[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Fortuny i cnoty różność
rok wydania:   1524strona: kt

1:
Fortuny ij Cnoty Róznoſtz/
2:
w Hiſtorij o niektorym mło=
3:
dźieńczu vkázaná/ w ktore ieſt
4:
wypiſán zywot ſwietſki
5:
a zwláſſcża Zywot
6:
Dworſki.

7:
grafika
8:
Pokora ku ſwoijm,
9:
Dáymy Krolom ijch krolewſtwa/
10:
Butę Hardym/ ij ſzlachecztwa.
11:
Dáymy pieniądze Lakomym/
12:
Perly/ odźienije/ Roſkoſznym.
13:
Pyſznij czo chcecie to miéycie/
14:
Nám pokornym Cznotę dáycie.


strona: Av

1:
Wielmożnemu panu Krziſſtofowi z Szidlowcza
2:
Woiewodźie ij Staroſcie Krakowſkiému etc.
3:
panu ſwému łaſkawému/ Ieronim
4:
Wietor Impreſſor/ ſłużbę ſwą
5:
pokorną ij vkłonę powiedá.
6:
A
Cżkolwiek wiele ieſt ijnych mędrczow/ wiel
7:
możny panie Panie muóy námiłoſciwſſy/
8:
ktorzi o Sżcżęſciu a o Fortunie ludſkié piſali/ ale
9:
ciém nic tak gruntownie iako ninieyſſá Hiſtoriá
10:
o mieſcie fortuny ſſiroko ſama wſobie ogarnęła.
11:
Nigdźieciém zaijſté miedzy wielkoſcią wypiſaniá
12:
rozmaijtego ſſcżęſciá ſwiata tego mizernégo nie
13:
nayduiemy/ ktoreby nám s takowym kochanijm
14:
fortunę ſtánu wſzelkiégo wypiſuiącz/ ſerce cżło=
15:
wiecżé ktemu prziwodźiło/ aby więcey w ucżin=
16:
koch cznotliwych niżli w bogacztwie ſobie powo
17:
liło/ a tamo wſſytkę ſſcżęſciá ſwego mnogoſćz
18:
pokładało. A wſſakoż ſſcżęſłiwoſćz vcżinku ſſła
19:
chetnégo znakomitſſá ieſt w pańſtwie/ a w ſſcżę=
20:
ſłiwoſći mieniá ſwieczkiégo. Taćz zapráwdę obo
21:
ia Fortuna nad wſſytki ijné T.M. obłapila/ kto=
22:
rego ij pańſtwem dobrze znamienitȳ/ ij vcżynki
23:
niezlicżnych cznót krzeſciáńſkich okráſiła. Przeto
24:
iá bácżącz T.M. byćz ij cznotliweo ij fortūnégo/
25:
nie ſtydźilēſie oddacz kſiążecżek o Roznoſći For=
26:
tuny ij Cznoty napiſanych/ ktoré niewątpię ła=
27:
ſkawie prziymieſz. Dán w Krákowie ſiodmégo=
28:
naſtégo dnia Maia. Lata bożego. 1522.


strona: A2

1:
Hiſtoriá o niektorym młodźieńczu
2:
Zywot ſwiéczkj wypiſuiącz.

3:
M
Lodźieniecz niéktory był
4:
rządu potzćiwego: ten przi
5:
iáł do niektorego miaſta/
6:
poſrod ktoreego byłá góra
7:
wielká/ a zámek naniey/ na ktorym
8:
był pán tegoż miáſta rzecżony Sżcżę
9:
ſcie. Ale niebędącz tam znaiomy/ bo
10:
nigdi przedtym w onym mieſcie nie=
11:
bywáł: wiecháwſzi wbronę/ czo w bliz
12:
ſzey goſpodzie ſtanął v niektorego vbo
13:
giego goſpodárza/ ktoremu jmię było
14:
Prawda. Aczkolwiekciem przedtym
15:
dobrá bywała tato goſpoda/a wſzakoż
16:
teráz dlá mnogich rzecży widzi ſie nie
17:
zwolná/ abowiem iey goſpodarz z ni=
18:
nieyſzimi ludźmi nicz nieumie/ ij zdá
19:
ſie ijm jżby karmie nieſmacżne dáwáł
20:
a gorzkie piwo/ a zwłáſzcża żádne kro=
21:
tochwile w domu prze młode ludźi nie
22:
chowá/ bez cżego onii dźiſieyſzych cża=
A iistrona: A2v

1:
ſow bycź niechczą. Alećz ten goſpodárz
2:
był cżłowiek dobri/ a tę cznotę oſobną
3:
miáł/ iż goſciom dobrze ſłaćz kázáł/ a
4:
ſprawiedliwie ſie ze wſzytkimi obcho=
5:
dźił. Było też wtym mieſcie (iako ieſt
6:
podoba) goſpod rozlicżnych doſyćz/ ij
7:
goſpodarzow róznych obycżaiow: ale
8:
v burgmiſtrza náznamienitſzá/ a w
9:
ktore mnoſtwo goſćii zawżdi ſtawało
10:
dla ochotnoſći goſpodarza ktoremu ij
11:
mię było Dozwolá. On tedy młodźie
12:
niecz będącz na goſpodźie/ iął pytaćz
13:
ſwego goſpodárza Práwdy o wiele rze
14:
cży/ a zwłáſzcża o zwoleńſtwie mia=
15:
ſta/ o zamku/ ij o panu ktori na nijm
16:
ieſt. Rzecże mu goſpodárz: Miły mło=
17:
dźieńce o czo mie pytáſz/ radći wſzitko
18:
powijem/ nie tak prze żądanie twe/ ia
19:
ko więcey abych vrzędowi ſwemu do=
20:
ſyćz vczynił/ powiedźiećz o czo kto py
21:
ta/ prze czo mie teeż Prawdą zową.
22:
Náprzod tedy o zwoleńſtwie to wiedz


strona: A3

1:
iżći w naſzim mieſcie może każdi żyćz
2:
iako chce/ będźieli tylko miáł pozwo=
3:
lenie od pana Sżcżęſcia/ ktorićz wſzit
4:
kim roſkázuie wſzakoż ta ſwáwolá
5:
miaſta tego/ mnogim ſie mądrym lu
6:
dźiem niepodobá/ anij iey chwalą. A
7:
miedzy jnymi ieden cżłowiek/ ktorego
8:
iá ij ijnij dobrzi ludźie za boga mámy
9:
(dźiáno mu Iezus) żádnym obycża=
10:
iom iego nieprzyzwolił/ ij Krolem w
11:
nim byćz niechciáł/ a opuſćiwſſy go=
12:
ſpody znamienite/ v mnie zawſze mie
13:
ſzkáł z dwiemanáſcie ſług ſwych/ kto=
14:
rzy barzo byli ludźie dobrzi/ procż ie=
15:
dnego lotra a zdrayce/ ijmienem Iu=
16:
dáſza/ aleć temu nieblizu/ gdy v mnie
17:
pán Iezus goſciem był/ widźimi ſie
18:
ijż nad połtora tyſiącża ieſt ku dwu=
19:
dźieſcia ij cżterzy lát. O wiele dobrégo
20:
na on cżas pán Iezus ſwiatu cżinił/
21:
a wſzakoż mało ludźi tego dobrodźiey
22:
ſtwa wdźięcżno było. A iako ij tych


strona: A3v

1:
cżaſow/ ćiż mu náwiętſzymi nieprzy
2:
iácielmi byli/ Pych/ Dopor cżći/ Lu
3:
boſć/ Lakomſtwo/ a maiącz władzą v
4:
pana Sżcżęſcia/ ſwą potwarzą o gar=
5:
dło gij przyprawili/ a wſzakóż wżdy
6:
zákonu iego zágáſićz niemogli/ chociá
7:
ſie na to byli vpornie naſtawili. Są=
8:
ciem wżdy ludźie cznót wybornych/
9:
ktorzy iego nauki aż do ſmierći naſla
10:
duią. Ale ij mnie polećił był mnogie
11:
rzeczy ludźiem powiedaćz/ tzom rád
12:
cżinił/ y s pożytkiem ijch niemałym
13:
pokim był nie tak zubożáł/ dźiś nie
14:
maią mie nizácż/ tak ijż ku więtſzey
15:
moiey hańbie/ Leż a Pochlebnik dwa
16:
pana Sżcżęściá miłośnicy/ niepocże=
17:
ſnie mie z dworu wypchnęli. Acżkol=
18:
wiek wżdi niegdi ku niektorim dwo=
19:
rzanóm przichodzę a radźi mie widzą
20:
á wſzákoż ſnádź inij przeto iim nieprzi
21:
iaią/ y pana od wzglądu ich odwodzą/
22:
o cżim by długo powiedaćz/ cżego nie


strona: A4

1:
ieſt potrzeba/ bo ſie tego potȳ dowieſz.
2:
Ale nakoniecz o zwoleńſtwie tego mia
3:
ſta/ wiédz iżći ieſt wſzytkim przeſtro=
4:
no/ procż mała tych ktorzi na mię ła=
5:
ſkawi. O panu Sżcżęſciu niewiē czoć
6:
mám powiedaćz/ ktorego tako prze=
7:
mienne ſą rady/ iż y nawiętſzy miło=
8:
ſnicy iego/ nitz pewnego powiedźiećz
9:
niemogą. Máćz dworzán doſićz rozma
10:
itich: dwornych/ mownych/ chćiwych
11:
vpornych/ ktorzy hnetki s tobą znaio=
12:
moſćz wezmą/ y za towarziſza cie będą
13:
chcieli mieć: ale miły młodźieńcże toć
14:
radzę aby snimi wielkie przijaźni nie
15:
miał. Sąćz ini dobrzi mężowie: ktorȳ
16:
imiena Roſtropny/ Sprawiedliwy/
17:
Mierny: Miłoſierny/ Czny ij Mężny
18:
wktorichći ieſt prawá miłoſć y wiara.
19:
A przetoż będzieſzli przi tym dworze/
20:
nicz niecżiń bez ich rady/ niedbay żećz
21:
ſą letni/ ſtatecżni/ a ſpokoyni/ wierz
22:
mi iżći wſzytko dobrze poydźie/ ieſtli


strona: A4v

1:
ich poſłucháſz. Iáć v nich rád bywam
2:
a nalazłciem ie w ſwe przyiaźni barzo
3:
ſtáłe. Inych nieſłuchay chceſzli ku rzą
4:
dney mierze przyſćz/ boćz pán (iakom
5:
namienił) przemienny iáko wiatr/ a
6:
iakoby mu to nicz/ tego znędźićz/ owe
7:
go wſpanoſzićz/ iednego poniżyćz/ dru
8:
giego powizſzyć/ a tak kto ſie mądrich
9:
nierádźi/ trudno taką odmianę ſćir/
10:
pieć może. Wtweyći to woli/ możeſz
11:
vcżynićz tzo chceſz/ iáćz to mowię tzo
12:
tobie pożytecżno byćz znám/ acżkol=
13:
wiek mnodzi źle mi to oddáwáli. Abo
14:
wiem gdym im wiernie a prawie ra=
15:
dźił/ oni potym doſtąpiwſzy pańſkiey
16:
łáſki/ przed nim mie obwiniali y po=
17:
twárzali/ tako iż lehki pan richło im
18:
wierzącz/ ſwemu marſzáłkowi/ ktore=
19:
mu imię było Motz/ kazáł mie nielu
20:
toſciwie karaćz/ niedopuſzcżaiącz mi
21:
żádne ſprawy/ ale tuż więc pan Motz
22:
ſwemu ſłużebnikowi Nieſprawiedli=


strona: B

1:
woſći do kłody mie kázáł wſadźićz/
2:
wſzakoż wierzę ijż ty przećiw mnie
3:
tak niewdźięcżnym niebędźieſz. Sta=
4:
roſta na tym zámku po panu Sżcżę=
5:
ſciu pirwſze mieſtce má/ a ijmię mu
6:
Swáwolá/ ktorégo nie dworzanie tyl
7:
ko/ ale ij wſzytcy ijni ludźie ſą poſłu=
8:
ſzni/ a barzo ſie kniemu maią/ ij dru=
9:
dzy przećiw iemu za mało ſobie pana
10:
wáżą/ a tzo dźiwniey/ gardło/ cżeſćz/
11:
dobré mienié cżęſto przeń tratzą/ tak
12:
ſwą łagodą ludźi ſobie zwiodł/ acżkol
13:
wiek nierządny. Komornikow pana
14:
Sżcżęſciá ieſtći niemało doſyćz wſpa
15:
noſzałych/ a cżelnieyſzi Pych/ Dopor
16:
cżći/ Luboſćz/ Lakōſtwo/ ktorzy mie
17:
(iakom rzekł) z dworu wypchali. Po=
18:
tym ijnych mnoſtwo/ iako Słowo=
19:
twor/ Przechyra/ Swieboda/ Ządoſć
20:
ktore prożno wylicżaćz. Owá krotko
21:
mowiątz/ má pán Sżcżęſcie ſlug do=
22:
ſićz/ ale ieſtli ſie wſzitcy dobrze maią/
Bstrona: Bv

1:
tegoćz niewiém: ty tedy tzo chceſz vcżi=
2:
nićz dobrze ſobie rozmyſl. Wdźięcżná
3:
była nieiako onemu młodźieńtzowi
4:
rzecż práwdźiwá/ a takoż v niego prze
5:
bywáł na chwilę. Aż potȳ iedneo dnia
6:
przijdą dworzanie do miaſta ku bieſie=
7:
dźie s panem Staroſtą Swąwolą/ ij
8:
ijnych ſłużebników mnoſtwo snijm/
9:
a oſobno Lakōſtwo a Ządoſćz: ij ſie=
10:
dli v Burgmiſtrza Dozwoły. A tak ſie=
11:
dzącz w rozmaijtey rozmowie/ ięli ga
12:
daćz: Przyiáł tu nieiaki młodźienietz
13:
a ſtoij v Práwdy na goſpodźie. Tedy
14:
Ządoſćz natychmiáſt rzecże ku panu
15:
Burgmiſtrzowi: Panie Dozwoła/
16:
ieſtli ieſt to goſćz iaki znamienity? nie
17:
trafiłći na goſpodę/ a ſzkoda go tam.
18:
Czo gdy ſtaroſta Swáwolá vſłyſzáł/
19:
rzecże ku Dozwole: Miły panie Bur
20:
gmiſtrzu/ ijdź z Ządoſcią tam: a moẃ
21:
cie mu iż knā na poſiedzenie przijdźie.
22:
Onij ſzedſzy/ ſtanęli przed goſpodą/


strona: B2

1:
a rzecże Ządoſćz: Iáćz tam wierę nie=
2:
poydę/ boć wiem iżbyſmy Práwdźie
3:
niewdźięcżni byli/ ale zawołáymy go
4:
wen/ tzo ſie też y Dozwole dobrze wi=
5:
dźiało. A także Ządoſćz imie na onego
6:
młodźieńtza wołaćz/ rzekątz: Hey do=
7:
bry druże/ racży wynidź knám/ owo
8:
pán Burgmiſtrz ij iá/ mámy niétzo
9:
s tobą mowićz. A on vźrzáwſzi ie oknē
10:
hnet ſie wezbráł knijm. Czo widzątz/
11:
Práwda/ rzecże iemu: Niedobrzećz to
12:
miły goſciu/ ijżeś ſie tak richło dáł na
13:
mowićz: ale gdy máſz wolą/ iá ciebie
14:
wſcięgać niemogę/ ijdźiż s panē bogiē.
15:
Gdy knim zeydźie/ ſpołem ſie prziwi=
16:
taią/ ij ijmą go żędaćz od pana Swe=
17:
wolé/ ij od inych dworzán/ aby knim
18:
przyſzedł na poſiedzenie. A on ochot=
19:
nie ſie ijm poſtawił/ a rád s nimi po=
20:
ſzedł. A ijdącz rzecże mu Ządoſćz: Mni
21:
mám miły panie żeś w tym mieſcie
22:
nigdy przedtȳ niebywáł? a to po tym
B iistrona: B2v

1:
bácżę/ iż niebędątz świadō dobrich go=
2:
ſpód/ ſtanąłeś v tak niedoſtatecżneo a
3:
niepowolnégo goſpodárza? Pytaćz ſie
4:
było do pana Burgmiſtrza/ gdźie ieſt
5:
wſzitka wcżaſnoſćz dobrȳ ludźiem. A
6:
niemowięćz iż to ſám ſłyſzy: niewiém
7:
gdźie by kto potkał takie zwoleńſtwo
8:
ij dobrą wolą? Młodźienietz łátwie Zą
9:
doſći vwierzył/ a dáł ſie zwieſćz. A tak
10:
od Práwdi z Burgmiſtrzē Dozwołą
11:
a z Ządzą do Swewolé ſie przenioſł.
12:
Swáwolá gdy go vźrzáł/ wſtáwſzy
13:
z inymi dworzany: wdźięcżnie a ochot
14:
nie go przywitáł/ ij poſadźiwſzy go/
15:
poſpołu ſie weſelili/ rzecży rozmáwia
16:
iątz krotochwilné. Y poſiedźiáwſzy/
17:
gdy cżas bácżyli/ wſzytcy ſie rozeſzli/
18:
iedni na zámek ku panu/ a drudzy każ
19:
dy k ſweé potrzebie. Ale on młodźie=
20:
nietz oſtawſzy na goſpodźie v Dozwo
21:
ły iął ſobie rozmyſlatz ktorēby oby=
22:
cżaiē mogł ku ſłużbie pana Sżcżęſciá


strona: B3

1:
przijdź. Barzociē mu ſie Staroſta pán
2:
Swáwolá podobáł/ ij wſzitcy dworza
3:
nie/ a náwięcey s Ządoſcią a Przechy
4:
rą był ſie iuż ſtowarzyſzył/ bo drudzy
5:
(iako Słowotwór/ Pych ij jnij) rych=
6:
ło ſie byli ku panu na zámek wroćili.
7:
Owá rychło zeydą s zamku Ządoſćz
8:
s Przechyrą: bo ſpołē radźi towarziſzą:
9:
a wſzedſzi do burgmiſtrza Dozwoły/
10:
lepak z onȳ młodźieńcē pocżną kroto=
11:
chwilićz ij rozmawiaćz. A gdy záydą
12:
w rzecż/ rzecże knim on młodźienietz:
13:
Milij towarzyſze/ widzę ijże ku mnie
14:
mácie oſobną łaſkę s cego iá wám dźię
15:
kuję/ a iuż wám: iako przijácielom du
16:
faiąc: ſwoię taiēnicę odkriwā: ij wierzę
17:
iż mi prawie poradźicie. Moia rzecż
18:
tako ſie má/ iżbych chćiáł zawżdi swa
19:
mi byćz. A przetoż proſzę wás dáycie
20:
mi radę/ iakobych ſie mogł ku panu
21:
waſzemu Sżcżęſciu przykazaćz/ a ie=
22:
mu ſłużićz? Oni zeźráwſzi ſie wſzytkę
B iiistrona: B3v

1:
dobrą wolą mu vkázali obietzuiątz ſie
2:
o to tzo będą motz náwięcey przycży=
3:
nićz/ a tak pożegnawſzi go poſzli na zá
4:
mek. Aż nazaiutrz Ządoſćz te rzecż
5:
Przechyrze wſpomienie/ chtzątz ią tzo
6:
rychley przewieſćz. A on rzecże: Miły
7:
towarzyſzu/ widźi mi ſie/ abyſwa tę
8:
rzecż pirwey Opatrznoſći obiawiła/
9:
bo: iako wieſz: ijżći pán naſz má k nie=
10:
mu dobry wzgląd. A tak zwoliwſzy ſie
11:
ſzli ku Opatrznoſći/ a to mu powie=
12:
dźieli. On ijm ochotnie odpowie: Iże
13:
nietilko ſám s nimi chce ſie oto pratzo
14:
waćz: ale ij pana Słowotwora ktemu
15:
zwieſćz/ iżby takież poſpołu ku panu
16:
Sżcżęſciu ſie przicżinił. Zebráwſzy ſie
17:
tedi ćij onego młodźieńtza przijaciele/
18:
Ządoſćz/ Przechyra/ Opatrznoſćz/ ij
19:
Słowotwor/ vpatrzywſzy pogodny
20:
cżas ku panu Sżcżęſciu przyſtąpilij.
21:
Ale iże Słowotworowi wſzytcy mo=
22:
wićz dozwolili/ on tedy przyſtąpiwſzy


strona: B4

1:
iął tako rzecż prowadźić: Wyſoce vro=
2:
dzony a wielmożny/ panie Sżcżęſcie/
3:
panie naſz miłoſćiwy/ my oto ſłudzy
4:
twe miłoſći/ żądanij od niektoreo mło
5:
dźieńtzá ienże wielką wolą T.M. ſłu=
6:
żićz má/ a bácżątz iż ieſt godny dworu
7:
twemu: prośimy aby go T.M. rácżył
8:
przyiąćz/ a w rząd dworzanow ſwych
9:
policżićz/ boćz ſie nám tako zdá/ iżećz
10:
będźie ij ſługą T.M. godnȳ/ ij tudźież
11:
towárzyſzem nám wdźięcżnȳ. Aż Zą=
12:
doſćz natychmiáſt ijmie mowićz: Mi=
13:
łoſćiwy panie tēto nowy dworzanin
14:
tak mnimā iżći ieſt godny łaſki T.M.
15:
boć ſie nám wielmi podobá/ a przetoż
16:
racży go dlá proźby naſzey łaſkawie
17:
przyiąćz. Pan Sżcżęſcie wyſłycháwſzy
18:
proźby jch ani ſie oto radzątz/ tako ijm
19:
odpowiedźiáł: Mili panowie dworza=
20:
nie gdyżći iá wás za wierne ſługi:
21:
abowiē mé ſłáwy ij cżći prawie ſtrze=
22:
żecie: niegodno ieſt aby takowe waſze


strona: B4v

1:
ꝓźby miány byćz przeſłyſzány/ a prze
2:
toż tego młodźieńtza/ za ktorȳ ſie tako
3:
pilnie przicżyniáćie chcę rád przijąćz/
4:
a na ſwȳ go dworze waſzym towarzy=
5:
ſzem miećz. Y hnet roſkázáł Dwormi
6:
trzowi ktorev Pocżątek dźiáno aby go
7:
w kſięgi dworſkie wedle obycżaia wpi=
8:
ſáł/ tzo więtz Dwormiſtrz rychło v=
9:
czynił a zwłáſzcża iż go Ządoſćz częſto
10:
ktemu napomináł. A tym obycżaiem
11:
on młodźienietz ku dworu był przyká
12:
zán/ ktory przyiáwſzy na dwor ſwym
13:
przijacielom stey przyprawy dźięko=
14:
wáł/ a zwłáſzcża Ządoſći a przechyrze/
15:
sktorymi ſie był náprzod poznáł. W=
16:
ſzitcy takież dworzanie nowego towa=
17:
rzyſza wdźięcżni byli. Ale Ządoſćz po=
18:
iąwſzy go/ jmie mu mowićz: Miły to
19:
warzyſzu poymi s ſobą niektore dobré
20:
ludźi/ a ijdź przed pana/ podźiekuyże
21:
mu s tey łaſki iż cie przijął/ a proś aby
22:
cie sniey wypuſzcżać nierácył. Wijém


strona: C

1:
żeby ſzedł s tobą pán Staroſta Swá=
2:
wolá/ ale go ku tako małey rzecży nie
3:
wzywáy. Wzowiż oto Przechyry/ a
4:
dwormiſtrza pana Pocżątka: ćijćz s to
5:
bą radźi poydą. Poſłucháł młodźie=
6:
nietz rady przijacielſkié/ a prośi Prze=
7:
chyry s panē Pocżątkiē aby s nijm ku
8:
panu ſzli: onij radźi to vcżynili. A tak
9:
prziſtąpiwſzy k panu/ imie Przechyra
10:
mowićz: Miłoſćiwy panie/ ten dobry
11:
cżłowiek dworzanin waſzey miłoſći/
12:
ktoregoſcie nowo przijęli/ ij w kſięgy
13:
dworſkie oto panu Dwormiſtrzowi
14:
wpiſać kázali: W.M. dźiękuie/ a prośi:
15:
ij my tudźieſz s nijm prośimy: abyſcie
16:
go W.M. z łaſki wypuſzcżać nierácyli:
17:
ktorą on ij s nami towarziſzmi ij przy
18:
iáćieły ſwymi zawżdy pilnie zaſługo=
19:
waćz chce. A pán Sżcżęſcie ochotnie
20:
młodźieńczowi rękę podáł/ przipomi
21:
naiącz aby w łaſce niewątpił/ a dobrą
22:
nadźieię miáł. Będącz tedi on młodźie
Cstrona: Cv

1:
nietz v dwora pocznie ſie dobrze miećz
2:
v pana Sżcżęſciá: a żądoſćz/ przechyra
3:
zawżdy s nijm za iednego cżłowieka.
4:
Aż więtz ij z ijnymi dworzany w krot
5:
kim cżaſie ſie ſprzyiaźnił v dworu/ a
6:
naprzod s panē ſtaroſtą Swąwolą/ ij
7:
z Marſzáłkiem Swiebodą/ s Pychē/
8:
z Doporemćzći/ z Wyſzomyſłem/ ij
9:
z więcey inych: ktorzy wſzitcy onim za
10:
wżdy dobrze przed panem trzymali:
11:
s cżego wietz pán Sżcżęſcie miáł ſie
12:
kniev/ a był náń łaſkáw. A on znaiątz
13:
pańſką łaſkę/ pocżnie na nijm cżęſteé
14:
wyproſy cżynićz/ a nad to żywoty ſo=
15:
bie iednaćz: a wſzakoż niemogł żádnȳ
16:
obycżaiem dwu żiwotu doſtaćz/ iedno
17:
telko ieden. A to cżynił przez ſwego to
18:
warziſza Ządzą/ a za przicyną ſtaroſty
19:
Swewolé/ ij inych dworzan. Y acżkol
20:
wiek v pana Sżcżęſciá wielé vpraſzáł
21:
a znamienité podarzá bráł/ a wſzakże
22:
przeto niemógł nitz dźiedźicżnego do=


strona: C2

1:
ſtępićz. Owá cżaſu niektorego/ będątz
2:
iuż wielmi bogati/ pomyſli na ſwego
3:
ſtareo goſpodárza radę: to ieſt na Prá
4:
wdę/ iako mu radźił: iż gdiby łaſki pa
5:
na Sżcżęſciá doſtąpił/ aby bez onych
6:
dobrych mężow rady: to ieſt/ Roſtro=
7:
pnégo/ Sprawiedliwégo/ Miernégo/
8:
Miłoſiernégo/ Cznégo/ ij Mężnégo/
9:
nitz niecżinił. Y ijmie s ſobą dumaćz:
10:
Czo iá ſie radźićz takowych ludźi?
11:
abo ktorey pomocy od nich żędaćz o
12:
prziſługę ku panu Sżcżęſciu/ gdiż wi
13:
dzę iże ſie ij pán w nich niewielmi ko=
14:
chá/ ani ijch kiedy przed nijm widám.
15:
A ſzedſzi mi knijm/a oni (iako ſłyſzę)
16:
ſą ludźie ſrodzy/ a nie barzo vmowni:
17:
ſnádź więcey żálu od nich wezmę niż
18:
pocieſzeniá/ wſzakże ſie wżdy dowijem
19:
tzo ſie v nich dźieie. Wnidźie tedi do ich
20:
domu/ a oni radźi go vźrzą: ij każdy
21:
s nich tak ſie k niev miáł iako na iego
22:
rząd ſłuſzało/ ochotnie/ pocżeſnie/ w=
C iistrona: C2v

1:
wdźięcżnie. A poſiedźiáwſzy mało ſpo
2:
łem/ nápirwey Roſtropny jmie k nie
3:
mu tako mowićz: Miły przijácielu/
4:
my tobie tego bytu v pana Sżcżęſciá
5:
żicżemy/ ij tey miłoſći: a wſzakoż
6:
tey nieznaiomoſći s nami a niedbaniá ży
7:
cżyć ći niemożemy/ a ſnádź hardoſći/
8:
boćz muſzę rzetz práwdę. Cżęſtokroćz
9:
iá w potkaniū cie pozdráwiáł: a ti prze
10:
mijáłeś iakoby niebácżątz. A miłoſier
11:
ny towarziſz móy powiędáł mi/ iże ia
12:
koś do dworu przijáł/ aniś iednego ſło
13:
wa s nijm przerzékł: a takież z Spra=
14:
wiedliwȳ/ Miernȳ/ Cznȳ/ ij Mężnȳ:
15:
nitz owſzeyki ſprawiaćz niechceſz/ cże=
16:
goćz nigdy żádny mądry cżłowiek
17:
nieucynił/ aby nami tako gardźił. A
18:
iako ſłyſzemy/ iedno s Swąwolą/ a s
19:
Przechyrą rád bywáſz: k cemu cie pych
20:
a Ządoſćz prziwodźi: Iáćz oſobno tobie
21:
radzę/ aby s nami niegdi rozmáwiáł/
22:
a niéiako towarziſzył. A wſzakże ieſt=


strona: C3

1:
libych ſie iá ałbo Sprawiedliwy/ abo
2:
ktory z jnych towarzyſzuow niedobrze
3:
vmowny widźáł: oto Miłoſierny mąż
4:
łaſkawy: ktorego możeſz pożiwaćż iako
5:
chceſz: a wierzmi będźieſzli ſie iego radi
6:
trzymáł/ nigdy nieupadnieſz. Przez te
7:
goćiém przijáćioły ſobie zachowáſz: kto
8:
rich wſzelkiév cżłowiekowi zawżdy po
9:
trzeba. Ieſtćiē w pāſtwie pana Sżcżę=
10:
ſciá ieden cżłowiek/ motzny/ nágły/
11:
vporny/ ktorego zową Przygoda: ten
12:
ieſtli ſie przećiw tobie wzburzy/ niebę
13:
dźieſzli miáł przijácioł/ wielmićzby
14:
cięſzko było/ a poznoby ſweo takowego
15:
niedbaniá żałowál. Vſłyſzáwſzy on
16:
młodźienietz Roztropnego radę/ tako
17:
mu odpowié: Słyſzáłemći iá cżęſto o
18:
wás od pana ſtaroſty Swewolé/ od
19:
Pycha/ od Zuffały/ ij od ijnych mno
20:
gich/ żeſcie wy ludźie ſrodzy/ a zwłáſz=
21:
cża ty panie Roſtropny/ takoś lękli=
22:
wy/ ſtaráſz ſie na każdą godźinę iakoby
C iiistrona: C3v

1:
miáł vmrzéćz. A przeto gdybych iá sto
2:
bą cżęſto bieſiadę miewáł/ ſnádźbych
3:
takichże obycżaiow ſie vciebie naucżił
4:
Rzecży będące przemyſlaćz/ ſmierćz
5:
pamiętaćz/ tzo ſie wſzitko ku naſzeo pa
6:
na ſłużbie niegodźi: A tzoby kto mógł
7:
miećz roſkoſznego tak groźné rzecy roz=
8:
myſlaiątz? A tzo mi zalétzáſz Miłoſier
9:
nego/ znāći ieſt dobry a ludſki mąż/
10:
ale vtratny: bo (iako ſłyſzę) przycho=
11:
dątz kielokroćz z pańſkiey łaſki ku do=
12:
bremu mieniu/ wſzytko rozdáł. O Cz
13:
nym/ o Miernym/ ij ijnych ktorzy ſie
14:
z iedneo zboru mienicie/ v dworu ciem
15:
ná ieſt ſłáwa/ a mowią iżeſcie mnogȳ
16:
ku więtſze przeſzkodźie ku otrzimaniu
17:
łaſki pańſkiey/ iakoż to ij ſám bácżę. A
18:
przetoż móy vmyſł k waſzev towarzi=
19:
ſtwu prziſtaćz niemoże: ij tako mi ſie
20:
widźi/ iż łátwiey mogę przy panu Sż
21:
cżęſciu/ a przy P. ſtaroſcie Swewoli/
22:
Ządoſći/ Przechyrze/ ij inych dworza=


strona: C4

1:
noch dźieſięćz lat trwaćz/ niżli przy
2:
wás iednę godźinę. A kto ſćirpi ſtaro=
3:
świetſkié waſze obycżaie/ iedno iżby
4:
też był tako ſtary iako ij wy? A bácżę
5:
owſzeyki bych iá w tym ſtarego ſwego
6:
goſpodárza Práwdy ſłucháł/ muſiáł
7:
bych byćz cżłowiekiem nędznȳ. Miey=
8:
cież ſie tu dobrze możecieli: iáćz od wás
9:
ijdę prećz. Gdy odzedł młodźienietz/
10:
vśmiechnąwſzy ſie Roſtropny ku Mi
11:
łoſiernev rzecże: Zleſmy ſie owá dwo=
12:
rzanom zachowali/ niecháy błądzą ia=
13:
ko chtzą: wſzakże my wżdi vrzędu ſweo
14:
nieprzeſtaniemy. Prziſzedſzi tedy mło
15:
dźienietz zapōniáwſzi/ a prawie wgar
16:
dźiwſzy radę onych ludźi ſtatecżnych/
17:
a maiątz łaſkę pańſką/ jmie byćz bez=
18:
piecżen/ a s panē ſtaroſtą Swąwolą/
19:
ij ze wſzytkimi onymi ktorzy go byli
20:
ku dworu przikázali/ prze iął twier=
21:
dźićz/ s nimi ſie rozmawiaćz/ śmiáćz/
22:
krotofilićz/ tak iż miedzy nimi będźie


strona: C4v

1:
towarziſtwo nierozdźielné. A owá cża
2:
ſu iednego rzecże náwiernieyſzev ſwe=
3:
mu towarzyſzowi Ządoſći: Miły bra=
4:
chu zeydźmy nachwilę do miaſta na
5:
poſiedzenie. A Ządzá mu hnet przy=
6:
zwoli. A tak iedno ſama dwa do mia=
7:
ſta prziſzli/ a v pana burgmiſtrza Do=
8:
zwoły ſiedzącz ięli byćz weſeli. Tedyż
9:
też przijdźie Przygoda z ſweé vlice/ a
10:
s nim ſąſiadow niemało/ Nieſzcżęſcie/
11:
Zaloſć/ Sżkoda/ Niezdrowie/ Boleſć
12:
a Staroſćz/ ij ijnych mnoſtwo dźiel=
13:
nikow/ ij ſiędą za ſwȳ ſtołem. Ale on
14:
młodźienietz duffaiątz łaſce/ cżuſz ijż
15:
ieſt pana Sżcżęſciá miłośnikiē/ mni=
16:
maiátz iżby świebodnie mógł vcynićz
17:
tzoby chciáł. Widzątz vbogą rotę/ a
18:
zwłáſzcża Przygodę w łácané ſukni/
19:
a iną drużynę odraną: widźiało ſie mu
20:
niepoceſno iże ſobie ſwiebodnie ſiedli/
21:
nikomu ſie niekłaniaiątz. A tak har=
22:
dymi ſłowy vcżyni potkę na Przigodę


strona: D

1:
rzekątz: Ty łátany chłopie s tymi lo=
2:
try drugiemi odrapanymi/ weſzliſcie
3:
tu iako świnie/ niemaiątz w pocżeſno
4:
ſći dworzán pańſkich: godźienby drugi
5:
kijem vbiciá/ by ty zabit odraną. A
6:
Przygoda powſtáwſzi rzecże: Miły pa
7:
nie/ niepotrzebąćz takowego łaianiá:
8:
boćz my iako ludźie niedwornij/ nie
9:
wſzitkiégo bácżemy: wſzakże gdy tego
10:
chceſz/ radźić poſłużemy/ być to iedno
11:
był potȳ wdźięcżno. A młodźienietz
12:
odpowie: Służ ty katowi nieſzlachet=
13:
ny chłopie: wſzak ſie ciebie każdy wy=
14:
ſtrzegá/ aniby ſie s tobą rád potkáł/ a
15:
ty wżdy wſzędy ſie máſz przitknątz be=
16:
zetzny lotrze niepocżeſny. Vśmiech=
17:
nąwſzi ſie Przygoda rzecże iemu: Sły
18:
ſzáłem ſtarą przipowieſćz/ iż pry zły
19:
pies ſám na ſię wilka z laſa wyſzceká:
20:
a gdźie cie nieświrzbi/ nieceſz/ byćz ſie
21:
nie ziątrziło: ani dráźń pſa ktory s po=
22:
koiem ſpaćz chce. S tych ſłów popędźi
Dstrona: Dv

1:
ſie młodźienietz na Przygodę. Ale Nie
2:
ſzćżęſcie vprzedźiwſzy policek mu dá/
3:
aż inij powſtaną a k niemu ſie rzutzą:
4:
tu go więtz Niemoc pomdli/ Sżkoda
5:
lepák/ Załoſćz/ Niedoſtatek/ ij wſyt=
6:
cy ſąſiedźi wielmi go vbiją/ iż owá za=
7:
ſię na zámek ku panu Sżcżęſciu ijſćz
8:
niemoże/ od Nieſzcżęſciá/ ij od iego ſą
9:
ſiaduów zraniony a zemdlony. Tedy
10:
iego towarziſz Ządoſćz/ przyſzedſzy na
11:
zámek/ pocżnie panu Sżcżęſciu o tey
12:
bitwie powiedaćz/ a prośi go aby rzecż
13:
tego młodźieńtza rácżył opatrzyćz/ a
14:
iey pożałowaćz. Pán Sżcżęſcie vśmie
15:
chnąwſzy ſie rzecże: Niewiémy wierę
16:
tzo temu mámy rzetz/ gdyż bez naſzeo
17:
wiedzeniá Przygodę na ſię popędźił/
18:
scięſzkiem bez naſzeé práce ćirpiećz to
19:
muśi/ a wſzakże cżaſem ſwym radźie
20:
naſzé/ Mądrému ij Roſtropnév poru=
21:
cżemy/ aby jch przewyſłyſzeli. A ieſtli
22:
náydą iże ten młodźienietz ſwą przy=


strona: D2

1:
cżyną ktemu przyſzedł/ niecháyże ſie
2:
od naſzégo dwora precż bierze. Ale Zą
3:
doſćz pocżnie prośićz Swewolé ſtaro
4:
ſty/ ij Swiebodi marſzáłka/ aby ſie za
5:
nijm v pana przycżynili/ iżby w tey
6:
rzecży y łaſkawie ſie rácył miećz. Rzecże
7:
ſtaroſta: Miły brachu/ niebędęćz ſie iá
8:
wty rzecży plotł/ a tzo mnie do kogo/
9:
a nietrzeba mi ſie za tzudze zbytki za=
10:
pałaćz. A takież marſzáłek Swieboda
11:
nitz niechćiáł vcżynićz rzekątz/ iż go
12:
nieznám. Widzątz Zadoſćz iż k niemu
13:
woleé niemaią/ vmilkł a więcey nie=
14:
mowił. Tedy on młodźienietz będątz
15:
cięſzko zraniō a zbit/ wźięt ieſt w dóm
16:
niektorégo goſpodárza/ ktorego zwáno
17:
Niewolá/ zapōniany od pana/ ij opu=
18:
ſzcżony od wſzytkich dworzanuów. Aż
19:
iedē dobri drug lékárz s przedmieſciá/
20:
ijmieniem Nędza/ pocznie przy nijm
21:
vſtawicżnie byćz/ goiątz mu rany/ a
22:
dáwaiątz mu rozmaijteé lechkie pićié
D iistrona: D2v

1:
z źioł rozlicżnych/ a zwłáſzcża s záwro
2:
tu/ z boległowu/ skrwawniku. Przy=
3:
kładáł mu też płáſtry/ pod ktorymi
4:
rany ſie mu iątrziły: a więcey go świę
5:
dźiało niż świrzbiało. Był też w pier=
6:
ſiach duſzen/ bo Nieſzcżęſcie/ s Sżkodą
7:
wielmi go byli zdáwili/ śilniciem to
8:
mężowie wręcż a nielutoſćiwi. Gdy
9:
tedy ony lekarſtwa mało mu pomá=
10:
gaią/ a tzo daléy niemotz ſie śili/ rzece
11:
mu lekárz Nędza: Miły młodźieńcże
12:
poſtáẃ wodę/ abych poznáł ieſtlićz też
13:
wnątrz nietzo ſzkodźi. Oględáwſzy po
14:
tym wodę/ poznął iż w żywoćie miáł
15:
śilné ſuchoty. Ale ij vymy cego po wo
16:
dźie niemogł pobácżyćz/ aliż zmierzy=
17:
wſzy/ vźrzáł iż mu daleko miary nie=
18:
doſtáwało/ a przetoż niemogł nitz za=
19:
chować/ ij był wielmi mdły/ a ktemu
20:
purgacyie cżęſte go mdliły. Abowiém
21:
Nędza/ acżkoli dobry a roſtropny/ a
22:
wſzakże prętkié a nágłé lekarſtwa dá=


strona: D3

1:
wáł/ młodev a zbitemu cżlowiekowi/
2:
tak iż mało s niego duſze niewygnáł/
3:
niedáwaiątz żádneo potwierdzeniá/ aż
4:
ſobie ten chory pocżnie wielmi ſtyſko
5:
waćz/ ij w ſobie wętpićz/ narzékaiątz:
6:
Ach toć mi cięſzko a medłem. Byłociē
7:
bliſko ſwiętego Irzego na wieſnę/ gdy
8:
zaſię źioła odżywaią. A gdy tak leżáł
9:
w oney wielkié boleſći/ przijdźie k niev
10:
dáwny iego towarziſz Ządoſć/ ij ſpytá
11:
go: Iako ſié máſz miły towarzyſzu?
12:
A on mu mu odpowié: Czo daley to go=
13:
rzey. Ale prze buóg/ proś pana Sżcżę=
14:
ſciá aby mie rácżył łaſkawie opatrzyć.
15:
A Ządoſćz wzglądnąwſzy náń weſtch=
16:
nie/ ij obietzá mu wſzytkę pilnoſćz v=
17:
cżynić/ alećz pry mnimám ijżeś ku
18:
panu wielmi oſocżon/ bo hnet znaćz
19:
było ponim śilną mierźiącżkę ktobie.
20:
Prziſzedwſy tedy na zámek/ pocżnie
21:
s panē mowićz/ aby racżył łaſkawie
22:
młodzieńtzowi chorev miłoſćiw byćz.
D iiistrona: D3v

1:
A pan ſie náń oſunie rzekątz: By ty
2:
wiedźiáł tzo my wiémy/ podobno by
3:
woláł milcżećz? Wiéſz ſám dobrze/ iż
4:
przedtȳ o tzoś za nijm ꝓſił / wſzytkoś
5:
otrzymáł? tak iż był ku takowev mie=
6:
niu przyſzedł/ iże ſám niewiedźiáł tzo
7:
miał/ ij k takowé wádze/ iże mu wſzy=
8:
tek świat ſłużył. Ale on Przygodę
9:
z Nieſzcżęſcim ſám na ſię podburzył/
10:
iako mi tu powiedali: a wſzakże w tey
11:
rzecży dopuſzćzę ijm prawa. A poſłáw
12:
ſzy po ſwą radę/ po pana Mądrégo/
13:
Opatrznéo/ Sprawiedliweo/ ij Czne=
14:
go z Miłoſiernȳ/ roſkázáł aby ſami na
15:
tey rzecży ſiedli. Gdy prawo ſiadło/
16:
Przygoda z Nieſzcżęſcim/ ij z ijnymi
17:
ſąſiady tamo ſtanął/ a młodźienietz
18:
też przyſzedł z Nędzą telko/ lekarzem
19:
ſwȳ. Y rzecże Mądry/ ſędźiá náwyſzy:
20:
Wy ſtrony ktoreſcie tu ſtanęły/ pa=
21:
trzáyćie abyſcie ſie przed ſądem pocże=
22:
śnie mieli/ a bez vrągania a ſwáru/


strona: D4

1:
ſprawiedliwego rozſądu cżekali/ a iuż
2:
ſprawiáy tzo kto má. A tedy młodźie=
3:
nietz ſtoiątz pocżnie mowićz: Mili pa
4:
nowie ſędźie/ iá ſie przed waſzą miło=
5:
ſcią żałuię/ oto na Sżkodę/ a tudźież
6:
na Niemotz/ ij na Niedoſtatek/ a tak
7:
na wſzytko ich towarziſtwo/ ktorzy tu
8:
przed prawē ſtoią/ żećz mie ſobie wol=
9:
nie bez winy zbili/ zranili/ a iako ijm
10:
lubo było przyprawili/ cżego ſłowy
11:
ſzyrzyćz niepotrzeba/ bo możecie to na
12:
mnie dobrze znaćz. A przetoż proſzę
13:
waſze miloſći/ abyſcie mi rácżyli ſpra
14:
wiedliwoſćz vcżynićz: a tak mowićz
15:
przeſtanie. Wyſłyſzáwſzy żałobę Mą=
16:
dry/ rzecże ku Przygodźie/ ij ku ſąſia=
17:
dom iego: Czo wy k temu mowicie?
18:
A Nieſzcżęſcie wyſtąpi wielmi w ze
19:
braney ſukni/ oſoby ſuche/ blade/ nie=
20:
przijemne/ ale rzecży krzykliwe a w=
21:
ſporne: tak iż łátwiey go niekto mogł
22:
vſłyſzećz niż oględać/ aż dźiw w tak ſu=


strona: D4v

1:
chym ciele takowe wołanié/ ij pocż=
2:
nie mowićz tymi ſłowy: Panowie ſę
3:
dźié/ o waſzey ſprawiedliwoſći ij tzno
4:
cie/ takowe wſzytcy ludźie domnima
5:
nié maią/ iż ktokolwiek má rzecż ſpra
6:
wiedliwą/ bez ſtrachu do ſądu waſze=
7:
go rád ijdźie/ niewątpiącz kończa ſie
8:
doſtępićz rządnego. Iá też takowego
9:
vmyſłu będącz/ tum ſtanął/ nadźie=
10:
waiącz ſie/ iż gdi mą ſprawiedliwoſćz
11:
vſłyſzycie/ łatwie miedzy mną ij ſą=
12:
ſiady memi/ a miedzy tym ſwowol=
13:
nym młodźieńcē prawy rozſąd vcży=
14:
nicie. Rácżcież tedy ij mnie łaſkawie
15:
poſłuchaćz: Iá mili panowie/ przy
16:
panu Przygodźie z ſąſiady ſwymi cża
17:
ſem pogodnȳ (iako ieſt obycżáy) tako
18:
bogatȳ iako vbogim/ tako wyſokim
19:
iako ij niſkim: ſzliſmy na poſiedzenié
20:
ij na oznanie z ludźmi (bociē miedzy
21:
ludźmi/ a nie miedzy drzewiną nám
22:
vſtawiono mieſzkaćz) prziſzliſmy tedi


strona: E

1:
do miaſta ku panu Burgmiſtrzowi
2:
Dozwole/ a tameſmy zaſtali teo cżło
3:
wieka niezbednégo/ a gdyſmy ſiedli/ a
4:
ſweé rzecży miernie rozmáwiali/ on
5:
(iako hardi) widzątz naſzę pokorę/ pir
6:
wey vrąganijm/ potȳ łaianim/ aż na
7:
konietz śiłą a gwałtē powſtáł przećiw
8:
P. Przigodźie ij nám wſzytkim. Kto=
9:
rego vporu (iako ſie godźiło) pirwey=
10:
ieſmy miernymi ſłowy bronili/ ale
11:
ty mało pomágały/ a ſie więcey ie=
12:
go hardoſćz vporná burziła. Iá jżem
13:
na pyſzne naſtawiō/ pirweiē go vprze
14:
dźił/ a policżekē mu dáł/ ij wtȳ popá=
15:
dłem go za pas ij z miechē poſpołu/ ij
16:
takē ſie s nim wodźił/ aż ſąſiedźi moij
17:
przypadwſzy/ każdy ſie ſwee hańby ij
18:
lechkoſći mſćił. Y pocżnie Nieſzcżęſcié
19:
tę rzecż mnogich dobrych ludźi świa=
20:
domim przewodźić/ a naprzod Práw
21:
dą/ Nieluboſcią/ ij dobrymi ſąſiady/
22:
Dniem/ a Cżaſem/ przitȳ mowiątz:
Estrona: Ev

1:
Mili panowie ſędźie/ tzoſmy kolwiek
2:
vcżinili: vciniliśmy broniątz ſie gwáł
3:
towi/ ktorey obrony dopuſzcżá wſzel=
4:
kie prawo. A także wierzymy W.M.
5:
iż nás ſprawiedliwie rozſądźicie po=
6:
dług ſtánu prawa. Stoiątz też ij mło=
7:
dźienietz/ przedſie wżdy żałowáł iż go
8:
bez winy vbili ij złupili. A oto pry ij
9:
Nieſzcęſcie ſie k temu prziznáł/ iż mie
10:
za pas poſpołu z miechem popádł/ ij
11:
tāże gij vtargnął: ſámći ſie oſądźił/ cże
12:
mu W.M. lepiéy rozumiećz możecie.
13:
A tedy Mądry káże ijm wyſtępićz/ ij
14:
pocżnie z ijnymi ławniki tę rzecż roz=
15:
ważaćz/ ij na tym ſtanęło aby ią na
16:
wiéce odłożili/ gdi ſám król ze wſzemi
17:
pany wſzytki ijneé prze ſędźićz będźie.
18:
A wypowiedźiáwſzy ſtronám/ kázali
19:
ſie ijm rozeydź/ zapiſáwſzy z obuſtrón
20:
żałoby ij odpowiedźi. A także jdątz on
21:
młodźienietz od ſądu/ myſlił ſobie ia=
22:
koby ſie daléy iego rzecy tocżyć miały.


strona: E2

1:
Y potká ſie z iednȳ cżłowiekiē Przed=
2:
mieſzcżaninē ktoreo zwáno Potrzeba/
3:
a był mąż ſtary ij ſzedźiwy/ poſtawy
4:
ſmętné. Imie go ꝓśićz prze bóg
5:
aby go do ſwégo domu przijął: tzo on
6:
wielmi rád vcżinił. Będątz tedi v tego
7:
goſpodárza/ pocżnie wielmi trudźien
8:
byćz/ a iuż ledwy oddicháł. A owá on
9:
nie ochotny/ a wſzetocżny ij tuławy:
10:
ien wſzędy muśi być/ zową gij Doko=
11:
nanijé (albo prawȳ imieniē Smierć)
12:
z przigody ku onev chorému przijdźie/
13:
chtzątz zwiedźieć iako ſie mu na ſądźie
14:
wiodło. Ale on nie rád go vźrzáł/ ij
15:
rzecże k niemu: Ba miły goſciu niecháy nie=
16:
cháy mie teráz/ a odſtępmi od okna
17:
z wiatru/ boćz mi wielmi duſzno. A
18:
Smierćz chtzątz odſtępić/ zaplotwſzy
19:
ſobie nogę za nogę/ obalił ſie na łoże.
20:
A tak iako cięſzki a gliniaſtégo ciała/
21:
wálaiątz ſie ij tam ij ſam/ młodźień=
22:
tza chorégo a mdłégo łatwie vdłáwił
23:
ij vmorzył.
E ijstrona: E2v

1:
Morale.

2:
P
Rzetoż wſzelki ktożkolwiek
3:
chce ku rządnev kōtzu przijdź/
4:
w tym mieſcie: to ieſt na tym
5:
świecie będątz: ieſtli trafi do Práwdy
6:
má v niego na goſpodźie przebywaćz/
7:
a iego porady ſłuchaćz/ a tzo náwięcey
8:
chronićz ſie Burgmiſtrza Dozwoły/
9:
chociáćz prze ſweé goſcie ſłodkie picié
10:
dáwá/ a mnoſtwo goſćij miewá: abo=
11:
wiém z oney ćiżby trudno kto má tza
12:
ło wynidź. A ieſtli na zámek wnidźie
13:
a łaſki pana Sżcżęſciá doſtanie/ pa=
14:
miętáy aby z Mądrȳ/ z Roſtropnȳ/
15:
z Sprawiedliwym/ ij z Miłoſiernym
16:
towarzyſzył/ a wedle rady ich ſie rzą=
17:
dźił. Imciem kto v pana Sżcżęſciá
18:
ieſt wietſzym miłoſnikiem/ tym mu
19:
wiernieyſzych przijáćioł trzeba/ ij prá
20:
wdźiwſzé rady/ ktoré owſzeyki w Py=
21:
chu a w Swewoli nienáydźie/ acżkoli
22:
ſie widzą pocżeſnij a rozumni. A ieſt=


strona: E3

1:
liby ku tych wſzytkich ktoreſmy na=
2:
przod pomienili towarzyſtwu przijdź
3:
niemógł: a ty ale iedneo Miłoſiernégo
4:
ſobie obierz/ boćz ieſt tako wierny to=
5:
warzyſz/ iżći nigdy przijáciela nieopu
6:
ſći/ ani go Smierći dopuſći vdawićz:
7:
ale s tego żywota cżeśneo/ przewiedźie
8:
go ku żywotu nieśmiertelnému.
9:
Ktoreo vżywaią wſzytcy ſwięći
10:
w niebie/ przez nieſkońcżoné
11:
wiekj wieków. Amen.
12:
∴ ∴
13:

14:
Czo ieſteś/ a tzo będźieſz/
15:
Pomni/ a grzeſzeniá vydźieſz.


strona: E3v

1:
Przedmowa roſkoſzná ku Fortunie
2:
ij Nieſſcżęſciu ludſkiemu.

3:
O milá fortuno ty mnogo dobreo cżyniſz/
4:
Ale przeklęté Nieſſcżęſcié tego nienáwidźiſz.
5:
Ty chodźiſz w wiánecżku do wſſelkiégo/
6:
Ale Nieſſcżęſcié w ſſmacie babſka ſſkarade
7:
Ty krole/ ty woiewody/ ij pany też dzialáſſ/
8:
Ale Nieſſcżęſcié wielé Nędznych trzymáſſ.
9:
To Sżcżęſcié milé gdy nám powolné bywá
10:
Cżlowiek tedy mnogoſćz przijacieli miéwá
11:
Ale gdi to przeklęté Nieſſcżęſcié k przijdźie/
12:
Wſſytka bedączá przijáźń od ludzij odęydzie.
13:
Ach milá fortuno ty nás od ſmutku zbawiſſ/
14:
Ale niezbedné Nieſſcżęſcie ſercza krwawiſſ.
15:
Przijdzi k nám przijmiecie wdźięcżnie każdy/
16:
Ale ty nieſſcżęſcié mieſſkáy w piekle zawżdi.
17:

18:
Wyrażono w Krakowie przez Ieronima
19:
Wijetora. Za panowaniá námilo
20:
ſćiwſſégo Zygmūta Krola
21:
Polſkiégo/ Roku iego
22:
Krolowaniá 18.
23:
Lata bożégo
24:
1524.