[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Adam Paxillus
tytuł:   Komedia o Lizydzie
rok wydania:   1597strona: kt

1:
KOMEDYA
2:
O Lizydzie/ w ſtan Mał=
3:
żeńſki wſtępuiący.
4:
grafika
5:
☞Przez ADAMA PAXILLVSA.
6:
Teraz nowo złożoná.
7:
grafika
8:
W Krákowie/
9:
V Woyćiechá Kobylińſkiego/
10:
Roku Páńſkiego/ 1597.


strona: ktv

1:
Ná Herb Wielmożnego domu/ Ich
2:
Mość Pánow Cernych z Witowic.
3:
grafika
4:
T
Woie cny miedzy wſzemi Pánow Cernych domie/
5:
Spráwy z przodkow pochodząc ſłynęły wiádomie.
6:
Ktorych zacneyzacne y teraz świetnieią Kleynoty/
7:
Wźięte w środ nieprzyiaćioł Woienney iſtoty.
8:
Dla ſwey miłey Oycżyżny zdrowia nielituiąc/
9:
Gdyś ſtámtąd ſzedł odćiętą nogę pokázuiąc.
10:
Wſzákże drugie potrzeby torował ſzcżęśliwie.
11:
Co nowiná Miecż nioſząc obiáśnia właśćiwie.
12:
W záiemnie y z Zádorą: iáko Lábeć ślicżny
13:
Płynąc Sreniáwąś ſpráwił pożytek niezlicżny.
14:
Skąd twa Cnotá w trudnośćiách doświádcżoná będąc/
15:
Iuż nigdy nie zágáśnie trybem ſwoim bieżąc.


strona: A2

1:
W
Ielmożnym P. Pánom Cernym z
2:
Witowic etc. Pánom mnie ná wſzem Miłośći=
3:
wym: Sługá naniżſzy dobrego zdrowia z wſze
4:
lákimi poćiechámi od Páná Bogá wſze=
5:
chmogącego/ wiernie mieć ná
6:
czáſy potomne
7:
życży.
8:
M
Aiąc wiádomość pewną o vćieſzney ſpráwie/
9:
Ktorą niebieſki rządźcá ziścił wam łáſkáwie
10:
Gdyż to ſwey opátrzności on tylko zoſtáwił/
11:
Iákby związek małżeńſki w cżáſie pewnym ſtáwił.
12:
Ktorego iſtność tákże w domu wáſzym wcżeśnie
13:
Stocżyłá ſie z ochłodą ſerc wſzyſtkich vcżeśnie:
14:
Puſzcżáiąc w ſtan Małżeńſki/ ſwoię śieſtrzenicę
15:
W cnotách nie náwątloną: iák w oku źrzenicę.
16:
Przecż do Actu takiego/ wſzelákiey zacnośći/
17:
Gotowáć ſie przyſtoi/ máiąc go w bácżnośći.
18:
Ktory ozdobić ia też vmyſliłem pewnie
19:
Chcąc wſzyſtkie podweſelić/ by mogło być trefnie.
20:
Lecż co ze mnie może bydź ſługi naniżſzego/
21:
Tą Kśiążecżką máluchną Actu ninieyſzego.
22:
Nioſąc iáſny Wizerunk iego ziednocżenia
23:
Ktory iákim ſpoſobem trwáć ma/ do ſkońcżenia.
A 2Znamstrona: A2v

1:
Znam Wielmożni Pánowie/ iż co zacnieyſzego/
2:
Przyſtało wam zgotowić/zmyſłu bácznieyſzego.
3:
Iednák iż mnie nieſtawa ná vkłonę inſzą/
4:
Mniemam że y tá będzie wam nie poſlednieyſzą.
5:
Gdyż iey władza z pomocy Bożey ieſt ſpráwioná/
6:
Ták vćieſzney roſkoſzy prawdźie nábáwioná.
7:
Iż choć naſmutnieyſzego/ vprzeymośći twárdey/
8:
Tákże wielkiey ſkrytośći/ Komplexiey hárdey/
9:
Oná to wſzyſtko w krotce/ ſpráwić może ſnádnie/
10:
Iż tego przedſięwzięćia iſtotá vpádnie.
11:
Máiąc w ſobie nacżynia/ rádoſney wdzięcżnośći/
12:
Spráwione z náuk zacnych/ ſpániáłey mądrośći.
13:
Przez ktore v Monárchow/ wſzegͦ rządźcow ſwiátá
14:
Mieli Poetowie chęć/ przez potomne látá.
15:
Puſzcżam Archelauſa Krolá w Mácedonie/
16:
Iák miał Eurypideſa/ zá co w ſwoim domie.
17:
Nuż Virgiliuſzowi Auguſt iák przywroćił
18:
Role właſney Oycżyżny/ fráſunku przykroćił.
19:
Lecż dla krotkośći inſzych táię niezlicżonych/
20:
Niezmierną z náuki ſwey/ miłośćią vcżconych.
21:
A to nie bez przycżyny: gdyż zá ich dzielnośćią/
22:
Sławá rozmáitych ſpraw/ nie zginie wiecznośćią
23:
Iák mocność bárzo dziwna cnego HERKVLESA.
24:
ALEXANDRA wielkiego/ tákże ACHILESA.
ABSO-strona: A3

1:
ABSOLONOWA Kraſa/ HELENY ozdobá/
2:
Mądrość SALOMONOWA Gigántow oſobá.
3:
Kśiążąt/ Krolow/ Monárchow/ cokolwiek ich było
4:
Mędrcow z przymioty ſwemi/ w niczym nie vbyło.
5:
Brzmią práwie świeżo w vſzách/ y podźiś dźień w=
:
(ſzędzie.
6:
Y poki ſzcżątek ſwiátá namnieyſzy trwáć bębzie.
7:
Skąd wielkie vćieſzenia/ vmyſłu zmiękcenie/
8:
Spráwuie iſtney rzecży/ wyborne zmyſlenie.
9:
Lecż mnie co przypędźiło/ do tey pracey máłey?
10:
Zacność domu wáſzego w ſłáwie mocno ſtałey.
11:
Gdyż prze mądrość y cnotę wſzędzie rozſzerzoná?
12:
Nie tylko ſamśiad/ lecż też obcych nádárzoná.
13:
Máiąc ſzcżęſne zácżecie onych Przodkow świętych/
14:
Ktorych ſpráwy ſą iáſne/ choćiaſz zá cżáſow tych.
15:
Przez nie Kroleſtwo POLSKIE/ obronę miewáło/
16:
Ták iż nieſzczęśćie żadne/ w nim nie poſtáwáło.
17:
Więc ich dźiś potomkowie/ w ſpráwách kwitną zacnych/
18:
Trzymáiąc ſie we wſzyſtkich/ ſwych rozſądkow bácznych.
19:
Stan Páńſki miernie wiodą w ſtátecnośći wielkiey
20:
Ták iż wzor mogą z was bráć do kráiny wſzelkiey
21:
Záśię mnie dobrodźieyſtwá/ śćiągnęły do tego:
22:
Ktorych będąc w dzierżáwie iuż páńſtwá wáſzegͦ
23:
Záżyłem ták obfićie z powinnemi ſwemi/
24:
Ze ich ſławić niezdołam/ izęyki żadnemi.
A 3Bymstrona: A3v

1:
Co pewnie cżniąc wſobie/ nie mogłem ſie wſtrzymáć
2:
Bym ták zacnych ſpraw wáſzych/ nie miał tu
:
(wſpomináć.
3:
Zycżąc vprzeymie tego/ by w ſwym trybie ſtały:
4:
Więc ich żadne przygody w nicżym nie vrwáły.
5:
Przyimićieſz proſzę ten máły podárek łáſkáwie/
6:
Gdyż ieſt zmyſlony kwoli zacney wáſzey ſpráwie.
7:
Máiąc ná to bacżenie miłośćiwe ſwoie/
8:
Iż to z chęći wynikło przedſiewźięćie moie.
9:
Ktorym tu ná tym świećie fortunnego żyćia
10:
Zycżę: potym w niebieśiech rádoſnego byćia.
11:
W. M. ſwym M. Pánom/
12:
ſługá naniżſzy.
13:
A. P. Breſcensis
Perſonystrona: A4

1:
Perſony rozmawiá=
2:
iące.
3:
PROLOG Albo przemowá.
4:
PHILO Stárzec.
5:
DEMOCILLVS Syn iego.
6:
IDALVS
7:
CRITO SLVDZY.
8:
ASTER Pácholę.
9:
LYZIDE Páni Młoda.
10:
NICE Stára Páni.
11:
ORSZVLKA Pánná Frącmerna.
12:
PRICHNA Służbiſta.
13:
ARAZVS Stároſtá pániey młodey.
14:
EPIRVS
15:
STRATES SLVDZY.
16:
LIZYCZOP
17:
DIBIDZBAN BACHVSOWIE.
18:
KALANTERSKI Przechyrá.
19:
ASTROLOGVS Oſtromądr.
20:
EPILOG. Albo zámknienie.


strona: A4v

1:
Prolog.
2:
W
Szyſtkich wobec poſpolićie proſzę/
3:
Niech to z łáſki W. M. odnioſzę.
4:
Iż Kroćiuchno zechcecie poſłucháć/
5:
Spráwy ktorą będę wam powiedáć.
6:
Byłá Pánna Lyzydá rzecżoná/
7:
Cnotámi záś vrodą vcżconá.
8:
K temu z Zacney Fámiliey poſzłá/
9:
Skąd ták ſławną v wſzyſtkich vroſłá.
10:
Tá rodzicow pozbywſzy w młodośći/
11:
Rządźiłá ſie ſamá w ſtátecznośći.
12:
Máiętność ſwą záchowuiąc w cále/
13:
Sławy piękney doſtępuiąc dbále.
14:
Więc po cżáśie lat ſwych doyźrzáłośći/
15:
Pobudzoná z przyrodzoney krewkośći.
16:
Iełá myſlić/ y rozbieráć zſobą:
17:
Kogoby mogłá mieć ſwą ozdobą.
18:
W tych to troſkách będąc położoná/
19:
Iuż w vrodzie byłá vbliżoná.
20:
Co ſtároſtá po oney poznawſzy/
21:
W ſtáránie ſie o tym pilne wdawſzy.
22:
W przod ſług: potym Pánny ſamey pytał/
23:
Skądby ſie iey táki fráſunek wdał.
Lecżstrona: B

1:
Lecż przed wſtydem táić ſie pocżęłá
2:
Aby go ták co nárychley zbyłá.
3:
Co on bacżąc ſkądby ſie rzecż miáłá:
4:
Iął ćieſzyć ią by záś nie ſzáláłá.
5:
Práktikarzá nábywał z pilnośćią/
6:
Gdy iey tenże nádárzył rádośćią.
7:
Obwieſzcżáiąc mężá iey kraſnego/
8:
W cnoćie tákże/ y domu zacnego.
9:
Od Oycá iádąc/ roſkazał pilnowáć.
10:
By kochánie iuż mogłá otrzymáć.
11:
W krotce według Práktiki vſtrzegſzy/
12:
Democillá z Oycem iego z ſzedſzy.
13:
Wſkok do ſlubu namawiác pocżęłá/
14:
Y ták k myſli ſpráwá ſie ſtocżyłá.
15:
Ktorey iáſny Wizerunk vyźrzyćie/
16:
Tylko proſzę pilnie ſłucháć chćieyćie.
17:
Akt Pierwſzy.

18:
(did) Perſony iemu ſłużące/ (–)
19:
(did) Arázus/ Epirus/ Strátes/ Lizyde/ Nice. (–)
BArázusstrona: Bv

1:
ARAZVS.
2:
P
Rawdá ma wſzędy mieyſce/ przypowieść to dawna:
3:
Iſtność iey tákże v nas znáyduie ſie iáwna.
4:
Abowiem Pánnie náſzey/ ſłużąc cżás nie máły/
5:
Záwſze w przedśięwźięćiu ſwym káżdy z nas był ſtały.
6:
Cżego iednák y teraz mam wolą ſprobowáć/
7:
A záwżdy nie zechcećie nikomu folgować.
8:
Iák wierne towárzyſtwo kiedy mi wyznaćie/
9:
Domową ſpráwę: gdyż w nim záwſze przebywaćie.
10:
Iać teraz vſtáwicżnie po polach ſie báwił/
11:
Sieiąc: ták záledwiem ſie ná noc do dom ziáwił.
12:
Co ieſt w tym iże Pánná teraz bárzo zbládłá/
13:
Przez iáki ból ták prętko/ w vrodźie vpádłá.
14:
Gdyż iey záwſze twarzycká iák Rożá kwitnęłá:
15:
Zá cżym wſzemu domowi vćieſzeniem byłá.
16:
A przetoż iákom prętko do domu przyiechał/
17:
Vyźrzawſzy ią ſtrwozoną/ iák mi w łeb kiiem dał.
18:
A ták wy lepiey wiećie/ tuż przy niey będący/
19:
Co zá mol ieſt? ták ſrodze nam Pánnę gryżący.
20:
EPIRVS.
21:
I
Ak ſie iey to przydáło bárzo ſię dziwuię/
22:
Zwłaſzcżá piękney vrody ſerdecżnie lituię.
23:
Wſzakoż coby w tym było niſkądem nie ſłychał/
24:
Choćiem iuż ſtarey Pániey/ pilnie o to pytał.
25:
Lecż Pánná vtrapioná iáką ieſt chorobą/
26:
Co kto może wymyſlić rozmawiaymy z ſobą.
27:
Ia ſie ſam domyſliwam/ iż nie co inſzego/
28:
Turbuię Pánnę: nád co nic okrutnieyſzego.
29:
Niemáſz iák gdy cżłek młody ile niewieśćia płeć/
30:
Spráwuiąc goſpodárſtwo muśi w troſkách vśieść.
31:
Toć ſie y Pánnie náſzey podobno przydáło/
32:
Gdy ma piecżą o inſzych ktorey nie bywáło.
Kiedystrona: B2

1:
Kiedy zá rodźicow ſwych iák łątká chodziłá/
2:
Bowiem iey żadna trudność w nicżym nie budźiłá.
3:
To tylko pracą miáłá Pánu BOGV ſłużyć:
4:
A záś w roſkoſznym żyćiu mogłá świátá vżyć.
5:
Lecż teraz po ich ſmierći inſzym trybem żyiąc/
6:
Pracą y fráſunkámi dom ſwoy opátruiąc.
7:
Przywodźi ſobie ná myſl ono powodzenie/
8:
Zá ſwych rodźicow miłych ſnać dni vz łocenie /
9:
Y ták ći compáruiąc z przeſzłym ninieyſzy wiek/
10:
Niezmierny iey fraſunek/ w głowkę młodziuchną w bieg.
11:
Prze ktory iuż w ſlicżnośći iákośi tępieie/
12:
Więc iey cżáſem prziydźie/ iż ledwie nie ſzáleie.
13:
Táć ſie mnie zda przycżyná tego iey fráſunku/
14:
Lecż ieſlić ſie podoba/ powiedz moy brátunku.
15:
ARAZVS.
16:
N
Iechay iedno też STRATES wyżna zdánie ſwoie/
17:
Tám obacżę ieſli ieſt ku tey rzecży twoie.
18:
STRATES.
19:
A
Ch nie toć onę boli/ ARAZE moy miły/
20:
Znamći ia práwie dobrze iey wćiornaſtkie śiły.
21:
Bo ieſliby rodźicow ſmierći záłowáłá/
22:
Wzdyby płácżem iáſny znák/ po ſobiedawáłá.
23:
Aleć ſie ſamá w ſobie ták gryźie niezmiernie/
24:
W cżym ieſli nie zábieży/ zginie nam mizernie.
25:
Co ſie tknie o rodźicách tychći rádá zbyłá/
26:
By ſnádniey w Máiętnośćiách k myſli ſwey płużyłá.
27:
Lecż mali ſie prawdá rzec/ onáć to doyźrzáłość/
28:
Latek pięknych w niey buia/ á przyſtoyna ſtáłość.
29:
Rádáby iak narychley ćiężáru pozbyłá/
30:
Ktory ná Małżoneczká/ chętnieby złożyłá.
31:
Aby ták iuż ozdobniey/ dom ich wſzędzie ſłynął/
32:
Gdyż prze nie złącżenie iey/ tákby márnie zginął.
B2ARAZVS.strona: B2v

1:
ARAZVS.
2:
I
Vżeś teraz w rym tráfił/ tey ſpráwie ninieyſzey.
3:
O ktorey wiedz/ że ia nie ieſt myſli inákſzey.
4:
W cżym rad bych iák naprędzey/ áby ſie ten Akt ſtał:
5:
Zaby ſie wżdy Pan Młody/ nam łáſkáwy doſtał.
6:
Aleć ono knam idźie/ rozmow zániechaymy.
7:
A to cochmy mowili/ nic nie wſpominaymy.
8:
Idźie bárzo troſkliwa/ potrzebá ćieſzyć ią/
9:
Za ſie z niey te concepty ſzkodliwe wybiią.
10:
LIZYDE.
11:
W
Szeláka rzecż iáwnieyſza doſwiádcżoná bywa/
12:
Kiedy więc kto iey owo ſkutecżnie záżywa.
13:
Iáko y ia przez ten cżás znoſąc ná ſwym ćiele/
14:
Hániebne vdręcżenie/ y troſk bárzo wiele:
15:
Iużeſz vmiem powiedźieć co fráſunek vmie:
16:
Ták iż káżdy ſłucháiąc podobno ſie zdumie.
17:
Długom ſie z nim táiłá/ trapiąc ſwe wnętrznośći/
18:
Aże iuż pocżął ſuſzyć/ me mizerne kośći.
19:
Vrody mi nátępił/ rozumu vdźiera/
20:
Aż práwie wſzyſtká poſtáć mego ćiáłá zmiera.
21:
ARAZVS.
22:
C
Oż wzdy ieſt zá przycżyná: mnie Pánno łáſkáwa/
23:
Z ktorey ſie tak hániebny ból w Waſmośći wdawa.
24:
Ponieważ w klubie ſwoiey domowy porządek/
25:
Ták iż niema przygány y namnieyſzy ſzcżątek.
26:
Gumná ſą w opátrznośći/ Role ſie záśiały/
27:
Zbożá ná targ wiezione/ też ſie poprzedáły.
28:
Konie/ Bydło/ y Owce/ zdrowe z Bożey łáſki/
29:
Kury/ Gęśi/ Prośiętá/ y moie Wáłaſki.
30:
Przeto nie cżuiąc ſzkody bárzo ſię dźiwuię/
31:
Skąd ſie wziął ten fráſunek cogo Wáſzmość cżuie.
Ieſlistrona: B3

1:
Ieſliby co z Kleynotow Wáſzmośći zginęło/
2:
Do tego Práktykarzá wnetby ſie nábyło.
3:
A práwie ná cżás teraz mam tu znáiomego/
4:
Ktorego vżyć mogę do wſzego dobrego.
5:
A ieſt w Práktice cżłowiek iuż ná der vcżony:
6:
Prze co Mośćiwym Pánom wielom záſłużony.
7:
Gdyż więc nie tylko zguby zwykł pewnie obiáwiáć/
8:
Lecż z dziatek w przyſłym ſzcżeśćiu rodźice ich ſpráwiáć.
9:
Też ku Małżeńſtwu iákie ſie przymioty tocżą/
10:
Wſzyſtko to ſpráwić może/ zá Bożą pomocą.
11:
LIZYDE.
12:
A
Cżem zdawná doznáłá twoiey życżliwośći/
13:
Lecż teraz lepiey gdy chceſz mię zbáwić teſknośći.
14:
W hániebnym vtrapieniu/ niezwykłey choroby/
15:
Záś nábáwić mnie prágnieſz roſkoſzney ozdoby.
16:
Gdzie pewnie doſtąpiwſzy/ záś zdrowia pierwſzego/
17:
Mogłá bym ieſzcże vżyć y wieku dálſzego.
18:
Lecż teraz trochę odeydz/ ſpráwuy co należy/
19:
Za wżdy ze mnie tym cżáſem ten fráſunek zbieży.
20:
NICE Páni ſtára.
21:
B
Oże by iák narychley tego ſmutku pozbyć:
22:
Gdyż w nim będąc/ nie zda ſie iuż y ná świećie żyć.
23:
Ktorego iáſny ſkutek ná ćiele Wáſzmośći.
24:
Gdyż prze zeń hániebnie ieſt nábáwione mdłośći.
25:
Przecż bych y ia rádźiłá/ chćiey ſie Wáſzmość pocżuć/
26:
Z niego ſie przez Doktorá co nayprędzey wyzuć.
27:
Cżego ieſli zániechaſz/ żywotá ſię zbáwiſz/
28:
Nas ſwoie wierne ſługi fráſunku nábáwiſz.
29:
Pomni ná onę powieść náucżonych ludźi/
30:
Ktorą powiem zá was wżdy do vćiechy wzbudźi.
31:
Smutne ſerce/ gniew cżęſty/ á rzadkie weſele:
32:
Po głádźi w krotce z świátá/ ludźi bárzo wiele.
B3A więcstrona: B3v

1:
A więc ſie to naycżęśćiey młodziuchnym przydáie/
2:
Kto ſie w ty nieużytki nie potrze bne wdáie.
3:
Przeſtańćieſz ſie fráſowáć: Gdyż cżego potrzebá/
4:
W rzecży dobrey pomoże/ y ſam Pan Bog z Niebá.
5:
LIZYDE.
6:
R
Adábym iák nayprędzey/ gdyby to mogło być:
7:
Abych wżdy ſnádniey mogłá Páńſtwá ſwego vżyć.
8:
Zwłaſzcżá iż przez te troſki nic ſmácnego nie znam/
9:
Ktorych mocą zmorzoná/ iuż y o ſię niedbam.
10:
Przecż ſie iuż obacżywſzy z twey zdrowey powieśći/
11:
Otoż każę rozgłośić wſzędźie tákie wieśći.
12:
Ieſliby ſie gdźie ználazł táki vcżony cżłek:
13:
Ktory by porátowáć zechćiał Pánieńſki wiek.
14:
NICE.
15:
W
Szák Pan Stároſtá ráił Práktyká dobrego/
16:
Przez náuki ſwe wielom też záchowáłego.
17:
LIZYDE.
18:
T
Akći ieſt/ iedno iżem prętko zápomniáłá/
19:
Myſląc bym poćieſzenia co prędzey doſtáłá.
20:
Więc go ieſce powiedźiał ſobie znáiomego/
21:
Y ták ſię lepiey może przed nim ſpuśćić tego.
22:
Aleć nie trzebá poń ſłáć/ boć tu do nas idzie
23:
Iuż mu to wſzyſtko powiem/ za mi w tym nie zbędźie.
24:
Słuchay miły Stároſto/ gdyżeś mi ſam ziáwił/
25:
Iużeſz przyday pilnośći iáko byś to ſpráwił.
26:
Idź po ſzukay Práktyká/ á proś go vprzeymie/
27:
Niechay też pracą ſwoią záchowa ſię y mnie.
28:
Niechćiey ſie z nim tárgowáć/ obiecuy co zechce:
29:
Niech mię więcey hániebne trwożenie nie trechce.
30:
Wſzák ćię vcżyć nie trzebá/ iák ſie tám ſpráwic maſz/
31:
Gdyż cżego potrzebuię/ iáſnie to po mnie znaſz.
32:
ARAZVS.
Zwielkąstrona: B4

1:
Z
Wielką chęćią dogodzę w tym łáſce Wáſzmośći/
2:
Chcąc co rychley pozbáwić tey ſrogiey teſknośći.
3:
By to mnie byłá W. M. dawno oznáymiłá/
4:
Iużby was do tąd żadna z troſk w nicżym nietknęłá.
5:
NICE.
6:
N
Iemożeſz nigdy W. M. lepiey ſie w tym ſpráwić/
7:
Iáko gdyby Práktykarz chćiał prawdźiwie ziáwić
8:
Co zacż ieſt/ dlá ktorego/ ták fráſunki wſzelkie/
9:
Podeymuiećie/ ktemu y nákłády wielkie.
10:
Ieſliby co nie krzecży miáło ſie wam tráfić/
11:
Lepiey by ná świebodźie tego Páńſtwá záżyć.
12:
Bo gdyby był kuropłoch/ á domu podłego/
13:
Stáłoby ſie zelżenie z nim ſtanu wáſzego.
14:
Cżego Bogby ſie pożał / nierzkąc máiętnośći/
15:
Lecż wáſzey też we wſzyſtkim piękney opátrznośći.
16:
Boć teraz wiele tákich/ Ożenić ſie zdole/
17:
Wnet wſzyſtko poterawſzy/ zbieży ná Podole.
18:
Alić żonká nie máiąc cżymby ſie żywiłá/
19:
Gdyż przez mężá ſtrátnego wſzyſtkiego pozbyłá/
20:
Muśi rádá nie rádá/ od żalu wielkiego
21:
Máiąc/ záś teraz niemieć/ zginąc z świátá tego.
22:
LIZYDE
23:
B
A wieręć to prawdźiwa/ trzebá ſie obacżyć/
24:
By nie ledá lichotarz miał ſie do mnie włącżyć
25:
Przeto Stároſto ſpráwuy/ wſzák wieſz co ſpráwowáć/
26:
Maſz: A mnie co narychley w tey mierze daway znać.
27:
(did) Zá tym Lizyde z Fraucymerem odeydźie. (–)
28:
(did) A Stároſtá do Páchołkow ſwych rzecże. (–)
29:
Widźićie iák ná oko towárzyſze moi/
30:
Co tá Pánienká náſzá w przedſięwźięćiu ſtroi.
31:
Prawdęś ty był powiedźiał/ Strates w ſwey powieśći
32:
Iż ią to tá doyźráłość niepomáłu chłośći.
A tástrona: B4v

1:
A ták bądźćie wy przy niey/ ia ſie zátym vdam
2:
Do Práktykarzá/ iego w tey ſpráwie zopytąm.
3:
Akt Wtory.

4:
(did) Perſony do niego należące. (–)
5:
(did) Arázus/ Oſtromądr/ Lizyde/ Orſzulká/ Nice. (–)
6:
ARAZVS.
7:
D
Obry wiecżor W. M. moy Pánie Doktorze/
8:
Ktoryś z náuk gwiazdárſkich ieſt znácżny przy dworze.
9:
OSTROMADR.
10:
B
Yśćie zdrowi ná długość w zaiem Pánie bráćie/
11:
A coż mi tám dobrego/ teraz powiádaćie.
12:
ARAZVS.
13:
R
Ady W. M. trzebá w rzecży bárzo pilney/
14:
A zwłaſzcżá dogadzáiąc mey Pánnie vśilney.
15:
Ktorą pracą W. M. gotowá nágrodźić/
16:
Tylko iey zechćiey W. M. náuką dogodźić.
17:
OSTROMADR.
18:
Z
Chęćią rad to vcżynię/ ieſli zdołam temu/
19:
Zwłaſzcżá mnie záchowánia z káżdym prágnącemu.
20:
A coż wzdy ieſt tákiego/ w cżym mnie potrzebuie/
21:
ARAZVS.
22:
Chćiey W. M. tylko pomoc/ pracey nie lituie.
23:
OSTROMADR.
24:
Powiedź rychło á krokto / co ſie iey to dzieie.
25:
ARAZVS.
26:
Ták ſię bárzo fráſuię / ledwie nie ſzáleię /
Pánnástrona: C

1:
P
Anná moiá LIZYDE imieniem názwána/
2:
W cnoćie y w Fámiliey/ v wſzech záwołána.
3:
Po śmierći rodźicow ſwych ſamá dom ſpráwuiąc/
4:
Iuż ſie iey náprzykrzyło ochłody niecżuiąc.
5:
OSTROMADR.
6:
Z
Rozumiałem iuż dobrze cżego ſie iey to chce/
7:
Y co zá bol ktory ią ták niezmiernie łekce.
8:
Chceć to oná podobno mieć Páná młodego/
9:
Cżymby ſnádniey záżyłá imienia dobrego.
10:
ARAZVS.
11:
T
Ak ieſt tylko ot idźie/ co zacż wżdy ten ma być/
12:
Rychłoli też: o co ſie prágnie was porádźić.
13:
OSTROMADR.
14:
R
Zecż to ieſt bárzo trudna/ ná lichy rozum moy.
15:
Co iák bacżę zá lekkość to ſobie waży twoy.
16:
Poniewaſz to ſam Pan Bog w ſwey piecży zoſtáwił/
17:
A nie ládá komu to wiedzieć on obiáwił.
18:
Lecż tylko z cżyśćiuchnego ſumnienia żywiącym/
19:
Zás przykład w pobożnośći wſzem z ſiebie dáiącym.
20:
Ot ſam trudność iey bráćie/ widźiſz iák ná oko/
21:
Iże przed wielą ludźi zákryta głęboko.
22:
Wſzak ſie ia pokuſzę z náuk mych byſtrośćią/
23:
Ze ćię z Pánną nábáwię vćieſzną rádośćią.
24:
Ieſliże więc ſto złotych da mi zá robotę.
25:
ARAZVS.
26:
Byle co było pewnie/ da więtſzą zapłátę.
27:
OSTROMADR.
28:
Dobrze/ tylko mi ſłowo chćiey żyśćić ſkutecżnie/
29:
Gdyż ták ſobie przycżyniaſz w tey mierze ſtátecżnie/
30:
ARAZVS.
31:
Com ia wam iuż obiecał/ to zápewne maćie/
32:
Tylko wſkok w przedśięwźięćiu Pánnie dogadzayćie.
COſtro=strona: Cv

1:
OSTROMADR.
2:
P
Tolomeus/ Euclides/ więc Theodoſins/
3:
Democritus/ Státius/ y Poſsidonius.
4:
Ariſtoteles/ Proklus/ tákże Metrodorus/
5:
Pármenides/ Dámáſcus/ ktemu Diodorus.
6:
Iż inych bárzo wiele w Gwiazdarſkiey náuce/
7:
Iużeś ieſt doſwiádcżony/ káżdy w ſwoiey ſztuce.
8:
W Kśięgách ſwych opiſuiąc Niebieſkie obroty/
9:
Tákże Gwiazd rozmáitych ozdobne iſtoty
10:
Z ktorych nam bárzo wielkie pożytki pochodzą/
11:
Gdyż wſzyſtko cokolwiek ieſt/ nám to k woli płodzą.
12:
Pan Bog/ ábowiem przez nie mediánte dáie/
13:
Zywot tu mieſzkáiącżym/ tákże vrodzáie.
14:
Przecż dla ich rozney mocy ktorą obdárzone/
15:
Z łáſki Bożey/ gdy były w ſłowie ſtworzone.
16:
Vpátruiąc wźniećili w nich dźiwne Aſpekty/
17:
Gdyż też z ſiebie wydáią roźlicżne effecty.
18:
Tak iż iedne ſą Ludźiom niemáłą pomocą/
19:
Drugie záśię niezmierną ſzkodę z ſobą toczą.
20:
Szkodliwych chcąc ſie vſtrzedz/ Gwiazdárze znáć dáią/
21:
Co z pilney induſtriey oni poznawáią.
22:
Za ſie ich powodzenie/ ktore ná nie przyść ma/
23:
Nie káżdy przećię tego/ z tych Doktorow pozna.
24:
Chybá z pomocy Bożey/ z iego też byſtrośći/
25:
Kuśi ſie doyść: tákiey ich dźiwney ſkrytośći.
26:
Lecż ia chcąc doſyć vcżynić przedſiewźięćiu ſwemu/
27:
Muſzę náuki záżyć/ náleżącey ktemu.
28:
Zwłaſzcżá co zá oſobá/ rychłoli ſie ziawi/
29:
Pánnę troſkliwą/bárzo weſelem nábáwi.
30:
Przetoż z Znákow Niebieſkich ktemu z obrotow ich/
31:
Doznam iſtnośći iáwney/ iuż propoſitiey tych.
32:
(did) W tym wziąwſzy Spherę/ bedźie cżytał ná (–)
33:
(did) Ecliptice/ znáki niebieſkie wypiſane (–) grafika


strona: C2

1:
I
Ak Skop/ Byk/ Rák/ Zwierzętá/ pożytki dziáłáią/
2:
Ták iey przyſzłego Mężá/ pożytnym znáć dáią.
3:
A iáko Lew ze wſzyſtkich źwierzątek ieſt zacnym/
4:
W vrodźie/ tákże w mocy/ cżyni go bydź znácżnym.
5:
A iák wagá ma w ſobie/ znák ſpráwiedliwośći/
6:
Ták nikomu wyrządzáć/ nie dopuśći złośći.
7:
Strzelec z Iednorożcowym znákiem pánuiący/
8:
Zołnierzá wybornego znáć/ pewnie dáiący.
9:
Záś Niedzwiadek w złośći ſwey/ ledwie ieſt zleczony:
10:
Ták kto go zgniewa/ będźie niezmiernie dręcżony.
11:
Więc iák Rybá bez wody/ zoſtáwiona zdycha/
12:
Ták on teraz ſerdecżnie/ bez ſwey miłey wzdycha.
13:
Zaś Bliźniętá Niebieſkie/ znák ieſt ziednocżenia/
14:
W rátunku y przyiáźni práwie do ſkoncżenia.
15:
A iák ſą obrocone twarzámi ku ſobie/
16:
Do tąd iey nie opusći/ áż zalęże w grobie.
17:
Záś iák wodá ſtoiąca nákáżenie miewa/
18:
Ták on miłey nie widząc/ łedwie nie omdlewa.
19:
Ktemu iáko ćiekąca/ ozdobność wydáie/
20:
Tak ſię z mieyſcá ruſzywſzy/ iuż w drogę vdáie.
21:
Z Krákowá tám ná Lidze/ też ſie był zábáwił/
22:
Niechże ſamá pilnuie/ áby ſie iey ziáwił.
23:
Oth ze iuż maſz/ co zacz ieſt/ y będźieli rychło:
24:
Aby wżdy turbowánie/ w twey Pánnie vćichło.
25:
Stárałem ſie z pilnośćią/ co ze mnie mogło bydź/
26:
Pokim znákow Niebieſkich/ mogł w tey mierze vżyć.
27:
Iednoć mi ſamey trzebá/ bym oſobę widźiał/
28:
Záś iey z Komplexiey/ co dobrego powiedźiał.
29:
Lecż nie trzebá po nię ſłáć/ boć tu wſkokiem bieży/
30:
Znáć iż Pánná obrotna/ chlebá nie żáleży.
31:
Witay Pánno troſkliwa/ nie trwoż bárzo ſobą/
32:
Będźieſz wnet obdárzoná/ vćieſną ozdobą.
33:
Tylko ſamá ſtáránia maſz przydáć pilnego/
34:
Gdyż mężá będźieſz miałá/ z domu bárz zacnego.
C2Práwiestrona: C2v

1:
Práwie iedno drugiemu/ może we wſzem zrownáć/
2:
Cżego z znákow Niebieſkich/ zdáło mi ſie doznáć.
3:
Ieſt cżłek bárzo łáſkáwy/ więc Zołnierz wyborny/
4:
Máiętny/ w ſpráwách ſwoich páchołek wydworny.
5:
Więc ku towárzyſzowi/ ieſt miłośći wielkiey/
6:
Wzroſtu średniego/ v wſzech też przyiáźni wſzelkiey.
7:
Mowy bárzo vćieſzney/ záś ſłowá ſtałego:
8:
Podobien do Mágneſa/ kámieniá twárdego.
9:
Imię iákie ze krztu ma/ domyślić ſie tego/
10:
Możem bez wielkiey pracey/ w záiemnie z twoiego.
11:
Bo ná ktorą ſyllábę końcży ſie imie twe/
12:
Od tegoć on Lizydé/ pewnie zácżyna ſwe.
13:
A gdyś ſie náucżyłá/ po czym maſz miłego/
14:
Znać w vrodźie/ w zacnośći/ małżonká przyſzłego.
15:
Iużeſz pieczey ſwey przyday/ z ochotną pilnośćią/
16:
Iák byś go też zwabiłá/ vdátną głádkośćią.
17:
LIZYDE.
18:
I
Vżći by to łatwieyſza: gdyby ſie ták ſtáło/
19:
Według powieśći wáſzey/ wſzyſtko ſie przydáło.
20:
Bo więc drudzy máchlerze/ tylko ludźi zwodzą/
21:
Dla pożytku ſwoiego/ nimi dźiwnie łudzą.
22:
OSTROMADR.
23:
T
Ak ieſt/ że wiele tákich w świećie ſie znáyd uie
24:
Z ktorych rzadko prawdźiwie/ co wy práktykuie.
25:
Lecż inácżey rozumiey/ o mey ſtátecznośći/
26:
Gdyżem z náuk Doktorſtwá/ doſtał tey godnośći.
27:
A to comći powiedźiał/ iużeſz ſie dźierz mężnie/
28:
Gdyż przedſiewźięćie ſwoie/ chceſz końcyć potężnie.
29:
Co ćiebie dobrze znáiąc/ prawdym ſzukał pilnie/
30:
Abych ćię wżdy poćieſzył/ teraz nieomilnie.
31:
Zwłaſzcżá iż ćię iuż teſkno/ w tańce dłużey chodźić/
32:
Prágnąc iáko nayrychley/ ná ſwego ſie zdobyć.
33:
A ták iużeſz ſie nie troſzcż/ będźieſz w krotce miáłá/
34:
Mnie zá pracą przyſtoyną/ byś nagrodę dáłá.
LIZYDE.strona: C3

1:
LIZYDE.
2:
C
Okolwiek mam przy ſobie chętliwie dáruię:
3:
A potym ieſli prawdy wáſzey w tym vcżuię.
4:
Nád ſpodźiewánie wſzelkie dáry otrzymáćie/
5:
Zwłaſzcżá w tey pracey zemną/ iuż znáiomość maćie.
6:
(did) Zátym LIZYDE kryiomie przed Fraucymerem/ (–)
7:
(did) od Aſtrologá odchodząc zá Welum zaydźie/ (–)
8:
(did) záś z lámentem rzecże. (–)
9:
ORSZVLKA.
10:
A
Ch namilſza Goſpośiu/ gdźie ſie Pánná działá/
11:
Wſzák nie dawnego cżáſu/ w ſwym pokoiu ſtałá.
12:
Bárzo ćięſzki fráſunek/ ſobie rozważáiąc/
13:
Z ktorego iuż ſie zdáłá/ ku płácżu ſkłániáiąc.
14:
Prze Bog chćieymy ſie pocżuć w tey mierze co prędzey:
15:
By ſie nie przymnażáło/ nam fráſunku więcey.
16:
Gdyżechmy ſie go wſzyſtkie/ doſyc náużywáły/
17:
Y dla ſrogośći iego/ záledwie nie mdłáły.
18:
Precz/ podźmy popátrzaymy/ gdźie Pánná troſkliwa/
19:
Zá cżym przyrzecż wam nie ſmiem/ znaydźieli ſie żywa.
20:
Boć to z deſperátiey/ wielom ſie przydáie/
21:
Gdy więc z nie ſzánowánia/ ſam ſmierći ſie wdáie.
22:
Aleć prożno ſie mamy/ dáley ſmutkiem chłoſtáć/
23:
On idąc k nam z ochotą/ wdźięcżną nieśie poſtáć.
24:
NICE.
25:
C
Hwáłáć tobie Goſpodnie/ z twey łáſki niezmierney/
26:
Ześ dał Pánnę oglądáć/ w zdrowiu mnie mizerney.
27:
K temu iákoś vćieſzną/ w iey poſtáći ſlicżney/
28:
Cżym nas wnet nábáwiłá/ ochłody niezlicżney.
29:
Ale gdźieśćie wżdy byli/ namilſza Pánienko/
30:
Ześćie ſie nam ſchronili/ bárzo ćichuśieńko.
31:
LIZYDE.
C 3Pewnie=strona: C3c

1:
P
Ewnieśćie ſie bezemnie/ bárzo fráſowáli/
2:
Y o moim żywoćie/ dźiwnie rozważáli.
3:
Lecż ia niemogąc wytrwáć/ wolałám dobieżeć/
4:
Do Práktykarzá prawdy/ iſtney ſie dowiedźieć.
5:
Tam vćiechá ozdobna/ y nieźlicżna roſkoſz/
6:
Zdięłá mnie po wſzem ćiele/ vſłyſzawſzy ten głos.
7:
Będźieſz miáła Małżonká/ rownego w ſwym ſtanie/
8:
Co ſpraw iako nairychley/ moy wſzechmocny Pánie.
9:
Z ták vćieſzney powieśći/ iák z nowuch ożyłá/
10:
Więc wolna od wſzelkich troſk/ záśiem okrzepnełá.
11:
O ſzczęſliwa godźino/ w ktorą mnie potkáło/
12:
Bárzo wiele dobrego/ k myſli mi ſie ſtáło.
13:
Aleć ia głupia byłá/ dawno ſie nie pocżuć/
14:
Zá cżymby był fráſunek/ ze mnie ſie mogł wyzuć.
15:
Wſtyd mi tego przycżyną/ znáyduie ſie winny/
16:
Prze ktorych ia miewáłá/ ſwoy łeb bárzo śinny.
17:
Otoż w niwecż boleśći/ one troſki przeſzłe/
18:
Gdyś ſzcżęſliwą Práktyką/ za wſzyſtkie zágáſłe.
19:
Przetoż y wy Pánienki/ chćieyćie mi dopomoc/
20:
Záżywáć tey vćiechy/ á iż záchodźi noc.
21:
Mieyćieſz wſzyſtko porządnie/ iák dobrym należy/
22:
Bo Pan Młody tu do nas/ co godźiná zbieży.
23:
Stároſtá o Spizárni/ miey piecżą ſkutecżnie/
24:
Cżym ſobie łáſkę ziednaſz/ vmnie wiedz koniecżnie.
25:
Strates tákże po drógách/ iedź ſpilnośćią wſzędźie/
26:
Pytay wſzelkiego Gośćiá/ co zacż/ do kąd iedźie.
27:
Ieſliby co zacnego/ daway co prędzy znáć/
28:
Za bym ſwego miłego/ zá tym mogłá poznáć.
29:
NICE.
30:
B
Oday zdrow był Praktykarz/ z tey roſkoſzney pracy/
31:
Prożno iż iuż ieſt godźien oſobliwey płacy.
32:
Lecż mi to barzo dziwno/ kto wam tám powiedźiał/
33:
Drógę: Gdyż tu żaden z nas nic oniey nie wiedźiał.
34:
LIZYDE.
Da=strona: C4

1:
D
Awna to ieſt przypowieść/ iż niezbedna niewola/
2:
Wyćwicży choć niedárſkiego/ pilnie ćioſąc kołá.
3:
A ták y mnie potrzebá/ dotąd przypędźiłá/
4:
Zem ſzukáiąc Práktyká/ nigdźiey niezbłądźiłá.
5:
Lecż dłużey nie gadáiąc/ do Dom ſie poſpieſzmy/
6:
A w tym iuż oznáymioną/ roſkoſzą ſie ćieſzmy.
7:
Akt Trzeći.

8:
(did) Perſony Przyſłuſzáiące. (–)
9:
(did) Dibidzban/ Liżyczop/ Kálánterſki/ Lizyde/ (–)
10:
(did) Orſzulká/ Nice/ Prychná/ Democillus. (–)
11:
DIBIDZAN.
12:
H
Ey bráćie Liżyczopie/ toć mnie teſkność zdięłá/
13:
Słucháiąc kiedy owa Pánná krókorzyłá.
14:
Tak iż brzuchá moiego/ hániebna moc ſpádło/
15:
Gdyż ſie teraz do niego/ by namniey niekłádło.
16:
Ty wieſz ſam iák był przed tym/ iák bęben nádęty/
17:
Ták iż bik miał weń kołácąc/ iáko łuk nápięty.
18:
A teraz pás ſłábieie/ chce mi z niego opáść/
19:
Przetoż bárzom troſkliwy/ cżym wżdy go mam nápáść.
20:
Gdyż to niezmierna przepáść/ nienáſzyta nigdy/
21:
Choć ſie weń bez przeſtánku/ ták faſuie wſzędy.
22:
Coby tego drugi miał/ práwie przez cáły Rok/
23:
To ia wſzyſtko w godźinie/ wetkam w ieden ſwoy bok.
24:
LIZYCZOP.
25:
B
Oday ſie ták zdrow trawił/ Bráćie Dibidzbanie/
26:
Bárzo miſie podoba/ twoie mądre zdánie.
27:
Zwłaſzcżá nie więcey z ſobą/ do grobu weźmiewá/
28:
Tylko poki ná świećie/ cżego záżyiewá.
Toćstrona: C4v

1:
Toć ieſt náſzá ochłodá/ niezmierne weſele/
2:
Tkáć w ty káłdony ſwoie/ iadłá bárzo wiele.
3:
Ták iż z doſtátku cżáſem/ ledwie nie pukáią/
4:
Potráwy roſkoſzne/ wzad gębą vćiekáią.
5:
Iać záś nie ták o iadło/ iák o pićie ſtoię/
6:
Gdy becżki piwá doydę/ wnetki ią wydoię.
7:
A nie mam ia nic milſzego/ iák v czopu leżeć
8:
Bo tám chłodne piwecżko/ zda ſie w káłdon bieżeć.
9:
Ktory ſie zmárſzcżył teraz/ dla oney rozmowki/
10:
Iákiś Pánny Lizydy/ bryżowáney Sowki.
11:
Co mnie to bárzo boli/ zech ledwie żyw ná nię/
12:
Gdyż niewiem długoli mi żywotá doſtánie.
13:
Żołądek iuż łácniuchny/ brzuch iák máchárzyná/
14:
Nie ledá gdźie mnie potka/ do niego źwierzyná.
15:
(did) Kálánterſki/ z dáleká przyſłuchywáiąc ſie (–)
16:
(did) do nich rzecze. (–)
17:
S
Kąd ták wielki fráſunek/ towárzyſze moi/
18:
Iák ſłyſzę z ſrogim żalem/ káżdy go z was ſtroi.
19:
DIBIDZBAN.
20:
T
Akći ieſt Pánie Bráćie/ lecż iáko was zową/
21:
Chcę wiedźieć/ gdyż was widzę z vćieſzną rozmową.
22:
KALANTERSKI.
23:
Z vrodzenia mam tytuł Iánuſz Kálánterſki/
24:
DIBIDZBAN.
25:
T
En po tobie dáie znáć/ ześ Páchołek dárſki/
26:
Zá cżym przy dworze wſzędźie iuż maſz záchowánie:
27:
Boć w kuńſztách rozmáitych/ wſzyſtkiego doſtánie/
28:
A ták choćiaybym rad ten bol opowiedźiał/
29:
Ktory nas gryźie/ lecż go iużeś ſie dowiedźiał.
30:
KALANTERSKI.
31:
Samby go ślepy poznał/ boć wam w brzuchách ſtoi:
32:
Iákąś teſkność łácznośći/ nie k myſli wam roi.
DIBI-strona: D

1:
DIBIDZBAN.
2:
T
Oć prawdá: Gdyż iuż widźiſz cżego nam potrzebá/
3:
Zechćieyże nam náráić/ kędy zgębę chlebá.
4:
Wſzák ćię vcżyć nie trzebá/ w cżym ſię możem przydáć:
5:
Páńſkim poſługom/ gdyż to po oſobách poznáć.
6:
KALANTERSKI.
7:
R
Ad to wam z chęćią ſpráwię: boć káżdemu ſłużę/
8:
Poki w łáſce ochotney/ v ktorego płużę.
9:
Przecz nie bądźćie troſkliwi/ zaśćie nie ſłycháli/
10:
Kiedy w onych rozmowách/ gody wſpomináłi.
11:
W domu zacney Lizydy/ boć teſkni bez mężá/
12:
Iużći iey Práktykarz ziáwił/ rzeſkiego páwężá:
13:
Ktorego ia znam dobrze/ Páchołek vdátny/
14:
Lud práwie grzecy chowa/ ná ſwym dworze ſzátny.
15:
Zyie náder wybornie/ pić/ ieść/ iáko gnoiu/
16:
Táńcżyć/ ſkakáć/ kuglowáć/ záś ſkocżyć do boiu.
17:
Niema vćieſnieyſzego/ iák kto piie dobrze/
18:
Ie ktemu: ze mu będą potraw pełne nozdrze.
19:
Do tego was náráię/ gdyśćie vrodliwi/
20:
Do pićia y iedzenia/ kwoli mu teſkliwi.
21:
Co tylko po brzuchach znam/ wolę iſtnie wiedźieć/
22:
Abym wżdy ſnádniey Pánu mogł was opowiedźieć.
23:
Pokażćie ſztukę w pićiu/ záś w dárſkiey rozmowie/
24:
Wſzákeśćie ſą vdatni/ do tego mężowie.
25:
DIBIDZBAN.
26:
D
O tego ia rękawá/ nie dam vrwáć ſobie/
27:
Zwlaſzcżá iż też to będźie/ ku moiey ozdobie.
28:
Iużeſz mi go każ vdać/ coby z mą ochłodą/
29:
Boć go w krotce wynosić/ trzebá będźie z kłodą.
30:
(did) W tym przynioſą mu doſtátnią ſklenicę/ (–)
31:
(did) do ktorey mowić będźie. (–)
32:
Z
Awitay trunku swięty/ dawno pożądány/
33:
Dla pożytku ludzkiego/ mądrześ ieſt wydány.
DTystrona: Dv

1:
Ty byſtrośći rozumu káżdemu dodáieſz/
2:
Grundalá mierzionego/ z Oratorem zdáieſz.
3:
Gdyż on będąc trzezwiuchnym/ ſłowá rzec nieumie/
4:
Lecż gdy ćiebie zákuśi/ káżdy ſie tám zdumie.
5:
Kiedy więc orácią pocżnie chłop wypráwiáć/
6:
Iużeſz tam y Krolowi/ nie trzebá ſie ziáwiáć.
7:
Ty bárwickę vćieſzną/ po twarzy rozlewaſz/
8:
Czym chęći przyiaćielſkie/ niezmiernie ziednywaſz.
9:
Ty boleśći/ fráſunki/ wyganiaſz ná góry/
10:
Kto ćie dobrze zákuśi/ wnetże poydźie w ſury.
11:
Ty Zołnierzá wypráwiſz/ bárzo wydwornego/
12:
Philozophá w náukách/ nád ſpodźiw ſwornego.
13:
Ty weſela dodáieſz/ vćieſzney roſkoſzy/
14:
Krotochwile/ Muzyki/ z rozlicżnemi głoſy.
15:
Záś Cżłeká vbogiego/ rogámi vzbroiaſz/
16:
Kto ſie tylko náwinie: z káżdym bitwę wznawiaſz.
17:
Nuż też do dyngowánia/ wnet że daſz potuchę/
18:
Kto ſie w tobie roſkocha/ iuż niedba o ſkruchę.
19:
Gdyż ták wielkie pożytki/ nám z ćiebie pochodzą/
20:
Ktore cżłeká w prz ygodách niezlicżonych chłodzą.
21:
Iákoż ćię nie miłować/ moy trunecżku święty/
22:
A kto ſie tobą brzydźi/ niech będźie przeklęty.
23:
Podźże iuż teraz do mnie/ ſercá ma ochłodo/
24:
We wſzelákiey godźinie/ ma pewną ozdobą.
25:
(did) Wypiwſzy rzecże. (–)
26:
M
Aluchna mnie obrádá/ k ábat piwá wypić/
27:
Gdyż tákich kopą ledwie/ mogł bym ſie vgáśić.
28:
KALANTERSKI.
29:
I
Vżem ſie teraz doznał/ twey wielkiey náuki/
30:
Y do wſzelákiey rzecży/ náder pewney ſztuki.
31:
Toć y o towarzyſzu twym trzymąm ſkutecżnie:
32:
Bárwę mamy/ oſoby vbráne ſtátecżnie.
33:
Rzekſzy prawdę: iże Pan z nas vćieſzny będźie/
34:
Tylko mu zaydźmy w drogę/ boć tędy poiedźie.
Zwła=strona: D2

1:
Zwłaſzcżá iż ná to mieyſce/ iuż ſie Fraucymer tocży/
2:
Ktory w káżdą godźinę coś dziwnego krocży.
3:
(did) Lizyde z Fráucymerem przyſzedſzy mowić będźie. (–)
4:
O
Ma ſlicżna rádośći/ cżáſu ninieyſzego/
5:
Nád ktorą teraz nie mam/ nic vćieſznieyſzego.
6:
Gdyż bárzo zátrwożone/ me namilſze siły/
7:
Prze weſele roſkoſzne/ iuż znowu ożyły.
8:
Bodayżetá ná długość/ rádość pánowáłá/
9:
A mnie namileyſzego/ rychło zwiáſtowáłá.
10:
Dla ktorego iuż wſzyſtek/ porządek ieſt w domu/
11:
Co ſłuſznie zgotowano/ bo nie ledá komu.
12:
ORSZVLKA.
13:
T
Ak ieſt Mośćiwa Pánno/ lecż też o nas idźie/
14:
Trzebá ſie nam przyſtroić/ poki cżás nie zeydźie.
15:
Gdyż wſzyſtkiey rumiennośći/ ná licu nie mamy/
16:
Przeto z wielką pilnośćią/ o to ſie ſtáraymy.
17:
Cżymbyſmy lice ſwoie/ pięknie ozdobiły/
18:
Ktorymby ſnádniey Páńſką Wielmożność zwabiły.
19:
LIZYDE.
20:
B
A wieręć ták Orſzulko/ czyśćieś vcżyniłá/
21:
Y ześ mi tę na pámieć kraſę przytocżyłá.
22:
Bowiemech iuż prze rádość/ wſzyſtko opuśćiłá/
23:
Za by ſie ktora dobra/ w pomocy ziśćiłá.
24:
Lecż wyśćie Páni Stára/ od inſzych ſłycháli/
25:
Cżym też bládość/ ſwoiego licá ozdabiáli.
26:
NICE.
27:
C
Zemu ześćie ſie dawniey/ w tym niepocżuwáli/
28:
Tosćie iedno prożnego żalu vżywáli.
29:
Boch pono zápomniáłá/ wſzákoſz ſie pokuſzę/
30:
Sárculum iuż gotowe/ w Iáptykach być tuſzę.
31:
Málterią/ Kálánder bráć ná płát Szárłatny/
32:
Tym pilnie twarz poćieráć/ będzie cżłek vdátny.
D2Lecżstrona: D2v

1:
Lecż ná to po Iágodach/ bárwickę świeżuchną/
2:
Tákże ná wárgi w puſzcżáć/ z kraſą potężniuchną.
3:
A żeby ſie po licu/ záś nie roſchodźiłá/
4:
Trzebá wiedźieć/ iák byś iey/ Gumi vgodźiłá.
5:
To ránne ieſt lekárſtwo/ lecż záś ná noc inſze/
6:
Białkiem z wodą myć lice/ ſtánie ſie wnet bielſze.
7:
Włoſy bárz ſlicne będą/ k temu woniáiące/
8:
Gdy ſie im te Máſtiki/ ſpráwią náleżące.
9:
Iáko Reſponſorion/ Oleiek z Lebiotki/
10:
Trzebá záś nákrapiáney/ Topoleiem ſzcżotki.
11:
Ktore ſzcżeſawſzy zápleść/ więc mocno záwinąć/
12:
Y ták wdźięcżność nie może/ ledá iáko zginąć.
13:
Tákże brwi przymuſkiwáć/ trzebá by ſie łſnęły/
14:
Wotką z Roży cżerwoney/ tym wdźięcnieyſze były.
15:
A żeby twarz miękuchna/ iák Papuſzek byłá/
16:
Iáie mięko zieść będźie/ z grubośći kleſnęłá.
17:
Ktora więc z pożywánia/ Słoniny pochodźi/
18:
Záś dla ſzcżupłośći/ iádáć wiele ſie niegodźi.
19:
Zęby bieluchne będą/ tylko ie piaſcyſtą/
20:
Oſła trzebá zráná trzeć/ záś myć wodą czyſtą.
21:
Y ták w ſwoiey ſlicnośći/ nie będą śniedźiáły/
22:
Tośćie Pánny tych przypraw/ ieſzcże nie wiedźiáły.
23:
LIZYDE.
24:
T
Erazem funtem mędrſza/ lecż więcey powiedźćie/
25:
Wſzák nagrodę za pracą ſwoię odnieśiećie.
26:
Zwłaſzcżá gdy twarz grubieie/ ábo ſmlednie nogá/
27:
Iako też do piękney płći/ ieſt ſnádnieyſza drogá.
28:
Fenitrum ieſt źiołeczko/ mocy bárzo wielkiey/
29:
Práwie ku odpędzeniu/ tey grubośći wſzelkiey.
30:
Ktora więc z przyrodzenia/ cżáſemſie przydáie/
31:
Albo z nieſzánowánia/ ná ćiáło ſie wdáie.
32:
Ktorą poćieráć trzebá/ źiołkiem przerzeconym/
33:
Choćiaſz z bolu cżłek będźie/ nie iáko dręconym.
34:
Lecż w krotce twarz y nogá/ bieluśieńka będźie/
35:
Oná grubość mierźiona/ bez pochyby zeydźie.
Zá=strona: D3

1:
Záśię kto páznogietek/ ze chce mieć rumiány/
2:
W kraſy vdátny záwſze bez wielkiey odmiány.
3:
Z ráná tákże y ná noc/ cegłą práwie świeżą/
4:
Trzeć mocno/ do tąd: áż weń cżerwonośći wbieżą.
5:
Lecż rzec ieſt naypilnieyſza/ záwſze mieć zwierćiádło/
6:
Skąd znáć/ gdyby co ſkáży/ vrodźie przypádło.
7:
Zwłaſzcżá by niewiśiáły/ wárgi iák kiełbáſy/
8:
Ktorych przyſtrzegáć pilnie/ trzebá po wſze cżáſy.
9:
Gębuśkę też ſnurowáć/ Pánienkom przyſtoi/
10:
Obmowiſk háńbiąc onych/ niechay nikt nie ſtroi.
11:
Záśię wielemownośći/ tey ſie ſtrzec należy/
12:
Gdyż ná Pánny przygáná/ ledá z cżego w bieży.
13:
LIZYDE.
14:
T
Ożeś iuż Pánno Prychno/ wybornie ſłyſzáłá/
15:
A będzieſz że ná potym/ to cżynić vmiáłá.
16:
PRICHNA.
17:
I
Ak żywá licá ſwego/ nie ráda rumięnię/
18:
Bo ná to v męſzcżyzny/ ſnádne doświádcżenie.
19:
Gryźie Gwozdik w vſtach ſwych/ ſtobą rozmawiáiąc/
20:
Fárbicżkę z licá twego/ chuchániem ſpędzáiąc/
21:
Alic twarz twoiá będźie/ iák kołacz owśiány/
22:
Nie ledá iáko Chłopek/ będźie oſzukány.
23:
LIZYDE
24:
B
A wieręć to ſnádniuchny fortel ná nas máią/
25:
Iż ty wſzyſtkie przypráwy/ wniwec obrácáią.
26:
A ták prawdźiwie wolę/ wrodzoną vrodą/
27:
Zyć ná tym nędznym świećie/ potárſzy iey wodą.
28:
Gdyż ſtąd práwie przygáná/ Bożemu ſtworzeniu/
29:
Co ſprawił z łáſki świętey/ ludzkiemu plemieniu.
30:
Przetoż ia ták vcżynię/ dam to wſzyſtko w fraſzki/
31:
Niech ſie tylko ſmáruią/ okopćiáłe máśki.
32:
Sámego mi czáſu żał/ co ſie márnie ſtrawi/
33:
Gdyż weń zá Modlitwámi/ Pan Bog ziáwi.
D3Boćstrona: D3v

1:
Boć co Pan Bóg náznácżył/ z przeyźrzenia świętego/
2:
Procż wſzelkiego lizánia/ nie minie żadnego.
3:
(did) Strates przyſzedſzy/ do niey rzecze. (–)
4:
I
Vżeſz rzecż dobra náſzá/ Pánno Miłosćiwa/
5:
Niechćiey być W. M. dáley iuż w nicym troſkliwa.
6:
Stárałem ſie ſpilnośćią/ po drogach ziezdzáiąc/
7:
W. M. poćieſzenia/ z ochotą cżekaiąc.
8:
Alić práwie ná ſzcżęśćie/ gdy Páńſtwo iecháło/
9:
Iuż tám Pána Młodego/ widźieć ſie doſtáło.
10:
Ktory w záiemnie z Oycem/ z domu dopierz iedźie/
11:
Mowiłem z nim oſobnie/ że tu do nas zyidźie.
12:
Democilłus imieniem/ od wſzech miánowány/
13:
W vrodźie/ w ſtroiu wſzelkim/ ieſt obſtálowány.
14:
LIZYDE.
15:
T
Oć ieſt/ nie ktora inſza ſercá ma ochłodá/
16:
Toć ieſt iák świetne ſłońce/ ma ślicżna ozdobá.
17:
STRATES.
18:
O
N idźie z nim Stároſtá/ bądz W. M. gotowá/
19:
Zeby vćieſzna byłá/ między wámi zmowá.
20:
(did) Lizyde go witáć będźie. (–)
21:
Z
Awitay me kochánie/ zdawná pożądáne/
22:
Záwitay ſerce drogie/ iuż k myſli zeſłáne.
23:
Bądź pozdrowion Koralu/ Diámenćie drogi/
24:
Tobieć ieſt záwſze gotow/ Dwor moy wſzák nie zdrogi.
25:
DEMOCILLVS.
26:
T
Egoć y ia namilſza/ w záiemnie wincżuię/
27:
Gdyż ták vprzeymość wielką/ w pozdrowieniu cżuię.
28:
Niechże ćię Pan Bóg chowa/ ná dálekie látá/
29:
W zdrowiu/ ſlicżney vrodźie/ záżywáiąc świátá.
30:
Coż wżdy ieſt ták pilnego/ w cżymech tu wezwány/
31:
Ktemu z wielką ochotą/ pięknie przywitány.
Zwłaſzcżástrona: D4

1:
Zwłaſzcżá ták nieznáiomy/ we wſzelkiey zaſłudze/
2:
Bożeć rácż błogoſłáwić/ zá tę chęć ná dłudze.
3:
LIZYDE.
4:
S
Amá ſie rzecż dáie znáć/ lecż przećię táiemna/
5:
Ktorey nam też potwierdza/ vćiechá w záiemna.
6:
Tęć iuż muſzę námienić/ w tym dufaiąc mocnie/
7:
Iż ćię zá Towárzyſzá/ mam iuż mieć potocznie.
8:
Cżegom z roźlicżnych znákow/ zápewne doznáłá/
9:
Przydz powiedź: coby ſie w tym/ rádá twoiá zdáłá.
10:
DEMOCILLVS.
11:
B
A toć mnie coś nowego/ ná dródze potkáło/
12:
Cżego ſie nigdy ſerce/ me nieſpodźiewáło.
13:
Zwłaſzcżá rzecż bárzo wielka/ iedná z Sákrámentow/
14:
Do ktorey przyięćia cżłek/ ma bydz rządnie gotow.
15:
A ták ſie w tę rzecż wdáć/ bez Páná Oycá woley/
16:
Niechcę: gdych mu powinien wſzyſtko cżynić kwoli.
17:
Ktory ieſt zemną w drodze/ porádzę ſie iego/
18:
Zá tym znáć dam W. M. co wżdy będźie z tego.
19:
LIZYDE.
20:
D
Ay to Boże by tylko/ bez odwłoki wielkiey/
21:
Gdyżem ia iuż w tey mierze/ ieſt pilnośći wſzelkiey.
22:
DEMOCILLVS.
23:
P
Oſtáram ſie/ lecż W. M. nie wznawiay nikomu/
24:
Aż z rzecżą vpewnioną/ prziydzie ſam do Domu.
25:
Ot ná znák vprzeymośći/ właſnyć Pierśćień dáię/
26:
Żeć ſie iuż nieomilnym/ przyiaćielem ſtaie.
27:
LIZYDE.
28:
Y
Ia tákże w zaiemnie/ tobie ſwoy dáruię/
29:
Znácżąc iż ćię nád zdrowie/ wyſoce miłuię.
30:
Za tym ćię Pánu Bógu/ iuż oddáię pilnie/
31:
Tylko więc przedśięwźięćie/ chćiey końcżyć vśilnie.
Aktstrona: D4v

1:
Akt Cżwarty.

2:
(did) Perſony w nim rozmawiáiące. (–)
3:
(did) Philo/ Democillus/ Idálus/ Kryto/ Aſter/ (–)
4:
(did) Lizyde/ Dibidzban/ Lizyczop/ Kalánterſki. (–)
5:
PHILO.
6:
Z
Yiąć tu ná tym świećie/ iuż przez cżás niemáły/
7:
Skąd ſie ſtał cżłek śiwiuchny/ á práwie zgrzybiáły.
8:
Doznałem nie pożytkow/ tey ſmutney śiwośći/
9:
Kompáruiąc z ochłodą/ vćieſzney młodośći.
10:
W ktorey cżłek do wſzyſtkiego/ ſpoſobniuchnym bywa/
11:
A prze ćięſzkość ſtárośći záś wſzyſtkiego zbywa.
12:
Gdyż żadne krotochwile/ roſkoſzna mużyká/
13:
Nie bárzo podweſela/ ćiepłego cżłeká.
14:
Oprocż tylko poćiechy/ co z Dziatek pochodźi/
15:
Gdyż tá rodźice miłe/ niewymownie chłodźi.
16:
Iák y ia máiąc ſyná/ tylko iedynego/
17:
Wincżuię mu záżywáć/ wſzyſtkiego dobrego.
18:
Ktory teraz weſoły/ nád zwycżay tu ſtoi.
19:
Przecż powiedz moy ſynu/ ſkąd ſie tá rádość roi.
20:
DEMOCILLVS.
21:
C
Hętliwie to z ſynowſkiey/ ſpráwię powinnośći/
22:
Chcąc áby były iáwne/ me wſze vcżynnośći.
23:
A ták ſkąd mię tá rádość/ dziś w drodze potkáłá/
24:
Nád ktorą zadna więtſza/ v mnie nie bywáłá.
25:
Bowiem iákaś Pánienká/ Lizyde rzecżoná/
26:
Bacżyłem iż wſzelkimi/ Cnoty vſláchćioná.
27:
Wezwawſzy mnię ná ſtronę/ zárázem pocżęłá
28:
Mowić: iák do Małżeńſtwá/ rzecż by ſie ſtocżyłá.
29:
Wcżym bárzo dźiwny będąc/ przećiech nie odmawiał/
30:
Y do wſzelkiey poſługi/ gotowym ſie ſpráwiał.
Lecżstrona: E

1:
Lecż mogłoliby to być/ do Małżeńſtwá wſtąpić/
2:
Wźiąłem ſobie ná rozmyſł W. M. ſie rádźić.
3:
Co W. M. oznaymiam/ Pánu Oycu ſwemu/
4:
Gdyż znam záwſze życżliwość/ z W. M. k dobremu.
5:
PHILO.
6:
P
Anu Bogu dziękowáć maſz zá tákie dáry/
7:
Ktorych on ſwoim ſługom/ vżycża bez miáry.
8:
Ieſt mi tedy vćieſno/ ſynu namileyſzy/
9:
Iżeś ſie w tey mierze ſtał/ iák bacżę pilnieyſzy.
10:
Nie vżywáiąc odwłok: mnieś ſwą rádość ziáwił/
11:
Ktorąć Pan Bog dźiś w drodze złáſki ſwoiey ſpráwił.
12:
Przetoż będąc vćieſzny/ z niey z tobą ſpołecżnie/
13:
Porádzęć iák byś iey miał/ doſtąpić ſkutecżnie.
14:
Do ktory ſie gotowáć/ nie ledá iáko maſz/
15:
Iey godność y pożytki/ potym ze mnie poznaſz.
16:
Tilko wprzod tey ſláchetney Pánny o zacżnośći/
17:
Słyſzałem ludźi zwielu/ o iey ſtátecżnośći.
18:
Tá pozbywſzy rodźicow/ z Domu bárz zacnego/
19:
Nie zwiedźioná Bogáctwy/ rozſądku bácżnego.
20:
Ieſzcże z młodych lat ſwoich/ Cnoty przeſtrzegáłá/
21:
Aby ſie do dobrego/ mniemánia wſzech wdałá.
22:
Co ią bárzo záleca/ ſtrony iey cżyſtośći/
23:
Gdyż to nacżynie wielkiey podległo krewkośći.
24:
Máiętność ſpráwuiąc/ ták opátrzna byłá/
25:
W klubie zwykłey trzymáiąc/ nic nie roſproſzyłá.
26:
A ták moy miły ſynu/ bądź tego chętliwy/
27:
Y ſtáray ſie ſpilnośćią/ á práwie troſkliwy.
28:
Iák byś ią zá Małżonkę/ iuż otrzymał ſobie/
29:
Gdyż to mnie ná poćiechę/ y ozdobę tobie.
30:
Bá y pożytku wiele/ ſkąd ſobie zgotuieſz/
31:
Gdyż też w zacnośći Dworu záwſze ſie buntuieſz.
32:
Zwłáſzcżá cokolwiekeś miał/ ná Dworze Ceſarſkim/
33:
Steráles/ chcąc ſie vdáć/ Polakiem być dárſkim.
EPrzecżstrona: Ev

1:
Przecz w Máiętnośćiách zacnych/ tey to Pánny płużąc/
2:
We wſzelkiey vprzeymośći/ ochotnie iey ſłużąc.
3:
Snadniey ſie do Wárſzáwy/ ná Seym przyſzły ſtáwiſz/
4:
Gdyż z ſławą bárz vćieſzną/ co dobrego ſpráwiſz.
5:
Zácżym też y godnośći/ zárwieſz Senatorſkiey/
6:
Gdyś ieſt w mądrośći biegły/ praeſentiey dárſkiey.
7:
Przetoż więcey nie zwłocżąc/ co ſie nágodźiło/
8:
Dźierz mocno iákoby ćię/ w nicżym nie zdrádźiło.
9:
Wſzák to ſam wieſz z myſliſtwá/ nim ſie obieráiąc/
10:
Ze wzgárdny Ptak álbo pies/ gdy mu wymknie Záiąc.
11:
Y ták wſzelkiey pilnośći/ przydaway do tego/
12:
Iákobyś mnie Stárcowi/ co ſpráwił wdźięcżnego.
13:
Toć iuż moy miły ſynu/ w tey mierze pozwalam/
14:
A mey chęći Oycowſkiey/ w nicżym nie oddalam.
15:
Tylko iákći przyſtępić/ ktey rzecży potrzebá/
16:
Naprzod ſobie rátunku/ proś vprzeymie z Niebá.
17:
Potym moiey náuki/ z pilnośćią poſłuchay/
18:
A ſłucháiąc iey/ zacność/ pożytki rozważay.
19:
Ktore z Piſmá świętego/ iáſnie wynikáią/
20:
Nam wiernym Krześćiiánom/ wiele pomagáią.
21:
Páweł S. nacżyniá náſze/ znácżąc o Małżeńſtwie/
I. Teſ. 4.

22:
Każe mieć w vcżćiwośći/ y w błogoſłáwieńſtwie.
23:
Gdyż vcżćiwy małżeńſtwá zwiążek záchowány/
Heb. 13.

24:
Iuż ſie ſtáie przybytek/ nic nie pokálány.
25:
Więc też dla nierządnośći/ ſproſney vſtrzeżenia/
I. Cor: 7.

26:
Przecżby przeſzkodá byłá/ wſzyſtkim do zbáwienia.
27:
Ktore to przez zrodzenie/ dźiatek ſwych w miłośći/
I. Ti: 3.

28:
W wierze ſzcżyrey ziedna ſie/ iuż procż omyłnośći.
29:
Oſtátká ſie z Kápłaná/ náucżyſz przy ſlubie/
30:
Iák ten áże do ſmierći: ma trwáć w ſwoiey klubie.
31:
Co wiedząc moy ſynácżku/ iużeſz śmiey ſtátecżnie/
32:
Iákobyś procż odwłoki/ miał żonę ſkutecżnie.
33:
Tę ktora ćię ná dródze ſamá potráfiłá/
34:
Rádośći nás ſpołecżney/ obu nábáwiłá.
Wſzá=strona: E2

1:
Wſzákeś bacżył mądrość iey/ ktorą ma od Bógá/
Pro: 9.

2:
Záś do Bogactw z rodźicow/ podáie ſie drógá.
3:
Iuż ćię moy miły ſynu/ Bóg niech błogoſłáwi/
4:
Z miłośierdźia ſwiętego/ wſzyſtko k myſli ſpráwi.
5:
Iemu zá dobrodźieyſtwá/ podźiękowáć mamy/
6:
Ze ſie iego vprzeymie dárow wdźięcżni zdamy.
7:
Tobie wſzechmocny Bóże z wyſokiego Niebá/
8:
Ktory rátuieſz grzeſznych/ gdźiekolwiek potrzebá.
9:
Z łáſki ſwey przenaświętſzey/ miłośći niezmierney/
10:
Wyrządzaſz dobrodźieyſtwá/ náturze mizerney.
11:
Dźiękuię: wyznawáiąc ćiebie Stworzyćielem/
12:
Więc narodu ludźkiego też Odkupićielem.
13:
Bądźći ſławá/ y chwałá/ ná wieki bez miáry/
14:
Z Oycem y z Duchem świętym/ zá ták wielkie dáry.
15:
Oſtátek ſynu miły/ ſpráwuy z ſwey byſtrośći/
16:
Gdyż choruiąc odchodzę/ dla ſrogiey ſtárośći.
17:
DEMOCILLVS.
18:
M
Aiąc pocżątek dobry/ iuż koniec ſnádnieyſzy/
19:
Zwłaſzcżá z błogoſłáwieńſtwem/ będźie vćieſnieyſzy.
20:
Ktore z łáſki Oycowſkiey/ ſzcżerze otrzymałem/
21:
Gdy ſwoie táiemnicę/ iemu kwoli zdałem.
22:
W cżymech dobrze poſtąpił/ káżdy mi to zezna/
23:
Gdy ſyn Oycowſką wolą/ ſwe przymioty chełzna.
24:
A ták iużeſz Pácholcy/ we wſzem dogadzayćie/
25:
W ſwych poſługách przyſtoynych/ ſercá dodawayćie.
26:
Iákby ſie intencia/ co prędzey ſtocżyłá/
27:
Zdawná potrzebowáná/ teraz ſie ſkońcżyłá.
28:
IDALVS.
29:
A
Cżechmy zwykli bywáć ochotni Wáſzmośći/
30:
Co ieſt pewnie wiádomo ſwey Páńſkiey miłośći.
31:
Lecż teraz w przedśięwźięćiu/ ſtoim vćieſznieyſzy/
32:
Z powodzenia W. M. iuż ſtokroć weſelſzy.
33:
Cżego znák po oſobách W. M. ſkutecżny/
34:
Kto ſie znaydźie przećiwny/ niech będźie bezecny.
E 2KRITO.strona: E2v

1:
KRITO.
2:
T
Ak ſie rzecż ma iſtotnie/ náſz Pánie łáſkáwy/
3:
Wſzák W. M. ſą iáwne/ wſzyſtkie náſze ſpráwy.
4:
Stáráymy ſie vprzeymie/ byſmy vſłużyli/
5:
Zá cżym w łáſce W. M. ná długość płużyli.
6:
Lecż w tey ninieyſzey ſpráwie/ iákobym dogodźił/
7:
W. M. Pánu ſwemu/ wielem o tym chodźił.
8:
Zwłaſzcżám ſie był zápuśćił/ do Pánienki oney/
9:
Dźiś w drodze nád nádźieię/ ku W. M. ſkłonney.
10:
Támech z nią wiele rzecży/ oſobnie roſpráwiał/
11:
Wſzelákie vprzeymośći/ od W. M. ziáwiał.
12:
W cżymech iuż iey ſzcżerośći/ doſzedł nieomylnie/
13:
Bom ſie tego doświadcżał z wielu rzecży pilnie.
14:
Záśię o goſpodárſtwie/ bádałem ſie k temu.
15:
Tám zech ſie porządkowi/ przypátrzył wſzyſtkiemu.
16:
Co wſzyſtko ſpodźiwieniem/ bárz mi ſie podoba/
17:
Záś niewymowna kraſa/ vćieſzna ozdobá.
18:
Y ták od ſwey młodośći/ rządnie ſie ſpráwuiąc/
19:
Zyłá do tąd ſtátecżnie/ nic nie vtracáiąc.
20:
Owa ze wſzelkiey miáry/ zálecżáć ią muśi/
21:
Cżego W. M. ſprobowáć/ wkrotce ſie pokuśi.
22:
DEMOCILLVS.
23:
I
Dále/ tákże Kryto/ wierni ſłudzy moi/
24:
Gdyż káżdy z was iák bacżę/ mocno przy mnie ſtoi.
25:
Nie zechcę nádáremno/ wáſzey wierney pracey/
26:
Iuż wam pewnię popráwię/ z chęcią lepſzey płacey.
27:
Po podiezdku dáruię/ bárwę dobrą ſpráwię/
28:
Y ták was zobopolnym/ weſelem nábáwię.
29:
ASTER.
30:
P
Ewnie ono k nam idźie/ moy łáſkáwy Pánie/
31:
Gdyż pilnie ná W. M. pátrząc nie przeſtánie.
32:
Táć ieſt nie ktora inſza/ co nam w drodze záſłá/
33:
Boć w niey ieſzcże vprzeymość/ iáko znáć nie zgáſłá.
Wtymstrona: E3

1:
(did) Wtym Lizyde przyſzedſzy/ rzece do Democillá. (–)
2:
Z
Wykłą moię powolność/ oddáię Wáſzmośći/
3:
Więc vprzeymość wſzeláką/ ſzcżerey vcżynnośći.
4:
Przez ten cżás náznácżony/ byłách bárzo troſkliwa/
5:
Gdyż mi ſie wſzelka ſpráwá/ ſtałá záłośliwa
6:
Ták iżem ſie iuż dáley/ nie mogłá zátrzymáć/
7:
Ażbych doſzłá oſobę W. M. oglądáć.
8:
Z ktorey záś vćieſzoná/ hániebne rádośći/
9:
Iuż mnie prawdźie nádeſzły/ pozbywſzy teſknośći.
10:
Lecż bym ieſzcże iſtotniey/ weſela záżyłá/
11:
Kiedyby przerzecżona ſpráwá ſie ſtocżyłá.
12:
DEMOCILLVS.
13:
I
Vż ſie więcey nie fráſuy/ ma ochłodo wielka/
14:
Ponieważ w tym ſpráwioná/ przez mię pilność wſzelka.
15:
Iákbyſmy towárzyſtwo/ záwźięli ſkutecżnie/
16:
Mieſzkáć zſobą wmiłośći/ by mogło być wiecżnie.
17:
Do tego zezwolenie/ Oycowſkiech otrzymał/
18:
Y przeyźrzenia Bożego/ prawdźiwiech w tym doznał.
19:
A ták mnie iuż gotowym/ znaydźieſz k myſli ſwoiey/
20:
Tylko zechćiey záżywáć/ vprzeymośći moiey/
21:
LIZYDE.
22:
P
Anu Bogu dźiękuię/ iuż z ſerdecżney chęći/
23:
Zechmy zobopolnemi rádośćiámi zdięći.
24:
O ſzcżęſliwa godzino/ pożądána zdawná/
25:
Długożeś ſie táiłá/ iużeś teraz iáwna.
26:
Skąd moie wſzyſtkie cżłonki/ ſkacżą od rádośći/
27:
Gdych ſwego otrzymáłá/ w roſkoſzney wdźięcżnośći.
28:
Ach tożem vćierpiáłá/ wiele troſk dla niego/
29:
Prágnąc iákbym nárychley/ mogłá mieć ſwoiego.
30:
Lecż mi ſie iuż ſowićie/ wſzyſtko nágrodźiło/
31:
Gdy mnie wielkie kochánie/ ſzcżerze ochłodźiło.
32:
A ták iuż moy námilſzy/ cżáſu nie odwłocżąc/
33:
Náwet choćiay y w drodze/ chćiey tę ſpráwę zácżąć.
E 3Wſzákstrona: E3v

1:
Wſzák do ſlubu Kápłaná/ znaydźiem gotowego/
2:
Tylko by do nas przybył/ poſlimy po niego.
3:
DEMOCILLVS.
4:
W
Netże moiá namilſza/ tey ſpráwy doydźiewá/
5:
Tylko wżdy dla ochłody/ zraz przetańcuiewá.
6:
(did) Po tańcu Dibidzban do towárzyſzá/ rzecże. (–)
7:
W
Idziałeś Lizyczopie/ gdy Pánná z rádośći/
8:
Ták obrotnie ſkakáłá/ z ochotney dárſkośći.
9:
Rádá z wielkim weſelem/ iż ſwego doſtáłá/
10:
Ták iż choćiay podwiecżor/ k ſlubu námawiáłá.
11:
Alec pono do brogu z nią zbłądźi/ mniemáiąc
12:
By do Kośćiołá weſzli/ z ćiemnośći nie znáiąc.
13:
To iuż oná weſołá/ iách też vćieſznieyſzy/
14:
Gdyż moy káłdon ná godźiech/ iuż będźie wcżeśnieyſzy.
15:
Boć będę nádſługowáł/ tey Pannie Lizydźie/
16:
Iże mi brzuch ná mieyſce/ zwycżáyne nádeydźie.
17:
LIZYCZOP.
18:
C
Hwałá Bogu: boć mi też iuż było márkotno/
19:
Iże pełne nie biegły/ do gęby ochotno.
20:
Acżći mi po wcżoráyſzym/ ieſzcże ſzumna głowá/
21:
Więc ſie też nákáźiłá/ iáko cżuię mowá.
22:
Przydź k lepſzemu zdrowiu/ klin klinem wybić muſzę/
23:
Lecż niewiem becżką piwá/ ieſli ſię vgáſzę.
24:
Poniewaſz mi brzuch złácniał/ miękuchny iák kępká/
25:
Wyſzśie on to wſzyſtko wśię/ iák nayſzuſza gębká.
26:
Lecż wáruiąc ſie ſtocżkow/ zácżnę zá widoku/
27:
Ktore iáko ná tacżkach/ zwykły brzmieć po boku.
28:
A gdy ſie pocżną roić/ z drozdzámi weſpołek/
29:
Nie záraz ich vgáśi/ ſtrwożony páchołek.
30:
KALANTERSKI.
31:
D
Awnośćie ná tym Chlebie/ á przećię niewiećie/
32:
Iák drozde w brzuchu ieżdząc/ vćiſzyć możećie.
A prze=strona: E4

1:
A przeto poſłuchayćie/ pewnego lekárſtwá/
2:
Ktore ieſt wypiſane z zacnych kśiąg Doktorſtwá.
3:
Głowkę iednę álbo dwie/ oſtu koſmátego/
4:
Záś Orzechow kolących przydawſzy do tego.
5:
Iák naylepiey w vśćiech ſwych w kąſki máſtykuiąc/
6:
Możeli też tym lepſza połknąć/ nic nie żuiąc.
7:
Y ták to przerzecżone/ lekárſtwo w żołądku/
8:
Wſzelákie nápuſzenia/ vſkromi do ſzcżątku.
9:
A to wiedząc/ iuż śmiele trunkow zácżynayćie/
10:
Zadney ſtocżkow przeſzkody ſie nie obawiayćie.
11:
Iák nayliepiey kto może/ wſzák Páná dobrego/
12:
Maćie: z wybornych ſtráwcow bárzo vćieſznego.
13:
Nie dármo Democillus/ názwány właśćiwie/
14:
Iż káżdemu domocżyć/ życży miłośćiwie.
15:
DIBIDZBAN.
16:
O
To nic: áleć ieſzcże ze ſlubu nie idą/
17:
Muśim ſię tu pożywić/ zá cżym oni przyidą.
18:
Lecż z wielkiego weſela/ durno poſkákuymy/
19:
Dárſkich chodakow náſzych/ namniey nie lituymy:
20:
Iuż Muzyko gray/
21:
Lizycżopie drgay.
22:
Epilogus.

23:
B
Acżyliśćie Mośćiwy Pánowie/
24:
Co ſie działo/ w tey krotkiey rozmowie.
25:
Iż przeyźrzenie Bogá wſzechmocnego/
26:
Potka wſzedźie cżłeká niebácżnego.
27:
Cżego iáſne znáki z ludźi wielu/
28:
Znáyduią ſię iák y w Democillu.
Ktorystrona: E4v

1:
Ktory ieżdząc po mieyſcách rozlicżnych/
2:
Nie záſłychnął tákich nowin ſlicżnych.
3:
O ktorych on niemyſlił iák żywo
4:
By go w drodze miáło potkáć żniwo.
5:
Kiedy Panná Lizyde w Máłżenſtwo/
6:
Námawiáłá z vprzeymośćią cżęſto.
7:
Do cżego on niebárzo odmawiał/
8:
Iey chętliwym do wſzego ſie ſpráwiał.
9:
Zwłaſzcżá bacżąc iey ſkutecżną godność/
10:
W goſpodárſtwie niezmierną opátrzność.
11:
A co więtſza iey cżyſtość w Pánieńſtwie/
12:
Nie vchodząc tákże w nabożeńſtwie.
13:
Cżym ſie zwábić ná drodze dopuśćił/
14:
Gdyż y Oćiec rádę k temu zyśćił.
15:
Y tákći ſię k ſlubu námowili/
16:
Lecż zaś gody cżymby wypráwili/
17:
Nie ma ſie długo zálecáiąc/
18:
Miech mu ſklęſnął/ przy Pánnie mieſzkáiąc.
19:
Przetoż łáſki wſzyſtkich potrzebuie/
20:
A táką chęć oddáć obiecuie.
21:
Cżáſu ſwego gdy do dom záiedźie/
22:
W cżym on vffa iż żaden nie zbędźie.
23:
Y my tákże prośimy ſpołecżnie/
24:
Offiáruiąc poſługi ſwe wdźięcżnie.
25:
Aby W. M. naywięcey chćieli dáć/
26:
Zá tym wſzyſcy będźiemy dźiękowáć.
27:
Dokońcżenie.grafika