[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Psałterz Dawidow
rok wydania:   1579strona: kt

1:
PSALTERZ
2:
DAWIDOW.
3:
PRZEKLADANIA
4:
IANA KOCHA-
5:
NOWSKIEGO.

6:
grafika
7:
¶ W Krákowie/ w Drukárni Lázárzowéy:
8:
Roku Páńſkiégo 1579.


strona: 2

2.
1:
Ieo MSCI
2:
Memu Miłosciwému Pánu,
3:
PANV PIOTROWI
4:
MYSZKOWSKIEMV Z LASKI
5:
BOZEY BISKVPOWI KRA-
6:
KOWSKIEMV. etc.

7:
grafika
8:
Z
Niwá ſwégo piéſrwſzy ſnop tobie ofiáruię/
9:
Cny Myſzkowſki/ którégo dobrodźieyſtwem czuię
10:
Vwiązáné ſwe ſerce: bo komu ieſt táyna
11:
Twa łáſká przećiwko mnie/ y chęć niezwyczáyna?
12:
Iedeneś ty náleźión/ v którégo miáły
13:
Mieyſce Muſȩ wgárdzoné/ y twarz wdźięćzną znáły.
14:
Iedeneś ty rozumiał/ że móie Kámœny
15:
Mogły iednák być godné iákiéykolwiek cény.
16:
Tym żeś mi ſercá dodał/ żem ſye rymy ſwémi
17:
Ważył zetrzéć z Poēty coznákomitſzémi/
18:
Y wdárłem ſye ná ſkáłę pięknéy Kálliopy/
19:
Gdźie do tychmiaſt niebyło znáku Polſkiéy ſtopy.
20:
Y teraz ći z Libanu nioſę Dawidowé
21:
Złoté gęśli/ á przy nich Polſkié pieśni nowé:
22:
Pſałtérzá pięć Kśiążeczek: którym ty łáſkáwy
23:
Wzrok vkaż/ twéy nieowſzem niegodnym zábáwy.
24:
grafika
Pſałtérzástrona: 3

3.
1:
PSALTERZA
2:
Dawidowego
3:
CZESC PIERWSZA,
4:
Przekłádánia I. Kochánowskiégo.

5:
PSALM I.
6:
Beatus vir qui non abiit in conſilio impiorum.

7:
S
Zczęśliwy/ który nie był miedzy złémi w rádźie/
8:
Ani ſtóp ſwoich torem grzeſznych ludźi kłádźie:
9:
Ani śiadł ná ſtolicy/ gdźie tácy śiadáią/
10:
Co ſye z náuki zdrowéy rádźi náśmiéwáią.
11:
Ale to iego vmyſł/ to iego ſtáránié/
12:
Aby ná wſzyſtkim pełnił Páńſkié przykazánié:
13:
Dźieńli po niebie wiedźie/ nocli ſwoié kónie/
14:
On vſtáwicznie w Páńſkim rozmyśla zakónie.
15:
Táki podobien będźie drzewu porzécznému/
16:
Któré przynośi co rok owoc pánu ſwému:
17:
Liśćia nigdy nie trácąc/ choć zła chwilá przydźie:
18:
Temu wſzyſtko/ co pocznie/ ná dobré wynidźie.
19:
Ale źli/ którzy Bogá/ y wſtydu nie znáią/
20:
Tego ſzczęśćia/ téy nigdy zapłáty nie máią:
21:
Równi plewóm/ któré ſye waláią przy źiemi/
22:
A wiátry/ gdźie iedno chcą/ wſzędźie władną iemi.
23:
Dla czego przed ſądem być muſzą poháńbieni/
24:
Ani w liczbie z dobrémi będą policzeni:
25:
Pan bowiem ſpráwiedliwych ná wſzelki czás bróni/
26:
A przewrotné złe ludźi ćicha pómſta góni.
A ijPſalmstrona: 4

Pſałtérzá Dawidowégo4.
1:
PSALM II.
2:
Quare fremuerunt gentes.

3:
C
O zá przyczyná tego zámiéſzánia?
4:
Co wźięli przed śię ludźie nieobácżni:
5:
Kśiążętá możné/ y królowie znáczni/
6:
Schodzą ſye w rádę/ chćiwi rozerwánia.
7:
Wſzyſcy przećiwko Pánu ſye buntuią/
8:
Wſzyſcy ná iego iádą wybránégo:
9:
Mówiąc: co czyniém? zrzućmy z kárku ſwégo
10:
Ich ćięszkié iárzmo/ niech nam nie pánuią.
11:
Ich rozumowi śmieie ſye głupiému
12:
Bóg z wyſokośći/ który wſzyſtko widźi:
13:
Smieie ſie ſpráwóm/ z ich próznégo ſzydźi
14:
Stáránia/ któré czynią przećiw iemu.
15:
Ale poruſzy potym gniewu ſwégo/
16:
Zmyli im ſzyki: nákóniec obiáwi/
17:
Ze ná Sionie poświęcónym ſtáwi
18:
Ręką ſwą królá niezwyćiężonégo.
19:
Iam ieſt/ móy Boże/ król ten/ który tobie
20:
Ták ſye ſpodobał: przez mię będźie wiedźiał
21:
Swiát twé wyroki/ boś mi w głos powiedźiał/
22:
Tyś móy ſyn/ iam ćię dźiś vmnożył ſobie.
23:
Ząday mię ócz chceſz/ á otrzymaſz ſnádnie/
24:
Damći w dźiedźictwo wſzelkié ludzkié plemię:
25:
Będźieſz pánował/ będźieſz rządźił źiemię/
26:
Y tám gdźie wſchodźi/ y gdźie ſłóńce pádnie.
27:
Laſkę żelázną będźieſz miał nád niémi/
28:
A który twégo głoſu niepoſłucha/
29:
Iáko ſkorupá/ iáko źiemiá ſucha
30:
Będźie ſie pádał przed rękámi twémi.
A tákstrona: 5

Część piérwſza.5.
1:
A ták o ſobie/ wy królowie/ czuyćie/
2:
Wy/ którym władza do rąk ieſt podáná:
3:
Oglądayćie ſye w ſwych ſpráwách ná páná/
4:
Tego ſye bóyćie/ y tego ſzánuyćie.
5:
Obłáṕćie ſyná: by was więc nie włożył
6:
W liczbę ſtráconych: bo ieſli ſtráſzliwy
7:
Gniew iego kiedy wſpłónie/ to ſczęśliwy
8:
Tylko/ kto w nim ſwą nádźieię położył.
9:

10:
PSALM III.
11:
Domine quid multiplicati ſunt.

12:
M
Ocny Boże/ iákóż ich wielé powſtáło/
13:
Iákóż ſye ich przećiw mnie śiłá zebráło:
14:
A tym ſercá nawięcéy dodáią ſobie/
15:
Iákobych ia iuż práwie zwątpił o tobie.
16:
Mylą ſye: tyś ieſt/ pánie/ moiá zaſłoná/
17:
Tyś moiá cześć/ y moiéy głowy koroná:
18:
Kiedym ćię kolwiek wzywał w ſwoiéy potrzebie/
19:
Záwżdym vcho łáſkáwé nálazł v ćiebie.
20:
Przetóż y dźiś będę ſpał ná to beſpiecznie/
21:
Bo pan żywotá mégo ſtrzeże koniecznie:
22:
Nie vſtráſzą mię wozy koſámi tknioné/
23:
Nie vſtráſzą mię groty ku mnie złożoné.
24:
Powſtań/ pánie/ á bróń mię w méy niewinnośći/
25:
Zaden móy nieprzyiaćiél twoiéy ſrogośći
26:
Nigdy wytrzymáć nie mógł: biłeś ie w gęby/
27:
A óni w krwáwym piaſku zbieráli zęby.
28:
Sam ty/ niebieſki pánie/ zdrowiem ſzáfuieſz/
29:
Y w oſtátnich przygodách ſnádnie rátuieſz:
30:
Od ćiebie wſzyſtko dobré ná świećie mamy/
31:
Którzy ſye kolwiek ludem twym ozywamy.
A iijPſalmstrona: 6

Pſałterzá Dawidowégo6.
1:
PSALM IIII.
2:
Cum inuocarem exaudiuit me Deus.

3:
W
Zywam ćię/ Boże/ świádku moiéy niewinnośći/
4:
Ktoryś mię zwykł wywodźić záwżdy z mych trudno=
:
(śći:
5:
Chćiéy ſye teraz nádemną troſkliwym ſmiłowáć/
6:
Y moie ſmutné prośby łáſkáwie przyymowáć.
7:
A wy/ o nieżyczliwi/ o zápámiętáli/
8:
Długóż ſye ná mą ſławę będźiećie tárgáli?
9:
Długóż rzeczy znikomych náśládowáć chcećie?
10:
Y ledá wiátru głupi chwytáć ſye będźiećie?
11:
Tákże wiédzćie: kogo pan ſobie vlubuie/
12:
Tego w żadnéy przygodźie iuż nie odſtępuie:
13:
Nie odſtąpi mnie móy pan/ záwżdy z łáſki ſwoiéy
14:
Dawał mieyſce/ y dawa/ y da prośbie moiéy.
15:
Rádzę tedy/ żebyśćie przed oczymá mieli
16:
Páńſką boiaźń/ á gniewáć więcéy go niechćieli:
17:
Co noc/ to rozbiérayćie dniá przéſzłégo ſpráwy/
18:
Tom przyſtoynie vczynił/ tum Bogu niepráwy.
19:
Więc nie báránem/ áni wołem go błagayćie/
20:
Ale przedeń ſumnienié czyſté przynaſzayćie:
21:
Co gdy będźie/ iuż pewni tego być możećie/
22:
Ze ſye ná ſwych nádźieiach nic nie záwiedźiećie.
23:
Mówią drudzy: dobrégo mięnia nam potrzebá:
24:
O pánie/ ty chćiéy tylko ſwoim okiem z niebá
25:
Ná mię poyźrzeć grzéſznégo: to ſą ośiádłośći/
26:
To ſkárby/ to poćiechy/ y moie rádośći.
27:
Inſzy niechay ſzpichlérze náwieźioné máią/
28:
Niechay wſzyſtki piwnice winem záſtáwiáią:
29:
Ia w nádźieię łáſki twéy będę ſpał beſpiecznie/
30:
Bo mię ty ſam/ pánie móy/ opátruieſz wiecznie.
Pſalmstrona: 7

Część piérwſza.7.
1:
PSALM V.
2:
Verba mea auribus percipe.

3:
P
Rzypuść/ pánie/ w vſzy ſwoie/
4:
Słowá/ y wołánié moie:
5:
Wyſłuchay móy głos płáczliwy/
6:
Królu/ y Boże prawdźiwy.
7:
Ledwe z głębokiégo morzá
8:
Vkaże ſie rána zorzá/
9:
A ia iuż wołam do ćiebie/
10:
Smutné oczy máiąc w niebie.
11:
Tyś Bóg świętobliwy práwie/
12:
Nie kochaſz ſye w żadnéy ſpráwie/
13:
Gdźieby ſye złość przymiéſzáłá/
14:
A cnotá máły plác miáłá.
15:
Prózno zły ma tuſzyć ſobie/
16:
Aby miał zmieſzkáć przy tobie:
17:
Nieſpráwiedliwy nie ſtánie
18:
Przed oczymá twémi/ pánie.
19:
Nieprzyiaćielem ćię máią/
20:
Którzy fáłſzem nárabiáią:
21:
A nieprawdę ták rad płáćiſz/
22:
Ze koniecznie kłamcę ſtráćiſz.
23:
Mąż okrutny/ ręki krwáwéy/
24:
Nigdy twarzy twéy łáſkáwéy
25:
Nie ma vznáć: tegóż/ Boże/
26:
Y przewrotny czekáć może.
27:
A ia miłośierdźiu twemu
28:
Vfáiąc niewymownemu/
29:
Náwiedzę twé święté progi/
30:
Y dam cześć Bogu nád bogi.
Tylkostrona: 8

Pſałtérzá Dawidowego8.
1:
Tylko ábych był beſpieczny
2:
Od złych ludźi/ pánie wieczny:
3:
Prowadz mię ſam z łáſki ſwoiéy/
4:
Niechay ſłucham woléy twoiéy.
5:
Ich vſtá ſą nieprawdźiwé/
6:
Serce chytre/ y zdrádliwé:
7:
Ich gárdło/ grób otworzóny/
8:
A ięzyk/ pochlebcá płóny.
9:
Karz ie/ pánie/ prze ich zdrády/
10:
Zámiéſzay ich wſzyſtki rády:
11:
Odrzuć ie wiecznie od śiebie/
12:
Bo páná miéć niechcą ćiebie.
13:
A ći/ co tobie vfáią/
14:
Niech weſela vżywáią:
15:
A rádość ich trwáła będźie/
16:
Bo twa łáſká z nimi wſzędźie.
17:
Będą ſye tobą chłubili/
18:
Którzy twoié imię czćili:
19:
A ty pomożeſz káżdému
20:
Człowiekowi pobożnemu.
21:
Okrijeſz go łáſką ſwoią/
22:
Iáko napewnieyſzą zbroią:
23:
Zbroią/ która króm ſwéy ſkázy
24:
Może wytrwáć wſzelkié rázy.
25:
PSALM VI.
26:
Domine ne in furore tuo arguas me.

27:
C
Záſu gniewu/ y czáſu ſwéy zápálczywośći/
28:
Nie rácz mię/ pánie/ káráć z moich wſzetecznośći:
29:
Ale ſye ráczéy ſmiłuy nádemną ſtrapionym/
30:
A vlży niéco bólu kośćióm vdręczonym.
Ciáłemstrona: 9

Część pierwſza.9.
1:
Ciáłem/ y duſzą ſtękam: ledwie iżem żywy:
2:
Dokąd mię chceſz zápómnieć/ oycze litościwy?
3:
Odmiéń vmyſł/ á weyźrzy ná moie ćiężkośći/
4:
Náwróć duſzę od progu oſtátniéy ćięmnosći.
5:
Bo po śmierći/ kto ná ćię wſpómienie? kto w grobie
6:
Położony będźie mógł dźięki czynić tobie?
7:
Iużem vſtał wzdycháiąc do ćiebie/ móy Boże/
8:
Ná káżdą noc vmyię łzámi ſwoie łoże.
9:
Pośćiél płáczem nápoię: płáczem wypłynęły
10:
Oczy/ á krzywdy ludzkié śiłę mi odięły.
11:
Odſtępćie precz odemnie/ którzy źle czynićie/
12:
Odſtępćie: vpadkiem ſye mym nienáćieſzyćie.
13:
Bo pan głos płáczu mégo przyiął w vſzy ſwoie/
14:
Y łáſkáwie wyſłuchał ſmutné prośby moie.
15:
A ludźie nieżyczliwi zápáłáć ſye muſzą/
16:
Widząc ná oko że ſye prózno o mię kuſzą.
17:
PSALM VII.
18:
Domine Deus meus in te ſperaui.

19:
W
Tobie ia ſámym/ pánie/ człowiek ſmutny
20:
Nádźieię kłádę: ty rácz o mnie rádźić.
21:
Nieprzyiaćiél móy/ iáko lew okrutny/
22:
Szuka méy duſze/ áby ią mógł zgłádźić.
23:
Z iego páſczéki ieſli mię/ móy Boże/
24:
Ty ſam niewyrwieſz/ nikt mię nie wſpómoże.
25:
Ieſli mię/ pánie/ ſłuſznie oſzácował
26:
Zły człowiek/ á ma do mnie iáką winę:
27:
Ieſlim przyiáźni nie ſzczyrze záchował/
28:
A do złéy chęći dał z śiebie przyczynę:
29:
Niech nieprzyiaćiél górę ma nádemną/
30:
Niech mię w proch zetrze/ y moię cześć zemną.
BPowſtań/strona: 10

Pſałtérzá Dawidowego10.
1:
Powſtań/ o pánie wieczny/ w gniewie twoim
2:
Przećiw złych ludźi niepobożnéy rádźie:
3:
A powſtań z pómſtą/ iákąś práwem ſwoim
4:
Opiſał: oto lud w wielkiéy gromádźie
5:
Wyroku twégo czeka/ ieſli złému/
6:
Czy vpáść przed twym ſądem cnotliwému.
7:
Przeto/ ó ſędźia/ ſędźia wiekuiſty/
8:
Chćiéy ná wyſokiéy śieść ſtolicy ſwoiéy:
9:
A ieſlim ieſt praw/ y przed tobą czyſty/
10:
Oſądź mię wedla niewinnośći moiéy.
11:
Złégo złość zniſzczy/ á człowiek cnotliwy
12:
Ieſt w opiece twéy/ Boże ſpráwiedliwy.
13:
Boże/ przed którym táyne być nie mogą
14:
Myśli człowiecze/ w twéy ſtoiąc obrónie
15:
Przed żadną nigdy nie vćiekę trwogą/
16:
Bo ſzczyré ſerce w twoiéy ieſt zaſłónie.
17:
O ſpráwiedliwy ſędźia/ ty káżdego
18:
Spráwnie oddźiélaſz wedla zaſług iego.
19:
Ieſli ſye człowiek zły niepohámuie/
20:
Pan ſwóy miecz oſtrzy/ pan łuk náłożóny
21:
Ná ręku trzyma/ y ſtrzały gotuie
22:
Smiertelné: západł w zazdrość człowiek płóny/
23:
Nieſpráwiedliwość nosi/ kłam vrodźi/
24:
Dół pod kim kopa/ á ſam weń vgodźi.
25:
Sam ſye vpęta w chytrym śidle ſwoim/
26:
Nań ſye obálą wſzyſtki iego złośći:
27:
A ia podpárty miłośierdźim twoim/
28:
Prózen y troſki/ y niebeſpiecznośći/
29:
Sąd ſpráwiedliwy/ y twé imię/ pánie/
30:
Wyznáwáć będę/ póki duſze ſtánie.
31:
grafika
Pſalmstrona: 11

Część piérwſza.11.
1:
PSALM VIII.
2:
Domine dominus noſter, quàm admirabile.

3:
W
Szechmocny pánie/ wiekuiſty Boże/
4:
Kto ſye twym ſpráwóm wydźiwowáć może?
5:
Kto rozumowi/ którym niezmierzóny
6:
Ten świát ſtworzóny?
7:
Gdźiekolwiek ſłóńce miece ſtrzały ſwoie/
8:
Wſzędy ieſt zacné święté imię twoie/
9:
A ſławy niebo ogárnąć niemoże
10:
Twéy/ wieczny Boże.
11:
Niech źli/ iáko chcą/ ćiebie miérżą ſobie/
12:
Z vſt niemówlątek rośćie chwałá tobie/
13:
Ku więtſzéy háńbie/ y ku potępieniu
14:
Złému plemięniu.
15:
Twóy czyn ieſt niebo/ twoich rąk robotá
16:
Gwiazdy iáſnieyſzé wybránégo złotá:
17:
Ty co raz nowym świátłem zdobiſz wdźięczné
18:
Koło mieśięczné.
19:
A człowiek co ieſt? że ty nieſtworzóny
20:
Wſzyſtkiégo tworcá/ y pan niezmierzóny/
21:
Raczyſz ij pómnieć? czym ieſt ſyn człowieczy
22:
Godźien twéy pieczy?
23:
Tákeś go vczćił/ y przyochędożył/
24:
Żeś go z Anyoły telko niepołożył:
25:
Poſtáwiłeś go pánem nád zacnymi
26:
Czyny ſwoimi.
27:
Dałeś w moc iego wſzyſtki bydłá polné/
28:
Dałeś y leśné źwiérzętá ſwowolné:
29:
On ná powietrzu ptáſtwem/ pod wodámi
30:
Władnie rybámi.
B ijWſzechmo=strona: 12

Pſałtérzá Dawidowego12.
1:
Wſzechmocny pánie/ wiekuiſty Boże/
2:
Kto ſye twym ſpráwóm wydźiwowáć może:
3:
Kto rozumowi/ którym niezmierzóny
4:
Ten świát ſtworzóny?
5:
PSALM IX.
6:
Confitebor tibi domine in toto corde.

7:
C
Iebie będę/ Boże práwy/
8:
Cáłym ſercem wyznawał/
9:
Twoie wſzyſtki dźiwné ſpráwy
10:
Będę świátu podawał.
11:
Będę weſół w twéy obrónie/
12:
Będę wſzechnaświętſzému
13:
Przy łágodnéy śpiéwał ſtrónie
14:
Imięniowi twoiemu.
15:
Nieprzyiaćiél móy ſtrwożóny
16:
Podał tył nieuczćiwy/
17:
Y padł ſtráchem ogárnióny
18:
Widząc twóy wzrok ſtráſzliwy.
19:
Ty lituieſz krzywdy moiéy/
20:
Tyś kwoli niewinnośći/
21:
Záśiadł ná ſtolicy ſwoiéy/
22:
Sędźia ſpráwiedliwośći.
23:
Przepádli źiemię przeklęći
24:
Ná twé ſłowá fukliwé/
25:
Wytárłeś z ludzkiéy pámięći
26:
Ich imióná chłubliwé.
27:
Zły człowiecze/ ſpuſtoſzyłeś
28:
Polá nieprzerodzóné:
29:
Zwoiowałeś/ wywróćiłeś
30:
Miáſtá pięknie ſádzóné.
Ichstrona: 13

Część piérwſza.13.
1:
Ich pámięć poſpołu z nimi
2:
Náwieki záginęłá:
3:
Ale páńſka moc wiecznymi
4:
Czáſy będźie ſłynęłá.
5:
On ſtolicę ſwą nárządźił/
6:
On ludzkié niepráwośći/
7:
Y wſzyſtek świát będźie ſądźił
8:
Podług ſpráwiedliwośći.
9:
On ieſt vćieczká vbogich/
10:
On dodáie rátunku
11:
Położónym w krzywdách ſrogich/
12:
Y w żáłoſnym fráſunku.
13:
Wſzyſcy/ którzy go poználi/
14:
Iemu niechay vfáią:
15:
Nigdy ſye nieoſzukáli/
16:
Którzy w nim vfność máią.
17:
Mieſzkáiącemu śpiéwayćie
18:
Ná wyſokim Sionie:
19:
Iego moc opowiádayćie
20:
Narodóm w káżdéy ſtrónie.
21:
Pomśćił ſye pan ſpráwiedliwy
22:
Krwie niewinnéy roźlánia/
23:
Vſłyſzał płácz żáłobliwy
24:
Y vbogich wołánia.
25:
Vżiy nádemną litośći/
26:
Boże nieogárnióny/
27:
Pátrz/ w iákiéy niebeſpiecznośći
28:
Ieſtem dźiś położóny.
29:
Chćiéy mię z rąk ſrogich wybáwić
30:
Smierći nie vbłagánéy/
31:
Abych twé ſpráwy mógł ſłáwić
32:
W cérkwi twoiéy wybránéy.
B iijIamstrona: 14

Pſałterzá Dawidowégo14.
1:
Iam ſmutny ták lámentował/
2:
A tyś vſłyſzał w niebie:
3:
Teraz ſye będę rádował/
4:
Máiąc obróńcę z ćiebie.
5:
W tym ſye dole potopili
6:
Który ſámi kopáli:
7:
W tym ſye śidle połowili/
8:
Któré ſámi ſtáwiáli.
9:
Niedármo Bóg ſpráwiedliwy
10:
Po wſzyſtki wieki ſłynie:
11:
Vplótł ſye człowiek zdrádliwy
12:
W ſwoich rąk właſnych czynie.
13:
Vpad wiśi nád grzéſznymi/
14:
Vpad nieuchroniony
15:
Nád narody przeklętymi/
16:
Kędy Bóg zápomniony.
17:
Nie ná wieki Pán przebaczy
18:
Vpádłégo człowieká:
19:
Ich nádźieiá (ták pan raczy)
20:
Ważna będźie do wieká.
21:
Powſtań/ wieczny náſz obróńcá/
22:
Nieday ſye zmocnić złemu:
23:
Twóy ſąd niech będźie do kóńcá
24:
Swiátu iáwny wſzyſtkiemu.
25:
Ogárni ſtráchem pogány/
26:
Niech ſye ludźmi być znáią/
27:
Którzy dźiś mogą być pány/
28:
Iutro z chudym zrównáią.
29:
PSALM X.
30:
Vt quid domine receſsiſti longè?
Czemuśstrona: 15

Część piérwſza.15.
1:
C
Zemuś pánie odſtąpił? czemuś twarz ſwóię
2:
Odwróćił precz odemnie w doległość moię?
3:
Gdy zły człowiek przewodźi/ gdy iárzmo kłádźie
4:
Ná vbogié: boday ſam zginął w ſwéy rádźie.
5:
Skąd pocznę? gdźie dokónam? nie Bóg v niego/
6:
Ani przyſtoyność ważna: ále co iego
7:
Duſzy miło/ co ćiáłu iego ſmákuie/
8:
To chwali/ to nawiętſzym dobrem ſzácuie.
9:
Tákim będąc/ z tákimiſz y ſpółki wiedźie:
10:
Zadna Muſiká/ żadna pieśń przy bieśiedźie
11:
Wdźięczniéy mu w vchu nie brzmi/ iáko bluźnienié
12:
Przećiw pánu: to ſłyſzeć/ iego zbáwienié.
13:
Pychy pełen nietylko ludźmi brákuie/
14:
Ale y Bogá ſobie lekce ſzácuie:
15:
Bezbożné myśli iego/ ſpráwy brzydliwé:
16:
Bo niepómni ná ſądy twé ſpráwiedliwé.
17:
Nieprzyiaćielá ſwégo/ ſzczęśćiem pijány/
18:
Dmuchnieniém chce poráźić: wiek nieprzetrwány
19:
Nieruſzy mię (powiáda) ták mocno ſtoię/
20:
Szcześćia/ przygód/ odmiány/ nic ſye nie boię.
21:
Vſtá iego przeklęctwá pełné/ y zdrády:
22:
Ięzyk roſtyrki sieie/ y krwáwé zwády:
23:
Máło ná tym: ále y drógi záśiada/
24:
Gdźie/ iáko inny zbóycá/ niewinné zbada.
25:
Vpátruie chudźinę/ á w ćieniu ſkryty
26:
Strzeże/ iáko w iáſkini lew iádowity:
27:
Czyha/ iákoby porwał nędznika zdrádnie/
28:
Y porwie/ ieſli iáko w iego ſák wpádnie.
29:
Leży zá śiéćią/ że go nie znáć przy źiémi/
30:
Siłá chudych połowił fortelmi ſwémi/
31:
Y mówi/ że Bóg proſto zápómniał świátá/
32:
Ani poyźrzy ku źiemi ná wieczné látá.
Powſtaństrona: 16

Pſałtérzá Dawidowego16.
1:
Powſtań pánie/ á wynieś rękę ſwą kwoli
2:
Niewinnéy krwi vbogiéy: prze bóg/ długoli
3:
Zły człowiek ma doświadczáć twéy ćiérpliwośći?
4:
Mówiąc/ nie ma Bóg w myśli niczyich złośći.
5:
Myli ſye: bo ty widźiſz y ſmutnych mękę/
6:
Y hárdych okrućieńſtwo: toć wpádnie w rękę.
7:
Ale człowiek vpádły/ człowiek niewinny
8:
Láſkę pozna: ty śirót bróniſz/ nie inny.
9:
Zetrzy niepobożnégo/ zetrzy w proch/ pánie/
10:
Czyń ſąd o iego zbytkach: nigdy nieſtánie.
11:
Páńſkié króleſtwo będźie ná wieki ſłynąć/
12:
A grzéſzni w iego źiemi muſzą záginąć.
13:
Toć náſze prośby/ pánie: to ty chćiéy duſzy
14:
Náſzéy kmyśli vczynić/ to przyiąć w vſzy:
15:
Bróń śirót/ bróń vpádłych: niechay vbogim
16:
Człowiek śmierći podległy nie będźie ſrogim.
17:
PSALM XI.
18:
In domino confido, quomodo dicitis.

19:
P
Anu ia vfam/ á wy mówićie/ miedzy góry
20:
Vćiekay conadáléy/ iáko ptak prędkopióry.
21:
Twóy nieprzyiaćiél łuk wźiął/ ſtrzałę ma ná ćięćiwie/
22:
Myśląc iákoby z ćieniá dobré ſtrzélał zdrádliwie.
23:
Práwá zgołá vpádły/ niémáſz ſpráwiedliwośći/
24:
Człowiek dobry prózno ma vfáć ſwéy niewinnosći.
25:
Przet śię Bóg ieſt ná niebie: á ztámtąd wſzyſtko widźi/
26:
Spráwiedliwych doświadcza/ niepráwémi ſye hydźi.
27:
Ná złé ludźi wyleie deſzcz gorący śiárczány/
28:
Wyleie węglé żywé/ y gróm z wichrem zmiéſzány:
29:
Bo będąc ſpráwiedliwym ſpráwiedliwosć miłuie/
30:
A dobré ludźi okiem łáſkáwym opatruie. ❦
Pſalmstrona: 17

Część piérwſza.17.
1:
PSALM XII.
2:
Saluum me fac domine, quoniam defecit.

3:
Z
Achoway mię/ ó ſprawco niebieſkiego domu/
4:
Prawdy niemáſz ná źiemi/ niemáſz vfáć komu.
5:
Nievſłyſzyſz iedno kłam: vſtyć pochlébiáią/
6:
A w chytrym ſercu iádu śmiertelnégo táią.
7:
Boday źle zginął káżdy człowiek nieprawdźiwy/
8:
Káżdy chytry pochlébcá/ y káżdy chełpliwy:
9:
Mówią bowiém/ z vſt náſzych dobrze ſye mieć mamy/
10:
Káżdy w ſwéy gębie wolen/ my páná nie znamy.
11:
A pan záś ſłyſząc ludźi nędznych nárzékánié/
12:
Y płácz nieutulóny/ y ćięſzkié wzdychánié:
13:
Powſtánę ia (powiáda) ná rátunek ſmutnych/
14:
A wyrwę ie z niewoléy Tyrannów okrutnych.
15:
Páńſkié ſłowá ſą czyſté/ y prózné przygány/
16:
Páńſkié ſłowá bránt ſzczéry/ śiedm kroć przeléwány:
17:
Pánie/ ty nas záchoway od ludźi zdrádliwych/
18:
Złych zewſząd pełno/ kiedy władza ieſt złośliwych.
19:
PSALM XIII.
20:
Vsquequò domine obliuiſceris me in finem.

21:
D
Okąd mię chceſz zápómnieć? dokąd świętą ſwoię
22:
Twarz przedemną kryć będźieſz? dokąd duſzę moię
23:
Fráſunki trapić będą/ oycze dobrotliwy?
24:
Dokąd mię deptáć będźie człowiek zazdrośćiwy?
25:
Doſyćiem znał dotychmiaſt vſzy twé zámknióné/
26:
Doſyćiem znał/ y názbyt/ oczy odwrócóné:
27:
Chćiéy ná mię kiedy weyźrzéć/ chćiéy vprzéymé moie
28:
Prośby/ ó wieczny pánie/ przyiąć w vſzy ſwoie.
CRoświéćstrona: 18

Pſałtérzá Dawidowego18.
1:
Roświéć moie ćięmnośći ſwym nieogárniónym
2:
Świátłem/ ábych nie záſnął ſnem nieprzebudzonym:
3:
Niechay téy zemnie niéma nieprzyiaćiél chłuby/
4:
Aby miał rzéc/ iam go zſtárł/ y przywiódł do zguby.
5:
Vpad móy/ wielka roſkoſz przećiwnikóm moim:
6:
Ale ia/ Pánie/ vfam w miłośierdźiu twoim/
7:
Ze mię ty nie opuśćiſz/ á ia w głośné ſtróny
8:
Będę imię twé ſławił/ Boże niezmierzóny.
9:
PSALM XIIII.
10:
Dixit inſipiens in corde ſuo; non eſt Deus.

11:
G
Lupi mówi w ſercu ſwoim/
12:
Niémáſz Bogá/ przécz ſye boim?
13:
W tymże cnotá zgáſłá błędźie/
14:
A nierządu pełno wſzędźie.
15:
Pan z niebieſkich wyſokośći
16:
Poyrzał ná źiemſkié niſkośći/
17:
Byłliby gdźie rozum cáły/
18:
Albo kto ná Bogá dbáły.
19:
Niemógł vyźrzeć y iednégo/
20:
Ták ſye wſzyſcy ięli złégo:
21:
Wſzyſcy Bogá zápómnieli/
22:
Doſyć by ſye ſprzyśiądz mieli.
23:
Tedy ſye iuż nieuznáią/
24:
Którzy w złośćiách roſkoſz máią?
25:
Którzy brzuchy ſwé niemierné
26:
Tuczą/ iedząc ludźi wierné?
27:
Nigdy niewzywáli Bogá/
28:
Przeto przyidźie ná nie trwogá/
29:
Gdy vyźrzą oczymá ſwémi/
30:
Ze pan trzyma zá dobrémi.
W śmiéchstrona: 19

Część piérwſza.19.
1:
W śmiéch to ſobie obracáli/
2:
Gdy ſmutni Bogá wzywáli:
3:
Ale pan káżdégo broni/
4:
Kto ſye pod iego ćiéń ſkłoni.
5:
Gdźieś to tá pożądna zorzá
6:
Wyniknęłá rychło z morzá/
7:
Gdy téż nas z ćiężkiéy niewoli
8:
Pan náſz/ y Bóg náſz wyzwoli.
9:
PSALM XV.
10:
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo.

11:
K
To będźie w twoim mieſzkániu przebywał?
12:
Kto będźie twego páłacu świętégo/
13:
Wieczny móy Boże/ weſela záżywał?
14:
Człowiek niewinny/ człowiek vprzéymégo
15:
Sercá/ który ſpráwiédliwość miłuie/
16:
Który niemówi ſłowá fałſzywégo.
17:
Który bliźnégo ſwégo nieſzácuie/
18:
Nieſzuka z cudzą ſzkodą ſwéy korzyśći/
19:
Przeciw obmowcóm ſąśiádá rátuie:
20:
Ma niepobóżné ludźi w nienawiśći/
21:
Dobrym/ gdźie może/ pomocy dodawa/
22:
A co przyrzécze/ by naćiężéy/ zyśći.
23:
Pieniędzy w lichwę nikomu niedawa/
24:
Nie bierze dárów przećiw niewinnému:
25:
Kto ſye ták rządźi/ kto przy tym zoſtawa/
26:
Smiele niech vfa pokoiowi ſwému.
27:
PSALM XVI.
28:
Conſerua me Domine, quoniam ſperaui in te.
C ijO którystrona: 20

Pſałterzá Dawidowego20.
1:
O
Który śiedźiſz ná wyſokim niebie/
2:
Ia nie mam inſzéy nádźieie króm ćiebie:
3:
Ty mię chćiéy wſpómoc w moiéy doległośći/
4:
Boże litośći.
5:
Tyś moim pánem: ácz ty poſług moich
6:
Niepotrzebuieſz: iednák wiernych twoich
7:
Trzymáć ſye będę/ y czáſy wiecznymi
8:
Przeſtánę z nimi.
9:
Iáka obfitość tych omylnych bogów/
10:
Iáka (ó błędźie) ćiżbá do ich progów:
11:
Odemnie ofiar nieodnioſą/ áni
12:
Będą wzywáni.
13:
Pan część właſnośći/ pan część méy nagrody/
14:
W opiece iego nie boię ſye ſzkody:
15:
Niemógł ná mię dźiał przypáść pożądnieyſzy/
16:
Ani pięknieyſzy.
17:
Pánu ia wielce/ y wielce dźiękuię/
18:
Którégo rádę w ſercu ſwoim czuię/
19:
Czuię ią we dnie: zgáſnąli téż zarze/
20:
Duch mię móy karze.
21:
W káżdéy ſwéy myśli/ y w káżdéy ſwéy ſpráwie
22:
Mam páná záwżdy przed oczymá práwie:
23:
On przy mnie ſtoi/ ábych z żadnéy ſtróny
24:
Nie był wzruſzóny.
25:
Ztądże mi rośćie rádość oſobliwa
26:
Serdeczna/ któréy ięzyk nie pokrywa:
27:
Imo to/ záwżdy brzmi około vchá
28:
Dobra otuchá.
29:
Bo ty/ móy pánie/ z wiecznéy łáſki ſwoiéy/
30:
Nieprzepámiętaſz w grobie duſze moiéy/
31:
Ani dopuśćiſz doznáć ſkázy twému
32:
Vlubionému.
Ty dostrona: 21

Część pierwſza.21.
1:
Ty do żywotá drogę vkázuieſz/
2:
Ty nieprzebránym weſelém ſzáfuieſz:
3:
Wiecznych roſkoſzy płyną żywé zdroié
4:
Przez ręce twoie.
5:
PSALM XVII.
6:
Exaudi domine iuſtitiam meam.

7:
P
Lácz ſpráwiedliwy/ y ſkárgę moię/
8:
Przypuść przed świętą obliczność ſwoię:
9:
Vſłyſz/ ó ſędźia nienágánióny/
10:
Vſt nieobłudnych głos niezmyślóny.
11:
Do twégo ſądu ia ſye vćiekam/
12:
Y ſpráwiedliwéy ſkaźni twéy czekam:
13:
Ty ſwym krzywégo vpátruy okiem/
14:
A naydźi prawdę ſwoim wyrokiem.
15:
Zmácałeś ſercá/ y myśli ſkrytéy/
16:
Zſzedłeś mię w nocy nie znákomitéy:
17:
Doświadczyłeś mię by w ogniu złotá/
18:
A nienálazłeś/ iedno co cnotá.
19:
Ludzkich wywrotów nie náśláduię/
20:
To vſty mówię/ co w ſercu czuię:
21:
Słów twoich ſtrzegąc/ ſłów świętobliwych/
22:
Mijałem záwżdy śćiéſzki złośliwych.
23:
Ráczże mię trzymáć ná ſwoiéy drodze/
24:
Aby nie przyſzło vpáść méy nodze:
25:
Wyſłuchałeś mię w zle czáſy moie/
26:
Proſzę/ y dźiś mi day vcho ſwoie.
27:
Obiaẃ nádemną niewyſłowióné
28:
Swé miłośierdźié: tobie zwierzóné
29:
Nádźieie nigdy nie omyláią:
30:
Stłuḿ/ co ſye rękóm twym przećiwiáią.
C iijA mniestrona: 22

Pſałtérzá Dawidowego22.
1:
A mnie rácz/ iáko źrzenice/ brónić/
2:
Y ćieniém ſwoich ſkrzydeł záſłónić:
3:
Abych w nádźieię twoiéy opieki/
4:
Mógł ſye złych ludźi nie bać ná wieki:
5:
Ludźi roſkoſznych/ którzy ták ſtyli/
6:
Ze ledwié brzuchá znioſą pochwili:
7:
Vſtá wſzeteczné/ ich ięzyk hárdy/
8:
Pełen bluźniérſtwá/ pełen y wzgárdy.
9:
Ze wſzyſtkich mię ſtrón wkoło záwárli/
10:
Y oczy ſwoię ná mię rozdárli:
11:
Myśląc iákoby mogli mię pożyć/
12:
A równo z źiemią kiedy położyć.
13:
Táki więc byſtrym lew zyęty iádem/
14:
Cieka po puſzczy źwiérzęcym ſzládem:
15:
Tákié więc ſzczenię lwice ſzalonéy/
16:
Czyha w iáſkini nieupátrzonéy.
17:
Vprzédź go/ pánie/ pobiy ſámégo/
18:
A duſzę moię od okrutnégo
19:
Wyzwól człowieká: człowieká/ który
20:
Ieſt mieczem twoim/ y ma moc z góry.
21:
Niechay nádemną władze nie máią
22:
Ci co ſye w márnym świećie kocháią/
23:
Przeſtáiąc ná tym wieku doczeſnym/
24:
A tylko żądzóm ſłużąc ćieleſnym.
25:
Których ty chćiwé bezdenné brzuchá
26:
Z wielkiégo karmiſz źiemſkiégo ruchá:
27:
Dáiąc im ſkárby/ dáiąc im dźiatki/
28:
Którym zoſtáwią ſwé niedoiatki.
29:
A ia/ móy pánie/ w téy niewinnośći
30:
Vyźrzę twarz (da Bóg) twéy wſzechmocnóśći:
31:
Będę ſyt/ kiedy ná iáwi práwie
32:
Stáwiſz ſye w świętéy ſwoiéy poſtáwie. ❦
Pſalmstrona: 23

Część piérwſza.23.
1:
PSALM XVIII.
2:
Diligam te domine fortitudo mea.

3:
C
Iebie ia/ póki mi iedno żywotá ſtánie/
4:
Miłowáć ze wſzyſtkiéy duſze będę/ móy pánie.
5:
Tyś moc ieſt/ y śiłá moiá: tyś ieſt zaſłóná/
6:
Tyś zamek/ y twiérdza/ tyś ieſt moiá obróná.
7:
Ciebie chwaląc/ twéy wzywáiąc możnéy obróny/
8:
Záwżdym z rąk nieprzyiaćielſkich był wyzwolóny.
9:
Iuż mię byłá ſroga zewſząd śmierć otoczyłá/
10:
Iuż mię byłá wód piekielnych powódź ſtrwożyłá:
11:
Iużem práwie ſwóy grób widźiał: iuż ná mię byłá
12:
Smierć ſwoie nieuchrónióné śidłá wrzućiłá.
13:
W tym niebeſpieczeńſtwie będąc ia położony/
14:
Vćiékłem ſye do oſtátniéy pánſkiéy obróny.
15:
A ón mię wyſłucháć raczył śiedząc ná niebie/
16:
Y przypuśćił moię ſmutną ſkárgę do śiebie.
17:
Trzęſłá ſye w ſwym grunćie źiemiá ná wſzyſtki ſtróny/
18:
Trzęſły ſye góry: bo pan był gniewem wzruſzóny.
19:
Dym ſye kurzył z noſá iego/ oczy páłáły
20:
Zywym ogniem/ á z oblicza węgle ſtrzéláły.
21:
Schylił niebá/ y ſpuśćił ſye: ćmá nieprzeyźrzána
22:
Ogrómna pod nogi iego byłá poſłána.
23:
Siedźiał ná lotnym Cherubie/ ná niezśćigniónych
24:
Skrzydłách latał Aquilonów nieuieżdżónych.
25:
Oblókł ſye w noc/ ſwą ſtolicę mgłámi oſádźił/
26:
Chmury wkoło/ y ogrómné burze zgromádźił.
27:
Ale zebránych ćiemnośći ćmę zápáláły
28:
Lyſkáwice: grad/ y żywé węgle pádáły.
29:
Zágrzmiał niebem pan/ y wyrzékł ſłowo ſtráſzliwé/
30:
Grad lećiał/ á z grádem węglé pádáły żywé.
Ruſzyłstrona: 24

Pſałtérzá Dawidowego24.
1:
Ruſzył gromów/ y wypuśćił ogniſté ſtrzáły/
2:
A wnet okrył wſzyſtki polá martwémi ćiáły.
3:
Gniéw twóy/ pánie/ rozdął morzá: gniéw przeráźliwy
4:
Rozſádźił źiemię/ y odkrył iéy grunt leniwy.
5:
Miłośierną rękę ſwoię z wyſoká śćiągnął/
6:
A mnie z pośrzodká powodźi byſtrych wyćiągnął.
7:
Wyrwał mię z nieprzyiaćielſkich rąk niepobożnych/
8:
Nie mogłá mi nigdy ſzkodźić waśń ludźi możnych.
9:
Zbieżeli mię nagle byli w przygodźie moiéy/
10:
Ale mię pan wnet rátował z litośći ſwoiéy.
11:
Wywiódł mię z ćiáſnégo mieyſcá ná plác przeſtróny/
12:
Wybáwił mię/ bom v niego nie ieſt wzgárdzóny.
13:
Hoynie ſpráwiedliwość moię płáćić mi raczy/
14:
Niewinnośći myśli moich ón nieprzebaczy.
15:
Bom ia záwżdy świętych iego dróg náśládował/
16:
A nigdym od Bogá ſwégo nie odſtępował.
17:
Zakón iego przed oczymá záwżdy był mémi/
18:
Anim wzgárdźił vſtáwámi iego świętémi.
19:
Y zoſtánę wiecznie przy nim w téy ſtátecznośći/
20:
Y będę ſye ſtrzégł/ pókim żyw/ wſzelákiey złośći.
21:
A pan ſpráwiedliwość moię oddáć mnie raczy/
22:
Niewinnośći mysli moich ón nie przebaczy.
23:
Swiętému ty święty będźieſz/ dobry dobremu/
24:
Chytry przećiw obłudnemu/ zły przećiw złemu.
25:
Ty człowieká pokornégo ná górę ſadzaſz/
26:
A hárdégo niepoczeſnie ná dół ſprowadzasz.
27:
Tyś roſpalił lámpę moię/ tyś mé ćiemnośći
28:
Roświéćił/ móy Boże/ ogniem ſwoiéy świátłośći.
29:
Przez ćięm ia woyſká poráźił niezwyćiężóné/
30:
Przez ćięm ia mury vbieżał niedoſkoczóné.
31:
Swiętobliwé drógi twoié/ ſłowá bránt práwy/
32:
Tyś obróńcá wſzyſtkich twoich wiernych łáſkáwy.
Ktostrona: 25

Część pierwſza.25.
1:
Kto pan ieſt/ króm páná tego? páná wiecznégo/
2:
Kto bóg ieſt/ króm bogá tego? bogá náſzégo.
3:
Ten śiłą/ y mężnym ſercem mnie opátruie/
4:
Ten móy wedla przyſtoynóśći żywot ſpráwuie/
5:
Dał mi prędkość/ że z ieleniém porownáć mogę/
6:
A ná ſkále naiwyżſzéy poſtáwię nogę.
7:
Nauczył mię brónią władáć: nieprzełomiony
8:
Luk żelázny pod moimi ſkoczył rámiony.
9:
Twoiá mnie tarcz/ twoiá ręká można wſpiéráłá/
10:
Twoiá wieczna dobrotliwość mnie pomnażáłá.
11:
Vtwiérdźiłeś krok móy/ á nikt nie był téy śiły/
12:
Komu by plác kiedy moie ſtopy puśćiły.
13:
Goniłem nieprzyiaćielá/ y dogoniłem/
14:
Chćiałem go zá iedną drógą ſtłumić/ ſtłumiłem.
15:
Biłem ie/ á óni powſtáć niemogli zgołá/
16:
Y położyli ná źiemi hardé ſwe czołá.
17:
Tyś mi ſercá/ y dźiélnośći dodał w bóy ſrogi/
18:
Tyś dał grzbiet nieprzyiaćielſki pod moie nogi.
19:
Wołáli/ á nie był/ kto by był ich rátował:
20:
Wołáli do páná/ á pan ich nieżáłował.
21:
Zſtárłem ie/ iáko proch wiátry trą vſtáwiczné:
22:
Wdeptałem ie/ równie iáko błoto vliczné.
23:
Z roſtyrku/ y trwóg domowych tyś mię wybáwił/
24:
Y nád źiemſkimi narody głową poſtáwił:
25:
Lud/ którégom nigdy nie znał/ czołem mi bije/
26:
Ná ſłuch tylko w poſłuſzeńſtwie praw moich żije.
27:
Obcy ku mnie twarz chętliwą ſobie zmyśláią/
28:
Náſłábieli/ y zamkóm iuż nie dowiérzáią.
29:
Bądź pochwalón/ ó móy boże niezwyćiężony/
30:
Twoiá moc niech będźie iáwna ná wſzyſtki ſtrony.
31:
Tyś obrońcá zdrowia mego: ty pomſtę dawaſz
32:
W rękę moię/ y w moc páńſtwá wielkie podawaſz.
DTyś mięstrona: 26

Pſałtérzá Dawidowégo26.
1:
Tyś mię z nieprzyiaćiół moich znácznie wybáwił/
2:
Y móy żywot od złych ludźi beſpieczny ſpráwił.
3:
Przeto ćię między narody będę wyznawał/
4:
Będę imię twoié świátu w pieśniách podawał.
5:
Wielką łáſkę pan okazał Królowi ſwému/
6:
Wielką miłość Dawidowi pomázánému.
7:
A nietylko iemu/ lecz y potomſtwu iego
8:
Błogoſłáwi áż do wieká nieſkończonego.
9:
PSALM XIX.
10:
Cœli enarrant gloriam Dei.

11:
G
Lupia mądrośći/ rozumie ſzalony:
12:
Gdyś ná vmyśle ták ieſt záślepiony/
13:
Ze bogá nieznaſz/ tym ćieleſnym okiem
14:
Poyźrzy przynamniéy po niebie ſzyrokiem.
15:
Ieſt kto/ króm bogá/ o kim byś rozumiał/
16:
Zeby álbo mógł/ álbo więc y vmiał
17:
Ten ſklep záwieśić nie vſtánowiony/
18:
Złotymi zewſząd gwiazdámi nátkniony?
19:
Dźiéń vſtáwicznie nocy náſzláduiąc/
20:
Noc tákże dniowi wzaiem vſtępuiąc/
21:
Opátrzność páńſką iáwnie wyznáwáią:
22:
Tóż y porządné niebá powiádáią/
23:
Nie ludzkim głoſem: który nie ieſt táki/
24:
Aby go człowiek mógł ſłyſzeć wſzeláki:
25:
Lecz z ſpráwą ſwoią/ ruchem iednoſtáynym/
26:
Który wſzyſtkiému świátu nie ieſt táynym.
27:
Z tąd wdźięczné świátło ná wſzytek świát dáie
28:
Ogień ſłoneczny: który kiedy wſtáie/
29:
Iáko z łóżnice nowy oblubieniec/
30:
Nioſąc ná głowie świétny złoty wieniec.
A gdystrona: 27

Część piérwſza.27.
1:
A gdy w biég iego poyźrzyſz przyrodzony/
2:
Nie ieſt ták prędki obrzym niewśćiągniony/
3:
Kiedy do kréſu przed wſzytkiémi bieży/
4:
Gdźie dar zwyćiężcy obiecány leży.
5:
Od wſchodnich gránic wynika ku biegu/
6:
A zoſtawa ſye ná zachodnym brzegu:
7:
Iáko świát wielki/ niémáſz mieyſcá tego/
8:
Gdźieby ſye zchronić przed promięńmi iego.
9:
Ale porządek/ y ozdobá rzeczy
10:
Nieták zá ſobą ćiągną wzrok człowieczy/
11:
Iáko pobożny zakón páńſki ſnadnie
12:
Duſzę náwráca/ y myslámi władnie.
13:
Iego świádectwá prózné obłudnośći/
14:
Dźiateczkóm máłym dodáią mądrośći:
15:
Serce weſeli iego páńſkié zdánié/
16:
Oczy roświéca iáſné przykazánié.
17:
Swięta rzecz boiaźń páńſka: póki świátá/
18:
Nieuſzczérbią iéy zazdrośćiwé látá.
19:
Wyroki páńſkié wſzyſtki ſą prawdźiwé/
20:
Wſzytki ſtáteczné/ wſzytki ſpráwiedliwé.
21:
Miód nie ták ſłodki: złoto w tákiéy cénie/
22:
Y perły nie ſą/ ydrogie kámięnie:
23:
Z nich twoię wolą ſługá twóy poznawa/
24:
Pewien nagrody/ gdy przy niéy zoſtawa.
25:
Kto grzéchów ſwoich liczbę wiedźieć może?
26:
Z táięmnéy zmázy oczysć mię/ móy boże.
27:
Pozbaẃ mię pychy: ták oczyśćión będę/
28:
Y grzéchu ze wſzech brzydliwſzégo zbędę.
29:
Day boże/ áby vſt moich śpiéwánié/
30:
Tákże y ſercá mégo rozmyślánié
31:
Gmyśli twéy było: o poćieſzyćielu/
32:
Y twiérdzo moiá/ o móy zbáwićielu. ❦
D ijPſalmstrona: 28

Pſałterzá Dawidowego28.
1:
PSALM XX.
2:
Exaudiat te Dominus in die tribulationis.

3:
W
Ziáday z dobrym ſercem/ ó królu cnotliwy/
4:
Y w dobrą godźinę/ ná ſwóy koń chętliwy:
5:
Zájédź drógę śmiele nieprzyiaćielowi/
6:
A záſtaẃ ſye o ſwóy lud pogáninowi.
7:
Wyſłucha ćię (da Bóg) pan czáſu trudnośći/
8:
Y obróni ręką ſwoiéy wſzechmocnośći:
9:
Siedząc ná Sionie oká ſwégo z ćiebie
10:
Nieſpuśći/ á w twoiéy weſprze ćię potrzebie.
11:
Będźie pomniał ná twé wſzyſtki przeſzłé dáry/
12:
Y ſam ogiéń ſpuśći ná twoie ofiáry:
13:
Wſzyſtko to ón zdárzy/ co w twym ſercu czuie/
14:
Y ſzcześliwy ſkutek rádźie twéy gotuie.
15:
W rychle ćię zdrowégo (da pan Bóg) vyźrzemy/
16:
Y powinné pánu dźięki vczyniemy:
17:
Bądź dobréy nádźieie/ á ſpuść ſye ná páná/
18:
Twoiá prośbá/ królu/ będźie wyſłucháná.
19:
Nie długi czás temu/ (á każ ná to śmiele)
20:
Ze znácznie poráźiſz ſwé nieprzyiaćiele.
21:
Y wyſłucha ćię Pan z wyſokiégo niebá/
22:
Y będźie przy tobie wſzędy/ gdźie potrzebá.
23:
Oni w ſwoie wozy/ y vfáią w konie:
24:
A my w páńſkiéy kłádźmy nádźieię obronie.
25:
Oni vpáść muſzą/ á my powſtániemy/
26:
Y z wyćięſtwá znáki ſławné podnieśiemy.
27:
Zdarz to wieczny Boże/ z páńſkiéy ſwéy litośći/
28:
A my bądźmy pewni/ że król z wyſokośći
29:
Słyſzy prośby náſze: á ócz go żądamy/
30:
Wſzyſtko z łáſki iego záwżdy otrzymamy. ❦
Pſalmstrona: 29

Część piérwſza.29.
1:
PSALM XXI.
2:
Domine in virtute tua lætabitur rex.

3:
P
Anie/ zá twoią záwżdy pomocą Król bije
4:
Nieprzyiaćielá ſwégo: przeto téż vżije
5:
Nieśmiertelnéy rádośći: bo iáka być może
6:
Więtſza vćiechá/ iedno łáſká twa/ móy Boże?
7:
Dałeś mu/ czego prágnął: á oczkolwiek prośił/
8:
W żadnéy rzeczy odmiotu nigdy nie odnośił.
9:
Vprzédźiłeś łáſką ſwą/ pánie/ myśli iego/
10:
Włożyłeś nań koronę z kámieniá drogiégo.
11:
O zdrowié prośił/ á tyś dni iego przedłużył/
12:
Aby nieprzeżytego wieku wiecznie vżył.
13:
Wielka cześć iego/ pánie/ z twoiéy życzliwośći/
14:
Wielkiéy ná wſzyſtki ſtrony prze ćię ieſt zacnośći.
15:
Poſtáwiłeś go wzorem twégo pożegnánia/
16:
W rádośćiách ſwych na wieki nie vzna przerwánia.
17:
W tobie król ſwą nádźieię kłádźie/ wieczny Boże/
18:
A będąc w twéy opiece/ ſzwánkowáć nie może.
19:
Przed tobą nieprzyiaćiél twóy ſye nievchroni/
20:
Twoiá ręká twé wſzyſtki przećiwniki zgoni.
21:
Iáko w ogniſtym piecu płómienié pałáią/
22:
Ták óni w twoim gniewie nieznosnym zgoráią.
23:
Y z korzeniém ié wyrwieſz: á ich plemię/ pánie/
24:
Ták wygłádźiſz/ że áni pámiątká zoſtánie.
25:
Przećiw tobie ſzaleni buntowáć ſye śmieią/
26:
Rozczęli rádę/ ále miną ſye z nádźieią.
27:
Bo ná wet tył podádzą ſromotnie/ á w oczy
28:
Twóy łuk nieuchroniony przedśię im záſkoczy.
29:
Okaż/ pánie/ śiłę ſwą: á my łágodnémi
30:
Twoię moc niechay ſławiém pieśniámi ſwoiémi. ❦
D iijPſalmstrona: 30

Pſałtérzá Dawidowego30.
1:
PSALM XXII.
2:
Deus meus, Deus meus, reſpice in me.

3:
B
Oże czemuś mię/ czemuś mię/ móy wieczny
4:
Boże opuśćił/ w móy czás oſtáteczny?
5:
Zwątpiony móy świát/ żywot opłákány/
6:
Niema ſye czego człowiek iąć ſtroſkány.
7:
Cáły dźiéń wołam/ Boże móy/ do ćiebie/
8:
A ty prośb niechceſz przyiąć mych do śiebie.
9:
Cáłą noc wołam/ lecz wołánié moie
10:
Nieprzeiednáné mija vcho twoie.
11:
Ale ó pánie/ pánie dobrotliwy/
12:
Tyś ón mieſzkániec/ y ſtróż niewątpliwy
13:
Miáſtá świętégo/ ſkąd ná wſzyſtki ſtrony
14:
Brzmi głos twéy chwały niezáſtánowiony.
15:
Przodkowie náſzy tobą ſye ſzczyćili/
16:
A záwżdy przez ćię wſpomożeni byli.
17:
Ktobie wołáli/ á ſą wyſłucháni/
18:
W tobie vfáli/ á nie záſrumáni:
19:
Ale ia com ieſt? com ieſt/ prze Bóg żywy?
20:
Robak/ nie człowiek: robak nieſzcześliwy.
21:
Smiéch tylko ludzki/ wzgárdá oſtáteczna
22:
Podłégo gminu/ y przygáná wieczna.
23:
Kto potka/ káżdy ze mnie ſye náśmieie/
24:
Nos márſzczy/ gębą krzywi/ głową chwieie:
25:
Bogu ten vfa/ niechże go rátuie/
26:
Niech go wyzwoli/ kiedy go miłuie.
27:
Tyś mię z żywotá wywiódł mátki moiéy/
28:
Ieſzczem v pierśi vfał w łáſce twoiéy:
29:
Ieſzczem w pieluchach gárnął ſye ku tobie/
30:
Y obrałem cię Bogiem wiecznym ſobie.
Niechćiéystrona: 31

Część piérwſza.31.
1:
Niechćiéyże mię dźiś w oſtátniéy potrzebie/
2:
Móy wieczny pánie/ odrzucáć od śiebie.
3:
Smierć przed oczymá/ y nieznośné męki:
4:
A niémáſz/ ktoby zá mną podnióſł ręki.
5:
Wilcy mię zewſząd ſrodzy otoczyli/
6:
Zewſząd mię wilcy záwárli otyli:
7:
Páſzczęki ná mię rozdárli ſtráſzliwé/
8:
Iáko lew ſrogi/ źwiérzę łupiąc żywé.
9:
Roſpłynąłem ſye/ iáko wodá práwie/
10:
Kość nie zoſtáłá żadna wſwoim ſtáwie.
11:
Iáko woſk płynie kiedy ſłóńce grzeie/
12:
Ták moie ſerce w teſknicy niſzczeie.
13:
Moc moiá wſzyſtká/ y śiłá wrodzona
14:
Wyſchłá ták/ iáko ſkorupá ſpalona.
15:
Nápoły zmartwiał ięzyk vprágniony/
16:
Grób ſwóy przed ſobą widzę otworzony.
17:
Záſkoczyłá mię wśćiekłych pſów gromádá/
18:
Obégnáłá mię niecnotliwa rádá.
19:
Przebili ręce/ nogi mi przebili/
20:
Wſzyſtki mé kośći przez ſkórę zliczyli.
21:
Myśl náćieſzywſzy/ páſą oczy ſwoie/
22:
Ná nieſłycháné pátrząc męki moie.
23:
Podźielili ſye moimi ſzátámi/
24:
O ſuknią moię miotáli koſtkámi.
25:
Ty mię/ móy pánie/ nie rácz odſtępowáć/
26:
Tyś moiá śiłá/ ty mię chćiéy rátowáć.
27:
Szábli okrutnéy/ pſóm wśćiekłym/ lwóm ſrogim/
28:
Obroń mię byſtrym źwiérzóm iednorogim.
29:
A ia twé imię bráćiéy ſwéy obiáwię/
30:
W pośrzodku zboru chwałę twą rozſłáwię.
31:
O którzy pánu w boiáźni ſłużyćie/
32:
Y Iakobowym domem ſye liczyćie:
Czyńćiestrona: 32

Pſałtérzá Dawidowego32.
1:
Czyńćie czesć pánu/ iego moc wyznayćie/
2:
Iego w ſwych ſercách boiaźn záchowayćie:
3:
Bo ten nie gárdźi prośbą vbogiégo/
4:
Ani przedemną ſkrył oblicza ſwégo.
5:
Vſłyſzał płácz móy/ gdym rátunku prośił:
6:
Przeto go będę ná wſzyſtek świát głośił/
7:
Przed zborem iego/ przed iego wiernémi
8:
Viſczę mu ſye obiátámi ſwémi.
9:
Będą iesć ludźie głodem vtrapieni/
10:
Ale y będą hoynie náſyceni:
11:
Dádzą czesć pánu/ którzy go ſzukáią.
12:
Ich ſercá wcále wieczny wiek przetrwáią.
13:
Swiát ſye obaczy: iáko źiemiá wielka/
14:
Poda ſye pánu wmoc kráiná wſzelka.
15:
Wſzyſtki narody przed nim będą pádáć/
16:
Páńſka ieſt zwiérzchność: ten ma świátem włádáć.
17:
Bogacze źiemſcy zá ſtół iego śiędą/
18:
Y dobrowolnie hołdowáć mu będą.
19:
Owa ktokolwiek winien ćiáło w źiemię/
20:
Da chwałę pánu: po nim iego plemię.
21:
Y ták do kóńcá/ póki świátá zſtáwáć/
22:
Będą to ſobie przez ręce podáwáć.
23:
Będą ći záwżdy/ którzy w káżdym wieku
24:
Chęć opowiedzą páńſką ku człowieku.
25:

26:
PSALM XXIII.
27:
Dominus regit me & nihil mihi deerit.

28:
M
Oy wiekuiſty páſtérz mię páśie/
29:
Nie zeydźie mi nic ná żadnym wczáśie:
30:
Záwiódł mię w paſzé niepoſpolité/
31:
Nád zdroie żywéy wody obfité.
Wróćiłstrona: 33

Część pierwſza.33.
1:
Wróćił mię z dźiwnych obłędliwośći
2:
Ná śćiéſzkę iáwnéy ſpráwiedliwośći:
3:
Poſtánowił mię ná drodze práwéy/
4:
Z chęći ku ſłudze ſwemu łáſkáwéy.
5:
By dobrze ſtałá śmierć tuż przedemną/
6:
Bać ſye nie będę: bo pan móy zemną.
7:
Twóy pręt/ o pánie/ y laſká twoiá/
8:
W niebeſpieczeńſtwie obroná moiá.
9:
Poſádźiłeś mię zá ſtół koſztowny:
10:
Skąd nieprzyiaćiél boleie głowny:
11:
Włos mi móy wſzyſtek Bálſámem płynie/
12:
Czáſzá opływa w roſkoſznym winie.
13:
Vfam twéy łáſce/ że mię ná wieki
14:
Nieſpuśćiſz/ pánie/ z ſwoiéy opieki:
15:
Y będę mieſzkał w twym świętym domu/
16:
Nie vſtępuiąc láty nikomu.
17:
PSALM XXIIII.
18:
Domini eſt terra & plenitudo eius.

19:
Y
Ziemiá/ y cokolwiek ná niéy ſie náyduie/
20:
Y co pod niebem mieſzka/ y co ſye buduie/
21:
Wſzyſtko pánu należy: on rękámi ſwémi
22:
Grunt ná morzu záłożył niewzruſzonéy źiemi.
23:
Kto doſtąpi twéy góry/ ó wſzechmocny pánie/
24:
Albo ná mieyſcu tobie poświęconym ſtánie?
25:
Ten/ kto rękę niewinną/ y ſerce záchował/
26:
Ten/ kto kłamſtwá/ y krzywych przyśiąg ſye wárował.
27:
Táki błogoſłáwieńſtwo od páná odnośi/
28:
Y ma łáſkáwé vcho/ o co kolwiek prośi.
29:
Temi ſłopniámi góry świętéy doſtąpiémi/
30:
Y twarz páńſką (da pan Bóg) ná oko vyźrzemy.
EOtworzćiestrona: 34

Pſałtérzá Dawidowego34.
1:
Otworzćie ſye wyſokié niedobyté brony/
2:
Krol wieczny ſye przybliża/ król niewyſłowiony.
3:
Ktory niewyſłowiony/ który to krol wieczny?
4:
Pan mocny/ y ſzérokiéy władze/ pan waleczny.
5:
Otworzćie ſye wyſokié niedobyté brony/
6:
Krol wieczny ſye przybliża/ król niewyſłowiony.
7:
Ktory niewyſłowiony/ ktory to krol wieczny?
8:
Krol wieczny/ pan zaſtępow/ y ſprawcá waleczny.
9:
PSALM XXV.
10:
Ad te domine leuaui animam meam.

11:
D
O ćiebie/ pánie/ wzdycha ſerce moie/
12:
W tobiem położył ia vfánié ſwoie:
13:
Zá co niech wſtydu/ y żáłoſnych/ proſzę/
14:
Nieprzyiaćielſkich śmiéchow nie odnoſzę.
15:
Nikt nie zelżony/ ktokolwiek w potrzebie/
16:
Y w ſwych trudnośćiách vćiekl ſye do ćiebie:
17:
Ci niechay będą poháńbieni wiecznie/
18:
Którzy z vmyſłu wolą żyć wſzetecznie.
19:
Mnie okaż/ pánie/ drogi świętobliwé/
20:
Mnie okaż śćiéſzki ſwé nieobłędliwé.
21:
Prowadź mię wedla ſzczyréy prawdy ſwoiéy/
22:
Bo comkolwiek ieſt/ ieſtem z łáſki twoiéy.
23:
Wſpomni ná ſwoie miłośierdźié wieczné/
24:
A méy młodośći poſtepki wſzeteczné
25:
Wygładź z pámięći: vczyń łáſkę zemną
26:
Prze dobroć ſwoię świátu nie táiemną.
27:
Nie prozno proſzę: pan to dobrotliwy/
28:
Pan ſzczéry: przeto gośćiniéc prawdźiwy
29:
Vkaże grzéſznym: rozum da ćichemu/
30:
Drógi objáwi ſwoié pokornému.
Litośćstrona: 35

Część pierwſza.35.
1:
Litość/ á prawdá/ páńſkié ſą właſnośći/
2:
Tym iáwné/ którzy máią w vczćiwośći
3:
Teſtáment iego: Pánie/ grzéchy moie
4:
Nieprzeliczoné zgładź/ prze imię ſwoie.
5:
Ieſt kto ná źiemi/ coby żył prawdźiwie
6:
W boiáźni páńſkiéy? táki niewątpliwie
7:
Ma wodzem páná/ który go ſpráwuie
8:
Témi drogámi/ co ie ſam lubuie.
9:
Tám troſki mieyſcá niewdźięczné nie máią/
10:
Ale roſkoſzy wieczné przebywáią:
11:
Tám dźiatek mnoſtwo podporá ſtárośći/
12:
Y pewny dźiedźic pięknych ośiádłośći.
13:
Pan táiemnice temu ſwé odkrije/
14:
Ktokolwiek w iego poſłuſzeńſtwie żije:
15:
Temu obiáwi myśl ſwégo przymiérza/
16:
Kto tám/ gdźie iego roſkazánié/ zmiérza.
17:
W nim tedy oczy/ w nim myśli mam ſwoie/
18:
A on wyzwoli z pętá nogi moie.
19:
Pánie/ ty mię rácz wźiąć do ſwéy obrony/
20:
Bom od wſzyſtkiégo świátá opuſzczony.
21:
Pełné mam ſerce nieznośnéy żáłośći/
22:
Ty mię ſam/ pánie/ wyrwi z tych trudnośći:
23:
Weyźrzy ná ćięſzkość/ weyźrzy ná mé troſki/
24:
Zábacz mych grzéchow/ vſkroḿ gniéw ſwoy Boſki.
25:
Nieprzyiaćiél móy ná mię woyſká zbiéra/
26:
Krwie moiéy prágnąc ledwie nie umiéra.
27:
Ty bądź mym ſtróżem: niech ſye zły nie śmieie/
28:
Zem ia położył w tobie ſwé nádźieie.
29:
Szczyrość/ y cnotá/ niech mię ma wſpomoże/
30:
A naprzod/ że ia tobie vfam/ Boże.
31:
Niechay nád ſobą twą obronę znáią/
32:
Którzy twych vſtaw świętych przeſtrzégáią. ❦
E ijPſalmstrona: 36

Pſałtérzá Dawidowego36.
1:
PSALM XXVI.
2:
Iudica me domine, quoniam ego.

3:
P
Anie/ vczyń ſąd o mnie/ á tám vyźrzyſz moię
4:
Niewinność: póki ia vfność ſwoię
5:
W tobie pokłádáć będę/ záwżdy mi doſtánie
6:
Státku/ y prawdy: doświádcz mię/ pánie.
7:
Włóż w ogiéń ſerce moie: iáko kruſzec złoty
8:
Pławią/ ták y ty ſprobuy mey cnoty.
9:
Mnieć záwżdy przed oczymá miłośierdźié twoie:
10:
Twóy zakón święty/ to śćieſzki moie.
11:
Nie wiodę towárzyſtwá z ludźmi wſzetecznémi/
12:
W drógę nie póydę z niepobożnémi.
13:
Niémam ſercá/ y nigdy ku złym mieć nie będę/
14:
A z nágánionym áni záśiędę.
15:
Cnoćiem ia przyiaćielem/ y w téy niewinnośći
16:
Ołtarz twóy święty kołem rádośći
17:
Otoczę (dali pan bóg) á tám/ boże práwy/
18:
Opowiém świátu twé dźiwné ſpráwy.
19:
Słów ták wielé w ięzyku ſwoim nienáyduię/
20:
Iáko ia/ pánie/ twóy dóm miłuię:
21:
Ciągnie mię chwały twoiéy przybytek do śiebie:
22:
Niechże ma mieyſce móy głos v Ciebie.
23:
Niedopuſzczay mi vmrzéć w téy nieſzczęſnéy źiemi/
24:
Miedzy poháńcy niepobożnemi/
25:
Którzy niémáią w ſwoim okrucieńſtwie miáry/
26:
A zdechli práwie ná cudzé dáry.
27:
Pánie/ tyś dobry świádek moiéy niewinnośći/
28:
Ráczże mię zbáwić wſzytkich trudnośći/
29:
Strzégłem iáko żyw cnoty: y téiem nádźieie/
30:
Ze wzborze wſpomnię twé ſławné dźieie.
31:
grafika
Pſalmstrona: 37

Część piérwſza.37.
1:
PSALM XXVII.
2:
Dominus illuminatio mea, et ſalus:

3:
P
An ogniem ſwoiéy świátłośći
4:
Roświéca moie ćięmnośći:
5:
Pan ſtróżem mego żywotá/
6:
Zkąd ſye ia mam bać kłopotá?
7:
Kiedy ná mię wſzytki zbroie/
8:
Wſzytki znieśli rády ſwoie/
9:
Sámi źli ludźie vpádli
10:
W śidle/ któré ná mię kłádli.
11:
Niech widzę woyſká znieśioné/
12:
Niech widzę drzewá złożoné:
13:
Vfáiąc páńſkiéy pomocy/
14:
Nieboię ſye żadnéy mocy.
15:
O to proſzę páná ſwego
16:
Abych mieſzkáł w domu iego:
17:
Dáiąc mu cześć/ poki wieku
18:
Doſtáwáć będźie człowieku.
19:
On w niebeſpiecżeńſtwie moim
20:
Skrył mię pod namiotem ſwoim:
21:
Vwiódł mię/ y ſtáwił w cále
22:
Ná niedoſtąpionéy ſkále.
23:
Y dźiś mi ták pan móy tuſzy/
24:
Ze mieć górę moiéy duſzy:
25:
A ia w świętym domu iego
26:
Wyznam go być bogá mego.
27:
Vſłyſz/ pánie/ prośbę moię/
28:
A okaż mi łáſkę ſwoię.
29:
K tobie myśli mé wzdycháią/
30:
Ciebie oczy mé ſzukáią.
E iijNiekryystrona: 38

Pſałtérzá Dawidowego38.
1:
Niekryy przedemną ſwéy twarzy/
2:
Ani mię z ſwym gniewem karzy:
3:
Ale mię w moiéy trudnośći
4:
Wſpomagay/ Boże litośći.
5:
Rodźice zápámiętáli/
6:
Przyiaćiele zániedbáli:
7:
Ale mię pan nieprzebaczył/
8:
Owſzem ogárnąć mię raczył.
9:
Ziaẃ mi/ Pánie/ drógi ſwoie/
10:
Náwiedź mię ná śćiéſzki twoie/
11:
Z którychby zepchąć méy nogi
12:
Niemógł nieprzyiaćiél ſrogi.
13:
Niedáy mię ná pewné męki
14:
Do złych ludźi krwáwéy ręki:
15:
Widzę świádki nieprawdźiwé/
16:
Słyſzę ná ſyę kłamſtwo żywé.
17:
Iużby mię w troſkách niesſtáło/
18:
By ſerce w tym nie vfáło/
19:
Ze ma wynidź z tych trudnośći/
20:
A vżyć ieſzcze rádośći.
21:
Przeto Páná oczekaway/
22:
A nieſzczęśćiu ſye nie daway:
23:
Pan vtwiérdźi ſerce twoie:
24:
Temu porucz rzeczy ſwoie.
25:
PSALM XXVIII.
26:
Ad te domine clamabo, Deus meus ne ſileas.

27:
K
Rólu niebieſki/ zdrowié duſze moiéy/
28:
Do ćiebie wołam: á ty twarzy ſwoiéy
29:
Nie kryy przedemną: álbo mię iuż z témi
30:
Licz/ co ſą w źiémi.
Słyſzstrona: 39

Część piérwſza.39.
1:
Słyſz prośby moie/ któré w káżdéy dobie
2:
Poſyla człowiek żáłoſny ku tobie/
3:
Z płáczem podnoſząc ręce ku iáſnému
4:
Domowi twému.
5:
Nie kłádź mię w poczet z ludźmi niepráwémi/
6:
Nie zátrácay mię poſpołu z grzeſznémi:
7:
Którzy ięzykiem chęć opowiádáią/
8:
Sercem zdradzáią.
9:
Zápłáć im wedla ich vczynków/ pánie/
10:
Vczyń nagrodę/ która zá ich ſtánie.
11:
Niech łáſkę/ iáką záſłużyli ſobie/
12:
Znáią po tobie.
13:
Niechcą rozumieć páńſkiéy rády twoiéy/
14:
Ze mię podwyżſzaſz ty ſam z łáſki ſwoiéy:
15:
Przeto ie zniſzczyſz: á zá twoią ráną
16:
Iuż niepowſtáną.
17:
Pánu bądź chwałá/ v którego były
18:
Ważné mé prośby: to tarcz/ to mé śiły:
19:
K temu ſye záwżdy moie ſerce kłoni/
20:
A ón mię broni.
21:
Z tąd duſzy moiéy weſela doſtawa/
22:
Z tąd lutnia moiá pánu chwałę dawa.
23:
Pan lud ſwóy chowa/ pan ieſt nieprzebitem
24:
Królowi ſzczytem.
25:
Miéy ná ſwéy pieczy/ oycze miłośierny/
26:
Dźiedźictwo ſwoie/ y wſzytek lud wierny:
27:
Zyẃ ie w doſtátku/ y w wadze v świátá
28:
Ná wieczné látá.
29:
PSALM XXIX.
30:
Adferte Domino filij Dei, adferte Domino.
Nieśćiestrona: 40

Pſałtérzá Dawidowego40.
1:
N
Ieśćie chwałę/ mocarze/ pánu mocnieyſzemu/
2:
Nieśćie chwałę/ krolowie/ krolowi więtſzemu:
3:
Iego ze wſzech naświętſzé imię wyznáwayćie/
4:
Iemu w kośćiele świętym iego ſye kłániayćie.
5:
Głos páńſki déſzcze leie/ głos páńſki gróm ſrogi/
6:
Y okrutné pobudza ná powietrzu trwogi:
7:
Pan ná morzu podnośi ſtráſzné nawáłnośći/
8:
Głos páńſki wielkiéy władze/ y wiełkiéy możnośći.
9:
Głos páńſki Cedry łamie/ y dęby przewráca/
10:
A wielkiémi górámi ták ſnádnie obráca:
11:
Iáko więc to tám/ to ſám/ iednorożcowémi
12:
Weſoła młodość miece ćielęty puſtémi.
13:
Ná głos páńſki z obłoków ognie wyſkákuią/
14:
Puſtynie drżą Arábſkié/ łánie dźieći truią/
15:
Láſy pádną: wielmożność iego znáczna wſzędźie/
16:
Y dokąd świátá/ záwżdy wyznawána będźie.
17:
Pan ná ſwym thronie śiedźiał/ gdy potop świát pſował/
18:
Pan ná ſwym thronie będźie ná wieki krolował.
19:
Tenże ſerce/ y śiłę ludu ſwemu dáie/
20:
Y źiemi błogoſłáwi ná iéy vrodzáie.
21:
PSALM XXX.
22:
Exaltabo te domine, quoniam ſuſcepiſti me.

23:
B
Edę ćię wielbił móy pánie/
24:
Póki mię ná świećie zſtánie:
25:
Boś mię w przygodźie rátował/
26:
Y śmiechów ludzkich vchował.
27:
Pánie/ wołałem ku tobie/
28:
A tyś mię wſpárł w méy chorobie:
29:
Dodáłeś mi ſwéy pomocy/
30:
Zem nie vyźrzał wiecznéy nocy.
Zborzestrona: 41

Część piérwſza.41.
1:
Zborze páńſki/ spiéway ſwému
2:
Obrońcy napewnieyſzému:
3:
Vczyń cześć powinną z chęci/
4:
Iego naświętſzéy pámięći.
5:
Gniéw iego nietrwálſzy piány/
6:
A łáſki wiek nieprzetrwány:
7:
Kogo wieczór záfráſuie/
8:
Tego ráno vmiłuie.
9:
Mnie poprawdźie ſzcześćié było
10:
Ták dálece iuż zbłaźniło/
11:
Zem śmiał rzéc: w téy klubie ſtoię/
12:
Ze ſye odmiány nie boię.
13:
Pánie/ twoiá łáſká byłá
14:
Mnie ták mocno vtwiérdźiłá:
15:
Ale ſkoroś twarz odwróćił/
16:
Wneteś moię hárdość ſkróćił.
17:
Cożem ia miał począć ſobie/
18:
Iedno głos podniéść ku tobie?
19:
Co zá korzyść/ mocny Boże/
20:
Mégo zginięnia być może?
21:
Zalić proch cześć bedźie dawał/
22:
Albo twą dobroć wyznawał?
23:
O pánie/ rácz ſye ſmiłowáć/
24:
A mnie ſmutnégo rátowáć.
25:
Vżyłeś zwykłéy litośći/
26:
Obróćiłeś płácz w rádośći:
27:
Zdiąłeś ze mnie wór żáłobny/
28:
A włożyłeś płaſzcz ozdobny.
29:
Przeto ćię weſoła wſzędźie
30:
Lutnia moiá wielbić będźie/
31:
Twoiá chwałá/ wieczny pánie/
32:
W vśćiéch moich nie vſtánie. ❦
FPſalmstrona: 42

Pſałtérzá Dawidowégo42
1:
PSALM XXXI.
2:
In te domine ſperaui, non confundar.

3:
W
Tobie vfność ſwą kłádę/ Boże niezmierzony/
4:
A ty nie day ábych był kiedy záwſtydzony.
5:
Prze dobroć ſwoię/ rácz mię z trudnośći wybáwić/
6:
Vſłyſz moy głos/ á chciéy mię ná ſwobodźie ſtáwić.
7:
Weźmi mię w ſwą obronę/ niezwalczony pánie/
8:
A to zá twárdą ſkáłę/ y zamek mi ſtánie.
9:
Tyś móy wał/ tyś moy zamek: á prze imię ſwoie
10:
Prowadź mię/ y opátruy liché zdrowie moie.
11:
Pomoż mi z śideł/ które ná mię záſtáwiłá
12:
Przeklęta zazdrość: tyś ieſt wſzyſtká moiá śiłá.
13:
W twoie ręce poruczam żywot ſwoy teſkliwy/
14:
Ty mię bróń/ iáko záwżdy/ Boże moy práwdźiwy.
15:
Przijaćielá ći zemnie ná wieki nie máią/
16:
Którzy w rzeczách niepewnych pewnośći ſzukáią.
17:
Ia ſwą nádźieię kłádę w twéy/ pánie/ litośći/
18:
A ty mię záwżdy ćieſzyć raczyſz w méy trudnośći.
19:
Raczyłeś ſye vżalić mégo vdręczenia/
20:
Pomogłeś duſzy moiéy z ćięſzkiégo trapienia.
21:
Tyś mię z nieprzyiaćielſkich ſrogich rąk wybáwił/
22:
Y ná mieyſcu przeſtronym nogi mé poſtáwił.
23:
Ráczże ſye mnie vżalić y dźiś/ wieczny pánie/
24:
Bo w tych fráſunkach moich ledwie że mię zſtánie.
25:
Wzrokem ſtráćił od płáczu/ ſerce mi ſtruchláło/
26:
Młodość przed czáſem zbiegłá/ śił w kośćiách nie zſtáło.
27:
Smieie ſye nieprzyiaćiél/ ſąśiedźi ſye śmieią/
28:
Powinowáći do mnie przyſtąpić nie śmieią/
29:
Który záyźrzy/ vćieka: rowniem ták wypłynął
30:
Z ich pámięći/ iákobych iuż ná wieki zginął.
Iákistrona: 43

Część piérwſza.43.
1:
Iáki ná śmiećiách leży z domu wyrzucony
2:
Wiotchy czyn/ tákem ia ieſt od ludźi wzgárdzony.
3:
Ci mię iáwnie ſromocą: drudzy ſye zmawiáią/
4:
Którym kſztałtem o zdrowié przypráwić mię máią.
5:
A ia w téy wzgárdźie ludzkiéy/ y w tym ſtráchu ſrogiem/
6:
Tobie vfam/ o pánie/ tys ieſt moim Bogiem:
7:
W twoiéy ręce ſą látá/ y biég mégo wieká/
8:
Ty mię rácz wyſwobodźić z rąk złégo człowieká.
9:
Roświéć ſwą dobrotliwą twarz nád ſługą ſwoim/
10:
Okaż ſwé miłośierdźié w tym vćiſku moim.
11:
Niechay zá to/ Boże moy/ wſtydu nie odnoſzę/
12:
Ze ćię w ſwych doległośćiách o rátunek proſzę.
13:
Niechay ſye niepobożni ludźie zápałáią/
14:
Niechay ſwégo vpadku nie długo czekáią.
15:
Boday vſechł y vpadł zły ięzyk wſzeteczny/
16:
Cnoty ſkaźcá/ y dobrych nieprzyiaćiél wieczny.
17:
Iáko wiele dóbr/ pánie/ które ty gotuieſz
18:
Wiernym ſwoim/ y któré tu iuż okázuieſz.
19:
Krijeſz ie przy ſwéy twarzy przed ludźmi ſrogimi/
20:
Bierzeſz ie przed ięzyki w dom ſwóy wſzetecznymi.
21:
Błogoſłáwion bądź pánie/ któryś mię wybáwił
22:
Z mych trudnośći/ y w mieyſcu obronnym poſtáwił.
23:
Iaćiem iuż był bez máłá zwątpił w láſce twoiéy/
24:
Aleś ty nie przebaczył prześię ſkárgi moiéy.
25:
Wierni/ páná miłuyćie: wierné pan miłuie/
26:
A z hárdémi wedla ich pychy poſtępuie.
27:
Bądźćie ſtali/ którzyście w pánu położyli
28:
Vfność ſwoię/ á ſercá wáſze on pośili.
29:
PSALM XXXII.
30:
Beati quorum remiſſæ ſunt iniquitates.
F ijSzcześliwy/strona: 44

Pſałtérzá Dawidowego44.
1:
S
Zcześliwy/ komu grzéchy odpuſczono/
2:
Y w niepámięći złośći ponurzono.
3:
Sczęśliwy/ komu nie przyczetł pan wády/
4:
Ani ſye żadnéy w nim domácał zdrády.
5:
Dokądem táił ſwoich niepráwośći/
6:
Ledwiem mógł nosić ſwé mizerné kośći:
7:
A niewidomé ſumnięnia ſzczypánié
8:
Budźiło we mnie iáwné narzekánié.
9:
Dźiéńli ná niebie świéćił/ nocli wſtáłá/
10:
Twoiá mię ćięſzka ręká dolégáłá.
11:
Gorzałem w ogniu: ledwie ták goráią
12:
Słoneczné kołá/ kiedy lwa mijáią.
13:
Wolałem tedy/ Boże litośćiwy/
14:
Swóy grzéch przed tobą obiáwić brzydliwy/
15:
Niechćiałem dáléy pokrywáć ſwéy złości/
16:
A tyś odpuśćił moie wſzetecznosći.
17:
Przeto/ gdy człowiek cokolwiek do śiebie
18:
Tákiégo będźie czuł/ niech prośi ćiebie.
19:
By dobrze źiemię morze zálać chćiáło/
20:
Zá twą pomocą on zoſtánie cáło.
21:
Ty mię w przygodach moich brónić raczyſz.
22:
Ty mię w trapięniu ćięſzkim nieprzebaczyſz.
23:
Ty w vśćiéch moich wzbudźiſz wdźięczné pienie/
24:
Iáko gdy człowiek czuie wyzwolenie.
25:
To były ku mnie/ bożé móy łáſkáwy/
26:
Twé ſłowá: dam ia tobie rozum práwy:
27:
Okażęć drógę/ któréy ſye maſz trzymáć/
28:
A oká ſwego z ćiebie niechcę zymáć.
29:
Niebądźże tedy tym/ co ieſt koń/ áni
30:
Tym co muł: bo ći w rozum ſą obráni/
31:
Y potrzebuią muńſztuku/ y wódze/
32:
Aby ie człowiek miał po woli w dródze.
Siłástrona: 45

Część piérwſza.45.
1:
Siłá ieſt biczów ná grzeſznégo: ále
2:
Pobożny człowiek będźie záwżdy w cále:
3:
Przeto/ w nádźieię páńſką/ vżywayćie
4:
Weſela/ dobrzy/ y wdźięcznie śpiéwayćie.
5:
PSALM XXXIII.
6:
Exultate iuſti in Domino, rectos decet.

7:
P
Aná ſercem weſołym wſpomiéńćie/ cnotliwi/
8:
Páná przyſtoynie chwalą vczćiwi.
9:
Wſpomiéńćie go ná cytrze/ y ná wieloſtronéy
10:
Dźięki mu czyńćie hárfie złoconéy.
11:
Przynieśćie mu nową pieśń/ nową/ nieſłycháną/
12:
Trąbćcie mu w głośną trąbę miedźiáną.
13:
Abowiém káżdé ſłowo páńſkié ieſt prawdźiwé/
14:
Wſzytki vczynki ſą swiętobliwé.
15:
Spráwiedliwość miłuie/ kocha ſye w ſzczyrośći/
16:
Pełná ieſt źiemiá iego litośći.
17:
Słowem páńſkim ieſt wielkie niebo záwieſzoné/
18:
Y wzorem złotych gwiazd ozdobioné.
19:
Ten morze nieprzebyté záwárł/ iáko w báni/
20:
W ſkárbie położył wodné odchłáni.
21:
Gdźie wieczór ſłońce gáśnie gdźie wſchodźi poránu/
22:
Wſzyſcy niechay ſye kłániáią pánu.
23:
Bo iedno ſłowo wyrzékł/ ták wſzytko ſtánęło/
24:
Co kazał/ wſzytko wnet ſkutek wźięło.
25:
Rády wielkich Monárchów pan wniwecz obraca/
26:
Pan ludzkié myśli opák wywraca.
27:
Ale co ſam vrádźi/ co ſam poſtánowi/
28:
To wiek podawáć będźie wiekowi.
29:
Náder ſzczęśliwy narod/ z którym pan przeſtawa/
30:
Który dźiedźictwem ſwoim wyznawa.
F iijPan tylkostrona: 46

Pſałterzá Dawidowego46.
1:
Pan tylko z niebá poyźrzy ná źiemſkie niźiny/
2:
A wſzytki ludzkie ogląda ſyny.
3:
Widźi z pałaców ſwoich ile nas ná źiemi
4:
Zywotá wſpiéra pracámi ſwémi.
5:
Widźi y ſpráwy náſzé/ y myśli zámknioné/
6:
Bo przezeń ſercá náſzé ſtworzoné.
7:
Słába nádźieiá woyſko nawiętſzé krolowi/
8:
Słába nádźieiá moc obrzymowi.
9:
Częſto czáſu przygody/ czáſu ſtráſznéy trwogi
10:
Nievnióſł páná koń wiátronogi.
11:
Oko pánſkié ieſt záwżdy nád bogoboynémi/
12:
Oko nád ludźmi ſpráwiedliwémi.
13:
Aby od nich nagłą śmierć oddálił w przygodźie/
14:
Aby ie żywił w naćiężſzym głodźie.
15:
W nim ieſt wſzytká nádźieiá náſzá położoná/
16:
On náſzá pomoc/ on ieſt obroná.
17:
Będźiem (da bóg) rádośći práwéy vżywáli/
18:
Boſmy ná wſzelki czás w nim vfáli.
19:
Niechay/ pánie/ twą litość nád ſobą poznamy/
20:
Ták iáko w tobie nádźieię mamy.
21:
PSALM XXXIIII.
22:
Benedicam Dominum in omni tempore.

23:
I
Akokolwiek ſzczęśćié ku mnie ſye poſtáwi/
24:
Bądź rádośći/ bądź mię fráſunku nábáwi:
25:
Pánu ia dźiękowáć będę ze wſzyſtkiégo/
26:
W vśćiéch moich vſtać niéma chwałá iego.
27:
Pánem ſye ia chłubię: ſkromni niech ſłucháią
28:
A moim przykłádem w dobréy myśli trwáią.
29:
Zemną wſzyſcy páná zemną wyſławiayćie/
30:
Imię iego święté wzgórę wynaſzayćie.
Szukałemstrona: 47

Część piérwſza.47.
1:
Szukałem go/ á on vcho ku mnie ſkłonił/
2:
Y we wſzytkich trwogách moich mię obronił.
3:
Weń pátrzćie/ będźiecie práwie roświéceni/
4:
A być niemożećie nigdy záwſtydzeni.
5:
Ten vbogi wołał/ á pan go rátował/
6:
Y w nieſczęśćiu iego w cále go záchował.
7:
Wkoło bogoboynych páńſki Anyół ſtáwi
8:
Obóz nie dobyty/ y ten ie wybáwi.
9:
Skoſztuy kto chce tego: pan to dobrotliwy/
10:
Ktokolwiek w nim vfa/ człowiek to ſzcześliwy.
11:
Ważćie páná/ wierni/ według powinnośći:
12:
Niémáſz niedoſtátku gdźie pan w vczćiwośći.
13:
Lwi drapieżni/ którzy śiłóm ſwym vfáią/
14:
Częſto niedoſtátku y głodu doznáią.
15:
Ale tym/ co kłádą ſwą nádźieię w pánie/
16:
Z iego łáſki záwżdy wſzyſtkiégo doſtánie.
17:
Do mnie przydźćie/ dźiatki/ á tu poſłuchaćie/
18:
Z iáką vczćiwośćią pánu ſłużyć maćie.
19:
Słuchay mię/ kto prágnie długiégo żywotá/
20:
A chce wieku ſwégo záżyć bez kłopotá.
21:
Záchoway ſwóy ięzyk od wſzetecznéy mowy/
22:
A nie myśl ináczéy/ niżli mówiſz ſłowy.
23:
Porzuć złość wſzelaką/ ſpráwuy ſye przyſtoynie/
24:
Szukay/ iákobyś mógł żywot wiéść ſpokoynie.
25:
Pátrza Pan ná dobré okiem miłośiernym/
26:
Ani vchá zámknie przed człowiekiem wiernym:
27:
Pátrza y ná grzeſzné oczymá ſrogiémi/
28:
A ich pamięć wſzytkę wygłádźi ná źiemi.
29:
Wołał ſpráwiedliwy/ á pan vcho zſkłonił/
30:
Y w káżdéy przygodźie znácznie go obronił.
31:
Bliſko páná máią ludźie vtrapieni/
32:
Smutni z łáſki iego będą poćieſzeni.
Siłá nástrona: 48

Pſałtérzá Dawidowégo48.
1:
Siłá ná pobożné fráſunkow przychodźi/
2:
Ale ie ze wſzyſtkich ſam pan wyſwobodźi:
3:
Pan ich kośći ſtrzeże od wſzelkiégo rázu/
4:
Iedná z nich żadnégo nie ma vznáć ſkázu.
5:
Złégo złość pobije: á kto zayźrzy cnoćie/
6:
Wſzyſtko zgubi/ y ſam zniſzczeie w kłopoćie.
7:
Pan ſług ſwoich broni: ſzkody nie vznáią/
8:
Którzykolwiek w iego łáſce vfność máią.
9:
PSALM XXXV.
10:
Iudica domine nocentes me.

11:
O
Brońcá wieczny ludźi vtrapionych/
12:
Do ćiebie w ſwoich krzywdách niezliczonych
13:
Ia ſye vćiekam.
14:
Záſtaẃ ſye o mię: day odpór gwałtowi:
15:
Porwi bróń/ y tarcz: pomoż człowiekowi
16:
Vćiśnionému.
17:
Záſtąṕ/ dobywſzy oſtréy ſzáble ſwoiéy/
18:
Mym prześládowcóm: rzeczże duſzy moiéy/
19:
Iam zdrowié twoie.
20:
Niechay wſtyd naydą/ którzy mię ſzukáią/
21:
Niechay ſromotnie názad vćiekáią/
22:
Co mi źle myślą.
23:
Iáko gwałtowny wicher niezgoniony
24:
Proch po powietrzu nieśie: ták y ony
25:
Anyoł niech pędźi.
26:
Niech ślizáwice/ y ćmy nieſpędzoné
27:
Ich drógi będą: á ony ſtrwożoné
28:
Anyoł niech żenie.
29:
Bo ná mię śidłá bez winy ſtáwiáią/
30:
Bez winy doły zdrádliwé kopáią/
31:
Zdrowié mé łowiąc.
Bodayżestrona: 49

Część piérwſza.49.
1:
Bodayże ſye w ſwych śiéćiach połowili/
2:
Boday ſye w tychże dołach potopili/
3:
Któré kopáli.
4:
A ia (da pan bóg) pozbywſzy trudnośći/
5:
Dniá weſołégo vżiję/ á kośći
6:
Wſzytki mé rzeką:
7:
Pánie/ kto tobie rowien? ty vbogich
8:
Trapić możnieyſzym nie daſz: ty z rąk ſrogich
9:
Nędzné wyrywaſz.
10:
Nieſtety ná złé ludźi niewſtydliwé:
11:
Wiodą to ná mię/ o czym mé poczćiwé
12:
Serce nie myśli.
13:
Vprzéymość moię złośćią mi oddáli
14:
Miáſto rátunku ſámiſz záśiadáli
15:
Ná gárdło moie.
16:
A iam/ w ich zły czás/ w parćie (móy Bóg to wié)
17:
Chodźił: y/ poſzcząc/ páná zá ich zdrowie
18:
Prośił vſtáwnie.
19:
Ták przyiaćielá przyiaćiél żáłuie/
20:
Ták brátá płácze brát/ ták lámentuie
21:
Syn po ſwéy mátce.
22:
A oni ſye w méy pladze weſelili/
23:
Y ſchadzki o mnie táiemné czynili/
24:
Cháſzá nikczemna.
25:
Głodni pochlébce czći mi vwłaczáli/
26:
Mną ſobie gęby dworni wymywáli
27:
Dármoiadowie.
28:
O pánie/ kiedyſz weyźrzyſz? pozbaẃ mię tych
29:
Pośmiéwców kiedy: á broń od przeklętych
30:
Lwów duſze moiéy.
31:
Abych twą dobroć przy wielkim wyznawał
32:
Ludźi zebrániu/ y tobie oddawał
33:
Chwałę powinną.
GNiechaystrona: 50

Pſałtérzá Dawidowego50.
1:
Niechay rádośći żadnéy nie vżywa
2:
Zły człowiek/ áni ſobą pochutnywa/
3:
Pátrząc ná móy żal.
4:
Cokolwiek mówią/ wſzyſtko vſzczypliwie/
5:
A w ſercu myslą/ iákoby zdrádliwie
6:
Podyć dobrégo.
7:
Gęby do vſzu ná mię rozdźiéwili/
8:
Mówiąc/ owaſmy przętśie náćieſzyli
9:
Chćiwé ſwé oczy.
10:
Widźiſz/ o pánie/ iáwną krzywdę moię/
11:
Nie rácz iéy milczeć: okaż bytność ſwoię
12:
Przy mnie ſwym ſłudze.
13:
Wſtań/ á rośćiągni ſwóy ſąd ſpráwiedliwy/
14:
A vznay/ kto z nas praw ieſt/ á kto krzywy/
15:
Móy wieczny Boże.
16:
Oſądź mię według ſwéy ſpráwiedliwośći/
17:
A nie day/ pánie/ przeklętéy zazdrośći
18:
Poćiechy ze mnie.
19:
Niechay nie mówią: lubuy duſzo/ teraz:
20:
Oto nam w ręce wpadł/ czegoſmy nie raz
21:
Sobie życzyli.
22:
Bodayże iáwnéy nie vſzli ſromoty/
23:
Którym nieſzczęśćié/ y moie kłopoty
24:
Dobrą myśl czynią.
25:
Boday zelżywość/ y wieczną odnieśli
26:
Háńbę ná ſobie/ którzy ſye podnieśli
27:
Hárdźie przećiw mnie.
28:
A ludźie/ którzy cnoćie méy życzyli/
29:
Będą ſye ieſzcze (da Bóg) weſelili/
30:
Y rzeką potym:
31:
Chwałá bądź wieczna Bogu nawyżſzému/
32:
Który dopomoc raczył ſłudze ſwému
33:
W trudnośćiách iego.
Ięzykstrona: 51

Część piérwſza.51.
1:
Ięzyk móy tákże będźie ſzérzył/ pánie/
2:
Twą ſpráwiedliwość: áni poprzeſtánié
3:
Twéy chwały wiécznie.
4:
grafika
5:
PSALM XXXVI.
6:
Dixit iniuſtus vt delinquat in ſemetipſo.

7:
Z
Ywot niepobożnégo zá świádká mi ſtoi/
8:
Ze on o Bogu niewié/ áni ſye go boi:
9:
Więc ieſzcze w ſwychże złosćiách ſobie pochlébuie/
10:
Zá co Bożą y ludzką nienawiść zyſkuie.
11:
Iego ſłowá ſzczéra złość/ ſzczéry kłam/ y zdrádá/
12:
Nie ma tám nigdy mieyſcá żadna zdrowa rádá.
13:
W nocy myśli/ w iákiéy dźiéń ſtrawić wſzetecznośći/
14:
Cnotę wzgárdźił vmyśłnie: przyiaćielem złośći.
15:
O pánie/ dobroć twoiá do niebá przeſtáłá/
16:
Prawdá obłoków śięga: góry przerownáłá
17:
Spráwiedliwosć: á ſądów/ y twoiéy mądrośći/
18:
Táż ieſt miárá/ która ieſt morſkich głębokośći.
19:
Z twych rąk człowiek/ z twych rąk źwiérz/ máią zdrowié ſwoie/
20:
Nieprzepłáconé/ pánie/ miłośierdźié twoie:
21:
Iáko ptak liché dźiatki ſkrzydły ſwémi krije/
22:
Ták człowiek pod zaſłoną łáſki twoiéy żije.
23:
Hoynośćią domu twégo będźiem náſyceni/
24:
Y ſtrumieniém roſkoſzy twoich nápoieni:
25:
V ćiebie zdróy żywotá: ty náſze ćięmnośći
26:
Roświéćiſz/ á wnet vyźrzem dźień práwéy świátłośći.
27:
Okriy/ pánie/ łáſką ſwą tych/ którzy ćię znáią/
28:
Którzy cnoty w káżdéy ſwéy ſpráwie przeſtrzégáią.
29:
Niechay mię hárdy człowiek nie depce nogámi/
30:
Niechay mię niepobożny nie tyka rękámi.
G ijAczćistrona: 52

Pſałtérzá Dawidowego52.
1:
Acz ći ták długo będą ná dobrych przewodźić/
2:
Y niewinné wſzelákim obyczáiem ſzkodźić:
3:
Ze przetśię czáſu ſwego przypłácą ſwych złośći/
4:
A nie vydą twéy pomſty/ pánie/ y ſrogośći.
5:
PSALM XXXVII.
6:
Noli æmulari in malignantibus.

7:
N
Ie obruſzay ſye/ że kto niewſtydliwie
8:
W grzechu ſye kocha/ y wſzetecznie żywie:
9:
Bo ći ledá w dźięń ták vpádną ſnádnie/
10:
Iáko zá koſą trawá prędko pádnie.
11:
Miéy ty nádźieię w pánu/ á cnotliwie
12:
Swóy żywot ſpráwuy: będą niewątpliwie
13:
Twoie ná źiemi látá przedłużoné/
14:
A twé nádźieie niemogą być płoné.
15:
Kochay ſye w pánu/ ten wſzytko da tobie/
16:
Czego ty kolwiek będźieſz życzył ſobie/
17:
Porucz mu żywot/ y wſzytki twé ſpráwy/
18:
A vznaſz/ że on tobie ieſt łáſkáwy.
19:
Iáſna ieſt zorza/ iaſno ſłońce páła/
20:
Ták będźie y twa cnotá okazáła.
21:
Tylko bądź ſkromny/ á w ſwéy doległośći
22:
Czekay ćiérpliwie do pańſkiéy litośći.
23:
Nie obrażay ſye/ ieſli w oczu twoich
24:
Zły człowiek w ſzczęśćiu dni vżywa ſwoich:
25:
Vymi gniéw/ vymi ſwé zapálczywośći/
26:
Abyś nieprzyſtał y ſam ku ich złośći.
27:
Bo/ to rzecz pewna/ że ludźie złośliwi
28:
Záginąć muſzą/ áni ich bóg żywi:
29:
A ći/ co w bogu nádźieię ſwą máią/
30:
Ziemię w dźiedźictwo pewné otrzymáią.
Potrwaystrona: 53

Część pierwſza.53.
1:
Potrway: á złégo wnet nie będźie: przyidźieſz
2:
Ná mieyſce iego/ iuż go nie nádyidźieſz.
3:
Ale pokorni/ ći źiemię ośiędą
4:
Y żyć w pokoiu wſzytek ſwóy wiek będą.
5:
Nieſpráwiedliwy źle myśli dobrému/
6:
Zębámi zgrzyta ſproſnie przećiw iemu.
7:
A Pan/ ná niebie śiedząc/ z niego ſzydźi/
8:
Bo vpad nad nim nie vchronny widźi.
9:
Miecze wyięli/ łuki náłożyli/
10:
Aby vbogié/ y dobré niſzczyli:
11:
Ale ich miecze w ichże ſercá wpádną/
12:
A łuki w ręku ſámy ſye przepádną.
13:
Lepſza dobrému trochá máiętnośći/
14:
Niż niepobożnym ich ſzyrokie włośći:
15:
Bo niepobożnych władza ſtárta będźie/
16:
A pan obrońcą ſwoich wiernych wſzędźie.
17:
Pan ma ná pieczy ſkromné/ y ſtáteczné/
18:
A ich dźiedźictwo ieſt ná źiemi wieczné/
19:
Będą bez trwogi w káżdéy złéy przygodźie/
20:
Będą mieć co ieść/ y w naćiężſzym głodźie.
21:
Ale vpadku nie vydą złośliwi:
22:
A którykolwiek pánu ſye przećiwi/
23:
Iáko łóy tłuſtéy ofiáry zniſzczeie/
24:
A proſto z dymem záraz wywietrzeie.
25:
Pożycza człowiek zły/ á nieoddáie/
26:
Dobry dáruie/ á przećię mu sſtáie:
27:
Kto dobrym życzy/ y ſam ſzczęśliw będźie/
28:
A nieprzyiaćiél nędznik táie wſzędźie.
29:
Pan cnotliwégo poſtępki ſpráwuie/
30:
Y drogi iego w ſercu ſwym lubuie:
31:
Ieſli vpádnie/ pan mu nie dopuśći
32:
Stłuc ſye ſzkodliwie: bo go z rąk nie ſpuśći.
G iijByłemstrona: 54

Pſałtérzá Dawidowego54.
1:
Byłem dźiéćięćiem/ á dźiśiem iuż siwy/
2:
A nie widźiałem/ áby ſpráwiedliwy
3:
Był opuſzczony/ álbo było trzebá
4:
Potomſtwu iego żebráć kiedy chlebá.
5:
Káżdy dźiéń ludźióm vpádłym vżycza
6:
Vboſtwá ſwego: drugiégo pożycza:
7:
A przedsię pan Bóg ták mu błogoſłáwi/
8:
Ze wſzytko ſpełná potomſtwu zoſtáwi.
9:
Przeto złość porzuć/ czyń co rádźi cnotá/
10:
A iuż bądź pewien długiégo żywotá:
11:
Bo ſprawiedliwość wielce pan miłuie/
12:
A wierné ſwoié záwżdy opátruie.
13:
Złych záſłużona zapłátá nie minie/
14:
A ich potomſtwo do gruntu záginie.
15:
A dobrzy będą ná źiemi mieſzkáli/
16:
Y ſwoię właſność ſynóm podawáli.
17:
Z vſt pobożnégo ſzczéra mądrość płynie/
18:
A ięzyk prawdą między ludźmi ſłynie/
19:
Zakón w ſwym ſercu páńſki vgruntowáł/
20:
Przeto téż nigdy nie będźie ſzwánkował.
21:
Nieprzyiaćielem głównym zły dobremu/
22:
Ale go záwżdy pan wyrwie z rąk iemu:
23:
Ani da/ żeby będąc potwarzony
24:
Miał od ſędźiégo wyniść przeſądzony.
25:
Vfay ty panu/ á ſwé wſzytki ſpráwy
26:
Ták ſpráwuy/ iáko páńſkie brzmią vſtáwy:
27:
Ten ćię wynieśie/ ten ćię vbogáći/
28:
Y złé przed twémi oczymá zátráći.
29:
Widźiałem złego w ſzczęśćiu ták wynioſłym/
30:
Ze był Libáńſkim rowien Cedróm roſłym.
31:
Obeyźrzałem ſye/ á iuż było po nim:
32:
Szukam: nie umiał nikt powiedźieć o nim.
Przypátrzstrona: 55

Część piérwſza.55.
1:
Przypátrz ſye rzeczóm ludźi bogoboynych/
2:
Ze lat ná koniec vżiją ſpokoynych/
3:
A niepobożni/ kiedy ſye zdáć będą
4:
Nalepiey kwitnąć/ dóbr/ y zdrowia zbędą.
5:
Beſpieczność ſwoię/ y ſtałość w trudnosći
6:
Cnotliwi páńſkiey powinni litosći:
7:
On ie wſpomoże/ on z nich iárzmo zéymie
8:
Złych ludźi: bo mu dufáli vprzéymie.
9:
PSALM XXXVIII.
10:
Domine ne in furore tuo arguas me.

11:
C
Záſu gniewu/ y czáſu twéy popędliwośći/
12:
Nierácz mię/ pánie/ káráć z moich wſzetecznośći/
13:
Tkwią we mnie ſtrzały twoie/ á nie vchroniona
14:
Ręká nádemną twoiá zmocniona.
15:
Zdrowia niémáſz w mym ćiele prze ſtrách gniewu twego/
16:
Kośćióm niémáſz pokoiu dla wyſtępu mégo/
17:
Stánął mi grzéch nád głową/ y ćiśnie mię w źiemię/
18:
Iáko nieznośné naćiężſzé brzemię.
19:
Blizny znowu mych dawnych ran ſye odnowiły/
20:
Zátáioné plugáſtwá z nowu przyſtąpiły.
21:
Skurczyłem ſye nieborak/ znędzniałem okrutnie/
22:
Cáły dźiéń chodzę wzdycháiąc ſmutnie.
23:
Wſzytki wemnie wnętrznośći goráią/ á ćiáło
24:
Od wirzchu głowy do ſtóp oſtátnich ſchorzáło.
25:
Vdręczonęm/ wzgárdzonęm: owa ryczéć muſzę/
26:
Máiąc ták bárzo ſtrwożoną duſzę.
27:
Iáwna ieſt żądość moiá tobie/ wieczny boże/
28:
Y płácz móy vſzóm twoim táyny być niemoże/
29:
Trwogá ſerce mé zięłá/ gáſną we mnie śiły/
30:
Oczy y ty ſwé świátło ſtráćiły.
Bliſcystrona: 56

Pſałtérzá Dawidowego56.
1:
Bliſcy moi z dáleká ná móy ból pátrzáli/
2:
Powinowáći zgołá wſzyſcy mię nieználi:
3:
A zły człowiek tym czáſem czynił o mnie rádę/
4:
Y mówił co chćiał/ y zmyślał zdrádę.
5:
A ia/ iáko kto głuchy/ álbo komu mowá
6:
Nie ſłuży/ ánim ſłuchał/ ánim przerzekł ſłowá:
7:
Byłem iáko głuch/ álbo ten/ co dotknion ſłowy/
8:
Nie ma nieſzczęſny w vśćiéch odmowy.
9:
Pánie/ w tobie nádźieię kłádę Bogu ſwoim/
10:
Ty bądź łáſkaw méy prośbie: á nie day mię moim
11:
Nieprzyiaćiołóm w pośmiéch: w tym oni lubuią/
12:
Gdy moie nogi namniéy ſzwánkuią.
13:
Otom ia záwżdy gotów ná wſzelkié karánié/
14:
Gotowem krwią ſwą błágáć twoie rozgniewánié/
15:
Wyznawam ſwoie złośći: ſłuſznie mię/ móy pánie/
16:
Náwiédzáć raczyſz/ y karáć zá nie.
17:
A nieprzyiaćiél móy żyw/ y bierze moc iáwnie/
18:
Który mię w nienawiśći ma (da Bóg) nieſpráwnie.
19:
Chęć mi niechęćią oddał: y dźiś mię ſromoći/
20:
Zem przyiaćielem záwżdy dobroći.
21:
Ty ſam/ o wieczny pánie/ o Boże litośći/
22:
Nie rácz mię odſtępowáć w oſtátniéy trudnośći:
23:
Dźwigni mię conarychléy z ćięſzkiégo kłopotá/
24:
Obróńcá wieczny mégo żywotá.
25:
PSALM XXXIX.
26:
Dixi, cuſtodiam vias meas.

27:
D
O tegom był myśl ſwą ſkłonił/
28:
Abych ſye był záwżdy chronił:
29:
Nietylko vczynku złégo/
30:
Ale y ſłowá byſtrégo.
Przetostrona: 57

Część pierwſza.57.
1:
Przeto gdy mię zły ſtrofował/
2:
Iam ſwóy ięzyk ták hámował:
3:
Ze/ niechcąc rzéc ſłowá złégo/
4:
Nie mówiłem y dobrégo.
5:
Ale żal móy zátáiony
6:
Tym więcéy był obiątrzony:
7:
Serce mi w gniewie pałáło/
8:
Aż ſye ſłowo rzéc muśiáło.
9:
Prze bóg/ pánie móy/ długoli
10:
Człowiek będźie w téy niewoli?
11:
Rácz mi kres dni mych obiáwić/
12:
Kiedy przyidźie świát zoſtáwić.
13:
Ty żywieſz czás nieprzeżyty/
14:
A móy wiek ieſt w gárśći ſkryty:
15:
Látá moiéy śmiertelnośći/
16:
Mniéy niżli nic ku wiecznośći.
17:
Błąd (mogę rzéc ſpráwiedliwie)
18:
Błąd ieſt człowiek: á co żywie/
19:
Podobno to ku márnemu
20:
Snu nocnému/ nieznácznemu.
21:
Prózné iego fráſowánié/
22:
Prózna praca/ y ſtáránié:
23:
Zbiéra/ gromádźi/ ſkupuie/
24:
A niewié/ komu gotuie.
25:
Czegóż czekáć/ o móy Boże?
26:
Kto mię w nieſzczęśćiu wſpomoże?
27:
Prozno gdźie indźiéy ſłáć ſobie/
28:
Wſzyſtká ieſt nádźieia w tobie.
29:
A ty z páńſkiéy ſwéy litośći/
30:
Rácz zápomniéć moich złośći:
31:
Nie day mię w pośmiéch głupiemu
32:
Człowiekowi nikczémnému.
HNieprzyiaćiélstrona: 58

Pſałtérzá Dawidowego58.
1:
Nieprzyiaćiél mię ſtrofował/
2:
A iam ięzyk ſwóy hámował:
3:
Wiedząc/ że to złorzeczenié/
4:
Było twoie náwiedzenié.
5:
Zdeymi ze mnie plagi ſwoie/
6:
Bo prze ćięſzkié rázy twoie
7:
Wſzyſtká moc/ y wſzyſtki śiły
8:
Zgołá mię iuż opusćiły.
9:
Kogo prze grzéch záfráſuieſz/
10:
Ták go niewidomie pſuieſz/
11:
Iáko ſzátę mól táiemny:
12:
Błąd ieſt człowiek/ błąd nikczemny.
13:
Skłoń łáſkáwé vſzy ſwoie/
14:
Ná płáczliwé prośby moie:
15:
Przychodźień ćiem ia ná źiemi/
16:
Ze wſzyſtkimi przodki ſwemi.
17:
Zfolguy/ á day ſye ochłodźić/
18:
Póki nieprzyidźie wychodźić
19:
Ná drogę/ z któréy człowieká
20:
Iuż nie vyźrzéć áż do wieká.
21:
PSALM XL.
22:
Expectans expectaui dominum.

23:
C
Zekałem z ćierpliwośćią/ á pan mię obaczył/
24:
Y prośby moie wyſłucháć raczył.
25:
Wywiódł mię mocą ſwoiéy zwyćiężnéy práwice
26:
Z błót nieprzebytych/ y z trzęſáwice.
27:
Nogi moie ná twárdéy opoce poſtáwił/
28:
Y drógę/ gdźiem miał chodźić/ obiáwił.
29:
Tenże y ku śpiéwániu vſtá mé ſpoſobił/
30:
Zem nowym rymem moc iego zdobił.
Niechaystrona: 59

Część pierwſza.59.
1:
Niéchay ſye ná mnie páńſkim ſądóm przypátruią/
2:
Którzy fortunie rząd przypiſuią
3:
Wſzyſtkich ná świećie rzeczy: muſząć ſobą trwożyć/
4:
Y ſwé nádźieie w pánu położyć.
5:
Błogoſłáwiony człowiek/ y fortunny żywie/
6:
Który ma vfność w pánu prawdźiwie:
7:
Ze áni oká ſwégo ſkłonił zá hárdémi/
8:
Ani ſye vdał zá wſzetecznémi.
9:
Siłá/ wſzechmocny pánie/ twych dźiwów od wieku/
10:
Y znákow chęći przéćiw człowieku.
11:
Myśł nie ogárnie/ ięzyk nie wymowi tego/
12:
Niemáſz/ o pánie/ tobie rownego.
13:
Ofiar zá grzéch nie prágnieſz: toś mi włożył w vſzy/
14:
Ze ćie ofiárá żadna nie ruſzy.
15:
A iam rzékł/ oto idę/ y ieſtem gotowy/
16:
Iáko brzmi piſmo iáſnémi ſłowy/
17:
Woli twéy doſyć czynić/ Boże nieprzeżyty:
18:
Twóy zakon w moim ſercu ieſt ryty.
19:
Opowiádałem świátu ſpráwiedliwość twoię/
20:
Y dźiś nie milcżę: ſam znaſz chęć moię.
21:
Nie kryłem w ſercu ſwoim twéy ſpráwiedliwośći/
22:
Sławiłem prawdę/ y twé litośći.
23:
Iáwné ieſt ná wſzyſtek świát miłośierdźié twoie/
24:
Iáwna y prawdá/ przez vſtá moie.
25:
Nie ráczże mię opuſzczáć/ o móy Boże wieczny/
26:
Bądźże mym ſtrożem w dźiéń niebeſpieczny.
27:
Męki mię/ których liczby niemáſz/ ogárnęły/
28:
Troſki mię/ których nie przeyźrzéć zyęły.
29:
Ledwie ták wielé włoſów ná głowie náyduię/
30:
Proſto y ſercá w ſobie nie czuię.
31:
Ráczże mię/ mocny pánie/ z łáſki ſwéy poćieſzyć/
32:
A ku rátunku memu pośpieſzyć.
H ijNiechaystrona: 60

Pſałtérzá Dawidowego60.
1:
Niechay háńbę odnioſą/ niech ſye zápałáią/
2:
Którzy vpadku mego ſzukáią.
3:
Niech idą wſpák ich rády/ niech ſye iáwnie wſtydzą/
4:
Którzy nieſczęśćié mé rádźi widzą.
5:
Boday zá moię wzgárdę obelżenie mieli/
6:
Którzy mi mówią/ tegoſmy chćieli.
7:
A cnotliwi boday dni dobrych vżywáli/
8:
Y záwżdy páńſką moc wyznáwáli.
9:
Iaćiem żebrak vbogi/ práwie ćiéń człowieczy/
10:
Ale mię iednák pan ma ná pieczy.
11:
Tyś obroná/ y zdrowie/ pánie/ duſze moiéy:
12:
Nieodwłócz/ proſzę/ pomocy ſwoiéy.
13:
PSALM XLI.
14:
Beatus qui intelligit ſuper egenum.

15:
S
Zczęśliwy/ który ludźi vpádłych rátuie/
16:
Pan téż w iego nieſzczęśćiu nád nim ſye ſmiłuie.
17:
Pan go w cále záchowa/ y zdrowia nábáwi/
18:
Y w ſzczęśćiu nieodmiennym z łáſki ſwéy poſtáwi.
19:
Nigdy go nieprzyiaćiél iego nie zhołduie:
20:
A ieſli kiedy w zdrowiu odmiánę poczuie/
21:
Pan go w przypadku iego łáſkáwie wſpomoże/
22:
Y ſwoią właſną ręką będźie mu ſłał łoże.
23:
Przetóż y ia okrutną chorobą złożony/
24:
Do ćiebiem ſye vćiekał/ Boże nieſkończony/
25:
Vżyy/ pánie móy/ vżyy nádemną litośći:
26:
Vzdróẃ duſzę/ która zna do śiebie ſwé złośći.
27:
By w chęć nieprzijiaćielſką/ dawnom ia zginiony:
28:
Będźieſz (mówią) ten kiedy dźiéń błogoſłáwiony/
29:
Ze go leżąc ná márách oſtátnich vyźrzemy?
30:
A tym wdźięcznym widźiádłem oczy nápáśiemy?
A ieſlistrona: 61

Część piérwſza.61.
1:
A ieſli który kiedy náwiédzáć mię przyſzedł/
2:
W ſerce niechętné iádu názbiérawſzy wyſzedł/
3:
Y podawał mię ludźióm: o mym złym ſzeptáli:
4:
Ná moię śmierć iuż/ iáko ná pewną/ kazáli.
5:
Znáć (powiáda) że go pan zá grzéchy chce ſkáráć:
6:
Y on nędznik o zdrowié prozno ſye ma ſtáráć:
7:
W ták dobrą ſye godźinę obálił ná łoże/
8:
Ze z niego żadną miárą powſtáć iuż nie może.
9:
Aż y ten/ któregom ia ták był vmiłował/
10:
Zem/ iáko nabliżſzégo brátá/ go ſzácował:
11:
W którymem miał nádźieię/ który chléb móy iadał/
12:
Ten w rádźie nieprzyiaćiół moich iáwnie śiadał.
13:
Ale ty ſye ſam ſmiłuy/ ty mię dźwigni/ pánie:
14:
Owa im téż odmierzę/ iáko zá ich ſtánie.
15:
To był móy głos: á ſtąd znam/ że mię liczyſz ſwoim/
16:
Żeś mię nieprzyiaćiołóm nie dał w pośmiéch moim.
17:
Aleś zá niewinnośćią moią mię wybáwił/
18:
Y przed oczymá ſwémi ná wieki poſtáwił.
19:
Niechay Bóg Izráelſki ná wſzyſtek świát ſłynie/
20:
Poki kołóm niemylnym dźiéń zá nocą płynie.
21:
grafika
H iijPſałtérzástrona: 62

Pſałtérzá Dawidowégo62.
1:
PSALTERZA
2:
Dawidowego
3:
CZESC WTORA,
4:
Przekłádánia I. Kochánowskiégo.

5:
grafika
6:
PSALM XLII.
7:
Quemadmodum deſiderat ceruus.

8:
I
Ako ná puſzczy prędkimi pſy ſzczwána
9:
Strumienia ſzuka łáni zmordowána:
10:
Ták/ mocny Boże/ moiá duſzá licha
11:
Do ćiebie wzdycha.
12:
Ciebie żywégo/ wieczny boże/ zdroiá
13:
Vprácowána prágnie duſzá moiá:
14:
Przydźie wżdy ten czás/ że ia ſwą oſobą
15:
Stánę przed tobą?
16:
Lzy moiá karmia/ potráwy płácz wieczny/
17:
Kiedy mię coraz pyta lud wſzeteczny/
18:
Gdźie teraz on twóy/ nędzniku wygnány/
19:
Bóg záwołány?
20:
To człowiek ſłyſząc/ vmiéra ná poły/
21:
Pomniąc ná on krzyk ludźi ſwych weſoły/
22:
Ktoré prowádźić zwykł był áż do progá
23:
Zywego bogá.
Czemu ſyestrona: 63

Część wtóra.63.
1:
Czemu ſye ſmęćiſz/ duſzo moiá? czemu
2:
Omdléwaſz? pánu ty vfay/ któremu
3:
Ieſzcze ia będę z rádośćią dźiękował/
4:
Ze mię záchował.
5:
Niech ſye iáko chce trwoży duſzá moiá/
6:
Wieczna ieſt/ pánie/ wemnie pámięć twoiá:
7:
Tego y Iordan/ y Hermońſkie ſkáły
8:
Będą ſłucháły.
9:
Ná huk twych progów/ wſzech przepáśći śiły/
10:
Iedná zá drugą nurty ſwé złożyły:
11:
Wſzytki twé duchy/ y wſzytki twé wáły
12:
W mię vderzáły.
13:
Ale dźiéń idźie/ kiedy Pan nádemną
14:
Litość okaże: á ia pieśń przyiemną
15:
Y w pośrzód nocy záśpiéwam możnemu
16:
Obrońcy ſwemu.
17:
A teraz rzekę: czemuś mię/ móy wieczny
18:
Boże zápomniał: kiedy mię wſzeteczny
19:
Człowiek fráſuie/ á ſerce troſkliwé
20:
Iuż ledwo żywé.
21:
W iedny mię práwie kęſy rozbiéráią/
22:
Kiedy mię coraz źli ludźie pytáią/
23:
Gdźie teraz on twóy/ nędzniku wygnány/
24:
Bóg záwołány?
25:
Czemu ſye ſmęćiſz/ duſzo moia? czemu
26:
Omdléwaſz? pánu ty vfay/ któremu
27:
Ieſzcze ia będę z rádośćią dźiękował/
28:
Ze mię záchował.
29:
PSALM XLIII.
30:
Iudica me Deus, & diſcerne cauſam meam.
Niewinność/strona: 64

Pſałtérzá Dawidowego64.
1:
N
Iewinność/ pánie/ moię
2:
Przyymi w obronę ſwoię:
3:
Przećiw potwarzy żywéy/
4:
Y powiesći fałſzywéy:
5:
Chćiéy ſye przy mnie záſtáwić/
6:
Mnie z rąk ſrogich wybáwić.
7:
Pánie/ w którym obroná
8:
Moiá ieſt położoná/
9:
Czemu mię troſkliwégo
10:
Pchaſz od oblicza ſwégo?
11:
Czemu chodząc nárzekam/
12:
Nieprzyiaćiół ſye lękam?
13:
Niech twéy pomocy/ pánie/
14:
Swiátło prawdźiwé wſtánie/
15:
Zá którémi y ia póydę/
16:
Y twych wyſokich dóydę
17:
Páłaców: gdźie mieſzkánié/
18:
Gdźie ty maſz przebywánié.
19:
Tám d o ołtarzá świętégo/
20:
Poydę przed páná mégo:
21:
Páná/ moie kochánié/
22:
Którému dam wyznánié/
23:
Gráiąc w łágodné ſtrony/
24:
Ze Bóg niezwyćiężony.
25:
Duchu móy/ czemu mdleieſz?
26:
Czemu wemnie truchleieſz?
27:
Vfay pánu/ któremu/
28:
Iáko Bogu wiecznemu/
29:
Ieſzcze ia mam dźiękowáć/
30:
Ze mię raczył záchowáć.
31:
grafika
Pſalmstrona: 65

Część wtóra.65.
1:
PSALM XLIIII.
2:
Deus auribus noſtris audiuimus.

3:
O
Pánie/ w ſwoie właſné vſzyſmy ſłycháli/
4:
Oycowie ieſzcze náſzy nam opowiádáli
5:
Spráwy twéy dźiwnéy mocy/ ſpráwy Boſtwá twégo/
6:
Coś ty poczynał zá ich wieku dawnieyſzégo.
7:
Tyś ſam pánie vtrapił/ y wygnał pogány/
8:
A onyś poſtánowił ná ich mieyſcu pány.
9:
Nie przez miecz bowiém źiemie ták pięknéy doſtáli/
10:
Ani zá ſwoią siłą żywot záchowáli.
11:
Twoiá ręká/ y twoiá zá nie moc czyniłá/
12:
Y oná zwykła łáſká/ która z nimi byłá.
13:
Tyś ieſt król móy/ tyś pan moy/ który wierné ſwoie
14:
Maſz ná dobrym baczéniu w káżdé niepokoie.
15:
Nieprzyiaćiele náſze przy tobie zetrzemy/
16:
A w imię święté twoie hárdé podepcemy.
17:
Bowiem ia nie pokłádam nádźieie w ſwéy bróni/
18:
Ani mię moiá ſtrzelba w potrzebie obróni.
19:
Tyś nas pánie z ćięſzkiégo trapienia wybáwił/
20:
Tyś przećiwniki náſze o lekkość przypráwił.
21:
Przeto ćię y kłádąc ſye/ y wſtáiąc chwalemy/
22:
Y po wſzyſtek żywot náſz wyznáwáć będźiemy.
23:
Ale teraz (nieſtety) proſtoś nas zábaczył/
24:
Aniś przed woyſkiem náſzym okázáć ſye raczył.
25:
Twą niełáſką ſye ſtáło/ żeſmy tył podáli/
26:
Y niewiernym pogánom w ręce ſye doſtáli.
27:
Ieſteſmy iáko owce ná rzéź odłączoné/
28:
Roſproſzyłeś naś między pogáńſtwo zelżoné.
29:
Záprzedałeś nas lud ſwóy práwie nie bogáto/
30:
Abowiemeś nagrody żadnéy nie wźiął zá to.
IWzgárdęstrona: 66

Pſałtérzá Dawidowego66.
1:
Wzgárdę zewſząd odnośim/ ſzyderſtwá ćierpimy/
2:
Práwie wſzyſtkim ná końcu ięzyká śiedźimy.
3:
Wſtyd oczóm nie dopuśći poyźrzéć wzgórę śmiele/
4:
Widząc zewſząd naśmiéwce/ y nieprzyiaćiele.
5:
To ćiérpiąc ázaſmy ćię/ pánie/ zábaczyli?
6:
Albo przećiw vſtáwóm twoim wyſtąpili?
7:
Nie ſzło wſpák ſerce náſze/ áni z twoiéy drogi
8:
Prawdźiwéy vſtąpiły namniéy náſze nogi.
9:
Atoś nas miedzy ſmoki zámknął okrutnémi/
10:
Y okrył ćiemnośćiámi práwie śmiertelnémi.
11:
Ieſlibychmy imięnia twégo przebaczyli/
12:
Albo cudzemu bogu ofiárę palili:
13:
Azaby to przed tobą táyno było/ który
14:
Sercá náſze/ y myśli wſzyſtki widźiſz z góry?
15:
Dla ćiebie mordy ćierpiem/ á twoié niewinné
16:
Sługi równie ták biją/ iáko owce inné.
17:
Powſtań pánie/ á ten ſen zetrzy z oczu ſwoich/
18:
Ani wiecznie oddalay od śiebie ſług twoich.
19:
Czemu ſwą twarz odwrácaſz? czemuś ſwéy litosći
20:
Zápomniał w téy okrutnéy náſzéy doległośći?
21:
Serce w nieſzczęśćiu táie/ y myśli ſtrapioné/
22:
Ciáła śiły pozbywſzy leżą obáloné.
23:
Powſtań pánie/ á wyzwól ſmutné więźnie ſwoie/
24:
Prośim ćię przez wrodzoné miłośierdźié twoie.
25:
PSALM XLV.
26:
Eructauit cor meum verbum bonum.

27:
S
Erce mi każe spiéwáć pánu ſwému/
28:
A ſercu ięzyk poſłuſzny pełnému
29:
Odbiéra ſłowá/ y nowy rym dźieie/
30:
Ledwie ták prędko piſarz piſmo leie.
Zadenstrona: 67

Część wtóra.67.
1:
Zaden/ o królu/ żaden twéy vrody
2:
Nie dóydźie miedzy ludzkimi narody.
3:
Zaden wdźięcznośći pięknéy twarzy twoiéy:
4:
Hoynieć vżyczył pan Bóg łáſki ſwoiéy.
5:
Przypaſz do boku ſwóy miecz vzłocony/
6:
Cny bohátyrze: miecz ná wſzyſtki ſtrony
7:
Sławny/ y znáczny: z tym ſye ty ruſz śmiele/
8:
Y groḿ niechętné ſwé nieprzyiaćiele.
9:
Prawdá/ y ludzkość/ twóy wóz niéch ſpráwuie/
10:
A ſpráwiedliwość wódzámi ſzáfuie:
11:
Zá tych powodem/ o królu cnotliwy/
12:
Będźieſz poczynał ręką ſwoią dźiwy.
13:
Twé oſtré ſtrzały ſą nie vchronioné/
14:
Temi vgodźiſz w ſercá záiątrzoné
15:
Swych nieprzyiaćiół/ á ſtráchem twéy zbroie
16:
Możné narody przyymą iárzmo twoie.
17:
Stolicy twoiéy/ o niezwyćiężony
18:
Królu/ żaden krés nie ieſt záłożony:
19:
Laſká rozmiáru/ laſká proſtowánia/
20:
Ieſt laſká/ królu twégo pánowánia.
21:
Vmiłowałeś ſpráwiedliwość świętą/
22:
Maſz w nienawiśći bezbożność przeklętą:
23:
Przeto ćię pan twóy znáczną przed inſzémi
24:
Vczćił powagą rowienniki twémi.
25:
Piżmem y mirrhą pachną drogotkáné
26:
Twé ſzáty w ſkrzyniách Słoniowych chowáné:
27:
Zewſządći roſkoſz płynie: miedzy ſwémi
28:
Cory królewſkié maſz vlubionémi.
29:
Otóż y pánnę dawno pożądáną
30:
Maſz wedla śiebie/ złotem przyodźiáną.
31:
Słuchay mię zacna królewno/ á moie
32:
Zyczliwé ſłowá włóż pod ſerce ſwoie.
I ijIużstrona: 68

Pſałtérzá Dawidowégo68.
1:
Iuż teraz mátki/ y miłéy rodźiny/
2:
Iuż zápámiętay oyczyſtéy kráiny:
3:
Król ćię vlubił ſobie przed wſzytkiémi/
4:
A ty go zwycięż poſługámi ſwémi.
5:
Tobie bogáta Tyros/ o Królowa/
6:
Iuż dawno zacné vpominki chowa.
7:
Lubo kto ſkárby/ lub kto hard dźiélnośćią/
8:
Wſzyſcy przed tobą pádną z vczćiwośćią.
9:
Perły/ á złoto/ y drogie kamięnié/
10:
Vbiór téy zacnéy pánny/ y odźienié:
11:
Ale przy twarzy gáſnie vbiór złoty/
12:
A záś vrodę przeważáią cnoty/
13:
Táka/ o królu wſzech możnieyſzy/ żoná
14:
Dniá dźiśieyſzégo tobie przyniesioná:
15:
Z nią orſzak pánien/ krewnych liczbá wielka/
16:
Bębny/ y trąby/ y Muzyká wſzelka.
17:
Lecz y ty pánno/ nie ſzukay przyczyny
18:
Lez niepotrzebnych: w rychle (da bóg) ſyny
19:
Miáſto rodźiców oglądaſz/ á zátem
20:
Doczekaſz/ że y włádać będą świátem.
21:
Zdrów bądź o królu: ćiebie ia wdźięcznémi
22:
Nieprzepámiętam nigdy rymy ſwémi:
23:
A póki hárfá pálcow ſłucháć będźie/
24:
Zacna być muśi twoiá ſławá wſzędźie.
25:
PSALM XLVI.
26:
Deus noſter refugium et virtus.

27:
B
Og wſzechmocny/ bóg prawdźiwy/
28:
Obrońcá náſz nie wątpliwy:
29:
On w vćiſkách nas rátuie/
30:
Niech nam boiaźń nie pánuie.
Nietrwóżmystrona: 69

Część wtóra.69.
1:
Nie trwóżmy ſye/ choćia wſzędźie
2:
Z gruntu źiemiá trząść ſye będźie/
3:
Choćia góry nie wzruſzoné
4:
Będą w morze przenieśioné.
5:
Huczy morze popędliwé/
6:
Biją wáły w brzégi krzywé/
7:
Grożą vpadem opoki
8:
Wynieśioné pod obłoki.
9:
Miáſto/ któré pan miłuie/
10:
Y przybytkiem ſwym miánuie/
11:
Rzéká odnogámi ſwémi.
12:
Weſeli przeyźrzoczyſtémi.
13:
Temu gwałt/ y groźna zbroiá
14:
Niemoże przerwáć pokoiá:
15:
Bo tám ſam pan przemieſzkawa/
16:
Y w potrzebách rátunk dawa.
17:
Niechay ſye páńſtwá miéſzáią/
18:
Królowie woyſká zbiéráią:
19:
Niechay ogiéń z niebá páda/
20:
A źiemiá ſye w głąb rozśiáda.
21:
Pan który zaſtępy włádnie/
22:
Záwżdy nas obroni ſnádnie/
23:
Bóg Abrámów známi wſzędźie/
24:
Y ten wálczyć zá nas będźie.
25:
Sám/ co żywo/ ſám bywayćie/
26:
A páńſkié ſpráwy poznayćie/
27:
Spráwy dźiwné nieſłycháné:
28:
Zánióſł woyny opłákáné
29:
Ná kray świátá oſtáteczny/
30:
Skruſzył tęgi łuk waleczny/
31:
Potłukł zbroie niepożité/
32:
Spalił tarcze nieprzebité.
I iijByſtrośćstrona: 70

Pſałtérzá Dawidowego70.
1:
Byſtrość/ mówi pan/ hámuyćie:
2:
A oſtrze ſye przypátruyćie/
3:
Zem ia bóg: naród mię wſzelki/
4:
Y świát wyzna, iáko wielki.
5:
Pan/ który zaſtępy włádnie/
6:
Záwżdy nas obroni ſnádnie/
7:
Bóg Abrámów z námi wſzędźie/
8:
Y ten walczyć zá nas będźie.
9:
PSALM XLVII.
10:
Omnes gentes plaudite manibus.

11:
K
Leſzczmy rękomá wſzyſcy zgodliwie/
12:
Wſzyſcy śpiéwaymy pánu chętliwie/
13:
Pánu nád pány/ pánu groźnému/
14:
Królowi wſzego świátá możnému.
15:
Ten niedobyté podał nam grody/
16:
Ten pod nas możné podbił narody/
17:
Dał nam w dźiedźictwo/ y w vżywánié
18:
Włość Iákobowę/ ſwoie kochánié.
19:
Oto w ſwóy kośćiół w weſołym pieniu/
20:
Oto wſtępuie w głośnym trąbieniu:
21:
Dayćie cześć pánu/ dayćie náſzému/
22:
Spiéwayćie bogu/ bogu wiecznému.
23:
Ten władnie świátem ſam niezmierzonym/
24:
Temu śpiéwayćie pieniém vczonym/
25:
Wſzytkim narodom ten roſkázuie/
26:
Y wiecznie ná ſwym thronie króluie.
27:
Mocarze źiemſcy k niemu przyſtáli/
28:
Królowie królem ſwym go wyználi:
29:
Wielka cześć iego: czesć niezmierzona
30:
Niebem niemoże być ogárniona. ❦
Pſalmstrona: 71

Część wtóra.71.
1:
PSALM XLVIII.
2:
Magnus Dominus, et laudabilis nimis.

3:
O
Pánie/ który niémaſz nic równégo ſobie/
4:
Słuſznie oddawa chwałę Sion tobie/
5:
Sion kwiát gór wyſokich/ roſkoſz świátá wſzego:
6:
Bokipółnocné dwór królá wielkiégo.
7:
Miáſto Ierozolimſkie świádectwo dáć może/
8:
Ześ ty obroná pewna/ wieczny Boże.
9:
Możni bohátirowie śił twoich doználi:
10:
Prózno ſye ná twóy wierny lud zbiéráli.
11:
Vyźrzeli/ zdźiwili ſye/ y záraz zwątpili/
12:
Bárźiéy o biégu/ niż potce myślili/
13:
Myślili/ á pirzcháli: á ſtrách wielkooki/
14:
W tył náćiéráiąc/ chwytał ie zá boki.
15:
Tám boleść ná nie przyſzłá/ iáka więc przychodźi
16:
Ná białą głowę/ kiedy dźiatki rodźi.
17:
A tyś ie ták rozpróſzył/ iáko nie vięty
18:
Wiátr morzolotné roztrząſa okręty.
19:
Coſmy tedy od ſwoich ſtárſzych więc ſłycháli/
20:
Toſmy oczymá ſwémi oglądáli:
21:
Oglądáliſmy w mieśćie páńſkim niedobytym/
22:
Którego bóg ſam ſtróżem znákomitym.
23:
Ciebie my w ſwych vćiſkach/ pánie náſz/ wzywamy/
24:
Y twé ołtarze święté obłápiamy.
25:
Wielkie ieſt imię twoie/ chwałá nieśmiertelna/
26:
Spráwiedliwośći ręká twoiá pełna.
27:
Niech ſye wirzchy Sionſkiéy rozráduią góry/
28:
Niech ſye weſelą Izráhelſkié córy:
29:
Bo co ſpráwiedliwſzégo/ wiekuiſty boże/
30:
Nád twoie święté wyroki bydź może?
Pódźćie/strona: 72

Pſałterzá Dawidowego72.
1:
Pódźćie/ obydźćie wkoło to miáſto wyſokié/
2:
Wieże/ y wáły pomiérzćie ſzérokié.
3:
Przypátruyćie ſye murom/ y páłacóm złotym/
4:
Abyśćie mogli opiſáć ie potym.
5:
Bo pan/ któremu to ieſt mieyſce poświęconé/
6:
Bogiem ná czáſy nam ieſt nieſkończoné.
7:
Ten nas z łáſki ſwéy ſzczyréy opátrowáć będźie/
8:
Póki żywotá człowiekowi zbędźie.
9:
PSALM XLIX.
10:
Audite hæc omnes gentes, auribus percipite.

11:
S
Luchay/ co żywo: wſzyſtki źiemſkié kráie
12:
Nákłońćie vſzu: y kędy dźiéń wſtáie/
13:
Y kędy gáśnie: y którym ſłoneczny
14:
Promiéń doymuie/ y którym mróz wieczny.
15:
Słuchay mię/ bądź kto miedzy podłym gminem/
16:
Bądź ſye kto piſze bohátyrſkim ſynem:
17:
Słuchay chudźino/ y ty ſłuchay/ komu
18:
Pieniądze leżą nieprzebráné w domu.
19:
Zdroiów zákrytéy mądrośći dobędę/
20:
Y rozum ſzczyry opowiádáć będę.
21:
Ku przypowieśći y ſam vcho złożę/
22:
A gadkę ſwoię przy lutni wyłożę.
23:
Przécz ſye ia mam bać/ álbo ſobą trwożyć
24:
W nieſzczęſną chwilę? ieſt ſye czym záłożyć:
25:
Nie prózno człowiek łákomie nábywał/
26:
Y nád ſwym bliźnym fortelów vżywał.
27:
Szaleni ludźie/ którzy w ſwym władániu
28:
Nádźieię kłádą/ álbo y w zebrániu.
29:
Brát rodzonego nie odkupi brátá/
30:
Kiedy iuz przyidą zámierzoné látá.
Drogastrona: 73

Część wtora.73.
1:
Droga ná okup duſzá ieſt człowiecza:
2:
Prózné ſtáránié/ prózna o tym piecza/
3:
Aby kto śmierći mógł ſye vwárowáć/
4:
Y żyć ná wieki/ á w grób nie wſtępowáć.
5:
Y mądry vmrze/ á vmrze y głupi/
6:
Iednáko z duſze śmierć obudwu złupi:
7:
A ich ośiádłość/ y wielkié zebránié/
8:
Przyidźie nákoniec w obcych ſzáfowánié.
9:
Páłace wielkim koſztem wyſtáwiáią/
10:
Budownym zámkom ſwé imióná dáią:
11:
Tuſząc/ że to trwáć áż ná wieki będźie/
12:
A ich pámiątká muśi ſłynąć wſzędźie.
13:
Płocha cześć ludzka/ y chłubá znikoma/
14:
Abowiém ſkoro przyidźie śmierć łákoma:
15:
Hárdégo ſnádnie z powagi wyzuie/
16:
Y tymże torem/ co bydło/ záymuie.
17:
Ale głupiégo trudno wynicowáć:
18:
Aż więc y dźieći błędów náśládowáć
19:
Oycowſkich zwykły: więc też w brzydkiéy źiemi/
20:
Iáko bárány/ śmierć ſye karmi iemi.
21:
Y będą dobrzy w rychle témi włádáć/
22:
A oni władze muſzą ſwéy poſtrádáć.
23:
Dół ich dom będźie: á ia vfam tobie
24:
Boże móy/ że ty mnie przyymieſz ku ſobie.
25:
Nic to/ że kogo fortuná wyſtáwi/
26:
Złotá/ y śrébrá/ czći ludzkiéy/ nábáwi:
27:
Bo go śmierć ſroga ze wſzyſtkiégo zwlecze/
28:
A cześć obłudna zá duſzą vćiecze.
29:
Vżywa wczáſów/ żądzom ſwym folguie/
30:
A tenże żywot y drugim cukruie:
31:
Przeto téż muśi vyźrzeć niſkié kráie/
32:
Gdźie noc ogromna nigdy nie vſtáie.
KNiechaystrona: 74

Pſałtérzá Dawidowego74.
1:
Niechay iáko chce człowiek w ſzczęśćiu pływa/
2:
Niechay powagi iákiéy chce vżywa:
3:
Ieſli z fortuną rozum ſye nie ſprzęże/
4:
Tákiéyże śmierći co bydło podlęże.
5:
PSALM L.
6:
Deus deorum dominus locutus eſt.

7:
B
Og wieczny/ który wſzyſtkim roſkázuie
8:
Ziemſkim Tyránnóm/ mówić ſye gotuie.
9:
Pozowie źiemię od wſchodnéy gránice/
10:
Aż do ſłonecznéy poznéy łóżnice.
11:
Twarz iáſną ſwoię ná Syońſkiéy ſkále
12:
Iáwnie pokaże: będźiem doſkonále
13:
Głos iego ſłyſzeć: idźie Bóg prawdźiwy/
14:
Gróm wkoło niego/ y ogiéń żywy.
15:
Przyzowie niebá/ y źiemie przyzowie/
16:
Chcąc áby byli przy iego rozmowie/
17:
Którą ná ten czás chce mieć z ludem ſwoim:
18:
Dayćie plác (rzecze) wybránym moim.
19:
Którzy przymiérze wieczné zemną máią/
20:
Y pewny ſpoſób/ iáko mię błagáią.
21:
Sąd iego święty ſłáwić będą niebá:
22:
Bo gdźie ten ſądźi/ wątpić nie trzebá.
23:
Słuchay potomſtwo cnégo Izráhelá/
24:
Któremu łáſká/ y moiá chęć z wielá
25:
Wieków nietáyna/ áni potrzebuieſz
26:
Swiádectwá ná to/ ieſli ſye czuieſz.
27:
Nie będę ćię ſtąd karał/ áni winił/
28:
Zebyś mi ofiar vmownych nie czynił:
29:
Záwżdy ſie kurzą/ záwżdy ſą obláné
30:
Ołtarze moie/ y krwią pijáné.
Niechcęstrona: 75

Część wtóra.75.
1:
Niechcę ia/ niechcę z twéy obory wołu/
2:
Niechcę y kozłá z twoiégo okołu:
3:
Wſzyſtek źwiérz móy ieſt/ y co w leśiéch tije/
4:
Y co po górách ſkáliſtych żije.
5:
Ptak oku memu żaden nie vlęże/
6:
Gdźiekolwiek iedno nachytrzéy ſye lęże:
7:
Beſtye dźikié y domá mnożoné/
8:
Mam iáko pálce ſwoie zliczoné.
9:
Będęli głodźien/ nie rzekę nic tobie:
10:
Móy ieſt krąg źiemſki/ y co zámknął w ſobie.
11:
Iażbych to mięſo miał wołowé iádáć?
12:
Albo nád czáſzą krwie koźléy siádáć?
13:
Ofiáruy ty mnie chwałę/ mnie wyznaway/
14:
Mnie dźięki wedle winnośći oddaway:
15:
Wzoẃże mię w troſce/ á ia dźwignę ćiebie/
16:
A ty mnie będźieſz ważył v śiebie.
17:
A złégo Bóg záś potkał témi ſłowy:
18:
Iáko ty wſpomniéć páńſkié śmiéſz vmowy?
19:
Iáko w plugáwé śmiéſz bráć vſtá ſwoie/
20:
Naświętobliwſze przymiérze moie?
21:
A ty wyćiérpiéć niemożeſz karánia/
22:
Ani przyymowáć chceſz nápominánia:
23:
Náuká moiá/ y święté vſtáwy
24:
W śmiećiách v ćiebie/ Zakón śmiéch práwy.
25:
V ćiebie rády ſzukáć złodźieiowi/
26:
Z tobą ſye znáſzáć cudzołożnikowi:
27:
Bluźniérſtwo ſzczéré w vśćiéch twych pánuie/
28:
Ięzyk zdrádliwy fortéle knuie.
29:
Powinowáctwo żadne/ bliſkość żadna/
30:
W twéy vſzczypliwéy mowie nie ieſt władna:
31:
Czći nie zoſtáwiſz ná bráćie: niecnotá/
32:
Choć z tegóż poſzedł z tobą żywotá.
K ijToś czynił:strona: 76

Pſałtérzá Dawidowego76.
1:
Toś czynił: á iam nic niemówił tobie:
2:
Y tyś mię z tąd iuż kładł podobnym ſobie:
3:
Zleś mię rozumiał: obliczęć ſye z tobą/
4:
Y vyźrzyſz w rychle ſwóy grzéch przed ſobą.
5:
Rozumiéyćiéż to/ wy co poſpolićie
6:
Ná bogá w ſwoich ſpráwách nie pomnićie/
7:
Aby więc kogo pan niéporwał ſrogi/
8:
A porátowáć nie będźie drogi.
9:
Ofiárá v mnie nawdźięcznieyſza/ chwałá:
10:
Tá mnie zá wſzytki woty będźie ſtałá/
11:
A kto pobożnie ſwóy żywot ſpráwuie/
12:
Ten moię łáſkę záwżdy vczuie.
13:
PSALM LI.
14:
Miſerere mei Deus, ſecundum.

15:
B
Oże w miłośierdźiu ſwoim nieprzebrány/
16:
V twych nóg vpadam ia człowiek ztroſkány:
17:
Smiłuy ſye nádemną/ zetrzy moie złośći/
18:
Omyy mię/ oczyść mię z moich wſzetecznośći.
19:
Znam ſwóy grzéch do siebie/ á widzę go práwie:
20:
Y tobie nie táyny: ále ty łáſkáwie
21:
Rácz ſye zemną obéydź/ ábyś w ſłowiéch ſwoich
22:
Záwżdy praw náleźion/ y czyſt w ſądźiéch twoich.
23:
Mnieć ieſzcze złość w mátce przeklęta záſtáłá/
24:
Mnieć grzéch ieſzcze w mléku mátká podawáłá:
25:
O pánie/ ty ſzczérość ſerdeczną miłuieſz/
26:
Y ſkarb ſwéy mądrośći tákim okázuieſz.
27:
Pokroṕ mię hyſſopem/ á oczyśćion będę/
28:
Omyy mię/ á śnieżnéy iáſnośći nábędę:
29:
Zesli mi poſelſtwo weſolé/ á kośći
30:
Twym gniewem zſtrápioné vżyią rádośći.
Odwróćstrona: 77

Część wtóra.77.
1:
Odwróć od mych grzéchów ſurową twarz ſwoię/
2:
Ani chćiéy pámiętáć ná niepráwość moię/
3:
Stwórz we mnie/ móy pánie/ ſerce bogoboyné/
4:
A w oźiębłych pierśiách myśli wſkrześ przyſtoyné.
5:
Nie odmiátayże mię od ſwéy oblicznośći/
6:
Ani bierz odemnie duchá ſwéy mądrośći:
7:
Przywróć mi dobrą myśl/ prze móy grzéch odiętą/
8:
A podbiy pod rozum złą żądzą przeklętą.
9:
A ia w ſwym vpadku przez ćię podźwigniony/
10:
Będę złym ná przykład iáwnie wyſtáwiony:
11:
Aby w miłośierdźiu twoim nie wątpili/
12:
Ale ſye do ćiebie ráczéy náwróćili/
13:
Wybaẃ mię z przeklęctwá méy niepobożnośći/
14:
Aby mógł móy ięzyk ſławić twé litośći:
15:
Otwórz/ wieczny boże/ niemé vſtá moie/
16:
A ia opowiádáć będę chwały twoie.
17:
Byś ofiar pożądał/ palił bych ofiáry:
18:
Ale wiém/ że máło dbaſz o tákié dáry.
19:
Ofiárá przyięmna bogu duch ſtrápiony/
20:
Serce vniżoné/ vmyſł vkorzony.
21:
Bądź łáſkaw ná miáſto ſwoié/ wieczny pánie/
22:
Ze tym rychléy w pięknych ſwoich murzéch ſtánie:
23:
Tám prziymieſz ofiárę cnoty: tám kładźioné
24:
Ná twóy ołtarz będą ćielce poświęconé.
25:
PSALM LII.
26:
Quid gloriaris in malicia, qui potens es.

27:
C
O ſye chłubiſz/ niewſtydliwy
28:
Z niecnót ſwoich? ieſt bóg żywy/
29:
Który świát/ y ludzkié rzeczy
30:
Vſtáwicznie ma ná pieczy.
K iijMyślistrona: 78

Pſałtérzá Dawidowégo78.
1:
Myśli twoie ſą zdrádliwé/
2:
Y poſtępki niewſtydliwé:
3:
Ięzyk oſtréy brzytwie równy/
4:
Nieprzyiaćiél dobrym główny.
5:
Niecnotę cnoćie przekłádaſz/
6:
Imo prawdę kłam powiádaſz:
7:
A cokolwiek ludźi gubi/
8:
To ſámo twé vcho lubi.
9:
Przeto ćię téż Bóg ná źiemi
10:
Nieśćiérpi między żywemi:
11:
Ale ćię/ y z domem twoim
12:
Wykorzeni w gniewie ſwoim.
13:
A dobrzy pátrząc z dáleká
14:
Ná vpad złego człowieká/
15:
Będą ſye tym więcéy bali:
16:
Ale będą ſye y śmiali.
17:
Otóż (rzeką) on co w złoćie/
18:
Y co vfał w ſwéy niecnoćie/
19:
A w Bogu nie kładł nádźieie/
20:
Dźiś widźim/ co ſye z nim dźieie.
21:
A ia/ iáko oſobliwy
22:
W domu páńſkim krzak oliwy/
23:
Kwitnąć będę: bom ná wieki
24:
Wdał ſye do páńſkiéy opieki.
25:
Miéy dźiękę/ dobrych obrońcá/
26:
A złych ſkaźcá: ia do końcá
27:
Chcę czekáć twéy łáſki świętéy/
28:
V twych wiernych záwżdy wźiętéy.
29:
PSALM LIII.
30:
Dixit inſipiens in corde ſuo, non eſt Deus.
Głupistrona: 79

Część wtóra.79.
1:
G
Lupi mówi w ſercu ſwoim/
2:
Niémáſz Bogá/ przécz ſye boim?
3:
Wtymże cnotá zgáſłá błędźie/
4:
A nierządu pełno wſzędźie.
5:
Pan z niebieſkich wyſokośći/
6:
Poyźrzał ná źiemſkié niſkośći/
7:
Byłli by gdźie rozum cáły/
8:
Albo kto ná Bogá dbáły.
9:
Niemógł vyźrzeć y iednégo/
10:
Ták ſye wſzyſcy ięli złégo:
11:
Wſzyſcy Bogá zápomnieli/
12:
Doſyć/ by ſye zprzyśiąc mieli.
13:
Tedy ſye iuż nievznáią/
14:
Którzy w złośćiách roſkoſz máią?
15:
Którzy brzuchy ſwé niezmierné
16:
Tuczą/ iedząc ludźi wierné?
17:
Nigdy niewzywáli Bogá/
18:
Przeto przydźie ná nie trwogá/
19:
Choć niebędźie nic ſtráſznégo/
20:
Będą ſye bać ćieniá ſwégo.
21:
Pan niebieſkich wyſokośći
22:
Zetrze ich przeklęté kośći/
23:
Będą wſtydem ogárnieni/
24:
Bo v páná ſą wzgárdzeni.
25:
Gdźieś to tá pożądna zorzá
26:
Wyniknęłá rychło z morzá/
27:
Gdy téż nas z ćięſzkiéy niewoli/
28:
Pan náſz/ y Bóg náſz wyzwoli.
29:
PSALM LIIII.
30:
Deus in nomine tuo ſaluum me fac.
Mocąstrona: 80

Pſałtérzá Dawidowego80.
1:
M
Ocą imięnia ſwégo/ y ſwéy wſzechmocnośći/
2:
Wybaẃ mię ſługę twégo z mych niebeſpiecznośći.
3:
Vſłyſz modlitwy moie/ Boże niezmierzony/
4:
A przyymi w vſzy ſwoie głos móy vtrapiony.
5:
Bo ſye ná mię zwaśnili ludźie zazdrośćiwi/
6:
By mię gárdłá zbáwili/ ná to ſámo chćiwi.
7:
Ná Bogá nic niedbáią: lecz mię ten rátuie/
8:
Y tych/ co mnie ſprzyiáią/ łáſką opátruie.
9:
Obróć wſzyſtko złé ná nie: w téż/ co ná mię doły
10:
Kopáli/ wpraẃ/ o pánie/ mé nieprzyiaćioły:
11:
A ia tobie chętliwie niech ofiárę dawam/
12:
Y dokąd człowiek żywie/ imię twé wyznawam.
13:
Imię wzywánia godné/ imię świętobliwé/
14:
Imię dobrym łágodné/ ále złym ſtráſzliwé.
15:
Tyś mię z moich trudnośći/ pánie/ wyſwobodźił/
16:
Y vpádem zazdrośći oko mé ochłodźił.
17:
PSALM LV.
18:
Exaudi Deus orationem meam.

19:
O
Bróńcá vćiśnionych/ Boże litośćiwy/
20:
Vſłyſz modlitwę moię/ y głos żáłośćiwy:
21:
Nie proſzęć/ ále wołam: tákem ia dźiś z ſtrony
22:
Nieprzyiaćielá ſwégo wielce zátrwożony.
23:
Wſzyſtki ſwoie fortele ná mię obróćili/
24:
Wſzyſtkę ſwą popędliwość ná mię wyrzućili:
25:
A ſerce we mnie táie/ śiłá odſtępuie/
26:
Smierć przed oczymá lata/ á mnie ſtrách zdéymuie.
27:
Y mówię czáſem ſobie/ Gdźieś to człowiekowi/
28:
Wolno było ták látáć/ iáko gołębiowi:
29:
Lećiałbych conadáléy miedzy głuché láſy/
30:
Y támbych ſwóy wiek trawił/ y przetrwał złé czáſy.
Zámiéſzaystrona: 81

Część wtóra.81.
1:
Zámiéſzay/ wieczny pánie/ ich rády złośliwé/
2:
Rozdźiél ná mowy rózné ięzyki kłamliwé.
3:
Widzę miáſto w ich rządźie ná poły zginioné:
4:
Miáſto ná zbytki zgodné/ w myślach roſtárgnioné.
5:
We dnie/ y w nocy mury ſwawola obchodźi/
6:
Z rynku nieſpráwiedliwość/ y vćiſk/ nie ſchodźi.
7:
W domiéch śiedźi wſzeteczność: á zás vlicámi
8:
Lichwá chodźi/ ludzkimi vmoczoná łzámi.
9:
By mię był nieprzyiaćiél iáwny móy ſzácował/
10:
By mię był ten/ co mi źle myśli/ prześládowáł:
11:
Nigdyby mi ták ćięſzkié iego złorzéczenié
12:
Nie było/ áni iego zła chęć/ y trapienié.
13:
Ale ty ná mię iedźieſz/ którégom ia z wielá
14:
Obrał ſobie/ y záwżdy miał zá przyiaćielá.
15:
Obáſwá ſwych táiemnic ſobie ſye zwiérzáłá/
16:
Y do páńſkiégo domu w miłośći chadzáłá.
17:
Boday zdraycę káżdégo zła śmierć nie minęłá/
18:
Aby go źiemiá żywo rozſtępna połknęłá.
19:
Ia ſye będę vćiekał/ pánie móy/ do ćiebie:
20:
A ty méy niewinnośći mieyſce daſz v śiebie.
21:
Ráno będę/ y wieczór/ y w południe prośił/
22:
Będę ſwóy głos płáczliwy do niebá podnośił:
23:
A ty/ pánie/ wyſłuchaſz/ y obroniſz ſnádnie/
24:
Choć ná mię nagle woyſko nawiętſzé przypádnie.
25:
Wyſłuchaſz (mam nádźieię pewną) y obroniſz/
26:
A ludźi niecnotliwe ſwoią pomſtą zgoniſz.
27:
Prozno ſye tám ſpodźiewáć kiedy obaczenia/
28:
Ludźie to niepobożni/ y złégo ſumnienia.
29:
Rzućił ſye ná niewinné/ zápomniał vmowy/
30:
Powieść iego miodowa/ á vmyſł boiowy.
31:
Słowá ták mu z vſt płyną/ iáko oléy ćichy/
32:
Ale/ kto chce vwáżyć/ ſą śmiertełné ſztychy.
LWłóżstrona: 82

Pſałtérzá Dawidowégo82.
1:
Włóż ná páná ſwóy ćiężar/ á on ćię rátuie/
2:
Spráwiedliwégo nigdy pan nie odſtępuie/
3:
Chytrégo vpad czeka/ w pół wieku zoſtánie
4:
Mężoboycá: ia w tobie mam nádźieię/ pánie.
5:
PSALM LVI.
6:
Miſerere mei Deus, quoniā conculcauit me homo.

7:
S
Miłuy ſye nádemną/ Boże litośćiwy/
8:
Bo mię práwie w źiemię w bił człowiek złośliwy.
9:
Nie mam odpoczynku/ nie mam y wytchnienia/
10:
Od iego potwarzy/ y iego trapienia.
11:
Wdeptáli mię w źiemię ludźie nieżyczliwi/
12:
A woyſkámi chodzą/ którzy krwie méy chćiwi:
13:
Ale kiedykolwiek ſtrách mię iáki zeymie/
14:
Tobie ia/ o pánie móy/ vfam vprzeymie.
15:
Páńſkié ſłowa v mnie ſą wielkiéy zacnośći/
16:
Nań ſye ia ſpuśćiwſzy/ ieſtem téy vfnośći:
17:
Ze/ kiedy ſye ná mię nabárźiéy náſádźi/
18:
Nigdy mi smiertelny człowiek nie záwádźi.
19:
Co wiodę/ wſzytko opák wywrácáią/
20:
By mi iedno ſzkodźić/ ná to pieczą máią.
21:
Schadzki o mnie czynią/ rádzą/ nápráwuią/
22:
Gdźie ſye iedno ruſzę/ wſzędy mię ſzlákuią.
23:
Y nie weźmie złość ich pómſty? być nie może/
24:
Wyleieſz ty ſwóy gniew ná nie/ wieczny Boże:
25:
Maſz ty policzoné vćiekánia moie/
26:
A łzy oczu moich wiádro chowa twoie.
27:
Ieſt to w kśięgách twoich/ á mnie ſerce tuſzy/
28:
Ze móy nieprzyiaćiél wrychle názad ruſzy:
29:
Bo kiedym ſye kolwiek vćiekał do ćiebie/
30:
Záwżdym poznał/ że ty ſłyſzyſz mię y w niebie.
Páńſkiéstrona: 83

Część wtóra.83.
1:
Páńſkié ſłowá v mnie ſą wielkiéy zacnośći/
2:
Nań ſye ia ſpuśćiwſzy/ ieſtem téy vfnośći:
3:
Ze/ kiedy ſye ná mię nabárźiéy náſádźi/
4:
Nigdy mi śmiertelny człowiek nie záwádźi.
5:
Pómnię ślub ſwóy pánie: y będęć dźiękował/
6:
Ześ mię nagłéy śmierći łáſkáwie vchował:
7:
Vchowałeś ſzwánku/ ábych w liczbie żywych
8:
Po twych/ pánie/ chodźił śćiéſzkách świętobliwych.
9:
PSALM LVII.
10:
Miſerere mei Deus, miſerere mei.

11:
S
Miłuy ſye/ pánie/ czáſu mégo niepokoiá/
12:
W tobie vfánié kłádźie duſzá moiá.
13:
Niechay vlęgę w pewnéy twych ſkrzydeł zaſłonie/
14:
Aż byſtra zápálczywość/ y niechęć opłonie.
15:
Ciebie wzywam/ Boże móy: ty isćiſz me prośby/
16:
Ty z niebá pomoc mnie ześleſz/ á groźby
17:
Złych ludźi w śmiéch obróćiſz: dobroć/ wieczny Boże/
18:
Y prawdá twoiá nigdy płona być niemoże.
19:
Mieſzkam/ nie między ludźmi/ ále lwy ſrogiémi/
20:
Miedzy źwiérzęty mieſzkam okrutnémi.
21:
Których ięzyk ſzkodliwiéy mieczá śiecze: których
22:
Zęby oſzczepów ſrożſzé/ y ſtrzał prędkopiórych.
23:
O látóm nie podległy/ y wieku żadnému/
24:
Stań w wiérzchu niebá/ á świátu wſzyſtkiému
25:
Okaż ſwoię wielmożność: roſpoſtrzy ſzéroko
26:
Sławę ſwoię/ niech będźie widoma ná oko.
27:
Sieći ná mię miotáli/ y tak mię trapili/
28:
Ze duſzy nie raz cięſzko vczynili.
29:
Doły bráli podemną: ále ćiſz/ co bráli/
30:
Zdárzył Bóg/ że ná koniec ſámi w nie wpádáli.
L ijOchotnąstrona: 84

Pſałtérzá Dawidowego84.
1:
Ochotną myśl/ ochotné ſerce w ſobie czuię/
2:
Nowy pſalm pánu/ nową pieśń gotuię:
3:
Powſtań moie kochánié/ powſtań lutni moiá/
4:
Ruſzwá rożánorękiéy zarze z iéy pokoiá.
5:
Ciebie/ pánie/ po wſzytkim świećie/ przed wſzytkiémi
6:
Narody ſławić będę rymy ſwémi:
7:
Abowiém twoiá dobroć do niebá przeſtáłá/
8:
A prawdá nád obłoki głowę vkazáła.
9:
O látóm niepodległy/ y wieku żadnému/
10:
Stań w wirzchu niebá/ á świátu wſzytkiemu
11:
Okaż ſwoię wielmożność: rozpoſtrzy ſzyroko
12:
Sławę ſwoię/ niech będźie widoma ná oko.
13:
PSALM LVIII.
14:
Si veré vti iuſticiam loquimini.

15:
N
Aydźie ſye kiedy chwilá ták ſzczęsliwa/
16:
Ze prawdę rzeczeſz/ rádo nieżyczliwa?
17:
Skażeſz co kiedy ſpráwiedliwie? czyli/
18:
Kto ná to czeka/ bárzo ſye omyli?
19:
Ná ſercu zazdrość/ y nienawiść máią/
20:
Rękomá ludźióm krzywdę odważáią:
21:
Zle ná świát pádli/ ták bogiem wzgárdźili/
22:
A zá nieprawdą záraz ſye rzućili.
23:
Swym oſtrym iádem podobni do żmije/
24:
Która zámknioné vſzy wźiemię krije/
25:
Aby nieſłucháć/ kiedy náuczony
26:
Czárownik nád nią zácznie rym niepłony.
27:
Ty ſam wſzeteczné potłucz gęby/ pánie/
28:
Aż w nich żadnégo zębá niezoſtánie:
29:
Ty ſam łákomé/ y ſproſné páſzczeki
30:
Nienáſyconym lwóm zátkay ná wieki.
Niechstrona: 85

Część wtóra.85.
1:
Niech śiąkną/ iáko wodá: niech zmierzáią/
2:
A ſtrzały z ćięćiw vłomné pádáią:
3:
Niech táią/ iáko ślimak náráżony/
4:
Niech zwiędną/ iáko płód niedonoſzony.
5:
Piérwéy/ niż w czérnié látoroſłki nowé/
6:
Albo wyroſtą w gáłęźi głogowé/
7:
Niech ie ſurowo/ y z korzeniém żywym
8:
Wicher wykręći duchem popędliwym.
9:
A widząc pomſtę/ nápáśie ſwé oczy/
10:
Y ſtopy we krwi złych dobry omoczy:
11:
Y rzeką/ przedśię cnoćie ieſt zapłátá/
12:
Przedśię Bóg ſądźić niezápomniał świátá.
13:
PSALM LIX.
14:
Eripe me de inimicis meis Deus.

15:
B
Oże/ który ſług nigdy nieprzepomniſz ſwoich/
16:
Wyrwi mię z rąk okrutnych nieprzyiaćiół moich:
17:
Broń mię przećiw zuchwálcom/ y iáwnogrzeſznikom/
18:
Ani mię w moc podaway bezecnym głównikom.
19:
Oto ná gárdło moie táiemnie czyháią/
20:
Oto rádę/ y zchadzki co dźiéń o mnie máią/
21:
Nie żebych co wyſtąpił/ álbo co przewinił/
22:
Iákom żyw żadnému z nich źle nic nie vczynił.
23:
Ale ty/ który władaſz zaſtępy zbroynémi/
24:
Ty mię rátuy/ á poyźrzy okiem ſwym ku źiemi:
25:
Pokarz iáwnie przewrotné złé ludźi/ żadnému
26:
Nie ćiérṕ/ áni okázuy łáſki niezbożnému.
27:
Skoro wieczór/ ći zchodzą/ drudzy náſtępuią/
28:
Wſzytki/ iako pśi głodni/ vlice krzyżuią:
29:
Słowá ich (áż y ſłucháć ſtrách człowieká) krwáwé/
30:
Iádowité/ śmiertelné/ wſzytko miecze práwé.
L iijAle wſzytkástrona: 86

Pſałterzá Dawidowego86.
1:
Ale wſzytká tá groźbá zá śmiéch tobie ſtánie/
2:
A ia ná ćię moc iego záchowam/ móy pánie:
3:
Ty móy zły czás vprzédźiſz miłośierdźiém ſwoim/
4:
Y nád nieprzyiaćielem daſz mi górę moim.
5:
Wſzákże nie trac ich záraz/ áni názbyt ſkoro:
6:
Aby niebyło ludźiom zapomnieć ták ſporo
7:
Twoiéy ſpráwiedliwośći: ále ie zraź ſwémi
8:
Rękomá/ y po wſzytkiéy roſpróſz błędné źiemi.
9:
Prze hárdą myśl/ á prze ich kłamſtwo niewſtydliwé/
10:
Prze ich krzywé przyśięgi/ y bluźniérſtwo żywa/
11:
Wyniſzcz ie w gniewie ſwoim: niechay ſye świát czuie/
12:
Ze Bóg ná niebie śiedząc wſzyſtkiemu pánuie.
13:
Skoro wieczór/ ći zchodzą/ drudzy náſtępuią/
14:
Wſzytki/ iáko psi nocni/ vlice krzyżuią:
15:
Ale będąć krzyżowáć chlebá vpraſzáiąc
16:
Niedawno/ á póydą ſpáć brzucho głodne máiąc.
17:
A ia twoię moc będę/ y dobroć wyznawał/
18:
Boś ty przy mnie w przygodźie/ Boże móy/ przeſtawał.
19:
Boże móy/ obroncá móy/ vćieczko y zbroiá/
20:
Tobie śpiéwáć ná wieki lutnia będźie moiá.
21:
PSALM LX.
22:
Deus repuliſti nos & deſtruxiſti nos.

23:
R
Ozpróſzyłeś nas/ Boże/ Boże niezmierzony/
24:
Skáźiłeś nas náſzémi grzéchy obráżony/
25:
Smiłuy ſye kiedy/ á gniéw porzućiwſzy/
26:
Náwróć ſye do nas teſkliwych życzliwſzy.
27:
Ruſzyłeś z gruntu źiemie/ pádáć ſye muśiałá/
28:
Láſki twoiéy potrzebá/ ieſli ma być cáła:
29:
Okazałeś gniéw iáwny ſwóy nád námi/
30:
Dałeś nam trunek ná poły ze łzámi.
Dawałeśstrona: 87

Część wtóra..87.
1:
Dawałeś ty niedawno chorągiew ſwym wiernym/
2:
Iſzcząc ſye w ſłowie ſwoim: y dźiś miłośiernym
3:
Okiem ná ſwóy lud weyźrzy vtrapiony/
4:
A przyymi z nowu nas do ſwéy obrony.
5:
Mówił pan w przybytku ſwym/ á mnie vweſelił:
6:
Sznurem zmierzę Sichimę/ Sukot będę dźielił.
7:
Móy ieſt Gáláád/ mnie Mánáſſes ſłuży/
8:
Moc moiéy głowy ieſt Ephráim duży.
9:
W mym poſłuſzeńſtwie Iudás práwodawcá chwálny/
10:
Hárdy Moábczyk to móy ſzáflik vmywálny.
11:
Półká trzewików moich Idumæá/
12:
Y ty mnie czołem vdérz Philiſtæá.
13:
Kto mi do ręku poda miáſto niedobyté?
14:
Kto mię záwiedźie w polá Idumſkie obfité?
15:
Nikt oprócz ćiebie/ którego dźiś znamy
16:
Gniéw ná ſye/ áni wódzem ſwych wóyſk mamy.
17:
Dopomoż nam w trudnośćiách náſzych/ wieczny Boże:
18:
Nikt beſpieczen w nádźieię ludzką bydź niemoże:
19:
Zá twym powodem ſerce ſye nam wróći/
20:
A nieprzyiaćiél prędko tył obróći.
21:
PSALM LXI.
22:
Exaudi Deus orationem meam.

23:
V
Słyſz mé prośby/ boże władze wiecznéy/
24:
A obróć ku mnie święté vſzy ſwoie:
25:
Z gránice práwie świátá oſtátecznéy
26:
Do ćiebie wzdycha ſmutné ſerce moie.
27:
Poſtaẃ mię ná niedoſtąpionéy ſkále/
28:
Gdźie bych ſye iuż mógł nie bać żadnéy trwogi:
29:
W tobieć nádźieiá: ty mię ſam maſz w cále
30:
Záchowáć/ gdy mię trapi człowiek ſrogi.
Mniećstrona: 88

Pſałtérzá Dawidowego88.
1:
Mnieć ſerce tuſzy/ że w namiećie twoim
2:
Wiecznie mam mieſzkáć pod ſkrzydłámi twémi:
3:
Boś ty był záwżdy łáſkaw prośbom moim/
4:
Y dáieſz dobrym dźiedźictwo ná źiemi.
5:
Dni ku dniom będźieſz królowi przykłádał/
6:
Opátruiąc go nieprzebránym wiekiem:
7:
Ná oczu páńſkich wiecznie będźie siadał/
8:
A ty go łáſką/ y ſwym ſzczyć opiekiem.
9:
Tám wolen będąc od wſzelkich trudnośći/
10:
Hárfą/ y rymem będę ćię wyznawał:
11:
Abych ták tobie wedle powinnośći
12:
Dług obiecány dźiéń po dźiéń oddawał.
13:
PSALM LXII.
14:
Nonne Deo ſubiecta erit anima mea?

15:
B
Ogu duſzá vfa moiá/
16:
To móy zamek/ to ma zbroiá:
17:
W nádźieię iego zaſłony/
18:
Nie boię ſye z żadnéy ſtrony.
19:
Dokąd ná mię poiedźiećie?
20:
Sámi wrychle ták pádniećie/
21:
Iáko pochyloné śćiány/
22:
Albo iáko płot záchwiány.
23:
Rádá wáſzá dobrym ſzkodźić/
24:
A w trudnośći ie przywodźić:
25:
Vſty przyiaźń ofiárowáć/
26:
A w ſercu iad ſzczery chowáć/
27:
Vfay Bogu/ duſzo moiá/
28:
To móy zamek/ to ma zbroiá:
29:
W nádźieię iego zaſłony/
30:
Nie boię ſye z żadnéy ſtrony.
Ze człowiekstrona: 89

Część wtóra.89.
1:
Ze człowiek zdrowia vżywa/
2:
Ze o nim ſławá vczćiwa/
3:
Ze duż/ áni ſobą trwoży/
4:
Pan to dáie/ dar to boży.
5:
W tym nádźieię pokłádayćie/
6:
Temu ſercá otwarzayćie:
7:
W nieſzczęśćiu/ y w káżdéy trwodze
8:
Náſzá vfność záwżdy w bodze.
9:
Lekki narod ieſt człowieczy/
10:
Niemáſz tám nic coby grzeczy:
11:
By ná wagę náſtąpili/
12:
Pióráby nie przeważyli.
13:
Nikt nie vfay świátu temu/
14:
Ani rózumowi ſwemu:
15:
Bogáctwem ćię Bóg twóy nádał/
16:
Strzeż byś ſercá nie przykłádał.
17:
Raz pan wyrzekł/ tá rzecz dwoiá/
18:
Władza/ y litość/ ieſt moiá:
19:
A iáko kto záſługuie/
20:
Tákim płaycą mię vczuie.
21:
PSALM LXIII.
22:
Deus deus meus, ad te de luce vigilo.

23:
K
V ſłużbie twoiéy/ boże móy obrońcá/
24:
Wſtáię ránégo nie czekáiąc ſłońcá:
25:
Prágnie ćię duſzá/ prágnie ćiáło moie/
26:
Iáko dżdżá źiemiá w ſrogié letné znoie.
27:
Acz mieſzkam między piaſki niepłodnémi/
28:
W ſuchéy/ bezwodnéy/ vprágnionéy źiemi:
29:
Przedśię/ iákobych był w kośćiele twoim/
30:
Ták twoy przybytek widzę okiem ſwoim.
MDrożſzastrona: 90

Pſałtérzá Dawidowego90.
1:
Drożſza/ niż żywot/ twoiá litość/ pánie:
2:
Przetóż/ póki mi lat moich doſtánie/
3:
Będę ćię chwalił/ będę ćię wyznawał/
4:
Y ręce ſwoié ku tobie podawał.
5:
Zaden ták ćiáłu pokarm nie ſmákuie/
6:
Iáką vprzéyma duſzá roſkoſz czuie/
7:
Gdy páná chwali: ćiebie ia y w nocy/
8:
Y ráno wielbię/ świádóm twéy pomocy.
9:
W ćieniu twych ſkrzydeł/ prózen wſzech trudnośći/
10:
Ieſzcze ia (da bóg) vżyię rádośći.
11:
Zá tobą wſzędy pátrza duſzá moiá/
12:
A téż mi vpáść nie da ręká twoiá.
13:
A ći/ co mego vpádu ſzukáią/
14:
Sámi niedawno pomſtę odniéść máią:
15:
Wyleią duſze ná okrutné miecze/
16:
A martwé członki źwiérż głodny rozwlecze.
17:
A król/ nádźieię máiąc w ſwoim pánie/
18:
Rádość odnieśie: káżdy czći doſtánie/
19:
Kto nań przyśięga: potwarce przeklęći
20:
Gęby ſwé ſtulą nagłym ſtráchem zyęći.
21:
PSALM LXIIII.
22:
Exaudi Deus orationem meam cùm deprecor.

23:
B
Oże litośćiwy/
24:
W móy czás nieſzczęśliwy
25:
Rácz modlitwy moie
26:
Przyiąć w vſzy ſwoie.
27:
Ieſtem pełen trwogi/
28:
Ano człowiek ſrogi
29:
Ná to ſye vſadźił/
30:
Aby mię zágłádźił.
Zbaẃstrona: 91

Część wtóra.91.
1:
Zbaẃ mię ſtráchu tego/
2:
Nieſzczęść rády iego:
3:
Vżycz mi pomocy
4:
Przećiw iego mocy.
5:
Ich ięzyk dotkliwy
6:
Miecz ieſt przeráźliwy/
7:
Słowá ſtrzały żywé/
8:
Niewinnym ſzkodliwé.
9:
Témi ie ſtrzéláią/
10:
Boiáźni nie znáią:
11:
Ich ſchadzki/ ich rádá
12:
Fałſz tylko/ á zdrádá.
13:
Siéći ſwé zdrádliwé
14:
Stáwią ná cnotliwé/
15:
Mówiąc/ dobrze pátrzy/
16:
Kto ten wnik vpátrzy.
17:
Dźiwnych dróg ſzukáli/
18:
By dobré tepáli:
19:
A ná co záśiedli/
20:
Wſzytkiégo dowiedli.
21:
Serc ludzkich zmácáli/
22:
Myśli wyſzpéráli:
23:
Lecz ná nie z ćięćiwy
24:
Pchnie ſtrzałę bóg żywy.
25:
Zaſtrzał to śmiertelny:
26:
A ięzyk piekielny
27:
Dla ſwoiégóż iádu
28:
Prziydźie do vpádu.
29:
Strách ludźi ogárnie/
30:
Pátrząc/ iáko márnie
31:
Giną niepobożni:
32:
Y będą oſtrożni.
M ijBędąstrona: 92

Pſałtérzá Dawidowego92.
1:
Będą powiádáli/
2:
Będą vważáli
3:
Spráwy páńſkié święté/
4:
Sądy niepoięté.
5:
Páńſkiéy ludźie święći
6:
Pewni będąc chęći/
7:
Będą ſyę chłubili/
8:
Y w rádośći żyli.
9:
PSALM LXV.
10:
Te decet hymnus Deus in Sion.

11:
K
Rólu ná źiemi/ y ná wielkim niebie/
12:
Chwałá w Sionie wdźięczna czeka ćiebie:
13:
Tám obietnice tobie poſzlubioné
14:
Będą iſzczoné.
15:
Do ćiebie/ który prośbámi ludzkiémi
16:
Nie gárdźiſz/ przydą wſzyſcy/ co po źiemi
17:
Okrągłéy chodzą/ vczeſnicy wiecznych
18:
Dárów ſłonecznych.
19:
Teraz (nieſtétyż) dawné náſzé złośći
20:
Nas dolégáią: ále w twéy litośći
21:
Nádźieię mamy/ że nam/ choć niepráwym/
22:
Będźieſz łáſkáwym.
23:
Szczęśliwy kto ſye vpodobał tobie/
24:
Y kogoś obrał przyiaćielem ſobie.
25:
Aby przebywał w twoim domu świętym
26:
Człowiekiem wźiętym.
27:
Y my twéy wiecznéy dobroći vfamy/
28:
Ze w twym kośćiele wrychle ſtánąć mamy/
29:
Y vżywiemy roſkoſzy pięknego
30:
Páłacu twégo.
Okażeſzstrona: 93

Część wtóra.93.
1:
Okażeſz łáſkę/ y ſwé ſmiłowánié
2:
Dźiwné nád ludem ſwoim: o vfánié
3:
Wſzech źiemſkich gránic/ y nieprzebytégo
4:
Brodu morſkiégo.
5:
Ty wielowładny góry niezmierzoné
6:
W ich grunćie trzymaſz/ ty morze ſzaloné
7:
Y ludzkie burdy króćiſz mieniąc boie
8:
W lubé pokoie.
9:
Twych gromów ſrogich ludźie ſye lękáią/
10:
Którzy w nadálſzych kráinách mieſzkáią:
11:
Ty vweſelaſz rány świt pozorny/
12:
Y mirzk wieczorny.
13:
Zá twym dozorem wilgośći doſtáie
14:
Obfitéy źiemi ná iéy vrodzáie:
15:
Rzéki wód pełné: zſkąd wſzytko ſtworzenié
16:
Ma ſwé żywienié.
17:
Ty nocną roſſę ná ſuché zagony
18:
Spuſzczaſz/ y wcześny deſzcz nieprzepłácony:
19:
Ty błogoſłáwiſz nieprzeliczonemu
20:
Płodu źiemſkiemu.
21:
Rok wſzytkorodny wieniec znákomity
22:
Nieśie ná głowie/ twoią łáſką wity:
23:
A gdźie ty kolwiek ſtopę ſwą położyſz/
24:
Obfitość mnożyſz.
25:
Puſtynie kwitną/ góry ſye ráduią/
26:
W polách ſtad mnoſtwo: zbożem obfituią
27:
Niſkie doliny: á pełen nádźieie
28:
Oracz ſye śmieie.
29:
PSALM LXVI.
30:
Iubilate Deo omnis terra.
M iijWſzytkástrona: 94

Pſałtérzá Dawidowego94.
1:
W
Szytká źiemiá/ wſzytki kráie/
2:
Y gdźie iáſné ſłońce wſtáie/
3:
Y gdźie w byſtré ſzumné morze
4:
Západáią pozné zorze.
5:
Wykrzyknićie w ſłotkim pieniu/
6:
Gwoli páńſkiemu imięniu/
7:
Sławę iego wynaſzayćie/
8:
Dobrodźieyſtwá wyznawayćie.
9:
Mówćiéſz/ komu ſłów doſtánie
10:
Twoię śiłę ſławić/ pánie?
11:
Twóy ſtrách tobie wſzytki sćiele
12:
Pod nogi nieprzyiaćiele.
13:
Tobie niechay chwałę dáie
14:
Wſzytká źiemiá/ wſzytki kráie/
15:
Tobie niechay bije czołem
16:
Cokolwiek świát obſzedł kołem.
17:
Ku mnie wſzyſcy ſye podayćie/
18:
A ſpráwy páńſkié poznayćie:
19:
Dźiwny to pan/ dźiwnie rádźi
20:
O ſwéy ná świećie czeládźi.
21:
Morze w twárdy grunt obraca/
22:
Byſtré rzéki ná wſpák wraca/
23:
Anichmy ſtóp omoczyli/
24:
A brody wielkie przebyli.
25:
On Swiátem/ iáko chce/ toczy/
26:
Nád wſzytkiémi trzyma oczy/
27:
Zmiennikóm vćiérá rogi:
28:
Nie rozumiéy/ byś był ſrogi.
29:
Wyznawayćie imię páńſkié
30:
Wſzytki narody pogáńſkié/
31:
Niech po świećie pełno wſzędźie
32:
Iego zacnéy chwały będźie.
Ten nasstrona: 95

Część wtóra.95.
1:
Ten nas/ z ſwéy dobroći żywéy/
2:
Odiął śmierći vkwápliwéy:
3:
Ten vchował/ w ćięſzkie trwogi/
4:
Szwánku náſzé liché nogi.
5:
Práwieś nas/ o wieczny boże/
6:
Ogniem zprobował: niemoże
7:
Srébrá lepiéy nikt doznáwáć/
8:
Y ogniá więcéy dodáwáć.
9:
Wegnałeś nas w dół pokryty/
10:
Włożyłeś ćiężar nie zbyty
11:
Ná grzbiet náſz vprácowány:
12:
A ná głowę ćięſzkié pány.
13:
Przez ogień/ przez wody ſrogié
14:
Szlichmy: á tyś nas vbogié
15:
Krom vrázu/ y krom ſzkody
16:
Przyprowádźił do ochłody.
17:
Przetóż/ o boże prawdźiwy/
18:
Náwiedzę twóy dom ſzczęśliwy:
19:
Y ołtarze krwią nápoię/
20:
Iſzcząc obietnicę ſwoię.
21:
Tobie pádnie zárzezány
22:
Koźieł/ y báran wybrány:
23:
Iuż ćielce/ y tłuſté woły/
24:
Gotuią ſye ná twé ſtoły.
25:
Spieſz ſye do mnie/ wierny zborze/
26:
Co ſłużyſz pánu w pokorze:
27:
A vſłyſzyćie w ſwé vſzy/
28:
Iáko łáſkaw pan méy duſzy.
29:
V tegom ia w ſwym fráſunku/
30:
W ſwych troſkách ſzukał rátunku:
31:
A ſerce dobrze tuſzyło:
32:
Bo tám fáłſzu nic nie było.
Ktostrona: 96

Pſałtrzá Dawidowégo96.
1:
Kto w ſwym ſercu zakał nośi/
2:
Táki páná prózno prośi:
3:
Mnie dał według méy nádźieie:
4:
Niech mu ſye cześć wieczna dźieie.
5:
PSALM LXVII.
6:
Deus miſereatur noſtri, et benedicat.

7:
P
Okriy ſwym miłośierdźim/ pánie/ náſze złośći/
8:
A rácz nam błogoſłáwić z oycowſkiéy miłośći:
9:
Roświéć nas świátłem ſwoim/ ábychmy poználi
10:
Drogi twoie/ y wieczną łáſkę otrzymáli.
11:
Tobie/ pánie/ wſzyſtek świát niechay chwałę dáie/
12:
Niechay ſye wſzytki źiemſkié weſelą rodzáie:
13:
Bo ty wſzytki narody ſpráwiedliwie ſądźiſz:
14:
Ty iáko pan wſzechmocny okrąg źiemſki rządźiſz.
15:
Tobie/ pánie/ wſzytek swiát niechay chwałę dáie:
16:
Twoie dáry ſą płodnéy źiemie vrodzáie:
17:
Ráczże nam błogoſłáwić/ boże náſz/ do końcá:
18:
Ciebie niechay ſye boi wſchod/ y zachod ſłońcá.
19:
PSALM LXVIII.
20:
Exurgat deus et diſsipentur inimici eius.

21:
O
Który świátem władaſz/ y króluieſz wiecznie/
22:
Powſtáń pánie/ á muſzą tył podáć koniecznie
23:
Nieprzyiaćiele twoi: wſzyſcy/ którzy śmieią
24:
Vpór wiéść przećiw tobie/ do czyſtá zniſzczeią.
25:
Ták zniſzczeią iáko dym ná powietrzu ginie/
26:
Albo iáko topniący woſk od ogniá płynie.
27:
A ſpráwiedliwym ſerce zákwitnie w rádośći/
28:
Troſki muſzą vſtąpić/ y wſzytki trudnośći.
Pánu/strona: 97

Część wtóra.97.
1:
Pánu/ o wierny zborze/ ochotnie śpiéwayćie/
2:
Pánu chwałę powinną/ y wdźięczny pſalm dayćie.
3:
Pánu/ który ná wiérzchu niebá nawyżſzégo
4:
Stolicę ſwą záſádźił: Tworcá imię iego.
5:
Ten ná niebie mieſzkáiąc/ okiem litośćiwym
6:
Pátrza ná ludzkié troſki: śirotom teſkliwym
7:
Ten ieſt oycem: ten ſmętné opátruie wdowy/
8:
Ten niepłodnym potomſtwo dáie: ten okowy
9:
Cięſzkié z więźniów zeymuie: ále wiárołomnym
10:
Polá puſtoſzy ogniem/ y mieczem ogromnym.
11:
O pánie/ kiedyś iáwnie przed ſwym ludem chodźił/
12:
Kiedyś ſwoie wybráné puſtyniámi wodźił:
13:
Twym ſtráchem źiemiá drżáłá/ á niebá topniáły/
14:
Trzęſły ſye niezwyczáyné gór wyſokich ſkáły.
15:
Aleś pogodnym deſzczem ſwóy grunt polubiony
16:
Nápoił/ y ochłodźił zámarłé zagony.
17:
Támżeś raczył náznáczyć mieyſce ſtádu ſwemu/
18:
Y okazałeś wielką łáſkę vbogiemu.
19:
Zá twym zdárzeniem máią co śpiéwáć vczćiwé
20:
Pánienki/ wyſławiáiąc rycérſtwo cnotliwé.
21:
Piérzchnęli wielowładni królowie/ piérzchnęli/
22:
A nieznáczni bogátą korzyść ośięgnęli.
23:
Byśćie wy między gárncy w ſzczyrych ſádzach ſpáli/
24:
Prześię wy ſwoią kraſą będźiećie równáli
25:
Z gołębiem naslicznieyſzym/ od którégo ſzije
26:
Málowánéy/ to śrzebrny/ to złoty bláſk bije.
27:
Toć ieſt oná kráiná/ dla któréy bóg śiłá
28:
Możnych Tyránnów pobił: á oná co byłá
29:
Niedawno wielce brudna/ ták ſye iáſną ſtáłá/
30:
Ze śniegóm ná Zálmonie naprzód nic nie dáłá.
31:
Górá páńſka ieſt górá rodna/ y obfita/
32:
Górá niedoſtąpiona/ górá známienita.
NCo ſyestrona: 98

Pſałtérzá Dawidowego98.
1:
Co ſye prózno wſpinaćie góry zazdrośćiwé
2:
Przećiwko pánſkiéy górze? tu bóg oſobliwé
3:
Mieſzkánié ſobie obrał: y niechce ná wieki
4:
Tego mieyſcá wypuśćić z páńſkiéy ſwéy opieki.
5:
Iego woyſká niezliczné: wozów nie vchronnych
6:
Cmy nieprzeyźrzáné ſtoią/ y Anyołów konnych.
7:
A ſam pan w posrzodku ich/ iáki w dawnym lećie
8:
Ná Sináicu był widźian/ álbo w ſwym namiećie.
9:
Vbiégłeś/ możny królu/ mieyſce niedobyté/
10:
Doſtałeś więźniów/ wźiąłeś dáry známienité.
11:
Okroczyłeś odſtępnie: á pan pomógł tobie/
12:
Bo ten kośćiół ná wieki vlubował ſobie.
13:
Przetóż temu dźiękuymy dźiękámi wiecznémi/
14:
A on nas niech okrywa dobrodźieyſtwy ſwémi.
15:
Bóg náſz/ nadźieiá náſzá: to ſzáfarz żywotá/
16:
Ten ma w ſwoim władániu czarnéy śmierći wrotá.
17:
Ten ſwé nieprzyiaćioły ſkruſzył/ á zuchwáli
18:
Ziemię plugáwą zębem śmiertelnym kąſáli.
19:
Wrócę was (pan powiedźiał) z gránic oſtátecznych
20:
Bázáńſkich: wrócę y z wód morſkich niebeſpiecznych.
21:
We krwi nieprzyiaćielſkiéy nogę omoczyćie/
22:
Y pſy ſwoie obfitym śćiérwem nákarmićie.
23:
Wierné/ pánie/ twé ſłowo: twóy chód oglądáli
24:
Nieprzyiaćiele náſzy/ y twych śił doználi.
25:
A my z triumfem idźiem weſołym: przed námi
26:
Poſtępuią trębácze z bębny/ y z trąbámi.
27:
Brzmią lutnie/ brzmią piſzczałki: á pánny vczćiwé
28:
W vſzy ludzkié podáią pioſnki oſobliwé.
29:
Błogoſłaẃćie po zborzech ſwégo zbáwićielá/
30:
Którzy płyniećie z źrzodeł cnégo Izráhelá.
31:
Tu wódz Beniáminów/ tu Iudzkié paniętá/
32:
Tu zábulońſkié/ tu ſą Nephtálſkié kśiążętá.
Pániestrona: 99

Część wtóra.99.
1:
Pánie/ tyś nam dał w boiu śiłę/ ty záczętym
2:
Błogoſłaẃ ſpráwom náſzym: twym kośćiołem świętym
3:
Słynie Ierozolymá: tu tobie z vkłony
4:
Dáry królowie dádzą: á ty niezwalczony
5:
Rozgróḿ zbroyné hárcerze/ y groźne hetmány/
6:
Niech śrzebro w ſztukách nioſą: chćiwé walk pogány
7:
Nákarḿ boiu: v twych nóg vpáść Ægyptowi/
8:
Y záfárbowánemu ſłońcem Murzynowi.
9:
Króleſtwá świátá tego páná wyſławiayćie/
10:
Pánu chwałę powinną/ y wdźięczny pſalm dayćie.
11:
Pánu z wieków ná niebie przebywáiącemu:
12:
Ten ſwym głoſem ieſt ſtráſzny ſtworzeniu káżdemu.
13:
Tego moc wyznawaymy: temu/ co żywiemy/
14:
Y cokolwiekeſmy ſą/ przypiſáć muśiemy.
15:
Groźny pan w ſwéy świątnicy: on nam śiły wſzędźie
16:
Y ſercá zwykł dodáwáć: Niech pochwalon będźie.
17:
PSALM LXIX.
18:
Saluum me fac deus, quoniā intrauerunt aquæ.

19:
R
Atuy mię pánie: bo złych przygód nawáłnośći
20:
Sięgáią we mnie oſtátnich kośći.
21:
Topię ſye w ſrogim błoćie/ powódź mię porwáłá/
22:
Y ſzalonémi wełny záláłá.
23:
Omięniałem iuż práwie/ rátunku wołáiąc/
24:
Stráćiłem oczy w niebo pátrzáiąc.
25:
Ledwie ták wielé włoſów ná głowie náyduię/
26:
Iáko nieprzyiaćiół wielé czuię.
27:
Wźięli moc/ którzy trapią ſmętną moię duſzę:
28:
Nicem nie wydárł/ á płáćić muſzę.
29:
Ty wiéſz moię proſtotę/ wiekuiſty boże/
30:
Tobie móy grzéch być táyny niemoże.
N ijNiechaystrona: 100

Pſałtérzá Dawidowégo100.
1:
Niechay ſye/ mocny pánie/ zá mię nie wſtydáią/
2:
Którzy ná twoię pomoc czekáią.
3:
Prze ćię ia vrągánié/ y ſznupki odnoſzę/
4:
Prze ćię wſtyd wieczny ná twarzy noſzę.
5:
Bráćia ſye mnie záprzeli/ mátki méy ſynowie/
6:
Ten cudzoźiemcem/ y ów mię zowie.
7:
A ia ćiérpieć nie mogę/ kiedy lud przeklęty
8:
Lekce vważa twóy zakón święty.
9:
Twóy pośmiéch/ twoiá wzgárdá/ ná mię ſye wrácáią/
10:
Mnie ſerce trapią/ mnie zápałáią.
11:
Ieſlim płákał/ ieſlim ſwé poſtem dręczył ćiáło/
12:
Wſzytko mi to śmiéch v nich iednáło.
13:
Ieſli mię w grubym chodząc worze vpátrzyli/
14:
Przypowieść ze mnie wnet vczynili.
15:
Mną ięzyká náczoſać w bramie poſádzonym/
16:
Iam ieſt wieczorna pieśń opoionym.
17:
W tym fráſunku ia przedśię gárnę ſye do ćiebie/
18:
A ty mię/ pánie/ przyymi do śiebe/
19:
Wyſłuchay mię podług ſwéy niezmiernéy litośći/
20:
Y nieodmiennéy ſwéy ſtátecznośći/
21:
Wyrwi mię z błót/ wybaẃ mię z ręku niepobożnych/
22:
Nie day mi tonąć w powódź rzék możnych.
23:
Wielkié ieſt/ boże wieczny/ miłośierdźié twoie/
24:
Skłóń ku mnie vcho łáſkáwé ſwoié.
25:
Nie kryy twarzy przed ſługą ſwoim: bom okrutnie
26:
Ieſt vtrapiony: vſłyſz mię chutnie.
27:
Przybądź duſzy ná rátunk/ áby niezmiękczony
28:
Móy nieprzyiaćiél był záwſtydzony.
29:
Nie ieſt v ćiebie táyné moie vrągánié/
30:
Moié przymówki/ mé zápałánié:
31:
Wſzytki ty znaſz/ którzy mię trapić nieprzeſtáią/
32:
A we mnie ſerce/ y śiły táią.
A nie był/strona: 101

Część wtóra.101.
1:
A niebył/ kogoby móy rzewny płácz rozkwilił/
2:
Nie był/ ktoby mię ſłowkiem pośilił:
3:
Y owſzem mię źli ludźie żółćią nákarmili/
4:
Y w vprágnieniu octem poili.
5:
Niechże im téż ich pokarm kośćią w gárdle ſtánie/
6:
A zkąd poćiechy ſzukáią/ pánie/
7:
Niechay ſmutek odnoſzą: záślepże im oczy/
8:
A grzbiety záwżdy ku źiemi tłoczy.
9:
Wyléy ná nie ſtráſzny gniéw ſwéy zápálczywośći/
10:
Niechay nie vydą twoiéy ſrogośći.
11:
Dwory niech puſto ſtoią/ á pod ich namioty
12:
Niech páiąkowé wiſzą roboty:
13:
Bo/ kogoś ty vderzył/ oni dobijáią/
14:
A ránnym ieſzcze ran przyczyniáią.
15:
Lecz ty/ pánie/ złość záwżdy przykłáday do złośći/
16:
Niech nie vznáią twoiéy litośći.
17:
Wymaż ie z kśiąg żywotnych/ niechay zły nie będźie
18:
Położon w iednym z dobremi rzędźie.
19:
Nád mię człowiek troſkliwſzy iuż áni być może/
20:
Przeto ty mię ſam opátrz/ móy boże.
21:
A ty więc/ moiá lutni/ pomni chwałę dáwáć/
22:
Y páńſką łáſkę wiecznie wyznáwáć.
23:
Co pan ták wdźięcznie przyimie/ że nigdy ták drogi
24:
Przed nim nie będźie wół złotorogi.
25:
Ná mię pátrząc vbodzy/ y ludźie ſtrapieni
26:
Będą ná ſercách ſwych vćieſzeni.
27:
W pánu trzebá miéć vfność/ á ten nie omyli/
28:
Y w káżdéy trwodze duſzę pośili.
29:
Páńſkié vcho otwárté záwżdy ieſt vbogim/
30:
Pomni on ná ſwé w więźieniu ſrogim.
31:
Niebo/ źiemiá/ y morze temu niech cześć dawa/
32:
Y cokolwiek duſz w tym przemieſzkawa.
N iijBo tenstrona: 102

Pſałtérzá Dawidowego102.
1:
Bo ten ná gród Siońſki wſpomni w krótkim cześie/
2:
A Iudzkié miáſtá z rumów wynieśie.
3:
Y będą puſté mieyſcá z nowu oſádzoné/
4:
Y dawnym pánom záś przywróconé.
5:
Po nich wdźięczné potomſtwo w ſwéy właſnośći śiędźie/
6:
V których ważna cześć páńſka będźie.
7:
PSALM LXX.
8:
Deus in adiutorium meum intende.

9:
B
Oże wiecznéy mocy/
10:
Twéy żądam pomocy:
11:
Chćiéy ſye pośpieſzyć ku rátunku memu/
12:
Nie day mię w ręce człowiekowi złému.
13:
Zámiéſzay ich rády/
14:
Odkryy fáłſz/ y zdrády:
15:
Niechay ſye wſtydzą/ niech ná zad pirzcháią/
16:
Którzy niewinnéy duſze méy ſzukáią.
17:
A ludźie cnotliwi/
18:
Ludźie ſpráwiedliwi
19:
Niech ſye weſelą/ niechay naświętſzemu
20:
Vczćiwość czynią imięniowi twemu.
21:
Pánie z káżdéy ſtrony
22:
Ieſtem vtrapiony:
23:
Ale ty nieday niſzczyć mię do końcá/
24:
A nie odkláday/ wieczny móy obrońcá.
25:
PSALM LXXI.
26:
In te Domine ſperaui, non confundar.
W tobiestrona: 103

Część wtóra.103.
1:
W
Tobie vfność ſwą kłádę/ boże niezmierzony
2:
A ty niedáy/ ábych był kiedy záwſtydzony.
3:
Prze dobroć ſwoię rácz mię z trudnośći wybáwić/
4:
Vſłyſz móy głos/ á chćiéy mię ná ſwobodźie ſtáwić.
5:
Weźmi mię w ſwą obronę/ nie zwalczony pánie/
6:
A to zá twárdą ſkáłę/ y zamek mi ſtánie.
7:
Wybaẃ mię z rąk człowieká nieſpráwiedliwego/
8:
Wyrwi mię/ z okrućiéńſtwá człowieká ćięſzkiego.
9:
Tyś ieſt moiá poćiechá w káżdéy méy trudnośći:
10:
Tyś nádźieiá od moiéy napiérwſzéy młodośći.
11:
Ieſzczem v pierśi wiśiał nędznéy mátki ſwoiéy/
12:
A iużem był w opiece/ liché dźiecko/ twoiéy.
13:
Ciebie záwżdy móy głos brzmi: niech mię pálcem ſobie
14:
Iáko chcą vkázuią/ vfność moiá w tobie.
15:
Zaden dźiéń bez twéy chwały v mnie nie przeminie/
16:
Zadna noc bez pámiątki twoiéy nie vpłynie.
17:
Nie porzucayże mię więc w moim zeſzłym wieku/
18:
Ani opuſzczay/ gdy śił nieſtánie człowieku.
19:
Nieprzyiaćiele moi o mnie rádę máią/
20:
Ná mię wſzytki fortéle ſwoié obracáią/
21:
Serce ſobie tym czyniąc: iuż go y bóg (práwi)
22:
Opuścił: góńćie/ wiążćie: nikt go nie wybáwi.
23:
Ty mię/ boże móy wieczny/ nierácz odſtępowáć/
24:
Ale nád ich nádźieię chćiéy mię porátowáć/
25:
Aby zá ſwoię rádę wſtydáć ſye muśieli/
26:
A háńbę ze mnie zdiętą ná ſobie widźieli.
27:
A ia więc próżen ſtráchu/ y w myśli beſpieczny
28:
Tobie nową pieśń zácznę/ o móy boże wieczny.
29:
Wyznam ćię w obietnicách twoich nie omylnym/
30:
Wyznam ćię oycem śirót/ y obrońcą śilnym.
31:
Liczby niémáſz łáſki twéy: kto kiedy możnosći
32:
Równé ſłowá wynaydźie/ y twoiéy litośći?
Ieſzcześstrona: 104

Część wtóra.104.
1:
Ieſzcześ mię z młodu ćwiczył/ á ia boże żywy/
2:
Y dźiś wyznawam twoie niepodobné dźiwy. s
3:
Ráczże mię w łáſce/ y w ſwéy záchowáć obronie/
4:
Aż do poznégo wieku/ y do białéy ſkronie.
5:
Abych śiłę twoię mógł ták teráznieyſzemu
6:
Opowiádáć wiekowi/ iáko y przyſzłemu.
7:
Twéy dobroći/ ſpraw twoich ſławá/ mocny boże/
8:
Niebá śięga: któż kiedy z tobą zrownáć może?
9:
Tyś mię był práwie w morze tróſk rozlicznych wpráwił/
10:
Potym/ vżaliwſzy ſye/ ſnádnieś mię wybáwił.
11:
Wróćiłeś mi powagę/ y mieyſce vczćiwé/
12:
Poćieſzyłeś z łáſki ſwéy ſerce fráſowliwé.
13:
Przeto ćię/ o móy boże/ boże nieſkończony/
14:
Ná wieki śpiéwáć będą moie wdźięczné ſtrony.
15:
Będą ćię wyznawáły w powieśći ſtátecznym/
16:
Y obróńcą twoiégo Izráhelá wiecznym.
17:
Vſtá moie/ ięzyk móy będźie ſye rádował/
18:
Będźie zá dobrodźieyſtwá obfite dźiękował.
19:
Nie zámilczy ná wieki twéy ſpráwiedliwośći/
20:
Gdy ſye zły człowiek będźie wſtydał ſwych ſproſnośći.
21:
PSALM LXXII.
22:
Deus iudicium tuum regi da.

23:
D
Ay ſwé baczenié/ boże/ królowi/
24:
Day ſpráwiedliwość królewicowi:
25:
Aby w porządku twóy lud ſpráwował/
26:
Iednáko z pány chudé ſzácował.
27:
Góry (da pan bóg) pokóy roſpłodzą/
28:
A ſpráwiedliwość pagorki zrodzą:
29:
Ten weſprze chudych/ ten śirot będźie
30:
Bronił/ á wytknie potwarcę wſzędźie.
Y będźiestrona: 105

Pſałtérzá Dawidowego105.
1:
Y będźie iego imię ná źiemi
2:
Miedzy narody ſtráſzné wſzytkiemi:
3:
Ták długo/ poki/ ſtraż czuyna świátá/
4:
Mieśiąc/ y ſłońce ponioſą látá.
5:
Spádnie iáko deſzcz nieprzepłácony
6:
Ná vprágnioné ſuché zagony:
7:
Spádnie perłowey podobien rośie
8:
Ná łąkę gołą po oſtréy kośie.
9:
Zákwitnie cnotá/ pokóy ſye zrodźi/
10:
Któremu żaden bóy nie przeſzkodźi:
11:
Aby nie miał trwáć/ póki krąg wdźięczny
12:
Y róść/ y niknąć będźie mieśięczny.
13:
Morze z téy ſtrony/ morze y z drugiéy
14:
Strzédz będźie iego gránice długiéy:
15:
Od głębokiégo brodów Euphrátá/
16:
Będźie pánował do kráiu świátá.
17:
Tego/ vpadſzy ná ſwé koláná/
18:
Wyzna gorący Murzyn zá páná:
19:
Nieprzyiaćiele iego zuchwáli
20:
Plugáwą źiemię będą lizáli.
21:
Królowie/ którzy morzem władáią/
22:
Y wyſpom morſkim práwá dawáią/
23:
Dáry ponioſą: dąń Arábczycy
24:
Płáćić mu będą/ y Sábeyczycy.
25:
Owa/ cokolwiek wodámi ſwemi
26:
Ocean záwárł/ wſzytki ná źiemi
27:
Narody temu będą hołdowáć/
28:
Y roſkazánié káżdé przyimowáć.
29:
A ten da vcho vkrzywdzonemu/
30:
Y dopomoże wſtáć vpádłemu:
31:
Zdéymie z nich lichfę: zámierzy ſrogą
32:
Pómſtę/ ktoby kreẃ przelał ich drogą.
OPrzedłużystrona: 106

Pſałtérzá Dawidowégo106.
1:
Przedłuży mu pan tedy żywotá/
2:
Y Arábſkiégo nábierze złotá.
3:
Będą zań wſzycy bogá prośili/
4:
Będą mu wſzyſcy błogoſłáwili.
5:
Z gárśći źiarn táki vrodzay wſtánie/
6:
Ze/ iáki z Cedrów ſzum ná Libánie/
7:
Táki chrzęſt kłoſow po górách wſzędźie/
8:
Y po niźinách obfitych będźie.
9:
Po wśiách/ po mieśćiéch kwitnącéy młodźi/
10:
Táki doſtátek iego wiek zrodźi/
11:
Iáka ná przyśćiu wioſny przyiemnéy
12:
Trawy więc bywa obfitość źiemnéy.
13:
Imię ná wieki iego nie zgáśnie/
14:
Dokąd ſłoneczny gore krąg iáſnie:
15:
Ten król ná wſzyſtek świát ſzczęśćié wnieśie/
16:
Y ſam od świátá chwałę odnieśie.
17:
Bądź pochwalony/ boże prawdźiwy/
18:
Który ná świećie ſam czyniſz dźiwy:
19:
Imię twé święté niechay brzmi wſzędźie/
20:
Niechay twéy chwały świát pełen będźie.
21:
grafika
Pſałtérzástrona: 107

Część trzećia.107.
1:
PSALTERZA
2:
Dawidowego.
3:
CZESC TRZECIA,
4:
Przekłádánia I. Kochánowskiégo.
5:
grafika
6:
PSALM LXXIII.
7:
Quam bonus Iſrahel deus.

8:
N
Iech co chce będźie: żyw pan ludu ſwemu/
9:
Y zna/ kto ſzczérym ſercem ſłuży iemu.
10:
Iaćiem/ poprawdźie/ o włos nieſzwánkował:
11:
Móy nierozumny rozum to ſpráwował.
12:
Bo kogo (prze bóg żywy) nie pobudźi
13:
Y tén wczás/ y tén doſtátek złych łudźi?
14:
Oni przećiwnéy fortuny nie znáią/
15:
Y w dobréy śile długié látá trwáią.
16:
W ludzkich fráſunkach nie ſą położeni/
17:
Ani z drugiemi bywáią dręczeni.
18:
Przetóż ie pychá zewſząd otoczyłá/
19:
Fáłſz/ okrućieńſtwo/ niezbożność przykryłá.
20:
W roſkoſzách leżą/ ná to ſye podáli/
21:
By ieno woli ſwéy doſyć dźiáłáli.
22:
Niewinné dręczą/ mowy nie hámuią/
23:
Przećiwko bogu ſproſnie wyſtępuią.
O ijSwąstrona: 108

Pſałtérzá Dawidowego108.
1:
Swą wſzetecznośćią y niebá śięgáią/
2:
Ięzykiem ſtanu káżdego ruſzáią:
3:
Niebáczni ludźie ćiſną ſye zá nimi/
4:
Nápijáiąc ſye tegóż błędu z nimi.
5:
Y mówią/ zać to ſą boſkie zabáwy/
6:
Przypátrowáć ſye/ iákié ludzkie ſpráwy.
7:
Oto źli ludźie co zá ſzczęśćié máią/
8:
W iákim doſtátku dni ſwych vżywáią.
9:
Próznom ia tedy wárował ſye złośći/
10:
Próznom záchował ręce w niewinnośći/
11:
Ciérpiáłem niewczás/ przenáſzládowánié/
12:
Podéymowałem cáły dźiéń karánié.
13:
Ieſlibych ták rzékł w głupim ſercu ſwoim/
14:
Wzgárdźił bych/ pánie/ wiernym ludem twoim:
15:
A chcąc w téy mierze co pewnégo ſtáwić/
16:
Niemógłem ludzkim rozumem ſye ſpráwić:
17:
Ażem wſzedł/ pánie/ do przybytku twego/
18:
Támem obaczył przyſzły czás káżdego.
19:
Ináczéy tego powiedźiéć niemogę/
20:
Ná śliſkim grunćie położyli nogę.
21:
Niepewné ſkárby pośiedli ná źiemi:
22:
Bo ſkoro zágrzmi twa pomſtá nád niémi/
23:
Y pan/ y páńſtwo znikną wocemgnięniu/
24:
Proſto iáko ſen ná piérwſzym ocknięniu.
25:
A ich władánia/ ich wyſády/ pánie/
26:
Smiéch tylko ludzki w mieśćie twym zoſtánie.
27:
Ale niżli to ſerce mé poięło/
28:
Siłá troſkánia/ śiłá myśli wźięło.
29:
A wſzytko prózno: bo długo myśliwſzy/
30:
Co dáléy/ tymem ieſzcze był wątpliwſzy:
31:
Ták/ żem téż być mógł przed oczymá twémi
32:
Poczytan między bydlęty ſproſnémi.
Wſzákżemstrona: 109

Część trzećia.109.
1:
Wſzákżem od ćiebie/ pánie/ nie záchodźił:
2:
Tyś mię z łáſki ſwéy ſam zá rękę wodźił.
3:
Miałeś ná pieczy wſzytki moie ſpráwy/
4:
Z kądem ia dośiągł nieśmiertelnéy ſłáwy.
5:
Kto ieſt ná źiemi/ kto ná wielkim niebie/
6:
Kogo bych ia miał chwálić/ okrom Ciebie?
7:
Po tobie/ pánie/ ſerce mé truchleie/
8:
Bo z ćiebie wiſzą wſzytki mé nádźieie.
9:
Wſzyſcy záginą/ którzy ćię nie znáią/
10:
Wſzytki zátráćiſz/ którzy ćię mijáią.
11:
A ia przy tobie/ móy panie/ zoſtánę/
12:
Vfáć twéy łáſce nigdy nie przeſtánę:
13:
Y będę záwżdy miał ćię zá co ſłáwić/
14:
Y ludzkié vſzy twoią chwałą bawić.
15:
PSALM LXXIIII.
16:
Vt quid Deus repuliſti in finem.

17:
T
Akże nas iuż ná wieki/ boże náſz/ opuśćiſz?
18:
Y ſrogim wilkóm drápáć ſtádo ſwé dopuśćiſz?
19:
Wſpomni ná ſwé dźiedźictwo/ y ná ſwóy lud wierny/
20:
Z któregoś ty zdiął iárzmo w iego czás mizerny.
21:
Wſpomni ná piękną ſkáłę poświęconą tobie
22:
Siońſką/ gdźieś ty obrał był mieſzkánié ſobie.
23:
Powſtań kiedy/ á rozgróm ſwé nieprzyiaćiele/
24:
Od których ták wiele ſzkód widźiſz w ſwym kośćiele.
25:
Pełné twoie bóżnice huku/ pełné zbroie/
26:
W pośród plácu chorągwie roztoczyli ſwoie:
27:
Ozdobę domu twego/ koſztowné roboty
28:
Obuchámi potłukli/ y twárdémi młoty.
O iijSćiánystrona: 110

Pſałtérzá Dawidowego110.
1:
Sćiány pádną/ źiemiá grzmi: iáko kiedy wálą
2:
W leśie ſurowé dęby twárdą oſtrą ſztálą.
3:
Swiątnicá twoiá gore/ namiot roztargány
4:
Leży w prochu ſzkárádźie nogámi wdeptány.
5:
Cáłégo nic zoſtáwić niechcą: ogiéń ſrogi
6:
Wſzytki w popiół obróćił páńſkie ſynágogi.
7:
Co gorſza/ znáków żadnych/ żadnego nie znamy
8:
Proroká/ żeby wiedźieć/ póki w tym trwáć mamy.
9:
Długóż ſye paſtwić będą ći ſproſni pogánie
10:
Nád námi? długóż máią ćiebie bluźnić/ pánie?
11:
Czemu ták długo kurczyſz możną rękę ſwoię?
12:
Podnieś wżdam kiedy wzgórę/ podnieś práwą twoię.
13:
O pánie/ ieſzcze z wieku znáczna záwżdy byłá
14:
Twoiá łáſká nád námi/ znáczna twoiá śiłá.
15:
Tyś w pośrzód morzá drógę ſzyroką oſuſzył/
16:
A ſrogim ſmokóm w wodźie hárdé głowy ſkruſzył.
17:
Skruſzyłeś y ſámému łeb wielorybowi/
18:
Y dałeś go ná páſtwę górnému ſępowi.
19:
Ná twoié roſkazánié zdróy wyſkoczył z ſkáły/
20:
A rzéki nieprzebyté wody oſtradáły.
21:
Twóy dźiéń ieſt/ y noc twoiá: świátło nie zgáſzoné
22:
Słońcá górolotnego przez ćię ieſt ſtworzoné.
23:
Tyś morze z źiemią ſpoił/ y mocnie vſtáwił:
24:
Tyś láto ſwym dowćipem/ y źimę nápráwił.
25:
Pomni ſwé vrągánié/ pomni/ wieczny pánie/
26:
Iáko imię twé lżyli nieſzczęſni pogánie.
27:
Sinogárlice ſwoiéy beſtióm nie daway/
28:
Stádá ſwego w niepámięć wieczną niepodaway.
29:
Weyźrzy ná ſwé przymiérze: nie mamy vbodzy
30:
Głów gdźie ſkłonić: pośiedli wſzytko ludźie ſrodzy.
31:
Nieday/ áby vpádły wſtyd odnióſł ná ſobie/
32:
Owſzem mógł zá twą łáſkę podźiękowáć tobie.
Wſtaństrona: 111

Część trzećia.111.
1:
Wſtań pánie/ á weźmi ſye zá ſwą krzywdę: pomni/
2:
Iáko ćię lżą kożdy dźiéń bluźniérce nieſkromni.
3:
Niezámilczay przegróżek/ y wſzetecznéy mowy:
4:
Ná co twóy nieprzyiaćiél záwżdy ieſt gotowy.
5:
PSALM LXXV.
6:
Confitebimur tibi deus, confitebimur:

7:
C
Iebie my wiecznie wyznáwáć będźiemy/
8:
Y twoie cudá świátu opowiemy:
9:
A ty nam ſzczęśćić będźieſz náſze ſpráwy/
10:
Boże łáſkáwy.
11:
Kiedy ſye ſkończą zámierzoné látá/
12:
(Pan opowiáda) prziydę ſądźić świátá:
13:
Tám płáćić będę dobrze cnotliwemu/
14:
Złe niepráwemu.
15:
Strwożoná źiemiá/ weſpołek y z temi
16:
Będźie topniáłá/ którzy ſą ná źiemi:
17:
Ale záś przez mię iéy ſłupy zwątloné
18:
Będą zmocnioné.
19:
Kayćie ſye grzéchów (vpominam) kayćie/
20:
Ani porożem názbyt potrząſayćie:
21:
Bóg niech ma pokoy/ áni mówćie hárdźie
22:
Iemu ku wzgárdźie.
23:
Prózno ſye ſławy álbo ode wſchodu/
24:
Albo ſpodźiéwáć od ſłońcá zachodu:
25:
Ani z południá przyidźie/ áni oná
26:
Od Aquiloná.
27:
Bóg pánem świátá/ y ſam wſzytkim włada/
28:
Hárdégo z mieyſcá wyſokiégo zbada:
29:
A niewolniká poſádźi w koronie
30:
Ná złotym thronie.
V pánástrona: 112

Pſałterzá Dawidowego112.
1:
V páná w ręku pełna czáſzá ſtoi
2:
Przykrégo moſzczu: tym złé ludźi poi/
3:
Leiąc im drożdże/ y iad niewidomy
4:
W gardźiel łákomy.
5:
A ia twą dobroć/ boże/ wyznam wiecznie/
6:
Y ſwégo czáſu hárdému koniecznie
7:
Przyłomię rogów: tám prazna kłopotá
8:
Ożywie cnotá.
9:
grafika
10:
PSALM LXXVI.
11:
Notus in Iudæa deus.

12:
Z
Náczny ieſt bóg w Zydowſkiéy kráinie/
13:
W Izráhelu iego imię ſłynie.
14:
Namiot iego w Salem ieſt rozbity/
15:
Ná Sionie páłac znákomity:
16:
Tám pokruſzył tarcze/ miecze/ zbroie/
17:
A zá morze krwáwé ćiſnął boie.
18:
Mężnieyſzyś ty/ niż górni hetmáni:
19:
Oto zacni męże zwoiowáni.
20:
Záſnęli w ſen twárdy nie ockniony/
21:
Rąk niemogli podniéść do obróny.
22:
Stráchem/ boże wieczny/ twoiéy grozy
23:
Stały wryté y konie/ y wozy.
24:
Stráſznyś ty pan: nie korzyſta w duſzy
25:
Ktoby czekał/ kiedy ćię gniéw ruſzy.
26:
Twóy ogromny wyrok zágrzmiał z niebá/
27:
A źiemiá ſye trzęſłá/ iáko trzebá.
28:
Vmilkłá/ gdyś ná ſąd ſye gotował/
29:
Abyś dobré w cále był záchował.
Twoiástrona: 113

Część trzećia.113.
1:
Twoiá to cześć/ ludzka zápálczywość/
2:
Tobie rośćie z ich gniewu poczćiwość:
3:
Sluby czyńćie pánu/ y oddayćie:
4:
Známienité dáry przynaſzayćie/
5:
Pánu/ który duchá odéymuie
6:
Możnym królom/ y świátu pánuie.
7:
PSALM LXXVII.
8:
Voce mea ad dominum clamaui.

9:
P
Aná ia wzywáć będę/ dokądem żywy:
10:
A on w vſzy ſwé prziymie móy głos płáczliwy.
11:
Do tegom ſye ia vćiékł czáſu trudnośći/
12:
Do tegom ręce śćiągał w nocné ćiemnośći.
13:
Duſzá ná ten czás áni ćieſzyć ſye dáłá/
14:
Ale do páná tylko z płáczem wzdycháłá:
15:
Woławſzy/ nárzékawſzy/ głoſu niezſtáie/
16:
Sen troſki widząc/ indźiéy ſkrzydłá podáie.
17:
Przychodźiły mi ná myśl dawnieyſzé látá/
18:
Co dla ſwych zá piérwſzégo pan czynił świátá.
19:
Wſpominałem ſwé wdźięczné pieśni/ któremi
20:
Litość páńſka nádemną znáczna ná źiemi.
21:
Y myśliłem w ſercu ſwym: tákżem ná wieki
22:
Iuż wypadł ia nieſczęſny z páńſkiéy opieki?
23:
Ani ſye iuż da przywiéść/ áby ſmutnemu
24:
Láſkę ieſzcze okazał ſłudze ſwoiemu?
25:
Czyli iuż miłośierdźié iego vſtáło?
26:
Czy ſye wiekuiſtego ſłowá przebráło?
27:
Czy zgołá pan zápomniał/ co to żałowáć?
28:
Ani łáſki w gniewie ſwym chce okázowáć?
PCo mówię?strona: 114

Pſałtérzá Dawidowego114.
1:
Co mówię? ręká páńſka nieśie odmiány:
2:
Ia przedśię/ iákomkolwiek ieſt zfráſowány/
3:
Nie zápomnię wyznáwáć twoiéy mądrośći/
4:
Twoich czynów ozdobnych/ twéy wielmożnośći.
5:
Wſpomionę twoie ſpráwy niewyſłowioné/
6:
Spráwy dawné rozumem nie ogárnioné.
7:
Będę rozważał twoie poſtępki święté/
8:
Będę powiádał ſądy twé niepoięte.
9:
Swiętobliwé twé drógi: wſzechmocny boże/
10:
Tobie świát nic równégo podáć nie może:
11:
Okazałeś ſwą możność/ y dźiwné śiły/
12:
Kiedyś z Ægyptu wywiódł ſwóy naród miły.
13:
Widźiáły ćię/ o boże/ wody: widźiáły/
14:
Y lękły ſye: á morſkié przepáśći drżáły.
15:
Chmury z hukiem linęły deſzcz nieſłychány/
16:
Linęły grad gwałtowny z wichrem zmiéſzány.
17:
Twoie ogniſté ſtrzały/ twé ſtráſzné gromy
18:
Latáły: á niebieſkié trzáſkáły domy.
19:
Roiły ſye po niebie wkrąg łyſkáwice/
20:
A ſtrách zdéymował wſzytki źiemſkié gránice.
21:
Ná morzu śćiéſzki twoie/ ná wodách drogi:
22:
Ale nie poſzlákował żáden twéy nogi:
23:
Przewiodłeś/ iáko ſtádo/ zá Moyzeſzowym/
24:
Y zá powodem/ lud ſwóy/ Aaronowym.
25:
PSALM LXXVIII.
26:
Attendite popule meus legem meam.

27:
S
Luchay/ wierny móy zborze: otwórz vſzy ſwoie/
28:
A do ſercá poważné przypuść ſłowá moie.
29:
Dźiwné gadki wam powiem/ dźiwné przypowieśći/
30:
Lecz/ iáko dźiwné/ ták téż y prawdźiwé wieśći
Czegoſmystrona: 115

Część trzećia.115.
1:
Czegoſmy ſye od oyców náſzych náſłucháli/
2:
Kiedy śiłę/ y cudá páńſkié wyznawáli.
3:
Wola iego ták byłá: to práwo wſzytkiemu
4:
Potomſtwu ieſt podáné Iſráhelowemu:
5:
Aby oycowie ſynom wiecznie winni byli
6:
Dźieie páńſkié przekłádáć: á ći ſye vczyli
7:
Páná w potrzebách ſzukáć/ ſpráwy pámiętáli/
8:
Y iego świętobliwych vſtaw przeſtrzégáli.
9:
Aby nie byli oycom podobni/ ſpórnemu
10:
Narodowi/ y łáſki páńſkiéy niewdźięcznemu.
11:
Którzy nie dobrze ſye w ſwéy czuli powinnośći/
12:
Ani poſtępowáli z bogiem w vprzéymośći.
13:
Synowie Efráimowi/ męże doświádczeni/
14:
Y łukiem nieomylnym włádáć náuczéni/
15:
W potrzebie tył podáli: czemu? bo wzgárdźili
16:
Przymiérzem páńſkim/ áni praw poſłuſzni byli.
17:
Dobrodźiéyſtwá/ y cudów iego zápomnieli/
18:
Któré ich ſtárſzy w polách Ægypſkich widźieli.
19:
Morze ná poły przedárł/ oné przeprowádźił.
20:
Wodę y ztąd/ y z owąd/ iáko wał vſádźił.
21:
Przydał im wódze: ná dniu obłok znákomity/
22:
A w nocy nieprzeźrzánéy ogiéń niepokryty.
23:
Twárdą ſkáłę przeráźił: á oto z kámieniá
24:
Zdróy przeźroczyſty wypadł nowégo ſtrumięniá.
25:
A ći tám więc prágnienié wodą vgáśili/
26:
Ale páná przećiwko ſobie zápalili/
27:
Kuſząc go w ſercách ſwoich: á niehámownemu
28:
Pożądáiąc pokármu brzuchowi ſwoiemu.
29:
To iuż (powiáda) laſką vderzył: á z ſkáły
30:
Zdróy wyſtrzelił/ y byſtré ſtrumienie wezbráły:
31:
Będźieli téż chlebá mógł tákże nágotowáć/
32:
Y głodné ludźi ſwoie mięſem opátrowáć?
P ijTo panstrona: 116

Pſałtérzá Dawidowego116.
1:
To pan ſłyſząc/ wielkim ieſt gniewem poruſzony/
2:
Wielki ná niewdźięczny lud ogiéń zápalony.
3:
Przeto że wſzechmocnośći iego nie dufáli/
4:
Ani w nim ſwéy nádźieie głupi pokłádáli.
5:
Y zebrał płodné chmury/ y otworzył niebá/
6:
Y ſpuśćił im doſtátek niebieſkiégo chlebá.
7:
Chléb Anjelſki człowiek iadł: ieſzcze máło ná tym:
8:
Roſkazał Eurom ſtánąć: wiátr z południá zátym
9:
Cmę wielką ptaſtwá przygnał: iákié więc zamieći
10:
W piaſczyſtych polách pędźi/ gdy pirzchliwy leći.
11:
Wobóz proſto/ y wkoło namiotów pádáli
12:
Ptacy nie przeliczeni: á ći vżywáli.
13:
Vżywáli do ſytu: chęć przedśię zoſtáie/
14:
A pan wedla łákomſtwá doſtátku dodáie.
15:
Ieſzcze iedli/ ieſzcze im w gębie mięſo tkwiáło/
16:
Gdy ſye páńſkie przeklęctwo ná nich okazáło.
17:
Ludźie co na przednieyſzy/ ludźie znákomići
18:
We wſzytkim Izráhelu nagle ſą pobici.
19:
Imo to wſzytko przedśię óni nie przeſtáli
20:
Swych złośći/ áni dźiwów páńſkich vważáli.
21:
Więc też w rozlicznych troſkách ſtrawili ſwé látá/
22:
Y przed czáſem nędznégo dokonáli świátá.
23:
Przygodámi/ nieſzczęśćiém dźiwnym vtrapieni/
24:
A práwie widomémi plagámi dotknieni/
25:
Dopiéro niebożętá do páná wzdycháli/
26:
Dopiéro ſye do niego z płáczem vćiekáli.
27:
Y wſpomionęli/ że pan ich ieſt zbáwićielem/
28:
Ze Bóg ze wſzech nawyżſzy ich odkupićielem.
29:
Więc ſobie twarzy ſmutné/ y mowę zmyśláli
30:
Nabożną/ ále ſercá nic nieprzykłádáli:
31:
Ani pánu w przymiérzu záchowáli wiáry:
32:
Ale pan/ który niéma w miłośierdźiu miáry/
Samstrona: 117

Część trzećia.117.
1:
Sam z chęći ſwéy zátłumił/ y zátárł ich złośći/
2:
Ani ſye dał rozwodźić ſwéy zapálczywośći:
3:
Wſpomionął/ że ſą ćiáło/ y duch nie wrócony/
4:
Kiedy raz będźie z ſwego mieſzkánia ruſzony.
5:
Iáko wiele kroć óni páná obráźili
6:
W puſtyniach twárdych: y do gniewu przywodźili?
7:
Szemrząc przećiwko iemu/ y z ſwéy nikczemnośći
8:
Miárkuiąc iego śiłę/ y iego możnośći.
9:
Nie pomnieli/ iáko pan dźiwnie ie wybáwił/
10:
Y połamawſzy pętá ná ſwobodźie ſtáwił.
11:
Iáko cudá niezwykłé/ cudá nieſłycháné
12:
W Aegypćie okázował: rzéki nieprzebráné
13:
W kreẃ obróćił: krwią wſzytki ſtrumienié płynęły/
14:
A w nieznośnym prágnieniu ludźióm vſtá ſchnęły.
15:
To ie mſzyce rozliczné/ y muchy kąſáły:
16:
To żáby po páłacách mierźioné czołgáły.
17:
To chrząſzcze/ to ſzáráńcza zbożá polné żárły:
18:
Mrozem winnice więdły/ mrozem ſády márły.
19:
Grad woły/ grad wielbłądy ná źiemię obálił:
20:
A ieſli co grad minął/ to grom ſrogi ſpalił.
21:
Gniéw páńſki ná nie przyſzedł/ przyſzło vdręczenié/
22:
Y ćięſzkié nie widomych ſzátánów trapienié.
23:
A śmierć nie próżnowáłá/ iednáko morzęcy
24:
Okrutna wieki ludzkié/ y rodzay bydlęcy.
25:
Płód wewſzytkim Ægypćie piérworodny zbiłá/
26:
Y kwiát rzéźwiéy młodośći nagle poſuſzyłá.
27:
A pan lud ſwóy wybrány záiął/ iáko owce:
28:
Y przeprowádźił w cále: á ich przeſzládowce
29:
Byſtré morze pożárło: wiódł ié puſtyniámi
30:
Aż do kráiu/ który wźiął ſam ſwémi rękámi.
31:
Y wyrzućił im gwóli poháńce butliwé/
32:
A miedzy nié podźielił włośći oſobliwé.
P iijY mieſzkálistrona: 118

Pſałtérzá Dawidowégo118.
1:
Y mieſzkáli w ich zamcech: á przedśię niebyli
2:
Wdźięczni ták znácznéy łáſki: przedśię odſtąpili
3:
Vſtaw páńſkich: y tákże/ iáko ich oycowie/
4:
Nie wytrwáli ſtátecznie w podánéy vmowie.
5:
Obróćili ſye ná zad/ iáko łuk zdrádliwy/
6:
Zá nagłym wyćiągnionéy ſpádániém ćięćiwy.
7:
Bogów ſobie z kámieniá nowych nákowáli/
8:
Y nikczemnym ſzaleni ſłupom ſye kłániáli.
9:
Co pan widząc ná oko/ wielce ſye zápalił/
10:
Y chęć od Izráhelá wſzytkę ſwą oddalił.
11:
Namiotem/ y ołtarzmi wzgárdźił Silońſkiemi/
12:
Gdźie był mieſzkánie ſobie vlubił ná źiemi.
13:
Arkę nieprzyiaćiołóm/ znák ſwéy wielmożnośći/
14:
Podał w ręce: podał ſwéy pámiątkę zacnośći.
15:
On ſwóy lud vlubiony/ y dźiedźictwo ſwoie
16:
Przywiódł ná oſtré miecze/ y ná ćiężkié boie.
17:
Młódź wyśieczono/ pánny ślubu nie czekáły/
18:
Kápłani zbići/ wdowy pogrzebu nie miáły.
19:
Ocućił ſye pan/ iáko gdy kto ſnem zmorzony
20:
Wyſpał wino wczoráyſzé/ y wſtał wytrzéźwiony.
21:
Y zádał ſromotny raz nieprzyiaćielowi/
22:
Y podał go ná pośmiéch wſzyſtkiemu wiekowi.
23:
Ale władze/ y rządu/ áni Iozephowym/
24:
Ani zacnym potomkom zléćił Efráimowym:
25:
Iudźie zléćił/ Siońſkié vmiłował ſkáły/
26:
Ná których kośćioł ſobie zbudował ták trwáły/
27:
Iáko źiemiá/ lub niebo: któré ták ſtworzoné/
28:
Ze ſtárośćią ná wieki nie będźie zwątloné.
29:
Więc Dawidá/ co teraz zá owcámi chodźił/
30:
Obrał królem/ áby lud Izráhelſki wodźił.
31:
A ten ie z pilnosćią páſł/ y mądrze ſpráwował/
32:
Iáko vrząd páſtérſki iego potrzebował. ❦
Pſalmstrona: 119

Część trzećia.119.
1:
PSALM LXXIX.
2:
Deus venerunt gentes.

3:
P
Oháńcy/ o boże żywy/
4:
Woiuią twóy kray właśćiwy:
5:
Kośćiół twóy zeſromoćili/
6:
Miáſto z gruntu wywróćili.
7:
Ná pował leżą po źiemi
8:
Trupy ſług twoich/ któremi
9:
Kármi ſye ptáſtwo brzydliwé/
10:
Y beſtije drapieżliwé.
11:
Kreẃ po drogách żywa płynie/
12:
Iáko gdy déſzcz wielki linie:
13:
A niemáſz/ ktoby z litośći
14:
Piaſkiem nákrył biédné kośći.
15:
Náſz przypadek nieſzczęśliwy
16:
Sąsiad widząc zazdrośćiwy/
17:
Oczy páśie/ duſzę ćieſzy/
18:
Sobie/ y zſwym rownym śmieſzy.
19:
Rychłóż/ wiekuiſty pánie/
20:
Twóy przećiw nam gniéw vſtánie?
21:
Gniéw pożarowi ſrogiemu
22:
Równy nie vgáſzonemu.
23:
Ná tych vżiy ſwéy ſrogośći/
24:
Którzy żadnéy wiádomośći
25:
O tobie bogu nie máią/
26:
Ani ćię w troſkách wzywáią.
27:
Ci przez ogiéń/ przez miecz ſrogi
28:
Zniſzczyli twóy lud vbogi:
29:
Miáſtá y zamki budowné
30:
Położyli z źiemią równé.
Niechćiéystrona: 120

Pſałtérzá Dawidowégo120.
1:
Niechćiéy pomniéć náſzych złośći:
2:
Ale vżiy ſwéy litośći
3:
Nád námi vtrapionémi
4:
Sługámi/ o pánie/ twémi.
5:
Obydź ſye známi łáſkáwie/
6:
A to gwoli ſwoiéy ſłáwie:
7:
Prze imię ſwé záwołáné
8:
Prziymi nas zá przeiednáné.
9:
Nie day áby miał ſłyſzány
10:
Ten głos być miedzy pogány:
11:
Gdźie teraz ich on bóg ſławny/
12:
Ich obróńcá/ y ſtróż dawny?
13:
Chćiéy przed oczymá náſzemi/
14:
Okázáć pomſtę nád témi/
15:
Którzy kreẃ ſług twych przeláli/
16:
Y niewinné mordowáli.
17:
Vſłyſz krzyk więźniów vbogich/
18:
A wybaẃ ie z oków ſrogich:
19:
Oddal od nich śmierć gotową/
20:
Którą widzą tuż nád głową.
21:
Sąśiádom płáć śiedmoráko/
22:
Którzy nie ták nam ſnadź/ iáko
23:
Tobie/ pánie/ vrągáli/
24:
Sznupki ſproſné zádawáli.
25:
A my twoiéy lud opieki/
26:
Będźiem ćię ſławić ná wieki/
27:
Nie zámilczem twoiéy chwały/
28:
Póki niebá będą ſtáły.
29:
PSALM LXXX.
30:
Qui regis Iſrahel, intende.
Słyſzstrona: 121

Część trzećia.121.
1:
S
Lyſz páſtérzu Izráhelſki/ náſz głos żáłośćiwy/
2:
Który/ iáko ſtádo/ wodźiſz naród ſwóy właśćiwy.
3:
Okaż ſye/ który nád lotnym śiedźiſz Cherubinem/
4:
Przed Efráimem/ przed Mánáſſem/ przed Beniáminem.
5:
Chćiéy poruſzyć śiły ſwoiéy/ y ſwéy zwykłéy mocy/
6:
A przybądź nam vtrapionym rychło ku pomocy.
7:
Przywróć nas ku łáſce ſwoiéy/ niezwalczony pánie/
8:
Okaż ſwą twarz/ á wſzytko ſye nam po myśli ſtánie.
9:
Wieczny boże/ który władnieſz zaſtępy mocnémi/
10:
Y długoli będźieſz gárdźił prośbámi náſzémi?
11:
W płáczu ćięſzkim (ách nieſtéty) chleb troſkliwy iemy:
12:
Wino żáłoſné ná poły ze łzámi pijemy.
13:
Sąśiedźi o łupy náſze zwády záczynáią/
14:
A nieprzyiaćielſkie śmiéchy żalu nam dodáią.
15:
Przywróć nas ku łáſce ſwoiéy/ niezwalczony pánie/
16:
Okaż ſwą twarz/ á wſzytko ſye nam po myśli ſtánie.
17:
Winnicęś z Ægyptu przenióſł/ pogányś wygłádźił/
18:
Onęś ſwoią mocną ręką po ſwéy myśli wſádźił.
19:
Vpráwiłeś dla niéy źiemię/ w kopałeś głęboko
20:
Iéy korzenié/ ták że ſye wnet rozroſłá ſzyroko.
21:
Góry wielkié niezmierzoné ćienięm ſwym zákryłá/
22:
A wyſokich gáłęźiámy Cedrów doſtąpiłá.
23:
Rozwiódłeś iéy płodné rózgi do morzá ſámego/
24:
A iéy piękné látorośli do brodu wielkiego.
25:
Czemużeś iéy płot rozrzućił? czemu ią tárgáią/
26:
Którzy w drógę kolwiek idąc imo nie mijáią?
27:
Wieprz ią leśny/ wieprz okrutny ſrodze powoiował/
28:
Zwiérz ią polny/ źwiérz łákomy/ do czyſtá zepſował.
29:
Poruſz ſye/ o możny pánie/ z ſwéy świętéy ſtolice/
30:
A rácz náyźrzéć do téy biédnéy ſkáżonéy winnice.
31:
Vżal ſye iéy/ boś ią iednák ſwoią ręką ſádził.
32:
Miéy ná pieczy krzaki/ któreś nád inné wyſádźił.
QWyśieczonéstrona: 122

Pſałtérzá Dawidowego122.
1:
Wyśieczoné w ogniu leżą/ niémáſz kto rátuiąc/
2:
A z gruntu práwie niſzczeią/ gniéw twóy ná ſye czuiąc.
3:
Miéy ſwoię niezwyćiężoną rękę nád człowiekiem/
4:
Którégoś ty ſobie obrał przed niemáłym wiekiem.
5:
A my nigdy z twoiéy świętéy drógi niezéydźiemy/
6:
Ty nas będźieſz żywił/ á my wzywáć ćię będźiemy.
7:
Przywróć nas ku łáſce ſwoiéy/ nie zwalczony pánie/
8:
Okaż ſwą twarz/ á wſzytko ſye nam po myśli ſtánie.
9:
PSALM LXXXI.
10:
Exultate Deo adiutori noſtro.

11:
R
Aduyćie ſye bogu nawyżſzemu/
12:
Dobrodźieiowi náſzemu:
13:
Biyćie w bębny/ w inſtrumenty grayćie:
14:
A pſálmów niezániechayćie.
15:
Trąbćie w trąby/ trąbćie: á to ſłowie
16:
Ná pięknym mieśiącá nowie:
17:
Dźiéń to święty/ zwyczay to vmowny/
18:
Y porządek páńſki ſłowny.
19:
Który podał narodowi ſwemu/
20:
Potomſtwu Izráhelſkiemu/
21:
Ná pámiątkę wieczną wyzwolenia
22:
Z Aegypſkiégo vdręczenia.
23:
Tám głos páńſki przedtym nieſłychány/
24:
Oycom náſzym ieſt podany:
25:
Iam to ſpráwił/ że wolny grzbiet maćie/
26:
Ani w glinie rąk trzymaćie.
27:
Wzywáliśćie mię w ſwéy doległośći/
28:
A iam was zbáwił ćięſzkośći.
29:
Strzégłem was w grom: doświadczałem ſtátku/
30:
W przykrym wody niedoſtátku.
Słuchayżestrona: 123

Część trzećia.123.
1:
Słuchayże mię cnego Izráhelá
2:
Potomku wybrány z wielá:
3:
Tę vmowę teraz między tobą
4:
Stánowię/ á między ſobą.
5:
Będźieſzli ſtrzégł moich ſłów ſtátecznie/
6:
Ani ſye daſz vwiéść wiecznie:
7:
Byś miał z bogi obcémi przeſtáwáć/
8:
A báłwánom chwałę dáwáć.
9:
Lecz mnie tylko bogiem wyznaſz ſwoim/
10:
Któryć w vćiśnieniu twoim
11:
Do wolnośći pomógł: wyrzecz ſłowo/
12:
A wſzytko maſz mieć gotowo.
13:
Nieſłucháli: á mé ſłowá prózné/
14:
Roznióſł wiátr ná morzá rózné/
15:
Przetom ie téż puśćił ná ſwą wolą:
16:
Niechay idą/ kędy wolą.
17:
A by byli ſłów moich ſłucháli/
18:
Y náuki przeſtrzégáli/
19:
W rychle bych był ich wſzytki okróćił
20:
Przećiwniki/ y obróćił
21:
Rękę ſwoię ná ſproſné pogány:
22:
Zeby muśieli zá pány
23:
Wyznáć byli wierné ſługi moie/
24:
W chęć vbrawſzy twarzy ſwoie.
25:
A żadnéyby wiecznie iuż odmiány
26:
Nieznał był móy lud wybrány:
27:
Lóy by byli ná zbożu zbiéráli/
28:
Miód z opoki twárdéy ſſáli.
29:
PSALM LXXXII.
30:
Deus ſtetit in ſynagoga deorum.
Q ijKrólowiestrona: 124

Pſałtérzá Dawidowego124.
1:
K
Rólowie ſądzą poddáné/
2:
A króle koronowáné
3:
Sędźia wiekuiſty ſądźi/
4:
Który wſzytkim świátem rządźi.
5:
Długoż (powiáda) złośliwy
6:
Wáſz będźie znał ſąd życzliwy?
7:
A dobry w ſwéy doległośći
8:
Nie dóydźie ſpráwiedliwośći?
9:
Miéyćie wzgląd ná vkrzywdzoné/
10:
Sądźćie śiéroty śćiśnioné:
11:
Brońćie od krzywdy vbogich/
12:
Wyzwólćie ſmutné z rąk ſrogich.
13:
Prózno rádzę: nie ſłucháią/
14:
Ani mégo głoſu znáią:
15:
Drógá ich wſzytká záćmioná/
16:
Ziemiá z gruntu poruſzoná.
17:
Bogim was názwał: mnimaćie/
18:
Ze tym śmierći zniknąć maćie?
19:
Iáko komu naliżſzemu/
20:
Ták vmrzéć y z was káżdemu.
21:
Złoto/ y drogié kámienie
22:
W máłéy ſą v śmierći cenie:
23:
Iedno to v niéy/ gburowie/
24:
Y iedwabni Tyránnowie.
25:
O ſędźia nienágániony/
26:
Ty ſam rácz ná wſzytki ſtrony
27:
Ziemie ſądźić práwem ſwoim:
28:
Bo świát ieſt dźiedźictwem twoim.
29:
PSALM LXXXIII.
30:
Deus quis ſimilis erit tibi? ne taceas.
Nie milczstrona: 125

Część trzećia.125.
1:
N
Ie milcz/ áni odkłáday: nie ćiérṕ/ boże wieczny/
2:
Oto przećiwko tobie powſtał lud wſzeteczny.
3:
Nieprzyiaćiele twoi hárdźi wznoſzą rogi/
4:
A dźiwnych rad ſzukáią ná twóy lud vbogi.
5:
Pódźmy (práwi) zgładzmy ten naród nienádány/
6:
Niech Izráhel nie będźie wiecznie miánowány.
7:
Y zſpiknęli ſye zſobą możni Idumczycy/
8:
Iſmáhelſcy/ Moábſcy/ y Agáreńczycy.
9:
Z nimi Gábel/ y Amon/ y Mámáluchowie/
10:
Y mieſzkániec Sidońſki/ y Philiſtinowie.
11:
Y Aſſur ku potrzebie téyże był gotowym/
12:
Przyćiągnął ku pomocy potomkóm Lotowym.
13:
Ale ty/ o náſz pánie/ ták poczynay z niémi/
14:
Iákoś począł z Sizárą/ y z Mádiáńſkiémi
15:
Zaſtępy/ y z Iábinem: kiedy zbité głowy
16:
Nióſł po wodźie ſzárłatny ſtrumiéń Ciſſonowy.
17:
Kiedy trupy ná pował po rolach leżáły/
18:
A polá gnoiów inſzych niepotrzebowáły.
19:
Gdźie Zeb/ y Oreb polégł/ gdźie zacni hetmáni
20:
Zebeá/ y Sálmáná ſą zámordowáni.
21:
Ták y tych odpraẃ pánie: niechay zmierzą ſobą
22:
Kray żydowſki/ którego doſtáć chcą pod tobą.
23:
Iáko koło/ z myślámi niech ſye kręcą ſwémi/
24:
Iáko źdźbło/ któremu wiátr nieda páść ná źiemi.
25:
Iáko ſtráſzliwy ogiéń/ iáko pożar/ który
26:
Gęſté láſy puſtoſzy/ y odziané góry.
27:
Ták y ty przepuść ná nie ſwoie łyſkáwice:
28:
Swoie ogromné gromy/ y ſwé trzáſkáwice.
29:
Włóż háńbę ná ich twarzy: niechay ſye pytáią
30:
Twego imięniá/ pánie: niechay ſye wſtydáią.
31:
Niech ſobą wiecznie trwożą: y ták vtrapieni
32:
Niechay będą do końcá z źiemie wygłádzeni.
Q iijTámstrona: 126

Pſałtérzá Dawidowego126.
1:
Tám dopiéro poznáią/ że/ pan/ imię tobie/
2:
A/ iáko świát ieſt wielki/ niemaſz równia ſobie.
3:
PSALM LXXXIIII.
4:
Quam dilecta tabernacula tua domine.

5:
B
Oże náſz/ v którego w ręku wſzytki boie/
6:
Iáko ſą wdźięczné páłace twoie:
7:
Tych prágnie/ do tych wzdycha duſzá vtrapiona/
8:
Tám ſerce/ y myśl wſzytká ſkłoniona.
9:
Wróble máią ſwé domy/ iáſkółki ſwé máią
10:
Gniazdá/ gdźie dźiatki wychowywáią.
11:
Boże niezwyćiężony/ dm/ y gniazdo moie/
12:
Są wſzech naświętſze ołtarze twoie.
13:
Szczęśliwi/ którzy w twoim kośćiele mieſzkáią/
14:
Y tobie chwałę winną oddáią:
15:
Y ći niemniéy/ co w tobie ſwą moc położyli/
16:
Y twóy náwiédźić dom vmyślili.
17:
Suchym padołem idąc/ będą miéć zdroiowéy
18:
Doſtátek wody/ y wody dżdżowéy.
19:
Ze wczáſu ná wczás póydą: áż ſye wſzyſcy ſtáwią/
20:
Y ſwé przed pánem obchody ſpráwią.
21:
O pánie/ v którégo w ręku wſzytki boie/
22:
Prziymi łáſkáwie dźiś prośby moie.
23:
Weyźrzy ná pomázáńcá ſwego miłośiernym
24:
Okiem: o wſzytkim vćieczko wiernym.
25:
Dźiéń ieden v mnie w twoim páłacu ſtrawiony/
26:
Lépſzy/ niż indźiéy wiek niezliczony:
27:
Wolę wrót domu twégo ſtrzédz/ niżli ze złémi
28:
Pod dáchy mieſzkáć pozłoćiſtémi.
Tyśstrona: 127

Część trzećia.127.
1:
Tyś ieſt ſłońce/ tyś ieſt tarcz: ty ſławą ſzáfuieſz/
2:
Ty dobrym dóbr ich nie odeymuieſz.
3:
O boże władogromy/ ſzczęśliwy w ſwéy rádźie/
4:
Ktokolwiek w tobie nádźieię kłádźie.
5:
PSALM LXXXV.
6:
Benedixiſti domine terram tuam.

7:
O
Wa czás/ pánie/ przyſzedł pożądány/
8:
Poćieſzyłeś kray ſwóy vpodobány:
9:
Pomógłeś z oków potomkowi cnemu
10:
Iakobowému.
11:
Odpuśćiłeś nam náſze wſzetecznośći/
12:
Pokryłeś ſwoim miłośierdźiém złośći:
13:
Puśćiłeś gniéw/ y zápálczywość onę
14:
Swoię ná ſtronę.
15:
Obróćże ſercá náſze iuż ku ſobie/
16:
A gniéw twóy dawny niechay zgáśnie w tobie:
17:
Gniéw/ któregoś ty nie zwykł niéść do wieku
18:
Przećiw człowieku.
19:
Ty nas ożywić maſz nędzą zmorzoné/
20:
Ty vweſelić w ſmutku położoné:
21:
Okaż ſwą litość/ niechay łáſkę znamy/
22:
Któréy czekamy.
23:
Słucham ia/ czym mię móy pan odpráwuie:
24:
Pokóy nád ludem ſwoim obiecuie:
25:
A ći przeſtáną głupich (trzymam o ich
26:
Státku) ſpraw ſwoich.
27:
Wątpić nie trzebá: tylko ná vſtáwy
28:
Páńſkié pomnimy: będźie ón łáſkáwy/
29:
Y wſkrzéśi znowu onę Iakobową
30:
Sławę domową.
Oto/strona: 128

Pſałterzá Dawidowego128.
1:
Oto/ wźiąwſzy ſye zá ręce ſpółecznie/
2:
Prawdá/ y miłość po polách beſpiecznie
3:
Chodzą: wróćił ſye wſtyd/ wróćiły cnoty/
4:
Y pokóy złoty.
5:
Pan źiemi raczy błogoſłáwić: á tá
6:
Przynieśie żyzné/ y obfité látá:
7:
A ſpráwiedliwość/ gdźie ón ſtąpi/ wſzędźie
8:
Przy boku będźie.
9:
PSALM LXXXVI.
10:
Inclina domine aurem tuam.

11:
N
Akłóń/ o pánie/ vſzu ſwoich
12:
A nie zárzucay modlitw moich:
13:
Ieſtem człowiekiem vtrapionym/
14:
Od wſzego świátá opuſzczonym.
15:
Sam ſtróżem mégo bądź żywotá/
16:
Wſzákżeć nie táyna moiá cnotá.
17:
Wſpomoż mię/ pánie/ w méy ćięſzkośći/
18:
Nádźieiá wſzytká w twéy litośći.
19:
Smiłuy ſye/ ſmiłuy: twéy pomocy
20:
Od ráná wołam áż do nocy.
21:
Vweſel duſzę záſmuconą/
22:
W twoię opiekę poruczoną.
23:
Ciebie łáſkáwym/ ćiebie/ boże/
24:
Właśćiwie dobrym názwáć móże.
25:
Tyś pánem wielce miłośiernym/
26:
Gdy wzywan będźieſz ſercem wiernym.
27:
Skłóńże/ o pánie/ vſzy ſwoie
28:
Ná vniżoné prośby moie:
29:
Záwżdym ćię wzywał w ſwym fráſunku/
30:
A tyś dodawał mnie rátunku.
Niechstrona: 129

Część trzećia.129.
1:
Niech świát wymyśla bogi ſobie/
2:
Zaden nie będźie rowien tobie.
3:
Kſztałtu twych czynów/ wieczny boże/
4:
Potráfić żaden ſmyſł niemoże.
5:
Przetóż té ieſzcze prziydą látá/
6:
Ze ćię narody wſzégo świátá
7:
Wyznáią ſwoim ſtworzyćielem/
8:
Swym pánem/ y ſwym zbáwićielem.
9:
Tyś áni wiekiem okreſzony/
10:
Ani w ſwéy mocy zámierzony:
11:
Dźywné ſą czyny/ dźiwné ſpráwy
12:
Twoie: to prózno: tyś bóg práwy.
13:
Náwiédź mię ná ſzlák drógi ſwoiéy/
14:
A nie puſczę ſye prawdy twoiéy:
15:
Spoſó mé ſerce/ niech zoſtánie
16:
Świátá/ á tobie ſłuży/ pánie.
17:
Ciebie ia/ boże nieſtworzony/
18:
Wyznáwáć będę ná wſze ſtrony:
19:
Imięniá twégo nieprzeſtánę
20:
Wielbić/ áż kiedy ſam vſtánę.
21:
Wielka nádemną łáſká twoiá:
22:
Práwieś mię wróćił od podwoiá
23:
Piekielnéy furty/ ábych wieczny
24:
Oglądał ieſzcze krąg ſłoneczny.
25:
Lecz oto znowu ná mię wſtáli
26:
Swowolni ludźie/ y zuchwáli:
27:
Chcąc mię pozbáwić duſze moiéy:
28:
A tám boiáźni niemáſz twoiéy.
29:
Ale ty wielce dobrotliwy/
30:
Ty miłośiérny/ litośćiwy:
31:
Ty (mówię) ſkąpy w rozgniewánié/
32:
A nieprzebrány w litowánié.
RTy weyźrzystrona: 130

Pſałtérzá Dawidowégo130.
1:
Ty weyźrzy ná mię/ á w trudnośći
2:
Doday mi ſercá/ y ſtałośći:
3:
Pomoż mi/ pánie/ ſłudze ſwému/
4:
Niewolnikowi pomoż twemu.
5:
Włóż ná mię iáwny znák ſwéy chęći:
6:
Ná który pátrząc/ niech przeklęći
7:
Ludźie ſye gryzą żeś rátował/
8:
Y mnie Tyránſtwá ich záchował.
9:
PSALM LXXXVII.
10:
Fundamenta eius in montibus ſanctis.

11:
P
An miedzy wſzytkimi
12:
Miáſty Zydowſkimi/
13:
Piękné Siońſkié vmiłował brony:
14:
Ich grunt ná górách świętych záłożony.
15:
Páńſkié mury dawné/
16:
Imię wáſze ſławné.
17:
Y Aegypt (mówi pan) y Bábilonę
18:
Ieſzcze ia między ſwoimi wſpomionę.
19:
Oto Páleſtiná
20:
Y Tyrſka kráiná/
21:
Y Murzinowie ſłońcem przypaleni/
22:
Przyznáwáć będą/ że tu ſą zrodzeni.
23:
Iáko świát ieſt wielki/
24:
Człowiek ná nim wſzelki
25:
Siończykiem ſye będźie rad miánował/
26:
To miáſto bóg ſam nawyżſzy budował.
27:
Nie vczyni temu
28:
Nikt doſyć: ſámemu
29:
Prziydźie narody pánu poráchowáć/
30:
Którzy ſye będą z Sionu miánowáć.
Wſzyſcystrona: 131

Część trzećia.131.
1:
Wſzyſcy Poétowie/
2:
Wſzyſcy Muzykowie
3:
Słáwić ćię będą: ieſtli w głowie moiéy
4:
Téż co tákiégo/ wſzytko ku czći twoiéy.
5:
PSALM LXXXVIII.
6:
Domine deus ſalutis meæ.

7:
B
Oże/ moiá nádźieio/ y moiá pomocy/
8:
Do ćiebie wołam we dnie/ y w nocy.
9:
Niechay mieyſce v ćiebie máią prośby moie/
10:
Skłoń ku mnie vcho łáſkáwé ſwoie.
11:
Nieſzczęśćié duſzę trapi/ troſki niemáſz miáry/
12:
Zywot iuż widźi práwie ſwé máry.
13:
Ciáło zgołá iuż martwé/ śił nie czuię w ſobie/
14:
Myśl moiá wſzytká tylko o grobie.
15:
Leżę iáko zábity pod źiemię włożony/
16:
Od ćiebie/ y od świátá wzgárdzony.
17:
Ponurzyłeś mię w ſrogiéy otchłáni podźiemnéy/
18:
Ponurzyłeś mię w przepáśći ćiemnéy.
19:
Zmocniły ſye nádemną twé zápálczywośći/
20:
Przywiodłeś ná mię ſwé nawáłnośći.
21:
Odráźiłeś odemnie przyiaćioły wſzytki/
22:
Ieſtem w ich oczu ná podźiw brzytki.
23:
Siedzę iáko w okowách/ wyſzćia nie náyduię/
24:
Oczu prze zbytni ſwóy płácz nie czuię.
25:
Przedśię ia/ pánie/ dokąd świéći dźiéń ná niebie/
26:
Wołam/ y ręce śćiągam do ćiebie.
27:
Czy vmárłym cudá chceſz okázowáć? czyli
28:
Vmárli wſtawſzy będą ćię czćili?
29:
Czy dobroć twoiá w grobiéch będźie powiádána?
30:
Albo pod źiemią prawdá wyznána?
R ijCzy twoięstrona: 132

Pſałtérzá Dawidowego132.
1:
Czy twoię ſpráwiedliwość/ y twé ſpráwy dźiwné/
2:
Wſpomináć mogą kráie nieżywné?
3:
Ciebie ia przedśię wzywam: do ćiebie/ móy pánie/
4:
Nigdy méy prośby głos nieuſtánie.
5:
Boże móy/ przécz odrzucaſz ſmętną duſzę moię?
6:
Y twarz odemnie odwrácaſz ſwoię?
7:
Troſki mię z lat namłodſzych moich náſzláduią/
8:
Twoie mię ćięſzkié ſtráchy zéymuią.
9:
Twóy mię gniéw/ zapálczywość twoiá mię śćiſnęłá/
10:
Y iáko powódź/ zewſząd zámknęłá.
11:
Odſtrychnąłeś odemnie krewné/ y znáiomé/
12:
Wſzytkich okryły ćmy niewidomé.
13:
PSALM LXXXIX.
14:
Miſericordias Domini in æternum cantabo.

15:
T
Wé miłośierdźié/ twoię prawdę/ wieczny pánie/
16:
Wyſłáwiáć móy rym będźie/ póki świátá ſtánie.
17:
A piérwéy świát (rzecz pewna) wniwecz ſye obróći/
18:
Niżli ſye páńſkié twoie ſłowo ná zad wróći.
19:
Któré to było: Słudze Dawidowi ſwemu
20:
Obiecuię/ á on niech vfa ſłowu memu:
21:
Póki morzá/ y źiemie/ póki niebá ſtáwáć/
22:
Plemię niéma/ y iego ſtolicá vſtáwáć.
23:
O pánie/ cudá twoie wyznawáią chory
24:
Anyelſkié: práwdę twoię ſławią ludzkié zbory.
25:
Kto ná źiemi porowna z tobą? kto ná niebie?
26:
Wſzytki rzéſze niebieſkié lękáią ſye ćiebie.
27:
Wſzyſcy mocarze źiemſcy tobie biją czołem/
28:
A iáſność prawdy twoiéy obeſzłá ćię kołem.
29:
Ty pychę morſką króćiſz/ ty nieuieżdżoné
30:
Wáły iego hámuieſz pod niebo wznieśioné.
Tyś hárdégostrona: 133

Część trzećia.133.
1:
Tyś hárdégo Tyránná plagą ſwą vſkromił/
2:
Y woyſká nieprzyiaćiół ſwych wſzytkich rozgromił.
3:
Twe ieſt niebo/ twa źiemiá: wſzytko muśi tobie
4:
Przypiſáć/ cokolwiek świát wielki zámknął w ſobie.
5:
Południé/ y północy/ wſchód ſłoncá różány/
6:
Y zachód twym dowćipem ſtoi zbudowány.
7:
Można ieſt ręká twoiá/ wyſoka práwicá:
8:
Ná ſądźie/ á ná práwie twoiá tkwi ſtolicá.
9:
Litość á prawdá boku twégo przeſtrzégáią:
10:
Szczęsliwi ludźie/ którzy głos páńſkich trąb znáią.
11:
Ci duchá twego/ pánie/ świátłem roświéceni/
12:
W żadny błąd niemogą być nigdy záwiedźeni:
13:
Ci z vznánia prawdy twéy będą ſye kocháli/
14:
Y twą łáſką ſławy ſwéy będą nádſtáwiáli.
15:
Tyś náſzá moc/ od ćiebie pośiłek miéć mamy:
16:
Páńſka tarcz/ y król iego/ którym ſye wſpiéramy.
17:
Tyś w widzeniu powiedźiał prorokowi ſwemu:
18:
Náznáczyłem ia królá iuż ludowi memu.
19:
Dawid ſługá móy wierny/ ten ieſt powołány
20:
Ná ten vrząd ták zacny/ ten ieſt pomázány.
21:
Temu ia ſercá będę y śiły dodawał/
22:
W káżdéy potrzebie iego z nim będę przeſtawał.
23:
Nigdy go nieprzyiaćiél iego nie pożije/
24:
Lub nań fortélem póydźie/ lub nań woyſká zbije.
25:
Ia ſam nieprzyiaćioły iego chcę woiowáć/
26:
Y przećiwniki iego do gruntu zepſowáć.
27:
Prawdá/ y litość moiá z niém záwżdy/ á z ſtrony
28:
Imienia będźie mego wielce podwyżſzony.
29:
Rękę iego położę ná morzu ſzyrokim/
30:
Drugą ná Euphrátowym ſtrumięniu głębokim.
31:
W potrzebách ſwoich do mnie záwżdy ſye vćiecze/
32:
Tyś móy Oyćiec/ tyś móy bóg/ y obrońcá rzecze.
R iijA iastrona: 134

Pſałtérzá Dawidowego134.
1:
A ia go piérworodnym v śiebie położę/
2:
Y wſzytkim świátá tego Tyránnóm przełożę.
3:
W łáſce moiéy ná wieki nievzna odmiány:
4:
W przymiérzu poſzlubionym będźie záchowány.
5:
Potomek w domu iego nigdy nie záginie/
6:
Ani ſtolicá/ póki dźiéń torem ſwym płynie.
7:
A gdźieby dźieći iego zakón móy wzgárdźiły/
8:
Ani poſłuſzné memu roſkazániu były:
9:
Onić káźni nie vydą zá ſwé wſzetecznośći/
10:
Y odnioſą zapłátę godną ſwoich złośći:
11:
Ale iemu záchowam miłośierdźie ſwoie/
12:
A nie będą omylné nigdy ſłowá moie.
13:
Nie zgwałcę ia przymiérza ſwego: głos podány
14:
Z vſt moich w odmiennośći niebędźie vznány.
15:
Razem ia Dawidowi ná ſtáteczność ſwoię
16:
Słudze wiernému przyśiągł/ y przytymże ſtoię.
17:
Niéma vſtáć potomſtwo w domu iego ſławnym/
18:
Ani zacny thron iego: póki ſzlákiem dawnym
19:
Prędkié ſłońce poleći/ y nie vchodzony
20:
Krąg mieśięczny: á iśćiec ná niebie niepłony.
21:
Teraześ ſye obruſzył/ pánie/ przećiw iemu/
22:
Iáwną niełáſkę ſłudze okázuieſz ſwemu.
23:
Wywróćiłeś przymiérze/ zepchnąłeś koronę
24:
Z głowy iego: odiąłeś wſzeláką obronę.
25:
Mury/ párkány leżą: zewſząd go tárgáią/
26:
Zewſząd ſzczypią: á żáłość śmiéchem podniécáią.
27:
Nieprzyiaćioły iego nádęnieś wyſtáwił/
28:
Y ludźi zazdrośćiwé rádośći nábáwił.
29:
Przytępiłeś miecz iego/ á w ſwoiéy potrzebie
30:
Niémiał obrońce/ áni pomocniká z ćiebie.
31:
Ozdobá wſzytká iego/ y świétność záćmiona/
32:
A ſtolicá nogámi wzgórę wywrócona.
Vkróćiłeśstrona: 135

Część trzećia.135.
1:
Vkróćiłeś lat iego kwitnącéy młodośći/
2:
Oczu podniéść niemoże pełen zelżywośći.
3:
Będźie wżdam koniec kiedy téy niełáſce? ſtánie
4:
Wżdam twóy ſrogi gniéw kiedy/ nieśmiertelny pánie?
5:
Wſpomni ſobie/ iáko krés ćiáſny mego wieká:
6:
Izalibyś ty prózno ſtworzyć miał człowieká?
7:
Zeby y ten lichy czás w troſkách miał położyć?
8:
Bo kto smierći mógł zniknąć/ álbo z martwych ożyć?
9:
Gdźie teraz ono twoie miłośierdźié dawné?
10:
Gdźie/ pánie/ zwykła dobroć/ y przymiérze ſławné
11:
Z Dawidem vczynioné? nákłoń oczu ſwoich
12:
Páńſkich/ á vrągániu ſług ſye przypátrz twoich.
13:
Pełné łono mam ſznupek/ pełné obelżenia/
14:
Słucháiąc rozmáytych narodów háńbienia.
15:
Którym nieprzyiaćiele náſzy nas zelżyli/
16:
Ani pomázáńcowi twemu przepuśćili.
17:
Bądź ná wieki pochwalon/ wiekuiſty pánie/
18:
A co ieſt wola páńſka twoiá/ niech ſye ſtánie.
19:
grafika
Pſałtérzástrona: 136

Pſałtérzá Dawidowego136.
1:
PSALTERZA
2:
Dawidowego.
3:
CZESC CZWARTA,
4:
Przekłádánia I. Kochánowskiégo.

5:
grafika
6:
PSALM XC.
7:
Domine refugium factus es nobis.

8:
K
Rólu ná wyſokim niebie/
9:
Niema indźiey okrom ćiebie
10:
Człowiek nieſzczęśćiém ſtrapiony
11:
Vćieczki/ áni obrony.
12:
Piérwéy niżli góry wſtáły/
13:
Niż źiemiá/ niż okazáły
14:
Krąg niebieſki ieſt ſtworzony/
15:
Tyś ieſt/ boże nieſkończony.
16:
Ieſteś/ y będźieſz do wieku:
17:
Ale biédnemu człowieku
18:
Co dźiéń záwżdy lat vćiéraſz/
19:
Aż go ná wet w źiemię wpiéraſz.
20:
Tyśiąc lat/ o niezmierzony/
21:
Z twoią wiecznóśćią złożony/
22:
Mniéy niż dźiéń wczorayſzy waży/
23:
Mniéy niż chwilá nocnéy ſtraży.
Iákostrona: 137

Część czwarta.137.
1:
Iáko wodá śiąknie w źiemię/
2:
Ták niſzczeie ludzkié plemię.
3:
Podobniſmy ku márnemu
4:
Snu nocnemu nikczemnemu.
5:
Iáko roſſy trawá ſyta
6:
Z poránku pięknie zákwita/
7:
Wieczór koſą podśieczona
8:
Leży ná źiemi wzgárdzona:
9:
Táki náſz wiek: ták więdniemy/
10:
Y w niełaſce twoiéy ſchniemy:
11:
Tobie iáwné/ y krijomé
12:
Złośći náſze ſą wiádomé.
13:
Przeto dla ſwych niepráwośći
14:
Lękáiąc ſye twéy ſrogośći/
15:
Ták prędko dni ſwé trawiemy/
16:
Iáko ſłowá co mówiemy.
17:
Wiek ludzki ieſt lat śiedmdźieśiąt/
18:
Duży/ kto trwa d'ośmidźieśiąt:
19:
Tę trochę troſki miéſzáią/
20:
A látá ſye vmykáią.
21:
Kto twóy/ niesmiertelny boże/
22:
Gniéw ſtráſzliwy poiąć może?
23:
Kto w boiáźni twéy żyć vmié/
24:
Ten/ co twóy gniéw ieſt/ rozumié.
25:
Ráczże nam z łáſki ſwéy życzyć/
26:
Bychmy tym ſpoſobem liczyć
27:
Płoché látá ſwé vmieli/
28:
A mądrosći ſzukáć chćieli.
29:
Weyźrzy ná ſwé ſługi/ pánie/
30:
Długóż ſye maſz gniewáć ná nie?
31:
Weyźrzy okiem litośćiwym/
32:
A ochłódź ſercá troſkliwym.
SNáſyćstrona: 138

Pſałtérzá Dawidowégo138.
1:
Náſyć nas owocem ſwégo
2:
Miłośierdźia obfitégo:
3:
A my do ſwégo żywotá/
4:
Nie vznamy iuż kłopotá.
5:
Day nam zá troſkliwé látá/
6:
Weſołégo vżyć świátá:
7:
Nágródź nam płácz poćiechámi:
8:
Okaż dobroć ſwą nád námi.
9:
Okaż nád ſługámi ſwémi/
10:
Y nád ich ſyny lichémi:
11:
Zdarz nam wſzytki náſzé ſpráwy/
12:
Zdarz/ o boże náſz łáſkáwy.
13:
PSALM XCI.
14:
Qui habitat in adiutorio altiſsimi.

15:
K
To ſye w opiekę poda pánu ſwému/
16:
A cáłym práwie ſercem vfa iemu/
17:
Smiele rzéc może: mam obrońcę bogá/
18:
Nie będźie v mnie ſtráſzna żadna trwogá.
19:
Ciebie on z łowczych obierży wyzuie/
20:
Y w záráźliwym powietrzu rátuie:
21:
W ćieniu ſwych ſkrzydeł záchowa ćię wiecznie/
22:
Pod iego pióry vlężeſz beſpiecznie.
23:
Státeczność iego/ tarcz/ y puklérz mocny:
24:
Zá którym ſtoiąc/ ná żaden ſtrách nocny:
25:
Ná żadną trwogę/ áni dbay ná ſtrzały/
26:
Którémi śieie przygodá w dźiéń biały.
27:
Z tąd wedla ćiebie tyśiąc głów polęże/
28:
Z tąd drugi tyśiąc: ćiebie nie dośięże
29:
Miecz nie uchronny: á ty przedśię ſwémi
30:
Oczymá vyźrzyſz pómſtę nád grzéſznémi.
Iżeśstrona: 139

Część czwarta.139.
1:
Iżeś rzékł pánu/ tyś nádźieiá moiá:
2:
Iż bóg nawyżſzy ieſt vćieczká twoiá:
3:
Nie doſtąpi ćię żadna zła przygodá/
4:
Ani ſye naydźie w domu twoim ſzkodá.
5:
Anyołom ſwoim każe ćię pilnowáć
6:
Gdźiekolwiek ſtąpiſz: którzy ćię piáſtowáć
7:
Ná ręku będą/ ábyś/ idąc drógą/
8:
Ná oſtry krzemiéń nie vgodźił nogą.
9:
Będźieſz po żmijach beſpiecznie gniewliwych/
10:
Y po pádálcách deptał nie ćiérpliwych:
11:
Ná lwá ſrogiégo bez obrázy wśiędźieſz/
12:
Y ná ogromnym ſmoku ieźdźić będźieſz.
13:
Słuchay/ co mówi pan/ iż mię miłuie/
14:
A przećiwko mnie ſzczyrze poſtępuie:
15:
Ia go téż tákże w iego káżdą trwogę
16:
Nie zápámiętam/ y owſzem wſpomogę.
17:
Głos iego v mnie nie będźie wzgárdzony/
18:
Ia z nim w przygodźie: odemnie obrony
19:
Niech pewien będźie/ pewien y zacnośći/
20:
Y lat ſzedźiwych/ y méy życzliwośći.
21:
PSALM XCII.
22:
Bonum eſt confiteri domino.

23:
S
Luſzna rzecz/ pánie/ tobie chwałę dáwáć/
24:
Y twoie święté imię wyznáwáć.
25:
Dziéńli po niebie świátło ſwe roźleie/
26:
Nocli świát płaſzczem czarnym odźieie:
27:
Dźiéń mię vſłyſzy litość wyznawáiąc/
28:
Noc prawdę twoię opowiádáiąc:
29:
Nie tylko ſłowy/ ále y gęślámi/
30:
Ale y lutnią/ y ſkrzypicámi.
S ijSercestrona: 140

Pſałterzá Dawidowego140.
1:
Serce mi kwitnie/ pełenem rádosći/
2:
Pátrząc ná ſpráwy twéy wſzechmocnośći.
3:
O ſpráwy dźiwné/ á niewyſłowioné/
4:
O myśli w twárdéy nocy zámknioné.
5:
Niemądry ná to nigdy nienápádnie/
6:
Tępy do śmierći tego nie zgádnie.
7:
Zli zákwitnąwſzy/ iáko kwitną źiołá/
8:
Vwiędną prędko/ y zginą zgołá.
9:
Ty wſzytki wieki przetrwaſz/ możny pánie/
10:
Twych nieprzyiaćiół ſzczęt niezoſtánie:
11:
Zniſzczeią wſzyſcy/ którzy lubią złośći.
12:
A ty moc moię/ z ſwoiéy życznośći/
13:
Wynieśieſz/ iáko róg iednorożcowy:
14:
Członki mi przeiął ſok bálſámowy.
15:
Y vyźrzę vpad nieprzyiaćiół ſwoich/
16:
Y táż wieść przydźie do vſzu moich.
17:
Pálmie podobien/ y cedrom Libáńſkim
18:
Cnotliwy kwitnie: ſzczép/ który w páńſkim
19:
Roſkoſznym będźie páłacu wſádzony/
20:
Záwżdy kwitnący/ záwżdy źielony/
21:
Y czérſtwy będźie/ y rodny w ſtárośći:
22:
A to/ żeby w ſwéy ſpráwiedliwośći
23:
Pan/ twirdza moiá/ był opowiádány/
24:
Który nie nośi żadnéy przygány.
25:
PSALM XCIII.
26:
Dominus regnauit, decorem indutus eſt.

27:
P
An chce królowáć: odźiał ſye zacnośćią/
28:
Okrył ſye męſtwem wſzytek/ y dźiélnośćią:
29:
Pan przez którego krąg nieporuſzony
30:
Ziemſki ſtworzony.
Stolicástrona: 141

Część czwarta.141.
1:
Stolicá iego od początku świátá
2:
Ieſt záłożona: á on wſzytki látá
3:
Vprzédźił: ále y wieków nie zſtánie/
4:
A on zoſtánie.
5:
Niech huczą rzéki/ niechay głośné wáły
6:
Swym gęſtym ſzykiem vdérzáią w ſkáły:
7:
Groźnieyſzy morzá/ y wſzech nawáłnośći
8:
Bóg zwyſokośći.
9:
Chybić niemoże/ co ty kiedy ſwoim
10:
Słowem wyrzeczeſz: przeto w domu twoim
11:
Wieczna powagá/ wieczna cześć zoſtánie/
12:
Prawdźiwy pánie/
13:
PSALM XCIIII.
14:
Deus vltionum domine.

15:
B
Oże/ któremu pomſtá należy ſpráwnie/
16:
Okaż wſzytkiemu świátu władzą ſwą iáwnie.
17:
Ockni ſye/ Sędźia wiecznéy ſpráwiedliwośći/
18:
A ludźiom hárdym zápłáć ich wſzetecznośći.
19:
Długóż/ o wieczny boże/ ludźie zuchwáli
20:
Ná ſzczęśćié ták beſpiecznie będą kazáli?
21:
Długóż ſye ſwym łotroſtwem będą chłubili/
22:
Którzy wſtyd/ y cnotę ſwą ná ſzrót puśćili?
23:
Twóy lud trapią/ dźiedźictwo twoie plondruią:
24:
Gośćiá/ wdowę/ śiroty nędzné morduią:
25:
Y mówią/ Nie widźi bóg: płoné nádźieie/
26:
By miał rozumiéć/ co ſye ná świećie dźieie.
27:
Vważćiéſz to/ ſzaleni/ v śiebie tedy/
28:
A wy rozum/ o głupcy/ miéyćie wżdam kiedy.
29:
Kto vmiał vcho ſtworzyć/ y oko/ temu
30:
Iáko być głuchym/ álbo ślepym ſámemu?
S iijKto świátstrona: 142

Pſałtérzá Dawidowego142.
1:
Kto świát karze zá iego wſzeteczné ſpráwy/
2:
Wáſzym złośćiam iáko być może łáſkáwy?
3:
Kto ludźiom rozum dáie/ tenże człowieczy
4:
Rozmyſł/ y ſkryté rády zna/ że nie grzeczy.
5:
Szczęśliwy/ którego ty vczniem ſwym liczyſz/
6:
Boże wieczny/ y w ſwoim zakonie ćwiczyſz.
7:
Táki w powſzechną trwogę pokóy vczuie/
8:
Záczym niepobożnemu dół ſye gotuie.
9:
Abowiém ſwoich wiernych pan nieopusći/
10:
Ani dźiedźictwá ſwego ſzárpáć dopuśći.
11:
Ieſzczeć y ſpráwiedliwość będźie płáćiłá/
12:
Y naydźie ſye ná świećie cnotliwych śiłá.
13:
Kto ná mię ták ieſt łáſkaw/ y ná mé zdrowié/
14:
Ze ſye przećiwko grzéſznym przy mnie opowié?
15:
By mnie był pan nie dodał ſam ſwéy pomocy/
16:
Dawno bych iuż był w wiecznéy pogrężon nocy.
17:
By ſye namniéy podemną nogá záchwiałá/
18:
Twoiá mię łáſká/ pánie/ wnet zádźierżáłá:
19:
Iáko mię bárzo troſki moie ſuſzyły/
20:
Ták mię wdźięczné poćiechy twoie chłodźiły.
21:
Spólnego nic przewrotni z tobą niémáią/
22:
Którzy práwem Tyráńſtwo ſwe nákrywáią:
23:
Którzy przećiw cnotliwym práktyki kuią/
24:
A niewinné nád práwo iáwné ſkázuią.
25:
Pánie/ tyś moiá ſkáłá/ tyś móy obrońcá/
26:
Ty mnie ſtrzédz/ iákoś począł/ będźieſz do końcá/
27:
Y oddaſz niepobożnym ich niepráwośći/
28:
A okrutni będą twéy ſyći ſrogośći.
29:
PSALM XCV.
30:
Venite exultemus Domino.
Pódźmystrona: 143

Część czwarta.143.
1:
P
Odźmy z ochotą/ pánu chwałę daymy/
2:
Y iego łáſkę wieczną wyznawaymy/
3:
Stawmy ſye przed nim: zbawcą wſzech trudnośći/
4:
Száfárzem zdrowia/ y trwáłych rádośći:
5:
Spieſzmy ſye k niemu/ ſpieſzmy ſye zdźiękámi/
6:
Y z wdźięcznym luteń dźwiękiem/ y z pieśniámi.
7:
Pan to ieſt wielki/ król niezwyćiężony/
8:
Nád inſzé wſzytki bogi przełożony:
9:
W iego ſą ręku źiemſkié głębokośći/
10:
Y niedoſtępné górné wyſokośći.
11:
Iego ieſt morze/ y on ie ſam ſpráwił/
12:
Y wſzytkorodną źiemię on poſtáwił.
13:
Pódźmy z ćiągnąwſzy ręce ſwé do páná/
14:
A nie mieſzkaymy vpáść ná koláná
15:
Przed máieſtatem iego wielmożnośći:
16:
To ieſt náſz tworcá/ to ieſt pan litośći.
17:
A my lud iego: o których on w czáśie
18:
Záwżdy przemyśla/ y któré ſam páśie.
19:
Dźiś ieſli w vſzy ſwoie vſłyſzyćie
20:
Naświętobliwſzy głos iego/ pomnićie
21:
Sercá przyłożyć: nie ſwych oyców wzorem/
22:
Którzy mię ſzczérym ná puſzczy vporem
23:
Słucháć niechćieli: ále doświadczáli
24:
Możnośći moiéy: á téż iéy doználi.
25:
Przez lat czterdźieśći ten lud mię fráſował:
26:
Któremum ia téż ták długo folgował/
27:
Zem rzekł ná koniec: ći ludźie ſzáleią/
28:
Ani vwáżyć moich ſłów vmieią.
29:
Przetom téż przyśiągł gniewem zápalony/
30:
Ze ich miał minąć pokóy námieniony.
31:
grafika
Pſalmstrona: 144

Pſałtérzá Dawidowégo144.
1:
PSALM XCVI.
2:
Cantate domino canticum nouum.

3:
Z
Acznićie nową możnému
4:
Pieśń Monárſze niebieſkiemu:
5:
Spiéway mu z mieſzkáńcy ſwémi
6:
Wielka/ niezmierzona źiemi.
7:
Spiéwayćie mu/ wynośćie go/
8:
Chwalćie święté imię iego.
9:
Niechay łáſká iego ſłynie/
10:
Ták iáko dźiéń po dniu płynie.
11:
Niechay brzmi w vſzu pogáńſkich
12:
Sławá chwálebnych ſpraw páńſkich:
13:
Gdźiekolwiek ludźie mieſzkáią/
14:
Niech cudów iego ſłucháią.
15:
Pan to bowiém władze wielkiéy/
16:
Pan to chwały wyżſzy wſzelkiéy:
17:
Pan nád wſzyſtki inſze bogi/
18:
Pełen grozy/ pełen trwogi.
19:
Wſzytko to błąd/ nie bogowie/
20:
Co pogáńſtwo bogi zowie:
21:
Ale pan niebo z gwiazdámi/
22:
Właſnémi ſtworzył rękámi.
23:
Powagá przed nim oblicznie/
24:
Y cześć ſtoi vſtáwicznie:
25:
Dom iego świéći zacnośćią/
26:
Ozdobiony wielmożnóśćią.
27:
Przyznayćie/ o źiemſkié kráie/
28:
Przyznayćie wſzytki rodzáie/
29:
Władzą/ y możność wiecznému
30:
Iednowłaycy niebieſkiému.
Przyznayćiestrona: 145

Część czwarta.145.
1:
Przyznayćie chwałę królowi/
2:
Iáka ma być imięniowi/
3:
Wedla powinnośći/ dáná
4:
Wielkiégo/ możnégo páná.
5:
Dáry známienité nieśćie/
6:
A do bran ſye iego ſpieśćie:
7:
Biyćie czołem przed ſwym pánem/
8:
W domu iego záwołánem.
9:
Niechay ſtráchem páńſkiéy grozy
10:
Wſzytká ſobą źiemiá trwoży/
11:
Niech wſzytek swiát ten głos czuie/
12:
Pan ná króleſtwo wſtępuie.
13:
A on z źiemie ſtráchy złoży/
14:
Ze ſobą więcéy nie trwoży.
15:
Sprawiedliwość świátu wróći/
16:
A krzywdę/ y gwałt okróći.
17:
Smiéy ſye niebo/ táńcuy źiemi/
18:
Zágrzmi morze wáły ſwémi/
19:
Skaczćie polá/ pląſzćie láſy:
20:
Bliſko ſą żądáné czáſy.
21:
Idźie/ idźie bóg prawdźiwy/
22:
Idźie ſędźia ſpráwiedliwy:
23:
Ten świát práwnie będźie ſądźił/
24:
A lud wedle prawdy rządźił.
25:
PSALM XCVII.
26:
Dominus regnauit exultet terra.

27:
P
An náſz/ bóg náſz pánuie:
28:
Niech ſye źiemiá ráduie/
29:
Y wyſpy niezliczoné/
30:
Z wód morſkich wynurzoné.
TChmurystrona: 146

Pſałtérzá Dawidowego146.
1:
Chmury około niego/
2:
Y ćmy ſrogié: á iego
3:
Máieſtat wielmożnośći
4:
Ieſt ná ſpráwiedliwośći/
5:
Y ſądźie záłożony:
6:
Ogiéń nie vgáſzony
7:
Przed nim/ który nie żywi/
8:
Kto ſye kolwiek przećiwi.
9:
Iáſné niebieſkié domy
10:
Roświéćiły ſye gromy
11:
Ogniſtémi: vyźrzáłá
12:
Ziemiá/ y ſtráchy drżáłá.
13:
Wyſokié górné ſkáły
14:
Ták iáko woſk táiáły/
15:
Od oblicza páńſkiégo/
16:
Sprawce kręgu źiemſkiégo.
17:
Niebá pięknégo śiły
18:
Iego świętą ſławiły
19:
Spráwiedliwość: á źiemi
20:
Był znáczny cudy ſwemi.
21:
Niech ſye wſzyſcy ſromáią/
22:
Co cześć báłwánom dáią/
23:
A chłubią ſye ſzaleni
24:
Bogi ſwémi z kámieni.
25:
Wſzyſcy/ iáko was zowie
26:
Ten głupi świát/ bogowie/
27:
Wſzyſcy pozdrówćie páná/
28:
Vpadwſzy ná koláná.
29:
Słyſząc Sion/ że wſzędy
30:
Prawdźie dáią plác błędy/
31:
Weſołych niewątpliwie
32:
Z téy wieśći dni záżywie.
Miaſtstrona: 147

Część czwarta.147.
1:
Miaſt Zydowſkich oſády/
2:
Będą ſerdecznie rády/
3:
Pátrząc ná niepoięté
4:
Poſtępki twoie święté.
5:
Boś ty pan niezmierzony/
6:
Nád wſzytko wynieśiony:
7:
Ná źiemi y ná niebie/
8:
Niemáſz bogá prócz ćiebie.
9:
My tedy/ co prágniemy
10:
Láſki páńſkiéy/ á chcemy
11:
Vpodobáć ſye iemu/
12:
Przećiwiaymy ſye złemu.
13:
Pan ſtrzeże ſpráwiedliwych/
14:
Y broni od złośliwych:
15:
A kto żył w pobożnośći/
16:
Pewien trwáłéy rádośći.
17:
Ráduyćie ſye cnotliwi:
18:
A dokąd nas pan żywi/
19:
Znáć weſołemi rymy
20:
Iego łáſkę pomnimy.
21:
PSALM XCVIII.
22:
Cantate domino canticum nouum.

23:
N
Owy Monárſze możnému/
24:
Rym zácznićie niebieſkiému:
25:
On ſam/ iáko bóg prawdźiwy/
26:
Niepodobné czyni dźiwy.
27:
Ręką to ſwą tylko ſpráwił/
28:
Ze nas z niewólſtwá wybáwił:
29:
Iego to moc/ iego śiłá
30:
Niewyſłowiona ſpráwiłá.
T ijOkazałstrona: 148

Pſałtérzá Dawidowego148.
1:
Okazał/ co może boiem/
2:
Woiuiąc zá ludem ſwoiem:
3:
Dał znáć iáko ſpráwiedliwym/
4:
Mſzcząc ſye złych ſpraw ná złośliwym.
5:
Zyśćił ſye w ſłowie zacnemu
6:
Domowi Izráhelſkiemu.
7:
Dobrodźieyſtwo iego wielkie
8:
Oglądáły kráie wſzelkie.
9:
Pánu gwoli/ wielka źiemi/
10:
Spiéway z mieſzkáńcy ſwoiemi:
11:
Pánu gwoli w lutnie grayćie:
12:
Y kornét z trąbą zprzągayćie.
13:
Niechay zágrzmi morze ſłoné/
14:
Y duſze w morzu zrodzoné:
15:
Niech ſye krąg źiemſki ráduie/
16:
Y co ſye ná nim náyduie.
17:
Niech przed páńſką oblicznośćią
18:
Rzéki kleſczą: niech z rádośćią
19:
Góry páná przywitáią:
20:
Czáſy wdźięczné nádchadzáią.
21:
Idźie/ idźie bóg prawdźiwy/
22:
Idźie ſędźia ſpráwiedliwy.
23:
Ten świát práwnie będźie ſądźił/
24:
A lud wedle prawdy rządźił.
25:
PSALM XCIX.
26:
Dominus regnauit, iraſcentur populi.

27:
P
An króluie/ który włada Anyoły lotnémi:
28:
Lękayćie ſye/ páńſtwá wielkié: bóy ſye, wſzytká źiemi.
29:
Wielki to pan ná Sionie/ pan niezwyćieżony/
30:
Nád króleſtwá świátá tego wſzytki wynieśiony.
Imięstrona: 149

Część czwarta.149.
1:
Imię twoie niech ná wieki będźie pochwaloné
2:
Imię wielkié/ imię groźné/ y błogoſłáwioné.
3:
Ty miłuieſz ſpráwiedliwość/ tyś ludowi ſwemu
4:
Práwá podał/ y porządek ſpiſał wybránemu.
5:
Pánu cześć/ bogu náſzemu winną chwałę dayćie:
6:
Podnożkowi (bo ieſt święty) iego ſye kłániayćie.
7:
Temu Moyzes/ y Aaron ofiáry palili/
8:
Y Sámuel z téyże liczby/ co iemu ſłużyli.
9:
Wzywáli go/ á on ſłuchał vſzymá wdźięcznémi/
10:
Y z obłoku okrągłégo vmawiał ſye z niémi.
11:
A to/ że nád wſzytko páńſkich vſtaw przeſtrzegáli/
12:
A w przymiérzu nieodmienną wiárę záchowáli.
13:
Pánie/ záwżdyś ie wyſłuchał/ záwżdyś im folgował/
14:
Y znácznie nád vpornémi krzywdy ich wetował.
15:
Pánu cześć/ bogu náſzemu/ winną chwałę dayćie/
16:
Górę iego (bo ieſt święty Bóg náſz) vważayćie.
17:
PSALM C.
18:
Iubilate Deo omnis terra.

19:
W
Szyſcy/ którzy po źiemi chodźićie/
20:
Ku czći pánu weſoło krzyknićie/
21:
W rádosći mu ſłużćie/ y z ochotą/
22:
A náwiédzćie iego cérkiew złotą.
23:
On ſam ieſt bóg: co żywiém/ co tchniemy/
24:
On ſpráwuie w nas/ á pewnie nie my.
25:
Mychmy iego nędzné ſą ſtworzenié/
26:
Y z rąk iego mamy pożywienié.
27:
Wnidźćie w kośćiół/ nieśćie dźięki pánu/
28:
Dayćie winną chwałę iego miánu.
29:
Wdźięczny to pan: miłośierdźia miáry
30:
Niémáſz iego/ niémáſz końcá wiáry. ❦
T iijPſalmstrona: 150

Pſałtérzá Dawidowego150.
1:
PSALM CI.
2:
Miſericordiam et iudicium cantabo.

3:
C
Iebie/ o boże niezmierzony/
4:
Brzmiéć będą moie wdźięczné ſtrony.
5:
Ciebie dobrégo nád dobrémi/
6:
A ſurowego nad grzéſznémi.
7:
Do tegom záwſze był chętliwy/
8:
Iákoby żywot wieść vczćiwy:
9:
Zdarz tylko/ pánie/ ſłudze ſwemu/
10:
A chćiéy dopomoc ku dobremu.
11:
Serce niewinné chcę záchowáć/
12:
Y wſzelkich ſye ſpraw złych wárowáć.
13:
Przewrotni łáſki méy niémáią/
14:
Prózno ſye ná mię oglądáią.
15:
Niepobożnégo nienawidzę/
16:
Złoczyńcą iáko żyw ſye brzydzę:
17:
Nieprzyiaćielem mię poczuie/
18:
Kto pokątnie o ludźiéch żuie.
19:
Z hárdym nie wytrwam/ áni z témi/
20:
Którzy brákuią podleyſzémi.
21:
Cnotliwy przy mym boku śiędźie/
22:
Niewinny ten mnie ſłużyć będźie.
23:
Mieyſcá w mym domu nie zágrzeie/
24:
Kto fałſzem robi/ téy nádźieie
25:
Kłamcá niech będźie/ że z méy ſtrony
26:
Niéma być nigdy poważony.
27:
Koniecznie ná to ſye vſádzę/
28:
Ze wſzytki grzéſzné z świátá zgłádzę:
29:
A miáſto páńſkié ták vmiotę/
30:
Ze nie zoſtáwię ieno cnotę. ❦
Pſalmstrona: 151

Część czwarta,151.
1:
PSALM CII.
2:
Domine exaudi orationem meam.

3:
V
Słyſz prośby moie/ boże litośćiwy/
4:
A niechay ćię móy głos dośięże teſkliwy:
5:
Nie odwrácay/ czáſu złéy przygody moiéy/
6:
Odemnie ſmutnégo świętéy twarzy ſwoiéy.
7:
Ale nákłoń vchá/ oycze dobrotliwy/
8:
A nie opuſzczay mię w móy dźiéń nieſzczęśliwy:
9:
Kiedykolwiek wołam śćisniony fráſunkiem/
10:
Przybądź/ proſzę/ pánie: przybądź ſwym rátunkiem.
11:
Iáko dym/ ták látá moie vlećiáły/
12:
Kośći/ iáko głownia/ moie wygorzáły.
13:
Ná chléb nie pomyślę: á téż ſerce moie
14:
Vſchło/ iáko trawá w ſrogié letné znoie.
15:
Prze ćięſzkié wzdychánié/ prze móy płácz ſerdeczny/
16:
Prze nieznośną żáłość/ y fráſunek wieczny/
17:
Krwie w ſobie nie czuię/ niemáſz ná mnie ćiáłá/
18:
Kosći tylko biédné/ á ſkórá zoſtáłá.
19:
Ieſtem iáko w leśiéch Pelikan zchowány/
20:
Ieſtem iáko puhacz w puſtynią wmieſzkány:
21:
Nie ſmutniéy nárzéka wróbl ná gniaźdźie máły/
22:
Kiedy go máćiory płoché odbieżáły.
23:
Nieprzyiaćiél pátrząc ćieſzy duſzę ſwoię/
24:
A ſzydząc przysięga przez oſobę moię:
25:
A ia/ miáſto chlebá/ ſzczyrym żyw popiołem/
26:
Y łzy żywé piję/ śiedząc zá ſwym ſtołem.
27:
Prze twóy gniéw ſurowy (boś mną zápáłczywy
28:
Z góry dał o źiemię) wiek móy nieſzczęśliwy
29:
Chynął ſye ku nocy/ iáko ćiéń wieczorny:
30:
Y vſechłem práwie/ iáko kwiát vgorny.
Alestrona: 152

Pſałtérzá Dawidowego152.
1:
Ale ty ná wieki trwáć będźieſz/ o pánie/
2:
A pámiątká twoiá nigdy nie vſtánie.
3:
Ty ſye nád Sionem ieſzcze maſz ſmiłowáć/
4:
A ſnadź iuż czás przyſzedł/ żeby go rátowáć.
5:
Iuż ku rumóm iego ſerce obróćili
6:
Słudzy twoi/ iuż ſye puſtyń vżalili.
7:
Y będą ſye ćiebie wſzytki kráie bały/
8:
Y wſzyſcy królowie lękną ſye twey chwały.
9:
A to/ że ty znowu miáſto ſwé nápráwiſz/
10:
Y w ſwym máieſtaćie widomie ſie ſtáwiſz:
11:
A gárdźić nie będźieſz pokornych prośbámi/
12:
Ani ſercá wielce ſtrapionégo łzámi.
13:
Niech to piſmem będzie nápiſano złotym/
14:
Dla wieku przyſzłégo: áby swiát ná potym
15:
Miał pámiątkę páńſkiéy dźiwnéy opátrznośći/
16:
A ſławá ſłynęłá iego ku wiecznośći.
17:
Abowiém ná niebie śiedząc pan wyſoko/
18:
Raczył ſwé ku źiemi ná dół ſpuśćić oko:
19:
Aby płácz vſłyſzał więźniów okowánych/
20:
Y rátował ná śmierć oſtátnią podánych.
21:
Aby ná Sionie ćiſz mu dźiękowáli/
22:
Y moc w Hieruzálem iego wyznawáli:
23:
W ten czás/ gdy lud wſzytek/ wſzyſcy przełożeni/
24:
Kwóli ſłużbie páńſkiéy/ będą zgromádzeni.
25:
Teraz/ ácz mię ſtrapił długimi drógámi/
26:
Y lat moich biédnych ſkróćił fráſunkámi/
27:
Przedśię kniemu wołam: Nie bierz mię człowieká
28:
Smutnégo/ móy pánie/ w połowicy wieká.
29:
Twé látá ſą wieczné: tyś niebo zbudował/
30:
V źiemię rękomá ſwémi vgruntował.
31:
To wſzytko záginie/ á ty w ſwéy cáłośći/
32:
Boże móy/ trwáć będźieſz ná wſzytki wiecznośći.
Wſzytkostrona: 153

Część czwarta.153.
1:
Wſzytko to zwiotſzeie/ by płaſzcz pochodzony/
2:
Y odmiánę weźmie: tyś nie odmięniony/
3:
Y lat nieſkończonych: których vczeſniki
4:
Vczyniſz/ bez chyby/ ſwoie miłoſniki.
5:
PSALM CIII.
6:
Benedic anima mea domino.

7:
B
Logoſłaẃ/ duſzo moiá/ pánu ſwoiému/
8:
Błogoſłaẃ imięniowi iego świętemu.
9:
Błogoſłaẃ duſzo pánu: iego obfité
10:
Dáry niech záwżdy będą w ſercu twym ryté.
11:
Który odpuſzcza wſzytki twé niepráwośći:
12:
Y zábiéga chorobom/ y twéy krewkośći:
13:
Zywot śmierći łákoméy twóy odeymuie/
14:
A ćiebie miłośierdźim ſwym koronuie.
15:
Który ćię wſzelákich dóbr hoynie nábawia/
16:
Y twoię młodość/ iáko orlą odnawia.
17:
Obrońcá nie omylny źle obwinionych/
18:
Y ſędźia ſpráwiedliwy wſzech vkrzywdzonych.
19:
Ten opowiedźiał drógi ſwé Moyzeſzowi/
20:
Y wolą ſwą vkazał Izráhelowi.
21:
Pan wielce miłośierny/ pan dobrotliwy/
22:
Ná gniéw nie prędki/ bárźiéy do łáſki chćiwy.
23:
Nié vmié/ nie zwykł ſye on wiecznie fráſowáć/
24:
Ani do końcá ſwoiéy ſrogośći chowáć:
25:
Nie wedle ſpraw przećiwko nam poſtępuie/
26:
Ani ſye z námi wedle zaſług ráchuie.
27:
Któréy nád źiemią niebo ieſt wyſokośći/
28:
Tákiéy on ku ſługom ieſt ſwoim litośći:
29:
Iáko wſchód od zachodu dáleko pała/
30:
Ták on od nas dáleko grzéch náſz oddała.
VIákostrona: 154

Pſałtérzá Dawidowego154.
1:
Iáko łáſkáwy oćiec ſynów lituie/
2:
Ták równie ſwoich wiernych ſług pan żáłuie:
3:
Czynu bowiem náſzégo ſamże świádomy/
4:
Y pomni/ żechmy źiemiá/ y ćiéń znikomy.
5:
Trawie podobien człowiek/ którą oſtrémi
6:
Ledá w dźiéń koſá przytnie zębámi ſwémi.
7:
Podobien kwiátu/ który/ gdy ſye rozwinął
8:
Nalepiéy/ duſznym wiátrem zmorzony zginął.
9:
Páńſka łáſká ieſt wieczna/ y nieprzebrána/
10:
Wiernym cnotliwym ludźiom nágotowána:
11:
Téy vczeſniki będą y práwnukowie
12:
Tych/ którzy w iego będą kocháć ſye ſłowie.
13:
Pan ná ogniſtym niebie dwór ſwóy wyſoki
14:
Záſádźił/ ſkąd pánuie ná świát ſzyroki.
15:
Chwalćie/ o Anyołowie mężni: chwalćie go/
16:
Którzy ſłowné nośićie poſelſtwá iego.
17:
Wſzytki niebieſkie woyſká/ y ſług zebránié/
18:
V których iego ważné ieſt roſkazánié:
19:
Wſzytko/ po wſzytkich kąćiéch króleſtwá iego/
20:
Stworzenié/ y ty duſzo/ chwal páná tego.
21:
PSALM CIIII.
22:
Benedic anima mea domino.

23:
D
Vſzo śpiéway pánu pieśń: o nieogárniony
24:
Niebá/ y źiemie ſprawco/ wielceś vwielbiony.
25:
Ciebie obeſzłá wkoło cześć/ y świétna chwałá/
26:
Ciebie iáſność/ iáko płaſzcz ozdobny/ odźiałá.
27:
Tyś niebo/ iáko namiot/ rozbił ręką ſwoią/
28:
Nád nim wody zá twoim rozrządzeniem ſtoią.
29:
Chmury/ twóy wóz: twé konie/ wiátry nieśćignioné:
30:
Duchy/ poſłáńcy: ſłudzy/ gromy zápaloné:
Twymstrona: 155

Część czwarta.155.
1:
Twym rozumem ták miernie źiemiá vſádzoná/
2:
Ze ná wieki nie będźie nigdy poruſzoná.
3:
Ná téy/ iáko powłoká/ przepáśći leżáły/
4:
A góry niezmierzoné wody zákrywáły.
5:
Ale ſkoroś rzekł ſłowo/ á niebo zágrzmiáło/
6:
Wody ſpádły/ á morze ná dół vćiekáło.
7:
Skáły ku górze poſzły/ polá rośćiągnioné/
8:
Opánowáły mieyſcá przez ćię náznáczoné.
9:
Zámierzyłeś krés pewny morzu/ że wiecznémi
10:
Czáſy wezbráć nie może/ áni ſzkodźić źiémi.
11:
Ty w ſkále vkázuieſz drogę zdroiom nowym/
12:
Któré pośiłek nioſą rzékom kryſztałowym.
13:
Tu ſye wſzelki źwiérz chłodźi/ który w polu żije/
14:
Tu łos mieſzkániec leśni vprágniony pije.
15:
Támże ptacy mieſzkáią/ á w krzakach źielonych
16:
Nie przeſtáią powtárzáć pieśni vlubionych.
17:
Ty z páłaców ſwych świętych/ oycze vwielbiony/
18:
Spuſzczaſz ná niſką źiemię deſzcz nie przepłácony:
19:
A oná nieprzebránéy łáſki twoiéy ſyta
20:
Wſzytkiégo wſzytkim ſtátczy: ſtąd trawá obfita
21:
Bydłu ku pożywieniu: ſtąd źiołá ogrodné/
22:
Y wſzelki rodzay zboża: ſtąd wino łágodné/
23:
Dobréy myśli naczynié: ztąd chléb/ który ſnádnie
24:
Siłę twiérdźi: ſtąd oléy/ po którym twarz głádnie.
25:
Táż wilgotność y láſy żywi niezmierzoné/
26:
Y Cedry ná Libanie twą ręką ſzczepioné.
27:
Tám wróble gniazdá noſzą: iodłá boćianowi/
28:
Sárnom górá mieſzkánié/ ſkáłá królikowi.
29:
Tyś ná znák czáſów ſpráwił błędną twarz mieśięczną/
30:
Ty niepośćignionégo ſłońcá lámpę wdźięczną
31:
Prowádźiſz do zachodu: w tym nocné ćmy wſtáią:
32:
W ten czás leśné beſtye wſzytki ſye ruſzáią.
V ijLwiętástrona: 156

Pſałtérzá Dawidowego156.
1:
Lwiętá ryczą pokármu żądáiąc od ćiebie:
2:
Skoro záś iaſna zorzá zákwitnie ná niebie/
3:
Zwiérz do iáſkiń vchodźi/ ludźie náſtępuią
4:
Ná roboty/ gdźie tákże do mroku prácuią.
5:
Zacné ſą twoie ſpráwy y wiełkiy mądrośći/
6:
Pełná ieſt wſzytká źiemiá twéy ſzczodrobliwośći/
7:
Pełné/ pánie/ y wody: kto wyliczyć może
8:
Wſzytki rybié rodzáie/ któré żywi morze?
9:
Tám żaglem roſpuſzczonym okręty biegáią/
10:
Tám ſwé igrzyſká ſrodzy wielorybi máią.
11:
Wſzytko to/ co ieſt w morzu/ wſzytko co ná źiemi/
12:
Y co śiecze powietrze pióry pirzchliwémi/
13:
Oczy ku tobie wznośi/ który śiedźiſz w niebie:
14:
Y oczekawa zwykłéy żywnośći od ćiebie.
15:
Kiedy rękę otworzyſz/ wſzyſcy náſyceni:
16:
A kiedy twarz odwróćiſz/ wſzyſcy záſmuceni.
17:
Ieſli im duchá weźmieſz/ w proch ſye wnet obrócą/
18:
Ieſli im duchá nátchnieſz/ ná świát ſye záś wrócą.
19:
Wieczna ieſt páńſká chwałá: á on z ták mądrego
20:
Nieprzeſtánie ſye kocháć nigdy czynu ſwego.
21:
Pan/ ktory kiedy poyźrzy/ źiemiá drży: pan/ który
22:
Kiedy ręką gór dotknie/ dymem póydą góry.
23:
Dokąd mi tedy mego żywotá doſtánie/
24:
Głos móy pánu/ y lutnia śpiéwáć nieprzeſtánie.
25:
Tylko iemu niech wdźięczné będą pieśni moie/
26:
Bom ia wſzytko położył w nim weſelé ſwoie.
27:
Boday wſzyſcy złośliwi zágubieni byli/
28:
Ták żeby ſye ná wieki iuż nie popráwili.
29:
A ty/ o duſzo moiá/ day cześć pánu ſwemu/
30:
Dayćie wſzytki narody winną chwałę iemu.
31:
grafika
Pſalmstrona: 157

Część czwarta.157.
1:
PSALM CV.
2:
Confitemini domino, et inuocate nomen eius.

3:
C
Hwálćie páná/ imięnia iego wzywayćie/
4:
Y ſprawy iego świátu opowiádayćie.
5:
Iemu rym/ iemu ſłużćie weſołé ſtrony/
6:
Iego cudá roznośćie ná wſzytki ſtrony.
7:
Inſzéy chłuby nád iego imię nie maćie/
8:
Trwálſzéy rádośći prózno indźiey ſzukaćie.
9:
Páná/ y twarzy iego/ y śił ſzukayćie/
10:
Cudá któré vczynił/ w ſercu chowayćie.
11:
Chowayćie y naukę: o Abrámowé
12:
Potomſtwo/ wiernych iego/ y Iákóbowé.
13:
Pan naſz to ieſt bóg práwy: iego wyroki
14:
Wiążą wſzytek świát/ iáko w ſobie ſzyroki.
15:
Pomni ná ligę ſwoię/ y wſzytki rzeczy
16:
Ma w vmowie zámknioné ná dobréy pieczy.
17:
Co z Abráhámem zátárł/ co Izákowi
18:
Przyśięgą ſwą vtwiérdźił/ co Iákobowi
19:
Miáſto ſtátutu podał/ w czym ná czás wieczny
20:
Izráhelá vpewnił/ w ſłowie ſtáteczny:
21:
Obiecuiąc zá czáſem kray dźiwnie śliczny
22:
Chánáneyſki podáć im w pomiar dźiedźiczny.
23:
Gdźie w máłéy liczbie będąc/ y nieznácznémi/
24:
Przychodnié nieznaiomi miedzy obcémi/
25:
Noſząc ſye to tám/ to ſám: dźiś w téy dźiedźinie/
26:
Iutro namiot ſwóy ſtáwiąc w inſzéy kráinie:
27:
Przedśię záwżdy bywáli w páńſkiéy obronie/
28:
A zuchwáłé Tyránny pan gromił o nie.
29:
Pomázáńców (ia rádzę) mych nietykayćie/
30:
Y proroki w pokoiu mé záchowayćie.
V iijPotymstrona: 158

Pſałterzá Dawidowego158.
1:
Potym máiąc głód wzbudźić po wſzytkiéy źiemi/
2:
Y wſzelką żywność odiąć: poſłá przed niémi
3:
Do Aegyptu wypráwił: Syn opłákány
4:
Twóy/ Iákobie/ w niewolą ieſt záprzedány.
5:
Tám mu pętá ná nogi ćięſzkié włożono/
6:
Y żelázem niezłomnym grzbiet obćiążono.
7:
Y ták długo był trzyman w więźieniu ſrogim/
8:
Aż go pan weſprzéć raczył duchem ſwym drogim.
9:
Duch páńſki go wyświadczył/ że w nim okazał
10:
Dar táki/ zá którym król puśćić go kazał.
11:
Y poruczył mu dwór ſwóy/ y dał w ſzáfárſtwo
12:
Wſzytkę máiętność ſwoię/ wſzytko ſwé Cárſtwo.
13:
Aby ſtároſty iego/ gdy zechce/ ſadzał
14:
Do więźienia/ á rádźie mędrſzy doradzał.
15:
Zátym pożegnawſzy ſye z kráiem oyczyſtym
16:
Syn Izáków nád Nilem śiadł przeźrzoczyſtym:
17:
Gdźie pan lud ſwóy ták wielce rozmnożył/ że go
18:
Silnieyſzym nieprzijaćiół vczynił iego.
19:
Z tąd im zazdrość vroſłá: ztąd Tyran ſrogi/
20:
Niſzczyć ié/ co raz nowé náydował drogi.
21:
Aż Moyzeſzá/ z Aronem pan/ ſwé poſłáńce/
22:
Zá czáſem zeſłał miedzy hárdé poháńce.
23:
Którzy mocą ſłów páńſkich cudá czynili/
24:
Królá ſtráchu/ y iego dwór nákarmili.
25:
Kazał pan/ á w południé noc gęſta wſtáłá/
26:
Która dźień z oczu ludzkich nagle zágnáłá.
27:
Krwią zdroié/ krwią płynęły rzéki ſzárłatné
28:
Miecąc po brzegách zdechłe ryby niepłatné.
29:
Ziemiá táką żab ſproſnych hoyność zrodźiłá/
30:
Ze y królewſka pośćiel bez nich niebyłá.
31:
Potym woyſká much ſpádły nie przeliczoné/
32:
A wſzy ſtády latáły nie wygubioné.
Miáſtostrona: 159

Część czwarta.159.
1:
Miáſto dżdżá z niebá pádał grad kámięniſty/
2:
A z grádem nieſłychány wicher ogniſty.
3:
Záczym wſzytki winnice opuſtoſzáły/
4:
A ſády zágłuſzoné płód pomiotáły.
5:
Przyſzłá ſzáráńcza/ przyſzedł chrząſzcz wielonogi/
6:
Zboże wyiadł/ co był grad ominął ſrogi.
7:
Nákoniec płód wſzeláki piérworodzony
8:
Iednéy nocy po wſzytkim páńſtwie zgłádzony.
9:
Dopiro cudzym złotem vbogáceni
10:
Bez wſzelákiy trudnośći ſą wypuſzczeni.
11:
Y owſzem wſzytek Aegypt rádźi ich zbyli/
12:
Bo przed ſtráchem ledwie iuż przy duſzy byli.
13:
A pan nád niémi obłok miáſto zaſłony
14:
We dnie wieſzał/ á w nocy ſłup roſpalony.
15:
Gdy prośili/ ptacy iém w obóz pádáli/
16:
A po źiemi niebieſki pokarm zbiéráli.
17:
Tym gwóli wodę lały twárdé krzemienie/
18:
A po ſuchych puſtyniách ćiekły ſtrumienie.
19:
Pan bowiém ſwoich świętych ſłów nieprzebaczył/
20:
Co kiedy Abrámowi poślubić raczył.
21:
Przetóż lud ſwóy z okrutnéy ręki wybáwił/
22:
Y ná pięknéy ſwobodźie weſołé ſtáwił.
23:
Y vczynił ie pány wielkiéy kráiny/
24:
Y pośiedli przychodnie obcé dźiedźiny.
25:
A to/ żeby vſtáwy páńſkié chowáli/
26:
A wedle woléy iego poſtępowáli.
27:
PSALM CVI.
28:
Confitemini Domino quoniam bonus.
Chwálćiestrona: 160

Pſałtérzá Dawidowégo160.
1:
C
Hwalćie páná/ prze dobroć iego nieprzebráną/
2:
Chwalćie prze litość/ wiekom żadnym nie poddáną.
3:
Kto ták w ſłowá bogáty? kto ták ieſt wymowny?
4:
Aby w powieśći dźieiom iego mógł bydź rowny?
5:
Szczęśliwi/ którzy ſwóy wiek pobożnie ſpráwuią/
6:
A we wſzech ſpráwách ſwoich cnoty náſzláduią.
7:
Pomni ná mię/ móy pánie/ w onéy dawnéy chęći/
8:
Którą ludźie znawáli w oczu twoich wźięći.
9:
Náwiédz mię w łáſce ſwoiéy: ábych miedzy twémi
10:
Cieſzył ſye/ rádował ſye ſpólnie wybránémi.
11:
Zli oycowie/ złé dźieći/ wſzyſcyſmy zgrzeſzyli/
12:
Wſzyſcyſmy przećiw tobie ſproſnie wyſtąpili.
13:
Głupi oycowie náſzy nie porozumieli
14:
W Aegypćie cudów twoich: nie długo pomnieli
15:
Wielkiéy twéy łáſki: bo wnet nád morzem czerwonym/
16:
Szemráli niepotrzebnie przećiw przełożonym.
17:
Przedśięś ty ſwoię możną rękę miał nád niemi/
18:
Chcąc/ áby byłá miedzy narody wſzytkiemi
19:
Znáczna twoiá wielmożność: twym fukiem ſurowym
20:
Morze wyſchło: á oni gośćińcem gotowym
21:
Miedzy dwá wodné mury ſłony bród przebyli/
22:
Ták iákoby po ſuſzy nalepſzéy chodźili.
23:
Tám z nich dopiéro iárzmá ćięſzkié ſą złożoné/
24:
A ich nieprzyiaćioły/ tropem zágonioné/
25:
Wracáiąc ſye ná mieyſce ſwé morze zálało/
26:
Ták iż áni poſłáńcá z kléſki nie zoſtáło.
27:
Ci téż dopiéro ſłowom páńſkim vwierzyli/
28:
Y moc iego w pieśniách ſwych do niebá wznośili.
29:
Vrychlili záś názbyt: prędko zápomnieli
30:
Dobroći iego: áni rády czekáć chćieli.
31:
Dáli ſye niebożętá vwiéść ſwéy chćiwośći/
32:
Y doświadczáli páńſkiéy w puſtyniach możnośći.
A panstrona: 161

Część czwarta.161.
1:
A pan wſzytko vczynił wedle ich żądániá/
2:
Ale przedśię ná koniec nie vſzli karánia.
3:
Ciſz ruſzeni zazdrośćią/ przećiw Moizeſzowi/
4:
Y mówili ſurowie przećiw Aronowi.
5:
Ale zbór nieſpokoyny/ y ſprzéczné hetmány
6:
Częśćią źiemiá pożárłá: częśćią nieſlychány/
7:
Ogiéń niebieſki ſpalił: Ták znáczné przykłády
8:
Gniewu páńſkiégo widząc/ prze ſwé płoché rády/
9:
Nic ſye nie polepſzyli: y owſzem vlali
10:
Złotégo ćielcá ſobie/ przed którym klękáli.
11:
Klękáli (co winna rzecz tylko byłá pánu)
12:
Przed wołem/ wołá głupſzy/ który przywykł śiánu.
13:
Zápámiętáli bogá/ który ie wybáwił/
14:
Który cuda w Aegypćie nieſłycháné ſpráwił.
15:
Który nie vjeżdżoné w poły przećiął morze:
16:
Iedny przewiódł/ á drugié zálał w tymże torze.
17:
Więc téż pan/ ſpráwiedliwym gniewem poruſzony/
18:
Chćiał ié koniecznie zgubić: by był z drugiéy ſtrony
19:
Moizeſz/ wybrány páńſki/ nie prośił zá niemi/
20:
A gniewu nie hámował modlitwámi ſwémi.
21:
Ná wet y kráiem onym pożądnym wzgárdźili/
22:
Y páńſkim obietnicóm proſto nie wierzyli.
23:
Rozruch w okopie wielki/ wielkié zámiéſzanié
24:
Vczynili/ złamáli pánſkie roſkazánié.
25:
A pan rękę ſwą podnióſł/ że támże w piaſczyſtych
26:
Puſtyniach poléc mieli/ y w górách ſkáliſtych.
27:
A ich naród/ miedzy nieżyczliwé pogány/
28:
Po róznych kąćiéch świátá miał być rozſtrzélány.
29:
Y podáli ſye w iárzmo Báál Phegorowi/
30:
Y palili ofiáry zdechłemu trupowi.
31:
Co pan widząc/ gniewowi ſwému wódze puśćił/
32:
A ná lud niepoſłuſzny ſrogą kaźń przepuśćił.
XNie ćiérpiałstrona: 162

Pſałtérzá Dawidowégo162.
1:
Nie ćiérpiał krzywdy bożéy Phineás cnotliwy/
2:
Ale mieczem złé karał: tymże páńſki mśćiwy
3:
Gniéw vśmiérzył: á ſobie/ y potomſtwu ſwemu/
4:
Ziednał cześć nie podległą wiekowi żadnemu.
5:
Znowu przy ſpornéy wodźie páná obráźili/
6:
Moizeſzá o niełáſkę tákże przypráwili:
7:
Bo fráſuiąc ſye ſtárzec ná ich płoché ſpráwy/
8:
Ták mowił/ że w rzeczy ſwéy nie był bogu práwy.
9:
Ktemu/ nád wolą páńſką/ pohánców nie bili/
10:
Y owſzem ſye ſzaleni do nich przyłączyli.
11:
Skąd y ſpraw náśládowáć/ y ryté ich bogi
12:
Chwálić ięli/ ná ſwóy żal/ y vpadek ſrogi.
13:
Syny bowiém y corki ſwé ofiárowáli
14:
Dyabelſtwu: kreẃ niewinną/ kreẃ (mówię) przelali
15:
Właśćiwych dźiatek ſwoich: żáłoſné ofiáry
16:
Przed Chánáneyſkié kłádáć niegodné máſzkáry.
17:
Ziemię krwią nápoili/ ſámi ſye zmázáli/
18:
Wſzetecznicom w ſpráwách ſwych naprzód nic nie dáli.
19:
Pan téż oſtátnim práwie gniewem zápalony/
20:
Lud ſwóy omiérźił ſobie/ y kray vlubiony
21:
Y dał ie w ręce práwie niewiernym poganóm:
22:
Ze ſye kłániáć muśieli nieznáiomym pánom:
23:
Którzy ie obyczáymi dźiwnémi trapili/
24:
Y pod nielutośćiwé iárzmo ſwé podbili.
25:
Co ich pan porátował/ znowu ná kieł wźięli/
26:
Znowu téż/ co raz głębiéy/ w złośćiach ſwych tonęli.
27:
A pan przedśię miał litość nád vtrapionemi/
28:
Ani zámykał vchá przed obćiążonemi.
29:
Pomniał ná ſwé przymiérze/ á ich wſzytki złośći
30:
Puśćił imo ſye z wielkiéy ſwéy dobrotliwosći.
31:
Y zmiękczył ludzkié ſercá/ że ich litowáli
32:
Y ći ſámi/ v których w niewoli mieſzkáli.
O pánie/strona: 163

Część czwarta.163.
1:
O pánie/ ó boże náſz/ ty chćiéy o nas rádźić/
2:
Chćiéy nas błędné zebrawſzy poſpołu zgromádźić:
3:
Abychmy twé chwálebné imię wyznawáli/
4:
Y twoie dobrodźieyſtwá wielkié wſpomináli.
5:
Niechay Bóg Izráelſki ná wiek wiekom ſłynie/
6:
A ty więc/ AMEN/ zátym móẃ/ zebrány gminie.
7:
grafika
8:
PSALTERZA
9:
Dawidowego.
10:
CZESC PIATA,
11:
Przekłádánia I. Kochánowſkiégo.

12:
grafika
13:
PSALM CVII.
14:
Confitemini domino quoniam bonus.

15:
C
Hwalćie páná prze dobroć iego niewymowną/
16:
Chwalćie prze litość wiecznośći rowną.
17:
A wy więc naprzód/ cośćie z rąk wyſwobodzeni
18:
Nieprzyiaćielſkich/ y zgromádzeni/
X ijIednistrona: 164

Pſałtérzá Dawidowego164.
1:
Iedni z tąd/ kędy ſłońce wyſtępuie z morzá:
2:
Drudzy/ gdźie gáśnie wieczorna zorzá.
3:
Ci z kráiów Aquilonom podległych/ á owi
4:
Z pól nákłonionych ku południowi.
5:
Którzy po nieświádomych puſzczách ſye błąkáli/
6:
Gdźie ſtopy ludzkiéy nie náydowáli/
7:
To głodem/ to prágnieniem ćięſzkim vtrapieni/
8:
To vſtáwiczną pracą zemdleni:
9:
Ci do páná wołáli: á pan w ich fráſunku
10:
Prędkiégo ſmutnym dodał rátunku:
11:
Y náwiódł ná gośćiniec práwy obłąkáné/
12:
Ze oglądáli wśi budowáné.
13:
Niechayże wielką iego dobroć wyznawáią/
14:
Y ſpráwy świátu opowiádáią:
15:
Ze nákarmił obfićie głodem vtrápioné/
16:
Y dźwignął wſzytkim vpoślédzoné.
17:
Którzy w ćięſzkich okowach ná gárdło śiedźieli:
18:
A to/ że bogá nizacz nie mieli.
19:
A on ié téż nieſzczęśćiém tákowym zhołdował/
20:
Ze nie był żaden/ ktoby rátował.
21:
Ci do páná wzdycháli: á pan w ich fráſunku
22:
Prędkiégo ſmutnym dodał rátunku.
23:
Y wywiódł ié zwięźienia/ y ſtrách śmierći ſrogiéy
24:
Złożył z troſkliwéy duſze vbogiéy.
25:
Niechayże wielką iego dobroć wyznawáią/
26:
Y ſpráwy świátu opowiádáią.
27:
Który wrotá żelázné/ y nie przekowáné
28:
Wyłamał ſnádnie progi ſpiżáné.
29:
Którzy zá to/ że wiek ſwóy niemiernie trawili/
30:
Zdrowié/ y śiłę márnie ſtráćili:
31:
Ták iż áni pomyślić ná pokarm niemogą/
32:
A w dole práwie iuż iedną nogą:
Ci dostrona: 165

Część piąta.165.
1:
Ci do pána wołáli: á pan w ich fráſunku
2:
Prędkiégo ſmutnym dodał rátunku.
3:
Słowem ſwoim ich wſzytki choroby okróćił/
4:
Y mdłé ku zdrowiu piérwſzemu wróćił.
5:
Niechayże wielką iego dobroć wyznawáią/
6:
Y ſpráwy świátu opowiádáią:
7:
Niech mu wdźięczność okażą/ imię iego chwaląc/
8:
Y záſłużoné ofiáry paląc.
9:
Którzy w przeważnym drewnie po morzu żegluią/
10:
A ſwé potrzeby pławem ſpráwuią:
11:
Ci vmieią powiedźiéć o páńſkiéy możnośći/
12:
Y cudách iego ná głębokośći.
13:
Kiedy każe/ wnet wiátry wſtáną popędliwé/
14:
Alić iuż morze ſkacze gniewliwé.
15:
A nawę to do niebá wełny wymiátáią/
16:
To záś w przepáśći ślepé zpuſzczáią.
17:
Zeglarzom twarzy bládną: ſerce z iął ſtrách ſrogi:
18:
Odiął y ręce/ odiął y nogi.
19:
Taczáią ſye pijánym podobni: mądrośći
20:
Niezſtawa przećiw morſkiy ſrogośći.
21:
Ci do páná wołáli/ á pan w ich fráſunku
22:
Prędkiégo ſmutnym dodał rátunku.
23:
Stánął wiátr/ morze ſpádło/ żeglarze ożyli/
24:
Nawę do portu zdrową przybili.
25:
Niechayże wielką iego dobroć wyznawáią/
26:
Y ſpráwy świátu opowiádáią.
27:
Niech go chwalą gdźie ludu zbór nawiętſzy będźie/
28:
Niech go nie milczą/ gdźie rádá śiędźie.
29:
Tenże rzéki oſuſza/ y zbiegłé ſtrumienie
30:
Niewymácánym ponikiem żenie.
31:
Y obráca/ prze zbytek ludzki/ grunty płodné
32:
W piaſek/ y w ſłoné polá nierodné.
X iijKiedystrona: 166

Pſaltérzá Dawidowego166.
1:
Kiedy záś chce/ puſtynią w piekną rzékę mieni/
2:
Y piaſek w łąkę pełną ſtrumieni.
3:
Gdźie potym vtrapiony głodem lud prowádźi:
4:
A oto zacné miáſto ſye ſádźi.
5:
Polá ná koło śieią/ winnice kopáią/
6:
Pożytki biorą/ żywność znaſzáią.
7:
Pan zdárzył/ że y ſámi wnet ſye rozrodźili/
8:
Y wiélkié mnoſtwo ſtad rozmnożyli.
9:
Zá czáſem przeginęli/ że ich bárzo máło
10:
Z onéy wielkośći piérwſzéy zoſtáło.
11:
Owi głodem/ á drudzy morem okróceni/
12:
Wiełka troſkámi część poráżeni.
13:
Ná pány wzgárdá przyſzłá/ że ſye kryć muśieli/
14:
A z puſtych láſów wyźrzéć nie śmieli.
15:
A vbogiégo záś pan w przypadku záłożył/
16:
Y iáko ſtádo owiec rozmnożył.
17:
Ná to pátrząc/ w pobożnym ſercu rádość rośćie/
18:
A złemu gębę by záſzył prośćie.
19:
Kto ma rozum/ to wſzytko vważy/ á wſzędźie
20:
Láſkáwość páńſką náydowáć będźie.
21:
PSALM CVIII.
22:
Paratum cor meum.

23:
O
Chotną myśl/ ochotné ſerce w ſobie czuię/
24:
Nowy pſalm pánu ſwemu/ nową pieśń gotuię.
25:
Powſtań vćiecho/ powſtań lutni moiá/
26:
Ruſzwá różánéy zarze ziéy pokoiá.
27:
Ciebie/ pánie/ po wſzytkim świećie/ przéd wſzytkiémi
28:
Narody opowiádáć będę rymy ſwémi.
29:
Bo dobroć twoiá do niebá przeſtáłá/
30:
A prawdá głowę z obłoki zrównáłá.
O látomstrona: 167

Część piąta.167.
1:
O látom niepodległy/ y wieku żadnemu/
2:
Podnieś ſye wyżſzéy niebá/ á świátu wſzytkiemu
3:
Okaż wielmożność ſwoię: zbaẃ trudnośći/
4:
A wyſłuchay nas w náſzéy doległośći.
5:
Mówił pan w przebytku ſwym/ á mnie vweſelił/
6:
Sznurem zmierzę Sichimę/ Sukot będę dźielił.
7:
Móy ieſt Gáláád/ mnie Mánáſſes ſłuży/
8:
Moc moiéy głowy ieſt Ephráim duży.
9:
W mym poſłuſzeńſtwie Iudás práwodawcá chwálny/
10:
Hárdy Moábczyk to móy ſzáflik vmywálny.
11:
Półká trzéwików moich Idumaeá/
12:
Y ty mnie czołem vdérz Philiſtaeá.
13:
Kto mi do ręku poda miáſto nie dobyté?
14:
Kto mię záwiedźie w polá Idumſkié obfité?
15:
Nikt oprócz ćiebe/ którego dźiś znamy
16:
Gniéw ná ſye/ áni wódzem ſwych woyſk mamy.
17:
Dopomoż nam w trudnośćiách náſzych/ wieczny boże:
18:
Nikt beſpieczen w nadźieię ludzką być nie może.
19:
Zá twym powodem ſerce ſye nam wróći/
20:
A nieprzyiaćiél prędko tył obróći.
21:
PSALM CIX.
22:
Deus laudem meam ne tacueris.

23:
B
Oże/ którego chwałá w mych vśćiéch wieczna/
24:
Niechćiéy krzywdy méy milczéć: oto wſzeteczna
25:
Gębá ná mię ſye tárga: ięzyk fałſzywy
26:
Ludźióm żywot móy hydźi/ da bóg/ vczćiwy.
27:
Nienawiść ná mą ſkázę zewſząd doćiéra/
28:
Y wſzytki ſwé fortéle ná mię wywiéra.
29:
To zá ſwoię życzliwość/ y chęć odnoſzę:
30:
Nie ćieſz/ pánie/ złych ludźi/ nie ćieſz mną proſzę.
Ci którzystrona: 168

Pſałtérzá Dawidowego168.
1:
Ci/ którzy dobrodźieyſtwo z rąk moich bráli/
2:
Teraz mi to wſzytkim złym zdrayce oddáli.
3:
Kogom ia wielce ważył/ kogom miłował/
4:
Ten mi to nienawiśćią dźiś obdárował.
5:
Niechayże mu téż zá to Tyran pánuie/
6:
A boku nieprzyiaćiel nie odſtępuie.
7:
V ſądu niechay będźie krzyw náleźiony/
8:
A iegóż niech mu bárźiéy ſzkodzą obrony.
9:
Niech ná źiemi nie będźie wiek iego długi/
10:
A po nim doſtoieńſtwo bierze kto drugi.
11:
Siérotámi niech iego dźieći zoſtáną/
12:
A żoná nieſzczęśliwa wdową ſtroſkáną.
13:
Synowie dom od domu chlebá niech proſzą/
14:
A przed nędzą z oycowſkich puſtek ſye noſzą.
15:
Niechay go z máiętnośći lichwnik wyzuie/
16:
A obcy w iego pracy ſobie lubuie.
17:
Niechay go nikt nie weſprze w iego trudnośći/
18:
Ani ma nád potomſtwem iego litości.
19:
Wſzytek naród niechay miecz rázem powinié/
20:
A ich imie niech z nimi poſpołu ginie.
21:
Niechay pan wyſtęp oycá iegó pámięta/
22:
Y co kiedy zgrzéſzyłá mátká przeklęta:
23:
Niechay to przed oczymá będźie páńſkiemi/
24:
Który pámięć ich wſzytkę zgłádźi ná źiemi.
25:
A to że y ón w ſwoiéy popędliwośći/
26:
Zápámiętał wſzelákiéy zgołá ludzkośći:
27:
Vpádłégo żebraká przenáśláduiąc/
28:
Y śmierć vtrapionemu iáwnie gotuiąc.
29:
Ponieważ ták przeklęctwo tedy miłuie/
30:
Niechayże ié zły człowiek ná ſobie czuie:
31:
Iż go błogoſłáwieńſtwo wielce miérźiáło/
32:
Day to pánie/ áby go wiecznie mijáło.
Iákostrona: 169

Część piąta.169.
1:
Iáko drugi członki ſwé okrył odźieniem/
2:
Ták on zewſząd obłożon ieſt złorzeczeniem.
3:
A to téż/ iáko wodá/ w iego wnętrznośći/
4:
Y/ iáko tłuſty oléy/ wpiło ſye w kośći.
5:
Bodayże ſye tym płaſzczem wiecznie nákrywał/
6:
Y tegóż páſá ná ſwé boki vżywał:
7:
Tę pomſtę/ to przeklęctwo/ da bóg/ vczuie/
8:
Ktokolwiek bez méy winy ná mię fołdruie.
9:
Boże móy/ ty bądź zemną/ prze imię ſwoie:
10:
Ty mię rátuy: bo wielkié ſą łáſki twoie.
11:
A iam człowiek vpádły/ człowiek wzgárdzony/
12:
Y ná ſercu nieznośnym żalem ſtrapiony.
13:
Iáko ćiéń pochylony/ gdy ſłońce gáſnie/
14:
Ták y ia nieſzczęśliwy niſzczeię włáſnie.
15:
Ták ſye vmykam/ ták ſye kriję po świećie/
16:
Iáko konik/ czuiąc chrzęſt bliſkich nóg lećie.
17:
Od głodu ledwé nogi włóczę: á ćiáło
18:
Vſchło/ iáko wilgośći w kośćiach nie sſtáło.
19:
Przyſzedłem do wſzech niemal ludźi w ohydę/
20:
Głową/ widzę/ kiwáią/ gdźiekolwiek idę.
21:
Wſpomoż mię/ mocny boże/ á w méy żáłośći
22:
Podeprzy mię z onéy ſwéy dawnéy litośći.
23:
Niech rękę twoię znáią/ niechay ſye dowié
24:
Zły człowiek: żeś ty łáſkaw ná moie zdrowié.
25:
Niech on klnie/ ty błogoſłaẃ: niech ſye morduie/
26:
A dármo: ſługá záś twóy niech ſye ráduie.
27:
Niechay lekkość/ iáko płaſzcz ná ſye oblecze/
28:
Niech háńbę wzuie ten/ kto fáłſz ná mię wlecze.
29:
A ia więc pánu dźięki będę oddawał/
30:
Y iego chwałę w gęſtym ludźie wyznawał:
31:
Który czáſu potrzeby ſtał przy vbogim/
32:
Y bronił go przećiwko Tyránnom ſrogim. ❦
YPſalmstrona: 170

Pſałtérzá Dawidowego170.
1:
PSALM CX.
2:
Dixit dominus domino meo.

3:
R
Zekł Pan do páná mégo ſwym głoſem łáſkáwym/
4:
Siądź mi po boku práwym/
5:
Aż twé nieprzyiaćioły złupioné ze zbroie/
6:
Iáko inſzy podnożek dam pod nogi twoie.
7:
Ná kray świátá rośćiągnę z Sionu wielkiégo
8:
Władzą króleſtwá twégo:
9:
A ty ná wſzytki ſtrony vżyway praw ſwoich/
10:
Roſkázuiąc w pośrzodku nieprzyiaćiół twoich.
11:
Czáſu ruſzenia twégo przy tobie ſwym pánie
12:
Twóy lud chętliwie ſtánie.
13:
Lud w cnotách okazáły/ świétny w pobożnośći:
14:
Roſá rożánéy zarze kreẃ twoiéy młodośći:
15:
Przyśiągł pan/ á zá iego żal nie chodźi ſłowem:
16:
Tyś Melchiſedechowem
17:
Porządkiem kápłan wieczny: pan przy boku twoim
18:
Ná wieki: Pan Tyránny zetrze w gniewie ſwoim.
19:
Sąd ſwóy rośćiągnie: polá trupámi okrije/
20:
Kśiążę możné zábiie:
21:
Krwią płynącą będźie pił wodę pátokową:
22:
Przeto niebá dośięże wyſokiégo głową.
23:
PSALM CXI.
24:
Confitebor tibi domine in toto corde meo.

25:
P
Aná ia záwżdy między cnotliwemi/
26:
Chętnie wſpomináć będę rymy ſwemi.
27:
Chwálné ſą ſpráwy iego: wielką czuie
28:
Roſkoſz/ kto ſye im pilnie przypátruie.
Co pocznie/strona: 171

Część piąta.171.
1:
Co pocznie, wſzytko pełno ieſt zacnośći/
2:
Pełno powagi: wiek ſpráwiedliwośći
3:
Iego nie przetrwa żaden: á ná źiemi
4:
Wiecznie pámiętny będźie cudy ſwemi.
5:
Pan dobrotliwy/ pan to miłośierny:
6:
Nieprzyiaćielſkim łupem ſwóy lud wierny
7:
Hoynie bogáći: ná ſwé ſtánowienié
8:
Wiecznemi czáſy będźie miał baczenié.
9:
Moc ſwą okazał/ gdy wygnał pogány/
10:
A ſwé poſtáwił w ich króleſtwie pány.
11:
Spráwy rąk iego prawdą miárkowáné/
12:
Spráwiedliwośćią práwá proſtowáné.
13:
Té ſye ná wieki żadnych lat nie boią:
14:
Bo ná ſzczyrośći/ y ná prawdźie ſtoią.
15:
Pan ſługi ſwoie z niewoléy wybáwił/
16:
Y tym ſwóy wieczny teſtáment zoſtáwił.
17:
Pan imię nieśie wielce świętobliwé/
18:
A niepoſłuſznym záraz y ſtráſzliwé.
19:
Przednieyſza mądrość/ kto ſye boi bogá:
20:
To do rozumu/ y do ſławy drógá.
21:
PSALM CXII.
22:
Beatus vir qui timet dominum.

23:
S
Częśliwy człowiek prawdźiwie/
24:
Kto w boiáźni páńſkiéy żywie:
25:
A iego ma roſkazánié
26:
Zá oſobliwé kochánié.
27:
Iego potomſtwo ná źiemi
28:
Porowna záwżdy z możnemi:
29:
Plemię dobrych ludźi wſzędźie
30:
Z łáſki páńſkiéy kwitnąć będźie.
Y ijW iegostrona: 172

Pſałtérzá Dawidowégo172.
1:
W iego domu ná czás wſzelki
2:
Naydźie ſye doſtátek wielki:
3:
Iego vprzéyméy dobroći
4:
Wiek nadłużſzy nie okroći.
5:
Niechay ćmá iáka chce wſtánie/
6:
Dobrym świátłá záwżdy zſtánie.
7:
Pan o cnotliwym narodźie
8:
Pieczą ma w káżdéy przygodźie.
9:
Dobry prędki do litośći/
10:
Vdźiéla ſwéy máiętnośći:
11:
A ſłowá ſwé ták miárkuie/
12:
Ze w nich płochość nie pánuie.
13:
Więc/ gdy nieſzczęśćie przypádnie/
14:
Káżdému wytrzyma ſnádnie.
15:
A iego ſzczodrobliwośći
16:
Pámiątká trwa ku wiecznośći.
17:
Złé ięzyki go nie trwożą:
18:
Beſpieczen w nádźieię bożą/
19:
Y pewien/ że w krótkim cześie
20:
Zły człowiek pomſtę odnieśie.
21:
Vbogim dawa obfićie:
22:
A téż ſławá znákomićie
23:
Iego vczynnośći ſłynie/
24:
Y chwałá nigdy nie zginie.
25:
Ná to pátrząc zły boleie/
26:
Gniewem/ y zazdrośćią mdleie:
27:
Táki/ co w głowie vrádźi/
28:
Do ſkutku nie doprowádźi.
29:
PSALM CXIII.
30:
Laudate pueri dominum.
Dźiatkistrona: 173

Część piąta.173.
1:
D
Ziatki niewinné/ pánienki vczćiwé/
2:
Spiéwayćie imię páńſkié świętobliwé.
3:
To niechay záwżdy w vśćiéch ludzkich ſłynie/
4:
Póki pámiętny wiek ſwym torem płynie.
5:
Gdźie zarze wſchodzą/ y gdźie západáią/
6:
Wſzędy niech imię páńſkié wyznawáią.
7:
Ten ma narody wſzytki pod nogámi/
8:
A iego ſławá buia nád gwiazdámi.
9:
Kto kiedy z pánem tym porowna? który/
10:
Dźiwnie wyſoko śiedząc/ przedśię z góry
11:
Y co ná niebie/ y co ieſt ná źiemi/
12:
Oczymá widźi nieuchronionemi.
13:
Ten vbogiégo wźiąwſzy z gnoiu práwie/
14:
Vmié poſádźić ná Kśiążęcéy łáwie.
15:
Ten mać niepłodną/ y ziętą troſkámi/
16:
Lubémi ćieſzy zá czáſem dźiatkámi.
17:
PSALM CXIIII.
18:
In exitu Iſrahel de Ægypto.

19:
N
A ten czás/ gdy żydowie doſtawſzy ſwobody/
20:
Byſtré Nilowé żegnáli wody:
21:
Wielka tám ná nich łáſká páńſka ſye znáczyłá/
22:
Y niepodobna ku wierze śiłá.
23:
Morze/ pátrząc/ vćiekło: tákże Iordanowy
24:
Obróćił ſye wſpák ſtrumiéń do głowy.
25:
Góry capom podobné weſołym/ á ſkáły
26:
Iáko iágniętá młodé ſkakáły.
27:
Morze/ czemuś vćiekło? przécześ Iordanowy
28:
Strumieniu wſpák ſye wróćił do głowy?
29:
Góry/ czemuśćie capom podobne ſkakáły?
30:
A wy/ by młodé iágniętá/ ſkáły?
Y iijBytnośćstrona: 174

Pſałtérzá Dawidowégo174.
1:
Bytność páńſką y góry/ y rzéki ſzaloné/
2:
Y morze czuło nie vieżdżoné:
3:
Który z krzemieniá zdroie/ á z twárdéy opoki
4:
Mocen wyćiſnąć ſtrumień głęboki.
5:
PSALM CXV.
6:
Non nobis domine non nobis.

7:
N
Ie nam/ náſz pánie/ ſtworzeniu podłemu/
8:
Ale czyń ſławę imieniowi ſwemu.
9:
Niechay wiádomé/ niechay znáczné wſzędźie
10:
Twé miłośierdźie/ twoiá prawdá będźie.
11:
Niechay poháńcy ſproſni niepytáią/
12:
Gdźie teraz ich bóg/ którému dufáią?
13:
Náſz bóg ná niebie: cokolwiek zámyśli/
14:
Wſzytko ſye muśi ſtáć po iego myśli.
15:
A ich báłwány ze śrébrá/ ze złotá/
16:
Nic nie ſą/ iedno ludzkich rąk robotá.
17:
Gębą niemówią/ okiem nie pátrzáią/
18:
Vchem nieſłyſzą/ noſem nie wącháią.
19:
Ręką nie śćiſną/ nie poſtąpią nogą/
20:
Gárdłem żadnego głoſu dáć nie mogą.
21:
Boday ták y ći/ którzy ie dźiáłáią/
22:
A owſzem/ którzy w nich nádźieię máią/
23:
Izráhel w pánu niech nádźieię ſtáwi/
24:
A on go wſzelkich trudnośći pozbáwi.
25:
Niech ſye ná páná dom Aronów ſpuśći/
26:
A on go złáſki ſwoiéy nie opuśći/
27:
Niech mu dufáią/ którzy ſye go boią/
28:
Bo krom wątpienia włáſce iego ſtoią.
29:
Pan o nas pomni/ pan nam błogoſłáwi/
30:
Y znácznie naród żydowſki wyſtáwi.
Wſzytkimstrona: 175

Część piąta.175.
1:
Wſzytkim ón łáſkaw/ którzy ſłużą iemu/
2:
Ták w máłym wieku/ iáko doroſłemu.
3:
Pan łáſkę ſwoię rozmnoży nád wámi/
4:
Y nád wáſzémi tákże dźiateczkámi.
5:
Pan wam ná wieki wieczné błogoſłáwił/
6:
Ten który niebo y źiemię poſtáwił.
7:
Niebo wyſokié iego ieſt mieſzkánié/
8:
A źiemię ludźiom podał w vżywánié.
9:
Nie martwi/ pánie/ będą ćię chwalili/
10:
Ani ći/ którzy pod źiemię wſtąpili.
11:
Ale my/ którzy ná świećie żywiemy/
12:
Wiecznémi czáſy ſławić ćię będźiemy.
13:
PSALM CXVI.
14:
Dilexi quoniam exaudiet Dominus.

15:
M
Am przécz páná miłowáć/ który złáſki ſwoiéy/
16:
Raczył vſłyſzéć głos prośby moiéy.
17:
Dał mi vcho łáſkáwé: tego będę wzywał/
18:
Póki duch wemnie będźie przebywał.
19:
Iuż mi ná ſzyię práwie śmierć okrutna byłá
20:
Swé nie vchronné śidłá wrzućiłá.
21:
Iuż mię były piekielné kłopoty śćiſnęły/
22:
Y trwógi práwie oſtátnié zięły.
23:
W tákiéy przygodźie będąc człowiek nieſzczęśliwy
24:
Wzywałem páná: Boże prawdźiwy/
25:
Do ćiebie ſye vćiekam/ á ty złáſki ſwoiéy
26:
Chćiéy ſmętnéy duſzy dopomoc moiéy.
27:
Pan wielce miłosierny/ wielce ſpráwiedliwy/
28:
Y nád vpádłym pan lutościwy.
29:
Pan (mówię) ſtróż proſtoty/ mnie vdręczonemu
30:
Pomógł z nieſzczęśćia ſłudze ſwoiemu.
Wróćstrona: 176

Pſáłtérzá Dawidowego176.
1:
Wróć ſye do wczáſu ſwégo/ duſzo vtrapiona/
2:
Gdyś z łáſki páńſkiéy oſwobodzona.
3:
Duſzá od śmierći wolna/ łzy w oczách ſtánęły/
4:
Nogi żadnégo ſzwánku nie wźięły.
5:
Y będę nád mniemánié ludźi nieżyczliwych/
6:
Ieſzcze policzon w regeſtrze żywych:
7:
Wſzytkę ſwą myśl proſtuiąc ku célowi temu/
8:
Abych ſye pánu podobał ſwemu.
9:
Wierzyłem ſłowom iego/ y tóżem wyznawał/
10:
Aczem iuż w troſkach práwie vſtawał.
11:
Mówiłem vćiekáiąc: nádźieiá w człowiecze
12:
Prózna: bóg tylko ziśći/ co rzecze.
13:
Iákiéż ia tedy tobie/ pánie/ dáć mam dźięki/
14:
Zá té ták ſzczodré dáry twéy ręki?
15:
Czáſzę zbáwienną wezmę/ y cześć naświętſzemu
16:
Vczynię ſłuſzną imięniu twemu.
17:
Tobie przy wſzytkim zborze/ o boże łáſkáwy/
18:
Chcę w obietnicach ſwoich być práwy.
19:
Drogo ty kreẃ v śiebie ſług ſwoich ſzácuieſz/
20:
Y wſzelkiéy krzywdy ſrodze wetuieſz.
21:
Iam ſługá twóy/ iam ieſt ſyn niewolnice twoiéy/
22:
Tyś mię obrónił w przygodźie moiéy.
23:
Tobie ia wdźięczné ſerce będę ofiárował/
24:
Y twé z wielką czćią imię miánował.
25:
Tobie przy wſzytkim zborze/ o boże łáſkáwy/
26:
Chcę w obietnicách ſwoich być práwy.
27:
Chcę być praw przy powſzechnym ludu twégo zborze/
28:
W twym świętym mieśćie/ w twym zacnym dworze.
29:
PSALM CXVII.
30:
Laudate dominum omnes gentes.
Wſzelkistrona: 177

Część piąta.177.
1:
W
Szelki naród/ wſzelkié plemię/
2:
Cośćie wkrąg obśiedli źiemię/
3:
Páná z chęćią wyznawayćie/
4:
Iemu cześć/ y chwałę dayćie.
5:
Abowiém nas vmiłował/
6:
Hoynie łáſką ſwą dárował:
7:
A iego prawdá ſtáteczna/
8:
Nie może być ieno wieczna.
9:
PSALM CXVIII.
10:
Confitemini domino quoniam bonus.

11:
C
Hwalćie páná prze dobroć iego niewymowną/
12:
Y prze litość wiekom rowną.
13:
Izráhel niechay powié/ że páńſkiéy dobroći
14:
Wſzytkokrotny wiek nie kroći.
15:
Dom Aronow niech powie/ że páńſkiéy dobroći
16:
Wſzytkokrotny wiek nie kroći.
17:
Słudzy páńſcy niech mówią/ że iego dobroći
18:
Wszytkokrotny wiek nie kroći.
19:
Wzywałem go w przygodźie/ á on w méy ćięſzkośći
20:
Vżył nádemną litośći.
21:
Máiąc páná po ſobie/ iuż ia z ludzkiéy ſtrony
22:
Niemogę być vſzkodzony.
23:
Máiąc páná obrońcę/ vpad vyźrzę ſwemá
24:
Nieprzijaćielſki oczemá.
25:
Beſpieczniéy bogu dufáć/ niżli człowiekowi/
26:
Niż nawiętſzemu królowi.
27:
Wielki lud mię był oblégł: ále proſząc bogá/
28:
Nie vſzłá ich áni nogá.
29:
Zewſząd mię byli práwie/ zewſząd obegnáli/
30:
Bóg mi zdárzył/ że przegráli.
ZObśiedlistrona: 178

Pſáłtérzá Dawidowego178.
1:
Obśiedli mię/ by pſzczoły: zgáśli/ by ſurowy
2:
Zápalony krzak czérniowy.
3:
Nie śil ſye zły człowiecze: bo ieſlim ſzwánkował/
4:
Wnet mię móy pan porátował.
5:
On ieſt moiá potężność/ on weſelé moie/
6:
Iemum winien zdrowié ſwoie.
7:
Dobrych pobożnych ludźi wſzytki ſą mieſzkánia
8:
Pełné wdźięcznégo śpiéwánia.
9:
Silna ieſt ręká páńſka/ śiłá dokázuie/
10:
Silna/ y śilnie woiuie.
11:
Smierći/ prózno mi groźiſz: nic mi nie ſtráſzliwé
12:
Twoie ſtrzały popędliwé.
13:
Otom ia żyw: y będę ſławił po wſzéy źiemi
14:
Spráwy páńſkié rymy ſwemi.
15:
Karał mię pan/ y wedle woléy ſwéy fráſował:
16:
Iednák mię śmierći záchował.
17:
Otwórzćie mi drzwi páńſkié: niech dam dźięki ſwemu
18:
Dobrodźieiowi wielkiemu.
19:
To ſą ony żywégo bogá wdźięczné progi/
20:
Tu cnotliwym wolné drogi.
21:
Tobie dźięká: tyś przyiął wdźięcznié prośby moie/
22:
Tobiem winien zdrowié ſwoie.
23:
Kámień od rzemieſłników niedbáłych wzgardzony
24:
Ná kąt czelny ieſt włożony.
25:
A to przywłaſzczyć muśiem páńſkiému przeyźrzeniu/
26:
Co dźiś v nas w podźiwieniu.
27:
To ieſt on dźień ſzczęśliwy/ dźień błogoſłáwiony/
28:
Ku poćieſze nam ſpráwiony.
29:
Miéy nas w obronie ſwoiéy/ zdarz/ oycze łáſkáwy/
30:
Teráznieyſzé náſzé ſpráwy.
31:
Niechay idźie wſzelákim ſzczęśćiem obdárzony
32:
Król od bogá náznáczony.
My/strona: 179

Część piąta.179.
1:
My/ co pánu w kośćiele iego vſługuiem/
2:
Wſzégo dobrá wam winſzuiem.
3:
Bóg pan prawy: ten świátłem ſwoiéy życzliwośći
4:
Roświéćił náſzé ćięmnośći.
5:
Vwiążćie ćiągłym ſznurem v páńſkiégo ſtołu
6:
Nowotárgánégo wołu.
7:
Tobie ia dźięki czynię/ boże móy prawdźiwy/
8:
Ciebie chwalę/ pokim żywy.
9:
Chwalćie páná prze dobroć iego niewymowną/
10:
Y prze litość wiekom rowną.
11:
PSALM CXIX.Beati immaculati in via.
12:
Aleph.

13:
S
Zczęśliwi/ którzy ſye páńſkim zakonem ſpráwuią/
14:
Którzy páná/ y wyroków iego náśláduią.
15:
Niemáſz grzéchu/ kędy páńſkié práwá vważono/
16:
Wola twoiá/ pánie/ áby pilnie ich ſtrzeżono.
17:
Day boże/ ábych vmiał ſtrzédz twégo roſkazánia/
18:
Dobra moiá/ będęli żył wedle twégo zdánia.
19:
Náucz mię praw ſwoich/ á ia niech tobie dźiękuię/
20:
Wedla tych ia żyć chcę/ tylko niech pomoc twą czuię.
21:
Beth.
22:
C
Zym ſye młody człowiek lepſzy? gdy ſtrzeże ſłów twoich:
23:
Toć ieſt móy cél: nie day/ pánie/ mijáć vſtaw ſwoich.
24:
W ſercu chowam twé wyroki/ bych był praw od złośći/
25:
Vcz mię/ nieśmiertelny pánie/ twéy ſpráwiedliwośći.
26:
Twoie ſądy opowiádam záwżdy vſty ſwémi/
27:
Któré v mnie mieyſce máią przed ſkárby wſzytkiémi.
28:
W tych ſye ćwiczę vſtáwicznie/ tym ſye przypátruię/
29:
Tych nigdy nie przepámiętam/ w tych ſobie lubuię.
Z ijGimelstrona: 180

Pſáłtérzá Dawidowego180.
1:
Gimel.

2:
V
Zycz zdrowia/ żebych przy twym ſłowie ſtał ſtátecznie/
3:
Otwórz mi wzrok/ niech ná zakón pátrzę twóy beſpiecznie.
4:
Nie tay praw ſwych przychodniowi biédnemu ná źiemi/
5:
Duſzá moiá wiecznie teſkni zá ſądámi twemi.
6:
Przeſtępcá twoich porządków v ćiebie przeklęty/
7:
Mnie vchoway háńby: bo ia czćię twóy zakon święty.
8:
Kśiążętá przećiw mnie mówią/ á ia ſłowá twoie
9:
Rozbiéram: to ſą poćiechy/ to ſą rády moie.
10:
Daleth.
11:
D
Vſzá moiá mdleie: rácz ią ſłowem ſwym ochłodźić/
12:
Chęć moię widźiſz: day bych mógł woléy twéy dogodźić.
13:
Day mi ſwóy zakon znáć/ niech ſye cudów twoich dowiém/
14:
Táię w troſkách: wedlé ſłów ſwych opátruy mię zdrowiém.
15:
Błąd odéymi/ á okaż mi łáſkáwié ſwé prawá/
16:
Cnotá móy cél/ w który pátrzę/ y twoiá vſtáwá.
17:
Przy twoich wyrokách ſtoię: nie gárdźi mną/ pánie/
18:
Sćiéſzką prawdy twéy pobieżę/ gdy móy fráſunk ſtánie.
19:
He.
20:
N
Awiedź mię ná drógę praw ſwych/ náucz mię ich chowáć/
21:
A ia ſzczyrze chcę wedla nich żywot ſwóy ſpráwowáć.
22:
Prowadz mię śćiéſzką ſwych vchwał: do tegom ia chćiwy/
23:
Do tego mię wiédź: niech niedbam o zyſk niecnotliwy.
24:
Odwróć wzrok móy od márnośći/ niech przy tobie ſtoię/
25:
Pomni ſłowo ſwoie: oto ia ćiebie ſye boię.
26:
Vchoway mię háńby: boś ty vznawcá prawdźiwy/
27:
Broń mię chętnégo twéy prawdźie/ iákoś ſpráwiedliwy.
Vaustrona: 181

Część piąta.181.
1:
Vau.

2:
O
Każ mi łáſkę/ iákoś rzékł/ ábych to mógł ſwoim
3:
Obmowcom wywiéść/ że ſłuſznie vfam ſłowóm twoim.
4:
Nie bierz z vſt mych ſłowá prawdy: czekam ia twych ſądów/
5:
Y będę ná wieki wieczné twych przeſtrzegał rządów.
6:
Prawdźie będąc przijaćielem wolno chodzę/ pánie/
7:
Twé ſłowá królom powiádam/ á nie wſtyd mię zá nie.
8:
Kocham ſye w twym roſkazániu/ to wielce miłuię/
9:
To ná ręku noſzę/ ále y w ſercu piáſtuię.
10:
Zain.
11:
P
Omni ślub ſwóy: toć ieſt vfność/ y ochłodá moiá/
12:
Slub twóy mię wraca od śmierći oſtátniéy podwoiá.
13:
Niech ſye hárdźi śmieią/ ia twych praw nie odſtępuię/
14:
Ia twé wieczné ſądy pomnię/ z kąd poćiechę czuię.
15:
Tarnę wſzytek/ ná przeſtępce pátrząc vſtaw twoich/
16:
Które v mnie ſą zá pieśni/ dokąd tu lat moich.
17:
Imię twé w nocy rozczytam/ y twé przykazánié/
18:
To ieſt praca/ vſtáwiczné to moié ſtáránié.
19:
Heth.
20:
P
Anie/ to dźiał/ y część moiá/ vſtaw twych pilnowáć/
21:
Proſzę/ rácz ſye wedle ſłów ſwych nádemną ſmiłowáć.
22:
Przypátrzyłem ſie ſwym myślom: błąd wſzytki mé ſpráwy/
23:
Przetożem ſye wolał kwápić do twoiéy vſtáwy.
24:
Noſząc pętá niepobożnych twoy zakon wyznawam/
25:
Dla chwáły twych ſądów wiernych o północy wſtawam.
26:
To przijaćiél móy/ kto pilen twego roſkazánia.
27:
Pełen świát twéy łáſki: życz mi prawdy twéy vznánia.
Z iijTeth.strona: 182

Pſáłtérzá Dawidowego182.
1:
Teth.

2:
L
Aſkáwieś ſye zemną obſzedł wedle ſłów ſwych/ Iowá/
3:
Day mi rozum/ który ważę wielce twoie ſłowá.
4:
Błądźiłem/ pókim tróſk nieznał/ dźiś lepſzy karány:
5:
Obiaẃ mi ſwóy ſtátut/ pánie w dobroć nieprzebrány.
6:
Hárdźi ná mię fałſzem idą/ ia twych praw pilnuię/
7:
Oni ćiáłá tuczą/ ia twé vchwáły lubuię.
8:
Náuczyły mię/ ſtrzédz twoich wyroków/ kłopoty:
9:
Pożytecznieſzy zakon twych vſt/ niż kruſzec złoty.
10:
Iod.
11:
I
Eſtem czyn rąk twych: day mi znáć ſwoie roſkazánié/
12:
Dobrzy ze mnie rádość máią/ żeś ty mé vfánié.
13:
Spráwiedliwé ſądy twoie: ſłuſznie mię fráſuieſz/
14:
Vfam/ że ſye/ wedle ſłów ſwych/ nádemną ſmiłuieſz.
15:
Z litośći twéy iam żyw: zakon twóy moie kochánié.
16:
Pomśći krzywdy méy/ niech ia twé czynię roſkazánié.
17:
Kto twoich wyroków ſtrzeże/ zemną niech ſye znaſza.
18:
Mysl poſłuſzna twych praw niechay wſtydu nie odnaſza.
19:
Caph.
20:
S
Erce czekáiąc vſtawa/ nádźieiá nie ſtánie/
21:
Y oczy pátrząc vſtały na twóy rátunk/ pánie.
22:
Więdnę/ iáko ſkórá w dymie/ wżdam ſtrzegę praw twoich.
23:
Rychłóż nád nieprzijaćielem krzywd wetuieſz moich?
24:
Doły pódemną kopáią/ przećiw práwu twemu.
25:
Szczyra prawdá twé wyroki: wyrwi mię z rąk złemu.
26:
Niſzczy mię/ gdźie może/ á ia ſtrzegę twéy vſtáwy/
27:
Wedla któréy day bych vmiał wiéść wſzytki ſwé ſpráwy:
Lámed.strona: 183

Część piąta.183.
1:
Lamed.

2:
S
Lowá twoie/ prawdá twoiá ná wieki zoſtánie.
3:
Tyś niebo/ y źiemię ſtworzył: á téż y dźiś/ pánie/
4:
Twym porządkiem wſzytko idźie/ wſzyſtko ſłucha ćiebie:
5:
Krom praw twoich/ ia niémam gdźie vćiéc ſye w potrzebie.
6:
Tych ia nigdy nie zápomnię: to ieſt zdrowié moie:
7:
Wiédz o mnie ſłudze ſwym/ który ważę práwá twoie.
8:
Zli mię trapią/ że rozważam twé ſłowá ſtáteczné/
9:
Wſzytkich rzeczy koniec widzę: twé vſtáwy wieczné.
10:
Mem.
11:
O
Pánie/ iáko mnie wdźięczné ſą vſtáwy twoie:
12:
Té mię nád nieprzijaćioły mędrſzym czynią moie.
13:
Tych ſłucháiąc/ dowćipnieyſzym/ niż moi miſtrzowie/
14:
Y lepiéy rzeczy vważam/ niż biegli ſtárcowie.
15:
Ná té pátrząc/ mijam śćieſzki dáleko złośliwych/
16:
A trzymam ſye/ iákoś kazał/ twych praw świętobliwych.
17:
Słodſzé niż miód w vśćiéch moich twé páńſkié vſtáwy/
18:
Z ych przeſtrogi z niepobożnym niémam żadnéy ſpráwy.
19:
Nun.
20:
S
Lowo twoie ieſt pochodnia przed nogámi mémi/
21:
Rzékłem (co zyſzczę) rządźić ſye vſtáwámi twémi.
22:
Pośil mię vtrapionégo/ wedle ſwego ſłowá:
23:
Bierz ofiárę vſt mych/ á mnie praw ſwych náucz/ Iowá.
24:
Po śmierćiách ſtąpam/ á przedśię twóy zakón wyznawam/
25:
Zli mię łówią/ ia przedśię twych vſtaw nie zoſtawam.
26:
To móy dźiał/ to roſkoſz moiá: ku temu célowi
27:
Zmiérzáć będę/ póki wieku zſtawa człowiekowi.
Sámech.strona: 184

Pſáłtérzá Dawidowego184.
1:
Samech.

2:
I
Ako zakon twóy miłuię/ ták ſye brzydzę złemi:
3:
Tyś nádźieiá/ tyś ieſt moiá obroná ná ziemi.
4:
Precz odemnie źli: ia páńſkich vſtaw niech pilnuię/
5:
Pośil mię: niéch ſye zá rzeczy płoné nie vymuię.
6:
Opátrz mię zdrowiem/ bych długo twoie chował práwá/
7:
Stárłeś wſzytki ſwé zmienniki: bo ſproſna ich ſpráwá:
8:
Zniſzczyłeś przewrotné/ ſkąd znam ſpráwiedliwość twoię/
9:
Twoim ſtráchem ćiáło tarnie/ ſądów twych ſye boię.
10:
Ain.
11:
N
A mnie/ człowiecze cnotliwym/ nie day złym przewodźić/
12:
Cieſz mię łáſką ſwą/ y rácz mię z ich rąk oſwobodźić.
13:
Słów twych pátrząc/ y ratunku/ oczu mi nie zſtánie/
14:
Smiłuy ſye/ á day mi poznáć ſwé wyroki/ pánie.
15:
Day mi poznáć ſwé wyroki/ boże nieſtworzony/
16:
A bierz ſye zá krzywdę ſwoię: twóy zakon zgwałcony.
17:
Który v mnie drożſzy pereł/ y świétnego złotá/
18:
Ten mnie mił ſam/ á záś wſzelka brzydka ieſt ſromotá.
19:
Re.
20:
D
Ziwné ſą twé táiemnice/ których myśl pilnuie/
21:
Słowo twé świátłem mądrośći proſté opátruie:
22:
Tego prágnąc/ vſtá źieią: weyźrzy miłośiernym
23:
Okiem ná mię ták/ iákoś zwykł czynić ſwoim wiernym.
24:
Rządź mię ſłowem ſwym/ niech nie ma złość nádemną władze/
25:
Zbaẃ mię tróſk/ á twé vchwáły będą v mnie w wadze.
26:
Roświéć mię ſwą iáſną twarzą/ náucz mię praw ſwoich/
27:
Których wzgárdá ćięſzki z oczu płácz wyćiſka moich/
Zadestrona: 185

Część piąta.185.
1:
Zade.

2:
O
Pánie wſzytki poſtępki twoie ſpráwiedliwé/
3:
Zakon twóy nienágániony/ świádectwá prawdźiwé.
4:
Gniéw mię pali/ że zły człowiek ſłowy gárdźi twémi/
5:
Słowá twé w ogniu płáwioné: ia ſye ćieſzę iémi.
6:
Tych ia nie zápomnię/ iákomkolwiek ieſt wzgárdzony/
7:
Wieczna twoiá ſpráwiedliwość/ zakon niewzruſzony.
8:
W troſkách nawiętſzych záwżdym twé vchwały miłował/
9:
Cwicz mię ná ſwą myśl/ iákobyś zdrowiém mię dárował.
10:
Coph.
11:
V
Słyſz pánie (k tobie wołam) nárzékánié moie/
12:
Vſłyſz/ á rátuy: niech święté chowam práwá twoie.
13:
Vprzedzam świtánié/ do twych wyroków wzdycháiąc/
14:
Vprzédzam ſtraż/ w twym zakonie świętym rozmyśláiąc.
15:
Vſłyſz głos móy/ á potwiérdź mię/ wedle ſwégo ſłowá/
16:
Zli nademną tuż/ ále praw twych dáleko/ Iowá.
17:
Y tyś ieſt bliſki ſwym wiernym: wſzytki ſą ſtáteczné
18:
Wyroki twoie/ y muſzą trwáć ná czáſy wieczné.
19:
Res.
20:
W
Ybaẃ mię z vćiſku/ gdyż ia pomnię práwá twoie/
21:
Broń méy ſpráwy/ á wyzwól mię/ pomniąc ſłowo ſwoie.
22:
Złych vpadek czeka: bo twych niechcą praw pilnowáć/
23:
Tyś pan ieſt wielkiéy litośći/ ty mię rácz záchowáć.
24:
Zewſząd vćiſk mam/ á przedśię przy twey prawdźie ſtoię/
25:
Boleię pátrząc/ że depcą źli náukę twoię.
26:
Zakon twóy miłuię/ ty téż vmiłuy mię/ Iowá/
27:
Prawdźiwé ſą twé powieśći/ nieprzetrwáné ſłowá.
A aSin.strona: 186

Pſáłtérzá Dawidowego186.
1:
Sin.

2:
M
Ożni mię trapią/ á ia twych wyroków pilnuię/
3:
Któré drożéy/ niżli korzyść nawiętſzą/ ſzácuię.
4:
Fáłſz mię miérźi/ twé vſtáwy vlubiłem ſobie/
5:
Siedḿ kroć ná dźiéń/ prze twą prawdę/ dáię chwałę tobie.
6:
Pokoy wielki miłoſnikom praw twych/ á zgorſzenié
7:
Zadné: pátrzę ná twóy rátunk/ y ná twé rzeczenié.
8:
Praw twych ſtrzegę/ ſądy pomnię/ ſłowá chowam: bo mé
9:
Wſzytki ſpráwy/ wſzytki myśli tobie ſą wiádomé.
10:
Thau.
11:
N
Iechay ważna będźie moiá modlitwá v ćiebie/
12:
Rządź mię wedle ſwych obietnic/ y rátuy w potrzebie.
13:
Chwalon z vſt mych będźieſz/ gdy mi ziáwiſz práwá ſwoie/
14:
Chwalon będźieſz: ſpráwiedliwé ſą wyroki twoie.
15:
Broń mię ręką ſwą: v mnie twé ważné roſkazánié/
16:
Prágnę twéy pomocy zakon twóy moie kochánié.
17:
Zyẃ mię ſłowem ſwym ku ſwéy czći: iam iák'owcá/ zginął/
18:
Szukay mię/ bo mnie twóy zakon z ſercá nie wypłynął.
19:
PSALM CXX.
20:
Ad dominum cùm tribularer clamaui.

21:
W
Każdym vćiſku ſwoim wołałem do páná/
22:
A moiá prośbá záwżdy byłá wyſłucháná.
23:
Y dźiś ćię tymże ſercem proſzę páná ſwego/
24:
Obróń mię od potwarzy ięzyká zdrádnégo.
25:
Co ſwym kłamſtwem pożyſzczeſz/ ięzyku wſzeteczny/
26:
Ieno ludzką nienawiść/ á gniéw boży wieczny?
27:
Twoie ſłowá ſą ſtrzały iádem nápoioné
28:
Smiertelnym/ twoie ſłowá węglé rozpaloné.
Miedzystrona: 187

Część piąta.187.
1:
Miedzy zbóycy (nieſtetyż) ieſt mieſzkánié moie/
2:
Miedzy ludem nieludzkim trawię látá ſwoie:
3:
Mnie mił pokóy/ á oni w zwádźie ſye kocháią/
4:
A gdy zgodę wſpomionę/ mieczów pomykáią.
5:
PSALM CXXI.
6:
Leuaui oculos meos in montes.

7:
C
Złowiek ia nieſzczęśliwy/ człowiek ſtrapiony/
8:
Oczy ſmutné podnoſzę ná wſzyſtki ſtrony:
9:
Vpátruiąc/ ktoli ſye mnie vżáłuie/
10:
Ktoli mię w złéy przygodźié moiéy rátuie.
11:
Duſzo moiá/ przedśię ty tuſz dobrze ſobie:
12:
Bóg w nieſzczęśćiu twym będźie pomocen tobie.
13:
Bóg ten/ który wyſokié niebo zbudował/
14:
Y źiemſki wſzytkorodny krąg vgruntował.
15:
To twóy ſtróż: ten ćię z oczu nigdy nie ſpuśći/
16:
Ani nodze ſzwánkowáć twoiéy dopuści:
17:
Stróżá twégo żaden ſen nigdy nie zymie/
18:
Nie ſpi ſtróż Izráhelſki/ ani ſye zdrzymie.
19:
Pan vſtáwicznie będźie przy boku twoim/
20:
Y ten ćię zewſząd ćieniem okrije ſwoim:
21:
Ze ćię áni w dźiéń ſłońce gorące przéymie/
22:
Ani źimno mieśiącá nocnégo zéymie.
23:
Cokolwiek pocznieſz/ bądź to dom ćię zábáwi/
24:
Bądź cię z niego potrzebá dálſza wypráwi:
25:
Wſzędy nád ſobą doznaſz páńſkiéy opieki/
26:
Y dźiś/ y potym záwżdy ná wſzytki wieki.
27:
PSALM CXXII.
28:
Lætatus ſum in his, quæ dicta ſunt mihi.
Aa ijRadstrona: 188

Pſáłtérzá Dawidowégo188.
1:
R
Ad to ſłyſzę/ że dom páńſki náwiedźić mamy/
2:
Y vjźrzém/ o Hieruzálem/ twé piękné bramy.
3:
Hieruzálem/ wzór miaſt zacnych/ ozdobá świátá:
4:
Zgodą mieſzczan ſwych ſpoiona ná wieczné látá.
5:
Tám ku ſłużbie páńſkiéy/ iako zakon ſkázuie/
6:
Naród żydowſki ze wſzytkich kráin wſtępuie.
7:
Tám práwo/ tám ieſt záſádzon páłac ſądowy/
8:
Tám ſtolicá/ y on zacny thron Dawidowy.
9:
Niechże w tobie/ piękné miáſto/ pokóy przebywa/
10:
Którego niech twóy przijaćiél z tobą vżywa.
11:
Pokóy w twárdych báſztach twoich niechay ſye mnoży/
12:
A obfitość ſwé w páłacách gniazdo záłoży.
13:
Prze bráćią ze wſzech namilſzą/ prze krewné moie/
14:
Wiecznie ſye ia ſtáráć muſzę o dobré twoie.
15:
Prze dom páńſki świętobliwy/ ná twé pożytki
16:
Gotowem zdrowié ſwé wáżyć/ y śiły wſzytki.
17:
PSALM CXXIII.
18:
Ad te leuaui oculos meos.

19:
B
Oże/ który mieſzkaſz nád wſzytkiémi nieby/
20:
Próżen y troſk ludzkich/ y wſzelkiéy potrzeby:
21:
Do ćiebié ia wznoſzę ſmętné oczy ſwoie/
22:
O pánie/ nádźieio/ y zbáwienié moie.
23:
Iáko w niedoſtátku ná páńſką pogląda
24:
Głodny ſługá rękę/ y łáſki pożąda.
25:
Iáko niewolnicá/ któréy głód doymuie/
26:
Coraz pániéy ſwoiéy ręki vpátruie:
27:
Tákżeć oczy náſzé obćiążoné łzámi
28:
Ná páná pátrzáią: owa ſye nád námi
29:
Smiłowáć/ iáko pán miłośierny/ raczy:
30:
A wyſtępów náſzych łáſkáwie przebaczy.
Vżalstrona: 189

Część piąta.189.
1:
Vżal ſye nas/ vżal/ nieśmiertelny boże/
2:
Abowiém iuż ledwé ćiérpiéć więcéy może
3:
Náſzé człowieczeńſtwo pośmiéchów/ y wzgárdy:
4:
Ták nas ten lud trapi/ ſwoim ſzczęśćiém hárdy.
5:
PSALM CXXIIII.
6:
Niſi quia dominus erat in nobis.

7:
B
Y był pan nie ták łáſkaw ná naſzé zdrowié:
8:
Niechay cné Izráhelſkié potomſtwo powié:
9:
By byłá nie tá ku nam życzliwość páńſka:
10:
Gdy ná nas wſzytká śiłá przyſzłá pogáńſka:
11:
Iużby nas (ták ſye byli wśćiekle vpárli)
12:
Iuż by nas práwie byli żywo pożárli:
13:
Iuż by nas powódź ſtráſzna/ iuż by nas byłá
14:
Nawáłność nieſłychánych wód zátopiłá.
15:
Pánu bogu niechay cześć będźie ná wieki/
16:
Ze nas raczył z ich ſrogiéy wyrwáć páſzczeki.
17:
Wywikłáliſmy ſye z ych śieći zdrádliwych/
18:
Iáko więc lichy ptaſzek z ręku myśliwych.
19:
Niechayże nam ná potym ſtrách nie panuie/
20:
Ponieważ ták wielmożny pan o nas czuie:
21:
Pan/ który ſwoią ręką niebo zbudował/
22:
Y źiemſki wſzytko rodny krąg vgruntował.
23:
PSALM CXXV.
24:
Qui confidunt in domino, ſicut mons Sion.

25:
K
Tokolwiek mocnie vfa pánu ſwemu/
26:
Nieporuſzony ſtoi: Siońſkiemu
27:
Wirzchowi rowien/ którégo niemogą
28:
Gwałtowné wiátry pożyć żadną trwogą.
Aa iijIákostrona: 190

Pſałtérzá Dawidowego190.
1:
Iáko wkrąg práwie góry otoczyły
2:
Ierozolimę: ták pan lud ſwóy miły
3:
Wáłem ſwéy łáſki zewſząd oſypuie/
4:
A w żadną trwogę ich nie odſtępuie.
5:
Ani dopuśći/ żeby lud przeklęty
6:
Wiecznie vćiſkáć miał iego zbór święty:
7:
Aby ſnadź cnotá nieſzczęśćiém ſtrapiona
8:
Nie byłá iáko nákoniec zgorſzona.
9:
Dobrym day dobrze/ ſpráwiedliwy pánie:
10:
A kto ná dródze niepobożnych ſtánie/
11:
Niech wiedźion będźie zá niepobożnémi/
12:
A ty miéy pokóy/ Izráhelſka źiemi.
13:
PSALM CXXVI.
14:
In conuertendo dominus captiuitatem Sion.

15:
G
Dy z okrutnéy Bábilony
16:
Páńſki lud był wyzwolony/
17:
Człowiekowi ták ſye zdáło/
18:
Iákoby mu ſnić ſye miáło.
19:
Tám dopiéro nárzékánié/
20:
Tám płácz vſtał/ y wzdychánié.
21:
A rádośći náſtąpiły
22:
Ná to mieyſce/ y śmiéch miły.
23:
Tám pogánin zazdrośćiwy
24:
Znak (powiáda) niewątpliwy
25:
Okazał bóg świátu wſzemu/
26:
Ze ieſt łáſkaw ludu temu.
27:
Láſkaw ieſt pan ludu ſwemu/
28:
Okazał to świátu wſzemu:
29:
Z oków ćięſzkich nas wybáwił/
30:
Y ná ſwobodźie poſtáwił.
Y ći/strona: 191

Część piąta.191.
1:
Y ći/ pánie co zoſtáli/
2:
Day/ áby tám nie mieſzkáli:
3:
Ale ſzli ták ſpieſznym biegiem/
4:
Iáko ſtrumiéń pełnym brzegiem.
5:
Kto śiał w płáczu/ żnie w rádośći:
6:
Náſzá śiéw byłá w gorzkośći:
7:
Oto zdárzył pan/ że y my
8:
Z weſelem ſnopy nośimy.
9:
PSALM. CXXVII.
10:
Niſi dominus ædificauerit domum.

11:
I
Eſli domu ſam pan nie zbuduie/
12:
Prózno człowiek o nim ſye fráſuie:
13:
Ieſli miáſtá ſam pan ſtrzédz nie będźie/
14:
Prózno czuie ſtraż po blánkách wſzędźie.
15:
Prózno z domu przededniém wychodźiſz/
16:
Prózno mrokiem oſtátnim przychodźiſz:
17:
Nie zárobiſz áni pożywienia/
18:
Niebędźieli z niebá wſpomożenia.
19:
Ale/ komu pan ieſt miłośćiwy/
20:
Dáie mu ſen oczom pożądliwy:
21:
Dáie dźiatek wdźięczné w domu roie:
22:
Toć ieſt/ pánie/ pożegnánie twoie.
23:
Nie ták groźné/ nie ták ſą ſtráſzliwé
24:
W ręku męſkich ſtrzały popędliwé/
25:
Iáko kiedy przy oycowſkiéy głowie
26:
Záſtáwią ſye cnotliwi ſynowie.
27:
Szczęśliwy to miedzy ſzczęśliwémi/
28:
Kto ſwóy ſáydak ſtrzałámi tákiémi
29:
Obwárował: gdy przed ſądem ſtánie/
30:
Y práwá mu/ y ſercá doſtánie. ❦
Pſalmstrona: 192

Pſałterzá Dawidowego192.
1:
PSALM CXXVIII.
2:
Beati omnes qui timent dominum.

3:
S
Zczęśliwy człowiek prawdźiwie/
4:
Kto w boiáźni páńſkiéy żywie:
5:
Gotów pełnić/ co on ſwémi
6:
Wyrzékł vſty naświętſzémi.
7:
Temu iego wierna praca
8:
Nigdy ſye w żal nie obraca:
9:
Ale czego źiemi zwierzy/
10:
Wſzytko mu z lichwą odmierzy.
11:
Iáko/ wijąc ſie po tyce/
12:
Płodny krzak winnéy máćice/
13:
Obfituie w ſłodkié groná:
14:
Ták bogoboynégo żoná.
15:
Oćiec śiędźie zá ſwym ſtołem/
16:
A dźiateczki ſtoią kołem:
17:
By w buynym ſádźie źieloné
18:
Oliwki nowo ſádzoné.
19:
To ma odniéść niewątpliwie/
20:
Ktokolwiek pobożnie żywie:
21:
Tego śiedząc ná Sionie/
22:
Będźie miał pan w ſwéy obronie.
23:
W rzeczypoſpolitéy zgodę/
24:
Y cáłą vyźrzy ſwobodę:
25:
Vyźrzy ſynów ſwoich plemię/
26:
Y ſpokoyną zewſząd źiemię.
27:
PSALM CXXIX.
28:
Sæpe expugnauerunt me à iuuentute mea.
Mogąstrona: 193

Część piąta.193.
1:
M
Ogą rzéc páńſcy wybráni/
2:
Z młodosći nas trapili/
3:
Trapili ſrodzy pogáni/
4:
Przedśię nas nie pożyli.
5:
Grzbiety nam ſrodze oráli
6:
Nieznośnémi plagámi:
7:
Y głodem nas mordowáli/
8:
Y ćięſzkiemi pracámi.
9:
Pan wiecznéy ſpráwiedliwosći
10:
O ſwóy lud ſye záſtáwił:
11:
Potłukł pętá w ſwéy ſrogośći/
12:
A naś niewoley zbáwił.
13:
Boday zginął/ kogo ſławá
14:
Boli miáſtá páńſkiego:
15:
Boday vſechł/ iáko trawá
16:
W wiérzchu muru twárdégo.
17:
Trawá/ która nie czekáłá
18:
Rázu koſy śiekącéy:
19:
Ale przed czáſem zniſzczáłá
20:
Ogniem gwiazdy gorącéy.
21:
Tá ręki nie nápełniłá
22:
Zeńcowi ochotnemu:
23:
Ani łoná obćiążyłá
24:
Noſzarzowi pilnemu.
25:
Ani/ którzy przemijáli
26:
Czáſu zbiéránia zboża:
27:
Robotnikom winſzowáli/
28:
Láſká nád wámi boża.
29:
PSALM CXXX.
30:
De profundis clamaui ad te domine.
BbW troſkáchstrona: 194

Pſałtérzá Dawidowego194.
1:
W
Troſkách głębokich ponurzony/
2:
Do ćiebie/ boże niezmierzony/
3:
Wołam: rácz ſmutné prośby moie
4:
Przijąć w łáſkáwé vſzy ſwoie.
5:
Ieſli téy z námi ſurowośći
6:
Będźieſz chćiáł vżyć/ iáko złośći
7:
Náſze ſą godné/ kto praw/ pánie/
8:
Przed ſrogim ſądem twym zoſtanie?
9:
Aleś ty pan ieſt dobrotliwy:
10:
Pan z przyrodzenia lutośćiwy:
11:
Co przećiw tobie v wſzech ludźi
12:
Vczćiwość wielką w ſercu budźi.
13:
Cieſzy mię/ pánie dobroć twoiá/
14:
Cieſzą mię ſłowá: duſzá moiá
15:
Vpatrza twego ſmiłowánia/
16:
Bárźiéy niż nocna ſtraż świtánia.
17:
Bárźiey niż nocna ſtraż świtánia/
18:
Prágnie duch twego ſmiłowánia.
19:
O Izráhelu/ niech ſye dźieie
20:
Co chce/ ty w pánu kłádź nádźieie.
21:
V tego litość nieprzebrána/
22:
V tego pomoc nie czekána:
23:
Ten miłośierdźiu ſwemu gwoli
24:
Ze wſzech ćię grzéchów twych wyzwoli.
25:
PSALM CXXXI.
26:
Domine non eſt exaltatum cor meum.

27:
W
Ieczny boże/ nie naydźieſz pychy w ſercu moim/
28:
Anim ia zwykł przenośić chudſzych okiem ſwoim/
29:
Ani ſye ia ná wielkié názbyt kaſzę rzeczy/
30:
Ani ſye ia nád rozum wyſadzam człowieczy.
Niechaystrona: 195

Część piąta.195.
1:
Niechay wiecznie nie vznam/ pánie/ łáſki twoiéy/
2:
Ieſlim ia nie poniżył niżéy duſze ſwoiéy/
3:
Niż ieſzcze móy ſtan nieśie: rownie więc ták licha
4:
Dźiećiná zoſtáwiona do mátki ſwéy wzdycha.
5:
To ieſt kſtałt myśli moich: áni ia mam ſobie
6:
Pewnieyſzego rátunku/ ieno vfáć tobie.
7:
V páná ma poćiéchy ſzukáć/ y obrony/
8:
Kto niechce być w nádźiei ſwoiéy omylony.
9:
PSALM CXXXII.
10:
Memento domine Dauid.

11:
P
Omni/ pánie/ Dawidá/ y iego trudnośći/
12:
Któré ćiérpiał w nádźieię twoiéy życzliwośći.
13:
Który tobie w té ſłowá przyśiągł ſwému bogu:
14:
Niechcę áni náwiedźić piérwéy ſwégo progu/
15:
Ani ná ſwym łożu lédz/ áni oczu zmrużyć/
16:
Ani pożądnych dárów ſnu ſłodkiégo vżyć:
17:
Aż plác naydę/ boże móy/ twemu kośćiołowi/
18:
Y wymierzę świętemu mieyſce ołtarzowi.
19:
Ale oto w Ephráćie pan ie znáki ſwemi
20:
Iáwnie okazał/ miedzy padoły leśnemi.
21:
Pódźmyſz tedy pod iego namiot vlubiony/
22:
Y cáłuymy podnożek iego poświęcony.
23:
A ty/ o pánie/ rácz wnidź do ſwégo pokoiá/
24:
W ſzczęſną godźinę rácz wnidź ty/ y Arká twoiá.
25:
Niechay kápłani twoi świécą pobożnośćią/
26:
A ſercá bogoboynych nápełni rádośćią.
27:
Ieſli Dawid ſługá twóy łáſkę miał v ćiebie/
28:
Niechćiéyże y potomſtwá odmiátáć od śiebie.
29:
Przyśiągłeś Dawidowi wiernym ſłowem ſwoim/
30:
Potomek twóy vśiędźie w máieſtaćie twoim:
Bb ijA będąlistrona: 196

Pſałtérzá Dawidowégo196.
1:
A będąli twé dźieći praw moich ſłucháły/
2:
Y wiáry ſtárożytnéy mocnie przeſtrzégáły:
3:
Y oni/ y dźieći ich/ y tychże dźiedźice
4:
Ná wieki nie wypádną z oycowſkiéy ſtolice.
5:
Sion ſye mnie podoba: to moie mieſzkánié:
6:
To ieſt móy odpoczynek/ y wieczné kochánié.
7:
Tu ia obfitość zrodzę wſzelákiéy żywnośći/
8:
Y nákarmię vbogié práwie do ſytośći.
9:
Kápłani moi świéćić będą pobożnośćią/
10:
A ſercá bogoboynych nápełnię rádośćią.
11:
Tu Dawidowé plemię roſkrzewię: tu ſwemu
12:
Sławę nievgáſzoną wzniécę iedynemu.
13:
Iego wſzyſtki ogárnie wſtyd nieprzijaćiele/
14:
A onému koroná zákwitnie ná czele.
15:
PSALM CXXXIII.
16:
Ecce quàm bonum & quàm iucundum.

17:
I
Ako rzecz piękna/ iáko rzecz przijemna
18:
Pátrzáć/ gdźie miłość pánuie wzaięmna:
19:
A bráćia sforni w ſzczéréy vprzéymośći
20:
Strzegą iednośći.
21:
Nie ták ieſt wdźięczny oléy bálſámowy
22:
Swiéżo wylany ná włos Aronowy:
23:
Zkąd wonny płynie áż ná kray bogáty
24:
Oſtátniéy ſzáty.
25:
Nie ták roſkoſzné krople ſą perłowé
26:
Niebieſkiey roſſy/ któré Hermonowé
27:
Páſtwiſká zdobią/ kiedy wſtáie z morzá
28:
Ogniſta zorzá.
Bo kędystrona: 197

Część piąta.197
1:
Bo kędy zgodá święta przemieſzkawa/
2:
Tám pan niebieſki wſzytko dobré dawa/
3:
Wzbudzáiąc záwżdy ná mieyſce oycowé
4:
Potomſtwo nowé.
5:
PSALM CXXXIIII.
6:
Ecce nunc benedicite domino.

7:
T
Eraz/ o wierni páńſcy ſłużebnicy/
8:
Którzy trzymaćie ſtraż w iego bóżnicy:
9:
Teraz/ iáko to noc milczy/ wiecznemu
10:
Chwałę oddayćie winną bogu ſwemu.
11:
Ręce ku iego mieſzkániu śćiągayćie/
12:
A winną chwałę iemu oddawayćie.
13:
A pan wam tákże będźie błogoſłáwił/
14:
Ten który niebo/ y źiemię poſtáwił.
15:
PSALM CXXXV.
16:
Laudate nomen domini.

17:
O
Słudzy páńſcy/ ze wſzech naświętſzemu
18:
Cześć imieniowi vczyńćie pánſkiemu.
19:
Wy/ którym domu iego ſtraż podáná:
20:
Chwálćie godnego wſzelkiéy chwały páná.
21:
Ten Izráhelá obrał przed inſzémi/
22:
Y vczynił go włośćią ſwą ná źiemi.
23:
To pan ieſt wielki/ pan niezwyćiężony/
24:
Nád inſzé wſzytki bogi przełożony.
25:
W iego ieſt władzy źiemiá/ y wyſokié
26:
Niebo/ y morſkié przepáśći głębokié.
27:
Ten z lochów źiemſkich obłoki wyćiąga/
28:
Y po powietrzu ſzyrokim rośćiąga.
Bb iijZ déſzczemstrona: 198

Pſałtérzá Dawidowégo198.
1:
Z déſzczem ogniſté miéſza łyſkáwice/
2:
Wiátrów dobywa z ſwéy ſkrytéy ſkárbnice.
3:
Zbił płód w Aegypćie piérwſzy/ od człowieká
4:
Począwſzy/ áż do bydlęcégo wieká.
5:
Ná królá náwiódł cudá nieſłycháné/
6:
Trapiąc ſámego y iego poddáné.
7:
Siłá narodów/ śiłá miaſt wywróćił
8:
Sławnych/ á możné króle mieczem ſkróćił.
9:
Sehoná/ kráin Amorreyſkich páná/
10:
Y Ogá/ królá rodnégo Bázáná.
11:
Y Chánáneą wſzytkę: á ich źiemię
12:
Podźielił miedzy Izráhelſkié plemię.
13:
Wieczné ieſt imię twoie/ możny pánie/
14:
A ſławá twoiá nigdy nie vſtánie.
15:
Ty ludem ſwoim rządźiſz: ty káżdemu
16:
Láſkę okażeſz znáczną ſłudze ſwemu.
17:
Bogi pogáńſkié ze śrébrá ze złotá
18:
Nic nie ſą/ iedno ludzkich rąk robotá.
19:
Vſtá ich niemé/ oczy nie pátrzáią/
20:
Vſzy nie ſłyſzą/ nozdrá tchu nie máią.
21:
Boday ták y ći/ którzy ie robili/
22:
A owſzem/ co w nich vfność położyli.
23:
Ty domie/ pána chwal/ Izráhelowy/
24:
Domie Lewego/ domie Aronowy.
25:
Wſzyſcy go chwálćie/ wſzyſcy poſpolićie/
26:
Co pánu ſercem vprzéymym ſłużyćie.
27:
Niech wiecznie będźie pan pochwalon/ który
28:
Vlubił ſobie wirzch Sionſkiéy góry.
29:
PSALM CXXXVI.
30:
Confitemini domino quoniam bonus.
Chwálćiestrona: 199

Część piąta.199.
1:
C
Hwalćie páná z dobroći iego nie przebránéy/
2:
Chwálćie z litośći wiekom żadnym nie poddánéy.
3:
Chwálćie bogá/ który ieſt bóg nád inſzé bogi/
4:
Bo iego miłośierdźia nie záginą drogi.
5:
Chwálćie páná/ ktory ieſt pan nád inſzé pány/
6:
Bo on w ſwym miłośierdźiu nigdy nie przebrány.
7:
Który ſam cudá czyni przećiw ludzkiéy wierze/
8:
Bo żaden wiek litośći iego nie przebierze.
9:
Który miſterſtwem wielkim piękné niebo ſpráwił/
10:
Bo ſwému miłośierdźiu kréſu nie poſtáwił.
11:
Który wynurzył źiémię z morſkich głębokości/
12:
Bo końcá nigdy páńſkiéy niebędźie litośći.
13:
Który záżégł ná niebie świátłá niezgáſzoné/
14:
Bo páńſkié dobrodźieyſtwo nie ieſt okrążoné.
15:
Słońce/ áby białému dniowi pánowáło/
16:
Bo iego miłośierdźié wiecznie będźie trwáło.
17:
Mieśiąc y złoté gwiazdy/ áby noc rządźiły/
18:
Bo łáſki iego żadné nie zwyćiężą śiły.
19:
Który Aegypt pokarał ná piérworodzonych/
20:
Bo iego miłośierdźié ieſt lat nieſkończonych.
21:
Który lud ſwóy zych wyrwał okrutnéy páſzczeki/
22:
Bo iego nie przebrána łáſká trwa ná wieki.
23:
Wyrwał nie zwyćiężoną możną ręką ſwoią/
24:
Bo páńſkié dobrodźieyſtwá ná czás wieczny ſtoią.
25:
Który w pół práwie morze rozdźielił czérwoné/
26:
Bo iego miłośierdźié ieſt niedokończoné.
27:
Y przeprowádźił przez nie lud ſwóy ſuchą nogą/
28:
Bo wiecznéy łáſki páńſkiéy látá nieprzemogą.
29:
A Fáráoná zálał z woyſkiem niezliczonym/
30:
Bo litość iego zrowna z wiekiem nieſkończonym.
31:
Który lud ſwóy wielkimi przewiódł puſtyniámi/
32:
Bo iego miłośierdźié wiecznie będźie z námi.
Którystrona: 200

Pſałtérzá Dawidowego200.
1:
Który Tyránny pobił/ y króle waleczné/
2:
Bo iego dobrodźieyſtwá ſą/ y będą wieczné.
3:
Królá Amorrejſkiego mężnégo Seoná/
4:
Bo iego wieczna łáſká nie ieſt zámierzoná.
5:
Y królá bogátego Bázáńſkiégo Ogá/
6:
Bo końcá miłośierdźia nie naydźie v bogá.
7:
Y dał nowym przychodniom ich bogáté kráie/
8:
Bo iego dobrodźieyſtwo nigdy nie vſtáie.
9:
Dał ie Izráhelowi/ ſłudze ie dał ſwemu/
10:
Bo iego litość rowna wieku ieſt wiecznemu.
11:
Nie raczył nas przepomniéć w náſzé doległośći/
12:
Bo końcá iego świętéy nie będźie litośći.
13:
Odiął nas rękom ſrogim/ y mocy pogáńſkiéy/
14:
Bo niemáſz miáry/ niemáſz końcá łáſce páńſkiéy.
15:
Który ćiáłu wſzelkiému iego żywność dáie/
16:
Bo iego ſzczodrobliwość nigdy nie vſtáie.
17:
Chwalćie páná/ który krąg niebieſki ſpráwuie/
18:
Bo iego dobrodźieyſtwo wieku nie vczuie.
19:
Chwalćie páná/ który ieſt pan nád inſzé pány/
20:
Bo on w ſwym miłośierdźiu nigdy nie przebrány.
21:
PSALM CXXXVII.
22:
Super flumina Babylonis.

23:
S
Iedząc po niſkich brzegách Bábilonſkiéy wody/
24:
A ná piękné Siońſkié wſpomináiąc grody:
25:
Co nam inſzégo czynić/ iedno płákáć ſmutnie/
26:
Pówieſzawſzy po wiérzbach niepotrzebné lutnie.
27:
Lecz pogánin niebáczny/ w téy náſzey żáłobie/
28:
Przedśię pioſnkę Siońſką każe śpiéwáć ſobie.
29:
Prze bóg/ iáko to ma być/ áby piesni páńſkich
30:
Głos kiedy miał być ſłyſzan w kráinách pogáńſkich?
Ieſlibychstrona: 201

Część piąta.201.
1:
Ieſlibych ćię zápomniał/ o kráino święta/
2:
Niech moiá ſwéy náuki ręká zápámięta:
3:
Niéchay mi ięzyk vſchnie/ kiedy ćię przepomnię/
4:
Kiedy ćię ná początku weſela niewſpomnię.
5:
Pomni/ wſzechmocny pánie/ co nam wyrządzáli
6:
Edomczycy: iáko w náſz ćięſzki dźień wołáli/
7:
Zágubćie ten zły naród/ ogniem miáſto ſpalćie/
8:
A ich mury do gruntu ſámego rozwalćie.
9:
Ale y ty Bábylon/ ſtrzeż dobrze ſwéy głowy/
10:
Bo iuż wiśi vpadek nád tobą gotowy:
11:
Szczęśliwy/ któryć zá nas odmierzy twé winy/
12:
A o ſkáłę roztrąći twé nieſzczęſne ſyny.
13:
PSALM CXXXVIII.
14:
Confitebor tibi domine.

15:
C
Iebie ia chwálić będę: ćiebie przed możnémi
16:
Wyznam Tyránny źiemſkiémi.
17:
W twym kośćiele chwálebné imię twé wſpomionę/
18:
A to więc prze dobroć onę/
19:
Y prze wrodzoną/ boże wieczny/ prawdę twoię:
20:
Bo ty obietnicę ſwoię
21:
Skutkiem záwżdy prześiężéſz: tyś mnie/ ſłudze ſwemu
22:
Nieſzczęśćiém vtrapionemu/
23:
Láſkáwé vcho podał/ y przywróćił śiły/
24:
Któré práwie zgáſły były.
25:
Ciebie/ iáko ſzérokié źiemſkié ſą gránice/
26:
Twoié ſłyſząc obietnice/
27:
Wſzyſcy królowie będą ſwoim bogiem zwáli/
28:
Y ſpráwy twé wychwaláli/
29:
Sławą twoią vięći: bo ty/ nád wſzytkiémi
30:
Koły śiedząc niébieſkiémi/
CcNá niſkośćstrona: 202

Pſałtérzá Dawidowego202.
1:
Ná niſkość przedśię pátrzyſz: y to/ co wyſoko/
2:
Z dáleká zna twoie oko.
3:
Niechay ná mię przygodá/ iáka chce/ przypádnie:
4:
Ty mnie porátuieſz ſnádnie.
5:
Ty gniéw nieprzijaćiół mych pięśćią ſwą okróćiſz/
6:
A mnie wolną myśl przywróćiſz.
7:
Ty do ſkutku maſz przywiéść przedśięwźięćié moie:
8:
Pánie miłośierdźié twoie
9:
Wieki przetrwa: niechay ſye w niwecz nie obraca
10:
Twoiéy świętéy ręki praca.
11:
PSALM CXXXIX.
12:
Domine probaſti me, & cognouiſti me.

13:
T
Obie rządźcá niebieſki/ tobie moy boże/
14:
Rzecz namnieyſza ſkryta być we mnie niemoże:
15:
Ty mię znaſz lubo śiedzę/ znaſz lubo ſtoię/
16:
Y z dáleká rozumiéſz wſzytkę myśl moię.
17:
Chód móy/ odpoczynek móy/ tobie wiádomy:
18:
Wſzytkich moich poſtępków ieſteś świádomy:
19:
Ieſzczem ia nie wypuśćił ſłowá z vſt ſwoich/
20:
A to/ pánie/ iuż dawno brzmi w vſzu twoich.
21:
Tyś mię z tyłu/ y z przodku/ ſam vformował/
22:
Tyś około mnie ręki ſwéy nie żáłował:
23:
Coś ták miſternie ſpráwił/ wieczny móy boże/
24:
Ze tego żaden rozum poiąć nie może.
25:
Gdźie mam vćiéc przed duchem twym przeráźliwym?
26:
Gdźie ſye ſkryć przed obliczem twoim ſtráſzliwym?
27:
Ieſli do niebá wſtąpię/ naydę ćię w niebie:
28:
Ieſli do piekłá/ piekło nie ieſt bez ćiebie.
Ieſlistrona: 203

Część piąta.203.
1:
Ieſli ſkrzydłá oblokę różánéy zorze/
2:
A lotem zá oſtátnié vdam ſye morze:
3:
Y tám mię ty wymácaſz/ y tám mię ſnádnie/
4:
Twoiá nievchroniona ręká dopádnie.
5:
Ieſliby téż ták człowiek pomyślił ſobie/
6:
Zeby w nocnych ćięmnośćiách miał vléc tobie.
7:
Myli ſye ná ſwych myślách: noc naćięmnieyſza
8:
V ćiebie nád połudné świátło iáſnieyſza.
9:
Cmá tobie nic nie záćmi: noc y ćięmnośći
10:
Wſzytki ſą przeźroczyſté twéy opátrznośći.
11:
Ty myśli wiéſz/ ty moie znaſz táiemnice/
12:
Tyś mię w żywoćie tworzył moiéy rodźice.
13:
Ten związek ták miſterny ćiáłá náſzego
14:
Cud ieſt niewyſłowiony rozumu twego.
15:
Dźiwné ſą czyny twoie/ o mocny boże/
16:
Tego nigdy przéć duſzá moiá nie może.
17:
Zadna tobie koſteczká táyna nie byłá/
18:
Gdy mię ieſzcze w żywoćie mátká nośiłá:
19:
Gdźiem ia róſł oſobliwym kuńſztem wiązány/
20:
Okiem ieſzcze ſłonecznym nie oglądány.
21:
Tyś piérwſzą bryłę ćiáłá/ początki máłé/
22:
Y linije człowieká nie doſkonáłé
23:
Widźiał: tyś miał w ſwych kśięgách/ co dniá którego
24:
Przyróść miáło/ ániś tam chybił żadnego.
25:
O pánie/ iáko wielce ſą známienité
26:
Rády twoie: iáko ſą wielce obfité:
27:
Rychléy piaſek we wſzytkich morzách zráchuię:
28:
A myśląc o nich/ mniéy wiém/ im więcéy czuię.
29:
Pánie/ by to wola twa złośliwé ſtráćić:
30:
Ia z mężobóycą żadnym niechcę ſye bráćić/
31:
Y z żadnym z tych/ co ćiebie źle wſpomináią/
32:
A twoiéy wſzechmocnośći nievważáią.
Cc ijIzażstrona: 204

Pſałtérzá Dawidowego204.
1:
Iżaż ia nieprzijaćiół twych nie nawidzę?
2:
Iżaż ſye przećiwnikiem twoim niebrzydzę?
3:
Brzydzę/ prze bóg: y póki będę ná źiemi/
4:
Wiekuiſtą nieprzijaźń powiodę zniemi.
5:
Zmácay ſercá/ wytrząsni wſzytki mé rády/
6:
Wſzyſtki myśli/ o pánie: ieſli przyſády
7:
Naydźieſz co wemnie ſpólnéy z niepobożnemi/
8:
Niechay iednáko będę oſądzon z niemi.
9:
PSALM CXL.
10:
Eripe me domine ab homine malo.

11:
B
Róń mię móy pánie/ od ludźi złośliwych/
12:
Bróń od potwarców ſproſnych niewſtydliwych:
13:
Którzy w ſwym ſercu zdrádę tylko knuią/
14:
A ná mię woyſká vſtáwnie ſzykuią.
15:
Oſtrośćią zębów podóbni wężowi/
16:
Iádem byſtrému rowni pádálcowi.
17:
Vchoway mię rąk/ pánie/ niepobożnych/
18:
Bróń mię od moich nieprzijaćiół możnych.
19:
Którzy vpętáć myślą moie nogi/
20:
Sidłámi śćiéſzki nátknąwſzy/ y drogi.
21:
Pánie/ tyś móy bóg: ty modlitwy moie
22:
Rácz przyiąć w vſzy miłośierné ſwoie.
23:
Tyś móy obrońcá: Ciebiem ia łáſkáwym
24:
Znał przećiw ſobie záwżdy w boiu krwáwym.
25:
Nie ćieſz złych ludźi/ Boże móy prawdźiwy/
26:
W ich przedśięwźięćiu: áby nie życzliwy
27:
Człowiek/ pływáiąc w ſzczęśćiu/ niewinnemu
28:
Tym ćiężſzy nie był/ y ſrożſzy dobremu.
Ich rádęstrona: 205

Część piąta.205.
1:
Ich rádę chytrą/ y ſzkodliwą mowę/
2:
Obroć ná ichże niepobożną głowę:
3:
Niech żywy ogiéń z niebá ſpádnie ná nie/
4:
A ty ich doraź/ że żaden nie wſtánie.
5:
Nie długie ſzczęśćie kłamliwych ná świećie/
6:
A zły w ſwoiéyże złośći ſye vplećie.
7:
Pewienem tego/ á nic ſye nie mylę/
8:
Ze vyźrzę w rychle tę ſzczęśliwą chwilę/
9:
Kiedy pan będźie krzywdy mśćił vbogich/
10:
A wybáwi ie z ich fráſunków ſrogich:
11:
Y będą dobrzy páná wyznawáli/
12:
Y ná twarz iego prawdźiwie pátrzáli.
13:
PSALM CVLI.
14:
Domine clamaui ad te, exaudi me.

15:
C
Iebie oycze wzywam łáſkáwy/ ty moie
16:
Rácz vprzeymé prośby przijąć w vſzy ſwoie:
17:
Prośbá zá kádźidło/ rąk złożenié/ pánie/
18:
Niechći zá wieczorną dźiś obiédnią ſtánie.
19:
Chćieyże naprzód ięzyk móy zápieczętowáć/
20:
A pod ſtrażą/ pánie/ vſtá moie chowáć:
21:
Chćieyże tákże vmyſł obrácáć ku cnoćie/
22:
Aby ſye nie chylił namniéy ku ſromoćie.
23:
Niech ſye ia o żadną práktykę nie kuſzę/
24:
Któraby ná potym ſzpećić miáłá duſzę:
25:
Niechcę v wſzetecznych ludźi ſzukáć rády/
26:
Ani ná ich długie pozwolę biéśiády.
27:
Wolę że mię człowiek vderzy cnotliwy/
28:
Niż mię ma bálſámem nátrzéć niéwſtydllwy:
29:
Niechcę ich: y owſzem proſzę záwżdy páná/
30:
Aby złość ich byłá widomie karáná.
Cc iijSędźiowiestrona: 206

Pſałtérzá Dawidowego206.
1:
Sędźiowie niewierni/ zdrayce przełożeni/
2:
Boday z oſtréy ſkáły ná ſzyię zrzuceni
3:
Swiátá dokonáli: á tám więc wſpomnieli/
4:
Iáko zdrowé ſłowá odemnie ſłyſzeli.
5:
Iáko łómną źiemię pługiem rozſypuią/
6:
Ták ſye we mnié kośći moie rozſtępuią
7:
Stráchem ſrogiéy śmierći: boże móy obrońcá/
8:
W tobie ſámym vfam: nie gub mię do końcá.
9:
Strzeż mię od fortélów ludźi nieżyczliwych/
10:
Abych ſye nie pobił w ich śiećiach zdrádliwych:
11:
Day/ ábych ia minął ich śidłá/ á oné
12:
W ichże włáſnych śiatkach widźiał vplećioné.
13:
PSALM CXLII.
14:
Voce mea ad dominum clamaui.

15:
P
Aná wołam/ páná proſzę/
16:
Ręce ſwé kniemu wynoſzę:
17:
Przed nim krzywdę ſwą przekłádam/
18:
Iemu żal ſwóy opowiádam.
19:
Ledwé mi iuż duchá zſtánie:
20:
Ale tobie/ mocny pánie/
21:
Swiádomo/ że bez winnośći
22:
Ciérpię tákié doległośći.
23:
Po drogách/ gdźie mię widáią/
24:
Sidłá ná mię záſtáwiáią:
25:
Poyźrzę w lewo/ álbo w práwo/
26:
Nie ſtáwi ſye nikt łáſkáwo.
27:
Ieſli vćiéc/ niemáſz kędy/
28:
Nieprzijaćiół pełno wſzędy:
29:
A nikt ſye z tym nie opowié:
30:
Zeby łáſkaw ná mé zdrowié.
Do ćiebiestrona: 207

Część piąta207.
1:
Do ćiebie ia/ boże żywy/
2:
Vćiekam ſye nieſzczęśliwy:
3:
Tys nádźieiá/ tyś ná źiemi
4:
Dźiał móy między żywiącemi.
5:
Prziymi w vſzy móy płácz ſrogi/
6:
Bo mię zewſząd zyęły trwogi:
7:
Wyrwi mię z ręki ćięſzkiemu
8:
Nieprzijaćielowi memu.
9:
Zbaẃ więźienia duſzę moię/
10:
Abych wyznał łáſkę twoię:
11:
Vżiją dobrzy rádośći/
12:
Z twéy przećiwko mnie litośći.
13:
PSALM CXLIII.
14:
Domine exaudi orationem meam.

15:
W
Yſłuchay wieczny boże/ prośby moie/
16:
A nákłoń ku mnie święté vſzy ſwoie:
17:
Według ſwéy prawdy/ według ſwéy litośći/
18:
Rácz mię rátowáć w moiéy doległośći.
19:
Niechćiéy ſye zemną/ boże litośćiwy/
20:
Práwem obchodźić: żaden człowiek żywy
21:
Ták święty nie ieſt/ áby ná twym ſądźie
22:
Nie miał być w iákim wytkniony nierządźie.
23:
Oto zły człowiek trapi moię duſzę/
24:
A ia w iáſkiniách ślepych mieſzkáć muſzę/
25:
Swiátłá nie znáiąc: rowien vmárłemu
26:
Pod niewidomą źiemię włożonemu.
27:
W tákich fráſunkách/ y w tákich niewczáśiéch
28:
Myśliłem przedśię o dáwnieyſzych czáśiéch:
29:
Coś ty zá cudá czynił/ coś ſpráwował/
30:
Abyś był w cále wierné ſwé záchował.
Toćstrona: 208

Pſałterzá Dawidowego208.
1:
Toć ieſt poćiechá mych tróſk/ y wzdychánia/
2:
Czekam ia przedśię twégo ſmiłowánia:
3:
Czeka ochłody duſzá vtrapiona/
4:
Iáko dżdżá czeka źiemiá vpalona.
5:
W czás mię wyſłuchay/ wczás mię rátuy/ pánie/
6:
Iuż mi śił ledwé/ y duſze doſtanie:
7:
Gdźie mię ty przeyźrzyſz/ iużem dawno w źiemi/
8:
Y niech mię liczą miedzy vmárłemi.
9:
W tobie nádźieiá/ w tobie myśli moie
10:
Tkwią wſzytki: á ty miłośierdźié ſwoie
11:
Obiaẃ nádemną/ á okaż mi drogę/
12:
Po któréy chodząc beſpieczen być mogę.
13:
Wyrwi mię z ręku nieprzyiaćiół ſrogich/
14:
Obrońco ſmutnych/ y twiérdzo vbogich:
15:
Náucz mię w świętym żyć zakonie twoim/
16:
Abowiemeś ty ſam ieſt bogiem moim.
17:
Duch twóy prawdźiwy niechay mię ſpráwuie/
18:
Y drógę ktobie proſtą vkázuie.
19:
Prze ſławę ſwoię rozwiąż mię z trudnośći/
20:
A vżiy zwykłéy nádemną litośći.
21:
Weźmi w opiekę duſzę moię ſmutną/
22:
Nieprzijaćielſką okroć myśl okrutną:
23:
Zniſzcz ie ná źiemi w ſrogim gniewie ſwoim/
24:
A pomni/ pánie/ żem ia ſługą twoim.
25:
PSALM CXLIIII.
26:
Benedictus dominus deus meus.

27:
T
Obie/ pánie/ pokim żyw/ ia muſzę dźiękowáć/
28:
Który ku bitwie raczyſz ſpráwowáć
29:
Ręce/ y ſerce moie: á mnie w boiu krwáwym:
30:
Ieſteś obrońcą záwżdy łáſkáwym.
Ze nádstrona: 209

Część piąta.209.
1:
Ze nád nieprzijaćióły górę mam ſwoiemi/
2:
Ze ſławny ſłynę miedzy obcemi:
3:
Ze miáſtom/ y walecznym narodom pánuię/
4:
Wſzytko to łáſce twéy przypiſuię.
5:
O pánie/ co ieſt człowiek/ że go ták ſzánuieſz?
6:
Ze mu ták wielką chęć okázuieſz?
7:
Márá człowiek: á iego látá ſą lotnemu
8:
Cięniowi równé niehámownemu.
9:
Pánie/ ſchyl niebá ſwégo/ á ſpuść ſee ku źiemi:
10:
Tkni gór/ niech poydą dymy czarnemi:
11:
Biy piorunem/ puſzczay ſwé nieuchronné ſtrzały/
12:
Ná lud niechętny do twoiéy chwały.
13:
Spuść rękę ſwą/ wyrwi mię z powodźi ſtráſzliwych/
14:
Wyrwi mię z ręku nielutośćiwych
15:
Nieznáiomego ludu: których niewſtydliwé
16:
Są wſzytki ſłowá/ ſpráwy zdrádliwé.
17:
Ciebie ia nowym rymem/ pánie/ y wdźięcźnemi
18:
Wyſłáwiáć będę gęślámi ſwemi:
19:
Który króle w przygodách w cále záchowywaſz/
20:
Dawidá z dźiwnych toni wyrywaſz.
21:
Brońże mię y tych/ pánie/ czáſów nieſzczęśliwych/
22:
Wyrwi mię z ręku nielutośćiwych
23:
Nieznáiomego ludu: których niewſtydliwé
24:
Wſzytki ſą ſłowá/ ſpráwy zdrádliwé.
25:
Niech nam ſynowie roſtą ták/ iáko źieloné
26:
Iábłonki roſtą nowoſzczépioné:
27:
Cory náſze niech kwitną ták/ iáko źrzetelné
28:
Rzezáné świécą ſłupy kośćielné.
29:
Szpichlérze náwieźioné niech záwżdy ſtawáią/
30:
Zboża do zboża niech doſtatczáią:
31:
Stádá nieprzeliczoné tyśiącmi niech rodzą/
32:
A woły głádkié pod iárzmy chodzą.
DdTrwogistrona: 210

Pſałtérzá Dawidowégo210.
1:
Trwogi żadnéy/ zabiegów żadnych niech nie znamy/
2:
Ani ogromnéy trąby ſłychamy.
3:
Szczęśliwy lud/ ktory ma té dobrá: ſzczęśliwy/
4:
Którgo pánem ieſt Bóg práwdźiwy.
5:
PSALM CXLV.
6:
Exaltabo te deus meus rex.

7:
C
Iebie chwalę/ boże móy/ imięniowi twemu
8:
Ná wieki błogoſłáwić będę chwálebnému:
9:
Zaden mi dźień bez twoiéy chwały nievpłynie/
10:
Imię twé ſłáwić będę/ póki świát nie minie.
11:
Wielki/ niewyſłowiony/ nieśmiertelny boże/
12:
Zaden rozum/ żadna myśl obiąć ćię niemoże.
13:
Wſzytki wieki twé ſpráwy będą powiádáły/
14:
Y twoię oſobliwą dźiélność wſpomináły.
15:
Ozdobá ſławy twoiéy/ cudá nieſłycháné/
16:
Możność/ y twoie śiły nie będą milczáné.
17:
Nie vſtánie pámiątká twéy dobrotliwośći/
18:
Pełen świát záwżdy będźie twéy ſprawiedliwośći.
19:
Tyś łáſkáwy/ tyś dobry: do gniewu leniwy/
20:
Do miłośierdźia prędki: tyś wſzytkim życzliwy.
21:
A niemáſz ták lichégo ná świećie ſtworzenia.
22:
Coby ſye nie ćieſzyło z twégo opátrzenia.
23:
Ciebie wſzytki twé czyny/ panie/ wyznawáią/
24:
Ciebie wybráni twoi chwálić nieprzeſtáią.
25:
Zacność króleſtwá twégo/ y twé dźiwné śiły
26:
Roznoſząc/ áby iáwné ná wſzytek świát były.
27:
Twoie możné króleſtwo ták ieſt záłożoné/
28:
Ze go nigdy niezgwałcą wieki nieſkończoné.
29:
Ty/ pánie/ vpádłégo ná nogách záś ſtáwiaſz/
30:
Y opłákáné zdrowié czérſtwośći nábáwiaſz.
W tobiestrona: 211

Część piąta.211.
1:
W tobie oczy ſwé trzyma wſzelákié ſtworzenié/
2:
A ty káżdému dáieſz iego pożywienié:
3:
Ty rękę ſwą otworzyſz/ á z twoiéy hoynośći
4:
Wſzelka ſye duſzá náié práwie do ſytośći.
5:
We wſzytkich ſwych poſtępkach pan ieſt ſpráwiedliwy/
6:
We wſzytkich ſpráwách ſwoich dźiwnie litośćiwy.
7:
Bliſko ieſt pan tych/ którzy do niego wołáią:
8:
Mówię/ którzy go ſercem vprzéymym wzywáią.
9:
Pobożnym gwoli czyni/ modlitwy prziymuie/
10:
W niebeſpieczeńſtwie ſtrzeże/ z przygód wypráwuie.
11:
Sługom ſwoim ieſt łáſkaw: lecz niepobożnemu
12:
Srogość ſwoię/ bez chyby/ okaże káżdemu.
13:
Cibeie/ o pánie chwálić będą vſtá moie/
14:
A wſzelka żywa duſzá imię święté twoie
15:
Wielbić będźie: ták długo/ póki nieodmiennym
16:
Kołem póydźie gwiaźdźiſta noc zá świátłem dźiennym.
17:
PSALM CXLVI.
18:
Lauda anima mea dominum.

19:
T
Obie nieśmiertelny pánie/
20:
Póki mi żywotá ſtánie/
21:
Y vſtá będą śpiéwáły/
22:
Y gąſłeczki moie gráły.
23:
Ná króle ſye nie ſpuſzczayćie:
24:
Smiertelnému nie vfaycie:
25:
Bo ten nie pomoże ſobie/
26:
Pogotowiu áni tobie.
27:
Skoro duch wynidźie z ciáłá/
28:
Ziemiá źiemię będźie bráłá:
29:
A náſzé płoné nadźieie
30:
Po powietrzu dmá rozwieie.
D ijTo człowiekstrona: 212

Pſałtérzá Dawidowego212.
1:
To człowiek práwie ſzczęśliwy/
2:
Komu ſam pan ieſt chętliwy:
3:
A on też tylko iednemu
4:
Vfa pánu bogu ſwemu.
5:
Który piękné niebo ſpráwił/
6:
Y źiemię z morzem poſtáwił:
7:
Y cokolwiek ogniſtemi
8:
Swiát obłápił mury ſwemi.
9:
Który prawdy ſtrzeże wiecznie/
10:
Krzywdy nie lubi koniecznie:
11:
Głodné chlebem opátruie/
12:
Więźnie z oków rozwięzuie.
13:
Pan oczy záſzłe ćiemnośćią
14:
Obdarza nową światłośćią:
15:
Pan niedołężnych rátuie/
16:
Pan ſpráwiedliwé miłuie.
17:
Pan ieſt ſtróżem przychodniowi/
18:
Pan śirotę/ y ſtan wdowi
19:
Ma ná pieczy: tenże zgłádźi/
20:
Co zły w głowie ſwéy vrádźi.
21:
Króleſtwo/ Siońſka ſkáło/
22:
Twégo królá będźie trwáło/
23:
Poki ſłońce górolotné
24:
Poprowádźi látá wrotné.
25:
PSALM CXLVII.
26:
Laudate dominum, quoniam bonus eſt pſalmus.

27:
C
Hwalćie páná: godno dáć cześć pánu temu:
28:
Pieśń weſoła/ ozdobny rym/ ſłuży iemu.
29:
Miáſto Ierozolimſkié on znowu ſádźi/
30:
A wygnáńce do właſnych domów prowádźi.
On ſmutnéstrona: 213

Część piąta.213.
1:
On ſmutné ſercá ćieſzy/ troſki lékuie/
2:
Rány wiąże/ boleśći wſzelkié vymuie.
3:
On wſzytkich gwiazd niebieſkich liczbę ma w głowie/
4:
Y káżdą ſwoim właſnym imięniem zowie.
5:
Bóg náſz/ bóg wielkiéy śiły/ wielkiéy możnośći/
6:
Niepoięty/ niezmierny w ſwoiéy mądrośći.
7:
On ſkromné/ on pokorne/ ná górę ſadza/
8:
A hárdé niepoczeſnie ná dół ſprowadza.
9:
Pánu/ czyniąc powinné dźięki/ śpiéwayćie/
10:
Pánu ná ſłodkobrzmiących cythárach grayćie.
11:
Który burze zgromadza/ źiemię dżdżem chłodźi/
12:
Trawę buyną po górách wyſokich rodźi.
13:
Który żywność wſzelákim dawa źwierzętom/
14:
Y biédnym/ co wołáią kniemu kruczętom.
15:
Nie pátrza on ná dźiélność wypráwnych koni/
16:
Ani oká zá chypkim ſzermiérzem ſkłóni:
17:
W tych ſye kocha/ którzy mu ſłużą ſtátecznie/
18:
Y co ná łáſkę iego każą beſpiecznie.
19:
Pánu Iérozolimſkié obronné wáły/
20:
Pánu day cześć poſádo Siońſkiéy ſkáły:
21:
Który w żeleźie ſzczyrym bramy twé kował/
22:
Y ſynom twym dóbr hoyność wielką zgotował.
23:
Który pokoiem vſłał twoie gránice/
24:
A ćiebie łoiem karmi tłuſtéy pſzenice.
25:
Który ſkoro źiemi ſwé powié wyroki/
26:
Słowá iego nie ćiérpią żadnéy odwłoki.
27:
Który śniegiem/ by wełną/ polá odźiéwá/
28:
A śrzéż po źiemi/ iáko popiół/ rozśiéwa.
29:
Lód z niebá miecé/ iáko bláchy łupáné/
30:
Którégo ſrogié źimno komu wytrwáné?
31:
Rzecze ſłowo/ á lody nátychmiaſt táią:
32:
Wienie duch iego/ á wnét wódy wzbiéráią.
Dd iijTenstrona: 214

Pſałtérzá Dawidowego214.
1:
Ten wyroki/ ten ſądy ſwé Iakobowi/
2:
Ten oznaymił zakon ſwóy Izráhelowi.
3:
Zádnému narodowi pan ſye nie ſtáwił
4:
Ták łáſkáwie/ áni praw ſwoich obiáwił.
5:
PSALM CXLVIII.
6:
Laudate dominum de cœlis.

7:
D
Vchy prózné śmiertelnośći/
8:
Dayćie cześć ná wyſokośći/
9:
Pánu ze wſzech nawyżſzému
10:
Pánu niewychwalonému.
11:
Wſzyſcy Anyołowie iego/
12:
Wſzytki woyſká wyznayćie go.
13:
Słońce/ y koło mieśięczné/
14:
Wyznayćie go gwiazdy wdźięczné.
15:
Niebo pięknie záſklepioné/
16:
Wody wzgórę záwieſzoné/
17:
Winną chwałę naświętſzemu
18:
Dayćie imięniu páńſkiemu.
19:
On wyrzékł ſwé święté ſłowo/
20:
A świát ſtánął wnet gotowo.
21:
Ku wiecznośći wſzytko ſpráwił/
22:
Nie zmieni ſye/ co vſtáwił.
23:
Y wy páná chwalić maćie
24:
Smocy/ co w górách mieſzkaćie:
25:
Y wielorybowie z wámi/
26:
Którzy gráią pod wodámi.
27:
Párá/ y ogiéń gorący/
28:
Grad/ y śniég zniebá płynący/
29:
Y prędkié duchy wichrowé/
30:
Ná páńſkié ſłowá gotowé.
Góry/strona: 215

Część piąta.215.
1:
Góry/ y polá zniżoné/
2:
Drzewá płodné/ drzewá płoné/
3:
Zwiérzętá/ bydło/ robacy/
4:
Y odźiani piérzem ptacy.
5:
Królowie/ y przełożeni/
6:
Ná ſąd ludzki wyſádzeni/
7:
Wolné rzeczypoſpolité/
8:
Y kśiążętá známięnité.
9:
Y ty kwitnąca młodośći/
10:
Y ty doźrzáła ſtárośći/
11:
Dayćie pánu cześć ſpółecznie/
12:
On ſam godźien chwały wiecznie.
13:
Iego ſławá wyżſza niebá:
14:
On iáko pan dáł co trzebá:
15:
A my iego lud wybrány
16:
Spiéwaymy mu pſalm podány.
17:
PSALM CXLIX.
18:
Cantate domino canticum nouum.

19:
P
Anu ſwému daymy cześć rymy nowémi/
20:
Chwałá iego niechay brzmi między dobrémi.
21:
Niech ſye w twórcy ſwym chełpią Izráhelczycy/
22:
Niechay ſye królem ćieſzą ſwym Siończycy.
23:
Imię iego y tańce niech wſpomináią/
24:
I wódze tańców mowné gęśli śpiéwáią.
25:
Pan bowiem lud ſwóy wierny wielce miłuie/
26:
A ćiché wſzytkim dobrym rad opátruie.
27:
Dobrzy będą widzeni w wielkiéy zacności/
28:
Y użyią w mieſzkániach ſwoich rádośći.
29:
W ich vśćiéch páńſka chwałá/ w ręku wáleczny/
30:
Ogromny będźie łyſkał miecz obośieczny.
Abystrona: 216

Pſałtérzá Da: część piąta.216.
1:
Aby krzywd ná pogánach ſwoich ſye mśćili/
2:
A wielkomyślną hárdość w źiemię tłoczyli.
3:
Aby królóm ich kłádli ná nogi pętá/
4:
A w okowách chowáli przednié kśiążętá.
5:
Aby wedle piſánych praw ie ſądźili/
6:
A wierni ſławy wiecznéy ztąd doſtąpili.
7:
PSALM CL.
8:
Laudate dominum in ſanctis eius.

9:
C
Hwalćie páná z iego świątobliwośći/
10:
Chwalćie páná z iego wielkiéy możnośći:
11:
Chwalćie z mocy/ chwalćie go
12:
Z dźiwnéy wiélkośći iego.
13:
Chwalćie páná ogromnémi trąbámi/
14:
Chwalćie páná przijemnémi lutniámi:
15:
Chwalćie bębny/ chwalćie go
16:
Kołem tańcá pięknégo.
17:
Chwalćie páná y hárfą/ y regały/
18:
Chwalćie páná weſołemi cymbały:
19:
Wſzelka rzecz/ która żywie/
20:
Wyznay páná chętliwie.
21:
grafika
22:
☞ Pſałtérzá Dawidowégo Koniec.
23:
grafika
Zá Przywi=strona: [217]

1:
grafika
2:
Z
A Przywileiem Ieo Krolew=
3:
ſiéy Mćzi/ nikomu zgołá nie
4:
ieſt wolno pſałtérzá tego/ przekłádá=
5:
nia Ianá Kochánowſkiégo/ bez do=
6:
łożenia ſámego autorá/ ná wtóré
7:
drukowáć: áni gdźie indźiéy druko=
8:
wánégo w páńſtwách Ieo Królew=
9:
ſkiéy Mćzi do korony należących prze
10:
dáwać: Ktoby ináczéy vczynił/ w=
11:
ſzyſtki kśięgi tráći/ y winę do ſkárbu
12:
Ieo Króléwſkiéy Mćzi w przywile=
13:
iu miánowáną przepada.
14:
grafika
15:
grafika
EeRegeſtrstrona: [218]

1:
Regeſtr Pſálmow wedle titułow
2:
Láćinſkich rzędem obiecádłá.

3:
grafika