[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Piotr Artomiusz
tytuł:   Cantional albo piesni duchowne
rok wydania:   1587
procent opracowania tekstu:   50%strona: kt

1:
CANTIONAL:
2:
ALBO
3:
Pieſni Du=
4:
chowne/ z Piſma S. ku
5:
cżći á chwale ſámemu P.
6:
Bogu w Troycy iedynemu:
7:
Y też pomnożeniu kośćiołá iego ś.
8:
porządkiem dobrym á ſtáro=
9:
żytnym ſporządzone.
10:
)*( )*(
11:
Z więtſzą pilnośćią niż przed
12:
tym wyrobione/ z przydániem Pie=
13:
śni niektorych/ y Pſálmow
14:
nowotnych.
15:
W TORVNIV
16:
Drukował Málcher Nering.
17:
Roku Páńſkiego/ 1587.


strona: A3

A 3.
1:
grafika
N
Vż wſzyſcy krześćiá=
2:
nie/ záſpiewaymy ninie/ ꝶ.
3:
Rozpámiętáiąc ſpo=
4:
łem Kryſtowo wćielenie: W ktorym
5:
miłość naywyżſza nam ieſt vkazáná/ od
6:
Bogá wſzechmocnego, á náſzego Páná.
7:
¶ Ktory ſię zlutowawſzy nád nędzny=
8:
mi námi/ ꝶ. Widząc, á ono Szátan
9:
pánuie nád námi/ Ktorzyſmy przez A=
10:
dámá w grzechu záwiedźieni/ Przez no=
11:
wego Adámá z nowuśmy zrodzeni.
A iijTostrona: A3v

Ná Adwent.
1:
¶ To co Pan Bog od wieku w ſwey rá
2:
dźie vłożył/ ꝶ. Posławſzy tu ku Pánnie,
3:
to nam iśćie ziáwił/ Gdy posłał przez
4:
Aniołá do niey z wyſokośći/ Aby iey w=
5:
ziáwił nowe ná świećie rádośći.
6:
¶ Przyſzedſzy anioł ku niey, pięknie ią
7:
pozdrowił/ ꝶ. A poſelſtwo od Boga ty=
8:
mi słowy ſpráwił: Bądź pozdrowiona
9:
Pánno, iesteś łáſki pełná/ Tyś miedzy
10:
niewiáſtámi ieſt błogsłáwioná.
11:
¶ Pánná ſię themu wielce poſelſtwu
12:
zdźiwiłá/ ꝶ. Bo tákiego poſelſtwá ni=
13:
gdy nie słycháłá. A Anioł rzekł, iż ſię
14:
to mocą Bożą sſtanie/ Bo wſzechmoc=
15:
nośći iego nie ieſt zámierzenie.
16:
¶ Pánná odpowiedźiálá, żem ták v=
17:
myśliłá/ ꝶ. Mężá nigdy nie vznáć bym
18:
chutliwſza byłá/ Ku służbie Pánu ſwe=
19:
mu/ Bogu wſzechmocnemu. Anioł iey
20:
odpowiedźiał, iż ták Pan Bog przey=
21:
źrzał.
22:
¶ Płod święty w twym żywoćie będźie
23:
zwan Syn Boży/ ꝶ. Ná ktorego Bog
24:
Oćiec moc á cżeść thę włoży/ By ná
25:
ſtolcu Dawidowym wiecżnie krolował,
Ludstrona: A4

A 4.
1:
Lud vſpráwiedliwiáiąc, W ſobie po=
2:
święcował.
3:
¶ Ták Pánná vwierzywſzy wnetki
4:
przyzwoliłá/ ꝶ. Aby mátką zoſtáłá ták
5:
zácnego Syná/ A z ſwey wielkiey poko=
6:
ry ták odpowiedźiáłá/ Do Aniołá, co
7:
przezeń to poſelſtwo miáłá:
8:
¶ Otom ia ieſt pokorna dźiewká Pá=
9:
ná ſwego/ ꝶ. Sſtań mi śię pośle wierny
10:
według słowá twego. Wnetki w iey cży
11:
ſtym ćiele racżył śię Pan wćielić/ Kto=
12:
ry nas z śmierći wiecżney miał z nowu
13:
ożywić.
14:
¶ Tám Bogu vſtąpiło práwo przyro=
15:
dzone/ ꝶ. Pánnie zoſtáło pánieńſtwo
16:
nienáruſzone/ Boſtwo tho ták záćmi=
17:
ło/ bo nie ma pocżątku/ Ták BOG
18:
wźiął ná ſię ćiáło w tym dźiwnym po=
19:
rządku.
20:
¶ Przetoż to iuż pewnie wiedz wſzelkie
21:
pokolenie/ ꝶ. Iż ſie BOG sſtał Cżło=
22:
wiekiem prze ludzkie zbáwienie/ Ná
23:
Swiećie z ludźmi będąc tu w pokorze
24:
mięſzkał/ Stráconych dárow náſzych
25:
záś z nowu nábywał.
A iiijChwal=strona: A4v

Ná Adwent.
1:
☞ Chwalmyż BOgá wiecżnego we=
2:
ſpołek ſpiewáiąc/ ꝶ. a w ſwym ſercu
3:
rádośnie chwałę mu wzdawáiąc/ Z ták
4:
wielkiego dáru Syná wćielonego/ bądź
5:
ná wieki chwálebne Imię święte iego.
6:
grafika
P
Oſłan ieſt od Bogá
7:
Anioł/ ktoremu imię Gábryel/ właſne
8:
imię ma od tego/ wykłada ſię śiłá iego.
9:
¶ Do kráiny Gálileyſkiey/ Gdźie ieſt
10:
miáſto Názáretſkie/ w ktorym to Má=
11:
rya Pánná/ Iozefowi záślubioná.
12:
¶ Y wſzedł do niey Anioł śiłny/ Poſeł
Pánástrona: A5

A 5.
1:
Páná ſwego pilny/ Przed tym niż poſel=
2:
ſtwo ſpráwił/ tymi ią ſłowy pozdrowił:
3:
¶ Zdrowá bądź pełná miłośći/ Thoć
4:
Bog wſkazał z wyſokośći/ Synowi ćię
5:
ſwemu obrał/ by w tym żywoćie miey=
6:
ſce miał.
7:
¶ Pánná słyſząc pozdrowienie/ Miá=
8:
łá to zá podźiwienie/ Iákowyby to po=
9:
ſeł był/ ktory ią táko pozdrowił.
10:
¶ Nie boy ſię, rzekł Anioł do niey/ To
11:
zá pewne poſelſtwo miey/ Bądź z tego
12:
dáru weſołá/ Boś łáſkę Bożą nálázłá.
13:
¶ Pocżnieſz Syná y porodźiſz/ imię mu
14:
IEzus położyſz/ A ten będźie ták kro=
15:
lował/ Nigdy końcá nie będźie miał.
16:
¶ Zá ſpráwą Duchá Swietego/ Po=
17:
cżnieſz ty Syná Bożego/ Moc naywyż=
18:
ſzego to ſpráwi/ że on to w tobie zácżyni
19:
¶ Abyś w tym nic nie wątpiłá/ Oto
20:
Helżbietá pocżęłá/ Práwie iuż w ſwoiey
21:
ſtárośći/ ſmutną będąc z niepłodnośći.
22:
¶ Mieśiąc ſzoſty ieſt Helżbiećie/ Iáko
23:
pocżęłá w żywoćie/ Bo v Páná wſzech=
24:
mocnego/ Nic nie ieſt niepodobnego.
25:
¶ Odpowiedz Pánno słowo ſwe/ A
A vprzyimistrona: A5v

Ná Adwent.
1:
przyimi w śię słowo práwe/ Co ia mo=
2:
wię to śię sſtánie/ Ze Pan Bog w tobie
3:
zoſtánie.
4:
¶ Pánná wnetki pozwoliłá/ Pánu ſię
5:
ſwemu poddáłá/ Otom ia ieſt Dźiew=
6:
ká iego/ bądź mi podług słowá twe=
7:
go.
8:
¶ Támże w iey świętym żywoćie/ nád
9:
zwycżay było pocżęćie/ Bog ſię z cżło=
10:
wiecżeńſtwem ſpoił/ Pánnie pánieńſt=
11:
wo zoſtáwił.
12:
☞ O Kryste dla nas wćielony/ W ży=
13:
woćie Máryey Pánny/ Rácż pocżąć w
14:
nas wſzytko dobre/ A końcżyć to z miło=
15:
śći ſwey. Amen


strona: A7

A 7.

10:
P
An Bog wſzechmo=
gący/strona: A7v

Ná Adwent.
1:
gący/ z wielikiey ſwey mocy/ posłał
2:
posłá ſwego/ Aniołá mocnego/ k dźie=
3:
wi cy Má ryey. I mię mu Gá=
4:
bryel/ wielki BOży poſeł/ z Niebie=
5:
ſkiego Zboru/ Anielſkiego koru/ zá
6:
po słápew nego.
W
Szedł ku
7:
Pánnie cżyſtey/mowiąc rzecży iſte/
8:
bárżo vćieſzone/ nigdy niesłychane/
żadnemustrona: A8

1:
żadnemu człowieku.


strona: A7v

1:
Zdrowá
2:
bądź Máry a/ y mi łośći pełná/
3:
Pan niebieſki z tobą/ ieſteś pożegnáną
4:
miedzy niewiaſtami.


strona: A8

1:
K
Toraż
2:
to słyſząc te słowá w ſwoie vſzy/ zlęk=
3:
ſzy śię z tego pozdrowienia Anielſkie=
4:
go/ wielce śię zdźi wiłá.
5:
Anioł ią po śi lał áby śię nie bałá/ á=
6:
by to wiedziáłá iże łá ſkęná lá=
7:
złá ſtworzyćielá ſwego.
T
Ak
8:
Pan Bog vłożył/ á ná ćiebie zwolił/
pocżnieſzstrona: A8v

Ná Adwent.
1:
pocżnieſz Zbáwićielá/ wſzem Emá=
2:
nu e lá/ w pánieńſkiey cży ſtośći.


strona: A8

1:
A
2:
temu Pan BOg da ſtolicę Dawidá/


strona: A8v

1:
y będżie krolował/ nie będzie
2:
z nim mięſzkał/ kto go nie miłuie.
3:
Y
Akoś vmyśliłá/ ábyś Pán ną
4:
byłá/ ćiebie Bog záchowa/ á ten płod
5:
tobie da od Duchá Swię te go.
6:
Gdy to vsłyſzáłá/ tę odpo wiedź
7:
dáłá/ Iam ieſt służebnicá/ bądź tá tá=
8:
iemni cápo długsło wá twego.
Gdystrona: A9

A 9.
1:
G
Dy iuż zezwoliłá/ wnet Páná
2:
po cżęłá/ ktory nam rácży dáć/ ná
3:
wieki przeby wáć/ w nie bieſkiey
4:
rá dośći/ A=
5:
men.
6:
Aue Hierarchia.
BWeſołostrona: A9v

Ná Adwent.
1:
grafika
W
Eſoło ſpiewamy
2:
Bogá Oycá chwalmy/ Ze nam Syná
3:
ſwego/ iednorodzo ne go/ dał ná
4:
wy kupienie/ prze ludzkie zbáwienie.
5:
¶ O przyśćiu Kryſtowym/ czworo pi=
6:
ſmo o nim/ Pierwſze, w ſwoim ćiele/
7:
Drugie, iest w nas cále/ Trzećie, przy
8:
ſkonániu/ Cżwarte, ku ſądzeniu.
Pierwſzestrona: A 10

A 10.
1:
☞ Pierwſze przyśćie iego/ ieſt przod=
2:
kiem dla tego/ by poſelſtwo ſpráwił/
3:
weſele nam ziáwił/ Ku pokućie wołał/
4:
Wiele ich vzdrawiał.
5:
¶ Ták mowiąc vcżył ſam/ przykład
6:
moy dáię wam/ Ták iákom ia cżynił/
7:
żem Zakon wypełnił/ tákże y wy cżyń=
8:
ćie/ wolą Oycá pełńćie.
9:
¶ Wolą Oycá konał/ grzeſznych k ſo=
10:
bie wołał/ Proroctwá nie wzruſzył/ bo=
11:
wiem ćierpieć muśił/ Ták ſwoy lud wy=
12:
kupił/ Piekło wſzytko złupił.
13:
☞ Wtore przyśćie iego/ w myśl ſercá
14:
ludzkiego/ przez ſwe święte słowo/ w=
15:
chodźi do grzeſznego/ co pokutę cżyni/
16:
iego słowu wierzy.
17:
¶ O tym ſam powiedźiał/ y obietnicę
18:
dał/ gdźie śię w náuce mey/ zeydą dwá
19:
álbo trzey/ iam ieſt miedzy nimi/ prze=
20:
bywáiąc z nimi.
21:
¶ Nie opuſzcżáiąc ich/ do mnie wołáią
22:
cych/ ále chcę być z nimi/ káżdey ich go=
23:
dziny/ wſzeo vdręcżenia/ áże do ſkonánia
24:
☞ Trzećie przyśćie iego, do ſmierći káż=
25:
dego/ przetoż nam cżuć kazał/ obżárſtwá
B ijzákazał/strona: A 10v

Ná Adwent.
1:
zákazał/ bowiem nie wie cżłowiek/ w
2:
ktory śmierć przydźie wiek.
3:
¶ Przetoż śię wiáruymy/ á nie obćią=
4:
żaymy/ ſerc náſzych obżárſtwem/ áni
5:
też pijańſtwem/ roſkoſzy przeſtańmy/
6:
Páná w tym słuchaymy.
7:
☞ Cżwarte przyśćie będźie/ gdy ku ſą=
8:
du śiędzie/ tám będźie dźiwny dźień/ gdy
9:
wſtániem z grobow weń/ támby ſię rad
10:
zły ſkrył/ by przed Pánem nie był.
11:
¶ Wſzyſcy Aniołowie/ Kryſtowi po=
12:
słowie/ ná ſąd z Pánem przydą/ wiel=
13:
kie cudá będą/ niż ná ſądźie śiędźie/ źie=
14:
miá śię trząść będźie.
15:
¶ Dźień tym ſtráſzny będźie/ dźień ſmę=
16:
tku y nędze/ co śię Páná przeli/ zá nim
17:
iść nie chćieli/ świátu w tym folguiąc/
18:
ludźi náśláduiąc.
19:
¶ Przetoż śię przyprawmy/ wſzech zło
20:
ści przeſtańmy/ ták Páná cżekaymy/ ná
21:
modlitwách trwaymy/ y w pokutowá=
22:
niu/ w świętym obcowániu.
23:
☞ Rácżże ſpráwić Pánie/ w nas po=
24:
kutowánie/ żebyśmy ták żyli/ á ćiebie wi
25:
dzieli/ Páná łáſkáwego/ ná dzień przy=
26:
śćia twego. Amen.strona: A11

A 11.
1:
Ná tęż Notę.
2:
O
YCże náſz wſzechmocny/
3:
dźiwny w ſwoiey mocy/ ktoryś
4:
dał Syná nam/ ábyś w łáſce
5:
był znan/ Dałeś ná świát iego/ bądźżeć
6:
dźięká z niego.
7:
¶ Byś ták łáſkaw być miał/ Cżłowiek
8:
śię nie ſpodźiał/ Godźien byś go ſkarał/
9:
A tyś mu łáſkę dał/ Wzbudź ſerdecżną
10:
wdźięcżność/ day tego vcżeſtność.
11:
¶ Coś Oycom obiecał/ toś iuż dawno
12:
oddał/ bo tego żądali/ gdy prorokowá=
13:
li/ mowiąc. Rácż Pánie dáć/ twey pra=
14:
wdy docżekáć.
15:
¶ Rácż Niebo przełomić/ k nam śię
16:
nádoł ſkłonić/ O Pánie vkáżyſz/ miło=
17:
śierdze
ſwe dziś/ Zbáwićielá twego/ z
18:
ćiáłá pánieńſkiego.
19:
¶ Rácż sſtępić z niebios ſwych /k po=
20:
ćieſze płácżliwych/ ták ćię ſą żądáli/ ći
21:
ktorzy ćię ználi/ Vżycż nam żądze tey/
22:
pámiątki przytomney.
23:
¶ Ty miłośćiw chcąc być/ racżyłeś
24:
to zrządźić/ że przez twego Syná / ieſt
B iijzgłádzonástrona: A11v

Ná Adwent.
1:
zgłádzoná winá/ ſpráwiedliwość da=
2:
ná/ przezeń nam zyſłaná.
3:
¶ Skoro śię národził/ w tho się ieſt
4:
wnet włożył/ áby był rzecżnikiem/ przez
5:
śmierć pośrzednikiem/ miedzy ſwoim
6:
Oycem / á nędznym grzeſznikiem.
7:
¶ Chćiáłá ſpráwiedliwość/ mieć thę
8:
BOſką mądrość/ ludzkim przyrodze=
9:
niem / Perſon rozdźieleniem/ ſpoioną
10:
oſobnie/ bez grzechu ſpoſobnie.
11:
¶ By ludzka śmiertelność/ y káżda
12:
niewcżeſność/ w człowiecżeńſtwie ſwię
13:
tym/ z Pánny cżyſtey wźiętym/ byłá tá
14:
pokutá/ zá grzechy wypłatá.
15:
¶ Syn Boży wiecżyſty/ brał ſie w ży=
16:
wot cżyſty/ mądrość Oycá ſwego, kſtałt
17:
ſługi ſwoiego/ przyiął Duchem świę=
18:
tym/ w żywoćie pánieńſkim.
19:
¶ W perſonie oſobny/ będąc Oycu ro=
20:
wny/ wſzákże ták przedſię chćiał/ áby
21:
ſię sługą sſtał/ boć przedſię był BO=
22:
giem/ choć śie sſtał cżłowiekiem.
23:
¶ Nuż my wſzyſcy ninie/ w tym to ná
24:
ſzym gminie/ ważmy táką miłość/ łáſkę
25:
y życżliwość/ dźiękuiąc ſpołecżnie/
26:
chwalmy go ſerdecżnie.
Chwa=strona: A 12

A 12.
1:
¶ Chwałá Kryſte tobie, w boſkiej twey
2:
oſobie/ z Oycem z Duchem Swiętym/ z
3:
Bogiem wiecżnie wźiętym/ Przewiedź
4:
nas z miłośći/ k niebieſkiey rádośći.
5:
¶ Gdźie weſele wiecżne/ Y mieyſce be=
6:
ſpiecżne/ Ode wſzego złego/ pomoż nam
7:
do niego/ Amen, wierzym Pánie/ że ſię
8:
to ták sſtánie. Amen.
9:
Conſolator gubernator.
10:
grafika
P
Rzyſzedł ieſt k nam
11:
Obrzym mocny/ Meſyaſz záślubiony/
12:
Krystus wiecżny Krol Izráelski/ kto=
B iiijry ieſtstrona: A12 v

Ná Adwent.
1:
ry ieſt Bog práwy niebieſki.
2:
¶ Iáko cżłowiek śię vkazał/ mocniey=
3:
ſzego świát nie miał/ Boiowáć z Dia=
4:
błem zgotowány/ ludzkim przyrodze=
5:
niem odźiany.
6:
¶ Perſoná Syná Bożego/ przyrodze=
7:
nia dwoiego/ pełny prawdy, ſpráwie=
8:
dliwośći/ wziął ná śię ſpoſob ſmiertel=
9:
nośći.
10:
¶ By w niey z ſmierćią dwoynaſobną/
11:
Cieleſną y duchowną/ boiował, y Dia=
12:
błá zwyćiężył/ áby on Pánem żywotá
13:
był.
14:
¶ Náwiedźił nas w tey ćiemnośći/ bę=
15:
dąc pełen iáſnośći/ oświecáiąc on ſam
16:
káżdego/ ná ten to świát przychodzą=
17:
cego.
18:
☞ Naprzod tu dla tego mieſzkał/ By
19:
nas ſobie pozyſkał/ á k temu też by w=
20:
ſzyſtkie vcżył/ á fundámentem Kośćio=
21:
ła był.
Chorągiewstrona: A13

A 13.
1:
¶ Chorągiew ſwoię wyſtáwił/ chcąc
2:
by káżdy pod nią był/ á dla tego Oćiec
3:
go posłał/ áby w nim wſzelki obronę
4:
miał.
5:
¶ Słowem, ſkutkiem to okazał/ Gdy
6:
wielkie cudá dźiáłał/ nád Diabły ſwą
7:
moc okázuiąc/ Słowem ie z ludźi wy=
8:
miátáiąc.
9:
¶ Miecz ſwoy oſtry ná złośćiwe/ przy=
10:
kazánie ſtráſzliwe/ wyćiągnął, by ie ſo=
11:
bie podbił/ á ku pokućie wſzytkie ſkłonił.
12:
¶ Rozſądki ſwe ſpráwiedliwe/ iáko
13:
ſtrzały ogniwe/ wypuśćił przećiw ſercu
14:
złemu/ Bogu á prawdźie odpornemu.
15:
¶ By śię wſzyſcy przeſtráſzyli/ á k nie=
16:
mu poſpieſzyli/ pod choragiew Słowá
17:
świętego/ do huffu Krolá niebieſkiego.
18:
☞ Ták Pan Bog karze grzeſznego/ o=
19:
świadcża niemoc iego/ Hárde odrzuca
20:
ſpráwiedliwie/ powolne przyimuie łá=
21:
ſkáwie.
22:
¶ We wſzech tych co go miłuią/ słowá
23:
iego przyimuią/ cżyni przybytek ſwoy
24:
roſkoſzny/ áby w nich miał byt ſwoy łá=
25:
ſkáwy.
B vDuchowniestrona: A13v

Ná Adwent.
1:
¶ Duchownie podług mocy ſwey/ prze=
2:
nika ſercá ludzkie/ ſmutnych ſumnienia
3:
on poćieſza/ y zasługi ſwey im vdźiela.
4:
¶ Szcżęśliwy kto mu ſię podda/ bo on
5:
ſam grzechy zgładza/ w takowych chce
6:
mieć ſwe mieſzkánie/ dáć wiecżne vſprá
7:
wiedliwienie.
8:
☞ Ktorzy będą obfitowáć / w praw=
9:
dźie áż do końcá trwáć/ doydą poćieſze=
10:
nia wielkiego/ przy przy ſkonániu żywothá
11:
ſwego.
12:
¶ Bo im Pan niebo odewrze / á k ſobie
13:
bie ie pobierze/ y poymie z śmierći w żywot
14:
wiecżny/ gdźie iuż ieſt przybytek prze=
15:
ſpiecżny.
16:
¶ Y każe im odpocżywáć/ á będą ſię w
17:
nim kocháć/ duſze ich áż do dniá ſądne=
18:
go/ przyśćia Páná oſtátecżnego.
19:
☞ Gdy ſię z niebá k ſądu wroći/ wſzy=
20:
ſtkim żywot náwroći/ vkaże ſię dźiw=
21:
nym w Swiętych ſwych/ będźie śię
22:
mśćił káżdey krzywdy ich.
23:
¶ Tám głowy ſwoie podnioſą/ á sła=
24:
wę wiecżną wezmą/ bo tu z Kryſtuſem
25:
vmieráli/ áby z nim wiecżnie przeby=
26:
wáli.
Bądźstrona: A14

A 14.
1:
☞ Bądź pochwalon Pánie z tego/ do=
2:
brodźieyſtwá wielkiego/ żeś tu racżył z
3:
námi przebywáć/ nie rácż nas od śiebie
4:
odrzucáć.
5:
¶ Błogosłáwion ktoryś przyſzedł/ nie=
6:
bieſki Pan, y poſeł/ day byſmy śię ćiebie
7:
trzymáli/ á w twey świętey sławie wi=
8:
dźieli. Amen.
9:
Aue gratioſa.
10:
grafika
W
Itay Iezu Kryſte/
11:
z rádośći niebieſkiey/ ꝶ.
12:
Witay z Pánny czyſtey
13:
náſz gośćiu łáſkáwy: Przyſzedłeś od
14:
Oycá byś nam żywot ſpráwił/ tobą
ſię ćie=strona: A14v

Ná Adwent.
1:
ſię ćieſzymy/ boś ty nas ſam zbáwił/
2:
Kryſte Krolu náſz.
3:
¶ Náwiedźiłeś grzeſzne tu w tym to
4:
więźieniu/ ꝶ. Z ſwey łáſki niezmierney
5:
wſzem ku wykupieniu: Będąc tu vbo=
6:
gim/ bogáctwáś przyniosł im/ byś one
7:
dárował/ y ſzcżodrze zbogacał/ Kryſte
8:
Krolu náſz.
9:
¶ Tyś Krol náſz doſtoyny/ Syn wſze=
10:
chmogącego/ ꝶ. Pan á Bog wielebny/
11:
nád ćię nic więtſzego: Abyś nas ożywił/
12:
w dźiewicyś śię wćielił/ sſtałeś śię po=
13:
dobnym/ nam krom grzechu rownym/
14:
Kryſte Krolu náſz.
15:
¶ Co ćię poruſzyło żeś śię ták vniżył/
16:
ꝶ. Y co zniewoliło ábyś grzeſznym słu=
17:
żył? Iedno ſpráwiedliwość/ práwie
18:
ſzcżyra miłość/ ktorą ty nam dawaſz/ ie=
dnacżemstrona: A15

A 15.
1:
dnacżem ſię sſtawaſz/ Kryſte krolu náſz.
2:
¶ Grzech náſz nie zábronił/ byś miło=
3:
śćiw nie był/ ꝶ. Sąd twoy spráwiedli=
4:
wy łáſkić nie zámierzył: O dźiwna mi=
5:
łośći przećiwko nádźiei/ ktoreyś ty nie
6:
odiął/ choćiaś nas w nędzę dał/ Kryſte
7:
Krolu náſz.
8:
¶ Byś roſtárgnął niebo, tego ſą żądá=
9:
li/ ꝶ. A tu śię k nim ſpuśćił, ktorzy w
10:
ćię dufáli/ Zebyś wſzech wſpomagał/
11:
zwyćięſtwá dokazał/ moc, diabłá, y też
12:
śmierć/ racżyłeś ſam zetrzeć/ Kryſte kro
13:
lu náſz.
14:
¶ Gdyś śię cżłowiekiem sſtał/ wſzyſt=
15:
koś nam wypełnił/ ꝶ. Co iedno Oćiec
16:
był z łáſki ſwey záślubił/ Cżłowieku grze
17:
ſznemu/ Diabłem zwiedźionemu/ Tyś
18:
go ſam wykupił/ y z śmierći wybáwił/
19:
Kryſte krolu náſz.
20:
¶ Kazałeś zwiáſtowáć áż do końcżyn
21:
źiemie/ ꝶ. Wſzyſtkim opowiedáć/ byś
22:
znan był ná świećie/ Powiedzćie troſk=
23:
liwey/ tey Corce Syońſkiey/ Oto Krol
24:
twoy idźie/ rádość wiecżną nieśie/ Wi=
25:
tay Krolu náſz.
O Corkostrona: A15v

Ná Adwent.
1:
☞ O Corko Syońſka/ krześćiáńſki zbo=
2:
rze/ ꝶ. Cieſz śię z Kryſtá Páná/ w
3:
ſmutkách ćię wſpomoże: Ná cżeść kro=
4:
lá twego/ ſpieway, chwaląc iego/ ktory
5:
ćię náwiedźił/ łáſką ſwą vćieſzył/ Pan
6:
Kryſtus krol náſz.
7:
¶ Powſtańże z ochotą, k niemu z vcż=
8:
ćiwośćią/ ꝶ. Przyimiż go miłośnie/ z
9:
wſzyſtką poddánośćią: Káżda duſzo
10:
wierna będąc thego wdźięcżna/ rzecż,
11:
rácżże do mnie wniść/ á ná wieki zbá=
12:
wić/ Kryſte krolu náſz. Amen.
13:
O Duchownym przyśćiu
14:
Bożym.

15:
grafika
W
Ierna duſzo z rádośćią
16:
przyimi Krolá ſwego/ podday ſię wo=
ley iego/strona: A 16

A 16.
1:
ley iego/ odnoẃ co ieſt w tobie ſtáre=
2:
go/ ocżekawáiąc przyśćia drugiego/
3:
máiąc vcżeſtnictwo pierwſzego.
4:
¶ Wſzech wiernych ſerce ćieſz ſię z iego
5:
náwiedzenia/ z pokornego wćielenia/ z
6:
prácowitego vmęcżenia/ z chućią prá=
7:
gni miłośierdźia iego/ á wierz weń z ſer=
8:
cá vprzeymego.
9:
¶ Dla nas ſię ná świát kwápił, by nas
10:
tu náwiedźił/ pokoy wiecżny nápráwił/
11:
áby też wſzyſtkie ſmutne ćieſzył/ z ćięſz=
12:
kiey niewoley grzechow wybáwił/ przy=
13:
bytek ſwoy w ſercach ich ſpráwił.
14:
¶ Mocen ieſt áby moc nieprzyiaćiel=
ſkąstrona: A13v

Ná Adwent.
1:
ſką związał/ kłam Diabelſki zepſował/
2:
ſwym wiernym łáſkáwą pomoc dał/ Z
3:
cżego was był Diabeł w Ráiu złupił/
4:
zwalcżywſzy go, záś to nam wroćił.
5:
¶ Gdźie wznidźie tám nie zaydźie zo=
6:
rza świátłá iego/ Kryſtá słońcá wiecż=
7:
nego/ onći oświeca wierzącego/ żadna
8:
noc áni żadne ćiemnośći/ nie záćmiewá=
9:
ią tey iáſnośći.
10:
¶ Wſzyſcy Prorocy o tym świetle po=
11:
wiedáli/ y ſámi go żądáli/ z ſerdecżną
12:
rádośćią cżekáli/ áby wſzytkich ćiemno=
13:
śći oświećił/ á to co obiecał, wypełnił.
14:
☞ W świetle chodząc nie błądźmy,
15:
Kryſtá świátło znaymy/ w prawdźie
16:
ſię mu poddaymy/ żądośćiwym ſercem
17:
wołaymy/ żeby tu z námi záwſze racżył
18:
być/ á ſwoią miłośćią obdárzyć.
19:
¶ Byſmy tu ſpołecżnie w niey vſtáw=
20:
nie mięſzkáli/ y ták do końcá thrwáli/
21:
potym z nim wiecżnie przebywáli/ day
22:
to nam Pánie Kryſte łáſkáwy/ Krolu
23:
y Pánie miłośćiwy/ Amen.


strona: A17v

Ná Adwent.

11:

12:
Benedictus Dominus Deus Iſraéi.
13:
Octaui Ioni.

14:
C
Hwálebny ieſt P.
15:
BOg narodu Izráel=
16:
ſkiego/ Iż náwiedźił, á
17:
vcżynił odkupienie lu=
18:
du ſwego.
19:
¶ Y podniosł vpádłą moc zbáwienia
20:
náſzego/ W domu Dawidá sługi wier=
21:
nego ſwoiego.
22:
¶ Tá iáko to był obiecał przez vſtá
ſwychstrona: A18

A 18.
1:
ſwych Swiętych/ Ktorzy byli o wie=
2:
kow, zacnych Prorokow wźiętych.
3:
¶ Iż nas miáł wybáwić możnie od
4:
náſzych nieprzyiaćieli/ Y z ręki tych kto=
5:
rzy nas tu nienawidźieli.
6:
¶ A chcąc vżywáć nád Oycy náſzymi
7:
miłośierdźia ſwoiego/ Nie racżył zápo=
8:
mnieć Teſtámentu ſwego świętego.
9:
¶ Przyśięgę ſwą ktorą był przyśiągł
10:
Abráámowi OYcu náſzemu/ y iuż ią
11:
wypełnił ludowi ſwemu.
12:
¶ Abyſmy będąc z ręki nieprzyiaćioł
13:
náſzych wybáwieni/ Moglibyſmy ſá=
14:
memu służyć, nicżym nie vſtráſzeni.
15:
¶ W Swiątośći y ſprawiedliwo=
16:
śći tu przed nim záwżdy chodząc/ Przez
17:
wſzyſtkie dni náſze żywot pobożny wio=
18:
dąc.
19:
¶ A ty Dźiećię będźieſz wezwan Pro=
20:
rokiem Naywyżſzego/ Przeydźieſz przed
21:
oblicżnośćią Páńſką, gotuiąc drogi ie=
22:
go.
23:
¶ Dawáiąc wiádomość o zbáwieniu
24:
ludowi iego/ Przez odpuſzcżenie grze=
25:
chow, z łáſki świętey iego.
C ijPrzezstrona: A18v

Ná Adwent.
1:
¶ Przez niezmierne miłośierdźie Páná
2:
Bogá náſzego/ Bo nas náwiedźił z wy=
3:
ſokośći Maieſtatu ſwego świętego.
4:
¶ Aby obiáśnił wſzyſtkich ktorzy w
5:
ćiemnośćiách śiedźieli/ Bedąc w ćieniu
6:
śmierći, áby poćiechę wźięli.
7:
¶ Spráwuiąc nogi náſze cżaſu wſze=
8:
lákiego/ Ku drogam zbáwiennym po=
9:
koiu wiecżnego.
10:
☞ Bądźże wiecżna chwałá Pánu Bo=
11:
gu Oycu náſzemu/ Y Synowi iego, we=
12:
ſpołek y Duchu Swiętemu.
13:
¶ Ták iáko záwżdy byłá przedźiwnie
14:
od wiecżnośći/ Niechay będźie teraz y
15:
záwżdy iego wielmożnośći. Amen.
16:
Veni redemptor gentium.

17:
grafika
Ł
Aſká wiecżna, Bog iedynj/
18:
ziáwił śię nam w niey przedźiwnie/
kiedystrona: A19

A 19.
1:
kiedy racżył z niebá zſtąpić/ á z námi
2:
śię ſpołem złącżyć.
3:
¶ Chcąc by był Zbáwićiel ludzki/ wćie
4:
lił śię w żywot pánieński/ Zrządzeniem
5:
Duchá Swiętego/ dla wykupienia ná=
6:
ſzego.
7:
¶ Słowo ćiáłem tu śię sſtáło/ Pán=
8:
ny cżyſtey nie zruſzyło/ iśćieć to nád ro=
9:
zum świecki/ bo tho ſpráwił nád bieg
10:
ludzki.
11:
¶ Bo gdy Pánná vwierzyłá/ moc Nay
12:
wyżſzego ſpráwiłá/ Weyźrzał BOg ná
13:
iey zniżenie/ Duch święty ſprawił wćie
14:
lenie.
15:
¶ Gdyż śię Pan ták dźiwnie wćielił/
16:
Boſtwo z náſzym ćiáłem złącżył/ Zá=
17:
dźiwuy ſię káżdy temu/ gdyż to służſzy
18:
Bogu ſámemu.
C iijWyſzedłstrona: A19v

Ná Adwent.
1:
¶ Wyſzedł od Oycá wiecżnego/ wſzedł
2:
do domu świátá tego/ zá zbroię wźiął
3:
ćiáło z pánny/ dla náſzey pewney obronj
4:
¶ Wyſzedł z żywotá cżyſtego/ iák z pá=
5:
łacu Krolewſkiego/ iák Obrzym ku bo=
6:
iowániu/ kwápił k náſzemu zbáwieniu.
7:
¶ Y zwyćiężył Diabłá złego/ Smierć,
8:
piekło, wſzyſtkę moc iego/ cżym był w=
9:
ſzyſtek świát záráził/ áby z nim wie=
10:
cżnie ſtrácon był.
11:
¶ Ktoryś rowny Oycu ſwemu/ po=
12:
moż przyrodzeniu mdłemu/ Vlecż ſám
13:
náſze niemocy/ podług nieſkońcżoney
14:
mocy.
15:
☞ Bogu Oycu niebieſkiemu/ iego Sy
16:
nowi miłemu/ tákież y Duchu Swięte=
17:
mu/ bądź chwałá Bogu iednemu. Amen.


strona: Bv

* * * *
1:
Pieſni o Ná=
2:
rodzeniu z Máryey Pánny/
3:
Syná Bożego/ Páná y Zba=
4:
wićielá náſzego IEzuſá
5:
Kryſtuſá.

6:
Dies est lætitiæ.

7:
grafika
C
Hwalmyż wſzyſcy
8:
z weſelem Stworzyćielá ſwego/ ꝶ.
9:
Bo prze ná ſze
10:
zbáwienie z Stanu Pánieńſkiego:
11:
Dźiećię ſię národźiło/ Proroctwo ſię
ſpełniłostrona: B2

B 2.
1:
ſpełniło w iego národzeniu/ Dźiwne
2:
to národzenie/ bo ſię sſtáło złącżenie/
3:
Boſtwá z cżłowiecżeńſtwem.
4:
¶ Niesłycháne wćielenie SYnacżká
5:
Bożego/ ꝶ. Przedźiwne národzenie kro=
6:
lá Anielſkiego: Ráduią ſię Anieli/ śpie=
7:
wáiący weſele/ Stworzyćielu ſwemu/
8:
Bo ludzkie pokolenie/ przez to ſwe Ná=
9:
rodzenie/ odiął Diabłu złemu.
10:
¶ Ezáiaſz powiedźiał/ iż śię národźić
11:
miał/ ꝶ. Anioł Pánnie zwiáſtował/
12:
iż śię w niey wćielić miał: Szcżęśliwa
13:
ieſt tá Pánná/ iż k temu ieſt obraná/ z
14:
Krolewſkiego rodu/ by mátką Bożą by=
łá/strona: B2v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
łá/ Krolá nam porodźiłá/ z niebieſkiego
2:
dworu.
3:
¶ Gdy był Swiát popiſowan z dekre=
4:
tu Auguſtá/ ꝶ. Szłá Pánná y z Ioze=
5:
fem do Betlehem miáſtá/ Powiatu Zy=
6:
dowſkiego/ porodźić Syná ſwego/ bo
7:
iuż cżás przychodźił/ áby śię był náro=
8:
dźił/ co z dawná obiecan był/ od Oycá
9:
wiecżnego.
10:
¶ Tám potym porodźiłá Pánná Sy=
11:
ná swego/ ꝶ. W pieluſzki go powiłá, iá=
12:
kie w ten czás miáłá/ W iáślech go po=
13:
łożyłá/ tego zacnego Syná/ z niebá po=
14:
słánego/ gdźie ſą chwały Anielſkie/ y
15:
ſpiewánia roſkoſzne/ beze wſzey teſkno=
16:
śći.
17:
¶ Pátrz iáka to pokorá ták zacnego
18:
Krolá/ ꝶ. Bo go w niebie Anieli bez
19:
przeſtanku chwalą/ A wżdy to w ſtáy=
20:
ni leży/ Then co ma wſzyſtko w mocy/
21:
Mądrość Oycá ſwego/ piękność kwia=
22:
tkom dáwáiąc/ ptáctwo wſzem opá=
23:
truiąc/ nam w tym przykład dáwáiąc.
24:
¶ Anioł sławny páſterzom nád ſtádem
25:
cżuiącym/ ꝶ. O połnocy zwiáſtował
Krolástrona: B3

B 3.
1:
Krolá niebieſkiego/ W iáśliſkách leżą=
2:
cego/ á rzewno płácżącego/ Krolá wſze=
3:
go świátá/ w pieluſzki powitego/ wcżá=
4:
ſu nie máiąc ſwego/ ná tym nędznym
5:
świećie.
6:
¶ Chwáła Bogu ná niebie, Anieli ſpie
7:
wáli/ ꝶ. Pokoy ludźiom ná źiemi, mile
8:
zwiáſtowáli: Gwiazdá śię vkazáłá/ bá
9:
rzo iáſno świećiłá/ nád zwycżay ſwoy
10:
właſny/ w ktorey iuż był znák tego/ przy
11:
śćia Syná Bożego/ dla zbáwienia ná=
12:
ſzego.
13:
¶ Mędrcy to obacżywſzy, z kwápie=
14:
niem iecháli/ ꝶ. Iż śię ten Pan náro=
15:
dźił z dawná obiecány/ Gwiazdá ie v=
16:
przedzáłá/ ktora im znák dawáłá/ áż
17:
do tego mieyſcá/ gdźie śię ten Pan ná=
18:
rodźił/ ktory nas wyſwobodźił/ z wiecż=
19:
nego przeklęctwá.
20:
¶ Potym weſpołek weſzli do domu o=
21:
nego/ ꝶ. Tám dźiećiątko náleźli, y má=
22:
tuchnę iego/ Wnet tám przed nim vpad
23:
ſzy/ chwałę mu vcżyniwſzy/ iáko Pánu
24:
ſwemu/ ſkárby ſwe otworzywſzy/ iemu
25:
ie dárowáli/ potym precż odiecháli.
Przy=strona: B3v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
¶ Przypátruymy ſię wſzyſcy ná Syná
2:
Bożego/ ꝶ. Iáko śię on tu zniżył/ mo=
3:
gąc być przez tego: Wyſtrzegaymyż ſię
4:
pychy/ á pokory śię vcżmy/ od Páná
5:
náſzego/ bo nam przykład zoſtáwił/ iá=
6:
ko tu on ſam cżynił/ áby káżdy ták z nas
7:
żył.
8:
☞ Kryſte Krolu niebieſki/ od Oycá
9:
posłány/ ꝶ. A prze náſze zbáwienie/ ná=
10:
rodzony z Pánny/ Rácż nam pokoy ſpo=
11:
ſobić/ od Antykryſtá bronić/ Páſterzu
12:
ſwey trzody/ Wypądź precż iego błędy/
13:
á prawdę rozmnoż wſzędy/ náſz mocny
14:
Obrońco. Amen.
15:
In natali Domini.

16:
grafika
G
Dy ſię Kryſtus národźił/
17:
Anioły rozweſelił/ z rádośćią mu ſpie=
wáli/strona: B4

B 4.
1:
wáli/ Bogu cżeść chwałę dáli/ Pánná
2:
święta y cżyſta/porodźiłá nam Kry=
3:
ſtá/ nie ſtráćiłá pánieńſtwá.
4:
¶ Aniołći z Niebá sſtąpił/ Páſterzom
5:
w polu ziáwił/ Iż ſię Kryſtus národźił/
6:
Anioły rozweſelił/ Pánná święta y cży=
7:
ſta/ porodźiłá nam Kryſtá/ nie ſtráćiłá
8:
pánieńſtwá.
9:
¶ Z Wſchodu Słońcá Mędrcy ſzli/ ćić
10:
Dźiećiątku przynieśli/ Złoto, kádźidło,
11:
Mirrę/ Chwalmyż go y my wiernie/
12:
Pánná święta y cżyſta/ porodźiłá nam
13:
Kryſtá/ nie ſtráćiłá pánieńſtwá.
14:
☞ O národzone dźiećię/ wygłádź z nas
grzechystrona: B4v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
grzechy wſzyſtkie/ przez łáſkę y dobroć
2:
twą/ przyimi nas w chwałę wiecżną/
3:
Pánná święta y cżyſta/ porodźiłá nam
4:
Kryſtá/ nie ſtráćiłá pánieńſtwá.
5:
¶ Dayże nam byſmy miernie/ żyli, słu=
6:
żącći wiernie/ W miłośći y w ćichośći/
7:
chwałáć ná wyſokośći/ Pánná święta
8:
y cżyſta/ porodźiłá nam Kryſtá/ nie ſtrá
9:
ćiłá pánieńſtwá.


strona: B5v

O Národzeniu Páńſkim.

8:

9:
Nobis est natus hodie.

10:
grafika
N
Aſtał nam ieſt dźień
11:
weſoły/ w nim ſię nam z cżyſtey Pán=
12:
ny/ národźił Syn Boży/ przezeń śię
wſzemstrona: B6

B 6.
1:
wſzem wierzącym zbáwienie mnoży.
2:
¶ Ktoremu Słońce y Mieśiąc/ y wſzy=
3:
ſtkie Gwiazdy niebieſkie/ ſłużą ná cżáſy
4:
ſwe/ á ćżynią roſkazánie ku iego chwale.
5:
¶ Chwalmyż go z tákiey miłośći/ w
6:
bráterſkiey náſzey iednośći/ ſerdecżną
7:
wdźięcżnośćią/ iż nas racżył obdárzyć/
8:
Boſką ſzcżodrośćią.
9:
¶ Bo ſię nam w nim okazáłá/ miłość,
10:
ktora też nie byłá tákowa słychána/ iż
11:
dał Oćiec niebieſki nam ſwego Syná.
12:
¶ Y ktoryż to cżłowiek słychał/ by ſię
13:
ták ſam BOG zniżyć miał/ y ktemu
14:
ſię nam dał? ſam ſię dla nas poniżył/
15:
sługą vcżynił.
16:
¶ O przedźiwnaż to łáſká k nam/ że ſię
17:
BOG dla nas zniżył ſam/ cżegośmy
18:
nie godni/ Przetoż mu zá tho wſzyſcy
19:
chwałę wzdawaymy.
20:
¶ Widząc Pan ludzkie zgrzeſzenie/ y też
21:
wielkie záwiedźienie idąc w zátrácenie/
22:
á od chwały niebieſkiey precż oddalenie.
D ijBostrona: B6v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
¶ Bo żadna tego świátá moc/ áni An=
2:
ielſka pomoc/ nie mogłá rátowáć/ áż ſię
3:
ſam Bog nád námi racżył śmiłowáć.
4:
¶ Y weyźrzał ná nas Pan z niebá/ gdyż
5:
byłá ták potrzebá/ áby nas rátował/
6:
dla tego ſię ták zniżył/ sługą vcżynił.
7:
¶ Bo z niezmierney ſwey miłośći/ pod=
8:
ſtąpił tu ćięſzkośći/ rozlicżne trudno=
9:
śći/ iż co Adam zásłużył/ ná ſobie nośił.
10:
¶ Przetoż ſię racżył národźić/ á ná S=
11:
wiećie widźian być/ áby nas wykupił/
12:
z grzechow, śmierći, y piekłá/ wiecżnie
13:
wybáwił.
14:
¶ A przteoż my tu ná źiemi/ cżeść chwa
15:
łę mu wzdawaymy/ ze wſzemi Anioły/
16:
bez przeſtánia go chwaląc/ wdźięcżnie
17:
ſpiewáiąc.
18:
¶ Dźiękuymyż miłośći iego/ że od
19:
Dyabłá złego/ wyiął nas w ſwey mocy/
20:
ábyſmy mu służyli/ we dnie, y w nocy.
21:
☞ Bądź chwałá Oycu wiecżnemu/ y
22:
Synowi iedynemu/ Y Duchu Swięte=
23:
mu/ Pánu Bogu náſzemu, w Troycy ie=
24:
dynemu. Amen.
Anioło=strona: B9v

O Národzeniu Páńſkim.

1:
Iam Verbum Destatis.

2:
grafika
I
Vż Słońce z gwiazdy wy=
3:
ſzło, ráduyćie śię ludźie/ á ná then to
4:
świát przyſzło prze náſze zbáwienie/ á=
5:
by ſię nápełniło drogie záślubienie.
6:
¶ Proroctwo śię ſpełniło, z dawná ob=
7:
iáwione/ przez Proroki Duchem świę=
8:
tym przepowiedźiáne/ że pośle z wyſo=
9:
kośći Bog Emánuelá.
10:
¶ Mowiąc: Pánná porodźi, świátá
Zbáwi=strona: B10

B 10.
1:
Zbáwićielá/ A on lud wyſwobodźi od
2:
nieprzyiaćielá/ żywot z żywotá wyſzedł/
3:
by nam żywot nádſzedł.
4:
¶ Przedźiwne národzenie, prze náſze
5:
zbáwienie/ Páná Kryſtá zmorzenie, dźi
6:
wne poniżenie/ Ludzkiemu pokoleniu
7:
prze ich vwielbienie.
8:
¶ Ten máiąc Bogá Oycá mocnego
9:
ná niebie/ wybrał mátkę ná świecie v=
10:
bożuchną ſobie/ áby nas vbogáćił ten
11:
Pan wielki w ſobie.
12:
☞ Kryſtus dla nas prácował, głod,
13:
prágnienie ćierpiał/ A potym vmęcże=
14:
nie ſrogie ćicho znaſzał/ by nam pokarm
15:
y napoy w żywoćie wiecżnym dał.
16:
¶ Bądźmyż my wdźięcżni iego prze
17:
nas národzenia/ by nam racżył vżycżyć
18:
ſwego pożegnánia/ z Oycem ſwym z
19:
Anioły w niebie przebywánia. Amen.


strona: B11

B 11.

10:

11:
Aue rubens roſa Virgo.

12:
grafika
O
Ycá niebieſkiego po=
13:
chwalmyż z miłośći/ ꝶ.
14:
Bo nam ſyná ſwego po=
15:
słał z wysokośći: W Boſtwie ſo=
biestrona: B11v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
bie rownego/ á bárzo miłego/ ktory
2:
ſię w Pánnie wćielił/ gdy ſię cżás ná=
3:
pełnił/ potym ſię národźił.
4:
¶ Iegoż národzenie tu w wielkiey ni=
5:
ſkośći/ ꝶ. Nie wielom ná świećie było
6:
w znáiomośći/ Ządáli Prorokowie, ś=
7:
więći y Krolowie/ by go widźieli w ćie=
8:
le/ wiernych Zbáwićielá/ niebieſkiego
9:
Krolá.
10:
¶ A wſzák im nie dano, inſzym zácho=
11:
wano/ ꝶ. Slubow nápełnienie, Kryſtá
12:
národzenie/ Anioł gdy śię vkazał/ Pá=
13:
ſterzom roſkazał/ iuż do Betlehem idź=
14:
ćie/ národzone dźiećię, w iáślecżkách
15:
naydźiećie.
Oycástrona: B12

B 12.
1:
¶ Oycá máiąc w niebie/ tu mátkę ná
2:
źiemi/ ꝶ. Władnie po wſzem świećie
3:
to nadrożſze Dźiećię/ A wſzákże w poko=
4:
rze przyść/ chćiał ná niſkośći być/ A kto
5:
chce do niebá iść/ muśi go doſtápić/ weń
6:
z ſercá vwierzyć.
7:
¶ W Swiećie przebywáiąc, miłość
8:
wielką cżynił/ ꝶ. Wiele ich vzdrawiał/
9:
martwe słowem wſkrzeſzał/ Cudá wiel=
10:
kie tu cżynił/ Bogiem śię być znácżył/
11:
á potym poznan miał być/ że ten ieſt co
12:
miał przyść/ lud ſwoy wyſwobodźić.
13:
¶ Wſzyſcy go żądáli/ nie wſzyſcy po=
14:
ználi/ ꝶ. Ktorzy go przyięli/ w ſercu
15:
mieyſce dáli/ Moc táką z niego wźięli/
16:
w niey Diabłá przemogli/ ćiáło, świát
17:
potłocżyli/ dla niego wzgárdźili/ wſzy=
18:
ſtko opuśćili.
19:
¶ Ktorzy go miłuią/ z nim iedney wo=
20:
ley ſą/ ꝶ. Skutkiem náśláduią/ ćiáło
21:
vmartwiáią/ To oni z niego máią/ z ie=
22:
go zásłużenia/ zá nimi śię przycżynia/
23:
á ich grzechy zgładza/ y wytrwánie da=
24:
wa.
25:
☞ KRYſte národzony/ dla nas ná
świátstrona: B12v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
świát dány/ ꝶ. Rácżże nas pośilić, á
2:
w dobrym rozmnożyć/ Byſmy cnotli=
3:
wie żywąc, w pokorze tu trwáli/ á ćie=
4:
bie nie gniewáiąc, wiernie prácowáli/
5:
miłośći żądáli.
6:
¶ K cżemuś ty nas przywieść, racżył
7:
z ſwey miłośći/ ꝶ. Day byſmy tu rośli
8:
w wierze y ſtałośći/ Swiátłu, ktoreś
9:
rozświećił/ á w ſercách rozniećił/ nie do=
10:
puſzcżay zágáſnąć/ áni go záćmiewáć/
11:
ćieleſnym żádośćiam.
12:
☞ Day nam vćieſzenie Pánie w twey
13:
rádośći/ ꝶ. Wiecżne przebywánie, gdźie
14:
nie máſz ćięſzkośći/ Gdźie ćię Anieli ch=
15:
walą/ niewymownie sławią/ Day byſ=
16:
my ćię chwalili/ w niebieſkiey sławno=
17:
śći / bez końcá ná wieki. Amen.


strona: B13v

O Národzeniu Páńſkim.

5:

6:
Kyrie fons bonitatis.

7:
grafika
P
Anie náſz ſtudnico


strona: B14

B 14.
1:
do bro ći/ Oy cże nie ro dzo ny/
2:
od ćiebie wſze dobre pochodźi/


strona: B13v

1:
[P]Anie náſz ktoryś wſzy=


strona: B14

1:
ſtko stworzył/ mocą ſwoią ſpráwił/
2:
łáſki twey od ćiebie żądamy/


strona: B13v

1:
[P]Anie náſz Boże wſze=


strona: B14

1:
chmogący/ ktoryś nam z ſwey mocy/
2:
dał Syná iednorodzonego/ Smi=
3:
łuj ſię nád námi.


strona: B15v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
Drugie Kyrie, ná tę Notę/ iáko:
2:
Stworzyćielu wſzechmogący, Ktorą
3:
naydźieſz miedzy Pieśniámi o
4:
Troycy świętey.

5:
* *
6:
L
Vdźie wſzyſcy weſelćie ſię/
7:
Synći Boży národźił śię/ ktory
8:
dawno obiecan/ dźiśia nam iuż
9:
ieſt zesłan. ꝶ.
10:
¶ Národźił śię dźiś w Betlehem/ mie=
11:
ście sławnym Dawidowym/ zá Ceſárzá
12:
Auguſtá/ przyſzłá tá rádość náſzá. ꝶ.
13:
¶ Pánnáć go nam porodźiłá/ y w pie=
14:
luſzki vwinęłá/ powiwſzy, w złob wło=
15:
żyłá/ bo kolebki nie miáłá.
16:
P
Od ſzopą śię národźił/ ktorego wſzy=
17:
ſtek then Swiát był/ á wżdam nie
18:
miał/ kędyby śię ſkłonić miał. ꝶ.
19:
¶ Ná gołey słomie leżał/ bo pośćieli
20:
inſzey nie miał/ Kryſte dobry/ wſzytkoś
21:
to dla nas ćierpiał. ꝶ.
22:
¶ Národźiwſzy śię płákał/ iuż był po=
23:
znał iż ćierpieć miał/ zá wyſtępek/ ktory
24:
popełnił cżłowiek.
Podźiękuy=strona: B16

B 16.
1:
P
Odźiękuymyż wſzyſcy temu/ Syno=
2:
wi národzonemu/ ktory ſię dźiś ná=
3:
rodźił/ nas ſmętnych vweſelił. ꝶ.
4:
¶ Spiewaymyż mu z Aniołámi/ y ze
5:
wſzyſtkimi rzeſzámi/ Pánu temu wiecż=
6:
nemu/ dźiśia národzonemu. ꝶ.
7:
¶ Ktorego nam obiáwili/ Y w Betle=
8:
hem vkázáli/ Onegoż przywitaymy/
9:
pieśni wdźięcżne ſpiewaymy.


strona: B17

B 17.

18:

19:
Grates nunc omnes reddamus.

20:
grafika
I
Vż teraz wſzyſcy ſpieway=
E vmy/strona: B17v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
my/ á Pánu Kryſtu dźiękuymy/ bo on
2:
nam racżył/ przez národzenie/ ſprá=
3:
wić od Dyabłá wybáwienie.
4:
ꝶ. Záſpiewaymyż mu iuż wdźięcżnie/
5:
Chwalmyż go wſzyſcy ſerdecżnie/ dla
6:
śmiłowánia/ y wykupienia/ ktore ma=
7:
my z iego národzenia.
8:
grafika
I
Emuż przysłużſza ſpiewáć z Anioły
9:
w rádośći/ chwałá záwſze ná wyſokośći
Kryſtestrona: B18

B 18.
1:
¶ Kryſte Pánie náſz iedyny/ Bogu Oy=
2:
cu Synu miły/ tobie my nędzni/ chwa=
3:
łę wzdawamy/ ze wſzemi twoiemi wy=
4:
bránymi.
5:
ꝶ. Bo przez ćię Swiát ieſt vcżynion/ y
6:
káżdy cżłowiek ieſt ſtworzon/ ktorego
7:
żywiſz/ y záchowywaſz/ bo w ſwey mo=
8:
cy niebo y źiemię maſz.
9:
☞ Tobieć przysłużſzy ſpiewáć z Anio=
10:
ły w rádośći/ Chwałá záwſze ná wyſo=
11:
kośći. Amen.


strona: B18v

O Národzeniu Páńſkim.

15:
grafika
P
An Bog wſzechmo=
gący/strona: B19

B 19.
1:
gący/ kroluiąc od wieká/ racżył ná
2:
ſwoy ſwięty kſtałt ſtworzyć cżłowieká/
3:
nád wſzytko ſtworzenie bárzo ſpániáłe=
4:
go/ żeby znał y chwalił Páná BOgá
5:
ſwego.
6:
¶ Wnet mu Diabeł zayźrzał thákiey
7:
ſzcżęśliwośći/ w wiodł go nieśláchetnik
8:
z przyrodzoney złośći/ iż nád wolą Pá=
9:
ná ſtworzyćielá ſwego/ nędzny owoc z
10:
drzewá iadł zákazánego.
11:
¶ Tu ná nieboracżká przyſzłá wielka
trwogá/strona: B19v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
trwogá/ gdy widźiáł iż wypádł z łáſki
2:
Páná Bogá/ precż wſzyſtko ſtworzenie
3:
od niego vćiekło/ tuż nád ſzyią widźiał
4:
cżártá, śmierć, y piekło.
5:
¶ Wſzák Pan lutośćiwy iego nie prze=
6:
bacżył/ ále go z ſwey łáſki ták poćieſzyć
7:
racżył/ Nie ſtráchuy ſię, damći niewie=
8:
śćie naśienie/ ktore możnie ſtłumi Dia=
9:
ble pokolenie.
10:
¶ Cieſząc potym duſzę cżłowiecżą nędz
11:
nicę/ cżęſto tę powtarzał wdźięcżną o=
12:
bietnicę/ przez Proroki święte przod=
13:
kiem Abrámowi/ nákoniec y służce ſwe
14:
mu Dawidowi.
15:
¶ Ze ſię z ich potomſtwá ma Dźiećię
16:
národźić/ co ma Cżárthá złego mocą
17:
ſwą pochodźić/ Smierć wiecżną, ſwiát,
18:
piekło/ iák mocny PAN ſkrocżyć/ á
19:
nam wiecżny żywot ſtrácony náwro=
20:
ćić.
21:
¶ Otoż ſię národźił Kryſtus obiecá=
22:
ny/ Syn Bogá żywego, Pan nád wſze=
23:
mi Pány/ oblokł ná śię mile náſze bie=
24:
dne ćiáło/ áby Oycu zá nas doſyć vdźiá=
25:
łáło.
O nie=strona: B20

B 20.
1:
¶ O niezmierzonażeś ty Boſka miło=
2:
śći/ żeś ták przebacżyłá náſzych wſze=
3:
tecżnośći/ bo dla przyrodzenia náſzego
4:
krewkiego/ zelżyłáś ſtan Syná ſwego
5:
namilſzego.
6:
¶ Ono leży w nędznym y plugáwym
7:
żłobie/ Syn miły y rowny, wiecżny Bo=
8:
że, tobie/ ktorego wſzyſtek Swiát ogár=
9:
nąć nie może/ ma w ćiaſney ſtáience ſwe
10:
Krolewſkie łoże.
11:
¶ Wſzyſtko to Pan podiął cżłowiecże
12:
dla ćiebie, áby ćię przywabił łáſkáwie
13:
do śiebie/ Podźćie do mnie wſzyſcy, wo=
14:
ła ná nas wſzędźie/ pewnie ten nie zgi=
15:
nie, kto mym służką będźie.
16:
¶ Przeto miły Oycże my dźiátecżki two
17:
ie/ wznośimy do ćiebie dźiśia głoſy ſwo=
18:
ie/ Rácżże nas wysłucháć przez Syna=
19:
cżká ſwego/ wſzákeś nam obiecał wſzy=
20:
tko dáć dla niego.
21:
☞ RAcż PAnie rozważyć Słowo
22:
twoie święte/ á w nas wykorzenić ká=
23:
cerzſtwo przeklęte/ byſmy tu ná świećie
24:
w świętey zgodźie żyli/ á tobie ſámemu
25:
prawdźiwie służyli.
A potymstrona: B20v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
¶ A potym żebyſmy wćiornaſcy ſpo=
2:
łecżnie/ w niebieſkiey rádośći krolowá=
3:
li wiecżnie/ Z tobą wiecżnym Bogiem,
4:
y z Kryſtuſem Pánem/ tákież z Duchem
5:
świętym/ Day to Boże, Amen.
6:
grafika
W
Eſołym głoſem ſpie
7:
waymy/ Národznie pámiętaymy/
8:
Kryſtá zbáwićielá ſwego/ w vboſtwie
9:
ná świát przyſzłego/ á poniżonego.
Ktoryśstrona: C

C 1.
1:
¶ Ktory dla nas z Niebá sſtąpił/ A
2:
ſwą świętą Krwią wykupił/ zemdlił
3:
Diabłá złośćiwego/ pośilił ſerce káż=
4:
dego/ wźiąwſzy z mocy iego.
5:
¶ W tym vćieſzył záſmucone/ Kłam=
6:
ſtwem Diabelſkim zwiedźione/ Gdy ſię
7:
tu racżył poniżyć/ á z cżyſtey Pánny ná=
8:
rodźić/ y ná krzyżu vmrzeć.
9:
¶ Národźił śię nam Zbáwićiel/ wſzech
10:
ſwych wiernych wykupićiel/ przepowie=
11:
dźiał to Gábryel/ że k nam przydźie E=
12:
mánuel/ Bog z námi Zbáwićiel.
13:
¶ Wnet páſterzom zwiáſtowano/ od
14:
Aniołow powiedźiano/ wſzem z Boże=
15:
go národzenia/ wielkie ludzkie poćie=
16:
ſzenia/ przyſzłego zbáwienia.
17:
¶ O národzenie przedźiwne/ Nigdy
18:
przed tym nie słycháne/ áby Pánná po=
19:
rodźiłá/ á cżyſtą Pánną zoſtáłá/ Moc
20:
ſię Boża sſtáłá.
21:
¶ Co nam był Adam potráćił/ to nam
22:
záś Kryſtus náwroćił/ A z nas winy ná
23:
ſze złożył/ gdy żywot ná krzyż położył/
24:
z śmierći wyſwobodźił.
25:
¶ Anieli ſię rádowáli/ Spiewáiący
Fzwiáſto=strona: Cv

O Národzeniu Páńſkim.
1:
zwiáſtowáli/ Chwałá bądź Bogu ná
2:
niebie / A pokoy ludźiom na źiemi / Z ie=
3:
go národzenia.
4:
☞ Chwalmyż my Bogá weſele/ By
5:
nam dał doſtąpić cále/ żywota nieſkoń=
6:
cżonego/ przez SYná ſwego miłego/
7:
nam národzonego.
8:
¶ O niewymowna ſzcżodrośći/ Przy=
9:
ſzedł k nam pełen miłośći/ áby káżdego
10:
dárował/ Ktoby iedno iego słuchał/ á
11:
słow náśládował.
12:
¶ Zorzo świátłá niebieſkiego/ oświeć=
13:
że ſerce káżdego/ prawdy twey świętym
14:
kazániem/ słowá twego záchowániem/
15:
á ćiebie poznániem.
16:
¶ Rácżyſz ty nas ſam náwiedźić/ á ſer=
17:
cá náſze poćieſzyć/ twym naydrożſzym
18:
zwiáſtowániem/ przenadrożſzym obdá=
19:
rzeniem/ w Duchu obnowieniem.
20:
¶ Abyſmy ná ćię pomnieli/ á ćiebie zá=
21:
wſze żądáli/ widźieć wiecżnie naświęt=
22:
ſzego/ z Oycem iuż kroluiącego/ rácż v=
23:
życżyć tego. Amen.
24:
Pſálm CXVij. Octani Toni.
Chwal=strona: C2

C 2.
1:
C
Hwalćież wy Páná wſzyſcy
2:
Narodowie/ Opowiádayćież ch=
3:
wałę iego wſzyſcy ludźie.
4:
¶ Abowiem rozſzerzoná ieſt przećiw=
5:
ko nam łáſká iego/ A prawda Páńſka
6:
będźie trwáć do wieku nieſkońcżonego.


strona: C3

C 3.

5:

6:
A Solis ortus cardine.

7:
Chriſtum wir ſollen loben ſchon/
8:
der reinen Magd
etc.

9:
grafika
W
Zdaymyż cżeść
10:
Kry ſto wi wſzyſcy/ Ktory przy=
11:
ſzedł z Pánny cżyſtey/ Iák dá le=
F iijto Słoń=strona: C3v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
ko Słońce świeći/ niech go chwa=
2:
li na rodwſzel ki.
3:
¶ Oto Pan ſtworzenia wſzego/ Wźiął
4:
ná śię kſztałt sługi ſwego/ Ciáło ćiá=
5:
łem chcąc pozyſkáć/ Stworzenie ſwoie
6:
záchowáć.
7:
¶ Skarb drogi miłośći Boſkiey/ Spu=
8:
śćił ſię w żywot pánieńſki/ Zrządzeniem
9:
Bożym wćielony/ Nád obycżay przy=
10:
rodzony.
11:
¶ Przybytkiem Syná BOżego/ Ieſt
12:
Pánná, ſercá cżyſtego/ Ktora męża nie
13:
vznáłá/ Duchem go świętym pocżęłá.
14:
¶ Iużći śię z Pánny národźił/ Iák
15:
przedtym Gábryel mowił/ Ktoregoć
16:
Ian Krzćićiel vznał/ Choć ieſzcże w ży=
17:
woćie leżał.
18:
¶ Národzony w żłobie leżał/ W ſtáy=
ni wstrona: C4

C 4.
1:
ni w śienie połog ſwoy miał/ Ktory w=
2:
ſzyſtkim pokarm dawa/ Pierśi mátki
3:
ſwey pożywa.
4:
¶ Kory Anielſkie ſpiewáią/ Ludźiom
5:
pokoiu winſzują/ Páſterzom w polu ob=
6:
iáwion/ KRyſtus, wſzego ſtworzenia
7:
Pan.
8:
☞ Bądźże chwałá tobie Kryſte/ Ná=
9:
rodzony z Pánny cżyſtey/ Z Oycem, y
10:
też Duchem świętym/ Teraz y ná wieki
11:
wiekom. Amen.


strona: C6

C 6.

14:

15:
Ein Kindelein ſo löbelisch.

16:
N
Arodźił ſię Syn BOży
17:
nam grzeſznym ná rádość/ ꝶ.
18:
Dźiećiątkiem ſię vkazał ktorego
19:
w niebie znáć: Być był do nas nie przy=
20:
ſzedł/ nigdyby był nie wyſzedł/ nędzny
21:
cżłowiek z grzechu/ O naświętſzy IE=
22:
zuśie/ nád grzeſznemi śmiłuy ſię/ do ćie=
23:
bie wołamy. Amen.
Kolędástrona: C6v

O Národzeniu Páńſkim.
1:
Kolędá ná Boże národze=
2:
nie dla Dźiatek.
3:
* *

4:
grafika
N
Vż my Dźiatki zá=
5:
ſpiewaymy z weſelem/ że Pan Kryſtus
6:
ieſt náſzym Zbáwićielem.
7:
¶ Ktory ſię dniá dźiśieyſzego národźił/
8:
A tym ſercá ludźi wſzytkich ochłodźił.
9:
¶ O cżym z dawná PRorocy powiá=
10:
dáli/ Przyśćie iego od wiekow zwiáſto=
11:
wáli.
12:
¶ Iże Pánienká Syná pocżąć miáłá/
13:
Ktoraby mężá nigdy nie vznáłá.
Tegostrona: C7

C 7.
1:
¶ Tego Syná Emánuel zwáć máią/
2:
Pan Bog z námi, to imię wykładáią.
3:
¶ Bowiem przez iego święte národze=
4:
nie/ Pocżęło ſię ieſt ludzkie odkupienie.
5:
¶ Z Bogiem Oycem nas wſzytkich zie=
6:
dnocżenie/ A wiecżnego żywotá náprá=
7:
wienie.
8:
☞ Bądźże iemu chwałá ná wyſokośći/
9:
Z tey łáſki á niewymowney miłośći.
10:
¶ A nam tu ná źiemi w tey śmiertelno=
11:
ści/ Pokoy w dobrey woley y też w ied=
12:
nośći. Amen.


strona: C9

C 9.
1:
Ná Dźień Nowego Látá.

2:
Notá iey/ iáko: Chwalmyż
3:
wſzyſcy z weſelem/ ſtworzy=
4:
ćielá ꝛć. B 1.

5:
P
Ochwalmyż wſzyſcy ſpo=
6:
łem Páná Bogá z tego/ ꝶ. Ze
7:
ná świát zesłáć racżył Syná ie=
8:
dynego: Tegoż Pánná Márya/ w Bet=
9:
lehem porodźiłá/ Iezuſá miłego/ Y w
10:
pieluſzki powiłá/ A do żłobu włożyłá/
11:
Krolá niebieſkiego.
12:
¶ Bylić w oney kráinie pásterze páſą=
13:
cy/ ꝶ. Y ſtánął Anioł przy nich/ táko
14:
k nim mowiący: WEſele wam obiá=
15:
wiam/ Národźił ſię Kryſtus Pan/ To
16:
známię weźmiećie/ że w Dawidowym
17:
mieśćie/ w żłobie leżące dźiećię/ powite
18:
naydźiećie.
19:
¶ Nagleć z onym Aniołem y niebieſkie
20:
rzesze/ ꝶ. Z niewymownym weſelem we=
21:
ſpoł zebrawſzy ſię/ Páná Bogá chwa=
22:
lili/ A ták głoſem mowili: Bądźże wie=
23:
cżna chwałá/ Bogu ná wyſokośći/ Lu=
Gdźiomstrona: C9v

Ná Nowe Láto.
1:
dźiom w źiemſkiey niſkośći/ pokoy, do=
2:
bra wola.
3:
¶ Mędrcy iż ná wſchod Słońcá gwia=
4:
zdę iego widáli/ ꝶ. Przyſzli do Ieruzá=
5:
lem, o nim ſię pytáli: Potym do Betle=
6:
hem ſzli/ tám Dźiećiątko náleźli/ modli=
7:
li ſię iemu/ Dálić mu też y pocżtę/ Zło=
8:
to, Kádźidło, Mirrę/ Krolowi wiecż=
9:
nemu.
10:
¶ Iáko było w Zakonie Zydom przy=
11:
kazano/ ꝶ. By káżde oſmego dniá dźie=
12:
ćię obrzezano: Iego też obrzezáli/ IE=
13:
zus mu imię dáli/ boć ieſt náſz Zbáwi=
14:
ćiel/ dla tegoć ſię národźił/ áby nas wy=
15:
ſwobodźił/ wierny Odkupićiel.
16:
¶ Gdy go ofiárowáli do KOśćiołá
17:
Bożego/ ꝶ. Spráwiedliwy Symeon
18:
wźiął ná łokćie iego: Chwaląc Bogá,
19:
rzekł iáwnie/ Iuż puść w pokoiu Pá=
20:
nie/ służebniká ſwego/ ábowiem iuż v=
21:
znáły/ ocży moie widźiáły/ Zbáwićielá
22:
twego. DISCAN-strona: C13

C 13.
1:
Ná Dźień Trzech Krolow.

2:
Notá iey/ iáko: Puer natus in
3:
Betlehem, &c.
C 4.

4:
K
IEdy Krol Herod krolo=
5:
wał/ Nád Zydy pánował/ Tedy
6:
ſię Kryſtus národźił/ Aby ſwoy
7:
lud wybrány wykupił.
8:
¶ Tegożći Mędrcy ſzukáli/ Po nim ſię
9:
pytáli/ Aż do Ieruzalem przyſzli/ Aza=
10:
liby go támo náleźli.
11:
¶ Mowiąc: Gdźie ieſt národzony/ Zy=
12:
dowſki krol nowy? Widźieliſmy gwia=
13:
zdę iego/ Ktora nas tuta wiedźie do
14:
niego.
15:
¶ Przyſzliſmy ſię iemu modlić/ Y one=
16:
go chwalić/ Bo wiemy iż ieſt wiecżny
17:
Pan/ ktory ſię racżył ták obiáwić nam.
18:
¶ Gdy to Krol Herod vsłyſzał/ Iż ták
19:
ieſt, zrozumiał/ Zlęknął ſię y ſmućił bá=
20:
rzo/ y z nim Ieruzálem wſzytko miáſto.
21:
¶ Tedy zebrawſzy Biſkupy/ y Licemie=
22:
rniki/ Bádáiąc ſię, v nich pytał/ Gdźie
23:
ſię ten to Kryſtus národźić miał?
G vRzekli:strona: C13v

Ná Trzy Krole.
1:
¶ Rzekli: Iż w BEtlehem mieśćie/
2:
wiedz to Krolu iśćie/ tamo ſię Kry=
3:
ſtus národźił/ iák o tym Prorok Miche=
4:
aſz mowił.
5:
¶ Wziąwſzy Krol Mędrce oſobnie/
6:
Pytał ich taiemnie/ Iżeby mu powie=
7:
dźieli/ kiedy oni tę gwiazdę vyźrzeli.
8:
¶ A gdy śię od nich dowiedźiał/ wnet=
9:
ki ie odesłał/ do Betlehem, by pytáli/
10:
Pilnie tego Dźiećiątká ſzukáli.
11:
¶ Y rzekł im: Gdy ie naydźiećie/ Wie=
12:
dzenie mi dayćie/ Ia też do niego przy=
13:
iádę/ wſzego dobrego winſzowáć będę.
14:
¶ Gdy od Krolá wyiecháli/ Gwiazdę
15:
wnet vyźrzeli/ Swiecąc onym nád ni=
16:
mi ſzłá/ áż práwie nád tym domem ſtá=
17:
nęłá.
18:
¶ A gdy tám do domu weſzli/ Dźie=
19:
ćiątko náleźli/ Dźiećię Iezuſá miłego/
20:
y z nim Máryą mátuchnę iego.
21:
¶ Thám ná ſwe koláná pádli/ iemu
22:
ſię modlili/ z ſkárbow ſwych wyiąwſzy
23:
dáry/ Złoto, Kádźidło, Mirrę mu dá=
24:
li.
25:
¶ A Bog im tę náukę dał/ we śnie ie
nápomniał/strona: C14

C 14.
1:
nápomniał/ by Herodá omylili/ á dro=
2:
gą inſzą, nie tą, iecháli.
3:
¶ Gdy to Krol Herod vsłyſzał/ bárzo
4:
ſię rozgniewał/ do Betlehem wnetki
5:
posłał/dźiatki niewinne mordowáć ka=
6:
zał.
7:
¶ Támći było záſmucenie/ głośne ná=
8:
rzekánie/ vbogich y ſmętnych mátek/
9:
gdy żáłowáły ſwych miłych dźiatek.
10:
☞ Prośimy ćię Kryſte Pánie/ rácż dáć
11:
ſmiłowánie/ day nam ſwoię miłość Bo
12:
ſką/ ktorąś racżył wlać w ſerce thym
13:
Mędrcom.
14:
¶ Abyſmyć práwie wierzyli/ y ćiebie
15:
ſzukáli/ przyćiągay nas Duchem k ſo=
16:
bie/ byſmy żyli z tobą wiecżnie w nie=
17:
bie. Amen.


strona: C16

C 16.
1:
O Cierpliwo=
2:
śći/ á prácowitym żywoćie
3:
Páná Iezu Kryſtá.

4:
grafika
P
An Kryſtus przy=
5:
kład nam zoſtáwił/ áby ſię káżdy z nas
6:
vcżył/ poko ry y ćier pliwośći/
7:
ktorą cżynił z ſwoiey miłośći.


strona: C16v

O ćierpliwośći P. I. K.
1:
¶ Bo ſię racżył w vboſtwie národźić/
2:
y wielką pracą podſtápić/ bo muśiał y z
3:
mátką ſwoią vćiekáć/ gdy go Herod ka=
4:
zał ſzukáć.
5:
¶ A gdy iuż dwánaśćie lat miał/ w ko=
6:
śćiele śię z Doktory gadał/ tám im wiel=
7:
kie táiemnice wykładał/ ták iż śię káżdy
8:
zdźiwić muśiał.
9:
¶ Potym gdy był w Iordanie okrzcżō
10:
od Duchá ná puſzcżą záwiedźion/ tám=
11:
że przez cżterdźieśći dni/ mięſzkáć racżył
12:
między źwierzęty.
13:
¶ A gdy łáknął náſz Pan Zbáwićiel/
14:
przyſzedł k niemu Diabeł kuśićiel/ tám
15:
go kuśił pokuſámi dźiwnemi/ ále nic nie
16:
wygrał z nimi.
17:
¶ Cierpiał PAN wielkie vdręcżenie/
18:
ſpráwuiąc náſze zbáwienie/ gorącość,
19:
głod, y też prágnienie/ od wſzech Zydow
20:
pośmiewánie.
21:
¶ Ták wielkie vboſtwo tu ćierpiał/ bo
22:
nigdźiey głowy ſkłonić nie miał/ pracą
23:
wielką cżęſto w drogách nośił/ głod, y
24:
niewyſpánie podſtąpił.
25:
¶ W poćie y w płácżu cżęſtym prácu=
iąc/strona: C17

C 17.
1:
iąc/ owiecżki ſtráconey ſzukáiąc/ ktorą
2:
gdy ználazł ná ſwoich ią rámionách
3:
niosł/ ku wdźięcżnym ią páſtwiſkom
4:
przyniosł.
5:
¶ Láſkáwieć wſzyſtkich ku ſobie wzy=
6:
wał/ by zá nim ſzli, vpominał/ mowiąc,
7:
chodźćie wſzyſcy obćiążeni ku mnie/ we
8:
mnie weźmiećie ochłodzenie.
9:
¶ Krzyż w ſmutkách dobrowolnie no=
10:
śił/ każąc ſwym by ták káżdy chodźił/
11:
bo y on ſam krzyż ſwoy właſny chćiał
12:
nieść/ przez ktory miał do ſwey chwały
13:
wniść.
14:
¶ Dayże nam byſmy ſwoy krzyż nośi=
15:
li/ ćiebie przed świátem wyznawáli/
16:
nie day nas w moc nieprzyiaćielowi złe=
17:
mu/ Lwowi Dyabłu okrutnemu.
18:
¶ Rácż dáć byſmy ćię z ſercá práwe=
19:
go/ chwalili Zbáwićielá ſwego/ A rácż
20:
nas bronić od cżártá ſproſnego/ nieprzy=
21:
iaćielá náſzego.
22:
☞ Bądź wiecżna chwałá Oycu wiecż=
23:
nemu/ y Synowi iego iedynemu/ we=
24:
ſpołek y Duchowi świętemu/ BOgu w
25:
Troycy iedynemu/ Amen.
HZbáwi=strona: C17v

O ćierpliwośći P. I. K.
1:
grafika
Z
Báwićielu Kryſte
2:
náſz Pánie/ nalepſzy nád wſze ſtworze=
3:
nie/ Day nam vznáć dobroć twoię/
4:
z łáſki ſwoiey.
5:
¶ Boć wielka ieſt łáſká twoiá k nam/
6:
ktorąś hoynie vkazał nam/ wźiąwſzy
7:
náſze przyrodzenie/ z ſwey miłośći.
8:
¶ Vćiekałeś też przed złym krolem/ y
9:
byłeś kuſzon złym Dyabłem/ nie zwoli=
10:
łeś iego złośći/ z ſwey miłośći.
Y ſpodo=strona: C18

C 18.
1:
¶ Y ſpodobáło ſię też tobie/ przebywáć
2:
w nędzy, w chudobie/ w głodźie, w cżu=
3:
ćiu, w pracách wielkich/ z ſwey miłośći.
4:
¶ Pracąś wielką w drogách ſwych zna
5:
ſzał/ dobrześ nam cżynić nie przeſtał/
6:
cżyniąc dobrze złym y dobrym/ z ſwey
7:
miłośći.
8:
¶ Słowoś kazał, y cudáś cżynił/ Za=
9:
koneś wſzyſtek wypełnił/ á wżdy ſię źli
10:
przećiwili/ twey miłośći.
11:
¶ Twoię świętą prawdę gánili/ przed
12:
ſędźmi ná ćię ſkárżyli/ mowili fáłſzywie
13:
przećiw, twey miłośći.
14:
¶ Wydaneś był, zdrádzon, y vplwan/
15:
ſrogoś bicżowan, pośmiewan/ nie miał
16:
żaden w vcżćiwośći/ twey miłośći.
17:
¶ Day ábyſmy prawdźiwie ználi/ coś
18:
dla nas cżynił, ważyli/ á dobrodźieyſtw
19:
wdźięcżni byli/ twey miłości.
20:
¶ Schowaneś w grob, y do piekłáś
21:
wſzedł/ trzećiego dniá z niegoś wyſzedł/
22:
wykupiłeś ſwoie wierne/ z ſwey miłośći
23:
¶ Rácżże nas też wſzyſtkich poćieſzać/
24:
prośby náſze wysłucháwáć/ day co ieſt
25:
podług woley twey/ z ſwey miłośći.
H ijKryſtestrona: C18v

O ćierpliwośći P. I. K.
1:
¶ Kryſte iák ſię podoba tobie/ rácżże
2:
nas ſprawowáć ſobie/ żebyſmy doſzli rá
3:
dośći/ z twey miłośći.
4:
¶ Gdy przyidźieſz ſędźić ſpráwiedliwie/
5:
tám śię vkażeſz ſtráſzliwie/ tym ktorzy
6:
nie byli wdźięcżni/ twey miłośći.
7:
¶ Ktore odkażeſz precż od śiebie/ biá=
8:
dá im będźie przez ćiebie/ ſzcżęśliwi kto=
9:
re ty przyimieſz/ k ſwey miłośći.
10:
¶ Będą záwżdy ná ćię pátrzyli/ y ná
11:
wiek wiekom chwalili/ máiąc wſzyſt=
12:
kiego w hoynośći/ z twey miłośći.
13:
☞ O przedźiwny náſz Iezu Kryſte/ z
14:
Oycem, z Duchem wiecżny Boże/ ná
15:
wieki wiekom bądź chwałá/ twey miło=
16:
śći. Amen.


strona: D2

D 2.
1:

2:

3:
HYMNA.
4:
Cultor Dei memento.

5:
PAmiętay ná nas náſz
6:
Pánie/ wſzákeśmy twoie ſtworzenie/ rácż
7:
miłe oblicże twoie/ ku nam ie
8:
obróćić łáſkáwie.
9:
Odpuśćże nam winy náſze/
10:
ktoremi gniawamy záwſze/ dobroć y wiel=


strona: D2v

1:
możność twoię/ vkáżże nam łáskę ſwoię.
2:
Pomni ná śmierć Syná ſwego/
3:
Iezuſá Páná náſzego/ ktory nas śmierćią
4:
záſtąpił/ z gniewu twoiego wykupił.
5:
Nie day nas ná potępienie/ duſz
6:
naszych ná zátrácenie/ gdy mamy zaſtępcę
7:
ſwego/ Kryſtuſá, od wſzego złego.
8:
Ktory zá grzech dość vcżynił/ ták
9:
iáko śię był przewinił/ cżłowiek, gdy w
10:
niewinnośći był/ ſobie y wſzem źle v=
11:
cżynił.
12:
Wſzák nam tho twoy Syn powie=
13:
dźiał/ iż śmierć wiecżná zwyćiężyć miał/
14:
ćiebie też z Oycem ziednáć/ y też
15:
zá grzech dość vdźiáłáć.
16:
My temu ſzcżyrze wierzymy/
17:
śmierći śię iuż nie boimy/ áni grzechu, áni
18:
diabłá/ bo iuż ieſt ich moc vpádłá.
19:
Ieſt zá námi Rycerz mocny/ Iezus
20:
Kryſtus, Pan walecżny/ ktory to
21:
wſzyſtko zwyćiężył/ moc ich podnożkiem
22:
położył.
23:
Chwałá bądź Oycu wiecżnemu/ z
24:
Synem, y Duchu świętemu/ zá to że nas k
25:
ſobie przyiął/ y z mocy Diabelskiey
26:
wyiął.


strona: D3

1:
Iáka byłá ná pocżątku/ thaka
2:
záwżdy y do ſzcżątku/ bądź chwálebne
3:
Imię iego/ Iezuſa Páná náſzego.
4:
Bądź pochwalon Krolu
5:
niebieſki/ ziemſki/ pełny wſzey miłośći/
6:
w zásłużeniu ſwym nahoynieyſzy.
7:
TYś ieſt żywot obżywaiący/ słodce
8:
ſmutne ćieſzący/ Tyś nádźieiá w tobie


strona: D4v

1:
vfáiących. K Tobie ſámemu
2:
wołamy/ bo my pomocy w nikim
3:
inſzym ználeść nie możemy. CIebie
4:
my żądamy y prośimy łkáiący/ á w tym
5:
to poruſzeniu płácżący/ w ſmętnym á


strona: D4v

1:
płacżliwym będąc padole.
2:
PRzetoż ćiebie pośrzedniká yiednacżá
3:
prośimy/ áby ty nadobrotliwieyſze á
4:
namiłośiernieyſze Oycá
5:
twego ocży k nam łáſkáwie á miłośćiwie


strona: D5

1:
obroćił. A Ducha twego
2:
obdárowánie/ y iego święte obnowienie/
3:
w tey miłośći ktorąś nam
4:
zásłużył ſam/ miłośćiwie obroć. O
5:
namiłośćiwieyſzy/ o nadobrotliwiey=


strona: D5v

1:
szy/ O naſłodszy Iezuśie/ Synu z
2:
Pánny cżyſtej Maryey.


strona: D8

1:
MAdrość Oycá
2:
wſzechmocnego/ Kryſtus on wiecżny Syn
3:
iego/ przyſzedł w miłość świátá
4:
tego/ według pismá Prorockiego.
5:
W wielkiey pokorze w ćichośći/ nie
6:
lituiący trudnośći/ dla narodu
7:
cżłowiecżego/ widząc wielki vpad iego.
8:
A z oney Boſkiey miłośći/ przyiął
9:
ná ſię náſze złośći/ podiął mękę
10:
dobrowolną/ przez náſzę krewkość
11:
ſwowolną.


strona: D8v

1:
O gdyby to kto obacżył/ co ten Pan
2:
vcżynić racżył/ iż dla cżłowieká
3:
nędznego/ nie litował ćiáłá ſwego.
4:
Stał ná krzyżu záwieſzony/ wſzytek
5:
świętą Krwią ſkropiony/ wołáiąc z
6:
wielkiego prágnienia/ nędznemu cżłeku
7:
zbáwienia.
8:
A w oney ſwey ſrogiey męce/
9:
rozćiągnąwſzy ſwoie ręce/ woła, podżćież moi
10:
mili/ byśćie śię mną ochłodżili.
11:
A my nic nie bacżąc tego/
12:
dobrodźieyſtwá Páná swego/ wolemy świátu
13:
folgowáć/ iego złych ſpraw náśládowáć.
14:
Thák nas bárzo rozbuiáło/ w
15:
grzechu, náſze márne ćiáło/ ktore ſwowolnie
16:
kochamy/ że twey łáſki nic nie dbamy.
17:
Ano Pan ſwe święte ćiáło/ dał, áby
18:
zá nas ćierpiało/ życżąc nam mieyſcá
19:
onego/ przez Adámá ſtráconego.
20:
A ták wſzechmogący Pánie/ rácż dáć
21:
z łáſki ſwey vznánie/ bychmy ćię práwie
22:
poználi/ woley twey náśládowáli.
23:
Rácż nas przez ſwą ſrogą Mękę/
24:
przyiąć pod ſwą możną rekę/ boć o nas
25:
źle z káżdey ſtrony/ nie będźieli twey
26:
obrony.


strona: D9

1:
Ze wſząd Nieprzyiaćioł doſyć/ Y
2:
gdźieſz nam ſwe ręce wznośić? Iedno
3:
ku tobie náſz Pánie/ gdyż w tobie náſze
4:
vfánie.
5:
O Oycże náſz dobrotliwy/ rácżże
6:
nam być miłośćiwy/ nas márnotráwne
7:
Synacżki/ przyimi w łáſkę
8:
nieboracżki.
9:
Bo wieliceśmy zgrzeſzyli/
10:
Máieſtat twoy obráźili/ wſzákże z ſwey
11:
BOſkiey miłośći/ rácż odpuśćić náſze złośći/
12:
a przyimi nas ku rádośći. Amen.
13:
ROzmyślaymy dźiś
14:
wierni Krześćiáni/
15:
Iáko Pan Kryſtus
16:
ćierpiał zá nas rány: Od poimánia/


strona: D9v

1:
nie miał odpocżnienia/ áż do ſkonánia.
2:
Naprzod w Ogroycu wźiął pocá=
3:
łowánie/ Toć Iudáſz zdráycá dał był
4:
Zydom známię/ Otho Zydowie mego
5:
Miſtrzá maćie/ tegoż imayćie.
6:
Wnet ſię rzućili iáko Lwi okrutni/
7:
Apoſtołowie od niego vćiekli/ tám z
8:
wielkim hurmem wiedźion do Annaſzá/
9:
poćiechá náſzá.
10:
Pierwſzey godźiny przed Piłatem
11:
stánął/ nieſpráwiedliwie od Zydow
12:
oſkárżon/ Roſkazał Piłat áby był
13:
bicżowan/ ten niebieſki Pan.
14:
Krzyknęli wſzyſcy o godźinie
15:
trzećiey/ Nie chceḿy dálcy ſwoich
16:
krzywd ćierpieći/ Niechay ná Krzyżu
17:
ſwoy żywot położy/ ten to Syn Boży.
18:
Z oſtrego ćiernia koronę vwili/
19:
náſzemu Pánu ná głowę wtłocżyli/
20:
pośmiewáiąc ſię/ przed nim poklękáli/
21:
Krolem go zwáli.
22:
Szedł z krzyżem z miáſtá Pan ſzoſtey


strona: D10

1:
godźiny/ Zydowie z niego odźienie
2:
złożyli/ Potym go ná krzyż okrutnie
3:
rozbili/ octem poili.
4:
Oycu śię modlił zá ſwe krzyżowniki/
5:
Odpuść im Boże, a bacż te nędzniki/
6:
Ktorzy nie wiedzą co im wyrządzáią/
7:
bo mię nie znáią.
8:
Mátkę pod krzyżem ſtoiącą obacżył/
9:
Ianowi onę w opiekę porucżył/ Oto
10:
Niewiáſto maſz Syná ſwoiego/
11:
dźierżże ſię tego.
12:
Y wźiął Apoſtoł Mátkę Páná
13:
ſwego/ Szedł z nią od krzyża do domu
14:
swoiego/ Iáko ſyn właſny onę
15:
opátruiąc/ y w ſmutku ćieſząc.
16:
Polećił duchá Bogu Oycu w ręce/
17:
Wołáiąc vmárł, záćmiło ſię Słońce/
18:
Ziemiá ſię trzęsłá dźiewiątey godźiny/
19:
nie bez przycżyny.
20:
Zſtąpił do piekłá mocą ſwego
21:
Boſtwá/ Támże oświádcżył znák ſwego
22:
zwyćięſtwá/ Ciáłá vmárłe z grobow
23:
powſtáły widźieć ſię dały.
24:
Nikodem z Iozfem vcżynili prośby/
25:
By ćiáło z krzyża przeſpiecżnie zdiąć


strona: D10v

1:
mogli/ Piłat ich prośby niwcżym nie
2:
przebacżył/ bo ták Bog racżył.
3:
Czáſow Nieſzpornych był z Krzyżá
4:
zdeymowan/ przez swoie sługi wſzego
5:
ſtworzenia Pan/ Pánie też święte tám
6:
z dáleká ſtały/ ná to pátrzáły.
7:
Drogim Bálſámem ćiáło
8:
pomázáli/ á z nabożeństwem w Syndon vwi=
9:
iáli/ włożyli ie w grob oſtátniey
10:
godźiny/ płácż vczynili.
11:
Płacżmyż dźiś wſzyſcy wierni krze=
12:
śćiáni/ Dźiękuiąc Pánu zá nadrożſze
13:
rány/ iż zá nas racżył ták okrutnie
14:
ćierpieć/ chcąc nas ſobie mieć. Amen.
15:
KRYſtus náſze zbáwienie/
16:
Ktory grzechu nie znał/ dla nas iáko


strona: D11

1:
złocżyńca/ był w nocy poiman/
2:
wiedźion przed ſąd Duchowny/ oſkárżon
3:
bez prawdy/ vplwan, wzgárdzon, y
4:
pośmian/ iák nam piſmo świádcży.
5:
Ná dźień pierwſzey godźiny/ Iezus
6:
był prowádzon/ przed Piłatá ſędźiego/
7:
iák zdraycá oſkárżon/
8:
ten go pilnie
9:
probuiąc/ niewinnego vznał/ przeto go
10:
Herodowi krolowi odesłał.
11:
Trzećiey ná dźień godźiny/ był ſrodze
12:
bicżowan/ y ćirniową koroną ná ſmiech


strona: D11v

1:
koronowan/ gdźie wiele vrągánia y
2:
policżkow vżył/ y do mieyſcá śmierći ſwey
3:
krzyż ná ſobie nośił.
4:
Szoſtey Iezus godźiny/ ná krzyż ieſt
5:
rozbity/ Miedzy łotry iák morderz
6:
wyżſzey podnieśiony/ W ſwym prágnieniu
7:
Zbáwićiel/ żołćią ieſt nápawan/ thák
8:
Báránek niewinny/ dla nas grzeſznych
9:
ćierpiał.
10:
O dźiewiątey godźinie duſzę ſwą
11:
wypuśćił/ Heli głoſem wołáiąc/ Oycu ią
12:
porucżył/
13:
źiemiá się tuż zátrzęsłá/ słoń=
14:
ce ſię záćmiło/ tám nátychmiaſt wiele
15:
ich w niego vwierzyło.
16:
O Nieſzporney godźinie był z krzyżá
17:
zdeymowan/ náſz Zbáwićiel namilſzy/ y
18:
cudnie pochowan/ Tám wiele ludźi
19:
Świętych z ſwych grobow powſtáli/ że
20:
jezus ieſt Zbáwićiel/ to świádectwo
21:
dáli.
22:
Przez twą mękę niewinną/ Kryste
23:
Synu Boży/ ćiebie prośiem pokornie/
24:
nas grzeſzne wſpomoży/ byſmy z
25:
grzechow powſtáli/ świętobliwie żyli/ á z
26:
twey Męki y śmierći záwſze wdźięcżni
27:
byli. Amen.


strona: D12

1:
Iezus Kryſtus Bog
2:
cżłowiek/ Mądrość Oycá ſwego/
3:
racżył tu wiele ćierpieć w świećie
4:
dla grzeſznego/ W Niedźielę przed ſwą
5:
męką/ Pan Iezuſ Kryſt płakał/
6:
przychodźiłá Wielkanoc/ śmierći ná ſię cżekał.
7:
Wyſzli k niemu przed miáſto/ cżeść
8:
mu vcżynili/ niźli minął dźień trzeći/
9:
inák ſię zmienili/
10:
Odſzedł Iudaſz
11:
Szkáryot/ Páná ſwego przedał/ zá
12:
trzydźieśći pieniędzy/ Zydom go złym wydał.
13:
We Czwartek po Wiecżerzy w o=
14:
grodźie z ſwymi był/ Bogu Oycu ſię modlił
15:
by kielich oddalił/ po trzykroć o to pro=
16:
ſząc/ by go racżył odiąć/ ná iego wolą puścił/
17:
á krwáwie ſię poćił.
18:
Przypádli nań w Zbroi/ iákoby ná
19:
złego / Iudaſz pocáłowániem zdradźił
20:
Páná ſwego/ Gdy nań ręce wrzućili/
21:
pocżął Piotr Páná mśćić/ Máłchowi
22:
vcho vćiął/ chcąc go mocnie bronić.
23:
Do Biſkupow go wiedli/ po ſwey


strona: D12v

1:
woley mieli/ cáłą noc z nim nie ſpáli/ bijąc
2:
iáko chćieli/
3:
twarz naświętſzą vplwáli/
4:
ocży záwiązáli/ policzki mu dawáiąc/
5:
gádáć mu kazali.
6:
Potym Piotr z ſtráchem wielkim/
7:
gdy v ogniá ſtoiał/ pierwey niz kur
8:
zaſpiewał/ trzykroć ſię go záprzał/ Ná
9:
dźień pierwſzey godźiny wiedźion do
10:
Piłatá / fáłſzywie nań ſkárżyli/ Stárſzy, y
11:
Kśiążętá.
12:
Nie chćiał go Piłat ſądźić/ widząc
13:
go bez winy/ Krzykli, bądź tá Kreẃ ná
14:
nas/ y ná náſze ſyny/ K słupu go
15:
przywiązáli/ bicżowáć nágiego/ nie
16:
zoſtáwili ná nim/ członku nie zbitego.
17:
Ciężkie koronowánie Pan racżył
18:
podſtąpić/ roźlicżne pośmiewánie/ potym
19:
y ná ſmierć iść/
20:
cżáſu szoſtey godźiny z krzy=
21:
żem z miáſtá wiedźion/ z wielkim
22:
poſromoceniem/ tym krzyżem obćiążon.
23:
Mieyskie Pánie płákáły/ iż ćierpiał
24:
bez winy/ Rzekł im, nie płácżćie ná mię/
25:
ale ná ſwe ſyny/ był ták bárzo ſtrapiony
26:
że iść z krzyżem nie mogł/ Symon był
27:
przyniewolon/ by mu go nieść pomogł.


strona: D13

1:
Ná krzyżu go rozbili/ gorzki napoy
2:
dáli/ o ſuknię los miotano/ iák
3:
prorokowano Ianowi porucżoná ie/go/ mátká
4:
miła/ kiedy ſię iego duſzá/ z ćiáłe/m/ rozdźieliłá
5:
O dźiewiątey godźinie Kryſtus
6:
wołał Meli/ z czego ſię niecnotliwi Zydźi
7:
pośmiewáli/
8:
Meliaſzá ten woła áby go
9:
rátował/ wſzák dobrze oglądamy/ bę=
10:
dźieli go tu miał.
11:
Záwołał głoſem wielkim k Oycu
12:
w ſwych boleśćiách/ EY cżemuś mię opu=
13:
śćił w ták wielkich ćięſzkośćiách? Zá
14:
nieprzyiaćioły ſwe Oycá ſwe/go/ prośił/ á ſkło=
15:
niwſzy ſwą głowę/ duſzę ſwą wypuśćił.
16:
Gdy náſz miły Zbáwićiel ná krzyżu
17:
vmierał/ Słońce ſię ieſt záćmiło/ Oćiec
18:
gniew okazał/ zá tákim okrućieńſtwem
19:
ktore nád nim widźiał/ w ten cżás też
20:
z grobow ſwiętych powſtáło wiele ćiał.
21:
Zasłoná ſię przetárgłá/ ſkáły ſię
22:
pádáły/ niewinney śmierći iego wielce li=
23:
towáły/
24:
bo gdy ſię źiemiá trzęſłá/
25:
iákowy tám ſtrach był? potym Rothmiſtrz
26:
wyznawał/ iż Synem Bożym był.
27:
Zá tákowymi dźiwy ludźie ſię


strona: D13v

1:
vználi/ żáłuiąc ſmierći iego/ Pánu chwałę
2:
dáli/ Potym ieden z Rycerzow bok
3:
otworzył iemu/ Krew z wodą wy=
4:
płynęłá/ k zbáwieniu náſzemu.
5:
Tám wyćiekły Swiątośći náſzego
6:
zbáwienia/ Wodą y Krwią poświęćił/
7:
wody wiernych krzcżenia/ zięt był z
8:
krzyża k wiecżoru/ dány od Piłata/ gdy iuż
9:
był zá nas vmárł/ wykupićiel świátá.
10:
Iozef z Arymátyey co go
11:
náśládował/ w grobie go ſwym pochował/
12:
wielce go miłował/
13:
A gdy iuż iego ćiáło do
14:
grobu iéſt dano/ od miłych przyiaćiołow
15:
Nirzą pomázano.
16:
Bácżmy iuż krześćiánie/ co nam ten
17:
Pan ſpráwił/ bo wſzytko dla nas
18:
ćierpiał/ ſam nic nie przewinił/ Szcżęśliwi
19:
ktorzy z nim mrą/ á máią z martwych
20:
wſtáć/ bo kromia wątpliwośći/ będą z
21:
nim krolować.
22:
Gdy będźiemy mieć pomrzeć/ á z
23:
ćiáłem ſię dźielić/ rácż Pánie náſze duſze/
24:
w ręce ſwoie przyiąć/ Kryſte dla
25:
vmęcżenia żywotá twoiego/ rácż nas przyiąć
26:
po śmierći/ do kroleſtwá ſwego. Amen.


strona: D16v

1:
PAn Kryſtus ktory ieſt
2:
podobien źiárnu pſzenicżnemu/ w
3:
Ewánieliey rzecżonemu/ był ſwym
4:
vmartwieniem przypodoban k niemu.
5:
Abowiem ten Pan práwie áż do
6:
końcá zmorzon być chćiał/ by wielki owoc
7:
z śiebie wydał/ á ſwoią śmierćią
8:
wſzyſtkim żywot wiecżny dał.
9:
Abowiem náſze wſzelákie okrutne
10:
niepráwośći/ záſłużyły śmierć, y
11:
ćiemnośći/ boſmy byli vpadli w ſzátáńſkie
12:
ſrogości.


strona: D17

1:
Z teyże przycżyny ten Báránek
2:
będący niewinny/ była dla nas okrutnie
3:
związány/ chcąc wypłáćić wſzytki náſze
4:
wielkie winy.
5:
A chcęcy nas wywieść z náſzych
6:
okrutnych niepráwośći/ k Máieſtatu
7:
Boſkiey miłośći/ ćierpiał tu dla nas
8:
wſzytkich wielkie ćięſzkośći.
9:
Iáko Báránek przed ſądem ſtał, nic
10:
nie odpowiedał/ práwie iákoby mowy
11:
nie miał/ á vſt ſwoich niewinnych
12:
otworzyć nie chćiał.
13:
Był policżkowan, pośmiewan, y też
14:
poſzyikowan/ y ná ſwey świętey twarzy
15:
vplwan/ choć on ſam był niebieſki y też
16:
ziemſki Pan.
17:
Ocży naſwiętſze iego ſromotnie ſą
18:
záwiązáli/ á prorokowáć mu kázali/
19:
włoſy śláchetne z iego głowy tárgáli.
20:
Thám potym Piłat ku ſądu ſię ná
21:
stolcu poſádźił/ áby go niewinnie
22:
oſądźił/ bo mu tám śmierć niewinnie tedyż
23:
przyſądźił.
24:
Aby nas ták wſzyſtkich iuż wiecżnie
25:
z dawná oſądzone/ y ſpráwiedliwie


strona: D17v

1:
potępione/ zbáwił ſwoią śmierćią vſprá=
2:
wiedliwione.
3:
Szedł ná śmierć będąc Bogu Oycu
4:
ſwoiemu poſłuſzny/ á nioſąc krzyż ná
5:
ſobie ćiężki/ będąc też ná ſwym ćiele bá=
6:
rzo zrániony.
7:
Aby on ſam cżłowieká grzechy bárzo
8:
zránionego/ od Bogá dáleko záſzłego/
9:
przywiodł záſię ku wiecżney miłośći ie.
10:
On grzechy náſze niosł z krzyżem,
11:
gdy go nań włożono/ niosł ie, gdy go
12:
z miáſtá wiedźiono/ chcąc nas záś
13:
wwieść do Ráiu z kąd nas wygnano.
14:
Dał ſwoie ręce przenaświętſze o=
15:
krutnie zránić/ y ná krzyżu ćiáło ſwe
16:
rozbić/ chcąc nas ránámi ſwemi wiecżnie
17:
vzdrowić.
18:
Bo y ręką ſwą cżłowiek był okrutnie
19:
zgrzeſzył/ gdy był przykazánie
20:
przeſtąpił/ bowiem owocu w Ráiu z drzewá
21:
vkuśił.
22:
Zgrzeſzyliſmy byli wſzyſtkimi
23:
cżłonkámi náſzemi/ przétoż ná ſwych ćierpiał
24:
niewinny/ dla okazánia łáſki ſwoiey niezmierney.


strona: D18

1:
A gdy iuż był ták okrutnie ná ſwym
2:
ćiele zrániony/ potym z Krzyżow był
3:
podnieśiony/ á zá nas Bogu Oycu
4:
ofiarowány.
5:
Tám wnet zárázem ofiáry Zakonne
6:
koniec wzięły/ ktorekolwiek przed tym
7:
bywáły/ iego ſię ofiárą wſzyſtki
8:
wypełniły.
9:
Ten náſz wiecżny Biſkup iuż wſzedł
10:
w ſwięte ſwiętych mięſzkánie/ przez
11:
właſney ſwoiey krwie wylanie/ y przez
12:
ſwoie iedyne ofiárowánie.
13:
Iuż nie potrzebá krwie z żadnych
14:
źwierząt z nowu przelewáć/ áni zá
15:
grzechy ofiárowáć/ bo nas ſwoią ofiárą
16:
racżył darowáć.
17:
Ktorą nas wſzyſtkich raz Bogu
18:
Oycu wiecżnie poświęcił/ iednym razem to
19:
iuż ſpoſobił/ ſwoiey krwie raz wylaniem
20:
z grzechow ocżyśćił.
21:
Przetoż zá grzechy iuż ná wieki
22:
ofiará nie ma być/ gdyż ie on z nas iuż
23:
racżył zgłádźić/ y ná wieki nas Oycu
24:
swemu poświęćić.
25:
Zá co my tobie Oycże wiecżny


strona: D18v

1:
chwałę
2:
wzdawamy/ á w Kryſtuć ią ofiáruiemy/ ktoryś ieſt ná wiek wiekom
3:
błogosłáwiony. Amen.
4:
Chwalmyż
5:
Bogá wſzechmocnego/ ktory dał Syná
6:
ſwego/
7:
Ná okrutne vmęcżenie/ z kąd mamy
8:
wybáwienie.
9:
Bo wiecżną śmierć iuż
10:
zwyćiężył/ grzech, świát, y diabłá poraźił.


strona: D19

1:
Gdy Adam w Ráiu poſtáwion był/
2:
wnet go tám Diabeł zdrádźił/ Z
3:
vkuſzenia iábłká w śmierć wpadł/ z
4:
dobrego wſzego wypadł/ Miłośćiwy náſz
5:
zbáwićiel/ z tego on ſam go ocżyśćił.
6:
Iák przećiwnik ſwą chytrośćią
7:
zwiodł cżłowieka pierwſzego/ Thák
8:
Pan KRYſtus ſwą mądrośćią/
9:
przywiodł do Oycá ſwego/ Wſzyſtko
10:
zgłádźił, y zápłáćił/ co był Adam prze grzech
11:
ſtráćił.
12:
Cierpiał ieſt dla tey przycżyny/ áby
13:
zá náſze winy/ Bogu Oycu dość
14:
vcżynił/ gdyż ſam nic nie przewinił/
15:
Bo żadnym grzechem nie zmázan/ IEzus
16:
Kryſtus náſz miły Pan.
17:
Od wiecżnośći był vłożon/ rząd tego
18:
wykupienia/ Aby grzeſzny nic nie
19:
wątpił/ że doſtąpi zbáwienia/ Bo lekárſtwo
20:
ma gotowe/ z męki Zbáwićielowey.
21:
Ták nam było trzebá tego/ áby zá
22:
nas vćierpiał/ Słucháiąc Oycá
23:
ſwoiego/ ná drzewie krzyża wiśiał/ Miáł
24:
ták żywot nam przywroćić/ moc
25:
Dyabelską wywroćić.


strona: D19v

1:
Bit okrutnie, wiedźion ſrodze/ z
2:
miáſtá niosł krzyż ná ſobie/ By ná
3:
wieki był pomocen/ cżłowiecże/ grzeſzny
4:
tobie/
5:
Twarz iego ſię odmieniłá/ wſzy=
6:
ſtká we krwi omocżyła.
7:
Ná krzyżu gdy był záwieſzon/ octem,
8:
z żołćią nápawan/ Głoſem wielkim
9:
ieſt záwołał/ gdy Duſzę ſwą poledał/
10:
Boże Oycże w ręce twoie/ porucżam ia
11:
Duſzę moię.
12:
Oſtrą włocżnią dał bok przekłoć/
13:
ſerce żywota ſwego/ Krew á wodá
14:
wypłynęłá/ z iego ćiáłá świętego/ Ku
15:
omyćiu náſzych złośći/ y wſzelakich
16:
niepráwośći.
17:
Przetoż tedy Páná ſwego/
18:
wielbiemy przez przeſtánia/ Ktory mocą Bo=
19:
ſtwá ſwego/vżycżył nam zbáwienia/
20:
śmierćią ſwą śmierć wiecżną zgłádźił/
21:
a wierne ſwe wyſwobodźił.
22:
Chwała Oycu niebieſkiemu/ Pánu
23:
miłośćiwemu/ Iego Synowi
24:
miłemu/ ná nas ták łáſkawemu/ Y też
25:
Duchowi swiętemu/ Bogu w Troycy
26:
iedynemu.


strona: D20

1:
Zeć ſię nád námi śmiłował/ drogę
2:
prawdy vkazał/ Z błędow ćięſzkich
3:
nas ſam wywiodł/ gdyż tego żaden nie
4:
mogł/ Prośim ćię dźiś, racż to nam dáć/
5:
byſmy przy tobie mogli ſtać. Amen.


strona: E3

1:
WAżmyſz iák
2:
wielka dobrotá/ vmęcżenia
3:
Iezu Kryſtá/ ktorego przez
4:
náruſzenia/ porodźiłá cżyſta Pánná.


strona: E3v

1:
Iezu Kryſt Syn Boży miły/ nie
2:
chcąc byſmy w piekle byli/ dał ſię zá nas
3:
wſzyſtkich męcżyć/ ná ſromotnym
4:
krzyżu rozbić.
5:
Cierpiał náſz Pan męki wielkie/ prze
6:
ludzkie
7:
grzechy wſzelákie/ dał ſię zá nas grzeſzne
8:
zábić/ chcąc mas z Oycem ſwym
9:
pomierzyć.
10:
Bo w táynośći Troyce świętey/
11:
było vrádzenie wźięte/ by Syn Boży był
12:
poniżon/ á w cżłowiecżeńſtwie potępio/n/.
13:
Niewinnośćią ſwą żywotá/ chcąc
14:
by byłá winá ziętá/ śmierć śmierćią
15:
byłá ſkáżoná/ łáſká Boża przywroconá.
16:
Kryſtus będąc w niewinnośći/
17:
miłuiąc ſwe z vprzeymośći/ dobrowolnie
18:
śmierć podſtąpił/ wiedząc wſzyſtko, ni
19:
vſtąpił.
20:
Smęćił ſię áż do ſwey śmierći/ w
21:
ſercu ſwym nosząc boleśći/ przed Oycem
22:
ſwym ná twarz pádał/ prośby ſwe k
23:
niemu wylewał.
24:
Też ſię racżył dáć poimáć/ iákoby
25:
złocżyńcę zwięzáć/ wiedźion k ſądu
26:
Duchownemu/ dan w ręce ludu grzeſznemu.


strona: E4

1:
Poſzylkowan, policżkowan/ ná twa=
2:
rzy hániebnie zeplowan/ oſądzon był y
3:
potępion/ ku Piłatowi przywiedźion.
4:
Słyſząc Piłat nań ſkárżenie/ ſkazał
5:
go ná bicżowánie/ vśiłuiąc go
6:
wypuśćić/ a gniew Zydowski vkroćić.
7:
Pocżęło Poſpolſtwo wołáć/ aby go
8:
dał vkrzyżowáć/ Piłat ná ſtolcu śie=
9:
dźiał/ śmierć Kryſtowę wypowiedźiał.
10:
W ręce pogánom był wydan/ á ſro=
11:
motnie koronowan/ potym wiedźion
12:
ná śmierć z krzyżem/ iákoby był
13:
nawinnieyſzym.
14:
Był przybit ná krzyż ſromotnie/ roz=
15:
ćiągnion ná nim okrutnie/ podnieśion
16:
z nim w mąkách ćięſzkich/ ták
17:
wypłacał grzech ſwych wiernych.
18:
Wiśiał w mękách trzy godźiny/
19:
pośmiech ćirpiał od rodźiny/ był zemdlon
20:
thym zmordowániem/ wykupił nas
21:
ſwym ſkonániem.
22:
Woley Oycowſkiey dokonał/ potym
23:
śię mu oiárował/ Teſtáment ſtáry
24:
wykonał/ gdy śmierćią ná krzyżu ſkonał.
25:
Wszelki cżłowiek nań pilno patrz/


strona: E4v

1:
śmierć ták zránionego obácż/ on twe
2:
vſpráwiedliwienie/ wykupienie, y
3:
zbáwienie.
4:
Miárkuy káżdy ſwe zgrzeſzenie/ przez
5:
ADámá záwiedźienie/ ktoregoś nie
6:
mogł wypłáćić/ áż Syn Boży muśiał
7:
vmrzeć.
8:
Vzdaymyż wſzyſcy chwałę iemu/ w
9:
niebie iuż nieſmiertelnemu/ Oycu ták
10:
dobrotliwemu/ miłemu Duchu świętemu.
11:
Ty Pánie náſze zbáwienie/
12:
ſpráwiłeś przez vmęcżenie/ dayże nam być
13:
vcżeſtniki/ ſwoiey ták okutney męki.
14:
Byſmy żywą wiárę máiąc/ do
15:
śmierći ſwey tu w niey trwáiąc/
16:
doſtąpili twey sławnośći/ gdźie mięſzkasz w
17:
wiecżney rádośći. Amen.


strona: E5

1:
SLawá y chwałá/ bądź
2:
tobie Krolu Kryſte wykupićielu/ tobie
3:
dźiatki w kośćiele chwałę dáły
4:
zbáwienia żądáiący/ zbáwiſz nas.
5:
Israel es tu Rex, Dauidis.
6:
TYś ieſt Izráelſki Krol/
7:
zDawidowego pokolenia/ ktoryżeś


strona: E5v

1:
nam w imię Boże/ pożegnány
2:
żądáiący Krol przyſzedł.
3:
Wſzyſtek zaſtęp niebieſki/ chwalićię
4:
Pánie Zbor Anielſki/ tákże y śmiertelny
5:
cżłowiek/ y też inne wſzytko twoie
6:
ſtworzenie.
7:
Lud Iudzki przećiw tobie/ z pal=
8:
mámi wyſzedł był ná drogę/ My tobie
9:
kroluiącemu/ nabożnie ku cżći twey
10:
świętey śpiewamy.
11:
Onić ſię podobáli/ Przyimże też
12:
nabożeńſtwo náſze / miłośćiwy,
13:
dobrotliwy/ thobieć ſię bowiem wſzyſtko dobre
14:
lubi.
15:
Dźiś ćię ze cżćią przyięli/ á w
16:
Piątek ćię vkrżyżowáli/ Nie racżże ná nas
17:
dopuſzcżáć/ abyſmy tę łáſkę twą mieli
18:
wzgárdzáć.


strona: E6

1:
Rozgi przed tobą słáli/ potym ſię
2:
z ćiebie pośmiewáli/ O Pánie rácż ná
3:
nas weyźrzeć/ á nie day ſię nam prawdy
4:
twoiey záprzeć.
5:
Odźienie przed ćię słáli/ potym
6:
twoie z ćiebie zdźieráli/ Rácż z nas ziąć
7:
odźienie złośći/ á day nam chodźić w
8:
żywota nowośći.
9:
Krolem ćię przywitali/ potym ſię ku
10:
tobie nie ználi/ Nie rácżże ná nas dopu=
11:
ſzcżáć/ byſmy ſię ćiebie náſz Pánie mieli przeć.
12:
Lud ćię ten błogosłáwił/ á potym
13:
ćię okrutnie zháńbił/ Day byſmy ćię zá=
14:
wżdy ználi/ á przy tobie záwżdy ſtátecż=
15:
nie trwali.
16:
Byſmy w tobie vfáli/ nádźieie krom
17:
ciebie nie mieli/ boś ty ieſt náſze
18:
zbáwienie/ od ćiebie grzechow wſzyſtkich
19:
odpuſzcżenie.
20:
Bądźże cżeść chwałá tobie/ boś ty
21:
ſam ieſt Pánem ná niebie/ tobieć ią
22:
ſłusznie dawamy/ gdyż od ćiebie wſzyſtko,
23:
cokolwiek mamy. Amen.


strona: E6v

1:
KRyſte Krolu niebieſki/
2:
ty k nam przychodźiſz z ſwoiey
3:
łáſki/ przez ſpráwę Duchá
4:
świętego/ wchodźiſz w serce do cżłowieká
5:
grzeſznego.
6:
Bo ty nas záſtępuieſz/ tám w niebie
7:
zá nas oręduieſz/ tyś ieſt zá grzechy
8:
zapłátą/ ofiárą wdźięcżną przed Oycem
9:
twym świętą.
10:
My ćiebie Krolem znamy/ Zbá=
11:
wićielem być wyznawamy/ ćiebie cżćimy
12:
y chwalemy/ ábowiem przez ćię
13:
wykupienie mamy.
14:
A miáſto látorośli/ ścielamyć ſwe
15:
nabożne myśli/ w ſercá ćię też
16:
przyimuiemy/ gdy słowu twemu świętemu
17:
wierzymy.
18:
Rozmnoż z miłośći ſwoiey/ w
19:
Ludźiach kroleſtwo łáſki twoiey/ rácż dáć
20:
wolność słowu twemu/ day by wſzyſcy
21:
byli poſłuszni iemu.
22:
Kroluyże ſam nád námi/ á rácż
23:
mięſzkáć ná wieki z námi/ wytráć náuki


strona: E7

1:
Diabelſkie/ á nápráw k prawdźie
2:
wſzyſtkie ſercá ludzkie.
3:
Niechże ćię ſwymi głoſy/ chwalemy
4:
tu przez wſzyſtkie cżáſy/ Day byſmy ćię
5:
godnie cżćili/ á tám po śmierći z tobą
6:
wiecżnie żyli. Amen.
7:
IEZus KRyſtus náſz miły
8:
Pan/ przyſzedł ná świat, vkazał
9:
nam/ wiele dobra, zwłaſzcża
10:
duſzy/wzywáiąc k wiecżney roſkoſzy.
11:
Wiedząc ſmierći ſwey ſkoncżenie/
12:
záś do Oycá náwrocenie/ miłował
13:
ktorzy ná świećie/ mięſzkáli, z nim w tym
14:
żywoćie.
15:
Gdy potym z nimi wiecżerzał/ ktore
16:
on był k temu wybrał/ ſkonawſzy
17:
figurę dawną/ támże pocżął służbę nową.
18:
Wſtawſzy od ſtołu nogi mył/ ktory
19:
Miſtrzem y Pánem był/ nie wſtydźił ſię
20:
cżynić tego áby bráli przykład z niego.


strona: E7v

1:
By obmywániem tym zwerzchnim/
2:
wodnym krztem z iego ſwiádectwem/
3:
przywiodł ich k vſpokoieniu/ sumienie
4:
w pewnym zbáwieniu.
5:
Pánie tyś ſię k nogam ſkłaniał/
6:
ktoryś z Oycem rowną cżeść miał/ nie
7:
tylkość to wodą cżynił/ áleś nas y krwią
8:
ſwą omył.
9:
Gdy przyſzedł nogi myć Piotrowi/
10:
tám ſię zniżył z ſwey pokory/ Piotr mu
11:
nog ſwych vmyć zbraniał/ bo táiemnice
12:
nie wiedźiał.
13:
Ktoremu Pan odpowiedźiał: Co ia
14:
cżynię, gdybyś wiedźiał/ tedybyś tego
15:
nie zbraniał/ ále będźieſz potym wiedźiał.
16:
Rzekł Piotr: Nie chcę byś nogi mył/
17:
wiecżnie nie chcę byś to cżynił. Ale
18:
mu Pan odpowiedźiał/ iż obmyćia
19:
potrzebował.
20:
Bo ieślibych ćię nie omył/ v=
21:
cżeſtnikiem byś też nie był/ Kroleſtwá mego
22:
wiecżnego/ był byś odłącżon od niego.
23:
Bądźmyſz tedy posłuſznemi/ á ná
24:
wſzyſtko powolnemi/ co nam ten Pan
25:
roſkazuie/ kto zbáwienie ſwe miłuie.


strona: E8

1:
Zlękſzy ſię Piotr, wnet mu rzecże/ nie
2:
tylko nogi á ręce/ ále y głowę má
3:
obmyi/ iedno mię w ſwym kroleſtwie miey.
4:
Pan rzekł: kto iedno ieſt cżystym/ á
5:
w wierze prawdźiwey iſtym/ nie
6:
potrzebá mu inſzego/ iedno omyć nogi iego.
7:
Day nam Pánie cżyſtemi być/
8:
słowem twoim rácż ocżyśćić / byſmy ſerce
9:
cżyſte mieli/ á żywotá popráwili.
10:
By náſzá myśl byłá w niebie/ bo
11:
nas tám wzywáſz do śiebie/ á po tym
12:
pielgrzymowániu/ day nam przyść ku
13:
odpocżywaniu. Amen.
14:
OCiec niebieſki/


strona: E8v

1:
iedynego máiąc Syná/ áby wykupił
2:
służebniká/ dał ná śmierć dla
3:
cżłowieká.
4:
Bárzo zgrzeſzyło/ wſzyſtko ludzkie
5:
pokolenie/ nie mogło doſtąpić
6:
zbáwienia/ prze ćiężkie záwiedźienie.
7:
Przetoż prácował/ Syn Boży
8:
boleśnie zá ćię/ nieśmiertelny ziáwił śię w
9:
świećie/ by ku ſobie przyiął ćię.
10:
Przedźiwna miłość/ tá náſzego
11:
Zbáwićielá/ ktory będąc Bogiem, w ſwym
12:
ciele/ podiął boleśći wiele.
13:
Krol sławy wiecżney/ niemoce
14:
náſze ná śię wźiął/ y dla nich ćięſzkość
15:
wielką podiął/ by z nas náſze grzechy ziął.
16:
Naświętſza głowá/ á przed Anioły
17:
doſtoyna/ oſtrym ćierniem byłá
18:
zránioná/ o przećiężka koroná.


strona: E9

1:
Oblicże święte/ nád ſyny ludzkie
2:
cudnieyſze/ ſplugáwili plwoćinámi/ á to
3:
dla náſzey winy.
4:
Ocży co wſzyſtko/ widzą, iáſnieyſze
5:
niż słońce / záwiązáli, przed nim
6:
klękáli/ z niego śię náśmiewáli.
7:
Słup ktory wſzyſtko zdźierżnie,
8:
ksłupu przywiązan/ bicżmi, á miotłámi
9:
bicżowan/ y po wſzem ćiele zránion.
10:
Od nog naświętſzych/ áz do
11:
wierzchu iego głowy/ wſzyſtko ćiáło krwią
12:
opłynęło/ wſzelkich boleśći pełno.
13:
Iegoż to sławá/ niebo, źiemię
14:
nápełniłá/ á tu iáko niemocna byłá/ ktora
15:
nas vzdrowiłá.
16:
A ręce ktore/ przemocne dźiwy
17:
cżyniły/ grzeſznicy ná krzyżu rozbili/
18:
myſmy przycżyną byli.
19:
Ná krzyżu wiſząc/ z płácżem prośby
20:
ſwe wylewał/ á zbáwienia náſzego
21:
żądał/ z Bogiem Oycem nas iednał.
22:
Vſzyma tymi/ iemiż Anielſki głos
23:
słyſzyał/ słyſząc bluźnierſtwá cicho znaſzał/
24:
aby nas wysłuchawał.
25:
Vſtá ktoreż to/ káżdego mądrośći


strona: E9v

1:
vcżą/ nápoione octem á żołćią/ y
2:
nieznośną gorzkośćią.
3:
Namnieyſzey winy/ nie miał
4:
Báránek niweinny/ racżył dla grzeſznych
5:
wſzytko znośić/ mogąc, á niechćiał ſię mśćić.
6:
O niewymowna/ łáſká, BOſkiey
7:
wielebnośći/ ktora z ſzcżyrey iego
8:
miłośći/ daná nam z wyſokośći.
9:
Ze namilſzy Syn/ iego, dla nas
10:
racżył vmrzeć/ mogąc kromia tego dobrze
11:
być/ w Niebieſkiey rádośći żyć.
12:
Miedzy ſwe właſne/ przyſzedł, iegoż
13:
nie przyięli/ Pána sławy vkrzyżowáli/
14:
z łotry go powieśili,
15:
Do nich Prorockie/ słowá, mowił
16:
Pan pokornie: Ludu moy, com vcżynił
17:
tobie/ á w cżymem záſmućił ćię?
18:
Iam ćiebie wywiodł/ z Egiptu nie=
19:
woley ćięſzkiey/ Mánną niebieſką lath
20:
cżterdźieśći/ karmiłem ćię na puſzcży.
21:
Iam ćiebie wybrał/ náde wſzyſtkie
22:
ludźie ſobie/ zásłániáiąc ćię w dźień
23:
obłokiem/ w nocy ogniſtym słupem.
24:
Moiá winnico/ iam był ćiebie ſzcże=
25:
pił ſobie/ napoy gorzki dáłáś od śiebie/
26:
temu kto ćię miłuie.


strona: E10

1:
Tyś krzyż nie słuſznie/ ná Páná
2:
ſwego włożyłá/ z miáſtá z łotry ná śmierć
3:
wywiodłá/ bok włocżnią otworzyłá.
4:
Kryſtus w ſwych mękách/ wołał,
5:
ćięſzko vmieráiąc/ owce ſtráconey
6:
nábywáiąc/ w pierwſze mieyſce przywodząc.
7:
To náde wſzyſtkie/ dźiwy,
8:
nadźiwnieyſze było/ że Syná przed Oycem
9:
męcżono/ á wſzák milcżał widząc to.
10:
Ták śię mu ſtáwił/ Oćiec, iákoby
11:
grzesznikiem był/ bo go ná máły cżás
12:
opuśćił/ zá nas gniew Boży znośił.
13:
Tám przenikł oſtry/ miecż Mátkę,
14:
pełną miłośći/ nápełnił ſerdecżney
15:
boleśći/ widząc go być w ćięſzkośći.
16:
Przy vmęcżeniu/ wierni żáłość
17:
wielką mieli/ owce Páſterzá opuśćiły/
18:
ćięſzko vtyſkowáły.
19:
Bog był obráżon/ złośćią ludu
20:
przeklętego/ widząc ták bárzo zránionego/
21:
Syna ſwego miłego.
22:
Wſzytko ſtworzenie/ żáłowáło
23:
ſtworzyćielá/ Biadaſz tym co go nie miłuią/
24:
bo z nim cżąſtki nie máią.
25:
Ieruzálemie/ to ieſt, Krześćiáńſki


strona: E10v

1:
ludu/ náwroć ſię iuż ku Pánu ſwemu/
2:
Páſterzowi twoiemu.
3:
Ktory namilſzą/ duſzę ſwą, ná śmierć
4:
położył/ by ćię z śmierći wiecżney
5:
wybáwił/ ták zbáwienie ſpoſobił.
6:
Racżże nam to dáć/ Pánie dla nas
7:
vmęcżony/ byſmy twey śmierći
8:
wdźięcżni byli/ w niebie z tobą mięſzkáli. Am/en/.


strona: E12

1:
Poſłuchaycież żáłoby
2:
niebieſkiego Oycá/ ienż był
3:
Zydowſkiego ludu miłośćiwy wodzcá.


strona: E13

1:
Też y Páná Iezuſá Kryſtuſá Syna
2:
iego/ dla onych zbáwienia
3:
z niebá ná świát posłánego.
4:
Ná ten niewdźięcżny á niewierny
5:
lud Zydowſki/ ktory przedtym słynął
6:
imieniem lud Izráelſki. Ten nie był
7:
wdźięcżen dobrodźieyſtwá Bogá ſwego/
8:
ſprzećiwiáiąc ſię ſzemrze, wiele
9:
gniewáiąc iego.


strona: E13

1:
Ludu moy.
2:
Iam ćiebie wywiódł z Egiptu z twego


strona: E13v

1:
więźienia/ á tyś mnie podał, y imię
2:
moie w potwarzenia. Dałemći ſprawę
3:
Zakonu mego świętego/ á tyś odrzućił
4:
wolą Przykazánia miego.
5:
Byś ſtrzegł Przykazánia mego,ka=
6:
załem tobie/ á tyś vſtawy ſwoie więcey
7:
ważył niz moie. Dałem tobie Moyżeſzá
8:
za wodzá wiernego/ tyś śię mu
9:
sprzećiwiał, á chćiáłeś zábić iego.
10:
Poſyłałemći PROroki ſwe mile á
11:
wierne/ a tyś ie mordował, pokolenie złe
12:
niewierne, Nákoniec pośłałem Syna
13:
ſwego miłego/ á przedſięś ty nie był
14:
wdźięcżeń Zbáwićielá ſwe/go/. (Ludu moy.)
15:
Iam ćię náwiedźił, wſzedſzy od
16:
Oycá mego/ á tyś nie chćiał poznáć cżasu
17:
náwiedzenia ſwego. Przez mię thobie
18:
wſzyſtkie śluby ſą wypełnione/ tyś miá=
19:
ſto przyięćia, pokazał wielkie
20:
wzgárdzenie.
21:
Iam w pośrzodku waſ zwiáſtował
22:
Ewanielią/ áleśćie wy z zátwárdźiá=
23:
łośći ſwey wzgárdźili ią.
24:
Iam znákomićie oznaymiał Oycá mego wam/ wyśćie
25:
mówili żem Sámárytan, Dyabelſtwo mam.


strona: E14

1:
Iam wymiatał Dyabelſtwo ſwoią
2:
Boską mocą/ wyśćie bluźniąc mowili,
3:
Dyabelſką pomocą. Zacne dźiwy á
4:
vcżynki Boſkiem wam cżynił/ wyśćie
5:
rady znaſzáli/ ábych ia zágubion był.
6:
(Ludu moy.)
7:
Iam ćiebie ſzcżepił iáko winnicę
8:
namilſzą/ á tyś mi śię sſtáłá nád wſzyſtkie
9:
inne nagorſzą. Iam ćiebie vwielebił
10:
ſam ze ſwey wielkiey mocy/ á tyś ſtawiał
11:
sidłá nogam mym we dnie y w nocy.
12:
Iam ćię przed nieprzyiaćioły
13:
obłokiem nákrył/ á tyś mię zdrádźił, iął,
14:
związał, wſzyſtko opák cżynił Iam ćiebie
15:
náde wſzyſtkie narody miłował/ á
16:
słuſznaſz to, byś mi to dobro złym odpłáto=
17:
wał?
18:
Zá me włoſyś mię kromia żadney
19:
przycżyny rwał/ nád to, ná mą twarz,
20:
policżkuiąc mię, ſromotnieś plwał. Acż
21:
ci przez mię z ćiebie ieſt wſzelka ćięſzkość
22:
ziętá/ á ty mnie záś związánego
23:
wiedźieſz przed Piłata. (Ludu moy)
24:
Słubiłemći dáć dáry wiecżnego
25:
dźiedźictwá/ á ty záś przećiw mnie mowiſz


strona: E14v

1:
fałſzywe świádectwá. Iam tobie dał
2:
Sceperum, moc, á sławę Krolewſką/ á tyś kolącym ćierniem koronował
3:
głowę mą.
4:
Biłem zá ćię pogány, rázámi
5:
wielkimi, á tyś mię záś zraniwſzy, powieśił
6:
miedzy złemi. A gdy mię wywiodł
7:
Piłat bárzo zránionego/ tyś niezbednie
8:
wołał vkrzyżuy iego.
9:
Przed cżáſem nie dawnym z wielkaś
10:
mię chwałą przyiął/ á teraześ odemnie
11:
wſzelką pocżćiwość odiął. Vſty,
12:
ktoremiś mię przedtym sławnie wielbił/
13:
tymiś niewinnego ná śmierć hániebną
14:
oſądźił. (Ludu moy.)
15:
Iam ćiebie wiodł, bymći dał źiemię
16:
zaślubioną / á ty mię wiedźieſz z
17:
krzyżem ná śmierć poſromoconą. Ty ſię
18:
teraz ráduieſz memu potępieniu/ ále ia
19:
zbity, poſpieſzam k twemu wykupieniu.
20:
Iam ćiebie z rąk nieprzyiaćielſkich
21:
wyſwobodźił/ á tyś zaś niewinne me
22:
ręce gwoźdźiámi przebił Iam ćiebie na
23:
puſzcży karmił roſkoſzną Mánną/ á tyś
24:
mię ná krżyżu karmił żołćią bárzo
25:
gorzką.


strona: E15

1:
Litowałem z płácżem wielkim
2:
skáżenia twego/ tyś mię záwieśił ná
3:
krżyżu podle złośćiwego. Ia w ſwych
4:
ćiężkich mękách żądam twego zbáwienia/
5:
ty ieſzcże nie przeſtawaſz od ſwego
6:
vrągąnia.
7:
Vmieráiąc, porucżam duſzę Oycu
8:
memu/ ty ſię w tym pośmiewaſz.
9:
Wykupićielowi ſwemu. Iam śiebie dla
10:
ćiebie wynáłożył wſzytkiego/ á ty wżdy nie
11:
chceſz być wdźięcżen dobrodźieyſtwá
12:
mego. (ludu moy.)
13:
Y cobym ieſzcże więcey miał vcżynić
14:
tobie? Cżemuż wżdam ćiężkiey prace
15:
mey nic nie ważyſz ſobie?
16:
Wielokroć miłość Oycá mego tobie daná / á od
17:
ćiebie żadna wdźięcżniość nie iest vkazáná.
18:
Wſzyſcy ſą tym złym niewiernym
19:
Zydom podobni/ ktorzykolwiek thego
20:
dobrodźieyſtwá nie ſą wdźięcżni.
21:
Káżdy tedy Krześćiáninie pomniſz ná tho/
22:
abyś z wdźięcżnośći dźiękował Pánu
23:
ſwemu zá to.
24:
Nie wykupił ćię przez złoto, drogie
25:
Kámienie/ ale wylał ſwą naświęthſzą


strona: E15v

1:
krew ná wykupienie. Káżdemuć ieſt
2:
iego drogá miłość gotowa/ kto ią wiárą
3:
z ſercá przyimuie, á w niey zoſtawa.
4:
Pánie Kryſte przez twe niewinne
5:
vmęcżenie/ odpuść złości, spraw w
6:
naſzym ćiele ich vmartwienie. A przez two
7:
drogie Oycow świętych vćieſzenie
8:
niech słuſznie chwalimy y twe
9:
święte z martwych wſtánie. AMEN.


strona: E19

1:
Iákoż to
2:
przesławny dźień/ wſzelákiey cżći
3:
y chwały godźien/ w ktory Pan piekło
4:
mocą ſwą zwyćiężył/ Niebo nam


strona: E19v

1:
otworzył.
2:
ktoryż tho był
3:
vkrzyżowan/ wſtał ieſt z marthwych
4:
wſzechmogący Pan/ w to iego bárzo
5:
sławne z martwych wſtánie/ weſoło
6:
ſtworzenie.
7:
Bo teraz wſzytko práwie
8:
wſzędy ożyło/ kraſę ſwą wzięło/
9:
vkázuiąc nam, też po tym tu żywoćie/
10:
żywot, ná drugim świećie/ Alleluia
11:
Alleluja.
12:
Iuż trawá,
13:
láſy, gáiowie/ kwiećie
14:
polne, y też ptaſzkowie/ Pánu ſię


strona: E20

1:
ſwoiemu z chućią ráduią/ wesoło ſpiewáią.
2:
Tymże więcey cżłowiek káżdy/ ma
3:
być gothow k temu záwżdy/ áby theż
4:
chwalił Páná BOGA ſwego/ z
5:
martwych powſtáłego. Bo ná iego
6:
wyobráżenie ieſt ſtworzon/ łáſką obdárzon/
7:
gdyż iuż nád inſze wſzytko świeckie
8:
ſtworzenie/ zna ſwoie wykupienie/ Alleluia
9:
Alleluia.
10:
PAn Kryſtus zwyćięźcá mocny/ po
11:
wſzyſtkim świećie on ieſt sławny/
12:
bo swoią śmierćią śmierć, wiecżną
13:
wygłádźił/ á ták nas obżywił. Bośmy
14:
byli iuż zginęli/ przez náſz grzech wiecżnie
15:
zátráceni/ z ktorego wſzyſtkich nas iuż
16:
On ocżyśćił/ Pan Kryſtus Zbáwićiel.
17:
Łáſką iego ieſteſmy pewnie zbáwieni/
18:
nie z śiebie ſámi/ áni też
19:
ſwemi właſnemi vcżynkámi/ dar ieſt od Bogá dány/
20:
Alleluia Alleluia.
21:
BOże Oycże náſz niebieſki/ prośim,
22:
vżycż thwey świętey łáſki/ ábyś nam
23:
dźiś miłośćiwym Bogiem był/ przezeń
24:
coś go wſkrześił. Przez twoie z
25:
martwych wſtánie/ prośim ćię dźiś Kryſte


strona: E20v

1:
náſz Pánie/ ábyś nas w słowie twym
2:
świętym vmocnił/ coś go nam vżycżył.
3:
My wtobie ſámym vfánie pokładamy/
4:
bo w ćię vfamy/ bos ty nam w słowie
5:
ſwym dárowáć obiecał/ ocżby kto przez
6:
ćię żądał/ Alleluia Alleluia.
7:
Day nam ſtałość w mocney wierze/
8:
niech nas z ręki twey nikt nie bierze/
9:
niechay iuż twe Słowo wſzędy pánuie/
10:
wſzyſtkim roſkázuie/
11:
Ciebiesmy z słowá poználi/ boſmy ćię nigdy nie
12:
widáli/ wierzymy żeś iuż ieſt wiecżnie w
13:
ſwym Niebie/ tám ſzukamy Ciebie.
14:
Sercá y myśli naſze tám podnośimy/ ćiebie
15:
prośimy/ bowiemeś ty ieſt iedyny náſz
16:
Obrońcá/ v Bogá twego Oycá/ Alleluia Alleluia.


strona: F2

1:
Raduymy ſię
2:
Krześćiánie/ cżyniąc weſołe ſpiewánie/ ná to
3:
Boże z martwych wſtánie/ Alleluia.
4:
Bo ten ktory zá nas vmárł / z ręki
5:
Szátháńſkiey nas wydárł/ y wſzyſtkę
6:
moc iego potárł. Alleluia.
7:
Kroleſtwem ſwym nas obdárzył/
8:
wſzyſtkiego dobrá nádárzył/ gdy z
9:
martwych wſtánie ſwe ziáwił/ Alleluia.
10:
To naprzod Anioł powiedźiáł/
11:
Máryam, gdy w grobie śiedźiał/ áby to iuż
12:
káżdy wiedźiáł Alleluia.
13:
Mowiąc: że iuż z martwych wſtał
14:
Pan/ Kryſtus, ktory tu pochowan/ owo
15:
mieyſce gdźie leżał ſam/ Alleluia.


strona: F3

1:
Opowiedzćie Vcżniom iego/ że
2:
vyźrzą z martwych wſtáłego/ w Gálileiey
3:
Páná ſwego/ Alleluia.
4:
Toś też Zydowie zeználi/ ktorzy v
5:
grobu leżeli/ gdy do Miáſtá prżybieżeli/
6:
Alleluia.
7:
Choć ie Kśięża przenaymáli/
8:
pieniędzmi, ktore im dáli/ by tego nie
9:
powiádáli/ Alleluia.
10:
Wszák ſię to ták rozsłáwiło/ zá
11:
pewną rzecz wſzyſtkim było/ á biſkupy
12:
omyliło/ Alleluia.
13:
Weſelmy ſię wſzyſcy z tego/
14:
zwyćięſtwá bárzo sławnego/ Kryſtuſá
15:
Páná náſzego/ Alleluia.
16:
Bośmy z nim ſpołem ożyli/ z
17:
śmierći w ktoryieſmy byli/ niżeśmy ſię
18:
národźili/ Alleluia.
19:
Iegośmy śmierćią zbáwieni/ wiarą
20:
vſpráwiedliwieni/ y zá dobre policżeni/
21:
Alleluia.
22:
A ták w nim ſámym vfáymy/
23:
przezeń wſzyſtkiego żądaymy/ inſzych
24:
przyczyn nie ſzukaymy/ Alleluia.
25:
Przez twe Kryſte z martwych


strona: F3v

1:
wſtánie day nam iuż z grzechow
2:
powſtánie/ bo ty nas maſz w mocy Pánie/ Alle=
3:
luia.
4:
Bez ćiebie nic nie możemy/ łáſki
5:
twey potrzebuiemy/ do ćiebie Páná wołamy/
6:
Alleluia.
7:
WEſel śię tey to chwile
8:
ludzkie pokolenie/ ſłáw z pámiątką
9:
mile Kryſtowo wſkrżeſzenie/ bowiem gdy
10:
z martwych wſtał/ iák Pan


strona: F4

1:
wſzechmogący/ wiecżny nam żywot dał.
2:
Adámow rod wykupił z ćiemnego
3:
więźienia/ gdy chćiwie podſtąpił
4:
ćięſzkość vmęcżenia/
5:
śmierć wiecżną przewalcżył/ gdy śmierćprzeokrutną/ dla
6:
nas podiąć racżył.
7:
Nocną ćiemność oświęcił świátłem
8:
vćieſzonym/ gdy z śmierći ocućił będąc
9:
iuż wſkrzeſzonym/ Mocarzá pyſznego/
10:
mocą ſwą zwyćiężył/ y wziął korzyść
11:
iego.
12:
Gdy potym do niebá ſzedł z Záſtępy
13:
świętemi/ zbor Anielſki wyſzedł głoſy
14:
ochothnemi/ Cżeść chwałę dawáiąc/
15:
Alleluia BOgu wiecżnemu ſpiewáiąc.
16:
Vweſelił ſmutnego PIotrá z iego
17:
bráćią/ y niewiáſty, co go mázáć
18:
chćiáły máśćią/ Ich ſmętek zepſował/ gdy
19:
ſięim po wſtaniu cżęſto vkázował.
20:
Wſze śię ſtworzenie śmieie/ k śile
21:
śię wracáiąc/ ktore zimie mdleie, śiłę


strona: F4v

1:
vtrácáiąc/ Záłośći pozbywa/ gdy thák
2:
odnowienia przez Kryſtá nábywa.
3:
W ſwoiey śię piękney kráśie
4:
wſzędźie okázuie/ Wierny w tym to cżáśie
5:
wielce śię ráduie/ W Kryſtu nádźieię
6:
ma/ że przezeń od ſkázy/ przespiecżność
7:
otrzyma.
8:
Ptaſzkowie ná świtániu weſele
9:
ſpiewaią/ nas wſzech ku powſtaniu pieniem
10:
swjm wzywáią/ Byſmy dźiękowáli/
11:
żesmy w Kryſtu żywot wiecżny otrzymáli.
12:
Kwiećie ſię roſkwitawa/ págorki ſię
13:
łśnieią/ źieleni ſię tráwa/ á drzewá
14:
kwitnieią/ Niebo w ſwey iáſnośći/
15:
pobudza myśl náſzę/ ku práwey wdźięcżno=
16:
ści.
17:
Prośmyſz thego sławnego Kryſtá
18:
Zbáwićielá/ ienż nam okrutnego zmogł
19:
nieprzijaćielá/ By z ſobą racżył dáć/ gdy
20:
z martwych wſtániemy/ w niebieśiech
21:
przebywać.
22:
Chwałę niepoſpolićie z Anioły
23:
ſpiewáiąc/ w iego sławie lice poſpołu
24:
pátrzáiąc/ Amen wiekuiśćie/ racżyſz tho
25:
nam wſzem dáć/ Pánie Iezu Kryśćie.


strona: F6

1:
KRyſtus Syn Bogá
2:
żywego/ powſtał z martwych dniá
3:
trzećiego/ Ludźie Zakonu
4:
ſtárego/ wyzwolił z iárzmá ćięſzkiego//
5:
Kſiążę piekielne poráził/ grzechy, y wiecżną
6:
śmierć zgłádźił/ zbáwienie ludzkie
7:
náprawił/ Alleluia.
8:
Bądźmysz wſzyſcy wdźięczni ta/go/ do=
9:
brodźiayſtwá wyſokiego/
10:
Iemuż z
11:
ſerdecżney rádości/ záſpiewaymj w


strona: F6v

1:
społecżnośći/ Iezu Kryſte synu Boży/ niech
2:
ſię twa cżeść, chwała mnoży/ od
3:
wiekow ná wieki, Amen/ Alleluia.
4:
Sprawże przez twe z martwych
5:
wſtánie/ z grzechow náſzych w nas
6:
powſtánie/ Gdyż to ieſt náſze vfánie/
7:
że przez twoie Krwie wylanie/
8:
Ieſteſmy z nich ocżyśćieni/ á zá práwe
9:
policżeni/ odźierże=wiecżne zbáwienie/
10:
Alleluia.
11:
Gniew Bogá Oycá wiecżnego/ prze
12:
grzech narodu ludzkiego/ Nie mogł
13:
być pierwey vbłagan/ áżeś ty zań
14:
ofiárowan/ Kryſte báránku niewinny/ tyś
15:
zápłáćił náſze winy/ będąc iego Syn
16:
iedyny/ Alleluia.
17:
Toć byłá wiecżna vſtáwá/ Troyce
18:
świętey dźiwna ſpráwá/ Ktorey
19:
rozumy náſzemi/ nigdy dośiądz nie
20:
możemy/ Ze Pan Bog tym obycżáien/
21:
ziednał śię z ludzkim rodzáiem/ ná wiecżne
22:
ſtrácenie zdánym/ Alleluia.
23:
Nam nielza iedno ſię dźiwić/ thym
24:
ſpráwam Páná náſzego/ Tę miłość
25:
vſtáwnie chwálić/ że nas do Kroleſtwá


strona: F7

1:
swego/ Racżył łáskáwie powołáć/
2:
ktore áby nám racżył dáć/ słuſznie mu
3:
mámy záſpiewáć/ Alleluia.


strona: F9v

1:
ZAwitay k nam święta
2:
Wielkanocy/ w ktorą wſzytkie złe dia=
3:
belskie mocy/ Kryſtus poráził/ y ná
4:
wieki przez ſwą śmierć pokáził.
5:
Dźiwna łáſká Bogá
6:
wſzechmocnego/ dał vmącżyć Syná iedynego/
7:
dla náſzych złośći/ cżyniąc doſyć ſwey
8:
ſpráwiedliwośći.
9:
Bo káżdy cżłek z ſwego przyro=
10:
dzenia/ śmierći winien był y potępienia/
11:
tym go Pan przeklął/ gdy ſię Adam
12:
cżartowi vwieść dał


strona: F10

1:
Z tąd myśl,wola inne wſzytkie
2:
śiły/ ták ſię bárzo ná wſzem pokáziły/ iż z
3:
ſwey ſkłonnośći/ ćiągną záwſze ku
4:
wſzelákiey złośći.
5:
Ták mizerne ludzkie pokolenie/ przez
6:
Zakonu Páńskiego zgwałcenie/ śmierć
7:
zásłużyło/ á Cżartowi w moc podáne
8:
było.
9:
Ale Pan z miłośierdźia wielkiego/
10:
vżalił ſię ſtworzenia ſwoiego/ á z tey
11:
lutośći/ dał rátunek vpádłych krewkośći.
12:
Zesłał ná świát Syná iedynego/ ten
13:
wypełnił wſzyſtek Zakon iego/ zá nas
14:
grzeſzniki/ by nas przywiodł do ſwey
15:
chwały wſzyſtki.
16:
Sſtáło ſię iuż słuſzne nádgrodzenie/
17:
zá wſzelákie náſze przewinienie/ Krew
18:
święta iego/ omyłá grzech cżłowieká
19:
wſzelakiego.
20:
Kto weń wierzy, á z ſercá práwego/
21:
vſtáwicżnie prágnie łáſki iego/ ſwe
22:
národzenie/ przywłaſzcży mu ná wiecżne
23:
zbáwienie.
24:
Choćia wielkim grzechem obćiążony/
25:
będźie zá práwego policżoy/ przed


strona: F10v

1:
ſądem Bożym/ Kryſtus ná ſię iego winy
2:
włoży.
3:
Vkázuiác Bogu Oycu rány/ ktore
4:
ćierpiał zá ſwe Krześćijány/ y thák
5:
vſtáwił/ áby przez to káżdego z nich
6:
zbáwił.
7:
Podźiękuymyż Pánu z wyſokośći/
8:
żeć nas racżył z wielkiey ſwey miłości/
9:
k temu powołáć/ á gotow ieſt ſwą
10:
świętą łáſkę dáć.
11:
Każdy kto zá tákim powołániem/
12:
idźie zá nim zupełnym vfániem/ ſwe
13:
zásłużenie/ dáruie mu Pan, y odkupienie.
14:
Obrzezawſzy Adámá ſtárego/ oblecże
15:
go w cżłowieká nowego/ w práwey
16:
miłośći/ áby żył w pokorze, w ćirpliwośći.
17:
Vſtáwicżnie martwiąc ſwoie ćiáło/
18:
by przećiwko Pánu nie buiáło/ z tey
19:
śmiertelnośći/ poydźie pewnie do wie=
20:
cżney rádośći.
21:
Dayże nam to wſzechmogący Pánie/
22:
przez chwálebne twoie z martwych
23:
wſtánie/ byſmy ták żyli/ potym z tobą w
24:
twym Kroleſtwie byli.Amen.


strona: F11

1:
SMiłuy ſię Pánie/
2:
śmiłuy ſię Oycże/ nád námi grzeſznemi.
3:
SMiłuy ſię Pánie/
4:
śmiłuy ſię Oycże/ nád Syny twoiemi.
5:
SMiłuy ſię Pánie/
6:
śmiłuy ſię Oycże/ bo w Tobie vfamy.
7:
Kryſte tyś náſze z martwych
8:
wſtánie/ y żywotá náſzego


strona: F11v

1:
odnowienie.
2:
Kryſte tyś ſam náſze
3:
zbáwienie/ y grzechow náſzych
4:
odpuſzcżenie.
5:
Kryſte tyś náſze
6:
odkupienie/ y z BOgiem Oycem poiednánie.
7:
DVchu Swięty rácż być
8:
z námi y władni náſzemi wſzytkimi
9:
ſpráwámi.
10:
ODal od ſerc nászych/
11:
ćiemność/ á day słowá ſwego zupełną
12:
znáiomość.
13:
DVchu święty/
14:
rácżże w nas záwſze przebywáć/ y w
15:
ſercach náſzych wiárę y zgodę budowáć.


strona: F13

1:
KRześćiáni
2:
wzdaymyż chwałę/ Wielkanocną Pánu.
3:
Baránek wykupił Owce/ Kryſtus


strona: F13v

1:
wierny Przycżyńcá/ z Oycem ziednał
2:
grzeſzne/ vmárwſzy zá nie.
3:
śmierć a zywot to oboie/ mieli
4:
są dźiwne boie/ á Książę
5:
żywotá/ żywiąc kroluie.
6:
Powiedz
7:
nam Márya, coś ná drodze widźiáłá?
8:
Grob prożny/ Kryſtá żywego/ y
9:
ktemu chwałę z martwych wstáłego.
10:
Anielskie swiádki, ſzáty w nież był vwiniony/
11:
wſtał ieſt Kryſtus me dyfánie/ on ſwe
12:
vprzedźi do Gálileiey.


strona: F14

1:
WIęcey nam służſzy wierzyć
2:
ſámey Máryey prawdźiwey/ niżli
3:
roćie Zydowſkiey fáłſzywey.
4:
Iáwno ieſt że z martwych Pan/
5:
mocnie wſtał zwyćiążywſzy ſam/
6:
vſpráwiedliwił nas y obżywił.
7:
WIerzymy żeś wſtał záiſte/ z martwych
8:
Pánie Iezu Kryſte/ k tobie wołamy/


strona: F14v

1:
śmiłuy śię nád námi/ pánie Boże náſz.
2:
KRystus z marwych wſtał
3:
ieſt/ nam ná przykład dan ieſt/
4:
iż mamy z martwych powſtáć/
5:
z Pánem Bogiem wiecżnie krolowáć/
6:
Kyrieleyzon.
7:
Leżał trzy dni w grobie/ dał Bog
8:
przekłoć ſobie/ bok, ręce, nodze obie/ ná
9:
zbáwienie człowiecże tobie/ Kyrieleyzo/n/.
10:
Swięte Boże wierne ćiáło/ co w
11:
grobie leżáło/ trzećiego dniá z martwych
12:
wſtáło/ z Pánem Bogiem krolowáło/
13:
Kyrieleyzon.
14:
Trzy Márye poſzły/ drogie máśći
15:
nioſły/ chćiáły Kryſtá pomázáć/ iemu
16:
cżeść y chwałę dáć/ Kyrieleyzon.


strona: F15

1:
Gdy ná drodze były/ ták s ſobą
2:
mowiły: Ktoż nam ten kámień odłoży?
3:
pod nim leży Syn Boży/ Kyrieleyzon.
4:
Gdy nád grobem ſtały/ rzekł im
5:
Anioł białły: Nie boyćie ſię dźiewice/
6:
vyzrzyćie Boże lice/ Kyrieleyzon.
7:
Iezuſá ſzukaćie/ tu go nie naydźiećie/
8:
wſtałći z martwych, tu go nie/ szedłći
9:
do Gálileiey/ Kyrieleyzon.
10:
Bądźmyſz wſzyſcy weſeli/ iáko w
11:
Niebie Anieli/ cżegoſmy pożądáli/
12:
tegoſmy docżekáli/ Kyrieleyzon.
13:
Mu ſię weſelimy/ Pánu Bogu cżeść
14:
chwałę wzdáiemy/ iż ſię národźił z
15:
dźiewice/ day namwidźieć ſwoie lice/
16:
Kyrieleyzon.
17:
Vićtimas Paschali laudes.
18:
CHWálmyż wſzyſcy PAná
19:
swego/ Kryſtuſá wſkrzeſzonego.


strona: F15v

1:
Agnus redemit oues.
2:
Bo on będąc niewinny/ Kryſtus
3:
Báránek miły/ racżył ſię dáć zábić/ dla
4:
nas grzeſznych.
5:
Mors et Vita.
6:
Smierć z Zywotem walcżyłá/ á
7:
wſzákoż nie zwyćiężyła/ bo ią Kryſtus
8:
potárł/ gdy ſam vmárł.
9:
Dic nobis Maria.
10:
Lecż potym z martwych wſtał/ iáko
11:
Anioł powiedźiał/ gdy go Márye
12:
pytały ktore k grobu były przybieżáły.
13:
Angelicos teſtes.
14:
Mieyſce, im vkazał/ ná ktorym
15:
Kryſtus leżał/ że temu pewnie wierzyły/
16:
y Vcżniom iego opowiedáły.
17:
Credendum eſt magis.
18:
Vkazał ſię też potym Máryey
19:
Mágdálenie/ z iego śmierći wielce ſmutney
20:
żenie.
21:
Scimus Chriſtum.
22:
Wierzymy żeś wſtał záiſte/ z
23:
martwych Pánie Iezu Kryſte/ my k tobie
24:
wołamy/ śmiłuy ſię nád námi/ Pánie
25:
Boże náſz.
26:
PRzez twoie święte z martwych
27:
wſtánie/ Boży Synu odpuśćiſz nam


strona: F17

1:
naſze zgrzeſzenie/ Wierzymy iż Pan
2:
Kryſtus z martwych wſtał/ żywot náſz
3:
nápráwiłz śmierći wiecżney nas zbáwił/
4:
Pan Bog ſwoię moc ziáwił.
5:
KRyſtus Pan z martwych
6:
wſtał/ zwyćięſtwo otrzymał/ bo
7:
zburzył śmierć ſrogą/ ſwoią ſmierćią
8:
drogą/ Alleluia, Kyrielezo/n/.


strona: F17v

1:
Zwalćżył Cżártá złego/ á ſtárł
2:
głowę iego/ Cżłowieká grzeſznego/ wydárł
3:
z mocy iego/ Alleluia, Kyrie eleyzon.
4:
Srodze Grzech poráził/ á moc ie=
5:
go ſkáźił/ żywot náſz nápráwił/ to z
6:
łáſki ſwey ſpráwił/ Alleluia, Kyrie
7:
eleyson.
8:
O Kryſte náſz Pánie/ przez twe z
9:
martwych wſtánie/ day nam z
10:
grzechow powſtáć/ łáſki twoiey doſtáć/
11:
Alleluia, Kyrie eleyzon.
12:
A po tym kłopoćie/ day w wiecżnym
13:
żywoćie/ z tobą krolowánie/ náſz
14:
wſzechmocny Pánie/ Alleluia, Kyrie eleyzon.
15:
KRyſtuſ IEzus Názáráńſki/ ktory był vmárł zá wſzyſtki/


strona: F18

1:
trzećiego dniá zwyćiężnie wſtał/ a
2:
ćiáło vwielbione wziął.
3:
Iego sławne z martwychwstánie/
4:
z wdźięcżnośćią ie pámiętaymy Alle=
5:
luia wyſpiewuymy/ á iemu ſię iuż
6:
ráduymy.
7:
On ieſt pierwſzym z martwych=
8:
wſtániem/ wſzytkich wiernych poćieſzeniem/
9:
bo wſtał w ćiele vwielbionym/
10:
duchownym y nieśmiertelnym.
11:
Abowiem nań ták służſzáło/ áby
12:
iego święte ćiáło/ nie widźiáło náru=
13:
ſzenia/ á w tey tu ziemi skáżenia.
14:
On nas z śmierći wyſwobodźił/
15:
w nádźieię żywą odrodźił/ ábyſmy z tey
16:
śmiertelnośći/ ſzli tám zá nim do
17:
rádośći.
18:
Acż teraz ćiáłá śmiertelne/ w ziemi


strona: F19

1:
chowáią nie cudne/ wſtánąć z grobow
2:
ku zbáwieniu/ á wiecżnemu osławieniu.
3:
Kędy iuż tám żadne łkánie/ nie
4:
bądźie, y nárzekánie/ bo ſię w nich dźiwny
5:
vkaże/ w ſwoiey niewymowney sławie.
6:
Ktorzy zá ſwym Pánem idąc/ á
7:
krzyż z płácżem zá nim nioſąc/
8:
przećiwnośći wielkie ćierpią/ á w pewney
9:
nádźiei trwáią.
10:
Pracą tu ná ſobie máiąc/ w krzyżu
11:
wſzyſtkich ſmutkow trwáiąc/ przyidą
12:
przedſię k poćieſzeniu/ przy wſzyſkich
13:
nas z martwych wſtániu.
14:
Iuż nie będą więcey łácżnieć/
15:
gorącá, prágnienia ćierpieć/ przyidą k
16:
ſtudnicom wod żywych/ á Boſkich roſkoſzy
17:
pełnych.
18:
O tym wſkrzeſzeniu rádośnym/
19:
mowi Apoſtoł w liśćie ſwym/ k ſwemu
20:
Tymoteuſzowi/ piſząc ták tymi to słowy:
21:
Abyś to ná pámięći miał/ iż PAN
22:
twoy Kryſtus z martwych wſtał/
23:
tym śię ćieſz we wſzyſtkich ſmutkach/ w
24:
vćiſkách ſwych, y teź pracách.
25:
Boiuy iáko dobry Rycerz/ práwdźi


strona: F19v

1:
wy Kryſtuſow páſterz/ prácuiąc w
2:
trzodźie zwierzoney/ á Krwią iego odku=
3:
pioney:
4:
Bo ieśli my z nim pomrzemy/
5:
ſpołem też z nim ożywiemy/ á ieśli co z nim
6:
ćierpiemy/ też z nim krolowáć
7:
będźiemy.
8:
Máiąc to iuż nápomnienie/ iuż ſię
9:
k dobrey pracy mieymy/ obfituy káźdy
10:
w miłośći/ ſtoiąc ſwoiey powinnośći.
11:
Bo ták tu zbáwienia ſwego/ á ná
12:
grunćie Páná tego/ doydźiemy sławy
13:
niebieſkiey/ gdźie wiecżne chwały
14:
Anielſkie.
15:
Dźiękuymyż Oycu náſzemu/ iż nas
16:
wtárgnął k Synu ſwemu/ bo w iego
17:
práwym zwyćięſtwie/ mamy nádźieie
18:
złożenie.
19:
Bo on przez moc sławy ſwoiey/
20:
vcżyni to z dobroći ſwey/ przywiedźie nas
21:
ku sławnośći/ z ſobą áź ná wyſokośći.
22:
Rzecżmyż wſzyſcy Alleluia/ bądź
23:
tobie wiecżna cżeść, chwałá/ Ceſárſtwo,
24:
moc, y wielebność/ zá thwoie k nam
25:
wielką miłość. Amen.


strona: G2v

1:
GDy ſzli Przodkowie náſzy
2:
z Egiptu: narod Iakobow
3:
od ludu Pogáńſkiego.
4:
Sſtał ſię Lud wierny poświęconym
5:
Páná ſwego: A práwie vmocniony od
6:
niego.
7:
Wodá w Morzu wnet ſię im
8:
rozſtąpiłá: A w rzece Iordanie wſpák ſię
9:
obroćiła.
10:
Gory ſię im rozrádowáły iáko
11:
owiecżki: A iáko iágniątká wſzyſtkie inne
12:
pagorki.
13:
Cożći ſię sſtáło Morze iż ták
14:
vćiekasz? Albo ty Iordanie iż ſię wſpák
15:
obrácasz?
16:
Coż się wam sſtáło gory iż ták
17:
vſkákuiećie? Albo wy pagorki co to ſpráwu=
18:
iećie?
19:
Wſzyſtko ſię to dźieie przed
20:
oblicżnością Páná tego: Przed ktorym drży
21:
ziemiá y niebo.
22:
Ktory może obroćić w iezioro opoki.
23:
A z suchey ſkáły wypuſzcżáć wody.


strona: G8

1:
Kryſtus z martwych wſtał/
2:
ktory był zá nas ná krzyżu ſkonał/
3:
Alleluia. NIeprzyiaćiołom ſwym
4:
ku poháńbieniu/ á wiernym ſwoim ku
5:
poćieſzeniu. Alleluia. IVż


strona: G8v

1:
ieſt ſpełnił/ co był ślubił/
2:
Alleluia. SMiłuy ſię nád námi
3:
Pánie Iezu Kryſte. KToryś z
4:
martwych wſtał/ á ſwe wierne
5:
obdárował/ wieleś dobrego ziednał/ ktorzy w
6:
ćię wierzą.


strona: G11

1:
CHwalmyż ſwego
2:
ſtworzyćielá/ wſze ludzkie pokolenie/
3:
Rozpá=


strona: G12

1:
miętywáiąc ſobie/ iego w niebo wſtąpienie.
2:
Ktory ſię żywym vkazał/ po ſwym
3:
ćiężkim vmęcżeniu/ ſwe Zwolenniki
4:
ſtrofuiąc/ prze ich ſerc zátwárdzenie.
5:
Bo oni wierzyć nie chćieli/ tym
6:
ktorzy go widźieli/ Po śmierći żywego
7:
chodźić/ áż go práwie vyzrzeli/
8:
O tym
9:
Swięty Márek piſze/ iákie im náuki
10:
dawał/ pierwey niż ná Nibo wſtąpił/
11:
ták im mowiąc, rośkazał:


strona: G12v

1:
Idąc po wćiornaſtkim świećie/
2:
káżćie wſzemu ſtworzeniu/ To
3:
naweſelſze poſelstwo/ o ludzkim wykupieniu/
4:
Kto vwierzy będźie okrzcżon/ ten
5:
zápewne będźie zbáwion/ á kto záś wierzyć
6:
nie będźie/ iśćie będźie zátrácon.
7:
A gdy ták z nimi rozmawiał/ o
8:
kroleſtwie niebieſkim/ Tám go obłok od
9:
ocżu wziął/ ſwym ſposobem niebieſkim/
10:
Dał ná przykład ludu ſwemu/ mowiąc:
11:
Iż do Bogá ſwego/ idę Oycá
12:
niebieſkiego/ y do Oycá wáſzego.
13:
A poki ia nie odeydę/ Poćieſzyćiel nie
14:
przyidźie/ A gdy ná niebo wźięt
15:
będę/ tedy go tu wam ześlę/ Ktoremu
16:
wſzyſcy ſpiewaymy/ mowiąc zgodnie
17:
Alleluia/ wſzyſcy mu chwałę
18:
wzdawaymy/ á o to go żądaymy.
19:
Aby nám Duchá świętego / poſyłał
20:
k vćieſzeniu/ Wybáwił od wſzego
21:
złego/ piekłá, mąk, zátrácenia/ Nam
22:
naſze grzechy odpuśćił/ ták iákośmy záwi=
23:
nili/ ſpráwiedliwośćią obdárzył/ byſmy
24:
w Niebie z nim byli.
25:
Dayże nam twą wolę pełnić/ á w


strona: G13

1:
práwey pokućie ſtać/ Y w dobroći do
2:
końcá trwáć/ potym z tobą przebywáć/
3:
Chwałá Oycu niebieſkiemu/ y iego
4:
Synu miłemu/ tákże y Duchu świętemu/
5:
Bogu nieroźdźielnemu/ Iákoż byłá
6:
od wiecżnośći/ bádźże ná wieki w
7:
rádośći/ miedzy námi bez przeſtánia/ á to
8:
z Bożey miłości. Amen.
9:
CHwalmyż wſzyſcy krola
10:
niebieſkiego/ ktory wſtąpił w rádość
11:
Oycá ſwe/go// zwyćiężywſzy śmierć,
12:
diabłá złego.


strona: G13v

1:
On boy ćięſzki ná świećie pod=
2:
stąpił/ śmierćią nieprzyiaćielá zwyćiężył/
3:
krwią Teſtámentu z páńſtwá złupił.
4:
Po zwyćięſtwie Diabłá kłamliwe=
5:
go/ vſtąpił ná práwicę Oycá ſwego/
6:
w rádość wieku nieſkońcżonego.
7:
Iuż ſwym miłym drogę nową
8:
ſpráwił/ w ktorey ſię iák obrzym mocny
9:
ſpieſzył/ áby ſam wiernym ſwym wodzem
10:
był.
11:
Będąc ná Swiećie po z martwych
12:
wſtániu/ cieſzył Vcżnie ſwe w ich
13:
záſmuceniu/ ślubił dáć Duchá k ćieſzeniu.
14:
Mowiąc: że tu ſmutek mieć
15:
będźiećie/ dufayćieſz, bo we mnie zwyćiężyćie/
16:
miłośći, rádośći doydźiećie.
17:
Bo Ia wſtępuię do OYcá ſwego/
18:
Bogá mego, tákże y wáſzego/ á ná was
19:
dla mnie łáſkáwego.
20:
Ná dar wam ślubiony pámiętayćie/ ktorego w Ieruzalem
21:
cżekayćie/
22:
gdźie mocą odźiani będźiećie.
23:
Z ſwymi miłemi ſię rozdźieláiąc/ o=
24:
ſobę ćieleśną odeymuiąc/ ná Niebioſá k
25:
Oycu wſtępuiąc.


strona: G14

1:
Obiecał z łáſki káżdego zbáwić/ á
2:
wiárą żywą w Duchu nápráwić/ kazał
3:
Ewánieliey vcżyć.
4:
Ktora ieſt weſołym zwiáſtowánie/m//
5:
wierzących zbáwiennym náucżeniem/
6:
łáſki, rádośći oświádcżeniem.
7:
Mowiąc im: Idźćie po wſzyſtkim
8:
świećie/ w męce mey zbáwienie
9:
vkázuyćie/ kto vwierzy, tego okrzćićie.
10:
Pan Iezus im to przykazánie dał/ á przed nimi widomie ſię precż brał/ z nimi ſię łáſkáwie pożegnał. Wnet dwá Anieli przy nich ſtánęli/ pytáiąc, przecżby w Niebo pátrżyli/ O Kryśćie im ták powiedźieli: Iák go widźićie wſtępuiącego/ w obłokách mocnie ſię biorącego/ k práwicy Oycá idącego.
11:
Tám on ma iuż właſnie odpocżywáć/
12:
á twarzy Bożey ſię vkázowáć/ zá
13:
wſzyſtkie wierne ſię przycżyniáć.
14:
Gdy wiernych licżbá ſpełna
15:
wynidźie/ tedy w sławie iák widźićie
16:
przyidźie/ w kroleſtwo Oycá ie przywiedźie.
17:
Gdy wierni ná Páná tego pátrzymy/


strona: G14v

1:
á Orędowniká ſwego znaymy/ w tym
2:
ſercá náſze potwierdzáymy.
3:
Boć nas wſzyſtkich w Niebie
4:
oczekawa/ przed Oycem zá námi ſię
5:
przycżynia/ pobudzáiąc, k rádośći wżywą.
6:
O Kryſte day byſmy ſię ſpieſzyli/
7:
prace y ſmierći twey wdźięcżni byli/ z
8:
radośćią k tobie ſię ćiągnęli.
9:
Day nam że tu w ćię práwie wie=
10:
rzemy/ w tobie ſámym nádźieię ſkładamy/
11:
z Oycem twym ná práwicy cżćimy.
12:
Chwałę godną tobie wzdawáiący/
13:
o przycżynę ćiebie żądáiący/ á w tobię.
14:
wſzcżepieni będący.
15:
Od Antykryſtá rácżże nas bronić/
16:
w twey świętey prawdźie do końcá
17:
rządźić/ w chwałę twą do niebá
18:
wprowádźić. Amen.
19:
RAduymy ſię


strona: G16

1:
wſzyſcy krześćiánie/ czyniąc ſpołem
2:
weſołe ſpiewánie/ o sławnym Páńſkim w
3:
niebo wſtąpieniu/ á o náſzym
4:
vſpráwiedliwieniu.
5:
PAN Kryſtus gdy iuż z martwych
6:
wſtáć racżył/ á ſwą śmierćią śmierć
7:
naſzę przewalcżył/ cżterdźieśći dni tu
8:
racżył przebywáć/ dla Apoſtołow to
9:
racżył dźiáłáć.
10:
Bo temu wſzyſcy wierzyć nie chćieli/
11:
zwłaſzcżá Tomaſz ktory nie był z nimi/
12:
áby Pan Kryſtus możnie z martwych
13:
wſtał / ták iáko im był przed tym
14:
obiecał.
15:
Potym gdy weń wſzyſcy ywierzyli/


strona: G16v

1:
Iż z martwych wſtał iáko Bog praw=
2:
dźiwy/
3:
kazał im po wſzyſtkim Swiećie chodźić/ á Ewánieliey świętey vcżyć.
4:
Aby to co od niego słyſzeli/ wſzytkim
5:
ludźiom tu opowiedáli/ każąc im
6:
wſzytkim Ewánielią/ świętą,y też weſołą
7:
nowinę.
8:
Potym im też to roſkázáć racżył/
9:
aby káżdy ktoby weń vwierzył/ by był
10:
okrzcżon w Imię święte iego/ w Imię
11:
Oycá, y Duchá świętego.
12:
Kto vwierzy á ták będźie okrzcżon/
13:
ten to niech wie, iż iuż będźie zbáwion/
14:
ale ktoby w mię nie chćiáł vwierzyć/
15:
ten iuż niech wie iż potępion ma być.
16:
Kazał im miedzy wſzyſtkie narody/
17:
áby Ludźi vcżyli pokuty/ powiedáiąc
18:
grzechow odpuſzcżenie/ wiecżny żywot,
19:
y duſzne zbáwienie.
20:
Potym Pan gdy do Nieba wstę=
21:
pował/ ſwe Zwolenniki w ſmętku
22:
poćieszał/ á kazał im w onym mieśćie cżekáć/
23:
aż im miał Duchá Świętego zesłáć.
24:
Bo im to iuż był przed tym obiecał/
25:
gdy ſię od nich ná ſwą śmierć gotował/


strona: G17

1:
mowiąc: Ześlę wam
2:
Duchá Świętego/ Duchá prawdy, od Oycá ſwoiego.
3:
Potym gdy Pan the rozmowy
4:
ſkońcżył wnet go obłok od ocżu ich zákrył/
5:
wſtápił w niebo do ſwey chwały świę=
6:
tey/ gdźie Aniołow ſą wielkie zaſtępy.
7:
Támże śiadł v Oycá ná práwicy/
8:
kędy nań przez wiárę, pátrzym wſzyſcy/
9:
y nas też tám iuż wſzytkich poſádźł/
10:
ktorzy wierzym iż on w nas, á my w nim.
11:
W ten cżás Zwolennicy ſmętni byli/
12:
iż iuż Pan ćieleśnie nie był z
13:
nimi/ bo zá nim w Niebo pilnie pátrzáli/ áż ie
14:
potym Anieli ćieſzyli.
15:
Mowiąc: Wy mężowie Gálileyſcy/
16:
cżemuż ták pátrzyćie w Niebo wſzyſcy?
17:
ten Pan Kryſtus ktory w niebo wstąpił
18:
iuż nie przyidźie, áż Swiát
19:
będźie ſądźił
20:
Pánie Kryſte ktoryś w Niebo wſtąpił/
21:
żebyś ſam zá námi przycżyńcą
22:
był/ Rácżże nam zesłáć Duchá świętego/
23:
Duchá práwdy, Doktorá prawego.
24:
Żeby nas tu wſzech ná świećie
25:
rządźił/ á chwały twey prawdźiwey náu=


strona: G17v

1:
cżył/ żebyśmy ćię thu záwżdy chwalili/
2:
a po smierći wiecżnie z tobą żyli.Amen.


strona: H2

PRzez twe ſwięte w Niebo
1:
wſtąpienie/ Boży Synu rácżyſz
2:
nam dáć błogosłáwienie/ ná
3:
prawicj v Oycá ſego/ bądź przycżyńcą
4:
ludu twego/ tobie vfáiącego/ Alleluja.
5:
Rácż Kośćioł ſwoy święty
6:
rozmnożyć/ przećiwniki iego wſzyſtki z ſtolice
7:
złożyć/ A niech Szátan z ſwemi śiłámi/
8:
nie przewodźi nád námi/ nędznemi
9:
Owiecżkámi/ Alleeluia.
10:
A cżáſu oſtátecżnego/ gdy záś z
11:
nowu ná Swiát sſtąpiſz ſądźić káżdego/
12:
day byſmy ná twoiey práwicy/
13:
ſtáwieni byli wſzyſcy/ iáko twoi miłośnicy/
14:
Alleluia.Amen.
15:
KRyſtus Zbáwićiel/ wſtápił
16:
ná Niebo náſz wykupićiel/
17:
Alleluia.


strona: H2v

1:
By wierni w nim byli ocweſeleni/
2:
spiewaymyſz mu wſzyſcy vćieſzeni/
3:
Alleluia.
4:
Bądźże iemu wiecżna chwałá/
5:
Alleluia.
6:
Iezu Kryſte krolu Pánie náſz iedyny.
7:
Wſtąpiłeś sławnie/ k Oycu ſwemu
8:
y wielebnie/ záśię k ſądu ná świát
9:
przydźieſz mocnie.
10:
Tyś wykupił nas/ krwią ſwą kto=
11:
rąś wylał zá nas/ miłośćiwie rácż
12:
weyźrzeć dźiś ná nas.
13:
Ná práwicy ſewy/ śiedźiſz w
14:
wielebności mocney/ day nam byſmy byli w
15:
miłości twey.
16:
Podnieśiſz wzgorę/ że k Tobie
17:
pátrzemy z dołu/ zá tobą ſpieſząc ſię
18:
przydźiem w sławę.
19:
Racż weyźrzeć z Niebá/ słyſz ſwoy
20:
lud proſzący ćiebie/ náſz Krolu Kryſte
21:
przesławny Boże.
22:
Przez twe wſtąpienie/ ná práwicy
23:
poſadzenie/ day nam z ſobą w Niebie
24:
przebywánie.
25:
Abyſmyć tám ſpiewáli Alleluia.


strona: H5

1:
DVchu święty
2:
záwitay k nam/ ſercá náſze náwiedźi ſam/
3:
twą łáską ie racż nápełnić/ ktoreś ty


strona: H6

1:
racżył ſtworzyć. Cieſzyćielem ćię zowiemy żeś
2:
Boży dar dobrze wiemy/ thy lekárſtwo dáiesz
3:
duſzam/ w teſkliwośći ćieſzyſz sam.
4:
Oświeć iáſne myśli náſze/ day ſkute=
5:
cżne miłowánie/ ćiáło náſze rácż
6:
potwirdżić/ według woley twey rządźić.
7:
Thyś śiedmioráki dar iſtny/ palec
8:
Boży práwey ręki/ Oycowo słowo
9:
obiawiaſz/ ty ięzyki ſam wznawiaſz.
10:
Chytrośći Diabley rácż zbáwić/
11:
pokoy miłośći twey rządźić/ byśmy zá
12:
tobą wodzem ſzli/ wſzelkich złośći ſię
13:
ſtrzegli.
14:
Okáż Oycá niebieſkiego/ Iezu
15:
Krystá Syná iego/ y ćiebie Duchá
16:
Swiętego w Boſtwie Bogá iednego.
17:
Bądz ſamgośćiem w ſercách
18:
náſzych/ ćieſzyćielem w ſmutkách wſzelkich/
19:
byſmy ſię śmierći nie bali/ á przy Sło=
20:
wie twym ſtali.


strona: G6v

1:
Cżeść bądź Bogu Oycu z Synem/
2:
tákże rownie z Duchem świętym/ w
3:
iſtnośći iednego Boſtwá/ záwżdy ná wie=
4:
ki wiecżne.Amen.
5:
Swięty Duchu rácżysz
6:
záwitáć k nam/ á wiernych ſwych rácż
7:
náwiedżić ſam/ nápełni ie
8:
niebieską miłośćią/ ktoryś ſtworzył ſerce y


strona: H7

1:
myśl/ Boską swą wſzechmocnośćią.
2:
Tyś ieſt Cieſzyćielem wiernych ná=
3:
zwan/ y Boſkimeś dárem miánowan/
4:
ſtudnicá práwa, wodá żywa/ ogniem y
5:
wętrznym pomázániem/ światłośćią
6:
łáſki pewną.
7:
Tyś ſam ieſt Boſkie obdárowánie/
8:
tyś ieſt Oycowſko záślubienie/ tyś ieſt
9:
ſam moc práwice Bożey/ tyś nádźieiá
10:
wſzyſtkich wiernych/ y wnętrzne
11:
oświecenie.
12:
Oświeć świátło ćiemnym ſmysłom
13:
náſzym/ wley miłość wnętrznośćiam
14:
serdecżnym/ á mdłe ćiáło náſze pośilay/
15:
w wierze prawdźiwey Kryſtowey/ ſwą
16:
mocą nas vpewniay.
17:
Nieprzyiaćiele náſze odgániay/ á w
18:
ſerca náſze ſwoy pokoy day/ iżbyſmy tez
19:
z twey BOskiey mocy/ mogli w wierze
20:
stałymi być/ á wſzystko złe zwyćiężyć.
21:
Prośim, day nam Oycá prawdźiwie


strona: H7v

1:
znáć/ y Syná namilſzego poznáć/ y
2:
ćiebie ćieſzyćielá Duchá/ w poſtáći
3:
troiákiey/ iednego wſzechmocnego Bogá.
4:
Nápełniwſzy thák Boſkim pozná=
5:
niem/ zápalże ſerce miłowániem/ á dáy
6:
nam w zasłudze Kryſtowey/ trwáć y
7:
posłucháć iego wiernie/ w káżdym vſt
8:
iego słowie.
9:
Day byſmy ćiebie Bogá iednego/ zná=
10:
iąc ćię, y cżćili ſámego/ á z twey
11:
dobrotliwey ſzcżodrośći/ dochodźili záwżdy
12:
dárow/ zbáwiennych z wysokośći.
13:
Dayże nam też y w dźiśieysze ſpráwy/
14:
DVchu ćieſzyćielu łáſkáwy/ ábyſmyć
15:
cżeść chwałę wzdawáli/ chwaląc
16:
ćiebie áż ná wieki/ z thwoimi
17:
wybránemi.
18:
Bądź wiecżna chwałá Oycu y
19:
Synu/ y tobie Duchowi świętemu/ zá
20:
wſzyſtko coś dał z ſwey miłośći/ w cżym nas
21:
ty ſam rácż pomnáżáć/ á przywiedź k
22:
ſwey rádośći. Amen


strona: H12

1:
DVchu ſwięty
2:
záwitay k nam/ a z niebios rácż ſpuśćić


strona: H13

1:
nam/ świátłośći twey promienie.
2:
Przydź ku nam Oycże
3:
vbogich/ przydż k nam dawco dárow
4:
swych/ przydź k nam ſwieco ſerc nászych.
5:
CIcſzyćielu wyborny/ gośćiu
6:
wdźięczny ſerc náſzych/ wdźięcżna ochłodo
7:
náſza.
8:
W prácách odpocżnienie/ w gorącu
9:
ochłodzenie/ a w płácżu poćie=
10:
szenie.
11:
O doſtoyna ſwiátłości/ z ſerca wypądź ćiemności/ z
12:
z służebnikow ſwych wiernych.
13:
Bowiem krom twey
14:
pomocy/


strona: H13v

1:
nie mamy w ſobie mocy/
2:
nie máſz w nas nic práwego.
3:
O Myi
4:
co ieſt ſproſnego/ pokrop co ieſt
5:
zeſchłego/ vzdrow co ieſt ránnego.
6:
Nákłoń ci ieſt twárdego/ zágrzey co ieſt
7:
zimnego/ ſpráwuy co ieſt błędnego.
8:
DAy to o co żądamy/ ktorzy w tobie vfamy/dary Duchá


strona: H14v

1:
świętego.
2:
Cnotliwe záchowánie/ krześćiáń=
3:
ſkie ſkonánie/ potym wiecżne
4:
zbawienie. Amen.
5:
POprośmyſz świętego
6:
Duchá/ byſmy byli práwey wiáry/
7:
iáko to służſza/ áby był P.Bog
8:
przy tey chwili/ gdy ſię duſzá z ćiáłem
9:
dźieli/ táko Boże day.
10:
Prośim ćię Oycże niebieſki/ rácżże
11:
nam záwżdy vżycżáć twey świętey
12:
łáſki/ á rácż nas od grzechow vchowáć/ Boże
13:
Oycże day.
14:
Prośim ćię też synu Boży/ rácżże
15:
nam záwżdy vżycżáć Słowá ſwoiego/
16:
byſmy ie dobrze zrozumieli/ w tobie
17:
nádżieię pokładáli/ Synu Boży day.
18:
Prośim ćię też Duchu święty/ z


strona: H15

1:
Bogiem Oycem y też z Synem w Troycy
2:
iedyny/ prawdźiwey wiáry byś náucżył/
3:
według woley ſwoiey rządźił/ Duchu
4:
święty day. Amen.
5:
PRosmyſz dźiś Duchá
6:
ſwiętego by nas racżył ná wſzelki
7:
cżás ſtrzedz ode złego/ byſmy nie
8:
wpadli w złe pokuſy/ ktoreby ſzkodźiły
9:
duſzy/ o to prośimy.
10:
Cieſzyćielu Duchu święty/ tyś od
11:
Apoſtołow w dárzech zacnych przyięty/
12:
przez ćię mądrości ſą nábyli/ á rozlicżne
13:
mowy mowili/ o Synie Bożym.
14:
Tyś Oycu y Synu rowny/ w Bo=
15:
ſtwie od Bogá istotnośćią nic nie
16:
rozdźielny/ tyś Bog od wieku ieſt prawdźiwy/
17:
nam wierzącym miłośćiwy/ náſz poćie=
18:
ſzyćiel.
19:
Tyś Apoſtoły potwirdzał/ w tey
20:
náuce w ktorey Kryſtus ſam ich náucżał/
21:
aby w thym záwżdy ſtali byli/ á
22:
Páńſkich słow nie odmieniáli/ ktore słyſzeli.


strona: H15v

1:
Ty dawaſz Wiárę prawdźiwą/ á by
2:
byłá nie wątpliwą, lecż práwie żywą
3:
thy ſercá náſze wyſwobadzaſz/ w
4:
zbáwieniu pewnym viśćiaſz/ przez Mękę
5:
Pańską.
6:
Przez ćię bywa odrodzone/
7:
przyrodzenie, ktore było w nas zepsowáne/
8:
przez ćię żywot nowy my bierzemy/
9:
z grzechow náſzych powſtániemy/ nie z
10:
śiebie sámi.
11:
Ty wſzytkie cnoty w nás ſprawiaſz
12:
miłośći, y też chući dobre ſam w nas
13:
zápalaſz/ bowiem w nas z przyrodzenia
14:
ſwego/ nie máſz nigdy nic dobrego/ dla
15:
ćiáłá złego.
16:
O grzechow też odpuſzcżeniu/ tylko
17:
thy nas ſam vpewniaſz w náſzym
18:
ſumnieniu/ iż w łáſce Bożey możem vfáć/
19:
y nádźieię ſwą pokłádáć/ toć z ćiebie
20:
mamy.
21:
Słowo BOże ozuáymuieſz/ w ſer=
22:
cách náſzych prawdę istną ſam
23:
piecżętuieſz/ śmierć Kryſtuſowę nam
24:
przywłſzcżaſz/ ſercá náſze vbeſpiecżaſz/ na łáſce
25:
iego.


strona: H16

1:
Ty nas twierdźiſz przez Swiątośći/
2:
o tey ktorą z męki Páńſkiey birzem
3:
godnośći/ bowiem sámy z śiebie Swiąto=
4:
śći/ nie czynią w nas ſpráwiedliwości/
5:
twoiá to ſprawa.
6:
Ty ſam Cżłowieká káżdego/ przez
7:
Swiątośći y náukę Słowá świętego/
8:
o zbáwieniu iśćiſz, chowaſz, żywiſz/
9:
á fáłſzywe náuki niſzcżyſz/ przez Słowo
10:
Boże
11:
Mowiſz przez Proroki do nas/
12:
iż przez ſwoię ſwietą łáſkę ſam z námi
13:
mieſzkaſz / chceſz ſtrzedz od złego/ w
14:
ſmutkách ćieſzyć/ we wſzytkich ſpráwách
15:
wodzem być/ nam nie omylnie.
16:
przethoż ćię panie prośimy/ przez
17:
Kryſtuſa Syná twego/ bo weń
18:
wierzymy/ potwirdź nas dźiśia Duchem
19:
świętym/ przećiw Szátánom przeklętym/
20:
y sługom iego.
21:
Bądźżeć Oycże wiecżna chwała y
22:
tobie też Kryſte Pánie niech będźie
23:
daná/ tákże też tobie Duchu Swiętemu/
24:
Bogu w Troycy iedynemu/
25:
nieſkońcżonemu. Amen.


strona: H16v

1:
PRzez thwe święte Duchá
2:
zesłánie/ Boży Synu rácżyſz ná=
3:
dáć grzechow vznánie/ Abyſmy
4:
ich przeſtáli/ ſercem tego litowáli/
5:
żeſmy ćię przegniewáli/ Alleluia.
6:
Rácżże nam ſwoy pokoy dáć/
7:
sercá náſze Duchem świętym rácżże pośiláć/
8:
Byſmy słowem thwym wierzyli/ á w
9:
tym nic nie wątpili/ że z tobą będźiem
10:
żyli/ Alleluia.
11:
Bądźże chwałá Pánie tobie/
12:
ienżeś w iſtnośći iedyny/ á troy w Oſobie/
13:
z Oycem y z Duchem świętym/
14:
władnąc wſzyſtkim ſtworzeniem/ od wieku
15:
ná wieki, Amen/ Alleluia.


strona: H17v

1:
KRyſtuſ záślubił/ vcżniom
2:
ſwym gdy tu ieſzcże z nimi był/
3:
Alleluia.
4:
Duchá Swiętego od Oycá im
5:
posłáć/ á ku ich vćieſzeniu im go dáć/
6:
Alleluia.
7:
Iuż ieſt ſpełnił/ co był ślubił/
8:
Alleluia
9:
Ktoryś posłał Duchá Swięthego
10:
ſwym miłym.
11:
Oycże łáskáwy/ á z Synem BOże
12:
iedyny/ nápełniłeś ſwym ślub
13:
miłośćiwy.
14:
Boś ty dał ſwego/ Duchá w dárzech
15:
obfitego/ wſzyſtkim ſwym ktorzy
16:
żądáli iego.
17:
Ktore náwiedźił/ miłośćią ſercá ná=
18:
pełnił/ ſpráwuiąc, przybytek w nich
19:
vcżynił.
20:
Prośimy ćiebie/ Oycże Swięty
21:
vsłyſz z Niebá/ ześliſz go nam z miłośći
22:
od śiebie.
23:
Duchá Swiętego/ w dárzech
24:
BOſkich obfitego/ á vćieſzyćielá ſwego łá=
25:
ſkáwego.


strona: H18

1:
Rácż go dáć w ten dźień/ że ćię
2:
ſłucżnie chwalmy w nim/ miłość znamy
3:
z iego zápaleniem.
4:
Prze dárowánie/ Duchá Swiętego
5:
zesłanie/ day nam przezeń w Niebie
6:
przebywánie.
7:
Zebyſmy tám ſpiewaáli Alleluia.
8:
TAk Pan Bog świát
9:
vmiłował/ że dla niego nie litował/
10:
posłáć tu Syná ſwoiego/ w
11:
Boſtwie iednorodzonego.
12:
Ten co weń vwierzy káżdy/ iuż nie
13:
może zginąć záwżdy/ owſzem ieſt tego
14:
beſpiecżny/ że otrzyma żywot wiecżny.
15:
A nie dla tego gi posłał/ áby ten
16:
Swiát potępić miał/ ále áby gi záchował
17:
á w łáſce ſwoiey ſpráwował.
18:
Wſzelki tedy co wierzy weń/ iuż
19:
káżdy zbáwienia pewien/ ále kto weń nie


strona: H18v

1:
vwierzy/ pewnie w potępienie zmierzy.
2:
Bo tá ieſt przyczyná tego/ że nie
3:
chciáł w Syná Bożego/ vwierzyć/ y w
4:
Imię iego/ tu od Oycá zesłánego.
5:
A toć práwe potepienie/ á wſzech
6:
niewiernych zginienie/ iż nie poználi świá=
7:
tłośći/ ktora przyſzłá w te niſkośći.
8:
Gdyż ludźie ſercá krnąbrnego/ wolą
9:
ćiemność świátá tego/ á záwżdy złe
10:
ſprawy máią/ też o świátłość nic nie dbáią.
11:
Bo ten co wſzyſtko złe broi/ bárzo ſię
12:
świátłośći boi/ y dźiwnie iey
13:
nienawidźi gdy w niey złe ſwe ſpráwy widźi.
14:
Lecż ten co prawdę miłuie/ á w niey
15:
żywot ſwoy ſpráwuie/ temuć nie świá=
16:
tłość nie ſzkodźi/ rad záwżdy do niey przychodźi.
17:
Iż ſą iáſne ſpráwy iego/ od Paná
18:
Bogá ſámego/ ktore w nim ſpráwowáć
19:
rácży/ á nigdy go nie przebacży.
20:
A ták ſię w tym obacżaymy/ práwey
21:
świátłośći ſzukaymy/ poznawáiąc w
22:
niey ſwe złośći/ nie chcemli zoſtáć w
23:
ciemnośći.
24:
Rácżże to nam dáć náſz Pánie/


strona: H19

1:
iáſney twey prawdy poznánie/
2:
ábychmy
3:
w niey ſtale trwáli/ zbáwienie ſwe
4:
otrzymáli. Amen.


strona: I2

1:
WSzechmogący
2:
ſtworzyćielu/ niebá, źiemie mocny


strona: I2v

1:
krolu/ nád ćię możnieyſzego/ nie máſz, nie
2:
będźie, áni było.
3:
Trzecheś Perſon, ieden w Boſtwie/
4:
dźiwnie możny w ſwym KRoleſtwie/
5:
przez ćię wſze ſtworzene/ y wſzyſtko
6:
dobre nam spráwiono.
7:
Bez pocżątku w ſwey iſtności/
8:
wielce dźiwny w ſwey w ſwey iáſnośći/wiecżnie ſam
9:
kroluieſz/ wſzyſtkie rzecży możnie
10:
spráwuieſz.
11:
Niebo, źiemiá, y też morze/ ćiebie
12:
wyznawa náſz BOże/ w wielkich twoich
13:
śiłách/ ktoreś ziáwił we wſzech żywio=
14:
tách.
15:
Wſzyſtko tho Niebo gwiazdámi
16:
oświećiłeś Plánetámi/ rozlicżnym
17:
pocżáśiem / obłoki błyſkániem y
18:
grzmieniem.


strona: I3

1:
Anioły duchy cżyſtemi/ oſádźiłeś
2:
niebo imi/ by ná ćię pátrzáli/ á w chwale
3:
ſię twey rádowáli.
4:
Y Ziemięś też dźiwnie ſpráwił/
5:
cżłowiekáś ná niey poſtáwił/ by ćię
6:
poſłuszen był/ wedle woley ſię twoiey rządźił.
7:
K temuś ią pięknie ozdobił/ by tu ná
8:
niey w roſkoszy żył/ láſy, y gorámi/ z
9:
rozlicżnemi ich okraſámi.
10:
Niezmierną ſzcżodrotą Boſką/
11:
nápełniłeś przepáść morſką/ dźiwnemi
12:
rybámi/ ze wſząd płynácemi rzekámi.
13:
wszędyś powietrzem nápełnił/
14:
rozlicżne w nim ptaſtwo ſpráwił/ by k twey
15:
chwale było/ cżás przylátu ſwego
16:
wiedźiáło.
17:
Co ma w ſobie przepáść morſka/
18:
álbo też szyrokość ziemska/ wſzyſtko k
19:
vżywániu/ dałeś ludzkiemu pokoleniu.
20:
Nád toś go ieſzcże vwielbił/ pod moc
21:
iego wſzyſtko podbił/ by w tym
22:
roſkoſzował/ ćiebie náde wſzyſtko ſtworzenie/
23:
nędznieyszego ná tym świećie/ nie máſz
24:
nád cżłowieká/ przyſzłá nań zá grzech
25:
pomſtá wielka.


strona: I3v

1:
Bo nie zoſtał w niewinnośći/ gdy
2:
vsłuchał Diabłey złośći/ vznał ná
3:
ruſzenie/ miłośći, rádośći ſtrácenie.
4:
Z roſkoſznego Ráiu wygnan/ á w
5:
rozlicżne nędze poddan/ tu ná tym to
6:
świećie/ á w wiecżne po tym żywoćie.
7:
K cżemu nie było pomocy/ z żadnego
8:
cżłowieká mocu/ bo w to záwiedźienie/
9:
przyſzło wſze ludzkie pokolenie.
10:
A wſzákoż ty miły Pánie/ weźrzałeś
11:
ná ſwe ſtworzenie/ nie chcąc by zginęło/
12:
ale w twey chwale wiecżnie żyło.
13:
Y zesłałeś Syná ſwego nie lituiąc
14:
Boſtwá ie/go// tu ná te niſkości/ by krwią
15:
ſwą omył náſze złośći.
16:
Ktory będąc w náſzym ćiele/ potykał
17:
ſię z Cżártem śmiele/ y nábył onego/
18:
dźiedźictwá prze grzech ſtráconego.
19:
Synu Boży namileyſzy/ nád Anioły
20:
doſtoynieyſzy/ miłośćięś vkazał/ będąc
21:
posłánym, łáskęś ziednał.
22:
W posłuſzeńſtwie ſwego Oycá/
23:
zgłádźiłeś grzechy do końcá/ byś Diabłá
24:
potłocżył/ á ſwe wybráne wyſwobodźił.
25:
W wiecżney chwale będąc


strona: I4

1:
sławnym/ sſtałeś ſię bárzo pokornym/ w
2:
nędzyś tu racżył być/ krzyżową śmierćią
3:
nas wykupić.
4:
A thrzećiegoś dniá z martwych
5:
wſtał/ by grzeſzny ſpráwiedliwość miał/
6:
przez ſwe z martwych wſtánie/ dałeś
7:
w nádźiei vmocnienie.
8:
Nowąś drogę k niebu ſpráwił/ gdyś
9:
ſię w niebie Oycu ſtáwił/ byś był
10:
Pośrzednikiem/ á zá ſwoy lud Orędow=
11:
nikiem.
12:
K temu z ſwey ſzcżyrey dobroći/
13:
racżył z niebieſkiey rádośći/ z záślubienia
14:
ſwego/ zeſłáć ſwoim Duchá świętego.
15:
Ktorymby wſzyſcy wybráni/ zgro=
16:
mádzeni tu ná źiemi/ byli w iedność
17:
świętą/ máiąc prawdę tobą zácżętą.
18:
Z tego ſię ſpołu ćieſzyli/ ćiebie n
19:
wieki chwalili/ iego dáry máiąc/ prawdy
20:
twey swiętey pożywáiąc.
21:
Rácż dáć miłośćiwy Pánie/ że tá
22:
prawdá w nas zoſtánie/ w ktorey żywot
23:
cżyniſz/ przez nię k wiecżney sławie
24:
przywodźisz. Amen.


strona: I4v

1:
STworzyćielu
2:
wſzechmogący / Boże Oycże żądáiący/ rácż
3:
nas grzeſznych wysłucháć/ á
4:
łáſkę ſwą świętą dáć.
5:
Ciebie o pomoc żądamy/ indźiey
6:
nádźieie nie mamy/iedno w tobie náſz
7:
Pánie/ ſámym mamy vfánie.
8:
Kto pokutę cżyni práwie/ ty mu
9:
odpuſzcżaſz łáſkawie/ by iedno grzech opu=
10:
śćił/ á k tobie ſię náwroćił.
11:
KRyſte z Niebá posłány/ národzony
12:
z cżyſtey Pánny/ zá co tobie cżeść y
13:
chwałę wzdawamy.
14:
Tyś ſam dla nas prácował/ słowoś
15:
kazał, łáſkęś dawał/ y wiecżnieś nas z
16:
Bogiem Oycem poiednał.
17:
Cierpiałeś dla nas ćięſzko/ dayże nam
18:
być wdźięcżnym tego/ KRyſte dobry/
19:
bądźżeć cżeść chwałá z tego.
20:
O Pánie náſz odpuść złośći/vcżyń to
21:
z ſwoiey miłości/ boś ty ſam zá nas
22:
vmárł/ od Szátánáś nas wydárł.


strona: I5

1:
O Pánie náſz rácż nam to dáć/
2:
byſmy mogli náśládowáć/ ćiebie Páná
3:
náſzego/ podług słowá twoiego.
4:
O Báránku náſz iedyny/ ktory głá=
5:
dżiſz náſze winy/ prośim ćię nędzni
6:
grzeſzni/ śmiłuyże ſię nád námi. Amen.
7:
CHwałá Bogu z
8:
wyſokośći/ y dźięká iego miłośći/
9:
Dla tey tho wielikiey
10:
sławy/ bo nam żadna rzecż nie szkodźi: Do=
11:
brą wolą Bog ma ku nam/ pokoy


strona: I5v

1:
wiecżny vcżynił ſam/ nieprzyiaćioły
2:
potłumił.
3:
Sławiemy ćię y chwalimy/ dla tey
4:
to wielkiey sławy twey/
5:
Ze ty
6:
Boże Oycże wiecżny/ kroluieſz ſam wiecżnie
7:
w niebie: Niezmierzona ieſt moc
8:
twoia/ toć náſzá wielka obroná/ od ćiebie
9:
sławnego Páná.
10:
O Iezu Kryſte iedyny/ Synu Oycá
11:
niebieſkiego/ Tyś nas ſtráconych z
12:
wiecżnego/ Wyiąłeś z gniewu
13:
wielkiego:
14:
Báránku Boży náſz Pánie/ przy=
15:
imi prośby náſze łáſkáwie/ Smiłuy ſię
16:
nád námi Pánie:
17:
O Duchu naświętſzy Pánie/
18:
záſmuconych poćieſzenie/ Oddal od nas
19:
Ducha złego/ dla Kryſtá Páná náſzego:
20:
Przez gorzką śmierć męki iego/ wybáw
21:
nas z ſmutku káżdego/ cżeśnego y też
22:
wiecżnego. Amen.


strona: I6

1:
BLogoſłáwiony bádź
2:
Boże w troiákośći/ y w Boſkiey ie=
3:
dnośći/ á rowny w wielmożnośći.
4:
BOg Oćiec, Bog Syn/ takież Bog
5:
Duch święty/ ácż Pan Bog w


strona: I6v

1:
perſonách troiáki/ wſzák w iſtnośći iednáki.
2:
Pan Bog ſtworzyciel/ Pan Bog
3:
Zbáwiciel/ á do obudwu
4:
poſzedł Duch święty poćieſzyćiel.
5:
WSzákże nie trzey ſą rozni/ ieden to
6:
Bog prawdźiwy/ ták możnie Bog
7:
Oćieć wzięty/ iáko Syn, y Duch święty.
8:
ACżći ieſt w oſobach rozność/ ále


strona: I7

1:
w iſtnośći ich ná wſzem iedyność. Rowna możność y wielmożność/ ále
2:
wſzyſtkim iednáka pocżćiwość.
3:
W ktorego mocy záwżdy świat,
4:
morze, y niebo/ y ná nim wſzytki
5:
gwiazdy.
6:
Przed ktorego możnośćią drży
7:
záwżdy okrutne piekło z ſwą kázdą niſkośćią.
8:
A Ták ięzyk y głos káżdy/
9:
wyznáć muśi ie/go/ wielmożność záwżdy.
10:
Gdyż go słońce, mieśiąc chwali /
11:
Niebo, y ná nim wſzyſcy Anieli.


strona: I7v

1:
NVż my też nędznicy/ podniozwſzy
2:
ſwe głosy do niego/ zawołaymy
3:
ſpołem wſzyſcy.
4:
Ey rácżże nász Pánie/ z
5:
wyſokośći mocnośći ſwey/ wysłucháć to náſze
6:
wołánie.
7:
O chwálebny Boże w
8:
Troycy świętey.
9:
O Błogosłáwiony w iednośći ſwey.
10:
TYś nas racżył
11:
sam stworzyć Boże w ſwey możnośći.
12:
Tyś nas racżył
13:
odkupić z swey wielkiey miłości.


strona: I8

1:
LVd twoy ktoryś ty racżył storzyć/
2:
rácż miłośćiwie tu rządźić y
3:
wyzwolić.
4:
Wszák ćię wszechmocne/go/ chwalemy/
5:
Pánem być wyznawamy/ y cżeść
6:
dźiáłamy.
7:
TV y potym tám przy
8:
tobie wiecżnie. Amen.


strona: I10

1:
O Swiátłośći wiecżna
2:
Troyco święta/


strona: I10v

1:
Y też iedyna
2:
Boſka podſtáto: Oświeć naſ w ſwoiey
3:
iáſnośći/ á odżeń wnętrzne ćiemnośći.
4:
Pánie ktoryś w świetle nie=
5:
przyſtępnym/ Mieſzkáć racżyſz w mieyſcu
6:
niedośćigłym: Rácż ſię nam dáć przez
7:
wiárę znáć/ á ſercem cáłym miłowáć.
8:
O mocny Boże, mądry y dobry/
9:
Ktoryś w dobroći ſwey bárzo ſzczodry:
10:
Weyźrzysz ná náſze zránienie/ á rácż dáć
11:
ſwe śmiłowánie.
12:
Acżeś ty ieſt w Perſonách troiákim/
13:
A wſzákeś w poſtáći iednym
14:
BOgiem:Cżęſtoś ſię nam okázował/ wie=
15:
dząc grzech naſz zbáwićieś chćiał.
16:
Okazałeś nam Oſob ſwych rozność/
17:
A wſzákże w Boſtwie iedyną iſtność:
18:
W ſtworzeniu, á w wykupieniu/ w
19:
náſzym wnętrzym odrodzeniu.


strona: I11

1:
A choć ieſt troiáki ten twoy ſpoſob/
2:
A wżdy przyſzedł ieden z tych twych
3:
Osob: K cżłowieku zbawieniu iego/ by
4:
był znakiem Boſtwá twego.
5:
Znáki tey twey Troiákośći świętey/
6:
Vkazałeś iáwnie w ſtworzeniu ſwym
7:
Moc, mądrość wiecżność dobrotę/ á
8:
k temu iednę podſtátę.
9:
Bo miedzy wſzytkim twym
10:
ſtworzeniem/ Sam iedno cżłowiek ieſt
11:
nadprzednieyſzym: Bo ſtworzon k Obrázu
12:
twemu/ k łáſce żywotu wiecżnemu.
13:
By iedno był zoſtał w niewinnośći/
14:
Nie przyſzedłby nigdy k
15:
śmiertelnośći: Ná duſzy, áni na ćiele/ bo miał
16:
żywot wiecżny z ćiebie.
17:
Ale ty ktoryś ieſt wszechmocny ſam/
18:
Chcąc byś w mądrośći, w dobroći
19:
był znan: ſprawiłeś to z ſwey miłośći/
20:
by cżłowiek żył ku wiecżnośći.
21:
Przez Páná náſzego IEzu Kryſtá/
22:
By záś Cżłowiek doſzedł w Nie=
23:
bie mieyſcá: Máiąc ſtworzenia nowego/
24:
obraz w ſobie prawdy iego.
25:
Bądźże Bogu Oycu wiecżna chwała/


strona: I11v

1:
Y Synu iego niech będźie dana/
2:
Tákże Duchowi Swiętemu/ Bogu w
3:
Troycy iedynemu. Amen.
4:
ZEtrzyi mocną


strona: I13

1:
ręką ſwoią/ wiecżny Boże/ wſzytki
2:
gwałtowne siły nieprzyiaćioł KOśćioła
3:
twego/ á rácż ich myśli roſproſzyć
4:
mądrośćią Boſtwá twego/
5:
áby poználi/ iż my w nikim innym nie


strona: I14

1:
vfamy/ iedno w tobie Pánie náſz/
2:
ktory ſam walcżysz zá námi.
3:
ACh Pánie Boże


strona: I15v

1:
ktory rządźiſz Kośćioł ſwoy/ prowádźiſz
2:
go iáko Owiecżki, wſzák on ten ieſt
3:
lud twoy/
4:
A w nimeś obrał ná
5:
wieki ſwoie mieſzkanie/ á by tu
6:
było Imię twoie ná wieki
7:
chwalone: Okáżyſz moc ſwoię, á przydź
8:
żebyś nas wybáwił/ boć ſię okrutny
9:
iuż nád námi nieprzyiaćiel zmocnił.


strona: I16

1:
Ach miły PAnie rácż weyźrzeć ná
2:
nas ſtrapione/ rácżże nád námi okázáć
3:
twe święte śmiłowánie/
4:
Dopomożyſz nam ábyſmy ſię náwroćili/ z
5:
grzechow powſtawſzy, zá nie wierną
6:
pokutę cżynili: Bądź nam miłośćiw, á
7:
odpuść wielkie zgrzeszenie/ ktoreſmy
8:
wſzyſcy zásłużyli to twoie karanie.
9:
Ach Pánie Boże iáko długo maſz ſię
10:
gniewáć/ á modlitwy ludu twoiego nie
11:
rácżyſz wysłucháć? Nákarmiłeś nas
12:
chlebem płácżu y żáłośći/ nápawaſz nas
13:
łzámi zamutku y wielkiey ćięſzkośći:
14:
Boże wſzechmocny śmiłuj ſię, day nam
15:
pocieſzenie/ nieprzyiaćiołom náſzym
16:
wſzyſtkim day vpámiętánie.
17:
Ach tá Winnicá ktorąś ſam prze=
18:
niosł z Egyptu/ y rozſzyrzyłeś korzenie
19:
iey ſwego Teſtámentu/ Y wyrzućiłeś
20:
ty mocą ſwoią Pogány/ áby tu wierni
21:
ná ich mieyscu byli wkorzenieni:
22:
Nápełnili źiemię z błogosłáwieńſtwá two=
23:
iego/ y zmocnili ſię bárzo mocnie v
24:
ludu cudzego.
25:
Ach tá Winnicá potym ćiernia


strona: I16v

1:
námnożyłá/ á od oney hoyney płodnośći
2:
bárzo odſtąpiłá/ Tę odrzućiwſzy,
3:
y záśięś inną náſádźił/ krwią Syná ſwego
4:
Iezu Kryſtá polał y poświęćił:
5:
Vſtáwiłeś Kroleſtwo, áby ſię roz=
6:
mnożyło/ ktoreby záwſze moc Szátáńſką na
7:
świećie tłumiło.
8:
Ach miły Pánie, ktoż płot tey
9:
Winnice ſkáźił/ ktoryś ták mocnie od
10:
pocżątku z pilnośćią poſtáwił? dla tegoż ią
11:
wſzyſcy ktorzy idą tárgáią/ żeś ią
12:
opuśćił z obroney ſwey to ná oko znáią:
13:
Werwał ſię do niey wieprz leśny z wielką
14:
okrutnośćią/ ten tárga, depce, pſuie,
15:
morzy, bez wſzelkiey litośći.
16:
Ach Boże náſz wſzechmogący ćiebie
17:
prośimy/ weyźrzy ná te vćiſki náſze
18:
ktore tu ćierpiemy/ Zátráć miły Pánie
19:
tę beſtyą okrutną/ ktora plugáwi
20:
Winnicę twą náuką omylną: Przyimi
21:
Kośćioł ſwoy w opiekę, nie day go
22:
ſpuſtoſzyć/ śmiłuy ſię nád námi,rácż koniec
23:
tym błędom vcżynić.
24:
Zápalona ieſt tá Winnicá y wy=
25:
ćięta / rozburzoná wſzytká iey pierwſza


strona: I17

1:
kraſá, y odięta/ Ach moy miły Pánie
2:
iáko przed tym kwitnęłá/ owoc dáiąc,
3:
látorośle wſzędźie roſpuſzcżáłá: Od obli=
4:
cża twego słuſznie zá złośći ſkarána/ á
5:
nie będźieli zlutowánia twego, ieſt
6:
ſtrácona.
7:
Weyźrzy o Pánie ná Syná twego
8:
miłego/ ktoregoś wydał ná zbáwienie
9:
Kośćiołá ſwoiego/ Dla tegoż odpuść
10:
rácż ſię ſmiłowáć nád nami/ wſzakżeś
11:
náſz Oćiec miłośćiwy, thoć my
12:
wyznawamy: Nie day záginąć nagle,
13:
prośimy ćię pokornie/ záchoway nas mocną
14:
ſwą ręką przy ſwoiey obronie.
15:
A wybáwieni z vdręcżenia ták
16:
cięſzkiego/ będźiemy chwalić Imię święte
17:
BOga naywyżſzego/ Y nie
18:
odſtąpimy iuż od Słowá twoiego/ chcemy ſię
19:
zlepſzyć, ćiebie słucháć Páſtarzá ná=
20:
ſzego: O BOże wſzechmocny vkáż łáſkę
21:
ſwą nád námi/ wybáw nas z mocy
22:
okrutnikow. Amen wſzyſcy rzecżmy.


strona: I17v

1:
KRzycżym k tobie wiecżny
2:
miły Pánie/ o łáſkáwe
3:
wysłuchánie/ weyźrzyſz ná ſwoie
4:
ſtworzenie/ á day wrychle wſpomożenie.
5:
Myć ſię pod ſtraż twoię vćiekamy/
6:
w tych trudnośćiách ktore mamy/ bo
7:
wſzytkie Szátáńſkie śiły/ ná nas ſię
8:
gwałtem zburzyły.
9:
A práwie ze wſzelikákiey ſtrony/
10:
potrzebuiem twey obrony/ ktorey gdy mieć
11:
nie będźiemy/ wſzyſcy rázem poginiemy.


strona: I18

1:
O wiecżny Boże Oycże prawdźiwy/
2:
wſzákeś ty Pan lutośćiwy/ Prośim ćię
3:
twoie śiroty/ vſkroḿ te náſze kłopoty.
4:
Musim to znáć żeśmy przewinili/
5:
kazń okrutną zásłużyli/ bo cżynim
6:
rozlicżne złośći/ przećiw twey ſpráwie=
7:
dluiwośći.
8:
Wſzákże iednák to vfánie mamy/ że
9:
łáſkę twą otrzymamy/ gdy twego
10:
miłego Syná/ będźie zá námiprzycżyná.
11:
Bo dla tego Krew ſwą świętą
12:
przelał/ by ſrogi gniew twoy vbłagał/ nas
13:
wiecżnie z tobą ziednocżył/ ku łáſce
14:
pirwſzey przywroćił.
15:
A iáko Pośrzednik náſz iedyny/
16:
pokrywáiąc náſze winy/ chce przes iego
17:
zásłużenie/ byſmy mieli wſpomożenie.
18:
Y vpewnił nas ſwym obiecániem/
19:
w Piśmie świętym nápiſánym/ co
20:
przezeń żądáć będźiemy/ że to wſzytko odźier=
21:
żymy.
22:
Aby káżdy bez wſzego wątpienia/
23:
ocżekiwał poćieſzenia/ gdy ſwe ocży k
24:
Niebu wznośi/ w pokorze, w ćichośći
25:
prośi.


strona: I18v

1:
Weyźrzyſz ná to wiecżny miły Pánie/ Syná twego
2:
obiecánie/ á w ták wielkie
3:
zámieſzánie/ miey nád námi
4:
zlutowánie.
5:
Iákoś miał nád Młodźieńcy one=
6:
mi/ w Babilonie, sługi twemi/ ktorzy
7:
od ogniá wrzuceni/ nie byli nic
8:
vſzkodzeni.
9:
Pośṙzod piecá z ANioły chodźili/
10:
Wſzechmocność thwoię wielbili/ żeś
11:
przez dźiw okázáć racżył/ iákoś Sług
12:
ſwych nie przebacżył.
13:
Tákże też do Lwiey iámy wrzu=
14:
cony/ Dániel błogosłáwiony/ widźiał
15:
znák niepoſpolity/ wſzemu świátu
16:
známienity.
17:
Krzycżąc k tobie Pánu Bogu
18:
ſwemu/ pomocnikowi práwemu/ był
19:
przeſpiecżen Prorok święty/ miedzy ſrogimi
20:
zwierzęty.
21:
Tymże kſztałtem nas śirotki twoie/
22:
záchoway w te niepokoie/ byſmy pod
23:
twą ſtrażą żyli/ ćiebie przeſpiecżnie
24:
chwalili.
25:
Rácż potłumić duſzne ſprzećiwniki/


strona: I19

1:
z ich wſzyſtkimi służebniki/ niech znáią
2:
twoi wybráni/ żeś ty Pan nád wſzemi
3:
Pány.
4:
My w thobie pewne vfánie mamy/
5:
że to wſzyſtko otrzymamy/ Amen niech
6:
ſię iuż ták sſtánie/ wysłuchay nas miły
7:
Pánie. Amen.
8:
KRześćiánie prawdę
9:
Bożą práwie miłuiący/prze iego święte
10:
słowo ćięſzkośći ćierpiący/ ſzukayćieſz


strona: I19v

1:
poćieſzenia/ z Kryſtowá kazánia/
2:
ábyście byli ſtali/ w pokuſzeniu trwáli.
3:
Weźmićieſz ku przykłádu żywot iego
4:
święty/ On będąc Wſzechmogący, nie
5:
był v złych wźięty/ krzyż, boleść, y
6:
chorobę rad mile podſtąpił/ áby ták z
7:
wiecżney nędze nas grzeſzne wykupił.
8:
Trzydźieśći y trzy látá tu będąc
9:
prácował/ á ćierpiąc przećiwnośći, złem
10:
nie odpłácował/ ták ſwym przykład
11:
zoſtáwił, by zá nim iść chćieli/ á prząc ſię
12:
ſámi śiebie, krźyż ſwoy ná ſię wźięli.
13:
The rzecży opowiádał ſwoim
14:
Zwolennikom/ y innym ich potomkom, y
15:
náśládownikom/ rzekąc: Iiż tu będźiećie
16:
vćiśnienie ćierpieć/ ále we mnie
17:
będźiećie weſele w duszy mieć.
18:
Będźiećie w nienawiśći v wſzech dla


strona: I20

1:
mnie wſzędźie/ ćierpiąc też pośmie=
2:
wánie, y rozlicżne nędze/ Swiát ſię będźie
3:
rádowáć, á wy lepak płákáć/ potym w
4:
wiecżne weſele obroći ſię wáſz płácż.
5:
Y mowił: Gdy was będą dla mnie
6:
ták złorzecżyć/ á wſzytko złe przećiw wa/m/
7:
fáłeſznie przewodźić/ z thego ſię wy
8:
ráduyćie, a weſelćie wſzędźie/ bowiem
9:
wáſzá zapłátá w niebie hoyna będźie.
10:
Poniewaſz Goſpodárza zową
11:
opętánym/ obżyrcą, y opilcą á Sámá=
12:
rytaniniem/ thym więcey iego cżeladź będą
13:
ták názywáć/ ktora go ſercem cáłym
14:
będźie náśládowáć.
15:
Dawſzy im ten to przykład, ná ſię
16:
vkázuie/ poniewaſz ná źielonym tho ſię
17:
drzewie dźieie/ coż ſię więc z drzewem
18:
suchym potym będźie dźiało/ gdy więtſze
19:
pokuſzenie będźie náſtawáło.
20:
Y cżemuſz ſię lekamy od złych
21:
vrągánia/ klątew, krzykow hániebnych; y
22:
kácerzowániá?
23:
Chcemyli z Kryſtem w niebie z Pánem ſwym przebywáć/ muśimy
24:
ſromocenia dla niego vźywáć.
25:
Nie ważmyż ſobie ſtátku dla wiáry


strona: I20 v

1:
vtráćić/ wſzák nam ślubuie ſtokroć
2:
więcey záś náwroćić/ mowiąc: iż kto tu dla
3:
mnie ſtátek ſwoy vtráći/ themu Oćiec
4:
Kroleſtwem niebieſkim zápłáći.
5:
Wſzák co mamy dobrego/ wſzytkoć=
6:
to od niego/ Przecżże tego náſtáwić
7:
lutuiea dla nie/go/? Nie ieſt ten żadny
8:
wierny sługá Páná ſwego/ co ſię go thylko
9:
trzyma cżáſu ſzcżęśliwego.
10:
Stáłość wiáry poznána w
11:
pokuſzeniu bywa/ á rycerſkie zwyćięſtwo bez
12:
boiu nie bywa/
13:
Trwaymyſz ſtale do
14:
koncá wedle ſwego Páná/ á trwáiącym
15:
koroná wiecżna będźie daná.
16:
Groźby ſię nie ſtráchaymy nic
17:
Antykryſtowey/ bo nas Pan Kryſtuſ ćieſzy
18:
ſam tymi to słowy: Stadko moie
19:
málucżkie nie chćieyże ſię lękáć/ ták ſię
20:
Oycu zlubiło ſwe Kroleſtwo wam dáć.
21:
Thákowe potuſzenie od Páná być
22:
znaymy/ gdy przyidą pokuſzenia, nic ſię
23:
nie lękaymy/ ábychmy w vdręcżeniach
24:
duſze ſwe chowáli/ od prawdy ſię
25:
poznáłey nie odwrácowáli.
26:
Bowiem ták ſam Zbáwićiel rzekł


strona: K1

1:
vſty ſwoiemi: Kto ſię nád nim nie
2:
zgorszy, ieſt błogoſłáwiony/
3:
Bo lepiay prawdy boſkiey w znáiomośći nie mieć/
4:
niźli ſię iey poznáłey dlá boiáźni záprzeć.
5:
Vdaymyſz ſię ná wierne w cżás
6:
pokutowánie/ á ſpoſobmy się ſpełnić Boże
7:
przykazánie/ Coż ná nas Bog dopuśći,
8:
grzechom przycżytaymy/ á złośćiam
9:
odpuſzcżenia od Bogá żądaymy.
10:
Wiedząc że z god ná gody nie możem
11:
nigdy iść/ nie leńmyſz ſię ćięſzkośći tu
12:
ná tym świećie nieść/ iżbyſmy po
13:
zamutku mieli rádowánie/ tam z Swiętemi
14:
Anioły, Amen day to Pánie. Amen.
15:
KTo tu chce Bogu ſłużyć
16:
żywąc w pobożności/ muśi nędze
17:
vżyć y zamutkow dośći/ być
18:
wſzem w nienawiśći/ iák w Ewánieliey
19:
ſam Pan Kryſtuſ iśći.
20:
Y muśi záwſze chodźić w Du=
21:
chownym odźieniu/ ćierpliwośći dobyć


strona: K1v

1:
przećiw pokuſzeniu/ przeglądáiąc boie/ ná
2:
ktore muśi iść krom ćielesney zbroie.
3:
Znaiąć tu być nikcżemny żywot ſwoy
4:
ná świećie/ pokuſzenia pełny tak Zimie
5:
iák Lećie/ iákoż tego ſkuśił/ IOB
6:
służebnik Boży/ y wyznáć to muśił.
7:
Wſzákoż ſię żaden lękáć nie ma tego
8:
bytu/ ále ma vćiekáć k KRyſtowemu
9:
ſzcżytu/ bo w krotkośći cżáſu/ przyidźie
10:
pewny koniec tákowego kwáſu.
11:
To znáięcy nawięcey,, kogo BOG
12:
miłuie/ że tego nacżęśćiey ná świećie
13:
trybuie/ k żywotu go ſtroiąc/ k niemu idąc
14:
muśi wiele złego podiąć.
15:
Czego też przykład mamy w Kryſtu
16:
Pánie náſzym/ ácż to dobrze znamy/ że
17:
był namileyſzym/ wſzákże wiele ćierpiał/
18:
niźli do chwały ſwey przez mękę ſwą
19:
wniść miał.
20:
Nie ieſtći sługá więtſzy niźli ſam
21:
iego Pan/ bo Kryſtus naświętſzy
22:
opętánym był zwan/ ten nic nie przewinił/ ále
23:
wſzyſtko dobre wſzem náporząd cżynił.
24:
Także też iego Swięći łáską
25:
náwiedźieni/ bylić nędzą zięći, ode wszech


strona: K2

1:
wzgárdzeni/ w thym ſię weſelili/ gdy dla
2:
Páná Kryſtá ſromoceni byli.
3:
Przetoż my też tu znáiąc k ſobie
4:
Bożą łáſkę/ ich przykłády máiąc,
5:
mieymyſz z nimi cżąſtkę tu w wielkim trapeniu/
6:
á potym w niebieśćiech w wiecżnym
7:
osławieniu.
8:
Tych ſię nic nie ſtráchaymy/ ktorzy
9:
ćiáło duſzą/ przy ſwym Panie ſtoymy
10:
ienż ćiało y z duſzą/ może ſam osławić/
11:
álbo záś do piekłá ná wieki poſtáwić.
12:
Mieymuſz to iuż zárádość, zá práwe
13:
imienie/ gdy ná nas tu żáłość przyidźie,
14:
y trapienie/ gdy będźie kłámana/ wſzy=
15:
ſtko złe przećiw nam/ prze KRyſtowo
16:
miáno.
17:
Boć nie ſą te żáłośći rowne cżáſu
18:
tego/ k niebieſkiey rádośći zbáwienia
19:
wiecżnego/ ktore Bog gotuie/ káżdemu
20:
ktory przen ſmutek podeymie.
21:
Y racżył thák ślubowáć, że w
22:
káżdym trapieniu/ chce záwſze prácowáć
23:
o tym poćieſzeniu/ obietnicę ſwą dał/
24:
ktoby tu dla prawdy co ćierpiał, y płá=
25:
kał.


strona: K2v

1:
Wſzák y Wroblątko żadne kromia
2:
woley iego/ ná ziemię nie ſpádnie z
3:
gniazdecżká ſwoiego/ Z głowy też żaden
4:
włos/ z liċżby ſwey nie zginie/ ták práwi
5:
Páńſki głos.
6:
Błogosłáwieni ći ſą ktorzy tą
7:
chwilą/ bezpráwie tu nioſą, á łkáią y
8:
kwilą/ Biadá kto ſię śmieie/ bo k wiecżney
9:
rádośći nie máſz w nim nádźieie.
10:
Rácż dáć ćiebie prośimy, o niebie=
11:
ſki Krolu/ że wſzyſtko znośimy ſtali
12:
będąc w boiu/ po cżeśney żáłośći/ rácż nas
13:
k ſobie przyiąć do wiecżney rádośći.
14:
Rácżyſz nas iuż wysłucháć/ wſzákeś
15:
ták obiecał/ nigdy nie opuſzcżáć, ktoćby
16:
się polecał/ Amen miły Pánie/ wierzym
17:
tobie wſzyſcy/ że ſię to ták sſtánie.Am/en/.


strona: K3

1:
IVż ſię godźi
2:
ſerce ſwe ku Bogu podnośić/
3:
A ná obronę
4:
iego beſpiecżnie ſię ſpuśćić: W tym
5:
teráźnieyſzym śćiśnieniu/ w ćięſzkim
6:
pokuſzeniu/ nie máiąc ſámi z śiebie
7:
mocy k wybáwieniu.


strona: K3v

1:
Przethoż k niemu wołaymy w ſwey
2:
poniżonośći/ A vſtáwnie źądaymy
3:
z cáłą dowiernośćią:
4:
Wierząc iż nie opuśći nás/ máiąc w ſwey piecży nas/
5:
BOże ná wyſokośći/ racż ſam walcżyć
6:
zá nas.
7:
Bo śiłá nieprzyiaćioł iuż powſtawa
8:
wzgorę/ Nam trzodźie twoiey
9:
grożą, wiodąc ſwoię ſporę: Chcęcy nas z
10:
Swiátá wygłádźić/ y do końcá ſkáźiń/
11:
thwoię zbáwienną prawdę do gruntu
12:
wywroćić.
13:
Bo nie chcą themu wierzyć żeśmy
14:
twoie ſtadko/ Ani ná to pomyślić,
15:
żeś ty náſz obrońcá: Ale też tho śmieią
16:
mowić/ y thym ſię wywyżſzáć/ że nád
17:
námi mocą ſwą/ mogą zwyćięſthwo
18:
mieć.
19:
Ty wieſz iżeś nas obrał k niebieſkiey
20:
rádośći/ z błędow, z grzechow
21:
wybáwił z ſwoiey Boſkiey mocy:
22:
K Cerkwi ſwey świętey przyłącżył/ w ktoreyś
23:
służby zrządźił/ Iz przez znáki ſwey
24:
miłośći/ ná IV wieki upewnił.
25:
O BOże wſżechmogący bądźże


strona: K4

1:
záwżdy z námi/ Y we dnie y też w
2:
nocy dźierż rękę nád námi: Okáż w nas
3:
ſwoię moc Boſką/ y mądrość
4:
niebieſką/ záſromay pychę, ſporę/ moc nie=
5:
przyiaćielſką.
6:
Boć iuż ręce śćiągáią przećiw twym
7:
wybránym/ A bárzo one trapią
8:
tyrráńſtwem ſwym ſrogim: Nie rácże nas
9:
im w moc dáwáć/ y háńbić dopuſzcżáć/
10:
á Imię ſwoię święte im dáć poſroma=
11:
cáć.
12:
Powſtáńże w ſwoiey mocy
13:
Wſzechmogący Boże/ Słuchay náſzych
14:
żądośći z ſwoiey świętey gory:
15:
Przeſtráſz wſzyſtkie niezbożniki/ świátá
16:
miłowniki/ ludu twego wiernego ſrogie ſprze=
17:
ćiwniki.
18:
Podnieś ſwoię práwicę ſmuthnym
19:
k poćieſzeniu/ Day okrutnikom w
20:
lice ku ich záſmuceniu: Zetrzyſz ie, y ich
21:
thyrráńſtwo/ łeż, y okućieńſtwo/ day
22:
nam teraz śćiśnionym/ ſwe Boſkie
23:
zwyćięſtwo.
24:
Bądże práwicą náſzą przećiw iey
25:
ſrogośći/ Teraz y też w káżdy cżás


strona: K4v

1:
ſwoią wſzechmocnośćią: Day niech
2:
przeſpiecżnie mieſzkamy/ á tobie służymy/
3:
będąc w twym opátrzeniu/ z tego ſię
4:
ćieſzymy.
5:
Nie boiący ſię śiły niezlicżonych
6:
ludźi/ Ktorzy na ſwym tyrráńſtwem
7:
wſzędy ogárnuią:
8:
Mamy ćiebie przytomnego/ krolá niebieſkiego/ ienż we
9:
wſzyſtkim zaſtáwiaſz/ káżdego wiernego.
10:
Dayże nam ſtałemi być wiecżny
11:
Zbáwićielu/ Wąſką drogą przechodźić
12:
przez nieprzyiaćioły: Bo ieſt Pánie twe
13:
zbáwienie/ y wyſwobodzenie/ w Cerkwi
14:
twey tu y w niebie/ wiecżne pożegnánie.
15:
O rácżże to vcżynić ku ſwey
16:
BOſkiey chwale/ Day ſzcżęśliwie
17:
doſtąpić w Niebie ſwey rádośći: Y Thobie
18:
tám chwałę wzdáwáć/ wiecżnie
19:
roſkoſzować/ Swięty, Swięty, z Anioły/ áż
20:
ná wieki ſpiewáć. Amen.


strona: K5

1:
ZAſpiewam Pánu
2:
memu, mnie ze wſzech miłemu/
3:
A ſpołecżną krew=
4:
nośćią zemną złącżonemu:
5:
O iego sławney Winnicy/
6:
Godno ieſt ábyśmy wſzyſcy:
7:
Społecżnie záſpiewáli/ iemu chwałę dáli.
8:
Ktorą on z łáſki ſwoiey ták płotem
9:
ogrodźił/ Wybrawſzy z niey
10:
kámienie, hoynie ią roſpłodźił: W pośrzod


strona: K5v

1:
niey wieżę poſtáwił/
2:
A w niey piękną
3:
práſę ſpráwił: Owocu z niey wdźięcżne=
4:
go/ cżekał cżáſu ſwego.
5:
A chćiał áby mu wdźięcżnie iágodki
6:
rodźiłá/ Ale oná ćierpniące y
7:
przykre puśćiłá: Przetoż Ierozolimczycy/
8:
Y mężowie Iudſcy wſzyſcy:
9:
Rozſądźćie te roznice/ me y tey Winnice.
10:
Y cożem z tą Winnicą iuż dáley
11:
cżynić miał/ Wſzyſtko w niey
12:
nápráwiwſzy, thákem ſię w niey kochał: Y
13:
záwżdym iuż cżekał thego/ Aby z niey
14:
cżáſu słuſznego: Wdźięcżne iágodki
15:
rosły/ ále z niey złe poſzły.
16:
A teráz wam pokażę co z nią będę
17:
cżynić/ Gdyż z tey złe Winnice mey
18:
nie chćiał owoc wynidź:
19:
A ták iey płoty
20:
rozgrodzę/ Gdźie mogę tu iey
21:
záſzkodzę: A będźie rozrzucony/ iey płot z
22:
káżdey ſtrony.
23:
Vyźrzyćie co ſię w rychle iey
24:
buynośći sſtánie/ Iákie będźie iey máćić
25:
ſrogie podeptánie: Albowiem ią ták
26:
ſpuſtoſzę/ Wſzyſtek iey korzeń roſproſzę:
27:
Bo iey nie okopáią/ ták iey zániedbáią.


strona: K6

1:
A zroſtą ná niey ćiernie, y oſtre
2:
ieżyny/ Y nie każę obłokom puſzcżáć dżdżá
3:
by krzyny: By wilgotnośći nie miáłá/
4:
Gdyż ſię ták niepłodną sſtáłá: Nie
5:
podáiąc żadnego/ owocu słuſznego.
6:
Abowiem tá Winnicá wſzech za=
7:
ſtępow Paná/ Z ludu Izráelſkiego ieſt
8:
zacnie zebrána:
9:
A Mąż z narodu Iudzkiego/ Był wdźięcżnym kochániem
10:
iego: Ktorych Pan długo cżekał/ by ſię
11:
z nich kto vznał.
12:
A dźiwnie im folgował,cżekáiąc w
13:
nich rządu/ A oni w złośćiách żyli,
14:
nie cżyniący ſądu: A miáſto ſprá=
15:
wiedliwośći/ Płácż, krzyk, á wielkie
16:
ćięſzkośći: Vbogim zádawali/ o Páná nie
17:
dbáli.
18:
A też ie Pan odrzućił od oblicża
19:
ſwego/ Położył ie ná przykład tu ocżom
20:
káżdego: Byſmy ſię też ſtrzegli złośći.
21:
A żyli w ſpráwiedliwośći: Ku chwa=
22:
le Páná ſwego/ wiecżnie trwáiącego.


strona: K6v

1:
PRzednie mocny
2:
grunt ieſt Pan Bog náſz/ y zbroiá
3:
mocna broniąca nas.
4:
Bronić nas tu
5:
w niebeſpiecżny cżás/ ktory iuż
6:
potrawił ninie nas: Nieprzyiaćiel
7:
náſz duſzny/ ten pilnie myśli/ wielka
8:
moc, chytrość, ieſt iego przyrodność/


strona: K7

1:
ná źiemi nie ieſt iemu rowność.
2:
Nic thu nie pomoże moc náſzá/
3:
bowiem przećiw iemu ieſt máłá/
4:
Walcżyć zá námi wſzechmocny Pan/ ktory
5:
Bogu Oycu ieſt mił ſam: Pytaſzli
6:
ktory to ieſt? Iezus Kryſtus Pan/ BOG
7:
zaſtępow/ nie ieſt żaden inny Bog/
8:
iemuż bądź wſzelákie zwyćięſtwo.
9:
By też ten świát pełen Diabłow był/
10:
á nas wſzyſtkich poźrzeć vrádźił/
11:
Iednák się go nic nie boimy/ gdyż pomoc
12:
pewną iśćie wiemy: Niech kśiąże
13:
świátá tego/ groźi ſrogo/ nic nie może/
14:
bo mocnie oſądzone/ á potępia go
15:
słowo Boże.
16:
Bożego słowá nikt nie zwalcży/ ále
17:
przed nim vſtąpić muśi/ Boć z námi
18:
ſam Bog ſtoi w polu/ poćieſzáiąc nas
19:
łáſką swoią: Ieślić żywot twoy biorą/
20:
żonę máiętność/ puść z dobrą wolą/
21:
zyskuć w tym nie máią/ kroleſtwo
22:
wiecżneć w tym gotuią. Amen.


strona: K7v

1:
O Iák ſą miłe twe przybytki
2:
Pánie / á iák wdźięcżne w nich
3:
przemieſzkawánie/ w ktorych Imię
4:
twoie sławne.
5:
Bo z wielkiey chući duſzá ma k nim
6:
prágnie / áby miáłá w twym domu
7:
mięſzkánie/ á ſpołecżne obcowánie.
8:
Strapione ſerce, y tho moie ćiáło/
9:
prágnie áby w twym domu mięſzkáło/
10:
á w nim záwżdy przebywáło.
11:
Bo iuż w nim nálazł vćieſzene
12:
mięſzkánie/ iák Wroblicżek wdźięcżne gniazdko


strona: K8

1:
ſwoie, gdźiebich miał ſkłáść dźiatki moie.
2:
Bo tu przebywaſz Boże
3:
wſzechmogący/ dáry dawaſz wſzech obżywiáiący/
4:
wiernym k tobie wołáiącym.
5:
Do twego Domu wierni ſię
6:
schadzáią/ iák ku gniazdom ptacy ſię zlatáią/
7:
gdźie twe Imię wysławiáią.
8:
W nim ſobie służą k rodzeniu
9:
nowemu/ w nim ſię rodzą k práwemu
10:
wierzeniu/ z twego Duchá naświętſzego.
11:
Tuć twe Ołtarze wſzechmogacy
12:
Pánie/ Krolu moy tuć ieſt moie kochánie/
13:
gdźie z wiernemi obcowánie.
14:
Błogosłáwieni ktorzy tu mięſzkáią/
15:
aż ná wieki w domu twoim trwaią/
16:
Imię twoie wysławiáią.
17:
Cić wyſpiewuią Imię twoie
18:
chwaląc/ rádość máią weſpołek ſię ćieſząc/
19:
á w ſmutnym padole płácżąc.
20:
Zá ci om da Pan tu dobrorzecżenie/
21:
y we wſzyſtkich cnothách pomnożenie/
22:
przy ſwoim wiernym Syonie.
23:
BOże wſzechmocny vsłyſz prośby
24:
moie/ wſzákeś Bog náſz, nákłoń vcho
25:
ſwoie/ á weźm nas w obronę ſwoię.


strona: K8v

1:
Rácżże ſam weyzrzeć náſz łáſkáwy
2:
Pánie/ ná Kryſtuſá ſwego zásłużenie/
3:
co nam ſpráwił wykupienie.
4:
Boć milſzy ieſt dźień w twych
5:
przybytkách mięſzkáć/ niż tyśiąc dni w złych
6:
Zborzech przebywáć/ á z nimi tákże
7:
obcowáć.
8:
Szcżęśliwy iest ten kogoś ty ſam
9:
wybrał/ áby w Domu twym świętym
10:
przebywał/ Imię twe święte wysławiał.
11:
Gdźie wſzytkie wierne wſzem dobrem
12:
nápełniaſz/ ſwoie dáry z hoynośćią im
13:
dawaſz/ a z łáſki ſwey świętey zbawiaſz.
14:
Boś też thy ieſt sam Słońcem prze=
15:
źrzocżyſtym/ wodzem pewnym wſzytkim
16:
ſwoim wiernym/ y mocnym Obrońcą
17:
pewnym.
18:
Dayże nam mięſzkáć w tych przy=
19:
bytkách twoich/ á day chodźić do twych
20:
Zborow świętych/ gdźie ieſt obcowánie
21:
wiernych.
22:
Iżbyſmy ćię tám ná wieki chwalili/
23:
ze wſzyſtkiemi thwemi wybránemi/
24:
po tym wiecżnie z tobą żyli.Amen.


strona: K9

1:
POwſtań Pánie iuż
2:
powſtań/ á náwiedź ty lud twoy ſam/
3:
Ná ſwe śluby
4:
roſpomni/ niź twoy ſąd przyidźie groźny:
5:
Obácż nas opuſzcżone/ od wſzech
6:
ludźi wzgárdzone/ myć do ćiebie
7:
wołamy/ pomocy twey żądamy.


strona: K9v

1:
Práwdáć twa bárzo w ćieśni/ przez
2:
złośćiwe zwodniki/ Kośćioł twoy
3:
ocżekawa/ w Bábilonie przebywa:
4:
Smiłuj ſię, á zlutuy ſię/ páſterzu náſz
5:
przybliż ſię/ vsłyſz wiernych ſtękánie/ á day
6:
im wybáwienie.
7:
Weyźrzyſz ná Kośćioł święty/
8:
miedzy złemi przeklęty/ Ten
9:
Aptykryſt odźierżał/ zakony ſwemi związał:
10:
Słowo, słudzy, świątośći/ ćić mu są w
11:
nienawiśći/ prawdę wſzyſtkę przemienił/
12:
lárwę z wierzchu zoſtáwił.
13:
Iuż on wſzyſtko odmienił/ iedno
14:
Imię zoſtáwił/ Kośćiołem go miánu=
15:
ie/ gdyż on w nim wſzyſtko pſuie: Iuż
16:
tho Miáſto złupione/ będąc przed tym
17:
poważne/ vcżynił ie płácżliwe/ ku
18:
tuleniu nie chćiwe.
19:
Bo kto pierwſzy Kośćioł znał/
20:
naukę, służbę widźiał/ Nie máſz mu
21:
podobieńſtwá/ dla weſzłego pogáńſtwá
22:
Rácż weyzrzeć miły Pánie/ przyſzłoć iuż
23:
wypełnienie/ co Prorocy piſáli/ á
24:
wierne przeſtrzegáli.
25:
Obacż tę Małżonkę ſwą/


strona: K10

1:
Antykryſtem zmázáną/ Rácż wſpomnieć ná
2:
śluby ſwe/ obietnice łáskáwe:
3:
Boć nie máſz ktoby ćieſzył/ á kácerſką moc
4:
zburzył/ iedno ty Pánie mocny/ bo maſz
5:
Imię Wſzechmocny.
6:
Rácżże wzbudźić sługi ſwe/ oznayḿ
7:
im Słowo święte/ Zeby z vſt Duchá
8:
ſwego/ z oświecenia twoiego: W
9:
pośrzodku Bábiloná/ mowili twoie
10:
słowá/ lud wyniść pobudzáli/ by grzechu
11:
pomſty vſzli.
12:
Day Krolom ſerce tákie/ by thwe
13:
Słowo przyięli/ By złych Kośćioł
14:
wzgárdźili/ iák niecżyſty odrzućili: Rácż
15:
że im dáć náſz pánie/ z łáſki ſwoiey
16:
vznánie/ áby ćię też poználi/ Imię twe
17:
wysławiáli.
18:
By záś twoy Kośćioł święty/
19:
przyſzedł w ſwoię podſtátę/ Aby w nim
20:
słudzy byli/ á prawdy náucżáli:
21:
Aby twoia Małżonká/ przez ćię iuż odnowioná/
22:
pożywáłá zbáwienia/ swiętych Słow
23:
twych kazánia.
24:
Rácżże iuż nas wysłucháć/ á
25:
poćieſzenie nam dáć/ Rácżże naſ ſam


strona: K10v

1:
wybáwić/ á ſprzećiwniki ſtłmić: Day to
2:
zá náſzych cżásow/ ku prośbam náſzych
3:
głoſow/ byſmy tu w prawdźie żyli/
4:
ćiebie wiecżnie chwalili. Amen.
5:
WEſel ſię Cerkwi święta
6:
małżonko Kryſtowá/ ćiebie
7:
Pan twoy nie opuści/ ácż ná
8:
ćię vćiſk dopuśći/ boć on ćiebie ſam
9:
vmiłował/ K tobieć przez Proroki mowi
10:
á obietniceć ſwe cżyni/ iż on ćiebie
11:
ſam chce budowáć/ ná wieki z tobą
12:
przemięſzkawáć/
13:
bo słowo iego ieſt wiecżne/
14:
ktore ſię nigdy nie odmieni/ rychley ſię
15:
niebo y źiemia zmieni.
16:
Vważayże to ſobie thy corko
17:
Syońſka/ á nie chćiey ták w ſobie myślić/ iżby
18:
ćię miał Pan opuśćić/ k tobieć ták
19:
mowił słowá ſwoie/
20:
Zaſz kiedy mátká
21:
zápomni/ á ſwych dźiatecżek przepomni/
22:
áby ſię im nie zlitowáłá? A wſzákże choć


strona: K11

1:
oná opuśći/ álem ia ćiebie w ſwey
2:
gárśći/ znácżniem przed ſobą nápisał/
3:
ábych ćię záwżdy w pámięci miał.
4:
Acżeś ieſt Pánu miła/ świátuś ieſt
5:
niewdźięcżna/ wſzakżeć ſię iuż
6:
przyblizáią/ ktorzy ćię budowáć máią/ boć Pan
7:
wie iákoś rozwálona/ Wſzákże ktorzy
8:
ćiebie káżą/ ći precż ná ſtronę iść muſzą/
9:
byś byłá słowem budowána/ od Páná
10:
przez prawdźiwe iego/ á wierne
11:
káznodźieie/ iáko miáſto Boże zacne/ á
12:
przybytek wiecżnego Krolá.
13:
Y vcżyni Bog z thobą miłośierdźie
14:
ſwoie/ ktoreć cżynił od pocżątku/ iákoć
15:
zaślubił od wieku/ bo przyidźieſz záś
16:
kdźiewictwu ſwemu/ Cerkwie świętey
17:
Apoſtolſkiey/ wyrwie ćię Pan z
18:
Antykryſtkiey/ á miecżem vſt ſwych Pan
19:
zábije/ Antykryſtá, ktory ćię pſuie/ wſzák
20:
widźiſz iż to iuż cżyni/ bo ſię lud wſzędy
21:
obacża/ ktory słowo Boże przyimuie.
22:
Słuchay małżonko miła słow Páná
23:
ſwoiego/ ktoremi ćię on buduie/
24:
nieprzyiaćioły ſwe pſuie/ obácż teraz ten
25:
dźisieyſzy cżás W ktorym ćię Pan Bog ná


strona: K11v

1:
wiedźił/ ná Kryſtu ſkále záſádźił/ áby
2:
ćię nikt z niego nie zwálił/ ktoby ſię
3:
iedno o ćię kuśił/ ták ku ſwey chwale Bog
4:
ſpráwił/ vcżynił to ſtadko sławne/ nie=
5:
bieſkiey rádośći dobr pełne.
6:
To miáſto buduie ſam Bog iáko
7:
záślubił/ w ktorym iedny k drugim ſpáiá
8:
á w iedność Duchá odradza/ áby ſam
9:
w nim łáſkáwie mięſzkał/ Tuć ieſt ſtraż ná
10:
murzech iego/ słowo Krolá niebieſkie/go//
11:
tuć ieſt Słońce spráwiedliwośći/ tuć też
12:
ſą prawdźiwe Swiątośći/ thuć ieſt dar
13:
ſpolney miłośći/ o iák tu dobrze
14:
przemięſzkawáć/ w wierze, w łáſce ſpolnie obcowáć.
15:
Acżci ieſt nieźrzetelne, á świá=
16:
tu mierźione/ á wżdy ma dáry obfite/
17:
przez Kryſtá Páná nábyte/ ktoremi ie
18:
on obdárował/ Tuć Słońce świeći
19:
niebieſkie/ á słowo prawdźiwe Páńſkie/ tuć
20:
ieſt wſzech grzechow odpuſzcżenie/ przez
21:
KRyſtuſowo zásłużenie/ ktorzy iedno
22:
weń wierzą/ pewną w nim wiárą
23:
vfáią/ że przezeń żywot wiecżny máią.
24:
Azaſz to nie ieſt iáwne káżdemu
25:
wiádomo/ iż Pan BOG ſwą wiecżną


strona: K12

1:
mądrość/ y słowá ſwego vmieiętność/
2:
ktora ieſt dar nieprzepłacony/ Zákrywa ią
3:
przed mádremi/ podług świátá
4:
poważnemi/ ále ią ſwym málucżkim ziáwił/ á
5:
wſzyſtki Filozofy wzgárdźił/ co w ſwey
6:
mądrośći vfáią/ ták to ſobie Pan
7:
zlubował/ by wſercach málucżkich przebywał.
8:
Nie mieyże ná to względu iże ich nie
9:
wiele / Kryſtuſ máłe ſtadko ćieſzy/
10:
pomnaża go zmáłey rzeſzy/ bo on ſam mieſzka
11:
miedzy nami/ Tuć ieſt kośćioł iego
12:
święty/ ieſzcże od wieká zácżęty/ tuć ſam Bog
13:
w pośrzodku kroluie/ á zá ſwe ſyny ie
14:
przyimuie/ y od Antykryſtá broni/ tuć
15:
oná Archá Noego/ á przybytek bogá zywego.
16:
Niechćieyże káżda duſzo
17:
więcey zámięſzkawáć/ ále iuż wnidź co
18:
narychley/ iák gołębicżka do Archy/ w
19:
KOśćioł w ktorym Bog mięſzkáć racży/
20:
Vsłyſz głos Páńſki łaſkáwy/ á opuść iuż
21:
świeckie ſpráwy/ iuż idź, á nie chćiey
22:
więcey mieſzkáć/ boć ręce ſwe racży
23:
podawáć/ bądźże wielce tego wdźięcżná/ á
24:
rzecż: O Pánie Iezu Kryſte/ rácż mię
25:
przyiąć do ſwoiey rzeſze. Amen.


strona: K12v

1:
RAduymy śię dźiś ſpołecżnie
2:
á chwałę wzdawaymy ochotnie/ Bo=
3:
gu Oycu niebieſkiemu/ Synu, y
4:
Duchu świętemu.
5:
Bo weyźrzał podług wielkośći/ thu
6:
ná nas z ſwey Boſkiey miłośći/
7:
zwłaſzcżá w ten cżás niebieſpiecżny/ bądźmyſz
8:
tego wſzyſcy wdźięcżni.
9:
Wzbudźił k potrzebney pomocy/
10:
wodze ſwe wierne w te to cżáſy/ rácżże ich
11:
Pánie przymnażáć/ á ſwoie ſpráwy w
12:
nas konáć.


strona: K13

1:
Ktoreś ty w Kośćiele zácżął/ á nas
2:
z páſzcżeki wilkow odiął/ my dufamy w
3:
tobie Pánie/ iż twa ſpráwá nie vſtánie.
4:
Rácż wſpomnieć ná ſwoie śluby/ w
5:
ktorycheś thy záwſze ieſt wierny/ rácż
6:
przywieść lud ſwoy w iednotę/ vcżyń to
7:
prze ſwą dobrotę.
8:
Ktory ieſt bárzo roſproſzon/
9:
vcżeniem fáłſzywym záwiedźion/ O
10:
Páſterzu náſz doſtoyny/ náwiedź lud ſwoy roſ=
11:
proſzony.
12:
Rácżże ſię k temu przycżynić/ á lud
13:
wſzyſtek ze ſnu pobudźić/ rácż im
14:
świátłość prawdy ziáwić/ á ćiemnośći precż
15:
odpędźić.
16:
Aby thwą prawdę poználi/ błędom
17:
więcey iuż nie służyli/ iedno tobie Pánu
18:
ſwemu/ wiecżnie błogosłáwionemu.
19:
Tyś ſam ieſt nád pány Pánem/ y nád
20:
wſzyſtkimi krolami Krolem/ przerwiſz
21:
mocą Boſtwá twego/ okućieńſtwo
22:
świátá tego.
23:
Rácżże ty Pánie poſpieſzyć/ wierny
24:
lud ſwoy możnie wyzwolić/ byſmy thu
25:
nie záginęli/ będąc przez ćię wyzwoleni.


strona: K13v

1:
Rácż nam dáć Oycże niebieſki/
2:
Duchá ſwoiego z wyſokośći/ żebyſmy
3:
w twey prawdźie trwáli, á złemu ſię
4:
ſprzećiwiáli.
5:
Byſmy w twey łáſce trwáiący/ wſzy/
6:
tkim wſzego dobrá życżący/ z ſobą zá=
7:
wżdy
8:
w vprzeymośći/
9:
przebywáli tu w iednośći. Tobie Bogu dźięki cżyniąc/
10:
nádźieię w tobie ſámym máiąc/ iż ty nas
11:
ſpołem dowiedźieſz/ tám gdźie z Anioły
12:
kroluiesz. Amen.
13:
PAſterzu niebieſki
14:
Pánie IEzu Kryſte/
15:
Weźrzyſz ná nas grzeſzne
16:
day nam ſprawce dobre: Duchowne


strona: K.14

1:
á wierne/ w náuce twey pilne/ áby twe
2:
ówce páśli/ słowem twym karmili.
3:
Zniwóć wielkie w ten cżás/ ále
4:
żeńcow nie máſz/ Przetoż ćię prośimy/
5:
rácż mieć pracą o nas:
6:
Smiłuy ſię, zlutuy ſię/ day náżniwo żeńce/ Rácż dáć
7:
wierne páſterze/ podług ſwego ſercá.
8:
Odżeń naiemniki z drapieżnymi
9:
wilki/ Fáłſzywe Proroki z ich
10:
náśládowniki: Iż więcey nie dawią vſtáwámi
11:
ſwemi/ ſtádá twego máłego/ Zboru
12:
ludu twego.
13:
Rácż dáć wolność prawdźie wſzę
14:
dy po wſzem świećie/ Náwroć okru=
15:
tniki, Prawdźie przećiwniki: Iuż
16:
powtań, rácż bronić/ nas co w ćię vfamy/
17:
á od ćiebie ſámego pomocu żądamy.


strona: K.14v

1:
Obroć wszystkie błędne Pánie Iezu
2:
Kryste/ Od ich wynaleskow/ ku twey
3:
prawdźie cżystey: Duchowne y ſwieckie/
4:
we złym nie vſtępne/ odwroć ie od drog
5:
ich złych/ á błędow ſzkodliwych.
6:
Rácż posłáć Anioły by ie wy=
7:
bieráli/ Thwoy Kośćioł cżyśćili/wierne
8:
zgromadzáli: Rácż weyźrzeć y
9:
wſpomnieć/ ná ſwe obiecánie/ boć się iuż przy=
10:
bliżyło świátá dokonánie.
11:
Pánie Kryſte miły páſterzu na=
12:
lepſzy/ Smiłuy ſię nád námi tu
13:
zgromádzonemi: Rácż wyrwáć, wybáwić/z
14:
mocy naiemnikow/ſtádo twe roſproſzone/
15:
z gárdłá ſrogich Wilkow.
16:
Wſpomniż ná ſwe śluby, coś rzekł
17:
przez Proroki/ Iż nas chceſz ná=
18:
wiedzáć/ á ſam ſwe owce páść: Ná gorách
19:
zielonych/ ná páſthwach roſkoſznych/
20:
rácżże to iuż wypełnić coś racżył obiecáć.
21:
Chwalimy ćię Oycże nas wszech
22:
ſtworzyćielu/ Chwalimy ćię SYnu
23:
náſz odkupićielu: Y ćiębie Duchu święty
24:
náſz poćieſzyćielu/ O iedyny Boże náſz/
25:
przyimiſz chwałę od nas. Amen.


strona: K.15

1:
CZáſu tey náſzey
2:
pokuſy/ by Pan Bog nie był z námi/
3:
Ták Izráel
4:
zeznáć muśi/ z ſwoiemi owiecżkámi:
5:
My vbodzy, á ſtrapeni/ od wiela
6:
ludźi wzgárdzeni/ bylibyſmy ſtrwożeni.


strona: K15v

1:
Ták ſię ná nas náſádźili z vporu á
2:
ze złośći/ Myśl wſzyſtkę ſwą náſá=
3:
dźili z wielkiey popędliwośći" A ſnadź
4:
by te możność mieli/żywo by nas poźrzeć
5:
chćieli/ bysmy rázem zginęli.
6:
A ktorym kſztałtem gdy zbiorą z
7:
wielkiego dżdżá pothoki/ Siłym
8:
gwałtem ze wſząd zbiorą wnet zárázem
9:
potopy: w powodź co ſię więc náwinie/
10:
thák ſię ſádźi ich myślenie/ ná náſze
11:
zátrácenie.
12:
Bogu słuſzna chwałá ma być z tey
13:
łáſki á z miłośći/ Zeć on nas nieda
14:
drapieżyć ich wielkiey okrutnośći:
15:
Duſzá náſzá iáko ptaſzek/ wywikłáłá ſię z
16:
ich śiatek/ y buia ná wolnośći. Szyki k nam ſrodze
17:
Iuż ſię śidłá potárgá=
18:
ły/ á myſmy ná ſwobodźie: A w Imię
19:
twe miły Pánie/ co rządźiſz wſzyſtko
20:
ſtworzenie/ iuż mamy wſpomożenie.


strona: K16

1:
PAnie náſz ktory w niebie
2:
przebywaſz/ á wſzystki rzecży w ſwoiey
3:
mocy maſz/ weźrzyſz tu ná náſze
4:
zgromádzenie/ á day nam ſwe pożegnánie.


strona: K16v

1:
Thy chceſz mieć w KOśćiele ſwoim
2:
świętym/ áby był vcżćiwy porządek w
3:
nim/ dla tegoś vſtáwił służebniki/
4:
wierne swoie robotniki.
5:
Rácżże nam Sługi tákie poſyłáć/á
6:
słowem ſwoim ich powoływáć/
7:
ktorzyby twoiey chwały ſzukáli/ o pożytki ſwe
8:
nie dbáli.
9:
Aby w Winnicy twey prácowáli/ á
10:
chwałę twą świętą rozmnażáli/
11:
wierne twoie wſzędy zgromadzáiąc/ słowem
12:
twoim ich zwoływáiąc. A tych ktoreś iuż teraz powołał/ á
13:
z pośrzodku wſzech nas ſobie obrał/
14:
áby też tę pracą ná ſię wźieli/ będąc przez ćię
15:
vtwirdzeni.
16:
Przetoż ćię prośim wſzechmocny
17:
Pánie/ rácż im ſam dáć twoie
18:
potwirdzenie/ żeby w tey pracy nie vſtawáli/
19:
Antykrytá ſię nie bali.
20:
Nápełniſz ich Duchem swoim świę=
21:
tym/ áby oni przykładem swym dobrym
22:
lud wſzyſtek swoy wiernie ſpráwowáli/
23:
w wierze twoiey wyćwicżali.
24:
Rácżże im ſam ich vſtá otwárzáć/ á


strona: K17v

1:
wárgi ich ty ſam rácż ſpráwowáć/
2:
w wierze, w słowie, w pracách ſam
3:
vmacniay/ dárow hoynych w nich
4:
przymnażay.
5:
Rácżże ie ſam BOſtwem ſwym po=
6:
święćić/ á świátłem ſwym niebieſkim
7:
oświećić/ pomáżyſz ie przez Duchá
8:
świętego/ ku służbam Kośćiołá twoiego.
9:
Abyſmy y my weſpołek z nimi/
10:
ćiebie ná wieki wiecżnie chwalili/ naukę
11:
ich wdźięcżnie przyimowáli/ rząd
12:
w Kośćiele záchowáli.
13:
Bądź wiecżna chwałá Oycu
14:
wiecżnemu/ y Synowi iego iedynemu/ tákże
15:
theż y Duchowi Swiętemu/ Bogu
16:
w Troycy iedynemu. Amen
17:
O Wſzechmogący Pánie co wſzytko ſpráwuieſz/
18:
A rożlicżnie nam grzeſznym dáry ſwe ſzáfuieſz:
19:
Boś nam
20:
racżył obiáwić cżásu ostátnie/go//
21:
przenaśwętſze ſłowo ſwe żywotá wiecżnego.
22:
Ktore nam wſzytki błędy iáwnie
23:
okazáło/ A fáłſzywą náukę wſzyſtkę
24:
zepſowáło: Zá co my tobie Pánie
25:
wſzyſcy dźiękuiemy/ zá Słowo twoie święte
26:
wiecżnieć cżeść dźiáłamy.


strona: K18

1:
Iedno iż słowá twego nie
2:
przyimuiem wdźięcżnie/ Páda iák ná
3:
opokę nic nie pożytecżnie: Bo ſercá náſze peł=
4:
ne záwżdy ćiernia złego/ iż przed nim
5:
nie chce przyiąć Słowá naświętſzego.
6:
A choć vchem słyszymy słowo
7:
twoie święte/ Przedſię to v nas zá nic iák
8:
baśni przeklęte: Bo nas to nic nie ruſzy
9:
choć wſzyſcy słyſzymy/ Owocow cżći
10:
twey godnych z niego nie cżynimy.
11:
A ieſt práwie podobne ku źiárnu
12:
onemu/ Co pádło podle drogi
13:
ptakom ku zbierániu: Bo Szátan okrutny ptak
14:
ten ie z nas wybiera/ by ſię nie wko=
15:
rzeniło w nas: o to ſię ſtára.
16:
Rácżyſz nam miły Pánie dáć twe
17:
wſpomożenie/ By twe Słowo
18:
pádáło w nas iák w dobrą źiemię: abyſmy
19:
z niego owoc ſtokrotny dawáli/ á po
20:
śmierći w chwale twey wiecżnie
21:
krolowáli. Amen.


strona: K18v

1:
Z Weſelem y z rádośćią
2:
wſzyſcy záſpiewaymy/ ſzcżyrą chwałę
3:
Páńſką śmiele pocżynaymy/ Boże
4:
z wyſokośći/ Duchem swoim przyſporz
5:
nam ſercá ſtałośći.
6:
Racżyłeś nas obdárzyć cżáſu
7:
oſtátniego/ nadrożſzemi ſkárby KRoleſtwá
8:
wiecżnego/ słowem Syná twego/ z kąd
9:
ſię owoc rodźi zbáwienia duſznego.
10:
Iáśnie się okazáło wielkie zá=
11:
wiedźienie/ wieku dźiśieyzego, błąd y
12:
záślepienie/ w ktorym Czárt woiował/wiecżną
13:
chwałę Bożą do gruntu popſował.
14:
Ale ſię iuż ná iáśnią wſzyſtko vka=
15:
záło/ wiele zacnych Kroleſtw ku prawdźie
16:
przyſtáło/ iuż ſię obacżyli/ fáłſzywą
17:
náukę w niwecz obroćili.
18:
My też iżeſmy k temu od Páná
19:
wezwáni/ zá ſpolne rycerze ná ten boy
20:
wybrani/ zá ſwoim Hetmánem/ idźmy zá
21:
Kryſtuſem wiekuiſtym Pánem.
22:
Nie bądźmy nieśmiáłemi więcey
23:
Nykodemy/ bo ták łáſkę Páńſką
24:
snádnie pozyſzcżemy/gdy przez obłudnośći/
25:
służyć mu będźiemy w prawdźie y w
26:
ſzcżyrośći.


strona: K19

1:
Ieśli ſię będźiem wſtydáć prawdy
2:
Pána ſwego/ záwſtyda ſię on nas v
3:
Oycá wiecżnego/ to ocż ſię boimy/ z
4:
záwiedźieniem duſz ſwych przedſię vtráćimy.
5:
A my cożkolwiek widźim być z
6:
Słowá BOżego/ mieymyſz ſię iuż k temu
7:
z ſercá vprzeymego/ nie dbáiąc ná grozy/
8:
iż nas odſtrászyć chcą ſprzećiwnicy boży.
9:
Zmorduiąli nas prze to/ wżdyć nie
10:
poginiemy/ zá then cżeśny żywot wiecżny
11:
odźierżymy/ ktory Pan zgotował/
12:
káżdemu co tu przeń gárdłá nie litował.
13:
Wszák też Páná sámego to pierwey
14:
potkáło/ okrutnie zmęcżono iego
15:
święte ćiáło/ tákże Zwolennicy/ potráceni
16:
srogą śmierćią niemal wſzyscy.
17:
Także też ktorzykolwiek tę prawdę
18:
przyięli/ dla niey wiele prześládowánia
19:
ćierpieli/ wdźięcżno im to było/ ſtokroć
20:
ſię rádośćią wiecżną nádgrodźiło.
21:
Y myſmy w Imię Kryſtá dla tego
22:
pokrzcżeni/ w iego nadrożſzą śmierć
23:
wſzyſcy zánurzeni/ byſmy vcżeſtnicy/
24:
byli krzyżá iego, iáko Służebnicy.
25:
Wſzák nie ieſt żadny ptaſzek ták li=


strona: K19v

1:
chy ná świećie/ ktoregoby nie miał
2:
w ſwey świętey opiece/ coż ná ſwe
3:
ſtworzenie/ ktoremu vcżynił Krwią ſwą
4:
odkupienie.
5:
My tedy porucżaymy wszytko woley
6:
iego/ ſercy nabożnemi wołaymy do
7:
niego/ O náſz wiecżny Pánie/ day przy
8:
twoim Słowie do końcá zetrwánie.
9:
Rácżże ie po wſzem świećie obfićie
10:
rozmnożyć/ fałſz pkrutny złego
11:
Antykryſtá zburzyć/ A po tym żywoćie/ day
12:
nam z ſobą w wiecżnym krolowáć żywoćie.
13:
AMEN.
14:
WZdawaymyż wierni


strona: K20

1:
chwałę Bogu wiecżnemu/ cżyniąc
2:
záwżdy dźięki nieſkońcżone iemu/iże
3:
nas od Antykryſtá wyſwobodźił/ á
4:
słowem ſwym iego błędy pdkryć racżył.
5:
W tymże ſię słowie BOżym pilnie
6:
kochaymy/ iemu wiárę zupełną we
7:
wſzem dawaymy/ bo to ſámo wolą Nożą
8:
nam oznaymia/ y o łáſce BOgá Oycá
9:
nas vpewnia.
10:
Nic nie dbaymy choć nas niewierni
11:
ſromocą/ iż Słowu Bożemu sámi wie=


strona: K20v

1:
rzyć nie chcą/ bowiem oni dla marney
2:
roſkoſzy świeckiey/ nayduią wymowki
3:
szkodne k łáſce Boſkiey.
4:
Thákowe Pan Kryſtus racżył
5:
przypomnieć ſam/ o oney Wiecżerzy, gdy
6:
chćiał oznáymić nam/ ná ktorą nas tu
7:
Bog Oćiec wzywa wſzyſtkich/ słowem
8:
swym przez posługę swoich sług
9:
wiernych.
10:
Iedni ſię wymawiáią wśi tu ku=
11:
puiąc/ á drudzy odchodzą wołow ſwych
12:
probuiąc/ á trzeći żonę poiąwſzy też nie
13:
chce przyść/ wolą z wymowkámi ná
14:
potępienie iść.
15:
Ale Pan Kryſtus iuż tákowe oſądźił/
16:
áby they Wiecżerzy żaden nie vkuśił/ co
17:
nie chcą przyść gdy ich thu Pan racży
18:
wzywáć/ wolą ſię do roſkoſzy świeckich
19:
odzywáć.
20:
Przetoż ſię y my tego wſzyſcy
21:
lękaymy/ á prz ſwoim Pánu do końcá
22:
wytrwaymy/ odpłáty wiecżney záwżdy
23:
oczekawáiąc/ krzyż wſzelki dla Páná tu
24:
mile znaſzáiąc.
25:
Przetoż bądźmy dobrodźieystwá ie=


strona: L1

1:
go wdźięcżni/ wiedząc iż iuż on cżás
2:
przychodźi pośledni/ ſtrzegąc tego pilnie
3:
byſmy stali byli/ á ſwoiey zapłáty
4:
wiecżnie nie ſtráćili.
5:
Vſzli też momſty kotrą Pan obie=
6:
cuie/ á ludźiom niewdźięcżnym z dawná
7:
ią gotuie/ ktorzy tu ná świećie
8:
ſwowolnie mięſzkáli/ zá ſwemi wymysły
9:
práwie ſię vdáli.
10:
Pámiętaymy ná on lud Zydowſki
11:
wſzyſcy/ ktory mięſzkał przez tak długi
12:
cżás ná poſzcży/ iáko ie thám chlebem
13:
Pan niebieſkim karmił/ od ich nie=
14:
przyiaćioł mocną ręką bronił.
15:
A wzdy oni tego thak niewdźięczni
16:
byli/ przećiwko Panu BOgu ſwemu
17:
ſzemráli/ ná ktore ſię też potym PAN
18:
Bog rozgniewał/ ogniem, miecżem,
19:
wężmi wſzyſtki pomordował.
20:
Wſpomnimyż też ſobie o Lotowey
21:
żenie/ ktora zá nic miáłá Páńſkie
22:
roſkazánie/ bowiem oná gdy z Sodomy
23:
wychodźiłá/ iż ſię obeźrzáłá, w słup ſię
24:
obroćiłá.
25:
A my gdyż też tha iuż iśćie pewnie


strona: L1v

1:
wiemy/ żeſmy z łáſki Páńſkiey práwie
2:
wywiedźieni/ z tey tho Sodomy, gdźie
3:
Antykryſt kroluie/ á prawdźiwey
4:
chwały Páńſkiey zákázuie.
5:
Zfáłſzowawſzy wſzyſtkie święte
6:
słowá iego/náſtáwiał wymysłow z
7:
rozumu ſwoiego/ ktoremi ſię Pan Bog
8:
wſzechmogący brzydźi/ á iáwnie z nich
9:
záwżdy przez Proroki ſzydźi.
10:
Nie chćieymyż ſię iuż tám oglę=
11:
dowáć więcey/ kędy chwały BOżey nie
12:
naydźiem prawdźiwey/ bowiem thám
13:
eychley báłwochálſtwo znaydźiemy
14:
niż chwałę práwą BOżą ktorey prágniemy.
15:
Ciebie prośim Boże náſz w Troycy
16:
iedyny/ rácżyſz miłośćiwie weyźrzeć ná
17:
ſwe ſyny/ day byſmy ćię w prawdźie á
18:
w Duchu chwalili/ według ſwiętey
19:
woley twoiey záwżdy zyli.
20:
Rácżże to dáć Pánie zá czáſow
21:
náſzych nam/ byś od wſzech Narodow iuż
22:
práwie był poznan/ by ſię twoiá
23:
chwałá wſzędy rozmnożyłá/ iáwnie obiáwiłá.


strona: L2

1:
Badźżeć chwałá Boże Oycże
2:
ſtworzyćielu/ y tobie też Kryſte náſz
3:
odkupićielu/ także też y tobie Duchowi
4:
świętemu/ BOgu wſzechmocnemu w Troycy
5:
iedynemu. Amen.
6:
Z Ochotnym ſercem ćiebie
7:
wysławiamy Pánie/
8:
Ześ nam racżył obiáwić
9:
święte słowo ſwoie: Nie gárdźiłeś
10:
pokorą nas ſtworzenia ſwego/
11:
ktorzy ſię poddawamy pd moc Boſtwá twe/go/.


strona: L2v

1:
Filozofom y pyſznym mędrkom ſwiátá tego/ Zákryłeś táiemnośći
2:
kroleſtwá wiecżnego: Iż oni ná rozumie
3:
ſwym wſzyſtko ſádźili/ iáko to ſam
4:
wyznawa Kryſtus náſz Pan miły.
5:
Aleś dźiatki málucżkie nas racżył
6:
powołáć/ A nie przebráne ſkárby łáſki
7:
ſwey okazáć: Zá co my słuſzną mamy
8:
záprawdę przycżynę/ tobie cżeść
9:
chwałę wzdáwáć na wſzelką godźinę.
10:
O wiekuisty Boże źrzodło wſzey
11:
miłośći/ Rácżyſz ty nas vtwirdźić
12:
Duchem ſwey możnośći: Byſmy w tey
13:
prawdźie śwoętey ſtátecżnie wytrwáli/ á
14:
ſwoich powinnośći pilnie przeſtrzegáli.
15:
Lepszeć to nam ſtáránie ſkarb táki
16:
gotowáć/ Ktorego mol áni nie
17:
może zepſowáć. Niż świátá obłudnego
18:
ſpráwámi ſię báwić/ ktory dobrá
19:
wiecżnego może nas pozbáwić.
20:
Spráwuyże ty nas k temu o nie=
21:
bieski Pánie/ Bo prożne wſzyſtko náſze
22:
byłoby ſtáránie: Byś nas k temu nie
23:
ćiągnął z ſwey Boſkiey miłośći/ á mdłych
24:
ſam nie podpierał ręką twey możnośći.


strona: L3

1:
Nic iśćie nie wątpimy że twe
2:
obietnice/ Wypełnią ſię káżdemu z nas
3:
ſług twych obfićie: Ktore racżyſz
4:
vcżynić gdy K tobie wołamy/ w práwey
5:
wierze, że wſzyſtko pewnie otrzymamy.
6:
Káżdy tedy z rádośćią iáko ná tho
7:
służſzy/ Chwal dobrotliwość Boſką
8:
ze wſzyſtkiey ſwey duſzy: Iż on oſobne
9:
dźiwy z námi cżynić racży/ á ſwych
10:
nędznych robacżkow nigdy nie przebacży.
11:
Záſpiowayże: O Pánie ſprawco
12:
dobrá wſzego/ Pioſnecżki ty y chwały
13:
káżdego wiernego: Skoro vsłyſzeć
14:
racżyſz, łáską Boſtwá ſwego/ weyźrzy nań
15:
przez zasługę y śmierć Syná twego.
16:
PRzez twe ſłowá
17:
poślubione świętey Ewánieliey/ IEzu
18:
Kryſte Pánie miły/ day nam
19:
ſwe przeżegnánie/ byſmy grzechow
20:
prożni byli/ przy Ewánieliey ſtali.


strona: L3v

1:
Thy ſam wołaſz proſząc słodce/
2:
ku mnie ſię wſzyſcy vćiecżćie/ ćięſzko=
3:
śćiámi obćiążeni/ dam wam ſwe
4:
ochłodzenie/ wodą mą źrzodłá żywego/
5:
ochłodzę wiernego mego.
6:
Ná twe Kryſta záwołánie/ śmiele ſię
7:
my ſpuſzcżamy/ mocnie wierząc żeś
8:
Pan wierny/ w słowie swym nie
9:
omylny/ coś nam slubił wſzyſtkoś ſpełnił/
10:
nas grzeſne z Bogiemeś zmierzył.
11:
Głos iego słyſząc my owce/ bierzmy
12:
ſię zá nim mocnie/ wzywa nas ku Oycu
13:
ſwemu/ nie da zábłądźić żadnemu/ On
14:
vlicżká ieſt ſam práwa/ tym ktorzy go
15:
náśláduią.
16:
My ktorzy temu wierzymy/ rzecżmy
17:
głoſem Amen wſzyſcy/ Day tp Pánie
18:
miłośćiwy/ byſmy nic nie wątpili/
19:
náśláduiąc głoſu wierney twey świętey
20:
Ewánieliey. Amen.


strona: L4

1:
RZądź nas Pánie przy twym
2:
Słowie/ náwroć twe
3:
nieprzyiaćiele/ ktorzy Kryſtá Syná
4:
twego/ prześláduią prawdę iego.
5:
Słowo twoie wyrzucáią/
6:
kácerſtwem ie przezywáią/ y też nád sługámi
7:
iego/ dokázuią męſtwá ſwego.
8:
Wymysły ſwe wyſtáwiáią/ á
9:
ſumnienia obćiążáią/ ktoreć ſą przeciwne
10:
Pánie/ prośim rácż im dáć vznánie.
11:
Okáż moc ſwą IEzu miły/ ktoryś
12:
iest Pan nád wſzytkimi/ broń ſwych ſług
13:
prośim náſż Pánie/ day wiernym ſwym
14:
zwyćiężenie.
15:
Day nam ſtałość przy twym
16:
Słowie/ náwroć twe nieprzyiaćiele/ by twe
17:
Słowo miłowali/ w niebie z nami kro=
18:
lowali. Amen.
19:
BOŻE Oycże przy ſłowie
20:
twym/ rácż nas záchowáć
21:
prawdźiwym/ náwroć wſzyſtki
22:
Heretyki/ Syná twego ſprzećiwniki


strona: L4v

1:
Kryſte Pánie nád pány/ obroń
2:
ſwoie Krześćiány/ Okáż moc twey
3:
Boſkiey ręki/ niech ćię z thąd sławią ná
4:
wieki.
5:
Duchu świety rácż nas ćieſzyć/ á
6:
iednośćią wiary złęcżyć/ á cżáſu oſtátecżnego/ domieść żywotá wiecznego. Am/en/.
7:
ACh moy niebieſki
8:
Pánie/ Boże wſzechomogacy/ w iedy=


strona: L5

1:
nośći Troyce świętey wiecżnie kroluiący.
2:
Nie lza mnie vpádłemu, á złośći
3:
pełnemu/ iedno k tobie ſię vćiekáć PAnu
4:
Bogu memu.
5:
Dałeś mitę otuchę w Piśmie przez
6:
Proroká/ że ty śmierći nie pożądaſz
7:
grzeſznego cżłowieká.
8:
Rádſzey widżiſz by powſtał, á
9:
przyſzedł ku ſobie/ y żył záwſze w
10:
pobożnośći ku cżći Pánie tobie.
11:
Znáiąc dobroć łákową, ktożby ſię nie
12:
ćieſzył/ ku Panu tak łáſkáwemu, ktożby
13:
ſię nie ſpieſzył?
14:
Ey nuż káżdy żáłując zemną ſwoich
15:
złośći/ podnieś ſerce k Máieſtatu iego
16:
wielomożnośći.
17:
Y żąday o przycżynę Syná iedynego/
18:
miedzy námi á ſwym Oycem iednacżá
19:
práwego.
20:
Ty wſzechmogący Boże ſtworzenia
21:
wſzelkiego/ weyźrzy okiem miłośierdźia
22:
ná mię vpádłego.


strona: L5v

1:
Rácżyſz mi być miłościw/ wſzák Syná twoiego/ nadrożſzá śmierć nágrodźiłá winę mnie grzeſznego.
2:
Zgłádźiſz wſzyſtki okrutne moie
3:
niepráwośći/ á rácż ſtworzyć ſerce cżyſte
4:
od złych namiętnośći.
5:
Y rácż iuż we mnie Duchá odnowić
6:
práwego/ áby chodźił w niewinnośći
7:
żywotá świętego.
8:
Cieſzyſz w nádźiei świętey duſzę
9:
mą troſkliwą/ á vgruntuy Duchem ſwoim
10:
we mnie wiárę żywą.
11:
Y day możnie zwyćiężyć ćięszkie
12:
boiowniki/ ćiáło z świátem y z Szátánem
13:
náſze ſprzećiwniki.
14:
Ey nigdy nieprzebrána ſtudnico
15:
miłośći/racż pośiláć łáſką ſwoią me
16:
wielkie krewkośći.
17:
Wspomoż pielgrzymá ſwego, á nie
18:
day zábłędźić/ od kroleſtwá. ktoreś
19:
racżył ſwoim wiernym zrządźić.
20:
Kryſte zbáwićielu náſz v Oycá
21:
wiecżnego/ ſwą przycżyną ná wſzelki cżáſ
22:
rátuy sługę ſwego.
23:
Iać ſię tobie w moc dawam y z


strona: L6

1:
duſzą y z ćiáłem/ boś ty ſam ieſt Pan nád
2:
pány ná wiek wiekow, Amen.
3:
POmożyſz nam z grzechow
4:
náſzych wiecżny miły Boże/ boć tho
5:
wiemy iż krom ciebie nikt nam nie
6:
pomoże/ wyzwol nas z mocy Szátáń=


strona: L7v

1:
ſkiey/ vcżyń to z ſwey łáſki Boſkiey.
2:
Boſmyć ſmutni ná wſzelki cżás, nie
3:
vſpokoieni/ żechmy grzechy á złośćiámi
4:
wielce obćiążeni/ nie mamy ſię cżym po=
5:
ćieſzyć/ bo nie przeſtawamy grzeszyć.
6:
Stráćiliſmy nadrożſzy dar nie=
7:
winnośći y świątośći/ w Ráiu od rodźicow
8:
náſzych przez Szátáńſką ohytrość/ nie
9:
może nic drożſzego być/ nád to co śmiał
10:
Adam ſtráćić.
11:
Nie zrozumiał gdy we cżći był ná
12:
mieyſcu roſkoſznym/ gdźie mu było nie
13:
potrzebá nigdy być troſkliwym/ á wżdy
14:
Cżártowi przyzwolił/ á nam wſzyſtkim
15:
źle vcżynił.
16:
Z tądże my też nie możemy twoiey
17:
woley cżynić/ przykazánia ktoreś nam
18:
roſkazał wſzyſtkim pełnić/ bo on iad
19:
wſzyſtek w nas zoſtał/ ktorym nas Cżárt
20:
pozárażał.
21:
Mamy pokus bárzo wielkich zewſząd
22:
pełno ná śie/ ktore nas ku grzechom


strona: L8

1:
zwodzą záwżdy w káżdym cżáśie/ Diábeł,
2:
świát, y ćiáło náſze/ to w nas grzech
3:
pobudza záwſze.
4:
Młçodość náſzę w grzechách ćięſzkich
5:
márnieſmy ſtrawili/ boſmy nigdy nic
6:
dobrego cżći thwey nie cżynili/ żywiąc
7:
hoynie á roſpuſtnie/ náśláduiąc Cżár=
8:
tá ſproſniē.
9:
A przetoż my ták ſtrapeni
10:
grzechámi ćięſzkimi/ ſumieniom náſzym
11:
ſtrapionym ráthunku nie wiemy/ nie máſz
12:
ktoby nas vćieſzył/ bo káżdy z nas bárzo
13:
zgrzeſzył.
14:
Nie lza nasm ſtworzeniu themu á
15:
złośći pełnemu/ ku tobie ſię iuż vćiekáć
16:
Pánu Bogu ſwemu/ boś ty ieſt náſz
17:
łáſkáwy PAN/ rácżże grzechy odpuśćić
18:
nam.
19:
Wſzák ty śmierći nie pożądaſz
20:
grzeſznego cżłowieká/ boś to ſam racżył
21:
obiecáć w piſmie przez PRoroká/ ále áby
22:
powſtawſzy żył/ ćiebie zá tho wiecżnie
23:
chwalił.
24:
Dla tegoś też ná świát zesłał
25:
Syná iedynego/ BAránká ktory gładźi


strona: L8v

1:
grzechy świátá wſzyſtkiego/ áby thu
2:
okrutnie ćierpiał/ á nas z tobą wiecżnie
3:
ziednał:
4:
Y wźiął ná ſię náſze ćiáło w ktorym
5:
zá nas vmárł/ potym do twoiey
6:
chwały wſzedł áby tám krolował/ sſtał ſię
7:
wiecżnym Pośrzednikiem/ miedzy tobá
8:
á cżłowiekiem.
9:
By nuż teraz wſzyſcy grzeſzni
10:
znáiąc ſwoie złośći/ wznieśmyſz ſercá k
11:
máiestatu Boſkiey wielmożnośći/ prośmyſz
12:
grzechow odpuſzcżenia/ z Kryſtusowego
13:
zásłużenia.
14:
Wszechmogący, wiecżny Boże
15:
ſtworzenia wſzelkiego/ nie rácż nas wiecżnie
16:
opuſzcżáć z miłośierdźia ſwego/ rácż ná
17:
nas weyźrzeć łáſkáwie/ gdyż to służſzy
18:
twoiey ſpráwie.
19:
Rácżże zgłádźić grzechy náſze,
20:
wielkie niepráwośći/ á rácż ſtworzyć ſerce
21:
cżyſte od złych namiętnośći/ odnow w
22:
nas duchá práwego/ náucż żywothá
23:
świętego.
24:
Rácż poćieſzáć DVchem ſwoim w
25:
nas grzeſznych ſumienia/ byſmy byli


strona: L9

1:
záwżdy pewni Wiecżnego zbáwienia/
2:
Rácżże nam wiáry przymnażáć/
3:
wſzákeś to racżył obiecáć.
4:
Dayże nam możnie zwyćiężyć ćiężkie
5:
boiowniki/ ćiáło z świátem y z
6:
Szátánem náſze przećiwniki/ bo ich przemoc
7:
nie możemy/ tey
8:
obrony.
9:
Dáruy nas pokutą práwą byſmy ię
10:
zżynili/ á ták w nowośći żywota przed
11:
tobą chodźili/ strzegąc śię wſzelákich
12:
złośći/ żywiąc zawżdy w pobożnośći.
13:
Miłośierny, dobrotliwy
14:
Zbáwićielu grzeſznych/ nie rácżże nam iuż
15:
pocżytáć náſzych grzechow wſzyſtkich/
16:
Rácż nam dáć wſzyſtkim vznánie/á k temu
17:
pokutowánie.
18:
Rácżże ty ſam nas ſpráwowáć
19:
dobrotliwy Pánie/ zepſny w nas złe
20:
przyrodzenie. á day odnowienie/ byſmy
21:
mogli ku twey cżći żyć/ ćiebie aż ná
22:
wieki chwalić.
23:
O Kryſte náſz Zbáwićielu przy=
24:
cżynco iedyny/ rátuy nas ſwoią przycżyną,
25:
bo zá náſze winy/ sſtałeś ſię ofiárą wie=


strona: L9v

1:
cżną/ BOgu Oycu bárzo wdźięcżną.
2:
Myć ſię tobie oddawamy, rácż nas
3:
ſam ſpráwowáć/ prawdźiwym
4:
pokutowániem rácż nam obdárowáć/ Rácż
5:
nam tu dáć wſpomożenie/ á potym
6:
wiecżne zbáwienie. Amen.
7:
O Błogoſłáwiony káżdy
8:
ten/ ktoremu grzech pan Bog
9:
odpuſzcża ná káżdy dźień/
10:
Szcżęśłiwy táki cżłowiek
11:
bywa/ co mu Pan Bog grzechow iego
12:
iuż ie pocżyta: Y w iego duchu


strona: L10

1:
złego vcżynku/ nie znayduie Pan/ ni w
2:
zdrádźie zná/n// bo ieſt pánu Bogu podda/n/.
3:
Gdy chćiał zátáić ſwoie złośći/
4:
byłem vtrapion, ták iż też we mnie ſchnęły
5:
kośći/ Bo we dnie y w nocy ręká twa
6:
iuż śię zewſząd dla mych złośći bárzo
7:
dotknęłá. Co m z płácżem wyznał/ bom
8:
práwie wyſchnął/ ſwe wielkie złośći/
9:
nie=
10:
práwośći/ przed twarzą twey łáſkáwośći.
11:
Y vmyśliłem iuż moy Pánie/ z
12:
ſwoich złośći vcżynić przed tobą wyznánie/
13:
A ty z miłośierdźia ſwoiego/ nie
14:
odrzućiſz od ſwey twarzy mnie káiącego:
15:
Ale odpuśćiſz/ z grzechu ocżyśćiſz/ dla
16:
Syná ſwego/ we Krwi iego/ omyieſz
17:
mnie wierzącego.
18:
Przetoż ſię tobie káżdy święty/ bę=


strona: L10v

1:
dźie modlić. abyś mu też racżył odpuśćić
2:
Choć ná nie przyidą nawáłnośći/
3:
álbo iákie zátrwożenie dla ich krewkośći:
4:
A wſzákoż ná nie/ nic nie przypádnie/
5:
ták ſzkodliwego/ gdyż Páná ſwego/
6:
maią obrońcę pewnego.
7:
Tyś ieſt Boże moią vćiecżką/ wieżą
8:
pewną/ y ná káżdym mieyscu obroną.
9:
Rácżże mię ſtrzedz od zaſmucenia/
10:
żebych tobie obroniony dawał chwalenia:
11:
W Pſálmiech ſpiewánia/ bez prze=
12:
ſtawánia/ gdy mię vćieſzyſz/ thym obdárzyſz/
13:
słowem ſwym świętym poświęciſz.
14:
Bo mowiſz ku mnie te słowá ſam/
15:
iż ia tobie pewnie iuż thákowy rozum
16:
dam/ Y ná drogę vznánia twego/
17:
poprowádzę ćię ſam z miłośierdźia
18:
ſwoiego:
19:
Y damći rádę/ ábyś ſtał w rządźie/
20:
okiem mym iáſnym słowem ſwoim/
21:
ktorym ſpráwuię lud ſámym.
22:
Nie bądźieſz iákoby koń á muł/
23:
ktorzy w ſobie żadnego rozumu nie máią/
24:
Bo co dobre á złe nie máią/ á wżdy
25:
vzdą, wądźidłem rządzeni bywáią:
26:
Także y cżłowiek/ przez wſzyſtek swoy wiek/


strona: L11

1:
ma się wſtrzymáwać/ y vkracáć/ ćiáło
2:
duchowi poddawáć.
3:
Iuż tho ná oko widzę iáwnie/ iák ná
4:
grzeſzne od ćiebie przychodźi karanie/
5:
Ale ći ktorzy w ćię dufáią/ miło=
6:
śierdźie od ćiebie wielkie vznawáią:
7:
Ráduyćieſz ſię iuż/ w Pánu weſelćie/ wy
8:
ſpráwiedliwi / w ſercu prośći/ wſzyſcy teraz
9:
Amen rzekſzy. Amen.
10:
Z Głębokośći
11:
grzechow moich/ wołam k tobie miły Pánie/
12:
Wysłuchay moie
13:
wołánie/ pokładam w tobie vfá=


strona: L11v

1:
nie: Skłoń vſzy miłośierne ſwoie/
2:
pomni ná obietnice ſwoie/ słyſz
3:
płácżliwe prośby moie.
4:
Będźieſzli miał ná bácżnośći naſze
5:
wszelákie krowkośći/ Ieśli wedle
6:
ſpráwiedliwośći/ będźieſz ſądźił náſze złości:
7:
Tedyć ſię nie zoſtoi żaden/ ktoby był
8:
zbáwienia pewien/ káżdy potępienia
9:
winien. Aleś ty ieſt miłośćiwy/ w obietni=
10:
cách ſwoich wierny/ Przeto w tobie
11:
nie wątpimy/ ále łáſki thwey żądamy:
12:
Duſzá moiá Pána cżeka/ ná iego
13:
słowie doſyć ma/ ná wſzelki cżas iego wzy=
14:
wa.


strona: L12

1:
Przeto ieſt wſzyſtká nádźieiá/ w
2:
Pánu wſzego Izráelá/ Wſzelki co znaſz
3:
Zbáwićielá/ nas wſzyſtkich
4:
odkupićielá: Iegoż wzyway, nie chćiey nic
5:
wątpić/ bać on gotowy wſzyſtki ſam zbáwić/
6:
przeto nas racżył odkupić. Amen
7:
BOże moy rácż ſię
8:
nádemną ſmiłowáć/
9:
A gniew ſwoy ſrogi
10:
rácż iuż vhámowáć: Ktory zá
11:
grzechy ſwe ſłusznie odnoſzę/ przepuść mi
12:
proſzę.


strona: L12v

1:
Nie rácż mię káráć według złośći
2:
moich/ Bo trudno kto ma vść ſrogich
3:
rąk twoich: Aż kogo Duch twoy z łáſki
4:
ſwey wſpomoże/ ten ich vść może.
5:
Rácżże mi go też z łáſki ſwey vżycżyć/
6:
Abych ia złośći moich prożen mogł
7:
być: Bo ieśli Duch twoy mnie w thym
8:
ſpráwy nie da/ ktoż temu wytrwa?
9:
Bogiemeś práwym baćżę to y cżuię
10:
Słuſznie mię karzeſz ſam ſię w thym
11:
winuię: Odiąćieś racżył me wſzytki
12:
poćiechy/ zá moie grzechy.
13:
Ale żeś ná wſzem ieſt miłośierny Pan/
14:
Kaźń thę przyimuię ktorą od ćiebie
15:
mam: A gniew ſwoy ſrogi rácżże iuż
16:
oddalić/ mnie ſię vżalić.
17:
Raczyłeś ſkáráć, a słuſznieś vcżynił/
18:
Cierpię ſpráwiedliwie bomći to
19:
záwinił: A iżem cżłowiek, śmiłuy ſię moy
20:
Pánie/ boć mię nie ſtánie.
21:
A rácż pámiętáć coś mowił
22:
cżłowieku/ Káráć ćię będę dla wielkiego
23:
grzechu: A miłośierdźia nie oddalę od
24:
niego/ bom ſtworzył iego/
25:
Ktoż ieſt ták mocny by w to tráfić


strona: L13

1:
vmiał? A kto obroći weſele w
2:
wielki żal? Ty ſam tym władnieſz y
3:
przydawaſz go ſam/ tákeś możny Pan.
4:
Maſz moc nádemną czym zemną co
5:
racżyſz/ Ia w tobie vfam że mię nie
6:
przebacżyſz: Bo ty ſam w ſmutku káżde=
7:
go poćieſzaſz/ y tę właſność maſz.
8:
TO ſłuſza z wiernych


strona: L19

1:
káżdemu vznawſzy ſwoie złośći/
2:
Korzyć ſię BOGV
3:
wiecznemu/ podług swey powinnośći.
4:
Wiedząc nic nie być innego/ żywot
5:
cżłeká pobożnego/ iedno vſtáwicżną
6:
ſkruchę/ á prawdźiwą pokutę.
7:
Maſz ſię dy ſpráwić k temu/ ábyś
8:
możnie boiował/ Przećiw świátu
9:
obłudnemu/y záwſze ſię gotował: Ná
10:
krzyż y prześládowánie/ ktore wierni
11:
Krześćiánie/ dla prawdy vćierpieć
12:
muſzą/ ſkoro iey iedno ſkuſzą.


strona: L19v

1:
Sobie niwcżym nie folguiąc/
2:
niwcżym nie pobłáżáiąc/ Lecż náturę
3:
złą hámuiąc/ á władzey iey nie dáiąc:
4:
Ze ſkromi ſwe ſwowoleńſtwo/
5:
w práwuiąc ſię w pobożeńſtwo/ proſząc ná
6:
pomoc áwietego/ Duchá ſobie Páńſkiego.
7:
Kogoś on znowu przetworzy/ á
8:
ſerce twárde ſkruſzy/ Y namietnośći
9:
vmorzy/ nierządne w iego duſzy: Będźie
10:
w cnotách pomnożony/ iáko práwie
11:
odrodzony/ y ták zwyćięży Szátáná/
12:
ſwiátá możnego Páná.
13:
Lowic on nas kſztałtem dźiwnym /
14:
krążąc iáko Lew ſrogi/ Ale my
15:
ſtárániem pilnym/ nie daymy ſię zwieść
16:
z drogi:
17:
A Bog Oćiec miłośćiwy/ w
18:
obiettnicách ſwych prawdźiwy/ da rátu=
19:
nek náſzey mdłośći/ mocą ſwą z wy-ſokośći.
20:
Z ktorym byſmy przebywáli/ po tey
21:
tu śmiertelnośći/ Y ná wieki
22:
vżywali/ weſela y rádośći: Prośmy ſercy
23:
nabożnemi/ y bądźmy tego pewnemi/ żeć
24:
on nas wysłucháć racży/ á sług ſwych
25:
nie przebacży. Amen.
26:
SMiłuj ſię nádemną
27:
Boże/ wedle wielkiey łáſki twoiey/
28:
Boć duſzá moiá nie
29:
może/ być zbáwioná bez łáſki twey: Z
30:
wielkośći twoich lutośći/ iuż nie pámiętay
31:
moich złośći/ bom vpadł w
32:
popędliwośći/ nie powśćiągáiąc ſię od złośći.


strona: L20v

1:
Rácż mię omyć z moich złośći
2:
ze wſzyſtkich plugáwośći/
3:
Znam iá ciężkie grzechy moie/ żem obráźił dobroć
4:
twoię: Tego mi záwżdy ćięſzko żal/ żem
5:
przećiw tobie wyſtępował/ ále wierzę
6:
á nie wątpię/ że prawdźiwe ieſt Słowo
7:
twoie.
8:
Obiecałeś łáſkę wſzyſtkim/ zá
9:
grzechy pokutuiącym / Iż chceſz być
10:
Oycem łáſkáwym/ okáżże to z ſkutkiem
11:
práwyż:
12:
Wſzak prawdźiwe ieſt słowo twoie/
13:
to wiem y wyznawam pokornie/
14:
żem ſię pocżął w twoim gniewie/ wſzákże
15:
nie wątpię nigdy w tobie.
16:
Ná tym ſię też nic nie mylę/ że
17:
wſzelką miłuieſz prawdę/ Chcesz byſmyć
18:
práwie służyli/ według woley thwoiey
19:
żyli:
20:
Też inacżey rzec nie możemy/ iedno
21:
żeſmy iuż potępieni/ ieśli ty ſam nie
22:
ocżyśćiſz/ z łáſki ku ſobie nie przyłącżyſz.
23:
Ocżyść mię Izopem Pánie/ á ia
24:
będę wnet cżyſt práwie/ Przez twe
25:
Pánie ocżyśćienie/ wezmę grzechow odpuſzcżenie:
26:
Day ſmutnemu z weselem
27:
słyſzeć/ że ty mnie chceſz záwżdy ſobie mieć/


strona: M1

1:
od grzechow mych oblicże ſwoie/
2:
Odwroć, á zgłádź niepráwość moię.
3:
Odnów we mnie ſerce moie/ duchá
4:
práwego dayże mnie/ Nie odrzycay
5:
mię od śiebie/ ále mię przyimi ku ſobie:
6:
Poćieſz mię dźiś Duchem ſwym
7:
świętym/ á pomoż mi też słowem twoim
8:
przywróć weſołe zbáwienie/ ktorem
9:
ſtráćił przeze grzechy moie.
10:
Náucżże mię wſzech drog thwoich /
11:
żebym przeſtał złośći moich/ By ſię
12:
grzeszni náwroćili/ według woley two=
13:
iey żyli:
14:
Oddal wiecżne karánie Pánie/
15:
bom iuż zásłużył potępienie/ okáż
16:
miłośierdźie ſwoie/ wysłuchayże dźiś prośby
17:
moie.
18:
Wiem że o ofiáry niedbaſz/ iedno du=
19:
ſze práwey ſzukaſz/ Serce dobre á
20:
ſkruſzone/ toć ieſt tobie bárzo miłe: Nie
21:
gárdźiſz tá náſzą ofiárą/ gdy ćię wzywamy
22:
z práwą wiárą/ okáżże łáſkę náſz
23:
PAnie/ wſzák wieſz żeſmy twoie ſtworzenie.
24:
Amen.


strona: M1v

1:
RACż vkázáć miły PAnie/
2:
nád námi ſwe śmiłowánie/
3:
Podług miłośierdźia twe/go//
4:
wielkiego, niewymownego: Rácż nas z
5:
przeſzłych grzechow vzdrowić/ á od przy=
6:
ſzłych racż nas obronić/ boć my náſze
7:
złośći bacżymy/ wſzákże w łáſce twey nie
8:
wątpimy.
9:
Pocżęliſmy ſię we złośći/ w grzechu,
10:
w nieſpráwiedliwośći/
11:
Cżęſtokroćieſmy zgrzeſzyli/ wiele złego przewinili:
12:
Wſżákże ty mocny miły Pánie/ rácż na/m/
13:
dáć iuż vpámiętánie/ byſmy grzechow
14:
złych poniecháli/ á zá nie wcżás pokutowáli.
15:
Gdy z tego świátá zeydźiemy/ á
16:
ná twym Sádźie ſtániemy/ Rácż
17:
ſpráwiedliwośći przeſtáć/ rácż
18:
miłośierdźia vżywáć: Ktoregoś ná on cżás
19:
vżywał/ kiedyś zá nas ná krzyżu ćierpiał/
20:
przeze ktore miłośierdźie twoie/ rácż nas
21:
zbáwić ſtworzenie ſwoie. Amen.


strona: M2

1:
ZNamy Oycże náſz niebieſki/
2:
żeſmy niegodni twey łáſki/ áni
3:
żadnych dárów twoich/ dla złośći
4:
náſzych rozlicżnych/ ktoremichay ćię
5:
gniewáli/ potępienie zásłużyli.
6:
Wſzákże Oycże miłośćiwy/ wiedząc
7:
żeś ieſt lutośćiwy/ ktory nie chceſz potę=
8:
pienia/ grzeſznych, ále náwrocenia/ ku
9:
tobie ſię vćiekamy/ pomocy twoiey
10:
żądamy.
11:
Nie rácż z námi w twoy ſąd wcho=
12:
dźić/ ſrodze ſię z námi obchodźić / podług
13:
twey ſpráwiedliwośći/ od ktorey ſię
14:
odzywamy/ do miłośierdźia twoiego/
15:
mocnie wierząc w Oycá ſwego.
16:
Odpuśćże nam násze złośći/ z twoiey
17:
niezmierney miłości/ cżeśne y wiecżne
18:
karánie/ day ku łáſce przywrocenie/
19:
byſmy iuż pobożnie żyli/ á tobie wiernie
20:
służyli.
21:
Rácżże nas Oycże wysłucháć/ iák
22:
ćię prośimy wſzyſtko dáć/ dla
23:
miłośierdźia twoiego/ przez Kryſtá Páná
24:
náſzego/ ienż z tobą kroluie wiecżie/ y z
25:
Duchem świętym ſpołiecżnie.
26:
Amen.


strona: M2v

1:
PAmiętaymy Krześćiánie/
2:
że nam dał Bog ná chowánie/ dźieſię=
3:
ćioro przykázanie/ ná dwu tablicách
4:
piſáne.
5:
Pierwſze ieſt nie miey innego/ Boga
6:
oprocż mnie ſámego. Wtore, Obrázu
7:
żadnego/ nie cżyń, ábyś miał chwalić go.
8:
Trzećie, Imienia moiego/ nie bierz
9:
dáremno świętego/ bowiem BOG
10:
nieſkaránego/ nigdy nie puśći tákiego.


strona: M3

1:
Cżwarte, Siodmy Niedźielny dźien/
2:
pámiętay ábyś święćił weń. To cżworo
3:
pierwſzey tablice/ Bogá ſie tylko dotycże.
4:
Piąte, Maſz Oycá Mátkę cżćić/
5:
chceſzli długo na świećie żyć. Szoſte, Nie
6:
morduy Bliźniego/ nie cżyń mu nic
7:
ſzkodliwego.
8:
Siodme. Grzechu niecżyſtego/ ſtrzeż
9:
ſię krom ſtadłá świętego. Oſme, Nie
10:
krádni/ nie zdradzay. Dźiewiąte, Fáłſzu
11:
nie mawiay.
12:
Dźieśiáte, Z ſercá twoiego/ nie
13:
żąday co ieſt Bliźniego/ żōny, sługi, wołu
14:
iego/ ni adney właſnośći iego.
15:
Wtora tablicá ma w ſobie/ coſmy
16:
winni ſámi áobie/ iák we zwierćiadle
17:
ſwe złośći/ tu widźim y powinnośći.
18:
Krotkie ōgarnienie tego/ mamy
19:
Zakonu Bożego / v Máteuſza powtorzone/
20:
przez Kryſta w Nowym zakonie.
21:
Miłuy Páná Bogá twego/ ze wſzy=
22:
tkiego ſercá ſwego/ Bliźniego iáko ſam
23:
siebie/ chceſzli byś wiecżnie żył w niebie.
24:
Rácżyſz nam dać miły Pánie/
25:
ſkruchę á grzewchow vznánie/ ábyſmy


strona: M3v

1:
pobożnie żyli/ thwą święthą wolą pełnili.
2:
Amen.
3:
WSZelki co żądáſz
4:
zbáwienia/Słuchay tego
5:
Przykazánia/ ktore tobie Pan Bog
6:
wydał/ abyś ie pełnił roskazał.
7:
Iam ieſt BOG twoy to maſz
8:
wiedźieć/ nie chćieyże innych nád mię mieć/
9:
wſzyſtko ſerce, myśli ſwoie/ obrácay ná
10:
wolą moię.
11:
Nie cżyń obrázu żadnego/ áni
12:
podobieńſtwá wſzego/ ktore ná niebie
13:
wyſoko/ y ktore ná źiemi niſko
14:
Y tych co pod źiemią w wodźie/
15:
tegoć zákázuię ſrodze/ nie chcę żebyś ſię
16:
im kłániał/ áni im też chwały dawał.
17:
Bom ia ieſt Pan Bog twoy możny/
18:
y też w miłośći zawiſny/ złośćią
19:
Oycowską ſię brzydząc/ y syny też dla nich
20:
karząd.
21:
Będę karał w pokoleniu/ w trzećim
22:
y w cżwartym plemieniu/ thych ktorzy
23:
mnie nienawidzą/ mym ſięprzykazánie/m/
24:
brzydzą:


strona: M4

1:
Miłośierdźie nád tyśiącami/ cżynię
2:
iák Bog wszechmogący/ miłuiác mnie y
3:
bliźniego/ á to z roſkazánia mego.
4:
Imienia nie bierz Bożego/ ná
5:
prożność nieſtátku twego/ BOgá wzyway
6:
w ſpráwie swoiey/ imię iego w wielkiey
7:
cżći miey.
8:
Pámiętay też święto święćić/ na
9:
dobrych ie rzecżách ſtrawić/ słowá
10:
Bożego słucháiąc/ wſzelkiey ſię márnośći
11:
strzegąc.
12:
Miey we cżći Oycá y Mátkę/ wy=
13:
rządzay posługę wſzyſtkę/ takież
14:
Vrzędowi ſwemu/ cżyń: to coś powinien
15:
iemu.
16:
Nie zábijay ręką, rádą/ cżłowieká
17:
żadnego zdrádą/ Gniew, nienawiść, y
18:
nierźiącżkę/ oddal od oblicża wſzyſtkę.
19:
Małżeńſtwo w zacnośći choway/
20:
cudzołoſtwá nie popełniay/ cżyſtość y
21:
wſtyd záchoway/ w miernośći ſwoy
22:
żywot ſpráwiay.
23:
Nie vkrádnieſz nicżadnemu/ fáłszu
24:
nie cżyń brátu ſwemu/ wierną ſię pracą
25:
obchadzay/ cudzemu twego vdźielay.


strona: M4v

1:
Nie mow też przećiw Bliźniemu/
2:
fáłſzu, żebyś ſzkodźił iemu/ prawdę
3:
miłuy, á práwie cżyń/ ták będźieſz rzecżon
4:
Boſki ſyn.
5:
Nie pożąday cudzey żony/ dźiewki,
6:
sługi, rzecży żadney/ pożądliwość z
7:
ſerca ſwego/ wyrzucay cżáſu wſzelkiego.
8:
Teć ſą słowá nápiſáne/ od ſámego
9:
Boga dáne/ ieśliby ie pilno chował/ á
10:
vcżynki okázował.
11:
Będźieć Pan Bog błogosłáwić/ w
12:
mieśćie y ná roli mnożyć/ błogo będźie
13:
dźiatkom twoim/ ktoreś wychował w
14:
domu ſwym.
15:
Vrōdzáie będą plenne/ gumná
16:
twoie zboża pełne/ owce, woły bydło inſze
17:
v ćiebie będą ſzcżęśliwſze.
18:
Wſze thwoi nieprzyiaćiele/ wezmą
19:
wielkie poháńbienie/ porázi ie BOG
20:
wſzey mocy/ bo będźie ku twey pomocy.
21:
Będźieſz miał obrońcę Bogá/ żadnać
22:
rzecż nie będźie ſroga/ y vcżyni ćię
23:
Ludem ſwym/ y wszytkich narodow
24:
znácżnym.
25:
Niebioſáć powolne będą/ pogody


strona: M5

1:
dobre vcżynią/ deſzczem cżáſem pokrá=
2:
piáiąc/ á Słońcem ie zágrzewáiąc.
3:
A ieśliżebyś nie pełnił/ Przykazánie
4:
Boże gwałcił/ przyidźie ná ćię tho
5:
przeklęctwo/ prze twoie niepoſłuszeńſtwo.
6:
Przeklęty będźieſz w mieśćie twym/
7:
tákież ná roli, w gumni ſwym/ przeklę=
8:
te ſą dźiatki twoie/ tákże wſzyſtki
9:
vrodzáie.
10:
Zboże twoie rdzá záráźi/ robáctwo
11:
ie złe pokáźi/ niepogódy y powodźi/
12:
tákći Pan Bog grzeſznym ſzkodźi.
13:
Przyidą też nieprzyiaćiele/ ktorych
14:
będźie bárzo wiele/ ći ſpuſtoſzą ziemię
15:
twoię/ y zábiorą w ziemię ſwoię.
16:
Tobie da lękliwe ſerce/ że ćię będźie
17:
ſtráſzyć liśćie/ dźieśięć przed iednym v=
18:
ćieka/ bo będą mieć boiaźń wielką.
19:
Przepuśći na ćię Pan Bog głod/
20:
niedoſtátek, y wiele ſzkod/ mor, grad,
21:
piorun, y niemocy/ aże ćię wſzytkiego
22:
zniſzczy.
23:
Słuchayże tego cżłowiecże/ vmiey ſie
24:
rządźić ná świećie/ pōwſtań z grzechu á
25:
pokutūy/ żeś Bogá rozgniewał, litūy.


strona: M5v

1:
Lękay ſię gniewu Bożego/
2:
rządź ſię podług słowá iego/ ſzukay łáſki poki
3:
maſz cżás/ boć po śmierći nie będźie
4:
wcżás.
5:
Poznayże Páná KRyſtuſá/ Syná
6:
Bożego Iezuſá/ tenći żywot tobie
7:
ſpráwił/ krwią ſwoią drogą odkupił.
8:
Wierzże temu á przy thym ſtoy/ że
9:
Kryſtus iest Zbáwićiel twoy/ przez tego
10:
doydźieſz zbáwienia/ y w Niebie z nim
11:
krolowánia. Amen.
12:
MOwił Pan Bog
13:
wſzytki te słowá/ Iam ieſt Pan Bog twoy
14:
Iehowá/ com ćię wywiodł z źiemie


strona: M6

1:
Egiptskiey/ z domu niewoley bárzo
2:
ćięſzkiey.
3:
Nie miey przedemną cudzych
4:
Bogow. Nie dźiáłay ſobie báłwanow/ áni
5:
podobieńſtwá żadnego/ wzgorę ná
6:
niebie będącego.
7:
Ani rzeczy ktore ſą niſko/ ná ziemi w
8:
wodie głęboko/ nie będźieſz ſię im
9:
nigdy kłániał/ ich chwalił álbo cżći
10:
wyrządzał.
11:
Bomći ia ieſt Pan Bog twoy mocny/
12:
k temu zawiſny w miłośći/ mſzcżąc ſię
13:
zgrzeſzenia Oycowſkiego/ aż do
14:
pokolenia cżwartego.
15:
V Syniech ktorzy mię nienawidzą/
16:
A okázuię miłość ſwą/ nád tysiącmi
17:
mnie miłuiących/ á Nandatow moich
18:
ſtrzegących.
19:
Nie weźmieſz Páná BOgá twego/
20:
ná prożność Imienia iego/ bo nie puśći
21:
nieſkaránego/ Pán, ná prożność ſię
22:
mieniącego.


strona: M6v

1:
Pámiętay w pokoiu Siodmy dźień/
2:
abyś świętobliwie zył weń/ ſześć dni
3:
rob y ſkońcż ſwe roboty/ w Siodmy
4:
odpocżyń bo ieſt święty.
5:
Zadnego weń vcżynku nie cżyń/ ty
6:
corká twa, áni twoy ſyn/ sługá twoy,
7:
áni służebnicá/ bydło, álbo ieśli maſz
8:
gośćiá.
9:
Bowiem Pan Bog w ſześć dniách
10:
ſtworzył/ Niebo, ziemię, morze ſpráwił/
11:
y to cokolwiek w nich ieſt wſzyſtko/ y
12:
odpocżynął dnia śiodmego.
13:
Dla tegoż błogosłáwić racżył/ dźień
14:
śiodmy, y on poświęćił/ chcąc by w nich
15:
ſwe rzecży ſpráwował/ w ſześć robił,
16:
w śiodmy odpocżywał.
17:
Cżći Oycá twego, y Mátkę thwą/
18:
chceſzli byś żył zá łáſką mą/ ná źiemi
19:
którą ia tobie dam/ Pan Bog twoy co
20:
ſię o ćię ſtáram.
21:
Nie zabijeſz żadnego cżłowieká. Nie
22:
popełnisz cudzołoſtwá. Nie będźieſz
23:
kradł. Nie będźieſz mowił/ przećiw
24:
Bliźniemu fałſzu świádcżył.
25:
Nie pożądaſz Bliźniego twego/ domu,


strona: M8

1:
áni żony iego/ sługi, dźiewki, wołu,
2:
ni osłá/ áni żadnego iego dobrá.
3:
Mowił Pan Bog wſzystki te słowá/
4:
Iam ieſt Pan Bog twoy Iehowá/ com
5:
ćię wywiodł z źiemie Egiptſkiey/ z
6:
domu niewoley bárzo ćięſzkiey.


strona: M8v

1:
WIerzę w Bogá Oycá
2:
wſzechomogącego/ ſtworzyćielá niebá
3:
y źiemie. WIerzę y w Iezu
4:
Kryſtuſá/ Syná iego iedynego/ Páná náſze=
5:
go. Ktory ſię pocżął z Duchá
6:
ſwiętego/ národźił ſię z Máryey dźiewiceVmęcżon pod Pońtſkim Piłatem
7:
vkrzyzowan/ vmárł/ y pogrzebio/n/.
8:
Sſtąpił do piekłow/ trzećiego dniá z mar=


strona: M9

1:
twych wſtał. Wſtąpił ná niebioſá/
2:
śiedźi ná práwicy Bogá Oycá
3:
wſzechmogącego. Ztámtąd przydźie
4:
ſędźić żywe y znárłe. WIerzę w
5:
ſwiętego Duchá. Swięty Kośćioł
6:
Krześćiáński. Swiętych ſpołecżność.
7:
Grzechom odpuſzcżenie. Ciáłá z martwych=
8:
wſtánie. Y żywot wiecżny/ Amen.


strona: M10

1:
WIerzymy w iednego
2:
Bogá/ ſtworzyćielá wſzyſtkiego
3:
świátá/ktory ſię zwáć
4:
Oycem kazał/ áby go káżdy miłował.
5:
Imię ieſt mu Wſzechomogący/ Krol
6:
nád Krolmi kroluiący/ iż go OYcem


strona: M10v

1:
ſwym zowiemy/ o tym z Piſmá dobrze
2:
wiemy.
3:
Wierzymy teź w Syná iego/ IEzu
4:
Kryſtá łáſkáwego/ Pánem go náſzym
5:
sławimy/ ná tym ſię nic nie mylimy.
6:
Ktory ſię pocżął z świętego/ Duchá
7:
náśláchetnieyſzego/ práwy cżłowiek y
8:
Bog iſty/ národźił ſię z Pánny cżyſtey.
9:
Tey Pánnie imię Márya/ łáſki
10:
Bożey nápełnioná/ w cżyſtośći wiecżney
11:
zoſtáłá/ bowiem mężá nie vznáłá.
12:
Wierżymy iż Kryſtus náſz Pan/
13:
pod Pońtſkim Piłatem vmęcżoń/ Vmárł
14:
Pan vkrzyżowány/ vćierpiał prze náſze
15:
winy.
16:
Wierzymy iż sſtąpił do piekłá/ y
17:
wſtał z martwych trzećiego dniá/ to dla
18:
vspráwiedliwienia/ wſzego ludzkiego
19:
plemienia.
20:
Wierzymy iż wſtąpił do niebá/ śie=
21:
dźi ná práwicy v Bogá/ v Oycá
22:
wſzechmogącego/ y mamy przycżyńcę z niego.
23:
Tám z tego mieyſcá świętego/
24:
przydźie Pan ſędźić káżdego/ żywego y
25:
vmárłego/ wſzyſcy poydą przed Sąd iego.


strona: K11

1:
Wierzymy w Duchá świętego/ od
2:
Oycá pochodzącego/ y od Syna thák
3:
wierzymy/ wielką ſtąd poćiechę mamy.
4:
Wierzymy Kościoł Krześćiáńſki/ od
5:
Kryſtuſá zebrány z łáſki/ w ktorym
6:
Swiętych
7:
obcowánie/ łáski Bożey vżywánie.
8:
Wierzymy iż grzechy náſze/ od
9:
puſzcża nam Pan w tym tho cżáśie/ gdy z
10:
wiárą o to prośimy/ od Páná to z
11:
łáſki mamy.
12:
Wierzymy iż náſze ćiáło/ ná ſąd
13:
wſtánie záſię cáło/ ták ná Páná pátrzyć
14:
będźie/ gdy oſtátni on dźień przyidźie.
15:
Wierzymy iż żywot wiecżny/
16:
będźiemy mieć iuż beſpiecżny/ ktory nam náſz
17:
Pan obiecał/ gdy nas zá ſyny ſposabiał.
18:
Amen, Amen ták ſpiewaymy/ a
19:
Pánu Bogu podźiękuymy/ byſmy w they
20:
wierze ſkonáli/ śmiłuy ſię nád
21:
námi. Amen.


strona: M11v

1:
MY wierzymy w
2:
iednego Bogá/ stworzyćielá wſzego
3:
świátá/ iż on Oycem náſzym zoſtał/
4:
nas ſobie zá ſyny obrał/ Chceć nas
5:
ná wſzel/ki/ cżás żywić/ duſzę y ćiáło


strona: M12

1:
dobrze ſtrzedz/ wſzego złego chce nas
2:
ſam bronić/ w nędzách y w ſmutkách
3:
wſpomágáć/ boć on ſię o nas ſtara/
4:
ſtrzeże/ cżuie/ ſpráwuie/ wſzytko on
5:
ſam w ſwoiey mocy ma.


strona: M12v

1:
My wierzymy w IEzu Kryſtuſá/
2:
Bogá iedynego Syná/ iż wiecżnie z
3:
Oycem przebywa/ moc, cżeść z Bogiem zá
4:
rowne ma/ Z Máryey śláchetney
5:
Pánny/ národźił ſię cżłowiek práwy/ á z
6:
miłośći ſwoiey wiernie/ zá nas grzeſzniki
7:
ſtrácone/ ná krzyżu ieſtći vmárł/ á
8:
mocą BOżą thrzećiego dniá záśię z
9:
martwych wſtał.
10:
My wierzymy w Duchá Swiętego/
11:
Bogá w Troycy iedynego/ boć on nas
12:
ſmętne ćieſzy/ łáſki ſwoiey nam nie
13:
ſkąpi/ Wſzyſtki wierne Krześćiány/
14:
trzyma mocnie w ſwoiey ſtraży/ tu grzecho/m/
15:
odpuszcżenie dawa/ z wiecżney męki
16:
nas wybawia/ po tey to nędzney śmierći/ ná
17:
wieki w niebie/ będźiem tám z nim kro=
18:
lowáć pewnie. Amen.


strona: M13v

1:
MOdlmy ſię Oycu
2:
ſwemu/ w pokorze á w ćichośći/ temu
3:
á nie innemu/ ienż ieſt ná wyſokośći/
4:
ten ſię nád námi ſmiłuie/ ocż go


strona: M14

1:
prośić będźiemy/ z łáſki ſwey nam dáruie.
2:
Ták Pan Kryſtus ślubował ſwym
3:
wiernym Zwolennikom/ gdy ſię od nich
4:
gotował/ iako k ſwym miłoſnikom/
5:
mowiąc: Ocż prośić będźiećie/ mnie Po=
6:
śrzedniká máiąc/ w Imię moie weźmiećie.
7:
Kołácmyſz ná drzwi iego/ poki nam
8:
chce odewrzeć/ przeſtawſzy wſzego złego
9:
bo mamy wſzyſcy pomrzeć/ potym
10:
Sędżiego ſtráſznego/ muśim słucháć or=
11:
telu/ ná cżłowieká grzeſznego.
12:
O ludzkie záślepienie/ wielce
13:
zápámiętáłe/ przecż ſię w ćięſzkie trapienie/
14:
chcąc wdawaſz, á w niemáłe? Wieſz
15:
żeć rękoymie nie będźie/ ieśli w on
16:
wieczny ogień/ twoy żywot poddan będźie.
17:
Iuż otwarte drzwi k niemu/ y łaſkę
18:
ſwą dáruie/ człowiekowi każdemu/ ienż
19:
ſię grzechow wiáruie/ nie będźie w
20:
niwcżym przeslyſzan/ tak przyobiecać
21:
racżył/ ſwym wiernym náſz miły Pan.
22:
Oycże náſz ienżeś w Niebie/ w ſwey


strona: M14v

1:
wiecżney wſzechmocnośći/ vſłysz nas,
2:
prośim ćiebie/ w tey tu ćięſzkiey żáłośći/
3:
Swięć ſię w nas imię twe święte/ niech
4:
zwyćięſtwá nie máią/ potłuń Diabły
5:
przeklęte.
6:
Przydź k nam Kroleſtwo thwoie/ y
7:
rácż ie w nas pomnożyć/ pásąc nas
8:
owce ſwoie/ ktoreś ty racżył ſtworzyć/ á
9:
niechay ſię záwſze sſtánie/ iáko ty ſam
10:
racżyſz mieć/ wola twa święta Pánie.
11:
Chleb duſzam k obżywieniu/ nád
12:
podſtátni niebieſki/ ćiáłom záś k pośileniu/
13:
náſz ten powſzedni źiemſki/ ty co niebem
14:
Źiemią rządźiſz/ pokarm przodkiem
15:
duchowny/ y ćieleſny day nam dźiś.
16:
Odpuść nam náſze winy/ iák y my
17:
odpuſzcżamy/ winnym náſzym ich winy
18:
ná twoy ſię ślub ſpuſzcżamy/ że też nam
19:
racżyſz odpuśćić/ á w dźień on
20:
naſtraſzliwszy/ w pocżet wiernych przypuśćić.
21:
Nie vodź nas w pokuſzenie/ ná
22:
ćiele ni ná duſzy/ rácż nam dáć wſpomo=
23:
żenie/ byśmy wſzytki pokuſy/ ktore nam
24:
chcą wielce ſzkodźić/ zá twoim
25:
wſpomożeniem/ mogli záwſze pochodźić


strona: M15

1:
Zbaw nas złego wſzelkiego Oycże
2:
náſz namileyſzy/ cżeśnego y wiecżnego/
3:
obrońco naśilnieyſzy/ ták ná duſzy iak
4:
ná ćiele/ pomoż nam przewyćiężyć/
5:
wſzyſtki nieprzyjaćiele.
6:
Ciebie wſzechmocny BOże ſámego
7:
wyznawamy/ w modlitwie, y w poko=
8:
rze/ k tobie ſię vćiekamy/ byś nas tu
9:
racżył wysłucháć/ w imię Syná twoiego/
10:
potym żywot wiecżny dáć.
11:
Bo twoie ieſt kroleſtwo/ ná niebie,
12:
y ná ziemi/ moc, chwałá, y zwyćięſtwo/
13:
nád przećiwniki wſzem/ Amen za rzecż
14:
pewną mamy/ że coś racżył obiecáć/ to
15:
wſzyſtko otrzymamy. Amen.
16:
OYcże náſz ktoryś ieſt w nie=
17:
bie/ wźiąłeś nas zá ſyny ſobie/
18:
chcąc byſmy tu brácią byli/ to=
19:
bie ſię záwſze modlili/ ſercem, y vſty
20:
wzywáli/ á w tobie ſámym dufáli.
21:
Swięć ſię Imię thwe chwálebne/ Ná Modlitwę Páńſką.


strona: M15v

1:
przez Słowo twoie zbáwienne/ day by=
2:
ſmy pobożnie żyli/ Imię twe ták po=
3:
święćili/ oddal nauki fáłſzywe/ náwroć
4:
błędne, y złośliwe.
5:
Przydźi twe Kroleſtwo ninie/ słowá
6:
twego pánowánie/ zrządzeniem Duchá
7:
świętego/ przymnażay Kośćiołá
8:
twego/ day wſzem słowo twe przyimowáć
9:
podług niego ſię ſpráwowáć.
10:
Bądź wola twa wedle ćiebie/ ná
11:
źiemi, iáko ná Niebie/ day byſmy
12:
ćierpliwi byli/ wolą náſzę vmartwili/
13:
powśćięgni ćiáłá náſzego/ przećiw tobie
14:
vpornego.
15:
Day nam dżiś chlebá náſzego/ y
16:
wſzego nam potrzebnego/ pokoy, zdrowie,
17:
hoyność wſzego/ oddal co ieſt
18:
przećiwnego/ day w nádźiei pożywienie/ oddal
19:
złe piecżołowánie.
20:
Odpuśćiſz nam náſze winy/gdyżeś
21:
nas wźiął zá ſwe ſyny/ iáko y my
22:
odpuſzcżámy/ winowáycom ktore mamy/
23:
abyſmy z tąd pewni byli/ iżeſmy
24:
grzechow pozbyli.
25:
Nie w wodźi nas w pokuſzenie/ w


strona: M16

1:
ćięſzkie nieznośne trapienie/ nie day nas
2:
Diabłu zwyćiężyć/ pomoż ſię iemu
3:
ſprzećiwić/ day w mocney wierze
4:
wytrwánie/ Duchá twego wſpomożenie.
5:
Zbaw nas ode wſzego złego/
6:
duſznego, y ćieleſnego/ poćieſz przy śmierći
7:
troſkliwe/ oddal pokuſy ſtráſzliwe/ day
8:
nád nimi zwyćiężenie/ po śmierći wie=
9:
cżne zbáwienie.
10:
Amen w prawdźie ſię to sſtanie/ gdyż
11:
mamy twe obiecánie/ day byſmy nic nie
12:
wątpili/ obietnicy twey wierzyli/ day
13:
by káżdy był w tym pewien/ rzecżmy
14:
w mocney wierze Amen.
15:
OYcże náſz ktoryś ieſt w
16:
niebie/ weyźrzy ná nas proćim
17:
ćiebie/ ſpuść ocży ſwe miłośierne/
18:
ná nas twe ſyny mizerne/ ktorzy ná
19:
źiemi mięſzkamy/ twoiey pomocy cżekamy.
20:
Zycż nam dáru łáſli ſwoiey/ z Oy
21:
cowſkiey miłośći twoiey/ by ſię Imię twe
22:
święćiło/ v nas w ſwey zacnośći było/


strona: M16v

1:
ná wſzem okregu źiemie they/ wszákeś
2:
ty ſam ſtworzyćiel iey.
3:
A to przez cżyſte kaźánie/ słowá
4:
twego náucżánie/ áby żywot náſz złośćiwy/
5:
w spráwách ſwoich niecnotliwy/
6:
przeſtał wſzyſtkich złośći ſwoich/ z náuki
7:
świętych słow twoich.
8:
By też nauki niezbożne/vſtáły
9:
wſzytki niedrożne/ cżęſto bowiem przez tho
10:
dwoie/ przenaświętſze Imię twoie/
11:
nániebnie bywa gwałcono/ y bárzo
12:
zeſromocono.
13:
Niechay przyidźie two Kroleſtwo/
14:
okaż w tym twe dobrodźieyſtwo/áby
15:
ſię ták rozmnożyło/ wſzyſtkie grzeſzne
16:
náwroćiło/ żeby ſię wſzyſcy vználi/
17:
ćiebie Krolem wyznawáli.
18:
Aby wſzyſcy záślepieni/ w złośćiách
19:
ſwoich záwiedźieni/ ktorzy w
20:
Szátáńſkim kroleſtwie/ żywą, grzeſząc
21:
vſtáwicznie/ niepráwość ſwą opuśćili/ ku
22:
tobie ſię náwroćili.
23:
Niechby też k poznániu przyszli/
24:
wiáry w Iezu Kryſtá doſzli/ áby ſię thák
25:
więtſzy Zbior sſtał/ coby k słowu twemu


strona: M17

1:
przyſtał/ iego we wſzem náśláduiąc/
2:
náuki się złey wiáruiąc.
3:
Prośimy byś to vcżynił/ Duchem
4:
świętym nas pośilił/ żebyſmy mogli
5:
woley twey/ posłuszni być, nie łamiąc iey/
6:
bo wola twa záwſze święta/ prźećiw iey náſzá przeklęta.
7:
Abyſmy mogli krzyż znośić/cżynić
8:
w nim woley twey doſyć/ ták w
9:
żywoćie, iák przy śmierći/ toś przysłużſza ná
10:
one dźieći/ thák w szcżęśliwych, iák w
11:
przećiwnych/ wſzech przygodach náſzych
12:
dźiwnych.
13:
Abychmy ták mogli martwić/ wolą
14:
náſzę pod twą podbić/ wſzyſtką tobie
15:
ofiáruiąc/ miáſto ofiáry dáruiąc/ tákiey
16:
ty ofiáry pátrzyſz/ ſercem ſkruſzonym nie
17:
gárdźiſz.
18:
Rácż nam dáć chleb náſz powſzedni/
19:
łákomſtwo od nas odeymi/ niech ſię
20:
o brzuch nie ſtáramy/ oń zbytniey piecży
21:
nie mamy/ byſmy od ćiebie cżekáli/
22:
wszech dobry, y też otrzymáli.
23:
Odpuśćże nam winy náſze/ my ie
24:
wyznawamy ná ſię/ iáko y my odpuſz=


strona: M17v

1:
cżamy/ winowáycom ktore mamy/ áby
2:
było ſerce náſze/ w łáſce twey beſpiecżne
3:
záwſze.
4:
Aby ták náſze ſumienie/ wźiąwſzy
5:
z łáſki poćieſzenie/ względem grzechow
6:
przeſtráſzone/ nie było w rospácż
7:
wpłoſzone/ práwą wiárę w tobie máiąc/ twą
8:
Oycowſką łáſkę znáiąc.
9:
Nie w wodźiſz nas w pkuſzenie/ day
10:
nam w thym ſwe wſpomożenie/ przez
11:
Duchá twego Swiętego/ pomoż
12:
martwić ćiáłá tego/ y vſmierzyć buyność
13:
iego/ słucháiąc w tym słowá twego.
14:
Abychmy ſię náucżyli/ iák byſmy
15:
Swiát opuśćili/ w żądzách iego złych nie
16:
chodząc/ áni iego woley godząc/ bo
17:
świát ten rychło przeminie/ z
18:
żądliwośćią ſwą záginie.
19:
Byſmy też mogli Szátáná / świátá
20:
kśiążę y też páná/ zwyćiężyć, iák Syn
21:
obiecał/ gdy Apoſtoły poćieſzał/ byſmy
22:
go mogli potłocżyć/ z chytrośćią w
23:
pośmiech obroćić.
24:
Ná oſtátek wſzechmogący/ miłośni=
25:
ku náſz gorący/ zbaw nas


strona: M18

1:
ode wſzego złego duſznego y ćielesnego/ twoie
2:
bowiem ieſt Kroleſtwo/ chwáłá, y theże
3:
zwyćięſtwo.
4:
Y wierzym że nas wysłuchaſz/
5:
bo ſwych obietnic nie zrzucáſz/ Syn twoy
6:
też nam to obecał/ gdy ſwymMo=
7:
dlitwę zálecał/ mowiąc/ Ocż prośić
8:
będźiećie/ od Oycá, wſzyſtko weźmiećie.
9:
Vcżyń zá przycżyną tego/ Páná Kry=
10:
ſtá Syná twego/ ten ſię zá nas ofiarą
11:
sſtáł/ gdy Krew ſwoię zá nas przelał/
12:
nam v ćiebie łáſkę ziednał/ á ſrogi gniew
13:
twoy vbłagał.
14:
Ame zá rzecż pewną mamy/ że to
15:
wſzyſtko otrzymamy/ o co ćię prosząc
16:
żądamy/ w tobieć samym wiárę mamy/
17:
że nam to wſzyſtko pewnie daſz/ iákoś
18:
obiecał wysłuchaſz. Amen.
19:
OYcże náſz ktoryś ieſt w
20:
niebie/ nas grzeſznych wzywaſz do
21:
śiebie/ náucżył nas twoy Syn
22:
miły/ byſmy ſię tobie modlili/ vſty y


strona: M18v

1:
ſercem wzywáli/ á w tobie nic nie wątpili,
2:
Rozmoż náſzę brácką miłość/
3:
ktoryś przykazał nam iedność/ byſmy
4:
w ſpolney zgodźie żyli/ dobrości twey
5:
wdźięcżni byli/ żebyſmyć wiernie służyli/
6:
tobie sámemu vfáli.
7:
Swię○ć ſię w nas Imię twe święte/
8:
ktoreś ty przyiął zá wźięte/ poćieſz k
9:
ſobie wołáiące/ nas Słowá twego
10:
prágnące/ prowadz ná drodze prawdźiwey/
11:
ku cżći, ku chwale sławy twey.
12:
Niech przyidźie Kroleſtwo twoie/
13:
oddal od nas niepokoie/ náwroć Tūrki
14:
y Kácerze/ y wſzytki twych sług
15:
morderze/ co w ſwey vfáią mądrośći/ w ſych
16:
śiłách, y też świątośći.
17:
Rácż na Oycże náſz poćieſzyć/
18:
kroleſtwo thwoie rozmnożyć/ daȳ byſmyć wiernie służyli/
19:
ćiebie ſamego chwalili
20:
day nam w ćięſzkośćiách ćierpliwość/ á
21:
obroć ie w wielką rádość.
22:
Bądź thwa wola miły PAnie/ ná
23:
źiemi, iáko ná niebie/ rácż viąć
24:
przećiwniki ſwe/ nád wolą twoię vporne/
25:
ktorzy dla dochodow zwykłych/ mocnie
26:
bronią błędów iáwnych.


strona: M19

1:
Rácż nas dźieći twe poćieſzyć/
2:
wſzytki k nam w iedność przyłącżyć/ według
3:
woley twey chcące żyć/wſpooż nas
4:
wſzyſtki ná źiemi/ day byſmyć posłuſzni
5:
byli/ zawżdy tobie k woli żyli.
6:
Day nam chlebá powſzedniego/ życż
7:
nam wſzego potrzebnego/ byſmy mogli
8:
pocżćiwie żyć/ rácż domoſtwem nas
9:
opátrzyć/ wſzák to nam Syn twoy
10:
obiecał/ gdy nas zá ſyny ſpoſabiał.
11:
Day ludźiom ſtanu wſzelkiego/ by
12:
káżdy z ſercá práwego/ ćiebie Zbá=
13:
wićielá vznał/ złość porzućił, pokutował/
14:
ćiebie nád wſzyſtko miłował/ w tobie
15:
nádźieię pokłádał.
16:
Odpuśćże nam náſze winy/ my ſię z nich
17:
dawamy winni/ náſzym Bliźnim
18:
odpuſzcżamy/ twey świętey łáſki
19:
żądamy/ znamy żeſmy ćię gniewáli/
20:
potępienie zásłużyli.
21:
Według twey ſpráwiedliwośći/ nie
22:
chćiey nas ſądźić ze złośći/ ale z
23:
Oycowſkiey miłośći/ przebacżay náſze
24:
krewkośći/ bo náſze ſpráwiedliwośći / nic nie
25:
ſą krom twey dobroći


strona: M19v

1:
Náſzym też nieprzyiaćielom/ vżycż tey
2:
łáſki co y nam/ ktorzy nas przena=
3:
śláduią/ niebōgoboynie ſzácuią/ day áby
4:
ćię też poznali/ y łáſkę twą otrzymáli.
5:
Nie w wodź nas w żadną pokuſę/
6:
ále potwirdź káżdą duſzę/ byſmy ſię
7:
mocnie bronili/ według słowá twego żyli/
8:
wdźięcżnieć z pilnośćią służyli/
9:
wſzego ſię złego chronili.
10:
Abowiem náſz Nieprzyiaćiel/ zły
11:
duch przewrotny kuśićiel/ pokuſy nam
12:
ćięſzkie ſtroi / chytrością nas w złość
13:
przywodźi/ day nam bácżność, y też ſta=
14:
łość/ potłuḿ Diáblą chytrość y złość.
15:
Wybáw nas od náſzego złego/
16:
duſznego y ćielesnego/ bo cżaſy aſze y
17:
mieyſce / niebeſpiecżne ná tym świećie/
18:
wſzędy wielkie fáłszywośći/ pełen świát
19:
okrytnych złośći.
20:
Dáy nam oſtátniey godźiny/ gdy z
21:
tego świáta poydźiemy/ z pámięćią
22:
dobre ſpráwienie/ w prawdźiwey Wierze
23:
ſkonánie/ byſmy ſię śmierći nie bali/
24:
z chućią tobie duſzę dáli.
25:
Amen. mocnie wyznawamy / á tho


strona: M20

1:
zupełnie wierzymy/ że ty nas wysłucháć
2:
racżyſz/ iákoś obiecał vcżyniſz / nie dla
3:
náſzey doſtoynośći/ ále dla twoiey
4:
dobroći. Amen


strona: N1

1:
PRośim ćię ktory mięſzkaſz ná wyſokim niebie/
2:
nie rácż Oycże dźieći
3:
ſwych odrzycáć od śiebie: Ale ſwe mi


strona: N1v

1:
śierne nákłoń ku nam vſzy/ á niechay
2:
ćię nabożna prośbá náſzá ruſzy.
3:
Imię twe przed ktorym też duchy złe
4:
pádáią/ Niechay wſzytki narody w
5:
pocżćiwośći máią:
6:
A day byſmy w ſwey
7:
wierze ták ſtátecżnie trwáli/ iákoby z
8:
nas Pogáni dobry przykład bráli.
9:
A nie odwłacżay dáley ſwego
10:
pánowánia/ Vżal ſię ták ćięſzkiego sług
11:
twych mordowánia: Nieprzyiaćielom
12:
náſzym wyrwi nas z páſzcżeki/ á ty ſam
13:
rácż krolowáć iáko Pan ná wieki.
14:
Nie dopuſzcżay nam według myśli
15:
náſzych błędźić/ Ale nas rácż
16:
naświętſzym słowem ſwoim rzędźić: A iáko
17:
ſnádnie władnieſz biegi niebieſkimi/ tákże
18:
ſię też wola twa niech dźieie ná ziemi.
19:
Pánie ty ſam lepiey wieſz cżego nam


strona: N2

1:
potrzebá/ Rácżysz nam dźiś vżycżyć powsżedniego chlebá:
2:
Nędzne polne
3:
ptaſzątka nie orzą, ni śieią/ á wżdy iednák
4:
z łáſki twey od głodu nie mdlaią.
5:
Złośći náſze przed tobą wſzytki
6:
wyznawamy/ Nádźieię w miłośierdźiu
7:
twoim pokładamy: Ze ty z námi
8:
łáſkáwie poſtępować racżyſz/ á nam iáko my
9:
drugim wſzyſtkiego przebacżyſz.
10:
Nie w wodzże ná pokuſy przyrodze=
11:
nia mdłego/ Vchoway nas złych:
12:
przygod z iłośierdźia ſwego: Bowiem twe
13:
ieſt Kroleſtwo, twoiá moc, y chwałá/ a
14:
ták będźie ná wieki nie odmienna ſtałá. Amen.


strona: N3

1:
TEgo ieſt nawiętſza
2:
potrzebá káżdemu/ ktoby iednochćiał
3:
przyść ku zbáwieniu ſwemu/
4:
áby ſię o nim z wielką pilnośćią pytał/
5:
iż go vcżeſnikiem ieſt, by też to wiedźiał.
6:
Káżdy cżłowiek ktoryby chćiał
7:
zbáwionym być/ wſzelki táki k temu
8:
napirweyby miał przyść/ áby ſię z Páná
9:
Bogá z nowu národźił/ á w nowym
10:
żywoćie áby záwżdey chodźił
11:
Ktore rodzenie Pan Kryſtuſ opo=
12:
wiedał/ gdy ono z Nykodemem w nocy
13:
rozmawiał/Iż ktoby iedno chćiał
14:
wiecżnie zbáwionym być/ ten ſię káżdy w
15:
nowu záś muśi národźić.


strona: N3v

1:
Mowiąć: Iż ktoby ſięz nowu nie
2:
národźił przez Duchá świętego z wody
3:
nie odrodźił/ then káżdy w pierwſzym
4:
ſwoim rōdzeniu zginie/ y kroleſtwo
5:
Boże to go pewnie minie.
6:
Bo kto iuż więc w ſobie ma to
7:
odrodzenie/ á z Duchá świętego tákie
8:
odnowienie/ ten iuż záwżdy chodźi w práwey
9:
niewinnośći/ wiáruiąc ſię grzechu y
10:
wſzelákiey złośći.
11:
Niedostátek káżdy ſwoy w ſobie
12:
vznawa/ ćiáło ſwe ſwowolne duchowi
13:
poddawa/ cżyniąc záwżdy wierne tu
14:
pokutowánie/ á to ma z świętego Duchá
15:
odrodźenie.
16:
Vmartwia też w ćiele ſym po=
17:
żądliwośći/ áni też tu żywie ku ſwoiey
18:
lubośći/ ále ſię przećiwi ſwoiey woley
19:
záwżdy / náśláduiąc woley Bożey táki
20:
káżdy.
21:
Przetoż then Krzeſt święty nie ieſt
22:
znákiem gołym/ bowiem ták z świętego
23:
Piſmá wiemy o tym/ iż ći wſzyſcy z
24:
nowu bywáią zrodzeni/ á to przeto iż ſą
25:
w Kryſtuśie zrodzeni.


strona: N4

1:
Tákże Páweł Swięty w liśćie ſwo=
2:
im mowi/ ná on cżás k rzymſkiemu
3:
wszytkiemu ludowi/ Iż ktorzyſmykolwiek
4:
w Ktyſtuśie zekrzcżeni/ że ieſteſmy
5:
wſzyſcy w śmierć iego pokrzcżeni.
6:
Tedy przez Krzeſt y w śmierć z nim
7:
iuż pogrzebieni/ ábyſmy ták byli przezeń
8:
vwielbieni/ á iák on przez chwałę ſwoię
9:
z martwych powſtał/ by też káżdy z nas
10:
w nowośći żywotá trwał.
11:
Gdyżechmy go tedy ná ſię przyo=
12:
blekli/ ſtárego Adámá ábyſmy zewlekli/
13:
á iuż od złośći ſwych weſpoł z nim
14:
powſtáli/ żebyſmy ſię do iego chwały
15:
doſtáli.
16:
Bo y temu wſzyſcy ták mocnie
17:
wierzymy/ żeſmy iego świętą Krwią iuż
18:
ocżyśćieni/ á ktorzyſmy iedno w Imię
19:
iego ſkrzcżeni/ iużeſmy przez mękę iego ſą
20:
zbáwieni.
21:
A ták iuż z tąd káżdy znay ſwoie
22:
zbáwienie/ ieśliże tákowe iuż maſz
23:
odrodzenie/ záchowayżerádzęc Krzeſt ſwoy w
24:
vcżćiwośći/ chodząc záwżdy w wierze,
25:
y też w niewinnośći.


strona: N4v

1:
A przetoż ſię więcey iuż nie
2:
omylaymy/ ná ten Krzeſt ſwoy święty záwżdy
3:
pámiętaymy/ ćiáło rozumnemu ducho=
4:
wi poddáiąc/ pokuty zá grzechy cżynić
5:
nie przeſtáiąc.
6:
Boć nam nie pomoże nic żadne mo=
7:
wienie/ cżyrtánie, gadánie, áni też
8:
ſpiewánie/ bo gdźie nie máſz tego z Duchá
9:
odrodzeniá/ tám nie máſz żadnego
10:
Diabłá przemożenia.
11:
Racżże nam Pánie ocży wſzyſtkim
12:
otworzyć/ á z łáſki ſwey świętey to rácż
13:
wnas rozmnożyć/ ábyſmy w nowośći
14:
żywota chodźili/ á ćiebie w chwale twey
15:
tám wiecżnie widźieli. Amen.


strona: N6v

1:
IEzus Kryſtus Pan ten
2:
ieſt náſze zbáwienie/ ktory nam
3:
vcżynił z Bogiem ziedánie/ bo ſię racżył
4:
w náſze ćiáło wćielić/ á z cżyſtey
5:
Pánny ſię racżył národźić.


strona: N7

1:
Then nam wſzem racżył Oycowſki
2:
gniew przepráwić/ gdy ſię zá nas dał
3:
okrutnie vmęcżyć/ ćiało ſwoie ofiárowáć
4:
rácżył/ áby nas iuż wſzyſtkich wiecżnie
5:
poświęcił.
6:
Chcąc byſmy tey łáſki nie zapá=
7:
miętáli/ a iego dobrodźieyſtwá
8:
wſpomináli/ vstáwił Wiecżerzą ſwoię świętą/
9:
kazał ią nam cżynić ná pámiątkę ſwą.
10:
Bysmy tey Wiecżerzy wſzyſcy
11:
vzywáli/ á śmierć iego ſobie roſpomináli/
12:
iż on zá nas ſwoie ćiáło wydał/ y krew
13:
też ſwą zá nas ná krzyżu wylał.
14:
Przetoż tu racży mowić the słowá
15:
ſwoie/ Bierzćie, á iedzćie, toć ieſt ćiało
16:
moie/ ktore iuż zátym będźie wydáne/
17:
żebyśćie mieli żywot y zbáwienie.
18:
A gdy iuż mamy k temu ſtołu
19:
przystąpić/ mamypierwy ſámi śiebie
20:
doświádcżyć/ ábowiem kto niegodnie
21:
przyimuie/ ten ſobie zá żywot ſmierć zásługuie.
22:
Napirwey temu wſzyſcy mamy
23:
vwierzyć/ iż ſię ten Pan nász racżył z
24:
nami złącżyć/ gdy ná się wźiął násze
25:
cżłowiecżeństwo/ chcąc z nas zgłádźić ono
26:
wiecżne przeklęctwo.


strona: N7v

1:
Przetoż tu w tey świętey ſpráwie
2:
oświádcżamy/ ſpołecżność ktorą z iego
3:
ćiáłe mamy/ ktore zá nas ná Krzyżu
4:
ćierpiało/ á k temu też krew ſwą
5:
świętą przeláło.
6:
Ieſzcże też w nas ma być tákie
7:
doświádcżenie / byſmy mieli wierne
8:
grzechow vznánie/ sámi śiebie z nich ſię
9:
oſkarżáli/ przed Bogiem ktoregoſmy
10:
rozgniewáli.
11:
Zá grzechy ſwe byſmy z płácżem
12:
żáłowáli/ á winowáycom ſwoim
13:
odpuſzcżáli/ z práwym ſwym vmysłem
14:
polepſzenia/ strzegąc potym Bożego przy=
15:
kazánia.
16:
Gdy ták vmysł ſwoy mocnie poſtá=
17:
nowimy/ á tym słowom Kryſtowym
18:
vwierzyy/ iż iego ćiáło zá nas wydáne
19:
krew wylaná ná grzechow odpuszcżenie.
20:
Ktorzy cżuiećie ſumienia ſwe
21:
zránione/ wielkośćią grzechow bárzo
22:
obćiążone/ iedno wierzćie, maćie
23:
ochłodzenie/ z iego krwie weźmiećie grzechow
24:
zgłádzenie.
25:
A gdy ſię tym obycżáiem zgotuiemy/


strona: N8

1:
vznawſzy grzech polepſzenia żądaymy/
2:
iuż ták przyimiem prawdźiwe ćiało
3:
Páńſkie/ także krew nadrożſzą ná zbáwieie
4:
ſwe.
5:
A ten pożytek weźmiem z przyięćia
6:
tego/ będźiem mieć Kryſtá z ſobą
7:
ſpoionego/ grzechy náſze przycżyta ſobie ſam/
8:
á ſwoię ſpráwiedliwość dáruie nam.
9:
Chcemyli ten pożytek wiecżnie
10:
záchowáć/ nie chćieymyż ſię w grzechy
11:
ſwowolnie wrácáć/ bo ták cżyniąc te dáry
12:
vtráćim/ á gniew Boży z nowu ná ſię
13:
przywroćim.
14:
O wſzechmocny Boże náſz w Troy=
15:
cy iedyny/ rácżyſz ty nas ſam vcżynić
16:
godnymi/ ábyſmy mogli przyimowáć
17:
godnie/ ćiáło y krew Kryſtuſowę
18:
doſtoynie.
19:
Rácżże nas ty w iego ćiáło święte
20:
wſzcżepić/ byſmy k cżći twey mogli owoc
21:
wypuśćić/ nápełńże nas Duchem ſwoim
22:
święty/ wſzákeś tho racżył obiecáć
23:
ſwym wiernym.
24:
Rácżże nam dáć Pánie Kryſte
25:
wſpomożenie/ byſmy przyimowáli na ſwe


strona: N8v

1:
zbáwienie/ dźiękuiąc thobie zá
2:
dobrodźieyſtwá/ rácżże nas przyiąc do ſwego
3:
Kroleſtwá. Amen.
4:
PAnie Boże z
5:
wyſokośći/ cżeść bądź twey świętey
6:
miłośći/ z tego daru ták wdźięcżnego/
7:
Syná twego miłego/ ktoregoś tu ná


strona: N9

1:
świát zesłał/ á ná wybáwienie
2:
nam dał.
3:
Boſmy byli iuż zginęli/ śmierćią
4:
wiecżną potráceni/ prze grzech cżłowieká
5:
pierwſzego/ z zákazánia Bożego/
6:
álechmy iuż wyzwoleni/ á przez Kryſtuſá
7:
zbáwieni.
8:
Byſmy ná to pámiętáli/ śmierć iego
9:
roſpomináli/ wiecżerza nam ſwoię
10:
ſpráwił/ w ktorey pokarm zoſtáwił/ Ciáło, y
11:
krew ktorą wylał/ ku pożywániu ie nam
12:
dał.
13:
Mowiąc: Bierzćie, vżywayćie/ ćiáło
14:
y krew moię maćie/ ktora dla was ieſt
15:
wylaná wſzytkim ku pićiu daná/ áby
16:
iuż nic nie wątpili/ w tym, cżego z niey
17:
doſtąpili.
18:
Bo dla thego Krew swą wylał/ by
19:
nas z Oycem ſwoim ziednał/ grzechow
20:
odpuſzcżenie ſpráwił/ niewinne BOgu
21:
stáwił/ o tym wſzyſtkim nas vpewnia/
22:
gdy namCiáło y Krew dawa.


strona: N9v

1:
Iáko każe thák dźiáłaymy/ ćiáłá y
2:
krwie pożywaymy/ bo to nam Pan
3:
obiecuie/ dla tego ie dáruie / byſmy
4:
vżywáiąc bráli/ to coſmy z niego doſtáli.
5:
Bo wſzyſtki dáry ktore ma/ z ćiáłem
6:
swoim iuż nam dawa/ cżyſtość,
7:
vſpráwiedliwienie/ y grzechow odpuſzcżenie/
8:
y przez to nam też oświádcża/ iż też y w
9:
nas ſam iuż mięſzka.
10:
WSzyſcy tedy iednoſtáynie/ theraz
11:
cżyńmy dźiękowánie/ Bogu Oycu
12:
Wszechmocnemu/ Synu iego miłemu/
13:
tákże też Duchu świętemu/ BOgu w
14:
Troycy iedynemu.
15:
O Oycże náſz miłośćiwy/ Pánie Bo=
16:
że dobrotliwy/ tobie wielce dźiękuiemy/
17:
zá miłość ktorą znamy/ bo gdyś ſię miał
18:
nád námi mśćić/ racżyłeś nas wiecżnie
19:
zbáwić.
20:
Y tobie też Synu Boży/ niech śię
21:
wiecżna chwałá mnoży/ iżeś racżył ná
22:
świát sſtąpić/ á w cżłowiecżeńſtwie tu
23:
być/ dałeś ſię zá nas vmęcżyć/ á k ſobie
24:
wiecżnie przyłącżyć.
25:
Racżyłeś nam też zoſtáwić/ pokarm


strona: N10

1:
ktoryś racżył ſpráwić/ w ćiele, we krwi
2:
świętey ſwoiey/ k poćieſze trzodce
3:
twoiey/ ábyſmy ſię tym ćieſzyli/ o zbáwieniu
4:
pewni byli.
5:
Y tobie też Duchu święty/ day byś
6:
był od nas przyięty/ niechay będźie
7:
chwałá wiecżna/ z Oycem z Synem
8:
ſpołecżna/ ktory náſze ſercá ćieſzyſz/ á w
9:
ſmętkách ie práwie ſmieſzyſz.
10:
Zápal ſercá ſwą miłośćią/ á rácż nas
11:
ſpoić iednośćią/ ábyſmy tu zgodnie
12:
żyli/ iednáko ćię chwalili/ Słowá twego
13:
náśláduiąc/ á ſpołecżnie ſię miłując.
14:
Byſmy ták będąc w iednośći/
15:
cżynili cżeść twey miłośći/ BOże náſz w
16:
Troycy iedyny/ iák służſza ná cne ſyny/
17:
potym tego doſtąpili/ z Anioły wiecżnie
18:
chwalili. Amen.


strona: N10

1:
BOG wiecżny á
2:
wſzechmocny Pan narodu ludzkiego/ racżył
3:
przeyźrzeć mocą Boſtwá ſwego
4:
naſwiętſzego/ ſtan cżłowiecży iáko miał
5:
żyć ku wiecżney cżći iego.
6:
Wyrozumiał iż mizerny żywot iego
7:
być miał/ y weſela w nim żadnego


strona: N11

1:
nigdyby nie vznał/ ieśliby był ná ſwobodźie
2:
ſam tylko przebywał.
3:
Przeto tedy ſkoro ſtworzył cżłowieká
4:
pierwſzego/ wnet mu przydał
5:
towárzyſzá iśćie nadobnego/ Pánnę piękną, ná
6:
wſzem ślicżną ku poćieſze iego.
7:
Y dał im błogosłáwieńſtwo, máiąc
8:
ie w ważnośći/ żeby trwáli w ſtanie
9:
ſwiętym beſpiecżnie w ſtałośći/ iemu ku cżći
10:
y ku chwale w iego przyiáznośći.
11:
Nád to z nimi y Teſtáment vcży
12:
nił dla tego/ oznáymiwſzy ſpráwy
13:
wſzytki im vmysłu ſwego/ aby nie
14:
przeſtępowáli przykázania iego.
15:
Wſzákoż zły duch ktory záźrzał
16:
mieyſcá śláchetnego/podwiodł Ewę, áby
17:
wźięłá ze drzewá onego/z ktorego było
18:
zákazano nie ruſzáć nicżego.
19:
Pothym gdy iuż z mężem ſwoim z
20:
drzewá vkuściłá/wnet poználi że ie
21:
łáſká Páńſka minąć miáłá/bo
22:
doſthoyność w ktorey byli od nich odſtąpiłá.
23:
Nie zrozumiał cżłowiek pierwſzy
24:
kiedy w wielkiey cżći był/nic nie bacżąc
25:
przykazánia, owocu vkuśił/práwie ſam chcąc


strona: N11v

1:
nieopáthrznie w śidle ſię vłowił.
2:
Bog iáko ten ktory nie rad grzechu
3:
nigdy widźi/Kazał z Raiu wygnáć
4:
gwałtem ono dwoie ludźi/áby żyli z
5:
potu ſwego iák niewolni słudzy.
6:
Posłuſzeńſtwo Pánu miło ktore chce
7:
mieć záwżdy/á nád wolą nic nie cżynić
8:
przećiw iemu nigdy/Pomniſz wſzelki żeś
9:
to winien nie odſtąpić prawdy.
10:
Potym Pan BOg gdy obacżył ich
11:
záchowánie w tym/wiárę, boiaźń,
12:
chwałę, y cżeść k niemu w Stadle
13:
świętym/nie przepomniał iák ſtworzenia,
14:
záwżdy był przychylnym.
15:
Thymże kſztałtem y właśćiwi iego
16:
ſynacżkowie/wſtępowáli w ten
17:
Stan święty, y też potomkowie/áby żyli w
18:
tey to włſney od Bogá vſtawie.
19:
A gdy ſię iuż Swiát roſpłodźił w
20:
tymże Stanie zacnym/roſkazał PAN
21:
Przodkom náſzym, potym też nam
22:
wſzytkim/żeby káżdy cnotliwie żył, w ſtadło
23:
wſtąpił potym.
24:
Ey nuż káżdy chćiey obácżyć, coż
25:
potrzebnieyſzego/Ieśli ták żyć świátu


strona: N12

1:
k woli pełniąc wiele złego/cżyli
2:
wſtąpić w Zakon Boży co poſzedł od niego?
3:
Boć go ſam racżył vſtáwić, zálecić,
4:
vmocnić/á ku więthſzey poważnośći
5:
ſwą mocą poświęćić/Nie chćieyże nim
6:
żaden wierny iuż ná wieki gárdźić.
7:
W Teſtámenćie także nowym Syn
8:
tego potwierdźił/Kryſtus miły kiedy w
9:
Kanie ná weſelu ſam był/ku cżći
10:
Małżeńſtwu świętemu wodę w wino
11:
zmienił.
12:
Mieyćież chwałę wszyscy thacy wy
13:
ktorzy w nim trwaćie/ponieważ
14:
vſtáwy Boſkiey lekce nie ważyćie/y wy
15:
ſpolnie co też wolą ſwoię k temu maćie.
16:
Bowiem Pan rad záwżdy wielce to
17:
po wſzyſtkich widźi/kiedy kto trwa w
18:
Stanie tákim gdźie nie ták grzech rzą=
19:
dźi/ten Sákráment nas bespiecżnie z
20:
tego iuż wywodźi.
21:
Nie chceć iśćie BOG lekce mieć
22:
co ſam ſpráwić racżył/ále żąda żeby
23:
wſzelki iemu powolen był/co vſtawił y
24:
roſkazał áby w tym cżłowiek żył.
25:
Boże Cycże wſzech narodowy ſtwo=


strona: N12v

1:
rzenia twoiego/rácż obácżyć doległośći
2:
cżłowieká wſzelkiego/winy odpuść,
3:
kroleſtwo day z miłośierdźia ſwego. Amen.


strona: N13

1:
ZYwot ten mieć będźie
2:
błogosłáwiony/ná tey świátá
3:
drodze wſzelkiey godźiny.


strona: N13v

1:
Ktory zna wiecżnego Páná
2:
ſwoiego/y boi ſię iego z ſercá práwego.
3:
Przytym przykazánia będźie ſtrzegł
4:
iego/nie máiąc ſumienia
5:
nátárgnionego.
6:
Będźie też pozywał z ſwoich rąk
7:
prace/á ták będźie słynął v Bogá w łáſce.
8:
Będźie w domu żoná okwitowałá/
9:
iáko korzeń winny owoc dawáłá.
10:
Synowie cnotliwi do ſtołu śiądą/
11:
á drzewu oliwy podobni będą.
12:
Ták weźmie żywiący w małżeńskim
13:
ſtanie/kromia pochybnośći po=
14:
ſzcżęśliwienie.
15:
Tákiemu káżdemu Boże
16:
wſzechmocny/vkázuy łáſkę ſwą we dnie y w nocy.
17:
Boże ktory mieyſce obrałeś ſobie/
18:
w Ieruzalem mieśćie y ná Syonie.
19:
Day temu oględáć ſzcżęśliwe wnuki/
20:
á ſmutku nie poznáć áże ná wieki.
21:
Pokoy Izráelá dayże też widźieć/
22:
áby twoiá chwałá mogłá mieyſce mieć.
23:
Day to wſzytko Pánie
24:
namiłośćiwſzy/ przez twe święte Iamię ná nas
25:
weyźrzawſzy. Amen.


strona: N14

1:
KOmu miło zbáwienie
2:
cżáſu dźiśieyſzego/ za wſpomożeniem
3:
Páńſkim może przyść do niego/bo=
4:
wiem Bog vkraca dniow z miłośier=


strona: N14v

1:
dźia ſwego/ w ktorych ieſt wiele
2:
błędow, y też wiele złego.
3:
Bo w nich cżłowiek nie wiedźiał
4:
ieśli zbáwion będźie/gdyż obietnice
5:
Boſkie zátłumione wſzędźie/ z kąd roſpácż,
6:
złe sumienie nań przypada z tego/
7:
gdy o miłośći k ſobie nie wie Páná ſwego.
8:
Ale Pan Bog wſzechmocny z
9:
miłośierdźia ſwego/ iuż więcey nie chćiał
10:
widźieć vpadku ludzkiego/ przetoż ieſzcże
11:
z pocżątku Proroki poſyłał/ przez ktore
12:
ludu ſwemu zbáwienie oznaymiał.
13:
Słał posły ſwoie wierne do tey ſwey
14:
Winnice/ áby z niey robotnicy dawáli
15:
owoce/ ále ich dla złośći ſwey nigdy nie
16:
ćierpieli/ żeby ludźie zwodźili, wſzyſtki
17:
zmordowali.
18:
Pan przedſię nie omięſzkał, inſze záś


strona: N15

1:
poſyłał/ każąc do śiebie wzywáć by
2:
żaden nie zginął/ ále ich iáko pierwſzych
3:
thákże nie ćierpieli/ z vporu á z złośći
4:
ſwey wſzyſtki zábijáli.
5:
Thákże Ewángielia poſelſtwo
6:
miłośći/ oznáymuie narodom ku wielkiey
7:
rádośći/ bo nią wſzelkie wątpienie z ſwych
8:
ludźi odgania/ á o łáśce ſwey Boſkiey
9:
káżdego vpewnia.
10:
Bo odpuſzcżenie grzechow, y też
11:
żywot wiecżny/ przez wſzyſtkich náſzych
12:
zasług káżdemu beſpiecżny/ cżego
13:
pewne świádectwo gdy Pan BOG Syná
14:
dał/ áby krwią ſwą nadrożſzą wſzyſtki
15:
grzechy zgładzał.
16:
Bo w náſzym cżłowiecżeńſtwie ná
17:
świát ſię vkazał/ y wielkie nam
18:
świadectwá łáſki ſwey wydawał/ trzydźieśći y
19:
trzy látá tu racżył przebywáć/ wielkie tu
20:
cudá cżynił chcąc nas wſzech pozyſkać.
21:
Slepe, chrome, y głuche nád zwycżay
22:
vzdrawiał/ trędowáte, y inſze niemocy
23:
ocżyśćiał/ vmárłe ſwoią Boſką mocą
24:
wſkrzeſzáć racżył/niemym mowę przy=
25:
wracał, słowá ſwego vcżył.


strona: N15v

1:
Ná śmierć duſzę położył z wielkiey
2:
ſwey miłośći/ ſwą niewinną krew
3:
wylał dla cżłowiecżnych złośći/ tuſmyć łáſkę
4:
poználi przez Syná Bożego/ gdy krew
5:
ſwą zá nas wylał z ćiáłá niewinnego.
6:
Nád to Duch święty posłan by
7:
świádectwo wydał/ Kryſtá Pánem
8:
osławił, á w Wiernych przebywał/
9:
bo y Apoſtołowie tym Duchem świádcżyli/
10:
y napierwſzemi świádki o tey łáſce byli.
11:
Iż grzechow odpuſzcżenie przez imię
12:
Iezuſá/ y w niebie przebywanie bierze
13:
wierna duſzá/ Dał im tę moc Pan
14:
Kryſtus wierne rozwięzowáć/ á
15:
niepokutuiące kazał też zwięzowáć
16:
Mowiąc: Co tu zwiążećie to w
17:
niebie związano/ á co tu rozwiążećie będźie
18:
rozwiązano/ Przetoż ktorą moc wźieli
19:
od Syná Bożego/ tęż w Kośćiele wy=
20:
dali z vſtáwienia iego.
21:
Y ślubił z námi mięſzkáć do ſkońcże=
22:
nia świátá/ áby káżdy pewien był
23:
wiecżnego żywotá/ iż ieſt pewnym
24:
dźiedźicem Kroleſtwá wiecżnego/ kto iedno
25:
mocnie wierzy w Imię świete iego.


strona: N16

1:
A coż beſpiecżnieyszego ná Swiećie
2:
może być/iedno Syná Bożego słowom
3:
mocno wierzyć/ bo też Kośćioł odnowił
4:
dźiśieyſzego cżáſu/ służebniki w nim
5:
wzbudźił niebieſkiego głoſu.
6:
By owiecżki słucháły w zgroma=
7:
dzeniu wiernych/ k niemu ſię wyłącżáły od
8:
náuk fáłſzywych/ z nowu ſię wſzyſcy
9:
rodząc w cżłowieká nowego/ w \kryſtuſá
10:
ſię obłocżąc Zbáwićielá ſwego.
11:
Dla tego ſię pokrzćili by ſię od=
12:
rodźili/ á cżłowieká ſtárego z ſiebie
13:
zezwłocżyli/ będąc iuż poświęceni oknem wąt=
14:
pliwośći/ w ćiele á we krwi iego
15:
doſtáiąc świątośći.
16:
Przetoż chleb ćiáłem názwał, á wino
17:
ſwoią krwią/ ieść, y pić nam roſkazał ná
18:
pámiątkę wiecżną/ by ćiáłem ná ſmierć
19:
dánym z niego krwią wylaną/
20:
ſumnienia ſwe ćieſzyli tą piecżęćią dáną.
21:
Przetoż kto iuż miłuie to zbáwienie
22:
wiecżne/ może go iuż doſtąpić przez
23:
Kryſtá beſpiecżnie/ iedno iuż káżdy pouść
24:
ſwe drogi złośćiwe/ á przyſtąp ſercem
25:
práwym ku Pánu chutliwie.


strona: N16v

1:
O chwalże duſzo Páná z tey wielkiey
2:
miłośći/ á záſpieway mu Pioſnkę z
3:
ſerdecżney wdźięcżnośći/ Thobie chwałá
4:
Boże moy, y też dżiękowánia/ iżeś
5:
náwiedźił lud ſwoy z ſwego śmiłowania.
6:
A coś nam w ſwym Kośćiele racżył
7:
przygotowáć/ dayże nam tego wdźięcż
8:
nie od ćiebie vżywáć/ bysmy po tym
9:
żywoćie z tobą krolowáli/ á z świętemi
10:
Anioły wiecżnieć cżeść wzdawáli. Am/en/.
11:
KRyſtus iedyny ſyn
12:
Boży/ Bog z Oycem ná wieki/
13:
Z iego ſercá ieſt
14:
wyniknął/ ták iáko Pan práwy:


strona: N17

1:
Od wieku z Oycem będący/ potym iák
2:
wſzechmogący/ tu ná świát sſtąpić
3:
racżył.
4:
Dla nas ſię sſtał cżłowiekiem, z Pán=
5:
ny ſię národźił/ A iey pánieńskiey
6:
cżyſtośći nie náruſzył: Duchem to
7:
ſwym świętym ziawił/ że Boſtwo w
8:
ćiele ſpráwił/ żywot wiecżny nápráwił.
9:
Wſzák o tym ieſzcże ſam w Raiu Pan
10:
Bog prorokował/ Iż on ták był z nim
11:
od wieká, y ná świát sſtępić miał:
12:
Gdy rzekł: Stworzymy iuż człowieká/ by thu
13:
władnął do wieká/ Toć iuż tám k niemu
14:
mowił.
15:
A ták gdy Cżárt on chytry wąż
16:
proſtą Ewę zdrádźił/ Rzekł mu Pan:
17:
Thy ſię iuż wiecżnie z cżłekiem będźieſz
18:
wádźił: A iuż będżieſz żarł tę źiemię/ aż


strona: N17v

1:
przydźie ludzkie plemię/ co zetrz nam e głowę
2:
twoię.
3:
Z tymże ſię Abrámowi w trzech
4:
osobách ziáwił/ Tegoż nam przez
5:
ſwe Proroki ſzyroko rozsławił: Nád tym
6:
iego głos słyſzeli/ Tenći ieſt Syn moy
7:
miły/ tego byśćie słucháli.
8:
Bo gdy vpadł nędzny cżłowiek,
9:
żadny ſię nie obrał/ Ani Anioł, áni
10:
Prorok, coby go rátował: Aż ſię nam ten ná
11:
świát ziáwił/ co z dawná obiecan był/
12:
ktory nas grzeſzne zbáwił.
13:
Tegoż Ian w ſwoim Ziáwieniu, w
14:
niebieſkiey rádośći/ Widźiał, á on
15:
przed Oycem ſwym stoi w niewinnośći:
16:
A iáko Báránek práwy/ modlędy ſię zá
17:
námi/ ábyſmy łáſkę ználi.
18:
Boć nam też to obiecował, ocż
19:
prośić będźiećie/ BOgá Oyca w Imię
20:
moie/ wſzytko ośięgniećie: Mile nas
21:
wabi ku ſobie/ bráćiſzki ſwemi zowie/
22:
chcąc nas mieć wiecżnie ſobie.
23:
Tenżeć też to ná nas woła/ podźćież
24:
moi mili/ Abyśćie w ſwoich
25:
ćięſzkośćiách z mych ſtudnicżek pili: Nie chcę


strona: N18

1:
ia śmierći grzeſznego/ owſzem z łáſki
2:
cżekam go/ by vznał Paná ſwego.
3:
A gdźieżby tákowe ſerce być ná
4:
świećie miáło/ Znáiąc Páná tákowego,
5:
by ſię nie vznáło? Gdyż on nas tak
6:
vmiłował/ że nam wſzyſtko dobre dał/
7:
kroleſtwo ſwe obiecał. O byś nam
8:
ieſzcże náſz Pánie racżył
9:
tę łáſkę dáć / A byſmy tu w ſwey
10:
stałośći, á w wierze mogli trwać: A niech
11:
twoie święte słowá/ gdyżeś thy náſzá
12:
głowá/ nam wſzem będą nádźieiá.
13:
A rośćiagni iuż kroleſtwo twe
14:
święte nád námi/ Aby twa święta łáſká
15:
záwsze byłá z námi: A niechay twoie
16:
owiecżki/ nie máią iney vćiecżki/ nád
17:
ćię Páná ſwoiego.
18:
Bo gdy przyidźieſz ná ten to Swiát
19:
w wielkiey wielmożnośći/ A tam
20:
doświádcżyſz káżdego fałſzu y ſtałośći:
21:
Day byſmy twoy głos słyſzeli/ podźćieſz
22:
iuż moi mili/ ná wiecżną radość, Amen.


strona: N19

1:
Bogá ćię chwalemy/
2:
Pánem wyznawamy/ wiecżnego ćię
3:
Oycá/ cżći wſzelaka żiemią/
4:
tákże y to morze/ chwałę wzdawa tobie.
5:
Anieli mocnośći/ Archánieli y śiły/
6:
Tronowie y páńſtwo/ Cherubin y
7:
kſięſtwo/ y Seráphin tobie/ mowiący
8:
ſpiewáią.
9:
Swięty, święty, święty/ Pan Bog
10:
nád Zaſtępy/ pełne ſą niebioſá, y żiemiá
11:
twey sławy/ ieſteś pożegnány pan Bog
12:
náſz ná wieki.
13:
Zbor ćię Apoſtolſki/ y pocżet
14:
Prorocki/ zaſtęp Męcżennicki/ y then okrąg
15:
źiemſki/ wſzytko ćię wyznawa/ y Lud
16:
krześćiáńſki.
17:
Oycá niebieſkiego/ niezmiernie do
18:
brego/ y Syná mądrego/ y Duchá
19:
świętego/ wiernych ćieſzyćielá/
20:
przedobrotliwego.
21:
Tyś Krol sławy, Kryſte/ Syn
22:
wiecżnego Oycá/ chcąc nas ſam wykupić/


strona: N19v

1:
racżyłeś ſię wćielić/ á żywotem
2:

3:
Pánieńſkim nie chćiałeś ſię brzydźić.
4:
Skonałeś zwyćięſtwo/ przemogł
5:
żądło śmierći/otworzyłeś niebo wiernym
6:
żądáiącym/ ná práwicy śiedźiſz/ w
7:
sławie Bogá Oycá.
8:
Ze przydźieſz wierzymy/ ſędźić
9:
ſpráwiedliwie/ day pomoc prośimy/wſzem
10:
ſwym dobrotliwe/ ktorzy w ćię
11:
dufáią/ z miłośći cżekáią.
12:
Rácżże nas policżyć/ w los z twemi
13:
Swiętemi/ tu y w twey sławnośći/
14:
Pánie rácż nas zbáwić/ tákże y pożegnáć/
15:
dźiedżictwo ſwe nam dáć.
16:
O błogosłáwieni/ ktorzy prze=
17:
bywáią/ w domu twym ná wieki/ á będą ćię
18:
chwalić/ y náwieki tobie dźięki będą
19:
cżynić.
20:
Mowiąc: święty, święty/ Pan Bog
21:
nad Zaſtępy/ pełne ſą niebioſá/ y źiemiá
22:
twey sławy/ ieſteś pożegnány/ pan Bog
23:
naſz ná wieki. Amen.


strona: N20

1:
W Imię Kryſtuſá
2:
dufamy/ bo w nim ſwe zbáwienie mamy/
3:
z tegoć nas żaden nie zawiedźie/ bo on
4:
nas ſam pilno ſtrzcże/ z iego rąk nas nikt
5:
nie wydrze.


strona: N20v

1:
Dla niegoż my wszytko cżyńmy/
2:
ślubom iego mocnie wierzmy/ iż nas nigdy
3:
nie opuśći/ á prawdę ſwą świętą
4:
zmocni/ bo on ieſt náſz Bog wſzechmocny.
5:
Nie dbaymyſz ná strách żadnego/
6:
máiąc Kryſtá Páná ſwego/ ktory ieſt krol
7:
namocnieyſzy/ boć ſię złych iuż końcżą
8:
złośći/ á prawá ſię Páńſka mnoży.
9:
Wſzák tho z nas iuż káżdy widźi/ iż
10:
Pan k ſobie ćiągnie ludźi/ przez
11:
słodkość słowá ſwoiego/ ku zbáwieniu
12:
poſłánego/ w tych to cżáśiech ziáwionego.
13:
Acż ſię Szátan o to gniewa/ wſzák
14:
Kryſtuſ s ſwymi zoſtawa/ ten z nim nie
15:
przeſtawa walcżyć/ nie máſz cżym ſię
16:
mamy trwożyć/ ále ſię nam słuſza ćieſzyć.
17:
On nam ſwoię prawdę ziáwił/
18:
Duchem ſwiętym nas nápełnił/ dla niey on
19:
nas nie opuśći/ ácż pokuſzenie dopuśći/
20:
záś nas ſam z niego wybáwi.
21:
K háńbie náſzym ſprzećiwnikom/
22:
á k chwale ſwym miłośnikom/ vcżynić
23:
łáſkę ſwą z námi/ obronić idąc przed
24:
námi/ gdyżeſmy iego wybráni.
25:
Báránek ten Pan nád pány/ Krol


strona: O1

1:
BOſtwem koronowány/ On ma nád
2:
krolmi páńſtwo mieć/ á z wiernemi boy
3:
odźierżeć/ Antykryſtá wniwecż zetrzeć.
4:
Ale fáłſzywi Prorocy/ y cżárt we
5:
wſzelkiey ſwey mocy/ tak żywo w ieźioro
6:
wpádną/ pałáiące ogniem, śiárką/
7:
á przećiwić ſię przeſtaną.
8:
Ná nas wierne służſza dufáć/ ná
9:
groźby ludzkie nic nie dbáć/ Ey ſtadko
10:
Pańſkie málucżkie/ opuść wniwecż groźby
11:
ludzkie/ gdyż maſz k ſobie słowo Boſkie.
12:
O Kryste ćiebie prośimy/ gdyż słowu
13:
twemu wierzymy/ rácż prawdę wſzędy
14:
rozmnożyć/ á nas twe wierne poćieſzyć/
15:
nieprzyiaćiele záſmućić.
16:
Bądźżeć Oycże wiecżna chwałá/ od
17:
wſzego ſtworzenia daná/wsſpołek z
18:
Synem twym miłym/ tákże też y z Duchem
19:
świętym/ teraz y ná wieki, Amen.


strona: O3

1:
TAk k nam woła ſam Syn
2:
Boży/ podźćieſz do mnie prácowići/ dla
3:
grzechow ſwych troſkliwi/ wſzelki
4:
cżłowiek w káżdym ſtanie/ pomogę wam
5:
z wáſzey nędze/ we mnie odpocżyniećie.
6:
Bo iárzmo moie ieſt słodkie/
7:
brzemię moie bárzo lekkie/ ktory ie dla mnie


strona: O3v

1:
nieśie/ mąk vydźie, pomoc mą weźmie/
2:
á potym żywoćie przyimie/ w
3:
Niebieściech vćieſzenie.
4:
Com ſam oczynił, czegom vcżył/w
5:
cżymem wam ku przykładu był/ w
6:
tymże ſię náleść dayćie/ co ſię wam zá tho
7:
przygodźi/ to wam nigdy nie záſzkodźi/
8:
gdyż wy wierni będźiećie.
9:
Cośćie ſię Bogu oddáli/ wſzyſcy wielcy
10:
y też máli/ nie lituyćieſz w thym
11:
śiebie/ ſtoiący przy iego Słowie/ w nim
12:
ieſt wáſze poćieſzenie/ y duſz wáſzych
13:
zbáwienie.
14:
Złym zá złe nie odpłácayćie/ w
15:
świętym żywoćie pracuyćie/ na ten Swiát
16:
nie chćieyćie dbáć/ krzywdy ſwe BOgu
17:
porucżćie/ á ćieśnieyſzą drogą idźćie/ bo
18:
Bog świát będźie káráć.
19:
Gdyby ſię wam thák dźiaź miáło/
20:
iákby wáſze ćiáło chćiáło/ zginęłábyw
21:
was boiaźń/ pokuſzenie Bog pobudza/
22:
ták ćiáło w służbę poddawa/ á skarca
23:
przez ſwoię kaźń.
24:
Ieśli wam tu ten krzyż ćięſzki/
25:
pátrzćieſz ná piekielne męki/ iák w nich


strona: O4

1:
ćięſzkie thrapienie/ gdźie złośćiwi wiecżnie
2:
ćierpią/ z płácżem zębámi zgrzytáią/
3:
tych wy prożni będźiećie.
4:
Po tym to żywoćie nędznym/
5:
będźiem w rádośći z Kryſtuſem/ ná wiek wie=
6:
kom przebywać/ tym ſię wſzyſcy
7:
poćieſzaymy/ dla niego ſobie nie ważmy/
8:
wſzytki ćięſzkośći znaſzáć.
9:
Kto przy nim ſtale nie ſtoi/ á w tym
10:
boiu nie ieſt wierny/ rádośći z nim nie
11:
doydźie/ bárzo ſobie źle posłuży/ boiąc
12:
ſię tu przeń ćięszkośći/ bo ten wiecżnych
13:
nie vydźie.
14:
Swiátłość Boża wſzędy świeći/
15:
ktora nic złego nie śćierpi/vmieć wſzyſtko
16:
oględáć/ Przetoż kto zbáwionym być
17:
chce/ ten ſię muśi cále oddáć/ BOgu, y
18:
przy nim też trwáć.


strona: P13v
strona: O4

1:
Coć nam Bog wiecżny zaślubił/
2:
Duchem swym tego potwierdźił/ toć nam
3:
spełni zaiſte/ przez Krystusa Syna
4:
swego/ przywiedźie nas do wiecżnego/
5:
żywota roſkoſznego.
6:
Swiátby tákże rad zbáwion był/ a
7:
przedſię podług żądz ſwych żył / nie


strona: O4v

1:
chcąc ich w ſobie martwić/ iedno
2:
przewodźić lubość ſwą/ á to nie łza żadną
3:
miárą/ z roſkoſzy na roſkoſz iść.
4:
Co ſię kolwiek národźiło po drugie
5:
z Bogá zrodźiło/ musi trudnośći
6:
znośić/ ktoby nie chćiał tu docżeśnie/ then
7:
po śmierći muśi wiecżne/ męki, y płácż
8:
podſtąpić.
9:
Dźiś cżłowiek cżyrſtwy, vdatny/
10:
názáiutrz k śmierći niemocny/ wſzyſtko
11:
wnetki przeminie/ Iáko ten piękny
12:
polny kwiat/ także y then tho márny świát/
13:
w rychle ze wſzem záginie.
14:
Swiát nie dba ná Boſkie rzecży/
15:
iedno gdy przyidą niemocy/ ná then cżas
16:
dobrym chce być/ dokąd ieſzcże cżás,
17:
zdrowie miał/ o duſzyczkę ſwą nic nie dbał/
18:
nie chcęcy Bogu wierzyć.
19:
Iedno gdy ſobie nie tuſzy/ theraz ſię
20:
ſtára o duſzy/ wſzytko prze Bog
21:
rozdawa/ á żąda BOżey miłośći/ ktorą on
22:
miał w nienawiśći/ przetoż mu gniew
23:
zoſtawa.
24:
Pyſznego nie wyrwie hárdość/ Bo=
25:
gacżá iego máiętność/ bo śmierći muſzą


strona: O5

1:
podstąpić/ by ieden ſam wſzytek świát
2:
miał/ złotá, śrebrá, páńſtwa zyſkał/
3:
wżdy iednák muśi z tąd iść.
4:
Nie pomoże dowćip, mądrość/ áni
5:
też świecka doſtoyność/ wſzyſtko w
6:
rychle przeminie/ kto tu z Kryſtem nie
7:
vmiera/ dokąd Bog cżáſu pożycża/ then ná
8:
wieki záginie. Amen.


strona: O14

1:
Z Wielkiey mocy y
2:
mądrośći/ chwalmy BOgá z wysokośći/
3:
chwalmyż go też w Swiętych iego/
4:
ktorzy mocą ie/go// zwyćiężyli cżárta złe/go


strona: O14v

1:
Náśláduymyſz żywotow ich/ á
2:
wſzákoż więcey Páná ich/ ktory wiodł
3:
żywot ſwoy ciężſzy/ będąc z nich naświę=
4:
tszy/ przeto też ieſt napewnisyſzy.
5:
Swięći ácż ná świećie byli/ wżdy
6:
według niego nie żyli/ bo wzgárdźili iego
7:
miłość/ wſzytkę máiąc chćiwość/ tám
8:
kędy ieſt wiecża rádość.
9:
Byli tu iáko nie będąc/ o on ſię
10:
żywot prácuiąc/ gdźie bez śrebrá, y też
11:
złotá/ hoyna ieſt zapłátá/ wiernym, nie=
12:
cżnego żywotá.
13:
Kędy áni mol, áni rdzá/ áni też iuż
14:
żadna nędzá/ nie będźie tám áni żáłość/
15:
iedno wielka miłość/ wiecżnie
16:
nieſkońcżona rádość.
17:
Ktorych nie vniosłá pychá/ w
18:
práwey wierze trwáli z ćichá/ we wſzystkim
19:
dobrym prácuiąc/ świátu nie folguiąc/
20:
ćiáło duchowi poddáiąc.
21:
Swiecka chwałá nie vwiodłá/
22:
ćięſzkość żadna nie odwiodłá/ od miło=
23:
wania Bożego/ y od woley iego/ biorąc
24:
pośilenie z niego.
25:
Ciáłá nie związáłá miłość/ áni iego


strona: O15

1:
żadna chćiwość/ ręká śię też pow=
2:
śćiągáłá/ cudzego nie bráłá/ gniew,
3:
zazdrość, mieyſcá nie miáłá.
4:
Wzgárdźili świeckie márnośći/ żyli
5:
w zgodźie, y w miłośći/ ſtáráiąc śię o
6:
zbáwienie/ o ſtałe wytrwánie/ więcey
7:
niż o dobre mienie.
8:
Páńſtwá świeckie opuszcżáli/ wiele
9:
ich w vboſtwie trwáli/ puśćiwſzy
10:
cżeśne imienie/ ćierpieli więźienie prze
11:
Páná Kryſtuſá imię.
12:
Głod, prágnienie, y trapienie/ mieli
13:
wielkie ſromocenie/ o łaſkę świecką nie
14:
dbáiąc/ á zá nic ią máiąc/ w ſamym śię
15:
Bogu kocháiąc.
16:
Z Miaſt ie ze wśi wyganiano/ á zá
17:
odſzcżepieńce miano/ iako złocżyńce ie
18:
bili/ y dźiwnie męcżyli/ dla prawdy
19:
ktorey vcżyli.
20:
Nie lituiąc gárdłá ſwego/ położyć
21:
dlá Páná ſwego/ z rádośćią śmierći
22:
podięli/ áby w niebie byli/ á z Pánem ſwym
23:
wiecżnie żyli.
24:
Y doſzli thego wſzyſtkiego/ zá łáſkę
25:
Páná ſwoiego/ że radośći vżywaią/


strona: O15v

1:
ktorą z Páná máią/ iemu chwałę wiecżną
2:
dáią.
3:
Niechże śię też ták nam sſtánie/
4:
prośim ćię náſz miły Pánie/ dopomoż nam
5:
w świątośći żyć/ á w Niebie z thobą
6:
byc/ tám ćię ná wieki wiekom chwalić.
7:
A M E N.
8:
O Pánie Iezu
9:
Kryſte ćiebie cżyſtá pánná/
10:
Pocżęłá
11:
porodźiłá iáko ſwego Páná: Tyś koroná


strona: O16

1:
twoich pánienecżek ſwiętych/
2:
przyimiſz mile prośby od nas tu ták ziętych.
3:
Ktory między wiernemi ſwoie
4:
paſtwiſká maſz/ A tyć ſą ſercá cżyſte w ktorych rad przebywaſz
5:
Day prawdę
6:
twą świętą tym ktorzy cżyśći ſą/ krom
7:
ktorey y cżyśći tobie mili nie ſą.
8:
Tyś ogárniony ieſt tym to Pánień=
9:
ſkim zborem/ Ktory nie ieſt záráżon
10:
Antykryſtá morem: Cić ſą w thwoiey
11:
licżbie co cżyſtotę máią/ ćiebie y
12:
prawdy twey wiernie przyſtrzegáią.
13:
A ćić twoię cżyſtotę tu vmiłowáli/
14:
Ktorzy śię báłwochwálſtwem
15:
brzydkim nie zmázáli: W ktorym ſą ty żony
16:
ták ſcudzołożone/ w Ziawieniu Iáná
17:
Swiętego oznáymione. Ale pánicowie y wſzyſtki pánny


strona: O16v

1:
cżyſte / Ty v ćiebie tylko ſą práwie
2:
przeńrzocżyſte:
3:
Co od Antykryſtá záwżdy
4:
vćiekáią/ lámpy y z oleiem ſzcżyrey
5:
práwdy máią.
6:
Bez wſzey pomázy błedow y też
7:
grzechow chodząc/ W vmartwieniu
8:
ćiáłá żywot ſwoy záwżdy wiodąc:
9:
Dobrego żywotá przykład z śiebie dáią/ ćić śię
10:
z tobą Pánie w dźień ſądny potkáię.
11:
Ktorzy Oblubienicą cżystą twoią
12:
byli/ A w ślubie thwoim wiernym
13:
ćiebie śię dźierżeli: Abyś im był zá cżeść
14:
y zá wſzyſtkę chwałę/ kiedy przydźieſz ſądźić żywe i też zmárłe.
15:
A w ten cżás ie w chwale ſwey iuż
16:
vkoronuiesz/ Y ćiáłem vwielbionym
17:
á iáſnym dáruieſz:
18:
W kśięgi żywotá iuż
19:
ie wpiſáne máiąc/ ná cżelech ich Imię
20:
ſwoie święte náyduiąc.
21:
Gdźie ty idżieſz idą też z tobą w swym
22:
porządku/ Po twey drodze ná
23:
świećie cżyſty náſz Báránku: Ná męki, y ná
24:
śmierć, y ná wſzelki kłopot/ wiedząc to
25:
żeś im obiecał wiecżny żywot.
26:
Bo tu dla ćiebie Páná ćięſzkość


strona: O17

1:
znaſzáią/ Ci ktorzy Antykryſtowi nie
2:
pozwaláią: Wſztrzymawáiący śię od tych
3:
wſzech niecżyſtot / dla ktorych tu ludźie
4:
trácą wiecżny żywot.
5:
Tá to prawdá Pan Kryſtus iuż ták
6:
ná ſkonániu/ Przez ty to Pánny idźie
7:
wielom k oznáymieniu:
8:
Bo gdźie ſię kolwiek iedno oná obroći/ zá ſobą ie
9:
wiedźie ty ſwe pánny wſzytki.
10:
O Pánie Boże dayże ćię pilnie
11:
prośimy/ A niechay to v ćiebie zawżdy
12:
vprośimy: Ode wſzyſtkich złośći
13:
światá záchowánie/ a przy they prawdźie
14:
áż do śmierći wytrwánie.
15:
Bogu Oycu wſzechmogącemu iuż
16:
bądź chwáłá/ Tákże Synowi iego
17:
niechay będźie daná: Weſpołek z
18:
Duchem świętym poćieſzyćielem/ theraz y
19:
też záwżdy na wiek wiekom. Amen.


strona: P1v

1:
RAcżyſz nas dźiś wſpomoc
2:
Pánie/ błogosław to
3:
zgromádzenie/ ktore cżynim w Imię twoię/ potrzeby oddáiąc ſwoie/ w ręce
4:
twoie Oycże miły, wſpomagayże ſwoie ſyny.
5:
Wysłuchayże prośby náſze/ ktore
6:
cżynim w Imię twoie/ potrzeby oddáiąc ſwoie/ w ręce
7:
twoie Oycże miły, wſpomagayże ſwoie ſyny.
8:
Wysłuchayże prośby náſze/ ktore
9:
cżynim k tobie záwſze/ pośil ſercá, y
10:
ſumnienie/ day woley ſwey zrozumienie/
11:
poćieſzyſz nas w każdey ſpráwie/ boć tho
12:
służſzy tobie práwie. Amen.


strona: P3

1:
IZ to iuż ieſt nie táyno
2:
káżdemu / iáką miłość cżłowieku
3:
nędznemu/ racżył Pan Bog z
4:
miłośierdźia ſwego/ okázowáć, bez wſzech
5:
zasług iego.
6:
A oſobną łáſkę nád nim ziáwił/ bo
7:
Anioły ná iego ſtraż ſpráwił/ iżby
8:
zawżdy byli pilni tego/ aby y włos nie spadł
9:
z głowy iego.
10:
Ktoż tedy ták ſercá niedbáłego/
11:
znáiąc táką łáſkę Páná tego/ iż ią ſamże
12:
tráći dobrowolnie/ żywąc tu ná tym
13:
świećie ſwowolnie.
14:
Vdáiąc ſię ná rozlicżne złośći/
15:
zápomniawſzy ſwoiey powinnośći/ ſzuka
16:
ſobie z kąd inąd nadźieię/ á práwie ſię z
17:
Páná ſwego śmieie.
18:
By też więc miał ná świećie żyć
19:
wiecżnie/ káżdy to ſobie tuſzy beſpiecżnie/ á
20:
żaden ná to nigdy nie bacży/ że Pan zło=
21:
mu przepuśćić nie racży.


strona: P3v

1:
Ludźi one co w Sodomie byli/ iż
2:
ſwowolnie ná tym ſwiećie żyli/ wiemy
3:
wſzyſcy iák w wielkiey ſrogośći/ vżył Pan
4:
nád nimi zá ich złośći.
5:
Vkazał tám znák gniewu ſwoiego/
6:
iż on záwżdy cżłeká złośćiwego/ ktory
7:
żywie ná świećie wſzetecżnie/ zgłádźi,
8:
y pámiątkę iego wiecżnie.
9:
Bo ácż im długo folgowáć racżył/
10:
ale iednák tego nie przebacżył/ ſowito
11:
im ich złośći odpłáćił/ wſzytki práwie
12:
do gruntu wytrácił.
13:
By nuż káżdy ſłyſząc te ſrogośći/
14:
wſtań ku Pánu, á poprzeſtań złośći/
15:
ſnadnie znaydźieſz miłośierdźie iego/ iedno
16:
ſię też ſam chćiey mieć do tego.
17:
Láſkáwieć nam to obiecać racżył/
18:
iż gdyby ſię nędzny cżłek obacżył/ á
19:
vćiekł ſię z práwym ſercem k niemu/ że
20:
on chce być miłośćiw káżdemu.
21:
Cżemusz tedy o tym wątpić mamy/
22:
gdyż tákową łáſkę po nim znamy/ z
23:
ktorą on záwżdy gotow káżdemu/ kto ſię
24:
iedno porucży w moc iemu?
25:
Zaſz nie wiemy wſzyſcy pewnie tego/


strona: P4

1:
iż on racży zesłáć Syná ſwego/ ktory z
2:
swey wielkiey dobrotliwośći/ przyiął
3:
ná ſię wſzyſtki náſze złośći.
4:
Iuż náſz Pánie rácż łáſkáwie
5:
weyźrzeć/ á oſobną ſwą pracą o nas mieć/
6:
bo procż ćiebie my żadney vćiecżki/ nie
7:
mamy tu twe nędzne Owiecżki.
8:
Ku
9:
tobie ſię wſzyſcy vćiekamy/ w tobie ſamym ſwe vfánie mamy/ racż nam
10:
przez twego Syná przycżyny/ odpuśćić
11:
iuż wſzyſtki náſze winy. Amen.
12:
TAk naſs woła ſam Syn
13:
Boży/ ktory náſze dobro mnoży/
14:
podźćież teraz do mnie wſzyſcy/ moi


strona: P4v

1:
wierni robotnicy. A ia wam dam ochłodzenie/
2:
á w pracách wászych vlżenie/
3:
że wszystkie wásze ćięszkośći/
4:
obrocą się wam w rádośći.
5:
Weź↕mieſz ná ſię iárzmo moie/
6:
złożćieſz z śiebie złośći ſwoie/ bo wiecie iák
7:
ieſt przyiemnie/ iśćie niwcżym nie
8:
odmienne.
9:
Nośćieſz moie lekkie brzemię/
10:
wdźięcżnie to vcżynię przez mię/ ſwych
11:
ſproſznych grzechow przeſtańćie/ przy mnie
12:
Pánu ſwoim ſtańćie.
13:
Wiećie słowá me prawdźiwe/ że ia
14:
mam ſtudnice żywe/ z ktorych kiedy pić
15:
będźiećie/ wiecżną ochłodę weźmiećie.
16:
Nie ſzukayćieſz cżyyſtern nowych/ thu
17:
wáſzym duſzam niezdrowych/ w ktorich
18:
ſą wody ſmrodliwe/ zbawieniu bárzo
19:
ſzkodliwe.
20:
Chodźćieſz me miłe Owiecżki/ gdyż
21:
procż mnie inney vćiecżki/ tu ná tym
22:
Swiećie nie maćie/ Wſzędźie Wilcy, ſámi
23:
znáćie.


strona: P5

1:
Słuchayćieſz głoſu moiego/ iáko
2:
páſterzá ſwoiego/ bom zá was duſzę po=
3:
łożył/ bych wáſze dobrá rozmnożył.
4:
Iam ieſt Zywot, Prawda, Drogá/
5:
przez mię káżdy z was do Bogá/ nie
6:
obłędliwie vgodźi/ ktopodług mey woley
7:
chodźi.
8:
Iam ieſt Swiátłość świátá tego/
9:
ktory oświecam káżdego/ áby w
10:
ćiemnośćiách nie chodźił/ by ná lewo nie
11:
vgodźił.
12:
Iámći ieſt máćicá práwa/ ktora
13:
wdźięcżny owoc dawa/ á wyśćie ſą
14:
látorośli/ ze mnie przez wiárę wyrośli.
15:
Strzeżćieſz tedy pilnie tego/ ábyśćie
16:
od drzewá ſwego/ niwcżym ſię nie
17:
odſzczepiáli/ ále mocno przy mnie ſtali.
18:
Też słuſzny owoc dawayćie/ á w
19:
cnotách ſię pomnażayćie/ bo drzewo
20:
nierodne káżdy do ogniá ie miece záwżdy.
21:
Vcżćie ſię ode mnie tego/ żem ia ſercá pokornego/
22:
ſtrzeżćieſz ſię Cżártow
23:
kiey pychy / wiedząc iákom ia ieſt ćichy.
24:
A gdy to cżynić będźiećie/ wiecżną
25:
zapłátę weźmiećie/ obfitą w Kroleſtwie


strona: P5v

1:
moim/ com zgotował wiernym ſwoim.
2:
Rácżże nam to dáć náſz Pánie/ gdyż
3:
to ieſt twe obiecánie/ byſmyć thu
4:
wiernie służyli/ potym z tobą wiecżnie żyli.
5:
A po tym náſzym kłopoćie/ rácżże
6:
dáć w wiecżnym żywoćie/ mieſzkáć z
7:
tobą náſzym Pánem/ ſpiewaymyż iuż
8:
ſpołem. Amen.
9:
BAdź chwałá Bogu ná
10:
wyſokośći/ z tey iego niewymowney
11:
Miłośći/ ktorą nam vcżynił/ bo nas ná


strona: P6

1:
podobieńſtwo ſwe ſtworzył.
2:
A naprzod Adámá w ráiu ſtworzył/
3:
ále cżártowym ſłowom przyzwolił/ gdy
4:
z drzewá vkuśił/ thám ſobie y nam
5:
niewinność ſtráćił.
6:
Y przyſzliſmy w wielkie záślepienie/
7:
ták iż w nas nie máſz grzechow
8:
poznánie/ bo ſerce ſkáżone/ ſmyſły náſze k
9:
złemu odmienione.
10:
A w tymeſmy przez długi cżás
11:
trwáli/ ſami ſobie dobremi śię zdáli/ nie
12:
znáiąc swych złośći/ mieliſmy ſwą nędzę zá
13:
lubośći.
14:
Potym chcąc nam Pan Bog dáć
15:
poznánie/ iákbyſmy mu mieli być poddani
16:
Przykazánie ſwe dał/ áby tu Cżłowiek
17:
grzechy ſwe poznał.
18:
Z tądżechmy wſzyſcy pod grzech
19:
zámknieni/ bo ná świećie nie ieſt cżłowiek
20:
żadny/ coby dobrze cżynił/ á iżby też
21:
Pánu nie przewinił.
22:
Nádźieieſmy iuż żadney nie mieli/


strona: P6v

1:
boſmy w mocy v Szatáná byli/ nie był
2:
nikt z ſtworzenia/ ku wybáwieniu z
3:
tego więźienia.
4:
Wſzakże ſię to zá pewne miáło sſtáć/
5:
co nam był Pan Bog rácżył obiecáć/
6:
w obietnicach ſwoich/ á ná wieki niwcżim
7:
nie odmiennych.
8:
Y zesłał nam Oćiec z niebá Syná
9:
áby włożył nań náſze brzemiená/ náſzych
10:
niepráwośći/ zbáwił nas w ſwoiey
11:
ſpráwiedliwośći.
12:
Y wźiął ná ſię ſpoſob służebniká/
13:
y przemogł náſzego ſprzećiwniká/ miedzy
14:
łotry wiśiał/ áby z nim nędzny
15:
cżłowiek rádość miał.
16:
Obcował tu cżęſtokroć z grzeſznemi/
17:
każąc Słowo ſwoie miedzy nimi/ ktore
18:
od Oycá wźiął/ gdy go thu nam grzeſz=
19:
nym z niebá posłał.
20:
Mowił: Iżem nie przyſzedł dla zdro=
21:
wych/ bo tym nie potrzebá dárow
22:
moich/ álem tu dla chorych/ przyſzedł,
23:
ábych vzdrowił niemoc ich.
24:
Nie przyszedłem ia was teraz ſądźić/
25:
álem przyſzedł wſzytkim wam posłużyć/


strona: P7

1:
bo zá was chcę vmrzeć/ ábyśćie przez
2:
mię mogli żywot mieć.
3:
Iam ieſt paſterz ia was dobrze
4:
páſę/ iedno chćieyćie słucháć mego głoſu/
5:
chcę ia was nákarmić/ ćiáłem y właſną
6:
krwią ſwą nápoić.
7:
Iam ieſt drogá, prawdá, żywot,
8:
świátło/ ktorem z niebá od Oycá
9:
wynikło/ á kto zá mną chodźi/ ten w
10:
ćiemnośćiách wiecżnie nie zábłądźi.
11:
Podźćieſz do mnie wſzyſcy obćiążeni/
12:
bo będźiećie we mnie ochłodzeni/
13:
bomći ia ieſt ćichy/ we mnie nikt nie znaydźie
14:
namniey pychy.
15:
A iuż wam wſzyſtko zápiecżętuię/
16:
kiedy zá was właſną krew wyleię/ ktora
17:
was ocżyśći/ á o łáſce Boſkiey was
18:
viśći.
19:
A choć przez śmierć z świátá
20:
zgłádzon będę/ ktorą zgłádzę wſzytkę
21:
wáſzę winę/ záśię z martwych wſtánę/
22:
wźiąwſzy ná śię ciáło vwielbione.
23:
Potym wſtąpię do Oycá ſwoiego/
24:
tám mię máćie Przycżyncę wiecżnego/
25:
bo przez Imię moie/ będą prośby waſze
26:
wysłucháne.


strona: P7v

1:
Zem was kupił ná to pámiętayćie/
2:
w náuce mey przez wſzyſtek cżás trwayćie.
3:
á miłość chowayćie/ to me przykazánie
4:
pámiętayćie.
5:
Przyidąć po mnie fáłſzywi Pro=
6:
rocy/ cżyniąc ti cudá z Diabelſkiey mocy/
7:
á przez ſwe náuki/ odwiodą ich wiele od
8:
mey męki.
9:
Y będą mię tu wam vkázowáć/
10:
iákobych tu miałćieleſnie mięſzkać/
11:
mowiąc: Oto Kryſtus/ Nie wierzćie im,
12:
otom was przeſtrzegł iuż.
13:
A będą was zwodźić ku wierzeniu
14:
mowiąc: oto tu Kryſtus w zámknieniu/
15:
Ale im nie wierzćie/ ſąć fáłſzywi prorocy
16:
to wiedzćie.
17:
Ale śię ich łácno vſtrzeżećie/ po
18:
vcżynkách ie poznáć możećie/ boć wam
19:
każą dźiáłáć/ cżegom ſię ia wam kazał
20:
wyſtrzegáć.
21:
Będąć przycżyniáć do słowá mego/
22:
w drugich mieyſcách też vymowáć z
23:
niego/ iákobych omylną/ zoſtáwił im
24:
náukę zbáwienną.
25:
Oycże rácż w nas Imię twe


strona: P8

1:
poświęcić/ á ſwe Kroleſtwo rácż k nam
2:
przybliżyć/ niechże twoiá wola/
3:
będźie po wſzem świećie wypełnioná.
4:
Odpuść winy náſze nam grzeſzniko/m//
5:
iáko y my cżynim ſwym gniewnikom/
6:
nie rácżże nas w wodźić/ w pokuſy, rácż
7:
nas od złego zbáwić.
8:
Amen z mocną wiárą wſzyſcy
9:
rzecżmy/ ktorzy tego ſerdecżnie prágniemy/
10:
iż śię nam to sſtánie/ wysłuchay nas
11:
Iezu Kryſte Pánie.
12:
IEzu Kryſte Boże
13:
wiecżny á niebieſki Pánie/ ná záłośne nas


strona: P8v

1:
grzeſznych wzdychánie/ weźrzy okiem
2:
miłośierdźia ſwego/ rátuyże nas
3:
czáſu dźiśieyſzego.
4:
Myć śię pod ſtraż thwoię wſzyſcy
5:
ſpołem vćiekamy/ bo w thobie ſámym
6:
nádźieię mamy/ rácżyſz cieniem ſwoiey
7:
łáſkáwośći/ záſzcżyćić nas od wſzech
8:
nawáłnośći.
9:
Wspomożyſz nas niech śię ku twey
10:
prawdźie ſercem mamy/ ćiáłu, diabłu
11:
świátu przećiwiamy/ á twą wolą day
12:
nam práwie poznáć/ á ſercem iey y
13:
ſkutkiem dokonáć.
14:
Niechże śię v śiebie ſámi záwſze
15:
poniżamy/ á ku tobie Pánie przybliżamy/


strona: P9

1:
przyimiſz twe nieużytecżne sługi/ á
2:
odpuść nam náſze wſzytki długi.
3:
Vsłyſzyſz nas prze nadrożſzey Krwie
4:
twoiey wylanie/ á day nam w tym
5:
ſpokoyne ſkonánie/ by nas nie żegł
6:
wiekuiſty płomień/ vchoway nas Pánie
7:
Kryſte, Amen.


strona: P13v

1:
CZego chceſz po nas Pánie/
2:
zá twe hoyne dáry? Cżego zá
3:
dobrodźieyſtwá ktorym nie máſz miáry?


strona: P14

1:
Kośćioł ćię nie ogárnie wſzędy
2:
pełno ćiebie/ Y w ochłaniach, y w morzu,
3:
ná źiemi, ná niebie.
4:
Złotá też wiem nie prágnieſz boć to
5:
wſzytko twoie/ Cokolwiek ná tym
6:
świećie cżłowiek mieni ſwoie.
7:
Wdźięcżnym ćię tedy ſercem Pánie
8:
wyznawamy/ bo nád to przy=
9:
ſtoynieyſzey ofiáry nie mamy.
10:
Tyś Pan wſzyſtkiego świátá, tyś
11:
Niebo zbudował/Y złotemi gwia=
12:
zdámi ślicżnieś vháftował.
13:
Tyś fundáment záłożył nieobeſzłey
14:
źiemi/ Y przykryłeś iey nagość źioły
15:
roźlicżnemi.
16:
Zá twoim roſkazániem w brzegách
17:
Morze ſtoi/ A zámiorzonych gránic
18:
przeſkocżyć ſię boi.
19:
Rzeki wod nieprzebránych wielką
20:
hoyność máią/ Białły dźień, á ćiemną
21:
noc cżáſy ſwoie znáią.
22:
Z twey mocy nocna rosá ná mdłe
23:
źiołá pádnie/ á zágorzáłe zboża deſzcż
24:
obżywia ſnádnie.
25:
Thobie k woley rożlicżne WIOſná


strona: P14v

1:
kwiatki rodźi/ Tobie k woley w
2:
kłośiánym wieńcu Láto chodźi.
3:
Wino Ieśień, owoce rozmáite da=
4:
wa/ Potym do gotowego gnuśná.
5:
Zima wſtawa.
6:
Y twoich rák wſzelkie źwierzę pátrza
7:
ſwey żywnośći/ A ty káżdego żywiſz
8:
z ſwey ſzcżodrobliwośći.
9:
Bądź ná wieki pochwalon
10:
nieſmiertelny Pánie/ twoiá łáſká, twá dobroć
11:
nigdy nie vſtánie.
12:
Choway nas poki racżyſz ná tey
13:
niſkiey źiemi/ Iedno niech zawżdy
14:
będźiem pod ſkrzydłámi twemi.
15:
WZywam Pánie


strona: P15

1:
ná pomoc ćiebie Bogá mego/ Vſkrom wſzyſtko
2:
to co ieſt we mnie ſmiertelne/go/:
3:
Abym ſie iuż tego iáł/ co twoy Zakon każe/
4:
niż mię twa ſpráwiedliwość ná
5:
wiecżną śmierć ſkaże.
6:
Znam ſwe nieznośne złośći/ znam y
7:
dobroć twoię/ Byś ſię też chćiał
8:
krzywdy mśćić/ sam zá to nie ſtoię:
9:
Racżey
10:
vcżyń to coś zwykł/ nie chćiey pomnieć
11:
złośći/ á day mi Duchá twego podporę
12:
krewkośći.


strona: P15v

1:
Pomnię Pánie iżeś dał/ y rozum y
2:
wola/ Lecż niewiem przecż zá
3:
świátom ſmysły moie wolą: Kazałeś theż
4:
by rozum był nád wſzytkim Pánem/
5:
przećię ia widzę żem ieſt od ćiáłá
6:
związánym.
7:
Cokolwiek iedno pocżnę/ grzech śię
8:
zá mną wlecże/ A zá grzechem
9:
ſumienie/ ták iáko kát piecże: Trudno to
10:
bym wſkuráć miał bez twego
11:
tárgnienia/ álbo żebym zbáwion był z doſyć
12:
vcżynienia.
13:
Owa ſię odrzec mogę żywotá
14:
wiecżnego/ Ieśli ty nie wydźwignieſz z
15:
grzechu vpádłego: Przeto Pánie
16:
śmiłuy ſię/ byway ku pomocy/ á nie day
17:
mi doświádcżyć oney wiecżney nocy.
18:
A M E N.


strona: P16

1:
BLogoſław
2:
nas náſz Pánie z miłośierdźia twego/
3:
Oświećiwſzy
4:
świátłośćią oblicża ſwoiego:
5:
Abyſmy tu ná źiemi znali drogi twoie/ okáz


strona: P17

1:
nam to przed ludźmi miłośierdźie twoie.
2:
Niechay ćię wyznawáią wſzyſcy na=
3:
rodowie / A z tąd ſię rozraduią y
4:
niewiernikowie:
5:
Kiedy ty ſwoie wierne/
6:
w łáſce będźieſz rządźił/ ſtrzegąc áby ná
7:
ſtronę żaden nie zábłądźił.
8:
Wysławiayćieſz iuż Páná/ wysła=
9:
wiayćie ludźie/ Bo widźićie iak z
10:
źiemio wam pożytek idźie: Ty nas
11:
błogosław Pánie/ a twe święte Imię/ niech
12:
po wſzytkich narodźiech z wielkim
13:
ſtráchem słynie. Amen.


strona: P17v

1:
RZekłem iż cżłek vtrapiony/
2:
w oſtátnich dniach roźdźielony/


strona: P18

1:
poydę k fortam grobu ſwego/ widząc
2:
ſrogość dniá przyſzłego.
3:
Iuż ſwoich lat oſtátecżnych/
4:
pozbáwionem bárzo wdźięcżnych/ ludzka moc
5:
nie wydrze zte/go// kreſu iuż zámierzonego.
6:
Rzekłem w ſwym nędznymſercu
7:
sam/ Páná Bogá nie oglądam/ tám w
8:
oney źiemi żywiących/ á iego łáſki
9:
prágnących.
10:
Iuż dáley zá ſwego wieká / nie
11:
oglądam tu cżłowieká/ w pokoiu
12:
mieſzkáiącego/ bom blizek dniá oſtátniego.
13:
Narod moy y me mięſzkánie/ nie
14:
długo zemną zoſtanie/ iáko páſterz
15:
budkę ſwoię/ ták zoſtáwię źiemię moię.
16:
Zywot moy iak u Tkacżá nić/
17:
prędko muśi rozerwan być/ bo y pierwſzy
18:
moy pocżątek/ znałem że był słaby
19:
wątek.


strona: P18v

1:
Iáko słomá gdy ſię wznieći/ wnet
2:
spłonie nie długo świeći/ thák náſze dni
3:
dźiś y wcżorá/ cżekáć końcá á wiecżora.
4:
Z ráná zła nádźieiá byłá/ iák Lew
5:
we mnie kośći krſzyłá / od záránku k
6:
wiecżorowi/ im dáley tym mię k końcowi.
7:
By Iáſkołcżę będę krzycżał/ boleśći
8:
ſwoie wylicżał/ przyrownam ſię
9:
Gołębicy/ hukáiąc w wielkiey teſknicy.
10:
Widze co ſię zemną tocży/ bárzo mi
11:
námdláły ocży/ wznoſząc ie ku Pánu
12:
memu/ ano mię gwałt ćiśnie k temu.
13:
Ach ktoż może ten bol zgoić? Rácż
14:
ſam Pánie vſpokoić/ by mię ták ſrodze
15:
nie palił/ ábych twoie Imię chwalił.
16:
Y coż iuż z tym dáley rzec mam/ ázaſz
17:
on mnie odpowie ſam/ będę látá ſwe
18:
rozmyślał/ zaſz wiem cobych z tym
19:
pocżąć miał.
20:
Agdźieſz ſię indźiey obroćić/ by bolu
21:
ſwego vkroćić/ áno duſzá ma w
22:
gorzkośći/ w ſtráchu śmierći á w ćięſzkośći.
23:
Otoż ia to widzę iáwnie/ iż ták
24:
káżdy żywie ſpráwnie/ coż gdy Pánie
25:
duchá mego/ ták karzesz z przeyźrzenia
26:
ſwego.


strona: P19

1:
Nuż ty mnie moy Pánie obżyw/
2:
ácżem zá złość ſwą więcey krzyw/ otoż
3:
w pokoiu tę gorzkość/ vſkromiłá twoiá
4:
możność.
5:
Tyś ſam wyrwał duſzę moie/
6:
wźiąwſzy ią w opiekę ſwoię/ áby márnie
7:
nie zginęła/ lecż by pirwſze zdrowie wźięła.
8:
Tobie gdym ſię ia moy Pánie/ podał
9:
w twe opátrowánie/ á tobie gdym ſię
10:
porucżył/ thyś moy grzech wtył precż
11:
zárzućił.
12:
Zaſz ćiebie grob chwalić będźie? zaſz
13:
śmierć vcżynić cżeść wſzędźie? zaſz ćię
14:
wyznáią vmárli/ co ſię w odchłániách
15:
opárli?
16:
W prawdźie thwoiey káżdy żywy
17:
wyzna ćię cżłek ſpráwiedliwy/ iak y iá
18:
ćiebie moy Pánie/ gdyż znam thwoie
19:
śmiłowánie.
20:
A táć to święta nowiná/ przyidźie
21:
od Oycá do Syná/ ábowiem ieſt bárzo
22:
wdźięcżna/ świętá prawdá twa á wiecżna.
23:
Pánie ty nas ſam rácż zbáwić/ łáſkę
24:
twą z námi obiáwić/ á my zá tę łáſkę


strona: P19v

1:
tobie/ zácżniem wdźięcżne pioſnki ſobie.
2:
Ku chwale Imienia twego/ poki
3:
tu iedno náſzego/ żywotá nam sſtáwáć
4:
będźie/ gdyżeś ty Pan możny wſzędźie.


strona: P20

1:
BLogoſłáwieny cżłowiek
2:
co ſię ták ſpráwuie/ że w radę
3:
niepobożnych ludźi nie wſtępuie/
4:
ſwowolnie z grzeſzącemi ludźmi nie obcuie/
5:
zdrádliwych ſię naſmiewcow ſtolicę
6:
wiáruie.
7:
Ale w Zakonie Páńſkim ma ſwoie
8:
kochánie/ á w nim we dnie y w nocy pil=
9:
ne rozmyślánie/
10:
ten będźie iáko drzewo
11:
przy wodách ſzcżepione/ á z buynośći
12:
ſzeroce wielkie roſkrzewione.
13:
Da owoc cżáſu ſwego nigdy nie
14:
odmienny/ liſt iego w ſwey cżyrſtwośći
15:
trwa záwżdy źielony/ á cokolwiek
16:
pocżynáć táki cżłowiek będźie/ pofortuni
17:
ſię iemu w łáſce Bożey wſzędźie.


strona: P20v

1:
Nie tákieć ſzcżęśćie będźie nie=
2:
pobożnych ludźi/ ále iáko proch ktory wicher
3:
z źiemie wzbudźi/ po powietrzu tám
4:
y ſám predko ſię rozwieie/ ták przez
5:
Boſką kaźń káżdy z nich márnie zniſzcżeie.
6:
Przetoć ſię niepobożni nigdy nie
7:
zoſtoią/ ná ſrogim ſądźie Páńſkim, y ći co
8:
źle broią/
9:
nie będą policżeni w pocżeth
10:
ſpráwiedliwych/ ludźi práwych
11:
cnotliwych/ Pánu Bogu miłych.
12:
Bo Pan Bog zna swe wierne iáką
13:
drogą chodzą/ á niepobożne thákże co
14:
ſwowolność płodzą/ do gruntu
15:
wykorzeni, y wiecżnie zátráći/ tak dobrym
16:
dobroć, á złym złość hoynie zápłáći.
17:
Pánie iák ich wiele


strona: Q

1:
ieſt ktorzy ſię zebráli/
2:
A ze złośći z vpo=
3:
ru przećiw mnie powſtáli. Wiele ich
4:
ktorzy mowią nędzney duſzy moiey/
5:
Ey nie mać w Pánu Bogu ten
6:
nádźieie ſwoiey.
7:
Lecż ty mnie przyimi k ſobie/ okáż
8:
możność ſwoię/ A podnieś vniżoną
9:
nędzną głowę moię:
10:
Bom ia wołał do
11:
ćiebie wielkim gołoſem Pánie/ vſłysz z
12:
gory ſwey świętey me nędzne wołánie.
13:
Záſnąłem ia w łáſce twey á záśiem
14:
ocućił/ Bom ſię w opiekę twoię moy
15:
Pánie porucżył: Nie ſtrách mię nic
16:
tyśiącow ludu złośćiwego/ gdy ćię
17:
pewnym obrońcą mam Páná ſwoiego.


strona: Qv

1:
Powſtanże ty moy Pánie z twą
2:
Boſką możnośćią/ Potłuḿ me ſprze=
3:
ćiwniki z táką ich ſrogośćią: Ktorzy bez
4:
wſzey przycżyny ták ná mię powſtáią/
5:
zetrzyi zęby grzeſznikow co ná mię zgrzytáią.
6:
Bowiem twoie zbáwienie moy
7:
wſzechmocny Pánie/ Z wiecżnym
8:
błogosłáwieńſtwem w ludu twym zoſtánie:
9:
Bowiem thy możnie racżysz podnieść
10:
vpádłego/ ktory ſię wiernie podda pod
11:
moc Boſtwá twego.


strona: Q2

1:
O Moy wſzechmocny Pánie rácżże to ſam ſpráwić/ w tym
2:
ſrogim záburzeniu rácż mię iuż wybawić/
3:
ábowiem ieſt pełen świát fałſzu


strona: Q3

1:
złośćiwego/ trudno dźiś ná nim náleść
2:
cżłowieka świętego.
3:
Wſzyſcy synowie ludzcy prawdę
4:
porzućili/ bo ſię błędnym náukam ſwoim
5:
przyucżyli/
6:
káżdy iuż kędy może z
7:
wymyſłu swoiego/ prożnych báśni ſnow
8:
práwie náucża Bliźniego.
9:
Bo ſercá ich ſą ſrogim błędem
10:
nápełnione/ á z oney obfitośći vſtá ich
11:
zmamione/ zdrádliwym ięzykiem ſwym
12:
fałſz opowiadáią/ á proſtacżkowie ná
13:
wſzem w tym im wiárę dáią.
14:
Roſproſz Pánie te vſtá zdrádą
15:
nápełnione/ ięzyki wielomowne fałſzem
16:
záráżone/ ſtłuḿ wszytki ktorzy ſobie
17:
wſzetecżnie mowili/ iuż my ięzyki ſwoie
18:
będźiemy wielbili.
19:
Bo mocne vſtá náſze wſzák tho ſámi


strona: Q3v

1:
znamy/ ázaſz my iuż nád ſobą kędy
2:
Páná mamy?
3:
Ale Pan Bog widząc ich
4:
tákie wſzetecżnośći/ rzekł: Iuż ia
5:
powſtánę ſam w ſwey Boskiey możnośći.
6:
Bo widzę płácż vbogich, á wielkie
7:
ćięſzkośći/ iáko ſą záwiedźieni w
8:
ſwoiey niewinnośći/ A iuż im poſtánowię
9:
ná wſzem inákſzy vrząd/ odrzućiwſzy od
10:
nich precż ludźi omylnych błąd.
11:
Rácżże to rychley ſpráwić moy
12:
wſzechmocny Pánie/ bo w ten cżás w
13:
zbáwieniu twym będę miał vfánie/
14:
ábowiem vmowj twe záwżdy Pánie cżyſte/
15:
iák śrebro wypłáwione ták ſą
16:
przeźrzocżyſte.
17:
Rácż przy twey świętey prawdźie
18:
chować nas ſpołecżnie/ á ſtrzedz po
19:
wſzech narodźiech twoich wiernych
20:
wiecżnie/
21:
Acżći wſzędźie złośnicy około nas
22:
krążą/ á zdrádliwie śidłá ſwe około nas
23:
wiążą.
24:
Bo gdyżeś miły Pánie według ſwey
25:
wielkośći/ rozmnożył ſyny ludzkie w tey
26:
ziemſkiej niſkośći/ Rácż máłe ſtadko
27:
wiernych w łáſce twey záchowáć/ iák


strona: Q4

1:
mocny Pan rácż wiecżnie nas ſam opá=
2:
nowáć. Amen.


strona: Q4v

1:
BLądzą zli ludźie


strona: Q5

1:
ſzaleni/ ſwym ſercem złym zwiedźieni/
2:
Mowiąc plugáwymi
3:
vſty/ żeby nie był BOG żadny:
4:
Błedliwi ſą mierźieni/ miedzy nimi
5:
nie ieſt żaden/ ktoryby dobrze cżynił.
6:
Sam Pan Bog z niebá tu pátrzy/
7:
ná wſzyſtki ludzkie dźieći/ Iáko kto
8:
myśli y mowi/ y wſzelkie rzecży cżyni:
9:
Kto ſię boi álbo nie/ bacży ná
10:
zbáwienie ſwoie/ ieśli dba nań álbo nie.
11:
Ale wſzyſcy ludźie grzeſzni/ łáſki
12:
Bożey nie godni/ Nie ieſt thu żaden áni
13:
był/ ktoryby dobrze cżynił: A ſobie łáſką
14:
zásłużył/ by nas ſam Kryſtus nie
15:
zbáwił/ żadenby zbáwion nie był.


strona: Q5v

1:
Bo plugáwe vſtá ludzkie/ á ięzyki
2:
zdrádliwe/ Mowią przećiw BOgu
3:
ſwemu/ vrągáią Bliźniemu: Gdźieżby
4:
Bogá mieli chwalić/ nie wſtydáią ſię
5:
go bluźnić/ ſercem, vſty, vcżynkiem.
6:
Przećiwko ſwoim też Bliźnim/ złym
7:
ſercem iádowitym/ Mowią przeklęte
8:
gorzkośći/ okázuiąc ſwe złośći.
9:
Ku przelaniu krwie ſą prędcy/ w rzecżách
10:
zbáwiennych ſą ślepi/ ſą bez Bożey boiáźni.
11:
Ale w rychle przyidźie ten cżas/ ták
12:
mowi Pan Bog do nas/ Ze wezmą
13:
ćięſzkie karánie/ ktorzy cżynią przećiw
14:
mnie: Sámi mię tu nie wzywáią/
15:
moie miłe pożyráią/ bez boiáźni ſię boią.
16:
Obácżćieſz ſię wſzyſcy ludźie/
17:
zwłaſzcżá ktorzyśćie w rádźie/ Vbogich
18:
radą mięſzaćie/ ſpráwę ich vniżaćie. Ale
19:
Bog ich poćieſzyćiel będźie ſię ná was
20:
tego mśćił/ bo iemu ten rodzay mił.
21:
Y ktoż pomoże z Syoná/ ſwego
22:
krześćiániná?
23:
Iście nikt iedno Pan Bog
24:
ſam/ tám więc Iákob y Izráel: Káżdy
25:
ſię będźie weſelił/ ktory Bogu dobrze
26:
służył/ ten będźie z nim wiecżnie żył.


strona: Q6

1:
PAn moy ktory záwżdy
2:
mnie ſam rzędźić racży/
3:
ten mię w niedoſtáthku
4:
nigdy nie przebacży: Wſzyſtkiego
5:
obfićie záwżdy mię nábáwi/ ná hoy=
6:
nych páſtwiſkách záwżdy mię poſtáwi.
7:
Zdrowemi wodámi duſzę mą nápoi/
8:
Wſzytki iey kłopotyon ſam vſpokoi:
9:
W káżdym obłądzeniu ſam ią on


strona: Q6v

1:
náwroći/ żáłośne me wcżáſy w weſele
2:
obroći.
3:
Wywiodł mię ná drogę ſwych ſpráwiedliwośći/ Dla Imienia ſwego
4:
odpuśćił me złośći: Ták iż choćbych
5:
chodźił w ćieniu ſmierći wieczney/ nie ſtrách
6:
mię nic złego/ bom w ſtraży beſpiecżney.
7:
Záwżdyś zemną Pánie w mey
8:
káżdey potrzebie/ Miotły twey karánie
9:
ćieſzy mię od ćiebie: Zgotowałeś mi ſtoł
10:
mych wiecżnych rádośći/ ná żáłość tym
11:
co mnie cżynili przykrośći.
12:
Nátrzeſz głowę moię máśćiámi
13:
drogimi/ Kubek moy nápełniſz Winy
14:
wybornemi:
15:
Ziáwiſz miłośierdźie twe
16:
ná mię nędznego/ tu iuż po wſzyſtkie
17:
dni żywota moiego.
18:
A będę ia mięſzkał w domu twoim
19:
Pánie/ Iák iedno nadłużey moich dni
20:
doſtánie: Będę w Kroleſtwie thwym
21:
iuż mięſzkał beſpiecżnie/ co ty ſam rácż
22:
ſpráwić mnie ná wieki wiecżne. Amen.


strona: Q8

1:
ROwnie iák
2:
buyna Láni cżáſu gorącego/
3:
Z wieliką chućią
4:
żąda źrzodłá chłodzącego:
5:
Tymże kſztałtem wielce prágnie duſzá


strona: Q8v

1:
moiá ku tobie Pánie.
2:
Prágnie duſzá ma Bogá/ Bogá
3:
żywiącego/. A z śilney żądliwośći
4:
cżeka cżáſu ſwego. Zebych ſię nápátrzał
5:
twoiey/ Pánie moy twarzy weſołey.
6:
Ták w dźień iáko y w nocy/ gdy mi
7:
to mowiono/. Kędyż on to ieſt Bog
8:
twoy? w płácż mię przywiedźiono,
9:
Ktory ácżem zá pokarm miał/ wſzákem
10:
ćiebie nie przepomniał.
11:
Bowiem w nawiętſzym ſmutku tem
12:
iednę roſkoſz miał/. Gdym wſpomniał
13:
ná on pocżet/ ktorym doprowadzał, Z
14:
weſelem do domu mego/ thymże ćieſzę
15:
duchá mego.
16:
Mowiąc: nie fráſuy ſię wżdam we
17:
mnie duſzo moiá/. Wołay śmiele do
18:
Páná/ onći twa nádźieiá. A ia w nocy
19:
Pioſnki memu/ dam z prośbą Bogu żywemu.
20:
Toć Pánie moy nawięcey duſzę mą
21:
roźrzewnia/. Że ták wielką niew=


strona: Q9

1:
cżeśność od nieprzyiaćioł ma. A wſzákże ią
2:
wżdam poćieſzam/ choć tu zá Iordanem
3:
mięſzkam.
4:
Ták ſię teraz ſtocżyły ná mię wſze
5:
kłopothy/. Iák ſię ſzumem zbiegáią
6:
z wielkich dżdżow potoki. A wſzákże ná
7:
to nic nie dbam/ zwłaſzcżá gdy to z two=
8:
iey mocy mam.
9:
Myśląc o thym káżdy cżás / że mię
10:
wżdy poćieſzy/ Pan Bog moy w
11:
ktorym ufam/ w dźien dla ſwey dobroći: A
12:
ia w nocy pioſnki memu/ dam z prośbą
13:
Bogu żywemu.
14:
Wołáiąc ták do niego iák do mocney
15:
ſkáły/. Przecieś PAnie zapomniał mnie
16:
ták cżás nie mały? Przeciez ták
17:
długo w tey záłośći/ znam dla
18:
niezbożnikow złośći?
19:
Bobych ſnadź łatwiey wytrwał od
20:
miecżá zránienie/. Niżli nieprzy=
21:
iaćielſkie żárty, vrągánie, gdy mowią do
22:
sługi twego/ á gdźieſz máſz Bogá ſwoiego?
23:
Wſzákże ſię wżdam nie fraſuy we
24:
mnie duſzo moiá/. Wołay śmiele do
25:
Páná/ onći thwa nádźieiá. A ia mu


strona: Q9v

1:
vcżynię dźięki/ gdy vſkromi me fráſunki.
2:
AMEN.
3:
W Tobie PANie nádźieię mam/ wſzyſtko vfánie
4:
pokładam/ ták nie będę
5:
poháńbiony/ vżywáiąc twey obrony.
6:
Wyzwol mię z twoiey luthośći/ od
7:
wſzelkiey niebeſpiecżnośći/ náchyl ku
8:
mnie vchá tweg/ á zbaw cżłowieká
9:
grzeſznego.
10:
Bądź Ty Pánie ma obroná/ boć
11:
moiá rzecż ieſt ſtráconá/ wſzákeś obiecał
12:
wysłucháć cżłowieká w ſmętkách
13:
poćieſzáć.
14:
Boże ćiebie ocżekawam/ od
15:
młodośći moiey wzywam/ wyzwol mię z ręki
16:
gwałtowney/ niezbożności ſwiátá
17:
zdrádney.
18:
Sſtałem ſię świátu wzgárdzony/ od
19:
wſzech práwie opuſzcżony/ wſzákże ia o


strona: Q10

1:
to nic nie dbam/ w BOdze mocną
2:
nádźieię mam
3:
Oto przećiwnicy moi/ przećiwko ſię
4:
mnie ſpiknęli/ radząc iakoby ſzkodźili/
5:
duſzę moię zátráćili.
6:
Mowiąc, Iuż go Bog porzućił/ z
7:
obrony ſwoiey opuśćił/ iuż go łathwie
8:
záłápiemy/ iako chcemy vtrapiemy.
9:
Boże moy przydź mi ná pomoc/
10:
potłum ich wſzytkę vsilność/ co ſię ze mnie vrągáią/
11:
bo ćiebie Páná nie znáią.
12:
Niechże ſię ich radá zmieni/ aby
13:
byli poháńbieni/ á niech ſię wſtydzą rady
14:
ſwey/ ktorą cżynili duſzy mey.
15:
Boże ćiebie będę chwalić/ ſpráwie=
16:
dliwość twoię sławić/ ćiebie iedyną
17:
pomoc mam/ bo innego Bogá nie znam.
18:
Ty Pánie z młodośći moiey/ vcżyłeś
19:
mię woley ſwoiey/ dayżę mi w niey do
20:
końcá trwáć/ nie rácż się nigdy
21:
opuſzcżáć.
22:
Od tąd do ſtárośći moiey/ niech
23:
będę w opiece twoiey/ abych y inſzym
24:
obiawiał/ iakąś ty ku mnie lutość miał.
25:
Thyś mię był Pánie záſmućił/ aleś


strona: Q10v

1:
mie záś ſam poćieſzył/ wyrwałeś mię z
2:
tey przepáśći/ nieprzyiaćielſkiey
3:
chytrośći.
4:
Przeto tobie moiá duſzá/ będźie
5:
ſpiewáć iako służſza/ ięzyk thakież wárgi
6:
moie/ nie vſtáną w twoiey chwale.
7:
Tobie porucżam BOże moy/ duſzę,
8:
ciało, y żywotmoy/ ſpráwuy thy mnie
9:
sługę ſwego/ áż do żywotá wiecżnego.
10:
Amen.
11:
IZali duſzá moiá
12:
słuſznie Pánu ſwemu/
13:
nie ma być podrzuconá
14:
w posłuſzeńſtwo iemu. Gdyż on ieſt


strona: Q11

1:
mym zbáwieniem, á mym práwym
2:
Bogiem/ iż wzruſzon nie mogę być
3:
żadnym ſtráchem ſrogim.
4:
Iákoż wy ſprzećiwnicy wżdy the
5:
śmiáłość maćie/. Iż ná mię
6:
cżłowieká złośćiwie tárgaćie. Iáko
7:
śćiánę pochyłą, á w poły przepádłą/ ták mię
8:
chcećie zániſzcżyć ſwoią złośćią ziádłą.
9:
A ia w ſrogim prágnieniu wiodę
10:
nędzny ſwoy wiek/. Widząc iż mię
11:
pokryćie prześláduie cżłowiek. Vſty mię
12:
pięknie chwali, á ſercem przeklina/ mniamáiąc iż ná piecży Pan moy tego nie ma.
13:
Ale thy duſzo moiá bądź posluſzna
14:
Páná/. Abowiem tá ćierpliwość mnie


strona: Q11v

1:
od niego dana. Gdyż on ſam iéſt mym
2:
Bogiem á opiekálnikiem/ nic ſię źle nie może sſtáć nádemną nędznikiem.
3:
A ták moiá nádźieiá y moie
4:
kochánie/. Niwkim niechay nie będźie
5:
iedno w moim Pánie. T wſzyſcy vćiśnieni
6:
ćiśńćie ſię do niego/ kládąc niewinne
7:
ſercá przed możnośćią.
8:
Abowiem on tákowych záwżdy Bo=
9:
giem bądźie /. A złośćiwi vpádáć przed
10:
nim muſzą wſzędźie Nieprawwdźiwy
11:
w iezyku y w ſwey káżdey ſpráwie/ ktory
12:
ná wſze zdrádliwie obchodźi ſię práwie.
13:
Ale wy wierni Páńſcy nie dufáyćie w
14:
złośći/ W drapieſtwie, ni w
15:
bogáctwie, ni w żadney chytrośći; Aięśli co
16:
przypádnie od świátá zacnego/ nigdy nie
17:
przykladay ćie k temu ſercá ſwego.
18:
Abowiem co raz ieſt rzekł zmienić
19:
ſię nie może/. Iż on będąc ták
20:
meżnym śmił wáć ſię może. A wedle ſpraw
21:
káżdego odpłaca prawdźiwie/ ktory w
22:
Boſtwie od wiekow, y ná wieki żywie.


strona: Q14

1:
Nakłoń Pánie ku
2:
mnie vcho twoie/ wysłuchay żáłośne


strona: Q14v

1:
prośby moie/A bowiem nędzny y vtrapiony/ieſtem práwie ze wſząd
2:
opuſzcżony. Racż być ſtrożem
3:
duſze mojey/ wſzákem w opiece
4:
twoiey/ á wyſwobudź sługę
5:
ſwego/ Boże moy w tobie vfáiącego.
6:
Rácż mi być moy Panie miłośćiwy/
7:
k tobie wołam záwżdy pokim żywy/.
8:
Rozweſel mię Boże moy w rádośći/
9:
k tobie wołam głoſem mym w żáłośći.
10:
Gdyż ćię wiem być Bogá twego/ták
11:
bárzo miłośiernego/ przyimiſz prośby


strona: Q15

1:
sługi ſwego/ Boże moy k tobie wołáiącego.
2:
Wſzyſcy ludźie zbieżą ſię do tego/
3:
słyſząc ćię być Páná ták dobrego/.
4:
Ktoremu nigdźiey Bogá żádnego/ tu ná
5:
świećie nie máſz podobnego. Abowiem
6:
twe święte ſpráwy/ świádczą iżeś thy
7:
Bog práwy/ wiedźie mię ná drogi
8:
ſwoie/Boże moy, á vweſel ſerce moie.
9:
Abowiem iśćie z ſercá práwego/
10:
muſzę wyznáć możność Boſtwa twego/.
11:
Bowiemeś ty z miłośierdźia ſwego/ wy=
12:
dárłeśnmię z piekłá gorącego. Bo
13:
możnośći świátá tego/ ogarnęły mnie
14:
nędznego/ćięſzko cżyniąc duſzy moiey/
15:
Boże moy ktorą ieſt w opiece twoiey.
16:
Lecż ty iżeś ieſt Bog miłośćiwy/
17:
ná wſzem możny á dźiwnie prawdźiwy/.
18:
Weyźrzy ná mię nędzniká ſwoiego/á
19:
wyzwol mię ze wſząd vpádłego; A okaż
20:
znák mocy ſwoiey/ pomoż nędzney duſzy moiey/
21:
áby ſię ći záwſtydźili/ Boże moy
22:
co ſię tobie ſprzećiwili. Amen.


strona: Q18v

1:
Chwal duſzo ma
2:
Páná mego/ ze wſzytkiego sercá swego/
3:
Dźiękuy z
4:
rádośćią ſámemu/ Imieniu iego ſwietemu;
5:
Nie chćiey zápomináć iego/
6:
dobrodźieyſtwá wſzelákiego/ ktory ieſt mi=


strona: Q19

1:
łosierny wſzem niepráwośćiom twjm/
2:
y rad vzdrawia wſzytki niemocy twe
3:
ćięſzkie/ żywot twoy wykupuie/ z
4:
zátrácenia wybáwuie.
5:
Ktory ćię thák koronuie/ miło=
6:
śierdźiem przypráwuie/. Ządzą twą
7:
dobrem nápełnia/ młodość thwą z Orlą
8:
odnáwia, Pan ieſt Sędźią
9:
ſprawiedliwym/ k temu Pánem miłośćiwym/
10:
wſzem ktorzy krzywdę ćierpią/ od złych
11:
gdy ie trapią/ ktory Moiżeſzowi, y Izra=


strona: Q19v

1:
elowi/ drogi ſwe vkázował/ y wolą ſwą
2:
opowiedał.
3:
Ieſt nam Pánem miłośćiwym/ nád
4:
złośćią náſzą ćierpliwym/. Nie
5:
wiecżnieć ſię będźie gniewał/ áni wiecżnie
6:
odpowiadał. Nie cżynić nam podług
7:
złośći/ áni podług niepráwośći/ iák
8:
niebo pięknie ſtworzył/ nád źiemią przełożył/
9:
ták ſię hoynie zlutował/ miło=
10:
śierdźie ſwe dał/ tym ktorzy ſię gp boią/ y zá
11:
grzechy pokutuią.
12:
Iák ieſt dáleki od śiebie/ wſchod od
13:
zachodu ná niebie/. Tákći dálekie
14:
vcżynił/ á wſzyſtki od nas oddalił. Náſze
15:
złośći, niepráwośći/ z ſámey ſzcżyrey łá=
16:
ſkáwośći/ iák Ociec rad miłuie/ ſynow
17:
Twych lutuie/ ták ſię też Pan zluzował/
18:
miłość ſwą okazał/ tym ktorzy ſię go
19:
boią/ y o łáskę iego ſtoią.
20:
oć on ſyn zna náſzę krewkość,
21:
y wſzyſtkę naſzę nikcżemność/.
22:
Pámiętáiąc záwżdy ná to/ żeſmy proch, a
23:
ſzcżyre błoto Cżłowiekći ieſt iáko śiáno/
24:
ktore pośiekuią ráno/ z kráſą kwiećia
25:
polnego/ wnet zginie dźień iego/gdy wiátr


strona: Q20

1:
mocny vderzy/ kwiát ſię nie odźierży/ więc
2:
więcey nie pozna swego/ żadny kwiát
3:
mieyſcá pierwſzego.
4:
Ale miłośierdźie Páńſkie toć thrwa
5:
od wieká ná wieki/. Nád tymi co ſię
6:
go boią/ zá grzechy pokutę czynią. Y
7:
trwa ſpráwiedliwość iego/ do
8:
pokolenia trzećiego/ nád ſynmi ſynow dobrych
9:
ludźi wſzyſtkich zbożnych/ co Teſtáment
10:
trzymáią/ y przed ſobą máią/ przyka=
11:
zánie chowáią/ ná nie záwżdy pamiętáią.
12:
Pan ná niebie vbudował/ ſtelec
13:
mocny przygotował/. Ná ktorym będźie
14:
krolował/ nád wſzemi ludźmi panował.
15:
Błogosławćie Páná wſzyſcy/
16:
Aniołowie iego święći/ mocni będąc w
17:
mocnośći/ y teze w ſtałośći/ ku wypełnieniu
18:
wſzego/ roſkazánia iego/ by go ludźie słu=
19:
cháli/ ſkutkiem záwżdy wypełniáli.
20:
Dobrorzecżcieſz Panu wſzyſtkie
21:
mocárſtwá iego wielikie/. Wſzyſcy
22:
służebnicy iego/ iák Páná ſwego miłego.
23:
Co wolą iego
24:
czynićie/ y roſkazánia pełnićie/ chwalćieſz wſzyſcy beſpiecżnie/
25:
ktorzyśćie w Kroleſtwie/ Krolá tego wie=


strona: Q20v

1:
lkiego/ nád krolmi wyżſzego/ y wy ry=
2:
cerſtwo iego/ chwalićie Hetmáná ſwoiego.
3:
Chwalćież ſtworzyćielá ſwego/ wy
4:
wſzyſtkie ſtworzenia iego/. W káżdym
5:
mieyſcu świátá tego/ wſzego
6:
pánowánia iego; A ty duſzo ma napierwey/
7:
chwal Páná ſwego nabożniey/ Chwałá
8:
Pánu náſzemu/ Oycu niebieſkiemu/ z
9:
Duchem iego Synowi/ nas
10:
Zbáwićielowi/ iák byłá pierwey ninie/ wiecżnie
11:
nigdy nie záginie. Amen.


strona: R16

1:
Ach wſzechmogący dobrotliwy Pánie/
2:
co ná wſzyſtek świát
3:
maſz opánowánie/ weyźrzyſz ná
4:
náſze płácżliwe wołánie/ ſpuść swe
5:
ſmiłowánie.
6:
Rácż wſzyſtki náſze cżáſy vſpokoić/


strona: R16v

1:
ſrogie twe plagi miłośćiwe zgoić/
2:
ktoreś náſádźił thu ná náſze złośći/ z ſwey
3:
ſpráwiedliwośći.
4:
Oddal precż od nas powietrze
5:
morowe/ á rácż z łáſki ſwey ſpráwić látá
6:
zdrowe/ oddal też ſrogie niemocy, y wrzody/
7:
wſzyſtkie złe przygody.
8:
Rácż nas záchowáć od wſzelákiey
9:
ſzkody/ day żyzne láthá, á oddal precż
10:
głody/ Rácż weyrzeć ná nas nędzniki
11:
vbogie/ ſkroć karánie ſrogie.
12:
O Boże Oycże ná wſzem
13:
dobrotliwy/ obroć ocży twe ná lud żáłośćiwy/
14:
ktorzy ku tobie nabożnie wołamy/ twey
15:
łáſki żądamy.
16:
Nákłoń łáſkáwie ku nam vchá
17:
twego/ á rácż nas bronić od wſzyſtkiego
18:
złego/ day nam we zdrowiu wszego dobrá
19:
vżyć/ tobie Pánu służyć.
20:
Kryſte Pánie náſz przez twe
21:
vmęcżenie/ rácż nam dáć nędznym ſpokoyne
22:
ſumienie/ z tey nędze w wiedź nas do
23:
krolestwá twego/ wiecżnie trwáiącego.


strona: R17

1:
WSzechmocny Boże
2:
Pánie miłośćiwy/ wſzyſtko ná
3:
świećie ieſtći w twoiey mocy/
4:
bez twoiey woley włos cżłowiekowi/ z
5:
głowy nie ſpádnie.
6:
Swą świętą wolą okazałeś Pánie/
7:
żeś przepuśćił to twe ná nas karánie/ ná
8:
ſwe ſtworzenie ktore ty miłuieſz/ przeto
9:
nas karzeſz.
10:
Powietrze ćięſzkie thoć nam bárzo
11:
ſzkodźi/ ták młode dźiatki, iák ſtáre
12:
nadchodźi/ cżynią ſię wrzody przećiw
13:
przyrodzeniu/ lekárſtwá nie máſz.
14:
Ach śmierć okrutna tháć nas bárzo
15:
trápi/ młode, y ſtáre wſzytki záraz
16:
dłabi/ weſpołek wſzyſcy nagle vmieráią/
17:
odwłoki nie máſz.
18:
Iedni ná ćiebie bolącżki miewáią/ á
19:
drugim ſię też głowy záwracáią/ á dla
20:
boleśći rozum vtracáią/ ták vmieráią.
21:
Drugie też záśię tákowo boleśći/ tra=
22:
pią ná ſercu bez żadney lutośći/ w nocy
23:
y we dnie vlżenia nie máią/ po tym konáią.
24:
Drugim nagła śmierć ták prę=
25:
dko przychodźi/ iuż nie dopuſzcża ani do


strona: R17v

1:
ſpowiedźi/ſmysły vſtáną, á ćiáło
2:
zemdleie/ y wnet zblednieie.
3:
Nie iedná mátká płácże ſwego ſyná/
4:
nie iedná mowi, nieſzcżęſna godźiná/
5:
ktorá mię z mężem miłym rozłącżyłá/
6:
ośieroćiłá.
7:
Takież Oycowie ćięſzki ſmętek
8:
máią/ ſwe krwawe ocży łzámi oblewáią/
9:
pátrząc ná ćiężkie dźiatek ſwych
10:
konánie/ y vmieránie.
11:
Tháć ieſt przycżyná gniewu twego
12:
Pánie/ náſze dobroći twey
13:
przepámiętánie/ żechmy ćię grzechy náſzemi gniewáli/
14:
przycżynę dáli.
15:
Okazałeś nam słowo ſwoie Pánie/y
16:
w cżym należy káżdego zbáwienie/
17:
przetheś káżdemu rozumieć Pánie dał/
18:
by zbáwienie miał.
19:
Theśmy wzgárdźili wſzechmogący
20:
Pánie/vdáliſmy ſię káżdy w ſwe
21:
vfánie/vnośiły nas náſze ſwowolnośći/ y
22:
wielkie złośći.
23:
Było nam rowno źle y dobrze cżynić/
24:
dla grzechow naſzych nie chcemy ſię
25:
wſtydźić/ Przykazánieśmy thwe cżęſto
26:
gwałćili/ gniew zásłużyli.


strona: R18

1:
Aleś thy ieſt náſz Oćiec miłośćiwy/
2:
ktory odpuſzcżaſz z łáſki ludzkie winy/
3:
gdy ſię tobie z nich winni poddawáią/
4:
grzeſzyć przeſtáią.
5:
Obietnice twe nieodmienne Pánie
6:
iákoś obiecał wſzyſtkoć ſię to sſtánie/
7:
Rzekłeś wysłucháć náſze prośby Pánie
8:
niech ſię ták sſtánie.
9:
O to ćię prośim miłośćiwy Pánie/
10:
rácżyſz vſmierzyć ſwe święte karánie/
11:
rácżże oddalić powietrze morowe/
12:
ludźiom ſzkodliwe.
13:
Iuż my ſię Pánie nád ſobą
14:
śmiłuiem/ á grzechy náſze od śiebie odrzućim/
15:
ktorymeſmy ćię ták cżęſto gniewáli/
16:
śmierć zásłużyli.
17:
Wierzym że ſię też nád námi śmi=
18:
łuieſz/ á złe powietrze iuż od nas oddaliſz/
19:
ktore nas cżęſto ták bárzo ſtrapiło/
20:
y pomorzyło.
21:
O Boże Oycże miłośćiwy Pánie/
22:
niechayże iuż twe vſtánie karánie/ rácż
23:
náſze prośby płácżliwe wysłucháć/ k
24:
tobie wołamy.
25:
O Iezu Kryſte zbáwićielu wierny


strona: R18v

1:
O Iezu Kryſte Pánie miłośćiwy/
2:
O Pánie Kryſte Krolu wiecżney chwáły/
3:
śmiłuy ſię nád námi.
4:
RZecż ſtráſzliwą słyſzymy/ á
5:
wżdy ſię nie boimy/ widźim ná
6:
ſię gotowe/ ſrogie rány morowe/
7:
á przedſięſmy nie gotowi/ z śmiercią k
8:
temu boiowi/ nie dbamy gdychmy zdrowi.
9:
Wiemy co to nam ſzkodźi/ że
10:
wſzyſtko co ſię grodźi/ przez śmierć ſię
11:
zmienić muśi/ gdyż ſię o wſzyſtki kuśi/ k
12:
cżemu ſam cżłek przycżynę dał/ gdy BOgá
13:
słucháć nie chćiał/ ták w gniewie iego
14:
zoſtał.
15:
Y z tąd przyſzło ku temu/ iż
16:
ſtworzeniu káżdemu/ to co ſam cżłowiek ſtrácił
17:
áby to káżdy płáćił/ prze roſkoſz iábłká
18:
Rayſkiego/ boleść, á śmierć káżdego/
19:
toć ieſt koniec wſzyſtkiego.
20:
Prędki bieg then żywota/ nie może vyść kłopotá/ rychley kres zámierzony/


strona: R19

1:
nie będźie odłożony/ rowno młodemu,
2:
ſtáremu/ każą ſię ſpieſzyć k temu/ śmierć
3:
nie śćirpi żadnemu.
4:
Azaſz iuż nie bacżymy/ iż nic w przod
5:
nie idźiemy/ iák młodźi przed ſtáremi/
6:
ták zdrowi przed choremi/ thák vbodzy
7:
iák bogáći/ proſtacy y práłaći/ wſzyſtki
8:
śmierć ſpołu tráći.
9:
Cżeść, bogáctwo, y sławá/ to
10:
zwiędnie iáko trawá/ vmieiętność powagi/
11:
rzecży to lekkiey wagi/ z głoſem
12:
dzwonow prędko miną/ prze śmierć nie dłu=
13:
go trwáią/ rázem y z ludźmi giną.
14:
Roſkoſzy świátá tego/ y krotochwile
15:
iego/ ći co w nich cżás tyráią/ prędko z
16:
nimi nijáią/ tu gdyby ich vżyć chćieli/
17:
cżáſu nie będą mieli/ śmierć ie z nimi
18:
rozdźieli.
19:
Tym to co świát ſmákuie/ ták ie w
20:
ſtrách śmierć wpráwuie/ dźiwnie ie pod
21:
cżás drażni/ iż choć gdźie nie boiáźni/ á
22:
wżdy ſię trwożliwie boią/ w myślách
23:
ſię przed nią broią/ chociaſ ſię nie
24:
oſtoią.
25:
Groźnać ieſt śmierć grzeſznemu/ ále


strona: R19v

1:
słudze Bożemu/ nie ieſt ku vtrapieniu/
2:
gdy w ſpokoynym ſumieniu/ cżeka iey
3:
z myślą beſpiecżną/ wiedząc iż ma być
4:
wdźięcżną/ iego zapłátą wiecżną.
5:
Wie iże te kłopoty/ roſkoſzy świeckie
6:
płoſzy/ y docżeſne trapienie/ przez nie
7:
wezmą ſkońcżenie/ á choćiaſz z krewkośći
8:
grzeſzy/ ále ſię iednák ćieſzy/ iż ſię ku
9:
końcu ſpieſzy.
10:
Wiermymći śmierć nie wádźi/ bo
11:
k rádośći prowádźi/ ten co ſtale trwa w
12:
wierze/ pilnie ſię ku niey bierze/ z
13:
ochotą ſię k niey gothuie/ złośći ſię wſzech
14:
wiáruie/ wielką w tym roſkoſz cżuie.
15:
Cożże zá roſkoſz cżuią/ći co świátu/
16:
folguią/ iż zdrowie, ſzcżęśćie máią/ więc
17:
ná śmierć nic nie dbáią/żaden z nich
18:
nie bacży thego/ iż bogáctwá żadnego/
19:
nie zbáwią ode złego.
20:
Dźiśia z weſelem chodźiſz/ w roſkoſzy
21:
ſię záwedźiſz/ dobrey myśli vżywaſz/ á iutro ćię k
22:
grobu nioſą/ ieſteś iutrzenną roſą/ ſkoro
23:
śmierć ruſzy koſą. Przecżże ſię świátem łudźim/ nędzne


strona: R20

1:
ſercá ſwe trudźim/ gdyż nam trudno
2:
śmierći zbyć/ cżemuſz ſię chcem przed nią
3:
kryć? O nieſzcżęsny ludzki błędźie/ ktoż
4:
kiedy śmierći zbędźie? Dybieć zá námi
5:
wſzędźie.
6:
Zániechayże iuz tego/ mnimánia o
7:
mylnego/ thrudnoć Bogá okłámáć/
8:
śmierći ſię vwiárowáń/ byś ſię ná kray
9:
świátá ſkryć chćiał/ y thám gośćie
10:
będźieſz miał/ gdyś ſię Smierći winien
11:
sſtáł.
12:
Owſzem to ná piecży miey/ ku niey
13:
ſię gotowáć chćiey/ á gdyż znáſz pokiś
14:
zdrowym/ chćiey być k KRyſtu
15:
gotowym/ á ieśliby śmierć przyſpiáłá/ by
16:
przycżyny nie miáłá/ do piekłá wpá=
17:
wić ćiáłá.
18:
Smierćci ſpráwiedliwego/ według
19:
Piſmá świętego/ ták ieſt zacna v
20:
Bogá/ gdyż ieſt k żywotu drogá/ ieſt
21:
ſkroceniem wſzech trudnośći/ kres płácżu, y
22:
boleśći/ wſzech świeckich niepráwośći.
23:
Boże tyżeś záślubił/ byś nikogo nie
24:
zgubił/ zwłaſzcżá thwego wiernego/ w
25:
wierze prácuiącego/ y w ſtałym poku=


strona: R20v

1:
towániu/ w thwoim ocżekawániu/z
2:
śmierći ku zmartwych wſtániu.
3:
A coż iuż wiele nowiń/ inácżey nie
4:
może być/ śmierći z ſtráchem cżekaymy/
5:
á piekłá ſię lękaymy/ tegoż nas Boże
6:
vchoway/ w mocney wierze záchoway/
7:
w wiecżny żywot nam wniść day. Am.
8:
Iezu Kryſto
9:
Názáráńſki/ prośi ćię lud krześćiáńſki/ byś ná
10:
nie łáſkáwie weyźrzał/ á ſwe im
11:
ſmiłowánie dał.


strona: S1

1:
Iákeś nam Pánie obiecał/ áby tho
2:
káżdy z nas wiedźiał/ á tyś ie przyrzekł
3:
záſtępić/ á ich iárzmo z rámion złożyć.
4:
Obiećał dáć odpocżywáć/ tym kto=
5:
rzyby chćieli dufać/ nie innego Páná
6:
ſzukáć/ słowá twego náśládowáć.
7:
Rácżyłeś nam krzyż zoſtáwić/
8:
ábyśſmy go mieli znośić/ z żáłobą w ćier=
9:
pliwośći żyć/ á w tym ſmutku ſkromnieni
10:
być.
11:
Strách, mor, walkę nam obiecał/
12:
aby to z nas káżdy wiedźiał/ byſmy ſię
13:
wiecżnie lękáli/ gdybyſmy ich docżekali.
14:
Iuż nas Pánie potykáią/ niektorzy
15:
z nas vpadáią/ wſpomożyſz nas Pánie
16:
miły/ ábyśmy też nie zginęli.
17:
Włoż ná nas práwicę ſwoią/ niechay
18:
káżdy zna moc twoią/ iż nas żaden nie
19:
dobędźie/ gdy moc twoiá przy nas
20:
będźie.
21:
Nie rácżże ſię Pánie gniewáć/
22:
możemy ſię ieſzcże vznáć/ iedno nam chćiey
23:
pofolgowáć/ á z morem ſię nie vkwá=
24:
piáć.
25:
Ieśliż inák nie może być/ ábyś śię


strona: S1v

1:
grzechow miał pomśćić/ mamyli ſię
2:
kogo lękáć/ wolem w grobiech
3:
odpocżywáć.
4:
Mali nas kto inſzy káráć/ á krew tych
5:
wiernych przelewáć/ wolem od
6:
ćiebie vmieráć/ bo ſię ty vmieſz zlutowáć.
7:
Będźiem ſię Pánie polepſzáć
8:
vcżynkow wiárą doświádcżáć/ zali ſię racżyſz
9:
śmiłowáć/ á nam też zdrowie
10:
przedłużáć.
11:
Day nam Pánie łáſkę poznáć/ mo=
12:
żemy ſię ieſzcże vznáć/ Słowo twoie
13:
będźiem chowáć/ że nam daſz z ſobą
14:
krolowáć. Amen.


strona: S3

1:
WSzyſcy ludźie
2:
obacżayćie/ iák duſzá z ćiáłem boiuie/ tu


strona: S3v

1:
w tym to cżeſnym żywoćie/ nie będąc
2:
z ſobą ſworni/ ćiáło z duſzą odporni.
3:
Ciáło ſię chlubi młodośćią/ ſwą
4:
kraſą y też cżerſtwośćią/ nam długi cżás
5:
ku ſtárośći/ chcę ieſzcże świátá vżyć/ w
6:
żądośći, w roſkoſzy żyć.
7:
Duſzá odpowie z żáłośći/ mowiąc
8:
nie przywodź żądośći/ boś przyrzekło
9:
w ſwey młodośći/ przy Krztu cżłonki
10:
ſwe martwić/ ku Boſkiey woley rządźić.
11:
(Cialo) Iam ieſt ná świećie ſpániáłe/ mocne, kraſne, młode, cżerſtwe/ y k
12:
márnośćiam nákłonione/ przethoż chcę w
13:
roſkoſzy żyć/ wſzyſtko ſobie odważyć.
14:
(Duſza) Popátrz ná Bogacżá pilnie/
15:
ktory godował roſkoſznie/ iák ieſt
16:
pogrzebion żáłośnie/ w piekle mu mąk dość
17:
dano/ iáko w Piſmie ziáwiono.


strona: S4

1:
(Ciało) WSzák mam ieſzcże cżaſu doſyć/
2:
chcę młodośći ſwoiey vżyć/ potym gdy
3:
k ſtárośći przyidę/ pokutę cżynić będę/
4:
ku Bogu ſię náwrocę.
5:
(Duſza) Nie chćieyże ſię ſáma zwodźić/
6:
ták Bog tobą władnie wſzelák/ gdy
7:
racży tedy lężeſz wznák/
8:
bądź to w wiecżer bądź z iutrá/ ſkryta iego godźiná.
9:
(Cialo) A wſzák mądrzy y krolowie/
10:
wſzyſcy ſwietcy zaſtępowie/ káżdy z nich
11:
rad żyw roſkoſznie z nimić ieſt miło
12:
być/ á krotochwile vżyć.
13:
(Duſza) Przydźieć iśćie w rychle then
14:
cżas/ w ktorym iśćie roźdźieli nas/ co
15:
pomoże twoy márny cżás/ do źiemie zásię
16:
poydźieſz/ pothym mąk wiecżnych
17:
doydźieſz.
18:
(Cialo) Thoć mię nawięcey záſmuca
19:
twoiá mię mowá przeſtráſza/ o ſobie
20:
nędzny mam pocżąć/ nie mam k
21:
dobremu mocy/ żądam rády, pomocy.
22:
(Duſza) To wiedz iż Pan Bog iſtotnie/
23:
przyimuie grzeſzne łáſkáwie/ obroćże ſię
24:
k niemu prośćie/ nie páthrz grzechow,
25:
márnośći/ doydźiem wiecżney rádośći.


strona: S4v

1:
(Spolem) Rácżże nám BOże vżycżyć/
2:
tego z miłośći doſtąpić/ y dáry ſwemi
3:
obdárzyć/ ábyſmy tobie godnie/
4:
poddáli ſię pokornie.
5:
Dufamy w tobie Boże náſz/ że nam
6:
mdłym we wſzem pomoc daſz/ od złych
7:
vpadkow záchowaſz/ rácż nas rychley
8:
wytárgnąć/ do Kryſtá nas przytárgnąć.
9:
Służ ſzyć iuż pieśni dokonáć/
10:
á Kryſtuſowi ſię oddáć/ tu doſtąpić miłośći/
11:
potym wiecżney rádośći. Amen.


strona: S7

1:
WSpomináiąc pocżątek
2:
żywotá náſzego/ y iáko potym ma
3:
być dokońcżenie iego/ iáwnie też
4:
wſzyſcy wiemy/ iáko tu w nim żywiemy.
5:
Możeć tho káżdy bácżyć żeć śię
6:
w grzechu rodźi/ á záwżdy tę ſwowolność
7:
bez przeſtanku płodźi/ nie bacżąc nic
8:
żadnego/ dobrodźieyſtwá Páńſkiego.


strona: S7v

1:
Bowiem grzech ktory ſię w nas iuż
2:
ták roſkorzenił/ práwie nam wſzyſtkie
3:
ludzkie obycżáie zmienił/ iż o Páná
4:
nie dbamy/ by źwierzętá mięſzkamy.
5:
Ze ſtá dźiś może náleść cżłowieká
6:
tákiego/ ktoryby miał pámiętáć dobroć
7:
Páná ſwego/ iák go śláchetnym
8:
ſtworzył/ á nád wſzyſtko przełożył.
9:
Nędzneſz to ſą roſkoſzy iśćie świátá
10:
tego/ ktore nas ták odwiodły od Páná
11:
naſzego/ z ktoremi áni wzwiemy/ gdy
12:
marnie poginiemy.
13:
Nikt z nas wiedźieć nie może nigdy
14:
cżaſu ſwego/ gdy ma ſtánąć przed
15:
ſrogi Máieſtat Sędźiego/ dźiwnieć o ten
16:
Pan ſprawił/ w ſwey mocy to zoſtáwił.
17:
Każdego przeſtrzedz racżył áby żył w
18:
cżuynośći/ á záwżdy ſię wiárował
19:
ſoproſnych wſzetecżnośći/ bo tego nie
20:
wie żadny/ gdy przydźie dźień Páńſki zdrádny.
21:
Iákeź ſię thu iuż nie ma vznáć
22:
cżłowiek káżdy/ gdyż w tym nie=
23:
boſpiecżeńſtwo żywotá ieſt záwżdy/ muśi być
24:
do ſkońcżenia/ tu iśćie bez wątpienia.
25:
Kuſzą ſię o nas záwżdy pilnie we


strona: S8

1:
dnie w nocy/ Cżárt, ćiało y márny
2:
świát, záwżdy ze wſzey mocy/ áby nas
3:
potłumili/ á Pánu obmieźili.
4:
Bárzoć to ná nas iśćie ſrodzy
5:
hárcownicy/ z ktoremi nie możemy
6:
porownáć nędznicy/ á dźiwnie z káżdey ſtro=
7:
ny/ trapią nas przez obrony.
8:
Lubieżne ácż nam rzecży pod cżás
9:
podawáią/ ále záwżdy ſrogi iad w
10:
ſobie zákrywáią/ bo co ſię ćiáłu lubi/to
11:
záwżdy duſzę gubi. Belzebub on ſtáry wąż teżći pilen
12:
ſwego/ á záwżdy we dnie w nocy rycząc
13:
ſzuka tego/ by mogł poźrzeć cżłowieká/ á zátráćić do wieká.
14:
Cżymże iuż tedy ſobie nędzni pomoc
15:
mamy/ gdyż tákie przećiwniki przećiw
16:
ſobie znamy? Y gdźież ſzukáć Hetmáná/
17:
iedno Kryſtuſá Páná?
18:
Káżdy iuż tedy wiedząc Páná ták
19:
możnego/ vćiecż ſię pod obronę świętey
20:
ręki iego/ boć ten przyimie káżdego/ do
21:
Kroleſtwá ſwoiego. Amen.


strona: S10v

1:
O Dáremne
2:
ſwieckie vćieſzenie/ iákoż ty
3:
przeminieſz w rychłośći.
4:
Nád śmierć nie mamy
5:
nic pewnieyſzego/ tháć vmie zbáwić
6:
wſzech rádośći, Cżemuż ná to nie
7:
chcem pomnieći/ á nie przeſtániemy
8:
grzeſzyći/ wiedząc iż mamy wſzyſcy zemrzeći.


strona: S11

1:
O śmierći thać ieſt gorzka pámięć
2:
twa/ cżłowieku ſercá weſołego/ Toś
3:
młodemu á mocnemu groźna/ ktory
4:
záwſze ſzcżęśćia vżywa, Zadnego ſobie nic
5:
nie ważyſz/ chudego, bogátego vdawiſz/
6:
á chytrze z nim postępowáć vmieſz.
7:
O śmierći tyś śidło bárzo groźne/
8:
ktore vmieſz chytrze potárgnąć/. Przed
9:
tobą ſię trudno vwiárowáć / áni ſię ná
10:
ſtronę záchowáć, Nád ćię nie máſz nic
11:
ſtráſzliwſzego/ ſądu Bożego nagrożniey=
12:
ſzego/ piekielnych mák nie ieſt nic
13:
okrutnieyſzego.


strona: S12

1:
O iákożem ia ná to nie pomniał/
2:
átych ták ſkoro vmrzeć miał/. Miałem
3:
ná tym świećie ſzcżęśćia doſyć/ nie
4:
chćiałem ná tę to śmierć bacżyć, Iuż ku
5:
mnie posłáłá poſły ſwe/ boleść
6:
okrutną, thrapienie ćięſzkie/ odiąwſzy
7:
odemnie wſzyſtko weſele moie.


strona: S11v

1:
Y iużći ſię záćmił wſzyſtek wzrok moy/
2:
wielce ieſt ſmętne ſerce moie/.
3:
Chwáłá świecka z ktorąm záwſze ſtał/
4:
nakłádym ná ſię wielkie dźiáłał. Toc zemną
5:
do grobu nie poydźie/ ále com cżynił
6:
dobrze álbo żle/ toć zemną ná groźnym
7:
ſądźie ſtánie.
8:
Namileyſzy towárzyſze moi/ iużći idę od
9:
was w tey to chwili/. Proſzę ná
10:
groźną śmierć pámiętayćie / á BOgá
11:
zawſze w ſercu mieyćie, Boć nielza tu
12:
nam długo być/ muśim ſię tám
13:
wſzyſcy ſtáwić/ á z ſwych grzechow pocżet
14:
vdźiáłáć.
15:
Wſzechmogący Boże prośim záte/
16:
rácżyſz ſię znáć k ſwemu ſtworzeniu/.
17:
Wſzákam ia nic iedno popioł, błoto/
18:
odpuśćże nam náſze zgrzeſzenie, Gdy
19:
będźiem ná twym ſądźie ſtáć/ rácżyſz
20:
ſię k nammiłośćiwie znáć/ day nam
21:
z ſobą wiecżnie przebywáć. Amen.


strona: S16

1:
Nuż my wierni
2:
Krześćiánie/ przez záłoſne rozmyślánie/
3:
ſmierći cżłowieká wſzelkiego/ bądźmyż


strona: S16v

1:
ſercá nabożnego.
2:
Ná śmierć ſwoię pámiętaymy/
3:
Swiátu temu nie vfaymy/ bo nie máſz w
4:
nim nic pewnego/ omylić iśćie káżdego.
5:
Widźimy dobrze ná oko/ z wielu
6:
przykłádow ſzyroko/ iż gdy nam więcey
7:
folguie/ doły grzebie, á nas pſuie.
8:
Długie zdrowie obiecuiąc/ myśli dobrey
9:
dodawáiąc/ z pámięći nam ſmierć
10:
wyimuie/ ktorą przećiw ſobie cżuie.
11:
Bowiem byſmypámiętáli/ ná ten
12:
cżás żywotá máły/ byłby káżdy z nas
13:
ſkromnieyſzy/ ná wſzyſtkie ſpráwy
14:
bácżnieyſzy.
15:
Nie służyłby świátu temu/ áni też
16:
ćiáłu ſwoiemu/ ktore od Bogá odwodźi/
17:
wſzelkiego co zá nim chodźi.
18:
Gdyż thedy nic pewnieyſzego/ nád
19:
słowá Páná náſzego / cżuymy, á
20:
bądźmy gotowi/ á ták nas świát nie vłowi.
21:
Bowiem do nas ták mowi PAN/
22:
ſwym słowem, ćiągnąc k ſobie ſam/


strona: S17

1:
byſmy beſpiecżni nie byli/ nie wiedząc o
2:
żadney chwili.
3:
ktory do nas przyśle ſwego/ ſmierć
4:
posłá bárzo ſrogiego / aby z námi
5:
licżbę cżynił/ ze wſzego co kto przewinił.
6:
Dla tegoż nas vpominał/ y przyka=
7:
zánie ſwe nam dał/ byſmy wedle niego
8:
żyli/ inſze drogi opuśćili.
9:
Vstaw cudzych nie słucháli/ ktorych
10:
ludźie nádźiáłáli/ á twe Panie
11:
wyrzućili/ iákoby w tym mędrſzy byli.
12:
Nie máſzći cżaſu i iednego/ nád drugi
13:
cżás godnieyſzego/ záwżdy Bogu mamy
14:
służyć/ przykazánie iego pełnić.
15:
Záwżdy mamy thrzeźwemi być/ w mierności ieść, w
16:
miernośći pić/ bo obżárſtwo záwſze ſzkodźi/ wſzyſtkie złośći z
17:
śiebie rodźi.
18:
Ieden dźień tedy drugiego/ nie ma
19:
nic w ſobie lepſzego/ záwżdy śmierć zá
20:
nimi chodźi/ nie wiem w ktore vgodźi.
21:
A ták ná to pámiętaymy/ á żywotá
22:
popráwiaymy/ bowiem grzech ſrogo
23:
karze Pan/ cżego znáki cżęſte dał nam.
24:
Amen.


strona: S17v

1:
POtrzebnyſz to ćiało w
2:
ziemi/ á w tym namniey nie
3:
wątpimy/ że w Sądny dźień z
4:
mártwych wſtánie/ przed ſtolec twoy
5:
Kryſte Pánie.
6:
To ćiáło z źiemie ſtworzone/ w
7:
źiemię będźie obrocone/ y zaś przed Sąd
8:
wcále ſtánie/ ná Archánielſkie trąbienie.
9:
Duch iego wiecżnie przebywa/ w łá=
10:
ſce Páńſkiey odpocżywa/ ktory przez
11:
Syná ſwoiego/ ocżyśćił gi z grzechu
12:
wſzego.
13:
Iuż wźięły dobre ſkońcżenie/ troſki
14:
iego, y trapienie/ wſzytko zárázem
15:
vſtáło/ co cżłowiecżeńſtwo ćierpiáło.
16:
Odnośił iárzmo włożone/ od Páná
17:
Kryſtá zrządzone/ á choć zámárł iednák
18:
żywie/ w żywoćie lepſzym prawdźiwie.
19:
Zywie duch v Páná ſwego/ ćiáło ſpi
20:
do dniá ſądnego/ tám mocą Boſką
21:
ſpráwione będźie dźiwnie ośláchćione.


strona: S18

1:
Tu żyło w wielkiey trudnośći/ tam
2:
przydźie k wiecżney rádości/ iáko
3:
Słońce w ſwey iáſnośći/ vwielbione ieſt w
4:
świątośći.
5:
Niechże thu iuż leży w źiemi/ my k
6:
domom náſzym przydźiemy/ gotuiąc ſię
7:
tákże k temu/ dokonániu oſtátniemu.
8:
Bo nád to nic pewnieyſzego/ że
9:
Smierć potka z nas káżdego/ ten dług
10:
wſzyſcy zápłáćimy/ ktorzy ſię ná świát
11:
rodźimy.
12:
Wyznacżyſz nas Kryſte Pánie/ á
13:
day dobre dokonánie/ wſzakeś nas ſwą
14:
Krwią wybáwił/ byś nam wiecżny żywot ſpráwił.
15:
Wyrwi nas z Szátáńſkiey śiły/
16:
byſmy w chwale twoiey żyli/ ſtobą náſzym
17:
miłym Pánem/ rzecżmyſz wſzyſcy
18:
ſpołem. Amen.


strona: S20

1:
Iezus Kryſtus krol
2:
nawyżſzy/ przydźi k nam z niebieſką
3:
rzeszą na ſąd wſzechżywych y
4:
martwych/ według piſm świętych
5:
Prorockich.


strona: S20v

1:
Przyśćia ſwego náznácżenie/ dał znaki w Nowym zakonie/ mowiąc,
2:
będą
3:
znáki ná Słońcu/ ná gwiazdách, y
4:
też Mieśiącu.
5:
Będźie cżęſte źiemie drżenie/ miedzy ludźmi zátrwożenie/ ále ſie nic nie
6:
lękayći/ głowy ſwe wzgorę wznſzayćie.
7:
Bowiem ſię iuż przybliżyło/ od=
8:
kupienie ſię ziáwiło/ náſkońcżeniu
9:
świátá tego/ k ſkáźie antykryſtá złego.
10:
Gdy ſię pocżet wiernych ſpełni/ złość
11:
ſię złych ludźi wypełni/ wnet ſię iuż po=
12:
cżnie
13:
dźień ſądny/ Archanioł w trąbę zátrąbi.
14:
K temu ogromnemu głoſu/ wſtáną
15:
martwi tego cżaſu/ ruſzą ſię mocy
16:
niebieſkie/y wſzyſtko zrządzenie źiemſkie.
17:
Vprzedzáiąc Páná ſwego/ w Má=
18:
ieſtáćie wielmożnego/ przyidźieć w
19:
obłocech niebieſkich/ w dźiwnych
20:
wielmożnośćiách ſwoich.
21:
Tám krol niebieſki w ſwey sławie/
22:
śiędźie ná ſwym Máieſtaćie/ ná ſtolcu
23:
ſwey wielmożnośći/ w nieogárnioney
24:
ſwey mocy.


strona: T1

1:
Wſzyſcy ludźie przedeń poydą/ wiele
2:
ich tám ſtráchow doydą/ k Sądu ſię
3:
groźnemu gotuiąc/ ſumnienie ſwe
4:
przypráwuiąc.
5:
Tám oświeći ſercá ćiemne we wſze
6:
Tkryte cżyniąć iáwne/ w dobroći ábo we
7:
złośći/ iáko kto był w ſwey táynośći.
8:
Tám rozſądźi wſzytki práwie/
9:
grzeſzne k piekłu, wierne k chwale/ tákie
10:
będźie zápłácenie/ iákie było weń wierzenie.
11:
Wiedząc to my wſzyſcy wierni
12:
bądźmyſ vſtáwicżnie cżuyni/ w mo=
13:
dlitwách, w dobrze cżynieniu/ cżekáiąc
14:
Páná k ſądzeniu.
15:
Pánie rácżże nas záchowáć/ tych
16:
wſzyſtkich ſtráſzliwych rzecży/ ktore tu
17:
pewnie máią przyść/ rácż nas k
18:
práwicy ſwey przyłęcżyć. Amen


strona: T3v

1:
Przybliżać ſię iuż dźień
2:
białły/ káżdy cżłowiek w wierze
3:
ſtały/ powſtań do Páńſkiey chwały.
4:
Możny Boże wſzey rádośći/
5:
rozmnożyćielu świátłośći/ oświeć náſze ćiem=
6:
nośći.


strona: T4

1:
Iużći oná moc minęłá/co po wſzem
2:
ſwiećie słynęłá/ iuż z łáſki twey zginęłá.
3:
Ktorąś był w Ráiu vſtáwił/ co był
4:
pierwſzy cżłowiek ſpráwił/ by káżdy w
5:
ćiemnośćiách był.
6:
Otoż przyſzedł thwoy Syn miły/y
7:
przeiednał nam te winy/ ábychmy tám
8:
nie byli.
9:
Láſkáwieś nas k ſobie przyiął/ z
10:
tych ćiemnośći wiecżnych wyiął/ áby
11:
żadny nie zginął.
12:
A iemuś nas w opiekę dał/ áby cżárt
13:
námi nie władał/ gdyż iuż moc iego
14:
poznał.
15:
Iedno nam tę moc zoſtáwił/ coś nę=
16:
dznemu cżłeku ſpráwił/ áby ſwey pracy
17:
ulżył.
18:
Rácżyſz nas y z they przeżegnáć/ á
19:
przyſzy dźień ſzcżęśliwy dáć/ gdyż nam
20:
cżás ze ſnu powſtáć.
21:
Ey náſzá wierna świátłośći/ iuż
22:
oświeć náſze ćiemnośći/ á przyim k ſobie
23:
w rádośći.
24:
Y day nam ſzcżęſne powſtánie/á z
25:
ſwey łáſki przeżegnánie/ná twey
26:
chwały wyznánie. Am.


strona: T4v

1:
BLiżyć ſię iuż cżás
2:
powſtánia/ przebudż duſze ćiało z
3:
ſpania/przychodźi cżás świtánia.
4:
Powſtańże iuż duſzo wierna/ ku
5:
chwaleniu ſwego Páná/ gdyż on ieſt twa
6:
obroná. Wſtáńże iuż, á nie chćiey mięſzkáć/
7:
zá dobrodźieyſtwá dźiękowáć/ boć iuż
8:
wnet będźie świtáć.
9:
Kury pieią tuż świtánie/ wſpomniſz
10:
ná vpominánie/ Kryſtowo przykazánie.
11:
Wſzem nam mowi byſmy cżuli/ á
12:
przyśćiá iego cżekáli/á w pámięći go
13:
mieli. Bo nie wiemy przyśćia iego/
14:
wiecżornego, pułnocnego/ Páná ták
15:
wielikiego. Wzbudźiſz duſze ćiáło z ſpánia/
16:
iużći wſzchodźi gwiazdá rána/ k cżuynośći
17:
vpomina.
18:
Noe z ſrogimi ćiemnośćiámi/
19:
przemija y z teſknośćiámi/ y z nieprzeſ=
20:
piecżnośćiámi.


strona: T5

1:
Iuż wſpomni ná Bogá ſwego/ bo
2:
wſzyſtkie dary od niego/ máſz dźiękuyże
3:
mu z tego.
4:
Chwalże go duſzo powstawſzy/ á nań
5:
ſercem wſpamiętawſzy/ Pioſnkę
6:
chwały zácżąwſzy.
7:
Chwałá thobie BOże wiecżny/ żeś
8:
nam dał cżás przeſpáć nocny/ o ty náſz
9:
ſtrożu mocny.
10:
Bądź thobie dźiękow cżynienie/ zá
11:
dobrodźieyſtwá nam dáne/ rácż dáć
12:
k temu zbáwienie.
13:
Ktoreś w Synu ſwym ſpoſobił/ á w
14:
nimeś ie dáć záślubił/ ktoby iedno weń
15:
wierzył.
16:
Dayże nam prawdźiwie wierzyć/ á
17:
tego vcżeſtniki być/ coś nam iuż racżył
18:
ſpráwić. Amen.


strona: T5v

1:
RAno wſtawſzy ze ſnu ſwego
2:
káżdy z ſercá ochotnego/ dźiękuy
3:
Pánu wſzechmocnemu/
4:
ſtworzyćielowi náſzemu/ że racżył być ná
5:
pomocy/nam grzeſznym tey przeſzłey nocy.
6:
Wiecżny BOże z wyſokośći/ bądź
7:
cżeść, chwáłá twey miłośći/ żeś nas
8:
bronił w tey ćiemnośći/ od Cżártowſkiey
9:
okrutnośći/ w pokoiuś tę noc przeſpáć
10:
dał/ y w dobrym zdrowiu záchował.
11:
Rácżże też nas y dniá tego/
12:
záchowáć od wſzego złego/ niech myśli, y
13:
ſercá náſze/ ku tobie wzdycháią záwſze/ bo
14:
krom ćiebie twe Owiecżki/
15:
nie máią
16:
indźiey vćiecżki. Ku cżci ſwey Oycże łáſkáwy/ rácż
17:
obrácáć náſze ſpráwy/ y właſne, y
18:
poſpolite/ niech záwſze będą obfite/ w łá=
19:
ce twoiey pomnożenie/ boś ty náſze wspomożenie.
20:
Anielſką ſtraż miey nád námi/
21:
nád ſwoiemi dźiatecżkámi/ thák nas żadna
22:
rzecż nie ruſzy/ ktorą z Szátáńſkiey
23:
pokuſy/ ná ludźie zwykłá przychodźi/
24:
duſzy, ćiału wielce ſzkodźić.


strona: T6

1:
To proſząc nic nie wątpimy/ że
2:
wysłucháni będźiemy/ przez Kryſtá Páná
3:
náſzego/ pośrzedniká iedynego/ ienż w
4:
Niebie kroluie wiecżnie/ z Oycem y z
5:
Duchem ſpołecżnie.
6:
Iuż wzeſzło świátło
7:
Słonecżne/ my przez modlitwy
8:
ſpołecżne/ służſza byſmy Pánu
9:
ſwemu/ Bogu Oycu niebieſkiemu/ nabożnie
10:
chwałę wzdawáli/ o pomoc iego żądáli.
11:
Aby w te dźiśieyſze ſpráwy/ iáko obrońcá
12:
łáſkáwy/ racżył nas sługi ſwe
13:
bronić/ mocną ręką ſwą vchronić/ od
14:
wſzego nam ſzkodliwego/ z poduſzcżenia
15:
Cżártá złego.
16:
Ięzyk náſz áby námował/ á ku cżći
17:
ſwoiey ſpráwował/ by ſnadź co z
18:
przcżyny iego/ nie vrosło burzliwego/
19:
Záchował też w ſtátecżnośći/ wzrok, by nie
20:
pátrzył márnośći.
21:
Cżyſte ſerdecżne wnętrznośći/ niech
22:
będą od złych chćiwośći/ kromia głu=


strona: T6v

1:
piey wſzetecżnośći/ á niech zniſzcżenie w
2:
miernośći/ iedzenia, pićia ſkromnego/
3:
buyność ćiáłá ſwowolnego.
4:
Iż ſkoro iedno dźień przeydźie/ á
5:
nocna ćiemność nádeydźie/ byſmy w
6:
ſwiętey wſrzymáłośći/ cżyśći będąc y
7:
trzeźwośći/iemu cżeść, chwałę wzdawáli/
8:
á ták weſoło ſpiewáli.
9:
BOgu Oycu wſzechmocnemu/ y
10:
Synowi iedynemu/ thákże świętemu
11:
Duchowi/ duſz náſzych ćieſzyćielowi/
12:
niechay będą záwſze dźięki/ y cżeść, y
13:
chwałá ná wieki. Amen.


strona: T8

1:
POżegnay nas Boże
2:
Oycże/ mocą twey ſwiętey prawice/Ie=


strona: T8v

1:
zu Kryſte zbáwićielu/ vkaż nád
2:
námi łáſkę ſwą.
3:
Duchu ſwięty rácż nas ćieſzyć/
4:
myśli náſzych rácż ſprawcą być/ day
5:
Pánie BOże iedyny/ byſmy ten to dźień
6:
ſtrawili.
7:
W Bożey łáſce, y w miłośći/ w
8:
miłośierdźiu, pobożnośći/ záchoway nas
9:
wſzego grzechu/ nie day Diabłu ku
10:
poſmiechu.
11:
Day myślić o oſtátnim dniu/ day
12:
pámiętáć o ſkonániu/ á gdy ſię tu
13:
zwroćiſz Pánie/ ſędźić żywe y też martwe.
14:
Poſtáw nas ná ſwey práwicy/ rácż
15:
nas vznáć zá ſwe ſyny/ Amen,
16:
Amen Boże day to/ by ſię to
17:
w nas wypełniło.


strona: T9

1:
BOG wiecżny á wſzechmocny Pan Narodu ludzkiego/.
2:
Roſkázuie tho ſrodze nam/ z
3:
dobrodźieyſtwá iego. Byſmy ſercem
4:
wdźięcżni byli/ á cżáſu wſzelákie/ Imię
5:
Páńſkie sławili.
6:
Bo my nędzni robaſzkowie/ od
7:
niego bieramy/. Iáko od Oycá ſynowie/
8:
cożkolwiek tu mamy; A zá to co on
9:
ſpráwuie/ tylko ſobie cżeść chwałę/ od
10:
wſzech nas zoſtáwuie.
11:
Podnieśmyſz iuż z nabożnośćią ocży
12:
náſze k niemu/. Boć on ſwoią
13:
łáſkáwośćią ieſt gotow każdemu.
14:
A gdy rękę ſwą otworzy/ wſzego dobrá nam
15:
przyſporzy/ ſwemu wſzemu ſtworzeniu.
16:
Prośim ćię wiecżny Pánie náſz/ w
17:
Niebieſkiey rádośći/. Swoie święte
18:
przeżegnánie ześli z wyſkokośći, Racż
19:
pokármy błogosławić/ ktoreś nam
20:
racżył ſpráwić/ tu ku naſzey żywotnośći.
21:
PAnie Boże wiecżney
22:
chwały krolu z wyſokośći/
23:
Błogoſław nam y tym
24:
dárom z Oycowſkiey miłośći.
25:
Abyſmy ich pożywáiąc tobie dźiękowáli/
26:
á roźlicżne dobrodźieyſtwá záwſze
27:
wyznawáli przez Kryſtá Syná


strona: T10

1:
twoiego/ á Páná náſzego/ ienż z tobą w
2:
ſpołecżnośći żywie Duchá świętego.
3:
Oycże náſz namocnieyſzy
4:
tobą wſzeſtworzo/. Tweć
5:
Imię nasławnieyſze ták ieſt
6:
vmocniono k tobieć ſię vćiekamy/
7:
náſycenia ſzukamy/ zá pokarm żądamy.
8:
Dla niego ſkrapiaſz gory z obłokow
9:
przedźiwne/ Rowniny, y też doły prze
10:
vrodzay źiemie. K zroſtu przywodźiſz tráwy/ wſzemu bydłu potráwy/ z kąd
11:
pokármy mamy.
12:
Wywodźiſz y chleb z źiemie/ludźiem
13:
k náſyceniu/. Wino, inne napoie
14:
przećiwko prágnieniu. Byś ſerce obweſelił/


strona: T10v

1:
z łáſkiś to ſwoiey ſtworzył/ byś zá the
2:
chwalon był.
3:
Wſzyſtko ná ćiebie cżeká dobrotliwy Pánie/.
4:
Pokármu ſwego żąda/ bez
5:
niego vſtánie. Rękę ſwoię otwieraſz/
6:
wſzyſtkim ſam pokarm dawaſz/ łáſką
7:
ſwą nápełniaſz.
8:
Gdy dawaſz pokarm Pánie nam ku
9:
náſyceniu/. Zgotuyże náſze ſercá
10:
ćiebie ku chwaleniu, Rácż nam dáć chleb
11:
powſzedni/ ku potrzebie ninieyſzy/.
12:
Oycże namileyſzy.
13:
Rácż nam poświęćić ten ſtoł w
14:
Kryſtu vmęczonym/. Że pożywamy
15:
ſpołu w pożegnániu świętym. Ciáłá ku
16:
náſyceniu/ day godność y k więcżnemu/
17:
bytu niebieſkiemu. Amen.
18:
PAnie Boże wſzechmogący/
19:
Oycże wiecżnie kroluiący/ ktory
20:
dla Syná ſwoiego/ dáieſz nam
21:
wiele dobrego/ z łáſki ſwoiey.


strona: T11

1:
Tobieć służſzy dźiękcżynienie/
2:
ſámemu dobrorzecżenie/ bo ty o wſzyſtki
3:
piecżą maſz/ opátruieſz, mocnie chowaſz/
4:
Krolu wiecżny.
5:
A my z przyiętych pokármow/ k ży=
6:
wotu przydánych dárow/ tobie wdźię=
7:
cżnie dźiękuiemy/ á słuſzną chwałę
8:
ſpiewamy/ O Boże náſz.
9:
Bądźże Boże tobie chwałá/ cżeść,
10:
moc, śiłá, iáſność, sławá/ boś ty wſzy=
11:
ſtkich rzecży Pánem/ wiecżnie po=
12:
żegnánym, Amen/ Alleluia.
13:
PAnu Bogu
14:
wſzechmocnemu dźiękuymy w rádośći/.
15:
Iżeć on ćiáłu náſzemu dał chleb
16:
ku żywnośći. Racżył nas dáry ſwoimi/
17:
nákarmić obfitemi/ z ſwoiey
18:
ſzcżodrobliwośći.
19:
Bądźżeć iuż Oycże niebieſki cżeść y
20:
chwałá tobie/. Iże nas w tey nędzy
21:
źiemſkiey ták racżyſz mieć ſobie: Żywiſz


strona: T11v

1:
chowaſz, y dáruieſz/ á wſzem dobrym
2:
opátruieſz/ ná wſzeláką godźinę.
3:
Vżycże nam dźiatocżkam ſwym/
4:
poki będźiem żyli/. Abyſmy twym
5:
słowem świętym duſze ſwe karmili:
6:
Day nam grzechow odpuſzcżenie/w práwey
7:
wierze pośilenie/ w łáſce ſwoiey
8:
pomnożenie. Amen.
9:
WŻdaymyż cżeść BOGU
10:
ſwemu z dobrodźieyſtwá iego/.
11:
Bo zacna iemu chwałá od
12:
ſtworzenia wſzego: A to myślą
13:
nabożną/ á ſerdecżną pokłoną/ zá łáſkę nam
14:
dáną.
15:
Chwałá tobie náſz Panie/ ienż
16:
Nieba obłokiem/. Przykrywaſz mocą
17:
ſwoią/ dáiąc deſzcż ſwym cżaſom.
18:
Wſzechmogący będąc Pan/ wſzyſtko ku
19:
pożytku nam/ ábyś był od nas znan.
20:
Ptáctwu, wſzemu dobytku pokármy
21:
przypráwiaſz/. Potym ie ku pożytku
22:
ludu swemu dawaſz, A przeto Pánie


strona: T12

1:
tobie/ zá thę żywność od ćiebie/ chwałá
2:
bądź ná niebie.
3:
Ciebie prośimy Pánie pokármy
4:
przyiąwſzy/. Day że ich vżywamy bez
5:
grzechu, pomazy: w pracách, y w
6:
vcżćiwośći/ cżyniąc ſwe powinnośći/ w
7:
bráterſkiey miłośći.
8:
Rácż dáć y pokarm duſzy Słowá
9:
naświętſzego/. Bo nie tylko tu z
10:
chlebá żywiemy ſámego: Ale z słow
11:
świętych vſt twych/ dayże nam vżywáć ich/
12:
domieść nas ſwych świętych. Amen.
13:
Bądź chwałá pánie tobie/ zá
14:
te dáry twoie/. Żeś nákarmił,
15:
y nápoił/ nas ſtworzenie ſwoie:
16:
A iákoś dał powſzedni chleb ćiáłom
17:
ku żywnośći/ ták pośilay słowem ſwoim
18:
duſz náſzych krewkośći/ Przez Kryſtá
19:
Páná náſzego ktory z tobą żywie/ w
20:
iednośći Duchá świętego BOg wiecżny
21:
prawdźiwie. Amen.


strona: T12v

1:
IVż śię źmierzka nádchodźi noc/
2:
poprośmy Bogá o pomoc/
3:
áby on náſzym ſtrożem był/ od
4:
złych Cżartow nas obronił/ ktorzy na=
5:
więcey w ćiemnośći/ vżywáią ſwey
6:
chytrośći.
7:
Iezu Kryſte Pánie miły/ tyś
8:
wſzyſtkie piekielne śiły/ przez mękę ſwoię
9:
poráźił/ á nam wiecżny pokoy ſpráwił/
10:
Racżyſz miłośierny Pánie/ wysłucháć
11:
náſze wołánie.
12:
Ześli Aniołá świętego/ áby mocą
13:
Boſtwá twego/ przed duſznemi
14:
ſprzećiwniki/ bronił nas twe służebniki/ y
15:
záchował bez wſzey ſzkody/ od káżdey
16:
nagłey przygody.
17:
Tobieć wſzyſtko porucżamy/
18:
cożkolwiek w ſwey mocy mamy/ coś nam
19:
vżycżył z łáſki ſwey/ niech to będźie w
20:
opiece twey/ Ienż z Oycem y z Duchem
21:
Swiętym/ ieſteś Krolem wiekuiſtym.
22:
Amen.


strona: T13

1:
KRyſte dniu náſzey
2:
ſwiátłośći/ nocne odkrywaſz ćiemnośći/
3:
zá ſwiátłość ćię práwą znamy/ gdy
4:
twey nauki słuchamy.
5:
Prośimy ćię święty Pánie/ rácż dáć
6:
ſpokoyne wyſpánie/ pewnie gdy nas
7:
bronić będźieſz/ trudnośći wiele odwiedźieſz.
8:
Aby ćięſzki ſen nie morzył/ á
9:
nieprzyiaćiel nie zborzył/ ieślić mu ćiáło


strona: T13v

1:
przyzwoli/ wiecżnie nas ſobie zniewoli.
2:
Ocży kiedy ſię ſpáć wezmą/myśli
3:
ſerdecżne niech nie ſpią/ zá twoiey ręki
4:
obroną/ słudzy wierni mocnie ſtáną.
5:
Náſz Pánie rácżyſz nas bronić/ á
6:
nieprzyiáćielá ſtłumić/ ſpráwuiąc nas
7:
twoie sługi/ ſwą Krwią ſtárłeś náſze
8:
długi.
9:
Rácżyſz nas mieć ná piecży ſwey/
10:
tu w tey ćięſzkośći ćieleſney/ obrońcáś
11:
thy káżdey duſze/ rácżyſz być przy nas
12:
Pánie záwſze.
13:
BOgu Oycu wſzechmocnemu/ y
14:
Synu iego miłemu/ thakież Duchowi
15:
świętemu/ bądź cżeść w Troycy
16:
iedynemu. Amen.


strona: T14

1:
SZedwſzy ſię ſpołem
2:
Pánu ſpiewaymy/ opoce ſię zbáwienia
3:
náſzego ráduymy/ vprzedzáiąc z
4:
wychwalániem oblicżność iego/ pieniem
5:
zgodliwym chwalmy ſámego.


strona: T14v

1:
Abowiem Pan náſz ieſtći Bog
2:
wielki/ á nád wſzyſtkie inne Bogi krol bárzo
3:
mocny/ w ktorego ręku ſą ſkrytośći
4:
źiemie wſzytkie/ tákże wſzech gor
5:
wyſokośći wielkie.
6:
Iego ieſt morze bo ie on ſtworzył/
7:
y wſzyſtkie theż inſze źiemie ſwą mocą
8:
ſpráwił/ Przethoż podźmy, korzmy śię
9:
przed bytnośćią iego/ klęcżąc chwalmy
10:
ſtworzyćielá ſwego.
11:
Onći bowiem ieſt Pánem káżdego/
12:
my záś wſzyſcy ludem páſtwiſk
13:
wybornych iego/ á iáko ſtadke owiec iego
14:
Boſkiey ręki chćieymyſz go być posłuſzni
15:
ná wieki.
16:
A niezátwárdzaymy ſercá ſwego/
17:
obycżáiem Ludu ná puſzcży vpornego/
18:
gdźie przodkowie wáſzy (mowi PAN)
19:
mną kuśili/ áż ſię ſpraw mych y cudow
20:
doználi.
21:
Cżterdźieśći lat przy mieyſcu
22:
pokuſy/ dźierżałem on lud vporny z gniewem
23:
ná puſzcży/ ták iżem rzekł, że ten lud ná
24:
ſercu ſwym błądźi/ bo drog moich y
25:
cudow nie widźi.


strona: T15

1:
Ktorych vpor, złość, y záślepienie/
2:
przywiodło mnie práwie w wielkie
3:
rozgniewánie/ żem też przysiągł, ći nie
4:
wnidą w odpocżywánie/ źiemie oney wprzod
5:
im obiecáne.
6:
Ktorych przykłádem ſtrzeżmy ſię
7:
tego/ bym źle nie vżywáli wezwánia
8:
náſzego/ nie odkłádaymyſz thego co może
9:
być teraz/ ále cżyńmy co każe Pan záraz.
10:
A on też ſwey odwłoki przeſtánie/ á
11:
tu nam zgodę da y ſpołne miłowánie/ á
12:
zátym po dokońcżeniu żywotá tego/
13:
przyimie nas do Kroleſtwá ſwoiego.


strona: T17

1:
CIebie Bogá chwalemy/
2:
ćiebie Pánem wyznawamy.
3:
Ciebie wiecżnego Oycá/ wſzytká
4:
źiemiá cżci i chwali.
5:
Tobie wſzſcy Anieli/ tobie
6:
niebioſá/ y wſzelákie mocárſtwá.
7:
Tobie Cherubin y Seráphin/
8:
nieprzeſtáynym głoſem wołáią:
9:
Swięty/ Swięty/ Swięty Pan Bog Zaſtępow.
10:
Pełne ieſt niebo i źiemiá/
11:
máieſtatu chwały twoiey.
12:
Ciebie chwálebny Apoſtolſki kor.
13:
Ciebie Prorokow przesławny pocżet.
14:
Ciebie Męcżennikow iáſny chwali zaſtęp.


strona: T17v

1:
Ciebie po wſzyſtkim świećie święty
2:
wyznawa Kośćioł.
3:
Oycá niezmiernego Máieſtatu.
4:
Chwálebnego twego prawdźiwego
5:
y iedynego Syná.
6:
Swiętego tákże poćieſzyćielá Duchá.
7:
Tyś Krol chwały Kryſte.
8:
Ty Oycowſki ieſteś wiecżny Syn.
9:
Ty dla wybáwienia cżłowieká/ nie
10:
ſtráchowałeś ſię pánieńſkiego żywotá.
11:
Ty zborzywſzy żądło śmierći/ ot=
12:
worzyłeś wierzącym Kroleſtwo niebieſkie.
13:
Thy ná práwiey Bożey śiedźiſz w
14:
chwale Oycá.
15:
Wierzymy że maſz przyść Sędźią.
16:
Ciebie tedy prośimy twoim sługom
17:
dopomoż/ ktoreś drogą krwią odkupił.
18:
Rácż nas wiecżną ze wſzytkimi
19:
Swiętemi chwałą obdárowáć.
20:
Zbaw lud twey Pánie/ á błogosław
21:
dźiedźictwu twemu.
22:
Y rządź ie/y wynieś one áż ná wieki.
23:
Przez wſzyſtkie dni błogosłáwiemy
24:
ćiebie.
25:
Y chwalony Imię twoie ná wieki/ y
26:
ná wieki wiecżne.


strona: T18

1:
Rácż Pánie dniá tego/
2:
nas od grzechu záchowáć.
3:
Smiłuy ſię nád námi Pánie/ śmiłuy
4:
ſię nád námi.
5:
Niechay będźie miłośierdźie thwoie
6:
nád námi/ iákeſmy w thobie nádźieię
7:
mieli.
8:
W tobiem Pánie vfánie miał/ nie
9:
będę poháńbion ná wieki. Amen.


strona: T19

1:
CHwalćie prawdźiwi
2:
chwaley Páná ſwego: Chwalćie theż
3:
dźiatki Imię święte iego.
4:
Bowiemći tho káżdemu przyſtoi,
5:
Ktory ſię kolwiek Páná ſwego boi.
6:
Iżeby on cżćił Imię święte iego: Od
7:
tych miaſt áż do cżáſu wiecżnego.
8:
Od wſchodu Słońcá áż do zaśćia iego: Ma
9:
być chwálebne imię święte iego.
10:
Ktory tho ná wyſokośći mieſzka.
11:
Nád wſzyſtkie możny/ wſzytko w ſwey
12:
mocy ma.
13:
Pátrzáiąc ná podłość ſwego
14:
ſtworzenia: Ktore tu ná źiemi y w niebie ma.
15:
Wydźwiguiąc z prochu
16:
niedoſtátniego: Tákże y z gnoiu cżłowieká nędz=
17:
nego.
18:
By go między Kśiążęty poſádźił,
19:
Ná ſtolcu ſwym wybránych
20:
poſtanowił. Cżyniąc też y z niepłodney mathki
21:
płodną: Y w dźiatecżkách ſwoich bárzo
22:
hoyną. Amen.


strona: U2

1:
BOG gdy Niebo, Ziemię
2:
ſtworzył/. Roźlicżnie ie
3:
przyozdobił, Niebo Słońcem y
4:
gwiazdámi/. Mieśiącem, y Plánetami.
5:
A źiemię záśię źiołámi/. Trawą
6:
kwiećiem, y drzewámi: Rozmáićie
7:
ochędożył/. Y źwierzętámi nápełnił.
8:
Potym záś do gotowego/. Stwo=


strona: U2v

1:
rzył cżłowieká pierwſzego: Adámá oycá
2:
náſzego/. Stworzył był tylko ſámego.
3:
A widząc iż źle ſamemu/.
4:
Cżłowiekowi być iednemu, Wnet mu towárzy=
5:
ſzy przydał/. Zá Małżonkę Ewę
6:
oddał.
7:
Thámże święty ſtan Małżeńſki/.
8:
Poſtánowił Bog niebieſki; By ſię ludźie
9:
rozmnażáli/. A ten to świát
10:
nápełniáli.
11:
A nierządu poniecháli/. Cnotliwie
12:
ſię tu chowáli; Dźiatki łożá
13:
małżeńſkiego/. Wychowáli ku cżci iego.
14:
Vcżćiwy ieſt Stan małżeńſki/. Zá
15:
leca go Páweł święty, Y łoże niepo=
16:
kaláne/. Cżyſte w tym to świętym ſtanie.
17:
W ktorym Pan Bog ten ślub
18:
ſpráwił/. Y ták go mocno vtwierdźił:
19:
By ſię tego nikt nie ważył/. Rozłęcżáć, co
20:
Pan Bog złącżył.
21:
Oycá y Mátkę opuśći/. Kto w
22:
ten Małżeńſki ſtan wſtąpi: A do Zony
23:
ſwey przyſtánie/. Iedynym ſię ćiáłem
24:
z nią sſtánie.
25:
A tám iuż iedno drugiego/. Szá=


strona: U3

1:
nuie iák zdrowia ſwego: Ieśli z nich
2:
ktore vpádnie/. Drugie ie podnieśie
3:
ſnádnie.
4:
Theż gdy ktore záchoruie/. Iedno
5:
drugiego rátuie: Wiernie á pilnie przy=
6:
gląda/. Y wſzeláki mu wcżáſ dźiáłá.
7:
W vćiſkách, y też w kłopotach/ Y
8:
we wſzelkich doległośćiách: Nie
9:
zániechawáiąc tego/. Poćieſzáć iedno
10:
drugiego.
11:
We zgodźie z ſobą mieſzkáiąc/.
12:
Prace rąk ſwych vżywáiąc: Iedno
13:
drugiemu vgadza/. Ktore ná ten ſtan
14:
pámięta. A ták ia porádzę tobie/. Vważ to
15:
dobrze v śiebie: Lepić właſną
16:
Małżonkę mieć/ niż w iákim nierządźie gorzeć.
17:
O tym wiedz iż porubniki/. Wſze=
18:
tecżne cudzełożniki, Pan Bog potym
19:
ſádźić będźie/. Ná wiecżne ich
20:
zátrácenie.
21:
Gdźie płácż y zębow zgrzytánie/.
22:
Cięſzkie wiecżne nárzekánie. Vchoway
23:
nas Kryſte Pánie/. Racż dáć z tobą
24:
krolowánie. Amen.
25:
KROlowi nád wſzemi
26:
krolami, á Pánu nád pány/ ktoryś on
27:
ſam nieśmiertelność ma/ iemuż
28:
bądź cżeść y chwałá wiecżna.
29:
Bogu Oycu, y Synowi, y Duchu
30:
świętemu/ niechay będźie wiecżna cżeść
31:
chwałá/ iáko Bogu wſzech=
32:
mogącemu. AMEN.