[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Lubelczyk
tytuł:   Psałterz Dawida
rok wydania:   1558strona: kt

1:
grafika
2:
Pſáłterz Dawidá
3:
onego Swiętego/ á wiecżney pámięći godnego Krolá y
4:
Proroká: teraz nowo ná pioſnecżki po Polſku prze=
5:
łożony/ á według Zydowſkiego rozdzyału
6:
ná pięcioro kſiąg rozdzyelony.

7:
grafika
8:
☞ A dla lepſzego zrozumienia/ ſą przydáne Ar=
9:
gumentá y ánnotácyie/ tho ieſt/ krociuchne
10:
wypiſánie/ iżby wiedzyeli ći co go vży=
11:
wáć będą/ czo ktory Pſalm w
12:
ſobie zámyka.
13:
grafika
14:
¶ Też dla łácnieyſzego ználezyenia/ reyeſtr wſzy=
15:
tkich Pſalmow ná końcu ieſt przydány.
16:
grafika
17:
W Krákowie
18:
Drukowano v Máthyſá Wirzbięty. Roku od
19:
wcielenia Syná Bożego.
20:
1558.


strona: ktv

1:
grafika
2:
P
Lyway długo á beſpiecżnie nawdzyęcżnieyſza łodzi
3:
A niech żadna zła nawáłność ná cie nie przychodzi.
4:
Bo ácż pływaſz po tym morzu ſwiátá burzliwego/
5:
Iednák to wiedz iż zá łáſką Bogá wſzechmocnego.
6:
Nie możeſz iście nigdy być márnie zánurzoná/
7:
Choćby byłá ſrogość ſwiátá ná cie záburzoná.
8:
Iednák ty przedſię przypłynieſz do portu wdzyęcżnego/
9:
Gdzye ſie rozmnożą pociechy weſela twoiego.
10:
Niech márni Wielorybowie tobą iák chcą chwieią/
11:
Iedno ty przy Kryſtu Pánie ſtoy z mocną nádzyeią.
12:
Vźrzyſz żeć ſie złe ſerce ich od żáłośći ſkruſzy/
13:
A ty wiecżnie przy Pánu ſwem zoſtánieſz ná ſuſzy.
14:
grafika


strona: A2

1:
Iáſnye wielmożnemu Pá=
2:
nu/ Pánu Lukaſzowi Grábi z Gorki/ Woiewodzye Brze
3:
ſkiemu/ Stároſcie Buſkiemu y Lopácżyńſkiemu etc.
4:
Pánu ſwemu Miłośćiwemu: máły y má=
5:
ło znáiomy ſłużebnik/ ſłużby ſwoie
6:
zálecza y ofiáruie.

7:
S
Słuſznych á właſnie przynależą=
8:
cych przycżyn/ ieſtem k temu przypę
9:
dzon Wielmożny á Miłośćiwy Pá
10:
nie/ Iż ty pioſnecżki Dawidá ſwię=
11:
tego/ á zacnego Krolá y Proroká/
12:
pod obronę W.P.W. podda=
13:
wam y ofiáruię. Bo rozumiem te=
14:
mu Wielmożny á Miłośćiwy Pá=
15:
nie/ iż praca á piſánie moie/ gdy bę=
16:
dzye od W.W. wdzyęcżnie przyięte/ á potym theż z rąk
17:
W.W. miedzy ine ludzi podáne/ iż tho v wſzytkich ſta=
18:
now tym też wdzyęcżnieyſza rzecż będzye. A też tego Kro
19:
lá ſwiętego y thák zacnego Proroká piſmo y proroctwá/
20:
nie zdáło mi ſie iákiey lekkiey oſobie przypiſáć/ ácż v Pá=
21:
ná Bogá nie máſz bráku w perſonach/ iáko o thym piſmo
22:
ſwiádcży. Ale iż oſobá tego ſwiętego Krolá á tego Pro=
23:
roká/ ieſt ták zacna y v Páná Bogá y v wſzech ludzi/ prze=
24:
to też właſnie ieſt wielkim á poważnym ſtanom/ Kro=
25:
lom y Kſiążętom á wielkiem pánom/ práwie iáko źwier=
26:
ciádłem wyſtáwioná. Aby też oni thakież przykłádem ie=
27:
go/ popráwuiąc zacnośći ſtanow ſwoich/ ták ſie ſpráwo=
28:
wáli iáko ten ſławny Krol á ſwięty Prorok/ iáko tho iá=
29:
wnie á iáſnie iego piſmá okázuią. Iż też to pewnie wiem
30:
Wielmożny á Miłośćiwy Pánie/ á z dálekám ſie theż
31:
gdzyeś/ ieſli dobrze pámiętam/ przypátrował themu: Iż
32:
Pan Bog W.W. oſobliwą chuć s przyrodzenia ku Mu=
33:
zycze/ oney iedney s ſiedmi náuk wyzwolonych/ dáć ra=
34:
cżył. Przeto też tego ſwiętego Muzyká y s pioſnkámi ie=
35:
go/ przyſtoynie mi ſie widzyáło w ſpołecżne thowárzy=
36:
ſtwo W.P.W. przyłącżyć. Aby ſie ták tym ſławniey tá
37:
náuká ſpiewánia ku ćći á ku chwale Pánu Bogu wſzech=
38:
mocnemu rozmnażáłá. Bo opowyedánie Ewányeliey
A 2ſwiętey/strona: A2v

1:
ſwiętey/ á wyznawánie w pioſnkách/ w Pſalmiech/ mo=
2:
żnośći Páńſkiey/ tho ieſt záwżdy nawdzyęcżnieyſza á na=
3:
przyyemnieyſza chwałá w zebrániu kościołá ſwięthego/
4:
Pánu Bogu. A ták s tych przycżyn właſnie mi ſie zdáło
5:
Wielmożnośći W.M. Pánie tę ſwą pracą/ ácż máłą/ ále
6:
y zbáwienną y kościołowi ſwiętemu pożytecżną/ oddáć
7:
á przypiſáć. Proſząc przy tym/ áby tho W.W. odemnie
8:
wdzyęcżnie/ iáko od máło znáiomego ſłużebniká ſwe=
9:
go/ przyyąć racżył. S tym ſie łáſce Miłośći=
10:
wey W.W. záleczam. Dan z niepewnego
11:
mieſzkánia moiego. Roku od náro=
12:
dzenya Kryſtuſá Páná.
13:
M. D. L viiij.
14:
Wáſzey Páńſkiey Wiel=
15:
możnośći.
16:
Namnieyſzy práwie Iák.
17:
sLVżeBnicżek.


strona: A3

1:
Ku káżdemu Krześćiyáń=
2:
ſkiemu cżłowieku/ á bráthu w Pánu Kryſtuſie/
3:
krotka przedmowá.

4:
N
Ie odmiátuy mie moy miły Pánie
5:
cżáſu ſtárośći moiey. A gdyby v=
6:
ſtáłá moc moiá/ nie rácż mie opu=
7:
ſzcżáć. Abowiem ſprzećiwnicy ták
8:
mowili przećiwko mnie/ á ći ktorzy
9:
ſtrzegli ná duſzę moię/ vcżynili rádę
10:
ſpołecżną/ mowiąc: Iużći ieſt opu=
11:
ſzcżon od Bogá/ przeſláduycie á v=
12:
łáṕcie gi/ Boć nie ieſt ten coby go wyrwáć miał.
13:
¶ Ach zá wierną prawdę ktoby obácżyć chciał/ iż to ieſt
14:
właſna modlitwá kościołá záſtárzáłego/ ktora práwie ku
15:
tym dziſieyſzym cżáſom náſzym należy/ á kthoraby ſłuſznie
16:
miáłá być w myſlach wiernych ludzi ták wpoiona/ á cżę=
17:
ſtokroć w ty mizerne á nieſzcżęſne cżáſy wſpominaná/ y w
18:
ſerdecżnem rozmyſlániu á w vſtáwicżnych modlitwách/
19:
práwie iáko pochodnia miáłáby być zápalona. Abowiem
20:
dziś kościoł ſwięty iáko wierna á ſwięta mátká będąc zá=
21:
ſtárzáłą/ przez ták wiele cżáſow ieſt wielkiemi á niezlicżo
22:
nemi vćiſki y trapieniem ze wſząd ogárniony/ á ſrogiemi
23:
boleſciámi zemdlony. Y iuż też tho bacżąc/ iż w tych oſtá=
24:
tecżnych cżáſiech ſwoich á w they oſtárzáłośći ſwoiey/ nie
25:
cżuie thákich mocy y śił w ochorzáłem ciele ſwoim/ iákie
26:
przed tym miał w kwitnączey młodośći ſwoiey/ to ieſt/
27:
zá cżáſu oycow ſwiętych Pátryárchow/ Prorokow/ y A=
28:
poſtołow. Abowiem to co przed tym w pirwſzym koście
29:
le bywáło/ iuż ſie tho dziś mniey/ á nie ták cżęſto/ okázuie:
30:
dla złośći á niepráwośći ludzkich. Iuż ſie dziś nie ták iá=
31:
śnie w nas okázuią ony dáry Duchá ſwiętego/ to ieſt/ mo
32:
cna wiárá/ boiaźń y miłość miłego Bogá. Iuż nie ták cir=
33:
pliwe znoſzenie krzyżá/ tho ieſt/ trapienia ábo przeſládo=
34:
wánia dla imieniá Páńſkiego. Iuż nie táka ſtałość w wy
35:
znawániu wiáry prawdziwey. Iuż nie táka pilność á mi=
36:
łość ku ſłowu Bożemu/ iuż nie ták pałáiące proźby á mo=
37:
dlitwy/ iuż nie ták mocna nádzyeiá w ſwiętey opátrzno=
38:
śći Páńſkiey/ iuż nie ták chutliwa miłość ku bliźniemu. A
A 3práwie tostrona: A3v

Ku Krześćiáńſkiemu cżłowieku
1:
práwie to wſzytko iáko w zboláłym á ſchorzáłym ciele/ w
2:
niem mdleie á vſtawa. A przeto tu kościoł ſwięty widząc
3:
ták ſrogie niedoſtátki/ á práwie iáko záſtáráłe choroby á
4:
wrzoby w teyto dziſieyſzey oſtárzáłośći ſwoiey/ ſtráchem
5:
á żáłoſcią y ſerdecżną boleſcią wzruſzony/ obawáiąc ſie
6:
ſtráſzliwego ſądu Bożego nád ſobą/ áby nie był odrzucon
7:
od Páná Bogá/ iáko wierna oblubienicá od wdzyęcżne=
8:
go małżonká ſwoiego: Prośi á vcieka ſie k niemus tą żá=
9:
łoſną á ſerdecżną modlitwą ſwoią/ mowiąc: Nie odmiá
10:
tuy mie o moy miły Pánie cżáſu ſtárośći moiey/ á gdy v=
11:
ſtánie mocz á śiłá moiá/ nie rácż mie z łáſki thwey opu=
12:
ſzcżáć.
13:
grafika
14:
¶ Tym kościołem tedy iż ſie wſzyſcy wierni im być zná=
15:
ią/ á iż iáwnie á iáśnie káżdy tho do ſiebie znáć á obácżyć
16:
może/ że ty wſzytki choroby á ty nie vlecżone wrzody nośi
17:
w nędznym ciele ſwoim. A ták tu my wſzyſcy kthorzy ſie
18:
tym kościołem Bożym ozywamy/ ſłuſznie mamy poznáć
19:
ochorzáłość á mdłość nędznego á krewkiego ciáłá náſze=
20:
go/ á rozżaliwſzy ſie tych thák mdłych niedoſtátkow ſwo=
21:
ich/ ze wſzytkiem kościołem Bożym ſłuſznie mamy prośić
22:
Páná ſwego/ áby dla tych záſtárzáłych złośći á grzechow
23:
náſzych/ nie racżył nas wyrzucáć áni opuſzcżáć s ſwiętey
24:
łáſki ſwoiey/ ále owſzem áby Duchem ſwoim ſwiętym á
25:
prawdą ſłowá ſwego/ racżył nas vzdrowić á ochłodzić/
26:
á áż do onego chwálebnego przyſcia Páná á zbáwicielá
27:
náſzego Iezuſá Kriſtuſá Syná ſwego kościoł ſwoy ſwię
28:
ty y ze wſzytkiemi cżłonki iego/ áby miłośćiwie zachowáć
29:
racżył. A toć ieſt pirwſza cżąſtká modlitwy they kościo=
30:
łá Bożego.
31:
grafika
32:
¶ Ale y tá wtora cżąſtká modlitwy tey/ ieſt nam koniecż
33:
grafika
34:
nie w thych dziſieyſzych cżáſiech náſzych niebeſpiecżnych
35:
bárzo potrzebna y pożytecżna. Abowiem kościoł ſwięthy
36:
widząc iáko w ſtárośći ſwey ieſt thák bárzo ze wſzech
37:
ſtron opuſzcżony/ nie máiąc tu ni s kąd rátunku á wſpo=
38:
możenia ſwego od ludzi. Widząc też około ſiebie możne á
39:
ſrogie nieprzyiacioły/ cżártá y złe á okrutne ludzi á moca=
40:
rze ſwiátá tego/ ktorzy ſie nań ták ze wſząd oborzyli/ iżby
41:
rádzi z zyemie wygłádzili pámiątkę iego/ A ták thu prośi
42:
áby go Pan Bog możnoſćią ſwą bronić racżył. Bo ácż=
43:
kolwiek ten kościoł ſwięty ieſzcże od pocżątku ſwiátá: prá
wie iákostrona: A4

Przedmowá krotka.
1:
wie iáko łodká po nawáłnoſciách morſkich pływáiącza/
2:
ieſt ná dziwne trudnośći á niebeſpiecżeńſtwá wyſtáwio=
3:
ny/ á záwżdy od cżártowſkich ſrogośći y od okruthnych
4:
mocarzow ſwiátá tego/ dziwnie á ſrodze bywał vtrapio
5:
ny/ vćiśniony/ á przeſládowány. Ale w tych oſtátecżnych
6:
cżáſiech/ iáko tu Prorok ſwięty y piſmá ſwiádcżą/ ieſzcże
7:
więtſze á ſrozſze niebeſpiecżeńſtwá nań przychodzić á przy
8:
pádáć miáły. Iákoż ſie tho nam práwie ná oko tych dzi=
9:
ſieyſzych cżáſow náſzych/ iáwnie á iáśnie okazáło.
10:
A ták tu Prorok ſwięty dwie rzecży bárzo ſrogie á o=
11:
krutne opowieda/ ktorymi miał być borzon á pſowan ko=
12:
ścioł ſwięty w tych záſtárzáłych leciech ſwoich. Naprzod
13:
fáłſzywą náuką/ á złymi wymyſlonymi chwałámi nád
14:
wolą Bożą. Potym iáwnym gwałtem á odkrytym okru=
15:
cieńſtwem. A thákowe ſrogośći nád kościołem Bożym
16:
gwałtowniey ſie okázáć miáły zá tych dziſieyſzych lat/ ni=
17:
żli ſie okázowáły zá pirwſzego wieku. Abowiem thu kędy
18:
oto wſpomina: Iż nieprzyiaciele moi mowili ná przećiw
19:
mnie. Tu rozumie ty wſzytki/ kthorzy dziś ſámym ſobie
20:
przywłáſzcżaią właſny tytuł á imię kościołá ſwiętego/ á=
21:
le fáłſzywie á omylnie ſie tym chłubią. Bo oni ſiedząc nád
22:
porządkiem kościołá Bożego/ ſą okrutnymi nieprzyiacio=
23:
ły iego/ thłumiąc/ niſzcżąc/ á pſuiąc w niem prawdziwą
24:
náukę Páńſką/ á wymyſláiąc złośćiwe á fáłeſzne chwały
25:
ludowi Bożemu/ śmiele twierdząc ſwe obłędne á omylne
26:
náuki/ á broniąc mocnie báłwochwálſtwá á wymyſloney
27:
chwały ſwoiey. Vprzeymie ſie też ná to náſádziwſzy/ áby
28:
wierne káznodzyeie á prawdziwe náucżyciele ſłowá Bo=
29:
żego wytráćić á pomordowáć mogli. Y powieda tu Pro=
30:
rok/ iż dziwne rády á rozmáithe chytrośći ći źli ludzye ku
31:
wykorzenieniu náuki prawdziwey zmyſláć á wynáydo=
32:
wáć mieli/ á kthemu iáko chytrymi rádámi poduſzcżáć á
33:
podſzcżuwáć mieli zacne á możne oſoby á mocarze ſwiá=
34:
tá tego/ ſzukáiąc rozmáitych przycżyn ku okrucieńſtwu/
35:
iákoby mogli wygłádzić á wyniſzcżyć ſwemi ſrogoſciámi
36:
wierne Páńſkie. A dopirko gdy iuż tákie przycżyny y rá=
37:
dy wynáleść mieli/ tedy ſie iuż iáwnym gwałtem á odkry
38:
tym okrucieńſtwem oborzyć mieli ná wierne ludzi/ mor=
39:
duiąc ie á roźlewáiąc niewinną kreẃ ich. A ták thu wła=
40:
ſnie przydawa w tey modlitwie.
A 4Iż ći kto=strona: A4v

Ku Krześćiáńſkiemu cżłowieku
1:
¶ Iż ći ktorzy ſtrzegli ná duſzę moię/ vcżynili o
2:
mnie rádę ſpołecżną/ mowiąc: Opuśćił go Pan
3:
Bog: Podźmy iuż przeſláduymy á vłáṕmy go. A=
4:
bowiemći ſie nikt nie obierze czoby go nam wy=
5:
drzeć miał.
6:
¶ Otoż thu iáwnie á nadobnie Prorok ſwięty
7:
wymálował á wyſtáwił obraz kościołá Boże=
8:
go/ iákiem ſie miał okázáć w oſtárzáłośći ſwoiey/
9:
y czo zá ſzcżęſcie miáło być w thym oſtátecżnym
10:
wieku ſtárośći iego.
11:
¶ Coż my tedy niebożątká s tim vcżynić chcemy/ widząc
12:
tákie ſrogie okrucieńſtwá cżártá y wſzythkich pomocni=
13:
kow iego/ iáko ſie ſrodze oborzyli w tych dziſieyſzych cżá=
14:
ſiech ná ten ſwięty kościoł Boży. Widzyemy oſtárzáłe lá=
15:
tá iego/ widzyemy niedoſtátki á niezlecżone choroby iego/
16:
ktore go ták zemdliły á vtrapiły/ iż theż iuż práwie ſie zda
17:
być bez rátunku ná wſze ſtrony. Záprawdę á záprawdę
18:
moy miły wierny á krześćiáńſki brácie/ ſłuſznieby cie tho
19:
ruſzyć miáło/ á właſniebyś miał wzyąć ná przykład ono
20:
nierozumne ſtworzenie Boże/ Bocianá ptaká nicżemne=
21:
go/ ktorego Pan Bog dziwnem przyrodzeniem obdárzyć
22:
racżył. Iż gdy iuż będzye ſtároſcią zemdlony/ á iuż żadney
23:
mocy nie cżuie w ciele ſwoim/ tedy wnet dzyatki iego wi=
24:
dząc onę mdłość ſtárośći iego/ dziwnie go opátruią/ ży=
25:
wią/ y ná ſkrzydłach ſwych noſzą/ áż ſie záś z nowu odcho
26:
wa á przydzye ku pirwſzey mocy á śiłam ſwoim.
27:
¶ O moy miły á krześćiáńſki bráćiſzku/ ktory ſie kolwiek
28:
ozywaſz prawdziwem ſynacżkiem tey ſwiętey á oſtárzá=
29:
łey mátki kościołá ſwiętego/ zażby tho nie właſniey tobie
30:
vcżynić przyſtało/ niż tey nieozumney beſtiyce/ á themu
31:
nikcżemnemu ptakowi. Gdyż widziſz iż thá ſwięta mátká
32:
twoiá á ten ſwięty kościoł Páńſki/ ktorego ſie ty wiernem
33:
ſynacżkiem być ozywaſz/ ieſt ták ſtároſcią á wielkiemi bo=
34:
leſciámi ogárniony/ iż oto leży rowno z zyemią potłocżo=
35:
ny ſrogoſciámi cżártá złego/ y okrucieńſtwem mocarzow
36:
ſwiátá tego vtrapiony. Cżemuſz ſie o tym nie ſtáraſz ábyś
37:
gi wzyął ná ſkrzydłá ſwoie/ iáko wdzyęcżnego á miłego
38:
oycá ſwoiego. Cżemuſz go nie chceſz ráthowáć/ opatro=
39:
wáć/ żywić/ ázaliby ſie ieſzcże ſtárość iego w tych ſrogich
40:
niedoſtátkoch ku pirwſzey cżerſtwośći/ á ku oney kwitną=
cey młodo=strona: A5

Przedmowá krotka.
1:
cey młodośći przywroćić mogłá. Ale ách nieſtotys/ ſnadź
2:
żadnego nie máſz dziſieyſzych cżáſow náſzych/ chociaſz ſie
3:
iego cżłonkámi á ſynacżki zowiemy/ kthoryby ſie k niemu z
4:
litośćiwym ſercem przykłonił/ á ſnadź nie tylko áby go rá
5:
thowáć á podźwignąć miał/ ále ieſzcże gi ſtroną y dáleko
6:
miyamy/ y ſrodze gi s tymi okrutniki ſwiátá thego tłocże=
7:
my á depcemy. A thák dla Páná Bogá ſłuſznieby ſie nam
8:
w them obácżyć potrzebá: Abychmy będąc rozumnem
9:
ſtworzeniem Páńſkiem/ nie odnieſli ná ſobie iákiey zelży=
10:
wośći od thych nierozumnych á nikcżemnych ptaſząth/
11:
ktore oto nie będąc tákiem rozumem obdárzeni od Páná
12:
Bogá/ iáko my nędzni niebożątká: A wżdy iákie miłośći
13:
okázuią nád narodem ſwoim.
14:
¶ A ták dla Páná Bogá nie chcieymy w ſobie okázowáć
15:
tego nie cżłowiecżeńſkiego okrucieńſtwá/ á nie krześći=
16:
áńſkiey niewdzyęcżnośći á nielitośći przećiw kościołowi
17:
Bożemu. Y owſzem ſtoymy mocnie przy iednośći á ſpo=
18:
łecżnośći iego. Podpomagaymy/ rátuymy/ á nośmy gi ná
19:
rámionach ſwoich/ ſtháráiąc ſie o nim pilnie s pomoczą
20:
Páná Bogá náſzego/ áby záſię ku pirwſzemu zdrowiu á
21:
cżerſtwośći/ á ku oney kwitnącey młodośći przywrocon
22:
mogł być. To ieſt/ áby ſie w nas wſzytkich/ ktorzy ſie ozy=
23:
wamy ſynacżki á cżłonki iego/ rozmnażáły á zákwitnęły
24:
ony dáry Duchá ſwiętego/ iáko moczna wiárá/ boiaźń/ y
25:
miłość Boża: ćirpliwość w znoſzeniu krzyżá/ to ieſt/ w tra
26:
pieniu ábo w przeſládowániu. Stałość w wyznániu wiá
27:
ry prawdziwey/ pilność á miłość ku ſłowu Bożemu/ pa=
28:
łáiące á ſerdecżne proźby y modlitwy ku Pánu Bogu/ chu
29:
tliwa miłość przećiw bliźniemu/ y ine cnotliwe á ſwięthe
30:
vcżynki/ ktore wſzytki rzecży ieſliby k temu przyſzło/ tedy
31:
ná oſtáthek y krwią ſwą zapiecżętowáć mamy. Bo ieſli
32:
wyznawamy Kryſtuſá Páná/ iż on ieſt głową kościołá
33:
ſwego ſwiętego/ rozumieymyſz themu/ żeć zwolennik nád
34:
miſtrzá być nie może. Bo ieſlichmy my ſą ciáłem á wier=
35:
nemi cżłonki Páná ſwego/ tedyć też ty boleśći á trudno=
36:
śći/ kthore głowá ćirpiáłá/ właſnie należy wycierpieć y
37:
wiernem cżłonkom iego.
38:
¶ Cieſzże ſie tedy namilſzy bráćiſzku w káżdey twey tru=
39:
dnośći á niebeſpiecżeńſtwie/ Pánem á zbáwicielem ſwo=
40:
im: A ſtáray ſie ábyś ni w cżym nie wzgárdzał áni ſobie
lekce po=strona: A5v

Ku Krześćiáńſkiemu cżłowieku
1:
lekce pokłádał ſwiętey náuki Miſtrzá ſwoiego. Oto maſz
2:
nadobny przykład w thym ſwiętym Krolu Dawidzye/
3:
Ktory ácż też dziwne przeſládowánie y trudnośći będąc
4:
ná ſwiecie wycierpiał: A wſzákoż iednák nigdy nie prze=
5:
ſtawał wyznawáć imieniá Páná Bogá ſwoiego. A choć
6:
ſie mu theż przydawáło iáko cżłowiekowi krewkiemu/ v=
7:
padáć w rozlicżne grzechy á ſproſne złośći: A wſzákoż on
8:
nigdy s tym długo nie mieſzkał/ á owſzem wnet vtwier=
9:
dziwſzy w ſobie moczną wiárę o miłoſierdzyu Páńſkiem/
10:
vciekał ſie o odpuſzcżenie grzechow do ſwiętego Boſtwá
11:
Páná ſwoiego.
12:
grafika
13:
¶ Otoż thu maſz moy miły á krześćiyáńſki brácie/ ony
14:
wdzyęcżne á ſwięte pioſnecżki tego ták ſławnego Krolá á
15:
Proroká ſwiętego/ ktoremi ſie ſnádnie vcieſzyć możeſz w
16:
káżdem niebeſpiecżeńſtwie thwem y w káżdey trudnośći/
17:
ktoraby ná cie przypádłá ták s ſtrony duſze iáko y s ſtro=
18:
ny ciáłá. A ia też ieden kthory ſie też dali Pan Bog ozy=
19:
wam być prawdziwym á wiernym ſynacżkiem kościołá
20:
ſwiętego: Podawamći iáko krześćiáńſkiemu brátu tę pra
21:
cą ſwoię w rozſądek twoy/ ábyś z miłośći brátherſkiey
22:
chociażći by ſie co nie do końcá podobáło/ odemnie wdzyę
23:
cżnie á z weſołą twarzą przyiąć racżył. Bo ieſlibyś thák
24:
v ſiebie rozumieć chciał/ iż tho ſą rytmy ábo iákie rzecży
25:
dworne/ cżego kościoł ſwięty nie potrzebuie: Bo on ie=
26:
dno tego chce/ áby káżdy w proſtośći duchá chwalił Pá=
27:
ná Bogá. Aleć mnie ſie ták zda/ iż mie tu nie będzyeſz s cże
28:
go winić miał: A to s tey przycżyny/ iż ſie tu y wierſzom y
29:
textowi folgowáć muſiáło. A to druga/ iż káżdy rzemie=
30:
śnik im co naforemniey vrobi/ iż mu też zá to y lepiey płá=
31:
cą y więcey dzyękuią/ á záwżdy to nawdzyęcżniey od nie
32:
go prziymuią. Ale ia od ciebie moy miły á kreśćiáńſki
33:
brácie żadney iney zapłáty nie żądam/ iedno ábyś z wdzię
34:
cżnym ſercem tę moię pracą á to piſánie/ tobie ku zbáwien
35:
nemu pożytku/ á Pánu Bogu ku ćći á ku chwale wydáne y
36:
ofiárowáne/ przyiąć racżył. A ieſlićby ſie też ty moie no=
37:
ty przy tych Pſalmiech nie podobáły/ iuż ták niech będzye/
38:
á wſzák thobie co ſie ich nie będzyeſz mogł náucżyć/ nic nie
39:
záwádzą. Możeſz ty ſobie po ſtáremu iáko w kościele ná
40:
ktory ton chceſz ſpiewáć. Iedno cie o tho pilnie á pilnie
41:
proſzę/ ábyś s krześćiáńſkiey á bráterſkiey miłośći tho o=
demnie nástrona: A6

Przedmowá krotka.
1:
demnie ná ten cżás wdzyęcżnie przyiął/ á Páná Bogá zá
2:
mie prośił/ iż ieſliby mi ſie czo potym przytrefiło/ ku ćći á
3:
ku chwale iego ſwiętey/ á ku pożytku kościołá ſwięthego/
4:
piſáć: Aby Pan Bog Duchem ſwiętym ſwoim racżył o=
5:
ſwiećić vmyſł moy/ áby ſie przodkiem iego ſwiętey miło=
6:
śći/ á potym y tobie wdzyęcżnie á wiecżnie podobá
7:
ło. Aby ſie s tąd tym więcey rozmnażáłá cżeść
8:
á chwałá imieniowi Páná Bogá wſzech=
9:
mocnego w Troyczy iedynego/ ná
10:
wieki wiecżne. Amen.
11:
grafika
12:
Ku themu co będzye vży=
13:
wał Pſáłterzá tego.

14:
O
Toż ſie tu przypátruy tey zacney oſobie/
15:
Ktora ieſt wyſtáwiona tu ná ptzykład tobie.
16:
Wieſz iákiego ten Krol był ſtanu poważnego/
17:
Y był wielki miłośnik Bogá wſzechmocnego.
18:
A wżdy ſie nic nie wſtydał ku ćći Páná ſwego/
19:
Skákáć przed oną Archą przymierza Páńſkiego.
20:
Acż ſie z niego ná on cżás żoná iego śmiałá/
21:
Y práwie go ku błaznu byłá przyrownáłá.
22:
Wſzákoż on ſtanu ſwego nic tem nie vbliżył/
23:
Iż ſie ták przed Pánem ſwem pokornie vniżył.
24:
A oná niebożątko zá ſwe náśmiewánie/
25:
Wzyęłá ſrogie nád ſobą od Páná ſkaránie.
26:
Bowiem do śmierći ſwoiey sſtáłá ſie niepłodną/
27:
Gdiż k ſwiętej chwale Páńſkiey nie chciáłá być godną
28:
A ták y ty moy miły krześćiáńſki brácie/
29:
Ieſliżby tá pokuſá przyſzłá kiedy ná cie.
A zwłaſzczástrona: A6v

1:
A zwłaſzcżá ty ktoryś ieſt ſtanu poważnego/
2:
Nic ſie nie wſtyday chwalić Páná Bogá ſwego.
3:
Bo tym ſławniey popráwiſz ná wſzem ſwey zacnośći/
4:
Gdy Pánu ſwemu będzyeſz ſłużył k poććiwośći.
5:
Ty też brácie mnie rowny w ſtanie vniżony/
6:
Chwal ty Páná ſwoiego záwżdy ná wſze ſtrony.
7:
Bo on błogoſłáwieńſtwo tákiemu zoſtáwił/
8:
Ktory tu wiecżną chwałę iego będzye ſławił.
9:
grafika


strona: B

1:
Pſałterz Dawidá Krolá o=
2:
nego zacnego Zydowſkyego/ ku cżći á ku chwale Pánu
3:
Bogu ná pyoſnecżki po Polſku s pilnoſcią/ iáko na=
4:
lepyey mogło być/ nowo przełożony.

5:
Pſalm pirwſzy.

6:
Beatus vir qui non abijt in conſilio impiorum etc.
7:
☞ Argument.
8:
P
Rorok ſwięty á ten zacny Krol/ zácżynáiąc piſmá á pro=
9:
roctwá ſwoie o Kriſtuſie Pánu zbáwicielu náſzym/ Na=
10:
przod pocżyna w tym pirwſzym Pſalmie ſwoim/ od błogo
11:
ſłáwieńſtwá cżłowieká wiernego. Kłádąc roznicę mye=
12:
dzy wiernym á niewiernym. A dawa nam znáć/ iż iedno
13:
ten ieden ſam był błogoſłáwiony Pan á zbáwiciel náſz/ kthory ſie zá ża=
14:
dną rádą/ zá żadną drogą/ zá żadną ſtolicą złośćiwych ludzi nie vdał.
15:
A ták ten ſwięty Krol práwie nam tu przed ocży náſze położył iáko cel/ te
16:
go błogoſłáwionego mężá Páná á zbáwicielá náſzego/ ábychmy wſzy=
17:
ſcy/ chcemyli też być błogoſłáwieni/ náſládowáli iego iáko Páná ſwego
18:
ieſliż chcemy vydź pomſty á karánia/ ktore ieſt wſzytkim złośćiwym zoſtá
19:
wiono. Gdyż ſie tu s tego Pſalmu káżdy ſpráwić może/ iákye tho ſą pom=
20:
ſty/ á ſnadź y wiecżne potępyenie. Ktorego nas rácż Pánie Boże wſzech=
21:
mogący záchowáć wſzytkich z łáſki á z miłoſierdzia ſwego ſwiętego.
:
B
Logoſłáwiony tho cżłowiek khtory w tho v=
22:
grafika
:
godził/ Iże zá rádą ludzi złych thu ni=
23:
grafika
:
gdi nie chodził/ Też y ná drodze grzeſznikow nigdi ſtánąć nie chciał/ ſtoli=
24:
grafika
:
ce ludzi obłudnych pilnie ſie przeſtrzegał.
¶ Co ſie w tym Pſalmie záwiera.
j. Wypiſánie koſciołá prawdziwego/ w kthorym ieſt prawdziwe ſzáfowánie ſłowá Bożego/ A ſtąd bywa poznánem od inych ſekt ábo zborow ktorzy wymyſlnyh náuk náſláduią oprocż ſłowá Bożego.
Bstrona: Bv

Pſalm pirwſzy.
1:
Owſzem ze wſzytką wolą ſwą ták ſie ná to vdał/
2:
Aby zakon Páná ſwego w myſli ſwey záchował/
3:
Owa we dnie iteż w nocy zakon Páná ſwego/
4:
Záwżdy gi pilnie rozmyſla tu cżáſu káżdego.
5:
Tákowyć będzye iák drzewo przy wodach wſzcżepyone/
6:
Ktorego liſtki nie zeſchną záwżdy ſą zyelone/
7:
Tenći poda ſłuſzny owoc záwżdy cżáſu ſwego/
8:
Y wſzytko mu ſie poſzcżęśći z łáſki Páná iego.
ij.
Pocyechá y obietnice y pożytki tych obudwu koſciołow.

9:
nie tákći złośćiwym ludzyom fortunić ſie będzye/
10:
Bo tych ſpráwy y poſtępki niſzcżeć muſzą wſzędzye/
iij.
Właſne wyráżenie fáłecżnego koſciołá.

11:
A iáko proch ktory wicher po powietrzu nośi/
12:
Ták ſpráwá ludzi złośćiwych wſſytká ſie roſproſſy.
iiij.
Pomſtá złego nigdy minąć niemoże.

13:
Y dla tego ći złoſnicy prze ſwoy vporny błąd/
14:
Nie powſtáną miedzy wierne ná ſpráwiedliwy ſąd/
15:
Bo pomſtá nie może minąć tych ludzi złośćiwych/
16:
Y nie będą przyłącżeni w pocżet ſpráwiedliwych.
17:
Bowiem Pan Bog wiernych ſwoich iuż zna wſſytki drogi/
18:
A záchowa ie beſpyecżnie od káżdey ich trwogi/
19:
A złoſnicy márnie zginą ná káżdey ſwey drodze/
20:
Bowiem nie máią vfánia nigdy w Pánu Bodze.
21:
grafika
v.
Zapłátá wiernym á pomſtá niewiernym.

22:
Pſalm ij.

23:
Quare fremuerunt gentes et populi meditati etc.
24:
☞ Argument.
25:
W
Tym Pſalmie ieſt proroctwo o kroleſtwie Páná Kriſtu=
26:
ſowym/ y o tym ſwiętym zbáwicielu Kriſtuſie Pánie ná=
27:
ſzem/ iáko záwżdy ſwiát o to prácuie á ſtára ſie/ áby E=
28:
wányelią prawdziwych á ſwiętych ſłow iego záthłumić
29:
mogł. Ale Bog Ociec niebieſki/ według wiecżnych wyrokow ſwych/ o=
30:
byecał záwżdy to kroleſtwo ſyná ſwego rozſzyrzáć/ á vtwirdzić ie ná wie
31:
ki: iż ći wſzyſcy ktorzy weń y ſwiętym ſłowom iego vwierzyli/ zbáwienye
32:
otrzymáią. A ći kthorzy nie wierzą weń/ á nie chcą być poſłuſzni ſłowom
33:
iego/ wiecżnie zginąć á potępyonemi być muſzą. A Ewányeliey ſwięthey
34:
prawdá tym ſie więcey tu ná zyemi rozſzyrzáć będzye.
35:
P
Rzecżże ſie thák zburzyli pogáni w ſrogośći/ A naro=
dowyestrona: B2

Pſalm wtory.
1:
grafika
2:
dowie wſzyſcy zmyſláli prożnośći/ Oni krolowie zyemſcy á zacne Kſią=
3:
grafika
4:
żętá/ Zeſzli ſie wſzyſcy ſpołu á tám rádáw wſzcżętá/ Przećiwko Pánu
5:
Bogu s ſercá vpornego/ Y przećiw niewinnemu Kriſtuſowi iego.
6:
grafika
☞ Ten Pſalm zámyka tho w ſobye.
j.
Sfukánie á złáiánie nieprzyiacioł Páná Kriſtuſowych/ y koſciołá iego.

7:
Rozerwiemyſz rádę ich w ktorą ſie ták wdáli/
8:
Boć ſie ná nieſłuſſną rzecż tu obowiązáli/
9:
Zrzućmyſz ſrogye iárzmo ich ktore ná nas kłádą/
10:
Zaprawdęć ſie Bog brzydzi tákową ich rádą/
11:
Bo Pan w niebye mieſzkáiąc widzi co ſie dzyeye/
12:
S tegoż ich ſſaleńſtwá z dáleká ſie śmieye.
ij.
¶ Iż złey rády/ złych ſprawcow zwłaſzcżá/ o zbáwyenyu ſłucháć nie mamy.

13:
A tedy w gniewie ſwoim do nich mowić będzye/
14:
Y roſproſſy rádę ich práwye w niwecż wſſędzye/
15:
Bo iam ieſt ſam poſtáwyon tu krolem od nyego/
16:
Nád ſwyętą gorą Syon Páná Bogá mego/
17:
Abych wſſem opowyedał yego roſkazánye/
18:
Gdyż mi zakonu ſwego podał ſſáfowánye.
iij.
Kriſtus prawdziwy krol koſciołá.
iiij.
Kriſtus Bog y kápłan.

19:
Rzekł do mnye wſſechmocny Pan z Máyeſtatu ſwego/
20:
Tyś ieſt ſam wdzyęcżny moy ſyn z narodu moyego/
21:
Ciebyem ya dziś porodził ku kochániu ſwemu/
22:
Ząday mie á podamći ku poddańſtwu twemu/
23:
Wſſytki narody ſwiátá dam w dzyedzictwo tobye/
24:
Wſſytkę ſſyrokość zyemie weźḿ w oſiádłość ſobye.
25:
Będzyeſz im roſkázował pod żelázną miotłą/
v.
Kroleſtwo Páná Kriſthuſowe miedzy wſzemi narody.

26:
A iák zduńſkye nacżynie potrzeſz myſl záplotłą/
27:
Tych to ſrogich mocarzow co ták ſwiátem rządzą/
28:
A zá wymyſły ſwemi ſnadź dáleko błądzą/
29:
A ták to zrozumieycie wy mocni krolowye/
30:
A cżyńcye ſpráwiedliwość wy zyemſcy ſędzyowye.
vj.
Sceptrum krolewſkye yákye ieſt Páná tego.
vij.
Vpominánie áby tego Krolá wſzyſcy poſłuſzni byli/ á iáko Kápłaná áby náuki ſłucháli. Wyráżenie pożytkow kroleſtwá Bożego.

31:
Służcie z wyelką boyáźnyą Pánu Bogu ſwemu/
32:
A rozráduycye ſie iuż z wyelkim ſtráchem yemu/
33:
Przyyḿcye wdzyęcżnie łáſkáwe od Páná karánye/
A ijBy w ry=strona: B2v

Pſalm trzeći.
1:
By w rychle nie przypádło iego rozgnyewánye/
2:
Nie ieden s ſpráwiedliwey drogi w ten cżás zginye/
3:
Lecż káżdy co w nim vfa ten ſzcżęſliwym ſłynye.
4:
Pſalm iij.

5:
Domine quid multiplicati ſunt qui tribulant me etc.
6:
☞ Argument.
7:
T
En Pſalm zámyka w ſobye modlithwę y proźbę ku Pánu
8:
Bogu w káżdym przeſládowániu náſzym. Bo ná ten cżás
9:
gdy Abſálon przeſládował oycá ſwego/ tedy ten ſwięthy
10:
krol Dawid cieſzył ſie w tym przeſládowániu ſwoim thą
11:
pyoſnką/ kthora ſie też ſciągáłá właſnie ná Kriſtuſá Páná/ że on będąc
12:
krolem wſzego ſwiátá/ sſtał ſie tu práwie iáko wygnáńcem ná nim/ á był
13:
dziwnie przeſládowan od ſrogich ſprzećiwnikow ſwoich. A ták thu ma=
14:
my pocieſzliwe ſłowá w tym pſalmie przećiw káżdemu przeſládowániu
15:
náſzemu tu ná tym márnym á obłudnym ſwiecie.
16:
grafika
☞ W tym pſalmie tu obacżymy.

:
P
Anie iák ich wiele ieſt ktorzy ſie zebráli/ R
:
A ze złośći z vporu przećiw mnie powſtáli/
17:
grafika
:
Wiele ich ktorzy mowią nędzney duſzy moiey
18:
grafika
:
Ey nie mać w Pánu Bogu ten nádzyeie ſwoiey.
j.
Záłobę ná vtrapienie od ludzi złych.

19:
Lecż ty mnye przyymi k ſobye okáż możność ſwoyę/
20:
A podnyeś vniżoną nędzną głowę moię/
21:
Bom ia wołał do cyebie wyelkim głoſem Pánye/
22:
Vſłyſz z gory ſwey ſwiętey me nędzne wołáye.
23:
Záſnąłem ya w łáſce twey á zaſięm ocućił/
24:
Bom ſie w opyekę twoyę moy Pánye porucżył/
25:
Nye ſtrách myę nic tyſiącow ludu złośćiwego/
26:
Gdy cye pewnym obrońcą mam Páná ſwoyego.
27:
Powſtańże ty moy Pánye s twą Boſką możnoſcyą/
ij.
Vciecżkę z wierną nádzyeią do ſámego Páná Bogá.
iij.
Vprzeyme beſpiecżeńſtwo w obronie Páńſkiey.strona: B3

Pſalm cżwarty.
1:
Potłuḿ me ſprzećiwniki s táką ich ſrogoſcyą/
2:
Ktorzy bez wſzey przycżyny ták ná mię powſtáyą/
3:
Zetrzy zęby grzeſznikow co ná mię zgrzytáią.
4:
Bowiem twoie zbáwienie moy wſzechmocny Pánie/
5:
Z wiecżnym błogoſłáwieńſtwem w ludu twym zoſtánie/
6:
Bowiem ty możnie racżyſz podnieść vpádłego/
7:
Ktory ſie wiernie podda pod moc Boſtwá twego.
iiij.
Swiát bez przicżyny wyerne Páńſkie trapi.
v.
Zá záſzcżyczeniem Páńſkim błogoſłáwieńſtwo ná nas y z zbáwieniem przypada.

8:
Pſalm iiij.

9:
Cum inuocarem exaudiuit me Deus etc.
10:
☞ Argument.
11:
T
V ieſt modlitwá przećiwko krzyżowi/ kthory záwżdy wierni no=
12:
śić muſzą dla wyznánia wiáry ſwoiey. Też then Pſalm ma wſo=
13:
bie náukę/ przećiwko zgorſzeniu tego to krzyżá. Bo iáko Pan Bog
14:
dziwnie ſie s ſwiętemi ſwoimi obchodzić racży/ A nawięcey ná then cżás
15:
ſą w obronie iego/ gdy ſie zdádzą być tu ná ſwiecie opuſzcżonemi. A thák
16:
tu ieſt wielka pociechá tym ktorzy w ćirpliwośći krzyż ſwoy noſzą/ idąc zá
17:
Pánem ſwoim.
18:
grafika
☞ Co w thym Pſalmie obacżáć mámy.
j.
Vciecżká s proźbą do páná w trudnoſciách.

:
G
Dym wzywał Páná moiego w ſerdecżney te=
:
ſknośći/ A porucżałem w moc ieo wſzytki ſwe
:
cięſzkośći/
:
Vſyſzał ten wſzechmocny Pan me nędzne tra
19:
grafika
:
pienie/ A dał mi z łáſki ſwey ſwiętey vſpráwie
20:
grafika
:
dliwienie/
:
R. Zmiłuyże ſie iuż do końcá nádemną moy Pánie/ Wyſłuchay
21:
grafika
:
pokorną proźbę y to me wołánie/ Bo widziſz iák wielkie ćirpię tu przeſládowánie.
B iijOto iużstrona: B3v

Kſięgi pirwſze.
ij.
Przimowká ná ludzi co wzgárdziwſzy prawdę ſłowá Bożego/ fáłſz miedzi ludźmi ſieią.
1:
Oto iuż ſynowie ludzcy s ſercá vpornego/
2:
Ták ſie ięli wſzech prożnośći y kłamſtwá zdrádnego/
3:
Y cżemuż ſie niebożątká wżdy w tym nie cżuiecie/
4:
Przecż ten ſromotny wymyſł ſwoy iuż ták mułuiecie/
5:
Obácżcie ſie á iuż wiedzcie żeć ten wſzechmocny Pan/
6:
Obrał ſobie s podziwieniem ſwiętego cżłeká ſam/
7:
A wyſłucha mnie nędznego gdy k niemu záwołam.
iij.
Pociechá wiernych przy prawdzye trwáiących.

8:
Y wy ſie ták chcieycie gniewáć byſcie nie zgrzeſzyli/
9:
Owſzem ábyſcie w ſercoch ſwych ćirpliwie znośili/
10:
Bo niechay gniewu wáſzego tá będzye przycżyná/
11:
Aby wam pirwey z żáłoſcią zmierzłá wáſzá winá/
12:
A tę przyiemną ofiárę daycie Pánu ſwemu/
13:
Porucżywſzy wyſtępki ſwe w miłoſierdzye iemu/
14:
Záwżdy mu mocnie vfáiąc iák dobrotliwemu.
iiij.
Nápominánie mdłych ku ćirpliwośći.

15:
Acżći ich ſnadź wiele mowią ktoż nam ty dobrá dał/
16:
Pan Bogći to oſwiecenie zá znák wam okazał/
17:
Boś ty z miłoſierdzya ſwego dał moy miły Pánie/
18:
Nawdzyęcżnieyſze ſercu memu to rozrádowánie/
v.
Chwałá prawdziwa Páńſka.

19:
A tákeś iuż rozmnożył me ſerdecżne rádośći/
20:
Iáko tym co ſie kocháią w wielkiey obfitośći/
21:
Winá oleiu co dawaſz s ſwey ſzcżodrobliwośći.
vj.
Niewdzyęcżność zá dobrodzyeyſtwá Páńſkye.

22:
Lecż ia więcey miły Pánie pokoy twoy miłuię/
23:
Zadney rádośći wdzyęcżnieyſzey nád to iuż nie cżuię/
24:
Bo w tym záſnie ciáło moie iuż vſpokoione/
25:
Będę miał wolne od ſtráchu ſumnienie ſtrwożone/
vij.
Iedni w Pánu á drudzy ſie w bogácthwach ſwiátá tego ráduią.
viij.
Wiárá pokoy ſpráwuie káżdemu.
ix.
Wierny w pewney nádzyei zoſtawa.

26:
Bo ty mnie iuż miły Pánie z miłoſierdzya twego/
27:
Zoſtáwiſz w pewney nádzyei cżłowieká nędznego/
28:
Zacż cie wiecżnie chwalić będę Páná Bogá ſwego.
29:
Pſalm v.

30:
Verba mea auribus percipe Domine etc.
31:
☞ Argument.
32:
Z
Awiera ſie w thym Pſalmie proźbá á modlitwá/ áby Pan
33:
Bog racżył kościoł ábo zebránie wiernych ſwoich zácho=
34:
wáć od fáłſzywych náucżycielow. A okázuie thu iáſnye
35:
Prorok ſwięthy/ iákie ſą náuki omylne á fáłſzywe/ kthore
36:
ták ludzi vwodzą/ iż mnimáią że właſnemi zaſługámi vcżynkow ſwoich
37:
ſobie ku zbáwieniu ſwemu pomoc máią. A thu ſnádnie káżdy zrozumyeć
może/ iżstrona: B4

Pſalm pyąty.
1:
może/ iż ſumnienie ociążone grzechem cżłowieká káżdego ni cżym inym v=
2:
ſpokoione być nie może/ iedno ſłowem Bożym. Też thu ieſzcże káżdy oba=
3:
cży ſpoſob żywotá ludzi cnotliwych á ludzi złośćiwych/ á iáko rozne za=
4:
płáty wiernym y niewiernym zoſtáwione.
☞ Thu w tym Pſalmie obacżymy.

5:
grafika
:
R
Acż łáſkáwemi vſzymá moy wſzechmocny
:
Pánie/
:
Wyrozumieć ſłowá moie á przyyḿ me wo=
6:
grafika
:
łánie/
7:
grafika
:
R. A obeźrzy ſie ná moy głos wyer=
:
ney proźby moiej/ Gdiżeś ty ieſt krol á bog moy w wiecżney chwale twoiej
8:
grafika
:
Tobieć ſie ia modlić będę tu w potrzebie ſwoiey.
9:
O moy wiecżny á wſzechmocny dobrotliwy Pánie/
10:
Przed twą ia oblicżność ſtánę ná káżde záránie/
11:
Rácżże łáſkáwie przeſłucháć Pánie głoſu mego/
12:
Gdyż ia ták ſobie rozmyſlam możność Boſtwá twego
13:
Nie rácżże ty mnie opuſzcżáć ſtworzenia ſwoiego.
14:
Abowiem ty miły Pánie ktory wſzytko widziſz/
15:
Ty ſie káżdą ſproſną złoſcią tu ná ſwiecie brzydziſz/
j.
Záłoſne proźby áby Pan Bog bronił kościołá ſwego od złoſnikow.

16:
A nie chceſz przed twym oblicżym żywić złośćiwego/
17:
Owſzem od ocżu ſwych ſwiętych odrzucaſz káżdego/
18:
A nie dopuſzcżaſz przed ſobą mieſzkáć wſzetecżnego.
ij.
Ządość modlithwy.

19:
Bo tych wſzytkich nie rad widziſz ktorzy tu złość płodzą/
20:
A wytráćiſz ty co vſtá ſwe w kłamſtwo záwodzą/
21:
Bo ſie záwżdy brzydziſz ſpráwą cżłeká zdrádliwego/
iij.
Porucżenye opiece Páńſkiey.

22:
A mężá ktory prágnie krwie bliźniego ſwoiego/
23:
Záwżdy ty Pánie odrzucaſz od oblicża twego.
iiij.
Rozumna modlitwá.
v.
Ządánie pomſty ná złe náucżyciele.
vj.
Fáłſzem ſie pan brzydzi.

24:
Ale ia vfáiąc w wielkość miłoſierdzya twego/
25:
Wnidę moy Pánie do domu twoiego wdzyęcżnego/
26:
Tám cie z boiáźnią pochwalę w twim ſwiętim koſciele
vij.
Proźbá/ áby Pan prawdziwe náucżyciele w kościele ſwoim dáć racżył.
B iiijRácż miestrona: B4v

Kſięgi pirwſze.
1:
Rácż mie w ſpráwiedliwośći ſwey wywieść w drogę śmiele/
2:
Przed memi nieprzyiacioły ktorych ia mám wiele.
3:
Bo oni Pánie w vſciech ſwych nic prawdy nie máią/
4:
A záwżdy ięzyki ſwemi kłamſtwo powiádáią/
5:
Gárdło ich ieſt ták ſmrodliwe iák grob otworzony/
6:
Ięzyk ich ludzi záraża fáłſzem ná wſze ſtrony/
7:
Sercá ich ſą prożnoſciámi ſrodze nápełniony.
viij.
Powthorzenye złych doktorow áby ſie ich ludzie iáko záráżenia ſtrzegli.

8:
Oſądź Boże ty złoſniki według ſwey ſrogośći/
9:
Aby vpádli w myslách ſwych gdyż ſą pełni złośći/
ix.
Proźbá áby byli potlocżeni fáłeſznicy wſzyſcy

10:
Rácżże ie iuż precż odpędźić od oblicża twego/
11:
Bo cie bárzo obruſzyli ná wſzem Páná ſwego/
12:
A nie chcą przeſtáć od błędu ſwego zdrádliwego.
x.
Pociechá wiernym ktorzy ſie prawdi mocno dzyerżą.

13:
Wiernić twoi miły Pánie co w tobie vfáią/
14:
Cić ſie z rádoſcią w łáſce twey dziwnie roſkocháią/
15:
A ty záwżdy będzyeſz Pánie przemieſzkawał z nimi/
16:
Gdyż ie ná wſzem iuż znaſz ſobie być tu przychylnymi/
17:
A oſobliwe kochánie ſwe maſz s ſpokoynymi.
18:
A będąć ſie ſpráwiedliwi Pánie chłubić tobą/
19:
Bo możność imieniá twego poznáią nád ſobą/
xj.
Spráwyedliwym ſam Pan ieſth prawdziwa obroná.

20:
Dayże nam błogoſłáwieńſtwo twe ná káżdą ſtronę/
21:
Niech mamy tarcż możney ręki twoiey zá obronę/
22:
Bychmy wzyęli w dobrey woley twą wiecżną koronę.
23:
Pſalm vj.

24:
Domine ne in furore tuo arguas me etc.
25:
☞ Argument.
26:
W
Tym Pſalmie ieſt modlitwá ku Pánu Bogu duſze ſkruſzo=
27:
ney/ ktora ná ſię cżuie przyſzłą ſrogość rozgniewánia Páń
28:
ſkiego/ zá ſproſne złośći ſwoie. Kthoremi gdy bywa ſum=
29:
nienie ociążone/ iuż ſie záwżdy trwoży przed potępieniem
30:
ſwoim. A wſzákoż tu obácżyć możemy/ s kąd ma przydź ku pocieſzeniu ſwe
31:
mu: Bo z żadney iney ſtrony duſze náſze vſpokoione być nie mogą/ iedno
32:
gdy ſie vciecżemy do miłoſierdzya Páná Bogá ſwego. Thu dopirko iuż
33:
ſpokoynieyſze bywa ſumnienie náſze.
34:
grafika
35:
N
Ie rácż mie káráć moy Pánie w twey popędliwośći/ A nie
poruſzaystrona: B5

Pſalm ſſoſty.
1:
grafika
:
poruſzay ſie gniewem oney ſwey ſrogośći/ ále ſie zmiłuy nádemną s twey
2:
grafika
:
boſkiey milośći/ á rácż łáſkáwie obeźrzeć mdłość moiej krewkośći/ vzdroẃ
3:
grafika
:
że ſam zátrwożone moie nędzne kośći.
☞ Pſalmu tego wſzytki ſpráwy co zacż ſą.
j.
Pokorna proźbá áby grzeſzny prze vpadek nie był odrzuczon od oblicżnośći Páńſkiey.
ij.
Przycżyná zátrwożoney duſze prze grzech.

4:
Boć ſie ſrodze záſmućiłá we mnię ma duſſycżká/
5:
Widząc ſrogye potępyenye omdlewa nędznicżká/
6:
Náwroćże ſie miły Pánye do mnye ſługi twego/
7:
A wyrwi nędzną duſſę mą z vpádku tákyego/
8:
Wybaẃ myę s tákich ſrogośći cżłowyeká nędznego.
9:
Bowiem ten ktory ieſt poddan pod moc wiecżney ſmierći/
10:
Iuż ſie temu potępyenye przed ocżymá wierći/
11:
A nye będzye pomnyał nigdy ciebye Páná ſwego/
12:
Bo iuż w pyekle trudno náleść cżłowyeká tákyego/
13:
Ktoryby wyznawał chwałę imyenyá twoyego.
iij.
Miłoſierdzye Páńſkye nád vpadkiem grzeſznego.
iiij.
Záwżdy ſtrách potępienia duſzę grzeſzną trapi.
v.
Wpiekle chwały Bożey nie máſz.
vj.
¶ Záłość nád grzechem.

14:
Sprácowałem ſie nędznicżek w ták wielkiey teſknośći/
15:
Omyłem łożnicżkę ſwoyę płácżem w mey żáłośći/
16:
Przez cáłą noc ocży moye nigdy nye oſchnęły/
17:
Ná poſcyel mą obficye z nich me złzy wypłynęły/
18:
Widząc ony ſrogye złośći co we mnyę moc wzyęły.
19:
Náruſſył ſie moy nędzny wzrok przed táką ſrogoścyą/
20:
Stárgnęło ſie oblicże me pożołkłą bládoſcyą/
21:
Nádſtárzałem ſie fráſuyąc s przećiwniki ſwemi/
22:
Ktorzy myę ták vmotáli złoſcyámi ſproſnemi/
23:
Ze nie mam w ſumnyenyu ſwoim pokoyu przed nimi.
vij.
Grzech/ Cżárt/ Cyáło/ ſprzećiwnicy ſumnienia.

24:
Odſtęṕcyeſz wſſyſcy odemnye wy co złość broicye/
25:
Ktorzy mi ták vſtáwicżnye nád głową ſtoicye/
26:
Boć Pan moy racżył wyſłucháć głoſy płácżu moyego/
27:
A nye przeſłuchał żáłoſney proźby ſługi ſwego/
28:
Lecż przyiął modlitwę moyę ſercá pokornego.
29:
Nyechże ſie iuż záwſtydzą ſprzećiwnicy moi/
30:
Widząc iż Pan moy tuż przy mnye z miłoſierdzyem ſtoi.
viij.
Pociechá cżłowieku wyernie pokutuiącemu.strona: B5v

Pſalm ſiodmy.
1:
Iuż ſie nyechay wſſem złoſnikom wſſetecżna myſl ſkruſſy/
2:
Ktorzy ſtali o zginienie moiey nędzney duſſy.
3:
Bo yuż zá Páńſką pomocą mnye nic nye poruſſy.
x.
Zá Páńſką pomocą nie ma grzech mocy nád duſzą.

4:
Pſalm vij.

5:
Domine Deus in te ſperaui etc.
6:
☞ Argument.
7:
W
Pſalmye tym Dawid ſwyęty okázuye nyewinność przeſlá=
8:
dowánia ſwego. Bo gdy vciekał przed Abſálonem ſynem
9:
ſwym/ tedy Semei ſtárzec ieden wołał zá nim złorzecżąc
10:
iemu/ y kamieńmi miecząc zá nim. A wſzákoż Dawid ná
11:
on cżás nic ſie nie przećiwił temu/ y owſzem tho przypuſzcżał ná rozſądek
12:
Páná ſwego/ á cyeſzył ſie tą pyoſnką á thą modlitwą w onym przeſládo=
13:
wániu ſwym/ rozumieiąc temu/ że to był nań Pan Bog dopuśćić racżył
14:
zá wyſtępki iego. A thu ſie ocżyſcya/ iż on Saulowi nie wzyął przez okru=
15:
cieńſtwo kroleſtwá iego. A tu prośi áby go Pan ku pirwſzemu doſtoień=
16:
ſtwu przed ocżymá przeſládowcow iego przywieść racżył. Yeſth też thu
17:
wielka pociechá wſzytkim co niewinnie przeſládowánie ćirpyą/ Y cżym
18:
ſie też cieſzyć máyą.
☞ Spráwy tego Pſalmu ty ſą.
j.
Modlithwá o wybáwienie.

19:
grafika
:
P
Anie Boże moy wſzechmocny w tobye vfá=
20:
grafika
:
nie mam/ rácżże s ſwego miłoſierdzia ty mnie
21:
grafika
:
wybáwić ſam/
:
Od wſzitkich mych przeſládowcow co ná mie
:
powſtáli/ á wſzędy zginienia mego thák pil=
:
nie ſzukáli/
:
R. Wybaẃże mie miły Pánie z rąk cżłowieká złeo/ by nye
22:
grafika
:
wpádłá iáko lwowi duſzá ma w moc iego/ R.
:
Skąd ſie
:
iuż trudno nádzyewáć mam zbáwienia ſwego.
ij.
Przycżyná złey nádzyeye á roſpácży/ ſumnienie grzechem ſtrapyone.
Wſſákożstrona: B6

Pſalm ſiodmy.
1:
Wſſákoż ieſlim ya moy Pánye winyen tych ſrogośći/
2:
A iż bacżyſz w ręku moich yákye ſproſne złośći/
3:
Ieſliż też komu złość zá złość ty kyedym oddawał/
4:
Tedyć ſłuſſnye nyeprzyyacyel zá to myę nágrawał/
5:
A choć w tym przeſládowányu yeſſcże ſobye tuſſę/
6:
Wſſákoż yeſlim yeſt co winyen pewnyeć vpáść muſſę/
7:
A nyeprzyyacyel zátrwoży moyę nędzną duſſę.
iij.
Iż pokorne ná łáſkę przypuſzcżenie/ miłoſierdzia doſtępuie.

8:
Iużeſz nyechay ſprzećiwnik moy ták mye przeſláduye/
9:
A ná wſſem nędzną duſſę mą ták záwżdy fráſuye/
10:
Iuż mi nyech mego żywotá przed cżáſem vkroći/
11:
A chwałę mą niech wſſytkę w proch iuż prawie obroći/
12:
A wſſákoż ty moy wſſechmocny dobrotliwy Pánye/
13:
Powſtań á wzruſz ono twoye ſrogye rozgnyewánye/
14:
Ná ty moye przeſládowce y ná ich mnimánye.
15:
Rácż yuż powſtáć możny Boże z roſkazányem twoim/
16:
Ktoreś wſſem ludzyom przykazał zwłaſſcżá wiernym ſwoim/
17:
A zeydą ſie narodowie do ciebie w gromádę/
18:
Gdy zácżnyeſz przećiw złoſnikom Pánye twoyę rádę/
iiij.
Státecżność w przeſládowániu.
v.
Przycżyná przecż Pan ſłuſznie bronić ma koſciołá ſwego
vj.
Przykazánye Páńſkye lekkye wiernym Páńſkim.
vij.
Spráwyedliwość cżyſthego ſumnienia.

19:
Rácżże wſtąpić ná Máyeſtat twoyey wyſokośći/
20:
A obeyrzy miły Pánye ty wſſetecżne złosći/
21:
Rozſądźże wſſytki narody w ſwey ſpráwyedliwosći.
viij.
W zakonie poznánie grzechu

22:
Y mnyę też rozſądź moy Pánye w mey ſpráwyedliwosći
23:
A obácż iżeć przed tobą ſtoyę w nyewinnosći/
24:
A tuć ſie okázáć muśi złosć wſſytkich grzeſſnikow/
25:
Y w niwecż ſie yuż obroći myſl mych ſprzećiwnikow/
26:
Bo ty Pánye mocą ſwoyą wypráwiſz wiernego/
27:
Gdyżeś yeſt Bog ktoryś ſwiádom ſercá cżłowyecżego
28:
A widziſz zewnętrzne ſpráwy káżdey żądzey yego.
ix.
Pan ſam ſerczá ludzkye zna.

29:
Spráwyedliwe wſpomożenye me od Páná mego/
30:
A on zbáwi wyerne ktorzy ſą ſercá práwego/
31:
Bo ten Bog moy ktory yeſt ſam ſędzya ſpráwiedliwy/
32:
Ieſt ták mocny w możnosći ſwey y dziwnie ćirpliwy/
x.
Vpominánye złoſnikow ku pokucie.

33:
A choć ſie w gnyewye popędzi ná złego cżłowyeká/
34:
Wſſák go yednák ſtráćić nie chce ták práwie do wieká
35:
Acż vſtáwicżnye złosć yego tu karze z dáleká.
xj.
Pan długo cżeka vznánia grzeſznego.

36:
Poſłuchaycyeſz nyebożątká wy złoſnicy tego/
37:
Ieſliż ſie nye náwroćicye yuż ſie ſtrzeżcye cżego/
xij.
Strách niewiernikom w złoſciach trwáiącym.

38:
A choć też káżdi z was miecż ſwoj iuż ſnadź ma wyięty
39:
A yuż pogotowu łuk ſwoy dzyerżycye nápyęty/
Acż teżstrona: B6v

Pſalm ſiodmy.
1:
Acż też ſwe wſſytki przypráwy pogotowu macye/
2:
Srodze śmyerći nyewinnego z vporu ſſukacye/
xiiij.
¶ Nád złośćiwym záwżdy pomſtá.
xv.
Záſlepyenye w grzechu.
xvj.
Ktho ná kogo doł kopa/ ſam weń wpádnie.
xvij.
Złość záwżdy nád głową grzeſznego.
xviij.
Moc á wkorzenienie grzechow.
xix.
Vznánie wiernego prawdziwa chwałá Boża.

3:
A popędliwym gnyewem ſwym záwżdy nań pałacie.
4:
Ale wyedzcye że ty wáſſe nyeſpráwyedliwosći/
5:
Ktore z wáſſych ſerc pochodzą ſą wyelkye prożnosći/
6:
Abo mnimaſz nyeboracżku choć ták buyno chodziſz/
7:
A w ſercu ſwym tę ſproſną złosć kędy możeſz płodziſz/
8:
Wyedz iż ten doł ktoryś kopał ná bliźnyego ſwego/
9:
Nye obacżyſz ſam gdy pirwey vpádnyeſz do nyego/
10:
Bo wyedz żeć Pan nye záćirpi wſſetecżeńſtwá twego.
11:
Złosć twoyá ná głowę twoyę muśi ſie obroćić/
12:
Bo tę twoyę vporną myſl záwżdy Pan chce ſkroćić/
13:
A będzie záwżdi nád tobą złosć twa zwirzchnosc miáłá/
14:
Co ſie ná ſkázę bliźnyego ták ſrodze vdáłá/
15:
A ya przedſię będę chwalił Páná Bogá mego/
16:
Iż ſądził w ſpráwyedliwosći mnyę ſłużkę ſwoyego/
17:
A będę wyecżnye wychwalał ſwyęte imyę yego.
18:
grafika
-1:
Pſalm viij.

19:
Domine Dominus noſter etc.
20:
☞ Argument.
21:
Z
Námienite proroctwo o Kriſtuſie Pánie Krolu náſzym/
22:
y o ſwiętym kroleſtwie iego. A iáko przez krzyż był vniżon
23:
ták záś przez z mártwych wſtánie ſwe otrzymał opánowá
24:
nie wſzytkiego ſtworzenia według cżłowiecżeńſtwá ſwe=
25:
go. A ták koſcioł ſwięty á zebránie wiernych/ kthorzy tu ſą ná ſwiecie/ ſą
26:
práwie iáko niewinne á ieſzcże ſące dzyatki/ cżyniąc cżeść á chwałę gło=
27:
wie ſwey á Krolowi ſwemu Kriſtuſowi Pánu zbáwicielowi ſwoiemu.
28:
grafika
¶ Co ten pſalm w ſobie zátrzymawa.
j.
Dzyękowánye s podziwienim iż ſie Pan dziwnie ná ſwiát obiáwić racżył.

29:
grafika
:
P
Anie náſz kthory ieſteś nád wſzemi pány
30:
grafika
:
Pan/ Iáko dziwne imię twe maſz po wſzey zie
mi ſam/strona: C

Pſalm oſmy.
1:
grafika
:
mi ſam/ Bo ſie wielmożność twoiá wſzędy rozſzyrzyłá/ A nád wſzytki
2:
grafika
:
niebioſá práwie wywyzſzyłá.
ij.
Nadobne przypodobnienie á wypiſánie koſciołá.
iij.
Poznánie kroleſtwá Kriſtuſowego z widzenia możnośći iego.
iiij.
¶ Oſláchcenie nędznego cżłowieká/ y thu w thym nędznym żywocie/ y w oney wiecżney chwale.
v.
Zacność Páná Kriſthuſowa/ ktora ná wiernego iego przypada.
vj.
Możne kroleſtwo Páná Kriſtuſowe/ y poddańſtwo koſciołá iego.
vij.
Dzyęk cżynienie zá ty możne á hoyne dobrodzyeyſtwá.

3:
A tuś yeſſcże dziwneyſſą możnośćw tym obyáwił/
4:
Zaś z vſt nyewinnych dzyatek ſobye chwałę ſpráwił/
5:
Abyś ſtłumił chytrą moc ſprzećiwniká ſwego/
6:
Ktory ſie ſtárał zniſſcżyć prawdę ſłowá twego.
7:
Lecż gdy ſie ya przypatrzam twey dziwney możnośći/
8:
Widząc Słońce y Mieſiąc gwyazdy w ich pięknośći
9:
Ktorą możną ręką twą tákeś pyęknye spráwił/
10:
A ná pewnych mieyſcach ſwych mocnyeś ye poſtáwił.
11:
A wżdy chocyażeś yeſt Pan ták możny od wyeká/
12:
Przedſię tu nye przepatrzaſz nędznego cżłowyeká/
13:
Choć yeſt yáko robacżek przed twą oblicżnoſcyą/
14:
A wżdyś go ty obdárzył ták wyelką zacnoſcyą.
15:
A máło mnyeyſſym w Boſtwye ſobyeś go ták ſtworzył/
16:
A ná wſſemeś ſtan yego tu zacnye przełożył/
17:
Wyelką cżcyą zacną chwałą yegoś przychędożył/
18:
Wſſytki ſpráwy rąk ſwoich yemuś w moc podłożył.
19:
Wſſytkoś pod nogi yego ſtworzenye podrzućił/
20:
Woły owce bydlętá w moc yego porucżył/
21:
Wſſytki ptaſzki nyebyeſkye iteż morſkye ryby/
22:
Podałeś w poſłuſſeńſtwo yemu bez wſſey chyby.
23:
O yákież to twe imyę dziwne miły Pánye/
24:
A káżdy rozum ludzki záwżdy przed nim ſtánye/
25:
Bo yeſt iścye iák ná wſſem nyeznośney możnośći/
26:
A trwa ná wyeki wyecżne záwżdy w ſwey zacnośći.
-1:
Pſalm ix.

27:
Confitebor tibi domine etc.
28:
☞ Argument.
CMa w ſobiestrona: Cv

Pſalm dzyewiąty.
1:
M
A w ſobye ten Pſalm nápoły modlitwę z dzyękowaniem
2:
zá wybáwienie od przeſládowcow. Też ieſth w nim pro=
3:
roctwo o koſcyele wiernych Páńſkich/ ktory nowo ieſt od=
4:
rodzon z wody á z Duchá ſwięthego/ iż thu záwżdy miał
5:
wielkye przeſládowánie ćirpyeć od ſprzećiwnikow prawdziwego ſłowá
6:
Ewányeliey ſwiętey.
☞ Tego Pſalmu roſpráwá tá ieſt.
j.
Wyznánie dziwnych ſpraw Boſkich/ y dziękowánie zá iego ſzcżodre dobroći.
ij. Pirwſza przycżyná dzyękowánia/ że nyeprzyiacioły od Páná ſtłumione widzimy. Druga/ ſąd iego ſrogi nád nimi.
iij.
Moc grzechu zniſzcżona Páńſką możnoſcią.
iiij.
Sprzećiwnicy zginą á koſcioł zoſtánie.
v.
Pociechá y obietnicá wſzytkim wiernym.

7:
grafika
:
W
Yznam Pánie chwałę twą s ſercá vprzeyme
:
go/
:
Opowiedáiąc dziwne dáry Boſtwá twe=
8:
grafika
:
go/
:
R. Ktoremiś mię opátrził s twej ſzcżodro
:
bliwośći/
:
Zá coć Pánie dziękuię w ſerdecżney rá=
9:
grafika
:
dośći/
:
R. Sławiąc imię twe ſwięte Boże z wyſokośći.
10:
Bo wſſyſcy ſprzećiwnicy co ſie ná myę ſádzą/
11:
Przed możnoſcyą Pánye twą wſſyſcy tył podádzą/
12:
A pewnye muſſą zginąć od twey oblicżnośći/
13:
Iedno myę rozſądź z nimi w moyey nyewinnośći/
14:
A rácż ſieść ná ſtolcu ſwym w twej ſpráwiedliwośći.
15:
Pogromiłeś ty Pánye w gnyewye ſwym narody/
16:
A ſtrąćiłeś złoſniká co mnye cżynił ſzkody/
17:
Wygłádziłeś ludzi złych imyoná wſſetecżne/
18:
Ze ich pámyętáć nye chceſz yuż ná wyeki wyecżne/
19:
Potárłeś myecż y moc ich y myáſtá beſpyecżne.
20:
Zginęłá z wyelkim grzmienyem práwye yuż do ſſcżątká/
21:
Oná ich okrutna moc y wſſytká pámyątká/
22:
A Pan zoſtał ná wyeki w ſwoyey wyelmożnośći/
23:
A ſiadł ná Máyeſtacye ſwey ſpráwyedliwośći/
24:
By ſądził wſſytek okrąg zyemſkyey ſſyrokośći.
25:
Sſtał ſie yeſt Pan ochłodą cżłeká vbogyego/
26:
A wſpomogł go w potrzebach y w vćiſkoch yego/
27:
Iuż też wſſyſcy w tym Pánu ták mocnye vfáli/
28:
Ktorzy imyenyá yego tu możność poználi/
29:
Bo Pan tych nye opuśćił co go miłowáli.


strona: C2

Pſalm dzyewyąty.
vj.
Nápominánie ku dzyękowániu pánu zá dobrodzyeyſtwá iego.
vij.
Nabożna modlitwá wiernego w iákim zátrwożeniu.
viij.
Złoſnicy ſie w złoſciah ſwych motáyą wedle dekretu Páńſkyego.
ix.
Prawdziwe poznánye Páná bogá z opowiádánia ſwięthej prawdy iego.
x.
Grzeſznego potępyenie chybić nie może.
xj.
Kriſtus ſędzia prawdziwy do ktorego rozſądku wſzyſcy ápellowáć mamy.

-1:
Spyewaycyeſz Pánu Bogu co myeſzka w Syonye/
1:
Obyaẃcye pilność yego ludzyom w cudzey ſtronye/
2:
Boć on mśći krwye nyewinney káżdego wiernego/
3:
Ktory ſie w vćiſku ſwym vcyeka do nyego/
4:
Nye przeſłyſſyć on głoſu cżłeká vbogyego.
5:
Zmiłuyże ſie moy Pánye nádemną nędznikyem/
6:
Obácż yákyem vniżon przed mym ſprzećiwnikyem/
7:
Gdyś myę z bran wyecżney ſmyerći ſam racżył wybáwić/
8:
Rácżże ty ſam do końcá zbáwyenie me ſpráwić/
9:
Abych w branách Siońſkich mogł chwały twe ſłáwić
10:
Iuż ſie będę weſelił z zbáwyenya twoyego/
11:
Ześ ſtłumił Pánie vpor pogáńſtwá zdrádnego/
12:
Bo śidłá ktore ná myę byli poſtáwili/
13:
Sámi ſie zá nogi ſwe w nich márnye złowili/
14:
Pirwey ſámi w doł wpádli co mnye przypráwili.
15:
A dopiro yuż w ten cżás ten moy wſzechmocny Pan/
16:
W ſpráwiedliwych ſądziech ſwych będzie od wſſeh poznan
17:
Bo ſie zły ſpráwą rąk ſwych ſam záwżdi vłowi/
18:
A choć przećiw bliźnyemu yáką potwarz mowi/
19:
Záwżdy ſie ſam vplecye pirwey ſwymi ſłowy.
20:
Muſſąć ſproſni grzeſſnicy záwżdy márnye ginąć/
21:
Bo ſie im wſſytkim przydzye iuż w piekle ochynąć/
22:
Gdyżći ludzye pogáńſcy Bogá zányedbáli/
23:
Iż nye pomnić wiernych ſwych ták wſſytko mnimáli/
24:
A vbodzy ćirpliwye tu do końcá trwáli.
25:
Powſtańże miły Pánye s twą Boſką możnoſcyą/
26:
Rozſądź wſſytki narody przed twą oblicżnoſcyą/
27:
Poſtaẃ Pánye nád nimi tu ſprawcę zwirzchnyego/
28:
Nyech znáyą narodowye krewkość cyáłá ſwego/
29:
A nyech wyedzą żeś ty yeſt Pan ſwyátá wſſytkyego.
-1:
Pſalm x.

30:
Vt quid Domine receſſiſti etc.
31:
☞ Argument.
32:
T
Ytułu właſnego tęn Pſalm nie ma/ A wſzákoż według ży=
33:
dowſkiego wykłádu/ thedy od thego mieyſcá pocżyna ſie
34:
Pſalm dzyeſiąty.
35:
A tu w nim ieſt proźbá ku Pánu Bogu/
C ijprzećiwstrona: C2v

Pſalm Dzyeſiąty.
1:
przećiko morderſtwu Antichriſtowemu/ kthory ſie przećiwi prawdzi=
2:
wey náuce Ewányeliey ſwiętey/ á wiele ludzi morduie/ kthorzy do iego
3:
wymyſlnych błędow przyſtáć nie chcą.
☞ Co nam ten Pſalm przed ocży kłádzie.
j.
Żáłobá w vćiśnieniu od okrutniká.
ij.
Złoſnicy ſwiát powoli máyą.
iij.
Grzeſznik ſie w złośći chłubi w cżim znáć że ieſt chłubny/ łákomy.
Bluźnirz/
Wſzetecżnik/
Pyſzny/
Okrutny/
Morderz/
Beſpyecżny/
Fáłſzerz złe náuki ſieiąc.
Wylewácż nyewinney krwye.

4:
grafika
:
C
Zemuſz nas odſtępuieſz o moy miły
:
pánie/
:
Widząc wielki vćiſk náſz y to zámie=
5:
grafika
:
ſzánie/
:
R. Bo ſie ſrodze w pyſze ſwej rozmogł
:
cżłek złośćiwy/
:
A dziwnie ieſt vdręcżon káżdy
6:
grafika
:
ſpráwiedliwy/
:
R. Iuż dziś práwie k myſli ſwey złoſnicy ſwiát máią/ R.
:
A zdrádliwą rádą ſwą vboſtwo łápáyą.
7:
Grzeſſnik dziś nyewinnego kędy może gubi/
8:
A przedſię w złośći ſwoyey záwżdy ſie tu chłubi/
9:
Lákomcá złośćiwego wſſyſcy błogoſłáwyą/
10:
Ci ktorzy ſie pochlebſtwem yego złych ſpraw báwyą/
11:
A on yeſſcże tym wyęcey bluźni Páná Bogá/
12:
Bo mu do káżdey złośći wſſędy wolna drogá.
13:
Nye ma ten złoſnik Bogá przed ſwą oblicżnoſcyą/
14:
Bo drogi ſwe ſplugáwił wſſędy ſproſną złoſcyą/
15:
Sam práwie wſſytkim ſwiátem ná wſſe ſtrony rządzi
16:
Nyewinne ludzi ná smyerć bez przycżyny ſądzi/
17:
A kto ſie mocy iego chce namnyey ſprzećiwić/
18:
Káżdego zámorduye á nye chce go żywić.
19:
Mowi ták w ſercu ſwoim y ták ſobye tuſſy/
20:
Ze żadna rzecż ná wyeki tu go nye poruſſy/
21:
Mowi iż ya zhołduyę tu wſſytki narody/
22:
A nye vznam w mocy ſwey iścye żadney ſzkody/
23:
Vſtáć yego pełne ſą przeklęctwá gorzkośći/
24:
A pod ięzykyem yego zdrádá fáłſz prożnośći.
25:
Syedzi z bogacżmi ſwyátá w cyemney oſiádłośći/
26:
Zdrádnye zmyſla mordowáć wyerne w niewinnośći/
27:
Pátrzy ocżymá ſwymi cżłeká vbogyego/
28:
Iákoby go pochłanął tu w proſtośći yego/
Tái ſięstrona: C3

Pſalm dzyeſiąty.
Chytry/ Pożyrácż domow niewinnych. Vporny/ W złośći niewſtydliwy.
iiij.
Pokorna proźbá ku Pánu o obronę.
v.
Przycżyná proźby/ iżby ſie możność Páńſka ná iáśnią okazałá.
vj.
Pociechá cżłowieku ośirociáłemu/ kthorego Pan ſam yeſth prawdziwym obrońcą.
vij.
¶ Popędliwa chuć wiernego przećiwko złoſnikowi.
viij.
Kto pánu wiernie vfa/ żaden w śiroctwie opuſzcżon nie będzye.
1:
Tái ſie yák ſrogi Lew w ſwey cyemney yáſkini/
2:
Aby zżárł nyewinnego procż wſſey yego winy.
3:
A gdy yuż wyęc vśidli cżłeká vbogyego/
4:
Trapi go bez litośći z vporu ſwoyego/
5:
Wyele nyewinnych gubi á ſrodze morduye/
6:
We krwi łudzkiey vprzeymye ſobye roſkoſſuye/
7:
A yuż ſie złośći ſwoyey by namnyey nye wſtydzi/
8:
Mowyąc w ſercu ſwym że Bog tego nic nye widzi.
9:
Powſtańże możny Pánie wzruſz ręki twey możność/
10:
Nie przepomniſz nas nędznych widząc náſſę cięſſkość/
11:
Nyechcye ruſſy krzywdá twa ná bluźnirzá tego/
12:
Co mowi nye wydrze Bog z mey mocy żadnego/
13:
Lecż ty widziſz Pánye náſz s twoyey wyſokośći/
14:
Iákye tu wyerni twoi ćirpyą ſprzećiwnośći.
15:
W ręce twe miły Pánye wſſytko porucżamy/
16:
Rácż nas nędznych wyſłucháć co w tobye vfamy/
17:
Boś ty ſam yeſt opyekun w śiroctwye káżdego/
18:
A nigdy nye opuśćiſz w vboſtwye żadnego/
19:
Okażże możnośći ſwey yákye dziwne známyę/
20:
Zetrzy złoſniká tego to okrutne rámyę.
21:
Rozborzże myeyſce yego możnoſcyą twą Pánye/
22:
Nyechay znák złośći yego żadny nie zoſtanye/
23:
Rácż ſam Pánye krolowáć tu ná wyeki wyecżne/
24:
A rácż z zyemye wytráćić pogańſtwo wſſetecżne/
25:
Ktorzy byli chwałę twą Pánye zátłocżyli/
26:
A wſſytki wyerne twoye ſrodze wytráćili.
27:
Rácżże Pánye nákłonić k twym wyernym ſwe vſſy/
28:
Ktorzy twego rátunku żądáyą w ſwey duſſy/
29:
Rácż ſie ſam pomśćić krzywdy śirotek vbogich/
30:
Niech znáią ludzye możność ſądow twoich ſrogich/
31:
Iuż nyech wyedzą iżeś ty ſam yeſt Pan nád pány/
32:
Ktory tu wſſytkiem władnyeſz y nędznemi námi.
-1:
Pſalm xj.

33:
In Domino confido etc.
34:
☞ Argument.
35:
I
Eſt w tym Pſalmie iákoby sfukánie náucżycielow fáłſzywych/ kto
36:
rzy od náuk Páńſkich do wymyſłow ludzkich odſtępuią/ ſnow á bá
C iijśni ichstrona: C3v

Pſalm yedennaſty.
1:
śni ich náucżáiąc. Ktorzy też odſtąpiwſzy vfánia ſwego w Páná Bogá
2:
vdáli ſie zá żądzámi ſwymi cieleſnemi. A thu wſzythkim złoſnikom ſrogą
3:
pomſtą groźi/ á wiernym wielkye á pocieſzliwe obietnice okázuie.
☞ Co nam ten Pſalm okázuie.
j.
Pocżątek w ktorym ſie okázuie wiárá mocna.
ij.
Náśmyewiſká złych z dobrey wiáry.
iij.
Vſkárżenye ná złoſniki/ ktorzy dobrą á zdrową náukę zgwałćili.
iiij.
Záwżdy Pan z wiernemi przebywáć racży.
v.
Błogoſłáwieni vbodzi w duchu/ bo thákich ieſth kroleſtwo niebieſkye.
vj.
Záwżdy złośćiwy ſam ſobye obrzydnie w złośći ſwey.
vij.
Niewiernych pomſtá ogyeń ſiárcżány.

4:
grafika
:
W
Pánu ſwym vfánie mam tu káżdey godziny/
:
Y przecżże ty przymowki ćirpię bez przycżyny
5:
grafika
:
Smieią ták ludzye mowić moiey nędzney du=
6:
grafika
:
ſzy/ Niech ſie wzgorę iáko wrobl z mieyſcá ſwego ruſzy/ Iuż grzeſznicy łu=
7:
grafika
:
kow ſwych ſrodze zdobywáli/ Práwie wſzyſcy ſtrzáły ſwe iuż nágotowá
8:
grafika
:
li/ Aby ludzi ſerc práwych s pociemku ſtrzelali.
9:
Abowyem to coś ty był Pánye ſpráwić racżył/
10:
Wſſytko opák zły cżłowyek yuż práwye zinácżył/
11:
A nędznik ſpráwyedliwy coż s tym vcżynić myał/
12:
Wſſytko w moc Pánu ſwemu tu záwżdy porucżał/
13:
Bo Pan Bog w koſcyele ſwym ſwiętych ſpołecżnośći/
14:
Záwżdy tu przemyeſſkawa s ſwey dobrotliwośći/
15:
Chocyaſz ſtolicá yego w nyebyeſkyey możnośći.
16:
Pan záwżdy ná vbogye podnyoſł ſwoye ocży/
17:
Widząc yáka ſie ſrogość około nich tocży/
18:
Pátrząc ná ſyny ludzkye pyta co ſie dzyeye/
19:
Cżemuſz ſie wżdy złośćiwy ták z wyernego śmyeye/
20:
Ano ten co ták żywye w ſwey ſwowolney złośći/
21:
Nyenawidzi duſſe ſwey y yey ſláchetnośći/
22:
Gdyż ſie ták rozmiłował ſproſney wſſetecżnośći.
23:
Ale Pan widząc w grzeſſnych tákye ſwowolnośći/
24:
Pusći ná nie ſiárcżány deſſcż s ſwoyey ſrogośći/


strona: C4

Pſalm dwunaſty.
1:
Ogyeń á duch s przepáśći ſpádnye ná nye wſſędzye/
2:
A tákić to yuż kyelich tu zá ich złość będzye/
3:
Bo Pan Bog ſpráwyedliwy nic nye ma milſſego/
4:
Yedno gdy przed oblicżym ſwym widzi práwego/
5:
A toć yeſt záwżdy wyecżne tu kochánye yego.
Ach yużeſzstrona: D

Pſalm trzynaſty.
☞ Thu w tym Pſalmie vkázuie co ſłuſznie obacżáć mamy.
j.
Pocżątek Pſalmu tego/ przecż Pan tak długo odwłocżi wſpomożenie wiernemu.
ij.
Przecż nieprzyacyelem grzech cżłowieku.
iij.
Proźbá áby żywot wiecżny y weſele duſzne Pan przywroćić racżył.
iiij.
Záwżdy ſie nyeprzyaciel weſeli z vpádku cżłowieká wierneo.
v.
Pociechá/ iż chociaſmy niegodnemi ſługámi/ á wżdy wiele dobrego od Páná mamy.
vj.
Dzyękowánye Pánu/ iż on żywot wiecżny y błogoſłáwieńſtwo wiernym dármo ſpráwowáć y dárowáć racży.
1:
grafika
:
A
ch iużeſz ták do końcá wſzechmocni Pánie náſz
2:
grafika
:
Zapomniſz tu nas nędznych práwie ná káż=
3:
grafika
:
dy cżás/
:
Długoſz będzyeſz odwrácał oblicża ſwoiego/ Odemnye mi=
4:
grafika
:
ły Pánye ſtworzenia twoiego.
5:
Długoż ſie będę rádził ſam w nędzney ſwey duſſy/
6:
Gdy nic pocyeſzliwego yuż mi ſnadź nye tuſſy/
7:
Przez cáły dzyeń prácuyę w ták wyelkyey cyęſſkośći/
8:
Bo ſerce me ſtrapyone yeſt w ſrogyey teſknośći.
9:
Rácżże Pánye ośwyećić moye nędzne ocży/
10:
Bych ták twárdo nye záſnął áż ſie śmyerć przytocży/
11:
By nye rzekł nyeprzyacyel iżem myał nád nim moc/
12:
Rácżże myę miły Pánye łáſką twą podpomoc.
13:
Bowym ſie ći weſeląco myę vćiſkáyą/
14:
Gdy bacżą żem w cżym wzruſſon wielką roſkoſz máią
15:
Wſſákżem ya Pánye vfał w miłoſierdzyu twoim/
16:
Rácżże ſam być łáſkáwym tu obrońcą moim.
17:
Wyelce ſie rozweſeli nędzne ſerce moye/
18:
Ześ racżył Pánye ſpráwić mnye zbáwyenye twoye/
19:
Y dałeś mi z łáſki ſwey tu wyele dobrego/
20:
Acżeś myę ſobye bácżył ſługę nyegodnego.
21:
Będęć cżeść chwałę dawał w ſerdecżney rádośći/
22:
Wyznawáyąc moy Pánye twe dobrotliwośći/
23:
Gdyż ták racżyſz ſpráwowáć żywot moy beſpyecżnye/
24:
Rácżże być błogoſłáwion yuż ná wieki wyecżnye.
25:
grafika
DPſalmstrona: Dv


-1:
Pſalm xiiij.
1:
Dixit inſipiens in corde ſuo etc.
2:
☞ Argument.
3:
Y
Eſt tu w tym Pſalmie proroctwo o wielkiey złośći á ſwo=
4:
wolnośći żydowſkyey/ ktora ſie w nich byłá okazáłá cżá=
5:
ſu przyścya Kriſtuſá Páná.
6:
A dla tego Prorok ſwięty pro
7:
śi ná końcu/ áby Kriſtus był poſłan/ ktoryby tę złość ich/
8:
przez opowiádánie Ewányeliey/ w nich pokarał. Páweł ſwięty cżęſto=
9:
kroć then Pſalm ná ſwiádectwo ſobye w piſániu ſwym byerze/ okázuyąc
10:
ſkáżone przyrodzenie cżłowiecżeńſtwá náſzego.
☞ Thu w tym Pſalmie obácżymy.
j.
Wyſłowyenye złośćiwey á ſkáżoney náthury cżłowieká ſwowolnego.
ij.
Ludzye ſwiátá thego nic práwie o Pánu bogu nie rozumieyą.
iij.
Podobieńſtwo vſt kłamliwyh grobowi.
iiij.
Fáłſz ieſt podobny iáſzcżorcżemu iádowi.

11:
grafika
:
R
Zekł niemądry w ſercu ſwoim iścieć Bogá
:
nie máſz/ Zaſz tego nie okázuie nam iáwnie
:
rozum náſz/
:
Ale ći kthorzy tho mowią vſthy ſkáżo=
12:
grafika
:
nemi/ Są przemierzli ze wſzytkiemi náu=
13:
grafika
:
kámi ſwemi/
14:
grafika
:
R. A mogę rzec s pośrodku ich práwie do iednego/ Nye
:
máſz áby ktory cżynił kiedy co dobrego.
15:
Poźrzał Pan ná ſyny ludzkye tu z nyebá ſwoyego/
16:
A nye nálazł myedzy nimi żadnego tákyego/
17:
Coby myał o Pánu Bogu yákye rozumyenye/
18:
A wzywał go ſobye kyedy ná ſwe wſpomożenye/
19:
Wſſyſcy ſie k złoſcyam ſkłonili práwye do yednego/
20:
Záden nye yeſt coby cżynił kyedy co dobrego.
21:
Otworzone yeſt gárdło ich yáko grob ſmrodliwy/
22:
A wſſytko złe tu ſpráwuye yęzyk ich zdrádliwy/
23:
Yad yáſſcżorcży pod wárgámi ſwemi záwżdy máyą/
24:
A vſtá ſwe złorzecżeńſtwem ſrogim nápełnyáyą/
K wyle=strona: D2

Pſalm cżternaſty.
v.
Boiaźń Boża dáleka ieſth od práw iedliwych drog páńſkich.
vj.
Ludzye ſwiátá tego nic ſobye nie ważą boiáźni Bożey.
vij.
Zli vbogich rády zátłumiáią.
viij.
Proźbá ku Pánu Bogu o wyſwobodzenye s ſrogyego wyezienia grzechu/ ktore przez Páná Kriſthuſá prawdziwie nam ieſt ſprawione.
1:
K wylewányu krwye nyewinney ſą prędkye ich nogi/
2:
Záwżdy ſie w morderſtwye kocha ten ták narod ſrogi.
3:
Drogi ſwoye ná nyeſſcżęſcye ludzkye zámotáli/
4:
Abowyem drogi pokoyu nigdy nye poználi/
5:
Nye máyą boyázni Bożey przed ocżymá ſwymi/
6:
Bo ſie ták yedno paráyą złoſcyámi ſproſnemi/
7:
Iuż w zápámyętáłośći ſwey wſtydu nic nye máyą/
8:
Bo lud Boży práwye yák chleb márnye pożyráyą.
9:
Abowyem ći ktorzy Páná Bogá nye poználi/
10:
Gdzye ſie było bać nye trzebá tám ſie oni bali/
11:
Ale Pan Bog w ſpráwyedliwych narodziech trwáć będzie
12:
Acż więc źli vbogich rády zátłumyáyą wſſędzye/
13:
Wſſákoż Pan Bog nye opuśći tu nigdy wiernego/
14:
Gdy ſie z wyerną nádzyeyą ſwą vcyecże do nyego.
15:
O dayże to miły Pánye áby ſie ták sſtáło/
16:
Iżby s Sionu twoyego zbáwyenye powſtáło/
17:
Wywiedź lud twoy miły Pánye z wyęzyenia ſrogiego
18:
Nyech ſie rozráduye narod Iákobá wyernego/
19:
W ten cżás ſie też rozweſeli lud twoy Izráelſki/
20:
Gdy okażeſz nam możność ſwą o Pánye nyebyeſki.
-1:
Pſalm xv.

21:
Domine quis habitabit etc.
22:
☞ Argument.
23:
W
Ielkie á poważne wyrozumienie woley á roſkazánia Páń
24:
ſkyego nam ſie w thym Pſalmye okázuie. Iáko naprzod
25:
przez wiárę ſwą mamy przydź ku zbáwyeniu ſwemu/ gdy
26:
będzyem bez wſzey zmázy pokłádáć nádzyeię ſwą w vſprá
27:
wiedliwieniu Páná Kriſtuſowym. A druga/ gdy ſie záchowamy wedle
28:
powinnośći ſwych przećiwko bliźnim náſzym. A to iuż będzye práwa do
29:
ſkonáłość náſzá.
☞ Tu w thym Pſalmie pilnie co obacżáć mamy.
j.
Powinność káżdego cżłowyeká ktory prawdziwie chce być náſládowcą Páńſkim.

30:
grafika
P
Anie ktoż w przybytku twym iuż będzye przebywał/ A ná gorze twey ſwiętey wiecżnie odpocżywał/ Y twych ſpolnych roſkoſzy
D 2tám bę=strona: D2v

Pſalm pyętnaſty.
ij.
Wiárá vſpráwiedliwiáiąca á tá ieſt prawdziwa chwałá Boża.
iij.
Prawdziwa náuká/ miłość przythym bliźniego.
iiij.
Boiaźń Boża á wzgárdzenie grzechu.
v.
Powinność ktorąchmy bliźniemu powinni.
vj.
Obyethnicá zá ty powinnośći.
1:
grafika
:
thám s tobą vżywał.
2:
Iedno ten co bez zmázy chodzi w nyewinnośći/
3:
A tu cżáſu káżdego żywye w pobożnośći/
4:
A yuż vprzeymye ſtrzeże ſwey ſpráwyedliwośći.
5:
Też ktory w yęzyku ſwym nye vcżyni zdrády/
6:
A przećiwko bliźnyemu nye ſſuka złey rády/
7:
Owſſem mu wſſego życży procż wſſey złey przyſády.
8:
A iż záwżdy zá nic ma cżłeká złośćiwego/
9:
A pilnye ſie przeſtrzega towárzyſtwá yego/
10:
Wyęcey tu ſobye ważąc boyaźń Páná ſwego.
11:
Ten też co pyenyędzy ſwych ná lichwę nye dawa/
12:
A od nyewinnych ludzi dárow nye doſtawa/
13:
Ná tym co mu Pan Bog da tu wdzięcżnie przeſtawa.
14:
A ták ktory to cżyni yuż tákowy wſſędzye/
15:
Ná wyeki wyecżne nigdy poruſſon nye będzye/
16:
Owſſem wyecżne kroleſtwo od Páná oſiędzye.
17:
grafika
-1:
Pſalm xvj.

18:
Conſerua me Domine etc.
19:
☞ Argument.
20:
Z
Acne á známienite prorocthwo o Kriſtuſie Pánu zbáwi=
21:
cielu náſzym/ y o kroleſtwye ábo koſciele iego. Też o odrzu=
22:
ceniu bożnice y onych wſzytkich zakonnych ſpraw. Bo cżę
23:
ſtokroć Apoſtołowie ſwieći w dzyeioch ſwoich ten Pſalm
24:
ná ſwyádectwo przywodzili. Ieſt też w nim nápoły mo=
25:
dlitwá y cżynienie dzyąk. Modlitwá w vniżeniu Páná Kriſtuſowym. A
26:
dzyęk cżynienie w iego chwálebnym z martwychwſtániu/ ktorym porá=
27:
źił wſzytkę moc cżártá ſproſnego/ y onę wiecżną śmierć náſzę.
28:
grafika
:
R
Acż mie z łáſki ſwej záchowáć moy wſzechmocny pánie/ R
:
Bowiem ia záwżdy zupełne mam w tobye vfánie/
☞ Obacżymy co też tu w tym Pſalmie ieſt.
Rzekłemstrona: D3

Pſalm ſſeſnaſty.
j.
Státecżna modlitwá z wiárą przećiw vtrapyeniu.
ij.
Społecżna miłość wiernego z wiernemi/ á nienawiść ludzi báłwochwálnych.
iij.
Grzech báłwochwálſtwá ieſt przemierzły ſwiętym.
iiij.
Pożythek męki Páná Kriſtuſowey ktho iey ieſt vcżeſtnikiem.
v.
Przez Páná kriſtuſá dzyedzictwo kroleſtwá iego otrzymawamy.
vj.
Prorok w oſobie Páná Kriſtuſowey opowiáda z martwychwſtánye iego.
vij.
Swiádectwo teo w dzyeioch Apoſtolſkich w ij. káp.
viij.
Powthorzenye pożytkow męki Kriſtuſowey vżywánie weſela wiecżnego przed oblicżnoſcią Bożą.
1:
grafika
:
Rzekłem nie mam nigdy nád cię iuż Bogá inego/ Bo ty odemnie
2:
grafika
:
nieżądaſz nábycia moyego.
3:
Swiętym twym co ſą ná zyemi dziwneś rzecży zyáwił/
4:
A tych ſie ya towárzyſtwem z wielkąm chucią báwił/
5:
Z złoſnikiem ſpráwy mieć niechciał bom widział ich złośći/
6:
Ze zmyſláli dziwne modły tu ku ſwey lubośći.
7:
Iam według ich báłwochwálſtwá niechciał ſie ſpráwowáć/
8:
Ni onych ze krwie ofiar ich nigdy ofiárowáć/
9:
Nye chcę pámyętáć imyon ich nigdy vſty ſwemi/
10:
Zá tákiemi ich ſpráwámi záwżdy wſſetecżnymi.
11:
Panći yeſt ſam cżąſtką moyą thu z dzyału moyego/
12:
Bowyemem ya dzyęcżny napoy pił s kyelichá yego/
13:
Onći mnye ſam dzyedzictwo me záś mile przywroći/
14:
Wſſytkich nyedoſtátkow moich łáſkáwye vkroći.
15:
Pomyárem ná mye przypádły wdzyęcżne oſiádłośći/
16:
A yuż mi przyſzły w dzyedzictwo k mey więtſſey rádośći/
17:
Będę ya wyſławyał rádę Páná Bogá mego/
18:
Bo mye k temu wyedzye w nocy chuć cyáłá krewkiego
19:
Widzyałem przed oblicżym ſwym záwżdy Páná tego/
20:
Ze mye s práwey ſtrony bronił od vpádku mego/
21:
A dla tego ſie yęzyk moy y ſerce kocháło/
22:
Iż w nádzyei odpocżywáć będzye moye cyáło.
23:
Bowyem zoſtáwić nye racżyſz w pyekle duſſe moyey/
24:
Lecż yą zbáwiſz wedle mocney obyetnice ſwoyey/
25:
A nye daſz ſwyętemu twemu wyecżnie zoſtáć w grobie
26:
Aby myał yákye ſkáżenye obeźrzeć ná ſobye.
27:
Oznaymiłeś mi ſam drogi żywotá wyecżnego/
28:
O moy Pánye toć mam radość z oblicża twoyego/
29:
Rácżże mye ná twey práwicy poſtáwić beſpyecżnye/
30:
Bych do końcá vżiwáć mogł twych rádośći wiecżnie.
31:
Pſalm xvij.
D iijExaudistrona: D3v

Pſalm ſiedmnaſty.
1:
Exaudi Domine iuſtitiam meam etc.
2:
☞ Argument.
3:
I
Ednákye zrozumienie Pſalmu tego s Pſalmem dwána=
4:
ſtym. Bo w nim ieſt modlitwá przećiwko pſeudoproro=
5:
kom á fáłſzywym náucżycielom. Też ieſt proźbá/ áby Pan
6:
Bog wierne ſwe przy prawdziwey náuce záchowáć ra=
7:
cżył. Okázuie też thu Prorok ſwięty niewinność ſwoyę/ że fáłſzyrze á po=
8:
thwarce náuki wiernych ludzi á prawdziwych náucżycielow/ zową od=
9:
ſzcżepieńſtwem: ták iáko to w dziſieyſzym prawdziwym koſciele Páńſkim
10:
ná oko widzyemy.
☞ Tu ſie nam w tym Pſalmie okázuye.
j. Modlithwá o wyſłuchánye ſłuſzney przycżyny/ áby Pan Bog wyernye ſwe przy prawdziwey náuce zoſtáwić racżył.
ij.
Doſwiádſzenie ſercá káżdego wiernego cżłowieká.
iij.
Vſthá záwżdy od zdrády záwſciągáne być máią.

11:
grafika
:
W
Yſłyſzeć rácż miły Pánie me ſpráwye=
12:
grafika
:
dliwośći/ Y pilną modlitwę moię w tey
13:
grafika
:
niebeſpyecżnośći/ Rácż nákłonić ku proźbie mey ſwe łáſkáwe vſzy/ Gdyż
14:
grafika
:
ſie do ciebie vciekam we wſzytkiey ſwey duſzy/ Boć vſt y ſercá moye=
15:
grafika
:
go zdrádá nic nie ruſzy.
16:
Sądy moye nyech pochodzą od twey oblicżnośći/
17:
Wſſák ſie ocży twe kocháyą tu w ſpráwyedliwośći/
18:
Doſwyadſſaleś náwyedzenyem ſwym ſercá moyego/
19:
Práwye yáko złotnik ognyem probowałeś yego/
20:
A nye nálezyoná we mnye złość cżáſu żadnego.
21:
Day vſtam mym by wymyſłom ludzkich nye mowiły/
22:
Ale áby ſłow ſwyętych twych záwżdy pilne były/
23:
Bocyem ſie záwżdy przeſtrzegał złego káżdey drogi/
Rácżże prze=strona: D4

Pſalm ſiedmnaſty.
iiij.
Druga modlithwá áby Pan Bog od okrutnikow Koſcioł ſwoj záchowáć racżył.
v.
Práwicá Páńſka rozumie ſie nam możność ſłowá Bożego
vj.
Fáłeſzni náucżiciele pyſznemi ſie rzecżámi páráyą.
vij.
Spráwiedliwy tákie ma od ſwiátá przyacioły iáko Lwy
viij.
Proźbá áby Pan ſwe wierne odłącżył z owcżarniey párſzywych owiec.
ix.
Wilcy drapyeżni w owcżey ſkorze.
x.
Náſycenie docżeſnych y wiecżnych dobr záwżdy ſpráwiedliwi otrzimáyą.
1:
Rácżże przepráwić twe ſcyeſſki mnie bez káżdey trwogi/
2:
By poruſſone nye były ſtopy moyey nogi.
3:
Iam záwżdy wołał do cyebye Páná Bogá ſwego/
4:
Skłońże vcho twe á vſłyſz ſłowá głoſu mego/
5:
Okáż z wyelkim podziwyenyem miłoſierdzye twoye/
6:
Gdyż ty wiernym twym obyáwiſz tu zbáwienie ſwoye/
7:
Obácż/ á przyyḿ ſpołu z nimi też vfánye moye.
8:
Od tych co ſą ſprzećiwnicy twey ſwyętey práwice/
9:
Rácż myę ſtrzedz moy miły Pánye yák w oku źrenice/
10:
Prziymi myę pod ſwięte ſkrzydłá twey boſkiey możnośći/
11:
A wyłęcż mie od złośćiwych ludzi ſpołecżnośći/
12:
Ktorzy mye ták vtrapili oprocż mey winnośći.
13:
Nyeprzyacyele duſſę mą ſrodze obtocżyli/
14:
W obfitośći łupow ſwych ták ſie vtucżyli/
15:
Rzecży pyſſne vſty ſwemi záwżdy powyádáli/
16:
Zrownawſſy mye práwie z zyemią ſrodze mię deptáli
17:
Boć zá zyemſkyemi ſpráwámi ocży ſwe vdáli.
18:
Tákem od nich wdzyęcżnye przyięt nędznicżek vbogi/
19:
Bo káżdy wzyął ták ná myę wárch yákoby lew ſrogi/
20:
Abo lwye ſſcżęnyę co ſiedzi w ſwey cyemney yáſkini/
21:
Będąc głodem przemorzone ták ktorey godziny/
22:
Tákći oni mnye zeżráli záwżdy bez mey winy.
23:
Powſtańże ſam miły Pánye vprzedź cżłeká złego/
24:
A wydrzy dobytą ſſablę z ręki ſrogyey yego/
25:
Wyrwi nędzną duſſę moyę s tákyey okrutnośći/
26:
Odłęcż twe máłe ſtadecżko od złych ſpołecżnośći/
27:
Gdyż ſie z doſtátkoch ſwych ważą dziwnych wſſetecżnośći.
28:
Nápełnilić żywoty ſwe zyemſką obfitoścyą/
29:
Zákryli potępyenye ſwe ſwą ſwyątobliwoścyą/
30:
Dziwnie ſie w potomſtwie ſwoim wſſędi rozmnożyli
31:
Syny ſwoye w obfitoſcyach możne zoſtáwili/
32:
Aby nas máludkye twoye tu wſſędy niſſcżyli.
33:
Ale ya moy miły Pánye przed twą oblicżnoſcyą/
34:
Okażę ſie w nyewinnośći s ſwą ſpráwyedliwoſcyą/
35:
A hoynie będę náſycon z miłoſierdzya twego/
36:
Kyedy nád ſobą pobacżę chwałę Páná mego/
37:
Ktory mye ſam przeprowádzi do kroleſtwá ſwego.
38:
grafika
Pſalmstrona: D4v


-1:
Pſalm xviij.
1:
Diligam te Domine fortitudo mea etc.
2:
☞ Argument.
3:
C
Záſu tego ktorego był Dawid wybáwion z rąk Saulá one
4:
go krolá okrutnego ktory go przeſládował/ tedy ten Pſalm
5:
á thę modlitwę z dzyękowániem Dawid ſwięty cżynić ra=
6:
cżył. A wſzákoż tu ieſt Proroctwo o Kriſtu Pánie/ ktory ſie
7:
miał sſtáć przez opowiádánie Ewányeliey głową Koſciołá ſwego. A iż
8:
nieznáiomi narodowie á cudzozyemcy mieli być wdzyęcżnym koſciołem
9:
iego. A iáko mieli być zli á niewierni żydowie prze niewdzyęcżność ſwoię
10:
odrzuceni y potłocżeni.
☞ Ten Pſalm ma w ſobye.
j. Wyznánie dobrodzyeyſtwá Páńſkyego/ á przytym dzyękowánie iż pan wiernemu ieſt prawdziwy Obrońcá/ Wybáwiciel/ Pomocnik/ Rátunk/ Záſzcżyczenie/ Zbáwienie/ Grunth/ Możny Bog/
ij.
Smierć ſrogi ſtrách zá grzeh Potępienie. Pyekło. Srogość ſądu Páńſkiego.

11:
grafika
:
R
Ozmiłuię ſie moy Pánie ciebye Bogá
12:
grafika
:
mego/ Ze wſzytkiey wierney myſli ſwey s ſer=
13:
grafika
:
cá vprzeymego/ Bowiemeś ty miły Pánie iest tu mocą moią/ I=
14:
grafika
:
też vtwirdzeniem moim z możną ręką twoią/
15:
grafika
:
Bo w káżdey potrzebie mo=
16:
grafika
:
iey k tobie vciecżkę mam/ A tyś ieſt wybáwiciel moy iteż pomocnik ſam.
17:
Tyś yeſt Bog moy namożnyeyſſy wſpomożenye moye/
18:
W tobyem ya wſſytko położył yuż vfánye ſwoye/
19:
Sameś ty moy miły Pánye yeſt mym záſſcżycenyem/
20:
Tyś wſſytek grunt wſzytek rátunk wſſytkim mym zbáwieniem
21:
Ciebie będę wziwał chwaląc iáko bogá ſweo.
22:
Bo ty mnye ſam wybáwiſz z rąk ſprzećiwniká mego.
23:
Ták myę ſrodze ogárnęłá boleść wyecżney śmyerći/
24:
Gdy obfitość ſproſnych złośći przedemną ſie wyerći/


strona: E

Pſalm oſmnaſty.
iij.
Modlitwá ku pánu Bogu pokutuiącego cżłowieká.
iiij.
Nabożna modlitwá przenika niebioſá.
v.
Przypodobnienie pokrictwá ktore ſie ſrodze rozburzyło ná zyemi.
vj.
Pan w thákich rozniczach pátrzy iáko przezemgłę ná ludzkie ſpráwy.
vij.
Przed możnoſcią ſłowá iego trwoży ſie záwżdy ſwiát.
viij. Gdy ſie nawięcey ſwiát w złoſciach záburzy/ ná ten cżás ſtudnicze prawdy ſwey Pan ná ſwiát wypuſzcżáć racży.
ix.
Wybáwyenye po przeſládowániu á niebeſpiecżeńſtwieh koſciołá Pánſkiego.
1:
Iuż ſrodze yeſt zátrwożone me nędzne ſumnienye/
2:
Widząc że śmyerć ſtáwya śidłá ná me potępyenye/
3:
Strách pyekyelny iuż mie zewſſąd ták okrutnie trwoży
4:
Smyerć by namniey ſrogośći ſwych też ze mnie nie złoży.
5:
Wſſákże ya widząc vćiſk ſwoy y tákye ſrogośći/
6:
Wzywałem cyebye moy Pánye w tey moyey teſknośći
7:
A tyś ſam yáko możny Bog głos ſługi ſwoyego/
8:
Láſkáwyeś ſłyſſał s koſcyołá twoyego ſwyętego/
9:
Wołánye me przenikáło áż k twey oblicżnośći/
10:
Rácżże ku mnye ſkłonić vſſy twey ſwyętey miłośći.
11:
Wzruſſyłá ſie wſſytká zyemyá okrutnym trzęſienyem/
12:
Fundámenty gor zádrżáły z wyelkim poruſſenyem/
13:
Bo ſie ná nye Pan obruſſył gnyewem ſwey ſrogośći/
14:
A puśćił dym s ſrogim ognyem od ſwey oblicżnośći/
15:
Práwye yák węgle roſpalił ty wſſytki niſkośći/
16:
Okázuyąc okrutny gnyew ſwey popędliwośći.
17:
Możnoſcyą ſwą ſkłonił nyebo á wyſtąpił z nyego/
18:
Mgłá okrutna wnet ſie sſtáłá pod nogámi yego/
19:
Wſtąpiłći ieſt ná Cherubim w ſwey boſkiey możnośći/
20:
A latał ná ſkrzydłach wyátrow w ich dziwney prędkośći
21:
Zákrył ieſt wielką ciemnoſcią moc boſtwá ſwoieo /
22:
W cyemnych wodach ná obłocech był przybytek yego.
23:
Przed błyſkányem twarzy yego obłoki miyáły/
24:
A grády z węglem ogniſtym ná zyemyę pádáły/
25:
Zágrzmyał ſrodze możnoſcią ſwą Pan z niebá ſwoieo /
26:
Vſłyſſan yeſt głos ná zyemi Bogá nawyzſſego/
27:
Wypuśćił Pan ſrogye ſtrzały ná ſwe ſprzećiwniki/
28:
Srogim ye gromem potłumił á roſproſſył wſſytki.
29:
A wnet ſie potym ſtudnice zdrowych wod zyáwiły/
30:
Wſſytki fundámenty zyemſkye też ſie wnet odkryły/
31:
A wſſytko ſie to moy Pánie przed ſtráchem twym działo/
32:
Ze ná zákazánye twoye to wſſytko vſtáło/
33:
A ya przedſię zá rátunkyem cyebye Páná ſwego/
34:
Wyrwanem yeſt zwyelkośći wod potopu ſrogyego.
35:
Wydárł mye Pan s ſrogyey mocy ſprzećiwnikow moich
36:
Od tych co ſie mnye zmocnili w nyenawiſciach ſwoich
37:
Ktorzy nic nye omyeſſkáli w dzyeń mego trapyenya/
38:
By Pan był zeſłáć nye racżył ſwego wſpomożenya/
39:
Ale on mnye wywyeść racżył ná ſſyrokość zyemye/
40:
A iż ſam chcyał przeto ſpráwił moye wybáwyenie.
Estrona: Ev

Pſalm oſmnaſty.
x.
Okazánie ſpráwiedliwośći ſumnienia cżyſteo Wylicżánie przycżyn przecż tu Pan grzeſznemu wſzythko zá ſpráwiedliwość pocżyta. A thu przy tym obietnicá pokutuiącemu.
xj.
Rozumny dowod wybáwienia/ iż iáko pan Bog dobrotliwy/ tákże kto ſie iego ſwięthemi ſpráwámi báwi/ tedy ſwyęthym będzye/ á zły karánie ná ſobye odnieſie.
xij.
Kto prawdziwie pozna Páná/ teo pan tym więczey mocną wiárą oſwiecáć racży/ á káżdy s tey wiáry pocżętey s ſłowá Bożeo/ zwycięſtwo miewa Obietnice Páńſkie iáko ſrebro przepłáwione.
xiij.
Zádnego bogá mocnyeyſzego nád Páná nye máſz/ ktory dawa zrozumyenye wyſokich ſpraw boſtwá ſwego.
xiiij.
Zá Páńſką pomoczą porażamy duſzne ſprzećiwniki náſze.
1:
Nágrodzi mnye Pan moy záwżdy me ſpráwyedliwośći/
2:
Bo mu okażę rąk ſwoich me wſſytki cżyſtośći/
3:
Gdyżem záwżdy tak pilnye ſtrzegł drog Páná moiego
4:
A nigdym przed Bogyem ſwoim nye cżynił nic złego/
5:
Sądy Páńſkye nye odeſzły od mey oblicżnośći/
6:
Bom też nye odrzucał yego tu ſpráwyedliwośći.
7:
Sſtánę ſie nyepomázánym ſpołu s Pánem moim/
8:
Gdy będę wſſędy vchodził ſproſnym złoſcyam ſwoim
9:
A Pan me ſpráwyedliwośći mnye záwżdy nágrodzi/
10:
Według cżyſtośći rąk moich ſam mye wyſwobodzi/
11:
Ták iż ná wſſem wolnym będę przed ocżymá yego/
12:
Od káżdego ſprzećiwyeńſtwá duſſe cyáłá mego.
13:
Bo ten co s ſwyętym obcuye yuż tákowy záwżdy/
14:
Sſtánye ſie też y ſam ſwyętym w ſwoich ſpráwach záwżdi/
15:
Też co z nyewinnym cżłekyem w towárzyſtwie żywie
16:
Iuż ten záwżdy nyewinnym zoſtánye prawdziwye/
17:
Ale ten co z złym cżłowyekyem ma ſwe ſpołecżnośći/
18:
Ten ſie záwżdy iuż z nim zrowna w káżdey iego złośći
19:
Narodom Pánye pokornym zbáwyenye ich ſpráwiſz/
20:
A nád ludźmi ocżu pyſſnych ſrogość ſwą obyáwiſz/
21:
Bowyem ty mnie daſz pochodnyą pánie twey ſwiátłośći/
22:
A oſwyećiſz ſam boże moy me wſſytki ciemnośći/
23:
Sam ty mnię wytárgnąć racżyſz s wſſytkich pokus moich
24:
A beſpiecżnie przeſkocżę mur nieprzyacioł ſwoich.
25:
Nye mamći ya ſobye nigdzyey yuż inego Bogá/
26:
Iedno Páná co yeſt yego nyezmázána drogá/
27:
A ktorego ſą vmowy mnye ták vpewnyone/
28:
Iáko ſrebro ktore yuż yeſt ognyem doſwyádſzone/
29:
Bo ten Pan yeſt ſam obrońcá káżdego wyernego/
30:
Ktory yedno mocnye vfa miłoſierdzyu yego.
31:
Y gdzyeż my yuż możym náleść Bogá ták możnego/
32:
Yedno tego Bogá ſwego á Páná náſſego/
33:
Gdyż ten Pan Bog moczą ſwoyą mnie przepaſáć racżył
34:
Y ná drogę niezmázáną ták mie ſam przeznácżył/
35:
A ſpráwił me nogi prędkye práwye yák yelenye/
36:
Zem myał ná myeyſcá wyſokye beſpyecżne byeżenye.
37:
Tenżeć Pan ku boyowányu ręce me wpráwił ſam/
38:
Ták iż wſſytkę broń rycerſką ia práwie zá nic mam/
39:
Gdyż myę Pan zá tarcżą ſwego zbáwienia poſtáwił/
40:
A możność práwice ſwoyey nádemną obyáwił/


strona: E2

Pſalm oſmnaſty.
xv.
Proźbá o záchowánie przy prawdzye.
xvj.
Porażká y odrzucenie ludzi złośćiwych/ á przyięcie kościołá Páńſkiego.
xvij.
Zwycięſthwo wiernych nád niewiernemi.
xviij.
Wſzetecżny iáko błoto przed oblicżnoſcią Bożą.
xix.
Prorocthwo o Kriſtu Pánye/ kthory ſie sſtał głową koſcyołá ſwoiego.
xx.
Wezwánie pogánow/ á odrzucenie żydowſkie/ y bożnice.
xxj.
Skim pan bog themu wſzytko łácno przypada.
xxij.
Proźbá z dzyękowániem zá wybáwienie s pośrodku nyeprzyacioł.
xxiij.
Zamknyenye iż kroleſtwo Páná Kriſtuſowe ná nas przypada/ iáko o tym Piotr ſwięty piſze j. Petri ij.
1:
Dayże mi yuż ták do końcá moy wſſechmocny Pánye/
2:
W tey śwyętey náuce twoyey tu mocne wytrwánye.
3:
Tyś ſam drogi moye ſpráwił iż będą beſpyecżne/
4:
Gdy będę nyeprzyacyoły ſwe gonił wſſtecżne/
5:
A drzewyey ſie od pogonyey ſwoiey nie náwrocą/
6:
Aż ſwe wſſytki ſprzećiwniki yuż wniwecż obrocę/
7:
Muſſąć wſſyſcy ſrodze vpáść przed mocámi memi/
8:
Bo ye okrutnye potłocżę nogámi ſwoyemi.
9:
A Pan będzye dopomagał mocy moyey záwżdy/
10:
Ten co przećiw mnye powſtánye muśi vpáść káżdy/
11:
Bo Pan zgromi ſprzećiwniki że mi tył podádzą/
12:
Ci co ſie w ſwey nyenawiśći z dawná ná myę ſádzą/
13:
Acż wołáli wybáwyenya od Páná moyego/
14:
A coż kyedy wyſłucháni nye byli od nyego.
15:
A yam yeſſcże ſnadź tym więcey ich tłumy roſpraſſał/
16:
Práwyem ye yáko wicher proch po zyemi roznaſſał/
17:
Nye inácżey yáko błoto tákem ya ye ważył/
18:
A też gdzyemyednokolwiek mogł tum ye ſrodze dłaźił/
19:
A odmyátowałem ye precż od ſwey oblicżnośći/
20:
Widząc záwżdy ich przemyerzłe ony wſſetecżnośći.
21:
Sam ty mnyę wyrwieſz moy Pánye z ludu złorzecżnego
22:
A vcżyniſz myę ſam głową narody wyernego/
23:
Narodowye ći co przed tym mnye nigdy nye ználi/
24:
Ci mnye ſłużyli y ná wſſem pilnye mye ſłucháli/
25:
A oni właſni ſynowye ták ſie pobłaźnili/
26:
Po dziwnych á błędnych drogach chrámyąc gdzyeś błądzili.
27:
Nyechże yuż moy wſſechmocny Pan tu ná wyeki żywye/
28:
Ktory ieſt zbáwienia mego Bog wiecżny prawdziwie
29:
Bowiem on ieſt bog ktory mnie wſſytko w moc podawa/
30:
A ſam ſie tu pomśćicielem ſrogim zá mię sſtawa/
31:
S pośrodku ſprzećiwnikow mych dziwnie mię wywodzi
32:
Ták iż mnie ſnich żaden ni w cżim iście nie záſſkodzi
33:
O Pánye moy ktory záwżdy mocą Boſtwá ſwego/
34:
Wydzyeraſz myę s ſrogyey mocy ſprzećiwniká mego/
35:
Zacnye przed oblicżnoſcyą złych ták wywyzſſaſz moy ſtan/
36:
Iż ſie też cżáſem dziwuye moy nieprzyaciel ſam/
37:
Bo wyęc záwżdy yáko plewy przedemną pirzchayą/
38:
Ci ktorzy bez mey winnośći tu ná myę powſtáyą.
39:
A dla tego żeś myę Pánye ták chował bez ſſkody/
40:
Wyznam imyę twe miedzy wſſytkimi narody/
E ijstrona: E2v

Pſalm dzyewyętnaſty.
1:
Wyelbyąc záwżdy zbáwyenye twe coś krolowi twemu
2:
A Kriſtowi z łáſki twoyey ná to ſpráwyonemn/
3:
Dał: Iákoś też záwżdy chował Dawidá wiernego/
4:
Rácż nas też ták wyecżnye chowáć tu potomſtwo ieo.
-1:
Pſalm xix.

5:
Celi enarrant gloriam Dei etc.
6:
☞ Argument.
7:
P
Ocieſzliwe proroctwo/ iáko ſzyroce prawdá Ewányeliey
8:
ſwiętey miáłá być po wſzytkich gránicach zyemie ſław=
9:
nie opowiádaná y roznieſioná/ przez Apoſthoły ſwięte/ y
10:
przez wierne káznodzyeie. Też ſie w tym Pſalmie ku koń=
11:
cowi zámyka proźbá/ ieſliżby ſie kyedy wiernemu przydáło odrocżyć od
12:
prawdy Ewányeliey ſwiętey/ áby záś Pan Bog racżył go przywieść ku
13:
znáiomośći pirwey/ áby iuż ták do końcá ſtátecżnie wytrwáć mogł przy
14:
prawdzye ſłowá Bożego.
☞ Thu w tym Pſalmie obacżymy.
j.
Iáko ſzyroko Ewányelia miáłá być po wſzytkim ſwiecie rozſzyrzoná.
ij.
Wierni náucżiciele máyą cnotámi być oſwieceni iáko gwiazdy.

15:
grafika
:
O
Iákoż to dziwna moc bogá wſzechmocnego/
16:
grafika
:
Zaden rozum nie może ſnadź ogárnąć
17:
grafika
:
tego/ Wſzák kto ſie chce przypátrzyć dziwnym ſpráwam iego/ Okaże to y
18:
grafika
:
niebo ſtworzone od nieo/
:
Iáwnie też to wyznawa tu wſzytko ſtworzenie/
19:
grafika
:
Spráwę możnych rąk iego ſławi vtwirdzenie.
20:
Dzyeń káżdy pyęknoſcyą ſwą moc yego zeznawa/
21:
Noc od gwyazd oſwyecona náukę nam dawa/


strona: E3

Pſalm dzyewyętnaſty.
iij.
Rozſzyrzenie Ewányeliej przez Apoſtoły ſwyęte/ y przez wierne káznodzyeie.
iiij.
Możność przyſcia Páńſkiego ná ſwiát.
v.
Słowo Páńſkie iáko myecż ogniſthy ſpráwą duchá ſwiethego przenika ſercá ludzkye.
vj.
Vrząd á moc ſłowá Bożego y ſzáfowánye Ewáneyliey.
vij.
Przyiemność á wdzęcżność ſłowá Bożego.
viij.
Roznicá wiernych y niewiernych/ á wypiſánie obłędliwych ſpraw ludzkich.
1:
Acż tych rzecży ſtworzonych mowy nye ſłychamy/
2:
A wſſákoż s pyęknośći ich tę wyádomość mamy/
3:
Ze to wſſytko ſłowem ſwym ten możny Pan ſpráwił/
4:
Ktore po wſſytkim śwyecye ſſyroko rozſławił.
5:
A ſnadź nye máſz ná śwyecye ſtworzenya żadnego/
6:
Coby zámilcżeć myáło możność Páná tego/
7:
Iednoſtáynemi głoſy wſſyſcy wyznawáyą/
8:
Práwye po wſſytkyey zyemi dzwyęk ſwoy wypuſſcżáyą/
9:
Y ony Boſtwá yego dziwne táyemnice/
10:
Wſſędy ſą roznyeſione ná zyemſkye gránice.
11:
Iuż dziś yáſnye możność ſwą Pan śwyátu obyáwił/
12:
A práwye ſwoy przybytek w ſłońcu yeſt poſtáwił/
13:
Sſtał ſie yák oblubyenyec ten Pan wſſechmogący/
14:
Z wyelkyemi dáry do nas záwżdy przychodzący/
15:
Práwye yak mocny obrzym w drogę ſie przypráwił/
16:
By ſie nam z nyebá ſwego s wſſytkim zyáwił.
17:
Támże ſie záś náwroći do ſwych wyſokośći/
18:
W oney ſwey nyeſtworzoney á wyecżney możnośći/
19:
Wſſákoż on nye opuśći wyernych w ſwey miłośći/
20:
Zaden ſie nye záſłoni yego gorącośći/
21:
Ktora przeniknye ſerce cżłowyeká wyernego/
22:
Dziwną á możną ſpráwą przez Duchá śwyętego.
23:
Zakonći śwyęty Páńſki yeſt nyepomázány/
24:
K náwrocenyu wyernych duſz yeſt zacnye wydány/
25:
Swiádectwá wierne Páńſkye práwie ná wſſe ſtrony
26:
Máludkyem ku mądrośći tu ſą zoſtáwyony/
27:
Spráwyedliwość ſłow Páńſkich weſele ſerdecżne/
28:
A roſkazánye yego ocżom śwyátło wdzęcżne.
29:
Ten co w boyáźni Páńſkyey trwa ná wyeki wyecżne/
30:
Iuż śwyętych ſądow yego ſtrzeże ták beſpyecżnye/
31:
Gdyż ſą záwżdy prawdziwe bez wſſey odmyennośći/
32:
A ſámy przez ſię trwáyą w ſwey ſpráwyedliwośći/
33:
Są drozſſe niżli złoto niż drogye kámyenye/
34:
A cżynyą w vſcyech ludzkich nád myod rozſłodzenye.
35:
Káżdy Pánye ſługá twoy ſtrzeże ich s pilnoścyą/
36:
Bo mu to záś nágrodziſz hoyhye ſwą możnoścyą/
37:
Iuż ſtąd wyſtępkow yego poznánye przychodzi/
38:
Skąd on do łáſki twoyey yuż ſnádnye vgodzi/
39:
Rácżże ty ſam ocżyśćić grzechow mych ſkrytośći/
40:
A odpuść ſłużce twemu s ſwey wielkiey miłośći.
E 3strona: E3v

Pſalm dwudzyeſty.
ix.
Roznicá myedzy iáwnemi á táiemnemi grzechy.
x.
Modlitwá áby był przez duchá ſwyęthego ſpráwowan/ á iżby w prawdzye był wyćwicżon.
1:
Bo ty poſtronne grzechy záwżdy mye fráſuyą/
2:
Proſſę nyechże nádemną wyęcey nye pánuyą/
3:
Bo gdy ty będzyeſz racżył być ſam moim Pánem/
4:
Iuż ſie záwżdy sſtánę tu nyepomázánem/
5:
A ácż znaſz moy wyelki grzech cżłowyeká nędznego/
6:
Wſſákże gi ſam ocżyśćiſz z miłoſierdzya ſwego.
7:
Przyymże wdzyęcżnye ſłowá me o moy miły Pánye/
8:
Znaſz y widziſz ſerdecżne moye rozmyſlánye/
9:
Wſſákeś ty yeſt ſam Bog moy odkupyenye moye/
10:
Ku tobyeć ya podnoſſę záwżdy ocży ſwoye/
11:
Chowayże mye w twey prawdze cżłowieká nędzneo
12:
Po tey nędzy wprowadź myę do kroleſtwá twego.
13:
Pſalm xx.

14:
Exaudiat te Dominus in die etc.
15:
☞ Argument.
16:
O
Sobliwa ieſt w tym Pſalmie modlitwá zá wſzytki przeło
17:
żone/ áby ye Pan Bog w łáſce ſwey ſwięthey miłośćiwye
18:
rządziś y ſpráwowáć racżył. A w káżdym niebeſpyecżeń=
19:
ſwie áby ſam wiernym á możnim ich Hetmánem y obroń
20:
cą być racżył. A ták ná końcu ieſt wielka pociechá/ iáko ſie cieſzyć mamy
21:
ſwięthą á możną obroną imieniá Páńſkyego. Gdzye then ſwięty Prorok
22:
mowi/ iż oni nádzyeye ſwe położyli w koniech/ wozyech/ w zbroiach
23:
ſwoich. A mychmy vfánie ſwe vmocnili w ſwiętym imieniu Páńſkim.
☞ Co thu poznáć mamy w tym Pſalmie.
j.
Iż prośi Prorok/ áby Pan bronił á ſpráwował w ſwięthym á pobożnym porządku przełożone ludu ſwego.

24:
grafika
:
C
Záſu vćiſku twego záwżdi wſzechmocny pan
:
Vſłyſzy twoy wierny głos á wysłucha
:
cye ſam/
:
On możny Bog Iákobow z máieſtatu ſweo/
25:
grafika
:
Obroni cie możnoſcią imieniá ſwyę=
26:
grafika
:
tego/
:
R. Niechże iuż ná cyę ſpuśći znák ſwey wielmożnośći/ Z niebieſkiego
Syonstrona: E4

Pſalm dwudzyeſty.
1:
grafika
ij.
Gdy ſie w łáſce á w roſkazániu Páńſkim przełożeniu ſtátecżnie záchowywáć będą/ tedy y chwałę ſwą Pan od nich wdzyęcżnie racży przymowáć.
iij.
Rátunk Páńſki nád wyernym przełożeńſtwem.
iiij.
Nyewyerni w śiłach ſwych vfáyą/ á wyerni w imię Pańſkie zwalcżą ſprzećiwniki ſwoye.
v.
Zámknienie/ iż Pan w pokoyu krolá káżdego ktory ſie go boi miłośćiwie záchowáć racży.

:
Sionu s ſwiętey wyſokośći/ Záwżdy cie niech wſpomoże w káżdey twey
:
trudnośći.
2:
S pámyęći nyech nie wyydą Pánu twoye dáry/
3:
Y ty co ku cżći yego cżyniſz tu ofiáry/
4:
Ten Pan nyech wdzyęcżnye przyymie wſſytki ſpráwy twoye/
5:
Okázuyąc nád tobą miłoſierdzye ſwoye/
6:
Wſſytko ſie yuż nyech sſtánye podług ſercá twego/
7:
Rádá twa nyech mocnye trwa yuż cżáſu káżdego/
8:
Nyech yą ſam Pan vtwirdza mocą Boſtwá ſwego.
9:
W ten cżás ſie w zbáwyenyu ſwym iuż rozráduyemy/
10:
A w imyę Páná ſwego chwałę ſwą zwyelbyemy/
11:
Bowyemechmy yuż iścye ſą ták pewni tego/
12:
Ze Pan wypełni żądość nam ſercá náſſego/
13:
Dopirko yuż poznamy że ten wſſechmocny Pan/
14:
Pomázáńcá ſwoyego wyſłucháć racżył ſam/
15:
A mocą Boſtwá ſwego dał z nyebá rátunk nam.
16:
Wyele ich co nádzyeye ſwe w cżym inym kłádli/
17:
Vfáyąc w konyech w wozyech á wżdy ći vpádli/
18:
Ale my zá pomocą Páná Bogá ſwego/
19:
Nigdychmy nic nye ználi ſobye ſſkodliwego/
20:
Ci z nádzyeyámi ſwemi márnye poginęli/
21:
Co w mocnych zbroyách ſwoich vfánye ſwe myeli/
22:
My w imyę Páná ſwego zwycyęſtwochmy wzyęli/
23:
Pan ſam racży záchowáć ták Krolá náſſego/
24:
Iż on záwżdy poráźi ſprzećiwniká ſwego/
25:
A ktorego dnyá będzyem wzywáć Páná Bogá/
26:
Nye przyydzye ná nas nigdy żadna márna trwogá/
27:
Bo Pan náſz miłośćiwye nas wyſłucháć racży/
28:
Obyetnic ſwych prawdziwych iścye nye zinácży/
29:
Wyernych wyecżnym pokoyem nigdy nie przebacży.
-1:
Pſalm xxj.

31:
Domine in virtute tua letabitur rex etc.
32:
☞ Argument.
Proroc=strona: E4v

Pſalm dwudzyeſty pirwſſy.
1:
T
O proroctwo ieſt o Pánu Kriſtuſie Krolu wiecżnym/ y
2:
o kroleſtwie ſwiętym iego. Bo ácż niektorzy rozumieią że
3:
by ſámemu Dawidowi przyſłuſzał. Ale kto ſie pilnie przy
4:
pátrzyć chce/ tedy właſnie należy Pánu Kriſtuſowi/ kto=
5:
rego kroleſtwo Bog ociec vtwirdzić racżył iuż ná wyeki
6:
wiecżne. Iáko tu ſam wyznawa ten ſwięty Prorok. Przydawa też ieſzcże
7:
ktemu/ iáko oná bożnicá złych á niewiernych w niwecż ſie obroćić myá=
8:
łá/ á iuż koniec ſwoy wiecżnie wzyąć miáłá.
☞ Ten Pſalm okázuie.
j.
Iáko Pan krolá wedle woley ſwey chodzącego rzędzić/ ſpráwowáć/ á wyſłuchawáć racży.
ij.
☞ Błogoſłáwieńſthwo zacne krolá prawdziwego Kriſtuſá Páná.
iij.
Proroctwo iáſne iż Kriſthus pan ieſt krolem prawdziwym.
iiij.
Napomnienye krolow ku wierze á ku wzywániu pomocy Páńſkiey.

9:
grafika
:
P
Anie w mocy twey ſwiętey á w wiecżney możnośći/
10:
grafika
:
Rozráduie ſie Krol náſz s ſerdecżney rádo=
11:
grafika
:
śći/ Boś łáſkáwie wypełnił żądość ſercá iego/ A hoynieś go po=
12:
grafika
:
cieſzył z miłoſierdzya ſwego/
:
Wſzytko to ocż cie prośił nie zbraniałeś tego.
13:
Owſſemeś możność ſwoyę ták nád nim obyáwił
14:
Iżeś wſſytkim poſtępkom yego błogoſłáwił/
15:
Zacnyeś yego pocyechy wſſytki ták rozmnożył/
16:
A z drogyego kámyenya koronęś nań włożył/
17:
Dziwnye ſprzećiwnik yego przed nim ſie zátrwożył.
18:
Ieſſcże z wyerną proźbą ſwą cyebye Pánye vżył/
19:
Ześ yuż ná wyeki wyecżne dni yego przedłużył/
20:
Wyelka yeſt chwałá yego w zbáwieniu twym Pánye
21:
Bo ſie nád nim ſławna cżeść yuż ná wyeki sſtánye/
22:
Gdyż o nim ták záwżdy maſz pilne ſwe ſtáránye.
23:
Sam błogoſłáwyeńſtwo twe yemu wyecżnye ſpráwiſz/
24:
Możność oblicżnośći ſwey tu nád nim obiáwiſz/
25:
Abowyem ten krol záwżdy w Bogu ma vfánye/
26:
W obronye yego ſwyętey záwżdy mocnye ſtánye/
27:
Wyecżnye wzruſſon nye będzye w żadne zámyeſzánie.
28:
Podnyeſie Pan rękę ſwą ná wſzytki Złoſniki/
29:
A potrze práwicą ſwą yego ſprzećiwniki/


strona: F

Pſalm dwudzyeſty wtory.
v.
¶ Pogrożká ná ſprzećiwniki kroleſtwá Páná Kriſtuſowego.
vj.
Grzeſzniczy y z wymyſlnemi owocmi ſwemi będą wywroceni.
vij.
¶ Przycżyná przecż Pan ſłuſznie ſthłumić ma złe/ á dobrym wſpomożenie ſpráwić.
viij.
Przyſthoyna rzecż przecż mamy prośić obrony od Páná/ dla tego áby przez nas ſzłá ſłuſznie chwałá iego.
1:
Ktorzy go w nyenawiśći ſobye záwżdy myeli/
2:
Zápali yák ſtog ſłomy áby pogorzeli/
3:
A oblicża Páńſkyego áby nye widzyeli/
4:
Zátłumi Pan w gnyewye ſwym wſſytki ſwe gnyewniki/
5:
Popali ſrogim ognyem ty ſproſne grzeſſniki/
6:
Wytráći owoce ich á z gruntu wywroći/
7:
Y potomſtwo wſſytko ich też w niwecż obroći/
8:
Wſſetecżnych wymyſłow ich yuż wyecżnye vkroći.
9:
Bo wſſytkę vporną myſl k temu przykłonili/
10:
Táką rádę zácżęli ktorey nye ſkońcżyli/
11:
A też s tákową ſpráwą precż ſie roſpirzchnęli/
12:
Poſpołu z nyewyernemi zapłátę ſwą wzyęli/
13:
Od oblicżnośći twoyey wſſyſcy poginęli.
14:
Rácżże ſie yuż ſam podnyeść Pánye w twey możnośći/
15:
Broń łáſkawie wiernych twych w tey ich niewinnośći
16:
Bo gdy my táką łaſkę nád ſobą poznamy/
17:
Z wyelką cżcią z wyelką chwałą tobye záſpyewamy/
18:
Ze cye wyecżnym Pánem ſwym y obrońcą mamy.
-1:
Pſalm xxij.

20:
Deus Deus meus reſpice in me etc.
21:
☞ Argument.
22:
V
Kázuie thu práwye ná oko Prorok ſwyęty á opowiáda o
23:
męce Paná Kriſtuſowey/ o śmyerći o zmartwychwſthá=
24:
niu iego/ y o kroleſtwye kthore po śmierći ſwey otrzymáć
25:
miał miedzy wſzytkiemi narody ſwiátá. Też iáko tu Ko=
26:
ſcioł wiernych iego miał ſie z wiernych ludzi iemu wiecżnie zbudowáć. A
27:
tu ieſzcże ktemu práwie porządkyem proroctwo idzye/ wylicżáiąc bluźnir
28:
ſtwá żydowſkye/ przebicye nog y rąk Páńſkich/ dzyelenie odzyenia/ mio=
29:
tánie loſow. Owa práwye wyráźił ten ſwięty Krol mękę Kriſtuſá Pá=
30:
ná. Tytuł właſny Pſalmu tego o Yelenicy ktorą s poránku zá roſy pśi go
31:
nią/ ták iáko tu w Pſalmie ſtoi: Okrutni pśi etc. Gdyż thá Yelenicá Kri=
32:
ſtus Pan s poránku ieſt w ogroycu od ſrogich żydow vchwycon. Owa
33:
wſzytko tho Proroctwo ieſt o męce iego/ iáko ná ſkońcżeniu zakonu miał
34:
ten Pan vmrzeć/ gdy ſie zarze Ewányeliey ſwiętey rozſwitáć miáły.
35:
grafika
:
O
Boże moy iedyny o nádzyeio moiá/ Cżemuſz
Fmystrona: Fv

Pſalm dwudzyeſty wtory.
☞ Tu záś co obacżyć mamy.
j.
Pocżątek od żáłobliweo vſkárżenya/ iż Pan długo odwłocży pociechy wiernego.
ij.
Przypominánie pirwſzych rzecży/ ſkąd ſie záwżdy więtſzy żal rozmnaża.
iij.
Przypominánie niegodnośći cżłowiecżeńſtwá krewkyeo
iiij.
Wylicżánie vćiſkow y bluźnienia złoſnikow.
v.
Pobudzenye wiáry kthore przypada z roſpámięthywánia pirwſzych dobrodzieyſtw przećiw bluźnieniu.
vj.
Skoro z żywotá mátki náſzej thák ſie ná nas ze wſząd troſki á kłopoty
1:
grafika
:
mię opuśćiłá można ręká twoyá/ Przecżże mi z zbáwieniem mym ták dá=
2:
grafika
:
leko ſtroniſz/ Cżáſu wołánia mego vchá nie nakłoniſz/ Chociaſz
3:
grafika
:
wednie y w nocy głos moy k tobye wznoſzę/A wżdy nic w tey potrzebie ſo
4:
grafika
:
bie nie vproſzę/ Owſzem zá me wyſtępki ſrogą kaźń odnoſze.
5:
Ale ty Boże możny ſpráwyedliwy ſwyęty/
6:
W narodzye Izráelſkim z dawná ſławnye wzyęty/
7:
W tobye oycowye náſſy ták mocnye vfáli/
8:
Y záwżdy wybáwyeni od cyebye bywáli/
9:
A gdy k tobye nabożnye głos ſwoy podnośili/
10:
Záwżdy w nádzyei ſwoyey wybáwyeni byli/
11:
W káżdym ſwoim poſtępku nic ſie nye zháńbili/
12:
Oto ya miły Pánye nędzny nyeboracżek/
13:
Práwyem yuż yeſt nye cżłowiek lecż márny robacżek/
14:
Bom ſie sſtał od wſſech ludzi ták práwie wzgárdzony
15:
Od wſſtykyego poſpolſtwá ná wſſem odrzucony/
16:
Wſſyſcy widząc proſtość mą mną ſie pośmyewáli/
17:
Vſty ſwemi złośćiwye przećiw mnie ſſemráli/
18:
Ná wſſem myę lekce ważąc głową ſwą wſtrząſáli.
19:
Lecż ty moy miły Pánye cżłowyeká żadnego/
20:
Ktory z wyernym vfányem cyebye Páná ſwego/
21:
Prágnye záwżdy w duſſy ſwey że go wyrwáć racżyſz/
22:
A nigdy z zbáwyenyem twym yuż go nye przebacżyſz/
23:
Bowyemeś ty mnyę wyrwał z żywotá mátki mey/
24:
K tobiem s pocżątku przyſtał w wierney nádziei ſwej
25:
Od pyerśi mátki moiey yeſtem w opyece twey.
26:
Skorom ſie yedno ná ſwyát mizernye národził/
27:
Tyś ſie wnet sſtał Bogyem mym coś mye wyſwobodził/
28:
Nye rácżże myę moy Pánye nigdy odſtępowáć/


strona: F2

Pſalm dwudzyeſty wtory.

vij.
Iáſne wyráżenie męki Kriſtuſá Páná náſzeo zbáwicielá
viij.
Modlithwá o wybáwienie s tákowych cyęſzkich vćiſkow.
ix.
Przełożenie pokory/ kthoraby miáłá być przycżyną wyſłuchánia/ á przytym dziękowánie przed ſpołecżnoſcią koſciołá Páńſkiego.
1:
Owſſem myę w łáſce twoyey rácż łáſkáwye chowáć/
2:
Bo zewſſąd około mnye yeſt ſrogye trapyenye/
3:
A nye máſz ktoby mi ſkąd podał wſpomożenye/
4:
Ze wſſąd ſie ná myę gárnye okrutne zginyenye.
5:
Obtocżyli myę zewſſąd yák buyni cyelcowye/
6:
Nyeprzyacyele moi yák tłuśći bykowye/
7:
Rozdárli páſſcżekę ſwą yáko Lew rycżący/
8:
Zginyenya mego záwżdy ták pilnye prágnący/
9:
Práwye myę yako wodę ták márnye rozlali/
10:
Kośći me y ſam nyewyem kędy roſpraſſáli/
11:
Dziwnye ſrogye nádemną złośći pocżynáli.
12:
Serce me práwye yák woſk we mnyę roſpłynęło/
13:
Bo yuż ſrogą boleſcyą ze wſſąd przeniknęło/
14:
Iáko twárda ſkorupá ták zeſchłá moc moyá/
15:
Bo ze mnye Pánye zyętá yuż opyeká twoyá/
16:
Srodze zeſchnął yęzyk moy s prágnyenia wielkyego/
17:
Ták żem przemowić nye mogł y ſłowá żadnego/
18:
Zrownałeś s prochem śmyerći moc cyáłá moyego.
19:
Okrutni pśi ſrodze myę zewſſąd ogárnęli/
20:
Złoſnicy zdradną rádę przećiw mnye zácżęli/
21:
Okazáli nádemną ná wſſem vpor ſrogi/
22:
Zwyercyeli ręce moye ſprzebadáli nogi/
23:
A práwye wſſytki kośći we mnye policżyli/
24:
Pátrząc ná myę ſſáty me myędzy ſię dzyelili/
25:
O yednę ſſátę moyę los s ſobą rzućili.
26:
Ale ty miły Pánye s wſpomożenyem twoim/
27:
Rácż przybyć ſłużce twemu w tym vćiſku moim/
28:
Widziſz yákom yeſt ſtrapyon práwye s káżdey ſtrony/
29:
Nye zdeymuyże ty zemnye twey ſwyętey obrony/
30:
Wybaẃ od ſrogiey ſſáble Boże duſſę moyę/
31:
Boć ſrogi pyes yuż rozdárł ták páſſcżekę ſwoyę/
32:
Aby pożárł tę nędzną yedynacżkę twoyę.
33:
Wybaẃ myę ſam s páſſcżeki tego Lwá ſrogyego/
34:
A z mocy Iednorozcow wyrwi mye nędznego/
35:
Rácżże łáſkáwye weźrzeć ná pokorę moyę/
36:
Okáż nád ſługą ſwoim onę możność twoyę/
37:
Co gdy vcżynić racżyſz yáko wſſechmocny Pan/
38:
Tedy imyę twe ſwyęte przed brácyą ſwą wyznam/
39:
A w twym ſwyętym koſcyele będę cye chwalił ſam.
F ijChwal=strona: F2v

Pſalm dwudzyeſty wtory.
x.
Nápominánie wſzytkich wobec ku dzyękam zá dobrodzyeyſtwá Páńſkye/ przipomináiąc iż Pan żadną oſobą gárdzić nie racży.
xj.
Proroctwo iáko Ewányelia w koſciele wiernych Páńſkich iáſnie opowiedaná być miałá.
xij.
Iáko zá ſpráwą Ewányeliey miały być ożywione zgłodniáłe ſerczá ludzi wiernych/ kthorzy/ ácż ye ſwiát zá śiroty pokłáda/ ále oni ſą dzyedzicy żywota wiecżnego.
xiij.
Prorocthwo o powołániu pogánow wſzytkich ku kroleſtwu páná kriſtuſowemu: á iż w koſciele iego y bogáći y vbodzy być máyą.
xiiij.
Náuká koſciołá Páńſkieo nye miáłá być o tey zwirzchowney ſpráwiedliwośći/ ále o duſzney.
1:
Chwalcyeſz yuż Páná wſſyſcy co ſie go boicye/
2:
Wy co w obronye yego tu záwżdy chodzicye/
3:
Wſſytek narod Iákobow chwalcye Páná ſwego/
4:
Potomſtwo Izráleſkye chcyeycye ſie bać yego/
5:
Bowyem ten Pan nye wzgardza cżłowyeká żadnego/
6:
A wyſłucha łáſkáwye proźbę vbogyego/
7:
Miłośćiwye go wyrwye z vpádku káżdego.
8:
Y mnyeć Pan nye odwrocił ſwoyey oblicżnośći/
9:
Gdym ſie vcyekł s proźbą ſwą do yego możnośći/
10:
A iżem z wyernym ſercem záwołał do nyego/
11:
Wyſłuchał on łáſkáwye wołánya moyego/
12:
A ták wſſytká chwałá ma moy wſſechmocny Pánye/
13:
W koſcyele twoim ſwyętym odemnyęć ſie sſtánye/
14:
W zborze wyernych vcżynyę ſwych sſlubow oddánye.
15:
Hoynye wſſyſcy vbodzi będą nákarmyeni/
16:
Co byli cżás nyemáły łácżnyenyem ſtrapyeni/
17:
Chwaląc záwżdy ſſukáyą Páná Bogá ſwego/
18:
A żywą wyernym ſercem do wyeku wyecżnego/
19:
Roſpomnyą ſobye wſſyſcy ná Páná ſwoyego/
20:
A náwrocą ſie ſercem prawdziwym do nyego/
21:
Po wſſech gránicach ſwyátá będą chwalić yego.
22:
Wſſytki narody śwyátá z wyelkyey ochotnośći/
23:
Zbyeżą ſie z wyelką chwałą k yego oblicżnośći/
24:
Gdyż po wſſytkich narodzyech yeſt kroleſtwo yego/
25:
On ſam opánuye moc pogańſtwá wſſytkyego/
26:
Wſſytki on hoynye karmi chocyaſz doſyć máyą/
27:
A oni yemu zá to cżeść y chwałę dáyą/
28:
Y przed możnoścyą yego ná zyemi pádáyą.
29:
Też y nędzna duſſá ma gdyż wyecżnye będzye żyć/
30:
S potomſtwem mym yuż yemu wiecżnye muśi ſłużyć
31:
W ten cżás ſie zyáwi narod przyſzły Pánu temu/
32:
Dawáyąc cżeść y chwałę záwżdy wdzyęcżną yemu/
33:
Opowyedzą nyeboſá ſpráwyedliwość yego/
34:
Ludu co ſie národzi z mocy Páná tego/
35:
Ktory żywye ná wyeki w chwale Boſtwá ſwego.
-1:
Pſalm xxiij.

36:
Dominus regit me et nichilmichi deerit etc.
Argu=strona: F3

Pſalm dwudzyeſty trzeći.
1:
☞ Argument.
2:
D
Ziwnie wdzyęcżny á przyiemny ieſt ten Pſalm/ kthory w
3:
ſobye zámyka opowiedánie wielkich dobrodzyeyſtw páń
4:
ſkich/ ktoremi Pan Bog vſtáwicżnie Koſcioł wiernych
5:
ſwoich miłośćiwie iáko páſtyrz owiecżki zgomadzáć / po
6:
cieſzáć/ rzędzić/ bronić/ y ſłowem ſwoim ſwiętym záwżdy karmić á ob=
7:
żywiáć racży. Też nas vcży iáko zá tákowe dobrodzyeyſtwá iego iemu zá
8:
wżdy iáko Pánu ſwemu dzyękowáć mamy.
☞ Ten Pſalm záwiera w ſobye.
j.
Pociechá iż kogo Pan rządzi/ then nigdy nye zábłądzi/ á iż Kriſtus wierny páſtyrz.
ij.
Kriſtus ſtudnicá żywa.
iij.
W náuce Páńſkiey duſzna ſpráwiedliwość.
iiij.
Przycżyná przymuſzáiączá ku dobrey nádziei
v.
Pociechá przećiw bluźnirzom.
vj.
Przypominánie błogoſłáwieńſtw wiernie ſthałemu cżłowiekowi.
vij.
Oſtháthecżną przycżynę przypomina áby go chował iáko wierną drogę w koſciele ſwoim.

9:
grafika
:
P
An moy ktory záwżdy mnie ſam rzędzić racży
:
Ten mie w niedoſtátku żadnym nie przebacży
10:
grafika
:
R. Wſzytkiego obficie záwżdy mie nábáwi/
11:
grafika
:
Ná hoynych páſtwiſkach záwżdy mię poſtáwi:
12:
Zdrowemi wodámi duſſę mą nápoi/
13:
Wſſytki iey kłopoty on ſam vſpokoi/
14:
W káżdym obłądzenyu ſam yą on náwroći/
15:
Záłoſne me cżáſy w weſele obroći.
16:
Wywyodł myę ná drogę ſwych ſpráwyedliwośći/
17:
Dla imyenyá ſwego odpuśćił me złośći/
18:
Ták iż choćbych chodził w cyenyu śmierći wyecżney/
19:
Nye ſtrách myę nic złego bom w ſtraży beſpyecżney.
20:
Záwżdyś zemną Pánye w mey káżdey potrzebye/
21:
Myotły twey karánye cyeſſy myę od cyebye/
22:
Zgotowałeś mi ſtoł mych wyecżnych rądośći/
23:
Ná żáłość tym co mnye cżynili przykrośći/
24:
Nátrzeſz głowę moyę máſcyámi drogyemi/
25:
Kubek moy nápełniſz winy wybornemi/
26:
Zyáwiſz miłoſierdzye twe ná myę nędznego/
27:
Tu yuż po wſſytki dni żywotá moyego.
28:
A będę ya myeſſkal w domu twoim Pánye/
29:
Iák yedno nadłużey moich dni doſtánye/
F 3Będę wstrona: F3v

Pſalm dwudzyeſty cżwarty.
1:
Będę w kroleſtwye twym yuż myeſſkał beſpyecżnye/
2:
Co ty ſam rácż ſpráwić mnye ná wyeki wyecżne.
-1:
Pſalm xxiiij.

3:
Domini eſt terra et plenitudo eius etc.
4:
☞ Argument.
5:
O
Kroleſtwie Páná Kriſtuſowym ieſt w tym Pſalmie pro
6:
roctwo známienite/ iáko w Koſcyele wiernych ſwoich po
7:
wſzytkim okręgu ſwiátá prawdá ſłow ſwiętych iego miá
8:
łá być ſzyroko rozſławiona. A iáko ći wierni Páńſcy mie=
9:
li mieć mocną wiárę o Pánu ſwoim/ y o tym ſwiętym kroleſtwie iego. A
10:
iáko cżyſtym ſercem w niewinnośći żywotá ſwego mieli náſládowáć pra
11:
wdy ſwiętey iego. Támże ná końcu ma poważne vpominanie w ſobie ku
12:
káżdemu wyernemu/ iáko ſie ma w tym ſwiętym koſciele iego rzędzić y
13:
ſpráwowáć.
☞ Pſalm then opowiáda.
j.
Iż Kriſtus ieſt głową kościołá ſwoieo ogulnie po wſzem okręgu zyemie zebránego.
ij.
Fundáment koſciołá prawdziwego mocny á niewzruſzony.
iij.
Gdzye ma być poznan koſcioł y lud zebrány w nim/ gdyż thám złośćiwi mieyſcá nie máią/ iedno wierni/ pobożni/ á cnotliwi.
iiij.
Iákie dobrá od Páná ſwego koſcioł wybrány ieo mieć będzie.

14:
grafika
:
P
Ańſka ieſt wſzytká zyemiá y iey oſiádłośći/
:
Wſzytek ten okrąg ſwiátá w ſwoiey ſzyrokośći/
:
R. Y ći
15:
grafika
:
ktorzy też ná nim obecnie mieſzkáią/ Niech iuż dziwną moc páńſką w tim
16:
grafika
:
záwżdy poznáią.
17:
Iáko tu dziwną możność Pan ſwoyę w tym zyáwił/
18:
Iż nád morzem fundáment yego ták wyſtáwił/
19:
Nád wſſytkyemi rzekámi mocnye gi zbudował/
20:
Aby ſie iego mocy káżdy przypátrował.
21:
Y ktoryſz yeſt táki cżłek coby o ſwey mocy/
22:
Wſtąpił ná gorę Páńſką procż yego pomocy/
23:
Abo ktoż wżdy ná myeyſcu yego ſwyętym ſtánye/
24:
Gdyż tám káżdemu złemu trudne yeſt myeſſkánye.
25:
Iedno ten co ręce ſwe chowa w nyewinnośći/
26:
A cżyſtym ſercem ſtrzeże duſſe od prożnośći/
Ten teżstrona: F4

Pſalm dwudzyeſty cżwarty.
v.
Wypráwienye doſtátecżne prawdziwego koſciołá.
vj.
Nápominánie do krolow áby páńſtwá ſwe otworzyli Pánu Kriſtuſowi y prawdzye iego.
vij.
Niewdzyęcżnoſc mocarzow ſwieckich przećiw ſłowu Bożemu.
viij.
Cżęſtego pobudzenia potrzebuią przełożeni ku przyięciu Ewányeliey.
ix.
To pytánie okázuie/ że krolowie ſwiátá tego ſą nieprzyaciele Kriſtuſowi/ y prawdziwemu ſłowu iego.
1:
Ten też co nye przyſięga ná zdrádzye bliźnyemu/
2:
Owſſem mu życży wſſego yák ſobye ſámemu.
3:
Tenći błogoſłáwyeńſtwo od Páná będzye brał/
4:
Y wyecżne miłoſierdzye nád ſobą będzye znał/
5:
Iuż mu od Bogá yego zbáwyenye przypádnye/
6:
Wſſytko co yedno pocżnye zdárzy mu ſie ſnádnye.
7:
Tákyemuć narodowi chce Pan błogoſłáwić/
8:
Ktory ſie s tą boyáźnyą przed nim będzye ſtáwić/
9:
A ktoryz wyernym ſercem będzye ſſukał yego/
10:
Iáko Páná á Bogá náwſſem ták możnego.
11:
Wſtańcyeſz zyemſkye kſiáżętá á zacni krolowye/
12:
Wſtańcye wſſyſcy mocarze y wſſyſcy pánowye/
13:
Otworzcye wſſytki forty y wſſytki ſwe brany/
14:
Niechay wnidzye krol chwały Pan wiecżny nád pány
15:
Ktoryż to yeſt krol táki ták wyelkyey zacnośći/
16:
Pan możny przed ktorym drżą ty ſwyeckye możnośći/
17:
Onći to yeſt Pan możny co wſſytko zhołdował/
18:
A wſſędy w káżdey bitwye moc ſwą okázował.
19:
Otworzcyeſz wy kſiążętá wſſytki brány wyecżne/
20:
Nyech ma krol wyelkiey chwały k nim weſcie beſpiecżne/
21:
Otworzcyeſz yuż forty ſwe Pánu ták możnemu/
22:
A krolowi nád krolmi záwżdy wſſechmocnemu.
23:
Y ktoryż to yeſt wżdy krol á ten wſſechmocny Pan/
24:
Pan ktory wſſytki mocy obráca w niwecż ſam/
25:
Tenći ma być zwan krolem wſſey chwały beſpyecżnie
26:
Gdyż ná zyemi ná nyebye ſam kroluye wyecżnye.
-1:
Pſalm xxv.

27:
Ad te Domine leuaui animam meam etc.
28:
Argument.
29:
N
Adobna modlitwá/ w ktorey Dawid ſwięty w oſobie káż
30:
dego wiernego Páńſkiego prośi/ áby go Pan Bog ſło=
31:
wem ſwiętym ſwoim łáſkáwie rządzić y ſpráwowáć ra=
32:
cżył. A iżby grzechy iego miłośćiwie odpuśćić racżył. Też
33:
[...] Koſcyoł wiernych ſwych od káżdego niebeſpiecżeńſtwá kthore ſie od
34:
[nie]przyacioł prawdy okázuie/ áby gi ſam z łáſki ſwey obronić racżył/ á
35:
[...] mocą Boſtwá ſwego wybáwił. Okázuie theż wielką chuć ludzi
36:
kthorzy s práwą wiárą vciekáią ſie w modlitwach ſwych do Páná Bo=
gá. A kto=strona: F4v

Pſalm dwudzyeſty pyąty.
1:
gá. A ktorzy ſpołu w łáſce iego cieſzą ieden drugyego nápomináiąc/ á zá
2:
wżdy ſie k wiernym modlitwam á prozbám ſwym náwrácáiąc.
☞ W tym thu Pſalmie obacżymy.
j.
Pobudzenie ábychmy z wiárą modlithwy ſwe ſpráwowáli.
ij.
Wierny nigdy zháńbyon być nie może.
iij.
Złoſnicy bacżić nie chczą gnyewu Bożeo nád ſobą.
iiij.
¶ Proźbá áby Pan wywiodł wierneo ná drogę prawdy/ przez duchá s.
v.
Wylicżenie ſłuſznych przycżyn przecż w prawdzie wierny ma záchowan być á to pirſza iż ſie chwały Páńſkiey chce trzymáć/druga/ áby go ſumnienie w roſpácż nie prziwiodło Trzecia/ miłoſierdzie páńſkie
vj.
Okazánie cżłowiecżej krewkośći.
vij.
Proźbá o zmiłowánie.
viij.
Wyznánie ſpráwiedliwośći Páńſkiey.

:
A
Ch Páńie moy k tobiem wznioſł z[áwżdy du]=
3:
grafika
:
chá mego/ Rácżże ty mnie iáko Bog [moy]
4:
grafika
:
záchowáć od złeo / Abych w vfániu ſwym nie miał zháńbienia żadnego.
5:
By ſie ze mnye ták nye śmyali ſprzećiwnicy moi/
6:
Ktorym ſie złość bez przeſtánku záwżdy w myſli broi/
7:
Gdyż zháńbyeni być nye mogą nigdy wyerni twoi.
8:
Cżemuż Pánie nie poháńbiſz złoſnikow w ich złośći/
9:
Ktorzy záwżdy ták żywot ſwoy wiodą w ſwowolnośći
10:
Niedbáyąc iż cye gniewáyą záwżdy w ſwej prożnośći
11:
Drogi twoiey miły Pánye rácż myę ſam náucżyć/
12:
Bych ná ſcyeſſkę ſłowá twego mogł beſpyecżnye łucżyć/
13:
Boć mnye nyelzá yedno wſſytko mocy twey porucżyć.
14:
Ey rácżże mie miły Pánie w twej prawdzie ſpráwowáć
15:
A záwżdy iáko możny Bog w zbáwyenyu záchowáć/
16:
Gdiż przez cáłi dzień chwały twej chcę ſie pánie trzimáć
17:
Fráſuye myę o to záwżdy ták ſumnyenye moye/
18:
Iż Pánye wſpomnyeć nie chceſz ná zmiłowánye ſwoye/
19:
Zlituyże ſie okaż wyecżne miłoſierdzye twoye.
20:
Godzyenęmći ya moy Pánye wyelkich twych ſrog[ości]/
21:
Zá wyſtępki ktorem pełnił tu od ſwey mło[dośći]/
22:
Lecż ty Pánye nye wſpominay moich nye[dbałośći].
23:
Hnetże poſpyeſz miły Pánye z miłoſierdzy[em ſwoim]
24:
A rácż ſie roſpomnyeć ná myę wyeſz żem [ſługą twoim]
25:
Rácżże ſam być miłośćiwym dobrodz[ieyem moim]
26:
Y yákoż yeſt przenaſłodſſy ten ſpráwy[edliwy Pan]/
27:
Ktory z łáſki ſwey tu podał on wdzyęcżny zakon na[m]
28:
Acż tu káżdy w drodze ſwoiey dziwnie go gniewa ſ[am]
29:
Ktoż nye bacży yáko to Pan ſpráwyedliwy w ſądzye/
Gdyżstrona: G

Pſalm dwudzieſty pyąty.
ix.
Pociechi y obietnicze od thego Páná.
x.
Zaden nie opuſzcżon ktory prawdy ſtrzeże.
xj.
W ſámym Koſcyele Páńſkim odpuſzcżenye grzechow.
xij.
Nigdy zakonowi żaden doſyć vcżynić nie mogł.
xiij.
Obiethnicá zá ſtátecżność wiáry
xiiij.
Pan ieſt vtwirdzenye thych co ſie go boią.
xv.
Z márnem ſwieckyem nabyciem prawdá ſie nie zgodzi.
xvj.
Proźbá o dobri porządek/ o obronę/ y o odpuſzcżenie grzechow
xvij.
Grzech záwżdi ociąża wierne ſerce.
xviij.
Moc ſkruſzonego vmyſłu niſzcży grzech.
xix.
¶ Nieprzyiaciele duſzy/ Cżárth/ Swiát/ Ciáło/ Grzech.
xx.
¶ Wyerney duſzy mocny ſtroż Pan Bog.
1:
Gdyż on záwżdy ſwyętych ſwoich nie chowa w nierządzie/
2:
Cicho ná drogę przywodzi gdy ſą w yakim błądzye.
3:
Láſkáwe ſą wſſytki drogi záwżdy Páná tego/
4:
Bo ná nich yeſt miłoſierdzye y prawdá od nyego/
5:
Nye opuśćić tych co ſtrzegą Teſtámentu yego.
6:
Możny ná wſſem dobrotliwy á wſſechmocny Pánye/
7:
Vſłyſz dlá imyenyá twego me nędzne wołánye/
8:
Gdyż wyętſſe yeſt niżli moy grzech twoye zmiłowánie.
9:
Nyewyem by yeden cżłowyek był coby ſie Páná bał/
10:
A coby w zakonye yego ſtátecżnye wytrwáć myał/
11:
Choć go ſobye nádewſſytko Pan tu milſſym obrał.
12:
O záprawdę ktory cżłowyek tego pilen będzye/
13:
Tegoć duſſá w dobrách wiecżnych przemieſſkawa wſſędzye
14:
Potomſtwo ieo w dzyedzictwie ſwym wiecżnie oſiędzie
15:
Pan yeſt mocnym vtwirdzeniem tych co ſie go boyą/
16:
A przy yego Teſtámencye záwżdy mocnye ſtoyą/
17:
Bo im wolą ſwą obyáwi tu możnoſcyą ſwoyą.
18:
Queſtuć márnego ocży me nigdy nye ſſukáyą/
19:
Bowyem ſie do Páná Bogá záwżdy oglądáyą/
20:
On wyymye s śidłá nogi co mnye zli ſtáwyáyą.
21:
Rácżże weyrzeć miły Pánye ná mnyę ſłuſſkę ſwego/
22:
A zmiłuy ſie yuż yáko Pan z miłoſierdzya twego/
23:
Nye opuſſcżay yedynacżká ſwego vbogyego.
24:
Smutek wielki ſerce moye ták ſrodze zátrwożył/
25:
A záwżdy w potrzebach moich dziwnie mi ſie mnożył/
26:
Proſſę Pánye ábyś gi ſam yuż też ze mnye złożył.
27:
Ty ſam obácż pokorę mą iteż pracą moyę/
28:
A poday mi w vpádku mym możną rękę twoyę/
29:
Nyechże też yuż s ſiebye złożę kyedy ſproſność ſwoyę.
30:
Vbácż yedno miły Pánye me nyeprzyacyele/
31:
Iáko ſie ich około mnye zgromádziło wyele/
32:
A zazdroſcyą ſwą złośćiwą ták myę trapyą śmyele.
33:
Kſtałtowną ſtraż rácż poſtáwić moiey nędzney duſſy/
34:
Nyech yey żadne ſprzećiwyeńſtwo namnyey nie obruſſy
35:
Gdyż oná w twey ſwyętey łáſce dobrze ſobye tuſſy.
36:
Iuż wſſyſcy ludzye nyewinni ták ku mnye przyſtáli/
37:
Gdy możność Boſtwá twoyego nádemną poználi/
38:
Dayże Pánye bychmy ſpołem cyebye wyznawáli.
39:
Z łáſki twey lud Izráelſki wyerny wybaẃ wiecżnie/
40:
A day nam twe ſwyęte imyę ták chwalić beſpyecżnie/
Gstrona: Gv

Pſalm dwudzyeſty ſſoſty.
1:
Bychmy w twym wiecżnym kroleſtwye mieſſkáli ſpołecżnie.
xxj.
Obietnicá odpuſzcżenya grzechow/ kthora przyść myáłá hoynie ná wierny koſcioł á zebránie Páńſkiego ludu wiernego.

-1:
Pſalm xxvj.

2:
Iudica me Domine quoniam in innocentia etc.
3:
☞ Argument.
4:
P
Okorna proźbá koſciołá Páńſkyego wiernych Páńſkich/
5:
przećiwko fáłſzywey bráciey złośćiwego koſciołá/ kthorzy
6:
potępyáią prawdę Ewányeliey ſwiętey/ máiąc ią zá od=
7:
ſzcżepyeńſthwo/ á rozmáicye potwarzáią ludzi wierne/ y
8:
wymiátuią ie od ſpołecżnośći ſwych. A tu ſie káżdy w tym Pſalmie iáſnie
9:
przypátrzyć może iż ieſt dwoiáki koſcioł/ tho ieſt/ koſcioł wiernych Páń=
10:
ſkich y koſcioł ludzi złośćiwych. A iako ſie też ty dwá koſcioły ſpráwuią/
11:
tu káżdy obacży ná oko/ ktory ieſt milſzy y przyiemnieyſzy Pánu Bogu.
☞ Ten Pſalm ma w ſobye.
j.
Záłożenye áby Pan ſwym ſądem ſpráwyedliwym wiernych bronił/ á to z wiela przycżyn.
Pirſza przycżyná/ gdy wierny przekłáda ſobie nád wſzytko miłoſierdzie Páńſkye.
Druga/ iż ſie ludzi fáłſzywych chroni á obłudnego koſciołá.
Trzecia/ iż prawdziwą náukę wyznawa.
Cżwartha/ iż chcze prawdziwą chwałę należącą Pánu bogu ſpráwowáć.

12:
grafika
:
V
Cżyń moy miły Pánie ſąd ſpráwyedliwo=
13:
grafika
:
śći/ A obácż iż ia záwżdy chodzę w nie=
14:
grafika
:
winnośći/ Bo w tobye Pánu moim máiąc ſwe vfánie/ Nie będę
15:
grafika
:
nic nákáżon w ſwoie mdłe ſtáránie/ Doſwiádſzże ſam á pokuś pánie mnie
16:
grafika
:
nędznego/ A iáko ognyem ſprobuy wnętrzność ſercá mego.
17:
Bowyem miłoſierdzye twe przed ocżymá memi/
18:
Tobye ſie ia ſpodobam s ſpráwámi ſwoimi/
19:
Bom nigdy oſieść nye chcyał w prożnych ſpołecżnośći
20:
A nye wchodziłem do tych ktorzy broyą złośći/
Záwżdymstrona: G2

Pſalm dwudzyeſty ſſoſty.
ij.
Powthorzenie modlitwy/ áby miedzy złoſniki nie zginął.
iij.
Powtarzánye pirwſzych przycżyn wyzſzey miánowánych
1:
Záwżdim koſcioł złośćiwych w ſwey nienawiśći miał
2:
Nigdy yuż s wſſetecżnemi nye będę záſiadał.
3:
Omyyę ręce ſwoye myedzy nyewinnemi/
4:
A obeydę ołtarz twoy Pánye ſpołu z nimi/
5:
Abych ſłyſſał wdzięcżny głos twoiey ſwiętey chwały/
6:
Wyſławyáyąc cudá twe co ſie zemną dzyały/
7:
Vmiłowałem Pánye pyękność domu twego/
8:
Wktorim wiecżnie przebywaſz s chwałą boſtwá ſwego.
9:
Nye tráć Boże duſſe mey z ludźmi złośćiwemi/
10:
Abych márnye nye zginął tu poſpołu z nimi/
11:
A z mężmi ktorzy prágną krwye nyewinney záwżdy/
12:
Nyech nye ginye żywot moy/ gdyż ták ná cżás káżdy/
13:
Są ręce ich ták pełne rozmáitych złośći/
14:
Bo drą z nyewinnych ludzi dáry bez litośći.
15:
A ya w nyewinnośći ſwey záwżdy będę chodzić/
16:
Zmiłuyże ſie moy Pánye rácż myę wyſwobodzić/
17:
Gdyż záwżdy nogá moyá przy tym mocnye ſtánye/
18:
A w koſcyele wyernych twych będę o moy Pánye/
19:
Wyznawáć imyę twoye s ſwyętemi ſpołecżnye/
20:
W ktorym ty ſam przebywaſz yuż ná wyeki wyecżne.
21:
grafika
-1:
Pſalm xxvij.

22:
Dominus illuminatio mea etc.
23:
Argument.
24:
G
Odny ku pámiętániu ieſt ten Pſalm/ ktorego pirwſza cżąſt
25:
ká zámyka w ſobye dzyękowánie zá wybáwienie przeſzłe.
26:
A druga cżąſtká ma w ſobye modlitwę/ áby Pan Bog káż
27:
dego wiernego przy ſwiętym ſłowie ſwoim záchowáć ra=
28:
cżył/ á iżby go bronić racżył od zdradliwego podchwytánia ſprzećiwni=
29:
kow iego/ owſzem áby go według obietnic ſwoich ſwiętych przy tych po
30:
ciechach zoſtáwić racżył/ ktore tu w tym Pſalmie káżdemu wiernemu ſą
31:
zoſtáwyone.
☞ Tu obacżáć mamy
j.
Pocżątek z wyſławiániem możnośći y dobroći Páńſkiey

32:
grafika
:
P
An ieſt wdzyęcżna ſwiátłość moiá y zbáwienie moye/ R.
:
A yego ſie ya ſámego ná káżdy cżás boię/
G ijSamstrona: G2v

Pſalm dwudzyeſty ſiodmy.
1:
grafika
:
Sam Pan ieſt wiernym obrońcą mnie ſtworzenia ſweo/ Przed ktorim ia
2:
grafika
:
ſtráſzliwie drżę cżáſu wſzelákiego.
ij.
Okazánie wielkośći nieprzyiacioł mocnych prawdzye.
iij.
Stale wyernemu ſercu ſtrách ſwiátá tego nie ſzkodzi.
iiij.
Dobra otuchá modlitwy wierney/ iż Pan Koſcioł ſwoy miłośćiwye záchowáć racży.
v.
W moczney obronye wyerni Páńſcy.
vj.
Przycżyny they obrony/ że ſam pan mocna ſkáłá wiernemu.
Druga/ wdzyęcżna chwałá páńſka od wiernych.
vij.
Proźbá o wyſłuchánie y o wſpomożenie.
viij.
Słába nádzyeiá oprocż Páná tego.
ix.
Obietnicá mocna/ choć ocyec mátká opuśći/ ále Pan nigdy.

3:
Bo gdy ſie ſſkodnicy moi do mnye przybliżáyą/
4:
Abo ći ktorzy nyewinnye cyało me zżyráyą/
5:
Zli nyeprzyacyele moi ktorzy mnye zle tuſſą/
6:
Wſzyſcy ći ſrodze pomdlawſſy márnye vpáść muſſą.
7:
Choćby ſie też wyelkye woyſká przećiw mnie zebráły/
8:
Záwżdy to ſercu moyemu iścye poſtrách máły/
9:
A choćby ſie ſroga woyná przećiw mnye wzruſſyłá/
10:
Tedy iuż w pewnym zwycyęſtwie ma nádzyeyá byłá.
11:
O yednem tylko rzecż prośił Páná Bogá mego/
12:
A s pilnoſcyą iścye záwżdy będę ſſukał tego/
13:
Abym w domu ſwiętym yego miał wdzyęcżne mieſſkánie/
14:
Dokąd dni żywotá mego yuż nadáley sſtánye.
15:
A ábych vźrzał roſkoſſy wdzyęcżne Páná ſwego/
16:
Też ábych záwżdi náwiedzał koſcioł ſwięty iego/
17:
Gdyż on cżáſu przygody złey w ſwym myę przybythku ſkrył
18:
A w beſpiecżnym mieſſkániu ſwym łáſkáwie mię bronił.
19:
Ná mocney ſkále poſtáwił mnye obronę ſwoyę/
20:
Nád wſſytki nyeprzyiacyoły podnyoſł głowę moyę/
21:
A yam też w przybytku yego wdzyęcżność okázował/
22:
Z wdzięcżnym pieniem iáko pánu ofiárim ſpráwował
23:
Rácżże vſłyſſeć moy Pánye głos wołánya mego/
24:
Zmiłuyże ſie á wyſłuchay mnye ſługi ſwoyego/
25:
Gdiż s ſercem á z wdzięcżną twarzą záwżdi ſſukam teo
26:
Abych cye kędy ználeść mogł Páná ták możnego.
27:
Nye odwracayże odemnyę twoyey oblicżnośći/
28:
Nye odchodź od ſługi ſwego w gniewie twey ſrogości
29:
Nye rácżże myę ſam opuſſcżáć gdyż nikt nye pomoże/
30:
Iedno ty wſſego zbáwyenya o wſſechmocny Boże.
31:
Opuſſcżonem yeſt od oycá y od mátki moyey/
32:
Ale myę Pan wzyął w opyekę możney ręki ſwoyey/
33:
Rácżże mi w zakonye twoim proſtą drogę ſpráwić/
34:
S pośrodku mych nieprziacioł rácż mię ſam wybáwić


strona: G3

Pſalm dwudzyeſty oſmy.
x.
Proźbá áby P. wierneo od fáłſzywych náucżicielow wyrwáć racżył.
xj.
Nadobna pociechá wiernemu zá ſkáteczne wythrwánie w vćiſku dla roſkazánia Páńſkyego.
xij.
Nápominánie ku ſtáłośći á ku mężnemu wytrwániu przi prawdzie w ſłowie Bożym zoſtáwioney.
1:
Nye podawayże myę w ręce złych ludzi wſſetecżnych/
2:
Ktorzy máyą vſtá pełne powyeśći fáłecżnych/
3:
Boć yuż ze wſſąd ći fáłſſyrze ták ná myę powſtáli/
4:
By mye záwżdy w ſrogośći ſwey náwſſem vćiſkáli.
5:
Iać tę wyárę zupełną mam o tobye moy Pánye/
6:
Ze według twey obyetnice mnie ſie wſſytko sſtánye/
7:
Iż oglądam wſſytki dobrá żywotá wyecżnego/
8:
W nyeſkońcżoney oſiádłośći káżdego wyernego.
9:
Cżuyże ſie tedy w tym káżdy cżekay Páná ſwego/
10:
A mężnye ſobye pocżynay zá pomocą yego/
11:
Vźrzyſz iżeć on ſam ſpráwi ſerce twe beſpyecżne/
12:
A záchowa cye w łáſce ſwey yuż ná wyeki wyecżne.
13:
grafika
-1:
Pſalm xxviij.

14:
Ad te Domine clamabo etc.
15:
☞Argument
16:
N
A ten cżás gdy ten ſwięty krol á zacny Prorok przed Sau=
17:
lem w wielkim niebeſpyecżeńſtwye był dla kroleſtwá ná
18:
ktore był przez Sámuelá Proroká pomázan/ z wezwánia
19:
ſámego Páná Bogá/ tedy ten Pſalm nápiſał/ W ktorym
20:
ieſt proźbá/ áby go Pan Bog racżył obronić od ſprzećiwnikow iego/ kto
21:
rzyſz ná on cżás ták ſie byli przećiwko iemu vſádzili/ myſląc záwżdy zdrá
22:
dę przećiwko iemu. Iáko ſie to zá pirwotku w onym Saulu krolu okazá
23:
ło/ y w inych ktorzy iemu rádámi ſwemi przećiw Dawidowi pomagáli.
☞ W tym pſalmie obacżymy.
j.
Przełożenie modlitwy ku wyſłuchányu/ bo gdzye Pan wyſłucháć nie racży/ iuż tám zginienie.

24:
grafika
:
K
V tobie ia záwżdy wołam o moy miły
25:
grafika
:
Pánie/ Boże moy ktory o mnie maſz ſwe
26:
grafika
:
pilne ſtáránie/ Nie zátulayże vſzu ſwych ná wołánie moye/ Bo
G iij.ieſliżestrona: G3v

Pſalm dwudzyeſty oſmy.
ij.
Wyſłowyenye ocż proźbá/ áby był wyłącżon s pośrodku złoſnikow á tháiemnych pokrytcow.
1:
grafika
:
yeſliże zamknąć racżyſz ſwięte vſtá twoie/ Pewnie iżeć záwżdy ze=
2:
grafika
:
wſząd zła będzye moiá rzecż/ Bo ſie sſtánę thym podobien czo idą w odchłań precż.
iij.
¶ Fáłſzyrze pod przykritym pokoiem zdrádę okázuią/ á tu ná nie ich thę chytrość przykrytą oddawa/ yáko ią oni zmyſláią y kłádzye przycżynę:
Iż ſpraw Páńſkich nie rozumieią.
Druga/ iż wiedzyeć o pánu niechcą ſkąd im záwżdi zginienie roſcie.
iiij.
Wyznawánye wybáwienia á mocne vfánye wiernego.
v.
Pociechá yáko wierny miedzy złośćiwemi kwitnie.

3:
Vſłyſz Pánye ten nędzny głos wyerney proźby moyey/
4:
Nye odmyetuy myę od ſwiętey oblicżnośći ſwoyey/
5:
Niech z wyerną modlitwą moią łáſkę twą vproſſę/
6:
Gdyż ku koſcyołowi twemu ręce ſwe podnoſſę/
7:
Nye rácżże ty mnyę policżáć myedzy złe grzeſſniki/
8:
A nye rácż mye márnye tráćić s ſproſnemi złoſniki.
9:
Ktorzy pokoy vſty ſwemi bliźnim powyedáyą/
10:
A w ſercoch ſwych záwżdy zdrádę przećiw im zmyſláią/
11:
Oddayże według ſpraw rąk ich im też miły Pánye/
12:
Nyech ſie według mnimánia ich im wſſytko złe sſtánie
13:
Rácż według złych poſtępkow ich co oni dzyáłáyą/
14:
Oddáć im wſzytkę ich ſproſność yák oni oddáyą.
15:
Bowyem oni iż ſpraw Páńſkich nic nie rozumyeli/
16:
Iedno záwżdy w vporzech ſwych nádzyeie ſwe mieli/
17:
Dáleko od rozumow ich tá wyádomość byłá/
18:
Ze ná ſwyecye ręká Páńſka to wſſytko ſpráwiłá/
19:
Też ty Pánye tę wſſetecżność ich márnye popſuieſz/
20:
A yuż wyęcey tych złoſnikow nigdy nie zbuduieſz.
21:
Błogoſłáwyonyſz to Pan moy co mnye nye przebacżył/
22:
A głos wyerney proźby moyey ſam vſłyſzeć racżył/
23:
Ten Pan wſpomożenye moye y wyerny obrońcá/
24:
W tim ia ſámym z wiernem ſercem chcę vfáć do końcá
25:
Gdyż ia zá rátunkyem yego w káżdey ſwey przygodzie
26:
Iścye nie mogę przydź nigdy ták ku żadney ſſkodzye.
27:
Práwye mi zá łáſką yego me cyáło kwitnęło/
28:
A ná wſſem wyelkye pocyechy w duſzy moiey wzyęło/
29:
Bo záwżdi w ſwey dobrey woli chwałę iego wyznam/
30:
Gdyż wyem iż ten wſſechmogący á dobrotliwy Pan/
31:
Ieſt mocną obroną ludu ſwoyego wyernego/
32:
A záwżdy pewnym zbáwyenyem Kriſtuſá ſwoyego.
Rácż=strona: G4

Pſalm dwudzyeſty dzyewiąty.
vj.
Nadobna modlitwá zá wſzytek zbor ábo koſcioł wiernych Páńſkich.
1:
Rácżże ty wybáwić lud twoy o moy miły Pánie/
2:
Niechay w błogoſłáwieńſtwie twym twe dziedzictwo ſtánie
3:
Rácżże ie ſam iák możny krol tu rzędzić łáſkáwie/
4:
Aby ſie im záwżdy ſſcżęſcye wiodło w káżdey ſpráwye/
5:
Rácżże wywyzſſyć wierne twe w łáſce twej beſpiecżnie
6:
Gdyś ich ſam obiecał bronić tu ná wieki wyecżnye.
7:
Pſalm xxix.

8:
Afferte Domino filij Dei etc.
9:
Argument.
10:
I
Eſt proroctwo o kroleſtwie Paná Kriſtuſowym/ kthore
11:
przez opowiedánie Ewányeliey miáło być dziwney wiel=
12:
możnośći po wſzytkim ſwiecie. A iż mocą iego wſzytko ſie
13:
záwżdy sſtawa/ przez ſłowo tey to Ewányeliey ſwiętey.
14:
A wſzákoż tu iáko pod pokrywką wſzytká możność kroleſtwá Páńſkiego
15:
ieſt záćmioná/ iáko to y v wſzytkich Prorokow ieſt poſpolicie záchowa=
16:
no w piſmiech ich/ iż inácżey piſzą á inácżey rozumieią. A wſzákoż ſprá=
17:
wá Duchá ſwiętego/ kto ſie iey przypátrzyć chce/ nigdy prożna nie ieſt:
18:
y owſzem záwżdy w thych táiemnicach wielkie á pocieſzliwe rzecży nam
19:
przychodzą/ bychmy ie iedno rozumieć chcyeli.
☞ Ten Pſalm nam dawa znáć.
j.
Wypiſánie prawdziwej chwały Bożey/ z mocney wiári wzywáuie/ dzyękowánie.
ij.
Szyrokie obiáwienie ſłowá Bożego.
iij.
Możność głoſu á ſzáfowánia Ewányeliey.

20:
grafika
:
Z
Gotuycieſz ſie wſzyſcy wy Boſcy ſynowye/
21:
grafika
:
Myeycie wdzyęcżne dáry Pánu pogotowie/
22:
grafika
:
Nieścieſz ie z ochotnym ſercem záwżdy iemu/ Należącą chwałę daycy Pánu ſwemu.
23:
Cżyńcye cżeść ſwyętemu imyenyowi yego/
24:
Chwaląc Páná Bogá s ſercá vprzeymego/
25:
Wnidźcye do przybytku ſwyętego Páńſkyego/
26:
A tám poznacye moc ſłow Boſtwá wyecżnego.
27:
Wyſſedł yeſt głos Páńſki nád wſſemi wodámi/
28:
Bog w Máyeſtacye ſwym zágrzmyał możnoſcyámi/


strona: G4v

Pſalm dwudzyeſty dzyewiąty.
1:
Po wſzey ſſyrokośći głos Páńſki był ſłyſſan/
2:
Gdy nád wyelkoſcyą wod ogłośił gi ſam Pan.
iiij.
Słowo Páńſkye iáko myecż przerażáyączy ſercá ludzkye.

3:
Głos Páńſki yeſt záwżdy ták wyelkyey zacnośći/
4:
Ze przed nim ſrodze drżą ty zyemſkye niſkośći/
5:
Wyelkyey yeſt możnośći głos Páná náſſego/
6:
Bo wſſytko ſtworzenye w poſłuſſeńſtwye yego/ v.
:
Náwroczenye bożnicze ku Ewányeliey.

7:
Ná ten ták ſtráſſliwy á możny głos Páńſki/
8:
Wykręći ſie z gruntu y Cedrus Libáńſki/
9:
Wſſytki wyelkye drzewá głos Páńſki wywroći/
10:
A ſrodze połamye y w niwecż obroći.
vj.
Moc ſłowá Páńſkiego tłumi mocarze tego ſwiátá.

11:
Wſſytko Pan potłumi głoſem ſwey możnośći/
12:
Zwirzętá okrutne w ich dziwney ſrogośći/
13:
Wſſytki Iednoroſce w kráinach Libáńſkich/
14:
Potrze on możny głos ſtráſſliwych ſłow Páńſkich.
vij.
Náwroczenye wſzytkich opuſcyáłych koncżyn ſwiátá teo.

15:
Ogniſte błyſkánye głos Páńſki ſpráwuye/
16:
Okrutne puſtynye tłucże dziwnye pſuye/
17:
Srogą puſſcżą Kades głos Páńſki poruſſy/
18:
Nyebeſpyecżeńſtwá yey wſſytki ſam pokruſſy.
viij.
Iáko dzikye zwirzętá ták pogáni mieli poznáć Ewányelią.

19:
Ná głos Páńſki Ieleń dzyatecżki ſwe rodzi/
20:
Blędne z głuchych láſow Pan záwżdy wywodzi/
21:
Wſſytki on prowádzi do koſcyołá ſwego/
22:
By dawáli chwałę imyenyowi yego.
ix.
Pan s koſcyołem ſwym wnawięthſze niebeſpiecżeńſthwá wiecżnie zoſtánie.

23:
Pan ſam możnoſcyą ſwą y w potop zoſtánye/
24:
Oſiędzye yáko krol ſwe dzyęcżne myeſſkánye/
25:
Słowo ſwyęte yego yuż wyecżnye trwáć będzye/
26:
Rozſławi ſie hoynye po wſſem ſwyátu wſſędzye.
x.
Błogoſłáwieńſthwo koſciołá wiernie przi pánu trwáiącego

27:
Pan Bog da záwżdy moc narodu wyernemu/
28:
Będzye błogoſłáwił ná wſſem ludu ſwemu/
29:
Záchowa wyerne ſwe w pokoyu ſwym wdzyęcżnym/
30:
A będzye krolem ich tu yuż záwżdy wyecżnym.
-1:
Pſalm xxx.

31:
Exaltabo te Domine quoniam etc.
32:
☞ Argument.
33:
D
Zyękowánie ieſt/ iż go Pan Bog cżáſu niemocy iego wy=
34:
báwić racżył/ ábo też od iákiey pokuſy/ w ktorey mu przy
35:
padáłá boiaźń śmyerći. A tak tu ten ſwięty Krol oſobli=
36:
we pociechy wylicża/ ktore ſie nád káżdym wiernym dzye


strona: H

Pſalm trzydzyeſty.
1:
yą. Bo chocia go kyedy Pan Bog pokáráć racży/ á wſſzákoż ſowito záw=
2:
żdy nágradza pociechy cżłowieká ſobie wiernie vfáiącego/ á záwżdy ie=
3:
go ſmutek w weſele obrácáć racży.
☞ Ten Pſalm nam okázuye.
j.
Dzyękowánye zá wolność od nieprzyiacyoł/ iż pociechy ſwej nád wiernym nie máią.

4:
grafika
:
Z
Acnie cie będę wywyzſzáć w chwale ſwey
:
moy Pánie/ R.
:
Ześ mię wdzięcżnie przijąć racżił w twoie zmi
5:
grafika
:
łowánie.
:
R. A nie dałeś tey pociechy
:
ſprzećiwnikom moim
:
By ſie kocháli z zwycięſtwá
6:
grafika
:
tu nád ſługą twoim.
7:
grafika
:
R. Bo gdym ia do ciebie wołał páná bogá ſweo /
:
Tedyś wnet vzdrowić racżył niemoc ciáłá mego.
ij.
Wyznánie dobrothliwośći Páńſkiey/ á nápominánie wiernych ku dziękowániu zá tákye łáſki.

8:
O moy dobrotliwy Pánye do cyebyeć ya muſſę/
9:
Gdyżeś ty ſam wywyeść racżył s pyekłá moyę duſſę/
10:
Dziwnąś łáſkę możnośći twey nádemną obyáwił/
11:
Od tych ktorzy ſzli w odchłani ſameś mye wybáwił/
12:
Nyechżeć yuż ſwyęći z weſelem cżeść y chwałę dáyą/
13:
Wiecżną pámiątkę ſwiątośći twey niech wyznawáią
iij.
Docżeſne pokaránie wiernego obráca ſie w rádość wiecżną. Bo y ſam Pan powiádá/ Błogoſłáwieni ći co ſą ſmutni/ ábowiem oni będą pocieſzeni.

14:
A ácż gnyew twoy miły Pánye yeſt ták popędliwy/
15:
Wſſákoż yednák nye długo trwa gdyś yeſt miłośćiwy
16:
Wſſytká ſpráwá tu nędznego żywotá moyego/
17:
Ieſt tu zoſtáwyoná w ſwyętey mocy Boſtwá twego/
18:
A ácż cżáſem do wyecżorá płácżem ſie zálewam/
19:
A wſſákoż záſię s poránku wyelką rádość myewam.
iiij.
Przycżyná vdręcżenia/ wſzetecżne beſpyecżeńſtwo á hárda myſl.

20:
Záwżdym ya w ſwey obfitośći mowił miły Pánye/
21:
Ze ſie mnye żadne wzruſſenye ná wyeki nie sſtánye/
22:
Aleś ty wſſytko w woli ſwey yáko Pan zoſtáwił/
23:
Acżeś myę ták ochędożnym ſobye ná wſſem ſpráwił/
24:
Lecż iżeś ná cżás odwroćił mnye oblicża ſwego/
25:
Byłem ſrodze zátrwożonym procż rátunku twego.
HA przed=strona: Hv

Pſalm trzydzyeſty pirwſſy.
v.
Okazánie nicżemnośći cyáłá krewkiego.
1:
A przedſięć ya k tobye wołam moy wſſechmocny Pánye/
2:
Boże moy rácż ſam vſłyſſeć mey proźby wołánye/
3:
Widzęć iż we krwi ſwey nie mam tu żadney roſkoſſy/
4:
Gdyż wyem że ſie cyáło moye ták w niwecż roſproſzy/
5:
A záś ten proch miły Pánye będzyeć chwałę dawał/
6:
A prawdę twą záś on kyedy tu będzye wyznawał.
vj.
Obetnicá wiernemu o ktorą záwżdy prośić ma/ áby trapyenie iego w weſele ſie wyecżnye obroćiło.

7:
Vſłyſzże ty o moy Pánye nędzne proźby moye/
8:
A rácż okázáć nádemną zmiłowánye ſwoye/
9:
Bo wſſákeś ty ſam yeſt Pan moy moye wſpomożenie/
10:
Ty záwżdy w rádość obrácaſz káżde me trapyenye/
11:
Zwlecżże żáłobne odzyenye ze mnye ſługi ſwego/
12:
A rácż myę przyoblec w ſſátę weſela wyecżnego.
vij.
Przycżyná iż to ſłuſznie Pan vcżynić ma/ gdiż ieſt ſpráwiedliwy á wierny w obietnicach.

13:
Dayże ábych wyecżną chwałę z weſołym ſpyewányem/
14:
Cżynił tobye o moy Pánye zá twym zmiłowányem/
15:
Gdiżeś ty ieſt moy Bog wiecżny ná wſſem ſpráwiedliwy
16:
Iać twą możność wyznáć muſſę pokim iedno żiwy
17:
Bo nie wątpię że myę wyrwieſz s tych moich trudnośći
18:
A po tych ſmutkoch wwiedzieſz myę do wiecżnych rádośći.
19:
grafika
-1:
Pſalm xxxj.

20:
In te Domine ſperawi etc.
21:
Argument.
22:
R
Ozmáite rzecży á bárzo poważne ten Pſalm ma w ſobye/
23:
cżęſcią dzyękowánie/ cżęſcyą modlitwę/ cżęſcią też nápo=
24:
minánie ku ſtátecżnośći wiáry prawdziwey o Pánu Bo=
25:
gu. Ktore rzecży wſzytki wielką pociechę Każdemu cżło=
26:
wiekowi wiernego ſercá/ przynoſzą: kthory iedno chce nád ſobą poznáć
27:
możność Páná Bogá wſzechmogącego.
28:
Bowiem tu práwye ſtąd káżdy
29:
poiąć może/ że y ſwyęći ludzye pod cżás nie ſą doſkonáli w ſthałoſcyach
30:
ſwoich/ w przećiwnych rzecżach/ procż oſobney łáſki á wſpomożenia Pá
31:
ná ſwego.
32:
grafika
:
W Tobiem vfał miły Panye s ſercá vprzeymeo / W cżymem
iſcye ni=strona: H2

Pſalm trzydzyeſty pirwſſy.
☞ S Pſalmu tego obacżyć mamy.
j.
Przypominánie mocnego vfánia/ nie w ſámym ſobie/ áni w mocy cżłowieká/ iedno w ſámey ſpráwiedliwośći Páńſkiey/ przez ktorą wierny wybáwion bywa.
1:
grafika
:
iście nigdy nie miał zháńbyenia żadnego/ Wybaẃże mię w oney ſwiętey
2:
grafika
:
twey ſpráwiedliwośći/
:
A rácż ku mnie ſkłonić vcho ſwey boſkiey miłośći/
3:
grafika
:
poſpieſz ku rátunku memu tyś Bog moy obrońcá/ Pewny dom vcyecż=
4:
grafika
:
ki moiey broń mye ſam do końcá.
ij.
Przycżyná wybáwienia moc Pańſka/ ktora wybáwia od bluźnirſthwá wierne Páńſkie.

5:
Bowyemeś ty yeſt moc moyá k tobye vcyecżkę mam/
6:
Ty mnię dla imienia twego mocnie wywiedzieſz ſam/
7:
Y wychowaſz mie w łáſce twey z miłoſierdzya ſwego/
8:
A wywyedzyeſz mię z onego śidłá zákrytego/
9:
Ktore ná zginyenye moye ſprzećiwnik poſtáwił/
10:
Aleś ty yák obrońcá moy mnye z nyego wybáwił.
iij.
Modlitwá Páná kriſtuſowá cżáſu śmierći ieo Luk. xxiij.

11:
W ręce twoye miły Pánye porucżam ya tobye/
12:
Duchá mego/ ábyś racżył mile przyiąć k ſobye/
13:
Boś ty mnyę Pánye Boże moy ſam odkupić racżył/
14:
Oney wyecżney prawdy twoyey iścyeś nye zinácżył/
15:
Wſſytki ty ktorzy nádármo zmyſláli prożnośći/
16:
Myałeś w wyelkyey nyenawiśći zá ich ſproſne złośći.
iiij.
Roznicá prawdziwey nádzieie od nádzyeye cieleſney.

17:
Yać záwżdy moy miły Pánye w tobye mocnye vfam/
18:
A w miłoſierdziu twim ſwiętim rádość z weſelem mam
19:
Bowyemeś ty pokory mey nigdy nye przebacżył/
20:
Duſſę moyę w potrzebach mych tyś wybáwić racżył/
21:
Z rąk nieprzyacielá mego dziwnyeś myę wybáwił/
22:
Záwżdy ná przeſtronych mieſcach nogiś me poſtáwił.
v.
Záłobliwa modlitwá s przypominániem wielkiey żałośći ktora trápi wiernego/ gdy ſie tu czo dzyeye nád wolą Páńſką.

23:
Zmiłuy ſie moy miły Pánie wſſák znaſz me trapyenye/
24:
Yáko w gniewye ma oko me dziwne poruſſenye/
25:
Duſſá moyá y żywot moy zewſząd bárzo mdleye/
26:
Widząc że ſie nád wolą twą Pánye wſſytko dzyeye/
27:
Iuż w tákyey wyelkyey żáłośći żywot ſie moy kroći/
H ijstrona: H2v

Pſalm trzydzyeſty pirwſſy.
1:
W wzdychániu látá me ſchodzą żadne ſie nye wroći.
vj.
Duch ſmęthny wyſuſza kośći.

2:
W vboſtwye wſſytká moc moyá yuż práwye zemdláłá/
3:
Kośći moye wyelka troſká záwżdy wyſuſſáłá/
4:
Bom w pośrodku nyeprzyacyoł thák ſie zháńbyonym sſtał/
5:
Myedzy ſąſiády moyemi myeſcám nigdy nye myał/
6:
Każdy znáyomy widząc mye z boyáźnyą vcyekał/
7:
Zaden mye na mieyſcu ſwoim nigdy nye docżekał.
vij.
Wyráżenie Kościołá Páńſkieo

8:
Pámyątkę mą wſſyſcy práwye v ſiebye zátárli/
9:
Zem ſie sſtał ták w ſercu ſwoim práwye iák vmárły/
10:
Byłem od wſſytkich ták márnie ná wſſem odrzucony/
11:
Iáko gárnyec ktory bywa w niwecż potłucżony/
12:
Záwżdym ſłychał przykre ſłowá okrutne łáyánye/
13:
Od tych ktorzy około mnye myeli ſwe myeſſkánye.
viij.
Záwżdy v złośćiwych wierni odrzuceni iáko by nicżemni.

14:
Bo ſie yuż wyęc pod cżás ná to vmyſlnye ſchodzili/
15:
Aby nędzną duſſę moyę yáko vłápili/
16:
Alem ya moy miły Pánye w tobye vfánye myał/
17:
Rzekłem: Tyś ſam mocny bog moy coś mi tu wſſytko dał/
18:
W twych ręku cżąſtká moich wſſytkich oſiádłośći/
19:
Ty mnye łáſkáwye nádárzyſz wſſego w obfitośći.
ix.
Acż ſie ſwiáth náſadzi ná wiernego/ ále Pan záwżdy rozſzyrzy pociechy y oſiádłośći iego.

20:
Rácżże myę wyrwáć s pośrzodku nyeprzyacyoł moich/
21:
Od tych co mie przeſláduyą tu z vporow ſwoich/
22:
Obroćże yáſną twarz twoyę ná myę ſługę twego/
23:
A wybaẃ mye yáko moy Pan z miłoſierdzya ſwego/
24:
Bo ia zháńbyon być nie mogę gdy ták wzywam ciebie
25:
Nye rácżże mye odmyetowáć moy Pánye od ſiebye.
x.
Proźbá áby P. Bog łáſkáwą twarz do ludu ſwego obroćić racżył.

26:
Nyechże ſie yuż záwſtydáyą ći márni złoſnicy/
27:
A nyechay będą w wiedzyeni iuż do pyekłá wſſyſcy/
28:
Wſſytki ty vſtá zdrádliwe nyechay omyenyeyą/
29:
Co przećiw ſpráwyedliwemu fáłſz mowić vmyeyą/
30:
Ktore we złym vżywányu á w pyſſe ſwey záwżdy/
31:
W vpornym fáłſſu zoſtáyą tu yuż ná cżás káżdy.
xj.
Przeklęcye złoſnikom kthorzy zmyſláyą zdrády wiernym Páńſkim.

32:
O yákoż yeſt wyelka wyelkość Pánye twey ſłodkośći/
33:
Ktorą boyącym ſie cyebye podawaſz w ſkrytośći/
34:
A ták yą hoynye rozdawaſz przed ſyny ludzkyemi/
35:
Tym ktorzy tobye vfáyą vmyſły ſtałemi/
36:
Mocnie ich ſam bronić racżiſz w przibytku twym ſwiętym/
37:
Od tych ktorzy im złorzecżą yęzykyem przeklętym.
xij.
Pocieſzłiwa obyetniczá vćiśnionym/ iż ich Pan bronić racży.

38:
Ach yák yeſt błogoſłáwyony ten dobrotliwy Pan/
39:
Ktory z miłoſierdzya ſwego ty cudá cżyni ſam/
40:
Ze mię záwżdy chowáć racży w mieſcie ták obronnem


strona: H3

Pſalm trzydzyeſty wtory.
1:
Chociażem ia cżáſem mowił rozumem ſwym płonem
2:
Iżem yeſt márnye odrzucon od oblicża yego/
3:
A nye pátrzy ná mye okyem miłoſierdzya ſwego.
xiij.
Wyſławyánye z dzyękámi zá dziwny rátunk w przećiwnoſciach/ ácż pod cżás krewkye przyrodzenie w thym wąthpi á cknie ſobye.

4:
Aleś ty o możny Pánye z Máyeſtatu twego/
5:
Weźrzał ná pokorną proźbę ſługi nicżemnego/
6:
Vſłyſzałeś głos modlitwy w vćiśnyenyu moim/
7:
Gdim pánie do ciebie wołał z wiernym ſercem ſwoim
8:
Nic myę iścye nádzyeyá ma w tym nye omyliłá/
9:
Ktora záwżdy ták zupełna w twoyey láſce byłá.
xiiij.
Wyznánie wyſłuchánia s proźbą/ áby s tą nádzyeią do kończá záchowan był.

10:
Rozmiłuycyeſz ſie yuż wſſyſcy ſwyęći Páná ſwego/
11:
Ktory záwżdy ſſuka prawdy káżdego wyernego/
12:
Bo ten Pan złośćiwym pychę ſowito oddawa/
13:
Ták iż tu káżda ſpráwá ich w háńbę ſie im sſtawa/
14:
A dziwnye Pan ich podnyoſłe myſli záwżdy kroći/
15:
Bo poſpołu y s ſámemi w niwecż ye obroći.
xv.
Nápomnienye ku ſtałośći wierne/ á przełożenie pychy/ ktorą Pan poháńbieniem tłumi.

16:
Ale wy ktorzy ták mężnye przy ſwym Pánu trwacye/
17:
A yuż zupełne vfánye ſwe w nim záwżdy macye/
18:
Potwirdzaycyeſz w ſobye záwżdy ſercá ſwego cále/
xvj.
Obietnicá moczna/ iż Pan w wiecżney obronie záchowáć racży beſpyecżnie dufáiące ſobye.

19:
A w Pánu ſwym pokłádaycye ſwe nádzyeye ſtale/
20:
Pewnyeć on was nye opuśći z miłoſierdzya ſwego/
21:
Bo on wyecżnie w obronye ſwey záchowa wiernego.
22:
grafika
-1:
Pſalm xxxij.

23:
Beati quorum remiſſe ſunt iniquitates etc.
24:
☞ Argument.
25:
B
Logoſłáwiony ten Prorok ſwięty/ bárzo pocieſzliwe nam
26:
w tym Pſalmie rzecży opowiádáć racży/ około vſpráwie
27:
dliwienia náſzego/ thák iż żadną iną rzecżą vſpráwiedli=
28:
wieni być nie możemy/ iedno ſámą ſzcżyrą łáſką á dobro=
29:
tliwoſcią Páńſką. A żadnym obycżáiem błogoſłáwieńſthwá wiecżnego
30:
doydź nye możemy/ iedno przez mocną á doſkonáłą wiárę w Kriſthuſá
31:
Páná. Też grzechow ſwych inácżey s ſiebye zgłádzić nye możemy/ iedno
32:
tąż wiárą w tego zbáwicielá náſzego. Ktory ſam wziąwſzy ie ná ſwe cżło
33:
wiecżeńſtwo/ vcżynił zá nie doſyć Bogu oycu ſwemu niebieſkyemu. Bo
34:
inácżey żadnym obycżáyem/ áni zakonną ofiárą/ áni właſnemi vcżynki
35:
náſzemi s ſiebyeſmy ich złożyć nie mogli/ áni możemy/ iedno ſámą łáſką
36:
Páńſką/ á przez mocną á ſthałą wiárę w Pánu Kriſtuſie. Yáko on ſam
37:
tego Boſkyemi vſty ſwemi poſwiadſzáć racży/ mowiąc: Kto vwierzy w
H iijmię/ ſmier=strona: H3v

Pſalm trzydzyeſty wtory.
1:
mię/ śmierći nie ogląda ná wieki. A ná drugim mieyſcu: Kto vwierzy á
2:
będzye okrzcżon/ten yuż pewnie będzye zbáwion.
☞ W Pſalmie tym co mamy obácżáć.
j.
Wyobráżenye ſpráwiedliwyh ktorym grzechy bywáią dármo odpuſzcżone/ á ktorym Pan okrywa złośći ich. A przycżyná teo ieſli nam dármo złośći odpuſzcżone nie będą/ thedy w ſmętku wyſuſzone będą śiły ciáłá krewkiego.

3:
grafika
:
B
Logoſłáwieni ſą kthorych Pan odpu=
:
ſzcża złośći/ R.
:
A iż pokrywa grzechy ich s ſwey Boſkyey
4:
grafika
:
miłośći.
:
R. Szcżęſliwy to cżłek co mu Pan
:
grzechu nie pocżyta/
:
Gdyż ſie on też w duchu ſwoim
5:
grafika
:
zdrády nic nie chwyta.
:
R. Lecż iżem ia grzeſzny poznał mdłość moiey krew=
:
kośći/ W zámilcżeniu grzechow ſchnęły moye nędzne kośći/ Acżem wołał
6:
grafika
:
przez cáły dzyeń w ſwey wielkiey żáłośći.
ij.
Spowiedz prawdziwa prze kthorą grzechy odpuſzcżone bywáią/ gdy ie ná ſię wyznawamy á obiáwiamy przed Bogiem/ á z wiárą prośimy odpuſzcżenia ich/ ktore nam dármo przipada z obietnice Páńſkiey.

7:
Gdyż moy Pánye ręká twoyá zewſſąd mye dotknęłá/
8:
Wyelka żáłość we dnye w nocy ták mye vćiſnęłá/
9:
Iuż we mnye ſrogye me złośći ták moc wyſuſſyły/
10:
A práwye yák oſtre ćirnye zewſſąd mye okryły/
11:
Wſſákożem ya miły Pánye tu wſſytki me złośći/
12:
Wyznawał przed oblicżnoścyą twey ſwiętey miłośći
13:
A nye kryłem przed tobą ſwych nyeſpráwyedliwośći.
iij.
Drugye wyobráżenye/yáko máią być rozeznáni ludzie pokryći od wyernie pokuthuiących/ gdyż y w ſwiętych bywa grzech nálezion á wſzákoż zá pokorną proźbą odpuſzcżon bywa.

14:
Rzekłem/ iż ya przećiw ſobye o moy miły Pánye/
15:
Swoyey nyeſpráwyedliwośći vcżynyę wyznánye/
16:
A ty z onego wyelkyego miłoſierdzya ſwego/
17:
Láſkáwye odpuśćić racżyſz ſproſność grzechu mego/
18:
Zawżdyć o to ſwyęći twoi będą cye prośili/
19:
Aby też cżáſu potrzeby wyſłucháni byli/
20:
Gdyż s krewkośći przećiw tobye Pánye wyſtąpili.
iiij.
Choć Pan karánye dopuśći zá grzech/ ále iednák pocyechy wiernego nye odeymuie gdi będzye prośił miłośćiwego ráthunku iego/ á odpuſzcżenia winnośći ſwoich.

21:
A nyech ná nye yáko potop przydą nawáłnośći/
22:
Ze choć będą zátrwożeni od yákich ſrogośći/


strona: H4

Pſalm trzydzyeſty wtory.
1:
Wſſákoż ná mye nic nye prziydzye nigdy ſſkodliwego/
2:
Zá rátunkyem á pomocą Páná wſſechmocnego/
3:
Gdyż on y mnie tu wſpomaga w mej káżdey trudnośći
4:
A záwżdy mye ſam przywodzi ku moyey rádośći/
5:
A wyrwye mye od tych co mi cżynili przykrośći.
v.
Przypomnyenie obyethnic ktore Pan przyrzekł/ ku oſwyeceniu wiernich w krewkośći ich.

6:
Vcżyńże moy miły Pánie według ſłowá twego/
7:
Rácż mye wyrwáć tu s káżdego vpádku moyego/
8:
Wſſákeś ty rzekł/ iż ya tobye/ tákowy rozum dam/
9:
Y wprowádzę cye ná drogę vznánya twego ſam/
10:
Ták iż choć grzech twoy tu ná cyę dziwne rzecży tocży
11:
Wſſákże ya yednák nád tobą vtwirdzę ſwe ocży/
12:
Ze on ſpraw twych złoſcią ſwoyą nigdy nye potłocży.
vj.
Nápominánie ku prawdziwej ſkruſze á ku vznániu/ ábychmy ták przed oblicżnoſcią páńſką iáko nyeme źwirzęthá nie chodzili.

13:
A ták tu s pilnoſcyą káżdy vchá ſwego nákłoń/
14:
A nie chciey iuż być ták ſproſnym iáko Muł ábo Koń/
15:
Ktorzy żadnego rozumu nic w ſobye nye máyą/
16:
Co zle ábo też co dobrze nic tego nye znáyą/
17:
Rácżże ty ſam miły Pánye ty źwirzętá ſkroćić/
18:
A yáko wędzidłem chcyey ye ku ſobye náwroćić/
19:
Gdyż od roſkazánya twego chcą ták ſtroną chodzić.
vij.
¶ Grzech ieſth przycżyná przednieiſza vćiśnienia kthore Pan dopuſzcża ná wyſtępne s krekośći/ á wſzákoż pociechy ich ſpráwiedliwoſcią ſwą chce záwżdy miłośćiwie nágrádzáć

20:
Widzęć ya práwye ná oko o moy miły Pánye/
21:
Iáko wyelkye nád grzeſſnikyem yeſt twoye karánye/
22:
Ale temu ktory w tobye ma ſwoye vfánye/
23:
Nád tym twoye miłoſierdzye łáſkáwye ſie sſtánye/
24:
Rozweſelcyeſz ſie yuż wſſyſcy w łáſce Páná tego/
25:
Ktorzyſcye ſą ſpráwyedliwi á ſercá práwego/
26:
Chłucieſz ſie yuż wſſyſcy wiecżnye ſwyętą łáſką iego.
27:
grafika
-1:
Pſalm xxxiij.

28:
Exultate iuſti in Domino rectos etc.
29:
Argument.
30:
C
Hwálebne dzyęk cżynienie w tym Pſalmie Prorok ſwięty
31:
położył wiernym Páńſkim/ w ktorym przypomina wyel=
32:
kie á hoyne dobrodzyeyſtwá Páńſkye/ iż ſłowo ſwe praw
33:
dziwe ná ſwiecie iáwnie obiáśnić racżył: Iż záwżdy wier
34:
nych ſwoich miłośćiwie bronić racży: Iż złe á ſwowolne ludzi káráć ra=
35:
cży: Iż wſzytki rzecży możnie ſtworzywſzy/ ták ſpráwuie y rządzi ſwiętha
ręká ie=strona: H4v

Pſalm trzydzyeſty trzeći.
1:
ręká iego. A tu właſnie nam należy/ poznawſzy ták możnego Páná ſwe=
2:
go/ á Bogá tákiego/ kthorego mocy ieſt pełná zyemiá y niebo/ ábychmy
3:
też záwżdy tym pewnieyſzą á zupełnieyſzą nádzyeię ſwą w nim iáko w Pá
4:
nu ſwoim pokłádáli/ wierząc mocnie ſwięthym obyethnicam iego/ iż on
5:
nas nigdy opuśćić nie racży/ gdy mu mocnie vfáć będzyemy.
☞ Czo w ſobye ten Pſalm zámyka.
j.
Pocżyna ſie roſkazánie pobudzáiące ku Bożey chwale á ku wyznawányu dobrodzieyſtw iego/ zá ktore vſtáwicżnye Páná chwalić á iemu dzyękowáć mamy.

6:
grafika
:
R
Aduycie ſie ſpráwiedliwi w łáſce Pá=
:
ſweo/ A ſłuſznie ſie chłubić macie wy ſercá
:
práwego.
:
R. Ná wſzelákich inſtrumenciech
:
chwalcie Páná tego/ A ſpiewaycie nową pioſnkę ku cżći k chwale iego/
7:
grafika
:
Z weſołemi głoſy ſwemi vcżyńcie cżeść yemu/ Iáko Pánu nád
8:
grafika
:
wſze Pány záwżdy wſzechmocnemu.
ij.
Iáko záwżdy ſłowo Páńſkie wyerne ieſth/ á ná ſámey wyerze należy.

9:
Abowyem yeſt ſłowo Páńſkye wyerne w káżdey mierze/
10:
A poſtępki wſſytki iego należą ná wyerze/
11:
Acż miłuye miłoſierdzye y ſpráwyedliwy ſąd/
12:
Ták iż záwżdy pełná zyemyá mocy yego zewſſąd/
13:
Słowem Páńſkim ták ieſt mocnie niebo vtwirdzone/
14:
A duchem ſwyętych vſt yego ták możnye ſpráwyone.
iij.
Iż ná roſkazánie Páńſkye wſzytko cożkolwyek ſtworzono ieſt thu/ tedy tho ku pożytku nędznego cżłowieká ieſt ſpráwiono. A tu ieſt vpominánie ku boyáźni Páńſkiey ktory wſzytkim władnie.

15:
Ten ſam ktory yáko w wyádro zebrał morſkye wody/
16:
A yáko w ſkarb ſkładł tu wſſytki przepáśći bez ſſkody/
17:
Nyechże ſie yuż wſſytká zyemyá tego Páná boi/
18:
Gdyż ſie tu ná ſwyecye żaden przed nim nye oſtoi/
19:
Bowiem on rzekł á wnet wſſytko dziwnie ieſt ſpráwiono
20:
On przykazał á nátychmyaſt ieſt wſſytko ſtworzono.
iiij.
Iż Páńſka możność záwżdy wſzythko ſpráwuie/ á choć co ludzye okrutni chcą ſtánowić nád wolą iego/ tedy to on od koſciołá ſweo możnoſcyą ſwą odeymie/ ták iż iedno ſámá ſwięta rádá á poſtánowienie iego/ wiecżnie zoſtáć muśi.

21:
Pan záwżdy dziwną możność ſwą ná wſſem okázuye/
22:
Rády ludzkye y myſli ich w niwecż roſypuye/
Acż możnestrona: I

Pſalm trzydzyeſty trzeći.
1:
Acż możne kſiążętá zyemſkye rády ſwe myewáyą/
2:
Ale Pan wſſytko odmyeni co oni zmyſláyą/
3:
Sámá yedno rádá Páńſka ná wyeki trwáć będzye/
4:
Myſl ſercá yego po wſſytkich narodzyech trwa wſſędzye.
v.
Właſne wypiſánye á okazánie prawdziwego koſciołá/ ktorego ſam Pan ieſt ſtrożem y obrońcą.

5:
Błogoſłáwyonyſz to narod ktory Páná tego/
6:
Obyera ſobye zá Bogá ſwego wſſechmocnego/
7:
Tákowyć też on lud ſobye zá dzyedzictwo obrał/
8:
A wyelkye kochánye ſwoye tu yuż w nim będzie miał/
9:
Láſkáwie Pan z nyebá ſwego ná ſwiát poźrzeć racżył
10:
Aby we wſſech ſynoch ludzkich myſli ich obacżyl.
vj.
Iáko Pan widząc hárde myſli ludzi ſwiátá thego z nich ſie ſmieie/ á gdy oni czo ná ſwey moci záſadzáią iż im to wſzytko nie idzye ták iákoby oni chcieli

11:
Weźrzał tu Pan ná ty wſſytki s przybytku ſwoyego/
12:
Ktorzy myeſſkáyą ná zyemi do cżáſu ſłuſſnego/
13:
Bowyem ten Pan ktory ludzkye ſercá ſtworzyć racżył
14:
A wſſytki zewnętrzne ſpráwy ich z dawná przebacżył
15:
Zaſz widzi iż krol mocą ſwą może ſie wybáwić/
16:
Abo obrzym wyelkoſcyą ſwą zaſz co może ſpráwić.
vij.
Mocarſtwá tego ſwyátá poſmyewiſko przed pánem/ á ći czo ſie go boią w wielkiey opátrznośći ieo

17:
Zaſz omylny Koń może co pomoc k wybáwyenyu/
18:
Aby ten co ná nim ſiedzi nyę przyſſedł k zginyenyu/
19:
Bowyem oto ocży Páńſkye ná tákye pátrzáyą/
20:
Ktorzy záwżdyw boyáźni ſwey tu ſtátecżnie trwáyą
21:
Záwżdy ták mocnye vfáyąc miłoſierdzu yego/
22:
Nye ſſukáyąc tu ná ſwyecye rátunku żadnego.
viij.
¶ Nigdy Pan wiernych ſwyh w żadnym nyedoſtátku przebacżić nie racży

23:
Tákichći Pan duſſe z wyecżney śmyerći wyrwáć racży/
24:
A choćby w głodzye myeſſkáli on ich nye przebacży/
25:
Bo gdy duſſá náſſá przy nim będzye trwáć ſtátecżnye/
26:
On ſam będzye obrońcą yey y rátunkyem wyecżnye/
27:
Abowyem ten Pan gdy bacży cżłowyeká wyernego/
28:
Iuż go nigdy nye opuśći z miłoſierdzya ſwego.
ix.
W Páńſkim imieniu ſwiętim wſzytko ocż prośić będzyem wedle obyetnic ieo łácno otrzymamy/ iedno z mocną wiárą áby byłá modlitwá náſzá.

29:
W tym ſie záwżdy rozweſeli ſerce náſſe wdzyęcżnye/
30:
Gdy w imyenyu yego ſwyętym vfamy ſpołecżnye/
31:
Rácżże ty yuż náſz wſſechmocny dobrotliwy Pánye/
32:
Okázáć ſwe zmiłowánye/ gdyż w tobye vfánye
33:
Z zupełnym á wyernym ſercem záwżdy pokłádamy/
34:
Nyechże cye ſámego wiecżnym tu obrońcą mamy.
35:
grafika
-1:
Pſalm xxxiiij.

36:
Benedicam Dominum in omni tempore etc.
Istrona: Iv

Pſalm trzydzyeſty cżwarty.
1:
☞ Argument.
2:
C
Záſu tego ktorego Dawid v Abimelechá krolá przemye=
3:
ſzkawał/ vciekáiąc przed Saulem/ thám/ iáko hiſthoria
4:
ſwiádſzy/ co ſie około nyego tocżyło/ á iáko go thám Pan
5:
Bog dziwnie ſpráwowáć racżył/ ktoby cżedł/ zrozumye
6:
że Pan Bog możność ſwą nád nim okázował. A ták gdy był wybáwyon
7:
od onego krolá/ tedy ten Pſalm ſpyewał ku cżći Pánu Bogu. A ták s prze
8:
ſzłym Pſalmem máło nie iednáki Argument máią. A wſzakoż tu ieſt vpo
9:
minánie nadobne y hoyna pociechá wiernym/ iż chociaſz w troſkach ſwo
10:
ich iákokolwyek vćiśnyeni będą/ á wſzákoż Pan nigdy zániecháć ich nie
11:
racży w onych ſmutkoch á kłopociech ich/ y owſzem ie miłośćiwie wyſłu
12:
cháć y pocieſzyć racży.
☞ S tego pſalmu thę wiádomość myeć będzyemy.
j.
Dobrorzecżenie zá dobrotliwość Páńſką vſtáwicżne/ ktore ludzye ſerczá pokornego záwżdy vſty ſwemi wyſławiáyą.

13:
grafika
:
B
Edę dobrorzecżył Páná cżáſu wſzelákie=
14:
grafika
:
go/w vſtách mych záwżdi trwáć będzie ſwię
15:
grafika
:
ta chwałá iego/ Tym ſie Pánem będę chłubił w moiey nędzney duſzy/ Co
16:
grafika
:
ſłyſząc ludzie pokorni weſele ie wzruſzy/ Iużeſz tedy zemną wſzyſcy
17:
grafika
:
wielcie Páná mego/ Wywyzſzáiąc z wielką chwałą ſwięte imię iego.
ij.
Chuć pożądliwa ku ſzukániu Páná tego wſzitkich wiernych A przytym nápominánie wiernych/ áby ſie z ochotnym ſercem ku ták dobrotliwemu pánu ſpyeſzyli.

18:
Szukałem ya Páná tego á on mnye wyſłuchał/
19:
Ze wſſytkich trudnośći moich łáſkáwye mye wyrwał/
20:
Słuſſnye ſie tedy przyſtąpić wſſyſcy k nyemu macye/
21:
Wy ktorzy nádemną yego ſwyętą łáſkę znacye/
22:
Bądźcyeſz w ſercoch ſwych ku niemu wſſyſcy zápaleni
23:
A nye będzyecye w oblicżu ſwoim záwſtydzeni.
iij.
Otuchá dobra iáko Pan záwżdy wyernego/ choć w vboſtwie/ nie przebacży. A thu ieſth przykład wſzytkiemu koſcyołowi Páńſkiemu/ ktorego záwżdi pilnie ſthrzegą Anyołowye Páńſcy.

24:
Oto nędznicżek vbogi wzywał Páná tego/
25:
A on go wyſłucháć racżył z miłoſierdzya ſwego/
26:
Ze wſſytkich trudnośći yego dziwnye go wybáwił/


strona: I2

Pſalm trzydzyeſty cżwarty.
1:
Anyelſką ſtraż możnośći ſwey ku nyemu przyſtáwił/
2:
Y ty wſſytki co w boyáźni yego záwżdy trwáyą/
3:
Racży wyrwáć że nic złego nigdy nye vznáyą.
iiij.
Kto páná znajdzye/ tedy z nim wſzytko bogáctwo znaydzye. á kto ſie zá ſwiátem vda/ thedy záwżdi tim więcey prágnie.

4:
Obácżcyeſz yuż á ſkoſſtuycye yák to yeſt wdzyęcżny Pan/
5:
Błogoſłáwyony to yeſt mąż ktory w nim vfa ſam/
6:
Wſſyſcy ſwyęći boycye ſie ták Páná Bogá ſwego/
7:
Gdyż nye znáyą nyedoſtátku co ſie boyą iego/
8:
Iednoć bogacże w doſtátkoch więcey prágną záwżdy
9:
A ten ktory Páná ſſuka ma pełno dobr káżdy.
v.
Nápominánie ku ochotnośći/ ábychmy ſie ku prawdziwey náucze z boiáźnią ſpieſzyli.

10:
Zeydźcyeſz ſie yuż ſynacżkowye ku mnye z ochotnoſcyą/
11:
A ya was náucżę Páńſkyey boyáźni s pilnoſcyą/
12:
Abowyem ktory cżłowyek chce náucżyć ſie tego/
13:
Aby dni dobre oglądał zá żywotá ſwego/
14:
Nyechayże yęzyká ſwego záwſcyąga od złośći/
15:
Vſty ſwemi nyech nye mowi zdrády ni chytrośći.
vj.
Iż tym co pokoiu náſláduią/ że oni oſięgną ſpokoynie zyemię.

16:
Odchylże ſie odezłego á chcyey dobrze cżynić/
17:
Pokoyu pilnye náſláduy chceſzli pocżćiwye żyć/
18:
Bowyem záwżdy ocży Páńſkye nád ſpráwiedliwemi/
19:
Vſſy yego nád proźbámi ich ták nabożnemi/
20:
Lecż ſrogye oblicże Páńſkye ná ty co cżynyą złość/
21:
Tákich Pan ſtráći pámyątkę y wſſytkę osiádłość.
vij.
Iż ludzye ſieiący roſterki márnie zginąć máyą.

22:
Záwołáli ſpráwyedliwi do Páná ſwoyego/
23:
A on ye wyſłucháć racżył z miłoſierdzya ſwego/
24:
Y wyrwał ye z vćiſkow ich możnoſcyą ſwoią ſam/
25:
Abowyem yeſt záwżdy bliſko ten dobrotliwy Pan/
26:
Tym ktorzy ná ſercoch ſwoich yáki vćiſk máyą/
27:
Zá pokorną myſl w duſſach ſwych zbáwyenie poznáią
viij.
¶ Záwżdy Pan bliſko yeſt tym ktorzy go wzywáyą.

28:
Acż wyele ieſt vćiśnyenya ludzyom ſpráwyedliwym/
29:
Iedno iż im záwżdy Pan Bog chce być miłośćiwym/
30:
A możnye ye on wybáwić racży od wſſytkyego/
31:
Gdyż on ſam ſtrzeże y kośći káżdego wyernego/
32:
Ták iż im z nich żadna nigdy ſkáżona nye będzye/
33:
Owſſem káżdą w cáłośći ſwey záchowa ták wſſędzie.
ix.
Pan zmiłoſierdzia ſwego wie wſzytki poſtępki wiernych.

34:
Ale grzeſſnikow śmyerć będzye záwżdy w ſrogyey złośći
35:
Y tych ktorzy nyenawidzą tu ſpráwyedliwośći/
36:
W wyelkich ſſkodach ten żywot ich záwżdy ſie poruſſy
x.
Záwżdy pomſtá nád tymi co ſpráwiedliwośći Páńſkiej nie rádzi widzą.

37:
Ale ſługom ſwym da Pan Bog wybáwienie w duſſy/
38:
Tak iż nigdy żadney ſſkody ſwoyey nye vznáyą/
39:
Ci [kto]rzy z wiecżnym vfániem przy ſwym pánu trwáią.
40:
grafika
I ijstrona: I2v


-1:
Pſalm xxxv.
1:
Iudica Domine nocentes me etc.
2:
☞ Argument.
3:
P
Ioſnká tá zámyka w ſobye proźbę przećiwko tym kthorzy
4:
bez przycżyny ludzi cnotliwe á pobożne w nienawiśći má=
5:
ią/ á bez winy ich ſwemi potwarzámi zámiátáią/ á iáko=
6:
by pod pokrywką pokoiu á przyiacielſthwá obłudnie ſie
7:
obchodzą z nimi. A tákowi ludzye poſpolicie przy dworzech ludzi przeło
8:
żonych/ ktorzy ſwiát burzą/ mieyſcá ſwe y záchowánie máyą.
☞ Co nam iáſnie ten Pſalm podawa ku wiedzeniu.
j.
Iż Pan ieſt możnym obrończą náſzym od nieprzyiacioł.

9:
grafika
:
R
Oſpraẃ mie miły Pánie z moiemi ſzkodni=
:
ki/ A rácż zwalcżyć ty ſrogie moye na=
:
iezdniki/
:
Weźḿ ná ſię tarcż możnośći á mocy twej zbro
10:
grafika
:
ie/ A rácż łáſkáwie przybyć mnie ná po=
11:
grafika
:
moc moię.
12:
grafika
:
R. Wyymi oſtrą ſzáblę twą á obroć ią ná nie/ Skroć wſzytki
:
co mi cżynią tu przeſládowánie/ Rzecż duſzy mey żeś thy ieſt zbáwieniem
13:
grafika
:
iey Panie.
ij.
Przeklęcthwo przećiw ſprzećiwnikom.

14:
Nyechay ſie záwſtydáyą s ſwą wyelką ſromotą/
15:
Ktorzy záwżdy duſſe mey ſſukáyą z ochotą/
16:
W tył ſie nyechay obrocą co mi myſlą zdrádę/
17:
Y ći ktorzy zdradliwą máyą o mnye rádę/
18:
Nyech ſpráwy ich yáko proch wiátr márnye roſpr[oſſy]
19:
Anyoł Páńſki nyech ye precż odemnye roſpłoſſy/
20:
Aby ze mnye nyemyeli yákyey ſwey roſkoſſy.
Drogástrona: I3

Pſalm trzydzieſty pyąty.
iij.
Vſkárżenie z złorzecżeniem káżdemu ſprzećiwnikowi ſłowá Bożego.
1:
Drogá ich nyechay będzye zákryta ciemnoſcyą/
2:
A záwżdy zámotáną tu obłędliwoſcyą/
3:
Anyol Páńſki nyech ye tu záwżdy przeſláduye/
4:
Sidłá ich co mi ſtáwyą nyech wſſytki popſuye/
5:
Gdyż przez wſſey mey przycżyny ná to ſie vdáli/
6:
A ná zginyenye moye zdrádnye doł kopáli/
7:
Dayże Pánye áby weń ſámi powpadáli.
iiij.
Dobra otuchá wierney duſzy z obietnicą wyzwolenia.

8:
Nyech ſie w ty śidłá ſwoye ſámi vmotáyą/
9:
A w tę złość ſwą vpadną ktorą mnye zmyſláyą/
10:
Dayże by ſámi pirwey w tę ſieć vgodzili/
11:
Ktorą ná duſſę moyę chytrze záſtáwili/
12:
Ale duſſycżká moyá wywyzſſona będzye/
13:
A w Pánu ſwym dziwnye ſie rozweſeli wſſędzye/
14:
Y w wyecżnym zbáwyeniu ſwym beſpiecżnie oſiędzie.
v.
Opowyedánye iáwne wielkich á hoinych dobr Páńſkich.

15:
W ten cżás rzekną me nędzne á ſtrwożone kośći/
16:
Gdzyeſz yeſt rowny Bog tobie Pánie w twey możnośći/
17:
Ktory záwżdy wyrywaſz cżłeká nyewinnego/
18:
S ſrogich á okrutnych rąk nyeprzyiacyoł yego/
19:
Ty wyrwyeſz vbogyego w wſey wyelkyey miłośći/
20:
Od tych ktorzy go łupyą oprocż wſſey litośći/
21:
Záwżdy mu k wyętſſey nędzy przydáyąc żáłośći.
vj.
Pokorá wielka cżłowieká wierneo záwżdy mu ná dobre wychodzi.

22:
Y przećiw mnyęć fáłſſywi ſwyádkowye powſtáli/
23:
Ocżymem áni myſlił o to mye pytáli/
24:
Złe zá dobre záwżdy mi tu ná wſſem płáćili/
25:
Práwye w wyecżne śiroctwo duſſę mą wpráwili/
26:
Lecż gdy mi przykrzy byli moi ſprzećiwnicy/
27:
Tedym ſie ya oblokſſy chodził w włoſienicy/
28:
Proſſąc áby vſtáli ći ſrodzy złoſnicy.
vij.
¶ Złośći złoſcią oddawáć nie mámy przykłádem Kriſtuſowym.

29:
Vpokorzyłem w poścye nędzną duſſę moyę/
30:
Cżyniąc cżęſto w ſercu ſwym tę modlitwę ſwoyę/
31:
Iáko z brátem rodzonym z nimim ſie zbráćić chcyał/
32:
A yáko właſney mátki tákem ich żáłował/
33:
Ale oni tym wyęcey w złoſcyach ſie kocháli/
34:
A ieſſcże ſnadź tym ſrozſſą mnie przykrość dzyáłáli/
35:
Ze wſſąd dziwne trapyenye ná mye zgromadzáli.
viij.
Okrutnicy tym ſie więcej w ſrogośći kocháyą/ gdy widzą że ſie im pomyſli tocży ſwiát.

36:
Ták ſie z wyelką chytroſcyą ná myę rozſtrzeláli/
37:
A żadney mi litośći nye okázowáli/
38:
W dziwnych rzecżach ták ſrodze ná wſſem mye kuśili/
39:
By mye iáką chytroścyą zdradnye podchwyćili/
40:
Ia bacżąc pokryctwo ich y ty zdradliwośći/
I iij.strona: I3v

Pſalm trzydzyeſty pyąty.
1:
Skromnyeḿ ſie záchowywał w ſwoyey niewinnośći
2:
Choć zgrzytáli zębámi ná mię w ſwey ſrogośći.
ix.
Cirpliwość wiernych.

3:
Pánye moy kyedyſz weźrzyſz ná myę ſlugę ſwego/
4:
Rychłoſz wyrwyeſz duſſę mą z vpádku tákyego/
5:
Rácżże yą yuż ſam wſpomoc nędzną nyeboracżkę/
6:
A wydrzy s páſſcżeki lwá moyę yedynacżkę/
7:
A ya zá tę łáſkę twą w twym ſwyętym koſcyele/
8:
Miedzy zborem wiernych twych wyznam to iuż śmiele/
9:
Chwaląc ſwyęte imyę twe gdzye ich będzye wyele.
x.
Ządość wybáwienia s chutliwą proźbą y z dziękowániem

10:
Nye dáyże tey pocyechy Boże wſſey rádośći/
11:
Tym co myę przeſláduyą w moyey niewinnośći/
12:
Ktorzy ocżymá ſwemi ná mye pomrugáyą/
13:
Bez przycżyny mey záwżdy złośći ſwey zmyſláyą/
14:
Acż pod cżás rzecż ſpokoyną przećiw mnye mowili/
15:
Wſſákoż w ſkrytośći ſerc ſwych zdradliwye myſlili/
16:
Ięzyki w chytrym gnyewye ták záwżdy ćwicżyli.
xj.
¶ Wylicżánie przycżyn ku wyſłuchániu.

17:
Rozdárli páſſcżeki ſwe tu ná myę nędznego/
18:
Mowiąc wey wey ocży náſſe pátrzáyą ná nyego/
19:
Obácż to miły Pánye nye milcż krzywdy moyey/
20:
Nye rácż myę odſtępować z łáſki ſwyętey twoyey/
21:
Powſtań ſam miły Panye cżyń ſpráwyedliwy ſąd/
22:
Gdyż widziſz krzywdę moyę co myę trapi zewſſąd/
23:
Rácżże ſam wykorzenić ten ták ſproſny nyerząd.
xij.
Zdrádliwy ięzyk oſtrzſzy niż miecż.

24:
Rozſądźże myę Boże moy w ſwey ſpráwyedliwośći/
25:
Nye dáy mym ſprzećiwnikom nádemną rádośći/
26:
Nyech w ſercoch ſwych nye mowyą weſelmy ſie w duſſy/
27:
Pożrzymy nyewinnego wſſák mu nikt nye tuſſy/
28:
Nyechże ſie miły Pánye ſpołem záwſtydáyą/
29:
Co w złoſcyach ſwych rádośći ſwoich vżywáyą/
30:
A co z vpádku mego weſele myewáyą.
xiij.
Przypuſzcżenye ná łáſkę á ná rozſądek Páńſki.

31:
Nyech w ſrogye poháńbyenye będą obleceni/
32:
Ci ludzye ták vporni á práwye ſſaleni/
33:
Ktorzy przećiw mnye dziwne rzecży wymyſláli/
34:
Nyeznośnemi krzywdámi ták mye ocyążáli/
35:
Bluźnirſkim yęzykyem ſwym złośćiwye mowili/
36:
Wyelki á nyeznośny fáłſz przećiw mnie twirdzili/
37:
Ni Bogá áni ludzi w tym ſie nye wſtydzili.
xiiij.
Iáko złośćiwi máią weſele z vpádku ludzi wiernych á bogoboynych.
xv.
¶ Poháńbienie záwżdi niewierni odnieść muſzą zá ſwe bluźnirſtwo kthore przećiw wiernym ſáłſzywye zmyſláią.
xvj.
Spráwiedliwość á pokoy ſercá wiernego

38:
Iuż ſie nyech rozráduyą s ſerdecżney rádośći/
39:
Ci ktorzy pożądáyą mey ſpráwyedliwośći/
40:
Nyech wyecżnye błogoſłáwyą Páná Bogá mego/


strona: I4

Pſalm trzydzyeſty ſſoſty.
1:
Słudzy ktorzy ſſukáyą tu pokoyu yego/
2:
Iuż też yęzyk moy wyzna twe ſpráwyedliwośći/
3:
Przez cáły dzyeń opowye chwalę twey możnośći/
4:
Ktora záwżdy wiecżnie trwa bez wſſey odmiennośći.
5:
grafika
-1:
Pſalm xxxvj.

6:
Dixit iniuſtus vt delinquat in ſemetipso etc.
7:
☞ Argument.
8:
N
Adobna pocyechá wiernym náprzećiw popędliwośći lu=
9:
dzi złośćiwych/ A nadobnie tu Prorok ſwięty wyráźił zło
10:
ſniki iákich ſą obycżáiow. Też tu ná końcu cżyni modlitwę
11:
áby Pan Bog wedle obyethnic ſwych wierne ſwe zácho=
12:
wáć racżył w ſłowie ſwiętym ſwoim/ od błędow á od ſrogośći thych zło=
13:
ſnikow. A iżby ty ich zmyſlone á nieznośne báśni á nyepobożne śidłá kto=
14:
remi niewinne ludzi zwodzą/ potrzeć á popſowáć racżył. A wierne ſwe
15:
w wierze ſtátecżney áby miłośćiwie záchowáć racżył.
☞ Ten Pſalm nam opowieda.
j.
Złośćiwe á ſwowolne błuźnirſtwo cżłowieká złośćiwego.

16:
grafika
:
S
Amo ſumnienie moie poſwiadſza mi te=
17:
grafika
:
go/ Iż záwżdy człek złośćiwy ſercá v=
18:
grafika
:
pornego/ Mowi iż Bogá nie máſz w iego wyſokośći/ Y
19:
grafika
:
ták bez wſzej boiáźni żiwie w ſwowolnośći/ Nie máiąc przed ocżymá páń
20:
grafika
:
ſkyey wielmożnośći.
Abowyemstrona: I4v

Pſalm trzydzyeſty ſſoſty.
ij.
Cudna mowá złoſnikowá pełná ieſt fáłſzu/ á chytrośći/ á obłędnych náuk.
1:
Abowyem tu yuż táki nic dobrze nye cżyni/
2:
Zdrády fáłſz ná bliźnyego yuż zmyſla bez winy/
3:
Káżde ſłowo vſt yego ták yeſt pełne złośći/
4:
Serce yego záwżdy trwa w wielkyey vpornośći/
5:
Bo nye chce nic zrozumyeć by żył w pobożnośći.
iij.
Vpor ludzi złośćiwych záwżdy sie cnotámi brzydzi.

6:
W łożnicy ſwey nye myſli nigdy nic dobrego/
7:
Bo ná káżdey drodze ſwey prędſſy yeſt do złego/
8:
A práwye ſie ták ná wſſem yuż cnotámi brzydzi/
9:
To co k yego dobremu záwżdy s tego ſſydzi/
10:
Boyaźń miłego Bogá dziwnye nyenawidzi.
iiij.
Iż s Pánem w niebie prawdá miłoſierdzye/ ſpráwiedliwość/ á ná zyemi obłudność.

11:
Pánye miłoſierdzye twe á twa dobrotliwość/
12:
S tobą ſámym yeſt w nyebye yey wyelka obfitość/
13:
Prawdá twa po obłocech ták ſie rozſſyrzyłá/
14:
A ſpráwyedliwość twoyá nád gorámi byłá/
15:
Sądy głębokye twoye wyelmożność twa ſkryłá.
v.
Pociechá proſtym ludziom á tym ktorzy ſą ſercá cżyſtego. Matth. v.

16:
Bowyem ty miły Pánye z miłoſierdzya ſwego/
17:
Zbáwiſz y ludzi co ſą zmyſłu bydlęcego/
18:
Gdyżeś miłoſierdzye twe ták dziwnie rozmnożył/
19:
Syny ludzkye pod cyenyem ſwych ſkrzydłeś położył/
20:
Ták iż ten ktoryć vfa nigdy ſie nie trwożył.
vj.
Błogoſłáwieńſtwo tych kthorzi prágną ſpráwiedliwośći/ ábowiem hoinie będą náſyceni. Mátth.v.

21:
Będą ták nápoyeni wyerni w obfitośći/
22:
W domu Pánye twey ſwyętey á wyelkyey hoynośći/
23:
S ſtrumyenyá roſkoſſy twych wſſytki ták nápoiſz/
24:
Bo ſtudnice żywotá ſam ty nam przyſtroiſz/
25:
W twoyey ſwyętey ſwyátłośći myſl nam vſpokoiſz.
vij.
Proźbá nabożna o vlżenie freſunkow/ kthore zli á niewierni cnotliwym ludzyom zádáią.

26:
Ták iż twą ſwyętą ſwyátłość wſſyſcy oglądamy/
27:
Gdyż miłoſierdzye twoye ſobye przekłádamy/
28:
Rácż ná ty co cye prágną łáſkę twą obroćić/
29:
Freſunkow wyernym twoim rácż łáſkáwye ſkroćić/
30:
W ſpráwyedliwośći twoiey rácż wſſytki náwroćić.
viij.
Páńſkye ocży nád ludźmi ćichemi á pokornemi.

31:
Záchoway miłośćiwye od wſſytkyego złego/
32:
Ty ktore tu ſam bacżyſz być ſercá práwego/
33:
Dayże Pánye y mnye żyć záwżdy bez wſſey pychy/
34:
Gdyż ſie tobye podoba ná wſſem żywot ćichy/
35:
Nyechże nye máżę rąk ſwych rozlicżnemi grzechy.
ix.
Zginienie wiecżne złoſnikow vpornych.

36:
Bo ty wſſytki odpędziſz od oblicża twego/
37:
Ktorzy Pánye nye cżynyą nigdy nic dobrego/
38:
Owſſem ták mocnye ſtoyą przy ſwey ſproſney złośći/
39:
A też ye ty odpędziſz od ſwey oblicżnośći/
40:
Bo wſſyſcy wiecżnye zginą w gniewie twey ſrogośći.


strona: K

Pſalm trzydzyeſty ſiodmy.
1:
Pſalm xxxij.

2:
Noli emulari in malignantibus etc.
3:
☞ Argument.
4:
Z
Acna á poważna pociechá cżłowieku káżdemu náprze=
5:
ćiw zgorſzeniu/ ktorym niekiedy wierni Páńſcy obráżeni
6:
bywáią/ gdy bacżą iż ſą iákoby ná ſtronę od Páná zárzu=
7:
ceni/ á iż ſą niewierni od niego wywyzſzeni/ y w fortunach
8:
kwitnący.
9:
A ták tu w tym Pſalmie ieſt vpominánie ku ćirpliwośći/ áby=
10:
chmy od ſtátecżnego vmyſłu ſwego á od wiáry ſwey nie odſthępowáli/
11:
widząc iż ſie złoſnikom ſzcżęśći/ ábychmy im w grzechoch podobni nie by
12:
li. A iż tu bacżymy cżęſte nápominánie y pociechy/ ktoremi Duch ſwięty
13:
iáwnie okázuie/ żechmy ſą s przyrodzenia ſkłonnieyſzy ku złośći y ku pom
14:
ſcie. A ták ábychmy w roſpácż nie przyſzli/ potrzebá nam ieſt tego/ áby=
15:
chmy z roſkazánia Páńſkiego to ćirpliwie znośili/ á ſtátecżnie tho ſobye
16:
przed ocży ſwe przekłádáli.
¶ Co ten pſalm w ſobye zámknął.
j.
Záłożenie z nápominániem/ iáko ſie ſtrzedz thowárzyſtwá złego/ ktorzy ná máły cżás iáko trawá ſie zyelenią.

17:
grafika
:
Z
Aniechay towárzyſtwá z ludźmi złośći=
18:
grafika
:
wemi/ A nie obcuy z owemi názbyt wſze=
19:
grafika
:
tecżnemi/ Ktorzy záwżdy żywot ſwoy wiodą w ſwowolnośći/ A im dálej
20:
grafika
:
tym więcey vpadáią w złośći/
:
Boć tácy prędko zwiędną prawie iáko
21:
grafika
:
ſiáno/ Ktore ſie więc zyeleni iedno troſzkę ráno.
ij.
Náuká iáko mamy być poddáni Pánu Bogu/ á [....] mamy [.....] ſwe ſpr [...] po [...] rucża [...]

22:
Ale ia tobye rádzę miey nádzyeyę w Pánye/
23:
Tenći ſpráwi ná ſwyecye beſpyecżne myeſſkánye/
KHoyniestrona: Kv

Pſalm trzydzyeſty ſiodmy.
1:
Hoynie cye vbogáći z miłoſierdzya ſwego/
2:
Yedno ſie chciey roſkocháć w łáſce ſwiętey iego/
3:
A dziwnye on wypełni twe żądze ſerdecżne/
4:
Ze będzyeſz błogoſłáwyon iuż ná wieki wiecżne.
iij.
Iáko ſpráwyedliwi w iáſnośći ſwey kwitną iáko ſłońce/gdi ſie ku Pánu z wierną proźbą ſwą vciekáć będą.

5:
Obiaẃ Pánu drogi twe ktoremi chceſz chodzić/
6:
Boć ye on tobye ſnádnye racży oſwobodzić/
7:
Vſpráwyedliwienie twe przypráwi ták cudnie/
8:
Ze ſie iuż wyęc rozyáśni iák Słońce w południe/
9:
Yedno chcyey być poddánym ná wſſem Pánu ſwemu/
10:
A vciecż ſie pokornie z wierną proźbą k niemu.
iiij.
Wthore przeſtrzeżenie od towárziſthwá złych/ s ktorego ſie łácwiej zgorſzy wierny.

11:
Nie chciey nigdy burſowáć s tákim cżłekiem w drodze/
12:
Ktory żadney nádzyeie nie ma w Pánu Bodze/
13:
A ktory ſie ták kocha w nieſpráwiedliwośći/
14:
Wyęcey ſſcżęſciu vfáiąc niż Páńſkiey możnośći/
15:
Niechciey go náſládowáć w złośći w gniewie iego/
16:
Bo ſie pilnie oſtrzegay zgorſſenia od niego.
v.
Pomſthá nád złośćiwemi/ iáko záwżdy prędko giną. Zapłátá wiernych.

17:
To wiedz pewnie żeć wſſyſcy ktorzy żywą w złośći/
18:
Będą wykorzenieni oprocż wſſey litośći/
19:
Yedno wierni ktorzy ſie Páná Bogá boią/
20:
Cić ſie tu w ſwym dzyedzictwye ná zyemi oſtoią/
21:
Ale złoſnikow pomſtá iuż pewnye nye minye/
22:
Ták iż mieyſcá nie znaydzyeſz kędy márnie zginye.
vj.
Błogoſłáwieńſtwo ćichych ludzi/ iż oni poſiędą zyemię.

23:
Spráwiedliwi w ćichośći ćić zyemię poſiędą/
24:
Zá łáſką Páná ſwego w pokoiu żyć będą/
25:
Acż będzye zły miał pyecżą ná ſpráwiedliwego/
26:
A ſrodze będzye zgrzytał zębámi ná niego/
27:
Lecż Pan pátrząc będzye ſie śmiał z iego ſproſnośći/
28:
Widząc iáko bliſki ieſt koniec iego złośći.
vij.
Iáko ſie Pan ſmieie gdy czo złoſnik broi/ á iáko ieſt prędki koniec złośći ieo

29:
Acż złoſnicy wyięli ná ſpráwiedliwe miecż/
30:
Aby ie wygłádzili do gruntu z zyemie precż/
31:
Srodze ná wierne Páńſkye łuki ſwe nápyęli/
32:
By vbogye nędzniki zdrádą w ſwą moc wzyęli/
33:
A práwie ſie iuż ná to gwałtownie vdáli/
34:
Aby wiernego ſercá ludzi mordowáli.
viij.
Iáki ieſt popędliwy á gwałtowny vpor złośćiwych przećiwko wiernym.

35:
Ale Pan Bog tey ſrogyey ich myſli vkroći/
36:
A ná ſercá ich ſámych tenże miecż obroći/
37:
Sámi ſie poſtrzeláyą tymi łuki ſwemi/
38:
Bo ſie Pan chce opyekáć ſwoimi wiernemi/
39:
Gdyż lepſſe ieſt vboſtwo cżłowieká wiernego/
40:
Niż nawiętſſe bogáctwo złoſniká káżdego.
ix.
Iáko záwżdy zli w ſwe śidłá vpadáią.
x.
Záwżdy ieſt lepſze vboſthwo wiernego/ niż bogáctwo złeo.strona: K2

Pſalm trzydzyeſty ſiodmy.
xj.
Iáką Pan ma pyecżą ná nyewierniki/ á yáko w káżdym niedoſthátku podpomaga ſwoie miłoſniki.
1:
Bo Pan zetrze możnośći tákich okrutnikow/
2:
A rozmnoży pociechy ſwoich miłoſnikow/
3:
Wiernym co ſtale záwżdy vfáyą w ſwym Pánie/
4:
Dzyedzictwo ich na wyeki nigdy nye vſtánye/
5:
A wſpomoże ye Pan Bog w ich káżdey przygodzye/
6:
Y hoynye ye náſyći choćby byli w głodzye.
xij.
Záwżdi obiecáne pomſty minąć złych nye mogą.

7:
Ci ſprzećiwnicy Páńſcy muſſąć márnye zginąć/
8:
Bo obyecáne pomſty ich nye mogą minąć/
9:
Wſſák gdy namnyey ktory z nich wzgorę ſie podnieſye
10:
Wnet yáko dym vſtánye ktory wyátr roznyeſye/
11:
Złoſnik muśi pożycżáć ſobye záwżdy chlebá/
12:
A wyerny rozdawáyąc będzye myał co trzebá.
xiij.
Iáko zły w doſtátku prágnie wſzego/ á wierny w vboſtwie ieſt hoynym doſtátkiem nápełnion.

13:
Boć ći co błogoſłáwyą imyę Páná ſwego/
14:
Otrzymáyą dzyedzictwo ná zyemi od nyego/
15:
Aleć od tákich odyął Pan ſwą pilną pyecżą/
16:
Co imyeniowi yego ſwyętemu złorzecżą/
17:
Tákim Pan nic dobrego nigdy dáć nye racży/
18:
Zá tákye ſwowoleńſtwo ktore po nich bacży.
xiiij.
Od złych yáko záwżdi pan ſtáránie ſwoye ſwięte odeymowáć racży.

19:
Záwżdyć Pan ſwoim wyernym ktore ták ſam rządzi/
20:
Okaże práwą drogę że żadny nie zbłądzi/
21:
A chocyaż ſie zátocży wżdy vpáść nye może/
22:
Bo go Pan możną ręką ſwoyą podpomoże/
23:
A choćby też y vpadł yednák wżdy powſtánye/
24:
Gdyż Pan o nim záwżdy ma ſwe pilne ſtáránye.
xv.
Pan ſtrzeże káżdey drogi wiernych ktorzy ſie go boią/ thák iż nigdy vpáść niemogą zá ſtárániem iego.

25:
Ieſſcże od młodośći ſwey do wyeku ſtárego/
26:
Nye widzyałem ya nigdy cżłeká pobożnego/
27:
Iżby mu z łáſki Páńſkyey cżego nye doſtáło/
28:
Też y potomſtwo yego chlebá nye ſſukáło/
29:
Przez cáły dzyeń rozdáyąc nic im nye vbędzye/
30:
Bo Pan Bog miłoſiernym błogoſłáwi wſſędzye.
xvj.
Nadobna pociechá cżłowieku pobożnemn y potomſthwu ieo/ á błogoſłáwieńſtwo miłoſiernym/ bo też oni nád ſobą miłoſierdzie otrzymáią.

31:
Odchylże ſie od złego á chcyey dobrze cżynić/
32:
Bo wyedz iżeć ná dobre to záwżdy ma wynidź/
33:
A záwżdy twe myeſſkánye tu będzye beſpyecżne/
34:
Y nye będzyeſz poruſſon yuż ná wyeki wyecżne/
35:
Gdiż Pan Bog ſpráwiedliwy ieſt w ſwym káżdym ſądzie
36:
A nye zoſtáwi nigdy ſwych ſwyętych w nyerządzye.
xvij.
Nápominánie ábychmy od złośći przeſtáli ieſli chczemy nád ſobą obyecáne błogoſłáwieńſthwá od Páná otrzymáć.

37:
A owſſem ye beſpyecżnye ták záchowáć racży/
38:
Nyewyernikow ſwą pomſtą teżći nye przebacży/
39:
Wſſytki ich wſſetecżęńſtwá ſrodze im zápłáći/
40:
Ták iż y potomſtwo ich do gruntu wytráći/
K 2strona: K2v

Pſalm trzydzyeſty ſiodmy.
1:
A ludzye ſpráwyedliwi ći wyecżnye żyć będą/
2:
Obyecáną zyemyę ſwą w pokoyu poſiędą.
xviij.
Iáko Pan záwżdy grzech káżdy y káżde wſzetecżeńſtwo z oſobná płáći.

3:
Vſtá ſpráwyedliwego mądrość rozmyſláyą/
4:
A z rozſądkyem yęzyki ſwemi rozmawyáyą/
5:
Zakon Páńſki w ſercach ich przemyeſſkawa záwżdy/
6:
A yáko koſſtowny ſkarb ták gi chowa káżdy/
7:
Też ich wſſytki poſtępki pewne s káżdey ſtrony/
8:
A nye mogą by namnyey ni w cżym być wzruſſony.
xix.
Iáko cżłowiek ſpráwiedliwy y vſty y ſerczem wyznawa chwałę Páná ſwego.

9:
Acż ſie grzeſſnik náſádził ná ſpráwyedliwego/
10:
By go mogł zámordowáć z vporu ſwoyego/
11:
Ale Pan Bog nád wyernym ſwą możność obyáwi/
12:
Choćby wpadł w ręce yego yednák go wybáwi/
13:
A nyechay on yáko chce ſądzi nyewinnego/
14:
Przedſię Pan nye potępi poſtępkow wyernego.
xx.
Iż grzeſzny chociaby ſie naſrożey náſadził ná wierneo/ á wſzákoż záłáſką páńſką nie może nic záſzkodzić iemu

15:
Yedno też nyeboracżku cżekay Páná ſwego/
16:
A ſtrzeż pilnye drog ſwyętych przykazánya yego/
17:
Vźrzyſz iżeć on cyebye nigdy nye przebacży/
18:
Y owſſem zacnye twoy ſtan ták wywyzſſyć racży/
19:
Ze obyecáne ſwoye dzyedzictwo oſyędzyeſz/
20:
Ná zginyenye ludzi złych yáwnye pátrzyć będzyeſz.
xxj.
Nápominánie ábychmy nye odſthępowáli woley Bożey/ przy tym obyetnicá iż zá ſtátecżność náſzę oglądamy vpádek ſprzećiwnikow náſzych.

21:
Bom ya widzyał złoſniká w myſli podnyoſłego/
22:
Práwye był yáko ná kſtalt drzewá Cedrowego/
23:
Potym gdym ſie przechadzał pátrząc ſſcżęſcya yego/
24:
Nye mogłem nigdzyey náleść cżłowyeká onego/
25:
Owa y ſam áni wyem gdzye ſie co podzyáło/
26:
Bo myeyſcá y pámyątki yego nye zoſtáło.
xxij.
Podobyeńſtwo cżłowieká w złich ſpráwach podnioſłeo/ ktory iáko wyſokie drzewo ſrodze wywrocon być muśi.

27:
A ták y ty chceſſli vydź tákowych ſrogośći/
28:
Strzeż ábyś pobożnye żył w ſwoyey nyewinnośći/
29:
Bo wyedz żeć wżdy zoſtáną oſtátki wyernego/
30:
Ktory tu żył ſpokoynye w łáſce Páná ſwego/
31:
Aleć nyewyerni ludzye wſſyſcy ſpołu zginą/
32:
Y oſtátki ich pomſty ná wyeki nye miną.
xxiij.
Nápominánye ku vznániu/ j ku pobożnemu życiu/ á iáko ſpokoynych potomſtwem ſwoim wſzyſcy ſpołu zginą.

33:
Zbáwyenye wyernym Páńſkim toć prziydzye od nyego/
34:
A choć ſkąd co przypádnye ná nye troſkliwego/
35:
Tedy Pan ſwą obroną tákich nye przebacży/
36:
A wpádnąli w moc grzeſſnych on ye wyrwáć racży/
37:
Wyecżne błogoſłáwyeńſtwo ſwe okaże na nye/
38:
Gdyż oni záwżdy máyą w nim mocne vfánye.
39:
grafika


strona: K3

Pſalm trzydzyeſty oſmy.

-1:
Pſalm xxxviij.
1:
Domine ne in furore tuo arguas me etc.
2:
☞ Argument.
3:
O
Sobliwą modlitwę ten Pſalm w ſobye zámyka/ náprze=
4:
ćiw wielkośći grzechow/ y przećiw złemu ſumnyeniu.
xxiiij.
Iáko wiernym od ſámego Páná Bogá zbáwienie przypada/ iż choć vpádną ná cżás w moc grzeſznych/ iednák Páńſkie błogoſłáwieńſtwo wiecżne nád nimi zoſtawa.
A
5:
tu opaczym zacną náukę y przykład/ iż my gdy nad ſobą
6:
poznamy á obacżymy gnyew y ſrogi ſąd Boży zá ſproſno
7:
śći náſze/ tedy ábyſmy ſie z nabożną modlitwą vciekáli do niego/ máyąc
8:
nádzyeię w ſwiętym miłoſierdzy iego. A thák włáſny tytuł Pſalmu tego
9:
ieſt. roſpámiętywánie. Bo thu Prorok ſwyęty roſpámietywa y vpádek
10:
złośći ſwych y ono hoyne miłoſierdzye Boże nád nędznym á vpádłym
11:
cżłowyekiem.
☞ Co tu w pſalmie tym obacżymy.
j.
Proźbá z wylicżániem rozlicżnych ſmutkow á boleśći ſwych ktore pan dopuſzcża zá grzech ná cżłowieká nędznego.

12:
grafika
:
N
Ie rácż w twey popędliwośći káráć mie moj
13:
grafika
:
Pánie/ Ale s ſwey ſwiętey miłośći ſkroć twe
14:
grafika
:
rozgniewánie/ Gdyż ſtrzały gniewu twoiego ták mię przeniknęły/ Rę=
15:
grafika
:
ce twoie miły Pánie ſrodze mię dotknęły/ Ciáło me zdrowia żadne=
16:
grafika
:
go iuż práwie nie cżuie/ bo mię ze wſząd ſrogi gniew twoj ták bárzo fráſu
17:
grafika
:
ie/ Sproſność moich wielkich grzechow kośći moie pſuie.
ij.
Zá grzech záwżdy ſtrách á boiaźń gniewu Bożego nád ſumnieniem ktore ieſt zewnętrzne złe.

18:
Od ktorych nigdy żadnego yuż pokoyu nye mam/
19:
Bo ná myę złośći przypádły iáwnye to bacżę ſam/
K 3strona: K3v

Pſalm trzydzyeſty oſmy.
iij.
Przypominánie iż grzech śiłámi náſzemi ieſt niezbytha rzecż.
1:
Práwye iáko cyęſſkye brzemyę ták myę ocyążyły/
2:
A yáko ſproſne brodawki me ciáło sſſpáćiły/
3:
Bowyem mi ſye ták przydáły z mey wielkiey głupośći/
4:
Práwiem ſie podnimi ſkurcżył znáiąc ich ſrogośći/
5:
Przez cáły dzień záwżdym chodził w mey wielkiey teknoſci
6:
Biodrá moie záwżdi pełne ſrogich brzidliwośći/
7:
Nie máſz zdrowia w ciele moim bo ieſt wielkiey mdłośći/
8:
Strapyonem ieſt á vniżon nędznicżek vbogi/
9:
Serce moye pobudzáło we mnye płácż ták ſrogi/
10:
Bo przed tobą miły Pánye żądość ma nye ſkrytá/
11:
Gdyż płácż moy y żáłość moyá zawżdy yeſt obfita/
12:
A to prze złość ktora we mnye záwżdy ieſt nyezbyta.
iiij.
Vtrapienie Dawidowo w wygnányu/ kthore ſie ſciąga właſnie ná káżdego cżłowieká/ ktory ieſt w ſrogośći grzechow/ práwie iáko wignániec/ Bo zá tym záwżdy to złe zwirzchowne przypada/ przeſládowánie/ pothwarz/ nienawiść.

13:
Sſtałem ſie ták ná ſercu ſwym bárzo zátrwożonym/
14:
Od mocy ſwey ieſtem práwie náwſſem opuſſcżonym/
15:
Wdzyęcżna ſwiátłość ocżu moich odemnie zginęłá/
16:
Slepotá grzechu ſproſnego nád nimi moc wzyęłá/
17:
Przyiaciele/ bliźni moi przećiw mnę powſtáli/
18:
Ci ktorzy bliſko mnye byli z dáleká pátrzáli/
19:
A drudzy yuż ták gwałtownye duſſe mey ſſukáli.
v.
Kogo grzech oſlepi/ tedi ſie iuż sſthawa iáko głuch/ iż podnieść nie śmye do Páná głoſu ſweo y ocżu ſwoich przed ſproſnoſcią iego.

20:
Ci co myę ták náydowáli wſſytko złe mowili/
21:
Zdradliwe á prożne rzecży przećiw mnye myſlili/
22:
A yam przedſię ták yáko głuch ſłyſſąc to nic nie dbał/
23:
A iák niemy nędznich vſt ſwych otworziciem nieſmiał
24:
Y sſtałem ſye yáko cżłowyek márnye ogłuſſony/
25:
Niemáiąc ſpráwy w vſciech ſwich práwie iák zmamiony/
26:
Bom ieſt od ſrogich grzechow ſwich dziwnie vtrapiony.
vj.
Proźbá s przycżynámi ſłuſznemi o wyſłuchániu: á to pirwſza/ iż wyznawa mocne ſwe vfánie w Pánu. Druga/ áby nie triumfowáli á nie weſelili ſye nád nim ſprzećiwnicy iego.

27:
Nie rácżże ty mnye opuſſcżáć o moy miły Pánye/
28:
Gdyż ya w tobye o Boże moy mam ſwoye vfánye/
29:
Rácż vſłyſſeć płácżliwy głos mnye ſługi twoyego/
30:
Bom ták mowił tuſſąc ſobye że ty mnyę nędznego/
31:
Nie daſz pod moc tych ták ſrogich nieprzijacioł moich
32:
Ktorzy chcą nádemną vżyć tu rádośći ſwoich/
33:
Iuż nye bacżąc miły Pánye nic możnośći twoich.
vij.
Iáki tu záwżdy

34:
Bo ſkorom namniey nog ſwoich zmyeyſcá ſwego ruſſył/
35:
Wnet káżdy moy nyeprzyacyel wyelce ſobye tuſſył/
36:
A yam był gotow wyćirpyeć tu káżde karánye/
37:
Bom widzyał záwżdy nád ſobą Páńſkye rozgniewánie/
38:
Boleść moyá vſtáwicżnye yuż przedemną byłá/
39:
Gdyż ſie złość ma ták ná iáśnyą práwye obyáwiłá/
40:
Myſl ma grzechow mych iuż ná mye nigdy nye táiłá.


strona: K4

Pſalm trzydzyeſty dzyewiąty.
viij.
Záwżdi ná wiernego przeſládowánie od złośćiwych przychodzić muśi.
1:
Srodzy ſprzećiwnicy moi ći yuż záwżdy żywą/
2:
A ták ſie ná myę gotuyą s chucyą ſwą zdradliwą/
3:
Ci ktorzy myę z złośći ſwoyey w nyenawiśći myeli/
4:
Z wyelkim hurmem około mnye zewſſąd ſie zbyeżeli/
5:
Ci co záwżdy złe zá dobre ludzyom oddawáli/
6:
Ták mi ſrodze bez winnośći ná wſſem vrągáli/
7:
Przeto żem ya żył w dobroći wyęc o myę nyedbáli.
ix.
Modlitwá ábi Pan Bog z rátunkyem á s wſpomożeniem ſwym do ſwych wiernych omieſzkawáć nie racżył.

8:
Nye rácżże ty mnyę opuſſcżáć o moy Pánye Boże/
9:
Nye odſtępuy ty odemnyę gdyż nikt nye pomoże/
10:
Láſkáwie ty mnie rácż przybyć k wſpomożeniu memu
11:
Gdyż ya tobye wyernye vfám yáko Pánu ſwemu/
12:
Tyś ieſt Pan moy Bog prawdziwy zbáwienia moieo
13:
Proſſę nye rácż myę opuſſcżáć z miłoſierdzya twego/
14:
Nye dáy w wyecżne potępienie mnie cżłeká nędznego.
15:
grafika
-1:
Pſalm xxxix.

16:
Dixi cuſtodiam vias meas etc.
17:
☞ Argument.
18:
P
Rrzekłáda Prorok ſwyęty dwoiákye zgorſzenie/ ſwoy v=
19:
ćiſk/ á ludzi niewiernych ſzcżęſcie/ á cżyni ſobye dobre ſer=
20:
ce y otuchę przećiwko oboygu. Przytym też prośi/ áby go
21:
Pan Bog od tákyego beſpyecżeńſtwá w iákiem żywą zło
22:
ſnicy záchowáć racżył. Potym áby go od wielkośći grzechow y od pom=
23:
ſty/ ktora zá nie ieſt zgotowána káżdemu/ wyrwáć á wybáwić racżył.
☞ Co nam ten Pſalm przed ocży przekłada.
j.
Opowiedzenye wiernego/ że go nic nie ruſzy/ choć zli przeſláduią wierne Páńſkie/ á choć w ſwych ſpráwach kwitną/ á koſcioł iż ieſth w vtrapieniu.

24:
grafika
:
M
Owiłem ia nędzny cżłowiek záwżdi w duſzi
25:
grafika
:
ſwoiej/ Będę s pilnoſcią przeſtrzegał káżdej
26:
grafika
:
drogi moiey/ A będę wſciągał ięzyk moy od grzechu káżdego/ Abych
niwcżymstrona: Kv

Pſalm trzydzyeſty dzyewiąty.
1:
grafika
:
niwcżym nie obráźił Bogá y bliźniego/ Y iużem teraz pewną ſtraż
2:
grafika
:
vſtam ſwym záłożył/ Widząc iż ſie przećiwko mnie sprzećiwnik rozſrożił
ij.
Wiárá á nádzyeyá zwyciężáią rozgniewánye zá pożądliwą proźbą cżłowieká wiernye pokutuiączego.

3:
grafika
4:
Zámilknąłem á byłem ták dziwnye vniżony/
5:
Zem dobr Páńſkich wſpomnieć nye ſmyał iśćie z żadnej ſtrony
6:
Boleść moyá práwye ſie záś wemnyę odnowiłá/
7:
Serce moye wyelka żądza dziwnye zápaliłá/
8:
W gorącośćim ięzykiem ſwym wzywał Páná ſwego
9:
By mi racżył zyáwić konyec żywotá moyego.
iij.
Pociechá/ iż iáko ieſth żywoth cżłowiecży krotki/ tákże y przeſládowánie krotko trwáć będzye.

10:
Ach bych mogł wiedzyeć pewny cżás dni moich vbogich
11:
Yákobych mogł żyć w pośrodku kłopotow ſwych ſrogich/
12:
Gdyżeś pánie zámierzył krys żywotá moyego/
13:
A ſameś policżyć racżył tu wſſytki dni yego/
14:
Ták iż ya ſam iteż wſſytki moye oſiádłośći/
15:
Są záwżdy ná wſſem nicżemne v twey oblicżnośći.
iiij.
Ná ſwiecie prożnośći wſzytko/ á żywot ludzki iáko obraz málowány.

16:
Wſſytko tu prożność ná ſwyecye y káżdy cżłek żywy/
17:
Bowyem záwżdy żywot yego yeſt ták obłędliwy/
18:
A yeſt práwye yáko obraz pyęknie málowány/
19:
Ktory zá bárzo krotki cżás bywa pomázány/
20:
Tákżeć też y káżdy cżłowyek prędko ſie zepſuye/
21:
A to wniwecż co ſie dármo nędznik náfráſuye.
v.
Lákome zbyeránie márnye zginąć muśi.

22:
Bo wyęc cżáſem y nád ſtan ſwoy drugi ſie wyſadza/
23:
Skárby wyelkye oſiádłośći tu dziwnye zgromadza/
24:
A nye wye ná kogo przydzye yego zgromádzenye/
25:
Bo ſie záwżdy łákomego roſproſſy zbyeránye/
26:
Ták iż y trzeći potomek nye pożywye tego/
27:
Choćby kto nawyęcey zebrał z łákomſtwá zdradnego.
vj.
Wylicżánie dobr wiecżnich ktore nigdy nie zginą.

28:
A ták wſſytki moye ſkárby y ocżekawánye/
29:
Izali nye w tobye ſámym o moy miły Pánye/
30:
Tám ya ſobye záwżdy ſſukam ſwoich oſiádłośći/
31:
Gdyż wiem iż ieſt położono wſſytko w twey możnośći
32:
Ktev ieſſcże rácż mię wyrwáć od mych ſproſnich złośći
33:
A nie dáy mię w pośmiech ludziom vporney głupośći.
vij.
Proźbá o odpuſzcżenie grzechow/ á o wyzwolenie s ſrogiego karánia.

34:
Iużem był práwye zámilknął á vſtám ſwe záwárł/
35:
Boś ty to ſam możnye ſpráwił żeś ták moię moc ſtárł/


strona: L

Pſalm cżterdzyeſty.
vij.
Karánie nędznego cżłowieká zá ſrogi grzech.
1:
Rácżże że mnye łáſkáwye zyąć to ſrogye karánye/
2:
Gdyż przed możną ręką twoyą śiłá ma vſtánye/
3:
A práwye wyęc yuż nápoły nędznik obumyeram/
4:
Gdy ſrogość karánya twego nád ſobą vznawam.
viij.
Cżłowyek ieſth iáko gość ná ſwiecie nie máiąc pewnego mieſzkánia.

5:
Abowyem gdy ty cżłowyeká tu zá yego złośći/
6:
Pocżnyeſz karáć ſrogim gniewem twey popędliwośći/
7:
Zniſſcżyſz wnet yáko páyącżká moc y duſſę yego/
8:
Choć on ták záwżdy prácuye s ſercá vprzeymego/
9:
A coż gdy ten żywot yego pełen yeſt prożnośći/
10:
A wſſák ſnádnie może poznáć cżłowiek ſwe krewkośći.
ix.
Proźbá áby P.Bog zá thę docżeſną nędzę dał wiecżne rádośći w kroleſtwie ſwoim.

11:
Rácżże vſłyſſeć moy Pánye płácż moy proźby moye/
12:
A rácż łáſkawye przykłonić ktemu vcho twoye/
13:
Nye milcżże ty krzywdy moyey twoyciem ya przychodzień
14:
A yák y oycowye moi twoy pyelgrzym nyegodzyen/
15:
Nyemáyąc ná nędzney zyemi myeſſkánya pewnego/
16:
Iedno záwżdy s ſtráchem cżekam dokońcżenia ſwego.
17:
O wſſechmocny dobrotliwy w miłoſierdzyu Pánye/
18:
Odpuść grzech moy á záwſcięgni ſwoie rozgniewánie
19:
Abych wżdi troſſkę ochłodnął niżli s ſwiátá zeiedź mam
20:
Gdiż ſie iuż ná zad nye wrocę yák to ſam dobrze znam/
21:
A gdyż ták nędznik ná ſwyecye bárzo krotko mam być/
22:
Rácżże mi dáć wyecżnye s tobą rádośći twych vżyć.
23:
grafika
-1:
Pſalm xl.

24:
Expectans expectaui Dominum etc.
25:
☞ Argument.
26:
W
Laſnie then Pſalm ieſth przynależący Pánu Kriſtuſowi
27:
Bo s przodku w ſobye zámyka dzyęk cżynyenie zá wybá=
28:
wienie. Też ma w ſobye proroctwo/ iáko miáły być ſprá=
29:
wy zakonne w niwecż obrocone/ á iáko miáłá być ná ſwie
30:
cie ſzyroko rozſławyoná Ewányelia/ y dobrodzyeyſtwá Páná Kriſtuſo=
31:
we/ ktore vcżynić racżył/ iż wypełnił wſzytki zakonne powinnośći/ ná kto
32:
rechmy my obowiązáni byli. Też iż on zaſługi ſwe wſzytki koſciołowi ſwo
33:
iemu przez opowiadánie Ewányeliey dárowáć racży. Ná oſthátku ten
34:
Pſalm záwiera w ſobye proźbę á modlitwę Páná Kriſtuſowę/ ktory ná
35:
ſobye nośił wſzytki grzechy ſwiátá tego/ á iż ná ſwym cyele doſyć ſłuſzną
36:
nagrodę vcżynić racżył zá wyſtępki náſze.
LPożądli=strona: Lv

Pſalm cżterdzyeſty.
☞ Ten Pſalm zámyka w ſobie
j.
Wyznánie pożądliwego ſercá ku Pánu Bogu á przytym dzięk cżynienie zá hojne dobrodzyeyſtwá Páńſkye/ ktore nam ſpráwił przez mękę/ ſmierć/ y z martwych wſtánye ſwoie.
1:
grafika
:
P
Ożądliwiem ocżekawał záwżdy Páná
:
ſwego/
:
A potym on ſam vſłyſzał głos wołánia
2:
grafika
:
mego/
:
R. A wyrwał mię z głębokośći ſrogie
:
go kłopotá/
:
Y z onego ſmrodliwego á ſpro=
3:
grafika
:
ſnego błotá/
:
R/ Nogi me poſtáwić racżył ná ták mocney ſkále/ Káżde
:
poſtąpyenie moye vtwirdził thák ſtale/ Y od wſzelkyey przygody złey
4:
grafika
:
záchował mie w cále.
ij.
Opowyedánye Ewányeliey Kriſtuſá Páná zbáwicielá náſzego. Przy tym obietnicá zá vfánie mocne/ A iż nas Pan Kriſtus ſam á nie vcżynki zakonne záchowywáią y ſpráwiedliwemi cżynią.

5:
Wpuśćił w vſtá me nową pyeśń z miłoſierdzya ſwego/
6:
Abych chwalił á wyznawał Páná Bogá mego/
7:
Widząc táki dziw wyele ich wnet ſie polękáyą/
8:
Zwłaſſcżá ći ktorzy w tym Pánu vfánye ſwe máyą/
9:
O ſſcżęſliwyſz to będzye mąż co w tym Pánu vfał/
10:
A zá ſpráwą ludzi pyſſnych nigdy ſie nie vdał/
11:
Też towárzyſtwá ſwoyego s fáłſſyrzmi nye myewał.
iij.
Wyſławiánye dobrodzyeyſtw Meſſyaſzá Páná náſzego Iezuſá Kriſtuſá/ odrzuczenie zakonu á opowiedánie Ewányeliey.

12:
O wyelkyeżeś rzecży ſpráwił możny Pánye Boże/
13:
Dziwne ſpráwy y rády twe ktoż wyſławić może/
14:
Zaden rozum áni yęzyk nye wypowye tego/
15:
Ześ dał wyele dobr bez licżby dla cżłeká nędznego/
16:
A wżdy zá to żadnych ofiar tu nyepotrzebuyeſz/
17:
Y zá grzechy żadnych dárow nigdy nye przyymuyeſz/
18:
Iedno iż ku woli twoyey vſſy me wpráwuyeſz.
iiij.
Głos páná kriſtuſow/ iż on położył duſzę ſwą za przyiemną ofiárę Bogu oyczu dla náſzych grzechow/ ktore ofiárámi á zakonnemi ſpráwámi zgładzone być nie mogły.

19:
Tedym yá rzekł owom ya yeſt o moy miły Pánye/
20:
O mnyęć w położenyu kſiąg tych było nápiſanye/
21:
Abych cżynił o Boże moy ná wſſem wolą twoyę/


strona: L2

Pſalm cżterdzyeſty.
1:
A k zakonu twemu ſkłonił ſerdecżną myſl ſwoyę/
2:
Powiedałem ſpráwiedliwość twą w wielkim koſciele
3:
Nicem vſt ſwych nie powſciągnął gdzie ich było wiele
4:
Wſſák to y ſam znaſz moj Pánie żem ią twirdził ſmiele
v.
Pożythek męki Páná Kriſtuſowey opowiedzenie ſpráwiedliwośći/ ktorą dawa nam dármo Kriſtus Pan á nie zakonne ſpráwy.

5:
Spráwiedliwośćim twej nie krył w pośrzod ſercá mego
6:
Prawdęm twoyę opowyedał procż ſtráchu żadnego/
7:
Zbáwienie twe przed wſſytkiemi iáwniem opowiedał
8:
Dobroći prawdy twey ſwiętey nicem ſie nie wſtydał/
9:
A też ty moy możny Pánye miłoſierdzya twego/
10:
Nye záwſcyągnąłeś odemnye ſłużebniká ſwego/
11:
Laſká y prawdá twa wiecżnie ſtrzegłá mie od złego.
vj.
Kriſthus Pan nie będąc grzechu winien ſtał ſie poddány grzechowi.

12:
Acż ſie też wyele złych przygod ná mye zgromadzały/
13:
Ták iż pod cżás pewney licżby ſwoyey nye myewáły/
14:
Okrywáły myę yuż wyęc ták ony ſrogye złośći/
15:
Zem ocżymá przenieść nie mogł ich dziwney wielkośći
16:
A wyęcey niż włos ná głowye tákem ich vznawał/
17:
Ażem w nędznym ſercu ſwoim z żáłośći vſtawał/
18:
Wſſákoż Pánye w tobye vfáć nigdym nie przeſtawał.
vij.
Nabożna modlitwá y proźbá o wſpomożenie/ o poháńbyenie nieprzyiacioł przwdy Kriſtuſowey.

19:
Vpodobay ſobye yuż cżás moy wſſechmocny Pánie/
20:
Abyś okazał nádemną twoye zmiłowanye/
21:
Rácż myę wyrwáć s tych ſrogośći ſłużebniká ſwego/
22:
A rácż przyſpyeſſyć ná rátunk mnye z vpádku mego/
23:
Nyech ſie wſſyſcy wyelką háńbą ſrodze záwſtydayą/
24:
Ci co moyey nędzney duſſy zginyenya ſſukáyą/
25:
A yákoby mi yą odyąć o tym ſie ſtáráyą.
viij.
Przycżiny iż ieſt vćiśnion wgniewye Páńſkim od ſrogośći niezlicżonych grzechow á wymyſłow ſwiátá teo.

26:
Nyech ſie yuż ſrodze obrocą z myſlámi ſwemi wtecż/
27:
Ci co ták záwżdy zmyſláli przećiw mnie prożną rzecż/
28:
Zá ty ſwoye wſſetecżeńſtwá nyech ſie záwſtydáyą/
29:
Co wey wey wey záwżdi zá mną ná pośmiech wołáią
30:
Lecż ſie wyerni rozweſelą co Páná ſſukáli/
31:
Wyecżnye wyelbyąc imyę yego będą wyznawáli/
32:
Możnyć to Pan cochmy w yego zbáwyenyu zoſtáli.
ix.
Zámknienie ma w ſobye błogoſłáwyeńſthwo koſciołá wyernych/ ktoreo kriſtus prawdziwym zachowywácżem/ ſprawcą/ wſpomożeniem/ gdy bywa od nieprzyiacioł prawdy vćiśnion.

33:
Ia ácżęm był ſynacżek twoy ſrodze vdręcżony/
34:
A práwyem był ták zubożon tu yuż ná wſſe ſtrony/
35:
Ale Pan moy myſlił o mnye tu cżáſu káżdego/
36:
Iákoby myę wywyodł z mego vpádku ſrogyego/
37:
O moy Pánye toś ty yeſt ſam wſpomożenyem moim/
38:
Wybaẃże mię gdyż cyebie znam możnym bogiem ſwoim/
39:
Nye omyeſkaway wyernym twym s wſpomo=
40:
żenyem twoim.
41:
grafika
L 2strona: L2v

Pſalm cżterdzyeſty pirwſſy.

-1:
Pſalm xlj.
1:
Beatus vir qui intelligit ſuper egenum etc.
2:
☞ Argument.
3:
W
Laſnie ten Pſalm należy oſobye Páná Kriſtuſowey/ kto=
4:
ry ſie modlił á prośił o wybáwienie z oney fáłeſzney rády
5:
przełożonych nád bożnicą. Ma też w ſobye iáwne proroc
6:
two o z martwychwſtányu Páná Kriſtuſowym/ kthory
7:
też dla nas sſtał ſie poddánym grzechom/ nie będąc ich winien/ zá ktore
8:
doſyć vcżynić racżył.
9:
Cżego y Yan ſwięty poſwiadſza w xiij. káp. o Kry=
10:
ſtuſie. A thák nie właſnie tego Pſalmu żydowie Dawidowi przypiſuią/
11:
gdyż właſniey należy Pánu Kriſtuſowi.
☞ W tym thu Pſalmie to mamy.
j.
Błogoſłáwieńſtwo miłoſiernym/ bo oni też nád ſobą miłoſierdzye odnioſą. Mátth. v.

12:
grafika
:
S
Zcżęſliwy tho ieſt cżłowiek czo w to tráfić v=
:
mie/ Ze ná wſzem vbogyemu w potrzebye zrozu=
13:
grafika
:
mye/
14:
grafika
:
R. Bowiem tákiego záwżdy cżáſu złey
:
przygody/ Wybáwi wſzechmocny Pan od wſzelákiey ſzkody/
:
A záwżdi go
:
záchowa w dobrim zdrowiu ieo/ Y wſzytko mu
15:
grafika
:
poſzcżęśći z miłoſierdzya ſwego/
16:
grafika
:
R. Srogie nieprzijacioły oddali od nieo.
ij.
Obyethnicá zá miłoſierdzie wybáwienie od wiecżney ſmierći/ y odpuſzcżenie grzechow/ nabożna modlitwá o zmiłowánie.

17:
Pan nád tákim cżłowyekyem możność ſwą obyáwi/
18:
A w nawyętſſey nyemocy zdrowye yego ſpráwi/
19:
W oſtátnim ſtopnyu ſmyerći on go nie przebacży/
20:
Owſſem k zdrowyu pirwſſemu przywroćić go racży/
21:
Y yam też rzekł moy Pánye widząc nyemoc ſwoyę/
22:
Zmiłuyże ſie nádemną vzdroẃ duſſę moyę/
23:
A ácżem zgrzeſſył prziyḿ mye pod moc Boſką twoyę.
24:
Cżęſtokroć ſprzećiwnicy co mi zle myſlili/
25:
Wſſetecżnye vſty ſwemi przećiw mnye mowili/


strona: L3

Pſalm cżterdzyeſty pirwſſy.
iij.
Zaáoba á vſkárżenie ná niewiáry przyiacioł obłudnych/ iáko byli Achitofel á Iudaſz.
iiij.
Zła rádá y potwarz ktorą P. Kriſtus ćirpiał dla nas niewinnie.
v.
Prorocthwo o Iudaſzu zdraycy/ Ian xiij.
v.
Wyznawánie z nabożną proźbą/ iż Pan Bog łáſkáwie záwżdy broni á rátuie wiernych ſwoich.
vij.
Prorocthwo o zmartwywwſtániu Páná Kriſtuſowym/ á o wiecżnym kroleſtwie iego. Przy tym modlitwá áby Pan wiecżnie koſciołá ſwego bronić racżił
1:
Y kyedyſz ſmyerć ſromotna tego wżdy nye minye/
2:
Cżemuſz imyenyá yego pámyątká nye zginye/
3:
A drudzy myę wyęc pod cżás zdradnye náwyedzáli/
4:
W ſercoch ſwych prożne rzecży ták ná myę zmyſláli/
5:
Wyſſedſſy precż wſſytko złe o mnye powyedáli.
6:
Táyemne rády myeli moi zázdroſnicy/
7:
A yednoſtáynem ſercem myſląc mi zle wſſyſcy/
8:
Fáłeſſną powyeść wſſędy o mnye wypuśćili/
9:
Chcąc áby pámyątkę mą z gruntu wytráćili/
10:
A to było záwżdy ich złośćiwe mnimánye/
11:
Ey yeſlić ſie powáli iścyeć nye powſtánie/
12:
Ano wyęc ten co záſnye ocući ſie w Pánye.
13:
Náoſtátek yuż y ten com go ya był obrał/
14:
A wyernym przyiacyelem ſobyem go záwżdy myał/
15:
Ktoremum zdrowia ſwego y wſſytkyego zwyerzył/
16:
Lecż to on mnye złoſcyą ſwą ſowito odmyerzył/
17:
Iedząc moy chleb zdradliwye zemną ſie obchodził/
18:
Iákoby myę podſtępić záwżdy ná to godził/
19:
A wſzákoż mi zá łáſką Páńſką nye záſſkodził.
20:
Abowyem ty moy Pánye zmiłowáć ſie racżyſz/
21:
A w káżdym zámutku mym ty mnye nye przebacżyſz/
22:
Rácżże ty mnye pobudzić w ſwey Boſkyey możnośći/
23:
Bym oddał ſprzećiwnikom ty ich wſſetecżnośći/
24:
A ná ten cżás ya práwye to po tobye poznam/
25:
Ze cyebye ták dobrego tu ná wſſem oycá mam/
26:
Gdy ſye nye rozráduye ze mnye ſprzećiwnik ſam.
27:
Ty moy oycże wſſechmocny zá me nyewinnośći/
28:
Przyyąłeś myę łáſkáwye k twey ſwyętey możnośći/
29:
A ná wyekiś vtwirdził cżeść imyenyá mego/
30:
Przeto że ya cyebye mam zá obrońcę ſwego/
31:
O Boże Izráelſki władnąc káżdym ſtanem/
32:
Bądźże błogoſłáwyonym ty ſam náſſym Pánem/
33:
Od wſſech wyekow ná wyeki wyecżne Amen Amen.
34:
grafika


strona: L3v

Pſalm cżterdzyeſty wtory.
1:
grafika
2:
Wtore Kſyęgi
3:
według porządku żydowſkyego
4:
właſnye rozdzyelone.

-1:
Pſalm xlij. Synow Chore.

5:
Quemadmodum deſiderat ceruus etc.
6:
☞ Argument.
7:
T
V w tym Pſalmie ieſt modlitwá przećiwko cięſzkośći grze=
8:
chu/ ktorym gdy cżłowyek ieſt położon/ iuż záwżdy muśi
9:
być troſkliwego ſumnienia/ cżuiącz ſrogość ſądu Bożego
10:
nád ſobą. A ták iáko á cżym ſie ma w tákim vpádku cieſzyć
11:
iedno przywodząc ſobye ná pámięć wielkie miłoſierdzye Páńſkye/ nie ro=
12:
ſpacżáiąc nic/ zá mocnym vfániem ſwoim/ iż gdy ſie z wierną proźbą vcie
13:
cże ku Pánu/ iż pręciuchno przepomni káżdego ſnadź nacięzſzego grzechu
14:
iego. A ták tytuł tego Pſalmu/ ieſt o roſpámiętywániu/ bo tu ſobie przy=
15:
pomiua
káżdy y vpádek grzechu ſwego/ y miłoſierdzye Boże.
☞ O cżym ſie ten Pſalm tocży á co ma w ſobie
j.
Podobieńſtwo cżłowieká grzechem ociążonego/ iáko dziwnie prágnie w duſzy miłoſierdzya Bożego.

16:
grafika
:
T
Ym kſtałtem iáko Ieleń w ſwoim vprágnie=
:
niu/
:
Thák duſzá ma pożąda k thobie Bogu me=
17:
grafika
:
mu/
18:
grafika
:
R. Prágnie z vprzeymą chucią nędzna
:
ma duſzycżká/ Do Bogá wſzechmocnego w ſmutku ſwym nędznicżká/


strona: L4

Kſyęgi Wtore.
ij.
Iáko ociążone ſumnienie wielkoſcią grzechow w nieznoſney żałośći ieſt á w żądośći ku Bogu.
iij.
Cżym ſie w thákich cięſzkoſciach ſmuthne ſumnienie cyeſzyć ma.
iiij.
Iż ſie w grzeſznich duſzá trwoży/ ále cżym yą cieſzyć iedno wiárą o rátunku Páńſkim.
v.
Srogość Bożych ſądow/ w kthorych duſzá tonie iáko w ſrogim potopye.
vj.
Pociechá cżłowieká pokutuiączego/ iż Pan záwżdy ieſt Bogiem miłośćiwym nád iego vpádkiem.
1:
grafika
:
Y kiediſz wolny prziſtęp nędzny cżłek będę miał/ Abych niewinność ſwoię
2:
grafika
:
przed Bogyem okazał.
3:
Záwżdym we dnye y w nocy tak ſye kármił łzámi/
4:
Gdy moi ſprzećiwnicy przychodzili ſámi/
5:
Mowyąc mi vſtáwicżnye gdzyeſz maſz Bogá ſwego/
6:
Co gdym wſpomnyał tedym myał wyelką żáłość s teo/
7:
Iednom ſie wżdy nędznicżek tym yeſſcże kęs cyeſſył/
8:
Gdym w on dziwny przybytek do Bogá ſie ſpyeſſył.
9:
W ten cżás z weſołym głoſem yák cżłek goduyący/
10:
Wyznawałem że to yeſt Pan moy wſſechmogący/
11:
Y przecżże wżdy duſſo ma ták myę ſrodze trwożyſz/
12:
A ten ták ſrogi kłopot tym wyęcey mi mnożyſz/
13:
Vfay w Bodze ktorego ya s cżáſem ſwym wyznam/
14:
Iż on yeſt me zbáwyenye á Bog moy wyecżny ſam.
15:
Náprzećiw mnye duſſá ma ſrodze ſie wzburzyłá/
16:
A nyewyem by ſie kyedy yuż vpokoiłá/
17:
Y dla tego ya wſpomnyę ná cyę miły Pánye/
18:
Coś zá cud zyáwił w oney zyemi przy Yordanye/
19:
Y przy Hermońſkyey gorze coś ſpráwowáć racżył/
20:
Dziwną moc okázuyąc ktoby ná to bacżył.
21:
Głębokość myſli moich głębokośći wzywa/
22:
Bo duſſá ma głęboko prze grzech w ſtráchu pływa/
23:
Yák przetchliny hucżnych wod ták on gniew twoy możny/
24:
Ieſt nędznemu ſumnieniu memu záwżdy groźny/
25:
Wyſokośći ſądow twych ná myę ſie zgárnęły/
26:
Iák byſtre wody zewſſąd ták myę opłynęły.
27:
A wſſákoż ty moy Pánie mnie wdzyęcżny dzyeń ſpráwiſz
28:
W ktory miłoſierdzye ſwe nádemną obyáwiſz/
29:
A ya znáyąc nád ſobą znák twey Boſkyey mocy/
30:
Záſpyewam wdzyęcżną pyoſnkę tobye y środ nocy/
31:
Tyś Bog żywotá mego modlitwá ma k tobye/
32:
A yá znam żeś ty Bog moy ty mnye przyymi k ſobye.
33:
Y przecżżeś myę moy Pánye ták ná cżás zányedbał/
34:
Zem ſie ták záſmuconym práwye ze wſſech ſtron sſtał/


strona: L4v

Pſalm cżterdzyeſty trzeći.
vij.
Iáko więc pod cżás grzeſzny w cięſzkośći grzechu przychodzi ku wątpieniu/ iákoby go Pan Bog opuśćić miał.
viij.
Pytánie pocyeſzliwe troſkliwego duchá/ áby ſie nie trwożył/ máiąc mocne vfánie w wſpomożeniu Páńſkim.
1:
A yeſſcże myę ſprzećiwnik trapi k mey żáłośći/
2:
Ták iż s ſmutku kruſſą ſie we mnyę nędzne kośći/
3:
Słyſſąc ſrogye przymowki od onych złoſnikow/
4:
Co myę trapyą okrutnie od mych ſprzećiwnikow.
5:
Bo mi tym vrągáyą mowyąc dnyá káżdego/
6:
Powyedzże nam gdzye ty wżdy maſz Bogá ſwoyego/
7:
Przecż k wyętſſey żáłośći mey duſſo ma mnyę trwożyſz
8:
A tym wyętſſy záwżdy żal ku żáłośći mnożyſz/
9:
Vfayże w Pánu Bodze tu záwżdy beſpyecżnye/
10:
Ktorego ya wyznawam tu Bogyem ſwym wyecżnye.
11:
grafika
-1:
Pſalm xliij.

12:
Iudica me Deus et diſcerne cauſam meam etc.
13:
☞ Argument.
14:
M
Ało nie tegoż árgumentu ieſt ten Pſalm iáko pirwſzy/ Bo
15:
gdy był Dawid wygnan s kroleſtwá przez Abſáloná/ te=
16:
dy to przecżytał grzechowi ſwemu/ iż był odłącżon od ko=
17:
ſciołá. A tu ſie poddawa rozſądkowi Páńſkyemu/ áby on
18:
ſam był miłoſiernym ſędzyam káżdey niepráwośći iego. Kthorego przy=
19:
kłádu kożdy grzeſzny ma náſládowáć ktory ieſt w iákimkolwyek przeſlá=
20:
dowániu/ gdyż to ná káżdego zá grzech przypada.
☞ Co mamy obacżyć w thym Pſalmie napotrzebnieyſzego.
j.
Iż wſzytki ſwe przypadki złe y dobre mamy przypuśćić rozſądkowi Bożemu.

21:
grafika
:
R
Ozſądź mię o Boże moy á vcżyń rozezná=
22:
grafika
:
nie/ W tey przy ktora mi cżyni ták ſrogye tre=
23:
grafika
:
ſtánie/ A iż mi ſnadź przypada z ludu niepobożnego/Wyrwiſz mię z rąk
24:
grafika
:
cżłowieká złego á ſchytrzáłego.
Bowie=
Kſięgi wtore.
ij.
Ze ácż ſie zdamy ze wſząd opuſzcżeni/ wſzákże ſam Bog ieſt obrońcą náſzim
iij.
Proźbá áby nas Pan s cyemnośći grzechu wywiodł k k ſwiátłośći prawdy.
iiij.
Iáko ieſt rzecż wdzyęcżna być w ſpołecżnośći koſciołá ſwięteo
v.
Záłość z rádoſcią/ ktore ſie w káżdym grzeſznym záwżdy okázowáć muſzą
vj.
Státecżna otuchá k zupełnemu vfániu w ſámym Pánu Bogu.

25:
Bowyemeś ty yeſt Bog moy iteż wſſytká moc moyá/
26:
Przecżże mię wżdy odpądzaſz wieſz żem owiecżká twoiá/
27:
Oto chodzę yák błędny tu nyeboracżek ſmutny/
28:
Ano myę zewſſąd trapi nyepryiacyel okrutny.
29:
Wypuść Pánie ſwyátłość twą y prawdę twoię wiecżną
30:
Bowyem myę ty przywyodą ná drogę mą beſpiecżną/
31:
A w wyodą myę ná gorę twą ſwyętą o moy Pánye/
32:
Kędy racżyſz záwżdy myeć ſwoye wdzyęcżne mieſſkánie/
33:
Tám ya wnidę przed ołtarz Páná Bogá moyego/
34:
Co vweſela młodość mnye cżłowyeká nędznego/
35:
Bo w tym wſſytki pocyechy y wſſytki me rádośći/
36:
Ten yeſt ſam pośilenyem moyey nędzney młodośći.
37:
Przeto cye wyznáć muſſę o Boże á Boże moy/
38:
W głoſie gęſli gdyżeś ty okazał mnye pokoy ſwoy/
39:
Iedno nyewyem przecż ſie ták duſſo moyá trwożyſz/
40:
A im dáley tym ſrodzey trudny żal mi mnożyſz.
41:
Ey vfay w Pánu Bogu ktorego ya wyznawam/
42:
Bo ten oblicża mego yeſt pewnym zbáwieniem ſam/
43:
Onći yeſt ſam Bog możny ktory tu mnye rátuye/
44:
Bo on ná wyeki wyecżnye w nyebye w zyemi kroluye.
45:
grafika


strona: M


-1:
Pſalm xliiij.
1:
Deus auribus noſtris audiuimus etc.
2:
☞ Argument.
3:
W
Pſalmie tym ieſt wodlitwá koſciołá ſwiętego náprzećiw
4:
ko okrutnikom ktorzy gi przeſláduią. Bo y Páweł ſwięty
5:
do Rzym. w viij. káp. przypomina gi. Gdyż ten Pſalm nie
6:
tylko przećiwko tym kthorzy nienawidzą prawdy Bożey
7:
ieſt właſnie położony/ ále też y przećiw Turkowi okrutnemu/ ktory ſie dziś
8:
oborzył ták ſrodze ná kreẃ Krześćiyáńſką. A thák tu naprzod przypomi=
9:
na Prorok ony cudá ktore Pan okázował nád wiernym ludem ſwym/ dzi
10:
wnie ie wybawiáiąc z ich trudnośći. Przytym vſkárżenie ná ſwe ſzcżęſcye
11:
ſprzećiwne. Potym zámyka proźbę/ áby Pan ku cżći imieniá ſwego racżył
12:
go też wybáwić y wſpomoc.
13:

14:
grafika etc. Tę notę naidzieſz przy Pſalmie xxxv.
MO Bożestrona: Mv

Pſalm cżterdzyeſty cżwarty.
☞ Czo w they pioſnce obacżić mamy.
j.
Iáwne oznaymienie ſkąd ieſt poſzedł koſcioł/ á ſzcżego y od kogo ieſt zabran. Bo niſkądinąd iedno z ludu wiernego.
ij.
Iáko ieſt ogárnion koſcioł ſrogiemi okrutniki á iáko go Pan nie ludzkiemi mocámi áni miecżem bronić racży/ iedno mocą boſtwá ſweo
iij.
Pan Bog ieſth ſam Krol náſz/ kthory zá nas walcży/ przez ktorego my nic mocą ſwą vcżynić nie możemy
iiij.
Dzyękowánye zá wyelkye dobrodzyeyſthwá Páńſkie/ kthore on procż wſzech zaſług náſzych nam záwżdy okázowáć racży.
v.
Zá niewdzyęcżność náſzę iákye ná nas ſprzećiwne ſzcżęſcye przypada/ y iákie trapyenie.
vj.
Iáka ieſth ſrogość okruthnikow nád koſciołem Páńſkim.
1:
O
Boże náſz tocyechmy w vſſy ſwe ſłyſſeli/
2:
Co też nam y oycowye náſſy powyedzyeli/
3:
Spráwy ktoreś ſpráwował cżáſow onych ſławnych/
4:
Zá onego ich wyeku zá dnyow ſtárodawnych/
5:
Yák możnye roſproſſyłá ręká twa pogány/
6:
Ktorzy chcieli pod ſwą moc wziąć lud twoy wybrány
7:
Aleś ty ye ſam ſtłumił będąc Pan nád Pány.
8:
Bowyem oni nye przez myecż zyemye otrzymáli/
9:
Ani w rámyenyu ſwoim zbáwyenya doſtáli/
10:
Lecż można práwicá twa wſſytko to ſpráwiłá/
11:
Iż ye ze wſſech trudnośći ná wſſem wybáwiłá/
12:
Też nyezwycyężona moc rámyenyá twoyego/
13:
A oná ſtraſſna yáſność oblicża Boſkyego/
14:
Boś ſie sſtał vmiłownik Pánye ludu ſwego.
15:
Tyś yeſt ſam krol á Bog moy co wſſytko ſpráwuieſz/
16:
A nas yák y Iákobá zbáwić obyecuyeſz/
17:
Przez cyę ſwe ſprzećiwniki z gruntu wywrocyemy/
18:
A w imyę twoye ſwyęte wſſytki podepcemy/
19:
Ty co ná nas powſtáyą ya ye zwycyężę ſam/
20:
Gdyż ya y w łuku ſwoim nádzieye nic nie mam/
21:
Myecż moy mnye nye wybáwi wſſák tho ſam dobrze znam
22:
Yednoś ty ſam náſz Pánye nas nędzne wybáwił/
23:
Nád tymi co nas trapyą moceś ſwą obyáwił/
24:
Ty co nas nye nawidzą ſrodześ ye pogromił/
25:
A mocą ſwoyą moc ich yużeś ná wſſem złomił/
26:
A ták my zá tę łáſkę cyebye Bogá ſwego/
27:
Będzyem chwalić cáły dzień z vmyſłu ſtałego/
28:
Wyznawáyąc imyę twe do wyeku wyecżnego.
29:
Teraz záś nas odrzucaſz á zháńbyaſz nyewyem przecż/
30:
A owſſem ſie ná ſtronę ták od nas kriyeſz precż/
31:
A nye chceſz idź Boże náſz przed woyſki náſſemi/
32:
Iuż zá twym dopuſſcżenyem ſnadź wſſyſcy byeżemy/
33:
Przed ſtráchem nieprzyiacyoł/ co cżynić nye wyemy/
34:
Ze nas ták zewſſąd trapyą yáwnye to widzyemy/
35:
Wſſák ſie yuż ſprzećiwnikom bronić nye vmyemy.
36:
Dałeś nas wſſem ná pokarm práwie iáko owce/
37:
Roſproſſywſſy w pogańſtwo że nas trapi kto chce/
38:
Záprzedałeś nas lud twoy ách moy miły Pánye/
39:
A zá rownym ſſácżunkyem puśćiłeś nas tanye/
Poło=
Kſięgi Wtore.

40:
Położyłeś nas v wſſech ſąſiad ná wzgárdzenye/
41:
Y w dziwne naſmiewiſko á w poſromocenye/
42:
Zwłaſſcżá tym co w okoł nas máyą ſwe znyeſienye.
vij.
Iż práwie iáko báśni thák dziś koſcyoł Páńſki od okrutnikow wſpominan bywa/ cżego dziś wierni z żáłoſcią vżywáć muſzą
viij.
Przicżiny przecż ieſt ták koſcyoł w tákie vtrapienie podan.
ix.
Iż choć ná nas takie ociążenye przypada/ iednák my Pánu ná wſzem poddáni być mamy
x.
Azaſz gdybychmy zápomnieli Páná nie więtſzeby ná nas ſrogośći przypádłi
A tu mamy obacżyć prawdziwą ſpowiedź.xj. Proźbá o zmiłowánie Páńſkye áby Pan zyąwſzy grzech z nas/ przyiął nas w ſwięte miłoſierdzye ſwoye.
xij.
Przypominánie cięſzkośći w tym nędznym żiwocie náſzym/ ktory ieſt pełen niedoſtátku/ ieſliż Pan według ſwych obietnic nas rátowáć nie racży

43:
Dałeś nas zá przypowyeść w poſtronne narody/
44:
Ze oni nye roſpomnyą ná pirwſſe przygody/
45:
Coś nád námi pocżynał tedy ſie z nas ſmyeyą/
46:
Przypomináyąc ſobye dziś głowámi chwyeyą/
47:
Przez cáły dzyeń ſromotá ma przedemną ſtoi/
48:
Záháńbyenye twarzy mey przedemną ſie broi/
49:
Bol ku bolu przypada á nic ſie nye goi.
50:
A to ſie wſſytko ni przecż inego nyedzyało/
51:
Ze ták nędzne ſerce me w tym bolu ſtruchláło/
52:
Iedno iżem ſłyſſał głos náſmyewiſká ſwego/
53:
Od cżłowyeká bluźnirzá vrągáyącego/
54:
Też żem widzyał oblicżnye ſprzećiwniká ſwego/
55:
Ktory myę przeſládował z vporu ſrogyego/
56:
Nyemáyąc ná myę ni w cżym bacżenya żadnego.
57:
Tyć ták wyelkie ſrogośći przyſzły ná nas Pánie/
58:
A wżdyś ty nye racżył przydź nam w zápámyętánye/
59:
Y nye cżynilichmy zle w teſtámencye twoim/
60:
Anichḿy ſie wſtąpili ná wſpák s ſercem ſwoim/
61:
Nye zeſſlichmy s ſcyeſſki twey kroku namnyeyſſego/
62:
Acżeś nas ſtárł ná myeyſcu ſmoká okrutnego/
63:
A ſkryłeś nas do ſrogyey ſmyerći cyenyá wyecżnego.
64:
Nuż bychmy zábacżyli imyenyá Bożego/
65:
A wznośili ręce ſwe do bogá cudzego/
66:
Zaſzby Bog nye obacżył tákich wſſetecżnośći/
67:
Gdyż on ſam widzyeć racży ſerdecżne ſkrytośći/
68:
Ale my yuż dla cyebye ách náſz Pánye miły/
69:
Przez cáły dzyeń cyáłá ſwe práwye vmartwili/
70:
Iák owce ku zábicyu gotowichmy byli.
71:
Powſtańże przecż długo ſpiſz o moy miły Pánie/
72:
Ocuć ſie á nye pądź nas w wyecżne zányedbánye/
73:
Przecż kriyeſz oblicże twe przed nędznemi námi/
74:
Zápomnyałeś vboſtwá/ vćiſku co mamy/
75:
Abowyem duſſa náſſá ták yeſt vniżona/
76:
A práwye rownos prochem márnye położona/
77:
Y trudno yuż kyedy ma być vſpokoyona.
78:
Zywot náſz yeſt ták nędznye ſpołu z zyemyą zrownan/
79:
Práwye yuż do vpaśći ták ieſt márnye dognan/
M 2strona: M2v

Pſalm cżterdzyeſty pyąty.
1:
A yuż ták opuſtoſſał práwye ná wſſe ſtrony/
2:
Bo Pan nád nim nye dzyerży namnyey ſwey obrony/
3:
Powſtańże miły Pánye wſpomoż nas ſtátecżnye/
4:
A przez miłoſierdzye twe odkuṕ nas beſpyecżnye/
5:
Ták yákoś to záſlubił nam na wyeki wyecżnye.
6:
grafika
7:
Pſalm xlv. Synow Chore.

8:
Eructauit cor meum verbum bonum etc.
9:
☞ Argument.
10:
W
Pyoſnce tey ieſt proroctwo o kroleſtwie Kriſtuſowym/ kto
11:
rego thu Prorok wyráźił iáko oblubyeńcá z oblubyenicą/
12:
ktore z żydowſkyego narodu przyſzło ná pogány. A thu ſą
13:
iáwne mieyſcá/ iż kroleſtwo Páná Kriſtuſowo ieſth zám=
14:
knione w ſłowye iego ſwiętym.
15:
Też iáko bożnicá miáłá zniſzcżeć. A iáko
16:
pogáni mieli być wezwáni. Też iż Kriſtus Pan ieſth prawdziwym Bo=
17:
gyem. Bo go tu przykázuie chwalić.
☞ Czo ſie nam w tym Pſalmie okázuie.
j.
Iáwne á iáſne wyſławienie Krolá á Meſſyiaſzá obiecáneo.
ij.
Pan ſlicżniejſzą ſwiátłoſcyą ſyny ludzkye przewyzſza.
iij.
Pan mocą ſwą przenika wſzytki trudnośći ſwiátá.
iiij.
Kriſtus Bog y cżłowiek prawdziwie kroluiący ná wieki.

18:
grafikaetc. Ktorą nay=
:
dzyeſz przy xvij.
:
Pſalmie.
19:
W
Obfitośći ſerce moye muſiáło wyyáwić/
20:
Słowo dobre co duch ſwyęty ſam ie racżył ſpráwić
21:
Iż ya opowyem ſpráwy me krolowi wyecżnemu/
22:
Bo yęzyk moy ták yeſt ſpráwyon ná ten cżás ku temu/
23:
Będąc rowny piſárzowi prętko piſſącemu.
24:
Tyś Pan ſlicżnyeyſſy vrodą nád ſyny ludzkiemi/
25:
Y ná wſſem ták máyąc przodek yuż myedzy inemi/
26:
Bo ſie hoynye w vſcyech twoich łáſká roſpłynęłá/
27:
Dobroć błogoſłáwyeńſtw Boſkich ták cye ogárnęłá/
28:
A yuż ták ná wyeki wyecżne nád tobą moc wzyęłá.
29:
Przypaſzże ná byodrach twoich myecż ſwoyey mocnośći/
30:
Wnidź ſſcżęſliwie á iuż kroluy w twej pięknej iáſnośći
31:
Gdyż dla ſſcżyrey prawdy twoiey á wielkiey ćichośći/
32:
Będzyeſz ták ná wſſęm vżywał ſwey ſpráwyedliwośći
33:
Práwicá twa wywiedzie cie dziwnie s twich trudnośći.
34:
Ze ſą ták możne á oſtre ná wſſem ſtrzáły twoye/
35:
Przez ktore w ſwą moc podbijeſz ſprzećiwniki ſwoye/
W ſrzodstrona: M3

Kſięgi Wtore.
v.
Pánu nádewſzitko ieſt záwżdy ſpráwiedliwość milſza.
vj.
Wielka powagá Kriſtá Krolá á Páná náſzego.
vij.
Oblubienicżá Kriſtuſowá koſcioł ieo ſwięty.
viij.
Iáko pan pożąda áby koſcioł zebránia iego był cżiſtoſcią ochędożony.
ix.
Iáka ieſt wielka chwałá páńſka w ſwiętym á wiernym zebrániu iego.
x.
Wezwánie pogánow w ſpołecżność koſciołá ſwiętego.
xj.
Nowego teſtámentu chwałá Pánu Bogu przyiemnieyſza niż ſtárego.
xij.
Iáko obyetnicá ſłowá Bożego miáłá ſie rozſzyrzyć ná wieki po wſzytkiey ſzyrokośći zyemye.
1:
W ſrzod nyeprzyiacioł krolewſkich iuż káżdy vpádnie/
2:
Bo ſtolec twoy możny Boże ná wiek wiekow ſnádnye
3:
W zacnym porządku kroleſtwá twoiego przypádnye.
4:
Bo iżeś ty vmiłował ná wſſem ſpráwyedliwość/
5:
A myeyſcá żadnego nye ma v cyebye káżda złość/
6:
Przeto oleyem wonnośći Bog twoy cye pomázał/
7:
Przed inem twym towárzyſtwem możnyeć to vkazał/
8:
Iżeć ná wſſem ſłużyć myeli ſam im to roſkazał.
9:
Rozlicżne wonnośći ſſat twych k twey powadzeć oddał/
10:
Mirrę/ Aloes/ Káſyią/ byś to k roſkoſſy myał/
11:
By z roſkoſſnych páłacow twych ták záwżdy pachnęły
12:
A z weſelem z dobrą myſlą ták hoynye kwitnęły/
13:
Nyechby ye corki krolewſkye k twey cźći tobye wzyęły.
14:
Ktemu po twey práwey ręce krolowa vbrána/
15:
Stoi w ſſátach złotohłáwow rozlicżnych odzyana/
16:
A ták ſłyſz corko á obácż przykłoń vchá twego/
17:
Zápomni narodow ſwoich domu oycá ſwego/
18:
Gdyżeś ſie sſtáłá małżonką krolá ták zacnego.
19:
Ktory to krol twey pyęknośći pożąda chutliwie/
20:
A on ieſt ſam Pan á Bog twoj tu záwżdy prawdziwie
21:
Ty go teże będzyeſz chwalić z vmyſłu ſtałego/
22:
Bo z dáry y corá Tyrſka przybędzye do tego/
23:
A bogacże będą prágnąć oblicża twoyego.
24:
O yáka yeſt wyelka chwałá corki krolá tego/
25:
Ktora y z wirzchu yeſt znácżna/ w nyey zá łáſką yego/
26:
Bo on widząc yey cnotliwe záwżdy ná wſſem ſpráwy
27:
W koſſtowne yą ſobye kazał przybráć złotochłáwy/
28:
A z wirzchu yeſt przyodzyaná w rozlicżne przypráwy.
29:
Będą zá nyą przywyedzyone pányenki krolowi/
30:
Z narodu yey w nyewinnośći będąc pogotowi/
31:
Abyć k twey ſławye krolewſkyey pocżćiwye ſłużyły/
32:
Ale by z wyętſſą rádoſcyą przynyeſione były/
33:
Wwyodą ye w koſcyoł krolewſki by mu cżeść cżyniły.
34:
Oto ná myeyſce oycow twych ſynowyeć zrodzeni/
35:
Kſiążęty nád wſſytką zyemyą będą przełożeni/
36:
Ktore ty ſam tu vſtáwiſz z miłoſierdzya ſwego/
37:
Ia też ſam będę pámyętnik imyenyá twoyego/
38:
Od narodu do narodu tu cżáſu káżdego.
39:
A dla tego wſſyſcy ludzye wyznáyą cye Pánye/
40:
Gdiżeś ſam po wſſytkim ſwiecie wzyął opánowánye/
M 3strona: M3v

Pſalm cżterdzyeſty ſſoſty.
1:
A będą cye chwalić ſercem y vſty beſpyecżnye/
2:
Wyznawáyąc dobrodzyeyſtwá twoye ſwięte wdzyęcżnye
3:
Tu yuż zá żywotá ſwego potym wiekom wyecżnye.
4:
grafika
-1:
Pſalm xlvj. Synow Chore.

5:
Deus noſtrum refugium et virtus etc.
6:
☞ Argument.
7:
Y
Eſt záprawdę pocieſzliwe dzyęk cżynienie zá dobrodzyey=
8:
ſtwá Boże/ iż on dziwnie á możnie koſcioł ſwoy záchowy=
9:
wáć racży od wſzelákich ſzátáńſkich y ſwiáthá tego naiáz=
10:
dow y nawáłnośći. Gdzye theż ná końcu vprzeymie Pro=
11:
rok vpomina/ ábychmy przypátrzywſzy ſie pilnie ſpráwam dziwnym Pá
12:
ná ſwego/ á poznawſzy ye práwye/ iemu zá tákye iego ſwięte dobrodzyey=
13:
ſtwá wiecżne dzyęki cżynili.
☞ Czo nam w thym Pſalmie przed ocży położono.
j.
Weſoły głos á ſerdecżne wyznánie/ iż záwżdy Pan ſthoi przy nas s ſwiętą obroną ſwoyą.
ij.
Iż gdy on z námi że ná nas nic ſprzećiwnego nie przypádnie.
iij.
Wielkie trudnośći/ kthore iáko byſtre wody zewſząd w okrąg nas.
iiij.
Iż gdy Pan racży żadna nawáłność nam ſzkodzić nie może.
v.
Ze Pan záwżdy iáko pilny ſtroż ſtrzeże zebránia ſwego.

14:

15:
grafikaetc. Iáko xvj.
16:
B
Oże náſz vciecżko náſſa tiś ſam ieſt wſſytká moc/ R.
17:
Do ciebie w trudnoſciách náſſych muſiemy o pomoc/
18:
Bo niſkąd rátunku ſwego ználeść nie możemy/
19:
W vćiſkoch tych ktore ná ſię ták wyelkye bacżymy.
20:
Ale iż cye możnym Pánem záwżdy ná wſſem wyemy/
21:
Przeto ſie nic tych poſtráchow namnyey nye boimy/
22:
Acż widzimy iż ſie zyemyá ták okrutnye trwoży/
23:
Morze ſrogoſcyą wod ſwoich wyelkye gory borzy.
24:
Záhucżáły ſrodze wody z wyelkyem ſwym wzruſſeniem/
25:
Gori ſie w nie ſprzewracáły z okrutnem trzęſienyem/
26:
Wzięłi dziwną moc nád nimi w ſwej wielkiej ſrogoſci
27:
A pobráły ye do onych ſwoich głębokośći.
28:
A wſſákoż nawáłność rzeki v myáſtá ſwyętego/
29:
Nye cżynyąc nic ſſkody żadney/ weſela wyętſſego/
30:
Przydawa byſtroſcyą ſwoyą z łáſki Páná tego/
31:
Bo Bog ſam poſwyęćił myeyſce przybytku ſwoyego.
32:
Bowyem ſam Bog myeſſkáć racży tu w pośrzodku iego/
33:
A trudno ma być wzruſſone s przypádku iákyego/
34:
Gdyż ye ſam Pan możnoſcyą ſwą ták ná wſſem rátuie
35:
A z ráná yáko pilny ſtroż záwżdy o nim cżuye.


strona: M4

Kſięgi Wtore.
vj.
Záburzenie niewiernych przećiw koſciołowi
vij.
Iáko záwżdy pan przeſtawa z wiernym Koſciołem ſwoim.
viij.
Nápominánie ábychmy przy ſwym pánie mocnie ſtali.
ix.
Pan dla chwały ſwey potłumił ſprzećiwniki.
x.
Pociechá wiernym iż ſą w odpocżynyenyu á w pokoyu zá obroną Páńſką.
xj.
Iż záwżdy pan przy ſwich wiernich ieſt ná wieki wiecżnę.
1:
Wyelkim wzburzenyem pogáńſtwo ták ſie zátrwożyli/
2:
Kroleſtwá ſwe k możnym walkam możnie przychylili
3:
Bo nawyzſſy Pan wypuśćił głos ſwoyey możnośći/
4:
Ták iż ſie wzruſſyłá zyemyá od yego ſrogośći.
5:
Wſſákoż ten Pan mocy wſſytkich chce przeſtawáć z námi
6:
Gdyż my ſie oprzeć nie możem ſwoimi śiłámi/
7:
On ſam nas do ſiebye prziymie á záwżdy s tym gotow
8:
By nas bronił gdyż yeſt możny Pan á Bog Iákobow.
9:
Podźcyeſz tedy oglądaycye wſſytki Páńſkye ſpráwy/
10:
A cudá ktore okazał ták yáko Bog práwy/
11:
Bo ſie po wſſey ſzyrokośći zyemye rozſławiły/
12:
Gdyż ſie ná nyey ty ſrogośći walk vſpokoiły.
13:
Sam Pan potárł łuk y ſtrzáły á połamał zbroyę/
14:
Chcąc nam ták náwſſem okazáć dziwną możność ſwoyę.
15:
Wſſytki tarcże nyeprzyiacyoł ſrogim ognyem ſpalił/
16:
Aby zá tę łáſkę yego káżdy go tu chwalił.
17:
Y rzekł yużeſz teraz wſſyſcy w pokoyu prożnuycye/
18:
Iedno ſie wżdy możnośći mej ná wſſem przypátruycie
19:
Bom ya yeſt Bog com wywyzſſon nád wſſytki narodi
20:
Wywyzſſon nád wſſytką zyemyą broniąc iey od ſſkodi.
21:
A ták ten Pan mocy wſzytkich záwżdić on ieſt z námi/
22:
On nas do ſiebye prziymuye ni wyemy gdzye ſámi/
23:
A ná káżdy cżás k ſwey chwale chowa nas beſpiecżnye/
24:
Bo on ieſt ſam bog Iákobow y nas nędznych wiecżnie
25:
grafika
-1:
Pſalm xlvij. Synow Chore.

26:
Omnes populi plaudite mánibus etc.
27:
☞ Argument.
28:
Z
Acne proroctwo o kroleſtwie Páná Kriſtuſowym. Kto=
29:
re przez opowiedánie Ewányeliey ſwiętey ieſth mocnie v=
30:
twirdzone. Też tu ieſt przypominánie chwały nowego te=
31:
ſtámentu/ áby Páná Bogá przez opowiedánie práwdzi-
32:
wego ſłowá iego chwalili. Ktore to ſłowá prawdy ſwiętey iego y ná po
33:
tym Kſiążętá rozlicżnych narodow pogáńſkich z wdzyęcżnoſcią przyiąć
34:
mieli. Y iáko ſie mieli sſtáć przyſzłym á wdzyęcżnym narodem Abráámo=
35:
wym. A przeto then Pſalm iáwnie tłumi błąd żydowſki. Bo gi oni przy=
36:
właſzcżáią oney ſkrzyni/ ktora byłá wnieſioná do domu Páńſkiego.
Wſzyſcystrona: M4v

Pſalm cżterdzyeſty ſiodmy.
☞ K cżemu nas ten Pſalm wiedzye.
j.
Nápominánye ku weſelu ſerdecżnemu.
ij.
Iż Pan Bog ieſt y ſtráſzliwy y dobrothliwy Krol.
iij.
Ze nam wſzytko poddał pod náſzę moc.
iiij.
Iżechmy ſą yeo wdzyęcżne dzyedzictwo.
v.
Iż Pan moczą ſwą wſtąpił ná wyſokośći.
vj.
Pilne vpominánie ku weſołemu wyſławiániu chwały Páńſkiey.
vij.
Iż Pan roſtropney chwały potrzebuie.
viij.
Iáko w ſwey s. możnośći wſzytko pan ſpráwuye.
ix.
Wezwánie narodow pogáńſkich zá ſyny Abráámowe.
x.
Ze Pan wywyzſzył pogány/ á żydy odrzućił.
1:
grafika
:
W
Szyſcy narodowie rękámi plą=
2:
grafika
:
ſaycye/ Z weſołemi głoſy Bogu zá=
3:
grafika
:
ſpyewaycye/ A powinną chwałę iemu záwżdy daycie.
4:
Bo ten nawyzſſy Pan á bárzo ſtráſſliwy/
5:
Krol wyelki nád krolmi á Bog dobrotliwy/
6:
Okazał nád zyemyą bárzo wyelkye dziwy.
7:
Poddał pod moc náſſę tu wſſytki narody/
8:
A pod nogi náſſe podrzućił s przygodi/
9:
Pogány ktorzy nam tu cżynili ſſkody.
10:
Zá wdzyęcżne dzyedzictwo obráć nam tu racżył/
11:
Pyękność Iákobowę ktorą ták przeznácżył/
12:
A z dawná w nyey ſobye miłość ſwą przebacżył.
13:
Wſtąpił Bog do oney ſwoyey wyſokośći/
14:
W ták nyewyſłowyoney wyelkyey weſołośći/
15:
Y w głoſu wdzyęcżnych trąb ták dziwney hucżnośći.
16:
Iuż Bogu náſſemu weſele ſpyewaycye/
17:
Moc Krolá tákyego ná wſſem wyznawaycye/
18:
Rozlicżnego pyenya ſpołu vżywaycye.
19:
Abowyem to Krol yeſt s ták wyelką możnoſcyą/
20:
Ktory po wſſey zyemi yeſt s ſwoyą zwirzchnoſcyą/
21:
A ták mu ſpyewaycye z roſtropną mądroſcyą.
22:
Ten Pan nád wſſytkyemi národy kroluye/
23:
A Bog ná ſtolicy ſwyętey roſkazuye/
24:
Wſſytko w możnośći ſwey tu dziwnye ſpráwuye.
25:
Kſiążętá z narodow ſpołu ſie zebráli/
26:
Z Bogyem Abrámowym mocnye ták zoſtáli/
27:
Gdyż ſie tu ná zyemi w moc Bożą poddáli.
28:
A przeto ye też Pan vcżynił beſpyecżne/
29:
W mocy ſwey podwyzſſył Kſiążętá ták wdzyęcżne/
30:
A chowa ye w łáſce yuż ná wyeki wyecżne.
31:
grafika


strona: N

Kſięgi Wtore.

-1:
Pſalm xlviij. Synow Chore.
1:
Magnus Dominus noſter et laudabilis nimis etc.
2:
☞ Argument.
3:
I
Ednáka práwye ſpráwá tocży ſie w tym Pſalmie iáko w
4:
xlvj.
5:
bo też przypomina dobrodzyeyſtwá Páńſkye/ kthore
6:
Pan racżył okazáć ludowi ſwemu/ gdy bronił Ieruzalem
7:
onego wdzyęcżnego miáſtá ſwego/ przez ktore właſnie ro=
8:
zumieć mamy koſcioł iego ſwięty/ w ktorym ſie iego chwała vſtáwicżnye
9:
dzyeie/ wedle woley á ſwiętego roſkazánia iego. Mogąc to ſobye záwżdy
10:
ná przykład bráć/ że nas thákże wierne ſwoie kthorzychmy ſą wiernym á
11:
prawdziwym koſciołem iego/ bronić á od wſzego złego záchowywáć bę=
12:
dzye racżył.
☞ Czo w ſobye ten Pſalm záwiera.
j.
Wyſławyánye nápoły z dzyękowániem ſławney możnośći Páńſkiey.
ij.
Wypiſánie koſciołá ſwiętego
iij.
Iákim ieſt ſtrożem Pan Bog koſciołá ſwego.
iiij.
W iákiem ieſth podziwieniu v niewiernych koſcioł Boży/ ktory chcząc zgłádzić ſámi pirwey zginą.
v.
Dawne obietnice wſzemu ſwiátu iáwne/ iż ná wieki Pan broni koſciołá ſwego.
vj.
Iż Pan záwżdi rychley wyſłucha wiernych w ſpołecżnośći ſwiętey.

13:

14:
grafikaetc. Tey noty yáko
15:
xxiiij.
16:
O
Iáko ieſt wielki pan w chwale ſwej niezmierny/ R
17:
Ktorego ná cżás káżdy wyſławia lud wyerny/
18:
W onym ták ſławnym myeyſcye v Bogá náſſego/
19:
A ná oney wyſokyey gorze ſwyętey yego.
20:
Bowyem ſie ták rozroſłá zacnye w wyſokośći/
21:
Tá ſwyęta gorá Syon k wyelkyey weſołośći/
22:
Wſſytkim zyemyam/ á leży z boku połnocnego/
23:
Kędy to ſławne myáſto yeſt Krolá wyelkyego.
24:
W páłacoch myáſtá tego ſam Bog wſſechmocny Pan/
25:
Práwym rátunkyem będzye á vcyecżką vznan/
26:
Bo oto y krolowye zyemſcy przyſſli k nyemu/
27:
Społu ſie zgromádzili ku myeyſcu tákyemu.
28:
Ktore kyedy vźrzeli ták mu ſie zdziwili/
29:
A dziwnye ſie ná myſlach ſwoich zátrwożyli/
30:
Bo yáko bol rodzącey ták ye bol zdeymował/
31:
Gdyż łodzye Tárſkye wiátrem ze wſchodu popſował.
32:
Owa to cochmy przed tym z dáleká ſłycháli/
33:
Tochmy ná oko w myeyſcye Páńſkiem oglądáli/
34:
Bowyem ták mocne myáſto yeſt Bogá náſſego/
35:
A ſławnye fundowáne ná wyeki od nyego.
36:
Tám Boże miłoſierdzye twechmy otrzymáli/
37:
Gdychmy ſie w pośrzod twego koſcyołá zebráli/
NW imyęstrona: Nv

Pſalm cżterdzyeſty dzyewiąty.
vij.
Nápominánie áby ſie wierni tey iednośći koſciołá Bożego trzymáli.
viij.
Iáko y v poſtronnych narodow ieſt ſławny koſcioł wiernych Páńſkich.
1:
W imyę twe Boże możny/ gdyż w ziemſkiey niſkośći/
2:
Pełno wſſędy chwały twey y ſpráwyedliwośći.
3:
W ten cżás ſie gorá Sion wyelce rozweſeli/
4:
Cory Iudſkye rádośći doſyć będą myeli/
5:
A to wſſytko dla twoich dziwnych ſądow Pánye/
6:
Ześ okazał nád nimi ſwoye zmiłowánye.
7:
Obſtąṕcyeſz w okrąg Sion obácżcye mocy yey/
8:
A policżcye wſſytki wyeże co ſą około nyey/
9:
Położcye w ſercoch wáſſych yey mocną obronę/
10:
Opátrzcye yą s pilnoſcyą yuż ná káżdą ſtronę.
11:
Abyſcye o nyey dobrze powyedzyeć vmyeli/
12:
V poſtronnych narodow coſcye tám widzyeli/
13:
Iż w tym mieſcie ieſt ſam Bog iuż ná wieki wiecżnye/
14:
Ktory nas ták ſam rządzi z łáſki ſwey beſpiecżnye.
-1:
Pſalm xlix. Synow Chore.

15:
Audite hec omnes gentes auribus etc.
16:
☞ Argument.
17:
W
Iele podobyeńſtwá ma ten Pſalm w ſobye iáko y xxxvij.
18:
Bo w nim ieſt oſobna pociechá náprzećiw zgorſzeniu/ Iż
19:
gdy wierni widzą áno ſie niewiernym wſzytko wedle my=
20:
ſli ſzáńcuie/ á iż żywąc w złoſciach kwithną/ á oni iż iákye
21:
vtrapyenie cżuią/ áby ſie nic nie vnośili á nie zgarſzáli/ widząc ich ſzcżęſcie
22:
w ktorym kwitną/ á bacżąc też ſwoye ſprzećiwnośći. A tu ſie ſłuſznie cye=
23:
ſzyć máią zwłaſzcżá wierni/ iż po tey docżeſney nędzy máią pewnie z mar=
24:
twychwſtáć ku roſkoſzam żywotá wiecżnego.
☞ Czo napilniey w tym pſalmie obacżáć mamy.
j.
Pilne nápominánie (ku ſłuchániu przeſtrzeżenia) ták vbogich iáko y bogátych.

25:
grafika
:
E
Y nuż wſzyſcy narodowie poſłuchaycyes
26:
grafika
:
tego/ Wy co mieſzkacie ná ſwyecye ſkłoń=
27:
grafika
:
cie vchá ſwego/
:
Wy zyemſcy obywáciele vbodzy bogáći/ Słu=


strona: N2

Kſięgi Wtore.
ij.
Iż pod przypowieſcią á w pieśni przykład káżdemu od ſiebie okázuie.
iij.
Iż od pomſthy żadnem bogáctwem áni powinowáctwem ſobie pomoc nye możemy.
iiij.
Iáko ieſt rowne dokońcżenie wſzytkich/ mądrych/ głupich/ vbogich y bogacżow/ á iż ſie ſmierći nikt nye odkupi.
v.
Iákie ſą przybytki potępionem ludziom zgotowáne.
vj.
Iż cżłowiek gdi był we cżći nye vznał Páná/ ſkąd ſie potym sſtał rownym bydlętom.
vij.
Zli do wiecżnego ogniá poydą/ á wierni do ſwiátłośći wiecżnych.
viij.
Wdzyęcżna otuchá wyernego/ ktory ſie zá bogáctwem nie vnośi.
1:
grafika
:
chaycie z vſt mych mądrośći zárowneć wſzem płáći/ Kto vſłucha tey ſer=
2:
grafika
:
decżney przeſtrogi nie ſtráći.
3:
Bo tu yák ku przypowyeśći vcho ſkłonić muſzę/
4:
A gadki ſwey pod pokrywką yák w yákyey grze ruſſę/
5:
Y przecżże ſie mam báć w dzyęń zły gdyż ſie ták zebráli/
6:
Około mnye ći złoſnicy by myę podeptáli/
7:
Ci co w mocy á w wyelkośći bogactw ſwych vfáli.
8:
Bo ya znam że nye wybáwi brát brátá bliźnyego/
9:
Dáry żaden nye vbłaga Páná Bogá ſwego/
10:
Bowyem záwżdy koſſtowne yeſt odkupyenye duſſy/
11:
A yáko mnye yuż tu záwżdy moye ſerce tuſſy/
12:
Zadny ſie cżłowiek nye zbáwi kędy ſie gniew ruſſy.
13:
A choćby też tu ná ſwyecye mogł y nadłużey żyć/
14:
Ale yednák wſſytkim rzecżam koniec wżdy muśi być/
15:
Iednáką ſmyercyą ták mądry yák ſſalony ſchodzi/
16:
Bogáctwá ich zoſtáć muſſą w to nikt nye vgodzi/
17:
By ſie od grobu odkupić w ktory káżdy wchodzi.
18:
A ieſli ieſſcże w tych domyech przydzye myeſſkáć wiecżnie
19:
Zá ty złośći w ktorych żyli tu záwżdy wſſetecżnye/
20:
Gdyż tám ſą wyecżne przybytki káżdego tákyego/
21:
Ktory tu ná zyemi ſſukał chłuby ſwyátá tego/
22:
Nic nye pomnyąc potępyenya onego wyecżnego.
23:
Ale coż gdy cżłowyek ná to by namnyey nye bacżył/
24:
Gdy we cżći był/ wnet ſie záſię by bydlę zinácżył/
25:
Y sſtał ſie w głupſtwye podobnym źwirzęciu káżdemu
26:
A táć drogá pewna yeſt w zgorſſenyu żywyącemu/
27:
Acż ſnadź iego potomſtwo przydzie ku vznániu ſwemu
28:
Ci zli yák owce ſtrácone w pyekle zoſtáć muſſą/
29:
Bo ye yuż ſmyerć wyecżna zeżrze wſſytki ye pokruſſą/
30:
A ſpráwyedliwi nád nimi zwirzchność otrzymáyą/
31:
Właſnye yáko gdy cyemnośći przedednyem miyáyą/
32:
Ták też ći z mocą lat ſwoich w pyekle zoſtawáyą.
33:
O záprawdę ſam Pan Bog moy duſſę mą wybáwi/
34:
Od tych ſrogośći piekielnych beſpiecżnym mię ſpráwi/
N 2strona: N2v

Pſalm pyęćdzyeſiątny.
ix.
Iż po ſmierći bogacżá wſzytko zoſtawa/ tylkoż iego (iáko mowią) zyſku/ co zánioſł w pyſku.
x.
Nadobne przeſtrzeżenie iáko ſie złych á nyewiernych przygodą karáć mamy.
xi.
Powtarzánye ſkáżoney nátury náſzey/ iáko dla docżeſnych rzecży odſtępuiem wiecżnych.
1:
Y coż ſie yuż wżdy ma kto bać cżłeká bogátego/
2:
Ze ſie ták trochę rozmnoży chwałá á dom yego/
3:
Azaſz nye wyemy iż to trwa do cżáſu máłego.
4:
Wſſák widzyemy kyedy vmrze że wſſytko zoſtánye/
5:
Márna chwałá bogactw yego tá też bárzo tanye/
6:
Bo yedno to wſſytko było tu yuż ſſcżęſcye yego/
7:
Vżywáć záwżdy w roſkoſſy żywotá ſwoyego/
8:
A toć ſą błogoſłáwyeńſtwá tu krotkye káżdego.
9:
Y ty yeſli będzyeſz chodził w ſwych przodkow ſwobodzie
10:
Nic nye myſląc o tákowey ich márney przygodzye/
11:
A będzyeſz ſie ták ſpráwował w myſli ſwej wſſetecżney
12:
Wyerz mi iże nye oglądaſz ſwiátłośći ſwey wdzięcżnej
13:
A zoſtányeſz tám w przybytkoch ich ciemnośći wiecżnej.
14:
Lecż ſkáżone przyrodzenie cżłowieká nędznego/
15:
Iż on gdy w ták wyelkyey cżći był nye zrozumiał tego/
16:
Snadź nierozumnem źwirzętom ták ſie podobnim ſtał
17:
W onym ſproſnym łákomſtwie ich ſnimi ſie porownał
18:
A też ták wyecżne zginyenye zá to ſobye zyednał.
19:
grafika
-1:
Pſalm L. Aſſáphow.

20:
Deus deorum Dominus locutus eſt etc.
21:
☞ Argument.
22:
P
Oważne á zacne prorocthwo o obiáwieniu prawdy E=
23:
wányeliey ſwyętey/ á iáko miał być zgłádzon á odrzucon
24:
zakon ſtáry z yego ofiarámi y ze wſzytkiemi cerimoniámi.
25:
A ma w ſobye ten Pſalm gruntowne vpominánie y pogro
26:
ſzki/
27:
ábychmy odłożywſzy zakonne ſpráwy/ porządki/ y iego vſpráwiedli=
28:
wienie/ do ſámego tylko miłoſierdzya myſli y chući ſwe przykłonili/ ktore
29:
ſie nam tylko przez ſámego Páná Kriſtuſá iáwnie á iáſnie okazáło/ y w
30:
ktorym ſámym wſzytkę nádzyeię ſwoię pokłádáć mamy.
☞ Czo naoſobliwſzeo Pſalm ten nam okázuye.
j.
Pocżątek iż pan Bog mowi/ á przeto s pilnoſcią ſłucháć mamy. A przytym iáko iáſnie prawdá Ewánieliey ſwiętej s Sionu nie s Sinai wyniknąć miáłá.

31:

32:
grafikaetc. Tey noty ſſu=
33:
kay przy xviij.
34:
Pſalmie.
35:
W
Szechmocnieiſſy Pan á Bog nád wſſytkimi bogi
36:
Przyzwał ziemie á wypuśćił on głos ſwoy thák ſrogi
37:
Od wſchodu ſłońcá k zachodu s Sionu ſwięteo/
38:
Wyniknęłá iáſność wyelka dziwney kraſy yego/


strona: N3

Kſięgi Wtore.
ij.
Iż ſie chce rozſędzić s thymi czo zle ſzáfuią ſwiętą wolą iego.
iij.
Srogye pobudzenie ku ſłuchániu/ ocż ſie chce Pan s ſzáfárzmi ſwemi rozſędzić.
iiij.
Iż Pan żadnyh wymyſlnych ofiar od nas nye potrzebuie.
v.
Iáko ſie ſrodze Pan brzydzi rzecżámi wymyſlnemi.
vj.
Nawdzięcżniejſza ofiárá ſercze niewinne/ á kto ſtrzeże przykazánia Páńſkiego.
vij.
Iáwne wyráżenie złych á fáłeſznych ſzáfárzow odſtępuiących woley Bożey.
viij.
Iáko Pan wſzetecżnym á złym długo przebacża ich złośći/ á zda ſie yákoby im miał tego przemilcżeć.
1:
Przydzye Bog náſz á nie zámilcży ſwoich doległośći/
2:
Ogyeń vprzedzi twarz yego w okrąg nawáłnośći.
3:
Przyzowye nyebo y zyemye do rozſądku tego/
4:
By ſie roſpárł z ludem ſwoim około wſſytkyego/
5:
Zbyerzcieſz tedy ſwyęte iego ktorzy tu ſſáfuyą/
6:
Teſtáment yego ſwyątośći yáko tu ſpráwuyą/
7:
A teraz nyebo obyáwi ſpráwyedliwość yego/
8:
Bowyem oto on ſam ſędzyą yeſt ſrogim káżdego.
9:
Słuchay pilnye narodzye moy co mam mowić k tobye/
10:
Podnyeś vſſy Izráelu á byerz w rozum ſobye/
11:
Oto ſie yuż ná ſwyádectwo dam ná cyę ſámego/
12:
Zem ya yeſt ſam Bog á Bog twoy nád mię niet inego/
13:
Nye będę cye z ofiar twoich tu ná ten cżás karał/
14:
Ześ ſie o nye przed oblicżym moim záwżdy ſtárał.
15:
Bowyem ya nigdy bráć nye chcę z domu twego cielcow/
16:
Ani z obfitych trzod twoich onych twych kozyelcow/
17:
Abowyem wſſytki ſą moye ty beſtie polne/
18:
Zwierzętá dzikye y woły w ſwych narodzyech ſpolne/
19:
Znam wſſytki ptaſſki powietrzne co ſye zyarnki páſą/
20:
A dobrzem ſwiádom pol wſſitkich z dziwną ich okraſą
21:
Bo yeſlibych ya ieść prágnął zaſzbych prośił cyebye/
22:
Wſſák ya wſſędy możnye władnę ná zyemi y w niebie/
23:
Izaſz ia kyedy będę yadł ty myęſá wołowe/
24:
Abo izali będę pił brzydkye krwye kozłowe/
25:
Záprawdę żeć ſye tákyemi ofiárámi brzydzę/
26:
Ktore w was wyęcey z wymyſłow niż s potrzeby widzę.
27:
Ofiáruy mnye Bogu ſwemu ty ofiáry chwały/
28:
A w ſlubiech ſwych nawyzſſemu iuż bądź záwżdi ſtały
29:
A wzyway mie ná rátunk ſwoy wdzień trapienia tweo
30:
Ia cyebye wyrwę ábyś myę chwalił Bogá ſwego/
31:
A toć będą v mnie wdzyęcżne ty ofiary twoye/
32:
Gdy tu będzyeſz ná wſſem pełnił roſkazánye moie.
33:
Ale záś Bog grzeſſnemu rzekł/ przecżeś ſye ty w to wdał/
34:
Abyś me ſpráwyedliwośći wſſetecżnye powyedał/
35:
Y przecż byerzeſz teſtáment moy w márne vſtá twoye/
36:
Gdyś wzgárdził y nauki me iteż ſłowá moye/
37:
Owſſem gdyś widzyał złodzyeyá ſſedłeś z nim ábyś kradł/
38:
A s cżłowyekyem cudzołożnym zárowneś dzyał ſwoy kładł
39:
Vſtá twe obfitowáły záwżdi w ſproſney złośći/
40:
A ięzik twoj ſrodze ſie plotł tu w káżdey chytrośći/
N 3strona: N3v

Pſalm pyęćdzyeſiąty pirwſſy.
ix.
Iák ſie ſrodze Pan przy oſtátnim ſądzye będzye mśćił krzywdy ſwey nád złoſniki.
x.
Błogoſłáwieńſtwo tych ktorzy ſie w powinnośći ſwey Pánu ſwemu záchowywáią.
1:
Siedząc przećiw brátu twemu zdradnieś ſie ſmiał ſniego/
2:
Przećiw ſynowi mátki twey/ zgorſſenya káżdego
3:
Vżywałeś po ſwey myſli/ á yam wſſytko bacżył/
4:
A wżdycyem tych wſſetecżnośći ták zámilcżáć racżył.
5:
Aboś mnimał bych ya tobie myał być rownym w złośći/
6:
Vźrzyſz yák cye będę karał zá twe wſſetecżnośći/
7:
Położęć reyeſtr grzechow twych przed oblicżym twoim/
8:
Ná on cżás gdy ſtánieſz przed ták ſrogim ſądem moim
9:
A tuby mogł zrozumyeć ten co zápomnyał Bogá/
10:
Kto go wyrwie s tich trudnośći gdi nań przidzie trwogá.
11:
Lecżći ten ofiárę chwały mnię będzye ſpráwował/
12:
A ſtátecżnie ſie w drogach ſwych będzie mnie záchował
13:
Wiernem ſercem tu mnie bogá ſwego chwaląc záwżdi
14:
Tákyemu ia błogoſłáwić będę ná cżás káżdy/
15:
Bo zá to iż on pilnye ſtrzegł roſkazánya mego/
16:
Vkażę mu práwą drogę do zbáwyenya yego.
17:
grafika
-1:
Pſalm Lj.

18:
Miſerere mei Deus ſecundum magnam etc.
19:
☞ Argument.
20:
B
Arzo známienita á káżdemu cżłowiekowi grzeſznemu na=
21:
potrzebnieyſza modlitwá/ o odpuſzcżenie grzechow. Kto=
22:
re thu Prorok ſwięty ták wyráźił/ że ſie práwie zárowno s
23:
thą náſzą cżłowyecżeńſką náturą ieſzcże żywocie mátki
24:
náſzey zmieſzáły. A ták iż ten żywot náſz mdły á krewki nic inego nie ieſth
25:
iedno grzech/ ſłuſznie tedy káżdy obacżáiąc to do ſiebie/ nie pokłádáyącz
26:
nádzyeye w żadney ſpráwie zakonney/ ma ſie z nabożną modlitwą vcye=
27:
káć do miłoſierdzya Páńſkiego/ proſząc o odpuſzcżenie grzechow. A iáko
28:
w tym Pſalmie wyzſzey nápiſánym przypomina/ iż żadne ofiáry/ áni v=
29:
ſpráwiedliwienie zakonne/ nie ieſt płatne v Páná tego: tákże y tu wſpo=
30:
mina/ iż iedno ſercze cżyſte á ſkruſzone zá wdzyęcżną chwałę chce ofiáro=
31:
wáć Pánu ſwemu. Co záprawdę káżdy cżłowiek grzechem vciążony ma
32:
vſtáwicżnie mieć przed ocżymá ſwemi/ znáiąc cięſzkość grzechow/ y nye=
33:
doſtátek mdłey á krewkyey nátury ſwoiey/ áby tho wſzytko przypuſzcżał
34:
hoyney wielkośći miłoſierdzya Bożego.
☞ Cżego nas ten Pſalm napilniey vcży.
j.
Przełożenie modlitwy o odpuſzcżenie grzechow/ nie dla náſzych zaſług/ áni godnośći/ iedno dla obyecánego miłoſierdzya.

35:
grafika
:
Z
Miłuy ſie nádemną Boże s twey wielkiey miłośći/
:
A w wielkośći miłoſierdzya zgładź me niepráwośći/
:
R. Iuż dáley


strona: N4

Kſięgi Wtore.
ij.
Co zá ſpowyedź ma być Pánu Bogu ſámemu od grzeſznego/ w ktorim ſie ſrodze grech roſkorzenił.
iij.
Iáko nád grzeſznym pokutuiącym Pan okázuie záſlubioney prawdy ſwey obfitość/ gdzye przypomina figurę ocżyſcyenia ſerdecżnego trądu/ s ktorego przez gorzką ſkruchę obmyći bywamy.
iiij.
Iż zá ſpráwą mocney wiáry bywa vſpokoione ſumnienie od grzechow/ á práwie łáſką ſwą odnawya Pan w nas ſerce y duchá nowego.
v.
Modlitwá vśiłuiąca/ áby ſye tym więcej nád námi rozmnożyłá łáſká Páńſka ku náuce ludzi inych.
1:
grafika
:
od ſproſnich złośći rácż mię pánie omyć/
:
Abych zá łáſką twą ſwiętą mogł
2:
grafika
:
od grzechu cżyſt być/ Abowiem iż ſproſność moię iáwnie do ſiebie znam/
3:
grafika
:
A złość grzechu przećiwko mnie tu záwżdy ná ſię mam/ S ktorego ſnadź
4:
grafika
:
nie pomogę tu nigdy ſobye ſam.
5:
Tobyem ya ſámemu zgrzeſſył o moy miły Pánye/ R.
6:
A przed tobą o káżdą złość było me ſtáránye/
7:
Lecż ty według obietnic twych okáż ſpráwiedliwość/
8:
Byś zwyciężył ty co ſądzą przed cżáſem twą możność
9:
Gdiżem oto ia nędznicżek zácżęt w ſrogyey złośći/|
10:
A mátká ma pocżęłá mię w mych grzechow ſproſnośći
11:
W ktorych ták vſtáwicżnie trwam práwie od młodośći.
12:
Otom ia poznał moy Pánie iák prawdę miłuieſz/
13:
A iák ſkritość mądrośći twey mnie tu oznáymuyeſz/
14:
Pokroṕże myę o moy Pánye Izopem gorzkośći/
15:
A będę ocżyſcyon s káżdey moyey nyeprawośći/
16:
Y iuż práwie ná tym krewkim ciele ze wſſytkich ſtron/
17:
Ták nád wſſytkę białość ſniegu yuż będę wybyelon/
18:
A ſpádnye ták náwſſem zemnię ták ſrogi trąd moy on.
19:
Gdyż ſam daſz rádość z weſelem moyemu ſłyſſenyu/
20:
Rozweſelą ſie kośći me w ſtrwożonym ſumnyenyu/
21:
Iedno ty odwroć moy Pánye oblicże twe ſwyęte/
22:
Od grzechow mych ktore zemną z dawná ſą zácżęte/
23:
Owſſem ſam rácż ze mnie otrzeć wſſytki niepráwośći/
24:
A ſtworz we mnię ſerce cżyſte Boże wſſey możnośći/
25:
Y odnoẃ duchá prawego w ḿej nędznej wnętrznośći
26:
Nyerácżże myę odmyátowáć od oblicża ſwego/
27:
A nye odeymuy ni duchá twoyego ſwyętego/
N 4Rádſſeystrona: N4v

Pſalm pyęćdzyeſiątny pirwſſy.
vj.
Czo zá cięſzkość yeſt grzechu/ o ktorego odpuſzcżenie vſtáwicżnie prośić mamy/ żądáiąc áby ſie z vſth náſzych wdzięcżna chwałá Pánu rozmnażáłá.
vij.
Iż zá grzech nic inego iedno niewinne ſerce Pánu ſwemu zá nawdzyęcżnyeyſzą ofiárę oddawáć mamy.
viij.
Proźbá áby racżył vgrunthowáć Pan ſam koſcioł ſwoy w wiernym Ieruzalem ſerc ludzkich.
1:
Rádſſey mi rádość zbawienia twego rácż przywroćić
2:
A potwirdz mię duchem głownym/ y rácż ſam vkroćić
3:
Moich nyeumyeiętnośći/ bych nędzny vłucżył/
4:
Iákobych inych złoſnikow drog twoich naucżył/
5:
By ſie náwroćili k tobie/ gdyś mi to porucżył.
6:
Iedno myę wybaẃ Boże moy z zákrwáwionych złośći/
7:
Gdiś ſam Bog zbáwienia mego á w twoiey możnośći/
8:
Rozráduye ſie yęzyk moy/ roſpráwuyąc záwżdy/
9:
Twoyę ſwyętą ſpráwyedliwość tu yuż ná cżás káżdy/
10:
Iużeſz do końcá moy Pánye otworz wárgi moye/
11:
A będę z vſt ſwych wyſławyał możne chwały twoye/
12:
Ześ mi ták okazáć racżył miłoſierdzye ſwoye.
13:
Abowyem byś ty ſam racżył á odemnye bráć chcyał/
14:
Ofiáry ty ktorebych ya ku twoyey chwale dał/
15:
Ale ia wiem iż ſie ty w tym nigdy nie roſkochaſz/
16:
Gdyż ty ſam yáko możny Pan wſſytko w mocy ſwey maſz
17:
A yeſteś bog prágnąc ofiar ſercá ſkruſſonego/
18:
Y duchá w krewkośći cyáłá vpokorzonego/
19:
Tego ty nye wzgardzaſz Boże z miłoſierdzya ſwego.
20:
Vcżyń łáſkę w dobrey woli Pánie s twym Sionem/
21:
Nád Ieruzalem wyernych ſerc ták bárzo ſkáżonym/
22:
Myey opyekę áby záſię były zbudowáne/
23:
Mury ſtałey wyáry yego ták bárzo złamáne/
24:
Bo gdy ye tak ſam zbuduyeſz iuż w ten cżás beſpiecżnie
25:
Prziymyeſz od nas ty ofiáry coć ponyeſiem wdzięcżnie
26:
Ná ołtarz twoy chwaląc cie iuż páná ſwego wiecżnie.
27:
grafika
-1:
Pſalm Lij.

28:
Quid gloriaris in malicia etc.
29:
☞ Argument.
30:
Y
Eſt w tym Pſalmie cięſzkie záoſtrzenie y pogroſzká przeći=
31:
wko okrutnikom á nieprzyiacielom koſciołá Bożego. Ma
32:
też w ſobye oſobliwą pociechę/ iáko Pan Bog wierne ſwe
33:
cieſzy y záchowywa od káżdego ich ſprzećiwieńſtwá y trudnośći.
Y przecżżestrona: N5

Kſięgi Wtore.
1:

2:
grafikaetc. Iáko pirwſſy
3:
Pſalm.
☞ Co nam ten Pſalm okázuie.
j.
Pytánie przecż ſie zły zmocniwſzy w złoſciach ieſzcże ſie tym chłubi.
ij.
Iż okrutny złoſnik nie kocha ſie iedno wzdrádzye w fáłſzu w nieſpráwiedliwośći.
iij.
Iáko záwżdy zli márnie zginąć muſzą.
iiij.
Pociechá ludzi pobożnie żywiących.
v.
Iż zli máło o Bogá dbáyą iedno więcej o bogáctwá.
vj.
Podobieńſtwo cżłowieká pobożnego/ iáko ieſt obfituiący zá łáſką Páńſką.
vij.
Iáko v wiernego imię páńſkie nád wſzitko ieſt płatnieyſze.

4:
Y
Przecżże ſie wżdy złoſniku chłubiſz w ſwoiej złośći
5:
gdiżeś ſie ták ſrodze zmocnił w káżdej niepráwośći
6:
Cáły dzień nieſpráwiedliwość ięzik twoy ſpráwował
7:
A záwżdy yák oſtrą brzytwę ná zdrádęś gi chował.
8:
Vmiłowałeś wyęcey złość niż bráterſką miłość/
9:
Záwżdy wyęcey fáłſz powyedáć á niż ſpráwiedliwość
10:
Wſſytko twe kochánye było mowić zdradne ſłowá/
11:
Ktore ták zmyſlał yęzyk twoy y twa chytra głowá.
12:
A dla tego cye też Pan Bog yuż ná wyeki ſkáźi/
13:
Wywroći cye s przybytku ſwego ták wyráźi/
14:
A práwye cye yuż do gruntu náwſſem wykorzeni/
15:
S pośrzodku zyemye żywiących narod twoj wypleni.
16:
Spráwyedliwi gdy to vźrzą będą ſie ſmiać s tego/
17:
A rzeką otoż on cżłowyek ktory Bogá ſwego/
18:
Nye pokłádał nigdy ſobye zá ſwe wſpomożenye/
19:
Kłádąc w chitrośći w zdrádzie ſwej to nędzne mieſſkánie.
20:
Iż też vfał ná káżdy cżás w ſwych bogactw wielkośći/
21:
A rozmagał ſie tu dziwnye w ich krotkyey prożnośći/
22:
Nic nye myſląc iż to bárzo ſą rzecży nye trwáłe/
23:
Lecż tym było ſerce yego yuż ták zátwárdzyáłe.
24:
A yam yák płodna oliwá w domu Bogá mego/
25:
Vfáyąc ná wyeki wyecżne w miłoſierdzyu yego/
26:
Ze znam záwżdy iż mnie Pan moy nigdi nie przebacży
27:
Owſſem mi wſſytko po myſli moiey ſpráwić racży.
28:
Iż gdy będę ocżekawał tu imyenyá yego/
29:
Nád ktore ya ſobye nye mam w ſwyecye nic lepſſego/
30:
Gdyż przed oblicżym wſſech ſwyętych yeſt ták záwżdy zacżne
31:
A ták áż ná wieki wiekow iuż muśi być znácżne.
32:
grafika
-1:
Pſalm Liij.

33:
Dixit inſipiens in corde ſuo etc.
34:
☞ Argument.
W nam=strona: N5v

Pſalm pyęćdzyeſyątny trzeći.
1:
W
Namnieyſzym ſłowku ten Pſalm nie odſtrzelił ſie od Pſal
2:
mu xiiij. Ale iż ieſt iáko poſpolite kazánie o pokucie/ prze=
3:
to gi powtore Prorok przypomina/ vkázuiąc iáko ieſt ſká
4:
żone grzechem nędzne przyrodzenie náſze/ ták iż máło wie=
5:
my o Pánu Bogu. Też w nim ieſt oſobliwe s fukánie złich
6:
ſprawcow koſciołá Páńſkiego/ ktorzy ſie iedno ſámi nád ludem Bożym
7:
paſtwią á práwie ie zżyráią. Przy dokońcżeniu też ieſt w nim pocieſzliwa
8:
obyetnicá o Meſſyaſzu Pánu Kriſtuſie/ ktory ſam ieſt wodzem ludu ſwe
9:
go/ á przez ktorego y tá ſkáżona náturá náſzá miáłá być nápráwioná/ y
10:
ono ſrogye więzyenie zakonu/ grzechu/ y wiecżney ſmierći/ miáło być ze=
11:
pſowáne.
☞ Co w thym Pſalmie bacżyć nam przyſłuſzy.
j.
Iákie ieſt przyrodzenie zátwárdzyáłe cżłowieká nie odrodzonego przez chrzeſt.
ij.
Iż pod cżás y wierni mieſzkáiąc w ſpołecżnośći niewiernych zápomnią Páná Bogá.
iij.
Slepotá grzechu iáko ieſt ſroga/ że przed nią páná Bogá poznáć nie możemy.
iiij.
Iż my záwżdy więcey ſie rzecżi wymyſlonych vſtraſzamy/ á niżli Páná Bogá

12:
grafika
:
R
Zekł zły niemądry cżłowiek w nędznym ſercu
13:
grafika
:
ſwoim/ Iż niemáſz Páná Bogá kogoſz ſie
14:
grafika
:
wżdy boim/ Ach ſkáżoneſz á ſproſne to ich myſli były/ Kthore ták brzyd=
15:
grafika
:
kie złośći ku Pánu mowiły/
:
Sercá ich nic dobrego nigdy nie cżyniły.
16:
Poźrzał ná ſyny ludzkye Pan z nyebá ſwoyego/
17:
Chcąc widzyeć á ználeść w nich kogo roſtropnego/
18:
Coby wyedzyał iż Bog yeſt/ ále ſnadź żadnego
19:
Nie nálazł/ gdyż ſie wſſyſcy ſkłonili do tego/
20:
By wſſyſcy zle cżynili práwye do yednego.
21:
Izaſz będą rozumyeć ći co broyą złośći/
22:
Ktorzy lud moy zżyráyą bezewſſey litośći/
23:
Gdy ſobye z nich yáko chleb pokarm vdzyáłáli/
24:
Bo gdyć mye Bogá ſwego nigdy nie wzywáli/
25:
Prożnoćby myę yuż kyedy w ſercoch ſwych poználi.
26:
Bo oni wyelkim ſtráchem záwżdy przed tym drżeli/
27:
Kędy żadnego ſtráchu nigdy nye widzyeli/
28:
Bowyem ſam Bog roſproſſył tych poborcow kośći/
29:
Y poháńbił ye márnye zá ich wſſetecżnośći/
30:
Gdyż yeſt Bogyem co ſie mśći káżdey nyepráwośći.


strona: N6

Kſięgi Wtore.
v.
Nadobna obiethniczá o przyſzłym zbáwicyelu Kriſtuſie Panie.
1:
Ktoż da Izráelowi w Sionu zbáwyenye/
2:
Iedno Bog ktory kroći ták ſrogye wyęzyenye/
3:
Przywracáyąc záś lud ſwoy do myeſſkánya ſwego/
4:
Gdzye ſye narod Iákobow rozráduye s tego/
5:
Dzyękuyąc wyecżnye Pánu z dobrodzyeyſtwá yego.
6:
grafika
-1:
Pſalm Liiij.

7:
Deus in nomine tuo ſaluum me fac etc.
8:
☞ Argument.
9:
O
Sobliwa ieſth á bárzo pyękna modlitwá/ áby Pan ſtłu=
10:
mił ſprzećiwniki koſciołá ſwego/ ktorzy iednák zá ſwe wſze
11:
tecżeńſtwá márnie zginąć muſzą. A ludzye wierni á pobo
12:
żni ći zá ſwiętą á możną obroną iego záwżdy záchowáni/
13:
od káżdey złey przygody/ będą.
☞ Czo s thego Pſalmu przed ſię brać mamy.
j.
Obycżay iáko ſie ku Pánu ſwemu w modlitwach ſwych vciekáć mamy.
ij.
Iáko gwałt káżdy złych ludzi pánu w moc porucżáć mamy.
iij.
Iż gdy ſie thák ſpráwowáć będzyem/ że nas Pan prętko rátowáć racży.
iiij.
Roſtropne żądánie pomſthy nád ſprzećiwniki.
v.
Iż ſie pan w dobrowolney ofierze kocha.

14:

15:
grafikaetc. Iáko xxiij.
16:
B
Oże w imię twoye rácżże mię wybáwić/
17:
A w mocy twey ſwiętey rácż zemną ſąd ſpráwić
18:
Sam ty o boże moy ſłyſz modlitwy moye/
19:
A ſłowá vſt moich prziymi w vſſy ſwoye.
20:
Abowyem ſnadź obcy przećiw mnyę powſtáli/ R.
21:
Mocárze duſſe mey vprzeymye ſſukáli/
22:
A przed oną ſwoyą márną vpornoſcyą/
23:
Y Bogá nye myeli przed ſwą oblicżnoſcyą.
24:
Ale oto Bog moy mnye záwżdy rátuye/
25:
A Pan moy duſſę mą do ſyebye przyymuye/
26:
Bowyem on yeſt wyerny obrońcá káżdego/
27:
Strzegąc namnyyſſego poſtąpyenya yego.
28:
Obroćże moy Pánye ná me ſprzećiwniki/
29:
Ty złe rzecży co mnye ták zmyſláyą wſſytki/
30:
A w prawdzye twey rácż ye roſproſſyć moy Pánye/
31:
Widziſz żeć vpornye ták ſye ſádzą ná mye.
32:
Dobrowolnyeć będę ofiáry ſpráwował/
33:
Abych powinność ſwą ták náwſſem záchował/
34:
Wyznawáyąc Pánye cżeść imyenyá twego/
35:
Gdyż nye máſz ná ſwyecye nád nye nic lepſſego.


strona: N6v

Pſalm pyęćdzyeſiątny pyąty.
vj.
Pociechá tych co ćirpyą przeſládowánie.
1:
Boś myę z mych trudnośći Pánye wyrwáć racżył/
2:
A w káżdey przygodzye nigdyś nye przebacżył/
3:
Oko me wzgárdziło złe ludzi wſſetecżne/
4:
Gdyż Pan chowa wyerne tu záwżdy beſpyecżne.
5:
grafika
-1:
Pſalm Lv.

6:
Exaudi Deus orationem meam etc.
7:
☞ Argument.
8:
W
Szelákiey pámięći godna ieſt tá modlitwá/ kthora ſie w
9:
tym Pſalmie zámyka/ przećiwko nieprzyiacielom koſcyo=
10:
łá ſwiętego. Ktorzy ácż ſie zdádzą iákoby byli wiernemi
11:
ſpráwcámi iego/ á wſzákoż ſą zdradni wydawce iego.
12:
A ták właſnie ſie ten Pſalm ná Iudaſzá ſciąga/ ktory zdrádził Kriſtuſá
13:
Páná ſwego. Vſtáwicżnye tedy Koſcioł Páńſki tych Iudaſzow muśi do
14:
ſyć mieć/ náprzećiw ktorym ieſt tá modlitwá iſcye potrzebna.
☞ Co s tego to Pſalmu poimiemy napotrzebnieyſzego.
j.
Iáko pilnie w modlithwach ſwych mamy vśiłowáć/ chczemyli w przygodach być wyſłucháni.
ij.
Iż záwżdy ſproſnośći y doległośći náſze przed Pánem wyznawáć mamy.
iij.
Podobieńſtwo cżłowieká ktoryćirpi przeſłádowanie.

15:
grafika
:
B
Oże modlitwy mey łáſkáwye wysłuchay/
:
A proźby pokorney odemnie nie wzgardzay/
:
Rácż ſam przypilnowáć á vsłyſz nędznego
16:
grafika
:
W tym ćwicżeniu twoim ták záſmuconego/
17:
grafika
:
Bom wzruſzon od głoſu ſprzećiwniká ſwego/ A od vćiſnienia cżłowieká grzeſznego.
18:
Bowiem ſrogye złośći ná mię ſie ſkłoniły/
19:
A w gniewye twym ták mi ná wſſem przykre były/ R.
20:
W ſercu mym dziwna ſie trwogá zátrząſnęłá/
21:
Boyazń ſrogyey ſmyerći ták myę ogárnęłá/
22:
Strách z okrutnym drżenyem nádemną moc máyą/
23:
Zewſſąd myę cyemnośći ſrogye obtacżayą.
24:
Rzekłem/ ktoż da pyerze mnye yák Gołębicy/
25:
Lecyeć k odpocżynku w ták wyelkyey teſknicy/
Otomstrona: O

Kſięgi Wtore.
iiij.
Proźbá áby wyniſzcżył Pan ludzi vſtáwicżnie zmyſláiące zdrády.
v.
Włoſne wypiſánie zdrády Iudaſzowey.
vj.
Iż dziś w koſciele Páńſkim Iudaſzowſkyey zdrády doſyć.
vij.
Iákye ma być żądánie pomſti nád tákiemi co ſie zdrádą á fáłſzem paráią.
viij.
Iż ſie vſtáwicżnie Pánu s proźbámi ſwemi ſtáwić mamy.
ix.
Nadobna potuchá wiernemu/ cżym ſie od ſprzećiwnikow cieſzyć ma/ gdyż ſam Pan ieſt zapłátą złemu.
1:
Otom vcyekáyąc ták dni ſwe przedłużył/
2:
Myeſſkáyąc ná puſſcży com zá wcżáſow vżył/
3:
Cżekałem by myę był kto wybáwił s tego/
4:
Z nicżemnego wyátru á z nyepogod yego.
5:
Zrzućże nádoł Pánye/ rozdzyel yęzyki tych/
6:
Com ya widzyał złośći bluźnirſthwá w myeſcye ich/
7:
Ktore nád mury ich tákową moc wzyęły/
8:
Wednye w nocy pilne złośći ich kwitnęły/
9:
W pośrzod yego praca á nyeſpráwyedliwość/
10:
Po vlicach yego wſſędy lichwá chytrość.
11:
Abowyem ſnadźby mi nye ták cyęſſko było/
12:
By s kogo obcego to myę potrefiło/
13:
Bo by nyeprzyiacyel ták mi złorzecżyć myał/
14:
Ieſſcżebych od nyego wżdy s pokorą ſtrzymał/
15:
By też z nyenawiśći kto przećiw mnye mowił/
16:
Wżdybych ſie ták ſtárał żebych ſie przed nim ſkrył.
17:
Ale ſnadź ty zemną będąc yeden cżłowyek/
18:
Wodz moy y znáyomy com z nim ſtrawił ſwoy wiek/
19:
Ktoryś zemną ſpołu v ſtołu yednego/
20:
Iadł wdzyęcżne pokármy z dobrodzyeyſtwá mego/
21:
W domu Bożym ſpołu s ſobąchmy bywáli/
22:
W yednym towárzyſtwye cżęſtochmy ſiadáli.
23:
Nyech przydzye ſmyerć ná ty co ſie zle ſpráwuyą/
24:
A yuż nyech ták żywo do pyekłá wſtępuyą/
25:
Bowyem w myeſſkányu ich złośći pełno ze wſſąd/
26:
A w pośrzod ich záwżdy ná wſſem ſproſny nyerząd/
27:
Iedno iżem wołał do Bogá moyego/
28:
Wyęc myę Pan wybáwił cżłowyeká nędznego.
29:
Z wyecżorá s poránku w połudnye y w nocy/
30:
Powyem á zwyáſtuyę o tey Páńſkyey mocy/
31:
Iż wyſłucháć racżył Pan głoſu moyego/
32:
A wyyął duſſę mą z vpádku ſrogyego/
33:
W pokoyu ſwym ſwyętym záchowáć yą racżył/
34:
Od tych co ich mnoſtwo około mnyę bacżył.
35:
Wyſłucha mnye Bog moy zniży ty wſſetecżne/
36:
Ktory trwa od wyekow áż ná wyeki wyecżne/
37:
Gdyż ſie oni nye chcą odmyenić w ſwey złośći/
38:
Nye boyąc ſie Bogá y yego możnośći/
39:
Ale on też ſcyągnye rękę ſwey ſrogośći/
40:
A odda ſowito ty ich wſſetecżnośći.
Ostrona: Ov

Pſalm pyęćdzyeſiątny ſſoſty.
x.
Iáko Pan thy gwałthowniki teſtámentu ſwego podawa w obłudny vmyſł
xj.
Srogie á iádowite podobieńſtwo fáłeſzney náuki/ kthora ieſt záſtrzáłem cżárthowſkim/ przenikáiąc iáko oley ſercá wierne.
xij.
Nadobne vpominánie wiernych/ áby nikomu nie vfáli/ iedno nauce páńſkyey.
xiij.
Powthorzenye pomſty/ kthorą zli á zdrádliwi ſprawce koſciołá Bożego ná ſobie odnioſą. Też pocyechá wiernych ktorzi Pánu vfáią.
1:
A nawyęcey przeto iż to okazáli/
2:
Ze ſwyęty Teſtáment yego pomázáli/
3:
A dla tego wſſyſcy od oblicża yego/
4:
Wydzyeleni w gniewye zátwárdzenya ſwego/
5:
A vprzeymye ktemu ſerce ſwe przykłonił/
6:
By z gruntu vpor ich ták ná wſſem wyplenił.
7:
Gdyż też oni ſłowá yego nicowáli/
8:
A práwye nád oley fáłſſem przenikáli/
9:
Sercá wyernych Páńſkich/ wyodąc ie do złego
10:
Aby odſtąpili drog Páná ſwoyego/
11:
Onić Cżártowſkyemi ſą práwye záſtrzáły/
12:
We wſſem vmnyeyſſáyąc Pánu Bogu chwały.
13:
Lecż ty ktoryżkolwyek maſz nádzyeyę w Pánye/
14:
Położże w nim záwżdy mocne ſwe vfánye/
15:
A on cyebye ná wſſem ták záchowáć racży/
16:
W nyebeſpyecżeńſtwach twych nic cie nie przebacży/
17:
Gdyż on yuż ná wyeki tu ſpráwyedliwemu/
18:
Nye da przydź z łáſki ſwey k vpadku żadnemu.
19:
Bo ty w wyedzyeſz Boże w ſtudnyą zátrácenya/
20:
Wſſytki ty wſetecżne á złego ſumnyenya/
21:
Mężowye krwye zdrády ná wſſem nápełnyeni/
22:
Nye docżekáyą dni ſwych nigdy ná zyemi/
23:
A ya w tobye vfáć będę miły Pánye/
24:
Ty mnyę ſpráwiſz wyecżne v ſyebye mieſſkánie.
25:
grafika
-1:
Pſalm Lvj.

26:
Miſerere mei Deus quoniam conculcauit me homo etc.
27:
☞ Argument.
28:
N
Adobna ieſt modlitwá w tym Pſalmie/ o wybáwienye z
29:
niebeſpyecżeńſtwá. Y przypodobnił ſie tu Dawid ſwięty
30:
niemey Gołębicy/ ktora tylko hukániem ſwym żal ſwoy o
31:
kázuie. Tákże y on/ iż nie ſmiał miedzy obcemi beſpyecżnie
32:
wypowiedzyeć żáłośći ſwey.
33:

34:
grafikaetc. Iáko xxxix.
☞ Co w thym Pſalmie ieſt naoſobliwſzego.
Zmiłuystrona: O2

Kſięgi Wtore.
j.
Pokorna proźbá o wybáwienie s ſrogośći nyeprzyiacyelſkiey.
ij.
Iż ſie nigdi cżłowieká ſmiertelneo báć nie mamy/ gdyż cyáło yeſt.
iij.
Iáka ieſth pilność złośćiwyh áby zágubili wiernego.
iiij.
Przypytawánie/ ieſli ſie tho tym złoſnikom ták przez pomſty ſpełznie.
v.
Nadobna náuká iáko ſwe nyedoſtátki w opiekę Páńſką porucżáć mamy.
vj.
Iż ſie ludzi możem nic nie bać/ gdi przy ſwiętej woley Páńſkiey mocnie ſtoimy.
vij.
Iáko ſluby ſwe pánu oddawáć mamy chcemyli nád ſobą obietnice błogoſłáwyeńſtw Páńſkich odnieść.
1:
Z
Miłuy ſie nádemną Boże boć myę cżłowiek depce/
2:
Przez cáły dzień nágrawáiąc ták mię ſrodze treſce/
3:
Trapyą myę nyeprzyiacyele bez przeſtánku ſmyele/
4:
Zebráło ſie przećiwko mny walecżnikow wyele/
5:
Ktorzy yuż ták bez przeſtánku z hárdą myſlą ſwoyą/
6:
Chcą myę deptáć á mieć zwirzchność tu nád duſſą moyą.
7:
Wſſákoż ſie ia tych pogrożek namnyey nie będę bał/
8:
Gdiżem w tobye o moy Pánie záwżdy mocnye vfał/
9:
W twych ſłowiech pochłubki moie záwżdi miły pánie
10:
Boś ty Bog moy á w tobie ia mam ſwoye vfánye/
11:
Nie trwożę ſie nic áby mie co ſkąd potkáć myáło/
12:
Wyem iż mi nic nye vcżyni nigdy krewkye cyáło.
13:
Acż znam tych złoſnikow ſpráwy co ſie ták w nie wdáli/
14:
Przez cáły dzyeń cżáſem ſłowá moye potwarzáli/
15:
A nawyęcey o tym záwżdy obłudnye myſlili/
16:
Iákoby k wſſytkyemu złemu mnię tu przypráwili/
17:
Chytre śidłá ſtopam moim tu záwżdy ſtáwyáyąc/
18:
Ná nyewinną duſſę moyę vprzeymye cżekáyąc.
19:
Izaſz dla tákich złośći ſwych máyą wynidź s tego/
20:
By nyemyeli wzyąć nád ſobą karánya ſrogyego/
21:
Gdyż ty tákowe odrzućiſz zá nic od ſiebye precż/
22:
A zły národ w gniewie ſwoim prze táką ſproſną rzecż
23:
Zetrzeſz/ zniſſcżyſz/ á potłumiſz/ y w niwecż obroćiſz/
24:
A możnoſcyą Boſką twoyą ty złoſniki ſkroćiſz.
25:
O Boże wſſák oto żywot moy nye táyny tobye/
26:
Tyś położył wſſytki złzy me przed oblicżność ſobye/
27:
Zlicżyłeś vcyecżki moye com ſye w nich obłądził/
28:
Lecż ſnadź ſpráwnye gdyżem ſie tu nędznicżek zle rządził
29:
A wſſákoż żem vfánye myał w twoyey obyetnicy/
30:
Márnye ſie w tecż obroćili moi ſprzećiwnicy.
31:
Wſſák w ktorykolwyek yedno dzyeń cyebyem ſobye wezwał/
32:
Otoś ty ieſt ſam bogiem mym iáwniem to iuż poznał/
33:
W ſłowye twym Boże chwałá ma y wſſytko kochánie
34:
A w twoich ſwiętich powieſciach chłubię ſie moj pánie
35:
Choćby mi cżłek chcyał zle cżynić nic ſie ya nye boyę/
36:
Gdy przy ſwiętey woli twoiey záwżdy mocnie ſtoyę.
37:
Tobye ya powinne ſluby Boże ku twey chwale/
38:
Oddam záwżdy wyznawáyąc w ſercu ſwoim cále/
39:
Ześ ty wyrwał duſſę moyę z oney ſmierći wyecżney/
40:
A poſtáwiłeś nogi me ná drodze beſpyecżney/
O 2strona: O2v

Pſalm pyęćdzyeſiątny ſiodmy.
viij.
Bárzo wdzyęcżna pociechá wiernemu/ ktory thu wſzytki ſpráwy ſwe przipuſzcża ná łáſkę Páná Bogá ſwego.
1:
Otárłeś złzy z ocżu moich cyeſſąc mye ſmutnego/
2:
Abych ſie yuż wyecżnye nie bał vpádku żadnego.
3:
Tákeś ſobye vpodobał dobrotliwy Pánye/
4:
We mnyę nyegodnym nędzniku tu ſwoye kochánye/
5:
W cobych ya był nigdy mocą ſwoyą nye vgodził/
6:
Toś ty ſpráwił że w ſwyátłośći twoyey będę chodził/
7:
S tymi ktorzy wiecżnye żywą w chwale boſtwá twe
8:
Ná wiek wiekow chwaląc cye tám páná bogá ſwego.
9:
grafika
-1:
Pſalm Lvij.

10:
Miſerere mei Deus miſerere mei quoniam triſtis etc.
11:
☞ Argument.
12:
B
Arzo podobna ieſt modlitwá w tym Pſalmie ku pirwſzey/
13:
gdy też był Dawid ſwięty w drugim niebeſpyecżeńſtwye.
14:
O cżym maſz hiſtorią w pirwſzych kſięgach Krolewſkich
15:
w xxj. y xxiiij. kápit.
16:

17:
grafikaetc. Iáko v.
☞ Co s tey pioſnecżki ſłuſznye przed ocży ſwe bráć mamy.
j.
Iáko s pilnoſcią o zmiłowánie częſtym powtarzániem ku Pánu wołáć mamy.
ij.
Wyznawánye dobrotliwośći Páńſkiey/ ktora ſie dzyeie nád wiernym z miłoſierdzya iego.
iij.
Iż ſrogość okrutnych ludzi yeſt ſrozſza niż lwia.

18:
S
Miłuy ſie moj mocny boże á rácż ſie zmiłowáć/
19:
Gdyż w duſſy ſwej tobie wiernie tu záwżdy chcę vfáć
20:
Bo wiem że pod cyeniem twych ſkrzydł racżyſz mię vchronić
21:
A od nieprzyacioł moich racżyſz mię obronić/
22:
Do tąd áż przeminie złość ich ktorą mię chcą tłumić.
23:
Będę ya do cyebye wołał Bogá nawyzſſego/
24:
Ktoryś wſſytko dobre ſpráwił tu dla mnie nędznego/
25:
Lecż znam że yuż poſłał z nyebá áby myę wybáwił/
26:
Ti wſſytki co mie tłocżili w márny poſmiech wpráwił
27:
Bog miłoſierdzye y prawdę nádemną obyáwił.
28:
Acż ſnadź nędzna duſſá moyá ſpi ták zátrwożona/
29:
Srogoſciámi ſſcżęniąt Lwowych w okoł ogárniona/
30:
Abowyem ſynowye ludzcy ty włoſnośći máyą/
31:
Ze yák naoſtrzeyſſą zbroyą nyewinne zżyráyą/
32:
Ięzyki ich yák oſtry myecż wſſędy przenikáyą.
33:
Rácż ſie podnyeść nád nyebyoſá możnoſcyą ſwą Boże/
34:
Niech wſſytkę ziemię chwałá twa ná wſſem przepomoże
Rácż vſkro=strona: O3

Kſięgi Wtore.
iiij.
Iáka ieſt chuć cżłowieká wiernego ku chwale Bożey.
v.
Iáwne á iáſne wyznawánye możnośći Páńſkiey/ ktorey pełno ná zyemi y ná niebye.
vj.
Nabożna proźbá áby ſie thym ſławniey rozſzyrzáłá ſławá á możność imieniá Páńſkiego.
1:
Rácż vſkromić ty co nogam mym śidłá ſtáwyáli/
2:
Trapyąc duſſę mą chytrze doł podemną kopáli/
3:
A coż yednák oni ſámi támże powpadáli.
4:
A tobye Boże ſerce me ták było gotowe/
5:
Z ochotą vſtá ſpyewáły pyeśni pſalmy nowe/
6:
Rácżże powſtáć chwało moyá powſtáń me weſele/
7:
Gdyż w tobye kochánya mego mam záwżdy ták wyele
8:
Ze wſtawſſy przed wzeſciem zarze wyznam cie tu ſmiele.
9:
Wyznam cie miedzy narody o moy miły Pánye/
10:
W pyeśnyach pogánom opowiem twoye zmiłowánie
11:
Iż twe miłoſierdzye wſſędy ták ſie rozſławiło/
12:
Pod nyebyoſy prawdy twoyey wſſędy pełno było/
13:
Co ſie wſſytko zá łáſką twą hoynye obyáśniło.
14:
O Boże wſſechnamocnyeyſſy rácż ſie wywyzſſyć ſam/
15:
Nád wſſytki nyebá w chwale twey iako nád pány pan
16:
Gdyż wſſytká ziemiá chwały twey ieſt ták nápełnioná
17:
Po wſſey ſſyrokośći ſwiátá dziwnye rozſławyoná/
18:
Dayże áby ták ná wyeki nye byłá zruſſoná.
19:
grafika
-1:
Pſalm Lviij.

20:
Si vero vtique iuſtitiam loquimini etc.
21:
☞ Argument.
22:
P
Ráwie iednoſtáyna ſpráwá w tym ſie Pſalmie tocży iáko
23:
y w pirwſzych dwu: bo cżyni modlitwę Prorok ſwięty prze
24:
ćiw Saulowi/ y przećiw thym czo go podſzcżuwáli nań/
25:
mieniąc go być przycżyńcą iákiego rozerwánia y nieſnaſki
26:
A ma w ſobye ten Pſalm trzy cżęśći oſobne: Naprzod popędliwe zháńbie
27:
nie ſprzećiwnikow. Potym przeklinánie tych złoſnikow niepobożnych.
28:
Trzecie pociechę vtrapionemu/ kthory ſtátecżnie ćirpi przeſládowánye
29:
dla ſpráwiedliwośći.
30:

31:
grafikaetc. Iáko viij.
☞ Co ſie s tego Pſalmu náucżyć mamy.
j.
Iáko mamy ty gromić kthorzy prawdy znáć nie chcą.

32:
Y
Przecż ſynowye ludzcy tákeſcye znyemyeli/
33:
A yuż ſpráwyedliwośći znácyeſcye nye chcyeli/
34:
Cżemuſz wżdy nye cżynicye rozſądku práwego/
35:
Nyepobożne potomſtwo od narodu złego.
O 3strona: O3v

Pſalm pyęćdzyeſiąty oſmy.
ij.
Co złym á nyepobożnym ludzyom ná ocży wyrzucáć mamy.
iij.
Iáko złoſniki v ſiebye pocżytáć mamy.
iiij.
Podobieńſtwo ludzi złych ktorzy ſą wężom podobni.
v.
Ządánie pomſty nád okrutniki.
vj.
Iż iák byſthra wodá/ ták okrutnicy przemijáć muſzą.
vij.
Podobieńſtwá iáko zli giną.
viij.
Co zá pociechá ieſt ſpráwiedliwego gdy ſie ſam Pan mśći nád niewierniki.
ix.
W kthory cżás cżłowiek poznawa iż pan Bog ſędzya práwy/ ktory okrutniki gromi.
1:
Przecż ták przećiw ſumnyenyu s ſercá vpornego/
2:
Nyewſtydacye ſie broić tu wſſytkyego złego/
3:
Ręce wáſſe pełne ſą wſſelkyey nyepráwośći/
4:
Nyemáſz myeyſczá ná zyemi mey ſpráwyedliwośći.
5:
Gdyż w pirwſſym ſwym pocżęcyu ſąſcye przewrotnemi
6:
A z żywotá mátki ſwey w złośći obłędnemi/
7:
Mowyąc fáłſz á nyeprawdę vſty kłamliwemi/
8:
Będąc ſproſnem beſtiam ná wſſem podobnemi.
9:
Sſtáliſcye ſie w gnyewye ſwym yák ſrodzy wężowye/
10:
Zátuláyąc vſſy ſwe práwye yák głuchowye/
11:
Abyſcye nye ſłucháli głoſu was klnącego/
12:
Roſtropnye wáſz ſrogi yad wyrzucáyącego.
13:
Boże zetrzyſz w vſcyech ich yádowite zęby/
14:
Ktore im tkwyą iáko Lwom s tey ich ſproſney gęby/
15:
Połaḿże ty trzonowe możnoſcyą twą Pánye/
16:
Co ye ták záoſtrzyli ná zámordowánye.
17:
A pewnyeć ſie roſpłyną yáko byſtra wodá/
18:
A choć napną ſtrzały ſwe ále w nich wnet ſſkodá/
19:
Bo ſie márnye połamyą práwye áż do ſſcżątká/
20:
A oni ſie pdobni sſtáną nyebożątká
21:
Małżowi/ ktory gdy s ſwey cżáſſki wylinyeye/
22:
Tákże z nich káżdy prędko yák y on zniſſcżeye/
23:
A yák żeńſki martwy płod będą wyrzuceni/
24:
Nye będąć ſwyátłem ſłońcá nigdy oſwyeczeni.
25:
A práwye yáko ćirnye niż przydzye k mocnośći/
26:
Ták ſie ná nye obroći gnyew wyelkyey ſrogośći/
27:
Iż przed cżáſem niż wzroſtą márnye zginąć muſſą/
28:
Gdy ſrogye nawáłnośći ná nye ſye obruſſą.
29:
A ſpráwiedliwy widząc tákową pomſtę ich/
30:
Wyelkye weſele będzye myał z vpádku onych/
31:
Y obmyye nogi ſwe we krwi złośćiwego/
32:
Widząc że ſie ſam Pan mśći nád nim krzywdy yego.
33:
Ná ten cżás pozna cżłowyek pożytek wyernego/
34:
A opowye zapłátę tu ſpráwyedliwego/
35:
Zezna iż yeſt Bog co mśći krzywdy nyewinnego/
36:
Ktory wżdy tu rozſądza okrąg ſwyátá tego.
37:
grafika
Pſalmstrona: O4

Kſięgi Wtore.
1:
Pſalm Lix.

2:
Eripe me de inimicis meis Deus etc.
3:
☞ Argument.
4:
H
Iſtoria w pirwſzych kſięgách Krolewſkich w xix. kápi.
5:
okázuie/ iż ſie then Pſalm właſnie zátacża ná Dawidá s.
6:
w kthorym cżyni modlitwę ku Pánu Bogu/ áby ſtłumił
7:
Saulá y z iego pomocniki. Niektorzy przyrownywáią tę
8:
modlitwę perſonie Páná Kriſtuſowey/ ktory ſie modlił przećiwko złey á
9:
niewierney bożnicy. A ieſt właſnie then Pſalm ku themu przyſtoſowan/
10:
gdyż iednáka przygodá przypádłá thák ná Dawidowe iáko y ná Páná
11:
Kriſtuſowe ſprzećiwniki. O cżym ſie tu ſzyrzey w tym Pſalmie tocży.
☞ Cżemu ſie w thym Pſalmye przyſłuchawáć mamy.
j.
Ták zapálcżywey modlitwie w ktorey pilnie prośić mamy o wybáwienie.
ij.
Iáko przekłádáć mamy niebeſpiecżeńſtwá ſwe przed Pánem.
iij.
Ktorym kſtałtem opowiedáć mamy Pánu niewinnośći náſze.
iiij.
Z iáką roſtropnoſcyą żądáć mamy pomſty nád niewiernemi.

12:
grafika
:
W
Yrwi od nieprzyiacioł Boże mnyę nędzne=
13:
grafika
:
go/ Ktorzy ná mię powſtáią z vporu ſwoie=
14:
grafika
:
go/ Rácż mię wydrzeć z mocy tich ktorzi złość dziáłáią/ Wybaẃ mię z rąk
15:
grafika
:
mężow złych co kreẃ wylewáią.
16:
Oto yuż duſſy moyey śidłá záſtáwili/
17:
A mocarze ſye ze wſſąd ná myę zgromádzili/
18:
Acż nye bacżę przycżyny przewinyenya ſwego/
19:
Y grzechu bych obráźił cyebye Páná mego.
20:
Procż złośći mey kupyą ſye á ná myę gotuyą/
21:
Bez winnośći mey ſrogość ná wſſem okázuyą/
22:
Powſtańże miły Pánye á zábyeż im drogę/
23:
Weźrzy ná myę gdyż ſam nic ſobye nye pomogę.
24:
Nuż teraz o moy Pánye wſſech zaſtępow Boże/
25:
Boże náſz Izráelſki ktoć ſye oprzeć może/
O 4strona: O4v

Pſalm pyęćdzyeſiąty dzyewiąty.
v.
Proźbá áby ſie sſtáli podobni pſom.
vj.
Iż dobremu nic nie wádzi wſzetecżna powieść złego.
vij.
Otuchá wiernemu/ iż ſie Pan ſmieie s ſpraw ludzi złych.
viij.
Iáka ſie ma życżliwość w nas okázowáć przećiw bliźnim.
ix.
Iż ſie nigdy w złośćiwych zátáić grzech nye może/ choć gi oni kłamliwie pokrywáią.
x.
Iáko ná ty czo w złoſciach vpornie trwáyą pomſthy żądáć mámy.
xi.
Powtharzánie pirwſzego podobieńſtwá.
xij.
Zły gdy ſie nye ma mśćić cżym inym/ tedy ſie vſzcżypliwą powieſcią mśći.
xiij.
Pobutká wiernego áby ſie cieſzył obroną Páná ſwego.
1:
Ocuć náwyedz pogány w ich tákyey ſrogośći/
2:
A nye bądź tym miłośćiw ktorzy broyą złośći.
3:
Nyech ſie yuż wtecż obrocą w wyecżerne cyemnośći/
4:
A nyech wyyą yáko pśi trapyąc ſie w żáłośći/
5:
Nyech ták chodzą około myáſtá zámknyonego/
6:
Láknący/ á nye máyąc przyſtępu żadnego.
7:
Oto vſty ſwoyemi ſſcżekáyą wſſetecżnye/
8:
Ięzykiem iáko miecżem w wárgach ſwych beſpiecżnie/
9:
Mowyą to co ſie im zda bez wſtydu żadnego/
10:
A coż gdy nikt nye ſłucha wſſetecżeńſtwá tego.
11:
A owſſem tobye Pánye wſſyſcy będą w pośmyech/
12:
Bo wzgárdziſz to pogańſtwo zá táki ſproſny grzech/
13:
A iż ſie ya mocy ich nye mogę ſprzećiwić/
14:
Rácżże ſam o Boże moy obrońcą moim być.
15:
Bog ktory yeſt obfity w miłoſierdzyu ſwoim/
16:
Ten ſam poydzye przedemną będąc wodzem moim/
17:
Bog vkaże mnye ná wſſem drogę do wſſytkyego/
18:
Iákye zwycyęſtwo wezmę s ſprzećiwniká ſwego.
19:
Nye rácż wżdy ich zábiyáć do końcá moy Pánye/
20:
Aby ludzyom nye przyſſli ná zápámyętánye/
21:
Lecż ye roſproſz mocą twą á rácż ye potrwożyć/
22:
Ná przykład ocżom ludzkyem rácż ye tu położyć.
23:
Aby ſproſny grzech vſt ich okazał ſie yáwnye/
24:
Iż oni dla pychy ſwey wpádli w pomſtę ſpráwnye/
25:
A przedſię ták z onego ſercá vpornego/
26:
Dzyerżą ſie w powyeſcyach ſwych kłamſtwá obłudneo
27:
Wytraẃ ye w gnyewye twoim á wytraẃ ye Pánye/
28:
Nyech żadny znák myeſſkánia ich tu nye zoſtánye/
29:
W ten cżás wzwyedzą iż tu Bog Iákobow pánuye/
30:
A po wſſytkich gránicach zyemye roſkázuye.
31:
Nyech yák podwyecżor ná zad wſſyſcy vcyekáyą/
32:
A yáko pśi chrápliwi z dáleká ſſcżekáyą/
33:
Nyech w okrąg myáſtá łáknąc vſtáwicżnye chodzą/
34:
Gdyż nam zá łáſką twoyą nicżym nye záſſkodzą.
35:
Bo oni gdy ták będą márnye roſproſſeni/
36:
Iuż nye mogą nigdy być nicżym náſyceni/
37:
Iedno ſye ták ſſemrányem będą kármić záwżdy/
38:
Cżáſu głodu ten będzye miał pokarm z nich káżdy.
39:
Ya będę wyſpyewywał moc twą miły Pánye/
40:
Ześ mi okazáć racżył twoye zmiłowánye/


strona: O5

Kſyęgi Wtore.
xiiij.
Modlitwá áby Pan do kończá záchował wierneo w miłoſierdzyu ſwoim.
1:
A żeś myę przyiąć racżył pod moc Boſtwá twego/
2:
Sſtałeś mi ſye vcyecżką w dzyeń trapyenia mego.
3:
O Boże tyś moc moyá będę ſpyewał tobye/
4:
Ześ ty Bog moy coś przyyął mnyę nędznego k ſobye/
5:
Tyś yeſt Bog miłoſyerdzya ná wſſem obfitego/
6:
Ktory wyecżnye kroluyeſz bez końcá żadnego.
7:
grafika
-1:
Pſalm Lx.

8:
Deus repuliſti nos et deſtruxiſti etc.
9:
☞ Argument.
10:
W
Hiſtoriey pirwſzych kſiąg Páralip. w xviij. kápit. A w ij.
11:
Krolewſkich w viij. káp. gdy Pan Bog vtrapyone krole
12:
ſtwo żydowſkye cżáſu Saulowego rozmáitemi á ſławne=
13:
mi zwycięſtwy/ á oſobliwie ſłowem ſwym ſwiętym y pra
14:
wdziwą chwałą/ nápráwić y ochędożyć racżył/ ten ſie Pſalm przytacża.
15:
A przeto zámyka w ſobie wdzięcżne dzyęk cżynienie zá tákowe dobrodziey
16:
ſtwá Pánu Bogu wſzechmocnemu.
☞ Czo s thego pſalmu obacżić mamy.
j.
Przipominánie przecż ſie wgniewie Pan wzruſzył/ á proźbá iżbi ſie ſam racżił w tym zaburzeniu sſtáć pokoiem ſwoim miłoſnikom.
ij.
Wylicżánie żáłośći y ſtráchu/ ktory Pan dopuſzcża ná wyſtępny lud ſwoj A iáko záś vſmirzáć racży.
iij.
Przycżyná dla ktorey Pan pocieſza ſwoye miłoſniki/ kthorzy ſie z wierną proźbą vciekáią k niemu.

17:

18:
grafikaetc. Iáko xxxiiij.
19:
B
Oże náſz roſpędziłeś nas á marnieś roſproſſył/
20:
W gniewie ſwoim przećiwko nam ſrodześ ſie obruſſył
21:
Rácż ſye ku nam miłośćiwye s twą łáſką náwroćić/
22:
Zyemię tę ktorąś ták wzruſſył rácż yą záś okroćić/
23:
Nápraẃże vpádłośći iey ktoremi wzruſſoná/
24:
Bo oprocż cyebye nye może być vſpokoyoná.
25:
Okazałeś rzecży trudne ludowi ſwoyemu/
26:
Poyąc nas winem żáłośći ku ſtráchu wyętſſemu/
27:
Wſſákoż iż ſam wſſędy władnyeſz w zyemi y ná niebye
28:
Okazałeś ták możny znák boyącym ſie cyebye/
29:
Ktory dla twey prawdy ſwyętey zacnye podnyeſiemy
30:
Zá ty dobrodzyeyſtwá twoye ſławić cye będzyemy.
31:
A to ſnadź wyęcey dla tego iż wybáwić racżyſz/
32:
Miłoſniki twe co ye tu po ſwey myſli bacżyſz/
33:
Wybaẃże myę miły Pánye możną ręką twoyą/
34:
A rácż być záwżdy łáſkáwą tu obroną moyą/
35:
A wyſłuchay proźby wyerney ſłużebniká twego/


strona: O5v

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty pirwſſy.
iiij.
Możne zwycięſtwo ktore Pan nád wſzemi kroleſtwy ſwiáthá otrzymáć racżił
v.
Pobutká wierneo áby ſie tym chutliwiey ſpyeſził ku Pánu/ widząc iż ſtámtąd naprędſzy rátunk iego.
vj.
Iż ieſth prożna nádzyeiá w rámieniu cżłowieká ſmiertelnego gdyż Pan Bog ſam ieſth wodzem á hetmánem ludu ſweo.
1:
Co idzye przed oblicżność twą s ſercá ſkruſſonego.
2:
Rzekł Bog ná myeyſcu ſwym ſwyętym że ſie rozweſelę/
3:
Sichimę pagorek Suchor yuż ſobye wydzyelę/
4:
Gáláád y Mánáſſes Ephraim moyá moć/
5:
Iudá wodz moy ktorego nikt nye może przemoc/
6:
Moáb podnożek nog mych mnye ſie sſtánye wyecżnye
7:
Philiſtea ſie zemną rozweſeli wdzyęcżnye.
8:
Y ktoż mye wżdy przeprowádzi do myáſtá mocnego/
9:
W kráiny Idumeyſkye do myeyſcá wdzyęcżnego/
10:
Izali nye ty Boże náſz ktoryś nas roſproſſył/
11:
A ſrodześ ſie był ták ná nas w gnyewie ſwoim zruſſył/
12:
Izaſz yuż ty ſam nye poydzyeſz przed vfy náſſemi/
13:
Boże náſz będąc tu wodzem nád námi nędznemi.
14:
Rácżże nam dáć wſpomożenye w náſſym vtrapyenyu/
15:
Bo y prożna yeſt nádzyeyá w ludzkim wybáwyenyu/
16:
Yedno w tobye o Boże náſz moc ſwą okażemy/
17:
Gdy s tobą Hetmánem ſwoim tu mocnye ſtányemy/
18:
Bo ty náſſe ſprzećiwniki możnye pohołduyeſz/
19:
A nas wdzięcżne dzyedzictwo twe wiecżnie opánuieſz
20:
grafika
-1:
Pſalm Lxj.

21:
Exaudi Deus deprecationem meam etc.
22:
☞ Argument.
23:
I
Eſt w tym Pſalmie modlitwá zá Krolá y zá iego kroleſt=
24:
wo/ áby ná wſzem ku chwale Páńſkyey záwżdy ie rzędzić
25:
y ſpráwowáć vmiał. A iżby w páńſthwie ſwym żadnych
26:
nowych odmian/ ktoremiby ſie kroleſtwo iego zátrząſnąć
27:
á záburzyć miáło/ nie wymyſlał áni vſtáwiał.
¶ Co s teo pſalmu przed ſię bráć mamy.
j.
Modlithwę y náukę/ cżym á iáko mocna ma być obroná kroleſtwá káżdeo.

28:
grafika
29:
W
Yſłuchay Boże proźbę y modlitwę
30:
grafika
31:
moię/ Okáż ſłudze nędznemu ná wſzem


strona: O6

Kſięgi Wtore.
1:
grafika
2:
łáſkę twoię/ Z gránic zyemie wolałem k tobie o moy Pánie/ Znáiąc ná ſer
3:
grafika
4:
cu ſwoim tákie fráſowánie/ Wywiedź mię ná wyſoką ſkáłę day powſtánye.
ij.
Iż iedno ſam Bog ieſt wieżą mocnośći káżdemu kroleſtwu.
iij.
Ze iedno tákim Krolom dawa Pan Bog zwycięſtwo/ ktorzy ſie go boią á wedle woley iego chodzą. iiij.
Nicżym inym nie może być pewniey vmocnione káżde kroleſtwo iedno prawdą ſłowá bożeo.
v.
Porucżánie ſ. opiece Páńſkiej iż s tych docżeſnych kroleſtw zá ſthátecżność náſzę w wiedzie nas do kroleſtwá ſwego.

5:
Gdyżeś ſye ſam racżył sſtáć tu nádzyeyą moyą/
6:
Bronyąc myę yuż ták ná wſſem tu możnoſcią twoyą/
7:
Byłeś nád ſprzećiwniki mnye wyeżą mocnośći/
8:
Ia zmieſſkam w przybytku twym wiecżnie w beſpiecżnośći
9:
Chowáyąc ſye pod ſkrzydły twey ſwiętey możnośći.
10:
Boś ty Boże wyſłuchał tu modlitwy moiey/
11:
Dałeś wdzyęcżne dzyedzictwo s ſwiętey łáſki twoiey
12:
Tym co ſye záwżdy boyą imyenyá twoyego/
13:
Ták iż w długich dnyoch chowaſz tu krolá náſſego/
14:
Przydáyąc mu zacnych lat y w narodzyech yego.
15:
Będzye trwał áż ná wyeki przed twą oblicżnoſcyą/
16:
Ieſli ſye będzye parał tu ſpráwyedliwoſcyą/
17:
A będzyeli przeſtrzegał prawdy twoyey Pánye/
18:
Tedy záwżdy beſpyecżnym tu ná wſſem zoſtánye/
19:
Będą go ty rzecży ſtrzedz nád yego mnimánye.
20:
Ia zá tákye dobroći Páná wſſechmocnego/
21:
Wyznáwáć záwżdy będę s ſercá weſołego/
22:
Oddam wdzyęcżnye ſluby ſwe imyenyowi yego/
23:
Po wſſytki dni żywota tu mego nędznego/
24:
Do tąd áż gdy myę weźmye do kroleſtwá ſwego.
25:
grafika
26:
Pſalm Lxij.

27:
Nonne Deo ſubiecta eſt anima mea etc.
28:
☞ Argument.
29:
D
Wie oſobliwe cżąſtki ten tho Pſalm zámyka w ſobye. W
30:
pirwſzey ieſt nadobna pociechá y przykład/ ktorego náſlá
31:
dowáć mamy w niebeſpyecżeńſthwach ſwych/ ábychmy
32:
ſie ludzyom obłudnem nie dáli odwodzić od prawdziwe=


strona: O6v

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty wtory.
1:
go vfánia w Pánu Bogu/ y w ſwięthym wſpomożeniu iego. Druga ma
2:
w ſobye nápominánie/ ábychmy odrzućiwſzy ty cieleſne á docżeſne ſwiet=
3:
ſkye pomocy/ w ſámym Pánu prawdziwe vfánie położyli. Ktory nam s
4:
ſwey wſzechmocney dobrotliwośći wſzytko obyecowáć racży. A thák ſie
5:
ten Pſalm właſnie zátacża ná ty ludzi/ ktorzy pochlebuiąc ſwiátu/ rádzi=
6:
by zátłumili wierne Páńſkye/ dla dárow á pożytkow ſwoich.
☞ Co nam ten Pſalm kłádzye przed ocży.
j.
Iż duſzá náſzá nikomu poddána być nie ma/ iedno Pánu Bogu.
ij.
Rzecż ktorą pochlebiáce ſwietcy chćą záthłumić wierne.
iij.
Obleſna mowá zwodniká zdradliwego/ ktory w ocży cudnie mowi á w tył inácżey.
iiij.
Powtarzánye nápominánya ku wierney duſzy.
v.
Przykład wſzytkim wiernym z iednego cżłowieká pobożneo

vj.
Iż iedno Pan wiernem ſwem ieſt bogiem miłośćiwym/ á nád złemi ſrogim ſędzyą.
vij.
Nápominánye ku wſzytkiemu koſciołowi/ áby ſie do bogactw ſwiátá nie przychyláli.

7:
grafika
:
I
Zali duſzá moiá ſłuſznie Pánu ſwemu/ R.
:
Nie ma być podrzuconá w poſłuſzeńſtwo iev
8:
grafika
:
Gdyż on ieſt mym zbáwieniem á mym prá=
9:
grafika
:
wym Bogyem/ Iż wzruſzon nie mogę być żadnym ſtráchem ſrogim.
:
Iákoż wy ſprzećiwnicy wżdy tę ſmyáłość macye/
:
Iż ſie ná myę cżłowyeká złośćiwye tárgacye/
:
Iáko ſcyánę pochyłą á wpoły przepádłą/
:
Ták myę chcecye zániſſcżyć ſwoyą złoſcyą zyádłą.
10:
A ya w ſrogim prágnyenyu wyodę nędzny ſwoy wyek/
11:
Widząc iż mye pokrycye przeſláduye cżłowyek/
12:
Vſty myę pyęknye chwali á ſercem przeklina/
13:
Mnimáyąc iż ná pyecży Pan moy tego nye ma.
14:
Ale ty duſſo moyá bądź poſłuſſná Páná/
15:
Abowyem tá ćirpliwość mnye od nyego daná/
16:
Gdyż on ſam yeſt mym Bogyem á opyekálnikiem/
17:
Nic ſie zle nye może sſtáć nádemną nędznikyem.
18:
A ták moyá nádzyeyá y moye kochánye/
19:
Ni wkim nyechay nye będzye yedno w moim Pánye/
20:
Y wſſyſcy vćiśnyeni ćiśńcye ſie do nyego/
21:
Kłádąc nyewinne ſercá przed możnoſcyą yego.
22:
Abowyem on tákowych záwżdy Bogyem będzye/
23:
A złośćiwi vpádáć przed nim muſſą wſſędzye/
24:
Nyeprawdziwy w yęzyku y w ſwey káżdey ſpráwye/
25:
Ktory ná wſſem zdradliwie obchodzi ſie práwye.
26:
Ale wy wyerni Páńſcy nye dufaycye w złośći/
27:
W drapieſtwie ni w bogáctwie ni w żádnej chytrośći/


strona: P

Kſięgi Wtore.
1:
A yeſli co przypádnye od ſwyátá zacnego/
2:
Nigdy nye przykłádaycye k temu ſercá ſwego.
viij.
Iż pirwey nyebo y ziemiá przeminą/ niżli ſłowá Páńſkie.

3:
Abowyem co raz yeſt rzekł zmyenić ſie nye może/
4:
Iż on będąc ták możnym zmiłowáć ſie może/
5:
A wedle ſpraw káżdego opłaca prawdziwye/
6:
Ktory w Boſtwye od wyekow y ná wyeki żywye.
7:
grafika
-1:
Pſalm Lxiij.

8:
Deus Deus meus ad te de luce vigilo etc.
9:
☞ Argument.
10:
T
En wſzytek Pſalm ieſth práwie iáko vſkarżánie. Bo then
11:
ſwyety Krol gdy ſie przed Saulem krył/ thedy był wyłą=
12:
cżon z oney ſpołecżnośći ludu Bożego y chwały Bożey/ kto
13:
ra ſie dzyałá w Ieruzalem. A ták tu nadobnie przyrow=
14:
nawa á przezywá zyemyą ſpuſthoſzáłą/ ktora nie ma żywych wod/ kędy
15:
nie máſz prawdziwey chwały/ á ſzáfowánia prawdziwych ſłow Páń=
16:
ſkich. A ták też tu winuye ty wſzytki okrutniki/ kthorzy ſą przycżyną tego
17:
złego á vpornego odrzucenia á wyłącżenia. Y groźi im ſrogyemi pomſtá
18:
mi iż ták przenágábáyą wierne Páńſkye/ broniąc im tego/ áby nie ſłuchá
19:
li ſłow á prawdziwey náuki Páńſkyey.
☞ Czo ieſth w thym Pſamye nam napotrzebnieyſzego.
j.
Ziáką pilnoſcią duſzę j ciáło ſwe mamy wydawáć ku chwale Páńſkiey.

20:
grafika
:
B
Oże Boże Pánie moy od wſtánia moye=
21:
grafika
:
go/ Prágnie cie duſzá moiá iáko Páná ſwe=
22:
grafika
:
go/ Tákże w tym błędnym ſwiecie y nędzne me ciáło/ Záwżdy twą ſwiętą
23:
grafika
:
chwałę rádoby widzyáło.
PBo ná teystrona: Pv

Pſalm ſſeśćdzieſiąty trzeći.
ij.
Iáko ieſt opuſtoſzáła zyemiá gdzye nie máſz prawdziweo ſzáfunku ſłowá Bożego.
iij.
Iáka ieſth roſkoſz być w they ſpołecżnośći kędy prawdziwie Páná Bogá chwalą.
iiij.
Miłoſierdzye Páńſkie iáko ieſt wdzyęcżne káżdemu wiernemu.
v.
Zá hoyne dáry Páńſkie iákąchmy powinni cżynić chwałę Pánu ſwemu.
vj.
Iż nas pan chowa przed okrutniki pod ſkrzydły ſwiętey możnośći ſwoiey.
vij.
Sroga pogrożká przekażácom wierney chwały Páńſkiey.
viij.
Wdzyęcżna pociechá káżdemu ſprawcy wiernemu chwały Páńſkiey.
1:
Bo ná tey nędzney zyemi práwye ſpuſtoſzáłey/
2:
Widziſz yáko vżywam cyęſſkośći nyemáłey/
3:
Záſſedłem w błędne drogi w rozlicżne przygody/
4:
Nye mogąc nigdzyey ználeść zdroyu żywey wody.
5:
Iákoż kyedym cye widzyał w twym ſwyętym koſcyele/
6:
Kędy ſie okazáło możnośći twych wyele/
7:
Támći nędzne oko me twą chwałę widzyáło/
8:
Skąd mi wyelkich rádośći w duſſy przybywáło.
9:
Bowyem miłoſierdzye twe nád winną máćicę/
10:
Hoynye może vśmyerzyć mnye táką teſknicę/
11:
Gdy ręce ſwe podnyoſę do imyenyá twego/
12:
Chwaląc cye przez wſſytek cżás żywotá moyego.
13:
Bo ty wyelką hoynoſcyą nápełniſz mą duſſę/
14:
Zá co ya cyebye nędznik wyecżnye chwalić muſſę/
15:
Ná łoſſku y w powſtányu cyebye wſpomináyąc/
16:
A iżeś moy obrońcá záwżdy wyſławyáyąc.
17:
A pod cyenyem ſkrzydł twoich wſſytká roſkoſz moyá/
18:
Abowyem myę zákryłá można ręká twoyá/
19:
Y prożno ſie ſtáráyą co mye przeſláduyą/
20:
Gdyż moyę nędzną duſſę w twey opyece cżuyą.
21:
Bowyem ni ſámi zwyedzą kyedy w pyekło wpádną/
22:
A gdy ye myecż poſiecże áni tego zgádną/
23:
A źwirzętá ich kośći będą náſyceni/
24:
A co w Pánu dufáyą będą wybáwyeni.
25:
A krol ſie rozráduye wyecżnye z Bogá ſwego/
26:
Y ći czo ſye ſpráwuyą w imyę ſwyęte yego/
27:
A złośćiwym zátkána muśi być páſſcżeká/
28:
Bo ták záwżdy bywáło od wſſytkyego wyeká.
29:
grafika
-1:
Pſalm Lxiiij.

30:
Exaudi Deus orationem meam etc.
31:
☞ Argument.
32:
Z
Aprawdę w tym Pſalmie ieſt nadobna modlitwá/ ktora
33:
ieſt vſtáwioná przećiw złym á iádowitym rádam nieprzi
34:
yacioł tych ktorych wierni w koſciele Páńſkim vſtáwicż=
35:
nie tu ná ſwiecie pełno wſzędy á wſzędy máią.


strona: P2

Kſięgi Wtore.
☞ Czo do vſzu náſzych napotrzebnieyſzego ten Pſalm przynośi.
j.
Domagáiączą proźbę o wybáwienie/ iż mowi Gdy proſzę. A przytym złośćiwy koſcyoł.
ij.
Iáka ieſth ſrogość ięzyká zdradliwego.
iij.
Czo zá chytrość ieſt obłudnych náucżycielow.
iiij.
Iáka ieſt ſlepotá złych iż cudze ſpráwy widzą/ á ſwych nigdy.
v.
Iż záwżdy zá fáłſz zá zdrádę pomſtá być muśi/ ſkąd ſie wierni vznawáią.
vj.
S ſpraw Páńſkich záwżdy ludzyom przychodzi vznánie/ iż przeſtawáią grzeſzyć.
1:
grafika
:
W
Yſłyſz moy miły Pánie nędzne proźby mo=
2:
grafika
:
ye/ A niechay wżdy ná tym znam miłoſier=
3:
grafika
:
dzye twoie/ A s ſtráchu nieprzijacioł wyrwi duchá mego/ Boś ty mnie zá
4:
grafika
:
wżdy bronił cechu złośćiwego.
5:
Ktorzy záwżdy złośćiwye ſwe ſpráwy ſpráwuyą/
6:
A yáko oſtre myecże yęzyki ſwe kuyą/
7:
Nácyągáyą ſtrzelby ſwe w káżdey fáłſſywośći/
8:
By zborzyli wyernego w yego nyewinnośći.
9:
Pokrycye nań ſtrzeláyąc ſłowy fałecżnemi/
10:
Chcąc go márnye vłowić śidłámi chytremi/
11:
A żaden ſie tych ſwych ſpraw ták márnych nye wſtydzi
12:
Mnimáyąc iż tego Bog też y nikt nye widzi.
13:
O czudzych káżdych ſpráwách pilnye ſie pytáyąc/
14:
A ſwych ná żadney pyecży nigdy nic nye máyąc/
15:
Iedno wzniozſſy myſl wzgorę ná wſſem dziwy broi/
16:
Ktora powágá Bogu ſámemu przyſtoi.
17:
Ano tákye ich ſtrzelby wſpák ſie obracáyą/
18:
A yęzyki fáłecżne márnye im vſtáyą/
19:
Ze ći co ná to pátrzą práwye ſie wſtydáyą/
20:
Widząc ták márne ſpráwy cżáſem ſie lękáyą.
21:
Ty ſpráwy Páńſkye dziwne ná wſſem wyznawáyąc/
22:
A yego tym poſtępkom wżdy zrozumyewáyąc/
23:
Iż ſie w nim ſpráwyedliwy záwżdy rozráduye/
24:
A káżdy go wyznawa kto w ſobye wſtyd cżuye.
25:
grafika
P 2strona: P2v

Pſalm ſſeśdzyeſiąty pyąty.

-1:
Pſalm lxv.
1:
Te decet hymnus Deus in Sion etc.
2:
☞ Argument.
3:
B
Arzo wdzyęcżny á przyiemny ieſt then Pſalm/ bo w ſobye
4:
ma dzyękowánie/ y proźbę o odpuſzcżenie grzechow/ o zá=
5:
chowánie przy ſwiętym ſłowie iego/ o wyſłuchánie. Ná=
6:
oſtátku przypomina thy dobrodzyeyſtwá zwierzchowne/
7:
ktoremi nas Pan z miłoſierdzya ſwego opátruye/ gdy nam dáye żyć w po
8:
koyu. Gdy błogoſłáwi rolam náſzym/ ták iż dáye obfitość wſzytkiego ku
9:
żywnośći przez wſzytek rok. Niektorzy ten Pſalm kłádą o kroleſtwie Pá=
10:
ná Kriſtuſowym/ á to dla tych dwu wirſzow/ gdzye wſpomina: Iż káżdi
11:
cżłek w ciele żywąc/ przed Pánem ſie ma ſtháwić. A ná drugim mieyſcu:
12:
Iż ty opánuieſz wſzytki gránice zyemie.
☞ Cżemu ſie w tym pſalmie napilniey przypátrowáć mamy.
j.
Iż nikomu iedno temu wiecżnemu Krolowi chwałę ſerdecżną cżinić mamy
ij.
Proźbá o odpuſzcżenie grzechow.
iij.
Iáko káżdy ieſt hoynie naſycon mieſzkáiąc w łáſce Bożey.
iiij.
Iż Pan ſam opánował wſzytki ſzyrokośći ziemie/ á iák nas chowa w pokoiu.

13:
grafika
:
T
Obie chwałá moy Pánie w nędznym du=
:
chu moim/
:
Ná wſzem właſnie przyſtoi w poſlubie=
14:
grafika
:
niu ſwoim/
15:
grafika
:
R.
:
A ty z łáſki wyſłuchay nędz=
:
ną proźbę moię/ A day inym narodom znáć tę miłość ſwoię.
16:
Bowyem ſłowá złośćiwe nam ſie ſą zmoczniły/
17:
Tyby nic gdyby ſie twe łáſki otworzyły/
18:
Bo to błogoſłáwyony kim ſie ty opyekaſz/
19:
A iż mu w ſwym przybytku przemyeſſkáć dopuſſcżaſz.
20:
Bowyem ten káżdy bywa hoynye náſycony/
21:
Ktory bywa w twych wyernych pocżet policżony/
22:
Prziymi nas miły Pánye gdyś náſſe zbáwyenye/
23:
Gdyż inego tákyego y w końcu ſwyátá nye.
24:
Ktory gor wyſokośći w ſwey moczy ſpráwuyeſz/
25:
A ſrogye morſkye wody yáko chceſz ſſáfuyeſz/
26:
Ták iż co pátrzą ná tho ſrodze ſye lękáyą/
27:
Ktorzy ráno y wyecżor twoye cudá znáyą.


strona: P3

Kſięgi Wtore.
v.
Iáka yeſt hoyna łáſká Páńſka nád cżłowiekiem.
vj.
Záwżdy Pan błogoſłáwi látam cżłowyeká wiernego.
vij.
Iż wſzytko pan podał ku żywnośći ludzkiey.
1:
Abowyem ty w łáſce ſwey zyemyę opátruyeſz/
2:
A rozlicżne hoynośći nam ná nyey ſpráwuyeſz/
3:
Poyąc yą záwżdy roſą miłoſierdzya ſwego/
4:
By wydáłá ſwoy owoc dla cżłeká nędznego.
5:
Rzeki ſwoye nápełnyaſz żywemi wodámi/
6:
Aby ſye ſwyát ochładzał ich wilgotnoſcyámi/
7:
Skąd zyemyá muśi podáć rozlicżne żywnośći/
8:
Aby ſye dzyałá chwałá twey ſwyętey miłośći.
9:
A gdy ty záś pożegnaſz roku pocżętego/
10:
Muſſą polá zákwitnąć z zwycżáyu ſwoyego/
11:
Y myeyſczá puſte muſſą podáć ſwe hoynośći/
12:
Ták iż będzye wſſytkyego ná wſſem w obfitośći.
13:
Káżde źwirzę wełną ſwą przyodzyano będzye/
14:
Skąd ſye nędznemu cżłeku mnoży dobro wſſędzye/
15:
A też znáyąc tę hoyność do cyebye wołáyą/
16:
A twoyę wyecżną chwałę ná wſſem wyſławyáyą.
17:
grafika
-1:
Pſalm Lxvj.

18:
Iubilate Deo omnis terra etc.
19:
☞ Argument.
20:
O
Sobne dzyęk cżynienie ieſth w tym Pſalmie/ iż Pan Bog
21:
lud ſwoy á koſcioł wiernych/ ácż dopuſzcża ná trapyenie/
22:
wſzákoż go iednák z łáſki ſwey nie opuſzcża/ á s cżáſem mo
23:
żnoſcią ręki ſwey dziwnie gi wybawiáć racży. Iáko to o=
24:
kazał gdy lud ſwoy z mocy okrutnego Fáráoná wywieść racżył ſuchemi/
25:
nogámi przez morze cżyrwone.
☞ Co napotrzebnieyſzego s te Pſalmu przed ſię bráć mamy.
j.
Nápominánye wſzytkiego koſciołá ku cżynyeniu dzyęk Pánu Bogu.

26:
grafika
:
R
Ozweſel ſie wſzythek ſwiát Pánu w ſwey rá=
:
dośći/
:
A day chwałę imieniu iego wielmo=
27:
grafika
:
żnośći/
:
R. Dziwuy ſie iáko ſtráſzne ſą poſtęp=
P 3ki iego/strona: P3v

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty ſſoſty.
1:
grafika
:
ki iego/ Ták iż w myſlach wzruſzeni niewiernicy s tego.
ij.
Náuká iáko mamy wyſławiáć możność imieniá Páńſkyego.
iij.
Wyſławyenye wybáwienia gdy Pan wiodł żydy przez morze cżyrwone y przez Iordan.
iiij.
Pan wiernem w łáſce/ á nyewiernym w ſrogośći pánuie.
v.
Nápominánye k cżinieniu dzięk zá dobrodzyeyſtwá Pánu.
vj.
Iáko Pan wiernych ná kſtałth złotniká probowáć racży.
vij.
Wierni ácż pokuſzeni bywaią ále im to ná rádość wielką wychodzi.
viij.
Co Pánu zá ſluby/ á iákie ofiáry zá dobroći iego ofiárowáć mamy.
ix.
Náuká piękna iáko ſie ku Páńſkiey chwale przypráwiáć mamy.
x.
Nápominánie ku ſpołecżney modlitwie.

2:
A ták nyechay wſſytek ſwyát chwali cyebye Pánye/
3:
A ná cżeść twą wydawa rozlicżne ſpyewánye/
4:
Wyznawáyąc ták ſtráſſne rády twoye Boże/
5:
Cżego żadne ſtworzenye ták ſpráwić nye może.
6:
Bo ty głębokość morſką kyedy chceſz wyſuſzyſz/
7:
Rzeki y ich zakręty ták yáko chceſz wzruſſyſz/
8:
Ták iż ſucho nogámi przez nye przechadzáyą/
9:
A ſtąd w wyelkyey rádośći tobye chwałę dáyą.
10:
Tenći to Bog co wyecżnye w ſwey mocy pánuye/
11:
A z dáleká narody wſſytki vpátruye/
12:
A co mu ſie ſprzećiwyą nye powſtáną nigdy/
13:
Bowyem on vmye mocno bronić ſwoiey krzywdy.
14:
Ták wſſyſcy narodowye zbyegaycye ſie k nyemu/
15:
A dawaycye powinną ſwyętą chwałę yemu/
16:
A przyſłuchawaycye ſie pilnye głoſu yego/
17:
Boć yuż nigdzyey nye naydzye Bogá ták możnego.
18:
Abowyem on ożywił nędzną duſſę moyę/
19:
A okazał nogam mym ſwyętą drogę ſwoyę/
20:
Bo gdy on yáko w ognyu doſwyádſſy ſtałośći/
21:
Iuż nigdy nye wypuśći tákyego z miłośći.
22:
Iáko on nas probował przez nyemáłe cżáſy/
23:
Wiodąc nas w ogień w wodę y w rozlicżne láſy
24:
Dziwne ſtráchy moc ludzka ná nas przypadáły/
25:
A wżdy záwżdy w rádośći ſercá nam zoſtáły.
26:
A ták moy miły Pánye do domu twoyego/
27:
Wnidę z ofiárą wdzyęcżną ſercá nyewinnego/
28:
A co gdy tobye moye vſtá obyecáły/
29:
Proſſę áby ſie s ſercem w tym záwżdy zgadzáły.
30:
Ponyoſłćibych ofiáry według byegu ſwego/
31:
Ale wyem iż ty wyęcey pátrzyſz ſercá mego/
32:
A gdy k tobye záwołam głoſem ſwoim wyernem/
33:
Wyem iż cye záwżdy poznam ſobie miłoſiernem.
34:
A ták zbyeżcye ſie wſſyſcy dziwowáć ſie temu/
35:
Co ya będę przywłaſſcżał temu Pánu ſwemu/
36:
Gdym do nyego záwołał wyſłucháć mię racżył/
37:
A mych wſſytkich winnośći z łáſki mi przebacżył.


strona: P4

Kſyęgi Wtore.
1:
Abowyem gdyby widzyał zdrádę w ſercu moim/
2:
Pewnyeby ſie oddalił z miłoſierdzyem ſwoim/
3:
Ale iż ſie zmiłował znáyąc myę wyernego/
4:
Gdyż on nigdy nye wzgárdzi głoſu pokornego.
xj.
Iáko pokorną á wierną modlithwę Pan wdzyęcżnie racży przymowáć
xij.
Dzyękowánye pokorne zá hoyne dobrotliwośći Páńſkye.

5:
Nyechże będzye pochwalon zá ty łáſki ſwoye/
6:
Iż ták weźrzał łáſkáwye ná wołánye moye/
7:
A nye racżył oddalić miłoſierdzya ſwego/
8:
Ale ná wſſem pocyeſſył nędzniká ſmutnego.
9:
grafika
-1:
Pſalm Lxvij.

10:
Deus miſereatur noſtri et benedicat etc.
11:
☞ Argument.
12:
M
Odlitwá nadobna áby nas pan Bog oſwiećić racżył pra
13:
wdą ſwiętych ſłow Ewányeliey/ w ktorey ſie nam iſtho=
14:
tnie oblicże Boże okázuie/ to ieſt Kriſtus Pan/ y ono ſwię
15:
te á Boſkye miłoſierdzye iego. A ma też w ſobye iáſne á iá
16:
wne prorocthwo/ iż pogáni mieli być wybránym ludem Bożym/ y prá=
17:
wym dzyedzictwem páná Kriſtuſowym. Bo ich tu nie przyzywa ku ob=
18:
rzázániu ni do zakonnych ſpraw/ ále zgołá do mocney wiáry/ á ku cży=
19:
nieniu wdzyęcżnych dzyęk pánu ſwemu.
☞ Czo ſłuſznye s tego Pſalmu wybacżáć mamy.
j.
Proźbá z błogoſłáwieńſtwem áby nas pan oſwiećił ſwyętym ſłowem ſwoim.
ij.
Wezwánie ábo powołánie pogánow ku Ewányeliey.

20:
grafika
:
B
Logoſłaẃ nas náſz Pánie z miłoſierdzya
:
twego/ Oſwiećiwſzy ſwiátłoſcią oblicża ſwo=
21:
grafika
:
yego/
22:
grafika
:
R. Abychmy tu ná zyemi ználi
:
drogi twoye/ Okáż nam to przed ludźmi miłoſierdzye ſwoye.
23:
Nyechay cye wyznawáyą wſſyſcy narodowye/ R.
24:
A ſtąd ſie rozráduyą y nyewyernikowye/
25:
Kyedy ty ſwoye wyerne w łáſce będzyeſz ſądził/
26:
Strzegąc áby ná ſtronę żaden nye zábłądził.
P 4strona: P4v

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty oſmy.
iij.
Dzyękowánye iż nas Pan hoynie prawdą Ewányeliey obdárzyć racżył.
1:
Wyſławyaycyeſz yuż Páná wyſławyaycye ludzye/
2:
Wyſławyaycye ludzye/
3:
Bo widzicye yák z zyemye wam pożytek poydzye/
4:
Ty nas błogoſłaẃ Pánye á twe ſwyęte imyę/
5:
Niech po wſſytkich narodoch wielkim ſtráchem ſłynie.
-1:
Pſalm lxviij.

6:
Exurgat Deus et diſsipentur inimici etc.
7:
☞ Argument.
8:
I
Scie zacne á wielkiey powagi y pámięći godne w thym
9:
Pſalmie ſie proroctwo zámyka o kroleſthwie Páná Kri=
10:
ſtuſowym. Bo tu pyęknie wypiſuie Krolá á głowę krole
11:
ſtwá tego Kriſtuſá Páná/ kthory wſtawſzy z martwych
12:
wſtąpił ná niebioſá/ y zeſłał Duchá ſwego ſwiętego z známienitemi dá=
13:
ry/ to ieſt/ Apoſtoły y Proroki á wierne káznodzyeie/ ktorzy przez ſłowo
14:
Boże mieli potłocżyć ſzátáńſkie mocy/ á iáko Páná Kriſtuſowe kroleſt=
15:
wo zgotowáć mieli. Przydawa też ná końcu/ iáko bożnicá záginąć miá=
16:
łá/ y iáko wſzytki ſpráwy y ofiáry zakonne vſtáć miáły. Zámyka też w ſo
17:
bye nápominánie/ ábychmy będąc wdzyęcżni they łáſki Páńſkyey/ iemu
18:
vſtáwicżnie dzyękowáli/ á bez odpocżynku ábychmy ſie modlili/ iżby pan
19:
Bog ty ſwe dáry nám wyecżnie zachowywáć racżył.
☞ Co nagruntownieiſzego obacżymy w tym Pſalmie.
j.
Pocżątek/ w ktorym ſrodze groźi ſprzećiwnikom Koſciołá Bożego/ á wiernem dobrze tuſzy.

20:
grafika
:
P
Owſthań pánie ku gorze á roſproſzyſz
:
wſzytki/
:
Ták iáko dym przed wiátrem ſwoie ſprzeći=
21:
grafika
:
wniki/
:
R. A iáko woſk przed ogniem wſzyſcy
:
ſie roſpłyną/
:
Co ſie thobie ſprzećiwią thák már=
22:
grafika
:
nie poginą.
:
R. Bo wierni twoi wſzędy w roſkoſzach pływáią/
:
A w rádoſciach przed twarzą záwzdy twoią gráią.
23:
grafika
:
R. Spie=
:
waiącći z weſelem y imieniu twemu/ Ktory ſtoiſz nád ſłońcem Bogu prawdziwemu.


strona: P5

Kſięgi Wtore.
ij.
Iáka ſrogość ná niewierne ſprawce y ſędzie ſwiátá tego. A iáko wierni ktorzi ſą w ſtráchu ſmierći wywiedzyeni będą.
iij.
Nadobna obietniczá ludzyom proſtym/ iż mieli przidź ku vznániu Ewányeliey. y przirownawa Apoſtoły ricerzom hufy ſzykuiącym/ że zwycięſthwo nád cżártem otrzymáli.
iiij.
Iáko otrzymawſzy wielką ſławę ſwięći mieli ozdobić kroleſtwo Páná Kriſtuſowe s. ſłowem iego/ á iák zátłocżyli ciemne błędi ſwiátá tego.
v.
Nápominánye áby ſie wſzyſcy wyerni kupili do ſ. gory Páńſkiey/ to ieſt/ do koſciołá ieo/ kędy ſą hoyne dáry Duchá s.
vj.
Proroctwo iáko Pan wſtawſzy z martwych wſtąpił z więźńmi ná wiſokość niebieſką. A iáko nam racżył zeſłáć Duchá ſ. Iák theż y niewiernym dał vznánie.
1:
Záfráſowáć ſie muſſą zli opyekunowye/ R.
2:
Y vbogich śirotek złośćiwi ſędzyowye.
3:
Boś ty yeſt Bog co wſſytko ácż z wyſoká widziſz/ R.
4:
A żadnego ſie ſtanu nigdy nye powſtydziſz.
5:
Ty wywodziſz ſwe wyężnie w ſwey wyelkiey możnośći/ R
6:
Y ty bacżyſz ktorzy ſą w ſmyertelney ſrogośći.
7:
A gdy będzyeſz racżył idź przed wſſech oblicżnoſcyą/
8:
Wzruſſyć ſie zyemyá muśi przed twą wielmożnoſcyą.
9:
Ty obżywyaſz z łáſki dzdzem zyemyę záboláłą/
10:
A potym z nyey wywodziſz obfitość nyemáłą/
11:
Ktorey ludzye źwirzętá hoynye vżywáyą/
12:
A nyemáłe roſkoſſy ſwoye s tego máyą/
13:
Ty Pánye zacny zaſtęp poſłow twych przypráwiſz/
14:
Przez ktorych vſtá ſłowá twe ſwyęte obyáwiſz/
15:
Oni wezmą zwycyęſtwo yák zacni krolowye/
16:
Biorąc łupy z niewiernych w twoim ſwiętym ſłowie.
17:
Tu gdy ták namyoty ſwe rozbiyáć będzyecye/
18:
A przy prawdzye ſłow Páńſkich ták mocnye ſtániecie/
19:
Tedy yák Gołębicżki ſkrzydłá rozſſyrzycye/
20:
A nád ſrebro nád złoto yuż ſie rozyáſnicye.
21:
W ten cżás kroleſtwo wáſſe będzye w tey zacnośći/
22:
Cżyſtſſe á przezrocżyſtſſe nád śnyeżne byałośći/
23:
A ony cyemne ſproſſne ſwyátá tego błędy/
24:
Muſſą vſtępić wáſſey tu iáſnośći wſſędy.
25:
Przyſtęṕcyeſz ſie k tey gorze Páná Bogá ſwego/
26:
W ktorey wyelka obfitość wſſytkyego dobrego/
27:
Cżemuſz ſobye inych gor gdzye indzyey ſſukacye/
28:
Kędy máły pożytek ná wſſem vznawacye.
29:
Ciśńcyeſz ſie do tey gory co yą Bog vlubił/
30:
W ktorej z mieſſkániem ſwoim od wiekow ſie chłubił/
31:
Tám wſſyſcy ná ten pokoy kwáṕcye ſie do nyego/
32:
Gdyż wyecye yáka ná wſſem wſſędy możność yego.
33:
Tyſiąc tyſyęcy wozow Bogá wſſechmocnego/
34:
Zgromádziły ſye w Sion w myeſcye ſwyętym yego/
35:
On wſtąpił z wyęźńmi ſwemi áż ná wyſokośći/
36:
Wzyąwſſy dla ludzi dáry w wyelkye obfitośći.
37:
A ſnadź y tym co byli ſercá vpornego/
38:
Dał im Pan z łáſki ſwoyey tu wyele dobrego/
39:
Aby oni poznawſſy ty yego hoynośći/
40:
Porzućili nyewyárę y ſproſne ſwe złośći.


strona: P5v

Pſalm ſſeśćdzyeſyąty oſmy.
vij.
Iáko ieſt ſłodkie iárzmo Boże á lekkie brzemię iego/ ktore on kłádzye ná wierne ſwe. A iákie ieſth cięſzkie iárzmo od cżártá ná nyewierniki włożone.
viij.
Iáko Pan z onych ofiar zakonnych wymyſlnych myał ludzi przywieść ku vznániu prawdy Ewányeliey ſwiętey. Y iáko miał ná ſtronę odłożyć wſzytki ty poſtępki zakonne.
ix.
Iáko zacnie Pan kroluie w koſciele ſwoim/ á yáką zacnoſcią ſą ozdobyeni dworzánie iego/ to ieſt/ wierni ſzáfárze ſwiętych táiemnic ſłowá iego.
x.
Nápominánye ábychmy otworzyli ſkárby ſercá ſwego Pánu ſwemu/ to ieſt/ ábychmy mu cżynili wierną chwałę widząc zacność kſiążąt ieo/ to ieſt Apoſtołow s.
xj.
Iż ſámemu Pánu Kriſtuſowi koſcioł ieo poddan być ma ktori ieſt z wiernih ſerc iemu zbudowan/ á ktory on ſam miłośćiwie rządzić y ſpráwowáć racży.
1:
O błogoſłáwyonyſz yeſt ten Pan vſtáwicżnye/
2:
Ktory ácż ná nas kłádzye brzemyę ſwe rozlicżnye/
3:
A wſſákoż ſam yeſt Bogyem záwżdy miłośćiwym/
4:
Y zbáwyenyem nas nędznych tu ná wſſem prawdziwym
5:
Záprawdę zetrze Pan Bog ták ſwoyemi ſłowy/
6:
Wſſytkich ſwych nyeprzyiacyoł ty podnyoſłe głowy/
7:
Ktorzy yák włos ná głowye ták ſą pełni złośći/
8:
Nye wſtydáyąc ſye Páná w tey zyemſkyey niſkośći.
9:
Rzekł Pan k bogacżom ſwyátá s ſwoyey wyſokośći/
10:
Ia nád wámi okażę znák dziwney możnośći/
11:
Przywrocę was ku ſobye od błędu káżdego/
12:
Nye inák yáko z morzá bárzo głębokyego.
13:
A dla tego wy coſcye mnye ſłucháć nye chcyeli/
14:
Pomnicye co zá pomſtę tu będzyecye myeli/
15:
Po koſtki we krwi ſwoyey będzyecye brodzili/
16:
Przed wáſſym ſprzećiwnikyem pśi yą będą pili.
17:
Oglądáli tu wyerni Bogá w tey możnośći/
18:
Bogá ktory ták przyſſedł w dziwney ſwey ſrogośći/
19:
Gdyż on iáko możny krol wſſytko pohołdował/
20:
A myeyſce ſwoye ſwyęte zacnye opánował.
21:
Przed yego oblicżnoſcyą ſſli Kſyążętá iego/
22:
Z weſelem á s ſpyewányem ráduyąc ſie s tego/
23:
Wyelkość młodych bębennic do nich ſie zbieżeli/
24:
Iż w pośrod ich tákyego Páná być widzyeli.
25:
Dobrorzecżcyeſz yuż Bogu w tych koſcyelech yego/
26:
Wyznawáyąc go ná wſſem yáko Páná ſwego/
27:
Otworzcyeſz źrodłá ſerc ſwych iemu chwałę daycye/
28:
Z narodem Izráelſkim Páná wyznawaycye.
29:
Z narodu Beniámin młodzyenyec powſtánye/
30:
Co nád nimi będzye myał tám opánowánye/
31:
S Kſyążąt Iudſkich zaſtępy y s Kſyążąt Zábulon/
32:
Zgromádzą ſye do nyego práwye ze wſſytkich ſtron.
33:
Przykazał poſłuſſeńſtwo Bog tey mocy yego/
34:
Potwirdzże mocny Boże z miłoſyerdzya ſwego/
35:
To coś pocżął z łáſki twey nád námi ſpráwowáć/
36:
Iáko ſye w twym koſcyele tu mamy zachowáć.
37:
Ktoryś w tym Yeruzalem myeſſkánya náſſego/
38:
Dziwnye zbudował ku cżći imyenyá twoyego/
39:
Tuć ſye krolowye ſławni poſpyeſſą ku nyemu/
40:
Nyoſącći zacne dáry yáko Pánu ſwemu.


strona: P6

Kſięgi Wtore.
xij.
Ządánie pomſti ná złe náucżiciele/ kthorzy ſą iáko nierozumne bydło/ á iák okutne źwirzętá/ przećiwiąc ſie prawdzie/ tilko iedno vfáiąc w wymyſłoch ſwoich s ktorih im bogácthwá doſić przibywa
xiij.
Iáko s poſtronnych narodow zacni krolowye mieli poddáć głowy ſwe pod kroleſtwo Páná Kriſtuſowe A tu vpominánie mamy/ ábychmy też s ſwą chwałą Pánu poddáni byli.
xiiij.
Nápominánye ábychmy zá thę wielką łáſkę ktorą Pan możnye okázuie nád námi/ iemu wiecżnie dzyękowáli błogoſłáwyąc ná wſzem ſwięte á ſtráſzliwe (wſzemu ſwiátu) imię iego.
1:
Stłuḿ Pánye okrutniká ktory w ſwey ſrogośći/
2:
Chce trapić wyerne twoye tu w ich nyewinnośći/
3:
Roſproſz to ſproſne bydło co ſye ták zebráli/
4:
A zá márnym pożytkyem myſli ſwe vdáli.
5:
Rozgroḿ tákye narody co o cyę nye dbáyą/
6:
Ktorzy dla bogactw ſwoich wyerne zádeptáyą/
7:
Roſproſz ony pogány co ſye w walki wdáli/
8:
Aby obfitość ſrebrá ſobye názbyeráli.
9:
A gdy tę możność twoyę poznáyą Krolowye/
10:
Wnet y z Egiptu przydą do cyebye poſłowye/
11:
Z Murzyńſkich zieḿ ręce ſwe podnyoſą do cyebye/
12:
Ktobye o Pánye Boże co kroluyeſz w nyebye.
13:
Wſſytki kroleſtwá ſwyátá Bogu záſpyewaycye/
14:
Powinowátą chwałę ná wſſem Pánu daycye/
15:
Ktory s pocżątku ſwyátá w nyebye roſkázuye/
16:
A w mocy głoſu ſwego tu wſſytko ſpráwuye.
17:
Dawaycye chwałę Bogu nád wyernemi yego/
18:
Wyedząc moc á wielmożność Páná ták zacnego/
19:
Ktory y ná obłocech moc ſwą okázuye/
20:
A dziwne rzecży w ſwoich ſwiętych tu ſpráwuye.
21:
On ieſt Bog Izráelſki co wſſem mocnie władnye/
22:
A w możnośći ſwey wſſytko tu rozrządza ſnádnye/
23:
Ten Pan moc ludu ſwego ſpráwił ná wſſe ſtrony/
24:
Gdyż yeſt ná wyeki wyecżne Bog błogoſłáwyony.
25:
grafika
-1:
Pſalm Lxix.

26:
Saluum me fac Deus quoniam intrauerunt. etc.
27:
☞ Argument.
28:
W
Tym Pſalmie ieſt modlitwa Páná Kriſtuſowá/ gdy ná
29:
krzyżu był wielkiemi boleſciámi ſmierći ogárnion/ dla ná
30:
ſzych grzechow. A pilnie ſie tu modli o wybáwienie wſzy=
31:
tkiego koſciołá ſwego/ kędy mowi: Niech nie będą záháń
32:
byeni ći co ſwe ocżekawánie máią w Pánu. A tu otho bożnicą y ſrodze ſie
33:
brzydzi/ y odmiátuie ią. A iż to ieſt oſobliwe proroctwo o męce P. Kriſtu
34:
ſowey/ przeto też ten Pſalm tym ieſt tytułem náznácżony/ że ieſth z Liliey
35:
á z bożey iáko ochędożnie wieniec vpleciony.
Wybaẃstrona: P6v

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty dzyewiąty.
1:

2:
grafikaetc. Iáko xiij.
j.
Iáko w ſmętney duſzy ſwey z zápálcżiwą modlitwą do Páná ſie vciekáć mamy.
ij.
Cżym ſie inym wierny w trapieniu cieſzyć ma iedno mocnym vfániem w Pánu Bogu ktori wſzytko ku lepſzemu końcowi przywodzi.
iij.
Iż kriſtus pan ſam ten dług zápłáćić racżył/ ktorychmy my płáćić powinni byli.
iiij.
Bárzo pocieſzliwa káżdemu wiernemu modlitwá P. Kriſtuſowá/ ktorą cżyni zá wſzytek ſwoy koſcioł. A pociechá wielka/ iż on náſze wſzythki niedoſtátki y grzechy ná ſię bráć á ſobie przywłaſzcżáć racży.
v.
Iáko P. Kriſtus dla wielkiey á zápalcżywey miłośći koſciołá ſwego iáko cudzozyemcem ſie sſtał tu ná zyemi/ miedzy onemi złemi á niewiernemi żydy/ kthore on ſobie ná on cżás zá wdzyęcżny lud ſwoy miał/ á práwie zá bráćiſzki.
vj.
Co zá ſerdecżną boleść Kriſtus Pan ćirpyeć racżył/ widząc niewiárę onych złych á niewiernych narodow żydowſkich.

3:
W
Ybaẃ myę wſſechmocny Boże tu od káżdey ſſkody/
4:
Abowiem ſnadź przeniknęły áż k duſſy mey wody/
5:
Vlgnąłem w głębokiem błocie gdzye niet dná żadnego
6:
Vpadłem w odchłáni ſrogye morzá głębokyego/
7:
Zánorzyły myę ták ná wſſem wyelkye nawáłnośći/
8:
A ze wſſąd myę otocżyły nyeznośne trudnośći.
9:
Vſtałem yuż wołayęcy w ták wyelkim trapyenyu/
10:
Cżeluśći y gárdło moye w ſproſnem ochrapienyu/
11:
Zoſtáło/ nye bacżąc niſkąd rátunku żadnego/
12:
Ocży me práwye vſtáły od płácżu wyelkyego/
13:
A wſſákoż żem mocnye vfał Bogu wſſechmocnemu/
14:
Przydzie ten cżás że wżdi muśi być koniec wſſytkiemu
15:
Rozmnożyli ſie nád włoſy nędzney głowy moyey/
16:
Ci co myę nye nawidzyeli/ á z zazdrośći ſwoyey
17:
Bez przycżyny przećiwko mnye ták ſie yuż zmocnili/
18:
Nyeſpráwyedliwye przykrośći mnye záwżdy cżynili/
19:
Zewſſąd mye nyeprzyiacyele ták przeſládowáli/
20:
Dług ktoregom winyen nye był ná mnye wycyągáli.
21:
Boże ty ſam wyedzyeć racżyſz me nyedowćipnośći/
22:
A przed tobą nye ſą ſkryte moye niepráwośći/
23:
Nyech ſye prze myę nye wſtydáyą o moy miły Pánye/
24:
Ci co w tobye máyą záwżdy ſwe ocżekawánye/
25:
Gdyżeś yeſt Bog dziwney mocy niech háńby nie máią
26:
Ci ktorzy cye wyecżny Boże w ſwych ſercoch ſſukáyą.
27:
Abowyem dla ciebyem wytrwał poháńbienie dziwne/
28:
Twarz moię ták záſłoniły przykrośći ſprzećiwne/
29:
Sſtałem ſye iák cudzozyemyec miedzy bráty ſwemi/
30:
Pyelgrzym v ſynow mátki ſwey będąc ſpołu z nimi/
31:
A to ni przecż yedno iż myę gryzłá zápálcżywość/
32:
Domu twego/ á przypádłá ná myę twa zelżywość.
33:
Ktora od ludzi wſſetecżnych przećiw tobye byłá/
34:
A tá myę záwżdy do tego vprzeymye pędziłá/
35:
Iż s płácżem z wyelką żáłoſcyą vżywałem tego/
36:
A dręcżyłem cyęſſkim poſtem we mnye duchá mego/
37:
Y sſtałem ſie ták ſam ſobye ná wſſem ohydzony/
38:
Widząc co myę zá boleśći trapyą s káżdey ſtrony.


strona: Q

Kſyęgi Wtore.
vij.
Wylicżánie żáłobliwe wſzetecżnych ſpráw/ w ktorych zli vſtáwicżnie leżą/ iákoby cięſzkim winem opoieni
viij.
Oſobna á wielkiey pociechy pełna modlitwá/ iáko Kriſtus pan ácż widzi wſzetecżność ſwych ſprzećiwnikow/ á wżdy ſie zá nimi modli.
ix.
Okazánie w iákim vtrapieniu był duch Páná Kriſtuſow/ práwie iáko nawáłnoſcią wod ſmrodliwych ogárniony. x. Potrzebna modlitwá káżdemu wiernemu cżáſu vtrapyenia.
xj.
Pilne przypominánie o wybáwienie áby pan ſam zyął poſromocenie/ ktore kłádą niewierni z niecnothy ſwey ná wiernego.
xij.
Iák ſie zda wierny cżłowiek w vtrapieniu yákoby opuſzcżonym od p.bogá
xiij.
Prorocthwo iż Kriſtus żołcyą z octhem nápawan być miał A tu iáko przeklina bożniczę niewiernych/ żądáiąc ná nię pomſty y duſzney y cieleſney.
1:
Myáſto odzyenya ſwoyego tencyem miewał vbyor/
2:
Zem ſie myáſto koſſtownych ſſath obłocżył w ſproſny wor/
3:
Ták iż ći co mi ſtroili wyelkye nyeprzyiáźni/
4:
Roſpráwowáli ták ſobye o mnye yáko w báśńi/
5:
Ci ktorzy w branye ſiedzyeli przećiw mnye mowili/
6:
Ze mnye byeſiády myewáli gdy ſie winem ſpili.
7:
A ya choćżem yednák widzyał ty ich wſſetecżnośći/
8:
Wſſákożem ſie tobye modlił Pánie w ſwey możnośći/
9:
A záwżdym do cyebye wołał cżáſu przyyemnego/
10:
Wiedząc żeś Bog miłoſierdzia náwſſem ták wielkiego
11:
Wyſłuchayże myę Boże moy w twey wielkiej miłośći/
12:
A wybaẃ mię w prawdzie twoiej s tákowych trudnośći.
13:
Rácż mię wyrwáć s tego błotá ták bárzo lgnącego/
14:
Bych do końcá nie zátonął w tey ſproſnośći yego/
15:
Wybaẃ mię z nienawidzących/ á s tych głębokośći/
16:
Aby myę nye zánurzyły tych wod nawáłnośći/
17:
Abych nye wpadł w ty odchłani co ſie ná mię gárną/
18:
Co ták ná myę otworzyły ſwą páſſcżekę márną.
19:
Wyſłuchay myę miły Pánye boś yeſt miłoſierny/
20:
A w łáſce twey wyem iżeś ieſt ták záwżdy niezmierny/
21:
Weźrziſz ná mię w twoich ſwiętych dobroći wielkośći
22:
Nye kriy od ſłużki twoyego ſwoyey oblicżnośći/
23:
Gdiżem ták naśilnye ſtrapion w ták wielkiej cięſſkośći
24:
Rácżże myę wyſłucháć Pánye s ſwey boſkiey miłośći.
25:
Przybliż ſie ku duſſy moyey á rácż yą wybáwić/
26:
Tuż przed ſprzećiwniki memi rácż tę łáſkę ſpráwić/
27:
Abyś mię wyrwał nędznego gdiż me trapienie znaſz/
28:
Wſſytki ty przeſládowniki przed oblicżym twym maſz
29:
Nye rácżże yuż dáley ćirpyeć tákyey ich nyecnoty/
30:
Zdeymi ze mnyę ty ktore znaſz hányebne ſromoty.
31:
Serce me w tym poháńbyenyu ták yeſt vtrapyone/
32:
Ze nye może nigdy yuż być ſnadź vſpokoyone/
33:
Nyemáſz ktoby ſie vżalił mey wyelkyey żáłośći/
34:
A tom ya cżekał w ſerdecżney ſwoyey vprzeymośći/
35:
Zabych nálazł coby vlżył freſunku moyego/
36:
Ale nye był ktoby myę w tym pocyeſſył ſmutnego.
37:
Owſſem ku pokármu memu żołć mi podawáli/
38:
A w cyęſſkim mym vprágnyeniu octem nápawáli/
39:
Niechże ſie też ſtoł ich w zdrádę obroći przed nimi/
40:
A w oddánye nyech ſye sſtáną ſobye zgorſſonemi/
QNiechstrona: Qv

Pſalm ſſeśćdzyeſiąty dzyewiąty.
xiiij.
Iáko oná bożnicá żydowſka y z wymyſłi ſwemi ſpuſthoſzeć miáłá.
xv.
Wilicżánie wiecżnego á duchownego karánia ktore ieſt złym á niewiernym zgotowáno.
xvj. Dzięk cżynienie s przypominániem/ iż Pan ſercze wierne rádſzey przyymuye niż wymyſlone ofiáry.
xvij.
Iáki wielki pożytek wſzytkim wiernym przynioſłá męká P.Kriſtuſowá.
xviij.
Pociechá wſzytkim wiernem/ iákie Pan roſkoſzy ſwe wielkye pokłáda być s koſciołem ſwoim/ to ieſt s ſyny ludzkiemi.
xix.
Wdzięcżna otuchá wiernym/ iż Pan obyeczuye káżdemu/ że kędy ſam ieſt iż też chcze áby thám był y wierni ſłużebnik iego.
1:
Niech ſye im záćmią ocży ich áby nye widzyeli/
2:
A w biodrach ſwych áby ná wſſem vłomność ćirpieli.
3:
Obficie rácż rozlać gniew on twey wielkiey ſrogośći/
4:
Aby byli ogárnieni w twey popędliwośći/
5:
Niechay márnie ſpuſtoſſeie ich wſſytko mieſſkánie/
6:
A niech żaden w dziedzictwie ſwym ſnich iuż nie zoſtánye.
7:
Bowiem tego coś ty karał też przeſládowáli/
8:
By mu wyęcey ran przymnożyć o tym ſie ſtáráli.
9:
Zbyerz Pánye wſſytki w gromádę tákowe ich złośći/
10:
A przyłoż k nim tyle dwoye ſrogich nyepráwośći/
11:
Aby k twey ſpráwyedliwośći nigdy nie mogli przydź/
12:
S kſiąg żywiących rácż ye Pánye ták náwſſem wygłádzić
13:
Nie piſz ich s ſpráwiedliwemi/ znaſz mię vbogieo/
14:
Gdiż tu możnoſcią twą Boże broniſz myę nędznego.
15:
Będę ya chwalił Boże moy imyę ſwyęte twoye/
16:
Spyewáyącći z nabożnoſcyą nowe pyoſnki moye/
17:
A ty wdzyęcżnye tákye chwały Boże przyiąć racżyſz/
18:
Ktore s ſercá vprzeymego przećiw ſobye bacżyſz/
19:
A to ſnadź będą płatnyeyſſe v cyebye ty dáry/
20:
A niż ony z bykow z wołow wymyſlne ofiáry.
21:
Táką łáſkę kyedy vźrzą ludzye vtrapyeni/
22:
Będą dziwnye ná ſercoch ſwych yuż rozweſeleni/
23:
Szukáyąc z ochotnym ſercem Bogá wſſechmocnego/
24:
Ktory ye obżywyáć racży z miłoſierdzya ſwego/
25:
Gdyż Pan vbożuchnych ſwoich tu wyſłucháć racżył/
26:
A zwyązánych w zámutkoch ich ni wcżym nie przebacżył.
27:
Niech go chwali nyebo zyemiá morſkie głębokośći/
28:
Wſſytki rzecży w nich ſtworzone k yego pocżćiwośći/
29:
Bowiem Bog ſpráwił w Sionie wſſytkim ſwym zbáwienie
30:
A zbuduią miáſtá Iudſkie ná iego przeźrzenie/
31:
Gdyż dla tego ſynow ludzkich Pan ſobie námnożył/
32:
A vprzeyme kochánie ſwe w nich záwżdy położył.
33:
Támże oni też ſpołu z nim będą przemyeſſkáwáć/
34:
W tym ſwiętym dzyedzictwye yego iemu chwałę dawáć/
35:
Y potomſtwo wſſytkich wyernych ſłużebnikow iego/
36:
Ci ktorzy vmiłowáli imyę Páná tego/
37:
Będą myeſſkáć w tym przybytku iego tám beſpiecżnie/
38:
Kędy on z wyernemi ſwemi chce krolowáć wyecżnye.
39:
grafika


strona: Q2

Kſięgi Wtore.

-1:
Pſalm Lxx.
1:
Deus in audiutorium meum intende etc.
2:
☞ Argument.
3:
M
Ała rozniczá ieſt od pirwſzego Argumentu. Bo też thu w thym
4:
Pſalmie modlitwá ieſt przećiw bożnicy niewiernych/ á o zácho
5:
wániu Koſciołá ſwiętego.
☞ Czo ieſth w tym Pſalmie ku obacżeniu napotrzebnieyſzeo.
j.
Pilna á vśiłuiąca modlitwá o prędki rátunk.
ij.
Inwektiwá ná niewiernich niewſtydliwość.
iij.
Weſele złich z vpádku wiernych.
iiij.
Iáko ſie zli w ſwym mnimániu omyláią.
v.
Otuchá wiernemu zá iego ſtátecżnośći.
vj.
Proźbá á dzyękowániem á s porucżániem ſie w obronę Pánu Bogu.

6:
grafika
:
B
Oże kwſpomożeniu memu rácż ſam łáſkáwie
7:
grafika
:
przybyć/ A ná rátunk mnie moy Pánie co na=
8:
grafika
:
rychley poſpyeſzyć/ Gdyż ſie iedno tobą ſámym w troſkach ſwych muſzę cieſzyć/
9:
Nyech ſie z wyelkyem poháńbyeniem ći wſzyſcy záwſtydáyą/
10:
Ktorzy zginyenya duſzy mey tu vprzeymye ſzukáyą/
11:
Nyech ſie wtecż obrocą co mnye wſzytko złe zámyſláyą.
12:
Iuż nyech będą w myſlach ſwoich thák ná wſzem záwſtydzeni/
13:
Co mowyą weſel ſie weſel/ vźrzym kyedyć ſie zmyeni/
14:
Ten kłopot ktory cye z zyemie wneth w rychle wykorzeni.
15:
Ano ſie w mnimániu ſwoim ſnadź bárzo omylili/
16:
Gdyż ći co cyebye ſzukáyą ták ſie rozweſelili/
17:
Wyznawáyąc możność twoię záwżdy ſobye mowili.
18:
Nyech Pan záwżdy będzye ſławny w ſwiętey ſwey wielmożnośći/
19:
Co dał ludzyom tu zbáwienie s ſzcżyrey Boſkyey miłośći/
20:
Zwłaſzcżá tym co go miłuyą s ſerdecżney vprzeymośći.
21:
Oto ia nędznik vbogi będąc ták opuſzcżony/
22:
Ku tobye ſie iuż vcyekam o moy błogoſłáwyony
23:
Boże/ przyymiſz mye ku ſobye do wiecżney twey obrony.
24:
grafika
-1:
Pſalm Lxxj.

25:
In te Domine ſperaui non confundar in eternum etc.
Q 2Argument.strona: Q2v

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty pirwſſy.
1:
☞ Argument.
2:
P
Salm ten nie ma właſnego tytułu/ á to ſnadź dla tego/ iż
3:
ieſt wſzythek práwie modlitwą od wſzytkiego Koſciołá
4:
przez wſzytek cżás áby był záchowan przy ſłowie Bożym.
5:
A áby był od okrutnikow y przeſládowczow wybáwion/
6:
ktorych ten to Koſcyoł záwżdy ma doſyć/ á zwłaſzcżá w tych cżáſiech o=
7:
ſtátecżnych/ kthorych ſie dziś prawdziwy koſcioł záſtárzał. A to ni przecż
8:
inego/ iedno iż iuż Duch ſwięty y s ſwemi dáry nie thák cżęſto przebywa
9:
w nim/ iáko zá pirwſzego Koſciołá Apoſtolſkyego/ y zá cżáſu Prorokow
10:
ſwiętych.
☞ Czo s thego pſalmu nam ku náuce ieſt potrzebnego.
j.
Záłożenie wierney modlitwy z mocznym vfániem/ iż iedno ſámo vſpráwiedliwienie Páńſkie nas zbáwić może.
ij.
Iż kriſtus Pan ieſt mocna ſkałá/ ná ktorey ſie fundowáć mamy. A żądánye pomſty ná fáłeſzne ſprzećiwniki/ ktorzy náuką ſwą odwodzą wierne od they ſkáły/ to ieſt od Kriſtuſá.
iij.
Iż nikt iny iedno ſam pan ieſt nádzyeią wiernych/ kthore on od wiekow przeźrzał ku ſwey chwale.

11:
grafika
:
W
Tobye o wſzechmocny dobrotliwy Pá=
:
nie/ Miałem ia nędznicżek mocne ſwe v=
:
fánie/ Stąd ná mię nie przidzie wiecżnie záháńbie
12:
grafika
:
nie/ Gdy mię wybáwi twe vſpráwiedli=
13:
grafika
:
wienie/
14:
grafika
:
R. Bo ty wyrwáć racżyſz mnię cżłeká ſmutnego/ A przykłoniſz ku
:
mnię vchá łáſkáwego/ Y wybáwić racżyſz mnię s freſunku mego.
15:
Rácż być mocną ſkáłą ku vcyecce moyey/
16:
Zbaẃ mię według ſwiętey obietnice twoiey/ R.
17:
Tyś yeſt Pánye moye mocne vtwirdzenye/
18:
Ktobye ſie vcyekam o ſwe wſpomożenye/
19:
Boże moy wyrwi mye z rąk cżłowyeká złego/
20:
Ktory vſtáwicżnye s ſercá vpornego/
21:
Gwałtownye ſie tárga ná mye nyewinnego.
22:
Tyś ſam yeſt wſſechmocny miłoſierny Pánye/
23:
Pożądliwe w ſmutkoch me ocżekawánye/
24:
Tyś moyá nádzyeyá yeſſcże od młodośći/
25:
Pan moy/ ktorego ya vfam wſſechmocnośći/
26:
Gdyś przed pocżęcyem mym ſámeś mię przeznácżył/
27:
Z żywotá mátki mey tyś myę wywyeść racżył/


strona: Q3

Kſyęgi Wtore.
iiij.
Vſkárżenie ná niewierniki/ iż v nich Koſcioł boży tu ná ſwiecie iáko iáki dziw.
v.
Modlitwá koſciołá ſwiętego ktory ſie záſtárzał w tych cżáſiech oſtátnich.
vj.
Czo zá ſerce ieſt niewyernych przećiw koſciołowi Bożemu.
vij.
Ządánye pomſty nád niewiernemi/ áby ſámi w thym zoſtáli czo zmyſláią wiernem Páńſkim.
viij.
Dzyękowánie z wyſławiániem zá ſwięte á hoyne dobrodzyeyſthwá Boże/ á zwłaſzcżá iż Teſtámentu nowego chwałá/ ni wcżim inym nie miáłá być/ iedno w prawdziwim opowiedányu vſpráwyedliwienia bożeo
ix.
Powtarzánie modlitwy Koſciołá ſwiętego áby go Pan w tych oſtátnich cżáſoch záſthárzáłośći opuſzcżáć nie racżył.
1:
A ku chwale ſwoyey záwżdyś myę przebacżył.
2:
Acż v wyelu ludzi byłem zá yákiś dziw/
3:
O cżymem ſnadź nigdy nye myſlił yáko żyw/
4:
Wſſákożeś ty ſam był mocne me vfánye/
5:
Nápełń chwały twoyey vſtá moye Pánye/
6:
Abych ná káżdy dzyeń tobye chwałę dawał/
7:
A ſwyęte imyę twe tu ná wſſem wyznawał/
8:
Bo wyem żeś ty wſſytko możnye opánował.
9:
Nye odmyátuyże mye cżáſu mey ſtárośći/
10:
Gdy moc ma vſtánie á przydzye ku mdłośći/
11:
Nye opuſſcżayże mye myedzy ſprzećiwniki/
12:
Ktorzy ták mowili ſwoyemi yęzyki/
13:
A ktorzy duſſe mey ták ſtrzegli s pilnoſcyą/
14:
Zebrawſſy ſie w rádę chcyeli ſwą chytroſcyą/
15:
Wyniſſcżyć yą ná wſſem zá mą nyewinnoſcyą.
16:
Mowili ták záwżdy s ſercá vpornego/
17:
Iuż gi Bog opuśćił w káżdey ſpráwye yego/
18:
Przeſláduymyſz go yuż pewnye gi będzyem myeć/
19:
Boć ſie nikt nye znaydzye coby go myał wydrzeć/
20:
A ty o Boże moy z miłoſierdzya ſwego/
21:
Przyſpyeſz tu ná rátunk mnye vtrapyonego/
22:
Gdyż ya nye mam nád cyę Bogá możnyeyſſego.
23:
Nyech márnye vſtáną á w háńbye zoſtáyą/
24:
Co duſſy mey ná wſſem tu cżći vwłacżáyą/
25:
Nyechby ſproſnym wſtydem obtocżeni byli/
26:
Ci ktorzy w złoſciach ſwych ná myę ſie zburzyli/
27:
Lecż ya nye przeſtánę w tobye vfáć Pánye/
28:
Nád wſſytko tym wyęcey vcżynyę wyznánye/
29:
Chwały twoyey ſwyętey nád wſſytko ich zdánye.
30:
Vſtá me zwyáſtuyą twe ſpráwyedliwośći/
31:
Ześ ty mnye wybáwił z mych wyelkich trudnośći/
32:
Przez wſſytek dzyeń wyznam moc zbáwienia twego/
33:
Ktoremu nyet licżby tu cżáſu żadnego/
34:
W mocy twey ya poydę y w ſpráwyedliwośći/
35:
Boś ty Bog co vcżyſz tego od młodośći/
36:
Bych wyſławyał cudá twey Boſkyey możnośći.
37:
A ty yák możny Bog nyezmyerney miłośći/
38:
Nye opuſſcżay ſtárych lat y mey śiwośći/
39:
Gdyż wyecżnye chcę ſławić moc rámyenyá twego/
40:
Potym wſſem narodom co przydą do tego/
Q 3strona: Q3v

Pſalm ſyedḿdzyeſyąty wtory.
x.
Iáko Pan dziwnie Koſcyoł ſwoy z wielkich trudnośći wywodzić racży/ przywodząc gi ku wielkiey zacnośći.
xj.
Z iákim weſelem dzyęki cżyni koſcioł Páńſki iż ieſt w tey opátrznośći Bożey.
xij.
Przipominánie koſciołá ſwiętego wielkich rádośći ſwych/ że Pan tłumi niewierniki y s fáłeſzną ich náuką á wierne ſwe cieſzy.
1:
By poználi twoyę ſpráwyedliwość Boże/
2:
Iż ták zacnych rzecży nikt cżynić nye może/
3:
A ktoż rownym tobye tu kyedy być może.
4:
Tyś mnye vkazawſſy ták wyelkye trudnośći/
5:
Zem ná takie miał przydź tu nyebeſpyecżnośći/
6:
Lecż zátrwożywſſy mye ku mnyeś ſie náwroćił/
7:
Wſſytkich mych przypadkow łáſkáwieś vkroćił
8:
A wywyodſſy myę s tey zyemſkiey głębokośći/
9:
Rozmnożyłeś ná wſſem moye wyelmożnośći/
10:
Náwroćiwſſy ſie/ mnye k mey wyętſſey rádośći.
11:
Przeto w rozlicżnym pyenyu záwżdy wyznam tobye/
12:
Rozmyſláyąc záwżdy prawdę twoyę ſobye/
13:
Będęć ſpyewał Boże w Izráelu ſwyęty/
14:
Tyś Pan moy nád wſſytko v mnye zacnye wzyęty/
15:
Coś racżył nádemną moc ſwoyę obyáwić/
16:
Spraẃ wárgi me ktemu że cye będą ſławić/
17:
Ześ duſſę mą racżył z vpádku wybáwić.
18:
Ięzyk moy po wſſytki dni roſpráwyáć będzye/
19:
Spráwyedliwość twą coś tu okazał wſſędzye/
20:
Bo ſie yuż ći wſſyſcy márnye záwſtydáyą/
21:
Ktorzy wſſego złego duſſy mey ſſukáyą/
22:
Pan mocą ſwą ſtłumi ludzi ty wſſetecżne/
23:
A drogi ſwych wyernych ſpráwi tu beſpyecżne/
24:
Zbor ich błogoſłáwi yuż ná wyeki wyecżne.
25:
grafika
-1:
Pſalm Lxxij.

26:
Deus iudicium tuum Regi da etc.
27:
☞ Argument.
28:
Y
Eſt w tym Pſalmie známienite proroctwo o kroleſthwie
29:
Kriſtuſowym/ y o ſámym Pánu Kriſtuſie/ iż ieſt prawdzi
30:
wy Bog/ bo ták powiáda: Iż ſie go będą bać dokąd ſłoń
31:
ce y mieſiąc trwáć będą. Wſzyſcy krolowie będą go chwa=
32:
lić/ przetho iż w iego kroleſthwie będą odpuſzcżáne grzechy. Bo ſie roz=
33:
hoyni ſwięta ſpráwiedliwość iego/ á vtrapyeni wybáwieni będą. Ty do
34:
brodzyeyſtwá tu zacnie wylicża. Przypomina też krzyż y przeſládowánye
35:
ktore w tym kroleſtwie iego ná wierne przypadáć miáło/ iż mieli być prze
36:
imię iego pomordowáni. A wſzákoż tu cieſząc káżdego przywodzi ku ſta=
łośćistrona: Q4

Kſięgi Wtore.
1:
łośći/ opowiedáiąc iáko ieſt rzecż zacna á koſztowna ſmierć ludzi ſwiętich
2:
przed oblicżym Páná Kriſtuſowym. Przydáie też ná końcu/ co zá chwa=
3:
łá miáłá ſie dzyać Pánu w ſwięthym koſciele iego/ á iákie opowiedánye
4:
dobrodzyeyſtw Páná Kriſtuſowych.
☞ Co zánapotrzebnieyſze mieſcá w tym Pſalmie obacżáć mamy.
j.
Iáki miał być vrząd tego krolá náſzego Kriſtá páná/ to ieſt cieſzyć ſerczá vtrapyone.
ij.
Czo zá zacnośći miał być lud ieo
iij.
Iż duchowne á niezwyciężone zwycięſtwo ten Krol otrzymáć miał/ to ieſt Kriſtus.
iiij.
Iáko P. Kriſtuſowe kroleſtwo wiecżne á niedocżeſne być miáło.
v.
Nadobnie ſie tu Prorok przyſtoſował ku hiſtoriey Gedeonowey/ iż Kryſthus miał być práwy Gedeon ktory zwyciężył grzech/ ſmyerć/ cżárthá. Runo rozumie bożnicę/ á niepłodną zyemię koſcioł s pogánow. Ktore ty rzecży obye ſą pokropyone tą roſą wdzyęcżną Kriſtuſem/ iż też zwyciężyć mogą/ grzech/ ſmierć/ y cżárthá.
vj.
Iáko ſie ſławnie rozſzyrzyło kroleſtwo Kriſtuſowo. vij. Iż zacni krolowie podłożyli głowy ſwe pod poſłuſzeńſtwo temu Pánu.

5:

6:
grafikaetc. Notá iáko Lxiij.
7:
B
Oże rácż dáć rozſądek Krolowi náſſemu/
8:
A ſpráwiedliwość twoyę ſynu krolewſkyemu/
9:
By w tey ſpráwyedliwośći lud twoy záwżdy ſądził/
10:
A vbogye śirotki ná wſſem ſpráwnye rządził.
11:
Kſiążętá yego będą yák gory wyſokye/
12:
Cżynyący ná wſſem pokoy w kráiny ſſyrokye/
13:
Lud yego yák pagorki w ſwoyey podnyoſłośći/
14:
Będą vżywáć ſpolney tu ſpráwyedliwośći.
15:
Będzye ſądził śirotki w pośrzod ludu ſwego/
16:
A záchowa w łáſce ſwey ſyny vbogyego/
17:
Zetrze ſrogim dekretem potwarcę ſrogyego/
18:
Ktory chciał burdy ſtroić w pośrzod ludu yego.
19:
Ták długo poki Słońce ábo Myeſiąc będzye/
20:
Tedy ſie cyebye wſſyſcy tu będą bać wſſędzye/
21:
Z narodu do narodu twoye pánowánye/
22:
Ná wyek wyekow tu nigdy iścye nye vſtánye.
23:
Iáko gdy obfity deſſcż ná runo vpádnye/
24:
Ták też twoye kroleſtwo rozhoyni ſie ſnádnye/
25:
Iák kropye co nyepłodną zyemyę obżywyáyą/
26:
Ták lud twoj zá twą ſpráwą pokoy otrzymáią.
27:
Zá dnyow yego roſkwitnye wſſędy ſpráwiedliwy/
28:
Bo on ſpráwi obficye wſſem pokoy prawdziwy/
29:
A ſnadź pirwey w yáſnośći ſwey Myeſiąc vſtánye/
30:
Niżli to yego ſławne ná wſſem pánowánye.
31:
Od morzá áż do morzá wſſytko opánuye/
32:
Od wſſytkich rzek gránice zyemie wſſey zhołduye/
33:
Ci co ná puſſcżach żywą przed yego możnoſcyą/
34:
Vpadną/ á ſnadź ſie w proch roſypą z lekkoſcyą.
35:
Y zamorſcy krolowye ſłyſſąc ſławę yego/
36:
Z wyſpow ſwych zacne dáry ponyoſą do nyego/
37:
Sabá krole Arábſcy Pánu ták ſławnemu/
38:
Ponyoſą vpominki ku wyętſſey cżći yemu.
39:
Wſſyſcy krolowye zyemye będą go chwalili/
40:
A wſſyſcy narodowye będą mu ſłużyli/


strona: Q4v

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty wtory.
viij.
Wyznánie Boſtwá páná Kriſtuſoweo/ gdzye mowi: będą go chwalili/ co bogu właſnie przyſłuſzy.
ix.
Iáko ieſt droga ſmierć ſwiętych przed oblicżem Páná teo.
x.
Iákie zacne vpominki ponioſą ku cżći temu ták ſławnemu Krolowi.
xj.
Sławne imyę tego Krolá ná wieki trwáć muśi.
xij.
Powtarzánye wielmożnej cżći Páná Kriſtuſowey.
xiij.
Iż ieſth pełno niebo y zyemyá máyeſtatu páńſkiego ná wieki wiecżne.
1:
Przeto iż on wybáwił tu vbożuchnego/
2:
Ktory niſkąd nye bacżył rátunku żadnego.
3:
On przepuśći śirotce z wyelką ćirpliwoſcyą/
4:
Duſſe nędznych vbogich wybáwi z litoſcyą/
5:
Od zdrády y od gwałtu on ye wyyąć racży/
6:
Gdyż przed ocżymá ſwemi drogą kreẃ ich bacży.
7:
Y będzye żył ná wyeki á k tey ſławye yego/
8:
Przynyoſą mu obfitość złotá Arábſkyego/
9:
A będą ſłuſſną chwałę ná wſſem dawáć yemu/
10:
Dobrorzecżąc wſſytki dni Pánu ták ſławnemu.
11:
Zá yego pánowánya zyemyá płodna będzye/
12:
A da obfitość zbożá ná gorach y wſſędzye/
13:
Iáko drzewá Libáńſkye ták też owoc yego/
14:
Zákwitnie ná wſſytek ſwyát krola ták zacnego.
15:
Będzye trwáć imyę yego yuż ná wyeki wyecżne/
16:
Dokąd yedno będą trwáć yáſnośći Słonecżne/
17:
Gdyż to ſławne imyę ſwe ták zacnye rozſławi/
18:
Przed wſſytkyemi narody wyelmożność ſwą ſpráwi.
19:
O błogoſłáwyonyſz to Pan Bog Izráelſki/
20:
Ktory ty rzecży dziwne ſpráwił s ſwoyey łáſki/
21:
Błogoſłáwyone imyę Máyeſtatu yego/
22:
Ktore ták trwa ná wyeki bez końcá żadnego.
23:
Swyętego Máyeſtatu yego ná wſſe ſtrony/
24:
Ty niſkośći tu zyemſkye będą nápełnyony/
25:
Gdyż on yeſt nád wſſytkyemi pány możnym Pánem/
26:
S ktorym wyecżnye będzyem żyć rzecżmyſz Amen
27:
AMEN.
28:
¶ Tu ſie ſkońcżyły pyoſnecżki Dawidá krolá ſyná Izai.
29:
grafika


strona: R

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty trzeći.
1:
grafika
-1:
Kſyęgi Trzecie.
2:
Pſalm Lxxiij. Aſſáphow.

3:
Quam bonus Izrael Deus ijs qui recto etc.
4:
☞ Argument.
5:
R
Owne záłożenie tego Pſalmu ieſt/ iáko xxxvij. Bo nas od
6:
zgorſzenia przeſtrzega/ ábychmy widząc iáko kwitną nie
7:
wiernicy w bogáctwiech/ nie vnośili myſli ſwych od Pá=
8:
ſweo. Gdyż iednák ći y z możnoſciámi ſwemi cżáſu ſwe
9:
go márną pomſthę á ſrogi vpádek nád ſobą odnyeść muſzą. A wierni zá
10:
ſwe ſtátecżnośći/ ieſli ſie vwieść nie dádzą/ wezmą wiecżne błogoſłáwień
11:
ſtwo od Páná ſwoiego.
☞ Cżego nas ten Pſalm napilniey vcży.
j.
Iáko ieſt dobri Pan Bog wiernym/ á iákie ſą zápálcżywośći wiernych/ gdy bacżą iż ſie złem dobrze dzyeye.
ij.
Co zá beſpiecżeńſtwo ieſth złych/ á iákiego tu ſzcżęſcia docżeſnego vżywáyą.

12:
grafika
:
O
Iáko ieſt dobry Bog ludu Izráelſkye=
:
go/ Nád thymi kthore być zna záwżdy ſercá
:
cżyſtego/
:
Acż nogi moie były ták iuż prawie wzruſzo=
13:
grafika
:
ny/ Wſzytki poſtępki moye nie pewne s káż=
14:
grafika
:
dey ſtrony/
15:
grafika
:
R. Gdym w zápálcżywośći ſwey ſproſne złoſniki widał/ Ano ká
:
żdy z nich ſzcżęſcia ná wſzem możnie vżywał.
16:
Bo yuż oni ſmyerći tu nic ſie nye obawáli/
17:
Y żadnych złych przypádkow ni w cżym nie vznawáli
RNáwſſemstrona: Rv

Kſięgi Trzecye.
iij.
Sproſneo wſzetecżeńſtwá wylicżánie/ tych ludzi ktorzy tu myſli ſwe zá ſwiátem j zá iego bogáctwy obrácáyą.
iiij.
Iáko ieſt ſzkodliwa zarázá ięzyk ludzki ku zgorſzeniu/ że ſie y wierni ná ieo namowy vnośić muſzą.
v.
Co zá ſlepothá ieſt złych/ iż dla bogactw á roſkoſzy ſwieckich odſtępuią bogá
vj.
Iáko ieſt krotka á nie trwáła zapłátá ſwiátá obłudnego/ iż iedno do cżáſu ty obłędne możnośći ieo trwáią.
vij.
Iż cżáſem y ná wiernego dziwne myſli przypadáią/ gdy widzi iż ſie niewiernikom ſzcżęśći.
viij.
Cżym ſie wierny cieſzyć ma chceli vydź zgorſzenia/ miedzy niewiernemi.
1:
Ná wſſem ták vmocnyone było ich myeſſkánye/
2:
Iż nic nyeſſcżęſliwego nye przypadáło ná nye/
3:
W nędzy z inemi ludźmi nye byli położeni/
4:
Ani żadnym fráſunkyem tu nigdy vcyążeni.
5:
Y dla tego ye wſſytki márna pychá vyęłá/
6:
Ná wſſem gwałt vporna myſl dziwnye ye ogárnęłá/
7:
Oko ich w obfitoſcyach pirwſſych myeyſc pożądáło/
8:
Serce ich w hárdey myſli z nádętoſcyą buyáło/
9:
Obrácáyąc ſobie w ſmiech wſſytki ſwe ſproſne złośći/
10:
Potwarſtwá vżywáiąc w podnioſłey wymownośći.
11:
Ięzyki ſwe yuż práwye ná nyebo podnośili/
12:
A vſty wſſetecżnemi prożne rzecży mowili/
13:
Scżebyetliwe wárgi ich po wſſey zyemi moc wzyęły/
14:
Iák obfitość wod wyelkich do ſiebye przycyągnęły/
15:
Ludzi z rozlicżnych ſtanow/ co do nich przyſtáwáli/
16:
Iż tákye ná wſſem ſſcżęſcye tych to ludzi złych ználi.
17:
Y przyſſli ći złoſnicy ku tákyey beſpyecżnośći/
18:
Iż mowyą żeć Bog nye wye ſiedząc ná wyſokośći/
19:
Co my tu myedzy ſobą ná zyemi ſpráwuyemy/
20:
Iſcyeć o tym nye myſli dobrze bacżyć możemy/
21:
Y ſtąd yuż nyebożątká zbáwyenye ſwe wzgárdzili/
22:
Iż w cżym inym nye w Bogu nádzyeyę położyli.
23:
A też tylkoż zapłáty tey ich ná ſwyecye było/
24:
Iż im tu krotkye ſſcżęſcye do cżáſu ták ſłużyło/
25:
Wywyzſſáyąc ich ſtany tu ná wyelkye zacnośći/
26:
Vżycżayąc im bogactw náwſſem w ich obfitośći/
27:
Owa wſſytko pomyſli ták ſie im przytacżáło/
28:
Cżego ſproſne cyáło ich záwżdy potrzebowáło.
29:
A ták ya myſląc o tym mowiłem do ſiebye ſam/
30:
Prożno yuż pobożnye żyć też ya ná tym ſwyecye mam/
31:
Y dármo ſerce ſwoye mam chowáć w tey cżyſtośći/
32:
A ręce ſwe omywáć w tey moyey nyewinnośći/
33:
Dla cżegoż wżdy ćirpieć mam ná wſſem tákie karánie
34:
Vſtáwicżnye ſie trapyąc z wyecżorá y w záránye.
35:
Bych też rzekł yákom ſłychał co wyęc oni mowili/
36:
Zaſz máło przeminęło tych ktorzy tákże żyli/
37:
Y ſnadzyem iuż ták myſl ſwą ku temu przyłożyć chciał
38:
Iákobych też był z nimi kyedy towárzyſtwo myał/
39:
Iedno iż myę záwżdy myſl odwodziłá od tego/
40:
Abych nye był wyłącżon z narodu pobożnego.


strona: R2

Pſalm ſiedḿdzyeſyąty trzeći.
ix.
Iż thu y rozum ludzki vſtáć muśi w tákich ſpráwach Bożych. A wſzákże wierny ma przywodzić ná pámyęć ſobie/ iż prędkye ieſth dokońcżenie złemu cżłowiekowi.
x.
Iáko bárzo ſłáby grunt ieſt ludzi złych/ ná ktorym oni wſzytki ſwe myſli fundowáli. A yák mocny wiernego grunt/ gdi ij ná pánu Bogu funduie.
xj.
Nadobna pociechá cżłowiekowi ſtátecżnie przy ſwym Pánu trwáiącemu
xij.
Iż żadny rátunek pewnieyſzy nie ieſth áni ná niebie áni ná zyemi/ iedno kto vfa w Pánu Bodze.
xiij.
Co zá grunt ma być cżłowieká wiernego/ gdy pewnie wie czo zá pomſtá tym ieſt zgotowaná co myſl ſwą ſcudzołożyli od Páná.
xiiij.
Czo ſobie nalepſzego cżłowiek obieráć ma/ iedno przyſtháć ku Pánu Bogu z wiernem ſercem/ położywſzi w nim wſzytko ſwe vfánie.
1:
A ták yuż myſląc o tym ſnadź vſtawałem práwye/
2:
Przypátruyąc ſie záwżdy tey Páńſkiey dziwney ſpráwye/
3:
Bo mi ſie trudna zdáłá ná moye nędzne ocży/
4:
Gdyżem zrozumyeć nye mogł ku cżemu ſie przytocży/
5:
Aż gdym to poznał w ſwyętey tu Páńſkyey táyemnicy
6:
Iáki konyec myeli wzyąć ći ták márni złoſnicy.
7:
Bo záprawdę ſłábyś grunt Pánye im tu záłożył/
8:
W ten cżás vpáść kyedy ſie ſnadź nalepiey rozmnożył/
9:
A wſſák kto ſye przypátrzy yák prędko przemiyáyą/
10:
Dla ſproſnych złośći ſwoich iż tu myeyſcá nye máyą/
11:
Nye inácżey yáko ſen cżłeká ocuconego/
12:
Ták zniſſcżyſz w myeſcyech obraz tákowego káżdego.
13:
A coż gdy ſerca moye wemnye yeſt ták zrányone/
14:
Wnętrznośći me żáłoſcyą ſą dziwnye zápalone/
15:
Sſtałem ſye nierozumnym dziwuyąc ſye tey ſpráwie/
16:
Nic nye wyedząc co pocżąć by yákye bydlę práwye/
17:
Iedno iżem wżdy to myał ná pyecży cżaſu ſwego/
18:
Bych cye nye odſtępował ni w cżym Páná moyego.
19:
A tyś też Pánye bacżąc tákye me ſtátecżnośći/
20:
Sciągnąłeś ku mnię rękę twey Boſkiey wielmożnośći
21:
Zá rádą ſwiętą twoyą á zá dobrą twą ſpráwą/
22:
Sameś myę wywyeść racżył ná onę drogę práwą/
23:
Ktora yeſt ná wſſem pełná błogoſłáwyeńſtwá twego
24:
Ktoreś wyernem obyecał z miłoſierdzya ſwoyego.
25:
Bowyem ya ná rátunk ſwoy ná zyemi y ná nyebye/
26:
Nye chcę żędáć nikogo yedno moy Pánye cyebye/
27:
Znáyąc w ſobye ſerce ſwe ták teſkliwe w krewkośći/
28:
Ktore ácżby co rádo w ſwoyey nędzney możnośći/
29:
Sobye co pomoc chcyáło/ lecż to trudno bez cyebye/
30:
Gdyś ſam Boże ná wieki cżąſtká ma w mey potrzebie.
31:
Tyś yeſt mocna opoká Boże ſercá moyego/
32:
Nád cyebye ya ná wyeki nye chcę Bogá inego/
33:
Gdyż wyem yáko ty ſrodze káráć racżyſz cżłowyeká/
34:
Ktory ſwowolnye chodzi od woley twey z dáleká/
35:
Wyem yáko ſie też dziwnye Boſtwo twoye rozſroży/
36:
Nád tym ktory od cyebye myſl ſwoyę ſcudzołoży.
37:
Ale coż nalepſſego mnye cżłowyeku nędznemu/
38:
Iedno przyſtáć s ſercem ſwym ku bogu wſſechmocnemu/
39:
Otożem ya położył o Boże á moy Pánye/
40:
Ni w kim iedno tu w tobye moie wſſytko vfánye/
R 2strona: R2v

Kſyęgi Trzecye.
1:
Day w nyegodne vſtá me ábych ya ták beſpyecżnye/
2:
Mogł wyznawáć ſpráwy twe tu y ná wyeki wiecżne.
3:
grafika
-1:
Pſalm Lxxiiij. Aſſáphow.

4:
Vt quid Deus repuliſti in finem etc.
5:
☞ Argument.
6:
Z
Amyka w ſobye ten Pſalm Prorocką modlitwę zá ludem
7:
Bożym/ y zá koſciołem iego/ ábo zá chwałą Páńſką/ ná=
8:
przećiw pogánom/ kthorzy mieli w niewoli v ſiebye myeć
9:
wierny lud iego/ y zgwałćić ſwiętą chwałę iego. Iáko ſie
10:
to było w Ieruzalem przez Cháldeycżyki sſtáło/ á potym przez Antiochá
11:
onego okrutniká wielkiego.
☞ W tym pſalmie cżemu ſie napilniey przypátrowáć mamy.
j.
Co ieſt zá podziwyenye wyernem/ gdy ich doſwiadſza Pan/ iż im odeymuye prawdę Ewányeliey ſwiętey.
ij.
Przipominánie przecż ták Pan ſwoy Koſcioł wybrány ná tákie niebeſpyecżeńſtwá wydáie.
iij.
Vſkárżenie ná pogańſtwo ktorzi báłwochwálſkyemi wymyſły ſplugáwili koſcioł Boży.
iiij.
Iż pogáni dla tego gwałcą koſcioły Páńſkye/ áby zátráćili pámiątkę imieniá Bożego.

12:

13:
grafikaetc. Iáko Pſalm xij.
14:
C
Zemuż o Pánye Boże wyerny náſz obrońcá/ R.
15:
Chceſz nas nędzne roſpłoſſyć yuż práwie do końcá/
16:
Gdyżechmy my ſą wyerne twych páſtwiſk owyecżki/
17:
A procż cyebye nye mamy nigdzyey ſwey vciecżki/
18:
Rácż ná zgromádzenye twe łáſkáwye roſpomnyeć/
19:
Ktoreś ty od pocżątku ſobye wdzyęcżne chcyał myeć.
20:
Gdyżeś to dzyedzictwo twe s Syonu wyernego/
21:
Możnye racżył wybáwić z miłoſierdzya ſwego/
22:
A támeś ſobye wdzyęcżne vcżynił myeſſkánye/
23:
Rácżże podnyeść ták możne nogi twe náſz Pánye/
24:
Zborz nieprzyiacyoły twe w ich márney ſrogośći/
25:
Ktorzy w przybytku twym broyą ſproſne złośći.
26:
Bo ták ná wſſem Koſcyoł twoy Pánye ſplugáwili/
27:
Známyoná báłwánow ſwych yuż w nim poſtáwili/
28:
Ochędoſtwá twey chwały w niwecż roſypuyą/
29:
Iáko drzewá wyſokye márnye podrębuyą/
30:
Wymyſły ſwe ták ſrodze ná to záoſtrzyli/
31:
Aby to co yeſt k twey cżći z gruntu wywroćili.
32:
Zápalili koſcyoł twoy z vporu ſwoyego/
33:
Chcąc zátráćić pámyątkę imyenyá twoyego/
34:
On ſwyęty przybytek twoy yuż z zyemyą zrownáli/
35:
A w ſercu ſwym pochłubki ták ſproſne dzyáłáli/


strona: R3

Pſalm ſyedḿdzyeſiąty cżwarty.
v.
Proźbá z nárzekániem/ iż thák pan obruſzył ſie w gniewie ná koſcioł ſwoy/ iż z nyego odyął prawdziwe káznodzyeie á ſzáfárze ſłowá ſwego.
vj.
Przypythawánie/ długoli ták Pan temu záſlepionemu pogáńſtwu tego ćirpieć będzye.
vij.
Wyſławiánye możnośći Páńſkiey/ iáko dálej nád tákiem bluźnirſtwem nye mogło bez pomſty wytrwáć s. boſtwo iego.
viij.
Przipominánie dziwney możnośći Páńſkiej/ ktorey pełno w niebie/ w ziemi/ w morzu/ y w káżdym namnyeyſzim ſtworzeniu
ix.
W iákiem ſą porządku rzeki/ y źrodłá Páńſką mocą ſpráwione: w iákiey pięknośći ſłończe y mieſiąc oſwyeca dzyeń y noc zá ſpráwą páńſką.
x.
Iáko Pan dziwnie zyemię ogránicżił oprocż rády żadnego. yáko láto kwiatkámi/ á źimę białoſcią ſnyegu/ ochędożyć racżył.
1:
Mowyąc zborzmy przybytki Bogá nawyzſſego/
2:
A wytráćmy tu z zyemye wſſytkę chwałę yego.
3:
O wſſechmocny Boże náſz dobrotliwy Pánye/
4:
Iákyeſz to yeſt ſrogye twe ná nas rozgnyewánye/
5:
Ktoreś racżył dopuśćić zá grzech ludu twego/
6:
Ze oto nye znáyduyem yuż znáku żadnego/
7:
Chwały twey/ y Proroká ſnadź myeć nye możemy/
8:
Coby práwdę powyedał tákyego nye wyemy.
9:
Y długoż mocny Boże będzyeſz ćirpyał tego/
10:
Przecż nye ſkarzeſz złoſniká cyebye bluźnyącego/
11:
Y tákże yuż ná wyeki ten cżłowyek złośćiwy/
12:
Będzyeć ná wſſem złorzecżył Pánye dobrotliwy/
13:
Przecż záwſcyągaſz rękę twą á nye mśćiſz ſie tego/
14:
Cżemu go nye wygłádziſz s pośrzod ludu twego.
15:
Otoſz Bog moy á Krol moy wyecżny od pocżątká/
16:
Pocyeſſył opuſſcżone ſwoye nyebożątká/
17:
W pośrzod tey nędzney zyemye zbáwyenie nam ſpráwił/
18:
Dziwną moc Boſtwá ſwego nád námi obiáwił/
19:
Nye chcyał dáley záćirpyeć ſwowoleńſtwá tego/
20:
Mocą ſwą ſtłumić racżył cżłeká złośćiwego.
21:
A ták ty Pánye Boże co wſſytko ſpráwuyeſz/
22:
A w mocy ſwey y morſkye wody roſypuyeſz/
23:
Ktoryś ſtárł głowy ſmokow w ſrogich morſkich wodách/
24:
Wywodząc wierne twoye beſpyecżnye w przygodach
25:
Tyś potárł możną głowę y wyelorybowi/
26:
A dałeś go zá pokarm ná puſſcży ludowi.
27:
Twoyá możność y źrzodłá obfite ſpráwuye/
28:
Y rzekam hoyną wodę ták ná wſſem ſſáfuye/
29:
Y cżáſem też możność twa ták ye dziwnye wzruſſa/
30:
Ze by nagłębſſe były tedy ye wyſuſſa/
31:
Wſſytki rzecży ſpráwuie twa ſławna Boſka moc/
32:
Słońce ſwiátłość buduye/ dzyeń iteż ciemną noc.
33:
Tyś możnoſcyą twą wſſytkę zyemyę ogránicżył/
34:
Wſſytki kropye morſkich wod ſameś ty rozlicżył/
35:
Zaden ſie tu nye obrał coćby rádził ná to/
36:
Iákiemeś ochędoſtwem myał ozdobić láto/
37:
Y yákoś też tu źimę dziwnye racżył ſtworzyć/
38:
A byałoſcyą ſnyegow twych pyęknye ochędożyć.
39:
Roſpomniſz miły Pánye w tey twoyey możnośći/
40:
Ná ſprzećiwniká ktoryć złorzecżył ze złośći/
R 3strona: R3v

Kſyęgi Trzecie.
xj.
Nadobne przywiedzienie/ áby pan roſpomniawſzy ná tę możność ſwą/ pogromił á zniſzcżył thy márne głowy bluźnirzow/ ktorzy zátłumiáią chwałę imieniá iego.
xij.
Porucżánye wſzitkich ſpraw ſwych/ trudnośći/ śirocthwá/ ná oſtátek duſze y ciáłá w ſwiętą opyekę Páńſką.
xiij.
Przipominánie iákie ſie obrzydłe wſzetecżeńſtwá á ſproſnośći w Páńſkim koſciele y w teſtámencie woley iego/ dzyeią.
xiiij.
Pobudzáiącza modlithwá ku Pánu Bogu/ áby ſie wzruſzył ſrogim ſądem przećiw krzywdzye tey/ kthora ſie iemu ſámemu od niewiernikow dzyeie.
1:
Roſpomni ná zły narod ktory bluźnił cyebye/
2:
W ſproſnośći ſwey złorzecżąc twoye imyę w nyebye/
3:
Pomśći Pánye nád nimi wſſetecżeńſtwá tego/
4:
Ze chcyeli chwałę zniſſcżyć imyenyá twoyego.
5:
Nye dáy beſtiam ſrogim mey nędzney duſſycżki/
6:
Strzeż yáko ośirocyáłey thu śinogárlicżki/
7:
Ktora záwżdy ták mocnye wſſytko ſwe vfánye/
8:
Pokłádáłá tu w tobye dobrotliwy Pánye/
9:
Nye rácżże zápomináć duſz twoich vbogich/
10:
By do końcá zginęły w tych przygodach ſrogich.
11:
Rácż weźrzeć w Teſtáment twoy/ yáko ná wſſe ſtrony/
12:
Cyemnoſcyámi ná zyemi yeſt ták zátłumyony/
13:
Yáki ſie w myeſſkányu twym vwálny gwałt dzyeye/
14:
A yáko chwałá twoyá ták ná wſſem niſſcżeye/
15:
Nye dáyże wżdy vbogim twym do końcá zginąć/
16:
Gdyż z vſt ich twoye imyę muśi wyecżnye ſłynąć.
17:
Powſtańże możny Boże ná rozſądek práwy/
18:
Rácż obacżyć krzywdę ſwą/ rozeznay ty ſpráwy/
19:
Ktore ták ſprzećiwnik twoy śmie zárzucáć tobye/
20:
Roſpomni wſſetecżeńſtwá głupye yego ſobye/
21:
Nye zápominay głoſu ſprzećiwniká twego/
22:
Co ſie wzmogł przećiw tobye tu cżáſu káżdego.
23:
grafika
-1:
Pſalm Lxxv. Aſſáphow.

24:
Confitebimur tibi Deus confitebimur etc.
25:
☞ Argument.
26:
W
Laſnie w tym Pſalmie perſoná Kriſtá Páná ieſt wyráżo
27:
ná. Bo w nim proroctwo ieſt o kroleſtwie iego/ iáko thu
28:
przez ſwięte ſłowo ſwoie ſądzi ſwiát/ á iáko záchowywa
29:
Koſcyoł ſwoy wybrány/ á iáko bożnicę z iey wſzythkiemi
30:
omylnemi podpirácżmi tráći á niſzcży. Cżego iáwnie potwirdzáią/ wto=
31:
ry wirſz y oſtátecżni/ gdzye wſpomina: Iż wedle ſpráwiedliwośći ſądzić
32:
będę etc. A dáley/ iż kogo chce łácno potłocży/ zwłaſzcżá niewiernego.
33:
Co wſzytko ſam Pan Kriſtus ſłowem Ewányeliey ſwiętey ſam ſpráwo=
34:
wáć racży.
Spráwowáćstrona: R4

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty pyąty.
☞ Czo ſobie w tym Pſalmie potrzebnego vpátrowáć mamy.
j.
nikov (grzechu) iedno ſámemu Pánu ſpráwowáć ſie mamy/á ieo ſámego chwalić.
ij.
Iż Pan ieſt thu ná ſwiecie ſrogim á ſpráwiedliwym ſędzyą.
iij.
Iáko Pan woła ná złoſniki/ áby ſie vználi.
iiij.
Iż gdi Pan racżi ſnádnie wiernego wywyzſzy á złego zetrze.
v.
Dzyękowánye wiernych że ich Pan nie wyłącża z zboru ludzi ſwiętych.
1:
grafika
:
S
Práwowáć ſie tobye będzyem á nikomu
:
inemu/
:
Oprocż ciebie/ Pánu ſwemu/ á imienio=
2:
grafika
:
wi twemu/
3:
grafika
:
R. Wyznawáiąc ſpráwy twoie
:
y ony wielkie dziwy/ Ktore okázowáć racżyſz ták iáko Bog prawdziwy.
4:
Abowyem ty w oney ſwoyey Boſkyey dziwney możnośći/
5:
Nye tylko grzech/ ále ſądziſz wſzytki ſpráwyedliwośći/
6:
Zyemyá przed możnoſcyą twoyą iáko woſk ſie roſpłynye/
7:
A wżdy nigdy zá twą ſpráwą y żaden z nyey nye zginye.
8:
Ty wołaſz ná złośćiwego áby przeſtał ſwey złośći/
9:
A w oney nádętey myſli ſwych przewrotnych chćiwośći/
10:
Gdyż pod wſzytkim Słońcá byegyem nie máſz Bogá tákiego/
11:
Ktoryby thák przeſtrzegawał ſądu ſwego wiernego.
12:
Ten kogo chce vmye podnieść y vmie też potłocżyć/
13:
A ten krys przez iego woley iścye trudno przeſkocżyć/
14:
Dzyerży w ręce kielich winá ktorym poi wiernego/
15:
A drożdzámi nátrze gębę niewyerniká káżdego.
16:
A thák ya moy miły Pánie muſzę cyebye wyznawáć/
17:
A gdyżeś Bog przodkow náſzych z nimi wyecżnye wyſławiáć/
18:
Wzgárdziwſzy hárdą myſl grzeſznych s pokornemi zoſtáwáć/
19:
A twą chwałę bez przeſtánku áż ná wyeki rozſławyáć.
20:
grafika
-1:
Pſalm Lxxvj. Aſſáphow.

21:
Notus in Iudea Deus in Iſrael magnum etc.
22:
☞ Argument.
23:
D
Woiákich dárow Bożych ieſt w tym Pſalmie położenye/
24:
zá kthore cżyni dzyęki/ iż Pan Koſciołowi ſwemu praw=
25:
dę Ewányeliey ſwyętey/ y pokoy duſzny/ miłośćiwie po=
26:
dawáć racży. Drugye/ gdy od gwałtu okrutnikow mi=
27:
łośćiwie nas broni y záchowywa.
R 4znácżny=strona: R4v

Kſięgi Trzecye.
¶ Iáka ſie nam w tym Pſalmie ſpráwá przed ocży przytacża.
j.
Iáka ma być w nas wdzyęcżność/ gdy páná przez ſłowo ieo s. vznawamy.
ij.
Iż łákomcy teo ſwiáthá by nawięcey mieli przedſię nic nye máią/ gdy ſtráćili łáſkę Bożą
iij.
Iż moczarze teo ſwiátá ácż możni ſą/ ále Pan możnieyſzy co ie w niwecż zetrze
iiij.
W iákim pokoiu wierne ſwe Pan záchowywáć racży.
v.
Nápominánie wſzytkiego Koſciołá ku oddawániu powinowátich ſlubow y cżynienia dzyęk.
1:
grafika
:
Z
Nácżnyżeś thy miły Pánie v narodu
2:
grafika
:
káżdego/ Alebyś znácżnieyſzy miał być v
3:
grafika
:
ludu żydowskiego/ Ktorzy dobrze obacżyli mieyſcá twoie w poko=
4:
grafika
:
iu/ Gdyż ty záwżdy burzyſz walki á nie kochaſz ſie w boyu.
5:
Oſwyecáiąc tu wyernego z nyebyeſkyey wyſokośći/
6:
A fráſuyąc ſzalonego w yego ſerdecżney złośći/
7:
Ktorzy yáko przez ſen záwżdy tego ſwyátá łápáyą/
8:
Iego ſkárby obmamyeni á przedſię nic nye máyą.
9:
Srodze ty káżdego zelżyſz yezdnego y pyeſzego/
10:
Ktory ſobye máło waży Máyeſtatu twoyego/
11:
Gdyżeś yeſt ták Bog ſtráſzliwy kto ſie tobye ſprzećiwi/
12:
A nád kim twoy gnyew powſtánye yuż żadnego nye żywi.
13:
Zátrząſnąć ſie muśi zyemyá ſłyſząc ſąd twoy ná nyebye/
14:
Widząc w iákyey wyerni twoi ſą zacnośći v cyebye/
15:
A iż onych nyewyernikow hárde myſli pokrythe/
16:
Nye mogą w namnyeyſzym kąſku być przed tobą zákryte.
17:
A ták wſzyſcy yeſliżeſcye gdy co Pánu ſlubili/
18:
Ia wam rádzę bez odwłoki byſcye wſzytko pełnili/
19:
Widzicye iáko ieſt ſtráſzny á drżą przed nim Kſiążętá/
20:
Gdyż on gdy chce nayhárdſzemu duſzá będzye odyętá.
21:
grafika
22:
Pſalm Lxxvij. Aſſáphow.

23:
Voce mea ad Dominum clamaui etc.
24:
☞ Argument.
25:
B
Arzo potrzebna ieſt w tym Pſalmie náuká/ y pociechá zná
26:
mienita/ iáko ſie wierni w záfráſowánych myſlach/ y w
27:
inych niethrefnych przypadkoch ſpráwowáć máią. Ná=
pirweystrona: R5

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty ſiodmy.
1:
pirwey/ áby ſie z wiernemi modlitwámi ku Pánu vciekáli. Pothym áby
2:
przypomináiąc ſobye dziwne ſpráwy Boże/ ktore przed tym Pan miło=
3:
śćiwie nád wiernemi okázował/tym ſie cieſzyli. Cżego ieſli ktorzy nie cży=
4:
nią/ á iż tylko ſobye ony przypadki ſwe przed ocży przekłádáią/ tedy iedno
5:
po prożnicy żal ku żalowi tym więcey przykłádáią.
☞ Do cżeo nas ten Pſalm napilniey przynuka.
j.
Dáye przykład ku komu ſie vciekáć cżáſu trapyenia.
ij.
Vkázuie iáko duch ſmętny vſtáwicżnye ieſt nieſpokoyny.
iij.
Przywodzi ná pámięć/ iż s káżdego freſunku wywodzi Pan ſwe wierne.
iiij.
Iáko ma w ſobie wierny cżłowiek poſtánowić ſerce w mocnem vfániu.
v.
Poſtánowienie mocney nádzyeie w wſpomożeniu Páńſkiem.
vj.
Przypomina pirwſze cudá ktore Pan nád ſmętnemi okázował/ á iáko ie wybawiał.
vij.
Vkázuie pomſty nád niewiernemi á pociechi wiernych. [wo]dzem á wiernem páſterzem nas owiecżek ſwoich.

6:
grafika
:
G
Loſem moim żáłobliwym wołam do Pá=
7:
grafika
:
ná mego/
:
Szukáiąc go wednye w nocy
8:
grafika
:
cżáſu vpádku ſwego/ wznoſząc k niemu ręce ſwoye nigdym nie był o=
9:
grafika
:
mylon/ Owſzem Duchem iego ſwiętym záwżdy byłem pośilon.
10:
A nye mogłá duſzá moyá nigdy byś być pocyeſzoná/
11:
Iedno tym iż iey nádzyeyá w Pánu ieſt położoná/
12:
Nye vſnęły ocży moye duch ſie záwżdy fráſował/
13:
Myſląc pilnie co Pan z wyekow záwżdy dziwno ſpráwował.
14:
Serce mi ſie fráſowáło cáły dzyeń rozmyſláyąc/
15:
Ony iego dziwne ſpráwy rozlicżnie wſpomináiąc/
16:
Roſzcżytáiąc ſwe złe ſpráwy á gnyew y dobroć iego/
17:
Y yeſli ſie gdy zmiłuye á pocyeſzy ſmutnego.
18:
Y tákem w tey błędney myſli poſtánowił ſwe ſerce/
19:
Iż tho Pan yeſt miłoſierny á nye ná wyeki treſce/
20:
A odmyenya ſrogą ręką ácż ią ná gnyew podnieſie/
21:
Y myáſto pomſty pocieſza nędzniká w krotkim cżeſie.
22:
Widzę iż tu nic lepſzego yedno w iego ſpráwach być/
23:
A podług iego drog ſwyętych tu vſtáwicżnie chodzić/
24:
Gdyż nye máſz w żadnych kráinách nigdzyey Bogá tákyego/
25:
Kthoryby był thák wſzechmocny á ſwyęte drogi iego.
26:
Ten obyáwił zacność ſwoyę myedzy wſzemi narody/
27:
A wyzwolił możną ręką potomki Iákobowe/
28:
Przed iego ſrogą możnoſcyą wody ſie vſtráſzyły/
29:
Ich przepáśći y obłoki ſtráſzne głoſy puśćiły.
30:
Strzáły iego trzáſkáiące s ſtráchem ná ſwyát pádáią/
31:
Ognie z nyebá błyſkáiące práwie zyemią wſtrząſáyą/
32:
Y ná morzu y ná zyemi kto iego drogi zgádnie/
33:
Iáko s tego ſwoie wierne gdy chce wywodzi ſnádnie.
34:
A iáko ſpráwą Moiżeſzá y Aaroná cnego/
35:
Ták lud twoy iáko owiecżki wywodziſz ze wſzytkiego/


strona: R5v

Kſięgi Trzecie.
1:
Prowádząc ye możnoſcią twą ná páſtwiſká beſpyecżne/
2:
By vżywáły roſkoſzy s tobą ná wyeki wiecżne.
3:
grafika
4:
Pſalm Lxxviij. Aſſáphow.

5:
Attendite popule meus legem meam etc.
6:
☞ Argument.
7:
T
En wſzytek Pſalm ni o cżym ſie inym nie tocży/ iedno ieſth
8:
w nim przypominánie á opowiedánie wiecżnych dobro=
9:
dzyeyſthw Bożych: y záś też grzechow/ złośći/ á niewiáry
10:
ludzkiey. Przypomináiąc tedy ſtráſzliwe pomſty ktore nád
11:
niewiernemi bywáły/ przywodzi ludzi ku boiáźni Bożey/ ku poſłuſzenſt=
12:
wu zakonu Bożego/ ku roſpámiętywániu dobrotliwośći Páńſkich/ y ku
13:
mocnemu vfániu w ſámego Páná Bogá. A tu iáſnie vcży ten Pſalm/ iá=
14:
ko hiſtorie piſmá ſwiętego máią być ludzyom przywodzone/ to ieſt/ áby
15:
ku wyerze y ku boiáźni Bożey ludzi pobudzáły.
☞ Cżemu ſie w tym Pſalmye s pilnoſcią przypátrowáć mamy.
j.
S pocżątku ieſt pobudká ku pilnemu ſłuchániu hiſtoriy ktore ſie zá pirſzich lat dzyały.
ij.
Iż roſkazánye Pánſkie Deute. vj. áby w káżdym potomſtwie iego dawne czudá wſpomináne á opowiedáne były.
iij.
Aby zakon od Páná dány przez ręce Moiżeſzowe/ w narodzyech ſwych ſynom/ á ſynowie drugim ſynom oznáymowáli á pilnie gi chowáli.

16:

17:
grafikaetc. Iáko Lxviij.
18:
E
Y nuż wierny ludzye moy ſłuchay pilnye tego/ R.
19:
Zakonu tu odemnye tobye podánego/
20:
Nákłoń ku mnię chutliwie teraz twoye vſſy/ R.
21:
Nyech cie ſłowo vſt moich ná ſercu twym ruſſy/
22:
W przypowieſcyach otworzę vſtá ſwe ku tobie/ R.
23:
Abyſcye od pocżątku rozważáli ſobye/
24:
To coſcye z dawnych cżáſow yuż yáwnye ſłycháli/
25:
Co wam oycowye wáſſy głośno powyedáli.
26:
Nye będzyem tego táić przed ſyny náſſemi/
27:
Potomſtwu ſwemu chwały Páńſkye opowyemy/
28:
Y onę ták dziwną moc ná wſſem Boſtwá yego/
29:
A cudá ktore cżynił z miłoſierdzya ſwego/
30:
Iż pobudził ſwiádectwo w ludu Iákobowem/
31:
A dał zakon w narodzye ſwem Izráelowem/
32:
Przykazał oycom náſſym áby gi chowáli/
33:
A iżby gi ſynom ſwym też opowiedáli.
34:
Ták iżby gi też ználi drudzy potomkowye/
35:
Y ći co ſie národzą záś od nich ſynowie/
36:
Wſſyſcy co z ich narodow będą powſtawáli/
37:
Aby też ſynom ſwoim toż opowiedáli/


strona: R6

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty oſmy.
iiij.
Cżego piſmá s. napilniey vcżą/ iedno wiáry á poſłuſzeńſtwá Pánu Bogu. Y przywodzi áby ták źli á vporni nie byli iáko oycowie ich.
v.
Przekłada złość á krnąbrność złych á niewiernych żidow/ ktorzy znáiąc możność iego/ nye chcieli być poſłuſzni s. woley iego. A pocżina hiſtorią exo. 14.
vj.
Iáka ieſt ſproſność nyewyáry przećiw P. Bogu/ s ktorey ſrogie ſzemránie y bluźnirſtwo pochodzi. A wſzákoż pan tego miłośćiwie przebacżáiąc okázuye dobroć ſwoię.
vij.
Iż nie może wyćirpieć Pan tákich ſproſnośći/ gdy bacży iż w nich ludzye vpornie trwáią.
viij.
Co zá wdzyęcżny pokarm á práwie niebyeſki podawał Pan złim á niewiernym żidom
1:
A iżby nádzyeyę ſwą w Bogu pokłádáli/
2:
A ſpraw Bogá ſwoyego nye zápomináli/
3:
Owſſem áby ták záwżdy s ſercá vprzeymego/
4:
Chowáli ná wſſem ſwyęte tu mándaty yego.
5:
A iżby ſie odporni tu ni w cżym nye sſtáli/
6:
Ták yáko ich oycowye też przed tym bywáli/
7:
Zátwárdzonem narodem ſercá vpornego/
8:
Nye chcąc ni w cżym poſłuſſni być duchá bożego
9:
Iák ſynowye Ephraim áby ták nye byli/
10:
Ktorzy nád wolą Bożą walki pobudzili/
11:
Wſſák ácż ſrodze łuki ſwe byli znápináli/
12:
A coż kyedy ſromotnye ſámi tył podáli.
13:
Nye ſtrzegli Teſtámentu Páná Bogá ſwego/
14:
A nye chcyeli yuż chodzić y w zakonye yego/
15:
Dobrodzeyſtw yego ſwyętych ná wſſem zápomnyeli/
16:
Cudá co im okazał pomnyeć ich nye chcyeli/
17:
Ktore w zyemi Egipſkyey oycom ich ſpráwował/
18:
A ná polu Taneyſkiem możnye okázował/
19:
Rozdzyelił morze ták iż nogi nye zmocżyli/
20:
Po ſuſy przez pośrzodek wſſyſcy przechodzili.
21:
Wyodł ye w obłoku ſwoim gdy był dzyeń gorący/
22:
A w nocy ye oſwyecał ogyeń pałáyący/
23:
Rozbił ſkáłę ná puſſcży dał im żywą wodę/
24:
Aby w prágnyenyu ſwoim tám myeli ochłodę/
25:
A iżby márnye głodem tak nye poginęli/
26:
Wſſędy wody obfite zá nimi płynęły/
27:
Wżdy oni od grzechow ſwych ni w cżym nie przeſtáli/
28:
Ieſſcże ſnadź nawyzſſego k gnyewu pobudzáli.
29:
Ieſſcże k temu w ſercoch ſwych ták Bogá kuśili/
30:
A duſſam ſwym pokármow rozlicżnych prośili/
31:
Y ſmyeli przećiw Bogu tákye ſłowá mowić/
32:
Zaſz on może ná puſſcży ſtoł nam przygotowić/
33:
Oto vderzył ſkáłę dał wod obfitośći/
34:
A oto was ochłodził w tey wáſſey cyęſſkośći/
35:
Izaſz podáć nye może wam kyedy chce chlebá/
36:
A da ludowi ſwemu myęſá co potrzebá.
37:
A przeto Pan ſłyſſąc to bárzo ſie rozgnyewał/
38:
A ná narod Iákobow ogyeń ſwoy wylewał/
39:
Ná narod Izráelſki przyſtąpił gnyew yego/
40:
Bo iuż nie mogł wyćirpieć wſſetecżeńſtwá iego/


strona: R6v

Kſyęgi Trzecie.
ix.
Czo ieſt zá złość ſkáżonego ſercá ludzkieo/ iż choć ma wiele dobrego od Páná á wżdi ſzemrze/ żądáiąc záwżdy cżeo inego ſwowolnemu ciáłu ſwemu.
x.
Przykład/ iáko ſie Pan Bog tákowego wſzetecżeńſtwá mśći.
xj.
Srogye záſlepyenie grzechu/ iż ácż iáwną pomſthę widzimy nád ſobą/ wżdy ſie vznáć nye możem.
xij.
Przypominánie/ iż zli bárzo ſie ná máludki cżás vznawáią á zwłaſzcżá gdi widzą iáwne karánie nád ſobą.
xiij.
Iż Pan ácż widzi ſwowoleńſtwo w ludzyech á wżdy ſie z nimi obchodzić racży w wielkim miłoſierdzyu/ á ile ſie kroć nędzny vzna tedi mu ieſt Bogyem miłośćiwym.
1:
Przeto iż nye wyerzyli Pánu Bogu ſwemu/
2:
Iż on może zbáwienye dáć vfáyącemu/
3:
A ták kazał obłokom by ſie rozrośiły/
4:
A iżby ſie nyebyeſkye fortki otworzyły.
5:
Y wnet tám hoynye Mánná yáko deſſcż pádáłá/
6:
Ktora im ták wdzyęcżny ſmák w vſcyech ich dawáłá/
7:
Podał im chleb niebyeſki co go cżłek pożywał/
8:
A do ſytośći hoyny pokarm ſnyego myewał/
9:
Wzbudził wyátr od Połudnyá á dał hoyną wodę/
10:
Aby myeli w prágnyenyu ſwym yáką ochłodę/
11:
Potym wzruſſył drugi wyátr s wſchodu ſłonecżnego/
12:
Chcąc nád nimi okazáć możność Boſtwá ſwego.
13:
Támże yáko gęſty deſſcż ſwoyey obfitośći/
14:
Wnet ſie zlecyáły ptakow ták wyelkye wyelkośći/
15:
Ze yáko pyaſek morſki ták k nim przylatáły
16:
A w pośrzod ich namyotow ſámy vpadáły/
17:
A oni wnet z ochotą yedli do ſytośći/
18:
Y byli nápełnyeni w oney ſwey żądośći/
19:
Acż chutliwe ſerce ich ſnadź yeſzcże prágnęło/
20:
Aby w żądzy łákomey pocyechę ſwą wzyęło.
21:
Ale Pan Bog nye długo tego ćirpyeć racżył/
22:
Wnet ſkarał to łákomſtwo ktore w nich obacżył/
23:
Ieſſcże ony pokármy z vſt ich práwye tkwyáły/
24:
Ano ich wyzdycháło wnet pocżet nyemáły/
25:
Bowyem sſtąpił gnyew Páńſki ocżywiſcye ná nye/
26:
Zá ono ich wſſetecżne á ſproſne ſſemránye/
27:
Zábił Pan co bogátſſe wnet z ludu onego/
28:
Lud zacny Izráelſki w gnyewye Boſtwá ſwego.
29:
A wżdy oni w tych wſſytkich rzecżach ták zgrzeſſyli/
30:
A widzącz thákye dziwy á wżdy nye wyerzyli/
31:
A też dni ich zginęły w ták márney prożnośći/
32:
Látá ich przeminęły w rychłey odmyennośći /
33:
Ná ten cżás gdy ye ták bił wżdy go kęs ſſukáli/
34:
A k nyemu ſie w ſercoch ſwych práwie obracáli/
35:
Bárzo ráno przychodząc do Bogá ſwoyego/
36:
Ządáyąc wſpomożenya á rátunku yego.
37:
Y wſpomnyeli że Pan ſam yeſt ich wſpomożenye/
38:
A Bog nawyſzſſy wſſytko tu ich odkupyenye/
39:
A ták yedno do cżáſu vſty wyznawáli/
40:
Iżeby go yuż ná wſſem práwye miłowáli/


strona: S

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty oſmy.
xiiij.
Iákich Pan ſrogośći w Egipcie vżywał nád onym złim á niewiernym Fáráonem/ y nád ludem yego.
xv.
Plagi ktore ſrodze ná zyemyę Egipſką Pan dopuſzcżał.
xvj.
Ty co nie chczą przeſtháć grzechu iáko ie pan zámknął w ciemność wiecżnej ſmierći.
xvij.
Iáko Pan możnie żydy wywiodł/ á Fáráon iż ſie vznáć nie chciał/ zátonął márnie ze wſzytkim woyſkiem ſwym.
xviij.
W iákiem błogoſłáwieńſthwie Pan narod żydowſki chowáć racżił/ á iáko ie dziwnie w wiodł do obyecáney ziemie.
1:
A wſſákoż w yęzyku ſwym kłamſtwo vcżynili/
2:
Gdyż w ſercoch ſwoich yemu ták wyernemi nye byli/
3:
Bo by namnyey nye ſtrzegli Teſtámentu yego/
4:
Cudzołożąc myſl ſwoyę do kogo inego.
5:
A wſſákoż Pan choć bacżył ty ich ſwowoleńſtwá/
6:
Wżdy im yednák vżycżał tu miłoſierdzyeńſtwa/
7:
A záwżdy był miłośćiw tey ich ſproſney złośći/
8:
Záwſcyągáyąc y gnyewu ſwey popędliwośći/
9:
Roſpomnyał iż cyáło ſą á duch nye ſkrocony/
10:
Ktory od złośći trudno ma być náwrocony/
11:
Iák cżęſtokroć ná puſſcży Páná zákrwawyáli/
12:
Y ſrodze go ku gnyewu záwżdy pobudzáli.
13:
Po náwrocenyu ſwoim záś Bogá kuśili/
14:
Swyętego w Izráelu ſproſnye obráźili/
15:
Nye wſpomnyeli ná rękę yego wyelmożnośći/
16:
Y dnyá w ktory ye wywyodł s tákyey ich trudnośći/
17:
Gdyż położył w Egipcye známyoná ſwe dziwy/
18:
Y ná polu Tányeyſkyem yáko Bog prawdziwy/
19:
Ony wſſytki rzeki ich ták im w kreẃ przemyenił/
20:
Wody dzdzow ich zágorzcżył by z nich żadny nye pił.
21:
Puśćił ná nye muchy pſie ktore ye kąſáły/
22:
Y obfitość ſproſnych żab co ye roſpraſſáły/
23:
Wſſytki rodne owoce márna rdzá im zyádłá/
24:
Ná wſſytkę pracą rąk ich ſſáráńcża vpádłá/
25:
Potłukł grádem máćice ich zboża wſſytkiego/
26:
Zyárno ich nye przynyoſło pożytku żadnego/
27:
Puśćił grad ná ich bydłá y ſą poniſſcżone/
28:
Oſiádłośći wſſytki ich ognyem popalone.
29:
Wypuśćił ná nye ſrogość rozgnyewánya ſwego/
30:
Popędliwość trapyenye tu cżáſu káżdego/
31:
Z dopyſſcżenya duchow złych puſſcżał ná nye trwogę/
32:
Bo myał ná nye w gnyewye ſwym wſſędy ſłuſſną drogę/
33:
Trapyąc ye ſrogą ſmyercyą y w ciele y w duſſy/
34:
Bydlętá ich powietrze tak márnye pokruſſy/
35:
Bo to wſſytko pan zámknął pod moc ſmierći wiecżnej
36:
Iż nye chcyeli opuśćić myſli złey wſſetecżney.
37:
Wſſytki pirworodzyeńſtwá w Egipcye zmordował/
38:
W domyech Cham á s praczey ich pirwiaznki záchował
39:
Práwie iáko owiecżki ták on lud ſwoj wywiodł/
40:
Ták iż tey trzodzye yego nikt záſſkodzić nye mogł/
Sstrona: Sv

Kſięgi Trzecye.
xix.
Iáko ieſt ſroga rzecż záſtárzáły grzeh/ á zwłaſzcżá báłwochwálſtwo.
xx.
Iż nigdy Pan nie ćirpi złemu á ſwowolnemu ludowi gdy od niego odſtąpi.
xxj.
Iákiem ſproſnym obmierzyeniem pokarał Pan złe á nyewierne żydy/ co ieſzcże y dziś iáwnie znáć to karánie Páńſkye ná nich.
xxij.
Iáko Pan wrzekomo ſpi gdi ſie do niego z nyewiáry ludzye vciekáią/ iż iákoby nigdy nie ſłyſzał/ práwie iak piyány gdi nań kołácą.
xxiij.
Wyelkie miłoſierdzye Páńſkie iż on nawiętſzego przeſtępſtwá miłośćiwie nam przebacża/ choć go záwżdy ku gniewu pobudzamy.
1:
Prowádził ye w nádzyei iż ſtrách s ſiebye zyęli/
2:
A nyeprzyiacyele ich w morzu zátonęli/
3:
Ták ye morze pożárło do ſwey głębokośći/
4:
Iż ſie vznáć nye chcyeli w onyey ſwey krnąbrnośći/
5:
Y przywyodł ye do gory poſwyęcenya ſwego/
6:
Ktorą gorę obráłá można ręká yego/
7:
Wſſytki od oblicża ich pogány odrzućił/
8:
A zyemyę ich w dzyedzictwo im ſámym porucżył/
9:
A ná myeyſczu onego pogańſtwá ſproſnego/
10:
Pokolenyu Izráel z miłoſierdzya ſwego/
11:
Beſpyecżne myeſſkánye ich ták im racżył ſpráwić/
12:
W przybytkoch ich mocą ſwą racżył ye poſtáwić.
13:
A wſſákoż oni przedſię s ſerczá vpornego/
14:
Nye przeſtáli pokuſſáć Bogá nawyzſſego/
15:
Sproſnemi grzechy ſwemi Páná zákrwawyáli/
16:
A ſwyádectw yego ſwyętych ni w cżym nye chowáli/
17:
Wroćiwſſy ſie w pirwſſy grzech práwie im wzgárdzili/
18:
Ták yáko oycowye ich też przed tym cżynili/
19:
Yák nyepożytecżny łuk ták ſie wſſyſcy sſtáli/
20:
Iż od pocżętey zdrády nigdy nye przeſtáli.
21:
Ná onych pagorkoch ſwych w gnyew go pobudzili/
22:
Gdzye rzezáne báłwány ták márnye chwalili/
23:
Wyzwáli go ku gnyewu w tey ſwoyey ſproſnośći/
24:
A to gdy vſłyſſał Pan Bog ná wyſokośći/
25:
Zápalił ſie w gnyewye ſwym á dał w poháńbyenye/
26:
Ono ſwe Izráelſkye wdzyęcżne pokolenye/
27:
On ſwoy ſwyęty przybytek co racżył myeć w Sylo/
28:
Opuśćił ácż mu wdzyęcżne w nim myeſſkánye było.
29:
Choć ták rad przemyeſſkawał myedzy ludem onym/
30:
Wſſákże potym vcżynił ták gi ſpuſtoſſonym/
31:
Podawſſy ye w nyewolą á w ſrogye wyęzyenye/
32:
Obroćił pyęknośći ich w nędzne oſſpecenye/
33:
A iż ná wſſem wypádli od opyeki yego/
34:
Przyſſli w moc nyeprzyiacyoł narodu ſrogyego/
35:
Y zágárnął ták ná wſſem lud ſwoy pod ſrogi myecż/
36:
A ono dzyedzictwo ſwe w gniewye roſproſſył precż.
37:
Vdátne młodzyeńce ich ognyem popalono/
38:
A pánienki w dziewictwye ták zeſromocono/
39:
Kápłani ich od myecżá márnye vpadáli/
40:
Wdowam myeyſcá ich płácżu nigdzyey nye dawáli/


strona: S2

Pſalm ſiedḿdzyeſiąty dzyewyąty.
xxiiij.
Pociechá nadobna/ iż w kim Pan ſthátecżne ſerce vzna/ iż go ſobye obyera zá nawdzyęcżnieyſze kochánye ſwoie. Iáko był obrał Dawidá ſwiętego/ ktorego znał iż chodził wedle woley iego.
xxv.
Druga pocyechá iż ácż w máłym ſtadku/ tedy ieſth wierna owcżárnia páńſka. Bo iáko tylko było zoſtáło iedno pokolenie w Iudá w Ieruzalem/ s ktorego P. Kriſtus poſzedł/ á dwoienaſcie ſie odſtrzeliło/ tákże y dziś więtſza ieſt cżęść tych ktorzi ſie báłwochwálſtwem paráyą niżli tych ktorzy by wiernie mieli zoſtáć w Koſciele Bożym.
1:
Y ocućił ſie ten cżás możny Pan nad Pány/
2:
Práwye yáko gdy wſtánye ze ſnu cżłek piyány/
3:
Vderzył w tył ná ony ſwoye ſprzećiwniki/
4:
A dał w poſromocenye áż ná wyeki wſſytki.
5:
Wſſytek narod Iozephow y namyoty yego/
6:
Odegnał Pan w gnyewye ſwym od oblicża ſwego/
7:
Pokolenye Ephraim też odpędzić racżył/
8:
Iż w nich vpor nyewyárę złość wrodzoną bacżył/
9:
Ale potomſtwo z Iudy ſobye wdzyęcżne obrał/
10:
A gorę Sion kthorą on thák vmiłował/
11:
A w ktorey ſwe kochánye vprzeyme położył/
12:
Zá ſtałość ktorą w nich znał dziwnye ye rozmnożył.
13:
Y zbudował yą ſobye yáko wyſokośći/
14:
Tám záłożył koſcyoł ſwoy w ták wielkyey ſwiątośći/
15:
Iáko zyemyę tę ktora ná wyeki trwáć myáłá/
16:
Thák można ręká yego tho vgruntowáłá/
17:
Támże obrał Dawidá ſłużebniká ſwego/
18:
Ktory ná wſſem myał chodzić wedle woley yego/
19:
Tego ſobye od owyec thák wyłęcżyć racżył/
20:
Gdyż w nim ſtátecżne ſerce przećiw ſobye bacżył.
21:
Porucżył mu owce ſwe Iákobow lud wyerny/
22:
Aby był z nyego páſtyrz ná wſſem miłoſierny/
23:
Podał lud Izráelſki w poſłuſſeńſtwo yego/
24:
A vcżynił go wodzem dzyedzictwá ſwoyego/
25:
A on w nyewinnym ſercu dziwnye ye wychował/
26:
W roſtropnośći rąk ſwoich porządnye ſpráwował/
27:
Ták iż ſie Pan roſkochał w tym ſtadku ſwym wdzięcżnie
28:
Broniąc ich możnoſcią ſwą ták ná wieki wiecżnie.
29:
grafika
30:
Pſalm Lxxix. Aſſáphow.

31:
Deus venerunt gentes in hereditatem etc.
32:
☞ Argument.
33:
N
A ieden kſtałt práwye then Pſalm ieſth vcżyniony/ iáko y
34:
lxxiiij. Pſalm. Bo w nim ieſt modlitwá przećiwko nie=
35:
przyiacielom koſciołá ſwiętego/ ktory vſtáwicżnie borzą
36:
á gwałcą. A powieda tu oſobliwie o oney ſrogośći/ ktora
S 2ſie nádstrona: S2v

Kſięgi Trzecye.
1:
ſie nád miáſtem ſwyętym Ierozolimſkim dzyałá od Cháldeycżykow/ y za
2:
cżáſu Antiochá onego okrutniká ſrogyego.
☞ Co nam ten Pſalm potrzebneo opowieda.
j.
Wyſławyenye ſrogośći/ ktora ſie od złych nieprzyiacioł dzyeie nád miáſtem Bożim/ to ieſth nád koſciołem.
ij.
Iáka ieſth ſrogość pogánow nád wiernemi Páńſkiemi.
iij.
Vſkárżenie iż ſie ták wierni od wſzytkich sſtáli wzgárdzeni.
iiij.
Ządánie pomſty ná ty ktorzy zżyráią koſcioł Boży.
v.
Modlitwá ábi Pan odpuśćiwſzy grzechy náſze racżył nas s tego okrucieńſtwá wyiąć.
vj.
Przicżiny przecż Pan ma wybáwić wierne ſwe áby ſie ſwięćiło imię iego.
vij.
Modlitwá koſciołá ſwiętego áby Pan Bog bacżąc bluźniſtwo wybáwił wierne ſwe dla opowiedánia ſwiętey prawdi ſwoiey.

3:

4:
grafikaetc. Iáko Lxj.
5:
P
Anye Boże wſſechmocny toć ſrogą moc wzyęli/
6:
Pogáni czo w twe ſwyęte dzyedzictwo wtárgnęli/
7:
Srogiem báłwáńſtwem koſcioł twoy ſwięty zmazáli/
8:
Ono twe ſwyęte myáſto ſnadź z zyemyą zrownáli/
9:
A práwye ſtraż ogrodną z nyego vdzyáłáli.
10:
Skłádli ná pokarm ptáſtwu trupy twych ſług wziętych/
11:
Dáli beſtiam zyemſkiem cyáłá ludzi ſwiętych/
12:
Rozlali ſrodze kreẃ ich práwye yáko wodę/
13:
W okrąg myáſtá ſwyętego cżynyąc wyelką ſſkodę/
14:
Nye był ktoby im cżynił pogrzeb w ich przygodę.
15:
Iużechmy v wſſech ſąſiad zhańbyenyem ſie sſtáli/
16:
A práwye wſſytkim w pośmyech co z námi myeſſkáli/
17:
Y yużeſz ták do końcá będzye gnyew twoy Pánye/
18:
Nyech ſie popędliwość twa yáko ogyeń sſtánye/
19:
A rácż ſwą ſrogą pomſtę yuż obroćić ná nye.
20:
Rozſſyrz gnyew ná pogány ktorzy cye nye znáyą/
21:
A ná ty co imyenyá twego nye wzywáyą/
22:
Ktorzy on wyerny narod Iákobow pożárli/
23:
A ſrodze ſie do końcá yuż nań thák vpárli/
24:
Aby myeyſce y pamyęć yego wyecżnye ſtárli.
25:
Nye rácż Pánye wſpomináć náſſych ſtárych złośći/
26:
Ale owſſem yákoś zwykł s ſwey Boſkiey miłośći/
27:
Rácż nas z miłoſierdzyem ſwym co rychley vprzedzić
28:
A vbogye nędzniki łáſką ſwą náwyedzić/
29:
Bo oprocż łáſki twoyey zleć o nas muśi być.
30:
Wſpomoż nas Pánye Boże zbáwyenya náſſego/
31:
A rácż okázáć możność imyenyá twoyego/
32:
Rácż nas nędzne wybáwić s ták wyelkyey ſrogośći/
33:
A dla imyenyá twego odpuść náſſe złośći/
34:
Boś ty yeſt Pan nád pány w ſwey Boſkyey możnośći.
35:
Nyechże wſſytki narody twą możność poznáyą/
36:
By nye rzekli nyewyerni gdzyeſz ći Bogá máyą/
37:
Rácż pomśćić krwye niewinney ſług twoich nád nimi
38:
A wyſłuchay nas nędzne ktorzy cye prośimy/
39:
Weźḿ nas w moc yák ſyny ſwe poki nye zemrzemy.


strona: S3

Pſalm oſḿdzyeſiąty.
viij.
Ządánie pomſty ná niewierne/ áby to co myſlą wiernem ná nie ſámy ſie obroćiło.
ix.
Wdzięcżne dzięki/ iż Pan Bog ieſth wiernem ſtrożem trzodecżki/ ſwoiey/ błogoſłáwiąc ią cżáſu káżdego.
1:
Rácż Pánye tym złoſnikom ſiedmyoráko płáćić/
2:
Ktorzy chcyeli twe wyerne do gruntu wytráćić/
3:
A rácż ye wſſytki ſrodze możnoſcyą twą ſkroćić/
4:
To poháńbyenye náſſe rácż ná nye obroćić/
5:
Bo chcą Pánye chwałę twą yuż práwye potłocżyć.
6:
A ták my Pánye lud twoy páſtwiſk twych owiecżki/
7:
Nye mamy oprocż cyebye nigdzyeſz ſwey vcyecżki/
8:
A iż w twoyey obronye vfánye ſwe mamy/
9:
Przeto po wſſech narodzyech cyebye wyznawamy/
10:
A yuż ná wyeki wyecżne tobye cżeść dzyáłamy.
11:
grafika
12:
Pſalm Lxxx. Aſſáphow.

13:
Qui regis Iſrael intende qui etc.
14:
☞ Argument.
15:
Y
Ten Pſalm máło nie iednego ieſt árgumentu s pirwſzym.
16:
Bo ieſt też w nim modlitwá/ áby Pan Bog bronić racżił
17:
kroleſtwá Izráelſkyego od poſtronnych á pogránicżnych
18:
narodow.
19:
A ták nadobnie ten Pſalm przyrownawa má=
20:
ćicy winney narod żydowſki/ ktory ſobye Pan wywiodſzy z Egiptu/ ra=
21:
cżył wſzcżepić w zyemi Kánáán przez ſłowo ſwoye. A thák od nas ludzi
22:
Krześćiyáńſkich właſnie ieſt ten Pſalm wzyęt zá modlitwę przećiw nie=
23:
przyiaciołom Koſcyołá Bożego.
☞ S tego pſalmu czo obacżyć mamy.
j.
Znácży głos ludu wiernego/ ktori wyznawa iż pan Bog ieſt páſtirzem ich/ á oni owiecżkámi iego.
viij. Modlitwá koſciołá Páńſkyego/ áby Pan láthoroſłki zwiędłe iego ożywić racżył roſą miłoſierdzia ſweo.
ix. Iż ni od kogo inego nápráwienie koſciołá ſwiętego sſtáć ſie nie może/ iedno od ſámego Páná Bogá.x. Wdzięcżna otuchá wiernem o wybáwieniu/ zá ktore vſtáwicżnie máyą dáwáć wdzięcżną chwałę Pánu.

24:
grafika
:
O
Páſterzu dobry ludu Izráel=
:
ſkiego/ Co wſzytko ſpráwuieſz mocą Boſtwá
:
ſwoiego/
:
Ty narod Iozephow wywodziſz iák o=
25:
grafika
:
wiecżki/ gdiż iuż oprocż ciebie nigdziej indziej
26:
grafika
:
vcyecżki/ R. Nie ma wierny lud twoy/ iedno Pánie do ciebie/ Ktory
S 3nád Cherustrona: S3v

Kſyęgi Trzecie.
1:
grafika
:
nád Cherubin ſiedzyeć racżyſz w twym nyebye.
ij.
Proźbá áby racżył pan możnoſcią ſwą opánowáć wierne ſwe
iij.
Nadobne przypytawánie wierneo/ przecż pan ſrogośći ná lud ſwoy dopuſzcża
iiij.
Iáko żydowie byli wdzyęcżną winniczą Páńſką.
v.
Wylicżánie pirwſzych dobrodzyeyſtw Páńſkich nád wiernemi.
vj.
pociechá iż winnicá Páńſka/ to ieſt koſcioł ſwięty iego miał ſie rozſzyrzyć po wſzytkich końcżynach ziemie.
vij.
Przyrownánye okrutniká ku dzikiemu wyeprzowi/ kthory chce gwałćić á s korzenia wywroćić koſcioł Páńſki.

:
Okáż ſie w możnośći przed narodem Ephraim/
:
Nyech cye yuż poznáyą Mánáſes Beniámin/ R.
:
Iuż ſie rácż obudzić Pánye w twey dziwney mocy/
2:
A przydź s twym zbáwyenyem tu ku náſſey pomocy/
3:
Rácżże nas náwroćić Boże wyelkyey możnośći/
4:
A będzyem zbáwyeni tuż przy twey oblicżnośći.
5:
Pánye Boże możny dokądże gnyew twoy będzye/
6:
Nád modlitwą ſług twich tákową moc miał wſſędzie
7:
Długoż będzyeſz karmił nas nędzne tymi łzámi/
8:
Y tákże bez myáry będzyem płácż ſwoy pić ſámi/
9:
Iuż v ſąſiad náſſych przyſſlichmy w złorzecżenye/
10:
W pośrzod nyeprzyiacyoł dałeś nas ná wzgárdzenie.
11:
O Boże Sábáoth náwroć yuż nas k ſobye ſam/
12:
Oblicże twe ſwyęte miłośćiwye okáż nam/
13:
A będzyem zbáwyeni przez twą możną práwicę/
14:
Gdyżeś ſam z Egiptu przenyoſł wdzyęcżną máćicę/
15:
Narodu wyernego/ pogány wyrzućiwſſy/
16:
A wdzyęcżną winnicę ſobye z nich vſſcżepiwſſy.
17:
Byłeś wodzem w drodze tuż przed ich oblicżnoſcyą/
18:
Roſkorzeniłeś ye ſobye z wyelką pilnoſcyą/
19:
Ták iż wſſytkę zyemyę yuż dziwnye nápełnili/
20:
A gory cyenyem ſwym wſſędy możnye okryli/
21:
Iuż ich latoroſłki yáko Cedrowye Boży/
22:
Ná wyzſſą wyroſły gdiż ye ſam Pan Bog mnoży.
23:
Iuż ſie ták w kraſie ſwey nadobnye roſkwitnęłá/
24:
Wdzęcżne gáłąſki ſwe ſſyroko roſciągnęłá/
25:
Od morzá áż do rzek yey buyne ſſyrokośći/
26:
Cżemuż wżdy Pánye chceſz k yey wyelkyey zelżywośći
27:
Popſowáć ten płot yey áby yą wytárgáli/
28:
Ci ktorzy mimo nyę będą ſie przechadzáli.
29:
Oto leśny wyeprz ſrodze yą Pánye pſuye/
30:
Namnyey pyęknośći yey ni w cżym nie pofolguye/
31:
Srogye źwirzę polne ták yą chce wypuſtoſſyć/
32:
Látoroſłki rodne wſſytki z nyey chce roſproſſyć/
33:
Páſie márny brzuch ſwoy w oney yey obfitośći/
34:
A nye chce folgowáć by namnyey yey pyęknośći.


strona: S4

Pſalm oſḿydzyeſiąty pirwſſy.
viij.
Modlitwá koſciołá Páńſkyego/ áby Pan láthoroſłki zwiędłe iego ożywić racżył roſą miłoſierdzia ſweo.
ix.
Iż ni od kogo inego nápráwienie koſciołá ſwiętego sſtáć ſie nie może/ iedno od ſámego Páná Bogá.
x.
Wdzięcżna otuchá wiernem o wybáwieniu/ zá ktore vſtáwicżnie máyą dáwáć wdzięcżną chwałę Pánu.
1:
Boże wſſechmogący obroć ſie ty łáſkáwye/
2:
A rácż z nyebá ſwego okyem twym weźrzeć práwye/
3:
Obácż yáko zwyędłá tá wdzęcżna twa máćicá/
4:
Ktorą vſſcżepiłá twoyá można práwicá/
5:
Weźrzyſz też łáſkáwye ná ſyná cżłowyecżego/
6:
Ktoregoś vtwirdził ſobye nawdzyęcżnyeyſſego.
7:
To co yeſt od ognyá ták ſrodze popalono/
8:
Abo co gwałtownye tu w nyey yeſt rozborzono/
9:
Nyech twego oblicża ſrogość wſſechmocny Boże/
10:
Wſſytko to roſproſſy/ bo twa práwicá może/
11:
Być wſſędy z mocą ſwą/ bronyąc tu mężá tego/
12:
Coś go s ſynow ludzkich obrał ſobye wdzyęcżnego.
13:
A ták kyedy tu yuż łáſkę tę obacżemy/
14:
Iuż nigdy od cyebye Pánye nye odſtąpyemy/
15:
Rácżże nas ożywić ku cżći imyenyá twego/
16:
O Boże wſſechmocny/ á náwroć z nas káżdego/
17:
Okáż nam oblicże twoye ná wſſem ták wdzięcżne/
18:
A weźmyem zbáwyenye tu y ná wyeki wyecżne.
19:
grafika
20:
Pſalm Lxxxj. Aſſáphow.

21:
Exultate adiutori noſtro iubilate etc.
22:
☞ Argument.
23:
V
Zydow w ſwieto ktore zową Kucżki then Pſalm ſpyewan
24:
bywał. Kthore ſwięto ieſt vſtáwione ku pámiątce onego
25:
ſławnego wybáwienia z niewoley Egipſkiey. A thák thu
26:
właſnie Prorok przyſthępuye ku pirwſzemu przykazányu
27:
Bożemu/ áby ludzye nikomu inemu nie vfáli iedno ſámemu Pánu Bogu
28:
kthory ie wywiodł z Egipthu/ á iżby ſie ſtrzegli chwały báłwáńſkiey. Y
29:
przydáie tu obyetnice y pogroſzki ktore ſą w pirwſzym przykazániu.
☞ Co nam ten Pſalm przynośi pożytecżnego.
j.
Iáko z weſołem ſercem mamy chwalić Páná Bogá zá dobrodzyeyſtwá iego.

30:
grafika
:
R
Ozweſelcie ſie Bogu wſpomożycie=
31:
grafika
:
lowi ſwemu/ A záſpyewaycie Pánu á


strona: S4v

Kſięgi Trzecie.
1:
grafika
:
Bogu Iákobowemu/ Zácżnicie nowe pyenie/ á ná bębnyech wybi=
:
yaycie/ Ná wſzytkich inſtrumenciech możność Páńſką wyſławiaycie.
ij.
Iż też y zwirzchowne chwały ſą przyiemne Pánu Bogu gdy ſie s ſercem cżyſtem zgadzáią.
iij.
Przywodzenye ná pámięć pirwſzych dobrotliwośći páńſkich
iiij.
Iáką niewolą żydowie w Egipcie ćirpieli.
v.
Głos wdzięcżny páná Bogá náſzego/ kthory ku wſzem vtrapionym cżyni.
vj.
Iáko Pan bog nas vpomina ábychmy byli pilni przykazánia iego/ nie ſzukáiąc nádeń bogow inych.
vij.
Vſkarżánie ná lud złi y niewierny Páńſkie.
viij.
Iáko ſie Pan pilnie ſtáráć racży o káżdego grzeſzneo/ á coż gdychmy mu ſą niewierni.

2:
¶ Vderzcye w głośne trąby/ bo ieſt dzyeń wielkiey zacnośći/
3:
Dzyeń przybytkow w ktory Pan okazał znák ſwey możnośći/
4:
Y przykazał to ludzyom z narodu Izráelſkyego/
5:
By pomnieli dobroći ty Bogá Iákobowego.
6:
¶ W narodzye Iozephowym to im ſwiádectwo záłożył/
7:
Iák przy wyſciu z Egiptu dziwnie pogány zátrwożył/
8:
Gdzye ſłyſząc trudny ięzyk ktoremu nie rozumieli/
9:
A wżdy tám myedzy nimi do cżáſu myeſzkáć muſieli.
10:
¶ Aż potym gdy Pan racżył z miłoſierdzya Boſtwá ſwego/
11:
Wyyąć lud ſwoy z nyewoley á z brzemieniá ták ſrogyego/
12:
Ktore ná grzbyeciech ſwoich tám vſtáwicżnie nośili/
13:
A rękámi ſwoyemi cegły do murow robili.
14:
¶ Ná ten cżás nędzniku moy w tákowey twoiey cięſzkośći/
15:
Wzywałeś mye ná pomoc będąc w ſerdecżney gorzkośći/
16:
A iam ciebye wybáwił y cżáſu niepogodnego/
17:
Przy wodach złorzecżenia wyſłuchałem głoſu twego.
18:
grafika
19:
¶ A ták iuż narodzye moy ſłuchay oſwiádſzenia mego/ Gdiżem tu ktemu
20:
grafika
21:
przyzwał y ludu Izráelſkiego/ Ieſliż mie ſłucháć będzyeſz/ nie mieyże bo=
22:
grafika
23:
gá obcego/ Cobyś go cżćił tą chwałą tak iákoby mnie ſámego.
24:
¶ Bowiemem ia Pan Bog twoy com z Egiptu wywiodł ciebye/
25:
Cyebye ia ſam rátuię tu w kożdey twoiey potrzebye/
26:
Otworz ku mnie twe vſtá w pokorney modlitwye ſwoiey/
27:
Nápełnię cie wſzytkiego áż do obfitośći twoiey.
28:
¶ A wżdy lud moy niewierny nie chciał ſłucháć głoſu mego/
29:
Zły narod Izráelſki ſzedł zá żądzą ſercá ſwego/
30:
A iam ich też popuśćił zá ich ſwowolnym rozmyſłem/
31:
Iż ſzli z vpornem ſercem zá ſwoim ſproſnym wymyſłem.
32:
¶ By był lud Izráelſki mnie we wſzytkim poſłucháć chciał/
33:
Chodząc drogámi memi/ iużby był wſzytko k myſli miał/
34:
Wrychlebych ia poniżył wſzytki ſprzećiwniki iego/
35:
A puśćiłbych rękę ſwą ná cżłeká ie trapyącego.
Ci costrona: S5

Pſalm oſḿdzyeſiąty wtory.
ix.
Iáko ſie prożno źli o zginienye wiernych ſtáráią/ ktore Pan záchował ku ſwoiey chwale.
x.
Obietnicá iáko pan wierne ſwe w wielkiey obfitośći wſzytkieo chowáć racży.
1:
¶ Ci co nie rádzi widzą mnie Páná Bogá ſwoyego/
2:
Prożno ſie kuśić máią ná to s ſercá vpornego/
3:
By mieli w cżym przekáźić temu ludowi moiemu/
4:
Ktorim ſobye záchował k wiecżnemu kochániu ſwemu.
5:
¶ Tyć Pan doſtátkiem zboża ſobye nákarmił obficie/
6:
S twárdey opoki miodem náſycieł ie známienicie/
7:
Oddalił w cięſzkoſciach ich ták ſrogye ich vprágnienie/
8:
A ſpráwił przed wſzytkiemi ná wiek wiekow im zbáwienie.
9:
grafika
10:
Pſalm Lxxxij. Aſſáphow.

11:
Deus ſtetit in ſinagoga deorum etc.
12:
☞ Argument.
13:
S
Rogye sfukánie ieſt w tym Pſalmie tych ſtanow ktorzy ſą
14:
ná vrzędy wyſtáwieni/ iż nie cżynią doſyć powinnośći ſwo
15:
iey/ owſzem bogáctwá á zacnośći ſwoie ná márne zbythki
16:
á ná trapyenie y ociążánie śirotek á vbogich ludzi obrácá
17:
ią. A tákiem tu przełożonem ſrodze groźi prędkiem zginieniem. A iż tu zo
18:
wie przełożone bogi/ to dla tego cżyni/ iż káżdy vrząd á káżdy ſtan przeło
19:
żeńſtwá/ ieſt z Bożego przeźrzenia wyſtáwiony/ ták o tym Páweł ſwię=
20:
ty ſwiádſzy do Rzymian w xiij. káp. Y názywa ie tu pomſtą Bożą/ á to s
21:
tey przycżyny/gdy oni wedle vrzędu ſwego vżywáyą iákiey ſrogośći nád
22:
poddánemi ſwemi.
☞ Ten Pſalm czo nam okaże potrzebnego.
j.
Oznaymuie iáko Pan ná złe ſprawce vdał ocży ſwe/ kthorzy nyeſpráwiedliwie niewinne ſądzą.
ij.
Iákie ieſt Páńſkie ſtáránie o śirotkach.

23:
grafika
:
B
Og ſtánął w bożnicy nád wſze ine bogi/
24:
grafika
:
Vcżynił nád nimi ſąd możny á ſrogi/
25:
grafika
:
Dokądże będzyecie ſądzić ſwiát w ſwey złośći
26:
grafika
:
Prziymuiąc perſony pełne okrutnośći.
27:
Rozſądźcye śirotkę w yego nyewinnośći/
28:
Pomożcye vboſtwu do ſpráwyedliwośći/
29:
Rátuycye w vpádku cżłeká potrzebnego/
30:
Wybaẃcye ſtrapyone z ręki złośćiwego.
Alestrona: S5v

Kſyęgi Trzecye.
iij.
Iż zli á niewierni przełożeni niedbáią dziś o nic o ſpráwiedliwośći.
iiij.
Iáko záwżdy ſrodze ty zyemſkie bogi/ to ieſt przełożone/ pan Bog káráć racży.
v.
Proźbá prágnących ſpráwiedliwośći/ áby ye ſam Pan Bog rozſądził.
1:
Ale oni przedſię ná to nic nye dbáli/
2:
Owſſem w cyemnoſcyach ſwych záwżdy ſie tułáli/
3:
A też Pan widząc ich tákye chytre bunty/
4:
Wzruſſył ſpołu z nimi wſſytki zyemſkye grunty.
5:
A yam rzekł żeſcye wy ſą tu yák bogowye/
6:
Oycá nawyſzſſego namilſſy ſynowye/
7:
A wy yák y ini ludzye też pomrzecye/
8:
A yák yeden s Kſiążąt márnye vpádnyecye.
9:
Powſtań możny Boże rácż ſam zyemyę ſądzić/
10:
To dzyedzictwo twoye rácż łáſkáwye rządzić/
11:
Coś ye ſobye ze wſſech narodow rozmnożył/
12:
A ſwoyeś kochánye w nim wyecżnye położył.
13:
grafika
14:
Pſalm Lxxxiij. Aſſáphow.

15:
Deus quis ſimilis erit tibi ne taceas etc.
16:
☞ Argument.
17:
M
Ało nie iednákiego árgumentu s Pſalmem Lxxx. ieſt ten
18:
Pſalm. Bo ſie tu modli zá ludem Bożym/ ktory pográni=
19:
cżne pogańſtwo trapili/ á w ſrogą niewolą ſobye podda=
20:
wáli.
21:

22:
grafikaetc. Iáko xxviij.
☞ S tego pſalmu co ſobie pożytecżnego obieráć mamy.
j.
Iż nád Páná Bogá żaden iny nie ieſt coby ſie miał pomśćić krzywdy ludu vtrapioneo.
ij.
Czo ieſt zá chytrość złych przećiwko wiernem

23:
K
Toż yeſt tobie o Boże náſz w możnośći ták rowny/
24:
Abo też w ięzyku ſwoim tu ná wſſem wymowny/
25:
Coby od nas rzecż mowić chcyał iżby w cżym pomogł nam
26:
Ieſliże ty milcżeć będzieſz tej náſſey krziwdi ſam/
27:
Bowyem oto ſprzećiwnicy ták ſie záburzyli/
28:
A ći co cye nyenawidzą głow ſwych podwyzſſyli.
29:
Chytrze przećiw ludu twemu zdrádę vkłádáli/
30:
W rádzye ſwoyey wſſytko ſkrycye záwżdy ſpráwowáli
31:
Mowyąc podźmy á z narodow iuż ie roſproſſemy/
32:
Lud Izráelſki ná zyemi wſſytek wygłádzyemy/
33:
By ich imyę yuż ná ſwyecye wſſędy záginęło/
34:
Aby yuż práwye do końcá dáley nye ſłynęło.
35:
Abowyem yuż yednoſtáynye w tey rádzye zoſtáli/
36:
Przymyerze ſwe przećiw tobye Pánye vdzyáłáli/


strona: S6

Pſalm oſḿdzyeſiąty trzeći.
iij.
Iákie ieſt ſprzyſiężenie poſtronnego pogáńſtwá przećiw bożym przebránym.
iiij.
Proźbá áby thy buntowniki rozgromić Pan racżył iáko Mádiánity.
v.
Wſpominánye hiſtoriej s kſiąg ge. xix. Iudi. vij. y iiij.
vj.
Proźbá przećiw nieprzyacielom áby ich vporne náſádzenie wniwecż obroćić racżył.
vij.
Podánie przycżyn przecż ſie Pan ma ná niewierne pogány wzruſzyć/ áby poználi możność imienia Bożego.
viij.
Iákye má być od káżdeo wiernego wyſławienie dziwney możnośći páńſkiey
1:
Namyoty Idumeycżykow Hizmáelitowye/
2:
Moábcżycy Agáreni wſſyſcy pogotowye/
3:
Gebál/ Amon/ y Amálek/ wſſyſcy ſie zebráli/
4:
Y cudzozyemcy co w Tyrſkich gránicach mieſſkáli.
5:
Ku nim y Aſyriycżycy też ſie przyłącżyli/
6:
By potomſtwu Lotowemu tu pomocni byli/
7:
Ale ty mocny Boże náſz vcżyń yák możny Pan/
8:
Ták yákoś też był vcżynił zá cżáſow Mádián/
9:
Stłuḿ ye ták yáko Zyzarę hetmáná onego/
10:
Ktory był chciał wziąć zwycięſtwo tu z ludu twoiego
11:
Iákoś też zgromił y Iabin przy ſtrumienyu Kizon/
12:
Iż ieſt w ſrogiey możnośći ſwej ták przed tobą zelżon/
13:
Abo yákoś też v Endor wyelkye woyſká zborzył/
14:
A práwyeś ye yáko śmyeći rowno z zyemyą złożył/
15:
Ták rácż złożyć Kſiążętá ich y wſſytki Hetmány/
16:
Iáko Oreb/Zeb/ Sálmáná ony zacne pány.
17:
Ktorzy wſſetecżnye mowili s ſercá vpornego/
18:
Podźmy poſiądźmy przybytek Bogá nawyſzſſego/
19:
Vcżyńmy ſobye dzyedzictwo mocą ſwoyą z nyego/
20:
Nye ćirṕże im o Boże moy wſſetecżeńſtwá tego/
21:
Vcżyńże z nich yáko koło co ſie prędko tocży/
22:
Nyech ye wſſytki yák cyenkye źbło ſrogi wicher ſtłocży
23:
Rácż ye vcżynić yáko lás co gi pali ogyeń/
24:
A yák gory ktore trawi záwżdy ſrogi płomyeń/
25:
Ták ye też rácż przeſládowáć w twoyey nawáłnośći/
26:
A w gnyewie twym rácż rozgromić wſſytki ich możnośći/
27:
Nápełń wſtydem oblicże ich by ſie záſromáli/
28:
A będą imyenyá twego Pánye tu ſſukáli.
29:
Niech ſie ná wſſem záwſtidáią s ſwą wiecżną ſromotą/
30:
Pohań ie ná wiek wiekow niech zginą s ſwą niecnotą
31:
Ná ten cżás iuż niech poznáią żeś ty wſſechmocny pan
32:
A imyę twoie możny Bog ktory pánuyeſz ſam/
33:
Będąc nád wſſytko nawyſzſſy w ſwoiey wyelmożnośći
34:
A rządziſz ná wieki wiecżne ty zyemſkye niſkośći.
35:
grafika
36:
Pſalm Lxxxiiij. Synow Chore.

37:
Quam dilecta tabernacula tua Domine etc.


strona: S6v

Kſięgi Trzecie.
1:
☞ Argument.
2:
T
En Pſalm ná dwie cżąſtce osobliwe ieſt rozdzyelon: w pir
3:
wſzey cżyni dzyęki Pánu Bogu/ iż prawdá ſłowá iego ſła
4:
wnie dziś kwitnie/ á iż koſcioł ſwoy w godney ſobie chwa=
5:
le záchowywáć racży. Y przypomina iáko to ſą rzecży káż
6:
demu cżłowiekowi wdzyęcżne ktory to ma. Druga cżąſtká ieſt práwie mo
7:
dlitwą káżdego wiernego/ áby Pan Bog ták do końcá w tym porządku
8:
ktory ſie iemu podoba/ záchowywáć racżył.
9:

10:
grafikaetc. Iáko Lxij.
☞ Co tu pilnie obacżáć nam przyſtoi.
j.
Czo zá chuć ma mieć kożdy/ áby był w ſpołecżnośći przebránych Bożych.
ij.
Iáka ieſt pociechá wiernego/ gdi ſie cżuie być w koſciele Bożym.
iij.
Czo zá roſkoſz cżłowieku/ ktory z wiernemi cżyni chwałę Pánu ſwemu.
iiij.
Iákie błogoſłáwieńſtwo ieſth temu zgotowáne/ ktory náſláduie woley Bożey.
v.
Co Pan obiecuie wiernemu zá ſtátecżność ieo.
vj.
Modlitwá o wyſłuchanie.
vij.
Iáko wierny woli záwżdy w ſpołecżnośći wiernych być.
viij.
Pociechá iż prágnące chwały Bożey dziwnie Pan záchowywáć racży.

11:
I
Ak ſą miłe przybytki twe Pánye wſſech mocy/ R.
12:
K nim pożąda duſſá ma we dnye iteż w nocy/
13:
Z wyelkyey chući nędznicżká yuż práwye vſtáłá/
14:
Prágnąc áby w domu twym moy Pánie mieſſkáłá.
15:
Strapyone ſerce moye y to krewkye cyáło/
16:
Dziwnye ſie w Pánu Bogu yuż rozrádowáło/
17:
Iżem nálazł yák wroblik wdzyęcżne gniázdko moye/
18:
A yák śinogárlicá gdzye ſkłáść dzyaki ſwoye.
19:
O yák wdzyęcżne ołtarze twe wſſechmocny Pánye/
20:
Krolu moy á Boże moy co w nich me kochánye/
21:
Błogoſłáwyeni ktorzy w domu twym mieſſkáyą/
22:
A co ná wyeki wyecżne tobye chwałę dáyą.
23:
Błogoſłáwyony to cżłek coś ty mocą yego/
24:
Ktory chodzi w ſcyeſſkach twych s ſercá vprzeymego/
25:
Ten przeminye padoł złez nigdy w nye nye wpádnye/
26:
Zrzodło błogoſłáwyeńſtwá záwżdy naydzye ſnádnie.
27:
Da mu ſprawcá zakonu tu dobrorzecżenye/
28:
Iż yuż we wſſytkich cnotach weźmye pomnożenye/
29:
Pozna iż yeſt Bog záwżdy przy wyernym Sionye/
30:
Błogoſłáwyąc wyerne ſwe hoynye w káżdey ſtronie.
31:
O Boże wſſytkich mocy vſłyſz proźby moye/
32:
Wſſákeś ty Bog Iákobow nákłoń vcho twoye/
33:
Gdyżeś náſſym obrońcą weźrzyſz ſam łáſkáwye/
34:
W oblicże Kriſtá twego w káżdey yego ſpráwye.
35:
Bo mi milſſy dzyeń yeden w przybytkoch twoich być/
36:
A niż tyſiąc dni inych/ gdyż záwżdy wolę żyć/
37:
W domu Bogá moyego będąc odrzuconem/
38:
Niż w páłacu grzeſſnikow cudnye przypyękrzonym.
39:
Gdyż Pan Bog miłoſierdzye y prawdę miłuye/
40:
Cżęść y łáſkę wyernym ſwym yáko Pan dáruye/


strona: T

Pſalm oſḿdzyeſiąty pyąty.
ix.
Iż to ieſt ſzcżęſliwy ná wſzem ktory w Pánu vfánye pokłáda.
1:
Tym co tu przed nim chodzą záwżdy w niewinnośći/
2:
Da im wyele dobrego s ſwey Boſkyey miłośći.
3:
Pánye Boże mocy wſſech tyś Pan dobrotliwy/
4:
O yákoż yeſt tu ná wſſem to cżłowyek ſſcżęſliwy/
5:
Ktory w tobye pokłáda ná wſſem ſwe vfánye/
6:
Gdyż go też nie opuśćiſz ná wyek wyekow Pánye.
7:
grafika
8:
Pſalm Lxxxv. Synow Chore.

9:
Benedixiſti Domine terram tuam etc.
10:
☞ Argument.
11:
M
Ało ieſt rozny then tho Pſalm od tego czo przed nim ieſth
12:
położon/ bo też w nim ieſth modlitwá/ áby Pan Bog lud
13:
ſwoy záchowáć racżył przy prawdziwey chwale. Też áby
14:
dał z łáſki ſwey zgodę w Rzecży poſpolitey. A ieſth w nim
15:
rozdzyał/ iż naprzod modli ſie/ áby Pan Bog w ſłowie ſwym záchowy=
16:
wał wierne/ á iżby roſł pożytek tego ſłowá iego we wſzytkch wybránych
17:
yego. Potym prośi zá rzecż poſpolitą/ y zá owoce pol. Drudzy też ten
18:
Pſalm przywłaſzcżáią kroleſtwu Páná Kriſtuſowemu ábo Ewányeliey
19:
iego. Ná tey ſentenciey ieſliby kto przeſtáć chciał/ tedy muśi ty podobyeń
20:
ſtwá o roli przywłaſzcżáć podobyeńſtwu cżłowieká. Iáko thego y Kri=
21:
ſtus Pan vżywał v Lukaſzá s. w viij. káp.
☞ Pięć mieyſc oſobnych tu w thym Pſalmye obácżić mamy.
j.
Wyznánie nyegodnośći wyernego cżłowieká/ ktory ſie krewkim cżuyąc/ vcieka ſie z modlithwámi do Páná ſwego.
ij.
Modlitwá áby Pan bog racżył dáć vznánie á powſtánie z grzechow cżeo nigdy ſam cżłowiek s ſiebie mieć nie może/ oprocż łáſki Páńſkiey.

22:
grafika
23:
P
Anie tyś ſam zyemi twey dał błogoſłáwienie/ Ziąłeś
24:
grafika
25:
s twego wiernego Iákobá wyęzyenie.
26:
Odpuśćiłeś ludowi twemu ſproſne złośći/
27:
Okryłeś miłośćiwye ich grzechow wyelkośći.
28:
Vśmirzyłeś wſſytek gniew twey wielkiey ſrogośći
29:
A odwroćiłeś ná wſſem ſwey popędliwośći.
30:
Náwroć nas Pánye Boże zbáwyenya náſſego/
31:
A oddal gnyew twoy od nas z miłoſierdzia ſweo
32:
Zaſz ná wyeki nád námi twoy ſrogi gnyew będzye/
33:
Izaſz ná wſſe narody roſcyągnyeſz gi wſſędzye.
TBoże nástrona: Tv

Kſyęgi Trzecye.
iij.
Iáko Pan ieſt miłośćiwym Bogyem káżdemu wiernie pokuthuiącemu/ ktorzi ſerce ſkruſzone przynoſzą zá ofiárę iemu.
iiij.
Wyznawánie/ iáko rzecż poſpolitą w łáſce ſwey wiernych krześćiyánow Pan záchowywáć racży/ w miłoſyerdzyu/ w ſpráwyedliwośći/ y w pokoiu/ á prawdzye s. ſwoiey.
v.
Iáki pożythek s tey zyemie nędzneo ciáłá náſzego Pánu wydáwáć mamy/ to ieſt/ cnotliwe á pobożne życie/ y ſtátecżność przy ſwięthey prawdzye Páńſkiey.
1:
Boże náwroć ſie ku nam á obżyẃ nas ſobye/
2:
A rozráduye ſie tu lud twoy wyerny w tobye.
3:
Okáż miłoſierdzye twe Pánye nád námi ſam/
4:
A ono zbáwyenye twe rácż dáć łáſkáwye nam.
5:
Będę ſłuchał co rzecże ku mnye Pan á Bog moy/
6:
Otom ya nád ludem ſwym ſpráwił wdzyęcżny pokoy
7:
Nád ſwyętemi ſwoyemi łáſkę zyáwić racżył/
8:
Y ná ty ktore ſobye z wyernem ſercem bacżył.
9:
Bo bliſko yeſt zbáwyenye boyącym ſie yego/
10:
W zyemi náſſey roſkwitłá chwałá Páná thego.
11:
Miłoſierdzye y prawdá ſpołu ſie potkáły/
12:
Pokoy y ſpráwyedliwość wdzyęcżnie przy nas trwáły.
13:
Prawdá po wſſytkyey zyemi ták ſie rozſyſſyłá/
14:
A ku nyey ſprwyedliwość z nyebá przyſtąpiłá.
15:
To widząc Pan da łáſkę ná wſſem ludu ſwemu/
16:
A zyemyá náſſá poda wdzyęcżny owoc yemu.
17:
Spráwyedliwość vprzedzi przed oblicżym yego/
18:
Pan będzye wyecżnye chodził w pośrzod ludu ſwego.
19:
Prawdá yego ták zábrzmi ná wſſe ſtrony wdzyęcżnye/
20:
A będzye záwżdy trwáłá yuż ná wyeki wyecżnye.
21:
grafika
22:
Pſalm Lxxxvj. Sinow Chore.

23:
Inclina Domine aurem tuam etc.
24:
☞ Argument.
25:
I
Eſth proźbá oſobliwa áby Pan Bog káżdego wiernego
26:
z niebeſpyecżeńſtwá wyrwáć racżył. Ktorey to modlitwy
27:
ma vżywáć wierny/ nie w żaden obycżay godnośći ábo za
28:
ſług ſwych/ ále porucżywſzy wſzythko ſzcżyremu miłoſier=
29:
dzyu á dobroći Páńſkiey. A przeto thu nadobny kſtałt modlenia przekłá=
30:
da/ kthory przy modlitwie záchowywáć mamy/ iżbychmy ſobye oprocż
31:
Kriſtuſá Páná inych pomocy á inych przycżyn do Bogá oycá niebieſkie
32:
go nie ſzukáli. Co ieſli cżynić będzyemy/ iście pewnie w nádzyei ſwey omy
33:
leni być nie możemy. Ieſt też w nim ná końcu cżynienie dzyęk/ iż wierny w
34:
ſwych proźbach wyſłuchan ieſt od Páná ſwego.
35:
grafika
:
N
Akloń Pánie vcho twe vſłyſz ſługę twego/ Gdyż mię o=


strona: T2

Pſalm oſḿdzyeſiąty ſſoſty.
1:
grafika
:
to znaſz ná wſzem niedoſtátecżneo/ Rátuyże mię z łáſki ſwej tu vbożuchneo
☞ Cżterech napilniey rzecży nas ten Pſalm vcży.
j.
Z iakim vfániem mamy vżiwáć modlitw ſwych vſtáwicżnie wołáiącz áby nas Pan rátował/ áby ſie nád námi zmiłował/ áby nas cieſzył/ áby nas nápełnił hoynym miłoſierdzyem ſwoim.
ij.
Iáko záfráſowáną duſzę náſzę/ nikomu inemu iedno ſámemu Pánu/ w opyekę porucżáć mamy/ gdyż nádeń pewnieyſzego celu nie mamy/ iedno w potrzebach ſwych vciekáć ſie do niego.
iij.
Wyznánie dobrodzyeyſtw Páńſkich/ w ktory ſobye obycżay przypomináć mamy/ á to dla tego/ ábychmy ſie cieſzyli w throſkach á niedoſtátkoch náſzych/ á zwłaſzcżá gdy widzimy iż ſie ná nas ſprzećiwnicy burzą.

2:
Strzeż duſſe mey gdiż ia wiem żem w łáſce twej ſwiętim
3:
Zbaẃ ſługę twego gdyżeś ieſt Bogiem mnie wziętym/
4:
A też iż trwám przy tobye w dufányu zácżętym.
5:
Zmiłuy ſie gdyż cáły dzyeń z wołányem ſwym proſſę/
6:
A ku tobye duſſę ſwą troſkliwą podnoſſę/
7:
Rozweſel myę w tych troſkach co ná ſobye noſſę.
8:
O dobrotliwy Pánye naſłodſſy w ćichośći/
9:
Száfuiąc miłoſierdzye w wyelkiey obfitośći/
10:
Tym ktorzy cie wzywáyą tu w káżdey trudnośći.
11:
Pokorną modlitwę mą przyyḿ Pánye w twe vſſy/
12:
Nyech cye głos proźby moyey ták żáłoſney ruſſy/
13:
Gdiżem ſrodze ſfráſowan w ſwoiey nędzney duſſy.
14:
W dzyeń vćiśnyenya mego do cyebyem záwołał/
15:
A tyś myę miłośćiwye tu ná wſſem wyſłuchał/
16:
Nyechżebych yuż w łáſce twey záwżdy v ciebie trwał.
17:
Zaſz yeſt kędy rowny Bog tobye miły Pánye/
18:
Coby w możnych ſpráwach twych miał s tobą zrownánie/
19:
Zaden nád cyę tu nigdy iścye nye powſtánye.
20:
Wſſytki narody ludzkye ktoreś Pánye ſtworzył/
21:
Przydą ábyć káżdy z nich wyecżną chwałę mnożył/
22:
Gdyżeś ſławne imyę twe nád nimi zwyelmożył.
23:
Tyś yeſt ſam nawyętſſy Bog cżynyąc wyelkye dziwy/
24:
Náucż myę drog prawdy twey Boże miłośćiwy/
25:
Bych yey ſtrzegł s ſercá ſwego pokim yedno żywy.
26:
Wyznam cye Pánye Boże s ſercá vprzeymego/
27:
A rozſławyę tu możność imyenyá twoyego/
28:
Chwaląc cye ná wyek wyekow Páná Bogá ſwego.
29:
Boś ty mnyę w miłoſierdzyu twym z dáwná przeznácżił
30:
A nędzney duſſe moyey iścyeś nye przebacżył/
31:
Możnyeś yą z głębokyego pyekłá wyrwáć racżył.
32:
Boże moy toć złoſnicy przećiw mnye powſtáli/
33:
Bożnicá złych mocarzow duſſe mey ſſukáli/
34:
W oblicżu ſwym yuż práwye ná cyę nic nye dbáli.
35:
Ale ty Pánye Boże ná wſſem miłoſierny/
36:
Cirpliwy w dobrocyach twych ták nigdy niezmierny/
37:
W obyetnicach twych ſwyętych prawdziwy á wierny
T 2strona: T2v

Kſyęgi Trzecie.
iiij.
Przypominánie wielkiey ćirpliwośći Páńſkiey/ ktorą racżi mieć nád náſzemi niedoſtátki/ zá cochmy záwżdy winni cżynić godne á wdzyęcżne dzięki iemu.
1:
Weźrzyſz ná myę á rácż ſie nádemną zmiłowáć/
2:
Rácż moc twą nád ſługą ſwym możnye okázowáć/
3:
A nád ſynem corki twey zbáwyenye ſpráwowáć.
4:
Okáż znák możnośći twey zemną ku dobremu/
5:
Ci co myę nye nawidzą nyech ſie zdziwyą temu/
6:
Ześ tę łáſkę okazał ſłudze nyegodnemu.
7:
A iżeś z łáſki ſwoyey wſpomogł myę nędznego/
8:
A pocyeſſył w troſkach mych ták ſfráſowánego/
9:
Bądźże wyecżnye pochwalon Pánye Boże s tego.
10:
grafika
11:
Pſalm Lxxxvij. Sinow Chore

12:
Fundamenta eius in montibus etc.
13:
☞ Argument.
14:
Z
Acne proroctwo tu ieſt w Pſalmie tym o Koſciele nowe=
15:
go Teſtámentu/ iż miał być fundowan ábo zbudowan iá
16:
ko miáſto/ nápełniáiąc wſzytek ſwiát/ w ktorym ſie mieli
17:
rozmnożyć rozlicżni narodowie/ Murzyni/ Egipcżykowie
18:
Bábilońcycy/Tyriycżycy/ Philiſtinowie/ y rozlicżnych ięzykow narodo
19:
wie: ktorzy ſie ták rozrodzili przez ſłowo Ewányeliey ſwiętey w tym ko=
20:
ſciele Páńſkim/ w ktorym ſą nieomylnye káżdemu odpuſzcżone grzechy/ á
21:
sſtawáią ſie ſercá zátwárdzone w nyewierze/ cżyſthe á przeźrocżyſthe ku
22:
wierney chwale Bożey. W ktorym też bywa nam dárowan żywot wie=
23:
cżny. Też przydawa iż w tym koſciele iednáką chwałą mieli wyznawáć
24:
Páná/ opowiedáiąc chwałę á miłoſierdzye Boże przez ſłowá Ewányeliey ſwiętey.
☞ S tego pſálmu co ſobie ná pámyęć przywodzić mamy.
j.
Iż ſam Pan Bog Koścyoł ſwoy mocnie vgrunthował y zbudował.

25:
grafika
:
F
Vndámenty Sionu wiernego Páń=
:
ſkyego/
:
Ktore on vgruntował z miłoſierdzya
26:
grafika
:
ſwego/
:
R. A ná gorach ſwych ſwiętych zá=
:
łożyć ye racżył/ R.
:
Gdyż wielkie kochánie ſwe w nim
27:
grafika
:
z dawná przebacżył.
28:
grafika
Ták Panstrona: T3

Pſalm oſḿdzyeſiąty ſiodmy.
ij.
W iákiey ſłáwie ſwiętey Koſcioł Páńſki po wſzytkiey ſzyrokośći ſwiátá.
iij.
Rozmnożenie tego koſciołá s. z rozlicżnych narodow.
iiij.
Iáko ſam Pan Bog ieſt vſtáwicżnym ſprawcą Koſciołá ſwego.
v.
Iż z dawná w piśmiech ſwych Prorocy ſwięći ſwiádectwo o zacnośći koſciołá ſwiętego wydáli.
vj.
Iż iednoſtáina chwałá y cżinienie dzyęk ma być w koſciele ſwiętym.
1:
Ták Pan brony Syońſkye ná wſſem vmilował/
2:
A nád wſſytki przybytki Iákobowe obrał/
3:
To wdzyęcżne myáſto Boże yeſt w tákowey ſławye/
4:
Zacnye ye wſpomináyą ná wſſytek ſwyát práwye.
5:
Wſpomnyę Rááb Bábilon v tych co myę znáyą/
6:
Bo y ći imyę moye w rychle poznáć máyą/
7:
Cudzozyemcy s ſtron Tyrſkich tám ſie zgromádzili/
8:
S kráin Murzyńſkich ludzye tám ſie rozrodzili.
9:
O tym ſwyętym Sionye táka ſławá będzye/
10:
Po wſſytkyey ſſyrokośći ſwyátá tego wſſędzye/
11:
Iż ſie cżłek w nyey národził cżłek nye ládayáki/
12:
Lecż ten co w nim okazał Pan dziwne ſwe znáki.
13:
Sam nawyzſſy Bog tákye myáſto vfundował/
14:
A Pan w piśmiech (z dawná ták o nim roſpráwował)
15:
Kſyążąt ſwych y narodow co ſye tám zyeździli/
16:
Ktorzy wſſędy tę ſławę o nim rozſſyrzyli.
17:
Támći oni z weſelem będą przemieſſkawáć/
18:
Możność Páná tákyego ták ná wſſem wyznawáć/
19:
A z rozlicżnym ſpyewányem záwżdy tám beſpyecżne/
20:
Będą yuż myeć ná wyeki ſwe myeſſkánye wdzyęcżne.
21:
grafika
22:
Pſalm Lxxxviij. Hemáná Ezráithy.

23:
Domine Deus ſalutis mee in die clamaui etc.
24:
☞ Argument.
25:
B
Arzo potrzebna tu ieſth modlitwá náprzećiwko pokuſam
26:
ſumnienia/ ktore z wątpyenia dla ſrogośći ſmierći/ á cżu=
27:
iąc też vſtráſzenie ſądu Bożego/ ná ludzi przypadáią. Iá=
28:
ko wyzſzey przed tym ſą też tákich kilká pſalmow tym kſtał
29:
tem położonych. A ták tu nadobnie káżdego wiernego pobudza á ponu=
30:
ka ku chwale Bożey/ áby w tákowych pokuſach nie był ták bárzo trwo=
31:
żliwym ná vmyſle ſwoim. Gdyż záwżdy wierni zá wybáwienie ſwe Pá=
32:
nu Bogu dzyękuiąc/ y z rádoſcią wyznawáią możność ſwiętą iego. A nie
33:
wierni/ ktorzy ſą w pokuſach opuſzcżeni/ záwżdy bluźnią á złorzecżą Pá=
34:
ná Bogá.
35:
grafika
:
¶ Pánie Boże á ſprawco zbáwienia moiego/ Wołałem we dnie w nocy
T 3tu cżáſustrona: T3v

Kſięgi Trzecie.
☞ Then Pſam cżego nas napilniey vcży.
j.
Iáko wednie y w nocy gdy znamy troſkliwe ſumnienie/ do Páná wołáć mamy.
ij.
Wylicżánie zewnętrznych cięſzkośći/ ktore ćirpią ći co zwątpili w miłoſierdzyu Bożym.
iij.
Przypominánie/ iáko Pan o tych nic niedba ktorzy wątpyą w ſwietey łáſce iego.
iiij.
Iáko ieſt cięſzkie ſumnieniu cżłowiecżemu brzemię ſproſnych grzechow
v.
Iż gdy w cięſzkość grzechu vpádniemy/ iáko też záń cięſzko żáłowáć mamy
vj.
Przipominánie Pánu/ nád kim ſie ſłuſznie zmiłowáć ma.
vij.
Przycżyná dla cżego Pan ma wyſłucháć grzeſznego/ to ieſt/ áby wyſławiał możność Boſtwá iego.
1:
grafika
:
tu cżáſu káżdego/ Niech wnidzye modlitwá ma przed cię Páná mego/
2:
grafika
:
Rácż k mey proźbye nákłonić vchá łáſkáwego/ A pocieſz mię cżłowie=
3:
grafika
4:
ká ná wſzem ſtrapyonego.
5:
Bo duſſá ma wſſytkim złym ták yeſt nápełnyoná/
6:
Srogość pyekłá żywotu memu przybliżoná/
7:
Myedzy tymim policżon co w odchlań wſtępuyą/
8:
Sſtałem ſie yák yeden cżłek s tych ktorzy nye cżuyą/
9:
Zadnego wſpomożenya/ gdy ich nye rátuyą.
10:
Tákem záwżdy wolen był ſpołu z vmárłemi/
11:
A yák s ſpyącemi w grobye márnye zrányonemi/
12:
Ná ktoreś ták yuż nigdy roſpomnieć ſie nie chcyał/
13:
Owſſem mocą ręki twey precżeś ye odegnał/
14:
Abyś o nich pracey ſwey tu yuż dáley nye myał.
15:
Wtłocżyli myę w yezyoro ſrogyey głębokośći/
16:
A w on ſrogi cyeń śmyerći y w yego cyemnośći/
17:
Ták znam w popędliwośći gnyew twoy vtwirdzony
18:
Wſſytki nawáłnośći twe ná mye ták zwyedzyony/
19:
Ze ſie ku mnye zgárnęły práwye s káżdey ſtrony.
20:
Dálekoś mye wyłącżył od znáyomych moich/
21:
Ze mye zá obrzydzenye myeli w myſlach ſwoich/
22:
Podanem yák w wyęzyenye iżem wynidź nie ſmyał/
23:
Od płácżum ocży moye w ták wyelkim bolu myał/
24:
Przed nyedoſtátkyem com go ná ſobie ze wſſąd znał.
25:
Wołałem przez cáły dzyeń moy Pánye do cyebye/
26:
Wznoſſąc k tobye ręce ſwe w tákowey potrzebye/
27:
Zaſz vmárłym okażeſz cudá twoye Pánye/
28:
Y ktoryż wżdy z nich kyedy k twey chwale powſtánye/
29:
A vcżyni chwały twey tu ſluſſne wyznánye.
30:
Izaſz miłoſierdzye twe opowye kto w grobye/
31:
Ktoż w ſtrácenyu roſpomni twoyę prawdę ſobye/
Ktoż cudástrona: T4

Pſalm oſḿdzyeſiąty dzyewyąty.
viij.
Modlitwy vſtáwicżney przipominanie/ cżemu pan przedłuża ſwego zmiłowánia.
ix.
W iákim ſtráchu ieſth cżłowiek/ gdy zá grzech zna ſrogość ſądu Bożego nád ſobą.
x.
Iż z grzechow powſtánia żaden oprocż Páná dáć nie może
1:
Ktoż cudá twoye może rozeznáć w cyemnośći/
2:
Możeli ſie przypátrzyć twey ſpráwyedliwośći/
3:
Ktory wſſedł w zábacżenye od twey oblicżnośći.
4:
A yam ku tobye wołał o wſſechmocny Pánye/
5:
Owa cye wżdy vprzedzi proźbá ma w záránye/
6:
Cżemuſz odpędzáć racżyſz duſſę mą od cyebye/
7:
A kriyeſz oblicże twe w tey moyey potrzebye/
8:
Y cżemuſz mye nye prziymyeſz moy Pánye do ſiebye.
9:
Oto yużem nędznicżek yeſt ták vtrapyony/
10:
A práwye od młodośći z duſſe wylęknyony/
11:
Noſſąc ſtrách twoy ná ſobye żem práwye vſtawał/
12:
Gdym ſrogość gnyewu twego nád ſobą vznawał.
13:
Práwye yák obfitość wod ták myę opłynęły/
14:
Zárázem ná cáły dzyeń zewſſąd ogárnęły/
15:
Ná ten cżás przyiacyele z dáleká gdzyeś ſtali/
16:
Znáyomi bliſcy moi przyſtępić ſie bali/
17:
Dla nędze ktorą ná wſſem około mnye ználi.
18:
grafika
19:
Pſalm Lxxxix. Etháná Ezráhity.

20:
Miſericordias Domini in eternum cantabo. etc.
21:
☞ Argument.
22:
O
Kroleſtwie Páná Kriſtuſowym ná Niebye/ iáwne á iá=
23:
ſne proroctwo. Ktorego inácżey żadny poznáć nie może/
24:
iedno przez opowiedánie prawdy Ewányeliey ſwiętey.
25:
Kthorym opowiedániem iuż iáſnie do vſzu náſzych przy=
26:
chodzi miłoſierdzye Boże/ y błogoſłáwieńſtwo obyecáne Dawidowi/ y
27:
onym oycom ſtárego zakonu. A tu ſie káżdy przypátrzyć może tey obyetni
28:
cy o tym potomſtwie Dawidowym/ ktore miáło trwáć ná wieki/ iż tho
29:
nie należáło ná docżeſne á cieleſne kroleſtwo/ ktore iuż z dawnych cżáſow
30:
vſtáło/ ále iż ſie to ſciąga prawdziwie ná kroleſtwo Páná Kriſtuſowe/
31:
ktore ná wieki trwáć miáło. Iáko tego y Anyoł do pánny w poſelſtwye
32:
poſłány/ dołożył: o cżym w j. káp. v Lukaſzá ſwiętego thák ſtoi: Iż da ie=
33:
mu Pan Bog ſtolicę Dawidá oycá iego/ á będzye krolował nád domem
34:
Iákobowym ná wieki. Co y ten Pſalm tu iáwnie przytacża. A iż ſnadź to
35:
przyść miáło dla grzechow ludzkich/ iż w zwirzchownym á docżeſnym
36:
kroleſtwie Dawidowym miáły ná lud zakonny przychodzić rzecży ſprze=
37:
ćiwne/ iáko więzyenie y ſroga niewola/ á ták tu ieſt proźbá w Pſalmie/ á
38:
by Pan w tákich rzecżach ſprzećiwnych ludu ſwego do końcá odmietho=
39:
wáć nye racżył. Y kłádzye nam przed ocży iáwne prorocthwo o thákich
T 4złych przy=strona: T4v

Kſięgi Trzecye.
1:
złych przypadkoch/ iáko ná lud Páńſki przypadáć miáły. A prośi thu o
2:
wſpomożenye/ áby to ſam Pan Bog możnoſcią ſwoią miłośćiwie vśmi=
3:
rzyć á od ludu ſwego oddalić racżył.
☞ Ten Pſalm o cżym nam napilniey tráktuie
j.
Ma pocżąthek wyſławienia wielkiego á dziwnego miłoſierdzia Páńſkiego y proźbę áby nád wiernemi Páńſkiemi trwáło.
ij.
Przipominánie obietnice ktora ſie sſtáłá Dawidowi/ iż s potomſthwá iego miał ſie kriſtus národzić/ ktory kroleſthwo ſwe wiecżne myał ná ſwiecie zácżąć.
iij.
Co zá kroleſtuo P. Kriſtuſowo ná ſwiecie być miáło/ tho ieſt/ prawdá/ vſpokoienie ſumnienia/ vſpráwiedliwienie iego.
iiij.
Czo zá możność miáłá być tego thák ſławnego kroleſtwá Páná kriſtuſoweo.
v.
Iż Kriſtus P. ieſt krolem niebá y zyemie/ á práwicá możnośći iego roſciągnęłá ſie wſzędi
vj.
Iáko ten Krol Kriſtus Pan miał ſwe poddáne/ to ieſt lud wierny w wyelkiey zacnośći miał chowáć/ będąc mocną tarcżą á obroną od nieprzyiacioł.

4:
grafika
:
M
Iłoſierdzyeńſtwá twe Pánie wyznam ſpie=
5:
grafika
:
wáiąc wiecżnie/ A prawdę twą w wſzech na
6:
grafika
:
rodzyech opowiem ták beſpyecżnie/ Gdyż rzekł miłoſierdzye twoie tu ná
7:
grafika
:
wieki zbudowáć/ A prawdę twoię ná niebie ták wdzięcżnie przigotowáć
8:
grafika
:
Dayże iey ſtrzedz wiernem twoim tu s ſercá vprzeymeo / To coś ſam rzekł
9:
grafika
:
rácż wypełnić mocą Boſtwá twoyego.
10:
Rzekłeś ták iżeś w ſłowyech twych ieſt nieodmiennym Pánem/
11:
Com záłożył Teſtáment ſwoy ná wieki ſwym przebránem/
12:
Przyſiągłem to Dawidowi ſłudze memu wiernemu/
13:
Ze ná wieki przygotuię zacność potomſtwu twemu/
14:
Od narodu do narodu zwirzchność twą vbuduię/
15:
Stolicę kroleſtwá twego ná wyeki vgruntuię.
16:
Wyznawáć będą niebioſá tákye twe cudá Pánye/
17:
Prawdá twa wſzędy wyniknie miedzy ſwiętych zebránie/
18:
Bo ktoż Pánu rowien będzye nád obłoki wſzytkiemi/
19:
A kto mu ſie przypodobni miedzy ſyny Bożemi/
20:
Iedno Bog co w rádzye ſwiętych ieſt ták ſławnie wielmożny/
21:
A tym co ſą w okrąg iego ná wſzem ſtráſzny á groźny.
22:
Pánie Boże mocy wſzytkich tyś możny Pan ná niebye/
23:
Y ktoż ieſt s tych rowien tobye ktorzy ſą w okrąg ciebye/
24:
Gdyż ſam możnie roſkázuieſz w morſkyey nawáłnośći/
25:
A dziwnie racżyſz vśmierzáć iego niebeſpyecżnośći/
26:
Boś ty iáko w ſrogich ránach ták vniżył pyſznego/
27:
Roſproſzyłá ſprzećiwniki moc rámieniá twoiego.
Twoyestrona: T5

Pſalm oſḿdzyeſiąty dzyewyąty.
vij.
Obietnicá iáka byłá Dawidowi/ iż s potomſtwá ieo miał Pan wzbudzić możnego Krolá/ w ktorim miał wſzytko kochánie ſwe położyć.
viij.
Co ſie właſnie ſciąga ná docżeſne kroleſtwo Dawidowe.
ix.
Tu záś co ſie właſnie przytacża á prziwłaſzcża kroleſtwu duchownemu/ ktorego ſam Kryſtus krolem być miał.
x.
Przypominánie głoſu Bogá oycá/ nád ſynem ſwym Kriſtuſem pánem/ gdzie iáwnie mowi/ tho ieſt ſyn moy miły/ ktoregom ia vlubił.
xj.
Zámyerzenye kreſu poki pan Bog miał chowáć w łáſce kroleſtwo docżeſne Dawidowe.
xij.
Iáko pan bog miał ſrodze pokáráć przeſtępce woley ſwoiey á pociechá iż iednák niechce ich do gruntu wytráćić/ dla záſlubienia ſwego.
xiij.
Mocne záprzyſiężenie páná Bogá wſzechmogącego Dawidowi S. w ktorego oſobye mamy obacżáć Kriſtuſá páná/ iż ſie to nań y ná wierne iego/ tá prziſięgá właſnie ſciąga.
1:
¶ Twoie ieſt niebo y zyemiá tyś iey pełnośći ſtworzył/
2:
Tyś pułnocney ſtronie/ morzu fundámenty záłożył/
3:
W imię twe Tabor y Hermon ná wſzem ſie rozráduią/
4:
Gdyż moc rámieniá twoiego możnie w ſobye pocżuią/
5:
Niech ſie zmocni á wywyzſzy ſławna twoiá práwicá/
6:
W ſpráwyedliwośći á w ſądzye niech ſtánie twa ſtolicá.
7:
¶ Miłoſierdzye twe y prawdá vprzedzą twą oblicżność/
8:
Szcżęſliwyſz tho lud co vmie cżynić tobye poććiwość/
9:
Ci Pánie przed oblicżym twym poydą w wielkiey ſwiátłośći/
10:
A w imię twe przez cáły dzyeń w ſerdecżney ſwey rádośći/
11:
Będą ſie dziwnie weſelić że ták ná wſzem poználi/
12:
Spráwiedliwość twą/ w ktorey ſie vprzeymie roſkocháli.
13:
¶ Tyś ieſt moc ich wſzytká chwałá co s ſpodobánia ſwego/
14:
Zacnie ták wywyzſzáć racżyſz tu zacnośći káżdego/
15:
Tyś ieſt Pánie ſam nád wſzytko v nas ſławnieyſzym wzyęty/
16:
O Boże náſz Izráelſki á Krolu wiecżnie ſwięty/
17:
Tyś mocna tarcż á do twey ſie vciekamy obrony/
18:
Rácż nas od wſzytkiego złego ſam ſzcżyćić s káżdey ſtrony.
19:
¶ Tedyś mowił w widzeniu twym á rzekłeś ſynom twoim/
20:
Oto możnego poſtáwię tu w wſpomożeniu ſwoim/
21:
A podwyzſzę z ludu mego ták zacnie wybránego/
22:
Dawidá com ſobye nálazł ſłużebniká wiernego/
23:
Ktoregom oleiem ſwiętym wdzyęcżnie ſobye pomázał/
24:
A łáſkę ſwą tákem hoynie nád nim záwżdy okazał.
25:
¶ Tego można ręká moiá ná wſzem wſpomagáć będzye/
26:
A vtwirdzę w rámieniu ſwym iego zwirzchnośći wſzędzye/
27:
Nie weźmie żadney pociechy nigdy ſprzećiwnik z niego/
28:
Nie vtrapi go ſyn złośći ni w cżym z vporu ſwego/
29:
Wſzytki ſprzećiwniki iego od niego precż roſproſzę/
30:
Ty co nań máią nienawiść ſam to w niwecż odpłoſzę.
31:
¶ A prawdę ſwą z miłoſierdzyem záwżdy przy nim zoſtáwię/
32:
Zacność iego w imię moie ſławnie ná wſzem wyſtáwię/
33:
Nád ſrogoſciámi morſkich wod położę rękę iego/
34:
Byſtrośći rzek práwicą ſwą wſciągnie cżáſu káżdego/
35:
On mie ſobye będzye wzywał oycem ſwoim beſpyecżnie/
36:
A ia go prziymę ku ſobye w zbáwienie ſwoie wiecżnie.
37:
¶ Vcżynię go ſobye wdzyęcżnym ſynem ſwym pirworodnym/
38:
Gdiż nád wſzytki krole zyemſkie znam go ták ná wſzem godnym
39:
Ná wieki w miłoſierdzyu ſwym będę go ſobye chował/
40:
Gdyż ſie w wiernym teſtámencie moim záwżdy ſpráwował/
41:
Potomſtwo iego rozmnożę ſobie ná wieki wiecżnie/
42:
Iák dni niebieſkie thron iego wyſtáwię iuż beſpiecżnie.
43:
¶ Ale ieſliżeby kiedy potym ſynowie iego/
44:
Odſtąpili tu ſwowolnie od zakonu moiego/
45:
A nie chodząc w ſądziech moich ták gi ná wſzem wzgárdzili/
46:
Abo ſpráwiedliwośći me iżby też w cżym zgwałćili/
47:
Niechcąc ſtrzedz mándatow moich ktorem ia vſtáwił ſam/
48:
Oto ſie w gniewie poruſzę przećiw im iák ſrogi Pan.
49:
¶ A w rozdze karánia ſwego náwiedzę tu ich złośći/
50:
Y potreſczę ſrodze tákie ich nieſpráwiedliwośći/
51:
Wſzákoż od nich nie roſproſzę miłoſierdzia ſwoiego/
52:
Dla prawdy ſwey nie dam ná nie nic práwie ſzkodliwego/


strona: T5v

Kſięgi Trzecye.
xiiij.
Przipytawánie dla cżego pan Bog zápomnyawſzy ſlubu ſwego/ ſrodze karze lud ſwoy.
xv.
Iáki ſthrách á boiaźń przychodzi ná ti wſzytki/ ktorzi namniey odſtąpią od woley/ á roſkazánia páná Bogá ſwego.
xvj.
Iáko Pan y ná ſluby ſwe zápomni/ á da w ſpuſthoſzenye kroleſtwo ſwe/ gdy bacży iż ſie w nim lud iego niewiernie z nim obchodzi.
xvij.
Nadobne vpominánye/ iáko Pánu przywodzić mamy S. obietnice á ſluby iego/ cżáſu vtrapienia/ gdychmy ſą w ſrogim gniewie ieo.
xviij.
Modlitwá ábi pan Bog roſpomniawſzy ná ſwięte obietnice ſwe/ racżył ſie záś do nas náwroćić s ſwięthym miłoſierdzim ſwoim.
xix.
Druga proźbá áby pan obacżywſzy krziwdę Kryſtuſá ſwego/ ſam racżył być od ſprzećiwnikow obrońcą możnym/ á hetmánem nád ludem ſwoim.
1:
Nie zgwałcę w teſtámencie ſwem onych obietnic ſwoich/
2:
Ktorych nie wzruſzę gdyż wyſzły z wiernych Boſkich vſt moich.
3:
Przyſiągłem raz w Máieſtacie boſtwá ſwego ſwiętego/
4:
Nie okłámam iſcie ni w cżym Dawidá ſługi mego/
5:
Ná wieki potomſtwo iego ſobie wdzięcżnie zoſtáwię/
6:
Stolicę iego iák ſłońce przed oblicżym ſwym ſpráwię/
7:
A iák mieſiąc w ſwey pięknośći ná wieki doſkonále/
8:
Ták zoſtánie ná ſwiádectwo ten narod iego w cále.
9:
Ale cżemuż teraz oto prętkoś tego zábacżył/
10:
Wſzytkoś wzruſzył á w gniewie twym dziwnieś popſowáć racżył/
11:
Odłożyłeś precż ná ſtronę y Kryſtuſá twoiego/
12:
Przewroćiłeś on teſtáment ſługi twego wiernego/
13:
Zgwałćiłeś w wdzięcżney ziemi ſwey on iego koſcioł ſwięty/
14:
Ták iż iuż nie ieſt v ciebie iák przed tym zacnie wzięty.
15:
Rozmiotałeś płoty iego iteż mocne obrony/
16:
Ci co mimo oń chodzili dárli go s káżdey ſtrony/
17:
Strách á boiaźń zewſząd iuż w nim á nádzieie bárzo máło/
18:
Bo w wielki pośmiech twe mieyſce v wſzech ſie ſąſiad sſtáło/
19:
Podwyzſzyłeś práwicę tych co ie ſrodze pſowáli/
20:
S przygod iego ſprzećiwnicy dziwnie ſie rádowáli.
21:
Wybiłeś z rąk ludu twego on ták ná wſzem możny miecż/
22:
Cżáſu woyny z rátunkiem twym byłeś gdzieś ná ſtronie precż/
23:
Ochędoſtwá y zacnośći ziąłeś z mieſcá ſwoiego/
24:
Rowno z zyemią potłocżyłeś onę ſtolicę iego/
25:
Skroćiłeś ná wſzem dni iego w tey kwitnącey młodośći/
26:
Zákryłeś oblicże iemu w wielkiey ſromieźliwośći.
27:
Izaſz do końcá moy Pánie ten gniew boſtwá twoiego/
28:
Roſpali ſie iáko ogień bez przeſtánku żadnego/
29:
Roſpomniſz iák bárzo krotki tu záwżdy żywot moy był/
30:
Izaliżeś dármo wſzytkit y ſyny ludzkie ſtworzył/
31:
Gdzieſz táki mąż coby śmierći tu nigdy nie oglądał/
32:
A ktoryby duſzę ſwoię z rąk piekielnych wyrwáć miał.
33:
Gdzieſz twe dawne miłoſierdzie o dobrotliwy Pánie/
34:
Coś poprzyſiągł Dawidowi twym boſkim ſłowem ná nie/
35:
Wſpomni ná zeſromocenie nas ſług twoich vbogich/
36:
Ktorem nośił ná łonie ſwym od złych narodow ſrogich/
37:
Co mię tak ze wſząd wſzetecżnie bez przeſtánku trapili/
38:
Iákby mię z gruntu wywroćić o tym wſzytko myſlili.
39:
Bo nieprzyiaciele twoi moy dobrotliwy Pánie/
40:
Stopam Kryſtuſá twoiego cżynili vrągánie/
41:
Záwſtydźże ie tą ſromotą/ Boże błogoſłáwiony/
42:
Ktory wſzytkim ſwiátem władnieſz wiecżnie ná wſzytki ſtrony/
43:
O wſzechmocny pánie Boże ty bądz náſzym hetmánem/
44:
A rácż bronić wiernych twoich ná wieki wiecżne Amen.
45:
grafika


strona: T6

Kſięgi Cżwarte.
1:
grafika
2:
Kſyęgi Cżwarte.
3:
Pſalm XC. Moiżeſſá męża Bożego.

4:
Domine refugium factus es nobis etc.
5:
☞ Argument.
6:
Y
Awne á iáſne wylicżenie wſzythkiey nędze narodu ludz=
7:
kiego ieſt w Pſalmie tym to.
8:
Też nadobne wyráżenie wſzy=
9:
tkiego żywotá náſzego/ iáko ieſt krotki/ á iáko prętko prze=
10:
minąć muśi/ á ſkąd ná nas przypádło/ tu obacżymy przy=
11:
cżynę/ iż ni przecż inego/ iedno prze bárzo mdłą á ſkáżoną krewkość cżło=
12:
wiecżego przyrodzenia/ gdyż ſie káżdy pocżyna w grzechu pirworodnym.
13:
A ták iż tym iádem záráżona náturá náſzá/ przeto tu ná końcu ieſt nado=
14:
bna modlithwá/ áby Pan Bog z miłoſierdzia ſwego grzech náſz odpu=
15:
śćić racżył/ á ſwym vſpráwiedliwienim áby nas obdárzył y zbáwił.
☞ Ten Pſalm ma w ſobie.
j.
Iż Pan Bog ieſt pocżątkiem iwſzytkiego.
ij.
Pan záwżdy vpomina cżłowieká/ áby od złośći przeſtał.
iij.
V Páná tyſiąc lat iáko ieden dzyeń.

16:
grafika
:
P
Anie tyś ſie sſtał vciecżką nam nád wſzytki
17:
grafika
:
narody/ Bo nas ſam záchowáć racżyſz/ od
18:
grafika
:
káżdey złey przygody.
19:
Pirwey niżli gory były/ á niżli ieſt ſwiát ſtworzon/
20:
Tyś od wiekow możny Boże náde wſzytkim przełożon.
21:
Ty ktory w niwecż obrácaſz cżłowieká śmiertelnego/
22:
A mowiſz do ſynow ludzkich odwroćcie ſie od złego.
23:
Bowiem v ciebie tyſiąc lat práwie iáko dzień ieden/
24:
Ktory krociuchno przeminie/ iák cżłowieku pirwſzy ſen.
25:
Ná wſzem tu cżáſy ty náſze/ ták nam rychło mijáią/
26:
Iáko rzecży ktore ludzie ſobie zá nic miewáią.
S poránkustrona: T6v

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty.
iiij.
Iáko ieſth troſkliwe ſumnienie w grzechu.
v.
Krotki kres żywotá cżłwiecżego.
vj.
Mizerney ſtárośći roſkoſzy. vij. Iż nie wyemy pewnego cżáſu śmierći.
viij.
Náuká iáko ſie ku śmierći gotowáć.
ix.
Proźbá ku Pánu Bogu/ áby on ſam wſzytki poſtępki náſze ſpráwować miłośćiwie racżył
1:
¶ S poránku ſie iako trawká ná máły cżás zyelenią/
2:
A pod wiecżor w grube ſiáno pręciuchno ſie odmienią.
3:
¶ Tákciechmy w ſrogim gniewie twym nędznicżkowie vſtáli/
4:
W wielkiey popędliwości twey ſtráſzliwie sfráſowáli.
5:
¶ Składłeś przed oblicżym twoim náſze wſzetecżne złośći/
6:
W iáſnośći twey dziwnieś przeyrzał náſze nędzne ſkrytośći.
7:
¶ Abowiem wſzytki dni náſze w gniewie twoim zwątláły/
8:
Iáko lekka páięcżyná ták ſie márnie rozchwiały.
9:
¶ Snadź nawięcey ſiedmdzieſiąt lat tego nędznego wieku/
10:
Przedłuży ſie tu ná ſwiecie mizernemu cżłowieku.
11:
¶ A gdy ośmdzieſiąt lat wyidzie/ nád to co więcey będzie/
12:
Iuż tám boleść iuż tám praca zgárnie ſie ku nam wſzędzie.
13:
¶ Abowiem prętki ieſt bieg náſz/ iák to y ſámi znamy/
14:
A nigdy pewnego mieſcá tu ná ſwiecie nie mamy.
15:
¶ Ktoż ma znáć moc gniewu twego wſzechmocny Pánie Boże/
16:
Y ktoż przed ſtráchem ſrogośći tu gi rozlicżyć może.
17:
¶ Náucż nas ſam iák dni náſzych lidzbę tu wiedzieć mamy/
18:
Day z roſtropnym ſercem chodzić w nich/ gdyż ie krotkie znamy.
19:
¶ Obroćże ſie o Pánie náſz wżdy kiedy knam łáſkáwie/
20:
A ſługi twe rácż podpomoc w tákiey ich krotkiey ſpráwie.
21:
¶ Rácżże ty nas ſam nápełnić miłoſierdzia ſwoyego/
22:
A rozráduiem ſie w tobie tu iuż cżáſu káżdego.
23:
¶ Tych dni trapienia náſzego rácż łáſkáwie vkroćić/
24:
Smutne látá ktore mamy rácż w weſele obroćić.
25:
¶ Rácż weyrzeć ná ſługi twoie/ y ná możne twe ſpráwy/
26:
A wywieść wſzytki ſyny ich/ s trudnośći iák Bog práwy.
27:
¶ Niech iáſność twa Pánie Boże iuż zoſtánie nád námi/
28:
Rácż zmocnić ſpráwę rąk náſzych/ choć ią cżyniemy ſámi.
29:
¶ Przyimi o wſzechmocny Boże náſze ſpráwy zá wdzięcżne/
30:
Ktore ſercem y rękámi tobie cżynić chcem wiecżnie.
31:
grafika
32:
Pſalm xcj.

33:
Qui habitat in adiutorio altiſsimi etc.
34:
☞ Argument.
35:
T
En Pſalm nadobną nam w ſobie náuke okázuie/ iáko ſie
36:
wiáry vcżyć mamy/ á ieſt pełen naſłodſzey pociechy/ iżby
37:
wierni wiedzyeli/ iáką Pan pilną pracą ſwą o nich mieć
38:
racży/ á iáko ie Boſtwem ſwym y rządzi y ſpráwuie. Nie=
39:
ktorzy mnimáią iż ſie ten Pſalm ſciąga ná onę hiſtorią II. Krol. w kápitu.
40:
xiiij. przytacżaiąc grzech Dawidow ná plác/ prze ktory był Pan ná lud
41:
ſwoy okrutne powietrze dopuśćić racżył. A ták ty podobieńſtwá/ ktorych
42:
tu Pſálmiſtá vżywa/ przirownywáią Aniołowi onemu/ ktorego widzyał
43:
Dawid morduiącego lud/ A wſzákoż w thych podobieńſtwiech właſniey
44:
rozumieć mamy wſzytki rodzáie niebeſpiecżeńſtw/ ná kthore ſą wierni zá=
45:
wżdy dla doſwiádſzenia od Páná wyſtáwieni.
☞ Co ſobie ná pámyęc s tego Pſalmu przytacżáć mamy.strona: V

Kſięgi Cżwarte.
j.
Iáko ieſt káżdy beſpiecżen/ kto ieſt w obronye Bożey.
ij.
Otuchá wyernemu/ ábi w káżdey trudnośći tym śmieley do Páná wołał.
iij.
Obiethnicá/ iż Pan káżdego wyernego ſweo s káżdey thrudnośći/ y s káżdego niebeſpiecżeńſthwá wybáwić racży.
iiij.
Chytre ſtrzałki cżártowſkie.
v.
Iák cżęſto kroć záſlepia krewkość cżłowyecżeńſką.
vj.
Iż od wyerneo tyſiącmi pokus záwżdy odpadáią.
vij.
Iáka ſie około grzeſznikow záwżdy ſpráwá tocży.
viij.
Pan záwżdy ma być nawyzſze kochánye náſze.
ix.
Wyráżenie iáwne podobieńſthwá pirwey wſpomyenyonego
1:
grafika
:
T
En ktory w wſpomożeniu mięſzka nawyzſze=
2:
grafika
:
go/ A thrwa záwżdy w obronie Bogá nie=
3:
grafika
:
bieſkiego/ Ten ieſt iſcie beſpiecżen zá zaſłoną iego.
4:
A yuż ſmyele rzec może ku Pánu ſwoyemu/
5:
Ześ ty moc y nádzyeyá mnye cżłeku nędznemu/
6:
Tobye yuż vfáć będę Pánu ták możnemu.
7:
Ten Pan cyebye wybáwi s śidłá łowyącego/
8:
Z záráżenya káżdego ſłowá ſtráſzliwego/
9:
Ktorymbyś myał pogorſzyć cżłowyecżeńſtwá ſwego.
10:
Pod cyenyem ſkrzydeł ſwoich w tákowey potrzebye/
11:
Záchowa cye ten Pan twoy ták możnie v ſyebye/
12:
Tarcżą prawdy ſwey ſwyętey ſam obroni cyebye.
13:
Nye będzyeſz ſie obawał przeſtráchu nocnego/
14:
Ani onych ſrogich ſtrzał cżártá okrutnego/
15:
Co ye zwykł w dzyeń wypuſzcżáć chytrze ná káżdego.
16:
Vſtrzeżeſz ſie też ſpráwy chodzącey w cyemnośći/
17:
Ktorą duch zły záſlepya cżłowyecże krewkośći/
18:
Od nayázdu w połudnye dyabelſkich chytrośći.
19:
Od lewey ſtrony thwoyey tyſiąc ich odpádnye/
20:
Práwicą twą odráźiſz dzyeſięć tyſiąc ſnádnye/
21:
Ták iż ſie k tobye bliſko żaden nye przykrádnye.
22:
Bo ty yáwnye oglądaſz ocżymá ſwoimi/
23:
Iáka też ſpráwá będzye z grzeſzniki ſproſnemi/
24:
Oglądaſz zapłátę ich pomſtámi ſrogiemi.
25:
Tyś wſzythká ma nádzyeyá dobrotliwy Pánie/
26:
K tobye vcyecżkę máyąc/ nic mi ſie nye sſtánye/
27:
Gdyżeś ty yeſt nawyzſze me ná wſzem vfánye.
28:
A ták ty co yuż przydzyeſz do kreſu tákyego/
29:
Iuż wyedz żeć ſie nye sſtánye tu nigdy nic złego/
30:
Zadna cye plagá nye tknye ni myęſzkánya twego.
VBowyemstrona: Vv

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty pirwſzy
x.
Co ieſt zá ſtraſz Aniołow ſwiętich około nędzneo cżłowieká.
xj.
Pilność Páńſka o nędznym cżłowiecże.
xij.
Podobieńſtwo káżdego ſrogieo nyebeſpyecżeńſtwá cobj nam ſzkodzić miáło.
xiij.
Otuchá wyernemu zá ſtátecżność yego.
xiiij.
Pocyechá iż pan ieſt z námi w káżdym vtrapienyu.
xv.
I docżeśne y wiecżne błogoſłáwyeńſthwá Pan thu wyernym obyeczowáć racży.
1:
Bowyem on nawyzſzy Pan ktory yeſt ná nyebye/
2:
Roſkazał Aniołom ſwym áby ſtrzegli cyebye/
3:
Ná wſzytkich drogach twoich y w káżdey potrzebye.
4:
W rękach cye nośić będą bronyąc káżdey trwogi/
5:
Byś nigdy nye obráźił o kámyeń twey nogi/
6:
Owſzem ſpráwyą beſpyecżne ná wſzem twoye drogi.
7:
Ták iż ni nacż trudnego nye możeſz vgodzić/
8:
Choć y po Bázyliſſkach ſrogich będzyeſz chodzić/
9:
Potłocżyſz Lwá y Smoká żeć nye będą ſzkodzić.
10:
A Pan rzecże iż ya ſam wybáwyę gi s tego/
11:
Gdyż nyechcyał indzye ſzukáć obrońce żadnego/
12:
Iedno wzywał ná pomoc tu imyenyá mego.
13:
Wołał ku mnye á yam go wybáwił łáſkáwye/
14:
Byłem ſnim w vtrapyeniu w káżdey trudney ſpráwie/
15:
Wyrwę go ſam z vpadku/ á poſtáwyę w ſławye.
16:
Długoſcyą dni nápełnyę wſzytek żywot yego/
17:
A okażę mu łáſkę zbáwyenya moyego/
18:
S tey nędze przywyodę go do kroleſtwá ſwego.
19:
grafika
20:
Pſalm xcij. W dzyeń Sobotni.

21:
Bonum eſt confiteri Domino etc.
22:
☞ Argument.
23:
Z
Aprawdę wdzyęcżnych obietnic/ á wielkiey pociechy peł=
24:
no ieſt w tym to Pſalmie/ iáko Pan Bog dobre krześćijá=
25:
ny/ á wdzyęcżny Kośćioł ſwoy záchowywáć racży/ á iáko
26:
źli á niewierni choć thu do cżáſu kwitną/ ále iáko prętko á
27:
márnie giną. A ták tu ieſt dzyękowánie Pánu Bogu zá tákową łáſkę/ á
28:
dobrotliwośći ieo/ y przypominánie/ iż nic lepſzego nie máſz ná ſwiecie/ ie
29:
dno to co nam Pan Bog okázowáć racży/ ábychmy tho z wdzyęcżnośćią
30:
prziymuiąc iemu dzyęki cżynili/ á wyznawáli śmiele S. dobroći iego.
☞ Czo ſobye s Pſalmu thego przed ocży przytácżáć mamy.
j.
Iż nic lepſzego nye mamy obyeráć ſobie/ iedno dzyęki á powinną chwałę Pánu zá dobroći yego cżynić.

31:
grafika
:
O
Iáko ieſt dobra rzecż wyznáć Pánu ſwe=
32:
grafika
:
mu/ Powinowátą chwałę iáko na=


strona: V2

Kſięgi Cżwarte.
1:
grafika
:
wyzſzemu/ Cżyniąc ná wſzem ſłuſzną cżeść imieniowi iego/ Weſele
2:
grafika
:
mu ſpiewáiąc s ſercá nabożnego.
ij.
Z iáką pilnością Páńſkie dobrodzieyſthwo wyznáwáć mamy.
iij.
Z iáką ochothą á z weſelim Páná wyſłáwiáć mamy/ á iákye ſerce ſtáthecżne z rádością iemu ofiárowáć mamy.
iiij.
Iż ſwyęthych ſpraw Páńſkich źli ludzye zrozumyeć nye vmieią áni mogą.
v.
Ci co w grzechach zákwitną/ pręthko á márnie zginą.
vj.
Prágnyenie rozgniewánia bożego nád złośniki.
vij.
Przykłád yáko ſie wierny ſtáthecżnie ma záchowáć/ kiedy nań przypada ſprzećiwne ſzcżęſcye/ że mu tho Pan w rychle obfitością dobr nágrodzi.
viij.
Nigdy wyernym nie mogą być táyne pomſty nád złośniki
ix.
Nadobna pociechá ludziom ſpráwiedliwjm kthorzi ſtátecżnye przy ſwym Pánu ſtoią.

3:
Wſtawſſy ráno ſłuſſno yeſt byſmy wyſławyáli/
4:
Miłoſyerdzye twe Pánye ktorechmy poználi/
5:
I prawdę twą ktora yeſt ták powaźney mocy/
6:
Oſwyecáyąc tu náſſe ty cyemnośći w nocy.
7:
Ná przypráwach rozlicżnych weſela káżdego/
8:
Wyznam cyebye Pánye moy z vmyſłu ſtałego/
9:
Iżeś mye rozweſelił ſpráwą twey możnośći/
10:
Mocą rąk twych prziwiodłeś mye k wielkiey rádośći.
11:
Iák ſye możnye ſpráwy twe Pánye rozſławiły/
12:
Co od wyekow w myſli twey ták głębokye były/
13:
Ktorym mąż nyerozumny nye może zrozumyeć/
14:
A ſſalony s trudnáby myał kyedy ye vmyeć.
15:
A wſſák kyedy złośnicy w grzechach ſwych rozkwitną/
16:
A wzroſtą yáko trawá s ſwoyą chłubą zbytnyą/
17:
Wnet prętko yáko ſyáno tu nye mogą ſłynąć/
18:
Bo zá ſproſne złośći ſwe muſſą wyecżnye zginąć.
19:
A ty ná wyeki wyekow nawyzſſy náſz Pánye/
20:
Pobudź ná ty złośniki twoye rozgnyewánye/
21:
Otoć ſye nye wſtydáyą ſtroić dziwnych złośći/
22:
Rácżże ye ſam roſproſſyć w twey wielkyey ſrogośći.
23:
Ná ten cżás będzye moc ma yák Yednoroſcowa/
24:
W opuſſcyáłey ſtárośći moyá nędzna głowá/
25:
Oleyem łáſki twoyey będzye pomázaná/
26:
A obfitośćyą dobr twych hoynye dárowaná.
27:
Nád ſprzećiwniki ſwymi obacżą me ocży/
28:
Iż ſye tu yáwna pomſtá ták ná nye przytocży/
29:
Nád tymi co powſtáyą ná mye bez przycżyny/
30:
Vſłyſſy vcho moye nye trefne nowiny.
31:
Spráwyedliwy yák pálmá ták ná wſſem rozkwitnye/
32:
A yák Cedrus Libáńſki rozmnoży ſye zbytnye/
33:
Bo ći co ſą wſſcżepyeni w domu Páná tego/
34:
Rozkwitną ſye w páłacoch Bogá wſſechmocnego.
V 2strona: V2v

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty trzeći
x.
Błogoſłáwieńſtwo docżeśne nád wiernym.
xj.
Iż Pan Bog ſpráwyedliwy dáruie nas wiecżnymi dáry/ to ieſt/ ſpráwiedliwością ſwą/ odpuſzcżenim grzechow/ y żywotem wiecżnym.
1:
Rozrodzą ſye ták możnye cżáſu ſwey ſtárośći/
2:
Zeſzłe ich látá będą zyelone w hoynośći/
3:
W onych ſwych ſtárych cżáſyech będą ták ćirpliwi/
4:
Ku wyznawányu Páńſkyemu poki yedno żywi.
5:
Bo yeſt ſpráwyedliwy Pan Bog náſz wſſey możnośći/
6:
W ktorym nye nálezyono nigdy żadney złośći/
7:
Ktory yeſt we wſſech ſpráwach ſwych błogoſłáwiony
8:
Myedzy wyernymi ſwymi wyecżnye ná wſſe ſtrony.
9:
grafika
10:
Pſalm xciij.

11:
Dominus regnauit decorem etc.
12:
☞ Argument.
13:
W
Tym Pſalmie ieſt zacne proroctwo/ o Kroleſtwie Páná
14:
Kryſtuſowym po wſzythkim ſwiecie. I o popędliwośći
15:
ſwiátá/ ktory dármo ſtára ſie á prácuie/ iákoby to Krole=
16:
ſtwo iego zátłocżyć á zniſzcżyć mogł.
17:
Sławnie thu tedy á
18:
poważnie záleca náukę Ewányeliey S. przez ktorą tho ſwięte á wiecżne
19:
Kroleſtwo Páná tego ieſt záłożone/ ktora ieſt ták pewnym fundámen=
20:
tem y wdzyęcżną ochędożnośćią iego/ y Kośćiołá iego S. ták iáko thego
21:
ſam Kryſtus Pan vſty ſwymi poſwiadſza v Ianá w xv. káp. Iż wy ie=
22:
ſteſcie cżyśći á ochędożeni dla ſłow á powieśći they/ ktoram ia opowie=
23:
dzyał wam.
☞ O cżym w thym Pſalmie wiedzieć mamy
j.
Iákyey yeſth wyelmożnośći Kryſtus Krol á Pan ſwyátá wſzytkiego.

24:
grafika
:
S
Ceptrum krolewſkie wzyął Pan w ręce ſwey
:
możnośći/
:
Oblokł ſie w ochędoſtwo Krolewſkiey za=
25:
grafika
:
cnośći/
26:
grafika
:
R. Przioblokł pan dziwną moc má
:
ieſatu ſwego/
:
Abowiem ták vtwierdził okrąg ſwiátá tego/ Iż wzru=
27:
grafika
:
ſzon być nie może tu cżáſu żadnego.
Zgoto=strona: V3

Kſięgi Cżwarte.
ij.
Iż yeſzcże od wyekow ſtolicá kroleſthwá Kryſtuſowego ieſt záſádzona y poſtánowiona.
iij.
Podobieńſtwo obłudneo á ſrogiego ſwyátá/ ktoryby to kroleſtwo Páńſkie chcyał zániſzcżyć.
iiij.
Moc ſłowá bożeo/ to ieſt grunt napewnyeyſzy/ á fundámenth Kroleſtwá iego/ á iákiey ieſt świątośći Kościoł Páńſki.
1:
Zgotowaná ſtolicá s trzaſkyem tobye Pánye/
2:
Boś yeſt przed wſſemi wyeki y twe panowánye/
3:
Acż ſye podnyoſły rzeki w ſwoyey nawáłnośći/
4:
A podnyoſły głoſy ſwe w ták wyelkye ſrogośći/
5:
Aby mogły poderwáć chwałę twey możnośći.
6:
Wzburzyły ſye ták ná wſſem zewſſąd ſrogye wody/
7:
Chcąc cżynić w kroleſtwie twim Pánie dziwne ſzkodj
8:
Poruſſyło ſye morze w ſwoyey głębokośći/
9:
Ale Pan náſz mocnyeyſſy w ſwoyey wyſokośći/
10:
Záwſcyągnął tych nawáłnych wod trudne byſtrośći.
11:
Swyádectwá twe Pánye náſz były ná wſſem wyerne/
12:
W ktorycheś nam okazał dobroći nyezmyerne/
13:
Słuſſe tedy ná twoy dom chowáć gi w świątośći/
14:
Gdyżeś hoynye rozmnożył dni yego długośći/
15:
A wyecżnyeś gi zbudował k ſwey wyelkyey rádośći.
16:
grafika
17:
Pſalm xciiij.

18:
Deus vlcionum Dominus Deus etc.
19:
☞ Argument.
20:
M
Odlitwá ſie zámknęłá w tym Pſalmie przećiwko nieprzy
21:
iacielom Kośćiołá Bożego/ ktore tu cięſzko winuie/ iż náu
22:
ką ſwą nic inego nie cżynią/ iedno áby wykorzenili á po=
23:
mordowáli wierne á przebráne Páńſkie. A ták im tu ſro=
24:
dze groźi ſtráſzliwym ſądem Bożym/ iż Pan w rychle zá ty ich wſzetecżno=
25:
śći ktore w nich widzi/ iáwnie ie káráć á nád nimi ſie mśćić będzye. A tu
26:
cieſzy Kościoł S. ták dziwnie ná ſwiecie vtrapiony/ opowiedáiąc iemu
27:
przyſzły cżás wybáwienia iego/ y też przyſzły vpadek y pomſty ſprzećiwni
28:
kow/ y wiecżne zginienie ich/ iż oni s tą ſtolicą ſwoią/ to ieſt z náuką fá=
29:
łeſzną/ ktorą ſie Pan bog dziwnie brzydzi/ márnie wytráceni być muſzą.
☞ Co then to Pſalm przynośi do vſzu náſzych.
j.
Opowyedzenie ſrogieo ſądu bożego/ kthory ná złe á pyſzne ludzi ſpráwiedliwye Pan okázáć racży.

30:

31:
grafikaetc. Iáko xxxiij.
32:
B
Og náſz ſrogi pełny pomſti/ á pan bog ſtráſzliwj/ R
33:
Dobrowolnye ſye okazał ná ſąd ſpráwyedliwy/
34:
Rácżże ſye podwyzſſyć Pánye ktory wſſytko rządziſz/
35:
Ty ſam w nyebye y ná zyemi ſpráwyedliwye ſądziſz/
36:
Vcżyńże ſłuſſną zapłátę pyſſnym/ ſkroć ich pychy/
37:
Gdyżeś ty yeſt ſam pokorny á ná wſſem Pan ćichy.
V 3strona: V3v

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty cżwarty.
ij.
Przipythawánye długoli złym náucżycielom Pan cyerpieć będzye ich złey á záráźliwey náuki/ ktorą wyerne záwiedli.
iij.
Vſkárżenye ná ich okrucyeńſtwo/ kthorym źli śmieią bluźnić Bogá/ z vpominánim áby ſie obacżyli.
iiij.
Práwie krześćiyáńſkie namowy ku vznániu áby ſie źli obacżyli/ á przeſtáli thego wſzetecżeńſtwá.
v.
Rozmyſlánye cżłowieká wiernego/ ktory ſtale trwa przy pánu/máiąc nádzyeyę/ iż Pan nád złymi pomśći ſie krzywdy ſwoyey.
vj.
Otuchá wſzytkim pobożnym iż ich Pan z miłoſierdzya ſweo nie opuſzcża/ á ſam ſie záſtáwi zá nye przećiw złośnikom.
vij.
Pociechá iż gdi ſie zda nam opuſzcżenie Páńſkie/ w ten cżás ſie możem naprętſzeo nádzyewáć rátunku.
1:
Dokądże ći grzeſſnicy ták będą miły Pánie/
2:
W tych nieznośnych ſwych ſproſnoſcyách cżynić przechwalánie
3:
Mowyąc nyeſpráwyedliwośći vſty wſſetecżnymi/
4:
Paráyąc ſye wſſyſcy záwżdy złoſcyámi ſproſnymi/
5:
Lud twoy Pánye vporem ſwym yuż ták poniżyli/
6:
Dzyedzictwo twe okrucyeńſtwem tu przenágábáli.
7:
Wdowy śirotki pobili goścye zmordowáli/
8:
Ku więtſſey zelżywośći twey błuźnyąc powyedáli/
9:
Nie vyrzyć Pan nie zrozumieć Bog Iakobow dawny/
10:
Wſſák dziś nye ták yáko pirwey tu ieſt v nas ſławny/
11:
Ale nyebożętá głupi obácżyć ſye chcyeycye/
12:
O ſſaleni yuż wżdy kyedy temu zrozumyeycye.
13:
Zaż ten ktory vcho ſtworzył yuż ſtráćił ſłyſſenye/
14:
Abo ten co oko ſpráwił zaż zgubił widzenye/
15:
Ktori záwżdy w ſrogośći ſwey zwykł káráć narody/
16:
Y myałżeby was zányecháć tu kyedy bez ſzkody/
17:
Snádnyeć ten Pan ktory ludzi tu wſſytkyego vcży/
18:
Skruſſy wáſſe prożne myſli/ znać on iák w to łucży.
19:
O błogoſłáwyonyſz to cżłek co go ty ſam Pánye/
20:
Vcżyć racżyſz/ by zakonu twego myał vznánye/
21:
Abyś go ſam vſpokoił od dni nyebeſpyecżnych/
22:
Do tąd áż będzie gotow doł/ grzeſſnikow wſſetecżnych
23:
W ktory oni vpáść muſſą márnye cżáſu ſwego/
24:
Iż nie chcyeli ni w cżym przeſtáć wſſetecżeńſtwá tego.
25:
Abowyem Pan ludu ſwego nigdy nye odpędzi/
26:
Wyernego dzyedzictwá ſwego/ ná wyeki nie znędzi/
27:
Aż ſye wroći ſpráwyedliwość ná práwy ſąd yego/
28:
A tám yą da tym/ ktore zna być ſercá práwego/
29:
Ktoż powſtánye ná złośniki co trwáią w ſwey złośći/
30:
A kto ſye możnye záſtáwi przećiw ich ſrogośći.
31:
Iedno ten dobrotliwy Pan ktory mnye rátuye/
32:
Co mi ſwyętą możność ſwoyę ná wſſem okázuye/
33:
Bo yeſliżby mnye ſam Pan moy ni cżym nye rátował/
34:
Zdáłoby mi ſye żem duſſę moyę w pyekle chował/
35:
Bo gdym rzekł że ſye ſliznęły nędzne nogi moye/
36:
Tu w ten cżás Pan okazał mnie miłoſyerdzie ſwoye.
37:
Záwżdy w wyelkośći trapyenya mego ſerdecżnego/
38:
Byerałem hoyne pocyechy od Páná moyego/
39:
Bo gdim znał że ſye ſprzećiwnik ná mie obruſſyć chciał
40:
Ná ten cżáſem ya w duſſy ſwey wielkie weſele miał/


strona: V4

Kſięgi Cżwarte.
viij.
Státhecżność wiernych przy ſwyęthey woli á roſkazányu Páńſkim/ y czo zá weſele zá to ná ſobie odnoſzą.
ix.
Srogość á okruthny vpor złych á niewiernych/ iż ſie w ſwych złych omyłkach obácżyć nie mogą.
x.
Wylicżánye pomſti nád złośniki/ że Pan złym ſrodze/ á dobrym pociechámi płáćić będzye racżył.
1:
Wyedząc iż ſtolicá Páńſka nye przyſtánie k złośći/
2:
Gdyż w wyernym ſwym przykazániu nye zmyſla chytrośći.
3:
Iák ći co ſye náſádzili ná ſpráwiedliwego/
4:
Aby w cżym mogli podchwyćić wierną duſſę yego/
5:
Prágnąc áby kreẃ nyewinną yego potępili/
6:
A możnye wſſytek vpor ſwoy ná to obroćili/
7:
Ale yednák w niwecż poſzło ich wſſytko mnimánye/
8:
Sidłá co wyernym ſtáwili tyż przypádły ná nye.
9:
A mnie ſye sſtał Pan vcyecżką/ Bog mym wſpomożenim
10:
Ten w vpádłey nádzyei mey/ był mnie pocieſſenim/
11:
A ten oddał Pan ſowito wſſytki ſproſne złośći/
12:
Ná on ták márny ich vpor puśćił ſwe ſrogośći/
13:
Według ſwowolnych ich złośći też im źle zápłáćił/
14:
A yáko możny Bog wyecżnye z gruntu ye wytráćił.
15:
grafika
16:
Pſalm Xcv.

17:
Venite exultemus Domino iubil. etc.
18:
☞ Argument.
19:
I
Eſt nadobne nápominánie w tym Pſalmie/ ábychmy wiárą
20:
Páná Kryſtuſá y ſłowo iego przyięli/ ktorego thu zowie być
21:
y ſtworzycielem y náucżycielem náſzym/ á nas owiecżkámi
22:
iego. Páweł S. w liſcie ſwym do Zydow ten Pſalm wſpomina. Też thu
23:
zwykłym obycżáiem w tym vpominániu przekłáda nam niewiárę żydo=
24:
wſką/ iż oni zá ſwe niedowiárſtwo nie vſzli pomſty/ bo nie weſzli do obie=
25:
cáney zyemie.
26:
Tákże y dziś ieſli ſie w niewierze ſwey nie obacżymy/ á Kri=
27:
ſtuſá Páná y náuki iego ſłucháć nie będziemy/ pewnie iż nie wnidziemy
28:
do wiecżnych roſkoſzy á vſpokoienia ſwoiego.
☞ Do cżeo nas ten Pſalm napilniey wiedzie
j.
Vpominánye/ ábychmy poznawſzy wyelmożność Páná ſwego/ śpieſzyli ſie ku nyemu z godną chwałą

29:
grafika
:
P
odźcieſz á rozráduymy ſie pánu wſzechmocne
30:
grafika
:
mu/ Spiewaymyſz z weſelem Bogu zbáwie=
V 4nyu náſſe=strona: V4v

Pſalm dzyewięćdzyeſiąty pyąty.
1:
grafika
:
niu náſzemu/
:
Odkriymyſz oblicże iego w chwały wyznawániu/ W pioſn=
2:
grafika
:
kach y w rozlicżnych pſalmiech á w wdzięcżnym ſpiewániu/
:
Gdiż wiemy
3:
grafika
:
iż tho wielki Bog Pan nád pány możny/ A Krol nád wſzytkimi Bogi
4:
grafika
:
ſtráſzliwy á groźny.
ij.
Iż náſz miłośćiwy Pan/ Kryſtus zbáwiciel wſzędy władnie iáko práwy Krol.
iij.
Pan ieſth ſam Bogiem y páſterzem náſzym á mychmy ſą ludem wyernym y owyecżkami yego.
iiij.
Przipominánie pirwſzego nyedowyárſthwá przodkow náſzych s przeſtrzeżenim/ ábychmy ſie go theż wiárowáli chcemyli vydź ſrogiey pomſty.

5:
Bowyem w możnych ręku yego/ ſą zyemſkie ſkrytośći/
6:
W mocy yego ſą wſſytkich gor dziwne wyſokośći/
7:
Abowyem yeſt yego morze/ on ye ſam zbudował/
8:
On ſam ſuchość wſſytkiey zyemie możnie vgruntował
9:
Podźcyeſz wſſyſcy temu Pánu ſpołem chwałę daymy/
10:
Przed Pánem ktori nas ſtworził s płácżem vpadaymy
11:
Abowyem on yeſt ſam Bog náſz á mychmy lud yego/
12:
Zbyeżmyſz ſye yáko owyecżki/ do páſterzá ſwego/
13:
Dziś yeſliże głoſu yego chcecye wdzyęcżnie ſłucháć/
14:
Nie chcyeycieſz ſerc wáſſych ſproſną niewiárą zátwárdzáć/
15:
Iáko cżáſu vtrapyenya według dnyá onego/
16:
Gdyścye ná puſſcży kuśili mnye Páná ſwoyego/
17:
Kędy mnye wáſſy oycowye z grzechem pokuſſáli/
18:
A doſwyadſſáyąc ſpraw moich yáwnye oglądáli/
19:
Cżterdzyeśći lat będąc z nimi yákom ye tám rządził/
20:
Acżem widzyał iż ten zły lud w ſercu ſwym zábłądził/
21:
A też oni iż drog moich nigdy nye vználi/
22:
Zyemię com w gnyewie poprzyſyągł/ záś yą oglądáli.
23:
grafika
24:
Pſalm xcvj.

25:
Cantate Domino canticum nouum etc.


strona: V5

Kſyęgi Cżwarte.
1:
☞ Argument.
2:
W
Laſny ieſt árgument w tym Pſalmie/ iáko y w tym przed
3:
nim. Abowiem ma w ſobie proroctwo o kroleſtwie Kry=
4:
ſtuſowym/ ktore ſie roznioſło á rozſzyrziło ná wſzytek ſwiát
5:
y miedzy pogány. I nápomina nas ku dzyękowániu/ á=
6:
bychmy będąc tego wdzyęcżni/ że nas Pan do niego powołáć racżył/ oká=
7:
zowáli mu tę wdzyęcżność/ ktora należy ofiárowániu dárow/ tho ieſt/
8:
iáko tho nadobnie wykłáda/ ábychmy ſłużyli iemu w boiáźni Bożey/ w
9:
ſtátecżnym wyznániu chwały iego/ w opowiedániu ſwiętego imieniá ie
10:
go: Iż Kryſtus ieſt Krol náſz/ ktory rozſądza w ſpráwiedliwośći/ to ieſt
11:
iż nas dáruye vſprawiedliwyenim y odpuſzcżenim grzechow/ oprocż
12:
wſzech godnośći y zaſług náſzych.
☞ Co s thego Pſalmu obacżáć mamy.
j.
Nápominánie ku ſłuſzney á godney chwale ſámemu pánu bogu.
ij.
Iáka ieſt obrzydła chwałá báłwánow przed oblicżym Bożym/ á iáko wdzyęcżna ſerdecżna chwałá Pánu Bogu.

13:
grafika
:
Z
Aſpiewaycie nową pioſnkę Pánu dobro=
:
tliwemu/
:
Niech ſie zniżj wſzitká ziemiá/ ku ćći ku chwa
14:
grafika
:
le iemu/
15:
grafika
:
R. ſpieẃaiąc błogoſłaẃcie ták
:
imię Páná ſwoiego/
:
Wyſławiáiąc dzyeń ode dniá/ święte zbáwienie ie=
16:
grafika
:
go/ Zwiáſtuycie miedzy narody/ chwałę/ á iego dziwy/ Co nád ludem
17:
grafika
:
ſwym okazał/ ták iáko Bog prawdziwy/
:
Gdyż ieſt wielki á możny Pan
18:
grafika
:
nád wſze bogi ſtráſzliwy.
19:
¶ Abowiem ini bogowie/ co ich w pogańſtwie mnoſtwo/ R.
20:
Iście nic inſzego nie ſą/ iedno márne cżártoſtwo/
21:
Ale ten Pan ktory ſtworzył niebo ſwoią możnością/
22:
Záwżdy kraſá wielka chwałá przed iego oblicżnością/
Swią=strona: V5v

Pſam dzyewięćdzyeſiąty ſſoſty.
iij.
Co zá wdzięcżne ofiári mamy nieść przed oblicżność Páńſką/ chcemyli vbłágać ſrogye rozgniewánye ieo.
iiij.
Pocyeſzne vtwierdzenye ku ſtałośći pod podobyeńſtwem/ áby wſzytcy ſtárzy/ młodzi/ vbodzy y bogáći weſelili ſie/ iż Pan Bog ſam chce być wyernym ſędzyą ich.
1:
Swiątobliwość ſławna zacność/ ná ſwiętym mieyſcu iego/
2:
Tám znieście ze wſzech narodow/ chwałę ſercá wiernego/
3:
Nieście powinowátą cżeść/ k ćći imieniá Páńſkiego.
4:
Wezḿcie s ſobą y ofiáry/ idąc w Páńſkie przybytki/
5:
Chwaląc go ná mieyſcu ſwiętym/ oddaycie mu ye wſzytki/
6:
Niech ſie wzruſzy wſzytká zyemiá/ od iego oblicżnośći/
7:
Rzecżcie iż we wſzech narodzyech/ kroluie Pan możnośći/
8:
Bo on racżył okrąg ſwiátá ták mocnie tu opráwić/
9:
Aby ſie ni w cżym nie zruſzył/ gdyby ſie miał cżym báwić/
10:
Bo Pan miedzy ludem ſwoim chce ſpráwiedliwy ſąd zyáwić.
11:
Rozráducieſz ſie y niebá/ y wy zyemſkie niſkośći/
12:
Wzruſz ſie y morze z weſelim w ſwoiey hoyney pełnośći/
13:
Ráduycie ſie wſzytki polá y rzecży w nich ſtworzone/
14:
Drzewá leśne w rádośći ſwey/ niech ſtáną zákwitnione/
15:
Bowiem Pan oblicżnie przyſzedł ſądzić zyemię w możnośći/
16:
Będzye ſądził okrąg ſwiátá/ w ſwoiey ſpráwiedliwośći/
17:
A ſchowa wierne národy/ w prawdzye Boſkiey miłośći.
18:
grafika
19:
Pſalm xcvij.

20:
Dominus regnauit exultet terra etc.
21:
☞ Argument.
22:
T
Ak iáko y ty dwá przednieyſze/ ták y ten Pſalm/ ſą wſzytki
23:
iednego árgumentu. Iedno iż ten oto vkázuie nam tu dwo
24:
ię zwirzchność kroleſtwá Páná Kryſtuſowego/ wiernym/
25:
iż ieſt to ſwięte kroleſtwo ná obłokach vtwierdzone/ to ieſt
26:
ſpráwiedliwością y ſądem/ á to kroleſtwo należy w wierze/
27:
zá ktorą otrzy
28:
mawamy odpuſzcżenie grzechow/ y obronę możney ręki Páńſkiey nád ſo=
29:
bą. Niewiernym záś to kroleſtwo/ iż ieſt ogniem trwáiącym. A dla tego
30:
tu vpomina wierne ku ſtałośći/ iżby w ſwiątobliwośći żywąc/ tho krole=
31:
ſtwo otrzymáli. A choć do cżáſu krzyż ábo iákie trudnośći ná nie przypa=
32:
dáć będą/ wſzákże ſie im to ſowitą pociechą y wybáwieniem nágrodzić
33:
muśi.
☞ Czo w tym Pſalmye pożythecżnego mieć możemy.
j.
Iż ſie ſłuſznye weſelić mamy/ wiedząc możnego Krolá á obrońcę Kryſtá Páná náſzego.

34:
grafika
:
P
An ſławnie krolowáć racży/ w wielkiey ſwey
:
wielmożnośći/
:
A ſłuſznie ſie rozweſelić iuż ma zye=
35:
grafika
:
miá w rádośći/
:
R. Wyſpi zacne niech ſie ſpołu
wdzyęcż=strona: V6

Kſięgi Cżwarte.
1:
grafika
:
wdzyęcżnie też rozráduią/
:
Gdyż nád ſobą ták ſławneo ná wſzytkim Kro=
2:
grafika
:
lá cżuią/ Ze wſząd obłoki wielkie mgły w okrąg Páná tákiego/ Spráwie
3:
grafika
:
dliwość á práwy ſąd mocnośc ſtolice iego. R.
ij.
Iáko ieſth ſrogye złym á niewyernym kroleſthwwo Páńſkye ktore tłumi mocarze ſwyáthá tego.
iij.
Kroleſtwo ſławne Páná Kriſtuſowe z wiernymi w niebie/ przed kthorym vpada márneo cżártá chwałá y ſproſna moc. iiij. Nápominánie wiernych ku wdzięcżnośći á prawdziwemu poznányu Páná ſwoiego.v. Cżęſte przypominánie/ iżbychmy ſie złośćiwych ſpraw zwirzchnich y zewnęthrznych przeſtrzegáli.

4:
¶ Ogień ſrogi s przodku pała/ od iego oblicżnośći/
5:
W okoł wſzędy ſprzećiwniki/ zápali w ſwey ſrogośći/
6:
Okrąg zyemie oświećiły tu łyſkáwice iego/
7:
Co vźrzawſzy niſkość zyemie wzruſzyłá ſie od niego/
8:
Gory iák woſk ták ſpłynęły/ od Páńſkiey oblicżnośći/
9:
Zyemiá drżáłá dziwuiąc ſie/ iego wielkiey możnośći.
10:
¶ Spráwiedliwość iego wielką/ niebioſá zwiáſtowáły/
11:
Ná wſzem możną chwałę iego/ narody oglądáły/
12:
Niechże będą poháńbieni/ á niech ſie záwſtydáią/
13:
Ktorzy rzezánym Báłwánom/ iáką chwałę dawáią/
14:
A niechay ſie iuż do końcá/ w rozumiech ſwych oſzalą/
15:
Ci co w nicżemnych obrázyech/ ták ſie vpornie chwalą.
16:
¶ Chwalcieſz Aniołowie Páńſcy/ Páná Bogá ſwoiego/
17:
Co ſłyſząc też wierny Sion/ rozráduie ſie s tego/
18:
Corki Iudſkie/ vprzeymie ſie z weſelim roſkocháły/
19:
Iż ſkrytość ſądow twych Pánie/ iuż ták ná wſzem poznáły/
20:
Gdyżeś ty ieſt nawyzſzy Pan/ po wſzytkiey zyemi ſrogi/
21:
A ſam ná wſzem wywyzſzony/ nád wſzytki ine bogi.
22:
¶ Ktorzy miłuiecie Páná/ chrońcie ſie káżdey złośći/
23:
Gdyż Pan ſtrzeże duſz ſwych ſwiętych tu w ich niebeſpiecżnośći/
24:
Ty co zna ſercá práwego/ z rąk grzeſznych ie wybáwi/
25:
A nád káżdym ſpráwiedliwym/ świátłość wielką obiáwi/
26:
Weſelcieſz ſie ſpráwiedliwi/ w tákowym możnym Pánie/
27:
Niech w was ſwyętey chwały iego/ wiecżna pámięć zoſtánie.
28:
grafika
29:
Pſalm xcviij.

30:
Cantate Domino canticum nouum etc.
31:
☞ Argument.
I ten Pſalmstrona: 6V

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty oſmy.
1:
I
Ten Pſalm s pirwſzymi dwiemá/ ieſt práwie iednákiego
2:
położenia. Bo nam też tu przekłáda przed ocży náſze/ dzi=
3:
wną możność Páná á zbáwicielá náſzego Kryſtuſá Iezu
4:
ſá/ kthory będąc Pánem wſzego ſwiátá/ otrzymáć racżył
5:
zwycięſtwo nád cżártem ſprzećiwnikiem narodu ludzkie=
6:
go/ ktory iuż był wzyął tákową moc ná ſwiecie/ iż trzymał
7:
w więzyeniu á w niewoli ſwoiey wſzytek narod ludzki. Aż then dobrotli=
8:
wy Pan widząc tháką cięſzkość ludu ſwoiego/ ſtłumił y cżártá y śmierć y
9:
grzech/ ktorzy nam záwżdy ſą y byli głownymi nieprzyiacioły. A on ſam
10:
nikth iny wydárł nas z mocy ich/ zá co ſłuſzne dzyęki iemu cżynić mamy/
11:
gdyż nas s tego y tu Pſálmiſtá vpomina.
☞ Co potrzebneo s tey pioſnki ſobie obieráć mamy.
j.
Nápominánie ku wyſławyániu zwjcięſtwá Páná Kryſtuſowego.
ij.
Zwycyęſthwá Páńſkye nád grzechem y nád cżártem.
iij.
Zwycyęſthwo nád ſwiátem y nád możnoſciámi yego.
iiij.
Powtharzánie wdzięcżney chwały Páńſkyey
v.
Nápominánie ku ſerdecżney rádośći.
vj.
Iáko zyemiá y nyebo pełno ieſt tey nie ogárnioney ſpráwiedliwośći Páńſkyey.

12:

13:
grafikaetc. Iáko xxxvj.
14:
S
Pyewaycye Pánu ſwemu w ſerdecżney rádośći/
15:
Nową pyoſnkę/ iż racżył cudá ſwey możnośći/
16:
Dziwnye nam tu okázáć z miłoſyerdzya ſwego/
17:
Co ſławnye ſpráwowáłá práwa ręká yego/
18:
A wyecżna moc rámyenyá yego ták ſwyętego.
19:
Bo Pan ſpráwił zbáwyenye ſwoye ſwyęte yáwnye/
20:
Spráwiedliwość ſwą zyáwił przed narody ſławnie/
21:
Roſpomnyał ná ono ſwe miłoſyerdzye ſwyęte/
22:
Ktore myał nád wyernymi od wyekow zácżęte/
23:
Z domu Izráelſkyego w prawdzye ſobye wzyęte.
24:
Wſſytki gránice zyemye yáwnye oglądáły/
25:
Spráwy Bogá náſſego co ſye możnye sſtáły/
26:
Iż racżył dáć zbáwyenye ná wſſem ludu ſwemu/
27:
Nyechże ſye rozráduye wſſytká zyemyá yemu/
28:
Záſpyewaycyeſz z weſelim wſſyſcy Pánu temu.
29:
Wdzyęcżnymi głoſy Pánu/ pſálmy ku ćći yego/
30:
Ná rozlicżnych przypráwách s ſercá ochotnego/
31:
Wſſyſcy ſpołu ſpyewaymy/ yemu chwałę daymy/
32:
Trąb myedzyánych/ Kornetow też nye zányechaymy/
33:
Ná káżdym Inſtrumencie yemu cżeść dzyáłaymy.
34:
Weſelcye ſye przed możnym Krolem Páná ſwego/
35:
Nyech ſye wzruſſy y morze y pełnośći yego/
36:
Okrąg zyemye y wſſyſcy co ná nim myeſzkáyą/
37:
Rzeki y wſſytki gory nyech ſye roſkocháyą/
38:
Iż wyelką możność Páńſką tu nád ſobą znáyą.
39:
Wſſyſcy ſpołu przed Pánem ráduymy ſye wdzyęcżnye/
40:
Iż racżył przydź rozſądzáć zyemyę tę beſpyecżnye/
Bo thenstrona: X

Pſalm dzyewyęćdzyeſiąty dzyewyąty.
1:
Bo then okrąg ſwyátá tego w ſwey ſpráwiedliwośći/
2:
Rozſądzi Pan ſpołu z ludźmi w tákowey práwośći/
3:
Ktorey rozum nye ogárnye y zyemſkye niſkośći.
4:
grafika
5:
Pſalm Xcix.

6:
Dominus regnauit iraſcantur populi etc.
7:
☞ Argument.
8:
S
Lawne ieſt thu w tym Pſalmie cżynienie dzyęk/ zá Krole=
9:
ſtwo Kryſtuſá Páná/ iż ſie rozſzerzyłá prawdá ſwięthych
10:
ſłow iego po wſzytkim ſwiecie. I vpomina nas thu Pſál=
11:
miſtá/ ábychmy nie tymi zwierzchownymi ofiárámi oká=
12:
zowáli wdzyęcżność ſwą Pánu/ zá to hoyne dobrodzyeyſtwo iego/ ále ſer
13:
decżne dzyęki ábychmy cżynili iemu. A ták właſnie ſie ten Pſalm prziſto=
14:
ſował ná kroleſtwo Ewányeliey ſwięthey po wſzem ſwiecie/ gdyż ieſt ie=
15:
dnákiego árgumentu/ ábo położenia s przednieyſzymi.
☞ Co nam ten Pſalm vkázuie
j.
Iż choć ludzye źli nie ſą wdzięcżni prawdy Ewánieliey s. á wżdy oná ma moc po wſzem ſwiecie.
ij.
Prawdziwe ſłowo páńſkie ieſt złym bárzo ſtráſzliwe/ á przed nim vpada káżde koláno niebieſkie/ ziemſkie y piekielne.

16:
grafika
:
M
Ożnie Pan náſz kroluie ácż ſie ludzye gnie=
:
wáią/
:
Ci co vpornie żywąc mocy iego nie
17:
grafika
:
znáią/
:
R. Bo ten co nád Cherubin ſiedzi ná
:
wyſokośći/
:
Wzruſzył ziemſkie kroleſtwá w ſwoiey
18:
grafika
:
dziwney możnośći/
:
R. Pan wielki co w Syonie ták ſławnie roſkázuie/ R.
:
Nawyzſzy nád wſzytkimi ſam w narodziech pánuie.
19:
Wſſyſcy to wyznáć muſſą/ iż imyę twe yeſt wyelkye/ R.
20:
Stráſzliwe ná wſſem ſwyęte tu nád imyoná wſſelkye/
21:
Kroleſtwo Krolá tego yeſt w tákowey zacnośći/ R.
22:
W ktorim nyet nic milſſego nád ſąd ſpráwiedliwośći/
23:
Gdiś ſąd y ſpráwiedliwość ſam vtwierdził náſz pánie
24:
W narodzie Iakobowym coś w nim miał ſwe kochánye.
XPodno=strona: Xv

Kſięgi Cżwarte.
iij.
Przywodzenie ná pámięć dawneo miłoſierdzya Páńſkyeo.
iiij.
Przycżyná/ dla cżego Pan wyſłuchawał ſwoich/ iż byli pilni woley iego.
v.
Iáko gdy chodzim wedle woley bożey/ wſzytko ſie nam po myſli dzyeie: A gdy odſtąpyemy Páná/ iáko wneth ná nas ſprzećiwne rzecży przypádáią.
vj.
Nápominánie ábychmy ni ku komu inemu/ iedno ku Pánu z wiernymi proźbámi podnośili ocży y ſercá náſze/ wiedząc iż mu rownya nie máſz áni w niebie ni ná zyemi.
1:
Podnoścye z wyelką ſławą Páná Bogá náſſego/
2:
Wſſyſcy chwálcie podnożek ſwiętych ná wſſem nog yego/
3:
Iák Moiżeſz y Aaron oni ſławni kápłani/
4:
Ktorzy będąc też wyelcy ludu yego hetmáni/
5:
Iáko y on Sámuel/ iż go ták miłowáli/
6:
A tácy imyenyá yego w potrzebách ſwych wzywáli.
7:
Wzywálić Páná tego á on ye wyſłuchawał/
8:
Vſtnye w ſłupye tęcżowym cżęſto z nimi rozmawyał/
9:
Abowyem ſtrzegli ſwyádectw y przykazánya yego/
10:
Ktore im on dáć racżył/ by byli pilni tego/
11:
A iżby ſye porządnye á w wyerney ſtátecżnośći/
12:
Tu ná wſſem podobáli yego ſwyętey miłośći.
13:
Możny Pánye Boże náſz tyś ich ſam wyſłuchawał/
14:
A miłoſyernym Bogyem záwżdyś im też tu bywał/
15:
A wſſákżeś ſye yednák mśćił yáwnye náde wſſytkimi/
16:
Kyedy cye obrażáli wynaleſki ſwoimi/
17:
Boś ty Bog co nye ćirpiſz ſwowoleńſtwá náſſego/
18:
Zwłaſſcżá gdy co wymyſlim nád wolą boſtwá twego
19:
Wywyzſſaycyeſz z wyelką cżcyą Páná Bogá możnego/
20:
Podnoſſąc ocży w zgorę gdzye yeſt máyeſtat yego/
21:
Chwálcye go tám ná yego chwálebney wyſokośći/
22:
Wiedząc iż też pan Bog náſz yeſt ták zacney ſwiątośći
23:
Nyemáſz w yego ſwyątośći nigdzyey rownia żadnego
24:
Bo on wyecżnye kroluye w mocy boſtwá ſwoyego.
25:
grafika
26:
Pſalm C.

27:
Iubilate Deo omnis terra etc.
28:
☞ Argument.
29:
W
Káżdey rzecży z wyzſzymi Pſalmy/ y ten ſie też w árgumen
30:
cie zgadza. Bo ſie właſnie á iſtotnie ściąga ná kroleſtwo
31:
Páná Kryſtuſowe/ gdzye go opowieda być Bogiem pra=
32:
wdziwym á práwym/ y Krolem y Pánem wſzego ſwiátá.
33:
Ktory nas ſtworzywſzy/ zbáwi od wſzytkich grzechow náſzych/ y sſtał
34:
ſie łáſkáwym á miłośćiwym oycem w ſwięthym miłoſierdzyu ſwoim. A
35:
ták tu będzyeſz miał oſobliwą pociechę s tych wſzytkich wyzſzey wypiſá=
36:
nych Pſalmow/ iż kędy przipomina zewnętrzne chwały/ á cżynienie dzięk
37:
Teſtámentu nowego: Tu rozumiey táiemnie/ iż iuż tym w niwecż ſą obro
38:
cone/ y ná ſtronę zárzucone wſzytki chwały/ ofiári/ y ſpráwy zakonne.


strona: X2

Pſalm Setny.
☞ Cżego nas ten Pſalm napilniey vcży.
j.
Iż wſzyſy pokichmy tu ſą iedno żywi/ ábychmy Páná bogá ſerdecżną chwałą yego wyznawáli.
ij.
Kryſtus Bog náſz y ſtworzyciel/ y wyecżna chwałá náſzá.
iij.
Wyznánie niegodnośći cżłowyecżeńſthwá náſzego/ á wżdi Pan ieſt oycem y páſterzem nędznych nas owiecżek ſwoich.
iiij.
Iż nye zwierzchowne chwały/ ále ſerdecżne vſthy ſwemi z wyelką ochotą Pánu wyznáwáć/ y ofiárowáć mamy.
v.
Iż ieſt Kriſtus Pan miłośćiwym Bogiem nędzney krewkośći náſzey/ do ktoreo ſie wyernie s chucią vciekáć mamy.
1:
grafika
:
W
Szyſcy ktorzy ná zyemi mieſzkacie/ Słu=
2:
grafika
:
ſznie Bogu weſelić ſie macie/
:
Słuſzcieſz Pá=
3:
grafika
:
nu w wielkiey weſołośći/ A wnidźcie do iego oblicżnośći/ Ochotnie mu
4:
grafika
:
cżyniąc cżeść w rádośći.
5:
Abowyem wyedzcye iż ten Pan yeſt Bog/
6:
Ktory wſſytkim záwżdy może być ſrog/
7:
Tenći nas ſam miłośćiwye ſtworzył/
8:
A nád wſſytko ták zacnye przełożył/
9:
By ſobye z nas wyecżną chwałę mnożył.
10:
Mycyechmy go nye ſtworzyli ſámi/
11:
Gdyż ſye yáwnye śmyertelnymi znamy/
12:
On nas chowa yák Ocyec dzyatecżki/
13:
Mychmy ſą yego lud y owyecżki/
14:
Nádeń prożno ſſukáć gdzye vcyecżki.
15:
Wnidźcyeſz wſſyſcy w ſwyęte bramy yego/
16:
Wyznawáyąc yáko Páná ſwego/
17:
W páłacoch yego cżynyąc wyznánye/
18:
W pyoſnkach w himnyech wyedząc iż w tym Pánye/
19:
Záwżdy náſſe yeſt mocne vfánye.
20:
Chwalcyeſz wſſyſcy ſwyęte imyę yego/
21:
Wyedząc go być Páná naſłodſſego/
22:
Gdyż yego miłoſyerdzye beſpyecżnye/
23:
Z narodu áż do narodu wdzyęcżnye/
24:
S prawdą yego trwa ná wyeki wyecżnye.
25:
grafika
X 2Pſalmstrona: X2v

Kſyęgi Cżwarte.
1:
Pſalm cj.

2:
Miſericordiam et iudicium cantabo etc.
3:
☞ Argument.
4:
N
Adobny á káżdemu pámięći godny ieſth then Dawidow
5:
Pſalm/ á zwłaſzcżá goſpodarzowi/ kthory chce porządny
6:
być w cżeladce ſwoiey. Bo tu Dawid ſwięty wyráźił iáw
7:
nie wſzytki ſpráwy/ ktore w nieporządnych páłacoch lu=
8:
dzi známienitych/ y tákże y w nizſzych ſtaniech/ zwykły ſie okázowáć: Kę=
9:
dy nic inego nie máſz iedno obłudność/ fáłſz/ zdrádá/ obmowiſká/ po=
10:
chlebſtwá/ ſzyderſtwá/ co dziś wſzytko dworſthwem przezywáią. Kędy
11:
ſie też okázuie w ſámych goſpodarzoch pychá/ zbytki/ márná pompa co
12:
dziś doſtátkiem á goſpodárſtwem zową. Ale iáko ſtára przypowieść/ Iá
13:
ki pan táki ſługá. S tego tu Dawid ſwięty przeſtrzega á vpomina á prze
14:
kłáda przed ocży wſzytkim przełożonym/ iáko ſie w ſwych ſthaniech y w
15:
domiech záchowywáć máią/ á iákie ſługi y dworzány ná ſwych dwo=
16:
rzech około ſiebye báwić máią/ przykłádem tego krolá ſwiętego.
☞ Czo then to Pſalm pokłáda przed ocży náſze.
j.
Iáko ſie káżdy przełożony y goſpodarz w domu ſwoim porządnie záchowywáć ma/ áby chodził w nyewinnośći s cżyſtym ſercem przed Pánem Bogiem.
ij.
Aby nie ſkłániał ocżu ſwoich ná nieſpráwiedliwość/ á áby ſie ſtrzegł pochlebcow w domu ſwoim.

17:
grafika
:
M
Iłoſierdzye y ſąd twoy wſzechmocny miły
:
Pánie/ Wyſpyewam weſeląc ſie gdyś mi dał
:
to poznánie/
:
Iák ſie w niepomázánej drodze ſwej mam zá
18:
grafika
:
chowáć/ gdy ſam ku mnie przydź racżyſz á bę
19:
grafika
:
dzyeſz mie ſpráwowáć/
20:
grafika
:
R. W niewinnym ſercu moim ábych przed tobą chodził/
:
A iżbych w domu ſwoim żadnemu nie záſzkodził.
21:
Nye kładłciem przed ocży ſwe rzecży nyeſpráwyedliwey/
22:
Co przewrotność cżynili miałem w nienawiśći ſwey/
23:
Serce złośćiwe ku mnye nigdy nye przyſtawáło/
24:
Kto ſye ſkłániał ku złośći znáć mi ſye go nie chciáło/
Tego costrona: X3

Pſalm Setny pirwſſy.
iij.
Iż łákomych/ pyſznych/ á obmownych ſług ćirpieć nie mamy/ iedno wyernych/ á tych ktorzy ſie Páná bogá boią/ thych ſpołecżnośći vżywáć mamy.
iiij.
Przecż zdradiec kłamcow/ y wſzjtkich wſzetecżnikow w domyech ſwoich chowáć nye mamy/ y owſzem thákye ku lekkośći á ná śmyerć wyłęcżáć s pośrzod wiernych/ mamy.
1:
Tego co ćći vwłacżał bliźnyemu potáyemnye/
2:
Przeſládowałem záwżdi/ był mu ſprzećiwnik ze mnie.
3:
Z nyenáſyconym w ſercu á z ocżymá pyſſnymi/
4:
Nye chcyałem nigdy yádáć poſpołu s tákowymi/
5:
Ocży moye ku wyernym záwżdy ſye oglądáły/
6:
By w cżęſtym towárzyſtwye ſpołecżnye záſyadáły/
7:
A ten co nie zmázáną tu záwżdy drogą chodził/
8:
Ten mi ku wdzyęcżney ſłużbye ták ſye ná wſſem przigodził.
9:
Nye zbędzye ſye w domu mym ten ktory cżyni zdrádę/
10:
Ani ten ktory w kłamſtwie ma ſwą ſzpetną przyſádę/
11:
Abowyem káżdy kłamcá ocżom moim yeſt brzydki/
12:
Ránom wſtáyąc zábiyał ná zyemi grzeſſne wſſytki/
13:
Abych ty co złość broyą wygnał z myáſtá Páńſkiego/
14:
Zá ich wſſetecżne ſpráwy do wyęzyenya wyecżnego.
15:
Pſalm cij.

16:
Domine exaudi orationem meam etc.
17:
☞ Argument.
18:
Z
Námienity záprawdę ieſt Pſalm ten. Bo w nim ieſt wła
19:
ſnie wyráżona oſobá kościołá ſtárego Teſtámentu/ w kto=
20:
rym było wiele wiernych: Kthorzy cżuiąc grzech ſwoy y
21:
gniew Boży nád ſobą/ rozumieiąc iż ſobie z niego nicżym
22:
pomoc nie mogli/ z żáłością á s płácżem wołáią ku Pánu Bogu/ áby
23:
przez Kryſtuſá wyſłucháni byli/ máiąc pewną nádzyeię/ iż im on á nikt
24:
iny miał przynieść od Oycá ſwego niebieſkiego wiecżne błogoſłáwień=
25:
ſtwo/ odpuſzcżenie grzechow/ y wybáwienie od wiecżney śmierći. A oſo=
26:
bliwie nam tu záleca dobrotliwość Boſką/ iż on nas w ſmutkach/ w tro=
27:
ſkách/ á w niedoſtáthkach náſzych nigdy nie przebacża/ owſzem nas zá=
28:
wżdy miłośćiwie wyſłucháć racży/ iáko Pan á Ociec náſz dobrotliwy.
☞ Czo ieſth w thym Pſalmye nam pożytecżnego.
j.
Proźbá cżłowieká ſrogościámi grzechow ociążonego/ kthory cżáſem zwątpi o miłoſierdzyu Páńſkim.

29:
grafika
:
P
Anie vſłyſz modlitwę mą/ głos moy niech przi
:
dzye k tobie/ Bom iuż w tákowey cięſzkośći nę
30:
grafika
:
dznicżek zwątpił ſobie/
:
Nie odwrácayże odemnye oblicá Pá=
31:
grafika
:
nie tweo / W dzień trapienia nákłoń ku mnie v
X 3dznicżekstrona: X3v

Kſięgi Cżwarte.

:
chá nałáſkáwſzego/
1:
grafika
:
R. Owa w ktory kolwiek tu dzyeń k tobie Pánye
:
záwołam/
ij.
Czo ieſt zá cięſzkość grzechu/ gdi gi cżłowiek pozna nád ſobą/ iuż dni iego ſą podobne tim rzecżam/ ktore ſie thu ná plác przytacżáią/ iáko dym etc.
iij.
Podobieńſtwo cżłowyeká grzeſznego/ ktory ſie sſtawa iáko w puſtiniach mieſzkáiący miedzy nyewyernymi/ dáleko od ſpołecżnośći wyernych.
iiij.
Iákie vniżenye ma być káżdeo/ ktorego trapią wielkośći grzechow.
v.
Podnyeſienye práwey á wyerney myſli ku pánu Bogu káżdego wierneo páńſkyego/ kthory zna krewkość cżłowyecżeńſkiey nátury ſwoiey.
vj.
Proroctwo iáwne o koścyele ſwiętym/ ktory miał być z rozlicżnych narodow Pánu zgromádzon.
vij.
Wezwánye ábo powołánye pogánow w iedność koſcyołá ſwiętego/ ktorzy z wiecżnego potępienya wezwáni ſą do łáſki Bożey.

:
Wyſłuchay mie niech prętki twoy rátunek ná wſzem vznam.
2:
¶ Bowiem dni me práwie iák dym/ ták ſie márnie rozchwiáły/
3:
Kośći moie iák drwá ſuche prętko bárzo zgorzáły/ R.
4:
Zwiędło we mnie ſerce moie iak potłocżone śiáno/
5:
Zápomniałem chlebá ſwego yeść y wiecżor y ráno/
6:
Od głoſu płácżu y żalu odełkánia wielkiego/
7:
Práwie nędzne vſtá moie przyſchły do ciáłá mego.
8:
¶ Sſtałem ſie iáko Pelikan w puſtyniách mieſzkáiący/
9:
A práwie iák nocny Lelek po puſtkach ſie kryiący/
10:
Cżułem iáko piecżliwy Wrobl záwżdy ſiedząc pod dáchem/
11:
Rychłoli zrzucą gniazdko me cżekáiąc z wielkim ſtráchem/
12:
Przez cáły dzyeń ſprzećiwnicy ná wſzem mi vrągáli/
13:
Drudzy mie obłudnie chwaląc/ ná mie ſie ſprzyſięgáli.
14:
¶ Bom práwie iáko popiołu vżywał chlebá ſwego/
15:
A w kubek ſwoy mieſzałem płácż tu cżáſu káżdego/
16:
Abowiem od gniewu twego dziwnie popędliwego/
17:
Podniozſzy mie roſtrąćiłeś á ſtárłeś mie nędznego/
18:
Dni wſzytki me práwie iák cień pręciuchno przeminęły/
19:
A ia y wſzytki śiły me iáko śiáno zwiędnęły.
20:
¶ Ale ty moy miły Pánie wiecżnie trwaſz bez wſzey ſzkody/
21:
Pámiątká twa od národow miedzy ine narody/
22:
Ty powſtawſzy zmiłuieſz ſie nád wiernym twym Syonem/
23:
Bo przyſzedł cżás zmiłowánia nád nim ták opuſzcżonym/
24:
Gdyż ſie ſługom twym kámienie iego vpodobáły/
25:
Ktore były w ſpuſtoſzeniu zá długi cżás zoſtáły.
26:
¶ Lękną ſie wſzytki narody imieniá twego Pánie/
27:
Spádnie ſtrách ná krole zyemſkie á chwały twey lękánie/
28:
Abowiem zbudowáć racży Pan ſwoie wierne Sion/
29:
A okaże ſie w chwale ſwey w nim możnie ze wſzytkich ſtron/
30:
Bo łáſkáwie ná modlitwę pokornych weźrzeć racżył/
31:
Nie wzgárdził proźby ich ktorą z wiernego ſercá bacżył.
32:
¶ Niech ty rzecży roſpiſuią w inych narodzyech wſzędzye/
33:
Gdyż ná potym lud ſtworzony też Páná chwálić będzye/
34:
Iż ták racżył miłośćiwie s ſwey ſwiętey wyſokośći/
35:
Weźrzeć iák dobrotliwy Pan ná ty zyemſkie niſkośći/
36:
Aby vſłyſzał płácż onych ſrodze w grzechach związánych/
37:
A rozwiązał ſyny wiecżną śmiercią pomordowánych.
38:
¶ Aby zá to imię Páńſkie w Sionie wyſławiáli/
39:
W wdzyęcżnym iego Ieruzálem iemu chwałę dawáli/
40:
Ná ten cżás gdyby ſie ludzye poſpołu zgromádzili/
41:
A wſzytki kroleſtwá ſwiátá/ áby Pánu ſłużyli/
Ale oto nástrona: X4

Pſalm Setny trzeći.
viij.
Przycżyná/ dla cżego Pan zgromádził pogány w yedność koścyołá/ áby s tąd było ſławnieyſze imię iego.
ix.
Iż niebo y zyemyá pierwey przeminąć muſzą/ á ſłowá y chwałá Páńſka nigdy nye przeminie.
x.
Obyethniczá y błogoſłáwyeńſthwo wiernemu kościołowi Páńſkiemu/ iż ich potomſtwo ná wyeki wiecżne w łáſce Páńſkiey zoſtánie.
1:
Ale oto ná tey drodze Pan moc moię vniżył/
2:
Nędznych dni żywotá mego ku vznániu vbliżył.
3:
¶ Rzekłem Boże moy nie rácż bráć mnie w pośrzodku dni moich/
4:
Gdyż po wſzech narodzyech ſłynie wiecżna długość lat twoich/
5:
Tyś s pocżątku Pánie zyemię ták możnie vfundował/
6:
A niebioſá mocą rąk twych ná wſzem dziwnye ſpráwował/
7:
Onyć przeminą á ty ſam zoſtánieſz w ſwey możnośći/
8:
Wſzytki iáko wiotcha ſzátá ták przydą ku ſtárośći.
9:
¶ Práwie iák wiotche odzyenie ták ye odmienić racżyſz/
10:
Ale ty ſam ſiebie nigdy iuż ni w cżym nie z inácżyſz/
11:
Zyemiá niebo to ſie wſzytko inák pomieſzáć muſzą/
12:
Látá twe w cále zoſtáną á wiecżnie ſie nie wzruſzą/
13:
Synowie wiernych ſług twoich będą s tobą mieſzkáli/
14:
K wiecżney ćći twey potomſtwá ſwe będąć tu rozmnażáli.
15:
grafika
16:
Pſalm ciij.

17:
Benedic anima mea Domino etc.
18:
☞ Argument.
19:
N
Adobna á známienita modlitwá w tym Pſalmie/ w kto=
20:
rym Dawid ſwięty dzyękuie Pánu Bogu zá wſzythki do=
21:
brá duchowne y cieleſne/ iż dármo racży odpuſzcżáć grze=
22:
chy/ iż nas broni w tym docżeśnym żywocie/ iż nas miłośći
23:
wie cieſzy/ iż nas w pokoiu duſznym y cieleſnym záchowywáć racży/ iż dá=
24:
ie poznáwáć prawdę ſłowá ſwego ſwięthego/ iż nam wſzytko łáſkáwie
25:
przepátruie/ á nic nie chce pámiętáć ná złośći/ ktorymi z náſzey krewkiey
26:
á mdłey nátury obrażamy máieſtat iego. A ná końcu przydał proroctwo
27:
o Kroleſtwie Kryſtuſowym/ iż to wſzytko w nowym Teſtámencie przez
28:
Apoſtoły miáło być obwołano y opowiedzyano.
☞ Czo zá pożytki s tego pſalmu weźmiemy.
j.
Iż my przywodząc ſobye ná pámyęć wyelkość dobroći Páńſkich/ mamy dobrorzecżyć y błogoſłáwić imię Páná ſwoiego.
ij.
Wdzyęcżna obietnicá kościołowi ſwiętemu iż w tych záſtárzáłich cżáſiech myał być odnowion iáko orzeł ku pirwſzey zacnośći.

29:

30:
grafikaetc. Iáko x. Pſalm.
31:
B
Logoſłaẃ duſſo moyá wdzyęcżnye Páná mego/
32:
I wſſytki wnętrznośći me/ ſwyęte imyę yego/ R.
33:
Iuż nyechay dobrorzecżą yák Páná możnego/
34:
Duſſá ma nyech yuż nigdy nye zápomni tego/ R.
35:
Co zá dobrodzyeyſtwá ma z łáſki Páná ſwego
36:
Nyechże go dobrorzecży yáko wſſechmocnego. R.
37:
Tenći oto miłośćiw tu káżdey twey złośći/
38:
Ktory vzdrawya wſſytki twe ták mdłe krewkośći/
X 4Ten wyy=strona: X4v

Kſięgi Cżwarte.
iij.
Iáko pan wiernym krzywdę ćirpiącym/ ieſt ſpráwiedliwjm mśćicyelem/ cżego iáwny przykład Exo. xiiij.
iiij.
Iż ieſt Pan nye vkwápliwy w gniewie/ ácż go k nyemu pobudzamy.
v.
Nigdy ſie Pan bog z námi wedle złośći náſzych obchodzić nye racżył áni chce.
vj.
Záwżdy Pan s thákowemi co ſie go boią/ miłośćiwie ſie obchodzi yáko ociec s ſyny/ znáiąc żeſmy proch á nędzá.
vij.
Iż śmyerć docżeśna choć s ciáłá duch wynidzie/ nam nic ſzkodzić nie może/ gdyż przeſtępuyem s śmyerći do żywotá.
viij.
Błogoſłáwieńſtwo tym kthorzy przy woley á roſkazányu Páńſkim z boiáźnią ieo trwáyą.
1:
Ten wyymuie żywot twoy tu z nyebeſpyecżnośći/
2:
On cye miłoſyerdzim ſwym ozdobił z litośći/
3:
Ten nápełnił wſſytkich dobr hoynye twe żądośći/
4:
Odnowi cye yák Orłá k twey pirwſſey młodośći.
5:
Pan cżynyąc miłoſyerdzye y ſąd ſpráwyedliwy/
6:
Káżdemu ktory w krzywdzye yeſt záwżdy ćirpliwy/
7:
Oznaymił Moiżeſſowi yáko Bog prawdziwy/
8:
Drogi ſwe ktorymi wyodł ſwoy lud żáłośćiwy/
9:
Wſſem ſynom Izráelſkim ten Pan dobrotliwy/
10:
Dał zakon woley ſwoyey ná wſſem miłośćiwy.
11:
O yákoż miłoſyerny ten lutośćiwy Pan/
12:
Ktory nye vkwápliwym ku gnyewu chce być znan/
13:
I ktoż mu w miłoſyerdzyu może być przyrownan/
14:
Bo choćby y nabárzyey od nas był rozgnyewan/
15:
Iednák yeſt tu nam grzeſſnym łáſkáwye okazan/
16:
Iż ná wyeki w gnyewye ſwym nye może być záſtan.
17:
Bo wedle złośći náſſych nic nam źle nye cżynił/
18:
Nye płáćił wedle grzechow choć mu kto záwinił/
19:
Gdyż yák wyſokość nyebá od zyemye vmocnił/
20:
Thák boyącym ſye ſyebie Pan miłoſyernym był/
21:
Iák dáleko wſchod ſłońcá z zachodem rozdzyelił/
22:
Ták wſſytki złośći náſſe od nas precż wyplenił.
23:
Iáko ocyec co ſyny w łáſce zwykł ſpráwowáć/
24:
Ták tym co ſye go boyą Pan ſye chce záchowáć/
25:
Bo on mdłe przyrodzenye ſam lepyey racży znáć/
26:
Wye iżechmy nędzny proch/ co ſye im mamy sſtáć/
27:
Gdyż cżłowyek yáko śyáno nye może długo trwáć/
28:
Dni yego yák polny kwyát prętko muſſą miyáć.
29:
Abowiem y duch yego w nim prętko przeminye/
30:
Ták iż myeyſcá nye pozna s ktorego tu zginie/
31:
Lecż miłoſyerdzye Páńſkie toć ná wyeki ſłynye/
32:
Tym ktorzy ſye go boyą/ hoynye tu przypłynye/
33:
Wyernemu ſye nic złego nigdy nye náwinye/
34:
By był w śrzod nawáłnośći nic ſye nye ochynye.
35:
Wyerni w ſpráwyedliwośći będą tu chodzili/
36:
I ſynowye ich co ye oni rozrodzili/
37:
Ci ktorzy teſtámentu yego pilni byli/
38:
Cić ſye w cnotách tym wyęcey będą tu mnożyli/
39:
Aby theż s pámyęći ſwey yuż nye wypuśćili/
40:
Mándatow/ ktore im dał áby ye pełnili.
Panstrona: X5

Pſalm Setny cżwarty.
ix.
Iáwne á iáſne prorocthwo o kroleſtwie Páná Kryſthuſowym/ ktore ſie sſtáło thák zacne/ przez obwołánye Apoſtołow iego.
x.
Nápominánie ku wiernym ſzáfárzom ſłowá Bożeo/ áby kroleſtwo Páńſkie prawdziwym opowyedánim Ewányeliey rozſzerzáli.
xj.
Nadobne wyſławienie z dziękowánim zá ty cudá/ ktore pan możnye okázował/ y dziś okázuie w Kroleſthwye ſwoim nád wiernymi ſwoimi.
1:
Pan ſtolicę ſwą w nyebye thák możnye záłożył/
2:
A kroleſtwo ſwe w ſławye v wſſech rozwyelmożył/
3:
Dobrorzecżcyeſz Anyeli Pánu co was ſtworzył/
4:
Mocarze ktorych śiły ſam Pan ták rozſſerzył/
5:
By káżdy wolą yego w ſłowyech yego mnożył/
6:
Ten co ich ſłucháć będzye/ áby w nich wyecżnye żył.
7:
Wſſytki mocárſtwá yego/ Páná błogoſłaẃcye/
8:
Wy ktorzy mu ſłużycye/ tym ſye záwżdy baẃcye/
9:
Wolą yego yuż ná wſſem ſławnye wypełnyaycye/
10:
Słudzy wyerni tym ſobye łáſkę tu yednaycye/
11:
Wſſytki mieyſcá Páńſkich ſpraw Páná wyſławyaycie
12:
Iż on wſſędy pánuye ták to wyznawaycye.
13:
Ná wſſelkim myeyſcu ſłuſſa Pánu tákowemu/
14:
Wyznawáiąć cżeść chwałę yáko wſſech mocnemu/
15:
Bo wyelkye dziwy zyáwił tu ſwyátu wſſytkyemu/
16:
Duſſo moyá dobrorzecż temu Pánu ſwemu/
17:
Ktory ſam roſkázuye ſtworzenyu káżdemu/
18:
Cżyń cżeść chwałę yák Pánu wyecżnie trwáyącemu.
19:
Pſalm ciiij.

20:
Benedic anima mea Domino Deus meus etc.
21:
☞ Argument.
22:
W
Tym Pſalmie ieſt zacne á známienite wyſławiánie y dzię
23:
kowánie/ zá wſzytki zwierzchowne dobrodzyeyſtwá Páń=
24:
ſkie/ ktorymi obdárzył nędzny narod ludzki z miłoſierdzya
25:
ſwego/ ábychmy go s tąd poznawáli/ ććili/ y chwalili/ v=
26:
żywáiąc tego cnotliwie á pobożnie/ nie ná zbytki á márnośći nicżemnego
27:
ſwiátá tego. Y owſzem przypátruiąc ſie tu ſtworzonym rzecżam/ ábych=
28:
my vznawáli iáka ieſt dobroć Páńſka przećiw nam nędznym á nie go=
29:
dnym/ tákiey łáſki yego.
☞ Ku cżemu nas ten Pſalm napilniey wiedzye.
j.
Abychmy z duſze y ze wſzey myſli wyznawáli możność wielkiey dobroći Páńſkiey.

30:
grafika
:
D
Obrorzecż o Duſzo moiá thu s ſerc=
:
cá vprzeymego/
:
Páná Bogá kthory możnie ſpráwił
31:
grafika
:
moc Boſtwá ſwego/
:
R. A. práwie iák z wielkim
gwał=strona: X5v

Kſięgi Cżwarte.
1:
grafika
:
gwałtem boże w twey wielmożnośći/
:
Okazałeś ſie tu w chwale w niewy
2:
grafika
:
mowney ſławnośći/
:
Przyoblokłeś ná ſie świátłość iák odzienie koſztowne
3:
grafika
:
A roſciągnąłeś niebo ſwe iáko ſkorę ták rowne.
ij.
Dziwne ſtworzenie niebá/ iż nas ku vznányu możnośći Páńſkiey przywodzi.
Anieli ſłudzy cżłowieká.
Zyemia.
Morze.
Gromy.
Gory.
Zrzodłá.
Beſtye polne.

Ptaſzkowie.
Dzdze.
Zyołá rozlicżne
Owoce ku ludzkiey żywnośći.
Drzewá rozlicżne.
Láſy.

4:
¶ Tyś Pánie dziwną możność ſwą wſzędzye racżył obiáwić/
5:
Gdyś ſobie w wodách niebieſkich przybytki racżył ſpráwić/
6:
A iák woz tákeś przypráwił ſobie wſzytki obłoki/
7:
Przelatáiąc w prętkich wietrzech wſzędy ten ſwiát ſzeroki/
8:
Ktoryś zrządził Anioły twe wſzem zá duchy ſłużące/
9:
A ſługiś ſobie przypráwił ognie zápaláiące.
10:
¶ Ktoryś wſzytki grunty zyemie mocnie racżył fundowáć/
11:
Iż ſie iuż ná wieki wiecżne truduo máią zepſowáć/
12:
Tyś ią przykrył iáko płaſzcżem morſkich wod głębokością/
13:
Wſzędy wody nád gorámi y nád ich wysokością/
14:
Wſzákoż od bákánia twego wſzyſcy vciekáć muſzą/
15:
Przed głoſem gromu ſrogiego/ z wielkim ſie ſtráchem wzruſzą.
16:
¶ Wyſokość gor y pagorkow y wſzytkich pol niſkośći/
17:
Toś wedle mieyſc vfundował w twoiey Boſkiey możnośći/
18:
Záłożyłeś im gránicę/ by iey nie przeſtąpiły/
19:
By cieniem wyſokośći ſwych/ zyemie tey nie okryły/
20:
Thy co s ſkáliſtych pagorkow puſzcżaſz źrzodłá płynące/
21:
Przez pośrzodek gor przewodziſz wody przenikáiące.
22:
¶ S nich wſzytki beſtyie polne ták będą nápoiony/
23:
Loś y Ieleń vcieſzy ſie prágnienim ogárniony/
24:
Przy tych wodach y ptaſzkowie będą gniazdká miewáły/
25:
S pośrzod gáłązek kwitnących wdzyęcżnie będą ſpiewáły/
26:
Gdyż ty ſam gory pokrapiaſz dzdzem s ſwoiey wyſokośći/
27:
Ták iż pełná owocow zyemiá w ſwoiey hoyności.
28:
¶ Tenći Pan bydlątkom śiáno wywiodł z zyemſkiey niſkośći/
29:
Dał ludzyom zyołká rozlicżne/ wſzytko ku ich żywnośći/
30:
On ſam z zyemie racżył wywieść chleb dla cżłeká nędznego/
31:
I wino chcąc rozweſelić niewinne ſerce iego/
32:
Dał mu obfitość oleiu y