[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Rurale iudicium to jest ludycyje wieśne
rok wydania:   1544strona: kt

1:
RVRALE
2:
LVDICIVM

3:
Tho ieſt/ Ludycie wieſne Na
4:
ten nowy Rok. 1544. Przez chwa-
5:
lebnego pana Macieia Zaiczo-
6:
wicza w Byſinie podgor-
7:
neo Proroka ſlożone.
-1:
grafika
8:
Cracouie ex Officina Vngleriana.


strona: ktv

1:
Maciey Zaicz w Byſzinie pod-
2:
gorny Prorok: chwali Boga zſwą o-
3:
ſadą za wſzytkę Krzywaczką
4:
Gromadę.

5:
R
Adbych miła Gromado miłoſciam wa
6:
ſzym dawno odpisdał/ ale podzis trudno
7:
kto może w to ſlowko waſze pożądane pra=
8:
wą noſzką przyſtąpiwſzy/ vlucżyć. Bo wiera y na
9:
ſzy tatuſiowie (cżcżąc Boga naprzod/ was y wy=
10:
ſokie prełaty) w ſwych kolendarzoch y łachmani=
11:
ech po ty lata zbłądzili/ á będzieli tak długo trwa
12:
ło/ tedy hayno o ſwętym Michale/ będzie wielka
13:
noc/ á gody o ſwętim Staniſlawie, Wſzakoz mi
14:
łoſciam waſzim chcząc ten klin twardego rozumu
15:
na to nowe latko wyrębić/ z podgornych ſąſąſia=
16:
dow wyrozumienia/ A z mego iarzęcego wosku
17:
na poſwięczonym kałkuſie vlania ieſtem miło=
18:
ſciam waſzem ti kxięgi vymyſlił/ Czo przijąć mi=
19:
łoſć waſza za ſzczodrak odemnie racżycie.
20:
Na roskazanie tegoto pana
21:
Macieia piſał z Byſyny
22:
podmiſtrzek dnia Szcżodrego.
23:
Iancżura ſzołtys od wſzytkiey krzy-
24:
waczkieygromady, Panu Macieiowi Zaiczowi
25:
w Byſzynie podgornemu prorokowi.strona: A2

1:
N
Aprzod Boga chwali gromada za kxiędza
2:
Plebana/ za pana dziedzinnego/ y za wſzit
3:
ki vrzędniki ieo/ a naoſtatek za pana Ma=
4:
cieia w Byſzinie proroka/ aby mu pan Bog dał
5:
na ten nowy rok/ ſzyrokie mieſtce v krola iego mi=
6:
łoſci mądre ſlowo/ cięſzko wmiechu/ legko na wą=
7:
trobie. Potym miłoſci twey tak ſzyroko iako głębo
8:
ko dziękuię z tych Ludyciy na to Nowe miłe latko
9:
Ktore wſzytka naſza gromada barzo chwali y ſą=
10:
ſiadom naſzym podgornym wyſwieczona mę=
11:
droſć twa podoba ſie. á iuż przirzekli daley do kra
12:
kowa niechodzić na żadną poradkę ani prandikę
13:
do kxiędza Koleiey/ ani do wyſmieniteodoktora
14:
gnidi iedno telko do miłoſci twej/ bo tak miedzi ſo
15:
bą gwarzili bracia naſzi/ iżci Krakowſci gwiazdo
16:
mędrelle barzo pochybiaią/ ani o wielkim morze
17:
ani o Szarańczach nam niepowiadaią/ przeco
18:
nas w wielkie ſzkody domieſzcżaią. Zatym miło=
19:
ſci twey za to podarze Kolędę ſlemy/ ktorą pod=
20:
miſtrzek naſz kxiądz Peda gromadzie ſlożyl/ Zda
21:
ſie braciey naſzey kraſnie y pobożnie/ ieſtli ſie theż
22:
miłoſci twey podobać będzie/ tedy ią chczą do za=
23:
kryſtyiey ſchować na wiecżną pamiątkę. Panie
24:
Macieiu miey ſie dobrze.
25:
Zopytanie przed tą kolędą/ Ma byc
26:
wedle ſtarego obycżaia.
A ijstrona: A2v

1:
P
Anie Macieiu Cżecżuga/ chceſz poſluchać
2:
pioſnki czo ią mili Bog składał/ a my ią to
3:
bie będziemy ſpiewać. Ieſtli ſie ty bez nas
4:
obeydz możeſz/ my przez ciebie niemożemy/ wſzak
5:
do ciebie z Woskiem nieiedziemy/ Czo daſz tho
6:
wezmiemy.
7:
Goſpodarska Kolęda.

8:
A Cżiyże to nowy Trzem
9:
Ia obeydę okołem
10:
Niemogłem naydz dzwierzec
11:
Iedno małe okienko
12:
Nazrzałem tam okienkem
13:
Tamci łoże vflane
14:
Na nim leży pan z panią
15:
Miedzy nimi gronoſtay
16:
Niebyłci to gronoſtay
17:
Ale to był kraſny ſyn
18:
Poſlimyż gi do krola
19:
Iż wyſluży dwa konia
20:
Y dwa kouia dwie ſiedle
21:
Y dwie ſiedle dwie drzewci
22:
Y dwie drzewci dwie Tarcży
Alleluia. Alleluia.strona: A3

1:
Y dwie tarcży dwa miecża
2:
Dwa miecża dwie oſtrodze
3:
Dwie oſtrodze dwa bicża
4:
Y przijedzie do ſtrycza
5:
Przywita go ſieſtrzycza
6:
Moy braciſzku zawitay
7:
A mnie złote tołtki day.
8:
Maſzli nam daci/ Nieday nam długo staci/
9:
Boć nas będzie vziąbaci/ Skakały boſy pod
10:
niebioſy/ chciały kołacża y kiełbaſy.
11:
Dzięki za podarze Goſpodarzowi,

12:
Darował nas pan goſpodarz.
13:
Po korczu kołacży/ Achtelem piwa,
14:
Aby nas tak darował/ By łaskę Bożą miał.
15:
Aby mu miły Bog dał/ Na to lato.
16:
Aby ſie mu waliło/ Kopa na kopę.
17:
Brog na brog/ Stodoła na ſtodołę.
18:
Aby naſiał Ięcżmienia pole
19:
Aby go nakładł ſtog/ aby mu ſtało iako rog.
20:
Aby Syna vkomoził/ a nas na krćiny pro=
21:
ſił/ á dwanaſcie achteli piwa wynoſił.
22:
AMEN


strona: A3v

1:
Goſpodyniey Kolenda.

2:
A ta pani ſlicżnie chodzi
3:
Noſi ſukienkę od zieleni
4:
Ieſzcże pani ſlicżnie chodzi
5:
Noſi paſek okowany
6:
Noſi wacek odezłota
7:
Noſi noże ode ſrebra
8:
Noſi cżepek od biſioru
9:
Noſi botki ſznurowane
10:
Noſi kolnierz w kwiat rożany
11:
Noſi kaplerz fałdowany
Alleluia. Alleluia.

12:
Włoſy skryła panną była/ Ruciane wianki
13:
rada wiła/ Aby dzis tak ſzcżodra była/ Wie=
14:
cżerzą pre nas vczyniła.
15:
Dzięki za podarze Goſpodyniey.

16:
Darowała nas pani Goſpodyni ſzeſcią złotych
17:
na kraſną wiecżerzą/ Aby thak darowała/ Aby
18:
bożą łaskę zyskała/ Aby ią pan Bog omyſlił kra
19:
ſnym ſynem/ Piękną dziewoią. Aby ſie iey mno=
20:
żyła na to lato/ zielona trawa/ żołta marchew/
21:
Kędzierzawa kapuſta. Amen.


strona: A4

1:
❡ Pocżyna ſie Prandyka te
2:
go to pana Macieia z Byſiny pod
3:
gornego Proroka/ Iako ſie na
4:
Swiecie thego Roku wo=
5:
dzic będzie.

6:
G
Dym po trży kroć woſzcżek ſwoy z pilno=
7:
ſcią przelewał/ vlała mi ſie dziwna po=
8:
twora/ Iakoby wielka okrągła kula/ na
9:
niey rak/ po niey lis/ pod nią wrząci kocieł/ ktory
10:
zły wrog kowalskiemi miechi poddymał. A ſtąd
11:
że ia Maciey z Byſziny prorokuię. Gdyż ten
12:
ſwiat okrągły iako kula/ Kożda rzecż na nim poy
13:
dzie wſpak iako rak/ Chytro iako liſzka. A wrzeć
14:
będzie iako w kotle/ Ktori iakis chytri dyabeł z do
15:
puſzcżenia Bożego nowo z piekła wypuſzcżony/
16:
poddymać będzie/ w ludziech pobudzaiąc rozma
17:
ite roſterki ku gniewu y ku zawiſci/ Kroie dziwne
18:
ku pyſze/ Potrawy rozmaite ku obżarſtwu/ trun=
19:
ki wymyſlne ku pijańſtwu/ Drapieſtwa niewy=
20:
mowne ku łakomſtwu. A tak y ine złocżyńſtwa
21:
ku poruſzeniu nad nami gniewu miłego Boga/
22:
A iuż ſie ono proroctwo dawne wypełni. Praw
23:
da na ziemi zginęła/ á ſprawiedliwoſć z Nieba
24:
wyglądała. A ſnadz miła bracia iuż ty znaki
25:
nadchodzą/ przyſzłego dnia ſrogiego ſądu Bożeo


strona: A4v

1:
O Pokoin y o Walce.

2:
P
Oki Krol ſtary iego miłoſć dobrze zdrow/
3:
nietrzeba ſie walnego á wielkiego niepo=
4:
koiu obawać. A przetho miła bracia win=
5:
nichmy dla naſzego dobrego/ Za długie zdro=
6:
wie iego miłoſci pana Boga proſić/ Y za iego
7:
miłoſć Krola młodego, Y za iego miłoſci gniaz
8:
do wſzytko.
9:
O dobrym zdrowiu y o Morowem
10:
Powietrzu na ten Rok.

11:
Wedle proſtego bacżenia/ nie może być wſzędzie
12:
do kończa morowe powietrze vkoiono. A zwłaſz=
13:
cża iż wiotyſſ mieſiącza zaięła noci wigiliey Bo
14:
żego narodzenia/ pewno bracia miła wiotcho o=
15:
koło wiele dobrych ludzi na zdrowiu będzie. A kte
16:
mu że ſie też trafiło we wtorek dzień Bożego na=
17:
rodzenia/ gdzie rzadko nam pochybuie aby iaki
18:
tego roku przimorek niebył.
19:
O Pożywnoſci na ten Rok.

20:
Ozimina nie ranego ſiania/ lepſza tego roku bę
21:
dzie niżli rana. Iarzyna ta ſrzedni vrodzay
22:
trzymać będzie/ wſzakże niegdzie lepiey niż indzie
23:
Miody będą/ y Maſla obphicie. Wieprzow y


strona: B

1:
owiecz precż ſie vbywać będzie/ Y kur będzie ma=
2:
ło/ bo w wigilią Bożego narodzenia w noci ma=
3:
ło było gwiazd/ tedy y Iaiecz vkązuie ſie być na
4:
ten rok niewiele.
5:
O Gorach y Kruſzczach.

6:
Gory á Kruſzce będą ſie otwarzać tego roku/ Bo
7:
naſzy podgorzanie w noci Bożego narodzenia
8:
widzieli po leſiech mnoſtwo żagwie na drzewie
9:
pałaiącey/ czo ieſt znak pewny obphitego kruſzcu.
10:
O Cżterech cżęſciach Roku.

11:
Oſtatek zimy pocżąwſzy około Gromnic aż bli=
12:
sko ku Wielkiey noci ſtale zima poſtoi/ tak nam
13:
polna gęs w dzień ſwię. Marcina na grzbiecie
14:
ſwym pokazowała. Wioſna pogodna ale wietrz
15:
na. Lato będzie dżdżem przepadało. Ieſień
16:
mierno ſucha. Ale zima przyſzła/ pokazuie ſie
17:
być barzo ſnieżna.
18:
O pogodzie y theż Niepogodzie przez
19:
12. Mieſięci do czałego Roku.

20:
Stycżeń.

21:
❡ Iż dzień pirwy Bożego narodzenia znamio
22:
nuienam Stycżeń/ od zarania pocżąwſzy aż do
Bstrona: Bv

1:
południa był pochmurny/ k temu ſnieżek popierz
2:
chał/ potym do ſrzod odwiecżerza wietrzyk powie
3:
wał/ na oſtatek ſie k wiecżorowi było wyiaſniło.
4:
Przeto tego Mieſiącza now pokaże ſie ſnieżny y
5:
mrozny/ Cżwierć pierwa takiez/ Pełnia takie z
6:
powiewaniem wiatrow. Cżwierć oſtatnia mro=
7:
zna a iaſna.
8:
Luty.

9:
❡ Wtorego dnia po Bożem narodzeniu mie=
10:
ſzał ſie wiatr do połdnia z zachodu/ Po obiedzie z
11:
połnoci y od wſchodu Słończa/ á k temu ſnieg
12:
ſpadł niemały od połdnia do ſrzod dowiecżerza/
13:
a potym drobnieyſzy do wiecżora/ Przeto ten w=
14:
ſzytek mieſiącz będzie mieſzany od wiatrow y od
15:
ſniegu aże ku oſtatniey cżwierci/ gdzie vkazuie
16:
odelgoſć.
17:
Marzecz.

18:
❡ Marzecz nam dzień ſwię. Iana pokażał/ kto
19:
rego po ranu był wielki mroz/ a trochę chmurno
20:
do połdnia z wietrzykiem/ á po obiedzie iaſno y
21:
cicho do wiecżora. Przetho ten Marzecz będzie
22:
przemarzał y mieſzać ſie będzie do pełniey/ po=
23:
tymże będzie dzierżał pogodą aż ku wiotyſzy.
24:
Lżykwiat.

25:
❡Vkazał ſie nam pewnie tento Lżykwiath
26:
w dzień Młodzionkow/ ktory wſzytek był mrozny


strona: B2

1:
á iaſny/ Takież wſzytek cżały Mieſiącz przimroz
2:
ny á iaſny będzie.
3:
May.

4:
❡ May dzień ſwie. Thomy/ pokazał ſie od za=
5:
ranku do ſrzodpołudnia iaſny/ ku południu ſrze=
6:
dnie chmurny/ Ząſię w południe iaſny/ potymże
7:
chmurny/ á w ſrzod odwiecżora pokazało ſie ſlo=
8:
neczko iaskrawe/ á zaſię k wiecżoru zachmurało
9:
ſie. Przetho tego to przyſzłego Maia na wioſnę
10:
pokaże ſie iaſno. Pierwa cżwierć mierno dżdżo=
11:
wa. Od pełniey trochę iaſno/ wſzakże z przecho=
12:
dzącemi chmurami/ zgromy y ze dżdżem/ Takież
13:
ſie przez oſtytnią cżwierć pokazować będzie/ iako
14:
po pełni aż do kończa.
15:
Podmaiek.

16:
❡ Podmaiek/ ktorego drugim ſlowem kxiądz o
17:
ſtromądr Czyrwcem zowie/ pokazał ſie nam w
18:
niedzielę przed Nowem latem/ Czały dzień było
19:
cicho y chmurno/ telko na ſwitaniu trochę ſnież=
20:
ku przypadło. A z tąd ten Podmaiek będzie nie=
21:
mal wſzytek pochmurny a dżdżowy.
22:
Lipień.

23:
❡ Lipień w wigilią przyſzedł Nowego latha do
24:
połdnia było chmurno/ w południe iaſno/ więcz
25:
zaſię chmurno/ potym była mieſzanina do wie=
B ijstrona: B2v

1:
Przeto na nowie y pierwa cżwierć tego mieſią=
2:
cza będzie niepogodna/ Do pełniey ſloneczko bę=
3:
dzie ſie wydzieralo, A thak będzie mieſzanina do
4:
kończa tego mieſiącza.
5:
Sirpień.

6:
❡ Dzień Nowego lata naſzedł naſz Sierpień
7:
Ktorego mgła wielka była od rana do poł dnia/
8:
Potym pocżęło ſie ſlonecżko wydzierać y thedy y
9:
owedy wynarzaiąc ſie aż do wiecżora/ Z kąd oba=
10:
wam ſie miła bracia by ſie gdzie zaſię Morowe
11:
powietrze tego to mieſiącza niepokazało/ Y na=
12:
dziewam ſie tam niegdzie zakażenia powietrza.
13:
Od pełniey y przez oſtatnią cżwierć/ iuż gorąca
14:
iuż dżdże/ iuż gromy przechodzić będą.
15:
Wrzeſień.

16:
❡ Nazaiutrz noweo lata od rana był mroz y ia
17:
ſno do poł dnia á od poł dnia mgła dzierżała do
18:
wiecżora. Także vkazuie Wrzeſnia do pełniey
19:
ciepło y iaſno/ á zaranki będą chłodne/ potym od
20:
pełniey mgły będą y niepogody do kończa.
21:
Pazdziernik.

22:
Trzeci dzeń po Nowem lecie wiatr od zachodu
23:
Słończa powiewał z przechodzącemi chmura=
24:
mi przez południe/ Pothym pokazało ſie ciepłe


strona: B3

1:
Słońce do wiecżora. Vkazuie ſie nam przod=
2:
kiem Pazdziernik niepogodny/ Ale ku oſtatniey
3:
cżwierci/ wyda ſie dali Bog na pogodę aże do kończa.
4:
Liſtopad.

5:
Cżwarty dzień po Nowem lecie/ Liſtopad ſie po
6:
kazał/ ktorego czały dźień na niebie było iaſno/ a=
7:
le iednak mgły po ziemi ſie włocżyły/ Przeto ten
8:
Mieſiącz czały będzie ſie pokazował iaſny/
9:
ale ſie na wielkie ſniegi zbierać będzie/ á ieżowie
10:
ſwe browary na warzenie piwa nagotuią.
11:
Grudzień.

12:
❡ Dwanaſty mieſiącz w wigilią Sżcżodrego
13:
dnia/ á iuż oſtatni/ Po ranu do poł dnia była o=
14:
krutna mgła/ ktora drzewa y ziemię poſzedziała/
15:
Potym od poł dnia wytarło ſie gorące Słońce
16:
do ſrzod odwiecżora/ a zatym zaſię mgły powſta
17:
ły do wiecżora/ Pokazuie nam iż then Grudzień
18:
będzie ſniegiem dzierżał do pełniey. A zaſię do o=
19:
ſtatniey cżwierci odmiękcż będzie/ Z cżego na ko=
20:
niecz ſniegi ku nowemu mieſiączu vroſtą.
21:
❡ O Niewiaſtach pan Ma=
22:
ciey przerzecżony ty Kxięgi
23:
zamyka.

24:
M
Ałoch miła gromado Niewia-
25:
ſtek naſzych niezapomniał/ przeczoby ſie
26:
barzo rozgniewać mogły/ gdyżych kxiądz
B iistrona: B3v

1:
Oſtromądr Krakowski w ſwoich Ludycijach ni
2:
gdy nieprzepomina/ muſzę ich na then nowy rok
3:
naucżyć nieczo dobrego á im godnego. Naprzod
4:
żeby im żadna cżarownicza krow niemogła v=
5:
cżarować/ ani mleka odiąć. Niechay zawżdy wo
6:
dę maią krzćidlną ſwięczoną od ſiedmi koſciołow
7:
ktorych w ſobotę wielkonoczną á w wigilią ſwią
8:
tecżną łatwie doſtać mogą. Pothym w wigilią
9:
Bożego narodzenia niech wezmą miodu/ cżoſn=
10:
ku y gorczyce weſpołek/ á tym kożdey krowie pod
11:
ogonem podmazuią/ mowiącz ty ſlowa. Iako to
12:
zelicżko ieſt iedno iadowite á drugie gorzkie/ tako
13:
też wam Cżarownice aby było tak iadowitho y
14:
gorzko od mego bydła pożytecżku.
15:
❡ Przytym ſlychać iż ty wdowki dla wielkiego
16:
ſmętku ſwych męzow po thym morze na głowę
17:
barzo boleią/ przeto tym lekarztwem wyzdrowie=
18:
ią. Niech wezmą ſmolniku/ Czarnogłowu/ oboie
19:
go po połfunta/ Niedoſpiałku y Praczowniku
20:
czały funt/ vpaliwſzy z tych zioł wodkę/ na głowy
21:
przywięzuia. A niech ſie chronią thych zioł poży=
22:
wać/ iako skocżku/ naſięzrzału/ dziewięſiłu/ trzem
23:
dały/ lubſzcżku/ żywokoſtu/ pępkowego zielą/ przy=
24:
miotu/ przewrotniku/ Rozchodnik nietak by gim
25:
ſzkodził/ y mogą tego zeliczka vżywać. A tho miłe
26:
panie takeż mieycie odemnie Macieia podgor=
27:
nego Proroka za ſzcżodrak.
28:
Koniecz Ludyciam.


strona: B4

1:
Przidalichmy
2:
wam Pieſn o tim ſlachetnym
3:
Trunku/ ktory po łacinie zową Aqua
4:
vite/ a po polsku Gorzałe wino/
5:
na ty Mięſopuſty,

6:
Spiewali przod o Winie
7:
Potym o dobrem Piwie
8:
A my o Gorzałce ninie
9:
Dobrzy ludzie.
10:
Bo ſie iey chwała dziſie
11:
Tak w domiech iak w koſciele
12:
Mogę rzecz y to ſmiele
13:
Prży ołtarzu.
14:
Wzięłá wielkie moczarztwo
15:
Bo ieſt ſwięte lekarztwo
16:
Odeymuie obżarſtwo
17:
Y łakomſtwo.
18:
Wielebną eſſencia
19:
Wynalazła Venecia
20:
Aqua vite zwali ią
21:
Przednich cżaſow.
22:
Długo tego taili
23:
Niżli nam obiawili
24:
Ludzi navcżyli
25:
Kunſztu tego.


strona: B4v

1:
Sapor wielkiey ſłodkoſci
2:
Trawi w nas wilgotnoſci
3:
Flegmę y żadliwoſci
4:
Y brzytkoſci.
5:
Lecży ręce vrazy
6:
Na liczu wſzelkie zmazy
7:
France zeby/ kolikę.
8:
Kordiakę.
9:
Kroleſtwa zachowuie
10:
W moskwi w Litwie panuie
11:
Miaſta w polſzce buduie
12:
Moczne wino.
13:
Zachowuie kożdego
14:
Od powietrza morowego
15:
Od dechu ſmrodliwego
16:
Cżyſcie wonia.
17:
Wonia iako lelia
18:
Gdy z nią cżynią troią
19:
Zmowże zdrowę Marią
20:
Gardło zlecżyſz.
21:
Choć wednie albo w noci
22:
Przydzie ku twey pomoci
23:
Piſzą o wielkiey moci
24:
Doctorowie.
25:
Na nocz tedy zagrzeie
26:
A poranu ſlodnieie
27:
Tak cżłowiek wyſzumieie
28:
Po wcżorayſzym.


strona: B5

1:
Po tey Coufortatywie
2:
Więcz ſie nam dobrze pije
3:
Iedno niezałuy ſzije
4:
Y pienędzy
5:
K cżemu ią przyſtoſuieſz
6:
Wielką w niey mocz pocżuieſz
7:
Złego ſie vwiaruieſz
8:
Y choroby.
9:
Iednak na to koſzt rowny
10:
Kupiſz za pieniądz drobny
11:
Iſcie za zysk pobożny
12:
Quaterecżka.
13:
Wielmi prżecżyſty trunek
14:
Stoi nam za wierdunek
15:
Doſyć iey za piorunek
16:
Y za dudek
17:
Choć z wina albo z miodu
18:
Z piwa albo y z ſlodu
19:
Z cżyſlego y z poſladu
20:
Zawſze dobra.
21:
Przetoż przy takim ſzynku
22:
Siędzą by przy terlinku
23:
Panienecżki na rynku
24:
Przypiękrane.
25:
Zadny Iarmark y kiermaſz
26:
Gdzie tego wina niemaſz
27:
Za nicz nieſtoi v nas
28:
Dobrych ludzi


strona: B5v

1:
Więcz od niey pocżynaią
2:
Nizli ſie przeżegnaią
3:
Ani ſie pozdrawiaią
4:
Ni winſzuią.
5:
Iedno ſie tego boię
6:
Naymuią ią żydowie
7:
By nas nieotrawili
8:
Ci lotrowie
9:
Potruli wieprze ſwinie
10:
W Regenſporku w Berlinie
11:
Boimy ſie tego w winie
12:
Barzo pilnie.
13:
Choć mowi żyd choć milcży
14:
Nicż dobrego nie życży.
15:
Przeklinaią w bożnici
16:
Krzeſcijany.
17:
Lecż my v krżeſcijanki
18:
Napiymy ſie gorzałki
19:
W Chocimiu v ſzynkarki
20:
Bo tam dobra.
21:
Wſzakoż by cżego złego
22:
Chroń ſie dnia gorącego
23:
Niepiy wina wſzelkiego
24:
Gorzałego.
25:
Boć wątrobę vſuſzy
26:
Na koniecz cie vduſi
27:
Duſza z ciebie weydz muſi
28:
Do Abrama.