[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Libri legationum
rok wydania:   1500-1547strona: 3/33v

1:
Forma Iuramenti Regy

2:
Przyſzyagamy na thy fzwyathe Ewangelye vedleg zakonv na
3:
ſchego chrzeſcyanſzkyego przeſz pana boga sztworzyczyela nyeba
4:
y zyemye yſz pokoy y przyaczyelſzthwo bądzyemy chovacz. y brath
5:
naſz Alexander Xyandz vyelky Lithewſky sczeſzarzem zSolthanem
6:
Bayzaithem yako obyczay yeſt pokoy chovacz. aſch do dnya y czaſzv
7:
ſzkrolyem yego myloſczya Vangyerſzkyem brathem oboych naſchym
8:
vczynyonego y thak dlugo yako od czeſzarza y od yego poddanych
9:
nam y naſchym zyemyam wſzythkym y poddanym nycz ſzye
10:
zlego any ſzkody nyeprzyaſzny nyeſtanye


strona: 4/26


1:
Io. Zborowſky ad Sereniſsimū Dominum D
2:
Hungar Regem ex Poznania 1513
3:
Legatio

4:
Naiaſſznyeyſchy myloſzczywy Krolyw/ Krol iego myloſzcz Polſky
5:
pan moy namyloſczyvieyſchy. Vaſchey krolyewſkiey myloſzczy
6:
roſkazaczy yeſt raczil przygiazn a pozdrowyenye Braczſkye
7:
Azeby iego krolyewſka myloſcz sprawą vyarą a ſzerdecz=
8:
nye rad ſprzygial v.k.myti. Naprzod zdrowya schczaſzczya
9:
a pothym dlugiego panovanya yakoz tho panv a brathv
10:
ſzwemv namyleyſchemv
11:
Iago krolyewſka myloſcz pan moy myloſczywy Vaſchey krolyew
12:
ſkyey myloſczy then tho Liſth poſlaczy ieſt raczil/ a gdy bądzye
13:
przeczczion yeſtmy iego krolyewſka myloſcz raczil v.k.myti
14:
nyeczo kratcze powyedziecz
15:
Namyloſtivyeyſchy krolyw Krol iego myloſcz polſky pan
16:
moy myloſczywy ieſt mnye kv vaſchey k.m. poſlaczy raczil
17:
oznamvgiancz v.k. myti. Za krolyewa iey myloſcz malzonka
18:
iego K.M. wielky piathek o czternaſtey godzynye/ czerą
19:
na wſchitkich czlonczech zdrowa porodzicz ieſt raczila. aze
20:
y ſzama iey myloſcz lye wthym ſpoſſobye ieſt dziakvgiacz
21:
panv bogv przy dobrym zdrowyw
22:
S czego yego krolyewſka myloſcz ma vielka pocziechą a
23:
radoſcz mayacz tho vpelne dvffanye ze vaſcha K.Miloſcz


strona: 4/26v

1:
Za thym mym poſzelſthwem yego krolyewſkiey myloſczy ſpravą
2:
vyara rad badzye thego veſzelya y tey radoſzczy braczſkye pomagaczy
3:
raczyl. Iakoz tho brathw ſzwemv mylemv a vewſchem v.k.m.
4:
povolnemv


strona: 6/55

1:
Reſponsum Transalpinenſi vayde

2:
Krol iego miloſcz panie poslye wdziencznye przy
3:
muye poſelſtwo i wſkazanie pana voiewodi Mul
4:
tanſkiego ktore przes vas vczinil. alie iſſ dvv rze
5:
czi zanda Iedney zebi iego k.m. onego za ſina
6:
przyanl Drugiei iſſbi iego bronil moczą i pomo
7:
czą ſwoyą. Krol iego mt czo ſie pirwſſei rzeczi
8:
doticze rad iego za ſina veſmye iako przodkowye
9:
iego k. li theſſ ine woyedi za ſini myeli, alye
10:
czo ſie obroni doticze tedi tho iego k.li oznaymvye


strona: 6/55v

1:
panu Voyewodzie iſſ ma sczeſarzem thureczkim
2:
przymyerze, nad ktore nicz vczinicz nyechcze, ani
3:
ſzie theſſ godzi,
4:
ale czobi nyebilo przecziwko
5:
themu prziimyerzu, a czobi theſſ mozno kyedi
6:
bilo kro. iego mli prze pana voiewoda vczi
7:
nicz thedi tho rad chcze vczinicz, ieſli ze pan voie
8:
woda thak iako obieczuye bendzie ſie przecziwko
9:
kro. iego li zachowiwal iako na dobrego ſina
10:
zaliezi, Powyeczie panu Woyewodzie od
11:
Crolia iego li i od iego li ſina krolya mlo
12:
dego pozdrowyenye, a iſſ ich cz zandayą
13:
tego abich ſie panu voyewodzie na wſſem sczeſli
14:
wye w fortunnye vodzilo/
15:
Lré pacis perpetue sereniſsimi sigismundi
16:
Regis Polonie Datae Magnifico stephano
17:
Palatino Moldauie 1539
18:
De Rutheno in wlgare polonicum translatum

19:
Zigmunth zbozei lasky Krol polsky Wielky X
20:
yandz Lytewsky Ruski Prusky Mazoweczki
21:
zmodzky etc. Oznaymuym y yawno czinim them
22:
naſchim liſtem kto nan wezrzi albo cztancz y v=
23:
sliſchi dziſieyschim y napotim badaczim komu
24:
badzie potrzeba thego wyedziecz, Iz my y
25:
wſchitczi panowie rada naſchi duchowni y ſwie
26:
czczi przisiągamy mylemu bogu y naczyſtſſei
27:
iego mathcze y wſchitkym swyathim y slyu
28:
buyem
y szlubylyſhmy

29:
y dawamy y daliſmy then liſt naſch
30:
przisyazny Wielmoznemu panu Stephanowi
31:
Woiewodzie zbozei laski panu ziemye moldaw=
32:
skiey Sinowi Starego Stephana Woyedi i ziemy
33:
iego Moldawskiey Nathim yz od dziſieyſcheo
34:
dnya mamy myecz wieczni a pewni y prawy
35:
myedzi sobą pokoi wlaſcze y wdobrey przyaz
36:
ny pod thim obiczaiem iako przisyągal y
37:
zmową vczinil Wielmozny Ian grabia wtar
38:
nowye Castellan Cracowsky hetman naywyſſy
39:
Coroni polskiey Staroſta sandomirsky y zin
40:
ſchemy pany Radamy naſchemy za rozkaza=


strona: 6/78

1:
nym naſchim, zrada, y spany, sslyachtą y
2:
Boiari ziemye Moldawskiei, y zewſchitka ziemyą
3:
moldawską thim ze obicayem y my y krolewſtwͦ
4:
naſche, y rada kroliewſtwa naſcheo przisiągamy
5:
y slyubuyemy I wzialiſmy wyelmoznego pana
6:
Stephana y sinow iego y boiar y slyachtą ieo
7:
y ziemyą moldawską wdobrim myrze y wpokoyu
8:
y wdobre sasieczthwo. I pod swyątą Coroną pol
9:
ską tak iako wyſſchei napiſano/ i Iako tez bily przod=
10:
kowie naſchi sprzodkamy ieo pany ziemye mol
11:
dawskiey. Zaden tez nyeprzyacziel Stephana wo
nyeprziacziel

12:
iewodi nyema myecz zadnego myeſcza any zad
13:
nego pozywienya nygdzicz wnaſchich ziemyach
14:
ktore trzimamy pod swemy rąkoma pod Coroną
15:
polską/ I nyemamy takowego nyeprzyacziela
16:
any dzierzecz, any chowacz naprzeczywko Stepha
17:
nowi Woiewodzie y synom iego y ziemye mol
18:
dawskiei Ale mamy takiego czlowieka snaſchich
19:
ziem precz wipądzicz. Granicza thez ktora ieſt
Granicze

20:
myedzi ziemamy krolewſtwa naſchego myedzy
21:
ziemyą polską y Litewską y myedzi moldaw
22:
ską ziemyą ta ma bicz po staremu myedzi the
23:
my ziemyamy iako bilo stara dawna, a o
24:
pokuczką ziemyą nyema sye nygdi vpominacz
Pokuczie

25:
nawieki wiecznye ktoz kolwiek bądzie panem zie
26:
mye moldawskiei, any iey dobywacz any zad
27:
nych nayazdow na nyą nyeczinicz gdiz ta ziemya


strona: 6/78v

1:
Pokuczka zawzdi od wiecznich czaſow koronie pol
2:
skie wlaſna y dziedziczna bila, ieſt, y ma bicz
3:
nawieki Kupczon thez iest wolno y othwo
4:
rzono y przespieczno zmoldawskiei ziemie cho
5:
dzicz do naſchich ziem. Takiez y naſchim ku
6:
pczom do ziemye Moldawskiey y do Turek Sta
7:
ra dawnemy drogami kupczicz y kupowacz y
8:
przedawacz, tho czo badzie myal. I myta
9:
po stara dawnemu placzicz. a zaplaczywschi
10:
swoie prawe mytho y dobrze sye odprawiwſſi
11:
Iest y badzie thez ym zaſye wolno wroczicz sye
12:
do swich ziem/ drogamy ktoremy ony bądą
13:
chcziecz ze wſchitka mayanthnoſczią ich Czokol
14:
wiek kto v syebie myecz badzie. Thez na gra=
15:
niczach zly lyudzie mayą bicz karany zobu ſtron
16:
po stara dawnemu. I seymy mamy czynycz
17:
szobu stron takiez po stara dawnemu abi wiſtap
18:
ni karany bily. a dobrim abi tez wolno bilo mie
19:
ſkacz wnaſych panstwach. a lyudzie wyaznie
20:
zobudwu stron mamy zasye wroczicz y wipuſ
21:
czycz. Iedno, ktorzi badą prawy rodziczi I nyewol
22:
niczi iako Ciganany y Tatarowie ziemye mol
23:
dawskiei, takowi, lyudzie nyemayą bicz przymo
24:
wany nygdzicz do ziem naſchich. ale maya bicz
25:
zasye widawany do swei ziemye tak iako przi
26:
siągal y zmową vczinil przerzeczony hetma


strona: 6/79

1:
naſch pan Cracowsky. Thez iesli bi sye przitrafila
2:
nyektora nyezgoda, y vcziſnyenye na Stephana Wo
3:
yewodą, y na ziemyą moldawską czego boze nye
4:
day, Tak yz nyebadzie mogl wziemy swey vyą
5:
czei wytrwacz, thedi yemu badzie othworzono, y
6:
nyebronyono do naſchich zyem przycz, y wynicz
7:
y do swey sye ziemye wroczicz, ze wſchitkym swo=
8:
ym skarbem Czokolwiek przi sobie badzie myecz
9:
y zludzmy. Takiez wziemy y w pan
na grunczie

10:
stwye naſchim po obudwu stronam Rzeki dnye
11:
stru tam gdzie bi naſcha, abo paddanich naschich
12:
ziemya bila zaden zwolochow pomyeskanya
13:
sobie nyema myecz sstadi, zbidlem, any ze pczo
14:
lamy, Iedno z dozwolenyem staroſt abo dzierza=
15:
wiecz naſchich albo tez tich panow czy gdzie bą
16:
dzie grunth y dziedzina,
Mlyny
Mlynow thez
17:
tych ktore wziemy naſchei po obudwu stronam
18:
rzeki dnyeſtru Woyewoda Wolosky pobudowal
19:
Abi vzywal woyewoda thilko do woliey naſchey
20:
y do woliey potomkow naſchich A zbiegowie
Zbiegowie

21:
na obie stronye abi przymowany nyebili ale abi
22:
bili widawany zasye, thym od kogo vcziekayą
23:
Takyez abi bilo dzierzano na obie stronye tho
24:
czo okolo czynyenya sprawiedlywoſczi wynſchim
25:
liſczie opiſano, tho wſchithko wyſſchey opiſano
Sprawie
dli
woſczi

26:
slyubuyemy Stephanowi Woyewodzie y Boia


strona: 6/79v

1:
rom iego y Slyachczie y wſchitkim iego poddanym
2:
dzierzecz y wipelnycz wedlug tego naſchego zapi
3:
ſu nawieki wiecznye wedlug czczi, y chrzeſczi
4:
ianskiey wiari naſchei, ze wſchitkiemy pany Ra
5:
damy naſchemy iak duchownemy tak y swieczkie
6:
my przitim bily panowie rada naſcha ych
7:
m.duchowny y swieczczi Wyelebny wbodze
8:
Xyandz Ian Latalski Arcibiſkup Gneznien
9:
ski, Xyandz piotr Biskup Cracowskj, Xyadz
10:
Lukasch Biskup Juniwladzislawskj. Xyadz Sta
11:
niſlaw Biskup poznansky y Xyandz Seba
12:
ſtian Biskup Chelmsky. A wyelmozny Ian
13:
Grabia wtarnowye Castellan Cracowskj, hetman
14:
naywyſchy koroni polskiei, Staroſta Sandomir
15:
sky, Piotr kmitha zwiſchnicza Woyewoie
16:
woda
Cracowskj staroſta przemiskj Spiskj y col
17:
sky. Jan Thaczinskj Woiewoda Sandomir
18:
skj Staroſta Belskj Ratinskj, Staniſlaw Tho
19:
miczki woyewoda Caliskj Starosta pizdre
20:
y Conynskj, Piotr zdambrowicze Woyewoda
21:
Lubelskj Starosta Radomskj Sczaſny Srzen
22:
skj SSokolowa Woyewoda ploczki Staroſta plocz
23:
ki y Malborskj Piotr gorniskj Woyewo
24:
da Mazoweczky, Staniſlaw skuthna, Woye
25:
woda Rawsky, Mykolay Sznyzczycz Woyewo=
26:
da Belsky, Mykolay Wolskj Castellan Sando
27:
mirskj Staroſta Sanoczki Lanczkoruſkj Lomzēkj


strona: 6/80

1:
Wyznyenskj, Ian Thanczinskj Castellan Woy
2:
niczki Staroſta Lubelskj, Eraſmus Crethkowskj
3:
Castellan Brzeskj, Spitek Starnowa Caſtellan
4:
Radomsky Staroſta Sieraczky krzepiczki, Seuerin
5:
Bonar Castellan Bieczki, Bernath Maczieiowskj
6:
Castellan Lubelsky, Ian Mielieczki Caſtellan Wi
7:
sliczki Starosta Chmyelniczki Mikolai odnowskj
8:
Sfelstina Caſtellan przemiskj Staroſta Lwow
9:
skj I ynschi pralaczi panowye Corony naſchei
10:
duchowni y swyeczczi. A dlya liepschey
11:
mocznosczi thich wſchithkich rzeczi wyſſchey namye
12:
nyonich, Pyeczancz naſchą y thich panow Rad
13:
naſchich wyſchey myenyonich duchownich y swiecz
14:
kich kazalismy prziwyeſsycz ktemu naſchemu ly
15:
sti
Datum wkrakowye na walnym Seymye
16:
Lyata bozego Thiſyąncz Pyączseth, trzydzieſteo
17:
y dziewyątheo Myeſyąncza Lutheo dziesyą
18:
thego dnya, Indiione duodecima
19:
Sigiſmundus Rex ſubſcripſit


strona: 6/114v

1:
Articuli przes Comissarze Crolia yeo M,
2:
y Voyewodi Valaskiego nad Nyestrē
3:
povyſzey Choczimya vczinyony Latha
4:
od narodzenya Panſkiego 1540.

5:
Anno domini 1540 Pod Chodzimyem nathey
6:
stronye Nyeſtrv ku Camyenczv yako stharadewnego
7:
obyczayv vedle myerv a prziſzyang Myedzi naya=
8:
ſznyeyſzym panem a panem Sigmunthem Crolem
9:
polſkyem, Vyelkiem kxyandzem Lithewſkyem, pruſkym
10:
Ruſkyem Maſoveczkiem panem a dziedziczem etc.
11:
y myedzy yaſznym panem a panem Sthephanem
12:
Voyewodą Moldawſkyem
13:
Byly Vyſzlany Comyſzarze kv vczynyenyv spravie=
14:
dliwoſczi myedzy Crolewſkiey miloſczi poddanemy
15:
a myedzy yego milosczi poddanemy, a myedzi yego
16:
miloſczi pana voyewodi nathem szeymye, Ian
17:
Myeleczski Caſtellan Vysliczski a sthatoſtha Chmiel
18:
nyczki etc. Mikolay Odnowſki Caſtellan przemiſki
19:
y stharoſthwa Lwowſki, Ian Thworowſki Caſtellan
20:
Camyenyeczski Comiſſarze od Crolya yeo miloſczi


strona: 6/115

1:
przi kthorych bili Mykolay Iskrziczki podkomorzi y
2:
stharoſtha Camyenieczski Voczyech stharanchowſki pod
3:
komorzy Lwowſki stharoſtha Drohobiczki y Barſki
4:
O yeo M pana Voyewody Thryphon popyeſkwl
5:
Andrzey septhilicz Stharoſthowye Choczymsczy
6:
Manya stharoſtha Myemyeczski Thoma Logophyeth
7:
Pyotr Varthik Marſchalek Zyemye Moldawſkyey
8:
Czy panowye Comiſſarze przy czynyenyv spravyedli=
9:
voſczy Vyſzey napiſſaney, Thy szą articuli nyſzey
10:
napyſſaly, kthorem spoſzobem ſstharadawna y ony
11:
nathen czaſſ szandzily, y kthorym obyczayem pano=
12:
vye Stharoſthowye zobopolnye thak Crolya yego
13:
miloſczi poddanych, Iako theſz s yego miloſczy pana
14:
Voyewodzinych mayą spravyedlyvoſcz czynycz
15:
Item kthory bandzie czlowyek przyszyągal o ſzlo=
16:
dzyeysthwo a bandzie vyadomy zlodzyey a bandzie
17:
przyſzyagal trzy raſzy, a poczwarthe kyedy by mv
18:
skazano przyſzyaga, Thedy on czo mv Vyną da=
19:
ye o zlodzyeyſthwo ma ſzam poprzyſzyancz a mago
20:
dacz obyeſzycz
21:
Item kthory czlowyek bandzye przyſzyagal trzy krocz


strona: 6/115v

1:
Za zlodzeymy a po czwarthe by chczyal Tedymv nye
2:
mayą dopuſczycz. a yeſly zeby byl przeſzwyath
3:
czon yſz czwarthy raſſ przyszyagal thedy mayą ye
4:
mv thwarzſch przepalycz yako krzywo przyſzyaſczi
5:
yſzbygo pothym znano
6:
Item pamyathne naſzandzie pocztherzy groſſche polſkye
7:
od kogoſz kolwyek bancz, a piſſarzom groſſ
8:
Item komv skaſzą przysczyogą Thedy ma samotrzecz
9:
przyſzyancz zobye rownemy, kthory ma przyſzyągacz
10:
Thedy ma posthawycz cztherech dobrych lvdzy a godnych
11:
vyary s kthorych ma dwv vybracz then przeczyw
12:
ko kthoremv ma obvynyony szamotrzecz przyszya
13:
gacz na krzyſſ, Thv przed pany thvſſ v sandv.
14:
Item gdyny sią przitraphilo yszby pan obwynyl pod-
15:
danego albo ſzlugą y dowyodl thego ysz yego byl
16:
poddany albo sluga y vczyekl mv ranywſzy go y
17:
pobralmv yeo mayathnoſcz, a poczyagnal go przeth
18:
sand. Thedy pan sthoyancz przed sandzyem ma
19:
rzecz yſz go ya byerzą na ſzwą dvſzą y naſzwe
20:
szvmnyenye y naſzwą vyarą yſſ on mnye vy=
21:
nyen yeſth oczom nany zalowal. a thak thaky
22:
ma bycz karan vedle yeo zaſlugy y sandow=
23:
nego nalaſkv a yeſly by go pan dopusczyl na


strona: 6/116

1:
sprawą aby othakye obvynyenye myal ſzią spravicz
2:
panu ſzwemv, a pan go nyechczial wſzyancz nadvſzą
3:
Thedy ma prziſzyancz s szyeſczyą szwyathkow, yako thego
4:
przeczywko panu ſzwmv nyevynyen, ayeſlyby ſzam ſzmy
5:
lil albo yego kthori szwiadek, Thedy ma placzicz panu ſzwe-
6:
mv yako szand naydzie
7:
Poddanemv zadnemv nyema bycz vyara dana przeczywko pa=
8:
nu. Iedno panu ma bicz vyara dana przeczywko paddanemv
9:
Item kyedy by kthori czlovyek albo paddany pana szwego za=
10:
byl Thedy go mayą vydacz z obv stron, a nyema nygdzie
11:
myeſcza myecz, any mabycz gdzie zachowan albo zathayon
12:
alye ma bycz zagardlo vydan.
13:
Item Ieslyby sią traphilo na yakiego czlovyeka na kthore=
14:
go by zadne szwiadeſthwo albo vyadomoscz nyebila o zlo=
15:
dzyeyſthwo przeththem, Thedy thakyemv mayą dopuſczicz
16:
cztherzy raſzy przyſzyangacz, a gdy by po pyanthe prziſlo
17:
nanyego prziſzyagacz Thedy go on ma dacz poprziſzyancz
18:
czo mv vyną daye. a thak kyedy go poprziſzyaſze. The=
19:
dy go obyeſzycz, alye tego szad ma spilnoſczya doysrecz
20:
aby pothwarz nyebyla na spravyedlyve lvdzye, ayeſlyby
21:
go nyepoprziſzyagl Thedy obvynyony ma pamyanthane
22:
poloſzicz abandzye volen odewſzego
23:
Item kogoby przeszwyanthczono yſzby pothwarzą na kogo
24:
sedl. a vyną wczem pothwarnye dawal, abo go


strona: 6/116v

1:
przed prawo czyagnal pothwarnye. Thakyemv pothwarzczi
2:
mayą thwarz przepalicz y them szwyathkom, czoby za
3:
nyem szwiathczily Thaką pothwarz abo yako sandz
4:
skaſze
5:
Item Ieslyby czlovyek albo swyadek kthory chybil przy=
6:
szyangy Thedy yvſſ wvyną wpada y vynyen placzicz
7:
ocz przyſzyanga, stronye vedlye obyczaya napyſſanego
8:
a vrzandowi vyną vedlug obiczaya kaſdey zyemye.
9:
Item o Rzeczy Rvko dayne tho yeſth kwyerney rancze
10:
dane abo poſzyczane yeſly zeby syą przal nakogo zalu=
11:
yą, a ysby then ktho zaluye nyemyalby nany yakie=
12:
go kolwyek zapyſſv alb / szwydeczsthva sluſznego
13:
a godnego vyary, Thedi thaky ma prziſzyancz ze
14:
dwyema swyathkoma godnema vyary popoczyvoſczi.
15:
Ieſly ze by nymyal yakiego znakv sluſznego nathego
16:
kogo vynuye, Thedy on bandzye sią blyſzy odwieſcz
17:
samotrzecz poprzyvoyczy a yeſly syą nyevyvyedzye
18:
dawſzy pomeczne bandzye vynyen
19:
Item gdy by ktho zaſthal yakyſſ kolwyek thowar v
20:
kogoſſ kolwyek a dowyodl yſſ ysz yeſth yego a on
21:
nyemyal zachoycze albo ſzluſznego vywodv Thaki
22:
ma bicz obyeſzon, a tho ſią a wroczicz nazath
23:
Tho czo lyczem zaſthanye, a czyego by nalyczach nye=
24:
dosthalo yvſzmv then vynovaycza gardlem placzy
25:
awſzakoſſ yeſly oczo rownego Thedy yako sand
26:
naydzye


strona: 6/117

1:
Item aby zadny nyeſzmyal przedavacz na obv dwv stronv
2:
wolow albo ynſſego wſchelakyego thowarv nygdzyey naw=
3:
ſſzy any napolyv yedno Iedno w Myastheczkach gdzie
4:
thargy albo Iarmarky byvayą, awſzakoſſ ma myecz
5:
lysth szwyadomy yako vyelye kvpy od stharoſthi albo od
6:
Mythnyka, albo od pana onego myastha gdzie Iarmarki
7:
albo thargy byvayą, a tho dla thego zlodzieysthwa kthore
8:
sią pokanthnye dzieyą. a yeſly zeby ktho lyſthv tha=
9:
kiego nymyal, agnal czo albo myal czo vyanczey nysz
10:
na lyſczie sthoy Thedy thaky bicz powſczyagnyon przes
11:
stharoſthą, albo przes Mythnyka, albo przes vrzadn ktho=
12:
ry kolwyek yeſth na granyczy, a yeſly syą nyevyvye=
13:
dzie stharoſczinem albo mythnyczem liſthem, Thedy tha=
14:
ki ma bicz obyeſchon, a thowar wroczicz do zyemye
15:
skath wyſzedl beſz wſſyey placzey, yedno kathowy
16:
vyardunek
17:
Item o vyeſzne ludzy sbyegle y pobrane thak ſią ma=
18:
yą zachovacz vedle zapyſchv a myerv vyeczcznego
19:
Item czo ſią thicze nyevolnykow albo vyaſznyow czy
20:
mayą bicz vydawany, a nygdzyey nyezahamovany
21:
vedlie stharego zapyſſv y myerv.
22:
Item Iako byvalo rankoyemſthwo przeth mohoryczny=
23:
ky, albo przed lythkupnyky, Tho nyema bicz yedno czo
24:
komv ktho przeda albo poranczi Tho ma bicz przed
25:
stharoſtha albo vrzandem yeo albo mayą porucznyczi
26:
bicz zapyſzany


strona: 6/117v

1:
Item Ieſlyby syą ktho yednal o zlodzieyſkye rzeczy pokath
2:
nye a nyeprzeth vrzandem, aprzydzie przed vrzand pothem
3:
ſzią zalowacz thaki swa rzecz traczy, a vrzandowy
4:
vyną przepadnye
5:
Item Ieſliby ktho koczowal gwalthem albo yakiem kol=
6:
vyek obyczayem yakiego czlovyeka oſziadlego abo nye=
7:
oſzyadlego s Corvny do voyevoczsthwa albo s voye=
8:
voczsthwa do Corvny wzyancz, yſz by vgonyon apoy
9:
yman bil, Thakiego dacz obieſzycz koczownyka kthoſz
10:
by kolwiek bil, a then czlovyek ma ſzią wroczicz
11:
nazath, a yeſlyby go nyevgonyl sladem adowye
12:
ſią pewnye ktho y koczowal thedy y ma poczyagnacz
13:
przed vrzand a on ſią ma spravovacz y karan
14:
bicz yako ozlodzieysthwo
15:
Item kiedy kogo pozową a on nyesthanye sand ma
16:
skazacz placzą
17:
Item oplaczą dlugu kthorego kolwyek ma bicz pla=
18:
cza ſzlozona do trzeczyego dnya goſczyovy, a sanſzye
19:
dnem ludzyem za dwye nyedziely, kyedy ſią traphi
20:
yſſ kogo vynnyą o dlug a on nyema czym placzicz
21:
Thedy ma porąką poſthawicz a nyemaly poranky the
22:
dy y vrzand ma dacz wſzadzicz y dzyerſzecz wvya
23:
zyenyv aſz zaplaczi, a zadna zabawka za thakiego
24:
nyema bicz any zadna rzecz ynſza yedno prawem
25:
Item czo ſią thycze sprawy myedzy kupczy na Iarmar=
26:
kach w myeſczyech, Tho ſią ma thak zachowacz


strona: 6/118

1:
vedlug obyczaya stharadawna zachovalego kupczom
2:
Item kyedy sią traphi czo oſzandzono, abo ſią traphi
3:
sadv czo placzycz za zlodzyeyſthwo, albo za kthorą
4:
kolwyek rzecz Thovarem abo czem kolwyek, a ma=
5:
yą wzyancz po dwv czlovyekv ſzswey strony, ony lv=
6:
dzie saczowacz mayą, czo zacz sthoy. a on ma popla=
7:
czicz vedlye czeny nyſzey napyſſaney, a placza ma
8:
bicz przed vrzandem poſzeymye dokonczenya za dwye
9:
nyedziely, a gdy by on nyezaplaczil napolozony czaſſ
10:
Thedy pan stharostha bandzie vynyen poſlacz apora
11:
dzyeczkowacz albo poczyandzacz, a onemv komv
12:
yeſth vynno zaplaczicz, a ktho poyedzie dzyeczkovacz
13:
thedy themv od mylye poczothery kwarthnyky
14:
Item kthori by byl zlodzyey yawny a przevyedziony
15:
wprawie albo theſz ythen kthori by na szeymye
16:
nyesthal, Thego nymayą zachovacz myedzi ſzobą
17:
yeno y mayą dacz poymacz a obieſzycz a czynycz ym
18:
vedlye zaſlugy, a gdzie by pan stharostha onym
19:
by ſzią dovyedzial pod kthorem panem wmyaſthecz=
20:
ku, albo wewſchi, mago poſzwacz aby sthanąl
21:
agdy go nyepoſthawy, Thedy onego ymyenya pan
22:
ma zany placzicz wſthki skody y vyny vrzan=
23:
dowy vedlug obiczayą kaſdey szyemye
24:
Item panowie stharoſthowie thak s Corvnny yako
25:
yako swoyevoczsthwa, gdzie by sią o kthorem zlo=
26:
dzieyv yawnym a przevyedzionem dovyedziely yeden


strona: 6/118v

1:
v drugiego wſtharoſthwie, Thedy mayą ſzobye davacz
2:
znacz a on kthoremv dadzą znacz mago svkacz, a
3:
yego prawo vczinycz vedlye zaſlugy
4:
Item kiedy sią sladem traphi byeſzecz za swą sgubą
5:
thedy nyma bycz daley yedno do granycze, a za
6:
granyczą nyma yscz przes lyſthv stharoſczynego
7:
abo przes kthorego radnego pana
8:
Item aby zadny nyeſzmyal za granyczą chodzicz okrom
9:
goſczyncza Tho do Myasth gdzie Iarmarki albo thar=
10:
gy byvayą, alye kthori by sedl beſz goſczyncza pow=
11:
szyam thargvyancz. albo ynſze rzeczy swe sprawyacz
12:
a stharoſczynego albo kthorego pana radnego lysthv
13:
nyemyal, Thaky nyema bycz volen agdzie by go na
14:
drodze okrom goſczyncza podkano beſz lysthu thakouego
15:
thedygo mayą hamowacz
16:
Item saczvnek thowaru kradzionego panowie Comis=
17:
ſarze thak posthanowili szwolyą panow stharosth
18:
zobopolnych y ynſzych slachthy
19:
Item kony panſki yako y pan sam oſzaczvye nazalo=
20:
bye thak ma bycz mv czena
21:
Item kony syelky za dzyeſzyancz zlothych polſkich
22:
Item klacza za trzy zolothe polskye
23:
Item Vol zadwa zlotha polſka
24:
Item crowa za grzywną
25:
Item Baran albo owcza za oſſmy grossy polſkich


strona: 6/119

1:
Item Vyeprz szwynya za polgrzywny
2:
Thy wſisthki panowye Comiſſarze szą thv vyſſzey
3:
spiſzaly kthorem spoſzobem a obiczyem spoleczcznye
4:
sza dzily Thak Comissarze Crolya yeo M. Iako theſz
5:
strony pana voyewody poddane zobopolnye naſzeymye
6:
nath Nyestrem v Choczymya veczwarthek przed
7:
swyanthkamy zyechawſzy ſzyą aſz do dzyſzeyſzego
8:
dnya, a czyego nyemogly doſzandzicz prze prziczyny
9:
nyekthore pylne. Tho ſzą zaſzwolenyem oboyey strony
10:
panow Comiſſarzow y panow stharoſth przelozyly
11:
na pany stharoſthy Moczą strony Crolya yeo My
12:
pana Voyewody. Gdzye panowye stharoſthowye
13:
zobopolnye spravyedliwoſcz bandą povynny czynycz
14:
myedzy ſſobą vedle vysych articulow napiſſanych
15:
komvſzby kolwyek bila thego potrzeba Thak pod=
16:
danym Crolya yeo M. Iako theſz poddanym yeo
17:
m pana Voyevodzynem. a Nalepſze szwyadomye
18:
spolne pyeczanczy są przilozyly y nyekthorzy syą
19:
są podpiſaly. Datum wewthorek w octawa Czya
20:
la bozego na Nyestrem wnyley Dambrovye povyſz
21:
Choczymya Latha bozego 1540
22:
Jan Mieleczski Caſtellan Viſliczki
23:
Mikolay odnowſki Caſtellan przemiſki
24:
Ruko piſzanye naſze przelozile
25:
[ſzmy]sdzeaſznemmayethlyczy
26:
podſzamym Choczimyem na bregu
27:
Nyeſtra na sthanv Crolya yeo
28:
M Thoma logophieth y pan
29:
pyetr Varthik Marſchalek na
30:
piſaly y ynſzy Comiſſarze Moldawſkye


strona: 6/155v

1:
Articuli iaka spraviedivoſcz ma bicz
2:
cziniona y chowana myedzi Lvdzmy
3:
pogranicznemy Corony Polskiey a zye=
4:
mye Moldawskieystrona: 6/156

1:
Naprzod aby Ludziem volnem, kthorziby nyebili zadnem,
2:
vynovaczsthwem nykomv obvyązany, alye volny byly
3:
albo ſyą od panow swoych sz volyą ych vyprawyly
4:
y vyſzwobodzili volno bylo wthey zyemy zoſthacz ymie=
5:
ſkacz gdzie by sią ym podobalo, a ysby nyebilo vyno=
6:
vatho onych vydwacz
7:
Zaſzią Lvdzye kthorzibi bily obwyązany panom swoym,
8:
bancz slvſbą, bancz theſz yakyem ynſzem vynovaczsthvem,
9:
Theſz zloczyncze, Tho yesth mazoboycze, sdraycze, zlodzie=
10:
ye, albo kthorzy by pany ſzwoye pobyly, Kthorzyby
11:
s yedney zyemye vczyekly, nyemayą bycz w drvgyey
12:
zyemy przechovany, alye mayą bycz vydany do
13:
zyemy oney s kthorey vczyekly
14:
Item aby stharoſthowye sobvdwv stronv spravye=
15:
dlywoſcz czynyly Lvdzyom kthorzy by sią nyem vczie=
16:
kaly, nyeodwloczną, nyebiorancz nycz nanych, s rze=
17:
czy thych, kthoreby yem vedle prawa y spravye=
18:
dlywoſczy przysandzily, Iakyeſz kolwyek by tho rzeczy
19:
byly, o kthoreby syą przeth themy pany stharostha=
20:
my, paddany sobopolny sandzyly, albo spravą mye=
21:
ly, a szwlaſcza o rzeczy thy, kthore by szwyezo
22:
albo goranczo ktho przygnal.


strona: 6/156v

1:
Item Gdy by ktho byegl sladem wpogonyą za
2:
sbyegy albo za dobythky swoyemy, a przigonyl
3:
by slyad do wſchy kthorey, a lvdzie oney wſchy
4:
nyemoglyby vkazacz ſladv daley zewſchy swoyey
5:
Theda czy Lvdzie wſſchy oney bandą vynovaczy
6:
skody opravovacz, albo ſzbyegy ony y dobithky
7:
do syebye przypandzone y slyakyem dognane vy=
8:
dacz, alye gdie by ludzie wſzy thakowey vkazaly
9:
slyad daley zewſchy swoyey, theda nycz daley vy=
10:
nowaczy nyebandą, alye then ktho slyadem ydzie
11:
ma yſcz odewſzy do wszy dokand mv go sthava
12:
Item kyedy by sią kthory czlowyek, thak polski
13:
yako i woloſki trzy krocz o zlodzieysthwo spravo=
14:
wal, abil pothym czwarthy krocz obvynyon, Ny
15:
ma bicz kv spravye przypvſczon, alye gdzie by
16:
go then czo y vynvye poprzisyangl, Theda tha
17:
kowy czlovyek ma na szvbyenyczy swą zapla=
18:
thą wzyancz, atho ma bicz na czaſſy pothomne
19:
a nyenawſthecz, a przetho sią rzecz potrzebna
20:
zda aby panovie stharoſthovie pogranyczny s obv
21:
dwv stron myely xyangy y Cataſtiky w kthoreby
22:
thakowe ſpravi piſzane bili, abi okolo thakovich
23:
rzeczi luczka pamyancz ſią nyemilila


strona: 6/157

1:
Item ponyewaſſ pod Choczimyem dnyeſtr rzeka yesth po=
2:
spolitha Coronye polſkiey y zyemye Moldawſkiey, Nyech
3:
by theſz przevoſz bil pospolithy, Thak Crolya yeoMiloſczi
4:
polſkiego yako y pana Voyewody Voloſkiego, thak yako
5:
stharadawna bywalo
6:
Item aby wſzy nad brzegyem rzek, kthore thy tho zye=
7:
mye, Coroną polſką y zyemyą Moldawſką granyczą
8:
bily oſzadzany volno przesthy czye są grvnthy wlaſzne,
9:
a stharoſthwye pogranyczczny thego nyebronyly Tho
10:
yeſth aby Stharoſthovie polſczi nyebronili sią sadzicz lv=
11:
dziom nad brzegy zyemye Moldawſkiei, a thakieſſ sta=
12:
roſthowie Moldawſczi nyebronili ſią sadzicz Lvdziom y
13:
wſſyam nad brzegy thich ze rzek na zyemy Corony pol=
14:
skyey
15:
Item aby any polakom w Voloſzech any Volochom
16:
w polſczie nyebilo volno dobithkow paſcz, any paſzyek
17:
albo pſczolnykow czinycz, krom doſzwolenya Stharoſth
18:
albo panow grvnthv y zyemye oney, na kthorey by
19:
thakowe paſche, albo paſzieky bicz mogli albo myaly
20:
Item aby zadny czlowiek s yedney zyemye do drvgiey
21:
nyechodzil, yedno slysthem stharoſthi szwoiego po-
22:
granycznego, albo poſtharoſcziego yego, Vyawſzy by


strona: 6/157v

1:
sedl za szwiezem ſladem wpogonyą thak yako tho vi
2:
ſwey napiſſano thomv volno bandzie
3:
Item dokand myedzi Crolem yeo miloſczią, a panem
4:
voyewodą yſz szyemyamy Coroną polſką, a zyemyą
5:
Moldawſką thrwa pokoy, aby lvdziem sobopolnem
6:
tho yeſth Volochom do Crolia yeo m. a polakom do
7:
pana Voyevody wſzwych krzywdach y sprawach
8:
ydz volno bilo, a yzeby ym thego panowie stharoſto=
9:
vye sobvdwv ſtrom nyebronyly
10:
Item o Młyn na rzeczcze Colaczinye kthora yeſth gra=
11:
nycza, gdyſz rzeka yeſth pospolitha, a brzeg yey yeden
12:
yeſth Corony polſkiey, a drugy zyemye Moldawſkiey,
13:
Theda y mlyn ma bicz poſpolithi, thak yako byval
14:
stharadawna pospolythy
15:
A yzeby thy rzeczy y thy posthanovyenya them czaley
16:
y pilney bily zachovyvany, zda sią rzecz potrzebna
17:
aby panowie pewny thak szyemye Corony polſkiey
18:
yako yſz zyemye Moldawſkiey bili viſſadzony y na=
19:
znaczony, kthorzy by sią czaſzow pewnych y nazna=
20:
czonych na kolaczinye s strony zyemye pokvczskiey
21:
a w Chodorawczach s strony zyemye podolſkyey


strona: 6/158

1:
vedlie stharego a dawnego obiczayv s yeſdzily, atham
2:
Ludziom kthorzi by sią krzywdy myenyly myecz sobo=
3:
polnye spravyedliwoſcz czinyli, y doglandaly thego yeſly
4:
by panowie stharoſthowie wczem lvdziom spraviedly-
5:
woſczi vkraczaly albo czinycz omyeſkawaly
6:
Awſzakoſſ thak aby zawſdy lvdziom s Corony polſkiey
7:
krzywdą mayanczem pyerwey spraviedliwoſcz cziniona
8:
bila yakoſſ sią theſz tho stharadawna zachovyvalo
9:
Domini Conſiliarii per Magcum ac Illustrem d. Pa
10:
latinum Moldauiae pro conuentibus ad iusticiam fa=
11:
ciendam futuris designati
12:
Danyol stharostha Niemieczki
13:
Thador stharoſtha Romanyski
14:
Lré pacis perpetue Magnifici Sthephani palatini
15:
Moldauiæ de Rutheno in vvlgare
16:
polonicum translat Anno domini Mo
17:
Do XXXVII dat in Apprili

18:
S. Miloſczi bozey ya Sthephan Voyewoda Hoſpodar zye=
19:
myae Moldawſkiey oznaymvym y yawno czinymy thim
20:
lyſthem naſzem, ktho nany veysrzi albo czthancz y


strona: 6/158v

1:
vſlyſzy dziſz y napothim bandanczim komv bandzie
2:
potrzeba thego vydziecz y yaſznye vſzlyſzecz. Panowye
3:
rada naſza dvchowna y swieczka y Boyarowie przi=
4:
szyaga my milemv bogv y yego naſzwyathſzey mathcze
5:
y wſthkiem szwyanthem y slvbvym y slvbiliſzmy y
6:
davamy y dalyſzmy, then liſth naſz przyszyazny Nayaſz-
7:
nyeyſzemv panu a panu Sigmunthovi z bozey miloſczi krolo=
8:
wi polſkiemv vyelkiemv xyandzv lithewſkiemv Pruſkiev
9:
Maſoveczkiemv Smodzkiemv etc. panv y dziedziczovy Ra=
10:
dzie poddanym y zyemyam yego nathym ysz od dzyszieyſze=
11:
go dnya mamy myecz vyeczny pewny y prawy myedzy
12:
sobą pokoy, w laſcze y wdobrey prziaſzny poththim obycza=
13:
yem yako prziſziagal y smovą czinyl Vielmozny pan
14:
Ian Grabya Tharnowſki Caſtellan krakowſki Heythman
15:
nayviſzy Corony polſkiey Stharoſtha Sandomirſki yſz
16:
ynſzemy pany Radamy Krolia yeo miloſczi polskiego za
17:
roſkazanyem Krolia yeo Miloſczi polſkiego s Radamy y
18:
spany s slyachthą y Boyary zyemye naſzey Moldawſkiey
19:
y wſiſthka ziemya Moldawſka thym ze obyczayem y my
20:
y zyemya naſza y slachtha y Boyarovye y wſiſthka zye=
21:
mya Moldawſka przysyangamy y slvbvymy y byerzimy
22:
y wzſzyąlyſzmy, snayeſznyeyſzem panem a panem Sig=
23:
mvnthem krolem polſkiem, Vielkiem xyandzem lythew=
24:
skiem, ys synem yeo krolewſkiey miloſczi krolem mlodem


strona: 6/159

1:
y s Radamy dvchownemy y swieczkiemy y wſisthkyemy
2:
poddanemy yego krolewſkiey miloſczi dobri myr y pokoy
3:
y dobre sanſzieczsthwo yako vyſſey napyſſane y yako
4:
theſz bily przothkowie naſſy sprzothkamy yeo krolew-
5:
skiey miloſczi krolmy Corony polſkiey. Zadny theſz
6:
nyeprzyacziel krolia yego miloſczi polſkiego nyema myecz
7:
zadnego myeſcza any zadnego pozyvyenya nygdzyeſz
8:
w naſzych zyemyach, Kthore trzimamy pod swemy ran=
9:
kamy w zyemy Moldawſkiey, y nyemamy thakovego
10:
nyeprziaczielya dzierſzecz any chowacz na przeczywko
11:
Crolowy yeo miloſczi polſkiemv y Przeczywko ſzynovy
12:
yego krolowi mlodemv y pothomkom yego krolom pol=
13:
skiem y przeczywko theſz zyemyam yego, alye ma
14:
my thakovego czlovieka znaſzey zyemye precz vygnacz.
15:
Granycza theſz kthora yeſth myedzy zyemyamy kro=
16:
leſthwa y myedzy zyemyą polſką y Lythewſką y
17:
Myedzy zyemyą Moldawſką, tha ma bicz posthanovio=
18:
na myedzy themy zyemyamy yako bilo stharadawna
19:
A o pokuczką zyemyą nyemamy y zyemya naſza ny=
20:
gdy wſpomynacz na vyeky vyeczne, any then kthoſz
21:
kolvyek bandzie po naſſ Hospodarem wzyemy Mol=
22:
dawſkiey, any yey dobyvacz mamy, any mamy theſz
23:
zadnych nayaſdow nanyą czynycz, Gdyſſ tha zye=
24:
mya pokuczka zawſze od dawnych czaſzow koronye


strona: 6/159v

1:
polſkiey wlaſzna y dziedziczna bila y yesth y ma bicz
2:
navyeky
3:
Kupczom theſz yesth y ma bicz volno y odphorzono y be=
4:
spyecznye spanysthwa yego krolewſkiey miloſczi polſkie=
5:
go chodzicz do naſzey zyemye y do Thvrek thakyeſz y
6:
kvpczom naſzym do zyemyæyeo krolewſkiey miloſczy
7:
stharadawnemy drogamy, kvpicz przedacz ktho czo
8:
bandzie myal y mytha po stharadawnemv placzycz
9:
a zaplaczywſze ſzwe prawe mytho y dobrze ſzią odpra=
10:
vywſzy, Thym yeſth y bandzie zaſzią wroczicz ſią do
11:
szwich zyemy volno drogamy kthoremy ony zaſzią
12:
chczą zewſisthką mayanthnoſczią swą czoſz kolviek
13:
ktho bandzie myal przisobie. Theſſ na granyczach
14:
zly lvdzie mayą bicz karany ſz obv stron po sthara=
15:
dawnemv. Thego my theſz mamy s obv stron postara=
16:
dawnemv, aby vysthampny karany bily, a dobrym
17:
aby theſz volno myeſkacz wnaſzych panyſthwach,
18:
a ludzie vyąznye s obv ſtron mamy zasyą wroczicz
19:
y vypuſczicz, Iedno kthorzi bandą rodziczy prawy
20:
y nyevolnyczy, yako Czigany Thatarowye zyemyae
21:
Moldawſkiey. Thakowy lvdzie nyemayą bicz przy=
22:
movany nygdziey do zyemyae krolya yeo miloſczy


strona: 6/160

1:
alye mayą bycz zaſzią vydavany do swey zyemye. Thak
2:
yako przisziagal y smovą czinyl przerzeczony Heyth-
3:
man korony polſkiey, Thakyeſſ wzyemy y wpansthvye
4:
krolya yeo miloſczi polſkiego po obvdwv stronach rze=
5:
ky Dnyestra tham gdzie by krolia yego miloſczi albo
6:
poddanych yego zyemyą bila. Zaden s Volochow y
7:
spoddanych naſzych pomyeſkanya sobye nyema myecz
8:
sthady, sthovarmy, any spſczolamy yedno sdoſzwole=
9:
nyem Stharoſth, albo dzierſzawiecz krolia yego milo=
10:
sczi polſkiego, albo theſz thych panow kthorych ban=
11:
dzie grvnth albo dziedziczsthwo. Mlynow theſz
12:
kthore wzyemy krolya yego miloſczi polſkiego po obv
13:
stronach Dnyeſtra mamy pobvdowane, any my any
14:
pothomkowye naſzy voyevodowye Moldawſczi vzivacz
15:
ynaczey ych nyemamy, yedno do voley yeo Krolew=
16:
ſkiey miloſczi y do voley pothomkow yeo K. M.
17:
A sbiegowyæ naobye stronye aby nyebyly przymova=
18:
ny, alye aby bily zaſzią vadavany, Themze od Ko=
19:
go vcziekayą. Thakyeſſ aby bylo dzierſzano naobie
20:
stronye, tho czo okolo czynyenya spravyedlyvoſczy
21:
wynſzem lyſczie opyſzano yesth. Tho wſiſthko vyſzey
22:
pyſſano, slvbvyemy yego miloſczi panu a panu Sig=
23:
mvnthowy krolowy polſkiemv vyelkyemv xyandzv


strona: 6/160v

1:
Lythewſkiemv Rvſkiemv Pruſkiemv Maſoveczskiemv
2:
y daley y synovy yeo miloſczi Krolowy mlodemv y
3:
pothomkom yego krolom polſkiem y Radzie yego dv=
4:
chowney y swieczskiey y wſiſthkiem poddanym w
5:
pansthwie yeo Krolewſkiey miloſczi dzierſzecz y vy=
6:
pelnycz vedlug thego zapyſzv naſzego navyeky vyecz=
7:
czne vedlug thſczy y chrzeſczyanſkiey vyary vaſzey
8:
zewſisthkiemy pany Radamy naſzemy yako dvchow=
9:
nemy thako y swieczkiemy y sboyary poddanemy
10:
naſzemy y zewſiſthką zyemyą naſzą Moldawſką
11:
Przithem byly panowie Rada naſza dvchowna y
12:
swyeczka, anathym yeſth vyara y dvſza naſſza
13:
y vyara y dvſcha dzieczy naſzych y vyara y dvſza
14:
boyarow naſzych Moldawſkich vyelkich y malich
15:
a navyanthſzą mocznoſcz y poczwyerdzenye themv
16:
wſisthkyemv vyſſey pyſſanemv naſzą pyeczancz
17:
vyanthſzą y pyeczanczy Boyar naſzych Radnych
18:
kaſzalyſmy zawyeſzicz kthemv naſzemv lysthv
19:
Dan wstol cheliowſki liatha syedmy thysyanczi
20:
cztherdzieſthego syodmego myeſzyancza aprilla
21:
oſzmegonaſthego dnya


strona: 6/190

1:
Miloſcziwy krolyv daym vyedzenye vaſzey panyskyey M
2:
bo vyeczye samy vaſza M. yako bil pyrwſzy Voyewoda
3:
pyotr Hospodarem zyemyae Moldawſkiey, a poky bil panem
4:
vyego bog czo zapan bil, yako yemv byla volya y mysl
5:
z zadnem panem czo są okolo naſzey zyemye chrzeſczyanye
6:
nyechczial myecz zadnego pokoya, alye by byl rad zaw=
7:
sdy valczil y kreph chrzeſczyanską przelyewal, a nye
8:
bilo yemv nyeczyego zal zakrew albo za dobrodziey=
9:
sthwo chrzeſczyanskye, othoſſ v.m. samy vyeczie, yakie
10:
zle wnyoſl na syebye y na naſſą zyemyą chrzeſczyan=
11:
ską, y yako vyelye zlego vczinyl wzyemy obyczaymy
12:
zlemy, yeſcze vye bog yako sią dokona. Przetho na=
13:
vyodl na syebye y na zyemyą Thurki Pyotr Voyewo=
14:
da a yego precz vygnaly s zyemye ymyal Ceſarz
15:
doſicz mysly zlych nathą vbogą zyemyą, bo chczial
16:
poſthavicz wnyey Sandziaky, alye thym obyczayem
17:
nyemogl wnyey posthawicz Sandzyakow, ysz panow
18:
wſiſthkych, wyedno myaſtho sgromadzicz aby ye


strona: 6/190v

1:
posczynal nyemogl, othoſz Ceſarz vyrzawſzy tho ysz
2:
ynaczey vyemozye zyemye y panow vlowicz y on
3:
chytroſczya ſzwą y rad ſzwoych, oblyokl yednego Thur
4:
czyna wnaſze schathy, y posthanovil go Hospodarē
5:
thv w Moldawſkiey zyemy, othoſz my wthen czaſſ by=
6:
lysmy radzi, chocziaby bil zoſthawil hospodarem ye=
7:
dnego Czyganyna abo Murzyna, yesczie biczmy yego
8:
przyaly, dlya thego ze by sią Czeſarz rychlo zasyą
9:
nyewroczil, by nyezewſzem zyemye zepſzoval, any doko=
10:
nal, y oſthavywſzy nam thego Hospodara Stephana
11:
Voyewodą Thv my yego schanowaly yako pana y vy=
12:
dzialo sią nam dobrze zanyego, myſlylysmy ze yeſth
13:
pan chrzeſczyanſki naſzego zakonv, a on bil Tvrczin
14:
thelko wnaſze schathy obleczon, y donynyeyſzego czaſv
15:
y daley bychmy yego nyepoznaly, any roſzvmyely yeo
16:
chitroſczi y swoye pohybil y they vbogyey zyemye
17:
Alye go poznala zyemya them obyczayem ze poczyanl
18:
zyemyą pomalv podawacz Ceſarzowy czo raſz tho
19:
vyanczey y byla yemv volya dacz porth wſzyſcziek
20:
od dvnaya aſz do polonyny y Nyeſtr wſzicziek y
21:
yego zyemyą vznawſzy y obaczywſzy go ysz on wyą=
22:
czey sprzyaye Czeſzarzowy Tureczſkiemv, nyſzly nam
23:
chrzeſczyanom yony ſzią wſbvrzili nany dwa albo
24:
trzi krocz s ynſzemy hospodary Amy panowie wſczy
25:
nyedalysmy go zagubycz, bo nyebilo vnaſſ thakovego


strona: 6/191

1:
obyczayv od stharodawnych lyath aly za naſzego bandzye
2:
zywotha y pothym poczaly panowye poznawacz yego, Ze
3:
poczanl byl obyawyacz ſzwoye chytroſczy, y nyechczyal ny=
4:
kogo slvchacz alye pothayemnye wewſzem dawal znacz
5:
na porthe od wſech stron, a vyelmy na vaſzą M.
6:
myal navką od Ceſarza, yako na naſz thak y vaſzą
7:
M., pothym kyedy zyemya hvyrzala ze nyemogą yemv
8:
nyczego skazycz dla naſz, yony pothayemnye noczą podye=
9:
ly ſią nadnym zynnem hoſpodarem y vczynyly yemv y=
10:
prą
ale wſythky thy ludzy czo ych byl wzyal Ceſarz
11:
ys zyemyą vczinyly tho, Athak my obaczywszy Stepha=
12:
na voyewoda nyebosczika pohibyl od thich ludzy, y vy-
13:
rzelyſzmy thego nynyeyſzego hoſpodara, czoſzmy go wzyą
14:
ly, ymy yego wſczy znaly, yſz yesth szyn prawy Hospodar=
15:
ſki, szyn Bochdana Voyewody, a wnvk stharego Sthepha=
16:
na Voyewody nyeboraczyka, y yeſth dzyedzycz prawy Mol-
17:
dawſkyey zyemye, y ymy sią wſczy pod nyego podchilily
18:
y wſzyalysmy go ze by byl nam Hospodarem, thym obycza
19:
yem yako panowal Dzyad yego y oczyecz yego, pothym
20:
zeby y on panowal abiſzmy mogly poſpolytho zyemyae
21:
obronycz od nyeprzyaczielow naſzych, abychmy mogly
22:
Chrzeſczyanom przyayacz y slvſbą swą vkazacz
23:
Bo miloſcziwy Hoſpodarv sthem nyeprzyaczielem Chrze-
24:
ſczyanſkyem nyemoglysmy sobye zyemyae obronycz nyya=
25:
ko, any Chrzeſczyanom przyayacz, bo on ſzam byl nyeprzi
26:
yaczielem Chrzeſczyanom


strona: 6/191v

1:
Przetho ſzamy Vaſza miloſcz dobrze vyeczye, bomy wſczy
2:
panowye zyemyae Moldawſkiey od vyelyka aſz do mala
3:
y wſthka slyachtha y wſiſthka zyemya mamy Myr
4:
y prziſzyązne zapyſzy s waſą panyſką m. athak
5:
thy prziſzyangy y zapyſzy mamy spelnycz y dokonacz
6:
anygdy przy zywoczye naſzym nyechczymy ych pozaoſtacz
7:
any skazycz, alye yeſczebychmy chczyely ych vkrzepy=
8:
czy, s vaſzą panyſką M. Ieſly bandzie volya boza
9:
y vaſzey M. zeby v.m. nyemyaly czo zazle myecz
10:
na Naſſh
11:
Alye by navczil pan bog vaſzą panyſką miloſcz, aby=
12:
ſczye wſzyąly w Myr pana naſſego Iwana Allexan=
13:
dra Voyewodą y naſſ yako mamy przyszyagy y zapy=
14:
ſzy s vaſzą M. s stharadawna. aby bilo zal kro=
15:
lewſthwv thwoyemv pana naſzego y wſzech naſſ, y
16:
they byedney zyemyae. a kyedy v.m. nyesthanye sią
17:
zal naſſ y they byedney chrzeſczyanſkyey zyemyae. The=
18:
dy my zna bog nyevyemy, gdzie ſzią podzieym, bo ktho=
19:
re zle vczinyly czy tho lvdzye Thurkom ysz Stephana
20:
Voyewoda zahvbily. amy ynaczey nyemozym vſzmye=
21:
rzicz thylko s glowamy y ze krwye przelanyem, abo
22:
thylko bog y v m mozeczye vſzmyerzycz panowye
23:
Chrzeſczyansczi y wſpomagacz. Bo ynaczey nyemoglo
24:
ſią sthacz, Miloſcziwy Krolyv v m yeſth rozvmny
25:
y mozeczye thev porozumyecz yako my nalepyey moglo bicz


strona: 6/192

1:
I yeſly pan bog navczy V.M. nyebronycz sią naſz y
2:
pana naſzego, thedy v.m. dayczye gleyth poſlom, aby
3:
przysly do V.M. poſlowye pana naſzego y V.M.
4:
przes pana naſego posly lepyen vyrozvmyeczye wolya
5:
pana naſzego y naſz y naſzey zyemyae
6:
Miloſczywy Krolyv Ceſarz Thvreczski przyſlal yednego
7:
czavſza do Stephana Voyewody nyeboſczika aly Stepha
8:
na Voyewody nyezasthal, alye zaſthal Hospodarem
9:
Alexandra Voyewodą yroſkazal yemv od Ceſara, aby po
10:
sly na Maylatha y na syedmy groczką zyemyą, y s Mvl=
11:
thany y pyancz Sandziakow snyemy, aby posly voywacz
12:
Athak Miloſcziwy Krolyv yako sią poradzą, yeſly poydą
13:
albo nyepoydą, ony dadzą znacz do stharoſthy Camye=
14:
nyeczſkiego, a on da V.K.M. znacz
15:
Miloscziwy Krolyv, czo movyl pyotr Marſchalek
16:
kv Hethmanv V.M. Tharnowſkiemv abysczye vye=
17:
rzily V.M.K. yſſ są slowa pana naſzego y rady
18:
panow yego


strona: 7/8

1:
Poselſthwo do Ceſarza Tv=
2:
reczkiego przes jacuba vi=
3:
lamowſkieo

4:
Przothkyem powye poszel od nas Czeſſarzewy Tvrecz=
5:
ſkyemv posdrowyenye y braczką y sanſzyeczka przyaszn
6:
Pothym bandzye mowil Krol yego Miloſcz pan moy przi
7:
ſlal myą na dwor Vaſzey Ceſzarſkyey miloſczi, abich
8:
nawyedzyl ymyenyem yeo M. sdrowie vasey C.
9:
miloſczy, kthorego sdrowya y wſiſthkiego sczanſczia
10:
Vaſzeii C.M. zyczy yako brathv y przyaczielowy
11:
szwemv milemv na dlvgye czaſſy


strona: 7/8v

1:
Zathym dawſzy lyſth bandzie dzyankowal Ceſzarzewy
2:
yego M. ysz Voyewodzye Valaſkiemv holdownykowy
3:
swemv roſkazal aby ſzyą wmyerze y wpokoyv zacho=
4:
wal Bo tho nam ſzam voyewoda Valaſky oznaymyl
5:
ysz tho ma roſkazanye od Ceſzarza yeo M. My theſz
6:
zaſzyą chczymy syą przeczywko Voyewodzie Vala=
7:
ſkyemv w przyaſſny y wpokoyv zachowacz. a y
8:
therasz chczancz mv przyaszn okazacz proſzy Vaſzey
9:
Ceſzarſkiey M. krol yego M. pan moy aby go V.
10:
C.M. zachowacz raczil przy thich polach y grany=
11:
czach szyemye Valaſkyey yako ye przedny Voye=
12:
wodowye Valaſkyey Zyemye dzyerzely. aby on mogl
13:
lathwyey slvzycz y dany thą kthorą powynyen
14:
Vaſzey C.M. dawacz. Gdysz therasz lyatha prze=
15:
ſlego vyelye szyą lvdzy roſbyezalo y vyelką ſzya
16:
skoda sthala w Valaſkyey zyemy, przesz voyſką
17:
roſzmaythych lvdzy, a swlaſcza Tathar
18:
D
Aley powye possel krol yeo M. pan moy miloſcziwy
19:
pamyanthayancz na tho ysz wprzymyrnym lyſczye
20:
Vasza C.M. napyſſacz y przes poſſla pana mego
21:
wſkazacz knyemv raczil, aby yeo M. pan moy, s
22:
Czarzem Tatarſkiim pokoy chowal, gdysz on yesth
23:
vchowanyecz y przyaczyel Vaſzey C.M. Wczym
24:
chczancz pan moy woly V.C.M. doſſzicz vczynycz
25:
chowal pokoy y myr dobry s Czarzem Tatar=
26:
ſkiim. Nadzyewayancz ſzya theſz, odnyego przya=
27:
zny y pokoyw. Alye gdy pan moy naywyanczey
28:
vbeſpyeczil ſzyą na zachowanye pokoyv. Thedy


strona: 7/9

1:
Carz Thatarſky slal lvdzy ſzwe przy kthorych y
2:
Tvrczy bywayą, voyowacz zyemye yego M.
3:
pana mego. a gdysz tho yvſſ kyelko razow skodą
4:
czynyl po vczynyonem przemyerzv s Vaſza C.
5:
M. pan moy kazalmy tho Vaſzey C.M. povye=
6:
dzyecz. aby Vaſza C.M. napomyonancz y pow=
7:
czyągnancz raczil Czarza Tatarſkiego, zeby ſzyą
8:
wprzyazny awpokoyv zachowal s krolem yeo M.
9:
panem moym Miloſczywem, przyaczyelem V.
10:
C.M. Bo yeſly by thego Vaſza M.C. nyeopatrzyl
11:
Thedy by Krol yeo M pan moy mvſzyal bronycz
12:
zyemye y lvdzy ſzwoych od voyowanya Tatarſkieo
13:
Przithym thesz pan moy kazal Vaſzey C.M. powye=
14:
dziecz, ysz przeczywko vmowye y przymyerzv
15:
ludzye Vaſzey C.M. Tvrczy sthoyą s owczamy
16:
ſzwoyemy y sbarany, y paſzſzą ye wzyemy K
17:
yeo M. pana mego. athak pan moy kazal V.
18:
C.M. zazdacz yako przyaczyelya ſzwego, aby
19:
V.C.M. y dla zachowanya przemyerza y dlya
20:
vchronyenya swady myedzy lvdzmy naſzemy
21:
y thakyeſſ theſz zlodzyeyſthwa roſkazacz lvdziem
22:
swym Aby nyechodzyly nazyemya Krolya yeo
23:
M pana mego z owczamy y Barany ſzwemy
24:
beſz doſzwolenya lvdzy y stharoſthow pana
25:
mego
26:
Powye theſſ possel krol yego miloſcz pan moy


strona: 7/9v

1:
myloſczywy kazal vaſzey C.M. powyedzyecz yſz gdy
2:
knyemv przyachal poſel vaſzey C.M. Kyerdey
3:
saythbek dowyadvyancz ſzyą o Pyetrze Voyewo=
4:
dzye Valaſkyem, thedy pan moy powyedzial mv
5:
tho czo byla prawda, yſz go wpanſthwye yeo K.
6:
M. nyebilo. Alye Tadora bratha Pyotra Voye
7:
wody Stharoſthą Choczimſkiego y z zona y s dzye
8:
czmy y zewſiſthkyem skarbem yego thak yako
9:
byl do zyemye pana mego vczyekl vydacz Kyer=
10:
deyowy kazal y przeſzey ye Vaſzey C.M. poſlal
11:
sthą nadzyeyą swą y za obyethnyczą Kyerdeyo=
12:
wa yſz ym nyemyalo nycz bycz awſzakoſch
13:
slyſzy Krol yeo M. pan moy zeby yem gardla
14:
byly pobrany
15:
Ayaſbaſcha y ynſze Baſſche poſdrowy poſzel od nasz
16:
a bandzye ych szandal ymyenyem naſzym, aby
17:
szyą przyczynyly do Ceſzarza o rychlą y dobrą
18:
wrzeczyach naſzych odprawa, aprzithiim theſz
19:
bandzye zandal ych aſzwlaſcza Ayaſbasshe, aby
20:
nam wſiſthko dobrze V.C. yeo M. przyaczielya
21:
naſſego yednaly, y otho sthaly aby tha przyaſzny
22:
myedzy Ceſzarzem, a myedzy namy strony Ceſar=
23:
ſkyey byla wczaloſczy chowana. Bo my thesz tha=
24:
kyeſſ strony naſzey przeczywko Ceſſarzewy yeo
25:
M. chczymy nyeporvſſzenye zachowacz
26:
Ieſcze powye poſzel Czeſzarzewy yeo M. yſz nazą=


strona: 7/10

1:
danye naſze przes oſthathnyego poſla naſzego
2:
kthoregoſzmy v Czeſzarza myely, raczil dacz ly=
3:
ſthy myaſtham naſzym, kthore wewloſzech mamy
4:
krolowa yey miloſcz malzonka naſza, kthore=
5:
my by ſzyą ſczyczycz myaly Ivdzyem Czeſarſkim
6:
aby ych nyevoyowaly. Alye ysz yednemv mya
7:
ſthv naymyą Capvrſo przepomnyal poszel lyſtha
8:
wſzyancz, bandzye naſſ poſzel theras proszyl aby
9:
themv myaſthv lyſth thakyſz yako y ynnym dano
10:
Czeſzarz yeo M. roſkazacz dacz raczil
11:
Bandaly poſzla pythacz o nowyny nyema nycz po=
12:
wyedacz, yedno czo by bylo nyeſkodno
13:
Ieſly poszla banda pythacz o Tvrky yeſlyby yem
14:
owcze bily wroczony, Nyechay thak powye
15:
ysz pan moy wſthky owcze kaſzal wroczycz
16:
kthore od slodzyey byly odbythe, y slodzyeye
17:
pokaracz. alye owyecz thych nyechczyely
18:
bracz Tvrczy, athak vyelye ych posdychalo
19:
Krol yeo M. pan moy nyechczyal by bycz wthem
20:
vynyen, gdy ſzyą Tvrczy nyeopowyedayą Stha=
21:
roſtham yeo M. a dopvſczenya paſzey nyezan=
22:
dayą


strona: 7/10v

1:
Poſelsthwo do Voiieuodi Vala
2:
skiiego

3:
przes Andreya Thanczinſkiego Caſtellana Polanyeczkie=
4:
go, y kſzyandza Iana Byelinſkiego Canonika Ploczkieo
5:
Poſlowye naſſy przyachawſzy do pana Voyewodi Valaſkie=
6:
go powyedza mv od nasz poſdrowienye, y przyaſſny laſka=
7:
wa yako sanſzyadowy y przyaczielowy naſzemv. Po=
8:
thym lyſth oddadzya vyerzanczy, a gdy przethſczyon bą=
9:
dzie powyedzya themy slowy
10:
P
An nassz krol yego Miloſcz Polſki etc. poſlal naſz kv
11:
t.m. powyedayancz yſſz gdy byly przeth malem czaſ=
12:
ſem poslowye t.m. v yego K.M. y zandaly o pokoy
13:
o zachowanye dobre sanſzyeczſthwa, y o lyſth przymir=
14:
ny, Krol yeo M. baczancz t.m. bicz panem chrzeſczy=
15:
anſkyem, y baczancz theſz pokoy y myr bycz rzecz pozy=
16:
techną y sluſzną, myedzy lvdzmy y panſthwy chrze=
17:
ſczyanſkyemy, Nyeodmowil thego poſlom t.m. Czyego
18:
ymyenyem t.m. v yeo K.m. szandaly
19:
I poſzwolil yego K.M. naſſz pan aby myr y pokoy byl
20:
dzyerzſzan myedzy panſthwy yeo K.m. amyedzy zye=
21:
myą Valaſką, Na czo przyſzyagl sradamy svemy dvcho
22:
wnemy y swyeczſkyemy, y lyſth pod pyeczanczyą ſzwo=
23:
yą y pod rad ſzwoych theſz pyeczyanczyamy dal


strona: 7/11

1:
I acz kolwyek thak bywalo yſſ przyſſyangą pyervey
2:
czynyly ynſſy Voyewodowye yego K.M. panv naſſemv
3:
wſzak ze K. yeo M. chczancz okazacz nathen czaſſ przi
4:
yaſſny y laſką ſzwoyą t.m. przy poſlyech t.m. pyer
5:
wey przyſſyagl, y lyſth they przysyangy poſlom
6:
dacz raczil
7:
Naſſ tho dla thego poſlal, abyſzmy thv they przyſzyangy
8:
slvchaly kthorą t.m. maſſ thv yeo M.K. vczynycz
9:
spany Radamy ſzwemy dvchownemy y swieczkyemy
10:
y s ynſzemy Boyary zyemye Moldawſkyey, y sbyſzmy
11:
theſſ lysth wzyanly they przyszyangy, pod pyeczyą
12:
czyamy t.m. y rad t.M.
13:
A thak bandą ſzyą otho ſtharacz poſlowye naſſy, aby
14:
then lyſth byl dobrze napiſſan, zapyeczanthowan
15:
y vydan. Przyſſyanga theſz yſz by ſzyą dobrze od
16:
pana Voyewody, y oth rad yego y Boyarow vczinyla
17:
Powyedza theſſ yſſ naſſ sprawyly Stharoſthowye
18:
naſſy, ze pan Voyewoda roſkazal ſzyą poddanem
19:
swym wpokoyv wspravyedlywoſczy zachovacz
20:
y wmyrze slvdzmy naſſemy, Czo nam yeſth
21:
wſdzyaczno od pana Voyewody, yſſmy thakyeſſ
22:
ſzneſzey strony roſkazym ſzyą poddanyem naſſem
23:
w ſpraviedlywoſczy, w myrze y wpokoyv, przeciw=
24:
ko poddanym pana Voyewodzynem zachovacz
25:
ObRad naſſych poklon y przyaſſny powyedzą panv


strona: 7/11v

1:
Voyewodzye poſlowye naſſy, A Radam yego od Rad naſſych
2:
posdrowyenye
3:
Przyithym poſlowye naſſy przeyrzą thy articuli, kthore ſzą
4:
nam od poſlow zyemye podolſkyey naſſeymye podany
5:
wſzyawſzy kv ſzobye kogo wpodolyv, kogoby roſzvmyely
6:
spoddanych naſſych a kthoreby ſzyą sdaly, vzytheczne
7:
bicz podolſkyey zyemy poſlom naſzym srady poddanych
8:
naſzich abo Stharoſthy Camyenyeczskiego, othy by ſzią
9:
v Voyewody stharaly aby byly przyanthe, y lyſth aby
10:
nanye byl dan. Bocz ſzyą nam theſz nyewſiſthki sdadza
11:
przyſthoyne y potrzebne gdyſſ wlyſczye przymyernym
12:
vyelye thego yvſſ yeſth napiſſano, Amy zaſzyą tha=
13:
kyeſſ lyſth na thy Articuli, przes rancze stharoſthy Ca=
14:
myenyeczſkiego, panv Voyewodzye Valaſkyemv poslemy
15:
yaky nam bandzye przynyeſſzyon


strona: 7/30v

1:
Poselstwo do Czeszarza Thvreczskiego od
2:
nass Soboczſkiemv dane lata
3:
1539 Die XXij Decembrisstrona: 7/31

1:
Prothkyem gdy przyedzyeſſ na dwor Ceſzarza Thvreczſkiego
2:
bandzyeſſ zandal slyſzenya kv powiedzenyv poſzelſthwa y roſkaza=
3:
nya naſſego, kthore od naſſ Czeſzarzowy yego miloſczi ponyeſzyesz
4:
agdy bandzieſz myal slyſzenyae abo przed oblicznoſczyą Ceſzarſką
5:
abo przed Baſſhamy vedlye obyczaya na swyklem myeſczv abo
6:
gdye bandzie volya Ceſarſka
7:
Pothem powyeſſ themy slowy. Pan moy Crol Polſki, przyaczel
8:
y sznszyad V. Caſzarſkyey miloſczy, kaſzal poſdrovyenyae
9:
przyaczielſkie abraczſkye powiedziecz. Roſkazal theſz Vaszey
10:
C. M. miloſczy wdobrem sdrovyv y wvyelkyem sczanſczyv
11:
navyedzicz, zyczancz thego Vaſzey C. M. aby Vaſza C. M.
12:
dobrze nakaſdy czaſſ sdrow bil, a sczanſlyvye y vedle myſly
13:
swey wſiſthkyem poddanem szwem roſkazowal na dlugye czaſzy
14:
Pothem powyeſz, Crol yeo Miloscz pan moy poslal myą kv
15:
V. C. M. abich ymyenyem yego Cro. Mi. nyekthore rzeczy
16:
v Vaszey Ce. M. spravoval yednal y movil przyaczielſkiem
17:
obyczayem a szanſzieczskyem, Wczem ze bymy Vaſza Ce.
18:
miloſcz chczywſze szlyſzenye y vyarą zvpelnyeyſzą dacz ra
19:
czil, lysth swoy kv Vaſzey C. M. przesz myą poslacz
20:
raczil, kthory thy lysth zathem oddaſſ.
21:
Agdi listh bandzie przethſczyon abo theſſ bezethczenya thobye
22:
kaſzą mowicz thedy bandzyeſſ na then sposzob mowicz
23:
Milosczywy Ceſarzv Crol yeo miloſcz pan moy Crol Pol=
24:
ski stharſzy y thakyeſſ then szyn yeo Cro. M. yego M


strona: 7/31v

1:
Crol mlody pan moy kaſzaly Vaſzey C.M. dzyankowacz
2:
za thą przyaſſny y miloscz braczką a sanſzieczką ysz v
3:
Ce. m. przes poſzla ſzwego ych miloſcziam oſznaymycz ra
4:
czil czaſſ veſzelya y radoſczy szwoiey. Na kthori czaſz y
5:
szyny na swą vyarą obrzeſzowacz, y czorką swą w
6:
malzenyſthwo poſlubycz V.C.M. vmyſlycz raczil, abo=
7:
vyem sthand sznak byorą sthaley braczſkiey miloſczy V.
8:
Ce. Mi. przeczywko szobye gdy ych miloſcz V. Ce m. veſze
9:
lya ſzwego vczanſznyky myecz raczyſſ, pamyanthayancz
10:
na ono yſz przyacziel przyaczielowy pravemv by byl na
11:
kray swyatha yesth powynyen, o przigodach y sprawach
12:
swoych veſzolich y nye veſolich dacz sznavacz y yako nathen
13:
czasz gdy nyedawno bil posel vaſzey Ce M. vych milo
14:
sczi panow moych, themuſz poslowy ych m powyedziely,
15:
thako y theraſſ przes myą wſkazvyą Vaſzey Ce M. yſz
16:
gdi szamy prze dalekoſcz drogy prze czaſſ krothky, prze
17:
vczyanzenye yednego, drugiego mlode lyathą, nyemogly
18:
themv doſycz vczinycz nacz ye V. Ce M. wſzyvacz raczil
19:
Thedy yednak poſlem swem przyaczielſkiemv zachowanyv
20:
y braczskyey povynnoſczy doſycz vczinycz ych miloſcz chczie=
21:
ly, yakoſſ mnye slvgą y poddanego ſzwego kv Vaſzey Ce
22:
M nathen czass poſlaly, abich sią przi V. C. M. na mye=
23:
sczyv ych Miloſczi Crolow a panow moych sthego veſze
24:
lye, wczem V.C.M. pan bog vedlye mysly a zandly=
25:
vosczy nadarzycz y poczyeſicz raczil. a ysby they mysly y
26:
braczskiey milosczi swoyey przeczywko V. C. M. ych M.
27:
panovye moyy, znak vyanthſzy okaſzaly, vpomynek


strona: 7/32

1:
then maly kthory na thak krothkyem czaſzye przes thak daleką
2:
drogą mogl bicz przenyeſzyon V. C. M. poslaly, y proſzą aby
3:
V. C. M. then vpominek wſdziacznye przyancz raczil, a yſby
4:
V. C. M. s Crolmy ych miloſczią wthey przyaſſny y miloſczi
5:
braczskiey, thrwacz y zachowacz sią raczil, kthora myedzi
6:
V. C. M. a Crolmy ych miloſczią pany memy yesth smowyo=
7:
na vczwyerdzona y zapiſzſzana. Bo Crolowie ich miloscz
8:
panowye moyy miloſcziwi chczą wtheyze przyassny y wdo=
9:
brem szanſzieczthwie sthalye sią zachovacz y yey nygdy
10:
nywczem nyenarvſzacz. a gdy tho bandzyeſſ mowyl mye=
11:
dzy themy slowy kyedicz ſią bandzie sdalo prziſlvſznyey dary
12:
oddaſſ
13:
Othprawywſzy tho, y dary oddawſzy podzyankveſſ Ceſarzovi
14:
yeo M. ysz yego C. M. pamyanthayancz naprzyaſzny y
15:
braczką miloſcz naſſą zanapomynanyem posla Crolya
16:
yeo M. pana mego raczil byl obeſlacz Czarza Przekopſkieo
17:
poddanego swego, aby on przecziwko yeo Crole: Miloſczi
18:
y panysthwam yeo Cro M. nyeprzyaſſny nyeokazowal
19:
y poddanych yeo M. nyehamowal, aysz theſſ V. C. M.
20:
raczil roſkazacz stharoſtham swoyem pogranyczcznem yszby
21:
ony zadnych nayaſdow gwalthow y skod zagranyczą w
22:
panysthwach Crolya yeo M. pana mego czinycz poddanem
23:
V. Ce M. nyedopuſczaly, a yeſlyzeby szią kthorzy szwovolnye
24:
thego dopuſczily, yſſ by byly karany Czyego wſiſthkiego po=
25:
vyeſſ pan moy Crol yeo m wſzdzyanczen byl od V.C.
26:
M. y yako yeo Cro miloſczi theſz zaſzyą poszel V.C.M.


strona: 7/32v

1:
szandal aby Crol yeo M pan moy thakyeſſ ſzwey strony the
2:
go strzegl aby sią od poddanych yeo m, poddanym V. C. M.
3:
krzywdy zadne nyedzialy. ayeſly zeby swovolnye vdzyalal
4:
ktho czo, ysby byla spravyedlywoſcz czynyona, czo pan moy
5:
Crol yeo m. wſiſthko s dobrą volyą s szwey strony przyąl
6:
a dzyerſzecz y zachowacz tho chcze zawſdy przeczywko V. C.
7:
M y poddanym V. C. M. Alye tho czo bil V. C. M. kv
8:
Czarzowy Przekopskiemv roſzkazal, powyeſz ysz Crol yeo m. pan
9:
moy vanthpy aby do nyego doſlo. abowyem gdy poſzel V
10:
C. M. doma nyezaſthal, thedy za nyem nyeyeſdzil, a lysth v
11:
yego stharoſthy zoſthawyl, na kthory yſz myano odpyſzacz.
12:
a yſz dothych myaſth nyeodpyſzano powyeſz ysz malo nadzie=
13:
ye ma pan moy aby go tho doſlo, czo mv V. C. M. piſſacz y
14:
wkazacz raczil. athak proſzy Crol yeo M pan moy V. C.
15:
M. aby V. C. M. raczil podrugye sznowv opatrzycz, yako by
16:
szyą voley V. C. M. doſycz sthalo, a ysby panysthwą
17:
pana mego od Tatar poddanych y przyaczyol V. C. M. wpo=
18:
koyv mogly bycz zachovany
19:
Powyeſſ theſz yſz pogranyczczny Sandziakovie nyedobrze hamv
20:
yą poddanych V. C. M. od nayaſdow na panysthwa y pod
21:
dane Crolya yeo m. abowyem nyedawno po odyachanyv
22:
posla V. C. M. Kyerdeya Thvrczy Byalogroczsczi s Thata
23:
ry byly w szyemyach pana mego y skodą czinyly pod=
24:
danem yeo M. Myedzi kthoremy gdi byl yeden Thvrek
25:
yanth thedy go yeo Crolewſka M. przes myą dlathego
26:
V. C. M. poſlal aby sią V. C. M. kazal dovyedziecz sczy=
27:
yego by ſzią dopuſczenya abo ſzwovolensthva thy na=


strona: 7/33

1:
yasdy do szyemye pana mego dzyevayą. Powyesz thesz
2:
yſz dothych myasth owyecz Baranow pastherze s pol Cro yego
3:
m. pana mego nyespandzily. Thak yako V. C. M. roſkazacz
4:
bil przes posla swego raczil. athak proſzy yego Cro M.
5:
aby V. C. M. tho opatrzycz raczil aby they rzeczy rychly ko
6:
nyecz bicz mogl, aby beſz voley pana mego na polya yeo M.
7:
pastherze y zowczany y Barany nyechodzily. Bo naſlak thych
8:
paſtherzow vyelkye sią zlodzieysthwa y krzywdy sthey y
9:
ſzowey strony dzieyą, kthorych syą bandzim thak rychley
10:
vſtrzecz mogly, gdy poddany s obvdwv stron za granyczą
11:
bandą zadzierſzany
12:
Thv yeſly pythan bandzyeſſ o vczinyenye spraviedlivoſczy
13:
o kthorą za poddanemy swemy yeo C. M. byl wſkazal,
14:
powyeſz ze Crol yeo m. pan moy wſisthko vczinyl nazą
15:
danye V. C. M. czo kolwyek kv spravyedlyvoſczi przyſlv
16:
szalo, abovyem pozabithem Tvrkv kvpczv w kſzyaszth
17:
thwye Lithewſkyem, kthore kolwiek rzeczy mogly bicz nale
18:
zyone thą ſzą wroczony, y zloczincze kthory bily vynny the
19:
go zabiczya, czy kthorzy bily poymany są gardly pokara
20:
ny, yeſcze ſią theſz roſkaſzal yeo Cro: M. wszandy dovya
21:
dowacz y pythacz yesly zeby sthych rzeczy bylo czo yesczye
22:
naleſzyono aby tho przes vrzandnyky pana mego bylo
23:
pochovano y czaſzv ſzwego komv przisluſza wroczono
24:
Theſſ rzeczy po drugyem kvpczv, kthori w Vilnye vmarl
25:
kthore byly nalezyone thy są wroczone. Thakyeſſ theſſ
26:
po drugych dwv kvpczv kthorzy welwovye vmarly wſthki


strona: 7/33v

1:
ych rzeczy y kvpye przy poslye V. C. M. kyerdeyv byly komv
2:
przysluſzayą wroczony
3:
O owcze kthore bily pokradzyone theraſſ nyedawno przy
4:
poslye Cro: yeo m pana mego vgoda ſią sthala myedzy
5:
V. C. M. y yeo Cro: m poddanemy, kthorey vgodzie aby
6:
syą doſycz dzyalo od paddanych yeo m. pana mego, roſkaze
7:
Crol yeo M. pan moy
8:
O thy zlodzyeye kthorzy nyedawno pod Oczakow chodzily y
9:
skodą V. C. M. poddanym vczinyly pilno sią pan moy py
10:
thacz kaſal. Kthorych do thych myasth nyenalezyono, alye
11:
gdy bandą nalezeny spraviedlyvoſcz snych bandzie yeo Cro
12:
miloſcz czinych y karacz ye kaze
13:
Przythem powyeſſ ysz nyedawno byl v Sandzyaka Thehin=
14:
skiego Cro: yeo pana mego yeden Stharostha pogranycz=
15:
czny
y pythal go, sczyyem by tho doſzwolenyem czynyl yſz
16:
mosth sbvdowal przes Nyestr kv brzegv Cro: yeo M.
17:
y kamyenye na zyemy yeo Cro m. czmv by bral, nye=
18:
pythayancz any zandayancz thego. On powiedzial, ysz
19:
nye thelko mosth bvdowacz abo Camyenye bracz bandą
20:
alye pothey stronye mvrovacz sią, y myaſtho sadzicz bą=
21:
dą. Nyechay Crol yeo M. pan thwoy thegomy brony,
22:
yam theſz gothow bronycz, gdy go pothim pythal stharo=
23:
stha pana mego, sczyyem by tho doſzwolenyem czynyl
24:
yesly ze swolyą a roſkazanyem V. C. M. abo nye.
25:
On natho nycz pana mego Stharoſcze nyepovyedzial, yeno
26:
tho powiedzial, ysz ya wyem yakv panu szwemv sluzą


strona: 7/34

1:
Gdy theſz sthemze Sandziakiem o polya mowil wſpomynayącz
2:
tho ysz szyą themv doſycz nyedzieye czo Ceſ: przesz posla ro=
3:
ſkazal. On mv odpowyedz dal nyebarſzo przyemną y przya
4:
czyelſką, a kthora baſzo ſzią nyeſgadza sthem roſkazanyem
5:
y volyą V. C. M. kthorą posel V. C. M. povyedzyal
6:
Odpravywſzy thy naſze rzeczy bandzyeſſ thak movyl, yſſ
7:
Crol yeo m. pan moy V.C.M. kaſzal tho przipomyonącz
8:
yſſ gdy ſzią wroczil posel yeoCro: M. sdworv V. C. M.
9:
kthori ymyenyem Cro yeo m. nyeyaką roſzmovą myal przes
10:
Ayaſſbaſſhą s vaſzey C. M. o Crolya Iana Crolya Vangier
11:
ſkiego syna yeo Cro m. aby mogl bicz zachovan wlascze
12:
a przyaſſny V. C. M. povyedzial, ysz thą othpowiecz myal,
13:
ysh acz kolwyek Crol Ian Vaſzey C. M. nyepraw, awſak
14:
ze Ceſarz yeo miloſcz dla Cro: yeo M. nyeodmavya thego
15:
yszby syą okolo lasky a przyaſſny naydovacz dal yeſly by
16:
Crol Ian sluſznem obyczyem, awczaſſ v yego Ceſ My.
17:
thego svkal, kthorey odpovyedzy gdi pan moy Crol yeo m.
18:
wſdzyanczen bil dlia Crolia Iana syna szwego, kthoremv
19:
sthey przicziny nayvyanczey czorką swą yeo Cro: miloſcz
20:
poslubil ze they zvpelney nadzieye byl ysz on wthakyey
21:
laſcze a przyaſſny V. C. M. bicz myal wyakyey na on czasz
22:
byl kyedy go V. C. M. obroną swą y przichilnoſczyą ws=
23:
pomagacz raczil+ y poslal yeo m. pan moy wneth thegoſſ
24:
posla, kthory sdworv V. C. M. bil przyal do Cro Iana
25:
oſſnaymvyancz mv tho czo posel naſſ yeo m pana mego
26:
na dworze Vaſzey C. M. wrzeczach yego slyſzal
27:
+ y kyedigo thes Cro yeo m panu mamv przes kielko lysthow
28:
swoych V. C. M zaleczacz raczil


strona: 7/34v

1:
On vyancz yſz syą wthem czvcz chczial czo vſlyſzal, a laſky
2:
V. C. M. nyeradby sobye straczil alyeby yą rad zachowal
3:
thak yako by bila volya V. C. M. a moznoſczy yego
4:
wſkazal do Cro: yeo M. ysz poſla swego do Vaſzey C. M.
5:
poſlal na roſzmovyenye y poſthanowyenye rzeczy swoych. sla=
6:
ską Vaſzey C. M. # aby V. C. M. poſla yeo laſkawye sly=
7:
ſecz y odprawicz raczil # y zandal Cro. yeo M. zato aby przycziną
8:
swa vczinil do Vaſey C. M.
9:
Moy pan Crol yeo m yſz sdawna przyaczielem yeſth C
10:
Ianowy yeſcze gdi sobye byl syoſtrą yeo za malzonką pyer=
11:
wſzą poyanl, y pothym kyedy V. C. M. yemv laſki swoyey
12:
okazoval dzawſzy mv theraſſ wnadzieyą they laſki aprzyaſ=
13:
ſzny czorką swoyą za malzonką, kthorą barſzo mylvye
14:
rad by tho vydzial aby sobye laſką V. C. M. zachowacz
15:
vmyal, awnyey thrwayancz spokoynego zywotha y pa=
16:
nowanya, s czorką yeo Cro: M vzywal
17:
Adlya thego przyczyną swą kv V. C. M. yemv pan moy
18:
Crol yeo M. obyeczal yako povynny yeo przyacziel y pro=
19:
ſzy V. C. M. aby V. C. M. raczil bicz nany laſkaw, a ysby
20:
V. C. M. dawnego vmyſlv ſzwego przeczywko nyemv odmye
21:
nyacz nyeraczil bo sthand vyelyką poczyechą pan moy
22:
bandzie myal gdi tho vyedziecz a ſlyſecz bandzie, ysz Crol
23:
Ian s czorką yeo Cro M. bandą spokoynego panowanya
24:
laſky, y przyaſlywego sanſzyeczsthwa V. C. M. vſzywacz
25:
Iesly zeby chczyano zeby przithem bil kyedy bandzie posel=
26:
sthwo poſel powyedal Cro Ianow thedy powyeſſ yſſ
27:
acz kolvyek yam otho pana swego Cro: yeo miloſczi


strona: 7/35

1:
nyepythal, yſzem ſzią thego nyenadziewal aby thego byla po-
2:
trzeba. awſzakoſſ yſſ Ceſarzovy yeo M yeſth przyaſznyą
3:
braczską przichylon thedy ya wthey rzeczy Ceſ: yeo miloſczi
4:
slvchacz bandą, ayeſly zemy przithem poſelſthwye bycz ka=
5:
ſze, thedy vedlye voley a roſkazanya yeo C. M. rad poyadą
6:
Ayeſly zeby przy Vangierſkyem poſlye chczyano czyą oczo
7:
pythacz, czo by nyebeſpyecznye bylo przy nyem powiedacz the
8:
dy sobye na ynſſy czaſſ veſzmyeſz a ſlvſznye pothim natho
9:
odpovyeſſ, kyedy posla Vangierſkiego nyebandzie, bo od the
10:
go odstampicz nyemaſſ czoſzmy naprzod kv zaleczenyv Crola Iana
11:
ywspomozenyv kv laſcze Caeſ. napiſſaly, any chczymy aby
12:
ynſzego czo ymyenyem naſzem czynyl, yednal abo przirzekal,
13:
aczoſſ kolwyek by czyą pythanya, zazdanya napomynanya,
14:
od Ceſ od Baſſh od posla Vangierſkiego roſdnego od roſka
15:
zanya naſſego podkalo, na tho vymowky czyn obyczaynye
16:
a krothkyemy slowy, wrzecz syą dlugo nyewdavayancz,
17:
a movyancz yſz porvczenya thak szerokiego od naſſ nyemaſz,
18:
Wſzakze tho czoſſmy porvczily thylye raſzow ylye bandzie
19:
potrzeba kwoly poslowy Vangierſkyemy v Baſſh y v Ceſ:
20:
gdi ſią slvſznye bandzie vydzialo powtharzacz bandzyeſſ
21:
Ayeſly by tham pana Laſkiego zaſthal sznyem szią wrzecz zadną
22:
nyewdavay okolo poselsthwa naſſego, wſakze yeſlycz czo
23:
oſznaymy thego slvchacz mozeſſ, alye nywczem po yego voly
24:
aradzie nyeposthampvy. Gdyſſ on nycz wporvczenyv od naſſ
25:
nyema, y beſz voley y vyadomoſczy naſſey nyevyemy pocz
26:
do Ceſ: yachal, Czo theſs tham oſznaymycz moſzesz bandą=
27:
ly czyą o czo pythacz


strona: 7/35v

1:
O Voyewodą Valaſkiego bandzyeſſ sią dowyadowal bandacz
2:
w zyemy yeo yaka yeſth wladza y posthanovyenye wzye=
3:
myach yego, a yeſly nyevczinyl yakiego viſthampkv przeczyw=
4:
ko Ceſz. yako naſſ theraſſ spravyono, thedy bandzieſſ Ceſa:
5:
yeo M bandziely moglo bicz samego proſzil aby yeo Ceſ: M
6:
nany laſkaw bicz raczil. a yeſly by moglo bicz yſzby thy polya
7:
a zyemyą, kthora yeſth odgranyczona od Valach zapewny okvp
8:
yako by on s yego C. M. vmowil przywroczicz raczil, a yeſly
9:
by nyemoglo bycz v Ceſ. thedy tho s Baſſhamy bandzieſſ movil
10:
a powyeſz ze Crol yeo m. pan moy dla thego przicziną thą
11:
czyny, zeby rad themv Voyevodzie przyaſſnyą swą ſzią zacho=
12:
val. awſzakze thak czo by bylo slaſką a przyaſſnyą Ceſ:
13:
kthorey pan moy przodkyem shanovacz chcze, a nywczem by
14:
yey narvſſycz nyechczial
15:
O Bar y onye ymyenye Crolovey yey miloſczi, kthore yey M.
16:
ma ve wloſzech, bandzieſſ mowil yſſ acz kolvyek V. C. M.
17:
przes poſla Crolya yeo M. liſthy yeo M poslacz raczil, ktho=
18:
remy by lyſthy myastha ony myaly bycz przespieczny od
19:
wſzelakyey skody voyſka V. C. M. awſak ze yſſ yvſſ
20:
thy lyſthy dawney dati szą. a Crol yeo M. pan moy nye=
21:
vye yeſly thakowe lyſthy voyſka V. C. M. vaſzicz bandą,
22:
bandziesz proſzil y zandal aby Ceſ: yeo M. raczil tho ſznovv
23:
opatrzicz yako by ony myastha wſzekakiego nyebespyeczenysz
24:
thwa a skod bicz proſzne y vnycz mogly, a myastha szą
25:
thy
26:
Barum cum arce. Capurſium sine arce. Medunen sine
27:
arce. Palum cum arce In apulia. Hoſtunivm cum arce: Criptak


strona: 7/36

1:
ſine arce In trá Hydrvnti. Roſanum cum vna turre, lon-
2:
gum Bneum sine arce. In provincia Calabriae.
3:
O Kxyandza Bielſkiego bandzieſſ sią dowyadowal czo tham
4:
v Ceſzarza spravoval, a kthorem vmyſlem y zyakiem dopu=
5:
sczenyem Ceſarſkim do Hordy yeſdzil. a yeſly theſz tham
6:
onyem slyſzecz bilo po yego odyachanyv, abo czo by onyem
7:
dzierſzano
8:
Thakeſzmy sthanaly s kxyandzem arczibiskvpem Colocenſkiem
9:
gdi naſſ ſzandal od Cro: yeo M. Vangierſkiego aby poſzel
10:
naſſ s poslem yeo M. do dworv Czeſarza Thvreczskiego ya=
11:
chaly, ysby naſſ poſzel s yeo M. poslem w andrnopolyv
12:
szyą syachaly. a ktho by pyervey przyal then drugiego
13:
czekal. athak thobye roſkazvymy abyſz thy yesly pyervey
14:
przyedzyeſſ do andrnopolya posla yeo Kro M. trzy abo
15:
cztherzi dny czekal oſſobą swoyą. a yeſly by za thą kel=
16:
ka dny nyemogl syą go doczyekacz, thedy szam yecz w
17:
drogą lekko, aſz do Conſtantinopolya, abo gdzie Czeſarz
18:
bandzie. a czyeladnyka po sobye zoſthaw w Andrnopo=
19:
lyv zeby go do slvſznego czaſzv Cro: yeo M. Vangerſkieo
20:
poſla czekal. a othwoyem przemynyenyv opovyedzial
21:
Baſſham powyeſſ od naſſ posdrovyenye y przyaſſny naſſą/
22:
powyeſſ zebyſzmy zawſdy radzy na ych sdrowye y sczan=
23:
ſczie slyſzely. a bandzieſſ ych odnaſſ zandal y proſzil
24:
aby nam przyaſzny braczską Ceſarſką yednaly a


strona: 7/36v

1:
przyczynyaly syą do yego Ceſar: miloſczi. aby wthey przy
2:
yaſzny kthora yeſth myedzy namy zawſdy thrwal a yey ny=
3:
gdy nyeodmyenyal. boszmy then vmysl przed syą wſzyaly
4:
ysz przyaſſny they y miloſczy przeczywko yeo M. braczkyey
5:
nygdy nyeodmyenymy. athak wnyey thrwacz bandzimy
6:
yakoſzmy szobye przes posly y lysthy naſze z yeo C.M.
7:
obyeczaly. tho yeſth do zywotha naſſego y zywotha yeo C.
8:
M. do zywotha szyna naſzego y dozywotha yeo C. M. y
9:
szynowye naſſy wthan czaſſ kyedy naſz pan bog nyeraczi
10:
daley naswyczie chowacz bandą ſzią theſz przikladem na=
11:
szym mylovacz
12:
Ayeſly by przed Ceſa: nyemogl wſiſthkiego thak mo=
13:
wicz yakocz napiſsano. Thedy odmovywſzy po trzebnyey
14:
sze articuli przed Ceſ: krothkyemy slowy, oſthathek
15:
przed Baſſhamy szeroko roſzmovyſſ
16:
Przednyego Baſſchą kthori yeſth namyeſczv Ayaſzbaſ=
17:
schinem z oſſobna ymyenyem naſzym poſdrovyſſ, spra=
18:
vy naſſe nynyeyſze y pothem bandancze yemv zaleczysz
19:
a bandzieſſ go szandal y proſzil thak yego przothkovye
20:
nathem myeſczv na kthorem on yesth theraſſ bandacz
21:
nam przyaczyelmy bily dobremy thak ze by on thesz nam
22:
byl. a my gdi tho poznamy bandzimy syą przeczywko
23:
nyemy sprzyaſlyvye zachovacz. thak yakoſzmy ſzyą prze=
24:
czywko przothkom yego zachovavaly


strona: 7/37

1:
Do Valaſkiego Voyewody sthampyſſ od naſſ yemv poſdro=
2:
vyenye y laſką powyeſſ. panom radam yego laſką, a po=
3:
vyeſſ zebyſzmy mv zyczily abymv ſzią na wſzem sczanſzly=
4:
vyae a powoly yego vodzilo
5:
Podziankvyeſſ mv zatho yſz naſz o rzeczach kthore nam rozv=
6:
mye bicz potrzebne kv vye dzenyv przesz posly swe sprawye
7:
czegoſzmy odnyego wdzyaczczny y radzybyszmy napothem
8:
vyedziely zeby nam o rzechach potrzebnych przyaslywye
9:
nam wſkazacz thak yako poczanl. amy tho yemv la
10:
ſką naſzą a przyaſzlywem sznſzieczsthwem nagradzacz
11:
bandzimy
12:
Przithem powyeſſ zeſzmy thobye porvczily przycziną vczinycz
13:
ymyenyem kv Czeſzarzowy Thurzeczkiemv zeby nany byl
14:
laſkaw, a yſz by mv polya odgranyczone od Valaſkyey
15:
zyemye wroczil, yeſly darem nyemoſze bycz thedy za pye=
16:
nyandze o kthore by ſzyą on s Ceſa: szmowil, Bo byſzmy
17:
yemv radzy zathim dobrem sznſzyeczsthwem kthore nam
18:
okaſzvye wkaſdey rzeczy nam mozney zachowaly
19:
Powyeſſ theſz ze naſſ sprawvyą pogranyczny naſſy
20:
stharoſthowye yſſ pan voyewoda bil then voly thego
21:
lyatha przeslego yſſ yeſly by Thatarowie w panysz
22:
thwach naſſych yakye skody czynycz chczyely, on z
23:
ludzmy szwemy chczyal bycz nam przeczywko yem po=
24:
moczen, zaczv thy odnaſſ podzyankvyeſſ, a powyeſſ


strona: 7/37v

1:
zeſzmy thego odnyego barſzo wſdzyaczczny mayancz thą
2:
nadzyeyą yſſ napothem wkaſdey thakyey potrzebye nye=
3:
bandzie nam pomoczy szwey zalowal. Czo my yemv zaw=
4:
sdy pamyanthacz chczemy przyaſzlywem sanſzyeczthvem
5:
y zachovanyem naſſem


strona: 7/40v

1:
Lré ab Imperato: Tvrcarum per Petrum
2:
Opalenski allatæ

3:
Iam yeſth pan vyelky kthory wſiſthkyem lvdziem drogą
4:
vkazuyą, mam stholecz y Coroną Chostrzewovą, kthore
5:
go zową po polſkv Alexander Maczedonyski, nathem
6:
swyeczie, nathey zyemy yeſthem bozyczyemy, byalego morza
7:
czarnego morza, Rumyelſky a nadolſky, Caramanſky, Romſky,
8:
Dulcaderſky, Dyarbekerſky, Kyurdiſthanyski, Wodyr Baydzyon-
9:
ſky Adzyomſky, Sſzamſky, Helebſky, Mſſurſky, Mekeysky, Me=
10:
dyneyſky, Kuczsky y wſzyſthkyey Arabſkyey zyemyae: Jemyeny=
11:
ſky, thy wſziſthky zyemye naſſzy przothkowye bozą pomocza
12:
y my theſz pothym szamy naſſą ognysthą schabla y glodem
13:
pobraly
14:
Naſſ przodek pyerwſſy Sultan, Bayazyd yego szyn, sultan
15:
Selym, ayam theſſ yego ſſyn. Sultan Suleyman. Chan.Vyſczie
16:
pan chrzeſczyanſky wmeſzyaſzowey vyerze. myedzy wſiſth=


strona: 7/41

1:
kyemy chrzeſczyanſkyemu pany pan sthary, y mandry y bogathy
2:
Polſkyey zyemye, ynyekthorych ynſzych zyemy Crol Sigmunth
3:
Cznaymvyemy wam themy czaſſy kthoregoſczye czaſzv do
4:
naſſ posla poſlaly ſzwego slvgą vyernego y pana znamye=
5:
nythego pana Opalenyſkyego, poſzelſthwoſczye do naſſ poſzla=
6:
ly thakye poſzelſthwo przed namy spravoval y sthą novyną.
7:
kthora byla vaſza y vczinylyſczye tho ſzwą volyą. Szyna-=
8:
ſczie ſzwego na ſzwem myeſczv vczynyly y Coronowaly y
9:
zandalyſczye naſſ, aby theſſ vaſſ szyn nam thak przyaczye
10:
lem byl, yako myedzy namy a myedzy vamy yeſth przyaſzny.
11:
athym obyczayemeſczye do naſſego vyelkyego dworv poſzla=
12:
ly y pothem zaſzyąſczye naſſ zandaly, a byſzmy wam przy
13:
szyaſſzny lysth poſlaly. azaſzyąſczye nasz zandaly, aby theſz
14:
vaſſ szyn, snaſzem szynem do ych zywothow przymyerze
15:
myely, yeſtheſczye wy naſzwyeczye dlugo myeſkaly, yvze=
16:
ſczye lethnyem panem yesth, a swlaſcza yvſzyeſczye sthary,
17:
My szwamy kthorą przyaſny mamy, y przymyerze do na=
18:
ſzego zywotha, thoczmy barſzo dobrze trzymamy y bandzim
19:
pokym zywy, y przyaczyelſkyem obyczayem wkaſdey rze=
20:
czy syą bandzem vkazovaczy. alye czoſczye donaſſ pys=
21:
saly, aby naſſ ſſyn swaſzym ſzynem do ych zywotha tha=
22:
kyeſz theſz przymyerze trzymaly, thegocz by wam nyetrzeba
23:
any nam, mogly vaſſ ſzyn nawaſſ patrzycz, anaſſ szyn
24:
theſz na naſſ, yakomy ſſwamy wdobrey przyaſſny mye=
25:
ſkamy, y yako ſzyą dobrze ſzobye zachovamy, ony theſz
26:
mogą po naſzey smyerczy samy ſzsobą dobrze szyą
27:
zachovaczy, y przyaſzny myeczy y przymyerze. Wſakze


strona: 7/41v

1:
dla vaſzey vyelkyey przyaſzny y dla dobrego zachowanya
2:
thą vaſzą proſzbą y tho thes przyymvymy, abiſczye thak
3:
pewnye vyedziely. A pothym theſz do vaſſ o yedną rzecz
4:
pyſſymy, kthory yesth Tatarſkyey zyemye Ceſarz Sahabkie=
5:
rey Chan yesth nam barſzo zachovany ynaczey go nymamy
6:
yako za ſzwego wlaſznego syna, kthora yeſth przyaſſny.
7:
myedzy namy a myedzi vamy, dlya they przyaſſny roſka=
8:
zalyſzmy donyego aby theſz swamy thak theſz dobrze ſzyą
9:
zachoval y wprzyaſſny swamy myeſkal, amy theſz vasz
10:
proſzymy abiſczye theſz snyem dobrze myeſkaly, amyszmy
11:
theſz yem roſkazaly aby do vaſzey strony zadny nyeprzye=
12:
czielſkyem obyczayem do vaſzey zyemye nyeyachaly. A po=
13:
them Valaſki Voyevoda y Multhanyſky Voyewoda
14:
s ych poddanemy szą od dawnego czaſzv naſſy poddany
15:
y nam dany dayą. Ieſlyzebyſczye thaką rzecz traphyla
16:
yszby myal ſznych kthori zdradzaczy naſſ abo nyepoſlu=
17:
szen byczy, a obaczilby ysby od naſſ myal gwalth bycz
18:
amyal by przed namy vczyekaczy do vaſzego panysthva
19:
dlia schovanya, abiſczie kaſdego thakiego sznych w va=
20:
ſzem panyſthvye nyezachovaly. alye abyſczie go zagar=
21:
dlo yanly a ſkaraly. a pothym by kthorzy snych zaſyą
22:
v vaſſ dlya ych potrzeb vaſz proſzily y zandaly lvb ye=
23:
ſzdnych lvb drabow za ych pyenyandze, abo nyekthorich
24:
potrzebnych rzeczy kthore kolwyek bandą, abyſczye yem
25:
zadney rzeczy nyedaly, them obyczayem kthora przyaſzny
26:
myedzy wamy y myedzi namy yeſth. Vedlug they przi
27:
yaſzny, abyſczye byly naſſemv przyaczielowy przyaczye=
28:
lem, a nyeprzyaczyelowy nyeprzyaczielem. Poky swaſzey


strona: 7/42

1:
strony nyeprzyaczyelſkiem obyczayem, kthora rzecz ſią nyepo=
2:
cznye nathym ſzlowye ynaczey nye vdzielamy, yakoſzmy
3:
sprzothkv przirzekly, y tho chczymy do koncza trzymaczy,
4:
y chczymy Vam przyszyangaczy, y prziſzyagamy panu
5:
bogv sthworziczielowy nyeba y zyemye na yego yednoſcz
6:
vyerzymy ysz bog yedyny yeſth. a pothim prziſzyą=
7:
gamy swſiſthkyem swyanthem yſz my naprzeczywko
8:
wam zadney rzeczy nyeprzyaczyelſkem obyczayem nyepo=
9:
cznymy, poky samy nyepocznyeczie. Pana boga proſzye=
10:
my abyſzmy swamy do vaſzego zywotha y do naſſego
11:
zywotha dobrze myeſkaly y naſſze dzyeczy thakyeſſ, a pothī
12:
yvſſeſzmy vaſzego poſla sdrovego veſczieſczyv ve ſdrovyv
13:
do vaſzey strony poslaly. abyſczye thak vyedziely


strona: 7/67v

1:
Lysth od Cesarza Tvreczskiego przes T.
2:
Soboczkiego poſzlany XVIII Aprilis

3:
Iam pan Vyelky Svlthan Svleyman zbozey laſki py=
4:
ſzmy panu Vyelkiemv myedzy chrzeſczyanſkyemy pa=
5:
ny wmyeſzyaſzowey vyerze panu stharemv y mandre=
6:
mv y bogathemv oſznaymvyem vam kthorego czaſ zv
7:
naſſ lysth do vaſſ przeydzie abiſczie vyedziely othim
8:
kthoregoſczye do naſſego vyelkiego dworv ſzwego vyer
9:
nego slugą Soboczskyego do naſſ wpoſzelsthwye poſla=
10:
ly y piſzaliſczye thak do naſſ czo then vaſſ poſel
11:
przed vamy yakye poſzelſthwo spravy od naſſ aby=
12:
ſczye mv vyerzili ysz spravil poſzelſthvo od vaſſ do
13:
naſſ, a myſzmy mv vyerzily a barſzo dobrze vedlug
14:
vaſzey przyaſzny pyſzaliſczie zathim do naſſ o Cza
15:
rza Thatarſkiego Sahebkyereya yſzby yego poddany
16:
myely do vaſzey zyemye przyachaczy y vaſzym pod
17:
danym skodą nyeyaką vczynycz y Byalohroczskiego
18:
Sandzyaka theſz kthorzy pod yego moczą ſzą yſzby
19:
theſz myely spyknawſzy syą veſpolek przyachacz
20:
do vaſzego panſthwa/ kyelkyem vaſzym wſzyam
21:
skodą poczynyly vaſzych poddanych nyekthorych


strona: 7/68

1:
pobyly, a nyekthore theſz wnyevolyą pobraly y ych
2:
wſiſthką mayanthnoſcz y bydlo Przeyachawſzy przes
3:
Nyeſtr a nyekthorem vaſzym poddanym owcze pobraly
4:
Nam tho yesth nyebarſzo myla rzecz yeſly ze ſzyą
5:
thak sthalo yſz thak barſzo vyelką skodą przesz
6:
naſzego vyedzenya vczynyly Nam thego barſzo zal
7:
wſzak ze dla vaſzey dawney przyaſſny pyſzaliſzmy
8:
do Carza Tatarſkiego yeſlyby kthori vaſſ thaky vyą=
9:
zyen bil, aby vam wroczono, y skodą wſiſthką va=
10:
ſzym poddanym opravyono. apothim zandaliſczie naſz
11:
o Crolya Vangierſkiego o Januſſcha Czo ſzią thknye
12:
o thy rzeczy. Ja dla vaſzey dawney przyaſſny wſyſth=
13:
kom tho vczinyl, y piſzalem theſz do vaſz thak abiſcze
14:
vyedziely yſz tho pewna rzecz kthoraſzmy kv vam
15:
przyrzekly ynaczey sią tho nyenaydzie abiſczye thak
16:
vyedziely a vaſzego poſla soboczſkiego poſlalysmy
17:
do waſſ sthym lysthem veſczyeſczv vesdrovyv aby=
18:
scze thak vyedziely Datum Wandrnopolyv
19:
Crolowy Mlodemv

20:
Myedzy chrzeſczyanſkiemy pany pana Vyelkiego w
21:
Meſzyaſzowey vyerze pana stharego y mandrego y
22:
bogathego polſkiey Zyemye Crolya syn augusth Sig=
23:
mvnth vam oſznaymvyemy kthorego czaſzv naſſ lyſth
24:
do vaſſ przeydzie abiſcze vyedziely wmeſzyaſchovey
25:
vyerze vaſſ oczyecz do naſſego vyelkiego dworv
26:
kthorego poſla poſlal, przithem poſlye vyſcze theſſ


strona: 7/68v

1:
do mnye lysth poſlaly oſſobny zaleczayancz ſzwego oycza
2:
naprzod y samy szyebye okazowaliſczye naprzeczywko
3:
nam. Iam dla vaſzego oycza przyaſſny dawney sz=
4:
wamy theſz thakyeſſ chczą przyaczielem bicz yako y
5:
ſzwaſzem oyczem yeſly szamy bandzieczie chczyecz
6:
wthey za przyaſſny przyaczielſky lysth pyſzalyſzmy
7:
do waſſ y przes vaſzego poſlaszmy prziſlaly aby=
8:
scze thak vyedziely Datum Wandrnopolyv
9:
Navka Mikolayo czo ma
10:
sprawovacz v pana Markrabye

11:
Naprod poſzel naſſ Mikolay Nypſzycz poſzdrovy
12:
y nawyedzi ymyenyem naſzym pana Iana Markra=
13:
bya a powye ze yeo M. zyczymy sdrovya y wſſego
14:
dobra yako przyaczielowy y swagrowy naſſemv
15:
Pothym powye ysz vyelkye a czanſthe przed naſſ
16:
skargy przichodzą okolo vczyſkanya a obczyaſzlywoſczi
17:
kthore ſzią naſzym poddanym dzyeyą od poddanich
18:
pana Markrabinich aſzwlaſcza tho ysz Mystrz
19:
abo Comendor Lagowſki, kthori podnamy w
20:
panysthwye naſſyem ymyenye a mayanthnoſcz
21:
ma Zakazvye aby yego poddany w Croleſthwye
22:
naſſym bandaczy povynnoſczi thich a roboth kthore


strona: 7/69

1:
stharadawna zamkowy y stharoſczie naſſemv Mye=
2:
dzirzeczſkiemu szą povynny nyeczynyly. A kyedy czo
3:
czy yego poddany wiſthampyą albo vczinyą, thedy
4:
spraviedlyvoſczy kaze patrzycz a szvkacz v pana Mar
5:
krabye. a ſzam yey czynycz any chcze any ynſzem
6:
kaſze czo yeſth nam czyanſko, atho navyanczey
7:
nam yesth przikro ysz on thy poddane kthorzi ſzą
8:
wnaſzem Croleſthwie prziczyska y przipandza zeby
9:
nową a nyeſzwyczayną vyarą trzymaly anyevedlug
10:
stharadawna a koſcziola szwianthego Rzimſkiego A
11:
thak przerzeczony poſzel naſch bandzie zandal ymyenyem
12:
naſzym pana Markrabye aby thego themv Miſtrzowy
13:
czynycz vyanczey zakazal, azeby theſz poddanym them
14:
povynnoſczi the kthore szą stharoſczie y Zamkowy
15:
naſſemv Myedzirzeczkiemv povynny czynycz y vypel=
16:
nyacz kazal. abovyem my boſkyey przothkyem
17:
pothem tehſz ſzwey povynnosczi strzecz konyeczcznye
18:
chczymy
19:
Powye theſz then ze nass poſzel yſz Myesczanye Fal
20:
kyemborſczy wſkazvya do stharosthi naſſego Mye
21:
dzirzeczkiego y thego mv bronyą, aby on w lyeſzyech
22:
thych kthore ſzą wpanysthwye naſſyem nyelovil
23:
any gonyl. a my mamy sprawą ze tho sthara=
24:
dawno bylo y yesth ze stharoſthwye naſzy volnye
25:
zawſdy tho czynyly. a vyemy theſz y mamy na
26:
pyſſzmye yako szą stharadawna granycze a thak


strona: 7/69v

1:
bandzie zandal aby thego pan Markrabya, czo yesth
2:
stharadawna naſſe bronycz nyekazal. yowſzem yem
3:
zakazal gonycz w lyeſzyech naſſych, kthorechszmy my
4:
strzecz y bronycz roſkazaly stharoſcze naſſemv
5:
Przithim theſſ powye yſſ yeſth vyelye poddanych pa
6:
na Markrabinych kthorzi povynny szą, stharadaw
7:
na dawacz plath pyenyązny kſzyandzv poſnanſkiev
8:
Biſkupowy, kthorego od vyelya lath nyedavayą a
9:
thak bandzye proſzil pana Markrabie aby poddanym
10:
swem tho czo szą stharadawna povynny kſzyandzv
11:
poſnanſkiemv dacz y placzicz przikazal y zatho doſzycz
12:
vczinycz. abovyem tho yesth rzecz sluſzna y zeby tho
13:
czo yesth boze bogv bylo dane a czo Czeſarſkie Ce=
14:
ſzarzowy
15:
Ieſlyzeby pan Markrabya thego oczo bandzie poſsel
16:
naſſ naſzym ymyenyem zandal poſzwolicz a vczinycz
17:
nyechczyal. Thedi bandzie proſzil, aby yeo M czaſz
18:
y dzyen pewny zloſzicz raczil, na kthori by thy rze-
19:
czy a granycze bycz myaly oglyandovany. a my
20:
na then theſſ czaſſ zeſzlymy znaſzey sthrony


strona: 7/97v

1:
Odpowiecz kthorą Soboczski przinyosl od
2:
Czeſzarza Tvreczskiego o Krolia Iana Van
3:
gierskiego thak poviedziano

4:
Aiazbaſſa bil czlowyek pranthky a gnyewlywy, a gdy sią
5:
roſzgnyewal thedy tho mowyl czo mv zlyna do vsth przy=
6:
nyosla. Czeſzarz nygdy syą nyegnyewal na Iana Kolią
7:
any sią gnyewa. owſzem chcze nany bycz laſkaw yeno
8:
sią theſz on nyechay zachovavywa thak yako nany
9:
przysluſze. a gdy poſzel yego przyedzie chczymy znym
10:
snadnye vgodzicz y owſzisthko przyaslywie nalozicz
11:
Bassowye

12:
Panye poſlye Czeſzarz sią na krolya yana nyegnyewa,
13:
alye on ma vyedziecz yako a czo powynyen Czesarzowy
14:
by alye poſzla poſal, theraſz was pan trzecziego poſzla
15:
slye. Atho waſſ pan Czeſzarzowy nycz nyepovynyen
16:
yedno yſz my yeſth przyaczyelem. Krol franczvſki po=
17:
slal poſla na weſzelye gonycza wprawdzie. Alye wſdy
18:
poſlal. kthori ſzią theſz przyaczielem lyczy. Czeſzarzovy.
19:
atheſz go slal proſzicz Czeſarz, Krol ferdinand


strona: 7/98

1:
tho yeſth nyeprzyaczyel Ceſzarſky thego Czeſzarz nyeproſzil
2:
nyewyem yako ſzią dowyedzial othym veſzelyv. przyſlal
3:
voyewodzycza waſchego yego posla yeſcze nyemaſz. alye
4:
by yedno poſzel przyachal snadnye wſisthko postanovym.
5:
Vſzlyſzawſzy czo bandzie powyedal, a yako ſzią bandzie chczial
6:
zachowacz przeczywko Czeſzarzowy. alye poslal thv był
7:
na weſzelye posla poncza, opowyedayancz ysz poſzel vyel=
8:
ky yedzie, awſdy go nyemaſz. alye snacz moſze bycz
9:
yeſcze. Iam powyedzial ysz thak kv panu mamv ws=
10:
kazal yſz ma poslacz posla kv roſzmowyenyv y postha=
11:
nowyenyv rzeczy swoych do Czeszarza yeo M
12:
Rosthumbassha

13:
Czeſzarz dal mv swey zyemye wzywacz, kthorą wzial
14:
s swą schablyą mogl czy by thego bycz wſdzyanczen
15:
yam mv pysal aby posla poslal. a mogkly by aby
16:
szam przyachal yesly yaky nyedostathek nany, thedy
17:
przyslalby. omowylby nyemam. a poslalby czo czol=
18:
wyek czo by myal. Czeſzarz tho szam mowyl kye=
19:
dyſzmy vmyslnye przed Czeſzarzem szmynką onyem
20:
czynyly, yſſ poslow nyeslye, przes Przyczyny nyeyesth


strona: 7/98v

1:
tho Czesarz mowyl, mvſzy abo nyedoſthathek nany
2:
bycz. albo nyeſzmye przed Radamy, albo wſdy yaka
3:
przyczyna themv yeſth, ya themv nyevyerzą aby on
4:
zapamyanthal dobrodzyesthwa mego. alye Czeſarz
5:
dal by mv aby syą zapomogl wſkarby w voyſko
6:
aſznacz by wthem yedna godzyna przyſla yſſ by tho
7:
zaſluſzyl Czeſſarzowy
8:
Hoc dixi Regie Mlī secrete

9:
Que cum Lvthwibassa locutuſſum, pothkalem sluze=
10:
bnyky pana Laſkiego, kthorzy my povyedziely yssz
11:
them gonyecz krolya Wangierſkiego nyelaſkawye
12:
odpravyon, przetho ysz thv myal skarzycz na pa=
13:
na ych, a ysz myano yemv powyedziecz, ysz Czeſarz
14:
vyanczey vyerzy Laſkiego slynye nyſſ krolowy Ja=
15:
nowy. athak yeſly tho doſlo krolya Iana, yakoſſ
16:
podobno doſlo, kiedy mnye.
17:
Thedy owa wſzyal czo ynſzego przed ſzią. abo poſzel
18:
nyeſzmyal yachacz yeſly go theſz tho doſlo, aſzby
19:
thą rzecz na pana wſzego wloſzil. Bassha povye=


strona: 7/99

1:
dzial, tho nyebilo ony kv swey rzeczy movyą kaſzdy za=
2:
szwem, prawda ysz on nyekthore rzeczy chczyal yednacz
3:
y o Krolya Iana powyedzial ysz szyą spysaly tham ya=
4:
koſſ po smyerczy. a ysz sobye ſzyą spysaly yeden drugie=
5:
go nyeodsthampicz. alyeſzmy my powyedziely yednay thy
6:
swe rzeczy, a krolowy yanowy day pokoy tho yesth podda
7:
ny naſz. wſzak vyeczye panye poslye by dwa braczya
8:
na yedno Iablko traffily, kaſdyby ye sobye volyal, tha=
9:
kyeſz ony mowyą za zwym yako ktho sobye thak theſz
10:
y swemv zyczy. alye tho nyeyeſth nygdy mowyono
11:
od naſſz
12:
O Czarza Przekopskiego

13:
Na moye poſelsthwo vſthnye Czeſarz szam powyedzyal
14:
opatrzimy tho
15:
Lyvthwibassa powiedzial

16:
do Czarza Przekopſkiego Czeſzarz poslye, aby szyą zacho
17:
wywal przeczyw Krolowy yego M. thak yakomy syą
18:
zachovywamy pod laską Czesarſką, a srodze yemv
19:
Czesarz roſkaſze
20:
O polyastrona: 7/99v

1:
O Polya

2:
Myalem vyelky spor sBasshamy wywodzancz tho bycz po=
3:
lya krolya yeo M. podlye navky kthoram myal od pa=
4:
na stharoſthy Haliczkiego. Na osthathek nathym stha=
5:
nąlo, y powyedziely ysz Czeſzarz poſlye tham na thy
6:
polya yednego, krol yeo M. nyechay drugiego poslye
7:
kthorzy by tham thy myescza vkazal. Atham albo spą=
8:
dzą yvſſ owcze, albo wſak theſz tho yesth przyaczieska
9:
yeſly ze ſzyą nyemogą obycz beſz tham thych paſſzy podda=
10:
ny Czesarſczy, nyechay by dawaly Krolowy yeo M tha=
11:
kową dany, yaką Czeſzarzowy dawayą, agdy then
12:
wyyedzie od Czesarza, da znacz Krolowy yeo M aby thes
13:
swego vyslal
14:
O Tatari Bialogroczskie kthorzi czinily
15:
w Zyemyach Kolya yego Mczȳ

16:
Poslye Czeſarz Kyerdeya y Czavſcha s dworu ſzwego
17:
a roſkaze ye thak skaracz ysz tho yawno kaſdemv
18:
bandzie y Krolowy yeo M. y thy kthorzy yem thego
19:
pomagayą albo dopvſczayą
20:
O Sandziaka Thehinskieho

21:
O rospravą kthorą myal s prethwiczem etc. Rekl Bas=
22:
sha y thego sią tham dowyedzą, othoſz yvſz slyſecz ze yesth
23:
skaran


strona: 7/100

1:
O Mosth pryes Nyestr

2:
Moſth nyeyeſth rzecz vyeczna, byl mosth alye nyeyesth
3:
any bandzie, y tho nyebyl mosth alye lawky bily, czo
4:
braly kamyenye ponych chodzancz na bvdovanye zam=
5:
ku, a czo tho zaskoda Krolowy yeo M. ysz kamyenye
6:
brano. Krol yeo M. thak ze moze vzywacz zyemye
7:
Czeſarſkiey beſz skody yego y podanych yego
8:
O Bar

9:
Dany są lysthy y przynyoſlem ye thakowe yakyem
10:
myal w roſkazanyv od Krolya yeo M. y Barbaroſzie
11:
za przypomynanym Jonvſzbekowem myano roſkazacz
12:
pylnye aby ludzie yego nyeczynyly skod smorza tham
13:
them ponysthwam Krolowey yey M.
14:
Vyanznye

15:
Kthorzi by byly nalyeszyeny czy poddany Krolewsczy
16:
kthore Tatarovye vyvyedly Byalogroczsczi przynyoſlem
17:
lysth Czeſarſki aby byly volnye pvſczany, gdzie byly
18:
kthorzy nalezemy. A then lysth ma na potnim bycz
19:
na kthorim zamkv pogranyczcznem Krolya yeo M.
20:
yſſ gdzye by sią pothym ktho dowyedzyal o swym
21:
w Thurczech albo poddanym albo povynowathym sthym


strona: 7/100v

1:
lysthem ma yscz a wſzyancz swego, a kaſdy ma bycz
2:
volno pvſczon.
3:
O fabyanka Cursora Kro yeo M

4:
Przynyoslem lysth Czeſarſki Crolowy yeo M. s kthorem
5:
gdzye by kolwyek byl nalyczyon, ma bycz volnye
6:
pvſczon A then lysth s roſkazanya Krolya yeo M.
7:
dalem panu Zvpnykowy
8:
O Voyewodą Valaskiego

9:
Nyczem nyemowyl bo myą byl proſzil Voyewoda va=
10:
laſki, ysz yeslyby myą svkal wthem ymyenyem
11:
yego, yego szyn Alexander y Hethman yeo Myhvl,
12:
abich mowyl yesly zeby myą wthym nyeszvkaly
13:
abich dal pokoy. Othoſz gdym bil na dworze Czeſar=
14:
skyem thedy my nycz nyemowil, yam theſz wrzeczy
15:
yego nycz nyemowyl
16:
O Xyandza Byelskiego

17:
Nyemoglem ſzią nycz dowiedziecz, czo tham spravoval
18:
gdy bil na dworze Czeſarſkiem, Vmyſl nyem czy=
19:
nyl zmynką onyem, z Baſſamy ys Ionusbekiem, alye
20:
go zadny nyezna any pamyatha
21:
Thomas Soboczski
22:
manu sua ſcripſit


strona: 7/102v

1:
Navka Iacvbowy Vilamowskiemv
2:
Dworzanynowy Krolia yego Milosczi
3:
do Czesarza Tvreczskiego XVI Au=
4:
gusti Mo Do XLmostrona: 7/103

1:
Nayprzoth kyedy bandzieſſ v Ceſarza abo gdzieſſ kol
2:
wyek yndzye Thedy thego bandzyeſſ strzegl, aby the=
3:
go nyedawal znacz zeby wczym ynszym yedno wthych
4:
rzeczyach a wſpravach o kthore soboczski od naſſ yeſdzil
5:
yachal. aby thych rzeczy kthore są nam przes So
6:
boczſkiego od Thvreczſkiego Czeſarza. Za kthore ymyenyem
7:
naſzim Czeſarzowy bandzyeſſ dzyankowal, obyeczany
8:
dokonal. azeby themu czo nam yeſth obyeczano doſicz
9:
sią sthalo, o tho syą pylnye stharay
10:
Powyeſſ ze thak yako byl Czeſarz obyeczal napolya ſzwe=
11:
go yednego poſlacz a nam theſz tho oznaymycz ze zadny
12:
nyebyl. Thak yakoſſ tho thy dobrze vyeſſ y naczoſſ
13:
thy dlugo od naſſ czyekal
14:
Powyeſſ theſſ yſz myaſtho thego czo myano bylo owcze
15:
y barany spol naſſych zegnacz. Thedy yvſſ theraſſ
16:
yedno syedm myl od Braczlawya owcze y Barany pod=
17:
dany Czeſarſczy na naſzych polyach paſzą. Cze my
18:
cząſczya dla thego czerpymy ze sią nadzyevamy kon=
19:
cza wthey rzeczy od Ceſarza dobrego Cząſczya theſſ
20:
dlya they przyaſzny, kthora yeſth myedzy namy a mye=
21:
dzy ceſarzem. kthorą my z naſzey strony strzecz y chovacz
22:
chczymy.


strona: 7/103v

1:
Czarz Przekopski thak naſſ sprawyą ze ſyą nyeyako
2:
przegraza yako by myal czynycz skody panysthwam
3:
naſzym. acz theraſſ nycz nyeczynyl. awſzakoſſ yed-
4:
nak yako dobrze vyeſſ byly dobrze vyelkye zabyegy
5:
w naſzych z panysthwach, dla yego thych przegraſek
6:
y bandzieſſ zandal Ceſarza yeo M ymyenyem naſzym
7:
aby ponyewaſſ Czarz Przekopsky yeſth poddanem ye
8:
go yemv roſkazal zeby sią przeczyw iemu i nam y panysthwā
9:
naſzym thak zachowal yako ſią Ceſarz yeo zacho
10:
vavą
11:
Bandzieſſ theſz zandal dowyedzyawſzy sią kthore rzeczy
12:
są nam przes Soboczſkiego obyeczany yako tho syego od
13:
powiedzi kthorącz slymy vyrozvmyeſſ, ayeſcze nyeszą
14:
vypelnyone abo yem sią nyedoſicz sthalo strony Ce=
15:
ſarſkyey
16:
Przithem bandzieſſ Ceſſarza yego Miloſczi Tvreczskiego
17:
proſzil ponyewaſſ yvſſ Krol Ian vmarl Kthory byl
18:
zyanczyem naſzem. na kthorego on ſzią nyegnyewal
19:
a yſſ dla naſſ Lathwye a snadnye snyem nalozycz
20:
myal aby na tho pamyanthacz raczil a czorcze na
21:
ſzey y yey miloſczi szynowy synowczowy albo w
22:
nukowy naſzemv wpanysthwach ych zadney


strona: 7/104v

1:
w panysthwach ych zadney nyelaſki any zadnego nyepo
2:
koyv albo vczyſku czynycz nyekazal. aby ona w they za
3:
loſczy spokoyem w pansthwye swoym myeskacz mogla
4:
abowyem tho yesth wprzemyerzv naſzym spolnym ysz
5:
przyaczielem przyaczielowy mamy bicz naſzemv a nyeprzy
6:
yaczielem nyeprzyaczielowy y kthoſz moze nam bicz albo
7:
yeſth vyanthſzem przyaczielem yako czorka naſza yako
8:
szynowiecz naſſ kthorzy aby byly przy dobrym pokoyv
9:
zachowany a yſby zadnych any od panysthw any od ludzy
10:
czeſarſkich vcziſku albo trudnosczy nyemyely bandziesz
11:
czeſzarza ymyenyem naſzym szandal y proſzil yako przi
12:
yaczielia bratha y sanſzyada naſſego
13:
Bandzyeſz szią thes dowyadowal ymyenyem naſzym od
14:
Baſſze czo tham Wangierſczy poslowie albo ynſzy zanda=
15:
yą y sprawyą a nam pothym wſisthko oſznaymysz
16:
Od poſlow Wangierſkich bandzieſſ sią dowyadowal
17:
czo za Instrukczyą mayą albo kondiciye a yesly
18:
od krolya yana yną y od panow Wangierſkych
19:
yną instrukczyą tho nam theſz oſznaymyſſ


strona: 7/104v

1:
Kthorzy kyedy banda czyą proſzily aby ym pomagal thedy
2:
ym tho obyeczvy awsakoſch ynaczey sią nyeprziczynyay
3:
yedno yakoczieſzmy napiſſaly tho yeſth aby czeſzarz thą
4:
przyaſzny kthorą krolowy Ianowy bil obieczal czorcze
5:
naſzey y synowczowy zachowal
6:
T
Lvmacza yesly ze sią wroczil a yeſly ze nyebandzie
7:
myal czo by nam vſthnye powiedziecz myal thedy
8:
go s sobą veſzmyesz, lysthy kvnam odeſlawſzy y vypy
9:
sawſzy nam sprawą yego. alye yeſly zeby czo nam
10:
myal powyedzyecz potrzebnego thedy go donaſz poſlyesz
11:
a kogo ynſzego na tho myeſcze sſzobą veſzmyeſz kthory
12:
by themv doſzicz vczynycz mogl
13:
O wſisthkyem czo ſzią tham dzyeye czo ktho sprawye
14:
bandziesz ſzią yako napylnyey moze bicz dowiadowal
15:
a nam oznaymyal
16:
Strzesz szią theſz wnaſzich rzeczach nyepotrzebnye skyem
17:
mowicz. a yeſly tham theraſſ yesth pan Laſki thedy
18:
nam oſznaymyſz czo tham czyny
19:
Odpowiecz daną Soboczskiemv pylnye przeczithay a do
20:
mawyay ſią aby ſią obiethnyczam doſzicz sthalo


strona: 7/105

1:
Baſsche posdrowyſz ymyenyem naſzym y bandzieſſ tho sznye
2:
my mowil w naſzich rzeczach thak yakoſſ yesth obyczay
3:
a yakoſſ theſz przeth them mawyal y bandzieſz ych szą
4:
dal ymynyem naſzym aby nam wſiſthko dobrze v cze=
5:
ſzarza yednaly


strona: 8/25v

1:
Jacobo Wylamowsky ad Impe=
2:
ratorem Turearū nunctio

3:
Wylamowſky, po thwoym wyechanyu gdy
4:
ſam do nas przyachaly poſſlowye swągyer zu=
5:
daly naſ od Crolya Iana C wągyerſkiego ſſy=
6:
na naſſzego mylego abyſmy yego w przyaſny
7:
Ceſſarsku zalecyely A thako roſkazuemczy
8:
aby thy ſczeſſarzem od nas mowyl y sbaſzamy


strona: 8/26

1:
wthey rzeczy nathen spoſſob. Naprzoth powyeſz
2:
yzmy wyedzucz y ſnayucz przyaſn y dobrą
3:
ſſuſyecztvo chtorą przeſ wyele lyath Crol Ian
4:
sczeſſarzē yego M. a yſz theſz wyele lyſthow
5:
Ceſſarz do nas pyſſal zaleczayucz go nam a opo-
6:
wyedayucz yſz yeſth yego przyacyel dalyſmy
7:
yemv dziewką naſſze za malzonką ktoruſmy
8:
barzo mylowaly mayucz the nadzyeye yſz tham
9:
bądzye myeſzkala wpokoyu dobrym za thu p:
10:
przyaſnyu chtorv ma Ceſſarz yego M. ku Crole=
11:
wy yego M. wągierſkiemv. Pothym powyeſz
12:
yſz gdy ſye thak yuſz ſthalo, zudamy Czeſſarza
13:
iego Mczi aby they przyaſny y braczkiey my=
14:
loſczy ktorv ma dawno przecywko Crolewy Iano-
15:
wy odmyenyaczy nyeraczyl y owſſzem dlya
16:
naſſzey przyazny y braczkiey myloſczy by wyeth=
17:
ſſzu yeſcze thereſ przyaſn yemv okazowaczy
18:
raczyl, gdyſzmy my dziewką naſſzą wna=
19:
dzyeye w przyaſny Ceſſarſkiey iego Mczi ie=
20:
mv za malzonką daly bo czo yemu dobrąy


strona: 8/26v

1:
przyazny y ſſuſyeczthwa dobrągo okazą yego
2:
Ceſſarſka myloſcz tho nyemnyey przeymowaczy
3:
bedzyąmy yedno yakoby nam ſſamym ſye tham
4:
dzyalo, a tho chczemy aby pylnye wądlyą
5:
roſkazanya naſſzego powyedzyal y ſprawyel
6:
pod laſku naſſzu. Dan wcracowye Czterna-
7:
ſthego dnya Myeſyucza kwyethnya Roku
8:
bozego Tyſſyucznego pyethſſethnego Trzy=
9:
dzyeſthego y dzyewyuthego Croleſthwa
10:
naſſzego roku Trzydzyeſthego Trzecyego
11:
Z roſkanya wlaſſnego
12:
yago C Mczy


strona: 8/132

1:
Kxyąznye Marcrabiney Heduidze

2:
Sigmund zbozey Myloſczy Crol polſzky etc. Oſſwieczoney
3:
xieznye panyey Iaduidze Marcrabiney Brādemburſzkiey
4:
Rzymſzkiego panſtwa Electorcze stetynſzkiey Pomor=
5:
ſzkiey Caſſubſzkiey y slowyenſzkiey xyanznye Bur=
6:
grabiney Noremberſzkiey etc czorcze naſſzey myley


strona: 8/132v

1:
Oſſwieczona kxiezno Czorko naſſza myla. Dano nam
2:
lyſth t.m. ſchtorego yzeſzmy ſroſumyely t.m. bycz brze=
3:
myenv belyzmy ſthego pocyeſſzeny mayucz the nadzye
4:
ye yſz tho czo t.m. noſſyſz kv chwalye mylego boga
5:
ku pocyeſſze ſwoyey y naſſzey theſz wdobrym ſzdro=
6:
wyu porodzycz bąndzye raczela. Alye nas ſdrugyey
7:
ſtrony lyſth xiazecya yego Myloſczy malzonka t. m.
8:
saſſmvcyel, ſchtoregoſzmy wyelku zaloſcz wzyely yſz
9:
nam pyſſaczy raczel ze na poddanych ſwoych prozbe
10:
odmyane nyeyaku wſprawye krzeſczyanſzkiey wczy=
11:
nycz chcze. A yſz nas theſz oto zandal za byzmy t. m.
12:
przeſ poſſla naſzego ku przyſwolenyu na the odmya=
13:
ne wyary przywodzyely. My acz nye wyemy yako
14:
czo chcze czynycz xiaze yego myloſcz a wſzakoſz tho
15:
wyemy ze na ſzadnv odmyane nam t. m. przywo=
16:
dzyczy nyeprzyſtoy. I offſzem ſpowynnoſczy naſſzey
17:
yakoſzmy y przethym czynyely t.m. tym lyſtem napo=
18:
mynamy aby t. m. nykomv gwoley myſſzly ſwey
19:
przecywko wyarze ſwyanthey ynak nyeodmyenya=
20:
la, iedno tak mocznye a stalye vtym trwala yakoſz


strona: 8/133

1:
t. m. zmlodoſczy yeſth nawczona y wchowana bo my=
2:
nyſzeſmy thego doſſwyatczely iſſz tho czo ſye dzyalo za
3:
przodkow naſſzych y zachowanye wyetnoſczy wyary
4:
y koſczyola swyanthego bylo wſzyſthko dobrze y chwale
5:
bnye, ponyewasz wyelkymy czudy wludzyech ſwyan
6:
thych tho sye okazowalo yſz wyara przodkow naſzych
7:
y ſachowanye yednoſczy wkoſczyelye ſwyetym bylo ſa=
8:
wſzdy panv bogu myelo y zborv krzeſczyanſzkiemv
9:
pozyteczno. Theraſ theſz ſabye wydzyem yako ſatym
10:
nowym nyechtorych ludzy od wyary odtargnyenym
11:
ſwowolnym wyele pan bog wſzechmoguczy zlego
12:
na krzeſczyanſtwo przepuſcza y obawyacz ſye trzeba
13:
aby y thych chtorzy ſſu thego przyczynv y drugych acz nye
14:
wynnych dlya nych ſſrodze nyeſzkaral y na onym ſwye=
15:
cye pan bog nye ſzkaral A przeto y podrugye t. m. napo-
16:
mynamy aby t. m. dobrodzieyſtwem bozym nyegardzyela
17:
chtoregoſz t. m. doſtala wurodzenyu, w cznotach, w ſzdrowyu
18:
y wdobrym myenyv nyſkund ynvd yedno ſtey wyary kto=
19:
ruſz t.m. od nas y od przodkow naſſzych przes recze w=
20:
ſyela: za ſſwyathloſcya boſzku, chtora dawno ludzy krze=
21:
ſczyanſzkye oſſwyecyela y trzymala thak wſzyczko


strona: 8/133v

1:
wkoſcyelye ſwyetym yako przodkowye naſſzy trzymaly
2:
yako dzyſſ trzymayv koſczyoly krzeſczyanſzkye zdaw
3:
na duchem ſwyetym poſtanowyone, yako theſz przeloze=
4:
ny naſſzy dvchowny Ceſſarz Crolowye, Kxiązetha wyel=
5:
kye dalyekych ſyem dotychmyaſt dzyerzu ſtalye a nye=
6:
odmyenye. Bo the nadzyeye mamy yſz yako czy wſzy=
7:
ſczy ſtaloſczy ſwey tako ony ſſmyaloſczy, ktorzy sye od
8:
koſczyola odrywayu zaplathe przyſtoynv rychlo weſmv
9:
ponyewaſz nas pan Criſtus ſſam nauczel, yſz go naleſcz
10:
nyemamy na puſczy abo na oſſobnym myeſczu, alye tyl
11:
ko wſborze a wyednoſczy koſczyola ſwyentego. To gdy
12:
t. m. wczynyſz bandzyeſz myala laſzke bozu, sſlawe
13:
wyelku, myloſcz y blogoſlawyenſtwo naſſze rozmno=
14:
zenye dobre owoczu ſuego. A yezlyby kxyuze yego
15:
myloſcz chczyal t. m. ku themv czyſſnucz wolyu abo na=
16:
mawamy ſwymy yednak t. m. tego czynycz nyeracz
17:
bo ku they myſſly y poſluſſzenſtwu t. m. my bandz=
18:
yemy gotowy t. m. rade y obrone naſſze dzyerzeczy
19:
a wſzadney potrzebye za thakowu rzeczu t.m. nye=
20:
opuſczaczy. Stym t. m. panv bogu poruczamy, zyczucz
21:
t. m. ſzdrowya ſczeſcya na dlugye czaſſy. Dan wcra=


strona: 8/134

1:
cowye weyſſrzode przed ſſwyetym Staniſlawem. Lata
2:
narodzenya bozego Mo Do XXXIXo
3:
Sigiſmvndus Rex ſpt


strona: 8/160v

1:
Tranſumptum lrárum
2:
ab imperatore Turcarum
3:
Lingua polonica

4:
P
Anv wyelkiemv myedzy krzeſczyanſzkymy pa=
5:
ny meſſiaſzowey wyerze panv mąndremv naſzemv
6:
przyacyelowy mylemv polſzkiemv Crolewy Sigmun=
7:
towy. Oznaymvyemy wam ktorego czaſſu naſz lyſth
8:
do wasz przeydzye pyſſzemy do was yako do
9:
przyacyelya ſwoyego myelego ſzdrowye waſſze
10:
nawyedzayąncz y waſſzego mylego ſſyna weſpo=
11:
lek. A proſſyemy waſz yako ſwego przyacyelya
12:
myelego y ſſwym ſſynem na weſſelye ktore we=
13:
ſelye mamy myeczy wedlug naſzego zakonv nye=
14:
moze byczy lyepſze weſſelye yako tho ma byczy


strona: 8/161

1:
Mamy dwu ſſynow Bayzyda y Dengysa mamy
2:
ye krczyczy na boſchv wyare na ſthary zakon kto-
3:
ry theraſz trzymamy proſſyem waſz yako przyacye
4:
lya ſwoyego mylego abyſczye w nasz na weſſelyu
5:
byly. Abo wyemy by theſz przyacyel przyacyelya
6:
myal na kray ſſwyatha kiedykolwyek pan bog raczy
7:
yednemv daczy weſſelye powynyen kaſzdy przya=
8:
cyel przyacyelowy daczy ſnaczy przetho myſzmy
9:
teſz powynny waſz przyacyelya ſwego na ſwe weſ
10:
selye proſſyczy abo wyemy myedzy wſzyſthkymy
11:
krzeſczyanſzkymy pany nyemamy zadnego krze=
12:
ſczyanſzkiego pana przyacyelya nad waſz
13:
A potym Proſſyem waſz na drugye weſſelye ktoru
14:
przyacyolke mamy y the theſz ſa mąſz wydawamy wſzak
15:
ze tho obo dwoye weſſelye ma byczy yednego kxye=
16:
zycza chtorego przezywamy Rzedzyeb wthym
17:
kxyąnzyczu mamy thy wſzyſthky weſſelya ſprawycz
18:
abyſcye thak wyedzyely Datum


strona: 9/49v

1:
Copia Lysthu od pana Vylamowskieo
2:
chtorym vypyssuye odpowyeczy na poſ=
3:
selſthwo do Ceſſarza Tureczkiego

4:
Nayasnyeyſſzy myloscziwy Crolyv po zalieczenyv mo
5:
yey pokorney a powolney ssluzby. Przithym v. C. M.
6:
oſnaymvye yzem sye wthym posselsthwye thak yako
7:
byla wolya y Instructya v. C.M. sprawowal tho yeſth
8:
przodkiem othy rzeczy chtore byl pan Soboczki przynyosl
9:
a pothym o wnvka y o czore v. C. M. alye ony ſſv
10:
chtrczy rozvmyeli themv ysz fvndamenth byl mego pos
11:
selſthwa okolo pansthwa vąngierskiego ayescze ny=
12:
zem przyachal thedy Cessarz y Baſſzowie thak sye do=
13:
myslyaly y myedzy ſſobą mawyaly ysz wthey rzeczi
14:
yade od v. C. M. gdzie my thaką dano odprawae
15:
przes Lithphibassze thymy slowy. Przycym byly wszi=
16:
ſczy Baſſzowie
17:
Cessarz Jego Myloscz na ząndanye Crolya iego Mczi
18:
polskiego y na ząndanye posslow Wąngierszkich zo=
19:
ſthawya ſſyna Croliia Ianvſzewego a wnvka C. yeo Mczi


strona: 9/50

1:
na pansthwie Wąngierszkym chtore Cessarz wſyąl
2:
schablą ſſwu y mogl by ye daczy komv by chczyal aliie tho
3:
dlya C. Ieo M Polskiego czyny a C. Ieo M. nyechay nyechay
4:
wſpomyna thy pany chtorzy bąndą przythym Dziecziecziu
5:
aby ynaczey a lyepyey sye zachowywaly przeczywko Czeſ=
6:
ſarzowy nyzly sye Crol Ianvſz zachowywal, a nyechay
7:
possly czeſthe ſſlyv do Cessarza. Atho nyechay czynyv czo
8:
powynowaczy. Fsseki Ianvsz Biskup Piieczikoſczielſky
9:
A Stephanus Verbeczi czy byly wthym posselſtwye y przy=
10:
nyeſſly wyelkye dary Cessarzowy pyancz y dwadzieſczia
11:
Mysz srzebrnych a nakaszdey thyſſyąncz Czerwonych
12:
slothych kupki srzebro wszthukach adamaszki Axamyn=
13:
thy etc. thack ysz// tho ſſzaczowano za pyandzieſſyąnth thyſſ=
14:
syeczy czerwonych slothych y the Condicyv posthanowy=
15:
ely ysz na kaszdy rock mayv dawaczy pyąnczdzieſyąth
16:
thyſſyąncz ſlothych, dwadziesczia y pyancz thyſſyancz
17:
monethv dzieſſiencz thysszyancz srzebrem a pyanthna=
18:
ſczie thyssyąncz fanthy. alye thego przedaemną Baſze
19:
nycz nyespomynaly. A posslowye Vangierſzczi vtey


strona: 9/50v

1:
rzeczi nycz my thesz wszkazaly Alye my Ianuſz beck
2:
othey Condiciyey powyedzial. Tho racz V. C. M. wye=
3:
dzieczy yzem sye nyewydzial spossli wąngierſkimy
4:
dlya they przyczyny yſzmy vinſtrucztiyey napyssano
5:
abych thego nygdziey nyedal ſnaczy yzbych wczym yn=
6:
szym. przodkiem yedno wthych rzeczach chtore byl
7:
pan Soboczki przynyosl przyachal. A wszakosz slaly
8:
domnye pythayącz sye na ſzdrowie V. C. M. y Crolya
9:
Ieo Mczi mlodego, y pothym sasye sprawywſzy pos=
10:
ſelſthwo przyslaly do mnye Snowynv ysz ſſyna Crolia
11:
Ianvſzewego wnvka v. C. M. wszyely ſſobye sa pana
12:
a Ceſſarz natho przyzwolyl y pomagaczy przecziwko
13:
kaſzdemv nyeprzyaczielowy obyeczal
14:
Pan Lasszky od Crolya Rzymszkiego yachal do Cessa=
15:
rza ſchtorego czelyadzyą podkalem sye wlesye pol
16:
dnya chodv za Endrnopoliem wczora czterzy nyedzie=
17:
lye mynely. A ſſamo czwarth prethko byezal do Cessa=
18:
rza wydziawszy sye pyerwey spossly Vangierſky=
19:
my Vendtdrnopolyv alyem sye ſſnym nyepodkal
20:
a yako ssliſze pragnąl thego barzo aby sye byl ſſe=


strona: 9/51

1:
mnv wydzial. Skoro po ſſmyerczy Croliia Ianvſzo=
2:
wey Tranquillus Secretarz Croliia Rzymszkiego byl pos=
3:
slem do Cessarza Thvreczkiego tanquam antecessor przed
4:
panem Laskym alye Sdubrownyka wyyachawszy alias ex
5:
Ragusio neſcitur vbi vel quomodo peryt. Ianuszbeck
6:
then mowyel przedemnv. Laszki Voyewodzicz yedzie
7:
do Cessarza od Croliia Ferdinanda o Budzyn, alye ſye
8:
yuſz oposdziel. bo yednack choczya by byl Crol polszki nye=
9:
przyslal thedy Cessarz wyedząncz ysz tho yest Crolie=
10:
wszki wnvk nyeynaczey by byl wczinyel yedno yako
11:
theras wczynyel.
12:
Maylad Woyewoda Syedmygroczki thesz przyslal dwa
13:
krocz do Cessarza proſchąncz aby go sosthawyel na Sye=
14:
dmygroczkiey zyemy. yſzby zadny pan Zwierzchnosczy
15:
nadnym nyemyal, a obyeczowal na kaſzdy rock pyancz
16:
y dwadziesczya thyssyeczy slothych. Na thy rzeczy
17:
chtore byl pan Soboczki przynyosl, thack my Luthphibaſza
18:
odpowyedzyal. yſz dlya thego nathy polya nyewyſſy=
19:
lano abowyem sye thymy czassy Sandziaczi odmye
20:
nyaly, y chcziely ſſemnv poslaczy yuſz ex nunc. abych


strona: 9/51v

1:
wthey rzeczy konyecz wczynyel, alyem ya powyedzial
2:
ysz od waſzey C. M. wthey rzeczy zadney nauky nyemam
3:
a thack nathym sthanelo y Sandziakowy y Cadeiowi Bya=
4:
logroczkiemv roskazano kyedy V. C. M. bandzie przy=
5:
slacz raczel othy polya y o Owcze aby konyecz wczinyely
6:
a wſzakosz tho V. C. M. osnaymvye ysz Kierdey syl=
7:
ne altercacye Sbaſzamy myal othy polya. abowyem Ia=
8:
ko ſſlische dalyeko sye wpolya wpyerayą mowyancz
9:
ysz tho polya byly wszithky Tatarszkie a drugye wa=
10:
laſzkie alleguyąncz ysz tham ſſą groby Tatarszkie
11:
mvrowane spysmem y thesz mlyny Valaszkie nyzey
12:
Soroki. Gdzie ſſliische kyerdey barzo ziczliwye thego spye=
13:
ral y dosthal wyelkyey nyelaszky od Baſz. I odpowye=
14:
dzielymy Mvssysz thy bycz kavr a nyebussvrman
15:
a thak sye nye nadziewam, aby kyedy do V. C. M. w poſſel=
16:
sthwye przyachaczy myal Racz V. C. M. wyedzieczy
17:
ysz thy Mlyny ssv nyzey Soroki pothey stronye Nyeſtra
18:
na Rzecze Morachwa na zyemy V. C. M. biskupsthwa
19:
Camyenyeczkiego chtorych na Soroke wzizayą chtore
20:
yako sslische Czestogrocz przetym palyono, a thak po=
21:
thym prozbą w V.C.M. albo przodkow V. C. M.


strona: 9/52

1:
y thesz sa wpomynkj Biskupowy Camyenyeczkiemv
2:
thych Mlynow ym dopusczano. athack wedlye mego
3:
malego baczenya vydzyalobymysye dobrze aby V.C.M.
4:
tahl okolo thych mlynow wczynycz raczel yakoby potym
5:
nyeprzischla presciptya. Veczwarthek przeszly przislal
6:
sa mnv Voyewoda Valaszky pana Thome Lugopheta
7:
Iako V.C.M. nyzey wypysche. sthymem thesz mowyel
8:
othy Mlyny chtory my thak powyedzial. Isz moy wuy
9:
byl Burkalabem Soroczkym a yam byl przynym pa=
10:
choliecziem a thak wyem ysz thych mlynow wziwano
11:
do Soroki, za wproſzenym dow. C. I. M. y thesz biskupa
12:
Camyenyeczkiemv
13:
Czo sye dotycze wraczanya wyesny ow ythesz thych
14:
kosakow chtorzy szkody czynyą wpansthwie V. C. M.
15:
Sthehinyey y Zbualogrodv, Mikolay Thlumacz sosthal thā
16:
yescze wzyemy Tvreczkiey, thylko trzi czlowyeky myal
17:
a ynſzych chtorzy sye yusz pothurczely wydawaczy nye=
18:
chczą a wszakosz kaszdego na wolyą pusczayą y ly=
19:
ſthy wolne dawayą. A ſſnym yesdzy Machmeth Aga
20:
Multipharaka Cessarszki then chtory byl symye


strona: 9/52v

1:
Wposselsthwye v. V. C. M. y mayą thesz bycz Wkyli=
2:
yey Wthehyny Wbyalogrodzie y woczakowye a ſſzukacz
3:
thych kazakow szkodnykow pansthwya V.C.M. a gar=
4:
dlem karaczy
5:
O czarza Tatarskiego thak my powyedzial Luthphibaſza
6:
ysz Cessarz slal do nyego possla swego Gdzie Cessarzo=
7:
wy wkazal ysz yesth wpokoyą a wdobrey przyazny Scro
8:
lyem polszkym a wszakosz Cessarz IeoM. drvgye ras
9:
do nyego poslye. Nowyny V. C. M. oznaymvye. Ve=
10:
nethowye smyerzely sye Sczessarzem, daly dwa zamki
11:
Cessarzowi Manawaſzia et anapolim. a trzeczi zam=
12:
czeck maly yakoby Bascha od yednego sthych zamkow
13:
alye my go nyewmyano myanowaczy. kthemv daly trzy
14:
krocz stho thyssyeczy slothych yusz daly poltora krocz
15:
stho thysyeczy a wrok mayą dacz drugu poltora. A na
16:
kazdy rock ex Regno Cipriae mayą dawaczy poldzie
17:
wyentha thyssziąncza slothych
18:
Zophi sthary wmarl na pansthwye syadl ſſyn yego
19:
do chtorego pyąncz ſſandzikow pogranycznych wczie=
20:
klo a ſſnymy przes dwadziesczia thysyeczi lyądzy


strona: 9/53

1:
Thego przednyeschego Sandziaka zową Kazikan a
2:
yesth thesz Persa alye byl sa stharego Zophiego wcziekl
3:
do Cessarza a byl przednyeyſzym panem Wpersiyey
4:
Thack yesth commvnis vox ysz sye Cessarz nany gothuye
5:
nalyatho. Gurdzinszky pan then odsthąmpyel od Zophie=
6:
go y przysthal ku Cessarzowi Tvreczkiemv y possla zo=
7:
phiego samotrzecziego Cessarzowi poslal. Iesth thych panſtw
8:
Gurdzinszkich kylko nad czarnym morzem thak yako
9:
by tho Woyewoczthwo Valaszkie abo Multhanszkie theſz
10:
Greczkiey wyary
11:
Tho thesz V. C. M. oznaymvye ysz Volochowye wthey
12:
czesczy zyemye chtorą byly
13:
odgranyczely Cessarzowi
14:
ku Byalogrodv wſyely. Owyecz szeſczdzieſyąnth y oſmy
15:
thyszieczy a Turkow z Czvbanow ybzlz o poltora stha
16:
thack slawe pusczayą yze by tho czy lyudzie wczynye=
17:
ly czo ſſv odgranyczeny ku Byalogrodv alyem sye ya
18:
dowyedzial pewnye ysz tho ſwolyą Voyewodziną y
19:
wszithkiey zyemye tho sye sthalo athak kadeiowye
20:
y Cmynowye alias Vrzandnyczy Skiliyey Sbyalogrodv
21:
Sthehinyey iachaly do Cessarza skarzycz sye na wo=
22:
yewode a yezly nyebandzie myal Cessarz na thych


strona: 9/53v

1:
zamkoch pyancz abo ſſzeſcz thysyeczy thedy na wrza=
2:
ndziech nyechczą byczy a thack wyesz tho pan bog czo
3:
sye bandzie sthv zyemyv dzyalo
4:
Logopheth kiedy domnye przyeszdziel veczwartheck
5:
od woyewody prosyel mye zatho abych ymyenym wo=
6:
yewodzynym y wsytkych panow V. C. M. prosyel yze
7:
by ych V.C.M. radą y pomoczy opusczacz nyeraczel
8:
y poslaly piothra warthika wthey rzeczi do pana Cra=
9:
cowskiego. Tho thesz V. C. M. oznaymvyą ysz an=
10:
dreas Carcocandella Greczyn yedzie do Moſkwy ską=
11:
pyą Cessarſkv, a thack Baschowye roszkazaly mv. V.
12:
C. M. prosycz sanym yzby V. C. M. raczel nam laszkaw
13:
byczy a lysth ſſwoy a przystawa albo przewodnyka
14:
na yego grosz od granycze do granycze roskazacz daczy
15:
aby bespiecznye mogl yachaczy a on od ſſwey wlaſſney
16:
kupyey mytho wſzedzie placzicz bandzie
17:
Iuzem byl thy rzeczi wyschey V. C. M. wypyssal kye=
18:
dym sye dowyedzial ysz thymy czassy Tatarowie Bya=
19:
logroczczi braly w pansthwie V. C. M. y ſſą gromyeny


strona: 9/54

1:
ſſą thesz nyechtorzy poymany. a thak kiedibi V. C. M.
2:
chtorego wieznya do Cessarza albo do Basz poslaczy
3:
raczel. od thego by sye laczno dowyedziely wſzithkich
4:
kasakow szkodnykow panſthwa V. C. M. atham V. C. M.
5:
bysye doſwyaczel yezly by ye karano abo nye
6:
Ssyela sye theras smyenyelo Wthurczech obyczayow
7:
czo bywalo pyerwey yedno trzy Basche theras ych ſzeſcz
8:
y dwa kadylyeskierowie alias Biskupy a yeden drugie=
9:
go sye strzeze, yeden drugiego by sye strzeze rad by
10:
wczym podchwicziel, a kaszdy by rad przednyeyſzym byl
11:
abo wyem Lyuthphibascha ma syosthre Cessarszkv ponym
12:
syedzi Svliman Bascha chtori zony nyema. alye ma
13:
barzo wyelkie Skarbi. chtore po ſſmyerczy yego do na
14:
Cessarza przydą
15:
trzeczi Machmeth Baſſza chtory ma dziewke mamky
16:
dzieczi Cessarskich. Czwarthy dziewkie Cessarſku ma
17:
pyanthi Delivſtuph hetman potey stronye Morza,
18:
Szoſthy Hayradyn bascha ſine Barrbarossa Hethman Mor=
19:
ſzky, a thack pospolithy glos ysz tho przed wpathkyem
20:
ych


strona: 9/54v

1:
Czo panye boze racz daczy a zatym sye lascze
2:
V. C. M. porvczam ſwemv myloſcziwemv panv,
3:
a ſſam dali pan bog szerzey wſthnye wszythky
4:
rzeczy rospowyem, Datum in Camyenyecz sabbatho
5:
post festvm S. Catherine. Anno domini Milleſimo
6:
qvingentesimo quadrageſimo
7:
V. C. M. nanysszi ſſluzebnyk
8:
Jacub Vylamowszkj


strona: 10/55v

1:
Z sbozey mylosczy Ceſſarz Tvreczkii y ynich wiel=
2:
kich panstw ſprzikazanya naſzego pyſſemy do was ſlv=
3:
gii naſſego sandziakowy Byalogroczkiemv y do ynich
4:
Vrzednykow ktorich ty mas w ſwoym sandziacztwie
5:
Daye vam snacz slvdze ſwemv przes then nasch lyſth
6:
czoſmy pyſſaly przothkiem tego o poddanich Krolia


strona: 10/56

1:
polskiego ktorzi bedą zawyedzieny wniewolya powalas=
2:
kiey woynye Inoſmi vam bily przikazali abisczie othe
3:
poddane krolia polskiego dobrze sye dowyadowaly
4:
czo za lyvdzie są ktorzi ych thv zawyedly. I pyſſa=
5:
lyſczie do nas powyadayacz czo yednegosczie Tatha=
6:
rzina naszli thakowego ktori tham bil. a odrvgich
7:
daly ſczie znacz yzebi ony myeli vcziecz do Ziemie Tatar=
8:
ſkiey, a odrvgich nykth nyewie gdzie ſye podzieli, a
9:
thego Tatarzina bilisczie dali na porvke czlowiekv
10:
yednemv a ſtey czeliadzy ktora bila tham za
11:
wyedziona pyſſalisczie do nas dayącz nam snacz
12:
czoſczie dwye dzyewcze tham snaleſly y theſczye
13:
daly na rekoyemſtwo, a o ynſych Tatarow kto
14:
rzi tham bily wpanstwye przyacziela naſzego
15:
krolia polskiego y o poddanich yego ktore na then
16:
czas wniewolia pobrano dowiedziecz niemogly
17:
do naseſczie thak pyſſaly yno zaſſie do nas przi
18:
ſlal przyacziel nasch Krol polskii Krol poſla
19:
ſwego przedſye othim powyadayącz othy ſkodzie ſwey
20:
ktora siie yemv sthala od thich Tatarow y powie
21:
dzial przed namy then poſſel ys ſkode niemalą
22:
przyal moy przyacziel od thich Tatarow, tych Zawie=
23:
dzionich niewolnikow niemogliſczie ſſie thv dopithacz
24:
a thak miedzi thą zawiedzioną czeladzią nieyedno
25:
ſą spolſky alie są miedzi nymy thatharowie Rvsz
26:
Ormianie zidowie y kylo poddanich zabrano y okolo


strona: 10/56v

1:
Braſlawya wniewolyą pobrano, a thak they
2:
czeladzii kthora zawiedziona yeſth ſpoddanich
3:
Krolia polskieo thak sie nam wydzy ze gichnie
4:
malo yest tv zawiedzionich a viſczie sie thego do
5:
pithacz niemogli bo przyacziel nasch Krol pol=
6:
ſkii dal nam znacz przes listh ſwoy o wſitkim
7:
thim, a thak mi miedzi sobą slyvbyli ſkrolem
8:
polſkim dobrze a wyernye przyaczielsthwo miecz
9:
a thak ony sliſzacz a wydzącz tho ysz mi ma
10:
mi sprzyaczielem naſchim Krolem polskim za
11:
chowanie dobre smialoscz thakową vczinili bes
12:
woley naſchey wthargneli siie wpanstwo yego
13:
a thak nie Kroliowy polskiemv tho czinili
14:
alie nam samim panv swemv, podobno niechczacz
15:
thego po nas miecz yakobismi niemieli mieſkania
16:
dobrego sprzyaczielem swoym miecz, dlia they
17:
prziczini wtargneli siie wpanstwo przyacziela
18:
naſchego y poddanich yego zabrali w niewolią
19:
a thak ya nierad nigdi slowa naſchego zmienic
20:
a ſprzyaczielem swoym welie przirzeczenia swego
21:
niebicz mialbich dlia thich lothrow slowo swe od=
22:
myenicz a ſprzyaczielem swoym wedlie przirzecze=
23:
nia swego niebicz, wolię thich lothrow samich niemiecz
24:
a thak potrzeba nam vkazvye thakowich karacz
25:
zebi siie drvdzi na tho patrzacz thego niedopvſczali
26:
a thak przikazvyem vam slvdze swemv pod


strona: 10/57

1:
laſką naſchą skorobi then liſth nas do was bil
2:
przinieſſion abiſczie thego nadlvgii czas roſkaza
3:
nia naſchego nieodkladaly abis, za thim lyſthem
4:
naſchim thich Tatarow ktorzi bedą wbyalahrodzie
5:
y wynſchich zamkach naſych sandziaczthwa thveo
6:
gdziekolwiek siie gich dowiedziawschi ysbiſch pogi=
7:
mal y poſſadzal ktorichbisch niemogl thak pogi
8:
macz y thibi ponie slal abi ony przyachali do
9:
was a ſkoro do was przyadę zebis ych pogimal
10:
a ſkoro ych poſſadziczie, do nas thegosch czaſſv abisz
11:
dal snacz, Ia wam othim navke mam dacz
12:
yako mayą czy karanie od nas miecz, atho
13:
biſczie prawdzywie dowiadowali thich ktorzi
14:
tham bily dowodnie niechbi wieczey sli sye nie
15:
plodzil y powthore wam przykazvye abisczie
16:
od walaskiey woyny dobrze siie dowiadowali
17:
odo poddanich Krolia polskiego ktorzi bedą
18:
zawiedzieny wniewolia, bi skromi polskiey
19:
bi y sbraczlawia, y Zidow, y ormianow, y
20:
Tatharow thich ktorzi są pobrany v kogokol=
21:
wyek y gdziekolwiek naydzies abi bily
22:
pvsczany, y thegobisczie dobrze dowiadowali
23:
yzebi sie drvdzi chczacz sniewoley wynicz
24:
kthorzi przodkiem walaskiey woyni zawie=
25:
dzeny themvbisczie niedopvsczali zebi mieli znie
26:
woley winycz. a przikazvyem wam thesch


strona: 10/57v

1:
yeſlibi sthich poddanich Krolia polskieo ktorzi
2:
bedą zawiedzieny po walaskiey woynie a
3:
przisthapyly kv naſchemv Zakonv Leſſolmien=
4:
skiemv thim biſczie niedopvſczali yscz do Zie
5:
mie Chrzesczinanskiey yednobiſczie odyąwſchi
6:
od thego czlowieka vkogo bedzie on, pvſczili
7:
bisczie go wolnie wpanstwie naſchim. a ktorzi
8:
kv zakonv naſchemv nieprzisthapyly thedi
9:
bisczie pvſczaly dobrowolnie bedali chcziecz
10:
wpansthwie naſchim. a ktorzi kv zakonv
11:
naſchemv nieprzisthapyly zebiſczie pvſczali dobro
12:
wolnie nye bedali chcziecz wpansthwie naſchim
13:
mieſchkacz zebisczie dobrowolnie gich do pan=
14:
ſtwa prziacziela mego przepvſczili athvbisczie
15:
thego y naszey nievdzialali a yle ych wipvſcziczie
16:
do pansthwa przyacziela mego y yle ych thv soſta
17:
nye zebisczie ych popysſaly na Regeſtrze a ys=
18:
bisczie then Regeſtr do nas przislali a prika=
19:
zvyem vam abiſczie vieczey thego na przedlvzenie
20:
they rzeczi nieprzedlvzaly. abi vieczei thego krol
21:
polsky przyacziel moi pothim wthey rzeczi do nas
22:
nieprzisſilal a przikazvyem wam abiſczie przi
23:
kazali wſitkim poddanim naſzym pothim zam=
24:
kom naſchim vkraynnim pod gardli gich abi za=
25:
den thego wthargnienia ſiie niedopvſczal wpanstwo
26:
przyacziela naschego Krola polskieo abisczie za=


strona: 10/58

1:
dnemv niedopusczali thim kozakom glownim
2:
przewozicz na przewozie Bialogroczkim bo kie=
3:
di tham niebedzie przewozv mial yndzie nye be=
4:
dzie przewozv niemoze ſye nygdzie dobicz na one
5:
strone, a thak yeſli bi od thich czaſſow ya
6:
kom thobie theras przikazal, abis tham zadneo
7:
nieprzepvſczal vczinialy skode yaką wpansthvie
8:
przyacziela naschego, a prziſlieli do nas Krol
9:
o ſchkodzie swey powiadayacz yeſlibi siie stala
10:
pothim vam naſchim przikazaniv, thedi niebe=
11:
dziem odnych thego myely alie od cziebye same
12:
go, a niebedziem czie karacz vrządv odey
13:
manym alie będę othim viedzial ktore kara=
14:
nie thobye zadacz bedziem mieli abis othim
15:
vyedzial


strona: 10/58

1:
Z bozey mylosczy Czesſarz Thvreczkii y ynich
2:
wyelkich panſthw, przikazvye vam sęndziam
3:
wſzithkich myaſth sandziaka naschego Biiala
4:
hrodzkiego y sandziemv Chorosowſkiemv Roſka=
5:
zalem then moy liſth pyſſacz do was skorobi
6:
then moy liſth do was bil przinieſſiion, oſnaymvye
7:
vam thv przyacziel naſch krol polſkii pyſſal do
8:
nas przes posla swego opowiadayacz nam schkodj
9:
swe ktore sye mv ſthali w pansthwie yego od Tatha=


strona: 10/58v

1:
tarow Bolek mvrsa, Toxari, Chaſſan, Vderwisch
2:
Walichodza, Kvrmanaly Bobelbek. Czy tho Ta
3:
tarowie na ymye dwa razi wpansthwie yego Ko=
4:
roni polskiey przes woley naſchey wthargnienie
5:
myely y wyesz yesz yednę zabraly, a zboze
6:
kthore bylo po gvmnam tho wſithko popalily
7:
y wſzietho ym spoddanich o trzi ſtha lyvdv y
8:
kv themv ſzyla ych pobytho, a polthora thyſyacza
9:
owyecz a trzi ſtha ſtadnich swierzep y ynich
10:
wyelie ſtatkow zabrano y poymano yednego zie
11:
mianyna skorvni polskiey y powyedziono yego
12:
wnyewolia. a thak nan tho dano znacz ze then
13:
ziemianyn theras yeſth wbyalahrodzie, yeſcze kv
14:
themv v thego zyemianyna wzyetho ſyedmnaſczie
15:
czlowiekow wniewolią a dwanaſczie kony
16:
a drugiego ziemianyna na ymye yvankowego
17:
oycza y bratha yemv zabytho, a drvgiego bratha
18:
yemv pogymano a ſewſzy yego wzietho dziewiecz=
19:
dzieſiath duſch lyvdv a dwieſczie ſwierzep y dwa
20:
thiſſiacza oſſadzonich psczol wdomv yego poroſby=
21:
waly yemv wielką szkode vdyalaly a mathia=
22:
ſa Strvbliczkiego oycza yemv zabytho, y bratha
23:
yego Dimitra zone y dzieczy y bratha yemv drv=
24:
giego powyedziono wniewolią y wielkie ſchkodi
25:
ym podzialali, steyze strvblicze wzyetho v yednego
26:
ziemianina na ymye v Simona syedmdzieſiath czlo=
27:
wiekow wniewolą, dwadziesczia y trzi konye
28:
thiſſiacz y dwie sczie yemv bidla wzietho, a ſkro=


strona: 10/59

1:
lewſkich poddanich o cztheristha wzietho wniewolią a
2:
waſſyliv sRowna ziemianynv wzietho yemv dwa
3:
czlowieky stho rogathego bidla dwanasczie kony
4:
dwye sczie owiecz dwadziesczia swierzep, y
5:
ynsze ſchkodi yemv wielkie podzialano a dlia v=
6:
czinienia onich ſchkod od thich Tatarow Krol pol
7:
ſky nasch przyacziel prziſlal do nas. s skargą
8:
swą dayącz nam znacz othich schkodach ktore ſye
9:
yego poddanim ſtali wpansthwie yego, mi themv
10:
wſzithkiemv wiroſvmiawſchi spyſſania przyaczie
11:
lia naschego do nas dlia they prziczini kazaliſmi
12:
lyſth pyſſacz do was przikazvyacz wam, y mam
13:
poſlacz od dworv swego dworzanyna naſchego othim
14:
dobrze sye dowiadiwayacz na ymye sahadya a=
15:
thak skoro dworzanyn nasch tham przyedye abiſ=
16:
czie weſpolek snym dobrze sie dowiadiwaly y
17:
pythaly y ogladowalibiſczie thi Regeſtri, Bialo=
18:
hrodzkie, yle czeladzy thv prziwiedziono, y wthe
19:
Regeſtra biſczie wgliadali kthorzi przyadą za
20:
thimy skodamy swimy bo ony thes mayą swe
21:
Regeſtra thak zawiedzioną czeladz ktora bedzie
22:
popyſſana wregeſtrzech abi sie swas kosdi pylnie
23:
pythal onye y dowiadowal wpowiecziech swich
24:
gdziekolwiek naydzieczie spoddanich krola pol=
25:
ſkiego przyaczielia naschego, ktorzi sa zawye=
26:
dzieny po woynie walaskiey takowego kozdi
27:
swas gdziekolwiek wpowieczie swoym naydzie
28:
bi vpana ktorego bil abo v woyewodi abo v pod=


strona: 10/59v

1:
danich ktorichkolwiek ktorzi mieſkayą na zamkv
2:
naſzim Bialohroczkim y po ynſchim myaſtham abis=
3:
czie kosdego odyawschi pvſczili wolno, yeſli bi ktori
4:
przeſtapyl kv zakonv naſchemv ysbisczie odiawſchi
5:
pvſczili wolno yego a thich kthorzi nieprzistapyly
6:
kv zakonv naſchemv abiſczie wolno pvſczaly niech=
7:
bi sobye wolnie chodzily po pansthwye naſchim
8:
a thich ktorich popvſczaczie przikazvyem wam abiſczie
9:
dobrowolnie pvſczaly bedą ly chczieli po swey do=
10:
brey woley wpansthwye naſchim myeſzkacz tho=
11:
yeſth na woly ich nie bedzieli wola ych thv myeſz=
12:
kacz niech ſobie yda kedi bedi bedzie wola ych
13:
abiſczie zadnemv nyedopvſczaly wpowiecziech
14:
ſwoych vipvſczonich thich hamowacz, a yeſli bi=
15:
ſczie dowiedzieli v kogo ſtey czeliadzy, zebi
16:
bil kthori a on bi ſye sthego wimawial ze yey
17:
nyema abo yze yą przedal, niechze prziwyedzie
18:
kv themv kv komv bi yą przedal abo thego kvpcza
19:
prziwiedzie a przed wamy posthawy awam przika=
20:
zvyem abiſczie y v thakowich kvpczow taką cze
21:
ladz odeymowaly a o pyeniadze zacz bedzie ktori
22:
kvpyon niech sobye snym mowy ktori przedal Ieſli
23:
badzie stakowich ktoricheſmi roſkazali wam od kvpczow
24:
odeymowacz a prziſthapylibi kv zakonv naſchemv
25:
vibiſczie ich odyawſchi na wolia wipvſczili a ktorzi
26:
zakon swoy trzimali thedibisczie wedle navky
27:
naſchey pvſczaly kedy ony sobye ycz bedą chcziely,
28:
a ktorim poddanim krolewſkim ſchkodabi sye stala
29:
wbidlie wkoniach y wynſych rzeczach ktokolwiek


strona: 10/60

1:
swe v kogo naydzie, a przewiedzieli ze tho yeſth yego
2:
abi tho wſchitko bilo wroczono a przikazvyem vam
3:
abiſczie thego roſkazania mego strzegly a yle ych
4:
naydzieczie a na wolią wipvſcziczie thich wſzitkich
5:
biſczie popysſaly ylye ych bedzie, Iednobisczie the=
6:
go ſtrzegly abi drvdzi na tho strzegacz patrzacz kto=
7:
rzi zawiedzieny są przod nysli bilą walaska
8:
woyna abi niewichodzyly abi nye bilo skrziwdą
9:
poddanich naſſych Dobrzebiſczie sye othim dowiediwaly


strona: 10/60

1:
Iam yeſth Czarz wyelkii nyeſwicziezoni, od=
2:
pana boga, powiſſoni y podayacz koroni zacz=
3:
myeniv ziemſkiemv y Kvſzrowowa korona yeſth
4:
na mey glowie a ſtolecz yego podemną, pyſchę do
5:
was przyacziela mego krolia polskiego Sigmvntha
6:
oſnaymvyącz wam przyaczielowy memv czoſczie przis=
7:
laly do nas ſniektorimy lyſthi ſwimy ſlvzebnyka swe=
8:
go Mykolaya wniektorich sprawach swoych dayacz
9:
nam othim znacz ktorzi tatharowie wthargnely
10:
ſye bely wpansthwo waſche koroni polskiey y
11:
ſwiedly poddanich waſchich niektorich ſtich granicz
12:
ktora Przislvſcha kv koronie polskiey, nameſczie da
13:
ly snacz othym, gdisz tak yeſt ya stego waſzego
14:
kvnam z lyſtow waſzich wirozvmiawſchi, yno ya
15:
przyacziel wasch bedacz, slowa swego przirzeczoneo
16:
nygdi smyenycz niechcze, yakom swamy ſlvbyl


strona: 10/60v

1:
przes lyſty swe wdobrey przyasny mieſkanie miecz
2:
y theras tho miedzi namy ynaczey bicz nyemoze. Czo
3:
ſiie doticze poddanich waſych ktorzi bily zabrany wnie
4:
wolią spanstwa waſchego koroni polskiey, przodkiem
5:
thego do nas ktoregosczie poſla swego poſla ly przi=
6:
ſlaly wniektorich sprawach swich, poſſel wasch do
7:
nas prziſchedl y mi wirozvmieli wſzithkiemv dobrze
8:
spyſſania lyſthow y poſlaliſmi lyſti swe do San=
9:
dziaka Balahrodzkiego, y do Sandzy thego zamkv
10:
naſchego przigrozayacz ym abi ony thim kozakom
11:
Bialohrodzkim thego niedopvſczaly, yno dopyero then
12:
slvzebnik wasch ktoregosczie przislaly do nas
13:
wczarigrodzie bedacz poſnal niektorich poddanich
14:
waſzich koroni polskiey ktorzi bily zawiedzieny
15:
mi thich wſithkich thv opatrzily, a ktorzi yeſcze
16:
bily w Biala hrodzie mi dlia thich kazaly pyſſacz
17:
lyſth swoy moczni do Sandziaka naſchego Byalo=
18:
hrodzkiego, y do sandziego przikazvyacz ym kto=
19:
rzi są zwiedzieny od thich czaſſow yakosmy bi=
20:
li samy wwalaskiey zyemy, ſpoddanich waſich
21:
koroni polskiey, abo thesch y Tatarow, a Or=
22:
mianow, y Zydow, y Rvſzy bedzie zawiedziono
23:
thicheſmi wſitkich poddanich waſchich przikazaly
24:
ym abi ony gdziekolwiek wſandziacztwie ſwim
25:
sliſzeli o poddanich waſchich, po walaſkiey woy=
26:
nye zawiedzionich, thich wſitkich roſkazaliſmi


strona: 10/61

1:
ym vkogokolwiek ony bedą abiſczie ych pvſczaly
2:
yeſcze nad tho y slvzebnyka ſwego poſlalem knym
3:
abi on przithim bil, abi tho ynaczey bilo nievczino
4:
aktorzibi mieli tego raſkazania mego nieſlvchacz
5:
Ia tho mam wolia swą na tho yze mam ych karacz
6:
karanym ktorim karanym bedzie wolia nascha ro=
7:
ſkazacz ich karacz. yako na thakowich prziſlv=
8:
ſche. a thom roſkazal themv sluzebnikowi memv
9:
po wſitkich thich zamkoch yako wbylahrodzie tak
10:
ze y wkylyey y woczakowye, y po ynſchim mia
11:
ſtham they vkrayni naſchey. thego sye wſithkiego
12:
dobrze dowiadowacz a ych pvſczacz, A ktori
13:
zamek mieli czarze przekopsczi na ymye oczakow
14:
yno then zamek theras yeſth wnaſchey moczi, kto=
15:
rey my zyemye vziwaly kv themv zamkv y wa=
16:
laskiey Bvdi nad rzeką Tvrle, po oney stronye
17:
ktore ony ſtego wſitky sdawna miewaly na
18:
ktorich mieſczach y dopyero granicze są Ino do
19:
pyero poddany naschi Bialahrodzkii owcze swe
20:
ye chczą tham pothim poliam pvſczacz y Bvdi so=
21:
bie miecz yako przed thim bilo, a tak ya do
22:
was przyacziela mego pyſche dayacz othim znacz
23:
zebi niebilo myedzy naſchimi poddanimy y waſchimy
24:
zwad yakich, a thak ya dlya lepschey krzepko=
25:
ſczy y mocznosczy mam wola na tho obrawſchi
26:
od dworv swego czlowieka ktorego dobrego, y
27:
mam pyſſacz do Sandziaka Bialahrodzkiego, y do


strona: 10/61v

1:
Sandzy abi ony wespolek wyachaly, y thego
2:
tham doſrzely, A wi przyacziel moy thakies
3:
obrawschi od dworv swego ktoregokolwiek
4:
dobrego czlowieka tham na the vkragini
5:
bisczie viſlaly bi ony syechawschi siie ſprawie
6:
dliwye thego wſſitkiego dopatrzili, y granicz do
7:
brze polozili, abi od thich czaſſow wieczey the=
8:
go mowyenia zadnego otheyeſmy graniczi nyemie
9:
ly abichmi sobv ſtron granicze mieli cziſthe aſlvsch
10:
ne abi naſchi poddany ſwaſchimy poddanimy
11:
y woyewodi vkraynimy wieczey miedzi ſobą
12:
otho przimowienia zadnego niemiely. y boyow,
13:
ſwarow, miedzi ſobą nieplodzily, niechbi wthim
14:
yvsz yedna ſtrona bila, i thego poſla waſcheo
15:
ktoregosczie do nas przislaly wthich czasiech
16:
do was ze wſitkymy thimy rzeczamyſmi odpvs=
17:
czili, pyſſan, then lyſth wkonstantinopolv


strona: 10/61v

1:
Lræ Palatini Moldawia per nūctiūeius missæ.

2:
Nayaſnieyſchi Kroliv Sigmvnczie Dayemi wam znacz
3:
y waſchemv Kroleſtwv Rozvmieli y wyedzielisczie a wy
4:
dzieli v K. m. dobrze, yakom bil pyerwey dobrze oſyadli
5:
na pansthwie moym oycziſthim na moldawſkiey zyemy
6:
woyewodą, kielko lyath y trafylo sye nam bilo span=
7:
ſthwem waſchim walczicz, y bil miedzi namy nyepokoy
8:
przes czas niemali asch do thich czaſſow poky bil prziczio
9:
gnąl hethman wasch koroni polskiey pod nasch za=


strona: 10/62

1:
mek Choczym swielkimy moczamy panstwa waſchego y Heth
2:
man wasch na on czas za roſkazanym waſchim znamy
3:
przimyerze wzial, y zapys na tho dal a mi thakyesch
4:
zapys swoy daliſmy, abi myedzi namy bil wyeczni
5:
pokoy, zobv ſtron, tak yako sye wynszich ziemiach
6:
krzesczyaskich zachowvye yako bilo przed tim y
7:
myedzi namy
8:
Wthen czas karanie boze a gniew Czeſſarza Tvreczkieo
9:
na mie przislo, y miecz yego bil nad glową moyą
10:
y nad wſchem pansthwem mim Chrzeſczyanſkym
11:
przicziagnal sąm s ſwą glową y smoczami aze=
12:
wſzitkymy zyemyamy swimy, a wipedzil mye span=
13:
ſtwa mego, gdziem odonego czaſſv mvſſyl mieſzkacz
14:
wzyemy Szyedmigrodzkiey, pod slyvbem nayaſniey
15:
ſchego Krolya wangierskieo Janvſcha. Dzisz za
16:
ſye przislal do mnie Czeſſarz Tvreczky pod przi=
17:
ſyega abich doniego przyachal, ya yako slvga
18:
przyachalem do yeo Czes. m. y przinioſlem glowę
19:
ſwoye pod nogy yego. Gdzie yeo Cz. m. vſrzaw=
20:
ſchi pokorę moyę gniew swoy Ceſſarſky mnye od
21:
pvſczil a mnie ksobye laskawye przyacz raczil
22:
a głowę moye zachowal a yako na Czeſſarza przis
23:
slvſcha mnie dobrze vdzialal
24:
I darowal mye saſye panstwem moym zyemyą
25:
Moldawſką gdziem doſchedl snowv oyczisni swey
26:
a panowie wſitczi zyemie moldawſkyey kv mnye
27:
ſye ſą sklonyly zaczo bacz czeſcz a chwala bogv


strona: 10/62v

1:
mylemv yzem zaſye oſthal panem zyemy they kto
2:
reyem y przedthim panowal
3:
Przeſtho was zatho ządam yako pana y sąſya=
4:
da mego bliskyeo a ſtarſchego abiſczie themv ra=
5:
dzy bily yſz mye zaſye pan bog, y yeo Czes. m.
6:
darowacz thim pansthwem moym raczil, a mi chcze
7:
mi na panstwye naſchim będącz v k. m. y panſtwv
8:
waſzemv przyaczielem bicz wedlie prziſſiegy naſzey
9:
ktorąſmi czinyli. ſHetmanem waſchim pod Choczy=
10:
myem Zamkiem naſchim= ktorey prziſſiegy ya rad
11:
ſie chcze trzimacz przes zadney ſloſczy y chi=
12:
troſczy a drvgie v k.m. proſche yako przya=
13:
cziela naſzego dobrego, y ſąſyada bliskiego, y
14:
ſtarſchego abismye pomylowal a darowal dzie
15:
ſyaczią thiſyaczi ſlothich czerwonich, bom na then
16:
czas barſo vpadl. pothich ſſye czvdzich ſtronach
17:
wloczącz. czomkolwyek myal thom wſithko v=
18:
traczil, a my thego v.k.m. naſchemv dobrodzie=
19:
yowy wyecznim czaſſem przepamiethacz niechczemi
20:
yeſli ze wyecz niebedzie laſky v. k. m. yzebiſczie
21:
ſye nademną zlithowacz mieli, A mnie thich ſlothich
22:
darowacz niechczieli thedi zatho proſche abiſczie
23:
my ych do thego czaſſv poziczily asch ſſye wpan=
24:
ſtwye mim zaſſye zamoge gdzye ya y za tho
25:
v K. M. bedę dzyekowal
26:
Thesz m. Krolyv sam vm vyedziecz raczisz ys
27:
pan bog nas samich y naſze zyemye pokaral wſzit
28:
kymy zlimy obiczaymy yako glodem thak thes


strona: 10/63

1:
woyną y podatkamy Tvreczkieo Czeſſarza a
2:
wſzakosz pan bog wielie moze. themv v K m.
3:
racz wyerzicz, gdzie zatho v k m. proſchę abis=
4:
czie raczili nam dlia proszbi naſchey dobrze vdzia
5:
lacz y dlia naſchey czieſkosczy abiſczie raczili
6:
naſchego koncza przepvſczicz do Xyedza Moſkye
7:
wſkiego abi nasch poſſel od nyego thesch ſmylo
8:
wanya proſyl ktori wznawſchi nasch vpad, kto
9:
riſmi theras podyely owa nas moze wſpomocz
10:
rathowacz. przeſtho proſche abistho v K.m. raczil
11:
dlya naſchey prosbi vczinycz
12:
Drvgie oſnaymvyemy v K.m. ysz nyktorzi
13:
srad naſzich. Scharpyczowye po ymyenyv Nikv
14:
lowyczi, yako ony przes then czas bily wzyemy
15:
panſthva v.k.m.
16:
Czo v k.m. sam wyesch yako sye wyelye slego
17:
wzyemy naschey sthalo, y yakowe ſkodi a tho
18:
wſitko ny przes kogo yeno prze nye, abowyem tho
19:
ony wſzithko samy sprawyly y nas o wielkye
20:
ſkodj prziwyedly, yako wſkarbyech thak thes y
21:
wpyenyadzoch naſzich, przeſtho v.k.m. pokornie
22:
proſche abi ych nam v k.m. raczil zewſchem wi
23:
dacz bo v.k.m. zadnego dobrodzieyſtwa od nych myecz
24:
nyebedziesch. a ſzkodi thes zadney v.km vczinicz nie
25:
moze athak ya zatho v k m. proſche abi ony
26:
any myeſcza zadnego any laſky v v.k.m. nyemie
27:
ly


strona: 10/63v

1:
yeſcze proſym v.k.m. gdzie zvrzedv yednemv memv okv=
2:
pyonemv czlowiekv na ymye Syenkowy ktori
3:
od nas vcziekl ſwielkym skarbem naſchim do
4:
panſtwa v.k.m. y yeſcze y dzis yeſth wpanſthwie
5:
v.k.m. przeſtho v k.m. pokornie proſche abi
6:
v k m. roſkazal zebi my od thego Syenka wſi
7:
thko wroczono bilo
8:
Drvgie dawam v k m znacz czo my yeo Czeſſar
9:
ſką m. przikazal abich bil za yednoscz s ſinem
10:
Krolia yanowim abich mv pomagal yeſli bi mial
11:
yaky gwalth od nieprzyacziela swego synszich
12:
ſtron abich mv bil kv pomoczi ayzbichmv thesz
13:
bel przyaczielyem dobrim y panstwv yego
14:
O ſtatecznie prosche v. k m abisczie poſlaly swe
15:
lyſthi do krolia yanowego sina abi on dal
16:
dobrowolną drogę zenye y ſinom naſzim abi
17:
bili przepvſczeny wczalosczy do nas atho bi
18:
vm raczil vdzialacz dlia prosbi naſchey


strona: 10/63v

1:
Reſponſuum nunctio palatini moldaviæ

2:
Krol yeo m. Czosz od pana swego Piiotra woyewo
3:
di powiedzial yz za zadanym a proſbą yego Czeſſarz
4:
yeo m Tvreczkii yemv thae zyemye bes ktorey czas nie
5:
mali bil zaſye wroczil y one yemv dal ze wſzitkim ya
6:
ko przed thim dzierzal, rad tho widzi y ſliſzi a temv
7:
ſye raduye, abowiem yako yeo K. m. wyelie ſaſyadowie
8:
a przyaczielie yego zicza tak tesz on ſwim przyacziolom
9:
wſzego dobra rad ſprzyaye y ziczi
10:
Czo ſye doticze przimierza ktore yeſt miedzi Krolem


strona: 10/64

1:
yeo m. a panem twim wiecznie vczinionem prziſſyegą y
2:
zapyſſi potwierdzone, ysz pan twoy wſkazal ze ono
3:
tak yako prziſſiagl y obyeczal trzimacz y chowacz
4:
mocznie chcze tho K. yeo m rad ſliſchi a ya
5:
ko pan chrzeſczyansky chowacz chcze y bedzie
6:
O pyeniadze o ktore pan thwoy Woyewoda valaſky
7:
yeo K. m. proſyl tho bi rad yeo K. m. vczinil kye=
8:
dibi takowe pyeniadze mial ale yſch wyelkye y przed
9:
tim nyſz Czeſſarz Tvreczky yeo m. do zyemiemie bil
10:
walaſkiey przicziagnal za prziczina pana thweo
11:
niepotrzebną widal tedi thego vdzialacz niemoze a
12:
tesch za czorkamy swimy ktore niebarſo dawno
13:
wipoſſazil pyeniadze wielkye widal y na the
14:
rzeczi y potrzebi ktore Krol yeo m. ma przed ſobą
15:
widacz mvſzy radbi tho Krol yeo m. dla pana twe
16:
go vczinyl kyedibi mogl alie prze the przyiczini vczinicz
17:
thego niemoze bo pyeniadze wſziſtkye widal ktorebi
18:
bil myal, mogl bi bil theras Krol yeo m. y ſwim
19:
y pana thwego potrzebam bicz pomoczen.
20:
O goncza czo twoy pan do Moſkwi przeſlacz. Krol
21:
yeo m. acz tego na przimierzv niemaſch opyſſano abi
22:
bily poſlowie do Moſkwi pana thwego przepuſczony,
23:
a wſchakosch dlia prozbi a ządania pana twego
24:
to vcziny ysz kiedi czas bedzie tedi go przepvſczicz
25:
kaze a na ktori tes czas pan twoy ma tho vczinicz
26:
Krol yeo m. lyſthem ſwim panv twemv oznayomicz
27:
bedzie raczil
28:
Czo ſſye doticze Scharpyczow na ymie Nikvlowicz
29:
y Syenka o thich Krol yeo m. any o ſkarbyech za


strona: 10/64v

1:
dnich nycz niewie alie ma Krol yeo M za tho
2:
yz tich livdzy any ſkarbow wpanſtwach Kro=
3:
la yego M. niemasch bo raczil yego K. m. roſkazacz
4:
ſwim wſchem poddanim abi ony zadnego czlowie
5:
ka przichodnia any Walaſchina any Tvrczina
6:
wzyemy a wpanſtwach yego K.m. przechowiwacz
7:
any ym zadney pomoczi any Zachowania dawacz
8:
nieſmiely nad opyſſanie przimierza ktore Krol yeo M.
9:
ma ſpanem woyewodą walaſkym, y ma za to
10:
Krol yeo m. ysch ſye ſtaroſtowie y paddany yeo M.
11:
tak yako yeſth Krolia yeo M. roſkazanie y wolia
12:
zachowvya alie yeſli ze thak bedzie ysz ktori
13:
ſpoddanich pana twego wpanſtwach yeo K. m. bedzie
14:
tedi Krol yeo M. przimierzv wthim doſſicz chcze czinicz
15:
y poddanim ſwim czinicz roſkaze a do ſtaroſth po
16:
granicznich lyſthi dal abi ony potich livdziech ſſye
17:
pitaly y daly Znacz prawde Krolowy yo M ya
18:
ko ſye thi rzeczi maya
19:
O zone y o ſini zebi bily wolno przepvſczony do
20:
pana woyewodi Krol yeo M pyſſal lyſth do
21:
Krolowey yey M. wangierſkiey ktori panv wo=
22:
yewodzie ſzlye ma za tho Krol yeo M. ysch to kro=
23:
lowa yey M. węgierſka bedzie vczinycz raczila
24:
O zitho abi bilo nieprzedawano do Walach any
25:
yndziey ſpanſthw Kro. yeo m. dlia thego ze bil vro
26:
dzay niedobri Krol yeo m. bil zakazal alie gdi
27:
theras pan twoy pyotr woyewoda yeſt pan zyemy
28:
Walaſkiey ſktorim przimierza wiecznie ma tedi ſa
29:
ſye liſthi ſwemy staroſtham pogranycznim roſkazal


strona: 10/65

1:
abi tego wieczey niebronyly alie abi wolnie zitho
2:
pana thwego poddanim kvpowacz wpanſtwach yeo K.
3:
M. dopuſczyly


strona: 10/65

1:
Lræ a Cæſare Tvrcarvm

2:
Z bozey moczi Czessarz Tvreczkii y ynich wielkich panstw
3:
Zakonv Beſſvrmienskieo przyaczielowy naſchemv Kroliowy
4:
polskiemv y ynich panstw Zakonv Chrzesczyanskiego Sig=
5:
mvntowy
6:
Przyasn nasche wam oznaymvyemi przes then nasz
7:
lyſth y zdrowie wasche nawiedzami, przithim wam
8:
przyaczielowy naschemv dawami znacz ysch Tych czaſſow
9:
woyewoda walasky vmarl ktori przed tim bil Stephan
10:
a thak prziſchedl do nas y do naschego sczeslywego a wiel=
11:
kiego panowania y pokore przednamy panem swim
12:
vdzialal pyotr woyewoda a mi obacziwschi yego pokorę
13:
dalyſmi mv znaſchey oſſoblywey a wiſſokiey lasky wo=
14:
yewodztwo ziemie walaskiey ze wschem yako bilo za
15:
oycza yego y za dziada yego. wktorich granyczach czy
16:
przodkowie yego trzimaly, a mi zlasky naſchey potemvsz
17:
podlug przodkow yego, yako pyerwey belo wtichze grany=
18:
czach to woyewodztwo yemvſmi miecz dopvſczyly y poſla
19:
lyſmi yego na to woyewodztwo abiſczie wi othim przya=
20:
cziel nasch wiedziely a temv naſchemv lyſtv wierzily Dan
21:
Zandropolia


strona: 10/65

1:
Lræ a præfecto stabvli Cæas.Tvr.

2:
Iego Krolewſkiey M. koroni polskiey y ynich wielkych
3:
panstw Chrzesczyanskich ya slugą bedącz przyacziela
4:
v. K. m. Czeſſarza Tvreczkiego Dawam znacz v. K. m.


strona: 10/65v

1:
przes then moy lyſth owoyewodztwie Walaſkim yako sye
2:
teras thoczi ktori bil woyewodą przed tim na ymye ste=
3:
phan ten vmarl atak teras do przyaczielia v. k. m.
4:
a do pana mego Czeſſarza Tvreczkiego, prziſſedl y po=
5:
korę przednym vdzialal pyotr woyewodą ktorą yego
6:
obacziwſchi pan moy Czeſſarz Tvreczkii a przyacziel
7:
v. K. m. wſzitkie yego zle vczinky yemv odpvſczyl a dal
8:
mv zaſſye woyewodztwo walaskie y dopvſczyl mv ſye
9:
sprawowacz na tim woyewodztwie yako siie sprawo
10:
wal y dziad y ocziecz yego na tim to woyewodztwie wa
11:
laskym y wktorich granyczach ony to woyewodztwo miely
12:
teras takze yeo Czes. M. raczil mv roſkazacz abi takiesz
13:
wedlie przodkow swich to woyewodztwo trzimal wgra=
14:
nyczach tich y roskazal yego Cesz. m. mnie sludze swē
15:
abich yahcal sdworem niektorim yeo M. Cz. a pyotra wo
16:
yewodę do zyemie walaskiey odprowadzyl a yego na tim
17:
woyewodztwie poſſadzyl
18:
A thak mi za roskazanym Czes. przyechaly sniektorimy
19:
sdworv Czeſſarſkiego a ſpiotrem woyewodą dnia
20:
Marcza do zamkv Walaskieo Soczawj y wedlie woley
21:
yeo Czes. M. wſyitkosmi wipelnyly, a wſzitkiey wa=
22:
laskiey ziemy pyotrasmi woyēda oſtawyly. a othim przya=
23:
cziel waſchey K.m. pan moy Czes. Tvreczkii przes lyſt
24:
y posla swego dal znacz v.k.m. a tak yvs w.k m.
25:
o thim wiedziecz raczis.
26:
Przitim tesz v K. m. dawam znacz othim pietrze woyewo=
27:
dzie y on od tich czaſſow ma bicz prawdzywim a wiernim
28:
ſlugą yeo Cz. M. a yego Cz. m. thesz yemv poczczywoſcz
29:
barzo wielka vdzialal ysz tesz od dawnich czaſſow tako
30:
wa poczczywoſcz zadnemv niebila od yeo Cz. M. virządzo
31:
na. a tak tesz w. K. m. yeſth panv mamv Cz. Tvr.


strona: 10/66

1:
dobrim przyaczielem wktorey sye pan moy przyaszny vkm
2:
kocha, hdzie ysz v k m. maczie panstwa swe zwoyewodzt=
3:
wem walaskym wſamſiiecztwie godzy siie abiſczie tes v k m.
4:
snym tak mieſzkaly yako na sgodne a dobre sąſſiadi zalezi
5:
yeſlybi sye thesz traphila miedzi poddanimy waſchimy na
6:
pogranyczv yaka krziwda moze v. k. m. krom zadnego za=
7:
wodzenia sobv ſtron sprawiedlywoscz vdzialacz. yakos
8:
ſye tho czeſto przigadza kto wſąſſiecztwie mieſzka ysz sma=
9:
lich wielkie rzeczi powſtawayą przethobi dobrze abi v. k. m.
10:
othim woyewodą walaskim dobrze sye zachowacz y
11:
yemv przyaczielem bicz raczil. czobiſmi mi slvzebnyky yeo
12:
Cz. m. bedacz radzy wydziely na obye stronie. przitim yeſcze
13:
v K. m. dawam znacz vmiſl pana mego Czes. Tvreczkeo
14:
y on ma wlascze wielkiey tego pyotra woyewodę, a
15:
ktemv sye tego yego Cz. M. podyal ze go on ma odewſzech
16:
krziwd yego bronicz, yeſlizebi mv ktori yego sąſſyad
17:
chczial yaką krziwde wczim vczinicz abowiem
18:
bi to niekrziwda woyewodzie p. bila ale obrazeniie
19:
oka yego Cz. m. pana mego Czo prze tho pyſche abis
20:
v. K. m. otim wiedziecz raczil a ktorego poſla pan moy
21:
do v. K. m poſlal. smanbega ya waſzey K. m. zanym
22:
proſche abis go v K. m. nyeraczil dlugo zatrzimacz vſye
23:
bye bo navke ma od yeo Cz. M. abi niemieſzkal
24:
powolni v. K. m. a ſluga
25:
przyacziela v. K. m. konyv
26:
ſchi Fvſſein v. K. m. sye klania
27:
pokornie
28:
Ab eodem praefecto stabvli lræ
29:
yſdem verbis ad R. Mtem Ivniorem ſcriptæ


strona: 10/66v

1:
Item aliae lræ eiuſdem ad Regiam M.

2:
Iego K. m. Koroni polskiey y ynnich wielkich panstw
3:
Chrzeſczyanſkich ya slvga przyacziela v. K. m. a pana
4:
mego Czeſſ. Tvr. będacz dawam v k m. znacz, gdi vmarl
5:
Stephan Woyewoda wten czas niektorzi lotrowie zebraw=
6:
ſchi sye y wtargnely wpanstwo yeo Czes. Mczi y zayę
7:
ly kylka stad owiecz ſktorich niektore pognani są
8:
wpanstwo v. k. m. takeſmi othim sliſchely, a yeſly tak
9:
yeſt, yeſly v K. m. yeſt dobrim przyaczielem yeo Czes. m.
10:
a panv memv va. K. m. racz sye doſtatecznie otich owczach
11:
dowyedziecz yeſly bi bili wegnani wpanstwo v. k. m. abi
12:
bili na yedno myeſcze ſgromadzone a potim odeſlane do
13:
panſtwa yeo Cz. m. bo yego Czes. m. thesz sye chcze tich
14:
owiecz dopitowacz od kogo ſye ym szkoda stala naczo
15:
racz v k. m. odpyſſacz przes tego poſla yeſly ze bi the
16:
owcze wpanstwie v k. m. bili abo nye
17:
powolni v. k. m. a ſluga przi
18:
yaczyela waſchego Konyvſzi
19:
fvſſein v. k. m. ſye pokornie klania


strona: 10/66v

1:
per d Wilamowskii allatæ a Cæs. Tvr. Litteræ

2:
Iam yeſt Czeſſarz wielky niezwicziezoni od pana boga po=
3:
wiſſoni y podayączi Coroni na panstwa zyemſkie
4:
przyaczielowy naschemv Krolowy polskiemv knam wyer=
5:
nemv Sigmvntowy przes then nasz lyſth sdrowie waſche
6:
przyacziela naſchego nawiedzami czosczie pyſſaly do
7:
nas, y ſlowem kazalysczie mowicz poslv swemv Iakv
8:
bowy Wilamowskiemv secretarzowy waschemv, y pyſſa
9:
lysczie wlysczie swim czobi on nam slowem mowyl a=
10:
bichmi mv wyerzily Gdzie poſſel wasch powiedzial Przed=
11:
namy o Tatarzech Byalohrodzkich ktorzi sye bily wtar
12:
gnely przes granycze polskiey Coroni, y szkodi niemale


strona: 10/67

1:
podzialaly, y livdzy wniewolą powiedly. Drugie powiedzial
2:
przed namy ysz niektorzi livdzie Zamkv Bialohrodzkiego
3:
y Kylyskiego przegnaly owcze swoye przes granycze y
4:
na ziemy waſchey paſly, ktora miala przeſluchacz kv ko
5:
ronie polskiey, a yeſcze ktim y ynschi lyvdzie wespolek sny
6:
my bily y ſzkodi, yako wniewolia livdzi vwyedzienie
7:
y bidla zapedzenie niemale vczinily, yeſcze przed namy
8:
poſſel wasch powiedzial o Zamczech ktore wi wpvley=
9:
ſkiey ziemy maczie, ysz ony dlia Hetmanow naſzich mor=
10:
ſkich ktorzi sawſdi po morzv chodzą na ymye chayredin
11:
nieſſą bespeczny na morze snich wyezdzacz gdzie nas za
12:
the naschim ymieniem proszyl abismi mi onim zamkom kto=
13:
re tam we wloschech maczie. zadney krziwdi ny czieſkosczy
14:
czinicz niedopusczaly, ktemv to powiedzial przed namy, po
15:
ſel wasch od was przyacziela naschego, o ſinye Krola
16:
Ianowim abiczmi mv slasky naschey Czeſſarſkiey daly
17:
gdzie wiecz then poſſel wasch o wſitkim tim
18:
dobrze nam dal znacz przes vſſtne swe poſſelstwa Czosmi
19:
mi thes wſitko samy dobrze wirozvmiely, a gdis tak yeſt
20:
samy temv dobrze rozvmiecz mozeczie ysz mi przyaczie=
21:
lem waschim bedacz nygdismi nicz odmawiacz niezwikly
22:
czobi kv dobrey przyasny naschey zachowaniv naliezalo
23:
bo yakosmi wam ras slowem naschim przyaczielem
24:
bicz obieczaly, tak sye nygdi ynaczey nalescz niema
25:
Tv przithim wam przyaczielowy naschemv oznaymvye
26:
ysch panowie węgierſczi knam przislaly posla sweo
27:
zadayacz nas thes zatho abismi mi zlasky naschey
28:
Czeſſarſkiey to Croleſtwo Węgierſkie daly Krola Iano=
29:
wemv Sinv Czo ysz ſye wam thesz przyaczielowy na
30:
ſchemv tak wydzialo vczinylem to wſitko dlia zacho=


strona: 10/67v

1:
wania tey przyaszny naschey ktorą mami miedzi sobą
2:
Dalem Krolestwo Węgierſkie Krola Ianowemv sinv
3:
a te poſli węgierskie ktorzi od panow bili tegoseſmi
4:
czaſſv wnet odpvſczyly y prziwyley yemv na Coronę
5:
Wegierſką sprawiwſchi przes thezesmi gi poſli yemv
6:
do Wegier odeſlaly
7:
Przitim ktorzi Tatarowie bily wtargnely przes grany=
8:
cze panstwa waschego, y ſzkodi niektore vcziniwſchi
9:
livdzy wniewolia vwiedly dla tegoſmi mi bili daly lyſt
10:
poslowy waſchemv do sandziaka y do sandzi Bialohrodz=
11:
kiego y poſlalysmi do nych gdziesczie wi pothim drvgy
12:
ras do nas wteyze rzeczi przislaly Tlvmacza waſſeo
13:
Mykolaya ktori nas zatho od was proſyl abismi od
14:
dworv naſchego yednego dworzanyna daly mahamieda,
15:
gdziesmi mi wneth powtore kazaly lyſth pyſſacz przika=
16:
zvyacz ym abi ony the wſitkie ktorzi bi bily wniewo
17:
lią zawiedzieny po walaskiey woynie, chocziabi poliak
18:
Rvſſyn, ormianin abo thes zid bil, albo wſitkich yn=
19:
nich ylezbikolwiek poddanich waſſich bilo, abi ye wolno
20:
pvſczaly, gdziebikolwiek bily nalezieny a ktorzi bi kv
21:
naschemv Zakonv przistapyly teſmi od panow ych odey
22:
mvyacz roſkazaly pvſczacz na wolą a ynſchim wſit=
23:
kim ktorzibi Zakonv naschego poznacz niechcziely tosmi
24:
na ych dobrą wolia dacz kazaly y ydz do panstwa wa=
25:
ſchego y wnaſchim będąly chcziecz oſtacz a ktorichbi
26:
Mykolay Tlvmacz wasch wczarigrodzie poznal a powie
27:
dzial ysch to są waschj poddany a livdzie Kroleſtwa
28:
polskiego, y thesmi yvs wolnemy vczinicz kazaly, a
29:
od tego czaſſv wi przyacziel nasz any poddany panſtwa
30:
waschego od nas any od livdzi naſchich wzadney rzeczi
31:
krziwdi any czieſkosczy niebedzieczie miely, a bedzie ly


strona: 10/68

1:
ktori smial nad roſkazanie nasche czo takowego wam
2:
kv czieſkosczy czinicz bedziem go za tho gardlem karacz
3:
Iam roſkazal do wſitkich Zamkow moych yako do Bia
4:
lahroda do Kylyey do Oczakowa, y do ynschich zamkow
5:
naſzich lyſti naſze pyſſacz abi zadnego nygdziesz na
6:
przewoziech nyeprzewozono przes lyſtv naſchego. Zwlaſcza
7:
takowich ktorzi bi przyechawschi panstwv waſchemv mie=
8:
ly abo mogly szkode vdzialacz, y roſkazalysmi tich wſit=
9:
kich karacz ktorzi bi sye koli nad roſkazanie nasche prze
10:
wozicz abo przeprawowacz chcziely tam na one strone
11:
a ktorzibi smiely owcze swe, tak yakosczie nam wi
12:
przyacziel nasz yvsz kylka krocz othim pyſſaly, na zie=
13:
mie panstwa waschego przeganiacz otichesmi sie pylnie
14:
pitaly liecz sie tego dowyedziecz niemozemi bo czy ktorzi
15:
tam owcze mayą przi granyczach panstwa waſchego, poddany
16:
naschi, powiadayą yz ony nienaziemy vaſchey alie na polach
17:
Zamkv Oczakowskiego ktori nam dal Czeſſarz przekopsky
18:
bidla swe pasſaya, na ktorich zyemiach taksye zawſdj stara
19:
dawna zachowiwalo, a okolo rzeky Tvrle ktore ziemie przi
20:
legli te tes są woyewodztwa Walaskyego, a tak ony po=
21:
wyadayą yz owcze swe nye na polach panstwa waschego a=
22:
lie na ziemy naschey wlasney paſſayą; gdzie ysch my do
23:
tich czaſſow pewnoſczy tich granycz wiedziecz niemozemi
24:
poſlalysmi bili pyſſarza naschego Sadziaka Siliſerskieo
25:
ludſſia abi on bil pewnie the granycze wiwiedzial spolem
26:
waschim wespolek yedno ysz wasz poſſel powiadal ze
27:
mial pyerwey do was pana swego proſto yachacz, atesz
28:
powiadal ze bes woley a roſkazania waſſego niemogl any
29:
ſmyal vczinicz przesto wten czas y pyſſarz nasch tego v=
30:
czinicz omieſkacz mvſſyl awſchakozeſmi mi roſkazaly
31:
przes lyſth ſządziakv y sędzy Byalohrodzkiemv abi ony
32:
wtich rzeczach koniecz slvszni vdzialaly ych sye pewnie


strona: 10/68v

1:
dowiedziawſchi, a skorobi vſliſzely wasche wydzenie
2:
a o waſchim sye poſlye ktemv poſlanemv dowiedziely
3:
abi tes tam ktemv samv wyachaly a wiwiedziawſzi ſſie
4:
doſtatecznie granicz od lvdzy ſtarich y tich ktorziby ych
5:
dobrze swiadomy bily y wiwiedziawſchi tes yeſly bi the
6:
polia na ktorich poddany naſchi owcze swe paſſayą kv
7:
zamkv naschemv Oczakowſkiemv prziſluſzali, abo tez te
8:
ziemie ktore są nad rzeką Turlą woyewodztwa wola
9:
ſkiiego bili abi yvſch tak tak oſtatecznie postanowyly
10:
yzbi y waſchi y naſchi poddany pograniczny ytesz pa=
11:
nowie zadney potim kv skardze prziczini niemiely, a
12:
od poſtanowienia y vmocznienia granicz abi potim kazdi
13:
swe wiedzacz swego vziwal a na czvdze nieprzichodzil
14:
y przikazalysmi yvsch wſitkim poddanim naſchim, ſko
15:
ro ſye dowiedzą o pewnych granyczach abi zadni nieſ=
16:
mial any owyecz przeganiacz any ynschich szkod zadnich
17:
czinicz przes woley waſchey przyacziela mego. Ieſly
18:
zebi wiecz ktorzi owczarze chcziely za wolią waſchą
19:
na polach przes granyczae panstwa waschego owcze ſwe
20:
pascz tedismi ym roſkazaly y navkę daly abi was wtim
21:
przenaydowaly a wi yako przyacziel nasch tak sie snim
22:
obeydzieczie yako sye synſchimy nayemnyky wedlug
23:
zwiczayv swe wpanstwye waschim sdawna ydączeo
24:
obchodziczie Ieſlizeby tes chcziely ktorzi bes woley naſzey
25:
vpornie pascz bidla na panstwie waschim taczi bedą
26:
gardlem karany wſitczi
27:
Czosczie tesz nam vi przyacziel nas pyſſaly y przes
28:
posla swego wſkazaly o tich zamczech ktore maczie
29:
wpvleyskiey zyemy abichmi przikazaly thim Heth
30:
manom naſchim ktorzi chodza pomorzv swoyſky naſchimy


strona: 10/69

1:
miſmi theras vſtnie przikazaly wſitkim y za to mamy
2:
mami ysz ony tam poddany Zamkow waſchich wſitczi zad=
3:
ney szkodi any krziwdi yako od Hethmanow taktes od
4:
zadnego ynschego czlowieka naschego niebedą miely
5:
Ia aczem za laską boską, ſzablia moyą wzial bil Kro
6:
leſtwo wegierſkie tak yz yeſt moye y za mocza a obroną
7:
moyą yako y ynsche Kroleſtwa wſzitkye ktore pod nogamy
8:
mymy są, a wſhakosz na ządanie wasche przyaczie
9:
lia mego dalem ye sinv Krolia Ianovemv Stephanowy,
10:
gdzie was przyacziela mego vpomynam, abisczie wi
11:
thes sina Krola Ianowego vpominaly abi sye on nietak
12:
na przecziw nam zachowiwal yako yego ocziecz Krol Ian
13:
alii wedlug woley a roſkazania naschego. a yzbi tes ten
14:
zold a pyeniadze oktore yvsz y ocziecz przedtim y od pa
15:
now poſlowie teras snamy pewnie poſtanowyly na czas
16:
naznamionowani krom zadney odwloky do skarbv naſſeo
17:
odſilal azbi sye thes na Kroleſtwye thim od nas danim
18:
poczczywye a sprawiedliwye sprawowal, abi tesz te
19:
mv Kroleſtwv naschemv od zadnego krziwda za yeo
20:
obroną niebila, a onbi laſkę nasche Czeſſarſką tak
21:
zachowiwvyacz na sobye mial, mi thesz gdi tho poſna
22:
my ktozkolibi yemv krziwdę dzialacz chczial nietak
23:
yako yego ale yako swey bronicz bedziemi bo gdi sye
24:
on bedzie woley a navky naschey trzimal częſczyey
25:
na sobye bedzie laskę naſche wyelka myewal y rozmno
26:
zenie kv themv Kroleſtwv wegierſkiemv. O thim y o wſit=
27:
kim ynschim wam przyaczielyv naſchemv dawami
28:
znacz abisczie wiedziely pyſſan then lyſth po Ma
29:
chometowey smierczy 9. 4. 8. wkonstantinopolyv


strona: 10/69v

1:
Navka thim ktorzi od nas są na okazanie granycz
2:
miedzi naſchemy a Tureczkiego Czeſſarza panstwi wiſla=
3:
ny y wiſſadzeny. Naprzod gdi poſſel nasch kto-
4:
rego sdworv naschego slyemy y ſynschimy yemv przes=
5:
nas przilaczonimy poddanimy naſchimy ſtimy ktorzi
6:
bedą od Tvreczkiego Czeſſarza kv they tes to rzeczi
7:
poslany syedzie ſye thedi powy ym posdrowienye
8:
y laske naschę potim powie yz gdiſmi do Czeſſarza Tur.
9:
kyelka poſlow naſchich slaly abi the rzeczi a granycze
10:
ktore ſą nasche a o ktore thesch livdzie zobopolny trvdno
11:
sczy a szkodi myely bili okazane. thedi tha rzecz acz
12:
yvsz bila y przes Czeſſarza yeo M. Tvreczkieo y przes
13:
nas namowiona y postanowiona abi tam bily livdzie
14:
a poddany zobvdwv ſtron zeſlany, a wſchakosch tha
15:
rzecz kv skvthkv nieprziſzla bila dlia ynschich po=
16:
trzeb a trvdnosczy thak naschich yako Czeſſarza yeo M.
17:
Tvro, alie gdismi teras naschego naschego poſla poſledniey
18:
ſchego do yeo M. Czeſſarza Tur. przyacziela naschego po
19:
ſlaly, tedi yeſt nam prziniosl lyſt od yeo Czes. M. wkto
20:
rim pyſſal kv nam ysch on myal sdworv swego yedneo
21:
sniektoremy swemy poddanemy pogranycznimy na the
22:
rzecz granycz obeyrzenie pod ten czas poſlacz vpomyna
23:
yacz a dayacz nam znacz abismi tesz kv they rzeczi
24:
ſwego yednego czlowieka sdworv swego poſlaly ktori
25:
lyſt Tureczky bendziely trzeba poſſel nasch vkaze tim
26:
od Turo Czeſſ. zeſlanim, a tak mi they to vmowye
27:
ktora sye miedzi namy a yeo M. Czeſſarzem Tur. przi
28:
yaczieliem y sąſſiadem naschim stala czinyacz doſſicz czie
29:
biesmi y zynschimy kv they rzeczi poſlaly kv okaza
30:
nyv granycz a pol naschich, kv ktorich okazaniv powie
31:
yzeſmi gothowy a lyſt ten naschey moczi ktorismi ye
32:
mv y naſchim poddanim ſnym daly granycze okazacz


strona: 10/70

1:
tedi thim ktorzi bedą ſtroni Czeſſarza Tvreczkiego okazą
2:
yeſly sye o moczi pitacz bedą
3:
Pothim gdi livdzie Tureczkiego Czeſſarza na the rzecz ym
4:
odpowiedzą, thedi powiedzą naschi yz yeſtesmi gotowy
5:
granycze ktore są dawne a prawdzywe miedzi naschemy
6:
a Tureczkymy panstwi okazacz. ktore bedą okazowacz
7:
wedlug navky livdzy naschich pogranycznich a to mayą
8:
na bacznoſczy dobrey myecz, y otho sye pylnye staracz
9:
y okolo theo chodzicz abi ony naprzod granycze nasche
10:
livdzyem poſlanim ktey rzeczi Turo: Czes. okazaly yeſly
11:
zebi tego wyecz naschi przewiescz niemogly yzbi przod
12:
kiem granycze nasche okazowaly thedi pozwolią Czeſ
13:
ſarza Turo lyvdziem yzbi ony naprzod okazowaly y
14:
ſnymy naschi poyadą a wſchakosz tak pozwolicz ma
15:
yą ysch thesz naschi poddany mayą okazowacz gra=
16:
nycze nasche po okazaniv livdzy Tureczkich za ktori
17:
my tesz Turczi yachacz a one ogledacz bedą powin
18:
ny gdi bedą granycze nasche okazowacz. ktore gdi be
19:
dą okazowacz naschi ktey rzeczi poſlany bedą sye
20:
domagacz tego na tich ktorzi bedą od Czes. Tur. zeſla
21:
ny, abi the granycze ktore są prawdzywe a staroda
22:
wne ktore okazowacz bedą znakamy wyecznimy ya
23:
kymy bili yvsz oznaczone tak yzbi yvsz wiecznie
24:
oni znacz y wyecznie trwacz miali miedzi naſchimy
25:
a Tur. Czes. panstwi a yzbi thesz yvsz thich rzeczi
26:
a trvdnosczy ktore okolo tich granycz biwali wyeczni
27:
koniecz bil y pokoy
28:
Yeſly ze wyecz niebedą sye mogly na tho sgodzicz
29:
abi bili granycze tak yako naschi vkazowacz bedą
30:
vczinyone y poſtanowione tedi the rzeczi a roznosczy naſzy


strona: 10/70v

1:
na nas a Tvrczi na Czesſarza Tvro wlozicz a
2:
snymy sye na nas odziwacz mayą, a wſchakosz
3:
naschi czokolwyek Tvrczi mowicz bedą a czo za
4:
prziczini dawacz przeczbi thi granycze tak bicz
5:
niemiali pylnie tho wſitko pyſſacz bendą a nam
6:
thv pothim mayą poſlacz abiſmi pothim miely nav=
7:
ke yakobismi wtey rzeczi drvgy ras poſtepowacz
8:
sTvreczkym Czeſ. miely a oney koniecz vczinicz wiecz
9:
ni, A thes naſchi beda pylnye thi polia ogledowacz
10:
oktore miedzinymy roznycza bedzie a nam pothim nav=
11:
kę dacz yakobiſmi myely granycze naproſcziey czinicz
12:
s Ceſſarzem Tur. acz thes znyeyakym zyemye nieſzko
13:
dlywym vpvſzczenym naſchim
14:
Yeſly ze wyecz TatarowieTurczy bendą mowycz yz tv
15:
Tatarſkie są polia potim znacz ze są yeſzcze na
16:
nych grobi Tatarskie mvrowane a yz thes Tataro
17:
wye bendacz naſchimy przecziwnyky tich ziem kv
18:
oczakowv zawſdi vziwaly czemvzbi teras pan nasz
19:
Czeſsarz Tvreczky ktori yeſt przyaczielem wasche=
20:
mv panv za thą przyaznya vziwacz thego nyemial
21:
powiedza naschi yſz mi na on czas dalysmi bily
22:
Tatarom oczakowa vziwacz ktori yeſt nasz y
23:
na naſchey wlasney zyemy yeſt dlya poſlug ktore
24:
Tatarowye na on czas nam czinyly o ktoriſmi teras
25:
mylczely dlia tego ze yeſt wrekv Czeſſarza Tureo
26:
ſktorim mi mami przyasn przymierze y pokoy a
27:
lie powiedza ysz po tich niebilo dano kv vziwa
28:
nyv Tatarom nygdi y owſzem one ſnych barſo by tho
29:
y spadząno tak yako tes teras tego dobre znaky są
30:
a thesz bes tich pol poddany naſchi obicz sye
31:
zadnim obiczayem niemogą dlia ziwnoſczy swey
32:
y ſtatkow swoych ytesz yz wyedzą ze ych starada


strona: 10/71

1:
wna bili wvziwanyv alye gdi polia vedlie ſtarich
2:
a prawdzywich granycz ogranyczone bedą tedi poſſel
3:
nasz powye ze radzi to mi vczinymi y teras a na
4:
potim dlia they przyazny ktora yeſth miedzi Czeſſarzem
5:
Tvreczkim ysz poddanim Czeſſarſkim owcze pascz dopvs
6:
czym na tich naschich poliach za naymem a plathem
7:
ſlvſchnim y podobnim ktore polie naymowacz powie
8:
poſſel nasch ze ma mocz ktorą yemv mi dawami a
9:
tak bedzie one naymowal livdziem Czeſſarſkym
10:
yeſly ze bedą chcziecz, tak yako bedzie nalepiey a
11:
napoczczywyey y napoziteczniey moglo bicz czo yeo
12:
rozvmowy y wyerze porvczami.
13:
Yeſly powyedzą Turczi ysch the polia y zyemie
14:
bili y są walaſkie powye nasch poſſel, ys any
15:
ſą any bili nygdi alye ſą nasche wlasne y mlin
16:
ktorim allegvyą ktore rzeczi daly daly bily przod
17:
kowye naschi na czas poziwacz ysz y nam y Co
18:
ronie polskiey przi ktorey na on czas bily poſlv
19:
gy wielkie czinyly y podatky za vziwanie
20:
thich rzeczi ktore od naschich przodkow miely
21:
y nam y naſchim Coroni polskiey poddanim nye
22:
male dawaly na ktore rzeczi ſą lyſti y
23:
zapyſſi v nas ktorimy walaschi są ſye za
24:
pyſaly ysz the ziemie y polia y mlini zawzdi
25:
maſche y na naſchey ziemy bili ktore lyſti y zapyſſi
26:
kiedi ktemv przydzie a tego potrzeba bedzie my oka
27:
zacz yeſteſmi yeſteſmi gothowy
28:
Krziwdi ktore yeſly bedą zobvdwv ſtron tedi one
29:
porownacz y ſgodzicz obiczayem przyaczielskym


strona: 10/71v

1:
y pogranycznycznim bedą mogly y moczny a o
2:
ktorich bi ſſie nyemogly ſgodzycz any ych porownacz
3:
thedi oni na nas yako ynſche rzeczi a ſprawi o
4:
ktorich siie niebedą mogly ſgodzicz wlozą
5:
Y ynsche tesch rzeczi ktore są y przes Soboczkieo
6:
y przes Wilamowſkiego od Czeſſarza Tureczkieo
7:
obieczani abi bili vczinione domagacz sye thego na
8:
ſchi bedą, yako o pvſczenie wyezniow, o Tatari
9:
y okozaky Bialogrodzkie ktorzi czinyly szkodi
10:
wpanstwach naſzich abi bily pokarany, o moſth
11:
abi bil wthihiny ſrzvczon y o one ynſche rzeczi
12:
ktore y ſtlvmacza naschego y sodpowiedzy So=
13:
boczkiemv daney y ſlyſtv Wilamowſkiego szerzey
14:
wirozvmyeyą


strona: 10/71v

1:
Senvm teſtimonia infraſcriptorvm pro limitibus int etc.

2:
Swyadecztwo powyedziely livdzie ſtarzy Krolowy
3:
yeo M. kyanye Czyrkaſchanie Canyewczi ſwyado
4:
ly my thich granycz hospodarſkich poky a po ktorim
5:
myeſczam granycze y vroczyſcza ſą panstwv yeo M.
6:
xyeſtwv wyelikomv Lytowſkyemv y ſsziemią Ta
7:
tarſką przekopſką Oczakowem Byalimgrodem
8:
y syemyą woloſką
9:
Napyerwey povyedziely yz ziemia v. m. hoſpodar=
10:
ſka poczela swe wyelkiego Xyeſtwa Lythowſkieo
11:
od Maraphi rzeczky ktora wpadla wnyeſtr y na
12:
dol nyeſtrv polowyczi nyeſtra ymo Thehynyą az
13:
gdzie Nyeſtr wpadl wmorze a ot tad od vſczia
14:
Nyeſtrowego Lymenem poſzla granycza mymo ocza
15:
kow az do vſczya Nyeprowego a oczakow na ziemy
16:
v. K. m. stoy aod vſczya nyeprowego do Tawanya
17:
v Towanya przewoſi bili v. K. M. na poli sprzekopſkym
18:
czarzem


strona: 10/72

1:
a po tey ſtronie Towanya ſprzekopską zyemya gra
2:
nycza v. m. po owyeczvwodv, y powyſſzey owyecze
3:
wodi a od wyerzchv owyeczewodi w wyerzch soma
4:
ra y wwyerzch orya az do Doncza a od Doncza
5:
po czychą soſnę
6:
A na teye granycze xyadz Syemyon Olelkowycz wiſſi
7:
lal namyeſtnyka swoyego Swyrplowa ktori odniego
8:
Czerkaſſi dzierzal y ten potich mieſczach roſyezdzal
9:
y potich vrocziſczach granycze kladl yako sziemię Ta
10:
tarſką tak y sbyalimgrodem tak tesz y sziemya
11:
woloſką


strona: 10/90v

1:
Lræ ab Imperatore TvrcarVilnam XXVII
2:
Iunii allatæ

3:
Przyaczielowy naschemv Crolowy polſkyemv y ynſzich
4:
panstw Zakonv Chrzesczyanskiego y kv nam wprzyasz=
5:
ny wyernemv Sigmontowy nawyedzami sdrowie waſche
6:
przes then nasch lyſt y dawami thesz wam znacz kto
7:
rzi bily Cozaczi Byalogrodzczi wtargnoly wpanstwo


strona: 10/91

1:
wasche Coroni polskiey y szkodi niemale poczinyly ya
2:
ko wſzy niektore popalyly y lyvdzie wniewolią powiedly
3:
othimesczie do nas pyſſaly lyſthi swe dayacz nam znacz
4:
y poſlisczie swe kylka krocz pothim poſſilaly, y Thlvma=
5:
czow, abi ony poddany waschi ktorzi bily wniewolia
6:
wzyeczy bily dobrowolnie wipvsczeny, a tak mi wi
7:
rozvmielyſmy spyſſanya do nas zlyſtow waſſzich y ſpo=
8:
wyeſczy poſlow waſzich, ktoresczie poſſilaly wthey ſpra=
9:
wie do nas, a thak mi chczaczi swamy przyaczielem
10:
moym dobre a przyaczielskie zachowanie miecz y przi
11:
rzekania slow ſwoych nieodſtepvyacz, y nieziczącz
12:
panſtwv waschemv zadney szkodj, prziſwolylyſmi samy kv
13:
themv abi czy poddany waſchi bili dobrowolnie wipv=
14:
ſczeny y roſkazalyſmy lyſti nasche pyſſacz do woyewod
15:
naſzich y do sędziow, przikazvyacz ym, abi ſſye ony
16:
othim pylnie pithaly, ktorzibi miely prziſtąpycz, kv
17:
zakonv naschemv thichesmi przikazaly moczno, onich
18:
od panow ych v ktorich bi ony bily bracz, y wolnie
19:
one odpvſczacz, a ktorzi bi poddany waschi przetſſye za
20:
konv swego ſzye trzimaly thakowesmi przikazaly abi
21:
livdziem bily dawany waschim, ktorzi prziyadą onich
22:
odyſkowacz, y nakonieczeſmi thę rzecz zawyazaly
23:
zebi czy poddany waschi wſziſczi dobrowolnie bily
24:
przepvſczeny, yeno ze thes opowyadami wam swą rzecz
25:
przodkyem tho niektorzi lyvdzie wzyemy walaskiey
26:
ſtaly naprzeczywko mnie, y woyewode ſwego ſgvby=
27:
ly yeno ze powiadayą wthen czas ſpanstwa waſzego
28:
livdzie niekorzi bily weſpolek sthimy walachi ktorzi
29:
naprzeczywko nam bily wthen czas, y za yedno ſny=
30:
my bily y przeszly przes granycza Byalogrodzka kyel=
31:
ka wſzy spvſtoſchily y niektorich do smierczy pozabyaly


strona: 10/91v

1:
owcze bidlo y ynsche domowe rzeczi braly y niema=
2:
la szkode na then czas nam vdzialaly, a thak mi o=
3:
bacziwschi ych przeczywnoscz na przeczywko nam po=
4:
ſlalysmi na tho woyewodztwo walaskye pyotra wo=
5:
yewode ktori bil zyachal zwoyewodztwa swego przed
6:
moya wyelką moczą, y poſlalem ſnym thesz koniv=
7:
ſchego swego sniektorimy livdzmy swimy vſſyeynbega
8:
abi on yego tham na thim woyewodztwie walaſkym
9:
vfvndowal y poſtanowyl, a thak on thesz tham
10:
przyachawſzi thich bvntownykow ktorzi the bvnthi
11:
y ſmyaloſczy poczinaly naprzeczywko nam wſiſtky
12:
wiſczynal a ktorzi yeſcze ſoſtaly ſtich bvntowny=
13:
kow y mieſkayą yeſcze poſtronam thicheſmi thesz
14:
yemv przikazaly abi on ych yakymykolwiek przi
15:
czinamy prziwodzyl kv rekam ſwoym a oni sczy-
16:
nal, niech yako kto zaslvzil wedle zaſlvgynymy w ſwey
17:
bedzie czierpyal Ieno ze mi po was przyaczieloviyv
18:
swemv potrzebvyemi thego ktorzi thesz poddany waſzi
19:
ſpanstwa waschego bily na on czas ſnymy weſpo=
20:
lek y ſtaly na przeczywko nam w panstwye naſzim
21:
skodj czinyly, takowichbiſczie opitawschi karaly,
22:
a ktore owcze bidlo y livdzie są pobrane, thegobiſ=
23:
czie wſitkiego kazaly sye popitawacz y doyſko
24:
wacz, a dla they prziczini poſlalyſmi dowas przya=
25:
cziela naschego, od dworv naschego Ivſvpha wthey
26:
rzeczi, a thak mi potrzebvyemi po was przyaczie=
27:
liv naschemv abisz baczil na przirzeczenie ſlowa
28:
y przyasny ſwey ktorąsmi ſlivbyly miedzi sobą
29:
mocznie trzimacz, a thak moya wolia kv wam
30:
na thim yeſt, ktorzi lyvdzie bily ſpanstwa waſzego
31:
weſpolek swalachi ktorzi bily prziczinczamy kv


strona: 10/92

1:
ſpvſtoſſzemiv thich wſzy zaſchich abiſczie niemowyly ze
2:
tho są panowie abo panskie livdzie abo dworzanie
3:
abo poſlolyczy lyvdzie, ktorego ſtanv kolwiek bedą ta
4:
kowichbiſczie ſſye kazaly dopithacz, y ych przed ſobą
5:
poſtanowywſchi, za takowe sle vczinky ychbiſczie
6:
karaly, niechbi thego naprzod niebilo zadnego zawo
7:
dzenia miedzi namy miedzi sobą wnieprzyasn nieobra
8:
czaly dlia takowich zlich livdzy abi miedzi namy
9:
przyazny they naschey ktorą mami miedzi sobą wnieprzi=
10:
yaſn nieobraczaly. abi przes then czas yvsch nieſmiely
11:
miedzi namy takowich slich vczinkow dzialacz, a
12:
ktorzi bi Lyvdzie bily tham zawiedziony, albo owcze
13:
albo bidlo zagnano. y domowe rzeczi bili naliczyone
14:
vkogokolwiek, y wi bi przyacziel nasch roſkazal to
15:
wſzitko wyedno myeſcze zebracz, y livdzmy ſwimy do
16:
nasbiſczie tho prziſlaly, abi tho wſithko bilo wroczo
17:
no thim vkogokolwiek czo wzietho, Mozeczie wi przya
18:
cziel moy dobrze themv rozvmiecz. czoſczie wipyſſaly
19:
przed thim thego nieras abo niedwa opowyadayacz
20:
krziwde swoye ktora sye ſtala bila wpanstwye wa
21:
ſchim od wtargnienia livdzy naszich, y wi przyacziel
22:
nas o thakowe krziwdi wasche kyelka ras prziſſi
23:
laly poſli wasche, abi bily poddany czy waschi
24:
ktorzi bily wnyewolią pognany wolnie wipvſczeny
25:
A tak nam czo sye moglo stacz y ktorich naliezyono
26:
thich wipvſczono, y rzecz tha na koniecz ſprawio
27:
na yeſt, y tego ſſye niegodzylo bilo lyvdzem ſpanſtwa
28:
waschego ſwalachi za yedno bicz, y panstwv na
29:
ſchemv krziwdi y ſkodi czynycz, taky ſą godny ka
30:
rania a ktorzi kolwiek wzyemy bily takowy zlo
31:
czincze ta zyemia nygdi pokoyv dla takowich miecz


strona: 10/92v

1:
niemoze, yeno ze podobienstwo tho yeſth ktobi chczial
2:
wdobrey przyazny skym mieſkacz. takowichbi
3:
zloczintzow nietrzeba zalowacz, any ych chowacz
4:
ktorzi bi nieziczily na obye ſtronie przyaczielskieo
5:
dobrego zachowania miecz, takowy są godny
6:
dzywnego karania na ſobye miecz, a thak dla ta
7:
kowich prziczin mi was przyacziela naschego wtim
8:
vpomynami, abiſczie thich zloczynczow yakymykol=
9:
wiek prziczinamy mogly kv rekąm przywyeſcz
10:
a oni zatho karacz. zadnemv nieodpvſczayacz kto
11:
regokolwiek stanv snich bedzie, niechbi koſdj we
12:
dlie zaſlvgy swey prziczierpyal, a kthore lyvdzy
13:
thesch zawiedzyono, y domowe rzeczi pobrano ym
14:
y bidlo ym zagnano y wi bi przyacziel nasch zv
15:
pelnie kazal wſzitko zebracz y poſlacz do nas a
16:
tobisz dlia nas przyacziela swego vdzialal, a na
17:
czim thes maczie oſtawycz the rzecz, o ktoram py
18:
ſal do was, y o thich zloczinczow ktorzi takową
19:
ſmialoſcz czinyly, czo zacz ony bily a torim kara
20:
nym maczie ych roſkazacz karacz. o thim biſczie
21:
daly znacz. Dan wKonstantinopoliv xyezicza
22:
Maya, po smierczy Machometowey lyatha Dzye
23:
wyeczſetnego czterdzieſtego y ſyodnego


strona: 10/92v

1:
Lræ ab Imperatore Tvrcar per nuncium
2:
eiuſdem miſſę XXVI Jvny allatȩ

3:
Przes nasch lyſt oznaymvyemi wam, zbyala
4:
hrodzkiego powyathv kthorzi lyvdzie wtargnę=
5:
wſchi wzyemie wasche, y ſchkodi czinyacz niektore


strona: 10/93

1:
wſzy popalyly a waſchich poddanich pobraly wwye
2:
zyenye thoſczie nam oznaymyly przes lyſthi wa
3:
ſche y poſlalysczie do nas dla they prziczini przes
4:
poſla waschego y pothim przes Thlvmacza wascheo
5:
oznaymylyſczie nam abi wyeznie thi znaleſly
6:
ſye wſzitczi thosczie skarzily, swamy y
7:
miedzi namy przyaczielsthwo the, czo mami y przi
8:
ſzyegę, yzebiſmi do waschey ziemie szkod zadnich
9:
niedzialaly, y nieyeſth wolia any roſkazanie nasche
10:
panom swoym pogranycznim, y Cadriom naschim
11:
poſlalem do nych lyſti ſwoye, dla they prziczini czo
12:
kolwiek yeſth, abi ſye thego dowyadowaly, ktorzi
13:
wyeznie są pothvrczony, wziawſchi od panow ych,
14:
one abi wolnie pvſczyly roſkazalyſmi, a ktorzi ſye
15:
nieothvrczily, thediſmi thich roſkazaly oddawacz, a
16:
tha rzecz tedi ſye yvsch bila ſpelnyla,
17:
a gdisz sye to yvsch tak ſtalo thedj w woloſkiey
18:
ziemy. niektorzi livdzie powſtaly, y woyewode
19:
ſwego zabyly. y od waschey thesch ziemye. nie
20:
ktorzi weſpolek snymy myely nieyakie porozv
21:
mienie. y snymy weſpolek bily. y od Byalahrodz=
22:
kych. y thehynſkich granycz kielko wſzy popa
23:
lyly, livdzy nam pomordowaly. owcze y bydlo
24:
nam pobraly. y domowe rzeczi, y mayetnoſcz wſzi=
25:
tkę y pobrawſzi tho poſzly zanieſtr. A the zie
26:
mie walaskę dalysmi woyewodzie piotrowy
27:
a ſtim pyotrem woyewodą poſlalysmi Konyvſche
28:
go ſdworv swego na ymye fvſſayn weſpolek


strona: 10/93v

1:
a zwolochow takowich ktorzi thi zamieſzky
2:
czinyly tich wſitkich ktorzi bily takowy tedi
3:
czy poſczynany są aglowi ych przinieſzly do nas
4:
a ynſzi ktorzi zoſtaly. tedj natim yeſt. pyotr
5:
woyewoda abi oni pokaral doſtawschi ych yako
6:
kolwiek, a thim czo tam bily, y czo tho dzia
7:
laly thedi yvsch sye ym zaplatha ſtala alie
8:
swaſchey zyemie, snymy weſpolek myawſchi
9:
porozvmienye ktorzi thesz snymy szkodj czi
10:
nyly, thedi abiſczie ych doſtawaly. a doſtawſzi
11:
wedle zaslvgy skaraly. a tho czo pobraly
12:
yako owcze bidlo y domowe rzeczi. y liv
13:
dzie prziſlvſcha yeſth. abi ſye to nalaſlo Dla
14:
tey przicziniſmi poſlaly ſdworv naschego, yv
15:
ſvpha ſlvge naschego, potrzeba yeſt abi y wi tesz
16:
dla zachowania sobopolney przyazny naschey
17:
abi tego sye tesch dowyadowaly, y zwaszey
18:
zyemie ktorzi bily zwolochi weſpolek sny
19:
my szkodj, naschim panstwam czinyly, ktorzi nam wſzy
20:
wipalyly. niechbi czy bily chocza panowye po
21:
granyczny, waschi abo pansczy ſlvzebnyczi
22:
albo yeſly ſzlyachta yeſly tesch poſpolyczy liv
23:
dzie bily. ktobikolwiek bil. abiſczie ſye dowia=
24:
dowaly spylnoſczia. nalaſſchi takowich tedi oni
25:
ſkaracz tak yako bi ſye tim napotim karaly y
26:
thego sye niedopvſczaly. a yzbich dla takowich
27:
wiſtepnich livdzy ta przyasn ktora yeſt myedzi
28:
namy niebila narvſzona, abi zaden nieſmial sye na
29:
potim tego dopvſczacz a the rzeczi ktore tham


strona: 10/94

1:
pobraly. yako owcze. bidlo. y domowe rzeczi y
2:
livdzie abiſczie tego kazaly schvkacz. y dowya
3:
dowacz sye. a dowiedziwschi sye abiſczie kazaly
4:
to wſziczko na yedno myeſcze zebracz a odeſlacz
5:
przes wasche livdzie do naſchey ziemye. y tim
6:
cziye bili oddacz zasye. a gdi wwaſſzey zye
7:
my niektorich livdzy bily pobraly. y kyelko wſzy
8:
popalyly, tediſczie poſlaly ſkarzacz ſye kielka
9:
krocz do nas y przes lyſti v a miſmi czo moglo
10:
bicz na ten czas. tediſmi to roſkazaly dacz
11:
y yeſcze na timeſmi. abiſmi tego dogladnely. Nye
12:
przislvſza abi livdzie ziemie waschey zwo
13:
loſkymy livdzmy weſpolek sye zebrawſzi zye
14:
my naschey y livdzem naschim ſzkodi czinyly
15:
abi takowy bily karany nyedzywno. aboyem
16:
wkaſdey zyemy takowich wiſtepnich livdzy
17:
doſſicz biwa Ale to yeſt nascha przyasn ſwa
18:
my. abi takowy miedzi namy zly lyvdzie nie
19:
bily. abi miedzi namy przimyerza ktore ma
20:
mi ſsobą. takowy zly livdzie nienarvſzily a
21:
znalaſſzi takowe livdzie abi bily ſkarany
22:
yakokolwiek mozeczie ych doſtawacz ych do-
23:
ſtawacz any yednego nieopvſczyacz abiſczie
24:
ye ſkaraly a owcze. bidlo. livdzie. y domowe
25:
rzeczi ktore pobraly. nalasſzi one abiſczie ye
26:
odeſlaly thim cziye ſą. a to yeſth znak przi
27:
yazny miedzi namy. a yako pokarzeczie thi
28:
zle livdzy. y rzeczi ktore ſye przinych nay
29:
dą y yako ych wielie odeſlieczie abiſczie
30:
nam oznaymyly
31:
v y przes poſli


strona: 10/95

1:
Wyelykyey Ordi wyelkiego Czarza Sahibkyereya
2:
ſlowo. poczynamy ymyeniem wielkieo boga ktori ſzczescze
3:
roſdaye. ya Czarz Sahibkierey. poczalem wedlie ſtarada
4:
wnego obiczaya prawdzywe bracztwo dzierzecz. y ſlowo
5:
prawdzywye pelnycz bes omilenya ſprawego ſercza za laſką
6:
boſką na oyczowſkym ſtolczv Czarzemem ſoſtal oycza moyeo
7:
Menlyghereya Czarza ſlowo bratha moyego mahmeth ky
8:
reya Czara ſlowo y moye Czarza Sahibkiereya ſlowo. wie
9:
likyey wſzy prawa ſtrona.lewa ſtrona Temnyky Tyſſyacz
10:
nyky. ſethnyky dzieſſyathnyky. vlani Knyazy y morſi
11:
y wſzye poſpolstwo, thakze y rvſkym Knyezem. horo
12:
dom y myaſtam Metropolytham y wladikam, Czernczom
13:
y Belczom Boyarom y myeſzczanom, y wſyemv poſpolſtwv
14:
Iawno nyech bedzie. ysz my thim naſchim lyſthem yawno
15:
czinym. ysz przodkowie naschi Czarzi ocziecz nasch
16:
Menlykherey Czarz brath nasch, Mahmetkyrer Czarz
17:
Dzyad nasch. Azgherey czarz. kyedi kon potni bywal
18:
do wyelkyego xyedza
xyedza Wytolta
y do wyelkiego Cazymierza do
19:
wyelkiego panstwa, wyelkiego Xyąſtwa Lythewſkiego
20:
wgoſtzyne przyeſzdzaly. y wyelykye czczy y laſky
21:
wydaly. takze wedle staradawnego obiczaya rvſkiey
22:
zyemye zamky y myaſtha. y woloſczy zeczmamy
23:
y zewſzymy dochodj zpyſſaly, nyczego nieomieſka
24:
wayacz wedlie thich lyſthow ktore od przodkow naſzich
25:
czarzow bily napyſſane, takze pyerwey, y od nas gdi
26:
laſka boza bila, na ſtolczv oyczowſkym Czarzemeſmi
27:
ſoſtaly y obaczilem oyczowſkye ſprawi y dzyela ſtare
28:
y nynyeyſche, y prziſſiegy dawne y nynieyſche y lyſti
29:
dokonczane dawne y nyenieyſche. wedlvk tego. y mi da
30:
yem thera lyſth ſwoy dokonczali. yako ocziecz moy
31:
meylykherey czarz dal brathv ſwoyemv. wyekyev
32:
Xyedzv Cazymyerzowy thakzeo pyerwey ſbrathem ſwim
33:
Wytoltha


strona: 10/95v

1:
wyelkym krolem y wyelkym Xyedzem Sigmvnthem
2:
vedle ſtaradawnego obiczaya. wbracztwo y wprzyazn za
3:
ſzly. y mi thes the braczką przyazn ponowyayacz we=
4:
dle ſtarago obiczaya y ſwoy lyſth dalyſmi y dayem pod
5:
zlothą pyeczeczią naschą. brathv naſchemv wyelkiemv kro
6:
lyv. y wyelkyemv Xyedzv Sigmvnthowy y Sinv yeo
7:
M. mlodemv wyelkyemv Krolowy. y wyelkyemv
8:
Xyedzv Sigmonthowy Avgvſtowy y ych potomkom
9:
dzierzacz wpokoyv. naprzod kyow Czerkaſſi. y zzye
10:
miamy y zwodamy zewſzemy dochodj lvczko wyekze
11:
zęczmą yzzemyamy y ſwodamy y zewſzemy dochodj,
12:
Smolensk zączmą zzyemyamy zwodamy, y zewſzemy docho
13:
dj poloczk zeczmą y zzyemiany y ſwodamy y ze wſze
14:
my dochodj. Sokal zeczmą y z: y ſwo: y zew: docho:
15:
Zwynyhorod Zzyemiamy y ſwodamy, Braczlaw,
16:
zeczmą, y zzyemyamy, y ſwo: y zew. dochodj. Oſtr, Glyn
17:
ſko y ſlyvdzmy, Zolwasch, Bothvla, y ſzyemyamy
18:
y zwo. Bernyn Syniacz, Choczyen, Lvcziczin,
19:
Chocziemiſzlie, Okvle, y zzyemiamy y zwodamy
20:
Cozyelſko zeczmą, Sarayowycz, Iahalthay zecz
21:
mą. bratha naſchego, wyekyego krola Sigmvnta
22:
y Sina yeho M. wyelykiego Crola Sigmvntha Av
23:
gvſta. ktore zamky ſą wychwych rekach y vlyvdzy
24:
ych. laſſi y pvſcze. y zyemye y wodj. y wſzyedo
25:
chodi zapyſſaly. czo poczieczecz y vkanie. kv wyel
26:
kyemv Stolczv wyelkyego Xyeſtwa Lythewſkieo. othim
27:
poradzywſsi ſſye y ſſynmy moymy Czarowyczy. y
28:
z vlani, knyazy, y ſmvrzamy, y thwardą na
29:
thoſmi prziſſzyege vczinyly y zwyelkym Cro
30:
lem y zwyelykym Kny azem Sigmvnthem y
31:
ſsinem yego mlodim wyelkym krolem y wyel
32:
kym knyazem Sigmvnthem Augvſthem. prawdzywie


strona: 10/96

1:
wbracztwie y wprzyazny mami bicz. y ſnaſzimy dziecz
2:
my y ſpotomkomkamy ych bracztwo prawdzywye pelnycz
3:
y za yedno bicz, a ktore zamky, woloſczy. y zyemie. y wo
4:
di wyeky xyadz moſkyewſky nieſprawiedlywye sdra
5:
dlywie za prziſſiegamy y v oycza thwego Kazymyerza
6:
Crolia a v bratha thwego Alexandra Crola y v
7:
ynſchich Crolow y vcziebie bratha naschego Crola
8:
pobral Ia Czarz Sahibkyerey wſziawſzi boga na
9:
pomocz Moſkyewſką Zyemye ſmnogymy woyſky
10:
ſwoymy. powoyowawſchi, y zaſye odyſkawſchi zye
11:
mye y wodi. brathv naſchemv wyelykyemv Crolowy
12:
y Synv ych m.y ych potomkom mami oddawacz. y thes
13:
na nieprzyacziala yego moſkewſkiego y na ynſchich nie
14:
przyaczielech ych ja Czarz Sahibkyerey y sſynmy
15:
moymy, y ſwoyſkamy ſwoymy wyelkymy
y malimy
omoczen
16:
mam bicz y bede, a ynaczey tego nyemam czinycz, y nie
17:
vczinye, A ktore ſle vczinky bili y biwali za oycza
18:
naſchego, y za bratha naſchego, y za wyelkyego Crola
19:
Cazymyerza y za bracziey v. m. Olbrachta Crola
20:
y za Alexandra Crola, wthen czas panſtwam va=
21:
ſchim yak Coronye polſkiey tak y wyelykyemv
22:
Xyeſtwv Lythewſkiemv od Mahmetkyreya Czarza
23:
y od przodkow naschich, y od vlanow y xyazath
24:
y mvrs ſlug naſzich, the wſziczkie zle vczinky, y
25:
then zli vmiſl zvmyſlv ſwego wirzvczylyſmi, y teras
26:
brath nasch thi wyelky Crol Sigimvnth, na oycza
27:
ſwoyego myeſczv wyekyego Crola Cazymyerza y
28:
ktore zle vczinky biwali za Crola Olbrachta y
29:
za krola Alexandra. knam a thak the zle vczinkj
30:
y then vmiſl thi brath naſch wyelky Crol wyrzvcz=
31:
czie, yzebi tho ſliſſacz nyeprzyacziele naſzi baly ſye
32:
a przyacziele radewalyſye. gdzgesz ya Czarz Sa
33:
hibkyerey bratv naschemv Sigmonthowy Crolowy


strona: 10/96v

1:
prawdzywa braczka przyazn okazvyacz doſwolyly
2:
ſmi wyelkiego xyeſtwa Lytewſkiego y Corvni polſkiey
3:
Cvpczom. dobrowolnie przicz, y dobrowolnie odicz, do Ca
4:
cziby owa Soly, bracz wedle ſtarodawego obiczaya
5:
do Kyowa y do Lvczka, y do ynſzich zamkow ſo
6:
ly prziprawycz. za ſtrozą naſzich lyvdzy a yeſlyby
7:
w Caczibyevje waſzim livdziem ktora ſzkoda od lyv
8:
dzy naſzich sye ſtala mi ym chczem zaplaczycz, thim
9:
wſzem Cvpczom yak Coroni polſkyey tak wyelkeo
10:
Xyeſtwa Lytewſkiego. bogatim y vbogym. dobrowolnie
11:
przicz. do przekopa. y do Caſſi. ſe wſzelakymy rze
12:
czamy Cvpyeczkymy y thargowawſzi mitho. wedle ſta
13:
rowanego
obiczaya oddawſzi. dobrowolnie odicz.
14:
yako wthim naſzim lyſczie wiſſzey yeſt othim oznaymyono
15:
yſz zawſdj thi ſlowa naſze bedzyem pelnycz nycze
16:
go ſnich niewiſtepvyacz y ſinow ſwoych, y wyeli=
17:
kie woyſka ſwoye na moſkowſkiego y na ynſzich
18:
nyeprzyaczyol thwoych y gdziekowyek thobye po
19:
trzeba vkaze bedziem ſlacz. a kv panſtwam bra
20:
tha naschego wyelkieo Crola Sigmvntha. yak do
21:
Coroni polſkyey. tak y kv wyelikyemv xyeſtwv
22:
lytewſkyemv. woyſka swoye y wyelkye y ma
23:
le nyebedziem ſlacz ya sam Carz Sahibkierey
24:
y moy Synowye Czarowyczy, y vlani kniazi
25:
y mvrſi. niemaya poſſilacz, mi chczemi tego ſtrzecz
26:
y mamy bronycz, abi thim dwm panſtwam waſzym
27:
zadney ſzkodj niebilo od nas y od naſzich lyvdzy,
28:
a yeſlybi ktorzi lyvdzie naſſzi, wyelczi abo maly
29:
swiedzenym naſzim y bes wyedzenia vkradka
30:
wpanſtwa waſſe wſzedſzi. ktore ſzkodj vczinyly te
31:
di mi thy lyvdzy naſze ktorzi bi tho miely vczi=
32:
nycz mami karacz. y plon yeſlybi prziwyedly


strona: 10/97

1:
ſpanſtw ſwaſzich v nych mamy odeymacz, y do bratha
2:
naſzego Corola yego M. starego y mlodego. kv panſtwam
3:
ych m. odſilaczy, a yeſlibich ya Czarz Sahibkyerey
4:
thich wſitkych slow ſwoych nieſprawyl y nyepopelnyl
5:
y od takowych rzeczi lyvdzy swich nyevymowal, yak
6:
sinow ſwoych Czarowyczow, tak y vlanow y Knye
7:
zey y mvzs y wſzech lyvdzy swich wyelkych y ma
8:
lich, a thimbi dwvm panſtwam, yak Coronie polſkyey
9:
tak y wyekyemv xyeſtwv Lytewſkyemv ktora ſkoda
10:
sye ſtala, od nas y od lyvdzy naſzich tedi thi brath
11:
nasch wyelky krol Sigimvnth. y syn. v. m. wyely
12:
ky Krol Sigimvnth Avgvſth. thego rokv nyema
13:
czie nam thich vpomynkow. ſlothich. y ſvkyen przi
14:
ſilacz ktoresz vpomynky opyſſane ſą wthim naſzim
15:
lyſczye, y yeſly ti brath nasz wyelyky Krol Sig=
16:
mvnth y ſin, v. M. wyelky Crol Sigmvnth Avgvſth
17:
do ſyebye ponas prawdzywą braczką przyaſno
18:
bacziczie, maczie nas bratha ſwoyego kozdego rokv
19:
thimy vpominky napomynacz. Za trzinaſczie thiſſiacz
20:
ſlothich ſuknamy tho yeſth skorvni polskyey dwye
21:
ſczye poſtawow. lyvnſkych beſ trzech a ſwyelykyeo
22:
xyeſtwa lytewſkieo Dwyeſczie poſtawow lvnſkych
23:
bes trzech a mi koſdj poſtaw mami przymowacz
24:
po trzidzyeſczy y po trzi slothich czerwonich tho
25:
wſiczky aktemv dwa thiſſyacza ſlotich weſloczie
26:
tho wſiczko pyetnaſczye thiſſyacz ſlothicz vcziny y
27:
ma brath nasz knam thy wſziczkye vpominky
28:
ſvkna y zlothe na dzyen ſwyethego Ierzego wyeſ-
29:
nego poſilacz wodną drogą, a gonczow y poſlow
30:
ſwoych mi do was bratha ſwoyego mnohich nye
31:
bedziem poſſilaczy, yedno wedle dawnego obicza
32:
ya napyerwey od nas poſſel a od Czarzicz od
33:
zon naſzich naſſich y od dzyewek naſzich y od


strona: 10/97v

1:
zon ſinow naſzich, y od Czarowycza ſtarſzego kto
2:
ri yeſth na mieſczv naſzim y od thich Czarowyczow
3:
ktorzi podnym ſą, y od Czterech panow wyelykych
4:
y od thich mvrs ktorzi pod nymy ſyedzą podwa
5:
mvrſi wyeczey tego ych niebedziem ſlacz y niebedziem
6:
y niepoſlem, a ktorzi thesz poſlowye y gonczi od czie
7:
bye bratha naschego y od ſina twoyego mlodego
8:
Krola bratha naſchego do nas bedą przyeſdzicz
9:
mi ich bes wſzelakiego omieſkania bedzyem odprawo
10:
wacz y odpvſczacz y zadnich trvdnoſczy y lekkoſczy
11:
ym ſamim, y ſlvgam ych mi ſamy, y naſzi ſinowye
12:
Czarowyczi, y vlani. Kniezy, y mvrſi, niebedziem
13:
ym wirzadzacz. ale dobrowolnie y ſpokoynie ych
14:
mami odpvſczacz. yakoſch ya naprzod y sam Czarz
15:
Sahibkyerey y ſsinmy moymy Czarowyczi. y ſ vla
16:
ni Kniaſzy ymvrſamy y ſewſitkymy lyvdzmy
17:
moymy y wſzym poſpolſtwem prawdzywye na
18:
tho prziſzyegamy y prziſyeglyſmy przed ſtworzi
19:
czyelem naschim y nyeba y zyemie, na naſchim
20:
yyelkvranie wam brathv naſchemv, y ſinv v.M.
21:
molodemv Crolowy Sigmvnthowy Avgvſtowy, praw
22:
de ſwoye dal, y dzieczyem naſchim braczka przyasn
23:
prawdzywye dzierzecz y naſchim potomkom potemvsz
24:
ſye ſprawowacz, y thwoym dwm panſtwam. yak
25:
Corvnye polſkyey tak y wyelkyemv Xyeſtwv lytew
26:
ſkyemv. Zamkom y myaſtham y wſyam, y wolo
27:
ſczyam, y wſzem lyvdziam twoym od nas ſamich
28:
y od ſinow naſzich. y od wſzych lyvdzy naſzich. wyel-
29:
kich y malich. przes tho zadney ſzkodj. y zlich vczin
30:
kow niebedzie.
31:
y thobye bratv naſchemv. Sigmontowi
32:
Wyelkyemv Krolowy y Sinv twoyemv mlodemv
33:
Vyelkyemv Krolowy Sigmonthowy Avgvſtowy
34:
y oboygy panſtwv waſchemv. przyasn braczką
35:
prawdzywye mami dzierzecz. thak yako yeſth


strona: 10/98

1:
wiobrazono wthim prawdzywim naſchim dokonczenyv,
2:
ſwamy brathem naſchim na they prawdzie, y ſsinem
3:
twoym moczno ſtacz. y ſlow naſchich nyebedziem roſdwo
4:
yacz Braczie nasz wyelky Kroliv y na
5:
myedzi namy prziſſyega na thim zawyazana. y na
6:
thim ſlowye ſtoym yzbich ta ſam ſmoymy woyſky
7:
wpanſtwa wasche woyowacz nie chodzil. y Sinom
8:
swoym Czarowyczom, y Vlanom Kniazyom y
9:
mvrſam y wſzym lyvdziem moym wyelkym y
10:
malim niedopvſczal. y ych niepoſilal a yeſlybi ktori
11:
ſin moy, abo vlan, abo Knyasz, y mvrſa yktoriſz
12:
kolwyek czlowyek ſlvdzi naſzich. bes wyedzenia
13:
naſchego vkradką wpanſtwa waſche wſzedſchi wo
14:
yowal y plon prziwiodl ategobiſmi ſye mogli do
15:
wyedziecz tedi mi takowego chczem gardlem karacz
16:
a czeladz y wſzelakie rzeczi v nich odyawſchi kv
17:
panſtwam waſchim nazad poſſilacz. Nyzly za
18:
Byalagrod, a za oczakow, a za czow nyczego nye
19:
mowye bo to ſą ſamky niemoye. y tham ſą Kozaczi
20:
ktorzi woyvyą. ale nyewmoyey moczi ſą. v cza
21:
rza Thvreczkiego za thich y ti brath nasch nas
22:
kv prziſſyedze nyeprziwodzy. y ya za thich Coza
23:
kow wam nyeprziſzyegam. bo yeſth then ſwiath wol
24:
ni Tvreczkiego Czarza lyvdzie kv mnye ydą a
25:
moy. knyemv ydą. moye lyvdzy yeſly bedą tham
26:
wynny mayą za tho tam karany bicz. a yego
27:
lvdzie yeſly vmnye wynny bedą maya thv
28:
karany bicz y dla thegom kv prziſſyedze ſwo
29:
yey thich Kozakow niemieſſal. yz ſą lvdzie
30:
Czarza Tureczkiego a niemoy, y mnye ſą
31:
nyepoſlvſzny, ya thesz czelacz v nych odyawſchi
32:
wroczicz thobye na zath nyemoge, y thego od nas


strona: 10/98v

1:
niebedzieczie miecz A yeſly bedzei wolia waſcha
2:
vedle naschego slowa, mi przisyegy nyedawſzi
3:
zadnim obiczayem niebedziem swamy walczicz. y
4:
przisyegami wedle naschego Zakonv ſtotiſſyaczo=
5:
my y dwadzieſcziatiſſyaczmy. y czotermy thiſſiacz=
6:
my prorokom, y naſchemv prawdzywemv prorokv
7:
Mahmetowy Mvſhvphie Wallahbyllah Tallah
8:
ſvyety boze ſwiethi moczni, ſwethi beſſmiertni
9:
raczi bicz przi naſzey tey prziſzyedze, y poſlalyſmi
10:
then nas lyſth dokonczani pod naschą zlothą
11:
pyeczeczia Pyſſan wKyrkyeliv. od mahme=
12:
tha proroka naschego Rokv Dzyewyeczſetnego
13:
cztedzieſczy y ſyodmego Myeſyacza Aprilla
14:
XXV


strona: 10/113

1:
LræImpTur per M.
2:
Andream de Gorka
3:
CaſtelPoſnan Vilnam
4:
IXa Novembris Mo Do XLIo Allatæ

5:
Przyaczielowy naschemv Crolowy Polſkiev
6:
y ynich panstw zakonv Chrzesczyanskieo
7:
wam przyaczielowy y ſaſſyadowy
8:
ſwemv oſnaymvye y daye znacz przes
9:
then nasch lyſth czoſczie prziſlaly do
10:
mnye y do mego wiſſokiego dworv ſpan=
11:
ſtwa swego zakonv Chrzesczyanskieo
12:
staroſte y Hethmana ſwego na ymye
13:
pana Andrzeya wpoſſelſtwye ſlyſthem
14:
swim. gdiz on poſſel wasch do nas przi
15:
ſchedl czoſcziekolwyek przes nyego wſka=
16:
zaly do nas ſlowem mowycz, then poſ=
17:
ſel wasch wſſitko tho doſtatecznye przed
18:
namy ſlowem wimowyl. I mi themv
19:
wſzitkiemv dobrze doſtatecznie ſmi wirozv=


strona: 10/113v

1:
myely. A tak oſnaymvyemi wam przya=
2:
czielowy ſwemv ktoriſmi myely ſlyvb y przy
3:
aſzny przodkyem myedzi ſobą, theras ya
4:
tego ſlyvbv y prziſſyegy od was przyaczie=
5:
la ſwego nyeodſtepvye chcze ſſye tego trzi=
6:
macz a ynaczey tego nyevczinye, jedno wy
7:
tego przyacziel moy myeyczie bacznoſcz
8:
tesch na ſwoy ſzlyvb ktori mami myedzi
9:
ſobą abi ſwaſchey ſtrony czo thakoweo
10:
zlego ſzye nyepoczelo abichmi myely na
11:
obye ſtronye ten ſlyvb nasch potczywye
12:
otrzimacz. bo then poſſel wasch przya
13:
czyela mego do nas przischedl. y podczy
14:
wye poſtempowal yako na dobrego a na
15:
wyernego rade waſchego prziſlvſchalo. I
16:
mi thesch zaſſye tego poſla waschego od
17:
dworv naschego dobrze y potczywye do
18:
was przyacziela naschego opvſczyly
19:
Isbis przyacziel nasch o thim wyedzial
20:
Pyſſan then lyſth v Bvdzinya po smier=
21:
czy Machmethowey 9. 4.6. rokv mye
22:
ſyacza wrzeſſnya


strona: 10/113v

1:
Pamiecz Pyotrowy Livbomirskiev
2:
roskazania Krola Iego M. kv Kro
3:
lowey Wengerskieystrona: 10/114

1:
Przodkiem powye posdrowienie oyczowskie
2:
Braczkie y Maczierzinskie od Krolow obvdwv
3:
y Krolowey ych m. Zdrowie Krolowey Wę
4:
gierskiey nawyedzy od wſzitkich ych M. kto-
5:
rego Zdrowya y fortunnego panowania ych
6:
Mcz ziczą yey M. na dlvgie czaſſi
7:
Zathim powie yz ych Mcz wten czas kiedj
8:
yey M bila na Bvdzinyv wczieſkim a trv=
9:
dnim oblezenyv, wielky smętek y Zaloscz
10:
myely yz wyedziecz nyemogly o zdrowiv a o
11:
bespyeczenstwye yey M. abowiem any ly=
12:
ſti any posli przes nyebeſpieczne przeſſilanie
13:
kv tey wyadomosczy przidz niemogly aczkol=
14:
wiek wschelakym obiczayem okolo thego
15:
staraly sye, y poslow y nakladow nyely
16:
thvyacz
17:
Alie zaſſye theras wyelcze są poczye
18:
ſcheny ych Mcz y yvsz wyedzą Krolową "
19:
yey M. zniebeſpeczenſtwa a z rąk
20:
nieprzyaczielſkich wibawicz raczil,
21:
Czo gdi ych m. vſliſſzely na prod znie=
22:
ktorich lyſthow panow Coroni polskiey
23:
wneth posla Iaroscha nawyedzicz zdro=
24:
wie yey M. nawiedzicz poslaly o ktorim
25:
yescze sprawi niemasch. yako do yey M.
26:
doyechal abo odyechal.
27:
Theras zasye powie yz gdi ych M
28:
s Zenowycza wirozvmiely yz Kro=
29:
"yey M bicz dobrze ſdrową a yz pan bog, wze.


strona: 10/114v

1:
lowa yey M. yeſth na lypye a yz yey Mci
2:
stąn y rzeczi są zatrvdnione yz dla tego
3:
yeſt tesz poſlan do yey M. abi wtich trv=
4:
dnoscziach yey Mcz ymieniem Krolow y
5:
Krolowey ych M. poczieſchil.
6:
Tamze bedzie proſſyl y napomynal yey M.
7:
ymieniem wschitkich ych M. abi yey M.
8:
smetkv zadnego do ſercza nieprzipvſczala
9:
a przodkiem nadzieye swą wlaſcze boſkiej
10:
pokladayacz. o rodzyczoch y o braczie ſwim
11:
mylim, pewne dvffanie miala, yz ych Mcz
12:
wthich y w kazdich ynich trvdnoſcziach, my
13:
losczią radą, y opatrzenym yakie na ych
14:
Mcz nalezecz bedzie, wedle krewnoſczy
15:
y powynnoſczy opvſczycz nieraczą,
16:
i teras na wſkazanie yey M. radzybi
17:
tho vczinyly, yzbi bily radą yaką oko=
18:
lo thrvdnoſczy yey M. podaly y pomocz
19:
v czinyly kv postanowyeniv stanv yey M.
20:
yeno yz zenowycz nyeznacznie a nie
21:
yasnie woley Crolowey yey M. y vmi=
22:
ſlv Krolom ych M. roſpowiedziecz vmyal
23:
abowiem powyedzial telko yz Krolowa
24:
yey M. ząda abi bila wpokoynim stą=
25:
nye poſtawyona, a yzbi kv ſtanv ſwemv
26:
panſkiemv opatrzenie myala a niebila wmo=
27:
czi y wroſkazowaniv podſkarbiego
28:
Thv ych M. niewiedzą yako tho Kro=


strona: 10/115

1:
lowa Węgierſka rozvmie yzbi yey M. ſtan
2:
myal bicz bespeczni a vpokoyoni, yeſli ze yey
3:
M. rozvmye yzbi przedsye wvegrzech oſtacz
4:
chcziala. abo ſtam tego niepokoyv. a nie=
5:
beſpyeczenstwa gdzie yndzye na beſpyecz=
6:
ne a na pokoyne myeſcze wyechacz,
7:
A thak yey m pitacz bedzye, abi
8:
yey M. myanowyczie wolią y vmiſl
9:
swoy otworzicz raczila. bo ych m.
10:
kazdey rzeczi za wolią a za chv
11:
czią yey m. pomagacz chczą tile
12:
yle sye ych M. godzycz bedzie bespye
13:
czenstwa swego nyenarvſchayacz a bes
14:
woley yey M. nyczego wrzeczach yey
15:
M. poczinacz niechczą. A thak yeſly
16:
bi yey M. na wolią K. ych M. y
17:
na rade tho pvſczala. powie yz tho be=
18:
dzie traczenie czasſv, bo ych M. any
19:
radzycz any obmiſlacz nycz niechczą yedno
20:
czo bi bilo za miſlya a wolyą yey M.
21:
myanowythą a oznaymyoną
22:
A yeſlybi yey M. wwęgrzech zoſtacz
23:
myala. a spodſkarbiego roſkazania winycz
24:
chcziala bedzie ządal K. yey M. abi


strona: 10/115v

1:
yey M. obyczaj y rade podala, kędi
2:
bi ktemv przidz mogly ych m. abi tego
3:
podſkarbiego prozna bicz mogla, bo ych
4:
M. zadney rzeczi lytowacz niechczą,
5:
czimbi telko mogly ſluschnie yey m. wo=
6:
ly y potrzebie doſſicz vczinycz
7:
O Koſchicze przipomienie. yako Zenowicz
8:
powiedzal, a dowie sye tes woley yey Mczi
9:
o rzeczach Kro: yey M: ktore bili na
10:
Koschiczach, yeſly tam yescze ſą bedzie
11:
ſye dowyadowal đie ſ. Carherinae


strona: 10/120v

1:
Reſponſum ad legationem pa=
2:
latini Walachiæ

3:
Na poſſelstwo pana Woyewodzyno czosz
4:
thi powyedzial y na pyſſmye podal Krol yeo M.
5:
thak odpowyedziecz roſkazal.
6:
Przodkyem Krol yeo M. ma za dobrze pa=
7:
nv Woyewodzie ysz wſdziecznye przyąl od Kro-
8:
la yeo M. obmowe okolo danya abo pozicza=
9:
nya pyenyedzi gdisch Krol yeo M. slvſchne
10:
prziczini powyedzyecz raczil przecz panv
11:
Woyewodzie wthim doſſicz vczinycz nye=
12:
mogl
13:
Na drugą rzecz okolo nyewidanya niekto=
14:
rich zdradziecz pana Woyewodzynich Krol
15:
yeoM roſkazal powyedziecz yz o zadnich
16:
wynowathich any zdrayczach pana woye=
17:
wodzynich nycz nyewye a staroſtam ſwoym
18:
wſzitkym roſkazacz raczil abi zadni
19:
nyeprzymowal any chowal ktorzi bi wczim
20:
bily podezrzeny a przeczywko panv woye
21:
wodzie wiſtepny. y ma za tho Krol yeo M
22:
yz wthim doſſicz cziny przimyerzv y ſą
23:
ſyecztwv dobremv gdi niedopuſcza abi
24:
taczi bily przymowanj y chowany ſktorich
25:
bi myal trudnoſcz yaką myecz y przeczy
26:
wyenſtwo pana woyewodj Walaſkyego


strona: 10/121

1:
Bo Krol yeo M. zadnemv tego ſswey zye=
2:
mye czinycz niedopvſczy. a yeſly bi ktori sta
3:
roſtha bil ktoribi abo chowal abo przymo=
4:
wal zdraycze pana woyewodzyne tedi ka=
5:
racz takowe ſſrodze Raczi
6:
O syenka y o yordana pothomka yſkrzicz=
7:
kyego krol yego M tak odpowyedziecz
8:
roſkazal yz gdi syenko przes ten wſzi=
9:
tek czas yako ſyedzy dla obwynye
10:
nya pana woyewodzynego nyeſna ſye
11:
ktak wyele rzeczam yako mv wy=
12:
ne dawa pan woyewoda, ale ſye thilko
13:
zna kv malim rzeczam ktore powyada ysz
14:
Iſkrziczky staroſta nasch Kamienieczky
15:
ktori vmarl odnyego ye odebral Krol yeo M.
16:
niekaze syenka vipvſczicz swyezyenia
17:
az thich rzeczi y odnyego y od Iordana po=
18:
tomka Iskrziczkieo dowye ſye. a yzbi
19:
yſta a richla ſprawyedlywoſcz bila pa
20:
nv Woyewodzie. roſkaze Krol yeo M.
21:
na thim ſeymye ktori bedzie wkoronye
22:
polſkyey na trzi krolye abi panowie
23:
radj obiczay naleſzly yakobi ſſye ſpra=
24:
wyedlywoſcz panv woyewodzie ſtala
25:
wedle prawa Koronj polſkyey ale Krol
26:
yeo M vpomyna pana woyewode abi
27:
czy ktore poſſila o ſprawyedlywoscz


strona: 10/121v

1:
nyeczinyly trudnosczy wprzymowanyv tego
2:
czo bedzie ſkazano wedle prawa, bo yako Krol
3:
yego M. panv Woyewodzie zadney ſzkodj zi=
4:
czicz nyechcze tak thesch poddanemv swemv krzi=
5:
wdj vczinycz nyeraczi wthim zebi mv czo
6:
wyeczey wraczacz roſkazal nyzly bi on
7:
wzyal abo on myal od pana woyewodj a
8:
pothim czo wthey rzeczi ſye ſtanye na ſey=
9:
mye tho Krol yego M. panv woyewodzie
10:
przes poſla swego albo przes lyſth oznay=
11:
mycz bedzye raczil
12:
Czo ſye doticze poſlanya poſlow do Mo=
13:
ſkwj Krol yeo M na then czas dopv=
14:
ſczycz thego nyeraczy prze ſluſzne a wiel=
15:
kye prziczini na ktore yeo K. m. bacze=
16:
nye myecz mvſzy
17:
Czo ſye dothicze o wyeznye ktore pan
18:
woyewoda powyada bicz yeſcze na olſthi=
19:
nye aczkolwyek nycz nyewye onych Krol
20:
yeo M. a wſchakosch do ſtaroſthi bedzie
21:
raczil pyſſacz abo yeſly bedzyeschthi
22:
chczial lyſth wzyacz tedjcz y Krol yeoM
23:
roſkaze dacz abi bili widanj. Tho krol yeo M
24:
chcze przimyerze y obyethnycze swoye wtich
25:
y wynich rzeczach zachowacz
26:
Do pana Chorązicza przes czye teras lyſth
27:
dawa ktorim roſkazvye abi on vidal


strona: 10/122

1:
wſzitky czigani ktorzi bily pana woyewo=
2:
dzyny livdzie nyewolny Thesch na thim
3:
lyſczye napyſſano okolo thego zyemyanyna
4:
o ktorim powyadasch zebi komornyka zabyl
5:
y ſkarbi od nyego pobral. a yeſly tak bedzye
6:
yako thi od pana woyewodj powyadasch
7:
nalyezy ono przes staroſte Halyczkiego,
8:
tedj Krol yeo M. ſthim zyemyanjnem
9:
sprawyedlywoſcz bedzye raczil wedle
10:
prawa polſkyego vczinycz
11:
Czo ſye doticze opomocz na dany Czes=
12:
ſarſką Krol yeo M. yako pyerwey od
13:
powyedzyecz raczil tak y teras yz tako=
14:
wey rzeczj czinycz nyeſwikl any tesch
15:
ma czobi dawacz myal kv pomoczi pa=
16:
nv woyewodzye
17:
Czo sye doticze scharpyczow tich krol
18:
yeo M. nyekazal nygdzyey chowacz wpan=
19:
ſtwye ſwoym y yeſcze po drugye roſkaze
20:
abi nygdzyey wCoronye nyebily przecho=
21:
wany a tego moze bicz iſth pan woye=
22:
woda yz zadney trudnoſczy ſkorony
23:
polſkyey nyebedzie myal. bo ych Krol
24:
yeo M. chwacz nyedopvſczy
25:
Thesch Krol yeo M. oznaymvye panv
26:
Woyewodzie yz ſtaroſta Camjenyeczky


strona: 10/122v

1:
y ynschi ſtaroſtowye pogranyczny do Krola
2:
yeo M. pyſchą czeſtho, ysch pan Woyewoda
3:
zadney sprawyedlywoſczy poddanim K yeo M.
4:
czinycz nyechcze takiesch y staroſtowye yeo
5:
pogranyczny. A thak przes czyę napomyna
6:
Krol yeo M. pana woyewode abi ſye zacho=
7:
wal wſprawyedlywoſczy y wdobrim ſą
8:
ſyecztwye przeczywko poddanim K. yeo M.
9:
Napomyeniesch tesch pana woyewode abi
10:
poſowye yego nyechodzyly do Krola yeo M.
11:
yedno zwyadomoſczyą ſtaroſth pogranycz=
12:
nich Camȳecznyeo abo Halyczkyego boby
13:
Krol yeo M. nyerad wydzial abi ſye
14:
ktoremv poſlowy yaka krziwda abo ſzko=
15:
da ſtala gdj bi przinym wydz ktori
16:
staroſczyn nyebel


strona: 10/122v

1:
Legatio palatini Walachie quam
2:
eius nūcius Vilnam iij Decembris 1541
3:
attulit.

4:
Dalyſmy znacz v. m. ze gdj belo
5:
przed thimy czaſſi a yam yeſt poſlal
6:
do v. m. abj v m raczil vczinycz yako pan
7:
chrzeſczyanſky abisz mye pomylowal, yle bi dal,
8:
v. m. pyenyadzmy abich sye wſpomogl odkvpycz
9:
od Thvreczkiego dany a v. m. nyeraczil polymo=
10:
wacz nyzadnimj pyenyadzmy, a zatho nyedzywye


strona: 10/123

1:
v. m. yzeſcze v m nyemiely pyenyedzi
2:
Thesch dawami znacz. vm. gdj bilo przed timy
3:
czaſſi czeſcziey Czarza Thvreczkyego poſlal
4:
lyſthi swoye do v. m. y znaschimy lyſti takie=
5:
zem thesz poſlal lyſti swoye do v. m. y zhaſchi
6:
my lyſthi abi v. m. raczil vczinycz dla wo=
7:
ley Czeſſarza Thvreczkiego y tesch dla naschey
8:
woley abi vm. mnye dal yedne zdraycze moye
9:
wolochi, a v. m. thich nyeraczil dacz ale ſli=
10:
ſchim yz chczą yechacz do Czeſſarza Thvr. za
11:
to tesch nyebedzie y v m ny yedna czeſcz tam
12:
v Czeſſarza Thvr. za tho robothe
13:
Drugie thesch poſſilalem do v. m. ządayacz
14:
y proſchacz v. m. abi my vm vczinyl ſpra
15:
wyedlywoſcz syednim Comornykiem ymienyem
16:
Syenko kthorj my wzyal nyemalo skarbv, y
17:
pokvpyl sobye moym skarbem domj kamyen=
18:
ne welwowye ale nyeſluſzna yeſth rzecz abi
19:
Syenko czvdzim skarbem panowal.
20:
Dawami tesch znacz v. m. yzeſmi poſlaly dovm.
21:
proſchacz v. m. abi my v.m. vcziniicz raczil ſpra=
22:
wyedlywoſcz zyednim Iskrziczkym ymyenyem Ior=
23:
dan ktori y then wyelmy mnogo skarbow my
24:
wzyal, a v. m. y ſthim my nyechczial sprawie
25:
dlywoſczy vczinycz nyechczial ale y dothichmyaſth
26:
ſprawiedlywoſczy moym skarbom nyemasch


strona: 10/123v

1:
Przetho proſzym y pokorniie zadami v. m. abi v. m.
2:
raczil vczinicz yako pan Chrzeſczyansky dla
3:
naschey prozbi abi vm my vczinyl sprawiedly=
4:
woſcz y ſthym Syenkiem y ſthim Iſkrziczkym Ior=
5:
danem abi my wroczyly moy wſchitek skarb,
6:
Thesch. m. Kroliv proſzym y zadami v. m. wyelmy
7:
yako pana Chrzeſczyanſkiego abi vm raczil vczi
8:
nycz dla naſchey woley woley y prozbi abi
9:
vm. raczil przepvſczycz przes zyemye y przes
10:
panſtwo vm naſche poſli do wyelkiego xyedza
11:
moſkiewſkiego azabi a zabi mnye pomylowal
12:
thim czobi mv bog na ſerczv polozil. M. Krol=
13:
liv wyelmy mnoho mye Turczi mnye przidaly
14:
dawacz Thvreczkiey dany y nyemami ſkad
15:
wzyacz gdi vm nyebedzyeczie panowie chrzeſ-
16:
czyansczy wſpomagacz, a mi nyewiem gdzie
17:
ſye podzieyem
18:
Thesch proſzym y zadami vm. abi v. m.
19:
vczinyl yako pan Chrzeſczyansky abiſczie wi=
20:
pvſczyly dwv wyeſzny czo ſą woberthinſkiey
21:
bytwye poymany na waſchim zamkv olſtynye
22:
powiſchey Crakowa trzidzieſczy myl, ktorim
23:
ymye yeſth Drvhothſkorycz a drvgy Dworanjn
24:
A thak proſche vm m. Kroliv abiszraczil
25:
vczinycz yako pan Chrzeſczyanſky abiſczie dzyer=
26:
zely prziſſyegy y zapyſſi yakoſmi prziſſyegaly


strona: 10/124

1:
y zHetmanem v m pod Choczymiem, abi bily
2:
wſitczi wyaeſnye naschi od was wipvſczeny a
3:
waschi takyesch od nas, myloſczywj Kroliv a=
4:
biſczie lyſth daly abi ye wipvſczono
5:
Thesch proſche v m. M. Kroliv abi v m raczil
6:
vczinycz yako nasch przyacziel dobrj a Sąſyad
7:
blyſky y ſtarſchi abisz roſkazal napyſſacz
8:
ſwoy lyſth do pana Chorazicza staroſthi Ha=
9:
liczkiego abi my raczil widacz moye
10:
Czigani wſzitkie ktorzi prziſly do zyemie pan=
11:
ſtwa vm dla glodv aony ych terasnyechczą
12:
wipvſczycz, v m pokornie prosche o then lyſth
13:
Ieſcze Dayemi znacz v. m. m. Kroliv yz nam
14:
vcziekl yeden komornyk skarby po wiel=
15:
kiey noczi tego rokv do ziemie panſtwa
16:
v. M. do yednego ziemyanyna y wzial od
17:
nas mnoho skarbow y pyeniedzi gothowich
18:
y zlotich scheſcz seth y schati y ynſche
19:
rzeczi, y zabil yego ten zyemyanyn we=
20:
wloſczy Haliczkiey wdzierzawye pana sta
21:
roſti Halyczkiego Myloſcziwi Krolyv yeſth
22:
ſwyadomo temv komornykv y vczyegl od
23:
nas ſthim ſkarbem y panv Chorąziczowy
24:
y zabyl yego then ziemyanyn
25:
Przetho proſchym y ządami v. m. abis


strona: 10/124v

1:
raczil vczinycz yako pan Chrzeſczyanſky dla
2:
naschey woley y prozbi abis roſkazal
3:
napyſſacz swoy lyſth do pana staroſti Ha=
4:
liczkiego abi my raczil vczinycz sprawie=
5:
dlywoſcz ſtim zyemyanynem abi my wro=
6:
czyl wſzitek skarb nasch czo wzyal od na=
7:
ſchego Komornyka albo abi my nalasl
8:
Comornyka ten zyemianyn. tylko zada=
9:
my od v. m. m. Kroliv
10:
Thesch dayem znacz v. m. m. Kroliv za
11:
the bogathą częſcz zyemye ktorą bil bil
12:
wzyal Czeſſarz Thvreczky od nas y za
13:
ſſye yą nam wroczyl ze wſchiſtkiem po=
14:
zitkiem yeno nam nyewroczyl Thezinyey
15:
yedno my ſye tesch kv fortunye yeſth yz
16:
yedne wyesz w ktoreyem ſye ya kochal
17:
y mam nadzieye wmyloſczywim bodze y
18:
wthvreczkym Czarzv yz yą nam wroczy
19:
prziſzedſchi ſtey drogy ale m. Kroliv
20:
barzo wyele prziczinyl na nas dany Thv=
21:
reczkyey za the zyemye a thak was pro=
22:
ſym y zadami yako panow Chrzeſczy=
23:
anſkych yprzyaczielow naſzich dobrich y
24:
ſąſſyad blyznich y ſtarſchich abiſczie nas
25:
wſpomogly czim bedzie laſka vm. m. krolv
26:
abiſmi ſye mogly wiplaczicz Chrzeſczyanye


strona: 10/125

1:
od tich poganow Thvrkow abi ſye okzalo
2:
myloſſyerdzie v k. m. za Chrzeſczyani
3:
y za namy thesch
4:
Thesch oſnaymvyem v K m y za timy
5:
lothri za ſcharpyczy y za ynimy lotri
6:
ktori ſą wzyemy panſtwa v. m. K. yz
7:
vznaly bily yednego lotra yakoſmi na Hoſ=
8:
podarſtwo wſtapyli czy lotrowye wpole
9:
vſly y ſtim lotrem czy sdraycze naschi
10:
y bog nam pomogl Thvſmy tego lotra
11:
ktori ſye Hoſpodarem naſiwal doſtaly
12:
yednego od ſcharpyczow a drudzi vczye
13:
kly wzyemye panſtwa V. K. m. y thi
14:
my czaſſi ſą wpanſtwie v. k. m.
15:
Proſzym pokornye y ządamy v. k. m
16:
abi v k m raczil vczinycz yako naſch
17:
przyacziel dobrj ſąſſyad blyzni dla na
18:
ſchey woley y prozbi abi v m raczily
19:
vidacz thi ſdraycze naſche y ynſche lotri
20:
abi nyeczinyli ſloſczy wzyemy waſchej
21:
y naſchey wyeczej abi nye mnyemaly
22:
Oſpodari yak mnyemaly do tego czaſſv
23:
abi ynſchich nyeſdradzaly M Kroliv


strona: 10/125v

1:
Iakoſczie v m vidaly bratha Hoſpodaro
2:
wy Theodora Burkulaba Choczymſkiego
3:
nyebel takyen tak yako czy lotrowye y
4:
zdraycze ktorich nyechczeczye widacz pro
5:
ſzym v. m. M. Kroliv abi v m vkaza
6:
ly laſke ſwa na nas


strona: 10/145

1:
Læa Cæſare Turcarum

2:
Z bozey mylosczy Ceſſarz Thur:
3:
y ynnich wiele panstw zakonv Chrzeſczyan-
4:
ſkiego Beſſurmyenſkiego y Chrzesczyanskieo


strona: 10/145v

1:
przyaczielowy memv Krolowy polſkiemv y
2:
ynich panſtw zaknv Chrz. Sigmunthv
3:
Dayemi wam przyaczielowy naſſemv znacz
4:
przes then nasz lyſth o panſtwie wegier=
5:
ſkim ktoreſmi panſtwo bily wzyely przes
6:
mocz ſchablią naschą. przodkiem tego
7:
dalyſmi bili tho panſtwo zlaſky naschey
8:
Krolowy Ianuſchowy wydzacz sprzyaznoſcz
9:
yego kv nam. Gdisz Krol Ian vmarl
10:
miſmi bily daly tho Kroleſtwo ſinowy yego
11:
krolowy Sthephanowy nyechczącz oddalycz yego
12:
od oycziſni yego. A thak obaczil tho krol
13:
Ferdinand ze on oyczicz tego panſtwa mlo=
14:
di yeſth y zwaſſnyl ſye nany chczącz tho
15:
panſtwo poſſyeſcz ſbrathem ſwoym weſpolek
16:
ſkrolem Hiſpanſkim Carolem y zynſchimy
17:
pani Chrzeſczyanſkymy. y kv nym thesz bil
18:
przyſtapyl ſpanow Węgierſkich yeden peren=
19:
ni peter ſdradzywschi pana swego y
20:
przicziagnely s wielkym woyſkiem do we=
21:
gierſkiey zyemye pod zamek Budzinzdzia
22:
li chczacz tego zamkv doſtacz, a tak
23:
ya yako opyekvn bedacz tego panſtwa
24:
vſliſchalem to o kroliv Ferdinandzie yz
25:
on przicziagnal swielkym woyſkiem do


strona: 10/146

1:
thego zamkv poſlalem zrad ſwoych ye=
2:
dnego pana ſwego na ymye Machmethbasche
3:
zniektorim woyſkyem na pomocz themv
4:
panſtwv wegierſkiemv y zaſſye powthore
5:
poſlalem drugiego pana radę ſwego ſwietſchim
6:
woyſkiem Fvſchrewbasche, a ſamem
7:
tesch niemyeſchkayacz pocziagnalem ſe
8:
wſchitkim woyſkiem ſwim y z wſche=
9:
my pani radamy ſwimy z Roſtembaſchą
10:
y z Hethmanem Anatulſkym Svleyman
11:
baſchą y ze wſchitką ziemyą anatulſką
12:
y ze wſzitkim dworem ſwoym, gdim tesch
13:
przycziagnal ſwſzitkym thim woyſkyem
14:
swim do bialagrodv tamem ſye przeprowa=
15:
dzyl przes rzeke ſawę na ktorey rze
16:
cze bil moſth ſprawyon dla sczeſzlywego
17:
przeprowadzenia naschego a wten czas
18:
woyſko Krola Ferdinandowo bilo pod Bu
19:
dziniem zdzialgo doſtawaly y ſzturmi czi=
20:
nyly y yvz bily wzamkv, livdzie czy
21:
ktorzi bily przi kroliv barſo ſye bily
22:
znedzyly a tak to woyſko moye kto=
23:
rem bil poſlal naprzod przicziagnelo kv
24:
nym, obacziwſchi tho Nyemczi odſtapyly
25:
od zamkv y poſtapyly kv yedney barſo


strona: 10/146v

1:
wyelkiey gorze y obozem ſye tham zam=
2:
knely a barſo ſye tham na onim myeſczv
3:
mocznyly chczacz ſmoym woyſkiem
4:
bytwe vczinycz y po dvnayv na oſtro=
5:
wiech wyeze moczne porobyly niech=
6:
czacz woyſka mego przepvſczycz krorebi
7:
ſzlo Dvnayem, y tho woyſko moye ktore
8:
tam przicziagnęlo bilo, yely ſnym bytwe
9:
ſwodzicz yeno ze ych zobozv niemogly
10:
wiwabycz, na kozdi dziem miewaly ſſlo=
11:
bą harcze wyeczey nyz o 40 dny a
12:
tak yam tes zewſzitkym ſwim wielkym
13:
woyſkiem ktore woyſko rowna ſſye
14:
morzv, wednie y wnoczi ktemvmſye
15:
poſpieſchal pod zamkiem na rzecze Dra=
16:
wye przes moſt przeprawylem ſye y czia=
17:
gnalem ze wſzitkym woyſkiem ſwim
18:
wzyemye wegierſką. Gdiz bilo yazdj
19:
trzi abo czterze dny do Budzinya mnie
20:
y woyſkv memv. vſliſzely wniemieczkym
21:
woyſkv omnie y o mim niezwicziezonim
22:
woyſkv zem ya blyſko kv nym yvz
23:
przycziagnal. y weſzly wbarſo wyelky
24:
ſtrach, y niemogly wobozie tim ſwim zoſtacz


strona: 10/147

1:
y miſlyly vcziekacz bo yvz bily sgotowaly
2:
Korabie przed zamkiem Peſthem na czim ſye
3:
miely przeprowadzacz y poczely sye ko=
4:
rabyamy yvsz przeprowadzacz wten czas
5:
daly znacz do woyſka mego yz niemczi
6:
chcza vcziekacz livdzie moy tho vſliſza=
7:
wſchi wſzitko woyſko obroczylo ſye kv nym
8:
y wlomyly sye woboz wnoczi yakobi o
9:
dwiegodzynie po smierczy Machomethowey 9. 4. 7.
10:
latha Mieſiiacza Auguſta tri noczi do
11:
ſamego dnia miedzi sobą ſmieſſawſzi ſye
12:
bytwe miely. Gdi ſloncze wſchodycz poczelo
13:
Zlaſką boſką y za prziczinamy wſzitkich
14:
ſwietich. pan bog dal woyſkv memv nad
15:
tim woyſkiem niemieczkim zwiczieſtwo
16:
miecz, y wſzitkich wiſczynaly. a drudzi
17:
ſamy yęly ſye topycz wDvnayv zwielkieo
18:
strachv tak yako pharaonowo woyſko
19:
bilo potopyono. a czy ktorzi tesz miely vczie
20:
kacz korabyamy ktorzi ſye bily yvs wipro
21:
wadzyly na dvnay tich tesz nieprzepuſczono
22:
y tich wſzitkich poſczynano a drugich zi
23:
wich poymano, a ktore woyſko male bilo
24:
ſnich vczieklo y tich woyſko moye dogo
25:
nywſzi pobylo. y kylka tiſſyacz poymanich


strona: 10/147v

1:
do mnie prziwiedly. Gdim tes yvsz przi=
2:
cziagnal kv Bvdziniv tedj mnie wſzitko mo=
3:
ye woyſko potkalo ſtimy wyezniamj kto
4:
re bily poymaly y ze wſzitkimy ych obro=
5:
namy ktore obroni miely na przeczywko
6:
woyſkv memv, Iam roſkazal woyſkv ſwe
7:
mv tich prziwiedzionich wyezniow ſczy=
8:
nacz a za laſką boſką wſzitke zyemie
9:
wegierſką wzyalem, y tego nieprzya=
10:
cziela ſwego ktori chczial tho panſtwo
11:
wziacz podemną tego mv bog niepomogl
12:
y wſziſtkom woyſko yego porazyl, y vczi=
13:
nylem wedle woley y vmiſlv ſwego, ten
14:
zamek ſtoleczni Budzin tak yako ſſye bogv
15:
naprzod chczialo y mnie tesz po boſkym
16:
doſwoleniv, y kazalem wſzitkym prziſtepo=
17:
wacz kv zakonv naſchemv Beſſvrmieſkiev
18:
y koſczioli te ktore bili wielkie thichem wſzi=
19:
tkich obroczyl na ſwe myeſzczidj, a kro
20:
la Ianowemv sinowy dalem ſlaſkj ſwey
21:
oycziſne oycza yego Herdelſką zyemię
22:
a on tesz nam ma dawacz ſtego niekto
23:
rj datek do ſkarbu naſzego niewielky
24:
y poſlalyſmi yego do tey oycziſni yego
25:
a panowie wegierſczi ktorzi bily przi


strona: 10/148

1:
Krola Ianowim ſinv wten czas yako doſta=
2:
waly nyemczi Budzinia za ych wyerną
3:
poſluge ktorą ony vczinyly koſzdegom ſnich
4:
dobrze opatrzil a zamek ten Budzin oſſa
5:
dzylem dobrze lvdzmy ſwimy. y vrzednykym
6:
ſwoye poſtanowyl, Y woyſkam ſwego dla
7:
obroni tego zamkv oſtawyl tham nyekyelko
8:
tiſſiiacz, y dalem ten zamek radzie ſwemv
9:
yednemv Svleyman Baſzi, y wſzitke mocz
10:
nad woyſkiem thim ktorem tam zoſtawyl
11:
A powiadam tesz wam przyaczielowy ſwev
12:
o Kroliv Ferdinandzie yz on prziſſilal do
13:
nas kyelka ras poſlal ſwich ſpokoramy za=
14:
dayacz yzebichmi wieczey ſnym walky
15:
niemiely. y prziſwolayącz ktemv. chczacz
16:
nam Dany dawacz, A tak za laſką
17:
boſką ktoram ya fortune theras mial. zaden
18:
Pan takowey fortuni. nygdj niemial any ſwi=
19:
czieſtwa na przeczywko nieprzyaczielowy ſwev
20:
yako my teras pan bog raczil dacz wedlug
21:
woley y vmiſlv ſwego mego, y wroczylem
22:
ſye na zad ze wſzitkym woyſkiem ſwim
23:
ktorim woyſkiem ya nieprzyacziela ſwego
24:
karal do ſwego ſzczeſliwego a wielkiego pano:


strona: 10/148v

1:
a tak dla tey prziczini poſlalem do was
2:
przyacziela ſwego ſdrowie waſſe nawiedzicz
3:
y othim zwiczieſtwie ſwim ktore my pan
4:
bog raczil dacz nad nieprzyaczielem ſwim
5:
moym powiedziecz ſluge ſwego Schachwiela
6:
Y wibi przyacziel moy tesz vſliſzawſzi
7:
takową fortune y zwicziezenie na prze=
8:
czyw nyeprzyaczielowy ſwemvmemv bilibiſczie
9:
temv radzy y ſtego ſſye weſſelyly, bo kazdzy
10:
przyacziele ktorzi dobrze miedzi ſobą mieſz
11:
kayą. bedzie kozdj powynien vſliſziſzaw=
12:
ſzi yz ſye yemv fortunnie wodzy temv
13:
ſſie weſſelicz y radowacz. pyſſan ten
14:
lyſth po ſmierczy Machmetowey 947 latha
15:
Myeſiiacza septembra


strona: 10/149v

1:
Poſſelstwo od Krolia yeo M. do Woyewodi
2:
Valaſkiego Mathię Wlodek

3:
Przodkiem powie poſſel nasch poſdrowienie pa-=
4:
nv woyewodzie od nas zdrowie yego nawie
5:
dzy ktorego mv ziczimi yako sąſſyadowy
6:
ſwemv pomierzonemv y chrzeſczyanſkiemv
7:
Powie thesch yzeſmi zrozvmieli zyego po=
8:
ſlow ktore kyelko razow knam poſſilal ysz
9:
mv pan bog dopomocz raczil kv doſthanyv
10:
yego Panstwa zrak czeſſarza Thureczkieo
11:
Czego mu biliſmi wſdzieczny y theras temv
12:
przes czie poſla naschego radvyemi ſſye
13:
a ziczimi panv woyewodzie yako są
14:
ſſiadowy naſſzemv pomiernemv abi on. weſdro=


strona: 10/150

1:
wyv dlugo wtim panstwie panowal bes prze
2:
nagabania kazdego nieprzyaczielſkiego, abowiem
3:
rozvmiemi yz za yego panowania. granyczam
4:
naſchim tham sthey stroni pokoy bedzie zachowan
5:
dla they prziſſyegy y przimyerza ktore
6:
pan Woyewoda wyeczne ſnamy ma y
7:
Z zyemyą naschą vdzialal y poprziſſiiagl,
8:
Powie thesz zebiſmi go bily dawno nawye=
9:
dzicz roſkazaly po yego wroczenyv do zyemie
10:
yeno ysch richlo po przyachanyv swoym do we=
11:
gier bil odyachal a nam powiadano zebi tham
12:
bil mial dlugo mieſzkacz dla potrzebi Ceſſarza Thurecz=
13:
kiego a thak niewiedzacz pewnie o mieſzkaniv
14:
yego bedacz tesz ſam wtak dalekich kraynach nie
15:
moglismi preczey do niego wſkazacz przes poſla na=
16:
ſzego ale teras mayacz za tho yz go doma zaſtano
17:
powie poſſel zeſmi niechczieli zaniechacz abiſmi go
18:
nienawiedzyly yakosch nawiedzami y ziczemi tego
19:
wſzitkiego czoſmi zwierzchv napyſſaly.
20:
Przithim powie yz wiele ſkarg do nas przichodzy
21:
poddanich naschich ktorzi syedzą na granyczi zyemie
22:
woloſkiey yzbi sye sprawiedlywoscz zadna niedzia=
23:
la od Burkolabow y vrzednikow pana woyewo=
24:
dzynich pogranycznich o krzidwi ych ktore ony wiel
25:
kie czyerpyą, a thak powie possel nasch panv


strona: 10/150v

1:
woyewodzie. yz go mi za tho ządami abi roſkazal
2:
wſziczkim wſzitky krziwdi poddanich naschich
3:
przeſluchacz aym sprawiedlywoscz nieodwloczna vdzia
4:
lacz wedle ſpyſkow y przimierza ktore miedzi
5:
namy yeſth vczinyono. przisiiegą y pyeczecziamy
6:
potwierdzono: Bo mi boga y przisyege naſze
7:
przed oczima mayacz roſkazalyſmi staroſtam
8:
naschim pogranycznim abiſye wedle zapyſſow
9:
przimyernich zachowaly a nywczim ych niena
10:
ruschayącz sprawiedliwoscz poddanim ziemie
11:
walaſkiey czinyly bo yvsz wydzym yako pan
12:
bog pokaral wiele panow chrzesczyanskich kto
13:
rzi obietnycze zapyſſow a przisiiegy swey nie=
14:
pelnyli A thak mami za tho yz pan wo=
15:
yewoda bedzie mial przed oczima tho czo y mi
16:
mami a dzierzecz bedzie zmowe y zapyſſi
17:
sam y swoym wſzitkym dzierzecz ya roſkaze
18:
abi przyczina niebila gniewv y kazny bozey
19:
nad zyemiamy y livdem Chrzesczyanskym kto=
20:
ra pospoliczie przichodzy dla nieſpawiedly=
21:
wosczy
a niedzierzenia zapyſſow y przisiiegy
22:
komv vczinioney
23:
Przithim possel powie mianowythe krziwdi
24:
poddanich naschich. ktore zbierze v starosth


strona: 10/151

1:
pogranycznich a o ynsche ktorich niebedzie wie
2:
dzial wspoſpolytosczy bedzie proszyl abi kozdemv
3:
ktosz sye yeno ſkarzicz bedzie pan woyewoda
4:
wedle zapyſſow y przimyerza sprawiedlywoscz
5:
vrzednykom y Burkolasom swoym pogranycznim
6:
czinycz nieodwloczną kazal prima februarii
7:
1.5.4.2.


strona: 10/151

1:
Posselſtwo przes Abrama Staroste Czar=
2:
nowieczkiego od woyewodi woloskieo za
3:
lyſthem wierzączim nazayvtrz po s. Sebeſtianie

4:
Naprzod powiedzial yz hospodar moy dal czy
5:
powiedziecz yz nie wiem prze ktora prziczine
6:
Krol yeo M pan thwoy nielaſkaw na mie
7:
a zamiatvye przyasn moye. slalem goncza
8:
mego do yego K. m. do wylna przodkiem pro=
9:
ſzacz abi Krol yeo M przepusczicz raczil
10:
poſla mego do moſkwi. Krol yeo M nieraczil
11:
tego dla mine vczinicz a wſzakzem ya yednak
12:
poſlal posla swego przes ziemie Tatarſką do
13:
moſkwi gdzie tatarowie są pogany. a vczinily
14:
tho dla mnie
15:
Item druga zem Krolia I. M prosſyl o syenka
16:
komornyka swego ktoremvm ya bil zwierzil
17:
ſkarbow ſwoych a on snymy vcziekl do polſky
18:
proſſylem abi my go K. yeo M. widacz kazal


strona: 10/151

1:
y o ynsche pani ktorzi ſą wzyemy Krola
2:
yego M. tak yako my bil widal Thodora bra
3:
tha mego. Krol y: M my wſkazacz raczil ze tich
4:
panow niemasz wzyemy Krola yeo M moyey
5:
kazalem ym zzyemie a ya wyem ze są acz
6:
niewkorunye ale wxyeſtwie o syenka my K.
7:
yeo M: wſkazacz raczil yz go widacz nie
8:
moze bes panow asz na seymie. ye M Krol ma
9:
sye okolo tego radzycz spani polſkymy atak ya
10:
yvsz the rzecz mvſze wlozicz na Czeſſarza
11:
yeo M pana swego.
12:
Item thezem thego v yeoM K. prosyl proſſyl poſla
13:
swego o wſpomozenie abi y. K. M. raczil my po=
14:
ziczicz kylka thiſſyacz zlothich do czaſſv kto=
15:
rem ya yemv chczial placzycz wolmi woſky
16:
wyzyną czo mam na then czas wzyemy
17:
ſwey. y thego K yeo M. vczinycz dla mnie
18:
nyechczial y panowie rada powiadayacz zem
19:
tego niezwikl czinicz y teras niebede. gdzie yeo
20:
K.m. wſpomaga ynsche nietak godne ſobie
21:
kslvzbie y kv przyazny y a dawat lothrom
22:
Thatarom wielkie ſkarbi: ony tho wzyawſzi
23:
yegosz bedą woyowacz. a ſnacz sye tho
24:
y tego rokv okaze bo yvsch na the strone
25:
wyſly nyeprv, sobie bi bil yego K. m. malą


strona: 10/152

1:
szkode vczinyl a mnie wielky pozitek y po=
2:
czieche abim wzdi bil znal przyasn yego K. m.
3:
wſwą dzisiieyſzą przigode y vpad wſkarbiech
4:
ſwich. gdziem Thvrkowy y baſſzom vyele dal y ye=
5:
ſcze dacz mvsche dokvpvyacz thego abich bil hoſ
6:
podarem zyemy swey sktoreyem bil wignan przes
7:
prziczine K yeo M. bo K y. M ſlal poſli swe
8:
kylko krocz do Thurka abi mie wignal zzyemie
9:
y vczinyl tho na prozbe K y. M gdziebich ſſie
10:
ya bil thego niedokupyl skarbi swimy yzebim
11:
zaſſie Hoſpodarem zoſtal thedi bi bil na thim
12:
mieſczv syedzial Turczin yako y na Budzinyv
13:
wſzakos o tho malo dbam kyedim zasye yeſth
14:
na thim mieſczv
15:
Item thesz yeo K m. wthim ya vznawam yz
16:
po thi wſzitky czaſſi yakom wiſſedl zwyezenia
17:
nieraczil mie poſlem swim nawyedzicz. niechczial
18:
ly Krol yeo M panem yakim ſwim albo dwo
19:
rzanynem ſwim thedi choczia yego. C. M. bibil
20:
myesczanyna albo chlopa yakiego prziſlal domnie
21:
a nakoniecz bi y na chartha lyſth wviazal
22:
a prziſlal nawiedzayacz mie tedibich bil za wzdzie=
23:
czne przyąl ale wydze wielką nielaſkę y C. M.
24:
przeczywko sobie a czo my tesz yeo M yeſth po=
25:
tim przimierzv poniewazem nieyeſth wzadney


strona: 10/152v

1:
wadze v. K yeo M. y v panow waschich wo=
2:
lę thesch sobie skad ynad lasky a przyasny schv
3:
kacz ſkąd bede mial czaſſv swego pomocz wszit=
4:
kimy potrzebamy y sſtrzelbą
5:
Item Czeſſarz yeo M. Thvreczkii nyema mie ſobie
6:
za ſlugę ſwego ale za ſina y yvzem siie
7:
mv thak zwierzil y zaſluzil ze dla mnie vcziny wyeczey
8:
anysz wyraz poprawiony pyerwey ze=
9:
tesz moge bicz przyaczielowy swemv godnieyschi
10:
a nieprzyaczielowy ſrosschi
11:
Item staroste Camienieczkiego wzialem bil ſobie
12:
za sina. y poslalem bil doniego z lyſti poſla
13:
swego yz wſzitky nowini a thayemnycze kto
14:
rebich ſlischal o nieprzyaczielyv chczialem do
15:
niego dawacz znacz krolowy ieo M a on yzbi
16:
ye dawal znacz K yeo M., on gdzie d my mial
17:
przyazn yednacz v K iego M. tv ſlal trzi krocz
18:
do K. yeo M powiadayacz yako ya mam ka=
19:
miencza dobiwacz a dobiwſchi dacz go Czeſſa=
20:
rzowy Thvreczkiemv gdziem ya tego nygdj
21:
wvmiſlie nyemial niechay to kazdj swim
22:
rozvmem obaczi, czobi bilo wziemy mey
23:
y mnie pozitecznego. yzbi Thurczi siiedzie
24:
ly na kamienczv czy chrzeſczyanie chocza
25:
ya ſluze czeſſarzowy Thvreczkiemv ale bich
26:
wolal miecz saſſiecztwo ſpani Chrzesczyanskimy
27:
ze wſzech ſtron od panstwa mego a thak gdj
28:
staroſta Camienieczkii tego odemnie niewſdziecz=


strona: 10/153

1:
nie przyal atak my cziny tedj yvsz snym chcze
2:
miecz pokoii wthim a do cziebie wſzitkii wyeſczy
3:
ſlacz będę yeſly tho yeſcze bedzie wſdzieczno I.C.M.
4:
ale tho bogwie zebi k yeo M ſluzbamy mimy
5:
mogl niegardzicz bo bich siie ya K. yeo M. y
6:
tey Koronie mogl kiedj poſlugamy swimy y
7:
przyaznia przigodzicz
8:
Item Thesz czy dawam znacz yz Tatarowie
9:
wiſzly na the ſtrone Nieprv wyelkymy
10:
moczamy swimy atak mię ſprawvyą yz
11:
albo do waſzey zyemie albo do moyey
12:
gdziem tam poſlal laſzvkę swego dowiaduyacz
13:
siie pewney rzeczi. czo my dadzą znacz tedj
14:
ya tesz tobie oznaymycz nieomieſzkam
15:
N. Myloſczywi Kroliv Abram poſſel woye
16:
wodj woloſkiego gdj tho poſſelſtwo powiedzial
17:
chczial miecz odemnie na kozdj articul odpowiedz
18:
ya M. kroliv znykalem tego abich siie ſnym
19:
niewdawal wtakowe rzeczi y wodpowiedzy kto=
20:
re bi mnye tak dalecze nyenalezali ale vaſchey
21:
K.m., y chczialem go ſtim odprawycz zebich
22:
to posselſtwo v.K.M. poſlal a wedlug navkii
23:
a roſkazania v.K.m odpowiedz dal. Abram
24:
my powiedzial zem ya nieyeſth poſlan kv K. yeo M


strona: 10/153v

1:
panv thwemv od mego hoſpodara ale ktobie
2:
atak ya od cziebie odprawi czekam y ządam
3:
a nieodkogo ynſchego. Na koniecz powiedzial
4:
gdisz panv memv na yeo poſſelſtwo nieodpowia
5:
dasz, tedj moy pan na thwe gdi siie przi
6:
traffy tobie niebedzie odpowiadal, Iam wyęcz
7:
przeſtrzegayącz tego ab zemnie zadna przi
8:
czina niebila y namnieyſcha tvdziesz tesch abi
9:
poslom v.k.m. yaka trudnoscz pothim prze
10:
mye niebila yakom mogl takom odprawyl
11:
przodkiem yego M. dziekuyacz ze yeo M.
12:
nieraczi mye poſli ſwoymy y lyſthi przepo
13:
mynacz a nowyni thi wſkazowacz okolo nie=
14:
przyacziela ktore ſye dzieyą
15:
Thak yako yeo M. pan woyewoda do mnie wſka=
16:
zacz raczil czyazacz sobiie yakobi on przes
17:
poſli swe niemogl nycz otrzimacz v. K. yeo M.
18:
wpotrzebach ſwich mayacz zatho yakobiyeo K m
19:
gardzyl przyaznią a ſąſſiecztwem dobrim ſpa=
20:
nem woyewodą. Ia aczkolwiekem daleko yeſth
21:
od pana ſwego a nieczeſtho yeo K m. wydam
22:
ale tho wyem za pewne ze Krol yeo M rad
23:
vziwa dobrego sąſyetſtwa y przyasny ſpa-
24:
nem woyewodą gdj bi ſſiie ſam Pan thwoy
25:
ziczlywie a ſprzyazlywie ktemv myecz chczial


strona: 10/154

1:
a yz tesz pan woyewoda cziązi sobie yz
2:
yeo K.m. nayenawyedzyl go przes poſli swe
3:
pan woyewoda nyema przecz cziązicz na pana
4:
mego othy rzeczi abowiem zathimy ſluchi ya=
5:
kie dochodzą pana mego okolo nieprzyazny prze=
6:
czywko panv memv pc ktore pan thwoy mial bi
7:
czinycz przeczywko yeo K.m. tedj yeo K. m.
8:
Zradamy swoymy wyeczey othim miſlil abi
9:
panstwo swoye wobronie zachowal przeczywko
10:
nieprzyaczielowy swemv a niedal sobie lekkoſczy
11:
czinycz y szkodj wpanstwach swich ale pan twoy
12:
gdj bedzie chczial przyazlywye a ſąſſyeczkie ſkro=
13:
lem yeo M. zyz nieomily sye na przyazny
14:
a na lascze pana mego, yeo K. mcz yeſth pa=
15:
nem myloſczywim a chrzeſczyanskim ſkozdim ſwim
16:
ſąsyadem thedj yeo K. m. laſkawye a chrzeſ=
17:
czyanskie sye zachowacz sye zachowacz raczi
18:
a wſzakosz tho tes pewnie wyem ze yeo
19:
K. m. myal pana wlodka dworzanyna svego
20:
myal bil wpoſſelſtwo poſlacz do pana woyewodj
21:
yedno niewiem czim sye tho rozwlioklo
22:
Czo siie doticze panow wloloſkich to ya
23:
wyem zapewne yz ych thv wzyemy K yeo M
24:
nyemasch abowiem yeo K m. raczil nam
25:
wſzitkim staroſtham pyſſacz abichmi ym z zyemie


strona: 10/154v

1:
precz kazaly, y vczinyliſmy tak wedle
2:
roſkazania yeo K m.
3:
Czo siie syenka doticze to yeſt dziedzicz a
4:
poddani yeo K. m. gdzie yeo k m nyeſwikl
5:
takowich rzeczi any chcze ſądzycz bez rad
6:
swich atak yeſly ze syenko zaſluzil ya=
7:
ką kazn przeczywkopanv woyewodzie tedj
8:
mam za tho ze bedzie karan wzyemy
9:
C y:M. za tho. Tak yako tes yeo M pan
10:
woyewoda karze takie ktorzi vcziekayą
11:
do ziemie yego od nas abo od ynſzjch są
12:
syąd wzyemy ſwey a niewidawa ych ny=
13:
komv nazad
14:
Czo siie doticze o Thodora, yego K m
15:
niewidal go ſthephanowy woyewodzie alego
16:
poſlal Czeſſarzowy thvr: za zadanym Cze=
17:
ſarſkym przes poſa yego gdzie poſſel Czeſſa
18:
rza Thvr: kyerdey przirzekal krolowy
19:
yeo M. ze mial ziwotha beſpyeczen bicz
20:
ze tesz yeo K. m. zawſdj bil tey nadzyeye
21:
ze tam mial yeo M pan woyewoda pyothr
22:
v Czeſſarza a wiſwobodzicz y Czeſſarza y ſam
23:
syebie Gdzie y. M. hoſpodar thwoy yvsz
24:
ſkaral gardli ti wſziczky ktorzi czinily
25:
gwalth kierdeyowy a Thodora o gardlo
26:
prziprawyly a ſwlaſzcza Mchvla Atholtrvſzana


strona: 10/155

1:
Czo sye doticze o wſpomozenie a opoziczenie
2:
pyeniedzi wtey rzeczi poſſel twego pana
3:
na tho poſſelſtwo mam za tho ze mial doſtateczną
4:
odpowiedz a odprawe wwylnye od K y: M
5:
pana mego M awſzakze ti ſam wyesz panie
6:
abramie ze yeo K. m. pan nasz prze prziczinę pana
7:
twego wyelka sue pyeniedzi wilozicz raczil na liv
8:
dzy sluzebne walczacz spanem twoym gdzie
9:
y teras K yeo M. ſliſchacz o nieprzyasny pana
10:
twego wielgie ſkarbi daye riczerſtwv ſwemv
11:
abi bily gotowy gdj bi ych Krol yeo M obeſlacz
12:
raczil
13:
A czo doticze Thatarow dawa Crol yeo M.
14:
ym yako ſlvgam ſwim bo ydą woyowacz nieprzi
15:
yacziela ſwego yego Cro: m. gdzie ym yedno kaze
16:
a tak ti rzeczi za laſką chodzą a nyezavporem
17:
Czo siie doticze Thvreczkieo Czeſſarza yako do
18:
mnye pan twoy tv wſkazacz raczil ze go ma
19:
za ſyna a nie za ſluge y pana tesz mo=
20:
yeoCzeſſarz ma za oycza a tak powy
21:
nowatſchi ſyn dla oycza vczinycz a nysz
22:
oczyecz dla syna a tak tim pan twoy nie=
23:
chay niegrozy abowye pan Moy moy yako
24:
Thvreczkii Czeſſarz odprawyl Czeſſarz poſli pana
25:
twego wkozdey rzeczi wktorey pan twoy szlye
26:
do Czeſſarza, Czo sye doticze opana mego atesz


strona: 10/155v

1:
pan moy zna bicz dobrim a ſtalim przyaczie
2:
lem Czeſſarza Thvreczkieo y przimierze tho
3:
ktore ma ſyego M. dobrze chowa y dzierzi y
4:
dzierzecz chcze ynaczey podobno a nys twoy
5:
pan zmoym panem
6:
Czo siie dothicze opana staroſte Camieniecz=
7:
kiego tedj on wtim pyſſanyv nycz niewy
8:
nien yeſly czo pyſſal tedj pyſſal tak yakogo
9:
ſprawvya yako y ya y kozdj znas czo
10:
ſliſchim ſhranycze tedjſmi to wynny Krolowy
11:
yeo M. oznaymycz a tak yeſly ze czy czo nas
12:
ſprawvyą ynaczey powyadayą tedj czy wyn=
13:
ny a nyemi a wſzakosz tesz yeo M. pan
14:
woyewoda ma ſlugy ſwe ktorzi tesz yeo ſpra-
15:
wvya agdziebi czo wyedziely a nieoznaymyly
16:
yeo M yakobich tesz to od nych wzdziecznie
17:
przyąl
18:
Czo yeo M do mnie wſkazal ze yeo my
19:
chcze a obyeczvye wſz ytky wyeſczy dawacz
20:
znacz o nieprzyaczieliv ya yeo M stego dziekuye
21:
a czo my yeo M. cznaymycz bedzie raczil tedj
22:
ya yeo K m. nieomieſzkam dacz znacz a mam
23:
za tho ze tho wſdziecznie yeo K. m. wſzdziecz
24:
nie bedzie przymowal od pana woyewodj
25:
the poſſelſtwo ktorem od yeo M. przes czie wi=
26:
rozvmial tom wſzitko yeo K. m. oznaymyl
27:
y ſtim bes omyeſzkania poſlię


strona: 11/9

1:
Litterae A G. [...]d.[...] Mathia Vlodekstrona: 11/9v

1:
Nayassnieyſchi a Mvj Kroliv panie mnie
2:
zawſche m.
3:
Tak yako v. K. m. raczil my roſkazak
4:
przes lyſti v. K. m. abich tho roſkazanie
5:
a posselſtwo do voyewodj woloſkyego wedle
6:
navky v. K. m. sprawyl, czom wyernie
7:
y vedle dochczypv rozvmv mego mego rad
8:
vczinyl y sprawyl, gdziem tam bil wzdziecz=
9:
nim od v K m poſlem, ktorey sprawi
10:
a ſnacz y odpowiedzy naprzeczyw posselſtwv
11:
v. K. m. tak y tich rzeczj ktorem mial
12:
snym wrozmowach zathayemneo na ſpiſkach
13:
veſpolek y lyſti yego v. k. m. possilam. ya
14:
aczbich bil rad stim sam kv v. k. m. przya=
15:
chal yeno yz sam nas ſtrascha barzo [...]
16:
Tatarowye oczim ya nyeſmiem V k m tak
17:
scherocze pyſſacz a tak mam zatho yz
18:
v. k. m. mnie ſlvzebnykowy y poddanemv ſve=
19:
mv zazle miecz nieraczisz abowiem bila
20:
lybi yaka potrzeba zalbi my tego opvſczycz
21:
poniewaz zem dawno zwik bicz na poſlu=
22:
gach v. k. m. y rzeczi poſpolytey czego te=
23:
ras przed wrothamy czekamy. Lecz to wſzit=


strona: 11/10

1:
ko nycz bedzely roſkazanie v. k. m. tedi
2:
ya opvſczywſchi wſzitko na roſkazanie v k m.
3:
bilalybi potrzeba tego przyechacz mvſche,
4:
Thesz n. m. K. vaschey k. m. oznaymvye ze
5:
Mykolay Thlvmacz v. k. m. ktori do Turek
6:
yedzie bil przi mnie v Hoſpodara zadayacz go
7:
od v. k. m. abi bil przepvſczon przes zye
8:
mie yego on powiedzial ze czie nieprzepvs=
9:
cze bowiem twoy pan niechczial poslow
10:
mich przepuſczycz przes ziemyę swą
11:
do Moskwj ktorem ya chczial poſlacz
12:
dla rzeczi koſmatich yako dla soboly bye
13:
lek ato dla tego abich lzejſchą dany danul
14:
mogl myecz ktorą teras daye Czess: Tur:
15:
gdziem mv na tho m. k odpowiedzial. yz na
16:
on czas krol yeo M. pan moy M. nyemial
17:
przimierza sxyeſtwem Moſkiewſkjm. lecz
18:
teras yeſth myr z yeo k. m. a przetho kie
19:
dj tobie bedzie potrzeb poniewasz gdj myr
20:
yeſth. the nadzieye mam o nim m. panye
21:
ze tobie poſli twe przepvſczacz bedą a tak
22:
yeſth przepvſczon. Thesz m.a.M. Kroliv


strona: 11/10v

1:
sprawiedlywoscz wſzitkym v.k.m. podda=
2:
nim czinycz roſkazal y począl tak y
3:
o thi dlvznyky yako y oyne rzeczi. a
4:
thak ynego n ycz pyſſacz daley nievmiem
5:
aczkolwiek nievmieyetnie pyſſe do v km
6:
alie v k m raczisz przyacz laſkawie
7:
yako od poddanego ſwego. a wtim sye
8:
v.k.m. laſcze poleczam sktorej boze abich
9:
opvſczon za dawnoſczyamy poſlug mich
10:
nyebil. Datum w Bvcznyowey w pyatek
11:
vyelkonoczni Anno M. D. XLiio
12:
V K m. Sluzebnyk y poddany
13:
Macziey Wlodek


strona: 11/10v

1:
Odpowiedz Voyewodi Voloskiego
2:
na posselstwo v. K. m.

3:
Naprzod powiedzial voyewoda Voloskj
4:
ze dziekvyem yeo K. m. ſtey wiſſokiey
5:
laſky a ziczlywosczy thudziesz y spoſyadzie=
6:
nya panowania swego y ſtego nawiedzenia przes
7:
czie posla yeo K.m. ktoremvsmi wſdzieczny
8:
gdzie tego domniemania yvzeſmi bily yakobiſmi
9:
byly opvſczeny od panow Chrzeſczyanſkich


strona: 11/11

1:
a zwlascza od K. yeo M. wſzakosz stey przi=
2:
czini yzeſmi dlugo wſwim panstwie niebily
3:
gdisz krol yeo M zoſſobnej laſky swey
4:
wiwiedziawſchi sye na nasche sczeſlywe zwen=
5:
gierſkiego panſtwa wroczenie raczil czie=
6:
bie poſla swego poſlacz nas nawiedzycz na
7:
sczeſlywim panowaniv ktorego nam raczil
8:
pan bog wſzechmogaczi slasky swey dacz
9:
y thudziesz zrak Czess: Thur: zaczo
10:
wiſſocze dziekvyem yeo K. m.
11:
Pothim powiedzial czo sye doticze mlinow
12:
na ziemy yeo K. m. themv sye znam zem
13:
tego vziwal za laską yeo K. m. y za proz=
14:
bamy takze gdzie temv rozvmiem ze yeo
15:
K. m. pozitkv malo ma abowiem snacz ya
16:
wyetschą ſzkode tam mam a nyzly pozi
17:
tek. przetho prziczine yz livdzie zyemye
18:
mey wyele krocz Tatarowie pobyeraya
19:
tich ktorzi tam yezdzą. przetho yeſly ze be=
20:
dzie yeo K m. laſka abich tego przetsye
21:
vziwal dla livdzy tich ktorzi tam nyeda=
22:
leko ziwą


strona: 11/11v

1:
Thesz powiedzial othi ynsche polia kto=
2:
rich voloſchi vziwayą mowiacz czosye
3:
ticze tich ynszich pol albo zyemie ye k. m.
4:
y poddanich yeo k. m. tho wolno yeo k m.
5:
albo thim komy przilezecz bedzie gdzie ko=
6:
go zaſtaną abi bil pobran. albo wedle
7:
zachowania a vmowi snymy starada=
8:
wna y wedle obiczayv braly abowiem
9:
niechbi tego nievziwaly krom voley sta
10:
roſth pogranycznich yeo K m. vſzakze kto
11:
vziwacz bedzie krom woley tich niechbi
12:
bily pobyerany. lecz roſkaze pyſſacz do Bur=
13:
kulabow ſwich abi ym to oznaymyly.
14:
Powyedzial ya yeo k m. poddanim wſze=
15:
laką ſprawiedlywoſcz y nieodwloczną czy=
16:
nycz chcze y bede. y do ſwich Burkvlabow
17:
roſkazalem abiją kazdemv yeo k. m. poddanev
18:
czinyly przetho bi tesz dobrze abi yeo K.
19:
m. takowasch mnie czinycz roſkazal ktora
20:
snacz daleko yeſth. abowiem wyelye dobra
21:
mego wkoronie. owo kvbek zlothi v pana
22:
Iordana ktorego dzysz vziwa. Drvga ko=
23:
mornyk moy ktori dzys yeſth wzyemy k yeo M.


strona: 11/12

1:
ktori wyelie dobra mego pobral niechczą
2:
my go widacz o ktorem slal do K. yeo M,
3:
Pothim M. Kroliv natho takem mv odpo=
4:
wyedzial. Hospodarv Krol yeo M. pan moy
5:
M. wſzeliaka sprawiedlywoscz thobye
6:
vczinycz roskaze wedle zachowania praw
7:
y obiczayow y przes potwiedzenie prziſſiag
8:
abowiem yako thi niewidayesz wynoway=
9:
czi s zyemye swey thakze pan moy pod=
10:
danich ſwich. aczkolwiek on bil na ten
11:
czas ſlugą thwim alie yednak bil pod=
12:
danim y dzysz yeſth yeo k. m. przetho be=
13:
dziely wolia thwoya Hospofarv poſzly do
14:
pana mego Krolia yeo M. tam tobye ſpra=
15:
wiedlywoſcz nieodwleczna bedzye wſzak sko=
16:
ro za zalobą poſla twego ktoregosz slal
17:
natichmiaſth K. yeo M. pan moy M roſkazal
18:
starosczie abi go wwyezyenie wzyal yeſly=
19:
zebi nyemial czim tey sui ktora Hos: twoy
20:
poſſel powiedzial odlozicz albo zaplaczycz
21:
Thesz powiedzial K. y. M. wydal
22:
bratha mego Thadora Thurkom wſzakosz
23:
tho przemynelo, przeto bi dobrze abi y k. m.


strona: 11/12v

1:
raczil widacz poddane moye ſwlascza ta=
2:
kowe ktorzi vczyekly zzyemie mey aboviem
3:
ze to mami myedzi sobą p=ddane ſwe yeden
4:
drvgiemv widawacz wedle zachowania praw
5:
y prziſyag potwyerdzenia. przeto czie prosze
6:
abi proszyl yeo K. m. zebi my bily wi=
7:
dany czy oktorem yvsch slal. ktorich na
8:
pamiecz M a M. Kroliv lyſtek swoy yvsz
9:
na wſyadanyv przes Logophetha swego
10:
poſlal my ktori tesz w. km. slye.
11:
Thesz prosyl M Kroliv othi ktore yeſcze
12:
v Obertina wzyetho ktorzi są powiada
13:
wolstinye naymye Dragatha Skoyricz
14:
Lopvſzinſkj vathaga y ſtowarziſchem


strona: 11/12v

1:
Rozmowi ktorem mial snym wrzeczi
2:
Zathayemne

3:
Naprzod my powiedzial yz slye sina
4:
swego do Czeſſarza Tvr: po dnyv s. Ierzego
5:
przislego a ſam mam miecz wydzenie ro=
6:
kv trzecziego. Lecz gdi bi chcziala bycz boſka
7:
wolia tak y zgoda panow Chrzesczyanſkich
8:
y o ſina bi mnie nycz owasich ya yeſcze


strona: 11/13

1:
mogl bicz wczim pomoczen panom chrzes=
2:
czyanskym
3:
Potim powiedzial o zyemie Wherſką yz
4:
Czeſſarz Thur. poſlal dwv Baschv kv
5:
Bvdzinyv asnimy roſlycznich rzemieſny=
6:
kow Budownykow dla budowania koſto=
7:
wnego Zamkv budzinskyego
8:
Natho powiedzial wydzenie ſwoye powie=
9:
dayacz zemy sye tak zdalo yz yeſlybi
10:
Chrzesczyansczi panowie Bvdzinya opra=
11:
wycz a oſſadzycz dobrze niemogly tedibi
12:
lepiey abi go samysz slvczily roſmiotaly
13:
wdvnay. bowiem yeſly oſſyedzye Thurek
14:
Budzin barſo czyeſzko wſchem panom
15:
Chrzeſczyanskym bedzie, przetho dobrze a=
16:
bi przed czaſſem wſzitczi sobie spolem
17:
dopomagaly. yedno yz snacz panowie
18:
Chrzeſczyansczi niechcza wyerzicz az cze=
19:
go boze vchoway bedą byegacz spanstw
20:
ſwich czo yvſz na nie bilo prziſzlo.
21:
Thesz powiedzial o krolową vengierſką
22:
czorke v. k. m. mowiacz niewiem czo sye dzie
23:
ye yz krol pan. twoy bedacz yey oyczem onye


strona: 11/13v

1:
nycz niedba a ſnaczbi mye za tho zadal
2:
ya bich ya przes ſwą ziemie przegley=
3:
towal y przeprawyl, y czo azaly nyewie
4:
ze ona tam yeſth wwielkym niedoſtatkv y
5:
wnieprzeſpyecznoſczy abowiem bedziely
6:
tam tedj ya maya wſyacz do Czarzi
7:
groda lecz yvſz s zamkv Lyppi zyechala
8:
Powiedzial tesz ze powiedayą omnie abich
9:
ya mial Kamieniecz wſyacz a Turkowy
10:
poddacz tocz yeſt glvpyego rozvm
11:
abowiem bilabi tho wyelka glvposcz moya y vczyſk
12:
abich ya mial ze wſchech ſtron ſobye nie
13:
przyazny ſchvkacz aſnacz Turkowy sye
14:
prawie w nyewolią wdawacz a prawie
15:
yako yeden wyezyen bicz,
16:
Pothim powiedzial yakobi zaloslywye
17:
yz nyewiem czo ſye myli boze dzyeye
18:
yz yeo K. m. badacz dzyſcheyschi vpadek
19:
moy. y tes czoſye dzys temv poganjnv
20:
okvpvye nyeraczi mye nyczim wſpomocz
21:
a tho ſna yednak za nim vbogym plo=


strona: 11/14

1:
them szyedzą czo mogą obaczicz yzalybichtesz
2:
niemogl bicz godzien yako thi sobaky Tataro
3:
wie ktorim yednak twoy pan yvrgielth
4:
daye gdziebich ya tesch mogl bicz godzien
5:
yeo K m. takies y wſchem panom Chrzesczy=
6:
anſkym owa yeſcze natchnie bog ſercza ych
7:
gdzie obaczą dabog godnoſczy poſlug mich
8:
tam gdzie tego potrzeb bedzie
9:
Tesch powiedzial zową mye kozopaſſem
10:
a chlopem a wſchakosch ya yednak yako
11:
y drugy ſtworzenym bozym owa tesz ye=
12:
ſcze mnye bog nie opvſczy nadyne ze moge
13:
bicz godnim panom Chrzesczyanskym y
14:
K. y. m.


strona: 11/18

1:
Z bozey Mylosczy Krolowy polſkiemv
2:
y ynnich wiele panstw wewſchem po
3:
wolni przyacziel v.k.m. sendziak
4:
Siliſſirſkj sdrowie v.k.m. nawiedzam
5:
y daye tho przes lyſth moy v.k.m. znacz
6:
o roſkazaniv Czeſſarſkim mnie ſlu=
7:
dze swemv przes lyſth swoy ktori
8:
my przinyeſiino od Czeſſarza yeo m.
9:
oznaymvyacz mnie o ſkardze v.k.m.
10:
na poddanich Zamkow yo Cz: m:
11:
vkraynnich ktorzi bes prziswolenia
12:
v.k.m. owcze swoye przes granycze
13:
przeganiayą y ſzkodj barſo wielkie
14:
panſtwam v.k.m. dzialayą yeoC. m.
15:
wſſzitkiemv pyſſanyv themv v.k.m.
16:
dobrze wirozvmiawſchi chczial yeo Cz.
17:
m. ſprawiedlywey rzeczi ſſie dowie
18:
dziecz od tich poddanich swoych kto
19:
rich owcze thv na tich polach chadzayą
20:
ony powiedziely yz the zyemie na


strona: 11/18v

1:
ktorich owcze nasche chadzayą ſą kv
2:
zakmv oczakowſkiemv a ſdrugiey
3:
ſtroni ktorey owcze przeganiami przes
4:
Turle rzekę thi ziemie ſą kv woye=
5:
wodztwv Valaſkiemv a tak przi=
6:
yacziel v.k.m. a pan moy Czeſſarz
7:
yeo m. Tur. nyecziniacz tey rzeczi krotko
8:
yeo Cz: m. raczil przikazacz przes lyſth
9:
ſwoy mnye sludze swemv y ſendziam
10:
niektorich ſamkow przi mnie bicz y
11:
vyyachacz na thi ziemie dla dowia
12:
dowania ſprawiedlywey rczi yako
13:
sye thi ziemie kv sobie mayą y
14:
wtimze lyſczie roſkazal my yeo Cz. m.
15:
zebich v. k. m. otim dal znacz zebi
16:
v. k. m. s ſwey ſtroni wiſlal niektorich
17:
livdzy dobrich na the ziemie abichmi
18:
syachawſchi sye tam koniecz vczi
19:
nyly ſluſzni na obye ſtronie yam
20:
tesch wewſchem powolni v.k.m.


strona: 11/19

1:
vedlug roſkazania pana mego a Cz: yeo M.
2:
ſpyſſalem tego lyſthv yeo Cz. m. y poſla=
3:
lem ten wipis v.k.m. przes czlowieka
4:
dobrego a ſluzebnyka mego naymie mye
5:
syech woyewodę. A tak v. k. m.
6:
wiroſumiawſchi ſtego wipyſſv przes
7:
mieſzkania na thi granycze raczi po
8:
ſlacz kogo bedzie volia V. k m. zebich
9:
my ſye ſpolanczi v k m. sgodziwſchi
10:
koniecz ſluſni tey rzeczi vczinyly y do
11:
przyacziela v k. m. a do pana mego yeo
12:
Cz. m. odpyſſaly wewſchem powol
13:
ni v. k m. Ozman


strona: 11/19

1:
Literae Imperatoris Turcarum

2:
Svltan Svleyman zbozey m. Czeſſarz Thur:
3:
y ynich wiele panstw slvdze naschemv dobre
4:
mv kv nam panv ſwemv viernemv sądzia
5:
kowy Siliſſirſkiemv oſmanv na ymie y Sę
6:
dziam zamkow naschich vkraynnich Bia
7:
logrodzkiemv Bienerſkiemv oznaymvye y davā
8:
wam znacz przes ten nasz lyſth o przya=


strona: 11/19v

1:
czieliv naschim kroliv polſkym yz on kv
2:
kv nam nyeyeden krocz prziſſilal ſkar=
3:
zacz sye na poddanich naschich zamkow na=
4:
schich vkraynnich Bialogrodzkieo y na ocza=
5:
kowie y na ynſchich poddanich naſchich
6:
pogranycznich yz ony przeganyayą owcze
7:
swoye y bidlo przes rzeke Turlę przes
8:
granycze y wstepvye sye wziemie ſye wzie
9:
mye
yego y myeſzkayacz tam zniektorimy
10:
pomocznyky swimy panstwv yego ſzkodi
11:
wyelkie czinyą bidlo pędzą livdzy wnie
12:
wolia zabyerayą y rozni the trudno=
13:
ſczy poddanim przyacziela naschego k. polſkieo
14:
zadawayą. okolo tego wſzitkiego dayacz
15:
nam znacz nyeyeden krocz do nas pys=
16:
ſal. A tak ya roſkazal opitiwacz
17:
v tich poddanich naschich cziye owcze s
18:
poddanich naschich chodzą. Chczącz doſta=
19:
tecznie rzeczi sprawiedlywey sye dowie
20:
dziecz ony powiedziely przed namy czi=
21:
ye owcze tam chadzayą tha ziemia nye=
22:
yeſth any przislvscha kv kroliowy pol=


strona: 11/20

1:
ſkiemv na ktorey owcze nasche chodzą
2:
yedno ze tha zyemia od dawnich czasſow
3:
prziſlvſcha kv zamkv oczakowſkiemv kto=
4:
ri mi trzimami teras wmoczi swey
5:
zawſche vziwami tego wedlie staradaw=
6:
nich granycz a ſdrugiey ſtroni po tich
7:
ziemiach pasyemi ktore prziſlvchayą kv
8:
voyewodztwv valaſkiemv y ya te powieſcz
9:
vſliſchawſchi od nych niemoglem wirozvmiecz
10:
na czim bich wtey rzeczi przeſtacz. a zwlaſcza
11:
baczacz na the vkraynnich naſchich vpor=
12:
noſcz na oboye stronę yeno zem virozv=
13:
mial na powieſcz tich poddanich naschich
14:
ktorzi przed namy tho powiedziely yz za
15:
tich ziemiach zdawnich czaſow za Cza=
16:
rzow przekopskich ktorzi trimaly ten
17:
zamek oczakow ktori sye nam teras
18:
doſtal wtich granyczach na ktorich tich
19:
poddanich naschich owcze chodzą y ktorzi
20:
tesz przeganiayą owcze swoye przes
21:
rzekę Turlę. to yakobi mialo prziſlvchacz
22:
kv woyewodztwv voloſkiemv bo nas
23:
wtim wewſchem tak sprawiono Dlya


strona: 11/20v

1:
tey prziczini nie moglem wam dacz znacz
2:
zadney navky yakobiſczie miely naprze=
3:
czyw temv poſtępowacz yeno yze tego po=
4:
trzeba vkazvye abichmi sye tego prawie
5:
dowiedziely sye yako sye ta rzecz sa=
6:
ma wſobye ma nyeodkladayącz tego na
7:
ynschi czas bom pyerwey pyſſal okolo te=
8:
go do przyacziela mego krolia polſkieo
9:
oznaymvyącz yemv zebiſmi wiſlaly na
10:
obye stronie na thi granycze livdzy do
11:
bre ktorzibi ogranyczily wtich zyemiach
12:
miedzi namy y owasem dawal znacz
13:
yzeſcziewi miely bicz na tim grany
14:
czeniv a tak teras przikazvyemy wam
15:
zebiſczie poſlaly ktorego czlowieka dobrego
16:
do krolia polſkiego dayacz otim znacz
17:
y zebiſczie the rzecz poczęly ſprawowacz
18:
sdozwolyenym yego y przikazvyemi
19:
skoro przyedzie od krolia polſkiego ten
20:
kogo on poſlie na thi granycze abiſczie
21:
sye tam sprawowaly dobrze nie odkla
22:
dayacz any roſriwayacz tey rzeczi na


strona: 11/21

1:
obie ſtronie biſczie miedzi sobą sye ſga=
2:
dzaly y zebiſczie s ſobą weſpolek wziely
3:
nie ktorich livdzy dobrich ſtarich ktorzi
4:
otich ziemiach sprawnie wyedzą ya
5:
sye w ſobye mayą a yzbiſczie braly liv
6:
dzy takowe z zamkow naschich vkrayn=
7:
nich Byalogroda y ynschich vkayn na=
8:
ſchich ktore kv tim zyemyam blyzv
9:
mieſzkanie swoye mayą ylebi wam
10:
ych na to potrzeba vkazawala abiſczie
11:
tam viyachawſchi sprawnie a ſprawie=
12:
dlywie te rzeczi zgodzywſchi sye spoſlan=
13:
czi krola polskiego na koniecz tey rzeczi
14:
dozrzely y dokonaly naprzod nieodſtepv=
15:
yacz od tego yako przodkiem trzima=
16:
ly oczakow czarzi przekopsczi, y tego
17:
yzbiſczie sye dowiedziely te zyemie yako
18:
sye wsobye mayą ktore prziſlvchayą
19:
kv temv zamkv naschemv oczakowſkiemv
20:
y o tym zebiſczie sie tesz dowiedziely ktorą
21:
zemie myanuya za rzeką Turlą kv wo=
22:
yewodztwv Valaskiemv bicz a yakobi da-
23:
wno miely Voyewodowie valasczi tey zyemye


strona: 11/21v

wziwacz a ktorey yako dawno nievziwayą
1:
y czo za zyemia yeſt otim wſzitkim
2:
doſtatecznie biſczie sye dowiedziely y czo tesz
3:
krol polſky na przeczywko temv odkaze we=
4:
dlvg ſprawyedlywey rzeczi y wi bi tes kto
5:
rzi livdzy o tey zyemy bedzieczie miecz przi
6:
sobye ktorzi onyey bedą dobrze wiedziecz
7:
z ych poradą biſz to wſzitko sprawowal
8:
niefolgvyacz any pomagayacz na obie stro
9:
nie miedzi namy tey rzeczi dokonal wedlug
10:
roſkazania naschego y granycze potich zie=
11:
miach slvſznie na obie stronie dokonal a ſamy
12:
czo naliepiey bedzieczie rozvmiecz tak sprawvj
13:
czie sye tam a ktori livdzy bedzieczie
14:
miecz przi sobie abo y swiatky ti ktorzi
15:
wiedzą o tich zyemiach dobrze znaſſzey rękj
16:
ymiona tich biſczie popyſſaly y tich tesch
17:
ktore krol polsky na te granycze wiſlye
18:
y na czim miedzi wamy ta rzecz przeſta=
19:
nie abiſczie o wſzitkym tim domnie y do
20:
mego sczeſzlywego panowania przes lyſt
21:
swoy daly znacz y otho tesz wam dayę


strona: 11/22

1:
znacz ktori szlivb y przisyege mami skro
2:
lem polskym miedzi sobą chczacz dobrze
3:
a wiernie y sprzyazlywie myedzi sobą mieſz=
4:
kanie miecz yą tego przirzeczenia y przisya=
5:
gy osſtapycz niechcze any mislye yeno ze
6:
chcze naprzeczywko yemv przisiegę swa po=
7:
czlywie zachowacz. yeno ze my to niemy=
8:
lo sliszecz ze krol polsky przyacziel moy
9:
prziſilal pokylakrocz skargę na poddanich
10:
naschich o krziwdach swich y mnie ſa=
11:
memv tego barſo zal y tego sye wſtidze
12:
a to wſziczko nasz to sprawvye yz nie
13:
mami myedzi sobą granycz pewnich na
14:
obye stronie y poky tesz miedzi ſobą
15:
granycz niebedziemi miecz tedj przetſye
16:
livdzye naschi pogranyczny pokoyv miedzi
17:
ſobą myecz niebedą mogly na obie stronie
18:
A tak y powtore tobie przikazvye zebisz
19:
wielką pylnoscz kv temv mial zgodzywſzi
20:
sye spoſlanczi krolia polſkiego abisczie
21:
sprawiedlywie thi zyemie ogranyczily yeſly
22:
ze teras pewne ogranyczenie wtich ziemiach
23:
sye dokona przikazvye wam abiſczie przi=


strona: 11/22v

1:
kazaly naſchim ymieniem Czeſſarſkym tim
2:
poddanim naſchim ktorzi mieſzkayą na
3:
tich zamkach naſzich pogranycznich zebi ony
4:
przes ten czas przes granycze yako owiecz
5:
tako y bidla nie przeganialy any szkod
6:
zadnich panstwv przyaczielia naschego kro=
7:
lia polskiego nieczinyly yeſlizbi ktori chczial
8:
sdozwolenym krola polſkiego przyacziela
9:
mego owcze tam myecz to yeſt na woly
10:
krolewſkiey takowi plath mayą dawacz
11:
krolowy yako panſtwv sye yego godzy
12:
A y thim bysz przikazal ktorzi bi ſprzi
13:
zzolenym
krola polſkiego miely tam
14:
myeſzkacz przes granycze zebi zadney
15:
ſzkodj tam nyeczinyly a ktorichbi nie
16:
bilo woley krolewſkiey tam przes grany=
17:
cze chowacz stichbi zaden przes gracze w
18:
krola polskiego panſtwie niebiwal
19:
y kozdemv abisz przikazal y roſkazal
20:
yzbi kozdj otim wiedzial pyſſan ten
21:
lyſth w Conſtantinopoliv myeſyacza maya


strona: 11/22v

1:
Reſponsum

2:
Sigiſmudus etc.


strona: 11/23

1:
Vyelmoznemv panv Ozmanv Sąndziako=
2:
wy Silyſſirſkiemv Oznaymvyemi wam
3:
yz ſlvzebnyk wasz meſyech woyewoda
4:
przinioſl donas lyſth wasch y przepys
5:
lyſtv Czeſſarza Thureczkiego przyaczie
6:
la naschego sktorich obvdwv wirozvmie
7:
lyſmi yz Czeſſarz yeo m. Thur. przya=
8:
cziel nasz roſkazal wam vrzednykowy
9:
ſwemv z inſchimy ſlvzebnyky y sſedziamy
10:
pogranycznich zamkow swoych wyachacz
11:
a oberzyecz yakie są granycze naſzey zye
12:
mie ſzyemiamy Czeſſarſkymy: a dowie
13:
dziawſzi ſſye abi dla livdzy Czeſſarſkich
14:
y naſzich tesz znaky bily poczinyone za=
15:
ktorimbi kaſzdi spoddanich Czeſſarza yeo M.
16:
y naſzich tesz mogl bicz beſpyeczen a ſwe=
17:
go obchodv y poziwienia pewien czvdzich
18:
pol y ziemie niedotikayacz. tego roſkaza
19:
nia Czeſſarſkiego przyaczielſkiego yeſtesmi
20:
wſdzieczny od Czessarza yeo M. przyaczie=
21:
la naschego y wam tesz dzyekvyemi yzeſ=
22:
czie nam to lyſtem ſwim oznaymyly. Chczacz


strona: 11/23v

1:
mi tedi woley przyaczielſkiey Czeſſarza
2:
yego m. doſſicz vczinycz y naschich pod=
3:
danich potrzebie poradzycz abi ony za gra
4:
nycza niebily nagabany a poddany Czeſſa
5:
rza yo m. przyacziela naschego yzbi tesz
6:
viedziely na ktorich mieſczach znaſchim do
7:
pvſczenym ſtadabi swe paſſacz mogly a
8:
na ktorich z wolia vrzednykow Cz: yo m.
9:
Roſkazalyſmy naschim livdziem Ianowy
10:
z myelcza Caſtellanowy Vyſlyczkiemv a
11:
staroſczie Chmielnyczkiemv Mikolayowy Sye
12:
nyawſkiemv Caſtellanowy Belſkiemv Hetma
13:
nowy polnemv, Haliczkiemv y Kolomiyſkiev
14:
Staroſczie Voycziechowy Starzechowſkiemv
15:
podkomorzemv Lwowſkiemv a staroſczie Dro
16:
hobiczkiemv yrzemv Iazlowieczkiemv
17:
z Bvczacza Staroſczie Camienieczkiemv
18:
Bernatowy Pretwyczowy staroſczie Barſkiev
19:
y ynſchim, abi ony viyachaly na dzien
20:
pyetnaſti myeſyacza Septembra, y yzbi
21:
zwamy y livdzmy ynschimy Czeſſarza
22:
yeo m przyacziela naszego zyachaly sye


strona: 11/24

1:
A tam dowyedziawszi sye od livdzy wia=
2:
domich ktora yeſt zyemia nascha ktore
3:
ſą polia panstw naszich Coroni polſkiej
4:
y Xyeſtwa wielkiego Lytewskiego zwa=
5:
my y zynimy livdzmy Czes yeo m. przya=
6:
cziela naschego poſtanowienie vczinyly ſlvſz
7:
ne sprawiedlywe y granycze oznaczili
8:
ktorebi na potomne czaſſi poddany naschj
9:
y Czeſſarza yeo m. przy: naschego miedzi
10:
ſobą wiedziely y zachowiwaly y przes
11:
nye sobie szkodj nieczinyly. Y mami za to
12:
ysz czy poſlanczi naschi vkazą pewne
13:
a doſtateczne granycze ziem naszich a be=
14:
dą sye zwamy y zynnmy livdzmy. Czes=
15:
ſarza yeo m. przyacziela naschego o tim
16:
roſmawacz przyaczielskye y postanowienie
17:
tesz bedą miely mocz takie yakie bedzie
18:
zobvdwv ſtron sprawiedlywe Thesz was
19:
zato ządami abisczie sye swey stroni v
20:
pana swego otho prziczinyaly abi to wya=
21:
chanie spolne prozne niebilo ale yzbi sye
22:
koniecz nanym taky stal sprawiedlywj


strona: 11/24v

1:
yakyego mi s Czeſſarzem yo m. Thureczkym
2:
przyaczielem naschim zadami dla poko=
3:
yv poddanich waschich na obiedwie stronie
4:
abismi to przimierze ktore miedzi soba ma=
5:
my mocznie y nyeporvſchnie zawzdj pyssa-
6:
ly trzimaly yakosmi wiane nasche prze=
7:
czywko Czeſſarzowy yeo m. przyaczie
8:
lowy naschemv y to przimyerze ktore
9:
miedzi ziemiamy mami pylnie chowami
10:
y chowacz pylnie bedziemi zawſdj Dan
11:
s Kracowa XX. dnia Myesyacza Ivlia
12:
1.5.4.2


strona: 11/24v

1:
Navka tim ktorzi od nas ſą na
2:
okazanie granycz miedzi naschimy a Czes
3:
sarza Thureczkiego panstwi vislany
4:
y vissadzeny

5:
Naprzod gdj vislanczi a livdzie ktey
6:
rzeczi przes nas obrany y wiſlany stimy
7:
ktorzi bedą od Czeſſarza Thur: kv tey
8:
tesz to rzeczi poslany zayadą sye tedi po=
9:
wiedzą ym posdrowienie y laskę naschę


strona: 11/25

1:
potim powiedzą ysz gdismy do Czessarza
2:
yeo m Thur: przyacziela naschego kylka
3:
poſlow naschich ſlaly abi the rzeczi a grany
4:
cze ktore są nasche. a o ktore tesz livdzie
5:
zobopolny trudnoſczy a szkodi miely bili o
6:
kazani tedj ta rzecz y acz yvsz bila y
7:
przes Czessarza yeo m. Thur. y przes nas
8:
namowiona y postanowiona abi tam bily liv
9:
dzye y poddany zobvdw ſtron zeſlany
10:
Awſchakosch ta rzecz kv ſkvtkv nieprziszla
11:
bila dla ynschich potrzeb y trudnoſczy tak na=
12:
ſzich yako Czess. yeo m. Thur: przyacziela
13:
naschego Ale gdismi teras naschego czlo
14:
wieka mykolaya Thlomacza poſliednieyszi
15:
krocz slaly do Czess: yeo m. Thur. przy:
16:
naszego tedi on nam przesniego y przes ly=
17:
ſti swoye wſkazal ze to yeſt yeo m. wolia
18:
abi te granycze bily ogladane y postanowione
19:
kv ktoremv ogladaniv y postanowienyv vi
20:
yachacz Sendziakowy Silyssirskiemv y zyn=
21:
schimy sendziamy pogranycznimy yeſt roſka=
22:
zal yakosz to poſſel ten ktorj teras nieda=
23:
wno v nas od tego to sedziaka bil lyſti
24:
Czeſſarskymy ktore kniemv Czeſſarz y m. Thur.


strona: 11/25v

1:
pyſſal abi kv tey rzeczi wyachal y zyn=
2:
ſchimy y ktorego nam przepys sswoym lyſ=
3:
tem poslal ktori livdzie naschi bedziely tego
4:
potrzeba vkazą potwierdzyl ządayacz y
5:
dayacz nam znacz abismi tesz kv tey
6:
rzeczi kogo biſmi chcziely zlivdzy naschich
7:
poſlaly. A tak mi wtey vmowie y pos=
8:
tanowieniv ktore sye miedzi namy a mie
9:
dzi Czeſſarzem yeo m. Thureczkym przi
10:
yaczielem y sąſyadem naschim ſtalo cziniacz
11:
doſſicz. waſſesmi y z ynschimy kv tey rze
12:
czi poſlaly kv okazaniv pol a granycz
13:
naszich a pol kv ktorich okazaniv powie
14:
dą zeſmi gotowy a lyſt ten moczi naszej
15:
Ktorismi wam y naschim poddanim swa=
16:
my daly granycze okazacz. tedi tim ktorzi
17:
bedza s stroni Czeſſarza Thur: okazą
18:
yeſly ze sye o moczi pitacz będą.
19:
Potim gdi Livdzie Thur: Czess: na thę rzecz
20:
ym odpowiedzą tedi powiedzą nasche yz
21:
yeſteſmi gotowy granycze ktore są dawne
22:
a prawdzywe myedzi naszimy a Thur: Czess:
23:
panstwi okazacz ktore bedą okazowacz
24:
wedlug navky livdzy naschich pogranycznich


strona: 11/26

1:
A to mayą na bacznosczy dobrey miecz y o
2:
to ſſye pylnie staracz y okolo tego chodzycz
3:
abi ony naprzod granycze nasche livdziem
4:
poſlanim ktey rzeczi Thureczkieo Czeſſarza
5:
okazaly yeſlyzebi tego wiecz naschi przewieſz
6:
niemogly yzbi przodkiem granycze nasze o=
7:
kazowaly tedi poswolią Thur: Czess. liv=
8:
dzyem yzbi ony naprzod okazowaly a ſny=
9:
my nasche poyadą. A wſzakosz tak pos=
10:
wolycz mayą okazo yz tesz naszi poddany
11:
mayą okazowacz granycze nasze po okaza
12:
niv libdzy Thureczkych za ktorimi tesz
13:
Thurczi yachacz a one ogledacz bedą powyn
14:
ny gdi bedą granycze nasche okazowacz
15:
ktore gdi bedą okazowacz naschi ktey
16:
rzeczi poslany. bedą sye domagacz tego na
17:
tich ktorzi będą od Czess: Thur: zeſlany
18:
abi the granycze ktore ſą prawdzywe
19:
a ſtaradawne ktore okazowacz bedą znaka=
20:
my yakymy wiecznemy bili yvsz oznaczo
21:
ne tak yzbi yvsz one wiecznie znacz
22:
y wiecznie trwacz miali miedzi naschimy a
23:
Thur: Czess: panstwi A yzbi tesz yvsz
24:
tich reczy a trudnoſczy ktore okolo tich gra=
25:
nycz biwali wieczni koniecz bil y pokoy


strona: 11/26v

1:
Yeſli ze wyecz niebedą siie na to mogly sgodzycz
2:
abi bili granycze tak yako naschi vkazo
3:
wacz bedą vczinyone y poſtanowione tedi te rze=
4:
czi a roſnoſczy naſzi na nas a Thurczi na
5:
Czeſſarza Thur. wlozicz a snymy siie na
6:
nas odziwacz mayą A wſzakosz naszi czo
7:
kolwiek Thurczi mowycz bedą a czo za przi
8:
czini dawacz przecz bi te granycze tak bicz
9:
nie miali pylnie wſzitko pyſſacz bedą A
10:
to wſzitko potim mayą poslacz abiſmi potim
11:
miely navki yakobismi miely w tey rzeczi
12:
drugy ras postepowacz s Thureczkym Czeſſarzem
13:
a oney koniecz vczinicz wieczni a tesz na=
14:
ſchi bedą pylnie te polia ogledowacz o kto
15:
re miedzi ymy roznycza bedzie a nam po=
16:
tim navke dacz yakobismi potim miely
17:
granycze naproscziey czinycz s Czeſſarzem
18:
Thureczkym acz tesz ſnyeyakym zyemie
19:
nieſzkodlywim vpvſczenym naſzim
20:
Yeſly ze wiecz Thurczi bedą to mowicz
21:
yz to Tatarſkie są polia bo potim znacz
22:
yz są nanych yeſcze grobi Thatarskie a
23:
yz tes Tatarowie bedacz naszimy przeczyw=
24:
nyky tich ziem kv Oczakowv zawſdj vzi
25:
waly Czemvzbi teras pan nasz Czeſſarz


strona: 11/27

1:
Thur. ktori yeſt przyaczielem waschemv pa
2:
nv za tą przyazia vziwacz tego nie mial
3:
powiedzą naschi yſzmi na on czas dalysmi
4:
bily y dopvſczyly Thatarom Oczakowa v
5:
ziwacz ktori yeſt nas wlaſni y na naszey
6:
ziemy yeſt dla poſlug ktori Tatarowie na
7:
on czas nam czinily o ktoriſmi Teras myl
8:
czely dla tego ze yeſt teras wrękv Czeſſa
9:
rza Thur: sktorim mi mami przyazn przi
10:
mierze y pokoy ale powiedzą yz pol tich
11:
niebilo dano kv vziwaniv Thatarom nygdj
12:
y owſzem one ſnych barso byto y ſpadza
13:
no tak yako tesz tego teras dobre znaky
14:
są a tesz bes tich pol poddany naschi
15:
obicz sie zadnim obiczayem nie mogą dla
16:
zywnoſczy swey y statkow ſwoych ytesz
17:
yz wiedza ze ych ſtaradawna bili wvzi
18:
waniv ale gdi polia wedle ſtarich
19:
a prawdzywich granycz ogranyczone bedą
20:
tedj possel nasz powie ze radzy mi to vczi
21:
nymi y teras y potim dla tey przyazny
22:
ktora yeſt miedzi namy amiedzi Czeſſarzem
23:
Thur: owcze passacz dopusczym na tich
24:
naſzich poliach za naymem y platem ſlvſz


strona: 11/27v

1:
nim y podobnim ktore polia naymowacz
2:
powiedza naschi ze mayą mocz ktorą ym
3:
mi dawami a tak bedą one naymowacz
4:
livdziem Czeſſarſkym yeſlyze bedą chcziecz
5:
tak yako bedzie nalepiey a napoczczywiey
6:
y nam napoziteczniey moglo bicz cz o mi
7:
ych rozvmowi y wierze poruczami
8:
Krziwdi ktore yeſly bedą zobudwv ſtron
9:
tedi one porownacz y z godzycz obiczayem
10:
przyaczielskym y pogranycznim bedą mogly
11:
y moczny a o ktorichbi ſye z godzicz niemo
12:
gly any ych porownacz tedj oni na nas
13:
yako ynsche rzeczi a sprawi o ktorich siie nie
14:
bedą mogly zgodzycz wlozą
15:
I ynsze tesz rzeczi ktore są y przes So
16:
boczkiego y przes Vilamowſkiego od Thvr.
17:
Czess: nam obieczane abi bili vczinione
18:
domagacz siie tego naſzi bedą yako opvsz
19:
czenie vyezniow o Tatari y o kozakj Bia
20:
logroczkie ktorzi czinyly szkodj w pan
21:
ſtwach naſzich abi bily pokarany. o moſt
22:
abi bil wtehiny zrzvczon y o ynsche rze
23:
czi ktore z lyſtow tich ktore Thlumacz
24:
nasch od Czeſſarza Thur: przinyoſl y
25:
z odpowiedzy Soboczkiego daney y lyſtv


strona: 11/28

1:
Vilamowſkiego scherzej wirozvmieyą
2:
Yeſly powiedzą Thurczi yz te pola y
3:
ziemie bili y są Valaskye powiedza
4:
naschi ysz any są any bili ale są naſze
5:
wlaſne y mlin ktorim allegvya ktorismi
6:
daly bily Valachom poziwacz na czas
7:
yz nam y koronie polskiey przi ktorey
8:
na on czas bily poſlugy wielkie czinyly
9:
za vziwanie y mlinow y ynszich rzeczi
10:
ktore od przodkow naſzich miely na kto
11:
re rzeczi są lyſti y zapyssi vnas kto
12:
rimy sa te rzeczi opyſſane y ktorimy
13:
Valaschi są siie zapyſſaly yz ziemie
14:
y mieſcza nie ktore y mlini zawzdi na
15:
ſche y na naszey zyemy bili ktore lyſti
16:
y zapyſſi kiedj ktemv przidzie a tego
17:
potrzeba bedzie mi okazacz yeſtesmi go
18:
towy.
19:
Czo sye doticze tego poslenieyſzego Ta
20:
tar roſgromienia ktore siie przes pret
21:
phicza y przes ynſze ſtalo a ktore siie pos
22:
sel Sendziaka Siliſſirſkiego ktori teras
23:
v nas niedawno bil y Czeſſarſkym y pana
24:
swego ymienyem ſkarzil mieniacz y powia=


strona: 11/28v

1:
dayacz zebi tam wtenczas miely livdzie
2:
y konie Thureczkie naſzi pobracz tedj
3:
naszi wiwiedziawſzi szie spretphicza y z
4:
ynſzich yako sye sama wſobie rzecz ma
5:
y yako sye to stalo powiedza Sandziako
6:
wy y ynſzim Czess: Thur. livdziem yz
7:
naſzi nyeſſą wtim nycz wiynny bo nie wie
8:
dziely ony zebi tam Thurczi bicz miely
9:
yeno za Tatari ktorzi w panstwach
10:
naſchich szkodj czinyly byczeli. a wlozą
11:
na Thurky nasche wynę ſkarzacz przed
12:
Sedziakiem ze ony nad przimierze y przi
13:
yasn ktora yeſt miedzi namy a Czess. Thur:
14:
to czinycz panſtwam y poddanim naſzim
15:
smiely a bedą prosſycz Sandziaka abi
16:
tim rzeczam on wczas zabiezal a yeo M
17:
Thur: Czess: livdziem roſkazal zebi na
18:
potim tego nieczinyly alie yzebi ſye wedle
19:
przimierza a przyazny tey ktora yeſt
20:
miedzi namy a Czess: Thur: zachowi
21:
waly s ono mocznie tak yako mi trzi
22:
mami trzimaly. y to yeſcze livdzie naſche
23:
livdziem Thureczkym powiedą czo sye ym


strona: 11/29

1:
bedzie wydzialo na ten czas lepszego y
2:
potrzebnieyſzego bo mi to ych roſtropnoſczy
3:
y rozvmowy poruczami.


strona: 11/31

1:
Nauka Iakvbowy Vilamowskiemv do
2:
Thurek poslowy naschemv

3:
Naprzod gdi przyedziesz do Czessarza Thur.
4:
na dwor przodkiem wedle obiczayv bascham
5:
sye opowiesz a one ymieniem naschim y sina
6:
naschego yakosz przed tim swikl posdrowysz


strona: 11/31v

1:
to yeſt ti ktorzi sprawvyą rzeczi Czessarskie
2:
na dworze Czessarskiem a wedlie potrzebi star
3:
schemv z nich abo y drvgym yakocz sie tam
4:
bedzie sdalo powiesz zesz przyachal od nas
5:
Czessarza yeo m. zdrowie nawiedzysz a pro=
6:
szicz bedziesz abicz dano czas ſlischenia v
7:
yeo m. a yeſli ze ktori starschi abo ten kto
8:
ri yeſt wlascze czess: bascha chczialbi wie=
9:
dziecz mienowyczie wszitko oczos do Czessa=
10:
rza przyechal. tedi mv powiesch svmmarie thi
11:
articuli ktore na dole wipyssane są a te
12:
mv starschemvz sprawczi abo temv ktori wlascze
13:
Czessarskiey yeſt wietschej vpomynek od nas
14:
dawſchi bedziesz go proschil y ządal o to
15:
abi wtich sprawach wktorichesz poslan bil
16:
dobrze a richlo odprawyon. bedzesz tesz
17:
zadal y proszyl tegoz baschi ktoricz sye
18:
bedzie sdal nam przichilnieyschi abi nas
19:
zaleczal czesto Czessarzowy yeo m. bra=
20:
tv y przyaczielowy naschemv a bil nam y
21:
rzeczam naschim na dworze Czessarskym
22:
przichilnim. czo yeſly my znacz bedziemi
23:
tedi yemv za tho przyaczielem bedziemi


strona: 11/32a

1:
Kiedi bedziesz przed Czessarza yvsz pvsczon
2:
tedi powiesz od nas y od sina naschego Czes.
3:
sarzowy yeo M. posdrowienie braczkie y przi=
4:
aczielskye potym powiesz timy slowi
5:
Krol yeo m. polsky pan moy m. przislal
6:
mie do v. Czess.m. abich nawiedzyl sdrovie
7:
V. C. m. ktorego on sdrowia y szczesczia v.
8:
C.m. veſpolek y s sinem swoym Krolem yo
9:
m. mlodim sprzyaye na czassi dlugie niem=
10:
niey yeno yako sobie a yako bratv y przya
11:
czielowy swemv mylemv
12:
Dziekvye tesz Krol yeo m. polsky pan moy yz
13:
go V.C.m. przes posla swego nawiedzycz ra=
14:
czil a yz mv V.C.m. dal znacz o zdrowiv for=
15:
tunach y zwicziestwie swoym. ktorich rzeczi
16:
pan moy V.C.m. sprzyaye yako bratv y przya=
17:
czielowy swemv mylemv
18:
Moy tesz pan Krol yeo m. polſky kazal
19:
V.C.m. powiedziecz yz yeſt dobrze sdrow
20:
y s sinem swoym Krolem yeo m. mlodim
21:
yz wroczyl sye do Coroni polskiey
22:
stamtich dalekich stron a panstw swoych
23:
wktorich przes ten czas myeszkal postano=


strona: 11/32av

1:
wywschi y sprawywszi wszitkie rzeczi dobrze
2:
ssąsyadi y nieprzyacziolmi swimy oczim v.c.m.
3:
dawa znacz yako przyaczielowy swemv
4:
rozvmieyacz temv yz to czo sye dobrze wie
5:
dzie panv memv bedzie v.C.m. wsdzieczno,
6:
Dziekvye tesz Krol yeo m. pan moy V.c m.
7:
yz v. C.m Krolową yey m. vegierską Czor
8:
ke yego m. y s sinem yey m. wnvkiem pa
9:
na mego wobronie swey chowacz raczisz a
10:
yz v C m. dla ych dobrego wyele czinycz moz=
11:
nosczia swą raczis bo tak sprawiono pana
12:
mego Krola yeo m yz V.C.M. roskazal
13:
panom Vegierskym abi ony bily wierny kro=
14:
lowey y.m. Vegierskiey y sinowy yey
15:
m. A yzbi Krolowa bila panią s sinem
16:
swoym syedmygrodzkiey zyemie y tich panstw
17:
wſzitkich y zamkow myasth ktore są na
18:
te strone Czyssi za czo Krol yego M. y s.
19:
synem swoym v C.m. dziekvye y wsdzicz
20:
nie
to przymvye yako od brata y przya=
21:
cziela swego mylego s ktorim przyasn przi
22:
mayacz te nadzieye yz roskazanie y wolią


strona: 11/32b

1:
V.C.m. bedzie trwala moczna y nieodmienna
2:
tak wziemiach y wdzierzawach yako y w
3:
poslvschenstwie poddanich czorky y wnvka
4:
yeo k.m. A za to pylnie proszy Krol
5:
yeo m. pan moy abi V. C. m. raczil tey
6:
lasky nieodmieniacz przeczywko czorcze
7:
y wnwkowyyeo m. yakasz V. C. m. prze=
8:
czywko nym myecz począcz raczil. bo czo=
9:
kolwiek dobrego czorka y wnvk yeo k m.
10:
bedą znacz y miecz z lasky V.C.m. to
11:
nieynaczey pan moy przymowacz bedzie
12:
yedno yakobi sye to samemv dzialo od
13:
V.C.m. brata y przyacziela mylego
14:
sktorim przyasny przimierze myloscz bracz=
15:
ką y dobre sąsyedztwo chcze zachowacz
16:
wedle obyetnycze y sapyssow swoych ma=
17:
yacz te nadzieye o v C.m. yz v C.m. laſ=
18:
kaw bedziesz na krolową yey m. vegier=
19:
ską y wnvka przyacziele yeo k m. yako
20:
v.C.m. yest przyacielem panv memv wed=
21:
le obyetnycze przisyegy y zapyssow swo
22:
ych


strona: 11/32bv

1:
Yesly czie bedą pitacz o pana posnanskiego abo
2:
o yakiego ynschego posla ktori o nas sdari
3:
do Czess. Thur. yachal bedziesz mowyl yz
4:
wiem ze z roſkazania pana mego bil pos
5:
sel w wegrzech v Czes. Thur. pan posnan
6:
sky ale nie wiem czo sprawowal bom na
7:
ten czas dalego bil od dworv Crola yeo m.
8:
pana mego o drvgymem tesz sliszal yz
9:
bil poslan za panem posnanskym niewiem
10:
z yakymy rzeczamy ale powiadano yz
11:
niedoyachal a zadni niewie kedi sye w ve
12:
grzech podzial
13:
Na koniecz powiesz Czess: yeo m. yz bil v pa
14:
na mego krola yeo m. possel od Sedziaka si=
15:
lissirſkiego s lystem przyaczielſkym sktorego
16:
wirozvmial pan moy yz to v.C.m. roſkazacz
17:
raczil sandzyakowy y sedziam pogranycz
18:
nich zamkow swoych abi ony zyachawschi
19:
sye s livdzmy Krola yeo M. polia y zyemie
20:
V.C.m. od pana mego pol y zyem odgranyczi
21:
ly y na dobrim konczv postanowyly czego
22:
Krol yeo m. pan moy yeſt wſdzieczen od V.


strona: 11/33

1:
C.m. przyacziela y brata swego mylego. y
2:
roskzal yvsz Krol yeo m. livdziem swim
3:
na pyatinaſti dzien miesyacza septembra
4:
vyechacz y slivdzmy V.C.m. sye zyachacz
5:
abi wedle staradawnich znakow y wiado
6:
mosczy livdzkiey postanowienie w granyczach
7:
z livdzmy V.C.m. vczinyly. Bo rozvmie krol
8:
yeo m. yz kyedi bedzie to postanowienie tedi
9:
bedzie przyasn miedzi poddanimy V.C.m. y
10:
Krola yeo m. pana mego z obvdwv stron
11:
A tak y teras Krol yeo m. proszy yzbi v
12:
C.m. roskazal sandziakowy y ynnim drv
13:
gy ras yeszcze yzbi bes koncza sye nie
14:
rosyesdzyly a pewni y przyaczielskie
15:
w granyczach postanowienie vczinily
16:
Kiedi bedziesz v pana woyewodi va
17:
laskiego abo tesz v mvltanskiego powies
18:
kazdemv snych posdrowienye laskawe y
19:
to tesz powiesz y zebismi radzy slischely
20:
zawſdi o zdrowiv kazdego snych y dobrim
21:
sczescziv a przes ktoregokolwiek zyemię po
22:
yedziesz powiesz temv zesmi czie poslaly


strona: 11/33v

1:
do Czessarza Thur: wſprawach a bedziesz go
2:
ządal od nas yzbicz przes zyemie swoye bes
3:
pyeczne przeyechanie vczinil, obieczvyacz yz
4:
mi tez kazdemv obiczayem yemv przislusz
5:
nim zachowacz sye bedziemi a ossoblywie
6:
Voyewodie Valaskiemu przipomnysz o poslie
7:
yego ktori thv v nas bil yakosmi go od
8:
prawyly.


strona: 11/39v

1:
Vilamowſkii po odyechaniv twoym przyachal Eras
2:
mvs od Krolowey yey m. sktorego ytesz lyſtow
3:
wirozvmielyſmi yakobi Krolowa yey M. na
4:
nowe contracti skrolem Ferdinandem prziswo=
5:
lyla nietak s woley swoyey yako sprzimv=
6:
schenia thich ktorzi yey m. dzys wmoczi
7:
a wſprawie swey mayą Trudno yeſt zebi
8:
ta rzecz kv wyadomosczy Czessarza Thur.
9:
przicz nie miala. A thak ti czocz yeſt po-
10:
ruczono przetsye sprawvj. A yeſlybi czie tim
11:
podkaly Basche od Czess. abo samy od sye-
12:
bye yz sye czo stalo przeczywnego Czessa:
13:
Thur:mv od Krolowey yey m. bedziesz mo=
14:
wyl ze otim nycz niewiesz any temv wyerzisz
15:
gdizeſmi mi twoy pan przi odprawie twoyey
16:
tego nyewiedziely anyczyesmi wtey rzeczi po=
17:
rvczily. sam ssyebie powiedziecz bedziesz mogl
18:
ze sye temv dzywvyesz yzbi sye tak tam
19:
to stacz mialo przeczywko woly Czess. y. M.
20:
gdisz to wiesz ze Krolowa yey m. ma do
21:
bre baczenie na przimierze to kthore yeſth
22:
miedzi namy a Czess: Thur. y. M. a tesz wlascze


strona: 11/40

1:
Czessarſkiey sye y ssinem swoym kocha. Atim
2:
zawiązesz yz aczkolwiek niewiesz pewnego
3:
nycz a nycz ſliſchal. A wſzakze yeſlybi sye czo
4:
takowego stacz mialo tedi rozvmiesz yz ſye
5:
to stalo nad wolią Krolowey y.m. a za spra=
6:
wą tich ktorzi wladną tim czo Czessarz y.
7:
M. Krolowey yey m. y sinowy yey m. kv dzier
8:
zeniv zoſtawyl: a yeſlizebisczie sye tego v.m. ch-
9:
cziely dowiedziecz ze to prawda czo ya mo
10:
wie tedi raczczie v.m. poslacz kogo do kro=
11:
lowey yey m. Vengier. a od niey sye tego dowie
12:
dziecz yeſly ze czo ona otim wye ynaczey
13:
abi nieczinyl pod laską naschą Datum Cracoviae
14:
poſtridie Aſſumptionis Mariae Mo.Do.XLiio
15:
Liessieczkiemv odprawa do Kro.
16:
y. M. Vegierskiey

17:
Sigmunth
18:
Lissieczky po twoym odyachaniv przya=
19:
chal do nas od Krolowey yey m. Venger.
20:
Erasmus zlysti sktorich lystow y sniego vi=
21:
rozvmielysmi yz Krolowa yey za prozbą
22:
y radą panow vegierskich ktorzi na stronie


strona: 11/40v

1:
yey m. są na nyeyakie nowe smowi y con=
2:
tracti skrolem yeo M. Rzimskym prziswolicz
3:
raczila Tak mami baczicz po yey m. yz
4:
to wyeczey zmvſchenia vczinila nyszly schę=
5:
czy abowiem tak pysche kiedi nanie na
6:
czyskaly panowie yz radi doſtacz niemo
7:
gla kędibi ym tego czo oniy radzyly bez
8:
szkodi znyknacz mogla. Ktorą rzecz bismi
9:
chwalilycz abo ganylicz chcziely wedle miszly
10:
naschey wedle potrzebi tedi yvsz yeſt pozno
11:
gdi sye yvsz rzecz stala a zamknela
12:
A wſzakosz gdibi na tho przicz moglo yzbi
13:
ta rzecz nowa mogla sye bes ſzkodi a nie
14:
beſpyeczenstwa Krolowey yey m. opvſczycz tedi
15:
bismi wolely abi yey m. przi pyerwſchim
16:
postanowieniv ſwoym y sina swego zoſtala
17:
Wſzakze mi yednak doſtatecznie wtim obaczicz
18:
wſzitkiego kv pozitkv Krolowey Y M. niemo
19:
zemi gdisz tak nievſtawyczne. czeſte a odmien=
20:
ne tamtich krayow sprawi wydzymi na
21:
ktorąkolwiek stronę mislią ſwoyą sye obro
22:
czymi wſzedi trudnosczy y niebeſpeczenstwa


strona: 11/41

1:
Krolowey yey M. sye obawami. Yeſtesmi
2:
na tim abismi yey M. wedlie oyczowskiey
3:
powynnosczy kv dobremv radzyly. Ale yz
4:
czas pretko a czesto sye mieny a od nas prze
5:
dalekoscz mieſcza kv tim pretkym odmienno
6:
scziam rzeczi rada. zadna ystha. a potrzeb=
7:
na wczas bicz przinyesyona niemoze obawia=
8:
mi sye tego abismi radą naschą nyepospiesz
9:
ną prze niewiadomoscz rzeczi ktore zednie
10:
y zgodzyną przichodzą trudnoſczy yakiey
11:
zniechczenia a niewyadomosczy Krolowey y.
12:
m. nyevczinyly. Wſzakze czo masch. pyervej
13:
wporuczenyv sprawowacz bedzyesz tak ya=
14:
kakocz yest od nas roskazano. A powiesz
15:
Krolowey yey m. yz ta rzecz ktora sam
16:
po tobie prziszla przes Erasmvſſa. y przes
17:
lysti ktore on prziniosl yeſt nas barzo
18:
zasmvczyla. bo sye boymi abi Krolowa
19:
yey m. tego czo dzysz ma wdzierzenyv y w
20:
nadziey nye vpvſczyla a owego oczim yey M.
21:
powyadayą niedoſtala. A tak zdalobi sye
22:
nam yeſly bi wczas yeſcze thi przyachal
23:
a yey m. sye yeſzcze niervſzila zebi y m.
24:
od nas napomyonal abi oſtrzegla swoych


strona: 11/41v

1:
rzeczi kedi bi mogla a niepewne niegrunto=
2:
we anyeyſli rzeczi sina y sama syebie nie
3:
ſadzyla nieradzybismi wydziely abi Krolo
4:
yey Czessarza Thur: przeczywko sobie y
5:
sinowy swemv swaſſnycz miala ktori my=
6:
m ynsche stanv y potrzebąm yey m. w Coro
7:
nie vengierskiey dotichmiasth wieczey ffolgo
8:
wal. Bo gdi bi go ras yey m. straczyla
9:
snacz bi nygdi potim kv tim mieſczam y opa=
10:
trzeniv przicz niemogla. Nechaybi yey m. ye=
11:
scze sama ssyebie panow vegierſkich pitala
12:
ktora yſtota a czo zapewnoscz yey m. w
13:
tich nowich Contractach obieczvyą abi sye
14:
przesnie pyerwſche poſtanowienie wrzeczach
15:
yey m. y sina yey m. nieodmienylo niech
16:
ym tesz przelozi niebespieczenstwo od Czes
17:
sarza Tvr: kv ossobie swey y sina swe=
18:
go y wſzitkich tak syedmigrodzkiey zyemie
19:
yako y ynschich poddanich. yeſli sze on dowie
20:
sye tich spraw ktore sye dzieyą bez wo
21:
ley a kv ſzkodzie yego. Thez niech yey m.
22:
powie yz yą ta rada pothika skroni pol


strona: 11/42

1:
skiey zebi y. m. pewnich rzeczi za niepewne
2:
pvsczacz nie raczila a poky wrękv s sinem
3:
swim y wdzierzeniv miecz ye bedzie. tego na
4:
czim bi stan yey m. y sina yey M. mogl bicz
5:
ſluſznie opatrzon wedle dawnego postanowie
6:
nia zebi s mieſcza na ktorim yeſth niezyezdzy
7:
la a Thur. Czessarza przeczywko sobie
8:
nieporuschala a wſzakosz yey tich rad niech=
9:
cziala bi vziwacz yeno ſprziswolenym ych
10:
m. panow vegierskich rad swoych wktorich
11:
rekv ſpoczatkv pokladala tak y dzys na=
12:
dzieye swoye poklada dvſſayacz temv yz ych
13:
m. wspomniawschi na niebosczika Krola pa=
14:
na swego malzonka yey m. bedą na ko=
15:
nyecz v dobrim poſtanowienyv y sina yey m.
16:
sprzyasnie a ſkvtecznie radzycz. przelozi
17:
tez yey m. potrzebi swe y niedoſtatky kv
18:
potrzebnemv a beſpiecznemv yachanyv swemv
19:
na tak daleką droge. y bedzie od nych zą
20:
dala radi y vkvzanya obiczayv yakobi
21:
yey m. beſpiecznie a wedle doſtoyenstwa
22:
swego a yeſly tes yvz kv pewnim rzeczā
23:
przyachacz miala ktorą rada gdi yey m.
24:
od nych vſliszjcz obaczicz bedzie raczila yeſly


strona: 11/42v

1:
rzecz gruntowa abo yeſly doſtateczna bedzie
2:
a yeſly ze tesz vprzeymie chcziecz bedą tego
3:
po yey m. na czo radzą tedi yey m. tam
4:
niech rozvmem yvsz swim sprawowacz sie
5:
raczi a czego zbicz niebedzie mogla bes
6:
ſzkodi swey wtim za ych radą niechay po
7:
ſtempvye. Ale yeſlybi yachacz mvſyala
8:
za ych radą y postanowyenym tedi bi niech
9:
yey the rzecz pretko odprawowala abi yey m
10:
w tim kto yni nyeprzekazyl a potim zebi trud=
11:
nyeyſze wyachanie yey m. nyebilo. A yeſly
12:
bi wsz tho bog dal abi za radą a pomo=
13:
czą panow vegierskich swoych mogla tam
14:
yey m. zoſtacz kedi yeſth a mieſzkacz wdobrī
15:
opatrzenyv y przeſpieczenstwye. tedibiſmi radzily
16:
to abi yey m. tam zostala Turka niegnie
17:
wayacz. poki azbi sye tego latha sprawi
18:
waleczne przetoczili. bo bi laczniey yey m. rze
19:
czi swe sprawowacz na potim mayacz przyazn
20:
Czessa. Thur: y mayacz tez wrekv tho za
21:
czo zawzdi moze bicz wyelie od Crola y M.
22:
Rzimskiego postąpyono ale mi yakosmi sprzot
23:
kv pyſſaly niewyedzacz czosye tam czas


strona: 11/43

1:
y godzyna niesye baczeniv y rozvmowy
2:
tho yey m. porurvczami abi yey m. tich w
3:
swich rzeczach wedlie czassv apotrzebi ro=
4:
zvmv swego vziwala panv bogv sye po=
5:
rvczayacz A yego s.m. wſpomozenia pros
6:
ſzacz. Nam tesz niech dawa znacz yey m.
7:
czo czo czas prziniesye abismi wiedziely
8:
yako na wſzelką potrzebe yey m. bismi
9:
radzycz miely Thobisye nam yeſcze ktemv
10:
zdalo abi krolowa yey m. radzyla sye w
11:
tich rzeczach nietilko podſkarbiego albo yeo
12:
thowarziszow ale tesz y ynich panow tak
13:
vegierskiey yako syedmigrodzkyey zyemye
14:
zebi wſzitczi ſgodnie yedney rzeczi y.m. po
15:
magaly bo yeſly yedny bedą czinicz yedne
16:
rzecz a drugym ſye to niebedzie podobalo tedj
17:
bedzie trzeba bacz trudnoſczy niebeſpyeczens=
18:
twa y oſkarzenia v Czessarza Thur. a
19:
wſzakosz yey m. y wtim niechay rozumem ſtą
20:
pa abi tich nieroſgniewala ktorzi dzysz rze
21:
czamy wladną
22:
Thes to sye nam zda yeſlyzebi panowye na
23:
tho prziswolyly abi yey m. tam mieſzkala


strona: 11/43v

1:
wſyedmigrodzkiey zyemy tedi zebi zich wola
2:
poſlala yey m. posla do Czessarza Thurecz=
3:
kiego omawyayacz sye wtim czo teras sye
4:
ſtalo yz niezyey m. wolyey a checzy ta
5:
rzecz poſzla a wſzakosz obiczaynie abi tich
6:
sobye ktorzi dzys wladną tim posselstwē
7:
nieroſgniewala
8:
Lyesyeczky ktoricz ten lyſth nasz odda
9:
ten yeſt zyemianyn od Sambora a tak
10:
vezmicz go ſsoba do Vegier dla tego yz
11:
go zasye do nas poſzlesz yako tam przi
12:
yedziesz a czosye tam s krolową y M.
13:
dzieye nam przesen dasz znacz a yeſly
14:
ze czo ſprawysz przesen oznaymyss. a wſa
15:
koss nyechczemj abi go tam przyachawſchi
16:
przi sobie daley trzimal yedno dzien abo
17:
dwa abowiem bedzie tam sluzebnyk p. vo=
18:
yewodi Cracowſkiego ktori tam bedzie nie
19:
czo trwal przes ktorego nam dasz znacz
20:
yeſlyzebi sam sye tak pretko nieodprawyl czo
21:
tam ſprawysz a czo ſtan y.m. krolowey veng.
22:
bedzie a to dla tegocz roſkazvyem tak czinicz
23:
yzebiſmi radzi wyedziely na kazdi czas


strona: 11/44

1:
czo sye tam dzieye okolo k.y.m. y okolo
2:
ynschich rzeczi ynaczey abi nieczinil pod
3:
laską naschą Datum. Crac. poſtridie aſſū
4:
ptionis Ste virginis Mariae Anno 1. 5. 4. 2.
5:
A Palatino Valachiae

6:
Nayasnieyſſy m. Hospodarv dayem vye
7:
dzenie v.k.m. yz wielką trudnoscz mam
8:
od Turkow yz nas obczyazaya y chczą
9:
od nas zlotich barso wiele za the bogata
10:
zyemie dolną czo yą bil wzial Czessarz
11:
Thur. y wroczyl ya nam a thak nie
12:
ſkad bich mial wzyacz abich ya dal tilko
13:
nadzyeye wbodze m. y w v. k. m. yako
14:
w panie Chrzesczyanskym smylvyczie sye
15:
nad namy y nad vschemy Chrzesczyani
16:
Drugie dayem znacz v. k. m. yako bily pyr
17:
wſzego czaſſv wziely Thurczi zyemie nadol=
18:
ną mayą polowycze zyemie y yak braly
19:
tak braly wſgore knieſtrv. yeſlibi daley tego
20:
czassv dzierzely tedibi wziely y Choczym tedi
21:
bi ſſye prziblyzily kv Camienczv a tak bacz
22:
czie v. k. m. ſkym maya Thurczi granicze


strona: 11/44v

1:
yz chczą wſzitko roſſzerzicz na wasche stroni
2:
a chrzesczyanom abi bila krziwda dla czego
3:
ony o chrzesczyani nicz niedbayą bi o sobaky
4:
a ya mam granycze sturky atak zawſdj
5:
krziwde odnych
6:
Ale m. kroliv modlylyſmi sye bogv abi my
7:
dal zywoth azbich wſitke zyemie ſpossobyl
8:
od Thurkow od poganow y pomogl nam bog
9:
zeſmi yą vproſſyly v Thurkow wſzitke
10:
zboza pomoczą tiloſmi thehinye nievproſſyly ale
11:
Ale mami nadzieye wlaſcze bozey y za las=
12:
ką v. y. m. m. krolv yz my yą wroczą Turci
13:
Drugie dayem wiedzenie v. k. m. abisczie da
14:
ly navke ferdinandowy kro: abi sye wſſy
15:
lowal za Chrzesczyani abi dobil Budzina
16:
od Thurkow a yeſly go dobedzie yzbi wſzi=
17:
tek rozbil y wmyotal w dunay zebi sye
18:
tam Turczi niemocznyly bocz to nycz nye
19:
pomaga Chrzeſczyanom yz ſye tam Turczi ob=
20:
ſadzayą ale wſzitko ſzkodi czinya Chrzes=
21:
czyanom. A yeſly bog pomoze vſſyeſcz Chrzes.
22:
vniego tedi ony ynschim czaſſem ſbuduya
23:
zamek


strona: 11/45

1:
Yescze dayem wiedzenie v. k. m. yz mayą Tur=
2:
czi the wolą wziacz morawſką Zyemię ze
3:
wſzitkym yzbi yą ossadzyly tam y poſzly kv
4:
Wyednyv na zyemie nyemieczką. yak tey stro
5:
ni doſtaną yako mayą wolą czego ym boze
6:
nie pomagay M. kroliv. tedi ſſie rozdziela na
7:
dwoye yedney soſtaną na budzinyv a drudzi po=
8:
cziagną na was. tak yeſt abisczie to wye=
9:
dziely v.k.m. oczim niewiem yeſly wieczie
10:
abo nie yz Turczi te gadki mayą a o myr
11:
ſwamy y za yeden pyenyadz niedbaya ale
12:
vi nyeznaczie tego nycz y zewſzitkymy Chrzes=
13:
czyani
14:
Yescze bich wiele navky dal v.k.m.m kroliv
15:
od tey stroni od Turkow ale nyeſmiem ysz
16:
nam nie wierziczie a boycziesye sdradi ami
17:
sie boymi was abiſczie nas nieomilily ale
18:
tak v k. m. powiadami yako naſchemv przya
19:
czielowy y ſaſſiadowy bliſkyemv abisczie ſſie
20:
oſtrzegly od tich lotrow poganow Turkov
21:
bo ony niezicza Chrzeſczyanom zadnego dobra
22:
ale zebi ye ſdradzyly zebi ych doſtaly
23:
Dayemi wiedzenie v. k. m. yzesmi poſlaly
24:
swoyego sina do Turkow za wſzitkj Chrzescy=


strona: 11/45v

1:
yani ale y o ſinabich ya nycz niedbal abich
2:
vſliſzal yzbi Chrzesczyanie sye na yedno ſgo
3:
dzyly y ſyednaly wſziſczi pospolv na Turkj
4:
na nieprzyacziele Chrzeſczyanskye ya bich
5:
bil poſpolv ſchrzesczyani a ten nasz sin
6:
czo yeſt v Turkow nyechbi vmarl za nas
7:
y za wſſitkich chrzesczyan yako ynschi
8:
pomarly lepyey ſchrzesczyani w pokoyv zicz
9:
nyz spogani
10:
Yeſcze tesz dayem wyedziecz v. k. m. ya
11:
ko naschemv przyaczielowy dobremv y są
12:
syadowy blyſſemv yzbich poſlal po wſzech
13:
panow Chrzeſczyanskich na wſche ſtroni abi
14:
mie wſpomogly vpadlego pana Chrzesczyanskieo
15:
yakom ya teras vpadli czlowiek nie
16:
ſkad wzyacz abich sye oplaczyl od Thurkow
17:
barſo teras prziczyſkayą m. kroliv chczą
18:
zlotich wyelye barſo za the zyemie dol
19:
ną ktorą bily wziely Thurci od nas a
20:
drugie kazaly sye gotowacz na woyne
21:
abich poyechal yeno niewyem czo pyer
22:
wey poczacz bo niemam ſkad wzyacz
23:
gdi ſye nieſmylvyeczie v. m. m. kroliv


strona: 11/46

1:
panowie Chrzesczyansczy abisczie sye smy
2:
lowaly 20 tyſſyacz vegierskich zlotich abich
3:
sye odkvpyl Turkom poganom
4:
Yescze dayem wyedzenie v k m o Tatarzech
5:
yz sye nagotowaly 30 tiſſiacz Tatarow y
6:
ma ſnymy bicz sin Czarow woyowacz zye=
7:
mie v.k.m. a yeſt wſzitko znavką Czessa=
8:
rza Thureczkiego ynaczey nie yeſth m. kroliv
9:
Thez dayem wyedzenie v. k m. othi Thatari
10:
czo ye pobyl pretfficz y zabral ym zo=
11:
ni y zeffſzitkymy ſtatkj ktorimyskolwiek
12:
a tak mayą ych proszycz od was ale nie
13:
vidawayczye zadnego. bo gdi widaczie cho=
14:
czia yednego wſzitkich mvſſyczie dacz ynak
15:
niebedzie
16:
Yescze dawamy znacz v. k. m. o Thurkoch
17:
yz niechodzą teras s Thelembaſſą yak cho=
18:
dziwaly do tego czassv
19:
ale teras Thelembasſy pelny ſpyze y ſą
20:
gotowy na kazdi czas
21:
Yescze tesz dayem v. k. m znacz abisczie nicz
22:
daly do Trzech Krolow zweſſelym y z roſmy=
23:
rem yz yeſt daleko do trzech Krolow a tak


strona: 11/46v

1:
mogą wyele vczinicz zlego Thurczi Chrzesczya=
2:
nom do tego czassv Thez m. kroliv proszym
3:
y zadami v k m barso yako pana Chrz: abi
4:
v. k. m. raczil vczinicz dla naschey volej y
5:
prozbi abi v m raczil przepuſczycz przes zye
6:
mye y panstwa v m posli do wielkiego knaza
7:
Moſkiewſkiego yzbi ſſye smylowal y yle mv
8:
bog natchnie zalozil. m. Kroliv barso wye=
9:
le od nas chczą Thurczi za te dol
10:
na zyemia czo yą mamy wzwyely odkvpycz
11:
a nyemā gdzie wſziacz gdi v.m. pano=
12:
wye Chrzeſczyasczy niebedzyeczie wſpoma=
13:
gacz tedi nyewiemi gdzie sye podzye=
14:
yemy M. Kroliv wſzak ya sobyenie prosze
15:
na pozitek ale prosche dla Chrzesczyan abich
16:
ych odplaczyl od Turkow od poganskiego
17:
yezika
18:
Yescze tesz prosche M. Krolv abisczie raczily v=
19:
czinicz yako pan chrzesczyanskj yako nasz
20:
przyacziel y saſſyad dla naschey wielkiey
21:
prozbi abisczie poſlaly swoye lyſti do kro=
22:
lowey vegierſkiey y do mnycha abi nam vro=
23:
czono nasche zamky czoſmi miely w wegrzech


strona: 11/47

1:
Czigew y Balthv abi raczil wroczycz
2:
dla woley v.k.m
3:
Dayem wiedziecz v k.m abi nie raczil wſit=
4:
ko mieſzkacz w wylnie abo w Cracowie ale
5:
abi oſtregal okolo swoyey zyemie pogra
6:
nyczney abi was nieſdradzyly Thurczi ya=
7:
ko nas m. krolv tak wiſzedlem bil sswo
8:
yey zyemie atakiem bil po czudzich ſtro=
9:
nach aleſmi proſzily boga y pomogl nam przicz
10:
do ſwoyey oycziſni do ziemie moldawſkej
11:
bom bil czlowiek barso y bogaſmi bar=
12:
ſo proſzyly abi my dal bicz w chrzeſczyan=
13:
ſtwie
14:
Yescze dayem znacz v.k.m. yz nas poſtawy
15:
ly Thurczi abich ya wyelkiem miedzi chrzes
16:
czyani abich tesz dzierzal ſnymy ale
17:
yabich niedzierzal powoly ſnymy any
18:
bede dzierzal ale s chrzeſczyani bede dzier=
19:
zal
20:
Drugie tesz poſlalysmi do v k m ządayacz
21:
y proſſącz v.m. abi my v m vczinyl the ſpra=
22:
wyedlywoſz s syenkyem a odom ſyordanem
23:
zyeczyem Iſkrziczkiego o ſkarb nasz czo yeſt
24:
v nych y pozywayą go y teras y pyerwey


strona: 11/47v

1:
poſſilalem do v. km. abisczie my vczinyly
2:
sprawiedlywoscz abi my ſye wroczyl skarb
3:
moy czo yeſt v ſyenka z yordanem zyecziem
4:
Iskrzyczkiego a dotad my ſye yeſcze nycz nie
5:
wroczylo odnych m. krolv Iescze tes prosze
6:
y zadam v. m. yako saſſyada y przyacziela
7:
yvſz m. Kroliv abi my sye stala sprawie
8:
dlywoscz abi my wroczyly on skarb abi
9:
daley odkladv y przewloczenia niebilo
10:
m. kroliv otho prosche y zadam v k m. abi
11:
koniecz bil m. kroliv otho dawno v m. pro
12:
ſzym oſprawiedlywoſcz
13:
Drugie tesz v m. prosche m. kroliv abi v m
14:
raczil vczinicz yako pan chrzesczyansky
15:
yako nas przyacziel y saſſyad blyſkj
16:
abis vczinil dla naschej prozbi y woley
17:
abisz wipvſczyl dwa wyeznie czo są
18:
wobertinską bytwe poymany na waſzim
19:
zamkv olſthowiecz powyssey Cracoua
20:
na ymye Drahasche s koricz y drugy
21:
dworanyn. zatho proſſymy v.m. abis
22:
czie raczily vczinicz yako pan chrzesczy
23:
anskj abys dzierzal prziſſyegy zapyſſi


strona: 11/48

1:
yakosmi przysyegaly s Hethmanem v. m
2:
poſpolv pod Choczymiem abi bili wypuſcze
3:
ny wſzitczi wzeznie y od was y od nas
4:
Yescze tesz dayem znacz v. k. m. yako na
5:
schemv przyaczielowy y ſasyadowy blys=
6:
kiemv abi v m. nyeraczil sye sprzeczy
7:
wyacz a ſluchacz pana Iazlowieczkieo sta
8:
roſti Camienieczkiego czo on mowy na nas
9:
yzbich ſye gotowal przicz na wasche
10:
ziemie z woyną. A ya M. kroliv tey
11:
gadkj niemam nygdi any radi abich ya
12:
gothowal woyne na wasche zyemie ale
13:
m. krolv gdzie nam roſkaze Czessarz Thur.
14:
yechacz na woyne ya mvſche tam yechacz
15:
nie poswey woly ale po niewoly chocza
16:
bich nierad yechal tedj mvſche yechacz gdj
17:
nas widaly Chrzesczyanie poganow
18:
Yescze proſſym v m. k. M. Krolv yako
19:
swego przyacziela y saſſyada blyskieo a
20:
bisz roſkazal swoym staroſtham y zye
21:
mianom pogranycznim abi niechowaly
22:
zlich lvdzy czo kradną y roſbyyayą
23:
nasche zyemie gdi mnie nyemasz wzyemy


strona: 11/48v

1:
my ale ſą wiele zlich livdzy wtey po
2:
kvczkiey ziemy m. kroliv


strona: 11/48v

1:
Responsum nūcio Petri Voywodae

2:
Czosz powyedzial od pana swego y czos
3:
na pysmye dal temv krol yeo M. dobrze wi
4:
rozvmial. Naprzod czosye doticze pyeniedzi
5:
kv wſpomozeniv pana voyewodj na okvpye
6:
nye zyem tich ktore mv bili pobrane krol
7:
yeo M. acz bil wtey rzeczi w wylnie odpo
8:
wiedziecz raczil to czo prziſlvſchalo ſprawie
9:
dlywie kv przyaczielſkiey odpowiedzy a
10:
wſzakos gdj pan voyewoda podrugie te proz
11:
be y ządanie kv krolowy yeo m. przesczie
12:
cziny Krol yeo m odpowyedziecz na ten czas
13:
wtey rzeczi panv woyewodzie nieraczi
14:
ale na syem pyerwſzi Coronni ktori bedzie
15:
mial zradamy swimy odkladacz te rzecz
16:
raczi a tam gdi sye ſpani a radamy swi
17:
my poradzy przes lyſth ſwoy abo przes posla
18:
panv voyewodzie odpowiedziecz dacz bedzie
19:
raczil
20:
Iz pan twoy zada panom chrzeſczyanskym
21:
y sprzyaye wſzego dobrego a przodkiem miedzi


strona: 11/49

1:
ynnemy Krolowy yeo M. yako smierzonemv
2:
y sąsyadowy swemv blyskiemv tho krol
3:
yeo m chwaly y wſdziecznie od pana woye
4:
wodj przymvye bo to yeſt prawi Chrzesczy
5:
anskiego pana vmisl w pokoyv a w przyaz=
6:
ny sye z blyznimy swimy Zachowiwacz
7:
y niewatpy krol yego m. yz pan woyewo=
8:
da wtim vmiſlie stale trwacz bedzie
9:
Nowini oTatrzech y oynschich rzeczach kto=
10:
re pan voyewoda krolowy yeo m wſkazvye
11:
ti ſą yeo k. m. wſdzyeczne stey prziczini
12:
yz w tim oſtrzeganiv a obwyeſzczanyv tako=
13:
wich rzeczi krol yeo m. zna checz y przichil
14:
noſcz przeczywko sobye pana voyewodj valas:
15:
ktori yeſly wtim bedzie trwal a rzeczi po=
16:
trzebne krolowy yeo m. obiczayem przyaczielſkym
17:
znacz bedzie dawal tedi tesz bedzie zawſdj las=
18:
kawą przyasny y dobre saſſiecztwo znal
19:
Czo sye doticze prziczini do Crolowey vegier:
20:
y do pana Kinstatha okolo zamkow wroczenia
21:
acz to pyerwey krol yeo m. na ządanie pana
22:
voyewodzyne czinyl wſzakze y teras tam posla
23:
poſlacz bedzie raczil ktoremv te rzecz ſprawo=
24:
wacz poruczi oktorą pan voyevoda przes czie
25:
ządą


strona: 11/49v

1:
Czo sye doticze poslania do moskwj krol yeo m.
2:
dopvſcza panv Voyewodzie abi swiebodnie do Mos=
3:
kwj y do ynsich panow Chrzesczyanskich poſli
4:
swe poslal y sprawowal czo yemv yeſth potrzeba
5:
bo krol yeo m. przes zyemie ſwe ſwiebodnie
6:
ye przepuſczycz bedzie raczil
7:
O Syenka krol yeo m. zawſdj czinicz ſpra
8:
wiedlywoſcz raczil. y dzierzecz go wyezyenyv
9:
przes kylka lath raczil dopyro go teras vi
10:
pvſczicz kazal kiedj poslem bil pop v yeo k.m.
11:
Bo pop ymiemiem pana voyewodzynim
12:
powiezal, yz pan wojewoda niezada syen=
13:
kowey dvſche y yego ſkazi. yeno yzbi. ſye
14:
ti rzeczi ktore bi przinym bili na ten czas
15:
wroczyli. Krol yeo m. dowiedziawſchi sye yz
16:
przy syenkv nyemasznycz bo ti rzeczi kto
17:
rich bil malo ssobą przynioſl Iſkrziczky
18:
mv bil odebral y potim vmarl po ktorim
19:
gdj wſzethlw dziedzycztwo Ian Iordan krol
20:
yeo m. z Iordanem sprawyedlywoscz chcze v=
21:
czinycz y kaze sye pylnie pytacz viele czego
22:
bilo a gdzie sye czo podzialo abi pan voye:
23:
sprawiedlywoscz oti rzeczi czaſſv swego mial


strona: 11/50

1:
Pogranycznim staroſtam Krol yeo m zaw
2:
zdj roſkazvye y yeſcze podrugie roſkaze abi
3:
na granyczach Zlodzieystwa bronyly a ſprawie
4:
dlywoscz czinyly. y ma za tho krol yeo m. yz
5:
ſye zachowayą wedlie roskazania krola yeo M.
6:
yeſly tesz tam stey ſtroni od pana voyewodj
7:
ſprawiedlywoscz bedą czinicz poddanim kro
8:
la yego m.
9:
Czosz tesz powiadal od pana voyewodj yzbi
10:
yeſcze niektorzi valachowie niebili vipvscze=
11:
ny a yzbi na olstinie bicz miely krol yeo
12:
M. tam komornyka swego ſlacz raczil ktori
13:
krola yeo m. sprawyl ze tam zadnego nie
14:
masz Yeſly zebi gdzie yndzie bily niech
15:
ſye dowyadvye pan voyewoda krol yo
16:
M. yeſly ze gdzie bedą wipusczycz ye
17:
roskaze


strona: 11/54v

1:
A Palatino Valachiæ

2:
Opowyadami y wſpomynami vaſchey viel=
3:
kiey k.m. yz teras czaſſow tich miedzi
4:
pani Chrzeſczyanskymy y miedzi poſpo
5:
lytimy Chrzeſczyani tak znami yzesz
6:
v vyelka C.m. wyelky pan y ro
7:
zvmnieyſchi miedzi wſzitkymy pani Ch=
8:
rzeſczyaskymy y tak sye nam wy
9:
dzy yz wktorich naschich rzeczach be=
10:
dziem nasche poſli ſlacz do v.v.k.M.
11:
y vaſcha k.m. naſche rzeczi poroſv=
12:
miawſchi bedzie v k m. naſchim rze=
13:
czam vyerzicz yak yeſt teras y na=
14:
czim tez bilo pyerwey zwlascza tim
15:
to trzem zyemiam panſtw Chrz: yak
16:
zyemy. Vegierſkiey tak y ziemy pan=
17:
ſtwa v k m. koronj polſkiey tak
18:
y ziemy naschey Moldawſkiey
19:
Gdi bilo pyerwey yz zyemia Vegierſka
20:
y polſka y zemia nascha Moldawſka


strona: 11/55

1:
bili miedzi sobą wdobrim pokoyv y w
2:
przimierzv y wyednaniv bili ti zyemie
3:
wiſſey pyſſane yak yedna tak druga
4:
y miely takowe rzeczi y yednanie mie
5:
dzi sobą yeſly bi ym stich zyem na kto
6:
rą bil yaky gwalth a ony panowie tich
7:
zyem miely sye od tich swoych nie=
8:
przyacziol ſpolem bronycz sye. y miely
9:
yeden drugiemv pomagacz. y teras wy=
10:
dzym yz poczelo sye Chrzeſ=
11:
czyanstwo a pogany Turczi pomnozily
12:
ſye yz yvz malo nyewſzitek Swiath
13:
podgarnely pod recze swe a ta na=
14:
ſcha zyemia moldawſka bila tim
15:
ziemiam vengierſkiey y polſkiey
16:
wrota y klvcz. y nietilo tim dwiem
17:
ziemiam ale y ynschim ziemiam Ch=
18:
rzeſczyanskym a bila ziemia
19:
czala a od boga obroniona
20:
Potim Rada polska y rada ven=
21:
gierſka y rada Moldawſka nievyem


strona: 11/55v

1:
czo za radeſczie vradzyly y yakosczie
2:
vyednaly. a takeſcze ſtraczyly dobro
3:
tim trzem Zyemiam Chrzeſczyanskim y
4:
ynſchim. puſczylyſczie. pogani.pyervej
5:
wMoldawſka zyemie y roſrvſchily vro=
6:
ta y zlomyly klvcz wſchem ziemiā
7:
Chrzeſczyanſkym. a zania pomoczi od
8:
Chrzeſczyanow niebilo nycz ale y mnie
9:
ſamemv przidalo ycz sswey dziedzyni
10:
od strachv poganow. ale nyedlaczego yn=
11:
schego tak my sye przidalo ale za moy
12:
grzech ſkaral mie yeſth bog abowiem
13:
zem bil przednym ſgrzeſchil ſwimy grze=
14:
chi tilko bogv a ynemv nykomv na
15:
tim swieczie a to bilo tak te raycze
16:
vegierſkie y Moldawſkie ony polozily
17:
ſwoye glowi y teras ych niemasz na
18:
swieczie yeno tilko v.m. zoſtalysczie
19:
a pogany nas wydziely byezacz od ych
20:
ſtrachv pomoczi nyemayacz od Chrzes=


strona: 11/56

1:
czyan ony po swoyey woly z wielkyem
2:
veſſelym chodzyly y roſrvſchily klotke
3:
y zlomyly klvcz Moldawſky y ſzczith
4:
wſchem Chrzesczyanskym zyemiam. tak cho=
5:
dzyly po swoyey woly yakobibily
6:
prziſly na weſſelie voyowaly y bar=
7:
ſo ſye temv radowaly y podnieſzly sye
8:
barſo poniewasz poddeptaly pod ſwoye
9:
nogy klvcz Chrzesczyansky y pomalim
10:
czaſſie niebilo ym doſſicz na moldawſkiej
11:
Ziemy ale sye miely y wziely Bvdzin
12:
zamek y ynsche zamky y tam ony nie
13:
myely czyeſzkosczy nycz ale wſzitko bi=
14:
lo po ych woly a potim ony miſlyą
15:
wziacz syedmygrodzką Zyemie y Sy=
16:
byn y ynsche zamky y ziemie a
17:
vaſcha M. nyemiſlyczie yzbi niebilo tak
18:
ale ych dzierziczie na rekach yako yabl=
19:
ko a ynaczey nieyeſth a teras ym yeſth
20:
volia wziacz y daley a wtim boze ym
21:
niepomagay. y na Czeska zyemie y


strona: 11/56v

1:
ynsche ziemie Chrzesczyanskie zaſ
2:
poſtronne y tesz yeſt ym yeſcze wola
3:
czego boze nieday chczą ſye pokvſzycz
4:
na zyemie v k m. Corvni polſkiey
5:
a maya podzielicz ſwoye woyſka abo=
6:
wiem yz chczą wſzitko Chrzesczyanſtwo
7:
polknacz abi s niebilo znacz nycz
8:
Chrzeſczyanſtwa ale yeſcze yeſt pan
9:
bog Myloſyerdzia pelni a v. k m. mą=
10:
dri y rozvmni pan mozez poznacz
11:
yz yeſt tak
12:
Przeto prosym y Zadami v k m. yako
13:
naſchego przyacziela wietſzegoy starszeo
14:
opatrzczie dobrze y poradzczie sye dobrze
15:
y poyednayczie abi bilo Chrzeſczyanstwv
16:
dobrze abowiem yz na v m. ſtoy rząd
17:
y wſzitka mocz y wſzitkye radi wiari
18:
chrzesczyanskiey A ya yeſlybich czo chczial
19:
vczinycz tedi yeſcze niemoge bom yeſt bar
20:
zo vpadli y vdawyoni yako yedna


strona: 11/57

1:
owcza od yednego wylka ale y tak ya
2:
niechcze sye roſdzielycz od Chrzesczyanſ=
3:
twa do moyego Ziwota bo my yeſt barzo
4:
zal oſtacz Chrzesczyanstwa poniewaz yz
5:
po bozim ſkaraniv ktore bil zeſlal bog za
6:
moye grzechi chodzylem y wTurczech y
7:
wydzialem y poznalem yz nieyeſt do=
8:
brze zicz ſnymy yakobi owcza zwyl=
9:
kiem ale gdibich ya bil ſwobodzien wiet-
10:
ſchich ſlvzb nie vczinilbi zaden yakobich
11:
ya vczinyl slvzbe poſlvge Chrzesczyans=
12:
twv ſa bozim dozwolenym.
13:
A tak yeſly maczie mocz teras yaka
14:
patrzczie y radzczie ſye bo yeſt teras
15:
czas y pogoda do wyosni aczey bi ſye
16:
moglo czo vrwacz awa da bog yz be=
17:
dzie powoly Chrzesczyanom a yeſly
18:
nie bedzieczie patrzacz dowyoſni do wiel=
19:
kiey noczi vaſchey y naschey tedj po=
20:
tim bog wye yak ſye ſtanie y yak
21:
czo naczim stanie bo Turczi maya doſſicz


strona: 11/57v

1:
chitroſczy y sa ony barſo moczny;
2:
Itez bich powiedzial o te granycze czo ma=
3:
ya przicz Turczi kv Braczlawyv gra=
4:
nyczicz abiſcie v m. nieſlaly nykogo
5:
teras granyczicz abi niebilo tak yako
6:
bila granycza Moldawſka sturky ponie
7:
waz yz yako bily vczinily Moldawſczi
8:
rayczi ktorzi bily pyerwey y chodzyly
9:
granycz czinycz a tak niebilo dobrze a=
10:
le polozily tam glowi a ynaczey sye
11:
niemoglo odmienycz dokad dal bog zem do
12:
ſtal ſwey prawey oycziſni tą bogatą
13:
zaplatą y bede yą placzycz yak
14:
bedzie moya moznoſcz poniewoly poky
15:
bedzie yako bila pyerwey atakiem dotego
16:
czaſſv zaplaczyl dzieſſiecz tiſſiacz Vegier=
17:
ſkich a y ſlotich a yeſcze mam placzicz
18:
dwadzieſczia zlotich czerwonich a tak
19:
v m patrczie y na poſladek yeſly
20:
ſye Turczi niepokvſchą y daley nad te


strona: 11/58

1:
granycze wzyacz y Camieniecz a tak
2:
kiedj weſma Camieniecz boze ym niepo=
3:
magay a tedj Choczym czyy bvdziecz.
4:
tedi v.m. yako sye bedzie wydziecz czi
5:
niebedzie Moldawſka zyemia pelna Tur=
6:
kow tedi bedzie gorzey. Teras yeſth ym
7:
wolyaſcz vczinycz zamek yeden oſlam
8:
kiermen a na nieſtrze chczą patrzicz
9:
yednego myeſcza zamkowy abo przecziw
10:
Orhyowy abo przeczyw Sorocze y
11:
gdzieſſye ym spodobą mieſcze tam vczi
12:
nya zamek A tak gdj vczinia za=
13:
mek tedj go nyk ynni niebedzie mogl
14:
zborzicz yedno bog A tak yeſli tam
15:
ony pobvdvyą ty zamky dwa a
16:
w m. mozeczie poznacz yz weſma
17:
y daley Braczlavya y Camiencza
18:
yno a tak nykogo nieſzliczie na ti gra=
19:
nyczie. Mialbich yeſcze wieczey z
20:
v m. mowycz aleſmi porvczily przes
21:
Abrama do V.m.


strona: 11/58v

1:
Thez Abramie abiſczie mowyly Krolowy
2:
yo M. yz czo chcze proſſycz od krolia yeo M.
3:
za te bogatą zyemie Ten Turczin atak
4:
abi yeo M. zadnim obiczayem niedawal
5:
any obyeczowal bo gdi yą dadza Turkom
6:
a Turczi chczą wniey vczinicz zamky
7:
y boye ſye abi nieſgynela Moldawſka zye=
8:
mya y polſka y powyaday ym otim
9:
yzbi zadnim obiczayem
10:
nyedaly bo yey mnye nyepotrzeba bo ya
11:
mam ſwoye prawdzywą dziedzyne y oy
12:
czizne od was tho chcze pozywacz czo
13:
my pan bog darowal. y powiaday yeo
14:
vyelkiey k.m. abi temv Turczinv
15:
nie wierzil bo niemasz gorſchego naden
16:
ſna yako on. tilko abi wyerzil czo yeſth
17:
napyſſano na Czeſſarſkym lyſczie y yeſcze
18:
tak powyez yeo m. krolowy abi nas nie
19:
widal wtichto naſſich rzeczach y abi ſſye
20:
nyewinyoſli nasche rzeczi ktore pan nasch
21:
yeo m. krolowy przes ſwoye polſli daye
22:
znacz abi tego zadnim obiczayem Turczi nie=


strona: 11/59

1:
vznaly bo gdi beda wiedziecz Turczi te=
2:
di bedzie czieſzko panv naſchemv A Tur=
3:
czi beda tich poſlow ziwich proſſycz y
4:
beda ych lvpycz a yeſly tesz pan naſz
5:
bvdecz znati yz ony vczinyly ti rzeczi a
6:
to ſye vyawylo. tedi pan nasch wyeczej
7:
niebedzie ſlal do krola yeoM. ſtakowimy
8:
rzeczamy y tego pan nasch niebedzie wye=
9:
rzen od Turkow a mi poſlowie niebedziem
10:
miecz glow y bedzieczie sye v.m. tego ka=
11:
yacz czo bedzieczie sprawowacz bo barſo
12:
rozvmno ya daye znacz v m. a ti A=
13:
bramie czo bedziesz naſich rzeczi vgrzeſſacz
14:
tedi ti ſgvbyſch swoye glowe y ſwoych
15:
blyznich przyacziol y ſwoych dzieczy a
16:
ten Turczin yeſt barſo wyelky ſpyeg.
17:
Tez pan nasch dal proſſicz yeo M. Kro:
18:
o te dwa zamky ktore są w Vegier=
19:
ſkiey zyemy ktore zamky pobral zdrad=
20:
nie Ianvſch Krol Abi v. vyelka K.M.
21:
abiraczil vczinycz dla prozbi y zadania
22:
pana naschego abi v.k.m. raczil ſwoye


strona: 11/59v

1:
panſkie lyſti pyſſacz do tego byſkvpa
2:
ktori wladnie timy zamky abi ten
3:
byſkvp dla prozbi y zadania v.k.m.
4:
ti zamky panv naschemv wroczyl abi
5:
pan nasch na ti zamky swoyego woy=
6:
ſka niepodimal abowiem yz pan nasch
7:
niechczialbi yvz woyſk ſwoych podimacz
8:
na Chrzesczyani
9:
Itez pan nasch y.m. daye wyedziecz vaſſey
10:
wyelkiey K. m. o dziewcze v k m. kto-
11:
ra bila za krolem Ianuſchem yz bila wre=
12:
kach Czeſſarza Tureczkiego y tego teras
13:
tak barzo zalvye czeſſarz yz yą wipv=
14:
ſczyl a tak abi vaſcha wyelka k.m.
15:
raczil swoye dziewke od tey Zyemie wi
16:
wyeſcz y przinieſcz do ſwoyey Zyemie
17:
abowyem yz Czeſſarz Thur. barſo sye
18:
na to naſſadzyl abi yey mogl yako doſtacz
19:
y do swoyey Zyemie powyeſcz. abi v m.
20:
nieopvſczyl ſwoyego dzieczieczia wlaſnego
21:
wpoganſka reke y o tim vaſcha Iaſnoſcz
22:
racz wiedziecz tak yz yeſt to tak za pewne


strona: 11/60

1:
Ieſcze oan nasch yeo M. dal Proſſycz v.
2:
Iaſnoſczy o lyſti glyeytowe abi pan nasch
3:
poſlal poſli ſwoye do moſkwi tez o wſpomozenie
4:
bo niegdi biwaly laſkawy knyazowie Mo=
5:
ſkyewſczi na hoſpodari moldawſkie za
6:
to proſſy yeo M. vaſſey Iaſſnoſczy abi
7:
wolno y swobodno bilo poſlom pana na=
8:
ſcheo przez zyemye vaschey vielkiey k m.
9:
kſyeſtwa vyelkieoLitewſkieo
10:
A o Syenka czo v. Iaſnoſcz raczil
11:
przes Burla wſkazacz do pana nascheo
12:
yz v.k.m. raczil vczinicz temv Syen=
13:
kv ſprawiedlywoſcz ſpanem Iordanem
14:
abi pan nasch na tim nieſſzkodowal.
15:
Ieſcze pan nasch ſkarzi przed v. Iaſ=
16:
noſczią na ſtaroſte Camienieczkieo
17:
yz poddanim pana nascheo nygdi za=
18:
dney ſprawiedlywosczy niecziny nykomv
19:
s ſtaroſtamy pogranycznimy yak y ſCho=
20:
czymſkym tak y s Czarnowſkymy na
21:
tey vkraynie nygdi ſye nyeſyezdzay abi


strona: 11/60v

1:
ti dwie granycze abi za ych
2:
sprawamy zly livdzie karany bily a
3:
dobrzi livdzie abi sye radowaly y za
4:
waſche Iaſnoſcz y za naschego pana bo
5:
ga proſſyly yz maya pokoy dobri przy
6:
v. Iaſnoſczy lyecziech atak wyelekrocz
7:
pyſche pan nasch lyſti do niego yak do
8:
ſweyego ſina dawayacz yemv wtim z=
9:
nacz yzbi ſye powſcziagnal tego pyczia
10:
aſprawiedlywoſcz zobvdwv ſtron abi bila
11:
czinyona abi tez trzeſwi bil na tey
12:
granyczi a on odpyſſal do naschego
13:
pana lyſt powyedayacz yzes sam ti
14:
gorſchi pyyanycza nyzly ya. a tam
15:
na tim zamkv na Camienczv trzeba bicz
16:
Staroſczie zawſdj trzeſwiemv. pan nasch
17:
yeo M. na przyasn yemv poſila lyſti
18:
a on tak takyemv panv odpyſſvye.
19:
I tez barzo wiele zlodzieyow. Czermien=
20:
ſky, y wyele ſlego poczinyly wzyemy
21:
pana naschego. y ten Czermienſky nie boy


strona: 11/61

1:
sye ny ſtaroſti a nykogo tez nieſlucha
2:
Thez sluga pana Staroſti Dambrowſkj
3:
y ma syolo popyelnyky na Czeremv
4:
ſche y wſzitko ma wſwim syelie zlodzie
5:
ye y raytari tez wiele vczinią zlego w=
6:
zyemy pana naschego.
7:
Itez pan nasch proſſy v.m.k. o ti przi=
8:
byegy ktorzi odbyegly od zyemie pana na=
9:
ſchego y zlego wiele poczinyly y teras ſą
10:
yedny v pana pretwycza a ynſchi są v
11:
staroſti wlodimyrskieo v kniazia phie
12:
dora y yndzie po zyemy v. Iaſnoſczy
13:
A tak vascha Iasnoſcz raczczie ych vi=
14:
dacz bo pan Thoder bil brath panv
15:
naſchemv y bil lyepſchi nyzly ony a
16:
vascha Iaſnoſcz yego raczil widacz a
17:
to ſą livdzie lekſy
18:
I tez yeſt wola panv naschemv abi
19:
v. Iaſnoſcz raczil poſla swego poſlacz
20:
do yeo M. pana naschego bo pan nasch
21:
ma yeſcze wiele rzeczi vſtnie mowycz


strona: 11/61v

1:
kv poſlv v. Iaſnoſczy okolo Chrzeſczyan=
2:
ſtwa ktorich rzeczi yeſt barſo potrzeba
3:
myedzi vaſchą Iaſnoſczia pani Chrzeſ.
4:
y o potwierdzenyv prziſyegy
5:
A o Czeſſarzv Thureczkym daye znacz
6:
pan nasch v. Iaſnoſczy yz yeſt w Conſtan=
7:
tinopoliv y pyſche lyſti po wſym swym
8:
zyemiam y po zamorzv y do mvltan
9:
y do Tatarow y do naſchego pana abi
10:
bily pogotowyv na woyne od tego czaſſv
11:
za myeſſyeczi
12:
I tez dal proszycz v. Iaſnoſczy pan
13:
nasch o ten dlug ktori ma pan nasch
14:
v tego zida ktorego v. Iaſnoſcz wſka=
15:
zal do kazniey na zamkv vylenskym
16:
poſſadzicz a tak v. Iaſnoſcz dal lyſti abi za
17:
plata bila abo zida samego wtey zapla=
18:
czie bilo widane a tak pan nasch v.
19:
Iaſnoſczy za to dziekvye ale dal v. Ias.
20:
proſſycz abi v. Iaſ: kaz raczil przyka=
21:
zacz tego Zida prziwyeſcz do Lwowa
22:
ſwoymy livdzmy bo ten Zid ma wiele
23:
przyacziol y bratow abi nyenaprawyly


strona: 11/62

1:
zabycz kogo poſzli pan nasch a pan
2:
nasch tesz na roſkazanie v k. m. barzo
3:
rad vcziny
4:
O Czigani ktorzi sye rozeſzly z zye=
5:
mie pana naschego y tez y o kvcharzi
6:
czo povcziekaly od pana naschego
7:
I tez pan nasch dal proſzycz vaſchey
8:
wielkiey k m. o wſpomozenie abi v. Iaſ:
9:
raczil laſke ſwoye vczinycz y nascheo
10:
pana wſpomocz czo laſka y wola be=
11:
dzie v Ias: bo yeſt teras pan nasch
12:
barſo vpadli od poganſkych rąk y od
13:
nyeprzyacziol Chrzes: A pan nasch
14:
yeo m. za te laſke chcze vaschey Ias.
15:
odſlvzicz wſym dobrim y teras y na
16:
potim
17:
I tez niepvſczay v. ias. tego poſla Thur.
18:
przes Braczlaw yachacz na zad ale
19:
niechbi yachal ktoredj przyachal bo yeſt
20:
ten Turczin poſlan ogledowacz mieſcza
21:
na zamky


strona: 11/62v

1:
A Turcar Cæsare

2:
Z bozey moczi Czeſſarz Thur: y wſzitkiei
3:
Zyemie wielkiey Arabſkiej y adziem=
4:
ſkiey y ynnich wiele panſtw przia=
5:
czielowy memv przyaczielowy Kro=
6:
lowy polſkiemv y ynnich wiele
7:
panſtw Zakonv Chrzeſczyanskieo
8:
Sigmvntowy. Oznaymvyemi y dawa
9:
mi wam przyaczielowy naschemv
10:
znacz przes ten nasch lyſth. yakosz
11:
tich przeſlich a mynelich czaſſow py=
12:
ſal do nas pana swego y do naſzeo
13:
ſzczeſlywego y wiſſokieo panowania
14:
Sędzia Zamkv naschego Oczakowſkieo
15:
opowiadayacz o barzo wielkych ſzko
16:
dach y o niepokoyv ſwim ktori
17:
ſye ym stanowy czeſto krocz od liv=
18:
dzy waschich Coroni polskiey ya=
19:
kom tesz wirozvmial spyſſania tego
20:
Sedziego naschego o pyerwſchim poczi
21:
nieniv szkod tich poddanich naszich ya=
22:
kobi miely przicz livdzie waschi stho


strona: 11/63

1:
kony skoroni polskiey woyennim obi
2:
czayem pod ten zamek nasch Oczakow
3:
tego przeſzlego rokv mieſyącza decemb.
4:
y od zamkv niedaleko wziely dwie
5:
ſzczie y pyeczdzieſſyath bidla rogatego
6:
y tam tesz sprawczą ktori bil na tym
7:
zas zamkv naſchim nad ſlvzebnimy
8:
naschimy tego wten czas zabyto a
9:
prz nym dwv ſluzebnich y Thatarzi
10:
nvw dwv. ten sędzia nasz ſprawnie
11:
nam otim dal znacz yeno ze mi na
12:
yego pyssanie przetſyeſmi niewierzi=
13:
pamietayacz na slivb y na przi=
14:
rzeczenie nasche Ktore mami na obie
15:
ſtronie miedzi ſobą y wyary mayacz
16:
kv temv zebi miedzi namy ſamimy y
17:
miedzi poddanimy naschimy takowa
18:
nieprzyasn nygdj niebila. przet ſye roſ=
19:
kazalem lyſth nasch pyſſacz do sądzia
20:
ka naschego Siliſſirſkiego Ozman Beka
21:
przikazvyacz yemv Zebi on tego ſpraw=


strona: 11/63v

1:
nie ſye dowiedzial yeſlybi ten Sędzia
2:
nasch do nas pana ſwego ſpraw=
3:
nie a doſtatecznie wtim pyssal y nas
4:
tak wtim ſprawowal. A tak ten
5:
sendziak nasch Siliſſirſky wedlvg
6:
roſkazania naschego pewnie ſye o=
7:
tim dowiedziawſchi pyssal saſye do
8:
nas otim powiadayacz o tim yz ten
9:
Sedzia nasz doſtecznie a ſprawnie do
10:
nas pyssal y nam o krziwdach
11:
tich dal znacz prawdzywie. Y yeſz=
12:
cze ktemv drugy ras prziſzly livdzie
13:
waſchi tegoz mynelego rokv mieſſia
14:
cza Ianuaria. Y ktorzi poddany na
15:
ſzi miely Budi ſwe na polach tego
16:
Zamkv naſzego Oczakowſkieo dla
17:
pasſyenia bidla rogatego. y tegoſz
18:
tez zaſſie rokv mieſſyacza Marcza
19:
pyetnaſtego dnia prziſſetſzi livdzie
20:
waſchi na ribytwi ktorzi bily bly
21:
Cov zamkv tego naschego ym barzo


strona: 11/64

1:
vielką szkode poczinyly y porth tego
2:
zamkv naschego bily odyęly y Zasye
3:
tegoſz mieſſyacza oſtatecznich dny sposo=
4:
bywſchi sye swietſchim spossobem y z
5:
livdzmy pocziagnely vmiſlnie pod ten
6:
zamek nasz chczacz go przes mocz wziącz
7:
yeno yz ym tego bog niepomogl a gdi przy
8:
ſzly pod ten zamek nasch obſtapyly go
9:
tedi livdzie naschi Ktorzi bily natim zam=
10:
kv naschim poprawywſchi sye oni od
11:
zamkv odbyly ony tez odſtapywſchi od
12:
Zamkv prziszly na myasto y na domi
13:
Tatarſkie Ktorzi przisluchaly ktemv
14:
Zamkv naschemv y barſo wielkie mor=
15:
derſtwa poczinyly nad nymy. niemalo liv=
16:
dzy pobyly a wziely Ziwich ktorich po=
17:
wiedly ssobą. niewyasth dziewek y chlo=
18:
pyath malich stho y pyeczdzieſyath dvſch
19:
y yeſcze ktemv tich slug naschich ktorzi
20:
mieſzkaya na zamkv tim naſchim y yn
21:
nich Tatar ktorzi domi ſwoye mayą w=
22:
tim mieſczie ſwim wten ze czas wignaly
23:
bidla rogatego o dwa tiſyacza. A tak
24:
czy poddany naschi ktorym ſye krziwda


strona: 11/64v

1:
na on czas dziala wſzitczi czy yako
2:
starschi tak tesz y mlodszi prziszly
3:
na ſkarge do naschego Sedziaka Sily
4:
sirſkieo opowyadayacz mv te ſzkodj kto=
5:
re sye ym staly na on czas od livdzy
6:
waschich. on tesz o wſzitkym tim dal
7:
nam ſnacz. yakom tesz y pyerwej
8:
pital v poſlancza waszego ktoregoſczie
9:
poſſilaly do nas dla ogranyczenia od
10:
Zamkv naszego oczakowſkieo y od Va=
11:
laſkiey Zyemie na ymie Scheromerda
12:
Yam wten czas onego otim pytal otich
13:
ſbitkach ſczego te sbitky powſtawaya mie=
14:
dzi timy livdzmy naschimy pogranycz=
15:
nimy Y on tesz na przeczyw temv naſze=
16:
mv pitaniv odpowiedzial dla tey przi=
17:
czini takowe ſbiteczne rzeczi miedzi nymy
18:
powſtawayą niektorzi Tatarowie ſawſdj
19:
chodzą w panstwo Crola yeo M. voyvyą
20:
byerzą palią y nygdj od nych pokoyv
21:
nie mogą miecz. Nam wten czas otim
22:
dal znacz. a tak ya y Zwamy
23:
przyaczielem moym ktori przirzecze nie
24:
y ſzlvb przyąl na dlugie czaſſi miecz


strona: 11/65

1:
s sobą przyaczielskym obiczayem miedzi
2:
sobą dobre zachowanie miecz. a tak
3:
ya teras od tego nieodſtepvye y chcze
4:
zebiſmi bily miedzi ſobą dobrimy przi=
5:
yaczielmy a dla takowich sbitecznich
6:
lvdzy niegodzy sye nam miedzi sobą
7:
przyazny y ſzlvbv swego lamacz yeno
8:
ſzye barzo temv dzywyemi yz czy liv=
9:
dzie waschi spanstwa waſchego prziſzed=
10:
ſzi pod ten zamek nasz nam y podda=
11:
nim naschim barſo wielkie szkodj y krzi=
12:
wdj podzialaly y radzybiſmi otim vie=
13:
dziely czo temv za prziczina yeſt y wa
14:
zą ſobie wtakowej rzeczi zebi miedzi na=
15:
my ten ſzlvb y prziſſyega bila ſlamana
16:
y takowe ſbitky czinyą. A tak wam
17:
przyaczielowy swemv dayemi ſnacz
18:
y potrzebvyemi po was przyaczielowj
19:
ſwemv zebiſczie takowich ktorzi takowe
20:
ſbitkj poczinayą nalaſschi takowich ka=
21:
zal bi skaracz y dlategom do was przi
22:
yacziela swego poſlal do dworv naschego
23:
slvge naszego dobrego na ymie Ioſupha


strona: P218a
strona: 11/65v

1:
A gdiſz tem poſlaniecz nasz do was przya=
2:
cziela naschego przydzie tedj wi przya=
3:
cziel nasz baczili na ſzlvb y na przi
4:
rzeczenie naſche ktore mami miedzi
5:
ſobą. y tego pyssania naschego abiſczie
6:
prozno nieoſtawyly. A tak the ſbitecz
7:
ne livdzy ktorzi takowe ſbitky poczina=
8:
yą ktoregokolwiek ony ſtanv bedą y
9:
gdzie kolwiek ony wpanſtwie waschim
10:
bedą. biſczie tich wſzitkich kazaly poymacz
11:
a ych za takowi wiſtep kazacz ska=
12:
racz niechbi takową Karnoſcz baczącz
13:
ynſchi tego sye niedopvſczal takowich ſbi=
14:
tecznich rzeczi poczinacz miedzi namy na
15:
obie ſtronie yzbi tez miedzi namy zad
16:
nej nieprzyazny nieſwodzyly. niechbi
17:
takowa karnoſcz baczacz poddany na
18:
ſchi na obie ſtronie bily mieſzkaly
19:
wpokoyv zebi przes ten czas zadneo
20:
nagabania miedzi ſobą niemiely a kto=
21:
rich tesz poddanich naſſzich wten czas
22:
wnyewolą do panſtwa waſchego po
23:
wiedly bącz męſkiego abo niewyeſcziego


strona: 11/66

1:
stanv abiſczie wi przyacziel nasch tich
2:
wſzitkych poddanich naszich roſkazal
3:
zebracz y ych wczaloſczy temv poſlan=
4:
czv naschemv wrecze podacz a on bi ych
5:
wczaloſczy doprowadzyl dopanstwa na
6:
ſzeo y vkobi czo wzyeto on bi to przi
7:
prowadzywſchi ye wczaloſczy ym od
8:
dawal. Y wſzitky te ſkodj ktore na
9:
wyerchv ſą opyssane zebrawſchi temvz
10:
poſlanczv bily oddane wręcze. Y o=
11:
tim biſ czie tez nam daly Znacz yeſly
12:
mayą za to czy livdzye karany bicz
13:
a yle ych bedzie ſkarano. y otim tesz
14:
biſczie nam wi przyacziel nasch daly z=
15:
nacz yle livdzy zebrawschi ſtich podda=
16:
nich naſzich ktorzi powiedziemy są w
17:
niewolią. y otim bidle ktore vtich pod
18:
danich naſchich zabrano. y yle ſtego
19:
wſzitkiego temv poſlanczv naſzemv poda
20:
no bedzye. Biſczie nam przeſen przes lyſth
21:
ſwoy daly znacz. y otim tez niechbich
22:
wiedzial przes tego ſlvzebnyka mego
23:
ktorą karnoſczią thy lyvdzie ſloczinczi


strona: 11/66v

1:
mayą karany bicz. Pyssan ten lyſth
2:
W Conſtantinopoliv
3:
Z bozej moczi Czessarz Thureczky y
4:
ynnich wiele panſtw przyaczielowy
5:
memv Krolowy Polſkiemv Sigmvnthv
6:
Oznaymvyem y dayemi wam znacz
7:
przes ten nasch lyſt o voyewodzie Valaſ=
8:
kym Pyetrze yz on prziſſilal do nas
9:
opowyadayacz nam otim yz niektorzi
10:
poddany yego ktore on trzima od nas
11:
yeſcze kiedj bil w valaſkyey zyemy
12:
miedzi ſobą miely nie ſgodj wten czas
13:
niektorzi poddany yego vcziekly do
14:
panſtwa waſzego Coroni polſkiej
15:
y teras tam myeſzkayą y kiedj kol=
16:
wyek przyacziela naſchego possila
17:
zadayacz was o tho zebi czy pod=
18:
dany yego bily widany y wi przi
19:
yacziel nasz niechczeczie ych widywacz
20:
y othim nam dal znacz. a tak wj
21:
przyacziel moy racz baczicz y rozvmiecz
22:
temv yz ta Valaską Zyemia yeſth


strona: 11/67

1:
moya atak potrzebvyemy wtim was
2:
przyacziela naschego ktoregom poslal
3:
do was nynieyſchego poſlancza naszeo
4:
wniektorich sprawach naſchich Vo=
5:
yewoda valaski tez ma poſlacz poſla
6:
swego weſpolek stim poſlanczem naſchim
7:
A gdisz v was przyacziela naſchego
8:
bedą y wi bi przyacziel nasz tich pod
9:
dani ch yego yeſly bedą ktorzi widacz
10:
tim livdziem yego ktorzi od niego do
11:
was przyacziela naschego przyadą ka
12:
zal. A tobiſczie vdzialaly dla tey
13:
przyazny ktora yeſth miedzi namy
14:
Dan V Conſtantinopoliv


strona: 11/68v

1:
V. M. oznaymvye yz Syenko ktori
2:
zwalach wyechal prziſlal do mnie
3:
Adama gdzie mie proſzil abim za=
4:
nym ſwyadzecztwo widal wrzeczi
5:
yego ſprawiedlywey a ſwlascza o ti
6:
ſkarbi ktore bil winyosl ſwalach
7:
ktore mv pobral nieboſczik pan Is=
8:
krziczky Staroſta Camienieczky abo=
9:
wiem to sam pan Iſrziczkj nyebo=
10:
ſczik powyadal yz v tego Syenka
11:
wſzitky rzeczi pobral ſzczim bil z
12:
Valach przyechal y ynſchi ktorzi
13:
ſtim Syenkiem Volochowye bily nad
14:
to tes ſluzebnyczi na ten czas ktorzi
15:
bily v nyeboſzczika pana Iſkrziczkieo
16:
czy wſzitczi tego ſwyadomy ze
17:
nieboſczik bil wſzitkj rzeczi odebral
18:
od tego Syenka a niewroczyl mv
19:
yeno dwa konia a ſchati yego a
20:
aſpr o dwa tiſſyacza ktorzi sluze=


strona: 11/69

1:
bnyczi moy są tak godny wyari yako
2:
ya sam. tandem optime valeant d.v.
3:
Dat in Caſtro Camenecz feria tercia
4:
p feſtum diwæ Zophie proxima An=
5:
no domī Mo Do XLo primo


strona: 11/70

1:
Na posselſtwo pana Voyewodj
2:
Valaskiego Krol yeo M. tak odpowie
3:
dziecz roſkazal. przotkyem czo pan Voye
4:
woda ſasyeczkie y Chrzesczyanskye cziny
5:
napomynanie kv kroliowy yeo M. yeſt
6:
tego yego K m wſdzieczen y chwaly yeo
7:
k m. ten vmiſl chrzeſczyanskj wpanv Vo=
8:
yewodzie A sasye tesz panv Voyevo-
9:
dzye slaſkawej y dobrej wolej przeczy
10:
wko nyemv napomyenacz go yeo k m.
11:
raczi abi wſwim dobrim vmiſlye trwal
12:
a nygdj go na ynschą stronę nieodmie=
13:
nyal. Krol yeo M. bedzie sye tesz raczil
14:
tak zachowacz yako na dobrego pana y
15:
Chrzeſczyanſkieo Krola przilezecz bedzie
16:
Czo sye doticze granycz sczeſſarzem


strona: 11/70v

1:
yeo M. Thur. wiroſvmial krol yeo M.
2:
rade pana Voyewodzynę y tile yle sye
3:
bedzie godzilo yeo K.m. a ylye tesz s=
4:
pozitkiem bedzie Zyem y poddanich yeo k
5:
m. bedzie yey vziwacz raczil y ma
6:
nadzieye yz Czeſſarz Thur. niebedzie
7:
chczial wzadnej rzeczi krziwdj kro:
8:
yeo M. vczinycz abowiem czo sye dzie
9:
ye okolo tich granycz to sye dzieye za
10:
zobopolną pzyaczielſką zmową a wſcha=
11:
kosch yednak za napomienyenym pa=
12:
na Voyewodzynim bedzie sye mial Krol
13:
yeo M. woſtroznoſczy a tego tez czo pan
14:
Woyewoda do krola yeo M. wſkazvye
15:
nykomv krol yeo M. nieoznaymy ale to
16:
bedzie chowal wtayemnoſczy chczącz ſobie tim
17:
pana Voyewodę na potim zachowacz a
18:
bi krolowy yeo M. wrzeczach potrzebnich
19:
znacz dawal yako dobri a ſprzyazlywj
20:
sąſſyad yeo M.
21:
Czo sye ticze zamkow wwegrzech pana
22:
Voyewodzynich aczkolwiek krol yeo M. kyl=


strona: 11/71

1:
ko krocz pyſſal do K. yey m. y do yn=
2:
ſchich panow prziczinyayącz ſye za pa=
3:
nem Voyewodą a oti zamky a wſza
4:
koz y teras dawa lyſti do Xyedza Bis
5:
kvpa Kynſtata zyemie Vegierſkiey
6:
ktore pan Voyewoda kiedj bedzie raczil
7:
niech do niego przeslie
8:
Czo sye doticze krolowej yey m. Ve=
9:
gierſkiey wſdziecznie tez to krol yeo M.
10:
przymvye yz pan voyewoda tak sprzi
11:
yazlywie oniey Krola yeo M. oſtrzega
12:
y ząda yeſlybi czo takiego yeſcze ro=
13:
zvmial y wiedzial yzebi krolowy yeo
14:
M. znacz dal a ſam pan voyeda
15:
yzebi ſſye oyey M dobre prziczinial bo
16:
czokolwiek przenie vcziny pan Voyeda
17:
przyaczielſkieo tho Krol yeo m. bedzie
18:
przymowal yakobi to yeo M. ſamemv
19:
bilo vczinyono
20:
Lyſti Glieytowe poſlom pana Vo=
21:
yewodzinim o ktore pan Voyēda proſzy
22:
poslom do moſkwj przes zyemie k. yeo M.
23:
te aczkolwiek są Burly dane a wſza=


strona: 11/71v

1:
koſz yeſly ze bedzie potrzeba nowich te
2:
Krol yeo M. dacz kaze
3:
O Syenka yako obieczal krol yeo M.
4:
s panem Iordanem sprawiedlywoſcz
5:
vczinycz the vczinycz bedzie raczil
6:
wedle prawa Coroni Polſkiej a kiedj
7:
ſye tho ſtanie tedj panv voyewodzye
8:
dano bedzie znacz weſpolek zrzecza
9:
my ynſchimy czaſſv ſluſznego ale yeſly
10:
Pan woyewoda chcze poſlacz poſla
11:
swego kiedj bedą Comiſſarze czinicz
12:
krola yeo M. okolo thego ſprawiedly=
13:
woſcz tedj to bedzie yemv wolno
14:
Bo czy Coiſſarze ktorzi tam te ſpra
15:
wyedlywoſcz czinycz bedą czas panv
16:
Woyewodzie y dzien oznaymyą
17:
Czo sye ticze o ſprawiedlywoſcz na gra
18:
nyczach abi czinyona bila poddanim
19:
pana voyewodzynim tho zawſdj k yo
20:
M. staroſtam swoym roſkazowacz ra=
21:
czi y teras tez znowv do nych pyſſacz
22:
raczi abi ſye wedlye przomierza za=


strona: 11/72

1:
chowaly a sprawiedlywoſcz na gra=
2:
nyczach czinyly Tilko tez pan voyeda
3:
niech kaze czinicz sprawiedlywoſcz pod
4:
danim krola yeo M. bo ſtaroſtowie py=
5:
szą krolowy yeo M. yz sye spra=
6:
wiedlywoſcz zadna ym niedzieye w=
7:
zyemy Valaſkiej. To tez kazal krol
8:
yeo M. powiedziecz yz na seymi ve=
9:
dle przimierza Staroſtam kaze yeſ=
10:
czycz Tak yako scherzey poslowy
11:
pana Voyewodzynemv Abramowy
12:
yeſt powiedziano O Sbiegle livdzy
13:
do ziemie krola yeo M. kazal krol
14:
yeo M. powiedziecz yz da lyſt y do
15:
pretwycza y do xyedza Swiedora
16:
Wlodzymyerſkieo Staroſti abi ony zbie
17:
glich poddanich pana voyewodzynich
18:
ktorzibi szkodny bily abo wynny
19:
Panv Voyewodzie niechowaly any ych
20:
tez potim przymowaly bo taka yeſt
21:
zmowa wprzimierzv yz krol yo M.
22:
takowich wziemy swoyey chowacz
23:
niema Ale o widaniv ych tam


strona: 11/72v

1:
nycz nieſtoy a tez to krolowy yeo m.
2:
nieprziſlusche abi yeo M. mial kazacz
3:
ymacz y widawacz czvdze szkodnykj
4:
y ſloczincze bo y tadora krol yeo m.
5:
zadnym obiczyem bi bil oswej zyemie
6:
niewidal yeno yz Czeſſarſky possel
7:
ſlyvbyl krolowy yeo M. yz zadnej
8:
szkodi miecz nie mial Tador a yz mial
9:
prziecz kv laſcze Czeſſarſkiej y kv rze
10:
czam swoym
11:
O poſla do pana voyewodj czo sye
12:
doticze krol yeo m. kazal powiedziecz
13:
yz gdj sye wroczą staroſtowie sgranicz tich
14:
Tureczkich tedj tam krol yeo m. posla sweo
15:
poſlye ſktorim to pan voyewoda bedzie
16:
mogl mowycz czo bedze yemv potrzebno
17:
O Zida ktori syedzy na zamkv vy
18:
lenſkym kazal krol yeo M. powiedziecz
19:
yz na tim stoy czo przes Burle roſkazal
20:
yz go yego K.M. kaze widacz gdi
21:
tam pony pan Voyewoda poslye a
22:
Burly są dane lyſti abi mogl poſlacz
23:
pan voyewoda pony beſpyecznie


strona: 11/73

1:
O Czigani y o kvcharze Krol yeo M.
2:
tak odpowiedziecz kazal kiedj bedzie oz
3:
naczone mieſcze kedi a v kogo są tedi krol
4:
yeo m. wtim bedzie sye raczil zachowacz
5:
wedlie przimierza
6:
Czo sye ticze tego abi krol yeo M. wſpo
7:
mozenie yakie vczinil panv voyewodzie
8:
wtim krol y M. nycz pewnego powiedzicz
9:
niemoze na ten czas ale kiedi sye krol yeo
10:
M. na seymie spani radamy swimy o
11:
kolo tego roſmowy tedi potim przes lyſth
12:
swoy panv voyewodzye odpowiedziecz
13:
y oznaymycz bedzie raczil


strona: 11/75

1:
Nayasnieyschi a myloſcziwi
2:
kroliv panie a p. nasch namyloſchi

3:
Po zaleczeniv slvzb naschich etc.
4:
Thak yakosmi sroſkazania v.k.m. oſſo
5:
blywego miely wyechacz kv roſgranycze
6:
niv a roſyaſdowy panstw v k.m. na
7:
polach podolſkich s Czessarzem yeo m Thur.
8:
Gdzyeſmi sye vedle roſkazania a navky
9:
oſſoblywej v.k.m. sprawowaly yzeſ
10:
mi sye ſyechaly na dzien pietnaſti Mie
11:
ſſyancza vrzesnya wedlie naznaczonego
12:
czassv v.k.m. gdzie sendziak prziſlal
13:
posla Mvssy Voyewodę kv panv Bel
14:
ſkiemv y kv panv prethwyczowy do Vyn
15:
nycze gdzieſmi tesz tam wſziſczi bily ten
16:
dzyen vprzedzayacz a opowiadayacz yz
17:
pan Sendzyak gothow wyechacz na czas
18:
przelozoni od v k m tho yeſth na dzien
19:
15 vrzeſznya gdzieſmi tego czaſſv yemv
20:
pozwolyly chczącz doſſicz vczinycz roſka
21:
zaniv v k m y poſlalysmi kv niemv
22:
poſli swe oznaymvyacz mv mieſcze y czas
23:
zyechania yako sobie sam wiſwolyl


strona: 11/75v

1:
na sawrany 12 myl od Braczlawia abo na
2:
Kodemye 16 myl od Braczlawia gdzie tez
3:
ten yego Voyewoda na tho zwolyl na
4:
ten czas y na myescza Potimeſmi na
5:
Sawran przyechaly wsobothe po s. Mathv
6:
schv gdzieſmi go tam czekaly a w tim na
7:
zaytrz przyechal do nas od niego Ferath
8:
voyewoda Thchinſkj a Byalogrodzkj opowia
9:
dayacz yz na ten czas a na to myeſcze
10:
niemoze bicz Sendziak alie tego chcze a
11:
biſczie mv przes mie powiedziely a wſka
12:
zaly poky krol yeo M. pan vasz chcze
13:
miecz thi polia yeſly ze po Sawran abo
14:
po Kodemie nam sye rzecz nieſdala abis
15:
mi mv miely przes posli takie rzeczi ws
16:
kazowacz alieſmi poſlaly ſtim yego Voyewodą
17:
pana Stanyslawa Tarla Rothmyſtrza v.k m.
18:
przodkiem opowiadayacz roſkazanie v k m.
19:
yakobiſmi wtich roſnyczach miely poſtepowacz
20:
przyazliwie miedzi v.k.m. czyą a Czeſſarzem
21:
yeo M. yako sprzyaczieliem v.k.m. a proszacz
22:
go abi on takowich rzeczi nieyednal sna
23:
my przes posli yedno ſam abiſye snamy z
24:
yechal a ti rzeczi stanowyl a yednal s


strona: 11/76

1:
snamy ktore są nam sobopolnie od naschich
2:
panow poruczone bo bi nam nieprziſtalo be=
3:
dacz poddanimy aſlugamy naschich panow abis
4:
my miely yednacz tak wielkie a wazne
5:
rzeczi przes posli miedzi sobą. gdizes ti to oz
6:
naymyl Kroliowy yego M. panv naschev
7:
M. Czessarza yeo M. wolią a roſkazania
8:
kv thobie abisz sam okolo tich roznycz
9:
yednal y przepys lyſtv Czeſſarskieo do
10:
cziebie pyssanego Krolowy yeo M. poslal
11:
Przeto Krol yeo M. pan nasch m. tesch
12:
to nam raczil roſkazacz abismi ſamy
13:
ſtobą yednaly a nieprzes poſli bo nietil=
14:
ko oti granycze ale y o ynsche rzeczi ma
15:
mi ſtobą sprawowacz czo bedzie kv do=
16:
brej przyazny tv na tey vkraynie mie
17:
dzi pani naschimy. A tak go proſzącz a
18:
napomynayacz wſkazowalysmi do niego
19:
abi ſſye snamy zyechal na kodemie. 4.
20:
mylie od Sawrani wktorimbi yedno pocz
21:
czie chczial chczącz wtak rownim pocz
22:
czie kniemv przyechacz Gdzieſmi sye po
23:
tim rvſchily na Kodemie wponiedzialek


strona: 76v

1:
przed s. Mychalem spolowyczą livdzy
2:
ſlvzebnich a polowyczeſmi oſtawyly na
3:
sawrany oboſem zatoczywschi tam za
4:
sye na Kodemie przyal do nas drugy
5:
Farath voyewoda Sylyssirſkj od Sen
6:
dziaka slyſtem wyerzaczim powia
7:
dayacz nam yz Sendziak niechcze sye
8:
swami zyechacz alie my dal mocz a
9:
bich swamy namowy czinyl okolo tich
10:
granycz a yzbiſczie my powiedziely pokj
11:
powyadaczie bicz Zyemie Krolewſką
12:
a wſkazal knam yz niechcze dalej poſtą
13:
pycz yedno po Kodemie nam sye po=
14:
ſſelſtwo nieſlvſchne Wydzialo od niego. za
15:
takym zamierzonenym. Poſlalyſmi knie
16:
mv pana Lyessnyowſkiego Rothmyſtrza v.k.m
17:
napomynayacz go ſtego podrugie abi sye on
18:
snamy zyechal roſwazyacz mv thi rzeczi
19:
wſzitkj ktoreſmi do niego pyerwej wſkazowaly
20:
y to czoſmi miely zroſkazania v k.m.
21:
y on czo mial takiesch zroſkazania pana
22:
swego Czessarza yeo M. czego v k.m. prze
23:
pys poſlal tesz mv to bilo podano yeſly ze


strona: 11/77

1:
sye obawyal czego od nas yzbiſmi mv chczie
2:
ly dacz wzakladzie przyaczioli swe a
3:
ſlvzebnykj v.k.m. Ieſcze nad to wſkaza=
4:
lyſmi do niego yzbi sye knam chczial przimk
5:
nacz abo mi kniemv bo od nas lyezal wwiel
6:
kich oſſmy mylach na teligoly. A tak gdi
7:
biſmi ssobą blyzej bily yzeſmi chcziely yed=
8:
nego abo dwv skomysarzow poſlacz kniemv
9:
wyakymbi mv sye yeno poczczie zdalo a
10:
tam ti rzeczi stanowycz. Gdzie aczkolwiek
11:
przes pana Tharla yvsz nam swą volą oſ=
12:
teczną
oznaymyl yz niechczial poſtapycz gra=
13:
nycz yedno podemie. any sye wzadne yn
14:
ſche rzeczi chczial wdacz any sye znamy
15:
zyechacz a wſchakosch yednak nazayvtrz
16:
wſkazal do nas przes pana Lieſniow=
17:
ſkiego yz sye snamy chcze syechacz y dal
18:
nam mieſcze wetrzech mylach od Kodemye
19:
na Vroczyſkv Maylyv pyerwſchego dnia
20:
pasdziernyka gdzieſmi tego czassv czekaly on
21:
niedoczekawſchi czaſſv slozonego rvſzil sye
22:
barſo plocho nam nieoznaymywſchi thą drogą
23:
proſto kv Byalagrodv na dol Telygolya. gdzie


strona: 11/77v

1:
go czy niemogly zgonycz ktoreſmi za nym
2:
slaly bo kylko myl za nym yachaly schlya
3:
kyem od tego myeſcza gdzie lyezal a tak
4:
niewiem czo za strach a czo za vmiſl veny
5:
wſtapyl yeno nas tak sprawyano od nych
6:
ze yz pan Voyewoda Valaſkj mial knie
7:
mv ſlacz bes przeſtankv y pyssacz abi sye
8:
nas ſtrzegl yze na to Lyachowie wyechaly
9:
abi czie porazyly y mialbi tesz to donieo
10:
wſkazowacz yakobi v k m. myal woyſko
11:
niemale poſlacz do Vegier gdzie mi nyevie
12:
mi yeſly ze tak yeſt yedno pyschemi v. k m.
13:
tak yako mami sprawe od Turkow alyebi
14:
v.k. m mial pvſczycz Czeſſarzowy Thur. po
15:
kodemye. szylno bi v k m. panſtwam swim vbly
16:
zil nie tilko na tim poliv alie y zaboem na
17:
wielkym poliv bo bi yvsch v k.m. poſtapyl
18:
mv wſzitkych grodzyſk y mieſcz kv budowa-
19:
nyv zamkow gdziebi zbudowal zamek na
20:
Byalakyeyv wnethbi potim chcial miecz y
21:
za Boem na wielkym poliv pod Swynyhorod
22:
a po Tharhowycze az kv Kyyowv. y vo
23:
yewodzie Valaſkiemv odyalbi wedlie tich
24:
vrocziſk wielie zyemie za nieſtrem od Sorokj


strona: 11/78

1:
A tak mi roſkazaniv v k m. doſicz czyniacz
2:
niemoglyſmi sye nycz ynschego domiſlycz ye
3:
dno sye wroczycz a poſlalysmi swego po
4:
sla do niego ſlyſtem dowyadvyacz czobi za
5:
prziczina tego bila yz tak nad vmowe
6:
nyezyechal sye znamy a tey rzeczi nye
7:
konczil na czo bil wiſlan od Czeſſarza
8:
gdziebiſmi bily yeſcze czekaly od niego od
9:
powiedzy yeno yz wielky glod bil na
10:
konie na poliv bo scharancza wyadla a
11:
barzo pokazyla a takesmi sye mvſyely wro=
12:
czycz boſmi go ſchvkaly po poliv bes ma
13:
la trzi niedzielie. A czo nam v.k.m.
14:
roſkazacz abismi sye pylnie dowya=
15:
dowaly a ogliadaly ti polia gdziebi na
16:
potim v k m. myal skonczicz granycze
17:
s Czeſſarzem yeo M. Thur. gdzieſmi sye pyl=
18:
nie tego dowyadowaly y ogledowaly. A
19:
tak sye nam zda abi mv k m. ra
20:
czil poſtapycz v k m. wlaſnego yako
21:
wedlie lyſtv tego pana staroſti Camienieczkieo
22:
ktorego ſzlemi v k. m przepys ktori lyſt


strona: 11/78v

1:
yasnie znaczi yz to v k m. zawsche
2:
bilo a to poczawſchi od Horodzyſcza czar
3:
nego grodv po przek poyallikv az do pol
4:
Telygolſkiego y yezyora a od yezyora az
5:
do ynczkyeſchv gdzye yeſt krinycza od
6:
yneczkieſchv powierzch wyerzchowyn Brzezan
7:
ſkych az do Czarowej Crinycze od Czaro=
8:
wej Crinycze do vſczia Bohv gdzie wpada
9:
wniepr y wmorze a zową tho rvſkym
10:
przewozem. Tez m. kroliv v.k.m. slyemi
11:
lyſti ktore nam sendziak przes thesz pos=
12:
li pyssal sktorich tez v k.m. bedzie raczil
13:
wirozvmiecz yego roſkazania knam przitim
14:
sye y ſlvzbi nasche wierne y powynowate za
15:
leczami wlaſke v. m. k. m. naschego namylos=
16:
czywſchego pana Dat wBraczlawiv wpo
17:
niedzyalek po s. Markv Ewangczie 1542
18:
N.K.M.
19:
Vyeczny ſluzebnyczi
20:
Ian Mieleczky
21:
Mykolay Syeniawſkj
22:
Irzi Iazlowieczkj
23:
Voycziech Starzechowſkj
24:
wlaſną reką wlaſną reką


strona: 11/80v

1:
Nauka od nas Voicziechowy Starze=
2:
chowskiemv a Stanislawowii
3:
Podlodowskiemv yako siie ma
4:
yą sprawowacz wczinieniv
5:
niu sprawiedlywosczy Cze
6:
sarzowy Thurecz
7:
kiemv spod
8:
danimy
9:
naschi
10:
my

11:
Przodkiem wam dawami Mocz abisczie na
12:
miesczv naschim yako Comissarze naschi czini
13:
ly pylne a swiebodne viwiedzenie ktorzibi
14:
lvdzie naschi a ktorego czassv czinyly yezdj
15:
do zyemie Czessarza Thur. ſwowolnoſcz ya=
16:
ką poczinayacz albo ſzkodj livdziem Czessar=
17:
ſkym czinyacz abowiem yeſt tego nam po=
18:
trzeba wyelka dzyſſyeyſchich trvdnich a
19:
zmieſſalich czaſſow a niebeſpiecznich
20:
abiſmi wyedziely yako sye kto spoddanich


strona: 11/81

1:
naschich na granyczi zachowiwa to yeſt
2:
yako y przimyerza ktore ſ Czeſſarzem Thvr.
3:
mami y roſkazania naschego okolo niewi=
4:
yezdzania zgranycz swowolnego strzeze
5:
Potim to wam porvczami abisczie spoſlem
6:
Czeſſarza Thvr. ktori sye ſwami ma zya=
7:
chacz w Braczlawiv na mieſczv naschim
8:
o krzidwdi oktore yeſt knam poſlan v=
9:
gadzaly czeſczią czinyacz mv sprawie=
10:
dlywoſcz ſtimy poddanimy naschimy na
11:
ktoregobi czego dowyodl yz poddanim Cze=
12:
ſarſkym wczim są wynny czeſczią tez
13:
vgadzayącz y vmawyayącz miedzi strona=
14:
my czo moze bicz
15:
Czo sye vgodi doticze wtim navky wam
16:
nietrzeba ſcherokiej abowyem czo poſſel
17:
przyymvye od stron na tim niechay prze
18:
ſtanie tilko bismi myely od niego zeznanie
19:
yakie na pyſſmye yz mv syę doſſicz ſta=
20:
lo yednaczkym obiczayem tedi na tim
21:
doſſicz miecz bedziemi. Alie okolo czinye
22:
nia sprawiedlywoſczy taką wam na=
23:
vke dawami yzbiſczie wi yako naschi
24:
Coiſſarze kazdemv poddanemv naschemv
25:
ktoremvbi poſſel albo livdzie Czessarſczi


strona: 11/81v

1:
vynę daly kazaly przed ſobą ſtanącz za=
2:
timy Vniverſali ktore wam ſzlyemy wo=
3:
byecz wſſzitkym roſkazvyacz abi na wa=
4:
ſche roſkazanye staly. a gdi staną niech
5:
na ſkarge odpowyadayą kczemv sye
6:
znacz bedą niechay placza oprawvyą
7:
poddanim Czessarza Thvr. kczemv sye
8:
niebedą znacz odwodv ych y dowodv
9:
takiesch Czessarſkich livdzy ſlvchacz
10:
bedzieczie. a czo sye wam bedzie zdalo
11:
podobnieyſchego kv temv ſye przichilayacz
12:
bedzieczie vgadzacz samy ſpoſlem y na=
13:
grodzenie czinycz na yakymbi on prze=
14:
ſtacz chczial czinyacz ſchaczvnky kaz=
15:
dey ſzkodj ſlvſchne
16:
Slyemi wam Regeſtra ſzkod tich ktore
17:
ſſye mienyą livdzie Czeſſarſczi od poddanich
18:
naschich thi wezmieczie przed sye y onich
19:
sye dowyedowacz bedzieczie
20:
Thezeſmi roſkazaly abi krziwdi ktore
21:
są ſpyssane poddanich naschich bili do was
22:
znieſſyone na thi wi tez będzieczie miecz
23:
bacznoscz abiſczie mogly krziwdj krziwda=
24:
my witraczycz albo oprawę za oprawę
25:
smowycz wſchakze yeſly to niebedzie


strona: 11/82

1:
moglo bicz tedi mv niech bedzie vcziniona spra=
2:
wyedlywoſcz
3:
Prethwyczowysmi roſkazaly abi on przed wa
4:
my stanąl a sprawial sye tego wczim mv
5:
wynę dayączdawącz będą wedlie nevky tey ktorąsz
6:
thi Podlodowſky od nas vſtnye slischal,
7:
Thv czwierdzy possel Thvreczky yz czy o
8:
ktorich krziwdi mowy nygdi do polſky
9:
nieyezdzyly alie yz naschi swowolnie na
10:
nye do domow ych nayezdzyly. Czo yeſly
11:
bi tak bilo bes krziwdi bi bicz niemoglo
12:
y bez wyelkiego vblyzenia zakazowaniv
13:
naschemv. Powiada possel yz o Tatari
14:
nycz niemowȳ telko o poddane Czeſſarſkie
15:
ktorzi w Oczakowie abo przed myaſtem
16:
mieſzkayą. a tak mi tez na to bacz
17:
noscz mieyczie abiſczie sye niewdaly
18:
wczinienie oprawi nykomv ynschemv yeno
19:
tilko livdziem Czeſſarſkym samim
20:
Yeſlybi tez rzecz ktemv mogla bicz przi
21:
wyedziona zebi y za to czobi znaliezyono
22:
bicz nye moglo y za to czo dz czo bi wyadomo
23:
bilo gdzie sye podzialo svmma sye yaka


strona: 11/82v

1:
zmowycz mogla na ktoreybi possel przestal
2:
kedj yą zmawyayczie y zaczierayczie
3:
a czas y myeſcze zmowczie abi to bilo od=
4:
dano
5:
Czo mozeczie naymnieyschą svmmą odkv=
6:
pycz odkvpvpvyczie. wſchakze yeſlybi na ma=
7:
lie nyemoglo przeſtacz tedj wam dawami
8:
mocz poſtępowania do svmmi czterech thi=
9:
ſſyeczi zlotich daley tez nycz
10:
Yeſli zebi poſſel czego wyętſzego chczial
11:
nyz to czosmi mianowaly tedi bez dolo=
12:
zenia naschego niepoſtępvyczie. a yeſly
13:
ze na yaką svmme zmowyczie tedj
14:
nam oznaymyczie bo mi tey ſvmmi ſzv=
15:
kacz bedziemi v tich od ktorich syę ſzkoda
16:
ſtala
17:
Ynsche rzeczi tedj thi Podlodowſkj bedziesz
18:
myal wpamięczy abiszie sye wnych
19:
zachowaly wedlye navky, woley, a
20:
roſkazania naschego
21:
Tvr. Imperator ad Wilamoſkj attvlit

22:
Zbozey moczi yam yeſt pan wyelky


strona: 11/83

1:
nyezwicziezoni Czessarz Thvr. y ynich wie
2:
lye panstw przyaczielowy Polſkiemv y ynich etc
3:
Oznaymvyemi y dayemi wam znacz przes
4:
ten nasch lyſth yakosmi pyerwey pyssaly
5:
do Sandziaka naschego Silissirſkiego Ozman
6:
beka y do sedziego Byalogrodzkiego y do
7:
ynschich sedziow naschich zamkow vkrayn=
8:
nich oznaymvyącz ym zebi ony wyachaly
9:
na polia the ktore są kv zamkv naschemv
10:
Oczakowſkiemv y the ſwamy ogranyczily.
11:
Sędziak thez nasch Silyssirſky wirozvmia
12:
wſchi to doſtatecznie ſtego lyſtv naschego kto=
13:
riſmi roſkazaly pyſſácz do niego o ti granycze
14:
y ſpyssawſchi copią zonego lyſtv naschego
15:
poſlal do was zebiſczie o tim tez wyedziely
16:
y wi tez przyacziel nasch zaſſie do Sądzia
17:
ka Silyſſirſkiego odpyſſalyſczie wolią swoye
18:
opowyadayącz y ti granycze chczącz gra=
19:
nyczicz y tich panow kozdegoſczie oznaymyly
20:
ktorzi mieli od was na ti granycze wyezdzacz
21:
y wyezdzaly y wſzitkich bilo oſſobamy tich
22:
panow waschich o dzieſſyecz. Przitim
23:
tez oznaymylyſczie wthimze ſwim lyſczie


strona: 11/83v

1:
czy panowye ktorichem poſlal na ti grany=
2:
cze dalem ym zvpelną navkę ony tez przi=
3:
yachawſchi tam mayą sye pitacz tich liv-
4:
dzy ſtarich ktorzi tam zdawnich czaſſow
5:
ossyadloſczy swoye mayą y granycze ſlvz=
6:
ne y wiecziſte vkazą wedlvg sprawiedly=
7:
wey rzeczi na obie ſtronie niechbi granycze
8:
bili polozone o mieſczie przes lyſt swoy
9:
daly znacz
10:
Gdiz ten Sedziak nasch Silyſſirſkj wiro=
11:
zvmial temv wſzitkiemv doſtatecznie spyssa=
12:
nia tego lyſtv naschego kv niemv dla ogra=
13:
nyczenia miedzi timy zamkami naschimy v=
14:
kraynnimy pital poddanich naschich livdzy
15:
ſtarich zamkv naschego Byalogroczkiego
16:
chczącz otim sprawiedlywie sye dowiedziecz
17:
gdzie ſą y na ktorich mieſczach granycze
18:
zwiecziſte tego zamkv naschego oczakowſkieo
19:
Ony powyedziely pyerwſchą granycze a
20:
pewną na ymye Sawran a od tąd ydzie
21:
po prawey recze do Byaley wodj. a od
22:
Byaley wodj do Nyepra rzeky a od nyepra
23:
rzeky gydzie do morza czarnego a po le=
24:
wey stronie w dol mlinowy tak sye thv


strona: 11/84

1:
vrocziſzcze oznaymvye wſgore az do rzeky
2:
Tvrle, to yeſt granycza y temv yeſt trzi=
3:
dzieſczy abo ſterdzieſczy liath abo y wieczey
4:
yako Czarzowie przekopſczi zawſche pothi gra
5:
nycze oznaymione. ti polya miewaly wſchit=
6:
ky Cziyekolwiek owcze abo ynsche diblo
7:
chadzalo ony ze wſchitkiego tego dzieſſieczynę
8:
na sye bieraly y wſſzitek pozitek stich poly
9:
na ſſye obraczaly o wſzitkych tich granyczach
10:
czy poddany naschi livdzie ſtarzi daly spraw
11:
nie a doſtatecznie yemv znacz. gdi syę pewnie
12:
ten Sędziak nasch o tich granyczach dowie=
13:
dzial pocziągnąl zniektorimy livdzmy ſwimy
14:
y z ynschimy sedziamy naſchimy ktorim bi
15:
lo od nas roſkazano na tich granyczach s=
16:
nym bicz kv zamkv naschemv Thehinſkiev
17:
niemieſzkayącz tam nycz przeprowadzyl ſſye
18:
przes rzeke Tvrlye, y poſtąpyl daley od Tvr=
19:
lye rzeky czteri dny yasdj chczącz syę pos=
20:
pyeſchicz kv onemv rokv ſlozonemv od was
21:
Gdiz przicziągnąl do yednego mieſcza ktore
22:
mv mieſczv narzekayą albo zową Delicvl
23:
od ktoregosz mieſcza niedaleko Kladowiſczie


strona: 11/84v

1:
na ymię oycza Danilialowo, swiętego czlo=
2:
wieka y tam sye zaſtanowyl wtenze czas
3:
prziſlaly czy panowie waschi wiſlany zlyſtem
4:
kv temv Sedziakv naschemv oznaymvyącz ye=
5:
mv tho wyelie livdzy mozemi miecz miedzi
6:
ſobą gdi bedziemi sye chcziecz syachacz kv
7:
yednemv mieſczv Sedziak nasch othpowiedzial
8:
temv poſlanczv tich panow waſchich niech pa=
9:
nowie wezną ſsobą trzi sta livdzy y
10:
niech przyadą do Sawrany a mi takiez
11:
ſtakowimze pocztem kv temv mieſczv przi
12:
yedziem, dal ym o tim znacz y ſtim donych
13:
y ſlvzebnyka swego poſlal na ymye Feratha
14:
a po tim pyatego dnya zasye przislaly
15:
do nyego panowie waschi polſczi obrawſchi
16:
czlowieka yednego dobrego y przes lyſth
17:
do niego pyssaly czobikolwiek ten poſſel
18:
nasch wam slowem mowyl zebiſczie temv
19:
wyerzily y o tim tez oſnaymyly yz ony pa=
20:
nowie Zewſzitkym woyſkiem swoym przes
21:
Sawran przecziągnely daley tam kv ocza
22:
kowv dwiema noczlegy y przicziagnawſchi
23:
ſtanely na yednim mieſczv, ktore mieſcze sye
24:
oznaymvye na ymie Grodzyſcze a tak


strona: 11/85

1:
powiedziely ktemv bichmy mie gardla wſziſczi
2:
ſwe vtraczycz yz mi na tich mieſczach nie
3:
dopvſczymy granycz zadnich czinycz. Gdiz
4:
vſliſchal to takie powieſczy ten Sendziak nasch
5:
Siliſſirſky od tich poſlanczow ktorzi przi=
6:
yezdzyly od tich panow do niego tedi on
7:
pital tegoz poſlancza wielie moze livdv
8:
bicz dopyro przi panach waschich kto
9:
rzi wiyachaly teras dla ogranyczenya tich
10:
granycz. on ych poſlaniecz powiedzial, pano=
11:
wie naschi mayą teras przy sobye livdv przi
12:
sobie
ſbroynego dwadzieſczia tiſſyącz a dwa
13:
tisyącza drabow pyeschich a ſtho wozow
14:
ſdzyali. Gdisz vſliſchal ti powieſczy Sendziak
15:
nasch Silyſſirſky a wirozvmial stego sobie
16:
nie dla ogranyczenia tak livdv wyelie thv
17:
prziczyagnelo alie mvſchą ony yaky swoy
18:
vmiſl zli miecz y ynschi livdzie tez s stro=
19:
ni yemv takiez daly znacz. on tez porozv=
20:
mial sobie zebi to tak sprawnie mialo bicz
21:
y wroczil sye nazad do swego ſtaroſtwa
22:
otim wſzitkym dal nam panv swemv znacz
23:
yako sye ta rzecz wyodla miedzi nymy
24:
y ten lyſth wasch ktoriſczie pyſſaly do


strona: 11/85v

1:
nyego do naschego sczeſzlywego panowania przy=
2:
slal. Gdiz tak yeſt yz wi przyacziel moy
3:
przizwolywſchi ktemv zebichmi wedlug przi=
4:
yaczielskiej rzeczi miedzi sobą granycze ſlvſz=
5:
ne vczinyly, y liſtiſczie roſkazaly pyssacz
6:
do Sandziaka naschego Siliſſirſkiego y zassie
7:
potim poſlalyſczie niemale woyſko swe kon=
8:
ne a ſtroyne, y dzywvye ſſye temv barzo
9:
wyelkym dzywem czo temv za prziczina
10:
yeſt. gdibiſczie miely wolią na tho zebi bili
11:
ſluſchne a obiczayne granycze polozone albo
12:
vczinyone tedibiſczie wiſlaly obrawſchi miedzi
13:
pani swimy pana albo dwv w niewielkym
14:
poczczie lepyeybi to bilo wſzitko sprawio
15:
no, alie to podobno zli yaky vmiſl bil
16:
yzeſczie na takowe sprawi tak wielkie woy=
17:
ſko bily wiſlaly. a znaſchey stroni tak
18:
wiele lyvdv niebilo bo sye ony kv temv nie=
19:
braly yeno ſſye chcziely sprawowacz wedlie
20:
roſkazania naschego. Zebiſſye tich granycz
21:
dowiedziewſchi sprawiedlywie ogranyczone
22:
na to bili od nas poſlany zebi wyeczej na
23:
obye stronye poddany naschi miedzi sobą
24:
niewalczily y mieſzkalybi wpokoyv miedzi
25:
sobą yako na obie ſtronie przyaczielſkie


strona: 11/86

1:
poddane prziſlusche Bo sye od nas y od nych
2:
poddanich naschich Zadna nyeprzyazn nieokaza
3:
la any sye okaze, yeno ze tich czaſſow zwa=
4:
ſchej stroni thakowe sye rzeczi okazali y o=
5:
kazvyą naprzeczywko przyazny y przisyedze
6:
naſchej ktorą mami miedzi sobą przeczyw=
7:
noſcz wielką yakoz y wtim lyſczie oznaymy=
8:
lyſczie bily temvz Sedziakowy naschemv Sily=
9:
ſſirſkiemv opitawſchi livdzy starich nyezyez=
10:
dzayącz any odkladayacz miely czy panowie
11:
waschi weſpolek znaschim Sandziakiem zgo=
12:
dzywſchi ſſie wedlug ſprawyedlywej rzeczi
13:
granycze polozicz. A tak panowie waschi
14:
przyachawſchi tam powiedziely wten obiczay bi
15:
nam wſzitkym gardlo vtraczycz tedi mi thv
16:
niedopvſczym granycz klascz. Y ya tim
17:
panow waschim barzo sye dzywvye, yz ony
18:
nad roſkazanie wasche pana swego nie chczie=
19:
ly granycz ſlvſznich vczinicz, a zwlaſcza
20:
wydzącz slvſchni dowod ktori ony miely
21:
y okazowacz. bili na tich granyczach
22:
y ſą kladowyſka y myeſczidi beſſvr=
23:
manſkie y znaky ti t teras są na kto
24:
rich mieſczach kliaſtori zakonv naschego
25:
biwali gdiz ony wſkazowaly o tich slvſz=


strona: 11/86v

1:
nich granyczach y panow waschich Polſkich
2:
chcziely na tich granyczach miecz. a tak
3:
dzywvye sye temv yz wi wedlyg rzeczi spra
4:
wiedlywey rzeczi niechczeczie pewnich gra
5:
nycz tam miecz a tak yeſly wi przyacziel
6:
nasch chczeczie miecz wolią swoye na
7:
tho y pamietacz na przisyege y na przi
8:
rzeczenie swoye. nascha wolia na tim yeſt
9:
wedlug znaydzienia y okazania tych livdzy
10:
naschich starich ktorzi tich granycz są do=
11:
brze ſwyadomy wedlug swiadomoſczy ych
12:
y pyssania naschego na tich mieſczach y
13:
znaky y granycze bili polozone na ktorich
14:
ze mieſczach y znaky cznaymyone wibi o
15:
thim wiedziely a yechbi przes ten czas yvz
16:
nyebilo Zadnego zawodzenia o thi granycze
17:
miedzi namy y naprzeczywko nam wi przi
18:
yacziel moy zebiſczie niebily przeczywny
19:
y pamietalybiſczie na przyazn y na sliub
20:
swoy ktori wi maczie kv nam y yego biſczie
21:
schanowaly. Dan w Constantinopoliv mieſia
22:
cza novembra 1542.
23:
Dnus Vilamowſky attulit
24:
XIX Ianuary MoDoXLIII


strona: 11/87

1:
Iam yeſt Svltan Svleyman z bozey moczi
2:
pan wyelkii nie zwicziezoni od pana boga
3:
powischszoni. Czeſſarz Thur. y wſchitkiej zie
4:
mie Arabſkiey y odzanſkiej y wiele inich
5:
panſtw pan. Roskazvyaczemv wzako
6:
nie Chrzeſczyanskym przyaczielowy moyev
7:
Krolowy Polſkiemv y innich wielie panſtw
8:
Zakonv Chrzes: Sigmonthvwy Krolowy zdro
9:
wya wasche nawiedzami. Oznaymvye da-
10:
yemi wam znacz przes ten nasch lyſth kto=
11:
ri wam bedzie podan, czoſczie wi prziya=
12:
cziel moy prziſſilaly tich czassow do nas
13:
y do naschego wyelkiego a ſzczeſlywego pa=
14:
nowanya wniektorich sprawach swoych
15:
schlachetnie vrodzonego pana Iacuba Wi=
16:
lamowſkiego staroſte wposselſtwie od sye
17:
bye y od sina swego Krola mlodego
18:
z lyſthi waschimy y oznaymiliſczie wtimze
19:
lyſczie ſwim nam tho czobi kolwiek po=
20:
ſel wasch przed namy vſtnego poſſelſtwa
21:
myal powiedziecz Zebichmi themv wyerzily
22:
Gdiz poſſel waſz do nas y do naschego for


strona: 11/87v

1:
tvnnego a wissokiego panowania przischedl od
2:
was y od sina waschego powiedzial doſta=
3:
tecznie przed namy o czobi do nas od was przi
4:
ſlan y o thim tez doſtatecznie a sprawnie
5:
przes swe vſtne posselſtwo dal nam znacz
6:
yz wi przyacziel nasch wedlug naschego
7:
Pyerwſchego zachowania dobrego y sąſſiecz=
8:
twa ktore yeſth miedzi namy. yz wi przya=
9:
cziel nasch przedſſye nieodſtepvyącz od tego
10:
nywczim chczeczie bicz nam dobrim a wie
11:
nim przyaczielem y saſſyadem. Then vmiſl
12:
wasch wſchitek ten poſſel wasch doſtatecznie
13:
przed namy powyedzial, y miſmi tez z yego
14:
powyeſczy dobrze wirozvmiely yz wi yeſteſ=
15:
czie nam dobrim przyaczieliem y sąſſia
16:
dem wedluk przirzeczenia swego,
17:
Przithim thesz czoſczie pyssaly do nas o kro
18:
la yanvschowim sinye o Sthephanie y o
19:
matcze yego Zebichmi z laſky swey ych
20:
niewipvſczaly y zachowalybichmi ych tak
21:
yako na ych ſtan prziſluscha. ktemv tez
22:
zebichmi roſkazaly lyſt nasch pyſſacz do


strona: 11/88

1:
panow ziemie Trdelskiej abo Syedmyogrodzkiey
2:
ziiemie y do wſchitkiego poſpolſtwa zebi ony
3:
ych wſzitczi bily poſlvſchny o thimeſczie nam
4:
daly znacz a tak wam przyaczielowy
5:
swemv o thim oznaymvyemi oczokolwiek
6:
ządanieſczie miely kv nam mi wſchitko
7:
to chczemi wedlug woley waschej vdzia
8:
lacz y dayemi thesz wam othim znacz yz
9:
Stephanow ocziecz Krol Ianusch bil nam
10:
dobrim y wyernim slugą y wyelką laſ
11:
ke od nas kv sobie mial dla tey prziczini
12:
ya bil kv panstwv naschemv dobrim a wie
13:
nim przyaczielem. a tak y Stephan thez
14:
yeſt slugy naschego dobrego ſin yego yna
15:
czey niechcze myecz yeno tak wthakiej pocz=
16:
czywoſczy yako ynsche pani ktorzi od nas
17:
panstwa miewayą, y matkę yego takiez ch=
18:
czę na tim panſtwie poczczywye zachowacz
19:
wedlug vſlugowania ych kv nam dobrego a
20:
wyernego bo ony tez nyeſą nywczim naprze=
21:
czywko nam przeczywny yeno zawsche ra=
22:
dzy roſkazanie nasche pelnią przecz zebich


strona: 11/88v

1:
niemial bicz na nye laſkaw abo ych z laſky
2:
swej wipvſczacz bo sye ony yako samy
3:
przodkiem tak y panowye ywſzitko poſ=
4:
polſtwo wſzitczi są ku nam wyernimy
5:
y dobrze ſſye przeczyw nam zachowiwa=
6:
yą yych tesch samich yako panowie tak
7:
y wſzitko poſpolſtwo wedlug roſkazania
8:
naschego radzy sluchayą y na przod tez
9:
od nas pogorſchenia zadnego niebedą miecz
10:
yeno laſkę nasche yakom tez y pyerwej
11:
thosz po kyla ras roſkazalem lyſthi
12:
ſwe pyſſacz do panow Zyemye syedmy
13:
grodzkyey y do wſchitkiego poſpolſtwa przi
14:
kazvyacz ym moczno zebi ony nywczim
15:
naprzeczywko ym przeczywny nyebily
16:
y ychbi ſlvchaly na tim Czeſſarſkie yeſth
17:
przikazanie ym. a tak y tich czaſſow
18:
wedlug woley waschej roſkalem zasye
19:
lyſth pyssacz nasch przikazvyacz ym
20:
zebi ony ym wyernie a ſprawiedlywye ſlv=
21:
zily bo thi wſchitky Zyemye zlaſką
22:
Bozą przes mocz y przes schablię swo=
23:
ye wzyelyſmi yako pani tak y wſchi


strona: 11/89


1:
ko
pospolſtwo. wſchitkych ych tam mam ya
2:
ko swe wlaſne poddane nad roſkazanie na
3:
sche. Zaden snych vczinycz ynaczej niemoze
4:
yeno tak yako mi roſkazemi tak syę
5:
mayą zachowiwacz. a tak dalybog we=
6:
dlug roſkazania naschego wſchiſczi czy pano=
7:
wye Zyemie Syedmygrodzkiej y wſchit=
8:
ko poſpolſtwo bedą ych sprawnye ſlv=
9:
chacz. y ym ſlvzicz wedlug roſkazanya
10:
naschego wſchiſczi czy a tho ynaczej bicz
11:
niemoze
12:
Przitim tez czo pyerwej skoroni polſkiej
13:
panſtwa waschego ſtho czlowyekow prziczią
14:
gnęlo pod zamek nasch Oczakow y wzyę
15:
ly dwie ſczie y pyeczdzyeſſyad y ktemv za=
16:
byly sprawcze zamkowego y dwv ſluzebny
17:
kow naſchich tesch zamkowich y dwv
18:
Tatarzinow a yednego czlowyeka poſpoly=
19:
tego a na poliv ktorzi budi miely
20:
ſobye dla pasyenia bidl swoych podda
21:
ny nasch tam wzyetho ſtho y pyecz
22:
czyeſſyath poglowya bidla. Drugy ras
23:
prziſzly y vderzily na ribytwi szkodj
24:
ym nyemale poczinyly y porth tego zam=-


strona: 11/89v

1:
kv naschego skazyly ſzczegosch y zamkv
2:
naschemv ſzkoda niemala wtenczas sye
3:
ſtala a na potim trzeczy ras spossobyw
4:
ſchi sye z wyętſchim spossobem prziczyą
5:
gnęly. Zaſſye pod ten zamek nasch Ocza
6:
kow y obliegly y yenoze temv zamkv na
7:
schemv vczinycz nycz niemogly yeno thi
8:
poddani nasche ktorzi bily na przedmieſcziv
9:
y Tatarow tich ktorzi mieſzkayą wtim
10:
myeſczie mayą domi swoye nayachawſchi
11:
na nych pobyly a poltharaſtha ziwich
12:
wniewolią powiedly wtenze czas tich
13:
livdzy naschich zamkowich y Tatarſkich
14:
dwa thiſſyacza bidla wzyetho. o thi krzi
15:
wdj tich poddanich naschich pyssal do
16:
nas Sedziak nasch Silissirſkj y sedzia
17:
nasch tego zamkv naschego Oczakowſkjeo
18:
opowyadayącz thi krziwdj ktore sye ſtali
19:
od poddanich waſchich Corvni Polſkiej pod=
20:
danim naschim wtenze czas poſlalyſczie
21:
bily yednego poſlancza swego do Sendzia
22:
ka naſchego Siliſſirſkiego o thi granycze
23:
ony yego pitaly od kogo a ſzczego powſta


strona: 11/90

1:
wayą takowe sbiteczne rzeczi. ny odkogo yn=
2:
ſchego powſtawayą yeno od tich Tatar dla
3:
tey prziczini czy livdzie vkraynny na obie
4:
stronie pokoyv niemiewayą. takowimy rze=
5:
czamy sye wimawial. A tak mi ktorą
6:
przyazn myelyſmi y mamy z wamy y do
7:
tich czaſſow trzimami yą poczczywie, y ten
8:
ſlivb y przirzeczenie swe poczczywie trzi
9:
mam y nygdim sye naprzeczywko wam
10:
nywczim zlim niezachowal, yedno przya
11:
czielſkym obiczayem rad sye zawſzdi kv wam
12:
zachowiwam, yeno ze sye dzywvye sye
13:
temv wyelkym dzywem czo themv za przi
14:
czina yeſt yz thv naprzeczywko prziſyedze
15:
waſchej takowe ſbiteczne rzeczi powſta
16:
wayą y livdzye waschi takową smia
17:
loſcz czinyą a wpanstwa nasche wtargnie
18:
nye zawſdj miewayą y poddanim zawſdj
19:
krziwdj wielkie dzialaya ych samich ſczy=
20:
nayą, wniewolią wyodą, y mayetnoſczy
21:
ych byorą., Przyazn dobra nietak sye
22:
zachowiwa yako teras zwaschej ſtroni kv
23:
nam sye ſtalo. Przyazn myedzi przyacziel


strona: 11/90v

1:
my takowa biwa, yeſlybi niektorzi liv
2:
dzie ſpanstwa mego wtargnienye niektore
3:
myely w panſtwo wasche y wibi takowich
4:
kazaly poymacz y poymawſchi do nas biſczie
5:
prziſlaly mi bichmi wiedziely takowe ktorą
6:
karnoſczią myelybichmi karacz przed tim
7:
ze poſlanczem waschim. Ale livdzie wa=
8:
ſchi na tho nycz nie patrayacz prziczine ta=
9:
kową naydvyą yakobi poddany na=
10:
ſchi miely szkodj yakie podzyalacz w
11:
panstwie waschim. miſmi dla tich prziczin
12:
dla swich ſzkod zanymy poczyągnely y
13:
tam za tim ych wtargnienym ſzkodj wiel
14:
kie poddanim naschim podzialaly. y thv
15:
sye ta rzecz okazvye ze tho yeſt naprze
16:
czywko przyazny. A ktorzi livdzie thesz
17:
waschi na ten czas wtargnienie miely
18:
wpanſtwo nasche vmialbich ym tho oddacz
19:
y ych za tho ſkaracz bo bich nie mial za=
20:
dnej trvdnoſczy za tho yeno Ze ya pamie=
21:
tayacz na slyvb y przirzeczenie swoye
22:
nie poczinalem zadnej rzeczi anym kazal
23:
zebi ym zatho malo oddano bicz, y thom


strona: 11/91

1:
wſchitko baczil na dobre zachowanie nasche
2:
ktore mami zdawnich czassow miedzi sobą
3:
y dla tich prziczin poſlalem od dworv nasche=
4:
go sluge naschego na ymie Sinana opowia
5:
dayacz przes lyſt nasch krziwdj tich podda
6:
nich naschich a tak y do tich czassowi
7:
wthej sprawie do nas nieodpyssaly any
8:
ſczie nam daly znacz. a tak y powtho
9:
re was przyacziela mego vpomynam
10:
abiſczie kazaly tich zloczinczow ktorzi
11:
tho zloczinſtwo poczinyly wpanſtwie swoym
12:
poymacz y ych za takowi wiſtęp bes
13:
mieſzkania karacz y to bidlo y wſzitke
14:
czelądz ktorą pobrano wniewolą wczaloſczy
15:
yeſlyze wy ych bedzieczie karacz y
16:
to bidlo y wſzitka czeladz ktorą pobra
17:
no wnyewolią wczaloſczy bedziely wro
18:
czona, tedi mi ſwamy wedlug pyerwſchej
19:
prziſſyegy bedziemi wdobrej przyazny ſye
20:
zachowiwacz yako przodkiem w
21:
timeſmi ſſye zachowaly tho ſſye yna
22:
czey odmienycz niemoze, yenobiſczie tey
23:
rzeczi na przedluzanie nieopvſczaly


strona: 11/91v

1:
gdziekolwiekbi bily ony zloczinczi w=
2:
panſtwie waschim kazalybiſczie ych po=
3:
ymacz y ych za tho ſkaracz zebi dru=
4:
dzi s ſtroni na tho patrącz tego sye nie
5:
dopvſczaly czinycz. A ktora czeladz bedzie
6:
zebrana abo y bidlo abo y ynsche rvſcha=
7:
yącze rzeczi niechbi tho wſchitko wczalo=
8:
ſczy bilo podano wrecze themv poſlan=
9:
czaowy Sinanowy yeſlyz on tam bedzie
10:
yeſlyzebi on odyachal y wybi ſtimy ze=
11:
branimy rzeczamy poſlaly swego czlo
12:
wyeka dobrego Ze bi bilo to wczalo=
13:
ſczy doprowadzono do tich v kogo czo
14:
wzyetho. y othimbiſczie tez do nas od=
15:
pyſſaly ktorą karnoſczią maczie karacz
16:
tich zloczinczow. y o thich zebranich
17:
rzeczach yeſly wczaloſczy bedzie wſzitko
18:
powroczono o timbiſczie tez nam daly
19:
znacz y na timbichmi wirozvmiely od
20:
was doſtatecznie, yz wi przisyege swo
21:
ye ſprawnye ſwoye ſnamy trzimaczie
22:
yeſlybiſczie tho ſprawyly. A y panom
23:
biſczie ſwoym y ynſchim voyennim


strona: 11/92

1:
livdziem przikazaly zebi ony przes ten czas
2:
zadnej zbitecznej rzeczi niepoczinaly y sa
3:
mybiſczie ych od tego powſczyągnely zebi pan
4:
ſtwv naſchemv od nych ſzkod zadnich niebilo
5:
yeſly kto przes ten czas yaką zloſcz pod=
6:
danim naſchim wirządzyl, tedi tho od was ſa=
7:
mich bedziemi miecz, y wibi teſz przyacziel
8:
nasch na the przyazn baczącz one wpoczczy
9:
woſczy zachowaly. a ten possel wasch
10:
ktoregoſczie poſlaly do nas dobrze a poczczy
11:
wye ſſye zachowal przi dworze naschim
12:
yakona dobrego y wyernego ſlugę waschego
13:
prziſlvſche y ſprawywſchi rzeczi wasche pa=
14:
na swego zaſſyeſmi go sdrowego do was
15:
przyacziela ſwego odpvſczyly. Pyssan
16:
then lyſt WConſtantinopoliv po smierczy
17:
Machmethowej latha dziewiedzſetnego czter=
18:
dzieſtego y dziewyathego Myeſyacza
19:
Nowembra


strona: 11/92

1:
Ab Imperatore Turcarum
2:
Kierdej XXVIII Ianuarii 1543
3:
Svltan Svleyman atc Sigmonthowy Kro: Pol:strona: 11/92v

1:
Przichodzyl do nas na skargę z myaſta
2:
naschego Andrinopolia poddani nasch na
3:
ymye Hadzymahmeth ſkarzacz sye na ye=
4:
dnego Ormyanyna na ymie Mvrata ktori
5:
tez bil poddanim naschim yzvniego Mvrad
6:
wkvpyeczkych rzeczach oſſzaczowawſchi
7:
osmdzieſſyat tiſyacz aſpr. y dopyero powia
8:
dayą myeſzka w Corvnie polſkiej a gdiz
9:
ten poddani nasch Hadzymahmeth nanym
10:
tich pyeniedzi ſwoych poprawvye on ych
11:
nygdj yemv placzycz niechcze. A tak
12:
mi powas tego potrzebnyemi zebi wj
13:
przyaczyel nasch wedlug tego lyſtv na
14:
schego temv to poddanemv naschemv na
15:
tim Ormianynye ti pyeniadze ſprawycz
16:
czo yemv on bedzie dluzen y naczim
17:
on dowod ſluſzni vcziny zebi to yemv
18:
ſprawyono bilo ma tim Ormyanynie bes
19:
omyeſzkanya dla czegozeſmi poſlaly od
20:
dworv naſchego wtey yego rzeczi na ymie
21:
Sahadiya zebi yemv to bilo przinym ſpra
22:
wyono a to wi biſczie przyacziel


strona: 11/93

1:
nasch dla nas vdzialaly
2:
Then lyſt yeſt daley nyz od rokv pyſſan
3:
takze y ten drugy
4:
Sulthan Svleyman wtc przyaczielowy etc

5:
Oznaymvye y dawan znacz przes ten
6:
nasch lyſt ktoribil czlowyek przischedl do
7:
panſtwa naschego z Adziemſkiej stroni y
8:
myeſzkal wmyeſczie naſchim w Bvrſsie na
9:
vlyczi Rzechanskiej na ymye Myerzali
10:
a potim ten poddani nasch poſchedl bil ſkv=
11:
pyą do panstwa waſchego Corvni pols:
12:
y tamze go zabytho yegosch woznycze kto
13:
rzi ſſye bily nayely yego wozi przepro=
14:
wadzycz na ymye Andrzey y zabywſchi
15:
wzial v nyego o ſcheſcz tiſſyacz aſpr ſlo=
16:
tich czerwonich kvpyeczkych rzeczi a
17:
w ynſchich rzeczach drogych yemv wtenze
18:
czas wzietho za trzidzieſczy tissyacz
19:
aſpr a na potim Svltan Haly skarzil
20:
sye przed namy yz on tego zabitego ſin
21:
y tich tesz zabitich sinow tegoz czlo=
22:
wyeka ktorich przinych zabyto, rodzoni


strona: 11/93v

1:
brath swiadecztwo ſluſzne vczinil na tim
2:
yz czy woznycze oycza y brata yemv
3:
zabyly. a tak yako on blyſky bedacz
4:
ktemv zebi on tich zabytich glowczizne
5:
poziſkal, y the rzeczi ktore czy to woz=
6:
nycze przinym zabyaly ządal nas w=
7:
tim zebichmi daly kv wam przyaczielo=
8:
wy naschemv lyſt zebimv sye ſprawie=
9:
dlywoſcz stala, A tak nam tego powas
10:
potrzebvyepotrzeba vkazvye abiſczie wi wedlug
11:
lyſthv naschego ſprawnie a doſtatecznie
12:
kazaly sye tego dowyedziecz, yeſly bedzie
13:
tak yako on przed namy o tego zabytego
14:
oycza swego y braczią zebi myely ych
15:
czy woznycze pobicz, yeſlyze bedzie tak
16:
thi pobythe ſprawnye rzeczi ych pobrane
17:
na czim ſlvſzni dowod vcziny, wi bi przya=
18:
cziel nasch pamietayacz na dobre zacho=
19:
wanie naſche roſkazalyſczie ti wſchitky ſz=
20:
kodj yego oprawycz, y nyemyeſzkayacz
21:
zassye biſcziego odeſlaly do nas ſtim ze
22:
poſlanczem naschim ZAhadeyem zebi we=
23:
ſpolek ſnym yachal


strona: 11/94

1:
Skarga ymvrzowa przed waschą K.m.
2:
ktoremv oycza y dwa brati zabitho w lyt=
3:
wye tich zlodziey ktore powyeschono przi
4:
ktorich ſtatek pobrano tego to ymvrzi y
5:
dano do skarbv yeo k.m. roskazal krol
6:
yeo M. wroczycz y wroczono a yeden
7:
ſnych ſtich zlodzyey ktori bil v ormiany
8:
na v Beziſtana wVylnie ſlugą ktori bil
9:
rodem ſkaphi, ten ormianyn dowiedziaw
10:
ſzi ſſye, yzbil prziczinczą zabyczia, ode=
11:
ſlal go na dwv kony do kaphi. A ſtatky
12:
przi ſobye zoſtawyl, tego rokv przyechaly
13:
kvpczi thvreczczi do wylna tedi v Ormia
14:
nyna kvpcza yegnego ktorego zowa ma
15:
nykyem, tedi zastaly schablie tego to vmar=
16:
lego a on yą przedal za ſtho y za
17:
dwadzieſczia kop, ktorzy sye Tvrczi ſchab=
18:
lye yęly y poſzly przed pani. Then to
19:
Manyk przed pani powyedzial yzem ya
20:
thę ſchablie kvpyl v Ormyanyna Beſiſta=
21:
na a yemv dal Andreas skamyencza


strona: 11/94v

1:
ktori bil Thlvmaczem y wodzem tego to
2:
Thurczina zabytego. ten Andreas powie=
3:
dzial yz knyas Dvbrowyczky wzial
4:
yeden wos ſkvpya Drugy tez ormyanyn
5:
ktoremv ymye Azadvr ktori yeſt v Wo
6:
yewodj Walaskyego w Soczawye w vyezye-
7:
nyv ktori zeſnawa gdi ye nadyechal a
8:
ony ſſye dzielyą kvpyą, ten to Andreas
9:
dal Azadurowy czterdzieſczy ſthvk czam=
10:
lethv y yedwabyv czterdzieſczi lytr y ye
11:
den pyerſczien. po onim dziale pogo
12:
nyl mye knyas Dvbrowyczky y wzial
13:
my ten pyerſczien a oſtatek Andreas
14:
wye czo komv roſdawal. Krol yeo M
15:
roſkazal abi mv bila sprawiedlywoſcz
16:
a ſprawyedlywoſcz mv ſſye zadna
17:
nieſtala
18:
Skarga druga Mehmedowa ktori Ormie=
19:
nynowy Mvratowy dal kvpy za oſmdzie
20:
ſyath tiſſyacz aſpr. ten Ormyenyn yeſt
21:
poddanym Czeſſ: Thur: za ktorego Ormie=
22:
nyna reczilo kylko, naprzod ręczil
23:
Nicolos Kahinczanyn tesz poddani


strona: 11/95

1:
Czessarza yeo M. ktori sye zapyſſal do Lwo=
2:
wſkieo myaſta tem Mvrat yachal do nyemiecz
3:
ſtą kvpyą. tam wniemczech zahamowaly
4:
go powyadayącz yzyeſt ſpyeg. Thedi ze L=
5:
wowa Steczkowycz dowyedziawschi sye
6:
tego wiprawyl lyſt v Krola yeo M. ze mv
7:
zyeczia zahamowaly nyemczi. y wipra=
8:
wylgo y zapyſſal go do Lwowſkiego mia
9:
ſta y smowyl yednego Ormianyna dziewke
10:
zan Drugy brath yego ręczil za thi pye=
11:
nyądze ktorego zową ywaniecz ktori mie=
12:
ſzka wsczawye podani Czeſſarsky gdzie
13:
handel wyedzie ſbratem, gdzieſmi bili w So=
14:
zawye gdzie woyewoda Walasky ka=
15:
zal go poſtawycz a ony powyedziely
16:
yeſt przes dwadzieſczia dny yako yechal
17:
do Lwowa do bratha Smvſzkatellą yz
18:
mv brath przyechal ssvknem zegdanſka
19:
gdzieſſmi przyechaly do Lwowa A Ormya
20:
nye ſkrily tego Mvratha y dzowaneſſa
21:
a tak przichodzyly na goſpode naſmyewa
22:
yącz syę powyadayacz yz mvrath ya
23:
chal do Lvblyna drudzi powyadaly


strona: 11/95v

1:
yz yechal do Vylna a trzeczy do Gdan=
2:
ſka a drudzi powyadaly yz do Crako=
3:
wa do Crola a tam go naydzieczie,
4:
yeden Ormyanyn ktoremv ymie Haczko
5:
prziſzedſchi do yednego Thurczina Mach
6:
meta mowyl mv day my pogroſczv na
7:
dzien a ya poyade ſtobą. A gdiczgo
8:
nayde day my dwadzieſczya ſlotich te=
9:
go Haczka nyechcziely pvſczycz or=
10:
myanye przitim to yeſt na vaſchej k.m.
11:
laſcze


strona: 11/95v

1:
Ad GeneroſūGeorgiū Iazlowieczkystrona: 11/96

1:
Ab eod ad dAl Starzechowſky
2:
at Sta Podlodowsky

3:
Od Pyotra Woyewodj sbozey m. hoſpoda
4:
ra Ziemie Moldawſkiej Pyschem gwam
5:
Wyelmoznim y cznie vrodzonim panom
6:
a panom Starzechowſkiemv staroſczie Droho=
7:
biczkiemv y panv Podlodowſkiemv Dworza
8:
nynv Crolewſkiemv marschalkv Xyedza
9:
Byskvpa Ploczkiego przyaczielem naschim
10:
dobrim y sąsyadom blyznim. a potim
11:
dayem znacz v.m. zeſmi poſlaly slugę
12:
naschego Bvrle pyſſarza do v. m. znaſchi
13:
my rzeczamy a tak v.m. czo bedzie on
14:
slowem mowyl pan Bvrla
15:
daczie yemv wyare yz są nasche rze=
16:
czi prawe Bedzieczie v m. ſdro
17:
wy pyssan wsoczawye


strona: 11/96v

1:
Anno Domini MoDo XXXIXo die IXo Maii
2:
Przichodzyly pod zamek yego K.m. Zi=
3:
thomyerz Tatarowye Byalagrodzczi starſchi
4:
na ymye Bygocza, Bayſzeyth, Thabyt, Aſſan
5:
stwarziſmy swoymy wzyely pod zam=
6:
kyem Hoſpodarſkym. czlowyeka 30 A
7:
200. kony wolow. 100
8:
Anno domini MoDo XLo
9:
Thatarowie Byalagrodzczi starschi naymię
10:
Takſari Tatyk. Cormonak. Bayſeyth
11:
przeſzly na kosz na moy wzwynogrod
12:
cziſnye y wzyely my czlowieka 12.
13:
A kony 60. Eodem Anno
14:
Wzyelyz tegoz rokv lyvdzy


strona: 11/97

1:
gdi bily Tatarowie W Dimytrowczach o ſrzo
2:
dopoſczyv beda dwye leczie mnye Staniſla
3:
wowy myeſczanynowy Barskyemv vdzia
4:
laly wyelką szkode. wzyely my syer=
5:
myąg trzidzieſczy y pyecz, wzyelmy
6:
my. 26. kozvchow, za szeſcz grziwyen
7:
nozow vegierskych pyecz tachrow nozow
8:
czeſkych 30 par botow męſkych 20 par
9:
zenſkych bothow y 4 pari, oponycz. 15.
10:
stho lokyeth plotna, 50 lokyeth lytewſkieo
11:
sukna XIIII kvn XX, lyſchek
12:
Sahaydakow. 5, Bobro. 6, XX. pocze=
13:
rewya dwa konya a syodlo
14:
Szkodi wloſczy Chmielnyczkyey od
15:
Tatarow Anno MoDoXXXIXo

16:
Naprzod Adamowy Goſlawſkiemv w=
17:
Zowawnie wziely.6. kony tak dobrich
18:
yako. 200. ſlotich
19:
Item panczerzow. 3, yako 15 ſlotich
20:
Item wolow. 20, owyecz. 100,
21:
wyeprzow dzieſſiecz y ynſchich rzeczi
22:
domowich yako srzebra, schath, byalich
23:
chvſth, czeni kothlow tak to ſchaczvye yako


strona: 11/97v

1:
poltoraſta ſlotich, livdzy pobraly. 30.
2:
czlowyeka
3:
Stephanowy Wronyczowy wtimze zo
4:
rawnye
5:
livdzy wziely. czlowieka, wolow. 30, yako. 120. ſlotich
6:
Anno Domini MoDoXLo
7:
Skvlykowa zewſſy yeo K. m. wzyely
8:
czlowyeka 26. wolow 50. yako 150. ſlotich
9:
Item temvz voronyczowy wzyely ſkvri
10:
lowyecz 10 czlowyeka kony 5. yako
11:
100. ſlotich
12:
Anno MoDoXLjo
13:
WIwaſzkowczach wzyely 7 czlowieka
14:
kony 10. yako. 50. ſlotich wolow, krow
15:
yako 200. ſlotich. ynſchich rzeczi domowich
16:
yako 100. ſlotich
17:
Zadranykowskyemv
18:
wzyely czlowyeka 16. kony 10. yako 100. ſloth
19:
wolow krow 50. yako 200. ſlotich
20:
Slvzowſkyemv Vlahodowliv wzyely
21:
czlowyeka 16. wolow 10. yako 40. ſlotich
22:
rzeczi domowich ſrebra, ſchath, ynſchego ſprze


strona: 11/98

1:
thv domowego tak wyele yako 100. ſlot czerwonich
2:
kony 30. yako 200 ſlotich
3:
Anno MoDoXLijo
4:
Pobraly v rzeky ktorą szywothą zową
5:
gdzie tam chmielnyczanie mayą paſſyeky y
6:
ſalaſſe wktorich stawayą stowarem
7:
czlowyeka 40. s miaſta. pasſyek wibily
8:
40. yako 2000. ſlotich kony d 10. yako
9:
100 ſlot. wolow krow 200. yako 500.
10:
ſlot
11:
Tho braly gdi na ſlvcz chodzyly
12:
wtenzeczas wzyely kvpcza ſkvpyą na
13:
ymye syemona sluzebnyka pana staroſti
14:
Chmielnyczkyego tak wyele ſzkodi po=
15:
czinyly yako 2000. ſlotich
16:
Tho bilo na pyerwſche branye po
17:
Choczymſkyey ſlvzbye
18:
Wibraly s wladowcze Bvczayſkych y
19:
ywladowſkyego tam wzyely 56. czlo=
20:
wyeka. Thowarv wzyely 200.,
21:
kony 30. tego wſchitkyego schaczvnk
22:
yako 50 ſlotich


strona: 11/98v

1:
Anno domini MoDoXLo
2:
Regeſtr tich livdzy ktorich pobraly ta=
3:
tarowye swoloſczy barſkyey ktorich pan
4:
Starechowſky ſlal wlowi Tatarowie na
5:
ymie starſchi Byalogrodzky. Bygocza
6:
Thoxari, Cormanak, Aſſan, Bayſeyth
7:
Oczakowſky. Belek mvrza. Byek bvlath
8:
Bayterek. Hromybarak. Dobruczczi,
9:
Adzylyfay, Mahmedziak: Svdyk. Bay=
10:
terek y synimy swymy pomocznyky
11:
Item Syenka Srzadzyeyowczow. Bygo=
12:
cza. a Taxarj przedal wByalagrodzie
13:
Aradymv Tvrczinv. a on zasye dal
14:
Aradymv poſtawi trzi sukna lvnſkiego
15:
y kozvch zawoykowy y drvgy poyely=
16:
czi y pyecz seth aſpr y pyecz lokczy
17:
sukna y kvnthar myodv y dwa konia
18:
ſnymy wzyely w vſdach y wſyedlech y
19:
panczerz
20:
Andzeyowy Berlynskyemv na ten czas
21:
wzyetho dwa konya y wſyedlech przilby=
22:
cze y panczerz
23:
Bratennyka fedora popowſkiego na ten


strona: 11/99

1:
czas wziely y konye dwa y pancerz
2:
Item konya z Radzieyowczow onaczkowy
3:
na ten czas wzyely
4:
Item Rymowy kony dwa panczerz y pawycze
5:
Item z wolkownyecz wziely pyecz kony wſyedlech
6:
y wvſdach y panczerzow czterzi
7:
Item Dinys Tynczow sin skaricziniecz na
8:
ten czas wzyeth y okvpyl sye s Aradimia
9:
y dal za syebye trzi poſtaſtawy sukna
10:
lvnſkiego y czteri lokczie y dwa konia
11:
wziely ſnymy y panczer
12:
Item lliaſchewyczv na ten czas wzyely kony
13:
dwa y ſluge yego panczerz
14:
Item Ivrek fedkow ſin s Karicziniecz na
15:
ten czas wzieth y dwa konya snym w
16:
ſyedlech y panczerz
17:
Item Trokanow sin na ten czas yeſt wzięt
18:
sproſſyąthowa y konye dwa. panczerz
19:
Item Malysch Mytkow sin na ten czas wzyeth
20:
y dwa kony snym y panczerz gdzie go myt-
21:
ko od Bygocze y od Taxarego odkvpyl y
22:
dal za nyego pyecz poſtawow lyvnſkych
23:
y dwie ſchvbie lyſſye y yedne Byelyſnową
24:
y ſyedm ſeth aſpr


strona: 11/99v

1:
Item Karaczowſkiemv na ten czas wziely ko
2:
nya y w ſyedlye y panczerz
3:
Item Chileczkowy ſlobotky wzyely kon w
4:
ſyedlye pancerz
5:
Item nakrapayowy z Holowczycz wziely na
6:
ten czas ſina y kony dwa. panczerz
7:
Item pawlowego sina na ten czas wzyely
8:
s ſlobotky y kony dwa snym y panczerz
9:
Item na ten czas wzyely Cerwoſſowy pa=
10:
cholka y panczerzi dwa kony trzi
11:
Item na ten czas wzyely pylkowego slobo
12:
tky y dwa konya snym
13:
Item naten czas wzyely Howorowego sina
14:
ſnyetowky y dwa konya snym
15:
Item na ten czas wzyely ſluzebnykowy pa=
16:
na Starechowſkiego Czechowy konia y
17:
panczerz
18:
Item na ten czas ſluzebnyka maczyeya pana Sta=
19:
rzechowſkiego y ſpacholkyem kony czterzi
20:
y panczerze dwa
21:
Item na ten czas foltonowego ſina vbyly sko=
22:
morowczow y dwa konye wzyely y pan=
23:
czerz
24:
Item naten czas wzyely Haſſkowego slugę y
25:
kony dwa y pancerz


strona: 11/100

1:
Item na ten czas wzyely sluzebnyka pana Starze=
2:
chowſkiego y dwa konya y pancerz y szef
3:
nego yego pacholka y dwa konya snym
4:
Item na ten czas dwv ſinow primynich z bye
5:
likowczow y kony czterzi wſyedlech
6:
Item z ywanowczow Iwaſzka wzyely y
7:
dwa konye ſnym
8:
Item Dyak na ten czas wzyeth konye dwa
9:
panczers
10:
Item Garnczarz okvpyl sye dwa poſtawi
11:
lvnſkiego sukna ſzvbe byelyznę aſpr. 500.
12:
V aradyma kony dwa panczers wzyetho
13:
Waſſzyntha z ywanowczow okvpyl ſye
14:
v Aradimya trzi poſtawi sukna lunſkiego
15:
y ſchvbe lyſſyą y 500. aſpr y kony
16:
dwa wzyethe ſnym
17:
Anno MoDoXLo
18:
Kath y ſpacholkyem y ze trzema konymy
19:
dobrymy yako za czteriſta ſlotich dal
20:
Za ſſye wſzitko ſchaczvyacz yako trzi
21:
ſta ſlotich
22:
Szmonycz okvpyl sye dal za sye ya
23:
ko poltrzeczyasta ſlotich y ſnym wzye=


strona: 11/100v

1:
to pacholka y trzi konye dobre yego yako
2:
pvlczwarta ſta ſlotich
3:
Lezar wzyet y ſſlugą y trzi konye dobre
4:
yako za dwyeſczie ſlotich, myedziboſczi
5:
Zidowye to wipyſſaly
6:
Israel Oſtroſky wzyeth y ſſlugą y ko
7:
nye trzi y dobra yego yako pultrzeczia
8:
ſta ſlotich
9:
Item Moſzko Myedziboſky wzyeth na ten czas
10:
y sſlugą. dobra yego yako pulczwarta
11:
sta ſlotich
12:
Item Moſſyey Ryperchyn zyecz wzyeth y
13:
trzi konye y ſlugą y dobra yego ya=
14:
ko za dwyeſczie ſlotich
15:
Taxari Bygocha Bayſeyt Cormanak
16:
s ſwimy pomocznyky thich braly na
17:
barſkym goſczynczv
18:
Anno MoDoXLjo
19:
Prziſchedl Taxari Bigocza Carmanak
20:
Bayſeyt dzyanhamath Doruthay y ſſwo
21:
yą Druzyną yeno czy przednieyſchi w
22:
panſtwo yeo K. m. y wzyely czlowyeka
23:
160. wdymydowczach a wpoltowczach
24:
kony 50. bidla rohatego pultoraſta


strona: 11/101

1:
Przitim wzyely mnye trzi tiſſyacze owyecz y
2:
syedſeth kazdą owcze po 30. aſpr. ſchaczvyacz
3:
yako v mnye ſtargowane bily. wolow 60 po pyą
4:
zy
slotich kvpyonich y livdzy zmoymy ſluze=
5:
bnyky 16. kony 20. rvſznycz ſzeſcz panczerow
6:
ſyedm
7:
Anno Domini AoDoXXXVIIIo
8:
Tatarzi Byalogrodzczi y Oczakowſczi na
9:
ymye starschi Taxari. Bigocza. Bayſeyt
10:
Assan Belek Mvrsa. Byelek Bvlath Bay
11:
terek hromybarak y s ynnimy swimy
12:
pomocznyky livdzy wibraly w vonyaczi
13:
nye nyzey wipy ssanich
14:
Item Ryczelowy wzyely sina ymywniem
15:
Daſzka
16:
Item v fedora v Kraſſnyka wzyely zone
17:
y dzyewke ymyenyem marką y sina
18:
Waſzka a nyewyaſte Mylandre
19:
Item v ſydora zone samoczwarthe y mye
20:
nyem fedke a sina Petruſką a Drugy
21:
syemyon a trzeczy Hrynko a dzyeczie
22:
pyate vbyly
23:
Item waſzka Bvlatnyka


strona: 11/101v

1:
Item wzyely nyepada y zone ſamoſyadmo ſini
2:
Mychna Hanyka, dzyewka Motra, a dru=
3:
ga soloſcha. trzeczia Orynya. a czwarta
4:
Marka
5:
Item v Dimytra wzyely sina ymieniem kvz-
6:
me y skonyem a dzyewke Mylanke a
7:
ſina Iwanka
8:
Item wzyely kvzme y ſina yego fedora
9:
Item Riſzkowy wzyely bratha Iwanka
10:
Item wzyely v Iarmak 4. czeladzy sina
11:
makara a zonę Criſtine. a dzyeke O-
12:
lenę Drugą Annvſze
13:
Item wzyely Hryncza skoworotka
14:
Item Elyaſcha
15:
Item Mytka Turczina
16:
Item Zacharcze bratha ymyenyem kvzme
17:
a ſyoſtre Volde
18:
Item v varaxi wzyely syna Iwana a
19:
dzyewkę Orynkę
20:
Item wzyely ſlupana
21:
Item Sychczye wzyely sina Szyrka
22:
Item phylypowego sina Doroſzka a dzyewke
23:
Hapke
24:
Item Ivſipa tez wzyely
25:
Item v Lapy wzyely ſina Haraſima dzyew=
26:
cze dwye yedna proſymka a Orynka


strona: 11/102

1:
Item Pyotrascha Mvtka samodziewyetego zone
2:
Hulke syn Hawrilo. a Lazar. doczka Duſcha
3:
zynya wuchna. Orynka a niewieſtka war
4:
wara Dyakowa Hapka
5:
Nowoſyelycza Vonyaczinska eo dtpe
6:
Item v Hermaka czeladzy oſzm sin klymasz
7:
Doczka Marvſzka y Hapka Cateryna
8:
Czornvcha syn Iwan
9:
Item Malyschowa zona Karaſzka a doczka
10:
Wvchna a Marvſzka
11:
Item zona Dziemykowa Marvſzka a ſyna
12:
Iwana a doczke na tamke a Iohanne y
13:
Vlyanne
14:
Item Nypora wzyely
15:
Item panskiego towara wzyely. 150.
16:
Item w Vonyaczinye a w Nowoſyelyczi
17:
towarv wzyely. 450.
18:
Item czo sye doticze Pczol wpasyekach
19:
tich wybyly trzi thiſyącze y polpyeta
20:
ſtha a myodv gotowego polczwartaſtha
21:
rączek
22:
Anno MoDoXLIIo Marcii 23. die
23:
Thatarzi Oczakowſczy Byalogrodzczi y Do=
24:
bruczczi starschi, na ymye Taxari, By


strona: 11/102v

1:
gocza, Bayſzeyth. Aſſan Kormanak Dzia=
2:
nachmath Doruthay, Byelek mvrſa Byelek
3:
Bvlath, Bayterek Hromybarak. Adzyli
4:
Issay. Svdyk. Bayterek y ſynnimy
5:
ſwimy pomocznyky
6:
Spuſtoſchily wſſzy y lyvdzi pobraly w
7:
zyemy yeo K. m. dzyerzawi Xyezni Oſtros
8:
kyey. Ze wſzy Borvſzkowcze
9:
Myelnyka na ymye Stasya y Mytka
10:
z zoną Dobriką a nyewyeſtką mytką
11:
Item v fedora zone na ymye Vyeka
12:
Item v Moſznycza dwa sini wzyely a docz-
13:
ke neſtere a pawoſtyana a wvchne
14:
Item Mytkowa syna Truchana a doczka Trv
15:
chana Czarnuchą
16:
Item Sonaſlyana wzyely y z zoną y dwie
17:
ma sini pawlem. Mychnem a doczką
18:
Naſtasyą
19:
Item wtim ſyelye wzyely bidla rogatego
20:
120 y kony. 40.
21:
Kozaczi Oczakowſczi
22:
Belek Mvrſa
23:
Belek Bvlath


strona: 11/103

1:
Ahrombarak, Syan, Bayterek
2:
Byalogrodzczi
3:
Taxari, Bygocza, Kormanak
4:
Talyk, Aſſari, Bayſeyth, Dzianach=
5:
math Dortay
6:
Dobruczczi
7:
Adzieleysan, Machmedziar, Sudkczle=
8:
be, Bakterek


strona: 11/106v

1:
Sczeſlywemv od pana boga powiſzſzonev
2:
z bozey laſky krolowy polskyemv wyel=
3:
kyemv xyedzv Lytewſkyemv. Rvſkiemv
4:
Pruskiemv. Zmoczkiemv. Mazoweczkiemv
5:
y ynich wiele panstw panv, yakom ya
6:
namnieyſchi ſluzebnyk. Czessarza yeo M.
7:
Tureczkiego przyezdzal do v.k.m. wpoſſel=
8:
ſtwye wkrzidwach poddanich yego Czeſſar=
9:
skiey M. zamkv Oczakowſkiego, ktore ſye
10:
bili ſtali tego przeſzlego rokv od poddanich
11:
v.k.m.y v.k.m. raczil vſtnego poſſel=
12:
ſtwa mego doſtatecznie viſluchacz y lyſ=
13:
ti yeo Czeſſarſkyey Mczy wſdziecznie a
14:
myle przyącz y wirozvmyawſzi v.km.
15:
wſzitkyemv doſtatecznie yako ſye ta rzecz
16:
sama wſobye ma roſkazalyſczie v.km.
17:
mnie zebich ya lyſt pyſſal do Oczako=
18:
wa opowyadayacz to yz v.k.m. raczil
19:
na to przizwolycz y roſkazacz poddanim
20:
ſwim Czeſſarza yeo M. poddanim za ych
21:
ſzkodj doſſicz vdzialacz, yam wedle ro
22:
ſkazanya v.k.m. pyſſalem lyſth ſkrako


strona: 11/107

1:
wa do sedziego zamkv Oczakowſkiego y
2:
do ynschich vrzednykow tegoz zamkv yeo Cz.M.
3:
abi ony otim wyedziely y prziſlalybi obra=
4:
wſchi czlowiekow trzech abo czterzech z lyſti
5:
ſwimy do zamkv v.k.m. braczlawſkieo a=
6:
bi ony weſpolek znamy tam zgodzywſchi
7:
sye czobi kolwiek bilo wſyetho zebi ym to
8:
bilo powraczono wedluk sprawyedlywej
9:
rzeczi otim wſzitkym dalem ym bil znacz
10:
a gdiſmi przyechaly ſtimy pani waschimy
11:
ktorich v.k.m. raczil od dworv ſwego poſlacz
12:
semną do wynnycze tamzeſmi y ſynſchi
13:
my pani v.k.m. vkraynnimy na yedno
14:
myeſcze zyechawſchi sye lezely kylka dny
15:
oczekawayacz poſlanczow z oczakowa kto=
16:
bi myal przyechacz kv nam wedle pyſſa
17:
nya mego zadni ſnych nieprzyechal mv=
18:
ſyelyſmi powtore zwynycze do sedzyeo
19:
Byalogrodzkieo y do ynschich vrzednykow
20:
lyſth pyſſacz opowyadayacz yz ſnych
21:
zadni Z oczakowa knam nyeprzyechal dla
22:
odbyeranya tich rzeczi ych pobranich y pro
23:
ſzylyſmi przes lyſt nas tegosz Sedziego


strona: 11/107v

1:
Byalogrodzkieo abi on do oczakowa pyſſal ze=
2:
bi nyemyeſzkayącz sam do nas kylko ossob
3:
przyechalo a tak nykt do nas nyeprzyechal
4:
yedno lyſt ſwoy napyſſawſchi do nas prziſla=
5:
ly powyadayacz. wten obiczay cziebye Cze=
6:
ſarz yeo M. poſlal do krola yeo M. w=
7:
tey sprawye zebi tho ſprawywſchi do nas
8:
poddanich yeo Cz.m. wczaloſczy przinioſl
9:
y nam tho pooddawal. A tak my we=
10:
dlug pyſſanja ych nyeoczekawayacz yn
11:
ſchego othpyſſv od nych ſprawowaly ſpani
12:
waschimy te rzecz y nagrodzenye czinyly
13:
y nalezyone czternaſczie person wnyewo=
14:
lą pobranich y nam ych panowye waſzi
15:
daly tam tez wzyawſthi od panow wa=
16:
ſchich kazdego oſſobno na ymye wdrugym
17:
lyſczie ſwym napyſſal, y dla lepſzej wyer
18:
noſczy kv onemv lyſtv y pyeczecz ſwoye
19:
przilozylem y dalem ten lyſth moy pa=
20:
nom waſchim ktore v.k.m. raczil wiſſi
21:
lacz na thi ſprawj y ktemv przichodzy
22:
ly dwa tatarzi z oczakowa dla odyſ=
23:
kywanya czeladzy ſwej, nyzly mye=


strona: 11/108

1:
dzi thą czeladzyą ktorą mnye panowye poda=
2:
waly ony tey czeladzy swej nyenalezely kte=
3:
mvſztez ſprawczi zamkv oczakowskyego na y
4:
mye Moſtophye themv konya bilo wzyetho za te=
5:
go konya tyſſyącz dzyenych dano. nyzly
6:
yam pytal przed pani za tegoz konia oſtatek
7:
pyenyedzi kto ma placzycz Zid yeden po=
8:
wyedzial na granyczi Ia z oczakowſkymy
9:
lvdzmy ſye wydzyal na ymye Mohmvtaka a
10:
drugiemv ymye Mazenchodza a trzecziemv Aly,
11:
ony ſemną vmowę pewną othego konya vczi=
12:
nyly y ſlubylem ym za tego konya doſſicz v=
13:
czinycz na naschę wyelkąnocz ktobi kolwiek
14:
ſnych do mnye przyechal ta rzecz bedzie na
15:
koniecz sprawyona przitim tez bila obmowa
16:
dla pyączy tyſſyeczi owyecz Turczina Smay
17:
lowych. A tak ſye to nalaſlo za kazdą ow=
18:
cze po dzyeſyączy aſpr. yemv ma bicz
19:
dano. A wſzitkym tym pyączy tiſſyaczom
20:
owyecz sua pyeczdziesyath tiſſyacz
21:
denych ma bicz placzono na czas y panowie
22:
waſchi na to wiſlany pod pyeczeczyamy ſwimy
23:
ſwemy themv Ismaylv lyſt ſwoy daly y rok


strona: 11/108v

1:
mv oznaymyly kv zaplaczenyv tich pyączi dzie=
2:
ſyath tiſſyeczi h Denych o ſwyątkach a gdj
3:
on rok przidzie tedj ten Ismayl ma przicz
4:
do pana Camyenyeczkieo y wedlug tego dane
5:
go yemv lyſtv ma pan kamyenieczkj themv
6:
Ismaylv ktokolwyek onemv vynyen bedzie
7:
ma mv ſprawycz a ten Ismayl ſprawywſchi
8:
ſwoy dlug ma ten lyſth wroczycz y swoy
9:
lyſt wiſnanj ma dacz tedj ta rzecz koniecz
10:
ma przyacz a czokolwyek przednamy
11:
bilo Ia o wſzitkym tim v.k.m. daye znacz
12:
yzbi v.k.m. raczil otim wyedziecz


strona: 11/108v

1:
D Alberti Starzechowsky et S Podlodowſkj

2:
Z Roskazanya yego k.m. na poſſelſtwo
3:
yeo m. Czeſſarza Tur. przes Synay Czele=
4:
byeya stala sye ſprawyedlywoſcz poddanim
5:
Czeſſarza yeo m. przes vrodzone Voyczyecha
6:
Starzechowſkieo Staroſthe Drohobiczkieo podko
7:
morzego Lwowſkiego Stanyſlawa podlo
8:
dowſkyeo Dworzanyna yeo k.m. wten o=
9:
biczay yz Tatarom wroczyly poddany
10:
krola yeo M. czworonaſczye czeladzy smo


strona: 11/109

1:
ylowy za barani to yeſt za pyecz tiſſyeczi za kaz=
2:
dego barana po dzieſſyaczy aſpr abo za kazdą
3:
aſpre po lytewſkiemv pulgroſkv poddany krola yeo
4:
M. bedą wynny polozicz wkamienczv na ſwyatky
5:
prziſzle. przitim tez Prerffycz staroſtha Barſky
6:
czwyerdzy yz vgode na kodymye bedącz ſturky
7:
thoyeſth z Mezahodą z Mahmvdagą. ſkvla
8:
xyzaly. yednanye vczinyl ktorą powynien
9:
wipelnycz na prziſlą wyelgą nocz. Mvſtafye
10:
yaga tyſyacz za konya dano y zaplaczo
11:
no. a mi thv bedacz zroſkanyayeo k.m.
12:
thv w vynnyczi spanem poſlem Czeſſarſkym
13:
wedle tey czeduli te rzecz poſtanowylyſmi na
14:
czo pan poſſel prziſwolyl a dla lepſchego
15:
ſwyadecztwa y abi ſye wſzitky rzeczi wipel
16:
nyly pyeczeczy swe wlasne przilozylyſmi
17:
dan w wynnyczi wſobothe przed nowim
18:
lattem Anno domi[ni] MoDoXLijo


strona: 11/131v

1:
Instructia na Siem Pogra=
2:
niczni Voloski. Commissa=
3:
rzom Krolia Ieo Mczi Ktory bill poloſzon na Swziethi Ian
4:
Liatha 1545 Na ktory ſſam mia=
5:
nowany Comiſzarze Vrodzony An=
6:
drzei Steczina Lubelſzki y Sniathinſzki,
7:
Voicziech Stharzechowſzki. Belſzki. i Droho=
8:
biczki. Mikolay Grabia Chelmſzki Caſtel=
9:
lani y Lubomelſzki. Mikolai Boguſch
10:
Voiſki Lubelſzki i staroſta Crasnoſtawſki.

11:
Prziyachawſzi na Camyenyecz Coiſſarze
12:
naſſzi naprzod poſlya na Choczim do Cois=
13:
ſarzow pana Voyewodi Valaſſkyego wiwyadv=
14:
yancz ſzia o myeſcze na ktorim bi ſſia ſnymy
15:
zyachacz myely wczim Coiſſarze naſchi nye=
16:
chai ſporny nyebedna Bandzieli ym myeſcze
17:
wyedlye zwiczayv y zachowanya oznaymyono
18:
Na ktorebi beſpiecznye ze czcziam naſcham yachacz
19:
mogly Nyechay nathim przeſtawaya czo przi ich
20:
baczenyv nyechay bandzye. Pod thim czaſſem kye=
21:
di poſſlya na Choczym, maya ſſia wiwyedzyecz
22:
Comiſſarze od staroſth pogranycznych y od ynſſich
23:
poddanych naſſich wſhiſtkych krziwd ktorebi ſſia
24:
Zwalach dzyali. othim ſſia theſſh pitayancz czo
25:
za krziwdi Woyewodzie Voloſzkyemv od naſſich
26:
poddanych dzyeya ſſia y poddanym yego a wzya=


strona: 11/132

1:
wſſzi doſtatecznam ſprawae wedlye zwiczaya y zachowanya
2:
dawnego v wſziſtkych. dopiro poyada kv Comiſſarzom Wo=
3:
yewodi Voloſzkyego
4:
Szgiechawſzi ſzya SKomiſſarzmy naprzod krziwdi podda=
5:
nich naſchich przeloza y obczyaza. thak yako banda rozv-
6:
myecz wedlye potrzebi rzeczi.
7:
Ieſſly banda przekladacz krziwdi Coiſſarze pana Voyewo=
8:
di Voloſzkyego. ktorebi ſzya poddanym yego od poddanich
9:
naſich dzyali. powyedza Comiſſarze naſzi, yſz mi wyedzancz
10:
czo za przi myerze mami ſpanem Voyewodam Valaſkym
11:
y zyemyam yego. zakazvyemi poddanym ſſvoym abi za=
12:
dnych krziwd panv Voyewodzye y poddanym yego nye=
13:
czinyli. y Staroſthom naſzim kthorzi na granyczach ſſą
14:
pilnye thego ſtrzecz roſzkazvyemy. Ieſlybiwyancz ſſia
15:
czo dzyalo nad wolya y nad roſkazanye naſche. Mi go=
16:
thowy prawo panv Voyewodzye prawem Koronnem ya=
17:
koſzmi powynny ſprawyedliwoſcz czinycz thak yako ya za=
18:
wſzdi czinymi. kyedi yey od naſſ zada, y theraſſ dlya the=
19:
goſmi Coiſſarze naſche poſlaly abi krziwdi yeſly bi kto=
20:
re myall pan Voyewoda abo poddany yego od poddanych
21:
naſſich nagrodzoni bili.
22:
Ieſliſzh powyedza Coiſſarze pana Voyewodzyny yſzh
23:
pan Voyewoda czaſtho ſſlal donaſſ proſſhancz. abiſſmi
24:
mv Szyenkyem. A Sziordanem ſprawyedlywoſcz vczi=
25:
nyly, a dothichmyaſth doſſicz mv ſzya nyeſtalo. Powye=
26:
dza natho Coiſſarze naſzi yſz tha wyna przinaſz nye=
27:
yeſth. Abowyem pan Voyewoda. ſkarzill na Szyenka
28:
yſzbi zrzeczamy yego do zyemye naſſzey zyechacz myall. Na=
29:
thichmyaſtheſzmi go wvyazyenye Velwowye vſſyancz kaſza
30:
ly. y nad zwyczay y prawo Coronne dlvgoſzmy go wtim
31:
wyaſzyenyv dzyerzely. y bil bi bill dzyerzan przed ſzyą. bi
32:
bill pan Voyewoda nam przeſz popu ſſwego nyeoznaymyll
33:
yſz otho nyeſtall abi wyazyenyv dzyerzan bycz myall


strona: 11/132v

1:
A Kyedi ſſia pan Voyewoda przeſz poſſli ſſwoye vpo=
2:
mynall abi mv rzeczi thi ktore Syenko zabrall wroczone
3:
albo zaplaczone bili. Mi wſſziſtko czo kolwyek wedlye
4:
prawa Coronnego Szyenko prziſſyagllſſi wiznall yſz bill
5:
wzyal yadancz od pana Voyewodi. abilo mv wzyatho
6:
przeſz Iſzkrziczkyego Wcamienczv wrocziczyeſſmi pa=
7:
nv Voyewodzye Kazaly. Yako worek aſpr. Szhablya
8:
y unſze rzeczi. kthore szyenko wiznall. czoſmi Iordanowy
9:
yako potomkowy Iſkrziczkyego placzicz kazaly. I roſka=
10:
zalyſmi Staroſczye naſchemv Camyenyeczkyemv. abi
11:
mv ymyenye wſzyal. a ſznyego panv Voyewodzye placzill
12:
tho zacz bi thi rzeczi oſſaczowall.
13:
Ieſſly banda kvbek zlothi wſpomynacz thedi naſſchi
14:
Comiſſarze poywyedza. yſzh kyedi ſſia pan Voyewoda rze=
15:
czi ſſwich vpomynall nyebila nykomv ynnemv dana
16:
Vyna przeſſz lyſth y poſſli pana Voyewodziny yedno
17:
Szyenkowi. ktori gdi wedlvg prawa Koronnego prziſzia=
18:
gam ſſwoyam odwyodll ſzyą. yſz nycz wyaczey nye=
19:
wſzyall bill rzeczi pana Voyewodzinich yedno tho
20:
czo wiznall. Nyemogliſzmi wyenczei kazacz wroczicz
21:
albo placzicz panv Woyewodzye yedno tho czo on
22:
zeznall. A wſſzakoſz pan Voyewoda komv ynſzemv
23:
da wyne o then kvbek thedi mi ſſnym ſprawyedly-
24:
voſcz wedlye prawa Coronnego vczinymi
25:
Iſz pan Voyewoda myenyll przeſz poſla ſſwego abi
26:
then kvbek v Iordana myall bicz y ſſnyego Lanczvch
27:
zenye yego bicz vczinyon. roſſkazalaſſmy Iordanowy
28:
przed wamy ſthanacz. Abiſczye yvſſz wthey rzeczi y
29:
Wynnich wſſziſtkich ktore ma ſpanem Voyewodą ko=
30:
nyecz vczinycz. yako okolo thich rzeczi ktore Syenko
31:
wſzyall yſz mv bili wzyanthe przeſſz Iſſkrziczkyego.


strona: 11/133

1:
Iſſz ſſia theſſz ſkarzill pan Voyewoda Voloſſki na poddane
2:
Krolya yo M. Mlodego ſſina naſſego. Borzoboathe Skraſſne=
3:
goſthawv. yakobi mv myely bycz wynny pewne pyenyadze.
4:
za voli roſkazall Kroll yeo Mcz. poddanym ſſwoym ſtanacz
5:
przed wamy abiſczye wi tha rzecz poſtanowyly. a tho cz
6:
bi ſſia ſprawyedlywego wydzyalo ſkazaly. Ayeſly nye=
7:
bendzyeczye mogly konicza wthey rzeczi vczinycz thedi ya
8:
do naſſz odeſſlyczye
9:
Wynſich rzeczach y krziwdach thedi wedlye ſtharego zwi=
10:
czayv y zachowanya poſtanowyacz bendzyeczye
11:
Otho ſſia prziczinyayacz abi pan Voyewoda ſkarzicz
12:
ſſya prziczini nyemyall. Athakyeſſz abi poddanim naſſim
13:
krziwdi nagrodzone bili. Wthim wſſziſtkim Wyerze y po-=
14:
vynowaczſthwv ſſwemv doſycz czinyacz


strona: 11/133

1:
Inſtructia do Krolya yeo Mchi
2:
mlodego. Vrodzonemv Ianowi Setrczia=
3:
ney Burgraby Cracowſkiemv y Pod=
4:
ſtolyemv SandomierſkievLiata 1545.

5:
Poſſel gdi przyedzye do Krolya yeho Mczi vproſſy
6:
wſſzi Audientia ſſobye przi radach paniſthwa Lithewſzkieo
7:
thimy ſſlowy oddawſſzi pyerwey Credentia bandzye mo=
8:
will.
9:
Nayaſſnyeyſſzi M. Krolyv. Ieo Kro. M. oczyecz waſſzey
10:
Krolyewſſkyey M. moy myloſcziwi pan snadz ra=
11:
cziſſz ſſwikll obmiſſlacz myedzi ynnemy rzeczamy pylnye


strona: 11/133v

1:
yako bi yeho M.W. Krolyewſſkyey Mczi sdomem ſſwim wſſzi=
2:
ſtkyem y ſpoddanymy ſſwimy. y W.K. mczi takyeſſz wobro=
3:
nye a w pokoyv dobrem myeſkacz y zachowacz ſſia mogl.
4:
czo yeſſly kyedi czinyll za mlodſich lyadth ſſwoych dziſſz
5:
thim wyanczey tho obmiſſlacz raczi abi wthey doſpyaloſczy
6:
lyath ſſwoych mogll ſzya vchronycz kaſzdey nyeprziyaczyel=
7:
ſzkyey trvdnoſczi y nyebeſpyeczenſthwa Samſzyeczkyeo
8:
Czinyacz thedi themv doſſicz roſkazowall yeo Kro. Mczi
9:
ſſrodze staroſtam pogranycznym na on czaſſz oboyego
10:
panſthwa a theraſſz Coroni Polſſkyey. abi ony Czycho y ſpo=
11:
koynye ſſya zachowaly. przecziwko Walaſkym Tatarſkim
12:
y Czeſſarza Tvreczkyego lyvdzyem aza granycze do sza=
13:
dney Zyemye Nyeprziyaczyelſzkyey any yezdzycz any
14:
ſſlacz nyeſzmyely. rozvmyeyancz temv. yſch czo bi kol=
15:
wyek od yeho Kro. Mczi poddanich krziwdi. za grany=
16:
czam lyvdzye nyeprziyaczyelſczy myely. tho bi zaſſye
17:
sowyczye zlyvdzy y ſpoddanych yeho K. Mczi odebracz
18:
chczyely y obawyacz ſzye yeſcze Kthemv abi za yakye=
19:
my krziwdamy y zlodzyeyſthwy nyeprziyaczyell zwoy=
20:
ſzkyem do paniſthw yeho Krolyewſzkyey Mczi nyeodpo=
21:
wyednye y beſz wyeſczy ſſya nyewrzvczill kv wyelkyey
22:
ſkodzye y ſkazye poddanich yeho Krolyewſzkyey Mczi, a lyv=
23:
dzy eſch theſſ przeſtrzegayancz abi thich ſkod ktore bi bili v=
24:
czinyoni yeho K. mczi skarbv ſſwego yakoſſz ſzya tho yvſz
25:
pyerwey dzyalo nyeprziyaczyelſkyem lyvdzyem ſzwyel=
26:
kam ſkodam ſſwoyam placzycz nyemvſſyall


strona: 11/134

1:
Thy wſſziſtky rzeczi wyedzancz Krolyowa yey Mcz naſcha
2:
Myloſczywa pany matka waſſzey Krolyewſkyey Mczi abi=
3:
ſſya wdzyerzawye ſſwoyey granycziey Barſzkyey wedlye
4:
volyey yeho Kro. Mczi y poſpoly they potrzebi zachowala
5:
czoſſzkolwyek o protwyczv ſcziych powyeſczy abo pyſſanya
6:
vſſliſchala. abi thego beſz karanya nyeopvſczyla wczim bi
7:
bill wynyen nalyezyon. dowyadowacz ſſyą zawſſdi ra=
8:
czila ſtatecznye y pylnye. yakobi ktorą powyeſcz wpra=
9:
wdzye ſzye nalyeſcz mogla. A gdi yey M. Prothwiczowy
10:
thi rzeczi ktore namy bili powyadani oſnaymyacz y ſtheo
11:
go hamowacz raczila. kthemv prziſſlo za yego proſzbam.
12:
yſſz yey M. ſzdworv ſſwego Pawla Comornyka do Barv
13:
na granycze poſſlacz raczila. abi ſſzye dowyedzyall yeſly
14:
sprothwycza abo ſzkogo ynnego thi nayaſzdi do zyem
15:
nyeprziyaczyelſzkich pochodza kthori gdi tham bil yawnye
16:
thego doſſedl y okyem ſſwem wydzyal yſz kozaczi ſpanyſtwa
17:
wyelkyego kxyaſthwa Lithewſkyego na ſlyak Prothwy=
18:
czow zaymvyancz a kylkonaſczye myl koroni polſzkyey
19:
kv wloſczy Barſzkyey chodza bradzi dobithky do Walach
20:
y do Wloſzow abo czabanow Tvreczkich. dlya thego tho
21:
czinyacz. abi Prothwycza y ynne pogranyczne lyvdzy Coro=
22:
ny polſzkyey wyedly kv domnymanyv ſſamſzyath y
23:
nyeprziyaczyol yeo K. Mczi a yſzbi zathi krziwdi kthore
24:
bi ony vczinyly Corona a nye Kxyaſthwo trvdnoſczy y
25:
nyebeſpyeczenſthwo myala
26:
Prziwyodl tham do Krolya yeo Mczi y do Krolyowey yey
27:
Mczi thenze Pawel yednego Kozaka na ymye Iwaſzczka


strona: 11/134v

1:
Kthorego gdi drvdzi vczyekli poymal ſzkylkodzyeſſyanth
2:
kony Voloſzkich. kthorego gdi panowye ych Mczi Radi Kro=
3:
lya yeho Mczi W Cracowye pitaly othim chodzenyv y
4:
Cradzyeſchi kthora przinych bila nalyezyona powye
5:
dzyall. yſz za wolyam y roſkazanym Kxyądza Phyedora
6:
Staroſthi Wlodimyerſzkyego y ony theraſſz chodzyly do Walach
7:
y ynny ynnich czaſſow theſz za roſkazanym thegoſz pana
8:
Stharoſthi czeſtho chodziwaya. kv Theyny y kv Oczako=
9:
wv ayſz ym roſzkazuye wſſziſtkym zebi ſlyak panyſthwa
10:
Lithewſzkyego traczyly a kv barv y na yne myeſcza
11:
Koroni polſzkyey korziſcz kazdam pedzyly. zebi y wala
12:
chowye y Tvrczi y Tatarowye na prothwycza ſzye o
13:
thi rzeczi domiſlyaly y skarzily. wktorey rzeczi ſcher=
14:
ſcha ſprawą waſſchey K.Mczi ſthego przepyſſv lyſthv
15:
Prothwyczowego y thakyeſz ſpowyeſczi Pawla Comornyka
16:
przed waſcham K. mczam ſthawye yeo K. mylcz
17:
Wthey rzeczi Nayaſznyeſchi M. Krolyv poſlacz mye raczil
18:
ządayancz zatho waſchey K.Mczi. oczyecz W. K. mczi spani rada=
19:
my ſſwymy thae rzecz wirozvmyawſczi raczill thak y
20:
karacz y opatrzycz. abi na pothim thakye rzeczi nye=
21:
prziſthoyne na granyczi ſſye nyedzyali. ſkthorich bi
22:
trvdnoſcz ſkoda y walka przecziwko paniſthwam yeo
23:
Krolyewſkyey Mczi y thvdzyeſz w. K mczi vroſcz
24:
mogli wczim nycz nyewathpy yeo Krolyewſka Mcz
25:
yeſly ządanyv yeo Krolyewſkyey Mczi y thakyeſzh po=
26:
trzebye poſpolythey W.Kro.mczi bandzyeſz vczinycz
27:
doſicz raczill
28:
Dokonawſzi rzeczi kv Krolyowy yeo Mczi kv panow


strona: 11/135

1:
zaſzye oddawſchi lyſth Credenciey thak bendzye mowyl
2:
Myloſczywy panowye yeo Krolyewſka Mcz naſz myloſczivi
3:
pan Krol ſtharſchi oczyecz yeho Krolewſkyey Mczi pana na=
4:
ſchego M. przeſz mye roſkazal w.m. wſzitkyem laſke ſſwą
5:
powyedzyecz. napomyonancz y zandacz W.m. yeo Kro. roſka
6:
zal abiſczye w.m. przi Krolyv yeo mczi Sinv yeo K mczi panv
7:
ſſwem raczily ſzye otho ſtaracz abi thi rzeczi o kthore yeo
8:
Krolyewſka Mcz roſkazal przeſz myą kthore w m. ſliſche=
9:
ly. bi bili thak opatrzone y karane yakobi paniſthwa ych
10:
Krolyewſkyey Mczi trvdnoſczy y nyebeſpyeczenſthwa nye=
11:
myely


strona: 11/135

1:
Inſtructia Henrichoui Duorza=
2:
ninoui naschemu do Baſch Czeſſarza
3:
Tureczkiego. Liata 1545

4:
Przodkyem Henrich prziyachawſzi na dwor Czeſſa=
5:
rza Tvreczkyego opowye ſſzye v Baſch yſz prziyachal
6:
ſlyſthem naſchem do Czeſſarza Tvreczkyego y bendzye
7:
ſſzye pital czo mv kaza ſthim lyſthem dzyalacz yeſſly
8:
mv y kaza ſchamemv Czeſſarzowy oddacz abo y ſſamy
9:
banda chczyecz wſzyancz. a powye przithem yſz mv nye
10:
poruczono nycz mowycz Sczeſſarzem yedno lyſth oddacz
11:
a odprawi y odpyſſv ſzye vpomynacz
12:
Tv wyecz pothem czo mv kaza ſthem dzyalacz tho
13:
bandzye czinyll


strona: 11/135v

1:
Ieſſly go przipvſcza do Czeſſarza thedi thak bandzye mo=
2:
wyl
3:
Krol yeo Mcz polſky pan moy roſkazal waſchey Czeſarſkyey
4:
mczi poſzdrowyenye braczkye powyedzyecz. y ſzdrowye w.
5:
Ceſarſkyey Mczi nawyedzycz kthorego w.C.Mczi zawſzdi
6:
ziczi y ſprziyaye yako brathv y Samſzyadowy ſſwemv
7:
blyſnemv. atham lyſth odda y opredkam odprawe pro
8:
ſſzycz bandzye.
9:
Ieſly banda Baſche chcziely lyſth wzyacz thedi ym y od=
10:
da a od prawe predkam proſzycz bandzye
11:
Lyſth theſz drvgy kthori do Baſch pyſchemy wneth za=
12:
Czeſſarſkym lyſthem yem odda. alye przed oddanyem ly=
13:
ſthv thak ma mowycz
14:
Kroli yeho Mcz polſzki pan moy roſkazal w.m. prziyaczye=
15:
lyom ſſwoyem poſzdrowyenye powyedzyecz. zyczacz w
16:
M. od pana Boga wſchego dobrego a od Czeſſarza laſky
17:
yako prziyaczyelyom ſſwoyem oſſoblywem. o kthorich
18:
tha nadzyeye ma, yſz bandacz na them myeſczv na kto=
19:
tem theſz pyerwſzi bily panowye Baſche. Bendzyeczye ſzye
20:
W.m. ſtaracz o zachowanye dobrey prziyazny y przi=
21:
myerza kthora yeſth myedzi Czeſſarzem yeo Mczą Tv=
22:
reczkyem a Krolyem yeo Mczą panem moyem.
23:
Pothim lyſth odda bendaly go pitacz okolo Oczakowa powye
24:
yſz ſkoro prziſla wyeſcz o they ſkodzye ktora ſzye tham ſtala
25:
poſlalyſzmy Comornyka naſchego do polnyego Heth
26:
mana chczacz ſzye dowyedzyecz rzeczi pewney. Ktho=
27:
ri nam piſſall yſz Sendzyak byalogroczky kv nyemv
28:
bil poſlall opowyedayancz the ſkodą kthora ſzye wo
29:
czakowye ſthala amyenyancz yakobi ſzye od podda=
30:
nich naſich ſthacz myalacz.


strona: 11/136

1:
Alye Hethman naſch polni dal nam the ſprawe za pewnem
2:
wiwyedzyenym. yſzh myedzi thimy lyotri kthorzi do Ocza=
3:
kowa chodzyly nyebil zadni ſKoroni naſchey. alye wſchith=
4:
czi wodzowye Smoſkwi bily, za kthoremy powyadaya yſz
5:
bi Lotrzikowye a Tulyacze ſzkxyaſthwa wyelkyego Lithewſkeo
6:
yſczy myely. czego yeſcze pewnye dowyedzyecz ſzyą nyemogl
7:
kthorz bily abo yeſly byly kthorzi.
8:
The ſprawe gdichmi wſzyely od Hethmana naſchego, aczkol=
9:
wyek tha skoda kthora ſzye ſthala poddanem C. yeho Mczi
10:
nyeodnaſich ſzye poddanich ſthala. a wſzakze yednak za=
11:
lowalyſzmi thego yſz ſzye tho od thego lyotrowſthwa ſtalo
12:
kthore nygdzyey pewnego myeſcza nyema. yedno ſzye po po=
13:
lyach tula, y roſkazalyſzmi do Staroſth naſich pograny=
14:
cznich pyſſacz. abi wſhitky pylnoſczy vczynyly yſzbi thi lo=
15:
tri poymacz mogly abi bily srodze karany. a wthy
16:
mechmy czye slyſthi naſchymy wiprawyly do Czeſſarza
17:
yeho Mczi
18:
Skthoremyſz gdiſzh yachal dowyedzyaleſz ſzye na gra=
19:
nyczach yſzh theſz kroli yeho Mcz mlodi Sin naſch roſka=
20:
zall staroſtham pogranycznim kxyaſthwa Lithewſkyeo
21:
abi ſzye pylnye ſtharaly yſzbi tho Lotroſthwo bilo poy=
22:
mano a karano.
23:
Bendaly mowycz yſzh maya pewną ſprawe yſzh tho
24:
lyvdzye bily ſpaniſth naſich powyeſch yſch ynaczey nye=
25:
wyeſch yedno yſch Moſkwa bila. ayeſly kthorzi bily
26:
ſpaniſthw naſich yakoſch thego pewnye nyewyeſch, the=
27:
di nyebily yedno yakye lotroſthwo a Thvlacze abowyē
28:
zadni ſthateczni a kthori bi myal oſzyadloſcz wpani=
29:
ſthwach naſich. waſzich bi ſzye thego nyeſſzmyal nad
30:
ſſrogye zakazanye naſche kthoreſzmi yczinyly aby
31:
zadni poddani naſch nyeſzmyal lyvdzy poddanich


strona: 11/136v

1:
Czeſſarza yeo Mczi ſkodzycz wyedzancz yſz zatho
2:
srodze bi karan bill.
3:
Ieſly tham poſla naſchego zaſthanye thedi yemv ly=
4:
ſthi odda y inſtrvctiam thą vkaze abi ſzye wedlye
5:
nyey ſprawowall
6:
Gdzye by theſch czego boze vchoway zaſthal tham poſla
7:
naſchego yſzbi bil zahamowan a do nyego nyepv=
8:
ſczon nyebil. thedi ſzam przed ſzya lyſthi odda. a pothī
9:
ſtharacz ſzye bandzye abi poſſel naſſ wolyen bil ana=
10:
wyeczey przeſz Roſtembaſche. a tho bandzye czinyl sam ſſzye
11:
bye yakobiſzmimi ſzye bily nyenadzyewaly thego, y o=
12:
wſchem za thoſz mi myely yſz poſſel naſz, yvſz myal ri=
13:
chlo v naſz bicz. Ponyewaſz nycz ſzye od naſſz nyeſta=
14:
lo. czim biſzmi myely przemyerze ſrzvczicz. Kthorego
15:
zawſdi ſtrzeſzemi y ſtrzecz bandzyemi. Nyechczancz abi
16:
na naſchey wyerze kthoraſzmi Czeſſarzowi Ieo Mczi da=
17:
ly ad od Ieo Mczi ya theſzh wſzyaly myal ſzye yeo M. omilicz.
18:
Aczkolwyek bi theſzh od naſſz czo ſzye przeczywko przimye=
19:
rzv dzyacz myalo yakoſch ſzye wthim czvyemi yſz ſzye nycz
20:
nyedzyeye. yednak tho yeſth zachowanye myedzi wſzi=
21:
tkymy lyvdzymy yſz poſlowye wſchedi beſpyeczenſthwo
22:
y ſwobode maya. A kthoſchkolwyek na poſli ſzye kye=
23:
di targal nyebil przeſz wyelkyego v wſzech lyvdzy oſla=
24:
wyenya. a thego nygdi zadni pan ſprawyedlywi yeno ya=
25:
ky okrvthnyk nyeczinyl.
26:
Powye pothem yſz ma zatho biſzmi tho bily wyedzyely
27:
nyezanyechalybiſzmi thego bily o thim do Czeſſarza
28:
yeho Mczi pyſſacz y wſzkazacz


strona: 11/137

1:
Inſtructia Odpowiedz ktho=
2:
ram dawno Panv Giendzie y Bur=
3:
ly Poſlom Pana Woiewodi Wolos=
4:
kyego na Seymye wcracowiie
5:
Liata 1546.

6:
Ieo Crolyewſka Mcz naſſh mczvi pan poſzdrowyenye kto=
7:
reſczye od pana Woyewodi kv yeo C. Mczi vczinyly za=
8:
lyeczenye powolnoſczi pana Woyewodzyney wdzyeczne przi=
9:
yancz raczil yako od Samſzyada ſzwego za kthore Krol
10:
yeo Mcz yemv prziyanſz ſſwam y laſzke krolyewſką vka=
11:
zowacz przeſz waſſz raczi.
12:
Wſzkazal przeſz waſz kv yeo C.mczi pan Woyewoda
13:
proſſacz yeo krolyewſkyey Mczi pan Woyewoda proſſacz yeo
14:
Kro. Mczi abi Sjwaſkyem poddanim ſſwoym Skraſſnego ſta=
15:
wv ſprawyedlywoſcz panv Woyewodzye vczinycz raczil
16:
ayego kthemv przicziſznall abi Voli kthore od pana Woye=
17:
wodi Cvpyl, panv Woyewodzye zaplaczil. Ieo Krolye=
18:
wſzka Mcz yako zawſdi zwikl czinycz. panv Voyewo=
19:
dzye ſpoddanimy ſſwymy ſprawyedlywoſcz thak y the
20:
raſſz ſtaracz ſzye pylnye otho raczill, abi ządnoſczy y pro=
21:
ſzbye pana Woyewodzyney wthim doſſicz vczinyl. y raczil
22:
tho bil weſpolek s yego Crolyewſkam mczią mlodem
23:
s synem ſſwoyem pewnim Coiſſarzom polyeczycz, abi


strona: 11/137v

1:
ony nalawſſzi bicz wynnem Borzobathego panv Voye=
2:
wodzye ſznym ſprawyedlywoſcz vczinyly przed kthoremy
3:
Borzoboathi tho wiwodzyl yſz on thich wolow okthore
4:
ſzye pan Voyewoda ſkarzi nyekvpowal alye Zidzy okazvyancz
5:
tho y ſzwyadeczthwi y zeznanym thich yſch czla zid od
6:
wolow placzil y ym ye przedawal znalyeſly. thak
7:
yſz Coiſſarzeyeo Cro. mczi znalyeſzly go bicz nyewynnem
8:
Gdi wyecz tha rzecz przed yeo krolyewſką Mcz prziſla ſſamyſz=
9:
czye thego dobremy ſzwyathky czo za pylnoſcz y ſtharanye
10:
Crol yeo Mcz wnyey czinycz raczil. Radi ſſwoye przednyeyſche
11:
natho wyſſadzycz raczil y ym tho polyeczicz. abi ony doſta=
12:
theczną ſprawe wſzyaly y thego ſzye pylnye wywyedzye=
13:
ly yeſlybi Borzoboathi panv Woyewodzye bil wynyen,
14:
I bil dlvgy ſpor przed Radamy Ieo Crolyewſkyey Mczi
15:
myedzi Borzoboathim Athimy zidi okolo thich wolow
16:
okazowal tho Borzoboathi doſtatecznimy wiwodi yſz zidzy
17:
v pana Woyewodi thi woli kvpyly. Zidzy ye zwalach
18:
wignaly. Zidzy ye przeſz Corone gnaly. Zidzi od nych
19:
miczyly y przedawaly ye. czego wſſzitkyem swyadecz
20:
ſthwem y wiznanyem Mithnykow y ynſich wyelye
21:
lyvdzy wiwodzyl y na oſtatek tho okazal. yſz na=
22:
then czaſſz kyedi Czirograch kthoriſczye okazowaly py=
23:
san bil wſokalyv po ſwich ſprawach bil. Ayſzh przed
24:
Radamy yeo Kro. Mczi Zidzy opowyedaly. yſz nathen
25:
czaſſz Borzoboathi v Walaſech byll myenyacz yſzbi go
26:
s Camyencza Ormyanye tham wydzyecz myely. y powye=
27:
daya y natho gdzye bi thego Ormyanye nyezeznaly. abi
28:
na wſziſtky mayetnoſczy ſſwe y na gardlo karany bi=
29:
ly. Naczo gdi ſzye y Borzoboathi poddal, raczil yeo Cro. mcz


strona: 11/138

1:
do Camyencza ſlacz Comornyka ſſwego abi ſzye rzeczi pewney
2:
wywyedzyecz mogl. y przinyeſzyono yeſth yeo Cro. mczi wiznanye
3:
ormyanſkye. kthori vczinywſzi pyerwey prziſzyege wedlye
4:
ich zakonv. w Coſczyelye wiznaly. yſz any othim wyedzyely a=
5:
bi Iwaſko Borzoboathi voli thi v Woyewodi kvpowal, any go
6:
w valaſech wydzyely. Czo yeo Crolyewſka M. baczacz yſzh Bor=
7:
zoboathi yaſznyey yeſcze nyſz przed Coiſſarzmi nyewynnoſcz
8:
ſſwoye wiwyodl any ſzye okazacz moglo. abi panv Woyewo=
9:
dzye wynyen bicz czo myal, nyemogl yeo Cro. M. ynſchego
10:
nalyeſcz wedlye prawa Coronnego. Kthoryem powynyem pa-
11:
nv Voyewodzye ſpoddanim ſſwoyem ſprawyedlywoſcz czinycz
12:
wedlye przimyerza. yedno tho czo y Coiſſarzeyeo Crolye=
13:
wſkyey Mczi przed thim bili nalyzely. abi Borzoboathi sa=
14:
motrzecz prziſzyagl yako od pana Woyewodi volow nyekv=
15:
powal. Sam przeſz ſzye abo przeſz thi zidi. any Wvalaſech
16:
na then czaſz bil kyedi thi vvoli zwoloch wignano. alye
17:
yſz ſzye okazalo. yſz thi voli zidzy zwoloch wignaly yeho
18:
Cro. M. nyeziczancz ſkodi panv Woyewodzye rad ſprawye=
19:
dlywoſcz snyemy vczinny yeſt banda myecz ſtho Mayetno=
20:
ſczy. roſkazvyem Voli thi placzycz. agdzye bi mayethnoſczi
21:
ych nyeſtawalo. thedi oni sami panv Voyewodzye wida
22:
Gdisch theſz yednak the ſprawe yeo Kro. M. myecz raczi
23:
yſch czy zidowye dlvgow nyemalo y voloſech y yndzyey
24:
maya. thak yſſz gdi ye bendzye pan Voyewoda myal.
25:
lathwye kthemv przidzye yſz zaplathe za ſſwoye vo=
26:
li myecz bendzye. Kczemv yeo Kro. m. panv Voyewodzye
27:
bendzye pomagacz. y ſtaracz ſzye raczil. abi mv ſzye tho
28:
nagrodzycz moglo.
29:
Czo ſzya thicze pana Iordana Ieo Crolye. M. raczil decret


strona: 11/138v

1:
vczinycz abi Iordan thi wſziſtky rzeczi kthore za wizna=
2:
nyem Syenkowem dobrei pamyeczy przi panv Iſkrziczkyem
3:
bili zoſthali panv Voyewodzye wroczil abo zaplaczil. Ayſſz
4:
pothem decreczye Krol yeo M. ma the ſprawe yſz kvbek zlothi zo=
5:
ſthal theſz bil przi panv Iſkrziczkyem ſkthorego Lanczvch thv
6:
WKracowye robyono. roſkazacz raczi Krol yeo M. panom Niktho=
7:
rev pana Iordana yothego zlothnyka doſtateczney rzeczi ſzye do=
8:
wyedzyecz a themv konyecz thv przi waſz vczinycz.
9:
Dlvg then kthori bil Iſaczko Zid panv Woyewodzye wynyen
10:
ponyewaſch wnyemczach zabyth yeſth zenye yeo placzicz yeo
11:
Krol yeo M. roſkaze y da lyſthi ſſwoye abi kv placzi thego dlv=
12:
gv prziczinyona bila
13:
Czo proſſzilyſczye ymyenyem pana Woyewodi abi krol
14:
yeo M. sbyegli lyvdzy S Syemye Voloſkyey panv Voyewo=
15:
dzye ſpaniſtw ſſwoych widawacz raczil roſkazacz. wthem
16:
ſzye yeo Kro. M. wedlye opiſſanya przemyerza bendzye ra=
17:
czil zachowacz. sthi kthorzi benda myely bicz vidany. vidacz
18:
bendzye raczil roſkazacz a drvgych w paniſthwach ſſwo=
19:
ich nyebendzye raczil chowacz
20:
Bendzye theſz raczil yeo Cro. M. do pana Staroſthi Halyczk=
21:
yego pyſacz abi ſzye pylnye vivyadowal kthorzi bi thi
22:
kvpcze Tvreczkye roſbyly a wiwyedzyawſzi ſzye abi oni
23:
wedlye prawa koronnego karaly
24:
Zidowy za kthorem ſzye pan Voyewoda prziczinya w
25:
ſkazal K. yeo Mcz glyeythowni lyſth dacz z kthorem bi
26:
dlvgy ſſwoye wiczyagnacz a panv Voyewodzye zapla=
27:
czycz mogl. Aczkolwyek yeo K. M. thego nyerad cziny tha=
28:
kowem lyvdzyem kthorzi zawodza lyvdzye rozvmye=


strona: 11/139

1:
yancz yſzh tho przeſz ſkazi poddanich yeo K. M. bicz nyemoze a wſſa=
2:
koſſz wyethſche baczyenye yeo K. m. ſpanem W. ma. otho ſzye ſtara abi
3:
panv Voyewodzye ſpoddanimy ſſwymy ſprawyedlywoſcz vczinyll
4:
wthey rzeczi na prziyaſzn pana Voyewodzyne myedz raczi myſly
5:
na poddanich ſſwoych pozithek.
6:
Gdiſch Ieo Krolyewſka Mcz zachowivayancz ſzye wedlye przi=
7:
myerza kthore yeo Krolyewſka M. ſpanem Voyewodą ma. otho
8:
ſzye ſtara abi panv Voyewodzye ſpoddanimy ſzwimy ſprawye=
9:
dlywoſcz czinyl, a zadney ſſzyebye prziczini ſrvſchenya przimye=
10:
rza nyedal. Rad bi theſz tho yeo Krolyewſka M. wydzyal abi ſzie
11:
pan Wyewoda thimze ſpoſobem przecziwko Ieo Crolyewſkey
12:
M. y poddanem yego Cro. M. yſz thak czeſthe ſkargy od podda-
13:
nich ſzwich na pana Voyewode ſliſſecz mvſſy. Abowyem
14:
ſkarza ſzie kvpczi Ieo Kro. M. yſz nyemaya thego beſpyeczen=
15:
ſthwa y ſzwobodi do Voloch y do Tvrek ſkvpyamy ſzwimy
16:
yeſzdzycz ktorebi wedlye przimyerza myecz myely. gdiſſh
17:
pothi czaſſi wyelye ych kv zvbozenyv przeſz prziczine pana
18:
Voyewodzyne przicz mvſſzyalo. Zabrani ſſam nyktho=
19:
rem kvpye. nyektore kvpye ym ym wſzyawſzi potraczo=
20:
no. rzeczi y ſtatek ych wzyawſchi y dotychmyaſth przi panv
21:
Voyewodzye yeſth. Anye tilko ſzye poddanem tho yeo Kro=
22:
lewſkyey Mczi dzyeye. Alye y ymyenye yeo Krolyewſkey
23:
Mczi Snyathin. od gwalthow y od nayazdow s walach vol=
24:
ne bicz nyemoglo. abowyem rokv przeſlego gwalthownye
25:
ye Swoloch nayezdano y ſkodi wyelkye tham ſzye ſthali o=
26:
czo czeſthokrocz yeo Krolyewſka Mcz kv panv Voyewodzye
27:
y pyſſal y wſzkazowal. A wſchakoſzh tho yeo Krolyewſkey
28:
Mczi do thich myaſth nyeyeſth nagrodzono. Ieſſly pan Vo=
29:
yewoda byerze przedſzye ſzkodi kthore myeny yſch


strona: 11/139v

1:
yſzh mv ſzye ſtaly od poddanich yeo Krolyewſkyey m. kthore
2:
yednak pyenyadzmi nagroduone bicz moga, nyemnyey yeo mcz
3:
Krolyewſka a v wyelki ch panow pyenyeſzną ſkodą yeſth
4:
namnyeyſcha. ſlvſznye yeo Krolyewſka M. nyema przecz
5:
wdzyecznye przyimowacz thich gwalthow. kthore naymye=
6:
nyv yeo Krolyewſkyey M. ſtali S woloch. kthore kv zacho=
7:
vanyv dobrey prziyazny y Samſzyeczthwa nycz nyepo=
8:
magaya. Dalyſczye ſzye thv ſliſchecz powyedayancz ych
9:
bi nyemyalo bicz dobrze yeo K. M. tak rozvmye. yſzh yeſly
10:
bendzye nyedobrze thedi nykomv ynſchemv yeno themv ktho=
11:
rego tho przed thim pothikalo. nyezwikl yeo krolyewſka
12:
mcz nykomv groſzycz. any yeo Kro. m. dawa nygdi
13:
prziczini nyeprziyazny nykomv alye ſzye tho yvſzh oka=
14:
zalo. yſzh yeo Kro. M. y ſzwich krziwd ynſich ſzye y podda=
15:
nich ſſwoych od krziwdi bronycz vmye.
16:
N
Apomyna yeo Kro. M. przez waſſz pana Voyewode abi
17:
y thi krziwdi kthore ſzye ſtali Ieo Kro. Mczi y poddanem
18:
yego K. M. nagrodzyll. y na pothem yeo Krolyewſkyey m.
19:
y poddanem yeo Krolyewſkyey Mczi thak ſzye zacho=
20:
vival. yako bi ſzye thego rzeczam okazowacz moglo
21:
yſzh prziyaſzn y przimyerze s yeo K. mczi zachowiwacz
22:
chcze bo gdzye bi tho nyebilo mvſſzyal bi yeo Kro. Mcz
23:
abo poddanem ſſwem yeſzdzycz bo Voloch zakazacz abo
24:
thich obiczayow ſvkacz yakobi poddane ſſwoye wobro
25:
nye zachowal
26:
N
Yerozvmyal yeho Kro. M. abi czo bilo potrzebnyey=
27:
ſchego kv prziyazny y przimyerzv zachowanyv yako
28:
seymi pogranyczne, y dlya thego gdi pan Voyewoda


strona: 11/140

1:
zadal Ieo Crolyewſkey M. abi syem na granyczach bil wedlye
2:
ſtarego dawnego zachowanya vczinyon. Na kthorem bi Cois=
3:
ſarze Ieo Crolyewſkey M. y pana Voyewodzyny Syachawſſhi
4:
ſzye zobopolne krziwdi krziwdi zrownacz mogly. raczil bil
5:
yeo Crolyewſka M. thego pozwolycz. y raczil bil yeo Crolyewa
6:
M. Radi ſſwoye na czaſſz na kthori bil s panem. Voyewodą
7:
do Camyencza smowyl poſlacz. kthorzi koſth wyelky vczi=
8:
nywſzi prozno do Camyencza yezdzyly. Abowyem pan Vo=
9:
yewoda zadnego Coiſſarza ſſwego bil nyepoſlal. athak bil
10:
przicziną thego. yſz then Syem kthori za zadanym yego bil
11:
poſthanowyon nyedoſſzedl. Kv ſkodzye nyemaley thim ktho=
12:
re yeo Kro. Mcz nam bil poſlacz raczyl Czego yeo Kro. Mcz
13:
od pana Voyewodi wdzyecznye prziymowacz nyemoze. y nye-
14:
chczyal bi abi ſzye tho yeo Kro. mczi na pothem od pana Vo
15:
yewodi dzyacz myalo abi tho czo yeo Kro. Mcz kv zachowa=
16:
nyv prziyazny y przimyerza czinycz raczi na ſkode pod-
17:
danem yeo krolyewſkyey Mczi obraczacz ſzye myalo


strona: 11/140

1:
Lyst Czeſſarza Tureczkiego
2:
o skodi Oczakowſkie przesz
3:
mahmet Czauſa przinyeszionii
4:
Lyatha 1546.

5:
B
Ozam moczą Czeſſarz Tvreczky y ynnich wyelye=
6:
paniſthw Roſkazvyaczemv panv Wyelkyemvz Iesuſowev
7:
W ſzakonye prziyaſzn naſſche prziyaczyelowy naſche


strona: 11/140v

1:
Krolyowy Poliſkyemv y ynnich wyelye paniſthw zako=
2:
nv chrzeſczyianſkyeo Sigmuntowy oznaymvyemi y da=
3:
yem wam naſzemv prziyaczyelowy wyedzyecz przeſz
4:
then lyſth naſch. Thich przeſlich czaſſow Sandzyak Siliſtr=
5:
ky Machmet Bek a Sadzya naſſzh Zamkv naſchego Ocza=
6:
kowſkyego daly ną panv ſzwemv przeſz lyſthi ſſwoye sznacz
7:
ſkthoricheſzmi lyſthow ych tho wirozvmyely, yſzh Span=
8:
ſthwa waſchego Spolſzky Snykthorich Zamkow. przodkiē
9:
SBraczlawya Zaczko á Maſlo. Szamkv theſzh waſchego
10:
Sczerkaſch naymye Karp. Ian Derſko. czy Sczerkaſſow y
11:
Skyyowa y zyniſich zamkow waſich pogranycznich kthore
12:
przilyegli po blyzv ſtich zamkow nyekthorzi panowye Sa=
13:
my wglowach Przodkyem Prothwycz Wlodimyerſky. Proni=
14:
ſky y zyniſich panow roſkazanya. czy bandancz glowamy
15:
ſprawywſzi ſobye trzidzyeſczy y dwye Schaiky. vodą przi=
16:
ſly lyatha po smyerczy Machomethowey 952. Myeſzyacza
17:
Paſzdyernyka trzynaſthey noczi prziczyagnely pod zamek
18:
naſch oczakow Sobronam, Srvſznyczamy. y doſthawaly
19:
zamkv y zabyly do Smyerczy pyancz czlowyeka. a czte=
20:
rzech ranyly. y thvdzyeſzh wzyantho lyvdv zakonv na=
21:
ſchego Berzermanſkyego wnyewolyą. yako nyewyaſth
22:
thak theſzh y Meſczinſkyego ſtanv trzidzyeſczy y dwoye
23:
y kv themv wzyatho zych Mayethnoſczy za dzyewyecz=
24:
naſczye thyſzyancz rzeczi ych rvchomich wthey tho wal=
25:
cze. A na pothem ſthich lyvdzy kthore bilo pobrano wnye=
26:
volyą dwadzyeſczya oſſob pvſczono na okvp. athego ych
27:
okvpv zaplaczono ym. czterdzyeſczy thyſzyancz y sheſczſoth
28:
aſpr. a szyedm oſſob yeſcze ſſą vnych wnyewoly zoſtalo
29:
y kv themv yeſcze zyniſich poddanich naſſich wzyantho


strona: 11/141

1:
trzidzyeſczy oſſob wnyewolyą. a ſkodi ym vczinyono za ye=
2:
dennaſczye y trziſtha aſpr wmayethnoſczach wych y the
3:
wſziſtką trzidzyeſczy oſſob na okvp przedaly wzyaly ponych
4:
okvpv dzyewyencz y trzidzyeſczy thiſzyancz y cztheriſtha.
5:
aſpr y sthich theſz yedna oſſoba v nych yeſcze zoſthala. y yn=
6:
ſzym poddanem naſſzem wmayethnoſczyach ych trzidzyeſczy
7:
y sheſcz thiſzyancz y oſzm ſſneth aſpr. y kv themv kony wzya=
8:
tho dzyewyaczdzyeſzyanth y szyedm dobrich, ony owſzitkym
9:
them daly nam panv ſſwemv znacz. athak mi mayancz
10:
swamy od dawnich czaſſow zachowanye y prziyaſzn dobra
11:
y prziſzyege. prziſlvchaly tho na waſzh myeſkayancz znamy
12:
wthakowey laſkawey prziyazny panyſthwy y poddanem na=
13:
ſſchim ſkodi takowe y zabyeranya lyvdzy wnjewolyą czi=
14:
nycz yako wdobiwanyv zamkv. Thak theſſz y wſzabyeranyv
15:
wnyewolyą poddanich. kthorich i theraſſz znyewolyey o=
16:
ny wikvpowaly. Prziſlvſchaly na Samſzyeczkye prziya=
17:
czyelſthwo. y thego porzathkv zloczinſthwa nyerozvmyemi
18:
czo za prziczina yeſth. Iakoſch y pyerwey za thakowich
19:
ſzloczinczow. kthorzi bily poddanem naſzem thakye skodi
20:
poczinyly. thim poddanem naſzem zwaſchey ſthroni bilo do=
21:
ſſicz vdzyalano zaych skodi. Powthore thakowa rzecz czo
22:
za potrzebe vkazvye wſczinyacz thakych zloczinſthw. kthore
23:
nyeprziſlvſchaya any zalyeza myedzi prziyaczyelmy ſzye
24:
zachowiwacz. Bo ya thv nyewydze zadney prziyazny zwa=
25:
ſchey ſthroni zadna rzecz ſzye nygdi nyeodmyenya tho ſcha=
26:
my dobrze rozvmyeczye wprziyazny. alye zwaſchey ſthro=
27:
ni za wſche thakowe ſzbitheczne rzeczi pochodzą y yawnje ſſą
28:
athak thi ſkodi poddanich naſich popyſſane. Potrzeba nam po=
29:
waſſz prziyaczyelyv naſchem tho myecz. ze bi bili ſkodi pod=


strona: 11/141v

1:
danim naſchem oprawyone. A thich zloczinczow kthorzi
2:
thego ſſzye dopvſczayą kthorego kolwyek ſthanv ſſnych ktho=
3:
rich bandzye przeſz omyeſkanya nyech bi bily ſkarany. Bo
4:
thakowem lyvdzyem tho karanye vkazvye. Zebi powthore
5:
thakowich zloczinſthw ſzye nyedopvſczaly any theſz then
6:
Reieſtr. kthori prziſſlal Sandzyak naſſz do naſſz pana ſſwo=
7:
yego. do naſchego ſczeſlywego panowania o ſkodach poddanich
8:
naſchich poſſlalyſzmi wam pewnem Czavſſem naſſzem nay=
9:
mye Machmetem athak wolya naſcha nathem yeſth gdi
10:
Czavſz naſch dowaſch ſthem lyſthem naſzem prziyedzye
11:
thedi biſczye ſprawo na dlvgo nyedkladaly nyech bi tha
12:
rzecz prziyaczyelſkyem obiczayem bila ſprawowana. a
13:
thich lyotrow kthorzi tho zloczinſthwo poczinyly kthokol=
14:
wyek snych yeſth nyech bi bil snaydzyoni y dowaſch przi=
15:
wyedzyoni ze bi bilo tho znych poddanem naſchem zaplaczo=
16:
no ya ko pobythich thak theſz y wnjewolyam pobranich
17:
kthorzi ſſia znyewolyey okvpowaly y thi wſſziſtky ſkodi
18:
kthore ſzye yem ſthali nathen czaſſz y kony czo kolwyek
19:
komv wzyątho roſkazalyſczye tho wſzitko naczaloſczi ze=
20:
bracz y zebrawſzi tho themv Czavſſowi naſchemv wran=
21:
cze podacz. A on bi theſſz od waſch tho wſzyawſzi prziwyoſl
22:
y them poddanem naſchem roſzdal. A czy zloczinczi ktho=
23:
rzi tho poczinyly bandoly ſznȳ kthorich paniſth abo ſzny=
24:
ſchich poſpolythich lyvdzy. thakowem lyvdzyam biſczye
25:
thego nyeprzepvſczaly y nyefolgowaly. Wſchiſtkye biſczye
26:
mocznye a okrvthnye ſkaracz daly. abi theſz y ynſchi
27:
lyvdzye tho karanye waſche wydzancz thego ſzye nye=
28:
dopvſczaly y nyeſzmyely. Zaden bi theſz ſſnych nyeſmyal


strona: 11/142

1:
prziyazny naſchey wſvodzycz. zebi zadney ſzmyaloſczy yvſch
2:
od thich czaſſow thakowey nyemyely. akthoram karnoſczyą
3:
banda czi ſloczinczi karany nyech bi thego then tho Czavſz naſz
4:
bil ſzwyadom y vmyal bo tho prziyachawſzi przed namy powye=
5:
dzyecz. a the biſczye ſprawe przeſz omyeſkanya ſprawyly. y thego
6:
biſczye nyemiſlyly rzekancz thi rzeczi na ſthronye ſzye ſthali:
7:
nyech banda tham ſprawyone. yeſly tho bandzyeczye miſſlycz
8:
y wi bi przeſz zadnego omyeſkanya od dworv Vaſchego ktho=
9:
rego dobrze wyernego czlowyeka poſlyeczye abi then poſſel
10:
waſch vyiachawſzi. Sandzyakyem y Sangia naſchem theo
11:
ſzye ſprawnye y doſtatecznye dowyadowaly. a dowyedzya=
12:
wſchi ſzye thego doſtatecznye. thi wſchitky skodi wedlvg ly=
13:
ſthv naſcheo nyechbi themv Czavſſowy bili poddane y nyema=
14:
mi wolyey ſſwey ynaczey myecz abi tha ſprawa bila od=
15:
lozona na dalyey. nyechay bandzye tho wſchitko poddanē
16:
naſchem nagrodzono. Ieſlybiſczye volyam myely tho wlyecz
17:
na dalyey y them poddanem naſchem thego nyeprawycz
18:
thedi ſzye tho vkazvye na przeczywko prziyaſzny naſchey
19:
Ia theſſz nadzyeye mayancz wlaſcze bozey powynowatheo
20:
thego ſtrzecz zebich za poddanem naſchem Zakonv na=
21:
ſchego Bezermanſkyego ſprawyedlywoſczi na przeczyv ka=
22:
ſdemv dowodzyl. Bo tho na naſch pana ych prziſlvſche. bo
23:
tho yeſth powynowathoſcz naſcha. poddanich naſſich od krzi=
24:
wd bronycz Othem biſczye Wyedzyely. Pyſſan then lyſth
25:
po Smyerczi Machomethowey. 952. Myeſſzyacza
26:
lyvthego Wconſtantinopolyv


strona: 11/151

1:
Poſelystwo do pana Pyotra
2:
woyewodi Walaſſkyego vro=
3:
dzonego Iacuba Wilamowſzo
4:
starosti Bolyeſlawſkiego. Lia=
5:
ta 1546

6:
Prziyachawſchi do pana Voyewodi Valaſkyego
7:
poſſel naſch. przothkyem powye pozdrowyenye y


strona: 11/151v

1:
laſke naſſche samſzyadowy Blyſkyemv naſchev Banda
2:
ly theſch ktorzi panowye przinym thedi yem laſke
3:
naſche powye. a od rad naſchich panv Voyewodzye
4:
powye poſdrowyenye Braczkye ayego radam są=
5:
ſzyeczkam prziyaſzni. Pothem lyſth odda. a gdi ban=
6:
dzye tczyon bandzye mowyl tho czo yeſth na dolye na=
7:
pyſſano.
8:
Myloſcziwi panye Kroli yeo M. pan moy dzyvvye
9:
ſzye themv yſch na poſli kthore ſlya Staroſthowye
10:
do W. m. y na lyſthi kthore Kroli yeo mcz czeſtho
11:
krocz y nyemoze myecz od w. m. odpowyedzy konye
12:
czney okolo vczinyenya ſprawyedlywoſczi lyv=
13:
dzyem y poddanem ſwem. Theraſch then oſtatni
14:
poſſel ſtharoſthi Kamyenyeczkyego kthori thv bil
15:
o zlozenye seymv na ſpolną ſprawyedlywoſcz lyv=
16:
dzy pogranycznich z oboyey ſtroni nycz nyeprzi=
17:
nyoſl pewnego y potrzebnego. Kv poſtanowyenyv
18:
rzeczi ſpolnich. kthore Krol yeo M. S. m. ſobye y pod=
19:
danem ſzwim wedlye przimyerza yeſteſczye povin=
20:
ny. yedno tho powyedzyal yſch w. m. pyerwey
21:
chcze myecz o Borzoboathe y o yordana ſprawyedly
22:
woſcz y zaplathe. thoſch pothem Krol yeo Mcz y podda=
23:
ny yeo mczi mi by ſzye nadzyewaly Seymv. K.
24:
ktora rzecz krolya yeo mczi barzo obrazyla. Sthey
25:
prziczini yſch w. m, y przodek chczeſch myecz pr=
26:
zed Krolyem yeo mczyą nad wſytky prziſtoyno=
27:
ſczy. nad zapyſſi. nad przimyerze y nad stara=
28:
dawni obiczay. wedlya kthorego powynnyſczye
29:
w. m. y przodkowye w. m. bily powynowaczy


strona: 11/152

1:
pyerwey krolyowy yeo mczi y poddanim yego Mczi
2:
ſprawyedlywoſcz czinycz. a pothim ſzye theſch ſwey ſp=
3:
rawyedlywoſczy napomynacz. Tak Krol yeo Mcz ro=
4:
zvmye yſch tho nyſkand ynand nyepochodzy yedno
5:
sdobroczy y zlaſky they Samſzyeczkyey. kthora yeo
6:
Krolyewſka M. przeczywko oſſobye w.m.y poddanem
7:
zachowiwacz raczi yſch nyepatrzayancz na then przo-
8:
dek kthoriſſ w. m. powynyen wvczinyenyv ſprawie=
9:
dlywoſczy kaſch ya w. m. czinycz beſch odwloky. Kye=
10:
di w. m. kv yego Kro. mczi poſla poſlyeſch abo lyſth
11:
prziſlyeſch y thego bi yeo Kro. m. nyebilo zali biſzto
12:
w. m. znal awdzyecznye prziymowal. alye ſthe=
13:
go pyſſanya w.m. kthore kv yeo Kro. mczi v.m.v=
14:
czinyl y wſkazanya theſch przeſz ſlvge stharoſthi Ca=
15:
myenyeczkyego roſvmye yeo Kro. m. ze thego w.
16:
m wdzyecznye nyeprziymvyeſch. A nyethilko
17:
yſch bi yeo Krolyew. m. abo poddanem yeo K. m.
18:
ſprawyedlywoſczy w. m. czinycz myal. alye ych
19:
bi Syem wedlye ſwego zwiczayv y opyſſanego
20:
przimyerza na granyczach bicz myal pozwolicz
21:
nyechcze. gdiſch yenak od yeo Kro. mczi w. m. ſpra=
22:
wyedlywoſcz taka yaka wedlye przimyerza
23:
powynnye ma bicz czinyona. dzyeye ſſye za=
24:
thi rzeczi. kthore v. Szyenka zabral bil Iſkrzicz
25:
ky. a kthore Syenko pod prziſzyegam ſzwam
26:
prziznal za roſkazanym yeo Krolyewſkyey Mczi
27:
Iordan pyenyadze poſlom v. m. kthorzi theraſz
28:
v yeo Krolyewſkyey m. bily oddal. s. Borzoboathē
29:
theſch go thow bil yeo Krolye. M. ſprawyedlywoſcz


strona: 11/152v

1:
vczinycz. bi bily mogly bicz wedlye prawa Koron=
2:
nego pokonaly. alye yſch nyetilko nyebily pokona=
3:
ny. alye yaſſnemy doſthatecznemy wiwodi nyewy
4:
nnoſcz ſzwam okazowaly nyemogl yeo Kro. Mcz
5:
zachowanya y prawa poſpolythego. Coronnego nycz
6:
ynſchego vczinycz yedno ye ſthego oczo obwyonyonii
7:
przeſſz poſli w. m. bily wipvſczicz. A wſchakoſch zoſta=
8:
wyl tho nad zwiczay prawa Koronnego v. m. yſch
9:
gdzye bi naſeymye pogranycznim ſpolnem okazacz
10:
ſzye wynnoſcz Borzoboathich mogla yaſznyey yeo Kro
11:
mczi raczil bi ye kthemv prziczyſnacz abi w.m. do=
12:
sycz vczinyly. alye ysch w. m. nyechcze thego Seymv
13:
myecz nyemoze prziczini ynſchey yeo Krolyewſka
14:
mcz baczicz yedno yſch w.m. thich krziwd y vbly=
15:
zenya kthore ſzye oſſobye yeo Kro. mczi y poddanem
16:
yeo Kro mczi od w. m. y od Burkvlabow pogra
17:
nycznich y ynſych poddanich w.m. dzyeya. nagro=
18:
dzycz bi yeo K. mczi y poddanem yeo K. m. nyechczial
19:
Kthorich nagrodzenya przeſz poſli y przeſz lyſthi
20:
ſſwoye yeo K. mczi na pomynacz raczi y barzo yeo
21:
Kro. mczi czyeſkye. Sthal ſzye przed rokyem na=
22:
yaſzd na dwor yeo Kro. mczi Snyathinſky. ktho=
23:
ra rzecz thak barzo yeo mcz obrazyla yſzh obſchaczo=-
24:
wana zadnemv pyenyadzmy bicz nyemoze. abowiē
25:
dwori yeo Kro. mczi za thak wprziwylyeyowane
26:
yſch przeſz obrazenya yeo Krolyewſkyey mczi oſſobi
27:
gwalth ſzye yem zadni dzyacz nyemoze y ſlal yeo K.
28:
m. Kv W. m. Zadayancz abi then gwalth kthori


strona: 11/153

1:
ſzye dworowy yeo Kro mczi z zyemye w. m. ſtal bil
2:
yeo Krolye.m. nagrodzon. a czi gwalthownyczi bily ka=
3:
rany yednak do thego czaſſchv nycz ſzye nyeſthalo. Pod=
4:
danem theſch yeo K. mczi wyelkye krziwdi ſzye dzye=
5:
ya czla nyezwiczayne nanye vſthawyono wyelye
6:
ych mayethnoſczy. nykthorem theſch y gardla zbra=
7:
no. a them rzeczam nyethilko yſch bi konyecz bil
8:
alye ym dalyey thim wyeczey ſzye mnoza. ktho=
9:
rem yakobi zabyezecz lathwye ma yeo K. mcz
10:
obiczaye yedno ych yako zwikl na zadna ſzye
11:
rzecz nyevkwapyacz wziwacz ysch yeſcze nye=
12:
chcze raczey bi tho wydzyal abi thi krziwdi y
13:
roznycze za samſzyeczkam dobram prziya=
14:
ſznyam bili porownani. y dlya thego w. m.
15:
przeſz mye vpomyna. abi wedlye zachowa=
16:
nya ſtharadawnego y opyſſanya przimye=
17:
rza, kthore yeo K. mcz w m. na Syem soobo=
18:
polni na granyczach bil vczinyon. a yſch
19:
zaſzh ſznyeſcz nye moze abi przed Szwyath
20:
kamy bicz myal. zda ſzye yeo K. mczi abi na
21:
ſzwyethi Barthlomyey bil polozon yedno abi od=
22:
myenyo
nyebil
23:
Pyſſal theſch yeo Kro. mcz yſch ſkladi kv kvpo=
24:
wanyv wolow na granyczach poſthawyl
25:
oczim yeo K.m. nycz na then czaſch na zadną
26:
ſthrone wſkazowacz nyeraczill polyeczy tho
27:
them Coiſſarzom. kthore na Syem wiſlacz


strona: 11/153v

1:
bendzye raczil. yedno nyerad bi thego wydzyal
2:
abi poddany yeo Kro. mczi nyemyely myecz
3:
they wolnoſczy wzyemy v. m. kthora podda=
4:
ny yeo mczi Czeſſarza Tureczkyego y w. m.
5:
wzyemy yeo K. mczi maya y ſchyem po pa=
6:
nyſthwyech yeo K. mczi yezdzycz wolno kthorzi
7:
gdi bi nyemyely wolno yezdzycz pozyemy w. m.
8:
obrazylo bi ſzye them przemyerze kthore yem K.
9:
m. S Czeſſarzem yeo mczią Tvreczkyem y s. m.
10:
ma. Czego yeo K. m. nyerad bi wydzyal y mv=
11:
ſzyal bi thich drog vziwacz. za kthorimy bi tho
12:
czo ſprzimyerza yeo K. m. y poddanyyeo K m.
13:
powynnye ma bicz chowano


strona: 11/153v

1:
Przepysz lysthv Voyewodi
2:
Valaskyego do Krolya Ieo
3:
mczi. okolo zahamowania
4:
vilyamowſkiego. liatha 1546

5:
Nayaſznyeyschi myloſcziwi Krolyv vaſchey
6:
Kro.mczi oznaymvye. czo ſzye tknye oſiyem y
7:
zeſzmi mi gothowy na kazdi czaſch kyedi ban=
8:
dzye wolya Waſchey Kro. mczi ſyem zlozicz. kye=
9:
di, prziyada Coiſſarze waſchey Krolyewſkyey
10:
mczi thedi naſchi zawſche benda gothowy. na


strona: 11/154

1:
kthori dzyen, na kthori dzyen w. m. kaze, bo zyemya na=
2:
ſcha yeſth mala moy richlo gothowy banda. alye yvſch
3:
trzi lyatha zawſzdi ſeym w. k. m. ſklada. a do thich cza=
4:
ſſow nygdi go nyemaſch. a michmi zawſzdi gothowy.
5:
Kyedi bandzye wolya w. k. mczi mi themv radzy.
6:
Drvgye theſch w.k.m. oſznaymvye yſch thak rok poſlaly=
7:
ſzmi gonycza naſchego do w.k.m. proſchacz o lyſth dobro=
8:
volni y od mlodego Krolya ſina waſchey Kro. mczi na=
9:
ſchem poſlem kthoreſzmi myely poſlacz do moſkqui nye=
10:
dlya ynſchey rzeczi yedno dlya Soboly. popyelycz. a dlya
11:
Byalozorow y dlya ynſchich potrzep kthore mami da=
12:
vacz Turkowy abich ſzye mogl odplaczycz od Czeſſarza
13:
yeno Vaſcha k. m. y Syn Vaſchey k. mczi Krol mlo=
14:
di vczinylyſczye yako panowye chrzeſczyyanſczi da=
15:
lyſczye w. C. m. lyſth naſchem poſlom dobrowolnye
16:
abi dobrowolnye przeyachaly przeſz zyemye waſchey
17:
Krolyewſkyey mczi mi y tham y sam. A my nadzye
18:
vayancz ſzye na lyſth waſchey k. mczi poſlalyſzmi
19:
naſche poſli do Moſkqui tham ydancz przeſz paniſthwa
20:
Vaſchey Kro. mczi hamowanya nygdzyey nyemyely
21:
alye przeſly pokoynye do Kxyadza moſkyewſkyego
22:
za czo dzyekvyem waſchey Kro. mczi yako panom
23:
chrzeſczyyanſkym a mnye barzo mylem prziya=
24:
czyelyo
a Samſzyadom blyſkyem gdi prziyachaly
25:
do kxyazeczya moſkyewſkyego on nam obyeczal zalo=
26:
nanya ſyla na wſpomozenye y naodkvpyenye Cze=
27:
ſarza Tureczkyego y chczyal wyelkye poſla poſlacz ſthem
28:
zalowanyem do waſch. a waſcha Kro. mcz nyechczyely
29:
Moſkyewſkych poſlow pvſczycz przeſz panyſthwa waſchich


strona: 11/154v

1:
Cro. mczi yno Moſkyewſky kxyancz tho obacziwſzi nye=
2:
chczyal thego wſzitkyego nam poſlacz. przeſz naſche poſli
3:
alye dal nyeczo malo naſchem poſlom w racze thego
4:
vſpomozenya. a drvgye kvpyly zaſche pyenyadze
5:
Sobolye popyelycze Schvbi y Byalozori y odpuſczyl ye
6:
do naſz kxyandz moſkyewſky przeſz zyemye waſchey
7:
Krolyewſkyey mczi nadzyewayancz ſzye na lyſth
8:
waſchey krolyewſkyey mczi kthori myely dobrovol=
9:
ni bo ony nyechodzyly wzadnich zlich rzeczach czo
10:
bi ſzye nyegodzylo. A waſcha Cro. m. domnyma
11:
y kazaly panowye v vylnye yſch bi naſchi poſly cho=
12:
dzyly tham do moſqui yakobich ya prziwodzyl kxye=
13:
dza moſkyewſkyego. zebi walczyl na panysthwa Va=
14:
ſchey Kro. mczi. tho mowyly voczi poſlom naſchem
15:
panowye Vvylnye. alye myloſczywi Krolyv racz
16:
Vaſcha Krolyewſka m. themv wyerzicz yſch tho nye=
17:
yeſth wvmiſlye naſchem. any bilo nygdi na mą dv
18:
ſche y na mą chrzeſcziyanſkam wyare boze thego
19:
nyeday abi tho bilo przi naſchem Ziwoczye themv wa
20:
scha Kro. m. nyeracz wyerzicz bo myloſcziwi Crolyv
21:
ya mam prziaczyelſthwa y Samſyeczthwa y przi
22:
ſzyego ſwaſcham K. mczyam. A theſch naſchi poſly
23:
gdi prziyachaly Smoſkwi do wylna. a nyegdzye
24:
nyemyely ny od kogo zadney ſtuky chlyaba alye
25:
za naſche pyenyadze ſzye wſchedi ſthrawowaly y za=
26:
lowal thego Krol mlodi ſpani yſch ych puſczil do moſkvi
27:
y zahamowano ych bilo dwye nyedzyely v vylnye a
28:
nyemyely prziſthawa. any zadney ſtaciey od Krolya


strona: 11/155

1:
yego mczi mlodego. any kazal yem na odyezdzye
2:
abi mv ranka czalowaly yako tho obiczay myedzi na=
3:
my pani Chrzeſcziyanſlyemy y poyechaly z wylna przi
4:
ſthawa ym zadnego nyedano yechaly nyebozetha kan=
5:
di znaly kyedi prziyachaly na Volim kv Klodnv
6:
knyeyney yliney myaſtha. prziyachaly vrzadnyczi
7:
Knyaza Fyedora Michayelowycza. a Kxyendza Dimi
8:
lea Iwanowycza. Kxyazanth viſnyowſkych na ymye
9:
Syemyol Vitopſky on wye ſkyem y vgonyl naſche
10:
poſli na zyemy klodzyenſkyey. pobyl y porambal ya=
11:
ko zboycza. y kthori bil poſſel naſch wyethſchi thego do
12:
ſmyerczy zabyl. tham namyeſczv y ſlyſthem waſchey
13:
krolyewſkyey mczi. a drvgye vrabaly. tham na ſmye=
14:
rcz lyezi. a trzeczyego zbytho y ſklotho. y nathem roſboyv
15:
wzyely woſſ ſtrzema konimy. a wthem vozye wzyely
16:
ſcheſcz a trzidzyeſczy Sorokow Soboly y trzidzyeſczy So=
17:
boly poyedinkowich. Trzidzyeſczy y ſcheſcz futer. abo
18:
schvb popyelyczich y dwv Byalozorv. yednego na myeſczv
19:
zabyly. a drvgye wzyely y inſche rzeczi pobralym zabythē
poſlie

20:
kthore ſcham zapyſchane v vrzedzye krzemyenyeczkyem
21:
czo pan Sczeſni Hyerczyk dal zeznanye kthore waſcha
22:
Krolyewſka m. wyeczy
23:
Theſch myloſczywi Krolyv. nyeracz waſcha Kro. m. ſzye
24:
na naſz gnyewacz y zeſzmi poſla waſchey Kro. mczi przi
25:
ſobye zadzyerzely. czo bichmi ſzye dowyedzyely od kogo
26:
ſzye nam tha ſkoda ſthala thak wyelka y lyekkoſcz
27:
y poky ſzye nam nyezaplacza thi skodi wyelkye y then
28:
wlaſni dlvg naſch od kvpcza od Iwaſka Borzoboatheo


strona: 11/155v

1:
Kthori ſſam wzyal woli naſsche od naſch wzyemy na=
2:
ſchey. a dyſcz nyemami zadney zaplathi any ſprawye
3:
dlywoſczy od Waſchey k.mczi ſznyem theſch thi kvpcze ktho
4:
rzi yachaly bily do Tvrek przeſz zyemye naſche. y wye
5:
lye tham od naſz ſrvmothnich rzeczi mowyly yako wa=
6:
ſchey Kro. mczi powye ſlvzebnyk pana stharoſthi Ca=
7:
myenyeczkyego czoſz mv ya roſkazal zebi ſcherzey vſthnye
8:
powyedzyal dlyaczyegom ych zahamowal. a mi ſzye
9:
v. Cro. mczi modlyem myloſczywi Krolyv yako na=
10:
ſchemv dobremv a mylemv prziyaczyelyowy. abi ſzia
11:
Vaſcha K. m. nyegnyewal na naſch otho czoſmi pana
12:
Vilyamowſkyego ſſam zadzyerzely przi ſſobye do thich
13:
czaſſow. alyeſz ſzye nam ſprawyedlywoſcz ſthanye. abo
14:
yako naſz poſſel prziyachawſchi od waſchey Krolyew=
15:
ſkyey m. ſprawy. bo myloſczywi Krolyv, naſchi poſly
16:
prawdzywye chodzyly proſchacz o wſpomozenye do Moſkvi
17:
abiſzmi ſzye od Turkow odkvpyly yakoſzmi y v waſchey
18:
Krolye.mczi theſch pyerwey proſyly. y waſcha K
19:
m. raczil naſch pozalowacz y wſpomocz. ami dzyekv
20:
yem viſſocze. waſchey K. mczi as do Hyſmi y do drv=
21:
gych Chrzeſczyyanſkych panow proſzymi o wſpomoze=
22:
nye kthorzi naſſz wſpomagaya
23:
Itheſz myloſczywi Krolyv thimy czaſchi yachal wpoſel=
24:
ſthwye tlumacz zelwowa. od w. Krol. mczi. Turek
25:
przeſz zyemye naſche. a lyſthv zadnego nyemyal
26:
od waſchey Kro.mczi. A miſzmi go dobrowolnye prze
27:
puſczyly y ſthacziyą kazdemv poſlowy dayemi
28:
kthorzi yeſzda do Turek przeſz zyemye naſche y


strona: 11/156

1:
przewodnyky do samego dvnaya abi spokoynye ya=
2:
chal yako ſzye godzy myedzi chrzeſcziyani. A opoſla wa=
3:
ſcha Kro. m. nyeracz ſzye na naſz gnyewacz. bo mi go ben=
4:
dzyemi dobrze dzyerzecz v wyelkyey poczczywoſczy ya=
5:
ko ſzya godzy od wyelkyego poſla pana poky vyrzimi
6:
od waſchey Kro. mczi czo ſzye nam za ſprawyedlywoſcz ſta=
7:
nye od waſchey Kro. mczi. nyechbi nam ſkoda nyebila
8:
boſzmi chrzeſczyyany y theſch czo bandzye krziwda pod=
9:
danem waſchey K. mczi chczemi czinycz ſprawyedly=
10:
woſcz ſlvſna a nyeodwloczna. Ithesch czo ſzye tknye o pa=
11:
na Iordana bo my ſzyla vnyego oſthalo. athak wa=
12:
ſchey Kro. mczi proſſyen nyechbi ſzye nam zaplaczylo
13:
Wipysz skxyak Zamkv Krze=
14:
myenyeczkiego. pod lyathem naro=
15:
dzenya Bozego. myeſziacza Iunya 1546

16:
Ia Sczeſni Hereczik Stharoſtha Krzemyenyeczky. ſſa
17:
prziſſilal do zamkv Goſpodarſkyego. poſſel pyotra vo=
18:
yewodi zemly moldawſkyey yvan Kyczara zalv=
19:
yancz y opowyedayancz na vrzednyky kxyedza
20:
Fyedora Myechalowycza y na kxyedza Mytreya Iva
21:
nowycza Vyſnyewyewyeczkych na ymy Syemye=
22:
na Lithewſkyego. a voytha. otho yſch ony ſſamy ſpo=
23:
mocznyky ſzwoyemy dohonywſchi naſz na zyemy


strona: 11/156v

1:
Colodzyenſkyey pobyly y poranyly yako raytarzi
2:
yakoſſ gnano zanymy do moſthv kſamemv zamkv
3:
Colodenſkyemv. a kyedi bi nye vrzadnyk Colodenſky
4:
pan byenyaſch Volſky y zboyari y ſpoddanimy kxyazni
5:
yey mczi rathowal. thedi bi naſz wſitkye na ſmyercz
6:
pobytho yakoſch na them poboyv pyerwſhego yva=
7:
na Kyczeru ſſamego poſla zbytho na kthorem ran
8:
modrich yeſth zbithich pyethnaſczye. a na thowarzi=
9:
ſchv moyem Iwanv Syemyonowyczv ran dzyevyecz
10:
y od thich ran vmarl. A mykvle pyſſarza Hoſpoda=
11:
ra Voyewodi Woloſkyego yegoſch thowarziſcha. Siye
12:
ſczyetho yedno ſzye yey trocha dzyerzalo na gardlye
13:
a ran klothich y bythnich ran Syla. a ſlvzebnyka
14:
yego Pyotra oko mv wiklotho. y ſthich ynnich ran
15:
bythich nanyem ſyla. a drvgyego ſlvzebnyka Bo=
16:
hdana ſklotho wlocznyam myedzi plyeczi. a ran
17:
bythich nanyem syla. Trzeczyego slvzebnyka dra=
18:
hoſſa wobye rancze ranyono y wlocznyam ſklotho
19:
a ran nanyem bythich czterinaſczye. a yvano=
20:
vego ſlvgą thowarziſcha yego naymye Hawrila
21:
ſklotho myedzi plyeczi. a ran bythich nanym ſſy=
22:
la. Wthenze czaſch nathem rozboyv wzyetho my
23:
woſz ſtrzema konymy. a wthen vozye wzyetho
24:
dwadzyeſczya y ſcheſcz serokow soboly. wdrv=
25:
gyem oczye wzyetho pyeczdzyeſzyanth soboly
26:
od zyenczow. Czteridzyeſczy y ſcheſcz ſchvp Sywyeth


strona: 11/157

1:
kowich dwa krzeczothi yednego wzyely a drvgye=
2:
go vbyly. thegoſch czaſchv na thowarziſchv moyem
3:
Iwanye wzyely schablye ze ſzrebrem poſloczyſthą
4:
lanczvch ſrebrni poſloczyſthi. Czingathvre za pyecz
5:
kop groſchi. Lanke blankythnam lunſką za dwa=
6:
dzyeſczya y za cztheri knaſlow ſrebrnich kolnyerz
7:
za trzi kopi groſchi. A na mykvlye pyſſarzv thova=
8:
rziſchv moyem wzyentho lanke ſknaflamy dwa=
9:
dzyeſczya y cztheri knaflye srebrnich y Saydak
10:
y schablya. yakoſſz zem ya na za danye thego
11:
poſla ſlalem tham naoglyadanye thich rannich
12:
dworzanyna hoſpodarſkyego powyathv Krzemye=
13:
nyeczkyego pana Iwana Veheczkyego a wydzē
14:
ſlvzebnyka naſchego Strzelkowſkyego gdzye dwo=
15:
rzanyn hoſpodarſky y wydz naſch yſch wydzyely
16:
thich volochow poranyonich y pobythich yako on vthē
17:
lyſczye myanowal ych ymyenye y przinaſz yeden
18:
voloſin thowarziſch ich Iwan Sczyemyenowycz ſthe=
19:
go boyv y ran vmarl. kthorich ony pobythich namya
20:
nowaly od vrzednykow Wyſſnyewyeczkych kxya=
21:
zath. kthore tho ſſam viſchey opyſſane w them lyſ=
22:
czye y michmi opowyedanye yego y wiznanye dwo-
23:
rzanyna hoſpodarſkyego y wydza naſchego dlya
24:
pamyeczy wkxygy zamkv krzemyenyeczkyego za=
25:
pyſſacz kazaly y wipyſz ſKxyag panv Iwanv Ky=
26:
czeru kazaly dacz pyſzano w Krzemyeyczv


strona: 11/157v

1:
Then wipyſz dan ſkxyak zamkv krzemyenyecz
2:
kyego ſkazanya yeo mczi pana stharoſthi Crze=
3:
myenyeczkyego pana Sczeſnego Herczyka podwla=
4:
ſnam moyam pyeczeczyam dworzanyna Goſpodar=
5:
ſkyego pana Iwana Wyelzeczkyego wedlvg yeo
6:
zeznanya y wydza naſchego zamkowego strzel=
7:
kowſkyego
8:
Nauka Coisſarzom. kthorzi ma=
9:
ya ſzye szyechacz na granyczi Vo=
10:
loſkiey. skomissarzmi Voyewo
11:
di Voloskyego. Lyata 1546

12:
P
Rziyachawſchi Coiſſarze naſchi na Camyenyecz
13:
poſthanowya przeſz poſli Woyeowdi Voloſkyego. y omye
14:
ſczv na kthorem bi ſzye zyachacz myely. na kthore
15:
gdi wedlye ſtharego zachowanya poſtanowya. a zya
16:
da ſſye weſpolek naſchi Coiſſarze. powyedza yſch
17:
mi zawſzdich mi ſzye otho ſtharaly abi myedzi pan
18:
ſthwi naſchemi. a zyemyam Voloſkam poky bil
19:
zachowan y nygdiſzmi ſſzyebye zoſzmyrowy y nye
20:
prziyaſznyam prziczini nyedawaly. yeno gdi pan
21:
Voyewoda Valaſky czo przeczywko prziyazny na=
22:
ſchey y zachowanya Samſzyeczkyego poczadz chczyal


strona: 11/158

1:
thediſz mv thegoza pomoczam boſkam bronyly a=
2:
krziwd poddanich naſich ſzye mſczyly.
3:
Ayſch przed kylkyem lyath pan Voyewoda przimye=
4:
rze y s zyemyam ſwam od naſch prziyal. na kthore on
5:
y pan o wye Radi zyemye Voloſkyey prziſzyegaly. vedlye
6:
kthorego powynnych mi.bily sobye y poddanem ſwem
7:
kazdi prawem ſzwem ſprawyedlywoſcz czinycz a po=
8:
wſczyegacz poddanich ſzwoych ſprawyedlywoſcz ſpolnye
9:
abi krziwdi szye myedzi nyemy nyedzyali. Czemvſch
10:
mi mi zawſdi ylye znaſz bilo doſicz czinyly. abowyē
11:
y Stharoſtham naſchem pogranycznem roſkazalyſz=
12:
mi thego pylnye ſtrzecz. abi od poddanich naſchich ſkodi
13:
ſzye wzyemy Valaſkyey nyedzyaly. a gdi ſzye czo
14:
takowego przitraphilo czo bi bil pan Voyewoda za
15:
krziwde myal thedichmi zawſzdi za zadanyem yeo
16:
ſprawyedlywoſcz wyethſcham myſlyſmi bily powynny
17:
czinyly. Przeſz then czaſch wſchiſtek na wyethſche ſkargy
18:
bili od pana Voyewodi. o Syenka a o Iordana oſbye=
19:
gle poddane pana Voyewodzini.
20:
Ieſth thego ſzwyeza pamyecz lyvczka yſch gdi pan Vo=
21:
yewoda przeſz poſli ſſwoye ſkarzil ſzye nam yſch Syen=
22:
ko zabrawſchi ſkarbi pana Voyewodzyni w panſthwach
23:
ſzye naſchich przechowiwal. aczkolwyek nyebilyſmi
24:
wyenczey vynny sprzemyerza yedno prawa ſzniem
25:
vziwacz panv Voyewodzye dopvſczicz. A wſchak=
26:
ze roſkazalyſzmi go poymacz. bil dlvgo wvyazeniv


strona: 11/158v

1:
dzyerzan y chczyelyſzmi go panv Voyewodzye vidacz
2:
czego gdi poſlowye pana Voyewodzyni prziyancz nye=
3:
chczyely ponyewaſchemi thego doſly yſch thi rzeczi ktho=
4:
re syenko bil zwoloch winyoſl. bili mv przeſz Iſkrzicz
5:
kyego staroſthe naſchego Camyenyeczkyego zabrane
6:
Roſkazalyſmi. abi tho wſzithko czo bil Syenko pod
7:
prziſzyegam seſnal yſch yſkrziczky wzyal od nyego
8:
pothomkowye yſkrziczkyego panv Voyewodzye pla=
9:
czyly kthorzi tho Smayethnoſczi ſſwey wlaſney vczi=
10:
nycz mvſſyely y wzyely od Iordana pyenyadze po=
11:
ſlowye panawoyewodzyny czy kthorzi rokv prze=
12:
ſlego v naſch bily.
13:
O lyvdzye zbyegle wprzimyerzv yeſth opyſano yſch
14:
ych wpaniſthwach naſchich przechowacz nyemami
15:
nad czo wyeczey biſzmi nyepowynny. a wſchakze
16:
gdi naſch pan Voyewoda przeſz poſla ſzwego zadal
17:
roſkazalyſzmy lyſth dacz do ſtharoſth naſich. abij
18:
poddany pana Voyewodzyny dzye bi kolwyek bi
19:
ly nalyezyenye poſlom pana Voyewodzynem bi
20:
ly widany.
21:
Borzoboathem dal wyne pan Voyewoda yakobi mv
22:
za thiſzyancz wolow wynyen bicz myal. bily dany
23:
Coiſſarze na the rzecz przeſz krolya yeo m. mlodego
24:
Sina naſchego kthorego ſſam poddany Borzobaczy
25:
czy pylnye y poſlow pana Voyewodzynich y Borzoboa=
26:
thego wiſlvchawſchi dowodi zobvdwv ſthron oglya
27:
dawſchi nyewydzancz zadnich dowodow doſtatecznich
28:
ſkazaly abi ſzye Borzoboathi odwodzyl prziſzyegami
29:
ſſwoyemi y dwv ſſobye rownich na czem gdi pana
30:
Woyewodzyny poſlowye przeſthacz nyechczyely


strona: 11/159

1:
a tha rzecz prziſſla do naſch na Syem Coronni. vi
2:
ſadzylyſzmi przednyeyſche radi naſche abi they rzeczi
3:
snowv przeſlvchaly. przed kthoremy poſlowye pana
4:
Voyewodzyny. Czirograf vkazaly. kthori myenyly bicz
5:
borzoboathego na kthorem any ranky yego any pye=
6:
czeczy nyebilo. a yeſcze kthemv Voloſkyem yezikyem
7:
bil napyſſan. kthorem Czirografem dowodzycz chczye=
8:
ly. yſch bi Borzoboathi za thiſzyancz volow panv Vo=
9:
yewodzye myal bicz wynyen myenyacz tho yſch thi
10:
voli ſſam myal v pana Voyewodi thargowacz. Stroni
11:
zaſzye Borzoboathego. okazowano tho ſzwyadeczthwi y vi=
12:
wodi yſch thi woli zidzy Zwoloch wignaly y Zidzy ych
13:
wpolſcze y kvpczom ynſchem y ſchamem theſch Bor=
14:
zobathem poprzedaly. na konyecz na tho ſzye Borzo=
15:
boathi poddawal yſch gdi bi thego poſlowye pana Vo=
16:
yewodzyny dowyedly yſch bi kyedi bil wydzyan
17:
od kogo v voloſchech nyethilko the svmme okthoram
18:
go pan voyewoda wynowal traczycz chczyal. alye
19:
y mayethnoſczy ſſwoye y gardlo pod karanye na=
20:
ſche poddawall. Czego gdi pana Voyewodzyny poſlo=
21:
wye dowyeſcz nyemogly. nyechczancz praw poſpoly=
22:
thich koronnich lamacz. wedlye kthorich powyn=
23:
nyſzmi panv Voyewodzye ſprawyedlywoſcz czinycz
24:
mvſzyelyſzmi ſkaſzn Coiſſarſkam decretem na=
25:
ſchem poczwyerdzycz. A wſzakoſch yednak nad
26:
wſchitko powynowaczthwo zoſthawylyſzmi tho
27:
panv Voyewodzye gdzye bi tho okazacz mogl ſlv=
28:
ſnemy dowodi yſch mv Borzoboathi wynyen yeſth
29:
przicziſnelybiſzmi go do thego yſchbi mvſzyal panv
30:
voyewodzye doſycz vczinycz


strona: 11/159v

1:
Banda mowycz Coisſarze Voloſczi

2:
Ieſly czo do naſch pan Woyewoda wſzkazowal yſch
3:
panowye chrzeſczyyanſczi ſlowom ſzwoyem Vyerza
4:
a pan voyewoda thegobi nyemyenyl na Borzoboatheo
5:
bi thak nyebilo. powyedza Comiſſarze naſchi yſchmi
6:
dayemi wyare panv Voyewodzye we wſchitkyem
7:
yedno yſch ſzye tho wzadnem prawye nyezachowa
8:
abi ktho w vſzvey wlaſney rzeczi ſzwatkyem bicz myal
9:
a prawa poſpolythego dlya yedney oſſobi lamacz
10:
ſzye nyegodzy.
11:
Thi rzeczi powyedzyawſchi przipyomyono pothem Ko
12:
miſſarze naſchi. czo ſzye nam y poddanem naſchem
13:
za lyekkoſcz y za ſkodi od ſchamego pana Voyewodi
14:
y od poddanich yego.
15:
Naprzod yſch wprzimyerzv kthoreſzmi panv Vo=
16:
yewodzye daly yeſth opyſano yſch volno kvp=
17:
czi naſchi chodzycz maya. czo theſch przimyerzem
18:
kthore s Czeſſarzem Tureczkym mami yeſth opa=
19:
trzono thak yſch kvpczi naſchi kthorzi do thv=
20:
rek ſkvpyam yda nyemaya bicz nyhdzyey ha
21:
mowany. czemv ſzye doſycz nyedzyeye przeſz pana
22:
Voyewode. abowyem vczinyl nowi ſklad kthoreo
23:
myacz dopvſczycz nyechcze. a yeſly dopvſczi thedi
24:
trvdnoſczi cziny thim kthorzi nazad yda do paniſthw
25:
naſchich. Kvpye yem byerze v vyezyenye sa
26:
dza y nyekthore ſznych potradzycz dal kthoremy
27:
rzeczamy nyeyedno tho przemyerze kthore od
28:
naſz ma pan Voyewoda yeſth obrazono. alye
29:
y tho kthore Sczeſſarzem Tureczkyem mami.
30:
naydvye pan Voyewoda prziczini kthoremy


strona: 11/160

1:
tho czo poczinyl poddanem naſchem barvydz chcze
2:
alye lathwye kazdemv panv wzyemy ſzwey ka=
3:
ſdemv nalyeſcz prziczine na czlowyeka obczego.
4:
Ieſly powyedza yſch theſch voloſkyem kvpczom nye=
5:
volno yezdzycz yedno po Lwow. powyedza Coiſſa=
6:
rze naſchi yſch Lwowſky sklad yeſth ſtaradawni
7:
aponyem yvſch przimyerze panv Voyewodzye ye=
8:
ſthmi daly. a ſkladi pana Voyewodzye ſſam no=
9:
we a po przimyerzv vczinyone. athak nyemyely
10:
bi poddanem naſchem ſkodzycz.
11:
Przithem s syemye Voloſkyey slodzyeyſthwa y ya=
12:
wne nayaſzdi wyelkye ſzye dzyeya vibyeraya y vi=
13:
palyaya wſchi poddanem naſchem. a na konyecz
14:
y dwor naſch Snyathinſky yeſth nyedawno wipa=
15:
lyon kthora rzecz thim nam yeſth obczyezlyewſcha
16:
yſch ſzye tho oſſobi naſchey dothicze. abowyem dwo=
17:
ri naſche ſzam thak vbeſzpyeczone yſz nyeynaczey
18:
ſzam yeno yakobiſzmi ſzamy wnych byly. thak
19:
yſch ktho ſſye nanye thargnye. nyeynaczey biwa
20:
karan yako then kthori oſſobe naſſche obraza
21:
Przithem wivyedzyawſchi ſzye myanowyczye
22:
ſkod poddanich naſchich v ſtaroſth pogranycznich
23:
y vſchamich poddanich wſchitky przipyomyona
24:
Powyedza pothem yſch mi baczacz yſch zaya=
25:
trzenye poddanich dlya krziwd kthore ſzye yem
26:
od pana Voyewodi y od poddanich yego dzyeyą
27:
dobrey prziyazny mnoſicz myedzi namy nyemo=
28:
gly. stharalyſzmi otho pylnye pana Voyewode.


strona: 11/160v

1:
przeſz lyſthi naſche abi syem pogranyczni slozon
2:
bil na kthorem bi zobopolne krziwdi nagrodzo=
3:
ne bili. kthori gdiſzmi thak rok za zwolyenyem
4:
pana Voyewodzynem bily ſlozyly. y nani Radi
5:
naſche od granycz odlyegle poſlaly od pana Voye
6:
wodi na czaſz zlozoni nygd nyeprziyacz. wczim
7:
nyemale ſzye nam vblyzenye od pana Voyewo
8:
di ſthalo. abowyem Radi naſche opvſcziwſchi potrze
9:
bne ſprawi. Coronne zwyelkyem koſthem neſſē
10:
yachacz do granycz mvſzyely.
11:
Zaczem acz biſzmi yvſch bily mogly thego seymv
12:
zanyechacz a ſchvkacz obiczayow thich kthoremi
13:
bi vblyzenye naſche y ſkodi poddanich naſchich
14:
nagrodzoni bili. A wſchakoſch nyechczancz ſzye wtem
15:
nad zwiczay naſch ſkwapyacz. ſthalo ſzye nam
16:
yeſcze wthim poſla naſchego do pana Voyewodi po
17:
ſlacz. yakozeſzmi Vilyamowſkyego poſlaly. ſkthorego
18:
naſchego poſlanya. gdzyeſzmi ſzye nadzyewaly za=
19:
ſthanowyenya y nagrodzenya wſzitkych thich rze=
20:
czi kthoreſzmi wiſſzey omyemyly thv kv wyelkiey
21:
zelzywoſczy naſchey poſſel naſch yeſth przeſz pana
22:
Voyewode zahamowan. ſprziczin lyekkych. acz
23:
kolwyek zadna prziczina thak nyemoze bicz
24:
wyelka przekthoram bi prawo wſchech narodow
25:
lamano bicz myalo. abowyem poſlowye v wſchech
26:
lyvdzy nyethilko chrzeſcziyanſkych alye y pogan=
27:
ſkych the ſzwyebode maya yſch zadni ſzye nanye
28:
thargnacz nye ſzmye. rozvmyeyancz themv yſch gdi


strona: 11/161

1:
gdi bi thego beſpyeczenſthwa poſlowye nyemyely
2:
prziyazny y zachowanye ſtacz bi myedzy lyvdzmy
3:
mvſzyalo. a zadni bi ſzye szyemye ſzwey wichilycz
4:
nyemogl. a wſchakoſch y prziczina thego thak viel=
5:
ka nyeyeſth. abowyem yſch poſlowye w panyſthvie
6:
lithowſkyem pana Voyewodzyny ſſampobyczy
7:
y rzeczi yem zabrane. tho ſzye nyeſtalo za volyą
8:
naſcham y owſchem thegoſzmi zalowaly y py=
9:
ſalyſzmi kv Kro. yeo mczi mlodemv ſinowy na=
10:
ſchemv abi roſkazal pylnoſcz vczinycz ze bi czy
11:
lothrowye kthorzi ſzye thego wazily poymany bicz
12:
mogly y yeſtheſzmi gothowy ſthego panv Voyewo=
13:
dzye ſprawyedlywoſcz vczinycz yako y ziynſych
14:
rzeczi kthorich myeny ſzobye myecz krziwde yno yſch
15:
rozvmyemi yſch bi tha rzecz nyoſla nam zelziwoſcz
16:
gdi bi pan Voyewoda them obiczayem doziſkacz
17:
na naſch ſprawyedlywoſczy myal kthorą radzi
18:
zdobram volyam vczinymi y dlya thegoſzmi
19:
syem zlozily abi bila zobvdwv ſthron ſprawye=
20:
dlywoſcz czinyona yedno yſch wzadne namovi
21:
wſthapowacz vameſzmi nyeroſkazaly alyeſzbi
22:
Vilamowſzki do waſch ſzwobodnye prziyachal ſkro=
23:
rem weſpolek o nagrodzenye ſkod pana Voyevo
24:
dzynich poſthempowacz bandzyeczye. a wſcha=
25:
koſch thak yakobi y thi lyekkoſczy naſche y
26:
ſkodi poddanich naſchich bili oprawyone ktho=
27:
re wedlye potrzebi obczyezacz bandzyeczye


strona: 11/161v

1:
Pyſalyſmi do Krolya yeo mczi mlodego ſina na=
2:
ſchego abi thi rzeczi kthore ſſam przi poſlyech pana
3:
Voyewodzynich zabrano na Camyenyecz poſlacz
4:
roſkazal. kthore kyedi Vilyamoſky do waſch przi=
5:
yedzye wroczczye ayeſly bi czego za ſlvznem dovo=
6:
dem nyedoſtawalo thedi tho ſchaczowacz bandzyeczye
7:
Ieſly bi ſzye theſch wam zdalo ynaczey okolo vi=
8:
ſzwyebodzenya Vilyamowſkyego y wthich ynſich
9:
rzeczach poſthempowacz ponyewaſch ſzam myedzi va=
10:
my ſprzednyeyſchich rad naſchich tho bandzye
11:
przi baczenyv waſchem y wyerze kthoraſczye nam
12:
powynny wedlye kthorey wſzithky rzeczi thak
13:
ſthanowycz czaſſem folgowacz bendzyeczye yako=
14:
bi ze czczyam naſcham dokonane bili. A gdi bi czo
15:
thakowego wam ſzye zdalo trvdnego nam beſz
16:
omyeſkanya oznaymyczye. A navky naſchey
17:
czekayczye
18:
Roſkazalyſzmi theſch Borzoboathemv tham bicz. kto=
19:
ri aczkolwyek ma decret naſch za sobam. ktho=
20:
rem vczinylyſzmigo volnego od thego wczim go pan
21:
Voyewoda bil obwynyl. a wſchakoſch nymo decret
22:
naſch yeſly pan Voyewoda ynſche dowodi nad thi
23:
kthore przed namy okazowaly poſlowye yego vzi=
24:
wacz bandzye chczyal bendzyeczye mogly wthey
25:
rzeczi ſkazacz. tho czo ſzye wam bendzye zdalo ſpra=
26:
wyedlywego.
27:
Ieſly bitheſch na then czaſch na kthori syem yeſth
28:
ſlozon. Comiſſarze pana Voyewodzyny nyeprzi=


strona: 11/162

1:
yachaly thedi poſlya Coiſſarze naſchi do nyego
2:
opowyedayancz mv yſch od naſch yeſteſczye poſlany
3:
wedlye zmowi ſpanem Voyewodam na syem
4:
pogranyczni y napomynyeczye go. abi on theſch
5:
yako ſprzimyerza powynyen yeſth ſwoye Coiſſa=
6:
rze poſlal. Toſch vczinyczye yeſly yſzbi vmarl
7:
pan Voyewoda do Rad do yego kthorzi theſch
8:
nam y Koronye naſchey prziſzyegam ych przi=
9:
myerze chowacz ſſam obwyazany
10:
Poſelstwo kv Krolowy yeo
11:
mczi od pana Woyewodi Volo=
12:
ſkyego Ilyaſcha przeſz Kozana
13:
liiatha 1546

14:
Tich przeſlich Czaſchow bil pyotr Voyewoda o=
15:
czyecz Ilyaſſow y panem bil atheraſz on vmarl
16:
alye zaſzye na myeſcze yego ſtal yeſth sin yego
17:
ſtharſchi Hospodarem zyemye moldawſkyey. ze=
18:
znanya Czeſſarza Tureczkyego. thedi yeo mcz Ily=
19:
aſch voyewoda poſlal naſch kv w. m. zebi go w.
20:
m. prziyal. abi bil w. m. prziyaczyelyem y sam


strona: 11/162v

1:
ſzyadem blyſkyem yako bil y oczyecz hoſpodara
2:
mego thak theſch Ielyaſch pan moy choczecz w.m.
3:
bicz prziyaczyelyem dobrem y samſzyadem bly=
4:
ſky. y proſchi w. m. yako ſzwego prziyaczyelya ſtar=
5:
ſchego y sąſzyada blyſkyego abi bilo ſpokoynye ya=
6:
ko poſtharadawna bilo yako myedzi dwyema zye=
7:
myoma chrzeſczyyanſkymy. abi chodzyly lyvdzy lyv=
8:
dzye podolyanye pozyemy Hoſpodara mego dobrovol=
9:
nye przeſz zadnego hamowanya thargvyancz a na
10:
ſchi lyvdzye thekyeſch. abi chodzyly dobrowolnye
11:
wzyemye w. m. thargvyancz beſz zadnego hamova=
12:
nya.
13:
Drvgye thakyeſch Hoſpodar moy Ilyaſch voyewoda
14:
kazal my mowycz w. m. kv ſzwemv dobremv y
15:
laſkawemv y ſtharſzemv prziyaczyelowy. abi po=
16:
ſlal w. m. yednego kthorego ſzwego pana poſtaro
17:
ſta w m. y kv panom zyemyanom. kthorzi maya
18:
wſſzi y ymyenya nagranyczach. abi przikaza=
19:
ly abo zebi wzdzyerziwaly ych abi nyekradly wzye=
20:
my hoſpodara mego
21:
Tho theſch hoſpodar moy Ilyaſch voyewoda poſlal
22:
na chranyczv lyſthi ſſwoye do ſtharoſth abi zadni
23:
pan nyedozwalyal y wſczyegal poddane ſſwe. abi=
24:
nyechodzyly kraſcz wzyemye waſchey krolyew=
25:
ſkyey mczi ze hoſpodar moy chcze zwaſcham mczą
26:
dobri pokoy y prziyaczyalſthwo thakyeſch y ſkro=
27:
lyem mlodem yakoſch y zwaſcham mczam,
28:
Drvgye theſch kazal my w. m. mowycz dlya sey=
29:
mv ze hoſpodar moy poſlal ſzwoye pani na gra=


strona: 11/163

1:
nycze pod Chothimem zebi seymowaly bo hoſpodar
2:
moy derzi rzecz czo w. m. myal zoyczem yego pyotrē
3:
voyewodam tho my kazal mowycz w. m. myloſczyvi
4:
Krolyv.
5:
Drvgye my kazal mowycz w. m. abi nyeraczil dzy=
6:
wycz o poſla w. m. kthori bil do oycza yeo do pyotra
7:
Voyewodi prziyachal ze Pyotr Voyewoda oczyecz
8:
yego dlya thego go bil za dzyerzal za ſzwe poſli kto=
9:
re ſzam pobyly kthori bil naylyepſchi tham naſzmyercz
10:
vbyth a drvgych porambaly ſlvzebnyky yem wſzi=
11:
tky pokloly porambaly. tho pyotr voyewoda wſzi
12:
ſtko bil opvſczyl y chczyal go odprawycz. bolyeſcz go vde=
13:
rzila powalyl ſzye vmarl. a hoſpodar moy Ilyaſch
14:
Voyewoda yeo odprawyl. y pvſczyl dlya w. m. y nye=
15:
ma zadney ſkodi
16:
Odpowyecz na posſelsthwo
17:
pana Voyewodi Voloskiego
18:
przesz posla yego Koſzana

19:
Ieo Krolyewſka mcz naſch myloſcziwi pan na po=
20:
ſelſthwo kthoreſz przed yeo K. mczam ymyenyem pana
21:
Voyewodi Voloſkyego novego powyedzyal. kthore
22:
theſch w lyſczye pana Voyewodzynem opyſzane
23:
bilo thak czy odpowyedz raczil roſkazacz.
24:
Izeſzh opowyedzyal smyercz Pyotra Voyewodi oycza
25:
pana thego. yeo Kro. mcz zalowacz thego raczi. po=
26:
nyewaſch bil panem chrzeſczyyanſkyem. A syieo


strona: 11/163v

1:
Kro. mczi wprzimyerzv blyſkyem a dobrem Są=
2:
ſzyadem poddanemy yeo K mczi a panem Voye
3:
vodam kthoremy ſzye przimyerze obrazalo. a wſcha=
4:
koſch yeo K. m. thak rozvmye yſch bi ſzye tho bilo
5:
wſchitko poddanem yeo K. mczi wedlye przimye=
6:
rza przeſz pana Voyewode nagrodzylo. ayſch bi
7:
ſzye bil przeczywko yeo K. mczi y poddanem yeho
8:
K. mczi zachowal. Alye yſch tho rzecz yeſth po=
9:
wynna kazdemv vmrzecz yeo Kro. m. them ſzye
10:
czyeſchicz raczi yſch pan Hilyaſch Voyewoda na
11:
myeſcze oycza ſzwego godnye przeſz poddane yeſth
12:
podnyeſſzyon y ziczi mv thego abi ſczeſlywye mv
13:
ſzye wſchithko na them paniſthwye nowem vodzylo.
14:
I yeſth wdzyeczen yeo Kro. mcz thego vkazanya
15:
y pyſzanya pana Voyewodzynego yſch chcze bicz
16:
prziyaczyelyem y dobrem Samſzyadem yeo Kro.
17:
mczi. Wczem yeſly pan Voyewoda vprzeymye
18:
ſzye a sthatecznye zachowacz bendzye. nyemoze
19:
ſthego nycz ynſchego vroſcz yeno dobre y yego ſcha=
20:
mego y poddanich yeo yedno bi thego nyechay ſtrzekl
21:
abi thi nayazdi y zlodzyeyſthwa wpanyſthwa yeo
22:
Krolyewſkyey mozi. a ſkodi poddanim yeo K. mczi
23:
s woloch ſzye nyedzyali kthore ſſye przeſz then czaſch
24:
za oycza yego dzyali.
25:
Tho Kro. mcz bendzye theſch roſkazacz raczil
26:
Stharoſtham pogranycznem abi thego pylnye
27:
ſthrzegly. abi od poddanich yeo Krolyewſkyey mczi


strona: 11/164

1:
nycz thakyego ſſye nyedzyalo czo bi bilo przeczyw prze=
2:
myerzv kthore yeſth myedzi syenyaniyeo K. mczi. a zye=
3:
myam pana Voyewodzynam
4:
A yſchbi wſchithky prziczini nyeprzyiyazny myedzi
5:
yeo Kro. mczam poddanemy a pana Voyewodzy=
6:
nemy vſthali. zda ſſye yeo Kro. mczi za rzecz potrze=
7:
bnam abi Syem ſpolni wedlye przimyerza bil dzyer=
8:
zan na kthorem bi wſchithkych ſkod y krziwd na=
9:
grodzenye y porownyanye bilo y wdzyeczen yeſth
10:
thego yeo Kro. mcz yſch pan Voyewoda oni napomi=
11:
nacz yeo Kro. mcz raczi. Alye yſch czeſtho seymi
12:
thakowe za oycza pana Voyewodzynego ſklada=
13:
ne bili a nygdi ſkvthkv nyebrali. a yeo K. mcz
14:
nanye radi. ſſwe od granycze odlyegle ſlyacz koſth
15:
wyelky czinycz raczil nyeradbi thego yeo Kro.mcz
16:
wydzyal abi za pana Voyewodi kthemv prziſcz
17:
myalo yſchbi prethſchi wthem poſtempek bil ra=
18:
czyl the rzecz yeo Kro. mcz ſtharoſtham ſſwoyem
19:
pogranycznem polyeczycz. abi ony ſpolnye ſpanem
20:
Voyewodam czaſch Seymowy zlozily. A yeo Kro.
21:
mczi oznaymyly. Za kthorich oznaymyenyem yeo
22:
Kro. mcz Coiſſarze ſſwoye poſlacz bendzye raczill
23:
kv ſkonczenyv thich rzeczi kthore myedzi poddanemv
24:
yeo Kro. mcz y pana Voyewodzynimy nyeprziya
25:
zny mnozha


strona: 11/164v

1:
Lysth pana Ilyaſcha Voyewodi
2:
Woloskiego do Krolya yeo mczi
3:
przeſz Banilowſkiego lyata 1546

4:
N
Aaſſnyeyſchemv Sigmnthovi zbozey laſky
5:
Crolyowy Polſkyemv. Wyelkyemv Kxyandzv Litho=
6:
wſkyemv Roſkazvaczemv Prvskyemv. Zomvcz=
7:
kyemv
. Maſowyeczkyemv y ynnich od Iwana Ily
8:
aſcha Voyewodi ſzbozey mczi hoſpodara wſchyey
9:
zyemy moldawſkyey powolnye czolem byczy. abi
10:
waſſcha Kro. mcz raczil wdzyecznye prziyancz od po
11:
volnego prziyaczyela waſſchey K. mczi. Przithem
12:
nayeſznyeyſchi Krolyv waſcha K mcz othem bira
13:
czil wyedzyecz ze nyemozem thego ze nyemozem thego
14:
virozvmyecz. yeſlyſchbi tho moglo bicz zroſkazaa wa=
15:
ſchey Kro. mczi prziyaczyelye naſchem laſkawem
16:
abo nyeyſch nayaſſnyeyſchi Krolyv thich czaſſzow
17:
nyebarzo dawnich yſch wzyemy w. Kro. mczy
18:
podolſkyey nyewyemi czo za ſprawcza myenvye
19:
ſzye bicz Hoſpodarſkyem ſinem. Zebrawſchi ſzye y
20:
ſlvzebnyky ſzvgranycznich panow y ſpoſpolythemy
21:
lyvdzmy zyemye waſſchey Kro. mczi prziyaczyoly na
22:
ſchich laſkawich. thak yſch bilo wyelye yakobi wye=
23:
czey nyſly odwye ſſczye kony y prziyachawſchi
24:
wnaſche moldawſkye zyemye naſchamey gra


strona: 11/165

1:
nyczi y wyelkye nyepoſpolythe ſkodi czinyly. scheſcz wſhy
2:
na glowe zwoyowaly chiba yedno domi pooſthawyaly. y
3:
mi tho wydzancz thakowe nyepodobne rzeczi kazalyſzmi
4:
do stharoſth ſprawcz waſſchey Kro. mczi pogranycznich
5:
pyſſacz y othim poſlalyſzmi zadaly y napomynaly abi
6:
ych mcz. tho opatrzily y roſkazaly thim tho y ſthem ktho=
7:
rzi tham bily abi thi ſkodi wroczone bili. ych mcz pa=
8:
nowye pogranyczny otho nycz nyedbaly. a thak naya=
9:
ſnyeyschi krolyv waſſchey Krolyewſkyey mczi otho za=
10:
dami yako naſſchego prziyaczyelya laſkawego. yſch
11:
bi waſcha K. mcz raczil roſkazacz do Stharoſth po=
12:
granycznich pyſſacz yſch bi ych mcz thego doyrzely y
13:
thego tho yſthego kthori ſzye myenvye bicz Hoſpodar=
14:
ſkym ſſinem yſch bi on vidan bil nam y thi wſzi=
15:
thky ſkodi kthore wnaſſchey zyemy podzyalane abi
16:
wroczone bili otho waſſchey Cro. mczi prziyaczyelya
17:
naſſchego zadami. ami thakyeſch wedlye ſtharada=
18:
wnego prziyaczyelſtwa y myerv ſzwaſſcham Kro.
19:
mczam y zyemyam waſchey Kro. mczi chczemi
20:
ſzye zachowacz y myeſkacz. abo nayaſznyeyſchi.
21:
Krolyv zyemya Moldawſka yeſth Czeſſarſka y we=
22:
dlye przedzyadow y dzyadow naſſchich y oyczow
23:
naſſich. poddana yeſth wnaſſchich rąkv. a bichmi
24:
thego wſchithkyego dopatrzily. a thak yeſtlyze laſky
25:
y prziyaczyelſthwa waſchey Kro. mczi nyevirzemy
26:
yſch bi tho wiſthey pyſſanye w naſſchich renkv bilo
27:
y wſchithky ſkodi wroczone bili thedi bi waſſcha
28:
Kro. mcz naſch prziyaczyel laſkawi raczil wye=


strona: 11/165v

1:
dzyecz yſch mi wyeczey thakowich krziwd czyerpyecz
2:
nyemozem y wthem do Czeſſarza yeo mczi poſlyemi
3:
thedi kthore roſkazanye od yeo Czeſſarſkyey mczi be
4:
dzyem myecz thego ſſye bendzyem trzimacz tho bi
5:
vaſſcha Kro. mcz.
6:
Przithem theſch wſzitko czo ſſlowem kv waſſchey
7:
Kro. mczi odnaſch naſſch ſlvga Abraam Banylo=
8:
wſſky pyſſarz bendzye mowycz abi waſſach Kro. m.
9:
raczyl yemv we wſzitkyem wyerzicz. albowyem
10:
ſzam naſſche yſthne y potrzebne rzeczi. Przithem
11:
ſzye polyeczam wlaſke waſſchey Kro. mczi. Pyſſan
12:
wyaſkyem myeſczye Grvdny dzyewyathi dzyen
13:
Poselstwo przes tegosch
14:
poſſla

15:
ROſkanye hoſpodara moyego Ilyaſcha Voyeowodi
16:
ſſina pyotra Voyewodi nyeboſſczika naprzod kv
17:
yeo Kro. mczi wyelkyemv hoſpodarv chrzeſcziyan:v
18:
N
Ayaſſnyeyſſchi Krolyv hoſpodar moy Ilyaſch Voye=
19:
woda prziſlal mye do waſſchey Kro. mczi. zdrowye
20:
t. m. nawyedzycz prziyaczyelya ſzwego ſtharſchego
21:
a mylego y pothem mowycz thwoyey Kro. mczi
22:
yſch prziſlich czaſſow myloſcziwi Krolyv ſthala
23:
ſzye ſzmyercz oycza hoſpodara moyego Ilyaſcha


strona: 11/166

1:
voyewodi Pyetrv voyewodzye nyeboſczikv y namye
2:
ſcze yego ſtal hoſpodar Ilyaſch woyewoda ſſyemye moldaey
3:
z wolyam Czeſſarza Tureczkyego hoſpodar moy the
4:
mv bi nyerad alye tho nayaſſnyeſchi krolyv grzechi
5:
hoſpodarow naſſchich tho ſzye wthom dzyeyecz y czo bila
6:
boza wolya tho ſſye nad namy ſthalo y na polnylo
7:
ſzye nad hoſpodarmy naſchemy y nad namy y nad
8:
naſcham zyemyam tho yvze nyemami czo czinycz
9:
poky ſſye nyevmyloſczywy bog odyacz naſſch od pogan
10:
ſkyey ranky. abo nyeyaky hoſpodar chrzeſcziyan
11:
ſky yakobi thwoye Kro. mcz naſch mogl ſbawycz od
12:
poganyſkyey reky thako abi bili rencze y schablye
13:
na przeczyw poganyſkyey glowye y poganiſkyey
14:
rancze bi bily hoſpodarowye chrzeſſczyyanſczi weſpo
15:
lek thego moy hoſpodar zadą y wſhithczy yego pano
16:
wye wyelczy y maly y wſhitka yego zyemya yno na
17:
yaſſnyeyſchi krolyv hoſpodar moy Ilyaſch woyewoda
18:
othem daye wyedzyecz thwey Kro. mczi yako przi
19:
yaczyelyowy ſwoyemv ſtarſchemv mylemv a my
20:
loſczywemv a ſzamſſyadowy Blyſſnemv yſch yako
21:
ſthal hoſpodar moy Ilyaſch woyewoda na hoſpodar
22:
ſtwye zyemye moldawſkyey zwolyam Czeſſarza
23:
Tureczkyego y prziſlal Czeſſarz ſzwoyego yednego
24:
Baſſe nadewlaſnego Kvpyſzy Baſſcha y choragyew
25:
przinyoſl y ſkophiam prziſlal hoſpodarv moyev
26:
themv by hoſpodar moy nyerad alye naſſche grze
27:
chi naſch karaya y ono wſedl nyekthori woyewoda


strona: 11/167v

1:
Z zyemye thwoyey Kro. mczi wzyemye hoſpodara
2:
moyego Ilyaſcha woyewodi zebrawſchi thakowich
3:
lotrow yako y ſzam yeſth o kylka ſzeth kony y
4:
wſzhedl wzyemye hoſpodara mego y vzrzal yſch
5:
yego zyemya nyebyerze thakowego lotra hoſpo=
6:
darem ſſobye. a on poſſedl y hoſpodara mego zye=
7:
mye woyowal Ilyaſcha voyewodi ſcheſcz wſzy
8:
woyowal y wſzithko yem pobral y konye y kobili
9:
ſzwynye owcze y wſzithky ych ſchathi thakowi
10:
gwalth vczinycz na hoſpodara mego zyemy
11:
Nayaſſnyeyſchi Krolyv then Voyewoda kthori
12:
ſzye cziny woyewodam czo yeſth w zyemy thwo=
13:
yey Krolyewſkyey mczi. a on bil wzyemy hoſpo=
14:
dara mego mlinarz czo czinywal mlin y ynne
15:
ſſzobam wzyal y chetmana y Mithnyka yno na=
16:
yaſſnyeyſchi Krolyv thego mithnika poymal y
17:
na pal go kazano wbycz. yno zatho proſchi hoſpodar
18:
moy thwoyey Kro.mczi yako prziyaczyelya ſſwego
19:
laſkawego y ſtharſchego. abi then nyeprziyaczyel
20:
kthori ſſye naziwa ſſinem hoſpodarſkyem y myeſka
21:
wzyemy thwoyey Kro. mczi y naſtoycz hoſpodarv
22:
moyemv na gardlo ziynſchemy lotri yako y ſſam
23:
abi bil widan z zyemye thwoyey Kro.mczi Ponyeſz
24:
N
Ayaſznyeyſchi Krolyv Hoſpodar moy Ilyaſch vo=
25:
yewoda y panowye rada yego hoſpodarſkyey mczi
26:
themv ſzye barzo dzywvya ſcziym roſkanyem ta
27:
kowe ſzye rzeczi poczinaya y ſtroya ſzye yako do
28:
thich czaſſow nyevchodziwal nygdi Woyewoda


strona: 11/168

1:
szyemye thwoyey Kro: mczi y nyeſtawal z zyemye
2:
szyemye Krolywſkyey. abiwal woyewoda wmol=
3:
dawſkyey zyemy. a theraſz nyewyem czo ma bicz. Bo
4:
Hoſpodar moy Ilyaſch Woyewoda chcze dzyerzacz mye
5:
ſtwoyam kro. mczyam. dlya thego ſzye nyeſtrzeze Hos=
6:
podar moy od zyemye twoyey Kro. mczi y thwoya
7:
Kro. mcz y przodky hoſpodara mego. Ilyaſcha voye=
8:
wodi. atheraſz po themvſch chcze ſzye zachowacz woye=
9:
woda twoyey Kro. mczi y Krolyowy mlodemv chcze
10:
myecz ſſobye zaprziyaczyelya ſtharſchego mylego
11:
a ſſamſzyada blyſnego. zatho nayaſſnyeyſchi Kro=
12:
lyv. hoſpodar moy Ilyaſch Voyewoda proſchi two-
13:
yey Kro. mczi. abi thego lyotra kthori ſzye oziwa
14:
ſinem hoſpodarſkyem abi bilo yego widano hoſpoda=
15:
rowy moyemv y thi lyotri kthorzi vnyego ſam
16:
hethman y ynſchi lyothrowye bi bily widany czo
17:
ſſam ſznym y chodza pogranyczi y wchodza wzye=
18:
mye hoſpodara moyego y czinya y ſtroya wyelkie
19:
rzeczi y ſbithek czinya nad hoſpodarem moyem, y
20:
nad zyemyam hoſpodara mego. Zatho hoſpodar
21:
moy Ilyaſch Voyewoda pokornye proſchy thwoyey
22:
Kro.mczi. abi bily widany. a podaly bi ych the=
23:
mv kthoremv twoya Kro. mcz roſkazeſch. bo mylo
24:
ſcziwi Krolyv. hoſpodar moy Ilyaſch Voyewoda chcze
25:
ſzye zachowacz ſthwoyam Kro.mczam y chcze dzyer=
26:
zecz prziſzyege moczno yako y thwoya Kro. mcz dzyer
27:
zal y przodky Hoſpodara mego. pothemvſch chcze
28:
hoſpodar moy. aſchbi ſzye vmyloſcziwil Bog y thwo=


strona: 11/168v

1:
ya Kro. mcz abo Krol mlodi ſſin thwoyey Kro. mczi.
2:
abi naſſch wiyal ſpoganyſkych rekv zatho hoſpodar
3:
moy proſſchi waſſchey Kro. mczi wyelmy pokornye
4:
abi thwoya Kro.mcz raczil poſlacz ſzwoych dworzan
5:
abo komv thwoya Kro.mcz roſkazeſch poyczy na the
6:
tho granycze thich lotrow ſchvkacz y poymacz y po=
7:
dacz ych komv thwoya Kro. mcz roſkazeſch. abi then
8:
voyewoda czo ſzye myeny y sgyego drvziną bily bi
9:
widany hoſpodarv moyemv zatho hoſpodar moy
10:
pokornye proſchy thwoyey Kro. mczi. Abi tha ſzmy=
11:
ya nyechowala ſzye wzyemy thwey Kro.mczi. aye=
12:
ſly tha ſzmyya czo naſtoy hoſpodarv moyemv na
13:
gardlo ſzye nyewida y thak bendzye ſtoycz tha=
14:
kowe gwalthi y roſzboy na hoſpodara mego y nad yeo
15:
zyemyam hoſpodara tho ponyewoly czlowyek y
16:
ſzmyercz mvſzy prziczyerpyecz Kyedi yvſze thakowe
17:
naſche grzechi kv thakowey bendzye przinyoſli
18:
mvſzy ſzye themv hoſpodar moy ſkarzicz na
19:
thego lyotra czo yeſth wzyemy thwoyey Kro.mczi
20:
wcziych renkach yeſtheſzmi y ktho naſch dzyerzi
21:
wſzwey moczi. thakomy hoſpodar twoy roſka=
22:
zal mowycz kv thwoyey Kro. mczi. Any dotich
23:
czaſſow hospodar moy komv ſzye nyeſkarzill
24:
thilko thwey Kro. mczi chczancz ſzye zachowacz thwo
25:
yey Krolyewſkyey mczi yako prziyaczyelowy ſzvo
26:
yemv ſtharſchemv. A wyelkyemv hoſpodarowy
27:
chrzeſczyanſkyemv. a ſzwoyemv mylemv y la
28:
ſkawemv y blyſznemv ſzamſzyadowy.
29:
A zadrvgye hoſpodar moy dawa wyedzyecz thwo


strona: 11/169

1:
yey Kro. mczi o pana Wlodka staroſthe Camyenyecz=
2:
kyego yſch zadney ſprawyedlywoſczy nyecziny pod=
3:
danem hoſpodara moyego yako ynſchi stharoſthowie
4:
myeſkywaly wſzithko na zamkv. a then ſtharoſta
5:
wſzithko myeſka a yezdy po ſzwoyach dworzech. a na
6:
ſzwoyem myeſczv zoſthawya podſtharoſczyego thako
7:
wego zlodzyeya yako y czy lotrowye czo ſzye na
8:
zyvaya voyewoda tham ze ſzye chowa y ynſchi
9:
wſzithczi zlodzye tham ſzye theſch chowaya. pokor=
10:
nye proſchi hoſpodar moy thwoyey Kro. mczi oſpra=
11:
wyedlywoſſcz.
12:
Za drvgye proſche thwey Kro. mczi o podſtharoſczyeo
13:
Lwowſzkyego yſch myloſczywi Krolyv tam naſch
14:
trzima po cztherzi po pyaczy y po ſcheſczy dny y nye=
15:
pvſczy naſch richlo y nyedaye nam ſtaciey y prze
16:
wodnykow kyedi ydzem do waſchey Kro. mczi


strona: 11/169

1:
Odpowyetz na Posſelstwo pana
2:
Iliascha woyewodi Voloskyego.
3:
przeſz przeſz Abrama Banylowſkyeo

4:
Ieo Kro. mcz naſch myloſcziwi pan wdzyecznye przi=
5:
yancz raczil poklon y powilnoſcz kthoram przeſz
6:
czye poſla ſſwego kv yeo Kro. mczi pan Voyewoda
7:
wſzkazal yeo Kro. mczi Zaſzye yemv laſkawam


strona: 11/169v

1:
prziyaſzn ſzwam samſzyeczkam przeſczye wſzka=
2:
zowacz raczi y wyenczvye mv thego. abi wthem pan=
3:
ſtwye na kthore po oycza ſzwego pana Pyotra Vo=
4:
yewodi ſzmyerczy wzyeth yeſth ſpokoynye dlvgo zil
5:
Trudnoſczy pana Voyewodzynich y obczyezlywoſczy
6:
o kthoricheſz powyedzyal yeo Kro. mczi zalowacz raczi
7:
kthore yſch za dopvſczenyem boſkyem ydą. nyelza
8:
yedno ye od pana Boga wdzyecznye prziymowacz.
9:
Othem kthori ſſye myeny bicz ſſinem Voyewodi vo=
10:
loſkyego y Woyewoczthwo zyemye Woloſkyey ſſo=
11:
bye prziwlaſſcza. yeo Kro. mcz wyedzyecz nycz nyeraczi
12:
Any othem dothichmyaſth ſprawi zadney ma abi ſzye
13:
w paniſthwach yeo Kro. mczi przechowiwacz myal y ra=
14:
czi thego yeo Kro. mcz zalowacz. yſch takowe ſkodi yakye
15:
powyadaſch wzyemy pana Voyewodzyney od nyego
16:
dzyeya ſſye. Gdiſch yeo Kro. mcz zatham powolnoſczą
17:
y okazanym prziyaczyelſkym yakye za nowothkv
18:
paniſthwa pana Voyewodzynego poznawa y zathem
19:
przimyerzem kthore przodkowye pana Voyewo=
20:
dzyny y oczyecz y zyemya Voloſka od yeo Kro mczi
21:
myely. ſtrzecz thego pylnye raczi abi zadna prziczi
22:
na ſrvſchenya they prziyazny y przimyerza ſpaniſthw
23:
yeo Kro. mczi dana nyebila. y gdzye bi ſzye czo ta=
24:
kyego dzyalo czo bi ſkode anyeprzeſpyeczenſthwo
25:
panv Voyewodzye y zyemy yego nyeſcz myalo y
26:
zyemy yego. I yeo Kro. m. hamowacz tho y thi
27:
kthorzi bi ſzye thego wazily. Caracz bendzye raczil


strona: 11/170

1:
A yſch bi tho yeo Kro. m. ſkvthkyem okazal. raczi zdwo
2:
rv ſzwego czlowyeka ſthatecznego na granycze theraſch
3:
poſlacz. abi ſzye thich rzeczi o kthore ſzye pan Voyewoda
4:
ſkarzi wiwyedzyal. y bendzye raczil yeo Kro. m. ſzro
5:
dze wſziſtkyem ſſwoyem poddanim zakazacz. abi theo
6:
kthori ſzye myeny bicz woyewodzyczem Voloſkyem
7:
zadni przechowiwacz nyeſmyal. any yemv thich na
8:
yazdow y ſkod wzyemy pana Voyewodzyney ſpaniſtv
9:
yego Kro.mczi czinycz pomagal.
10:
Agdzye bi otho myanowyczye kthorego poddanego. yeo Cro.
11:
mczi pan Voyewoda wimyenycz chczyal. yeo Kro. mcz
12:
ſznyem wedlye przimyerza czinycz bendzye raczil.
13:
Izeſzi yeo Cro. mczi ymyenym pana Voyewodzynem pro=
14:
ſchyl. abi then kthori ſzye myeny bicz ſinem hoſpodarſkym
15:
y czy kthorzi przinym ſſam panv Voyewodzye widany
16:
bily. yeo Kro. m. zatho myecz raczi yſch pan Voyewoda
17:
za then krothky czaſch yako yeſth wzyeth na Voye=
18:
woczſthwo. nyewiwyedzyal ſzye thego czo yeſth yeo Kro.
19:
m. yemv y zyemy yego wedlye przimyerza powy
20:
nyen. kthorem tho yeſth yaſznye opyſzano. yſch ta=
21:
kowich ſkodnykow ſobopolnye widawacz nyema
22:
ya bicz ſſobye powynny. yedno thilko thego bronycz
23:
a nyedopvſczacz abi ſzye wpaniſthwach chowacz mye=
24:
ly. Czemv yeo Kro. m. czinyacz doſycz zakazacz be=
25:
dzye raczil abi go nygd wpaniſthwye yeo Kro. m.
26:
przechowiwacz nyeſzmyal. any ſkodzycz y na=
27:
yeſzdzacz zyemye pana Voyewodzyney nyepomagal


strona: 11/170v

1:
A wthem yeo Kro.m. doſſicz vcziny kthorego thak
2:
pylnye yako przethtem czinyl ſtrzecz bendzye raczil
3:
dokand bi prziczina yeo przeſz pana Voyewode dana
4:
nyebila Czeoyeo Kro.m. nadzyewacz ſzye po panv Vo=
5:
yewodzye nyeraczi. ponyewaſch thak powolnye
6:
na poczathkv panyſthwa ſſwego przeczyw yeo Kro.
7:
mczi zachowiwacz ſzye. wczim yeſly nyeodmyen
8:
nye thrwacz bendzye. nyemoze tho nycz ynſchego ye=
9:
mv y ſzyemy yego yeno wſzitko dobre przinyeſcz.
10:
Iſzh ſzye pan Voyewoda y radi yego yakoſz powyedzyal
11:
dzywvya ſkad bi tho bilo. yſch bi myal Voyewoda o ſyem
12:
ſzyemyeo Kro. mczi wichodzycz gdiſch tho przed thim
13:
nygdi nyebivalo. Abi S Seymye yeo Kro. mczi Pan
14:
Woyewoda Walaſky biwacz myal niedokonycza ſzye
15:
tho ſgadza ſthem czoſzi na przodkv ymyenyem pana
16:
Voyewodzynem powyedzyal. y aczkolwyek then
17:
kthori myeny ſzye bicz Voyewodam krom Volyey
18:
wyedzenya yeo Kro. mczi tho cziny. any mv theo
19:
wpamyſtwye ſzwem yeo Kro. m. dopvſczycz bendzye
20:
raczil. A wſchakoſch gdi na czaſchi dawnyeyſche. kto
21:
re yeo Kro. m. pamyetacz raczi. Pan Voyewoda y ra
22:
di yeo wſpomnya nyebenda ſzye myecz czemv dzy=
23:
vowacz. a ſznacz ſchamy obacza yſch onich czaſſow
24:
nyemaſch przecz ganycz
25:
Izeſzi theſch ymyenym pana Voyewodzynem przi
26:
pomynal yſch pan Voyewoda wthem przimyerzv


strona: 11/171

1:
kthore oczyecz yego y Zyemya Woloſka ſprzodkow
2:
od yeo Kro. mczi y przodkow yeo Kro. mczi ma. ſtatecznye
3:
ſzye y prziyaczyelſkye. przeczyw yeo Kro. mczi y pany=
4:
ſthwam yeo Kro. mczi zachowacz chcze. wdzyecznye tho
5:
yeo Kro. m. od pana Voyewodi prziymowacz raczi, y
6:
them ze theſch ſpoſobem przeczywko yemv y zyemy yeo
7:
zachowiwacz ſzye bendzye raczil. czo abi pewnye vczvier=
8:
dzono bilo. ſzda ſzye yeo Kro. mczi za rzecz potrzebnam
9:
abi pan Voyewoda przimyerze tho. thak yako przodko
10:
wye yeo y oczyecz czinyly. prziſzyegam ſſwam vczwyer=
11:
dzyl. kczemv yeo Kro.m. bendzye raczil poſla ſzwego
12:
poſlacz. gdi pan Voyewoda Volyam ſzwoyą y czaſch
13:
na kthori bi tho bicz myalo yeo Kro.mczi przeſz lyſth
14:
abo przeſz poſla ſzwego oznaymy.
15:
Czo wſzkazal pan Voyewoda yſch gdzye bi yeo Kro. m.
16:
ſkod thich kthore bi ſzye myali dzyacz ſpanyſtw yeho
17:
Kro. mczi hamowacz nyeraczil. mvſzyal bi ſzye kv Cze
18:
ſarzowy yeo mczi Tureczkyemv vczyecz. tho yeo Kro. m
19:
nyerad ſſliſchal y zda ſzye tho yeo Kro. mczi bicz nye
20:
potrzebne y nyeprziſtoyne wſzkazanye. Abowyem
21:
yeo Kro. m. kaſzdemv Samſzyadowy ſſwemv. thilye
22:
ylye ſprzimyerza yeſth powynnyen ſprawyedlyvoſcz
23:
ſſam s syebye czinycz raczi y ſtrzeze thego pylnye
24:
abi zadnemv prziczini nyedal yſz bi ſzye na yeo Kro
25:
m. ſlvſznye ſkarzicz myal. A yako thego ſtrzeze tak
26:
zaſſye nad powynowacztwo wiczyſkacz na ſſobye nycz
27:
nyedopuſczy nykomv. S Czeſſarzem yeo mczam Turecz=


strona: 11/171v

1:
kyem thakową prziyaſn yeo Kro. m. myecz raczi
2:
yſch nyelyeda yakye powyeſczy ſrvſchicz ye mogą.
3:
okthorim tho yeo Kro. m. rozvmye yſch yako ſſam s ſzye=
4:
bye prziczini obrazenya prziyaſzny y przimyerza, ny=
5:
komv nyedawa. thak nyewneth za cziam powyeſczyą
6:
kv srzvczenyv yey ſzye ſkvapy. Ieo Kro. m. s chvczy
7:
ſſwey kthoram ma przeczyw panv Voyewodzye. za
8:
yeo powolyenſthwem. Kthore przeczyw yeo Kro. mczi
9:
vkazvye. rad tho vczinycz bendzye raczil. kolo thich
10:
ſkodnykow pana Voyewodzynich. czo nie obyeczal
11:
yedno theo pan Voyewoda wdzyeczen od yeo Kro.
12:
mczi nyechay bendzye. A otho ſzye ſtara. abi s
13:
Zyemye yeo Wpanyſthwyech yeo Kro. mczi ſzye
14:
nyedzyali yekoſch yeo Kro. m. ſprawvya yſchbi
15:
nyemale nayaſdi y ſkodi wpaniſthwach yeo Kro. m.
16:
dzyacz ſzye myali. Ayako ſkod nagrodzenya od
17:
yeoKro. mczi ſzada thak abi ſzam ye theſch nagra
18:
dzal
19:
Sthatoſtha Camyenyczky acz za volyam yeo Kro.
20:
mczi s zamkv sgyeſzda wpotrzebach yeo Kro. m.
21:
y yeo theſch wlaſznich. awſchakoſch ma tho roſkazanye
22:
od yeo Kro. mczi. abi lyvdzye stateczne a kthorzi bi po=
23:
ſpolythego pokoyv a dobrego samſzyeczthwa ſtrzecz mye=
24:
ly na ſzwem myeſczv zoſthawyal. Ieſly ynaczey cziny ya=
25:
koſch tho pan Voyewoda przeſz czye wſzkazal. thedi bi
26:
thego yeo Kro. m. wdzyecznye od nyego prziymowacz nye
27:
raczil. Ibedzye raczil yeo Kro. them v kthorego s dwo


strona: 11/172

1:
rv ſzwego tham na pogranycze poſlye roſkazacz. abi ſzie
2:
thego wſzithkyego wywyedzyal.
3:
a yeo Kro. m. ſprawe dal
4:
za kthoram yeo Kro. m. bedzye wyedzyal yako tho
5:
hamowacz y karacz bendzye myal
6:
Podſtharoſczyemv Lwowſkyemv roſkazacz bendzye
7:
raczil yeo Kro. m. abi poſlow pana Voyewodzinich
8:
nyehamowal. A yſzbi yem wdzyecznoſcz yako po=
9:
ſlom prziyaczyelſkyem okazowal
10:
Sprawa wpoſelstwye do Czeſa=
11:
rza Tureczkiiego Staniiſlawowii
12:
Broniiewſkiiemv. Dworzaniino
13:
wij naschemv. Liiata

14:
Poſſel naſch prziyachawſzi do Camyencza tham po=
15:
czeka dokand komornyk Krolya yeo mczi mlodego
16:
do nyego nyeprziyedzye. a krziwdi pogranyczne kto=
17:
re ſſye poddanem naſchem od poddanich Czeſſarza
18:
Tureczkyego stali dlya kthorich go do Czeſſarza
19:
Tureczkyego ſchlyemi nyeprzinyeſzye.
20:
Iadacz przeſz zyemye Voloſkam ſtapy do Voyewo=
21:
di Voloſkyego. A onego ymyenyem naſſchem nawye=
22:
dzy. y oddawſchi mv lyſth naſch. bendzye yemv ſzdro=
23:
wya y wſchitkych fortvn na them nowem pani=
24:
ſthwye ymyenyem naſchem vynczowal. abendzye


strona: 11/172v

1:
go zadal abi onego przeſz zyemye ſſwam wedlye za=
2:
danya naſſchego Liſthowego glyeythowal.
3:
Gdi prziyedzye do Czeſſarza Tureczkyego do Roſtheni
4:
baſche poydzye lyſth mv naſch odda prziyaſzn naſchemv
5:
od naſch powye. naprzod s Ianuſch Bekyem roſmowy
6:
wſſchi ſſye kthorego vziwacz bendzye anyeopvſczacz go
7:
wnyczym. A przithem powye yſch yeſth od naſch po=
8:
ſlan do Czeſſarza yeo mczi opowyedayancz krziwdi. ſko=
9:
di y Czyeſkoſczij kthore ſzye poddanim naſſchem. od pod
10:
danich yeo mczi Czeſſarza Tureczkyego ſthali. y bendzie
11:
go zadal ymyenyem naſſchem abi thak yako zwikl
12:
ſzye przeczywko nam wrzeczach naſſich zachowacz. wlozil
13:
ſzye wtho pylnye. abi czy zloczynczi. kthorzi poddanim na=
14:
ſchem ſkodi poczinyly hamowany bily. yſchbi ſzye thako=
15:
we ſkodzenye paniſth naſſchich nyedzyalo. a tho czo ſkod
16:
y czyeſkoſſczy a krziwd ſzye ſtalo abi nagrodzono bilo
17:
A yſz bi ſzye o tho prziczinyal. abi prziyaſzn y przimyerze kto
18:
re s Czeſſarzem yeo mczam Tureczkym mami. A mi they
19:
pylnoſczy y ſtharanya kthore wthey rzeczi czinycz bendzye
20:
wdzyeczny od nyego bendzyem y laſkam naſcham y yn=
21:
ſchemy obiczaymy nagradzacz bedzyem nyeodmyennye
22:
trwalo.
23:
Pothem gdi bendzye v Baſſch pozdrowywſzi ye ymye=
24:
nyem naſſchem. powyedzyawſzi yſch yem ziczem wſcheo
25:
dobrego yako prziyaczyelyom naſſchem. a powye yſch
26:
yeſth od naſſch poſlan do Czeſſarzi yeo mczi dlya ſkod y
27:
krziwd kthore poddanem naſſchem poddany Czeſſarza
28:
yeo mczi pogranyczny poczinyly. y bendzye ych zadal
29:
ymyenyem naſſchem. abi ſzye otho ſtharaly yſch bi
30:
w they rzeczi v Czeſſarza yeo mczi przodkam a dobrą


strona: 11/173

1:
odprawe myecz mogl. a otho ſzye prziczinyaly abi przi
2:
yaſzn y przimyerze kthore S Czeſſarzem yeo mczą mami
3:
zachowano bilo. a czy kthorzi bi przeczywko yemv Czinyly
4:
hamowany bily.
5:
Kyedi v Czeſſarza bendzye thak mowycz bendzye. Krol
6:
yeo mcz Polſky pan moy roſkazal waſſchey Kro. mczi po=
7:
ſzdrowyenye Braczkye powyedzyecz y ſzdrowye w. Cze=
8:
ſarſkyey mczi nawyedzycz. kthorego V. C. zawſzdi
9:
ziczi y ſprziyaye yakye Brathv y prziyaczyelowy ſvo=
10:
yemv. raczil my yeſth yeo Kro. m. roſkazacz rzeczi nye=
11:
kthore przed waſcham Czeſſarſkam mczą przelozicz cze=
12:
mv abi waſcha Czeſarſka. m. wyare zvpelną dal lyſth
13:
then oddacz my waſchey Cze. m. roſkazal. azathim lyſth
14:
odda. Pothem mowycz bendzye. yſz mi yeſtheſzmi na them
15:
abi tha prziyaſzn y przimyerze kthorą ſczeſſarzem yeo m.
16:
mami na wſchem wczalye zachowana bila. y ſtrzeze=
17:
mi thego pylnye. abi przeſz naſz wnyczem obrazona nyebi=
18:
la. yakoſch ſzye tho okazacz nyemoze. abi S oſobi naſchey
19:
aza wolyam naſcham czo ſzye thakowego dzyacz myalo
20:
czem bi tha prziyaſzn a przimyerze kthore yeſth myedzi
21:
namy a Cze. yeo mczą narvſchono bicz myalo. y owſchē
22:
gdi ſzye czo thakowego kyedi od pogranycznich kozakow
23:
nad volyam y ſrogye zakazanye naſche ſthalo. Zawſdi
24:
ſmi tho za opowyedzenyem. azadanym Czeſſarza yeo mczi
25:
nagradzacz roſkazowaly. czoſz my y theraſch radzy vczi=
26:
nyly. gdi oſkodi Oczakowſkye. Czeſſarz yeo m. poſla ſzweo
27:
poſlacz raczil do naſch wſzithko tho czo bilo wlyſczye yeo
28:
mczi. za vmowam ſpoſlem yeo mczi zaplaczycz roſkaza
29:
lyſzmy, nycz natho nyebaczacz. yſch thi ſkodi nye przeſz
30:
poddane naſſche oſzyadle alye przeſz Lyotrowſthwo polne


strona: 11/173v

1:
ſtali ſzye kthorego zadnego do thego czaſchv wpaniſthwach
2:
naſich nyemaſch. czo wſzitko vczinylyſzmi radzy mayancz
3:
the zvpelna dvfnoſcz o prziyazny Czeſſarza yeo mczi yſch tak
4:
ſzye bendzye raczil zachowacz przeczywko nam yakam chvcz
5:
y powolnoſcz Braczkam ponaſch vznal.
6:
Ivſch przeſz czaſch nyemali poddanem naſſchem pograny=
7:
cznem bili czinyone ſkodi naſchale przeſz poddane Czeſa=
8:
rza yeo mczi Turky y thatari Byalogrodzkye y oczako=
9:
wſkye kthoricheſzmi poſlom naſchem przipomynacz ny=
10:
gdi przedyeo Cze. mczam nyeroſkazowaly. nyechczancz
11:
yeo mczi trvdnoſczy fraſunkv dlya rzeczi rownich
12:
zadawacz. Wyedzancz tho yſz myedzi prziyaczyoli nye=
13:
wſzithko ma bicz baczono. alye yſch theraſz wpany=
14:
ſthwach naſſych wyelkye a nyeſnoſne ſkodi. Turczi y
15:
thatharzi Byalogrodzczy y Oczakowſczi poddany yeo Cze.
16:
mczi poczinyly. wſzy popalyly. ploni wyelkye
17:
wignaly lyvdzy barzo wyelye wnyewolyam pobra=
18:
ly. a drvgye zamordowaly prawye na then czaſch
19:
gdi poſſel yeo C. mczi vnaſch bil. Czo theſch po odeſczyv po
20:
ſla yeo mczi powthorzily. yakoſch tho wſzitko. za pe=
21:
wnem viwyedzenyem. zroſkazanya naſchego ſpyſano
22:
yeſth kthori ſpyſek tham przed Ceſſarzem vkazeſch.
23:
Thich thakowich ſkod poddanich naſſchich y Czyeſkoſczy
24:
nyezdalo ſzye nam zamylczecz y zanyechacz y dlya
25:
thegoſzmi czye do C. yeo mczi poſlaly. abiſzi yeo m. opowye=
26:
dzyal y przelozil. a zadal yeo mczi. abi thi zloczincze ha
27:
mowacz a poddanem naſſchem ſkodi nagrodzycz. athi ktho=
28:
rzi ſſam wnyewolyam zabrany wroczycz y swobodnye pv=
29:
ſczycz roſkazacz raczil. Czo yeo Kro. m. lyſthi ſzwemy czeſto
30:
obyeczowacz nam raczil. y thoſch poſſel yeo Ce. mczi


strona: 11/174

1:
bendacz v naſch gdi mv othich ſkodach powyadano obyeczowal
2:
yakoſch tho yeo C. m. y zatha prziyaznyam kthoram s yeo m.
3:
chowami y wedlye przimyerza prziſzyegam yeo mczi vczvyer
4:
dzonego vczinycz yeſth powynyen. Abowyem poddany naſchi
5:
pogranyczny wyedzancz o prziyazny y przimyerzv kthore S
6:
yeo Czeſſarſkam mczą mami vbeſpyeczily ſzye bily nyena
7:
dzyewayancz ſzye abi ye czo nyeprziyaczyelſkyego podkacz
8:
bilo myalo nawyeczey ſchliſchancz yſch na zadanye po=
9:
ſla yeo Czeſſar. mczi ſkodi Oczakowſkye prziyaczyelſkye
10:
nagrodzono yvſch ſzye bilo ſthalo nyerozvmyemi ynaczey
11:
yſch nayaſdi y ſkodi nad roſkazanye y volyam Cze:
12:
yeo mczi ſzye ſthali awſchakoſch thego znak bendzyem
13:
myely nawyethſchi. gdi Czeſarz yeo m. thi kthorzi ſkodi
14:
thakowe wpaniſthwach naſchich poczinyly hamowacz
15:
abi thego wyeczey nyeczinyly. a ſkodi nagrodzycz y lyv
16:
dzye w nyewolyam zabrane ſwobodnye pvſczycz roſka
17:
zacz bendzye raczil yakoſch mi nyeodmyennye dvfanye
18:
oyeo mczi mami yſch wthem wedlye prziyazny y przi=
19:
myerza kthore syeo mczią mami zachowacz ſzye bend
20:
ye raczil. bo tho yeſth v naſch nawyethſche stharanye a
21:
biſzmi prziyaſzn y przimyerze kthore syeo mcziam ma=
22:
mi wedlye prziſzyegy y ſlowa naſchego kro. zachowa=
23:
ly. A prziczini zadney roſerwanya yey nyedaly.
24:
Przipomynayancz yſch tho nam yeo mcz wedlye przimye
25:
rza vczinycz powynen gdiſch tho yeſth znak trwaley a
26:
prawey prziyaſny kyedi ſkodi a krziwdi myedzi obopol
27:
nemy vgranycznemy lyvdzmy nagrodzone bivaya. ya
28:
koſzmi yvſch kylka krocz nagradzacz ye roſkazovaly
29:
Ieſlycz przidzye kthemv yſch bi ſkodi ſchaczowacz myal thedi


strona: 11/174v

1:
wedlye ſpyſkv kthoricz od Krolya yeo mczi mlodego poſlya
2:
ſchaczowacz ye bendzyeſch wczem wedlye powynowacztwa
3:
thwego przeczywko nam a wedlye thego yakocz ſzye rze
4:
czi podadza. zachowiwacz ſzye bendzyeſz.
5:
Bendaly chczyecz abiſch theſch lyvdzye kthorzi wnyewolyą
6:
ſſam zabrany schaczowal powyeſch yſch vnaſch czlowyek
7:
ziwi ſchaczowan bicz nyemoze y bendzyeſch ſzye ſtharal a=
8:
bi bily wiſzwobodeny.
9:
Powyedzalycz yſch thak wyelye lyvdzy trvdno ſznalyeſcz
10:
powyeſch yſch Ceſſarz yeo m. yeſth pan moczni gdi czo podda=
11:
nem ſwem roſkaze thedi wſzithczi voly yego y roſkaza=
12:
nyv czinycz doſſicz mvſcha. athak ſznadnye ſzye czy
13:
lyvdzye ſnalyeſcz wſzithczi moga gdi yeo m. bendzye ra=
14:
czil. abowyem czy kthorzi thich nayaſzdow bily wo
15:
dziny wyedza Gdzye thi lyvdzye kthore zabraly obroczily
16:
Oſtatek baczenyv y wyerze thwey przipvſczami thą
17:
bendancz mozeſch wyelye obaczicz czego mi thv nyewyemi
18:
A wedlye thego yakocz rzeczi benda podawane thak
19:
poſtempowacz bendzyeſch.
20:
Poſlyely do Czyebye wrzeczach ſzwoych krolyowa yey
21:
mcz vegyerſka thedi wedlye navky kthoracz wipyſche
22:
wrzeczi yey mczi ſprawowacz bendzyeſch. a ſtharacz ſzye otho
23:
abi na dobrem poſtempkv zoſtaly wczim radi y pomo
24:
czi Rosthembaſche vziwacz bendzyeſch.
25:
Kyedi poſſel naſch bendzye v Baſch powye yſch po od
26:
yechanyv yego od naſch yadacz na drodze ſchliſchal yſch
27:
bi Sendzyak chczyal zamek na zyemy naſchey bvdo
28:
wacz y myal yvſch ſlaczi mvrarze myeſcze oglyedowal
29:
Aczkolwyek nyemam zadnego roſkazanya wthey
30:
rzeczi od Krolya yeomczi a wſchakoſch yako ſlvdze


strona: 11/175

1:
prziſtoy my rzeczi pana mego Kro. yego mczi przeſtrzegacz
2:
gdiſch rozvmyem gdi bi tho thak bicz myalo trvdnoſczy bi
3:
nyemale vroſcz mogli. abowyem Kroly yeo m. dopvſczicz
4:
bi thego nyemogl abi nayego ktho ſobycz ſzye myal a bv
5:
dowacz gdiſchi tho bilo yaſznye przeczywko przimyerzv
6:
kthore s Czeſarzem yeo mczą mami soobopolnemy v
7:
czwyerdzone y czo ynſchego bendzye rozvmyal potrzebnyey
8:
ſchego wedlye rzeczi podanya thim ſzye przimawyacz be
9:
dzye abi zamek then bvdowan nyebil. awſchakoſch
10:
tho za kriwayancz abi nyepobaczily abi tho sroſka
11:
zanya naſchego mowycz myal.


strona: 11/180v

1:
Odpowyedzi na poselstwo pa=
2:
na Voyewodi voloskyego przesz
3:
pana Piotra Kyrkonycza Burku
4:
lyaba niemieczkyego y pana
5:
Burlye dwornika Sypienſkieo
6:
Lyata 1547

7:
I
Eho Kro.mcz naſch myloſcziwi pan pozdro=
8:
wyenye y wſkazanye powolnoſczy Samſzyeczkyey
9:
przeſz waſch od pana Voyewodi nowego zyemye Mol=
10:
dawſkyey wdzyecznye prziymowacz raczi.
11:
Smyerczy pana Pyotra Voyewodi oycza pana Voyevo=
12:
dzynego okthorey y przed them pan Voyewoda yeo Kro.
13:
mczi przess poſla ſzwego oznaymyl bil. zalowacz
14:
raczil y yeſcze yako pan Krzeſczyyanſky zalvye. po=
15:
nyewaſch bil panem krzeſczyanſkyem. Samſzyadem
16:
yeo Kro. mczi. alye yſch tho powynowathi dlvg ka=
17:
ſzdego czlowyeka. abi vmarl gdi pan bog czaſch przi-=
18:
ſlacz bendzye raczil. yeo Kro. m. thak tho prziymowacz
19:
raczi yako bila volya boſka.
20:
A yſch za swolyenyem wſzithkyey Zyemye Molda=
21:
wſkyey yeſth wſzyeth y poſchadzon na ſtholczv oycza
22:
ſwego pan Ilyaſch Voyewoda tho yeo Kro. m. yako
23:
przed them thak y theraſch rad tho od waſch ſchliſchal


strona: 11/181

1:
yeſth od Czeſſarza Tureczkyego wpaniſthwye ſwem
2:
vczwyerdzon tho yeo Kro. m. thak prziymvye yako pan
3:
krzeſczyyanſky y ziczicz mv thego raczi. aby wdobrem
4:
pokoyv myeſcze oycza ſzwego odzyerzal. Anym abi ſzye
5:
mv sczeſlywye kv sachowanyv yego y syemye yego po=
6:
vodzylo
7:
Prziyaſzn pana Voyevodi thego novego kthorą yeo Kro. m.
8:
przeſz waſch opowyedzyal wdzyecznye prziymowacz
9:
raczi. rad bendzye yeo Kro. m. prziyaczyelyem panv
10:
Voyewodzye yedno pan Voyewoda nyechay strzeze
11:
thego. abi prziczina nyeprziyaſzny dana s zyemye
12:
yego nyebila.
13:
Przimyerze kthore yeo Kro. m. panv Pyotrowy Voyewodzie
14:
y zyemy Voloſkyey dacz bil raczil. Za ſprawam y po=
15:
ſtanowyenym pana Crac hetmana Coronnego
16:
chowacz ſpanem ſlyaſchem Voyewodam chcze. ktho=
17:
re yſch yeſth rozne wnyekthorich rzeczach od thego
18:
ſpyſkv kthoriſczye wy podaly yeo Kro. m. roſkazacz be=
19:
dzye raczil napyſacz ye thak yako bicz ma zacho=
20:
wiwayancz wſzithky ſthare przimyerza wmoczi
21:
ypoſlye poſla ſwego do pana Voyewodi. abi od pa=
22:
na Voyewodi prziſzyege prziyal. kthorą gdi vcziny
23:
yeo Kro. m. bendzye raczil tho przimyerze prziſzyegą
24:
ſſwam vczwyerdzycz.
25:
Nowyn kthore pan Voyewoda oznaymyl przeſz vaſch
26:
yeo Kro. m. wdzyeczen bicz raczi. y bendzye tho rad wy=
27:
dzyal gdi pan Voyewoda bendzye yeo Kro. mczi wſka=
28:
zowal rzeczi thi kthorich yeſth wyedzyecz potrzeba


strona: 11/181v

1:
Kv zachowanyv paniſthw yeo Kro. mczi wſcheo chrze=
2:
ſczyyanſthwa. athak tho opatrzicz bendzye raczil
3:
yakobi trudnoſczy zadney panv Voyewodzye nyeprzi=
4:
nyoſlo.
5:
Strzecz thego pylnye bedzye yeo Kro. mcz. abi Zamek
6:
zadni na zyemy yeoKro. mczi bvdowan nyebil. y
7:
nyeyeſth theo mnymanya o Czeſarzv Tvreczkyem a=
8:
bi tho myal nad przimyerze kthore yeo Kro. m. ſznym
9:
ma vczinycz. a wſchakoſch za tho przeſtrzezenye yeo
10:
Kro. m. panv Voyewodzye dzyekvye. y sadacz go
11:
za tho raczi ponyewaſch samek then thak wyelkye
12:
bi bil ſkodzyen syemy pana Voyewodzyney yako
13:
panyſthwam yeo Kro. mczi abi kthemv pomoczi zadney
14:
nyedawal y owſchem thego ſzwey ſtroni przeſtrzegal
15:
abi nyebil bvdowan
16:
Then kthori ſzye myeny Voyewodzem ſinem yſch
17:
thak wyelkye ſkodi wzyemy pana Voyewodzyney
18:
poczinyl. theoyeo Kro. m. zalowacz raczil y wneth ſko=
19:
ro pan Voyewoda przeſz poſla ſwego yeo Kro. m. tho oznay
20:
myl poſlacz raczil dworzanyna ſzwego abi wiwye=
21:
dzyal onym. a panyſth yeo Kro. mczi wedlye przimye=
22:
rza. abi go wipedzyl do thego czaſſv yeſcze zadney ſpra=
23:
wi od nyego yeo Kro. m. myecz nyeraczi.
24:
Slodzyeyſthwo granyczne. abi bilo zahamowane. ro=
25:
zvmye yeo Kro. m. yſch theo yeſth potrzeba y ſtrzecz theo
26:
pylnye raczi roſkazowacz Stharoſtham pogranycznim
27:
alye nyemnyeyſche ſcham otho ſkargy poddanich
28:
yeo Kro. mczi. nyethak wyelye o slodzyeyſthwa. acz=
29:
kolwyek y otho ſſam vyelkye ſkargy yako o na=
30:
yaſdi domowe. kthorich zahamowanyv nyebaczi yeo


strona: 11/182

1:
Kro. m. ynſchey drogy yedno abi syem granyczni
2:
dzyerzan bival wedlye stharego zwiczayv na kthore.
3:
y czy benda karany kthorzi ſzye rzeczi thakowich va=
4:
zicz ſzmyeya y nalyezyon bendzye mog bicz obiczay
5:
yako ſzye thi rzeczi zahamvya a ſprawyedlywoſcz gra=
6:
nyczna poſthanowyona bedzye. ayſch do thego czaſſzv
7:
syem doſcz nyemogl nyedal nygdi do thego prziczini
8:
yeo Kro. m. bo zawſzdi na czaſch zlozoni ſzwyelkyem
9:
koſthem ſslacz pano ſzwe raczil. anyeboſczik Pyotr Vo
10:
yewoda. zawſzdi nalyaſl prziczine yſch syem nyedo=
11:
ſchedl. alye y theraſz gdi pan Voyewoda smowy czaſz
12:
seymowy Stharoſthamy granycznemi yeo Kro. m. be=
13:
dzye raczil pani ſzwe kthemv czaſſv poſlacz.
14:
Volno chodzenye ſkvpyamy sobopolne kvpczom. ba=
15:
czicz raczi yeo Kro. m. yſch yeſth potrzebne. baczicz raczi
16:
yeo Kro. m. yſch yeſth potrzebne y dlya thego yeſth opy=
17:
ſane wprzimyerzv. abi bilo volne ſtharemy drogamy
18:
y yeſth opyſano yako maya chodzycz ydancz przeſz zye=
19:
mye Voloſką do Turek yako zaſzye ma nazad ydancz
20:
thego nycz poddanem yeo Kro. mczi za pyotra Voyewodi nye=
21:
dzyerzano. wimiſlyono nowe drogy trvdnoſczy czinyacz kv=
22:
pczom ſkthorich wyelye o mayethnoſczy ſzwoye wyelye o
23:
gardla prziſly. czeo wzyemy yeo Kro. m. kvpczom Voloſkym
24:
nygdi nyeviczyerpyely. nyerad bi yeo Kro. m. theo wydzyal
25:
abi ſzye tho za thego pana Voyewodi dzyacz myalo.
26:
Poſli do Moſkwi yako przed them czinyl thak y theraſz rad
27:
yeo Kro. m. przeſz zyemye ſſwoye przepvſczy y dacz bedzye


strona: 11/182v

1:
raczi lyſthi ſzwe do Krolya yeo mczi mlodego. abi ye
2:
theſch przepvſczycz raczil
3:
Sbyegy thi kthorzi Zdanyam Tureczkam vczye=
4:
kaya roſkaze kthemv prziczyſnacz yeo Kro. m. abi
5:
dany zaplaczyly y tho czo bendzye vynno vedlye
6:
przimyerza vczinycz tho wſzitko czinycz roſkaze.
7:
Panv Voyewodzye Belskyemv pyſacz bendzye ra=
8:
czil yeo Kro. m. aby yeſly czo przinyem zoſthalo pye=
9:
nyedzi Pyotra Voyewodi abi ye panv Voye=
10:
vodzye vidal, anyebedzyely kthemv ſnal the=
11:
di wedlye przimyerza ſprawyedlywoſcz vczinycz be=
12:
dzye raczil.
13:
Thakyeſch y o konye kthore ſſam pobrane wmo=
14:
naſterze dacz bendzye raczil yeo Kro. m. do Andrze=
15:
ya Thworowſkyego lyſthi abi bili wroczone.
16:
Dom Welwowye abi bil podan them kthorim wedlye
17:
zapyſſow nalyesza roſkaze yeo Kro. m. y lyſthi ſwe
18:
dacz bendzye raczil.
19:
S Borzoboathem ſprawyedlywoſcz vczinyl yeo Kro. m.
20:
aczkolwyek bil wedlye praw Coronnich. kthorimy
21:
ſprawyedlywoſcz wedlye przimyerza zobvdwv ſtron ma
22:
bicz czinyona. a wſchakoſch zoſthawil tho yeo Kro. m.
23:
nyeboſczikowy panv Pyotrowy Voyewodzye. yſch gdzye
24:
bi ſzye lyepſchemy dowodi nyſchly przed them okazacz
25:
moglo yſch bi ony wynny bily the svme okthorą ſzye
26:
zalowal. yſch chczyal yeo Kro. m. roſkazacz yem placzycz
27:
y raczil bil yeo Kro. m. the rzecz na Syem granyczny
28:
odlozicz. athak gdi syem bendzye roſkaze yeo Kro. m.


strona: 11/183

1:
Borzoboathem tham bicz. gdzye yeſly sye pokazacz bendzye
2:
moglo yſch bi wynny bily panv Voyewodzye benda kthe=
3:
mv prziczyſznyony prawem Koronnem abi zaplaczyly.
4:
O Syenka rzecz bila yvſch dokonana tho wſzitko oczem ſzie
5:
wiwyedzyecz mogl yeo Kro. m. za pylnem pitanyem wro=
6:
czono yeſth panv Pyotrowy Voyewodzye thak yſch nye=
7:
maſch ſzye yvſch czego vpomynacz. a wſchakoſch yeſlyze
8:
yeſth czo przi stharoſczye yeo Kro. mczi Camyenyeczkyem
9:
tho wida panv Voyewodzye gdi bendzye od nyego kwy=
10:
thowan.
11:
Kvpye yeo Kro. mczi volno pvſczycz roſkaze yako sam
12:
zelyaza kothli y czena wroboczye kv potrzebye do=
13:
mowey Zyemye Valaſkyey. yedno tho chcze myecz. abi
14:
zaſzye poddanim yeo Kro. mczi volno bilo wſzitky kvpye
15:
swoloſkyey zyemye vivozicz y wipedzacz yako ſſam
16:
voli y ynſche thowari.
17:
Tho yeſth odpowyecz od yeo Kro. mczi na poſelſthwo pana Vo
18:
yewodzyne kthore kv yeo K. m. przeſz waſch wſzkazal. gdi ſzye
19:
wroczyczye do pana ſſwego powyeczye. prziyaſzn samſzye=
20:
czkam od Ieo Kro. mczi panv Voyewodzye. a panom ra
21:
dom Voloſkyem laſke yeo Kro. mczi


strona: 11/183

1:
Poselsthwo od pana Voye=
2:
wodi Valaskiego przesz Bur=
3:
lye Lyatha 1547

4:
Nayeſſnyeyſchi myloſſczywi Krolyv poſſelſtwo y rze=


strona: 11/183v

1:
czi czoſz powyedzyal przeſz naſche poſli do naſchego ho=
2:
ſpodara Ilyaſcha Voyewodi my wſzitko po rzadv po=
3:
wyedaly y yeo m. wdzyecznye wiſlvchal y prziymo=
4:
vacz raczil y dzyekowal waſſchey Kro mczi yako ſwo=
5:
yemv prziyaczyelowy ſtharſchemv y samſzyadowy bly=
6:
ſnemv za prziyaſſn y za laſkawam odpowyecz y za
7:
poſelſthwo czoſz powyedzyal przeſz naſſche poſſli.
8:
Theſch myloſcziwi Krolyv miſzmi poſlaly do waſchey
9:
Kro. mczi. abiſz naſſch nyewipvſczyl zlaſky swoyey
10:
Kro. mczi. abiſz nam prziſſyagl y zapyſz. dal po sta
11:
radewnemv obiczayv yakoſzi przedthem prziſzyegal.
12:
przodkyem przodkyem y rodzyczyelyovy naſſyemv
13:
nyeboſczikv Pyotrv Voyewodzye. Myloſczywi Krolyv ho=
14:
ſpodar naſch Ilyaſch Voyewoda thakyeſch waſch pro=
15:
ſzy abiſczye raczily yemv prziſſyegnacz po stharadawne=
16:
mv obiczayv. A hoſpodar naſch Ilyaſch Voyewoda tha=
17:
kyeſch chcze prziſſyancz Waſchey Kro.mczi yako rodzyczyel
18:
yego nyeboſczik Pyotr Voyewoda prziſſyegal pod Cho
19:
czymyem. v ſpanem Cracowſkyem Hethmanem Vyel=
20:
kyem Koroni Polſkyey. y yako bendzye zadanye Vaſchey
21:
Kro.mczi yako bi bilo pozitheczno Voloſklyey zyemy. y
22:
theſch zyemy Koroni Polſkyey zobvſtron. thak yeſt vo=
23:
lya hoſpodara naſchego. abi yedna Zyemya bila ya=
24:
ko y drvga abi myeſkaly wdobrem pokoyv. a wmy
25:
rze. boſzmi wſzithczi chrzeſczyyany. abi bily zly lyv=
26:
dzye karany. a dobrzi abi syedzyely wpokoyv zobvſtron.
27:
Theſch myloſczywi Krolyv. poſlalem do waſchey mczi ſpyſky
28:
zapyſow yako waſſcha Kro.m. maſch nam prziſzyacz
29:
y poddanem naſchem y zyemy naſchey. a mi thakyeſch


strona: 11/184

1:
mami prziſzyacz vaſchey Kro mczi y poddanim vaſſchē
2:
y zyemy waſchey abi bil konyecz thim zapyſom y prziſzyegą.
3:
Abi syem poſthanowyl na granyczi po ſtharadawnemv
4:
obiczayv przeſz poſli waſchey mczi y przeſz naſch yvſch abi
5:
thv wyeczey nyeyezdzycz abi konyecz themv bil.
6:
a czo ſzye dotycze o nowyni od Czeſarza Tureczkyego. on
7:
nyema nygdzye poyachacz. alye ſſye ma wroczycz do
8:
Czanrigroda yſch ma trvdnoſcz od czophyyew ſchliſchecz
9:
aſch yem poczinyl ſkodi wyelkye.
10:
Drvgye theſch dawami wyedzyecz waſchey Kro. mczi
11:
yſch Czar Tureczky poſlal Czavſza do Czarza Thatar=
12:
ſkyego y do wſzitkych hord Tatarſkych. abi ſſye przi=
13:
gothowaly przeydz na vaſſche zyemye Krolyewſką
14:
ſkodi czinycz boze ym thego nyepomoſch.
15:
Theſch myloſczywi Krolyv ſchliſchelyſmi yſch ma bicz
16:
then Czavſch v hoſpodara. abi yemv roſkazal gotho=
17:
wacz ſſye na voyne yno myloſczywi krolyv then Czavſz
18:
nyeprziyachal bil do hoſpodara pokym ya bil wiya=
19:
chal do waſchey Kro. mczi y yeſly prziyedzye Czavſch
20:
do hoſpodara y syakym roſkazanym hoſpodar obyeczal
21:
dacz znacz Waſchey Kro.mczi y onowynach czo bedzye
22:
ſthego krayv.
23:
Theſch myloſczywi krolyv dayemi wyedzyecz Waſchey
24:
Krolyewſkyey mczi yſch roſkazal hoſpodarowy Czeſſarz
25:
Tureczky y prziſlal Czauſcha abi poſlal hoſpodar
26:
cztheri powyathi. Soroczky powyath. Orchoſky Lepo
27:
ſznienſky Kirzeczky powyathi. Abi poprawywſzi O=
28:
czakow y abi bvdowaly zamek na Balyeklyeyv, yno


strona: 11/184v

1:
myloſczywi Krolyv barzo nam yeſth czyeſko vczinycz
2:
y poſlal hospodar vimawyayacz ſzye do Czeſſarza Tv=
3:
reczkyeo abi nyeſly bvdowacz zamkow. yno nyewyemi
4:
yeſly naſch odpvſczy abo yeſly roſkaze bvdowacz zamky
5:
Theſch myloſczywi Krolyv hoſpodar naſch roſkazal
6:
ſzye ſkarzicz na Malchyea na Sidaczowſkyego stha
7:
rostha. myloſczywi Krolyv yeo vrzednyk. Sthiſzmye=
8:
nycze poymal yednich zlodzyeyow czo vczyekaly.
9:
Zwoloch roſbywſzi Camyenycze yednemv myeſczany=
10:
nv. Sochawſkyemv. Poymkolczv y pobraly bily ſkar=
11:
bow syla srebra slotha klyenothow perel. y=
12:
no then vrzadnyk Czyeſmyenſky poymal slodzye=
13:
ye y odebral skarb od slodzyey y dal slodzyeyowy
14:
kopą na ſthrawą y pvſczyl go. A ſkarp dal vrza=
15:
dnyk panv ſzwoyemv. panv Malchyerowy stharo=
16:
ſczye Zidaczowſkyemv.
17:
Myloſczywi krolyv yno kyedi ſą dopyro oni ſkarbi v
18:
Malchiera y nyechcze ych wroczycz any dacz powyeda
19:
yſch tho yeſth na moyey voly yeſly chcze on ych da
20:
a yeſly nyechcze ych dacz on ych nyeda. yno myloſczy=
21:
vi Krolyv yeſzdzyl ſlyſthem Vaſchey Kro m. do pana
22:
Malchera abi yemv wroczyl ſkarbi czo odebral czo
23:
odebral
yeo vrzadnyk v zlodzyeyow y then Mal=
24:
chyer nyechczyal slvchacz lyſthow Vaſſchey mczi y
25:
nyechcze wroczycz skarbow kolczi soczawi yvſch
26:
do nyego y szdzyeſzyecz krocz yeſzdzyl y w Krakowye
27:
v waſchey Kro. mczi bil. y niemoze ſzwego doſtacz
28:
yno myloſcziwi Krolyv hoſpodar naſch ilyaſch


strona: 11/185

1:
Voyewoda proſsyl waſchey Kro. mczi abiſczye roſka=
2:
zaly Malczyerowy groznye. abiſczye Komornyka
3:
ſwego poſlaly abi wroczyl thi skarbi dlya proſbi y
4:
zadanya hoſpodara naſchego. Lyſthv trzeba Krolyew=
5:
ſkyego do radzyecz Lwowſkych abi nyedaly zelye=
6:
ſkowy slvczka pyenyadzi poky nyezaplaczy dwana=
7:
ſczye zlothich za kon zachariey SSoczavy lyſthv zadayo
8:
Odpowyecz na posſelstwo Pa=
9:
na woyewodi Walaskyego
10:
przesz possla yeo Pana Bur=
11:
lye. Liata 1547.

12:
I
Eo Kro. m. naſch myloſczywi pan ſchliſchecz
13:
raczil tho czoſzi ymyenym pana thwego pana Ili=
14:
aſcha Voyewodi Walaſkyego #
# powyedzyal
wskazanye prziya=
15:
ſzny y powolnoſczy ſzamſzyeczkye od pana Voye=
16:
wodi wdzyecznye prziymowacz raczi yeo Kro. mcz
17:
a zaſzye przeſz czye panv Voyewodzye prziyaſzn ſwą
18:
wskazvye. a panam Radam yeo laſke ſwą Krolyew=
19:
ſkam.
20:
Prziyaſn kthoram pan Voyewoda yeo Kro. mczi cze=


strona: 11/185v

1:
ſthemy poſleſthwi y pyſſanym na them nowin pan=
2:
ſthwye ſzwim offyarvye. Ieo Kro. m. wdzyeczen yeſth
3:
y rad tho bendzye wydzyal yſch pan Voyewoda wthim
4:
przed ſſye wzyeczyv thrwacz bendzye abowyem tho kv
5:
lyepſchemv pana Voyewodzinemv y zyemye yeo ben
6:
dzye a yſch proſſylesz ymyenyem pana Voyewodzy
7:
nem abi yeo Kro. m. raczil przimyerze tho. Kthore
8:
pan Cracowſky Hethman Coronni. S nyeboſczikyem
9:
panem Pyotrem Voyewodam, oyczem pana Voyewodzi=
10:
nym pod Choczymyem bil poſthanowil prziſſyegam
11:
ſwoyam vczwyerdzycz. a lyſth wedlye thego ſpyſkv
12:
kthoriſz przinyoſl panv Voyewodzye poſlacz raczil
13:
yeo Kro. m. na tho yvſz bil odpowyedziecz kyediſch thv
14:
pyerwſchi raſz bil yſch tho przimyerze y poprziſſyacz
15:
rad chczyal. gdi bi wedlye stharadawnego zwicza=
16:
yv kthori y wpamyeczi yeſcze lyvczkyey yeſth y s
17:
dath ſtharich lyſthow przimyernich okazacz ſzye moze
18:
yſch zawſzdi pyerwey Voyewodowye na przimyerze przi=
19:
ſzyegaly y lyſthi ſwe dawaly thoſch dopyro poſli ſwe kv
20:
prziſlvchanyv od yeo Kro mczi. A y przodkow yeo Kro. m.
21:
prziſzyegy silaly. Czemv abi ſſye doſicz ſthalo. yvſch yeo K.
22:
m. poſli ſwe oſſobi zaczne kv panv Voyewodzye poſlacz ra=
23:
czil kthorzi bi prziſſyegy yeo prziſlvchaly y lyſth przimyer=
24:
ni od nyego y od Rad yeo wzyely. gdi ſzye wrocza. a pan
25:
Voyewoda poſli ſzwoye poſlye yeo K. m. bendzye raczil przi=
26:
myerze tho poprziſzyancz y lyſthi ſzwoye ſwolyam rad ſwo=
27:
ych dacz.
28:
Czo ſzye dothicze ſpyſkv thego. wedlye kthorego chczyal bi pan


strona: 11/186

1:
Voyewoda lyſth od yeo Kro. mczi myecz then yeſth rozni od thego
2:
przimyerza, kthore nyeboſczik pan Pyotr Voyewoda oczyecz pa=
3:
na Voyewodi s. pa. Crac pod Choczymyem poſthanowyl. a=
4:
thak yeo Kro. m. wedlye nyego lyſthv ſwego dacz nyemoze.
5:
abowyem na seymye Koronnim. za zwolyenym wſzith=
6:
kych ſthanow Koronnich yeſth poſthanowyono. abi wnyczim
7:
tho przimyerze kthore pod Choczymyem vczinyono yeſth
8:
odmyenyono nyebilo y ſthim poſli ſzwe do pana Voyewo=
9:
di yeo Kro. mcz. odprawycz raczil y wam tho yvſch powye=
10:
dzyano bilo.
11:
Ischwthem ſpyſkv przipyſano yeſth abi tho przimyerze. na
12:
Krolya yeo m. mlodego ſczyagalo ſzye. Ieo Kro. m. aczkol=
13:
wyek wyedzyecz raczi yſch przimyerze yeo Kro. mczi mye=
14:
dzi panyſthwi IeoKro. m. a szyemyam Moldawſkam yeſth
15:
wyeczne. a za odmyenyanyem panow myenycz ſzye nye=
16:
ma. a wſchakoſch krom wyedzenya Kro. yeo mczi mlodego
17:
nyechcze nycz na yego mcz klaſcz. alye raczil yeo Kro. mcz
18:
kv yeo mczi pyſscz oſnaymvyacz mv tho czeo pan Voyewo=
19:
da zada. a yeſly pyerwey yeo mcz da wolyam ſzwam
20:
ſznacz nyſchly poſlowye naſchi v pana Voyewodi ſzye
21:
odprawya. thedi ym ſnacz owoly yeo Kro. mczi bendzyey
22:
raczil dacz albo pan Voyewoda poſlye poſli ſzwe do Kro.
23:
yeo mczi
24:
Syem pogranyczni rozvmye bicz yeo Kro. m. potrzebni
25:
y roſkazal poſlom ſwoyem kthore do pana Voyewodi po=
26:
ſlal. abi yvſch weſpolek ſpanem Voyewodam poſthano=
27:
wyly.


strona: 11/186v

1:
Za wſkanye thich rzeczi kthore ſzye wpoganſthwye
2:
dzyeya yeo Kro. m. panv Voyewodzye dzyekowacz raczi y
3:
bandzye ſzye otho ſtharal. za pomoczam boſkam abi panyſthwą
4:
yeoKro. mczi ſkodi nyemyali a wſchakoſch yeo Kro. mcz na=
5:
pomyna pana Voyewode abi nyedal pomoczi kv bvdowa=
6:
nyv Samkv thego Kthori thak wyelye yemv yako nam
7:
ſkodzycz bi mogl.
8:
Inſtructia Andrzeyowy Ia=
9:
cubowſkiemv do czesſarza
10:
Tureczkiiego. Liiata.

11:
Gdi prziyedzye poſſel naſch do czeſſarza Tureczkjeo
12:
naprzod poydzye do Roſthembaſche. powye mv prziyaſn
13:
naſche y bendzyemv od naſs wſzitkyego dobrego wynczo=
14:
wal. pothim mv odda lyſth naſch. a opowye ſzye yſch
15:
yeſth poſlan kv Czeſſarzowy yeo mczi od naſch w rzeczach
16:
Krolyowey yey mczi Vegyerſkyey czorky naſchey kthore
17:
yemv roſpowye wedlye navky kthoram mv krolyowa
18:
yey mcz Vegyerſka da. y bendzye go od naſz zadal a=
19:
bi ſzye tho otho prziczinyal v Czeſarza yeo mczi yſch bi mogl
20:
myecz predkam odprawe. a thakową na kthorey biſz=
21:
mi y mi yKrolyowa yey mcz czorka naſcha przeſtacz mo=


strona: 11/187

1:
gly. a yſchbi theſch ſſye o tho ſtharal abi tha prziyaſn ktho=
2:
ra yeſth myedzi namy a Czeſarzem Tureczkym nyeodmyē
3:
nye thrwala.
4:
Gdi bendzye v Czeſarza Tureczkyego powye mv prziyaſn
5:
naſche braczka y bendzye mv ymyenyem naſchem vin=
6:
czowal. ſzdowya y fortunego panowanya yako przi=
7:
yaczyelyowy naſchemv y samſsyadowy powye pothim
8:
yſch yeſth od naſch knyemv poſlan wrzeczach Krolyowey
9:
yey mczi Vegyerſkyey. czorky naſchey. a yſchbi themv
10:
czo mowycz bendzye wyare dal lyſth wyerzaczi odda.
11:
Kyedi mv mowycz roſkaze powye yſch aczkolwyek Cze=
12:
ſarz yeo mcz Krolyową vegyerſką yey mcz y ssinem
13:
yey mczi thak opatrzicz raczil yſch yey m. na them prze
14:
ſthawala ponyewaſch tho yey mczi w wladzam y wro=
15:
ſkazanye dano od Czeſarza yeo mczi bilo. a wſchakoſch
16:
ſam nyekthorzi kthorzi ſzye o tho prziczinyaya abi yeo m.
17:
thego nyevzila. atho czo kv yey mczi y sina yey mczi
18:
ſtanv vichowanya yeſth dano yndzyey krom volyey
19:
yey mczi rzeczam ſzwim folgowacz obraczaya thak yſch
20:
na wyelyv yey mczi ſkodzycz mvſzy
21:
Czemv aczkolwyek biſzmi mi zabyezecz mogly a o pa=
22:
trzicz tho yſch bi czorka naſſcha thego vzila czem yeſth
23:
slaſky Czeſarza yeo mczi opatrzona. Athi kthorzi wthem
24:
nad wolyam Ceſarſkam wladnacz chcza od thego od ſza=
25:
dzycz. alye mami tho dvfanye o prziyaſzny yeo Czeſarſkyey
26:
mczi przeczywko nam. kthoreyeſzmi zawſzdi yeo Czeſarſkyey
27:
mczi przeczywko nam. kthoreyeſzmi zawſzdi ſtrzegly
28:
y strzezemi. abi za prziczinam naſſcham wczem na=
29:
rvſchona nyebila, yſch yeo C. m. bendzye raczil pom=
30:
nyecz na obyethnycze y na ſlowo ſzwoye. a bendzye


strona: 11/187v

1:
a bendzye raczil thak opatrzicz yey mcz Kro. Vegyerſką
2:
czorke naſſche abi thego vzycz mogla SSinem ſznoyem
3:
czem yeſth od yeo Cze. m. kv wichowanyv ſthanv yey m.
4:
opatrzona. a wthem abi nygd wladzey y roſkazanya
5:
nyemyal ymo Volyam Krolyowey yey mczi. abowyē
6:
bi tho nyeprziſtalo. abi thego ktho ynſchi vziwacz myal
7:
a yey mczi kthorey tho yeſth wmocz ſlowem Czeſarſkym
8:
y wroſkazowanye dano y S Sinem yey mczi. nyedoſta=
9:
tek yaky Czyerzpyecz myala. czo bi bilo y kv zelzenyv
10:
yeo C. m. abi tho czo yeo m. raſz dal ktho ynſchi odimo=
11:
wacz myal. czego theſch yednak yeo C. m. przeſtrzegacz ve=
12:
dlye przimyerza powynyen. kthore s yeo mczą mami
13:
v kthorego tho yeſth yaſnye opyſano. yſch yeo C. m. ma
14:
bicz prziyaczyolom naſchem prziyaczyelyem. a nyeprzi
15:
yaczyelom nyeprziyaczyelyem. a mi nad Kro. yey
16:
m. Vegyerſkam mylſchego nycz nyemami. abowiem
17:
yey m. yeſth krewi naſcha y Czyalo naſche. a nyemo=
18:
ze ſzye yey mczi nycz dzyacz any ſlego any dobrego. cze=
19:
go biſzmi ſpolem ſzyey mczą nyevzyly. dlya czego yeo
20:
mczi Ceſarza bendzye proſſyl ymyenym naſchim a-
21:
bi thak yako yeo m. czorke naſche opatrzicz raczil y
22:
s sinem yey m. abi yego wthem chowacz raczil. a=
23:
nyedvpvſczyl abi ktho ynſchi. wthem wladzam abo ro=
24:
ſkazowanye yake myecz myal ymo yey mcz. a yſch
25:
bi tho yeo C. m. przeſz lyſth y przeſz poſla ſwego wſchem
26:
poddanim yey mczi roſkazacz. abi yey mczi wthey czczi
27:
y powadze myely yako na ſtan yey mczi prziſthoy
28:
anykomv ynſchemv poſlvſzny nyebily. any dochodow


strona: 11/188

1:
oddawaly ymo yey C. m.
2:
Bendaly czye pitacz kthorzi bily. ktho bi thakovi
3:
bil kthori bi myal tho czo od Czeſarza yeſth dano krolyo=
4:
wey yey mczi odimowacz. thedi powye thak yako od
5:
Krolyowey yey mczi navke myecz bendzye. od ktho=
6:
rey ſzye thego wiwyadowacz bendzye gdi v yey mylo=
7:
ſczy bendzye.
8:
Bendzyely theſz myal yakye ynſche porvczenye y na=
9:
vke od Kro. yey mczi Vegyerſkyey thedi ſprawowacz
10:
tho bendzye czo bi bilo kv dobremv yey mczi prziczi=
11:
nyayancz ſzye otho. abi bili rzeczi yey mczi w dobrey
12:
myerze poſthanowyone. czo yeo baczenyv y wyerze
13:
porvczami.
14:
V Baſch kyedi bendzye poſzdrowy ye ymyenym na=
15:
ſchem y bendzye ym wſzithkyego dobrego wynczo=
16:
wal. a bendzye ych otho zadal. abi ſzye otho ſtharaly
17:
v Ce. yeo mczi. yakobi w thich rzeczach dlya kthorich
18:
aſz do naſz poſlan wdzyeczną odprawe wzyal. a mo=
19:
ze ym nyeczo s wyerzchv nyeczo powyedzyecz. okolo
20:
thich rzeczi dlya kthoricheſz od naſz poſlan.
21:
Oſthatek yeo baczenyv y rozvmowy a wyerze polecza=
22:
mi wedlye kthorey thak poſtempowacz bendzye
23:
yako mv rzeczi podawani benda.