[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Leopolita
tytuł:   Biblija
rok wydania:   1561strona: kt

1:
grafika
2:
grafikaBiblia grafika
3:
To ieſt.
4:
Kxięgi Stharego y
5:
Nowego Zakonu/ ná Polſki ięzyk/
6:
z pilnośćią według Láćińſkiey Bi
7:
bliey od Kośćiołá Krześćiáńſkiego po=
8:
wſſechnego przyięthey/ no=
9:
grafika wo wyłożona. grafika
10:
Cum Gratia et Priuilegio. S. R. M.
11:
W Krákowie. ¶
12:
W Drukárni Szárffenbergerow.
13:
1561.


strona: *A3v

Przemoẃá do Cżytleniká.
Tegoſz też byli záwoniáli
1:
iuż Apoſtołowie ná on cżás/ gdy ich Pan pytał/ ieſliby też chćieli precż iść od niego/ od=
2:
powiedzieli mu: Pánie á gdzieſz poydziemy/ ſlowá żywotne maſz. Inſſych mieyſc wiele miam.
3:
Toć też ſlowo Boże y poświęca. To ſie okázuie z Apoſtołá Páwłá ſwiętego gdzie mo=
4:
wi: kożde ſtworzenie Boże dobre ieſt/ wſzákże iednák bywa poświęcone przez ſlowo Bo
5:
że/ y przez modlitwę. Tym Moizeſz przybytek Boży: Tym Sálomon kośćioł/ y ſień przed
6:
kośćiołem Bożym/ poświęćił. Ták też y ſam Pan Chryſtus chleb y ryby kthoremi rzeſſe
7:
karmił/ y on chleb ná oſtátniey wiecżerzy/ poświęcáć racżył/ gdy ij w ręce ſwe ſwięte w=
8:
źiąwſſy błogoſláwił/ Bogu podziękowawſſy/ łamał y rozdawał.
9:
A nie doſyć że oświećiwſſy/ to ſwięte piſmo/ cżłowieká ożywia/ ożywiwſzy y poświąca/
10:
ále ieſzcże y poświęćiwſzy/ od wſſech nieprzyiáćioł gwałtownieyſzych/ Cżárthá/ ſwiáthá/ y
11:
ćiáłá/ broni: y żebyſmy ſie też bronili/ broń á horęża nam dodawa. Ták iáko nas Páweł S:
12:
vpomina/ żebyſmy/ ná ten cżás gdy ná nas będźie cżárt/ y ſwiát/ y ćiáło wálcżyć/ á prze=
13:
ćiwko nam ſzturmowáć/ wźięli miecż w rękę duchowny/ tarcż też/ y przyłbicę. Miecż ten
14:
ći żaden inſſy nie ieſt/ iedno to piſmo ſwięte á ſlowo Boże: Tárcż ná ktorąbyſmy wſzyſtki
15:
ſtrzały cżártowſkie ogniſte bráli/ á biorąc gáśili/ ieſtći wiárá/ kthorey też z ſluchánia pi=
16:
ſmá Bożego doſtawamy: Ieſſcże y páncerz ſpráwiedliwośći/ y przyłbicę nádzieie gdy
17:
weźmiemy/ á gdy ták przypáſawſzj biodrá ſwe gotowo ſtać będziemy: koniecżnie żadny ſie
18:
nieprzyiáćiel o nas nie pokuśi/ á nie tylko/ ále y po iáſzcżurkach/ bázyliſſkach chodzić be=
19:
ſpiecżnie będziemy: Lwa y Smoká nic ſie ſtrácháć nie będziemy. Ták nas to náſze piſmo
20:
ſwięte zbroi á potym y beſpiecżnemi cżyni.
21:
Puſſcżam to mimo ſie/ że nas cżyni ſláchćicámi/ á nie to tylko ále y krolewicámi/ á co
22:
więcżſſa y ſyny Bożemi/ bráty/ ſioſtrámi/ mátkámi/ Páná Chryſtuſowemi: to ieſzcże przy=
23:
dam/ że nas y zbáwia. Tego nam podpierá Lukaſz ſwięty mowiąc: Błogoſláwieni ći kto
24:
rzy ſlucháią ſlowá Bożego/ a ſtrzegą go pilnie.
Lucae. 11.
A ſam zbáwićiel náſz powiádáć racży.
25:
Záprawdę/ záprawdę wam powiádam/ że ten kto ſlucha ſlowá moiego/ á wierzy one=
26:
mu ktory mię poſlał/ má żywot wiecżny. Y ná Sąd nie prziydzie/ ále proſtho przeydzie od
27:
ſmierći do żywotá: A Mátheuſz powiáda. Chceſſli przyść ku żywotowi á być zbáwion/
28:
choway á pełń przykazánie Boże.
29:
O iákoſz thedy tho żywothne a prawdziwe piſmo ſwięthe ieſt/ kthore nam thák z
30:
ſobą wiele dobrego/ ná koniec y żywot wiecżny przynośi? O moy Krześćijáńſki bráćie ie=
31:
dyny/ coſz rozumieſz z iáką chućią/ z iáką wolą ſie maſz ku niemu mieć? ktore ćie nie tylko
32:
tu ná tym/ ále y ná onym ſwiećie/ w łáſce Bożey y w prawdziwym źywoćie wyćwicżyć/ w drogach Páńſkich ſpráwować/ w ſwiáthłośći Bożey záchowáć/ ná koniec y do chwały
33:
Kroleſtwá niebieſkiego przywieść y doprowádzić/ może? Co rozumieſz/ by oni byli Philo
34:
zophowie to piſmo mieli/ álbo o nim wiedzieli/ z iáką pilnośćią/ pracą/ y ſtáránim/ byli=
35:
by ſie o nie prácowáli?
36:
Ale poniewaſz że oni/ dumą rozuv ſwego vwiedzieni/ iev ſie (ieſli o nim wiedzieli) vchy
37:
lić podobno niechćieli/ do tego nieprzyſſli/ á tobie Pan z láſki ſwey dáremne dáć racżył/
38:
bácż że ná powinność ſwą/ z iáką to wdzięcżnośćią prziymowáć przyſluſſa. Strzeſz byś
39:
twą niewdzięcżnośćią/ y Páná y dárow ſwiętych ieo / ktorych nam przez ſlowo ſwe ſwię=
40:
te vżycżáć racży/ nieutráćił. A przeto ieſliżeś przed tym ták był niedbáłym/ iżeś ſie o ten
41:
dar Boży/ piſmo ſwięte iego nieſtárał: proſſę ćie przez miłoſierdzie Boſkie/ myſl ſwą z
42:
miękcż á odmień: Bo tho ſam dobrze widziſz/ co zá pożytkow z tąd doſtáć możeſz/ á ſna
43:
bym ći wſſyſtkie miał wylicżáć/ ktorem omijał/ nigdyby y ięzyká/ y piorá nieſtáło.
44:
Ieſliżeś też przed tym zchućią tego prágnął/ ábys był mogł ſwym ięzykiem tho ſlowo Boże cży=
45:
táć: otoć ie teraz podawam/ vmieyże ie iuż vpiáſtowáć/ vmiey vważyć/ ták żeby z cży
46:
tánia twego/ budowáłá ſie y cżeść á chwałá Páná Kryſtuſowá/ y miłość bliźniego/ mie=
47:
dzy ludźmi: áby widząc ludzie popráwę thwą/ w wierze y w vcżynkach cnotliwych/
48:
chwalili zá to Paná Bogá wſſechmogącego.
49:
Co ſie tycże przetłumácżenia ná náſz ten Polſki Ięzyk/ piſmá tego ſwiętego/ o thym
50:
tho pewnie wiedzieć y rozumieć możeſz/ że zwielką pracą/ y nie máłą pilnośćią/ y przez
51:
niemáły cżás/ przekłádáne ieſt. Zebym miał powiedzieć iż według Zydowſkiey Bibliey/
52:
tłumácżone ieſt/ wiedz iż nie. A to dla tego/ że ile widziemy ktorzyrzekomo wedle Zy=
53:
dowſkiego textu tłumácżyli/ tedy ſie ieſſcże nigdy dwá niezgodzili: ále ieden ták/ drugi
54:
inák.


strona: *B2

Liſt S: Hieronimá do Páuliná.
Liſt ſwiętego Hieronima ktory pi=
1:
ſał do Pauliná Káplaná/ o wſzyſtkich Kxięgách Stáre=
2:
go y Nowego zakonu/ ná kápituły rozdzielony.
Cap: 1
G
Dy mi Ambroży brat podárza y vpominki twe przy=
3:
nioſl/ oddał mi záraz y liſt bárzo wdzięċżny/ ktory tuż z przod=
4:
ku/ przekłáda pewność prziyaćielſtwá/ nád wiárę doſwiádcżo=
5:
ną/ y nową przyiaźń nád ſtárą. Boć záprawdę toć ieſt prawdzi
6:
we powinowáctwo/ á prawie Chryſtuſowym zwiąſkiem ſpoio
7:
ne/ ktore nieiáki w domowych rzecżach pożytek: nie tylko obe
8:
cnoſć ćiał: nie pochodziſte á łágodne y głádkie pochlebſtwo: ále
9:
boiaźń boża/ y boſkieo piſmá ſpołecżna nauká iednocży á ſpáia.
10:
Cżytamy w ſtárych Hiſtoryach/ że niekthorzy ſchodzili roz=
11:
máite Prowincie/ dochodzili nowych ludźi/ zieździli Morzá:
12:
áby tylko te/ ktorych byli iácy z kxiąg poználi/ obecnie też oglądáli. Tak był doſſedł Pytá=
13:
gorás Memfitſkich Mędrcow/ ták Plato do Egiptu/ y do Archity Tárentyńſkiego/ y do
14:
oney kráiny/ Włoſkiey źiemie/ ktorą niegdy Wiełkią Grecią názywano/ z wielką pracą
15:
zchodził: ták że on ktory w Atenach był Miſtrzem/ á záwołánym y dużym/ y ktorego náu
16:
ką one Kollegia á ſkoły Acádemie rzecżone brzmiáły/ ſtał ſie pielgrzymem/ y vcżniem:
17:
woląc ſie cudzych náuk wſtydliwie vcżyć/ niżli ſwe wſſetecżnie á niewſtydliwie wtrącáć.
18:
Na koniec gdy ták náuk iákoby po wſſyſtkim ſwiećie vćiekáiących śćigał á náſládował/
19:
poiman był od zboiec morſkich y záprzedan/ tedy y okrutnemu Tyránowi był poddanym
20:
będąc poimáńcem/ więźniem/ y niewolnikiem: á przedſie iż był Philozoffem więcżſſym y
21:
zacnieyſſym był/ niż ten co go kupił.
Titus Liui

22:
Do Liuiuſſá Hiſtoryká/ z ktorego vſt wdzięcżna a bárzo łágodna rzecż płynęłá/ cżyta
23:
my że niektorzy zacni ludzie aż z oſtátecżnych Hiſſpániey/ y Fráncyey kráiow przycho=
24:
dzili: że też the ktorych Rzym ku widzeniu ſiebie przyćiągnąć niemogł/ cżłowieká/ oto
25:
iednego ſlawá przywiodłá. Miał thám ten wiek/ nieſlychány wſſyſtkim wiekom/ á ode
26:
wſſech rozgłáſſániu dziw: że oto do tákiego ták wielkiego miáſtá ludzie wſſedſſy/ cżegoś
27:
inſſego procż miáſtá ſſukáli.
Appoloni

28:
Apollonius on/ choćże Mędrzec iáko poſpolity cżłowiek mowi/ choċże też Filozoph/
29:
iáko Pytágorykowie podáią/ wſſedł do Perſkiey źiemie/ ſchodził gorę co ią Kaukazem zo
30:
wą/ ſchodził Albány/ Tátáry/ Máſſágety/ przebogáte one Indiyſkie Kroleſtwá przeſzedł
31:
á na koniec/ przebywſſy bárzo ſſeroką rzekę Ffizon/ záſſedł áż do Bráchmánow/ áby ie=
32:
dno Hiárchi Mędrcá ná ſtolicy złotey ſiedzącego/ y nápijáiącego ſie z ſtudnice Tántálu=
33:
ſowey/ miedzy nie wielą dyſcypułow/ o Náturze/ o biegániu gwiazd/ o odmienie dniow/
34:
roſpráwiáiącego/ ſluchał.
Hiarchas.
Stámtądże záś przez Elamity/ Bábilońcżyki/ Cháldeycżyki/
35:
Medy/ Aſsyriycżyki/ Pártcżyki/ Syriycżyki/ Ffeniki/ Arábcżyki/ Páleſtyńcżyki/ wroćiw=
36:
ſſy do Alexandryey/ záſſedł áż do Murzyńſkiey źiemie/ áby one bárzo zacne Mędrce Gim=
37:
mnozoffiſty y názáwołáńſſy on ſloneczny ſtoł/ ogłądał ná piaſcżyſtym brzegu. Nalazł on
38:
mąż wſſędy cżegoby ſie miał náucżyć/ á záwſſe pożytek biorąc więcżſſy/ ſtáwał ſie vſtáwi
39:
cżnie lepſſy ſiebie ſámego. Piſáł o tym doſtátecżnie w ośmi kxięgach Ffiloſtrátus. Cáp: 2.
Paulus.
A
Le co ſie báwię tymi ſwieckiemi ludzmi? Gdyż ſam Páweł Apoſtoł/ nacży=
40:
nie wybrane/ y Doktor Pogáńſki/ ktory ſwiádom będąc ták zacnego w ſobie
41:
gośćiá/ mowił. Cżyli doſwiádcżenia ſſukaćie onego/ ktory we mnie mowi
42:
Chryſtus?
2.Corin: 12.
zkrążywſſy á ſchodziwſſy Dámáſſek y Arábią/ wſtąpił był do Ieru=
43:
zálem/ żeby oglądał Piotrá/ y mieſſkał v nieo piętnaśćie dni.
Gala: 1.
Bo według tey
44:
táiemnice/ ſiedmi dni/ y ośmi dni/ on kthory miał być káznodzieią v Pogánow/ miał
45:
być náucżon.
46:
Potym też záś we cżternaśćie lat/ wziąwſſy z ſobą Bárnábaſſá y Tythuſá/ przełożył
47:
przed Apoſtoły Ewángelią/ by lepak po prożnicy nie biegł álbo nie biegał. Bo ſam nie=
48:
wiem co zá moc á ſkutecżność iákąż táiemną ma/ żywy głos/ ták że do vſſu tego co ſie v=
*Bijcżystrona: *B2v

Liſt S: Hieronimá.
cży z vſt onego co vcży przelany/ mocniey brzmi.


strona: *B4v

Liſt S: Hieronimá.
Salomon.
Sálomon ſpokoyny/ y miły Páńſki/ obycżáiow popráwia/ o przyrodzeniu náucża/
1:
kośćioł zlącża/ á Chryſtuſá/ y ſwiętych god małżeńſkich wdzięcżną pioſnkę opiewa.
Heſter.

2:
Heſther w figurze Kośćiołá/ lud wybawia z niebeſpiecżeńſtwá/ y zábiwſſy Amáná/
3:
ktory ſie wykłáda Niepráwość/ cżąſtki god/ y dzień ſwięty przeſyła do potomkow.
Paralipomenon.
Kxięgi Párálipomenon/ to ieſt/ zakonu ſtárego ſkrocenie/ ták zacne á ták známieni=
4:
te ſą/ że ieſliby kto ſobie vmienie piſm bez nich chćiał bárdzie przypiſowáć/ tedyby ſie ſam
5:
z ſiebie pośmiewał. Abowiem przeze wſſyſtki imieniá/ y wſzyſtkie ſpoienia ſlow/ dotyka
6:
ſie y onych hiſtoriy ktore ſą opuſzcżone w kxięgach Krolewſkich/ y bez pocżtu wypráwuie
7:
ſie queſtiy á zágádek z Ewángeliey.
Eſdras. Neemias.

8:
Ezdras y Neemias/ to ieſt pomocnik poćieſſyćieł od Páná/ w iedne ſie kxięgi złoży=
9:
li: buduią z nowu kośćioł/ wywodzą mury mieſckie/ y wſſyſtká ona rzeſſá ludu kthory ſie
10:
wrácał do oycżyzny/ y wypiſowánie Kápłanow/ Lewitow/ ludu Iſráelſkiego/ nowo=
11:
wiernych/ y murow przeze wſzyſtki fámilie/ y rozdzielone budowánia wież/ ćoż inſſego
12:
ná ſkorze z wierzchu/ á inego w drzeniu á wewnątrz máią.
Pſal. 118.
Bacżyſz żem oto wdzięcżnośćią piſem porwány/ wykrocżył z zámiáry liſtow/ á przed=
13:
ſiem nie wypełnił com chćiał. Słyſſeliſmy tylko cobyſmy mieli znáć/ á cżego prágnąć że=
14:
byſmy też y my mogli rzec/ żądałá duſſá moiá/ żądáć ſpráwiedliwośći twoich ná każdy
15:
cżas. Ale przytym pełni ſie w nas ono co Socrátes powiedział/ Tho iedno wiem/ że nic nie vmiem.
Nouum teſtamentum. Matthaeus. Marcus. Lucas. Ioannes.
Dotknę ieſzcże krothko y nowego zakonu/ Mátheuſz/ Márek/ Lukaſz/ y Ian/ woz o
16:
cżterzech koniach Páńſki/ y práwy kor Cherubinow/ co ſie wykáda/ pełność vmieiętnoś
17:
ći/ po wſſyſtkim ćiele pełno ocży máią/ ſkry wyſkákuią/ łyſkáwice tam y ſám biegáią/ má=
18:
ią nogi proſte/ á ku gorze idące/ grzbiety ſkrzydláſte/ y wſſędy látáiące/ trzymáią ſie ie=
19:
den drugiego/ y ſpletli ſie zobopolnie/ y thocżą ſie iákoby koło w kole/ á idą gdzie ie kol=
20:
wiek wiátr Ducha ſwiętego wiedzie.
Epiſtolae B: Pauli.
Páweł Apoſtoł piſze do ſiedmi kośćiołow/ bo oſmy liſt co do Zydow/ wiele ich kthorzy
21:
go nie kłádą w pocżet. Tymotheuſſá y Tytuſá náucża/ Ffilemoná zá ſlugą zbiegłym pro=
22:
śi. O ktorym ma zá to że lepiey milcżeć/ niżli máło piſać.
Actus Apoſtolorum.
Dzieie Apoſtolſkie/ zdádząc ſie gołą hiſtorią powiádáć/ y ſthoſowáć ono dziećińſtwo
23:
rodzącego ſie kośćiołá: ále będziemyli wiedzieć że go piſał Lukaſz co był lekarzem/ ktore=
24:
go chwałá ieſt w Ewángeliey/ obacżemy záraz/ że tám wſſyſtkie ſlowá/ ſą lekárſtwem
25:
duſſe chorey.
Epiſtolae canonicae.
Iákub/ Piotr/ Ian/ y Iudás Apoſtołowie/ ſiedm liſtow nápiſáli/ iáko krotkich thák
26:
y duchownych/ ácż záraz y krotkie y długie: krotkie w ſlowiech/ ále długie w rozumiech:
27:
ták że też rzadki ieſt/ ktoryby cżytáiąc ie/ niepobacżył ſie być w rozumie niedoſkonáłego.
Apocalipſis
Ziáwienie Ianá ſwiętego/ ták ma táiemnic wiele/ iáko ſlow. Małom powiedźiał/
28:
bo dla zacnośći tych kxiąg/ wſſeláka chwałá ich niżſſa ieſt. W kożdym ſlowie/ rozmáithe
29:
ſie táią rozumienia. Proſzę ćie moy namilſſy bráćie/
30:
miedzy temi rzecżámi żyć/ to ſobie rozmyſláć/ nic ineo
31:
nie vmieć/ nicżym ſie inym nie báwić/ ieſliżeć ſie nie zda iuż oto tu ná źiemi/ być mieſſká=
32:
nie w kroleſtwie niebieſkim? Nie radbym by ćie miáłá obchodzić á obrażáć proſtotá piſ=
33:
má ſwiętego y ſlowá bez ozdoby á nie dworſkie/ ktore álbo z niedoſtátku wykłádácżow/
34:
álbo ták ná vrząd ſą położone/ áby lud proſty łatwiey náucżyli/ á w iedney á theyże ſen=
35:
tencyey/ inácżey vcżony/ inácżeyby nie náucżony ſlyſſał. Nie ieſtem táko wſzetecżny y ták
36:
tępeorozuv/ żebym miał obiecowáć iż te
37:
rzecży vmiem/ áżebym z tych rżecży owoc vmiał
38:
bráć/ ktorych korzenie ſą w niebie vmocnione: to tylko wyznawam że chcę. Temu kto
39:
chce ſlucháć á powolen być/ kłádę ſie przed ocży/ Miſtrzem być niechcę/ towárzyſſem być
40:
obiecuię: Temu kto prośi/ bywa dano/ temu kto kołáce otwieráią/ kto ſſuka náyduye.
41:
Vcżmy ſie tych rzecży ná źiemi/ ktorych wiádomość trwáłáby ſnámi w niebie. Wyni=
42:
dę przećiwko tobie/ rękomá ćie obłápię/ y (żebym co nieprzyſtoynie/ á coby poſſlo z dumy
43:
Hermagoreſſowey) oco iedno pytáć będzieſz/ przyłożę ſie do tego ábym tho ſtobą vmiał. Cap: 8.grafika
Maſzstrona: A

Pierwſſe kxięgi Moyzeſſo: Geneſis.
księga: Gen
Poczinaią ſie pierwſſe kxięgi Moi=
1:
zeſſowe/ ktore po żydowſku zową Bereſith/
2:
po Grecku Geneſis/ po polſku kxięgi Rodzáiu.

kolumna: a
grafika
rozdział: 1
Cap. 1.Spráwá ſzesći dni/ ktorych Bog/ ſwiát ſtworzył/ y rzecżámi ſthworzonemi ochędożył/ Ná koniec y cżłowieka/ pánem nad wſſytkim ſtworzeniem vcżynił.
werset: 1
N
A pocżąthku BOG ſtworzył Niebo y ziemię.

werset: 2Ale ziemiá byłá nieużythecżna y puſta/ y ćiemnośći były nád głębokoſćiámi wod:á duch páńſki vnoſił ſie nád wodámi.
Eccle: 18. Ebræ: 11.

werset: 3Y rzekł Bog: Niechay ſie ſtánye ſwiátłość/ Y ſtáłá ſie ſwiátłość.

werset: 4Vzrzawſzy Bog ſwiátłość że była dobra/ oddzielił ſwiátłość od ćiemnośći.

werset: 5Y názwał ſwiátłość dzień/ á ćiemnośći noc. Stał ſie tedy wiecżor y záránie/ dzień ieden.

werset: 6Y rzekł záś Bog: Niechay ſie ſtánie vtwierdzenie miedzy wodámi/ á niechay dzieli wody od wod.

Pſal: 135.
werset: 7Vcżynił tedy Bog vtwierdzenie/ y oddzielił wody kthore były pod vtwierdzenim/ od onych kthore były nád vtwierdzeniem. Y ſtáło ſie tak.

werset: 8Nazwał tedy Bog vtwierdzenie Niebo. Y ſtałſie wiecżor y záránie dzień wtory.
Pſal: 135. Iob: 26. Proue: 8.

werset: 9Rzekł záś Bog. Niechay ſie zbiorą wody ktore pod niebem ſą ná iedno mieyſce/ że ſie vkaże ſucha. Stáło ſie ták.

werset: 10Y názwał Bog ſuſzą/ ziemiá/ á zgromádzenie wod/ Morzá. Y vzrzał Bog że było dobrze.

werset: 11Rzekł: Niechay wypuśći z ſiebie ziemiá trawę zieloną/ kthoraby z ſiebie naſienie dawáłá/ y drzewo iábłcżyſte/ dáiące owoc
kolumna: 2
kożde według narodu ſweo / á iego naſienie niechay będzie wnim ſámym ná ziemi. Stáło ſie ták.

werset: 12Y wypuśćiłá ziemiá trawę zieloną y dáiącą naſienie podług narodu ſwoiego/ y drzewo tákież cżiniące owoc y máiące náſienie według oſoby ſwoiey.A vzrzał Bog iż było dobre/

werset: 13y ſtał ſie wiecżor y záránie dzień trzeći.
Pſal: 135.

werset: 14I rzekł záś Bog: Niechay ſie ſtáną ſwiátłá ná vtwierdzeniu Niebá/ á niechaj cżinią rozność miedzy dniem y nocą/ á że też będą ná znáki/ ná cżáſy/ ná dni/ y ná roki:

werset: 15áby ſwiećiły ná vtwierdzeniu niebá/ á oświecáły ziemię. Y ſtáło ſie ták.

werset: 16I vcżynił Bog dwoie ſwiátłá wielkie: Swiáthło więtſze/ aby było náde dniem: Swiáthło mnieyſze/ by było nád nocą/ y gwiazdy.

werset: 17Y poſtáwił ie ná vtwierdzeniu niebá/ aby ſwiećiły nád ziemią/

werset: 18á żeby były náde dniē / y nád nocą/ dzieląc ſwiátłość od ćiemnośći. Y vzrzał Bog iż było dobrze.

werset: 19A ſtał ſie wiecżor y záránie/ dzień cżwarty.
4.Eſd: 6.

werset: 20Rzekł záś Bog: Niechay wody z ſiebye wypuſzcżą rzecż ſmykáiącąſie żywą:y latáiącą nád ziemią pod vtwierdzenim niebá.

werset: 21Y ſtworzył Bog wieloryby wiełkie/ y wſzelką duſzę żywiącą y rucháiącą ſie/ ktorą wydały z ſiebie wody w oſoby ſwe/ y tudzież wſzytko co lata według narodu ſwego. Y vzrzał Bog iż było dobrze/

werset: 22błogoſláwił im mowiąc: Rośććie/ mnożćie ſie/ á nápełniayćie wody morſkie/ á ptaczy nyechay ſie mnożą ná ziemi:

werset: 23Y ſtał ſie wiecżor y záránie/ dzień piąty.

werset: 24Y rzekł záś Bog. Niechay wywiedzye ziemiá duſze żywiące w národzie ſwoim/ bydło/ cżołgáiące ſie robácthwo/ y Beſtyie/ to ieſt gádzinę ziemną według oſob ſwoich: Y ſtáło ſie ták.

werset: 25A vcżynił Bog beſtyie według oſob ſwoich/ bydło y wſzelkye robáctwo ziemne w oſobách ich. Y vzrzał Bog iż było dobre.

werset: 26Rzekł.Vcżyńmy cżłowieká ná obraz y podobieńſtwo náſze/ á niechay będzie przełożony rybam morſkim/ ptakam powietrznym/ bydlętom ziemnym/ y tudzież wſzytkiey ziemi/ y temu cokolwiek żywie á ruſza ſie ná niey.
Sapien: 2: et 10. Eccle: 17. Math: 19. Marci 10. 1.Cor: 11.

werset: 27Y ſtworzył Bog cżłowieká ná obraz y ná podobieńſtwo ſwoie/ ná wyobráżenye Boże ſtworzył go/ Mężcżyznę y niewiáſtę ſtworzył ie.

ćiestrona: A3v

Pierwſſe kxięgi Moyzeſſowe

kolumna: 1
rozdział: 7
werset: 5Y vcżynił Noe wſzytko co mu był kolwiek przykazał Pan:

werset: 6A było mu ſześć ſeth lat kiedi wody potopu rozlały ſie po ziemi.

werset: 7Y wſzedł Noe z ſyny ſwemi/ żoná iego y żony ſynow iego ſnim do Korabiá przed wodámi potopu.
Math 14. Lucae. 17. 1.Petr. 3.

werset: 8A z zwierząt cżyſtych y niecżyſtych/ y z ptakow tákież/ y ze wſzełkiey rzecży ktora ſie rucha ná żiemi/

werset: 9dwoie á dwoie weſzli do Noego w Korab/ ſamiec y ſámicá/ ták iáko był przykazał Pan Noemu.

werset: 10A gdy minęło ſiedḿ dni/ wody potopu rozlały ſie po ziemi.

werset: 11Roku ſześćſetnego żywotá Noego/ kxiężycá wtorego/ ſiedmnaſtego dniá onego kxiężycá/ porwáły ſie wſzitkie żrzodłá przepáśći wielkiey/ y ſpuſthy niebieſkie otworzyły ſie/

werset: 12y ſtał ſie deſzcż ná ziemi cżterdzieśći dni y cżterdzieśći nocy.

werset: 13Onego dnia wſzedł Noe y Sem/ Chám/ Iáphet ſynowie iego/ y żoná iego/ z żonámi ſynow ieo do Korabiá:

werset: 14ſami y wſzelkie zwierzę/ y wſzytko bydło/ y wſzelka rzecż kthora ſie rucha ná ziemi/ y wſzelkie ptáſthwo: káżdy według narodu ſwoiego/ wſzytko co vmie látáć á ma ſkrzydłá/

werset: 15weſzło do Noego w Korab/ dwoie á dwoie/ ze wſzelkiego ćiáłá w ktorym był duch ożywiáiący.

werset: 16A ktore weſzły/ ſámiec y ſamicá ze wſzelkiego ćiáłá weſzły: iáko był roſkazał Bog: y zámknął go Pan z wierzchu.

werset: 17Y ſtał ſie potop przez cżterdzieśći dni ná ziemi. A rozmnożywſzy ſie wody/ podnioſly Korab wyſoko od ziemie/

werset: 18abowiem bárzo ſie były rozláły/ y wſzytko zálały ná wierzchu ziemie. Ale Korab pływał ná wodzie/

werset: 19y wyláły wody bárzo nád ziemią/ ták iż zátopiły wſzytkie gory wyſokie/ pod wſziſtkim niebem.

werset: 20Piętnaſćie łokćiow wyſſza byłá wodá nád gorámi kthore zálałá.

werset: 21A ták wytrácone ieſt káżde ćiáło ktore ſie rucháło ná ziemi/ ptakow/ zwierząt/ beſtiy/ y wſzytkich robakow ktorzy ſie cżołgáią po ziemi. Wśćiornaſcy ludzie/

werset: 22y wſzyćkie rzecży w ktorych był duch żywotá ná ziemi: pomárły.
Sapi. 10. Eccl. 39

werset: 23Y wygłádził Bog wſzythko ſtworzenie ktore było ná ziemi/ od cżłowieká aż do bydlęćiá/ták robáctwo iáko ptáſtwo niebieſkie/ y wygłádzone ſą wſzythkie rzecży zyemie/ tylko zoſtał ſam Noe/ y ći ktorzy ſnim byli w Korabiu.

werset: 24Y trzymáły wody ziemię/ ſto y pięćdzieſiąt dni.

rozdział: 8
Cap. 8.Gdy potroſze wody opádły/ po wypuſzcżeniu kruká y gołębice/ Noe że wſzytkim gminęm ktory był w Korabiu wyſzedł/ y ofiarę vcżinił pánu Bogu.
kolumna: b
werset: 1
W
Spomniawſzy thedy Bog ná Noeo y ná wſzytkie zwierzętá/ y bydło ktore ſnim w Korabiu było/ y przywiodł wiátr ná ziemię/ á vbyło wod.

werset: 2Y zámknione ſą ſtudnice przepáśći/ y vpuſty nyebyeſkie/ y záſtáwione ſą dżdże z niebá.

werset: 3Y wſtecżyły ſie záś wody z ziemie wychodzące y tám záś idące/ y pocżęły ſpádáć/ po ſtu y pięćdzieſiąt dni.

werset: 4Y ośiąkł Korab kxiężycá ſiodmego/ dniá dwudziéſtego ſiodmego onego kxiężycá/ ná gorách Armeńſkich.

werset: 5Ale wody ſchodziły y opadáły/ aż do dzieſiąteo kxiężycá: Abowiem dzieſyątego kxiężycá pierwſzego dniá/ vkazáły ſie wierzchy gor.

werset: 6A gdy przeminęło cżterdzieśći dni/ otworziwſzy Noe okno w Korabiu ktore był vdziáłał/ wypuśćił Kruká/

werset: 7ktori wylećiawſzi nie wroćił ſie: aż ſie były oſuſzyły wodi ná ziemi.

werset: 8Wypuśćił tedy gołebicę zá nim/ aby obacżył ieſli iuż oſiąkły wody ná wierzchu ziemie.

werset: 9Ktora gdy nie nálázłá gdzieby odpocżynęłá nogá iey/ wroćiłá ſie kniemu do Korabiá/ ábowiem wody były ná wſzitkiey ziemi/ á wyćiągnąwſzy rękę ſwoię uchwyćił ią y wziął do Korabiá.

werset: 10A pocżekawſzy nád to ſiedḿ inych dni/ záſię wypuśćił gołębicę z Korabiá/

werset: 11Ale oná przyłećiáłá do nieo kwiecżorowi/ nioſąc rozgę oliwną z zielonym łiśćiem w vſtách ſwoich. Porozumiał tedy Noe iż ośiąkły wody ná ziemi/

werset: 12przedſię iednák pocżekał drugie ſiedḿ dni/ y wypuſćił gołębicę/ ktora ſie nie wroćiłá więcey do niego.

werset: 13A ták ſześćſetnego pierwſzego roku żywotá Noego/ pierwſzego kxiężycá/ pierwſzego dniá/ opádły wody ná ziemi.Y otworzywſzy Noe dách Korabiá wyglądnął y vzrzał iż oſechł był wierzch ziemie.

werset: 14Potym kxiężycá wtorego/ ſiodmego y dwudzieſteo dniá kxiężycá/ wyſchłá ieſt ziemiá.

werset: 15Mowił tedy Pan do Noego/ rzeknąc:

werset: 16Wynidzże z Korabiá thy y żoná twoiá/ ſynowie twoi/ y żony ſynow twoich s tobą/

werset: 17wſzytkie zwierzętá kthore ſą przy tobie/ ze wſzelkiego ćiáłá/ ták w latáiących/ iáko w beſtyiách/y wſzytkim robáctwie kthore ſie cżołga po ziemi/ wywiedz z ſobą/ á wynidzćie ná ziemię.
Gene: 1.
Rośććież y mnożćie ſye ná niey.

werset: 18Wyſzedł tedy Noe/ y ſynowie iego/ żoná iego y żony ſinowſkie ſnim.

werset: 19Tákież wſzitkie zwierzętá/ bydło/ y robáctwo ktore ſie cżołga po ziemi/ według narodu ſwego/ wyſzli z Korabiá.

Leuiti: 11.
werset: 20Y zbudował Noe ołtarz Pánu/ á wziąwſzy ze wſzytkich dobytkow y ptakow cżyſtych/ ofiárował ná ołtarzu ofiárę zupełną.

werset: 21I záwoniał Pan wōnośći wdzięcżney/ y rzekł w ſercu ſwym. Nikakiey iuż
więceystrona: A4

Geneſis rzeczone.
więcey nie będę złorzecżył ziemi dla ludzi. Abowiem ſmyſly y pomyſlenie ſercá cżłowiecżego/ pochopne bárzo ku złemu z młodośći ſwey.
Prou. 22.
strona: A6

Geneſis rzeczone.

kolumna: 1
rozdział: 14
werset: 20I dał mu Abram dzieśięćinę ze wſſyſtkiego.

werset: 21Tedy rzekł Krol Sodomſki do Abrámá: Day mi duſze: á ine rzecży weśmi ſobie.

werset: 22Kthory mu odpowiedział: Podnoſzę rękę moię ku Pánu Bogu nawyſſemu/ ktory włada niebem y ziemią/

werset: 23iſz od namnieyſſey nići ſnowáney/ do rzemyká napodleyſzego/ nie wezmę ze wſzyſtkich rzecży ktore thwoie ſą:byś nie rzekl: Iam vbogáćił Abrámá:

werset: 24chybá thego co ziedli młodzieńcy/ y działow thych mężow kthorzy przyſzli ſemną/ Anerá/ Eſcholá/ y Mámbre: ći niechay wezmą działy ſwoie.

rozdział: 15
Cap. 15.Pan Bog Abrámowi ſyna obiecał/ tzemu iſz v wierził/ był vſpráwiedliwiony/ á ná znák obiecáney źiemie opiſſaney od Páná/ ofiárował Pánu/ y dowiedziáł ſie o pielgrzymſtwie potomkow ſwoich.
werset: 1
G
Dy tedy thy rzecży przeminęły iął mowić Pan do Abrámá w widzeniu/ rzekąc: Nieboy ſie Abrámie/ Ia ieſtem obrońcą twoym/ y odpłátá twoiá bárzo wielka.

werset: 2I rzekł Abram: Pánie boże/ coż mi daſz? ia zeydę krom dzieći: A ſyn ſprawce domu moiego/ ten ieſt z Damáſzku Eliezer.

werset: 3I ieſzcże to przydał Abram. A mnieś nie dał płodu: otho od ſlugi mego wychowániec/ dziedzicem moim będzie.

werset: 4I nátychmiaſt rzecż Páńſka ſtałá ſie do niego/ rzeknąc: Niebędzie then dziedzicem thwoim: Ale kthory wynidzie z żywothá twego/ tego będzieſz miał dziedzicem.

werset: 5I wywiodł go zdomu/ y rzekł do nieo : Wezrzy w niebioſá/ á żlic gwiazdy iezli możeſz: I rzekł mu: Ták będzie Plemię twoie.
Pſal: 105. Roma: 4. Galat: 3. Iacobi: 2. Gene: 11.

werset: 6Vwierzył Abram Bogu/ á pocżytano mu tho ku práwośći.

werset: 7I rzekł do niego: Ia Pan ktorym ćie wywiodł z Vr Cháldeyſkiego ábymći dał thę żiemię/ zebyś ią władnął.

werset: 8Thedy on rzekł: Pánie Boże ſkąd tho wiedzieć mogę/ żebym ią miał władnąć?

werset: 9Odpowiedział mu Pan: Wesmi mi krowę trzyletnią/ tákieſz y kozę/ y báráná/ y ſkopu trzylethniego/ Synogárlicę teſz/ y gołębicę:

werset: 10On wżiąwſſy tho wſſyſtko/ roſzćiął ye ná poły/ á obie cęśći przećiw ſobie zobu ſthron położył: ále ptakow nie dzielił.

werset: 11I przylećieli ptacy ná one śćierwie/ ktore odganiał Abram.

werset: 12A gdy ſlońce záchodziło/ ſen ziął Abrámá/ y ſtrách wielki á ćiemny przyſzedł nań/

werset: 13Thedy mu thám rzecono
Acto: 7. Exod: 12. Iudith: 5. Gala: 3.
Wiedz wiedząc/ iſz plemię twoie/ ma być przichodniem wżiemi cudzey/ á prziniewolą ie ku ſluſzbie/ y będą ie trapić przez cżte
kolumna: b
rzyſtá lath.

werset: 14Wſſák że iednák narod ktoremu będą ſlużyć/ ia będę ſądził: y potym wynidą z wielką máiętnośćią.

werset: 15A ty poydzieſz do oycow twoich w pokoiu/ pogrzebiony w ſthárośći dobrey. A cáſu cżwartego pokolenia/ wrocą ſie tu: Abowiem ieſzcże ſye nie wypełniły niepráwośći Amorreow aſz do ninieyſſego cżáſu.
Deut: 34.

werset: 17Gdy tedy záſzło ſlońce/ ſtałá ſye mgłá ćiēna / y vkazał ſie Piec kurzący ſye/ y pochodnia ogniſtha/ przechodząc miedzy onym rozdzieleniem.
Gene: 24. 3.Re: 4.

werset: 18Wthen dzień vtzynił Pan przymierze z Abramem/ mowiąc: Plemieniu thwoiemu dam żiemię thę od rzeki Egiptſkiey/ aſz do rzeki wielkiey Eufráten/

werset: 19Cyneycżyki/ Cenezeycżyki/ Etmoncżyki/

werset: 20Hetheycżyki Phereżeycżyki/ Rápháycżyki/

werset: 21teſz y Amoreycżyki/ Eweycżyki/ Chánáneycżyki/ Gergereycżyki/ y Iebuzeycżyki.

rozdział: 16
Cap. 16.Sará Abrámowi dáła za żonę Agár/ thá potząwſſy/ pánią z gardziła/ od niey pothym ſkarána/ vćiekłá. Ale zá roſkazániem Anyelſkim/ wroćiłá ſie y vkorzyła ſie/ y porodziłá Iſmaelá.
Iſaie: 66. Gene: 30.
werset: 1
S
Arái thedy żoná Abrámowá nierodziłá mu dzieći: Ale máiąc dziewkę z Egiptu imieniem Agár/

werset: 2małżonkowi rzekłá ſwemu: Otho vcżynił mi Pan ábym nierodziłá:wnidz do dziewki moiey/ owabych ſnadz przynamniey ſniey mogłá mieć ſyny. A gdy przyſthał ná prośbę iey/

werset: 3wżięłá Agár Egyptſką ſlużebnicę ſwoię/ wdzieſiąći lath po onym gdy mieſſkáć potzęli wżiemi Chánáneyſkiey/ y dáłá ią mężowi ſwemu zá żonę.

werset: 4Ktory wſſedł do niey. Tedy oná widząc iſz pocżęłá/ ięłá gárdzić Pánią ſwoią.

werset: 5I rzekłá Sarai do Abráma: Niepráwie czyniſz przećiwko mnie: Iam dáłá ſlużebnicę moię do łoná tweo / ktora widząc iſz pocżęłá/ nic mię ſobie nieważy: Niechay Pan ſądzi miedzy mną y tobą.

werset: 6Odpowiedział iey Abram: Oto (mowiąc) ſlużebnicá twoiá wmocy twoiey ieſth/ cżyń śnią co chcesz. Gdy ią tedy trapiła Sarái: vćiekłá.

werset: 7A gdy ią nálaſl Angioł Páńſki/ przy ſthudni v wody ná puſzcży/ ktora ieſth ná drodze Sur/

werset: 8rzekł do niey:Agár ſlużebnico Sárai/ Skąd idzieſz? á dokąd ſie bierzeſz? Oná odpowiedziáłá/ od oblica Pániey moiey Sárái vćiekam.
Gene: 27. Iudi: 13. 4.Re: 13. Lucae: 1.

werset: 9I rzekl iey Angioł Páńſki: Wroć ſie do Pániey thwoiey/ á vkorz ſie pod ręką iey.

werset: 10I záś iey rzekł: Rozmnożę/ mowi rozmnożyſtho plemię twoie/ á nie będzie mogło być zlicżone dla wielkośći.
strona: B2v

Pierwſſe kxięgi Moyzeſſowe

kolumna: 1
rozdział: 21
werset: 11Przyćięſſym tho było Abráhámowi (ſlyſſec) o ſynu ſwoim.

werset: 12Thedy mu rzekł Bog: Niechay niebędzie przećiwko thobie/ co rzekłá Sará/ o dziećięćiu/ y o ſlużebnicy twoiey: wſzyćko coć iedno rzecże Sará/ ſluchay głoſu iey:
Roma: 9. Gene: 17. Hebr: 11.
Boć w Izááku będzie tobie wezwano naſienie.

werset: 13Aleć y ſyná ſlużebnice/ rozkrzewię w narod wielki/ ábowiem náſienie twoie ieſth.

werset: 14Wſtał tedy Abráhám ráno/ y wziąwſzy chleba y fláſſę wody/ włożył iey ná plecy/ y dał iey dziećię/ y thák yą odpráwił. Ktora gdy odeſzłá/ błądziłá po puſtyniey Berſábee.

werset: 15I gdy byłá wypiłá wodę z fláſzki/ porzu ćiłá dziećię pod iednym drzewem/ ktore tam było/

werset: 16y odeſzłá: śiadſzy náprzećiwko opodal ná ieden przeſtrzał łuku. Bo thák zſobą mowiłá Nie będę pátrzyłá ná dziećię vmieráiące:á ſiedząc ná przećiwko/ ięłá płákáć wielkim krzykiem.

werset: 17Wyſluchał thedy Bog głos dziećięćiá y záwołał Angioł Páńſki Agár z niebá/ mowiąc: co cżyniſz Agár? Nieboy ſie. Abowiē wyſluchał Bog głos dziećięćiá thwego/ z mieſcá ná ktorym ieſt.

werset: 18Wſtań y wezmi dziećię/ á trzymay rękę iego/ boć go w narod wielki rozkrzewię.
Gene: 17. Iſaie: 41.

werset: 19I othworzył ocży iey Bog/ ktora vzrzawſſy ſtudnię wody/ ſzłá/ y nápełniłá fláſzkę/ y dáłá dziećięćiu pić.

werset: 20I był Bog ſnim: Thenże roſl/ y mieſzkał ná puſtyni/ y był młodzieniec on ſtrzelcem.

werset: 21A gdy mieſzkał ná puſſcży Pháran/ Máthká iego dáłá mu żonę/ z ziemie Egyptſkiey.
Gene: 26.

werset: 22Thegoż cżáſu mowił Abimelech y Phikol Hethman woyſká ieo do Abráhámá/ Bog ſtobą ieſth we wſſyſtkich ſpráwách twoich

werset: 23Przyſięż mi ná Bogá/ że mi niebędzieſz ſzkodził/ áni pothomkom moim/ áni rodu moiemu:
Gene: 20.
ále według miłośierdzia kthorem vcżynił tobie/ vcżyniſz theſz mnie y ziemi w kthoryś mieſzkał iáko przychodzień.
Gene: 26.

werset: 24I rzekł Abráhám: Ia przyſięgę.

werset: 25A thedyſz przymowił Abimelechowi o ſthudnię wody ktorą gwałtem wzięli byli ſludzy ieo.

werset: 26Thedy odpowiedział Abimelech/ Niewiedziałem ktoby tho vcżynił: ále y ty ſam nie powiedziałeś mi/ á iam procż dziſieyſſego dniá otym nieſlyſſał.

werset: 27Wżiął tedy Abráhám owce y woły/ y dał Abimelechowi: y vcżynili obá miedzy ſobą przymierze.

werset: 28I poſtháwił Abráhám ſiedḿ owiec ſthádá ſwego oſobno.

werset: 29Kthoremu rzekł Abimelech: co známienuią thy ſiedḿ owiec/ kthoreś oſobno poſtáwił?

werset: 30on odpowiedział/ Siedḿ owiec prziymieſz z ręki moiey/ áby mi były na świádectwo/ iżem ia wykopał tę ſtudnią.

werset: 31A dla tego nazwa
kolumna: b
no ieſth mieſce ono Berſábee/ iż thám obá dwá przyſięgli/

werset: 32y vcżynili przymierze o ſtudnią pod przyſięgą.

werset: 33Wſtał tedy Abimelech y Phikol Hethman woyſká ieo / y wroćili ſie do ziemie Páleſtińſkiey. A Abráhám ſzcżepił ſad w Berſábee/ y wzywał imieniá Bogá wiecżnego/

werset: 34I mieſzkał wziemi Páleſtińſkiey przez wiele dni.

rozdział: 22
Cap. 22.Doſwiadcżał Bog w ofiarowaniu Izaáká/ wiary y poſłuſſenſtwá Abrahamowego: ále offiárowánia zábronił/ y obietnice potwirdził: Nachorá Brátá Abráhámowego narod/ wylitza ná końcu.grafika
Iudith: 8. Eccle: 44. Hebr: 11.
werset: 1
P
Otym Gdy ſie ty ſpráwy ſtały/ doſwiadcżał Bog Abráhámá y rzekł do niego: Abrahámie Abráhámie. On odpowiedział/ owo ia ieſthem.

werset: 2Rzekł do niego/ wezmi ſyná twego iedinaká ktorego miłuieſz Izááká/ idz ſnim do ziemie widzenia/ á thám go offiáruieſz ofiárę zupełną/ ná iedney gorze/ ktorą vkażę thobie.
Ioann: 8.

werset: 3Thedy Abráhám wnocy wſtawſſy/ oſiodłał oſlá ſwoiego/ poiąwſſy z ſobą dwu młodzieńcu/ y Izááká ſyná ſwoiego. A gdi nárąbał drew ku paleniu zupełney offiáry/ ſſedł ná mieyſce ná kthore mu był przykazał Bog.

werset: 4Pothym dniá trzećiego podniowſſy ocży/ vzrzał ono mieyſtce zdáleká.

werset: 5I rzekł do ſlużebnikow ſwoich.Pocżekayćie tu z oſlem/ á ia y dziećię aż do támtąd ſpieſſnie poydziemy/ pothym gdy damy chwałę/ (Bogu)/ wroćiemy ſie do was.

werset: 6Wziął teſz drwá ku paleniu zupełney offiáry y włożył ná Izaáká ſiná ſweo: á ſam nioſl w rękách ſwych ogień y miecż. A gdy ſzli obá dwá poſpołu/

werset: 7rzekł Izáák oycu ſwemu: Oycże moy. On odpowiedział/ co chceſz ſynu? Oto (powiáda) ogień y drwá/ gdzieſz ieſt offiárá zupełna?
strona: B5

Genezis rzeczone.

kolumna: a
rozdział: 26
werset: 4Rozmnożę plemię twoie/ iáko gwiazdy ná niebie: y dam pothomkom twoim wſſytkie powiáty otho the/ á będą błogoſláwione w płemieniu twoim wſſytkie Narody ziemi:
Gene: 12. 18: 22. Roma: 4.

werset: 5przeto iż Abráhám powolnymbył głoſu memu/ á pilnował przykazánia y porucżeńſtwá mego/ Obrzędy chwálebne: y práwá moie chował.

werset: 6Zoſthał tedy Izáák w Gerarách.

werset: 7ktorego gdy Mieſſcżánie tego miáſtá pytáli o żonę iego/ odpowiedział:Syoſtrá moiá ieſth.
Gene: 12. et 20.
Bo ſye obawał wyznáć żeby mu byłá oddaná wmałżeńſkie ſthadło: rozważaiąc ſobie/ by go lepak niezábili dla iey vrody á pięknośći.

werset: 8A gdy iuż minęło dni niemáło iego thám mieſzkániu/ wyglądáiąc Abimelech krol Páleſtyńſki oknem/ vźrzał że kuńſthuie (Izáak) z Rebekką żoną ſwoią.

werset: 9I wezwawſſy go rzekł:Yáſna rzecż ieſt że to żoná twoiá: Cżemuś nieprawdziwie powiádał/ że by ſioſtrá twoiá byłá? odpowiedział: Bałem ſye bym nie zginął dla niey.

werset: 10I rzekł Abimelech/ cżemuś námi wodził? Mogł ſye ktho z ludu poznáć z żoną twoią/ thedy byś był przywiodł ná nas wielki grzech

werset: 11Przykazał potym wſſytkiemu ludu mowiąc: Kto by ſye dotknął cżłowieká tego żony/ śmierćią zginie.

werset: 12Siał thedy Izáák w oney źyemi/ y wziął tegoż roku/ ſto kroć ták wiele iáko wyśiał/ y błogoſláwił mu Bog/

werset: 13y był vbogácon ten cżłowiek/ y roſl wſcżeśćiu y mnożył ſye thák że ſye ſthał vprzeymie á vśilnie wielkim.

werset: 14A miał ſthátku/ owiec/ bydłá/ y cżeládzi bárzo wiele. Stąd że zazrząc mu Páleſtynowie/

werset: 15wſſytkie ſthudnie ktore były wykopáli ſludzy oycá iego Abráhámá/the ná ten cżás zámiotáli y záſypáli ziemią:

werset: 16thák bárzo mu zazrzeli: że theż ſam Abimelech mowił do Izáaká/ Odidz od nas/ boś ſye ſthał możnieyſſym niż my nie rowno.
Gene: 21.

werset: 17A on odſſedwſſy miał ſye ku ſthrumieniu Gerare iżby thám mieſzkał:

werset: 18Kopał záśie inſze ſthudnie/ kthore byli wykopáli ſludzy oycá iego Abráhámá/ y kthore byli po iego ſmierći zámiotáli Philiſtynowie:I názwał ie tymiſz imiony/ kthorymi przedthym oćiec był názwał.
Gene: 13.

werset: 19A kopáiąc przy ſtrumieniu/ nálezli wodę żywą.

werset: 20Ale y tám ſwar záſſedł páſterzow Gerary przećiwko páſterzom Izáákowym/ mowiących/ Náſſá tho wodá. I dlá thego: imię ſtudniey z onego co ſie było przytráfiło názwał/ Pothwarz.

werset: 21Kopáli záſye y inſſą: y o onę ſye teſz ſwárzyli (á że ſie onię wadzili) názwał ią (Sethna) to ieſt. Nieprzyiaćielſtwo

werset: 22Wezbra
kolumna: b
wſſy ſye ſtámtąd/ kopał iną ſthudnią/ o ktorą ſye iuſz nieſwárzyli: przetho názwał imię iey/ Rechoboth: to ieſth Rozſſerzenie mowiąc: Theraz rozſzyrzył nas Pan á dał nam rość ná ziemi.

werset: 23Wſtąpił thedy Izáák z onego mieſcá do Berſábee.

werset: 24Thám vkazał ſye mu Pan oney nocy/ mowiąc: Ia ieſthem Bog Abráhámá oycá twoiego/ nie boy ſye/ bo ia sthobą ieſtem. Będęć blogoſláwił/ á rozmnożę plemię thwoie/ dla Abráhámá ſlużebniká mego.

werset: 25Przethoſz zbudował thám ołtarz Pánu: á wzywáiąc imienia Páńſkiego/ rozbił namioth: y przykazał ſlugam ſwoim by kopáli ſthudnią.
Gene: 21.

werset: 26Ná tho mieſce gdy przyiácháli z Gerar Abimelech/ y Ochozath przyaćiel iego/y Phikol hethman nád rycerſtwem:

werset: 27mowił donich Izáák:
Iudi: 11.
Pocośćie przyſzli do mnie cżłowieká kthoregośćie nienawidzieli y wypędzili od ſyebie?

werset: 28Oni mu odpowiedzieli/ Widzieliſmy ſthobą być Páná/ y dla tegoſmy rzekli: Niechay będzie przyſyęgá miedzy námi/ á wſtąpmy w przymierze:

werset: 29ábyś nam nic złego niecżynił/ thák iákoſmy theſz nic twego ſye nie tykáli/ániſmy vcżynili cżym by ſye mogł obráżáć áleſmy ćie wpokoiu puśćili rozmnożonego błogoſláwieniem Páńſkim.

werset: 30Thedy ſpráwił ná nie gody. A gdy ſye náiedli y nápili/

werset: 31wſthawſſy ráno/ przyſyęgli ſobie zobopolnie: y puśćił ie Izáák ſpokoynie ná mieſce ich.

werset: 32Alić oto przyſzli tegoſz dniá ſludzy Izáákowi/ powiádáiąc mu/ o ſtudniey kthorą wykopáli/ y thák mowiąc:Nálezlichmy iuſz wodę/

werset: 33przetho nazwał ią (Sebbá) tho ieſth Obffitość/ á imię miáſthu dano Berſábee/ ktore trwa aż do ninieyſſego dniá.
Gene: 36. Gene: 27.

werset: 34Ezau we cżterdzieśći lath poiął dwie żenie/ Iudith corkę Beery Etheyſkiego/ y Báſemáth corkę Elonową z thegoż mieſcá:

werset: 35iedno że obiedwie niebyły ku myſli Iſáákowi y Rebekce.

rozdział: 27
Cap. 27.Iakob zá porádą máthcżyną/ przechwyćił Błogoſłáwieńſthwo brathu Ezau/ y dla gniewu iegoſz/ do Lában aby ſzedł/ ięłá mu mathka radzić.
werset: 1
S
Thárzał ſye thedy Izáák/ y záſzły bilmem ocży ieo ták że widzieć niemogł: y wezwał Ezau ſyná ſwoiego ſtárſſego/ á rzekł do niego: Synu mily. On odpowiedział: owo ia ieſt.
strona: Cv

Pierwſſe kſięgi Moyzeſſowe
grafika
kolumna: a
rozdział: 30
werset: 41Przeto gdy napierwſſe przypuſſcżenie do owiec bywáło/ kładł Iakob rozgi do koryth w wodę przed ocży Baránow y owiec áby zápátrzáiąc ſie ná nie pocżynáły.

werset: 42Ale kiedy pozne przypuſzcżánie bywáło y pocżęćie poſlednie/ nie kładł ich. I ſtały ſie wſzytkie ktore były pozne Lábánowe: á kthore ránego cżáſu Iákobowe.

werset: 43I zbogáćił ſie ten cżłowiek niezmiernie y miał thrzod bárzo wiele/ ſlużebnic tákież y ſlug/ wielbłądow y oſlow.

rozdział: 31
Cap. 31.Iakob nawięcey áby vſluchał Páná/ zebrał ſie do oyczyzny kryiomko z żonámi y z dziećmi/ Rachel bogi oycowe zánioſlá y wywiodłá oycá foremnie ſzukáiącego. Potym z Lábánem Iakob prżymirze vciniwſy/ wroćił ſye do ſwego.
werset: 1
G
Dy pothym vſłyſſał rzecż ſynow Lábánowych mowiących: odiął/ pry Iakob wſſytko co było oycá náſſego/ á zbiwſſy ſie z iego ſtátku/ ſtałſie ſlawnym:

werset: 2ktemu obacżył twarz Lábánowę/ że ſie nie ták kniemu miał iáko wcżorá álbo ongi:

werset: 3á nawięcey że mu Pan mowił: wroć ſie do ziemie oycow twoich/ y do rodziny twoiey/ á będę ſtobą:

werset: 4Poſlał y wyzwał Rachel y Lią ná pole/ gdzie páſl trzody/

werset: 5y rzekł gim:Widzę twarz oycá waſſego/ iż ſie nieták ku mnie ma iáko wcżorá y przed tym.
Gene: 32.
Ale Bog oycá moiego był ſemną.

werset: 6A ſámi wiećie/ żem ći ze wſſyćkiey śiły ſwey ſlużył oycu wáſſemu.

werset: 7I owſſem oćiec wáſz oſſukał mie/ á odmieniał zapłátę moię dzieſięć kroć: wſſákże iednák niedopuśćił mu Bog áby mi ſzkodził.

werset: 8Bo ieſli kiedy rzekł: Pſtre będą myto twoie: wſſyſtkie owce rodziły pſtry płod. A gdy záś powiedział/ Białe wſſyſtkie wezmieſz zá myto: wſſyſtkie trzody białe rodziły.

werset: 9I wziął Bog máiętność oycá wáſſego/
kolumna: b
á dał mi.

werset: 10Abowiem gdy cżás pocżynania owiec przyſſedł/ podnioſłem ocży ſwe/ y vzrzałem we śnie/ iż ſámcowie zeymowáli ſye z ſámicámi/ pſthrzy/ ſrokáći/ y rozmáitey bárwy.

Gene: 28. et 32.
werset: 11I rzekł Angioł Páńſki do mnie weśnie: Iakob? odpowiedziałem owo ia/

werset: 12On záś rzekł: Wznieś ocży twoie/ y ogląday wſzyćki ſámce ktorzy ſye z zeymuią z ſámicámi/ pſtre/ ſrokáte y nákrapiáne. Bom widział wſſytko coćkolwiek vcżynił Lában.

werset: 13Ia ieſtem Bog Bethel/ gdzieś pomázał kámień/ y obietnicęś mi ſlubił.A ták teraz wſtań á wynidz z tey ziemie/ y wroć ſye do oycżyzny twoiey.

werset: 14I odpowiedziáły iemu Rachel y Lia/ Zaliż ieſzcże co ieſt co by nam zoſtáło wmáiętnośćiach y wdziedzictwie domu oycá náſſeo?

werset: 15wſſak iáko zá obce nas pocżytał ſobie y przedał/ á zyadł to co byłá zapłátá náſſá.

werset: 16Ale Bog odiął bogáctwá oycá náſſego: á dał ie nam y ſynom náſſym: A ták wſſytko coć przykazał Pan Bog cżyń.

werset: 17Tedy wſtał Iakob: y wſádziwſſy dzieći y żony ſwoie ná wielbłądy/ ſzedł precż:

werset: 18á zábrał wſſytkę máiętność ſwoię/ ták trzody/ iáko co iedno był w Meſopotámiey nabył/ máiąc ſye ku oycu ſwemu Iſáákowi do ziemie Chánáneyſkiey.
Gene: 38. 2.Re: 13: Gene: 35.

Theráphim: Iedni bałwany rozumieią, a drudzi obrazi ſktorich Laban Prakthikował, y dla tegoz gie Rachel wzięła, byſieniedowiedział, gdzie ſie obroćili.
werset: 19Ná then cżás ſzedł był Lában ku ſthrzyżeniu owiec/ á Rachel vkrádłá báłwány y bogi oyća ſwego.

werset: 20A Iakob niechćiał tego oznaymić Theſzći ſwemu/ że miał odeść.

werset: 21Gdy tedy odſzedł thák on iáko to co iedno ku iego práwu należáło/ przepráwiwſzy ſye przes rzekę/ ſzedł przećiw gorze Gáláád.

werset: 22Dano thedy znáć Lábánowi trzećiego dniá/ że vćiekáł Iakob.

werset: 23On wziąwſſy bráćią ſwoię/ gonił gi przez ſiedm dni: y pośćignął ná gorze Gáláád.

werset: 24Ale widział weśnie Páná mowiącego ſobie/ Wáruy byś co przykro nie mowił przećiwko Iakobowi.

werset: 25Iuż był Iakob rozbił namiot ná gorze:
2.Re: 13. 1.Para: 6.
A gdy go pogonił z bráćią ſwoią/ ná teyże ſye gorze położył:

werset: 26Y rzekł do Iakobá: Przecżeś ták vcżynił/ żeś krom wiedzenia mego zábrał corki moie iákoby poymáne miecżem?

werset: 27Cżemuś zá mą niewiádomośćią chćiał vćiec/ ániśmi tego oznaymił że bym ćie był odprowádził z weſelem/ z piewániem/ z Bębny y lutniámi?

werset: 28niechćiałeś tego mieć ábym wżdy pocáłował był ſyny moie y corki: nie mądrześ ſobie pocżął/

werset: 29Oto y teraz przemogłáby moc moiá/ żebym ći to oddał: Ale Bog oycá thwego wcżorá mi rzekł/ Wáruy byś nie mowił co przykrego przećiw Iakobowi:

werset: 30Bądz ták/ chćiáłoć ſye iácháć do przyiaćioł/ á miałeś wolą do domu oycá twego: cżemużeś wżdy pokradł Bogi moie?
Odpowiestrona: C2


Genezis rzeczone.
werset: 31Odpowiedział Iakob: żem ſye wybrał zá niewiádomośćią twą/ bałem ſye byśmi mocą nie odiął corek ſwych.
strona: C4

Geneſis rzeczone.
rozdział: 36
Cap 36.Ezau dla wielkiey obfitośći z żoną y z dziećmi odſzedł od Iakobá brátá ſwego. Rod też wſzyćiek Ezaow w kxiążętách y w kroloch/ opiſuie.
werset: 1
T
Ho ieſt rod Ezau/ ktory słowie ieſt Edom.

werset: 2Ezau wziął żony z corek Chánááńſkich:
Gene: 27.
Adę corkę Elom Heteyſkiego/ y Oolibamę corkę Ani corki Sebeoná Heweycżyká:
Gene: 28.

werset: 3y Báſemáth corkę Iſmáhelową/ śioſtrę Nabáiothowę.

werset: 4I porodziłá Adá/ Elifázá: á Báſemath porodziłá Ráhuelá:

werset: 5Oolibamá porodziłá Iehuſá/ y Iheloná y Chore: Ci to ſynowie Ezau ktorzy mu ſye zrodzili w ziemi Chánáneyſkiey.
Gene: 12.

werset: 6Wziął thedy Ezau żony ſwoie y ſyny y corki/ y wſzelkiego cżłowieka domu ſwego/ tudziez y máiętność/ y dobythki/ y wſzytko co iedno mogł mieć w ziemi Chánáneyſkiey/
Gene: 15.
y ſzedł do inſzey kráiny/ á odſzedł od brátá ſwego Iakobá:

werset: 7Bo bárzo byli máiętni/ ták iż poſpołu mieſzkáć niemogli/ áni ich mogłá znośić ziemiá w ktorey pielgrzymowáli/ dla mnoſtwá trzod.

werset: 8I mieſzkał Ezau ná gorze Seyr á tegoz (Ezau) zowią Edom.

werset: 9A ten ieſt Rod Ezau/ oycá kráiny Edomſkiey ná gorze Seyr/

werset: 10y thy imioná ſynow iego. Elifáz ſyn Ady żony Ezau/ Ráhuel też ſyn Báſámáth żony iego.

werset: 11I miał Elifáz ſyny Themáná/ Omará/ Sefoa/ Gátháná/ Cenezá/ y Chore.
Gene: 36.

werset: 12I byłá Thamná miłośnicá Elifázá ſyná Ezau: kthora mu porodziłá Amalechá.Ci ſą ſynowie Ady żony Ezáu.

werset: 13A ſynowie Ráchuel: Naath y Zará/ Semmá y Meza. Ci ſynowie Báſemáth żony Ezau.

werset: 14Byli też y ſynowie Oolibamy corki Any corki Sebenonowey/ żony Ezau/ ktore mu zrodziłá/ Iehus y Ihelon y Chore.

werset: 5Ci też kxiążętá ſynow Ezau. Synowie Elifazá pierworodnego ſyná Ezau: kxiążę Themán/ kxiążę Omar/ kxiążę Sefua/ kxiążę Cenez/

werset: 16kxiążę Chore/ kxiążę Gáthan/ kxiążę Amalech.Ci ſą ſynowie Eliffázowe wziemi Edomſkiey/ y ćiſz ſynowie Ady.

werset: 17Thakież ći ſą ſynowie Ráhuelowy ſyná Ezau: Kxiąże Náhath/ kxiążę Zará/ kxiążę Semmá/ kxiążę Mezá/ the ſą kxiążętá Ráhuelowy w ziemi Edomſkiey y ći ſynowie Báſemáth żony Ezau.

werset: 18Ci záś ſynowie Oolibamy żony Ezau:
kolumna: b
kxiążę Iehus/ kxiążę Ihelon/ kxiążę Chore. Te kxiążętá Oolibamy corki Any żony Ezau:

werset: 19Ci ſą ſynowie Ezau y the kxiążętá ich: á ten słowie ieſt Edom.

werset: 20Ci ſą záś ſynowie Seyr Horreowego ktorzy mieſzkáli wtey ziemi/ Lothán/ y Sobal/ Sebeon/ Anan/

werset: 21Diſon/ Aſer/ y Diſán.
1.Par: 2.
The ſą kxiążętá Horreowy ſyná Seyr w ziemi Edomſkiey/

werset: 22Byli też ſynowie Lothán Hory y Heman/ á byłá śioſtrá Lotánowá Thámná.
Gene: 36.

werset: 23A ći záſye Sobál: Aluhan/ Máneeth/ Ebál/ Seffo y Onam.

werset: 24A zebeowi záś ſynowie ći: Achiá y Anán. Tho ieſt ten Anan/ ktory nálaſl (Iemym) wody ćiepłe ná puſzcży/ gdy pásł oſlice Sebeoná oycá ſwoiego.
Leui: 19.

werset: 25I miał ſyná Dizáná/ á corkę Oolibamę.

werset: 26Dyſánowi lepak ſynowie ći. Abdám Ieſbán/ Iethran y Charán.

werset: 27Ci też záś Synowie Eſer: Bálááná/ Sewan/ y Achan

werset: 28Miał theż ſyny Diſan/ Huſá y Araná.

werset: 29Te kxiążętá Horreyſcy: kxiążę Lotan/ kxiążę Sobal/ kxiążę Sebeon/ kxiążę Aná

werset: 30kxiążę Dyſon/ kxiążę Eſer/ kxiążę Diſan: thy kxiążętá Horreyſcy: ktorzy roſkázowáli w ziemi Seyr.
1.Para: 1.

werset: 31Krolowie lepak ktorzy krolowáli w ziemi Edom/przed tym nizli mieli krolá ſynowie Iſráhelſcy/ ći byli:

werset: 32Belá ſyn Beorow/ á imię miáſtá iego Denábá.

werset: 33Vmárł pothym Belá/ y krolował po nim Iobáb ſyn Zary z Bozrá.

werset: 34I gdy vmárł Iobab/ krolowal záś Huzán z ziemie Themáńſkiey.

werset: 35Ten też gdy vmárł/ krolował po nim Adad ſyn Bodády/ ktory poráził Mádyáńcżyki w kráinie Moábſkiey: á imię miáſtá iego Awith.

werset: 36A gdy vmárł Adád/ krolował po nim Semlá z Mázreky.

werset: 37Gdy záś y ten vmárł/ krolował ponim Saul od rzeki Rohoboth.

werset: 38Gdy też záś ten vmárł/ poſtąpił po nim ná kroleſthwo Bálánan ſyn Achoborow.

werset: 39Gdy takież y ten vmárł/ krolował záś Adár: á imię miáſthá iego Phau: á zawno żonę iego Meetabel/ corká Mátredy/ corki Mezáábowey.

werset: 40The ſą tedy imioná kxiąząth Ezau po rodzinach/ y po mieſcách y przezwiſkách ich: Kxiążę Thámná/ kxiążę Aluha/ kxiążę Ietheth/

werset: 41kxiążę Oolibamá/ kxiążę Elá/ kxiążę Phinon/

werset: 42kxiążę Cenez/ kxiążę Themán/ kxiążę Mábzár/

werset: 43kxiążę Mágdyel/ kxiążę Hyrám: The ſą kxiążęthá Edomſcy obywáiący wziemi pánowánia ſwego/ á then ieſt Ezau oćiec Idumeycżykow.

rozdział: 37
werset: 1I mieſzkał Iakob w ziemi Chánáneyſkiey/ w ktorey ociec iego pielgrzymował/

werset: 2á the ſą rodzáie iego.

C iiijCaputstrona: C6v

Pierwſſe kxięgi Moyzeſſowe

kolumna: a
rozdział: 41
werset: 21Ocućiwſzy gdym záś záſnął/

werset: 22widziałem drugi ſen. Siedḿ kłoſow wyraſtáło z iednego zdzbłá/ pełnych y bárzo pięknych:

werset: 23á druga ſiedḿ takież z dzbłá iednego ćienkich záráżonych rdzą/ y zwiędłych:

werset: 24Ktore pierwſzych cudność pożárły. Powiádałem the ſny wieſzcżkom: á żaden mi nieumiał nic powiedzieć.

werset: 25Odpowiedział Iozeph: Sen Krolewſki iednoſtáyny ieſt/ á co náprzyſzły cżás Bog ma vcżynić tho vkazał Pháráonowi.

werset: 26Siedḿ wołow kraſnych/ y ſiedḿ kłoſow pełnych: znácżą ſiedḿ lath żyznych/ á obie the rzecży iedno známionuią:

werset: 27A ſiedḿ też wołow chudych kthore wyſzły po nich/ y ſiedḿ kłoſow ćienkich y od gorącá v więdłych/ ſą ſiedḿ lath przyſzłego głodu/

werset: 28ktore thymże rzędem wypełnią ſie.

werset: 29Otho ſiedḿ lath prziydą obfitośći wielkie y we wſzyćkiey ziemi Egypthſkiey:

werset: 30po ktorych będą záś drugie ſiedḿ lath tákiego nieurodzáiu/ iż zápámiętháią ludzie wſzyſthkiey ktora przed thym byłá hoynośći.Abowiem głod wſzyſthkę ziemię/

werset: 31á wielgi niedoſtátek/ hoyną żyzność pierwſzych lath zepſuią.

werset: 32A tho żeś po wtore widział ſen ku iednemu cylu bijący: znák ieſt pewnośći/ że ſie ſtánie słowo Boże á tym ſie ſpieſzniey wypełni.

werset: 33A Przetho teraz Krol niechay opátrzy mężá ſpráwnego y cżuynego/ á przełoży go Włodárzem ziemie Egypthſkiey/

werset: 34żeby on vſtáwił vrzędniki ná wſzyćkie ſthrony/áby piąthą cżęść zboża przez thę ſiedḿ lath żyznych/

werset: 35ktore iuż theraz máią być/ zbieráli do gumien:
Acto: 7.
á wſzyſtko zboże pod Pháráonową mocą/ niechay chowáią wſzpichlerzach po mieśćiech/

werset: 36á gothuią ie ná ſiedḿ lath głodnych kthore máią znędzić Egypth áby niezáginęłá ziemia głodem.

werset: 37Podobáłáſie Pharáonowi y wſzyſthkim służebnikom ieo tá rádá/

werset: 38y mowił do nich: Zaż możemy náleść iemu podobnego mężá/ ktoriby thák duchá Bożego pełen był?

werset: 39thedy rzekł do Iozephá: Poniewaſz żeć Bog wſzyſthko vkazał coś mowił/ á zaſz mogę mędrſzego y tobie podobnego náleść

werset: 40Ty będzieſz nád domem moim/ ná twe roſkázánie lud wſzyſthek posłuſſen będzie/ ſámą thylko krolewſką ſtholicą będę nád ćie wyſſy.
Pſal: 104. 1.Mac: 2. Actu: 2.

werset: 41I rzekł po wtore Pháráo do Iozephá: Othom ćie vſtáwił nád wſzyſtkim Egypthem.

werset: 42I ziął pierſćień z ręki ſwoiey/ á włożył gi ná rękę iego/ y oblokł go wſzáthę Biſiorową/ á ná ſzyię łáncuch złoty obwinął.

werset: 43Kazał mu też wſieść do ſiebie ná woz á woźnemu kazal wołáć/ żeby ſie wſzythcy
kolumna: 2
kłániáli/ á wiedzieli go być ſprawcą wſzyſtkiey ziemie Egyptſkiey.

werset: 44Mowił też krol Egyptſki do Iozephá: Iá ieſthem Pháráo: krom roſkazánia twego nie ruſzy żaden ręki álbo nogi we wſzyſtkiey ziemi Egyptſkiey

werset: 45I przemienił imię iego/ á názwał go ięzykiem Egiptſkim/ Zbáwićielem ſwiátá. I dał mu żonę Aſoneth/ corkę Putyphárową Kxiędzá Heliopolſkiego. Thedy iáchał Iozeph po ziemi Egipthſkiey.

werset: 46Trzydzieśći lath miał kiedy ſtánął przed oblicżnośćią krolá Pháráoná/ y obiáchał wſzyćkie Egypthſkie powiáthy.

werset: 47Przyſzłá pothym vrodá przez ſiedḿ lath gdy zboże wſnopie z wiązano/ zwieziono ie do ſthodoł Egiptſkich. Ták też wſzyſtká hoyność zboża powſzyſthkich miáſtách/ byłá zwiezioná.

werset: 49I táka byłá obfitość pſzenice/ że ſie theż piaſkowi morſkiemu rownáłá/ y wſzelką miárę przeſiągáłá.
Gene: 46.

werset: 50Pierwey niżli głod przypadł/ miał Iozeph dwu ſynu ktore mu porodziłá Aſeneth corká Puthyphárá kxiędzá Heliopolſkiego.

werset: 51I názwał imie pierworodnemu Mánáſſes/ mowiąc: Kazał mi Bog zápomnieć wſzyſtkich prac moich/ y domu oycá mego:

werset: 52á drugiemu dał imię Effraim/ mowiąć: Rozmnożył mię Bog w ziemi chudoby moiey.
Acto: 7.

werset: 53Potym gdy przemineło ſiedḿ lath żyznych/ ktore były w Egipćie:

werset: 54ięli nádchodzić ſiedḿ lat głodnych/ ktore był Iozeph opowiedział/ thák iż po wſſyſtkiey ziemi głod ſie zmogł/ y w ziemi teſz Egyptſkiey niebyło bez niego.

werset: 55A gdy iuż ludziom głod dokucżał/ wołáli do Fáráoná żywnośći żądáiąc. A on gim odpowiedział: Idzćie do Iozephá/ á cokolwiek on wam káże/ tho cżyńćie.

werset: 56Szyrzył ſie tedy vſtáwicżnie głod po wſſyſtkiey ziemi. I othworzył Iozeph wſſyſtkie gumná/ á przedawał Egiptcżykom: bo iuż y im głod przyćiſkał/

werset: 57A zewſzytkich ziemic przyieżdzáli do Egiptu iżby kupowáli zboże ku żywnośći/ á głodu niećierpieli.

rozdział: 42
Cap. 42.Iozephowi bráćia pierwſzy raz po zboże do Egyptu przyiácháli/ niełáſkáwie przyięći więzniámi byli/ ná koniec Symeoná w więzieniu zoſtáwiwſzy/ ſpieniądzmi y że zbożem do domu ſwego przyſzli.
werset: 1
V
Słyſſawſſy Iakob iż zboże przedawano w Egiptćie/ do ſynow ſwoich rzekł:
Acto: 7.
Cżemuśćie ták niedbáli?

werset: 2Otom słyſſał że pſzenicę przedáią w Egiptćie/ Iedzćie á nákupćie nam potrzeb/ byſmyſie mogli żywić: á nie pomárli od głodu.

Tedstrona: D3

Geneſis rzecżone.
rozdział: 46
werset: 8Imioná tedy ſynow Iſráelſkich kthorzy weſzli do Egyptu/ te ſą. On naprzod z ſynmi ſwemi. Pierworodny iego ſyn Ruben/

werset: 9A Synowie Rubenowi: Enoch/ Fállu/ Hezrom/ y Chármi.

werset: 10Synowie Symeonowi: Iámuel/ Iámin/ Iámi/ Ahod/ Iachin/ Sohar/ y Saul ſyn Chánáneyſkiey.
Exodi. 16. Nume: 26. 1.Para: 4. 5 et 6.

werset: 11Synowie Leui: Gerzon/ Kááth/ y Merary.

werset: 12Synowie Iudy: Her/ Onán/ Selá/ Fares/ y Zará. Ale vmárli Her y Onán w ziemi Chánáneiſkiey. Miał też ſyny Fáres: Eſron y Hámul.

werset: 13Synowie Izáchár: Tholá/ Fua/ Iobáb/ y Symeron.

werset: 14Synowie Zábulon: Sareth/ Chelon/ y Iáhelel.

werset: 15Tho ſynowie byli Liey/ kthore porodziłá w Mezepothámiey Syriyſkiey/ z Dyną corką ſwoią. Wſſyſthkich ludzi ſynow iey y corek trzydzieśći y trzy.

werset: 16Synowie Gád: Seffon/ Aggi/ Ezebon/ Suni/ Hery/ Hárody/ y Areli.

werset: 17Synowie Aſer: Iemná/ Iezua/ Iezui/ y Berya.
1.Para: 7.
I Sará ſioſtrá gich. Synowie Berya: Heber/ y Melchiel.

werset: 18Ci byli Synowie Zelffy/ kthorą był dał Lában Liey corce ſwoiey/ y thy miał Iakob ſzeznáśćie cżłowieká.
Gene: 29.

werset: 19Synoẃie Rachel żoney Iakobowey: Iozeph y Beniámin.

werset: 20Iozephowi vrodzili ſie ſynowie w ziemi Egyptſkiey/ kthore mu porodziłá Aſenes corká Putyfárowá/ kxiędzá Eliopolſkiego.
Gene: 41.
Mánáſſes y Effraym.
1.Para: 7. et 8.

werset: 21Synowie Beniámin: Belá/ Bechor Asbel/ Gerá/ Náámán/ Iechry/ Ros/ Mofim/ Ofim/ y Ared.

werset: 22Cy ſynowie byli Rachel/ ktore porodziłá Iakobowi/ wſzyſtkich ludzi cżternaśćie.

werset: 23Synowie Dan/ Hyſim.

werset: 24Synowie Neptálim: Iaſiel/ Guni/ Ieſer y Sallem.

werset: 25Ci ſynowie Bale/ kthorą dał Lábán Rachel corce ſwoiey. I ty ſpłodził Iakob wſzyſtkich ludzi ſiedmioro.
Deute: 10.

werset: 26A wſzyſtkich ludzi ktorzy weſzli z Iákobem do Egyptu/ á wyſzli z biodr iego/krom żon ſynow iego/ ſſeść dzieſiąt y ſześć.

werset: 27A Synowie Iozephowi/ kthore miał w Egypthćie/ dwoie ludzi. Wſſech tedy ludzi domu Iákobowego ktorzy ſnim weſzli do Egyptu/ było ſiedḿdzieſiąt.

werset: 28Poſlał tedy Iakob przed ſobą Iudę do Iozephá do Egyptu/ áby opowiedział (przyiazd iego) á iż by mu záiáchał/ do Ieſsen/

werset: 29kthory gdy tám przyſſedł/ wnet Iozeph kazał záłożyć konie w ſwoy woz/ y wyiácháł przećiw oycu ſwemu/ ná ono mieſce: á gdy vzrzał vwieśił ſie mu v ſzyie/ á obłápiáiąc go/ płákáł.

werset: 30I rzekł oćiec do
kolumna: b
Iozepha: Iuż mi niezal vmrzec gdym oglądał oblicże twoie á zoſtáwiam ćie námiáſtkiem ſwoim.
Lucae. 8.

werset: 31A Iozeph mowił do bráćiey ſwey y do wſſyſtkiey rodziny ſwoiey.Poiádę ia y powiem Fáráonowi/ mowiąc: Bráćia moi y dom oycá mego ktorzy byli w ziemi Chánáneyſkiey/ przyiácháli do mnie/

werset: 32á ſąć mężowie páſterze owiec/ y chowáią ſtádá: dobytek ſwoy y ſkąd co iedno mieć mogli/ przipędzili z ſobą.

werset: 33I gdy być was wezwawſzy pytał. Cym ſie obchodzićie?

werset: 34Powiećie/ ieſtezmy páſterze słudzy twoi z młodośći náſſey aż do tychmiaſt/ ták my iáko y oycowie náſſy.A tho dla thego rzecżećie/ ábyśćie mogli mieſzkáć w ziemi Ieſsen: Boć Egyptcżykowie brzydzą ſie y pomiátuią wſſyſtkiemi páſterzmi owieć.

rozdział: 47
Cap. 47.Iakob do Egyptu przyiáchal/ y oſádził ſie w Ieſſen/ Glod ták párł Egyptczyki że y bydło y imienie ná Krolá poprzedáli/ potym piatą część pożytkow krolowi poſtąpili náwiecność/ Iakob potym Iozephá o pogrzeb ſwoy przyſięgą záwiązał.
werset: 1
P
Rzyiáchał thedy Iozeph/ y powiedział Fáráonowi/ mowiąc: oćiec moy tudzieſz y bráćia/ owce ich/ y stádá y wſſyſtko co máią/ przyſzli z ziemie Chánáneyſkiey á położyli ſie teraz w ziemi Ieſsen.

werset: 2Y poſtáwił theż (przy ſobie) przed Krolem pięć mężow bráćiey ſtárſſey.

werset: 3Tedy ich Krol ſpytał. Cżym ſie obchodzićie? Odpowiedzieli: Ieſteſmy páſtirze owiec słudzy twoi ták my iáko y oycowie náſſy.

werset: 4Przyiácháliſmy w gośćinę do ziemie twoiey/ ábiſmy wniey pomieſzkáli: bo iuż w ziemi Chánáneyſkiey ták ſie głod záiął/ że y bydłu służebnikow twoich páſtwy niemáſz: y prośimy ábyś nam służebnikom ſwym kazał być w ziemi Ieſsen.

werset: 5Rzekł potym Krol do Iozephá/ oćiec twoy y bráćia twoi przyſzli do ćiebie.

werset: 6Ziemiá Egyptſka ieſt przed twemi ocżymá/ każ im mieſzkáć co wnalepſzym mieſcu á day im tę ziemię Ieſſen.Ieſli miedzy nimi bacżyſz co dowćipnego/ vſtaw ie vrzędniki nád ſtády memi.

werset: 7Potym w wiodł Iozeph oycá ſwego do Krolá/ y poſtáwił go przed nim: ktory prziwitawſzy go

werset: 8pytał/ wieleby lath żywothá ſweo miał?
Pſal: 118.

werset: 9on odpowiedział: dni piegrzymowánia żywotá mego ſą ſtho y trzydzieśći lath/ krotkich á złych/ á niedosły do lat oycow moich ktorych też pielgrzymowáli.

meſcaD iijstrona: Ev

Wtore kxięgi Moyzeſſowe
księga: Ex
rozdział: 2
werset: 5Przynieſſyony/

werset: 6otworzyłá/ y vzrzawſſy w nim dziećiątko á ono płácże/ vlitowáłá ſie go/ mowiąc: Tho chłopiątko z dziatek żydowſkich muśi być?

werset: 7Tedy ſioſtrá tego dziećięćiá rzekłá do niey: Chceſzli/ poydę á przyzowęć niewiáſtę żydowſką/ ktorabyć mogłá kármić tho dziećiątko?

werset: 8Odpowiedziáłá: Idz: Szłá dziewecżká y wezwáłá mátki iego.

werset: 9Do ktorey mowiłá corká Fáráonowá. Wezmi/ powiáda/ to dziećiątko á odchoway mi gie: á ia ſtánęć zá pracę twoię. Przyięłá niewiáſtá y karmiłá dziećie. Wychowáne y podroſle oddáłá corce Fáráonowey.

werset: 10Ktorego oná ſpoſobiłá ſobie zá ſyná. A názwáłá imię iego Moizeſz/ mowiąc: Bom go z wody wyiełá.
Hebre: 11.

werset: 11Ná on cżáſz gdy iuż doroſl Moizeſz/ wyſſedł do bráćiey ſwoiey: y vzrzał nędzę gich y mężá Egyptcżyká ktory był niektorego z żydowinow bráćiey ſwey:

werset: 12A oględnąwſſy ſie tám y ſám/ gdy obacżył że niemáſz przy tym nikoo / zábiwſſy Egyptcżyká zágrzebł go w piaſku.

werset: 13Wyſſedſzy drugiego dniá/ vzrzał dwu żydowinow á oni ſie wádzą: tedy rzekł onemu ktory cżynił krzywdę: Cżemu bijeſz blizniego twego?

werset: 14On odpowiedział: Ktoż ćie poſtáwił kxiążęćiem y ſędzią nád námi?
Actu: 7.
Abo mie chceſz zábić ták iákoś wcżorá vcżynił Egyptcżykowi? Vlękł ſie Moizeſz y rzekł: Iákoć ſie thá rzecż obiáwiłá?

werset: 15I vſlyſſawſſy Fáráo tę powieść/ dał ſzukáć ná ſtrácenie Moizeſſá: kthory zbieżał od oblicżnośći iego/ y mieſzkał w ziemi Mádyáńſkiey/ y vſádowił ſie przy ſtudni.

werset: 16A miał kxiądz Mádyáńſki ſiedḿ corek/ kthore były przyſzły (do oney ſtudnie) po wodę: y náliawſzy pełne korytá/ chćiáły nápoić trzody oycá ſwego.

werset: 17Nádſzedſſy do nich páſterze odegnáli ie. Thedy Moizeſz ziąwſſy ſie zá nimi/ obronił dziewecżki/ y nápoił owce ich (pierwey).

werset: 18Ktore gdy ſie wroćiły do Ráguelá oycá ſwego/ rzekł do nich:Cżemuśćie teraz rychley przyſzły niżli inedy?

werset: 19Odpowiedziáły: Mąż z Egypthu wyzwolił nas z ręki páſterzow: Nádto y náćiągnął wody ſnámi/ á nápogył nam owce.

werset: 20Thedy on rzekł: Gdzie ieſt? Cżemuśćie niewzięły sobą tego cżłowieká? Záwołayćie go żeć wżdy będzie iadł chleb.

werset: 21Szlubił mu tedy Moizeſz/ ze ſnim miał mięſzkáć. I wziął ſobie Seforę corkę iego zá żonę.
Exo: 18. 1.Para: 23.

werset: 22Oná mu porodziłá ſyná kthorego názwał Gerſán/ mowiąc: Byłem przychodniem w ziemi cudzey. Drugiego theż porodziłá/ ktorego názwał Eliezer/ mowiąc: Bog oycá moiego/ ſpomożyćiel moy/ wyrwał mię z ręki Fáráonowey.

werset: 23Po niemáłym cżáſie/ vmárł Krol Egyptſki. A ſynowie Iſráelſcy/ dlia wielgich ro=
kolumna: 2
bot/ płácżąc wołáli.

werset: 24I przyſzło wołánie ich do Bogá dla robot: y vſłyſſał wzdychánie ćięſzkie gich/ y wſpomniał ná przymierze ktore vcżynił z Abráhámem/ Izáákiem/ y Iákobem.
Gene: 25.

werset: 25Wezrzał tedy Pan ná ſyny Iſráelſkie y wyſwobodził ie.

grafika
rozdział: 3
Cap. 3.Moyzeſſowi páſſącemu owcże Iethrowe ſwiekrá ſwego/ Bog ſye we krzu goráiącym vkazał/ ſląc go do ſynow Iſráelſkich/ ktore miał z niewoli Pháráonowey wywieść.
werset: 1
M
Oizeſz páſl owce Ietro świekrá ſwego kxiędzá Mádyáńſkiego. A gdy gnał ſtádá dáley ná śrzodek puſzcży/ przyſzedł do Boży gory Oreb.

Exo: 18.
werset: 2I vkazał ſie mu Pan w płomieniu ogniſthym ze śrzodku krzá:
Actu: 7.

werset: 2y widział że kierz gorzał/ á przedſię niezgorzał.

werset: 3Przeto rzekł Moizeſz: Poydę á ogłądam tho widzenie wielkie/ cżemu nieżgore ten kierz.

werset: 4Widząc Pan że idzie ná dziw/ záwołał nań z pośrzodku krzá/ y rzekł: Moizeſzu/ Moizeſzu. On odpowiedział: Owo ia.

werset: 5A on rzekł: Nieprzyſtępuy tu bliſko.Zdeimi boty z nog twoich/ ábowiem ziemiá ná ktorey ſtoiſz/ ſwięta ieſt.
Math: 22.

werset: 6I rzekł: Ia ieſtem Bog oycá thwego/ Bog Abráhámow/ Bog Izáákow/ y Bog Iakobow.
Mar: 12. Luce. 20.
I zákrył Moizeſz twarz ſwoię: Bo nieśmiał pozrzeć przećiw Bogu.

werset: 7Rzekł do niego Pan: Widziałem vtrápienie ludu mego w Egyptćie/ y słyſſałem krzyk iego/ dla morderſtwá thych kthorzy ſą przełożeni nád robotámi.

werset: 8A poznawſſy boleść iego/ z ſtąpiłem ábym go wyzwolił z rąk Egyptcżykow/ ábym go wywiodł z ziemie tey do ziemie dobrey y przeſtroney/ y do tákiey ktora oſpływa mlekiem y miodem/ ná mieſcá Chánáneycżyká/ y Hetheycżyká/ y Amoreycżyká/ y Ferezeycżyká/ y Eweycżyká/ y Iebuzeycżyká.
strona: E4

Exodus rzecżone.

kolumna: 1
rozdział: 8
werset: 15Widząc Fáráo że mu dano othpocżynienie/ obćiążył ſerce ſwoie/ y nie vſluchał ich/ iáko był przykazał Pan.

werset: 16I rzekł Pan do Moizeſzá: Mow Aaronowi: Wyćiągni liaſkę twoię/ á vderz proch źiemie/ y niechay będą wſſy we wſſyſthkiey źiemi Egyptſkiey.

werset: 17Y vcżynił ták. Wyćiągnąwſſy Aaron rękę/ trzymáiąc wniey liaſkę/ vderzył proch źiemie/ y ſtáły ſie wſſy/ ták w ludziech iáko w bydle. Wſſyſtek proch źiemie/ obroćił ſie we wſſy po wſſyſtkiey źiemi Egyptſkiey.

werset: 18Kuſſyliſie też cżárnokxiężnicy ſwemi cżárámi żeby thakież wſſy wywiedli/ ále niemogli. Były tedy wſſy ták w ludziech iáko y w bydle.

werset: 19I rzekli oni cżárownicy do Fáráoná: Páleć Boży tho ieſt. Zákámiáło thedy ſerce Fáráonowe y nieuſluchał ich/ iáko był Pan przykazał.

werset: 20Mowił takież Pan do Moizeſſá: Wſtań ná świtániu/ á ſtań przed Faráonem/ boć wynidzie ku wodam. I rzecżeſz do niego: Toć powiáda Pan: Wypuść lud moy że mi offiáruie.

werset: 21Co ieſli go niewypuśćiſz/ oto ia przepuſzcżę ná ćię y ná dwor twoy/ ná lud twoy/ y ná domy thwoie/ wſſeláki rodzay much:á będą pełne domy Egypthſkie: much rozmáitych y wſſyſtká źiemia w ktorey będą (Egyptcżykowie).

werset: 22A vcżynię w ten dzień dziwną źiemię Geſsen/ wktorey ieſt lud moy/ że tám muchy niebędą: żebyś poznał żem ia Pan w pośrzodku ziemie.

werset: 23I vcżynię rozdział miedzy ludem moim á ludem twoim: Iutro to známię będzie.

werset: 24Vcżynił Pan ták: I Przyſzły muchy bárzo ćięſzkie do domow Fáráonowych y sług iego/ y ná wſzyſtkę ziemię Egyptſką: thák iż nákáźiłá ſie źiemiá od tákowych much.

werset: 25Przyzwał tedy Fáráo Moyzeſſá z Aaronem y rzekł im: Idzćież á offiáruyćie Pánu Bogu ſwemu wtey ziemi.

werset: 26Thedy rzekł Moyzeſz: Niemoże tho być: Więc mamy offiárowáć Pánu Bogu náſzemu przekleńſtwo y brzydliwość Egyptſką?co ieſli będziem bić tho przed ich ocżymá co Egyptcżykowie zá Bogá chwalą/ vkámienuią nas.

werset: 27Poydziem drogą trzech dni w puſcżą á tám będziemy offiárowáć Pánu Bogu náſzemu/ iáko nam przykazał.
Exodi. 3.

werset: 28I rzekł Fáráo: iuż ia was wypuſzcżę ábyśćie offiárowáli Pánu Bogu wáſzemu ná puſzcżey: ále wżdam ábyśćie dáley nieodchodzili/ á modlćie ſie zá mną.

werset: 29I rzekł Moyzeſz: wyſzedſſy od ćiebie/ będę prośił Páná: á odeydzieć Muchá od Fáráoná/ y od sług iego/ y od ludu iego/ iutro: Ale iuż nas więcey nieomylay/ żebyś niemiał wypuśćić ludu ofiárowáć Pánu.


kolumna: 2
werset: 30Wyſzedſzy Moyzeſz od Faraona modlił ſie Pánu:

werset: 31On vcżynił według słowá iego: á oddalił muchy od Fáráoná/ od sług/ y od ludu iego: niezoſtáłá áni iedná.

werset: 32I zákámiáło ſerce Fáráonowe/ ták/ iż áni zá ten raz wypusćił Ludu.

rozdział: 9
Cap 9.Piatą plagę/ zdychánie bydlá/ Szoſtą wrzodow/ Siodmą gromu y grádu/ ktoremi Bog karał Egypt/ zámyka.
werset: 1Rzekł tedy Pan do Moyzeſſá: wnidź do Fáráoná á mow do niego: Thoć powiáda Pan Bog żydowſki: Wypuść lud moy/ że mi będzie offiárował.

werset: 2Co ieſzli ſie ieſzcże tego zbraniaz/ á zá dzierżażgo: Oto pomſtá moiá będzie/ ná role twe/ ná konie/ oſly/ wielbłądy/ owce/ y ná woły/ mor bárzo ćięſzki.

werset: 4A vcżyni Pan dziwną rzecż miedzy máiętnośćią Iſráelſką/ y máiętnośćią Egyptſką/ ták iż práwie nic nie zginie z tych rzecży kthore náleżą do ſynow Iſráelſkich.

werset: 5I dał Pan cżás/ mowiąc: Iutro vcżyni Pan to co rzekł na źiemi.

werset: 6Przeto vcżynil Pan co był rzekł drugiego dniá: y wyzdycháło wſſyſtko bydło Egyptſkie/ ále zbydłá ſynow Iſráelſkich nic owſſeki niezginęło.

werset: 7I poſlał Fáráo áby oglądano: á nic niezdechło ſtych rzecży ktore dzierżał Iſráhel. Zákámiáło tedy ſerce Fáráonowe y niewypuśćił Ludu.

werset: 8I rzekł Pan do Moizeſſá y Aaroná: Nábierzćie pełne ręce popiołu z piecá/ á niechay Moizeſz przed Fáráonem rzući go ku niebu.

werset: 9I niechay ſie ſtánie proch po wſſyſtkiey źłemi Egyptſkiey: Bo będą ták ná ludziech/ iáko ná bydle wrzody y pryſzcże nábráne/ po wſſyſtkiey źiemi Egyptſkiey.

werset: 10Nábráli tedy popiołu z piecá/ y ſtánęli przed Fáráonem/ y wyſypał go Moizeſz ku niebu. Tedy pocżyniły ſie wrzody/ pryſzcżow nádętych ná ludziech y w bydle/

werset: 11áni mogli cżárownicy ſtać przed Moizeſzem/ dla wrzodow ktore ná nich były/ y po wſſyſtkiey źiemi Egyptſkiey.

werset: 12Ale Pan ſkámiáłe vcżynil ſerce Fáráonowe/ á nie vſluchał ich/ iáko mowił Pan do Moizeſſá.

werset: 13Rzekł záś Pan do Moizeſſá: Wſtań ráno á ſtopy przed Fáráonem/ y rzecżeſz do niego. Toć powiáda Pan Bog żydowſki: Wypuść lud moy/ áby mi offiárował:

werset: 14bo zá thym rázem przepuſzcżę wſſyſtkie plagi moie ná ſerce twe/ y ná służebniki twe/ y ná lud twoy/ że poznaſz iżći mi niemáſz podobnego ná wſſyſtkiey źiemi.
strona: E6v

Wtore Kxięgi Moyzeſſowe
grafika
rozdział: 13
1.Cori: 10. Nehem: 9.
werset: 20I wyſſedſſy z Sochod/ rozbili namioty w Ethám/ ná końcu puſthyniey.

werset: 21A Pan ſzedł przed nimi vkázuiąc im drogę/ we dnie w słupie obłokowym/ wnocy w słupie ogniſtym: áby był wodzem ich ná drodze/ oboiego cżáſu.

werset: 22Vſtáwicżnie był słup obłocżyſty przez dzień/ á słup ogniſty przez noc/ przed ludem.

rozdział: 14
Cap. 14.Gdy Fárao ſćiga Izráhelity/ á po ſuſſy w morze wſedſſy ze wſzyſtkiemi ieznimi y z woży vtonął.
werset: 1
M
Owił tedy Pan do Moizeſſá/ rzekąc:

werset: 2Mow ſynom Iſráelſkim/ niechay náwroćiwſſy ſie [r]ozbiją námioti ná przećiwko Phiáryoth/ ktore ieſt miedzy Mágdálon y morzem/ náprzećiwko Beelſefon. Przed ocżymá iego oboz położyćie nád Morzem.

werset: 3Boć rzecże Fáráo o ſyniech Iſráelſkich: Vwikłáli ſie błądząc ná ziemi/ záwárłá ie puſſcża.

werset: 4A vcżynię zákámiáłe ſerce iego/ yż będzie was gonił: á będę chwałą sławion y záwołánim dla Fáráoná y dla wſſyſtkiego zaſtępu iego. I poznáią Egyptcżykowie żem ia Pan. I vcżynili thák.

werset: 5Opowiedziano potym Krolowi Egyptſkiemu/ żeby vćiekał lud:tedy odmieniło ſie ſerce Fáráonowe y dworzánow iego/ o ludu Iſráelſkim/ y rzekli: Cożechmy vcżynili żezmy wypuśćili Iſráelá/ áby nam nie służył?

werset: 6Kazał thedy záprzęgáć wozy/ á wſſyſtek lud ſwoy wziął z ſobą.

werset: 7A wziął ſześćſet wozow wybránych/ y o iedno kolwiek w Egyptćie wozow było: y thudzieſz Hetmány wſſyſtkiego woyſká.

werset: 8I zátwárdził Pan ſerce Fáráonowe Krolá Egyptſkiego/ y gonił ſyny Iſráhelſkie: A oni wyſzli byli w mocney á wyſokiey ręce.

werset: 9A gdy ie gonili Egyptcżykowie ſládem/ nádeſzli ie w obozie nád morzem: á wſſyſtcy ieźni y wozy Fáraonowe/ y wſſyſthek zaſthęp/ byli w Phiáryoth przećiwko Beelſefon.

werset: 10A gdy ſie Fáráo przyblizał/
kolumna: b
podnioſſy ſynowie Iſráelcy ocży/ obacżyli zá ſobą Egypthcżyki: y ięli ſie bárzo bać/ y záwołáli do Páná/

werset: 11á do Moizeſſá rzekli: Podobno nie było grobow w Egyptćie/ dla tegoś nas wywiodł ábyſmy pomárli ná puſzcży: Cożeś to vcżynił żeś nas wywiodł z Egyptu?

werset: 12Zażechmyć niemowili tego ieſzcże w Egyptćie/ ták mowiąc: Odeydz od nas/ że będziem służyli Egyptcżykom? Abowiem dáleko lepiey było służyć im/ niżli pomrzeć ná puſſcżey.

werset: 13Tedy rzekł Moizeſz do ludu: Nieboyćieſie: ſtoyćie/ á pátrzayćie ná wielkie ſpráwy Páńſkie/ ktore dziś będzie cżynił: Bo Egyptcżyki ktore teraz widzićie/ iuż dáley nie vzrzyćie ná wieki.

werset: 14Pan ſie będzie potykał miáſto was/ á wy będziećie milcżeć.

werset: 15I rzekł Pan do Moizeſſá: Coſz do mnie tylo wołaſz? Mow ſynom Iſráelſkim niech idą przedſie.

werset: 16A thy podnieś liaſkę twoię/ y wyćiągni rękę ſwą ná morze/ á rozdziel ye: áby ſzli ſynowie Iſráelſcy śrzodkiem morzá po ſuſſey.

werset: 17A iać záſlepię ſerce Egyptcżykow że waś będą gonić: á będę vwielbion w Fáráonie/ y we wſſyſtkim woyſku iego/ ták w woziech iáko w ieznych iego.

werset: 18I z wiedzą Egyptcżykowie/ żem ia ieſt Pan: gdy będę oſlawion w Fáráonie/ y w woziech/ y w ieznych ieo.

werset: 19A wziąwſſyſie Angioł Páńſki ktory ſzedł przed obozem Iſráelſkim/ záſſedł zá nie/ á poſpołu ſnim słup obłokowy/ opuśćiwſſy przodek ſthánął zá nimi:

werset: 20miedzy woyſkiem Egyptſkim/ y woyſkiem Iſráelſkim. A był obłok ćiemny/ á oświecáiący noc/ thák yż kſobie weſpołek/ przez cáłą noc przyſtępić nie mogli.grafika
Pſal: 143. Pſal: 77. et 104. Hebre: 11.

werset: 21I gdy wyciągnął Moizeſz rękę ná morze/ wyſzuſſyl ie Pan/ wianiem wiátru gwałtownego y palącego cáłą noc/ y obroćił ie w ſuchość: y rozdzieliłá ſie wodá.

werset: 22Szli tedy ſynowie Iſráelſcy przez śrzodek ſuchego morza/ bo byłá wodá iákoby mur/ ná práwicy y ná lewicey ich.

werset: 23Goniąc ie Egyptcżykowie/ weſzli zá nimi/ y wſſyſtcy ieżni Fáráonowi/ wozy iego y iezni ſzli przez pośrzodek morzá.

á iużstrona: F3

Exodus rzeczone.

kolumna: a
rozdział: 19
werset: 7Przyſſedł Moizeſz: y zezwawſſy wſſyſtkie ſtárſſe z ludu Iſraelſkiego/ powiedział im wſſyſtkę rzecż/ kthorą mu był porucżył Pan.

werset: 8I odpowiedział wſſyſtek lud ſpołecżnie.
Exo: 24. Deute 5. et 26.
To wſſyſtko co Pan rozkazał/ vcżyniemy. Gdy the słowá Moizeſz záś Pánu powiedział/

werset: 9rzekł do niego Pan: Iuż teras prziydę do ćiebie we mgle obłoku/ zeby mie ſlyſſał lud/gdy do ćiebie będę mowił/ á żebyć potym wierzył ná wieki. Opowiedział tedy Moizeſz słowá ludzkie Pánu:

werset: 10Ktory rzekł iemu. Idz do ludzi/ á poświęć ie dziś y iutro/ á niechay ochędożą odzienie ſwoie/

werset: 11áby byli gotowi ná trzeći dzień: Abowiem dniá trzećiego z ſtąpi Pan/ przed wſſyſtkim ludem/ ná gorę Synái.

werset: 12Około kthorey naznácżyż ludziom miedze/ y powieſz im/ Sthrzeſzćie tego ábyśćie nie wſtępowáli ná gorę/ ániſie dothykaycie końcá iey:
Hebre: 12.
Wſſelki kthory ſie dotknie gory/ śmierćią wiecżną vmrze.

werset: 13Ręká ſie tákiego niedotknie/ ále będzie vkámionowan/ ábo vſtrzelan/ choć cżłowiek choć bydlę będzie/ niezoſtánie żywo.Gdy pocżnie brzmieć trąbá/ tedy niechay wſtąpią ná gorę.

werset: 14Stąpił tedy Moizeſz z gory do ludzi/ y poświęćił ie. A gdy ochędożyli odzienie ſwoie/

werset: 15rzekł do nich: Bądźćie gotowi ná trzeći dzień/ á nieprzyſtępuyćie do żon wáſſych.

grafika
werset: 16Iuż był przyſſedł dzień trzeći/ y náſtáło záránie: á oto dáli ſie słyſzeć grzmienia/ y roświecáły ſie łyſkáwice/ á obłok bárzo gęſty iął zákrywáć gorę/á trąbienie trąby im dáley thym więcey ſie ięło rozlegáć: y polękał ſie wſſyſtek lud kthory był woboźie.

werset: 17A gdy ie wywiodł Moizeſz w drogę przećiwko Pánu Bogu z mieſcá obozu/ ſthánęli przy ſámey gorze:
Deute: 4.

werset: 18A wſſyſtká gorá Synái kurzyłá ſie/ przeto yż był Pan zſtąpił na nie w ogniu/ y kurzył ſie ſniey dym/ nieinácżey iáko z piecá/ wſſyſtká gorá byłá ſtráſzliwa.

werset: 19A dzwięk trąby znienacká roſl więcey/ y im dáley tym ſię więcey rozlegał. Moizeſz mowił: á Pan
kolumna: b
odpowiadał iemu.

werset: 20I ſtąpił Pan na gorę Synái ná ſámy wierzch gory/ y przyzwał Moizeſſá ná wierzch iey. Tám gdy wſtąpił/

werset: 21rzekł do niego. Z ſtąp/ á świádecthwem zápewni lud: by lepak nieprzeſthąpił gránic chcąc widzieć Páná/ á zginęło by ich bárzo wiele.

werset: 22Kápłani też kthorzy przyſtępuią do Páná/ niech ſie poświącáią/ áby ich niepotráćił.

werset: 23I rzekł Moizeſz do Páná: Nie może lud poſpolity wſtąpić ná gorę Sinai. Abowiemeś ty oświadcżył/ y rozkazałeś/ mowiąc: Położ miedzę przy gorze/ y poświęć ią.

werset: 24Ktoremu rzekł Pan: Idz/ z ſtąp: I záś wſtąpiż ty/ y Aaron ſtobą: A kápłani y lud poſpolity niechay nieprzeſtępuią miedzey áni wſtępuią do Páná/ by ſnać ich nie potráćił.

Exo: 24.
werset: 25Zſtąpił thedy Moizeſz do ludu/ y wſſyſtko im opowiedzial.

rozdział: 20
Cap. 20Moizeſz dzieśięćioro Przykazánie Boże bierze od Páná. Spoſob budowánia ołtarzá Pánu opiſſuie.
werset: 1
I
Mowił Pan Bog thy wſſyſtkie słowá:

werset: 2Ia ieſthem Pan Bog twoy/ ten kthorymćie wywiodł z ziemie Egyptſkiey/ z domu niewoley.
Deute: 5. Pſal: 80. 96. et 113. Leui: 26. Deute: 4. Iudi: 6. Ioſue. 24. Deute: 24.

werset: 3Nie będzieſz miał Bogow inych/ procż mnie.

werset: 4Niecżyń ſobie obrázu rzezánego áni żadneo podobieńſtwá tych rzecży ktore ſą wzgorę ná niebie/ y ktore ná ziemi niſko/ áni tych kthore ſą w wodzie pod ziemią.

werset: 5Niebędzieſz ſie im kłániał/ áni podćiwośći wyrządzał: Bom ia ieſt Pan Bog twoy mocny/ Zawiſny w miłośći/ mſzcżąc ſze niepráwośći oycowſkich w ſyniech/ do trzećiego y do cżwarteo pokolenia/ tych ktorzy mie nienawidzą.

werset: 6A cżyniąc miłośierdzie nád tyſiącmi tych/ kthorzy mie miłuią/ y ſtrzegą przykazánia mego.
Leui: 19. Math: 5. Ezec: 20. Eccle: 23. Leui: 24. Exo: 13. 34 et 35.

werset: 7Niebędzieſz brał imieniá/ Páná Bogá twoiego nádáremno: Abowiem niebędzie v Páná bez wini ten ktoryby wziął nádáremno imię Páná Bogá ſwego.

werset: 8Pámiętay ábyś dzień Sobotni ſwięćił/

werset: 9Sześć dni będzieſz robił/ y ſpráwiał wſſyſtkie potrzeby twoie.

werset: 10Ale ſiodmego dniá/ Sobbotá Páná Bogá twoiego ieſt. Nie będzieſz cżynił żadnego vcżynku weń/ ty y ſyn twoy/ y corka twoiá/ sługá twoy y służebnicá twoiá/ bydło twoie/ y gość ktory ieſt w domu twoim.

werset: 11Abowiem w wſſeśći dniách ſtworzył Bog niebo y ziemię/ morze y wſſyſtko co wnich ieſth/ á ſiodmego dniá odpocżynął.

F iijCżćistrona: F5v

Wtore kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 25
werset: 13Vcżyniż takież drąſzki z drzewá Sethym/ y pozłoćiż ie.

werset: 14A przewlecżeż ie przez kolce/ kthore ſą ná węgłach Archy/ áby ią ná nich noſſono:

werset: 15kthore záwżdy będą w kolcách/ á nigdy nie będą wymowáne ſnich.

werset: 16A włożyż do Archy Oſwiarzſſenie kthore dam tobie.

werset: 17Vcżyniż y Vbłágálnią ze złothá nacżyſtſſego: ná puł trzećiá łokćiá będzie długość iey/ ſzyrza ná pułtorá.
3.Reg: 6.

werset: 18Dwá też Cherubiny ze złotá kowáneo vcżyniż/ z obu ſtron Vbłagálnie/

werset: 19Cherubin ieden będzie ná iednym boku/ á drugi ná drugim.

werset: 20Obádwá boki Vbłágálnie/ niechay żákrywáią máiąc roſćiągnione ſkrzydłá/ á zákrywáiąc Vbłágálnią/ niechay ná ſie pátrzą ſpołecżnie/ obroćiwſzy twarzy ku Vbłagálni/ przykryieſz po tym Archę Vbłágálniey/

werset: 21á do niey włożyż ſwiádectwo/ ktore dam tobie.

werset: 22Stámtąd (to ieſt) z oney Vbłagálnie/ ze śrzodku dwu Chierubinow/ ktorzy będą nád Archą ſwiádecthwá/ będęć odpowiedzi dawał/ y mowił do ćiebie/ tho wſſyćko co będę przykazował przez ćię/ Synom Iſráelſkim.
Nume: 7. Roma: 3. Hebre: 5.

werset: 23Vcżyniż y ſtoł z drzewá Sethym máiący dwá łokćiá wzdłuż/ á łokieć wſſyrz/ á ná wyſſą pułtorá łokćiá.
Exodi. 37.

werset: 24I pozłoćiż go złotem nacżyſtſſym: á obłoźyz go liſtwą złotą w około/

werset: 25á przy liſtwie koronę złotą rzezáną na cżtyrzy pálce wyſoką/ y ná niey drugą koronkę też złotą.

werset: 26Vcżyniż też cżterzy obrącki złote/ á záwieśiż ie ná cżterzech rogách tegoż ſtołu/ przy każdey nodze ieden.

werset: 27Pod koroną będą obrącżki złote/ á przewlecżez przez nie drąſzki/ áby możono ten ſtoł nośić.

werset: 28I thy też drąſzki vcżyniż z drzewá Sethym y pozłociż ie/ dla noſſenia ſtołu.

werset: 29Spráwiſſ theſz ze złotá naycżyſtſſego/ Miſy/ Lyſzki/ Kádzielnice/ y kubki/ w ktorych máią być ofiárowáne napoyne ofiáry.
Leui: 24.

werset: 30A będzieſz záwżdy kładł ná ſtole chleby oblicżnośći przed oblicżnośćią moią.
Exo: 37. Nume: 8.

werset: 31Spráwiſſ y lichtarz vkowány ze złotá nacżyſtſſego: ſtolec ieo / słupek y pręthy/ y cżáſzki/ y iábłuſzká y kwiáty ná kxtałt liliey śniego pochodzące.

werset: 32Sześć prętow będą wychodzić z bokow/ trzy z iednego boku/ á trzy z drugiego.

werset: 33Trzy cżáſzki ná podobieńſtwo orzechá wydrożone ná káżdym pręćie/ á poſpołu iábłuſzká y Lilie: Trzy takieſz cżáſzki ná kſtałth orzechá ná drugim pręćie y iábłuſká poſpołu/ y kwiáti ná kſtałt Liliey. Thá będzie ſpráwá ſſeśći prętow ktorzy będą wychodzić ze śrzedniego słupká.

werset: 34A ná ſámym Lichtarzu będą cżterzy cżáſzki wydrożone ná kſtałt orzechá/y iábłuſká też poſpołu przy káżdey/ y Lilie

werset: 35pod dvie
kolumna: b
má pręty ná trzech mieſcách/ ktorych będzie ſześć wychodzących z iedneo słupká: będą po iednym iábłku:

werset: 36ták iż y iábłuſzká/ y pręty będą ſniego/ wſſyſtkie vkowáne ze złothá naycżyſtſzego.

werset: 37Vcżyniż y Lámp ſiedḿ/ á pokłádzież ie ná Lichtarzu áby oświecáły przećiwko ſobie:

werset: 38Nożycżki też ku vćierániu ogárkow/ y nacżynie ku gáſſeniu ich/ niechay będą ze złothá naicżyſtſſego.
Hebre: 8. Actu: 7.

werset: 39Wſſyſtká wagá Lichtarzá że wſſyſktim nacżyniem iego będzie miáłá cżętnar złothá naicżyſtſſego:

werset: 40Wezrzy á cżyń na kxtałt tego/ ktoryć ná gorze vkazano.

rozdział: 26
Cap. 26.Kſtałth y ffiżerunk budowánia Przybytku/ Zasłony/ Archy/ Vbłagálnicże/ Stołu/ Lichtarzá/ y innych rzecży.
werset: 1
A
Przybytek ták vcżyniż: Dzieſięć Opon ze Lnu biáłeokręconeo z iedwabiu modreoPáwłocáneoKármázynoweo bárzo iáſnego przemiennych máśći/ robothą dziáną vdziáłaż/
Exo: 36.

werset: 2Długość Opony iedney będzie ośm y dwádzieśćiá łokći:Szerza ná cżterzy łokćie: Wſſyſtkie opony iednákie będą.

werset: 3Pięć opon iednę z drugą zepnież/ á druga pięć tymże obycżáiem trzymáćſie ſyebie będą.

werset: 4Przęcki z ſnurek iedwabiu modrego ná ſtronách y zwierzchu opon podziáłaż/ áby ſie mogły iedná z drugą ſpináć.

werset: 5Pięćdzieſiąt przęcek oponá będzie miáłá z oboiey ſthrony/ thák przypráwionych/áby przęcżká ſznurkowa ſprzęcżką ſie zeſzłá/ á iedná ku drugiey mogłá ſie przygodzić.

werset: 6Vcżyniż też y pięćdzieſiąt hacżkow złotych/ ktorymi máią być ſpięte oppony áby był ieden Przybytek.

werset: 7Vcżyniż y kołdry z ſierśći koźiey iedennaśćie/ ku przykryćiu nád przybythkiem.

werset: 8Długość kołdry iedney będzie ná trzydzieśći łokći/ á ſſerokość ná cżtyrzy. Rowney miáry będą wſſyſtkie kołdry.

werset: 9Z ktorych pięć zepnież oſobno/ á ſześć poſpołu z iednocyż/ ták iż ſzoſtą kołdrę ná przodku Przybytku we dwoie zágnież.

werset: 10Vcżyniż y pięćdzieſiąt hacżkow ze ſznurkow iedwábnych/ ná kráiu kołdry iedney/ áby ſie mogłá zdrugą ſpiąć: á pięćdzieſiąt hacżkow ná kráiu kołdry drugiey/ by ſie z drugą ſpięłá.

werset: 11Vcżyniż y pięćdzieſiąt ſpieniow miedziánych/ ktoremiby hacżki były ſpięte/ áby ze wſſyſtkich iedno przykryćie było.

werset: 12A co zbędzie z kołdr ktore ſprawiaź ná przykryćie (to ieſt kołdrá iedná ktora zbywa) połowicżą iey zákryież tył przybytku.

werset: 13A łokieć z ie
dneystrona: F6

Exodus rzeczone
dney ſtrony będzie wiśiał/ y drugi z drugiey/ ktory zbywa wzdłuż oney kołdry/ okrywáiąc obádwá boki Przybytku.
strona: G2

Exodus rzeczone

kolumna: a
rozdział: 30
werset: 1
O
Ltarz theż ná kthorym by palił wonne rzecży/ z drzewá Setym vcżyniż/

werset: 2wzdłuż ná łokieć/ á wſzerz ná drugi/ to ieſt/ ná cżterzy granie/ á dwá łokćiá ná wyſſą. Rogi śniego będą wychodzić.

werset: 3A okuieſz go złotem naicżyſtſſym/ ták przykryćie iáko śćiány y rogi iego w około. Vdziáłaż ná nim y koronkę rzezáną złothą około/

werset: 4y dwie obrącżce złote pod koronką ná káżdey ſtronie/áby mogł przewlec przez nie drążki/ dla noſſenia ołtarzá.

werset: 5The drążki vcżyniż też z drzewá Sethym/ y okuieſz złotem.

werset: 6I poſtáwiż then ołtarz przed zaſloną ktora wiſi przed Archą świádectwá/ przed vbłágálnią kthorą zákrywáią Archę świádectwá/ ſkąd będę mowił do ćiebie.

werset: 7Będzie tedy pálił ná nim Aáron/ rzecży wdzięcżney woniey. Ráno gdy iuż przyſtroi kágáńce/ będzie tho pálił:
1.Para: 26.

werset: 8á gdy ie takież ku wiecżoru poſtáwi/ będzie palił wonne rzecży wiecżnie przed Pánem w narodziech wáſſych.

werset: 9Nie będziećie ná nim offiárowáli zápalu inácżey ſpráwionego/ áni offiar zupełnych/ áni gidnych/ áni napoiowych.

werset: 10A będzie ſie modlił Aaron nád rogámi iego iednąc w rok/ máiąc ſobą krew ktora offiárowaná ieſt zá grzech/ y będzie vbłagał gniew nád nim/ po narodziech wáſſych. Tho będzie Pánu swiątość nád świątośćiámi.

werset: 11Mowił záś Pan ku Moizeſſowi/ rzekąc:
Nume: 1.

werset: 12Gdy słożyż podatek ná ſyny Iſráelſkie podług łidżby ich/ da káżdy ná wykupienie ſwoiey duſſe cżyńſz Pánu/á gdy thák będą oſſácżowáni/ niebędzie karánie boże miedzy niemi.
Leui: 17. Nume: 3. Ezec: 45.

werset: 13A to káżdy da kthory iedno poydzie w lidżbę/ puł Sykłá według miáry kośćielney. Syklus/ ma dwádzieśćiá Hálerzow. Puł Syklá tedy będą offiárowáli Pánu.

werset: 14Da ten cżyńſz/ kthory iedno idzie w pocżet/ tho ieſt ktory by miał dwádzieśćiá lat y wyſſey.

werset: 15Bogáthy nic nieprzyda nád wyſz puł Syklá/ á vbogi nic nieumnieyſſy.

werset: 16Pieniądze kthore weźmieſz z nádánia ſynow Iſráelſkich/ obroćiż ná potrzeby Przybytku świádectwá/ áby byłá pámiątką ich przed Pánem/ á żeby był miłośćiw duſſam ich.
Exodi. 40.

werset: 17I mowił Pan ku Moizeſſowi/ rzękąc:

werset: 18Vcżyniż y Wánnę Miedziáną z podſtáwkiem ku vmywániu/ y poſtáwiż ią miedzy Przybythkiem świádectwá y ołtarzem. A nápuśćiwſſy wody/

werset: 19vmyią w niey Aáron y ſynowie iego ręce y nogi ſwoie/

werset: 20gdy będą mieli wnidz do Przybytku świádectwá/ y gdy będą mieli przyſtępić do ołtarzá/ żeby ná nim offiárowáli wonne kádzidłá Pánu/

werset: 21by lepak niepomárli.Będzie to miał/ thák ſam iáko plemię iego przez potomne
kolumna: b
narody/ zá práwo wiecżne.
Ezo: 40.

werset: 22Mowił theſz Pan do Moizeſſá/

werset: 23rzekąc: Nábierz ſobie wonnych rzecży: przednieyſzey Mirry y co wybornieyſſey/ pięć ſet łotow/ á Cynámonu połowicę tego/ tho ieſt dwieśćie y pięćdzieſiąt łothow/ y trzćiny Murzyńſki wonney kthorą Káliámem zową dwieśćie pięćdzieſiąt łothow/

werset: 24Káſyey theż pięć ſet łothow ná wagę kośćielną/ á Oleiu z drzew oliwnych miárkę Hyn:

werset: 25y ſpráwiż ſnich máść świętą/ máść vcżynioną ſpráwą Aptekárſką.

werset: 26Pomáżeſz tedy nią Przybytek świádectwá/ y Archę teſtámentu/

werset: 27y ſtoł z nacżyniem iego/ Lichtarz takieſz y nacżynie iego/ Ołtarz ná ktorym kádzić maż rzecży wonne/

werset: 28y ná ktorym będzieſz palił offiáry y wſſyſtek ſtátek ktory ku służbie im należy.

werset: 29I poświęćiż wſſyſtkie rzecży á będą bárzo święte: ták yż kto ſie ich dotknie/ będzie poświeconym.

werset: 30Pomáżeſz też nim Aároná y ſyny iego/ y poświęćiż ie/ że mi będą vrząd kápłáńſki ſpráwiáć.
Leuiti: 8.

werset: 31Powieſz też ſynom Iſráelſkim/ Ten oley pomázowánia/ będzie mi święty w narodziech ich.

werset: 32Ciáło cżłowiecże niebędzie nim pomázáne/ á według tákowego ſkłádánia (wonnych thych rzecży) nie vcżynićie inſzego/bo poświęcone ieſt/ y będziećie go mieć ſwiętym.

werset: 33Cżłowieká ktory by ſie tego ważył żeby táki vcżynił/ a dałby go obcemu/ wykorzenićie z ludu ſwego.

werset: 34I rzekł Pan do Moizeſſá: Nábierz ſobie rzecży wonnych/ Mirry y Onichi/ Gáłbánu dobrey woni/ y Kadzidłá naſwietleyſſeo / pod iedną wagą káżdeo ſtych:

werset: 35y vdziáłaſz rzecż wonną vcżynioną ſpráwą áptekárſką/ zmieſſáną ſpilnosćią/ cżyſthą/ y ku poświęceniu godną.

werset: 36A gdy tho wſſyſtko w drobniuchny proch ſtłucżeſz/ będzież kładł po troſſe ſniego/ przed Przybytkiem ſwiádectwá/ tam kędić ſie tobie vkaże. Swięthe nád ſwiętymi będzie wam to kádzidło vcżynione.

werset: 37Nie będziećie ſkłádáć ták rzecży wonnych: ku potrzebam wáſſym/ Bo ſwięthe ieſth Pánu.

werset: 38Cżłowiek ktoryby tákie vcżynił áby woniey iego vżywał/ zginie z ludzi ſwych.

rozdział: 31
Cap. 31.Náznácżył Pan Beſeleelá y Oolijábá ná budowánie Przybytku y innych rzecży ktore roſkazał/ o ſtrzeżeniu Sobothy/ y o tablicżach ktore Pan Moizeſſowi dał.
werset: 1
M
Owił theż Pan ku Moizeſſowi/ rzekąc:
Exo: 35. 1.Para: 2. 3.Reg: 7.

werset: 2Otom wezwał imieniem właſnym Beſeleelá/ ſyná Vry/ ſyná Hurowego/z
G ijpokolestrona: G2v

Wtore kxięgi Moyzeſſowe
pokolenia Iudá/

werset: 3y nápełniłem go duchem Bożym/ mądrośćią y rozumem/ y vmieniem we wſſelkiey ſpráwie/

werset: 4ku wymyſleniu wſſyſtkieo co iedno kolwiek mogło by być z dowcipem vdziáłáno/ ze Złotá/ Srebrá/ Miedzi/

werset: 5Mármuru/ z kámieniá drogiego/ y zrozlicżnego drzewá.
strona: G4v

Wtore kxięgi Moizeſſowe

kolumna: a
rozdział: 35
werset: 28Wonne theż źiołá/ y Oliwę ku przypráwieniu kágáńcow/ y máśći/ y vcżynieniu Kádzidł naiwdzięcżnieyſſey woni.

werset: 29Wſſyſtcy mężowie y niewiáſty/ z nabożną myſlą offiárowáły podárza/ áby ſie to ſpráwiło/ co był przykazał Pan/ przez ręce Moizeſſowe. Wſſyſtcy ſynowie Iſráelſcy dobrowolne rzecży Pánu oddáli.
Exodi. 31.

werset: 30¶ I rzekł Moizeſz do ſynow Iſráelſkich: Oto wezwáł Pan imieniem Beſeleelá ſyná Vry ktory był ſyn Hur/ z pokolenia Iudá:

werset: 31y nápełnił go duchem Boſkim/ mądrośćią y rozumem/ y vmieiętnośćią/ y wſſelkim dowćipem

werset: 32ku wymyſleniu y ſpráwieniu robot/ ná Złoćie/ Srebrze/ Miedzi/

werset: 33y w rzezániu kámieniá/ y w roboćie ćieſielſkiey. Cokolwie dowćipnie może być wynáleźiono/

werset: 34dał wſerce iego.Ooliábá też ſyná Achiſámechowego z pokolenia Dan:

werset: 35obudwu wycźwicżył mądrośćią/ áby robili robothę ćieſielſką/ dziáną rozmáithemi bárwámi/ Háwtárſką z iedwábiu Modrego/ Rożycżkowego: iáſno Cżerwonego/ z białego Biſiorowego: áby wſſyſtko zetkáli/ á co nowego wynáydowáli.

rozdział: 36
Cap. 36.Gdy więcey niż było potrzebá zdano podárza/ cżyniono Przybytek ze wſſyćkimi potrzebámi iego/ iáko ſą Opony/ Kołdry/ Przykryćie/ Forſty/ Drąſzki/ y zasłonę.
werset: 1
C
Zynił thedy Beſeleel y Ooliáb/ y wſſelki mąż mądry/ kthorym dał Pan mądrość y rozum/ by vmieli ſmyſlnie robić/ te rzecży ktore nálezáły ku potrzebam Swięteo mieſcá á ktore przykazał Pan.

werset: 2A gdy ich wezwał Moizeſz/ y wſſelkiego mężá vmieiętnego/ ktoremu był Pan dał mądrosć/ y kthorzy ſie dobrowolnie offiárowáli ná thę robothę/

werset: 3oddał im on wſſyſtek datek ſynow Iſráelſkich. Kthorzy gdy ſpilnośćią robili/ ná káżdy dzień ráno/ lud ieſzcże co więcey offiárował.

werset: 4¶ Ták iż rzemieśnicy muſieli odyść/

werset: 5y mowić Moizeſſowi: Więcey then lud offiáruie niſzli potrzebá.

werset: 6Thedy Moizeſz kazał woźnemu wołáć: Iż áni mąż áni niewiáſthá nic iuż więcey nieoffiáruy ná robienie Swiątnicże. A ták przeſtáło offiárowánie dárow/

werset: 7przeto że iuż tego co nánieſli było doſyć/ y zbywáło.
Exodi 26.

werset: 8¶ Nádziáłáli tedy oni wſſyſcy ſercá mądrego/ ku wypráwieniu Przybytku/ Oppon dzieſięć z Biſioru álbo Lnu białego kręconego/Sztuk iedwábnych modrych/ z Páwłoki/ z Kármázynu dwá kroć bárwionego/ ná przemiány/ robotą ſubtelną (pocżynili ie)

werset: 9Z ktorych iedná miáłá ná dłu
kolumna: b
żą oſḿ y dwádzieśćiá łokći/ á ná ſzyrz cżterzy. Wſſyſtkie opony iednylkie były.

werset: 10I ſpiął pięć Oppon iednę ku drugiey/ takież y drugą pięć poſpołu z iednocżył.

werset: 11Pocżynieł y vſzká ſnurkow iedwábnych modrych/po kráiach Oppony iedney z obu ſtron/ á ná kráiu drugiey Oppony thakież/

werset: 12áby vſzká przećiwko ſobie ſie zeſzły/ á thák mogły być ſpięte.

werset: 13Przeto y obrącżek złotych pięćdzieſiąt vlał/ kthoreby ſie chytáły vſſek v oppon/ áby ták ſtał ſie iáko ieden Przybytek.
Exodi. 26.

werset: 14¶ Vdziáłał theſz iedenaśćie Kołdr/ z ſierzći koźiey/ dla przykrywánia wierzchu Przybytkowego.

werset: 15Iedná Kołdrá ná dłużą miáłá trzydzieśći łokći/ á ná ſſyrzą cżterzy. wſſyſtkie Kołdry były iednylkie:

werset: 16z kthorych pięć złącżył oſobno/ á ſſeść inych oſobno.

werset: 17I vcżynił vſſek pięćdzieſiąt ná kráiu iedney Kołdry á pięćdzieſiąth ná kráiu drugiey Kołdry/ áby ſie poſpołu zchodziły.

werset: 18Nácżynił theż iglic miedziánych pięćdzieſiąth/ ktorymibyſie ſpináło przykryćie/ thák iżby ze wſſyſtkich Kołdr/ było iednoſtáyne przykryćie.

werset: 19Vdziáłał y drugie przykryćie Przybytku z ſkor báránich cżerwonych: y trzećie z wierzchnie z ſkor ćiemno modro fárbowánych.
Exodi. 26.

werset: 20¶ Nárobił y Forſtow ná Przybythek/ z drzewá Sethym/ ſtoiących:

werset: 21ná dzieſięć łokći byłá dłuża iednego Forſthu: á ſſerz ná pułtorá łokćiá.

werset: 22Dwoie fugowánie było w káżdym Forśćie/ żeby ſie ieden z drugim zchodził. Ták vdziáłał ſkáżdim Forſtem ktory miał być ná Przybytek.

werset: 23Z kthorych dwádzieśćia było ná południę przećiw wiátru południowemu/

werset: 24ze cżterdzieśćią podſtáwkow ſrebrnych. Dwá podſtáwki pod iedną tablicą kłádziono/ ná obudwu rogu (iednego Forſtu) ták gdzie końce fugowánia ſie z chodzili y kończyły.

werset: 25Ná ſtronę lepak Przybytku ktora ſie chyli ná pułnocy/ poſtáwił takież dwádzieśćiá Forſtow/

werset: 26ze cżterdzieśćią podſtáwkow ſrebrnych/ dwá podſtáwki pod káżdym Forſtem.

werset: 27A ku zachodowi/ tho ieſt ku oney ſtronie Przybytku ktora ku morzu pátrzy/ poſtáwił ſſeść Forſtow/

werset: 28y ine dwá ná káżdym węgle Przybytku w tyle:

werset: 29ktore były ſpoione od wierzchu aż do ſpodku/ á w iedno ſie ſpoienie poſpołu z chodziy. Ták vcżynił z obu ſtron ná węgłách:

werset: 30thák że było ośḿ Forſtow poſpołu/ á miály podſtáwkow ſrebrnych ſſeſnaśćie/ tho ieſt/ dwá podſtáwki pod káżdym Forſtem.

werset: 31Nádziáłał y drążkow z drzewá Sethym/ pięć ku z ięćiu Forſtow/ ná iedney ſtronie Przybythku/

werset: 32á drugą pięć thákież ku z ięćiu Forſtow ná drugiey ſtronie. Nád the iną pięć drąſzkow ná ſtronę Przybytku od zachodu przećiwko morzu.
strona: H

Trzećie kxięgi Moizeſſowe: Lewiticus.
księga: Lev
Poczinaią ſie trzecie kxięgi Moize=
1:
ſſowe ktore żydowie zową Wáikrá: Láćinnicy Le=
2:
uitycus/ á my możemy zwáć Kxięgi Lewitow/ ábo Kápłáńſkie.
rozdział: 1
Cap. 1.Troiákiey zupełney offiáry/ ktorą Holokauſtum zową/ offiárowánia ſpoſob opiſuie/ z wołow/ Owiec/ y ptakow.grafika
werset: 1
W
Ezwał potym Pan Moizeſſá/ y mowił do niego z Przybytku ſwiádectwá/ rzeknąc:
Exodi. 29.

werset: 2Mow do ſynow Iſráelſkich/ á powiedz im: Ieſli kthory cżłowiek zwas będzie offiárował offiárę Pánu: thedy z bydłá tego/ to ieſt/ z wołow z owiec offiárowáć te offiáry będzie.

werset: 3Ieſli że offiárá ieo będzie Zupełna á z ſtádá/ tedy ſámcá cżyſteo bez wſſelkiey zmázy będzie offiárował v drzwi Przybytku ſwiádectwá/ áby ſobie vbłagał Páná:

werset: 4y włoży ná głowę oney offiáry ręce/ á będzie wdzięcżna y pomagáiąca ku ocżyśćieniu iego.
Exodi 29. Leuiti: 3.

werset: 5I będzie offiárował ćielcá przed Pánem/ á ſynowie Aaronowi będą offiárowáć krew iego/leiąc około ołtarzá/ ktory ieſt przed drzwiámi Przybytkowemi:

werset: 6y obłupiwſſy ſkorę oney offiáry/ zrąbią cżłonki w kęſy/

werset: 7y ná niecą w ołtarzu ogień/ ſtos drew pierwey vłożywſſy:

werset: 8á cżłonki ktore z rąbáli/ ná wierzchu porządnie położą/ tho ieſt/ głowę/ y wſſyſtko co ſie dzierży wątroby/

werset: 9ielitá y nogi vpłokawſſy w wodzie:Y zápali ie kápłan ná ołtarzu wzupełną offiárę/ y wdzięcżną wonią Pánu.

werset: 10A ieſli offiárá będzie z ſkotku/ z owiec ál
kolumna: b
bo koz ku zupełney offiárze: tedy będzie offiárował Báránká krom wſſelkiey zmázy:

werset: 11á będzie go offiárowal ná oney ſtronie ołtarzá ktora pátrzy ku pułnocy/ przed Pánem: A krew iego wyleią ná ołtarzu ſynowie Aaronowi w koło:

werset: 12y rozdzielą cżłonki/ głowę y wſſyſthko co ieſth przy wątrobie:y włożą ná drwá/ ktore máią podniećić:

werset: 13á ielitá y nogi wypłocą w wodzie. A vłożywſſy wſſyſtko/ zápali kápłan ná ołtarzu ofiárę zupełną/ y wonią nawdzięcżnieyſſą Pánu.

werset: 14A ieſliby miáłá być zupełna offiárá Pánu z Ptáſtwá: thedy z Synogárlic y go łąbiąt

werset: 15będzie ią offiárował kápłan do ołtarzá: I zákręciwſſy mu ſſyię y przedárſſy miáſto rány/ wypuśći krew ná kray ołtarzá:

werset: 16á woł wydárty z gárłá y pierzem/ wrzući bliſko ołtarzá/ ná ſtronę ku wſchodu słońcá/ ná onym mieſcu gdzie popioł wyſſypuią:

werset: 17I połamie ſkrzydełká iey/ á nie będzie rąbał/ áni żelázem przećinał/ y zápali ná ołtarzu podniećiwſſy drwá. Offiárá tho zupelna ieſt/ woniey nawdzięcżneyſſey Pánu.

rozdział: 2
Cap. 2.Spoſob offiárowánia/ Chlebowey offiáry tho ieſt mąki białey oleiem pokropioney/ Kádzidła/ Chlebá Pláckow/ y Pierwoćin/ bez kwáſu y miodu.
werset: 1
D
Vſſá gdy będzie offiárowáć ofiárę zbożną ábo chlebową Pánu/ tedy iey offiárá będzie żemłá/ to ieſt mąká białła pſſenna/ y poleie ią z wierzchu oleiem/ y włoży kádzidło/
Leuiti: 6. et 9. Nume: 15.

werset: 2á przynieſie do ſynow Aaroná kápłaná:z ktorych ieden weźmie garść pełną białey mąki y oleiu/ y wſſyſtko kádzidło/ á położy pámiąthkę ná ołtarzu/ ku nawdzięcżneyſſey woni Pánu:

werset: 3A tho co zoſtánie z tey offiáry/ będzie Aaronowe y ſynow iego/ nayſwiętſſe z offiar Páńſkich.
Leuiti: 10.

werset: 4A gdy byś offiárował offiárę piecżoną wpiecu: z białey mąki/ tho ieſt/ chleby bez kwáſu pokropione oleiem/ y ćienkie płácki przáſne oleiem pomázáne.

werset: 5Ieſliże będźie offiárá twa ná panwi ſmáżoná: Thedy z mąki białey nákrapiáney oleiem bez kwáſu/

werset: 6zdrobis ią drobno/ y poleieſz oleiem.

werset: 7A ieſli będzie z roſztu tá offiárá/ takież białą mąkę oleiem pokropiż:

werset: 8ktorą offiáruiąc Pánu/ oddaż wręce kápłáńſkie.
strona: H3v

Trzecie kxięgi Moyzeſſowe
rozdział: 8
Cap 8.Poſwięcánie Aaroná y ſynow iego/ Przybytku y wſſyſtkiego ſprzętu iego.
werset: 1
I
Mowił Pan do Moizeſſá/ rzeknąc:

werset: 2Weźmi Aaroná z ſyny iego/ ſzáty ich/ y oley pomázánia/ Cielcá zá grzech/ dwá bárány/ koſz z chleby przáſnymi/
Exo: 27. Exo: 28.

werset: 3y zgromádziż wſſyſthek zbor ſynow Iſráelſkich ku drzwiam Przybytkowym.

werset: 4Vdziałał Moizeſz iákomu rozkazał Pan. I zgromádziwſſy wſſyſtkę tłuſzcżą przededrzwi Przybytkowe/

werset: 5rzekł: Tá ieſt rzecż ktorą Pan kazał wypełnić.

werset: 6I nátychmiaſt offiárował Aaroná y ſyny iego. A gdy ie omył/

werset: 7odział Biſkupá w koſſulę lniáną/ á opáſałgo páſem/ á ná to oblokł go w ſuknią z iedwabiu modrego/ á ná wierzch Humerał włożył/

werset: 8kthory sćiągnąwſſy páſem przyſthoſował ku Pekthoráłowi/ w kthorym byłá Náuká y Prawdá.

werset: 9Potym włożył mu Infułę ná głowę/ á ná niey záwieſił bláchę złothą ná cżele/ poświęconą w poświącániu/ ták iako mu był Pan przykazał.

werset: 10Wźiął takież y oley pomázánia/ kthorym námázał Przybytek ze wſſyſtkim nacżyniem iego.
Exo: 30. Eccle. 45.

werset: 11A gdy ták poświącáiąc pokropił ołtharz ſiedḿ kroć/ pomázał go y wſſyſtek ſprzęt iego. Wánnę też z podſtáwkiē iey poświęćił/ y pomázał Oleiem.
Pſal: 132.

werset: 12Ktory leiąc ná głowę Aaronowę/ pomázał go y poświęćił.

werset: 13Syny takieſz ieo offiárowawſſy poświęćił/ y oblokł w ſuknie lniáne/ y opáſał páſy/ á włożył im cżapki/ iáko był roſkazał Pan.

werset: 14Offiárował y ćielcá zá grzech. A gdy mu ná głowę włożyli ręce Aaron y ſynowie iego/

werset: 15offiárował go: á nábrawſſy krwie ieo / omocżył w niey pálec ſwoy/ y dotknął ſie rogow ołtarzowych w koło: ktory ocżyśćiwſſy y poświęćiwſſy/ wylał oſtáthek krwie ná fundáment iego.

werset: 16A łoy kthory był około wnęthrza/ y odzieckę wątrobną/ y dwie nerce z łoiem ich/ zápalił w ołtarzu:

werset: 17Cielcá z ſkurą/ z mięſem/ y zgnoiem ſpaliwſſy zá obozem/ iáko był Pan przykazał.
Exo: 29

werset: 18Offiárował też y Báráná offiárę zupełną: ná ktorego głowę/ gdy włożyli Aaron y ſynowie iego ręce ſwoie/

werset: 19zábił go/ y wylał krew iego około ołtarzá:

werset: 20A ſámego báráná w kęſy z rąbawſſy/ głowę/ cżłonki/
kolumna: b
y łoy iego ſpalił ogniem/

werset: 21opłokawſſy pierwey ielitá z nogámi. I wſſyſtkiego záraz báráná ſpalił ná ołtarzu/ przeto yż był zupełną offiárą nawdzięcżnieyſſey woni Pánu/ ták iáko mu był przykazał.
Exodi. 29.

werset: 22Offiárował y drugiego báráná/ ku poświęcániu kápłanow/ y włożyli mu ná głowę Aaron y ſynowie iego/ ręce ſwoie.

werset: 23Kthorego gdy zábił Moizeſz/ nábrawſſy krwie iego/ dotknął ſie końcá práwego vchá Aaronowego/ y pálcá wielkiego v ręki práwey/ takież y v nogi.

werset: 24Offiárował takież y ſyny Aaronowe: A gdy krwią báráná zábitego/ dotknął ſie końcá vchá práwego káżdego ſnich/ y takież pálcá wielkiego v ręki y v nogi práwey/ oſtátek wylał ná ołtarz wſſędy wkoło:

werset: 25A łoy y ogon y wſſyſtkę tłuſtość ktora obraſta koło wnętrza/ odzieckę też wątroby/ y dwie nerce z łoiem ich/ y plec práwą/ oddzielił.

werset: 26A wźąwſſy z koſſá w ktorym były chleby przáſne/ ktory był przed Pánem/ chlebá przáſnego y plácek pokropiony oleiem/ y drugi ćienki plácek/ położył ná tłuſtośćiách y plecu práwym/

werset: 27y dał te wſſyſtkie rzecży Aaronowi y ſynom iego.Ktorzy gdy te rzecży podnieſli przed Pánem/

werset: 28záſie wźiąwſſy z rąk ich/ ſpalił ná ołtarzu offiar zupełnych: dla teo że byłá offiárá poświęcenia/ ku woniey przyiemney offiáry świętey Pánu.
Exodi. 29.

werset: 29¶ I wźiął moſthek z báráná poświęcenia podnioſl go przed Pánem/ ná ſwoy dział/ iáko mu był Pan roſkazał.

werset: 30A wźiąwſſy máść/ y krew ktora byłá ná ołtarzu/ pokropił Aaroná y ſſáty iego/ y ſyny iego/ z odzieniem ich.

werset: 31Gdy ie ták y ſſáty ich poświęćił/ przykazał im/ mowiąc: Wárzćie mięſo przede drzwiámi Przybytkowemi/ á támże ie iedzćie. Chleby też poświęceniá iedzćie/ kthore ſą w koſſu/ iáko mi Pan przykazał/ mowiąc:
Exodi. 29.
Aaron y ſynowie iego będą ie ieść:

werset: 32á cokolwiek zoſtánie mięſá y chlebá/ w ognu ſpalićie.

werset: 33Niewynidziećie ze drzwi Przybythku świádectwá/ przez ſiedḿ dni/ aż do dniá ktorego ſie wypełni cżás poświącenia wáſſego. Abowiem w ſiedmi dni dokonawaſie poſwącánie/

werset: 34iáko ſie teraz dzieie/ áby ſie porządek poświęcenia wypełnił.

werset: 35Wednie y wnocy będziećie mieſzkáć w Przybythku pilnuiąc ſtrażey Páńſkiey/ ábyśćie nie pomárli: bo mi ták roſkazano.

werset: 36I vcżynili Aaron y ſynowie iego/ wſſyſtkie rzecży kthore Pan roſkazał przez Moizeſſá.

rozdział: 9
Cap. 9.Przy offiárowániu zá grzech kápłáńſki y wſſech ludzi/ z ſtąpił ogień od Bogá/ y ſpalił offiáry.
A gdystrona: H6

Lewiticus rzeczone.
rozdział: 13
werset: 53Ieſliby vzrzał iż nieprzyroſlo trędu/

werset: 54każe vpráć ono mieſce ná ktorim ieſt płáná/ y zchowa ią záś/ przez drugą ſiedḿ dni.

werset: 55I ieſliby obacżył że ſie pierwſſa bárwá nie przywroćiłá/ áni przyroſlo onego trędu/ oſądzi być ſſátę niecżyſtą/ y ſpali w ogniu/ przeto że ſie wyráźiłá płáná ná niey.

werset: 56A ieſliby po zeprániu było ono mieſce trędu przyćiemnieyſſym/ oderznie y oddzieli ie od cáłeo.

werset: 57Ieſliby ſie potym vkazałá táſz pláná ná inych mieſcách/ kthore pierwey niebeły plániſte/ znák ieſt że to trąd tułáiący y nieſtátecżny: przetoż też ma być ſpalona.

werset: 58A ieſliby przeſtał/ vpierze ią po wtore w wodzie/ y będzie cżyſta.

werset: 59To ieſt vſtáwá o trędzie ná ſſáćie ſukienney ábo lniáney/ ná wierzchu ábo ſpodku/ y wſſelkiey rzecży ſkorzáney/ ktoraby miáłá być zá cżyſtą ábo ſplugáwioną/ oſądzoná.

rozdział: 14
Cap. 14.Offiáry kthoremi ocżyśćiano trąd ták z cżłowieká iáko z domu ábo z ſſáthy.
werset: 1
I
Mowił Pan do Moizeſſá/ rzeknąc:

werset: 2Ten ieſt poſtępek/ gdy trędowáty ma być ocżyżcżony: Przywiodą go do kápłaná:
Mathe: 8. Marci. 1. Luce. 5. et 17.

werset: 3A wynidzie do nieo z obozu/ y ogląda go/ ieſliże obacży że ſcżedł iuż ſniego thrąd/

werset: 4roſkaże onemu ktory ma być ocżyſzcżony/ by offiárował zá ſie dwá wroblá żywe/ktore by ſie godziły ieść/ y drzewo Cedrowe/ y iedwabiu iáſno cżyrwonego/ y Hizopu.

werset: 5A iedneo z onych wroblow każe zábić w nacżyniu gliniánym/ nád wodámi żywemi:

werset: 6A drugiego żywego z drewnem Cedrowym/ y znićią cżerwonego iedwabiu/ y z Hizopem/ omocży we krwi wroblá zábitego/

werset: 7oną krwią pokropi ſiedḿkroć onego cżłowieká ktory ſie cżyśći/ áby był práwie ocżyſzcżony/ y wypuśći wroblá żyweo / áby precż ná pole odliećiał.

werset: 8A gdy ten cżłowiek ſpierze ſſáthy ſwoie/ ogoli wſſyſtkie włoſy ná ſwym ćielie/ y omyie ſie wodą: á ták ocżyſzcżony/ wnidzie do obozu/ ále ták/ żeby ieſzcże przez ſiedḿ dni/ nie wſſedł do Przybytku ſwego:

werset: 9á ſiodmego dniá ogoli głowę ſwoię/ y brodę/ y brwi y po wſſyſtkim ćiele włoſy/ y omyie po wthore ſſáty y ćiáło ſwoie.

werset: 10Oſmego dniá weźmie dwá báránki niepokálone/ y owcę rocżną krom plány/ á ná offiárę chlebową/ trzy dzieſiąte cżęśći od miáry Effi/ białey mąki/ ktora by byłá pokropioná oleiem/ á oſobno oleiu miárkę.

werset: 11A gdy kápłan ktory ocżyśćia tákiego cżłowieká/ poſtáwi go/ z onemi rzecżámi wſſy
kolumna: b
ſtkiemi przed Pánem/ we drzwiách Przybytku świádectwá/

werset: 12weźmie báránká/ y będziego offiárował zá wyſtęp/ y oleiu onę miárkę.I gdy wſſyſtkie rzecży będzie offiárował przed Pánem/

werset: 13zábije báránka kędy więc biją offiárę zupełną/ to ieſt ná mieſcu świętym. Abowiem iáko zá grzech/ takież y zá opuſſcżenie co dobreo / offiárá przyſluſſa kápłanowi: bo rzecż bárzo święta ieſt.

werset: 14A wziąwſſy kápłan krwie oney offiáry/ ktora offiárowaná ieſt zá grzech/ pomáże koniec práwego vchá/ y wielki pálec v práwey ręki y nogi/ onemu ktory ſie cżyśći:

werset: 15Weźmie też y oleiu znacżynia/ náleie mu ná lewą rękę/

werset: 16y omocży wtymże oleiu pálec práwey ręki/ á pokropi przed Pánem ſiedm kroć:

werset: 17á co zoſtánie oleiu wlewey ręce/ pomáże koniec vchá práweo / y pálec wielki v ręki y nogi práwey/ onemu ktory ſie cżyśći y ná krew ktora wylaná ieſt zá grzech/

werset: 18y ná głowę iego.

werset: 19I będzie ſie zá nim modlił Pánu/ á vcżyni ofiárę chlebową zá grzech:Tedy vcżyni y zupełną offiárę/

werset: 20y vłoży ią ná ołtharz z offiárámi Napoynymi iey/ thedy cżłowiek tákowy/ będzie práwie ocżyſzcżony.
Leuiti: 5. et 12.

werset: 21Ieſliż by ták vbogi był/ żeby niemogł offiárowáć zá grzech tych rzecży kthore ſą opiſáne/ tedy weźmie báránká ná offiárę/ żeby ſie zánim modlił kápłan/ y dzieſiąta cżęść mąki białey pokropioney oleiem/ ku offiárze chłebowey/y kuátherkę oleiu/

werset: 22y dwie ſynogárlice álbo dwoie gołąbiąt/ iedno zá grzech/ á drugie ná offiárę zupełną:

werset: 23y offiáruie to kápłanowi oſmego dniá ocżyſzcżenia ſweo v drzwi Przybytku ſwiádectwá przed Pánem.

werset: 24Ktory wziąwſy báránká zá grzech y kuáterkę oleiu/ y podnieſie wſićko poſpołu:

werset: 25á zábiwſſy báránká/ krwią iego pomáże koniec vchá práwego/ temu kthory ſie cżyśći/takież y ná pálce wielkie v ręki/ y nogi iego práwey:

werset: 26A cżęść oleiu náłeie mu ná rękę lewą/

werset: 27w ktorym omocżywſſy ſwoy pálec práwey ręki/ pokropi ſiedm kroć przed Pánem

werset: 28y dotknie ſie końcá práwego vchá/ cżłowieká oneo kthory ſie cżyśći/ y wielkich pálcow v ręki y nogi práwey/ ná mieſcu krwie/ ktora wyłaná ieſth zá grzechy:

werset: 29oſtátek oleiu ktory ieſt w lewey ręce/ wleie ná głowę temu kthory ſie cżyśći/áby vbłagał Páná zań:

werset: 30á Synogárlicę álbo gołąbiąthko/ będzie offiárował/

werset: 31iedno zá grzech/ á drugie zá offiárę zupełną ſwemi offiárámi Napoinymi.

werset: 32To ieſt offiárá trędowatego ktory niemoże mieć wſſyćkiego doſtáthku ku ocżyſzcżeniu.
strona: I2v

Trzecie kxięgi Moyzeſſowe

kolumna: a
rozdział: 19
werset: 13Nie będzieſz potwarzy kładł ná bliżnego twego/ áni go gwaltownie vćiſkáć będzieſz:Nie będzieſz przy ſobie trzymał zapłáty robotniká twego/ do iutrá.
Deute: 24. Tob: 4. Deute: 27.

werset: 14Nie będzieſz łáiał głuchemu/ áni przed ſlepym położyż cżymby ſie mogł obráźić. Ale ſie będzieſz bał Páná Bogá twoiego: Bo ia ieſtem Pan.
Deute: 17.

werset: 15Nie będzieſz cżynił co niepráwego ieſt/ áni będzieſz ſądził nieſpráwiedliwie:Nie miey bácżnośći ná vbogieo / áni cżći oſoby bogátego: ále ſądz bliżniego twego ſpráwiedliwie.

werset: 16Nie będzieſz oſkárżácżem áni poduſzcżácżem miedzy ludzmi. Nie będzieſz ſtał o gárło bliźniemu twemu/ áby krew iego byłá wylaná: Ia Pan.

werset: 17Nie będźieſz miał wnienawiśći brátá twoiego w ſercu twoim/ álego iáwnie z karz/ ábyś niemiał grzechu ná ſobie dla niego.
Eccle: 10. Math: 18. Mathe: 5.

werset: 18Nie ſſukay iákoby ſie pomśćil/ áni pámiętay ná krzywdę kthorąś wżiął od mieſzcżánow twoich:
Mathe: 22. Roma: 13. Gene: 36.
Przyiaćielá twego będzieſz iáko ſam ſiebie miłował: Ia Pan:

werset: 19Przykazánia mego pilnie ſtrzeſzćie. Nie dopuśćiż bydlęćiu twemu/ áby ſie ſchodziło z bydlęćiem inego á roznego rodzáiu:
Deute: 22.
Roley twoiey nie oſieieſz rozmáitym naſienim: Száty kthora vtkána ze dwu rzecży/ nie oblecżeſz ná ſię.
*Zaſlubioną. Exodi. 21.

werset: 20Ieſliżeby cżłowiek miał ſpráwę zbiałą głową/ kthoraby byłá służebnicą bądz by też *ſláchćianká/ ále ani zapłátą odkupioná/ áni wolnośćią dárowaná:obudwu ſkarzą ále nie ſtrácą/ bo nie byłá wolną:

werset: 21A zá grzech ſwoy będzie offiárował Pánu ku drzwiam Przybytku świádectwá/ báráná:

werset: 22á będzie ſie kápłan modlił zań y zá grzech iego przed Pánem/ y będzie mu miłośćiw á grzechu odpuſzcżenie weźmie.
Hebre: 10.

werset: 23Gdy wnidziećie do źiemie/ á będziećie wniey ſzcżepić drzewá owocne/ obrzeżećie pierwſſe owoce znich:Iábłká kthore vrodzą/ niecżyſte będą/ áni ich będziećie ieśc:

werset: 24Ale cżwartego roku/ wſſyſthek owoc ich będzie poświęcon chwálebny Pánu:

werset: 25A piątego roku będziećie ieść owoce/ pozbierawſſy iábłká kthore ſie z rodzą: Ia Pan Bog wáſz.
Leuiti: 3. et 17. Deute: 18.

werset: 26Nie będziećie ieść mięſá ze krwią: Nie będziećie/ Wieżdzb/ Wrożek/ ſthroić/ áni będziećie we ſny wierzyć:
Leuiti: 21. Nume: 6. Deute: 14. Ezec: 44.

werset: 27Włoſow wáſſych wokuł ſthrzyc/ á brody golić nie będziećie:

werset: 28Nád vmárłym nie będziećie rzezáć ćiáłá wáſſego/ áni iákiego znáku ábo piąthná ſobie cżynić: Ia Pan.

werset: 29Corki twoiey niewydáy ná nierządność/ áby ſie źiemiá nieſplugáwiłá á niebyłá pełná grzechu niecżyſthego:

werset: 30Swiąth moich ſtrzeſzćie/ á Swięthnice ſie moiey boyćie: Ia Pan.


kolumna: b
werset: 31Nie chodzćie do Cżárnokxiężnikow/ áni ſie o cżym pytayćie od Wieſzcżkow/ ábyśćie ſie przez nie nieſplugáwili: Ia Pan Bog wáſz.
1.Reg: 28. Eccle: 8. 1.Timo: 5.

werset: 32Przed cżłowiekiem ſſedziwym powſtań/ á czći oſobę ſtárego/ á boyſie Páná Bogá twoiego: Ia ieſtem Pan.
Exodi. 22.

werset: 33Będzieli mieſzkał miedzy wámi cudzoźiemiec w źiemi wáſſey/niezámiátayćie mu tym ocżu:

werset: 34ále mieyćie go ſobie iáko iednego ſyná they źiemie: y będziećie go miłowáć/ iáko ſámi ſiebie/ bośćie y wy takieſz byli przychodnie w źiemi Egyptſkiey: Ia Pan Bog wáſz.
Deute: 25. Ezec: 45.

werset: 35Niecżyńćie nic niepráwego w Sądzie/ w łokćiu/ w ważeniu/ w pomierzániu.

werset: 36Szale niech będą ſpráwiedliwe/ y iednákie á rowne gwichti/ſpráwiedliwy korzec/ y ſpráwiedliwe muſchy álbo kwarty. Ia Pan Bog was/ kthorym was wywiodł z źiemie Egiptſkiey.

werset: 37Strześćie wſſego przykazánia moiego/ y wſſyſtkich ſſądow moich/ á cżyńćie ie. Ia Pan.

rozdział: 20
Cap. 20.Ci kthorzy offiáruią Báłwánom ſplemieniá ſwego/ ktorzy cżárownikow ábo wrożek ſie dokládáią/ ktorzy rodzicom łáią/ y zbydlęty nieucżćiwe ſpráwy miewáią/ máią być śmierćtą ſtráceni.
werset: 1
M
Owił Pan do Moizeſſá/ rzeknąc:

werset: 2Powiedz ták ſynom Iſráelſkim/ Cżłowiek bądz z ſynow Iſráelſkich/ bądz z cudzoźiemcow ktorzy mieſzkáią miedzy wámi/ieſliby ktory offiárował z plemienia ſwego ſyná ábo dziewecżkę báłwánowi Moloch/ ſmierćią niechay zginie: Ludzie oney źiemie vkámionuią go.
Leuiti: 18. Pſal: 105.

werset: 3A ia poſtáwię oblicże moie przećiwko iemu/ á wytnę gi ze ſrzodku ludu mego/ przeto że dał z plemienia ſwego báłwánowi Moloch/ á że ſplugáwił Przybytek moy ſwięty/ á imieniu memu ſwiętemu lekkość vcżynił.

werset: 4Ieſliżeby lud oney źiemie teo zá niedbał/ á lekce ſobie tho przykazánie moie ważył/ ták żeby wypuśćił cżłowieká teo ktory ofiarował z plemieniá ſwego báłwánowi Moloch/ á niechćiałby go ſtráćić:

werset: 5Záſtáwię thwarz ſwą przećiwko cżłowiekowi onemu/ y przećiw krewnym iego/ á wygłádzę y iego y wſſyſtkie ktorzy przyzwaláli iemu/ áby cudzołoſtwo popełnił do báłwáná Moloch/ że ſrzodku ludu ſwego.

werset: 6Cżłowiek kthoryby ſie vdał do Cżárnokxiężnikow y wrożek á wieſzcżkow/ á ſplugáwił by ſie nimi: Poſtháwię twarz moię przećiwko niemu/ á wygłádzę go z poſrzodku ludu moiego.

werset: 7Poświącayćieſie á ſtańćie ſie ſwiętymi/ Bo ia Pan Bog wáſz ieſtem Swięty.
Leuiti: 19. Nume: 11. Ioſue. 3.

werset: 8Strzeſzćie przykazánia moiego/
y cżyńćiestrona: I3

Lewiticus rzeczone.
y cżyńćie ie: Iaćiem Pan kthory was poświącam.
strona: I5

Lewiticus rzeczone.

kolumna: a
rozdział: 24
Exodi. 20. Leuiti: 5.
werset: 11A gdy iął bluźnić imię Páńſkie/ y złorzecżyć mu/ przywiedziono go do Moizeſſá: (A zwano mátkę iego Sálumith/ corká Bábry z pokolenia Dan:)

werset: 12tedy wſádzono go do ćiemnice/ dokądby ſie niedowiedzieli/ coby znim Pan kazał cżynić.
Nume: 15.

werset: 13Pan thedy mowił do Moizeſſá rzekąc:

werset: 14Wywiedz bluźnierzá precż z obozu/ á niechay wſſyſtcy kthorzy słyſſeli/ włożą ręce ſwoie ná głowę iemu/niechaż go pothym kámionuie wſſyſtek lud:

werset: 15A do ſynow Iſráelſkich będzieſz ták mowił: Cżłowiek ktoryby łáiał Bogu ſwoiemu/ ponieſie grzech ſwoy:
Math: 26. Ioan: 19.

werset: 16A ktoryby bluźnił imię Páńſkie/ ſmierćią niechay vmrze: Kámieńmigo vkámienuie wſſyſtko mnoſthwo ludzi/ bądz domaká/ bądz cudzoźiemcá ábo gośćiá:Kto by kolwie bluźnił imie Páńſkie/ śmierćią niechay vmrze.
Exodi. 21. Deute: 19. Iudi. 1. Mathe: 5.

werset: 17Ktoby bił cżłowieká á zábił go/ śmierćią niechay vmrze.

werset: 18Ktoby zábił bydlę/ da ine zá nie/ to ieſt/ bydlę zá bydlę:

werset: 19Ktoryby vcżynił ſzkodę iáką ktoremu kolwie z mieſſcżánow ſwoich/ iáko on komu vcżynił/ thák ſie też iemu ſtánie:

werset: 20Chromotę zá Chromotę/ Oko zá Oko/ Ząb zá Ząb da: Iáką ſzkodę vcżyni drugiemu/ táką ſam ćierpieć muſi:

werset: 21Kto zábije bydlę da ine zá nie: Vderzyli kto cżłowieká/ będzie karan:

werset: 22Niechay miedzy wámi będzie ſąd ſpráwiedliwy/ ták domorodakom iáko obcym/ ktoryby iedno záwinił: Bo ia ieſtem Pan Bog wáſz.

werset: 23Moizeſz pothym powiedział tho ſynom Iſráelſkim/ y wywiedli z obozu precż onego bluźnierzá/ y vkámionowáli go:I vcżynili ták ſynowie Iſráelſcy iáko był przykazał Pan Moizeſſowi.

rozdział: 25
Cap. 25.Poſtánowienie o ſiodmym y Miłośćiwym Lećie/ o Lichwie/ o Zniewoleniu/ y o poimánych odkupieniu
werset: 1
P
An pothym mowił do Moizeſſá ná gorze Synái/ rzekąc:
Exodi: 23.

werset: 2Mow á powiedz ſynom Iſráelſkim: gdy iuż wnidziećie do źiemie ktorą ia wam dam/ będziećie święćić świętá Páńſkie.

werset: 3Przez ſſeść lath będzieſz oſiewał rolą twoię/ takieſz przez ſſeść lath będzieſz ſpráwował winnicę twoię/ á owoce zniey będzieſz zbierał:

werset: 4Ale ſiodmy rok/ świętho będzie źiemi/ odpocżynienia Páńſkiego: Roli ſwe oſiewáć/ winice ná ten cżás ſpráwowáć nie będzieſz.

werset: 5A co ſámá źiemia z ſiebie zrodzi/ thego żąć niebędzieſz: áni gron pierwoćin twoich niebędzieſz zbierał/ iáko kiedy winá zbieráią:
Deute: 15.
Abowiem then rok/ ieſth odpocżynienie źiemi:

werset: 6Ale będziećie mieć ná pokarm/ ty ſam y służebnik twoy/
kolumna: b
niewolnicá y naiemnik twoy/ y cudzoziemiec ktory vćiebie pielgrzymuie/

werset: 7Bydlę y iny dobytek twoy/ te wſſyſthkie rzecży ktore ſie będą rodzić ná polu będą wam ku żywieniu.

werset: 8Nálicżyż theż ſobie lat/ thák wiele iáko ſiedḿ tegodniow/ tho ieſt/ po ſiedḿ kroć ſiedḿ/ktore ſumą wźiąwſſy/ cżynią cżterdzieśći y dziewięć lat:

werset: 9tedy ſiodmego kxiężycá dieſiątego dniá/ będzieſz trąbić w trąbę cżáſu Miłośćiwego liátá po wſſyſtkiey źiemi wáſſey:

werset: 10A będzieſz święćił pięćdzieſiątego roku/ y názowieſz gi/ odpuſzcżenie wſſyſtkim mieſzcżánom źiemie twoiey/ ábo wiem ten rok ieſt Miłośćiwe Láto:
Ezec: 46.
Náwroćiſie cżłowiek ná then cżás ku máiętnośći ſwoiey/ á ieden káżdy prziydzie záś do rodziny ſwey:

werset: 11Abowiem Miłośćiwe á pięć dzieſiątne látho ieſt. Nie będziećie ſiać áni żąć/ tych rzecży ktore ſie ná polu ſáme od ſiebie rodzą/ y pierwſſych vżytkow niebędziećie zgromádzáć z winnic/

werset: 12dła sławnośći Miłośćiwego látá/ ále nátychmiaſt zebráne będziećie ieść:

werset: 13Gdy będzie to Miłośćiwe látho/ prziydzie káżdy ku dzierżáwam ſwoim.

werset: 14Gdy co przedaż mieſzcżáninowi twemu/ ábo też kupiż od niego/ nie záſmącżay áni ćiąſz bráthá twego/ ále według nálicżenia lat/ od Miłośćiwego látá/ kupiż od niego/

werset: 15y wedłuk obráchowánia vżytkow przeda tobie:

werset: 16Im więcey będzie lat po Miłośćiwym lećie/ tym więtſſa będzie zapłátá/ á im mniey lat nálicżyż/ tym tániey kupiż:Boć przeda nie rolą/ ále cżás vżythkow iey.

werset: 17Nie cżyńćie bez práwia pokoleniu ſwemu/ ále ieden káżdy boy ſie Bogá ſweo / Abowiem ia ieſtem Pan Bog wáſſ:

werset: 18Cżyńćie przykazánia moie/ á ſądow przyſtrzegayćie y wypełniayćie ie/ ábyśćie mogli mieſzkáć ná źiemi/ krom wſſelkiego ſtrachu/

werset: 19á chcećiełi by wam źiemiá dawáłá vżytki ſwoie/ ktorych byśćie vżywáli do woley/ przeſpiecżni od wſſelkiey burzy.

werset: 20Rzecżećielimi/ co będziemy roku ſiodmego ieść? niebędziemli ſiać/ áni ſpráwiáć vżytkow náſych ſpolá?

werset: 21Dam wam Błogoſláwieńſtwo moie ſzoſtego roku/ thedy wam źiemiá da vrodzay/ iáko zá trzy látá:

werset: 22będziećie oſiewáć tymże zbożem oſmego roku/ y nim ſie żywić aż do roku dziewiątego: dokąd ſie nowego nienárodzi/ dothąd będziećie ieść ſtáre.
Pſalm: 23.

werset: 23Ziemie niebędziećie przedáwáć ná wiecżność/ ábowiem moiá ieſt/ á wy ieſteśćie wſtępniowie y pielgrzymowie moi:

werset: 24A thák káżda kráiná wáſſey dzierżáwy/ pod oblikiem á wymową wypłácánia/ przedaná będzie:

werset: 25Ieſliże by z ſzcżedł ná máiętnośći brát twoy/ á przeto dzierżawkę ſwą odbył/ po thwym kupnie
ieſlistrona: I5v

Trzećie kxięgi Moyzeſſowe

kolumna: a
ieſliby chćiał krewny ieo odkupić to co on záprzedał/ może:

werset: 26ieſliżeby niemiał krewnego/ á on ſam mogłby mieć pieniądze ku wypłácániu záſię:

werset: 27położą ná ráchunek pożytki ktorych vżył on co był kupił/ od onego cżáſu gdy był przedał/ á oſtátek mu dopłáći/ á ták prziydzie záś ku imienicżku ſwemu:

werset: 28A ieſliby nie mogł mieć pieniędzy áby odkupił co záprzedał/ ten ktory kupił będzie trzymał aż do Miłośćiwego látá: Bo tego láthá Miłośćiwego/ wſſyſtko przedánie ma ſie wroćić do páná/ y do dzierżawce dawnego.
Nume: 36. Iere: 32. Ruth. 4.
strona: Kv

Cżwarte kxięgi Moizeſſowe
księga: Num
rozdział: 1
Izáchár. 54400.
werset: 28Z ſynow IZACHAR/ po narodziech fámiliách/ y domach przyrodnych ſwoich/ wſſyſtkich po imieniu od dwudzieſtu lat y wyſſey/ tych ktorzy mogli wynidz ná woynę/

werset: 29nálicżono pięćdzieſiąth y cżterzy tyſiące/ y cżterzyſtá
Zábulon. 57400.

werset: 30Z ſynow ZABVLON po narodziech fámiliách/ y domach rodzin ſwych/nálicżono po imieniu káżdego/ od dwudzieſtu lat y wyſſey/ wſſyſtkich kthorzy mogli ná woynách bywáć/

werset: 31pięćdzieſiąt y ſiedḿ tyſięcy y cżterzy ſtá.
Effraim. 40500.

werset: 32Z ſynow IOZEFOWych: z ſynow Effráim/ po narodziech/ fámiliách/ y domách przyrodnych ſwoich/ nálicżono po imieniu káżdego od dwudzieſtu laty wyżſſey/wſſyſtkich ktorzy mogli ná woyny wychodzić/

werset: 33cżterdzieśći tyſięcy y pięć ſet.
Mánáſſe. 32200.

werset: 34A z ſynow MANAſse po narodziech/ fámiliach/ y domach przyrodnych ſwoich/ nálicżono po imieniu káżdego od dwudzieſtu lat y wyſſey/ wſſyſtkich kthorzy mogli boiowáć/

werset: 35trzydzieśći y dwá thyſiącá/ y dwieście.
Beniámin. 35400.

werset: 36Z ſynow BENIAMIN po narodziech/ fámiliach/ y domach rodziny ſwoiey/ nálicżono każdego ſwym imieniem od dwudzieſtu lat y wyſſey/ wſſyſtkich kthorzy mogli boiowáć/

werset: 37trzydzieśći y pięć tyſięcy/ y cżterzy ſtá.
Dan. 62700.

werset: 38Z ſynow DAN po rodzáiach/ fámiliách/ y domách przyrodnych ſwoich/ nálicżono ich imieniem ſwym káżdego/od dwudzieſtu lath y wyſſey/ wſſyſtkich ktorzy mogli ná woiny wychodzić/

werset: 39ſſeśćdzieſiąth y dwá tyſiące/ y ſiedḿ ſet.
Azer. 41500.

werset: 40Z ſynow AZER po narodziech/ fámiliach/ y domiech przyrodnych ſwoich/ nálicżono káżdego ſwym imieniem/ od dwudzieſtu lath y wyſſey/ y wſſyſtki ktorzy ſie godzili ná woynę/

werset: 41cżterdzieśći y ieden tyſięcy y pięć ſſet.
Neptalim. 53400.

werset: 42Z ſynow NEPTALIM po narodziech/ fámiliách/ y domach rodow ſwoich/ nálicżono po imionach káżdego od dwudzieſtu lath y wyſſey/ wſſyſtkich ktorzy mogli ná woyny iść/

werset: 43pięćdzieſiąt y trzi tyſiące y cżterzyſtá.

werset: 44Ci ſą kthore policżyli Moizeſz/ y Aaron/ y dwánaśćie kxiążąt Iſráelſkich/ wſſyſtkie po domách rodow ſwoich.

werset: 45I byłá wſſytká ſummá ſynow Iſráelſkich/ po domách y fámiliách ſwych od dwudzieſtu lath y wyſſey/ ktorzy ſie godzili ná woynách bywáć/

werset: 46po ſześć kroć ſto tyſiąc/ y trzy tyſiące/ pięć ſeth y pięćdzieſiąt mężow.

werset: 47Procż Leuitow po wſſyſtkich narodziech y fámiliách ſwoich/ ktorych nielicżono miedzy ine.
kolumna: b

werset: 48I mowił Pan do Moizeſſá rzekąc:

werset: 49Pokolenia Lewi nielicż/ áni ich kłádz ku ſummie ſynow Iſráelſkich/

werset: 50ále ie poſtánowiż nád Przybytkiem ſwiádectwá/ y nád wſſyſtkim ſprzętem iego/ tudzież y nád tym co przysłuſſa ku Cżerimoniam Swiętym. Ony ſámy będą nośić Przybytek y wſſyſthkie ſprzęty iego: y będą ná posłudze mey/ á około Przybytku będą miewáć mieſzkánia ſwoie.

werset: 51Gdy ſie będziećie ruſſáć z mieſcá/ Lewitowie złożą Przybytek:á gdy ſie będziećie kłáść/ w zdzwigną. Ktoby kolwiek z obcych przyſtąpił ku Przybythku/ będzie zábit.

werset: 52Synowie lepak Iſraelſcy będą ſie kłáść znamioty ſwemi/ káżdy w ſwym Huffie y pod Chorągwią ſwoią/ w woyſkách ſwoich.

werset: 53Ale Lewitowie rozbiją Namioty ſwoie/ około Przybytku/ áby nieprzyſſedł gniew ná wſſyſtko mnoſtwo ſynow Iſráelſkich/ á będą cżuć/ ſtrzegąc Przybythku ſwiádectwá.

werset: 54Vcżynili tedy ſynowie Iſráelſcy ták/ wſſyſtkie rzecży ktore im był przykazał Pan przez Moizeſſá.

rozdział: 2
Cap 2.Ktore pokolenie ná ktorey ſtronie Swiátá miáło połołyć oboz ſwoy przy Przybytku Swiádecthwá/ wylicżywſſy wſſyſtki Kxiążętá/ opiſſuie.
werset: 1
M
Owił Pan do Moizeſſá y do Aaroná/ rzekąc:

werset: 2Wſſyſtcy ſynowie Iſráelſcy/ będą ſie kłáść á rozbiją namioty ſwoie według Huffow/ Chorągwi á znákow/ y fámiliey ſwoich/ około Przybytku przymierza.

werset: 3Ná wſchod słońcá pokolenie Iudá rozbije namioty ſwe/ według Huffow woyſká ſwoiego: A będzie Kxiążęćiem ich Naazon ſyn Aminádábow:

werset: 41á ſummá ludu woiennego pokolenia Iudá/ ſiedḿdzieſiąt y cżterzy tyſiące/ y ſześć ſeth.

werset: 5Podle nich położy ſie pokolenie Iſáchár/ ktorych Kxiążę było Náthánáel/ ſyn Suar:

werset: 6á wſſyſtek pocżet boiownikow iego/ pięćdzieſiąt y cżterzytyſiące/ y cżterzyſtá.

werset: 7W pokoleniu Zábulon kxiążęćiem był Heliab/ ſyn Helonow:

werset: 8á wſſyſtkich walecżnych z rodu iego woyſká było/ pięćdzieſiąt y ſiedḿ tyſięcy/ y cżterzy ſtá.

werset: 9Wſſyſtkich kthorych licżono w Huffie Iudá/ było ſtho y ośmdzieſiąth y ſſeść tyſięcy/ y cżterzy ſthá: A ći pierwey będą wychodzić ſwymi Huffy.

werset: 10Ná poludnie/ w Huffiech ſynow Ruben/ będzie kxiązećiem Elizur/ ſyn Sedeurow/

werset: 11á pocżeth iego/ ludzi tylko ku woynie godnych ktore zlicżono/ ieſt cżterdzieśći y ſześć tyſięcy/ y pięćſeth.
strona: K3v

Cżwarte kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 6
werset: 3Ani winnego
octustrona: K4

Numeri rżeczone

kolumna: a
octu/ áni z żadneoineo ktoregokołwiek napoiu/ áni cokolwiek z gron wyćiſkáią/ będą pijáli: winá w groniech thák świeżego iáko ſuſſonego niebędą iadáli/

werset: 4przez wſſyſtek cżás iáko ſą Pánu poświęceni: Cokolwie z winice może być/ od gron ſuſſonych aż do iąderká winnego/ nic niebędą ieść.
Iudi: 13. Amos. 2. Leuiti: 21.

werset: 5Przez wſſyſtek cżás odłącżenia ſwego/ brzytwá nie będzie ná głowie iego/ aż ſie on dzień wypełni/ do ktorego był ſlubił ſie Pánu poświęćić. Swięthym będzie/ poki będa rość włoſy ná głowie ieo.

werset: 6Przez wſſyſtek cżás poświęcenia ſwego/ do vmárłeo niepoydzie/

werset: 7áni będzie ná pogrzebie Oycá/ Mátki/ Brátá/ y Sioſtry/ áby ſie nieſpługáwił/ ábowiem poświącánie Bogá ſwego/ ieſt ná głowie iego.

werset: 8Przez wſſyſtkie dni oddánia ſwego/ święthym będzie Pánu.
Actu: 18.

werset: 9A ieſliby vmárł kto nagle przed niem/ ſplugáwiſie głowá poświęcenia iego: ktorą nátychmiat ogoli/ onegoſz dniá oczyſſcżenia ſweo / y záś dniá ſiodmego:

werset: 10A w oſmy dzień/ będzie offiárował kxiędzu dwie Synogárlice ábo dwoie gołąbiąt/ v drzwi Przybythku świádectwá:

werset: 11y offiáruie kápłan iedno zá grzech/ á drugie ná offiárę zupełną/ y będzie ſie modlił zań ábowiem zgrżeſſył przy vmárłym: I poſwięći głowę iego wten dzień/

werset: 12y dni takież odłącżenia iego poświęći Pánu/ offiáruiąc báránká rocżnego zá grzech: wſſákoż wthen ſpoſob áby dni pierwſſe wniwecż ſzły/ ábowiem ſplugáwiłoſie było pośwęcenie iego.

werset: 13To ieſt práwo poświęcánia: Gdy ſie wypełnią dni ktore był ſobie z ſlubu poſtánowił/ przywiedzie go ku drzwiam Przybytku przymierza/

werset: 14áby offiárował offiárę iego Pánu/ Báranká rocżnego niepokálánego offiárę zupełną/ á owcę rocżną niepokáláną zá grzech/ y báráná nieſplugáwionego offiárę ſpokoyną/

werset: 15y koſz z chlebem przáſnym pokropionym oleiem/ y plácki przáſne pomázáne oleiem/ y offiárę napoyną przy káżdym:

werset: 16kthore offiárowáć będzie kápłan przed Pánem/ á vcżyni y zá grzech/ y ná zupełną offiárę.

werset: 17A Báráná zábije ná offiárę ſpokoyną Pánu/ offiáruiąć poſpołu koſz przáſnych chlebow/ y Napoyne offiáry ktore przy tym zwykły bywáć.
Actu: 21.

werset: 18Tedy ſie ogoli Názáreus/ (to ieſt poświęcony) przededrzwiámi Przybytku przymierza/ włoſy poświęcenia ſweo : y weźmie kápłan włoſy iego á wrzući ná ogień/ ktory podłożon ieſt offierze ſpokoyney.

werset: 19A plec báráná wárzony/ y ieden kołacż z koſſá przáſny/ ieden takież plácek ćienki/ wźiąwſſy/ poda w ręce Názáreuſſá/ gdy będzie ogoloná głowá iego.

werset: 20A wźiąwſſy záſie od niego te rzecży/ pod=
kolumna: b
nieſie ie przed oblicżnośćią Páńſką: y gdy będą poświęcone doſtáną ſie kápłanowi/ iáko y pierſi ktore máią być oddzielone y lędzwi: á potym iuż może pić on poſwięcony wino.

werset: 21To ieſt práwo Názáreuſſowe/ gdy by ſlubił Pánu offiárowáć dar ſwoy/ cżáſu poświęcenia ſwego/ krom tych rzecży ktore może mieć ręká iego: Iáko był ná vmyſle ſwym námienił á ſlubił/ thák vcżyni/ ku doſkonáłemu wypełnieniu poſwięcenia ſwego.

werset: 22Mowił Pan do Moizeſſá/ rzeknąc:

werset: 23Mow Aaronowi y ſynom iego/ Thák błogoſláwić będziećie ſynom Iſráelſkim/ y ták będziećie mowić:
Eccle: 36. Pſal: 113.

werset: 24Dayći Pánie bogoſláwieńſtwo/ á niechay ćie ſtrzeże.

werset: 25Niechać Pan vkaże oblicże ſwoie/ á ſmiłuie ſie nád tobą.

werset: 26Niechać obroći Pán twarz ſwą kthobie/ á vżycży pokuy.

werset: 27I będą wzywáć imienia mego nád ſyny Iſráelſkimi/ á ia im dam błogoſlávieńſtwo y pożegnánie.

rozdział: 7
Cap. 7. Podárza á Offiáry Kxiążąt Iſráelſkich według pokolenia ich/ ná poświącánie Przybythku Bożego y Ołtarzá. Pan z Vbłágálnie mowi do Moizeſſá.
werset: 1
W
On dzień gdy iuż Moizeſz dokonał Przybythku/ y poſtháwił: pomázał/ y poſwięćił gi ze wſſyſtkim ſprzętem iego: Ołtarz takież/ y wſſyſtko nacżynie iego:
Exo: 40.

werset: 2ſtáło ſie że offiárowáli Kxiążęthá Iſráelſcy/ y Hetmani Fámiliey/ktorzy byli nád káżdym pokoleniem/ y Vrzędnicy nád tymi ktorych było policżono/

werset: 3dáry przed Pánem/ ſſeść wozow przykrytych za dwunaśćią wolow. Ieden woz dárowáli dwoie Kśiążąt/ á káżdy po iednym wołu á offiárowáli ie przed Przybytkiem.

werset: 4I rzekł Pan do Moizeſſá:

werset: 5Prziymi od nich/ że będą ná poſlugę ku potrzebam Przybytkowym/ á daż ie Lewithom/ według porzadku poſlugi ich.

werset: 6Gdy tedy przyiął Moizeſz wozy y woły/ oddał ie Lewitom:

werset: 7Dwá wozy á cżterzy woły/ dał ſynom Gerſon/ według potrzeby ich.

werset: 8Inne záś cżterzy wozy/á ośḿ wołow/ dał ſynom Merary/ według potrzeb vrzędu y służby ich/ pod ręką Ithámárá ſyná Aaroná kápłaná.

werset: 9A ſynom Kááth niedał wozow áni wołow/ bo ći poſluguią w Swiątnicy/ á noſſa brzemioná ná ſwych rámionách.

werset: 10Offiárowáli tedy Kxiążętá ná poświącánie ołtarzá/ w ten dzień gdy pomázán ieſt/ offiárę ſwoię przed Oltarz.

werset: 11I rzekł Pan do Moizeſſá: Káżde Kxiążę niechay offiáruie dáry ſwoie ku poświęcániu ołtarzá/ z oſobná káżdy w ſwoy dzień.

K iiijPierwſſestrona: K6v

Czwarte kxięgi Moyzeſſowe
rozdział: 11
Cap. 11.Zydowie zá ſſemránim przećiwko Pánu/ Ptaki otrzymáli/ Moizeſſowego duchá Pan vdzielił śiedḿdzieſiąth ſtárſſym z ludu/ Pan pokarał płagą wielką lud dla ich żądze/ Mieſcu imię dano Groby żądz.
werset: 1
W
Thym cżáſie wſſcżęło ſie ſſemránie ludzi przećiwko Pánu/ nieiáko ſthyſkuiącżych ſſobie dla wielkiey prace. Co gdy vſlyſſał Pan: rozgniewałſie/ y dopuśćił ná nie ogień ſwoy niebieſki że ſpalił oſthátnią cżęść Namiotow.
Exodi. 16. Deute: 9.

werset: 2A gdy wołał lud do Moizeſſá/ Modlił ſie Moizeſz do Páná/ y vgáſił ſie ogień.

werset: 3I názwał ono mieſce/ Zápálenie: przeto że ſie był zápálił ogień Páńſki przećiwko nim.

werset: 4Ale lud poſpolity ktory był wyſſedł ſnimi z Egyptu/ wielkim zápaleniem żądze/ żądał mięſá ſiedząc á płácżąc/ y ſynowie takież Iſráelſcy ktorzy ſie ſnimi ſtowárzyſſyli/ ták mowiąc: Kto nam tho da/ ábyſmy ſie mięſá náiedli?

werset: 5Spominamy ná one ryby/ kthorychezmy ſie w Egyptćie náiadáli dármo: Ná pámięć nam przychodzą one Ogorki/ Málony/ Luk/ y Cebulá/ y Cżoſnek:

werset: 6Práwie ſchnie duſſá náſſá/ Nic inego nie widzą ocży náſſe iedno Mánnę.

werset: 7A byłá Mánná iákoby źiarnká Koryándrowe/ bárwy iákoby Bdellium.
Ezodi. 16. Pſal: 77. Ioan: 6.

werset: 8Wychadzał tedy lud około namiotow/ á názbirawſſy Mánny zmeł w żárnach ábo ſtłukł w możdżerzu/ á náwárzywſſy w gárncu/ nádziáłał ſniey kołacżkow/ ſmaku iákoby chleb z Oliwą.

werset: 9A gdy w nocy ſpádowáłá roſá około obozu/ thedy thakież ſpadáłá poſpołu y Mánná.

werset: 10Vſlyſſał tedy Moizeſz lud á on płácże ieden káżdy we drzwiách Namiotu ſweo / po fámiliách ſwych. I roſpalił ſie gniew Páńſki vſilnie bárzo: Ale y Moizeſſowi zdáłá ſie rzecż być nieznośna/

werset: 11y rzekł do Páná: Cżemużeś vdręcżył służebniká ſweo? przecż nieznam łáſki po tobie? I przecżeś włożył ná mię brzemię wſſyſtkiego ludu twego?

werset: 12A zalim ia pocżął y porodził tho wſſyſtko mnoſtwo/ ábyś mi rzekł: Noś ie ná łonie twoim/ iáko nośi piáſtunká dziećiąthko/ á nieś ie do źiemie ktorąż obiecał y ſlubił dáć oycom ich?

werset: 13Skąd mam thego mięſá wźiąć/ abych mogł dáć ták wielkiemu mnoſtwu? Płácżą ná mię mowiąc: Day nam mięſá żebyſmy iedli.

werset: 14Niemogęć ia ſam podeymowáć thák wielkiego ludu/ boć mi ćiężek ieſth.

werset: 15Ieſliże ſie thobie inácżey zda/ proſſę ćie vmorz mię rádniey/ á niechay tę łáſkę v ćiebie naydę/ ábym nie ćierpiał ták wiele złego.
kolumna: b
Ezech: 8. Exodi. 18. Ioſue. 10. 1.Reg: 16.

werset: 16I rzekł Pan do Moizeſſá: Zbierz mi ſiedḿdzieſiąth mężow z ſtárſſych ludu Iſráelſkiego/ ktore ty znaſz że ſą ſtárſſymi ludu tego y Miſtrzowie: á przywiedzieź ie do drzwi Przybytku przymierza/ y każeż im tám ſtać z ſobą/

werset: 17á ia ſtápię y będę mowił do ćiebie: y wezmę nieco z duchá ktory w tobie ieſt á dam im/ áby mogli nieść ſthobą brzemię wſſyſtkiego ludu/ á żebyś nie ſam był obćiążon.
Leuiti: 20. Ioſue. 3. 1.Reg: 16. Exodi. 26.

werset: 18Ludu też rzecżerz: Poświęććieſie: bo iutro będziećie ieść mięſo. Słyſſałem ia was mowiąc: Ktho ſie nam da mięſá náieść? Dobrze nam było w Egypthćie. Przetho wam da Pan mięſá byśćie iedli

werset: 19nie ieden dzień/ áni dwá/ áni pięć/ áni dzieſięć/ ábo dwádzieśćiá/

werset: 20ále cáły mieſiąc: aż wam poleźie przez nozdrzá wáſſe/ y aż by wam iuż omierzło/przetho żeśćie wygnáli od ſiebie Páná/ ktory w pośrzodku was ieſth/ á płakáliśćie przed nim/ mowiąć:
Nume: 21.
Cżemuzmy wyſzli z Egyptu/ ábyſmy záginęli ná puſzcżey?
Exodi. 12. Nume: 1 et 33. Ioan: 6.

werset: 21I rzekł Moizeſz do Páná: Pánie ſſeśćſet tyſiąc pieſſych tego ludu ieſt/ á thy powiádaż/ Dam im mięſá ku iedzeniu cáły kxiężyc?

werset: 22zali thák wiele Owiec y Wołow nábijeſz/ coby im mogło doſtárcżyć ku pokármu? Abo cżyli wſſyſtſkie ryby zmorzá w iedno ſie zbieżą áby ie náſyćili?
Iſaie: 50. et 59.

werset: 23Odpowiedział mu Pan: A zaż ręká Páńſka nie ieſt mocna? Thu theras iuż ogladaż ieſliże ſie moie słowá ſkutkiem wypełnią.

werset: 24Przyſſedł thedy Moizeſz/ y powiedział ludu wſſyſtkie słowá Páńſkie:A wezwawſſy ſiedḿdzieſiąth mężow ſtárſſych z ludu Iſráelſkieo / kazał im ſtać v Przybytku.

werset: 25Zſtąpił tedi Pan w obłoku/ y mowił do nieo : y wźiąwſſy nieco z duchá ktory był w Moizeſſu/ vdzielił onym ſiedmidzieſiąth mężom. A gdy w nich odpocżynął duch/ prorokowáli/ áni dáley przeſtáli.

werset: 26A zoſtáli były dwá mężowie w oboźie/ z kthorych iednego zwano Heldád/á drugiego Medád/ ná ktorych też odpocżynął duch/ ábowiem y onych było wpiſano wregeſtr/ ále nie wyſzli byli ku Przybythkowi Bożemu.

werset: 27I gdy też ći prorokowáli w oboźie/ przybieżáło pácholę/ y powiedziáło Moizeſſowi/ mowiąc: Heldád y Medád prorokuią w oboźie.

werset: 28Nátychmiaſt Iozue/ ktory był ſyn Nun/ służebnik Moizeſſow/ wyſádzony od wielu/ rzekł:Pánie moy Moizeſſu/ niedopuſzcżay im tego.

werset: 29Thedy on rzekł: Cżemu im zazrzyż dla mnie? Boże day tho áby wſſyſtek lud prorokował/ á żeby im dał Pan duchá ſwego?

werset: 30I wroćił ſie Moizeſz z onemi ſtárcámi ludu Iſráelſkiego do obozu.
Iohel. 2. 2.Cor: 14.
strona: L3

Numeri rzecżone
rozdział: 16
Eccle: 45. Iude. 1. 1.Cor: 10. Exodi. 19.
werset: 3A gdy ſie ták záſtáwili przećiwko Moizeſſowi y Aaronowi/ ięli mowić do nich/ Mieyćie ná tym doſſyć/ że wſſyſtek zbor ieſt z ludzi ſwiętych á miedzi nimi ieſt Pan: przecż że ſie wynośićie á przekłádaćie nád lud Páńſki?

werset: 4Co gdy vsłyſſał Moizeſz/ vpadł ná oblicże ſwe:

werset: 5y mowił do Chore y do wſſyſtkiego mnoſtwá/ rzekąc: Ráno tho okaże Pan/ ktorzy kniemu przysłuſſáią/ á ſwięte przytuli kſobie/ á ktorych wybierze ſobie przybliżąſie kniemu.

werset: 6Vcżyńćieſz tedy ták/ Weſz káżdy Turybularz ſwoy Ty Chore y wſſytcy ći ktorzy przy tobie ſtoią:

werset: 7á nákładwſſy iutro wnie węgla/ włożćieſz ná nie kádzidło przed Pánem. A ktoregoć kolwiek wybierze/ ten będzie ſwiętym: Bárzo ſie wynoſićie ſynowie Lewi.
Nume: 3.

werset: 8I rzekł záś do Chore: Słuchayćie ſynowie Lewi:

werset: 9Máłoſz wam ná tym że was oddzielił Bog Iſráelſki od inego ludu ſwego y przyłącżył kſobie/ábyśćie mu posługowáli w przybythku/ á żebyśćie ſtali przed mnoſtwem ludu y służyli mu?

werset: 10Przetho by was kſobie przyiął/ y wſſyſtkie bráty twe ſyny Lewi/ ábyśćie theż ſobie y kápłáńſthwo przywłáſzcżáli?

werset: 11á wſſyſthko zgromádzenie twoie áby ſie przećiwko Pánu záſtáwiło? A co ieſt Aaron że ſemrzećie przećiwko niemu?

werset: 12Posłał tedy moizeſz áby mu przyzwano Datháná y Abironá ſyny Eliabowe. Ktorzy odpowiedzieli: Nie poydziemy:

werset: 13ieſzcże ſie máło tobie zda yżeś nas wywiodł z źiemie Egyptſkiey/ ktora oplywáłá mlekiem y miodem/ żebyś nas pomorzył ná puſzcży/ aż ieſzcże chceſz pánowáć nád námi?

werset: 14Wprawdzie iednák w wiodłeś nas do żiemie opływáiącey práwie rzekámi mleká y miodu/ y nadałeś nam wdzierżáwę rol y winnic.
Nume: 13.
Cżyli ieſzcże y ocży nam chceſz wyłupić? niepoydziemy.

werset: 15Rozgniewawſſy ſie okrutnie Moizeſz/ rzekł do Páná: Nie páthrz áni prziymuy offiar ich. Ty wieſz Pánie żemći y Oſiełká od nich nigdy nie wźiął/ ánim żadnego ſnich nigdy nieobráźił.

werset: 16I rzekł do CHore: Thy y wſſyſthcy kthorzy ſą ſthobą/ ſtoyćie iuthro oſobno przed Pánem/ á Aaron takieſz oſobno.

werset: 17Weźmiż káżdy z was Kádzielnicę ſwoię z węgliem/ y nákłádzie kádzidłá offiáruiąc Pánu dwie śćie á pięćdzieſiąt Kádzielnic/ Aaron theż niechay trzymą Kádzielnicę ſwoię.

werset: 18Wźięli tedy káżdy ſnich Turybularze ſwoie/ y węgla
kolumna: b
nakładli/ y kadzidła naſypali/ ſthoiąc v drzwi Przybytkowych/ poſpołu z Moizeſſem ſtał Aaron.

werset: 19Zebrał też był Chore przećiwko im wſſyſtek zbor ku drzwiam Przybytkowym: I vkazáłá ſie wſſyſtkim chwałá Páńſka.

werset: 20I mowił Pan do Moizeſſá y Aároná/ tymi słowy:

werset: 21Oddzielćieſie od thego zgromádzenia/ że ie wnetże wygłádzę.

werset: 22Ktorzy vpádli ná oblicże ſwoie/ y rzekli: Namocnieyſſy Boże (ktory ieſteś Bog) duchow wſſyſtkiego ćiáłá/ więc gdy ieden zgrzeſſy/ náprzećiwko wſytkim gniew twoy powſtánie?

werset: 23I rzekł Pan do Moizeſſá:

werset: 24Przykaż wſſyſtkiemu ludu/ że ſie odłącży/ á odſtąpi od namiotow Chore/ Datáná/ y Abironá.

werset: 25Wſtał tedy Moizeſz/ y ſſedł ku Datánowi/ y Abironowi/ á zánim szli ſtárſſy ludu Iſráelſkiego/

werset: 26y rzekł do tłuſzcże: Odſtąpćie od namiotow ludzi niepobożnych/ y nietykayćie ſie żadney rzecży kthora ich ieſt/ ábyśćie nie byli zachwaceni w grzechách ich.

werset: 27A gdy odſtąpili od namiotow ich wkoło/ Dathán y Abiron wyſſedſſy/ ſtháli we drzwiách Namiotow ſwoich/ z żonámi y z dziećmi/ y ze wſſyſtkim thowárzyſtwem ſwym.

werset: 28I rzekł Moizeſz: Po thym poznaćie że mie Pan poſlał/ ábych cżynił the wſſyſthkie rzecży kthore widzićie/ á żem ſam z ſercá ſweo gich nie mowił:

werset: 29Ieſliże śmierćią ludzką poſpolithą zemrą/ á náwiedziełi ie/ plagą kthorą gi inſſe poſpołićie náwiedza: nie poſlał mie ieſt Pan:

werset: 30Ale ieſli nową rzecż Pan vdziáłá/ iżby źiemiá otworzywſſy ſie pod nimi/ pochłonęłá ie/ ze wſſyſtkim ich ſtátkiem/ á żywo by z ſthąpili do piekłá/ poznaćie żeć bluźnieli á zruſſáli ſie przećiwko Panu.grafika
Deute: 11. Nume: 26. Pſal: 105.

werset: 31Chnet iáko iedno ſkoro przeſtał mowić/ roſtąpiłá ſie źiemiá pod nogámi ich/

werset: 32á otworziwſy vſtá ſwe/ pożárłá ie z namioti y ze wſſitkim ſtátkiem ich:
strona: L5v

Cżwarte kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 21
Nume: 33.
werset: 10Puśćiwſſy ſie ſtąd ſynowie Iſráelſci położyli ſie w Oboth.

werset: 11A ſtąd záś wyſſedſſy/ rozbili Namiothy ſwe w Ieábarym/ ná puſſcży ktora pátrzy ku źiemi Moábſkiey/ ku wſchodu słońcá.

werset: 12Stąd ſie záś ruſſywſi przyſzli do ſtrumieniá Zareth:

werset: 13ktorego niechawſy położyli ſie obozem przećiwko Arnon/ ktora ieſth ná puſzcży/ á wynika ná gránicách Amorrheuſſowych:Bo Arnon/ ieſth gránicá Moáb/ ktora dzieli Moábity od Amorreycżykow:

werset: 14Stądże ſtoi á nápiſſano ieſt w kxięgach walk Páńſkich/ Iáko vcżynił w morzu cżerwonym/ ták vcżyni w ſtrumieniach Arnon.

werset: 15Kámienye ktore ſie wynioſſą nád wodę nachilone ſą/ áby odpocżynęły w Arnon/ á żeby vſiádły ná gránicach Moábſkich.

werset: 16A ſtego mieſcá vkazáłáſie ſtudnia/ nád ktorą mowił Pan do Moizeſſá/zbierz á zwołay lud/ á dam mu wodę.

werset: 17Tedy ſpiewał lud Iſráelſki tę pioſnkę: Wyſtąp ſtudnicża Społecżnie wſytcy przyſpiewáli á chwalili:

werset: 18To ieſt ſtudnia ktorą wykopáli kxiążętá/ y wypráwiłi ią wodze mnoſtwá/ z wydawcą Praw y w kijach ſwoich. Szli pothym ſpuſzcżey do Mátháná:

werset: 19z Mátháná do Náhálihel: z Náhálihel do Bamoth.

werset: 20Bamoth lepak/ ieſth padoł w Moábſkiey kráinie/ ná gorze Fázgá/ ktora ſie chyli ku puſzcżey.
Nume: 20. Deute: 2. et 20.

werset: 21I posłał łud Iſráelſki Posły do Seoná Krolá Amoreyſkiego/ thák mowiąc:

werset: 22Vśilnie ćie prośimy/ dopuść nam iść przez twą źiemię: Nie vſtąpimy ná role áni ná winnice/ niebędziem theż pić wody z wáſſych ſthudzien:poydziem ſobie krolewſką drogą/ ták długo dokąd nie wynidziemy z gránic twoich:
Deute: 29.

werset: 23Niechćiał im on tego dozwolić/ by miał lud Iſráelſki iść/ przez gránice iego: y owſſem zebrawſſy woyſko/ wyſſedł przećiwko nim ná puſzcżą/ y przyćiągnął do Iaſá/ y walcżył ná przećiwko Iſráelowi.

werset: 23
Amos. 2. Pſal: 134. Deute: 1. et 32. Ioſue. 24.

werset: 24Poráźiłgo tedy lud Iſráelſki y pomordował miecem/ y opánował źiemię ieo od Arnon aż do Iebok: Tudzieſz y ſyny Ammon/ ktorzy wielką á śilną ſtras mieli ná gránicách Ammońſkich.

werset: 25Zdobywał thedy lud Iſráelſki wſſyſtkie miáſtá Ammorreyſkie/ y mieſzkáli wnych: iáko w Heſebon y w miáſtecżkach y w wieſkach iego.

werset: 26Miáſtho Hezebon było Seoná Krolá Ammorreyſkiego ktory walcżył przećiwko krolowi Moábſkiemu: y opánował wſſyſtkę źiemię iego/ y to co iedno kniemu náleżáło/ aż do Arnon.

werset: 27Stądże wyſzło przysłowie: podzćie do Eſebon/ Niech záś będzie zbudowáne y záłożone miáſtho Seonowe.

werset: 28Ogień wyſſedł z
kolumna: b
Eſebon/ płomień z miáſtecżká Seon/ y ſpalił Arnon Moábithſkie/ y te kthorzy mieſzkáli ná wyſſokich gorách Arnon.

werset: 29Biádá tobie Moáb/ záginąłeś ludu Chamos. Syny iego obroćił w vćiekánie/ á corki w ięcżtwo krolowi Ammorrheyſkiemu Seonowi.

werset: 30Iárzmo ich záginęło od Eſebon aż do Dibon: z prácowawſſy ſie przyſzli do Noffe/ y aż do Mádábá.
Gene: 15.

werset: 31I mieſzkał lud Iſráelſki w źiemi/ Amorrheyſkiey.
Deute: 3. et 29.

werset: 32Tedy posłał Moizeſz ſpiegi/ áby wyſpiegowáli Iazer: á oni miáſthecżek dobyli/ y te kkorzy tám mieſzkáli opánowáli.

werset: 33A obroćiwſſy ſie ſzłi drogą Bázán: I potkał ſie ſnimi Og Krol Bazán/ ze wſſyſtkim ludem ſwoim/ máiąc wolą ſie podkáć ſnimi w Edrái.

werset: 34I rzekł Pan do Moizeſſá: Nieboyſie go/ bom go dał w ręce twoie/ y wſſyſtek lud/ tudzieſz y źiemię iego: A vdziáłaż mu ták iákoś vdziáłał Seonowi Krolowi Amoreyſkiemu/ ktory mieſzka w Eſebon.

werset: 35Poráźili tedy y thego Krolá/ y pobili ſyny y wſſyſtek lud iego do ſzcżędu/ á ſámi opánowáli źiemię iego.

rozdział: 22
Cap. 22.Krol Moábſki Bálák/ po dwá kroć Báláámá przyzywa/ áby złorżecżył ludu Iſráelſkiemu/ ále mu tego Pan Bog bronił/ á ná koniec Angioł go zgromił á Oſlicá przemowiłá. grafika
werset: 1Rvſſywſſy ſie y ćiągnąwſſy ſtąd ſynowie Iſráelſcy/ położyli ſie ná polach Moábſkich wrowni gdzie zá Iordanem leżáło miáſto Ierycho.
Ioſue. 24.

werset: 2Widząc tedy Bálak ſyn Seforow tho wſſyſtko co Iſráel był vcżynił Krolowi Amoreyſkiemu/

werset: 3á że ſie go iuż liękáli Moábitowie/ á że im zdołáć nie mogli/

werset: 4rzekł do ſtárſſych z ludu Mádyáńſkiego: Lud ten Iſráelſki nieinácżey wygłádzi te wſſyſtkie ktorzy mieſzkáią w náſſych kráinách: iedno iáko Wol zwykł trawę przy korzonkách vrywáć á ziádáć. A ten był ná on czás Krolem Moábſkim.

Poſlałstrona: Mv

Czwarte kxięgi Moizeſſowe

kolumna: b
rozdział: 26
werset: 35A ſynowie Effráimowi według rodzin
ſwoichstrona: M2

Numeri rzeczone.
ſwoich/ ći byli: Suthala/ od ktorego familia Sutháláitow: Becher/ od ktorego fámiliá Becherytow: Techen/ od ktorego fámilia Techenitow.

werset: 36Ale Suthálá miał ſyná Herán/ od kthorego fámilia Heránitow.

werset: 37Then ieſt rod ſynow Effráimowych: kthorych wobec bylo trzydzieśći y dwá tyſiące/ y pięćſeth. Ci ſą ſynowie Iozeffowi po ich fámiliách.

werset: 38Synowie Beniámin/ w pokoleniách ſwoich: Belá/ od ktorego fámilia Beláitow: Azbel od ktorego fámilia Azbelitow: Achirám/ od kthorego fámilia Achirámitow:

werset: 39Sufám/ od ktorego fámilia Sufámitow: Hufám/ od kthorego dom Hufámitow.

werset: 40Synowie Belowi/ Hered y Noemán. Od Heredá fámilia Heredytow: od Noemáná/ fámilia Noemitow.

werset: 41A ći ſą ſynowie Beniáminowi według fámiliy ſwoich/ ktorych wſſyſtkich licżąc w obec/ ieſth cżterdzieśći y pięć tyſięcy/ y ſeść ſet.

werset: 42Synowie Danowi według pokolenia ſwoich: Suhám od ktorego fámilia Suhámitow. Then ieſt rod Danow według fámiliey ich.

werset: 43Wſſyſtcy byli Suchámitowie: á było ich w obec ſſeśćdzieſiąt y cżterzy tyſiące/ y cżterzy ſtá.

werset: 44Synowie Aſerowi licżąc po rodzinách ich: Iemná/ od ktorego fámilia Iemnáitow: Ieſsui/ od kthorego fámilia Ieſsuitow: Brye/ od ktorego fámilia Bryeitow.

werset: 45Synowie Brye: Haber/ od kthorego dom Háberytow: y Melchiel/ od ktorego fámilia Melchielitow.

werset: 46A imię corki Aſerowey było Sará.

werset: 47Tá rodzina ſynow Aſerowych/ ktorych w obec licżąc było pięćdzieſiąth y trzy tyſiące y cżterzy ſtá.

werset: 48Synowie Neptálimowi według pokolenia ich: Ieſsyhel/ od kthorego fámilia Ieſsyhelitow: Guni/ od kthorego dom Gunitow:

werset: 49Ieſer/ od ktorego fámilia Ieſeritow: Sellem/ od ktorego fámilia Sellemitow.

werset: 50Te ſą pokolenia ſynow Neptálimowych po ich fámiliách/ ktorych w obec licżąc było cżterdzieśći y pięć tyſięcy y cżterzy ſtá.
Eccle: 16.

werset: 51Tá ieſt ſummá á ten pocżet ſynow Iſráełſkich ktorych licżono/ ſześćſet y ieden tyſięcy ſiedḿſet y trzydzieśći.
Nume: 32. Ioſue. 11.

werset: 52I mowił Pan do Moizeſzá/ rzekąc:

werset: 53Tym rozdzieloná będzie źiemiá/ według licżby imion/ áby ią władnęly.

werset: 54Kthorych będzie więcey/ tym więtſſy: kthorych mniey/ tym mnieyſſy dział źiemie daż: Káżdemu ſnich iáko teraz policżeni ſą/ daż w dzierżáwę dział źiemie:

werset: 55thelko áby los źiemie dzielił między pokolenia y fámilie.

werset: 56Cokolwiek loſem przypádnie/ tho niechay wezmą bądz ich wiele bądz teſz máło.

werset: 57Pocżet teſz Lewitow then ieſt/ według ich fámiliey. Gerſon/ od kthorego fámilia
kolumna: b
Gerſonitow: Kaath/ od ktorego dom Kááthithow: Merary/ od kthorego fámilia Meráritow.

werset: 58Te ſą fámilie Lewitow/ Fámilia Lobni/ Fámilia Hebron/ Fámilia Mooli/ Fámilia Muſy/ Fámilia Core.
Exodi. 6.
A Kááth miał Amrámá:

werset: 59ten miał żonę Iohabeth corkę Lewi/ ktora ſie mu vrodziłá w Egyptćie.Tá vrodziłá Amrámowi mężowi ſwemu ſyny Aaroná/ Moizeſſá/ y ſioſtrę ich Máryą.

werset: 60Z Aaroná wyſzli: Nadáb/ Abiu/ Eleázár/ y Itámár:

werset: 61z tych Nádáb y Abiu/ pomárli gdy offiárowáli ogień cudzy przed Pánem.
Leuiti. 10. Nume: 3. 1.Par: 24.

werset: 62A wſſyſtkich ktorych náłicżono/ od iedneo kxiężycá y wyſſey mężcyzny było dwádzieśćiá y trzy tyſiące: kthorzy nie ſą policżeni miedzy ſyny Iſraelſkimi/ áni im rozdano dzierżaw z inymi.

werset: 63Ten ieſt pocżet ſynow Iſráelſkich/ ktorych popiſał y Moizeſz y Eleázár kápłan/ ná rownych polách Moábſkich/ nád Iordanem przećiwko Ierycho:

werset: 64między ktoremi żaden niebył z onych/ kthorzy przed tym zlicżeni ſą/ od Moizeſſá y Aaroná ná puſzcży Sinai.
Nume: 1.

werset: 65Abowiem tho był Pan przed tym przepowiedzial: iż wſſyſtcy mieli pomrżeć ná puſzcży.
Nume: 14.
A żaden ſnich niezoſtał/ thylko Káleb ſyn Ieffonow/ á Iozue ſyn Nun.

rozdział: 27
Cap. 27.Práwo o dziedzicżeniu á przypadkách/ Pan Moizeſſowi y ſmierć opowiedzał/ y námiáſtſká náznácżył.
werset: 1
P
Rzyſtąpiły potym corki Sálfáádowe/ ſyná Efferowego/ ſyná Gáláádowego/ kthory był ſyn Máchirá ſyná Mánáſsewego/ ktory był ſynem Iozeffowym: ktore themi imiony zwano/ Máálá/ Noá/ Eglá/ Melchá/ y Terſá:
Nume: 26. et 36. Ioſue. 17.

werset: 2y ſtánęły przed Moizeſſem y Eleázárem kápłanem/ y thudzieſz przed wſſyſthkimi przełożonemi ludu/ v drzwi Przybytku przymierza/ y rzekli:

werset: 3Oćiec náſz vmárł ná puſzcżey/ á niebył w oney trwodze/ ktorą był záburzył Chore przećiwko Pánu/ ále wſwym grzechu vmárł ieſth:
Nume: 10.
Ten niemiał ſynow/ á przeto cżemu ſie głádzi imię iego z fámiliey iego/ że ſyná niema? Dayćie nam theż dzierżáwę miedzy rodziną oycá náſſego:

werset: 4Podał thę rzecż Moizeſz ná rozſądek Páńſki.

werset: 5Thedy rzekł Pan do niego:

werset: 6Słuſſney rzecży te Sálffadowe dziewki żądaią day im teſz dzierżáwę miedzy przyrodnymi oycá ich/ á niechać dziedzicżą po oycu ſwoim.
strona: M4v

Cżwarte kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 32
werset: 1
A
Synowie Ruben y Gad/ bárzo wiele bydłá mieli/ y wſzelákiego dobythku práwie bez licżby. A przeto obacżywſſy źiemię Iázer y Gáláád mieć páſtwy dobre/ przyſzli do Moizeſzá y Eleázárá kápłáná/ y do inych Kxiążąt ludu Iſráelſkiego/ y ięli mowić:

werset: 3Athároth/ Dybon/ Iázer/ Nemrá/ Eſebon/ Eleále/ Sábán/ Nebo/ y Beon/

werset: 4Powiát ktory zboiował Pan przed oblicżnośćią ſynow Iſráelſkich/ma źiemię bárzo buyną/ co ſie dotycże paſtw dobythkowych: A my służebnicy twoi mamy bydłá bárzo wiele:

werset: 5Przetho proſimy ieſliżeś łáſkaw ná nas/ ábyś nam służebnikom twoim dał ią w dzierżáwę/ a niechay iuż niechodzimy przez Iordan.

werset: 6Odpowiedział im Moizeſz: A więc bráćia wáſſy poydą ná bitwę/ á wy tu będziećie ſiedzieć?

werset: 7Cżemuż pſuiećie myſl ſynom Iſráelſkim/ żeby nieſmieli iść ná mieſce/ kthore im ma dáć Pan?
Nume: 13.

werset: 8Zaſz nie ták cżynili y oycowie wáſſy/ gdym ie poſlał z Kádezbárne áby wyſpiegowáli źiemię:

werset: 9A gdy przyſzli aże do Padołu Groná/ z ſchodziwſſy y oglądawſſy wſſyſtką źięmię/ zepſowáli ſerce ſynom Iſráelſkim/ áby nieſzli do żiemie ktorą im Pan dał.
Nume: 14.

werset: 10A przetho rozgniewawſſy ſie Pan ná nie/ przyſiągł ták mowiąc:

werset: 11Ci ludzie ktorzy wyſzli z Egyptu od dwudzieſtu lath y wyſzey/ nieoglądáią tey źiemie/ kthorąm pod przyſięgą obiecał był Abráhámowi/ Izáákowi/ y Iakobowi: przeto że nie chćieli zá mną iść/

werset: 12chybá Káleb ſyn Ieffaná Genozeycżyká/ á Iozue ſyná Nun: Ci (thylko) wypełnili wolą moię.

werset: 13A rozgniewawſſy ſie Pan ná lud Iſráelſki/ wodził go po puſzcży cżterdzieśći lath/ aż wyginął wſſyſtek on narod/ kthory cżynił złe rzecży przed oblicżnośćią iego.

werset: 14Othoż (powiáda) wyśćie náſtáli miáſto oycow wáſſych/ pomnożenie á wychowáńcy ludzi grzeſſnych/ ábyśćie rozmnożyli gniew Páńſki ná lud Iſráelſki:

werset: 15Ieſliże Páná niebędziećie chćieli náſládowáć/ on ći zoſtáwi ten lud ná puſzcży/ ále wy przycżyną będziećie ſmierći wſſyſtkich.

werset: 16Thedy oni bliżey przyſtepiwſſy/ rzekli: (Tylko) owcżárnie náſſym owcám/ á obory bydłu/ á dziatkam też náſſym miáſtá obronne pobuduiemy:

werset: 17Ale my ſámi zbroyni y gotowi poydziemy przed ſyny Iſráelſkimi ná woynę/ (ták długo) aż ich przyprowádziemy ná ich mieſcá. Dziatki náſſe y cokolwiek mamy/ pozoſtháną w mieśćiech murowánych/ á to dla wtarcżek tych ktorzy w źiemi mieſzkáią.

werset: 18Nie pierwey ſie do domow náſſych wroćimy/ aż odzierżą ſynowie Iſráelſcy dziedzictwo ſwoie:

werset: 19Ani
kolumna: b
chcemy theż więcey cżego doſtáwáć ſobie z onę ſtronę Iordanu/ bo iuż przeſtáiemy ná dzierżáwie náſſey/ ktorą mamy ná wſchod słońcá.
Ioſue. 1. et 4.

werset: 20Tedy im Moizeſz odpowiedział: Ieſliż chcećie vcżynić ćo obiecuiećie/ idzćieſz wypráwni á gotowi przed Pánem ná walkę:

werset: 21á káżdy zwas mąż woienny/ niecha ſie przepráwi przez Iordan zbroyno/ aż Pan poráźi á wywroći nieprzyiaćiele ſwoie/

werset: 22á będzie mu poddaná wſſyſtká źiemiá: toż dopiro będziećie práwi v Bogá y v ludu Iſráelſkiego/ y odzierżyćie kráiny ktore chcećie mieć przed Pánem.

werset: 23Ale ieſli tego co powiádaćie ſkutkiem nieucżynićie/ bez pochyby przećiwko Bogu zgrzeſſyćie: A wiedzćie o tym żeć wáſz grzech záchwyći wrychle was.

werset: 24Zbuduyćieſz thedy miáſtá dziatkom wáſſym/ á chlewy y obory owcam y dobytkom wáſſym: á cośćie obiecáli wypełńćie.

werset: 25I rzekli ſynowie Ruben y Gad do Moizeſſá/ Służebnicy twoi ieſtezmy/ vdziáłamy to co roſkázuie Pan náſz.

werset: 26Dziatki náſze y niewiáſty/ bydło y dobytki zoſtáwiemy w miáſtách Gáláád:

werset: 27á my służebnicy twoi/ wſſyſtcy gotowi poydziemy ná woynę/ iáko ty pánie mowiż.

werset: 28Przykazał tedy Moizeſz Eleázárowi kápłanowi/ y Iozue ſynowi Nun/ y Kxiążęthom fámiliey pokolenia Iſráelſkiego/ á rzekł im:
Ioſue. 4.

werset: 29Ieſliże ſynowie Gad/ y ſynowie Ruben/ przepráwią ſie ſwámi przez Iordan/ wſſyſtcy zbroyni á gotowi ku bitwie przed Pánem/ á źiemiá będzie wam poddáná: thedy im dayćie źiemię Gáláád w dzierżáwę.

werset: 30Ale ieſliby niechćieli ſwámi iść zbroynie do źiemie Chánáneyſkiey/ niechay miedzy wámi máią mieſcá ku mieſzkániu.

werset: 31Odpowiedzieli ſynowie Gad y ſynowie Ruben: Iáko mowił Pan służebnikom ſwoim/ thák vcżynimy:

werset: 32Poydziem ſámi zbroyno przed Pánem do źiemie Chánánieyſkey/ á wyznawamy yżezmy dział wźięli ſwoy zá Iordanem.
Deute: 3. Ioſue. 22.

werset: 33Dał tedy Moizeſz ſynom Gad y Ruben/ y połowicy pokolenia Mánáſses/ ſyná Iozeffowego/ Kroleſtwo Sehoná krolá Amorreyſkiego/ y Kroleſtwo Og krolá Bazán/ y źiemię ich z miáſty ich wſſędy w okoł.

werset: 34Tedy ſynowie Gad zbudowáli miáſtá Dybon y Atároth/ Aroer/

werset: 36Roth/ Soffán/ Iázer/ Iechboá/

werset: 36y Betnemrá/ y Betharán/ miáſtá obronne/ y ſtania bydłu ſwemu.

werset: 37A ſynowie lepak Ruben zbudowáli Eſebon/ Eleále/ Káryátháim/

werset: 38Nábo/ y Baálmeon odmieniwſſy im imioná: Sábámá theż: dawſſy imioná á przezwiſká miáſtom/ ktore byli zbudowáli.
strona: N

Deuteronomium rzeczone.
księga: Deut
rozdział: 1
werset: 19A gdyſmy przyſzli do Kádesbárne/

werset: 20rzekłem wam: Przyſzliśćie do gory Amorreyſkiey/ kthorą nam Pan Bog náſz ma dáć.

werset: 21Poyzrzyże ná źiemię kthorąć dáie Pan Bog twoy: wnidz á opánuy ią/ ták iáko mowił Pan Bog náſz/ oycom twoim: żadney rzecży ſie nieboy áni lękay.
Deute: 20. Nume: 13.

werset: 22I przyſtąpiliśćie do mnie wſſyſtcy/ y rzekliśćie: Poſlimy męże/ kthorzyby oglądáli źiemię:y oznaymili nam/ ktorąbyſmy drogą mieli iść/ á do kthorych miaſth.

werset: 23A gdymiſie te słowá wáſſe podobáły/ wyſlałem z was dwánaśćie mężow/ z káżdego pokolenia iednego.

werset: 24Kthorzy idąc/ gdy weſzli ná mieſcá gorzyſte/ y przyſzli do Padołu Gron: y oglądáli onę źiemię/

werset: 25nábrawſſy tám tych vżytkow y owocow/ áby okazáli hoyność iey/ przynieſli do nas/ y ięli mowić:
Nume: 13.
Dobra to ieſt źiemiá/ kthorą nam ma dáć Pan Bog náſz.

werset: 26Niechćieliśćie po tym iść doniey/ ále niedowierzáiąc słowam Páná Bogá náſzego/

werset: 27ſzemráliśćie w namiećiech wáſſych/ mowiąc: Nienawidzi nas Pan/ przethoć nas wywiodł z źiemie Egiptſkiey/ áby nas wydał w ręce Amoreuſzá y wytraćił.
Nume: 13.

werset: 28Gdzie mamy idz?Poſlowie záprawdę z trwożyli ſerce náſſe/ powiádáiąc: Okrutnie wielka wielkość ludzi tám ieſt/ á dáleko więtſzego zroſtu niżli my: Miáſtá wielkie á wyſokie do niebá/ widzielizmy tám ſyny Enáchim (z rodu obrzymow).

werset: 29Powiedziałem wam: Nieboyćie ſie ich áni ſie lękayćie:

werset: 30Pan Bog wáſz kthory ieſt wodzem wáſſym/ ſam ſie będzie zá was pothykał/ iáko vdziáłal w Egyptćie gdy wſſyſtcy ná tho pátrzáli/

werset: 31á ná puſzcżey ſámiśćie tho widzieli.

werset: 32Piáſtował á noſił ćie Pan Bog twoy nieinácżey/ iedno iáko zwykł cżłowiek piáſtowáć málucżkiego ſyná ſwoiego/ po wſſyſtkiey drodze przez ktorąśćie ſzli/ dokądeśćie nieprzyſzli ná to mieſce.
Neemie. 9. Exodi. 13.
A wżdam ániśćie ieſzcże thák vwierzyli Pánu Bogu wáſſemu/

werset: 33ktory przed wámi ſzedł ná drodze/ y wymierzał á okázował mieſcá ná kthorych mieliśćie rozbijáć namioty ſwoie/ vkázuiąc wam drogę w nocy przez ogień/ á wednie przez słup obłocżyſty.
Nume: 14. et 26. Pſal: 94. Ioſue. 14.

werset: 34A gdy vſlyſſał Pan głos ſzemránia wáſzego/ rozgniewawſſy ſie przyſiągł/ thák mowiąc:

werset: 35Zaden znarodu thego nágorſſego/ nieogląda (tám tey) źiemie dobrey/ ktorąm pod przyſięgą obiecał oycom wáſzym/

werset: 36chybá Kálebá ſyná Ieffonowego. Bo then tylko ią ogląda/ y temu dam źiemię po ktorey chodził/ y ſynom ieo / ábowiem náſládował Páná.

werset: 37A niedziw temuże
kolumna: b
ſie ná lud rozgniewał/ gdyż y na mie ſie rozgniewawſſy dla was Pan Bog/ rzekł:
Nume: 20. 27 et 34. Deute: 3. et 4.
I thy niewnidzieſz do niey:

werset: 38ále Iozue ſyn Nun służebnik twoy/ on wnidzie miáſto ćiebie: Tego vpominay á pośilay/ on ſam podzieli źiemię loſem/ ſynom Iſráelſkim.
Nume: 14.

werset: 39Dziatki wáſſe/ o ktorycheśćie powiádáli/ że ie zábiorą wniewolą/ y ſynowie kthorzy dziś niemáią rozeznánia miedzy złym y dobrym/ ći wnidą: á tym dam thám thę źiemię/ á będą wniey pánowáć.

werset: 40A wy wroććie ſie/ á idzćie záś ná puſzcżą/ drogą Morzá cżerwonego.
Nume: 14.

werset: 41I odpowiedzieliśćie mi ná tho: Zgrzeſſyliſmy (przećiwko) Pánu/ Poydziemy iuż á będziemy wálcżyć/ iáko (nam) przykazał Pan Bog náſz. A gdyśćie zbroyno ſzli ná gorę/

werset: 42rzekł do mnie Pan: Mow im/ Niechodzćie áni ſie potikayćie/ Abowiē nie ieſt ſwámi/ byśćie lepak niepádli przed nieprzyiaćielmi wáſſymi.

werset: 43Mowiłem wam á nie vsłucháliśćie mię/ ále przećiuiáiąc ſie roſkazániu Páńſkiemu/ á bucąc ſie pychą/ weſliśćie ná gorę.

werset: 44A thák wyſſedſſy Amorrheus/ ktory mieſzkał ná támtych gorách/ podkawſſy ſie ſwámi/ (poráżył was) y gonił iáko zwykli pſcżoły gonić: y popádáliśćie od (gory) Seir/ aż do Hormá.

werset: 45A gdy wroćiwſſy ſie płákáliśćie przed Pánem/ nie wysłuchał was/ áni chćiał proźby wáſſey prziymowáć.
Nume: 20.

werset: 46A tákeśćie mieſzkáli w Kádesbárnie przez długi cżáſz.

rozdział: 2
Cap. 2.Powtarza dobrodzieyſtwá Páńſkie/ kthore vcżynił ludu Iſráelſkiemu/ walki przećiw Ammon y Moáb zákazuie/ y zwálcżenie krolá Seoná y ziemie iego.
werset: 1
A
Ruſſywſſy ſie ſtąd/ przyſzlichmy ná puſtynię/ ktora idzie aż do Morzá czerwonego/ iáko mi był Pan roſkazał: y krążyliſmy koło gory Seir przez długi cżás.
Nume: 21. Nume: 20.

werset: 2Pothym rzekł Pan do mnie.

werset: 3Doſyczieśćie ſie iuż náchodzili około they gory: idzćieſz ku pułnocy/

werset: 4á przykaż ludu themu mowiąc: Przeydziećie przez gránice bráći wáſſey ſynow Ezau/ kthorzy mieſzkáią ná gorze Seir/ á będą ſie was bać.

werset: 5Pátrzćieſz teo pilnie/ ábyśćie niepowſtawáli przećiwko im. Boć wam niedam z źiemie ich/ coby ſtopá iedney nogi zákryć mogłá: ábowiem dałem thę gorę Seir/ Ezau w dzierżáwę:
Gene: 36. Malach. 1.

werset: 6Pokármy ſobie od nich będziećie kupowáć zá pieniądze/ toż będziećie ieść: wodę takieſz kupiwſſy będziećie cżerpáć y pić.

werset: 7Pan Bog twoy dał ći błogoſláwieńſtwo/ przy wſſelkiey ſpráwie rąk thwoich:
strona: N3v

Piąte kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 5
werset: 22The ſą słowá ktore mowił Pan do wſſytkiego zboru wáſſego/ ná gorze/ z pośrzodku ogniá/ obłoku/ y mgły/ głoſsem wielkim nic więcey nieprzydáiąc/ y nápiſał ie ná dwu tablicách kámiennych/ kthore mi dał.
Exodi. 31.

werset: 23Pothym wy gdyśćie vsłyſſeli głos z pośrzodku ćiemnośći/ á gorę vzrzeliśćie że gorzáłá/ przyſtąpiliśćie do mnie/ y wſſyſtcży kxiążętá y ſtárſſy z pokolenia/ y rzekliśćiemi:
Ioan: 1.

werset: 24Otho nam okazał Pan Bog náſz Máieſtath y wielkość ſwoię: Abowiem słyſſeliſmy głos iego z pośrzodku ogniá/ y doználiſmy tego iuż dziś/ że gdy mowi Bog z cżłowiekiem/ przedſię cżłowiek żyw zoſtánie.

werset: 25Przecż że tedy zemrzemy/ y ma nas ták wielki ogień ſpalić: Bo ieſli kiedy więcey vsłyſſymy głos Páná Bogá náſſego/ bez pochyby pomrzemy.

werset: 26I coż ieſt wſſełki cżłowiek/ żeby miał słucháć głoſſu Páná Bogá żywego/ kthory z pośrzodku ogniá mowi/ (iákozmy my słyſſeli) áby mogł być żyw?
Exodi. 19. Deute: 26. Ioſue. 1.

werset: 27Rácżey tedy thy ſam wſtąp (do Páná)/ á słuchay wſſytkich tych rzecży/ ktore będzie mowił Pan Bog náſz: potym záś nam będzieſz powiedał/ á my słyſſąc tho/ vcżynim y wypełnimy wſſyſtko.

werset: 28Gdy tho Pan vsłyſſał/ rzekł do mnie: Słyſſałem tho co mowił ten lud/ cżyniąc rzecż do ćiebie: wſſyſthko dobrze mowili.

werset: 29Ktho im da tákową myſl záwżdy/ áby ſie mnie bali/ y ſtrzegli wſſego przykazánia moiego ná káżdy cżáſz/ żeby y im ſámym było dobrze y ſynom ich náwieki?

werset: 30Idz że tedy á rzecż im: Wroććie ſie záś do Namiotow wáſſych.

werset: 31Ale ty zoſtań tu ſemną/ á powim ći wſſyſtkie przykazánia moie/ y Cerimonie/ y práwá ſądowe:
Deute: 4. et 6.
á ty ie vcżyć będzież/ áby ie pełnili w źiemi/ kthorą im dam áby nią władnęli.
Deute: 17.

werset: 32A przetho ſtrzeſzćie y cżyńćie tho wſſyſtko co wam przykazał Pan Bog: Nie vſtąpićie áni ná práwą áni ná lewą/

werset: 33ále tą drogą będziećie chodzić/ ktorą wam przykazał Pan Bog wáſz/ ábyśćie byli żywi á mieli ſie dobrze/á żebyſie przedłużyły dni żywotá wáſſego/ w źiemi dzierżáwy wáſſey.

rozdział: 6
Cap. 6.Aby miłowáli Páná Bogá á bali ſie go/ vpomina. Takeſz áby go niekuſili/ ále zakonu áby vcżyli ſyny ſwoie.grafika
kolumna: b
werset: 1
T
E ſą przykazánia y te Obrzędy ſwięte/ y práwá Sądowe/ kthore przykazał Pan Bog wáſz/ ábych was ich vcżył á żebyśćie ſkutkiem pełnili w źiemi they/ do kthorey prziydziećie y kthorą opánuiećie:
Deute: 4. et 5. Deute: 10.

werset: 2Abyś ſie bał Páná Bogá twoiego/ á ſtrzegł wſſelákiego porucżeńſtwá y przykazánia iego/ ktore ia opowiedam thobie y ſynom twoim y wnukum twym/ przez wſſyſthek cżáſz żyćia twego/ áby ſie przedłużyły dni twoie.

werset: 3Słuchay ludu Iſráelſki á ſtrzeż tego/ żebyś tho wſſyſtko cżynił coć przykazał Pan Bog: áby było dobrze thobie/ á żebyś rozmnoźon był tym więcey/ iáko obiecał Pan Bog oycow twoich dáćći źiemię opływáiącą mlekiem y miodem.
Deute: 4. et 10. Mathe: 22. Marci. 12. Luce. 10. Deute: 11. Nume: 15.

werset: 4Słuchayże ludu Iſráelſki/ Pan Bog náſz/ Bog ieden ieſth.

werset: 5Będzieſz miłował Páná Bogá twego/ z zupełnego ſercá thwoiego/ y że wſſyſtkiey duſſe twoiey/ y że wſſyſtkich śił thwoich.

werset: 6A te słowá ktore ia teras przykázuię tobie/ będą trwáć w ſercu twoim:

werset: 7á będzieſz ie oznaymiał y powiádał ſynom twoim/ y będzieſz rozmyſlał (ſam w ſobie) ſiedząc w domu twoim/ gidąc w drogę/ ſpiąc/ y wſtáiąc.

werset: 8I przywiążeſz ie ſobie ná rece twoiey/ iákoby znák á pámiętne/ y będąc vſtáwicżnie przed ocżymá twemi chodzić/

werset: 9y nápiſſeſz ie ná drzwiach y ná podwoiách domu twego.
Ioſue. 24.

werset: 10A gdy ćie iuż w wiedzie Pan Bog twoy do źiemie/ kthorą pod przyſięgą obiecał oycom twoim/ Abráhámowi/ Izáákowi/ y Iakobowi:á żeć iuż da miáſtá wielkie y co wybornieyſſe kthorycheś thy niebudował/

werset: 11domy pełne wſſelákich máięthności y bogactw/ ktorycheś thy niezbierał/ ſthudnie ktorycheś thy nie kopał/ Winne y Oliwne ogrody/ kthorycheś thy nie ſzcżepił/

werset: 12á iadłbyś (iuż te rzecży) y náſyćił ſie imi:

werset: 13wáruy tego pilnie/ byś nie zápámiętał Páná Bogá twoiego/ ktory ćie wywiodł/ á wyſwobodził z źiemie Egyptſkiey/ zdomu niewolſtwá.
Deute: 4. Deute: 10. Mathe: 4. Luce. 4. Exodi. 32. Nume. 15.
Páná Bogá twego będzieſz ſie bal/ á iemu ſámemu będzieſz służył/ przez imię iego będzieſz przyſięgał.

werset: 14Nie vdaż ſie zá Bogi obcymi/ wſſyſtkich inych narodow/ ktore około nas mieſzkáią:

werset: 15Abowiem Bog zawiſny w miłośći ieſth/ Pan Bog twoy między tobą:by lepak kiedy nie poruſſyłá ſie ku gniewu pierzchliwość Páná Bogá twoiego przećiwko thobie/ y wygłádziłby ćie z źiemie.

werset: 16Nie będzieſz kuſił Páná Bogá twego/ ták iákoś go kuſił/ ná mieſcu Pokuſy.
Mathe: 4. Luce. 4. Exodi. 17. Nume: 20.
strona: N6

Deuteronomium rzeczone.
rozdział: 11
werset: 19Vcżćie ſyny wáſſe/ áby ie rozważáłi. Gdy ſiędzież w domu twoim/ ábo poydzieſz w drogę/ gdy ſie vkłádzieſz ábo wſtánieſz:

werset: 20Nápiſſeſz ie ná podwoiách y ná drzwiách domu twego/

werset: 21áby rozmnożyły ſie dni żywothá twego y ſynow twoich/ w źiemi ktorą obiecał y przyſiągł dáć Pan oycom twoim/ dokąd niebo będzie trwáć nád źiemią.

werset: 22Bo záprawdę ieſli będziećie przyſtrzegáć przykazánia/ ktore ia wam dziś przypominam/ á będziećieli ie cżynić/yżbyśćie Páná Bogá wáſſego miłowali/ y chodzili we wſſyſtkich drogách iego/ trzymáiąc á dzierżąc ſie go/

werset: 23(wierzćie themu) żeć roſproſſy Pan te wſſyſtkie narody/ przed oblicżnośćią wáſſą y oppánuiećie ie/ choć y więtſſe y mocnieyſſe ſą niżli wy.

werset: 24Wſſelkie mieſce po ktorym iedno ſtąpi nogá wáſſá/ będzie wáſſe.
Ioſue. 1.
Od puſzcżey y od Libanu/ y rzeki wielki Euffráten/ áż do morzá ná zachod słońcá/ będą gránice wáſſe.

werset: 25Zaden ſie wam niezáſtáwi: Strách wáſz y boiaźń/ przepupuśći Pan Bog wáſz/ ná káżdą źiemię po kthorey chodzić będziećie/ thák iáko wam mowił.
Deute: 30. Deute: 28.

werset: 26Oto dziś kłádę wam przed ocżymá wáſzymi/ Błogoſláwieńſtwo y Przeklętſtwo:

werset: 27Błogoſláwienſtwo/ ieſlyże będziećie poſluſzni mandatow á przykazánia Páná Bogá wáſſego/ ktore ia wam dziś przykázuię:

werset: 28Przeklętſtwo/ ieſliż niebędziećie powolni roſkazániu Páná Bogá wáſſego/ ieſlibyśćie odſtąpili drogi iego/ ktorą ia wam dziś vkázuię/ á ieſli ſie puśćićie y chodzić będziećie zá Bogi cudzemi/ kthorych nieznaćie.
Deute: 27.

werset: 29A gdy ćie iuż w prowádzi Pan Bog twoy do źiemie/ do ktorey idzieſz ná mieſzkánie/ vcżyniż błogoſláwienſtwo ná gorze Gáryzym/ á Przeklętſtwo ná gorze Hebal/

werset: 30ktore ſą zá Iordanem/ zá drogą ktora ſie chyli ná zachod słońcá/ w źiemi Chánáneuſſá/ kthory mieſzka w rownym polu przećiwko Gálgálá/ ktore ieſt wedle padołu ktory ſie rośćiągnął y wiedzie dáleko.

werset: 31A wy poydziećie przez Iordan/ ábyśćie odzierżeli źiemię kthorą wam da Pan Bog wáſz/ ábyśćie ią mieli y władnęli nią.

werset: 32Pátrćieſz tego ábyśćie wypełnili Cerymonie/ y ſądy/ ktore ia położę dziś przed oblicżnośćią wáſſą.

rozdział: 12
Cap: 12.Każe wykorzenić Báłwochwálſtwo/ dzieſięćiny y Pirwociny dáwáć/ offiáry ná pewnym mieſcu offiárowáć/ á pożywánia krwie zákázuie. grafika
kolumna: b
werset: 1
T
He ſą przykazánia y práwá Sądowe/ wedle ktorych ſie maćie ſpráwowáć w źiemi/ ktorą Pan Bog oycow twoich da thobie/ byś nią władał przez ten wſſyſtek cżás/ poki będzież po źiemi chodził.

werset: 2(Naprzod) Zburzćie wſſyſtkie mieſcá/ ná ktorych pogáni ći ktore maſz opánowáć/ chwalili bogi ſwoie/ ná wyſokich gorách/ ná págorkách/ y pod kożdym drzewem gáłęźiſthym.
Deute: 7.

werset: 3Ołtarze ich rozmiecćie/ słupy połamćie/ láſy á gáie ich wypalćie/ Báłwany zdruzgocćie: á imioná ich wygładzćie z onych mieſc.
3.Reg: 9. 2.Para: 7.

werset: 4Nie vdziáłaćie ták Pánu Bogu wáſſemu/

werset: 5y owſſem ná mieſce ktore wyzwoli ſobie á obierze Pan Bog wáſz ze wſſyſtkich pokolenia wáſſych/ żeby ná nim położył imię ſwoie/ y mieſzkał ná nim/ prziydziećie:

werset: 6y tám że offiárowáć będziećie/ zupełne offiáry y też witecżne/ dzieſięćiny y pierwoćiny rąk wáſzych/ ſluby y dáry/ pierworodne z Wołow y z Owiec.
Deute: 14. 15 et 16. 1.Reg: 1. et 16.

werset: 7I będziećie tám ieść przed oblicżnośćią Páná Bogá wáſſego: y będziećie ſie weſelić we wſſyſtkich rzecżáchdo ktorych śćiągniećie ręce/ wy ſámi y dom waſz/ w kthorych (rzecżach) błogoſláwiłby wam Pan Bog wáſz.
Deute: 29.

werset: 8Nie będziećie tám cżynić tego co my tu dziś cżynimy/ káżdy co ſie mu zda dobrego.

werset: 9Bo ieſzcże do tychmiaſt nie przyſzliśćie ku odpocżynieniu/ y do dzierżáwy ktorą wam ma dáć Pan Bog wáſz.

werset: 10Przeydziećie Iordan/ y będziećie mieſzkáć w źiemi kthorą wam da Pan Bog wáſz/ ábyśćie odpocżynęli od wſſyſtkich nieprzyiaćioł ze wſſech ſtron: á żebyśćie mieſzkáli bez wſſelákiey boiáźni/

werset: 11ná mieſcu/ ktore obrał Pan Bog wáſz/ áby było imię iego w nim. Thám będziećie znoſić wſſyſtkie rzecży kthore wam przykázuię/ zupełne offiáry wáſſe/ y inne offiáry/ dzieſięćiny y pierwſſe vrody rąk wáſſych:y cokolwiek będziećie mieć oſobliwego w dárzech/ ktoreśćie ſlubili dáć Pánu Bogu.

werset: 12Thám będziećie godowáć przed Pánem Bogiem wáſſym/ wy y ſynowie y corki wáſſe/ slużebnicy y dziewki wáſſe/ y Lewitowie kthorzy w wáſſych mieśćiech mieſzkáią:
Deute: 10.
Abowiem niemáią inego imieniá y dzierżáwey miedzy wámi.

werset: 13Thego ſie ſtrzeſz ábyś nie ná káżdym mieſcu kthoreć ſie zda/ offiárował zupełnych offiar twoich:

werset: 14ále tylko ná tym ktore ſobie obrał Pan Bog/ tylko w iednym pokoleniu twoim/ będzieſz offiarował offiáry/ á vcżyniż coć kolwiek przykázuię tobie.
Gene: 9.
strona: O2v

Piąte kxięgi Moizeſſowe
rozdział: 17
werset: 15Nie będzieſz mogł z inego Narodu cżłowieká vcżynić ſobie krolem/ ktoryby niebył brát twoy.
3.Reg: 4. 1.Para: 9.

werset: 16A gdy iuż będzie poſtáwiony/ nie będzie miał wiele koni/ áni záſie v wiedzie ludu do Egyptu/ zmocżniwſzy ſie mnoſtwem ieznich/ zwłaſzcżá poniewaſz przykazał wam Pan Bog/ ábyśćie żadnym ſpoſobem więcey niewracáli ſie ná żad tą drogą.
Gene: 6. 3.Reg: 11. 3.Reg 10. Ezaie. 2.

werset: 17Nie będzie theż miał Krol wiele żon/ áby nieodłudziły ſercá ieo / áni też nádzwyż wiele złotá y ſrebrá.

werset: 18A gdy iuż vſiędzie ná ſtolicy kroleſthwá ſwoieo wypiſſe ſobie w kxięgi/ to wtore opiſánie Práwá Bożeo / wźiąwſſy Exemplarz od kápłanow z pokolenia Lewi/

werset: 19y będzie to miał przy ſobie y cżytał/ ná káżdy dzień żywotá ſwoieo / ábyſie náucżył bać Páná Bogá ſwoieo /
Ioſue. 1.
y ſtrzec przykazánia y Obrzędow iego/ ktore opiſáne á przykazáne ſą w práwie.
Leuiti: 25.

werset: 20Niechſie nievnośi ſerce iego pychą nád bráty ſwoie/ áni ſie vchyla ná práwo áni ná lewo áby zá długi cżás krolował ſam y potim ſynowie ieo nád ludem Iſráelſkim.

rozdział: 18
Cap. 18.Kápłanom y Lewithom miáſto dziedzictwá dane ſą Offiáry/ y Proroká prawdziwym y Fáłecżnym.
Nume: 18. Deute: 10. 12 et 14. Ezec: 44.
werset: 1
K
Apłani y Lewithowie y wſſyſtcy ktorzy ſtego Pokolenia ſą/ niebędą mieli cżąſtki y dziedzictwá z inym ludem Iſráelſkim/ ábowiem offiáry Chlebowe y Napoyne będą ieść/

werset: 2á nic inego nie wezmą z działu bráćiey ſwoich: Bo Pan Bog ſam ieſth dziedzictwem ich/ iáko do nich mowił:

werset: 3Tho ieſt práwo kápłáńſkie (kthore ma być chowáne) od ludu y od tych kthorzy offiáruią offiáry: Będąli offiárowáć Wołu ábo owcę/ dádzą kápłanowi plecy y żołądek:

werset: 4pierwoćiny Zboża/ Winá/ y Oleiu/ y cżęść wełny gdy owce ſtrzygą.
Nume: 3. et 28.

werset: 5Abowiem iego obrał ſobie Pan Bog twoy/ ze wſſyſtkich pokolenia twoich/ áby ſtał/ y ſłużył imieniu Páná Bogá twego/ ſam y ſynowie iego ná wieki.

werset: 6Ieſliby chćiał Lewitá wyniść z ktorego miáſtá twego/ ze wſſyſtkiego ludu Iſráelſkiego w ktorym mieſzka/ á prágnąłby tego áby przyſzedł ná mieſce ktore ſobie Pan vlubił/

werset: 7będzie poſlugował w imię Páná Bogá ſwego/ iáko wſſyſtcy bráćia iego Lewitowie/ kthorzy ná ten cżás ſthoią przed Pánem.

werset: 8Cżęść pokármow też weźmie iáko y drudzy/ kromia tego co mu ſie w mieśćie iego/ po oycu ſwym doſtánie.

werset: 9Gdy iuż wnidzieſz do źiemie ktorą Pan
kolumna: b
Bog twoy da tobie/ ſtrzeż ſie áby ćie myſl á wola nieuwiodłá náſládowáć brzythkośći onych narodow:
Leuiti: 18. et 20. Deute: 12. et 17. 4.Reg: 21. Ierem: 7. et 19.

werset: 10I niechay ſie miedzy wámi nienáyduie/ ktoryby ocżyśćiał ſyná ſwego ábo corkę ſwoię/ wiodąc ie przez ogień: ábo ktoryby ſie wieſzcżkow dokłádał:ábo ſny pilnie záchowywał y trzepiotánia ptáſſego:

werset: 11niech też niebędzie cżárownik y cżárnoxiężnik/ áni ktory by ſie dokładał wieſcżkow/ ábo inych przepowiedácow/ y ktory by ſie od vmárłych dowiadował prawdy.

werset: 12Abowiem záprawdę tym wſſyſtkim ſie Pan brzydzi/ y dla tákowych okrutnych złośći/ wygłádzi ie ná przyśćie twoie:

werset: 13doſkonáłym będzieſz/ y krom zmázy z Pánem Bogiem twoim.

werset: 14Lud ten ktorych źiemię otrzymaż/ słucha cżárnokxiężnikow y wieſzcżkow: Ale ćiebie inácżey Pan Bog twoy náucżył.
Auctu: 7. Mathe: 17.

werset: 15Proroká z twego Narodu y z bráći twoiey iáko mnie/ zbudzi thobie Pan Bog twoy:tego będzieſz słuchał

werset: 16iákoś żądał od Páná Boga twego ná gorze Horeb/ gdyśćieſie byli od gromády zeſzli/ y rzekli:
Exodi: 20. Deute: 5.
Nie mogę więcey słucháć głoſu Páná Bogá moiego/ áni mogę więcey pátrzyć ná ten ták wielki ogień/ ábych nie vmárł.

werset: 17I rzekł Pan do mnie: Dobrzeć wſſyſthko mowili/

werset: 18Proroká im zbudzę z pośrzodku bráći ich tobie podobneo / y włozę słowá moie w vſtá ieo / y będzie do nich mawiał to wſſytko co mu roſkażę:
Math: 17. Ioann: 12. Hebre: 2.

werset: 19A kto niebędzie chćiał słucháć słow iego ktore będzie mowił/ w imię moie/ ia będę mśćićielem.
Nume: 16. Deute: 13. Ierem: 28. Ezech 14.

werset: 20Ale Prorok kthoryby chełpliwośćią nákáżony będąc/ chćiałby mowić w imię moie/cżegom mu ia mowić nieporucżył/ ábo też w imię inych Bogow/ będzie zábit.

werset: 21Ieſliżbyś milcżkiem myſzląc odpowiedział ſam w ſobie iákoż ia mam poznáć/ ktorego słowá nie mowił Pan?

werset: 22átoż maż tho známię/ Cobi w imię Páńſkie Prorok ten prorokował/ á nieſtáło ſie ták/ teo Pan niemowił: Ale przez dumę vmyſlu ſwego/ on Prorok tho wymyſlił/ á przetoż niebędzieſz ſie go bać.

rozdział: 19
Cap. 19.Odiąć każe miáſtá dla vćiecżki thym kthorzy by co niechcąc zbroili/ o ſwiádkách prawdziwych y fáłeżnych.
werset: 1
G
Dyż zgłádzi iuż Pan Bog twoy Narody/ kthorych źiemię da tobie/ á gdy ią opánuieſz/ y będzieſz mieſzkał w mieśćiech y domách ich:

werset: 2odłącżyż trzy miáſtá we śrzodku źiemie/ kthorąć Pan Bog twoy da w dzierżáwę/

werset: 3rowniąc á rozmierzáiąc pilnie drogę:
Deute: 4. Nume: 35. Ioſue. 20.

werset: 3wſſyſtkę kráinę ná rowne trzy cżęśći rozdzieliż: áby miał gdzie
vćiecstrona: O3

Deuteronomium rzeczone.
vćiec bliſko/ ktoryby vćiekał dla mężoboyſtw á niezumyſlowego.
strona: O5

rozdział: 24
Deute: 17. et 27.
werset: 17Nie wykręćiż Sądu gośćiá ábo przychodniá áni ſirothy/ áni weźmież od Wdowy ná záſtáwę odzienia iey.

werset: 18Pámiętay iżeſz y ty służył w Egyptćie/ á wyſwobodził ćie ſtámtąd Pan Bog twoy. A przeto przykázuięć ábyś tę rzecż vcżynił.
Leuiti: 19.

werset: 19Kiedy będzieſz żąć zboże ná polu twym/ á zápomniałby wźiąć Snopká/ niewroćiſz ſie poń ábyśgo wźiął: ále niechaygo weźmie ábo podrożny ábo ſirothá/ ábo wdowá/ ábyć Pan Bog twoy zá tho błogosłáwił/ wewſſelkiey pracy á roboćie rąk twoich.

werset: 20Gdy też będzież zbierał owoce oliwne/ ieſli co ná drzewie zoſtánie/ nie wroćiż ſie záś to otrząść/ ále niechaſz przychodniowi/ ſiroćie y wdowie.

werset: 21Będzieſzli też zbierał wino z winnice twoiey/ gron kthore zoſtáną niechaż/ że ie zbiorą ſobie przychodzień ſirotá/ ábo wdowá ná ſwe pożywienie.

werset: 22Pomni żeſz też y ty służył w Egyptćie/ á przetoć roſkázuię/ ábyś tę rzecż vcżynił.

rozdział: 25
Cap. 25.Przy karániu winnego co zá ſpráwá/ iáko brát vmárłego brátá żonę miał poymowáć/ á milcżałliby cżym miał byc karan/ w ważeniu fáłſſu zákázuie/ Amálechity wytráćić każe.
2.Corin: 6.
werset: 1
B
Edzieli iáka ſpráwá miedzy kthorymi ludzmi/ á zdáliby ſie ná Sędziego: kogo obacży być ſpráwiedliwego/ themu ſpráwiedliwośći gorę przykaze: á kogo obacżą winnego á niepráwego/ tego zdádzą winnym.

werset: 2A ieſli obacżą że on winny godzien karánia: położywſſyo náźiemi tuż przed ſobą każą go vbić. Według przewinienia iego/ (wielkieo ábo máłeo) będzie rázow vdzierżenia wiele:
2.Cori: 11.

werset: 3iedno ták żeby nie było plag á rázow więcey niż cżterdzieśći: áby nieodſſedł brát thwoy/ náder przed ocżymá twymi vſiecżony á zrániony.
1.Cori: 9. 1.Timo: 5.

werset: 4Nie záwiążeſz vſt wołowi/ kthory mnie ábo wyćiera zboże twoie wgumnie.
Gene: 38. Ruth. 4. Marci. 12. et 13. Luce. 20.

werset: 5Gdyby mieſzkáli bráćia poſpołu/ á ieden ſnich vmárł niemáiąc dziatek/ żoná vmárłego nie poymie inſſego/ ále ią poymie brát iego/ y zbudzi náſienie brátá ſwego:

werset: 6y pierworodnego ſyná ktorego z nią będzie miał názowie imieniem brátá pierwſſego/ áby nie zginęło imię iego z ludu Iſráelſkiego.

werset: 7Niebędzieli chćiał poiąć żony brátá ſweo / ktora práwem iemu przyſluſſa/ wynidzie oná niewiáſtá do brany mieyſkiey/ y przełoży ſkárgę przed Stárſſymi/ ták mowiąc: Brát mężá moiego/ niechce wzbudzić náſienia brátá ſwego w ludu Iſráelſkim/ áni mie chce poiąć.

werset: 8Tedy nátychmiaſt każą go przyzwáć/ y ſpytáią. Ieſliże powie. Niech
kolumna: b
cę iey mieć zá żonę:

werset: 9przyſtąpi doniego niewiáſtá przed Sthárſſymi/ y zuie trzewik z nogi iego/ y plunie mu ná twarz/ mowiąc: Ták ſie ſtánie cżłowiekowi kthory nie buduie domu brátá ſwego.

werset: 10I dádzą mu przezwiſko w ludu Iſráelſkim/ Dom z Zutego á boſsego.

werset: 11Ieſliby ſie miedzy ſobą dwá mężowie wádzili/ á ieden z drugim ięli ſie wádzić/ chcąc żoná iednego ſnich wybáwić mężá ſwego/ z ręki mocnieyſſego/ y wyćiągnąwſzy rękę vchwyćiłá by go zá łono/

werset: 12vtnieſz iey rękę/ á żadnym ſpoſobem nie zlithuieſz ſie nád nią.
Luce. 19. Micha: 6.

werset: 13Nie będzieſz mieć w worku rozney wagi/ więthſſą ábo mnieyſſą:

werset: 14áni poſtoi w domu twoim korzec więtſſy ábo mnieyſſy.

werset: 15Będzieſz miał wagę ſpráwiedliwą y prawdziwą/ y miárá rowna y prawdziwa będzie tobie: ábyś długo żył ná źiemi/ ktorą Pan Bog twoy da tobie.

werset: 16Abowiem brzydzi ſie Pan Bog twoy tym kthory tákowe rzecży cżyni/ á odwraca ſie od każdy nieſpráwiedliwośći.
Exodi. 17.

werset: 17Pomniey coć cżynił Amálech ná drodze/ kiedyś ſzedł z Egyptu:

werset: 18iákoć zábieżal/ y porąźił oſtátek woyſká twego/ ktorzy byli vſtawſſy pozoſtáli/ gdyż thy (ná ten cżás) był głodem y pracą zrobiony á ſtrapiony/ á iáko ſie niebał Páná Bogá.

werset: 19A przetho gdyż iuż Pan Bog twoy dał odpocżynienie/ á poddać wſſyſtkie w okoł Narody/ w źiemi ktorą tobie obiecał/ wygłádziż imie iego pod Niebem.
1.Reg: 14. et 15.
Pámięthay á ſtrzeż byś tego nieprzepomniał.

rozdział: 26
Cap. 26.Pierwſſe rzecży y dzieſięćiny komu/ gdzie/ á iáko miáły być dáwáne.
werset: 1
A
Gdy wnidzieſz do źiemie ktorą Pán Bog twoy da thobie ku władzy/ y gdy ią iuż odzierżyż/ y mieſzkáć w niey będzieſz:
Deute: 23. et 34. Prouer: 3.

werset: 2Weźmieſz ze wſſyſtkiego zboża twego pierwſſe vrody/ y włożyż w koſz iáki/ y poydzieſz ná mieſce ktore ſobie Pan Bog twoy wyzwolił á obrał/ áby ná nim wzywano imienia iego:

werset: 3y przyſtąpiż do kápłaná ktory ná ten cżás będzie/ y rzecżeſz do niego: Wyznawam tho dziś przed Pánem Bogiem twoim/ iżem wſſedł do źiemie kthorą on przyſiągł oycom náſſym/ że ią nam miał dáć.

werset: 4Tedy wźiąwſſy kápłan koſz z ręku twoich/ położy przed ołtarzem Páná Bogá twoiego/

werset: 5y będzieſz mowił przed oblicżnośćią Páná Bogá twego:
Gene: 42. et 46.
Narod Syreyſki przeſládował á zćiſkał oycá moieo / ktory wſſedł był do Egyptu/ y thám pielgrzymował w
málutkimstrona: O5v

Piąte kxięgi Moizeſſowe
málutkim pocżćie/ y zroſl á rozmnożył ſie w lud wielki y mocny práwie bez licżby.
strona: Pv

rozdział: 29
werset: 22Ták iż rzeką potomne Narody/ y dziatki kthorzy ſie potym będą rodzić/ y cudzoźiemcy ktorzy zdáleká przyiádą/ widząc ſkaránie źiemie tey/ y niedoſthátki iey kthoremi ią ſkarze Pan Bog/

werset: 23paląc ſiárką y gorącym słońcem/ ták żeby iey potym áni oſiewano/ áni ſámá z ſiebie żadney trawy dawáłá/ rownie iáko Sodomá/ Gomorá/ Adámá/ y Seboim miáſtá/kthore ſie zápádły á kthore Pan wywroćił w gniewie á w zápálcżywośći ſwoiey.
Gene: 19. Ierem: 22. 3.Reg: 9.

werset: 24Ták yż rzeką wſſyſtkie Narody: Cżemuż tho ták Pan vcżynił tey źiemi? coſz tho zá gniew zápáłcżywośći ieo ták przezliż gwałtowny?

werset: 25I odpowiedzą/ Przetoć tho yż odſtąpili przymierza á vmowy Páńſkiey/ ktore vcżynił Pan z oycámi ich gdy ie wywiodł z Egypthu:

werset: 26á że ſie vdáli służyć bogom inym/ y chwalili zá Bogá te kthorych nieználi/ áni im byli dani/

werset: 27dla tego tedy rozgniewáłáſie zápálcżywość Páńſka ná thę źiemię/ że ná nię przywiodł the wſſyſtkie przeklętſtwá/ ktore ſą opiſáne w tych kxięgách/

werset: 28y wymiotał ie z źiemie ſwoiey w gniewie y w zápálcżywośći/ y w wielkim rozgniewániu ſwoim/ y wyrzućił do cudzey źiemie/ co ſie y dziś iśći.
1.Cori: 4.

werset: 29Tháiemne rzecży/ Pánu Bogu náſſemu (należą) á iáwne nam y ſynom náſſym ná wieki: ábyzmy the wſſyſthkie słowá zakonu thego ſkutkiem pełnili.

rozdział: 30
Cap. 30.Prawdziwa pokutá Páná Bogá vbłaga/ o bliſkośći przykazánia Bożego przekłáda Zydom złe y dobre/ áby ſobie wybieráli co chćieli.
werset: 1
A
Przeto gdiby ná ćie przipádłi te wſſyſtkie rzecży przepowiedziáne/ Błogoſláwienſtuo ábo przeklętſtwo/ ktorem ći teraz położył przed ocży twoie: á będąc między wſſemi narody do ktorych ćie Pan Bog twoy wyrzući/
3.Reg: 8. 1.Para: 33. 1.Mach: 1. et 2.

werset: 2ieſlibyś ſerdecżną żáłośćią ſie złożył/ á náwroćił ſie záś ku Pánu/ y był poſluſſen roſkazániu iego/ thák iáko ia dziś przykázuię thobie y ſynom twoim/ z zupełnego ſercá twego y z wſſyſtkiey duſſe twoiey:
Ierem: 32.

werset: 3wywiedzie ćie záś Pan Bog twoy z iętſtwá twego/ y zlutuie ſie nád tobą/ y zbierze ćie á zgromádzi záś ze wſſyſtkich narodow/ do ktorych ćie pierwey był rozmiotał

werset: 4By ćie był y zá Niebo zárzućił/ y ztámtąd ćie wynieſie y wyćiągnie Pan Bog twoy/

werset: 5á wźiąwſſy w prowádzi ćie do źiemie ktorą byli poſiedli oycowie twoi/ y będzieſz ią záś miał:á dawſſyć błogoſláwienſtwo/ vcżyni tho/ że w więtſſym pocżćie y licżbie bę
kolumna: b
dzieſz/ niżli byli oycowie twoi.
Deute: 10.

werset: 6Obrzeże Pan Bog twoy ſerce twoie/ y ſerce plemieniá twego/ żebyś miłował Páná Boga twego/ z zupełnego ſercá tweo / y ze wſſyſtkiey duſſe twoiey/ áby był żyw:

werset: 7A the wſſyſtkie przeklętſtwá/ obroći ná nieprzyiaćiele twoie/ y ná the kthorzy ćiebie nienawidzą á przeſláduią.

werset: 8A thy náwroćiż ſie/ y słucháć będzieſz głoſu Páná Bogá twego/ y cżynić á pełnić the wſſyſtkie roſkazánia kthore ia przykázuię tobie dziſia/

werset: 9y rozmnoży ćie Pan Bog twoy á poſzcżęśći we wſſyſtkich ſpráwach rąk twoich/ y w potomkách żywothá twego/ y w płodzie bydłá twego/ y buynośći á w hoynośći źiemie twoiey/ y w doſtátku wſſyſtkich rzecży.
Ierem: 32.
Abowiem náwroćić ſie záś ktobie Pan/ áby z ćiebie rádość á kochánie miał we wſſyſtkim dobru twoim/ thák iákoſie kochał w oycách twoich:

werset: 10ále ták/ ieſli będzieſz słuchał głoſu Páná Bogá twego/ á ſtrzegł roſkazánia y obrzędow ſwiętych iego/ ktore ſą opiſáne w tym zakonie: á ieſlibyś ſie też náwroćił ku Pánu Bogu twemu/ zupełnym ſercem twoim/ y ze wſſyſtkiey duſſe twoiey.
Roma: 10.

werset: 11Przykazánie to ktore ia tobie dziś przykázuię/ nie ieſth nád thobą/ áni dáleko od ćiebie/

werset: 12áni w niebie położone żebyś miał mowić/ ktoſz z nas może do niebá wſtąpić/ áby ie do nas znioſl/ ábyſmy słucháli y ſkutkiem go pełnili?

werset: 13Nie położonoć go theż zá Morzem/ ábyś wymowki niemiał/ á mowił/ ktożſie może znas zá Morze wieść/ á przynieść do nás:żebyzmy y słucháli y cżynili co przykazano ieſt?

werset: 14Ale bárzoć bliſko ćiebie ieſt tho roſkazánie/ w vſtách twych y w ſercu twoim/ ábyś ie pełnił.
Deute: 11. Ierem: 21.

werset: 15Obácż tho dziś/ żem przed oblicżnośćią twą przełożył Zywot y dobre: y záś ná przećiw temu Smierć y złe:

werset: 16żebyś miłował Páná Bogá tweo / á chodził drogámi iego/ y ſtrzegł roſkazánia obrzędow ſwięthych/ y Sądowych praw iego: á był żyw y roſkrzewił ſie/ á żećby błogoſláwił w źiemi do ktorey w chodziż áby ią poſiadł á opánował.

werset: 17Co ieſliby vſthąpiło á ſpácżyło ſie ſerce twoie/ ták żebyś niechćiał słucháć/ á obłędliwośćią zwiedziony dał byś chwałę bogom inym/ á służył im:

werset: 18Oppowiádam ći tho dziś że zginieſz/ á niedługi cżás że vmrzeſz wźiemi do ktorey teraz przepráwiaż ſie przez Iordan ábyś nią władał.
Deute: 4. et 31.

werset: 19Biorę ſobie dziś ná ſwiádectwo Niebo y Ziemię/ żem przełożył wam dziś żywot y dobre/ błogoſláwienſtwo y przeklętſtwo. A przetho wyzwol á obierz ſobie rácżey żywot/ áby y thy żył y potomkowie twoi:
strona: P4

Iozue
księga: Ios
Kxięgi Ioſue: po Zydowſku Ie=
1:
hozua.
Argumentum ná Kxięgi Iozue.
I
Eſus ſyn Nawe/ figurę Páná náſſego nietylko w ſpráwách ále theż y w imieniu ná ſobie noſſąc/ idzie przez Iordan/ Nieprzyiaćielſkie kroleſtwá wywráca/ dzieli źiemię ludu Zydowſkiemu: á przez wſſyſtkie miáſtá/ miáſtecżká/ Gory/ rzeki/ ſtrumienie/ y gránice/ Kośćiołá y niebieſkiego Ieruzálem Duchowne kroleſtwá opoſuie.

kolumna: a
rozdział: 1
Cap. 1.Pan Bog dodáie myſli Iozue/ á on ludu roſkazał ſie ná drogę gotowáć á lud mu poſluſſeńſtwo ſlubuie. grafika
werset: 1
S
Táło ſie tedy ieſth po ſmierći Moizeſzowey sługi Páńſkieo / że mowił Pan do Iozue ſyná Nun/ służebniká niegdy Moizeſſoweo / y rzekł thák do niego:
Exodi. 33.

werset: 2Moizeſz sługá moy vmárł: á przeto wſtań á przepraw ſie przez ten Iordan/ ty á wſſyſtek lud ſtobą/do źiemie kthorą ia dam ſynom Iſráelſkim.
Deute: 11.

werset: 3Káżde mieſce po ktorym będą ſtąpać ſtopy wáſſe dam wam/ iákom powiedział Moizeſſowi.

werset: 4Od puſſcżey y Libanu/ aż do rzeki wielkiey Eufráten: Wſſyſtká źiemiá Etheyſka aż do wielkieo morzá ná zachod słońcá/ będzie gránicá wáſſá.
Ioſue. 3. Deute: 31. Hebre: 13.

werset: 5Zaden ſie niebędzie mogł wam przećiwić przez wſſyſtkie dni żywotá twego: Iákom był z Moizeſſem/ ták y ſthobą będę: nieopuſſcżę áni ćie odſtąpię.

werset: 6Poſilay ſie á bądz dużym: Abowiem ty będzieſz dzielił loſem thę
kolumna: b
źiemię ludu temu/ ktorąm oycom ich przyſiągł dáć im.

werset: 7A przetho poſilayſie y bądz bárzo mocny: ábyś ſtrzegł y ſkutkiem pełnił wſſytek zakon/ ktoryć roſkazał Moizeſz sługá moy:
Deute: 31. Deute: 12.
Nie vſtępuy od niego/ áni ná práwą áni ná lewą ſtronę/ ábyś wyrozumiał wſſyſtkie rzecży ktore czyniż.
Deute: 17.

werset: 8Kxięgi zakonu tego niechay nieodchodzą od vſt twoich/ ále będzieſz w nich rozmyſlał wednie y wnocy/ ábyś ſtrżegł y cżynił te wſſyſtkie rzecży kthore ſą w nich opiſáne:Thedy thák ſzcżęſliwą vcżyniż drogę twoię/ y wyrozumieſz ią.

werset: 9Otoć ptrzykázuię: Poſilayſie á bądź dużym. Nieboy ſie áni ſie lękay: ábowiem ieſt ſtobą Pan Bog twoy/ we wſſem ku cżemu ſie kolwiek obroćiż.

werset: 10Roſkazał thedy Iozue kxiążętom ludu Iſráelſkieo / mowiąc: Idzćie pośrzodkiem obozu/ á przykázuyćie ludu mowiąc:

werset: 11Nágothuyćie ſobie śpiże á pokármow/ ábowiem trzećiego dniá poydziećie przez Iordan/á wnidziećie do źiemie kthorą wam Pan Bog wáż da ábyśćie nią wladáli á poſiedli ią.

werset: 12Pokoleniu theż Ruben y Gád/ y połowcy pokoleniu Mánáſseſsowego/ rzekł:
Nume: 32. Ioſue. 4.

werset: 13Pámiętyćie ná one słowá kthore wam roſkazał Moizeſz sługá Páńſki/ mowiąc: Pan Bog wáż da wam iuż odpocżynienie/ y tę wſſyſtkę źiemię.

werset: 14A thák żony wáſſe/ y ſynowie wáſſy/ y dobytek wáż/ zoſtáną w tey źiemi ktorą wam dał Moizeſz ſthę ſtronę Iordanu: ále wy idzćie zbroyni przed bráćią wáſſą/ wſſyſtcy mocney ręki/ y záſtáwiayćie ſie zá nie.

werset: 15dokąd nie da Pan odpocżynienie bráćiey wáſſey iáko iuż wam dał/ y dokąd nie odzierżą oney źiemie/ ktorą Pan Bog wáż ma im dáć: potym tedy ſie náwroćićie do źiemie dzierżáwy wáſſey/ y będziećie w niey mieſzkáć/ ktorą wam dał Moizeſz służebnik Páńſki/ thę ſtronę Iordanu/ ná wſchod słońcá.
strona: P6v

Kxięgi
rozdział: 7
Deute: 7. Ioſue. 6. 2.Mac: 12.
werset: 1
A
Le ſynowie Iſráelſcy przeſtąpili przykazánie/ y záchwyćili á ſpoſobili ſobie nieco z onych rzecży przeklęthych.

werset: 2Bo Achán ſyn Chármi/ ſyná Zábdy/ ktory był ſynem Zarowym z pokolenia Iudá/ wźiął był nieco z thych przeklętych rzecży: I rozgniewał ſie Pan ná ſyny Iſráelſkie.

werset: 3A gdy poſyłał Iozue z Ierycho męże przećiwko Hay/ kthore ieſt wedle Bethawen/ ná wſchod słońcá od miáſtecżká Bethel/ rzekł im: Idzćie wyſzpieguyćież źiemię. Oni pełniąc roſkazánie wyſzpiegowáli Hay.I wroćiwſſy ſie rzekli do niego: Niechay ſie nietrudzi á niewchodzi wſſyſtek lud/ ále tylko dwá ábo trzy tyſiące mężow niechay ćiągną/ tedy zburzą á wygłádzą tho miáſto. Bo co ſie ma wſſyſtek lud pracowáć á thrudzić przećiw troſſe nieprzyiaćielow?
Ioſue. 8.

werset: 4Szło tedy trzy tyſiące walecżnych mężow. Ciż wnet podawſſy tył vćiekáli/

werset: 5y poráżeni á pobići ſą od mężow miáſtá Hay:y pádło ich tám trzydzieśći y ſześć męzow: po tym ſie ieſſcże ponich puśćili nieprzyiaćiele od Broni aż do Sábarym/ y pobili ie vćiekáiące doliſtymi mieſcámi.
Pſalm: 21.
I vlękło ſie ſerce ludu wſſyſtkiego/ y roſpłynęło á roſpuśćiło ſie iáko wodá:

werset: 6A Iozue roſtárgawſſy ná ſobie odzienie ſwe/ padł ná twarz ſwą ná źiemi przed Archą Páńſką/ aż do ſámeo wiecżorá/ ták ſam iáko y wſſyſtcy ſtárſſy ludu Iſráelſkieo.
Deute: 9.
y ſypali proch ná głowy ſwoie.

werset: 7Thedy rzekł Iozue: Ach Pánie Boże/ cżemużeś racżył przewieść then lud przez Iordan/ ábyś nas wydał w ręce Amoreyſkie y wygłádził nas?O bychmy byli mieſzkáli z onę ſtronę Iordanu iákozmy byli pocżęli.

werset: 8Moy Pánie Boże/ co rzekę: widząc áno lud Iſráelſki nieprzyiaćielom ſwym tył podáie á vćieka?

werset: 9Vſlyſſą to Chánáneycżykowie/ vſlyſſą wſſyſtcy obywátele tey źiemie/ tedy ſie ſpołecżnie wſſyſtcy zebrawſſy/ obtocżą á ogárną nas/ y wygłádzą imię náſſe z źiemie:Coż ſie thym ſtánie imieniu twemu wielkiemu?

werset: 10Thedy rzekł Pan do Iozue: Wſtań/ co leżyż ná twarzy ſwey ná źiemi?

werset: 11Zgrzeſſyłći ieſth lud Iſráelſki/ y vſtąpił od przymierza mego/ y wźięlić tych przeklętych rzecży/ y vkradſſy ſkłámáli/ y ſkryli międzi ſprzęthy ſwemi.

werset: 12Anić będzie mogł ſtáć lud Iſráelſki przed nieprzyiaćielmi ſwoiemi/ ále będźie (záwżdy) przed nimi vćiekałbo ſie ſplugáwił przeklętymi rzecżámi: niebędę dáley ſwámi/ aż ſkruſſyćie tego ktory tego grzechu winien ieſth.
Leuiti: 20. Nume: 11. 1.Reg: 16. Deute: 13.

werset: 13Wſtań/ poſwięć lud/ á rzecż mu: Poſwącayćie ſie ná iutro: Abowiem tho Pan Bog Iſráelſki mowi: Ludu Iſráelſki ieſt między tobą przeklęctwo:
kolumna: b
Niemożeſz ſie pierwey ſtáwić nieprzyiáćielowi twemu/ dokąd niezginie ten ktory ſie tą złośćią ſpługáwił.

werset: 14A przyſtąpićie poránu wſſyſtcy według pokolenia wáſſych/ á ná kthore kolwiek pokolenie los pádnie/ przyſtąpi po rodzinách (á fámiliách) ſwoich/ á rodziny (przyſthąpią) według domow/ á dom po iednym mężu.

werset: 15A bądz ktorykolwiek że by w tym gyzechu był náleźion ſpalon będzie ze wſſyſthką ſwą máiętnośćią: bo vſtąpił á náłomił vmowy Páńſkiey/ y vcżynił niecnotliwą rzecż w ludu Iſráelſkim.
1.Reg: 20.

werset: 16Wſtawſſy tedy Iozue ráno/ przyzywał kſobie lud Iſráelſki po pokoleniu: I náleźieno w tym pokolenie Iudá.

werset: 17Kthore gdy ſtawáło po fámiliách ſwych/ náleźiono w thym fámilią Zaro.The theſz po domiech offiáruiąc nálazł (Iozue dom) Zábdy:

werset: 18Kthorego dom ná káżdego mężcżyznę ieſzcże dzieląc/ nalazł winnego Achán ſyná Chármiowego/ ſyná Zábdy/ ktory Zábdy był ſynem Zare z pokolenia Iudá.
1.Reg: 14. Ioann: 9.

werset: 19Tedy rzekl Iozue do Achán: Synu moy miły/ day chwałę Pánu Bogu Iſráelſkiemu/ á wyznay/ powiedz że mi coś tho vcżynił/ nie tay przedemną.

werset: 20Odpowiedział Achán Iozue/ y rzekł do niego: Záprawdę iaćiem zgrzeſſył Pánu Bogu Iſráelſkiemu/ thák á tákem vcżynił.

werset: 21Vzrzałem między inemi łupy płaſſcż Kármázynowy przewyborny/ y dwieśće ſyklow ſrebrá/ y práwidło złote iáko pięćdzieſiąt ſyklow: á przyłożywſſy żądzę/ wźiąłem/ y ſkryłem w źiemi/ w pośrzoku Namiotu moiego/ ſrebrom takież źiemią przyſuł.grafika

werset: 22Posłał thedy Iozue służebniki do Namiotu iego/ ktorzy ſſedſſy kwápliwie tám/ náleźli wſſyſthkie rzecży ſchowáne ná iednym mieſcu/ takież y ſrebro.

werset: 23A zábrawſſy te rzecży z Namiotu pzzynieſzli ie do Iozue/ y do wſſyſtkich ſynow Iſráelſkich/ y porzućili przed Pánem.

werset: 24Wźiąwſſy tedy Iozue Achán ſyná Zare/ y ſrebro y płaſzćż/ y złote práwidło/ ſyny też y corki iego/ woły
osłystrona: Q

Iozue
osły/ y owce/ y Namioth/ y wſſyſtek ſprzęth domowy (á wſſytek lud Iſráelſki ſnim) wiedli ie do padolu Achor.
strona: Q3

Iozue
rozdział: 11
werset: 6I rzekł Pan do Iozue: Nieboyſie ich: Bo iutro oteyże godzinie/ ia the wſſyſtkie dam ku zránieniu przed oblicżnośćią ludu Iſráelſkiego: koniom ich poderznieſz żyły/ á wozy ogniem popaliż.

werset: 7Przyćiągnął tedy Iozue y wſſyſthko woyſko iego ſnim przećiwko nim do wod Meron nagle/ y vderzyli ná nie/

werset: 8y dał ie Pan w ręce ludu Iſráelſkiego.
Ioſue. 10.
Ci poráźili one/ y gonili aż do Sydonu wielkiego/ y do wod Máſsereffot/ y ná polá Másfe/ ktore ieſt ku wſchodu słońcá iego. I ták ie poráźił á pobił że żadnego ſnich żywo nieoſtáwił:

werset: 9I vcżynił thák iáko mu był Pan przykazał/ koniom ich żyły poderznął/ á wozy popalił.

werset: 10Wroćiwſſy ſie záś pręthko wźiął miáſtho Azer: á krolá iego miecżem zábił.Bo ſtárádawná między themi wſſyſtkiemi kroleſtwy/ Azor przednieyſſe á cżelnieyſſe było.

werset: 11I wybił wſſyſtkie duſſe kthore thám mieſzkáły: Nie zoſtáwił w nim nic/ y owſzem co do ſzcżędu wſſyſtko ſpuſtoſſył/ y miáſto ſámo ſpalił.

werset: 12Miáſtecżká theż wſſyſtkie w okoł/ y krole ich poimał/ pobił/ zgłádził/ ták iáko był przykazał Moizeſz sługá Páńſki.
Deute: 20.

werset: 13Krom miaſt ktore ſtáły ná pagorkách y gorách ſypánych/ ine (wſſyſtkie) ſpalił lud Iſráelſki:
Nume: 31.
iedno thylko Azor co obronnieyſſe/ ſpalił ogniem.

werset: 14A wſſyſtek łup tych miaſt y bydło rozdzielili między ſie ſynowie Iſráelſcy/ wybiwſſy ludzie wſſyſtkie.

werset: 15Iáko był roſkazał Pan Moizeſſowi słudze ſwemu/ ták też Moizeſz porucżył Iozuemu/ á on wſſyſtko ſkuthkiem wypełnił:I słowá iednego nieopuśćił/ ze wſſyſtkiego roſkazánia/ ktore był Pan roſkazał Moizeſſowi.

werset: 16Dobył thedy Iozue wſſyſtkiey źiemie ná gorách y ku południu: źiemię thakież Geſſen/ y rowne polá/ y kráinę ná zachod słońcá/ y gorę Iſráelſką y polá iey:

werset: 17y cżęść gory kthora idzie ku Seir aż do Báálgad/ po rowniách Libáńſkich pod gorą Hermon:
Exodi. 23.
wſſyſtkie krole ich poimał/ poráźił/ y pozábiał.

werset: 18Przez długi cżás walcżył Iozue przećiwko thym krolom.

werset: 19Nie było tho miáſto ktorebyſie ſynom Iſráelſkim dobrowolnie podáło/ chybá Eweuſſá kthory mieſzkał w Gábáon:
Ioſue. 9.
bo wſſyſtkich mocą doſtał.

werset: 20Abowiem tho byłá ſentencya á ſkazánie Páńſkie/ że miáły ſkámieć á z twárdzieć ſercá ich/yżby walcżyli przećiwko ludu Iſráelſkiemu: á (od niego) byli poráżeni y ſtłumieni: á żeby niezáſlużyli żadney litośći á łáſki/ áby ták zginęli: iáko był roſkazał Pan Moizeſſowi.
Deute: 20.

werset: 21Onegoſz cżáſu przyćiągnął też Iozue/ y zábił Enáchim z gor Hebron/ y Dabir/ y Anáb/ y z káżdey gory Iudá/ y Iſráelá/ y miáſtá ich zburzył.

werset: 22Nie zoſtáwił żadnego z rodzáiu Enáchimowego/ w źiemi ſynow
kolumna: b
Iſraelſkich: chybá miaſt Gazá/ y Geth/ y Azoto/ w tych tylko ich zoſtáwił.
1.Reg. 17.

werset: 23Dobył tedy á doſtał Iozue wſſyſthkiey źiemie/ iáko mowił Pan do Moizeſſá/ y dał ią w poſſeſſią á dzierżáwę ſynom Iſráelſkim/ według cżęśći y pokolenia ich/ I odpocżynęłá źiemiá od walk.
Nume: 26.

rozdział: 12
Cap. 12.Wylicżá ieden á trzydzieśći Krolow ſtę y z onę ſtronę Iordanu ktorych poráźili Moizeſz y Iozue.
werset: 1
C
I ſą Krolowie ktore poráźili ſynowie Iſráelſcy/ y poſiedli źiemię ich/ z onę ſtronę Iordaná ná wſchod słońcá/ od ſtrumieniá Arnon/ aż do gory Hermon/ y wſſyſtkę ſthronę od wſchodu słońcá/ kthora ſie chyli ku puſthyniey.
1
Nume: 21.
Deute: 2.

werset: 2Seon Krol Amorreyſki/ kthory mieſzkał w Eſebon/ pánował od Aroer/ kthore leży nád brzegiem ſtrumieniá Arnon á połowicę w Padole/ y połowicę Gáláád/ aż do rzeki Iebok/ ktora ieſt gránicą ſynow Ammon:

werset: 3á od puſtyniey aż do morzá Ceneroth ku w ſchodu słońcá/ aż do Morzá puſtego/ kthore morze ieſth nasłońſſe/ ku wſchodu słońcá/ po drodze kthora wiedzie do Bethſimoth:A od południá/ ktora przyległá do Aſedoth/ aż do Fazgá.
2
Nume: 21.
Deute: 3.

werset: 4Gránicá Og krolá Bázáńſkiego/ z oſtátkow Ráffaim/ ktory mieſzkał w Aſtároth/ y w Edrai. A pánował ná gorze Hermon/ y w Sálechá/ y tudzież we wſſelkiey źiemi Bázán/ aż do gránic

werset: 5Geſſury/ Mácháty/ y do połowice Gáláád/ do gránic krolá Seoná Eſebońſkiego.
Nume: 32. et 34. Deute: 3. Ioſue. 13.

werset: 6Moizeſz sługá Páńſki y ſynowie Iſráelſcy poráźili ie/ I dał źiemię ich Moizeſz służebnik Páńſki/ Rubenitom/ y Gadytom/ y połowicy pokolenia Mánáſseſſowego.
Deute: 7.

werset: 7Ci záś Krolowie źiemſcy/ ktore poráźił Iozue y ſynowie Iſráelſcy/ z onę ſtronę Iordanu od słoncá zachodu/ od Báálgad ná polu Libáńſkim/ aż do gory Libanu/ ktorey cżęść chyliſie do Seir:I dał ią Iozue/ w dzierżáwę pokoleniam Iſráelſkim/ káżdemu ſwoy dział/

werset: 8thák ná gorách/ iáko ná rownych polách/ w Aſeroth/ y ná puſtyniey/ y ku południu/ byli Hetheus/ Ammorreus/ Chánáneus/ Ferezeus/ Eweus y Iebuzeus.
3
Ioſue: 6.
Ioſue. 8.
Ioſue. 10.
4
5
6

werset: 9Krol z Ierychá ieden: Krol Hay/ ktore leży w ſtronę Bethel/ ieden:

werset: 10Krol Hierozolimſki ieden:Krol Hebrońſki ieden/

werset: 11Krol Herymoth ieden/ Krol Láchis ieden/

werset: 12Krol Eglon ieden/ Krol Gazer ieden/

werset: 13Krol Dábir ieden/ Krol Gader ieden/

werset: 14Krol Hermá ieden/ Krol Hered ieden/

werset: 15Krol Le=
Q iijbná iedenstrona: Q3v

Kxięgi
bná ieden/ Krol Adullámſki ieden/

werset: 16Krol Mácedá ieden/ Krol Bethel ieden/

werset: 17Krol Táffua ieden/ Krol Offer ieden/

werset: 18Krol Affek ieden/ Krol Saron ieden/

werset: 19Krol Mádon ieden/ Krol Aſor ieden/

werset: 20Krol Semeron ieden/Krol Akſáff ieden/

werset: 21Krol Thenach ieden/ Krol Mágeddo ieden/

werset: 22Krol Cedes ieden/ Krol Iáchánám z Kármelu ieden/

werset: 23Krol Dor y powiátu dor/ ieden: Krol narodow Gálgál ieden/

werset: 24Krol Therſá ieden: wſſyſtkich krolow ieden á trzydzieśći.
strona: Q5v

Kxięgi
rozdział: 18
werset: 8I gdy iuż ruſſyli ſie mężowie áby ſzli ku popiſániu źiemie/ przykazał im Iozue/ mowiąc:Z krąśćie źiemię/popiśćież ią/ á wroć ćie ſie záś do mnie: żebym thu przed Pánem Bogiem wáſſym w Sylo/ puśćił między was Los.

werset: 9Sli tedy: á oglądawſſy ią/ na ſiedḿ cżęśći rozdzielili/ ſpiſawſſy ná kxięgach. I przyſzli záś do Iozue do obozu w Silo:

werset: 10on puśćił los przed Pánem w Silo/ y rozdzielił źiemię między ſyny Iſráelſkie ná ſiedḿ cżęśći.

werset: 11I padł pierwſſy los ná ſyny Beniáminowe/ po fámiliách ich/ żeby poſiedli źiemię między ſyny Iudá y ſyny Iozeffowymi.

werset: 12I mieli gránicę ku pułnocy od Iordanu: idąc wedle boku Hierycho ſthrony pułnocney/ á ſtámtąd bieżąc ku żachodu na gorzyſte mieſcá/ y przybiegáiąc ku puſtyniey Bethawen/

werset: 13y przechodząc wedle Luży ná południe to ieſt Bethel/ y wſtępuie záś do Atárotháddár/ ná gorę ktora ieſt ná południe Bethoron niſſeo :

werset: 14y chyli ſie idąc koło Morzá ná południe gory ktora pátrzy do Bethoron/ przećiw wiátru południowemu: A wyśćie iey do Káryáth báál/ ktore też zową Káryáthyarym miáſto ſynow Iudá. Thá ieſt ſtroná przećiw morzu ná żachod.

werset: 15A záś od południá z ſtrony Káryáthyarym/ wychodzy gránicá ku morzu/ á przypada aż do ſtudnie wod Nepthoa.

werset: 16I zbiega ná cżęść gory/ ktora pátrzy ku padołu ſynow Ennon:

werset: 16á leży ku pułnocy/ ná kráiu padołu Ráffaim. I ſtępuie do Geennon/ to ieſt padołu Ennon/ wedle boku Iebuzea ná południe: y przybiega ku ſthudniey Rogel/

werset: 17máiąc ſie záś ku pułnocy/ y wychodząc do Emſemes/ to ieſt ſtudnie słonecney:

werset: 18á przechodzi aż do pagorkow kthore ſą ná przećiwko wſtępowániu do Adommim: I z biega do Habenboem/ to ieſth/ kámienia Boem ſyná Ruben: y przechodzi z ſtrony pułnocy/ ná rowne polá:y ſtępuie ná rownie/

werset: 19y przemija ku pułnocy Betháglá: A wychodzenie iey ku Iężykowi morzá nasłońſſego/ od pułnocy ná końcu Iordaná ná południe:

werset: 20ktory ieſt gránicą iego od wſchodu. Tá ieſt dzierżáwá ſynow Beniámin według gránic gich wkoło/ y wdług fámiliey gich.

werset: 21A były miáſthá iego/ Hierycho/ Betháglá/ Padoł káſis/

werset: 22Bethárábá/ Sámáráim/Bethel/

werset: 23Awim/ Affará/ Offerá/

werset: 24Hemoná/ Offni y Gábee: miaſth dwánaśćie y wśi ich.

werset: 25Gábáon/ Ramá/ Beroth/

werset: 26Meſffe/ Káffará/ Amoſa/

werset: 27Recem/ Iáreffel/ Thárelá/

werset: 28Selá/ Heleff/ Iebuſz/ á tho ieſt Hieruſálem/ Gábááth/ y Káryát: miaſth
kolumna: b
cżternaśćie/ y wśi ich. I było miaſt wſſyſtkich dwádźieśćiá y ſześć. Tá ieſt dzierżáwá ſynow Beniámin/ według fámiliey gich:

rozdział: 19
Cap. 19.Náznácżono działy ſześći Pokoleniu/ Symeonowemu/ Zábulonowemu/ Izachárowemu/ Aſtrowemu/ Nefftálimowemu/ Danowemu/ y Iozue.
werset: 1
W
Yſſedł też los wtory ſynow Symeonowych według rodzyn ich I było dziedzicthwo
Gene: 49. 1.Para: 5.

werset: 2ich w pośrzodku dzierżáwy ſynow Iudá:Berſábee/ Sábee/ Moládá/

werset: 3Házerſuál/ Bálá/ Aſem/

werset: 4Heltholád/ Bethul/ Hármá/

werset: 5Sycelech/ Bethmárcháboth/ Aſerſuſá/

werset: 6Beth Lebáoth y Sárohen/ miaſth trzynaśćie y wśi ich.

werset: 7Ain/ Remmon/ Athár/ Aſán: miaſt cżterzy y wśi ich:

werset: 8Wſſyſtkie wioſki około tych miaſth aż do Bálááth/ Beer/ Rámáth ku południowey ſtronie.I było miaſth wſſyſtkich ſiedḿnáśćie.
Ioſue. 15.
To ieſt dziedzictwo ſynow Symeonowych według rodzin ich/

werset: 9w dzierżáwie y powroſku ſynow Iudá: bo więtſſe było/ á dla tego ſynowie Symeonowi odzierżeli w pośrzodku dziedzictwá ich.
Gene: 49.

werset: 10Trzeći los padł ná ſyny Zábulonowe przez rodziny ich:I byłá ich gránicá/ aż do Saryd:

werset: 11I wſtępuie od morzá y Mádáláá/ y przybiega ku Debbáſeth/ aż do ſtrumieniá ktory ieſt przećiw Iekonie.

werset: 12I wracaſie od Saryd ku słońcá wſchodu/ do gránic Ceſeleth Tabor/ y wychodzi do Dábereth/ á bieży ku Iáffie.

werset: 13A ſtąd záś przechodzi ku wſchodu słońcá Gethefer/ y Thácháſin: á wychodzi do Remmon/ Amtár y Noa.

werset: 14A obchodzi ku pułnocy Hánáthán: I ſą wyśćia iey/ padoł Ieptháhel/

werset: 15y Káteth Náálon/ Semeron/ Iedálá/ y Bethleem: miaſt dwánaśćie y wśi ich.

werset: 16To ieſt dziedzićtwo pokolenia ſynow Zábulon/ według rodziny ich/ miáſthá y wioſki ich.

werset: 17Cżwarthy los wyſſedł ná ſyny Izáchár/ według rodziny ich.

werset: 18I byłá oſiádłość ich Iezráhel/ Kázáloth/ Sunem/

werset: 19Háffáraim/ Seon/ Anáároth/

werset: 20Rábbot/ Ceſyon/Abez/

werset: 21Rámeth/ Engánim/ Ennádá/ y Bethfeſes. I przychodzi gránicá iego aż do Thabor/ y Seheſymá y Bethſemes:

werset: 22I będzie koniec iey Iordan: miaſt ſſeſnaśćie y wśi ich.

werset: 23Thá ieſth dzierżáwá ſynow Izáchár po rodzinách ſwych/ miáſthá y wioſki ich.

werset: 24Padł los piąthy pokoleniu ſynow Aſer/ według rodzin ich:

werset: 25I byłá gránicá ich/ Alchat/ Káli/ Beten/ Aráff/

werset: 26Elmelech/ Amáád/ y Meſsál:
strona: R2

Iozue
rozdział: 24
werset: 7Pátrzáliśćie ocżymá ſwemi ná te wſſyſtkie rzecży ktorem cżynił w Egyptćie/ y przebywáliśćie ná puſſcżey przez długi cżás:
Nume: 21.

werset: 8y w wiodłem was do źiemie Amorreuſſá/ kthory mieſzkał ſthę ſtronę Iordanu. A gdy walcżyli przećiwko wam/ dałem ie w ręce wáſſe/ y ośiedliśćie źiemię ich/ á ſámeśćie wybili.
Nume: 22. Deute: 23.

werset: 9Powſtał pothym Bálák ſyn Sefforow Krol Moábſki/ y walcżył przećiwko ludu Iſráleſkiemu. Poſlał tedy y przyzwał Báláámá ſyná Beorowego/ żeby wam złorzecżył:

werset: 10á iam go niechćiał wyſlucháć/ y owſſem przeko błogoſláwiłem wam przeżeń/ y wybáwiłem was z ręki iego.
Ioſue. 3.

werset: 11Przeſzliśćie potym Iordan/ y przyſzliśćie do Hierycho.Walcżyli theż przećiwko wam mężowie miáſtá teo / Amorreycżyk/ y Ferezeycżyk/ y Chánáneycżyk/ y Etheycżyk y Gergezeycżyk/ y Eweycżyk/ y Iebuzeycżyk: dałem y te w ręce wáſſe.

werset: 12I poſlałem przed wámi Sierſſenie/ y wyrzućiłem ie z mieſc ich/ dwá krole Amoreyſkie/ nie w miecżu áni w łuku twoim.
Exodi. 33. Deute: 7.
Deute: 6.

werset: 13I dałem wam źiemię w kthoryieśćie nierobili/ y miáſthá kthorycheśćie nie budowáli/ żebyśćie mieſzkáli w nich á mieli: Winnice też y ſády Oliwne ktorycheśćie nie ſádzyli.
1.Reg: 7. Tobie: 14.

werset: 14A przeto teraz boyćie ſie Páná Bogá/ á ſlużćie mu doſkonáłym ſercem/ tudzieſz y náuprzyiemnieyſſym:á wyrzuczćie bogi ktorym służyli oycowie wáſſy w Mezopotámiey y w Egyptćie/ á służćie Pánu.

werset: 15Ieſliże ſie wam zda być zle/ ábyśćie Pánu służyli/ dáię wam ná wolą: o bierzćie ſobie dziſia co ſie wam podoba/ komubyśćie rácżey mieli służyć: Bogomli ktorym służyli oycowie wáſſy w Mezopothámiey/ cżyli bogom Amorreyſkim w ktorych źiemi przebywaćie: á ia z domem ſwym będziemy Pánu służyć.

werset: 16Odpowiedział lud y rzekł: Niechay tho od nas oddalono będzie byzmy mieli Páná odſthąpić á opuśćić/ á mieli służyć bogom innym:

werset: 17Pan Bog náſz ſam wywiodł nas y oyce náſſe z źiemie Egyptſkiey/ z domu niewoli: y vcżynił cozmy widzieli bárzo wielkie známioná/ y ſtrzegł nas ná wſſyſtkich drogách/ po ktorychezmy chodzili/ y miedzy wſſyſtkiemi narody przez ktorezmy ſzli.

werset: 18I wyrzućił wſſyſtkie pogány/ y Amorreycżyká obywátelá tey źiemie do ktoreyiezmy weſzli. Będziem tedy Pánu Bogu służyć/ bo ſam ieſt Bogiem náſſym.

werset: 19I rzekł Iozue do ludu: Nie będziećie mogli służyć Pánu: Abowiem Pan Bog ſwięty/ y mocny zawiſnik ieſth: á nie przepuśći niecnotam y grzechom wáſſym.

werset: 20Ie
kolumna: b
ſlibyśćie odſtąpili Páná/ á służyli bogom cudzym/ obroći ſie y vtrapi was/ y wywroći/ ponieważ że wam vcżynił dobrze.
Ioſue. 23.

werset: 21Odpowiedział lud do Iozue: Nikaki ták nie będzie iáko mowiż/ ále Pánu służyć będziemy.

werset: 22I rzekł Iozue do ludu: Wy ſámi ieſteśćie ſwiádkámi/ żeśćie ſámi ſobie obráli Páná ábyśćie mu służyli. Odpowiedzieli mu: ieſthezmy ſwiádkámi.

werset: 23Thedy rzekl: Teraz tedy odeymćie Bogi cudze z pośrzodku was/ á zkłońćie ſercá wáſſe ku Pánu Bogu Iſráelſkiemu.

werset: 24Rzekł lud do Iozue: Pánu Bogu náſſemu będziemy służyć/ á przykazániu iego będziemy posłuſzni.
4.Reg. 23.

werset: 25Vcżynił tedy Iozue tego dniá przymierze/ y przełożył im przykazánia y Sądy támże w Sychem.

werset: 26Nápiſał też wſſyſtkie te słowá w kxięgách zakonu Páńſkiego:
1.Reg: 7.
A wźiął bárzo wielki kámień/ y położył gi pod dębem kthory był w Swiątnicy Páńſkiey/

werset: 27y rzekł do wſſyſtkiego ludu:
Gene: 13. Ioſue. 22.
Otho then kámień/ będzie wam ná ſwiádectwo/ żeśćie słucháli wſſyſtkich słow Páńſkich kthore wam mowił: byśćie lepak potym tego nieprzeli/ á nie kłámáli Pánu Bogu wáſſemu.

werset: 28I roſpućił lud/ káżdego do dzierżáwy ſwoiey.
Iudicu: 2. Ioſue. 19.

werset: 29A potym vmárł Iozue ſyn Nun/ sługá Páńſki/ we ſtu y dzieśiąći lath:

werset: 30I pogrzebli go/ ná gránicách dzierżáwy ieo / w Támnáthſare/ kthore leży ná gorze Effráim/ ná pułnocy od gory Gáás.
2.Par: 34.

werset: 31I służył Iſráel Pánu przez wſſyſtkie dni Iozue/ y Sthárſſych/ ktorzy bárzo długo żyli po Iozue/ y ktorzy ználi wſſyſtkie ſpráwy Páńſkie/ ktore cżynił ludu Iſráelſkiemu.
Gene: 50. Exodi. 13. Actum. 7. Gene: 33.

werset: 32Kośći też Iozeffowe/ ktore byli wźięli ſynowie Iſráelſcy z Egyptu/ pogrzebli w Sychem/ ná cżęśći polá onego kthore był kupił Iakob od ſynow Hemor oycá Sychem/ zá ſtho (iágniąth á) nowiutkich owiecżek/ tho było dzierżáwą ſynow Iozeffowych.

werset: 33Eleázár też ſyn Aaronow/ vmárł: y pochowálio w Gábááth Finees ſynowie iego/ ktore iemu dáno było ná gorze Effráim.grafika
1:
Dokońcżenie kxiąg Iozue.R ij
Poczynáią
strona: R4v

Kxięgi Sędziowe
księga: Iudic
rozdział: 5
Iudicu: 3. Iudicu: 4.
werset: 6Zá cżáſu Sámgará ſyná Anáthowego/ zá cżáſu Iáhelá/ odpocżynęły śćieſzki: á ktorzy ſie nimi puśćili/ záchodzili ná śćieſzki niedrożne.

werset: 7Przeſtali mocni w ludu Iſráelſkim/ y odpocżynęli: aż by powſtáłá Deborá/ powſtáłá mátká ludu Iſráelſkiego.

werset: 8Nowe woyny obrał Pan/ á brany nieprzyiaćielſkie ſam wywroćił:Tharcża y Horęże nieukazáły ſie we cżterdzieśći thyſięcy ludu Iſráelſkiego.

werset: 9Serce moie miłuie Kxiążętá Iſráelſkie: ktorzy z dobrey woley wyſádziliśćie ſámi ſiebie ná niebezpiecność/ chwalćie Páná Bogá.

werset: 10Ktorzy wſiádaćie ná ozdobne á łśniące ſie osły/ á ſiedzićie ná Sądzie/ y chodzićie drogą/ mowćie.

werset: 11Gdzieſie pothłukły woży/ y woyſko nieprzyiaćielſkie zátłumione/ thám ná thym mieſcu niechay będą wysławiáne ſpráwiedliwośći páńſkie/ y łáſká przećiwko mocnym ludu Iſráelſkiego: Thedy z ſtąpił lud Páńſki do Bran/ y otrzymał pánowánie.
Iudicu: 4.

werset: 12Wſtańże/ wſtań Deborá/ wſtań wſtań/ y mow pioſnkę: Wſtań Bárách/ á poimay ięńce twoie ſynu Abinoemow.

werset: 13Záchowáne ſą oſtátki ludu/ Pan w mocnych ſie potykał.
Iudicu: 3.

werset: 14Z Effraim z głádził ie w Amálech/ y po niem z Beniámin/ przećiwko ludu twemu o Amálechu: z Machir kxiążętá wyſzli/ y z zábulon ći kthorzy woyſko wiedli ku potykániu.

werset: 15Kxiążęthá z Iſáchár byli z Deborą/ y ſzli zá Báráchem/ kthory iákoby ná ſzyie gwałtownie do głębokośći wydał ſie niebeſpiecnośći:rozdzieliwſſy przećiw ſobie Ruben/ á między ludzmi wielkich myſzli ſtał ſie ſwar.

werset: 16Cżemu mieſzkaż między dwiemá gránicámi/ ábyś słuchał kſſykánia trzod? Rozdzieliwſſy przećiw ſobie Ruben/ między ludzmi wielkich miſli/ nálazł ſie ſwar.

werset: 17Gáláád zá Iordanem odpocżywał y Dan robił koło okrętow: Aſer mieſzkał ná brzegu morſkim/ á przemieſzkawał ná porćiech.

werset: 18Ale Zábulon y Neptálim wyſádzili duſſe ſwoie ná ſmierć/ w kráinie Morome.

werset: 19Przyiácháli krolowie y ięli walcżyć/ walcżyli krolowie Chánáneyſcy w Thánách/ przy wodach Mágeddon/ wżdam przedſie nic plonow nieodnieſzli.

werset: 20Z niebá walcżono przećiwko im: gwiazdy trwáiąc w rzędzie y biegu ſwoim/ przećiwko Syſarze walcżyli.

werset: 21Sthrumień Cyſon porwał y niosł trupy ich/ Strumień Kádumin/ Strumień Cyſon: Podepcż duſſo ma mocne.

werset: 22Kopytá z koni opádáły/ gdy vćiekáli z w
kolumna: b
ielkim pędem/ y ſpádáli ná ſſyie w głębią co mocnieyſſy nieprzyiaćiele.

werset: 23Przeklinayćie źiemię Meros/ rzekł Angioł Páńſki: złorzecżćie obywátelom iey/ że nie przyćiągnęli ná pomoc Páńſką/ ná pomoc co mocnieyſſym iego.

werset: 24Błogosłáwiona między niewiáſthámi Iahel żoná Aberowá Cżyneycżyká/ y niechay będzie błogosłáwiona w namioćie ſwoim.
Iudicu: 4.

werset: 25Ządaiącemu wody dáłá mleká/ á w cżáſſy kxiążęcey przyniosłá másło.

werset: 26Lewą ręką ięłá gwość/ á práwą kowálſki młoth/ y zábiłá Siſarę/ ſukáiąc mieſcá ránie w głowie iego/ á ſkroń mocno przebiwſſy.

werset: 27Padł iey v nog/ ſzcżed/ y vmárł: Walał ſie przed iey nogámi/ y leżał bez duſſe y mizerny á bydny.

werset: 28Oknem pátrząc rycáłá á wyłá mátká iego/ y z wiecżerniká mowiłá/ cżemus ſie nie rychło wráca woz iego? cżemu omieſzkáły nogi woźnikow iego?

werset: 29Iedná co mędrſſa nád ine żony iego/ tey ſwoiey ſwiekrze odpowiedziáłá:

werset: 30Podobno teraz dziełi łupy/ á obieráią mu co nacudnieyſſą niewiáſtę: Száty odmienney máśći dáią (teraz) Zyżarze ná iego cżęść/ y zbieráią noſſenia roſmáite ku okraſſeniu ſzyie.

werset: 31Ták niechay zginą wſſyſtcy nieprzyiaćiele twoi Panie: á ći lepak ktorzy ćiebie miłuią/ ták ſie niechay łſną á mięgocżą/ iáko słońcże gdy wſchodzy.

werset: 32Miáłá tedy pokoy źiemiá/ przez cżterdzieśći lath.

rozdział: 6
Cap. 6.Mádyáńcżykowie zniewolili lud Iſráelſki/ Angioł ſie Boży Gedeonowi vkazał/ Othoniel mu vcżynił offiáry/ zburzył Báłwáná Bááł/ Potym go Bog poſiltł ná nieprzyiaćielá.
werset: 1
C
Zynili záś ſynowie Iſráelſcy złe rzecży przed oblicnośćią Páńſką: kthory wneth dał ie w ręce Mádyáńſkie przez ſiedḿ lath/

werset: 2y byli bárzo od nich ſćiſznieni. I pocżynili ſobie iámy y iáſkinie w gorach/ y mieſzcá bárzo obronne ku odpierániu.

werset: 3Abowiem gdy więc záśiał lud Iſráelſki/ cżynili wtárcżkę Mádyan y Amálech/ y inſſe narody od wſchodu słońcá:

werset: 4y położywſſy ſie v nich obozem co było źielonego wſſyſtko popſowáli aż idąc do Gazy y wſſędy ińdzie:y práwie niezoſtáwiáli w Iſráelu nic/ cżym by ſie żywić mieli/ ni owiec/ ni wołow/ áni osłow.
strona: S3

Iudicum rzecżone.
rozdział: 9
werset: 20I niechay też wynidzie ogień z mężow Sychemſkich/ y z miáſtecżká Mello/ á ſpal Abimelechá.

werset: 21To gdy rzekł vćiekł/ y ſzedł do Berá: I mieſſkał tám boiąc ſie brátá ſwego Abimelechá.

werset: 22Także krolował Abimelech nád ludem Iſráelſkim przez trzy látá.
Eſaie. 45.

werset: 23I poſlał Pan duchá nagorſſego miedzy Abimelechá/ y miedzy obywátele miáſthá Sychem: thedy oni ięli ſie nim brzydzić/

werset: 24y onym złym vcżynkiem że zábił ſiedmidzieſiąt ſynow Ierobáál/ y wylanie krwie ich (ięli) ſkłádáć ná Abimelechá bráthá ſwego/ y ná ine ſtárſſe Sychimitow/ kthorzy mu w tym dopomogli.

werset: 25I záſádzili nań załogi po wierzchu gor: á ocżekawáiąc przyiázdu iego/ cżynili iáko zboyce/ odzieráiąc the ktorzy támtędy chadzáli: y donioſlo ſie tho Abimelechá.

werset: 26Przyſſedł pothym Gáál ſyn Obed z bráćią ſwoią/ (ná pomoc) y wſſedł do miáſtá Sychimam. Ná ktorego przyśćie/ zburzyli ſie y myſl więtſſą wźięli obywátele miáſthá Sychem/

werset: 27y wybiegſſy ná role/ burzyli winnice y groná winne potłocżyli/á vcżyniwſſy tańcze ſpiewáiących weſſli do bożnice Bogá ſwego/ á goduiąc y pijąc złorzecżyli Abimelechowi:

werset: 28Gáál theż ſyn Obed wołał: Coſz ieſth Abimelech/ y coż tho zá Sychem/ że mu mamy ſlużyć?
Gene: 34.
Zaż tho nie ieſt ſyn Ierobáál/ y poſtánowił Zebul ſlugę ſwego/ przełożonym nád mężmi Emor oycá Sychem? Cżemuſz tedy będziem mu ſlużyć?

werset: 29O by tho kto dał lud ten w ręce moie/ żebym go wyrwał á wyzwolił z mocy Abimelechowey. Thedy rzecżono Abimelechowi: Zbierz wielkie woyſko á przydz.

werset: 30Abowiem Zebul Kxiążę miáſthá/ vſlyſſawſſy słowá ktore mowił Gáál ſyn Obed/ rozgniewał ſie bárzo/

werset: 31y poſlał kryiomko poſly do Abimelechá/ mowiąc: Othoć Gáál ſyn Obed przyſſedł do Sychymy/ z bráćią ſwoią/ z mocnia ſie w mieśćie nád twą wolą:

werset: 32A ták ruſz ſie nocą z ludem ktory przy tobie ieſt/ tayże ſie ná polu:

werset: 33y bárzo ráno o wſchodu ſlońcá/ vderz ná miáſtho. A gdy ſie ná ćię wyſypie z miáſthá z ludem ſwoim/ co możeſz tho mu vcżyń.

werset: 34Wſtał tedy Abimelech ze wſſyſtkim woyſkiem ſwoim w nocy/ y záſádził załogi przy mieśćie Sychimám ná cżtherzech mieſcách.

werset: 35I wyiáchał Gáál/ ſyn Obedow/ y ſtánął w branie mieyſkiey.

werset: 36Tedy ruſſył ſie Abimelech ze wſſyſtkiem woyſkiem ſwoim z onych tháiemnych mieſc. A gdy vyźrzał lud Gáál/ rzekł do Zebulá: Oto z gor mnoſtwo ludzi z ſtępuie. Ktoremu on odpowie
kolumna: b
dział: Cienie od gor widziſz iákoby głowy ludzkie/ á tym ſie omylaſz.

werset: 37Rzekł záś Gáál: Otho werz lud ze śrzodku gor wychodzi/ á ieden huf idzie drogą ktora wiedzie ku Dębowi.

werset: 38Rzekł do niego Zebul:Gdzieſz teraz ſą vſta twoie/ ktoremiś wołał/ Coż ieſth Abimelech? żebyzmy mu ſlużyli? Zaſz tho nie ten lud ktorymeś gárdził? Wynidź y walcż przećiw niemu.

werset: 39Wyſſedł tedy Gáál/ gdy lud Sychimſki ná tho pátrzał/ walcżył ná Abimelechá/ ktory gonił Gáálá:

werset: 40áż mu do miáſtá vćiekł: y porażono á pobito ludu z iego ſtrony bárzo wiele/ áż do brony mieyſckiey:

werset: 41Ale Abimelech ſiedział w Rumá/ á Zebul theż wygnał z miáſtá Gáala/ y towárzyſtwo iego/ áni im dopuśćił w niem trwáć.

werset: 42Pothym drugiego dnia wyćiągnął lud w pole. Co gdy powiedziano Abimelechowi/

werset: 43ruſzył woyſko ſwoie/ y rozdzielił ná trzy Huffy/ zoſtáwiwſzy załogi po polu. Tedy widząc że lud ćiągnie z miáſtá/ wſtał y vderzył ná nie

werset: 44z Hufem ſwoim/ oblegſſy y dobywáiąc (ze wſzech ſtron) miáſthá:A ine dwá Huffy tylko biegáiąc po polu/ nieprziiaćiele gonili.

werset: 45Ale Abimelelech przez cáły on dzień/ dobywał miáſtá: ktore dobywſzy wybił wſzyſtkie ktorzy w niem mieſſkáli/ y ſámo zborzył/ ták że ſol w niem rozśiewał á rozſypował.
3.Reg: 12.

werset: 46Co gdy vſlyſzeli ći kthorzy mieſſkáli ná wieży Sychimitow/ weſſli do Bożnice Bogá ſwego Beryt/ gdzie byli z niem przymierze vcżynili/y ſtąd że ono mieyſce imię wzięło/ ktore było bárzo obronne á prześpiecżne.

werset: 47Dowiedziawſſy ſie też Abimelech/ że mężowie oney wieże Sychimow/ poſpołu ſie zebráli/

werset: 48wſtąpil ná gorę Selmon ze wſzyſtkim ludem ſoim: á pochwyćiwſzy ſiekierę vćiął gáłąź z drzewá/ y włożywſzy ná rámię ſwe y nioſąc ią/ rzekł do thowárzyſtwá ſwego/ co widzićie że ia cżynię/ vcżynćie wy takież á rychło.
Iudic: 7.

werset: 49Tedy wſzyſcy náporząd ná obćinawſzy gáłęźi z drew/ ſſli zá Pánem á Kxiążęćiem ſwym. Wnet obtocżywſzy onę wieżę/ podpaliłi ią/ y vcżynili że dymem z ogniem tyſiąc ludzi zginęło/ mężow poſpołu y niewiaſt/ ktorzi mieſſkáli ná wieży Sychem.

werset: 50Ruſzywſſy ſie ztámtąd Abimelech/ przićiągnął do miáſtecżká Thebes/kthore ze wſzech ſtron obległ ſwem woyſkiem/

werset: 51á byłá we śrzodku miáſtá wieżá wyſocka/ do ktorey ſie byli zbiegli mężowie poſpołu y niewiáſty/ y wſſyſcy ſtárſſy oneo miáſtá/ zámknąwſzy á obwárowawſſy drzwi co namocniey/ á ſthoiąć po dáchach oney wieże ná mieyſcach ſktorych ſie bronić mogli.
strona: S5v

Kxięgi Sędziow
rozdział: 14
werset: 14A niemogli przez trzy dni gadki tey doiść á rozwiązáć

werset: 15A gdy iuż nádchodził ſiodmy dzień/ rzekli do żony Sámſonowey: Lágodnie zleguy mężá twego/ á námow go żeć powie co ſie przez tę gadkę rozumie. Co ieſli tego nieucżyniſz/ ſpalim ćie y z domem oycá thwoiego. Więceśćie nas dla thego proſili ná weſele/ żebyśćie nas złupili?

werset: 16Thedy żoná ięłá wneth przed Sámſonem płákáć/ y nárzekáłá nań/ mowiąc/ Nienawidziſz thy y nie miłuieſz mię: że mi nie chceſz powiedzieć gadki tey/ ktorąś zádał ſynom ludu moiego.
Iud. 14.
On iey odpowiedział/ Niechciałem thego oycu y mátce ſwey powiedzieć/ á tobiebych miał powiedzieć?

werset: 17Płákáłá thedy przed nim przez onę ſiedm dni god:áż wżdy pothym ſiodmego dnia/ gdy ſie mu iuż przyſthyſkowániem ſprzykrzyłá/ powiedział iey. A oná wneth powiedziáłá mieſzcżánom ſwoim.

werset: 18Oni mu theż rzekli ſiodmego dniá przed zachodem ſlońcá. Coż ſlodſſego nád miod/ co mocnieyſſego náde Lwá? Rzekł do nich Sámſon/ Byśćie wy byli nie oráli Iáłowicżką moią nigdybyśćie byli nie zgádli tego com wam zádał.

werset: 19Wſtąpił tedy Duch Páńſki w Sámſoná/ y ſſedł do Aſchálon/ y zábił tám trzydzieśći męzow: ktore złupiwſſy z odzienia ich/ dał thym kthorzy mu gadkę zgádnęli.
1.Reg. 18. et 25. 2.Reg. 3.
A rozgniewawſzy ſie bárzo/ ſſedł do domu oycá ſwego.

werset: 20A żoná iego poięłá ſobie mężá: iednego s przyiaćioł y z ſwáthow Sámſonowych.

rozdział: 15
Cap. 15.Sámſon zboże Filiſtynom popalił Liſſkámi/ potargawſſy powrozy kthoremi był związan/ Cżeluśćią Oſlą tyſiąc Filiſtynow zábił/ y wody ſie z niey nápił dziwnie.grafika
werset: 1
P
O niektorim cżáſie/ gdi przjchodzili żniwá pſſenicżne: pryzſzedł Samſon chcąc náwiedzić żonę ſwoię/ y przyniosł iey koźląt
kolumna: b
ko z ſtádá. A gdy chćiał wniść do iey komory iáko miał obycżay/ niedopuſćił mu oćiec iey/ mowiąc/

werset: 2Miałem zá to żebyś iey nienazrzał/ przeto wydałem ią zá przyiaćielá ſwego: Ale maſz ſioſthrę młodſſą y gládſſą niż oná/ weź ią ſobie zá żonę miáſto they/

werset: 3Odpowiedział mu Sámſon. Od tego dniá nie będą mie mogli winowáć Fiłiſtynowie Bo wam vcżynię wiele złego.
Iudith. 2.

werset: 4Wyſzedł tedy/ y iął trzy ſtá Liſzek/ y powiązał ie (iednę zdrugą) zá ogony/ á w pośrzodku v ogonow przywiązał pochodnie/

werset: 5ktore zapaliwſzy rozegnał żeby y tám y ſám roznie bieżáły. Tedy one wnet wbiegły w zboże Filiſtyńſkie/ á zapaliwſſy ie/ ták ono co ſtáło w kopach/ iáko to kthore ieſzcże było nie pożęto/ wſſyſtko pogorzáło/ thák bárzo że też y Winniće y ſády Oliwne ogniem popalił.

werset: 6Y pytáli ſie Filiſtynowie/ kto by tho vcżynił? Y powiedziano im że Sámſon zięć Thámnáthow/ że wziąwſzy mu żonę/ wydał ią zá innego/ on też przeto vcżynił ták. Tedy ſſedſſy Filiſtynowie/ ſpalili y niewiáſthę/ y oycá iey.

werset: 7Rzekł do nich Sámſon/ Choćiaśćie tho vcżynili/ przedſie iednák ieſzcżeſie pomſzcżę nád wámi/ toż dopiero przeſtánę.

werset: 8Y poráźił ie poraźką wielką/ ták że też zdumiawſſy ſie liſt na lędzwi zakłádáli. A ſſedſſy ſtąd/ mieſzkał w iáſkiniey/ ſkáły Etham.

werset: 9Wtárgnąwſſy tedy Filiſtynowie w źiemię Iudá/ położyli ſie z woyſkiem ná mieyſcu ktore potym zwano Lechi/ tho ieſth cżeluść (Oſlowa) ná ktorym poráżono było ich woyſko.

werset: 10Y rzekli do nich (mężowie) z pokolenia Iudá/ Cżemuśćie przyćiągnęli ná nas?Oni odpowiedzieli/ Dla tegoſmy wtárgnęli á przyſſli żebyſmy ięli á związáli Sámſoná/ ábychmy mu odcżynili to co on przećiwko nam vcżynił.

werset: 11Ziecháło tedy trzy tyſiące mężow z pokolenia Iudá do iáſkiniej ſkáły Etham: y rzekli do Sámſoná: Coż zá niewieſz że Filiſtinowie pánuią nád námi: Cżemużeś to vcżynił? Odpowiedział im Iáko mnie oni tákem ia im vcżynił.
Leuit. 24. Iudic. 1.

werset: 12Rzekli do niego/ myſmy tu przyſſli ábychmy ćie związawſzy/ wydáli w ręce Filiſtynow. Powiedział im Sámſon. Przyſiężćie á przyrzecżćie mi to/ że mię nie zábiyećie.

werset: 13Rzekli nie zábiyemy ćie/ iedno zwiázánego wydamy. Y związáli go dwiemá nowemi poſtronki/ y wynieśli go z ſkáły Etham.

werset: 14Ktorzy gdy przyſſli z nim ná mieſce Cżeluśći/ á gdy Filiſtynowie z krzykiem wybiegli przećiw niemu/ wſthąpił Duch Páńſki weń.A iáko zwykł * len od ogniá (prędko) zgorywáć/ ták (prędko) one powrozy ná ſobie roſtárgnął y rozerwał.
Reg 10.
*Drwá
strona: T2

Iudicium rzecżone.
rozdział: 19
werset: 24Mam corkę dziewicę/ á ten cżłowiek ma miłośnicę/ wywiodę obie do was/ że iuż thám z nimi ſwą wolą wypełnićie/ thylko proſſę nie cżyńćie z mężem thák hániebney złośći przećiw przyrodzeniu.

werset: 25Niechćieli ſie dáć viąć á przyzwolić proźbam iego: Co widząc cżłowiek/ wywiodł im miłośnicę ſwoię/ y dał áby z nią cżynili co chćieli: ktorey cáłą noc zle vżywáiąc/ ſſli od niey precż ráno.

werset: 26Oná niewiáſtá gdy iuż odniewáło/ przyſſlá do drzwi domu w kthorym był zoſtł mąż á Pan iey/ támże vpádłá.

werset: 27A gdy iuż było rano/ wſthał on cżłowiek y otworzył drzwi/ áby przedſie ſſedł w drogę:álić oto oná miłośnicá á nałożnicá ieo / leży przede drzwiámi/ rośćiągnąwſſy ręce ná progu.

werset: 28Tedy on mniemáiąc by ſpáłá iął mowić do niey: Wſtań á podźmy przedſie. Gdy mu oná nic nie odpowiedáłá/ pobacżywſſy że vmárłá/ wziąwſſy włożył ią ná Oſlá/ y wroćił ſie do domu ſwego.

werset: 29Do ktorego gdy wſſedł/ wziąwſſy miecż/ vmárłe ćiáło żony ſwey poſpołu y z kośćiámi/zrąbał/ ná dwanaśćie ſſthuk á cżęśći/ y rozeſlał ie po wſſyſthkich pokoleniach Iſráelſkich.

werset: 30Co gdy wſſyſcy vyźrzeli/ poſpołu záwołáli/ Nigdy ſie tákowa rzecż nie ſtháłá miedzy ludem Iſráelſkim/ od onego dnia ktorego wyſſli oycowie náſſy z Egyptu/ aż do tego cżáſu: wydayćie Ortyl á wyrok/ á ſpołecżnie poſtánowćie/ co by w they mierze cżynić.
2.Reg: 11.

rozdział: 20
Cap: 20.Wſſyſtek lud Iſráelſki walcży ná pokolenie Beniámin/ dla zámordowáney niewiáſty/ zá trzeći kroć ie poráżili/ y wytráćili co do ſzcżędu procż ſześćidzieſiąth ktorzy byli vćiekli ná puſſcżą.
werset: 1
W
Yćiągnęli tedy wſſytcy ſynowie Iſráelſci/ y z iáchawſſy ſie poſpołu iákoby zá iednego cżłowieká wſſyſtcy/ od miáſtá Dan/ aż do Berſábee y źiemie Gáláád/ ku Pánu do Máſffá:

werset: 2y zeſſli ſie wſſyſthki węgłowie (tho ieſt Kxiążętá) ludzi/ y wſſyſthkie pokolenia Iſráelſkie do zboru ludu Bożego/ á było ich po cżterzy kroć ſto tyſięcy pieſſych boiownikow.

werset: 3A niebyłá tá rzecż táiemna ſynom Beniámin/ że ſie ziecháli ſynowie Iſráelſcy do Máſffá. Y ſpytano Lewity mężá oney zábitey niewiáſty/ iáko ſie ſtał thák hániebny grzech/

werset: 4Odpowiedział:Przyſſedłem do miáſtá Gábáá w pokoleniu Beniáminowym z żoną ſwoią/ y támem ſtánął ná noc:

werset: 5Alić oto mieſſcżánie tego miáſtá/ obſkocżyli dom w ktorymem miał goſpodę/ chcąc mię zábić/ á wźiąwſzy żonę moię/ hániebnie iey vżywáli/ thák że theż vmárłá.

werset: 6Thę ia wźiąwſſy zrąbałem ná ſzthuki/ y poſláłem ie po wſſyſtkich gránicách dzierżáwy wáſſey: bo nigdy thák hániebny vcżynek/ a thák okrutny grzech nieſtał ſie w ludu Iſráelſkim.

werset: 7Teras ieſteśćie tu wſſyſtcy ſynowie Iſráelſcy/ poſthánowćie co maćie cżynić.

werset: 8Stoiąc tedy wſſyſtek lud/ iákoby iednego cżłowieká głoſem/ odpowiedział: Nie wroćimy ſie do namiotow náſſych/ áni żaden do ſwego domu nie wnidzie/

werset: 9áleſz to wſſyſtcy w obec vcżyniemy przećiwko Gábáá.

werset: 10Niech będą obráni dzieſięć mężow ze ſtá/ we wſſyſtkich pokoleniách Iſráelſkich/ á ſto z tyſiącá/ á z dzieſiąći tyſięcy/ thyſiąc/coby znoſili woyſku ſpiżę/ ábychmy mogli walcżyć przećiw Gábáá Beniámin/ a pomśćić ſie nád nimi thák ſproſnego grzechu/ bo tho záſlużyli.

werset: 11I z ſſedł ſie wſſyſthek lud Iſráhelſki do miáſthá/ iákoby ieden cżłowiek/ iednoſtháyną myſlą y rádą/

werset: 12y poſláli poſly do wſſyſtkiego pokolenia Beniámin/ áby im mowili.
Ioſue. 22. 2.Reg: 20.
Cżemu ſie tak hániebna złość miedzy wámi nálázłá?

werset: 13Wydayćie ludzie z miáſtá Gábáá/ ktorzy ták hániebną rzecż zbroili/ że będą pobići/ á wykorzeni ſie z ludu Iſráelſkiego. Oni niechćieli vſlucháć roſkazánia bráćiey ſwoiey ſynow Iſráelſkich/

werset: 14y owſſem ze wſſyſtkich miaſt ktore w ich loſie były/ zeſſli ſie do miáſthá Gábáá/ áby im dáli pomoc/ á żeby ſie záſtháwili przećiw wſſemu ludu Iſráelſkiemu.

werset: 15Y popiſano ich z pokolenia Beniámin ktorzy mogli miecżem boiowáć/ dwádzieśćiá y pięć tyſięcy: procż obywátelow miáſthá Gábáá/

werset: 16ktorych było ſiedḿ ſet mężow bárzo mocnych/ zárownie lewą iáko práwą bijących: á thák miernie bijących z proce/ że też y włoſu niechybili/ á nigdy ſie kámień ná inſſą ſtronę nieobroćił áni vchylił.

werset: 17Mężow też Iſráelſkich/ krom ſynow Beniámin/ było po cżterzy kroć ſtho tyſięcy boiownikow gotowych ku bitwie.
Iudic: 1. et 18.

werset: 18Kthorzy ruſſywſſy ſie przyſſli do domu Bożego/ to ieſt/ do Sylo: y rádzili ſie Páná/ mowiąc: Kto ma być Hetmánem woyſká náſſego/ gdy ſie będziem potykáć z ſyny Beniáminowemi? Odpowiedział im Pan Iudás bądź Hethmánem wáſſym.

werset: 19Thedy nátychmiaſt ſynowie Iſráelſcy wſthawſſy ráno/ ćiągnęli y położyli ſie obozem przy mieśćie Gábáá:

werset: 20á ſthąd idąc ku potykániu ná ſyny Beniámin/ ięli dobywáć miáſthá.
strona: T4v

Kxięgi Ruth.

kolumna: a
księga: Ruth
rozdział: 3
werset: 3Przetho vmyj ſie/ námáż ſie/ y oblecż ſie w ochędożnieyſſe ſſáty/ idźże do gumná: ále niechay ćie niewidzi ten cżłowiek/ aż ſie ná ie y ná pije.

werset: 4A gdy poydzie ſpáć/ náznácż że ſobie mieſce gdzie będzie leżał: á przyſſedſſy podnieſieſz plaſſcżá ktorym ſobie nogi odzieie/ y położyſz ſie tám y będzieſz leżáłá: on potym powie thobie cobyś miáłá cżynić.

werset: 5Oná iey odpowiedziáłá: Co iedno roſkażeſz iam gotowá vcżynić.

werset: 6Szłá tedy do gumná/ y vcżyniłá tho wſſyſthko/ co iey byłá roſkazáłá ſwiekrá.

werset: 7A gdy ſie Boos náiadł y nápił/ á był weſoł/ ſzedł ſpáć (y położył ſie) przy ſtogu zboża/ przyſſlá po ćichu/ y odkrywſſy płaſſcż od nog iego/ położyłá ſie.

werset: 8A gdy iuż było o pułnocy/ (ocućił) Boos zlękł ſie/ y záffráſował/ iż vyźrzał niewiáſthę á oná leży v nog iego/

werset: 9y rzekł iey:Kthoraś ieſt? Oná odpowiedziáłá/ Ia ieſtem Ruth ſlużebnicá twoiá: wśćągni też płaſſcż twoy ná ſlużebnicę ſwoię/ boś mi ieſt krewny.

werset: 10A on iey rzekł: Błogoſláwionáś ty corko od Páná/ y przeſſláś ono pierwſſe miłoſierdzie tym poſlednieyſſym: żeś ſie nie ięłá pátrzyć młodzieńcow bądż vbogich bądż bogáthych.

werset: 11Nieboyże ſie/ ále ocobyś kolwiek mi rzekłá/ toć vcżynię.Abowiem wie wſzyſtek lud ktory mieſſka w mieśćie moim/ że ty ieſteś niewiáſtá cnotliwa.

werset: 12Nieprzę ſie tego żem ći ieſt krewnym/ ále ieſt inſſy bliſzſſy niżli ia.

werset: 13Odpocżyńże tu teraz/ á gdy będzie ráno/ ieſli ćię będzie chćiał mieć ſobie práwem krewnośći/ dobrze ſie ſthánie: gdzie ieſli on niezáchce/ bez chyby ia ćiebie wezmę ſobie zá żonę/ Zywy ieſt Pan. Spi że aż do záránia.

werset: 14Spáłá thedy v nog iego/ aż do ſámego dniá. I wſtháłá bárzo ráno gdy ieſſcże cżłowiek cżłowieká niemoże poznáć/ tedy iey rzekł Boos: Pátrz tego áby żaden niewiedział o tym żebyś thu byłá/

werset: 15y ieſſcże iey rzekł: Rośćiągni płaſſcż twoy w ktorym chodziſz/ trzymayże obiemá rękomá. Ktora gdy rośćiągnęłá płaſſcż y trzymáłá mocno/ námierzył ſześć korcy ięcżmieniá/ y zádał á włożył ná nię.Oná nioſąc weſſlá do miáſtá/

werset: 16y przyſſlá do ſwiekry ſwoiey. Ktora iey rzekła: Coś cżyniłá miłá corko? I powiedziáłá iey wſſyſthko/ co iey vcżynił on cżłowiek.

werset: 17I rzekłá: Otho mi dał ſześć korcy ięcżmieniá/ y rzekł mi: Niechcę byś miáłá prozno iść do ſwiekry twoiey.

werset: 18I rzekłá Noemi: Pocżekay corko/ obacżymy co zá koniec tá rzecż weźmie/ boć nieprzeſtánie cżłowiek/ aż thego dowiedzie á dokona co mowił.

rozdział: 4
Cap. 4.
kolumna: b
Boos poiął ſobie Ruth/ gdy iey niechćiał ten poiąć kto był tego bliſzſſy/ y miał ſnią Obed dziádá Dawidowego.
werset: 1
S
zedł tedy Boos do brony/ y ſiadł tám. I gdy vyźrzał ſwego przyrodnego/ o kthorym pierwey rzecż byłá/ á on mija/ rzekł do niego: Stąp ſám málucżko á ſiądź thu záwoławſſy go z imieniá właſnego. On ſtąpił y ſiadł.

werset: 2Thedy Boos wźiąwſſy dzieſięć mężow Stárſſych onego miáſthá/rzekł do nich: Siądźćie tu.
Leuiti: 25. Ierem: 32.

werset: 3A gdy ſiedli/ iął mowić do przyrodnego ſwego/ Cźęść roley bráthá náſſego Elimelechá/ przedawa Noemi/ ktora ſie wroćiłá z źiemie Moábſkiey:

werset: 4Tho dla tego powiádam/ żem chćiał ábyś tego przyſluchiwał/ przed wſſyſtkimi ktorzy tu ſiedzą/ y przed Stárſſymi ludu mego. Ieſliſz tedy chceſz odzierżeć tę rolą bliſkośćią/ kup/ y mieyże:Ale ieſlić ſie to niepodoba/ powiedz mi/ że będę wiedział co mam cżynić. Bo niemáſz ktemu żadnego bliſzſſego/ chybá ćiebie/ kthory ieſteś pierwſſym: pothym mnie/ kthory ieſtem wtory po tobie.
Deute: 25.
Tedy on odpowiedział: kupię ia tę rolą.

werset: 5I rzekł do niego Boos: Poniewaſz że kupiſz tę rolą z rąk niewiáſty/ muſiſz poiąć Ruth zá żonę/ ktora byłá żoną ſyná Elimelechowego:ábyś wzbudził imię przyrodnego twego w iego dziedzictwie.

werset: 6On ná to odpowiedział: Odſtępuię bliſkośći ſwey: Bo mi ſie niegodzi głádzić pothomſtwá ſwey fámiliey. Thy vżyway práwá á przywileiá mego/ bez ktorego że z chućią rad będę iáwnie oppowiádam.

werset: 7A był ten obycżay z ſtárádawny w ludu Iſráelſkim miedzy krewnemi/ yż ieſli kiedy ieden drugiemu práwá ſwego vſthępował/áby było gweśne á doſkonáłe zdánie/ z zuwał cżłowiek trzewik ſwoy z nogi/ y dawał go krewnemu ſwoiemu. Tho bylo ſwiádectwo zdánia miedzy ludem Iſráelſkim.

werset: 8Rzekł thedy Boos onemu krewnemu ſwemu: Zdymże ſwoy trzewik. On nátychmiaſt z zuł z nogi ſwoiey.

werset: 9A Boos Stárſzym y wſſyſtkiemu ludu oſwiadcżył/ mowiąc:Wy dziś ieſteśćie mi ſwiádki/ że ia iuſz mam władzą we wſſyćkich rzecżách/ ktore były Elimelechowe/ y Chelionowe/ y Máhálonowe/ zá zdániem Noemi:
Deute: 25.

werset: 10I Ruth Moábitkę żonę Máhálonowę/ żem ſobie wźiął zá żonę/ ábym wzbudził imię vmárłego w dziedzictwie iego/ by niezginęło imię iego z fámiliey ſwoiey y bráćiey y z ludu. Wy ieſtheśćie they rzecży ſwiádkowie.
strona: V

1. Regum.
księga: 1.Reg
rozdział: 4
werset: 17Vćiekł Iſráelſki lud przed Filiſtyny/ y ſthał ſie wielki vpad á poraſſká w ludu/ Nád tho ieſſcże y dwá ſynowie twoi/ Offni y Finees/ zábići: y Archá Boża wźiętá ieſt.grafika

werset: 18On domawia Archá Boża/ á Heli wſtecż ſpadł z ſtołká ku drzwiam/ y złomiwſſy ſzyię/ vmárł. Bo iuſz był mąſz ſtháry/ y wielkiego więku: á ten ſądził lud Iſráelſki cżterdzieśći lat.

werset: 19A niewiaſtká iego/ żona Fineeſowá/ chodziłá brzeminna/ y bliſka porodzenia: Thá vſlyſſawſſy że wźiętá ieſt Archá Boża/ á że też vmárł dziewierz iey/ tudzieſz y mąſz/ náchyláłá ſie y porodziłá. Bo przyſſly ná nię bole gwałtowne.

werset: 20A tudzieſz theyże chwile gdy vmárłá/ rzekli do niey ktore ſtały przy niey:
Gene: 35.
Nieboy ſie/ boś porodziłá ſyná. Kthora áni im odpowiedziáłá/ áni ſie ku temu obroćiłá:

werset: 21Y nazwáłá dziećię/ Icháboth/ mowiąc: Przenieſioná ieſt chwałá á máieſtat Páńſki od ludu Iſráelſkiego/ dla tego że poimaná ieſt Archá Boża/ y dla dziewierzá iey/ y dla mężá iey.

werset: 22Y záś rzekłá: Przenieſioná ieſt chwałá od ludu Iſráelſkiego/ dla tego że wźiętá ieſt Archa Boża.

rozdział: 5
Cáp: 5.Filiſtynowie Archę Bożą poſtháwili wedle Bałwáná Dagon/ tedy Bálwan pádał przed Archą/ y połamał ſie/ Pan Bog karze Filiſtyny niemocámi/ y myſſámi/ y odeſláli Archę Filiſtynowie.grafika
kolumna: b
werset: 1A Filiſtynowie wzięli Archę Bożą/ y odnieſli ią od kámieniá pomocy/ do Azothu.
1.Reg. 17.

werset: 2A wziąwſſy (záś) Filiſtinowie Archę Bożą/ wnieſli ią do kośćiołá Bálwaná Dagon/y poſtáwili ią wedle Dagoná.

werset: 3A gdy názáiutrz wſtáli Azotcżycy bárzo ráno/ á otho Dagon leży ná twarzy ná źiemi/ przed Archą Páńſką: Tedy podnieſli Dagoná/ y poſtáwili ná ſwym mieſcu.

werset: 4Potym záś drugiego dniá wſtawſſy ráno/ thákież nálezli Dagoná leżącego ná źiemi ná twarzy ſwoiey/ przed Archą Páńſką: A głowá Dagonowá y obie ręce vtrąciły ſie o prog:

werset: 5Ale Dagoná tylko pień zoſtáł ná ſwym mieyſtcu. Y dla tego kápłani Dagonowi/ takież y wſſyſcy ktorzy wchodzą do bożnice iego/ nie wſtępuią ná prog iego/ w Azoćie/ áż do dziſieyſſego dniá.

werset: 6Tedy oćięźáłá ręká Páńſká nád Azońcżyki/ y ſtárł ie: y záráził niemocą ná ſkrytym mieyſtcu zádku/ Azot miáſto/ y gránice iego. Y wzdęli ſie/ á ſpieniły ſie wśy y polá w pośrzodku oney kráiny/ y zrodziły ſie Myſſy/ y ſtáło ſie wielkie rozmnożenie śmierći w mieśćie.

werset: 7Widząc mężowie Azotcy tákową ná ſie porażkę/ rzekli:
Deute: 32.
Niechaj nietrwa dáley Archá Bogá Iſráelſkiego v nas/ bo ćięſſka ieſt ręká iego nád námi/ y nád Bogiem náſſym Dagon.

werset: 8A poſlawſſy zebráli do ſiebie wſſyſthkie Kxiążętá Filiſtyńſkie/ y rzekli: Co mamy cżynić ſtą ſkrzynią Bogá Iſráelſkiego? Y odpowiefdzieli Getheycżykowie/ Obwieźdźby wkoło Archę Bogá Iſráelſkiego. Y obwieźli Archę Bogá Iſráelſkiego/

werset: 9á gdi ią obwoziłi ſtawáłá ſie ręká Páńſka w káżdym mieśćie/ bárzo wielkiey porażki/ y zárażał męże w kázdym mieśćie/ od máłego do wielkiego/ y gniły trzewá ich wychadzáiąc ſnich/ Zeſſli ſie potim Geteycżykowie do rády/ y pocżynili ſobie ſtołki ſkorzáne.

werset: 10Poſláli tedy Archę Páńſką do Akaron. A gdy prziſſlá Archá Páńſka do Akaron/ záwołáli Acháronithowie/ momowiąc. Przywieźli do nas Archę Bogá Iſráelſkiego/ áby nas pobiłá/ tudzieſz y lud náſz.

werset: 11Przethoż thedy poſláli/ y zebráli do ſiebie wſſyſtkie Kxiążętá Filiſthyńſkie/ Ci (ziechawſſy ſie) mowili:Odeſlićie tę Archę Bogá Iſráelſkiego/ á niech ſie wroći ná mieyſce ſwoie/ á niech nas nie záraża y z ludem náſſym:

werset: 12bo był wielki ſtrách śmierći w káżdym mieśćie/ á bárzo ćięſſka ręká Páńſka. Mężowie też ktorzy byłi nie pomárli/ karał ie Pan ná ſkrytych mieſcach zádku ich: Y wſtępował krzyk káżdego miáſtá/ áż do nieba.
strona: V3v

Pierwſſe Kxięgi Krolewſkie
rozdział: 10
Iudic: 8.
werset: 27Ale ſynowie Beliál rzekli Więc nas ten będzie mogł obronić á wybáwić? Y wzgárdzili im/ áni mu przynieſli żadnych dárow: ále on vkázował ſie ták iákoby nieſlyſſał.

rozdział: 11
Cap: 11.Iáko Saul rátował á obronił męże z Iabez Gáláád/ od Naazona Krolá Ammońſkiego/ á potey porażce odnowiło ſie iego Kroleſtwo.
werset: 1
I
Stałoſie iákoby w mieſiąc potym/ że powſtał Náás Ammońcżyk/ y iął wálcżyć przećiw Iabes Gáláád. I rzekli wſſyſthcy mężowie Iabes do Náás: Vcżyń ſnámi przymierze á będzemyć ſlużyć.
Iudic: 10.

werset: 2Odpowiedział im Naás Ammońcżyk/ Thák ſwámi przymierze vcżynię/ że káżdemu zwas wyłupię po práwym oku/ á dam was ná pośmiewiſko wſſyſtkiemu ludu Iſráelſkiemu.

werset: 3I rzekli do nieo ſtárſſy z Iábes/ Day nam do ſiedmi dni/ że rozeſlemy poſly po wſſyſtkich gránicach Iſráelſkich: Ieſli że wierz niebędziem mieli ktobyſie za nas zaſtawił á bronił/ wynidziemy do ćiebie:

werset: 4Przyſſli tedy poſlowie do Gábáá Saulowego/ y mowili te ſlowá gdzie lud wſſyſtek ſlyſſał: tedy podnioſl wſzyſtek lud głos ſwoy/ y płákał.

werset: 5A otho Saul przychodził z polá idąc zá woły/ y rzekł. Co ſie ſtáło ludu że płácże? Thedy mu powiedzieli one ſlowá mężow Iábes.
1.Reg: 10.

werset: 6Y wſtąpił duch Páńſki w Saulá/ gdy vſlyſſał te rzecży/ Y rozgniewáłá ſie pierzchliwość ieo okrutnie.

werset: 7Y pochwyćiwſſy obudwu wołu/ zrąbał ie w kęſy y rozeſlał po wſzyſtkich powiátach Iſráelſkich przez ręce poſlow/ mowiąc:
Iudic: 19.

werset: 7Kto by kolwiek nie wyſzedł/ á nie náſládował by Saulá y Sámuelá/ thák ſie ſtánie wołom iego.
1.Reg: 13. et 15.
Thedy zięłá boiaźń Páńſki lud/ y wyſſli wſzyſtcy iáko ieden mąż.

werset: 8Y popis vcżynił á policżył ie w Bezek: y było ná then czás ſynow Iſráelſkich/ po trzy kroć ſto tyſiąc: á mężow z pokolenia Iudá trzydzieśći tyſięcy.

werset: 9I rzekli poſlom ktorzy byli przyſſli/ Ták powiećie mężom kthorzy ſą w Iábez Gáláád/ Iutro będziećie wyſwobodzeni/ gdy ſie ſlońce zágrzeie. Przyſſli tedy poſlowie/ y powiedzieli tę rzecż mężom Iábes: Ktorzy bárzo ſie temu vrádowali/

werset: 10y rzekli Ráno wynidziemy do was: y vczynićie nam wſſytko tho co ſie wam będzie podobálo.
Iudic: 7. 2.Reg: 18.

werset: 11Y ſtáło ſie názáiutrz/ rozdzielił Saul lud ná trzy cżęśći: y wdárł ſie w pośrzodek obozu o świthániu/ y poráźił Ammon gdy
kolumna: b
iuż ſlońce dobrze weſſlo: a oſtatek ſie rozpierzchnął/ ták że nie zoſtáło ſnich dwu mężu poſpołu.

werset: 12Y rzekł lud do Sámuelá: Khto tho mowił/ że nie będzie nam Krolował Saul?
1.Reg: 10.
powiedzćie nam te męże/ wneth ie pobijemy.

werset: 13Y rzekł Saul: Nie będzie żaden zábit w ten dzień/ Bo dziſia vcżynił Pan zbáwienie w ludu Iſráelſkim.

werset: 14Potim rzekł Sámuel do ludu: Chodźćie podzmyż do Gálgálá/ á tham odnowimy Kroleſthwo.

werset: 15Szedł tedy wſzyſtek lud do Gálgáłá/ I vcżynili tám Krolem Sáulá przed Pánem: w Gálgálá/ Y offiárowáli tám ſpokoyne offiáry przed Pánem. Y był tám weſoł nie pomáłu Sául y wſſyſtek lud Iſráelſki.

rozdział: 12
Cap: 12.Sámuel dla dziatek ſwych/ okázuie ſie być niewinnym we wſſem ludu Iſráelſkiemu/ Iſráelá karze zniewdzięcżnośći/ znáki z niebá vkazáne/ vpomina lud áby ſie trzymał Páná Bogá ſwego.
werset: 1
M
Owił záś Sámuel do wſſyſtkiego ludu Iſráelſkiego/ Atoż maćie/ żem wáſſe proźby we wſzyſtkim/ ocośćie iedno mowili do mnie/ wyſluchał/ á poſtánowiłem nád wámi Krolá.
Ioſue. 8.

werset: 2A teraz Krol idzie przed wámi: y iam ſie ſtárzał y ośiwiał: á ſynowie moi miedzy wámi ſą. A ták tegośćie ſwiádomi/ żem od młodośći moiey áż do thego dniá/ obcowałem á chowałem ſie miedzy wámi/ othoż teraz ſthoię przed wámi/

werset: 3mowćie o mnie przed Pánem y przed pomázáńcem iego/ ieſlim kiedy kthoremu z was wziął wołu álbo Oſlá:
Ecclei: 46. Acto: 20.
ieſlim kogo pothwarzył/ Ieſlim kogo vćiſnął/ á ieſlim kiedy od kogo wziął iáki dar/ y wzgardzę gi dziſia/ á wrocę wam.

werset: 4Y rzekli: Nie potwarzałeś nas áni vćiſkał/ ániś wziął żadney rzeczy z ręki cżyiey.

werset: 5Y rzekł do nich: Swiádek mi ieſth Pan dziś przećiwko wam: Y świádkiem mi też ieſt pomázániec iego w then dzień/ żeśćie nie náleźli nicżego w ręce moiey.Y rzekli: Swiádek.

werset: 6Y rzekł Sámuel do ludu: Pan ktory ſtworzył Moizeſſá y Aaroná/ kthory wywiodł oyce waſſe z źiemie Egipthſkiey/ tu przytym ieſt.

werset: 7Przeto teraz ſtoyćie/ że ſie ſwámi będę párł v prawá przed Pánem/ o wſſyſtkie miłoſierdzia Páńſkie/ ktore z wámi vcżynił/ y z oycy wáſſemi:
Gene: 46. Exodi. 2. Exodi. 5.

werset: 8Iáko wſſedł Iakob do Egiptu/ á iáko wołáli oycowie wáſſy do Páná: Y poſlał Pan Moizeſſá z Aaronem/ y wywiodł Oyce wáſſe z Egiptu/ y poſtáwił ie na tym mieyſcu.
Iudic: 4.

1. Regum.
rozdział: 15
werset: 28Tedy rzekł do nie go Sámuel:
1.Reg: 28.
Oderwał Pan dziś od ćiebie Kroleſtwo Iſráelſkie/ y dał ie bliżniemu twemu lepſſemu niſliś ty.
1.Reg: 15.

werset: 29Ale zwyćięſſcżá w ludu Iſráelſkim nieodpuśći/ y lutowáć ſie niebędzie/ ábowiem nie ieſth cżłowiekiem by miał litowáć.

werset: 30A Saul záś rzekł: Zgrzeſſyłem/ ále wżdam theraz ćći mię przed ſthárſſemi ludu moiego/ y przed ludem Iſráelſkim/ á wroć ſie ſemną/ ábym dał cżeść á chwałę Pánu Bogu twoiemu.

werset: 31Wroćiwſſy ſie tedy Sámuel/ ſſedł zá Sáulem: y vcżynił modłę Saul Pánu.

werset: 32I rzekł Sámuel: Przywiedzćie do mnie Agág krolá Amálech. I przywiedziono prze deń Agág okrutnie tłuſthy á trzęſący ſie. Y rzekł Agág: Tákli tho rozłącża gorzka śmierć?
Exodi. 17. Nume: 14

werset: 33Y rzekł Sámuel: Iáko miecż twoy/ pocżynił niewiáſthy áby były bez dzieći: thak bez dziatek będzie miedzy niewiáſtámi mátká twoiá. Y zrąbał go w kęſy Sámuel przed Pánem w Gálgálá.
1.Reg: 7. 1.Reg: 28.

werset: 34Y odſſedł Sámuel do Rámáthá/ á Saul wroćił ſie do domu ſwego do Gábáá.

werset: 35Y nie widział więcey Saul Sámuelá/ do ſwey śmierći: wſzákże iednák płákał Sámuel Saulá/ że Pánu tego było żal yż wyſádził był Krolem Saulá nád Iſráelem.

rozdział: 16
Cap. 16.Wzgárdziwſzy Pan Saulá/ Dáwidá ná kroleſtwo ſámuel pomázał/ Dawid igráiąc ná hárfie przed Saulem/ nieco mu pomocy przynoſi/ ná trapienie ktore ćierpiał od złęgo duchá.
werset: 1
I
Rzekł Pan do Sámuelá: Iákoż długo będzieſz płákał Saulá/ ponieważem go ia porzućił áby więcey nie krolował nád Iſráelem? nápełnj rog twoy Oleiem/ á chodź/ że ćię poſlę do Iſái Bethleemcżyká/ bom ſobie opátrzył Krolá/ z ſynow ieo.

werset: 2Y rzekł Sámuel: Iákoſz to mam idź? Bo dowieli ſie Saul/ zábije mie. Y rzekł Pan: Wźiąwſſy ćielcá z ſtádá ręką twą/ tedy rzecżeſz: Przyſſedłem offiárowáć Pánu.

werset: 3Y przyzwieſz Iſái ku offiárze/ á ia thám thobie oznaymię cobyś miał dziáłáć/ y pomáżeſz ná Kroleſthwo ktoregoć kolwiek vkażę.

werset: 4Vcżynił tedy Sámuel iáko mu Pan roſkażał. Y przyſſedł do Bethleem/ á dziwili ſie temu Sthárſſy onego miáſtá/ y zábieżawſſy mu/ rzekli do niego:
3.Reg: 2.
Spokoyneli ieſt przyśćie twoie?

werset: 5Odpowiedział: Spokoyne:
Nume: 11. Iosue. 3. et 7.
Przyſſedlem offiáry cżynić Pánu/ poſwiącayćie ſie/ á podźcie ſemną/ że będę offiárował. Poſwięćił thedy Iſái y ſyny iego/ y przyzwał ich ku offiárze.grafika
kolumna: b

werset: 6Y gdy weſſli/ vyźrzał Eliábá (pierworodnego Izái ſyná) y rzekł: Ieſliże ieſt przed Pánem pomázániec iego?

werset: 7Tedy rzekł Pan do Sámuelá: Nie pátrz ná thwarz iego/ áni ná vdátność wzroſthu iego:Bom go odrzućił. Abowiem nie ſądzęć ia według poyźrzenia cżłowiecżego. Ze cżłowiek tho thylko widzi co ze wnątrz otworzyſthego ieſth/ ále Bog pátrzy ná ſerce.

werset: 8Przyzwał potym Iſái drugiego ſyná Aminádábá/ y przywiodł go do Sámuelá. Kthory rzekł: Y tego Pan nie wybrał.

werset: 9Przywiodł záſie y trzećiego Sámmáá: O ktorym rzekł Sámuel: Ani tego Pan obrał.

werset: 10Przywiodł tedy Iſái ſiedḿ ſynow ſwoich przed Sámuelá. Y rzekł Sámuel do Iſái: Nie obrał Pan z thych żadnego.

werset: 11Y kthemu przydał/ więc tu iuſz wſſyſtcy ſynowie twoi? Odpowiedział Iſái: Ieſſcżeć ieſt ieden niewielki/ á páſie owce. Y rzekł Sámuel do Iſái:
2.Reg: 7. Gene. 24.
Poſli poń/ á przywiedź go tu: bo ſie pierwey niepoſádziemy/ aż on prziydzie.

werset: 12Poſlał poń/ y przywiodł go. A był liſowáty/ y cudnego weyźrzenia/ á weſoły twarzy.
1.Reg: 17. Pſalm: 77. Acto: 13. 1.Reg: 10.
Tedy rzekł Pan: Wſtáń/ á pomáż go: Boć ten ieſt.

werset: 13A ták wźiął Sámuel rożek oleiu/ y pomázał go miedzy bráćią iego: A od onego dniá ſpráwował porządnie Duch Boży Dawidá/ y ná potym: A Sámuel wſtawſſy ſzedł do Rámáthá.
1.Reg: 19.
strona: V6

1.Regum.
księga: 1.Reg
rozdział: 16
werset: 14Duch też Páńſki wyſſedł od Saulá/ á wzruſſał go zły Duch/ z dopuſſcżenia Páńſkiego.

werset: 15Tedy rzekli ſlużebnicy Sáulowi do niegoſz: Oto ćie trzęſie zły Duch Boży.

werset: 16Roſkáſz náſz Pánie/ że dworzánie twoi kthorzyć ſlużą/ poſſukáią iákiego Hárffiſty: yż gdibyćię iął łąmać duch Páńſki zły/ grał ná Hárffie/ áwoćby nieták ćięſſko było.

werset: 17Y rzekł Saul do ſlug ſwoich:Opátrzćieſz mię thedy iákim dobrym Hárffiſtą/ á przywiedźćie go do mnie.

werset: 18Thedy odpowiedziawſſy ieden ſlużebnik/ rzekł: Widziałem ia ſyná Iſái Bethleemcżyká/ kthory dobrze gra ná Hárfie/ á ieſt ktemu mąż duży y walecżny/ á w mowie obácżny/ y piękny: y Pan ieſth ſnim.
Gene: 39.

werset: 19Poſlał wnet Saul
poſlystrona: V6v

Pierwſſe Kxięgi Kroliewſkie
poſly do Iſái/ mowiąc: Pośli mi ſyná twego Dawidá/ kthory ná polu páſie.
strona: X2v

Pierwſſe Kxięgi Kroliewſkie
rozdział: 19
1.Reg: 10.
werset: 2Stądźe vroſlo przyſlowie/ Więc y Saul miedzy Proroki.

rozdział: 20
Cap: 20.Ionátás powtorzywſſy przymierze z Dawidem/ vśiłuie v Oycá przeiednáć gniew Dawidowi/ lecż prożno/ przedſie go iednák z ręku iego znákiem trzech/ ſtrzał wyświebodził.
werset: 1
V
Ciekł thedy Dawid z Náioth/ ktore ieſt w Rámáthá/ y przyſzedſſy mowił przed Ionáthą: Cożem vcżynił? kthora ieſt niepráwość moiá? Y ktory grzech przećiw oycu twemu: że ſſuka duſſe moiey?

werset: 2On rzekł do niego: Boże vchoway/ Nie vmrzeſz: boć nie vcżyni oćiec moy/ nic tak wielkieo ábo máłego/ áż ći mi pierwey powie: Więc by tey tylko rzecży táił oćiec moy przedemną/ nikakić ták nie będzie.

werset: 3Y przyſiągł záś Dawidowi: Alie Dawid rzekł do niego: Wie záiſte oćiec thwoy żem nálazł łáſkę przed twoimi ocżymá/ tedy rzecże:Niech o tym Ionátás nie wie/ by ſie lepak nie záfráſował. A owſſem/ żywie Pan y żywie duſſá twoiá/ że iednym tylko (iż ták mam rzec) ſtopniem/ ia á śmierć dzielim ſie odſiebie.

werset: 4Tedy rzekł Ionátás do Dawidá: Ocokolwiek by mi rzekłá duſzá twa/ to wſzitko vcżjnię.

werset: 5Rzekł Dawid do Ionáty: Otoć iutro będzie święto nowego kxiężycá/á ia iákom zwykł mam ſiedzieć wedle Krolá zá ſtołem: wypuść że mię (ſtego) że ſie ſchronię kędy ná polu/ áż do wiecżorá dniá trzećiego.

werset: 6Ieſliby poyźrzawſzy oćiec twoy pythał ſie o mnie/ odpowieſz mu:
Luce. 2.
Prośił mię Dawid/ áby ſſedł co rychley do Bethleem miáſtá ſwego/ bo tám będą offiáry vrocżyſte wſſem przyrodnym iego.

werset: 7Rzecżelić/ Dobrze: pokoy będzie ſludze twoiemu. Ale rozgniewalić ſie/ wiedz o tym żeć ſie wypełniłá złość iego.
1.Reg: 18. et 23.

werset: 8Przeto vcżyń miłoſierdzie z ſlugą twoim/ boś ſam to ſpráwił ábym ſtobą ia ſlużebnik twoy w przymierze Páńſkie wſtąpił. Ieſlić więc ieſth we mnie ktora niepráwość/ ty mię ſam zábij/ á do oycá twego nie przywodż mię.

werset: 9Odpowiedział Ionátás: Nie bądz to we mnie: boć ſie to ſtáć nie może/ żebymći tego znáć nie miał dáć/ dowiedziałlibym ſie pewnie że ſie wypełnia złość oycá mego przećiw thobie.

werset: 10Rżekl záś Dawid do Ionáty/ ktoż mi da znáć/ odpowiedziałliby oćiec twoy o mnie co twárdego á przykrego?

werset: 11Rzekł Ionáthás do Dawidá: Chodz wynidzmy ná pole. A gdy wyſſli obá ná pole/

werset: 12rzekł Ionáthás do Dawidá.
kolumna: b
Pánie Boże Iſráelſki/ Ieſli ſie wywiem wolą oycá moiego iuthro álbo po iutrze/ á było by co o Dawidzie dobrego/ y nie tudzież bym poſlał do ćiebie/ a iżbym ći nie oznáymił/

werset: 13to niechay vcżyni Bog Ionáćie y tego niech przyſporzy. Ale gdzie by więc złość oycá mego przedſie trwáłá przećiw tobie/ odſlonię vcho twoie ( á oznáymięć) y puſzcżę ćie wolno ábyś ſſedł w pokoiu/ á był ſthobą Pan/ iáko był y z oycem moim.

werset: 14A będęli żyw/ vcżyniſz ze mną miłoſierdzie Páńſkie: á vmręli/

werset: 15nie oddaliſz miłoſierdzia twego od domu mego áż na wieki. Ieſlić więc tego nie vcżynię/ kiedy wykorzeni Pan nieprzyiaćioły Dawidowe wſzyſtkie z źiemie/ niech zgłádzi Ionátę z domu iego/ y nichay go ſſuka Pan z rąk nieprzyiaćioł Dawidowych.

werset: 16Vczynił tedy Ionátás przymierze z domem Dawidowym:áby ſſukał Pan Dawidá z ręki nieprziyaćioł iego.

werset: 17Nád to ieſzcże Ionátás iął przyſięgáć Dawidowi/ przeto że go miłował: bo iáko duſzę ſwą táko go miłował.

werset: 18I rzekł do nieo Ionathás: Iutroć święto nowego Kxiężycá będzieć ſie o thobie pytał oćiec moy:

werset: 19bo ná twe mieſce gdzie ſiádaſz/ będżie ſie pytał áż do trzećiego dniá. A ták poydzieſz z pośpiechem/ y przydzieſz ná mieſce gdzie ſie maſz táić w robothny dzień/ á będzieſz ſiedział przy kámieniu ktory zową Ezel.

werset: 20Tedyć ia ku niemu trzy ſtrzały wyſtrzelę/ á ták ſtrzelę iákoby ćwicżąc ſie do celu.

werset: 21Poſlęć theż (zá nimi) y chłopię rzekſſy mu: Idż przynieś mi ſtrzały.

werset: 22Rzekęlić pácholęćiu/ otho ſtrzały przed tobą ſą/ weźmi ie:Ty przydz do mnie/ bo iuż maſz pokoy/ á nic złego nie maſz/ żywie Pan. Co ieſli rzekę chłopcu/ Oto ſtrzały zá tobą ſą: iuż idź w pokoiu/ bo ćie Pan Bog wypuśćił.
1.Reg: 20.

werset: 23A o thym ſlowie kthoreſmy ſpołu mowili/ niechay będzie Pan miedzy mną y tobą ná wieki.

werset: 24Skrył ſie tedy Dawid ná polu. Y prźyſſlo święto nowego Mieſiącá/ thedy ſiadł Krol áby iadł chleb.

werset: 25A gdy vſiadł Krol ná ſtolicy ſwey iáko był obycżay/ kthora byłá przy śćienie/ wſtał Ionáthás/ á ſiadł Abner podle Krolá/ y zoſtháło prożne mieſce Dáwidowo.

werset: 26A nic nie rzekł Saul w on dzień: myſląc ſobie/ żeby ſie mu podobno przydáło ná on cżás nie być cżyſtym/ áni ocżyśćionym.

werset: 27A gdy náſthał wthory dzień po nowie/ záś zoſtáło prożne mieſce Dawidowo.Tedy rzekł Sauł do Ionáthy ſyná ſweo / Cżemu nie przyſſedl ku ſtołu ſyn Iſái áni wcżorá áni dziſia?

werset: 28Odpowiedział Ionáthás Saulowi: Prośił mię z pilnośćią/ áby odſſedł do Bethleem/

werset: 29mowiąc: Puść mię bo offiárá vrocżyſtha ma być w mieśćie moim: Ieden z bráćiey moiey
prośiłstrona: X3

1.Regum.
prośił mię: á ták theraz ieſlim nalazł łaſkę przed ocżymá twemi/ niech idę rychło á oglądam bráćią moię: Dla they przycżyny nie przyſſedl ku ſtołu Krolewſkiemu.
strona: X5

1.Regum.
rozdział: 25
Samuela gdy vmárł płacżą/ Dawid rozgniewał ſie ná Nabálá prze niemiłoſierdzie iego/ ále Abigáil żoná iego vkroćiłá gniew iego/ ktorą po śmierći Nabalá poiął Dawid/ A Michol corkę Saulowę wydał zá Faltá.
1.Reg: 28.
werset: 1
V
Márł potym Sámuel/ á zebráwſſy ſie wſſyſtek lud Iſráelſki/ płákáligo bárzo/ y pochowáli go w mieśćie iego Rámátá. A powſthawſſy Dawid/ ćiągnął ná puſzcżą Faran.

werset: 2A Był nieiáki mąż ná puſtyniey Maon: á imienie ieo ná gorze Kármelu/ á cżłowiek ten był bogáty przezliſz: bo miał owiec trzy tyſiące/ á tyſiąc koz:
Gene: 31. et 38. 2.Reg: 13.
y tráfiło ſie że ſtrzyżono trzodę iego w Kármelu.

werset: 3A imię mężá onego było Nábáł/ á żony iego Abigáil. A byłá to niewiáſtá bácżna á roſtropna y piękna:á mąż iey lepak okrutny/ zły/ y bárzo złośćiwy/ á był z narodu Káleffowego.

werset: 4Co gdy Dawid vſlyſſał ná puſſczey/ żeby Nabál ſtrzygł owce ſwoie/

werset: 5poſlał kniemu dzieſięć młodzieńcow/ roſkazawſſy im/ Idzćie ná gorę Kármeli/ y przydziećie do Nábálá y pozdrowićieo imieniem moim ſpokojnie/

werset: 16á rzecżećie ták.Niechay będzie bráćiey moiey/ y tobie pokoj/ y domowi twemu pokoj/ y wſzyſtkiem rzeczam kthore kolwiek maſz pokoy niechy będzie/ od wielu lat záchowywáiąc lud twoy/ y wſzyſtkie twe rzecży.

werset: 7Słyſſałem że páſtyrze twoi ſtrzygli owce twoie/ ktore ſnámi były na puſzcżey: Nigdy ſmy ſie im nieſprzykrzyli/ y nigdy też nie doſtawáło cżego w trzodach twoich/ przez wſſyſtek ten cżás iáko były z námi ná Kármelu.

werset: 8Zopytay ſlug twoich/ tedyć to powiedzą. A ták teras niechay naydą ſlużebnicy twoi łáſkę przed thwemi ocżymá: boſmy przyſſli ku tobie w dzień dobry: co kolwiek naydzie ręká twoiá/ day nam ſlugam twoim/ y ſynowi twemu Dawidowi.
Iudic: 8. 1.Reg: 21.

werset: 9A gdy przyſſli ſlużebnicy Dawidowi/ mowili do Nabálá wſſyſtkie the ſlowá/ imieniem Dawidowym: potym vmilkli.

werset: 10Odpowiedziawſſy potim Nabál ſlużebnikom Dawidowym/ rzekł: Coż tho zá Dawid?
kolumna: b
Y coż ieſt ſyn Iſai: Dźiśći to náſtáli ſludzy ktorzy vciekaią od Pánow ſwoich.

werset: 11Thoć oto wezmę chleby moie/ y wody moie/ thudzież y mięſo bydlęce/ ktorem pobił poſtrzygácżom moim/ y dam ie mężom o kthorych áni wiem ſkąd ſą?

werset: 12Wroćili ſie thedy ſlużebnicy Dawidowi drogą ſwoią/ y przyſſli/ á powiedzieli Dawidowi te wſzyſtkie ſlowá ktore mowił Nabál.

werset: 13Thedy rzekł Dawid mężom ſwoim/ Przypáſz káżdy miecż ſwoy.
1.Reg: 21.
Y przypáſáli ieden káżdy miecże ſwoie/ ták że też y ſam Dawid przepáſał ſie miecżem ſwoim/ y ſſli zá Dawidem około cżteryſthá mężow/ á dwie śćie zoſtáło przy rzecżach.

werset: 14Y powiedział ieden z cżeládzi Nabálowey Abigáil źenie iego/ temi ſlowy/ Otho (pry) poſlał Dawid poſly ſwoie z puſſcżey: áby pozdrowili Páná náſſego/ á on ie nie cudnie przyiął/

werset: 15áno ći ludźie/ doſyć ſie nam dobrze záchowáli/ á nie vprzykrzyli ſie nigdy: y nigdi nam nic nie zginęło/ przez ten wſſyſtek czás/ iákoſmy z nimi byli ná puſzcżey:

werset: 16mieliſmy ie miáſto muru ták wednie iáko wnocy/ przez wſzytkie dni ktorycheſmy páśli przy nich trzody.

werset: 17A przetho obácż á rozmyſl ſie co maſz vcżynić:boć ſie wypełniłá żłość náprzećiwko mężowi twoiemu y náprzećiwko domowi twemu/ A on ieſtći ſynem Beliál/ thák że żaden niemoże z nim nic mowić.
Gene: 32. 2.Reg. 16.

werset: 18Pośpieſſyłá ſie tedy Abigáil/ y wźięłá dwieśćie chlebá/ dwoie naczynie winá/ pięć báránow warzonych/ y pięć miar białey mąki/ y ſto wiązánek Rozynkow/ y dwie śćie wiążek ſuſſonych Fig/ y nákłádłá ná Osły/

werset: 19y rzekłá ſlużebnikom ſwoim:Idźćie náprzod/ á ia poydę zá wámi. A o tym Nábálowi mężowi ſwemu nie powiedziáłá.

werset: 20A gdi vſiádłá ná Oſlá/ y iuſz zieżdżałá pod gorę/ Dawid y mężowie iego iácháli przećiwko niey/ á oná też im záiácháłá.

werset: 21Y rzekł Dawid: Poprawdzie dármom przyſtrzegał tego wſſyſtkiego co iego było ná puſſcżey/ táko że nic niezginęło z thych rzecży ktore kniemu náleżáły: á oddał mi tho złym zá dobre.
Iudic: 21. 3.Reg: 14. 4.Reg: 9.

werset: 22To niechay vcżyni Pan Bog nieprzyiaćielom Dawidowym/ á tho przyda/ ieſli co zoſtháwię ze wſſyſtkich rzecży iemu przynależących do záránia/ aż do mokrzącego ná śćiánę.

werset: 23A gdy vyźrzáłá Dawidá Abigáil/ poſpieſzyłá ſie/ y z ſiádłá wneth z Oſlá/ y vpádłá przed Dáwidem ná oblicże ſwoie/ y vcżyniłá mu cżeść ná źiemi/

werset: 24y vpádłá do nog iego/ mowiąc:Niech będzie ná mie tá niepráwość moy Pánie/ proſſę niech ſlużebnicá twoiá mowi w vſſy twoie/ á poſluchay ſlow ſlużebnice twoiey.

werset: 25Proſſę niechay pan moy Krol niekłádzie ſercá ſwego przećiwko mężowi themu złemu Nábálowi/ boć wedle imienia ſwego głupi ieſth/ á głup=
ſtwostrona: X5v

Pierwſſe Kxięgi Kroliewſkie
ſtwo ſieo trzyma: A iáćiem ſlużebnicá twoiá/ nie widziáłá ſlużebnikow twoich pánie moy/ ktoreś był poſlał.
strona: Y

rozdział: 30
Proue: 25
werset: 11Y náleźli mężá Egyptcżyká ná polu/ te=
Ydy gdystrona: Yv

Pierwſſe Kxięgi Kroliewſkie
dy go przywiedli do Dawidá: y dáli mu chlebá áby iadł/ y pił wodę/

werset: 12bá y cżęść węzełká Fig/ tákże y dwá węzły rozynkow/ kthory gdy ſie náiadł/ wſtąpił záś weń duch iego/ y ochłodził ſie: bo iuſz był nieiadł chlebá/ áni wody pił/ trzy dni y trzy nocy.

werset: 13Tákże potym rzekł do niego Dawid:Cżyieś ty/ ſkąd/ á dokąd idzieſz? on odpowiedział: Ieſtem ia z Egyptu ſlugá iednego mężá Amálechity/ á zoſtáwił mie moy pan/ żem ſie rozniemogł dziś trzeći dzień.

werset: 14Boſmy byli wtarcżkę vcżynili od południá Cerethy/ przećiwko Iudzie/ y ku południu Káleff/ y wypaliliſmy Syceleg.

werset: 15Thedy rzekł do niego Dawid: Możeſz mię przywieść ku tey Hordzie? on záś rzekł: przyſięſz mi ná Bogá/ że mię niezábijeſz:áni teſz wydaſz w ręce páná mego/ tedy ia ćiebie przywiodę do they Hordy. Y przyſiągł mu Dawid.

werset: 16A gdy go przywiodł/ á oni roſkłádli ſie po wſſyſtkiey źiemi/ iedząc y pijąc/ y iákoby dzień święty obchodząc/ zá wſſyſtek on plon y łupy/ kthorych byli nábráli w źiemi Filiſthyńſkiey/ y w źiemi Iudſkiey.

werset: 17Y bił ie Dáwid od wiecżorá do wiecżorá drugiego dniá/ y nieuſſedł ſnich żaden/ iedno tylko cżterzy ſtá młodzieńcow/ ktorzy wſkocżywſſy ná Wiełbłądy/ y vćiekli.

werset: 18Wydárł tedy Dawid ono wſſyſtko co byli zábráli Amálechitowie/ y dwie żenie ſwoie wźiął záſie.

werset: 19Ták że niedoſtawáło żadnego/ od namnieyſzego do nawiętſſego/ thák z ſynow iáko z corek/ y ze wſſey korzyśći:á co iedno byli zárwáli/ to wſſyſtko záſie przywiodł Dawid:

werset: 20y zábrał wſſyſtkie trzody y ſthádá/ y pędził przed oblicżem ſwoim. Y mowili: Tho ieſt plon Dawidow.

werset: 21Przyćiągnął potym Dawid do dwu ſeth mężow onych/ ktorzy zchodziwſſy ſie pozoſtáli/ áni mogli iść zá Dawidem/ y kazał im był zoſtáć przy ſtrumieniu Beſor: ći wyſſli przećiwko Dawidowi/ y ludu kthory przy nim był.A przyſtąpiwſſy do nich Dawid/ pozdrowił ie ſpokoynie.

werset: 22Y odpowiádáiąc káżdy mąż co nagorſſy y niepráwſſy z onych mężow ktorzy z Dawidem byli/ rzekł:
Nume: 31. Deute: 20. Ioſue. 8. et 22.
Poniewaſz że ći niebyli ſnámi/ niedamy im też nic z tey korzyśći ktorązmy odbili: Ale miey káżdy ſnich doſyć/ ná żenie ſwoiey y ſyniech/ kthore gdy wezmą nięchay idą precż.

werset: 23Ale Dawid powiedział: Nie ták vcżynićie bráćia moi/ z temi rzecżámi ktore nam Pan Bog dał/ y ſtrzegł nas/ y te łotrzyki ktorzy ſie byli werwáli do miáſtá náſzego dał w ręce náſſe/

werset: 24áni was żaden vſlucha ſtháką mową: bo rowny będzie dział y temu ktory był wſſedł ku bitwie/ y onemu ktory pozoſtał przy brzemionách/ y iednoſtáynie dzielić ſie będą.

werset: 25Y ſtáło ſie to od tegoſz dniá/ zá wielkierz y vchwalę y iákoby
kolumna: b
zá práwo ná pothym weſſlo w Iſráelu aż po dziś dzień.
Gene: 14.

werset: 26Wroćił ſie thedy Dawid do Syceleg/ y poſlał dáry z oney korzyśći ſtárſſym Iudſkim/ przyiaćielom ſwoim/ mowiąc: Weźmićie błogoſláwieńſtwo z plonu nieprzyiaćielow/ Páńſkich.

werset: 27(Y rozeſlał te vpominki) onym ktorzy byli w Betel/ y ktorzy w Rámoth ná południe/y ktorzy w Iether/ y ktorzy w Aroer/

werset: 28y ktorzy w Seffámoth/y ktorzy w Eſthámo/

werset: 29y ktorzy w Ráchál/ y ktorzy w mieśćiech Ierámehel/ y ktorzy w mieśćiech Ceny/

werset: 30y ktorzy w Hárámá/ y ktorzy przy ieźierze Aſán/ y kthorzy w Athách/

werset: 31y ktorzy w Hebron: tákże inym ktorzy byli ná onych mieſcách/ gdzie mieſſkał Dawid/ y mężowie iego.

rozdział: 31
Cap: 31. Sąul z ſiny y woyſkiem ná woynie zginął/ ćiáło obćiąwſſy ná murze obieſſono/ y zbroie iego w ſkośćiele Aſtárot záwieſſono/ A ſynowie Iábes pochowáli ćiáło Saulowe y ſynow iego.
1.Para: 11.
werset: 1
A
Filiſthynowie lepak walcżyli przećiwko ludu Iſráelſkiemu: y vćiekli mężowie Iſráelſcy przed Filiſtyny/ y vpádli pobići ná gorze Gelboe.

werset: 2Obroćili ſie pothym Filiſthynowie ná Saulá y ná ſyny iego/y zábili Ionáthę/ y Abinádábá/ y Melchiſua ſyny Saulowe/

werset: 3y wſſyſtká práwie walká obroćiłá ſie ná Saulá: y pogoniligo ſtrzelcowie/ y był okrutnie zránion od nich.
1.Reg: 24. Iudic: 9.

werset: 4Thedy rzekł Saul do kopienniká ſwego: Wyjmi miecż ſwoy/ zábiyże mie/ by lepak nie przybiegli ći nieobrzazáńcy/ y niezábili mię/ náigráwáiąc ſie ze mnie.Y niechćiał go zábić kopiennik iego/ bo był práwie ſthráchem wielkim poráżon. Porwał tedy Saul miecż ſwoy/ y vpadł nań y przebodł ſie.

werset: 5Co gdy vyźrzał Kopiennik iego/ to ieſt/ że iuż vmárł Saul/ náległ thakieſz ná ſwoy miecż/ y vmárł ſnim.

werset: 6Vmárł tedy Saul/ y trzey ſynowie/ y Kopiennik iego/ y wſſyſtcy mężowie iego ſpołu/ w on dzień.

werset: 7Obacżywſſy ſynowie Iſráelſcy/ kthorzy byli zá padołem/ y zá Iordanem/ że iuſz vćiekli mężowie Iſráelſcy/á że Saul vmárł y trzy ſynowie ieo / opuśćili miáſtá ſwoie/ vćiekli ſnich/ á przyſſedſſy Filiſthyni/ mieſſkáli w nich.
1.Para: 11.

werset: 8Gdy náſtał drugi dzień/ przyſſli Filiſtynowie/ by zwłocżyli odzienie z pobitych/ y náleźłi Saulá y trzy ſyny iego/ á oni leżą ná gorze Gelboe.

werset: 9Thedy vćięli głowę Saulowi/ y zewlekli go z zbroie: y poſláli do źiemie Filiſtyńſkiey w okoł/ áby tho opowiá=
danostrona: Y2

Wthore Kxięgi Kroliew: 2.Regum
dano w kośćielech Bálwáńſkich/ y miedzy ludźmi.
strona: Y4

2.Regum
księga: 2.Reg
rozdział: 4
werset: 8Oto głowá Iſbozethá ſyná Saulowego nieprzyiaćielá twego/ ktory ſzukáł duſze thwoiey: á dał Pan pánu náſſemu Krolowi pomſthę dziſia nád Saulem y nád pothomſtwem iego.

werset: 9Tedy odpowiádáiąc Dawid Rechábowi y Báánowi brátu iego: ſynom Remmoná Berothcżyká/ rzekł do nich: Zywie Pan kthory wyzwolił duſſę moię ze wſſelákiego vćiſku/

werset: 10yż onego kthory mi był nowinę przynioſl/ że był zábit Saul:
2.Reg: 1.
ktory miał zá tho żeby mi ſie thym záchował/ żem go poimał y zábił w mieśćie Syceleg/ ktoremu było trzebá dáć zapłátę zá poſelſthwo:

werset: 11dáleko więcey teraz/ gdy ludzie niecnotliwi zábili mężá niewinnego w domu iego/ ná łożu ſwoim/ będę ſzukał krwie iego z rąk wáſſych/ á zgłádzę was z żiemie.

werset: 12Przykazał tedy Dáwid ſlugom ſwoim/ y zábili ie: A obćiąwſſy ręce y nogi ich/ záwieſili ie nád ſtháwem v Hebron:
2.Reg: 3.
á głowę Iſbozetowę wźiąwſſy pochowáli w grobie Abnerowym w Hebron.

rozdział: 5
Cap: 5.Pomázano Dawida ná Kroleſtwo nád wſſyſtkim ludem Iſráelſkim/ on wygnawſſy Iebuzeycżyki Syon zamcżek wźiął/ y tám mieſzkał zbudowawſſy dom/ inych żon nápoymował/ Synow nápłodził/ Filiſtyny dwá kroć poráził.
werset: 1
S
Zeſſli ſie wſſyſtkie pokolenia Iſráelſkie ku Dawidowi do Hebron/ mowiąc: Otho my ieſteſmy kość thwoiá/ y ćiáło twoie/

werset: 2ále y wcżorá y ongi gdy Saul Krolował nád námi/ tyś wywodził y záſie prziwodził lud Iſráelſki.
1.Para: 12. et 13.
A Pan Bog też rzekł do ćiebie: Ty będżieſz pásł lud moy Iſráelſki/ y ty będzieſz wodzem iego.

werset: 3Przyſſli tákież y ſtárſzy ludu Iſráelſkiego do Krolá do Hebron/ y vcżynił z nimi Krol Dawid przymierze w Hebron przed Pánem: Y pomázáli Dáwidá ná Kroleſtwo nád ludem Iſráelſkim.

werset: 4We trzydzieśći lat był Dawid/ gdy iął Krolowáć: á Krolował cżterdzieśći lat.
2.Reg: 2.

werset: 5W Hebron krolował nád pokoleniem Iudá ſiedḿ lat/ y ſſeść kxiężycow: á w Ieruſálem krolował trzydzieśći y trzy látá/ nád wſzyſthkiem ludem Iſráelſkim y Iudſkim.

werset: 6Y wyiáchał Krol Dawid/ y wſſyſcy mężowie ktorzy przy nim byli/ w Ieruſálem: przećiw Iebuzeuſſowi ktory w źiemi przebywał: Y powiedziano Dawidowi od Iebuzeycżykow:Nie wnidzieſz ſám ieſli nie wygłádziſz ſlepych y chromych/ mowiących: Nie wnidzie tu Dawid.

werset: 7Y dobył Dawid zamku Syon/ á to ieſt miáſto Dawidowe.

werset: 8A obiecał był onegoż dniá Dawid y poſtá=
kolumna: b
nowił zápłátę onemu/ kthoby iedno zábił Iebuzeuſſá/ y kthoryby ſie dotknął rynien ná dáchach/ y pobił ſlepe y chrome/ ktorzy nienawidzieli Dawidá.
1.Para: 12.
Leuiti: 21.
Sthądże vroſlo przyſlowie/ Slepi y chromi nie wnidą do kośćiołá.

werset: 9Y mieſſkał Dawid ná zamku Syon/ á názwał gy miáſtem Dawidowym: y obtocżył ij w koło przykopą we wnątrz.

werset: 10Y chodził mnożąc ſie y roſnąc/ A Pan Bog zaſtępow był zniem.
1.Par: 15.

werset: 11Poſlał też Hyrám Krol Tyrſki ſwe poſly do Dawidá/ y drzewá Cedrowe/ y rzemieſniki ćieſle y murárze: y zbudowáli dom Dawidowi.

werset: 12Y poznał Dawid że go Pan Bog potwierdził áby był Krolem Iſráelſkim/ áże wynioſl Kroleſtwo iego nád ludem ſwym Iſráelſkim.
2.Reg: 3.

werset: 13Przetho poiął ſobie więcey żon y nałożnic z Ieruſalem/ gdy iuż był wyſſedł z Hebron: Y národzili ſie Dawidowi ini ſynowie y corki:
1.Para: 3.

werset: 14A te ſą imioná iego ſynow ktorzy ſie mu zrodzili w Ieruſálem. Sámua/ Sobab/ Náthan/ Sálomon/

werset: 15Iebáhár/ Heliſua/ Neffeg/

werset: 16Iáfia/ Heliſámá/ Heliodá/ y Heliffáleth.

werset: 17Vſlyſſeli też to Filiſtynowie/ iż pomázano Dawidá ná Kroleſtwo/ nád Iſráelem: tedy wybráli ſie wſſyſcy áby ſſukáli Dawidá. Co gdy vſlyſſał Dawid z ſthąpił ná zamek:

werset: 18A Filiſtynowie przyćiągnąwſſy/ położyli ſie w padole Ráffáim.
1.Reg: 23. 2.Reg: 2. et 5.

werset: 19Y rádził ſie Dawid Páná mowiąc: Ieſli mam wyiácháć przećiw Filiſtinom? A daſſli mi ie w ręce? Odpowiedział Pan Dawidowi/ Wyiedź: boć ie wydam w ręce twoie.

werset: 20Przyćiągnął tedj Dawid do Báálfáráſim/ y poráźił tám Filiſtyny y rzekł: Rozdzielił Pan przedemną nieprzyiaćioły moie/ iáko ſie dzielą wody.Stąd że ná zwano ono mieſce/ Báálffárazym.

werset: 21I odbiegli tám Filiſtynowie ſtrugałek ſwoich/ ktore zábrał Dawid y mężowie iego.
1.Par: 15.

werset: 22Ieſſcże po wtore przyłożyli Filiſtynowie myſli/ y przyćiągnęli á pokłádli ſie w padole Ráffaim.
1.Reg: 23. 2.Reg: 2. et 5.

werset: 23Rádził ſie teſz y ná then cżás Dawid Páná/ Mamli wyćiągnąć przećiwko Filiſthynom? á daſſli ie w ręce moie?Pan mu odpowiedział. Nie wyieżdżay przećiwko im/ ále obeydz ie w koło z tyłu/ y przydzieſz ná nie z thyłu przećiwko onym gruſſkam.

werset: 24A gdy vſlyſzyſz głos odráżáiący ſie ná wierzchu gruſzek/ ná then cżás vderzyſz ná nie: ábowiem w ten cżás poydzie przed thobą Pan/ áby poráźił woyſká Filiſtyńſkie.

werset: 25Tákże vcżynił Dawid/ iáko mu był Pan roſkazał/ y bił Filiſtyny od Gábáá áż byś przyſzedł do Gezer.
strona: Y6v

Wthore Kxięgi Kroliewſkie
rozdział: 11
werset: 8Y rzekł źáś Dawid do Vriaſſá: Idziſz do domu ſwego/ á vmyy nogi twoie. Wyſſedł tedy Vriaſz z domu Krolewſkieo / y nieſiono zá nim potráwy krolewſkie.

werset: 9Ale Vriaſz ſpał przed broną dworu krolewſkieo / z inſſemi ſlużebniki Páná ſwego: á nie ſzedł do domu ſweo.

werset: 10Y powiedziano to Dawidowi/ że nie ſſedł Vryaſz do domu ſwego. Tedy rzekł Dawid do Vryaſſá: Coſz zaś nie zdrogi teras przyſſedł?Cżemużeś nie ſſedł do domu ſwego:

werset: 11Rzekl Vryiaſz do Dawidá: Archá Boża/ y lud Iſráelſki y Iudſki mieſſkáią theraz pod namioty/ á Pan moy Ioáb/ tudzieſz ſludzy Páná moiego ná źiemi leżą:
2.Reg: 14. Iudic: 19.
á iabym miał wniść do domu mego/ ábych iadł/ y pił/ y ſpał z żoną ſwą? przez zdrowie twe/ y przez zdrowie duſſe twey nie vcżynię tego.

werset: 12Rzekł tedy Dawid do Vryaſſá: Bądz że ieſzcże dziś przy mnie/ á iuthro ćie puſſcżę. Zoſthał thedy Vryaſz w Ieruſálem w on dzień y w drugi/

werset: 13y wezwał go Dawid áby iadł y pił przy nim/ y vpoił go. Kthory wyſſedſſy w wiecżor ſpał na pośćieli ſwoiey z ſlugámi Páná ſwego/ á do domu ſwego nie ſſedł.

werset: 14A gdy iuż było ráno/ nápiſał Dawid liſt do Ioábá/ y poſlał go przez ręce Vryaſſowe:

werset: 15napiſawſſy w liśćie.
1.Reg: 21.
Poſtawćie Vryaſſá ná przodku/ tám gdzie namocniey ſie ſpieráią: odſtąpćieſz go że ták będzie zábit.

werset: 16A ták gdy Ioáb obległ miaſto/ poſtáwił Vryaſſá tám gdzie rozumiał być męże namocnieyſſe.

werset: 17A wyſſedſzy mężowie z miáſtá/ walcżyli przećiwko Ioábowi/ Y pádło tám nieco ſlużebnikow Dawidowych/ á Vryaſz Etheycżyk tám też z nimi zábit.

werset: 18Y poſlał Ioáb oznáymuiąc Dawidowi wſſyſtkę ſpráwę walki/

werset: 19y porucżył theż poſlowi mowiąc: Gdy iuż wypráwiſz wſſyſtkę rzecż o porażce do Krolá/

werset: 20ieſli obacżyſz żeby ſie gniewał/ á iżby mowił cżemuśćie ſie przyſtępowáłi pod mur ku bitwie? zaśćie nie mogli wiedzieć/ że z muru/ z gory wiele ſtrzał bywáią wypuſzcżáne?
Iudic: 9.

werset: 21A kto zábił Abimelechá ſyná Hierobáál? za nie białá głowá ſpuśćiłá nań vłomek kámieniá z muru/ y poráźiłá á zábiłá ij w Thebes? Cżemuśćie bliſko muru przyſtąpili? Powieſz: Też y ſluga twoy Vryiaſz Etheycżyk zábith.

werset: 22Odſzedł on poſeł: przyſzedł/ y powiádał Dawidowi ono wſſyſtko co mu był Ioáb porucżył.

werset: 23A rzekł ták on poſeł ku Dawidowi:przemogli nas tám ći mężowie/ wyſſli ná nas w pole/ á my potkawſſy ſie z nimi/ goniliſmy ie áż do Brony mieyſckiey.

werset: 24Thedy ſthrzelcy obroćili ſtrzelbę ſwą ná ſlugi twoie z wierzchu z muru/ y poráźili nie co z ſlug Krolewſkich/ á owſſem y Vryaſz He=
kolumna: b
theycżyk ſlugá twoy vmárł.

werset: 25Y rzekł Dawid do poſlá. Thák powieſz Ioábowi:Niech ćie tá rzecż nie obchodzi/ bo rozlicżne ſą przypádki ná woynie: á iuż teraz tego/ iuż záś oneo zábia miecż: Doday myſli á pośiłay rycerſtwo thwe przećiwko miáſtu/ á zburz ie/ á nápominay ie.

werset: 26Vſlyſſáłá potym żoná Vryaſſowá/ że zábith był mąż iey vryaſz/ y oplákáwáłá go.

werset: 27A gdy iuż było po płácżu y żáłobie/ poſlał Dawid/ y wwiodł ią do domu ſwego/ y byłá mu żoną y porodziłá mu ſyná.A nie podobáłá ſie thá rzecż Pánu/ kthorą był vcżynił Dawid przed Pánem.

rozdział: 12
Cap. 12.Dawid pod przypowieśćią ktorą mu Nathán zádał/ ſam ná ſie wyrok dał/ potym go Náthan karze/ zá co gdy żáłował/ odpuſſcżono mu grzech/ karánie zoſtáwiwſſy/ Sálomon ſie vrodził/ miáſto Rábbá zburzone/ y koronę krolewſką tám wzięto.
werset: 1
P
Rzetho poſlal Pan Nátháná do Dawidá/ kthory gdy wſſedł do niego/ rzekl ku niemu: Rozſądź mi tho Krolu/ Dwá mężowie byli w iednym mieśćie/ ieden bogáty/ drugi vbogi.
3.Reg: 20.

werset: 2Bogáty miał owiec y wołow bárzo wiele:

werset: 3á vbogi lepak nic inego niemiał/ chybá iedurną owiecżkę málucżką/ ktorą był kupił y wychował/ y kthora zroſlá v niego poſpołu/ z ſyny iego/ chleb iego iedząc/ y z kubká iego pijąc/ y ná łonie iego ſypiáiąc:y miał ią ſobie iáko właſną dziewkę.

werset: 4A gdy iákiś pielgrzym przyſſedł do bogáteo / poniechawſſy on wźiąć owiec ábo wołow ſwoich/ áby onemu pielgrzymowi ktory był do niego przyſſedł/ vcżynił co ieść/ wźiął owieckę onego mężá vbogiego/ y nágotował pokarm onemu cżłowiekowi ktory był do niego przyſſedł:

werset: 5A Dawid popędziwſzy ſie gniewem wielkim/ ná onego cżłowieká/ ktory ták vcżynił/ rzekł do Nátán:Zywie Pan/ yż godzien ieſt śmierći/ ktory tákową rzecż vcżynił:

werset: 6á owcę wroći cżworáko/ przeto że thę rzecż vcżynił/ á nieprzepuśćił.
Exodi. 22. 1.Reg: 16.

werset: 7Tedy rzekł Náthán do Dawidá: Tyś ſam ieſt mężem onym ktory tho vcżynił. Thoć mowi Pan Bog Iſráelſki. Iam ćiebie pomázał ná Kroleſthwo nád ludem Iſráelſkim/ y iam ćie wydárł z ręki Saulowey/ y dałem ći dom Páná twegoy żony Páná tweo w łonie twoie/

werset: 8y dałem ći dom Iſráelſki y Iudſki: á zdálić ſie to máło/ przidamći ieſzcże dáleko więcey.

werset: 9Cżemużeś tedy wzgardził przykazánie Páńſkie/ ábyś vcżinił złe rżecży przed oblicżem moim? Vryaſzá Ethejcżyká zábiłeś miecżem/ á żonę iego wźiąłeś ſobie zá żonę/ á zábiłeś go miecżem ſinow Ammon.

A przetostrona: Z3

2.Regum.
rozdział: 15
werset: 17Wyſzedł tedi Krol y wſzyſtek lud Iſráelſki pieſſo z miáſtá/ y ſtánął dáleko od domu ſwego:

werset: 18á wſſyſcy ſlużebnicy iego/ chodzili około niego/ y Huffiki ſtrzelcow/ y páweźnikow/ á wſzyſcy Getheycżykowie walecżni duży/ ſſeść ſet męźow ktorzy byli przyſſli zá nim z Geth/ pieſſo ſſli przed Krolem.
1.Reg: 23. 2.Reg: 28.

werset: 19A Krol rżekł do Ethái Getheycżyká/ cżemu ty idzieſz známi?Wroć ſie mieſſkayże z Krolem/ boś thy gośćiem/ á wyſſedłeś z mieſcá ſwego.

werset: 20Wczoráś przyſſedł/ á dziſia muśiſz z námi wychodzić? Yuż ia poydę gdzie mam iść/ á ty ſie wroć/ á weźḿ y odwiedź z ſobą bráty ſwe: A Pan Bog vcżyni ſtobą miłoſierdzie y prawdę/ żeś ty przećiwko mnie okázał łáſkę y wiárę.
Ruth. 1.

werset: 21Odpowiedział Ethái Krolowi/ mowiąc:Żywie Pan/ y żywie Pan moy Krol/ że ná ktorym kolwiek mieſcu będzieſz Panie moy Krolu bądz w śmierći bądź też w żywoćie/ tám będzie ſlugá twoy.

werset: 22Y rzekł Dawid do Ethai: Chodź á podź ſnámi. Szedł tedy Ethái Getheycżyk/ y wſſyſcy mężowie kthorzy byli przy nim/ y ine mnoſtwo.

werset: 23A wſſyſcy płákáli głoſem wielkim/ á wſſyſtek lud ſſedł ſpołu.Y ſſedł Krol przez ſtrumień Cedron/ á wſſyſtek lud ſſedł przećiw drodze Oliwney ktora pátrzy ku puſzćżey.

werset: 24Wyſſedł też Sádoch kápłan/ y wſſyſcy Lewitowie ſnim/ nioſąc Archę przymierza Bożego. Y złożyli z ſiebie Archę Bożą: Y wſtąpił Abyátár/ aż ſie zebrał ſpełná wſſyſtek lud ktory był wyſſedł z miáſtá.
1.Reg: 9.

werset: 25I rzekł Kroł do Sádochá: odnieś záś Archę Bożą do miáſtá: ieſliże naydę łáſkę przed Páńſkimi ocżymá/ przywiedzie mię záś/ y vkaze mi ią/ y przybytek ſwoy.

werset: 26A ieſli żeć mi rzecże/ Niepodobaſz mi ſie: Gotowem/ niech Pan cżyni co ſie iemu zda być dobrze:

werset: 27Y rzekł Krol do Sádoch kápłaná: O widząci/ wroć ſie do miáſthá w pokoiu: A Achimáás ſyn twoy/ y Ionáthán ſyn Abiáthárow/ dwá ſynowie wáſſy niechay będą z wámi.

werset: 28Oto ſie ia ſkryię kędy ná polu w they puſſcży/ áż przydą ſlowá ku mnie od was/ ktore by mi oznaymiły.

werset: 29Odnieśli tedy Sádoch y Abyáthár Archę Bożą do Ieruſálem y mieſſkáli tám.

werset: 30Dawid lepák ſſedł ſthroną ná gorę Oliwną/ idąc á płácżąc/ przikrywſſy głowę/ á boſymá nogámi: ále y lud wſzyſtek ktory był przy nim/ zákrywſſy głowę wſthępował ná gorę płácżąc.

werset: 31Dano potym znáć Dawidowi/ że też y Achitofel był w onym zprzyſiężeniu z Abſalonem. Y rzekł Dawid: Proſſę ćie Pánie Boże/ obroćże w ſzaleńſtwo rádę Achith ofelowę.

werset: 32A gdy iuż wſtępował Dawid ná wierzch gory/ ná ktorey miał cżynić modłę Pánu:
kolumna: b
alić ſie ſnim podkał Chuſái Arachitcżyk/ w rozdrápánym odzieniu/ á prochu pełno máiąc ná głowie.

werset: 33Y rzekł kniemu Dawid: Poydzieſſli ſemną/ będzieſz mi ćiężek:

werset: 34á ieſli ſie wroćiſz do miáſtá/ áżebyś rzekł Abſalonowi: Ieſtem ſlużebnikiem twym Krolu/ zoſtaw mię przy gárdle:
1.Reg: 17.
Iákom był ſlugą oycá twego/ ták będę ſlugą twoim: tedy rozerwieſz rádę Achithofelowę.

werset: 35A maſz tám ſobą Sádochá/ y Abiáthárá kápłany: á káżde ſlowo kthorebyś vſlyſſał w domu Krolewſkim/ oznaymiſz Sádochowi y Abiáthárowi kápłanom.

werset: 36Abowiem ſą ſnimi dwá ſynowie ich/ Achimáás ſyn Sádochow/ y Ionáthán ſyn Abiáthárow: tedy przeſlećie niemi do mnie káżde ſlowo ktorebyśćie vſlyſſeli.

werset: 37A gdy iuſz tedy ſzedł Chuſy przyiaćiel Dawidow do miáſtá/ Abſalon też tedyſz wſzedł do Ieruzálem (y Achitofel ſnim).

rozdział: 16
Cap: 16.Oſocżył Sybá Mifibozethá v Dawidá/ Semei łáiał Krolowi/ á iáko tho znioſl Dawid. Chuſá przyſſedł ku Abſalonowi/ pozdrowił go y rozmawiał ſnim/ Abſalon wſtąpił do nałożnic oycowſkich.
werset: 1
A
Gdy Dawid troſzkę przeminął wierzchu gory/ vkazał mu ſie Sybá ſlużebnik Mifibozetow idąc przećiw niev / ze dwiemá oſlomá/ ná ktore było włożono dwie śćie chlebá/ y ſtho koſſow Rozynkow/ y ſiedḿ ſztuk Fig/ y dwoie nacżynie winá.
1.Reg: 25.

werset: 2Y rzekł Krol do Syby: Co ſie prze te rzecży rozumie? Odpowiedział Sybá: Pánie moy Krolu/ Oſlowie ći ſą prze domowe Krolewſkie áby ná nich ieśdzili/ á chleby y figi ku żywnośći ſlużebnikom twoim/ á wino żeby pili ieſliby ktho vſthał ná puſzcżey.

werset: 3Y rzekł Krol: A ſyn lepak páná twego gdzie ieſt? Odpowiedział Sybá Krolowi/ zoſtał w Ieruzálem/ mowiąc: Dziś mi Pan Bog przywroći dom Iſráelſki kroleſtwo oycá mego.

werset: 4Thedy rzekł Krol do Syby:
2.Reg: 9.
Tobie dawam wſſyſtko co było Mifibozetowego. Y rzekł Sybá: Proſſę pánie moy Krolu/ ábych nálazł łáſkę przed tobą.

werset: 5Y ſſedł Krol Dawid drogą aż do Báhurym.
2.Reg: 19. Exodi: 22.
A oto wychodził ſtámtąd mąż ieden z rodu Krolá Saulá imieniem Semei/ ſyn Gerá: á idąc łáiał:

werset: 6y miotał kámieniem ná Dawidá/ y ná wſſyſtkie ſlużebniki Dawidowe: á wſſyſtek lud/ y wſſyſtko rycerſtwo ſſli wedłe Krolá po práwey y po lewey ſtronie.

werset: 7A thák oto mowił Semei łáiąc Krolowi: Wynidź/ wynidź mężu krwey/ á mężu Beliál.
Ecclei: 23.
strona: Z5v

Wthore Kxięgi Kroliewſkie
rozdział: 19
werset: 19Pánie moy niepocżytay mi zá złe/ áni pámiętay ná przewinienie ſlugi twego/ ná on cżás gdyś wyſzedł pánie moy Krolu z Ieruzálem/ áni tego miey krolu w ſercu twoim.

werset: 20Abowiem ia ſlużebnik thwoy/ vznawam iuſz grzech moy: á przethożem dziś pierwſſy przyſſedł z pokolenia á z domu Iozefowego/ y wybieżałem w drogę przećiwko pánu memu Krolowi.

werset: 21Odpowiádáiąc Abiſái ſyn Sárwiey rzekł: więc dla onych ſlow niebędzie zábith Semei/ że łáiał pomázáńcowi Páńſkiemu?
2.Reg: 16. Math: 16.

werset: 22Tedy rzekł Dawid: Co mnie ſwámi ſynowie Sárwiey? Cżemuśćie mi dziś miáſtho Szátáná (á przećiwniká? Więc dziś ma być zábit mąż w ludu Iſráelſkim?coſz za niewiem iżem ſie dziś ſtał Krolem nád ludem Iſráelſkim?

werset: 23Y rzekł Krol do Semei: Nie vmrzeſz. Y przyſiągł mu.
2.Reg: 16.

werset: 24Mifibozeth też ſyn Saulow/ wyſſedł w drogę przećiwko krolowi nieumywſzy nog: áni oſtrzigſſy brody: y chuſt ſwoich nieprawſſy od onego dniá w kthory był Krol wyſzedł/ aż do dniá kthorego ſie záś wroćił w pokoiu.

werset: 25A gdyś ſie podkał z Krolem/ rzekł ku niemu Krol: Cżemuś nie ſzedł ſemną Mifibozeth?

werset: 26Odpowiedział. Pánie moy Krolu/ ſlugá moy wzgárdził mną: Rzekłem do niego ia ſlużebnik twoy/ by mi dał oſiodłáć oſlá/ ábych nań wſiadſſy iáchał z krolem: bom chromy ſlużebnik twoy:

werset: 27Nád tho ieſſcźe obżáłował á oſkárżył mię ſlużebniká twego v ćiebie páná mego Krolá:
Gene: 33. 2.Reg: 14. 2.Heſt: 6.
Ale thy pánie moy Krolu/ ieſteś iáko Angioł Boży/ Cżyń co ſie tobie podoba.

werset: 28Boć dom oycá mego nic iedno śmierć był winien pánu memu Krolowi: A tyś mie vcżynił iednym ſtych ktorzy ſiadáią przy twym ſtole:
2.Reg: 9.
á o coſz ſie mogę ſluſſnie á ſpráwiedliwie żáłowáć? Abo oco mam więcey wołáć do Krolá?

werset: 29Thedy rzekł Krol do niego: Coſz dáley mowiſz?Iuſz tho pewna com rzekł: Thy z Sybą dzielćie z ſobą imienie.

werset: 30Odpowiedział Krolowi miffibozeth/ Bá y wſſyſtko chceli niech weźmie/ ponieważ ſie wżdam wroćił w pokoiu Krol pan moy do domu ſwego.
3.Reg: 2.

werset: 31Berzellái też Gáláádcżyk bárzo ſtháry/ wyſſedſſy z Rogelim/ przeprowádził Krolá przez Iordan/ gotow będąc y dáley zá rzekę ſnim iácháć.

werset: 32A był Berzellai Gáláádcźyk ſtáry bárzo/ to ieſt/ w ośmidzieſiąt lećiech/ y ten też dodawał ſpiże Krolowi gdy mieſſkał w Mánáim (tho ieſt) ná onym obronnym mieſcu.
2.Reg: 17.
Bo był mąż bárzo bogáty.

werset: 33Y rzekł Krol do niego Berzellai: Iedź ſemną/ że iuſz odpocżynieſz bezpiecżnie w Ieruzálem.

werset: 34Y rzekł Berzellai do Krolá: Wiełeſz ieſt łat żywothá mego/ á=
kolumna: b
bym miał iácháć z Krolem do Ieruzálem?

werset: 35Iużem dziś w ośḿdzieſiąt lath: á zać iuſz ták cżuyne ſą ſmyſly moie/ áby mogły rozeznáć co ſlotko co gorzko? ábo iuſz może ſie kocháć ſlużebnik twoy w iedzeniu ábo w pićiu? Abo záś iuſz mogę ſlucháć głoſu ſpiewakow ábo ſpiewacżek? Cżemuſz by miał być ſlużebnik twoy ku prozney ćiąży pánu memu Krolowi?

werset: 36Odiádę málucżko od Iordanu ſlużebnik twoy przy tobie: niepotrzebuięć tey zobopolnośći á oddzialánia/

werset: 37ále owſſem proſſę ábym ſie wroćił ſlużebnik twoy/ ábym vmárł w mieśćie moim/ á był pochowan przy grobie oycá mego y mátki moiey. A to maſz ſlużebniká tweo Chámáámá/ ten niechay iedzie przy tobie Krolu pánie moy/ á vcżyń mu coć ſie kolwiek podoba być dobrego.

werset: 38Rżekł mu Krol: Niechże ſemną iedzie Chámáám/ á ia mu vcżynię tho co ſie tobie będzie podobáło:á owſzem o co mię kołwie żędáć będzieſz/ to wſzyſtko otrzymaſz.

werset: 39A gdy ſie iuſz wſſyſthek lud przepłáwił przez Iordan y Krol: záſtánowił ſie Krol/ y pocáłował Berzelai/ y pożegnał ſie ſnim: ták że on wroćił ſie ná mieſce ſwoie.

werset: 40Puśćił ſie tedy Krol do Gáłgáłá/ á Chámáám ſnim: A wſſyſtek lud Iudſki przeprowadzał Krolá/ á ludu Iſráelſkiego tylko iedná połowicá przynim byłá.

werset: 41Potym wſſyſtcy mężowie Iſráelſcy zebrawſſy ſie do Krolá/ mowili kniemu: Przecż ćię nam vkrádli bráćia náſſy mężowie Iudſcy/ á przewiedli Krolá y dom iego przez Iordan/ y wſſyſtki męże kthorzy byli przy nim?

werset: 42Odpowiedzieli wſſyſtcy mężowie Iudſcy/ do mężow Iſráelſkich: Abowiem bliſzſſy nam ieſt Krol: cżemu ſie o to gniewaćie? coſz ábo mnimaćie byzmy co ziedli Krolewſkiego/ cżyli że nam dáry dano?

werset: 43Odpowiedzieli mężowie Iſráelſcy mężom Iudſkim/ rzekąc: Dzieſiąćią cżęśći więtſſyzmy my v krolá niżli wy/ á przetho więcey knam Krol należy niżli kwam: Cżemuśćie nam vcźynili krzywdę/ że nam nie pierwey dano znáć/ ábyzmy odprowádzili záś Krolá ſwego? Ale oſtrzey y twárdziey odpowiádáli mężowie Iudſcy mężom Iſráelſkim.

rozdział: 20
Cap. 20. Sebá oderwáł lud Iſráelſki od Dawidá/ ktorego Ioáb goniąc Amázám ná drodze zábił/ Sybę w mieśćie obiegł/ kthorego głowę przez namowę iedney niewiáſty Ioábowi z miáſtá wydano/ á on teſz oblęzenie roſpuśćił.
werset: 1
T
Ráfiło ſie że theſz thám był mąſz Beliál imieniem Sebá ſyn Bochry/ mąż z rodu Gemini: then zátrąbił w trąbę/ y rzekł: Nie=

mamystrona: Aa2

2.Regum
rozdział: 24
Cap: 24.Dawid prze tho ze lud wſſyſtek policżyć kazał/ od Gad zgromiony/ od Bogá ſkarány/ ze trzech plag wybiera mor/ gdzie zá trzy dni ſiedḿdzieſiąth thyſięcy vmárło/ Dawid proſi łáſki: ołtarz buduie.
1.Para: 21.
werset: 1
Z
Ruſſyłá ſie ieſſcże gniewem pierzchliwość Páńſka ná lud Iſráelſki/ y poruſſyłá Dawidá miedzy niemi/ áby thák mowił do Ioábá: Idź/ a zlicż mi wſſyſtek lud Iſráelſki y Iudſki.

werset: 2Tedy rzekł Krol do Ioábá Hetmaná rycerſtwá ſwego:
Exodi: 30.
Obiedź wſſyſtkie pokolenia Iſráelſkie od Dan aż do Beſábee/ á policż wſſyſthek lud/ ábym wiedziáł licżbę iego.

werset: 3Y rzekł Ioáb do Krolá: Przymnoſz á przyſporz Pánie Boże ludu pánu/ memu Krolowi thák wiele iáko go theraz ieſth/y záſie ſthokroć więcy pomnoſz przed oblicżem páná mego krolá: Ale przecż mieni tákową rzecż pan moy Krol?

werset: 4Otrzymały przedſię ſlowá Krolewſkie mowę Ioábowę/ y inych Hetmánow woyſká. Szedł tedy Ioáb/ y Kxiążętá rycerſtwá od oblicża Krolewſkiego/ áby zlicżyli lud Iſráelſki.

werset: 5A gdy ſie przepráwili przez Iordan/ przyſſli do Aroer ná práwą rękę miáſtá/ ktore ieſt w padole Gád:

werset: 6á przez Iaſer ſſli do Gáláád/ y do źiemie niſzſſey Hodſy/ áż przyſſli do láſow Dan.A ſchodziwſſy około Sydonu/

werset: 7ſzly wedle murow/ miáſthá Tyru/ y około wſzey źiemie Eweyſkiey y Chánáneyſkiey/ y przyſſli do Berſábee ná południe źiemie Iudſkiey:

werset: 8á ták ſchodziwſſy wſſyſtkę źiemię/ byli záś w Ieruſálem w dziewiąći Kxiężycach/ y we dwudzieſthu dni.

werset: 9Y dał Ioáb ſpiſek: policżonego ludu Krolowi: Y náleźiono mężow Iſráelſkich ośm kroć ſtho tyſięcy/ mężow mocnych/ thákowych co iuż mogli dobyć miecżá ná woynie:á ſ pokolenia Iudá náłeźiono pięć kroć ſto tyſięcy tylko mężow woiennych.

werset: 10A gdy iuż zlicżon był lud/ ruſzyło Dawidá ſerce iego: tedy rzekł Dawid do Páná. Pánie źgrzeſzyłem wielmi w tym vćżynku: ále proſſę moy Pánie/ ábyś przenioſl niepráwość ſlugi twego/ bomći bárzo głupie vcżynił.

werset: 11Tákże wſtał Dawid ráno/ á ſlowá Páńſkie ſtáły ſie do Gad Proroká y widzącego/ mowiąc:

werset: 12Idź mowże do Dawidá/ Toć mowi Pan: Trzy rzecży dáieć Pan ná wolą/ obierz ſobie iednę z nich kthorą zechceſz żeć ią vcżynię.

werset: 13A gdy przyſzedł Gad do Dawidá/ oznáymił mu to/ mowiąc: álbo przez śiedm lat/ będzie głod w źiemi twoiey: álbo przez
kolumna: b
trzy Kxiężyce/ będzieſz vćiekał przed nieprzyiaćielmi twoimi/ á oni ćie będą gonić álbo pewnie trzy dni będzie powietrze morowe pánować w źiemi twoiey. A ták teraz rozmyſl ſie á powiedz/ że dam odpowiedź temu ktory mie poſlał.
1.Para: 21. Elcci: 2. Danie: 13. Philip: 1.

werset: 14Thedy rzekł Dawid do Gad: Bárzo mi teráz cżlywo: wſſákoſz iednák lepiey że wpádnę w rękę Páńſką (bo okwite ſą miłoſierdzia iego) niżli w ręce ludzkie.

werset: 15Dopuśćił tedy Pan ná lud Iſráelſki powietrze morowe/ od záránia aż do cżáſu náznácżonego/ á vmárło zá ten cżás ludu od Dán aż do Berſábee/ ſiedḿdzieſiąt tyſięcy mężow.

werset: 16A gdy Angioł Boży wyćiągnął rękę ſwoię ná Ieruzálem áby w nim wytráćił lud/ zlutował ſie Pan nád vtrapieniem ludu/ y rzekł do Angiołá biyącemu lud: Doſyć theraz doſyć: zátrzymay rękę twoię.
1.Reg: 15.
A był Angioł Páńſki wedle plácu Areunowego Iebuzeycżyká.

werset: 17Y rzekł Dawid do Páná/ gdy vyźrzał Angiołá zábijáiącego lud: Iáćiem ieſt moy Pánie kthorym zgrzeſſył/ y iaćiem złośćiwie vcżynił:Ci co ſą iáko owce coż vcżynili: Proſſę vśilnie niech ſie ná mię obroći ręká twoiá/ y ná dom oycá mego.

werset: 18Pryſſedł záſię Gad Prorok w on dzień do Dawidá/ y rzekł mu: Wſtąp/ a poſtáw ołtarz Pánu ná plácu Areunowym Iebuzeycźyká.

werset: 19Y wſtąpił Dawid według mowy Gad proroká/ ktorą mu był porucżył Pan.

werset: 20Areuná lepak vyźrzawſſy że Krol z ſlużebniki ſwemi idzye kniemu:

werset: 21wyſſedſſy vcżynił pokłoń Krolowi/ ná twarz ſwą na źiemię.Y rzekł: Co temu zá przycżyná ieſt/ że pan á Krol moy idzie do ſlużebniká ſwego? Rzekł Dawid do niego: ábym kupił v ćiebie plac/ á zbudował ołtharz Pánu/ áby przeſtáła tá poraſſká ktorá ſie zmaga miedzy ludem.

werset: 22Odpowiedział Areuná Dawidowi: Pan moy Krol niech gi weźmie/ y ofiáruie iáko ſie iemu podoba: maſz y woły ná offiáry zupełne/ y woz/ y iárzmá ná woły/ ku potrzebie drew.

werset: 23Wſſyſtkie te rzecży dał Areuná Krolowi: Y rzekł Areuná do Krolá: Pan Bog thwoy niech prziymie ſlub twoy.

werset: 24Odpowiedział mu Krol/ mowiąc:Nikakiey ták niebędzie iáko chceſz/ ále kupię to zá pieniądze od ćiebie/ á niebędę offiárował Pánu Bogu moiemu offiar zupełnych dárownych. Kupił thedy Dawid plác/ y woły/ zá pięćdzieſiąt ſyklow ſrebrá:
Proue: 3.

werset: 25y zbudował tám ołtarz Pánu/ y offiárował zupełne y ſpokoyne offiáry: Y zlitował ſie Pan nád źiemią/ y záſtánowioná oná plágá á poraſſká od ludu Iſráelſkiego.
1:
Koniec wtorych kxiąg Krolewſkich.

AA ijPocżyná=strona: Aa4v

Trzećie Kxięgi Kroliewſkie
księga: 3.Reg
rozdział: 3
werset: 13Ale więc y te rzecży o ktoreś mię nieżądał/ dałemci iuſz/ to ieſt/ bogáctwá y chwálebną ſlawę/ thák yż żaden niebył rowien thobie z Krolow przeſſlych przez wſſyſtkie dni minęłe.

werset: 14A będzieſſli chodził drogami moimi/ á ſtrzegł przykazá-
kolumna: b
nia y roſkazánia á porucżeńſtwá moiego/ iáko chodził Dawid oćiec twoy/ przedłużę dni żywotá tweo.

werset: 15Ocknął potim Sálomon y porozumiał że to był ſen:
3.Reg: 15. 2.Para: 1.
á gdi przyiáchał do Ieruzáłem/ ſtánął przed Archą przimierza Páńſkieo / y offiárował zupełne offiári/ tákże y ofiáry ſpokoyne/ y vcżynił wielkie á zacne gody wſſem ſlużebnikom ſwoim.
kolumna: a

werset: 16Przyſſly potym dwie niewieśćie nierządnice do Krolá/ y ſtánęły przed nim/

werset: 17z ktorych iedná thák rzekłá: Dla Bogá proſſę moy pánie/ Ia y tá oto niewiáſtá/ mieſſkáłáſwá w iednym domu: y porodziłám w iey pokoiu.

werset: 18Trzećiego dniá po moim porodzeniu/ porodziłá też y oná/ y bylichmy poſpołu/ ták iż żaden iny niebył z námi w domu/ chybá nas dwie.

werset: 19Y vmárł ſyn tey niewiáſty w nocy/ bo go ſpiąc vdławiłá.

werset: 20Tedi wſtawſzy kiedy iuż bárzo dobrze vćichło w nocy/ wzięlá ſynácżká mego od boku ſlużebnice twey gdym záſnęłá/ y położyłá go ná ſwoich rękách: á ſwego vmárłeo / położyłá podle mnie.

werset: 21A gdim wſtawſzy rano: chćiáłá dáć pierśi ſsáć ſynowi memu/ nálázłám go vmárłego: kthoremu gdym ſie tym pilniey przypátrzáłá w iáſny dzień/ doſſlám thego że nie ieſt on moy ktoregom porodziłá.

werset: 22Odpowiedziáłá oná druga niewiáſthá. Nie ták ieſt iáko powiedaſz/ ále ten vmárły to twoy ſyn/ á moy żywyNá to záś oná mowiłá: Nie prawdę mowiſz/ boć ſyn moy żyw/ á twoyći ieſt vmárły. A ták tymi ſlowy párły á ſwárzyły ſie przed Krolem
kolumna: b

werset: 23Tedy Krol rzekł: Tá powieda/ Moy żywy ſyn/ á twoy vmárły: Tá záś przeko. Nie ták/ ale twoy vmárły á moy żywy.

werset: 24Y rzecże Krol: Przynieśćie mi miecżá: A gdy przynieſiono miecż przed Krolá/ rzekl:

werset: 25Przetnićie to dziećię żywe ná dwoie/ dayćież iedney iednę połowicę/ á drugiey drugą:

werset: 26Tedy rzekłá oná niewiáſtá ktorey ſyn był żyw/ do Krolá:
Danie: 13, Gene: 43.

werset: 26bo ſie były zruſzyły wnętrznośći iey lutośćią nád ſynem ſwoim: Proſſę pánie/ dayćieſz iey to żywe dziećię/ á niezábiiayćie go. A ona záś rzekłá: Bá iuż niechay nie bedzie áni mnie áni thobie/ ále niech ie rozetną.
Luce: 7.

werset: 27Toż dopiero Krol odpowiedział y rzekł: Dayćie oto tey dziećię to żywe/ niezábiyayćie go: boć oto tá ieſt mátká iego.

werset: 28Vſlyſzał tedy wſſyſtek lud Iſráelſki ſąd on ktory Krol vcżynił/ y vlękli ſie Krolá/ widząc w nim być mądrość Bożą/ ku ſpráwowániu ſądu.
strona: Bb

3.Regum.
rozdział: 7
werset: 10A grunty zákłádáne z kámienia koſztowneo y wielkiego/ ná dzieſięć álbo ná ośm łokći:

werset: 11á ná wierzchu takież kámienie drogie w rowney mierze ćioſáne było/ y takież też drzewo Cedrowe.

werset: 12A ſień wiecżſſa byłá okrągłá/ máiąc trzy rzędy z kámieniá ćioſánego/ á ieden rząd drzewá Cedrowego v heblowanego Theż y w ſieni domu Páńſkiego we wnątrz y w ſionce domowey.

werset: 13Poſlał też potym Krol Sálomon/ y przizwał Hirámá z Tyru/
2.Para: 2.

werset: 14ſyná iedney wdowy z pokolenia Neptálim/ z oyćá Tyriycżyká rzemieśniká ćwicżonego około miedzi/ y pełnego mądrośći/ rozumu/ y vmienia ku ſpráwowániu wſſelkey rżecży z miedżi.
Exodi. 31.
Ten gdy przyſſedł do Krolá Sálomoná/ pocżynił mu wſſyſtko co iedno roſkazał.
1.Par: 19. 4.Reg: 25.

werset: 15Vlał na przed dwá ſlupy miedziáne/ ieden ſlup ná ośmnaśćie łokći wyſoki: á nić ná dwánaśćie łokiet obeymowáłá obadwá ſlupi.

werset: 16Vcżynił też y dwie mákowki á kápitelle ktore miáły ſtać ná wierzchu ſlupow/ vlane z miedzi: ieden kápitel ná pięć łokći w
kolumna: b
zgorę/ á drugi takieſz pięć łokći wzwyſz:

werset: 17a ná kxtałth y podobieńſtwo ſieći y łáncuſſkow ſpołem między ſobą dziwnym ſpoſobem poplećione. Obiedwie te mákowice ná ſlupy láne były. Siedm rzędow ſiathek było na kápitellu iednym/ á ſiedm ſiathek ná drugiem.

werset: 18Y dokonał ſlupow y dwu rzędow około wſſech ſiathek/ áby zákrywáły mákowice kthore były ná wierzchu z źiárniſtych iábłek.Thymże ſpoſobem vcżynił przy drugiey mákowicy.

werset: 19A kápitelle ktore były ná wierzchu ſlupow/ zrobione były ná kxtałt leliey w ſionce ná cżterzy łokćie.

werset: 20Y záſie ine mákowice ná wierzchu ſlupow z wierzchu podług miáry ſlupá przećiw ſiatkám. A rzędow iábłek ziárniſthych było dwie śćie około mákowice wtorey.

werset: 21Y poſtáwił te dwá ſlupy w ſionce kozćielney: A gdy poſtháwił ſlup po práwey ſtronie ſieniey: názwał ij imieniem Iáchin: Takież też wzwiodł ſlup drugi/ y wezwał imię iego Boás.

werset: 22A ná wierzchu ſlupow/ robotę ná kxtałt leliey poſtáwił: á thym ſpoſobem dokonána ieſt ſpráwá ſlupow.grafika
kolumna: a
2.Para: 4. Iere. 52.

werset: 23Vcżynił też Morze (álbo koćieł ná vmywánie) lane/ wſſerz ná dzieſięć łokci/ od kráiu iednego do drugiego/ okrągłe w koło: Pięć łokći wyſokość iego/ á obręcż ná trzydzieśći łokći opáſowáłá ie w koło.

werset: 24A rzezánie pod kráiem obchodziło ie/ dzieſiąćią łokći obtacżáiąc on koćieł: Dwá rzędy rzezánia rozmáitych Hiſtoryi ná nim były wylane.

werset: 25Y ſthało ono morze ná dwánaśćie wo=
kolumna: b
lech: z ktorych było obrocono trzech ku pułnocy/ trzech ná záchod ſlońcá/ trzech ku południu/ á trzech ná wſchod ſlońcá: á morze ná nich z wierzchu ſtáło: kthorych wołow wſſyſtkich zádki wewnątrz pod vmywádłem álbo Morzem ſkryli ſie.

werset: 26Amiáſzſſość tego Morzá byłá ná dłoń. A kray iego/ iákoby kray v cżáſſe/ y iáko rozwinioney leliyey bráło w ſie tho Morze dwá tyſiącá miar/ ktore zową Batow/ á trzy tyſiące metret.

BbVlałstrona: Bb3v

Trzećie Kxięgi Krolewſkie.
rozdział: 9

kolumna: a
2.Para: 8.
werset: 10A gdy iuſz wyſſlá dwádzieśćiá lath iáko był zbudował Sálomon dwá domy/ to ieſt dom Páńſki/ y dom Krolewſki:

werset: 11zá dodawanim Hiry Krolá Tyrſkiego drzewá Cedrowego/ y Iodłowego/ y złotá ná wſſyſthko kcżemu było potrzebá:
2.Para: 5.
Tedy Krol Sálomon/ dał Hirámowi dwádzieśćiá miáſtecżek w źiemi Gálileyſki.

werset: 12Wyiáchał thedy Hirám z Thyru/ ná oglądánie miáſtecżek ktore mu był dał Sálomon/ y niebyły mu kmyſli/

werset: 13tedy rzekł: Teſz tho ſą miaſtá ktoreś mi dał bráćie?Y przezwał ie Chábul/ áż do dziſieyſſego dniá.

werset: 14Tedy poſlał Hirám Krolowi Sálomonowi ſto y dwádzieśćiá cętnarow złotá.

werset: 15Tá ieſt ſumá nákłádow/ ktorą náłożył Krol Sálomon ná budowánie domu Páńſkieo / y domu ſwego y Mello/ y muru Ierozolimſkiego/ y ná Heſer/ Mágeddo/ y Gázer.

werset: 16Fáráo záś Krol Egyptſkiey/ wyiáchał y dobył á wźiął miáſto Gázer/ y wypalił ie: á lud Chánáneyſki kthory w mieśćie mieſzkał wybił: y dał ie zá wiáno corce ſwey ktora byłá zá Sálomonem.

werset: 17Tákże Sálomon zbudował Gázer/ y Bethoron niſzſſe/

werset: 18y Bááláth/ y Pálmirę w źiemi puſthey.

werset: 19A wſſyſtkie miáſtecżká kthore kniemu przyſluſzáły/ á beły bez muru/ obmurował: ták że y miáſtecżká wozom/ y miáſtá iezdzcom y co mu ſie kolwie lubiło budowáć w Ieruzálem/ y ná Libanie/ y we wſſyſtkiey źiemi Kroleſtwá ſwego.

werset: 20Záś teſz wſſyſtek lud ktory był ieſſcże zoſtał z Amoreycżykow/ z Etheycżykow/ z Ferezeycżykow/ z Heweycżykow y Iebuzeycżykow ktorzy nie ſą z ſynow Iſráelſkich/

werset: 21tych wſſech ſyny/ktorzy byli zoſtáli w źiemi/ to ieſt/ kthorych niemogli ſynowie Iſráelſcy wykorzenić: wſſyſtkie Sálomon pocżynił hołdowniki pod dánią/ áż po dziś dzień.
Leuit: 25. 1.Reg: 8.

werset: 22Z ſynow lepak Iſraełſkich/ żadnego nie vcżynił Krol Sálomon ſlużebnikiem/ ále byli ludem rycerſkim/ y ſlużebniki iego/ y Kxiążęty/ y Woiewodámi/ y Vrzędniki nád wozy y nád końmi.

werset: 23A było vrzędnikow ktorzy byli nád inymi v dworu Sálomonowego/ pięć ſet y pięćdzieſiąth/ ktorzy mieli lud pod ſobą/ á káżdy według ſwego powołánia á vrzędu roſkázował.
3.Reg: 7. 2.Reg: 5.

werset: 24Corká teſz Fáráonowá/ wyiácháłá z miáſtá Dawidowego do domu ſwego/ kthory iey był zbudował Sálomon: ná then cżás budował Mello.

werset: 25Offiárował theſz Krol Sálomon trzy kroć ná káżdy rok offiáry zupełne y ſpokoyne/ ná ołtarzu ktory był zbudował Pánu/ y kádził wonnymi rzecżámi przed Pánem: y dokonał kośćiołá.
2.Para: 4. 3.Reg: 22. 2.Para: 8.

werset: 26Nácżynił teſz Krol Sálomon okrętow w Aſyon Gáber/ ktore ieſt wedle Ahiláth ná brze=
kolumna: b
gu morzá cżerwoneo / w źiemi Idumeyſkiey.

werset: 27Y poſlał Krol Hirám w onych okręćiech ſlugi ſwoie/ męże w żeglárſtwie y koło morzá dobrze vmieiętne/ z ſlużebniki Sálomonowemi.

werset: 28Ci gdy przypłynęli do ziemie Offir/ nábrawſſy ſtąd złotá cżterzy ſthá y dwádzieśćiá cętnarow/ przywieźli do krolá Sálomoná.
Iere: 10.

rozdział: 10
Cap. 10.Sabá Krolowa przyiácháłá áby ſlyſzáłá mądrość Sálomoná Krolá/ ktorey ſie dziwiłá. Dáry mu dáłá/ y od niego wzięłá/ Tarcże złote pocżynił y Krolewſką ſtolicę bárzo nákłádną/ y o hoynośći iego. grafika
werset: 1
A
Le y Krolowa Sabá/ vſlyſzawſſy záwołánie á ſlawę Sálomonowę w imię Páńſkie/ przyiácháłá áby go ſkuſiłá w zágadkach.
2.Para: 9. Math: 12.

werset: 2Aprzyiáchawſſy do Ieruzálem z komańſtwem á ſtowárzyſtwem wielkim: y z bogáctwy/ y z wiełbłądy kthorzy nieſli ná ſobie źiołá/ złoto bárzo mnogie/ drogie kámienie/ przyſſlá do Krolá Sálomoná/ y mowiłá ſnim wſſyſtkie rzecży kthore miáłá w ſercu ſwym:

werset: 3y odpowiádał iey Sálomon ná wſſyſtkie rzecży ktore mu zádawáłá/ y niebyłá tá gadká/ ktorey by Krol nie wiedział/ á ná kthorą by iey nieodpowiedział.

werset: 4Obacżywſſy Krolowa Sabá mądrość Sálomonowę/ y dom ktory był zbudował/

werset: 5y potráwy ſtołu iego/ y mieſſkánia ſlużebnicże/ y porządek miedzy dworzány iego/ y ſzáty ich/ y podcżáſze/ y ofiáry zupełne ktore offiárował w domu Páńſkim/ práwie zmartwiáłá dziwuiąc ſie/

werset: 6y rzekłá ku Krolowi: Prawdáć iuſz bacźę ieſth/ com ſlyſzáłá w źiemi ſwey

werset: 7o mowách thwoich/ y o mądrośći twoiey: á niewierzyłám tym ktorzy mi powiádáli/dokądem ſámá nie przyſſlá/ á nieoglądáłá ſwemi ocżymá/ á doznáłám że mi tego połowicę niepowiedziano: Więtſſa ieſth mądrość twoiá/ y ſpráwy twoie/ niżli powieść kthorąm ſlyſzáłá.
strona: Bb5v

Trzećie Kxięgi Kroliewſkie.
rozdział: 13
werset: 4A gdy vſlyſſał
Krolstrona: Bb6

3.Regum.
Krol Ieroboam rzecż kthorą vcżynił mąż Boży przećiw ołtarzowi w Bethel/ wyćiągnał rękę ſwą od ołtarzá mowiąc: Imćie go. Y vſchłá wnet ręká iego ktorą był wyćiágnął przećiw niemu/ ani iey mogł záſie ku ſobie ſkurcżyć.

werset: 5Ołtarz ſie teſz rozpadł y popioł ſie z niego wyſuł/ podług známieniá ktore był powiedział mąż Boży w mowie Páńſkiey.

werset: 6Y rzekł Krol do męźá Bożego: Modl ſie Pánu Bogu twemu/ á proś go zamną/ żeby mi byłá vzdrowioná ręká moiá.
Exodi: 8. 9. et 10. Nume: 21. Acto: 8.
Y modlił ſie mąż Boży oblicżu Bożemu/ á vzdrowioná ieſt záſię ręká Krolewſka/ ták że byłá iáko pierwey.

werset: 7Y rzekł Krol do Mężá Bożego: Podź do mnie w dom/ á będzieſz obiedwal ſemną/ potym ćie dáruię.

werset: 8Odpowiedział mąż Boży Krolowi: Byś mi dał połowicę kroleſtwá twego/ nie poydę ſthobą/ áni będę iadł chleba áni będę pił wody ná tym mieſcu:

werset: 9bo mi ták przykazał Pan Bog gdy domnie mowił: Niebędzieſz iadł chlebá/ áni będzieſz pił wody áni ſie wroćiſz tąſz drogą ktorąś przyſſedł.
4.Reg: 5.

werset: 10Y odſſedł iną drogą/ á nie wroćił ſie oną ktorą był przyſſedł do Bethel.

werset: 11A w Bethel mieſſkał ieden ſtáry Prorok/ do kthorego przyſſedſſy ſynowie iego/ powiedzieli mu wſſyſtkie ſpráwy ktore był vcżynił mąż Boży w on dzień w Bethel/y ſlowá ktore mowił do Krolá/ powiedzieli wſſyſtko oycu ſwemu.

werset: 12Y rzekł im oćiec ich: ktorą drogą ſzedł záſie? Y vkazáli mu ſynowie iego ktorą drogą ſie wrácał mąż Boży ktory był przyſſedł z Iudá.

werset: 13Thedy rzekł ſynom ſwoim: Oſiodłayćie mi oſlá. Gdy oſiodłáli/ wſiadł

werset: 14y puśćił ſie zá mężem Bożym/ y nádiáchał go ſiedzącego pod Terebintem: Y rzekł kniemu: A thyś ieſt mąż Boży/ ktoryś przyſſedł z źiemie Iudá? Odpowiedział: Iam ieſt.

werset: 15Thedy rzekł do niego: Podź ſemną do domu/ ze zieſz trochę chlebá.

werset: 16Odpowiedział: Wroćić ſie á iść ſtobą niemogę/ chlebá teſz ieść/ áni wody pić ná thym mieſcu niebędę:

werset: 17bo mowił do mnie Pan w mowie Páńſkiey rzekąc: Nie będzieſz thám iadł chlebá/ áni wody pił/ áni ſie wroćiſz tą drogą/ ktorąś przyſſedł.

werset: 18Rzekł on Stáry do niego: Y iaćiem theſz prorokiem podobny tobie: Y Angioł theſz mi mowił w rzecży Páńſkiey/ mowiąc: W wiedź go záſię z ſobą do domu twego/ áby poiadł chlebá/ á nápił ſie wody. Zwiodł go

werset: 19y w wiodł go do domu ſwego: támże iadł chleb w domu iego/ y pił wodę.

werset: 20A gdy ſiedzieli zá ſtołem/ ſtáłá ſie mowá Páńſká ku temu prorokowi/ ktory go był wſtecż przywiodł do domu ſwego.

werset: 21Y záwołał ná mężá Bożego kthory był przyſſedł z Iudá/ mowiąc: Toć powiáda Pan Bog/ żeś niebył poſluſſny vſtham Páńſkim/ á nieſtrzegłeś
kolumna: b
porucżeńſtwá kthore tobie przykazał Pan Bog twoy/

werset: 22á wroćiłeś ſie/ y iadłeś chleb/ y piłeś wodę ná tym mieſcu/ ná kthorym przykazał ći Bog ábyś nieiadł chlebá áni pił wody: niebędzie pochowan śćierw twoy/ w grobie oycow twoich.

werset: 23A gdy ſie náiadł y nápił/ oſiodłał oſlá ſwego Prorok ktorego był on ſtáry wſtecż wroćił.
3.Reg: 20.

werset: 24A gdy odiechł/ podkáł go Lew ná drodze/ y vduſił go/ y leżáło ná drodze ciáło iego martwe/ á oſieł ſtał wedle niego/ Lew też ſtał przy ćiele vmárłego.

werset: 25Alić otho mężowie ći kthorzy ſſli mimo drogą/ vźryawſzy ćiáło martwe áno leży ná drodze/ y Lwá á on ſtoi przy ćiele: przyſzedſſy/ rozgłośili tę rzecż w onym mieśćie/ w kthorym on ſtáry Prorok mieſſkał.

werset: 26Co gdy vſlyſſał on Prorok ktorygo był wſtecż z drogi zwiodł/ rzekł: Mąż Boży tho ieſt/ kthory niebył poſluſzny ſlow Páńſkich/ przetoż dał go Pan Bog Lwu/ y zlamał go/ według ſlowá Páńſkieo ktore mowił iev :

werset: 27Y rzekł do ſynow ſwoich: Oſiodłayćie mi oſlá. A gdy mu oſiodłáli/

werset: 28iáchał y nálazł ćiało iego vmárłe áno leźy ná drodze/ á osłá y Lwá ſtoiące przy ćiele: Lew áni ćiáłá vmárłego żárł/ áni oſlá obráźił.

werset: 29Wziął tedy Prorok ćiáło mężá Bożego/ włożył ná oſlá/ á wroćiwſſy ſie przynioſl ie do miáſtá áby płákali nád nim.

werset: 30Y pogrzebł go w grobie ſwoim: y płákáli nád nim: Ach ách moy bráćie.

werset: 31A gdy go opłákáli/ rzekł do ſynow ſwoich: Gdyć vmrę pochowayćie mię w grobie w ktorym mąż Boży leży: wedle kośći iego położćie kośći moie.

werset: 32Boć záprawdę wypełniąſie ſlowá Boże/ kthore mowił w rzecży Páńſkiey przećiwko ołtarzowi ktory ieſt w Bethel/ y przećiwko wſſyſtkim Bożnicam bałwánow kthore ſą w mieśćiech Sámáryiey.
4.Reg: 23.

werset: 33Po thym vpominániu nie náwroćił ſie Ieroboám od drogi ſwoiey nágorſſey/ ále owſſem przeko nácżynił kapłanow báłwáńſkich z nápodleyſſego ludu: ktho iedno chćiał nápełniał rekę iego/ y ſtáwáł ſie kápłanem wyſokich.

werset: 34A z tey przycżyny zgrzeſzył dom Ieroboámow/ y wywrocon ieſth/ y wygłádzon z źiemie.

rozdział: 14
Cap. 14.Ahiás Prorok żenie Ieroboámowey prorokuie przyſzłe á złe rzecży/ o śmierći Ieroboámowego ſyná/ y ſámego/ O Nádábie Krolu/ O grzechach Iudſkich/ prze kthore Pan nieprzyiaćielá ná nie przepuścił/ kthory wyłupił kośćioł Boży w Ieruzálem/ O śmierći Roboámá y námiaſtku iego.
4.Reg: 8.
werset: 1
T
Egoż cżáſu rozniemogł ſie Ieroboámowi ſyn iego Abia.

werset: 2Tedi rzekł Ieroboám żenie ſwoiey wſtań odmieńże ſſáty/ by ćie nie
poznanostrona: Bb6v

Trzećie Kxięgi Kroliewſkie.
poznano byś byłá żoną Ieroboámową: idźże do Sylo/ gdzie ieſt Ahiás prorok kthory mi mowił/ że mam krolować nád tym ludem.
3.Reg: 11.
strona: Cc2v

Trzećie Kxięgi Kroliewſkie.
rozdział: 17
werset: 23Wziął tedy Eliaſz ono dziećię/ y znioſl ie z ſwego pokoyká ná doł/ dał ie mátcę iego/ rzekąc: Otoż żyw ieſt ſyn twoy.

werset: 24Y rzekłá niewiáſta do Eliaſſá. Terazem po thym poznáłá żeś ty ieſth mąż Boży/ á ſlowo Páńſkie w vſtach twoich prawdziwe ieſt.

rozdział: 18
Cap. 18.Eliaſz vczinił że deſzcz ſpadł na żiemię/ Abdiás ſto Prorokow żywił cżáſu głodu/ Offiáry offiárowáli kxiężá Bałwáńſcy/ y Eliaſz teſz: Eliaſſowę offiárę ogień zniebá żapalił/ á Báłwáńſkich nie/ Eliaſz pobił kxiędze báłwáńſkie/ á deſzcż vcżynił.
werset: 1
P
O wielu dni/ ſtháło ſie ſlowo Páńſkie do Eliaſſá/ roku trzećzieo / mowiąc: idż/ Vkaſzże ſie Achabowi/ ábym dał deſzcż ná źiemię.
Iácobi: 5.

werset: 2Szedł Eliaſz áby ſie vkazał Achábowi á był okrutny głod w Sámáryiey.

werset: 3Y wezwał Krol Acháb Abdiáſſá rządzcę á ſprawcę domu ſwego. A ten Abdias bał ſie Páná Bogá barzo.

werset: 4Abowiem gdy zábijałá Iezabel Krolowa proroki Páńſkie/ on zebrawſzy ich ſto/ pokrył ie w iáſkiniach pięćdzieſiąth a pięćdyeſiąt y podeymował ie á żywił chlebem y wodą.
Math: 10.

werset: 5Rzekł thedy Acháb do Abdiaſſá/ Idz do wſzyſthkich ſtudnic/ y do wſſyſthkich padołow/ áwobyſmy wżdy mogli kędy náleść tráwę/ á záchowáć konie y muły/ áby tak iuż do końcá dobytek nie záginął.

werset: 6Y rozdzielili miedzy ſie krainy ktore mieli ſchodzić: Acháb ſſedł iedną drogą/ á Abdias iną drogą oſobno.

werset: 7A gdyż był Abdyas ná drodze/ potkał ſie ſnim Eliaſz:ktory gdy go poznał/ vpadł ná oblicże ſwe/ y rzekl: Y tyżeś ieſt pánie moy/ Eliaſz?

werset: 8Iemu Eliaſz odpowiedziáł/ Ia. Idź/ powiedzże Pánu ſwemu/ Ieſt tu Eliaſz.

werset: 9A on rzekł: Cożem záwinił przećiwko tobie/ że mię wydáieſz ſlugę ſwego w ręce Achábowe żeby mię zábił?

werset: 10Zyw ieſth Pan Bog twoy/ że nie máſz iuż narodu áni kroleſtwo/ gdzieby nie ſlał Pán moy ćiebie ſſukáiąć: Aże wſzyſcy powiádáli: Niemáſz go v nas:Záwiązał káżdy narod y kożde Kroleſtwo przyſięgą/ przeto żeś nie był náleźion

werset: 11A teraz mnie każeſz/ Idź/ á powiedz Panu Ieſt tu Eliaſz.

werset: 12A ſkoro ia odeydę od ćiebie Duch Páńſki zánieſie ćie ná ine mieſce ktoreo ia nie wiem: á ia wſſedſſy powiem Achabowi/ więc ieſli ćie nie náydę tedy on mnie zábije: á ſluga thwoy boi ſie Páná Bogá wnet z młodośći ſwoiey.

werset: 13A zać nie oznáymiono tobie Pánu memu/ com vcżynił gdy mordowáłá Iezábel Krolowa Proroki Páńſkie/żem záchował ſkrywſſy ſtho mężow prorokow Páńſkich/ pięcdzieſiąt á pięćdzieſiąt po iáſkiniách/ y żywiłem
kolumna: b
ie/ chlebem y wodą?

werset: 14A thy teraz mnie mowiſz/ Idz/ á powiedz Panu twev / Ieſt tu Eliaſz: áby mie tym rychley żábił

werset: 15y/ rzekł Eliaſz: Zyw ieſt Pan Zaſtępow/ przed kthorego oblicżym ſtoię/ żeć ſie dziś Achábowi vkażę:

werset: 16Szedł tedy Abdiás przećiwko Achábowi/ y oznaymił mu: I przyſzedł Acháb na przećiw Eliaſſowi.

werset: 17A gdy go vyzrzał/ rzekł: A tyżeś to ieſt co burzyſz lud Iſráelſki?

werset: 18On mu odpowiedział: Nie iam záburzył á záſmućił lud Iſraelſki/ ále ty/ y dom oyca thwego/ żeśćie opuśćili roſkazánia Páńſkie/ á vdáliśćie ſie zá Báálim.

werset: 19Wſzákoſz iednák poſli theras/ á zgromadz ku mnie wſzyſtek lud Iſráelſki ná gorę Kármelu/ y proroki báálowe kthorych ieſt pułpiętá ſtá: y Gáiowe proroki cżteryſthá/ ktorzy iádáią z ſtołu Iezábel.

werset: 20Poſlał Achab do wſzyſtkich ſynow Iſráelſkich/ y zgromádził Proroki one ná gorze Kármelu.

werset: 21Przyſtąpiwſzy tedy Eliaſz do wſzyſtkiego ludu Iſráelſkiego/ rzekł: Y dokądże będziećie chromi ná obie ſtronie? Ieſliże Pan ieſth Bogiem/ náſláduyćieſz go: á ieſli Báál/ idzćieſz zá nim.
Amos: 7. Iere: 4. Ioſue: 24.
Nie odpowiedział mu ná to lud Iſráelſki ni ſlowá.
Roma: 11.

werset: 22Potym rzekł záſie Eliaſz do ludu: Iam ieden ſam zoſtał Prorok Páńſki/ á prorokow Báálowych/ ieſt cżteryſtá y pięćdzieſiąth mężow: á prorokow też leśnych ieſt cżtery ſtá.

werset: 23Niechaſz nam będą dáne dwá woły: Niechaſz ſobie eni obiorą wołu iednego/ á zrąbawſzy go w kęſy/ niechay wlożą ná drwá/ ogniá niepodkłádáiąc: A iá też rozſiekam drugiego wołu ná ſſthuki/ y włożę ná drwá/ á ogniá nie podłożę.

werset: 24Wzywayćieſz wy imion Bogow wáſſych: á ia będę wzywał imieniá Páná Bogá ſwego. A Bog ktory wyſlucha przez ogień/ ten niechay będzie Bogiem. Odpowiedziáł wſſyſtek lud/ y rzekł: Bárzo dobry ieſt wyrok/ ktory powiedział Eliaſz.

werset: 25Rzekł tedy Eliaſz prorokom Báál. Obierzćie ſobie wołu iednego/ vcżyńćież wy pierwey/ bo was więcey ieſt: iuż wzywáycie imion Bogow wáſſych/ á ogniá nie podkłádayćie.

werset: 26Ktorzy gdy wżięli wolu/ ktorego im był dął/ offiarowáli go y wzywali imieniá Bááłowego pocżąwſſy od záránku áż do południá/ mowiąc: Báál wyſluchay nas. A nie było áni głoſu/ áni ktho by im odpowiedział: y ſkákáli przez ołtharz ktory byli vcżynili.

werset: 27A gdy iuż było południe: ſſydził á pośmiewał ſie ſnich Eliaſz/ mowiąc: Wołayćie iedno więtſſym głoſem: Boć wáſz Bog ieſt/ á podobno też teráz ſkiem mowi/ álbo ieſth gdzie w goſpodzie/ álbo ná drodze/ álbo też ſpi/ trzebá go obudzić.
strona: Cc5

3.Regum.
rozdział: 21
werset: 20Tedy rzekł Acháb do Eliaſzá: Zażeś mie kiedy náłazł nieprzyiaćielem tobie? Ktory rzekł: Nálazłem/ w ten ſpoſob yżeś ſie záprzedał ábyś cżynił zło przed obłicżnośćią Páńſką. Toć powiáda Pan Bog:
4.Reg: 9. Oſe: 1.

werset: 21Otho ia przywiodę ná ćię złe rzecży/ y wyżnę potomſtwo twoie/ y wybiję z rodu Achábowego więźniá/ y ná oſtátecżnieyſſego z Iſráelá/ áż do mokrzącego ná śćiánę:

werset: 22y vcżynię dom twoy/ iáko dom Ieroboámá ſyná Nábáthowego/ y iáko dom Báázy ſyná Ahiáſowego: żeś ták cżynił/ ábyś mię ku gniewu poruſſył/ y przywiodłeś o grzech lud Iſráelſki.

werset: 23Ale y o Iezabel mowił Pan/ rzekąc: Pśi będą żrzeć Iezabel ná polu Iezráhel.
4.Reg: 9. 3.Reg: 14. 15. et 16. 1.Mach: 1.

werset: 24Ieſli vmrze Acháb w mieśćie/ ziedzą go pśi: A ieſli vmrze ná polu/ rozthárgáią go ptacy powietrzni/

werset: 25á ták niebył żaden táki drugi iako Acháb/ ktory záprzedan ieſt áby cżynił złe przed oblicżnośćią Páná Bogá: Bogo podeſczwáłá Iezabel żoná ieo /

werset: 26y ſtał ſie obrzydliwym/ ták dálece/ że ſie vdał zá Báłwány ktorych byli nácżynili Amoreycżykowie/ á ktore był wyplenił Pan Bog przed oblicżym ſynow Iſráelſkich.
Nume: 21

werset: 27A gdy vſlyſſał Achab te mowy/ rozdárł ná ſobie odzienie/ á oblokł ſie we włoſienice/ y pośćił/ á ſpał ná worze/ y chodził zwieſiwſſy głowę.

werset: 28Y ſtháłá ſie záś rzecż Páńſka do Eliaſzá Thezbitcżyká/ mowiąc:

werset: 29Widziałżeś Achábá/ iáko ſie vpokorzył á poniżył przedemną? Przetoż ponieważ że ſie thák vpokorzył á poniżył dla mnie/ iuſz nieprzywiodę thych złych rzecży nań zá żywotá iego: Ale zá dni ſyná iego/ przywiodę te złe rzecży ná rod iego.

rozdział: 22
Cap: 22.Ziácháli ſie ſpołu Krol Acháb y Iozáphát áby ćiągnęli ná woynę/ Prorocy fáłeſſni fortunne rzecży obiecowáli/ á Micheaſz niefortunne/ y był przeto wſádzon do kazni/ á żábit Acháb ná tey woynie.
werset: 1
A
Gdy iuſz minęły trzy láthá w ktore niebyło woyny miedzy Syryą y Iſráelem:

werset: 2Trzećiego roku prżyiáchał Krol Ioſáffát Iudſki do Krolá Iſráelſkiego.
2.Par: 28.

werset: 3Y rzekł Krol Iſráelſki do ſlużebnikow ſwoich.Coſz za niewiećie iż náſſe ieſt Rámoth Gáláád cżemuſz ták zániedbawamy dobyć go záś z ręki Krolá Syriyſkiego?

werset: 4Y rzekł do Ioſáphátá Poiedzieſz teſz ſemną ná woynę do Rámoth Gáláád?
4.Reg: 3.

werset: 5Odpowiedział Ioſáphát Krolowi Iſráelſkiemu: Iáko ia ieſtem/ ták y ty/ á lud moy y lud twoy iedno ſą/ takieſz iezdni moi y iezdni twoi. Y rzekł Ioſáffáth do Krolá Iſráelſkiego: Proſzę cie/ popytay ſie pierwey dziś ná ſlowá Boże.
1.Reg: 23. 2.Reg: 2 et 21.

werset: 6Zgromádził tedy Krol Iſráelſki proro
kolumna: b
kow około cżtherzy ſthá mężow/ y rzekł do nich: Mam ſie puśćić á wyiácháć ná woynę do Rámoth Galáád/ cżyli mam themu dáć pokoy.
3.Reg: 18.
Ktorzy mu odpowiedzieli: Wyiedź/ dać ie záiſte Pan w ręce Krolewſkie.

werset: 7Y rzekł Ioſáffát: Niemáſz tu kthorego proroká Páńſkiego/ ábyzmy zopytáli przezeń?

werset: 8Y rzekł Krol Iſráelſki do Ioſáffáth: Zoſtał ieſſcże mąż ieden/ przez kthorego możemy ſpytháć Páná/ále iać go mam w nienawiśći/ że mi nic dobrego nie prorokuye/ á owſſem záwżdy źle/ zowią go Micheaſz ſyn Iemlá. Rzekł Ioſáffát do nieo: Niemow ták Krolu.

werset: 9Wezwał tedy Krol Iſráelſki komorniká iednego/ y rzekł mu: Poſpieſz ſie/ przywiedzże mi Micheaſzá ſyná Iemlowego.

werset: 10A Krol Iſráelſki/ y Iozáffáth Krol Iudſki/ ſiedzieli káżdy ná ſtolicy ſwey Krolewſkiey/
2.Par: 18.
oblokſſy ſie w ſzáty Krolewſkie/ ná placu wcdle brany Sámáriyſkiey/ á wſſyſcy prorokowie prorokowáli przed nimi.

werset: 11Vdziáłał theſz ſobie Sedekiaſz ſyn Chánáán rogi żelázne/ y mowił: To mowi Pan Temi rogámi żeláznemi będzieſz przemiátał źiemię Syriyſką/ áleſz ią ſkáźiſz.

werset: 12A wſſyſtcy prorokowie iednoſtáynie prorokowáli/ mowiąc: Wyiedź Krolu do Rámoth Gáláád/ á iedź fortunnie/ á dać ie Pan w ręce twoie.

werset: 13A poſeł ktory był ſzedł po Micheaſzá/ mowił do niego rzekąc: Otho wſſyſtcy prorokowie iednoſtháyną nową/ wſſyſtko dobre prorokuią Krolowi/ zgodź ſie teſz thy ſnimi/ á mow takieſz dobre rzecży.

werset: 14Rzekł do niego Micheaſz: Zyw ieſth Pan Bog/ iż cokolwiek mi Pan powie/ to będę mowił.
2.Par: 18.

werset: 15Y przyſſedł do Krolá/ y rzekł do niego Krol: Micheaſſu/ mamyli wyiácháć do Rámoth Gáláád ná woynę/ czyli dáć temu pokoy?Kthoremu on odpowiedział. Iedź/ á ćiągni forthunnie/ bo dać Pan Bog nieprzyiaćielá w ręce Krolewſkie.

werset: 16Y rzekł záś Krol do niego: Po wtore y po trzećie po przyſiegam ćię/ byś mi nic niepowiádał iedno co ieſt prawdá/ w imię Páná Bogá.

werset: 17Toż on rzekł: Widziałem wſſyſtek lud Iſráelſki/ á on ſie rozbieżaał po gorách/ iákoby owce gdy páſterzá niemáſz: Y rzekł Pan: Niemáią ći Páná/ niechże ſie każdy náwroći do domu ſweo w pokoiu.

werset: 18Rzekł tedy Krol Iſráelſki ku Ioſáffátowi: Zażem ći niepowiedział/ żeć on mnie nigdy nic dobrego nie prorokuie/ iedno záwżdy co złego?

werset: 19A on ieſſcże ktemu przydáiąc/ rzekł: A przethoſz ſluchay coć mowi Pan: Widziałem Páná ſiedzącego ná máieſtaćie ſwoim/ a wſſyſtek zaſtęp niebieſki przy nim ſthoiący ná práwicy y ná lewicy:
2.Par: 18.
Y rzekł Pan: Y ktoſz zwiedzie Achábá krolá Iſráelſkiego by miał wyiácháć do Rá=
moth Gá=strona: Cc5v

Czwarte Kxięgi Kroliewſkie
moth Gáláád/ żeby tám zginął?
strona: Ddv

Czwarte Kxięgi Krolewſkie.
księga: 4.Reg
rozdział: 3
werset: 4A Meſá Krol Moábſki/ chował bydła bárzo wiele/ y płáćił Krolowi Iſráelſkiemu ſto tyſięcy báránkow/ y ſto tyſięcy báránow poſpołu z wełną ich.

werset: 5Ale ſkoro vmárl Acháb/ zrzuſſił á złamał przymierze ktore miał z Krolem Iſráelſkim.
4.Reg: 1.

werset: 6Wyiáchal tedy Krol Iorám w on dzień z Sámáryey/ y zlicżył wſſyſtek lud Iſráelſki.

werset: 7Y poſlał do Ioſáffátá Krolá Iudſkiego/ mowiąc: Krol Moábſki odſthąpił odemnie/ wyiedź ſemną przećiwko niemu ná woynę.On odpowiedział: Wyiádę/ ktory moy ieſt/ ten teſz twoy ieſt: lud moy/ lud twoy: Y konie moie/ ſą konie twoie.
3.Reg: 22.

werset: 8Y rzekł: Ktorą drogą poćiągniemy? On mu odpowiedział: Puſſcżą Idumeyſką.

werset: 9Ciągnęli tedy Krol Iſráelſki/ Krol Iudſki/ y Krol Edom/ y obiácháli drogę zá ſiedḿ dni/ á niemieli wody w woyſku/ áni bydłu ktore zá nimi gnano.

werset: 10Y rzekł Krol Iſráelſki: Och biádá/ biádá/ biádaż nam/zgromádził nas Pan Bog trzech Krolow/ by nas wydał w rece Moábſkie.
3.Reg: 22.

werset: 11Y rzekł Ioſáffát: Ieſtli thu gdzie Prorok Páńſki/ ábyſmy proſili Páná Bogá przezeń? Tedy odpowiedział ieden z ſlug Krola Iſráelſkiego/ Ieſt thu Elizeuſz ſyn Sáffátow/ co więc nálewał wody ná ręce Eliaſſowe.

werset: 12Y rzekł Krol Ioſáffát: Ieſt przy nim mowá Páńſká. Y zeſſli do niego Krol Iſráelſki/ y Ioſaffát Krol Iudſki/ y Krol Edom.

werset: 13Y rzekł Elizeuſz do Krolá Iſráelſkiego: Co ty maſz ſemną? Idź do prorokow oycá ſwego/ y máthki thwoiey. Krol przed ſie Iſráelſki rzekł kniemu: Cżemu Pan zgromádził thych trzech Krolow/ żeby ie wydał w ręce Moábſkie?

werset: 14Odpowiedział Elizeuſz: Zywie Pan Zaſthępow przed kthorego oblicżnośćią ſtoię/ że bych ſie nie wſtydził oblicża Ioſáffát Krolá Iudſkieo / nie ſluchałbym ćie/ ánibym ná ćie poyźrał.

werset: 15Ale iuż theraz przywiedzćie mi ſpiewaká.A gdy śpiewał on śpiewak (pſálmy Boże) ſtáłá ſie nád nim ręká Boża/ y rzekł:

werset: 16Tho mowi Pan/ zdziáłayćie przy tym ſtrumieniu doły yprzykopy.
3.Reg: 17. et 18.

werset: 17Bo thák powiáda Pan. Nieużrzyćie wiátru/ áni dżdżá/ á tho łożyſſko będzie pełne wody/ y będziećie pić/ y wy ſámi/ y cżeladz wáſſá/ y dobytki wáſſe.

werset: 18A ieſſcżeć ná thym nieprzeſtáie dobroć Páńſka: ále ieſſcże nád tho da Pan Bog niepryiaćielá wáſſego Moábcżyká w ręce wáſſe.

werset: 19Y dobędziećie káżdego miáſthá obronnego/ á ſkáźićie káżde miaſto wyborne/ y káżde drzewo dawáiące owoc wytniećie/ y wſſyſtkie ſthudnie záſypiećie/ y káżdą rolą co wybornieyſſą zámiecećie kámieńmi.
Deu: 20.

werset: 20A gdy było ráno/ gdy mieli zwyczay of=
kolumna: b
fiary offiarować/ álić wody przypłynęły po drodze Edomſkiey/ y nápełnioná ieſth źiemiá wodámi.

werset: 21A wſſyſcy Moábitowie vſlyſſawſſy/ że przyćiągnęli trzey Krolowie áby ná nie wálcżyli/zwołáli wſſyſtki boiowniki/ ktorzy wſſyſcy byli przepaſáni rycerſkiem páſem po wierzchu/ y ſthanęli ná ſwych gránicach.

werset: 22A wſthawſſy ráno/ gdy iuż ſlońce wzeſſlo nad wodámi/ vźrzeli Moábitowie przećiwko ſobie wody cżerwone iáko krew/

werset: 23y rzekli: Krew to ieſt od mieczá/ pewnie ći tám Krołowie boiowáli przećiw ſobie/ y poſiekli ſie ſámi miedzy ſobą ieden drugiego: á thák teraz że ſie miey ku korzyśći ludu Moábſki.

werset: 24Y rzućili ſie do obozu Iſraelſkiego:A ruſzywſſy ſie lud Iſráelſki poraźił Moábity: á oni wnet vćiekli przed nimi. Przyćięgnęli potym ći co byli zwyćiężyli/ y pobili Moábity/

werset: 25y miáſtá ich pokáźiłi:/ y káżdą rolą co lepſſą kámieńmi zámiotáli: y wſſyſtkie ſtudnie záſypáli/ y wſſyſtkie drzewá owocne wyćięli/ ták że tylko parkány lepione zoſtáły: Y obtocżyli miáſto proczárzmy/ á wielką cżęść go zburzyli.

werset: 26Co gdy vźrzał Krol Moábſki/ że iego nieprzyiaćiele przemogły/wźiął z ſobą ſiedm ſeth mężow z miecźmi/ áby ſie wdárli do Krolá Edom/ ále niemogli.

werset: 27Pochwyćiwſzy potym ſyná ſwego pierworodzonego/ ktory miał po nim krolowáć/ offiárowal go zupelną offiárę na murze: Y ſtháło ſie rozgniewánie wielkie w ludu Iſráelſkim/ y tudzieſz wnet odćiągnęli od niego/ y wroćili ſie do źiemie ſwoiey.

rozdział: 4
Cap: 4.Cudá kthore Elizeuſz vczynił/ Oleiu rozmnożenie/ Nie płodney porodzenie/ Vmárłego wſkrzeſſenie/ karmie gorzkiey w ſlodkie obrocenie/ y chlebá przyſporzenie.
werset: 1
N
Iewiaſtá iedná z żon Prorockich wołáłá ná Elizeuſſá/ mowiąc: Sługá twoy/ á mąż moy vmárł/ á ty ſam wieſz że ſlużebnik twoy bał ſie Páná Bogá: Otoż teras przyſſedł ná mię wierzyćiel y chce mi wźiąć w długu dwu ſynow moich/ áby mu ſlużyli.

werset: 2Rzekł do niey Elizeuſz: Coż chceſz po mnie żebymći vcżynił? Powiedzże mi co maſz w twym domu?Oná odpowiedziáłá: Niemamći nic vbogá ſlużebnicá twoiá w domu moim/ iedno trochę Oleiu cobych ſie im máżáłá.

werset: 3Rzekł iey: Idż/ nápożycżayże od wſſech ſąſiadow ſwoich nacźynia prożnego nie máło.

werset: 4Wnidźże á zámkni o ſobie drzwi/ gdy iuż wdomu będzieſz ty y ſynowie twoi: náleyże oleiu tego co maſz we wſſyſtkie ty ſędy/ á gdy pełne będą weźmieſz.

Szlástrona: Dd2

4.Regum.
grafika
werset: 5Szłá oná niewiáſtá/ y zámknęłá drzwi o ſobie y o ſyniech ſwoich: Oni dodawáli nácżyniá/ á oná nálewáłá.
strona: Dd4

rozdział: 7
werset: 5Powſtali tedy w wiecżor áby ſſli do woyſká Syriyſkiego. A gdy przyſſli do przodku obozu Syriyſkieo / nienálezli tám nikogo.
2.Mach: 5. Eſaie: 13.

werset: 6Bo był pan bog dopuśćił ná woyſko Syriyſkie/ że ſlyſſeli ſſum á trżaſk wozow y iezdnych/ y woyſká wielkiego: Y rzekli ieden do drugiego: Oto Krol Iſráelſki náiął ſokie przećiwko nam Krole/ Eteyſkiego y Egiptſkiego/ y przywiodł ie na nas.

werset: 7Ruſſywſſy ſie tedy w nocy/ vćiekli: zoſtáwiwſſy namioty/ konie/ y oſly w obozie: á ſámi vćiekly thylko chąc ſwe żywoty zá=
kolumna: b
chowáć.

werset: 8A ták gdy przyſſli oni trędowaći ná przodek obozá/ weſſli do iednego Namiotu/ támże iedli y pili: y zábráli z tamtąd Srebro/ złoto/ y ſſáty/ y ſſli precż á pochowáli the rzecży: y záś ſie wroćiwſſy/ ſſli do drugiego Namiotu/ tákże też z támtąd zábrawſſy/ pokryli.

werset: 9Y rzekli ieden do drugiego: Nie dobrze cżynimy/ ábowiem ten dzień ieſt dobrey nowiny.Ieſliż będziem milcżeć/ á nie powiemy áż ráno/ będziemy ze złośći karani: Podźmy oto/ á powiedzmy tę rzecz ná dworze Krolewſkim.

grafika
werset: 10A gdy iuſz przyſſli do brany mieyſkiey/ powiedzieli im mowiąc: Szliſmy byli do obozu Syriyſkiego/ y nienálezliſmy tám żadnego cżłowieká/ iedno thylko konie á oſly przywiązáne/ a namyoty rozbite.

werset: 11Szli tedy bronni/ y oznáymili to ná páłacu Krolewſkim wſſędy wnątrz.

werset: 12Krol powſtawſſy w nocy/ rzekł do ſlug ſwoich: Páwiádam wam coć to nam vcżynili Syriycżykowie/ Wiedzą dobrze żeſmy w wielkim głodzie/ przetoż wyſſli z obozu/ á pokryli ſie po polu/ thák ſobie mowiąc: Gdy ſie wytocżą z miáſtá/ poimamy ie żywo/ á pothym ſnádnie wnidziemy do miáſtá.

werset: 13Odpowiedzał ieden z ſlużebnikow ieo / Weżmi tę pięć koni ktora ieſzćże zoſtáłá w mieśćie/ boć ich iuż iácy thylo we wſſyſtkim ludu Iſráelſkim/ ine wſſyſtkie poiedziono/ á poſláwſſy/ możym ſie tego dowiedzieć.

werset: 14Przywiedziono tedi dwa konie/ y poſlał Krol do obozu Siriyſkiego/ mowiąc: Iedzćie/ wyſſpieguyćieſz.

werset: 15Kthorzy iacháli
kolumna: b
po nich áż do Iordánu: á otho wſſędy po drodze było pełno ſſat/ y nácżyniá/ kthore miotáli od ſiebie Syriycżykowie gdy ſobą trwożyli: Wroćiwſſy ſie poſlowie dáli ſpráwę Krolowi.

werset: 16Lud potym wytocżywſzy ſie rozerwał á rozebráł oboz Syriyſki: Y byl korzec mąki białey zá ieden Státer/ á dwá ięcżmieniá/ zá ieden ſtáter/ według ſlowá Páńſkiego.
4.Reg: 7

werset: 17A ono Kxiążę ná ktorym ſie Krol zwykł podpieráć/ poſtánowił był Krol w bronie: kthorego vtłocżyłá tłuſſcża w bronie/ y vmárł: według onego iáko mowił mąż Boży/ kiedy był Krol do niego ziechał.

werset: 18Y ſtáło ſie według mowy cżłowieká Bożego/ ktorą mowił do Krolá/ kiedy rzekł: Dwa korcá ięcżmieniá będą zá ieden Státer/ á korzec mąki Biáłey zá ieden Státer: o tymże cżáſie iutro/ w bronie Sámáriyſkiey:
strona: Dd6v

Czwarte Kxięgi Kroliewſkie.
rozdział: 10
werset: 32Zá thychże dni pocżął ſobie Pan cknąć á ſtyſkowáć nád Iſráelem: A przetoſz też poráżił ie Házáel we wſſech gránicach Iſráelſkich: pocżąwſſy

werset: 33od Iordanu ku wſchodu ſlońcá/ wſſyſthkę źiemię Gáláád/ y Gad/ y Ruben/ y Mánáſse/ od Aroer kthore ieſt nád ſtrumieniem Arnon/ y Gáláád y Bazan.

werset: 34A oſtátek ſlow Iehu/ y wſſyſtkie ſprawy/ y moc iego/ wypiſáne ſą w kxięgach Słow y dni Krolow Iſráelſkich.

werset: 35Y zaſnął Iehu z oycy ſwemi/ y pogrzebli go w Sámáriyey/ á po nim Krolował Ioáchaz ſyn iego/

werset: 36á dni wſſyſtkiego Krolowánia iego nád Iſráelem/ w Sámariyey/ ośm á dwádzieśćiá lat.

rozdział: 11
Cap. 11.Atália chcąc ſámá Krolowáć/ zbiłá ſyny Krolewſkie/ ále potym zá ſpráwą Ioiády kápłaná zábithá/ a Ioáz Krolem Iudſkim poſtánowion/ Kośćioł y obrázy Baal báłwáná popſowáne.
2.Par: 22.
werset: 1
A
Atália záś mátká Ochozyaſzowá/ vźrzawſſy że ſyn iey vmarł wſtáłá/ y pobiła wſſyſthko plemię Krolewſkie.

werset: 2Tedy Ioſábá ſioſtrá Ochoſiaſſowá wlaſná dziewká Krolá Iorám/ porwawſſy Ioaſa ſyná Ochoſyaſſowego/ vkrádłá go z poſrzodku ſynow Krolewſkich ktore zábijano y mamkę iego z komnáty gdzie legáli: y ſkryłá go prżed Atalią/ by go nie zábiłá.

werset: 3Y był przy niey ſſeść lat potháiemnie w domu Páńſkim. A Atália Krolowáłá ná źiemi ſiedm lat.
2.Par: 23.

werset: 4Siodmego roku poſlał/ ſobie Ioiáda kápłán/ po Rycerſthwo y Sethniki/ y w wiodł ie ſobie do kośćiołá Páńſkiego/ y vcżynił ſnimi ſmowę: á poprzyſiągſſy ie w domu Páńſkim/ vkazał im ſyná Krolewſkiego/

werset: 5Y przykazał im/ mowiąc: Tá ieſt rzecż ktorą maćie cżynić:

werset: 6Trzećia cżęść was niechay w nidzie w Sobbotę/ y niech trzyma ſtraż domu Krolewſkiego: A wtora trzećia cżęść/ niechay będzie v brány Seir:A oſthátnia trzećia cżęść niechay będzie v brány/ ktora ieſt zá mieſſkaniem Páweznikow: y będziećie ſthrzedz cżuynie domu Meſa.

werset: 7A dwie cżęśći z was wſſyſtkich ktorzy Sobbothę wychodzićie/ niechay będą ná ſtraży v domu Páńſkiego przy Krolu.

werset: 8Y obſtąpićie go/ máiąc oręża w rękach wáſſych. A ieſliby kto (obcy) wſſedł do zágrodzenia kośćielnego/ Nich będzie zábith: á będziećie przy Krolu ták wchodzącym/ iáko wychodzącym.
2.Par: 23.

werset: 9Y vcżynili Setnicy ná wſſem/ ták iáko im był roſkazał Ioiáda kápłan. A wziąwſſy s ſobą káżdy męże ſwoie
kolumna: b
ktorzy przychadzáli ná Sobbotę/ z themi ktorzy iuż ſſli po Sobboćie/ przyſſli do Ioiády kápłaná.

werset: 10A on im dał włocżnie y zbroie Krolá Dawidá/ ktore były w domu Páńſkiem.

werset: 11Y ſtánęli wſſyſcy máiąc oręża w rękach ſwoich po práwey ſtronie kośćiołá/ áż do lewey ſtrony ołtharzá y domu/ około Krolá.
Deute: 17.

werset: 12Y wywiodſſy onego Krolewicá/ włożył nań koronę/ y świadectwo: tákże ij vcżynili Krolem/ y pomázali: á kláſkáiąc rękomá/ mowili: Zyw bądz Krolu.

werset: 13Vſlyſſawſſy Atália zgiełk ludu bieżącego/ weſſlá miedzy tłuſſcżą do koſćiołá Páńſkiego/

werset: 14vżrzáłá Krolá ſtoiącego ná máieſtaćie według obycżáiu/ á przy nim ſpiewaki/ y trębácże/ y wſſyſtek lud źiemie weſelący ſie/ y trąbiący: Rozdárſſy ná ſobie ſwe ſſaty/ záwołáłá. Zbuntowánie/ ſprzyſiężenie.
2.Par: 23.

werset: 15Y przykázał Ioiádá Setnikom ktorzy byli nad woyſkiem/ rzekąc: wywiedzćie ią z kościołá/ á ktokolwie zá nią poydzie/ zábiyćie ij miecżem. Bo powiedział był kápłan: Niechay nie będzie w kośćieli Páńſkim zábitá.

werset: 16Y włożyli ná nię ręce/ y wypchnęli ią ná drogę kędy konie chodzą/ wedle páłacu/ y támże ieſt zábitá.
2.Par: 23.

werset: 17Vćżynił thedy Ioiádá kápłán przymierze miedzy Pánem/ y miedzy Krolem/ y ludem/ áby był ludem Páńſkim/ Y miedzy krolem y ludem.

werset: 19Wſſedł potym wſſytek lud do kośćiołá Báál/ y pokáźili ołtarze iego/ y obrázy bárzo podruzgotáli. Mátháná też kápłaná Báálowego zábili przed ołtarzem. Y poſtánowił Kápłan ſtraż przy domie Páńſkim.

werset: 19A wźiąwſſy Setniki/ y ſtrzelce/ y Páwezniki/ y wſſyſtek lud/ wyprowádzili Krolá z domu Páńſkiego/ y weſſli ná Páłac drogą ktora idzie do brony Páweznikow/ y poſádził ſie ná ſtolicy krolewſkiey

werset: 20Y był weſoł wſſyſtek lud źiemie/ y miáſtho ſie vſpokoiło.A Athália zábithá ieſt miecżem w domu Krolewſkim.

werset: 21W ſiedmi lat był Ioás/ gdy pocżął Krolowáć.
3.Reg: 1.

rozdział: 12
Cap: 12.Ioás ná opráwę kośćiołá Páńſkiego/ puśćił kápłanom pieniądze offiárne/ Házael Kroł Syriyſki chćiał obledz Ieruzálem/ Ioás Krol ſkárby kośćielne pobráwſſy/ dał mu áby odćiągnął od miáſtá: potym zábit od ſlużebnikow/ ponim zoſtał Krolem Amáſiás.
2.Par: 24:
werset: 1
S
Iodmego roku krolowánia Iehu/ począł Krolowáć Ioás: á Krolował cżterdzieśći lath w Ieruzálem.
3.Par: 26.

werset: 2Imię máthki iego Sebia/ z Berſábee. Y cżynił Ioás dobrze przed Pánem po wſſyſtkie dni w ktore go vcżył Ioiádá Kápłan.

werset: 3Wſſákoſz przedſię
Báłwá=strona: Ee

4.Regum.
Báłwánow ná gorách wyſokich nie pokáźił: Abowiem ieſſcże lud offiarował/ y zápały cżynił ná tych gorách wyſokich.
Exo: 30.
strona: Ee3

4.Regum.
rozdział: 16
werset: 8A gdy zebrał Acház ſrebro y złoto/ ktore mogło być náleźieno w domu Páńſkim/ y w ſkárbiech Krolewſkich: poſlał dáry Krolowi Aſyriyſkiemu.

werset: 9Ktory iednák przyzwolił woli iego: Bo iáchawſſy Krol Aſyriyſki do Dámáſſku/ zburzył ij/ y zágnał one ktorzy w nim mieſſkáli do Cyrenen/ A Ráſymá zábił.
Eſai: 8.

werset: 10Tedy iáchał Kroł Acház w drogę przećiwko Teglátffalázár Krolowi Aſyriyſkiemu do Dámáſſkuá gdy vyżrzał ołtharz w Dámáſku/ poſlał Krol Acház do Vryaſzá kápłaná fizerunk iego y podobieńſthwo/ według wſſelkiey roboty ieo.

werset: 11Y zbudował Vryáſz Kapłan ołtarz: ná wſſem ták iáko był roſkazał Krol Acház z Dámáſſku/ pierwey niżli przyiáchał Krol Acház z Dámáſſku/ wſſyſthko Vryaſz Kápłan ſpráwił.

werset: 12A gdy przyiáchał Kroł z Dámáſſku vyźrzawſzy ołtarz/ vcżynił mu poććiwość/ á przyſtąpiwſſy/ offiárował/ zupełne y ine offiáry

werset: 13y napoyne/y wylał krew (około ołtharzá) offiar ſpokoynych/ ktore był offiárował ná ołtarzu.
Eſai: 17.

werset: 14A ołtarz łepak Miedziány ktory był przed Pánem/ wynioſl zkośćiołá Páńſkiego/ y z mieſcá ołtarzowego: y poſtáwił go ná ſtronie pułnocney od ołtarzá.

werset: 15Przykazał teſz Krol Acház Vryaſſowi kápłanowi/ mowiąc: Ná wielkim ołtharzu offiáruy zupełne offiáry Báránkowe/ y zbożne wiecżorne/ y zupełne Krolewſkie/ y zbożne teſz iego/ thákże y zupełne offiáry od wſſyſtkiego ludu/ y zbożne takieſz/ y offiáry Napoyne/ wſſyſthkę krew zupełnych offiar/ tudzieſz y rąbánych/ ná nim wylewáć będzieſz. A ołtarz ten miedziány niech będzie gotowy ná wolą moię.

werset: 16Vdziáłał tedy Vryaſz Kápłan wſſyſthko tho co mu był przykazał Krol Acház.
3.Reg: 7.

werset: 17Pobrał pothym Krol Acház podſtáwki rythe/ y vmywadło kthore ná wierzchu było/y Morze złożył z wołow miedziánych ná ktorych ſtáło/ y poſtáwił ie ná pawimenćie kámiennym.

werset: 18Pokłádnicę też á ſkrzynię kośćielną Sobotnią ktorą był poſtáwił w kośćiele: y wchodzenie Krolewſkie zewnętrzne/ obroćił do kośćiołá Páńſkiego/ dla Krolá Aſyriyſkiego.

werset: 19A oſtátek tych rzecży kthore cżynił Acház/ wypiſáne ſą w kxięgách Slow y dni Krolow Iudſkich.

werset: 20Vmárł pothym Acház/ y pogrzebion z oycy ſwemi w mieśćie Dawidowym. A Krolował po nim Ezechiaſz ſyn iego.

rozdział: 17
Cap. 17.Sálmánázar pochodziwſſy Krolá Ozee Iſráelſkiego zágnał lud Iſráelſki do ziemie Aſyriyſkiey w niewolą/ á ziemię ich ſwym łudem oſádził/ ktore Lwi mordowáli/ Y poſlan im Kxiądz Iſráelſki áby ie vćżył zakonu Bożego.
werset: 1
R
Oku dwanaſtego Acház Krolá Iudſkiego/ Krolował Ozee ſyn Elá w Sámáryey nád ludem Iſráelſkim dziewięć lat.

werset: 2Y cżynił źle przed Pánem: ále niebył tháki iácy oni Krołowie Iſráelſcy ktorzy przed nim byli.

werset: 3Ná tego powſtał Sálmánázár Krol Aſyriyſki/ y ſtał ſie v niego Krol Ozee ſlugą/ á dawał mu dań.
4.Eſd: 13.

werset: 4A gdy doſſedł thego Krol Aſyriyſki/ że Ozee chcąc mu ſie wybić/ ſlał poſly do Suá Krolá Egiptſkiego/ áby więcey niedawał dani Krolowi Aſyriyſkiemu/ iáko był zwykł ná káżdy rok dáwáć: obległ go/ á poimawſſy/ wſádził go do ćiemnice.

werset: 5Z ieździł pothym y zdobywał wſſyſtkę źiemię iego/ potym przyćiągnąwſzy do Sámáriey/ leżał v niey trzy láthá.
4.Reg: 18. Eſai: 8.

werset: 6A dziewiątego roku Krolowánia Ozee/ dobył Krol Aſyriyſki Sámáryiey/ y zágnał lud Iſráelſki do Aſyryiey/ y oſádził ie w mieśćie Hálá/ y w Hábor przy rzece Goſán/ w mieśćiech Medſkich.

werset: 7Bo ták ſie ſtáło/ gdy ſynowie Iſráełſcy zgrzeſſyli przećiwko Pánu Bogu ſwemu/ ktory ie był wywiodł z źiemie Egyptſkiey/ z ręki Fáráoná Krolá Egyptſkieo : á chwalili Bogi cudze.
Exod: 14.

werset: 8Y chodzili według zwycżáiow onych Narodow/ kthore był wytráćił Pan Bog przed oblicżnośćią ſynow Iſráelſkich/ y krolow ich: że teſz tákieſz cżynili.

werset: 9Y przywodzili ſynowie Iſraelſcy ſkutki niedobremi Páná Bogá ſwego ku gniewu: y pobudowáli báłwanow ná gorách wyſokich we wſſech miáſthách ſwych/ od wieże Strożow áż do miáſtá obronnego.

werset: 10Y pocżynili ſobie ſlupy/ y láſy Báłwáńſkie ná káżdym wyſokim pagorku/ y pod wſſelkim drzewem gáłęźiſtym:

werset: 11y palali thám zápal wonnych rzecży ná ołtarzech/ ná kxtałth pogánow ktore był Pan Bog wyplenił od oblicża ich: Y cżynili ſlowá á ſpráwy bárzo złe przywodząc ku gniewu Páná Bogá/

werset: 12y ććili plugáſthwá/ o kthorych im był Pan bog przykazał áby ich niecżynili.
Deut: 4.

werset: 13A oſwiadcżał ſie Pan Bog ludu Iſráelſkiemu/ y ludu Iudſkiev / przez wſſyſtkie Proroki y widzące/ mowiąc:
Hiere: 25.
Odwroććie ſie od wáſſych drog bárzo złych/ á ſtrzeſzćie Przykazánia y Cerymoniy á obrzędow świętych moich/ według wſſego zakonu ktorym przykazał oycom wáſym: Y iákom poſyłał do was ſlugi moie Proroki.
Deut: 31 Malach: 3

werset: 14Ale oni przedſię niechćieli ſlucháć/ á owſzem zátwárdzili krzcżyce ſwoie/ iáko y oycowie ich/ kthorzy niechćieli być poſluſſni Pánu Bogu ſwemu.
strona: Ee5v

Czwarte Kxięgi Kroliewſkie.
rozdział: 20
werset: 6A przydam ieſſcże dniom twoim piętnaśćie lat: ále y z ręki Krolá Aſſyriyſkiego wyzwolę ćie/ y to miáſto/ y záſſcżycę to miáſto dla mnie/ y dła Dawidá ſlugi mego.

werset: 7Y rzekł Eſáiaſz: Przynieśćie mi bryłę Fyg: Ktorą gdy przynieſli/ przyłożyli ná wrzod iego y vzdrowion ieſt.

werset: 8Y rzekł Ezechiaſz do Iſáiaſſá: Ktore będzie známię iż mie Pan Bog vzdrowi/ á iſz mam wniść dniá trzećiego do koſćiołá Páńſkieo?
Eſai: 38.

werset: 9Y rzecże mu Iſáiaſz. To będzie známię od Páná że to ma vcżynić co mowił: Chceſz áby wſtąpił ćień (ſlonecżny ná zegárze) dzieſiąćią liniy: Cżyli áby ſie wroćił dzieſiąćią kárbow á ſtopniow?

werset: 10Y rzekł Eſechiaſz: Latwieć przyrość ćieniowi ná dzieſięć liniy á prętow/ áni chcę by tho było: ále żeby ſie wſpák wroćił dzieſiąćią kárbow.

werset: 11Wzywał tedy Iſáiaſz Prorok Páná Bogá: y wſtecżył cień przez dzieſięć liniy á prętow ktore iuż był záſſedł ná zegárze Acházowym/ wſtecż dzieſiąćią Kárbow.
Eccleci: 48. Eſai: 39.

werset: 12Tegoż cżaſu/ poſlal Berodach Báládan ſyn Baládánow Krol Bábilońſki/ liſthy y dary do Ezechiaſſa: bo byl vſlyſſał że zániemogł Krol Ezechiaſz.

werset: 13Y był rad Ezechiaſz gdy do niego przyiácháli/ (á z rádośći) okazał im dom wonnych źioł/ y złotho/ y ſrebro/ máśći rozmáite á ołeyki/ y dom krolewſki/ y co iedno miał w ſkarbiech ſwoich/ Nie było tego w domu y w mocy iego/ cżegoby im Krol Ezechiaſz nie vkazał.

werset: 14Przyſſedł tedy Iſáiaſz prorok do Krolá Eſechiaſſá/ y rzekł do niego: Co powiádáli ći mężowie? á ſkąd przyiácháli do ćiebie? Odpowiedział mu Eſechiaſz: Z dálekiey ſtrony przyiácháli do mnie/ z Bábilonu.

werset: 15A on odpowiedział: Coż widzieli w domu twoim? Rzekł Ezechiaſz: Co iedno ieſt w domu moim/ to widzieli: ták że też y w ſkárbiech moich niemáſz nic/ cżegoby nie widzieli.

werset: 16Tákże Iſáiaſz rzekł Eżechiaſſowi:
4.Reg: 24. et 25. Hier: 20.
Słuchay ſlowá páńſkieo /

werset: 17Prziydą oto te dni że wſſyſtkie te rzecźy ktore ſą w domu twoim/ będą zábráne do Bábilonu: ktorych náchowáli oycowie twoi do dziſieyſſeo dniá. Niezoſthánie nic/ Mowi Pan:

werset: 18ále y ſyny twoie ktorzi wynidą z ćiebie/ ktore będzieſz miał/ zábiorą/ á będą komorniki ná dworze Krolá Bábilońſkiego.
Danie: 1.

werset: 19Y rzekł Ezechiaſz do Iſáiaſſá: Dobrá ieſt mowá Páńſká/ kthorąś mowił: Niechaż będzie pokoy y prawdá zá dni moich.

werset: 20A ine mowy Krolá Ezechiaſſá/ y wſſyſtká moc iego/ y iako vvcżynił ſtaw/ y przywiodł wodę do miáſtá y w wiodl wodi the wſſyſthkie ſą nápiſáne w kxięgach Slow y dni Krolow Iudſkich.

werset: 21Y záſnął Ezechiaſz z oycy ſwemi. A Krolował po nim Mánáſſes ſyn iego.
2 Para: 32.


kolumna: b
rozdział: 21
Cap: 21.Mánáſſes Báłwochwálſtwá ſtroi/ dla tegoż Pan mu opowiedział/ że mial zgłádzić pokolenie Iudſkie y Ieruſálem/ Po nim Kroluie Amon/ á gdy tego ſludzy zábili/ Krolował Iozias.
2.Para: 33.
werset: 1
D
Wánaśćie lat miał Mánáſſes/ kiedy Krolowáć pocżął: A Krolował w Ieruſálem pięćdzieſiąt y pięć lat: Imię mátki ieo Háffſibá.

werset: 2Y cżynił złe rzeczy przed oblicżnośćią Páńſką/ wedlug obycźáiu Báłanow Pogáńſkich/ kthore był wygłádził Pan przed oblicżym ſynow Iſráelſkich.
3.Reg: 11. 4.Reg: 18.

werset: 3Y obroćił ſie w zad/ á pobudował wyſokośći/ ktore był pokáził oćiec iego/ y wywiodł ołtharze báálowe/ y nácżynił gáiow iáko y Acháb Krol Iſráelſki: y dawál cżeść á chwałę wſſyſthkiemu Rycerſtwu niebieſkiemu/ y ſlużył mu.

werset: 4Y wybudował ołtarze w domu Páńſkim/ o kthorym kośćiele rzekł był Pan: W Ieruzálem położę imię moie.

werset: 5Y nábudował ołtarzow wſſemu rycerſtwu niebieſkiemu (Gwiazdam/ Słońcu/ y Mieſiącowi)/ w obu ſieniach kośćiołá Páńſkiego.
4.Reg: 23.

werset: 6Y przewiodł ſyná ſwego przez ogień: y wieſſcżby ſtroił/ y pilnował latánia ptaſſego/ y nácżynił wieſſcżkow/ y zámnożył ie/ áby iedno cżynił źle przed Pánem/ á żeby go ku gniewu przywiodł.
Leuit: 20. Deut: 18. 4.Reg: 16.

werset: 7Y poſtáwił Báłwaná leśnego ktory był vcżynił/ w kośćiele Páńſkim/ o ktorym kośćiele mowił Pan do Dawidá/ y do Sálomoná ſyná iego:W thym kośćiele y w Ieruzálem/ ktorem ſobie obrał ze wſſyſtkich pokolen Iſráelſkich/ położę imię moie ná wieki.
3 Reg: 9.

werset: 8A iuſz więcey nie dopuſſcżę ruſſyć ſie nogam ludu Iſráelſkiego z tey źiemie/ ktorąm dał oycom ich: Wſſákże tym ſpoſobem będąli ſtrzegli ſkutkiem tego wſſyſthkiego com im przykazał/ y wſſyſtkiego zakonu/ ktory im roſkazał ſlugá moy Moizeſz.

werset: 9Ale oni byli niepoſluſſni áni ſlucháłi: ále dáli ſie zwieść Mánáſseſsowi/ áby cżynili źle nád wſſyſtkie Pogány/ kthore ſtárł Pan Bog przed ocżymá ſynow Iſráelſkich.

werset: 10Y mowił Pan w ręce ſlug ſwoich prorokow/ mowiąc: Ze Mánáſses Krol Iudſki vcżynił the nagorſſe brzythkośći/ nád wſſyſtkie złe rzecży ktore cżynili przed nim Amoreycżykowie/ á że theſz y lud Iudſki przywiodł w grzech á niecżyſtoty ſwe/ dla tego tho mowi Pan Bog Iſráelſki:

werset: 12Ze oto ia przywiodę złe rzecży ná Ieruzálem y ná pokolenie Iudá: iż kto ie kolwiek vſlyſzy/ zápiſzcży mu w obu vſſu.
Hier: 19.

werset: 13Y wyćiągnę ná Ieruzálem powrozek Sámáriyſki/ y ćiążą domu Achábowego: á zgłádzę Ieruzálem/ iáko więc ſczyráią z thablice co ná=
piſanostrona: Ee6

4.Regum
piſano: á ſthárſſy y zmywſſy obrocę y będę ná niey cżęſto kryſlał prątkiem.
strona: Ffv

Czwarte Kxięgi Krolewſkie.
rozdział: 25
werset: 7Tedy ſy=
ny Se=strona: Ff2

4.Regum.
ny Sedechiaſſowe przed nim pomordował/ á ſámemu ocży wyłupił: y związawſſy łáncuchámi/ záwiodł go do Bábilonu.

werset: 8Piątego kxiężycá/ dniá ſiodmeo / ten ieſt rok dziewiętnaſthy Krola Bábiłońſkiego: Przyſſedl Nábuzárdan Kxiążę woyſká/ ſlugá Krola Bábilońſkiego do Ieruſalem.
3.Reg: 9. 2.Para: 36. Ezech: 16.

werset: 9Y zápalił dom Páńſki/ y dom Krolewſki: y domy w Ieruzálem/ thák że wypalił wſſyſtkie domy w Ieruzálem.

werset: 10A Mury około Ieruzálem/ zburzył/ w około lud Cháldeyſki/ ktory był z Hetmanem.

werset: 11A oſtátek ludu ktory był w mieśćie zoſtał/ y zbiegi kthorzy byli vćiekli do Krolá Bábilońſkieo / y ine poſpolſtwo záwiodł á przenioſl Nabuzárdan Hetman.

werset: 12Tylko chudzinkę á robotnicżki zoſtawił/ winarze/ y oraćze.

werset: 13A ſlupy miedziáne/ kthore były w kośćiele Páńſkim/ y podſtáwki/ y Morze miedziáne ktore było w dov Páńſkim/ potłukłi Cháldeycżykowie/ y záwieżli wſſyſtkę miedż do Bábiłonu.

4.Reg: 20. Hiere: 27.
werset: 14Konwie też á gárnce miedźiáne/ y kielle y widły/ y cżáſſe/ y możdżerzyki/ y wſſyſtko nacżynie miedźiáne ktorych vżywáli ná poſludze/ zábráli.

werset: 15Takież y kádziełnice/ y bánie: ktore były żłote/ złote: á ktore ſrebrne/ ſrebrne: pobrał wſſyſtko Hetman:

werset: 16to ieſt/ ſlupy dwá/ Morze iedno/ y podſtáwki kthore był vcźynił Sálomon w kośćiele Páńſkiem: Wagi nie było miedźi wſſyſtkiego nacżynia.
3.Reg: 7.

werset: 17Ná ośmnaśćie łokći ieden ſlup był wyſoki: y Kápithell miedziány ná nim wyſoki ná trzy łokćie: y rzezánie ozdobne z źiárniſtemi iábłki ná kápitellu ſlupowym tho wſſyſthko miedziane: thákoweſz miał ochędoſtwo y przypráwy drugi ſlup.

werset: 18Poimał y wźiął też Hetman Sáráię kápłaná pierwſſego/ y Soffoniaſſá kápłaná wtorego/ y trzech wrotnych.

werset: 19Poimał theż y vrzędniká iednego z miáſtá/ kthory był przełożonym nád draby y pięć mężow z onych ktorzy ſtawáli przed Krolem/kthore zachwyćił w mieśćie: y Sofferá Hetmáná/ ktory więc cżwicżył nowouki woienne z ludu źiemie: y ſſeśćdzieſiąt mężow z poſpolitego ludu/ ktorzy byli náleźieni w mieſcie.
Hiere. 40.

werset: 20Te wſſyſtkie poimawſſy Nábuzardan
kolumna: b
Hetman/ wiodł ie do Krolá Babilońſkiego do Rebláthy.

werset: 21Y pobył ie Krol Bábilońſki á pozábiał ie w Rebláthá w źiemi Emmáth: y przenieſion á zágnan ieſt lud Iudſki z źiemie ſwoiey.

werset: 22A nád onym łudem ktory zoſtháwiono było w źiemi Iudſkiey/ ktory był wolno puśćił Nábuchodonozor Krol Bábilońſki/ poſtáwił Godoliáſſa ſyná Ahikám ſyná Sáffán.

werset: 23Co gdy vſlyſſeli wſſyſcy Hetmáni woyſk/ y ſámi y oni ludzie ktorzy byli przy nich/ to ieſt/ że Krol Bábilońſki przełożył ludu Godoliaſſá: przyſſli do Godoliaſſá do Máſffá: Iſmáhel Syn Náthánie/ Iohánnán ſyn Káree/ Sáráiá ſyn Tánehumet Netoffátytcżyk/ y Iezeniaſz ſyn Máácháty/ ći ſámi y towárzyſthwo ich.

werset: 24Y przyſiągł im Godoliaſz y towárzyſſom ich/ mowiąc: Nieobawayćie ſie/ ſlużyć Cháldeycżykom/ mieſſkayćie w źiemi/ á ſlużćie Krolowi Bábilońſkiemu/ tedy ſie będziećie mieć dobrze.
Hiere: 40. Hiere: 41.

werset: 25Y ſthálo ſie ſiodmego Kxiężycá/ przyſſedł Iſmáel Syn Náthániaſſá ſyná Eliſámowego z rodu Krolewſkiego/ á dzieſięć mężow ſnim: y zábili Godoliaſſá. ták że vmárł: thákże y żydy/ y Cháldeycżyki ktorzy z nim byli w Máſffá.

werset: 26Ruſſywſſy ſie tedy wſſyſtek gmin/ od máłego do wielkiego/ y Hetmani nád Rycerſthwem ſſli do Egitu/ boiąc ſie Cháldeycżykow.
Hiere: 52.

werset: 27Stáło ſie też roku trzydzieſtego y ſiodmego/ po przenieſieniu á záwiedzieniu Ioáchin Krolá Iudſkiego/ kxiężycá dwunaſtego/ dwádzieſtego y ſiodmego dniá/ tegoſz kxiężycá: Wynioſl Ewilmerodách krol Bábilońſki tego roku ktorego począł krolowáć ku gorze głowę Ioáchiná Krolá Iudſkiego z ciemnice:

werset: 28y mowił mu łáſkáwie: y wyſtáwił ſtolicę iego/ nád ſtolice inych Krolow ktorzy przy nim byli w Bábilonie:

werset: 29Y odmienił mu ſſáty kthore miał w ćiemnicy/ y iadał chleb záwżdy przed oblicżym iego/ przez wſſyſtkie dni żywotá ſwego.

werset: 30Obrok mu też poſtánowił y náznácżył bez przeſtánia á vſtáwicżny ktory mu dawano od Krolá ná káżdy dzień po wſzyſtkie dni żywotá iego.
1:
Koniec kxiąg Krolewſkich.grafika
Ff ijPo cży=
strona: Ff4

Paralipomenon.
księga: 1.Par
rozdział: 5
werset: 19Walcżyli ná przećiwko Agarenom: A Itureycżykowie/ y Naffis/ y Nodab

werset: 20dodáli im pomocy
Ff iiijY wy=strona: Ff4v

1.Páralipomenon.
Y wydani ſą w ręce ich Agareny/ y wſſyſtcy ktorzy byli przy nich/ iż Bogá wzywáli gdy ſie potykáli: y wyſluchał ie/ przeto iż weń wierzili.

werset: 21Y doſtáli wſſyſtkieo á pobráli w cżym oni władzą mieli: Wielbłądow pięćdzieſiąth thyſięcy/ Owiec dwie śćie y pięćdzieſiąt tyſięcy/ á oſlow dwá tyſiące/ á duſz człowiecżych ſto tyſięcy.

werset: 22Wiele ich teſz ránnych tám pádło: Abowiem byłá woyná Páńſka. Y mieſſkali ná ich mieyſcu áż do przenieſienia ábo záprowádzenia.

werset: 23Synowie tez połowice pokolenia Mánáſſe/ oſiedli źiemię od granic Baſán áż do Báál/ Hermon/ y Sánir/ áź do gory Hermon/ bo ich wielká łicżbá byłá.
Ioſue: 13.

werset: 24Y ci byli Kxiążęty domu rodziny ich: Effer/ Ieſy: Eliel/ Ezryel/ Ieremia/ Odoiá/ y Iedyel męźowie co mocnieyſſy y możnieyſſy/ á záwołáni Kxiążętá w fámiliach ſwoich.
4.Reg: 15. et 17.

werset: 25Ale opuśćili bogá oycow ſwoich/ y w niecżyſtoćie chodzili zá Bogámi ludzi they źiemie/ ktore zgládził bog przed nimi:

werset: 26Y wzbudził Bog Iſráelſki duchá Fuł Krolá Aſyriyſkiego/ y duchá Thelgáthffálnáſár Krolá Aſſurſkiego: y przenioſl Ruben/ y Gád/ y połowicę pokolenia Mánáſſe/ y prziwiodł ie do Láhelá/ y do Hábor/ y Ará y rzeki Goſán/ áż po dziś dźień.

rozdział: 6
Cap: 6.O Syniech Lewi ktorzy byli ſpiewaki/ á kthorzy Offiárowniki/ y o mieściech ktore mieli w pokoleniach Iſraelſkich.
Gene: 46. 1.Para: 24.
werset: 1
S
Ynowie Lewi: Gerſon/ Káát: y Meráry.

werset: 2Synowie Kááth/ Amrám/ Iſáár/ Hebron/ y Oziel.

werset: 3Synowie Amramowi: Aaron. Moiżeſz/ y Mária. Synowie Aaronowi: Nádáb/ Abiu/ Eleázár/ y Ithámár.

werset: 4Eleazár záś miał ſyná Fineeſsá: á Finees Abiſue/

werset: 5á Abiſue Bocci/ Bocci mial Ozy/

werset: 6Ozy Zácháriaſſá/ Zácháryaſz Meráiotá/

werset: 7á Meráiot Amáryaſá/ Amariás Achitobá/

werset: 8Achitob Sádoká/ Sádok Achimááſá/

werset: 9Achimáás Azáriaſſá/ Azáryáſz Iohánán/

werset: 10Iohánan też miał ſyná Azáriaſſá: á ten ieſt ktory vcżynił kápłáńſkiey powinnośći doſyć w domu Bożym kthory zbudował Sálomon w Ieruſálem.

werset: 11A thenże Azaryaſz miał ſyná Amáriaſſá/ Amáriaſz Achitobá/

werset: 12Achitob Sádoká/ Sádok Sellum/

werset: 13Sellum miał Helcia/ Helciaſz Azariaſzá/

werset: 14Azáriaſz Sáráiaſá/ Sáráias Iozedechá/ A Iozedech wſſedł kiedy przenioſl Pan Iudę y Ieruſálem przez ręce Nábuchodonozorá.
2.Para: 26. 4.Reg: 22. et 23. 4.Reg: 25.

werset: 16A ták ſynowie Lewi: Gerſon/ Kááth/ y Meráry.

werset: 17A te imioná ſynow Gerſon: Lobni y Semei.

werset: 18Synowie Kááth: Amram:
kolumna: b
Iſáár/ Hebron/ y Ozyel.

werset: 19Synowie Meráry: Moholi y Muſy.

werset: 20A te ſą narodowie Lewi podług fámiliey ich. Gerſon Lobni ſyn iego/ Iáháth ſyn iego/ Zámmá ſyn iego/ Ioáh ſyn iego/

werset: 21Addo ſyn iego/ Zárá ſyn iego/ Iethrái ſyn iego.

werset: 22Synowie Káát: Aminádáb ſyn iego/ Kore ſyn iego/ Aſyr ſyn iego/

werset: 23Elkáná ſyn iego/ Abiaſáff ſyn iego/ Aſyr ſyn iego/

werset: 24Tháhát ſyn iego/ Vriel ſyn iego/ Ozyaſz ſyn iego/ Saul ſyn iego.

werset: 25Synowie Elkaná: Amázái/ Ahimoth/

werset: 26y Elkáná.
1.Reg: 1.
Synowie Elkáná: Soffái ſyn iego/ Nahath ſyn iego/

werset: 27Eliáb ſyn iego/ Ierohám ſyn iego/ Elkáná ſyn iego.

werset: 28Synowie Samuelowi: pierworodzony Váſſeni/ y Abiá.

werset: 29A ſynowie Merári/ Moholy: Lobni ſyn ieo / Semei ſyn iego Ozá ſyn iego/

werset: 30Sámmaa ſyn iego/ Hággia ſyn iego/ Aſáiá ſyn iego.
1.Para: 26.

werset: 31Ci ſą ktore poſtáwił Dawid nád ſpiewaki domu Páńſkiego/ od tego cżáſu gdy poſtáwiona ieſt Archá:

werset: 32y poſlugowáli przed Przybytkiem Swiádectwá/ ſpiewáiąc áż Sálomon zbudował dom Páńſki w Ieruzálem: á ſtawáli według rzędu ſwoiego ná poſlugach.

werset: 33A ći lepak ſą kthorzy ſtali z ſyny ſwoimi/ z ſynow Káath/ Heman Kántor ſyn Ioelá/ ſyná Sámuelowego/

werset: 34ſyná Elkány/ ſyná Ierochám/ ſyná Eliel/ ſyná Tohu/

werset: 35ſyná Suff: ſyná Elkáná/ ſyná Máhát/ ſyná Amázái/

werset: 36ſyná Elkaná/ ſyná Iohel/ ſyná Azaryaſzá/ ſyná Soffoniaſſá/

werset: 37ſyná Tháhát/ ſyná Aſyr/ ſyná Abiáſáff/ ſyná Kore/

werset: 38Syná Iſáár/ ſyná Kááth/ ſyná Lewi/ ſyná Iſráel.
1.Reg: 1.

werset: 39Y brát iego Aſáff/ kthory ſtawał po práwey ręce iego/ Aſáff ſyn Báráchiaſſá/ ſyná Sámaa/

werset: 40ſyná Micháel/ ſyná Báſaiáſá/ ſyná Melchie/

werset: 41ſyná Athánái/ ſyná Zárá/ ſyná Adáiá/

werset: 42ſyná Ethan/ ſyná Zámmá/ ſyná Semei/

werset: 43ſyná Ieth/ ſyná Gerſon/ ſyná Lewi.

werset: 44A ſynowie Meráry bráćia ich po lewey ſtronie: Ethan ſyn Kuzy/ ſyná Abdi/ ſyná Máloch/

werset: 45ſyná Háſábiaſzá/ ſyna Amáziaſſá/ ſyn Helkie/

werset: 46ſyná Amáſái/ ſyná Boni/ ſyná Somer/

werset: 47ſyná Moholi/ ſyná muſi/ ſyná Merarij/ ſyna Lewi/

werset: 48Bráćia theż ich Lewitowie/ kthorzy byli zrządzeni ná wſſelką poſlugę przybytku domu Páńſkieo.
1.Para: 24. et 25.

werset: 49Aaron záſie y ſynowie iego/ palili zápal wonny ná ołtárzu zupełnych offiar/ y ná ołtharzu wonnych rzecży/na wſſelką ſpráwę Swiątnice ſwiętych: y żeby ſie modlili zá lud Iſráelſki/ podług wſzyſtkiego co był przykazał Moiżeſz ſlugá Boży.

werset: 50A ći ſą ſynowie Aaronowi: Eleázár ſyn ieo / Finees ſyn iego/ Abiſue ſyn ieo /

werset: 51Boccy ſyn iego/ Ozy ſyn iego/ Záráhia ſyn iego/

werset: 52Meráioth ſyn iego/ Amáriaſz ſyn ieo / Achitob ſyn iego

werset: 53Sádok ſyn iego/ Achimáás ſyn iego.

werset: 54Y Te ſą mieſſkánia ich po wſiach/ y krái
náchstrona: Ff5

1.Paralipomenon.
nách/ ſynow/ mowię/ Aaronowych/ podług rodzin Káathithow: bo im byli loſem przypádli.
strona: Ff6v

1.Paralipomenon.
rozdział: 11
2.Reg: 3.
werset: 15Y przyſſli trzey ze trzydzieśći kxiążąt ku ſkále/ w kthorey
był Da=strona: Gg

1.Paralipomenon.
był Dawid/ przy iáſkiniey Odollám/ gdy Filiſtynowie położyli ſie byli obozem w padole Ráffáim.

werset: 16A Dawid był ná twierdzey/ á ſtanowiſko Filiſtynow w Bethlehem.

werset: 17Y záchćiáło ſie Dawidowi wody/ y rzekł: O bj mi kto dał wody z cyſterny Betlehemſkiey/ ktora ieſt w bránie.

werset: 18Wnet ći trzey śrzodkiem woyſká Filiſtyńſkiego ſſli/ y nábráli wody z cyſtherny Bethlehemſkiey/kthora byłá w bronie/ y przynieſli ią do Dawidá żeby pił: ktory niechćiał iey pić/ ále racżey offiárował ią Pánu Bogu/

werset: 19mowiąc: Záchowáy Boże/ żebym przed oblicżnośćią Bogá moiego tho mial vcżynić/ áżebym miał krew tych mężow pić: bo z niebeśpiecżnośćią żywothow ſwoich/ przynieſli mi tey wody. Y dla they przycżyny niechćiał iey pić. To vcżynili ći trzey co mocnieyſſy.

werset: 20Abiſai tez brát Ioábow ten był kxiążęćiem trzech: y on wynioſl włocżnią ſwoię przećiwko trzem ſet kthore ránił/ á on był miedzy trzemi więcżſſego záwołánia/

werset: 21y miedzy thrzemi wtory známienithſſy/ y Kxiążę ich: wſſakże iednák trzech pierwſſych nie doſſedł.
2.Reg: 23.

werset: 22Bánáiás ſyn Ioiády mężá bárzo mocnego/ ktory wiele rzecży dokázował z Kábſeel. Then poráźił dwu Lwow Moábſkich: Tenże też zaſie idąc zábył Lwá w pośrzodku cyſterny zá śniegu.

werset: 23Y ten poráźil mężá Egiptſkiego/ kthorego wzroſt był ná pięć łokći/ á miáł włocżnią by Nawoy Tkacki: y z ſtąpił ku niemu z rozgą/ y vchwyćił mu wlocżnią ktorą trzymal w ręce/ y zábił go iegoż włocżnią.
1.Reg: 27.

werset: 24To pocżynił Bánáiá ſyn Ioiády/ ktory był miedzy trzemi mocnemi więcżſſego záwołánia/ pierwſſy miedzy trzydzieſtą/ wſſákoſz przedſie nie doſſedł onych thrzech:

werset: 25y vcżynił go Dáwid od vchá ſwego.

werset: 26A w woyſku co mocnieyſſy mężowie ći byli: Azáhel bráth Ioábow/ Elkánán ſyn ſtryia iego z Bethlehem/

werset: 27Sámmoth Aroritcżyk/ Helles Fálońcżyk/

werset: 28Irá ſyn Acceſſow z Tekui. Abiezer Anátotcżyk/

werset: 29Sobbochái Huſátcżyk/ Ilái Ahohites/

werset: 30Máhárái Nethoffátcżyk/ Heled ſyn Baaná Netoffáthcżyk/

werset: 31Ethai ſyn Rybái z Gábáát ſynow Beniámin/ Bánáiá Fáráthomcżyk/

werset: 32Hurái z ſtrumieniá Gaas/ Abiel Arbáthcżyk/ Azmoth Bauramcżyk/ Eliábá Sálábońcżyk/

werset: 33Synowie Aſsem Gezońcżyk/ Ionáthán ſyn Sage Ararcżyk/

werset: 34Ahiám ſyn Sáchar Arárcżyk/

werset: 35Eliffál ſyn Vrow/

werset: 36Heffer Mecherátcżyk/ Ahiá Fełońcżyk/

werset: 37Hezro z Kármelu/ Maarai ſyn Azbáiow/

werset: 38Ioel brát Náthanow/ Mibahár ſyn Agáráiow.

werset: 39Selek Ammońcżyk/ Náhárái Berot
kolumna: b
czyk kopiennik Ioábá ſyná Sárwiey/

werset: 40Irá Iethreycżyk/ Gáreb Iethreycżyk/

werset: 41Vriaſz Hetheycżyk/ Zábád ſyn Oholi/

werset: 42Adiná ſyn Sizá Rubeńcżyk Kxiążę Rubenitow/ á przy nim thrzydzieśći:

werset: 43Hanán ſyn Maachá/ y Ioſáffát Mátháńſki/

werset: 44Ozya Aſtárotcżyk/ Sammá y Iehiel ſynowie Hothám Hárothcy

werset: 45Iedihel ſyn Sámry/ y Iohá brát iego Thoſáycżyk/

werset: 46Eliel Máhumcżyk/ y Ieribái/ y Iozáiá ſynowie Elnáem/ y Iethmá Moábćźyk Eliel y Obed/ y Iazyel z Máſobia.

rozdział: 12
Cap: 12.Kxiązętá wſſech Pokolenia kthorzy byli przyſſli do Dawidá/ áby go ſobie obráli Krolem/ the tu opiſuie.
werset: 1
C
I teź przyſſli do Dáwidá do Syceleg/ gdy ieſzcże vćiekał przed Saulem ſynem Cis/ kthorzy byli namocnieyſſy/ y co wybornieyſſy boiownicy/

werset: 2kthorzy ćiągnęli łuk/ y obiemá rękomá z pr oce kámienie ćiſkáli/ y vgadzáli ſtrzałámi: z bráćiey Saulowych z pokolenia Beniamin.
1.Reg: 27.

werset: 3Kxiążę Ahiezer/ y Ioás ſynowie Sámaá Gábáátcżykowie: y Iazyel y Ffálet ſynowie Azmotowi/ y Báráchá y Iehu Anátotſcy.

werset: 4Sámáiás też Gábáońcżyk mocnieyſſy miedzy trzydzieſthą y nád trzydzieſtą.Ieremiaſz y Ieheziel/ y Iohánán/ y Iezábád Gáderothcżykowie:

werset: 5y Eluzái/ Ierymuth/ y Baália/ y Sámária/ y Sáffácia Háruffitcżykowie.

werset: 6Elkáná/ y Ieſya/ y Azareel/ y Ioezer/ y Ieſbaan z Kárchim:

werset: 7Ioelá też/ y Zabádia ſynowie Ierohámowi z Gedor.

werset: 8Ale y z Gáddy zbiegli do Dawidá/ gdy ſie chował po puſzcżey/ mężowie bárzo duży co lepſſy boiownicy/ kthorzy nośili tharcż y włocżnią: oblicża ich ſrogie iáko Lwi/ á pręthcy iáko dzikie kozy po gorach:

werset: 9Ezer cżelnieyſſy/ Obdiás wtory/ Eliáb trzeći/

werset: 10Máſmáná cżwarthy/ Ieremiaſz piąty/

werset: 11Ethy ſzoſty/ Eliel ſiodmy/

werset: 12Iohánan Oſmy/ Elzebád dziewiąty/

werset: 13Ieremiaſz dzieſiąty/ Máthbánái iedennaſty.

werset: 14Ci z ſynow Gád Hethmani: Napodłeyſſy nád ſtem rycerzow wladzą miał/ á nawięcżſſy nád tyſiącem.

werset: 15Ci ſą ktorzy przeſſli Iordan pierwſſego kxiężycá/ kiedy zwykł zbieráć á wylewáć z brzegow ſwoich: y wygnáli wſſyſtkie ktorzy mieſſkáli w padolech ná wſchod y ná zachod ſlońcá.
strona: Gg3

1.Paralipomenon.
rozdział: 17
werset: 11A gdy wypełniſz dni twoie/ żebyś ſzedł do oycow twoich/ wzbudzę plemię twoie po tobie/ ktore będzie z ſynow twoich/ y vſtánowię á vpewnię Kroleſtwo iego.
2.Reg: 7. Pſal: 131.

werset: 12On mi
Gg iijzbuduiestrona: Gg3v

1.Paralipomenon.
zbuduie dom/ y vmocnię ſtolec iego áż ná wieki.
1.Para: 29.

werset: 13Ia mu będę zá oycá/ á on mi będzie zá ſyná: á miłoſierdzia moiego nie odeymę od niego/ iákom odiął od tego kthory był przed tobą/
1.Reg: 15

werset: 14y poſtánowię go w domu moim/ y w Kroleſtwie moim áż ná wieki: Y ſtolec iego będzie namocnieyſſy áż ná wieki.

werset: 15Podlug wſſyſtkich ſlow tych/ y według wſſyſtkiey tey wizyiey mowił Náthán do Dawidá.

werset: 16A gdy przyſſedł Krol Dawid/ y ſiadł przed Pánem/ rzekł: Cożem ia ieſth Pánie Boże/ y coż zá dom moy/ ábyś mi dał tákowe rzecży?

werset: 17Ale ieſſcże y tho máło ſie być zdáło przed oblicżńośćią twoią/ przetoſz mowiłeś o domie ſlugi twego ná przyſſly cżás y vcżyniłeś mie známienitym nád wſzyſtkie ludzie Pánie Boże.

werset: 18Coż więcey przydáć może Dawid/ gdyżeś thák vwielbił ſlugę twego/ y poznałeś go?

werset: 19Pánie dla ſlugi twoiego/ według ſercá twego vcżyniłeś wſſyſtkę wielmożność tę/ y chćiałeś oznáymić te wſſyſtkie wielkie rzecży.
Deute: 32

werset: 20Pánie niemáſz thobie podobnego: y niemáſz inego Bogá krom ćiebie/ ze wſſyſtkich o kthorychezmy ſlycháli náſſymi vſſymá.

werset: 21Abowiem ktory ieſt iny (lud ná źiemi) iáko lud twoy Iſráelſki/ narod ieden ná źiemi/ do ktorego przyſſedł Bog/ áby ij wyzwolił/ y vczynił ſobie ludem/ y wielkośćią ſwoią/ y ſtráchy wyrzućił narody od oblicża iego/ kthorego był z Egiptu wyzwolił?
Deute: 4.

werset: 22Y vcżyniłeś ſobie lud twoy Iſráelſki zá lud áż ná wieki/ á thy Pánie ſtałeś ſie Bogiem iego.

werset: 23A ták teraz Pánie/ mowá ktorąś mowił ſludze twemu/ y o domie iego/ niechay będzie vtwierdzoná ná wieki/ á vcżyń iákoś mowil.

werset: 24Niechayże trwa/ á będzie wielebne imię twoie ná wieki: áby było mowiono/ Pan Zaſtępow Bog Iſráelſki/ y dom Dawidá ſlugi iego trwáiący przed nim.

werset: 25Abowiem ty Pánie Boże moy/ odkryłeś á obnáżył vcho ſlugi tweo / żebyś mu miał zbudowáć dom: ſthegoſz nálaſl ſlugá twoy duffánie/ áby ſie modlił przed tobą.

werset: 26Teraz tedy Pánie ty ieſteś Bog: á mowiłeś do ſlugi twego ták wielkie dobrodzieyſtwá.

werset: 27Y pocżąłeś błogoſláwić domowi ſlugi twoiego/ żeby był záwżdy przed tobą: Abowiem gdy thy Pánie Błogoſláwiſz/ będzie błogoſláwion ná wieki.

rozdział: 18
Cap. 18.Dawid o we zwyćięſtwá nád nieprzyiaćioły iego zá pomocżą Bożą/ opiſuie/ y vrzędniki iego.grafika
kolumna: b
werset: 1
S
Tháło ſie potym/ poráźił Dawid Filiſtyny/ y z tłumił á poniźił ie/ y odiąl Geth/ y corki iego z ręki Filiſtyńſkiey:
2.Reg: 8.

werset: 2poráźił teſz y Moáb/ że ſie ſtháli Moábitowie ſlugámi Dawidowemi/ dawáiąc mu dáry.

werset: 3Tegoſz teſz cżáſu poráźił Dawid Adárezerá Krolá Sobá kráiny Hemáth/ gdy był wyiáchał áby rozſſyrzył Kroleſtwo ſwoie áż do rzeki Euffráten.

werset: 4Wźiął tedy Dawid tyſiąc wozow iego/ y ſiedm tyſięcy ieznych/ y dwádzieśćiá tyſięcy mężow pieſſych: y podćiął żyły wſſyſthkim woźnikom/ wyiąwſſy ſtho wozow ktore ſobie záchował.

werset: 5Przyćiągnął był takieſz y Syrus z Dámáſſku/ áby rátował Adárezerá Krolá Sobá: Ale y iemu poráźił Dawid dwá y dwádzieśćiá tyſięcy mężow.

werset: 6Y oſádził żołnierze w Dámáſſku/ áby teſz y Syrya ſlużyłá mu/ y dawáłá trybuty. Y wſpomogł go Pan we wſſyſthkich rzecżách/ kcźemu ſie kolwie obroćił.

werset: 7Doſtał teſz y pobrał tám Dawid Tharcże złote/ ktore mieli ſludzy Adárezerowi: y przynioſl ie do Ieruzálem.

werset: 8Takież y z Thebát/ y Chun miaſt Adárezerowych/ miedzi bárzo wiele ſthorey potym Sálomon ſpráwił Morze miedziáne/ y ſlupy/ y ine nacżynie miedziáne.
3.Reg: 7.

werset: 9Tho gdy vſlyſſał Thou Krol Hemáth/ mowię/ iż Dawid poráźił wſſyſtko woyſko Adárezerá Krolá Sobá/
2.Reg: 8.

werset: 10poſlał Adorám ſyná ſwego do Krolá Dawidá/ o pokoy/ á przytym áby mu winſſował á rádował ſie ſthego/ że poráźił á zwyćiężył Adárezerá:Abowiem Thou był nieprzyiaćielem Adárezerowym.

werset: 11A Dawid káżde nacżynie á ſprzęth Złothy/ Srebrny/ Miedziány poświęćił Pánu Bogu/ z ſrebrem y złothem ktore był pobrał ze wſſech Narodow/ ták z Idumei/ z Moáb/ y z ſynow Ammon/ iáko z Filiſtynow y Amálechitow.

werset: 12A Abiſái záś ſyn Sárwiey/ poráźił Edom w padole Solnym/ ośmnaśćie thyſięcy:

werset: 13y záſádził w Edom żołnierze/ áby Idumea ſlużyłá Dawidowi: Y zachował Pan Dawidá we wſſech ſpráwách gdzie ſie kolwie obroćil.
2.Reg: 8.

werset: 14Krolował tedy Dawid nád wſſyſtkim ludem Iſráelſkim/ á cżynił Sądy/ y ſpráwiedliwość wſſyſtkiemu ludu ſwemu

werset: 15A Ioáb ſyn Sárwiey był v niego Hethmánem/ á Ioſaffát ſyn Ahilud Kánclerzem/

werset: 16á Sádoch ſyn Achitob/ y Ahimelech ſyn Abiátáhrow Káplany/ á Suſá piſárzem.

werset: 17Bánáiás teſz ſyn Ioiády był Rotmiſtrzem nád woyſki Strzelcow y Tarcżownikow: Ale ſynowie Dawidowi/ pierwſſy przy ręce Krolewſkiey.
2.Reg: 8.

rozdział: 24
werset: 19The ſą przemiány á porządki ich wedle poſlugi ich/ áby wchodzili do domu Páńſkiego/ według porządku ſwego/ pod mocą Aaroná oyca ich: iáko był roſkazał Pan Bog Iſráelſki.

werset: 20A z ſynow Lewi ktorzy ieſzcże zoſtáli/ z ſynow Amrám/ był Subáel: á z ynow Subáel/ Iehedeia.

werset: 21Z ſynow też Rohobiei/ Kxiążę Ieſias.

werset: 22A Iſááry ſyn Salemoth: y ſyn Sálemoth/ Iáháth:

werset: 23á ſyn iego Ieriau pierwſſy/ Amáriaſz wtory/ Iáhazyel trzeći/ Iekmáán cżwarty.

werset: 24Syn Ozyelow/ Michá. ſyn Michá/ Sámir.

werset: 25Brát Michá/ Ieſya/ y ſyn Ieſya/ Zácháriaſz.

werset: 26Synowie Meráry/ Moholi y Muſy. Syn Oziau: Benno.

werset: 27Syn theż Meráry: Ozyau/ y Soám/ y Záchur/ y Hebry.

werset: 28A záś Moholi ſyn/ Eleázár/ ktory niemiał dziatek.

werset: 29A ſyn Cys/ Ierámeel.

werset: 30Synowie Muſy: Moholi/ Eder/ y Ierymoth. Ci ſynowie Lewi/ podług domow fámiliey ich.

werset: 31Rzućiłi też y ony loſy przećiw bráćiey ſwoiey ſynom Aaronowym/ przed Krolem Dawidem/ y Sádokiem y Abimelechem/y Kxiążęty fámiliey Kápłáńſkich y Lewitſkich: ták więcżſſe/ iáko mnieyſze/ wſſyſtkie los rownie podzielał.

rozdział: 25
Cap: 25.Rozdzielił Dawid z ſynow Aſáffowych/ Hemánowych/ y Idythum Kántory y Orgániſti ná czterzy dwádzieśćiá fámiłiey y łoſow.
Eccleci: 47.
werset: 1
A
Thák Dawid y vrzędnicy iego woyſká/ odłącżyli na poſlugę ſyny Aſáff/ y Heman/ y Idithum kthorzyby proroctwá opiewáli przy Lutniach/ gęſlach/ y Cimbalech/ według licżby ſwoiey/ według powinnośći y vrzędu ſwego poſluguiąc.

werset: 2Z ſynow Aſáffowych: Záchur/ Iozeff/ Náthánia/ y Azárelá/ ſynowie Aſáff: pod ręką Aſáffową prorokuiac wedle Krolá.

werset: 3A Idythum: Synowie Idythum/ Godoliaſz/ Sory/ Ieſeiaſz/ Háſábiaſz/ y Máthátyaſz/ ſſeść/ pod ręką oycá ſwego Idythum ktorzy ná lutniey prorokowáli/ nád themi ktorzy wyznawáli y chwalili Páná Bogá.

werset: 4Heman też: ſynowie Hemánowi/ Bokcyau/ Máthániáu/ Ozyel/ Subuel/ Ierymoth/ Hánániaſz/ Hánáni/ Eliáthá/ Gedelthy/ Romomthyeſer/ Ieſbákázá/ Mellothy/ Othyr/ Máháżyoth:

werset: 5Ci wſſyſcy ſynowie Heman Widzącego Krolewſkiego w mowach Bożych/ áby podwyſzſſył moc iego: y dał Bog Hemánowi ſynow cżternaśćie/ y trzy corki.

werset: 6Wſſyſcy byli pod ręką oycá ſwego rozſſykowáni ku ſpiewániu w koś=
kolumna: b
ćiele Páńſkim/ ná cymbalech/ ná gęſlach/ ná lutniach/ ku ſlużbam domu Bożego wedle Krolá: to ieſt/ Aſáff/ y Idythum/ y Heman.

werset: 7A byłá tych licżbá z bráćią ſwoią/ ktorzy vcżyli pieśni Páńſkiey/ wſſech Doktorow dwieśćie ośmdzieſiąt/ y ośḿ:
Prouer: 16

werset: 8Y rzućili loſy porządki ſwemi zá rowno thák więcżſſy iáko mnieyſſy/ vcżony poſpolu y nieucżony.

werset: 9Y padł pierwſſy los Iozeffowi ktory był z ſynow Aſáff. Wtory Godoliaſſowi/ iemu y ſynom igo/ y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 10Trzeći Záchur/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 11Cżwarty Iſáry/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 12Piąty Náthaniaſſowi/ ſynom y bráćiey iego dwunáśćie.

werset: 13Szoſthy Bokcyau/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 14Siodmy Iſráelowi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 15Oſmy Ieſáiey/ ſynom y braćiey iego dwunaśćie.

werset: 16Dziewiąty Mátániey/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 17Dzieſiąty Semeiey/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 18Iedennaſty Azáreelowi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 19Dwánáſty Háſábiei/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 20Trzynaſty Subáelowi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 21Cżternaſty Mátháthiey/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 22Piętnaſthy Ierymothowi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 23Szeſnaſty Hánániey/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 24Siedmnaſty Ieſbákáſe/ ſynom y bráćiey iego dwunáśćie.

werset: 25Oſmnaſty Hánáni/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 26Dzewiętnaſthy Mellothy/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 27Dwudzieſty Eliáthowi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 28Ieden y dwudzieſty Othirowi/ ſynom y bráćiey iego dwunáśćie.

werset: 29Wtory y dwudzieſty Geddelthi/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 30Trzeći y dwudzieſty/ Máházioth/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

werset: 31Cżwarty y dwudzieſty Romemthyezer/ ſynom y bráćiey iego dwunaśćie.

rozdział: 26
Cáp: 26.Rozdział Wrotnych loſem/ ktorzy máią kthorych drzwi pátrzyć/ ſktorey ſtrony/ ktorzy ſkárbu/ y nacżynia poświęconego przyſtrzegáć.
werset: 1
A
Rozdzialy Wrotnych the ſą/ z Korytow/ Meſelemia/ ſyn Kore/ z ſynow Aſaffowych.

werset: 2Synowie Meſelemie: Zácháriaſz pierworodzony/ Iádyhel wthory/ Zábádyaſz trżeći/ Iáthánel cżwarthy/

werset: 3Elám piąty/ Iohánán ſſoſty/ Elioenái ſiodmy.

księga: 2.Parstrona: Hh2v

2.Paralipomenon.
Poczynáią ſie wtore kxięgi Para=
1:
lipomemon. Opiſuią iáko lud był ſpráwowan przez Sálomoná: A potym przez inne
2:
Krole Iudſkie y Iſráelſkie. Máią kápitul. 36.
rozdział: 1
Cap. 1.Sálomon offiáruie tyſiąc offiar w Gábaon/ Pan ſie mu tám vkázał w nocy/ Dał mu o co żądał to ieſt Mądrość/ przydawſſy bogáctwá y ſlawę/ pothym wozy y iezdne zbiera.
werset: 1
Z
Mocnił ſie tedy Sálomon ſyn Dawidow w kroleſtwie ſwoim/ á Pan Bog iego był znim/ j vwielbił go wyſoce.
3.Reg: 3.

werset: 2Y przykázał Sálomon wſſtornkiemu ludu Iſráelſkiemu/ Hetmánom/ y Sethnikom/ y Wodzom/ y Sędziom wſſyſthkiego Iſráelá/ y Kxiążętom fámiliey/

werset: 3(áby z nim iácháli) y iáchał ze wſſem mnoſtwem Iſráelſkim/ ná wyſokość Gábaon/ gdzie ſtał Przybythek przymierza Bożego/ ktory vcżynil Moizeſz ſlugá Boży ná puſſcżey.
1.Para: 22. Exodi: 36. 2.Reg: 6.

werset: 4Ale Archę Bożą przywiozł był Dawid z Káriáthiárym ná mieyſce kthore iey byl nágothował/ á gdzie iey był rozbił Namiot/ to ieſt/ do Ieruzálem.

werset: 5Ołtarz też miedziány/ kthory był vrobił Beſeleel ſyn Vry ſyná Hur/ thámże był przed przybytkiem Páńſkim/ kthorego ſſukał Sálomon y wſſyſtek Zbor.
Exod: 38.

werset: 6Przyſtąpił tedy Sálomon do Ołtarzá miedziánego/ przed przybytkiem przymierza Páńſkiego/ offiárował ná nim tyſiąc offiar/

werset: 7Alić oto oneyże nocy/ vkazał ſie mu Pan Bog/ mowiąc: Ząday cżego chceſz odemnie/ żeć to dam.

werset: 8Y rzekł Sálomon do Bogá: Tyś vcżynił z Dawidem oycem moim miłoſierdzie wielkie/ y poſthánowiłeś mie miáſto niego Krolem.

werset: 9A ták teraz Pánie Boże ſpełń ſie mowá twoiá/ ktorąś obiecał Dawidowi oycu moiemu: Abowiem tyś mie vcżynil Krolem nád ludem twoim mnogim/ kthory ták niezlicżony ieſt/ iáko proch ziemie.
Sapien: 9.

werset: 10Dayże mi Mądrość y rozum bym wchadzał y wychadzał przed ludem twoim: Bo á kto może ten lud twoy przyſtoynie/ ktory ták wielki ieſt/ ſądzić?

werset: 11Rzekł potym Bog do Sálomoná:
3.Reg: 3.
Zeć ſie to więcey ſercu twemu podobáło/ á nie
kolumna: b
ądałeś bogactw áni máiętnośći/ áni ſlawy/ áni duſz tych ktorzy ćie nienawidzáli/ ále áni dni żywotá wielu: áleś żądał mądrośći y vmienia/ ábyś mogł godnie ſądzić lud moy/ nád kthorymem ćie poſthánowił Krolem:
3.Reg: 4.

werset: 12Wiedz że mądrość y vmieiętność dáne ſą tobie: A bogáctwá/ y máiętność/ y ſlawę/ dam ći/ tákie iż żaden z Krolow/ áni przed tobą/ áni po tobie/ nie będzie rowien tobie.

werset: 13Wroćił ſie thedy Sálomon z Wyſokośći Gábáon do Ieruzálem/ od Przybytku przymierza Páńſkiego/ y krolował nád ludem Iſráelſkim.
3.Reg: 4 et 10.

werset: 14Zbierał ſie tedy ná wozy y ná iezdne/ y miał thyſiąc y cżterzy ſtá wozow/ y dwánaśćie tyſięcy iezdnych:y rozłożył ie po mieśćiech/ gdzie byly oboźnie iego/ á drugie przy Krolu w Ieruzálem.

werset: 15Y vcżynił Krol Sálomon táką hoyność ſrebrá y złotá w Ieruzálem/ żeby było iáko kámienia/ á drzewá Cedrowego iáko płonek Fygowych/ ktore roſtą po polu w wielkiey obfitośći.

werset: 16A przywodzili mu konie z Egiptu/ y z Koá kupcy Krolewſcy/ ktorzy záieżdżáli y kupowáli/

werset: 17cźterzy woźniki zá ſześć ſet ſrebrnych/ á koniá zá ſto y pięćdzieſiąt ſrebrnych: thakieſz teſz ze wſzech kroleſtw Geteyſkich/ y od krolow Syriyſkich kupią wiedli.

rozdział: 2
Cáp. 2.Smowá miedzy Sálomonem y Hirą Krołmi/ o robotniki/ y o potrzeby ná budowánie kośćiołá/ y dworu Krolewſkiego.
werset: 1
V
Myſlił thedy Krol Sálomon budowáć imieniu Páńſkiemu Kośćioł/ á ſobie Pálac Krolewſki. Y nálicżył ſiedemdzieſiąt tyſięcy mężow/ tych kthorzy ná rámionách noſili/ á oſmdzieſiąt tyſięcy kámiennikow/ co w gorze łąmáli y ćioſáli kámień: á Przyſtáwow nád nimi trzy tyſiące y ſześć ſet.
strona: Hh4v

2.Paralipomenon.
rozdział: 6
werset: 41Aták teras powſtáń Pá=
nie Bo=strona: Hh5

2.Paralipomenon.
nie Boże ná pokoy á y odpocżynek twoy/ ty ſam y Archá mocy twoiey:
Ioſue: 3. et 6:
Kápłani twoi Pánie boże niech ſie obloką w zbáwienie/ á święći twoi/ niech ſie ráduią w dobrych rzecżách.
1.Reg: 5. Pſal: 131.

werset: 42Pánie Boże moy nie odwracay oblicża ſwego od pomázáńcá twego: páḿięthay ná miłoſierdzia Dawidá ſlugi twoiego.

rozdział: 7
Cap. 7.Ogień z niebá offiary popalił: Wielmożność á chwalá Páńſka nápelniłá Kośćioł/ offiáruią offiáry hoynie/ Poſwiącánie kośćioła święto przez ſiedm dni święcą/ pan Bog ſie vkazał Salomonowi/ y oznáymuie że modlitwę iego wyſluchał.
werset: 1
A
Gdy ſkońcżył modlitwę ſwą Sálomon kthorą ſie modlił Pánu/ ogień z Niebá z ſtąpił/ y pożárł a ſpalił zupełne y ine offiáry: á wielmożność Páńſka nápełniłá wſſyſthek dom.
3.Reg: 8. 3.Reg: 18. 2.Mach:1. et 2.

werset: 2Ani mogli kápłani wnyśc do kośćiołá Páńſkiego/ przeto iż byłá chwałá á wielmożność/ Páńſka nápełniłá kośćioł Páńſki.

werset: 3Ale y wſſyſtcy ſynowie Iſráelſcy widziełi z ſtępuiący ogień/ y wielebność Páńſką ná dom Páńſki: tedy padſſy twarzą ſwą ná źiemię ná páwiment kámienny vcżynili modłę/ y chwalili Páná/ iż dobry/ iż ná wieki miłoſierdzie iego.

werset: 4A Krol/ y wſſyſthek lud offiárowáli ofiáry przed Pánem Bogiem.

werset: 5Zábił thedy Krol Sálomon wołow ná offiárę dwá y dwádzieśćiá tyſięcy/ Báránow ſto y dwádzieśćiá tyſięcy:
1.Edſ: 6.
y poſwięćil dom Boży Krol y wſſyſtek łud.

werset: 6A kápłani lepak ſtáli przy ſwych powinnośćiách y vrzędziech/ á Lewitowie przy orgániech á inſtrumenćiech Muzyki Páńſkiey/ ktorych był nácżynił Dawid Krol ku chwale Páná Bogá (Iż dobry/ iż ná wieki miłoſierdzie iego) te pioſnki Dawidowe ná inſtrumenćiech gráiąc/ á głoſem ſwym przyſpiewáiąc:A kápłani gráli ná trąbách przed nimi á wſſyſtek Iſráelſki lud ſtał.

werset: 7Poſwięćił teſz Sálomon połowicę ſieni przed kośćiołem Páńſkim: bo tám był offiárował zupełne offiáry/ y tłuſtośći Spokoynych: że ołtarz Miedziány kthory był vcżynił/ niemogł wſie wźiąć zupełnych y zbożnych offiar/ y tłuſtośći.

werset: 8Y vcżynił Sálomon vroczyſthe świętho ná on cżás przez ſiedm dni/
2.Mach: 4. et 8.
á wſſyſthek lud Iſráelſki ſnim/ zbor wielki bárzo/ od onego mieyſcá gdzie wchodzą do Emáth áż do ſtrumieniá Egiptſkiego.

werset: 9A oſmego dniá vcżynił świętho Zboru Iudſkiego/ prżetho że poświęcał ołtarz przez ſiedm dni/ á vrocżyſtość obchodził przez ſiedm dni.

werset: 10A ták dniá trzećiego y
kolumna: b
dwudzieſthu ſiodmego kxiężycá/ roſpuśćił lud do domow ſwoich/ weſelące ſie y ráduiące z tego dobrá kthore Pan vcżynił Dawidowi/ y Sálomonowi/ y ludu Iſráelſkiemu.

werset: 11Y dokonał Sálomon domu Páńſkiego/ y domu Krolewſkiego/ y wſſyſtkiego co był w ſercu ſwym vmyſlił/ żeby vdziáłał w domu Páńſkim/ y w domu ſwoim/ á ná wſſem mu sie ſzcżęśćiło.
3.Reg: 9.

werset: 12Y vkazał mu ſie Pan w nocy/ mowiąc: Wyſluchałem modlitwę twoię/ y obrałem ſobie to mieyſce ná dom offiáry.
1.Para. 6.

werset: 13Ieſli kiedy zámknę Niebo/ ták żeby deſſcż niebył/ y ieſlibym roſkazał y przykazał Száráncży wyżrzeć co ná źiemi:álbo bych przepuśćił mor ná lud moy:

werset: 14A lud moy náwroćiwſſy ſie ku mnie/ nád kthorym wzywano ieſth imię moie/ á modlilbi mi ſie/ y ſzukał oblicża moiego/ á cżyniłby pokutę zá ſwe drogi bárzo złe/ ia theſz wyſlucham z niebá/ y będę miłośćiw grzechom ich/ y vzdrowię źiemię ich.

werset: 15Ocży teſz moie będą otworzone y vſſy moie náchilone ku modlitwie onego ktory ſie będzie ná tym mieyſcu modlił.
2.Para: 33.

werset: 16Abowiem obrałem y poświęćił to mieyſce/ żeby tu ná nim było imię moie ná wieki/ á żeby trwáły ocży moie/ y ſerce moie thu po wſſyſtkie dni.

werset: 17Ty tákże/ będzieſſli chodził przedemną/ iáko chodził Dawid oćiec thwoy/ á ieſli wſſyſtko to com przykazał tobie cżynić będzieſz/ ſpráwiedliwośći moie/ y ſądy moie będzieſſli chował/

werset: 18wzbudzę ſtolec Kroleſtwá twoiego/ iákom obiecał Dawidowi oycu twemu/ mowiąc:
2.Reg: 7.
Nie vſtánie z rodu tweo mąż/ ktoryby niemiáł być Kxiążęćiem nád ludem Iſráelſkim.

werset: 19Ale ieſli ſie odwroćićie/ á ſpráwiedliwośći moie/ y przykazánia moie kthorem przed wámi położył/ opuśćićie/ á odſtąpiwſſy mnie ſlużylibyśćie Bogom cudzym/ y modłę im dawáli:

werset: 20wykorzenię was z źiemie moiey ktorąm wam dał/ y dom ten ktorym poświęćił imieniu memu/zárzucę od oblicża mego/ y dam ij w przypowieść/ y ná przykład wſſyſthkim ludziom.

werset: 21A dom ten będzie zá przypowieść wſſyſtkim kthorzy tędy poydą: á będą mowić zumiawſſy ſie/ Cżemuz ták Pan Bog vcżynił tey źiemi/ y domowi temu?
Deute: 29. Hiere: 22.

werset: 22Odpowiedzą: Iż opuśćili Páná Bogá oycow ſwoich/ ktory ie wywiodł z źiemie Egiptſkiey/ á ięli ſie Bogow cudzych/ y modłę im cżynili/ y ſlużyli: przetoć teſz przyſſly ná nie te wſſyſtkie złe rzecży.
strona: Ii3v

2.Paralipomenon
rozdział: 13
werset: 10Ale náſz Pan Bog ieſt/ kthoregozmy nieopuśćili: A kápłany z ſynow Aaronowych ſlużą Pánu: y Lewitowie ſą w porządku ſwoim.

werset: 11Zupełne też offiáry offiáruią Pánu ná káżdy dzień ráno y wiecżor: y wonną máść ſpráwioną podług roſkazánia Zakonu/ y wykłádáią chleby ná ſthole przecżyſtſſym/ y ieſt v nas lichtarz złothy/ y kágáńce iego/ áby były záwżdy kwiecżorowi zápalone: my záiſthe ſtrzeżemy przykazánia Páná Bogá náſſego/ kthoregośćie wy odſtąpili.

werset: 12A ták wiedzćie żeć w náſzym woyſku Bog ieſth wodzem/ y kápłani iego ktorzy trąbią w trąby/ á brzmią przećiwko wam:
Nume: 10.
Synowie Iſráelſcy nie walcżćie przećiwko Pánu Bogu oycow wáſzych/ boć ſie wam to niepoſſcżęśći.

werset: 13Zátym gdy to on mowił: Ieroboám z tyłu záſadzał załogi. A ſtoiąc przećiwko woyſku Iudſkiemu zá nie wiádomośćią Iudy/ obtacżał ij woyſkiem ſwoim.

werset: 14Y poyźrzawſſy lud Iudſki obacżył że mu ſie iuż ztyłu y z przodku pothykáć/ tedy żáwołał do Páná á kápłani ięli trąbić.

werset: 15A wſſyſcy mężowie Iudſcy vcżynili okrżyk: Alić gdy ták oni krzycżeli/ przeſtráſſył Bog Ieroboámá/ y wſſyſtek lud Iſráelſki ktory ſtał przećiwko Abiey y ludu Iudſkiemu.

werset: 16Y vćiekli ſynowie Iſráelſcy przed ludem Iudſkim/ y dał ie Pan Bog w ręce ich.

werset: 17Poráźił ie tedy Abia porażką bárzo wielką: y pádło tám ránnych z ludu Iſráelſkiego pięćdzieſiąt tyſięcy mężow mocnych.

werset: 18Y ſtłumieni ſą ſynowie Iſráelſcy w ten cżás: á ſynowie Iudá przezliſz ſie zmocnili: przetho iż nádzieię mieli w Pánie Bodze oycow ſwoich.

werset: 19Y gonił Abia Ieroboámá ſkłádáiącego k domu: y dobył miaſt iego/ Bethel y corki iego/ y Ieſáná z wioſkámi iego/ Effron też y corki iego.

werset: 20Ani mogł więcey wſkoráć á oprzeć ſie Ieroboám zá dni Abia: kthorego poráźił Pan/ y vmárł ieſt.

werset: 21Tákże Abia/ vmocniwſſy kroleſtwo ſwoie/ poiął żon cżternaśćie/ y miał ſ nimi dwá y dwádzieśćiá ſynow/ y ſſeſtnaśćie dziewek.

werset: 22A oſtáthek dzieiow Abia/ y drog/ y ſpraw iego/ bárzo pilnie opiſano ieſt w kxięgách Addo Proroká.

rozdział: 14
Cap: 14.Aſá naſtal po ſwym oycu Abiy/ Kthoremu Bog przetho że bálwány popſowal we wſſyſthkiey źiemi Iudſkiey/ á ludu roſkazal náſládowáć Páná Boga/ oycow ſwoich/ dal pokoy przez dzieśięc lath/ potym Murzyny porázil:
kolumna: b
werset: 1
Z
Aſnął potym Abia z oycy ſwemi/ y pochowáli go w mieśćie Dawidowym: A Krolowáł po nim Aſá ſyn iego/ zá ktorego cżáſu/ vſpokoiłá ſie byłá źiemiá przez dzieſięć lat.

werset: 2Y cżynił co było dobreo y przyiemneo przed oblicżnośćią Páná Bogá ſwego/
3.Reg: 15. 2.Para: 17. 31. et. 33.
po przewrácał ołtarze cudzoźiemſkiego nabożeńſtwá/ y báłwány po gorách wyſokich/

werset: 3y ſlupy podruzgotał/ powyćinał też bałwańſkie láſi.

werset: 4Y przykazał ludu Iudſkiemu áby pátrzáli Páná Bogá oycow ſwoich/ áżeby pełnił Zákon Boży/ y wſztornkie Przykazánia iego.

werset: 5Y popſował po wſſyſtkiey źiemi Iudſkiey ołtarze/ y bużnice: á Krolował w pokoiu.
2.Para: 8. et 11.

werset: 6Pobudował też miáſtá obronne w źiemi Iudſkiey/ bo był w pokoiu/ y żadne woyny zá cżáſow ieo nie wzniknęły/ że Pan Bog pokoy mu dawał.

werset: 7Y rzekł do ludu Iudſkiego: Pobuduymy te miáſtá/ á obtocżmy ie mury/á vmocnimy ie wieżámi/ y bronámi/ y zamki: poki wſzyſtkie rzecży máią pokoy od woien/ przeto żeſmy ſſukáli Páná Bogá oycow náſſych/ á że nam da pokoy w koło. Budowáli tedy/ niemáiąc żadney przekázi w budowániu.

werset: 8A miał Aſá w woyſku ſwoim/ thych co Tarcż nośili y włocżnią/ z ludu Iudſkiego po trzy kroć ſto tyſiąc. A z Beniámin záſie tychże co tarcż noſili y ſtrzelbę/ dwieśćie y ośmdzieſiąt tyſięcy: ci wſſyſcy mężowie bárzo mocni.

werset: 9Y wyiáchał przećiwko im Zárá Murzyn z woyſkiem ſwoim/ w kthorym miał dzieſięć kroć ſto tyſiąc/ y wozow trzy ſtá: y przyćiągnął áż do Máreſá.

werset: 10Aſá then też wyiáchał przeciwko niemu/ y ſſykował woyſko ku potykániu w padole Seffáthá/ ktory ieſt przy Máreſá.

werset: 11Y wzywał á prośił Páná Bogá/ temi ſlowy:
Iudic: 7. 1.Reg: 14. 2.Para: 16.
Pánie nie máſz v ćiebie żadney roznośći/ w mále pomoc á rátowáć álbo w wielu: Rátuy nas Pánie Boże náſz: ábowiem w thobie á w imieniu twoim máiąc duffánie/ wyſſliſmy przećiwko temu mnoſtwu. Pánie/ ty ieſteś Bog náſz/ niechże nie przemaga przećiwko tobie cżłowiek.

werset: 12Przeſtráſſył tedy Pan Bog ony Murzyny przed Aſą/ y ludem Iudſkim: y podawſſy tył vćiekli Murzynowie.

werset: 13Y puśćił ſie po nich Aſá/ y lud ktory przy nim był áż do Gerárá: y gwaltownie padáli Murzynowie práwie do ſkáżenia:bo ie Pan Bog zábijał y ſtárł/ za boiowániem woyſka iego. Nábráli tedy łupow á korzyśći wiele.

werset: 14Y zdobywáli wſſyſtkich miaſt około Geráry: bo był ná wſzytkie okrutny ſtrách przypadł: y wybráli wſſyſtkie miáſtá/ á bárzo wielką korzyść wynieśli.

werset: 15Burząc też y owcżárnie
nábrálistrona: Ii2

2.Paralipomenon.
nábráli bydłá mnoſtwo beż licżby/ y Wielbłądow: y wroćili ſie do Ieruſálem:
strona: Ii3v

2.Paralipomenon.
rozdział: 20
werset: 17Nie wy ſie
będzie=strona: Ii4

2.Paralipomenon.
będziećie potykáć/ iedno tylko śmiele ſtoyćie/ á oglądaćie pomoc Páńſką nád ſobą/ o Iudá/ y ty Ieruzálem: nieboyćie ſie/ áni ſie lękayćie: Iutro wynidziećie przećiwko nim/ á Pan będzie ſwámi.

werset: 18Także Ioſáffat y lud Iudſki/ y wſſyſtcy ktorzy mieſſkáli w Ieruzálem/ padli ná oblicże ſwe ná źiemię przed Pánem/ y vcżynyli mu cżeść á chwałę:

werset: 19A Lewitowie z ſynow Kááth y z ſynow Kore/ chwalili Páná Bogá Iſráelſkiego/ głoſem wielkim/ ná wyſokość.

werset: 20A gdy ráno wſtáli/ wyſſli po puſſcżey Thekua: A gdy ſſli/ ſtánąwſſy Ioſáffát w pośrzodku ich/ rzekł: Słuchayćie mię mężowie Iudſcy/ y wſſyſtcy obywáthele miáſthá Ieruzálem: Mieyćie duffánie w Pánie bodze wáſſym/ będziećie beſpiecżni: wierzćie prorokom iego/ á wſſyſtko ſie wam ſzcżęſliwie powiedzie.

werset: 21Y dał tę rádę ludu/ á poſtháwił ſpiewáki Páńſkie/ áby go chwalili w Huffách ſwoich/ á ſſli przed woyſkiem/ y zgodnym głoſem ſpiewáli.
Pſal: 105. et 117.
Wyznawayćie Pánu/ iż dobry/ iż náwieki miłoſierdzie iego.

werset: 22A gdy zácżęli chwáły śpiewáć/ obroćił Pan Bog zdrády á załogi ich/ ná ſáme/ to ieſt/ ſyny Ammon/ y Moáb/ y obywálele gory Seir/ ktorzy byli przyćiągnęli ná woynę przećiwko ludu Iudſkiemu/ y poráżeni ſą.
Iudi: 7. 1.Reg: 14.

werset: 23Abowiem ſynowie Ammon y Moáb/ powſtáli ná obywátełe gory Seir/ chcąc ie wybić/ y wygłádzić: á gdy iuſz thego ſkutkiem dokazáli/ obroćili ſie záś ſámi ná ſie/ y popádáli ſámi od zobopolnych ran.

werset: 24A lud Iudſki gdy przyſſedł do iáſkini ktora ieſt ku puſzcżey/ vyźrzał zdáleká wſſyſtek ſzyroki plác pełen śćierwow/ á że żadnego niebyło ktoryby mogł vyść.

werset: 25Przyćiągnął pothym Ioſáffáth/ á wſſyſtek lud ſnim zbieráć łupy z vmárłych/ y náleźli miedzy trupy/ rozmáite graty/ y ſzáty/ y nacżynie bárzo drogie: y rozebráli między ſie/ thák że wſſyſthkiego zánieść niemogli/ áni przez trzy dni łupow odebráć/ dla wielkośći korzyśći.
1.Mach: 5.

werset: 26A dniá cżwartego/ zeſſli ſie do padołu Błogoſláwienia: ábowiem iż tám błogoſláwili Pánu/ názwáli mieyſce ono/ Padołem Błogoſláwienia/ áż do dziſieyſſego dniá.

werset: 27Wroćili ſie tedy wſſyſcy mężowie Iudſcy/ y ći ktorzy mieſſkáli w Ieruſálem/ y Ioſáffáth Krol przed nimi do Ieruſálem z wielkiem weſelem/ z thąd że im dał Pan Bog poćiechę z nieprzyiaćioł ich.

werset: 28Y weſſli do Ieruſálem z Arffámi/ z Luthniámi/ z trąbámi do domu Páńſkiego.

werset: 29A ſpadł wielki ſtrách Boży ná wſſyſtkie kroleſtwá źiemſkie/ gdy vſlyſſály że Pan walcżył prżećiwko nieprzyiaćielom Iſráelſkim.

werset: 30Y było w pokoiu Kroleſtwo Ioſáffátowe/ á dal mu Bog pokoy wkoło.
kolumna: b
3.Reg: 22.

werset: 31Krolował thedy Ioſáffáth nád ludem Iudſkim/ á miał trzydzieśći y pięć lat/ gdy Krolowáć pocżął: á dwádzieśćia y pięć lat krolował w Ieruſálem: Imię mátki iego Azubá corká Seláhi.

werset: 32Y poſtępował drogą oycá ſwoiego Aſá/ áni z ſtąpił z niey cżyniąc to co ſie podobáło Pánu Bogu.

werset: 33Wſſákże iednák Wyſokośći nie pokáźił/ áni ieſſcże był lud nie ná proſtował ſercá ſwego do Bogá oycow ſwoich.

werset: 34A ine dzieie Ioſáffátowe pierwſſe y oſtátnie/ nápiſáne ſą w ſlowach Iehu ſyná Hanáni ktore wypráwił w kxięgach krolow Iſráelſkich.
3.Reg: 22.

werset: 35Potym Ioſáffát Krol Iudſki wſtąpił w przyiáćielſtwo z Ochozyaſſem Krolem Iſráelſkim/ ktorego vcżynki były bezbożne

werset: 36Y był vcżęſtnikiem tego żeby nácżynił Okrętow ktoreby ſſli do Thárſis: y nácżynili Okrętow w Aſiongáber.

werset: 37Y prorokował Eliezer ſyn Dodau z Máreſá mowiąc do Ioſáffátá: Iżeś vcżynił przymierze z Ochozyaſſem/ ſkarał Pan pracą twoię/ iż po rozbijáły ſie Okręthy/ áni mogli plynąć do Thárſys.

rozdział: 21
Cap. 21.Iorám po oycu Ioſáffáth Krolem zoſthawſſy/ brácią ſwoię wybił/ Ktoremu Eliaſz przez liſth niemoc barzo złą/ y ſmięrć/ y ſpuſtoſſenie Kroleſtwá iego/ opowiáda/ co wſſyſtko ſie ziśćiło.
3.Reg: 22.
werset: 1
V
Snął potym Ioſaffáth z oycy ſwoiemi/ y pogrzebion ieſth w mieśćie Dawidowym/á Krolował po nim Iorám ſyn iego.

werset: 2Ktory miał bráćią ſyny Ioſáffátowe/ Azáryaſſá/ Iáhiel/ Zácháryaſſá/ Azáryaſſá/ Micháelá/ y Sáffáciaſſá: ći wſſyſcy ſynowie Ioſáffáta Krolá Iudſkiego.

werset: 3Y dał im ociec ich wielkie dáry złotá/ y ſrebrá/ y dochody z miaſt co obronnieyſſych w źiemi Iudá: á Kroleſtwo oddał Iorámowi/ prze to iż był pierworodnym.

werset: 4Y wſtał Iorám ná Kroleſthwo oycá ſwoiego: á gdy ſie w nie w wiązał/ pobił wſſyſthkie bráty ſwoie miecżem/ y niekthore Kxiążętá Iudſkie.
Iudi: 9. 4.Reg: 8.

werset: 5We dwu á trzydzieśći lath pocżął Iorám Krolowáć nad ludem Iudſkim/ á krolował ośm lat w Ieruſálem.

werset: 6Chodził drogámi á poſtępki Krolow Iſráelſkich/ iáko cżynił dom Achábow: Bo miał zá żonę dziewkę Achábowę: á cżynił zle przed oblicżnośćią Páńſką.

werset: 7Ale Pan Bog nie chćiał zgłádzić á wytráćić domu Dawidowego/ dla vmowy ktorą był ſnim vcżynil: á że był obiecał dáć mu pochodnią/ y ſynom iego ná káżdy czás.
2.Reg: 7.
strona: Ii6v

2.Paralipomenon.
rozdział: 26
Cap: 26.Ozyaſz po oycu Kroluie/ Nieprzyiaćiele zwyćięza/ Buduie Ieruſálem/ Winnice ſſcżepi/ Miáſtá buduie/ ſſcżęśćiem vnieſiony wſſetecżnie zápal Pánu palić chce/ zá co ſkáran Trędem.
werset: 1
T
Edy wſſyſthek lud Iudſki/ ſyná iego Ozyaſſá w ſſeſſnaſćie lat/ wziął y poſthánowił ſobie Krolem miáſto Amázyaſſá oycá iego.

werset: 2Ten zbudowál Ailath/ y przywroćił ie ku páńſtwu Iudſkiemu/ gdy iuż krol vmárł z oycy ſwemi.
4.Reg: 14.
4.Reg: 15.

werset: 3Szeſſnaśćie lat miał Ozyaſz kiedy Krolowáć pocżął/ á krolował pięćdzieſiąth y dwie lećie w Ieruzálem: Imie mátki iego Iehelia z Ieruzálem.

werset: 4Y cżynil co było dobrego przed oblicżnośćią Páńſką/ podług wſſyſtkich ſpraw oycá ſwego Amázyaſſá:
4.Reg: 12.

werset: 5Y patrzał Páná Bogá zá dni Zácháryaſzá Rozumieiącego/ y Widzącego Bogá: á poki ſſukał Paná/ ſpráwowáł go ná wſſyſtkim.

werset: 6Potym wybrał ſie y walcżył przećiwko Filiſtynom: y zburzył mury w mieśćiech Geth w Yabniey y w Azotu: wywiodł też miáſtecżká w Azoćie/ y w Filiſtym.

werset: 7Y rátował go Bog przećiwko Filiſtynom/ y przećiwko ludu Arábſkiemu/ kthorzy mieſſkáli w Gurbáál/ y przećiwko Ammonithom.

werset: 8Y dawáli Ammonitowie dáry Ozyaſſowi: y rozſlawiło á rozgłośiło ſie imię iego/ áż do gránic Egiptſkich/ prze zwyćięſtwá iego/ cżęſte á gęſte.

werset: 9Pobudował też Ozyaſz wieże w Ieruſálem ná bronie narożney/ y ná bronie Padolney/ y ine/ po teyże ſtronie muru/ y vmocnił ie.

werset: 10Wywiodł też wieże ná puſzcżey/ y powykopywał bárzo wiele cyſtern: Przeto iż miał wiele bydłá/ thák po polach/ iáko po puſzcżach: Miał też winnice y winarze po gorach/ y ná Karmelu: bo był cżłowiekiem bárzo przychylnym ku ſpráwowániu role.

werset: 11A woyſko żołnirzow iego/ kthorzy więc wychadzáli ku bithwie/ pod mocą Iehiel Piſárzá/ y Máaſyey vcżyćielá/ y pod ręką Hanániaſſá ktory był z Wodzow Krolewſkich.

werset: 12A wſſyſtek pocżet kxiążąt po fámiliach mężow mocnych/ dwá tyſiące y ſſeść ſet.

werset: 13Pod nimi záś wſſyſtek lud woienny po trzy kroć ſto thyſiąc y ſiedm tyſięcy/ y pięć ſet: ktorzy byli ſpoſobni ná woynę/ y potykáli ſie z nieprzyiaćielmi o Krolá.

werset: 14Poſpráwiał też Ozyaſz/ wſſyſtkiemu woyſku tharcże/ y włocżnie/ y przyłbice/ y páncerze/ y łuki/ y proce ná ćiſkánie kámienia.

werset: 15Nácży
kolumna: b
nił theż w Ieruſálem rozmáitych ſtrzelb á przypraw ná obronę/ kthore rozłożył po wieżach/ y po murzech/ áby z nich ſtrzelano ſtrzałámi/ y wielkiemi kámieńmi: y roznioſlo ſie imię Ozyaſſá dáleko/ ſtąd że mu Pan Bog pomagał/ y vmocnił go.

werset: 16Ale gdy był vmocniony/ podnioſlo ſie ſerce iego ná zátrátę ſwą/ y zániedbawał Páná Bogá ſwego: á wſſedſſy do kośćiołá Páńſkiego chćiał pálić zápal wonny Pánu ná ołtarzu kádzilnym.
1.Para: 7.

werset: 17Ale thudzieſz wſſedł zá nim Azáriaſz kápłan/ á ſnim kápłanow Páńſkich ośmdzieſiąt mężow bárzo mocnych/

werset: 18y záſtáwili ſie Krolowi/ mowiąc:
Nume: 18:
Nie twoy to vrząd Ozyaſſu/ byś miał pálić wonny zápal Pánu Bogu/ ále Kápłáńſki: to ieſt ſynow Aaronowych/ ktorzy ſą poświąceni ku tákowey poſludze: Wynidź precż z Swiątnice/ nie lekce ſobie teo waż: Boć to nie poydzie w pocżet ku ſlawie od páná bogá.
Nume: 12.

werset: 19Rozgniewawſſy ſie Ozyaſz trzymáiąc w ręce thurybularz w kthorym chćiał palić wonny zápal/ grożił kápłanom.

werset: 20Y nátychmiaſt wznikł trąd ná cżele ieo tuż przed kápłany/ w domu Páńſkim przy ołtarzu kádzidlnym. A gdy nań poyźrzał Azáriaſz Biſkup/ y wſſyſtcy ini kápłani/ obacżyli thrąd ná cżele iego/ á nátychmiáſt go wypędzili z kośćiołá. Ale y ſam vlękſſy ſie/ co rychley wyſſedł z kościołá/ przeto iż pocżuł nátychmiaſth plagę Páńſką.

werset: 21Tákże Krol Ozyaſz był trędowátym aż do dniá ſmierći ſwoiey/ y mieſſkał w domu oſobliwym pełen thrędu/dla ktorego był wypędzon z domu Páńſkiego. A Ioáthám záthym ſyn iego rządził dom Krolewſki/ y ſądżił lud źiemie.
4.Reg: 15.

werset: 22A oſtátek mow Ozyaſſá pierwſſych y oſtátnich/ nápiſał Iſáiaſz ſyn Amos Prorok.

werset: 23Záſnął potym Oſyaſz z oycy ſwemi/ y pogrzebli go ná polu/ grobow Krolewſkich/ przetho iż był trędowáty: A krolował po nim Ioáthám ſyn iego.

rozdział: 27
Cáp. 27.Ioátám po Ozyaſſu oycu ſwym Kroluie/ Zwyćiężył Ammońſkiego Krolá/ y wzzął od niego winę pieniążną/ námiaſtek y pothomek iego bezbożny Achaz.
4.Reg: 15.
werset: 1
P
Ięć y dwádzieśćiá lat miał Ioáthám kiedy krolowáć pocżął/ á krolował ſzeſnaśćie lath w Ieruzálem: imie mátki iego Ieruſá/ corká Sádokowá.

werset: 2Cżynił co było dobrego przed Pánem Bogiem/ podług wſſech ſpraw iáko ſie ſpráwował Ozyaſz oćiec iego:wyiąwſſy tho że nie wſſedł ták do koś=
ćiołástrona: Kk

2.Paralipomenon.
ćiołá Páńſkiego: á ieſſcże teſz lud opuſſcżáiąc co dobrego grzeſſył.
strona: Kk3

rozdział: 31
werset: 11Roſkazal tedy Krol Eſechiaſz/ áby pocżyniono gmáchy w domu Páńſkim. Co gdy vcżyniono/

werset: 12wnieſiono do nich ták pirworodztwá iáko y dzieſięćiny/ y cokolwiek było Pánu obiecano wiernie.A nád tymi rzecżámi ći byli przełożeni/ Chonenias Lewitá/ y Semei brát iego po nim/

werset: 13á po tym záś Iáhiel/ y Azázyás/ y Náháth/ y Aſáel/ y Ierimoth/ Iozábád teſz y Eliel/ y Ieſmáchiás/ y Máháth/ y Bánáiás/ vrzędnicy pod rękomá Choneniey y Semei brátá iego/ z roſkazánia Eſechiaſſá Krolá/ y Azáriaſſá Biſkupá domu Bożego/ ná ktore to wſſyſthko náleżáło.

werset: 14Kore liepák ſyn Iemná Leuitá/ y odwierny drzwy od wſchodu ſlońcá: nád timy rzeczami był poſtánowion/ktore z dobrey woley ofiárowano Bogu/ y nád pyrworodztwy/ y nád temi kthore poſſwięcono w Swiąthnicy ſwiętych.

werset: 15A pod ręką iego bily Eden y Beniámin/ Ieſue y Semeiás/ Amariás teſz y Secheniás/ w mieśćiech kápłáńſkich: áby wiernie dzielili bráćiey ſwoiey działy/ mnieyſſym y więtſſym:

werset: 16wſſyſtkim kthorzy wchádzaly do kośćioła Páńſkiego/ chibá chłopiątek we trzech liećiech y wyſzſſey/ y czegokolwiek był vżytekná káżdy dzień ku poſludze y obrzędom ich według rozdziáłow ſwych:

werset: 17Kapłanom po ich fámiliach/ y Lewitom ode dwudzieſtego roku y wyſzſſey/ po ich porżądkach y Huffiech/

werset: 18y wſſyſtkiemu mnoſtwu/ ták żonam iáko y dziećiom ich oboigá pogłowiá/ wiernie z tych rzeczy ktore poświęczone byli obrok dawáno.

werset: 19Alie y z ſynow Aaronowych ktorzy mieſkáli po polach/ y po przedmieśćiách miáſt ſwoich iuż byly náznáczeni mężowie ktorzyby oddzieliáli dziáły wſſyſtkiey płći męſkiey/ z kápłánow y Lewitow.

werset: 20Vczynił tedy Ezechias to wſſytko cośmy powiedzieli po wſſytkiey źiemy Iudſkiey: y czynił to czo było dobreo y práwego/ y práwdzywie przed Pánem. Bogiem ſwoim/

werset: 21we wſſelkiey ſpráwie ktorą przed ſie wźiął o poſludze w domu Páńſkim/ podług zákonu y Cerimonyi/ chcąc ſſukáć Bogá ſwego/ zupełnym ſercem ſwoim: y czynił y powodziło mu ſie.

rozdział: 32
Cap: 32:Sennácheryb Krol gdy obległ miáſtho Ieruzálem/ Ezechiaſz Krol lud ſwoy vpomina áby mocnie vfał Pánu Bogu/ nic ſie nieſtrácháiąc pogrozek nieprzyiaćielſkich: A gdy Ezechiaſz z Izáiaſſem prorokiem Páná Bogá proſſą/ Angioł Boży rozpędźił woyſko Senácherybowe/ y ſámego ſynowie zábili/ Ezechiáſz
kolumna: b
ſzcżęśćiem vnieſiony/ Páná rozgniewał/ chorował/ vmárł/ námiáſtkiem ſyn zły Mánáſses.
4.Reg: 18. Iſaie: 36.
werset: 1
P
O tych ſpráwách y po thákowey prawdzie/ przyćiągnął Sennácheryb Krol Aſyriyſki/ á w thárgnąwſſy w źiemię Iudſką/ obleg miáſthá obronne/ chcąc ich dobyć.

werset: 2Co gdy obacżył Eſechiaſz/ mowię/ iż przyćiągnął Sennácheryb/ á że wſſyſthká oná borzá oney woyny miáłá ſie oborzyć ná Ieruzálem:

werset: 3wſſedſſy w rádę z Kxiążęty/ y mężmi co mocnieyſſymi/ (podawał im tego áby záthkáli wierzchy ſthudnie kthore były przed miáſtem:á gdy ná tym wſſyſtkich wola ſtánęłá/

werset: 4zebrał wielkie mnoſtwo/ y záthkáli wſſyſtkie ſtudnice/ y potok ktory płynął w pośrzodku źiemie/ mowiąc: By lepák nieprzyćiągnęli Krolowie Aſsyriyſcy/ y nienáleźli doſtátek wody.
4.Reg: 18. Eccleci: 48.

werset: 5Zbudował theż (cżyniąc roſtropnie) wſſyſtek mur kthory ſie był obálił/ á ná wierzchu wywiodł wieże:á przed tym murem ieſſcże y drugi mur: Nápráwił theż z nowu Mello w mieśćie Dáwidowym/ y náſprawiał wſſelákiego oręża y tarcż.

werset: 6Pocżynił theż w woyſku ſwego ludu Hetmány. A zezwawſſy wſſyſtkich ná vlicę brany mieyſckiey/ mowił do ſercá ich/ tymi ſlowy.

werset: 7Mężnie ſobie pocżynayćie/ á poſilayćie ſie/ nieboyćie ſie nic/ áni ſie lękayćie Krolá Aſsyriyſkiego/ y wſſego mnoſthwá kthore ſnim ieſth:
4.Reg: 6. Hiere: 17.

werset: 8Boć dáleko ich więcey ſnámi/ niżli ſnim. Abowiem ſnim ieſt ramię ćieleſne/ á ſnámi Pan Bog náſz/ ktory ieſt pomocnikiem náſſym/ y potyka ſie zá nas. Y pokrzepił á poſilił ſie lud temi ſlowy Ezechiaſſá Krolá Iudſkiego.
4.Reg: 18.

werset: 9Gdy ſie te rzecży iuż ták ſtáły/ poſlał Sennácheryb Krol Aſsyriyſki ſlużebniki ſwoie do Ieruzáłem (bo ſam ze wſſem woyſkiem leżał około Láchis) do Ezechiaſſá Krolá Iudſkiego/ y do wſſyſtkiego ludu kthory był w mieśćie/ mowiąc:

werset: 10Toć wſkázuie Sennácheryb Krol Aſsyriyſki: W kogoſz ták duffaćie/ że ſiedzićie iáko w oblężeniu w Ieruzálem?

werset: 11Cżyly was zwiodł Ezechiaſz/ áby was głodem wymorzył/ thuſſąc żeby waſz Pan Bog wáſz miał wybáwić z ręki Krolá Aſsyriyſkiego?

werset: 12A źaſz to nie ten ieſt Eſechiáſz/ ktory pokáźił wyſokośći Boże/ y ołtarze iego/ á przykazał ludu Iudſkiemu y Ieruzálem/ mowiąc: V iednegoſz ołtarzá będziećie modłę cżynić/ y ná nim palić zápal wonny?

werset: 13zaſz niewiećie com ia pocźynił y oycowie moi/ wſſem narodom żiemſkim? y przemogliſz oni Bogowie wſſech narodow/ y wſſyſtkich źieḿ/ wyſwobodzić ziemice ſwe z ręki moiey?

werset: 14Powiedzćie mi kto=
Kk iijry Bogstrona: Kk3v

2.Paralipomenon.
ry Bog ze wſſech Bogow wſſelákich narodow/ kthore poburzyli oycowie moi/ żeby ktory mogł wydrzeć lud ſwoy z ręki moiey? áby was miał wyrwáć wáſz Bog z theyże ręki?

werset: 15Niechże was thedy niezwodzi Ezechiaſz/ áni omyłną namową z rozumu nie wywodzi/ á teſz mu niewierzćie.
strona: Kk5v

Pierwſſe Kxięgi.
rozdział: 36
4.Reg: 23. 3.Eſd: 1.
werset: 1
P
Otym lud źiemie wziąwſſy Ioácház ſyná Ioſyaſſowego/ poſtánowił go Krolem ná mieyſcu oycá iego w Ieruſálem.

werset: 2We trzy dzieśći y trzech lat był Ioácház gdy pocżął Krolowáć/ á krolował trzy kxiężyce w Ieruſálem.

werset: 3Bo go był złożył krol Egiptſki/ gdy wiáchał do Ieruſálē / y vłożyl ná źiemię dań ſto cętnarow ſrebrá/ á cętnar złothá.

werset: 4A vcżynił zań Krolem Eliácym brátá iego/ nád Iudą y Ieruſálem:przemieniwſſy mu imię Eliacym w Ioácym: á ſámego Ioácházá wziął z ſobą/ y záwiodł do Egiptu.

werset: 5Pięć y dwá dzieśćiá lath miał Ioácym/ kiedy pocżął krolowáć/ á krolował iedennaśćie lát w Ieruſálem: á cżynił źle przed Pánem Bogiem ſwoim.

werset: 6Przećiwko temu wyćiągnął Nábuchodonozor Krol Cháldeyſki: y związawſſy go łáncuchy/ wiodł do Bábilonu.
4.Reg: 24. 1.Eſd. 1.

werset: 7Do kąd y nacżynie Páńſkie przenioſl/ y poſtáwił ie w kośćiele ſwoim.

werset: 8A oſtátek ſlow Ioácymá/ y brzydliwośći iego ktore broił/ y co w nim náleziono/ nápiſáne ſą w kxięgach Krolow Iudſkich y Izráelſkich. Krolował po nim Ioáchim ſyn iego.

werset: 9W oſmi lát był Ioáchim kiedy krolowáć pocżął/ á krolował w Ieruzálem trzy mieſiące y dzieſięć dni. Acżynił złe rzecży przed oblicżnośćią Páńſką.

werset: 10A gdy dochodzył rok poſlał Nábuchodonozor Krol poſly/ ći iąwſſy go przywiedli do Bábilonu/ zábrawſſy z ſobą záráz co droſſſze nacżinie z domu Páńſkiego. A Krolem vcżynił Sedechiáſzá ſtryia iego/ nád ludem Iudſkym y Ieruzáłem.
Hiere: 52. 1.Reg: 24.

werset: 11Miał Sedechiaſz ieden á dwa dzieśćiá lát gdy pocżął krolować/ á Krolowáł iedennaśćie lát w Ieruzálem.

werset: 12Cżynił y ten złe rzecży przed ocżyma Páná Bogá ſwoiego/áni ſie wſtydzył oblicża Ieremiaſzá Proroká/ ktory mu mawiáł z vſth Páńſkich:

werset: 13Od Krolá teſz Nábuchodonoſorá odſtąpil/ ktory go był záwiążał przyſięgą przez Bogá: y zátwardzył krzćżyce ſwoie y ſerce/ áby ſie nienáwrocżył do Páná Bogá Izráelſkiego.

werset: 14Ale y wſſyſtkie Kxiążętá Kápláńſkie y lud odſtąpili od práwdy złoſliwie/ według wſſech brzidliwośći pogáńſkich: y ſpługáwili dom Páńſki/ ktory był ſobie poświęcżył w Ieruzálem.
Hiere: 25.

werset: 15Poſyłał więc do nich Pan Bog oycow ich poſly ſwoie Proroki/ ráno wſtháiącze/ y ná káżdy dzień vpomináiącze ie: przeto iſz chćiał odpuśćić ludu ſwemu/ y Kośćiołowi ſwoiemu.

werset: 16Ale oni/ vrągáli poſłom Bożym/ y zá máło ſobie ważili ſlowa iego á nágráwáli ſie z Prorokow: áſz prżyſſedł gniew Páńſki ná lud iego/ ktoremu nieby
kolumna: b
ło żadnego lekarſtwá.

werset: 17Abowiem przywiodł ná nie Krolá Cháldeyſkiego/ y pozábijał młodzięńce ich miecżem w domie Swiątnice ſwey:
3.Reg: 9. 4.Reg: 25.
Niezlitowal ſie nád młodzieńcem/ áni nád pánną/ áni nád ſthárcem/ á więc áni nád zgrzybiáłym: ále wſſyſthkie wydáł w ręce iego.

werset: 18Y wſſyſthko nacżynie domu Páńſki ego/ ták więthſze iáko mnieyſze/ y ſkárby kośćielne y Krolewſkie/ y Kxiążęce/ przenioſl do Bábilonu.
4.Reg: 20.

werset: 19Zpálili nieprziyaćiele dom Boźy/ y zburzili mur Ierozolimſki: wſſtorńkie wieże popalili/ á co iedno było koſtownego/ wſſycko porozwálili.

werset: 20Ieſli kto miecżá vſſedł/ wiedziono ij do Bábilonu/ był niewolnikiem Krolewſkym y ſynow iego/ áſz potym pánował Krol Perſki.

werset: 21Aby ſie ſpełniły ſlowa Páńſkie przez vſtá Ieremiaſſá: á żeby święćiłá źiemiá Sobboty ſwoie: Bo przez wſſyſtek cżás ſpuſtoſſenia święciłá Sobbothę/ áż ſie wypełniło ſiedmdzieſiąt lat.
Hiere: 25. et 29. 1.Eſd: 1. 3.Eſd: 1.Danie: 9.

werset: 22Pothym pierwſſego roku Cyruſá Krolá Perſkiego/ áby ſie ſlowá Páńſkie ſpełniły/ kthore mowił przez vſthá Ieremiaſſowe/ w zbudżił Pan duchá Cyruſsowego Krolá Perſkiego: Tedy on kazał wołáć po wſzyſtkim Kroleſtwie ſwym/ theſz y ná piśmie przez łiſty/ roſkázuiąc:

werset: 23To powiáda Cyrus Krol Perſki: Wſſyſthkie Kroleſtwá źiemſkie dał im Pan Bog Niebieſki: á tenże mi przykazał/ ábym mu zbudował dom w Ieruzálem/ ktore ieſt w źiemi Iudſkiey:przeto/ kto zwaz ieſt we wſſyſtkim ludu iego? Niechay będzie Pan Bog iego ſnim/ á niech thám idzie.
1:
Koniec kxiąg Párálipomenon.
strona: Ll2

Ezdráſsowe.

kolumna: a
księga: 1.Esdr
rozdział: 5
werset: 7Dáriuſſowi Krolowi pokoy wſſeláki.

werset: 8Bądź to wiádomo Krolowi żeſmy byli ſſli do żydowſkiey Prowincyey/ do domu Bogá wielkiego/ ktory buduią z kámieniá nie ćioſánego/ y tramy zákłádáią po śćiánach á buduią ten dom ſpilnośćią/ y práwie rośćie robotá w ręku ich.

werset: 9Pytáliſmy tedy ſtárcow onych/ ták do nich mowiąc: Ktho wam dał moc ábyśćie dom ten budowáli/ á te mury ábyśćie popráwiáli?

werset: 10ále y ná imioná tych/ ktorzy tego przycżyną á powodem byli/ pytáliſmy ſie/ ábyſmyć ie wypiſáli y wypiſálichmy imioná tych mężow/ kthorzy ſą Kxiążętá miedzy nimi.

werset: 11Y odpowiedzieli nam temi ſlowy/ My ieſteſmy ſludzy Bogá niebá y źiemie/ á buduiemy kośćioł ktory był zbudowány przed tym wiele lat: á ktory był Krol wielki Iſráelſki zbudował y wywiodł.
3.Reg: 6.

werset: 12Ale gdy oycowie náſſy/ przywiedli ku gniewu Paná Bogá Niebieſkiego/ podał ie w ręce Nábuchodonozorá krolá Bábilońſkiego Káldeycżyká:
4.Reg: 24. et 25.
Dom theſz ten ſkáźił/ á lud iego przenioſl do Bábilonu.

werset: 13A pierwſſego roku Cyruſsá Krolá Bábilońſkieo / Cyrus Krol dał wyrok áby dom Boży budowano.
1.Eſd: 1.

werset: 14Bo y nacżynie kośćioła Bożego złote y ſrebrne/ kthore był Nábuchodonozor zábrał z kośćiołá thego w Ieruzálem/ y zánioſl ie do kośćiołá Bábilonſkiego: wydał Cyrus Krol Perſki z kośćiołá Bábilońſkiego/ y dał ie Sáſsábáſárowi imieniem/ ktorego teſz y Kxiążęćiem vcżynił/

werset: 15y rzekł do niego:
1.Eſd: 1.
To nacżynie pobierz/ á idź/ y położ ie w kośćiele ktory ieſt w Ieruzálem/ á dom Boży niech záſie będzie budowan ná mieyſcu ſwoim.

werset: 16Ná onże thedy cżás Sáſsábáſár przyſſedł: y záłożył fundámenty kośćiołá Bożego w Ieruzálem/ á od onego cżáſu áż do tąd buduie ſie ten kośćioł/ áni ieſſcże dokonány ieſt.

werset: 17A ták teraz ieſli ſie tho zda Krolowi rzecż dobra być/ áby poſſukano w Kronikách Krolow Bábilońſkich/ ieſliż Krol Cyrus roſkazał budowáć kośćioł Boźy w Ieruzálem/ á wolą Krolewſką w they rzecży niechay poſle do nas.

rozdział: 6
Cap. 6.Dárius Krol Perſki dekret Krolá Cyruſsá prżodká ſwego/ o budowániu kośćiołá Bożego w cále záchowywa/ y ku ſkutku przywieść każe/ y dokonano kośćiołá Bożego/ ſzoſtego roku krolowánia Dáryuſá/ z rádośćią y z wielkiemi offiárámi.grafika
kolumna: b
3.Eſd: 6.
werset: 1
T
Hedy Dáryus Krol roſkazał: y ſzukano po libráryách/ ktore były záłożone w Bábiloniey/

werset: 2y náleźiono kxięgi iedne w Egbátánis/ ktory zamek ieſt w Medeńſkym powiećie/ w kthorych tháki zapis było vcżyniono.

werset: 3Pierwſſego roku Krolá Cyruſsá. Cyrus Krol wyrok dał áby dom Boży budowano/ ktory ieſt w Ieruzálem/ ná mieyſcu gdzieby offiárowáli offiáry/ á żeby tákie grunty záłożyli/ kthoreby mogli znieść śćiány ná wyſz ná ſześćdzieſiąt/ á ſzerokość też ná ſześćdzieſiąth łokći/

werset: 4trzy rzędy z kámieni niećioſánych/ też takieſz trzy rzędy z drzewá nowego: A nákłady z domu Krolewſkiego będą dáne.

werset: 5Ale y nacżynie kośćiołá Bożego złote y ſrebrne/ kthore był Nábuchodonozor wynioſl z kośćiołá Ierozolimſkiego/ á przynioſl do Bábilonu/ niechay będą przywrocone/ y odnieſione do kośćiołá Ieruzolimſkiego ná mieyſce ſwoie/ ktoreż y położone ſą w kośćiele Bożym.

werset: 6A ták teraz że Tháthánái Kxiążę kráiny ktora ieſth zá rzeką/ Sthárbuzánái/ y rádni wáſſy Affárſácheycżykowie/ ktorzy ieſteśćie zá rzeką/ idzćie od nich oppodal/ á dayćie im pokoy/

werset: 7niech buduią on kośćioł Boży Kxiążętá Zydowſkie/ y Stárſſy ich/ á ten dom Boży niech wywiodą ná ſwim mieyſcu.

werset: 8Aley y iam roſkazał coby mieli cżynić Sthárſſy Zydowſcy/ áby byl budowan dom Boży/ á żeby z ſkrzynie Krolewſkiey/ tho ieſt z popłátkow ktore bywáią dawáne z tey źiemice co zá rzeką/ ſpilnośćią nákłády dodawano thym mężom/ áby przerywki ábo iákiey przekażki niebyło roboćie:
3.Eſd: 6.

werset: 9Będzieli tego potrzebá/ Cielce/ Báránki/ y Koźlęthá/ ná zupełną offiárę Bogu Niebieſkiemu/ Zboże/ Sol/ Wino/ y Oley/ według porządku kápłanow kthorzy ſą w Ieruzálem/ niechay im będą dáne ná káżdy dzień: áby ſie ná iáki niedoſtátek nieſkárżyli.

werset: 10Niechże offiáruią offiáry Bogu Niebieſkiemu/ á niech proſſą Bogá zá zdrowie Krolewſkie y ſynow iego.

werset: 11A ták iam ten wyrok wydał: Aby káżdy cżłowiek kthoryby odmienil tho roſkázánie moie/ wźiąwſſy drzewo z domu iego/ á wydzwignąwſſy ie/ ná nim go wbiwſſy/ áby vmárł: á dom iego niechay będzie ná poſpolſtwo.

werset: 12A Bog ktory vcżynił áby w tym kośćiele mieſſkáło imię iego/ niech roſproſſy wſſyſtkie Kroleſtwá/ y lud ktoryby śćiągnął rękę ſwoię/ áby bronił y káźił dom Boży ten kthory ieſt w Ieruzálem.
strona: Ll4v

Wtore Kxięgi.
rozdział: 10
werset: 34Z ſynow Báni/ Maaddy/ Amrám/ y Vel/

werset: 35Báneas Bádáiaſz/ Chełiau/

werset: 36Vánia/ Marymuth/ y Eliaſyb/

werset: 37Máthánias/ Máthaniai/ y Iáſy/

werset: 38y Bani/ y Bennui/ Semei/

werset: 39y Sálmias/ y Náthan y Adáias/

werset: 40y Mechnedebái/ Syſái/ Sárái/

werset: 41Ezrel/ y Selemia/ Semerya/

werset: 42Sellum/ Amárya/ Iozeff.

werset: 43Z ſynow Nebo/ Iechiel/ Máthátyas/ Zábád/ Zábiná/ Ieddu/ y Ioál/ y Bánáiá.

werset: 44Ci wſzyſcy poięli byli żony z cudzey źiemie/ á były znich drugie niewiáſty ktore były národziły Synow.
1:
Koniec pierwſſych kxiąg Ezdráſſowych.

księga: 2.Esdr
Poczynaią ſie Kxięgi Nehemiaſſa:
2:
ktore też zową Wtore Ezdráſſowe.
3:
Są o budowániu muru około Ieruzálem: y o karániu grzechu ktory ſie trá=
4:
fił. Máią Kápitul: 13.
rozdział: 1
Cap 1.Nehemiaſz vſlyſſawſſy o vtrápieniu żydowſkim/ ktorzy po poimániu á niewoley zoſtáli/ płacże y pośći ſie długo wyznawáiąc grzechy ludzkie/ á proſąc Páná o miloſierdzie.grafika
werset: 1
S
Lowa Nehemiáſſá/ ſyná Helchie. Y ſtháło ſie kxiężycá Liſtopádu/ Roku dwudzieſtego/ á iam był ná Zamku Suſys.

werset: 2Y przyſſedł Hánáni ieden z bráći moiey/ ſam y mężowie Iudſcy: y pytałem ich o żydziech ktorzy byli zoſtáli po poimániu y o Ieruzálem.

werset: 3Y powiedzieli mi/ że ći ktorzy zoſtáli y zbywáli po poimániu/ tám wprowincyey/ ſą w wielkim
kolumna: b
vćiſku/ y pośmiewiſku: á że mur w Ieruſálem zburzon ieſt/ y brony iego wypalone ogniem.
4.Reg: 25.

werset: 4A gdym vſlyſſał tákowe ſlowá/ ſiadłem y płákał/ y żáłowałem teo przez wiele dni/ y pośćiłem/ y modliłem ſie przed oblicżnośćią Páná Bogá niebieſkiego:

werset: 5Y rzekłem: Proſſę Pánie Boże niebieſki/ mocny/ wielki/ y groźny/ ktory ſtrzeżeſz vmowy/ y miłoſierdzia z temi ktorzi ćiebie miłuią/ á ſtrzegą przykazánia twego:
2.Eſd: 9. Dani: 9. Exod: 20. et 34. Deute: 7.

werset: 6niechaż będą vſſy twoie ſlucháiące/y ocży twoie otworzone ábyś ſluchał modlitwy ſlugi twego/ ktorą ſie ia dziś modlę przed tobą/ w nocy y we dnie zá ſyny Iſráelſkimi ſlugámi twemi: y powiádam ſie zá grzechy ſynow Iſráelſkich/ ktoremi z grzeſſyli przećiw tobie: y ia y dom oycá meo zgrzeſſyliſmy/

werset: 7marnośćiámi zwiedzieni/ á nie ſtrzegliſmy przykazánia/ y Ceremoniy/ y ſądow/ kthoreś przykazał Moizeſſowi ſludze twemu.

werset: 8Roſpomni ſie ná ſlowo kthoreś mowił Moizeſſowi ſludze twemu/ rzekąc: Gdy przeſtąpićie przykazánie moie/ rozproſzę was miedzy ludzi.
Deute: 30.

werset: 9A ieſli ſie náwroćićie do mnie/ y będziećie ſtrzegli przykazánia moie/ y pełnić ie: choćbyśćie więc byli záwiedzieni ná kray niebá/ y z támtąd was zgromádzę/ y záś przywiodę ná mieyſce ktorem obrał/ áby thám przebywáło imię moie.

werset: 10Y oni ſludzy twoi/ y lud twoy/ ktoreś wykupił w mocy twoiey wielkiey/ y w ręce twoiey przedużſzey.

werset: 11Proſſę miły Pánie/ Niechże pilno ſlucha vcho twoie modlitwy ſlugi twego/ y modlitwy ſlug twoich/ ktorzy ſie chcą bać imienia twego ſwiętego: á ſpráwuy ſlugę twego dziſia/ y day mu
łáſkęstrona: Ll5

Ezdraſſowe.
łáſkę v tego mężá. Ia bowiem Nechemiaſz byłem podcżáſſym v krolá Artáxerſá.
strona: Mm

Ezdráſsowe.
rozdział: 6
werset: 7Doydzie thá rzecż krolá: á ták przyiedź/ á po radzwá ſie ſpołecżnie.

werset: 8Y odeſlałem do nich/ mowiąc: Nie ſtáło ſie podług ſlow twoich ktore ty mowiſz/ bo ty ſam w ſwym ſercu zmyſlaſz.

werset: 9Abowiem ći wſzyſcy ſthráſzyli nas/ chcąc áby przeſtały ręce náſſe tey roboty/ á żebychmy poniecháli. Przetoż tym więcey vmacniałem ręce moie:

werset: 10y wſſedłem do domu Semeiaſſá/ ſyna Dáláiaſſá/ ſyná Methábeelowego/ kryiomko. Kthory rzekł:Rozmowmy ſie miedzy ſobą w domu Bożym/ w pośrzodku kośćiołá/ á zámknimy drzwi kośćielne: boć máią przyiácháć áby ćię zábili/ á nocąć máią ziáchać áby ćie zábili.

werset: 11Y rzekłem: I záſz ktho mnie podobny vćiekał? a kto (będąc) iáko ia/ wnidzie do kośćiołá y będzie żyw? Nie wnidę.

werset: 12Y zrozumiałem że go Pan Bog nie poſlał/ ále iákoby prorokuiąc mowił do mnie/ á że Tobiaſz y Sánábállát przenáięli go byli/

werset: 13bo był wziął zapłátę/ ábych będąc przeſtráſſony od nieo / vcźynił y zgrzeſſył/ y mieli by byli złą rzecż ktorąby mi zápluſkáwáli ocży.

werset: 14Pámiętay ná mię panie boże dla Tobiaſſá y Sánábálátá/ według ich ſkutkow tákowych: Ale y ná Nodiaſſá proroká/ y ná inſſe proroki ktorzy mie ſtráſſyli.

werset: 15A dokonan ieſt mur/ dwádzieſtego y piąteo dniá kxiężycá wrześniá/ w pięćdzieſiąt y dwá dni.

werset: 16Stáło ſie tedy gdy vſlyſſeli wſſyſcy nieprzyiaćiele náſſy / że ſie polękáli wſſyſthcy Narodowie ok olicżni/ y práwie ſtruchleli ſámi w ſobie/ y poználi że ſie od Páná Bogá ſtálá tá ſpráwá.

werset: 17Tychże dni wiele liſtow poſyłáli ſtárſſy żydowſcy do Thobiáſſá/ y záś od Tobiaſſá przychadzáli do nich.

werset: 18Bo ich wiele było w żydowſtwie/ ktorzy mieli ſnim przyſięgę: bo był źięćiem Secheniaſſá ſyná Areá/ y Iohánán ſyn iego poiął był corkę Moſollám ſyná Báráchiaſſowego:

werset: 19ále y chwalili go więc przedemną/ y ſlowá moie oznáymowáli iemu: á Tobiaſz też ſyłał liſty áby mię odſtráſſył.

rozdział: 7
Cap. 7.Gdy miáſtá dobudowano/ Brony z záwierano/ ſtraż po ſtáwiáno/ policżono te ktorzy ſie z niewoley náwroćili/ z kápłáńſtwá zrzucono te ktorzy nie mogli rodu ſwego vkázać/ dáry dano ná budowánie.
werset: 1
A
Gdy iuż wywiedziono y ſkonano mur/ záwieśiłem wrothá/ y policżyłem odwierne/ y śpiewáki/ y Lewity/

werset: 2przykazałem też Hánani brátu memu/ y Hánaniaſſowi Kxiążęćiu domu z Ieruſálem/ bo mi ſie zdał być mężem prawdziwym y boiącym ſie Bogá/ nád inſſe/

werset: 3y rzekłem im: Nie otwierayćie bron Ierozolimſkich/ áż cżyśćie
kolumna: b
ſlońce zágrzeie. A gdy ieſzcże ſtali ſpołu/ zámkniono brony/ y zátáráſowano: y poſtánowiłem ſtroże z obywatelow Ierozolimſkich/ áby ſtrzegáli ná przemiány káżdy w rzędzie ſwoim/ y ieden każdy przećiwko domowi ſwemu.

werset: 4A miáſto było ſzerokie bárzo y wielkie/ á w nim ludu nie bárzo wiele/ áni domy ieſzcźe były pobudowáne.

werset: 5Ale dał Pan Bog w ſerce moie/ y zgromádziłem co cżelnieyſze/ y vrzędniki/ y lud obecny/ ábych ie policżył: y nálazłem kxięgi licżby onych kthorzy byli pierwey przyſſli/ y náleźiono w nich ták nápiſano.
1.Eſd: 2.

werset: 6Ci ſynowie Włoſcy ábo Powiátu ktorzi wyſſli z niewoley záprowádzonych/ktore był záwiodł Nábuchodonozor Krol Bábilońſki/ á wroćili ſie záś do Ieruzálē / y do źiemie Iudſkiey ábo żydowſkiey/ ieden káżdy do miáſtha ſwego.

werset: 7Ktorzy przyſſli z Zorobábełem/ Iozue/ Nehemiaſſem/ Azáryaſzem/ Ráámiaſſem/ Náhámáni/ Márdocheuſzem/ Belſánem/ Mesffárát/ Begoái: Náhum y Báánaſſem. Licżba mężow ludu Iſráelſkiego.
1.Eſd: 2.

werset: 8Synow Ffaros: dwá tyſiące/ ſto ſiedmdzieſiąt y dwá.

werset: 9Synow Sáffácyaſſowych: trzyſtá/ ſiedm dzieſiąth y dwá.

werset: 10Synow Area: ſſeść ſet/ pięćdzieſiąt y dwá.

werset: 11Synow Ffaháth Moáb/ ſynow Iozue y Ioábowych: dwá tyſiącá/ ośmſet/ y ośmnaśćie.

werset: 12Synow Elám: tyſiąc/ ośm ſet/ pięćdzieſiąt y cżterzey.

werset: 13Synow Zethua: ośm ſet/ cżterdzieśći y pięć.

werset: 14Synow Záchái: ſiedm ſet/ ſſeśćdzieſiąt.

werset: 15Synow Bánnui: ſſeść ſet/ cżterdzieśći y ośm.

werset: 16Synow Bebái: ſześć ſet/ dwadzieśćia y ośm.

werset: 17Synow Azgadowych: dwá tyſiącá/ trzy ſtá/ dwádzieśćiá y dwá.

werset: 18Synow Adonikám: ſſeść ſet/ ſſeść dzieſiąt y ſiedm.

werset: 19Synow Beguái: dwa tyſiące/ ſześćdzieſiąt y ſiedm.

werset: 20Synow Adin: ſſeść ſet/ pięćdzieſiąt y pięć.

werset: 21Synow Ater ſyná Hezechiaſſowego: dziewięć ſet y ośḿ.

werset: 22Synow Háſem: trzy ſtá dwádzieśćiá y ośm.

werset: 23Synow Beſái: trzyſtá dwadzieśćia y cżterzey.

werset: 24Synow Háreff: ſto y dwánáśćie.

werset: 25Synow Gábaon: dziewięćdzieſiąt y pięć.

werset: 26Synow Betlehem y Netuffá: ſto/ ośmdzieſiąt y ośḿ.

werset: 27Mężow Anáthot: ſto/ dwádzieśćiá y ośḿ.

werset: 28Mężow Betházmoth: cżterdzieśći y dwá.

werset: 29Mężow Káryátiárym/ Ceffirá/ y Berot/ ſiedm ſet cżterdzieśći y trzey.

werset: 30Mężow Rámá y Gebá: ſſeść ſet/ dwádzieśćiá y ieden.

werset: 31Mężow Máchmás: ſtho/ dwádzieśćiá y dwá.

werset: 32Mężow Bethel y Hái: ſto dwádzieśćiá y trzey.

werset: 33Mężow Nebo drugiego/ pięć dzieſiąt y dwá.

werset: 34Mężow Elám drugieo : tyſiąc dwieśćie/ pięćdzieſiąt y czterzey.

werset: 35Synow Hárē : trzy ſtá y dwádzieśćiá.

werset: 36Synow Ierycho: trzy ſtá/ cżterdzieśći y pięć.

werset: 37Sy
Mmnowstrona: Mmv

Wtore Kxięgi.
now Lodhádyd y Ono: ſiedm ſet/ dwadzieściá y ieden.
strona: Mm3

Ezdráſsowe.
rozdział: 11
werset: 4Z ſynow Fares/

werset: 5Mááſya ſyn
Mm iijBáruch/strona: Mm3v

Wtore Kxięgi
Báruch/ ſyn Holhozá/ ſyn Háſya/ ſyn Hádáiá/ ſyn Ioiáryb/ ſyn Zácháryaſſá/ ſyn Sylonithy:

werset: 6ći wſſyſthcy ſynowie Fares/ ktorzy mieſſkáli w Ieruzálem/ cżterzyſtá ſześćdzieſiąt y dziewięć mężow mocnych.
1.Para: 10.

werset: 7A ci ſą ſynowie Beniámin: Sellum ſyn Moſollám/ ſyn Ioed/ ſyn Fádáiá/ ſyn Kołáiá/ ſyn Máſya/ ſyn Etheel/ ſyn Iſáiá/

werset: 8á po nim Gebbái/ Sellai: dziewięć ſeth/ dwádzieśćiá y ośḿ.

werset: 9Y Ioel ſyn Zechry vrzędnik nád nimi/ y Iudás ſyn Senuá nád miáſtem wtory.
1.Para: 10.

werset: 10A z kápłanow/ Idáiá ſyn Ioiárib/ Iáchin/

werset: 11Sáráiá ſyn Helcie/ ſyn Moſollám/ ſyn Sádok/ ſyn Meráiot/ ſyn Achitob Kxiążę domu Bożego/

werset: 12y bráćia ich ktorzy robili robotę kośćielną: ośm ſet/ dwádzieśćiá y dwá. Y Adáiá ſyn Ierohám ſyn Felelia/ ſyn Amſy/ ſyn Zácháryaſſá/ ſyn Feſhur/ ſyn Melchie/

werset: 13y bráćia ich Kxiążetá oycow: Dwieśćie/ cżterdzieśći y dwa.Y Amáſái ſyn Azreel/ ſyn Aházái/ ſyn Moſollámot/ ſyn Emmer/

werset: 14y bráćiey ich możni bárzo/ ſto dwádzieśćiá y ośm: á Vrzędnikiem nád nimi Zábdiel ſyn możnich.
1.Para: 10.

werset: 15A z Lewitow: Semeiá ſyn Háſubow/ ſyn Azrykám/ ſyn Háſábia/ ſyn Boni/

werset: 16y Sábátái/ y Iozábed/ nád wſſyſthkiemi ſpráwámi kthore były zewnątrz w domu Bożym/ od kxiążąt Lewitſkich:

werset: 17Y Máthánia ſyn Michá/ ſyn Zebedei/ ſyn Aſáff/ Kxiążę ku chwaleniu/y wyznawániu ná modlitwie/ á Bekbecya wtory z bráćiey iego/ y Abdá ſyn Sámmua/ ſyn Gálál/ ſyn Idythun.

werset: 18Wſſyſthkich Lewithow w mieśćie Swiętym/ dwieśćie/ ośmdzieſiąth y cżterzey.
1:Para: 10.

werset: 19A Odwiernych: Akkub/ Thelmon/ y bráćiey ich/ kthorzy ſtrzegli drzwi: ſtho/ ſiedmdzieſią ty dwá.

werset: 20A oſtátek z ludu Iſráelſkiego/ Kápłanow y Lewitow/ we wſſech miáſtách Iudſkich káżdy w dzierżáwie ſwoiey.

werset: 21Y Náthyneycżykowie kthorzy mieſſkáli w Offel/ y Syáhá/ y Gáſffá/ z Náthyneycżykow.

werset: 22Y Biſkup Lewitow w Ieruzálem/ Azzy ſyn Báni/ ſyn Aſábie/ ſyn Mátánie/ ſyn Miche. Z ſynow Aſáff/ ſpiewacy ná poſludze domu Bożego.

werset: 23Bo był mándat Krolewſki ná nie/ y porządek miedzy śpiewáki ná káżdy dzień/

werset: 24y Fátáhia ſyn Meſezebel: z ſynow Zárá/ ſyná Iudá w ręce Krolewſkiey/ podług wſſelkiego ſlowá ludu/

werset: 25y w domiech po wſſyſthkich kráinách ich.Z ſynow Iudá mieſſkáli w Káryáthárbe/ y w corkách iego/ y w Dybon á w corkách iego/ y w Kábſeel á w wioſkách iego/

werset: 26y w Iezue/ y w Moládá/ y w Bethffálet/

werset: 27y w Háſerſuál/ y w Berſábee/ y w corkách iego:

werset: 28y w Sieceleg/ y w Mochoná y w corkách ieo /

werset: 29y w Remnon/ y w Sáráá/ y w Ierimut/
kolumna: b

werset: 30Zánoá/ Odollám/ y po wſiách ich/ Láchis y w kráinách iego/ Azeka y w corkách ieo. A mieſſkáli w Berſábee áż do padołu Ennom.

werset: 31A ſynowie Beniámin/ w Gebá/ Mechmás/ y Hái/ y Bethel/ y w corkách iego:

werset: 32Anáthoth/ Nob/ Anániá/

werset: 33Aſor/ Ramá/ Getháim/

werset: 34Hádid/ Seboim/ y Nebállát/ Lod/

werset: 35y w Ono padole rzemieſnicżym.

werset: 36A Lewitowie mieli dzierżáwę miedzy Iudą y Beniámin.

rozdział: 12
Cáp: 12.Wylicża Kápłany y Lewity/ y Kxiążętá ich/ ktorzy przyſzli z Ierużálem z Zorobabelem/ y ine/ z wielką pompą poświącáią mur mieſcki.
1.Para: 10.
werset: 1
C
I ſą Kápłani y Lewitowie/ ktorzy przyſſli z Zorobabelem ſynem Sáláthiel/ y Iozue: Sáráiá/ Ieremiás/ Eſdrás/

werset: 2Amária/ Melluch/ Hátthus/

werset: 3Sebeniás/ Rebum/ Merymuth/

werset: 4Addo/ Genthon/ Abia

werset: 5Miámin/ Mádia/ Belgá/

werset: 6Semeia Ioiáryb/ Idáiá/ Sellum/ Amok/ Helciás/

werset: 7Idáiá. Tho kxiążęta kápłanſcy/ y bráćia ich zá dni Iozue.

werset: 8A Lewitowie: Ieſua/ Bennui/ Cedmiel/ Sárebia/ Iudá/ Máthániás/ ći nád himnámi á ſpiewániem y bráćia ich:

werset: 9y Bekbecya/ y też Hánni y bráćia ich/ ieden káżdy ná ſwey powinnośći.

werset: 10A Iozue miał ſyná Ioácym/ á Ioácym Eliáſyb/ á Eliáſyb Ioiadá/

werset: 11á Ioiádá miał Ionáthán/ á Ionáthán miał ſyná Ieddoá.

werset: 12A zá dni Ioácimá ći byli Kápłani/ y Kxiążęthá fámiliey: Fámiliey Sáráiowey/ był cżołem á kxiążęćiem Máráiá: Ieremiaſſowey/ Hánánia:

werset: 13Ezdráſsowey/ Moſollám: Amáriaſzowey/ Iohánnán:

werset: 14Milichowey/ Ionáthán: Sebeniaſſowey/ Iozeff:

werset: 15Hárámowey/ Edná:Máráiothowey/ Helci:

werset: 16Adáiowey/ Záchária: Genthonowey/ Moſollám:

werset: 17Abiaſſowey/ Zechry: Miáminowey/ y Moádyaſsowey/ Felty:

werset: 18Belgowey/ Sámmuá: Semáiáſsowey/ Ionáthán:

werset: 19Ioiárybowey/ Máthánái: Iodáiowey/ Azzy:

werset: 20Selláiowey/ Celai: Amokowey/ Hober:

werset: 21Heleiáſsowey/ Háſebia: Idáiáſsowey Náthánáel.

werset: 22Lewitowie zá dni Eliáſybá/ y Ioiádá/ y Iohánnán/ y Ieddoa ſpiſáni Kxiążęthá fámiliey/ y Kápłani w Kroleſtwie Dáryuſá Perſkiego.

werset: 23Synowie Lewi kxiążętá fámiliey/ nápiſani ſą w kxięgách ſlow y dni y áż do dni Ionáthán ſyná Eliáſyb.

werset: 24A kxiążętá Lewitow/ Háſebia/ Serebia/ y Iezue/ ſyn Cedmielá: y bráćia ich po przemiánách á rządziech ſwoich/ áby chwalili y wyznawáli podług przykazánia Dawidá mężá Bożego/ á żeby záchowywali porządek
iedenstrona: Mm4

Ezdráſſowe.
ieden po drugim.

werset: 25Mathánia/ Bekbekia/ Obedya/ Moſollám/ Telmon/ Akkub/ to ći ſtrzegli w branách/ y przed wrotámi w Sieni.
strona: Mm6

Ezdráſſowe.
księga: 3.Esdr
rozdział: 2
werset: 5Przetoż ieſli ieſt kthory z rodu wáſſego/ Pan iego niechay z nim wſtąpi/ do Ieruzálem.

werset: 6A ták co ich kolwie około tych thám mieyſc mieſſka/ niech te wſpomogą kthorzy ſą ná onym mieſcu/ złotem/ ſrebrem/

werset: 7dáry/ końmi/ bydłem/ y inemi rzecżami ktore bywáią dobrowolnie dawane ná kośćioł Páńſki/ ktory ieſt w Ieruzálem.

werset: 8Powſthawſſy thedy Kxiążętá pokoleń/ wśi/ y Iudſcy z pokolenia Beniámin/ y kápłani y Lewitowie/ktore wzbudził Pan áby ſſli y budowáli dom páńſki/ ktory ieſt w Ieruzálē : A ći co byli około nich/

werset: 9zákłádáli ie wſſytkim/ iáko złotem/ ſrebrē / y dobytki/ y obiecowániem mnogim/ wiele ludzi ktorych vmyſl zbudzon był od Páná.

werset: 10A ſam Cyrus krol wynioſl nacżynie ſwięte Páńſkie/ kthore był zánioſl Nábuchodonozor Krol Bábilońſki/ z Ieruzálem/ á poświęćił ie Báłwánowi ſwemu/

werset: 11y wynioſzſſy ie Cyrus Krol Perſki/ oddał Mithrydatowi/ ktory był podſkárbim iego.

werset: 12A przez tego ręce wydáne ſą Sálmánáſarowi Stárośćie Iudſkiev.

werset: 13A tego nacżynia tá licżbá: kubkow ſrebrnych ku napoynym offiárā dwá tyśiącá/ y cżterzyſtá: Miednic ſrebrnych trzydzieśći: Cżaſz złotych trzydzieśći: á ſrebrnych dwá tyſiącá/ y cżterzyſtá: á inego nacżynia tyſiąc:

werset: 14wſſyſtkiego nacżynia w obec złotego y ſrebrnego/ było pięć tyſięcy/ ośm ſet/ y ſſeśćdzieſiąt.

werset: 15Y odlicżono ie Sálmánáſárowi poſpołu ſtemi ktorzy z niewoley Bábilońſkiey przyſſli byli do Ieruzálem.
1.Eſd: 4.

werset: 16Zá cżáſow Artáxerſá krolá Perſkieo / piſáli do niego o tych ktorzy mieſkáli w żydowſtwie y w Ieruzálē / Bálſámus y Mitrydatus/ y Sábellius/ y Rátymus/ Bálthemus Sámelius piſarz/ y ini co mieſſkáli w Sámáryey/ y po inſſych mieſcach/ niżey nápiſány liſt Krolowi Artáxerſowi.

werset: 17Pánie/ ſludzy twoi/ Ráthymus nád przypádłemi rzecżami piſarz/ y Sábellius piſarz/ y ini dworu twego ſędziowie/ w Celeſyryey y Ffeniciey.

werset: 18Wiádomo to bądź Pánu Krolowi/ że ći żydowie ktorzy od was przyſſli do nas/ gdy weſſli do Ieruzálem miáſtá nie wiernego y zloſliwego/ ięli budowáć ſklepy ábo wieże y mury iego/ y kośćioł wywodzą.

werset: 19Co ieſli tho miáſto/ y mury iego pobuduią ſie/ nie thylko że nie będą dani pláćić/ ále ſie y ná krole oborzą á záprą ſie im.

werset: 20A iż ſie to dzieie przy kośćiele/ zdáło ſie tho nam być dobrze/ ábyſmy thego nie lekce ważyli:

werset: 21ále żebyſmy oznáymili Krolowi Pánu naſſemu/ będzielić ſie zdáło Krolu/ niechay by ſſukano w kxięgach oycow twoich/

werset: 22thedy naydzieſz w kronikach nápiſano o thym/ á dowieſz ſie iż to miáſto było ſporne/ kthore
kolumna: b
y Krole y miáſtá burzyło.

werset: 23Y ſámi źydowie ſporni/ á ći kthorzy záwżdy ſniego walki ſtroili/ z teyże przycżyny to miáſto ſpuſtoſſone ieſt.

werset: 24Przeto teraz oznáymuiemy tobie pánie Krolu/ iż ieſli to miáſto ſie zbuduie/ y mury iego ieſli będą doſkonále wywiedzione/ przyſthępu nie będzieſz miał do Celeſyryey y Fenicyey.

werset: 25Tedy odpiſał Krol Ráthymowi kthory popiſował przypadłe á przygodne rzecży/ y Bálthemowi/ y Sábelliowi piſárzowi/ y inym vrzędnikom obywáiącym w Syryey Ffenicyey/ ten liſt co go przypiſuię.

werset: 26Cżedłem liſt ktoryśćie mi poſláli. Przethoż roſkazałem był ſſukáć/ y náleziono/ iż tho tám miáſto od wiekow ieſt przećiwne krolom/

werset: 27á ludzie w nim nie trwáłey wiáry/ á walki z niego wywodzący/ y Krolowie bárzo mocni bywáłi w Ieruzálem pánuiący/ y ći ktorzy bráli dań z Celeſyryey y Ffeniki.

werset: 28A ták terazem przykazał/ áby broniono łudziom tym budowáć miáſtá/ á nie dopuſzcżáć áby co więcey być miáło:

werset: 29ále żeby áni poſtępowáli dáley/ ponieważ że ſą złośćiwi/ ták áby ſie od nich iakie zámieſzánie Krolom nie ſtháło.

werset: 30Przecżedſſy to co było od Krolá Artáxorſá nápiſano/ Ráthymus/ y Sábellius piſarz/ y ći co ſnimi vrzędniki byli/ záprzągſſy wozy wſkok przypádli do Ieruzálem z ſwemi iezdnemi/ z mnoſtwem ludzi/ y z woyſkiem:

werset: 31y ięli bronić budownikom/ tákże przeſtáli budowáć kośćiołá w Ieruzáłem/ áż do wthorego roku Kroleſtwá Dáriuſſá Krolá Perſkiego.

rozdział: 3
Cap: 3.Gdy Krol Darius po częſtowaniu gośći ſpał/ trzei Komorniczy wźiely miedzy ſie Gadkę/ czo mocznieyſſego/ Wino/ Krol/ niewiáſta/ ći prawda y wiwodzi o wynie.
werset: 1
K
ROL Daryuſz ſpráwił wielką wiecżerzą ná wſſyſthkie domowe ſlużebniki ſwoie/ y ná wſſyſtkie vrżędniki Medſkie/ y Perſkie/

werset: 2y ná wſſyſtkie ſlachćice/ y ſędzie/ y ráyce/ y ná przełożone pod ſobą/ od Indyey áż do Morzyńſkiey źiemie/ ſtho y ſiedm á dwádzieśćiá Prowinciy albo źiemie:

werset: 3A gdi ſie náiedli y nápili/ y náſyceni gdy ſie rozeſſli/ też Dáriuſz Krol wſzedł do pokoiu ſwego/ záſnął/ y potym ocknął.

werset: 4Tedy oni trzey komornicy ſtroże ćiálá/ kthorzy ſtrzegli ćiáłá Krolewſkiego/ ięli mowić ieden do drugiego.

werset: 5Powiedz káżdy z nas tákową mowę ktoraby przechodziłá inne: á cżyiá rzecż okaże ſie być mędrſſa niżli drugiego/ da mu Krol Dáryuſz dáry wielkie/

werset: 6chodzić w páwłoce/ ze zło=
thástrona: Mm6v

Trzećie Kxięgi.
tá pić/ ná złotym łożu legać/ woz z vzdámi złotemi/ y cżapkę z biſioru/ y zaponę złotą okolo ſſyie:

werset: 7á będzie ſiádał ná pierwſſym mieyſcu po Dáryuſſu/ dla mądroſći ſwey/ y będą go názywáć przyiaćielem Dáriuſſowym.

rozdział: 5
werset: 72A narodowie oney źiemie/ kthorzy leżeli nád themi ći co ſą w żydowſtwie/ y podnoſſąc
Nn ijim bu=strona: Nn2v

Trzećie Kxięgi.
im budowánie/ á załogi cżyniąc/ y lud ná nie przywodząc/ bronili im budowáć/

werset: 73á cżyniąc wtárcżki ná nie/ przerywáli im/ by nie było dokonano budowánie zá cżáſu Krolá Cyruſá: y przewlekli ono budowánie ná dwie lećie/ áż do Krolowánia Dáryuſſowego.

rozdział: 6
Cáp: 6.Zá przyzwoleniem Dáriuſſowym żydowie kośćioł y miáſto Ieruzálem buduią.
werset: 1A Wtorego roku kroleſtwá Dáriuſſowego/ prorokował Aggeus/ y Zácháryáſz ſyn Addin/ prorocy w żydowſtwie y w Ieruzálem/ w imię Bogá Izráelſkiego nád nimi.
1.Eſd: 5.

werset: 2Tedy ſtánąwſſy Zorobabel ſyn Sáláthielow/ y Ieſuá ſyn Iozedek/ pocżęli budowáć dom Páńſki/ kthory ieſt w Ieruzálem:

werset: 3gdyż przy nich byli prorocy Páńſcy/ y pomagáli im. W tenże cżás/ przyſſedl do nich Syſennos Podkroli Syriyſki/ y Ffeniki/ y Sátrábuzánes/ y thowárzyſſe iego/

werset: 4á rzekli im: Zá cżyiem roſkazániem buduiećie ten dom y to przykryćie/ y ine wſſyſtkie rzecży konaćie? A ktorzy ſą budownicy co tho buduią?

werset: 5Y mieli łáſkę/ gdy ſie náwiedzenie ſtáło od Páná/ nád onymi ktorzy byli z ięctwá przyſſli ſtárſzy żydowſcy/

werset: 6á nie przekażano im budowánia/ áżby pierwey dano żnáć Dáryuſſowi Krolowi o tych rzecżach wſſyſtkich/ á dokądby nie wżięli odpowiedzi.

werset: 7Przepis liſtu tego ktory poſláli Dáryuſſowi/ ten był. Syſennes podkroli Syriyſki y Ffenicki/ y Sátrábuzánes/ y thowárzyſſe iego w Syryey y w Ffenicyey ſtároſtowie/ Krolowi Dáryuſſowi Pozdrowienie wſkázuią.

werset: 8Niechay to wſzyſtko będzie wiádomo Pánu Krolowi: iż gdyſmy przyſſli do kráiny Zydowſkiey/ á weſſlichmy do Ieruzálem/ nálezliſmy áno buduią dom boży wielki:

werset: 9á kośćiol z kámieniá głádzonego/ y wielkich y drogich máteriy w ſćiánach/

werset: 10á że tá robotá ſpilnośćią ſie dzieie/ y zá pomocą ſpołecżną że ſie im ſporzy w ręku ich/ y z wielką wielmożnośćią bárzo pilnie konáią.

werset: 11Tedyſmy pytháli ſtárſſych/ mowiąc: Zá cżyim dozwoleniē ten dom buduiećie? á te budowánia zákłádaćie?

werset: 12A pytáliſmy prze to: ábyſmy tobie oznáymili ludzie y przełożone/ y chćieliſmy od nich mieć imioná prżełożonych ná ſpiſku.

werset: 13Ale oni nam odpowiedzieli/ mowiąc: My ieſteſmy ſludzy thego Páná/ kthory ſtworzył y Niebo y źiemię:

3.Reg: 6.
werset: 14á też budowan był ten dom przed wielą lath od Krolá Izráelſkiego wielkiego y namoc
kolumna: b
nieyſſego/ y był ſkonány.

werset: 15Ale iż oycowie náſſy ſkrętni byli/ á grzeſzyli przećiwko Bogu Izráelſkiemu/ podał ie w ręce Nábuchodonozorá Krola Bábilońſkiego/ Krolá Cháłdeyſkiego/

werset: 16tákże y dom ten ſpálili y zborzyli/ y lud w niewolą záprowádzili do Bábilonu.

4.Reg: 24: et 25. 1.Eſd: 5.
werset: 17A pierwſzego roku Krolowánia Cyruſá Krolá Bábilońſkiego/ roſkazał piſánim ſwym Cyrus/ ábyſmy ten dom budowáli/

werset: 18á ktemu y ono nacżynie ſwięte złote y ſrebrne/ ktore był wynioſl Nábuchodonoſor zdomu ktory był w Ieruzálem/ y oddał ie był do ſwego koſćiołá/ záś wynioſl Cyrus Krol z kośćiołá ktory był w Bábiloniey/ á wydał ie Zorobábelowi/ y Sálmázánorowi Podkrolemu

werset: 19y przykazano im/ áby ofiárowáli tho nacżynie y położyli w kośćiele/ ktory miał być w Ieruzálem/ á żeby budowáli on kośćioł Boży ná mieyſcu ſwoim.

werset: 20Tákże Sálmánázár záłożył fundámenthy domu Páńſkiego/ ktory ieſt w Ieruſáłem: á od onegoż cżáſu áż do tych miaſt buduiemy go/ á ieſzcże nie ieſt dobudowány.

werset: 21Teraz tedy o Krolu/ ieſliże to twe zdánie/ niechayby poſſukano w Krolewſkich Kronikách Cyruſá Krolá ktore ſą w Bábiloniey:

werset: 22á ieſliby náleźiono/ iż zá rádą Krolá Ciruſá pocżętho budowánie domu Páńſkiego/ ktory ieſt w Ieruzálem/ á zdáłoby ſie tho Krolowi Pánu náſſemu/ niech nam o tym nápiſſe.

werset: 23Roſkazał thedy Krol Dárius ſzukáć w Kronikách/ y náłeźiono w Ekbáthánis miáſtecżku/ ktore ieſth w Medzſkiey kráinie/ mieſce iedno gdzie ták było nápiſano.

1.Eſd: 6. 3.Eſd: 4.
werset: 24Roku pierwſſego Krolowániá Cyruſowego. Krol Cyrus przykazał dom Páńſki/ ktory ieſt w Ieruzálem/ budowáć/ gdzie palono ná ogniu vſtáwicżnie:

werset: 25ktorego wyſokość niech będzie ná dzieſięć łokći/ á ſzyrokość ná ſześcdzieſiąt łokći/ kwádráthowym kámieniem vgłádzonym ná trzy rzędy/ á iednym rzędem drzewiánym drzewá z teyże krąiny/ y rzędem drzewiánym iednym nowym: á nakład ma być dan z domu Krolá Cyruſá:

werset: 26y nacżynie ſwięte domu Páńſkiego ták złote iáko ſrebrne/ ktore wynioſl Nábuchodonozor Krol z domu Páńſkiego kthory ieſt w Ieruzálem/ ſkąd było wźięte/ áby tám záſie było położone:

werset: 27Y przykazał piecżą mieć Syſennowi Podkrolemu Syryiey y Feniki/ y Sátrábuzánowi/ y towárzyſſom ieo / y inym vrzednikom ná to wyſádzonym w Syryey y Feniciey/ áby ſie niewrywałi do onego mieyſcá.
strona: Nn5

Ezdráſſowe.
rozdział: 9
werset: 28A z ſynow Záthoim: Eliádás/ y Liáſámus/ Zochias/ y Lárymoth/ y Zábdys/ y Tebediás.

werset: 29Z Synow Zebes: Ián y Amánias/ y Zábdyas/ y Emens.

werset: 30Z ſynow Bánni: Olamus/ y Máluchus/ y Ieddeus/ y Iáſub/ y Aſábus/ y Ierymoth.

werset: 31A z ſynow Addin: Nááthus/ Mooſyas/ Káleus y Ráánás/ Mááſeás/ Mátháthiás/ y Beſeel/ y Bonnus/ y Mánáſses.

werset: 32Y z ſynow Nuae: Noneás/ Afeás/ Melchiás/ Sámeás/ Symon/ Beniámin/ Málchus y Márrás.

werset: 33Z ſynow Aſom: Karyáneus/ Mátáthiás/ y Bánnus/ Eliffálách/ Mánáſses y Semei.

werset: 34A z ſynow Bánni: Ieremiás/ Moádyás/ Abrámus/ Iohel/ Báneás/ Peliás/ Ionás/ Márimoth/ Eliáſyb/ Mátháneus/ Eliázis/ Orizás/ Dielus/ Semedyus/ Zámbris/ y Iozeff.

werset: 35Z ſynow Nobei: Idelus/ Mátháthiás/ Sábádus/ Zechedá/ Sedmi/ y Ieſsei/ y Báneás/

werset: 36Ci wſſyſtcy poięli ſobie byli żony cudzoźiemſkie/ y opuśćili ie y z ſyny.

werset: 37Y mieſſkáli Kápłani y Lewithowie/ y ktorzy byli z Iſráelá w Ieruzálem/ y we wſſyſtkiey iedney kráine ná nowie kxiężycá ſiodmego. Y byli ſynowie Iſráelſcy w mieſſkániach ſwoich.

2.Eſd: 8.
werset: 38Potym zeſſlo ſie wſſyſtko mnoſtwo poſpołu ná plác/ kthory ieſth od wſchodu ſlońcá brany ſwiętey/

werset: 39y rzekli Ezdráſsowi Biſkupowi: y cżytelnikowi/ áby przynioſl zakon Moizeſſow/ kthory dan ieſt od Páná Boga Iſráelſkiego.

werset: 40Tedy przynioſl Ezdrás Biſkup zakon wſſyſthkiemu mnoſtwu ich od mężá áż do niewiáſthy/ y wſſyſthkim kápłanom/ áby ſlucháli zakonu ná nowie kxiężycá ſiodmego.

werset: 41Y cżedł ná plácu/ ktory ieſt przed ſwiętą braną kośćielną/ od záránku áż do wiecżorá przed mężmi y przed niewiáſtámi. A wſſyſthcy ſlucháli ſpilnośćią zakonu Bożego.

werset: 42A ſtał Eſdrás Kápłan y kaznodzieiá zakonu Bożego ná drzewiánym ſtolcu/ kto=
kolumna: b
ry było vcżyniono.

werset: 43Przynim theż ſthánęli Mátáthiás/ Sámus/ Anániás/ Azáryás/ Vriás/ Ezechiás/ y Bálſámus/ po práwey ręce:

werset: 44á po lewey ſthronie/ Fáldeus/ Miſáel/ Máláchiás/ Abuſthás/ Sábus/ Nábádyás/ y Zácháriás.

werset: 45Y wźiął Ezdrás kxięgi przed wſſyſthkim mnoſthwem: bo wy ſzſſey ſiedział w ſlawie przed oblicżnośćią wſſyſthkich.

werset: 46A gdy dokonał zakonu/ wſſyſthcy powſtháli: y błogoſláwił Eſdrás Páná Bogá náwiſzſſego/ Bogá Sábáoth ábo zaſthępow wſſechmocnego.

werset: 47Y odpowiedział wſſyſtek lud/ Amen. A podniowſſy wzgorę ręce/ padſſy ná ziemię dáli cżeść á chwałę Pánu.

werset: 48Ieſus/ y Bánáeus/ y Sárebiás/ y Iaddimus/ y Akkubus/ y Sábbátheus/ y Kálithes/ y Azárias/ y Iorádus/ y Anániás/ y Filiás Lewitowie/

werset: 49ktorzy vcżyli zakonu Pańſkiego/ y przed mnoſtwem cżytáwali zakon Pańſki/ y więcey nád inſſe wáżyli wſſyſtcy the/ kthorzy rozumieli co cżytáli.

werset: 50Y mowił Atharáthes Eſdráſsowi Biſkupowi/ y káznodziei/ y Lewitom ktorzy vcżyli mnoſtwo/

werset: 51tymi ſlowy/ Dzień ten ſwięty ieſt Pánu. A wſſyſtcy płákáli gdy ſlucháli zakonu.

werset: 52Thedy rzekł Eſdrás:
1.Eſd: 6.
Rozeyććie ſie/ iedzćieſz co natłuſſcżſſe rzecży/ y piyćie co naſlodſſe pićia/ á ſlićie też dáry thym co niemáią.

werset: 53Abowiem ten dzień ſwięty ieſt Pánu/ á thák niebądźćie weń ſmutni. Boć was Pan oświeći:

werset: 54Y Lewitowie też opowiádáli iáwnie wſſyſtkim/ mowiąc: Dzień ten ſwięthy ieſth/ niebądźćie weń ſmutni.

werset: 55Rozeſſli ſie tedy wſſyſtcy ieść y pić/ y vżywáć/ y dáwáć dáry/ onym ktorzy niemieli/ áby theż y oni vżywáli. Bo bárzo wielce poćieſſeni ſą ſlowy kthorych byli náucżeni.

werset: 56A ſchadzáli ſie wſſyſtcy do Ieruzálem/ obchodzić ono weſele/ podług teſtámentu to ieſt zakonu Páná Bogá Iſráelſkiego.

Koniec trzećich kxiąg Eſdráſsowych.
księga: 4.Esdr
Przemowá ná czwarte kxięgi Ezdráſsowe. CZwarte Kxięgi Ezdráſſowe/ ácż nie tey wagi ſą iáko ine ſtárego zakonu: iż áni w Zydowſkich Bibliách bywáią náleżione/ áni od kośćiołá powſſechneo ſą przyięte zá pewne/ przedſięſmy ie tu niechćieli opuśćić. Stey przycżyny/ iż wżdy iednák Doktorowie ſwięći w ſwych piſmiech/ poććiwą o nich zmiánkę cżynią. Więc áby komu tego niemiáło doſtáwáć w Bibliey/ cżego vcżeni ludzie ku podpárćiu ſwych rzecży/ y ku wykłádániu piſmá/ vżywáią: zdáłá ſie nam być rzecż/ nieprzyſtoyna/ zwłaſſcżá że iuſz wſſyſtkie Biblie ktore ſą y wychodzą/ te Kxięgi w ſobie miewáią.
Pocżyná=strona: Oo

Ezdráſſowe.
rozdział: 4
werset: 26Odpowiedział mi/ y rzekł: Ieſli ſie będzieſz o wiele rzecży bádáł/ cżęſtho ſie będzieſz dziwował: boć then świát kwápi ſie
Ooá kwápistrona: Oov

Czwarte Kxięgi.
á kwápi przeminąc/

werset: 27á nie może thego poiąć áby mogł znośić przyſſle rzecży/ kthore ſą obiecáne ſpráwiedliwym: ábowiem pełen ieſt nieſpráwiedliwości y chorob then ſwiát.

werset: 28Ale oco mię pytáſz/ powiem: Náſiano złego/ á do tychmiaſt ieſzcże nie przyſſlo ſkaźenie iego.

werset: 29A ták ieſliżeby nie było wywrocono tho co náſiano ieſth/ á odeſſloby mieſce gdzie náſiano złego/ nie prziydzie ono dobre/ ktore wſiane ieſt.

Gene: 6.
werset: 30Abowiem źiele złego náſienia wſiáne ieſt w ſercu Adámowym od pocżątku: to iáko wiele nie pobożnośći zrodziło do tych miaſth/ y będzie rodzić niż prziydzie żniwo?

werset: 31Vważże iedno v ſiebie to źiele złego náſienia/ iáko wielki owoc niepobożnośći vrodziło:

werset: 32kiedy będą poſiecżone kloſy/ kthorym licżby niemáſz/ iáko wielkie to gumno będzie?

werset: 33Odpowiádáiąc rzekłē : Iáko/ á kiedyż to będzie? Cżemuż thák nie wiele á złych lat náſſych?

werset: 34Odpowiedział mi/ y rzekł: Nie ſkwápiay ſie ty ná Nawyſzſſego. Abowiem ty dármo ſie kwápiſz nań/ bo wielkie ieſt wyſádzenie ſercá twego.

werset: 35A záś o tym nie pytáli duſſe ſpráwiedliwych w przybythkach ſwych/ mowiąc: Dokądże ták będę duffál? A kiedyż wzdy prziydzie vźythek gumná zápłáthy náſſey?

werset: 36Y odpowiedział ná tho Ieremiel Archángioł/ á rzekł: Kiedy ſie wypełni licżbá náſienia miedzy wámi/ ábowiem ná wadze ważył ſwiát/

werset: 37á miárą rozmierzył cżáſy/ y licżbą zlicżył cżáſy/ á nie poruſſył/ áni wzbudził/ áżeby ſie wypełnilá przerzecżona miára?

werset: 38Y odpowiádáiąc rzekłem: O Pánuiący Pánie/ ale y my wſſyſcy pełni ieſteſmy ſproſney złośći.

werset: 39A by iedno nie dla nas nie były nápełnione gumná ſpráwiedliwych/ dla grzechow przebywáiących ná źiemi.

werset: 40Y odpowiedział mi/ á rzekł: Idź á ſpythay brzemienney/ gdy ſie iuż wypełni dziewięć kxiężycow/ możeli żywot ieſſcże iey zátrzymáć w ſobie płod?

werset: 41Y rzekłem: Nie może Pánie. A on rzekł do mnie: W piekle przybytki duſz/ żywotowi niewieściemu przyrownáne ſą.

werset: 42Bo iáko tá ktora rodzi ſpieſſy ſie aby vſſlá potrzebie rodzenia: táko y ty przybytki kwápią ſie oddáć te rzecży co im porucżono.

werset: 43Od pocżąthku będzie tobie vkázano o tych rzecżach ktore chceſz widzieć.

werset: 44Y odpowiedziałem/ rzeknąc: Ieſlim nálazł łáſkę przed twemi ocżymá/ á ieſli tho można rzecż ieſt/ á ieſlim k temu ſpoſobny/

werset: 45okáż mi to/ ieſli więcey ieſzcże ma być cżáſu niżli go przeminęło: álbo ieſli więcey przeminęło niżli co ma być:

werset: 46Co iuż przeminęło/ wiem: ále coby miáło być przyſſlego: nie wiem.

werset: 47Y rzekł do mnie/ Stań ná práwey ſtronie/ vkażęć wykład podobieńſtwá.


kolumna: b
werset: 48Stánąłem/ y vyzrzałem: A oto piec goraiący ſſedł przedemną: y ſtáło ſie gdy páłał płomień/ vyzrzałem: á oto dym zoſtáwał.

werset: 49Potym ſſedł przedemną obłok pelen wody y wydał z ſiebie deſſcż náwálny. A gdy przeſthał on wielki deſſcż/ kropili po nim krople.

werset: 50Y rzekł do mnie: Myſlże ſobie/ że iákoć rośćie deſzcż więcey niżli krople/ á ogień więcey niżli dym: ták przechodzi wielkośćią cżęść ktora przeminęłá. A zoſtawáły krople y dym:

werset: 51á modliłem ſie y rzekłem: Co mniemaſz będęli żyw áż do onych dni? álbo co będzie w one dni?

werset: 52Odpowiedziáł mi temi ſlowy: O znamionach/ o kthore mię pytaſz/ po cżęśći mogęć nieco powiedzieć: ále o żywoćie twoim/ nie ieſtem poſlan ábych ći co powiedzieć miał/ á też nie wiem nic.

rozdział: 5
Cap. 5. Rozlicżne znáki okázuie Ezdráſſowi o przyſzłych rzecżach/ Angioł Boży/ ku pocieſſe y nádziei iętcom.
werset: 1
A
Le o známionach: Oto dni przidą/ w kthore ći co mieſſkaią ná źiemi/ będą poimáni w wielkich cżyńſſach: á záthłumi ſie drogá prawdy: y ſwiat będzie niepłodny od wiáry/

werset: 2y zámoże ſie nie ſpráwiedliwość nád tą ktorą ty ſam widziſz/ y o ktoreieś przed tim ſlycháł:
Matth: 24.

werset: 3y będzie włożywſſy ſtopę krolowáć kráina kthorą teraz widziſſ/ y vyzrzą ią ſpuſtoſſoną.

werset: 4A dalić thobie Nawyſzſſy żyć vyżrzyſz po trzećiey thrąbie/y roſwieći ſie nagłe ſlońce w nocy/ á kxiężyc thrzy kroć przez dzień/

werset: 5á z drzewá krew będzie kápáłá/ y kámień wyda głos ſwoy/ á ludzie będą poruſſeni:

werset: 6y będzie krolował ten/ kthorego ſie nie nádziewaią ći czo mieſſkaią ná żiemy/ y ptháſtwo przeprowadzi ſie indzie:

werset: 7A morze Sodomſkie riby zaſie wyrzući/ y wyda głos w nocy/ ktorego nieznáią mnodzy. A wſſyſtcy będą ſlyſſeć głos iego/

werset: 8y będą przepaśći gęſtę ná wielu mieſc/ á ogień cżeſtho kroć będzie ſie wyrywał/ y dzikie Zwirzęthá przeydą ná inſſe mieyſcá/ á niewiáſthy niemocne przyrodną niemocą będą rodzić dziwne pothwory/

werset: 9á ogień cżeſtho kroć będzie ſie wyrywał/ y dzikie Zwirzęthá przeydą ná inſſe mieyſcá/ á niewiáſthy niemocne przyrodną niemocą będą rodzić dziwne pothwory/ á w ſlothkich wodach/ ſlone będą náłeźiono/ y prżyiaćiele wſſyſthcy ſámi z ſobą wálcżyć będą: y będzie ná ten cżás zákryty ſmyſl/ y rozum oddzieli ſie ná pokoy ſwoy:

werset: 10Będą go mnodzy ſſukáć/ ále go nie naydą: á rozmnoży ſie nieſpráwiedliwość/ y niepowſciągliwość ná źiemi.
strona: Oo4

Ezdráſſowe
rozdział: 7
werset: 60Ale mu nieuwierzyli/ ále áni poniem Prorokom: ále áni mnie ktorym mowił do nich:

werset: 61bo nie byłoby ſmęthku ku zátráceniu ich/ iáko będzie rádość nád onymi/ ktorzy ſie dáli náwieść ku zbáwieniu.

werset: 62Odpowiedziałem rzekąc: Wiem Pánie/ iż názwan ieſt nawyſzſzy miloſiernym/ ſthąd że ſie nád tymi ſmiłuie ktorzy ieſſcże ná on ſwiát/ nie przyſſli/

werset: 63á że ſie też ſmiluie nád onemi kthorzy ſie obieráią w zakonie ieo :

werset: 64á nieukwapliwy ieſt iż długie ocżekawánie dawa tym kthorzy zgreſſyli/ iáko ſwemu ſtworzeniu:

Roma: 2.
werset: 65y ſzcżodry ieſt/ ábowiemći chce dárowáć ile komu potrzebá:

werset: 66y mnogiego miłoſierdzia/ bo rozmnaża miłoſierdzia tym ktorzy ninieyſſy ſą/ y ktorzy przeminęli/ y ktorzy máią ieſzcże być.

werset: 67Bo gdzieby on nierozmnożył miłoſierdzia ſwego/ wſſákby niebył ożywion ſwiát z thymi kthorzy będą dziedźicżyć ná nim.

werset: 68A dáruieć: bo gdzieby on nie dárował z dobroći ſwey/ áby ſie odłogá ſtháłá tym ktorzy niepráwość cżynili z ich niepráwośći/ niemogłáby ſtyſiącá dzieſiąta cżęſć ludzi być obżywioná.

werset: 69A ſędzia gdzieby nieprzeyźrzał tym kthorzy vzdrowieni ſą ſlowem iego/ á nie wygłádził mnoſtwá ſporow/ wſſákby ſnadź niezoſtáło z niezlicżney wielkośći/ iedno bárzo máło.

rozdział: 8
Cáp: 8.Acżkoli Pan Bog rzecżon miłoſiernym ná thym ſwiećie dla grzeſſnych/ wſſákoſz więcey będzie potępionych niżli żbáwionych.
werset: 1
I
Odpowiedział mi themi ſlowy/ Ten wiek vcżynił Nawyſzſſy dlá wielu/ á przyſſly dla niewielu.

werset: 2A powiem przed tobą podobieńſthwo Eſdráſſu. Iáko thy będzieſz pythał źiemię/ á powieć thobie/ żeć doda źiemię dáleko więcey z kthorey by był gárniec/ á throchę proſſku/ z kthorego bywa złoto: thákći ſą y vcżynki ninieyſſego wieku.

Mátth: 20. et 22.
werset: 3Mnodzy ſą ſtworzeni/ ále máło ich będzie zbáwionych.

werset: 4Odpowiedziałē rzekąc: Połkni tedy duſſo ſmyſl/ á poyźrzy co ſmákuie.

werset: 5Abowiem zſſedłeś ſie byś vſluchał/ á chceſz prorokowáć. Boć niedano tobie cżáſu/ iedno tylko żyć.

werset: 6O Pánie/ ieſli niedopuśćiſz ſludze twemu/ ábyſmy ſie modlili przed tobą/ á żebyś nam dał náſienie ſercu/ á ſmyſlowi dobrą ſpráwę/ ſkądby mogł być owoc ſkądby mogł żyć wſſelki náruſſony/ y kthoſz będzie mogł znoſić mieyſce cżłowiecże?

werset: 7Bo ty ſam ieſteś/ á my wſſyſtcy ieſteſmy iedno
kolumna: b
tworzenye rąk twoich/ iakoś mowił:

werset: 8y iakoż theraz w żywoćie máćierzyńſkim ſpráwione ieſt ćiáło/ y dawaſz cżłonki: záchowano bywa w ogniu y w wodzie ſtwo [r]zenie twoie:y przez dziewięć kxiężycow ćierpi twoie tworzenie/ twoie ſtworzenie ktore w nim ſtworzone ieſt:

werset: 9á że y ono záchowywa/ co bywa záchowywano/ oboie będzie záchowáne: A záchowány żywot/ nikiedy zaſie wydáie the rzecży kthore w nim zroſly.

werset: 10Boś roſkazał cżłonkom/ to ieſt pierſiam/ aby dawáły mleko vżytek pierſi/

werset: 11áby ſie to kármiło co ſthworzono ieſth/ áż do cżáſu niektorego/ á po tym ábyś go ſpráwnym vcżynił twev miłoſierdziu.

werset: 12Odchowałeś go twoią ſpráwiedliwośćią/ y wyćwicżyłeś w zakonie twoim/ y karałeś go twym rozumem:

werset: 13y vmorzyſz go iáko ſwe ſtworzenie: á ożywiż go/ iáko vcżynek twoy.

werset: 14Ieſliż więc tego zátráćiſz ktoryś ták wielką pracą ſtworzon ieſt/ zá twym roſkazánim łátwie to zrzędzić áby y tho co ſie thák ſtawáło/ było záchowano.

werset: 15A teraz Pánie będę mowił: O káżdym cżłowiecże ty lepiey wieſz. A o ludu twoim/ prze ktory boleię:

werset: 16y o dziedzictwie twym/ dla ktorego ia płácżę: y o ludu Iſráelſkim/ dla ktorego ſmutny ieſtem: y o Iakobie/ dla ktorego żáłuię:

werset: 17á prze to pocżnę ſie modlić przed thobą ſam záſię/ y zá nie: bo widzę vpadki náſſe ktorzy mieſſkamy ná źiemi.

werset: 18Alem ſlyſſał o prętkośći Sędziego ktory ma być.

werset: 19Przeto vſlyſz głos moy/ y zrozumiey mowę moię/ á będę mowił przed tobą.

werset: 20Pocżąthek ſlow Ezdráſſowych pierwey niżli był wzięt: I rzekłem/ Pánie ktory mieſſkaſz w wieku/ kthorego ocży podnieſione ſą ku wierzchnim rzecżam/y ná powietrze

werset: 21y ktorego Tron ieſt myſlą nie ogárniony/ y ſlawá nie poięta: przy ktorym ſtoi woyſko Angiołow drżąc/

werset: 22ktorych záchowánie w wietrze y w ogniu obracá ſie/ ktorego ſlowo prawdziwe/ y powieśći trwáłe:

werset: 23ktorego roſkázánie mocne/ á roſpráwienie ſtráſſne: ktorego poyzrzenie wyſuſſa przepáśći/ á zágniewánie cżyni zwiędniałe gory/ y prawdá ſwiádectwo wydawa:

werset: 24Wyſluchay modlithwę ſlugi twego/ á prziymi w vſſy proźbę ſtworzenia twoiego.

werset: 25Bo pokim żyw/ będę mowić: y poki co rozumiem/ będę odpowiádał.

werset: 26Nie pátrz ná wykrocżenia ludu twego/ ále ná ty ktorzy thobie w prawdzie ſlużą.

werset: 27Ani pogląday ná złoſliwe chući narodow/ ále ná the kthorzy twoie ſwiádectwá/ z boleśćiámi ſtrzegli/

werset: 28áni rozmyſlay kthorzy przed oblicżnośćiá twoią fałeſznie ſie obchodzili á ſpráwiáli/ ále pomni ná te ktorzy z woli twoiey boiaźń poználi.
strona: Oo6v

Czwarte Kxięgi.
rozdział: 11
werset: 24Bo cżtherzy pióra zoſtały na ſwym mieſcu:

werset: 25Vyzrzałē też/ że piorá co pod ſkrzydłem/ myſliły ſie wznieść/ á otrzymáć Kxięſtwá.

werset: 26I vyzrzałem że ſie iedno pierze podnioſlo/ ále wnet záś zniknęło.

werset: 27A wthore rychley niżli pierwſſe zniknęli.

werset: 28Potym widziałem że one dwie piorá ktore pozoſtáłj/ ſámy z ſobą ḿyſliły/ áby też Krolowáły:

werset: 29á zá tym gdy oni myſlili/ oto iedná z głow odpocżywáiących/ ktora byłá we ſrzodku/ ocucálá: Bo tá głowá byłá więcżſſa niż kthora z onych dwu.

werset: 30Y vyrzałem że ſie ſpoiły ony dwie głowie ſtą:

werset: 31álić oto náwroćiłá ſie głowá z temi ktore ſnią byli/ y ziádłá one dwie piorá pod ſkrzydły ktore ḿyſliły też krolowáć.

werset: 32A tá głowá przeſtráſſylá wſſyſtkę źiemię/ y pánowáłá nád nią/ y thymi kthorzy mieſſkáią ná niey z pracą mnogą/ y moc odzierzála okręgu źiemie/ náde wſſyſtkie ſkrzydłá ktore były.

werset: 33Potymem widział/ álić oná ſrednia głowá nagle zniknęłá/ y thá iáko ſkrzydłá.

werset: 34Ale zoſtáły dwie głowie/ kthore takież Krolowáły ná żiemi / y nád onemi kthorzy ná niey przebywáią.

werset: 35Y vyzrzałem że głowá po práwey ſthronie/ pożárłá onę kthorá byłá po lewey.

werset: 36Y vſlyſzałem głos ktory ku mnie mowił: Poyzrzy przećiwko ſobie/ á obacź to co widziſz.

werset: 37Yvyzrzałeḿ / á ono iákoby Lew záiuſſony z láſu rycżący: y widziałem iż wypuſzcżał głos cżłowiecży do Orłá. A rzekl temi ſlowy:

werset: 38Słuchay ty/ á będę mowił do ćiebie: A będzie mowił do ćiebie Nawyſzſſy.

werset: 39Zażeś nie thy ieſt ktoryś zoſtał ze cżterzech źwierząt/ ktorē był náznácżył áby krolowáli ná ſwiećie moim/ ábj przez nie przjſſedł koniec cżáſow ich?

werset: 40A cżwarty przyſſedſſy zwyćiężył wſſyſtkie zwierzętá ktore przeminęły/ y nocą trzymał ſwiát z ſtráchem wielkim: á wſſyſtek okrąg z pracą bárzo złą/ á przebywał przez ták długi cżás ná okręgu źiemie z zdrádą.

werset: 41Y ſądziłeś żiemię nie wedle prawdy.

werset: 42Boś gnąbił á trapił ćiche/ y obráżałeś ſpokoyne/ y miłowałeś kłamliwe/ á pokáźiłeś przybytki tych ktorzy owoc cżynili/ y ſtłumiłeś mury onych ktorzy tobie nic nie ſſkodzili:

werset: 43A wſtąpiło okrućieńſtwo twoie áż do Nawyſzſſego/ y pychá twoiá/ áż do mocnego.

werset: 44Y weyzrzał Nawyſzſſy ná hárde cżáſy/ a oto ſie ſkonáły/ y złośći iego wypełnione ſą.

werset: 45Przetoż ty Orle więcey ſie nie vkázuy/ áni ſkrzydłá twoie ſtráſſliwe/ y piorá twoie nágorſze/ y głowy twoie złoſliwe/ ypáznokce twoie niecnotliwe/ y wſſyſthko ćiáło twoie prożne/

werset: 46áby ſie ochłodziłá wſſyſtká ziemiá/ y przywroćiłá ſie wyzwolona z twoiey gwałtownośći/ á miáłá nádzieię o Sądzie y miłoſierdziu onego kthory ią ſtworzył.
kolumna: b

rozdział: 12
Cap: 12Widzenia przerzecżonego wykład.
werset: 1
Y
Stáło ſie/ gdy mowił Lew te ſlowá do Orła/ Vyzrzałem/

werset: 2że oná głowa ktora byłá zoſtáłá/ á ſnią cżterzy ſkrzydłá one ktore kniey naleźały/ á wznieſli ſie były áby krolowáły: á było Kroleſthwo ich liche/ y trwogi pełne.

werset: 3Y vyzrzałem/ że ſie nie vkázowáły/ a wſſyſtko ćiáło Orłowe zápałało ſie/ á lękálá ſie źiemiá bárzo/ y ia od oney trwogi/ y od záchwycenia myſli/ y od boiáźni wielkiey ocućiłem/ y rzekłem duchowi memu:

werset: 4Otożeś ty mnie to vcżnil/ że ſie badaſz drog Nawyſzſſego.

werset: 5Oto dotychmiaſt ſprácowánym ná vmyſle/ y zemdlałem w duchu moim bárzo/ thák że przed wyelkim ſtráchem/ ni kęſá we mnie mocy niemáſz/ tákem ſie przelękł tey nocy.

werset: 6A ták teraz będę ſie modlił nawyſſſzemu/ áby mię pośilił áż do końcá.

werset: 7Y rzekłem: Pánuiący Pánie/ ieſlim nalazł łaſkę przed twemi ocżymá/ á ieſlim vſpráwiedliwiony v ćiebie przed wielą/ y ieſ