[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Akta prawne miasta Kościerzyny 1579-1597
rok wydania:   1579-1597strona: I

1:
Anno di 1586 die 16 May
2:
Ladę Soltiſką przinyeſzonye do domu wozi
3:
wage Grzegorza Lęgy
4:
Anno di 1586 die 19 Septembris
5:
Tego dnya wyſzy opiſzani Tak ſzyę wſzyt-
6:
czy prziſzyeſzny ſzeſzwolely y Soltiſzyem Grzego-
7:
rzem Lęgą yſz kaſzdy snych nyeſtanya Gdy yem ...
8:
Soltis skaſze przicz do prawa Kaſzdi ma dacz
9:
po 5 g. a tho yeſt sroſzkaſzanya Pána woyew.
10:
dy pomorſkego a wyny Ieo Mczi 10 m


strona: II

1:
Anno Domini Millesimo Quingente-
2:
simo Septuagesimo Nono, Mensis uero
3:
13 Iuny, Liber hic comparatus eſt ex
4:
Iure Cuutatis Kosćierinensis, (ut aiunt)
5:
Scabini Comparue, Vt in Primis Dominus
6:
Bartolomeus Zwarka Scultetus, Martinus
7:
Skiba, Tomas Nieśiolowski, Martinus Kar-
8:
waik, Andreas Gulik, Iohannes Kurk.
9:
Lukas Zbliewo, Iurati, secundum Iu-
1O:
ramentum ad dei gloriam; atque in sui
11:
memoriam, Deo Fauente. Nottarius ipso
12:
tempore existens. Nomine Lucas Tworkowſki
13:
Arganarius ibidem in Castello


strona: 1

1:
Actio Martini Sumkala cu pueribus ſuis.
2:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Septuageſimo
3:
Nono 13 Iuny.
4:
Prziſzedwſzy przed Vrząd naſz Miaſteczka Koſcierzi-
5:
ny Sliachetny Piotr Goſtomſki alias Babka, tu-
6:
dzieſz Vtciwy Staniſlaw Grzimalſki Burmiſtrz Ko-
7:
ſćierzinſki takze Vtciwy Marcin Karweik, przeſ
8:
uſtkowie dziatek pozoſtalyoh po Nieboſcze zofiey
9:
Goſtomſki, rzeczy pozoſtale ſ strony sieroth vbo-
1O:
gich iako Philp Regina, Iędrzei, Anna, przed prziſą-
11:
znymi ſtal ſię ieſt rozdział miedzi Marćinem Smukala
12:
a miedzy wyzei napiſanemi dziećmi ſ strony Maćie-
13:
rziſtego. Iako in primis na te dzieci przyſzlo ohuſt
14:
pierznych tak i biallych ktore wedlug ſzacunku ſtoią
15 :
marc 10. Item Szupka na ſzacunku ſtoi marc 10
16:
Item lietnik czerwony na ſzacunku ſtoi marc 2.
17:
Item Suknia czerwona na ſzacunku ſtoi marc 1.
18:
Item Suknia Brunatna na ſzacunku ſtoi marc 1.
19:
Item dzbąn cenowy na fzacunku ſtoi ma 1 gr. 10
20:
Item Plaſcz ſtary na ſzacunku ſtoi gr 10
21:
Item Mycka ſtara axamintna gr 10
22:
Item Pąn Piotr Goſtomſki zoſtal winięn ſ strony ſukmi
23:
czerwony flor 1,
24:
Item Marcin Amukala zoſtal winięn za ſtatki domo-
25:
we marc. 2.
26:
Item Pas ſrebrny i pierſćięn ktory do ſiebie wziąl
27:
Piotr Goſtomſki na ſzacunku ſtoi marc. 8 1/2.


strona: 1v

1:
Item ſpoIowice domu dziećiom wedlug ſzacunku ieſt marc
2:
40. Co in Summa vczyni marc. 70 y puloſmy
3:
Actio Prouidi Iacobi Iarawa cum Barbara Broskowa. 79.
4:
Przyſzedwſzy przed prawo naſze Miaſta Kosćierzyny Opatrzna Barbara
5:
Brzoskowa, z opatrznym Iakubem Iarawą takze z Wychowąnką, ſwoią
6:
a malzonką tegoz Iakuba Iarawy będąc zdrowa na cielie i vmyſlie
7:
powzdala ieſt iemu grunth ktory liezy miedzy Ianem Peliem, a Gruntem
8:
Wikaryiſkim. ze wſzytkimi grunthy iako pulmorgiem Kawliami Ogro-
9:
dy ląkami, obiecuiąc iemu pokoi wieczny ſama od siebie, i przyia-
10:
ciol swych ieſIiby ktorzy beli tak in Linea Ascendenti iako i Linea
11:
Deſcendenti, A tęnto wyzei omieniony Iakub Iarawa i zmalzonką
12:
swoią tak się przed prawem i Vrzędem wſzitkim obligowal ze Vtciwe
13:
wychowanie i pokoi Vtciwy do zywotha iey obiecuie, A gdzieby
14:
się zlie na przeciw iey zachowalo ktore ſnich. przepada na mia-
15:
ſto wſzitek grunth i zbudowaniem. Przy czym bel sliachetny Ber-
16:
nard Siedliewſki Podstarosći na Koſcierzynie Actum ut ſupra.


strona: 2

1:
Actio Prouidi Gregory Iezewſki cu Paulo Karweik
2:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Septuageſimo Nono. 4 Iuly.
3:
Przed prawem naſzym Miaſta Kosćierziny, Stalo się podziękowanie od
4:
Opatrznego Grzegorza Yeżewſkiego i malzonki iego imieniem Giertrudy
5:
Utćiwemu Pawlowi Karweikowi ſ sluszny a zupełny zaplathy
6:
ſ strony kupu Wloki. ktorą kupil Opatrzny Pawel Karweik, od
7:
Grzegorza Ieżewſkiego za Summę Sto i trzidziesći a śiedm marc.
8:
liczby pruſki, ze wſzytkimi pozytki do tey wloki naliezącemi
9:
Iako s Siedmią Kawliow zląkami in Summa co do Sąśiecki
10:
wloki zoſobna naliezy, tak i iemu ma być wymierzono, ktore pię-
11:
niądze ſpelna odlożywſzy Vtćiwy Pawel Karweik, Areſtowal
12:
częſć ich. Ktore do mięiſki ſkrzinki ſą wlożone. iako marc.
13:
13 liczby pruſki, a gdy on wedlug wymiary a okazania za
14:
swe doſtanie, od pięniędzy ktore w Areſtowaniu ſą, komu
15:
naliezeć będą, a prawo nakaze, wolięn będzie podnieſć.
16:
Ktoryſz to Grzegorz Iezewſki i zmalzonką wyzei napiſaną
17:
Utćiwemu Pawlowi Kárweikowi, ſami od ſiebie i od potom-
18:
kow i in Summa prziiaćiol ſwoioh będących in linea Ascen-
19:
denti tak i Deſcendenti, Wieczny pokoi Vtciwemu Pawlowi
20:
Karweikowi obiecuią y malzonce ktorakolwiek być moze y
21:
potonkom i przyiaciolom iego, obiecuiąc zadny zatargi iemu
22:
nie czynic więcey (ani ſzkody) ktora ieſliby go podkać miala
23:
to na ich grunth iev opiſuią ſię albo ſwoi wlaſny, Nad to Vtćiwy
24:
Broſzk Kurk ktory bel przi tim doplaceniu a zaplaceniu tey
25:
wloki, przyſliubil ſąm od ſiebie i potomſtwa ſwego pokoi
26:
takze wieczny. za pytanięm ſ prawa, ieſliby ſię iakimkol-
27:
wiek obyczaiem bliſkować chćial. id nottarius Correscit.
28:
Actum ut supra.


strona: 2v

1:
Actio Prouidi Iohannis Kurk cum Gregorio Iezewſki
2:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Septuageſimo Nono
3:
die 4 Iuly Przed vrzędem a prawęm naſzym. Miaſta
4:
Kosćierziny Stal się kup miedzy Vtćiwym łanem Kur-
5:
kiem z iednei strony, a Grzegorzem Iezewſkim z drugiey
6:
Iako Vtćiwy Iąn Kurk kupil od Grzegorza Iezewſkiego
7:
Stodolę lieżącą na oboiznie mieiſkiey podlie ſwego ogro-
8:
da; za Summę marc. dwadzieśćia liczby pruſki, od ktory
9:
Stodoly a pliacu dani miaſtu naliezy kozdy rok gr 2.
10:
Za ktorą, zaplatę v prawa naſzego ieſt iemu podnioſwzy
11:
podziękowal, azdobrey zaplaty podziękowal i zmalzonką
12:
swoią, Obiecuiąc iemu pokoi ſami od siebie, takze od
13:
potomkow i prziiaćiol ilie ich in numero ieſt na czaſy
14:
wieczne, Actum ut supra
15:
Actio Prouidi Ambrozy Kurk cu Gregorio Ieżewſki
16:
Anno. 1579. die vero 4.Iuly.
17:
Stal się kup miedzy Vtćiwym Broſzkiem Kurkiem a mie-
18:
dzy Grzegorzem Iezewſkim, Iſz w prziiacielſkim Sąsieſ-
19:
ſtwie będąc, za zezwolieniem Iezewfkim i malzonki iego
20:
ſłop cztery ſstrony pliacu ich ieſt kupil od nich
21:
miedzy Scianami liezącego za dwie czwiertnie
22:
ſlodu ktoryſz to Iezewſki i z zoną. swoią obiecuią
23:
pokoi Vtćiwemu Ambrozemu, (zaplatę wźiąwſzy)
24:
od ſiebie i potomkow i wſzech prżiiaćiol swoich
25:
wiecznie nie manować. Vt supra.


strona: 3

1:
Actio Prouidis Viris. Lucae Zbliewo neo non Martini
2:
Nicolai Sinakoic. A 1579. 12 Nouem
3:
Przed prawem naſzym Miasteczka Koſcierziny Stanąwſzy per-
4:
ſonaliter Vtciwy Lucas Zbliewo polozel ieſt za dom pięnią-
5:
dze, ktory kupil od Vtćiwych Marćina Maćieia Micolaia,
6:
Sinakowicow za Summę m. 40 liczby pruſki, ktory
7:
dom liezy miedzy Bartoſzem Szewcem a dworem
8:
Macieia Kliocęćia, ze wſzitkimi gruntownemi rzecza-
9:
mi do tego domu naliezącemi, iako pulmorg kawel
10:
Ogrody ląki in Summa co do tego pliacu albo domu
11:
naliezy, ktorzyſz to Sinakowie podnioſwſzy pięniądze zu-
12:
pelnie. Vtćiwev Lukaſzowi ſą podziękowali zzupelny za-
13:
plathy. i obiecu-ią iemu pokoi wieczny od przjiaciol ſwych
14:
tak będących in linea Ascendenti iako i in linea Deſcen-
15:
denti Actu Coram ludicio Banito. Koscierine


strona: 3v

1:
Actio Labosiorum Gaſpari Iacobi nec no Bartolomei
2:
Anno Domini Millesimo Quingen-tesimo Septuagesimo Nono
3:
26 Mensis Decembris
4:
Przed prawem naſzym Miasteczka Kosćierziny, Stanąwſzy personaliter
6:
Opatrzny Kaſper Iakub i Bartoſz z Nakliey, ządali ſą od nas
6:
pisania ſ strony Vgody miedzi sobą Braterſki ktora się ſtala
7:
dobrowolnie. Iſz iako Opatrzny Kaſper i lakub braćia rodzeni
8:
zoſtawili Brata mlodſzego na imię Bartoſza na Grunćie Oicow-
9:
ſkim tamze w Nakliey na karczmie ze wſzytkimi Grunthami
10:
roliami i ſprzętem ktory tąm ieſt. A wobyczai tęn iſz za
11:
thę maiętnosć albo gruntowne imienie. Wpossesią im takze
12:
poddal wyzei omieniony Bartoſz, Dom W Kośćierzinie, ktory
13:
liezy miedzy domem Alexego Kuraſzka, a domem Mikoſza
14:
Ktorzyſz się to tak wedlug Vgody przyiacielſki podpisać
15:
dali, iſz wpokoiu zobu stron trwac i mieſzkac będą.
16:
obiecuiąc pokoi wieczny ſami od śiebie i od przyiaciol
17:
swych będących in linea Ascendenti. i in Linea Deſcendenti
18:
Przytim będący Tenſz Szoltis Goliubſki, Wawrziniec Pyk.
19:
A iako tęnze Bartoſz powinięn ieſt posagu doplaćić śieſtrze
20:
swoiey do Goliubia Marćie Szoltiſce. Actu Anno die etc. ut ſupra
21:
I Dlugi ktorebykolwiek bely Oicowſkie.


strona: 4

1:
Actio Nobilis Domini Georgy Gogolinſki cum prouido Chri-
2:
stophoro Kobiel e Kaliſz. Anno 1580.
3:
Stal się kup przed prawem naſzym Miaſteczka Koſćierziny
4:
miedzy Sliachetnym Irzym Gogolińſkim ziedney a Kriſtofe
5:
Kobieliem ſzewcem zdrugiey ſtrony. Iſz iako Contract
5:
pierwſzy maiąc miedzy sobą wedlug przyiaćielſki V-
7:
gody, Co i Naterminy pewne pięniądze mial dać temuſz
8:
to Gogolińſkiemu wyzei omieniony Kriſtof Kobiel. Gdyſz tedy
9:
nie mial pięniędzy ſkąd zaśiąc i dać. Dom ktory liczy mie-
10:
dzy do mam Koćielnikowym, a domem Paleczkowym, dal
11:
iemu W poſseſią iako Sliachetnemu Irzemu Gogolińſkiemu
12:
mianowićie w grzywnach piąćidzieśiąth y trzech liczby
13:
pruſki ze wſzytkimi gruntownemi do tego naliezącemi pożytki
14:
iako pulmorgiem, kawliem, Ogrodami. A do tego Pąn Gogoliń-
15:
ſki ma ie dać marc 15 1/2 na dzięń S. Marćina, Roku wy-
16:
zey napiſanego, A gdzieby ie napewny dzięń mianowithy tych
17:
pięniędzy, nie wydal przepada Sliachetne Panu Bernarthowi
18:
Siedlewſkiemu Podstarośćiemu na Kośćierzynie zlotich czerwo-nych
19:
20. A prawu dwa, ktoryſz to Kriſtof Kobiel Szwiec Panu Irzev
20:
Gogolińsſkiemu obiecuie pokoi wieczny ſąm od ſiebie i przyiaćiol
21:
ſwych będących in Linea Aſcendenti, i Linea Deſcendenti. A zobu
22:
ſtron litkop ſą zaſtąpily. A ktoraby ſtrona tego kupu nie trzima-
23:
la, przepada Ieo, Msci Panu Woiewodzie Pomorſkie zlotych polſkich
24:
dwadzieſcia. Actum ut ſupra


strona: 4v

1:
Actio Nobilis Georgy Zdunowski alias Gruba
2:
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagosimo
3:
16 Marty Stanąwszy personaliter przed prawem na-
4:
ſzym Miasteczka Kosćierziny Sliachetny Irzy Gruba alias
5:
zdunowski, ządal iest od nas wyſlyſzenia swiadectwa s ſtrony
6:
imięnia ktore naziwaią
7:
Actio Andree Koźiczkowſki.
8:
Roku Pąńſkiego Tyśiącnego Pięćfetnego i Ośmdzieśiąthnego
9:
18 Marca Prziſzedwſzy przed prawo naſze Miaſteczka Ko-
10:
ſcierziny Sliachetny Ianuſz Koźiczkowski, zeznal i podzięko-
11:
wal Sliachetnemu Iędrzeiowi Koźiczkowſkiemu z dobrey a
12:
zupelny zaplathy ktorą iemu dal s ſtrony Máćierzizny
13:
iako in Summa marc. Szesćdźieſiąth i cztery liczby pruſki
14:
ktoryſz to Iędrzei Koźiczkowſki ieſt pewnym i wolnym
15:
w tey częſći maćierziſty obiecuiąc iemu pokoi wieczny i potom-
16:
kom iego ſąm od ſiebie i wſzitkich przyiaćiol i potomkow
17:
ſwych będących in Linea Aſcendenti i linea Deſcendenti
18:
przy ktorym podziękowaniu z zupelny zaplathy beli braćia
19:
rodzeni Sliachetnego Ianuſza Koźiczkowſkiego Actum
20:
przed prawem naſzym wzagaionym Wiecu, takze obiecuiąc
21:
iemu pokoi i od wſzitkich śiostr ſwoich rodzonych a
22:
iego przyrodnych


strona: 5

1:
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo 19 Marty
2:
Prziſzedwszy przed prawo naſze miasteczka Kośćierziny Vt-
3:
ćiwy Piotr Gostomski alias Babka, na vrząd przinioswszy
4:
te rzeczy ktore mial przy sobie weGdańſku dziatek pozosta-
5:
lych po Sliachetny Zophiey, wedlug rozdzialu ktory
6:
iest prawnie vczynion zoicem tich dzieći Marćinem Smu-
7:
kalą. Iako te wſzitki rzeczi ktore wprzod ſą pisane oddal
8:
na Szoltistwo, ktore rzeczy opiekunowie do śiebie przyięli
9:
iako iedęn Vtćiwy Marćin Karwaik, a Iędrzei Gulik
10:
Dwie pierzince dwie poduſcze trzi zaglowki dwie poszewce
11:
dwie plachcie, iedęn ręcznik, poſzwa cwelichowa ſpierzinki
12:
Item plachta dobra, i poſzewka na zaglowk. Cenowa miſa
13:
Pas Srebrny, pierſsionek ſrebrny


strona: 5v

1:
Actio Martini Koźiczkowski de Intromiſsione domus Ko
2:
sznickich Anno Domini Millesimo Qvingenteſimo Octuageſio.
3:
Prziſzedwſzy przed prawo naſze Miasteczka Koſcierziny a
4:
w Gainy Wiec Sliachetny Marcin Koziczkowski, vpomi-
5:
naiąc się dlugu ktory iemu powinna bela Anna Ko-
6:
ſznicka, ktorego nigdzie indzie ſzukać nie mogl iedno na
7:
gruncie, ktorego dlugu marc. Siedmdziesiąth i rnity ode
8:
dwu liath, My inſzey ſprawy dodać iemmu nie mogli
9:
tilko za proźbą iego, dalismy iemu Intromiſsią vrzędo-
10:
wnie wdom i wStodolę ktory grunth na ſzacunku
11:
ſtoi marc. pięćdzieśiąth liczby pruskiey, ktory ieſt wolny
12:
budować albo poprawiać wedlug myſli a woliey iego we-
13:
dlug sąśiestw A gdyby kto iemu zas napotim chćial
14:
zbić, tedy, to co on przebuduie, albo wida, kto ſię tego
15:
bliſkować będzie chcial tedy i dlug i wydatek wſzitek
16:
wedlug rozeznania prawnego, będzie powinięn iemu
17:
nadgrodzić Co się ſtalo za dozwolieniem Pana Podſtaro-
18:
ſćiego przes obiawienie prawu od Pana Staniſlawa Grzi-
19:
malſkiego Bormiſtrza Koſćierſkiego Actu ut ſupra


strona: 6

1:
Actio Prouidi Gregory Gowiński nec non Bartolomei Zwar-
2:
ka Sculteto in Koscierino. Anno 1580, 21 Marty
3:
Przed Vrzędem naſzym na Szoltistwie Miasteczka Kośćierziny, Stal
4:
się kup, miedzy vtciwym Bartoſzem zwarką Szoltisem a
5:
Grzegorzem Go-wińskim Sąśiadem swym, thym oby-czaiem
6:
Iſz Grzegorz Gowińſki kupiel pulwloki v pomienionego Bar-
7:
toſza Zwarki Szoltisa za Summę marc. Siedmdziesiąth
8:
liczby pruskiey ze wſzytkimi przypadki do tey pulwloki
9:
naliezącemi, iako kawliami etc. za ktore pulwloki wziąl
10:
utćiwy Bartoż Zwarka marc. czterydzieśći, a na zapusti
11:
przyſzle, ma iemu dać Grzegorz Gowińſki pewnie marcas
12:
trzidzieſći. A gdy sobie wzaplacie dosyć vczynią a zzu-
13:
pelny zaplathy podziękuie wyzei pomienionemu Grzego-
14:
rzewi obiecuie pokoi wieczny ſąm od śiebie y przyia-
15:
ćiol swych będących in Linea Ascendenti i Deſcen-
16:
denti. co i litkup obie stronie zastąpily, Przi ktorym
17:
kupie i litkupie bel Sliachetny Maciey Liewińſki La-
18:
wnik powiathu Mirachowskiego, Sliachetny Iędrzei Oſ-
19:
sowski, Sliachetny Symon Ossowski, Philip Liubańſki alias
20:
Piętha. Kristofer Gowińſki, Szimon Liuańſki, Maciey Klicz-
21:
kowski. Actium ut ſupra
22:
Ao Di 1581 wedlug tego kupu wyzei
23:
brzmiącego wyzei napiſany Grzegorz Gowińſki vtćiwev
24:
Bartoſzowi Zwarce zupelną zaplatę dal a on takze
25:
podnioſwszy ieſt podziękowal y pokoi wieczny przirze-
26:
ka ſąm od ſiebie y potonkow ſwych na czaſy wieczne
27:
ſpokoinie ma vziwać i potomkowie iego. Actu cora
28:
Iudicio Ciuile Ciuitat Koſcierinenſis. A do tey pulwloki
29:
pierwſzego męza dzieci nic nie maią bo on ią zaplacil zoiczi-
30:
zny ſwoiey pięniędzmi wlaſnemi.


strona: 6v

1:
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuageſimo
2:
Decima Octaua Marty.
3:
Actum coram Iudicio Bannito ciuili Koſcierinen cora
4:
aduocato ſiue Sculteto et Scabinis Ciuitat eiusd
5:
Stal się rozdział między pozostalemi dziećmi niekiedy
6:
Sliachetnego Grzegorza Niesiolowskiego Burmiſtrza Koſćier-
7:
ſkiego po pierwſzy malzonce iego pozostalemi, A s Slia-
8:
chetną Katarziną Nieśiolowską pozostalą malzonką
9:
pomienionego Grzegorza Nieſiolowskiego. y dziećmi iey
10:
s Swtorego malżęńſtwa ſplodzonemi, takim ſposobem, Iſz
11:
dzieci pierwſzey zony, ktore bely pozostaly, naprzod ma-
12:
ią wziąć polowicę wſzytkich dobr, to ieſt dwie wloce
13:
Potym iedna wloka ma przyść paniey wdowie. A czwar
14:
tha wloka wrowny dzial idzie, ktoreſz to dzieći wloki
15:
trzimać maią wedlug gruntow posadowſkich. A pani
16:
wdowa zdziadkami takze, do domow takze przylieglich
17:
ma trzimać wedlug okazania, a prawnego rozmierzie-
18:
nia, Pierwſze dzieci zostaly przy domu naroznym alias
19:
Posadowſkim i na psi gasie przy dwu domkach. y przy
20:
mielcuchu ze wſzytkimi rolnemi przydatki, takze y
21:
ogrodami, Pani wdowa zostawa przy domu kądy
22:
mieſzka y przy browarze, takze zewſzytkimi rolnemi
23:
przidadki. A natym domie ieſcze maią dzieci pierwſze
24:
część z oiczystego, W stodolie pani wdowa ma część
25:
trzecią i co ſię trafi wedlug rozmiary, ku ſkorzewſki
26:
drodze. A ſ Szopy maią dzieci iey ſplacić marc. 4


strona: 7

1:
Dzieći piewſze Andrzei i z Barbarą zostaly przy pul-
2:
toru boru, A pani wdowa takze przy pultoru boru
3:
zdziatkami ſwemi, A ma ſplacić część z oicżystego, dzie-
4:
ćiom, wedlug rozſądku i vznania Bartodzieiſkiego.
5:
Ogrod ktory liezy ku ſzydlicom, dzieći pierwſze trzy-
6:
maią. A ogrod ktory ieſt podlie stodoly a szopy
7:
pani wdowa trzyma, a podlie Myſlakowskiego ſpo-
8:
lecznie maiąc ogroda wiertel. ma pani wdowa
9:
a Myslakowskich drugi wiertel.
10:
S Strony Bydla
11:
Z obu stron dobrze są rozdzielieni, Końmi, wolami,
12:
Krowami, Owcami, Swiniami. etc bes odpłacenia.
13:
Chustami także łoznemi, Chodzonemi, Plotnem
14:
Obrusami, y inſzemi ſłuſznie ſą roździelieni,
15:
Sprzętem takze domowym, wſzytkim ſą ſię dobrze
16:
roździelili
17:
Zbroia Andrzeiowi iedna liepſza. a Matisowi pod-
18:
lieyſza. Skrziniami, Stolami rownie.
19:
Lancuch wozowy, ſpoleczny, Srebrem ktore belo takze
20:
ſą sie porownali
21:
Szacunek domu Paniey Wdowy pozostaly po Grzego-
22:
rzu Niesiolowskim ktory ſię iey i zdziatkami iey do-
23:
ſtal, takze i Browar, i wiertel pliacu, podlie drugie-
24:
go wiertlia. Staniſlawa Myſlakowskiego, albo dzieci
25:
iego pozostalych, ktory dom ieſt na Szacunku marc.


strona: 7v

1:
pulpiętha Sta licżby pruskiey, Wedlug tedy ſplacenia
2:
dziećiom pierwſzym pozostalym po Grzegorzu Nie-
3:
siolowskim Oicu ioh. Pani wdowa zdziateczkami
4:
ſwemi ſliedniemi, ma im dać marc. dziewięćdzie-
5:
ſiąth, ktore pięniądze na Rathy ma wydawać,
6:
iako na S. Marcin blisko przyſzly marc. 20.
7:
Roku zaś, ktorego pisać będą 1581 takze
8:
na dzięń S.Marcina marc. 20. A roku
9:
1582 na S.Marcin marc. 20.
10:
A roku ktorego pisać będą 1583.
11:
pięniędzy ostatek marc.30.
12:
DLVGi Nieboscżykowskie.
13:
Iako zostal winięn wedlug rachunku roździelni-
14:
kow. Grzegorz Niesiolowski, in Summa marc.
15:
Siedmseth y cztery. gr 18.
16:
A zaś co naliezli panowie na roździalie będący
17:
tak w zapiſach iego i Regeſtrach, marc. Siedm-
18:
Seth, dwadzieſcia i osm. gr 11.
19:
Prży ktorym rozdzialie, a pogodzeniu zobopolnym. bel
20:
Iako Sliachetny Irzy Arciſzewski, Sliachetny Marćin
21:
Wąglikowſki, Sliachetny Iędrzei Glińſki, Staniſlaw
22:
Grzimalſki, Walenti Gostomſki, Tomaſz Niesio-
23:
lowſki, Wociech Nieſiolowſki, A ktoraby strona teo
24:
rozdzialu, a ugody nie trzimala, przepada Ieo Msci
25:
Panu Woiewodzie Pomorſkie flor. 100 czerwonych. A
26:
stronie boliący takze 100.


strona: 8

1:
Actum Kosćierine Coram Iudicio Bannito Ciuili Coram
2:
Sculteto ac Scabinis ciuitatꝰ eius die tercia Mensis
3:
Iuny Anno Domini, Millesimo Qvingentesimo 0ctua-
4:
gesimo Hāc in formam ut sequitur.
5:
Wedlug Decretu Ieo Msci Pana Woiewody Pomorskiego a pana
6:
naſzego przed prawem naſzym Miasta Kościerziny, Stanąwſzy
7:
personaliter Sliachetny Iakub Piersczewski, Pars Actorea. A.
8:
Sliachetny Tomaſz Pierſczewski s Strony drugiey s Slia-
9:
chetnym Ianem Wyczlinſkim, takze i Irzim Wyczlinſkim
10:
ktorzy za rozwazeniem ſądownym, non Coacte sed spon-
11:
tanea Voluntate, fecere Iuramentum quelibet persona
12:
seorsim, secundum Rotam Decreti Magnifici Di
13:
Christopheri Kostka a Stemborg Pallatini Pomoeranie
14:
ktoreż tho stronie obie, iak Decret Ieo Msci brzmiał
15:
przed prawem naſzym na wielki piątek stanąwſzy to się
16:
stać mialo a to się nie stalo propter Deficientem
17:
personam, iſz pars Actorea nie zezwaliala i bronila przy-
18:
sięgi Oicu s ſynem za dwu Iuramentum reddere
19:
cośmy teſz wprawie naſzym rem dignam bacząc nie wzbra-
20:
niali. Acz roku i dnia iak zezwoliwszy się vnanimiter
21:
na termin wyżey na pisany to przed prawem naſzim
22:
vczynili, iak się przedtim w Decrećie Ieo Msci warowalo
23:
przy cżym albo ktorym Akćie wprawie naſzym iednanie
24:
ſię ſtalo takze i przeproſzenie s ſtron obu, tak sToma-
25:
ſzem pierſczewſkim i piotrem ſynem iego, ziedney a


strona: 8v

1:
Iakubem Piersczewskim zdrugiey ktory pokoi wieczny
2:
im sliubuie ſąm od ſiebie y przyiaciol swych.
3:
będących in linea Ascendenti i linea Deſcenden-
4:
ti, Cosmy warowali przy winie zwykley
5:
ziem pruſkich.
6:
Actio Matini Karwayk Cū martino
7:
Lega Anno di 1582
8:
Stal ſzyę kvp yſz vczywy Marczyn Lega
9:
kvpyel dom, ot pyekarky/ Karwaykowſky
10:
Leſzączy wedle blaſzka: a sdrugi strony Kuſz-
11:
nyerczyka Iako ſzą sto slotych [...] 5m. tak
12:
yako ſzaleſzy do thego domu spol morgem ka
13:
wlem sogrody slukamy etc a tak vcż-
14:
wy Marczyn Lęga dal pyerwſzych pyenyedzy 50
15:
m. vcżywemu Marczynowy Karwaykowy
16:
na dzyen S Marczyna: a ſza drugi Rok
17:
na S marczyn 35 m. ma poloſzycz a
18:
oſtatnye pyenądze ma poloſzycz ten vczy-
19:
wy Marczyn Lega tak ſze na S mar-
20:
czyn yako 35 m Gdy bendą pyſzacz
21:
lata boſzego 1584 a ktoby stro-
22:
na strony thego kupu nyetrzymala przepa-
23:
da wyny 10 slotych na Ratus a nam przy-
24:
ſzyeſznyem waſzym pywa Koſzczyerſkiego,


strona: 9

1:
Actio Nobilis Di Ioachimi Belaw vna cum Ho-
2:
norabili Do Alberto Broda alias Pądziński
3:
Anno Domini Millesimo Qvingentesimo Octuageſimo
4:
Przyszedwszy przed prawo naſze miasta Kościerziny
5:
Sliachetny Pąn Otta Belaw wlożel bel wprawo
6:
naſze zlotych Sto polskich od liath Sześći, doro-
7:
ku wyzey napisanego, ktore pięniądze zostawil bel
8:
na, na Vtciwego Woćiecha Brodę ſkupuiąc onego ze
9:
mlina W Suliecżynie ktory ich przyiąć niechcial, iſz
10:
nie zdalo iemu być ſię za Content. Cośmy wedlug
11:
Acta i Decretow Pana Woiewodzinych bacząc, ie v
12:
tegosmy nie bronili, Wedlug tedy rosprawy Sądu
13:
ziemskiego, ktorą mieli przed takze Ieo Mscią Pa-
14:
nem Woiewodą Pomorskim a panem naſzym.
15:
Sliachetny pąn Ioachym Belaw przes plenipotenta
16:
swego na imię Vtciwego Irzego Dębca Szoltisa
17:
iego Wsulieczynie odeſlal do prawa naſzego marc.
18:
pięćdzieśiąth liczby pruskiey ktorey Summy od
19:
Sliachetnego Ioachima Belaw, takze i plenipo-
20:
tenta iego, Vtciwy Pąn Wociech Broda alias Pą-
21:
dziński podniosl marc. dwieśćie licżby pruskiey


strona: 9v

1:
dziękuiąc iemu z zupelny zaplathy, za co sliubuie
2:
vtćiwy Wociech Broda. Sliachetnemu Ioachimo-
3:
wi Belaw ſąm od siebie pokoi wieczny, y od
4:
potomkow swych będących in linea Ascendenti
5:
i Linea Descendenti, Actum coram Iudicio
6:
Bannito Anno Dieque ut supra


strona: 10

1:
Actio Alberti Maraszik cū Anna Maraszikowna
2:
Anno Domini Millesimo Qvingentesimo Octuagesimo
3:
Prima Iuly Przysżedwszy przed prawo nasze mia-
4:
sta Kośćierziny Opatrzna Anna Maraszikowna Ciot-
5:
ka, Opatrznego Wociecha Maraſzyka W Wielgim Pod-
6:
liesiu mieſzkaiący przy ktory takze sprawie bel
7:
Sliachetny Dauid Tesmer Pąn tegoż wyzei napi-
8:
sanego. Iſz dobrowolnie poddala wmoc wszeliakie do-
9:
bra ktorekolwiek będą i są po niey albo po śmierći
10:
iey temuż tho Woćiechowi Siostrzankowi swe
11:
iako pięniądze ktore gdziekolwiek są na Rincie
12:
iak ſię w zapisiech y Cerografiech Waruie, takze y
13:
inni wſzytkie rzeczy ktorekolwiek po niey zostaną
14:
A on sliubuie onę chować i poddaie iey w moc rzą-
15:
dzić gospodarstwem iak biallygłowie nalieży. albo
16:
przystoi, y tak onę wenerować iak wlasną matkę
17:
swoię. za co iey albo za ktorą Vczynnosć przed
18:
prawem naſzym iest podziękowal. Actum Kosćieri-
19:
nae Anno dieque ut supra


strona: 10v

1:
Actio Nobilis Dmꝰ Mathiae Orłowski vna cum
2:
subditis suis, in pfatis bonis dictis Będomino
3:
Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo. ipso
4:
die. Sanctae Mariae Magdalenae
5:
Przisżedwszy prżed prawo nasze Miasteczka Kośćierziny
6:
Sliachetny Pan Maćiey Orlowski dzierżawca imienia
7:
w Rakownicy, tudziesz sſpoddanemi ſwemi przymuiąc
8:
ie na rolią pustą na imienie rżecżone będomino, ktorży
9:
na tim imieniu chcąc mieſzkać budować, kopać, ſą się
10:
prżed prawem naſzym zezwolili, wedlug ich nailiepsżych
11:
prac y rozumow, ku pożytkowi swemu liepsżemu, ktorysż
12:
tho Sliachetny Pąn Maciey Orlowski woliey im daie do
13:
liath czterech. A po wytrzimaniu wolności to iest po liath
14:
czterech. Winni będą ći poddani wydawać dąn panu ſwev
15:
nie mniey iak drudzi poddani mieſzkaiący w Rakownicy.
16:
Ktorzy się tamże stanowić maią od S. Marcina blisko
17:
prżyſzlego. A gdyby po wytrzimaniu ich wolności, Pąn
18:
ktory albo dzierżawca wyzei napiſany, iako Sliachetny
19:
Pąn Maciey Orlowski chcial stichże poddanych swych
20:
ſzarwarkow iakich, nie powinni tego vczynić. Acz ieſlize
21:
by pąn ich zalożel ie bydlem, A mianowicie po czworgu
22:
bydla każdemu zosobna, co przystoi do roliey pańſkiey,
23:
tedy winni ſzarwarkować. A wieziorkach ktorekolwiek do
24:
tego imienia ſą, albo nalieżą, pozwalia im pąn ich wolną
25:
żywnosć znich. A ieſliby iaką krziwda ſię im zdala od
26:
pana ſwego, zezwalia im pąn to opowiedzieć a ſkarżyć.


strona: 11

1:
przed Ieo Mscią Panem Woiewodą. Ktorą im wolność daie
2:
na cżaſy wieczne im i potomkom ich, wedlug wyſzszeo
3:
opisania, ktorzysz to poddani na to imienie puste
4:
przystępuią, iako in primis, Iąn Surda. Marćin Kaſzuba
5:
Grzegorz Koćielek alias Ostrowski, Baltazer Sżpoth alias
6:
Studzińſki, Maciei Klausż. Ieſcże i tim ktorżybykolwiek
7:
chcieli więcey na to imienie puste przistawać, pod tąż
8:
Condicią winni ſą się ſprawować iak i pierwsży. A gdzieby
9:
iaka krziwda ſię timże poddanym miala dziać od ktorego
10:
kolwiek granicżka, tak Sliachcica iak i ktoregokolwiek
11:
Starostwa ieſliby do tego imienia pustego rzecżonego Będomi-
12:
no ktore przyliegle beło. Winięn pąn ich o nie cżynić y
13:
zastępować, A gdy pąn ich przyiedzie iako do poddanych
14:
ſwych, ſą się tak przed prawem naſzym zezwolili, pav
15:
cżeſć cżynić ſpołecżnie, ſkladaiąc ſię na piwo, ktore v-
16:
myſlili klodą na przyiazd pana ſwego wyſtawiać. także
17:
y Skopu dobrego. kury. ryby. etc. A do tego im Pąn do-
18:
zwalia łowić na Iezierze Grabowskim kliepami, kądy to
19:
nie niewodowe pańſkie podliegly. A gdzieby ktory zbiegl bes
20:
woliey pańſkiey, nie opowiedziawſzy panu ſwev, tak nie wy-
21:
trzimawszy woliey albo i po wytrzimaniu. co ieſliby belo
22:
przes zdradę iaką. będzie pąn wolięn onego ſzukać, i ſtim co
23:
by mial onego wedlug ſwoiey woliey Areslować, i cżynić z nim
24:
A co ſię tycże o Ruſznice, te im ſą zapowiedziane od pana
25:
ich wpuſczach tak pańſkich, iak y Granicżnych Actuꝰ ut ſupra.


strona: 11v

1:
Actio Bartholomei Zwarka Cum Paulo
2:
Wrobel Anno Domini Millesimo Qvingente-
3:
simo octuageſimo. die Vero Sexta Augusti.
4:
Przed prawem naſzym Miastą Kośćierziny stanąwsży
5:
oblicznie Vtciwy Bartoſz Zwarka Sżoltis, ſpolecznie
6:
z Opatrznym Pawlem Wrobliem, żądali ſą od nas
7:
pisania w kxięgi kupu ktory się ſtal miedzy nimi
8:
Iſz iako Opatrzny Pawel wrobel kupil od Vtciweo
9:
Bartoſza zwarki Szoltisa, Wmiaſteczku pliać, ktory
10:
lieży miedzy domem Iana Kurka ziedney strony a
11:
Frąckowym domem linie zdrugiey. za Summę marc.
12:
dwadzieśćia y Siedm liczby pruskiey, zpulmorgiem y
13:
skawliami ogrody łąkami, in Summa co do tego
14:
pliacu nalieży, przedaiąc iako swoię wlaſnosć, ktoreſz
15:
tho pięniądze zupelna podnioſwſży przerzeczony Bar-
16:
toſz zwarka Szoltis, Pawlowi Wrobliowi, z dobrey za-
17:
plathy iest podziękowal, Obiecuiąc pokoi wieczny
18:
temuż to pawlowi Wrobliowi ſąm od Siebie
19:
y przyiaciol takze y potomkow swych będących in
2O:
linea Aſcendenti i Linea Deſcendenti Actum
21:
Anno Dieque ut fupra. idque Nottarius Publicus correxit.


strona: 12

1:
Actio Domini Gregory Smogorzińſki Vna cū
2:
Katherina nec nō Pueris eisd Nieśiolowskich
3:
Anno Domini 1580. 13 Octobris.
4:
Przed prawem naſzym Miasta Koſcierziny Stanąwſzy
5:
personaliter Sliachetny Grzegorz Smogorzińſki Slia-
6:
chetną Katarziną Nieſiolowſką i paśierbami iey
7:
na dlug ktory powinięn im, iak się zapisem Wa-
8:
ruie, dal Rinthy zatrzimany marc. 24. a zoſtal
9:
rinthy winięn odedwu Liath iako od roku 78
10:
odesta zlotych, ktorą rińthę pewnie ma dać i Hew-
11:
ſtunk ieſli wſzitek albo cżęsc na mięſopusty
12:
bliſko przyſzle Actum coram Iudicio Bannito
13:
Anno dieque ut ſupra. Idque Nottarius Publicus correxit
14:
Actio eiusdē qui supra
15:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Octuage-
16:
ſimo Primo. 24. February.
17:
Przed prawem naſzim Miaſta Koſćierziny za
18:
pierwszemi Contrakty dlugu pozoſtalego, Iako
19:
Sliachetny Grzegorz Smogorzińſki, Sliachetny
20:
Pani Katarzinie i Spaſierbięthy Nieſiolowſkimi
21:
Wydawaiąc rinthę dal marc. 10. liczby pru-
22:
ſkiey. a ieſcze zoſtal marc. 14. rihthy pozoſta-
23:
ly. a roku ktorego piſać będą 1582. na
24:
mięſopusty tak Hefstunk Sliachetny Grzegorz
25:
Smogorzińfki ma pewnie dać bes ich wſzeliakiey
26:
szkody i vtraty A rintę pozoſtalą ma pewnie
27:
dać Roku 1581 na dzięń S. Michala. przi
28:
winie zlotych 10 polskich ktorich wziąl 10 marc.
29:
Grzimalſki marc. 5. a Pani wdowa marc. 5.


strona: 12v

1:
Actio Dzienisz, Michaelis Matie Cieszyć Podleſkich
2:
Roku Pańſkiego, Tyśiąc Pięćseth y Ośmdziesiąth, dnia
3:
Trzydziestnego Xiężyca Września. Prziſzedwszy przed
4:
prawo naſze Miaſta Koſcierziny a wzagaionym wiecu
5:
sliachetny Dzieniſz Ieżewski, S Sliachetnymi Michalē
6:
Podlieſkim, y Maćieiem Cieſzycą żądali ſą od
7:
naſ pisania Contractu ktory miedzy sobą maią
8:
Ex uerbo ad uerbum ut ſequitur. Eodem Anno ut
9:
ſupra die 11 Menſis Aprilis. We wśi rzeczoney Male
10:
Podlieśie w Powiećie Tczcżewskim W domu v Sliachet-
11:
nego Pana Maćieia Cieszyca Stala się Vgoda przy
12:
iaćielska, przes Sliachetne pany, A naimię pana
13:
Iana Klińſkiego, y Pana Friderika Machwica
14:
Lawnikow Piowiatvw Tcżewſkiego, Miedzy Slia-
15:
chetnymi Michalem Podlieſkim, y Maćieiem Teszicą
16:
ſ strony Succeſsorow nieboſczyka Maćieia Podlieſkieo
17:
ziedney strony. A z drugiey strony Bieniaſzem
18:
Podlieſkim bratem ich przyrodnym, Thym sposobem
19:
Iſz Sliachetni Panowie wyżei omienioni lawnicy
20:
przychyliwszy ktey vgodzie przyiaćielski za zgodli-
21:
wem przyzwolieniem ſtron wyzei omienionych ſobie
22:
przećiwnych, Przypatrziwszy się Contractom niepe-
23:
wnym Więcey ſobie miedzy stronami ſprzećiwnym,
24:
a ſzkodliwym. Te Contracti iednoſtainą zgodą ſprzi-
25:
zwolieniem wyzei omienionych ſtron, wniwecż zepsowali
26:
A one czaſy wiecznemi Vmorżeli y wſzeliakie
27:
zapisy


strona: 13

1:
ktoresiękolwiek działy v Kxiąg Koſćierskich, y gdzie się
2:
indzie cżyniły albo dzialy one wſzytkie vmarzaiąc.
3:
Gdyſz znowu sluſzne postanowienie Thim ninieyſzym
4:
Contractem Panowie wyzei omienioni ſprzyiaćielskiey
5:
vgody miedzy stronami vczynili, Na ktore strony
6:
przerzeczone pozwoliły, y wdzięcznie thęn Contract przy-
7:
ięli iako Michal Podlieſki, takze y Maćiey Ćieſzyca
8:
z Lucią żoną swą, a matką tich Succeſorow omienio-
9:
nych y przezustkami albo opiekunami ich, Iſz oni
10:
dobrowolnie puſczaią bieniaſzewi brathu ſwemu przy-
11:
rodnemu W zelistriiewie dwu kmiećiu zewſzytkiemi
12:
ſprawiedliwoſćiami ich, tak dlugo y ſzeroko, iako ſprzylie-
13:
gloſciami ktem wlokom nalieży, bądz w ląkach, w lieſiech,
14:
borach, Morzu etc ze wsżitkiemi pożytkami, na Szolti-
15:
stwie tak iako się panu Michalowi ſpanem Maćieiem
16:
belo dostalo, ktemu iednego kmiećia wloſtowicach takze
17:
ze wſzitkimi pozytkami iego y przyliegloſciami, obiecu-
18:
iący thym ninieyſzym Contractem przyrzekaiąc ſpolem wſzy-
19:
ſcy, wyzei ſprzyrzeczeni, iedęn drugiego nie odſtępuiąc. I
20:
thym pana Bieniaſza bratha swego przyrodnego vpewnia-
21:
iąc, Iſz mu chcą to imienie omienione wyswobodzić ſwym
22:
nakladem, ktore ieſt zawiąźbiono v sliachetnego Iędrzeia
23:
Knibawſkiego wpewnym dlugu, obiecuiąc ſpokoiną Intro-
24:
miſsią czaſem wiekuiſtym y potomkom iego, Zaczem one v
25:
będzie wolno iako wlaſnosć iego dać darować i na ſwoi pożytek
26:
obroćić etc


strona: 13v

1:
Ktorą Intromiſsia ma ſię ſtać przes woźnego powiatu
2:
tamthego od początku Roku Bożego, gdy pisać będą
3:
1581. Tho iest na nowe Liatho Przećiwko
4:
themu pąn Bieniaſz podlieſki brath ich przyrodny
5:
odstępuie wmłym Podlieſiu braći ſwey przerzeczony
6:
Oiczyſtego y Maćierzystego takze i spadku po nie­
7:
boscze siostrze swey Annie, kożdemu na przyſzly Swięthy
8:
Michal obiecuie y przyrzeka wroku ninieyſzym położyć
9:
Sto zlotych licżby y Monethy Polskiey każdy zloty
10:
licząc po 30 gr. Panowie przerzeczeni iako Michal
11:
Podlieſki y Maćiey Ćieſzyc ſpolem zmalżonkami ſwe­
12:
mi kazdy zoſobna tudzieſz y opiekunowie Succeſorow
13:
imieniem ich, obiecuią wewſzytkim Contract tęn trzi-
14:
mać. A na nowe liatho wyzei omienione tho Imie
15:
nie wyżei omienionev, Panu bieniaſzewi puſćić ſwym
16:
nakładem ono wyſwobodziwszy, Pod winą na nie od
17:
wyżei omienionych panow iednaczow vstanowioną
18:
ktorą na śię dobrowolnie przyięli, Tyśiąc zlotych
19:
węgierſkich, Czemu gdyby dosyć nie Vcżynili, a
20:
wnaimnieyſzym Punkćie albo Klauſulie tęn Contract
21:
nie ſtrzimali, A onemu ſię wcżym przećiwiali, powinni
22:
będą ztich Tyſiąca zlotych węgierſkich dobrey wagi
23:
Ioo Msci Panu Woiewodzie Pomorſkiemu ſsądom
24:
ſpolecznie polowicę Tho ieſt dwie częſći, odlożyć.
25:
A stronie iako panu Bieniaſzewi Brathu ſwemu


strona: 14

1:
tesz dwie częſći, nic ſobie nie biorąc na pomoc Forteliow
2:
Prawnych, Ani Appellaciami ſię zakladaiac. Alie y owſzem
3:
dobrowolnie prawa odstępuiąc, tam zaras gdzieſzkol-
4:
wiekby beli pozwem Ieo Msci Pana Woiewody Pomor-
5:
ſkiego pozwawszy przedeń maią odlożyć A gdzieby na pier-
6:
wszy pozew nie ſtanęli, taką summę przepadaią, strona
7:
krom strony dlia liepſzego potwierdzenia Contractu
8:
thego, wkxięgi vrzędowe wwieść thęn Contract Wczym
9:
y sliachetny Pąn Bieniasz gdyby Contractu themu
10:
doſyć nie cżynil, A onemu ſię ſprzećiwil, thyſz winye
11:
podliegly Tyſiącu Węgierſkich zlotych, ut ſupra. A iżeby
12:
się strona, to ieſt pąn Bieniaſz ku tey Intromiſsiey
13:
wielkim koſztunkiem, y nakladem nie ſzkodowal, ze-
14:
zwolili na tho ſpolecznie wszyſći zobu stron. Iſz tilko
15:
na Samym Woźnym Powiathu tam tego maią przestać
16:
y przezeń ſię to dziać ma. sczego pothym reliacią ma v
17:
kxiąg vcżynić, vcżyniwszy w kxięgi wieść, ktory Intromi-
18:
siey nie ma żaden ſwoi ani obcy przeſzkadzać i bronić.
19:
Panu bieniaſzowi pod winą wyzei omienioną. Ktoraby ſtro-
20:
na zathym vpadla podlug Contractu tego. My tedy wyzey
21:
omieni dlia liepſzey wiary do Contractu liſtoweo pieczęć,
22:
przyciſnęliſmy prawdziwe o thym ſwiadectwo daiąc, Act
23:
ut ſupra. Idque Nottarius Publicus Correxit.


strona: 14v

1:
Eadem Actio Anno dieque ut supra. Eoruudem.
2:
Przyſzedwſzy przed prawo naſze miasta Koſćierziny slia-
3:
chetny Michal Podlieſki z sliachetnym Matiſem
4:
Ćieszycą, tudzieſz s sliachetnym Dzieniſzem bra-
5:
tem przirzodzonym Michala Podlieſkiego, żądali ſą
6:
od nas pisania, zeznanie tho y wolią Pana dzieni­
7:
ſza Ieżewſkiego Iże, nic inſzego nie żądaiąc, nad Con­
8:
tract ktory miedzi ſobie maią, y iak się to waru
9:
ie w zapiſie Contractowym. iedno iak inſze ćiotki
10:
braly kazda zoſobna, (na thym Contractu nie na-
11:
ruszaiąc) on zezwalia. Actū ut ſupra.


strona: 15

1:
Anno Domini Millesimo Ouingentesimo Octuagesimo
2:
30 die Mensis Septembris.
3:
Prziſzedwszy przed prawo naſze Miasta Kośćierziny
4:
Sliachetny Dzieniſz Ieżewſki, ządal ieſt od naſ piſania
5:
wkxięgi naſze. Sprawy Contractowey ktory Contract
6:
ma S pany Podlieſkiemi w malym Podlieśiu, iako
7:
Michalem y Matiſem Ćieſzycą. Na termin iak
8:
się Contractem ich Waruie, Sliachetny dzieniſz
9:
Ieżewſki polożel Sto zlotych polskich, Sktorych
10:
Sta zlotych pąn Michal Podlieſki podnioſl y
11:
wźiąl zlotych 50. za co onego kwituie tamze
12:
zapiſem w mieiſkich Xięgach Szoltiſkich. A zlotych
13:
50 ktorych nie wziąl Pąn Maciey Teſzyca, To
14:
Pąn dzieniſz Proteſtowal Sliachetnym Zygmun-
15:
tem Sarnowſkim, y Sliachetnim Irzim Gogo­
16:
lińſkim, także y Publikuſzem. Co oni przed pra­
17:
wem naſzym będąc zeznali, za pozwem Ieo Mści
18:
Pana Woiewody Pomorskiego, ktore zlotych 50. do ſie­
19:
bie wźiąl Pąn Dzieniſz Iezewſki. Actū ut ſupra.


strona: 15v

1:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Octuageſimo.
2:
30 die Menſis Septembris
3:
Przed prawem naſzyn Miaſta Koſćierziny Stąnąwſzy
4:
personaliter Sliachetny Matis Ćieszyca. żądal ieſt
5:
od nas piſania proteſtaciey, ktorą vcżynil w Ma-
6:
lym Podlieſiu, przed Sliachetnym Dauidem Teſ-
7:
merem, Zigmuntem Sarnowſkim, Irzim Gogoliń-
8:
ſkim. Iſz zlotych pięćdzieſiąth ktore mial wźiąć
9:
od Sliachetnego Dzieniſza Ieżewſkiego, za ich Con­
10:
tractem, ktory miedzy ſobą maią, Tim ſposobem
11:
Pąn Cieſzyca wyzei omienionemi Światczel. Con-
12:
tractu nie wzgardzaiąc a ni zadney Conſtituciey
13:
wnim brzmiącey na zad nie puſcżaiąc ktora się
14:
stala od Sliachetnich panow iednacżow, iak się
13:
wContrakcie. i zapiśie pokaże. A to przed Swiadka-
16:
mi opowiedaiąc wyżei napiſanemi Iſz dlia tego
17:
pieniędzi nie przijmuie do czasu zezwolionego
18:
spanem dzieniſzem czaſ ſtanowiąc. Dzięń Wszech
19:
Swiętych. A Pąn Matis Ćieſzyca. Będąc Namowkami
20:
i powieſćiami oblędliwemi zwiedziony, Wthich cza-
21:
ſiech za Contraktem ſtawic ſię vmyſlil wedlug
22:
naiwyſzego ſtarania i rozumu ſwego, czaſu nie
23:
mieſzkaiąc ... od sliachetnego Michala Podlie-
24:
ſkiego, ktorey ꝑtestaciey Panu Ćieſzycy Pąn Michal
25:
Podlieſki niedopuſczal. Co i Pąn Ćieſzyca Proteſtowal


strona: 16

1:
Aſz za namową bratha przirodnego dzieniſza pi-
2:
ſać pozwolili. I co ſię ſtalo. Actū ut ſupra
3:
Eodem Anno dieque vt ſupra.
4:
Na Protestacią Pana Matiſa Ćiesżyce ktora
5:
wkxięgach stoi, Sliachetny Michal Podlieſki
6:
timze kxtaltem ꝑtestuie Prawem. ze Pąn Cie-
7:
ſzyca Mieſzkaiąc w Malym Podlieſiu liath
8:
trzi. y zas o Contrakcie nie wiedząc w pulroku
9:
mogl wiedzieć iako się ta rzecż tocżyla w Sla-
10:
wutkowie. y na tę ꝑteſtacią chce doſyc cżynić.


strona: 16v

1:
Actio Prouidi Alberti. Mikula vna cū
2:
Honeſta Hanna Szadochowna atque frē
3:
germano illius Paulo Szadoch 1580
4:
Przed prawem naſzim Miaſta Kosćierziny wzaga-
5:
ionym Wiecu Stanąwſzy oblicznie Opatrzny
6:
Woćiech Mikula ządal ieſt pisania kupu kto-
7:
ry ma zwyzei napiſanemi iako Pawlem Sado-
8:
chem i ſiotrą Sadochowną o dom liezący v
9:
moſtu przeciw Kuſznierzikowi za Summę marc.
10:
Trzidzieſći i pięć liczby pruſkiey, ktore ma
11:
dawać na rathy iako na wielkąnoc roku kto-
12:
rego piſac będą 1581 marc. 15. a zas na
13:
rok aſz do wyplacenia iako na kazdą wielką
14:
noc po marc. 10. ktore ma wydawać vtćiwev
15:
Marćinowi Karwaikowi bes żadney vtraty y
16:
zatargi A co ſię tycze o rolią do tego domu
17:
naliezącey, za zeznaniem i Swiadectwem pra-
18:
wnym od vrzędu ma być wymierzono. A kto-
19:
raby strona kupu tego nie trzimala Przepada
20:
winy zwyklą tak panu iako i prawu.
21:
Actū ut ſupra.


strona: 17

1:
Actio Iohannis Wierzbieta cū prouida Anna Saba-
2:
stowa, Anno Domini 1580. 9 Decemb.
3:
Prziszedwszy przed prawo naſze miaſta Koſćierziny Slia-
4:
chetny Zigmund Sarnowski wzagaionym Wiecu
5:
z opatrzną Anną Sabastową ziednei strony a Opat-
6:
rzny Hans Wierzbięta zdrugiey. I za Consensem
7:
tegoz Pana Sarnowskiego na tęn kup ktory bel
8:
przed thim vczinion miedzi Ianem Krtowskim a
9:
tąż Anną Sabastową przypuſćili onego, i na Ter-
10:
miny w pierwſzim kupie brzmiące pozwolili Hanuſowi
11:
Wierzbięćie wyplacać albo doplacać iako na kazdy
12:
dzięń S.Marćina. ktoreſz to Hans Wierzbięta dnia
13:
9. Grudnia polozel ieſt marc. dzieſięć liczby pru-
14:
ſkiey a oſtatek ma dawać do wyplacenia, a
15:
gdzieby na pewne Terminy nie wydawal. vtraca
16:
zadaną Summę. Actuꝰ ut supra.
17:
Itē na ten kuṕ tego domu wiſzi opiſzanego Ivſz
18:
wydal vcziwy hanyſz Wyerſzbyent Iako 10 m.
19:
liczbi pruſzki: a yeſcze ma dodacz oſtatka Iako
20:
25m. A Gdi wyda ten oſtatek tedi maya ſzobye
21:
podzękowacz y sluſzny ſzapiſz ſzobyę dacz. Gdze ſzam
22:
doplaczyel vcziwy Annę Sabaſtowy y podzękowala supelny
23:
zaplati y slubuyą pokoy wyeczny ot wſzytkych przyaczol
24:
swoych vcziwemu Ianowy wyerbyętowy tak y dzatkam
25:
yego


strona: 17v

1:
Actio Andree Gulik nec non Iohannis
2:
Skiba Anno 1581.
3:
Wedlug pierwszego kupu ktory miedzy sobą mieli
4:
iako wich Contrakćie pierwſzim brzmi, ktory
5:
się ſtal miedzy wyzei napiſanemi o mielcuch
6:
ktory liezy podlie mielcucha Tomaſza Nie-
7:
ſiolowskiego, ze kupil Vtćiwy Iąn Skiba od
8:
Vtćiwego Iędrzeia Gulika Mielcuch wyzei na-
9:
pisany za Summę marc. Pięćdzieſiąth licz-
10:
by pruſkiey ktore pieniądze zupelnie podnioſl
11:
y za Conſenſem malzonki iego rzeczony Anny liu-
12:
bańſki i podziękowal z zupelney zaplathy y
13:
obiecuie iemu wieczny pokoi ſąm od ſiebie
14:
y malżonki ſwoiey i potomkow swych ſplo-
15:
dzonych z wyzei napiſaną malżonką ſwą. y
16:
za potonki ktoreby mogly być in linea de-
17:
ſcendenti. Co się ſtalo przed zupelnym
18:
prawem Miaſta Koſćierziny. Idque Nottarius
19:
Publicus Correscit. Actum ut ſupra.
20:
Zezwaliaiąc zobuch ſtron, iſz pierwszei żony
21:
dziećię pozoſtale odkupić albo zbić by mo-
22:
glo. A za Szacunkiem wedlug iego wydat-
23:
ku y poprawy wyzei napiſany Iąn Skiba


strona: 18

1:
ma za swe dostać za iego zeznaniem na
2:
mieiſcu iemu naznaczonym. ieſliby iego wo-
3:
lia albo za prawnym roſstrzignieniem
4:
Co by przibudowal albo poprawil.


strona: 18v

1:
Actio Ioannis Kurk cū Nobili Do
2:
Petro Ielieńſki alias mądry. Ao 1581
3:
Wedlug pierwſzego kupu ktory miedzi ſobą mieli wyzei napiſany o dom. ktory. kupil. Iąn Kurk
5:
od Piotra Ielieńſkiego. za Summę 55 marc.
6:
na ktory kup dal Iąn Kurk pierwszei
7:
Rathy marc.28. Item Drugiey rathy dal
8:
marc.15. Ktore za Consenſem Pana
9:
Podſtaroſćiego doſtal Zygmunth Sarnowſki
10:
A 12 marc. ktore ieſcze ieſt dać powinięn
11:
gotow dać ma gdy do niego przydzie. A
12:
gdy z zupelny zaplathy iedęn drugiemu po-
13:
dziękuie, winni ſobie dać warować zapi-
14:
sem


strona: 19

1:
Actio Gregory Smagorzińſki cū Nieſiolowſkimi
2:
Anno Domini Milleſimo Quingenteſimo Octuageſimo
3:
Primo Die vero 4. Marty.
4:
Przed vrzędem naſzim Miaſta Koſcierziny Staną-
5:
wſzy oblicznie Sliachetny Grzegorz Smogorzinſki
6:
polożel ieſt rinthę pierwei napiſaną ktorą mial
7:
polożyo na dzięń S.Michala. pod timze rokiem
8:
iako marc. 14 rinthy zatrzimany. On chcąc
9:
ſię vſprawiedliwić a bacząc teſz potrzebę ich dal
10:
Actum ut ſupra.


strona: 19v

1:
Actio Nobilis Martini Totarski, nec non
2:
Laurency. ac Dominici Tokarsćy
3:
Anno Dnȳ 1581. Die 3.Aprilis.
4:
Przed Vrzędem naſzim Miastecżka Koſćierziny
5:
Stanąwſzy oblicznie, Sliachetny Wawrżiniec
6:
y domonik Tokarscy, alias Kaldrowowie,
7:
Takowym obycżaiem, Iſz pozwem Ieo
8:
Msci Pana Woiewody Pomorsſkiego, kto-
9:
ry mieli od tegosz, wyzei namienionego Mar-
10:
ćina Tokarſkiego, o nie wydanie ſczęſći iego
11:
ktora iemu bela przyliegla po Malzonce
12:
ſwey, a matce ieo wlaſny wyżey napi-
13:
sanych, Ktorżysz to na imię Sliachetny
14:
Wawrziniec, y Dominik Tokarscy.
15:
dali, y zaplaćili, temuz Marćinowi
16:
Tokarskiemu Wlaſnemu Oicżymowi
17:
tak zgrunthu, iako i zewsżitkkich ruchaią-
18:
ćich rzecży w Tokarach, za co iemu poſtą-
19:
pili, i zaplaćili dostatecżnie, a dali
20:
iemu, marc. Sto, y ośm. Ktoriſz tho
21:
Pąn Marćin Tokarſki na tęn cżas mie-
22:
ſzkaiący wKoſćierzinie będący mieſzczanininem


strona: 20

1:
z zupelney zaplathy ieſt podziękowal.
2:
A zaś, iako Sliachetny Marćin Tokarſki
3:
alias niedamowski, obiecuie timże wyzey na-
4:
mienionym, iako, Sliachetnemu Wawrziń-
5:
cowi, y Dominikowi. pokoi wiecżny ſąm
6:
od śiebie i malżonki swey i potomkow
7:
swoich. będących in Linea Ascendenti, tak-
8:
że i Linea Deſcendenti. Ktorziſz to swoim
9:
Sumptem to zaſtępuiąc, warować ſobie
10:
wkxięgach miesſkich dali Actum ut ſupra


strona: 20v

1:
Actū Corā Iudicio Ciuili Ciuitatꝰ Koscierinensis
2:
1581. die Tercia Mensis Iuny.
3:
Stanąwszy oblicżnie przed prawem naſzim Miasta Koſćie-
4:
rziny Opatrzny Michal Szoltis z Bukowca, ſpolecznie
5:
z Vtciwym Ianem Kurkiem, za Consensem Slia-
6:
chetnego Bernartha Siedlewskiego, Dlug ktory bela
7:
powinna Helzbietha Tuchlińſka alias Durliſzka
8:
Opatrznev Michalowi Szoltisowi zbukowca, iako
9:
marc. 5, licżby pruskiey, A ieżeliby iaką za-
10:
targę mial mieć Vtćiwy Iąn Kurk o te wydane
11:
pięniądze, temuż Creditorowi wyżey napisanev
12:
Za tho ſtawil śię Sliachetny Pąn Philip.
13:
Teſmer, Bukowski, że zastępuię i przirzekl
14:
ni nakim inſzim tego ſzukać, iedno, na Slia-
15:
chetnym Panie Philipie Bukowskim. Actum
16:
ut ſupra Idque Nottarius Publicius Correxit


strona: 21

1:
IAkub las: Cum IEorgio Piesk
2:
Anno Dj Millesimo Quingenteſimo Octuagesimo
3:
Primo Decima quarta Iuly.
4:
Przed prawem naſzim Miaſta Kosćierziny, za kupem
5:
pierwszim, iak w opiśie brzmi listownim ſtalo
6:
się doplacenie domu od Vtćiwego Iakuba
7:
Liaſa Mieſczanina wKosćierzinie, Opatrznemu
8:
Irzemu Pieſzkowi zdąbrowki, ktory dom lieży
9:
miedzi domem Swiechowskiey a domem Grze-
10:
gorza Kuſznierzika, ktoriſz to napisany Lias
11:
kupil od niego dom ze wszitkimi grunthowemi
12:
przipadki MOrgiem Kawliem, łąkami etc. na
13:
czasy wieczne, tak iemu, malzonce, i potom-
14:
kom iego, będących. in Linea Ascendenti i de-
13:
ſcendenti, ktoryſz to Irzy Pieszk. obiecuie iemu
16:
pokoi na czaſy nie zmierne, iemu i potomkom
17:
iego. Actum ut supra. Summa za dom
18:
pięniędzi wydanych marc. Sżesćiedzie-
19:
śiąth, ktore iuſz wydal i zaplaćil. A co się
20:
tknie o marc. 2 1/2 kiedy będzie mial tedy iemu zaplaći.


strona: 21v

1:
Extract s Testamentu Sliachetney Anny
2:
Glowczewskiey, za proźbą Sliachetnego
3:
Kristofa Glowczewskiego alias Kodaka
4:
Brata Stryiecznego iey po smierci, ktory
3:
dal w kxięgi nasze pisac vt sequitur
6:
Ią Anna Glowczewska rodowiczka imienia tego po
7:
swoim Oicu Maćieiu Glowsczewskim tamże naglow-
8:
cżewicach, czynię Testament, będąc zlozona od Pana
9:
Boga niemocą, a przedtim za rozumu i zdrowia ſposo-
10:
bnieyszego, przichodzila do siostry swey Katarziny rodzo-
11:
ney Glowczewſkiey i Szwagra swego Irzego Klopotka a
12:
malzonka teyze Katarziny, ażeby zaplaćili cząstkę
13:
iey, wedlug Szacunku potćiwych liudzi, iako iedęn
14:
Vtćiwy Marćin Dębc, Taeteri ktoraſz tho Sioſtra y Szwa-
15:
grem Annie Sieſtrze ſczęſćią iey kazali poczinąć y
16:
zaprzedać komu by iey wolia bela ſczego iey podzię-
17:
kowala, y przedala Sliachetnev Kristofowi Glowcze-
18:
wſkiemu Brathu Striiecżnemu za Summę marc. Siedm-
19:
dzieſiąth liczby Pruskiey Pozwaliaiąc iemu vzywać
20:
wpokoiu na czasy wieczne. Za ktorą częſć swoię od
21:
Brata swego stryiecznego wyzei napisanego wzięla
22:
marc. Pięcdzieſiąth; y 3 1/2. Sktorich ieſcze zoſta-
23:
ie winięn marc. 16 1/2 Co ſię ticze zaś ſstro-
24:
ny Bydla wzięla od Sioſtry swey Katarziny marc.
25:
10. a pięć ieſcze zoſtala ieſt winna, ktore pięnią-
26:
dze pozostale przi nich będące odlecąm moiemu
25:
Synowi po mnie pozostalemu, Co wyznawam przi
26:
moiey grzeſzny duſzy ze i naczei nie belo
27:
Scriptum Ao Di 1581 die 2. Octobris.


strona: 22

1:
Eodem Anno vt inferius ac die Stanąwszy oblicz­
2:
nie Przed Prawem naszim Miaſta Kosćierziny Slia­
3:
chetny Kristof Glowczewski alias Kozak ządal iest
4:
od nas wyſluchania Swiadkow ktore przed pra­
5:
wo nasże ſtawil, ktorzi Swiadkowie na pytanie
6:
prawne każdy zoſobna ieſt zeznal pod swoią przi-
7:
sięgą; O tey sprawie ktora się tocży s ſtrony kupu
8:
i Testamentu pisanego Iako pierwszy świadek
9:
Sliachetny Marcin Glowcewski alias Dębc Slia-
1O:
chetny Iąn Niklios Glowczewski, Grzegorz Staroſta
11:
Kaliſki, ktory kup i Testament ieſcze za zywotha
12:
swego poddala Anna Glowczewska Brathu swemu
13:
Stryiecznemu. Kristofowi Glowczewskiemu co on
14:
tego Swiadectwem wyzei pisanym podpiera
15:
Iako w kxięgach naszych stoi.


strona: 22v

1:
Anno Domini Millesimo Quingenteſimo Octuageſimo Primo
2:
Die Sexta Octobris.
3:
Przed prawem nasżim Miasta Krolia Ieo Msci Koſcie-
4:
rziny wzagaionym Wiecu. Stanąwszy perſonaliter
5:
Sliachetny Irzy Wyczeszychowski ządal iest od naſ
6:
wyſluchania Swiadkow ktore pozwal pozwem Ieo Msci
7:
Pana Woiewody Pomorskiego, iako Sliachetnego Walen-
8:
tego Wycżeſzichowskiego, i Sliachetnego Grzegorza mę-
9:
drocha. Borckiego, ktora Swiadectwo przed prawem
10:
naſzim ſą oddali kazdy znich zoſobna, gdzie i przi-
11:
sięgą tego potwierdzili, wedlug rotey im ſprawa
12:
wydaney, Isz Sliachetny Swiętek Wyczeſzichow-
13:
ſki po Sliachetnym Pawlie Wycżeſzichowskim
14:
Braćie swym Stryiecznym, mieſzkaiącym w Bor-
15:
czu, roku iednego Siano zbieral gdzie iemu za-
16:
dęn Sąſiad ani dzierzawca imienia nie bronil.
17:
Co on Sollenniter Przed prawem naſzim proteſto-
18:
wal. A isz to trzimal sliachctny Swiętek Wy-
19:
czeſzichowski w Poſseſiey. to teſz Swiadczeli, ze praw-
20:
wa na tęn czaſ nie bywaly timto zaſzlo. spokoi-
21:
nie trwalo, asz do tych czasow. Actum coram Iu-
22:
dicio Bannito Ciuili ut ſupra.


strona: 23

1:
Roku Pąńskiego Tyśiącnego PięćSetnego Ośmdzieſiątego Pierwszeo
2:
Dnia Pierwsżego Xiężyca Pazdziernika.
3:
Stanąwszy oblicżnie przed prawem nasżim. Miaſta krolia
4:
Ieo Msoi Koſćierziny Sliachetny Iakub Slawkowski, Brath
5:
Ciotecżny Sliachetnych Iana Gostomskiego Gawina, Iana
6:
...skiego alias Gawina, Matisa Gostomskiego Gawina
7:
Trzech Braćiey Stryiecżnych, ktorysż to wyżey napisany
8:
Iakub Slawkowski, będąc cżęstokroć napominany od Slia-
9:
chetney Elzbiety Slawkowskiey matki swoiey, ktora będąc
10:
zlożona od Pana Boga Niemocą, tak i na Smiertelnim lozu
11:
będąc a bacżąc krotkosć żywota swego, niechcąc mieć na
12:
ſobie niczyiego dobra, Ażeby Stanąwsży przed Prawo Mia-
13:
ſta Kosćierziny spolecżnie znimi podziękowal za posag
14:
ktory wzięla od Braćiey swoiey. ktory ſtrawila częſcią
15:
wlożyla do Sliachetnego do Sliachetnego Wociecha Paca
16:
malżonka swego, Co i vcżynil przed prawęm naſzim
17:
ze zadodaniem ostatka posagu od Sliachetnych wyżei
18:
napisanych braći Stryiecznich, iak miedzi sobą nalieźli
19:
y przyiaćielskie pogodzenie vczinili obiecuiąc y przyrze-
20:
kaiąc im pokoi wieczny ſąm od śiebie, i malzonki, takze
21:
y brata swego, i wszech innych przyiaćiol, będących in
22:
Linea Ascendenti iak i Deſcendenti, ktore podziękowanie
23:
vcżinil i Sumnieniem swym potwierdzil prziſięgą. Actum Coram Iudicio Bannito Ciuili vt ſupra.


strona: 23v

1:
Actio Domini Gregory Smogorżiński una cum
2:
Katerina Nieśiolowska nec non Andrea et Bar-
3:
bara Nieśiolowskich, Ao Dni 1581. die 14 Octob.
4:
Prziszedwsży przed Prawo, nasże Miasta Krolia Ieo
5:
Msci Kosćierziny Sliachetny Grzegorz Smogorziński
6:
żądal iest od nas przyięćia pięniędzy do liady na-
7:
sżei Summy marcas Pięćdzieśiąth licżby Pruskiey
8:
bes grosży czterechnaſćie, ktore daie na dlug iako
9:
na Sto zlotich Polskich ktore iest albo bel winięn
10:
Grzegorzewi Nieſiolowskiemu, A to dla tego ich nie
11:
daie pozoſtaley Malzonce Grzegorza Nieſiolowſkieo
12:
i paſierbiętom, ie iakys Controuerſiey obawiaiąc
13:
się od Ioachima Pisarza Ieo Msci, ktorą Controver-
14:
ſią Prawo Miaſta Kosćierziny powinno vspokoić. A
15:
ostatek Summy iako Sto marc. obiecuie pewnie
16:
dać Sliachetny Grzegorz Smogorziński na Swiątki
17:
a nadaliey Tydzięn po Świątkach Roku ktorego
18:
pisać będą Tyśiąc PięćSeth Ośmdzieſiąth y dwie
19:
Actum Coram Iudicio Bannito Ciuitatꝰ Ko-
20:
ſćrerine ut ſupra


strona: 24

1:
Actū Anno D Millesimo Quingentesimo Octuagesimo
2:
Primo Vigesima Menſis Octobris
3:
Stanąwsży oblicżnie przed Prawem naſzim Miaſta Kroa
4:
Ieo Msci Kośćierżiny Sliachetny Mathiasż Dzięćielski
5:
ządal iest od nas wyſluchania Światkow, ktorzi beli
6:
pozwani pozwem Ieo Msci Pana Woiewody Pomorskiego
7:
od oica iego Iana Dzięćielskiego odnoſząc Mąndat Ieo
8:
Msci do Sliachetnego Iędrzeia Kackiego o Granice mie-
9:
dzi Liniewkiem a Liubaniem, ktoriſz to Swiadek pier-
1O:
wsży Sliachetny Kristof Sobańſki, tęn zeznal pod przi-
11:
śięgą swą, iſz gdy bel poſląn od Pana, Dzięćielskieo
12:
ſpolecżnie s Sliachetnym Kaſprem Sobańskim Sąſiadem
13:
z Mandatem Ieo Msci, a ſtrony Granić tich, Pąn Kaćki
14:
powiedźial ze ia niedoſtatecżnie więm o granicy, ale
15:
poddani moi o tey granicy liepiey niektorzi wiedzą.
16:
ktore Świadectwo my w prawie siedząc pisać daliśmy.


strona: 24v

1:
Anno Domini Millesimo Octua-
2:
geſimo Octauo Nouembris.
3:
Da decretem Ieo Msci Pana Woiewody Pomorſkieo
4:
Sliachetny Piotr Telieński alias mądry pod-
3:
nioswszi Pięniądze za dom iak w pierwszym
6:
zapiſie ſię waruie zupelnie od Vtćiwego
7:
Iana Kurka za Summę wprzod wtichże
8:
Kxięgach napiſaną. gdzie iemu wyzei pisa-
9:
ny Pąn Telieńſki dziękuie z dobrey a zupel-
10:
ney zaplathy, i obiecuie iemu pokoi wie-
11:
czny ſąm od ſiebie, potomkow, i przyia-
12:
ćiol swoich wprzod i wſtecż będących.
13:
Actum coram Iudicio Bannito Ciuitatꝰ
14:
Kosćierinensis Anno vt supra


strona: 25

1:
Ia Bernarth Siedlewski komu to wiedzieć nalieży
2:
prawie Miaſta Krolia Ieo Msci Koſćierziny
3:
wzagaionym Wiecu zeznawam Iżem dal Malchio-
4:
rowi Komorskiemu ſludze Ieo Msci Pana Woiewo-
5:
dy Pomorſkiego Kop cztery cżwartniku Zytha
6:
ktory bel w lipuſzu. . za poſlugi iego wierne ba-
7:
cząc ktore on żytho za Conſensem moim dal
8:
na ſwoi pożytek prziwiesć na ...... Iana
9:
Kurka, o ktore żito Controuerſia ieſt miedzi
10:
onym a Ianem Buinikiem. o co w prawie ieſcze
11:
stoią. Actum A o Dj 1581 Die 8 Decem.
12:
Eodem anno dieque o Ięożmięn ktory mial ſkraſć
13:
tenze Malchior Komorski, do roſprawy stawil za
14:
ſię Broſzk Buinik Iakuba Wecka i Iana Zachow-
15:
skiego, o pokoi i o inſze Cauſi, takze Malchior
16:
Komorſki za się ſtawil Grzegorza Kuſzmirzika
17:
I Herneſta Kramarza.


strona: 25v

1:
Actio Margarethe Końcina in Stawiska Vna cum
2:
Pro uido Ambroſio Buinik. Ao Di 1581
3:
die Innocentum Puerorum.
4:
Stanąwszy oblicżnie przed Prawem naszim Miasta
5:
Krolia Ieo Msci Opatrzny Broszk Buinik
6:
spolecżnie z Sliachetnym Malchierem Komorskim
7:
ktory bel Plenipotentem od teyze Malgorzathy
8:
Koncyny, ktory doplaćil tego Imienia tamze na
9:
Stawiſkach imieniem Koncyny Broſzkowi Buini-
10:
kowi, tego iak się w pierwsżich zapisach waruie
11:
Obiecuiąc iey i potomkom za pokoi wieczny ſąm
12:
od siebie i malżonki swey i dźieci Także I przi-
13:
iaćiol swych będących in Linea Ascendenti i de-
14:
ſcendenti Actum vt supra. Idque Nottarius Publi-
15:
cus Correxit A iako po Oicu swoim doplaćila
16:
marc. 30.
1:
Actio Prouidi Mathie Gącż Vna cū Michaele Netak
2:
nec non Margaretha olim filia Martini
3:
Pyszny Anno Dj 1582.
4:
Przed zupelnym prawem naszim Miasta Krolia Ieo Msci
5:
Koſćierziny Stalo się doplaczenie pięniędzmi O-
6:
patrzny Malgorzaćie Corce pyszneo Marcina i Mi-
7:
chalowi Nettakowi Co na nie prziſzlo. Vtćiwie O-
8:
patrznemu Maćieiowi Gączowi dziękuią z zu-
9:
pelney zaplathy iaką za Sto marc. licżby pruskiej
10:
ktore wydal za pulwloki wyzei napisanym i obiecuią
11:
pokoi wieczny Sami od śiebie, y przyiaćiol swych będą-
12:
cych in Linea Ascendenti i Deſcendenti. ze wszitkimi
13:
pożytkami, iako Kawliami Ląkami etc vt supra
14:
Ktore pięniądze podnioswszy wyzei pisani, zadnei za-
15:
targi nie maią mieć panowie Sądowni o tho.
16:
Anno dni 1582 dnya 9 Luthego
17:
prziſzetl przet prawo nyaſteczka Koſczerziny vczy-
18:
wy Maczi Gąncz, tym spoſzobyem, yſz ten vcziwy
19:
Maczi Gąncz: skupyel pol wloky ſza sto m. ot
20:
vcziwego Marczina pyſznyego. Gdze thego roku
21:
wyſzi opiſzanego, ten vcziwy Maczi Gąncz
22:
do placzel ty pol wloki Sumy 15 m. Gdze
23:
ye potnyosla: wlaſzna malſzonka naymyę Lućia
24:
tego nyeboſzczika Marczina piſznego y podzyęko-
25:
wala supelny ſzaplaty y nawyeky wyecznyę nye
26:
manowacz tego Maczyię Gąncza y dzatek yego
1:
Actio Tome Bach Tabernatory Imbarku vna cū
2:
Margaretha filia olim Martini Pyszny.
3:
Anno Di 1582.
4:
Przed zupelnym prawęm naſzim Miasta Krolia
5:
Ieo Msci Koſćierziny Pożyczyla Opatrzna Mar-
6:
gretha wyzei pisana, Opatrznemu Tomaszowi
7:
Bachowi marc. dwadzieſćia licżby pruskiey
8:
na karczmę iemu daiąc. i rintę ma dawać
9:
iak dlugo trzimać będzie, bes wsżeliakiey zatargi
10:
A gdzieby Brath się nawroćil, iego pięniądze będą
11:
V tegoż wyzei pisanego Tomasza Bacha.
12:
Actum ut supra.
13:
Actio do Criſtophero Smogorzynſki
14:
cu/m/ da nyezolowſka Anno 1582
15:
Dnya wewtorek wyelkanoczny
16:
Stanawſzy przet vrzędem awyeczem zagaionym
17:
naſzim myaſta Koſczerziny vczywy Iachim
18:
neldenhoff Piſzarz Pana woyewodi Pomorfkieo
19:
plenipotent Slachetnyego Iana Syczymynſkego
20:
dobrowolnye, wyſnal Ze ot slachetnyego Criſto-
21:
ffa Smogorzinſkiego na ten dlvg ktory byel
22:
wynyen Ianowy Siczimynſkemu Spotdanya
23:
pány nyezolowſki y spaſzerbyęty swemy
24:
Iako dwyeſcze ſzyetmdzeſząt y zyetdm grziwyen
25:
prvſkych, Porachowawſzy Svmę y Rinthę doſta-
26:
tecznye, y tho czo sbogem byelo


strona: 27

1:
poltora sta Grziwyen pruſkich odebral svmy
2:
a pyeczdeſząnt Grziwyen nyeboſczyk Grzegorſz
3:
nyezolowſki przerzeczonyego Criſtopha Smogo-
4:
rzinſkego czaſu onego Gdi Pan Weyer vſzukoma
5:
sthnachty leſzal, yako ſzyę tho doſtatecznye okaſzalo
6:
Tak yſz ſvmma ta 200m. yvsz zaplaczonna
7:
czo ſzyę dotycze rynthi ktora oſtaye 121m.
8:
Tedy doſtateczny Cirograph yemu Iakoby na dlvg
9:
pewny dal Criſtoph Smogorzińſki y sfabianem
10:
borkowſkym wbytnoſczy, ty tho panny nyezoloff-
11:
ſki y spaſzerbyęti ych y omyenonego Criſto-
12:
pha Smogorzinſkiego ot Glownyego Zapyſzu
13:
xegh meyſkych zapiſzanego do melior forma iuris
14:
wolnym .... Caſsnie
15:
a yſz yeſcze roſny ſzą strony obyę okolo wyſzei
16:
piſzanych 50 m. ktorą Cristoph Smogorzinſki
17:
nyeboſczykowy nyezolowſkemu byel myal dacz a
18:
strona ſſye do thego nyeſzna, any przimuye, Tedy
19:
ſzę tu do thego przerzeczony Criſtoph Smogorzinſki
20:
Tak obliguye, y dobrowolnye na ſzyę przimuye
21:
za poſwyem Pana woIewodzinym in primo Cita-
22:
cione termino, w korego kolwyek Sądu stanąncz
23:
y tam decret yakikolwyek ot Sądu bęndze Ska-
24:
ſzany w prawye Sinne appellacione aliqua
25:
przimowacz y dostatecznye wypelnycz


strona: 27v

1:
Actio Martini Karwayk cū Aleberto
2:
Koſnyczſky anno di 155 decimo
3:
w dzyen Iako viliyą S. Helsbyety stala ſzyę yeſt recz
4:
przet opatrzenyemy ludzmy, Iako opatrzego mye-
5:
sczanyna wdomu ymyenem Oyka Koſznyczſkego. Gdze
6:
napyerwy bel przitym opatrzny Bormyſtrz nyeſzolowſky
7:
a potym opatrzny soltyſz Marczyn Lęga a potym
8:
Marczyn Skiba a potym woyk Rayczſki a potym
9:
Iąn Kvuk a potym Grzegorſz bunyk, a potym
10:
Broſzk Kvrkowycz, a kvty rzeczy Opatrzny Marczyn
11:
Karwayk Myesczanyn Koſczerſki, y ktemu syego
12:
strony vczywy Mykolay Soltyſz Iaroſzewſky tam
13:
przitych Swatkach wyſzy opyſzanych, stala ſzyę
14:
yeſt rzecz slaſzki boſzi, ktora yest yawno them
15:
cznotlywyem ſzwatkam, yſz opatrzny woyk Koſz-
16:
snyczſki, y Smalſzonką Swoyą ymyenyem Anką
17:
poleczely yako ſzobu stron: Marczinowy Karmaykowy
18:
y swoy czorcze, Imyenyem Malgorzacze ſczeſzczy
19:
y oycza nyeboſczyka, wedlug oſzaczowanya, cznotly-
20:
wych ludzy, swyerſzchnego, y ktemu leſzączego slu-
21:
ſzny sumy pyęnyędzy 20 m. y 8m., a potym
22:
opatrzny woyk Koſznyczſky, y swoyą zoną Imye-
23:
nyem Anną, a matką y wlaſzną polęczely
24:
chmelnyk, ktory leſzy wedle Iana Kvrka, temu
25:
postąpeli oboye vſzywacz do ſmyerczy marcza-
26:
nowy
Karwaykowy tudzeſz y malſzocze yego
27:
Malgorzacze, a potym po ych smyerczy, thedy
28:
Ten chmelnyk spada na woyka Koſznyczſkego


strona: 28

1:
albo na zonyę Iego albo theſz na dzatky yego
2:
a ktemu ta ſzuma wyſzy opiſzana tą ma bycz
3:
na Roky wydana Iako na pyerwſzy Rok ot thego
4:
zapusthu za rok 10m. a potym ot drugego
5:
ſzapuſztu za rok 10m. a potym na trzeczy zapuſz-
6:
ty 8m. to Iawno wſzytkyem cznotlywyem
7:
Ludzem wyſzy opiſzanyem, Temu yeſt tak nyey
8:
naczy yedno yako opiſzano, a ktoby thego nyetrzy­
9:
mali ſzobu stron Tedy przepada Tak wyele yako
10:
wſzytkę mayentnocz mayą y ktemu wyne pąnſką
11:
a ktemu zapiſzu wyſzy opiſzanyemu bely. zywy
12:
swatkowye poſzwany Do prawa Koſczerſkego ktorzy
13:
ſzeſznaly swym duſznym sbawyenyem yſz
14:
temu tak yeſt. Iako opyſz stey Iako pyerwſzy
15:
swadek Iako vczywy Broſzk Kvrk Bormiſtrz koſczer-
16:
sky, uczywy woyk Rayczſki. vczywy Grzegorſz
17:
Kvſznyerczyk teſz Rayczſki, Andrzy Gvlyk prziſzeſz-
18:
ny. Stanislaff pyotraſzyk przyſzeſzny, Ian Zu-
19:
chowſki


strona: 28v

1:
Actio: do Lubanſki Simoni Cū fratri
2:
Suo Petro anno dni 1582 dnya ster-
3:
naſtego xzeſzicza Maya
4:
stalo ſzyę wdomu barthoſza Swarki a soltyſza
5:
Koſczerſkęgo, a myaſta Ie o K M, yſz slachet-
6:
ny Pan Simon Lubanſky przeſzetl przet przet
7:
Prawo naſzyę a wgayny wyecz oſzobą swoyą
8:
ſządayąncz naſz a prawa naſzego; abi w xegi
9:
wpiſzano: swadecztwo: ktorę wyotl przet
10:
prawo naſze, ktorzi swatkowye stanyely
11:
ſzaczechem soltyſz tym, Iako pyerwſzy swa-
12:
dek vczywy woyk nyeſzolowſki Rayczſki Ko-
13:
ſczerski, wtory Swadek Iako vczywy Tomaſz
14:
nyeſzolowſky, Rayczſki Koſcerſky, a vczywy czy swat-
15:
kowye, yednemy slowi ſzeſznaly: yſz then sla-
16:
chetny. Simon Lubanſki do placzyel dworu bra-
17:
tu Swemu Pyotrowy; y dal mu oſtatek pyenye-
18:
dzy 30m. liczbi pruſki, a ſzyeſtrze Swoy
19:
Anne dal theſz 30m. ſza spadek y wlaſzny
20:
ktori myala po Oyczu Swoym wlaſznym
21:
wedlug kvpu wlaſznego: dalem y to pyenądze
22:
wyſzy opiſzane Actum vt supra


strona: 29

1:
Actio domino Koſzyczkowſkich Maczeya y Iana
2:
Swoym Syeſtrzenczem Iurkyem dnya 5
3:
Iuny anno dni 1582
4:
stalo ſzye wdomu barthoſza Swarki Soltiſza mya-
5:
steczka Koſczerziny: yprzet wſzytkemy
6:
prziſzęſznyemy, yſz slachetny Panowye Koſzyczkowſczy
7:
yako Maczy y yan. otłoſzeli pyenądze ſzeſtran-
8:
kowy swemu Imyenem Ivrkowy ſzewſzytkego
9:
Tak sgruntu: yako y swerzchnoſczi yako 50 m.
10:
przeſze dwu yako soyczyſtego y smaczerziſtego y
11:
staruchowiſzny Gdze ten syeſtrzenyecz Ivrk
12:
podzyekowal ſzupelny ſzaplaty, y slubuye pokoy
13:
wyeczny. a tho ſzye stalo wyedlug vgody przeſz
14:
vcziwye a dobre ludze, a ktora by strona te
15:
vgodę snowyla ta strona przepada wyny tak
16:
panu Iako y naratus ya 10 slotych wegerſkych


strona: 29v

1:
Actū Martini Karwayk cū Ioanni
2:
Smukala anno di 1582, die
3:
21 Iuly: To yeſt wyefftorek wiliią
4:
S. Iacuba stal ſzyę decret Ieo Mczi
5:
Pana woyewody, a theſzye stalo wyemro
6:
czy
: Gdy obye dwye stronye byely tam ſzye
7:
przet Ieo.m. Panem woyewodą Iako ye-
8:
dna strona Marczina Karwayka: a druga
9:
strona Ian Smukala dzalayąncz o then
10:
chmelnyk y Ieo m: Pan woyewoda vſztnye
11:
Roſkaſzal slachetnyemu Sigmąntowy Sar-
12:
nowſkemu, ktori byel stroni Marczina
13:
Karwayka Taſzyę y Ianowy Smukale yſz ye o
14:
M. Pan woyewoda dal decret wedluk sta-
15:
ry poſsesy vcziwemu Marczinowy Karway-
16:
kowy trzimacz then chmelnyk. do ſzywotha
17:
oboygą: Tak malſzoncze: yego: yako ſzamemu
18:
ktory ten chmelnyk Iem nadan wprzedarzy
19:
A tak wyedluk thego decretu Ieo m Pana
20:
woyewodzinego, Ieo: m Pan Poſzyel bendąncz
21:
na then czaſz staroſtą na Koſczerzinyę y
22:
wyeſzwal na Gorę do szyebyę: Pana Bormiſ-
23:
trza broſka Kurka y ſzye wſſytkyemy Rayczſke-
24:
my Tudzeſz Soltyſza Bartoſza Swarki y ſzę
25:
wſzytkemy prziſzęſznemy, abi wisluchaly
26:
thego decretu Ieo m Pána woyewodzineo
27:
Gdzi ſzobye obye dwye stronye ſzeſznali wymawya-
28:
lý Tak yako Iem Ieo M Pán woyewoda
29:
vſtnyę Roſkaſzal y uſztnye ſzobie wymawyalý seſznaly
30:
thę obye drugy stronye. przet Ieo M. Panem
31:
poſzlem: y przet
32:
wſzytką Radą


strona: 30

1:
A Tak ſzyę teſz yego M.Pan Poſzyel .....
2:
przitym ſzyę decrecze: Pána woyewodzinym
3:
soſtawyel vczywego Marczy Karwayka przy
4:
tym chmelnyku: trzimacz do ych Sywocza
5:
wpokoiu wyecznym, y potwyną wſzytko wſzyt-
6:
ki mayentnoſczy: y pot Gardlem, ktora by
7:
strona: stronye Iakim slowyem albo yaką
8:
groſzbą: a bela By, przeſzwaczona Ta gardlo
9:
przepada


strona: 30v

1:
Actio Iuter Stanislaū Kvlik et Iuter
2:
Criſtopherū Spyewak wil myedzy swa-
3:
gry die 22 septembris Anno 1582
4:
Stalo ſzyę wdomu Barthoſza Swarky soltiſza
5:
Koſczerſkego y przet wſzytkemy przyſzęſznyemy
6:
Iſz vczywy Criſtk przeſzwyſzkyem Spyewak ku-
7:
pyel dom ot vczywego Stanka Kuliga a
8:
ot swagra sego, Ktori myal wkoſczerzynye
9:
leſząszy Gruntem: wedle Iana Smukaly
10:
ſzyewſzytkemy dochodamy czo ſzaleſzy do thego
11:
iemu Iako spolmorgem y skawlem y
12:
ogroth: a tho Zoſtra brigida ſza laſzką
13:
ſzyeſtrze swey Gechnyę spuſzczala tho:
14:
domoſtwo ſza ſzwoye 66 grziwyen
15:
Liczby pruſzky, Gdze vczywy Cryſtek
16:
ſza placzyel, vcżywemu stankowy Kuligo-
17:
wy theraſz myeſkayączemu w trzepowyę
18:
y oſtatecznye poloſzyel pyenądze 20
19:
m. Lyczby pruſky: ktore wſzela w dlugu
20:
vczywa Maczkowa Galkowa. stego domu
21:
a tha Galkowa wolno puſczela then dom
22:
y nyema ſzę yvſz maonwacz na wyeky y
23:
y potunkowye: a vczywy stank Kulyk
24:
y soną swoyą wlaſzną brydą i Podzyęko-
25:
wal Supelny ſzaplaty: y slubuyą Pokoy
26:
wyeczny ot potunkow wyecz swoych
27:
vczywemu Criſtkowy swagrowy swemu
28:
y ſzyene Iego Gęchnye


strona: 31

1:
Actio Iuter Andream Gulyk et inter
2:
Gregorium Gostomſki Lorkowycz die
3:
vndecima octobris Anno di 1582
4:
stala ſzyę vgoda wdomu Bartoſza Swarky Soltiſza
5:
Maſteczka Koſczerziny Ieo K m I przet wſzytkemy
6:
prziſzeſznyemy Iſz slachetny Pan Grzegorſz Go-
7:
stomſky przeswyſkem Lorkowycz skupil. sterzy
8:
włoki na Goſtomyu, ot vczywego Andrzeya
9:
Gvlika, ktore myal ten Gvlyk spatkem po swoy
10:
zyemję te sterzi wloky za ſzumye trziſta m.
11:
y ſza ſzyecz m. liczby pruſzky; a na the sterzi
12:
wloky then slachetny Grzegorſz Goſtomſky prze-
13:
swyſkyem Lorkowycz poloſzyel pyerwſzych pyenyedzy
14:
sto m. y 20 lyczby pruſky, a Gdy vczywy
15:
Andrzy Gvlyk wybyerze the sumye wyſzy opiſzaną
16:
Tedy slubuye pokoy wyczny ot dzatek y ot potunkoff
17:
swoych slachetnyemu Grzegorzewy Gostomſkemu
18:
anno di 1585 die 21 May a tak ya
19:
Andrzi Gvlyk dzyękuyę: swy czyeſzczy ktora namyę
20:
prziſtoi ſzyeſztha slotych polſky lyczbi po 30gr.
21:
Iako slachetnyemu Grzegorzewy Goſztomſkemu
22:
y slubuję pokoy wyeczny ot swoych dzatek ot ty
23:
teraſznyeſzi zony: a thi pyerwſzy zcny Goſtomſky
24:
dzyedzyeczu Iako Agnyeſczyę yeſzcze ſzoſtal ten ſzyę
25:
slachetuy Grzegorſz Goſtomſky sto slotych y 3 m.
26:
a Gdy by nyepoloſzyel Pan Grzegorſz sto na-
27:
prziſly S Marczyn: albo na drugi S Marczyn 1586
28:
Satym ma dawacz Rinte ot theo sta slotych temu
29:
dzyeczyęczu Agnyeſczę


strona: 31v

1:
Actio Iuter Mátrem et filiu/m/
2:
Pobloczſky de Kalyſz Anno 1582
3:
die 23 octobris
4:
Stala ſzye vgoda wdomu bartoſza swar-
5:
ky a soltyſza Koſzczerſkego y przet
6:
wſzytkemy przyſzeſznyemy . yſz vczywy
7:
woyk pobloczſky: poloſzyel 20 m.
8:
wyny panſky 20 m za Matkę
9:
swoyą wlaſzną: a Matką yego
10:
wlaſzną thego woyka wyſzy opyſzaneo
11:
potdala mu then Mlyn w Kalyſzu
12:
zewſzytkym Gruntem: ...........
13:
a vczywy woyk ma doſtacz stych 20 m
14:
ktore dal ſza Matke 5 m, albo na
15:
y wyerſznoſczy: a then woyk ma
16:
yeſcze dacz 15 m. braczy swoy, a
17:
stych 15 m. ma then woyk doſtacz
18:
cząſtky yako y branża yego, a woyk
19:
ma trzymacz then Mlyn w Kalyſzu
20:
na wyeky wyeczny wpokoyu y po-
21:
tunkowye yego, Gdze przytym byely
22:
vczywy Iudze Iako naprzot Matka
23:
Iego Gertruda vczywy Ian Markuſz
24:
Ian Zaboklyczſky ſzrenyena pána
25:
potſtaroſzczego: Staniſlawa Grzymal-
26:
ſkego sluſka lemana slubyany
27:
o wyele dobrych Ludzy wyary Godny.


strona: 32

1:
Actio inter nobilem Matiā Koſzyczkowſky
2:
et inter honeſtū virū Civē Koſczerzī
3:
wēl herneſt: Anno Di 1582 die 13 nouembris
4:
Tak Iako ſzye stalo: wdomu Bartoſza Swarky
5:
Soltiſza Maſteczka Koſczerziny Ieo: K: M: y przet
6:
wſzytkemy prziſzęſznyemy Iſz slachetny Mavzy
7:
Koſzyczkowſky: y smalſzonką swoyą dorotą: y
8:
zynem Swoym Marczynem. y zynnemy zyny
9:
Przedaly dom Gruntem lyeſzączy zyedny strony
10:
Maczyeya Smoka: a drugi strony Marczina pyę-
11:
kale, y ſzęwſzytkemy dochodamy czo do thego do-
12:
mu zaleſzy: polmorgi Kawle ogrodi etc.
13:
za zvmyę 98: Gdze vczywy herneſt wſzytko
14:
zaplaczyel: thę zvmyę wyſzy opiſząną: Slachet-
15:
nyem Panom Koſzyczkowſzkem wyſzy Opiſzanye/m/
16:
Gdzę podzyekowaly Supelny zaplaty, y slubuyą
17:
Pokoy wyeczny ot swych przyaczol y et potun-
18:
koff vczywemu herneſtowy y potunko yego:


strona: 32v

1:
Anno di 1582
2:
Stephan zlaſki boſzi Krol polſki wyelke xząſzye
3:
lytewſke, Ruſke pruſke Mazowyeczſke zmutſke Ifflan-
4:
ſke etc I zyedmigrodcſkę
5:
Wſzyem wobecz Komu to wyedzecz naleſzi: a myanowycze
6:
wſzytkem staroſtom I dobr naſzich krolewſkych, tak tych
7:
Ktore wſtarich iako i tych czo wnowych sumach szą I
8:
innym wſzytkim: ktorim kolwyek woyewocztwe; Po
9:
morſkim myeſkaiączim dzerſzawczom oſznaymuyemy
10:
Iſz yako za vchalą Symową a sgodnym wſzech sta-
11:
now zeſzwolenyem, wynalyezony ieſt spoſzob wybye-
12:
ranya pyeſzich zdobr naſzych wlaſznych krolewſkych
13:
ktorych do potrzeb wſzelakich przecziw kaſdemu nye-
14:
prziiaczolowy koronnyemu vſziwacz mamy: tak tym-
15:
ze pyeſzym wybranczom, aby tym pochotnyeſzy do spraw
16:
Riczerſkich byeli. Pewne wolnoſczy ot Roboth wſzelakych
17:
I inne prorogatiui, sktorich bi ſzę czyeſzycz y onnych
18:
vſziwacz mogli, I poſzwoleliſzmy: Przeczo doswaczywſzy
19:
wyari czwynoſczi ochoti. do spraw riczerſkich tak ze
20:
y nyepeſpeczenstwa y nyewczaſzow Ktorich poſpolu
21:
snamy na woynach przeslych, a oſzobliwye na thy
22:
teraſznyeiſzy pot pskowyem potyeli vcziwych Haniſza
23:
Soltiſza stloczewa woczyecha Stimka slapalicz Iana
24:
Koperlaka sparcha, do thego czaſu ziwych, a Pawla
25:
Libudi z lini zabitego Takze y Iana soltiſza sgar­
26:
cza. zmarlego, staroſztwa Mirachowſkego naſzych
27:
poddanich, gdyſz ſzą i bely godny i dobrze nam i rzeczy
28:
poſpolyty zasluſzonymy sluſzne znayduyemy, aby czy
29:
ktorzy zywy ſzą do laſki y vpodobanya, albo iakego
30:
kolwyek inſzego postanowyenya naſzego, Krolewſkeo
31:
A stych ktorzi pobiczi a druczy smarli, Czy ktorzy ich
32:
będącz ot Rotmiſtrza naſzeo obrany na meyſcza


strona: 33

1:
swe poslaly, albo oyczowye zony dzeczy ych do thego czaſu
2:
Poki na meiſcza ych niſzi przeſ rotmiſtrza naſzeo do tego
3:
nasnaczonego wybrani nyebędą: przi wolnoſczach niſzi
4:
opiſzanych soſtali y onych vſziwaly, Iakoſz i tym liſtem
5:
naſzym tę wolnoſczy ym nadawamy y onych vſzywacz
6:
poſzwalamy, a to ze by wedlug Conſtitucy Seimu
7:
warſzewſkeo przeslego, ot roboth czenſzow podatkow
8:
wſzelakich nam y staroſcze naſzemu powynnych wol-
9:
nyemy bely, a ot staroſti staroſztwa wyſzy pomyenyo-
1O:
nyego takze y ot kogokolwyek innego nath to
11:
poſwolenyę naſze. Oprocz powynnego R P placzenya
12:
poboru wyczągany y przimuſzany nebely, a te y
13:
owſzem Mayetnoſczy swych Gruntow, nath tho Laſzow
14:
Ląk, Paſzy tak Leſzny yako y polny, yeſzor y rzek vſzy-
15:
wanya. Rąbanya drzewa w puſzczach y Leſzech naſzych
16:
okrom puſtoſzenya ych. takze warzenya pyw y pale-
17:
nya Gorzalk, telko na domową wlaſzną kaſzdego
18:
znych po trzebi, takze y inſzich wſzytkich ieſzlyze iakyę
19:
zdawna mayą nadanyę wolnoſczy, krom wſzela-
20:
kich trutnoſczy wolno do czaſzu ym poſwolonyego
21:
wſzywaly, czo aby swoy skutek wſzelo, Roſkaſzuyemy
22:
vrodzonyemu Iakubowy sczawynſkemu staroſcze
23:
naſzemu Mirachowſkemu, i inſzim wſzytkem teraſz
24:
i napotym będączym staroſtom, aby czy potdany
25:
y wybranczy naſzych wyſzy pomyęnonych we wſzyt-
26:
kych wolnoſczach ych y poſwolenyą, tak naſzym
27:
wlaſznym iako y stanow koronnych czale y
28:
nyenaruſzyenye zachowany bely: a do roboth
29:
zarwarkow, takze y ktorych kolwyek innych
30:
powynnoſczy zadnym spoſzobyem przymuſzyeny
31:
nyebely


strona: 33v

1:
aby przytych wolnoſczach do czaſzu wyſzy opiſzanego
2:
bely zachowany, a tho dla Laſzky naſzych pot wyną
3:
Tiſzącza slotych czerwonych, o ktore za otnyeſzyenyem
4:
sluſznym my y inſtigator naſz czinycz będzemy
5:
czo dla lepsy wary y swadecztwa Reką naſzą
6:
wlaſzną potpyſzuyemy y pyeczęczą Koronnyą
7:
przypeczętowaczyeſzmy Roſzkaſzaly, Data wylnę
8:
dnya XVIII Maya Roku m d 1xxx wtoreo
9:
Panowyanya naſzego Roku Syotmyego
10:
Actio domino Simoni Lubanſky Cu/m/
11:
do Caſparo Plachetski Alias dulak
12:
Anno di 1582 die 28 decembris.
13:
Przysly przet naſz slachetny Pánowyę Iako
14:
wdom barthoſza Swarky a soltiſza. Maſtecz-
15:
ka Koſczerziny a Ieo K m y przet wſzytke-
16:
my prziſzęſznyemy, yſz slachetny Pán Siman
17:
Lubanſky; pyęta Dayąncz wynę slachetne-
18:
mu Caſprowy placheczſkemu dulakowy
19:
o zabyczye brata swego: Iako na Glownyka
20:
a Tak ſzyę stala vgoda myedzy themy sla-
21:
chetnyemy Pány; Iako strony Pána Caſpra
22:
placheczſkego Slachetny Pán Mykola Swa-
23:
roſzynſky: Pán Ian pyercha wbaldowye mye-
24:
skayączy, a strony Pána Simona Lu-
25:
banſkego: vczywy woczech prokurator Ieo
26:
Mczi Pána woyewodi pomorſkego


strona: 34

1:
a tak wedluk tych slachetnych Panow vgody
2:
Myal dacz slachetny pán Caſper placheczſky za
3:
Glowyę bratha Simona lubanſkego. yako 30
4:
zlotych Lyczby polſky kaſzdy sloty Rachuyąncz
5:
po 30 g, Gdźe poloſzyel wprawo naſzye
6:
the Zumye wyſzy opyſzaną Slachetny Caſzper
7:
placheczſky Slachetnyemu Simunowy Luban-
8:
ſkemu pyęczyę. Gdze przy oblycznoſczach naſzych
9:
potnyoſzl thę 30 slotych slachetny Simon pyę-
10:
ta: Gdze slubuyę pokoy wieczny na wyeczy
11:
slachetnyęmu Caſprowy placheczkyemu ot wſzyt-
12:
kych swoych przyaczol y ot potunkoff swoych
14:
y ot thego dzeczyęcza poſzostalego nyeboſczyka
15:
bratha yego, a yeslyby ktora strona na stronyę
16:
Targnęla tak wdrodzyę; yako y na byeſzedze prze-
17:
pada Ieꝰ M. Pánu woyewodze sto slotych czerwo-
18:
ny: a na Koſczerſky Ratus 10 slothych polſkych.


strona: 34v

1:
Actio di Sigiſmundo Sarnowſky Cū Iacobo
2:
Swagro suo De Skorzewo.
3:
Stala ſzye taka rzecz Iako wdomu Bartoſza Swar-
4:
ka a Soltiſza Koſczerſkego y przet wſzytkemy przyſzeſz-
5:
nyemy, yſz slachetny Pán Sigmunt Sarnowſky doſtal
6:
wloky wdugu po nyeboſczyku Maczyeyu Kloczu
7:
a poſzostaly vczywy zony Iego na Imye brydy
8:
yako wyę stu slotych y wdzeſzączy grziwyen
9:
a tak then slachetny Pán Sigmunt Sarnowſky
1O:
Daye thę wlokye ſze wſzytkym czo do ty wloky ſzale-
11:
ſzy vczywemu Iacubowy a swagrowy swemu
12:
y slubuyę Pán Sigmunt Pokoy wyeczny ot dzatek
13:
y ot potunkoff ſwoych vczywemu Iacubowy a
14:
swagrowy ſzwemu a tho ſzye stalo dnya ſzyotmyeo
15:
xzeſzycza stycznya anno di 1583
16:
Actio nobili Matię domachwoſky et in-
17:
ter Rutoſz de Kaliſz die 14 Macy
18:
Anno di 1582
19:
Stalaſzyę vgodna w domu solliſza barthoſza
20:
Swarky Myaſteczka Koſzczerzyny y przet wſzyt
21:
kyemy prziſzyeſznyemy: yſz slachetny Pán Ma-
22:
czy domachowſky vgodzyel ſzyę ſzvczywemy
23:
Lvczmy Iako sRuczykamy s Kalyſza Ieo mczi
24:
Potdanyemy Iako skuſzyem: Symkyem y
25:
Skaſzkyem: Tak Iako Ieo M: Pán woye-
26:
woda: dal decret Páną Maczeyewy doma-


strona: 35

1:
chowſkemu dacz ſaſzabytą glowyę Iako za
2:
brata tych Ruczykow wyſzy opyſzanych Iako
3:
Svmy 50m lyczby pruſky: Gdzye Pán
4:
Maczy domachowſky thę ſzvmyę wydal: them
5:
vczywyem Ruczykom. wyſzy opyſzanyem y
6:
podzyękowaly Supyelny Saplaty. ſza Glowyę
7:
bratha Swyego Grzegorza, y natho yeſzczye
8:
pán Maczy domachowſky yſz na czaſz nyepoloſzyel
9:
oſtatnych pyenyedzy y ſza vtratyę ych dal yem na-
10:
grodyę pol trzeczy m. lyczby pruſzky: Gdzye czy
11:
vczywy Ruthowyę Iako Kvſz, y Kaſzk potnyeſly
12:
oſtatnyę pyenądzyę: y slubuyą pokoy wyeczny
13:
ſzamy ſzaſzyę y ſza brata Simka ot ktorego
14:
myely plenipotenciyą y ot wſzytkych ow y
15:
y ot wſzytkych krewnych przyiaczol ma wyeky
16:
wyecznye. Gdzye przytym byely slachetny
17:
Pánowyę Iako Pán Adrian czyeſtkowſky
18:
Pán Michal zykorſky. Criſtoph Tempſky
19:
y wyele ynnych dobrych a vczywych lúdzy
20:
wyary Gedy ktora by strona stronyę
21:
ty vgody wytrzymala a the rzeczy Sno
22:
wycz chczala: Ma przepadacz Iedna
23:
czom waſzyę pywa Gdnanſkego y wola
24:
tluſtego.


strona: 35v

1:
Anno dni 1582 dnya 29 novembris
2:
Stala ſzyę vgoda wdomu barthoſza Swarky a soltyſza Koſz-
3:
czyerſkeo y przet wſzytkemy prziſzeſnemy Iako myedzy Ger-
4:
trudą Gąmcziną a myedzi soltiſzem Radąnſkym, yſz
5:
tak naleſzly prziſzęſzny. yſz ta vcziwa Gęmczina
6:
bela na tym Soltyſtwę wradányu 12 lath. a tak
7:
prziſzyeſzny wedle dzewky rzedny. Iako koſztuyę do
8:
roku Iako oſzm m.: a tak ty vczywy Gęmczyny
9:
wyſzy opiſzany. lepſzely na kaſzdi Rok po slotemu
10:
a tak ſze y przidze za to 12 lath sto y sternaſcze
11:
m. a tak ten vczywy Criſtoph Orlikowſky poyąl
12:
czorke Annę ot ty vczywy Gęmcziny na tym soltiſz-
13:
twę, a tam ſzyę ta Gęmezina zoſtawuye sto m.
14:
zyęczowy swemu wyſzi pomyenonyemu na tym ſzę
15:
soltiſztwe wprzedaczi, a ſzobyę zoſtawuyę sterna-
16:
ſcze m. dla przigodi, a druga czorka Zophia y ynnye
17:
do thego nycz nyemayą, albo yeſzly by ſzę kto blyſkowal
18:
do thego Soltiſztwa tedi ma pyerwy wyloſzycz tę sto
19:
m. y sternaſczę: potym tym ſzę dzelycz, a tho ta Gę-
20:
czina: daye sto m. dla thego zyęczyewy Swemu
21:
aby bela w dobrym wychowanyu ot nych do y Smyer-
22:
czy: aby skarga nyeprziſla do wyerſzchnoſczy a
23:
zynowy Swemu wranczkowy thę ſternaſcze m.
24:
po ſwey smyerczy stego Soltiſztwa. Gdze przytȳ
25:
bely vczywy ludze Iako wmeyſcze Pána potsta-
26:
roſzczyego staniſlawa Grzimalſkego Iako Criſtoph
27:
Tęmpſky dzenyſz srabyna y wyele ynnych dobrych
28:
Ludzy


strona: 36

1:
Anno dni 1583 die 23 Marczy
2:
Stala ſzyę vgoda wdomu barthoſza Swarky a soltyſza
3:
Myaſteczka Koſczerzyny y przet wſzytkemy przyſzęſznemy
4:
yſz slachetny Pán Mychal wąſzorſky wydal zy myenya
5:
Swego Stryczenyczy swey Helſbyeczye wyegdanſku mye-
6:
kayaczy trzy sta m. lyczby prusky a ſza oſtatecznye
7:
pyenądzę dal pán Michal wąſzorſky Parę wolow
8:
thy ſzyę Helſbyeczye: ktora ta Helſbieta dala thę parę
9:
wolow, yako Maczyeſze Swey na ymyę Katarzynyę
10:
o Kto yą ma darſzycz Gdze ta Helſbyeta podzyękowala
11:
Svpelny zaplaty slachntnyemu Mychalowy wąſzor-
12:
ſkemu Tudzyeſz y Katarzyna derſzykowa dzyekuyę
13:
supelny saplaty y slubuyą pokoy wyeczny ot po-
14:
tunkow: swoych na wyecz wyecznyę: Gdze przy ty
15:
vgodzye bely slachetny panowye Iako Iunk palubycz-
16:
ſky Tomaſz Pyechowſky Criſtek Tuchlynſky


strona: 36v

1:
Actyo Inter nobileſ Grigorio wąſzorſky et
2:
Inter Maliam zyemyerowſkj Anno dm 1582
3:
die 23 Marcy.
4:
Stala ſzyę vgoda w domu barthoſza Swarky a sol-
5:
tyſza Koſczerſkego y przet wſzytkemy przyſzyeſznyęmj
6:
Iako myedzy slachetnyemy Pány yſz slachetny Pán
7:
Grzegorz wąſzorſky ma wydacz Tam ſtego
8:
Gruntu Slubany Kędy myeſkanyę ma, yako:
9:
slachetnemu Mautiaſzowy ſzyemyerowſkemu
10:
przeſzwyſkem Ruſkowy: yako sto talaraff. tak
11:
yaka teraſz placzą po 30 y popyączy g. y sterdze-
12:
ſczy m. lyczby pruſky: a na przoth ma dacz
13:
Pan Grzegorz waſzorſky Maliaſzewy ſzyemye
14:
rowſkemu loſzyę wyslanyę tak yako ſzá lyę
15:
y Konyą syodlem y sruſznyczą: a thego Konja
16:
przeſzwyſzkyem woſzk. Gdze thę vgodę vdzala-
17:
ly slachetny pánowy ktorzy bely wybrany bely
18:
sobu dwu stron: Iako slachetny woczyech przy
19:
wyczſky Kvntych: Pán Ianyſz Goſtomſky babka
20:
Pan bartlomy bronk myeſkayączy wąſzorach y
21:
Ierzy lęgą. y Pán Ian zvromſky: a tha
22:
ſzyę stala vgoda wdomu woczyecha nyeſzo­
23:
lowſkego Rayſkego Koſzczyerſkego: a ſzatym da-
24:
ly ſzobye ſzápyſzacz wtye xzegy prawnyę
25:
Kto by thego nyetrzimal ty vgody przepada
26:
Ieo mcz Pánu woyewodzyę 50 slotych a mjaſtu
27:
drugu 50 slotych: a yednaczom waſzye pywa


strona: 37

1:
Acta Tomaſza Tychlyſkyego y Iana babky
2:
Anno dni 1583 dnija 23 Marczy
3:
Tak ſzyę rzecz stala: yſz wtuchlinję stalo ſzyę yako Dwyę
4:
nyedzely przet myeſzopuſty: Iako wdomu Tomaſza tuchlyn-
5:
ſkego yako na then czaſz bely proſzyęny, slachetny páno-
6:
wyę Iako Pán zyedza Kvntrzynſky powyatu Myerachow-
7:
ſkego Pán Lawnyk wawrzyncz przywąnſky powyatu
8:
myearachowſkego, y theſz slachetny pán pelman woczyech
9:
borzoſtowſky y przytym bol pyotr Ielenſky: a tak przy
10:
tych slachetnych pánow: stal ſzyę kup myędzy Toma-
11:
ſzyem tuchlynſkym, a myedzy Criſtopheff dvrchliſzyem
12:
yſz tomaſz tychlynſky przedal swoyę Mayetnocz Gruntu kto­
13:
rą myal na tuchliny: tak y wſzytkę wyerchnocz yako
14:
Criſtophowy dvrliſzewy za szymyą slotych sto kaszdy
15:
sloty po 30 g. y 20 talaroff: kaſzdy talar Rachuyąncz
16:
po 33 g. Gdze dzyękuię Tomaſz tuchlynſky supel­
17:
ny ſzaplaty Criſtophowy dvrliſzowy paſzyerbowy swemu
18:
a then tomaſz tuchlinſky ma myecz wychowanyę
19:
przy paſzyerbu swoym do smyerczy: a o pſczoly tych
20:
ſzobye tomaſz tuchlynſky wymowyel polowyczę pozyt­
21:
ku: a poſzmyerczy tomaſza tvchlynſkego: y zony yego
22:
mayą wſzytke pſczoly ſzoſtacz Criſtophowy dvrlyſze-
23:
wy y ſzyenye yego: y dzatkom ych Gdze przytym dzę-
24:
kowanyu bely slachetny Pánowyę Iako wdomu barto-
25:
ſza swarky szoltiſza Koſczerſkego y przet wszytkemy przy-
26:
ſzyeſznyemy: Iako slachetny bartlomy bronk: Pán Simon
27:
ſzyemyerowſky: y wyele dobrych ludzy wyary godny
28:
a kto by thego kvpu nyetrzymal ta strona przepada
29:
wyny. Ieo mczi Pánu woyowodzyę pomorſkyemu taką
30:
zumyę polowyczyę Iako wyſzy opyſzana: a na
31:
ratus Koſczyerſky 10 slotych polſkych: a yeſly by
32:
po smyerczy thego Tomaſza Tvchlynſkego y zony yego
33:
zoſtaly iakye pyenądzyę the mayą spadacz na
34:
Criſtopha dvrlyſza y na zonje yego y na dzatky.


strona: 37v

1:
Anno Dominy 1583 dnia 29 Marczy
2:
Przisiet przed nasze prawa v Bartoſza zwarky
3:
Iendrzey niesollowsky ſesznal sze winię ſigmun-
4:
towy zarnowskiemu poſpolu s iempskym zoną
5:
po oyczu ſwemu niebocziokowy grzegorsewy
6:
Nieſſollewskiemu ktory Dlug mayą poſpolu
7:
placzicz tak tempsky Iacko y yendrzey Cza­
8:
yucz na ktorego prziedzie yacka ſie miedze
9:
szobą vgodzą a yędrzey ſwe ſtrone obiec-
10:
zuie ſigmuntowy saplaczicz ſwyę
11:
te Marczin Prziſle Dla liepcze wiary
12:
Dalismy tą kięgy nasze zapiſacz
13:
Stala ſie yak wisze opiszana
14:
Anno dni 1583 dnya 8 liſtopadá
15:
Gdze then slachetny Matias swechowſkv
16:
ty wloki doplaczyel vcziwemu barto-
17:
ſzewy swarcze wyedlę kupu y vmowy
18:
a vcziwy bartos swarka podzękowal
19:
zvpelny zaplati slachetnyemu Matiaſze-
20:
wy swechowſkemu 22


strona: 38

1:
Actio Inter nobilem Matiam Swyechow-
2:
ſky et inter bartolomeum Swarka Sculte-
3:
to Koſczerzyenſzyſz Anno di 1583.
4:
Stalo ſzyę przet wſzytkemy prziſzyęſznyemy yſz
5:
vczywy barthoſz swarka soltyſz Koſczyerſky
6:
syęſwolywſzy ſzyę smalſzoką swoyą y przedaly
7:
wlaſzną wlokyę swoyę slachetnyemu Matiaſze-
8:
wy Swyechowſkemu: Sa ſzvmyę sto slotych
9:
Kaſzdy sloty rachuiąncz po 30g: a na thę
10:
wlokyę pyerwy sadal swych wlaſzych pyenyę-
11:
dzy 50 talarow kaſzdy talar rachuyąncz
12:
po 33g. a potym poloſzyęl przet pra-
13:
wyem naſzym 25m. lyczby pruſky Iako
14:
slachetny Matiaſz swyechowſky: a vczywy
15:
barthoſz swarka wymowyel szobyę chmelnyk do
16:
zywotha swyego: a poſzywocze swoym ma
17:
then chmelnyk spadacz do thy wloky: a
18:
slachetny Maczy swyechowſky ma vſzy-
19:
wacz ty wloky Tak dlugo poky yaky po
20:
tunyek ty wloky nyewykupy w ty Svmye
21:
A Pán Maczy swyechowſky ma yeſczę
22:
dodacz na thę wlokyę tho czo przydzyę
23:
wyedlug Rachunku: a tam szobye podzyę-
24:
kuyą supelny Saplaty.
25:
a then slachetny Maczy swyechowſki poſzy­
26:
czyel 1m.; stych pyenyedzy ot barthoſza
27:
swarky


strona: 38v

1:
Anno di 1583 dnya 20 czyerwcza
2:
Acta Ioanni Smukala. cū Andrich dole
3:
atori vicinis nostris
4:
Kvpyel vczywi Andrich Betnarſz dom
5:
Grvntem leſzączy myędzy wyębornykem
6:
a myedzi pyotrem Gromadą ot vczyweo
7:
Iana Smukaly za ſzvmyę 60m. lyczby
8:
pruſzky yako spolmorgem skawlem
9:
sogrodi: y ſzę wſzytkym czo ſzaleſzy ku
10:
temu domowy: a then vczywy Andrych
11:
betnarſz the sumyę wyſzy opiſzaną za-
12:
placzyel themu vcziwemu Ianowy
13:
Smukale, Gdze podziekowal tenſzye
14:
Ian Smukala przet wſzytkym pra-
15:
wyem svpelny zaplaty: Gdze slubu-
16:
ye pokoy wyeczny ot swych przyaczol
17:
y ot potunkow swoych ........


strona: 39

1:
Anno di 1583 dnya wponyedzalek
2:
po kwyetny nyedzely w tyen dzyen the
3:
pyenądze Iako 50m. wloſzyel w pra-
4:
wo Koſczerſke slachetny Pán danil
5:
Teſzmar wyelgo Podleſky: a tak ſzye
6:
Ta rzeſzcz stala: yſz Panowyę law-
7:
nyczy syemſczy, vgodę vczenyely, yſz
8:
dzyenyſz Ieſzewſky myal wloſzycz sto
9:
slotych na male potleſzyę: a tak
10:
oſtatek thego sta slotych doloſzyel
11:
slachetny Pán dańił teſzmar wyelgo
12:
potleſzky the pyenądze wyſzy opyſza-
13:
nye i na skaſzanyę Pána woyewodzy-
14:
nyę Gdze thę pyenądze tak dlugo
15:
wprawye leſzaly: aſz do dnya sobot-
16:
nyego yako wyliyą S.Iacuba the-
17:
goſz dnya thę pyenądze potnoſzla
18:
slachetna Pany czeſzyczowa tam-
19:
ſzye myeſzkayacza w malym potleſzu.


strona: 39v

1:
Anno Dominy 1583 Dnia 30 ſeptembre
2:
Stanąwszy Przet Prawa Nasze v Bartosza Swar-
3:
ky Soltisza Koszierskigo w domv a zagaynim
4:
wieczu Iako slachetne pan Mikolay Kaczky syed-
5:
ne ſtrone y slachetne Crytow tempsky samſiad
6:
nas s drugy strone y Mikolay Kaczky polo-
7:
szil tu przet namy w prawie Naſzim pię-
8:
nądze gotowe 30m. prusky liczbe kaszdom
9:
grziwię rachuącz po 20g. ktory pinądze
10:
ſuę wiszy opiszaną Criſtow tempsky
11:
przyąl y podziękuie panu Mikolaiowy Kaczkie-
12:
mu Czączky swoie stronę budowania prytim
13:
bil slachetne pan Michal przeworsky s Nieda-
14:
mow y slachetne Carstą Cziesczicza y dla
15:
pewnoszy dobry y liepszy wiary dalismy
16:
to w kręgy nasze w piszacz Actum vt supra.
17:
Anno di 1584 die 6 decembris. Iako dzyen
18:
S. Mikolayą stanąwſzy perſzonaliter slachetny Pan
19:
Mikolay Kaczſky do prawa Myaſteczka Koſczerzyny
20:
yſz wyedluk vgodi Pánow Lawnykoff powyatu
21:
czyewſkeo Iaka Pána Iana Garczynſke o Adriana
22:
wąglikowſkeo: a tak slachetny Pán Mikolay
23:
Kaczſky poloſzyel wprawyę wkoſczerſkym sto y 20
24:
m. y 50 slotych Iako opyekunom tych dzatek
25:
iako Ieo Mczi Pánu staroſcze Mirachowſkemu
26:
Pánu Iakubowy sczawynſkemu: a Criſtopho-
27:
wy Tempſkemu: Gdze przitym byel slachet-
28:
ny Pán Adrian Czyęſtkowſky na ten czaſz bęn-
29:
dąncz potstaroſczym na Koſczerzinye.


strona: 40

1:
Anno dni 1583 dnyą viligą S Iadwyky
2:
Prziſtel vczywy Lucas ſzelaſzek a naſz zvm-
3:
ſzat: y zoną swoyą wlaſzną Imyenyem
4:
Anna Iako wdom Barthoſza Swarki a
5:
soltiſza Myaſteczka Koſczerziny y przet wſzyt-
6:
kemi prziſzeſznyemy, a tak czy wyſzy
7:
opiſzany Iako Lucas y zoną swoyą Anną
8:
Tobrowolnyę ſzobyę opiſzuyą wylegi naſze
9:
za dobrego żywota swego, yſz vczywy Lu­
1O:
cas zelaſzko opiſzuyę czvſtkę swoyę wlaſz-
11:
ną, zenye swey Annye na wyeki, a poſz-
12:
myerczy Iego, ſzaden przyaczel tak blyſzki
13:
yako daleki, do thego nyema nycz.
14:
Tak ſzę teſz zona yego wlaſzna Anna
15:
Tak teſz opiſzuye Męſzewy Swemu Lukasze
16:
swą cząſtkę po swy smyerczy: a y zader
17:
przyiaczel: do thego nycz nyema Iako
18:
dom sGruntem: y czo ſzaleſzy ku themu
19:
Gruntowy tak ogrodi morgi ... to ſzobyę
20:
wſzytko zapiſzuyą a Ieſlibi Pán bog
21:
Raczel oboyę dwoyę Raſzem wſzącz ſtego
22:
swata: thedi k tobi bliſzny przyiaczel tak
23:
strony Lucaſz wy yako strony zony yego
24:
may myecz polowyczę ty mayęntnoſczy,
25:
a polowycze poleczayą Koſczolowy Koſ-
26:
czyerſkemu.


strona: 40v

1:
Actio dno Orlewſki de Rakownycza
2:
cum suo Molendenatore:
3:
Ia Maczi Orlewſki Lawnyk Zyemye chelmyenſky
4:
oſznaymuye tym tho wlaſznym pyſzanyem swym
5:
kaſzdemu komu to kolwyek yedno wyedzecz na-
6:
leſzy yſzem sdobrego vmyſzlu y sroswaſzyenya
7:
wrakowniczi wmayęntnoſczi swy dzedziczny
8:
Mlyn staką Rolą sląką sogrodem czo swe
9:
ka do thego Mlina przinaleſzalo: przedalem
10:
ſza sto grziwyen pruſkych Ivrkowy Klapko-
11:
wy y Malſzoncze yego plonye, potunkom
12:
yego, ktori tho omyenony Ivrk, y spotunka-
13:
my swemy, Powynyen bęndze Pánu swemu
14:
dan dawacz na rok po 7 grziwyen kye-
15:
dy teſz ynny potdani skladacz bęndą, Tak ſzę
16:
teſz przeſz macze do dworu Mlecz powynyen
17:
bęndze ſzyecz a grabycz przeſz dwa dny przeſz
18:
Rok powynyen bęndze, albo czobi ſſyę okaſzye-
19:
lo okolo dworu: yako drzwy te ma naprawycz
20:
y teſz ku stawyenya zyeczy ma ſzarowno ycz
21:
sumſzadi: a yemu przidaye to wolnocz lo-
22:
wycz riby do stolu yego, chiba yeſli bi ſzyę
23:
yaka riba trawyela sczuka węgorſz the ma
24:
dla pána zachowacz, albo temu sludze al-
25:
bo soltiſzewy poſzlacz do zadzu ſzachowyanya
26:
albo czo by otchodzelo niſzy skrzinye thedi
27:
Mlinarz thego ma doyrzecz y pilowacz aby
28:
na stronyę nyeotchodzelo a skrzinyę v Mlina
29:
poprawyacz, albo yeſli bi teſz ſzyę czo ka-
30:
ſzyelo tak tama albo okolo Mlina ten
31:
Mlinarſz ma swym koſtem naprawyacz


strona: 41

1:
a tho postanowyenye y ten kup poczwyerdzam
2:
yſz temu tak yeſt: yſz ma thego vſzywacz: y ma
3:
wpokoyę spokoynye ma bycz zachowanye a ye-
4:
sly ſzye yemu w czym krziwda byela: yſz by ſzye
5:
przity wolnoſczy wpokoyą zachowacz nyemogl
6:
Tedi pán dzedzycz ty mayęntnoſczy powynyen
7:
bęndzie yemu albo zęnyę albo potunkom yego
8:
thę sto grziwyen przeſz wſzelaky trudnoſczy
9:
a potcziwye wroczycz, y sdzęką otdacz, a dla
10:
lepſzi wyari y potdzwyerdzenya pewnyego a
11:
tho ſzyę dzalo przibitnoſczy slachetnego Pána Mi­
12:
chala Zikorſkego Pána Maczeia lubánſkego
13:
vcziwego Marczina Karwayka: na czom teſz y
14:
pyeczyencz swą przirodzoną przikladam
15:
y spotpiſzem Reky swy wlaſzny lata panſkeo
16:
1582 die 5 decembris


strona: 41v

1:
Anno di 1583 die 8 nouembris
2:
stalo ſzye w domu bartoſzya Swarki a sol­
3:
tiſza Myaſteczka Koſczerziny y przet wſzytke-
4:
my prziſzeſznyemy yſz slachetny Pán Mar­
5:
kus Iaczkowſki kupyel dom w koſczerzi-
6:
nye ot Lucasa Sketki spolmorgem skaw­
7:
lyem y ſogrodi To czoſzaleſzi ku temu do­
8:
mowy za 90 m. liczbi pruſki kaszdą m.
9:
Rachuyąncz po 20g: a zaſzyę Pán
10:
Iaczkowſki ten dom przedal Gruntem
11:
leſzączy wtele Kopiſzki a sdrugi strony
12:
kowala laſza ſze wſzytkym czo ſzaleſzi do
13:
tego domu spolmorgom s kawlem sogrodi
14:
slachetnyemu Matiaſzewy Swyechowſkemu
15:
za sto m.liczbi pruſki Gdze Pán Iacz-
16:
kowſki podzękowal svpelni saplati Pá-
17:
nu Matiaſzewy Swyechowſkemu, y slubu-
18:
ye pokoy wyeczny na wyeki


strona: 42

1:
Actio Prouidi Criſtophero femer cum pro-
2:
uidi Bartolomeo Swarka sculteto
3:
Anno di 1583 die In craſtino S. tome
4:
Tak ſzę stalo na soltiſtwyę y prze wſſzytke-
5:
my prziſzyeſznyemy yſz vczywy Criſtoph ffemer
6:
doplaczyel polwloky vczywemu bartoſzewy
7:
Swarcze a soltiſzewy Koſczerſkemu, ktorą
8:
myal spatkem po czorcze swoy, ktorą myal
9:
za malſzonkę swoyę: ten przerzeczony Criſtek
10:
a tak ten Criſtek splaczyel ſzewſzytkego to czo
11:
przipadlo spatku: po czorcze swoy; a tak
12:
podzękowal Bartoſ Swarka swemu zyeczewy
13:
supelny zaplaty: y slubuyę pokoy wyeczny
14:
oth swych dzatek y ot swych potunkow y ot swych
15:
przyaczol temu Criſtkowy femrzę: y yego
16:
przyaczolom wyecznyę Milczenyę


strona: 42v

1:
Actio Gulika Cū vxore sua
2:
Anno di 1584 die 13 Ianuari
3:
Stalo ſzyę yeſz yſz vczywy Andrzi Gvlyk y
4:
smalſzonką swoyą wlaſzną Anną a ta
5:
Anna bęla wlaſzna czorka Maczyeya
6:
pyęty Męſkayaczego w lubanyu y ſzyeſz-
7:
nal Andrzy Gvlyk y smalſzonką swoyą
8:
Anną yſz nyewſzely oboye dwoyę sluba-
9:
nya przedaczy: yako yego Malſzonka
10:
Anna tak oycziſtego yako y Maczyerziſteo
11:
Tak wyele Iako pol trzecią stamy 4
12:
woly yednę Ialowyczę, y Mączorkę
13:
y 6 koſz


strona: 43

1:
Actio Martini Karwayk cū Mateo Swecho-
2:
wſzky Anno di 1584 dnya 17 xzeſzycza
3:
stycznya; stal ſzye kup myedzi vcziwe-
4:
my luczmy y vcziwy Marczin Karwayk przedal
5:
Dom leſzączy na norczye potle woyacha y stodo-
6:
lą y wlokę ſzewſzytkym czo ſzaleſzy ku temu
7:
domowy, y Kuty wlocze yako ſza trzi sta m.
8:
lyczby pruſzky: Kaszdą m. Rachuyąncz po 20g,
9:
yako slachetnyemu Matiaſzewy Swechowſkemu
10:
a vczywy Marczyn Karwayk wymowyel ſzobye
11:
v Pána Swechowſkego. Dobrowclnyę Myeſzkanye
12:
do smyerczy swy y zoną swoyą Iako letnyczek na wyſtawcze
l3:
y malą piwnyczkę y dobrowolnye prziwarze-
14:
nya pywa na yednym ogniſku, tamſze do ty
15:
Mali pywnyczki sloszyenyę pywa swego, teſz
16:
chleff w tele stodoli. Gdze tam ſzwoye zyto moſze
17:
klaſz y drugi chlewyk wyedle ſzopy y natho
18:
Ma ſzobyę budowacz Marczyn Karwayk w tele
19:
domoſtwa tego: yſzdebkye. a poſzmyerczy Marczy-
20:
na Karwayka y zony yego ta yſzdebka y te chlewy ma
21:
ſzaſzyę przicz Pánu Swechowſkemu y letnyczek
22:
a Pán Swechowſki ma ot thego wſzytkego yako
23:
Goſzpodarſz poſtepowacz, yako wachi danyę y yn­
24:
nye poſtempki uieyſke. a Gdy by Karwaik sbu-
25:
dowal tę yſzdebke, a ſzam By nyechczal myeſkacz
26:
a myal by Komornyka chowasz, tedy Pán Swechow-
27:
ſky tego nyema dopuſczacz, a yesly by teſz Pán
28:
Swechowſky nyechczal myecz przi ſzobyę Karwayka
29:
aſ do yego smyerczy tak yako ſzobyę wymowyel


strona: 43v

1:
Tedi Pán Swechowſky powynyen bendze lepſzycz
2:
Karwaykowy 50 m. a Karwayk by powy-
3:
nyen Rumowacz syewſzytkego
4:
Gdze na tho Pan Swechowſky na ten kuṕ
3:
dal pyerwſzych pyenyędzi. sto m. lyczby pru-
6:
ſky: a wtore pyenądze ma dacz Pan
7:
Swechowſky 50m. ot ty prziſli wyelky no-
8:
czy za Rok, a tak na koſzdi Rok yako
9:
na wyelkę nocz ma dawacz Pán Swechowſky
10:
po 50:m tak dlugo aſz wyplaczy tę sumę
11:
wyſzy opyſzaną a ktora by strona thego
12:
nyetrzimala tego kupu przepada thę
13:
sumyę pyenyedzy ktorą ſzadal yako sto
14:
m. a panu Ieo m. woyowodze sto slo-
15:
tych polſky liczby a na Ratus Koszczer-
l6:
ſky 2Om. lyczby pruſzſky a przytym
17:
bely vczywy a dobrzi ludze Iako staniſlaw Grzimal-
18:
ſky Marczyn Iadamowſky: y wſzytczy Rayczy


strona: 44

1:
Anno di 1584 die X february
2:
Actio Tome Piſnyk cū Margareta
3:
stalo ſzye wdomu bartosza Swarki a soltiſza
4:
Koſczerſkego, y przet wſzytkemy prziſzyeſznyemy
5:
yſz ten vcziwy Tomaſz Pyſznyk zplacz pol
6:
domu: Malgorzaczye: nyeboſczyka piſnyego czor­
7:
czye: ktori myala to poldomu po oyczu swo­
8:
ym yako sumy 30 m liczby pruſki a ten
9:
dom Gruntem leſzy na norczye: a zyedny
10:
strony nyeboſczycze warſzewſky, Gdze te su­
11:
myę wyſzy opiſzaną potnyosla ta vczywa
12:
Malgorzata y smeſzyem swoym, y podzęko-
13:
wala supelny zaplaty, y slubuye pokoy
14:
wyeczny ot swych dzeczy, y ot potunkow y ot
15:
swych przyaczol, temu vcziwemu Tomaſzewy
16:
na wyeki wyecznye


strona: 44v

1:
Actio Wyczeſzichowſkich. Prziſzetl przet pra-
2:
wo naſzye Iako slachetni Woczyech Wyczeſzi-
3:
chowſki syn neboſczyka Swętoſza Wyczeſzycho-
4:
wſkego: ządayąncz Prawa naſzego abiſzmy
5:
mu dopuſczeli wxzegi naſze wyecz oyczewſke
6:
swadecztwo, ktore myal opiſzanye pot pyecze-
7:
czą Koſczerſką Iako lata panſkego 1565
8:
stalo ſzye wdomu soltiſza Koſzczerſkego ya
9:
Marczina przeſzwyſkem Lęgi y przet wſzytke-
l0:
mi prziſzyeſnyemy zędąncz w prawye a w ga-
11:
ynym Iako dnya prawnego wponyedzalek po
12:
przewodny nyedzeli lata wyſzi opiſzanyego
13:
Wyotl swadecztwo slachetny swyetoſz wycze-
14:
ſzichowſki wprawo naſze a wgayny wyecz
13:
ktorzi swatkowye stanyeli za poſzwyem
16:
Pána woyewodzinym: Pryerwſzi spadek
17:
slachetny Pán woczyech Slawkowſky lath
18:
mu bęndąncz 70 Wtory swadek
19:
slachetny Ivrek borſki przeſwyſzkem Goſzk
20:
lat mu bęndącz 30 Trzeczy Swadek
21:
Grzegorſz Borſki przeſwyſkem Męndroch
22:
lat mu bendąncz 40: a czy swatkowye
23:
wyſzy opiſzany ſzeſznali przet prawyem
24:
naſzym a wgaynym wyeczu: yedno stayne-
25:
my slowy pot prziſzegamy swemy a pot-
26:
dvſznym sbawyenyem palczye swoyę pot-
27:
nyawſzy Temy slowy zeſznaly yſz Pán
28:
swyętoſz wyczeſzichowſki ma blyſkoſcz na
29:
Borczu na 8 wlok poſzoſtalich Braczy
30:
y zyotr swoych Rodzonych


strona: 45

1:
Actio Matei Smok et inter Criſophero
2:
dvrlyſz Anno di 1584
3:
Stalo ſzyę wdomu soltiſza bartoſza Swarky y
4:
przet wſzytkemy prziſzyeſznyemy yſz slachet-
5:
ny Maczy Smok przedal czaſtkę swoyę kto-
6:
rą myal na Tvchlinyę vczywemu Criſtkowy
7:
dvrliſewy: sktory saplaty podzyękowal
8:
Maczy Smok Criſtophowy dvrliſzewy svpelny
9:
sąplaty y slubuye pokoy wyeczny Criſtophowy
10:
dvrliſzewy ot swych potunkoff y ot swych przy-
11:
yaczol na wyęky wyecznye.
12:
Actio Simoni Wąſorſki Gruchala cū soro-
13:
re Sua Truda Anno di 1584 die
14:
16 xzęſzicza Kwyetnya
15:
stalo ſzyę wdomu bartoſza Swarki Soltiſza Koszczer-
16:
skego y przet wſzitkemy prziſzęſnyemy yſz slachetny
17:
Pán simon wąſzorſki, Gruchala Dal oſtatek pyęnyę-
18:
dzi pol oſzmy m.liczbi pruſki syęſtrze swoy trudze
19:
teraſz myęſkayaczi wpalcznyę yako Soyczyſtego y ma
20:
czerziſtego: tak sgruntu yako y swerzchnoſczy, Gdze
21:
podzękowala bratu swemu wyſzy opiſzanemu y sme-
22:
ſzyem swoym Ianem babką: Gdze teſz y syn bel Simon
23:
przitim: y slubuyę pokoy wyeczny ot swych dzatek
24:
y ot potunkoff swoych Gdze przitym beli slachetny
25:
Pánowye, Iako Ian wąsorſki Koſtka Gorny
26:
bartos wąsorſki wolowy y wyele ynnych dobrich
27:
ludzi wyari Godny a Ktobi ty vgodi stera stronyę
28:
nyetrzmala ta przepada Ieo M. Pánu woyewodze
29:
30 slotych czyerwonych a strona stronyę druga 30
30:
slotych a na Ratus Koſczerſki 10 slotych


strona: 45v

1:
Anno di 1584 dnya trzinaſtego xzeszycza
2:
cwyetnya: Przyachal slachetny Pán Grzegorſz
3:
Grabowſky Kyemlada y smatką swoyą wlaſzną
4:
do prawa naſzego Koſczerſkego: y stemy slachet-
5:
nemy Pány czo przity vgodzę beli Iako Pán
6:
Loryncz Kiſtowſky Pán Ian Goſtomſky Gawyn
7:
yſz Gdy Pán Ian Sykorſky ządal przyaczelſky rze-
8:
czy ot Pánoff Grabowſkych Iako szyoſtri ych wla-
9:
sny plony za malſzoskyę sobyę: a Gdi tho pan bog
10:
Raczel srządzycz: a tak ſzyę vgodzyel Pán Ian
11:
Sykorſky swagri swemy Iako spani grabow-
12:
skomy yſz Pánowyę Grabowſczy mayą dacz
13:
przydaczy ſzoſtrą swoyą Pánu Ianowy Sykorſke-
14:
mu ſzewſzytkyego Imyęnya Kyędikoli mayą Páno-
15:
wye Grabowſczy tak na Grabowyę na pot Iaſzach
16:
na puſzdrowyę Iako s dunoyczach Iako ſzyecz ſzet
17:
grziwyen liczby pruſki Kaſzda grziwne Rachuyacz
18:
po 20 g. a nat thę sumyę przedaczy dali Pánowye
19:
grabowſczy sterzi woli Krowyę y dwe Maczorcze
20:
syeirzebyeti: a pán Sikorſki nyema nycz do ſza-
21:
dnego Grvntu na tych Imyonach wyſzy opiſzanych y
22:
do ſzadnego bydla na wyeky wyecznye nyema ſzyę
23:
vpomynacz y potunkowye Iego ot pánow Grabow-
24:
skych Krom zat byalych thę ma doſtacz po smerczy
25:
Matky swoy. Gdze ſzam wlaſzna Matka vſzty
26:
swemy przet prawyem naſzym paloczela wſzyt-
27:
stek
grunt Imyenyą thego wiſzy opiſzanyego sy-
28:
nowy swemu Grzegorzewy na wyeky wyecznye
29:
a Ian Sykorſky do thego nyema nycz y soną
30:
swoyą y sdzatkamy yęgo: Gdze przity vgodze bely
31:
slachetni Pánowyę Pan Ian Goſtomſky Gáwyn
32:
Pán Loryncz Kiſtowſky: y sternaſcze czwyrczyen-
33:
rzy the toſz wſząl Pan Ian Sikorſky


strona: 46

1:
Itē a natho yuſz dal Grzegorz Grabowſky Pánu
2:
Ianowy Sikorſkemu sto slotych y wyeprza ſza
3:
trzi talari
4:
In nomine SS: et indiuidua Trinitatis
5:
Amen. Ad perpetuam rei memoriam.
6:
Anno Di Milleſimo Quingentoſimo Nouage-
7:
ſimo Primo. Die Tredocima May.
8:
Stanawſzy oblicznie opatrzny Hans Duglas szoth z zoną
9:
ſwą Anną ſani mente... et corpore, non coacti nulliſ
10:
precibus ducti oboie ſobie zapiſali przed vrzędęm (Mia­
11:
ſta naſzego Koszćierzyny szoltyſkim) ze Maiętnoſzc Ieych
12:
niema przypadać na zadnego przyiaciela tak iey iako iego
13:
Bo imienia Hanuſowego po ſzmierci Iego niemia nikt vzy­
14:
wać iedno zona iego Anna. A po smierci Anny
15:
nikt ieno Hanus ma vzywać maiętnoſci iey. A po
16:
smierći oboyga maiętnoſci ieych (vmorzywſzy zapiſſ z nie-
17:
boſzczykiem Lukaſem vczyniony) na dobra Koſzćielne przy-
18:
padać ma połowica, a druga na przyiaciele, kthorzyby
19:
nabliſzy byli y pokazali ſzię. A gdźieby ſzię przy-
2O:
iaciel niezwal do roku y ſzeſzći niedźiel, tedy wſzy-
21:
ſtka maiętnoſzć przypada na dobra Koſzćielne y do Grun-
22:
tow koszcielnych maią być incorporowane cum hortis, pra-
23:
tis et alys accidentibus.


strona: 46v

1:
Actio Ieorgy Kurk cū Bartolomeo Cropidlo
2:
anno di 1584 die octavo May toyeſt
3:
wyewtorek S.Stanislawą
4:
Tak ſzyę rzecz ma yſz vcziwy Ierzi Kurk Kupel
5:
polwloki na Koſczerſkym polu ot vcziwego bart-
6:
ka Cropidla y ot zony Iego brydi yako za 70
7:
m liczbi pruſki Kaſzdą grziwnę Rachuyąncz po
8:
20g. y ſza dwę czwertni rzi: Gdze ſzam wdo-
9:
mu bartoſza Swarki Soltiſza Koſzczerſkego y przet
10:
wſzytkęmi prziſzęſznyemi ten vcziwy Ierzi Kurk
11:
ſzupelną zaplaczyel tę sumę wyſzy opiſzaną
12:
temu vcziwemu Bartkowy Cropidlowy y vczywy
13:
zenyę yego brydzę Gdze podzękowali przet wſzyt-
14:
kym prawyem: supelni saplati: y slubuya pokoy
15:
wyeczny vcziwemu Ierzemu tak ot ſzyebyę yako
16:
ot swych dzatek
17:
Actio inter fratres tomam Ioannem Michaelē
18:
et felicem fecerunt Concordiā inter se de
19:
Malendeno lipis Anno di 1584 die corporis
2O:
Criſti: Tak ſzyę rzecz ma: stało ſzyę yeſt
21:
wdomu bartoſza Swarki Soltiſza Myaſteczka Koſcze-
22:
rzini y przet wſzytkemi prziſzęſnemy yſz Pán pot-
23:
staroſzczy Koſczerſki Adrian czeſtkowſki pogodzyel y
24:
porownal brati albo dzeczy nyeboſczika walęnteo
25:
Mlinarza Lipuſkego: y przisly czy bracza do naſz do
26:
prawa naſzego: tę vgode czo Pán potstaroſczy
27:
vdzalal y dali ſzobyę wpiſzacz wxzegi naſzye yſz
28:
starſzi brat Tomas ſzoſtal na mlinye y sdrugim
29:
bratem Michalem a czy drugę brati wykladayą
30:
stego Mlina: yſz tomas dal bratu swemu


strona: 47

1:
Ianowy ſzayego czyeſzcz Mlina 20m. liczbi pruſki
2:
yako soycziſtego y smaczerziſtego Gdze podzę-
3:
kowal Ian tomaſzewy supelni zaplati y slubuye po-
4:
koy wyeczny ot swych dzatek y ot swych potunkow
5:
a mychal ma teſz dacz bratu swemu Ianowy stegoſz
6:
Mlina lipuſkego tak soycziſtego yako smaczerziſtego
7:
yako drugą 20m: a Gdi zaplaczi na prziſli
8:
S.Marczyn tak ſze teſz podzękuyę Gdy saplati do-
9:
stanyę
10:
Actio nobili do Ioanni wąsorſki Cognomi-
11:
ne Koſtka Gorni die 8 aprili 1584
12:
Przisli Panowye slachetni wąsorſczi Iako Pan Ian
13:
wąsorſki przeſzwyſkem Koſtka Gorni y synowyęti swe-
14:
my: y smatką ploną: y swagrami swemi, Iako wo-
15:
czyęchem Gruchalą y sdorotą Malzonka swoyą y sya-
16:
chimem wargowſkim y smalſzonką yego ploną y
17:
Páni anna potyaſzka y Iakup walczerſz y smalſzon-
18:
ką swoya Malgorzatą: a czi wſzytczi wyſzi opiſzany
19:
podzyękowali supelni saplati tak sgruntu yako swyerz-
20:
noſczi slachetnemu Pánu Ianowy wąſzorſkemu Kotczye
21:
y slubuyą pokoy wyeczny ot wſzytkych swych potunkoff
22:
Actio Tome molendinatori de lipus cū
23:
fratre suo felici Anno dnī 1590 die
24:
22 octobris prziſli vcziwy dobrzi ludzye
25:
do prawa naſzego Iako wdomu Grzegorza Legi
26:
a soltiſza Koſczerſkego y przet wſzytko prziſzyeſznye
27:
a tam przet prawyem naſzym ten vczywy tomaſz
28:
Mlinarſz Lipusſky poloſzyel bratu swyemu ſzeſznyemu
29:
a przyrodnemu 15 m Lyczby pruſzky to yeſt sczeſczy tego
30:
mlyna Lypuſzkyego y podzyękowal ſczeſzny bratu swe-
31:
mu Tomaſzewy Supelny zaplaty a nawyeky wyecz-
32:
nye nyevpomynacz y potunkow yego.
33:
y podzyękowal ſzewſzytkych poſzytkoff czo do thego Mly-
34:
na ſzaleſzą


strona: 47v

1:
Actio di Ioani Zikorſki cū prowydo Laren-
2:
cio cognomine rzemyen Artifex faber
3:
die 21 Iuly anno di 1584
4:
Ten ſzye zapiſz stal wdomu bartoſza Swark a sol-
5:
tiſza Miasteczka Koſzczerziny y przet wſzytkemy przi-
6:
ſzyęſznyemy yſz slachetni Pan Ian zykorſki przedal
7:
ogrot na zikorzinyę Gruntem leſzączi myedzi Smukalą
8:
a myedzi Pányem Michalem Zikorſkym: vcziwemu lorko­
9:
wy Kowalewy rzęmyęnewy za ſzumyę 40m lyczby
10:
pruſzki do ktorego ogroda w kaſzdę pole po Morgu
11:
roli y yedna nywka na zędliſzkach y yednye Ląkyę
12:
przeſzwyſkyem wyelgą trzczynką y yeſcze poſtąpyel pan
13:
Ian zikorſki temu lorkowy Krzewynyę wtele tego ogro­
14:
da a ten lork Kowal mą wney oſtrzycz ſzyelaſza do
15:
plugu a ot nakladu ma dawacz Pán Ian po gr.
16:
y podzyękowal Pán Ian zikorſki vcziwemu Lorkowy
17:
Kowalowy zupelni zaplati Gdze przitym beli slachet-
18:
ny pánowyę yako Pán Waltin Goſtomſki babka y
19:
pan Staniſlaw Koſziczkowſki wgoſtomyą myeſkayaczy
20:
Roku thego wyſzy opyſzanyego 1584
21:
a tak vczywy Ian Kurk: oczekuyąncz bolączy strony
22:
y nyeſkwapyal ſzyę Klaſzcz pyęnyedzy ſza thę wlokyę
23:
bronyącz strony, ot S.Iakuba aſz wyly: S.Barthlo-
24:
myeya. a tak bolącza strona nyebronyela thego przeſz
25:
ten czaſz: Tedy vczywy Ian Kvrk poloſzyel sto slo-
26:
tych wyliyą S.bartlonyeyą Ieo Mczi Pā: Gdze Ieo M.
27:
slubuye pokoy wyeczny Ianowy Kurkowy y potun-
28:
kom Iego a yeſli by strona bolucza ſzyę thego
29:
myala Iąncz: thedi ma Ianowy Kvrkowy wſzelake
30:
skodi nagrodzycz y vtraty za czo ſzyę Ie o M.
31:
pán woyewoda za wſzytko ſzastępuyę


strona: 48

1:
Actio Ioanny Kurk cū Magnifico
2:
do Palatino: pomoriany Criſtophero Koſt-
3:
ka do Stemberk die S Iakobi 1584
4:
Tak ſzyę rzecz ma ysz Ieo Mcz Pán woyewo-
5:
da wyſzi opiſzany: przedal wlokyę na Koſzczye-
6:
rzynyę y ſzyęwſzytkyęmy poſzytkamy ku ty wlo-
7:
czyę: slukamy skawlany etc. Iako vczywe-
8:
mu Ianowy Kurkowy ſza sto slotych lyczby
9:
polſky kaſzdi sloty Rachuyąncz po 30 g
10:
ktorą tha wloka przypadla na yeo Mcz
11:
Pána woyewodyę Iure caduco albo otpaſzaną a yesliby Iakyę myal
12:
przenagabanyę vczywy Ian Kurk ot stro-
13:
ny boluczy: thedi Ieo Mcz w tym Saſtepuyę
14:
wzelaky vtraty: a Gdi by then chucz
15:
ty wloky doſtacz blyſzkoſczą swoyą thedy
16:
ma wroczycz thę sto slotych vczywemu Ia-
17:
nowy Kvrkowy: krom ſzadny skody y vtraty
18:
a Ieo Mcz slubuyę pokoy wyeczny vczywę-
19:
mu Iąnowy Kurkowy y potunkom Iego
20:
a Gdy by theſz vczywy Ian Kurk na gnoyel
21:
albo wykopal: a myano by wykupycz thedi
22:
ma Ian Kurk tho wſzytko wyſzycz do slu-
23:
ſznyego czaſzu: a vczywy Ian Kvrk Ieo Mczi thę wlokyę zaplaczyel Ieo Mczi
25:
y Ieo Mcz podzyękowal supelny zapłaty
26:
vczywemu Iánowy Kurkowy
27:
a ten ſzyę zapyſz stal przet wszytkyęmy
28:
przyſzyeſznyemy


strona: 48v

1:
Actio Prouidi Ioanni Skiba: Cū Provydo An-
2:
drea nyęſzolowſki dię 8 Auguſti Toyeſt Syerp-
3:
nya Iáko weyorzodę przet: S wawrzynczem
4:
Prziſli przet prawo naſzę Iako vcziwy męſzyewye
5:
Iako vczywy Ian Skiba: y vczywy Andruſz nyezolowſky
6:
zvdayąncz prawą wpiſzacz Acta swoyę ktore myedzy
7:
zobą mayą Tak ſzyę ma, yſz vcziwy Andraſz nyeſzoloff­
8:
ſki zaſtawyel wlokyę ſzyę wſtkyemi spatkamy czo ſza-
9:
leſzi ku ty wloczyę skawlamy: sląkamy etc. do 4
10:
lat Iako vcziwemu Ianowi ſkibyę: Ktori ten Ian
11:
skiba dal nathę wlokyę 50 m. Liczbi pruſky
12:
Kaſzdą m. rąchuyąncz po 20 g. a Gdibi Andraſz
13:
nyewykupel ty wloki wyeſterzi lata, tedy vcziwy
14:
Ian skiba bęndze powynyen vſziwacz ty wloky tak
15:
dlugo poki Andraſz wloki nyewykupi: a Gdiby
16:
teſz Ian skiba czwartego Roku vgor potaral tedy Ian
17:
skiba ponynyen na thę rolą ſzacz.
18:
Ia slachetni Adrian Zęſtkowſki bęndąncz naten czaſz
19:
potstaroſczym na Koſczerzinye zyeſznawam yſzyem przyął
20:
do ſzyebye wyny Pánſky 50m przeſze dwu ot Andra-
21:
ſza nyeſzolowſkyego Ktorą przepatl do Ieo M.Pana
22:
Tego dnyą y Roku 8 Auguſti 1584


strona: 49

1:
Actio Anni Sabatki et inter wyerzbyent et in-
2:
ter Sigmunt zarnowſky: die 8 Auguſti 1584
3:
Tak ſzyę recz ma yſz Slachetni Sigmunt Sarnow-
4:
ſki Iako opiękun ty vcziwy Anni Sabaſtki przi-
5:
sli przet prawo naſzyę. zaluyąncz ſzyę swy dole-
6:
gliwoſczy ot haniſza wyerbyęta ktora nyeplaczi na
7:
termini opiſzanyę thego domu Ktori Kupyel ot vczy-
8:
wy anni Sabaſtowy: a tak vcziwa Anna Sabatka
9:
ymuyeſzyę domu swego wyedluk zapiſzu wyerſbye-
10:
towego, a my vrząnt wyedluk prawa chyelmyenſkego
11:
Roſzkaſzaliſzmy sludze swemu abi ſzyetl do domu ye o
12:
przeſtrzegayącz skodi yego, Roſkaſzaliſzmy Komornikom yego
13:
abi ſzyetl do wyerſzbyeta abi prziſzyetl do prawa bro-
14:
nąncz swego a Komornyk powyędzal ya nyepoy-
15:
dyę Kto my tho ſzaplaczy: a on tyeſz powyędzal nye-
16:
chocz wyęczy pomyę: a ſzaſzyę nat tho Pán pot-
17:
staroſczy dal wruſztru do tego dnya y roſzkaſzal
18:
przeſz sługę Ieo M. xzyedza opata abi then wyerz-
19:
byent bywał do prawa, on nyetbayąncz otho nye-
20:
stanąl do prawa,: a Prawo dopuſczelo wyeſzo-
21:
wanyę vczywy Annye Sabaſtowy: wy wlaſznocz
22:
a haniſz wyerbyet yeſlibi Myal Taką Krziwdyę
23:
ot vrzędu tedi Ma o tworzonye prawo.


strona: 49v

1:
Actio Nobili do dauit czyeſzmyer do maiori
2:
Potleſzyę Cū da Anna Sabaſbka dię 5 au-
3:
guſti anno di 1584
4:
Przyſla sląchetna Anna Sabaſztka przet prawyem
5:
naſzyę: slachetnym Pányem Sigmuntem Sarnowſkym
6:
y spanyem criſtophem Tempſkym bęndąndz pot
7:
opyekunſtwem swym ych y ſzyeſznala y ſzyę przedala
8:
dom swoy wlaſzny wKoſczerzinye Leſzączi Gruntem
9:
syedny strony byerembreta a drugi strony pyſznyka
10:
yako wdlugi vliczi: zyewſzytką sprawyedliwoſz-
11:
czą ktora kolwyek stara dawna ku themu domu
12:
zaleſzala y bela tho yeſt pol Morga y kawyel
13:
y ogrot oto Iako za 80 m. Liczbi pruſky
14:
y potunkom yego: na wyeki wyecznyę to vſzywacz
15:
y czyenycz wyedluk woli swoy: Gdze podzękowala
16:
slachetna Anna Sabaſtka supelny zaplaty y zopyę-
17:
kunamy swemy wyſzi opiſzanyemy na wyeky wyecz-
18:
nye Slachetnyęmu dauidowy thyeſzmyerowy


strona: [49-2]

1:
Actio nobili di Ieorio Gogolinſki die 17
2:
Auguſti anno di 1584
3:
Stanąwſzy perſzonaliter Ieneral Michal strzalkow-
4:
ſky za vkaſzanyem Atentiku swego: ſzyeſznal
5:
przet prawyem naſzym wſzagayonym wyeczu yſz
6:
yakodnya 18 Auguſti: bel wſtawyſzkach Gdy walk
7:
y simon Mąnczkowye: domagali ſzyę Intromiſzy v
8:
Pána Ierzego Gogolinſkyeo: Ktori Intromiſſy Pán
9:
gogolinſki tym bronyel: Isz ta Caſza pendet in ape-
10:
lacione do K: Ieo Mczi ktemus yſz y decret Pá-
11:
na woyewodzyn nyesluſzny. bo pyerwy wyſzyetl
12:
a nyſz Rok spoſzwu przipatl
13:
In eodi Actu
14:
Tenſze Ieneral, gdy slachetny Michal Garczynſky
15:
Tak ſzye ſzyę domagal Intromiſsy tegoſz dnya 18 agu-
16:
sti tym ſzyę bronyel pán Gogolinſki, yſz yvſz ffa-
17:
talia wyſzly: bo tho yvſz trzi latka yako decret
18:
wyſzyetl, a teſzyem wyedluk decretu pyęnądzę ot-
19:
dawal y wdom noſzyel Pánu Garczynſkemu: kto-
20:
ry powyędzal yſz ych nye wyeſzmyę Bom nyeſzam do
21:
nych: Są y bracza do thego, a tak chczę placzycz
22:
telko ſzyę smuczkamy roſzeprę prawo
23:
Leodem Actu
24:
Ten ſzyę Ieneral ſzyeſznąl yſz thego dnya zaraſz tho
25:
yeſt 18 Iuny bel wſtawyſzkach: po otdanyą ape-
26:
laczy przeſz slachetnyę Iako Pána Michala prze-
27:
worſkego: y Páná Kyerſtana czeſzicze smalego pot-
28:
leſza Ktorą apellacią ſzaſtąl wdomu Mąnczkow
29:
tkwyączą wſczyęnyę: wyiąwſzy yą ſzam sczany
30:
snowu yą ſzam vrzędownyę wyetknąl wſczanyę
31:
bo ſzamych Mąnkow doma nyebelo


strona: [49-2]v

1:
Actio domino Ieorio Gogolinſky Cū do
2:
Andrea Mąnczka dię 10 Iuny Anno 1574
3:
Tego Roku stal ſzyę Kup myedzi themy wyſzy omyenonyę-
4:
my Páni: yſz slachetny Pán Ierzy Gogolinſki Kupel
5:
Imyęnyę: ot vcziwego Andrzeyą Mąnczki za slotych
6:
4 sta: Kaſzdi sloty licząncz po 30 g. prziczym beli
7:
synowye Iego walk y simek
8:
Roku 1584 17 auguſti
9:
Prziwyotſzy przet naſz: w prawyę naſzym wyedzączych
10:
Iako: slachetny Ierzi Gogolinſky vczywych Swat-
11:
kow: naprzot Pan blaſk stawyczky ten stanąl
12:
za poſzwyem pána woyewodzinym:
13:
a vczywy ludzę czi stanyęli zacze-
14:
chem soltiſkym: Iako Grzegorſz Kuſnyerczyk Ray-
15:
ſczy Mikolay Koczelnyk: a ony wſzytczy wyſzi omye-
16:
nyeny zeſznali pot prziſzęgamy swemy: yſzyę byely
17:
przi Kupyę wſtawiſzkach y przi potdawanyą na
18:
czo y litkup tamſzye pyeli Iako thego obyczay
19:
yeſt.
20:
Actio nobili do Iacobo Lganowſki Cū do
21:
Achacic Iaczkowſki anno dni 1584
22:
Die 9 octcbris
23:
Wyotl ſzwadecztwo slachetni Pán Iakup Lganowſki
24:
przeſwiſkyem Kupięczek Iako wdomu Barthoſza swarky
25:
a soltiſza Myaſteczka Koſczerzini y przet wſzytkemy
26:
prziſzyeſnyemy wprawye naſzym a w gaynym wyeczu
27:
ktori swadek stanął za poſwyem Pána woyewodzy-
28:
nym: Iako slachetny Pán Ivrk sobąnſki myeſkayą-
29:
czi wyeczv lath mu 50: ten ſzyeſnal pot prziſzęgą
30:
swoyą y pot swym duſznym sbawyęnyem palcze swo-
31:
yę potnyowſzy: Temy slowy ſzyeſnal:


strona: 50

1:
yſz slachetni Iacup lyanowſki Kupyeczek Poſziczyel pol
2:
trzecza sta m. Lyczbi pruſki ot slachetnego Achaczego
3:
Iaczkowſkego na then spadek y nathę cząſtkę ktorą ma
4:
na garczinyę y na dwoyą orlią po swoy wlaſzny Mal-
5:
ſzoncze a tak Ia Iurk sobanſki Ialem na yeden czaſz
6:
spányem Iakubem lganowſkym do Pána wrączka Garczyn-
7:
ſkego: Iako do Orla Kyędi Myal Myeſkanye, tam ſzye pan
8:
lganowſki przimnye yąl vpominacz Pána wrąnczka Gar-
9:
czynſkego: y ſzatim Iąl Pán Garczynſki layacz pánu
10:
Iacubowy lganowſkemu: a Ia Iurk Sobanſki tak dlugo
11:
Iąlem namawyacz Pána wrączka Garczynſkego aſz przy-
12:
stal na ten dluk, ktori bel wynyen Pánu Iaczkowſke
13:
Iako pol trzecza sta: a Pan Garczynſki powyedzal: yvſz
14:
ya ſzam na ſzyę przimuyę ten dluk Pána Iaczkowſkego,
15:
Gdze ſzam wtori swadek ſzyeſznal przet prawyem naſzym
16:
Iako slachetni Ban Criſtoph Sobanſki Gorni lath mu 50
17:
pot prziſzęgą swoyą a pot swym duſznym sbawyenyem
18:
palcze swoye, potnyowſzy, yſzyem sliſzal svſt slowa te ot
19:
Pána Iaczkowſkego yſz Iakvp Łganowſki Ivſz yeſt Kwyt
20:
odemnyę o tę pol trzecza sta: bom yę ya te pol 3 ſta: pole-
21:
czyel: Pánu wrączkowy Garczynſkemu.


strona: 50v

1:
Actio Martini wąsorſki cū Adamo Sobanſki
2:
Anno di 1584 die 9 octobris
3:
Prziſli przet prawo naſze Koſczerſke yako slachetny Pá-
4:
nowyę Iako pán Marczin wąſzorſki Gruchala y sla-
5:
chetnym Pánem Iadamem Sobanſkym yako swagrem
6:
swoym, yſz slachetni Pán Marczyn wąſzorſki Gruchala
7:
wydal przidaczi Páni zophy sinonowiczi swoy tak
8:
staruchowyſzni yako soycziſtego Iako ſzewſzytkego Grun-
9:
tu yako swąſzar sduncycz spuſtego sumi sto m. y
10:
15 Liczbi pruſki Gdze podzękowal pán Iadam soban-
11:
ski y smalſzonka Swoyą zophya supelni zaplati: y
12:
slubąyą pokoy wyeczny ot ſzyebyę y ot sych dzatek
13:
y ot swych potunkoff na wyeky wyecznye nyemano-
14:
wacz Pána Marczina wąſzorſkego y dzatek yego
15:
y potunkoff yego y braczi yego Simuna Iurka Iana
16:
Teſ wſzytkę wyrſzchnocz wydali wſzytczy Bracza wąſzor-
17:
ſczy wyſzi omyeneni. Iako Maczeyewy bratu swemu
18:
Grubyę Iako ze czwyerczen zita y bidla ktore ſzacho-
19:
wanyę 40m: a ten brath Maczi tę wyerſznocz
20:
wnyoſzl do ſzaſkoczina do Matki ti zophy Malſzonki
21:
Iadama sobanſkego: Gdze my wſzytczy bracza wąſor-
22:
sczy to ſzeſznami Kedi tego bęndze potrzeba Gdze
23:
przitim bel pán Criſtoph Sobanſki wſdręka y pan
24:
woczech nyeſzolowſky Rayſki Koſczerſky


strona: 51

1:
Actio Bartolomei nakelſki Cū Michaele Kąnt-
2:
trzynſki de skarſzewy Die 19 decembris 1584
3:
Stalſzyę Kvp myedzi vczywemy Luczmy yako myedzi
4:
Barthoſzyem nakyelſkym a myedzi vcziwym Michalem
5:
Kąntrznyczſki skarſzew: a tak ten vczywy Michal Kąnt-
6:
rznyczſki kupyel dom Gruntem lęſzączi syedny strony
7:
Grzegorza Suleczina, a sdrugi strony domu Mikoſzewſkeo
8:
ot vcziueo Bartoſza nakelſkego za ſzumyę 95m. lycz-
9:
by pruſki ſzę wſzytkemi dochodamy czo ku temu domo-
10:
wy zaleſzi yako spolmorgęm skawlem sgogrodem etc
11:
a ktemu ten vcziwy Bartos ma dacz przedny sczyt
12:
samurowacz. a telny ma teſz dobrzę oprawycz: y ktemu
13:
yedną rinyę zawlecz y ktemu ma dacz 2 dela farta-
14:
ku obłoſzenyą ty riny: a ten vczywy Michal Kąntrznycz-
15:
ky dal pyerwſzych Pyęnyędzi przi tym ſzyę lytkupye dze-
16:
ſzyęcz I temus vcziwemu Bartosyewy: awprziſlą prze-
l7:
wodną nyedzelę 40m: a za Rok Gdy bęndą pyſz-
18:
ſzacz
1585 takſzę na przewodną nyędzele ma dacz
19:
20 y pol trzeczi Grziwny a za drugi Rok Gdy bęndą
20:
pyſzacz 1586 tę bęndą oſtacznyę pyęnądze tak yako
21:
teſz 20 y pol trzeczi grziwny a Gdi ſzobyę doplaczą tam
22:
ſzobyę mayą podzyękowacz y sluſzny zapiſz dacz
23:
a ktora by strona stronyę tego kupu nyetrzimala ta ma
24:
napyerwy stronye litkup zaplaczycz yako klodę pywa
25:
a pánu Ieo Mczi woyewodze 20 slotych czyerwonych a
28:
na Ratus Koſczerſki 3 slote czerwonye a lytkupnykom
27:
waſzę Piwa Koſzczerſkego: Gdze przitym Beli vcziwy a
28:
dobrzi Ludzę wyari godni. Iako naprzot bartos Swarka
29:
soltys Koſczerſki: Marczyn Skiba starſzi prziſzyeſzny Tomaſz
30:
nyezolowſki starſzi Rayſki Koſczerſki Woczech Rayſky
31:
Marczyn Lęga Pán Ivrk Sdunowſky y wyele ynnych
32:
dobrych ludzi wyary Godny


strona: 51v

1:
Actio Ioanni Kurk Cū Magnifico do
2:
Palatino Pomoranię Criſtophero Koſtka
3:
dię S.Bartolonej Anno di 1584
4:
Tak ſzę rzecz ma yſz yeo Mcz Pán woyewo-
5:
woda
przedal wlokę na Keſczerzinyę Ktorą yeo
6:
Mczi przipadla Cadukem Iako vczywemu
7:
Ianowy Kvrkowy Iako ſza sto slotych polſkych
8:
Kaſdi sloty rachuyąncz po 30g. Gdzę slachetny
9:
Pán Adrian czyeſtkowſki naten czaſz bęndąncz
10:
potſtaroſczym na Koſczerzinyę: bęndąncz przet
11:
prawyem naſzim wmeiſczu Ieo Mczi Pana
12:
woyewodi tąm ſzyę przet prawyem potnyoſl
13:
tę sto slotych y podzękowal supelni zaplaty
14:
vcziwemu Ianowy Kurkowy: Gdze yeo Mcz
15:
Pán woyewoda slubuyę pokoy wyeczny Iano-
16:
wy Kurkowy y potunkom yęgo: Gdze ye o Mcz
17:
wewſzytkym zaſtępuię Iana Kurka y potunky
18:
yego na wyeki wyecznyę


strona: 52

1:
Actio Grzegory Wąſzorſky Cū da
2:
plona wąſzorſka die 28 decēbris
3:
Anno d 1584
4:
prziſzetl slachetny Pán Grzegorſz wąſzorſky Koſtka
5:
myeſkayaczy w lubanyu: y spanyą bratową plo-
6:
nyą Wąſzerſką przet prawo naſzyę yſz sla-
7:
chetny Pán Grzegorſz wąſzorſky dzękuyę Pany
8:
bratowy plonyę wąſzorſky przet prawyem
9:
naſzym: spatku ktori myal po bracze Swoym
10:
bartoſzu
tak zewſtkego gruntu Iako zoyczy-
11:
stego yako smaczerziſtego: y ze whzytky wyerſz-
12:
ſchnoſczy
tak sdunaycz yako swąſzor zu-
13:
pyelny ſzaplaty: y slubuye pokoy wyeczny
14:
ot swoych potunkoff. Pány plonyę yſz
15:
wſzytko wypłaczela y wyeczy nyemianowacz
16:
a tho tak wyęle wydala Pánu w Grzegorzewy
17:
svmy pyenyedzi sto Talaroff y dwanaſcze Gdze
18:
stego wſzytkego podzękowal supelny zaplaty y po-
19:
koy wyeczny slubuyę Pány plonyę y dzatkom y


strona: 52v

1:
Actio wąſzorſkych swadecztwo Anno di
2:
1584 die 28 decembris
3:
Wyotl swadecztwo slachetny Pán bartlomy brunk mye-
4:
skayączi wąſzorach: y ze wſzitkemy sumſzadi swemy
5:
wąſzorſkemy yako wprawo Koſczerſke a wgayny wyecz
6:
Ktorzi swatkowyę stanyeli do prawa naſzeo za Man-
7:
datęm Pana woyewodzinym: Iako Pyerwſzi swa-
8:
dek slachetni Pan Maczi Goſtomſki Gawyn Lath
9:
mu 90 temi slowy ſzeſnal pot prziſzęgą swoya a
10:
pot owym duſnym zbawyenyem yſz Pan Pawyel
11:
wąſzorſki Koſztka namyaſtek barthoſza Brunka
12:
tak Marczyn stanyslaw wąſzorſczi Koſtkowyę y
13:
Pán Ian waſzorſki dulak y Pan woczyech wąſzor-
14:
ſki Gruchała Mayą spolecznye to Imyęnyę na dolnych
15:
sdunoyczach y na puſtym: Kaſdi snych snych wrowny dzal
16:
Wtori swadek Iako slachetny Pán Ian Suchowſki a
17:
lawnyk powyatu Myerachowſkeo Lath mu 70 temy
18:
slowy zeſnal pot prziſzęgą swoyą a pot swym duſz-
19:
nym duſznym sbawyenyem, temy slowy yſzem sly-
20:
sal ot Oycza swego: y ot Pána woczecha Grabow-
21:
ſkego Kemladi yſz panowyę wąſzorczi Koſtkowye
22:
y pan Ian wąſzorſki dulak y woczech wąſzorſki
23:
Gruchala weſpolek trzimali to Imyenyę na dolnych
24:
sdunoyczach y na puſtym: Gdze yeſczemi powyadal
25:
Moy oczyecz yſz Gdym Ial spanyem Grabowſkym
26:
Kemladą do czeſtkowa na byeſzadę. a Gdyſzym Iely
27:
do dom przeſto Imyęnye sdunoycze, a tam zękly
28:
trawyę spolecznyę wąſzorſczy y stapyeliſmy do nych
29:
a tam myeli trzi lagwe pywa y wypyeliſzmy ye
30:
spolem. a tam ſzę za nyem spolem dzelely
31:
Trzeczi swadek Iako slachetny Pán Grzegorſz Grabow-
32:
ski Kemlada lath mi 40 temy slowy seſznal pot


strona: 53

1:
prziſzęgą swoyą a pot swym duſnym sbawyenyem y-
2:
ſzem sliſal ot oycza sweo, yſz pyerwy Kupyeli to Imyenye
3:
Pánowyę Wąsorſczy Koſtkowyę Iako dolnyę sdunoycze y
4:
puſtę: a moy Oczyecz Kupel czyęſcz teo Imyenya ot pá-
5:
now Boroſtowſkych: y zadal moy oczeycz 30 m. Kaſzdą
6:
Grziwnę rachuyąncz po 20 g. panom boroſtowſkem
7:
a moy oczyecz slaſki swy spuſczel tę czeſcz Imyenya
8:
wyſzi opisanyego Iako slachetnyęmu panu woczechowy
9:
wąſorſkemu Gruchalę y wrodzel memu Oyczewy tę
10:
30m. Czwarti swadek Iako vcziwy bar-
11:
toſz Lawnyk ſzewſzi Suleczina lath mu 80:
12:
pyąti swadek vcziwy bartoſ Klaſza Suleczina lat
13:
mu 80: a czi zeſznali yednemy slowy pot przi-
14:
ſzęgami swemy a pot swym duſznym sbawyęnyem
15:
yſz Pánowyę wąſzorſczi Koſtkowyę pyerwy skupye-
16:
ly to Imyęnyę Iako dolnyę sdunoycze y puſte ktore
17:
trzimayą y podzyſz dzen wpoſzeſzy a to pyerwy
18:
nyſz panowyę Gruchalowyę


strona: 53v

1:
Actio Ieorgy soulteti do lipus cu Ioan-
2:
newidus die septima february 1585
3:
Tak ſzyę rzecz ma, yſz vcziwy Iurk soltis Lipuſz-
4:
ſky przedal swoyę wlaſznocz Iako pol soltiſztwa
5:
ta na lipuſzu: ze wſzytkym czo ſzaleſzy ku temu
6:
soltiſztwu: tak domoſtwo: yako Role ląky Kuſf-
7:
le ogrodi ploty etc. Iako za poltora sta tala-
8:
roff: kaſzdi talar rachuyąncz po 30 g. y po pyą-
9:
czy Iako vczywemu Ianowy wyduſzyęwy: Gdze
10:
ten vnzywy Ian wyduſz wyplaczel tę ſzvmyę
11:
wyſzy opiſzaną: vcziwemu temu Ivrkowy
12:
soltiſzewy lipuſzſkemu: przet prawyem naſzym /yako bartoſzem swarką
13:
soltiſza Koſzczerſkego/ y podzękowal ten vczywy Ivrk zvpelny zapla-
14:
ty y smalſzonką swoyą britu y sdzatkamy swe:
15:
my y sbratem swoym Symkyem: y slubuye
16:
pokoy wyeczny ten vczywy Ivrk vczywemu
17:
Ianowy wyduſzewy Dzatkom yeo y potumkom
18:
yego: nawyęky Gdze przytym bely Lipuſzanye
19:
yako yczywy Ián Ianſky Symk Synda brath
20:
tego Ivrka Soltiſza Andrzy Zynda woyk Kobye-
21:
lyk y wyele ynych ludzi dobrych wyary Godny
22:
Actio Bartolomej Swarka Cu Paulo
23:
Zadoch die vltima Ianuari 1585
24:
Tak ſzyę recz ma: Iſz ſzam ſzyeſznal vczywy bartoſz
25:
swarka a soltyſ Koſczerſki przet wſzytkemy prziſzeſz­
26:
nyemy: yſz poziczel yedęnaſcze grziwyen lyczby pruſky
27:
ot vcziwego Pawla Zadocha: Gdze vcziwy Bartoſz
28:
swarka obliguye ſzyę y obyęczuyę otdacz tę XI m.
29:
tęmu vcziwęmu Pawlowy Zadochowy na przysly
30:
S. Marczyn: Iesli nye pyęnyęnczmy tedi bydlem Krom
31:
ſzadny skadi y vtraty tego pawla:


strona: 54

1:
Anno di 1583
2:
Zapiſz vcziwego Iaooba Zaczka strzemeſzna
3:
oprawuyąncz opatrzny Iagneſzcze Parkowſky słudze
4:
swy: y onna Iemu Ktori ſzyę stal w Koſczerzinyę
5:
v bartoſza swarki soltiſza Koſczerſkeo: yſz staną
6:
wſzy oblicznyę vczywy xzącz Iakub strzemeſzna
7:
Zaczek: a na ten czaſz bęndączy plebanyem Koſczer­
8:
ſky nyeprzimuſzony ani teſz zadny ochibnenyem
9:
roſzumu przewyedzonym: ale sdrowy y wczywy
10:
bacznoſczi bęndączego, to wſząwſzi przet oczy
11:
swoyę, yſz czlowyekowy Kaſzdemu ot pána boga
12:
zamyerzony czaſzu chibyczgo nyemoſze a yſz myedzi
13:
wſzytkemy szkuttkamy czlowyeczemy nycz nyema
14:
pewnyeiſzego nat smyercz czlowyeka wſzelkego
15:
a tak to on vſzebyę vwaſzywſzy a na poczywe
16:
poſlugi vcziwi Iagneſky pamyetayąncz, tedi
17:
to dobro wſzytko swoyę. Ktore poſzoſtanyę pomnyę
18:
wyſlugi swy: ale wyeczi spraczi y spilnoſczy y
19:
Ktore sobą spolnye nabeli y prziczeneli nyl exci-
20:
piendo pro parentibus suis et propynquis sui.
21:
omnia bona generaliter. Iako bidlo wſzytko ko-
22:
nyę krowy owcze swynę Gęſzy Kuri chuſti zaty-
23:
xzegi omnia bona mobilia et innobilia: bo to ych
24:
wſzytko wlaſzne belo y sprzętem domowym Gdy yą
25:
przimowal do ſzyebye: Gdze by go pyerwy stego stego
26:
swata Raczel pan bog wſząncz: Iagneſcze przerzeczo-
27:
ny to wſzytko zoſtawuye y opiſzuye. y ona takſze
28:
yemu zadny rzeczi sobu stron nyeſzoſtawuyąncz
29:
przyaczolom swoyem: a Gdze bi poſzoſtalemu
30:
wyſzi piſzanych Ktori przirodzony smarlego nalegal


strona: 54v

1:
y bliſkowacz ſzyę chcza do dobr poſzoſtalich to bęndzę
2:
na laſcze y dobri woli tego yeſzlibi czo slaſky da-
3:
rowacz chczal: Ktora oprawa sopopolna stala ſzę
4:
ſza Conſenſem y wadomoſczą Ieo Mczi Pána Crzi-
5:
stopha Koſtki stembergu Pána woyewodi pomor-
6:
skego. takſzę Ie o Mczi xzedza Iana Koſtky opata
7:
vlewſkego archidiakonem będaczi naten czaſz pomor-
8:
ſkym.
9:
Actio Iuter dominū nobilem dominū stanisla-
10:
um Orlewſky de Rakownycz cū honeſto viro
11:
Ieorgio Molendatori subdito ſſuo: ab anno poſze
12:
ſſui: a roſzdzalu bratem swoym Pána Maczyeya
13:
orlewſkego Iako Roku 1584 dnya 8 marcza
14:
Ktory ten roſzdzal vdzalaly myedzy ſzobą wxzegach
15:
chelmyenſkych: nam theſz okaſzanyę sądą Koſczer-
16:
ſkemu: y tąm ſzyę proteſtował slachetny pán stany-
17:
slaw Orlewſky przet prawyem naſzym Iako Roku 1585
18:
dnya 12 lutego przy: bytnoſczy tegoſto Ierzego Mlyna-
19:
rza srakownycze na ſzapiſz Liſztowny: ktory yemu dal
20:
pot pyęczyęczą swoyą na ten Mlyn: czuyąncz oswy rze-
21:
czy slachetny Pán Staniſlaw Orlewſky bęndąncz w ty po-
22:
ſzy
aby mu wtym wprzęſkryczyią nyeſzaſlo y sprawye-
23:
dliwoſczy yego nederogowala: yſz ten mlyn ktory opiſzal
24:
nye wroſzdzelny mayęntnoſczy ktora on vwaſza Moczy ten
25:
opiſz nycz nyema any poſzwiath. Iterū et iterū ꝑteſtatur


strona: 55

1:
Anno di 1585 die 6 May
2:
Stalo ſzyę wdomu Bartoſza swarky a soltiſza mya-
3:
steczka Koſzczerziny y przet wſzytkyemy prziſzyeſz-
4:
nyęmy tak ſzyę rzecz mya, yſz slachetny panowye
5:
vgodzeli ſzyę o oyczyſznyę, o ktorą ſzyę prawo-
6:
waly, yako na goſztomyą, yako: sláchetny pán
7:
Tomaſz Zaſzkoczynſky slachetnym panyem Sta-
8:
nyslawyem Koſzyczkowſkym myeſzkayączym wgo-
9:
stomyą: ktori slachetny pán Tomaſz zaſkoczyn-
10:
ſky: dzyekuye supelny zaplaty zoycziſtego y ſze
11:
wſzytkego wyedle vgodi przyaczyelſky y slubu-
12:
ye pokoy wyeczny slachetny Pán tomas Zaſzko-
13:
czynſky, slachetnyemu Slanyslawowy Koſzyczkow-
14:
ſkemu y potunkom na wyeky wyecznyę.


strona: 55v

1:
Actio nobilis placheczſkych dulacow
2:
obuduu braczy Woczyecha y Caspra
3:
anno di 1585 die 14 Iuny
4:
Stanyęli oba dway braczya przet prawyem
5:
naſzym yako wdom Soltiſza bartoſza Swar-
6:
ky y przet wſzytkye prziſzyeſznyę Iako slachet-
7:
ny pán woczyech placheczſki: y sbratem swo-
8:
ym Casprem placheczſkym: Gdzyę czy dway
9:
braczya porownali ſzyę wymyonach swoych
10:
yſz Pán Caspyer: soſtal na barinkowach y na
11:
Krzyſzyewyę, a Pán woczech soſtal na plachtach
12:
a wydząncz to Caspyer yſz nyestalo ſza yego, a
13:
tak pán woczyęch, dal bratu swemu Caſprowy
14:
70 slotych polſkych: Kaſdy sloty rachuyąncz po 30 g.
15:
abi myal pokoy wplachtach ot brata swego Cas-
16:
pra: y ot potunkow yęgo, a tak Pán Casper
17:
potnyoſz tę 70 slotych: y podziękowanl: czo ſzye do-
18:
tyczyę odlugi, te wſzytkyę zaſtąpyę pán woczyech
19:
a pán Casper do nych nycz nyęma: Gdze slubuyę
20:
pokoy wyeczny Casper bratu swemu woczechowy
21:
y potumkom yego Gdze przitym byęli slachetny
22:
Pánowyę Iako slachetny pan pyotr czyeſtkowſky: Pán
23:
Ián Suromynſky: y pán tomas nyeſzolowſky Ray-
24:
sky Koſczerſky


strona: 56

1:
Actio Ioanni Garczinſki Cū uidua narzat-
2:
ka: anno di 1585 die 14 Iuny
3:
Stanąwſzi przet prawo naſzye perſzonaliter vczywa
4:
narzatka wdowa, y swoym wlaſznym synem Marczy-
5:
nyem, ktorzi potnyeſzly 25m. liczby pruſzki za
6:
zabiczyę męſza ty narzatky: a Oycza: tych dzatek
7:
a slachetny Pán Ián Klynſki: wgarczinyę myeſkayączy:
8:
te pyenądzyę wyloſzyel 25m. stroni Maczyeia: war-
9:
czimynſkeo, ktory zabyel tego narzata; bęndąncz slu-
1O:
gą vpana malo Klynſkyego: a ten narzat bęndąncz:
11:
teſz tam: Ratayem: v málo Klynſkeo: Gdzyę dzyękuyą su-
12:
pelny zaplaty panu Ianowy Garczynſkemu: y temu
13:
Maczyęiewy warczimynſkyęmu. nawyeky wyeczny pokoy
14:
a thę pyenądzyę spolecznyę Matka y sdzeczmy swemy
15:
wſzyęla: Matka: polowy: a dzyeczy polowyczyę aten
16:
Marczyn przyal do ſzyebye 3m, a 7m. dal na rynthę
17:
vczywemu Michałowy Kleſzmyntowy, Iako ot boſzyego
18:
czala: a rinty ma dawacz na Koſzdę boſzye czalo po
19:
12 g przeſz ſzyeląga


strona: 56v

1:
Acta Ieorgi sdunowſki Cū Sorore
2:
sua Sophia anno di 1585 die Iuny
3:
4 Stalo ſzyę przet Prawyem naſzym, yſz
4:
slachetna Zophia Koſznyczka: a zyoſtra sdunowſkyego
5:
a zona nyegdy Iakuba Kleczka Koſznyczſkego: zeſz-
6:
nawam tho yſzyem wſzyęla Snyeboſczykyem Mę-
7:
ſzyem Moym ot brata swego Ivrka wſzyelam
8:
przidaczi sto talarow y dzyęſzyecz, a tho ſzyę tak
9:
stalo, yſz yſz Pány Iego agnyeſzka doſtala cząſtkę
10:
na Koſnyczy po balczru Koſznyczſkym pyerwſzym
11:
męſzu a po moym dzewyerzu: thedi Ia snyeboſz-
12:
czikyem Iakubem męſzyem moym, w ty moy przy-
15:
daczy tę cząſtkyę otrzimalaſzma: a stego kwytu
14:
yem Iurka sdunowſkeo: y dzyękuyem supelny sapla-
15:
ty y slubuyem pokoy wyeczny Pan Iurkowy y dzat-
16:
kom Iego y potunkom Ieo na wyeky wyecznyę nyemanowacz
17:
Tak ot maczyerziſteo yako ot Oyczyſtego
18:
Actio dzyęczyelskych Wranczkach y Cristopha
19:
Swagrem swoym Casprem Wislynſkym
20:
Anno di 1585 die 5 Iuly
21:
Prziſli slachetny Pánowye dzyęczyelsczy braczya rodzę-
22:
ny na Imyę Wrączek: y Criſtoph: y swagrem swoym
23:
Caſprem wyslinſkym: Ktoremu dali pánowyę dzyeczel-
24:
sczy ſzyoſtre swoyę reginę za Malſzonkę temu Caſz-
25:
prowy Ktoremu Pánowyę dzyęczyelſczi obyeczali dacz


strona: 57

1:
przidaczi tak Iako ych oczyecz dawał pyerwſzyem czor-
2:
kom tak Iako soyczyſtego Iako smaczerziſtego: Iako
3:
2 scze m. Liczbi pruſzki Rachuyąncz po 20g. y parę
4:
wolow Iako 16m. Maczorkę yako 10 m: Woly tę
5:
wydanyę, a myaſto maczorki dali Konya: a wyedwu-
6:
stu m.: Dali Panowyę dzyęczelſczi 2 wloczyę na zo­
7:
banczu Ktore myeli Kupnyę ot Iachima wargowſkego
8:
ze wſzytkemy dochodamy czo ku tem wlokam zaleſzi tak
9:
skawlami Bormy, Laſzy sląkamy syaſzy sogrodi etc.
10:
Gdzę dzyękuye przet prawyem naſzym Caſper Wiczlyn-
11:
ſky y sMalsonka swoyą Reginą a zyoſtrą ych Panow
12:
dzyęczelſkych supelny przidaczy tak zoycziſtego y sma-
13:
czerziſtego na wyęki nyęmanowacz
14:
a Pánowyę dzyęczelſczi obliguią ſzyę w tym swagro-
15:
wy swemu Caſprowy y slubuyą zaſtępowacz we
16:
wſzytkym swagra swego wyego dolegliwoſczach yeſly-
17:
bi Iakyę myal przenagabanyę otkogo: krom zadny
18:
skody y vtraty swagra swego a swlaſzcza o the 2 wlo-
19:
czye: a tych 2 wlok ma bycz Kaſzdi wloki po 5
20:
prąth: a pánowyę. Dzyęczyelſczy obyęczuyą wydacz liſty
21:
na thę 2 woloczyę swagrowy swemu Caſprowy, a
22:
Gdybi pánowyę dzyęczyelſczy Iaką myeli trutnocz
23:
o thę 2 wloczyę, tedi swager ma ſzaſzyę widacz thę
24:
Liſti dzyęczelſkem.


strona: 57v

1:
Actio Waltina Goſtomſkiego babky sbratem
2:
swoym Ianem Goſtomſkym dnya 12 Iuly
3:
anno di 1585
4:
Przyſzyetl przet prawo naſzye sla: Tempſky Criſtoph:
5:
Iako Plenypoten ot Iana Goſztomſkyego babky aby
6:
dal zapyſz Pánu waltinowy Goſztomſkemu babczę
7:
a bratu ſzwyemu Rodzonyemu: Tak yako ſzyę con-
8:
trakt stal myedzy braczą: yſz slachetny Pán wal-
9:
tyn Goſtomſky babka ma dacz bratu swemu
10:
Ianuſzyewy: za Grunt y zawyerchnocz sto slotych
11:
y 12: Rachuyączych po 30 g/ a slachetny Pán
12:
waltyn Goſztomſky ma dacz pyerwſzych pyęnyedzy 50
13:
m. Lyczbi po 20g na Swątky prziſlę: a na
14:
Koſdi Rok ma dawacz po 10m. ot Roku 1586
15:
na Koſzdy: S.marczyn aſz do wyplaczyenyą/ a Gdy-
16:
by Pán bog Raczyel wſząncz stego swata: thedy dzyat-
17:
ky mayą placzycz Ianowy stryewy swemu: a Gdyby
18:
by teſz Pan bog Raczel wſząncz Iánuſza tedy ma
19:
syoſtacz na dzatky Pána waltyna: przeſz ſzadnego
20:
Manowanya ten spadek: Gdzę przy tym Contrak-
21:
czyę beli slachetny Pánowyę. Iako slachetny Criſtoph
22:
tempſky pleny potent ot Iana Goſztomſkego
23:
Pán Ian borkowſky Grzegorſz Goſtomſky
24:
wyſzk Michal Goſtomſky Iakuſzyk.
25:
Pán waltyn Goſztomſky babka: Dal bratu swe-
26:
mu Ianuſzyewy pyerwſzych pyenyędzi 50 m ktorę
27:
dal na ryntę Pánu Dreuſzyęwy boruczſkyemu ot
28:
ktorych ma dawacz Rinty po 4m.: a na thę swąnt-
29:
ky przyſle swątky 1586 ma dacz 4m.


strona: 58

1:
apotym ma dawacz ot Roku do Roku wyſzy opiſza-
2:
nyego thę Rinthę: a Gdyby strona potrzebowala
3:
pyęnyędzy: ta ma opowyedzyecz przet pol Rokyem
4:
a Gdyby nyepoloſzyel na ten czaſz, thedy Pán Criſtoph
5:
Tempſky, Iako pleny poten Iana Goſztomſkego,
6:
wolno mu poſzwacz poſzwacz boruczſkego do
7:
Ktorego prawa Raczy: a tam ma reſzpondo-
8:
wacz Pán boruczſky: y otdacz tę pyęnądzyę
9:
y sryntą pot taką sumą 50m.


strona: 58v

1:
Acio bratow swoych slachetnych Goſztom-
2:
ſkych Waltyna babky. a Iána Goſtomſkeo
3:
babky strijecznych bratow dnyą 13 lypcza
4:
anno di 1585
5:
Stanyeli slachetny pánowyę braczya strijeczny
6:
przet prawo na ſzyę Iako waltyn babka
7:
Ian babka: y daly ſzobyę zapiſzacz w xzyęky
8:
prawnyę: yſz slachetny waltyn Goſztomſky ku-
9:
pyel ot brata ſzwego strijecznyego Iana Goſz-
1O:
tomſkego Imyęnya yego: na Goſztomyą tho,
11:
czo myal ſzyę wſzytkyemy czo ſzaleſzy ku the mu
12:
Imyenyą: za ſzumyę 7 ſzyeth m. y za dzyeſzyecz
13:
Grziwyen: Za ktorę dzyękuyę Ian Goſztom-
14:
ſky: bratu swemu waltynowy ſzvpyelny za
15:
platy: Gdzę Ia Iąn ſzlubuyę y smalſzonka
16:
swoyą y sdzatkamy swemy: y ſzewſzytkemy po-
17:
tunkamy swemy: nawyeky wyecznyę nyęmano-
18:
wacz waltyna brata swego y zony yego y
19:
dzątek yego:
20:
Actio Petri Pewk de bruſzi Cū Io-
21:
anny wyerſzbyent die 25 Iuly
22:
anno di 1585
23:
Stało ſzyę yſz vczywy Iacub byęrembrot
24:
a zvmſzat naſz. a ſzyn wlaſzny thego
25:
pyotra wyſzy opiſzanyego: Kupyel dom
26:
wKoſzczerzinyę, Oyczyewy swemu wlaſznemv


strona: 59

1:
za wlaſznyę pyęnyądzyę Oycza swego ktoremu przy-
2:
slal: na then dom: a tak ten dom kupel
3:
ot vczywego Iana wyerſzbyęty na norczyę wye-
4:
dle ſzyebyę, a sdrugy strony Tomaſza pyſznyka
5:
Iako ſza ſzvmyę 70 m. Lyczby pruſzky: Gdzyę tę
6:
svmyę wyſzy opiſzaną za raſzyem poloſzyel ten
7:
vczywy Iakup byirembrot Iako oyczewſkę pye-
8:
nądze: vczywemu Ianowy wyerſzbyętowy y po-
9:
dzyękowal ſzvpyelny ſzaplaty: y na wyeky nyę-
10:
manowacz: y slubuyę pokoy wyeczny ot swo-
11:
ych dzatek y ot swoych potunkoff: y ot swoych
12:
przijaczol: a czo do thego domu ſzaleſzy spol-
13:
morgem sgogrodisluąky skawlem etc.
14:
Gdzę przytym ſzapyſzyę na ſoltyſzkym nyey-
15:
sczu
wdomu bartoſza Swarky: y przet wſzyt-
16:
kyęmy prziſzyeſznyemy: bely Iako vczywy broſk
17:
Kvrk bormyſtrz stary: y tenſzyę vczywy Pyotr
18:
pęwk sbruſzu: y syny swoyemy: Iakubem y
19:
Caſzprem. y wele ynnych dobrych Ludzy


strona: 59v

1:
Actio Glinſki Andree Anno di
2:
1585 die 10 Septembris
3:
Wyotl swadecztwo slachetni pán Andrzi Glin-
4:
ski Syczimina, Iako w domu Bartoſza swarky
5:
a soltiſza Myaſteczka Koſczerziny y przet wſzyt-
6:
kyęmy prziſzyeſznemy ſzedzączych wprawyę a
7:
wgaynym wyeczu: Ktorzi swatkowyę stanyely
8:
za poſzwyem pána woyewodzinym: Iako Pan
9:
Ian nyezolowſki Gawyn wnyeſzolowyczach myeſz-
10:
kayączy: y slachetny Pán waltin Goſtomſki­
11:
babka: a ten pán waltin Goſtomſki ſzeſznal
12:
yſz my kyelka raſzow powyadal nyeboſczyk Grzegorſz
13:
nyeſzolowſki mowyąncz yſzyem yvſz ya wybral wſzyt-
14:
kyę przedaczą zony swoy Syczymyna: a tho ſzyeſznal
15:
pot prziſzyęgą swoyą a pot swym duſznym sbawyeniē
16:
Wtory swadek yako slachetny pán Ian nyeſzolowſky
17:
Gawyn ten zyeſznal teſz pot prziſzyęgą swoyą y pot
18:
swym duſznym sbawyęnyem temy slowy yſzyem sly-
19:
ſzal ot brata swego wawrzincza i powyadayąncz yſz
20:
ſzyem stą brutką ktorą poyal pán Grzegorſz nye-
21:
ſzolowſki dwyę sczyę grziwyęn lyczby pruſky kaſz-
22:
dą grziwnyę rachuyąncz po 20g: Gdzę y ya ſzam
23:
wydzal Gdi ye smyeſzkyem poloſzyel na stol
24:
Trzeczi swadek vcziwy Tomaſz nyeſzolowſki ten ſzye
25:
ſznal pot prziſzyęgą swoyą a pot swym duſznym sba-
26:
wyenyem Temy slowy yſzyem ya yeszdel do ſzyczymyna
27:
po brutkyę pánu Grzegorzewy nyeſzolowſkemu: y zara-
28:
ſzyem prziwyeſzliſzmy 2 scze m.: y pomagalem ych
29:
lyczel a o trzeczyę
30:
sto nyewyem


strona: 60

1:
Gdze ſzam ſzeſznal ten tomaſz yſz Gdyſzmy napyerwy
2:
yeſdzeli do zyczimyna Raycz tę brutkę na Imyę Kata-
3:
rzinyę. y ya ſzam pomagal raycz, y belem przitym
4:
Gdy obyeczano wſzytky przidaczy: Pánu Grzegorzewy
5:
nyeſzolowſkemu 2 scze slotych polskych po 30g: y na tym przystał.
6:
Wyſznanyę Iacuba Stroſzewſkego Pyſzarza
7:
Iawnego Myaſteczka/ Koſczerzini: K.Ieo Ml
8:
I pán Waltin Goſtomſki babka dnya 11 Septembris
9:
anno di 1585
10:
Ia Iacup stroſzewſki Iawni piſzarſz Koſczerſki: y spa-
11:
nyem Waltinyem Goſtomſkim babką ſzeſnawamy
12:
wprawyę a wgaynym wyęczu pot prziſzyęgamy
13:
swemy a pot swym duſznym sbawyęnyem Iako
14:
wdomu bartoſza Swarki a soltiſza Mayſteczka Ko-
15:
sczerziny y przet wſzitkemy prziſzyeſznyęmy; yſz naſz
16:
kyelka raſzow proſzyela teraſzneyſza zona Criſtopha
17:
Tempſzkego: abiſmy mowyęli sy pyerwſzym Męſzyem
18:
Iako sgrzegorzem nyeſzolowſkym aby y opiſzal mo-
19:
wyąncz yam tu wnyoſzla swy przidaczy syczimyna
20:
trzi sta m. liczbi pruſki: a nyęwyem na czo: a
21:
tak proſzę waſz abiſzcze smoym panem Mowyeli abi
22:
my opiſzal dla dzatek moych


strona: 60v

1:
Actio Martini Kieſzki Cū do Larenczic
2:
boroſtowſki et Cū Ioani czeſynſki anno
3:
di 1585 dnya 23 wrzeſznya
4:
Prziſli slachetny pánowyę Iako w dom bartoſza swar-
5:
ki a soltyſza Myaſteczka Koſczerziny y przet wſzytkę
6:
przyſzyeſznye: y daly sobye zapiſzacz wxzęgi naſzyę
7:
wprawnyę vgodę swoyę, Tak ſzyę rzecz ma yſz
8:
wlaſzny oczyecz y smalſonką swoyą Katriną otvmar-
9:
ly dzatek swoych Iako Andrzi Koſzyczkowſki, a tak
10:
pánowyę sryewyę y wuyewyę wydząncz vtraty tych
11:
vbogich dzatek, y obrali yem opyękuny Iako slacheto
12:
Iana czyeſzynſkeo, y slachetnyeo Pána wawrzyncza bo-
13:
roſtowſkeo, Ktore Ieo Mcz Pán woyewoda potczwyer-
14:
dzyel, a tak czi opyekunowyę wyſzi opiſzany: tak
15:
stryewyę y wuyewyę obaczayąncz vtratę dworu tego yſz
16:
dzyedzycz tego dworu Iako Maczi bęndąncz dzyęczyęczē
17:
woſzny lath, a tak my opyękunowyę y strymy y swuy-
18:
my tych dzatek vwaſziwſy tho vſzyębyę, a by then dwor
19:
nyesznyſczal, y soſtawyelyſzmy starſzą Pánnyę Ivſtinyę
20:
na tym dworze, y przyſtąpyel do ty pánny slachetny
21:
Marczyn Kręſki Kriſtan, a my opyękunowyę y
22:
strymy y swuymy, y przyąwſzy do ſzyębyę slachetnych
23:
pánow, y tak naleſzlyſmy, yſz to Imyenyę y ten dwor
24:
Tak Grunt Iako wyerſzchnoſzcz nycz wyęczy nyeſza-
25:
czowano yako 8 ſzyet m.liczbi pruſky po 20g,
26:
a ten slachetny Marczyn Kręſzky Kriſtan przy-
27:
stal na ten dwor do ty panny Iuſtiny do Koſzycz-
28:
kowa y ma wloſzycz 6 syet m. a ſzobyę ſzo-
29:
stawy: smalſzonką swoyą dwę sczę m.


strona: 61

1:
Gdzę ma pyerwſzę: pyęnądzę poloſzycz trzi sta m.
2:
na prziſle Gromnyczę, a sa dwe leczyę ma po-
3:
cząncz dawacz po pol stu ot Gromnycz do Grom-
4:
nycz aſz do wyplaczenya, a natym dworze yeſt
5:
dlugu pol sta m., a pánowyę opyekunowyę
6:
mayą ten dlug otdacz stych 8 szyet: a rynte
7:
przeſz kyelka lath tę mayą spolecznyę placzycz a
8:
pánowyę opyekunowyę wſzyeli stego dworu yede-
9:
naſzcze talaroff temu dzyeczyęczu Maczyeiewy na
10:
na: kye, y na polepſkę yego a czo ſzyę tyczyę o
11:
Ruchna Matczynyę tę trzi szyoſtri wrowny dzal braly
12:
a Gdy by tho dzyęczyę Maczy prziſlo ku latom swo-
13:
ym: a myalo by czo broycz s panyem Marczynyem
14:
Kręſzſkym: Tedi my Opyękunowyę wyſzy opyſzany
15:
y striyem tych dzeczy Ianem Koſzyczkowſkym y
16:
swuyem dreuſzyem boruczſkym slubuyem pokoy
17:
wyeczny marczynowy Kręſkemu y dzatkom yego
18:
y zastepowacz wyewſzytkym tak wpoſzwach
19:
yako wprawach, A ktora strona thego by
23:
nyętrzimala tą przepada Ieo Mcz Pánu
21:
woyewodze 3 sta m. a stronyą drugą 3 sta m
22:
Gdze przytym beli slachetny
23:
panowye Iako pan Sigmynt
24:
Sarnowſky riczerſz y pan Ian Gliſczen-
25:
sky chamyer y wyele ynnych dobrych ludzy
26:
wyary Godny
27:
a steo dworu nyemayą nycz ruchacz tak dobreo yako
28:
y slego: przytym ma ſzoſtacz pan Marczyn Krękſky


strona: 61v

1:
Acta Gregorio Kvſznyerczyk Cū pliſkamy
2:
Anno di 1585 dnya ſzoſteo liſtopada
3:
Prziſli przet prawo naſzyę dway braczya
4:
rodzeny Iako tomaſz y Matiaſz pliſkowyę
5:
ſzyę mlina yamyenſkego, y dali ſzobye wpi
6:
ſzacz wxzęgi naſzyę prawnyę. yſz przet pra-
7:
wyem naſzym czy dway braczya daly 30 m.
8:
Lyczbi pruſzki: na dom Gruntem Lęſzączi po-
9:
dle laſza: vcziwemu Grzegorzewy Kuſnyerczikowy
10:
y czo ſzaleſzi do thego domu spolmorgem Kafflami
11:
sgrodi: do pyączy lath a yesli pyątego Roku nyę
12:
wykupi: tedi traczi ten dom, a teraſz Grze-
13:
gorſz Kuſnyerczyk na ot myerzycz Kawyel zaſzany
14:
a ony mayą Grzegorzewy wroczycz naſzyenye ya-
15:
ko ludzye naydą
16:
Actio dzyęczelſkych Cū Sorore Sua
17:
Heliſzabet et Cū iuro Suo Matia Loſzk
18:
Die 8 nouembris anno 1585
19:
Prziſli Slachetni Panowye do prawa naſzeo
20:
Iako pánowyę dzyęczelſczy: naymyę Wrączel
21:
y Criſtoph y Swagrem Swoym Matiaſzem
22:
Loſzkyem wargowyę myeſkayączy y Smalſzonką
23:
s woyą helbyetą: a syoſtrą Pánow dzyeczelſkych
24:
y dali ſzobyę opiſzacz wxzęgi naſzie: yſz pá-
25:
nowyę dzyęczelſczi: yako wrączek y Criſtoph
26:
Tę przidaczą wydali ſzyęſtrze swey helſbyeczę
27:
Tak yako ych oczyecz dawał starſzyem corkam
28:
po 2 stu m. liczbi pruſzki y parą woloff yako
29:
16 m. Maczoykyę yako 9 m. To yeſt sewri tu
30:
sewſzitkego: y ſzewſzitky wyerſzchnoſczy


strona: 62

1:
a tak ſzyę Pánowyę dzyęczelſczy Wrączyek y Cri-
2:
stoph poloſzyely przet prawyem naſzim oſtatek
3:
przidaczi ſzyeſtrze swoy helsbyeczye, Iako 40 m
4:
przeſz pol tori m. lyczby pruſzky: Gdzę podzyęko-
5:
wala helsbyeta y smyeſzyem swoym Matiaſzyem
6:
Loſzkyem: bratem swoym rodzenyem Wrąnkowy
7:
y Criſtophowy dzyęczyelſkyem Tak Soycziſtego
8:
y smaczerziſtego: na wyeki wyecznyę nyemano-
9:
wacz braczy swoy, y potunſtwa ych
10:
Anno di 1585 die 12 nouembris
11:
Actio Marteni Kukowſky cū Adamo
12:
Loſzk
13:
Stało ſzyę yſz vcziwy Marczyn Kukowſki kupel
14:
puſti placz leſzączy Gruntem: przecziwko pátinyę
15:
ot vcziwego Iadama Loſzka czyeſzle: ſza sumye
16:
22m. liczbi pruſzki: ſzewſzytkym czo ſzaleſzy ku
17:
temu placzu Tak spolmorgem skawlem sogro­
18:
dem etc. Gdze podzyękowal ten vczywyi Iadam
19:
supelny saplati: y slubuye pokoy wyeczny Mar­
20:
czinowy loſzko Kukowſkemu; a Gdy by myal nye-
21:
yaką szatargę ot kogo o then placz ten vcziwy
22:
Marczyn Kukowſzki: tedi slubuyę ten Iádam
23:
wyęwſzytkym ſzaſtępowacz


strona: 62v

1:
Accio bartolomey Swarka Cū
2:
filio ſuo Valertino die 29 decēbris
3:
Stala ſzyę vgoda przet prawyem myey-
4:
ſkym yſz ſzye vgodzyel oczyecz synyem
5:
swoym Waltinyem Iako bartoſz swar-
6:
ka, yſz puſzczyel oczyecz ſzynowy ſzwemu
7:
walkowy. wſzyſtek Grunth y wyerſzchnozs
8:
krom trzech koſzlow the ſzobye wymowyel
9:
a oczyecz puſzczyel ſzynowy swemu Walko-
10:
wy dom Ieden na dlug a yeſli moſzj,
11:
otrzrziwacz ten dom tym yego lyſza a
12:
syn obliguyę ſzyę oycza swego chowacz
13:
wączywoſczy Oycza swego aſz do smyerczy
14:
y wſzytkyę sywnocz dawacz oyczu swemu
15:
a ya walk syn barthoſza swarky: slubuyę
16:
kupycz konya yednego Oyczewy swemu ku
17:
themu drugemu: atak ſzyę tym ma
18:
ſzywycz oczyecz a po smyerczy oycza
19:
swego swego the konyę maya przy-
2O:
paſzcz na ſzyna walka y swoſzyem
21:
a kto by ty vgody nyetrzymal ta
22:
przepada Iego Mczi 20 slotych polſkich
23:
a na na ratus Koſzczyerſky 10m.
24:
a ktorzy przytym bely waſzyę pywa
25:
Koſzczyerſzkego Iako pan Stanyslaw
26:
Grzymalſky bormyſcz Koſczerſkj pan pa-
27:
wyel Karwyak stęſzyczyę


strona: 63

1:
Actio di felici Czecholewſky Cū do
2:
Martino et c abſzolon try ſtranowyę
3:
Anno di 1586 die 21 Ianuary
4:
Stanąwſzi perſzonaliter slachetny pánowye Iak do pra-
5:
wa: naſzyego Koſczerſkego: yako slachetny pán Sczeſzny
6:
czyechalewſky: y panowyę tryſztranowyę yako pán Mar-
7:
czyn y abſzolon oba dway braczya: pogodzyely ſzyę
8:
y ot proſzyeli ſzyę: przet prawyem naſzym Koſczerſkym
9:
yako spanyem ſczeſznym czyechalewſkym oſzabyczyę Oy-
10:
czya tych pánow tryſztranow wyſzy omyęnyonych; y dayą
11:
cwyt y wſzytkyę prawa: slachetnyemu ſczeſznyemu czyecha-
12:
lewſkemu: y dzyękuyą svpelny zapłaty: pánu czyecha-
13:
lewſkemu: ktory pán czyechalewſky dal za Glowyę
14:
oycza ych Iako ſzvmyę pyęnyędzi 2 ſczyę grzi-
15:
wyen: y ſzyetmdzyeſząnt y pol oſzmy. a pánowyę try-
16:
stanowyę yako pan Marczyn y abſzolon: slubuyą
17:
pokoy wyeczny ot swoych potunkow y ot swoych przi-
18:
yaczol pánu ſczeſnemu czechalewſkemu y yego potun-
19:
kom na wyeky wyeczny: a Gdy by myal nyeyakyę przę-
20:
nagabanyę pán czyechalewſky: strony panow triſtanow
21:
ta strona przepada Ieo Mczi pánu woyewodzyę pomor-
22:
ſkemu 2ſczyę m. a stronye drvgę 2 scze m.
23:
Gdze przitym beli slachetny panowyę Iako pán
24:
dreus boruczſki: pán Ian pyerzewſky pán dzye
25:
nyſz Ieſzewſky Criſtoph Tempſky y wyele ynnych
26:
slachetnych dobrich ludzy.


strona: 63v

1:
Accio Ioanni Kropidlo
2:
Anno di 1586 die 16 Apriliſ
3:
Prziſzetl vcziwy Ian Kropidlo soltis Goſtom-
4:
ski: y sbratem soym bartkem [y ſzyoſtrą Maruſzyą] yako doprawa
5:
naſzego Koſczerſkeo: wdom bartoſza Swarki a
6:
Soltiſza Myaſteczka Koſczerziny y przet wſzytta
7:
prziſzyeſznyęmy yſz ten vcziwy Ian Kropydno
8:
spladzyel stego soltiſtwa Goſztomſkeo: temu bra-
9:
tu swemu bartkowy: y ſzyęſtrze swoy Maruſzy
10:
do Kaliſza: Gdze przet prawem naſzim podzyęko-
11:
wali supelny zaplati bratu swemu Ianowy y
12:
nawyeky nyemyanowacz y dzatek yego y potunſtwa
13:
yego nygdi nyemyanowacz.
14:
Actio Marteni Karwayk Cū Paulo Rada
15:
Anno di 1586 die 19 Aprili
16:
prziſzetl przet prawona vcziwy pawyel Rady
17:
di nyeboſczika paſzyerp y podzyekowal supelny
18:
saplaty vcziwemu Marczinowy Karwaykowy
19:
yako za tho domoſztwo Kyedi teraſz sbudowal
20:
y tam myeſzka Iako na morozye przeczywko
21:
Kuſzmyerczikowy: y czo ſzaloſzi ku temu placzu
22:
y slubował przet prawyem naſzym ten vczy-
23:
wy pawyel pokoy wyeczny ot syoſtry swoy y
24:
myeſza y hardeky y ot potunkow ych y ot swych yako vczy-
25:
wemu Marczinowy Karwaykowy. y Malſzonczye
26:
yęgo, y ten vczywy pawyel powyedzal przet
27:
prawyem naſzym yſz ten vczywy Marczyn Karwak
28:
moſzyę styn czo chcze dzalacz ku swemu poſzyt-
29:
kowy: zaprzedacz wrymarczycz: za tho ya slubu-
30:
yę y syoſtrą swoyą pokoy wyeczny


strona: 64

1:
Anno di 1586 dnya pryerwſzego Maya
2:
przyſzyetl przet prawo naſzyę Koſzczyerſkę Iako vczy-
3:
wy Andraſz nyeſzolowſki swy dobri woly: y svczy-
4:
wym Melchrem sdamaſzkem stęſziczyę: Gdze przy-
5:
tym bel slachetny pan Adrian czyeſtkowſky
6:
potstaroſzczy Koſczyerſky: Iako wdom barthoſza
7:
Swarky a soltiſza Koſczerſkego y przet przyſzyeſz-
8:
nyemy: yſz przy bytnoſczy slachetnego pana adri-
9:
ana czyeſzkowſkyego potstaroſczego Koſczerſkego
10:
dal swy dobri woly dom ſzapiſzacz Gruntem
11:
lęſzączy Madrykowſky wtele myslakowſkego
12:
wedle Myelczucha Andraſzewſke a strony
13:
drugu Kuſznyerczyka: vczywemu Melchrowy dama-
14:
skowy stęſziczyę: strony dlugu oycza swego
15:
nyeboſczyka Grzegorza nyeſzolowſkyę wſząmy
16:
30 m. lyczby pruſzky: do roku wyſzy opyſza-
17:
nyego: czo ku themu domu zaleſzy tak spolmor-
18:
gem skawlem ogrodem etc. a Gdy by vczy-
19:
wy Andraſz nyeſzolowſky nyepoloſzy ty svmy wyſzy
20:
opiſzany: na ten Rok wyſzy opyſzany: temu
21:
vczywemu Malchrowy: ten Andraſz przepada
22:
ten dom na wyeky: do thego vczywego Mal-
23:
chra damaſzka, a Gdy by poloſzyel Andraſz
23:
tę pyęnądzye przet Rokyę: thedi dan stego domu
24:
ma przycz damaſzkowy
25:
a pán Andraſz nyeſzolowſky na ten dluk Iako na 30
26:
m. wydal pánu Malchrowy doſtyęſzyczye 28 m.
27:
a oſtatek ma dacz pány barbara


strona: 64v

1:
Actio bartolomei Swarka Cū Matia Swagerk
2:
Anno Di 1586
3:
Stalo ſzyę przet prawyem Iako w domu grzegorza lęgy
4:
Tak ſzę recz ma, yſz vcziwy bartos swarka Myal swą
5:
wlokyę wlaſzną wſzaſtawye wſzumye sta slotych lycz-
6:
by polſki, kaſzdi sloti rachuyacz po 30g ktorą bel
7:
zaſtawyel Matiaſzewy Swechowſkemu Roku 1583
8:
a tę wlokę wykupyl Roku wyſzy opiſzanyego Pyę-
9:
nyeczmy Matiaſzewyemy swagerkowemy, ktorą wlo-
10:
kyę ten vcziwy bartos swarka przedal, vcziwemu
11:
Matiaſzewy swagerkowy, yako temu ktori byerze ot
12:
czorki yego, czorkyę yako pobliſkoſzczi przedal yemu
13:
tę wlokyę y wſzytko czo ſzaleſzy kuty wloczyę, tak
14:
skawlamy yako sląkamy. nycz nyeodymuyąncz ot
15:
tego yedno ſzewſzytkym czo doty wloki zaleſzy, yemu
16:
y potunkom yego, na wyęky wyecznyę y slubuyę
17:
yemu za ſzyę y sawſzytkyę potunky swoyę: pokoy
18:
wyeczny, y ſzyę ſzyę tego nykt nyema domagacz a
19:
Gdze biſzyę ktori potunyek yego, albo ktorikolwiek by
20:
ſzyę ty wloki domagal albo wyſzy omyęnyonego Mati-
21:
aſza prziprawyę nagabal: ma bycz wynyę przepacz
22:
40 czerwonych slotych: polowyczyę Ieo Mczi panu
23:
woyewodze pomorſkemu: a drugą polowyczyę bolą-
24:
czy stronyę: y ma yą obloſzycz pyerwy: nyſzebi myal
25:
przet prawyem ot powyadacz, po otloſzyenyu wy-
26:
ny: przetſzyę ten ſzapyſz wiſzi opiſzany wmyerze ſzo-
27:
stacz ma yako yeſt wyſzi opiſzany: a tak przibytno-
28:
ſczi wſzytkych prziſzęſznych: stanąwſzi: yako wyſzy omye-
29:
nyony bartoſz swarka y matias Swagerk Dali ſzo-
30:
byę ręczye y slubyeli vczyewyemy a dobremy słowy
31:
trzimacz te articuli wyſzi opiſzanye na wyeki wyecz-
32:
nyę, a ku lepſzi wyerze a ku poczwyerdzyenyu temu
33:
Dali ſzobyę wxzegi wyeſcz, y beli obwyedzeny do
34:
tego zapiſzu: yako Syna walka tego bartoſza y czor-
35:
kyę yego bridę, yesly ſzebi ſze by chczely bliſczowacz
36:
albo spyeracz: czo ſzyę ty wloki: a by teraſz sta­
37:
nyęli: yesliſze by ten zapiſz spyeracz chczeli, a tak


strona: 65

1:
zaden nyestanąl a ny spyeral, czo ſzyę tycze o chmel-
2:
nyk ktori leſzy na Kawlu, ktori ten Kawyel zaleſzy
3:
ku ty wlocze, ten ſzobye wymawya ten vcziwy bar-
4:
toſz swarka do zywoczya swego: po smyerczy yego
5:
ten chmelnyk przipaſcz ma saſzyę przeſz wſzelakyeo
6:
zawyeſzbyenya do ty wloky na Matiaſza y na po-
7:
tunky yego albo ktobi tę wlokę trzimal Gdze przi-
8:
tym zapiſzyę byel slachetny pán czeſzimyer dawyt
9:
wyelgo potleſky y wyele ynnych dobrich ludzi wyari
1O:
godnych
11:
Actio Matie Smok Cum vxore sua
12:
Anna die 29 May Anno 1586
13:
Przyſzyetl vczywy vtczywy Maczy Smok y Smalſzonką
14:
swoyą anną: do prawa naſzego, ſzyeswoliwſzy ſzye
15:
swy dobri woli nyesprzimuſzenyą: y dali ſzobyę o-
16:
pyſzacz wxzęgy na-ſzye yſz ten vcziwy Maczy Smok
17:
zapiſzuye Swoyę cząſztkyę Imyenya zyęnye swoy
18:
yako polwloky vſzywacz do y smyerczy: a ona
19:
teſz yego zona zapiſzuyę yemu do yego smyerczi
20:
Ktore snych Pán bog pyerwy Paczy wſząncz ten
21:
ma: thego vſzyvacz: do swy smyerczy: czo ſzyę ty-
22:
czyę o dzyęczyę Iako paſzyerba tego Maczyeya Smoka
23:
ymyenyem Iana ten ma przotkyem Oyczyſte y
24:
Maczyerziſtę: stego domu: a tak ten vczywy
25:
Maczy smok: swy dobri woli swy częſzczy yako
26:
spol wloky otkaſzuyę paſzyerbowy swemu 30
27:
m. dla ty przicziny yſz go ogrzewa sluſzi tak
28:
yako na zina zaleſzi: to czo bych myal dacz
29:
opczemu: to yemu dayę y daruyę swy dobry
38:
woli za yego poslugi, a tak po moy smyerczy
31:
naprzot tę 30m. mayą otloſzycz przyaczyele moy
32:
a oſtatkyem ſzyę mayą dzyelycz


strona: 66


18:
Actum coram iudicio Bannito Bernen. Anno Domini 1586
19:
in die et festo S. Michaelis Archangeli
20:
Przed naſzim prawem Miasteczka kosczierzino Stanawsczi personaliter
21:
Vrodzoni P. Iakub Sczawinski z Tarnowa a Starosta Mirachowski
22:
doſsicz cziniącz Decretowi Sądowemu ziemskiemu Myrachowskiemu do
23:
ktorego bil pozwan na dzien dziſzeiſzi oth Sliachetnego IAna
24:
Łuborzkiego. y bil gotow przed nineiſzim Sądem pieniędzi wedlug
25:
Decretu ō pozwv, vchodzącz poenjs polozicz. A gdzie strona
26:
bendącz ku brania pieniędzi przesz vrządt nasz nineiſzi po
27:
trzikrocz more solito publice wolani nie ſtanela, oczekiwaiiącz
28:
usque ad horas vesperas ut moris et conſuetudo ē. non recedendo
29:
a iudicio do ktorego Actor stronę bil pozwal Solenniter votā
30:
eidem officio Bannito nrō Bernen pro ſatis faciend Decreto
31:
Vadys poenis non ſaciabit Nobilibus Mathia Lewinski Scabino trri Mirachouien
32:
Ioanne Przewoski et Martino
33:
Grosz Miniſtoriali trri Mirachouien protestaius ē, Pro
34:
exponsis iuro et damnis ſaluam actionem et ius agendi in foro ...
35:
Pettenti ſibi referiat. Quam citationem pro tempore atterto
36:
tradidiſſe Ministerialis eidem praefatas coram officio iūro falsās eſt.
37:
Actum ut ſupra


strona: 66v

1:
Svb eodem Actu sūprascripto.
2:
Bendącz gotow Vrodzoni p. Iakub Sczawinski s Tarnowa a
3:
Starosta. Myrachowski. ſummę pieniędzi wedlug Decreta
4:
Ziemſkiego Myrachowſkiego od Sliachatnego Iana Luborzkiego
5:
do ktorego od Actora bil na dzien dziſzeiſzi pozwan, odebracz
6:
oczekiwaiiącz przi nineiſzim sądzie usque ad horas Vesperas
7:
more et conſuetudine solita, a gdzisz iusz horae vespertinae
8:
euaūeſcerent citAtlax non comparens bendącz przeſz Vrządt
9:
mieſczki zawolani coram eidem iudicio Bannito pro ſuc-
10:
culite Vadijs poenisque in Decreto detent ſolenniter coram
11:
eiusdem iudicis Bannito iure Koscziernen Nobilibus Mathia
12:
Lewinski Scabino trri Mirachouien et Ioanne Przeworski
13:
et Martino Grosz Miniſteriali trri Mirachouien pro
14:
teſtatus est. Idemque praefatas Miniſterialis trris My-
15:
rachouien citationem ad diem hodiernum in Beren coram
16:
iudicio Bannito tradidiſſe ſolennem fecit relacionem et pa-
17:
blice testabus eſt. Actum ut ſupra
18:
Anno Di 1584 wponyedzalek po Kwjecy
19:
nyedzyely. Przyſzetſy slachetny pán bartoſz wa-
20:
sorſki wolowy, y dal ſzobyę wpiſzacz wxęgi naſz
21:
prawnyę Tę swoye ſprawnye rzeczy Mantky swój
32:
Ia Malgorzata wąsorſka swąſzor przeſwyſzkem wo-
23:
kowa wyſznawam tym nyneyſzym liſtem moym y koſz-
24:
demu wobecz, ku wyadomoſczy prziwodzi; yſz ya ben-
25:
dąncz vlomną byalą głową w lepoſzczy ot pána
26:
boga nawyedzoną y skaraną vbogą, wdową po-
27:
ſzostala po Malſzonku swoym nyeboſzcziku slachetnyeo
28:
pawla wąſzorſkego nyemayąncz żadnego dzyeczyę-
29:
czya swego tak bacznyego y kv my vlomnoſczy Mat-
30:
ky swoy prziklonnyego ktori by myę vlomeczną
31:
chował wpocziwoſczy Iako matkyę swoyę aſz do
32:
smyerczy, a tak ſzadnye dzyeczyę tego ſzye nye
33:
potyęlo chowacz matky swoyu yedno wlaſzny


strona: 67

1:
ſzyn Matky swoy: Iako bartoſz wąſzorſky walk a
2:
Matka yemu dala pol grzebya y wſzytkyę swyerſnocz
3:
za yego dobrodzyeiſtwo yſz yą dochowal aſz do ſzmyer-
4:
czy a thego ſzadnyę dzyeczyę nyema Manowacz na
5:
wyeky wyecznyę Barthoſza wąſzorſkego y potunkow
6:
yego Gdze przitym bely slachetny ludzye yako pan
7:
bartoſz palubyczſky Marczyn wąſzorſky Gruba
8:
y wyele ynnych ktorzy przitym bely etc.
9:
Actio Ioanni Wąſzorſky Cū do Sta-
10:
nislao Rowynſky die 29 octobris 86
11:
Przysli przet prawo na ſze koſczerſke slachetny
12:
panowyę Iako pán Ian Wąſzorſky Koſtka y
13:
swagrem swoym pányem Stanislawyem rowyn-
14:
ſkym, a tak slachetny pán Stanisław Rowyn­
15:
ſky podzyękowal sprzidaczy wprawye naſzym
16:
Iako syetmydzeſząnt grziwyen y sgruntu y ſzye
17:
wſzytky swyerchnoſczy: pánom wąſzorſkyem
18:
yako panu Ianowy wąſzorſkemu Koſtczyę y bra-
19:
tu yego dzyęnyſzyewy wąſzorſkemu a pan rowyn­
20:
ſky nyema manowacz spotunſtew swoym pano-
21:
now
wąſzorſkych wyſzy opiſzanych y potunkow
22:
ych na wyeky wyecznyę
23:
Rowinski Quietat de acceptandi a Waſzorski.


strona: 67v

1:
Actio nobili Martini Parasinſki, Aliber-
2:
to robacowſki et do Andreo boruczky
3:
Die vltima Octobris Anno 1586
4:
Przisly przet naſz slachetny pánowye do prawa
5:
naſzego Iako slachetny Marczyn Paraſzynſky y pan
6:
woczyech robakowſki oba dway wegdanſku myes-
7:
kayączy Dzyękowali przet prawyem naſzym: yako
8:
opyekunowye. Iako dzyęczyecza nyeboſczika Marczina
9:
palubiczſkego Imyenyem Katarzina: a tak czy opye-
1O:
kunowyę tym spoſzobem dzyękuyą: yſz y wlaſzny oczyecz
11:
ty ſzyeroty Iako Marczyn palubyczſki wybral swoye
12:
oycziſte y maczerziſte: ot brata swego Iacoba paluby-
13:
czkego: Iako sto zlotych polſki lyczby po 30 g rachv-
14:
yąncz: a oſtatek tych sta slotych dobraly sterzy talari
15:
czi opyekunowyę sdoſwolenyem ty pánny ſzyeroty Katarzy-
16:
ny: y podzyękowali ſzvpelny ſzaplati tak soycziſtego
17:
yako y smaczerziſtego: y nawyeki nyemanowacz
18:
Actio nobili domino Adrian Czeſt-
19:
kowſky vice capitaneo Koſczerzie
20:
Cū prowido Chriſtophero Spewak
21:
die tercia nouembris Anno di 86
22:
Stal ſzyę kup: myedzi slachetnym pányem
23:
Adrianyem czyeſztkowſkym na then czaſz
24:
bęndąncz potstaroſzczym na Koſzczyerzinyę
25:
a myedzi vczywym Criſtophem Spyewakyem
26:
yſz ten vczywy Criſtek Spyewak przedal dom y
27:
smalſzonką swoya Gertrądą: Gruntem leſzą-
28:
czy w tele Iana Smukali przeczywko Koſczolowy
29:
ſzyę wſzytkym czo ſzaleſzy ku temu domowy spol-
30:
morgem Kawlem: ogrodi y stodolką: etc
31:
ktora stodolka stoy: wtele ogrodow myeſkych
32:
ſza ſzvmyę 50m. lyczby pruſzki
33:
a ten polmork Gruntem leſzaczy w myeſky obrzerze
34:
myedzi opcziſznamy Iako myedzy broſzkem a myedzy
35:
barthoſzem Swarką


strona: 68

1:
Iako slachetnyemu pánu Adrianowy czyeſtkow-
2:
ſkemu na ten czaſz bęndącz potstaroſzczym
3:
Gdze tam ſzaraſz na Soltyſztwę: Slachetny pan
4:
Adrian czyeſtkowſky poloſzyel tę svmye pyenyedzy
5:
wyſzy opiſzaną tego dnya wyſzi opiſzanyego Gdzye
6:
ten vczywy Criſtek y smalſzoną swoy gertruda
7:
podziękowaly svpelny szplaty y ſdzatkamy swemy y
8:
sprzyaczyelmy swemy: na wyeky wyecznyę nyema-
9:
nowacz a ktora bi strona stronyę tego nyę-
10:
trzimala tego kupu ta przepada Ieo M. pánu
11:
woyewodze pomorſkemu 20 slotych czerwonych
12:
a na ratus Koſczerſky 10m. a nam lytkupny-
13:
kom waſzyę pywa Koſczerſkę
14:
Actio Kliczkowſkich Andreȩ et felici
15:
Cum Oſzowſki 1585 die 6 may
16:
Wyodli swadecztwo slachetni panowye Kliczkowſczy
17:
przeſwyſzkem Mſzikowye, a braczya rodzony na Imyę An­
18:
drzy y sczeſny Iako w domu barthoſza Swarki a soltiſza Mya­
19:
steczka Koſczerziny y przed wſzytkemy prziſzyeſnyemy zyedzą-
20:
czych wprawye a wgaynym wyeczu, Ktorzi swatkowye
21:
stanyely nye ſzadary any zaſzadnym przimuſzenyem: yedno
22:
swy dobri woli, wydząncz wyelką krziwdę tych Klyczkow­
23:
skych wyſzy omyenyonych, naperwſzi swadek slachetny
24:
pán Michal cziſzowſky lath mu bęndąncz 85 wtory
25:
swadek slachetny pan woczyech broda lath mu bęndąncz
26:
76 Trzeczi swadek slachetny Marczin Klyczkowſki lath
27:
mu bęndąncz 76, Czwarty swadek slachetny Ian Mo-
28:
kyerſki lath mu bęndąncz 30, a czi wſzytczi swatkowyę
29:
zeſznali yednostaynemy slowy pot prziſęgamy swoyemy a
30:
pot swym duſznym sbawyenyem palcze swoye potnyowſzy
31:
temy slowy slowy ſzeſznali yſz slachetny pán Ian Kliczkow
32:
ſki mſzyk, Kupyel na Oſzowyę, trzi wloky slachecztwa nye-
33:
za ſzadne soltiſztwo, Gdze yeſcze ſzam zeſznal swadek wyſzy
34:
omyenyony: yako slachetny woczyech broda, yſz tam orowal
35:
na tym oſzowye te trzi wloki slachecztwa, sdoswolenym
36:
Ianna Kliczkowſkego Mſzyka


strona: 68v

1:
Actio Adryany Czeſtkowſky Cū Criſtek
2:
Spyewakē czo ſzyę tyczyę o then ogroth na
3:
kyedi stodolka leſzy Tam Rada wſzytka nadala
4:
kv vkrziwdzyęnyą pyerzinky 5 przętoff: a ot tego
5:
ma bycz dan myaſtu 3 g. na koſzdi S. Marczyn
6:
wyedluk thego thego wrymarku: tych polmorgoff
7:
y pánowye dali polmork w myeſky oborzę za
8:
thęn polmork kyędi stoy czyegelnycza.
9:
Anno domini 1587 24 die Aprilis
10:
Stanauſzy przeth prawęm naſzym mieyskym
11:
koszczierzinskim jako przet Soltisem Grzego-
12:
rzęm Legą sliachetny panowyę jako pąn
13:
Wawrzęniecz Piskowsky y sliachetny Augus-
14:
tyn Osſowsky zmalego podlieſzią. jsz tęn
15:
pąn wawrzęniecz Piskowskj podaye pra-
16:
wo ſzwoye panu augustinowy oſsowskiemu
17:
ktorę ma na malim pothlięſiu vedluk ce-
18:
rografu michala podlięſkiego j podania
19:
jego wty trzy wlokj y zmalzonka ſzwoia
20:
Anną wty trzy wlokj na malym podlieſiu
21:
ktore on podaię przeth prawęm naſzim
22:
myeyskym panu auguſtinowy ossowſkie-
23:
mu ku vziwaniu viecznęmy czaſzy
24:
i obieczuyacz go Zastępować z pominioneo
25:
pana oſsowſkiego od wſzelakich praw albo
26:
przęnagabania jeslyby oth kogo miąl
27:
oty trzy wloky na malym podlieſziw
28:
czo dlia liepſzy wyary y ſzwiadectwa
29:
pewnieſego daly to ſobyę vxzięgy naſe


strona: 69

1:
myeiskie y extract ſzxiąk naſich mieiſkich
2:
poth pieczęczią miaſta naſego vidaięmy
3:
Acta di Martini pyechowſki ſzyela cū
4:
filio suo mateo die secūda decembris
5:
anno 1586
6:
Przyſli przet prawo Myaſteczka Koſkyerziny sla-
7:
chetny pan Marczin pyechowſki ſzela: y zinyem
8:
swoym Maczyeyem: yſz then slachetny pán Marczyn
9:
pyechowſky ſzela Bęndąncz przidobym sdrowyą y
10:
przidobri pamyęczi. any ſzadnego przimuſzenyą ye-
11:
dno swy dobri woli, darował swoyę wſzytkyę czeſz-
12:
cz ymyęnya: Gruntowną y swyerchnocz wſzytkę
13:
na pyechowyczaſz Iako ſzynowy swemu Maczeye-
14:
wy: y malſzoncze yego lenyę y dzatkom yego y wſzyt-
15:
kemu potąnſwſtą na wyeky wyecznyę a ſzaden
16:
tego nyema manowacz przyaczel any ſzaden
17:
brath any ſzadna ſzyoſztra: a tym spoſzobem tho
18:
darował syna swego ſza yego dobrocz, ygo cznotly-
19:
wyę chowa: y ma chowacz yako Oycza swego wpo-
20:
czywoſzczy do yeo smyerczy, Gdze y matkę swoyę do-
21:
chowal do smyerczy, y pogrzeb yeo koſtowal 4m
22:
Gdze theſz ten zyn Maczy przet prawyem naſzym
23:
slubowal y zmalzonką swoyą leną chowacz po-
24:
czywyę do yeo smyerczy Oycza swego.


strona: 69v

1:
Actio Ioanni et Simoni ambo fratribus
2:
Oſowſkych Cū Iacobo Kloſz
3:
anno di 1587 die 21 Ianuary
4:
Prziſli przet prawo nyſzyę Myaſteczka Koſczerzy-
5:
ny slachetny pánowyę oſzowſczy pán Ian y pan
6:
Simon braczya rodzyęny tym spoſzobyem yſz sdo-
7:
swolenyem Matki swoy Anny y ſzyoſtry swoy
8:
Małgorzaty, przedali placz na swym Grunczyę
9:
woſzowye do budowanyą karczmy sa svmyę 40
10:
y sterzi grziwny lyczby pruſzkj, vczywemu Iaku­
11:
bowy Kloſzewy: Gdze czi slachetny panowy wyſzy
12:
opiſzany: mayą wymyerzycz do ty karczmy wętrzy
13:
pola roly po morgu ogroda Morgk ląky Mork
14:
a ot thego ma dawacz ten vczywy Iakup albo
15:
dzatky yego na koſzdi rok po trzi m lyczbi pruſz-
16:
ſky pánu Simunowy, a ten Iakup ma Synko-
17:
wacz pánſke pywo, a Gdiby panſkego nyebelo
18:
tedi mu wolno swoye browarzycz, albo kyedy
19:
wola yego bendze bracz Gdze my slubuyem
20:
Iakubowy y potunkom yęgo pokoy wyeczny ot
21:
swych przijaczol y ot potunſtwa swego
22:
Gdzyę tam przytym zapyſzyę pánowyę oſzow-
23:
ſczy podzyękowaly themu vczywemu Iakubowy
24:
svpelny ſzáplaty za thę karczmyę na wyeky nye
25:
manowacz y naſz potunyek.


strona: 70

1:
Actio Ioanni et Simoni Cū Sorore Sua
2:
Margareta Oſowſkich anno 1587
3:
die 21 Ianuary
4:
Stalo ſzyę przet prawyem Myaſteczka Koſczerzy
5:
yſz slachetny pánowye oſzowſczy na ymyę Ian y
6:
pán Simon: wydali oſtatek przidaczy ſzyeſtrze
7:
swoy Malgorzaczyę then ktory bel obyeczan ot
8:
oycza y ot matky yako dwe scze m. y trzidzeſzczy
9:
symyenya oſzowa y ſzodroff, a tak slachetna Malgorza­
10:
ta podzyękowala zupelny zaplaty braczy swoy wyſzi opyſzanyem
11:
y sdzatkamy swemy: nawyeky nyemanowacz.
12:
Actio Tome nyeſzolowſky Cū Adamo pluſzko-
13:
wąſz, Anno di 1587 die 21 febuary
14:
Tak ſzyę rzecz ma Gdy przyal na then czaſz
15:
pán Iadam soltyſz spluſzkowąſz do swagra
16:
swoyę do Koſzczyerziny: Iako do pána Tomaſza
17:
nyeſzolowſkyego Tam ſzye swy dobri woly ten
18:
vcziwy Iadam: darowal pól placza Gruntem
19:
leſzączy na norczye wyedle ſzadzu pánſkyego
20:
ſzyewſzytkym czo ſzaleſzy ku temu placzu spolmor­
21:
gem kawlem ogrodem etc. Iako vczywemu
22:
pánu tomaſzyewy a swagro ſwyemu na wye-
23:
wyecz nye pokoy myecz ot potunſtwa moyego
24:
Gdzye przytym byely vczywy ludzyę przytym daro-
23:
wanyu Iako Pan Marczyn Skyba starſzy prziſzyeſz-
26:
ny Iacobus pyſzarſz Koſczerſki Matyſz stęſzyczye
27:
y wyele ynnych dobrych ludzy wyari Godny


strona: 70v

1:
Anno Di 1587 W Piąthek przed
2:
ſſwięthęm ocziſſczeniem Panny Maryei. W domv
3:
vcczywego Pana Grzegorza lęgy Solthiſſa Prziſſęsneo
4:
á Mieſſczanyna Miaſteczka Kroliewſkieo Koſſczerzyny
5:
przy nym bely przyſſięsnyczy. Stanąwſſy śliachetny
6:
Pan Iąn Łuboczky, oblycznie, przed prawęm zaga-
7:
ionym, zeznal ieſt, ze obieczał, pięczſſeth grzywie-
8:
nek pruſkych, w kazdą licząc z po 20 g., poſſa-
9:
gv sczorką swoią Fruziną Luboczką, Barthło-
10:
mieiewy Bothlmanowy, á wtych 500 grziwienek dał vziwacz, przerzeczonemv Barthlomie-
12:
iewy Bothlmanowy czterzech włok do piączy
13:
liath w Baromynie, á ieſzlyby Pan Ian
14:
Luboczky, wtych piączy liecziech ſummy wy-
15:
ſſy opyſſany, niepołozeł, thedy dawa wieczne
16:
prawo y ſupelną mocz na wieky vziwacz tych
17:
czterzech włok, Barthlomieiewy Bothlmanowy
18:
y iego właſſnym potomkom, ze wſſelakymy
19:
prawamy, y ze wſſelaką dzierzawą, z wolno-
20:
ſczamy, y ze wſſelakymy pozithkamy, do
21:
tych czterzech włok, przinalezączymy
22:
A ieſzlyby Pan Barthlomiey Bothlman, czo
23:
przibudowal ſſwoym koſſtęm, thedy maią
24:
tho dacz ná rozeznanie czterzech męzow
25:
ná tym dobrze wyrozumiałych, y tho dacz
26:
oſſaczowacz, wedlie ych dobreo baczenia
27:
y iemv nágrodę, wedlie tych 4 męzow
28:
przywroczycz. Actū de Forma Iuris


strona: 71

1:
Anno die vt supra sub eodem Actū.
2:
Sliachetny Pan Iąn Łuboczky, zeznawa, ze ſſinowy
3:
swemv Tomaſſewy Luboczkiev, obieczuie 500 grzivie-
4:
nek Pruſkych. kazdą rachuiącz po 20g. á mąm mv
5:
wydácz we dwuzieſſcziu liath, á ná każdy rok ma-
6:
ią mv dawácz po 25 grziwienek, a ieſzlyby ná kto-
7:
ry rok iemv niebelo wydano 25 grziwienek, thedy
8:
mv przepadaią takowąſſ ſſummę 25 mar.
9:
A yſz Pan Ian Luboczky, baczącz ſię bycz niepewneo
10:
zdrowia, ieſzlyby ie Pan Bog racziel wziącz stego
11:
ſzwiathá, thedy ſyn Tomas y s Panęm Barthlo-
12:
mieięm Bothlmanęm swagrem ſſwoym, Cyrograffy
13:
moie na tym mieſſczu naydą gdzie ym ya na-
14:
znaczę y opowięm. A the Cyrograffy tak długo
15:
maią miecz przy ſſobie, aſz ym ſummę, obiema,
16:
tak Tomaſſowy, yako Barthlomieiewy, poło-
17:
zą, A maią opowiedziecz the Cyrograffy ſſy-
18:
nom Páná Michała Łiuboczkieo, a ſummy się
19:
vpominacz, podlie zapyſſu, Actum de
20:
forma Iuris
21:
Tegoſz dnia, Tomaſz syn Páná Luboczkieo, wział
22:
pyrwſſy raty, wedlie zapyſſu, dwadzieſſczia y
23:
pięcz grzywienek.


strona: 71v

1:
Anno di 1587 die 16 february
2:
Stalo ſzyę wdomu Grzegorza lęgi Soltiſza Koſz-
3:
czyerſkyego. y przi bytnoſczy starſzego prziſzyeſznyeo
4:
Marczina Skyby y pána Tomaſza nyeſzolowſkego
5:
Cumlarza Myaſteczka Koſczyerziny y przi wyele yn-
6:
nych dobrych ludzy; yſz przedal dom vczywy Ia-
7:
kup byęrembrot Gruntem lęſzączy syedny strony
8:
Iacobuſza a sdrugi strony Sukyenyka priwy-
9:
ſze wſzytkym czo ſzaleſzy ku themu domowy spol-
10:
morgem Kawlem sogrodem: ſa sumyę pyenyę-
11:
dzy oſzm dzyeſząnt m. przeſz yedny: Iako vczywe-
12:
mu Ianowy Skibyę. Gdze przitych bytnoſzczach
13:
dobrych ludzy wyſzi opiſzanych ten vczywy Ian
14:
Skiba thę svmyę wyſzy opiſzaną ſzaraſz polo-
15:
ſzyel: Tam ſzę yą potnyoſzl: ten vczywy Iacub
16:
byerembroth: y podzyękowal Supelny ſzaplaty y smal-
17:
ſzonką swoyą byętą s dzatkamy swemy vczywe-
18:
mu Ianowy Skybyę y na wyęky nyęmyanowacz
19:
y pokoy wyeczny ot potunſtwa swego
20:
a ktora by strona: ten kup snowyęla: albo
21:
nyetrzimala, ta przepada Ieo Mczi pánu woye-
22:
wodzyę pomorſkemu: 20 slotych czyerwonych
23:
a na ratus Koſzczerſky 10 slotych polſkych a
24:
nam lytkvpnykom waſzyę pywa Koſczerſkego


strona: 72

1:
Anno domini 1587 24 die apprilis
2:
Stanawſy oblicznię przeth prawęm mieſkym
3:
naſzym jako przet ſoltiſęm grzegorzem Lęgą
4:
y lawniky miasta Kosczięrziny sliachetny
5:
piotr Lubanſky stroni jedny. A z drugi stroni
6:
vczcziwy Andrzey gulik y zmalzonką ſzwoyą
7:
Anna a ſziostra tego tho pana Lubanskiego
8:
ysz tęn sliachetny piotr Lubanſkj ządal yeſt
9:
przęt prawęm naſzym oth vczczivego Andrzeya
10:
gulika y szioſtri ſzwoy Aby mu podziękowanie
11:
vcziniely zdobri zaplaty Zoyciſtego y maczię-
12:
rzinſkięgo zymięnia Lubania tak ze y skrzizewą
13:
tak wgrunczię liezaczyn jako y jako y wrzeczach
14:
ruchomich A gdi przipital pan Soltis vczczi-
15:
wego Andrzeya gulika y zmalzonką jego jeſly
16:
ze ony mayą zaſzwę zmaietnoſczy Lubania po-
17:
więdzial Andrzey gulik y zmalzonką ſzwoyą
18:
yſz my dziekuięmy oboie ſpolecznie ſzwagrowy
19:
ſzwoiemu panu piotrowy Lubanſkiemu z dobri
20:
zaplaty dziękuięmi zmaiętnoſzczy Lubanią
21:
cziniacz jemu pokoy wieczny od naſz ſsamich
22:
ſiebie y od naſich dziatęk na więczne czaſzy
23:
Actum in Koszczerzin feria ſecunda post festum
24:
Sacratisimi Corporis Cristi Anno domini 1587
25:
Stanauſsy oblicznię przeth prawęm naſzym miaſta
26:
Koszczierziny na myeyſczu soltiskim vczcziwy ziędny
27:
strony hanuſz ſzoth [Lieszny] myeiskaiączęmu y vczcziwa
28:
Katarzina skarſzewſka y ſsynem ſzwoym michalem
29:
y yeſt Zadal v naſz vcziwy hanusz szoth lieszny


strona: 72v

1:
przet vrzędęm naſzym y Ządal aby mu
2:
tho belo w xzięgi mieyske zapisąno ze tęn vcz-
3:
cziwy hanuſz kupiel dom v vczcziwy Katarziny
4:
skarsęnsky y v ſsina y michala iako zasto grzi-
5:
więn Liczby pruſzkj przęſz trzęch grziwięn Kto-
6:
rę pyęniądzę vczcziwy hanuſz wſitkę ſsumę sto
7:
grziwięn przesz Trzech dal ty tho pominiony
8:
Katarzinię y ſsinęm y michalem zaraſz przeth
9:
prawęm naſzym ktoręch my y odlyczely y
10:
przipitalich my y Zurzedu naſzego yeſſly-
11:
zę pominiona Katarzina y ſsinęm michaliem
12:
mayą Zupelną zaplatę od vczcziwego ha-
13:
nuſza powiedziała y ſsinęm ſzwoym pomi-
14:
niona Katarziną ysz my mamy zupelną za-
15:
plate oth vczcziwęgo hanuſza ſsota y dzię-
16:
kuym yęmu zdobri zaplaty slubuyacz
17:
jemu ſsama zaſsye y za ſzwoye dzieczi ysz
18:
ony nyę mayą jego mianowacz nawieky
19:
Actum Ciuitatis bernēsis Corā scultęto et ſca-
20:
binis Koſzczierzinēsis dię 2 quarta aprilis Anno
21:
1587
22:
Stanauſzy oblicznię przet prawęm naſzym
23:
Koszczierzinskym na mieysku ſzoltiskjm przęt vts-
24:
cziwym grzegorzęm Legą na tęn czasz soltisęm
25:
będączim jako wczcziwyę Ludzie sliachetny michal


strona: 73

1:
Ketrzinsky y zmatką szwoya Katarziną ziędny strony
2:
a z drugi strony v czcziwy bartosz y yakup braczia
3:
rodzeny Znakly ktorzi tho vczcziwy Ludzie nyſsy
4:
mianowany zobu stron jako sliachetny michal Kętrzin-
5:
sky y Zamtaka ſzna katarzina yest polozely ſsumę
6:
pyęniedzy 50 grziwięn y 5 grziwięn ostatnia rattę
7:
Ktorą bęl powinien dacz tim tho pominionym braczy
8:
na przewodny poniedzialęk jako ſzię Temu doſzicz stalo
9:
ktorę pyęniądzę wyſzy manowane 50 grziwięn y 5 poth-
10:
nyoſzl vczcziwy bartosz y Zbratęm ſzwoym albo pleny-
11:
potęntem jego zmarczinem Karwaykięm Za tęn dom
12:
ktory Kupiela v nich pominiona Katarzina Kętrzinska
13:
wkoszczięrzinyę A gdi zaprzipitanięm pána ſoltisa grzegorza
14:
lięgy tich tho pominionich braczi bartoſza y yacuba albo
15:
plęmipotenta Iego Ieslyby ony miely zupęlna zaplate
16:
oth pominiony Katarziny Kętrzinsky Tedi powiedziely
17:
przęrzęczony bartosz na kielskj y ſplięnipotentęm brata jego
18:
ysz my mamy zupelna zaplatę oth vczcziwy katarziny
19:
y michala ſsina y za tęn dom d Ktori v naſz Kupięla
20:
za dzięwięczdzięſziat y 5 grziwyen yobięczuięm ych yuſz
21:
na więky nięmanowacz slubuyacz ym na przoth ſzamy Za-
22:
ſzyę y Za dzięczy ſzwoyę ysz ych nygdy nie bedą miano-
23:
wacz na wyęky any zaden prziyacziel y Za exnūc ych
24:
Kazuięmy w xziegach Koszczieskich


strona: 73v

1:
Aotum in Koszczerzin feria secūda post festū
2:
uidiuidue sanctę trinitatis dominicā terciam
3:
proxima Anno domini milleſsio quīgentesimo octu-
4:
agesimo Septimo Corā nobis proconsul et cōsulibus
5:
sculteto et scabinis Ciuitatis Kosczierzīesis banito in iudi-
6:
cio ręſidętibus
7:
Stanauſsy oblicznię sliachetny panowię jedrzey
8:
glinsky ziędni stroni a zdrugi stroni sliachetny
9:
Cristoff Tępskj y z malzonką ſzwoya Katarziny Tak-
10:
zę y ſpotomkamy ſzwoimy iako matiaszem nięſziolowskjm
11:
y a/.../chną y hęlinna zę tęn sliachętny Andrzey glin-
12:
sky yest polozęl ſsumę pyęniedzi sto zlotich polskich
13:
zymięnią ſziczimina tak zoyczistęgo jako y z maczięrzistego
14:
sliachętnęmu Cristofowy Tepskiemu y Zmalzonka jego
15:
Katarziną weſpolek y potomkom ych wiſsy mianowanim
16:
ktora ſsumi sliachętny Andrzęy glinsky dal na przoth
17:
nyęboſczikowy grzegorzewy nyęſziolowſkięmu y zmalzonką
18:
Iego Katarziną 200ſczię grziwięn Lyczby pruſky
19:
Za ktorim oddanym ſsumy wyſzy mianowanym
20:
sliachętny Andrzęy glinsky yest zadal od slia-
21:
chetnego Cristofa Tępskyego aby mu podziękowanie
22:
vczinięl Cristoff tępsky y zmalzoka ſzwoyą Katarzina
23:
spolecznye y ſpotomkamy ſzwoymy tak zatę ſsumę sto
28:
zlotich ktorę wzial Cristoff Tepsky jako y za tę
29:
Ktorę wzial przodęk jego grzęgorz nięſziolowsky
30:
200 sczię grziwięn A gdi Zaprzipitanyęm pana
31:
ſsoltiſsa Lięgi Cristofa tępskiego y malzonky jego
32:
ſpolęcznye ſpotomkamy jesly by pan Cristoff tepsky


strona: 74

1:
y z malzonka ſzwoya Katarzina ſpolęcznię y spotomkamy
2:
miely zupęlna zaplatę zmaiętnoſczi ſziczimina tak zoycziſtego
3:
jako y zmaczierzistego od sliachetnego andrzeya Glinſkiego
4:
na tho pan Cristow tępskj powiedzial y Zmalzonką ſzwoyą
5:
spolęcznię y ſpotomkamy ysz yą y malzonka moya y my po-
6:
tomkowyę y mamy zupelna zaplate pul czwarta ſta grziwien
7:
zmaietnoſczi ſiczimina zoyczistego y maczięrziſtego tak z gruntu lie-
8:
zączego jako y z ruchomich rzeczi od sliachetnego Andrzeya
9:
glinskiego. y dziękuym jemu zupelny zaplaty wſziſczi ſpo-
10:
lecznye ſlubuyacz jego na więky niemanowacz any ſzię
11:
tesz wyetſzy bliskowacz Tak ze pąn Tęksky slubuyę
12:
zaſzwoyę potomky ktorę on ſplodziel zona swoyą Katarzina
13:
ysz ony tęſz nyemaya ſzię wyęczſzy na pominacz nawięky
14:
Actum jn Koszczierzin feri tercia post festum Concep-
15:
cionis beatisamę Marie Virigis proxima anno domini millęsmo
16:
quingētęsimo octuagesimo septime Corā nobis procansule
17:
et consulibus sculteto et scabinis ciuitatę Kosczięrzīesis
18:
banito in iudicio residētibus
19:
Stanawſsy oblicznie sliachętny pánowię Lubanſczi ſimon
20:
piotr y slachętny bęnaſz ſzięmiorowsky mięſkaiączi wſiszczi
21:
w lubani palam publicę et librę et per expręsis Ziedni
22:
stroni braczia rodzony przeswiskiem pietowie A zdrugi stro-
23:
ni sliachetny hanus pięta brath ych przirodny y zoną ſzwoią
24:
anna mieſkaiacze w puczku yszczi sliachętny panowyę Lubā­
25:
ſczi wisi przerzeczoni Coniunotę y sliachętnym bęnaſzęm
26:
ſięmiorowſkym ktori mieſzka na tim podworzu gdzię brath
27:
ych mieſzkal philip ysz czi panowię Lubanſczi ſpolęcznie Kladli
28:
ſsumę pięniedzi przęrzeczoną ſmaietnoſczi Lubania y ſkrzi-
29:
zową tak z gruntu lięzaczego iako y rzęczi ruchomich oyczis-
30:
tęgo y maczięrzinskiego bratu ſzwęmu hanuſsowy przirodnę u
31:
y zmalzonką ięgo anna Tak więlie jako pulſiodmaſta
32:
grziwięn Liczbi pruſky po 20 gruſu y pyęcznaſczie grziwięn
33:
y na Konia 15 talarow gdzie tęn Sliachetny hanuſ pieta
34:
y Zona ſzwoią anna stanauſi oboię zdrowich nieprzimuſo-
35:
nich przet vrzędem naſsim na mięſzczu ſoltiskim y dziękuie
36:
zona ſuoią z dobri zaplati bratom ſuoym z oycistego y maczięrzin-
37:
ſtęgo
zymięnia Lubania y ſkrzizowa ſlubuyacz ym ſząmy
38:
za ſzię y zapotomky ſzwoyę wſelakię ysz ych nię maią miano-
39:
wacz ani ſzię v pominacz oycziſtego y maczięrziſtęgo z maiet-
40:
noſzczi Lubania y na wię Krzizowa na więki


strona: 74v

1:
Anno domyny 1588 dnia 4 Ianuary
2:
Stal zen kup miedzy vczywimy ludzmy Iako
3:
w domu pania Ztanyſlawia grzymialſkego Bor-
4:
myſtrzia Koſczerſkego gdze przy tim biel pán Cryſ-
5:
toff Temſky Riaczky koſczerſky Iako vczywy
6:
Zobiech mlyniarz koſczerſky Kupiel dom ot vczywego
7:
grzegorzia pryby gruntem liezancz nia norozię
8:
z gednie ſtrony berembrotky a ſdrugie ſtrony
9:
tomk pyſny zewſyſtkim czo nialieſy do tego
10:
domu pol mork kawal ogrott. zia ſummy
11:
piencz dzieſant grzywien y piencz lyczby
12:
pruſkie w kaſdą grzywnę po 20 g. lyezancz
13:
gdze vczywy zobiech poloziel tę mienonan
14:
zummen nia zaltyſtwie w domu grzegorzia
15:
lengy y podnaſ ty pienandzie vczywy
16:
grzegorſ prybia y podzenkowial zupelnie
17:
ziaplaty tęn to mienony prybia y zyna
18:
nia Iidyniy Iako z marczynem y ſtalkem
19:
nia weki wiecznie mianowacz y zia wiecz-
20:
ny pokoy obieczuyan temu to zobiecho-
21:
wy mlyniarziewy


strona: 75

1:
Anno di 1588 dnya dzyęwątego xzyeſzycza
2:
stycznya tho yeſt w sobotę po trzech Krolach
3:
Actio Stanislai quatrat Cū nobilibus do-
4:
minis stauiczkych blasio et matię dzyęczol
5:
Przisli slachetni pánowyę stawyczſczi na Imyę
6:
blaſzy y maczy dzyęczol. Iako w dom Grzegorza lę-
7:
gy a soltiſza myaſteczka Koſczerziny y przet wſzytkyę-
8:
my prziſzyęſnyęmy a wgany wyecz y stanawſzy per-
9:
ſzonaliter czy slachetny panowyę wyſzy opiſzany nyę
10:
sprzimuſzyęnya ale swy dobry woly, y ſzyeſznaly przet
11:
prawyem naſzym: yſz prze dali okolę yako ogrot za
12:
ſzvmyę dwadzeſzcza y ſza oſzm Grziwyen lyczby pruſzky
14:
kaſdą grziwnyę rachuyąncz po 20 g. vcziwemu sta-
15:
nyslawowy quadratowy na then czaſz bendąncz woſz-
16:
nym Ieo Mczi pána woyewodi pomorſkego: Gdzye po-
17:
dzyękowali svpelny zaplati czi slachetny panowyę
18:
wyſzy opiſzany, vcziwemu stanislawowy wyſzy opy-
19:
ſzanyęmu: y slubuyą czy slachetny pánowyę pokoy
20:
wyeczny tak ot ſzyębyę y ot dzatek y ot wſzytkego po-
21:
tunſtwa swego: vcziwemu stanislawowy y Mal-
22:
ſzoncze yeo y dzatkom yego y potunſtwu yego, a
23:
Gdyby myal yaką krziwdę ten vcziwy stanislaw y
24:
Malſzonka yego y dzatky yęgo ot ſzomſzat swoych tedy
25:
ten vcziwy stanyslaph: nyęma nygdzy ſzvkacz swy
26:
krzywdy yedno na tych slachetnych pánow y na po-
27:
tunkach: ych, a Gdiby ten vcziwy stanyslaw y
28:
smalſzoką swoyą: myely by wolą przedacz ten Ogrot
29:
komu ynnyemu, tedi bęndą blyſzy czi slachetny
30:
pánowyę wyſzy opiſzany splaczycz wyedluk zaczunku
31:
ludzy przyſzyęſznych


strona: 75v

1:
Acta slachetnych Pánow bratow
2:
bronkow Anno di 1588 dnya
3:
trzeczego xzeſzycza luthego tho
4:
yeſt weychrzodę na zayvtrz po Gromny-
5:
czach. Przysly slachetny páno-
6:
wyę braczya rodzeny: Iako pán Ian
7:
y pán bartlomy: pánowyę bronkowyę
8:
do prawa Koſczerſkego Iako w dom
9:
Grzegorza lęgy soltiſza Koſczerſkego y
10:
przet wſzytkyęmy przyſzyeſznyemy: podzye-
11:
kowal slachetny pán Ian bronk pa-
12:
nu bratu Swemu bartlomyoyewy
13:
bronkowy: sprzydaczy svpelny: ktorą
14:
pán bartlomy bronk tę przydaczą wy-
15:
dawal ſzyeſtrze ſzony swoy Elſzy Iako
16:
Symyenya swąſzor y sdunoych: Gdzye ya
17:
Ian bronk slubuyę y smalſzonką
18:
swoyą: pokoy wyeczny y ot swych dzya-
19:
tek y ot potuąnſtwa swego


strona: 76

1:
Anno di 1588 die 5 february.
2:
Acta Páli Karwayk Cū vrbano frin-
3:
cza Gregorio Caterina Edwy
4:
Przysli vczywy Ludzye do prawa Koſczer-
5:
ſkego Iako wdom Grzegorza lęgi a soltiſza
6:
Koſzczerſkego, y przet wſzytkę prziſzyeſznyę Ia-
7:
ko vczywy Karwayk Steſzyczye y smalſzon-
8:
ką swoyą Iadwygą, a swagramy swemy
9:
yako vrbán frincza Grzegorſz frincza oba-
10:
dway braczya y swemy ſzyoſtramy, Katarziną
11:
y Iadwyką; a tak ten vcziwy Pawyel Kar:
12:
wayk: y Smalſzonką swoyą Iadwyką poloſzyely
13:
przet prawyem naſzym, tem frinczom wyſzy
14:
opiſzany spatku po stryą swym wlaſznym
15:
ſzvmy dwyę scze grziwyen lyczby pruſky kaſz-
16:
dą grziwnyę rachuyąncz po 20 g. Gdzę czy fryn-
17:
czowyę wyſzy opiſzany y ſzyoſtramy swemy wy-
18:
ſzy opiſzanyęmy, potnyoſly tę ſzvmyę wyſzy opy-
19:
ſzaną przet prawyem naſzym y podzyękowaly
20:
svpelny ſzaplati spatku strijewyſzny vczywe:
21:
mu Panu pawlowy Karwaykowy y Malſzoncze
22:
Iego Iadwydzę: slubuyą pokoy wyeczny ot dzya-
23:
tek swoych y ot potvnſtwa: vczywemu Pawlo-
24:
lwy Karway y Malſzonkye Iego Iadwydzę
25:
Actū do forma Ivrys


strona: 76v

1:
Anno di 1588 die 8 Marczy
2:
Tego dnya wyſzy opyſzanyego Przyſly do
3:
prawa naſzyego Iako wdom Grzegorza
4:
legy Soltyſza Koſzczerſkego y przet przy-
5:
ſzyeſznyę, Iako vczywy Malcher drawcz
6:
y vczywą Malgorzatą pyęchewſką poſzo-
7:
stalą po Malſzonku swoym Andrzeyem
8:
a tak ten Andrzy betnarſz y smalſzonką
9:
swoyą Malgorzatą: przedaly dom wko-
10:
ſzczyerzynyę Grumtem leſzączy myedzy wyę-
11:
bornykyem a myędzy Gromadą vczywym
12:
Malchrowy drawczyewy sa svmye 47
13:
Grzywyen lyczby pruſzky Gdzyę ten vczywy
14:
Malcher ma trzymacz czo do thęgo domu
15:
ſzaleſzy polmorg Kawyel ogroth etc.
16:
a tak ten vczywy Malcher dwacz
17:
do saplaczyel tę wſzytkyę svmyę ſzaten dom
18:
ty vczywy Malgorzaczyę pyęchowſky Gdyę
19:
yą potnyoſla przet prawyem naſzym y
20:
podzękowala svpelny saplaty ot swoych
21:
potunkow na wyeky nyemanowacz


strona: 77

1:
Anno di 1588 die 14 Marcy
2:
Acta nobili duo Iacobo lypenſky Cū
3:
Criſtophero polak
4:
Przyſzly slachetny pánowyę do prawa Koſczerſkeo
5:
Iako wdom Grzegorza lęgi soltiſza Koſczerſkego
6:
y przet prziſzyęſznyę: yſz slachetny pán Iakup
7:
lypenſky y spaną Malſzonką swoyą helſpyęta
8:
przedaly Mlyn na Swenleſzą ſza sto slotych lycz-
9:
by polſky po 30 g rachąyąncz yſze wſzytkym
10:
czo ſzaleſzy ku temu mlynowy Iako wloka y
11:
roly ot drogy 30 prąnt ot Ieſzyora aſz do stawu Iako
12:
vczywyemu Criſtophowy polakowy Gdzye podzyę­
13:
kowal slachetny pán Iakup lipyenſky y spáną
14:
Malſzonką swoyą svpyelny ſzaplaty: a ten ſzyę
15:
Mlynarſz ma dawacz dany stego mlyna na
16:
koſzdi rok pánu swemu na wyelkę nocz po 72 grziwyen, y
17:
sarwarki dwa dny na koſdy rok, y o pra-
18:
wya czo ſzalyeſzy ku temu mlynowy y do ſzyeczy
19:
ma ycz kyedi bęndzye potrzeba, a natho slachet-
20:
ny pán. Iakup lypyenſky daye wolnocz temu Mly-
21:
narzewy wleſzyę wle dwyę na koſzdy rok worze targu a
22:
Gdy bęndzyę wyeczy robyel: to ma placzycz swemu
:
Panu
23:
wyedlug vſznanya: a Gdy by teſz paſztwa leſznyą
24:
srodzyela tedy ten mlynarſz ma teſz wolnoſzcz 12
25:
swyny w leſzye wychowanyę a czo wyęczy ot tych
26:
ma dacz ot paſzy pánu swemu, tak Iako bęn-
27:
dzye yndzy dawano: a ten mlynarſz Pánu swe-
28:
mu ma mlyecz czo potrzeba przeſz maczy
29:
a Gdy by teſz ten mlynarſz czo przykopal Roly
30:
do mlyna: tedi yedno do trzeczyego ſzyta


strona: 77v

1:
A Gdy by teſz ten Mlynarſz czo przybudowal tak
2:
sopy yako chlewy a Gdyby ſzyę ten mlynarſz
3:
nyepodobal pánu swemu tedy pán moſzye wro-
4:
czycz tę ſzvmye a czo ſzyę tyczye otbudowa-
5:
nya chlewoph the by pán mayal by placzycz
6:
wyedlug ſzaczvnku: a ten Criſtoph polak
7:
ma Oycza swego y Matkyę swoyą chowacz pocz-
8:
czywyę do smyerczy tym spoſzobyem: yſz ten
9:
oczyecz y matką ſzaplaczyeli ten mlyn y
10:
powſtaly temu Criſtophowy y potunkom yego
11:
ten mlyn na wyeky wyecznyę: a Gdy by teſz
12:
yaka skarga przisla do pána swego ot sta-
13:
rzeyſzych na Kriſtka ten byędzye wynyen
14:
wyny pánu swemu 5 slotych czyerwonych
13:
a ten Criſtoph krom doswolenyą Oycza swego
16:
y matky swoy nyema przedacz tego mlyna
17:
aſ po smyerczy starſzych swoych Moſzyę prze-
18:
dacz wyedlug woly swoy y teſz darowacz
19:
A ya teſz slachetny Pán Iakup lypyenſky
20:
y spáną Malſonką swoyą helsbyetą y sdzat-
21:
kamy swyęmy obyęczuyę ſzaſtąpowacz
23:
wyewſzytkych moleſtaczyiach ot kogo by ſzyę
24:
trawyely


strona: 78

1:
Actio nobilis di Aguſtino Oſsowſky
2:
Cū do Criſtophero czeſzicza puczyn-
3:
ski Anno di 1588 die prima aprilis
4:
Stal ſzyę kup myedzi slachetnyemy pany wyzy
5:
opyſzanymy y dali ſzobye opiſzacz wxzyegi praw-
6:
nye przet wſzytkyemy prziſzyeſznyemy, yſz slachet-
7:
ny pán Aguſtin oſzowſky, przedal cząſtkye Imye-
8:
nya swego na malym potleſzą y sdomoſtwem
9:
tak yako stoy wreczyeſzye yako slachetnyęmu pá-
10:
nu chriſtophowy czyeſzyczy puczyńſkemu Iako za-
11:
sumye sterzi sta slotych liczączych po trzidzeſzczi y
12:
y za sternaſczye slotych: Gdzyę pán aguſtin oſzo-
13:
wſky obyeczuye wyswobodzycz y otdacz tak wye-
14:
wlokach yako wmorgach y wląkach, ktori stoyą wre­
15:
czye ſzyę: Iako slachetnyemu pánu Criſtophowy czye-
16:
ſzyczy y yeſzczyo obyeczuye pán oſzowſky wyswebodzycz
17:
yesliby czo belo zawyiąſzbienyego w tych wlokak albo
18:
wkawlach y teſz wlakach, te ktore stoyą wreczyeſzye
19:
y ot dacz pánu czyeſzyczy, Gdzye pán czyeſzycza przy-
20:
tym zapiſzye poloſzyel dwye scze slotych y sternaſcze
21:
pyerwſzych pyenyedzi pánu oſzowſkyemu, a wtore
22:
dwyę sczye: ma poloſzycz pán czyeſzycza ſza dwye
23:
leczye na ponyedzalek po zapuſzczyech Iako bęndą
24:
pyſzacz 1590: a pán oſzowſki yesli przeſ te dwye
25:
leczye nye wysweboczy w tych nywach: albo wmorgach y teſz
26:
wląkach ktore przedal: a yesly nye wyswobodzy, tedy
27:
ma pán czyeſzicza prziſzobye zoſtawycz sto slotych
28:
tak dlugo poki pán oſzowſky tego nyewyſwobodzy
29:
a yeslyby czo wyęczy ſzyę nalaſzlo wtym ymyeną
30:
czo przedal P. czyeſzyczy do tego nyebyedzyę nycz myal
31:
pán czyeſzycza


strona: 78v

1:
na tho yeſczye moſzye strona przeſz strony wyeſcz
2:
wyeſcz do xząk ſzyemſkych: albo kyedi wola ych
3:
a ktora by strona stronye tego kupu nyetrzi-
4:
mala ta przepada Ieo Mczi pánu woyewo-
5:
dzyę pomorſkemu sto slotych, a stronyę dru-
6:
gą sto slotych
7:
a na tho Imyenyę malo potlyęſzyę Ivſz
8:
dali trzy sta slotych y 14 slotych a páno-
9:
wyę czyeſzyczyewye mayą przyſzobye sto
10:
slotych tak dlugo poky pán oſzowſky nye
11:
wyswobodzy oſtatka tego Imyenya na malym
12:
potlyeſzą a Gdy wyſzwyebodzy tedy páno-
13:
wye czyeſzyczowyę mayą poloſzycz tyę sto
14:
slotych pánu oſzowſkyemu: tam ſzyobye
15:
bęndą powynny podzyękowacz: y sluſzny
16:
ſzobye ſzapyſz dacz
17:
Actum coram iuditio Banito Berne Ao Dj 15
18:
97 Die 16 May Chriſtoph Witka
19:
Piotr Pek
20:
Przyſzetſzy przet prawo naſze uccywy Piotr Pek prosiel Pana Szalty-
21:
sa aby mw zurzedw sweo podal dww przysieznych do Chriſtopha
22:
Wytky ktorzy aby go przypytowaly (poniewaſz chorym lezał) iako
23:
wdy chce znym postepować albo naczymby go chcial zostawic
24:
strony thego dlugw ktory mw on pozostał wynien oth lath kilkw
25:
o ktorym szerzy brzmi w xiegach mieiſkich nizei Anno 95 Die
26:
7 Nouembris poniewaſz ieſtezmy wſziſczi smiertelny na co on
27:
othpowiedzial y prosiel o dilatiam aby mw Piotr Pek thego
28:
długw poczekał do S. Bartlomieia a iezlyby mw thych pienie-
29:
dzy nienagotował na S Bartlomiej thedy mw dopuſcza dobro-
30:
wolnąm intromiſiam w wloke Swoie a Piotr Pek ma mw iei
31:
dopłacic iako śie nalepij mogąm zgodzie albo dotargowac naco
32:
mw teſz Piotr Pek obiecal oth nieo rynty niebrac tylko oth
33:
oſmdziesiat m.


strona: 79

1:
Actio Pali Pacza de borcz Cū Matia
2:
Poſzanſki 1588 die 5 May
3:
Przisly przet prawo Koſczerſkye, Iako wdom
4:
Grzegorza Lęgi soltiſza Koſczerſkyego y przet
3:
wſzytkyemy prziſzęſznyemy: Iako slachetna pány
6:
Gertruda borſka: y teſz strony Męſza swego Pa-
7:
wla páczi, a tak ſzyeſznala pány borſka przet
8:
prawyem, yſz moy Mąſz pawyel pacza spolem
9:
syemną przedalyſzmy ogrot wborczu sterzi prę-
10:
ty naſzerſz: a wtele o poltori gon ſza sumę
11:
sterdzeſczi grziwyen y sapyencz lyczby pruſzky
12:
yako vcziwemu Maczkowy poſzanſkemu y mal-
13:
soncze yego Luczy Gdzyę pán pawyel pacza y
14:
smalſzonka swoya Gertruda podzyękowaly svpel-
15:
ny saplaty vczywemu Maczkowy poſzanſkemu y
16:
Malſzoncze yego Luczy: y slubuyą pokoy wyecz-
17:
ny Maczowy y zenye Iego Luczy y dzatkom ych
18:
y pán pawyel pacza obyęczuyę wyewſztkym ſzaſtę-
19:
powacz: w czym by ſzyę yedno trawyęlo Maczyia y
20:
Malſzonkyę yego, y natho yeſzcze obyeczal pán pawyel
21:
y smalſzonką swoyą na koſzdi rok dwa woſzy ſzya-
22:
na y dobrowolnye wleſzyę robyenyę do czego po-
23:
trzeba, a Maczk y smalsonką swoyą maya da-
24:
wacz dany na koſzdy rok dwyę Grzywnyę y sarwarku
23:
oſzm dny sterzy na oſzmyne syta a sterzy na Iare
26:
a Gdy by tego ogroda kto yaką blyſzkoſzczą doſta-
27:
wal: tedi mayą wroczycz tę pyenądzyę wyſzy opiſza-
28:
nyę aby nyegimyeli a Gdi by teſz czo przibudowa-
29:
ly tedi wyedluk zaczvnku mayą splaczycz to
30:
wſzytko ot malą do wyela


strona: 79v

1:
Actio Petri Pyęta de lubyana Cū ualentino
2:
Leuant de Gedania Anno di 1588 die
3:
sexta May. Przisli przet prawo, slachetny
4:
panowye Iako do Koſczerziny Iaco slachetny pán
5:
pyotr pyęta slubanya, Gdze slachetny pán Waltyn
6:
Lewant y smalſzonką swoyą Katarzyną Gowynſką
7:
wyegdanſku myeſzkayączi, dzyekuią supelny sa-
8:
plati, ktori spadek myeli wlubanyu po czotcze
9:
swoy Iako sumy 60 m. y pol oſzmy m. a tak
10:
wyędlug decretu Ieo Mczi Pána woyewodi po-
11:
morſkyego slachetny pán pyotr pyęta slubany
12:
poloſzyel thę sumye wyſzy opiſzaną y podzyęko-
13:
wali przet prawyem naſzim, Iaco ten wallin
14:
Leuant y smalſzonką swoyą Katarziną y slubu-
15:
yą pokoy wyeczny na wyęki ot dzatek swoych y
16:
ot potunſtwa swego slachetnyemu Pánu pyotrowy
17:
pyęczyę y Malſzoncze yego y dzatkom yego: Gdzye
18:
yeſzcze powtorę satyę vczcywe dobre ludzyę slubu-
19:
yę pokoy wyeczny na wyęky slachetny pán Ian
20:
babka goſtomſky wyegdanſku myeſzkayą Pánu
21:
pyotrowy pyęczyę


strona: 80

1:
Anno Di 1588 Die vero 18 May. slachetny Pąn
2:
Ierzy czeſtkowſztky y sPanią zmazonku swoią Dorothą przed
3:
vrzedem mieyſtkym Koſczierſtkym stanąl y podziękowaly zaſie
4:
y za potomky swoie, teſz szlachetnemu Panu piotrowy częſtkowſtkiemu
5:
zdobry zaplaty. zoyczyzny y zmaczierzyzny zgymienia, czenſtkowa.
6:
y ze wſziſtkyemy przylegloſcziamy y wolnoſcziamy iego, sobie y
7:
potomkom szwoim zgola nic nie zachowaiąc wiecznimy czaſzy
8:
stego nigdy ſie nie nie vpominac. Datum et actum vt supra.
9:
Anno di 1588 die 12 Iully
10:
Stanyela vczywa Zophiya patenyna Svm-
11:
ſzada naſzyą: do prawa Koſczerſkyego Iako
12:
wdomu pána Soltyſza Koſzczyerſkyego Grzego-
13:
rza lyęgy: y przet przyſzyeſnyemy: I ſzyę tą
14:
vczywa pány Zophya patenyna: dzyękuyę
15:
Bratonkowy swyemu y Malſzonczye Iego
16:
Annye
pyerſzyewſky
: Iako Iakubowy palubyczſkyemu
17:
y pobudkom yego ſzvpelny ſzaplaty tak
18:
ſzoyczyſtego yako smaczyerzyſtego: na wyeky
19:
wyecznye nyemanowacz: y potunkowye moy
20:
y przyiaczyele moy nyemayą tego manowcz


strona: 80v


l:
Acta do Aliberio Wąſzorſky Gruba Cū
2:
filio suo Martini Ano di 1588
3:
die 29 Iully
4:
Przysly do prawa slachetny pánowye wąſzorſczy
5:
Iako wdom Grzegorza lęgi a soltiſza Myaſteczka
6:
Koſczerziny y przet wſzytkye prziſzyeſnye, tȳ spoſzobem
7:
yſz slachetny pán woczyech wąſzorſky Gruba: prze-
8:
dal swoyę wſzytkyę swyerchnocz: tak zyto ya pol
9:
domu: y wſzytko bydlo synowy swemu Marczyno-
10:
wy ſza ſzvmye sterdzyeſczy grziwyen lyczby pruſzky
11:
na ktorą ſzvmye wydal oyczewy swemu pyecznaſcze
12:
grziwyen, a o thę wſzytkyę swyerchnocz ma myecz po-
l3:
koy ot wſzytky braczy: a ten pán Marczyn Ma da-
14:
wacz oyczewy swemu na koſzdi rok po trzi czwyert-
15:
nyę rzy: y ma Oyczewy swyemu chowacz naſzymcza
16:
Tak dlugo: aſzbyſzyę paſztwa leſznya srodzyela
17:
y natho yeſzcze ten pán Marczyn wąſzorſky ma Oy-
18:
cza swego wpoczywoſczy chowacz do smyerczy yego
19:
przytym teſz ſzyeſznal pán woczyech Gruba ty my slo-
20:
wy yſz moy Sinowye na Imyę Simk y Ivrk pobudo-
21:
waly ſzyę smyego dworu y smego nakladu czo by
22:
napotym nye ſkodzyeli bratu swemu Marczinowy
23:
a nato powyedzal pán woczyech Gruba: yesly bęn-
24:
dzy myę wdobrym zachowanyą chowal Moy syn Mar-
25:
czyn, tedy Ia chczyę dobrze opatrzycz syna swego
26:
Iako mowyą dobre za dobrę
27:
Teſz ſzam ſzyeſzna pán woczyech Gruba temy slowy
28:
yſz po smyerczy ſzony swoy, Gdym ſzyę ſzyndowal
29:
s dzyeczmy swemy: a tak na ten czaſz zaczowano
30:
wſzytko budowanye tak stodoly yako chlewy wye
31:
stu Grziwyen Lyczbi pruſzky


strona: 81

1:
Actio do Iachim Slawkowſky Gruba
2:
Cum Simone Kartuſza die 18 octobris
3:
Anno di 1588
4:
Przyſli do prawa Koſczerſkyego Iako slachetny
5:
pán Iachim slawkowſky Gruba, y zvczywym si-
6:
munem Kartuſzą, Iakowdom Grzegorza Lęgi a
7:
soltiſza Myaſteczka Koſczerzyny y przet wſzytkyemy
8:
prziſzyeſznyemy ſzyęcządzych: atak ten slachetny
9:
pán Iachym slawkowſky Gruba: splaczyel stego
10:
Imyenya slawkow sto grziwyen pruſzkych vczywe-
11:
mu Simunowy Kartuſzi, To yeſt przidaczy, a tak
12:
ten vczywy Simun Kartuſza podzyękowal przet
13:
prawyem naſzym Koſczerſkym ſvpelny ſzaplaty tak
14:
Gruntu yako y swyerzchnoſczy: y slubuyę pokoy wyecz-
15:
ny ten vczywy Simon Kartuſza: ot swoych dzatek y
16:
ot potunkow Swych y pokoy wyeczny ma myecz
17:
pán Iachym slawkowſky Gruba y dzatky yego
18:
potunſtwa yego


strona: 81v

1:
Actum coram Iuducio banito Koſczerzina opi-
2:
di Regi Mageſtatis die 21 octobris An-
3:
no di 1588
4:
Stanąwſzi oblicznye przet naſzym zagayonym
5:
wyeczyem Ieo mcz pán andrzey dzyedzyczſky
6:
Komornyk K Ieo M: opowyadayąncz yſz dnya
7:
wczorayſzego 20 octobris bel wkamyenyczy
8:
ſzye dwyema slachcziczoma, y sgeneralem swoſz-
9:
nym Maczinyem Kyeſzyczſkym powyatu swyecz-
10:
ſkyego yako slachetnym panyem Ianem Lączyn-
11:
skym, spanyem lenartem Iarzębynſkym, tam
12:
bęndąncz, v slachetny pány helſbyety Trzeblinſky
13:
poſzoſtali wdowy nyeboſczyka Pána stanyslawa
14:
sczawynſkego. otdawayąncz Mandat Kro. I m.
15:
a ręką krolewſką wlaſzną potpiſzany.


strona: 82v

1:
Ządayąncz wyedluk tegoſz. mandatu intro
2:
myſzy wdobra przileſzączych iak j.m. oſz
3:
thalo natho j.m. nyedopuſczyela y przeſluge ſweo
4:
wſkazala zeya ſkrolyem j.m. nycz nyemąm
5:
jſz do mnye slye alye wſzyawſzy zathym mā
6:
Dath wroczyęla y ȳtromiſyi broniela powyda-
7:
jącz zeya nyemąm nycz krolyewſkyego ye-
8:
Dno doſthatheczna oprawe nyeboſczyka pa-
9:
na malzonka mego adoſztharoſztwa myrachow-
10:
ſkyego nalyezącze bo tho yvſz raſz pany ſtha-
11:
roſczyna oDemnie oDebrala po thyze ſpra-
12:
wye gdy wyazanya przerzeczona panya K.j.m.
13:
komornikowy broniela: thak ze sthanawſzy
14:
vthczywy marczyn Kęſzyczky general przye-
15:
Rzeczony zeſznal chczyal thamze w kamieny-
16:
czy oddacz posew k.j.m. kthorego prze-
17:
rzeczona pany przeſz ſlugę przyącz niechczia-
18:
la powyedayącz zem ya tha nawlaſznoſczy
19:
ſwy poſwow zadnych o dobra k.j.m.
20:
naliezączych przijowacz niepowya any przy-
21:
mwię y tegoſz dnya yachawſzy do mayethnoſzczy
22:
k.j.m. sjelyczny tham ze przybytnoſczy dwa
23:
slachetnych jana ląkiego j Lyenartha


strona: 83

1:
Jarzebienſkyego pozew v ſolthyſza Robotnyego
2:
Tomka peka polozyl w the ſlowa


strona: 83v


12:
Actum Stanislai Truſz Cū Ali
13:
berto sculteto de oleſczewo Anno
14:
di 1588 die in Craſtino S. Mar
15:
tini. Przyſzetwſzy vcziwy Soltis Imye-
16:
nyem woczyech Skleſzczewa y smalſzonką
17:
swoyą dorotą Iako na ſzoltiſzttwo Koſczer
18:
ſzkye Iako wdom Soliſza Koſzczorſkyeo Imyenyē
19:
Grzegorza lęgy ſzyedzączy ſze wſzytkyęmy przy-
20:
ſzyeſznyemy Tąm ſzyę Stal Kp przet oblycz-
21:
noſzczą wſzytkych prziſzyeſznych, yſz przedal ten
22:
vczywy Soltis wyſzy opyſzany y smalſzonką swo-
23:
ya dorotą trzi wyertlyę na pſzy Gaſzyę na
24:
ktorych Ieſt chalubka budowana leſzączy mye-
25:
dzy domkyem Modrzewſky a drugi strony Ian-
26:
thocha: ſzye wſzytkym czo ſzaleſzy ku tym trzem
27:
wyertlyem Iako pol morky Kawlye Ogrody etc.


strona: 84

1:
ſza ſzumye pyenyedzi ſza 27 grziwyen
2:
pruſzky Lyczby Kaſzdą grziwnye rachuyąncz
3:
po 20 groſzu Iako vczywemu stanyslawo-
4:
wy truſzyewy ktory ten vcziwy stanyslaw
5:
ſzaraſz poloſzyel tę ſzvmyę wyſzy opiſzaną
6:
przet prziſzyeſznyemy tam ſzyę ye potnyoſzl
7:
ten to ſzumyę ten vczywy soltyſz wyſzy opyſza-
8:
ny y smalzonką swoyą dorotą y podzyeko-
9:
waly ſzvpelny ſzaplaty y nawyeky nyemya-
10:
nowacz y slubuyą pokoy wyeczny vczywe-
11:
mu stanyslawowy y dzatkom yego: ot potun-
12:
kow swoych y ot przyaczol swoych: a Gdy-
13:
by myal nye yakyę przenagabanyę ten vczy-
14:
wy stanyslaw y dzatky Iego, ot moych potun-
15:
koff albo ot moych przyiaczyel Iako obyeczu-
16:
yę ſzaſtepowacz swym Kostunkyem Krom
17:
ſzadny vtraty stanyslawowy y dzatek yego


strona: 85

1:
Actū nobili do Ionny Przeworſky
2:
Cū nobili do Dauit czeſzimyer
3:
Anno di 1589 die 27 Ianuary
4:
Stanąwſzi slachetny Pan Ian przeworſky y
5:
slachetną Panyą Malſzonku swoyą Imyenyem
6:
barbarą domu Ruſzkowſkyego ktory przet
7:
prawyem Koſczerſkym podzyekowal y spaną swo-
8:
yą wyſzy opyſzaną sypelny ſzaplati slachetnye-
9:
mu Panu Dawydowy teſzmyerowy myeſzkayączemu
10:
wyelgim potleſzyu ſza cząſtkyę Imyenya ktorą
11:
myal wyadamowach wyedluk Contraktu ktory
12:
tu przotkyem stoy wyedluk ktorego slachtnyemu
13:
pánu Ianowy przeworſkyemu myenyony Dauit
14:
czeſzimyer ſzvpelnye y doſtalecznye saplaczyel y slu-
15:
buye pán Ian przeworſky y smyenyoną
16:
slachetną Malſzonką swoya Imyenyem barbaru Kto-
17:
ra przet namy stanyela przeſz vſtnye bęndąncz
18:
slachetnyego Pana Achaczego Iaczkowſkyę y Mati-
19:
aſza swagerka myenyonyemu slachetnyemu Da-
20:
wydowy Teſzmyerowy ſza wyecznye pokoy ot ſzyebye
21:
y ot potunkow swoych: takyeſz ot kaſzdego: a Gdyby
22:
Pán Davit teſzmyer myal yakye przenagabany ot kogo
23:
otho Imyenye: tedi Pan Ian przeworſky obyeczuye wye
24:
wſzyem ſzaſtępowacz v wſzelkyego prawa
25:
Dawa teſz supelną mocz pán Ian przeworſky Panu
26:
dawydowy teſzyemory ten Contrakt wyſzcz wxzegi
27:
syemſkye przeſz bytnoſczy swoy. Datū vt sup.


strona: 85v

1:
Actio nobili do Criſtophero sobanſky
2:
Cū do Criſtophero dzyęczelſky die
3:
tercia february Anno di 1589
4:
Actio Andreae Truś et Blasy Maskal
5:
Anno Di 1596 Die 12 Nouembris
6:
Przet prawęm miaſta koscierzyny stanąwſzy obecnie
7:
Vccywy IEdrzei Truś mieſczanyn kosciersky takze
8:
y blaszk Maskal mieſczanyn kosciersky y zmalzon-
9:
kąm swoiąm zeznali to oboie ze zastawiely IEdrze-
10:
iowi Trusiowy na pulwloczkw poczwore gonach we
11:
wſzytkich trzech polach naprzednieiſze oth miaſteczka
12:
y polmork roly okrom ogroda za 50 marc. liczby
13:
prusky w kazdąm po 20 g. rachwiać, ktore pieniadze
14:
adrzey Trus przeth prawęm naſzym zupelnie polozel
15:
a Blaszk maſzkal ie do siebie przyal wespol y
16:
zmalzonkąm Swoiąm powdawaiac mw thę czwore
17:
gony we trzech polach na pulwloczku naprzednieiſze
18:
ot miaſteczka y spomorgiem ze ma go uzywac
19:
iako naleſzi bodzie mogl do thego czasu aszby
20:
mu pieniadze oddal
21:
Actum coram iuditio Banito Bernensi
22:
Anno 1597 Die 10 May
23:
Blazei Fafrink
24:
Piotr Pelc
25:
Przet prawem myaſta koscierzyny stanawſzy oblicznie Vccywy
26:
Blazei Fafrink y zmalzonką Swoiąm Maruſząm nieprzymu-
27:
szony ale zdobry woly swoi zeznaly to ze zostaly wynny
28:
Pietrowy (Swmme pieniedzy to ieſt Szeſcdziesiath grzywien
29:
liczby prusky, Pelcowy, ktorąm Swmme powynien fafrynk
30:
y zmalzonką Swoiąm zupelnie polozic na zapuſty przyszle
31:
a ieslyby mw thy ſwmmy niepolozely a daly by sie o nie pozwac
32:
thedy bedzie wolno sie w wiezowac wdom iego Piotrowi Pe-
33:
lcowy


strona: 86

1:
Actio Malchari do stęſzicza
2:
Anna di 1589 die 22 Marci
3:
Prziwyotl Swadecztwo vczywy Malcher damaſcz
4:
stęſziczye Iako wdom Grzegorza lęgi Soltiſza mya-
5:
ſteczka Koſczerziny y przet wſzytkyemy prziſzyęſnyemy
6:
Ktory swadek stanąl swy dobri woly nye zaſzadne-
7:
my dari, any ſzaſadnym przimuſzyenym: Iako vcziwy
8:
Mykolay Rutdnyk: a tak ſzyeſznal pot swym duſz­
9:
nym sbawyęnyem temy slowy, Gdym bel na ten
10:
slugą v pána bernata Syedleczſkyego: a tam przy
11:
mnye pán bog raczyel skaracz pána ſzyedlecz­
12:
ſkyego: a tąm lęſząncz na smyertelnym loſzu a
13:
tąm ſzye przymnye dzalal pán ſzyedleczſky teſzta-
14:
myen y dal na tym teſtamenczye pyſzacz dlug
15:
pány páwlowy do ſtęſzyczye Iako 19 slotych
16:
y proſzyel mye moy pan ſzyedleczſky abych tho
17:
wyſznal przet prawyem Koſczerſkym mowyąncz
18:
abych tego dlugu nyenoſzyel na swy duſzy
19:
y dal napiſzacz dlug swoy Ktorym by myal
20:
zaplaczycz: pány pawlowy do stęſzyczyę
21:
Iako napyerwy wynyen pan Mikolay arczyſzew-
22:
ſky za woſz kotczy 10 slotych, a pán Ivrk
23:
Lętowſky za ſzvkno wynyen 9 slotych
24:
a to ſzye maydzyę tak wyęle dlugu myego
25:
Iako ya wynyen ty pány pawlowy a tym
26:
moym dlugem ma bycz ſzaplata ty pawlowy
27:
I ſzyeſznal ten vczywy Mikolay Rvtdnyk: yſz ten
28:
teſtamyen yeſt wſzyedlewyę tam y maydzye
29:
komu bęndzye potrzeba


strona: 86v

1:
Actio Bartolomei Swarka Cū Petro hank
2:
Anno di 1589 die secunda Palmarū
3:
Przysli do prawa Koſczerſkyego Iako wdom
4:
Grzegorza Legi a Soltiſza Koſczerſkieo y przet
5:
wſzytkyemy przyſzyęſznyemy yſz vczywy bartos
6:
swarka y ſzynyem swoym walkyem Daly opyſz
7:
na dom Gruntem leſzączy wtele Bartka yako
8:
przeczywko domowy woyachowſkyemu ſze wſzytkym
9:
czo ſzaleſzi ku temu domowy spolmorgem y skawlem
10:
s ogrodem etc vczywemu pyotrowy hankowy to
11:
yeſt wdlugu ktori bel wynyen bartos Swarka
12:
Pánu pyotrowy hankowy sumy 54m. a pán
13:
pyotr hank ma trzimacz ten dom y wſzytkye po
14:
ſzytky czo ku temu domu ſzaleſzy do Roku, a yesly-
15:
by pán bartoſ swarka y ſzinyem swoym walkyem
16:
nyepoſzyeli by ty sumy pyenyędzy wyſzy opyſzany ſza
17:
Rok na ten dzyen wyſzy opyſzany, tedy bartos swarka
18:
y sinem swoym vtraczayą ten dom, y wſzytko czo
19:
ſzaleſzy ku temu domowy do pána pyotra hanka
20:
a pán pyotr hank po Roku moſzye dzyalacz czo
21:
chcze stym domyem wyedlug swego nalepſzego po-
22:
ſzytku przedacz wrymarczycz darowacz etc.
23:
Anno di 1590 die decima nona Iuly
24:
Tim spoſzobem spuſczyel vczywy pyotr hank
25:
ten dom wyſzy wyedluk wyſzy opyſzu y w taky
26:
ſvmye vczywemu Stanislawowy truſzyewy y
27:
wmocz yemu potdawa Moſze stym dzalacz
28:
czo chcze przedacz wrzymarczycz darowacz etc.
29:
y dzyękuye pán pyotr hank supllny ſzaplaty
30:
y nawyeky nyemyanowacz pána Stanysla-
31:
wa truſzya
32:
a tho ſzyę ſtalo v Soltyſza Grzegorza lęgi
33:
y przet wſzytkemy przyſzyeſznyemy


strona: 87

1:
Anno domini 1589 die prima july
2:
stanawſi oblicznie przed namy soltiſęm grzego-
3:
rzęm lięgą y przed łauniki miaſteczka Koſcięrziny
4:
oppatrzny liudzie iako na imię bartoſz Kropidlo a mieſz-
5:
czanin zmiaſteczka koſzcięrziny ziedny stronj a pyotr
6:
pęk mieſzkaiączi wſzuminach z drugi strony obadwa
7:
dobrowolnię y proſięli v vrzędu naſego ſoltiſkie o
8:
azembym ym dopuſcziely v xziegy naſe mieiskie wpisacz
9:
ſzume pięniędzi ktorich tho pieniedzi ſzumy poziczel
10:
opatrzny pyotr pęk iako sto zlotich polskich po 30 gro-
11:
ſi rachuyacz o patrznęmu bartosęwy kropidlu amieſz-
12:
czaniniowy koſzcierzinskieu wdzięn ſzwietego iąną
13:
roku iako wyſy stoy na dwię lięczię aſz do ſzwietego
14:
iąna gdi bęndą piſzacz anno 1591 a opatrzny
15:
bartoſz kropidlo obięczuię pominioneu piotrowy pękowy
16:
od tich sto zlotich rinti dawacz po 12 grziwien liczby
17:
pruſky aſz do dw lath a gdi przida dwię lięczy a nie
18:
od dalby tich tho pyęniedzi pominioni bartoſz kropidlo
19:
przęrzęczonęmu piotrowy pękowy Tedi dobrowolnie
20:
temu piotrowy pękowy dopuſzczą wyęzowanię wdom tęn
21:
ktory kupiel od bartoſa ſzwargi na rogu wrinku y ze wſit-
22:
kimi dochodi dotęgo domu naliezaczę albo potomkom
23:
ieo tęn tho pominioni bartoſz kropidlo y zona y ſpo-
24:
tomky ſzwoię a dlia liepſi wiari dali ſobię tho wſitko
25:
w xzięgi naſę mieiskę zapiſacz


strona: 87v

1:
Anno domini 1589 dię prima iuly
2:
stanauſi oblicznię przędnami ſoltisęm Legą
3:
y przed łauniky iako grzegorzem łęgą ſmiaſteczka
4:
koſzcięrziny optrzny ludzię iako na imię blazey fą-
5:
frek mieſczanin koſzciersky stroni iedny a z drugi stro-
6:
ni optrzni piotr pęk y zęznali przed vrzedęm
7:
naſim dobrowolnię yſz pominioni piotr pęk yęſt
8:
poziczęł ſumę pięniedzi 30 grziwien liczby pruſkj
9:
w dzięń ſuietego iana na dwięlieczie do drugieo
10:
ſuieteo iana gdi będą piſzacz ann o 1591 przę-
11:
rzęczonęmu blaſkowy fafręnkouy od ktorich tho
12:
30 grziwien blazey fafrek będzię pouinięn daua­
13:
cz rinti od kaſdi grziwny po pyęcz ſęlągow
14:
aſz do dwv lath a gdi po dw lięcziech ieſli­
15:
zebi mu tich tho pięniedzi blazey fafręnk piotrouy
16:
pękowy na tęn czaſ nie od dal iako wyſzy stoy
17:
tędi iako ſzię ſsobą potim mogą zgodzicz a dlia
18:
liepſi wiari dali ſobię vxzięgy naſe zapiſacz
19:
Anno domini 1582 die vero 18 Iuny
20:
Stanawſzy przed namy oblicznie soltiſzom legą y przed lawniky iako
21:
Grzegorzem lęgą miastecka koſczerzini opatrſny ludzie iako na Imię Bla-
22:
zey faurek mieſczanin koſciersky a z drugi strony piotr pek zeznaly przed
23:
vrzędem naſzim dobrouolnie iſ mu poziczel 40 grziwien prusky liczby udzien
23:
swiętego Iana y pul oſmy grziwny od ktorich wizy przerzeczoni faurek ma rinty
23:
dawacz poky ſzie nie zgodzą ſzami miedzi sobą a tak ma mu rinti
26:
dawacz iako wizy napiſzano


strona: 88


19:
Actum coram iudicio bannito Berne
20:
die 7 menſis Nouembris Anno 1595
21:
Piotr Pek
22:
Blazey Fafrink
23:
Przed prawem kosczerskiem ſtanęly opatrzny Piotr Pek
24:
Creditor, y Blazey Fafrink debitor porachnowaly te
25:
pieniędzy ktorich Blazey Fafrink od tego Piotra Peka, Anno
26:
1582 die 18 Iuny, Item Anno 1589 die prima Iuly na
27:
Renty wziąl iako w księgach napiſani ſtoi, tedy ſię przed
28:
terasneyſzym prawem tak zgodzyly y porachnowaly y trafiło
29:
ſię Summa spolecznie y z Rentą ſto zlotych polskich
30:
ktore pieniędzy obieczial ten Blazey Fafrink temu Piotro-
31:
wi Pekowi na przysly zapuſti Anno 1596 odlozycz.


strona: 88v

1:
Anno di 1583 die 24 Ianuary
2:
Stalo ſzye na Soltiſtwię Iako wdomu
3:
barthoſza ſzwarky y przet wſzytkyemy przyſzę-
4:
snyemy y daly ſzobyę ſzapyſz w xzyegy praw-
5:
nye: yſz ſlachetny pan Iakup wąſzorſky
6:
Koſtka przedal cząſtkyę swoyę Imyenya
7:
na wąſzorach y na sdunoyczach Ktorą
8:
myal po Oyczu swoym y po matczye Swoy
9:
Iako stryewy Swemu Rodzonyemu Iako
10:
slachetnyemu Iánowy wąſzorſkyemu
11:
Kotczyę: Iako ſza ſzvmyę trzy sta Grzy-
12:
wyen lyczby pruſzky przeſz dwudzyeſtu
13:
grzywyen, Gdzye podzyekowal ſzvpelny
14:
ſzaplaty za thę cząſtkyę Imyenyą Iako
15:
slachetny pán Iakup waſzorſky: stryiewy
l6:
Swemu Rodzonyemu: y slubuye pokoy
17:
wyeczny na wyeky nyemyanowacz ot ſzye-
18:
bye y ot potunſtwa Swego stryia swego
19:
y potunſtwa Iego
20:
Actum coram iudicio bannito Berne
21:
die 7 menſis Nouembris Anno 1595
22:
Piotr Pek
23:
Chriſtek Femer alias Wyczka
24:
Przed Sądem kosczerzyńskiem oblicznie ſtanęly Vcczywy
25:
chriſtek Femer alias Wycka spolecznie y z malzonką ſwą
26:
Elzą, wyzeznaly ze winni Vcczywymu Piotrowi Pekowi
27:
we Summi y z Rętą ſto y pięcz grzywien pruskich kaſzdą
28:
grzywną po dwudzieſtu groſzy lyczącz. ziednaly ſię ze od
29:
tych pieniędzy chcą y maią Ręty dawacz na kaſzdy
30:
rok po dzieſzęczy grzywien, począcz na przysly rok
31:
na S: Marczyn kiedy będą piſacz: Anno 1596


strona: 89

1:
pánowye stawyczy mayą podzyękowacz ſzvpelny
2:
ſzaplaty y slubuyą pokoy ot Syoſtrow Swoych
3:
a Gdy by teſz ſzye yako nyepodobalo Pánu Simu
4:
nowy Kulykowy tam wſtawyſzkach, tedy mu
5:
bęndzye wolno przedacz Komu by ſzye trawyelo
6:
Iako nalepy a yesli byſzye nyepodobalo pa-
7:
nom Stawyczſkyem, tedy yem bęndzye wol-
8:
no wroczycz pyęnądzyę Simkowy Kuligowy
9:
y wſzytkyę nagrody yego wyedluk ſzaczun-
10:
ku czokoli by przębudowal albo Kopal
11:
y podzyękowaly ſzvpelny ſzaplaty: y slubuyą
12:
pokoy wyeczny y dzatkom yego, y slubuyą
13:
wyewſzyem ſzaſtępowacz tak ot syoſtrof yako
14:
ot przyiaczol Simuna Kuliga, a gdy by ſzyę czo
15:
przytrawyęlo Simuna tak ot Svmſzat yako ot poſtron-
16:
nego tedi ſzyę nyema yndzy vczyekacz yedno do naſz
17:
a my mamy ſzaſtepowacz wyewſzem


strona: 89v

1:
.. na
2:
wyęky nyemyanowacz, y ten vczywy barthoſz y
3:
smalſzonką swoyą brietą slubuyą pokoy
4:
wyeczny ot dzatek swoych y ot potunkow swoych
5:
panu Iacubowy pvſzdrowſkyemu
6:
Actio di Iadami sculteti de pluſkowąſz
7:
Cū Iacobo myslakowſki, et Toma nyeſzolow-
8:
ski et Andra nyeſzolowſki Anno domini
9:
1589 et die 8 nouembris
10:
Tak ſzyę recz ma, yſz czy wſzytczy swagrowye
11:
wyſzi opiſzany y swy dobri woly nye ſzadnego
12:
sprzymuſzyęnya: sleczeli carczmye wpluſkową-
13:
ſzach pánu Iadamowy Soltiſzewy y dzatko[m]
14:
Iego anye Innyemu y slubuyą czy swagro[wye]
13:
yako tem dzyeczam pyerwſzy sony trudy