[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Wojciech Skorawiec
tytuł:   Winszowanie
rok wydania:   1598strona: kt

1:
Winſzowánie.

2:
Iáśnie Wielmożney
3:
Paniey Iey Mśći. P. Zophiey z Miel
4:
cá/ Ianowey Károlowey Chodkie=
5:
wicżowey/ Podcżáſzyney Wiel. X. Lit.
6:
z Nowourodzonego Syná
7:
Hieronimá.

8:
Vniżenie Woyciech Skoráwiec
9:
offiáruie.
10:
W Wilnie.
11:
Roku Páńſkiego.
12:
1598.


strona: ktv

1:
Przedmowá.

2:
Co zá nowe weſele/ co za Triumf nowy?
3:
Ktory teraz wſzech niemal zabáwia rozmowy.
4:
W twoim domu ziáwił ſię Páni Miłośćiwa/
5:
Ktorey w dálekie kráie wieść ſławy zycżliwa.
6:
Rzecż dźiwu godna: wſzyſcy rádośći winſzuią/
7:
Y Bogá o iey trwáłość wſzyſcy vśiłuią.
8:
Ia winnieyſzy nád inſze/ chcę więcey pokázáć/
9:
Gdyżem pocżął twey łaſki okwićie doznawać.
10:
Rym (znák mey chęći) lichy. Lecż ia o to proſzę/
11:
Chęć moię więcey vważ/ niż to co przynoſzę.


strona: A2

1:
Winſzowánie.

2:
Iáśnie Wielmożney
3:
Pániey/ Iey Mśći. Pániey Zophiey
4:
z Mielcá/ Ianowey Károlowey Chod=
5:
kiewicżowey/
Podcżáſzyney W. Xit. L.
6:
z Nowourodzonego Syná Hie=
7:
ronimá.

8:
W
Szytkie vcżćiwe żárty y wſzytkie rádośći/
9:
Ktore nie náruſzaćie mądrym pocżćiwośći.
10:
Y weſela y śmiechy/ Muzyki wydworne/
11:
Igrzyſká/ ſkoki/ Tańce y pieśni wyborne.
12:
Wſzytkie ſię bez odwłoki w dom ten cny poznośćie/
13:
A mnie wyſłowionego weſela pomoſzćie.
14:
Vćieſzna Lutni w ktorey ſłodkie bijąc ſtrony/
15:
Orpheus zmiękcżył kámienne piekielne brony.
16:
Zábrzmi teras roſzkoſzniey/ roſpuść głoſy ſwoie/
17:
Niechćię vſłyſzą wrotá/ ſłonecżne oboie.
18:
Przypuśćił do łáſkáwych vſzu Pan wzdychanie/
19:
Przypuśćił poſpolitą modlitwę y łkánie.
20:
Nie przepomniał ſwym dárem ſtadłá z troſkánego/
21:
Dał im z łáſki ſynacżká ocżekawánego.
22:
Wzbudźił więtſzą ku ſobie chęć y ochotę/
23:
Będą poſtępowáli z cnoty w wyżſzą cnotę.
A ij
Niechżestrona: A2v

1:
Niechże zá twym o Pánie zácżętym ſtárániem/
2:
Ten dar Rodźicom będźie okwitym kochániem:
3:
A ty roſkoſzna Lutni nie przeſtáiąc śpiewáć/
4:
Dźień ten ná dłngie cżáſy pámiętay opiewá.
5:
Do Iego Mśći. Páná
6:
Podcżáſzego.

7:
C
O to zá dźiećię będźie/ wſzyſcy ſię pytáią/
8:
Dźiwuią ſię winſzuiąc/ y wiedźieć żądáią.
9:
Co to zá dźiećię będźie/ ktore ſię ziáwiło/
10:
A w ludźiach nie zwycżáyne weſele wzbudźiło.
11:
Ktore żarliwość modlitw ludzkich vprośiłá/
12:
Nabożeńſtwo przyięło/ pobożność powiłá.
13:
Ktore wſtęp wiáry świętey pierwſzy vcżyniło/
14:
Gdy ná krzeſt do kośćiołá prowádzone było.
15:
Co to zá dźiećię będźie? pocżątki ſzcżeśliwe/
16:
Są cżegoś oſobnego znáki nie wątpliwe.
17:
Boża prze zacny KARLE łáſká to ſpráwuie/
18:
Trway ieno/ więtſzeć dáry dáleko gotuie.
19:
Do Iey Mśći. Pániey
20:
Podcżáſzyney.

21:
Z
Aden nie zna boleśći iedno co ią cżuie
22:
Zaden nie zna rádośći/ procż co ſię ráduie
Ty nay=strona: A3

1:
Ty naylepiey Cna Páni/ co ćię ćieſzy cżuieſz/
2:
Ty naylepiey z naſz ten dar/ Bogu záń dźiękuieſz.
3:
Dáłći Bog pożądány żywotá ſpolnego
4:
Owoc/ vćiechę wielką/ ſtanu Małżeńſkiego/
5:
Pozniey pomno niſzli wola twoiá byłá/
6:
Lecż wola wſzechmocnego inacżey zrządźiłá.
7:
Długo chce być proſzony y ocżekawány/
8:
O dar oſsobny/ o dar nie oſzácowány.
9:
Będźieſz da Bog potomki po chwili licżełá/
10:
Będźieſz pierwſze śieroctwo dźiedźicmi ćieſzyłá.
11:
Ták ná potomne cżáſy Iábłoń záchowána/
12:
Cżęſto od Ogrodniká zá niepłodną miána.
13:
Przez wiele ſię lat y źim na owoc zánośi/
14:
Lecż gdy ſtátecżnie pocżnie/ koſztowny przynośi.
15:
Cżekayże y ty według żądánia moiego/
16:
Z błogoſłáwieńſtwá kwitni w długi cżás Páńſkiego.
17:
Da Bog że ogladamy ktorzyć życżym tego/
18:
Buyno ſię wzbijáiące ſzcżepy domu twego.
19:
Winſzowánie X. Koreckich/ Páná Sá=
20:
muelá y Páná Károlá/ Nowourodzone=
21:
mu Brátu/ Hieronimowi Chodkie=
22:
wicżowi.

23:
B
yſmy ſię pobrátáli z wámi o Boginie/
24:
Z ktorych vſt wielowładnych vcżony wierſz płynie.
Byſmystrona: A3v

1:
Byſmy Máronowemi thowárzyſzmi byli.
2:
Bysmy wodę z Párnáſkich gor ćiekącą pili.
3:
Wſzytkę byſmy ná to ſwą śielę wyſádźili/
4:
Abyſmy rádość náſzę cnym rytmem świadcżyli.
5:
Ktorąſmy ná świát z twego wyśćia obá wźięli
6:
Záras gdychmy o tobie nowinę przyięli.
7:
Bráćiſzku drogi/ z dawná poćiecho cżekána/
8:
A nam pomno ná cżáſy weſelſze z chowána.
9:
Lecż my ieſzcże Párnáſkich gor ni zdroiow znamy/
10:
Bo ieſzcże ledwe nie twych potráw záżywamy/
11:
Iednák ile możemy/ nie dwornemi ſłowy/
12:
Oznáymuiąc ſwą rádość nie żáłuiem mowy.
13:
Rość Iároyśiu namilſzy/ w lećiech ſię pomnażay/
14:
A vćiechy z lat młodych Rodźicom przymnażay.
15:
T[e]ra[z] tylko w zámknieniu ſwe piáſtunki śmieſzyſz/
16:
A poyrzeniem weſołym y ſpániáłym ćieſzyſz/
17:
W krotce da Bog cżás przyidźie kiedy ćiałkiem wzmo
:
(żeſz
18:
A nam teſz towárzyſtwá ſzkolnego pomożeſz.
19:
Iuſzći przednieyſze w ſzkołách mieyſce gotuiemy/
20:
W net poymieſz w cżym my teraz długo prácuiemy/
21:
A gdy da Bog przemożem trudy w teſkney ſzkole/
22:
Będźiem płużyć w ſwobodnym y Rycerſkim kole.
23:
W ten cżás wſzytkich vćiechą y kochániem będźieſz/
24:
A ſławy raz nábytey/ nigdy nie przebędźieſz.
25:
Rość Iároyśiu naymilſzy/ Bog niechay będźie z tobą.
26:
Abyś był domu twego pámiętną ozdobą.
Zam=