[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Rybiński
tytuł:   Witanie
rok wydania:   1600strona: kt

1:
VVITANIE
2:
IANA RYBIN-
3:
SKIEGO.

4:
grafika
5:
Iák kto vmie witay z drogi Páná/
6:
Niech y Muſæ ſkłaniáią koláná.
7:
grafika
8:
W TORVNIV
9:
V Andrzeiá Koteniuſzá.
10:
Roku 1600.


strona: [Av]

1:
Wielmożnemu Pánu
2:
Iego Mośći Pánu Andrzeiowi Krotoſkiemu
3:
Woiewodźicowi Inowłocłáwſkiemu/ Pánu
4:
á dźiedźicowi w Lobżenicy ꝛć. ꝛć. memu
5:
záwſze Mośćiwemu Pánu.

6:
T
O witánie oſoby W. M. moy Mośćiwy
7:
Pánie/ ktoregom ia/ przy W. M. ná ten
8:
cżás bedąc/ Inuentią wedle doſtoynośći
9:
W. M. był podał/ dawno by iuſz było w druku ſt[a]=
10:
nęło/ tylkom tego ocżekywał/ żeby ſię quàm appoſi=
11:
tiſſimè Mośćiwey oſobie W. M. mogło offiárowáć.
12:
Co iſz P. Bog wſzechmogący według vprzeimey ż[ą]=
13:
dośći moiey zdárzyć racżył/ żeś ſię W. M. znowu
14:
przez niemały cżás niebywſzy fortunnie á zdrowo do
15:
máiętnośći ſwey náwroćić/ y domu ták zacnego y
16:
dźielnośći oſobliwey Iey Mość Pánią Małżonkę
17:
ſwą klenot wielki w dwor ſwoy oycżyſty ſzcżeśliwie
18:
przyprowádźić raczył/ teraz iśćie w t [á]kowych po=
19:
ćiechach nie rzkąc do tego dawnieyſzego/ ále y do
20:
świeżego nayvkłonnieyſzego Witánia W. M. wro=
21:
tá ſię otworzyły. Co ia v ſiebie vważáiąc/ witam
22:
z wſzelkiey miáry vniżenie Mośćiwą oſobę W. M.
23:
y ſerdecżnie w tym poſtánowieniu W. M. wſzelkie=
24:
go iednym ſłowem błogoſłáwieńſtwá Páńſkiego/
ktorebystrona: [A2]

1:
ktoreby ſię ieno mogło náleść ná tym świećie wedle
2:
myśli W. M. y proſzę pokornie żeby W. M. moy
3:
Mośćiwy Pan/ iáko inne offiáry moie/ ták y te z
4:
fortunnych przyiázdow W. M. triumphy/ iáko od
5:
tego ktory práwie ab incunabulis W. M. ieſtem wſzy=
6:
tek zwykłą Mośćiwą łáſką odbieráć racżył. W To=
7:
runiu Cal. Febr. Anno 1600.
8:
W. M. memu Mośćiwemu Pánu we
9:
wſzem zdawná powołny.
10:
IAN RYBINSKY.
11:
grafika
12:
Perſony.
13:
CHOR PIERVVSZY.
14:
Pallas cum Pediſſequa.
15:
Zak.
16:
Studioſus Pediſſequus.
17:
CHOR VVTORY.
18:
Venus cum Pediſſequa.
19:
Mieſzcżak.
20:
Suburbanus Pediſſequus.
21:
CHOR TRZECI.
22:
Iuno cum Pediſſequa.
23:
Wieśniak.
24:
Villicus Pediſſequus.


strona: [A2v]

1:
grafika
2:
Z Długich w dálekie kráie peregrinácyi
3:
fortunnie náwroconego
4:
ZNAMIENITEY
5:
Fámiliey/ y oſobliwey dźielnośći Panięćiá/
6:
Iego Mośći Páná Andrzeia Krotoſkiego/
7:
Woiewedźicá Inowłocłáwſkiego/ Páná
8:
á dźiedźicá w Lobzenicy/ ꝛć. ꝛć.
9:
grafika
10:
VVITANIE.

11:
grafika
12:
Podáne przed Iego Mośćią ná Teatrum
13:
w Lobzenicy/ przy wielkim gośći zacnych
14:
y innych ludzi zgromádzeniu.
15:
CHOR PIERVVSZY.
16:
PALLAS.

17:
I
Vſz vdátny Pánicże zacnych przodkow Synie
18:
Zdrowoś wrocon/ Bog zdárzył/ oycżyſtey kráinie.
A iſzstrona: A3

1:
A iż maſz pod ſwą ręką Bogomodlne Zaki/
2:
Groſzogonne Mieſzcżány/ y płużne Wieśniaki.
3:
Troy pocżet: trzech teſz z śiebie wybrawſzy poſłáli/
4:
By ćię iák nayvcżćiwiey káżdy w ſwą witáli.
5:
Ci chcąc by im tá ſpráwá ſzłá iáko po ſznuru/
6:
Vdáli ſię do Zamkow Cáſtálſkich gor muru.
7:
Tám nas trzy o ktorych ſąd kiedáś byſtrooki
8:
Paris cżynił/ záyrzeły ná Sali ſzerokiey.
9:
Minerva, Venus, Iuno: wnet Phæbus wſpániły
10:
Polećił/ byſmy przyſtęp ktobie im cżyniły.
11:
Niechżeć będzie Pánie náſz wdźięcżna tá przedmowá
12:
Bierz z łáſką gdźie Muſæ wprzod ſwych witáyne
:
(ſłowá.
13:
Temu rzecż ſwą zlećili ſkał Párnáſkich ſłudzy/
14:
Venus powie z Iunoną co teſz zacż ći drudzy.
15:
grafika


strona: B3v

1:
grafika
2:
CHOR VVTORY.
3:
VENVS.

4:
P
Ląſze dworynkowa Lobzenicá
5:
Ze záś ma ná ſwym łonie lubego dźiedźicá.
6:
Rad obu ław Raycá/ y Rolnicy/
7:
Y Kupcy/ y wárſtátow wſzelkich Rzemieśnicy.
8:
Ze BOG cżęſtym wzruſzon ich wzdychániem/
9:
Fortunnym ie vćieſzył Páńſkim przyiáchániem.
10:
Iuſz teſz máią vćiec ſię do kogo/
11:
Gdy kto pocżnie przewodźić/ pocżnie brykáć ſrogo.
12:
Iuſz teſz wierá od tych będźie ćiſzey
13:
Co wárli po te cżáſy/ by koći ná myſzy.
14:
Nuż więc káżda duſzo co was w mieśćie
15:
Dárem ſwemu Panięćiu co możećie nieśćie.
16:
Ruſz ſię y ty coś w oſobie Miáſtá/
17:
Bądź mężem moẃ co krzecży/ nie ſtoy by niewiáſtá.
18:
Cżerſtwo witay/ vderz cżołem Pánu/
19:
Nie folguiąc niſkiemu w vkłonách kolánu.
20:
Nie trwoż ſobą miey to pemne známię
21:
Ze ćię wdźięcżno poſłucha/ boć teſz łáſkaw ná mię.
CIVISstrona: C

1:
grafika
2:
CHOR TRZECI.
CVILLI-strona: Cv

grafika
1:
VILLICVS
2:
cum Hortulano pediß.

3:
P
Oniewaſz ćię Miłośćiwy Pánie
4:
Wita Kośćioł/ Szkoła/ y Mieſzcżánie:
5:
Mnie teſz ktobie wyſłáli Wieśniacy
6:
Co mędrſzego/ bo ſámi proſtacy/
7:
Bych vcżynił od nich twey Miłośći
8:
Pokłon niſki według doſtoynośći:
9:
Dáiąc tym znáć/ że y chłopi rádźi
10:
Yſz záś BOG knim twą Miłość prowádźi.
11:
W piękney kráśie w ſzcżeśćiu y we zdrowiu/
12:
Skąd poćiechę mamy pogotowiu.
13:
Tá kilká lat/ iáko ćię nie miáłá
14:
Lobzenicá: ſtem lat ſię nam zdáłá.
15:
Nie raz rzekli teſkliwi chłopkowie/
16:
V złych puchowże wżdy ći Włochowie/
17:
Co nam Páná ták długo trzymáią:
18:
Aboć tám Ray w ſwey kráinie máią.
19:
Ey by go nam Bog záś chćiał ſpoſobić/
20:
Było by nam ochotniey nań robić.
21:
Małoć po tym że mamy dźiedźicá/
22:
Gdy nie widźiem nigdy iego licá.
Tákćistrona: C2

1:
Tákći tuta by ty zdrow tążyli/
2:
Tákći o ćię kmiotkowie prośili.
3:
Y ſtąd iáko ſkoro im znáć dano/
4:
Ze iuſz w dworze twą Miłość widźiano:
5:
Dźiw rádośćią z ſkor nie wylećieli/
6:
A do ćiebie duſznie bieżeć chćiełi.
7:
Ażemći ie wroćił do roboty/
8:
A ſamem tu biegł z wielkiey ochoty.
9:
Zrozmiałem tu trochę po łáćinie
10:
Choćiam proſtak/ bom zroſł w chłopſkim gminie/
11:
Zeć ſię Miáſto w tym zákázáć chćiało/
12:
Zećby nád nas rádcżeyſze być miáło.
13:
My tego ták wyrzec nie możemy/
14:
Iák ſię z twego wrocenia ćieſzemy.
15:
Bá y Páni/ day Iey Miłość zdrowá/
16:
Weſelſzać iey twym przyiázdem głowá.
17:
Wie to dobrze/ iák nas więc ćieſzyłá/
18:
Nie Pániąć nam ále Mátką byłá/
19:
Day nas ſto lat y z tobą rządźiłá.
20:
Chwałáſz tobie Goſpodnie iedyny
21:
Ze záś weſpoł widźiem obá Syny/
22:
Onego ſławnego Woiewody/
23:
Wſzem poddánym były przy nim gody.
24:
Był ono Pan dogodny Krolowi/
25:
Byłći ſzcżodry Szkole/ Kośćiołowi.
26:
Nie dał ſzárpáć Kmiotkow ni Mieſzcżánow/
27:
Nie wiele iuſz tákich w Polſzcże Pánow.
C 2Zdarzstrona: C2v

1:
Zdarz to miły Pan BOG teſz y tobie/
2:
Byś był rowien Oycowſkiey oſobie.
3:
Wrodźiłeś ſię płćią by ty zdrow w niego/
4:
Dał by to BOG byś teſz miał myśl iego.
5:
Byſmy ćię teſz Oycem wſzyſtcy zwáli/
6:
A przy tobie do gardł náſzych ſtáli.
7:
Zá tym Wieyſkie Gęśli/ (kto słychał) ku cżći
8:
Páńſkiemu przyiáchániu hurmem
9:
gruchnęły.
10:
KONIEC.
11:
grafika