:
Gdźie ty nie rádźiſz/ tám rozum nie ſłynie/
13:
W niwecż wſzelka ſtraż/ w niwecż chęć y cnoty/
14:
Gdy Pánie/ náſzey nie wſpieraſz/ ochoty.
15:
Prozno ſię vpor/ przećiw tobie śili/
16:
Bez twey pomocy/ bieg/ ácż dobry/ zmyli/
17:
Gdźie ty odſtąpiſz/ tám ſię inák dźieie/
18:
Niż obiecuią ſerdecżne nádźieie.
19:
Rácż tedy náſze twierdźić dobre ſpráwy/
20:
Rácż chęć odwodźić/ od brzydkiey zabáwy/
21:
Chętne pośilay/ przywiedź oćiętnego/
22:
Dla wiecżney chwały/ Máieſtatu twego.
23:
LXXX.
24:
Z
Niſzcż/ z niebá Krolu możny/
25:
Zywym płomieniem twey świętey miłośći/
26:
Oźiębły/ á niezbożny
27:
Smyſł/ zwykłych niepráwośći/
28:
Co/ okolicżne ziął ſercu krewkośći.
29:
By/ wſzytek roſpalony/
30:
Ogniem twym świętym/ iák pochodnie/
31:
Pałał/ z wſząd ogárniony/
32:
Záwżdy iáſno/ nadobnie/
33:
Wzgárdźiwſzy rádę/ co zwodźi łágodnie.
W tweystrona: I3

DVCHOWNE.
1:
W twey łáſce/ záſádzona
2:
Moiá nádźieiá/ wielce pożądána/
3:
A ták ieſt rozkrzewiona/
4:
Y liſtkámi odźiana/
5:
Ze kwitnąc/ w rożne bárwy ieſt vbrána.
6:
Pośilay ią/ potokiem/
7:
Oney niebieſkiey dobroći y świętey/
8:
Co/ co dźień/ świeżym ſkokiem/
9:
W ſwoich źrzodłách zácżęty/
10:
Srzod źiołek płynie/ po łące rozpięty.
11:
Bo/ gdyby powśćiągniony
12:
Był/ twey łáſki ſkok; łácnoby gáłązká
13:
Vſchłá: cżym ia ſtrwożony/
14:
Zniſzcżećbym mogł do kąſká/
15:
Y w ſtráchu zginąć/ gdyż twa drogá wąſka.
16:
Day/ by wſzelkie ſtáránie/
17:
Proſto k tobie ſzło/ iák do celu ſtrzałá/
18:
Strzelcá dobrego: Pánie/
19:
Niechayby proſtowáłá/
20:
Duſzá/ ku tobie/ ſkrzydłá/ świát wzgardzáłá:
21:
Ták/ iżby on ſmok ſtáry/
22:
Co/ cżułym okiem/ záwſze piecżołuie/
23:
Nieżycżny z wſzelkiey miáry/
24:
By mnie wwiodł/ vśiłuie/
25:
W ſwe ćienie/ gdźie płácż/ bol/ ſtrách ſię náyduie.
26:
Prozno złoſny prácował/
27:
Lecż/ ptáſznikowi rowien/ co ſtáwiáiąc
28:
Sieći/ długo pilnował/
29:
A gniewem opływáiąc/
30:
Do dom ſię wroćił/ śiebie przeklináiąc.
31:
LXXXI.
Sonet.

32:
G
Dym żył bez ćiebie/ duſzá źimna byłá/
33:
Duch pełen pychy/ ſerce niecżyſtośći/
I iij Iedenstrona: I3v

RYMY
1:
Ieden dźień nie był/ Pánie wſzech wiecżnośći/
2:
By ſię/ twą wolą/ ma myśl zábáwiłá.
3:
Przyſzłá kaźń/ trwogá przytomna ſię lżyłá/
4:
Stráchu nie cżyniąc we mnie/ ni żáłośći/
5:
Ták/ iżbym kiedy chćiał odſtąpić złośći/
6:
Co záślepiwſzy/ w niewoli więźiłá;
7:
Lecż/ z wnętrznych świętych promieni/ znáżony/
8:
Leżałem: máiąc zá wodze/ y pány/
9:
Sproſną chęć/ zwycżay zły/ głupią nádźieię.
10:
Z wiecżnych przybytkow/ z ſtráchem wywołány/
11:
Byłem niebieſkim zaſtępom wzgárdzony/
12:
Gniew twoy/ śmierć wwodźił/ przecż y dźiś truchleię.
13:
LXXXII.
14:
S
Miłuy ſię Boże/ miłośierdźia Pánie/
15:
Wyſłuchay proſzę/ me rzewliwe łkánie/
16:
Według lutośći nigdy nieprzebráney/
17:
Y dobroći twey wiekom vkazáney.
18:
Odwroć ſpoł z twarzą/ oko dobrotliwe/
19:
A niechćiey bácżyć ná ſpráwy złośliwe/
20:
Wyſtępki moie/ iákiekolwiek były/
21:
Niechby ſię/ wodą łáſki twey/ omyły.
22:
Serce ſtworz we mnie/ wprawdźie przeźrzocżyſte/
23:
Niech nie bywáią w nim/ myśli niecżyſte/
24:
Duch wnętrznośći mych/ ſzcżyrośćią zmocniony/
25:
Niech nie przyimuie fałſzow/ z żadney ſtrony.
26:
A ty nie ſpuſzcżay Oycże z twego wzroku/
27:
Lecż niechay będę záwżdy/ ná twym oku/
28:
Duchá świętego/ Duchá twey właſnośći/
29:
Niebierz od moich śmiertelnych krewkośći.
30:
LXXXIII.
31:
G
Dźie ſię mam vćiecz? głowę ſwoię kędy
32:
Ná świećie ſkłonić/ gdyż obchodząc rzędy
Ludzkichstrona: I4

DVCHOWNE.
1:
Ludzkich narodow/ nieznam ſtátecżnośći/
2:
Zywych wnętrznośći?
3:
Nie naydźieſz/ ktoby z ſercá pożáłował/
4:
Nie máſz/ ktoryby z chęći porátował/
5:
A choć poſtáwá/ y ſłowá łágodne/
6:
Myśli niezgodne.
7:
Nieſzcżęſny/ kto ſię/ ná ludzkim/ buduie
8:
Duchu: bo rychley niż z lodem ſzwánkuie.
9:
W żal/ Pan/ przywodźi/ gdy kto/ śmiertelnemu
10:
Vfa/ nie iemu.
11:
Ieſliż więc cżłowiek/ w ſpráwách nieſtátecżny
12:
Ieſt znan: y broni wierzyć mu/ Bog wiecżny/
13:
Przecżżem ták głupi? cżemu ták ſzáleię/
14:
Kłáść w nim nádźieię?
15:
Do ćiebie Pánie wzdycham/ y do ciebie
16:
Ręce wynoſzę/ w teſkliwey potrzebie/
17:
W ćięſzkośćiách moich/ śćiągni świętą rękę/
18:
A oddal mękę.
19:
Wyrwi: bo niewiem o żadnym ſpoſobie/
20:
By mnie rátował: lecż ſię we wſzem tobie
21:
Zlecam: bo ſámá twoiá dobroć/ záwżdy
22:
Lecży bol káżdy.
23:
LXXXIIII.
24:
P
Anie/ vſłyſz prośby moie/
25:
Ná moy głos/ ſkłoń vſzy ſwoie/
26:
W prawdźie twey ſpráwiedliwośći/
27:
Wyſłuchay me doległośći.
28:
W ſąd ſię nie wdáy/ z ſługą ſwoim/
29:
Bo ktoż przed obliczym twoim/
30:
Kto przed tobą ſpráwiedliwy?
31:
Nie nalazł ſię cżłowiek żywy.
32:
Y mey/ nieprzyiaćiel/ duſzy/
33:
Prześláduiąc/ przykro tuſzy/
Ku źiemistrona: I4v

RYMY
1:
Ku źiemi ſkłonił me śiły/
2:
Smyſły ſtrwożył/ co w nich były.
3:
W nieznośne ćiemnośći włożył/
4:
Iák te/ co śmierćią vtrwożył/
5:
Vdręcżył mnie ćięſzkośćiámi/
6:
Serce vmęcżył troſkámi.
7:
A iż pomnię/ przeſzłe látá/
8:
Iákoś zwykł rátowáć światá/
9:
Wynośi ręce ku tobie/
10:
Duſzá/ ſchnąc iák źiemiá w ſobie.
11:
Proſzę/ niż we wſzem vſtánie/
12:
Byś ią racżył wſpomoc Pánie/
13:
Słyſząc iey łkánie rzewliwe/
14:
Niż poźrze piekło ſtráſzliwe.
15:
LXXXV.
16:
B
Oże/ day rátunek/ w moim vtrapieniu/
17:
Bo kłamna rádá/ w ludzkim pokoleniu/
18:
Nádźieiá zdrádna/ w pomocy cżłowiecżey/
19:
Sam ten beſpiecżny/ kogo maſz ná piecżey.
20:
Rzadki przyiaćiel/ á ledwo doznány
21:
By trwał/ gdy cżłowiek/ fráſunkom podány/
22:
A ieſlić więc raz/ w żáłośći porádźi/
23:
Przypádnie druga/ áli ſię odſádźi.
24:
Błogo tey duſzy/ ktora mowi ſobie:
25:
Pan cżąſtká moiá: á nádźieię w tobie
26:
Pokłáda: bo ktoż widźian opuſzcżony/
27:
Ktoregoś ty wźiął/ do ſwoiey obrony?
28:
Cżęſto/ cżłowieká/ y właſny ſmyſł/ zdrádźi/
29:
Coż zá dźiw/ ieſli obcy zdrádnie rádźi?
30:
Kłamcá duch ludzki/ komuż wierzyć Pánie?
31:
W kim ieſt beſpiecżne/ krom ćiebie vfánie?
32:
Ze wſząd ćięſzkośći/ duſze dolegáią/
33:
A wolę/ że mie twe gniewy śięgáią/
Boś miło-strona: K

DVCHOWNE.
1:
Boś miłośierny. Lecż ludźiom wpáść w ręce/
2:
Nie máſz ſkońcżenia/ nie máſz miáry w męce.
3:
Vchoway od nich/ ſtrzeż wárgi fałſzywey/
4:
Prowadz me vſtá/ po drodze prawdźiwey/
5:
Twierdz ſtátecżnośćią: á ſam z doległośći/
6:
Pomoż/ moy Boże/ z ſwey świątobliwośći.
7:
LXXXVI.
Kolędá.

8:
D
Ziećię ſię vrodźiło/ y Syn nam ieſt dány/
9:
A więc/ nie ſyn kowalow/ iáko był názwány/
10:
Ale Syn rzemieśniká/ co ſłońce z świtániem
11:
Stworzył kśiężyc y gwiazdy ſwym vpodobániem.
12:
On choćia wſzytkie inſze cżáſy ſam zgotował/
13:
Iednák ten dźień z oſobná/ hoynie vdárował/
14:
Weſelmy ſię z poſkoki/ gdyż go ſam Pan ſpráwił/
15:
Nam dał wolność/ ſzátáná wſzelkiey władzey zbáwił.
16:
Trzy dźiwne rzecży ſpaia: Boſtwo nierozdźielne
17:
Dziśia: gdy ćiáło bierze z pánienki/ śmiertelne/
18:
Złącża Boſtwo z cżłowiekiem: mátkę z pánną: bierze
19:
Do tych dwu/ ludzkie ſerce/ pałáiące w wierze.
20:
W iednę oſobę weſzło/ Słowo/ Duſzá/ Ciáło/
21:
Y to troie iednym ſię/ iedno troim sſtáło/
22:
Wſzákoż/ nie z pomieſzánia tych troygá iſtnośći/
23:
Ale z iedney oſoby właſney ſpołecżnośći.
24:
Więc mátká z pánną ſpolnie/ wtore ziednocżenie/
25:
A tego/ nie ſłycháło ludzkie pokolenie/
26:
Zeby Pánną być mogłá/ ktora porodźiłá/
27:
Albo też mátką bywſzy/ żeby pánną byłá.
28:
Trzećie/ ſercá ludzkiego/ złącżenie/ ieſt z wiárą/
29:
To/ ácż pierwſzego niżſze trzećią kłádę miárą/
30:
Iednák v wſzech ták dźiwne/ że śmiem przyznáć iemu/
31:
Iż ſwoią ſpráwą rowne/ z tych pierwſzych káżdemu.
32:
Bo/ zaż nie dźiwna/ iák tá wiárá w ſercu wſtawa/
33:
Gdy ſłyſzym/ że ſię dźiśia/ Bog cżłowiekiem sſtawa/
K Więc iżstrona: Kv

RYMY
1:
Więc iż Pánná bez zmázy/ choćiá porodźiłá/
2:
Owſzem cżyſtośći więtſzey niżli w mátce byłá.
3:
Dźiwuią ſię Prorocy/ Anyeli/ Mędrcowie/
4:
Tákiemu národzeniu/ święći Doktorowie/
5:
Rozum nie ieſt/ by ſpoſob nálazł/ ſpráwy táki
6:
Vſtawa ludzki ięzyk/ y dowćip wſzeláki.
7:
Duch wiecżny to ſpráwuie/ Duch nieogárniony/
8:
Duch Boży/ władzy pełen/ Duch niezwyćiężony/
9:
Weſelmy ſię z poſkoki/ gdyz Pan/ ten dźień/ ſpráwił/
10:
Nam wolność dał/ ſzátáná wſzelkiey władzey zbáwił.
11:
LXXXVII.
Novve Láto.

12:
O
Brzezuią twe święte/ Pánie/ ćiáło/
13:
By ſtąd/ ludzkiemu poddáne ſię sſtáło/
14:
Zakonu tegoż/ by wolą pełniło/
15:
Z poſłuſzeńſtwá ſię nigdźie nie chroniło.
16:
Day Synu Boży/ day o Synu wiecżny/
17:
Mnie też obrzezáć/ moy zbytek ſerdecżny/
18:
Serce z złych myśli/ z ſpraw przemierzłych ćiáło/
19:
By/ w twym zakonie záwżdy ſię dźierżáło.
20:
O świátło wiecżne/ á przewyżſzáiące
21:
Słońce z błyſkániem/ obłok przechodzące/
22:
Wnętrzność ſerdecżną oświeć/ ſmyſły moie
23:
Ocżyść/ vweſel przez dobroći ſwoie.
24:
LXXXVIII.
Szczodry dzien.

25:
Z
Krolow Cháldeyſkich trzey/ wieſzcże nioſąc dáry/
26:
W Troycy iedynemu/ potroyne ofiáry/
27:
Bierz Mirrę/ żeś cżłowiek/ Złoto żeś Krol wiecżny/
28:
Kádźidłem wyznawa Bogá/ ſmyſł ſerdecżny.
29:
Niebá oświadcżáią/ nowych gwiazd iáſnośćią/
30:
Anyeli śpiewániem y wielką rádośćią/
31:
Páſterze/ lud proſty/ zbáwićielem znáią
32:
Przed ſwym ſtworzyćielem/ źwierzętá padáią.
A ia nę=strona: K2

DVCHOWNE.
1:
A ia nędzny robak/ coć Pánie przynoſzę?
2:
Bol/ wzdychánie/ z łkániem/ przyimi z łáſką proſzę/
3:
Moy vćiſk pokorny: á w Troycy iedyny/
4:
Pomoż/ bym vchodźił/ twych gniewow/ przycżyny.
5:
LXXXIX.
6:
K
AZ/ niech moie teſkliwe
7:
Troſki/ ktore mnie do dná pogrążáią/
8:
A świátem przyćiſkáią/
9:
Srogie/ nie lutośćiwe/
10:
Acż nic ieden dźień/ ſercá źrzeć przeſtáią.
11:
Ieſli długi á ſrogi/
12:
Szturm niebeſpiecżny/ á wichry ſtráſzliwe/
13:
Y wody przeráźliwe/
14:
Cichną/ vlżáiąc trwogi/
15:
By wyſchłá/ łodki żáłuiąc niebogi;
16:
Cżemuż/ moie ćięſzkośći/
17:
Cżáſow nieſzcżęſnych/ ták máią koniecżnie
18:
Me ſerce ćiſnąć wiecżnie?
19:
O Boże/ o lutośći
20:
Pánie/ rácż władzą odiąć mey żáłośći:
21:
Abym nie był ſkazány/
22:
Ná długie/ á ſna ono potępienie/
23:
Gdźie wiecżne ſtráchow ćienie;
24:
A gdym ták zfráſowány/
25:
Zywot moy nie był/ głupie dokonány.
26:
Vżycż Pánie możnośći/
27:
Gdy złoſne cżáſy trapią żáłobliwie/
28:
Bym krzywdy nioſł ćierpliwie;
29:
A duſzá/ w tey przykrośći/
30:
Vcżyłá ſię znáć/ obłudę niſkośći.
31:
Znáć świát y iego wády/
32:
Day: by z wyſokiey twey krynice ony/
33:
Moy ſmyſł był nápoiony/
K ij A tu ży=strona: K2v

RYMY
1:
A tu żyiąc bez wády/
2:
Wzgárdźił odmienny żywot/ y ſzkárády.
3:
Każ/ niech będą ſkońcżone/
4:
Troſki: co/ od twey woli/ odrywáią/
5:
A w nádźieiey zdradzáią/
6:
Zbieżeć day wzgárdźić one/
7:
Iák ná koniu/ gdźie ſkrzydłá przyrodzone.
8:
Wwiedź/ ná gorę wyſoką/
9:
Twych wdźięcżnych zabaw/ gdźie źimy nie bywa/
10:
Lecż kwiát wiecżny nákrywa/
11:
Wioſny bez końcá; ſzeroką
12:
Ląkę/ co wſzech cnot/ ma ſtudnią głęboką.
13:
Tę zdobi/ á potoki;
14:
Co/ żywey wody/ potoki puſzcżáią/
15:
Brzeg źiołki nákrywáią/
16:
Z perłámi kędźior troki:
17:
Niech tám z Anyoły/ moy duch/ ma obroki.
18:
Przy twym ſtole/ o Pánie/
19:
Gdźie/ twoiá dobroć/ hoyną roſkoſz dawa/
20:
Tym/ co ſwym vznawa/
21:
A nigdy nie vſtánie/
22:
Acż y noc zginie/ y przy niey świtánie.
23:
Ták/ łáſką zápolona
24:
Duſzá/ okowy zrzući/ tey niſkośći/
25:
Y fałſzywe rádośći/
26:
Gdźie boleść zgromádzoná/
27:
Ták/ niech vmiera/ byś iey życżył łoná.
28:
XC.
Sonet.

29:
Y
Będźieſz koniec/ trapieniu moiemu?
30:
Vyźrzęſz znák/ iákoś Pánie dobrotliwy?
31:
Swiátło wſzech wiekow/ Iezu świątobliwy
32:
Bądź pośileniem/ pielgrzymowi twemu.
Vſtá bezstrona: K3

DVCHOWNE.
1:
Vſtá bez głoſu/ tobie wſzechmocnemu
2:
Milcżenie ſkárży/ iżeś ták leniwy/
3:
Poćieſzyć łáſką/ moy ſmyſł żáłobliwy:
4:
Przydź Pánie/ okaż łáſkę pokornemu.
5:
Spuść rękę możną/ wyrwi z doległośći:
6:
Przydź Pánie święty: bo/ bez ćiebie/ zdroie
7:
Gorzkich łez/ wſtáiąc/ ocży zátapiáią.
8:
Pokoiu/ dźień moy/ nie ma/ od ćięſzkośći/
9:
Od pokármow ſą prozne vſtá moie/
10:
Pánie/ zdeym pętá/ co ſerce tárgáią.
11:
CXI.
12:
G
Dy wſpomnię ná ſwą złość/ ſnádnie rzekę Pánie/
13:
Iż niegodno/ áby/ me z płácżem wołánie/
14:
Przed Máieſtatem twym kiedy/ ſtánąć miáło/
15:
Bo wiecżną wzgárdą być/ doſyć przycżyn dáło.
16:
A przeto/ gdy karzeſz/ cżyniſz ſpráwiedliwie/
17:
Przećiw temu mowić nie mogę/ prawdźiwie/
18:
Poćieſzyſzli kiedy/ nie/ godność ma/ cżyni/
19:
Lecż twe miłośierdźie/ bez wſzelkiey przycżyny.
20:
Nie pátrz ná moie głupſtwo/ odwroć ocży ſwoie/
21:
Od ſproſnośći moich: á dobroći twoie
22:
Niech/ mymi prośbámi/ nie brzydzą ſię/ Pánie/
23:
Bo wzgárdźiſzli grzeſznym/ ſkądżeć cżeść powſtánie?
24:
Nie ſą tey godnośći niebá/ áni Anyeli/
25:
By ſwym doſtoieńſtwem twoię łáſkę mieli/
26:
Dobroć twoiá tylko/ dobroć twoiá Pánie/
27:
Nápełnia obłoki/ vtwierdza otchłánie.
28:
Cżyń y zemnie/ Oycże/ tobie tákowego/
29:
Abym pocżytan był w licżbie/ ludu twego/
30:
Vſkroḿ chęć do złego/ á wźiąwſzy zá rękę/
31:
Wiedź/ gdźie dobrá twoie/ á iać oddam dźiękę.
K iij Boſkieystrona: K3v

RYMY
1:
XCII.
2:
B
Oſkiey łáſki Pánie/ Boſkiey łáſki prágnę/
3:
Boſkiey łáſki żebrzę/ poki w grob nie wpádnę/
4:
Lutośći tey proſzę/ co z wiekow ſłynęłá/
5:
A dla náſzych złośći/ z niebá ſię śćiągnęłá.
6:
Ieſli/ miłośierdźie ludzkie/ mam znáć w tobie/
7:
Przyidźie zwątpić iśćie/ y roſpácżáć w ſobie/
8:
Gdyż ták znam ſwe złośći/ że lutość cżłowiecża/
9:
By odpuśćić mogłá/ prozna o tym piecża.
10:
Gdyś w gniewie moy Boże/ vznay krewkość moię/
11:
A zátym miárkowáć chćiey furyą ſwoię/
12:
Ktora ſmyſły moie ſzkodliwie záraża/
13:
A w przepáśći práwie y otchłánie zraża.
14:
Grzech/ Pánie/ gniewu chćiw/ wyſtępek karánia/
15:
Lecż/ Oycże dobroći/ moiego wołánia
16:
Ná ſtronę nie rzucay/ pomni łáſkę ſwoię/
17:
Rátuy miłośierdźiem/ ſmutną duſzę moię.
18:
XCIII.
19:
P
Anie/ modlą ſię zá mną/ nie ſam proſzę ćiebie/
20:
Iednák ćię miłośierdźie niechce ruſzyć w niebie/
21:
Boże moy vlituy ſię/ niech me złoſne ćiáło/
22:
Ciebie ták nie obraża/ by mnie w śmierć dáć miáło.
23:
W Anyołách doſkonáłość nie ieſt náleźiona/
24:
Coć przed oblicżym ſłużą/ złość ieſt popełniona/
25:
Cożbym rzekł ktorzy ſię tu błotem oblepili/
26:
A głupſtwem niewymownym ſmyſły záślepili.
27:
Zá cżym/ promień ſłonecżny/ gdy pędźi świtánie/
28:
Wſtawa kłopot z fráſunkiem/ ná nas nędzne/ Pánie/
29:
Ktory cżłowieká dręcży/ á gryść nie przeſtawa/
30:
Acż kśiężyc/ ſwoie cżáſy/ odpocżynkom dawa.
31:
To ták dźień zá dźień záwżdy/ poki nie vpádnie:
32:
Wola tym twoiá Pánie/ twa łáſká tym władnie/
Lecż gdystrona: K4

DVCHOWNE.
1:
Lecż gdy cżłeká náwiedzaſz/ pomniąc krewkość iego/
2:
Rácż od wiecżney śmierći ſtrzedz/ y vpadku złego.
3:
XCIIII.
4:
Z
Aprawdę błogo temu/ kogo Bog náwiedza/
5:
A głupi/ co go zá to/ chwałą vpośledza/
6:
Bo ten ieſt/ co záſmuca/ ten ieſt co weſeli/
7:
Ten ieſt/ co żywot dawa/ y ten co z nim dźieli.
8:
Z ſześći niebeſpiecżeńſtwá/ on ćię wyſwobodźi/
9:
A śiodme ćię nie dotknie/ bo on w to vgodźi/
10:
W głodźie/ broni od śmierći/ od miecżá ná woynie/
11:
Od bićia vſt wſzetecżnych/ dobrym vcżći hoynie.
12:
Doſtátek wſzego vyźrzyſz/ á kiedy potrzebá/
13:
Niemy źwierz/ przychylnymći dádzą/ życżne niebá/
14:
Kámień leżący w roli/ ſzkodźićći nie będźie/
15:
Y owſzem do pożytku ſam ſię ſkłoni wſzędźie.
16:
Obacżyſz pokoy w domu/ á cżeladkę twoię
17:
Karmiąc/ vznaſz weſołą wſzędy duſzę ſwoię/
18:
Vćieſzy ćię potomek/ á obfitość wſzego
19:
Przenieśie licżbę kwiátow/ y liśćia rożnego.
20:
Wſtąpiſz w ſtárośći w grob ſwoy/ iák kłoſek pożęty/
21:
Co w ſnopiech/ cżáſu ſwego/ do ſtodoł przyięty.
22:
Doználi tego inſzy: okaż y mnie Pánie/
23:
Ze káżdy ſkutek weźmie/ me w tobie vfánie.
24:
Obrażali głupſtwo me/ rácż być ſtrożem moim/
25:
A pomoż/ bym tu chodźił/ w roſkazániu twoim/
26:
Vcżyń koniec vćiſkom/ bo to cżuię w ſobie/
27:
Ze dźiękowáć zá łáſkę/ pewnie będę tobie.
28:
XCV.
29:
R
Zeki z śiebie puſzcżáią ocży/ Pánie/ moie/
30:
Ze lekce poważyły przykazánie twoie/
31:
Co zá vćiſk z wzdychániem tácy ſłudzy máią/
32:
Dobrze to z ſwoią ſkázą ſmyſły moie znáią.
Nędznymstrona: K4v

RYMY
1:
Nędznym ia/ y ktoż wyrwie/ z ćiáłá poddánego
2:
Stráſzney śmierći? ktoż przyimie w obronę drżącego?
3:
Sſtąpięli ná dná morſkie/ tám wiecżny Bog władnie/
4:
Skryięli ſię w otchłánie/ y tám naydźie ſnádnie.
5:
Coż rzekę w tey ſwey trwodze? Roſpácż mnie nálega/
6:
Nádźieiá oſłábiáłá/ co dawno przeſtrzega
7:
Aby z kreſu onego duſzá nie sſtąpiłá/
8:
Ná ktorym/ w Zbáwićielu/ rátunek záſádźiłá.
9:
O lekárzu/ co władnieſz biegi niebieſkiemi/
10:
A wſzelkie niedoſtátki lecżyſz tu ná źiemi/
11:
Od fráſunku ocżyśćiaſz/ wracaſz do żywotá/
12:
Acż ſię iuż kto opiera o piekielne wrotá.
13:
Zgładź głupie niepráwośći/ oſuſz ocży moie/
14:
Oświeć ſmyſły/ by znáły przykazánie twoie/
15:
Chcącemu k tobie pomoż/ przymuś vpornego/
16:
Ty/ co żáłość odnośiſz/ z zginienia grzeſznego.
17:
XCVI.
18:
G
Dy vzdy kłádą/ ná ſłonecżne konie/
19:
Godźiny: noc ſkraca
20:
Switánie: á po ſtronie
21:
Wſzelkiey/ świátłem pozłaca
22:
Niebo/ y łąkom/ hoyność ozdob wraca.
23:
Obracam ocży/ łzámi obćiążone/
24:
Y ſnem ieſzcże/ k wiecżnemu
25:
Bogu/ by omył one
26:
Zmázy/ ktore ſmutnemu
27:
Ciężą ná duſzy/ niſzcżąc ſmyſł nędznemu.
28:
A iák z krynice/ co w káżdey godźinie
29:
Wypuſzcża potok żywy/
30:
Przeyźrzyſtym źrzodłem płynie;
31:
Właſnośćią ſwą/ życżliwy/
32:
Ziołká odżywia/ y kwiat pożądliwy:
Ták teżstrona: L

DVCHOWNE.
1:
Ták też z mych ocżu/ przez iágody/ ſkoki/
2:
Iáſne w ſwoiey właſnośći/
3:
Máią hoyne potoki;
4:
A zá me niepráwośći/
5:
Wilżą pierśi łzą/ pełną wſzech gorzkośći.
6:
Zátym/ me ſerce/ do Páná wynoſzę/
7:
By me wyſtępki złoſne/
8:
Przeyźrzáne były/ proſzę;
9:
Myśli zeſzły żáłoſne/
10:
Co/ iáko głodne Hárpije/ y ſproſne/
11:
Duſzę mą trapią/ godźiny wſzelákiey/
12:
Stráchem/ by vcżáiony
13:
Wąż/ nie brał chluby iákiey/
14:
Nád mię władzą zmocniony/
15:
A ia/ bym nie był/ w wiecżną śmierć wrzucony.
16:
Bo ſmyſł/ prze długi zwycżay/ okrutnośći
17:
Pełen/ złoſny pánuie/
18:
A zdrádą wſzech wdźięcznośći/
19:
Serce/ zwodząc zyſkuie/
20:
Y/ w zwykłe błędy/ drogi mu proſtuie.
21:
Duſzo vporna/ ślepegoś to wodzá/
22:
Przewodnikiem obráłá/
23:
Nędzna/ ták ćiągną wodzá
24:
Iego pochlebſtw/ byś trwáłá/
25:
A niebeſpiecżnych drog nie opuſzcżáłá.
26:
Ty Krolu niebá/ Oycże dobrotliwy/
27:
Duſzy/ proſtoty ſrogi/
28:
Ktorą/ on ták zdrádliwy
29:
Smok/ záłudza w ſwe progi/
30:
A ſkrępowawſzy śilen ieſt vbogi;
31:
Rozetni węzeł/ ſzpadą roſpaloną
32:
Twey łáſki nieſkońcżony/
33:
By nie ſzłá zniewoloną/
L Gdźie wa=strona: Lv

RYMY
1:
Gdźie wabi v táiony/
2:
Y gdźie ſtrwożoną ćiągnie/ duch zwaśniony.
3:
W tobie/ moy Pánie/ mam nádźieię ſwoię/
4:
A przetoż ofiáruię/
5:
Ządzą/ y z nią myśl moię/
6:
Y te dźiś opłokuię
7:
Lzámi/ pokuty ktorą w ſercu cżuię.
8:
Przytym/ twey łáſki/ miłośierdźia ktemu/
9:
Przy lutniey rym śpiewáiąc/
10:
Pámięć dam świátu temu/
11:
Ze ſerce me vfáiąc/
12:
Láſkę odnioſło/ k tobie przyſtawáiąc.
13:
XCVII.
Sonet.

14:
P
Odobny morzu/ w głębi rozległemu/
15:
Zywot moy/ troſki zewſząd nápełniony.
16:
W morzu/ rozlicżny dźiw ieſt zátáiony/
17:
Z ſtráchem ſkryta myśl/ nie gość ſercu memu.
18:
Cżęſty ſkarb w morzu/ niepotrzebny iemu/
19:
W głębokich piaſkách bywa náleźiony;
20:
Ták ia klenoty ieſtem obćiążony/
21:
Przeſzłych roſkoſzy/ wdźięcżnych cżáſow ktemu.
22:
Z wiátry deſzcżámi/ iák ſię morze wádźi/
23:
Ták płácż z wzdychániem/ moy wiek prześláduie/
24:
W nim ryb obfitość/ z troſki á żáłośći.
25:
Po morzu/ okręt nie ieden żegluie/
26:
Ma myśl też/ żądzą nieiednę/ prowádźi/
27:
W nim wody/ we mnie ieſt nádźieie dośći.
28:
XCVIII.
29:
I
Ako iſkrá/ ktora ſię ná świát vkázuie/
30:
Buyno z ſwego płomieniá gorę wylátuie;
31:
Tę wiátr/ tám y ſám miece/ áż od niego zgáśnie/
32:
Ták cżłowiek/ ácż ſię zdobi/ niſzcżeie tu właśnie.
Gdźieżstrona: L2

DVCHOWNE.
1:
Gdźież ſię tedy vćiekáć? y co myślić ſobie?
2:
Do ćiebie ſię obroćić trzebá: bo o tobie
3:
Pewna wiádomość Boże/ iż twa moc ták władnie/
4:
Ze/ iáko ſię iey ſchronić/ duch żaden nie zgádnie.
5:
Vniżone/ w ſercu ich/ wyſtáwiaſz ná tákie
6:
Mieścá: gdźie mijáć muſzą kłopoty wſzelákie/
7:
Mędrce z ich głupſtwá karzeſz/ á złoſnych chytrośći
8:
Obracaſz w pośmiech ludzki/ onym ku lekkośći.
9:
W tobie nędzny záſádźił nádźieię/ á złoſny
10:
Záwárł wſzetecżną ſzcżekę/ y ſwoy vmyſł ſproſny/
11:
W tobie śierotá żywie/ nákarmion łáknący/
12:
Nági ćiepło nákryty/ wźięt pielgrzymuiący.
13:
K tobie y ia obracam ocży/ w ſwoiey trwodze/
14:
Tobą żale ſwe lecżę/ co mnie niſzcżą ſrodze/
15:
Gdy ták złe wiátry miecą/ iſkrę Pánie twoię/
16:
Niż ná wieki zágáſzą/ day znáć łáſkę ſwoię.
17:
XCVIIII.
18:
A
Le iákoż do Bogá/ gdyż niebo zámknione?
19:
Prog regeſtry záłożon/ gdźie złośći znácżone/
20:
Spráwiedliwość nágrzewa/ świát nie ma przycżyńce/
21:
Rozrywká y bacżenie pełne ſą teſknice.
22:
Láſká chce polepſzenia/ my w gorſze śpieſzymy/
23:
A iák rzecży powinney folgowánia chcemy/
24:
Nic to ácż gorſze cżáſy/ świát ze wſząd niſzcżeie/
25:
Nic/ kiedy nie przytłucże ćiężar/ ácż ſię chwieie.
26:
Záłośći zewſząd ćiſną/ á ſumnienie piecże/
27:
Serce fráſunki trapią/ á z oká łzá ćiecże/
28:
Ze Bog karze mowiemy/ że nielutośćiwy/
29:
A tego nikt nie wſpomni/ że winien złośliwy.
30:
Nie máſz ktoby popráwił domu gnijącego/
31:
Tych dość co popycháią ledwo ſtoiącego/
32:
Odwieść ſię żaden nie da/ káżdy/ vmyſł wźięty/
33:
Pełni á doſyć iemu/ że z poſtáwy święty.
L ij O Pániestrona: L2v

RYMY DVCHOWNE.
1:
O Pánie zaż to nie lud/ co ſtworzon twą ręką?
2:
Zaż nie ći ſą/ ktoreś ty odkupił ſwą męką?
3:
Zaż chytrość dyabelſka ma mieć władzą táką?
4:
Cżyli ná zátrácenie chceſz wzdáć płeć wſzeláką?
5:
O Pánie/ prace rąk twych/ nie rzucay od śiebie/
6:
Acż ſię drze vpornie precż. Zbáwićielu/ ćiebie
7:
Prośiem/ zwiedź gwałtem z drogi/ w ktorey ćię gnie=
:
(wamy/
8:
Zaż nie lepiey/ niż zginąć/ żeć cżeść chwałę damy?
9:
C.
10:
P
ANNO/ nád wſzytkie chwálebna od wieku/
11:
Corko/ małżonko/ mátko wſzechmocnego/
12:
Ołtarzu chlebá/ żywy/
13:
Co cżyni wiek prawdźiwy/
14:
Pomocy wielka v Bogá wiecżnego:
15:
Zywotá twego on owoc ták święty/
16:
Zrzodło łáſki płynące/
17:
Prośby cnoty kwitnące
18:
We mnie mnożył/ á nie ſzkodźił przeklęty.
19:
Stopniu/ po ktorym/ Syn wiecżnego/ z niebá/
20:
Bogá zſzedł/ by dał żywot śmiertelnemu/
21:
Niech przez ćię głos wſtępuie/
22:
Gdy moy duch ćięſzkość cżuie/
23:
Rácż być pomocą/ do łáſki nędznemu;
24:
Iák mátká w domu/ cżći/ wolnośći zátym
25:
Vżywáiąc/ proś záwżdy/
26:
By Syn grzech przeyźrzał káżdy/
27:
W chwale/ ná onym świećie/ w łáſce ná tym.
28:
AMEN.


strona: M

1:
SETNIK
2:
RYMOW DVCHO=
3:
WNYCH
4:
WTORY.

5:
SEBASTYANA GRABOVVIECKIE-
6:
GO, SEKRETARZA K.I.M. grafika
7:
W Krákowie/
8:
W Drukárni Andrzeiá Piotrkowcżyká.
9:
Roku Páńſkiego/ 1590.


strona: Mv

1:
Do Iey Miło:Panny
2:
Zophiey Myſzkowſkiey z Mirowá/ Stá=
3:
rośćianki Oświęćimſkiey/ Zatorſkiey/ rć. Pán=
4:
ny mnie wielce Mćziwey.

5:
W
Ielkiey zacnośći/ wielkiey Pánno cnoty/
6:
Zaż w mocy moiey tákie ſą klenoty/
7:
Co dáne/ tweyby godne były ręki?
8:
Albo źrzenice? cożbym rzecz chćiał dźięki?
9:
Z wſtydem poſtępki/ cnot licżbá tyśięcżna/
10:
Znácżna pod ſłońcem/ zna ią y Mieśięcżna
11:
Trzodá ślicżnych gwiazd: á cżłowiek/ gdy onę
12:
Widzi: twą ſławę niozłby w káżdą ſtronę.
13:
Coż tedy pocżnę/ gdyżbym rad dárował
14:
Cżegoś ieſt godná/ á Bog to záchował
15:
Od moiey władzey? więc ſławić myśl chćiwa/
16:
Wielką chęć/ máłym rozumem/ rozrywa?
17:
Lecż ieſli dobra wola/ mieśce miewa/
18:
Przyimieſz y żale/ co ten świát rozśiewa/
19:
Puśćiſz przed ocży/ ſmutne rymy moie/
20:
A Bog vćieſzy wſzytkie drogi twoie.
21:
W.M. moiey Mćziwey Pánny
22:
powolny y wſzego dobrego życżliwy ſługá
23:
Sebáſtyan Grábovviecki.


strona: M2

grafika
1:
SETNIK
2:
RYMOW DUCHO=
3:
WNYCH
4:
WTORY.

5:
SEBASTYANA GRABOVVIECKIE=
6:
GO. SEKRETARZA K. I. M.
7:
I.
8:
S
Lonecżne zorzá/ álbośćie zniknęły?
9:
Cżyli me ocży łzámi wypłynęły?
10:
Ze weſołego dniá/ widźieć nie mogę/
11:
Náwet/ y nocna ćichość/ dawa trwogę.
12:
Niebá poſępne/ ocży/ á żal duſzę
13:
Rozlicżnie trapi: zá cżym wierzyc muſzę/
14:
Iż piekło z ſwoich wyzuło ſię złośći/
15:
Z ktorych przychodzą ná mię tę ćięſzkośći.
16:
Powieki w niebo/ duſzá k tobie Pánie
17:
Wynośi ſwą moc: y ma to vfánie/
18:
Ze ſię też kiedy oney vżáłuieſz/
19:
Y daſz znáć iáko pokorne miłuieſz.
20:
Skońcż Pánie ſwoy gniew/ ſkońcż wzdychánie moie/
21:
Ieſli twa wola y zbáwienie moie.
22:
Chcąli też trapić/ twe wyroki wiecżne/
23:
Day ſkromnie znośić ćięſzkośći ſerdecżne.
M ij Sercestrona: M2v

RYMY
1:
II.
2:
S
Erce ſtruchláło/ żywot ćięży duſzy/
3:
Stráſznie vpádłá/ więc ſumnienie ſuſzy/
4:
Wſtyd opuśćiwſzy ſproſność vlubiłá/
5:
Grzech popełniwſzy/ więtſzym go pokryłá.
6:
Hániebniem zbłądźił/ iednákeś/ o Pánie/
7:
Láſkáwe vcho miał/ ná moie łkánie/
8:
Acżeś obráżon/ wżdyś niechćiał ſromoty/
9:
W świećie przepuśćić/ ná moie proſtoty.
10:
O Pánie/ gdyś tu nie ſkarał wzruſzony/
11:
Owſzem łáſkáwie ſkryłeś grzech pełniony;
12:
Niechćiey ná on dźień/ w pámięći go chowáć/
13:
Gdy ná świát/ przyidźieſz złość wyrokiem pſowáć.
14:
Nie choway pomſty/ niechoway karánia/
15:
Ná on wiek przyſzły: lecż moie ſtáránia/
16:
Gdyż przykre były/ do ćiebie wołáią/
17:
Bez obelżenia niech ſwoię kaźń máią.
18:
III.
19:
I
Ako corká/ przed oycem żáłobliwa/
20:
Płácże wſtydu/ y cżyſtośći/ rzewliwa
21:
Lzy leie; błagáiąc/ tęż złość śieie:
22:
Pierśi/ tákże ma duſzá/ macża łzámi
23:
Płácżąc złośći/ z dźiwnemi wyſtępkámi/
24:
Wżdy o tym/ choć brzydko/ wnet myśli potym.
25:
Płácż iey przyimi/ Boże moy lutośćiwy/
26:
Chęć dobrą mnoż/ á iáko oćiec chętliwy/
27:
Wſzytko to co ćię boli
28:
Odpuść/ á rządź w twey woli.
29:
IIII.
30:
N
Ie obrażay ſię Oycże dobrotliwy/
31:
Iżem/ o ſobie myśląc/ ták troſkliwy/
Ze podstrona: M3

DVCHOWNE.
1:
Ze pod cżás zgołá zápominam ćiebie/
2:
Oycże náſz w niebie.
3:
A choć też wſpomnię: nie tą gorącośćią
4:
Iákoby trzebá: ni tą zięt miłośćią/
5:
Rátunku żebrzę/ áni (wierząc ſobie)
6:
Weſtchnę ku tobie.
7:
Troſki docżeśne/ k ſobie przyćiągáią/
8:
W moc ſwą podbiwſzy/ ſerce odrywáią/
9:
A ćięſzkośćiámi/ ktore we mnie rodzą/
10:
Z twoich drog zwodzą.
11:
Zá tym/ y żądza náſtępuie ſproſna/
12:
Cżyſtośći zayźrząc ſmyſły zwodźi złoſna/
13:
Ktora tym ćiężſza/ iż zgorſzenie dawa/
14:
Stąd gniew twoy wſtawa.
15:
O miłośierdźie proſzę/ dobrotliwy
16:
Oycże/ ſyn zgubny/ odpuść lutośćiwy/
17:
Odpuść wyſtępki/ zwiedź z drogi przewrotney/
18:
W złośćiách nieſkrotney.
19:
Nie day mi ginąć/ pracey twoiey ręki/
20:
Rátuy nędznego/ á iać wiecżne dźięki
21:
Oddam moy Pánie/ Boże wſzem władnący/
22:
W łáſce gorący.
23:
Wiem/ że nie życżyſz zginienia/ grzeſznemu/
24:
By żył bez grzechu rádnieybyś dał iemu/
25:
Zá cżym ia wierzę/ że ſię też zmiłuieſz/
26:
A mnie rátuieſz.
27:
V.
28:
S
Kłoń vcho lutośćiwe/
29:
Gdy/ śrzod ſtráſznego morzá/
30:
Swiátá złego/ gdźie/ pełno trwogi/ zorzá/
31:
Nieśiem prośby rzewliwe/
32:
Do ćiebie/ byś nas rátował troſkliwe.
33:
Widźisz/ że ſzturm burzliwy/
M iij Záwżdystrona: M3v

RYMY
1:
Záwżdy nas miece/ trwoży
2:
Nawáłność/ ktora dźień y noc ſię ſroży/
3:
Ták iż iey ſkok ſtráſzliwy/
4:
Oderwał wioſłá y żagiel życżliwy.
5:
Bądź rátunkiem kwápliwym/
6:
Lodce iuż połupány/
7:
Ktorą wiátr miece/ z plutą pomieſzány/
8:
By w morzu śmierći chćiwym/
9:
Nie zálał/ dáiąc pozny żal/ chętliwym.
10:
Widzę/ że iuż przybita/
11:
Pánie/ do oſtrey ſkáły/
12:
A co raz bliżey z ſtráchem ćiſną wáły/
13:
Y chwilá wichrowita/
14:
Ták/ iż ſię boi/ ná dnie bydź zákryta.
15:
O iák błogoſłáwieni/
16:
Co w twoie porty wiecżne
17:
Wpádli/ przez drogi mieyſcá niebeſpiecżne/
18:
Zycżnym wiátrem pędzeni/
19:
Zagle zwinąwſzy/ ná twoy brzeg zſádzeni.
20:
A pozbywſzy ćięſzkośći/
21:
Troſk omylnego wieku/
22:
Serce vwiodſzy z nędz/ przykrych cżłowieku/
23:
W polách/ twoich rádośći/
24:
Zywią/ w pokoiu wſzelákich wdźięcżnośći.
25:
My ieſzcże/ pełni trwogi/
26:
Co ná tey głembi trwamy/
27:
Okrutney: kędy pewnośći nie mamy
28:
O cżáśie/ gdy wiátr drogi
29:
Páńſkiey/ wprowádźi w wiecżnych gmáchow progi.
30:
Błądząc/ ocży wznośiemy/
31:
Ku Oycżyſtym przyłogom/
32:
Gdźieś ty krol krolom/ y Bog inſzym bogom/
33:
A wygnáńcy prośiemy
34:
Twey łáſki: Pánie niech ią odnośiemy.
Roſpuśćstrona: M4

DVCHOWNE.
1:
Roſpuść ſwoie promienie/
2:
W náſze ſtráſzne ćiemnośći/
3:
Vſkrom nawáłność pełną wſzech przykrośći/
4:
By ſpokoyne płynienie/
5:
Weſołe/ drogi ſwey/ miáło ſkońcżenie.
6:
VI.
Sonet

7:
T
O morze/ piaſki y ſkáły ſtráſzliwe/
8:
Z mymi kłopoty podobieńſtwo máią/
9:
Bo te nie rozną licżbę we mnie dáią/
10:
Iák morze piaſkow/ ma w ſobie błędliwe.
11:
Więc tey oſtrośći/ me myśli troſkliwe/
12:
Ze morſkie ſkáły z nimi nie zrownáią/
13:
A iák ná morze/ ták ná mię wpadáią/
14:
To boiaźń/ to wnet nádźieie zdrádliwe.
15:
Iák piaſek/ ták moy dowćip nierodzący/
16:
Duſzá/ z fráſunku w ſkałę przemieniona/
17:
Serce/ iák morze/ wichry vtrapione.
18:
Ono wod pełno/ á me zátopione
19:
Ocży ſą łzámi: wżdy myśl niezgwałcona/
20:
Acż wſzelka rádość/ rodźi żal trapiący.
21:
VII.
22:
N
Iechćiey ſtráconym mieć/ Boże wſzechmocny/
23:
Dźienne wzdychánie/ y płácż przyimi nocny/
24:
Pomoż mi z śideł/ y ćięſzkośći ſrogi
25:
Zmień złe nałogi.
26:
Zwiedź z brzydkiey drogi/ gdźie nowiną cnotá/
27:
Chytrośći ważne; pośmiechem proſtotá:
28:
Wyſtępki roſkoſz: ćięſzkość ſłużyć Bogu/
29:
W bezbożnym progu.
30:
Ku tobie wołam/ krolow Pánie wiecżny/
31:
Me łkánie vważ/ głos przyimi ſerdecżny/
32:
Ządzą moię znaſz/ przed tobą właſnośći
33:
Moich krewkośći.


strona: M4v

RYMY
1:
Zmiłuy ſię Oycże/ pomoż chętliwemu
2:
Ná twoie drogi/ poday rękę iemu/
3:
Wyrwi z teſknice/ vlecż trwogi moie/
4:
Boleśći zdroie.
5:
VIII.
6:
V
Przeymość moiá/ izaż mnie záſmući?
7:
Scżyrość/ zaż/ trwogą ziętego/ porzući?
8:
Boże wſzechmocny/ co prawdę miłuieſz/
9:
Ty mnie rátuieſz.
10:
Niech nie przemaga nádemną fałſz/ zdrádá/
11:
Ani obłudnych/ ná mą ſkázę/ rádá:
12:
Nie day ſzfánkowáć/ cnotam w ich proſtoćie/
13:
Bierz moc niecnoćie.
14:
Rácż Pánie/ w rádość zmięnić/ moie trwogi/
15:
Gdyż ná tobie/ moy duch poległ vbogi/
16:
Nie day ſię zemnie ćieſzyć przećiwnemu/
17:
Ni przewrotnemu.
18:
Złoſne hándſzláki/ ſkárby wylichwione/
19:
Niech w moim ſercu/ nie będą pieſzcżone/
20:
Dochodow/ proſzę/ rácż ſtrzedz w moiey mále/
21:
Tobie ku chwale.
22:
A przymnożyſzli/ nie mień moiey chęći/
23:
Niech mi twa łáſká/ będźie ná pámięći/
24:
Niechay ſię twoy lud/ ſpoł zemną weſeli/
25:
Twym dárem dźieli.
26:
Tobie ofiáry/ tobie niech dawáią
27:
Chwałę/ zemną ſpoł/ dobroć wyznawáią/
28:
Niechći śpiewáią/ gdy odżenieſz/ ſrogą
29:
Boiaźń z mą trwogą.
30:
IX.
31:
W
Ierzę/ że do ſkruchy ty mnie ſam przywodźiſz/
32:
Ty ſwoimi ſłowy/ vpádłego chłodźiſz/
Boś rzekł/strona: N

DVCHOWNE.
1:
Boś rzekł/ że nie może nikt wchodźić do ćiebie
2:
Oprocżby go/ Oćiec twoy/ wćiągnął do śiebie.
3:
To/ żeś mi dał poznáć (wſzech zbáwienia chćiwy)
4:
Vniżenie proſzę/ Oycże dobrotliwy/
5:
Społ y z Synem miłym/ y Duchem ſwym świętym/
6:
Grzech odpuść/ day potȳ / być w twe gmáchy wźiętȳ.
7:
Zmiłuy ſię nádemną/ zmiłuy ſię łáſkáwy/
8:
Oycże/ nie dopuſzcżay/ by złośliwe ſpráwy/
9:
Grzechy y wyſtępki/ winy/ niedbáłośći/
10:
Miáły w zátrácenie podáć/ me krewkośći.
11:
Ty/ vpádłego nie prágnieſz zginienia/
12:
Owſzem dobrotliwy cżekaſz náwrocenia/
13:
Coś przyſzedł poćieſzáć/ w żáłośći rzewliwe/
14:
Owce/ w ſwą owcżárnią odnośić/ błędliwe.
15:
Zmiłuy ſię/ nie choway pomſty/ do żywotá
16:
Przyſzłego: lecż ma złość/ y z grzechem proſtotá/
17:
Niech proſzę odnośi tu/ z pomſtą karánie/
18:
Kiedyć ſię ſpodoba/ y iák racżyſz Pánie.
19:
X.
20:
Y
Wyśćie niebá/ cżyli źiemiá krzywa/
21:
Moiá źrzenicá/ iż ták ná płácż chćiwa/
22:
Widząc/ iák cżáſy z dobrymi kugluią/
23:
Gorſzych ſzánuią.
24:
Sna prozno gwiazdy w tym winić/ złe Bogi/
25:
Gdy w ſmyſłách ludzkich ſzkodzą rożne trwogi/
26:
Swawola winná/ ktorey to właſnośći/
27:
Mnożyć żáłośći.
28:
Więc/ żeſmy kreſu dobiegli onego/
29:
Ná ktorym zakład zawodu dawnego/
30:
Płaca puſtoty/ á nagrodá złośći/
31:
Ciężar przykrośći.
32:
Oko/ nie widźi cżymby ſię ćieſzyło/
33:
W vcho nie wpada/ coby ſercu miło/
N Smyſł niestrona: Nv

RYMY
1:
Smyſł nie ták śmiáły/ by lepiey potuſzył/
2:
Bog ſię obruſzył.
3:
Bog wiecżny w prawdźie/ Pan wieku onego/
4:
Co go nie pocżął cżás ni ſkońcży iego/
5:
Pan co wſzem władnie/ á gdźie wzrokiem ruſzy/
6:
Wſzytko ſię kruſzy.
7:
Zátrząſnął świátem/ iáko rozgniewány/
8:
Roſtropny z bácżnym/ ná pośmiech wydány/
9:
Lecż wſpomni Pánie (proſzę) imię ſwoie/
10:
Spráwyć to twoie.
11:
Niech ſię zły cżłowiek/ z onych nie weſeli/
12:
Co w tobie Pánie/ ſwą nádźieię mieli/
13:
Niech twoi znáią/ żeć dobrze vfáli/
14:
Acż pośmiech ználi.
15:
XI.
16:
I
Ak dobra cżorá/ kiedy w oycu znáki
17:
Gniewu k ſobie náyduie/
18:
Prze wyſtępek ſwoy iáki;
19:
Twarz wſtydem záfárbuie/
20:
Pokornym ſercem/ głoſem pełnym trwogi/
21:
O łáſkę proſząc/ vpada przed nogi:
22:
Ták Oyce dobry/ wzrok/ wſtydem zniżony/
23:
Pokory nápełnione
24:
Serce/ ácż z káżdey ſtrony
25:
Obłokiem obtocżone/
26:
Nikcżemnych mysli: do ćiebie podawam/
27:
Bo ćię/ ſtrapionych poćiechą/ wyznawam.
28:
Wyſtępkow táić/ ſmyſły drog nie znáią/
29:
Gdyż wſzelka ſkrytość tobie/
30:
Iák kryſztały/ co máią
31:
Swiecę álbo kwiát w ſobie/
32:
Cokolwiek pocżnie chęć nędzna/ błędliwa/
33:
Twey przytomnośći wſzytko ſię odkrywa.
Obácżstrona: N2

DVCHOWNE.
1:
Obácż me ſerce y żáłośći związek/
2:
Prze grzech cżęſto pełniony/
3:
Co iák ptak śrzod gáłązek
4:
Nárzeka vtrapiony/
5:
Gdy towárzyſzá vtráći troſkliwy/
6:
Ktorego zſobą nieśie cżłek myśliwy.
7:
Częſto więc moy ſmyſł przećiw rozumowi/
8:
W mym ſercu woynę zwodźi/
9:
Lecż tá moc/ ieſt ſmyſłowi/
10:
Ze mnie więźniem przywodźi
11:
Złemu: iż muſzę wſzędy náśládowáć/
12:
W tym ſzyſzak áni ſzpada chce rátowáć.
13:
Tyś ſam ieſt świádom/ iáko cżłowiek mdłego
14:
Smyſłu y wſzech krewkośći:
15:
Iáko chętny do złego/
16:
Gdźie nie máſz twey zwierzchnośći:
17:
Iák chytry/ nędzny/ zdawná iádowity
18:
Smok/ w śidłách ſwoich nieprzyiaćiel ſkryty.
19:
Chęć prędka we mnie/ śiły nie doſtawa/
20:
Więc ſię żądza nie zgadza/
21:
Co ſię w ſpołecżność wdawa/
22:
Iák ſtok/ co w rzekę wchadza:
23:
Coż tedy rzekę/ wſzytkim vtrapiony?
24:
Mamli ręce wzdáć iáko zwyćiężony?
25:
Oycże dobroći/ łáſká nieſkońcżona
26:
Twa/ niech mię ſámá broni/
27:
A duſzá ták zwiedźiona/
28:
Niech w ćień twych ſkrzydeł ſtroni/
29:
Niech ſię zápala w twey/ Pánie/ miłośći/
30:
W tym coć nie miło/ niech nie ma rádośći.
31:
XII.
Octonarius.

32:
B
Oże moy/ o Boże moy/ tożeś ieſt ćierpliwy/
33:
Gdy ćię ia gniewam grzeſząc/ tyś z łáſką chętliwy/
N ij Boże moystrona: N2v

RYMY
1:
Boże moy/ o Boże moy/ tożeś dobrotliwy/
2:
Gdy śmierći prze złość ſzukam/ tyś zdrowie dáć chćiwy/
3:
Boże moy/ Oyce łáſki/ coż cżłowiek złośliwy
4:
Możeć oddáć zá dźięki/ gdyś ták lutośćiwy?
5:
Twa dobroć niech ćię ſławi/ chwały tobie wiecżne/
6:
Niech wſzytkie dni moie dáią/ y śiły ſerdecżne.
7:
XIII.
8:
W
Ierzyłem/ żeś mnie miał wyſłucháć Pánie/
9:
Przeto ſwoy ſkutek wźięło me vfánie/
10:
Láſkąś záſłonił poſtępek złośliwy/
11:
Chcąc mi okázáć iákoś dobrotliwy/
12:
A ia co cżynię/ zá dobroć ták wielką?
13:
Iák wiádro wodę/ złość w ſię cżerpam wſzelką/
14:
Niewdźięcżnośći dość kiedym miał dźiękowáć/
15:
Mam roſkoſz w grzechu/ com zań miał żáłowáć.
16:
Zmiłuy ſię Pánie/ zmiłuy ſię łáſkáwy/
17:
Niebu y źiemi brzydkie/ moie ſpráwy/
18:
Niechay nie wchodzą/ przed wſzechmocne oko/
19:
Wyrwi z przepáśći w ktorey tkwię głęboko.
20:
Tobiem wyſtąpił/ y zgrzeſzyłem tobie/
21:
Záłuię z ſercá: á źrzęnice obie/
22:
Lzy zátapiáią: odpuść dobrotliwy/
23:
Odpuść/ o Pánie/ ſkutek obráźliwy.
24:
XIIII.
25:
S
Myſł mi trwoży/ Pánie/ twoy ſąd ſpráwiedliwy/
26:
Sumnienie mie gryźie/ moy grzech niewſtydliwy/
27:
Strách/ ſerce przenika/ ocży ſię záćmiły/
28:
Me ćiáło ſtruchláło/ á zginęły śiły.
29:
Vćiſka łákomſtwo/ pychá mnie nádyma/
30:
Zazdrość pokoy niſzcży/ żądza krewkość zdżyma/
31:
Niecżyſtość gwałt cżyni/ lży obżárſtwo ſproſne/
32:
Gniew bacżenie gubi/ myśli mnoży złoſne.
Omowástrona: N3

DVCHOWNE.
1:
Omowá poduſzcża/ więc chćiwość záwodźi/
2:
Drapieſtwo nálega/ á niezgodę rodźi/
3:
Gniew mieſza w żyłách krew/ płochość mnie roſpuſzcża
4:
Więc gnuſność potłomia/ chytrość w złość poduſzcża/
5:
Pochlebſtwo mnie zwodźi/ ludzka chęć vnośi/
6:
Scżypie potwarz/ á w tey trwodze oko wznośi
7:
Duſzá moiá k tobie/ o Boże łáſkáwy/
8:
Wſpomni krewkość moię/ z lutośćią ſądź ſpráwy.
9:
XIIII.
10:
O
To zbáwićielu/ zbiorow zápálcżywych/
11:
Oto/ z ktorymim żył z pocżątku śił żywych/
12:
Oto me kochánia/ ktorymem folgował/
13:
Y przednia zabáwá/ ktorym wiárę chował.
14:
To/ wcżymem ſię ćwicżył/ dawa potępienie/
15:
Co vmiem/ to dawa znácżne obelżenie/
16:
To ſą/ ktorem ważył/ przyiaćiele moi/
17:
To miſtrzowie wiodąc do niełáſki twoi.
18:
To Pánowie com im poſłuſzeńſtwo wſzędy
19:
Oddawał: y to ſą ráyce/ ktorzy w błędy
20:
Wierzącego wiedli: zemną mieſzkáiący/
21:
To mieſzcżánie/ w domu mym ſpolnie żyiący.
22:
Ach nieſtetyſz Krolu/ y Boże moy wiecżny/
23:
Grzech á złość to moy ſkarb/ przeto bol ſerdecżny
24:
Cierpię: Vćiecżko ma Pánie/ zaż kto żywię/
25:
Aby przed twym okiem mogł cżyſt być prawdźiwie?
26:
Ieſli miłośierdźia twoiego nie będźie/
27:
Izaż ſpráwiedliwy ſtánie z tobą wſzędźie/
28:
Ieſli twa łáſká cżłeká nie vprzedźi/
29:
Zaż nie prozno chętny w myślách ſwych ſię biedźi?
30:
XV.
31:
O
Dpuść wyſtępki/ łzy me oſuſz/ Pánie/
32:
Oddal odemnie nádźieie fałſzywe/
N iij Brzydkiestrona: N3v

RYMY
1:
Brzydkie rády zniſzcż/ omylne kochánie/
2:
Gmáchy pokoiu vkaż pożądliwe.
3:
Spráwuy mnie Boże/ wźiąwſzy z rąk złoſnemu/
4:
W pokoiu/ chlebá/ żebrakowi twemu/
5:
Vdźiel nędznemu.
6:
Nágim ieſt Pánie/ przed okiem twym/ w złośći/
7:
Nákriy mnie łáſką/ á ktoregoś ſobie
8:
Swym domowym zwał/ z Oycowſkiey miłośći/
9:
Niechćiey bym kiedy miał brzydkim być tobie/
10:
Me ſerce/ twoiá dobroć/ niech ſpráwuie/
11:
Moim vpadkom niech ſię nie ráduie/
12:
Kto zle winſzuie.
13:
XVI.
14:
T
Rąd ſproſnych wyſtępkow/ ośiadł duſzę moię/
15:
Przeto ćiáło/ kráſę vtráćiło ſwoię/
16:
Z wiecżnego żywotá domum wyłącżony/
17:
Z bram przybytkow twoich/ ſwą wolą wypchniony.
18:
Sćiągni rękę ſwoię/ możeſz/ gdy chceſz Pánie/
19:
Mnie zlecżyć: bez ćiebie/ prozne me ſtáránie/
20:
Vdźiel mi Izopu/ ſkruchy nieſkońcżoney
21:
Z gorzkośćią pokuty złośći niezlicżoney.
22:
Drzewo krzyżá twego Ceder trwáły wiecżnie/
23:
Niech/ w dobrym vmyśle/ chowa mnie ſtátecżnie/
24:
Owoc/ niechay we mnie trwa/ ſpráwiedliwośći:
25:
Niech moc nie vwodźi żadney odmiennośći.
26:
Iednák niech też będźie/ on iáſnogorący/
27:
W ręku mych: iák miewał z trądu wychodzący/
28:
Miękki łácny vmyſł/ day ku proſzącemu/
29:
Iáſny y gorący w chęći ku bliźniemu.
30:
Pará ptaſzkow zá tym będźie twa ofiárá/
31:
W ćiele y duſzy mey/ żywa wſzędy wiárá/
32:
Myśl o woli twoiey nieodmienna będźie/
33:
Y głoſy twey chwały nápełnione wſzędźie.
Ták/ z tra=strona: N4

DVCHOWNE.
1:
Ták/ z trądu wyſtępkow ſproſnych/ ocżyſzcżony/
2:
Z znáki zdrowia mego/ ondźie przypuſzcżony
3:
Będę: gdźie przybytki twe/ á w nich mieſzcżánie/
4:
Ktorzyć bez przeſtánku chwałę dáią Pánie.
5:
XVII.
6:
I
EZV Dawidow Synu/ miey nádemną
7:
Lutość: gdyż widźiſz/ co ślepotá zemną
8:
Pocżyna: widźiſz iák moy wzrok vbogi
9:
Nie zna promieni/ twey świátłośći drogi.
10:
IEZV Dawidow Synu/ ſwey lutośći
11:
Poruſz: á choć mnie/ lud w poſpolitośći
12:
Precż pcha od ćiebie/ iednák ty/ moy Pánie/
13:
Obroć ſię ku mnie/ a ſłyſz me wołánie.
14:
Po wzroku Pánie/ po wzroku ſtyſkuię/
15:
Iżeś wſzechmocny/ przeto vśiłuię/
16:
Byś mi ocżyśćił oko niewidome/
17:
A świátło dał znáć/ twym wiernym wiádome.
18:
Iáko Hierycho znácży niedoſtátek/
19:
Ták cżłowiek/ bez twey rády/ ieſt nieſtátek/
20:
Przybliż ſię proſzę/ á gdyżeś ſam drogá/
21:
Przy tobie leżąc/ żebrze chęć niebogá.
22:
Obroć ſię ku mnie/ uſłyſz me wołánie/
23:
Tłuſzcża zawiſna/ niech nie wádźi Pánie/
24:
Spytay cżego chcę/ ia powiem ocż proſzę/
25:
Chcę widźieć/ ty day niechay wzrok odnoſzę.
26:
XVIII.
27:
I
EZV Dawidow Synu/ rácż nádemną
28:
Lutość mieć/ widząc/ co zła krewkość zemną
29:
Pocżyna: gwałtem ćiągnąc w ſwe okowy/
30:
Nie rátuieſzli/ iam więzień gotowy.
31:
IEzu Dawidow/ nie day mnie nędznemu.
32:
Szkodźić: ſmokowi w chytrośći możnemu/
Day wzrokstrona: N4v

RYMY
1:
Day wzrok ſerdecżny/ vſzy przecżyść moie/
2:
Wiedź/ bieg leniwy/ gdźie twey łáſki zdroie.
3:
Oſwobodź związek moiego ięzyká/
4:
Zlecż trąd/ bo gwałtem duſze mi ſię tyka/
5:
Vzdrow chorego/ wzbudź martwe me śiły/
6:
A chćiey/ by o mnie/ twe łáſki/ rádźiły.
7:
Ták záwżdy będę/ Pánie moy żył w tobie/
8:
Máiąc twą chwałę/ w powinney ozdobie/
9:
Wiedząc żeś ty ieſt Syn Boży prawdźiwy/
10:
A iż ſam/ żywot dawaſz/ dobrotliwy.
11:
W tobie/ y przez ćię/ zna rádość co żywie/
12:
Ty wſzytkim rządźiſz/ ty władnieſz prawdźiwie/
13:
Tobie cżeść ſławá/ chwałá wiekow wiecżnych/
14:
Rzecz: dźiey ſię według prośb twoich ſerdecżnych.
15:
XIX.
16:
I
Akoż ćię chwaląc/ Pánie/
17:
Siędę przy lutniey ſwoiey?
18:
Iák roſpuſzcżę śpiewánie/
19:
Gdyż ty wymowie moiey/
20:
Rozum/ głos dawaſz/ z wiecżney władzey twoiey.
21:
Smiertelna myśl/ nie może
22:
(Acż bárzo ná to śmiáła)
23:
Y podobieńſtwem Boże/
24:
Dośiądz/ iáka twa chwałá/
25:
Nie tylko żeby ią co zdobić miáłá.
26:
W nacżynie/ Pánie/ ćiáſne/
27:
Táka władza nie wpádnie/
28:
By wſchod y zachod/ iáſne/
29:
Y iák nádźieiá władnie/
30:
Málucżką ſkierką oświećiło ſnádnie.
31:
Iák ſłonecżney świátłośći/
32:
Oko ſię przypátrowáć
33:
Nie może: ták krewkośći
Ludzkie/strona: O

DVCHOWNE.
1:
Ludzkie/ prozno gotowáć
2:
Myśl/ máią ſłowá/ twe chwały ráchowáć.
3:
Twey zacnośći wyſoki/
4:
Nie widzą/ ni dochodzą
5:
Náſzych ſmyſłow przeſkoki:
6:
Bo promienie záchodzą
7:
Ktore ćmią ocży/ y wzrokowi ſzkodzą.
8:
Lecż/ gdy ty/ ſwey świecącey/
9:
Mnie vdźieliſz/ iáſnośći/
10:
Obłok ſpędźiſz ślepiącey/
11:
Ták/ bym był tey godnośći
12:
Iák Duchy/ co tu żyły w twey miłośći.
13:
To poydę w nocy we dnie/
14:
Twe imię rozſławiáiąc/
15:
W kolicżny kray/ y śrzednie/
16:
Duſze te zwoływáiąc/
17:
Co ſię wzbłąkáły/ żądzey dogadzáiąc.
18:
Zrzodło wiecżne y żywe/
19:
Ktore/ ſkoki rożnymi/
20:
Puſzcżaſz świátło prawdźiwe/
21:
W te/ ktore w niebo/ ſwymi
22:
Spoſoby/ wwabiaſz/ y cżyniſz właſnymi:
23:
Ocżyść ſerce z ćiemnośći/
24:
Ktore/ miązſza zaſłoná/
25:
Tych świeckich obłudnośći/
26:
Slepi: day áby oná
27:
Weſoło mogłá (co dźiś ták zemdloná)
28:
Zrzenicá widźieć/ ćiebie/
29:
Y łáſki obiecáne/
30:
Sam z ſobą walcżąc/ z śiebie
31:
Zwyćięſtwo mieć żądáne/
32:
Tu zſzedſzy/ k tobie nieść ſmyſły wezwáne.
O Iák cżło=strona: Ov

RYMY
1:
XX.
Sonet.

2:
I
Ak cżłowiek/ co ſię dopuśći niecnoty/
3:
Słońcá nie lubi/ lecż ſię kryie w ćienie:
4:
Ták/ ſkorom wzgárdźił/ twey łáſki promienie/
5:
Wzrok/ wiecżnych ogniow opuſzcżony/ złoty:
6:
Opádli duſzę mą/ pełni ochoty
7:
Nieprzyiaćiele: ten/ ow/ precż z niey żenie/
8:
Dáry/ co miáłá z nią trwáć/ w wiecżney cenie/
9:
Y przednie/ co ią miáły zdobić/ cnoty.
10:
Pałáło ſerce/ gdy mrozy trzáſkáły/
11:
Ogniem piekielnym/ zewſząd obtocżone/
12:
Gnuſność ſpoł máiąc/ á z nim proznowánie.
13:
Błądźiłem/ gdźie/ drog obłudnośći/ chćiáły/
14:
Bez świátłá/ ktorym niebá ozdobione/
15:
O ſpráwo/ z ktorey nic nád żal nie kánie.
16:
XXI.
17:
P
Odobneś mi ieſt drzewo/ ćieſzę ſię tobą/
18:
Bo widzę/ że/ iák zemną/ świát pocżyna z tobą/
19:
Iedne gáłązki poſchły/ drugie precż odćięte/
20:
Snadźći żal żeś kiedy ieſt/ od źiemie przyięte.
21:
Ták zemną pocżynáią cżáſy zámierzone/
22:
Ze/ iedne ſmyſły gáſną/ drugie iuż zniſzcżone/
23:
A cżęſto mi żal tego/ że świát oko widźi/
24:
Bo kłopot ſerce trapi/ á żal żywot hydźi/
25:
Myślęli co/ nie pocżnę: pocżnęli/ nie ſpráwię/
26:
Głowę troſką/ á ręce prożną pracą báwię/
27:
A kiedy ſię ku nocy/ wdzięcżnym ſnom ráduię/
28:
Fráſunk zwierzchnią pierzyną/ żal poduſzką cżuię.
29:
Pánie ty wieſz złośći moie/ karz niż weźmieſz z świátá/
30:
Bo/ niżbyś tám wzgárdźić miał/ wolę z płácżem látá/
31:
Wſzákoż ſtrzeż duſze moiey/ by niechćiáłá tego/
32:
Cżymby náruſzyć mogłá/ Máieſtatu twego.
Kroleſtwostrona: O2

DVCHOWNE.
1:
XXII.
2:
K
Roleſtwo Páńſkie/ ktoreś gorcżycżnemu
3:
Ziárnu podobne/ co więc/ gdy cżás temu/
4:
Rość/ rodzáynym bydź drzewku podobne/
5:
Zywić/ y ćieniem chłodźić/ ieſt ſpoſobne;
6:
Me ćiáło/ zagon nieupráwney roli/
7:
Day bydź ſpoſobnym/ śiewu twoiey woli/
8:
Day/ by/ gáłąſki/ ſzeroko wznieśione/
9:
Tobie nośiło/ źiárny obćiążone.
10:
Albo ty Páni/ co w dźieży trzy miáry
11:
Kwáśiſz: chcąc ábyś z niey miáłá chleb iáry/
12:
Gdyż mnie w dźieży maſz/ ktorą znam być świátem/
13:
A wiárę świętą/ kwáſem mienię zá tem;
14:
Mąki ze trzech miar/ nie żáłuy vdźielić/
15:
Zycż/ w Troycey świętey/ żądzam ſię weſelić/
16:
O święta Páni Czyrkwi/ krolá twego/
17:
Proś/ niech gorcżycá ma łan z ćiáłá mego.
18:
Proś niech gáłązki iey ſię rozſzerzáią/
19:
Ziarná ſzcżerośći niech ſtrącżki oddáią/
20:
Ptacy niebieſcy/ nayświętſzy Anyeli/
21:
Z rádośćią ná nich odpocżynek mieli.
22:
Kośćiele wiecżny/ zborze świętych w niebie/
23:
O rátunek/ mey chęći/ wzywam ćiebie/
24:
Ten co was w świećie cżynił potężnymi/
25:
Prośćie/ by tenże rządźił ſmyſły mymi.
26:
XXIII.
27:
P
Rzednia cżęśći mych dobr/ Pánie/ ſmyſłow moich
28:
Ieſt chęć/ záwżdy chodźić/ w ſwiętych drogách twoich/
29:
Przeto/ przed twym okiem/ padáiąc/ ſerdecżnie
30:
Prośiłem/ o lutość/ Oycże możny wiecżnie/
31:
Pomniąc ná ſwe drogi cżáſow przepuſzcżonych/
32:
Odwroćiłem nogę/ iák od obrzydzonych/
O ij A wypro=strona: O2v

RYMY
1:
A wyproſtowałem bieg/ ku gośćińcowi
2:
Twey woley: bądź wodzem (proſzę) pielgrzymowi.
3:
Gotowem/ á nie znam niſkąd roſtárgnienia/
4:
Strzedz/ wſzelkiego woli swey náznácżenia/
5:
Skoro/ grzechow troki (ktorymim związány
6:
Był) tyś oſwobodźił/ y polecżył rány.
7:
Zá cżym/ y śrzod nocy/ porywam ſię z łożá/
8:
Dźiwuiąc ſię/ iáko wielka twa moc Boża/
9:
Iáko ty/ o káżdym/ kto ćię prośi/ rádźiſz
10:
A iák/ z drog przepáśći zwiodſzy/ złośći głádźiſz.
11:
Ieſtem iednym z onych/ co ſię ćiebie boią/
12:
Y chęć mam/ zgádzáć ſię z świętą wolą twoią/
13:
Miłośierdźiem twoim/ gdyż źiemiá opływa/
14:
Vkaż twe przybytki/ duſzy/ co ćię wzywa.
15:
XXIIII.
16:
Przed przyięćiem nayświętſzego Sákrámentu
17:
Ciáłá Páńſkiego.

18:
P
Anie nád pány/ Oycże wſzech lutośći/
19:
Do ſtołu Syná twego/ w tey niſkośći
20:
Idę/ ćiáłem z krwią iego/ pośilony
21:
Chcąc być: á prágnąc poćiech vtrapiony.
22:
Idę/ do dawce żywotá/ ſchorzáły/
23:
Niecżyſty do wod/ łáſki záwżdy trwáły/
24:
Slepy/ do świátłá wiecżyſtey iáſnośći/
25:
Nági/ potrzebny/ do Páná wſzech włośći.
26:
Proſzę twey tedy łáſki nieſkońcżony/
27:
Bym był z choroby ſwoiey vzdrowiony/
28:
Ocżyść z brzydkośći/ oświeć mą ślepotę/
29:
Vbogacż nędzę/ ſkryi nágą proſtotę.
30:
Bym Anyelſkiego Páná/ kroluiących
31:
Roſkáżyćielá/ y ſprawcę władnących
Z tą vcżći=strona: O3

DVCHOWNE.
1:
Z tą vcżćiwośćią/ ſkruchą y miłośćią/
2:
Wiárą/ pokorą/ przyiął/ y cżyſtośćią:
3:
Z tą wolą w ſercu mocno vtwierdzoną/
4:
Ze potym nie ma chęć być złośćią lżoną/
5:
Zá cżym/ duſzy mey/ ſtądby ſię twierdźiło
6:
Zdrowie: y co dźień pewnieyſzeby było.
7:
Ták/ Oycże łáſki/ Syná iedynego/
8:
Iezuſá Páná y Bogá náſzego/
9:
Day ćiáło przyiąć/ ktore z Pánny cżyſtey
10:
Wźiął: chcąc nas wroćić/ do ſwobody iſtey;
11:
Iákobym/ w ćiele táiemnic zákrytych/
12:
Iego cżłonkiem wźięt/ dárow był obfitych
13:
Nápełnion: ktore wieki ſpráwowáły/
14:
A w drogách iego beſpiecżnym chowáły.
15:
Oycże lutośći/ day/ bym Syná twego/
16:
Ktorego/ iáko pielgrzym świátá tego/
17:
Tu zákrytego przyiąć chcę/ w świątośći/
18:
Iſtotnie widźiał/ w niebieſkiey rádośći.
19:
XXV.
20:
N
Ayślicżnieyſzy IEzu/ przez ſrogie wylanie
21:
Krwie twey/ niechay źrzodło gorzkich łez powſtánie/
22:
Z ſercá ſkruſzonego: gdy mi ſię przed ocży/
23:
Niewymowna łáſká/ y twa dobroć tocży.
24:
Zwłaſzcżá gdy przyſtąpić chcę do twego ſtołá/
25:
Swiątość przyiąć pełną twych táiemnic zgołá/
26:
Swiątość dźiwną práwie/ niebieſką ofiárę/
27:
A cżći z nabożeńſtwem doſtoyną nád miárę.
28:
Swiątość/ coś Kápłanie ſam niepokalány
29:
Vſtáwił/ ábyś ſtąd w miłośći vznány
30:
Chwalon był od ludźi: á pomniąc ná mękę
31:
Y śmierć twą/ zá náſz grzech/ od nas miał ſwą dźiękę.
32:
W śrzodku/ ták wyſokich táiemnic twych/ Pánie/
33:
Niech ſię twa przytomność/ mym pośiłkiem sſtánie/
O iij Niech ćięstrona: O3v

RYMY
1:
Niech ćię duſzá cżuie/ y przed tobą śpiewa/
2:
Niechay ſię weſeli/ co teraz omdlewa.
3:
Ogniu niezgáſzony/ miłośći gorąca/
4:
Słodki Chryſte IEzu/ dobroći płynąca/
5:
Chlebie/ co wſzech żywiſz/ ácż ćię nie vbywa/
6:
Cáłyś/ ácż łáknący pokarm z ćiebie miewa.
7:
Oświeć mnie/ chęć zápal/ poświęć/ twe nacżynie
8:
Ocżyść z złośći/ łáſki niechay twey nápłynie/
9:
Day ták ieść twe ćiáło/ bym/ przyimuiąc ćiebie/
10:
Z ćiebie y w tobie żył/ wſzedł y ſpoł był w niebie.
11:
XXVI.
12:
N
Aywyżſzy Kápłanie/ Biſkupie prawdźiwy/
13:
IEzu Chryſte wiecżny; ktoryś dobrotliwy/
14:
Oycuś ſię/ ná krzyżu ſrogim/ ofiárował/
15:
Ofiárą cżyſtośći/ byś brzydkich rátował.
16:
Ty/ ktoryś ſwe ćiáło nam dał ku żywnośći/
17:
A kreẃ ku napoiu/ y mdłych śił krewkośći/
18:
Day to myślić co chceſz/ rozumieć ſtátecżnie/
19:
Mowić/ o tym dárze/ ktoryś zrządźił wiecżnie.
20:
Swięty chlebie/ żywy/ ślicżny/ cżyſty ktemu/
21:
Coś z niebá zſzedł/ żywot dáiąc świátu temu/
22:
Wnidź w me ſerce/ wyniſzcż duchá z ćiáłem zwády/
23:
Duſzy ćiáłu vżycż/ do zdrowia/ ſwey rády.
24:
Nieprzyiaćiele me/ co śidłá ſtáwiáią/
25:
Odżeń/ twey bytnośći niechay ſię lękáią/
26:
Bym/ wewnątrz y zwierzchu/ tobą oſtrzeżony/
27:
Do przybytkow twoich/ proſto był wiedźiony.
28:
Tám zaſłon nie będźie/ tám ſię táięmnice
29:
Odkryią: á święte/ widźieć dádzą lice/
30:
Sobą ſwe náſyćiſz/ tám głod/ ćięſzki duſzy
31:
Nie będźie: á ſmyſłow/ prágnienie nie ruſzy.
Rácż byćstrona: O4

DVCHOWNE.
1:
XXVII.
2:
R
Acż być miłośierny/ proſzę/ mnie grzeſznemu/
3:
Oycże wſzelkiey łáſki: ty vtrapionemu
4:
Okaż ſię rátunkiem/ y mieścem beſpiecżnym/
5:
A nikt nie zátrwoży ſtráchem/ by chćiał wiecżnym.
6:
Oto martwy leżę/ IEzu lutośćiwy/
7:
Powſtań/ wſkrześ mnie/ á iać chwałę dam/ chętliwy/
8:
Nędznym y zemdlonym/ zdrowia nie znam w ćiele/
9:
Tyś lekarz/ ku tobie ocży nioſę śmiele.
10:
Nágim/ więc mroz ćierpię/ ty władnieſz pokłády/
11:
Przeto w mym vćiſku/ życż/ odźieniem/ rády/
12:
Głodem ginę/ śrzod tey tu ſtráſzney puſtyni/
13:
Tyś pokarm/ pośilić rácż/ chlebie iedyny.
14:
W prágnieniu omdlewam/ tyś napoy żywotá/
15:
Ochłodź: á gdy widźiſz/ że moiá proſtotá/
16:
Ná głębią przepáśći ſtráſzney záwiedźiona/
17:
Rátuy/ bo nawáłność zewſząd poburzona.
18:
Prácowałem krzycżąc/ przeto omieniáło/
19:
Gárdło me: á duſzy mieśce nie zoſtáło/
20:
Ná ktorym/ od wody/ byłáby beſpiecżna/
21:
A práwie iey gáśnie władza oſtátecżna.
22:
Wyrwi mnie z złey toni/ pośiłko zemdlonych/
23:
Rátuy należco duſz/ ludźi záwiedźionych/
24:
Tyś ſam ma podporá/ obrońcá/ wodz mężny/
25:
Tyś Krol/ Pan/ y Bog moy/ mocą niezwyćiężny.
26:
XXVIII.
27:
T
Yż to/ moy Pánie/ IEzu lutośćiwy
28:
Náwiedźić ſługę maſz/ zbáwienia chćiwy?
29:
Ale co ſługę? ſna nieprzyiaćielá
30:
Com nie był wdźięcżen twoiey łáſki wiela.
31:
Rożnych twych dárow/ licżbá nieſkońcżona/
32:
Mnie/ ku poćiecham/ cżęſto pozwolona/
Powolnymstrona: O4v

RYMY
1:
Powolnym tobie/ rzadko vcżyniłá/
2:
Cżęśćiey ſię tám drąc/ gdźieby obraźiłá.
3:
Lecż prze tę miłość/ co ćię z niebá zwiodłá/
4:
Ludzkim narodom otwieráiąc źrzodłá/
5:
Twoiey dobroći: y ktora mieć chćiáłá/
6:
Byś páwłokę wźiął/ z cżłowiecżego ćiáłá/
7:
Więc głod/ prágnienie/ źimno/ gorącośći/
8:
Prace z pośmiechem/ wzgárdę/ zelżywośći/
9:
Bicże/ policżki/ inſze rázy ſrogie/
10:
Aż śmierć ná krzyżu znioſły/ cżłonki drogie.
11:
Prze tę ćię miłość/ Iezu dobrotliwy/
12:
Proſzę; nie pomni iákom ia złośliwy/
13:
Nie pomni proſzę/ owſzem ocży ſwoie
14:
Odwroć/ á nie pátrz/ ná wyſtępki moie.
15:
A gdy záśiędźieſz ná Sąd oſtátecżny/
16:
Przeyźrzy/ o Iezu/ żem ia ták beśpiecżny/
17:
Nie wzday mnie z grzechy/ ná winne karánie/
18:
Lecż niech/ twych zaſług/ dárem będą/ Pánie.
19:
Niechay zaſłoną nieomylną wſzędźie
20:
W káżdey mey trwodze/ wiecżnych cżáſow będźie
21:
Kreẃ twoiá droga: ná ſrogim wylaná
22:
Krzyżu/ gdyś nas brał z mocy od Szátáná.
23:
XXIX.
24:
B
Oże lutośći/ zmiłuy ſię nádemną/
25:
A poki cżás ieſt/ vcżyń łáſkę zemną/
26:
Cżás miłośierdźia/ poki ſłużyć może/
27:
Bądź miłośierny/ nie tráć wiecżnie/ Boże.
28:
Stráſzny mi/ Pánie/ twoy ſąd oſtátecżny/
29:
Lecż/ zażbyś wolał wzdáć mnie/ w on płácż wiecżny/
30:
Gdyż/ z tám podánych/ cżeść nie idźie tobie/
31:
Ani ćię wielbią/ ći/ co leżą w grobie?
32:
Przecż dobry Iezu/ bądź mi lutośćiwy/
33:
O Pánie/ nie bácż/ iákom cżłek złośliwy/
O ſłodkistrona: P

DVCHOWNE.
1:
O ſłodki Iezu/ wybaẃ mnie z mey trwogi/
2:
O Iezu/ ſtrożem bądź/ duſzy vbogi.
3:
Pomoż/ o Iezu/ wniść w śrzod twych wybránych/
4:
O zbáwićielu/ w twey wierze doznánych/
5:
Nadźieio/ tarcży/ tych ktorzyć vfáią/
6:
Przyimi łzy: prośby niech twą łaſkę znáią.
7:
Synu/ ſpłodzony z naycżyſtſzey dźiewice/
8:
Przychodzącemu/ przed twe Boſkie lice/
9:
Nádźieię zmocni/ otworz ſkárby ſwoie/
10:
Pośil ćiáłem krwią/ mdłe krewkośći moie.
11:
Pokorę zátym/ miłość y myśl cżyſtą
12:
Day/ w troſkách/ ſmutku/ ćierpliwość wiecżyſtą/
13:
Niech ćię/ ze wſzech śił/ ma duſzá miłuie/
14:
Z tobą/ w tobie ſię niech wiecżnie ráduie.
15:
XXX.
16:
O
IEzu źrzodło łáſki/ IEzu dobrotliwy/
17:
O Synu/ łáſki pełney pánny/ świątobliwy/
18:
Prawdy á miłośierdźia pełeneś światłośći/
19:
Zmiłuy ſię według twoiey niezmierney lutośći.
20:
Ciebie proſzę/ prze twoiey wylanie krwie drogi/
21:
W on cżáś/ gdyś odkupował narod náſz vbogi/
22:
Omyi złość mą/ nie pchay mnie od śiebie/ wzgárdźi=
:
(wſzy/
23:
Ciebie wzywam/ ácżem ieſt grzeſznik naybrzydliwſzy.
24:
O Pánie coś mnie ſtworzył/ ſtworzywſzy krwią kupił/
25:
Nie day/ by nieprzyiaćiel/ mnie z twey łáſki/ łupił/
26:
Nie ćierp/ áby moiá złość/ mnie potępić miáłá/
27:
Gdyż twa lutość/ niebieſkiey łáſki godnym znáłá.
28:
Obácż/ á vważ Boże/ co twego ieſt we mnie/
29:
A co mym właſnym być znaſz/ to wyrzuć precż zemnie/
30:
Przyimi/ k tobie chcącego/ poki cżás lutośći/
31:
Vcżyń przybytek zemnie/ á choway w cżyſtośći.
P Pánie ystrona: Pv

RYMY
1:
XXXI.
2:
P
Anie y ſtworzyćielu wſzego/ gdźie co żywie/
3:
Ktory/ niedołężnośći me/ lecżyſz prawdźiwie/
4:
Boś możny: zbáwićielem moim będąc k temu/
5:
Láſkę ſwą ofiáruieſz/ wyſtępkowi memu.
6:
Przetoś ty ná świát sſtąpił/ byś zbáwił ſtrácone/
7:
A żbáwiennymi cżynił/ duchy záwiedźione/
8:
Day z łáſki á dobroći/ mnie też pożytecżne
9:
Było/ coś ludu ſwemu dał/ zá ſkárby wiecżne.
10:
Day/ by mocą wylaney krwie/ y twego ćiáłá/
11:
Duſzá cżyſta/ od grzechow y ſproſnośći/ trwáłá/
12:
Broń od niebeſpiecżeńſtwá/ á dźierż ná ſwey drodze/
13:
Niech mnie/ twe miłoſierdźie/ wyrwie wſzelkiey trwo=
:
(dze.
14:
XXXII.
15:
Przy elewácyey nayświętſzego Sákrámentu
16:
Ciáłá Páńſkiego.

17:
B
Adź/ zbáwienie wſzego świátá/ pozdrowione/
18:
Od wiekow/ Oycowſkie ſłowo/ vwielbione/
19:
Ofiáro prawdźiwa/ ćiáło wiecżne żywe/
20:
Niezmienny żywoćie/ y Boſtwo prawdźiwe.
21:
Bądź wielbione ćiáło/ z Pánny cżyſtey wźięte/
22:
Coś zá nas ćierpiáło/ ná krzyżu roſpięte/
23:
Ktoreś/ ránnym bokiem/ wylało kreẃ z śiebie/
24:
Gdy ſmierć przyśleſz/ niech mam ſwoy pośiłek/ z ćiebie/
25:
O dobry/ o wſzelkiey nápełnion lutośći/
26:
Vżyi miłośierdźia/ nie pomni mych złośći/
27:
Day by twoiá męká/ mą też cżąſtką byłá/
28:
A kaźń/ złośćią winną/ w łáſkę odmieniłá.
29:
XXXIII.
30:
Przy elewácyey ſákrámentu/ Krwie naſwiętſzey.
Bądź/strona: P2

DVCHOWNE.
1:
B
Adź/ krwi Páná mego Chryſtá/ pozdrowiona/
2:
Z boku naświętſzego/ ſrodze roztocżona/
3:
Co ſtáry y nowy zakon/ płocżeſz z złośći/
4:
Omyi/ poświęć duſzę mą k wiecżney rádośći/
5:
Pánie/ ktoryś nam tu/ przy ſwey oſtátecżney
6:
Wiecżerzy/ ćiáło dał: by we cżći ſtátecżney
7:
Nam pośiłkiem było/ kreẃ ſtrzegłá od mdłośći:
8:
Day pámiętáć łáſki/ twey wielkiey miłośći/
9:
Zmiłuy ſię moy Boże/ day/ by nie dáremnie/
10:
Zá mię ſię wylałá: owſzem to ſpraẃ we mnie/
11:
Abym/ w licżbę twoich wybránych/ był wźięty/
12:
Y wſzedł w on przybytek/ Oycá twego/ święty.
13:
XXXIIII.
14:
Gdy kápłan/ nayświętſzy Sákráment/ Ciáłá
15:
Páńſkiego łamie.

16:
O
Pánie/ iák ćię kápłan/ ná trzy cżęśći dźieli/
17:
Ták ſię/ z twoich trzech oſob/ niech káżdy weſeli
18:
Ktory w ćię wierzy Boże: á gdy przyidźie ktemu/
19:
Ze więc/ dług płáćić każeſz/ tobie Pánu memu/
20:
Kiedy ſię ſerce pádáć/ kiedy ięzyk/ będźie
21:
Swoią mową ſię brzydźił: á oko oſiędźie
22:
On ſen twárdy: rácż Duchá wdźięcżen być moiego/
23:
Day wielbić w trzech oſobách iſtność Boſtwá twego.
24:
XXXV.
25:
Po przyięćiu nayświętſzego ſákrámentu Ciá=
26:
łá Páńſkiego.

27:
P
Rzyiąłeś Boże wiecżny/ w mym ćiele/ mieſzkánie/
28:
A nie racżyłeś gárdźić/ nędznym dáchem/ Pánie/
29:
Zá cżym od dyabelſkich śideł/ iuż beśpiecżny/
30:
Wiecżnie ćię chwalić będźie/ moy vmyſł ſerdecżny.
P ij Day Pá=strona: P2v

RYMY
1:
Day Pánie/ pokim tu żyw/ w ćiele tym śmiertelnym/
2:
By me ſerce/ z chwałą twą/ nie było rozdźielnym/
3:
Niech ćię ſławi iężyk moy/ á wſzytkie krewkośći/
4:
Niech mowią: y ktoż rowien twoiey wſzechmocnośći?
5:
Niech moy ſmyſł cżuie ſłodkość/ iſtnośći twey świętey/
6:
Niech będę/ w śrzodek ſtraży Anyelſkiey/ przyięty/
7:
Rośćiągni rękę ſwoię/ á każ vſtępowáć/
8:
Tym/ co zwykli ná me złe/ ſwe śidłá gotowáć.
9:
O świátło naiáſnieyſze/ wiecżney prawdy Boży
10:
Oświeć moy ſmyſł/ á roſpądź mgłę/ co duſzę trwoży/
11:
Abym ſię wyſtrzegáć mogł/ tobie brzydkich rzecży/
12:
A/ coć miło/ to day mieć/ ná oſtrożney piecży.
13:
Iuż we mnie miey przybytek/ wiecżnie vlubiony/
14:
Bym ztobą/ wdźięcżny Iezu/ bez końcá złącżony
15:
Swiátem gárdząc/ w twą władzą/ ſwoy żywot odda=
:
(wał/
16:
A cżyſtym ſercem/ ſzcżyrze/ cżćić ćię nie przeſtawał.
17:
XXXVI.
18:
D
Ziękuięć/ żeś duſzą mą/ nie wzgárdźił/ Pánie/
19:
Gdyż w pokorze z ſkruchą/ ma w tobie vfánie/
20:
Dźiękuięć/ żeś ſię mą/ nie brzydźił/ wnętrznośćią/
21:
Owſzemeś ią ſwoią ozdobił iſtnośćią.
22:
Przeto/ ná twey piecży/ o moy gośćiu drogi/
23:
Proſzę niechay będźie/ ten páłac vbogi/
24:
Y proſzę/ byś ſobie ten gmách ták vlubił
25:
By go wiecżnie nie znał/ co chćiał by mnie zgubił.
26:
Strzeż/ proſzę/ Rycerzu nieprzezwyćiężony/
27:
Aby/ nieprzyiaćiel z wzgárdą wyrzucony/
28:
Gdy ſię/ z ſwym pośiłkiem o mię będźie śilił/
29:
Zá twoią pomocą/ ná wſzem ſię omylił.
30:
Nie wpuſzcżay go Boże/ w ten przybytek máły/
31:
Spráwy tobie miłe/ day/ by w nim mieſzkáły/
32:
Day żywot bez wády/ ſmyſł day bez zgánienia/
33:
O Pánie co prágnieſz ludzkiego zbawienia.
Tákći/strona: P3

DVCHOWNE.
1:
Tákći/ duſzá moiá/ od złego beśpiecżna/
2:
Tákći odda dźięki moiá chęć ſerdecżna/
3:
Ták ćię ięzyk nędzny/ chwalić Boże wſzędźie/
4:
Zá twoię obronę/ y rátunek będźie.
5:
XXXVII.
6:
D
Ziękuięć wiecżnie możny/ Oycże dobrotliwy/
7:
Wrocenia duſz do ćiebie y zbáwienia chćiwy/
8:
Ześ niebieſkich táiemnic y wiecżnie trwáiących/
9:
Dźiś mi vżycżyć racżył/ ſmyſł pośiláiących.
10:
Rácż drogi me ſpráwowáć/ w boiáźni twey chodźić/
11:
Day/ áby żywotowi nie mogło nic ſzkodźić/
12:
Sćieſzki náſze/ przed tobą/ niech będą beſpiecżne/
13:
A ku tobie ſkłonione day żądze ſerdecżne.
14:
Niech będźie/ imię twoie ſławne/ nád niebioſy/
15:
Niech ie/ po wſzytkiey źiemi/ wielbią/ cżyſte głoſy/
16:
Niech twa dobroć y łaſká/ wſzelkich wiekow ſłynie/
17:
A niech/ ſzátáńſka chytrość/ przed twym okiem ginie.
18:
XXXVIII.
19:
D
Ziękuięć o żywoćie/ wſzech żywiących/ práwy/
20:
Zbáwićielu pokornych/ Iezuśie łáſkáwy/
21:
Ktory nas/ nędzny lud ſwoy/ pielgrzymámi znáiąc/
22:
Y śierotámi ſwemi/ ćieſzyſz nie przeſtáiąc;
23:
Przez kápłáńſki poſtępek/ niebá ſwe otwieraſz/
24:
A tu ná świát sſtępuiąc/ grzeſzne k ſobie zbieraſz/
25:
Tobie naywyżſzy Pánie/ y wiecżnie władnący/
26:
Cżeść dawa duſzá moiá/ y ſmyſł pałáiący.
27:
O miłośći/ coś ſłowy nie ieſt wymowiona/
28:
O dobroći/ coś ſmyſły nie ieſt ogárniona/
29:
O Pánie/ co chcąc tylko/ byś z Oycem ziednocżył/
30:
Ciáłoś ſwe zá nas wydał/ y kreẃ ſwą roztocżył.
31:
Rácż mi to/ proſzę ćię/ dáć/ by ten znak miłośći/
32:
Y Sákráment twoy ſwięty/ mnie ſtrzegł od ran złośći/
P iij Niechstrona: P3v

RYMY
1:
Niech mnie pośila/ Pánie/ w ſpráwách wdźięcżnych
:
(tobie/
2:
Poki mi tu trwáć każeſz/ niż wzowieſz ku ſobie.
3:
XXXIX.
4:
B
Oże wſzechmocny/ Oycże Syná wiecżney chwały/
5:
V ktorego/ pokornych głoſy wdźięcżnie ſtały/
6:
Co prośbę y milcżących/ łáſkáwy rozumieſz/
7:
A wedle ich zbáwienia co chceſz zrządźić vmieſz.
8:
Ia tobie dźięki cżynię/ żeś godnym vcżynił
9:
Mnie twoich świątośći: á to/ comći był przewinił
10:
Odpuśćiłeś łáſkáwy/ łącżąc mnie od złoſnych/
11:
Oſtrożnym być mi każąc/ od poſtępkow ſproſnych.
12:
A gdyż nádemną/ twoie imię ieſt wzywáne/
13:
Day/ niech drogi przewrotne/ będą zápomniáne/
14:
Złącz mnie z miłym tobie/ á Duch świętobliwy
15:
Twoy/ niech ſmyſły me rządźi/ pokim iedno żywy.
16:
Vcż rzecży niewiádomych: niedoſtátki moie
17:
Doſkonáłośćią oświeć: á co znam/ że twoie
18:
Zrzenice ráde widzą/ day cżynić ſerdecżnie/
19:
Abyś mnie zátym w łáſce ſwoiey chował wiecżnie.
20:
Kápłany ſługi ſwoie day niepokaláne/
21:
Krolá choway w pokoiu: á zwierzchnośći dáne
22:
Dźierż przy ſpráwiedliwośći: niebo życżne/ zdrowym
23:
Powietrzem zdob: á źiemię day z dochodem nowym.
24:
Lud/ choway w opátrznośći/ ná wſzem doſkonáły/
25:
Nieprzyiaćiel/ niech leći pod nogi/ zuchwáły/
26:
W żywoćie niewinnośći/ ſtrzeż nas dobrotliwy/
27:
A zátymći cżeść odda/ wſzelki cżłowiek żywy.
28:
Pánieńſkiey cżyſtośći ſtrzeż/ małżeńſtwem złącżone/
29:
W ſtátecżney wierze choway: potwierdz nieucżone/
30:
Niemowiątká chowáć rácż/ do onego wieku/
31:
Aż znioſą w twoiey chwale/ kres dány cżłowieku.
32:
Nowotne w wierze vtwierdź/ á ieſzcże błędliwe/
33:
Náucż ſwych náśládowáć/ drogi znáć prawdźiwe/
Nas wſzy=strona: P4

DVCHOWNE.
1:
Nas wſzytkie zgromádźić rácż/ á w one pokoie
2:
Wiedź/ gdźie/ w wiecżney rádośći maſz przybytki ſwoie.
3:
XXXX.
4:
N
Apełni vſtá me/ Pánie/ twoią chwałą/
5:
A wárgi ozdobić/ rádośćią rácż trwłą/
6:
Zebym twoie imię ſławił/ nie przeſtáiąc/
7:
Twą wielmożność wielbił/ wſzędy/ nie vſtáiąc/
8:
Dźięki cżyni tobie Chryſte/ Boże wiecżny/
9:
Duſzá ma pokorna/ y vmyſł ſerdecżny/
10:
Ześ ćiáłá y krwie twey/ nas vcżeſtnikámi
11:
Mieć chćiał: grzechy náſze głádząc z wyſtępkámi/
12:
Więc życżyſz wiecżnego żywotá/ y zá tym
13:
Straż dawaſz/ by duſzá/ zdrádam wichrowátym/
14:
Vchodząc/ beśpiecżna byłá od zginienia/
15:
Bądź cżeść chwałá/ tobie Pánie/ bez ſkońcżenia.
16:
XXXXI.
17:
D
Ziękuięć o Boże moy/ żeś/ ácż niegodnego/
18:
Racżył Oycże przypuśćić do ſtołu twoiego/
19:
Y vcżyniłeś Duchá mego/ vcżeſtnikiem
20:
Láſki/ w ſpráwie kápłáńſkiey/ ácż ſię znam nędznikiem.
21:
A gdyżem twe ſtworzenie/ nákłoń vchá proſzę/
22:
Day/ niech z tego przyśćia pośiłek odnoſzę/
23:
Niech to będźie wſzem żywym/ y zmárłym k ochłodźie/
24:
Obroną od zginienia/ rátunkiem w przygodźie.
25:
Day/ ábyſmy w radośći/ ná twoy ſąd/ powſtáli/
26:
A obcuiąc z twoimi wybránymi/ trwáli/
27:
Niech twoy Syn/ ſędźia głowny/ ná práwicę ſtáwi/
28:
A/ z ſwymi owiecżkámi/ wiecżnie błogoſłáwi.
29:
XLII.
30:
N
Iechay/ o Iezu Chryſte/ tá twa Swiątośc/ będźie
31:
Náſzym zdrowiem: niech głádźi náſze grzechy wſzędźie/
A gdyż/strona: P4v

RYMY
1:
A gdyż/ nam ku zbáwieniu/ twa podięta męká/
2:
Niech z námi/ ku obronie/ będźie twoia ręká.
3:
Dla nas/ piłeś gorzką żołć/ ábyś w nas gorzkośći
4:
Zmorzył: nieprzyiaćielá ſtráſzliwey ſrogośći.
5:
Dla nas poioneś octem/ áby mdłośći moie/
6:
Swe pośilenie bráły/ y moc/ w trwogi ſwoie.
7:
Dla nas/ vplwányś Pánie/ ábyś nas pokropił/
8:
Roſą nieśmiertelnośći: á gdy nas grzech topił
9:
Tyś od nas/ nawáłnośći wſzelákie/ odwroćił/
10:
A chcąc lud mieć beśpiecżny/ náśięś ie obroćił.
11:
Kruchą trzćiną ieſteś bit/ ábyś/ nas nietrwáłe/
12:
Do wiecżnego żywotá/ cżynił doſkonáłe/
13:
Cierniemeś koronowan/ ábyś/ w ćię wierzące/
14:
W korony/ twey miłośći przybierał/ gorące.
15:
W prześćierádłoś obwinion/ ábyś nas odźiewał/
16:
Láſką y pobożnośćią: á ſtąd rádość miewał.
17:
Więc w nowym ieſteś grobie martwym położony/
18:
By/ w nowey łáſce/ nowy świát/ był vtwierdzony.
19:
Niechay tedy o IEzu/ tá twa świątość/ wſzędźie/
20:
Strożem grzechu/ á łáſki twey przycżyną/ będźie/
21:
Niech zdrowie ćiáłu dawa/ duſze od zginienia/
22:
Niech broni: o obrońco/ wiernych pokolenia.
23:
XLIII.
24:
M
Iłuię Oycże ia ćiebie/ miłuię/
25:
Lecż nie ták iák chęć prágnie/
26:
Bo więcey vśiłuię
27:
Y znam żal/ że moc mniey niż wola władnie/
28:
Bobym/ dla ćiebie/ wſzytko wzgárdźił ſnádnie.
29:
Lecż/ ná ſzyi ma ćięſzkie iárzmo/ duſzá/
30:
Nikcżemnośćiámi ſpięte/
31:
Ták/ iż ſię ledwo ruſza:
32:
Zá ſwoie miłe ſkárby przedſięwźięte/
33:
Zdradne nádźieie z obłudą przyięte.
Smyſłstrona: Q

DVCHOWNE.
1:
Smyſł nieoſtrożny/ iey ták ieſt zmocniony/
2:
Iż gdźie chce/ gwałtem wlecże:
3:
Láncuch ná nię włożony/
4:
Woli/ ktora ią/ ſwym vporem/ śiecże/
5:
A z przyſtoynych drog śćiągnąwſzy/ precż śćiecże.
6:
Stąd/ zbáwićielu/ niepámięć przychodźi/
7:
O tobie: z błędow w błędy/
8:
Gdy ią żądza záwodźi/
9:
Ządza wodz zdrádny y omylny wſzędy/
10:
W łáſce twey ſzkodząc/ iáko może kędy.
11:
Bym twe ozdoby widźiał nieſkońcżone/
12:
Bez ćieleſney zaſłony/
13:
Iák duſze vwielbione/
14:
Ktore/ twey łáſki promień niezgáſzony
15:
Ogárnąwſzy wnioſł przed Anyelſkie trony.
16:
Subtylny promień/ twey ślicżney iáſnośći/
17:
Náde wſzytkie mogący/
18:
Tego świátá márnośći/
19:
Z myśli moiey by wypalił gorący/
20:
Tobą mnie ćieſząc/ w ſercu pałáiący;
21:
A iák CLITIA, iż Słońce miłuie/
22:
Ták nadobne od wieká/
23:
Milcżąc/ po nim ſtyſkuie/
24:
A ſwoim okiem poglądáiąc z lekká/
25:
Kołem przywykłym pochodźi z dáleká:
26:
Ták ia/ źrzenicą ocżu mych ſerdecżnych/
27:
Ku tobie obroconych/
28:
Z onych żywiołow wiecżnych/
29:
Duſzę bym ćieſzył: á żądzy mierźionych/
30:
Drogę precż puśćił/ w niepámięć rzuconych.
31:
XLIIII.
Sonet.

32:
Z
Twey śmierći/ Iezu/ dochodźiem żywotá/
33:
Smierć podeymuiąc dla nas/ władzą śmierci
Q Bierzeſz:strona: Qv

RYMY
1:
Bierzeſz: á z twey k nam Miłośći/ tey śmierći
2:
Moc dawaſz/ co nas wpuſzcża do żywotá.
3:
Smierći/ ty godność przechodźiſz żywotá/
4:
Bo tobą/ cżłek vyść może/ wiecżney śmierći/
5:
Nie ma nic nád ćię/ święta wdźięcżna śmierći
6:
Drożſzego/ ten ſkarb zmiennego żywotá.
7:
Przeto y mnie zbrzydł żywot/ prágnąc śmierći/
8:
Gdyż śmierć tylko/ wwieść może/ do żywotá/
9:
Ták wielga wagá/ w mych ſmyſłách tey śmierći.
10:
Ták iá mrąc żyię: konam ták żywotá
11:
Dochodzę: y ták pożądam tey śmierći
12:
Ze w niey ieſt roſkoſz/ moiego żywotá.
13:
XLV.
14:
S
Ynu wiekow Páná/ IEzu dobrotliwy/
15:
Krolu niebá źiemie/ o Boże prawdźiwy/
16:
Dla twych ran ćię proſzę (coś vkrzyżowány
17:
Byś nas zbáwił) rácż dźiś zlecżyć moie rány.
18:
Rácż ſtrzedz/ przez wſzytek wiek/ śmiertelnie zgrzeſzenia/
19:
Zelżywośći/ pokus/ złey ſławy/ zgorſzenia/
20:
Pośmiechu złośliwych/ y tákiey przygody
21:
Z ktorey/ duſzá twoy gniew/ nieżycżny znał gody.
22:
Straż pilną/ Boże moy/ o mnie/ rácż mieć záwżdy/
23:
Od nagłey/ y inſzey ſproſney śmierći káżdy/
24:
Rácż ſtrzedz/ od płomieni otchłáni piekielnych/
25:
Y przepáśći/ z wiecżną męką/ nierozdźielnych.
26:
Boże dobrotliwy/ niechay to odnoſzę/
27:
Dźiś y záwżdy cżynić (o to pilnie proſzę)
28:
To co tobie miło: day tego vchodźić/
29:
Coby ná twey łáſce/ duſzy mogło ſzkodźić.
30:
Boże miłośierny/ źrzodło wſzech lutośći/
31:
Nád ſpráwą rąk twoich/ wſzędy łáſki dośći/
32:
Prze twe rány drogie/ zacność męki twoiey/
33:
Smierći ſpráwiedliwych/ życż iedyney moiey.
Swięteystrona: Q2

DVCHOWNE.
1:
Swiętey y pobożney śmierći życż/ życż końcá
2:
Coćby ſię ſpodobał: o wiecżny obrońcá/
3:
Day/ bym pierwey ćiáłem był krwią twą poiony/
4:
Y oleiem świętym doſtoynie ſpráwiony.
5:
Zdrowy ſmyſł/ nádźieię ſtałą/ mocną wiárę/
6:
Day w ten cżás/ gdyć duchá oddam zá ofiárę/
7:
Day znáć twoię łáſkę/ á w chwale/ co wiecżnie
8:
Trwáć będźie/ bym Pánie z tobą żył ſpołecżnie.
9:
XLVI.
10:
O
Iák zły owoc niepowśćiągliwośći/
11:
Gorzkość w nim nád żołć: á miecż/ mniey ſrogośći
12:
W ſobie má/ oſtry: bo zaż co niſzcżeie
13:
Stráſzniey/ iák w kim złość podporą nádźieie?
14:
O iáko/ duſzá moiá/ ieſt wzgárdzona/
15:
Iák lekkoważna/ y wſzem ohydzona/
16:
Iák zgáſłá/ á iey ſławę złość ſtłomiłá/
17:
By ſen/ co z śiebie źrzenicá złożyłá.
18:
Obraz iey/ z Páńſkich przybytkow rzucony/
19:
W kśięgách żywotá/ iey wiek nie wſpomniony/
20:
Sſtáłá ſię/ iáko puhacż/ wſzem ſtráſzliwy/
21:
Albo wrobl w puſtkách/ bez drugich teſkliwy.
22:
Weyźrzyſz po ſtronách/ iákby lunął wodą/
23:
Nie máſz nikogo/ by chćiał być ochłodą/
24:
Nie vyźrzyſz/ ktoby znáiomym ſię licżył/
25:
Albo/ w vćiſku/ poćiechy vżycżył.
26:
W tákiey/ o Boże/ w tey/ duſzá ma/ toni/
27:
Nikt nie rátuie/ życżliwy precż ſtroni/
28:
Sſtałem ſię/ iáko nacżynie wzgárdzone/
29:
Me imię/ ludzkim ięzykiem/ zelżone.
30:
Iednęż drogę wiem/ ták żalem ſtrapiony/
31:
Twey łáſki ſzukáć: á ty obráżony/
32:
Widząc mą żáłość/ znáiąc me gorzkośći/
33:
Rácż ſię poruſzyć/ proſzę ku lutośći.
Q ij Doſyć iuż/strona: Q2v

RYMY
1:
XLVII.
2:
D
Oſyć iuż/ duſzo/ nieſtałośći było/
3:
Dość odmian w gorſze/ dość w to co ćię lżyło/
4:
Przemień ſię w ſkáłę/ y opokę twárdą/
5:
W świętey pokorze/ bądź pokuſom hárdą.
6:
Hárdą/ pokuſom bądź/ świętą pokorą/
7:
Nieprzyiaćiele twoi/ niechay biorą/
8:
Z żalem zelżywość/ kiedy twoie śiły/
9:
Páńſką pomocą/ będą ſię ſzcżyćiły.
10:
Przemień ſię w krzemień/ ten niech ogień dawa/
11:
Co w niebo świeći/ nie/ co ná śmierć wzdawa/
12:
Niech/ twoie ſerce/ do chwały zápala
13:
Wiecżney: á gniewu Páńſkiego oddala.
14:
O Boże wiecżny/ co rządźiſz niebioſy/
15:
Przyimi łkánie me/ przyimi rzewne głoſy/
16:
Gdy o rátunek/ duſzá ma/ ſię wznośi/
17:
Do ćiebie: śćiągni rękę/ day ocż prośi.
18:
Day niezmienną moc/ życż tu/ w niewinnośći/
19:
Day ſtałość/ ſtrzedz ſię/ wſzelkiey niepráwośći/
20:
Day/ niech twa wola/ mnie weſeli wſzędźie/
21:
A to/ coć brzydko/ niech we mnie nie będźie.
22:
Złość/ wiekow przeſzłych/ niechći ná pámięći
23:
Oycże nie będźie: y niech mnie nie ſmęći
24:
Twoy gniew: o Pánie/ wyrwi z drog brzydliwych/
25:
Day/ ku twey cżći żyć/ w śćieſzkách świętobliwych.
26:
XLVIII.
27:
O
D wſzech złośći mych/ ocżyść Boże wiecżny/
28:
Bo mnie/ y głupi wzgardza/ y wſzetecżny/
29:
Ia milcżeć muſzę/ bo moc twoiá wielka/
30:
Lecż/ vlży ręki/ zginie boleść wſzelká.
31:
Władza twey mocy/ ták mnie poniżyłá/
32:
Ze/ od karánia/ iuż zginęłá śiłá/
Złośćistrona: Q3

DVCHOWNE.
1:
Złośći w tym winne/ że duſzę mą ſmućiſz/
2:
A dźiw/ że/ ná grunt piekielny/ nie zrzućiſz.
3:
Zyły me/ twoy gniew/ zrownał páięcżynie/
4:
Wżdy prozno/ ácż ſchnie cżłek/ w káżdey godźinie/
5:
Chćiey głos moy ſłyſzeć/ przyimi moie prośby/
6:
A płácż moy znáiąc/ wśćiągni gniew zmień groźby.
7:
Nie zwłocż/ bom pielgrzym/ cudzoźiemiec k temu/
8:
Iák y przodkowie moi/ oku twemu:
9:
Zfolguy/ day wytchnąć/ poki ſtąd nie zeydę/
10:
Ná ono mieśce/ ſtąd názad nie przyidę.
11:
XLIX.
12:
C
Zekałem w nádźiei/ cżłek nędzny/ troſkliwy/
13:
Owa Pan weyźrzy: á iák dobrotliwy
14:
Głos moy vſłyſzy: więc śćiągnąwſzy rękę/
15:
Zmieni mą nędzę/ ſmyſłom cięſzką mękę:
16:
Wyrwie z ieźiorá/ moich doległośći/
17:
Wprowádźi ná grunt/ pełny wſzech pewnośći/
18:
Drogi me/ w łáſce ſwoiey/ wyproſtuie/
19:
A ich beſpiecżność/ ſtrażą obwáruie.
20:
Wpuśći w vſtá me/ weſela głos nowy/
21:
Zácżym wnet/ chwałę da/ ięzyk gotowy:
22:
Co/ wiele inſzych/ widząc (ácż ſię ſtrwożą)
23:
Vcżyć ſię będą/ żyć/ pod łáſką Bożą.
24:
Błogoſłáwiony/ komu imię Páńſkie/
25:
Mocną nádźieią: bo śidłá ſzátáńſkie
26:
Ten ſnádnie potrze: á owylne chęći/
27:
Wzgárdźi: puſzcżáiąc obłudę z pámięći.
28:
Cżyniłeś Pánie záwżdy/ cudow wiele/
29:
Coż/ gdybyś vćiſk moy/ zmienił w weſele?
30:
Przecżbyś co cżynił/ rádá nie wytkniona/
31:
Proſzę/ niech duſzá wytknie/ vtrapiona.
Q iij Boże/strona: Q3v

RYMY
1:
L.
2:
B
Oże/ ná rátunk/ proſzę/ bądź chętliwy/
3:
Gdym w ſwym vćiſku/ nędzny cżłek troſkliwy/
4:
Nie odwłocż Pánie/ á rácż mnie rátowáć/
5:
Ty ſam tym władnieſz/ nie day mi ſzwánkowáć.
6:
Wzday tych/ ná háńbę/ niech będą zelżeni/
7:
Co ná mey duſze vćiſk/ rozſádzeni/
8:
Odwroć ich rády/ niech ſię wſtydzą złośći:
9:
Zetrzy te/ ktorzy prágną/ mey żáłośći.
10:
Niech ſię weſelą/ niechay ſię ráduią/
11:
Co ćię ſzukáiąc/ náleść vśiłuią/
12:
Niech mowią krzycżąc: Bądź wielebny wiecżnie/
13:
Boże náſz: woli twey ſtrzegąc ſerdecżnie.
14:
A ty gdyż widźiſz/ żem ſmutkiem śćiśniony/
15:
Rácż bydź/ ná rátunk/ Oycże moy ſkłoniony/
16:
Bądź mym pośiłkiem/ o mocny obrońcá/
17:
A mym vćiſkom/ nie odkłáday końcá.
18:
Nie opuſzcżay mnie/ Oycże dobrotliwy/
19:
Nie odſtępuy mnie/ gwałt cierpię troſkliwy/
20:
Spieſz ſię z ochłodą/ kwáp ſię mnie záchowáć/
21:
Bez ćiebie/ nikt mnie nie może rátowáć.
22:
LI.
23:
D
Obry Iezu/ o moiá vćiecżko prawdźiwa/
24:
Przyięmco/ zbáwienie me/ w ktorym/ ácż omdlewa/
25:
Duſzá ſwą nádźieię ma/ vfa/ wierzy tobie/
26:
Y ta wſzytká być prágnie/ przyimi ią ku ſobie.
27:
Iák ieleń ſprácowány/ chłodney ſzuka wody/
28:
Ták/ źrzodło żywe/ k tobie/ duſzá ma/ przechody
29:
Wiedźieć żąda/ chcąc cżerpáć/ z źrzodeł obfitośći/
30:
Zbáwićielá ſwoiego rzek/ wſzelkiey wiecżnośći.
31:
Iák naiemnik/ ku końcu wzdycha/ prace ſwoiey/
32:
Ták ia ku tobie Pánie: vżycż prośbie moiey
Vchástrona: Q4

DVCHOWNE.
1:
Vchá Boſkiey lutośći: niech przed ćię przychodźi
2:
Boże/ wołánie moie/ á pomoc przywodźi.
3:
Iam ieſt owcá błędliwa/ páſterzu łáſkáwy/
4:
Szukay iey/ á w kupę ſwych prowadź ſtrożu práwy:
5:
Odmień płácż mnie w weſele/ nákłoń twego vchá/
6:
A rácż głos przyiąć/ Pánie/ ſtrapionego duchá.
7:
Nie pátrz ná mą niegodność/ lecż dla twey lutośći/
8:
Rácż mi ſię dáć w dźiedźictwo/ Krolu wyſokośći/
9:
Nie záwieray przede mną drzwi ſwoiey owcżárnie/
10:
Bo Szátáńſka ſzcżeká tuż/ nie day ginąć márnie.
11:
LII.
12:
C
Oro Syońſka/ zrzuć łáncuchy z ſzyie/
13:
Niech dána wolność/ w więźieniu nie żyie/
14:
Z rąk y nog twoich otrząśni okowy/
15:
Wyrwi z niewoli/ ozdoby twey głowy.
16:
Ciernie precż wykop/ y oſet kolący/
17:
Siey ná nowinie/ y roli rodzący/
18:
Obrzeż ſię Pánu/ á myśli ſwych zbytek/
19:
Porzuć pod nogi/ Pánu twemu wſzytek.
20:
By kiedy nie wſtał/ gniewem poruſzony/
21:
A ogień puśćił/ z tey y owey ſtrony/
22:
Obiął płomieniem: á w ćięſzkośći tákiey/
23:
Niſkąd nie było pomocy niiákiey.
24:
Wſtań/ woła ná ćię Pan/á śpieſz ſię k niemu/
25:
Poddawſzy rámię brzemieniu ſwoiemu/
26:
Nieś ſwe vćiſki/ złoż y doległośći/
27:
Przed ocży święte/ Páná wſzech lutośći.
28:
Za/ podle śiebie kiedy ćię poſtáwi/
29:
W on cżás/ niechći ſię/ iák kto racży/ ſtáwi/
30:
Nie będźie tá moc/ być byłá ſtráſzliwa/
31:
O Pánie wſpomoż/ duſzá władzey zbywa.
Ach Pániestrona: Q4v

RYMY
1:
LIII.
2:
A
Ch Pánie y coż wżdy ieſt? y przecżże ſię dźieie/
3:
Ze deſzcż/ we dnie y w nocy bez przeſtánku leie?
4:
Alboć przeto/ że náſze ſercá zátwárdzone/
5:
W złośćiách: więc niebo zá nas w łzy ieſt obrocone?
6:
O Boże/ coś y z wody/ Sákráment vſtáwił/
7:
A żywot Chrześćijáńſki z pogan/ przezeń ſpráwił/
8:
Prośiem/ wyſłuchay głoſy/ ludźi tobie wiernych/
9:
Rácż wśćiągnąć dobrotliwy/ niepogod bezmiernych.
10:
Bicż twoy/ żywiołá tego/ w táiemnic twych ſkutek
11:
Obroć: vśmierz ſtrách w ludźiech/ vſkroḿ w ſercách
:
(ſmutek/
12:
Day/ co ſię ku twey chwale w wodźie odrodźili/
13:
By gniewem wzruſzeni/ w twych drogách chodźili.
14:
LIIII.
15:
I
Ak ſprácowána/ y prágnąca Lánia/
16:
Szuka wody chłodzącey;
17:
Ták/ duſzá/ bez przeſtánia
18:
Z świátem/ y iego ſpráwy/ ſię biedzący/
19:
Chce ćię zdroiu żywiący.
20:
Z ktorego/ iák z dziś dobytey krynice/
21:
Wdźięcżne potoki wſtáią/
22:
Zátapiáiąc teſknice/
23:
Myśl/ świętey chęći/ hoynie nápełniáią/
24:
Miłowáć ćię wzbudzáią.
25:
Y będźieſz kiedy/ że oſwobodzona/
26:
Z tych docżeśnych ćięſzkośći/
27:
Z żywotá obłud/ oná/
28:
Ku páłacom/ twey niebieſkiey rádośći/
29:
Puść: ſkrzydłá wolnośći?
30:
Y kiedyż tego błędliwego wieku/
31:
Puſzcżey błotney ſtráſzliwy
32:
Dam tył: ſkąd bieżeć cżłeku
Zá tobąstrona: R

DVCHOWNE.
1:
Zá tobą ſię chce/ o wodzu życżliwy/
2:
Tuż w trop twoy świętobliwy?
3:
Wynidźieſz kiedy/ zwyćiężywſzy trwogi/
4:
Z onych troſk/ ktore śieie
5:
Swiát/ z nich cżyniąc ſzturm ſrogi:
6:
Z zdrádnych roſkoſzy/ omylney nádźieie:
7:
Cży w nich duſzá zniſzcżeie?
8:
Weś ſtyr/ ſam Pánie/ łodki vtrapioney/
9:
Wieś iák żeglarz życżliwy/
10:
A gdy ćiężar vlżony
11:
Z towárow będźie/ co kładł świát zdrádliwy/
12:
Wnet wpłynę w port prawdźiwy.
13:
Y vyźrzę ná twym/ wſzech iáſnośći ćiele/
14:
W twarzy oświecáiącey/
15:
(Z ktorey Oryzon śmiele
16:
Swe świátło bierze/ gdy każeſz władnący)
17:
Ray/ wiecżny wiek dáiący.
18:
O dniu pożądny/ o cżáśie weſoły/
19:
W ktorym vpádnie trwogá/
20:
A duſzá ſpoł z Anyoły
21:
Ten świát obłudny wzgárdźiwſzy/ niebogá/
22:
Wnidźie do Bogá.
23:
LV.
24:
O
Wiecżny BOże/ ſtudnico lutośći/
25:
Weyźrzy/ proſzę ćię/ ná moie żáłośći/
26:
Ktore mnie zewſząd/ nád miárę śćiſnęły/
27:
Y ſmyſły zięły.
28:
Snam ćię opuśćił/ przetom cżłek zelżony?
29:
Odſtąpiłem ćię/ więcem w proch rzucony?
30:
Wzgárdźiłem Pánie/ twych wod potok wiecżny/
31:
Stąd bol ſerdecżny?
32:
Vzdroẃ mnie Oycże/ á sſtánę ſię zdrowy/
33:
Zbaẃ mnie/ á trwogá nie tknie moiey głowy/
R Tyś mastrona: Rv

RYMY
1:
Tyś ma ozdobá/ z ćiebie mnie cżeść wſtawa/
2:
Niech nie vſtawa.
3:
Oto mi mowią: gdźie ſą obietnice
4:
Pánſkie? niech przyidą. A ſtąd mnie teſknice/
5:
Nie tkną: bo ſmyſły ludźi ſię nie boią/
6:
Zá ſtrażą twoią.
7:
Nie trwoż tylko ty/ o nádźieio moiá/
8:
Niech mnie/ w trapieniu/ ſtrzeże łáſká twoiá/
9:
A ieſli mnie w cżym tknie cżłowiek złośliwy/
10:
Karz dobrotliwy.
11:
Niech zelżon będźie/ kto mnie prześláduie/
12:
Ná mnie/ zháńbienia/ niech nikt nie náyduie/
13:
Niech ie źrzą trwogi/ niech ie ſtrách zábija/
14:
Mnie złe niech mija.
15:
Rozmnoſz żáłośći/ w ich dniách/ niezlicżone/
16:
Pośpieſz/ niech/ Pánie/ rychło widzą one/
17:
Ile mnie życżą/ day tyle troy onym/
18:
Skutkiem dotknionym.
19:
LVI.
20:
Z
Ałość ſerce żrze/ łzy pſuią źrzenice/
21:
Boże moy wiecżny/ obácż me teſknice/
22:
Nie máſz rátunku y nikogo z onych/
23:
Mnie vlubionych.
24:
Zaż co złego ieſt/ by duſzá nie znáłá?
25:
Tylko śmierć: y tey mnieyby ſię lękáłá
26:
Niż tákich żalow/ iákie mnie trapiły/
27:
Pſuiąc me śiły.
28:
Powinni/ krewni/ wſzyścy mnie wzgardzáli/
29:
A ná mą háńbę/ ſtraż ſwą rozſadźáli/
30:
Prześláduiąc mnie/ wiedli w mieśce ćiáſne/
31:
Niewoli iáſne.
32:
Wſzytki me drogi/ łzámi opływáły/
33:
Ktoby z poćiechą do mnie ſzedł/ nie znáły/
Wrotástrona: R2

DVCHOWNE.
1:
Wrotá otworem/ kłotki pogwałcone/
2:
Smutkiem ſtłucżone.
3:
Służebnice me/ y ſłudzy życżliwi/
4:
Iáko śieroty/ chodźili troſkiwi/
5:
Duſzá/ gorzkośćią ſrogą/ nápełnioná/
6:
We mnie trapioná.
7:
Dźiatki niewinne/ ledwo oglądáne/
8:
Ná świát przyięte/ záś wſkok z świátá bráne/
9:
Srzod mych ćięſzkośći/ to ochłody moie/
10:
Lez gorzkich zdroie.
11:
Z vćiſku mego/ ćieſzył ſię złośliwy/
12:
Iżeś ty ták chćiał/ Oycże dobrotliwy/
13:
Odmień ich rádość/ vlży ſwoiey ręki/
14:
Skońcż moie męki.
15:
Nieprzyiaćiele/ głowy pilnowáli/
16:
A obfitſzymi we wſzem ſię sſtawáli/
17:
Cżemuż o Pánie? Przycżyną gorzkośći
18:
Sna/ me krewkośći?
19:
Lecż zaż ieſt Boże/ kto nie grzeſzy tobie?
20:
Y Anyołowie nie ſą w tákiey probie.
21:
Niechćiey/ o Pánie/ wchodźić w ſądy zemną/
22:
Bo śmierć nádemną.
23:
Zdrádne/ przećiw mnie/ ięzyki puſzcżáli/
24:
A/ iádow pełną mową/ zábijáli/
25:
Co/ zá moię chęć/ mnie ſzánowáć mieli/
26:
To zelżyć chćieli.
27:
W tym/ ſerce moie/ modłą ſię báwiło/
28:
Ześ ie wyſłuchał/ pokorą ſpráwiło/
29:
Ztąd/ co me dobre złośćią oddawáli/
30:
Twoy gniew poználi.
31:
Gdy mnie ſmućili/ ludźie nieprawdźiwi/
32:
A bez przycżyny trapili złosliwi/
33:
Tyś mi obrońcą powſtał/ tyś żáłośći/
34:
Mienił w rádośći.
R ij Lżyćieśstrona: R2v

RYMY
1:
Lżyćieś mnie nie dał/ gdy fałſze wſtawáły/
2:
Tákie twe łáſki/ moie łkánia znáły/
3:
Niech y dźiś widzą/ żeś ty moy ſtroż drogi/
4:
Broń mnie od trwogi.
5:
LVII.
6:
C
Hwalćie Páná Anyeli iego niezwyćiężni/
7:
Y ktorzy/ świętą wolą/ cżynićie potężni/
8:
Chwalćie Bogá zaſtępow/ woyſká przeráźliwe/
9:
Ktoreśćie roſkazánia iego pełnić chćiwe.
10:
Chwalćie Páná/ ile was Swiętych kiedy było/
11:
Páná/ ktorego imię/ niebá przewyżſzyło/
12:
Páná/ ktorego chwałá/ przeſzłá świátá brzegi/
13:
Y co rządźi niebieſkie/ od wſzech wiekow/ biegi.
14:
Iego ſpráwy/ z wáſzych vſt/ chwałę niechay máią/
15:
W kráiách/ gdźiekolwiek iego wſzechmocnośći znáią/
16:
Gdźieżkolwiek władzey iego/ wiádomość dochodźi/
17:
Z vſt Pánie żywiących duſz/ niechći ſię cżeść rodźi.
18:
Boś mnie/ z vćiſku mego/ Oycże/ wyſwobodźił/
19:
Niechętnemuś zábronił/ że mnie nie vſzkodźił/
20:
Gdy mowił nieprzyiaćiel: Vpadł/ wykrzykaymy/
21:
Dźierżmy/ á iżby niewſtał pilnie przeſtrzegaymy.
22:
Bog ſię/ mey nędze/ podiął/ przyiął mnie w obronę/
23:
W tym oko me poyźrzáło/ w tę y owę ſtronę/
24:
Vyźrzałem władzą Páńſką/ y chęć ludzkiey złośći/
25:
Tá zeſzłá; Pan obrońcą wſzelkiey niewinnośći.
26:
Niech go wſzelki głos chwali/ ktorykolwiek żywie/
27:
Wſzelka myśl/ miłoſierdźie niech ſławi/ chętliwie/
28:
Niech będźie/ Pánu memu/ z chwałą wiecżna dźięká/
29:
Gdyż on ſpráwił/ że w rádość zmieniłá ſię męká.
30:
LVIII.
31:
L
Vk/ wſzelákiey trwogi pełen/ y żáłośći/
32:
Z ſtrzałą/ Pan wyćiągnął/ chcąc káráć me złośći/
Co/ gdystrona: R3

DVCHOWNE.
1:
Co/ gdy duſzá moiá troſkliwa poznáłá/
2:
Grzech znáiąc/ wnet zniknąć by gdźie było/ chćiáłá.
3:
Każ iey/ proſzę/ zoſtáć/ każ vſtąpić trwodze/
4:
Niech twoy gniew vćichnie/ bo mnie doległ ſrodze/
5:
A iać/ w twym kośćiele/ dam z ofiárą dźięki/
6:
Pámięć wiekom/ twoiey lutośćiwey ręki.
7:
Węzeł doległośći/ ćiężar moiey głowy/
8:
Co/ żywot ſkracáiąc/ kres dawa gotowy/
9:
Lkánie pierśi tárga/ łzá źrzenicę pſuie/
10:
A nie zfolguieſzli/ ſtrách śmierći zgotuie.
11:
Zywić me vboſtwo/ mnie w pokorze chćiáło/
12:
Lecż mu/ w twey niełáſce/ możnośći nie sſtáło/
13:
Bo ſmyſły zniknęły/ z mieśc sſtąpiły kośći/
14:
A wſzelkie ozdoby/ zgubiły krewkośći.
15:
Kogoż/ mam do ćiebie/ obieráć rzecżniká?
16:
Kto ſię mnie/ przed tobą podeymie/ nędzniká?
17:
Lud wybrány/ Pánie/ z tobą kroluiący/
18:
Zá mną prośić będźie/ ćiebie władáiący.
19:
Wſkiśiawſzy me rány/ sſtáły ſię ſmrodliwe/
20:
Lecż ie zlecżyć mogą/ twoie dobrotliwe
21:
Wyroki: Oycże moy/ zmiłuy ſię nádemną/
22:
A chceſzli grzech káráć/ wżdy ſam rácż być zemną.
23:
LVIIII.
24:
I
Ak prędka y lękliwa
25:
Lánia/ przed páznokćiámi
26:
Srogimi (ſpoł z dźiatkámi/
27:
Ktorych obronić chćiwa)
28:
Zbiega ná dálą/ Lwá widząc/ ſtráſzliwa:
29:
Ták też/ przed drapieżliwym
30:
Smokiem/ ſtanu ludzkiemu
31:
Przećiwnym: zbieżeć iemu
32:
Prágnąc/ duſzá/ kwápliwym
33:
Pędem vchodźi/ w żywoćie teſkliwym.
R iij Lecż/strona: R3v

RYMY
1:
Lecż/ ktoż może bez twoiey
2:
Rády/ Pánie/ ták ſtronić/
3:
By ſię mogł temu ſchronić/
4:
Co/ chytry w ſpráwie ſwoiey
5:
A w pierzu zgoni/ y dobędźie w zbroiey?
6:
Gdyż śieći rozſtáwione/
7:
Ma/ gęſtſze śidłá wędy/
8:
Niż liśćie w leśiech wſzędy:
9:
Rzedſze źiołká puſzcżone/
10:
Z źiemie/ ná Wioſnę/ niż zdrády rzecżone.
11:
Nie máſz w świećie kochánia/
12:
Gdźieby ten nie przyſkocżył/
13:
Swych iádow nie nátłocżył.
14:
O świećie: o ſtáránia:
15:
Goſpodo złośći/ zdrad oſzukánia.
16:
Gdźież ſwoy bieg wyproſtuię/
17:
Nieſtetyſz/ bym omylnie/
18:
W śidłách nie vwiązł śilnie/
19:
Ktore zewſząd gotuie/
20:
On/ co w vpadkách ludzkich/ roſkoſzuie?
21:
Ty/ co niebeſpiecżnośći/
22:
Te znaſz: y wieſz mą trwogę/
23:
Gdy chęćią wzmoc niemogę:
24:
Przecż/ iák Oćiec lutośći/
25:
Syná nie wyrwieſz/ z tákowey ſrogośći?
26:
Przecż/ twe niezwyćiężone
27:
Rámię/ o wiecżny Pánie/
28:
Przed ktorym drżą otchłánie/
29:
Sideł nie potrze/ zgromádźiwſzy one/
30:
Aby cżłek/ ſmyſły miał oſwobodzone?
31:
LX.
32:
C
Hwali ćię/ duſzá moiá/ Boże wiecżny/
33:
Twe imię ſławi/ cáły ſmyſł ſerdecżny/
Dźiękićstrona: R4

DVCHOWNE.
1:
Dźiękić oddawa/ moy duch/ iákie może/
2:
Láſki twey nigdy/ nie przepomnię Boże.
3:
Ktory/ mym grzechom/ ieſteś lutośćiwy/
4:
Wſzytkie bole me/ lecżyſz miłośćiwy/
5:
Niechćiałeś cierpieć moiego zháńbienia/
6:
Zdrowo/ bez wſzego ſtrzegłeś vſzcżerbienia.
7:
Okazałeś mi/ że nigdy bez ćiebie/
8:
Cżłowiek nie vmrze/ ni záchowa śiebie/
9:
A co więc gorſza/ áni przyiaćiele/
10:
Gdźie ćiebie nie máſz/ zá nic prace wiele.
11:
Moc twoiey władzey/ dałeś znák nádemną/
12:
Choćia nádźieiá iuż teſkniłá zemną/
13:
Gdy vbywáło otuch niewinnośći/
14:
Aliś ty weźrzał/ roſkwitły rádośći.
15:
Dałeś znáć ſmutek/ y żale ſtráſzliwe/
16:
Lecż gdyś vſłyſzał/ me prośby rzewliwe/
17:
Láſki wzruſzywſzy/ wneteś mnie rátował/
18:
A iáko Oćiec ſyná/ mnieś záchował.
19:
Wyſłáwiáć ćię chcę: chwalić imię twoie
20:
Będę ná wieki: A ieſli cżás/ ſwoie
21:
Biegi dłużſze ma/ żeś wſzem dobrotliwy/
22:
Swiádcżyć to będę/ bom doznał/ troſkliwy.
23:
Chwalćie ſpoł zemną/ Páná/ ludźie święći/
24:
Niech/ nieſkońcżone nioſą to pámięći/
25:
Ze dobroć iego/ niebioſá przewyżſza/
26:
A w iego piecży/ duſzá y naliżſza.
27:
LXI.
28:
V
Stąpćie wy Muzy/ bo wáſze śpiewánia/
29:
Izaż mogą wśćiągnąć/ moich łez y łkánia/
30:
Gdy mnie bol moy trapi/ á boleść ſerdecżna
31:
Chce/ by mnie odmiáná/ nie vznáłá/ wiecżna?
32:
Lecż/ gdyż przed pyſznymi drzwiámi/ cżłek vbogi
33:
Cżęſto śpiewa/ ácż bol y głod trapi ſrogi/
Temu/strona: R4v

RYMY
1:
Temu/ gdyżem rowien/ śpiewáiąc/ lutośći
2:
W niebie żebráć będę/ w káżdey doległośći.
3:
O Pánno/ ná rátunk/ mnie záwżdy chętliwa/
4:
Corko Boża/ Boża mátko dobrotliwa/
5:
Teraz/ teraz/ ocży rácż też ſkłonić ſwoie/
6:
A łzámi oblane przyimi prośby moie.
7:
Tobie ia/ y zá to że mowię/ dźiękuię/
8:
A w ſwoim ięzyku ieſzcże władzą cżuię/
9:
Tobie/ zá to/ że wżdy/ śrzod żył/ cżuię duſzę/
10:
Pod kośćiámi ſwymi: dźiękowáć ia muſzę.
11:
Nád to troie/ nic/ w mym ćiele/ nie zoſtawa/
12:
Nic cżwartey żáłośći we mnie nie vznawa.
13:
Kreẃ łzámi wyćiekłá/ zginęłá ozdobá/
14:
Co żal vmie/ ná mnie doſtátecżna probá.
15:
Bárwá y cżłonki me/ te/ iákie miewáią
16:
Ciáłá zmarłych/ co więc po nocy buiáią/
17:
Ocży/ iákby z iámy ſtráſzney wyglądáły/
18:
A źrzenice/ więtſzą cżęść wzroku ſtradáły.
19:
Rowny ſię zdam męką Prometeuſzowi/
20:
Ktory był ná ſkále przykowan ptakowi/
21:
Iák on władze nie miał/ z opoki zwieſzony;
22:
Ták ſobą nie władnę/ bolem zwyćiężony.
23:
Więc ſerce/ drapieżni żárli mu ſępowie/
24:
Mnie/ żal wnętrzność ſuſzy/ ſmyſł trapiąc ſurowie/
25:
Chwilá/ dla vlżenia/ żadna mi nie dána/
26:
Y we mnie/ ochłodá/ nigdy nie vznána.
27:
On/ ptaká cżymkolwiek mogł kiedy zátrwożyć/
28:
A tym/ nieco męki/ ná ſtronę odłożyć:
29:
Lecż ia/ rády nie mam w tym/ co trapi ſerce/
30:
Ták/ długo ćierpliwy/ krol naywyżſzy mieć chce.
31:
Ták ſię krolowi zdáło naywyżſzemu/
32:
Ktory/ długo ćierpliw/ z tą łáſką złoſnemu/
33:
Karánie znieść kazał/ zá niezmierne złośći/
34:
Przy kaźni/ chćiał dáć znák/ ſwey wielkiey lutośći.
Záſłu=strona: S

DVCHOWNE.
1:
Záſłużyłem więcey/ Oycże dobrotliwy/
2:
Dawnom piekłá godźien/ bom cżłowiek złośliwy:
3:
Bo ſna ten grzech nie ieſt/ bym go nieſkoſztował/
4:
Acżem ſyn twoy/ wżdym ſię z przećiwnym buntował.
5:
Wielka dobroć w tobie: bo com potępiony
6:
Iuż być miał/ to karzeſz/ ſzkodźić z żadney ſtrony/
7:
Niechcąc: áni puśćić zguby ná złą głowę/
8:
Boże miłośierny/ nád wſzytkę wymowę.
9:
Záprawdę/ gdybym miał ſądźić złośći ſwoie/
10:
Prędkibym wyrok dał ſam/ ná żądze moie/
11:
Każąc/ ábym w wiecżne ognie był wrzucony/
12:
A piekielnym wężom/ zá pokarm zlecony.
13:
Ty/ nic tákowego nie każeſz/ łáſkáwy/
14:
Nie iák ſędźia/ ále iáko Oćiec práwy/
15:
Máiąc ná tym doſyć/ mnie pokáráć máło/
16:
Iák mátká/ gdy dźiećię/ v wod ſię záſtáło.
17:
Przyday co oſtrſzego/ proſzę/ gdyż wiádomá/
18:
Ze/ gdy karzeſz kogo/ maſz go pod ſkrzydłomá/
19:
A ty Pánno przybądź/ y proś Syná Bogá/
20:
By mnie przemoc nie mogł/ żal/ bol/ płácż/ y trwogá.
21:
Abym ſię nie ſkárżył/ ni Bogá zwał ſrogim/
22:
(Co ſmutny rad cżyni w vmyśle vbogim)
23:
Krzyż co ná mię włożył/ niech znoſzę ćierpliwie/
24:
Wiedząc/ że go ma złość przewyżſza/ prawdźiwie.
25:
Y śmierć/ niech mi będźie wdźięcżna/ ieſli oney
26:
Iuż pan kazał z koſą/ do ſzyie zemdloney/
27:
Acż niewiem/ przecżby mi też być ſtráſzną chćiáłá/
28:
Gdyż ſię zdwu przymiotow nędznym wdźięcżna sſtáłá.
29:
Ciáło zábijáiąc/ iuż możność vſtánie/
30:
Grzechem y złośćiámi ćiebie gniewáć Pánie/
31:
Duſzy da przycżynę/ wyniknąć z ćiemnośći
32:
Day godźinę proſzę/ Boże/ tey godnośći.
33:
W ten cżás okiem vyźrzę/ cżego mysl nie może
34:
Dośiądz: áni ſłowem pomienić/ o Boże:
S Ciebie kro=strona: Sv

RYMY
1:
Ciebie krolu z twymi: w ten cżás/ o krolewno/
2:
Wzowieſz/ á przed nogi ſwe/ śieść każeſz pewno.
3:
Bo w tym/ zażbym zwątpił? wierzę że ták będźie/
4:
Gdyżeś mym rátunkiem w trwogách byłá wſzędźie/
5:
Ieſteś przy mnie záwżdy/ y proſzę bądź wiecżnie/
6:
Zwłaſzcżá tu ná świećie/ broń złośćiam ſtátecżnie.
7:
LXII.
8:
P
Anie/ twarz ſwą/ przybráną
9:
W rumiáność vcżćiwośći/
10:
Serce/ pełne żáłośći/
11:
Pod gwiazdą niewidáną/
12:
Nioſę/ złośći ſwych/ licżbę nieſłycháną.
13:
By mnie/ z mego brzemieniá/
14:
Twa lutość wybáwiłá/
15:
A w tymby ſię omyłá/
16:
Chęć pełna obelżenia/
17:
W potoku/ moich gorzkich łez płynienia.
18:
Nie ták śćkło przebijáią
19:
Roże białłe/ cżyrwone;
20:
Iák złośći popełnione/
21:
Y myśli/ co powſtáią
22:
W ſercu mym/ przed twe oko wynikáią.
23:
Przed twoim świátłem/ Pánie/
24:
Nic táynego nie będźie/ ſzerz/ dłuż/ głębokość w=
:
(ſzędźie/
25:
Y záćmione otchłánie/
26:
Wzrok twoy przechodźi/ á iáſno gdźie ſtánie.
27:
Ty znaſz/ me błędliwośći/
28:
Serce/ co ſkruchę rodźi/
29:
Z ktorey/ źrzodło wychodźi
30:
Lez gorzkich: á w żáłośći/
31:
V ćiebie/ Boże moy żebrzę lutośći.
32:
Iák ptaſzek żáłobliwy
33:
Po towárzyſzu cżęſto/
Gdźiestrona: S2

DVCHOWNE.
1:
Gdźie gáłązki tkwią gęſto/
2:
Styſkuie: ták troſkliwy/
3:
Ia krzycżę/ byś mnie wſpomogł/ dobrotliwy.
4:
A ieſli mdłe krewkośći/
5:
Złoſny nałog/ vwodźi/
6:
Y z kwápliwośćią ſzkodźi/
7:
Ták/ iżby twey ſrogośći/
8:
Godźien: chćiey pomnieć me niedołężnośći.
9:
Wieſz/ żem z źiemie ſtworzony/
10:
Podłey/ wilgotney/ ćiemney/
11:
Więc w náturze nikcżemney/
12:
Iák ſen/ błąd rozmnożony/
13:
A ſmyſł/ przećiwko Duchowi ziątrzony.
14:
Vpáść/ zwycżay cżłowiecży/
15:
Powſtáć ſpoſob Anyelſki/
16:
A ty Pánie niebieſki/
17:
Wiedząc o wſzelkiey rzecży/
18:
Znaſz łzy/ co máią grzechy me ná piecży.
19:
Poday rękę/ co władnie/
20:
Wznieś me vpádłe ſerce/
21:
Ktore/ to ſámo treſkce/
22:
Iż twą łáſkę grzech krádnie/
23:
Rátuy/ poki moy dźień/ w zachod nie wpádnie.
24:
XLIII.
25:
K
Tobiem ocży wynioſł/ o Boże moy wiecżny/
26:
Po ktorego woli/ chodźi bieg Słonecżny/
27:
Oto/ iáko ſłudzy ná páná pátrzáią/
28:
W ktorego hoynośći/ ſwą nádźieię máią:
29:
Iáko ſłużebnicá/ chęći pániey ſwoiey
30:
Cżeka: ták y náſze ocży/ łáſki twoiey/
31:
Zmiłuy ſie nád námi/ Pánie/ bo lud hárdy/
32:
Obroćił doległość/ ná nas wſzelkiey wzgárdy.
S ij Iużstrona: S2v

RYMY
1:
Iuż duſzá/ pod zbytkiem ćięſzkośći vſtawa/
2:
Ludźiom obfitośći/ pośmiechem ſię sſtawa/
3:
A ći/ co przykrośći/ z przypadkow nie znáią/
4:
Pyſznymi wzgárdámi/ nas w tecż vrągáią.
5:
Niech lutość mieśce ma/ lutość niech ćię ruſzy/
6:
Hárdość/ niech pokorney/ nie dokucża/ duſzy/
7:
Niechay ſmutne śiły/ we łzy nie topnieią/
8:
Rátuy Pánie łáſką/ zgodź ſkutek z nádźieią.
9:
LXIIII.
10:
Z
Iemiám/ o Pánie/ y popioł nikcżemny/
11:
W ćięſzkośći zeydę: á fráſunk dáremny
12:
W tym nie rátuie: ſtąd/ ćiáło brzydliwe/
13:
Robáctwu pokarm sſtánie ſię ſmrodliwe.
14:
Coż ieſt moy żywot/ o Pánie/ inſzego/
15:
Ieſli nie obraz/ ćieniá niknącego?
16:
Podobny kwiátom/ co ſwą ślicżność máią/
17:
Teraz: wnet cżyſte/ śiánem ſię sſtawáią.
18:
Podobien rzecżom/ żywot náſz/ tákowym/
19:
Bo iuż bez duſze/ co oto był zdrowym/
20:
A choć iáko ćień/ álbo ſłábe źiele/
21:
Wżdy dźiwnych śideł ma/ ze wſzech ſtron/ wiele.
22:
Z tákiey odmiány/ zażem ieſt wyięty?
23:
Toż/ y nádemną wiśi/ Boże święty/
24:
Przyidźie ſię y mnie zgádzáć z ćiemnym grobem/
25:
Lecż niewiem kiedy/ y iákim ſpoſobem.
26:
Przeto ćię proſzę/ łáſki pełny Boże/
27:
Niech mi z mey nędze/ twa łáſká pomoże/
28:
Swey władzey vżycż/ ſwoiey vdźiel mocy/
29:
W niedołężnośći mey/ ſtań ku pomocy.
30:
Wynikni ſłońce/ vkaż ſwe promienie/
31:
A oświeć/ w ſercu mym/ nieznośne ćienie/
32:
Z tákiey twey łáſki/ niech ſię vráduie
33:
Duſzá ma: ktorać iuż chwałę gotuie.
Przydźstrona: S3

DVCHOWNE.
1:
Przydź/ o żywoćie/ przednieyſzey zacnośći/
2:
Ktory w ſobie maſz ſtok wſzelkiey wdźięcżnośći/
3:
Niech w tobie żyię/ v ćiebie/ y w twoim
4:
Niebie: o Pánie/ nie gardz głoſem moim.
5:
LXV.
6:
K
Rynice gorzkich łez/ gdźieśćie zginęły/
7:
Gdy trzeba/ byśćie rzekámi płynęły/
8:
Z nieſzcżęſney głowy/ źrzenic vtrapionych/
9:
Ná pierśi leiąc/ z ocżu zátopionych?
10:
Styſkuie duſzá/ ran pełná śmiertelnych/
11:
W trwogę zmienione/ ozdoby/ niedźielnych
12:
Y świętych dni innych: á wdźięcżne śpiewánie
13:
Obroćiło ſię w płácż i nárzekánie.
14:
Náſtępuie żal/ gdźie Himny ćieſzyły/
15:
A láment z łkániem/ gdźie Pſálmy śpieſzyły/
16:
Miáſto ochłody/ trapienie ſię mnoży/
17:
Co ćieſzyć miáło/ to śmiertelnie trwoży.
18:
Sumnienie moie/ ták mnie poniżyło/
19:
Ze/ y ſłow/ vſtom moim/ zábroniło/
20:
Coż ieſt przycżyną żalow/ Boże możny?
21:
W niełáſce twoiey/ żywot nieoſtrożny.
22:
Cherubinowie/ z Seráphiny/ święći/
23:
Zaſtępy w niebie: prośćie: by z pámięći
24:
Bog wiecżny/ puśćił/ moie niepráwośći
25:
Pierwey/ niż źiemi odda/ nędzne kośći.
26:
Ciśnie mnie boiaźń/ y zeymuie trwogá/
27:
Serce me pała/ á duſzá niebogá/
28:
Im pilniey ſwoy wiek/ á twą moc rozbiera/
29:
Pánie/ tym w ćiężſzym płomieniu vmiera.
30:
Każe mi wątpić w łáſce twey/ ſerdecżny
31:
Bol moy: o Pánie/ o Boże moy wiecżny.
32:
Lecż/ y w przepáśćiách/ nie przemogą trwogi/
33:
By w tobie zwątpić miał/ duch moy vbogi.
S iij O Boże/strona: S3v

RYMY
1:
LXVI.
2:
O
Boże/ Boże/ o Boże moy wiecżny/
3:
Obácż/ proſzę ćię/ vćiſk moy ſerdecżny/
4:
Zmiłuy ſię Pánie/ zmiłuy ſię nádemną/
5:
Widząc co żáłość y bol cżynią zemną.
6:
Wiem y znam Pánie/ żem cżłowiek złośliwy/
7:
Iednák ćię prośi/ duch moy żáłośćiwy/
8:
Byś pomnieć racżył/ żem z źiemie ſtworzony/
9:
A ſzátáńſkimi śidły obtocżony.
10:
Nie máſz z to władzey/ nie máſz oſtrożnośći/
11:
Tyle/ w mych ſmyſłách: ábym mogł chytrośći
12:
Szátáńſkiey zdołáć: ktory/ ſtąd niemáło
13:
Zyſkawa/ że mu chętne moie ćiáło.
14:
O ty/ co niechceſz/ áby grzeſzny ginął/
15:
Lecż prágnieſz/ bym twym/ náwrocony ſłynął/
16:
Nie wchodź w ſąd zemną/ bo przegrána moiá/
17:
Niech przewyćięża/ moy grzech/ lutość twoiá.
18:
A ieſliże więc we wſzem ich odpuśćić
19:
Niechceſz: lecż ná mą złość/ maſz ſwą kaźń ſpuśćić/
20:
Biy Pánie/ rzeź/ pal/ pokim tu ná źiemi/
21:
A nie rácż złącżáć/ z mękámi wiecżnemi.
22:
Otom w ręku twych/ wytop zużel zemnie/
23:
Abyć brzydkiego nic nie było we mnie/
24:
Przez iáki ſpoſob/ y iákie chceſz drogi/
25:
Wieſz/ vmieſz wſzytko/ iam nędznik vbogi.
26:
Dźień ſądu twego/ niech nam vſtáwicżnie
27:
Przed okiem będźie: iák karzeſz rozlicżnie
28:
Złość ludzką: zá tym/ niech źrzodłá łez wſtáią/
29:
A we dnie w nocy/ twarz/ pierśi macżáią.
30:
Za/ gdy to będźie/ á ty me żáłośći
31:
Serdeczne vyźrzyſz/ poruſzon k lutośći/
32:
W ſąd ſię nie wdáiąc/ zniſzcżyſz wſzelkie trwogi/
33:
A z rádośćią wniść każeſz zá twe progi.
Rácż/strona: S4

DVCHOWNE.
1:
Rácż/ o Boże moy/ płaſzcż łáſki rozſzerzyć
2:
Nim złość mą zákryć/ bol/ żałość vśmierzyć/
3:
Sámárytanie/ lutośćią wzruſzony/
4:
Wznieś leżącego/ wieſz żem cżłek zrániony.
5:
LXVII.
6:
Z
Aż można/ wiekow Pánie/ licżbę mieć mey złośći/
7:
Ktorą ćię niepomiernie/ ku ſłuſzney ſrogośći/
8:
Wzruſzáiąc/ ácżem wiedźiał/ iák twa ręká władnie/
9:
Rzadko przyſtoynie ważąc/ zániedbawał ſnádnie?
10:
Iákożći nie dźiękowáć/ żeś był ták ćierpliwy/
11:
A nie kárał/ to widząc/ iákom ia złośliwy?
12:
Iákoć chwały nie dáwáć/ gdyś mego/ przewłoki/
13:
Náwrocenia/ pod łáſki ſwey płaſzcż krył ſzeroki.
14:
O iákoż wdźięcżnym nie być/ żeś ſłuchał me prośby/
15:
Y w dobrodźieyſtwo mienił/ ſłuſzny gniew y groźby/
16:
A to/ zaż wyrzec mogę/ iákoś dobrotliwy/
17:
Nie gárdząc/ gdym ćię w wnętrzność ſwą wźiąć był chęt=
:
(liwy.
18:
Godźienem był/ Pánie moy/ przepáśći piekielny/
19:
Gdȳ ſam chćiał/ ſobieś mnie wźiął/ chcąc by nierozdźielny
20:
Duch moy/ z twoim trwał wiecżnie. O Oycże/ o Boże/
21:
Zaż Anyoł/ á nie cżłowiek/ wyſłowić to może?
22:
Dźięki dawamći Pánie/ iáko mogę zá to/
23:
A ty odpuść wyſtępki: pátrzáiąc/ nie ná to/
24:
Ze ia ſtrapiony proſzę/ lecż żeś Oćiec/ moiey
25:
Duſze: niepráwość puśćić rácż z pámięći ſwoiey.
26:
Omyi zmázy/ rány zgoy/ zgładź blizny/ niech wády
27:
We mnie nie zoſtáwuie/ wyſtępek ſzkárády/
28:
A ty wźiąwſzy w opiekę/ chćiey mnie ſam ſpráwowáć/
29:
Błogoſłáwić/ ku twey cżći/ tu y wiecżnie chowáć.
30:
LXVIII.
31:
O
To Oycze y Pánie/
32:
Wracam ſię k tobie żáłoſny/ ſtrapiony/
Iákstrona: S4v

RYMY
1:
Iák ptaſzek z roſzcżki/ lepem záchwycony/
2:
Gdy o nim ſwe ſtáránie
3:
Chytry ptáſznik ma/ á on wolnym ſtánie.
4:
Oto ſerce zránione/
5:
Zá ſwoie złośći ſrogie y obfite/
6:
Rzeki żáłośći puſzcża/ łez nieſyte:
7:
Myśli też ocżyſzcżone/
8:
Ile krewkośći znioſą vniżone.
9:
Nie odkłáday lutośći/
10:
Od nędzney Duſze/ grzechy obćiążoney:
11:
By iák CEIXA ſmutney ALCIONEY.
12:
Srzod morzá ćięſzkich złośći/
13:
Płácż mnie nie záſtał martwym/ w głębokośći.
14:
Nie wzgardzay mnie/ ácż chćiwie/
15:
Cżęſto/ iák rybá/ do wędy ſię ſpieſzę/
16:
A z zdrádnych poćiech/ z ſwym ſmyſłem ſię ćieſzę;
17:
Acż rwę/ wiążę kwápliwie/
18:
Sidło gwałtowne/ w ktorym Duſzá żywie.
19:
Gdyż Oćiec Dobrotliwy/
20:
Chętny do rády y pomocy ſwemu/
21:
Synowi podcżás/ ácż niepoſłuſznemu:
22:
Byle/ z ſercá troſkliwy/
23:
O łáſkę prośił/ zá grzech obráźliwy.
24:
Oycże/ wiecżney lutośći/
25:
Gdyżem/ rąk twoich pracą/ cżłek ſtworzony
26:
A wielkim ſkárbem/ zá ſyná/ kupiony/
27:
Proſzę/ mey mdłey krewkośći
28:
Rácż weſprzeć/ przećiw Smokowi wſzech złośći.
29:
Bez twey pomocy życżney/
30:
Y tarcże łáſki/ z ktorym obnáżony
31:
Lácno mnie zwalcży/ Smok w złośći ćwicżony/
32:
Trudno/ ſztuce rozlicżney/
33:
Vlec duſzá ma/ zdrády okolicżney.
34:
A gdyż tá/ iák owiecżká/
Pokornastrona: T

DVCHOWNE.
1:
Pokorna/ pełna wſzelákiey proſtoty/
2:
W puſzcży/ gdźie trwogi mieſzkáią z kłopoty/
3:
Krzycży/ lękliwa rzecżká/
4:
Vſłyſz páſterzu/ gdyś ty iey vćiecżká.
5:
LXVIIII.
6:
B
Oże nád wſzytkie rzecży wywyżſzony/
7:
Y ktory rządźiſz świát/ przez ćię ſtworzony/
8:
Ty długo ćierpiąc/ znośiſz lutośćiwy/
9:
Złość ludzką/ ácżeś nád nią záłośćiwy:
10:
Wyznawam/ że ieſt/ licżbá moich złośći/
11:
Więtſza/ niż piaſkow/ w morſkiey rozległośći/
12:
Złośći/ ktorymiś ty wielce wzruſzony/
13:
A ia/ nád miárę wſzelką/ obrzydzony.
14:
Zgrzeſzyłem Pánie/ zgrzeſzyłem moy Boże/
15:
W tym/ iżaſz ieſt co/ á poćieſzyć może/
16:
Procż tego/ żeś rzekł pokutuiącemu
17:
Bydź lutośćiwym/ y grzech przeyźrzeć iemu?
18:
Vpadam tedy/ Boże/ przed twe nogi/
19:
Serdecżnie proſząc/ ia grzeſznik vbogi/
20:
Byś ſłowá ſwoie wſpomniawſzy/ nádemną
21:
Láſki ſwey vżył/ w ſąd nie wchodząc zemną.
22:
Nie tráć/ z ſproſnymi wyſtępki ſpołecżnie/
23:
Ani ná moy żal/ ich kaźń choway wiecżnie/
24:
Niech gniew/ ná moy grzech/ v ćiebie moy Boże/
25:
Więcey niż łáſká y lutość/ nie może.
26:
Acżem niegodny/ zbaẃ proſzę z tey miáry/
27:
Iákoś/ o łáſce ſwey/ vżycżył wiáry/
28:
A iać nędzny dam dźięki ſpoł z onymi/
29:
Z ktorych maſz chwałę wieki wiecżyſtymi.
30:
Wſzytkie zaátępy Niebieſkie/ y władza
31:
Iáko ie kolwiek/ twa wola rozſadza/
32:
Tobie cżeść nioſą/ bo tobie náleży/
33:
Niech w niey/ moy krotki/ niech wiecżny wiek/ bieży.
T Grzechstrona: Tv

RYMY
1:
LXX.
2:
G
Rzech moy przeraża niebá/ á tám Pánie
3:
Przed tobą/ imię ſynowſkie/ iák ſtánie/
4:
Ktory nieśmiem wznieść ocżu pod obłoki/
5:
Prze twoie/ ná złość ſtráſzliwe wyroki?
6:
Bo izaż może doſtáć mi śmiáłośći/
7:
Ku twey ſtolicy weyźrzeć? zaż brzydkośći
8:
Vſt moich/ dádzą władzą ięzykowi/
9:
Y ſerce/ z tobą mowić nędznikowi?
10:
Gdyżem ieſt/ niebu brzydki: á krąg świátá
11:
Widząc/ iák márnie trawię ſwoie látá/
12:
Mnie ſobie hydźi: tym/ ku mnie zwaśniony
13:
Ześ ty/ moy Boże/ przez grzech obráżony.
14:
Proſzę/ o Pánie/ proſzę/ od twey twarzy
15:
Mnie nie odganiay/ gdy ſię me złe żarzy:
16:
Nie odſtępuy mnie/ nie porzucay wiecżnie/
17:
Bo bez twey łáſki/ gdźież sſtąpię beſpiecżnie?
18:
Odſtąpiſzli mnie/ wnet/ rowien lekkiemu
19:
Prochowi będę/ co grzyſkiem tchu wſzemu/
20:
Ládá ćień/ będźie miał więcey godnośći/
21:
Niż ia/ wzgárdzony od twoiey lutośći.
22:
Iákoż/ ſkorom z twey drogi/ Boże wiecżny/
23:
Vſzedł: rádośći nie zna ſmyſł ſerdecżny/
24:
A ieſli ktory dźień/ wdźięcżnym ſię ziáwił/
25:
Ten mi naprzykrſze gorkośći zoſtáwił.
26:
Więc/ gdym z ſwych błędow przykrośći doświadcżył/
27:
Proſzę/ ábyś me głupſtwo/ przeyźrzeć racżył/
28:
Proſzę/ nádemną/ iákoś nád ſtráconym
29:
Synem był kiedyś/ bądź łáſką wzruſzonym.
30:
LXXI.
31:
D
Ary łáſki twey/ obracáiąc márnie/
32:
Pośmiech ſię zewſząd ná mię/ Pánie/ gárnie/
Dobroćistrona: T2

DVCHOWNE.
1:
Dobroći twoiey ſkárby roſpraſzáiąc/
2:
Ginę/ ſwoy żywot/ wſzech zmaz pełen znáiąc.
3:
Zmiłuy ſię Boże nádemną/ á złośći
4:
Mych/ pomnieć niechćiey/ ni głupich ſproſnośći/
5:
Zmiłuy ſię Pánie/ iák nad łotrem onym/
6:
Z iáwnogrzeſznikiem tobie vkorzonym.
7:
Ci/ miedzy ludźmi/ gdy ná świećie żyli/
8:
Iák iuż ſtráceni/ wſzem wzgárdzeni byli/
9:
Ty ie przyiąwſzy/ w roſkoſzyś wprowádźił/
10:
A iák wdźięcżnymi ſyny ray oſadźił.
11:
Nie wzgardzay/ proſzę/ pokuty ſerdecżny/
12:
Co ſłużącym/ ácż niepożytecżny:
13:
Wyrwi/ z pośmiechu/ wyrwi Pánie z wzgárdy/
14:
Ktorą/ ćięſzki ieſt pokornemu/ hárdy.
15:
Wſzákeś nie przyſzedł/ ábyś ſpráwiedliwych
16:
Brał do pokuty: lecż w grzechách teſkliwych.
17:
Nie gardz mną proſzę/ ácż świátu wzgárdzonym
18:
Ktoryś od wiekow wiecżnie ieſt chwalonym.
19:
LXXII.
20:
S
Kąd/ mnie robakowi nędznemu/ śmiáłośći
21:
Doſtánie: bym rzekł co/ do wſzech możnośći
22:
Páná? bo cżłowiek zaż godźien ták wiele/
23:
Do ſtworzyćielá/ by co rzec mogł smiele?
24:
Ieſlim ia tedy/ ták bárzo wſzetecżny/
25:
Ze k tobie wołam: odpuść Boże wiecżny/
26:
Gdyż nie przychodźi duſzy/ to wołánie/
27:
Z zbytku roſkoſzy/ lecż z vćiſku Pánie.
28:
Potrzebá nie ma vſtáwy/ gwałt miáry/
29:
Ze mi tę śmiáłość odpuśćiſz/ tym wiáry/
30:
Gdyż bol/ co ćierpię/ á nędzá/ wyćiſka/
31:
Iż k tobie krzycży/ ma pokorá niſka.
32:
Boleſnym Pánie/ y tobie ſwą chorobę/
33:
Przed nogi kłádę/ y nędzną oſobę
T ij Vlecżstrona: T2v

RYMY
1:
Vlecż mnie proſzę/ lekárzu prawdźiwy/
2:
Bez twey pomocy nie mogę być żywy.
3:
Ocży me/ Pánie/ ćiemnośćią zgwałcone/
4:
Do ćiebie świátło bieżę/ oświeć one
5:
Smyſły me/ wſzelka władza opuśćiłá/
6:
Tyś żywot/ k tobie Duſzá ſie rzućiłá/
7:
Do ćiebie Iezu Názáránſki bieżę/
8:
Wroć proſzę śiłę/ bo iák martwy bieżę/
9:
Synu Dawidow/ Iezu dobrotliwy/
10:
Zmiłuy ſie/ łáſki potoku chętliwy/
11:
Me niedoſtátki ſłyſzyſz/ zćiągni ręki
12:
A oddaliwſzy/ me nieznośne męki/
13:
Wwiedź mnie do śiebie/ nie day wątpić w ſobie/
14:
Niech/ wiecżne świátło widzę/ żyiąc w tobie.
15:
Zmiłuy ſię/ bom cżłek nieſzcżęśćiem ſtrapiony/
16:
A wiek moy/ w krotki cżás bárzo śćiśniony/
17:
Więc ieſt nápełnion roznośćią przykrośći/
18:
Zchodzę/ niedawno rodzony w ćięſzkośći.
19:
LXXIII.
20:
T
Enże to koniec/ coś przeń wiek moy ſpráwił/
21:
Więceś/ dla tego mnie w świećie poſtáwił/
22:
Cżłonki dawſzy mi/ w mátki mey żywoćie/
23:
Abym łzy tocżył tu żyiąc w kłopoćie?
24:
O wiekowładco/ zaż nie lepiey było/
25:
Zeby cżłowiecże śięmię nie ſpłodźiło/
26:
Albo więc/ gdyby mnie/ śmiertelne oko
27:
Zayrzawſzy: wnet záś w grob złożyć głęboko?
28:
Byłbym iák nie był/ byś tego ſpoſobu
29:
Był vżył: á mnie z żywotá do grobu
30:
Záchowáć kázał: y nieśćigłym biegiem/
31:
Niebo/ świát/ y grob/ zwárł iednym noclegiem.
32:
Niech wiem/ proſzę ćię/ dni tych ieſli wielka
33:
Licżba: w ktorych mnie ma źrzeć żáłość wſzelka?
Bo ieſlistrona: T3

DVCHOWNE.
1:
Bo ieſli wiele/ zaż nie ſkroćiſz wieku/
2:
Co bywa drogi/ w pokoiu/ cżłowieku?
3:
Tego/ nie daſzli vprośić/ v śiebie/
4:
Mey niegodnośći: Lutość/ niech wżdy ćiebie/
5:
Boſka poruſzy: zfolguy/ zgorzkłą ślinę
6:
Niech przełknę: á ſtrzeż duſze/ niż w łzách ſpłynę.
7:
LXXIIII.
8:
P
Rzecż ták ná Bogá cżęſto kołácemy/
9:
Głupſtwem żądzey ſwey/ á po ſwoiey chcemy
10:
Woli mieć niebo/ y w nim ſkryte rády/
11:
Wiecżne pokłády?
12:
Izaż śmiertelny cżłek/ zmieni bieg wiecżny/
13:
Chcąc być od przygod/ y ſmutku beśpiecżny?
14:
Chcąc żalu nie znáć/ á ſna w polu/ ſádu/
15:
Nie ćierpieć grádu?
16:
Poyźrzy po ſklepie/ y kręgu przeyźrzyſtym/
17:
Vznay y wagę: pátrz iák kołem iſtym/
18:
Chodźi: á ty chceſz/ áby ſię tocżyło/
19:
Iák tobie miło?
20:
Cżąſtko málucżka/ tu krotko żyiąca/
21:
Y ták lękliwa/ że/ miod zbieráiąca
22:
Pſzcżołká/ ćię trwoży: ty chceſz wiecżne progi/
23:
Rządźić vbogi?
24:
Ty/ ktorego pchłá (wſpomnienia niegodná/
25:
Prze nikcżemność iey) przez cáłą noc głodná
26:
Przewráca/ wdźięcżny ſen biorąc z źrzenice/
27:
Mnoży tęſknice?
28:
Vmiłuy rozum/ kochay ſię w bacżeniu/
29:
Ná miłośierdźiu/ godźi ſię/ ſtworzeniu/
30:
Páńſkim polegáć. Moẃ: Niech Oycże będźie
31:
Twa wola wſzędźie.
T iij Kiedystrona: T3v

RYMY
1:
LXXV.
2:
K
Iedy ćicha noc/ ſwoie ćienie chłodźi/
3:
A myśli/ ktore kołem
4:
We dnie bywáły: práwie wſzytkie ſpołem
5:
W cney zgodźie/ ſerce wodźi:
6:
W nabożeńſtwie/ w rádośći/
7:
Spiewaymy chwałę/ Pánu wſzech możnośći.
8:
Zniżmy koláná/ á wznieśmy źrzenice/
9:
Do świátłośći wiecżyſtey/
10:
Słowá/ do chęći/ przyłącżywſzy/ cżyſtey.
11:
Prośmy/ by lżył teſknice/
12:
A krewkośći potężne/
13:
Skromił/ przez łáſki ſwoie niezwyćiężne.
14:
A iáko cżyni/ przy płacżey/ młockowi/
15:
Pożądny wiátr Cżerwcowy/
16:
W ſłonecżnym ogniu/ źiarn precż wieiąc plewy:
17:
Aby też cżłowiekowi/
18:
Duch/ iego łáſki wiecżney
19:
Troſki odwiewał/ z iſtnośći ſerdecżney.
20:
By/ błogoſłáwił/ polam w obfitośći/
21:
Ták/ iżby źiemiá miłá/
22:
Więcey owocu niż kwiećia rodźiłá.
23:
Roſzcżki pełne rádośći:
24:
Pokoy torem wybornym
25:
W iáſnym vbierze/ vmyśle nieſpornym.
26:
Wkoło niech buia/ w wieńcu oliwowym:
27:
W roſkoſzy opływáiąc/
28:
Gáie/ págorki/ rzeki okrywáiąc/
29:
W beſpiecżeńſtwie tákowym/
30:
By/ bez broniey wſzelákiey/
31:
Káżdy wolno ſzedł/ bez boiáźni iákiey.
32:
A iák ſłonecżne promienie/ życżliwe/
33:
Wilgotność wyſuſzáją/
Ktorąstrona: T4

DVCHOWNE.
1:
Ktorą vżytki/ z ludźmi vpadáią:
2:
Ták/ błędy nam ſzkodliwe/
3:
Niech niſzcży Bog lutośći/
4:
A potym wwiedźie do wiecżney rádości.
5:
LXXVI.
6:
B
Oże ku lutośći/ w żáłośći á trwodze/
7:
Rácż powſtáć/ bo ćięſzko/ mey śile niebodze/
8:
Lekkość y ſromotá/ niech ogárnie one/
9:
Ktorzy mi źle życżą/ potrzy obelżone.
10:
Nápełni te ſtráchem/ niech z háńbą biegáią/
11:
Co mnie/ prześláduiąc/ złośnie vrągáią/
12:
Te/ vweſel Pánie/ tych rozmnoż rádośći/
13:
Co mych poćiech widźieć prágną/ z twey lutośći.
14:
Nędznym ia/ o Pánie/ nie zdążą me śiły/
15:
By im dáły odpor/ á mnie poćieſzyły/
16:
Ty mnie rátuy Pánie/ tyś moiá podporá/
17:
Niech mnie wzmoc/ twa łáſká (proſzę) będźie ſkorá.
18:
LXXVII.
19:
T
O cżymkolwiek władnę/ z chęći ſwey ſerdecżney/
20:
Zá właſność przyznawam/ Pánu chwały wiecżney/
21:
Iego miłośierdźie/ to wſzytko ſpráwiło/
22:
Co ſię tylko/ przy mnie/ dobrego ziáwiło.
23:
Wielkie ſpráwy Páńſkie/ á wiádome onym/
24:
Co ſię przypátruią ſkutkom nieſkońcżonym/
25:
Y widzą/ że godne/ wiecżnego ſławienia/
26:
To co/ ſpráwiedliwy zrządźił Pan ſtworzenia.
27:
Sławy mocy iego/ wiek żaden nie ſtłomi/
28:
Ani iego władzey/ wſzytek świát przełomi/
29:
Bo to ták vtwierdźił/ pełen wſzech lutośći/
30:
Pełen wſzelkiey łáſki? ſtudnicá miłośći.
31:
Lup nieprzyiáćielſki/ w dźiały rozdał/ onym
32:
Co go we cżći máią: á iák vlubionym
W ſweystrona: T4v

RYMY
1:
W ſwey pámięći wierney/ ſłowá ſwoie máiąc/
2:
Wſzytko iśćić będźie/ wſzemu ſwoy kres dáiąc.
3:
Ieſli władze iakiey/ w on cżás było trzebá/
4:
Niż/ źiemię záwiſłą/ obtocżyły niebá/
5:
Rzecżą ſámą/ iego lud poznał wybrány/
6:
Biorąc ſobie/ co cżłek odbiegał wygnány.
7:
Wſzytkie ſpráwy iego/ wiárą opływáią/
8:
A poſtępki/ wſzelką ſpráwiedliwość máią/
9:
To cokolwiek pocżnie/ końcży wſzytko mężnie/
10:
Wſzelki vpor wáląc/ y kruſząc potężnie.
11:
Ták moc ſwą vtwierdźił/ że iey biegi wiecżnie
12:
Nie zmienią: prowádząc ſwoy vmyſł ſtátecżnie/
13:
A co pocżął kiedy/ to/ ſpráwiedliwośći/
14:
Y wiáry ieſt pełno/ łáſki á lutośći.
15:
LXXVIII.
16:
O
To lud pyſzny/ lud tobą gardzący/
17:
Złośnie przećiwny/ Boże wſzechmogący/
18:
Twoie dźiedźictwo chce przywłaſzcżyć ſobie/
19:
Kroleſtwo tárga/ y iuż po ozdobie
20:
Kośćiołow/ ku twey chwale budowánych/
21:
A ſztuki ſtoią/ murow połamánych.
22:
Miáſtá/ zwálone ná kupy kámienne/
23:
O iáko/ ludzkie nádźieie/ odmienne/
24:
Twoich Pánie ſług/ ćiáłá nie grzebione/
25:
By ptáſtwo było nimi náſycone.
26:
A tych/ ktorzy ſię tobie poświęćili/
27:
Dla rożnych beſtyi/ cżłonki rozrzućili.
28:
Kreẃ/ iáko z krynic wodę roztocżyli/
29:
A miáſtá twego polá zámocżyli/
30:
Wżdy ten niewidźian/ by ſię vżáłował/
31:
Pomordowáne/ przed ptáſtwem pochował:
32:
Tych okolicżnie doſyć/ co ſię śmieią/
33:
Y ćieſzą/ że ći legli/ owi mdleią.
Długolistrona: V

DVCHOWNE.
1:
Długoli będźie/ o náſz dobrotliwy
2:
Boże/ z twey kaźni ćieſzył ſię złośliwy?
3:
Długoli ten twoy gniew/ lud iuż ſtrapiony/
4:
Znáć będźie? Izaż/ lutośćią ſławiony
5:
Pánie/ ná wieki/ nie ma ſię vśmierzyć?
6:
Zaż/ iáko możny płomień/ ma ſię ſzerzyć?
7:
Obroć tę ſkázę rádniey w kráie one/
8:
Gdźie imię twoie wielebne/ wzgárdzone/
9:
W páńſtwá/ ktore ćię/ o łáſkę/ nie proſzą/
10:
Owſzem/ ſwą właſną władzą/ ták wynoſzą/
11:
Ze wſzelki ſkutek/ ſwą mocą miánuią/
12:
Tym/ co ćię chwalą/ głupſtwo przypiſuią.
13:
Potomſtwo/ Pánie/ ſtárli bogoboyne/
14:
Pod nogi lecą/ twych kośćiołow hoyne
15:
Ozdoby: w ſproſne poſzło vżywánie/
16:
To/ co ku twey cżći/ poświęcono Pánie/
17:
Co do twey chwały/ lud nádał wybrány/
18:
To w zyſk obroćił/ cżłek tobie nieznány.
19:
Przeſzłe wyſtępki niech v ćiebie tyle
20:
Nie ważą: iżbyś niezwyćiężney śile
21:
Swey/ gniew przydawſzy/ nas chćiał wykorzenić/
22:
Rácż Oycże rádniey/ to/ w lutość odmienić/
23:
Widząc/ iák náſze śiły wyniſzcżáły/
24:
Każ/ by im z łáſki twey/ pośiłki wſtáły.
25:
Rátuy nas/ Boże/ ludzkiego zbáwienia
26:
Sprawco: á choćia nie dla pokolenia
27:
Náſzego: iednák/ dla twoiey cżći wiecżney/
28:
Zmień wzgárdę/ á życż poćiechy ſerdecżney/
29:
Rácż złośći przeyźrzeć/ wſzák prawdá od wieku/
30:
Ześ miłośierny/ gdy prośi/ cżłowieku.
31:
Zaż można/ byś ſię nie miał dáć vprośić/
32:
A rádniey/ ná ſwym ludu/ pośmiech znośić?
33:
Gdy mowią: kiedyż z ſwym Bogiem chwálebnym
34:
Stániećie? wzruſz ſię Boże náſz/ hániebnym
V Bluźnier=strona: Vv

RYMY
1:
Bluźnierſtwem/ prośiem/ vważ roztocżoną
2:
Kreẃ: á wnet roſkaż/ by byłá zemſzcżoną.
3:
Niech twych dochodźi vſzu/ płácż rzewliwy/
4:
Tych/ ktore trzyma w okowách złośliwy/
5:
Niechay záchowa/ śiłá twoiey ręki/
6:
Gdyż w śmierć iść máią/ ſna y ſrogie męki/
7:
Płácź śiedmioráko/ y złoż ná ich łonie
8:
Zelżywość: co ſię śmieią z nas ná ſtronie.
9:
My twoy lud/ zátym/ ſtádo paſze twoiey/
10:
Dźiękić oddamy/ z całey duſze ſwoiey
11:
Ile rodzáiow ile wiekow będźie/
12:
Twe miłośierdźie/ chcemy ſławić wſzędźie/
13:
Więc y potomſtwu/ ná piſmie podamy/
14:
Ze ćię/ wiecżney cżći godnym/ Pánie/ znamy.
15:
LXXIX.
16:
O
Iák vbłogoſłáwieni
17:
Ktorych nádźieie w Bogu záſádzone;
18:
Iák chćiwego/ co ceni
19:
Wſzytko zá nic: wzgárdzone
20:
Wſzytko: á tylko złoto vlubione;
21:
Bo ći mogą/ beſpiecżnie
22:
Y weſoło iść/ przez woyſká gniewliwe/
23:
Morſkie ſzturmy ſtátecżnie/
24:
Drogi/ inſzym ſtráſzliwe/
25:
Znieść: y trwogi ich/ znáć ſobie życżliwe.
26:
Gdźie/ złych źwierząt niezgody/
27:
W okrutnych puſzcżach/ w leśiech ledá kędy/
28:
Gdźie Lwow/ Pánter przechodźi/
29:
Płomiennych Smokow błędy/
30:
Leżeć bez trwogi/ y ſpáć mogą/ wſzędy.
31:
Bo Pan/ zá ich vfaniem/
32:
Ktore w nim máią/ obrońcą ſię sſtawa:
33:
Dzień/ wiecżor/ noc z świtániem/
W wdźię=strona: V2

DVCHOWNE.
1:
W wdźięcżnym pokoiu dawa;
2:
O nich/ iák oćiec/ rádźić nie przeſtawa.
3:
Od chytrośći pokrytych/
4:
Swiátá złośnego/ y ludźi fałſzywych/
5:
Tyrannow/ krwie nieſytych/
6:
Ná ſkázę ludzką chćiwych/
7:
Obron dodawa/ możnych/ świętobliwych.
8:
By nádźieie ich pilne/
9:
Mocno w ich ſercách zákorzenione/
10:
Twierdząc/ cżynił vśilne;
11:
Gáłązki rozkrzewione
12:
Y roſzcżki mnożąc/ wſzech dobr nápełnione.
13:
Vcżyń/ ácżem niegodny/
14:
Mnie/ tym podobnym/ Oycże dobrotliwy
15:
Abym wniść mogł ſpoſobny/
16:
W przybytek świętobliwy/
17:
Y żyć w twey łáſce/ iáko ſyn prawdźiwy.
18:
LXXX.
19:
S
A ludźie/ o Pánie/ co obycżay máią/
20:
Iż gdy źle vcżynią/ tobie winę dáią/
21:
Są/ co gdy ie karzeſz/ ná ſrogość ſtyſkuią/
22:
Iż prośb ich nie ſłuchaſz/ ktore w vśćiech kuią;
23:
Ia grzech ſwoy wyznawam/ á ſumnieniu memu/
24:
To ćięży/ żem zgrzeſzył/ tobie wſzechmocnemu/
25:
Tobie/ tobiem zgrzeſzył/ á me niepráwośći/
26:
W niebie ćię śięgáią/ Pánie wſzech wiecżnośći.
27:
Sobie winę dawam/ ábyś źle ſądzony
28:
Nie był od głupiego: owſzem z wſzelkiey ſtrony
29:
Káżdy w ſwych wyrokách/ znał ćię ſpráwiedliwym/
30:
A ty winy nie miał w Dekrećie złośliwym.
31:
Więc ieſli odpuśćiſz/ moię złość brzydliwą/
32:
Mnie/ co ćię ták gniewam: zwykle lutośćiwą
V ij Láſkęstrona: V2v

RYMY
1:
Láſkę daſz znáć/ bárźiey ſłowá święte ſwoie
2:
Ná pámięći máiąc/ niż wyſtępki moie;
3:
Y ktoż nie będźie znał/ żeś/ o Boże wiecżny/
4:
W pełnieniu obietnic łáſkáwych/ ſtátecżny?
5:
Y ktoż znáć nie muśi/ żeś ieſt ſpráwiedliwy/
6:
Gdy karzeſz/ kiedy ćię nie ſzuka złośliwy.
7:
LXXXI.
8:
C
Ierpliwie/ BOże wiecżny/
9:
Twą przewłokem znośił/
10:
Gdy ćię/ duch moy ſerdecżny/
11:
O znák łáſki prośił/
12:
Wzdychánie vſtáwicżne/ twą lutość wzruſzyło/
13:
A w tęſknicy/ z żáłośćią/ niſzcżeć obroniło.
14:
Z progu/ w ktorym me nogi
15:
Nieoſtrożnie ſtały/
16:
A z rozmáitey trwogi/
17:
Po śmiechu ſię bały/
18:
Pan moy y Krol naywyżſzy/ co świátło ſłonecżne/
19:
Rządźi: wwiodł mnie zá rękę/ ná mieyſce beſpiecżne.
20:
Ná mieyſce wwiodł zá rękę/
21:
Gdźie ſtać pewnie mogę/
22:
Bym mu dał z chwałą dźiękę/
23:
Otworzył mi drogę/
24:
Iákoż/ poki mym Duchem/ władnąć/ Boże mocny/
25:
Daſz: chwały twey/ dźień będźie pełen/ y cżás nocny.
26:
Zá tym/ co niewiedzieli/
27:
Ześ lud miał ná piecży/
28:
Y owſzem ták mnimieli/
29:
Ze to błędne rzecży/
30:
Widząc iák o ſwym rádźiſz/ vdádzą ſie k tobie/
31:
Stáráiąc ſie/ by łáſkę twą/ zyſkáli ſobie.
Piecża/strona: V3

DVCHOWNE.
1:
LXXXII.
2:
P
Iecża/ co złotem/ karmiſz ſię y żyieſz/
3:
A prze ieden zyſk/ wielem troſk myśl bijeſz/
4:
Gdy dla bogáctwá/ w poćie vśiłuieſz/
5:
Wiecżyſte ſkárby tráćiſz/ á nie cżuieſz.
6:
Iákoż być może/ że mi ſercá tykaſz/
7:
Sna imem ſtárſzy/ tym ſię bárźiey wmykaſz/
8:
Gdyżem/ brzydząc ſię twym fałſzem/ był hárdy/
9:
Y ludźie inſze wiodłem ná twe wzgárdy?
10:
Więc złotey miáry/ vboſtwá bez wády/
11:
Progow ruſzáć śmie/ twa chęć ſwymi iády?
12:
Izaż ſię kuśić chceſz/ święte vſtáwy/
13:
Y wiecżnych dźiedźictw/ lżyć porządek práwy?
14:
Idź precż/ okrutna/ gdźie śidłá proſtuieſz
15:
Srzod nádźiei zdrádnych: tám ſię vráduieſz/
16:
Nálázſzy ſkárby o ktorych twa praca/
17:
Niech Bog/ dla ćiebie/ łáſki nie odwraca.
18:
LXXXIII.
Sonet.

19:
I
Ak cżłowiek/ co/ ſkarb náleść/ vśiłuie/
20:
A ſtárſzey mátce wnętrznośći otwiera/
21:
Chćiwośćią zięty/ ácż w pracey vmiera/
22:
Niedba: nadźieią zyſku/ pot/ cukruie.
23:
Lecż/ gdy im głębiey kopa/ mniey náyduie/
24:
A miáſto bogactw/ nędze ſię dobiera/
25:
Nakłádu/ pracey żal w ſercu záwiera.
26:
A powetowáć ſpoſobu nie cżuie:
27:
Podobny temu/ káżdy co ſię cżuie:
28:
Bez ćiebie Pánie náleść ſkárby wiecżne/
29:
Albo ſię kiedy/ niezmiernie rádowáć/
30:
Prożno ſię ſtára/ owſzem co dźień muśi
31:
Nieſzcżęśliwym być: ſtąd/ dni oſtátecżne/
32:
Zal/ z trwogą bierze/ á trudno wetowáć.
V iij O Pánnostrona: V3v

RYMY
1:
LXXXIIII.
2:
O
Pánno święta/ łáſki nápełniona/
3:
Tyś/ gdy ćię ſzcżyra pokorá záleca/
4:
W niebo wſtąpiłá/ znaſz iákom ſtrapiony:
5:
Z ćiebie/ ſtudnicá lutośći ſpłodzona/
6:
Spráwiedliwośći Słońce: co oświeca
7:
Swiát/ ſtráſznych błędow zewſząd nápełniony:
8:
Trzemi wielkimi vcżcżonáś imiony/
9:
Mátkáś/ corká/ y żoná/
10:
Pánno błogoſłáwioná/
11:
Krolá/ ktorego łáſką rozdźiergniony
12:
Náſz węzeł ćięſzki/ ſtąd świát ſzcżęſny wiecżnie:
13:
Proś/ niechay w rány święte
14:
Me ſmyſły wźięte/
15:
Chwalą go ſerdecżnie.
16:
LXXXV.
17:
B
Oże bogow Pánie/ nád złośćią ćierpliwy/
18:
Wiem że iáwnie przyidźieſz Sędźia ſpráwiedliwy/
19:
Nie będźieſz chćiał wiecżnie milcżeć: gdy przed twarzą
20:
Swą/ wichry poruſzyſz/ ognie ſię rozżarzą:
21:
Gdy z wyſoká wzowieſz Niebá/ wzbudźiſz źiemię/
22:
Rozeznawáć wſzelkie ludu twego plemię/
23:
Oto przed ták wielem tyśięcy wybránych/
24:
Będźie cżytan regeſtr złośći nieſłychánych.
25:
Tám hufy Anyelſkie/ wyſtępki vznáią/
26:
Nie tylko ktore tu ſkutek w ſobie máią/
27:
Lecż y myśli: owoc chęći niewſtydliwey
28:
Y głos od ięzyká mowy niewśćiągliwey.
29:
Tyle ſędźiow/ ile w ſpráwách lepſzych było/
30:
A karzących/ ile ná dobre vcżyło/
31:
Tyle świádkow ile przykłádow dawano/
32:
By ſię wedle wſzech cnot w świećie ſpráwowano.
Pániestrona: V4

DVCHOWNE.
1:
Pánie coż ia pocżnę? Moy głos tám vſtánie/
2:
Gdy ſię niebo ſtrwoży/ a źiemiá powſtánie?
3:
Ieſli nie vżywieſz miłośierdźia zemną/
4:
Rośćiągną otchłánie ſwą ſrogość nádemną.
5:
LXXXVI.
6:
S
Kutki ſławne y znácżne/
7:
Monárchy wiecżyſtego/
8:
Co mgnieniem rządźi/ władzą z przyrodzeniem:
9:
Przeyźrzenia przednie bácżne/
10:
Wam/ bieg cżáſu żadnego
11:
Nie wádźi: z was to znáć ládá weyźrzeniem/
12:
Iák Bog/ z ſwoim ſtworzeniem/
13:
Pochodźi dobrotliwie/
14:
Okręgu y goſpodo/
15:
Woli Bożey dogodo/
16:
Oddayćie Pánu cżeść chwałę chętliwie:
17:
A to/ was niech nie boli
18:
Powolnym we wſzem być/ wſzechmocney woli.
19:
LXXXVII.
20:
T
A świátłość Pánie/ z ktorey duſzá żywie/
21:
Y ktorą ſię zwykł duch ćieſzyć prawdźiwie/
22:
Zwłaſzcżá promieniem oney wſpomożony/
23:
Chce ią zdobion być/ y błogoſłáwiony;
24:
Zwykłá/ niebieſki Krolu/ w nas przychodźić/
25:
Z twey woli/ ktorey ſkrytośći vchodźić
26:
Nie mogą: y tá/ ſtąd iż dawa námá
27:
Vmieiętność/ rozum/ cżeść chwałę ma ſámá.
28:
Tyś ſam ieſt mądrość/ ty dawaſz ozdoby
29:
Wſzemu: ty z świátem niebieſkie ſpoſoby
30:
Rządźiſz: á twoy wzrok iáko kędy władnie/
31:
Y iák wſzytko wieſz/ zaż ieſt kto co zgádnie?
32:
Zmiłuy ſię proſzę/ z twych przybytkow wiecżnych
Spuśćstrona: V4v

RYMY
1:
Spuść Duchá twego/ do mych śił ſerdecżnych/
2:
Day by oświećił/ ſmyſły záślepione/
3:
Y ziął/ miłośći ogniem/ oźiębione.
4:
LXXXVIII.
5:
D
Vchy Niebieſkie cżyſte;
6:
Zwierzchnie kręgi y biegi;
7:
Y wy niebieſkie przeyźrzyſte kryſztały/
8:
Ktore/ ognie wiecżyſte
9:
Miárkuiąc/ w kreśiech brzegi
10:
Maćie; y władze/ ſkąd wſtáły
11:
Rzecży/ co ſię poznáły
12:
W świećie; Słońce świecące;
13:
Wſzech żywiołow przeſkoki;
14:
Wiátry/ gromy/ obłoki;
15:
Zimny y ćiepły cżás/ y dżdże mocżące;
16:
Lody/ śniegi/ y roſy/
17:
Ku wiecżney chwale Páńſkiey/ nieśćie głoſy.
18:
LXXXIX.
19:
S
Pherámi źiemię w koło obległymi;
20:
Ozdobić niebo/ duchy chwálebnymi;
21:
Skłonność w żywiołách/ rozlicżną miárkowáć/
22:
A ich niezgodą/ świát w ozdobie chowáć;
23:
Słońcu dźień/ chwilę kśiężycu dáć nocną;
24:
Wieſzáć ná wietrzech zaſłonę obłocżną;
25:
Wiátr kiełznáć/ cżynić/ że roſy y lody/
26:
Hoyne oddáią/ cżłowieku dochody;
27:
Rzeki tą puśćić ſtroną/ drugie ową;
28:
Cżłeká ozdobić/ rozumem y mową:
29:
Dáć żywot cżuły źwierzęćiu niememu/
30:
Smyſł iákikolwiek/ y władzą káżdemu;
31:
Twych to rąk władza/ twoie właſne Boże
32:
To ſpráwy: ſkąd wzrok niedołężny może
Znáć/ iá=strona: X

DVCHOWNE.
1:
Znáć/ iákoś Pánie/ mocą niezwyćiężny/
2:
Nas miłuiący/ w poćiechách potężny.
3:
XC.
4:
I
Aſne dźienne świátłośći/
5:
Y chłodne nocne ćięnie/
6:
Imię wſzechmocne w pieśniách wyſławiayćie;
7:
Rownia pełna wdźięcżnośći/
8:
Págorki/ gor wznieśienie/
9:
Polá/ y láſy chwałę Pánu dayćie;
10:
Wy co źiemi dawaćie
11:
Moc/ że kwiát ná ſię biera/
12:
Zrzodłá kryſztálne cżyſte/
13:
Wody wdźięcżnie przeźrzyſte/
14:
Chwalćie/ co niebo otwarza záwiera;
15:
A z niezmierney lutośći
16:
Lud k ſobie ćiągnie/ niechcąc pomnieć złośći.
17:
XCI.
18:
W
Y miłuiący/ ſkarb/ co látá głodzą/
19:
A z cżáſem/ ládá chorob władze ſzkodzą/
20:
Prozną ozdobę/ co ſkoro ſię ziáwi
21:
W lot z ocżu ginie/ ſtátkiem ſię nie báwi;
22:
Byśćie ználi cżás/ bez pochyby pewnie/
23:
(Gdyż to myśl pſuie/ ſerce trapi rzewnie)
24:
Wzgárdźilibyśćie/ á wzrok ten łágodny
25:
Lekceby ważon/ do błędu ſpoſobny.
26:
Zwłaſzcżá/ gdybyśćie/ tám rzućili ocży/
27:
Gdźie nieśmiertelnych rzecży krąg ſię tocży/
28:
Gdźie wielkość licżby wdźięcżnośći rozlicżnych/
29:
A znáć iáki ſam Pan/ rzecży ták ślicżnych.
X Ktorystrona: Xv

RYMY
1:
Ktory od zmiennych/ miłośći fałſzywych/
2:
Odwodząc/ wzywa do roſkoſz prawdźiwych/
3:
Do wiecżnych poćiech/ gmáchow zgotowánych/
4:
Dla wiernych iego/ y ludźi wybránych.
5:
XCII.
6:
W
Odne páńſtwo y ſłone/
7:
Z dźiwy co żyią w tobie/
8:
Rzeki/ ieźiorá/ y pełne ryb ſtáwy/
9:
Acżeś ogránicżone/
10:
Swych głoſow poruſz w ſobie/
11:
Wynośćie Páńſkie/ chwały wiecżney/ ſpráwy/
12:
Nie tayćie znácżney ſławy/
13:
A ile mocy ſtawa
14:
W was pokornych lubieżnych
15:
Zwierzách ptakách drapieżnych/
16:
A cżłek więc cżłowiek/ niech cżeść chwałę dawa
17:
Roſtropnie wymyślnymi
18:
Głoſy z pieśniámi ſercy nabożnymi.
19:
XCIII.
20:
O
Zywe źrzodło/ żywotá wiecżnego/
21:
W ktorym żyć/ wieku rzecż doſkonáłego:
22:
Szcżyry/ chwálebny/ cżyſty y wybrány
23:
Zywoćie/ mową ludzką nie wyznány.
24:
Od ćiebie/ wdźięcżny potoku/ pochodzi/
25:
Zywot náſz/ y to/ co ten żywot ſłodźi/
26:
Z twoich rąk wſzytko ma cżego potrzebá/
27:
A coś ſám ſtworzył/ opátruieſz z niebá.
28:
Przecż y ia proſzę/ przydź w me wpułzmartwione
29:
Smyſły: á zápal w lody obrocone.
Zdobycżstrona: X2

DVCHOWNE.
1:
Zdobycż piekielną/ łupy duchow ſproſnych/
2:
Zá włáſną wolą wyſtępkow złoſnych.
3:
W gruntách ſerdecżnych/ zátym chęć powſtánie/
4:
Co ku twey chwale głoſy wznieśie Pánie/
5:
Sławiąc/ w iákiey lud chowaſz opátrznośći/
6:
Y iák żywot ma wſzytko z twey lutośći.
7:
XCIIII.
8:
B
Ogu mile/ kocháne
9:
Plemię/ z oycá onego/
10:
Co przemogł tego/ co Bogu podobny;
11:
Z Trybu Lewi wybráne/
12:
Skąd ſkok rządu świętego/
13:
Do ofiar/ y wſzech świątośći ſpoſobny;
14:
Co łáſki/ świát ozdobny
15:
Ma/ y co ſię iey rodźi
16:
W niebie; w wielkiey hoynośći
17:
Dawać/ Pan wſzech lutośći;
18:
Przecż poki ſłońce wſchodźi y záchodźi
19:
Niech twoy głos cżeść oddawa/
20:
Bogu wiecżnemu/ pokić śił doſtawa.
21:
XCV.
22:
T
Ak wielkie dobro/ o wiecżna Miłośći/
23:
Z ktorego płynie źrzodło twey lutośći/
24:
Ze wſzytek narod/ y wiek ſtąd obfity/
25:
Ciáło y duch w nim/ vbogácon ſkryty.
26:
Co między námi mrze y z źiemie wſtawa/
27:
Niebu y Duchom ozdoby rozdawa/
28:
Szláchći/ y w świętey miłośći zápala/
29:
A nic nágiego źimnom nie pozwala.
X ij Dobrostrona: X2v

RYMY
1:
Dobro to cżyſte/ dobro doſkonáłe/
2:
Tego wyſłowić/ me dowćipy máłe
3:
Nie podołáią: ni vſtá wymowne/
4:
Ani dośięgą żadne śiły ſłowne.
5:
Rácżże oświećić/ tym dobrym/ o wiecżny
6:
Pánie/ Duszę mą/ y moy ſmyſł ſerdecżny
7:
Dobrem niebieſkim/ y dobrem prawdźiwym/
8:
Bym wſzytko inſze wzgárdźił w świećie żywym.
9:
XCVI.
10:
M
Yśli święte y drogie/
11:
Y duſze ſpráwiedliwych/
12:
Co/ imo ćiáło/ do niebá ſię pniećie;
13:
Wy pokory vbogie/
14:
Cośćie drog swiętobliwych
15:
Pilne/ ku dobru co nam táyne w świećie.
16:
Zaż chęći nie wznieśiećie/
17:
Ku cżći chwale onemu/
18:
Co was chowa beśpiecżne/
19:
Wabiąc w tryumphy wiecżne?
20:
Wy/ ogniu niezgáśnemu
21:
Wydárći/ chwalćie zgodnie
22:
Páná/ co gdy chce w lod obrácá ognie.
23:
XCVII.
24:
D
Ay/ proſzę/ Boże wiecżny/ Oycże dobrotliwy/
25:
By ćię ſerce chwaliło/ pokim w ćiele żywy/
26:
Niechći ięzyk moy chętny/ winną cżeść oddawa/
27:
A w tym (ácżći máło da) niechay nie vſtawa.
28:
Niech ſię ſmyſł/ niech ſię wſzytkie śiły me dźiwuią/
29:
Mowiąc: Izaż ſię władze/ twym rowne náyduią/
Pánie/strona: X3

DVCHOWNE.
1:
Pánie/ ktory wſzem władnieſz/ krolu co bez ćiebie
2:
Bytu ná źiemi nie ma/ bytu nie ma w niebie?
3:
Władza wſzego/ twa właſna/ przetoć cżeść dáiemy
4:
W trzech oſobách iſtnośći iedney Boſkiey cźćiemy
5:
Oycá nierodzonego/ á iednorodnego
6:
Syná/ więc od obudwu Duchá idącego.
7:
Troycę świętą/ bez wſzelkich dźiałow y roznośći/
8:
Bogá iednego/ w iedney wſzech wiekow iſtnośći/
9:
Ktory/ gdyſmy nie byli/ z właſney nas ſwey chęći
10:
Stworzył/ áni ſtráconych puśćić chćiał pámięći.
11:
Láſká twa/ Boże wiecżny/ z nicżego ſtworzyłá/
12:
Táż/ gdy nas grzech potráćił/ w wolność przywroćiłá.
13:
Przecż proſzę/ niewdźięcżnym być/ nie day tey dobroći/
14:
Day/ niech ſię wſzytko com ieſt/ w twą chwałę obroći.
15:
XCVIII.
16:
S
Cżęśliwa Pánno/ y godná cżći wſzelkiey/
17:
Ktoraś v Bogá byłá w wadze telkiey/
18:
Ze ćię/ zá mátkę obrał/ á wnętrznośći
19:
Twey/ zwierzon ſtworcá nieb/ y wſzech niſkośći/
20:
Izaż ieſt ſpoſob/ iák dźiękowáć mamy/
21:
Gdy z twey godnośći/ zbáwieni ſię znamy?
22:
Zaż/ niedołężność náſzá/ zdoła temu/
23:
Zá żywot/ chwałę dáć ſtanowi twemu?
24:
Przyimiże tedy/ prośiem/ iákie mamy
25:
Dźięki/ iákicheś godná gdyż nie damy;
26:
Niechay chęć náſzá/ tobie wdźięcżna będźie/
27:
A przed ſwym Synem/ lud ſwoy rátuy w błędźie.
28:
Pokorne prośby puść przed święte vſzy/
29:
Rácż łáſkę iednáć/ gdy grzech ćięży duſzy/
30:
Gdyż nie máſz ktoby przed ſędźim rátował/
31:
Co ſwe wyroki/ ná złoſne zgotował.
X iij Synstrona: X3v

RYMY
1:
Syn twoy/ ieſt źrzodło dobroći wſzeláki/
2:
A ieſli mátkę cżći ſyn ládáiáki/
3:
Rzecz ſłowo tylko/ á będźie zbáwiona/
4:
Z iego lutośći/ duſzá vtrapiona.
5:
XCIX.
6:
P
Anu y Oycu/ iáko mam wiecżnemu
7:
Dźiękowáć/ żeć mnie zlećił oſtrożnemu/
8:
Anyele święty/ ſtrożowi: chcąc wiecżnie
9:
Bym w twey opiece/ żył wſzędy beſpiecżnie?
10:
Przeto ćię vcżćił dáry rozlicżnymi/
11:
Byś władnął ſnádniey/ cżłonki zlecżonymi/
12:
Bronić przyſtępu rácż káżdey godźiny/
13:
Grzechom/ y wſzelkiey do gniewu przycżyny.
14:
Rządź mnie głupſzego/ rozumem vcżcżony/
15:
Niewiádomego wiedź/ wodzu ćwicżony/
16:
Zwłaſzcżá gdźie przygod niebeſpiecżnych tyle/
17:
Ze ſię ſtrzedz ludzkiey/ rzecż nie można/ śile.
18:
Iákoż y zá to pokornie dźiękuię/
19:
Co/ z twey pilnośći/ káżdy dźień náyduię/
20:
Nie rácż/ w ſwey piecży życżliwey vſtáwáć/
21:
W dobre wiedź: we złym ſkutku nie chćiey dáwáć.
22:
Ták mnie do chwały/ gdźieś ſam ieſt/ wprowádźiſz/
23:
Ták mnie/ w rząd Duchow wielebnych/ poſádźiſz/
24:
Chwałę odnieśieſz/ żeś ták piecżołował
25:
Ześ od zginienia/ duſzę mą/ záchował.
26:
С
27:
P
Roſzę/ kto w on cżás/ mnie przychylnym będźie/
28:
Gdy on oſtátni Sędźia ná ſąd śiędźie?
Kto ſtá=strona: X4

DVCHOWNE.
1:
Kto ſtánie w oney ſtráſzliwey potrzebie/
2:
Co świát odnowi/ odmiánę da w niebie?
3:
W oney godźinie/ pełney trwog/ teſknice/
4:
Kto ſercá weſprze/ kto oſuſzy lice/
5:
Kiedy żywioły/ y rzecży ſtworzone/
6:
Przećiw mym grzechom będą poruſzone.
7:
Pánno wielebna/ á tegoż Sędźiego
8:
Mátko: Nádźieio cżłeká vpádłego/
9:
Ty/ Syná ſwego gniew/ oney godźiny
10:
Błagay: y ty proś by odpuśćił winy.
11:
W ten cżás/ hey w ten cżás/ ſtrożu moy Anyele/
12:
Z Kory wſzytkimi: wyſtępkow mych wiele
13:
Omawiay proſzę: padſzy ręce wznośćie/
14:
Zá mną/ przy ſądźie/ miłośierdźia prośćie.
15:
W ten cżás/ o Swięći/ o woyſko wybráne/
16:
Záłośći wáſze/ niechay będą znáne/
17:
Bronić mnie trudno/ lecż prośbą rátowáć/
18:
Możećie/ gniewu wiecżnego hámowáć.
-1:
grafika
19:strona: Y

1:
Do Ieo Miło: Páná
2:
Piotrá Myſzkowſkiego z Mirowá/ Stá=
3:
roſty Chęćińſkiego/ mnie wielce Mi=
4:
ło: Páná y dobrodźieiá.

5:
I
M pilniey pátrzę/ w świát y iego ſtrony/
6:
Szláchetny PIETRZE/ á im ſię dźiwuię:
7:
Tym bárźiey prágnę/ byś od wſzech był cżcżony.
8:
Bo/ izaż w ludźiech/ gdźie/ ſzcżyrość náyduię?
9:
Zaż kto/ dla cnoty/ podźwignion w potrzebie?
10:
W tobie/ iák w gniazdźie/ vcżynność miánuię.
11:
Twirdzę to (bo mam pewną probę z śiebie)
12:
Iż godná ſławy/ godná wiecżney chwały
13:
Twa ſzcżyrość: gdyż w niey/ wiele ich zna ćiebie.
14:
W ktorey/ iák ia wiem/ ieſli ieſt świát ſtały/
15:
Cżáſuby trzebá: więc tego nie licżę/
16:
Y mijam/ kto w niey cżarny á kto biały.
17:
Lud/ rozumieli rzecż/ ktorey nie milcżę;
18:
Dobrze: lecż by też niepoięta byłá/
19:
Niedbam/ bo ſkutkiem ſnádnie ſię dolicżę.
20:
Cżłek/ cżásby tráćił/ y wiele prácował/
21:
Chcąc nád iednego náleść/ áby cnotę
22:
Cudzą/ nád właſny pożytek/ miłował.
23:
Gęſty/ co ſłowy zdobi/ ſwą ochotę/
24:
Gęſty/ w przyiemną poſtáwę/ odźiány/
25:
Trudno o ſzcżyrość przybráną w proſtotę.
Y Kędystrona: Yv

1:
Kędy gość przydźie/ Potrzebá názwány/
2:
Tám ſkutku nie pátrz: á ięzyk ſwey mowy
3:
Choćia ſię záprzy/ chce być bez przygány.
4:
Gdźie groſz/ tám dźiśia przyiaćiel gotowy/
5:
Prożnyli worek/ towárzyſzem ſobie
6:
Fráſunek vzna/ żal/ y bol ſurowy.
7:
W tym/ z námi żyią/ y mrowki ſpoſobie/
8:
Gdźie prożne kąty/ nie poſtoią one/
9:
Ták y przyiaćiel ſmyślny cżyni tobie.
10:
Nie idźie kędy worki wyprożnione/
11:
Pełná ſzpiżárnia/ kupą ćiągnie k ſobie/
12:
Ochotá płynie/ gdźie mieſzki nátknione.
13:
Tego/ co koło ono/ ma ná probie
14:
Ktore dobrego tłomi/ złe wyſtáwia/
15:
Ládá beſtya wzgardza/ o tey dobie.
16:
A ow/ ktory ćię zaloty zábawia/
17:
Y/ być rozumian życżnym/ vśiłuie/
18:
Przod/ niż kto inſzy/ żalu ćię nábawia.
19:
Co/ przyiaćielá práwego/ zyſkuie
20:
Imię/ gęſty ieſt: lecż gdy ſię záchwieie
21:
Fortuná: káżdy z rázu vſtępuie.
22:
Y iáſkołki ták: poki niebo grzeie/
23:
Poki weſoła źiemiá roſkoſz dawa/
24:
Szcżebiecą w domiech/ giną gdy mroz wieie.
25:
Kiedy kto ſłowá rad/ zá rzecż vdawa/
26:
Ledwo co kołá Fortuná tknie z ſtrony/
27:
Wnet y bez ręki proſzenia/ odſtawa.
28:
Ták/ gdy Skop/ ſłońcem bywa ozdobiony/
29:
Ziołá/ kwiát/ drzewá owoc/ świátu dáią/
30:
Ledwo pádnie śnieg/ áli on wzgárdzony.
31:
Nędzni/ ách nędzni/ co zbytnie vfáią/
32:
Słowom z poſtáwą: á owi ſzáleią/
Co ięzykstrona: Y2

1:
Co ięzyk/ prawdy gniazdem/ być mnimáią.
2:
Mądrzy co ná fałſz/ tę probę vmieią
3:
Słowom nie wierzyć/ ni wdźięcżney poſtáwie/
4:
Skutkiem przyiaćioł pátrząc nie nádźieią.
5:
Nie byłby wzgárdzon y opuſzcżon práwie/
6:
Drugi: co wierzy/ że bogát w życżliwe/
7:
Gdyby káżdego wprzod znał dobrze w ſpráwie.
8:
Przynośi zbytnia vfność przeráźliwe
9:
Szkody. Sromotá vfáć máło/ cnemu.
10:
Zyſk/ á vcżynność/ w mierze ſą prawdźiwe.
11:
Acż więcey ſkłonnych/ zbytkowi ſzkodnemu/
12:
Lecż on mniey grzeſzy/ co ſłowy leniwy
13:
A z obietnicą/ pewny ſkutek wſzemu.
14:
O cnotą lekki/ Swiećie/ niewſtydliwy/
15:
Iák to rzecż trudna/ by/ ná łonie twoim/
16:
Rodźił ſię cżęſto/ przyiaćiel prawdźiwy.
17:
Bo dźiś/ przemyſłem/ nie iednym lecż troim/
18:
Dźiwnym ſpoſobem/ vcżynność vdáią/
19:
Nie z cnych rátunkiem/ ále z zyſkiem ſwoim.
20:
Tą/ rzecż y mieyſce/ pilnie rozmierzáią/
21:
Iáko y kiedy: á kędy pożytek
22:
Więtſzy obacżą/ tám chęć obracáią.
23:
Iuż ſłowá zá nic/ y obietnic zbytek/
24:
Sam zyſk/ oſoby/ y godność cukruie/
25:
Zyſk/ tarcż od háńby/ przyiáźni cel wſzytek.
26:
Owa/ vcżynność/ tá ſię dźiś náyduie/
27:
Iák towar/ ktory z dáleká przywodźi
28:
Kupiec/ á ná nim zyſk mieć vśiłuie.
29:
Z tąd/ im mniey tákiey cnoty w świát przychodźi/
30:
Tym ćię twa znácżniey/ PIETRZE/ zdobi
:
(wſzędźie/
31:
Y nieſkońcżoną tobie ſławę rodźi.
32:
A nie tylko/ me pioro/ świádcżyć będźie/
Y ij Ze rádnieystrona: Y2v

1:
Ze rádniey záwżdy/ dobrego rátuieſz/
2:
Niż ſzkody ſtrzeżeſz. Wiele nas w tym rzędźie.
3:
Zá co/ ácż ze mnie nagrody nie cżuieſz/
4:
Nie ták z nieſzcżęśćia/ iák prze lud fałſzywy/
5:
Wierzę ia iednák/ iż dźięki przyimuieſz.
6:
Przyimuieſz pápir/ ná ktorym życżliwy
7:
Twe imię ſławię/ y wiekom gotuię/
8:
Y to iákoś ieſt ſzcżyremu chętliwy.
9:
Niechay to świát wie/ á ia ſię ráduię;
10:
Ze Słońcu rowne/ w tobie cnot promienie/
11:
Ktorych/ iák w Argu/ ocżu być náyduię
12:
Wierny rátunku/ ktory w wielkiey cenie
13:
Maſz: wiernych ćięſzkość/ życżliwych przykrośći/
14:
W tobie ſtátecżność/ ſzcżyrość á bacżenie
15:
Y hoyność: niech wiek przedłuża w rádośći.
16:
grafika