[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan z Szamotuł (Patrerek)
tytuł:   Kazanie drugie o poczęciu przenaczystszej dziewice Panny Maryjej
rok wydania:   1525strona: 19

1:
Poczyna ſyą kazanye [drvgye] o począczyu przenaczyſthſchey/
2:
dzyeuycze/ panny maryey [Jeſuſ marya/ ſzchanna] Pyorą thy ſlowka panny naczyſthſzey maryey ktore mouy
3:
knam/ rzekącz/ Począlam ſyą [ot poczatkv ſzwyata ſtworzona] (wzyuoczye matky moyey) Thy
4:
ſlowka dzyſz byorą przethſyą naczeſzcz y chwalą yey naczyſthſchmu
5:
począczyu walebnem
6:
oto zalozone ſlowka począlam ſyą O ...
7:
namyleyſcha panno day nam zrozumyecz o thwym chwalebnem
8:
y nagyczyſtſzem począczyu Ktoremu począczyu/ chwale/ ſzyączy
9:
ſyą dzywuyą y doktorouye roſzmayczye uypyſuyą o twem panno/
10:
począczyu/ wſzakoſch uyznaualy ſyą bycz nyedoſtatecznymy
11:
ku upyſanyu o twym


strona: 19v

czyſtem począczyu/ O aczoſz ya
1:
rzeką grzeſchny twoy kaznodzyeya ktory uymouycz nyeumyem
2:
y rozmyſzlayącz uſtauam o thwym przenayczyſthſzym począczyu
3:
O gdyſzczy doktorouye [ſzwyączy] uyznauayą ſyą bycz nyedoſtateczny
4:
ku uypyſanyu otwym począczyu/ a tedy ya muſchą mylczecz
5:
glupy A wſchakoſch s Szwyątym Dyernatem mauyą ku twey
6:
ſzwyątey myloſzczy/ aczkolym nyeuymowny/ a wzdymylczecz
7:
nyechczą othym na ſzwyąthſchym y naczyſtſzy począczyu/
8:
wzyąwſzy odpuſczenye y twoye panno przezegnany a chczą glupy
9:
mouycz y pyſacz o thwym naynyeuyna nyeyſchym y nayoſobnyeyſchem
10:
y chwalebnym począczyu/ bo czego rozum moy nyedoſyąze


strona: 20

1:
to laſka twoya nyechacz napelny bouem bychczy anyelską
2:
mouą myal y wſzytky pyſma przeczethl [yſzroſzvmyal] przeſz twey laſky
3:
nycz my to nyeyeſth/ ale laſcze twey zaleczayącz syą Byorą
4:
ſlowka twe napocząthku zalozone ktore mouyſch knam [rzekącz]
5:
Począlam ſyą [y] w zyuoczye mathky moyeye/ O naychwalebnyeyſcha
6:
panno/ naſczaſchnyeyſze twoye począczye [bylo] ktore zaſluzylo
7:
przyuyeſzcz nam odkupyczyela ſzyata/ yako dzyſz uyeſyolo
8:
koſzczyol spyeua rzkącz (tym ſlouy)
9:
Począczye twoye rodzyczyelko/ bozaprzynyoſlo y obyauylo
10:
ueſele wſzemu ſzwyatku y [ſzyą ſzczczebe narodzyl kryſtvſz]
11:
[bog naſz y] mouy Swyąty Anſelmus O yakoſz chwalebne twoye
12:
począczya myla panno/ ktora nam przyuyodlo weſzelye wſzego
13:
ſzwyatha


strona: 20v

zbauyczyala ſzwyata przyydz na ſzwyath
1:
o myla pannp troyakye twoye począczye y przyſzczye na ſzwyat
2:
bylo [Jeſuſ]
3:
Pyerue bylo nayoſobnyeyſze/ abouyem oſobnymy laſkamy
4:
od naychwalebnyeyſzey troycze ſzwyątey darouana (yak....)
5:
y przyuyleymy mocznymy ufundouana boſzwyecznoſzczy w bodzo począthe
6:
Uthore bylo począczye twoye panno/ O przenayczyſthſza thak
7:
yſz zadne czyalo ſzwyąthſze any czyſthſcho nyebylo stworzone
8:
y początho/ poczyele ſyna bozego yako czyalo dzyeuycze maryey/
9:
o ſluſchno to bylo abouyem bog myal przyyącz naturą plczy
10:
yey [przetho tak czyſzcze począto]
11:
Trzeczye bylo yey począczye naydzy..nyeyſche/ abouyem
12:
dzywnem


strona: 21

y nouem a oſobnym boſkym zrządzonym
1:
y obyauyenym przeſz anyola gabryela od boga wſzechmocznego
2:
yeſt obyauyono yey począcze oczczu/ yoachymouy y matcze ſzwyątey
3:
annyo/ oto począta yeſt ta myla panna w oczczu y matcze yey
4:
yako ſlowka zalozone brznyą począlam ſyą [y ſzwyocznoſzczy y] w zyuoczye
5:
may matky
6:
Baczmyſch tu (wkrothcze) namyleyſchy yle moze bycz
7:
wkrothcze pouyedano/ Rozwazayącz ſpyſma doktorowſkyego/ [y proroczekego]
8:
o począczyu nayczyſthſzym panny maryey
9:
Byorą tu ku naſzemu poczyeſzenyu y chw[a]le yey ſzwyąthey
10:
myloſzczy ſyedmyorakye począczye [panny maryey]
11:
Pyerua Capitula oto ſlowka zalozono panny marycy ktoro
12:
knam meuy/ począlam ſyą


strona: 21v

[ſzwyecznoſzczy boſzky apothem] wzyuoczye matky moy [ſz channy]
1:
Sluchaymyſch ktore począczye bylo pyerwſche yey myloſczy nyſzly
2:
wzyuoczye ſzwyątey anny pyſze ſzwyąty auguſthyn
3:
Pyerue bylo yey począczye w oczczu nyebyeſkym ato zwyeczboſzczy
4:
boſtwa yego wſechmocznoſzczy O wzyąlacz tam ta myla
5:
panna uyaczną czyſtoſzcz wboſthwye (od uyekow)/ aboſzczyem
6:
ona zwyecznoſzczy boſkyey począta nayczyſthſcha naynyeuynnyeyſcha panna/
7:
aboczyem wbodze wſzechmocznym zadney makuly
8:
nyechądogoſzczy nyemaſch/ ale czyſtoſzcz y ſzwyąthoſzcz/
9:
A przetoſch ta myla panna wzyąla zboſtwa czyſtoſzcz zwyscznoſzczy
10:
y ſzwyątoſzcz doſkonaloſzcz/ a przeto z wyecznoſzczy
11:
ſtala ſyą czyſta [w poczyączv] y ſzwyąta a uyznauayącz


strona: 22

koſzczyol
1:
yey czyſtoſzcz (o) ſzyeua O ſzwyąte a nyepokalana dzyeuycztwo
2:
twoye y ktoremy chwalamy mam czyą chwalycz nyeuyam
3:
any umyem/ abouyem zwyecznoſzczy czyſta ſyą ſtala nyſch
4:
anyely przetho yſch w yey czyſtoſzczy ſyn bozy myal wzyącz
5:
czlovyeczą plecz A przeto [ſz] (wiecznoſzczy) wboſkyey radzye
6:
ſtalo ſyą tey myley panny nayczyſthſcha począczye/ a troycza
7:
nayblegoſlawnyeyſcha raczyl yą myecz (zwyecznoſzczy) przebyth
8:
kyem ſwym/ a przetoſz od uyakow uybrana wboſthwye
9:
y yey naczyſthſze począczye ſrządzono (zwyecznoſzcz wboſthwye)
10:
y pyſche tako Dyonyſyus rzekącz O ta myla panna od
11:
uyekow yeſt w boſthwye począta y chouana wſkarbye boſtwa
12:
na nadoſtoynyeyſzy uczynek y ſprauą zbauyczyelną/ a boczyem
13:
przeſ tą


strona: 22v

mylą panną ſtalo ſyą zbauyebye ludzkye gdy
1:
uyſzedl y narodzyl ſyą s zyuota yey Jeſus criſtus ſyn bozy
2:
ktory mysl zbauycz y odkupycz ſwe ſtworzenye/ to wſzytko bylo
3:
wſkrytoſzczy tayemnycz boſkych (od vyekow) A takoſch ta myla
4:
panna byla począ;a zwyedznoſzczy bozey/ woczczu nyebyeſkym
5:
w yego wſzechmocznoſzczy aczkoly wſzytko ſthworzenye od uyekow
6:
bylo wprzeſrzeny boſkyem [o] / ale tha myla panna przeſz przyrownanya
7:
byla (wprzeſrzenyu boſkym) vyątſzey doſtoynoſzczy
8:
(zwyecznoſzczy) nyſzly wſzytko ſtworzenye/ przeto yſch ona
9:
myala porodzycz ſtworzyczyela ſzwyatha y mouy ſwyąty
10:
auguſtyn od uyekow ta myla panna przeſrzana y chouana
11:
w tayemnyczach boſkych/ ktora (yuſch) przeuyſſzyta naſzlachethnyeyſze
12:
ſtworzenye boſkye/ anyoly ktorzy myely
13:
bycz ſthworzeny poth czaſem/ ona wſzytky uprzedzila/ y od
14:
uyekow przeuyſſzyla y panyą anyelſką dana/ o yeſzcze w yey
15:
nyebythnoſzczy/ y ſtworzyl pan bog anyoly dla ſwey uyelmoſznoſzczy
16:
a to bylo naypyerwsze ſtworzenye boſkye/ y stworzyl
17:
kery anyelem o w uyelkyey roſzkoſchy/ a yednego anyola
18:
naſzlya chethnydryſchego y nauyſſey/ y poſtauyl a dal mu ymyą
19:
od ſzwyatloſcy lucyfer/ ale lucyfer bądącz tak naſzlachethnyeyſſe(go)
20:
ſtworzenye/ uznal yz byl nauyſſzy nad anyoly/ podnyoſl ſyą
21:
wpychą/ chczącz bycz rowny temu ktory gy ſtworzyl/ oto yuſch
22:
grzech pychy uczynyl luczyfer wny-[e] ebye/ o natychmyaſt ſthraczon
23:
z onego myeſzcza nayſzlachethnyeyſego


strona: 23v

w gląbokoſzcz
1:
pyekyelną y z ynymy anyoly ktorzy k yego pyſche [y myſzly] przyſzwolyly/
2:
y ſtal ſyą z anyola ſzathan
3:
K Otho pychą pan bog ſkaral/ ale drugye anyoly ktorzy uznaly
4:
ſthworzyczyela ſwego dayącz mu czeſzcz y chwalą yako bogu/ ty
5:
poſtauyl wkorzech roſkoſzy na czeſzcz y chwalą uyelmoznoſzczy
6:
ſwey otho ſtale ſyą ſtworzenye anyelſkye y upadych/
7:
a panna marya to wſzytko oth uyekow bądącz począta uprzedzila
8:
y meuy Dyonyſyus O owſzeky panna marya pyeruey ſtworzona
9:
wradzye boſkyey nyſzly anyely wſzytczy y gdy lucyfer
10:
ſthrączon do pyekla panna yuſch byla w przeſrzenyu boſtwa/
11:
y gdy pan bog ſtworzyl czlouyeka/ a pyeruey zyemyą panna


strona: 24

1:
marya yuſch byla yakoſch koſzczyol ſzpyeua ſlowka
2:
panny maryey [rzekącz] Pyeruey nyſzly pan bog ſtworzyl nyego y
3:
zyemyą yam yuſch byla/ czuſch wprzeſtrzenyu boſkym (tocz są
4:
slowka panny maryey
5:
A przetoſch zwyecznoſzczy boſkyey obral pan bog thą przedoſtoyną
6:
panną bycz ſchouanyem boſtwa swego y bycz matką
7:
ſyna (bi) yego yedynego/ ktoregoſch on umyſzlyl zwyecznoſzczy
8:
zeſlacz na ſzwyath dla otkupyenya rodzayu ludzkyego/
9:
a tey myley pannye dal ymyą z wye cznoſzczy Marya
10:
y choual yą (od uyekow) w tayemnyczach boſtwa ſwego yako Szwyąty
11:
auguſtyn mouy (O) thą panną obral bog (zwyecznoſzczy)
12:
wradzye/ tayemnycz ſzwyątych [ſzwogych] bycz matką
13:
boſtwa yego wprzyyąthym


strona: 24v

czlouyeczyenſtwye A ta panna
1:
myala podz y bycz narodzona z oczcza yoachyma y matky
2:
ſzwyątey anny
3:
Thą bog oduyekow poſzlubyl bycz mathką ſyna ſwego y
4:
choual yą wzamknyenyu ſercza ſwego w uyelkyey roſkoſzy
5:
boſkyey Aczkoly wſzythko stworzenye bylo zwyecznoſzczy wtayemnyczach
6:
yego ale ta myla panna o w uyąthſzey uaznoſzczy
7:
y myloſzczy y doſtoynoſzczy nad wſzytko yego ſthworzenye/
8:
uyymuyącz czyalo ſyna bozego ktore potym ſthworzono wzyuoczye yeyto telko bylo doſtoynyeyſze nyſzly czyalo maryey/ ale
9:
vſzythky yne ſtworzenya ta myla panna yeſzcze zwyecznoſzczy przeuyſſyla
10:
y anyelſkye ſtworzenye y ona pyeruey yeſt nyſz
11:
wſzytko ſtworzenye yako ſama panna mouy a koſzczyel to
12:
ſzpyeua


strona: 25

odpoczątku ſzwyata ſtworzonam yeſt pyeruey
1:
nyſzly ſyą ſtaly przepaſzczy ya yeſtem vykladayą [cz] to
2:
doctorouye tako nyem ſyą ſtaly przepaſzczy to czuſz (przepaſzczy)
3:
grzechu ya yeſtem mouy panna marya aboczyem naypyerwſzy
4:
grzech ſtal ſyą wnyebye pychy/ ato przeſz luczyfera
5:
anyola nayuyſſego ktory podnyoſl ſyą w pychą przeczyw
6:
ſthworzyczyelouy O natychmyaſth pan bog ſthrączyl gy znyeba
7:
wgląbokoſzcz pyekyelną y ſtal ſyą z anyola ſzathan o Tho
8:
ſkaral pan bog pychą/ a nyem ſyą to [czvſz grzech] ſtalo/ (o) przed tym
9:
naſzwyątſza panna od początku ſzwyata byla/ a gdy yadam
10:
ſtworzon zyauą y poſtauyeny wroſkoſzy rayſkyey/ o ale
11:
wrychle zgrzeſzyly nyepoſluſzanſtwem uypądzeny tudzyeſz zrayu
12:
prze nyepoſluſzenſthwo


strona: 25v

a panna marya ty przepaſzczy
1:
grzechu od yuekow uprzedzyla bądącz wotpoczyuanyu wboſthwye
2:
O [to] ſama panna marya mouy
3:
pyeruey nyſzly [ſzą] ſtaly przepaſzczy [czvſz grzechv] ya yeſtem
4:
koſzczyol to cząſto powtarza ſlowka panny maryey/ y pyſche tako doctor Rubertius
5:
rzekącz ta myla panna oduyekow
6:
wboſthwye ſthorzona/ oth nayblogoſlawnyeyſzey troycze
7:
ſzwyątey/ y obrana ze wſzego ſthworzenya boſkyego nayſzlachethnyeyſcha/
8:
y począta Troyako wboſthwe przed wſzemy
9:
uyeky/ aczkoly yey chwalebnego począczya anyelſky yązyk
10:
any doctorowſkye pyſma doſtathczycz ſluſznye nyemogą chwaly
11:
uyelykyey yey począczya/ [wyſzlowycz] a boczyem po ſynu yey y po ſynu
12:
bozym/ o nadoſtoynyey yeſt począta [przeſ grzechv pyerworodnego] y uybrana z wyecznoſzczy
13:
boſkyey [troyako]
14:
Napyerey [y] uybral bog oczyecz


strona: 26

thą mylą panną
1:
ſzwyecznoſzczy boſthwa ſwego ku nayuſſzey ſzwyątoſzczy/
2:
tak yzo po ſynu bozym nyomogl bycz czlouyek ſzwyąthſzy y
3:
bogu mylſchy yako ta myla panna ktora myala boſtwo ogarnącz
4:
wnątrznoſzczyamy ſwymy/ any mogl bycz czlouyek czyſthſchy/
5:
y nad anyoly pouyſzechona yey czyſtoſzcz/ (o yeſcze
6:
przeth uyeky y zamknąl yą bog wtayemnyczach ſercza boſtwa
7:
ſwego) y choual yą wſwey uyelmoznoſzczy przed wſzytkymy
8:
uyeky y byla uyelkyey/ ſzwyątoſzczy y mouy tako rubertus
9:
a ſluſznye to yeſch ta panna yeſt naſzwyątſcha y naczyſthſza y
10:
tak zwyecznoszczy uybrana O [t] nayuyſſzey troycze ſzwyątey
11:
abouyem chczyal bog zlączucz z yey naturą boſtwo ſwoye
12:
Uthoro począta y obrana tha


strona: 26v

myla panna zwyecznoſcczy
1:
przeſz boſką wſzechmocznoſzcz y umocznyona od troyczo
2:
ſzwyątey boſtwo noſzycz y ogarnącz ktorego nyebo ogarnącz
3:
nyemoglo tego ona pod czaſem ogarnąla (y przed wſzemy uyeky
4:
[y] umocznyona boſtwo znoſzycz y- [ymya] dacz boſthwu [zakrycze] naturą panyenſtwa
5:
ſwego bo ta yedna byla zwyecznoſcy nalezyona
6:
y ſrządzona ſktorą bog zlączyl boſtwo ſwoye [myal] Thrzeczye tą naſzwyątſzą paą uybral bog oczyecz oduyekow
7:
dzyeueczką ſwoyą namylſchą y ſthą poſzlubyl ſyna ſwego/
8:
zwyecznoſzczy rodzączego/ tey pannye ofyaroual ſyna ſwego aby
9:
mu pod czasém matką byla/ ta panna byla w uyelkym kochanyu
10:
boſkym abouyem nayuyſſzy ſkarb yey od uyeku poleczon bycz
11:
matką ſyna bozego y kto ſlychal dz- yw takouy aby ſtworzenye
12:
ſtworzy


strona: 27

czyela porodzylo [czoſz to tey panne dano]
1:
Kotho ta panna będącz ſthworzenym porodzycz myala ſthworzyczyela
2:
tak to boſka rada chczyala y wſzechmocznoſzcz yego
3:
y mouy ſzwyąty augoſtyn O zayſte ta myla panna (od
4:
uyekow) yeſth począta wprzeſrzenyu boſkyey moczy y chouana
5:
w tayemnyczach boſkych y pozyuala ſlodkoſzczy roſkoſzy
6:
boſtwa bądącz zamknyona wſkarbye ſercza boſkyego przed
7:
uyeky poky nyeprzyſzedl czaſz od boga ſrządzony yey naſcząſznyeyſzego
8:
począczya wzyuoczye yey mathky y rzekl ſzwyąty
9:
auguſthyn w uyelykyem zadzyuouanyu uydzącz yey uyelką
10:
uyelmoznoſzcz O przenaſzwyątſza panno y kczemu czyą mam
11:
przyrownacz nyeuyem/ przyrownam ly czyą nyebu vyſſzaſz yeſth/
12:
bo uyem yeſcze nyebyla ſtworzono atyſch yuſch


strona: 27v

1:
byla wprzeſrzenyu (y ſerczu) boſtwa ſthworzona, a yeſzly yſzczyą
2:
przyrownam anyolom/ o zayſte doſtoynyeyſzaſz nath anyoly/
3:
aboczyem od uyekow panyą anyelſką yeſteſz uybrana przed
4:
tym nyſzly bog ſtworzyl anyoly thyſz yuſch byla y palalaſz albo
5:
gorzala (ſzwyecznoſzczy) wmyloſzczy bozey y rzek daley
6:
ſzwyąty auguſtyn O myla panno przyrownauam czyą nyebu
7:
palayączemu/ aboczyem ſtalaſz ſyą zwyecznoſzczy nyebem boſtwa/
8:
(aboczyem) yako wnyebye boſtwo przebyua tako w tobye
9:
myla panno myalo ſyą boſtwo zgromadzycz
10:
y zamknącz wpanyenſtwye thwym [przeſz dzewyącz myeſzączy/ tako] tako za ſyą ty myla panno bylaſz zamknyona
11:
zwyecznoſzczy wboſthwe y palalaſz myloſzczyą boſką
12:
(oduyekow)/ a przetoſz Szwyąty augoſthyn [(mowy) rzekl tako]


strona: K4095a

1:
O ſluſznye tą mylą panną przyrownal nyebu palayączemu/ aboczyem
2:
ona przed wſzytkymyuyeky począta [y]
3:
uybrana bycz boſkyem nyebem ogatnayącza wſobye boſtwo/ a to ſyą
4:
wnyey ſpelnylo gdy począla wzyuoczye ſwym y noſzyla ſyna
5:
bozego wpanyenſtwe ſwym y odpoczyual wnyey bog wozlouya-
6:
czey naturze yako wnyebye/ a przetocz ta myla panna zwyecznoſzczy
7:
gotoyana bycz nyebem boſzkyem y (zwyecznoſzczy)
8:
wzyąla ta panna uyelkye laſky boze yakoſz pyſche ambroſy
9:
ſzwyąty rzekącz (azgadzayącz ſyą z ynymy doktory) od
10:
uyekow ſtworzona panna marya
11:
O w uyelykyey ſzwyątoſzczy y chouana wtayemnyczach boſkych
12:
(y umyſzlech) y odpoczyuala wroſkoſzach boſkych a Rychardus
13:
pyſze yem kto yeſth blyſſy przeſz laſzką


strona: 28v

boga
1:
tym uyąthſze laſky byerze od boga/ o zayſte ta przedoſtoyna
2:
panna bylacz nayblyſſa boga [(o yeſzcze przet weky)]
3:
O (tho doctorowſkye pyſma pouyedayą yſz ona zwyecznoſzczy wboſthwye
4:
byla)/ a przeto naywyątſze laſky wzyąla od
5:
pana boga yakoſz tho ſama panna Marya mouy a koſzczyol
6:
cząſto ſzpyeua rzekącz vemnye wſzytky laſky boze y mouy
7:
Szwyąty Byernath O zayſte ta panna zwyecznoſczy laſk
8:
boſkych yeſt napelnyona y boſkymy dary obdarouana y wboſkym
9:
ogrodaczku kochayącz ſyą wbodze przebyuala [y kochala] (zwyecznoſzczy)
10:
yako yedyna dzyeueczka oczcza boga y byla prze-
11:
byuayącza wſkarbye ſercza boſkyego y mouy ſzwyąty
12:
auguſtyn
13:
Tha panna wboſtwye byla zwyecznoſzczy kochayącz ſyą [w bodze]
14:
y taye


strona: 29

mnoſzczy boſkye nyebyly [yey] ſkryty A przetoſch
1:
yeſt uezuana ſkarbnyczą boſką yſch ona (zwyecznoſzczy) przebyuala
2:
wſkarbye ſercza boſkyego (Oto mamy yſz ona zwyecznoſzczy
3:
wboſtwye byla przed początkyem ſzwyata) yakeſch to ſama
4:
panna ſzwyatczy mouyącz Otpoczątku ſzwyatha yam yeſt
5:
ſtworzona
6:
Gdyſzczy byla ta myla panna oth począthku ſzwyata czoſz
7:
to ſama mouy a koſzczyol to cząſte powtarza abouyem po yey
8:
mylem ſynye ona yeſth nayuyſſa prawda Oto mouy naſzwyąthſcha
9:
panna odpoczątku ſzwyata yam yeſt ſtworzona (O) Juſch temu wyerzymy myla pāno yako prawdzye nayuyſſey
10:
czo knam mouyſch/ yſch odpoczątku ſzwyata yeſteſz ſtworzona/
11:
y mouy Szwyąty Auguſtyn O gdyſzczy panna od początku
12:
ſzwyata yeſt ſtwo [rzona] a tedy ona byla kyedy pan


strona: 29v

1:
bog ſtworzyl nyego y anyoly a potym zyemyą y czlouyeka Ona
2:
zayſte uyſz byla [w vmyſzle boſzkyem] kyedy pan bog ſtrączyl lucyfera znyeba
3:
wgląbokoſzcz pyekyelną y gdy yadam z yaúą uypądzeny zrayu
4:
ona yuſch byla A tako wſzythky uczynky boſkye gdy ſyą ſtaly
5:
panna yuſch byla wumyſzle boſkyem y wſkarbye ſercza boſkyego
6:
a tako wſzytko ſyą ſtalo przynyey y mouy ſz- [sz] wyąty auguſtyn
7:
O nachwalebnyeyſza panno w uyecznym począczyu
8:
O nadoſtoynyeyſcha w boſkym umylouanyu nad wſzytko boze
9:
ſtworzenye uyączey z wyecznoſzczy umylouana od troycze ſzwyątey
10:
yako dzyeueczka yedyna roſkoſchy boſkych pozyuala
11:
(zwyecznoſzczy)
12:
Wtora Capitula:
13:
Uthore tha myla panna yeſt początha zwyecznoſzczy wſynu
14:
bozym ktory ſyn zwyecznoſzczy zoczcza


strona: 30

ſyą rodzy
1:
y uyecznye bądzye [ſzyą] (ſyą) rodzycz bądącz yednakyey wſzechmocznoſzczy
2:
z oczczyem bogyem ktory od uyekow s ſwey beſzmyerney
3:
dobroczy umyſzlyl stąpycz naſzwyath aby czlouyeka
4:
odkupyl ktoregoſch to podczaſem ſtworzycz myal/ tego nydzącz
5:
boſkymy oczyma yſch myal zgrzeſzycz po ſtworzenyu rychlo/
6:
a nykth go uybauycz nyemogl yedno bog przyyąwſzy plecz czlouyeczey
7:
natury/ O uczynyl to ſyn bozy zwyelykyey lutoſzczy
8:
yze on chczyal przyyącz naturą czlouyeczey plczy y chczyni ſyą
9:
narodzycz/ naſzwyath y ulozyl tak w boſkyey radzye y zamknyona
10:
z wyecznoſzczy boſka rada yſz ſyn bozy chcze czlouyeka
11:
uykupycz y chcze ſyą wdzyeczynſtwye czloiueczey natury
12:
narodzycz [ſzą] y byla rada w boſthwye o yeſzcze przed wſzemy
13:
uyeky kto ma ſynu boſkyemu matką bycz/ y ſtalo ſyą


strona: 30v

1:
w boſkyey radzye uyrzeczenye yſch nykt boga ogarnącz y wzyuoczye
2:
noſzycz nyemoze yedno uybrana nayczyſthſcha
3:
panna [to potlvg ſz avguſtyna]
4:
Utora rada w boſthwye byla ktorą [by] t(a) [O] panna myala ſyna
5:
bozego porodzycz/ y ſzwolyla troucza ſzwyąta yſz ſyn boſky
6:
obral ſobye o yeſzcze zwyecznoſcy dzyeuyczą maryą bycz matką
7:
czlouyeczenſtwa yego/ y boſtwo yego ogarnącz panyenſkym
8:
zyuotem/ A ta(m) panna myala podz y narodzycz ſyą z oczcza/
9:
yoachyma/ yſzmatky ſzwyątey anny Ato od-uyekow bylo
10:
ſrządzono y wſkarbye boſtwa ſamknyone(go) [otey myley pannye]
11:
Baczmyſch tu yſch tą mylą panną ſyn bozy (z wyecznoſzczy
12:
boſtwa ſwego) uybral ſobye bycz matką a tho troyako
13:
Pyerue tą mylą panną uybral ſyn bozy zwyecznoſzczy yſch
14:
chczyal przyącz z yey czyſtoſzczy czlouyeczenſtwo y z yey czyſtey
15:
krwye naturą y czyalo przyą(l) [cz] y ogarnąl [yą] boſtw(o) [em]
16:
ſwoye [m] y zlączyl z yey naturą


strona: 31

y w yey zyuoczye odpoczyua
1:
[cz chczal] y przebyual bog [wney] yako wnyebye a czlouyek yako
2:
wmatcze ſwey O yakoſch to doſtoyna panna byla ktoraſch od
3:
uyekow uyzwmolona od troycze ſzwyątey bycz mathką boga
4:
y czlouyeka
5:
Uthore thą mylą panną obral zwyecznoſzczy ſyn yedyny
6:
boga oczcza aby ſyą s zyuota yey panyenſkyego na ſzwyath
7:
narodzyl a theſch aby gy pyerſyamy ſwymy uychouala
8:
panna/ yako uyernego czlouyeka y boga Acykolz boſka natura nyepotrzebouala
9:
yey pokarmu telko czlouyeczenſtwo/ wſ zakoſch ona
10:
zwyecznoſzczy nato obrana yſch myala boga y czlouyeka porodzycz
11:
y pyerſyamy panyenſkymy uychouacz y mouy tako damaſcenus
12:
(od vyekow wyecznych) uybral ſobye ſyn bozy mathką
13:
dzyeuyczą maryą O uyelykyey czyſtoſzczy y nyeuynnoſzczy
14:
ſktorey czyala czyalo czlouyeczey natury [przyącz raczyl] y mouy orygones
15:
O nayczyſthſzaſz ta panna byla (od uyekow) ktora tak od
16:
uyekow ſthworzona ſzlachethnye [ywybrana]
17:
ſktorą on raczyl boſtwo zlączycz [(przyącz myal)]


strona: 31v

przed wſzytkyemy
1:
uyeky O barzo (...) z dawna dawnego o tey pannye rada
2:
byla wboſkych tayemnyczach O dzyw to byl gdy ona pod ſtworzonem
3:
czaſem ſyna bozego począla y porodzyla O zayſte (malo)
4:
mnyeyſchy to dzyv yeſth yſz ta panna przed uyeky wtakeuey
5:
uyelmocznoſzczy w boſthwye byla y wſkarbye boſtwa otpoczyuala
6:
(o) y zwyecznoſzczy w(z) [y] yąta y zachouana od grzechu pyeruorodnego [y wſzelykego]
7:
czego zadnemu ſtworzenyu pan bog nyeuczynyl
8:
any dal czo tey pannye raczyl (od uyekow) vczynycz y dacz
9:
czoſz to bylo barzo ſluſchno gdyſch matką ſyna bozego obrana
10:
wboſkyey radzye y mouy ſzwyąty Byernath Obral ſyn bozy
11:
tą mylą panną matką z wyecznoſzczy w radzye boſtwa ſwego y
12:
przeſz nyą chczyal zataycz thayemnyczą wczyelenya boſthwa
13:
ſwego/ wprzykryczyu czlouyeczey natury/ Boczyem (zwyecznoſzczy)
14:
dobrocz yego tak chczyala yſch myal przyącz czlouyeczą
15:
naturą Aby czlouyekyem bądącz y bogyem zdzyeuycze nayczyſthſzey
16:
na


strona: 32

rodzony czyerpyalo yego czlouyeczeoſthwo za
1:
upadlego czlouyeka y vypyſuyą doctorouye począczye
2:
they myley panny o naychwalebnyeyſze o naydzywnyeyſche
3:
O chwalebneczyem bylo yey począczye aboczyem przed wſchemy
4:
wyeky począta wmądroſzczy boſkyey A tam yuſch odpoczątkow
5:
ſzwyata ſtala ſyą uyerna yſthą matką boſthwa y tą ſyn bozy
6:
matką ſobye uybral y uyelykye rzeczy mądroſzcz boſka przeſz
7:
tą panną udzyela/ [O] y zamknyono to wtayemnyczach mądroſzczy boſkych
8:
czo pan bog (zwyecznoſzczy) chczyal przeſz tą panną
9:
udzyelacz naſzczaſzneyſza pano
10:
Jeſzcze tey panny bylocz naydzywnyeyſche począczye oto
11:
anyely dzyuoaly ſyą yey począczyu bo ona przot [y pyerwey] ſtworzona
12:
w boſthwye nyſch anyely a u [v] znawſchy yey doſtoynoſzcz anyely
13:
z obyauyanya ducha ſzwyątego Odzyuoualy ſyą yey doſtoynoſzczy
14:
czoſch nyzey uſlyſchymy othym y pyſche Szwyąthy
15:
Auguſtyn rzekącz byla rada zwyecznoſzczy wtayemnyczach
16:
boſkyey wyelmoznoſzczy


strona: 32v

yuſzly ſyą zmylouacz nad czlouyekyem
1:
ktorego zwyecznoſzczy umyſlylyſmy ſtworzycz npodobnyenſtwa
2:
naſche A tedy myloſyerdzye ktore zz
3:
O myly panye ſthworz czlouyeka dla twey uyelykyey uyelmoznoſzczy
4:
vkaſch w ſthworzenyu twoyą wſzechmocznoſzcz/
5:
aczkoly czlouyek upadnye wgrzech ſzmyerczy/ ale ty myly
6:
panye raczy zeſlacz ſyna twego ktory ſzmyercz ſkazy a zyuoth
7:
ym da uyeczny/ y ſtala ſyą rada wboſtwye uyſzluchacz ly
8:
myloſyerdzye/ A tedy duch ſzwyąty ſklonyl uſchy boſkye ku uyſzluchanyu
9:
myloſyerdzya y
10:
Stalo ſyą yſch pan bog ſtworzyl nyebo y anyoly dla ſwey
11:
uylmoſznoſzczy/ A potym ſtworzyl zyemyą y czlouyeka
12:
y poſtauyl anyoly w korzech roſkoſchy/ ale mnodzy krotko tam byly/
13:
podnyoſl ſyą wpychą nayuyſſzy
14:
anyol oto zgrzeſzyl pychą
15:
y ſtączom znyeba y ſtaly ſyą mnogye kory puſte
16:
Potym pan wſzechmoczny ſtworzyl czlouyeka y poſtauyl ye wroſkoſzy rayſkyey
17:
ale bardzo krotko tam bądącz zgrzeſchyl nyepoſluſzenſtwem
18:
uypądzon zrayu O tho zgrzeſzyl anyol y czlouyek
19:
a wſzakoſch nye dla anyola pan bog chczyal ſyna zeſlacz uykupycz
20:
go/ ale dla czlouyeka a takoſch kozdy czlouyek poſzmyarczy ſchly
21:
do othehlany A nykth ym nyemogl pomocz yedno yzby ſyn
22:
bozy ſtąpuyl na ſzwyath y przyyą(cz)l plecz natury czlouyeczey
23:
y czyerpyal aze do krwye y umarl thozby ye odkupyl A tako od
24:
ſtworzenya ſzwyata byl placz y wzdychanye uolayącz
25:
Stąpy ſynu bozy [ſzneba a] uybaw naſz y pouyeda ſzyąty auguſtyn
26:
A tedy myloſyerdzye (boſkye) bądącz zWyecznoſzczy przet
27:
oczyma y uſchyma boſkymy A ony gloſy placzluyue


strona: 33v

1:
oczczowſkye bądącze wothchlany przyuodzylo ku uſchom boſkyem
2:
a ych lzy przynoſzyly przed oczy boskye mouyącz O wſzechmocznoſzczy
3:
boſka raczy ſyą yuſch ſmylouacz nad ſwem ſthworzenyem
4:
ktore oto czyerpy czyąſkye mąky/ raczy ſyna zeſlacz naſzyath
5:
aby ty placze y ſmątky ukoyl/ aby twe ſthworzenye
6:
zmąk uybauyl/ [tho pothlvg ſz avgvſthyna] / ale mysloſyerny pan bog bądącz poruſzon na ony
7:
gloſy [oczowſzke] placzlyyue uczynyl radą wboſthwye ſwem ſmylouaczy ſyą yuſch..nad czlouyekyem ktory myą rozgnyeual nyepoſluſzenſthwem
8:
A tedy duch ſzwyąty wboſthwye uyrzekl yam
9:
wzbudzil proroka dauyda ktory mem ducha nathchnyon bądącz
10:
uznal twoye myloſyerdzye y zauolal O myly panye myloſyerdzye
11:
twoye naukyey będą uyſlauyacz y yne prorok y nadychal
12:
pyſzącz o myloſyerdzyu bozym A przeto raczy boze myloſyerny yuſz smylouacz ſyą nath czlouyekyem ktory zgrze-
13:
ſzywſchy


strona: 34

ſzywſchy


strona: 34

oto yeſth wczyerpyenym y mouy tu ſzwyąty auguſtyn
1:
O doſtoynoſzcz yeſth uyelka czlouyecza oto nye o anyoly
2:
byla rada ſmylouacz ly ſyą yuſz nadnymy ale o czlouyeka/
3:
any/ anyol myal zwabycz ſyna bozego znyeba ale czlouyek/
4:
takyeſch zgrzeſzyl anyol yako y czlouyek wſchakoſch bozy ſyn
5:
nyedla anyola ſtąpyl naſzwyath [(ſzyn boſzy)] ale dla czlouyeka any anyola
6:
odkupyl/ ale czlouyeka any anyelſkyey natury przyyącz raczyl
7:
ale czlouyeczą oto doſthoynoſzcz czlouyecza (O) tho avgvſtyn ſz powueda
8:
T [a] hedy syn bozy poruſzyl ſyą myloſyerdzyem y lutoſzczyą
9:
rzek w boſthwye ſwym/ oczcze moy (yuſz myą) raczy [mą]
10:
zrſlacz naſzyath odkupycz thwego czlouyeka z yączthwa ſzwyerczy
11:
chczą przyącz plecz czlouyeczą/ y chczą umrzecz dla czlouyeja/
12:
y uybral ſobye matką czyſtą panną ſktorey ſyą chczyal narodzycz
13:
y boſtwo ſwe ſmyą raczyl zlączycz A tey to panny


strona: 34v

(zwyecznoſzczy) ſyą roſzmyloual y do tey panny raczyl ſtąpycz
1:
wzyuoth zmayeſtatu ſwego y ſloua oczczowſkyego a ona nato
2:
zwyecznoſzczy obrana anye yna (y od uyekow uyecznych) [y] oney
3:
wboſthwye rada byla A przeto yey bylo o barzo dzywne począdzye/
4:
y nath czlouyeczą naturą powyſſzone/ y nath anyelſzką
5:
naturą uuyelbyone Aboczyem tą panną obralo boſtwo zwecznoſzczy
6:
ſzwem przebytkyem azaſyą czlouyeczenſtwa ſwego
7:
ktore myal przyyącz namylſcha mathka [tho ſz avgvſthyn poweda]
8:
Thrzeczye obral ſyn bozy zwyecznoſzczy tą naſzwyąthſzą
9:
panną aby gy porodzyla y pyerſyamy panyenſkymy uychouala
10:
A przeto yeſt zwyecznoſzczy wpanyenſthwye zachouana
11:
y grzech pyeruorodny od nyey oddalon y wſzelyky grzech [(przeth uyeky)] aby
12:
byla godna ſyna bozego porodzycz y pyerſyamy panyenſkymy uyc houacz/
13:
A to (zwyecznoſzczy)


strona: 35

zlaſky bozey wzyąla
1:
panna marya aboczyem ſyn bozy wczyſtoſzczy y nyeuynno-
2:
ſzczy ſyą kocha yako pyſche Damaſeenus rzekącz O ta myla
3:
panna począta przed wſzemy uyeky (wſerczu y umyſzle boſkyem)
4:
yſz ona myala bycz boga rodzyczą y yey pyerſzy myal
5:
bog y czlouyek pozyuacz A przeto tey panny doſtoynoſzczy wyey
6:
począczyu rozum czlouyeczy doſyącz nyemoze y/ anyely dzyuuyą
7:
ſyą yey przeuyſokyey doſtoynoſzczy wyey począczyu A przetoſz
8:
ſyn bozy zwyecznoſzczy oddalyl [grzech od ney] y polozyl roſkoſch swoya w yey
9:
panyenſkych wnąthrznoſzczyach wktorych myal pot czaſem othpoczyuacz
10:
O dzywuyącz ſyą Szwyąty Auguſtyn yey nau yſſchemu [y naczyſthemv]
11:
począczyu po yey mylem ſynu (ba-) bą(uącz) dącz nyektorego czaſu
12:
w uyelkym nabozenſthwye roſzmyſzlayącz O yey nachwalebnyeyſzem
13:
y nayczyſthſzem począczyu y pyttal [w dvchv naboſzenyſtwa] panny maryey
14:
rzekącz O nachwalebnyeyſza panno pouyecz zemy ſludze
15:
twemu y czemeſz zaſluzyla


strona: 35v

taką laſką yzeſz (od uyekow)
1:
uybrana (O) uyelykyey czyſtoſzczy przeſz grzechu pyerorodnego
2:
y bycz mathką uyernego boga y czlouyeka otho uyſokoſzcz
3:
boſka znyzyla ſyą ku tobye oto nyeogarnyony bog ſtal ſyą
4:
czlouyekyem przyąwſzy myla panno twoyą naturę [(O y yeſzcze rzekl avgvſtyn)]
5:
Baczyſch pouyedzyecz ſludzr ſwemu oto yeſzczeſz nayebyla
6:
począta wzyuoczye twey matky anny yeſzcze ſzwyath byl ſtworzon
7:
ayuſch wſzechmocznoſzcz boſka przed wſzemy uyeky
8:
myal radą othobym myla panno y uybral czyą matką ſobye
9:
y przyytkyem boſtwa ſwego y gotouany zwyecznoſzczy twoye
10:
wnąthrznoſzczy ogarnącz boſtwo y twoye przeczyſta pyerſzy uychouacz
11:
czlouyeczenſtwo ſyna bozego A gdyſch tak byl auguſtyn
12:
ſzwyąthy wtakyem roſzmyſzlanyu modlącz ſyą naſzwyątſzey
13:
pannye ktoremuſz othpouyedzyala panna Marya rzekącz


strona: 36

1:
vyedz auguſtynye yze yeſcze nyeſtworzyl bog wſzechmoczny
2:
nyeba y zyemye a yam yuſch wprzeſrzenyu boſkym
3:
uybrana bycz naczyſthſza przeſz grzechu y boga wczloueczey naturze
4:
porodzycz y na tom oduyekow uyecznych gotouana bycz
5:
rodzyczą bozą/ o nyezmoyey to zaſlugy bylo, abouyem yeſzczem
6:
nyebyla y owſzem any zadne boze ſtworzenye ale laſka boza
7:
yeſtem [(a)][myą] wprzedzyla (wſſytky uyeky) y uybral myą bog wſzechmoczny
8:
matką ſyna ſwego (o) ſwey vyelkyey laſky (o) yeſcze
9:
przeth wſzemy uyeky y umyloual myą bog (zwyocznoſzczy
10:
ſwey) y tak myą choual wtayemnyczach boſtwa ſwego (o) uyelykyey
11:
roſkoſzy y uydzenyu boſtwa yego y pozyualam othuyekow
12:
uyecznych roſkoſzy boſtwa ato nyezmey zaſlugy ale z yego
13:
wſzechmocznoſzczy bo tak yego uola byla boſka y nyedopuſzczyl
14:
myą paſzcz wgrzech pyeruorodny [any ſzadny] yzem myala bycz ſchouanym
15:
y przybythkyem


strona: 36v

boſtwa y uczynil [abo zrządzyl] myą oth uyekow
1:
naypokornyeyſcha y nayczyſthſcha/ aboczyem pokorą moyą ſyna
2:
bozego znyeba ſzczyągnąlam/ a czyſtoſzczą moyą ogarnąlam ſyna
3:
bozego y roſkoſoual ſyn bozy wczyſtem zyuoczye moym myeſzkayącz
4:
tam yako wnyebye Aboczyem ſam ſyn bozy mouy roſkoſzy
5:
moye ſą przebyuacz wczyſtey duſſy y rzekla panna
6:
marya vyedz auguſtynye gdym począla ſyna bozego pyeruey
7:
wduſchy ato przeſz uyarą [gdym przyſzwolyla] a potym (ſtal) [byl] (ſyą) yſty vyerny
8:
bog czlouyek wzyuoczye moym to wſzytko przed ſtworzenyem
9:
ſzwyata pan bog ſrządzyl ſ ſwey uyelkyey laſky a nyezmey
10:
zaſlugy y rzekl za ſyą Szwyąty auguſtyn dzywuyącz ſyą yey
11:
chwale O nachwalebnyeyſcha od uyekow wboſkym umylouanyu
12:
y uybranyu O naczyſthſcha w uyecznym zachouanyu od
13:
wſzelkyego grzechu aboczyem bog myal myecz ktobye przylączenye
14:
ato troycza ſzwyąta od uyekow uyzwolyla czyebye myecz
15:
myla


strona: 37

panno matką (ſwoyą) [ſzyna ſzwego] y mouy Szwyąty anſelmus
1:
o zayſte ſluſznye to yeſt yſz ta myla panna zwyecznoſzczy
2:
w czyſtoſzczy zachouana y grzech odnyey oddalon yeſt wſzelky
3:
y ſzwyeczyla yey czyſthoſzcz zwyecznoſzczy wboſtwye tak
4:
yze yey ſloncze przyrownano bycz nyemoze A czemu to tak yey
5:
ſzwyatloſzcz ſzwyeczy/ abouyem ona myala poth czaſem porodzy [cz y porodzyla]
6:
ſtworzyczyela wſwey ſzwyatloſzczy/ przeto yey ſzwyatloſzczy
7:
y yey czyſtoſzczy y ſzwyątoſzczy po ſynu bozem zadne ſtworzenye nyeyeſth
8:
przyrownano a y naſzwyątſcha od wſzech uyekow
9:
a przeto byla czyſta y naſzwyątſcha od wſzech uyekow
10:
y pyſche tako Vyyelmus rzekącz (O) ta doſtoyna panna wzyąla
11:
(zwyecznoſcy) od boga wſzechmocznego dwoyakye poſzwyączenye
12:
wpoczączyu yey uyecznym/
13:
Pyerue yey poſzwyączenye od uyekow (uyecznych) od
14:
nayuyſſzey troycze ſzwyątey yſz nygdy wgrzech pyeruorodny any
15:
potym wzadny


strona: 37v

wpaſzcz nyemyala any wmerſzyączką
1:
bczą a to wzyąla z oſobney laſkly bozey (o yſſcze przeth wſzemy
2:
uyekyo) y nauyelkye rzeczy yeſt obrana y poſzwyączona ta
3:
myla panna
4:
Weſzmymy tu przyklath yze kaplany pyeruey nyſzly czyalo
5:
boze ofyarouacz mayą á tedy przet tym byuayą poſzwyączeny
6:
od byſkupa aby byly doſtoyny pyaſtouacz y ofyarouacz czyalo
7:
boze za rodzay ludzky/ a nye yednącz ye poſzwyączuye nauyſſzy
8:
byſkup ale czterzy razy aby tym doſtoynyeyſzy byly przyącz
9:
tą naſzwyątſzą ofyarą czyala bozego oy zdawna gotuyą kaplany
10:
ku tey doſtoynoſzczy O takyeſch czyem ta (o) prze doſtoyna
11:
panna byla gotouana zdawna dawnego przet wſzemy uyeky
12:
y poſzwyączona troyako od nablogoſlawnyeyſzey troycze ſzwyątey
13:
Pyerue bylo tey myley panny zwyecznoſzczy ot boga
14:
oczcza poſzwyączenye by byla godna przyącz wzyuot
15:
y porodzycz y pyaſtouacz wrąku czyalo boze abouyem boſtwo
16:
myalo myecz w nyey przebytek zlączywſzy ſyą ſ czlouyeczą
17:
naturą/ a przetoſz gdy ona myala czyalo boze pyaſtouacz u ofyarouacz
18:
bogu yako kaplan/ bo ona ſzwyecznoſzczy nakaplanſky
19:
urząd yeſth obrana y poſzwyączona (przet uyeky) od boga
20:
oczcza y poſzwyączon (przet uyeky) zyuoth yey wktorem boſthwo
21:
myalo myecz przeybytek/ y poſzwyączono pyerſzy yey ktorych
22:
bog y czlouyek myal wdzyecznnoſzczy ſwey pozyuacz/ y takyeſz
23:
poſzwyączony rączky yey ktoremy myala ſyą boſtwa
24:
dotykacz/ o to zwyecznoſzczy yeſth nakaplanſky urząd poſzwyączona
25:
O y uysſzey uybrana y poſzwyączona nyſzly kaplany/
26:
bo kaplany byuayą poſzwyączeny od byſkupa na kaplanyſky
27:
urząd/ przyſzy telko zwabycz ſyna bozego znyeba y pyaſthouacz


strona: 38v

wrąku ſwych poth kſtaltem
1:
chleba czyalo boze a yeden raſz przeſz dzyen y barzo krotko/
2:
a snacz mnodzy kaplany rzathko Ale panna marya (nye od
3:
byſkupe bylacz poſzwyączona ale) oth nayblogoſlauyenſzy
4:
troycze ſzwyątey yeſt poſzwyączna przeth wſzemy uyeky boſtwo
5:
yego wzyuoczye yey noſycz/ y porodzywſzy pyaſtouacz y w rąku
6:
ſwych czyalo boze noſzycz/ pouyyacz y roſzwyacz nye tako
7:
yako kaplan poth oſobą chleba/ czyalo boze trzyma w rąku/ ale
8:
panna maria vyerne czyalo boze pyaſtouala w oſobye dzyeczyątka/
9:
y czalouala y pyerſyamy panyenſkymy uychouala otocz na
10:
then urząd kaplanſky y uſſzey nyſzly kaplanſky z wyecznoſzczy
11:
od troycze blogoſlauyoney yeſt abo byla poſzwyączona
12:
U thore bylo tey myley panny poſzwyączenye oth ſyna bozego
13:
przeth wſzemy uyeky yſch ona mya


strona: 39

la bycz yego
1:
mylą mathką A przetoſz tako mouy ylaryus Syn bozy mądroſzcz
2:
oczcza boga nyeſtworzona gdyſz uyedzyal wſzytky tayemnoſzczy
3:
zwyecznoſzczy/ oczcza boga/ yſz chczyal oczyecz bog
4:
ſyna zeſzlacz naſzwyath aby gy odkupyl ato bylo wtayemny czach
5:
boſtwem/ a- tedy ſyn bozy zoczcza zwyecznoſzczy rodzączy/ obral
6:
ſobye matką dzyeuyczą maryą o nayczyſthſzą panną ktoraſch
7:
byla zachouana od grzechu y poſzwyączyl zwyecznoſzczy yey
8:
wnąthrzoſzczy y zyuoth wktorem myal dzyeyącz myeſyączy odpoczyuacz/
9:
y poſzwyącyl pyerſzy yey panyenſkye ktorych on
10:
myal poth czaſem zamyerzonym pozyuacz ſthawſzy ſyą ſynem
11:
panyenſkym przyąwſzy plecz natury czlouyeczey/ y byla ſzwyąta
12:
nath wſze ſzwyąte (yeſzcze przed wſzemy uyeky począta yeſth
13:
ta myla panna wboſthwye)/ oto y poſzwyączona yeſcze w yey
14:
nyebythnoſczy/ aby byla godna ofyerouacz bogu oczczu czyalo
15:
ſyna [yego] (bozego) porpdzywſzy gy za rodzay ludzy O tho namylſchy


strona: 39v

veſzmymy przyklad yze tak yeſth kyedy koſzczyol
1:
zbuduyą gdzye kaplany mayą czyalo boze ofyarouacz zarodzay
2:
ludzky V tedy on koſzczyol poſzwyączy pyeruey nayuyſſzy kaplan
3:
to yeſt byſkup aby tam kaplany naydoſtoynyeyſzy
4:
ſacramenth pod oſobą chleba/ a krew ſzwyątha pod oſobą vyna
5:
panu bogu ofyaroualy/ tam ze y oltharze poſzwyącza gdzye
6:
czyalo boze lezecz ma telko vemſzy/ a y pelly poſzwyączayą na
7:
ktorych to czyalo boze lezecz ma pos oſobą chleba O namyleyſzy
8:
podnyeſzmy rozum naſch/ oto ty rzeczy przod uyrzeczone byuayą
9:
poſzwyączony pyeruey nyſzly ſacramenth y czyalo boze tam
10:
lezecz bądzye/ o pyeruey myeſcze czyalu bozemu poſzwyącza
11:
byſkup A thakyeſzczy ta myla panna yeſth zwyecznoſzczy
12:
poſzwyączona/ y ſtala ſyą koſzczyolem boſkyem ktorąſz poſzwyączyl
13:
nayuſſy byſkup oczyecz nyebyeſky zwyecznoſzczy ſwey/
14:
aby wzyuoczye yey lezal ieſus criſtus ſyn (bozy) yego yemu wboſthwye
15:
rowny bog y czlouyek/ aby lezal


strona: 40

w wyuoczye yey
1:
yako w koſzczyele narodzywſzy ſyą/ lezal na yey rączkach
2:
yako na oltarzu A przetoſch ſyn bozy z wyecznoſzczy poſzwyączyl
3:
tą mylą pannąmatką ſobye/ abouyem chczyal w zyuoczye yey
4:
przebyuacz dzyeuyącz myeſyączy/ o przetoſch od uyekow od ſyna
5:
bozego yeſth poſzwyączona
6:
Thrzeczye poſzwyączenye bylo they myley panny od ducha
7:
ſzwyątego o yeſcze przed wſzemy vyeky ku nayuyſſzey
8:
czyſtoſzczy/ aboczyem duch szwyąty w czyſtoſzczy panyenſkyey
9:
ſyąkocha/ y w czyſtych ſerczach rath odpoczywa/
10:
przeto poſzwyączyl maryą (od uyekow) y zachoual w nyeuymnoſzczy przeſz
11:
grzechu pyeruorodnego gotuyącz yą bycz mathką ſynu bozemu
12:
a ſwym namylſzem domem y odpoczyuanym/ y poſzwyączyl
13:
yą yako dom y przebythek ſwoy przed wſchemy uyeky yako prorok
14:
mouy na dom twoy myly panye zalezy ſzwyątoſzcz na
15:
wzythky czaſy oto dom bozy y odpoczyuanye ducha ſzwyątego
16:strona: 40v

ta myla panna/ a przetoſz poſzwyączona od ducha ſzwyątego
1:
bycz domem boſkyemu odpoczyuanyu/ y bycz matką bozą
2:
y (bycz) kochanyem ducha ſzwyątego ktory yą rządzyl przed
3:
wſzemy uyeky w yey czyſtoſzczy odpoczyuayącz y w nyey ſyą
4:
kochayącz yako Szwyąty ambroſy mouy nycz czyſthſzego bycz
5:
nyemoze po ſynu bozem yako ta myla panna ktoraſch to przed
6:
początkyem ſzwyata yeſth oczyſzczyona y poſzwyączona y zachouana
7:
czyſtoſzcz yey wſkarbye boſtwa/ boczyem ona wtayemnyczach
8:
boſkych uybrana panna y matka boga uyernego/ (A przeto
9:
ona byla przed wſzemy uyeky w tayemnyczach boſkych ſkryta
10:
y chouana a prze) [o] to Prorok ſluſchnye uyrzekl bądącz nathchnyony
11:
oth/ ducha ſzwyątego o myly panye na dom twoy ſluſze
12:
ſzwyątoſzcz y mouy ſzwyąthy Ambrozy O ſzwyąta naſzwyąthſcha
13:
panna wuyecznym począczyu O czyſta y owſzem nayczyſtſcha
14:
w począczyu wzyuoczye ſzwyątey anny Aboczyem (od uyekow)
15:
zaſzczyczyona moczą


strona: 41

boſką yze w grzech pyeruorodny
1:
przy yey począczyu nyewpadle boczyem ona od uykow vyyąta
2:
ſtego praua yſz wgrze ch przy yey począczyu nyewpadla/ Aboczyem
3:
duch ſzwyąty myal yą wſwey ſtrozy zwyecznoſzczy A przetoſch
4:
począta nayſzwyąthſcha y nayczyſthſcha O ſzwyąta byla nad wſzytky
5:
ſzwyąte O zayſte czyſthſacz byla nath anyoly y mouy Szwyąty Byernath
6:
O ſluſchnye ta myla panna przeuyſſyla anyoly wſzyątoſzczy
7:
y wczyſtoſzczy (od uyekow) abouyem ſyn bozy nye z anyelſką naturą
8:
zlączyl boſtwo ſwoye/ ale zdzyeuycze maryey przyąl naturą y podobyenſtwo yey
9:
yekoſch pyſchą doctorowye yze criſtus byl podobyen
10:
mathcze ſwey przeto yſz yey naturą czlouyeczenſtwa przyyąl
11:
przetoſch naperſonye bylczy ieſus ku natcze podobyen yako wyerny
12:
yey ſyn


strona: K4123d

przetoſch yey czyſtoſzcz przeuyſſzylacz czyſtoſzcz
1:
anyelſką/ boczyem ſyn bozy (ſzwyecznoſzczy) roſzmylowal ſyą yey
2:
czyſtoſzczy y obral yą ſobye przed wſzemy uyeky mathką
3:
y mouy tako Skotus [Szkotvſ] myloſznyk czyſtoſzczy oanny maryey/
4:
O zayſte


strona: 41v

nyeſluſchno by boſkyey wſzechmocznoſzcy aby
1:
myal czyalo (cz)y naturą przyyącz znaruſzoney matky namnyeyſza
2:
makula/ ale znayczyſthſzey panny przeſz wſzelkyey makuly
3:
grzecha/ aboczyem boſtwa nyemoze dotkną cz zadna makula ſkazona/ a
4:
panna dotknąla ſyą boſthwa y ogarnąla yego wſzechmocznoſzcz
5:
zyuotem y noſzyla boga dzyeuyącz myeſyączy wzyuoczye.
6:
a przetoſch to byl przenayczyſthſzy panyenſky zyuoth wktorym
7:
boſthwo odpoczyualo Tenze tho Skotus mouy O naczyſthſza
8:
to panna byla ktora boga z nyeba wzyuoth ſwoy przyczyągnąla
9:
aboczyem pokorą a czyſtoſzczyą przyczyągnąla kſobye zlona
10:
oczcza boga ſyna yego yedynego/ a tą to panną duch ſzwąty
11:
zwyecznoſzczy wzyąl ſobye za oblubyenyczą y byl ſtrozom
12:
yey czyſtoſzczy/ y ta panna wradzye boſtwa ſwego od uyekow vybral
13:
y gotoual bycz mathką boſthwa/ y poſzwyączyl yą bycz domem
14:
vyeczney mądroſzczy yakoſz Salomon


strona: 42

mouy
1:
mądroſzcz boſka zbudoual ſobye dom zwyecznoſzczy boſtwa ſwego
2:
Oto yeſt dom bozy ktory duch ſzwyąty poſzwyączyl przebyuacz
3:
ſynu bozemu wktorym to domu myal otpoczyuacz pan wſzego
4:
ſtworzenya ſyn bozy/ y w tym domu raczyl ſyą narodzycz gdy
5:
yego vyelmoznoſzcz ſtąpyla naſzwyath wdom zyueta tey czyſtey
6:
panny/ y poſzwyącyl yą duch ſzwyąty (przed wſzemy vyeky)
7:
koſzczyolem wktorem myalo lezecz dzyeuyącz myeſyącz czyalo
8:
boze na oltarzu wnątrznoſzczy yey nayczyſtſzych panyenſkych
9:
y mouy thenze Salomon O ta panna yeſt zwyecznoſzczy od boga
10:
oczcza umocznyona boſthwo noſycz a tha panna yeſt zwyecznoſzczy
11:
od ſyna bozego mądroſzczyą boſką napelnyona aboczye
12:
mądroſzcz moczna byla zamknyona w czyſtoſzczy yey O ta panna
13:
zwyecznoſzczy od ducha ſzwyątego myloſzczyą boſką napelnyona
14:
tako/ yze ſyn bozy roſzmylouawſzy ſyą yey ſtąpyl zmayeſtatu
15:
ſwego wzyuoth yey/ Otocz ſylna myloſzcz byla tey
16:
myley panny yſz bog


strona: 42v

obral yą ſwoyą mathką y pyſze
1:
ſzwyąty Byernath rzekącz o ta myla panna wzyąla zwyecznoſzczy
2:
(y przed ſtworzenye ſzwyata) oth troycze nayblogoſlawnyeyſzey
3:
troyaka doſthoynoſzcz
4:
Pyerua yey doſtoynoſzcz yſz ona myala podz y poſzla ſpokolenya
5:
krolewſkyego/ aboczyem panna poſzla y narodzona ze
6:
czternaſzczye krolow nayuyſſzych kotry byl naypyerwſzy krol
7:
zydowſky dauyd/ oto mamy yſch panna narodzona ſpokolenya krolewſkyego
8:
Oto dzyſz koſzczyol ueſolo ſzpyeua rzekącz Spokolenya
9:
krolewſkyego marya narodzona przetp zwyeſyelem yey narodzenye
10:
ſzwyączącz obchodzmy a ona naſz laſkauye zaſtąpy
11:
u pana ieſu criſta A przetoſz yey narodzenye bylocz dwoyakye
12:
Pyerwſche yey narodzenye bylocz ſzwyecznoſzczy w przeſrzenyu
13:
boſkyem/ oto yey nayuyſſcha doſtoynoſzcz
14:
yſz ona narodzona ſkrola nayuyſſzego o uyſſego nyſzly krola dauyda
15:
boczyem bog oczyecz (ſzwyecznoſzczy porodzyl yą w przeſrzenyu
16:
boſtwa ſwego y) obral yą dzyeueczką ſwo [yą] (yą porodzywſzy yą
17:
w boſthwye ſwoym)


strona: 43

przed wſzemy uyeky) ktore narodzenye
1:
yey troyakye pyerue yey narodzenye bylocz przeſz uybranye
2:
od troycze ſzwyątey/ aboczyem nachwalebnyeyſcha y naczyſthſcha
3:
oddalayącz od nyey wſzytky przekazy y chczyal yą myecz
4:
z rodzayu nayuyſſzego a ktoſch byl nayuyſſy w yey rodzayu/
5:
oto czczyenye pouyeda o they pannye yſch poſla ſkrolow z byſkupow
6:
ſpatryarchow ſkſyąząth/ oto yey rodzay uyſoky/ O zayſte yeſczecz
7:
yeſt ta myla panna przenayuyſſego rodzayu oto nayuyſſy
8:
krol bog oczyecz nyebyeſky wzyąl yą ſobye z w yecznoſzczy (wſzech uyekow)
9:
dzyeueczką namylſchą otho yey nauyſſy rodzay/
10:
aboczyem ta panna porodzona y począta w boſkyem umyſzle y
11:
przeſrzenyu wſzechmocznoſzczy troycze ſzwyątoy (przeth wſzemy
12:
uyeky) y ſtala ſyą dzyeueczką oczcza nyebyeſkyego otoſz z nauyſſego
13:
rodzayu poſzla [panna marya]
14:
Uthore yey narodzenye z wyecznoſzczy bylo wſyny bozem
15:
ktory z oczczem w yenoſzczy boſtwa byl y bądzye y yeſt vyecznye
16:
y uthwyerdzyl yą ſyn bozy od vyekow aby byla moczna
17:
yego boſtwo znoſzycz y porodzycz aboczyem bog nye ogarnyony


strona: 43v

1:
nyeuydomy any dotykany ſtąpycz myal wzyuoth yey
2:
a panna gy ogarnąla |
3:
yego porodzyla boſtwo yego uydzyala
4:
y na rąku thrzymala/ otoſz o znauyſſego rodzayu y pokolenya
5:
poſzla od ſyna krola wſzey chwaly o vyſzſzego nyſch krol
6:
dauyd
7:
Thrzeczye narodzenye tey myley pany bylo
8:
zwyecznoſzczy boſkyey przeſz myloſzcz ducha ſzwyątego/ aboczyem nay
9:
uyąthſcha myloſzcz wnyey rozmnozyl gdy yą matką bozą zwyecznoſzczy vybral
10:
y roſzwyeczyl wnyey ogyen boſkyey myloſzczy
11:
y ſtala ſyą przed wſzemy vyeky mathką boſtwa/ a to zrządzenya
12:
ducha ſzwyątego aboczyem gdy porodzona ta myla panna
13:
wprzeſrzenyu boſtwa O tedy duch ſzwyąty zwyekow (vyekow)
14:
uyecznych) gotoual ſyey nayczyſthſzego ſercza krew panyenſka
15:
ku ſpravye czlouyeczenſtwa przyącz ſynu bozemu gdy wprzyſzlem czaſu
16:
myal ſtąpycz na ſzwyath/ Otocz yey dzywne y chwaly
17:
pelne narodzenye wduchu ſzwyąthym


strona: 44

przeſz laſką y myloſzcz
1:
bylo/ otocz tey myley panny vyatſzą doſtoynoſzcz yſz zwyecznoſzczy
2:
w boſthwye yeſt porodzona y uyſſzą doſtoynoſzcz wzyąla
3:
nyſzly ſkrola dauyda y ynych krolow porodzona
4:
Uthorą doſtoynoſzcz wzyąla ta myla panna zwyecznoſzczy
5:
yſz ſyą ona myala porodzycz y poth czaſem porodzyla
6:
zeczternaſzczye nayuyſſchych byſkupow/ yako byl malchyſedech
7:
y aaron y yny nayuyſſzy byſkupouye ktorzy ofyaroualy obyaty
8:
bogu wſzechmocznemu/ ſtychze to poſzedl yachym oczyecza panny
9:
maryey/ ato byla ſkryta fygurą yſz panna marya myala bycz
10:
y byla porodzona ſkaplenſkyego y byſkupyego rodzayu/ yſz
11:
ona myala kaplanſky urząd uypelnycz Aboczyem ona myala boga z
12:
nyeba zwabycz yakoſz to kaplany vemſzy czynyą (o vyſſey
13:
ona) [wyſzy ona vrząd panna] czynyla y myala czynycz bo ona wzyuoczye noſzyla czyalo boze
14:
porodzyla y vydzyala yſte czayalo boze/ nye w oſobye
15:
oplatka ale w ręku boſtwo trzymala Tocz fygura byla


strona: 44v

1:
yſz panna porodzona ſkaplanſkyego rodzayu abouyem ona myala
2:
nayuyſſego kaplana porodzycz yakoſch znamyenycze koſzczyol
3:
ſzpyeua rzekącz kaplan przed wſzytkymy uyeky/ pan criſtus podluk
4:
zrządzenya melchysedech ofyeroual chleb y uyno/ ta fygura
5:
byla czyala bozego czoſz to pan cruſtus vypelnyl w vyelky
6:
czwartek kyedy vyerne czyalo swoye ofyroual (y przyąl)
7:
przeth ſzmyerczyą swą [tv]vypelnyl kaplanſky vrząd/
8:
rozdauayącz czyalo ſwe apoſtolom przy oſtateczney vyeczerzy
9:
oto przeto matka boza poſzla ſpokolenya byſkupow y kaplanow yſch
10:
myala nayuyſſego kaplana byſkupa vyecznego porodzycz/ cryſtuſa
11:
ſyna bozego ato wſzytko oduyekow zrządzono wtey pannye
12:
Thrzeczya doſtoynoſzcz byla they myley panny yze ona poſzla ze
13:
czternaſzczye patryarchow y zeczternaſzczye kſyąząth
14:
yako pyſze Nykolaus delyra yze panna yeſt porodzona znaſzlachethnyeyſzego rodzayu y bogu naymylſchego aboczyem oczyecz
15:
tey myley pany


strona: 45

poſzedł zbyſkupow y patryarchow/
1:
a ſzwyąta anna poſzla ſkrola dauyda rodu y ynych krolow/ aprzeto
2:
ſzlachethna panna yſz poſzla zrodzayu vyelmoznego o przenaſzlachethnyeyſcha
3:
yſch ona porodzyla ſyna krola uyecznego y mouy
4:
Szwyąty Bonauentura (O) ta panna nato zwyecznoſzczy vybrana
5:
yſz ſyą myalo przeſz nyą ſtac z y ſtalo zbauyenye ludzkye
6:
A przetoczyem zachouana (o) w uyelkyey czyſtoſzczy
7:
przed wſzemy uyeky y oddalyl bog odnyey grzech pyeruorodny
8:
yſz ſyą knyey raczyl ſklonycz y yey czlouyeczenſtwo przyącz y to
9:
(zwyecznoſzczy) w boſtwye zamknąl yſz ſyą ſthey panny narodzycz
10:
myal ſyn bozy/ ktora poſzla ſtako ſzlachethnego rodzayu/
11:
a obrawſzy yą ſobye panną y matką przeſz hrzechu yſz ona
12:
myala porodzycz ſkazyczyela grzechu/ pana yezuſa a rozmnoſzczą
13:
wſzytkych dpbroczy
14:
Trzeczye obral ſobye ſyn bozy dzyeuyczą czyſtą maryą
15:
matką swey vyecznoſzczy aby ona yego


strona: 43v

boſka mocz
1:
y boſtwo ogarnęła bouyem ſyn bozy mądroſzcz oczcza boga zamknąl
2:
to w radzye ſwey/ yſz chczyal ſtąpycz na ſzwyath przyąwſzy
3:
plecz czlouyeczą/ przetoſch chczyal myecz matką czlouyeka
4:
doktorey myal wzyuot stąpycz zmayeſtatu boſtwa ſwego
5:
O muſzyl to bycz y byl dzywno czyſty zyuoth gdzye criſtus myal
6:
lezecz y chczyal ſyą narodzycz dla czlouyska/ aby gy odkupyl
7:
bądącz czlouyekyem y bogyem A przetoſch oto ſzwyecznoſzczy
8:
ſyn bozy obral matką czlouyeczenſtwa ſwego dzyeuyczą maryą
9:
y zachoual yą od wſzelkyego grzechu (przed wſzemy uyeky)
10:
y pyſze Szwyąty auguſtyn rzekącz bylo veſele vyelkye wboſthwye
11:
zwyelkyey dobroczy yego yſz ſyn bozy (ch) [raczy] czy ſtąpycz
12:
naſzwyath y narodzycz ſyą dla vybauyenya czlouyeka boczyem nykth
13:
nyemogl czlouyeka odkupycz/ yedno bog y czlouyek/ przetoſz gdy myal
14:
bog narodzycz ſyą zmatky przetoſz boſka rada [tak] chczyala
15:
aby czyſta panna boza rodzycza byla/ tak zamknyona wboſkyey radzye
16:
(zwyecznoſzcy yſz panna ma bycz


strona: 46

matką bozą) y pyſze Szwyąty
1:
auguſtyn A przetoſz wboſkyey radzye uybrana dzyeuycza marya
2:
zrodzayu naſzlachethnyeyſzego bycz rodzyczą bozą dzyewka yoachymoua
3:
y Azwyątey Anny ktoraſz zachouana wczyſtoſzczy
4:
y wſzwyątoſzczy (przed wſzemy uyeky)
5:
y pyſze Szwyąty bonauentura
6:
y bylo ueſele wboſthwye zwybranya tey panny matka
7:
ſyna bozego O uyelka chwala byla tey myley panny ktora przyſzwolyla
8:
troycza ſzwyąta bycz matką ſyna yego yekoſz to ſama panna marya
9:
mouy atho koſzczyol ſzpyeua od początku uyekow ſpoſobyl myą
10:
ſobye panną/ aboczyem odpoczątku wſzech uyekow uybrana yeſt
11:
przybytkyem boſkyem A nadrugyem myeſczu pyſano
12:
ſlowka panny maryey rzekącz od uyekow bylam kochayącz ſyą
13:
wboſtwye (ygralam przed bpgyem) będącz wogrodeczku boſtwa
14:
o mouy tu ſzwyąty Byernath o myla panno owſzem tak yeſt
15:
yzeſz ſyą kochala wogrodeczku boſtwa aboczyem przet wſzemy
16:
uyeky bylaſz roſkoſzuyącz dlugy czaſz wzamknyenyu ogrodeczka
17:
ſercza boſkyego pozyuayącz ouoczu ſlodkoſzczy boſkyey aten ze
18:
to byernath mouy Oglądaymyſch uyſkoſzcz tey myley panny
19:
O


strona: 46v

zayſte przeuyſſyla anyoly yze na uyſſzy vrząd
1:
uybrana nyſz anyely/ aboczyem anyely na to uybrany ſtoyącz
2:
przet tronem boſkym patrzącz woblycze boſkye chwalącz
3:
mylego boga/ ale dotykacz ſyą boſtwa nyeſzmyely/ ale panna
4:
boſtwo porodzyla pyaſtouala pyerſyamy uychouala Oto
5:
przeuyſſzyla anyoly (o yeſcze przet wſzemy wyeky)/
6:
aboczyem zadne ſtworzenye nyebylo tey doſtoynoſzczy ſkyem by bog zlączyl boſtwo
7:
telko to tey pannye dano/ yſz bog w yey czyſtoſzczyą
8:
zlączyl boſtwo swoye/ oto yey doſtoynoſzcz yſch z yey czyſtoſzczy
9:
wzyąl czlouyeczenſtwo bog/ Oto wſzytko ſthworzenye
10:
wſzwyątoſzczy przeuyſſyla y uyelką czyſtoſzczyą aboczyem po
11:
czyele ſyna bozego nyeſtworzyl any ſtworzy pan bog czyſtſzego
12:
czyala yako dzyeuycze maryey/ a barzo to ſluſzne bylo abouyem
13:
czyalo boze ſczyſtego yey czyala poſzlo A przetoczyem
14:
zwyecznoſzczy zachouana wczyſtoſzczy O gdyſzczy byla zwyecznoſzczy
15:
zamknyona w tayemnyczach ſercza boſkyego [ta myla]
16:
[panna] gdzyeſz zadna makula ſkazy bycz nyemoze (O)


strona: 47

1:
Stąd mamy ubaczycz yey vyelką czyſtoſzcz y ſzwyątoſzcz [byla]
2:
gdyſz tak od uyekow wprzeſrzenyu (y ſerczu) troycze
3:
nayblogoſlawnyeyſzey przebyuala roſkoſzy boſthwa (z wyecznoſzczy)
4:
pozyuayącz oto wſzytko ſtworzenye przeuyſſzyla y mouy
5:
tak francyſkua maronys O nyedzywczy to yeſth yſz panna
6:
tak (z wyecznoſzczy) u uyelbyona y zachpuana y naſzwyątſza byla
7:
abouyem bog myal myecz zlączenye zyey czyſtoſzczyą [y ſzney naturą wſząl]
8:
tocz yeſt vyątſzy dzywyſz bog ſtal ſyą czlouyekyem/ a ta czyſta
9:
y ſzwyąta panna/ z nyeba przyczągnąla [boga] w zyuot swoy
10:
y porodzyla tocz dzyw nath dzyuy yz bog nyeogarnyony zgromadzyl
11:
ſyą y lezal w yey wnąthrznoſzczyach y ogarnąla thego ktory
12:
byl nyeogarnyony any vydomy ktory nyebo y zyemyą ſtworzyl ten
13:
w yey panyenſkym zyuoczye lezal/ O muſzyl czy to bycz
14:
y byl przenayczyſtſzy zyvoth w ktorym to boſtwo otpoczyualo
15:
yako wnyebye A przeto o ſluſznye to bylo boſkyey wſzechmocznoſzczy y
16:
ſyna bozego mądroſzczy a ducha ſzwyątego laſkauoſzczy
17:strona: 47v

tą panną [raczyl] zachouacz wczyſtoſzczy kyedyſz ona myala bycz [y byla] ſchouanyem boſtwa y ſkarbnyczą tayemnycz
1:
boſkych
2:
Thrzeczya kapitula y mouy Szwyąty Bonauentura o
3:
zayſte tą panną obral duch ſzwyąty zwyecznoſzczy boſtwa swego
4:
throyako Pyerue obral duch ſzwyąty tą mylą panną znamyleyſzą
5:
oblubyenyczą [ſzvoya] / aboczyem zwyecznoſzczy ſyą yey rozmyloual y zgotoual
6:
yą bycz doſtoyną boga porodzycz/ ogarnąwſzy wnąthrznoſzczyamy
7:
boga y czlouyeka y myloſzcz oczczowſka myal(a) [ſzyn yego] wney otpoczyuacz/
8:
ieſus criſtus ſyn bozy/ yeſc ze obral yą duch ſzwyąty
9:
(z wyecznoſzczy) bycz naypokornyeyſzą czyem pokorą
10:
gląboką ſyna bozego ſczyągnąla zlona oczcza boga/ aczyſtoſzczy
11:
yey roſzmyloual ſyą ſyn bozy yakoſz czczyenye mouy
12:
tocz mouy ſyn bozy roſkoſzy moye ſyą przebyuacz wczyſtey duſchy
13:
O nayczyſtſza duſza y ſercze bylo tey myley panny/ O zayſte
14:
gdzye duſza czyſta


strona: 48

[y ſercze pokornye] O tam czyalo yeſt przenayczyſthſche
1:
O ta panna ſtala ſyą zwyecznoſzczy ſpraua y
2:
ſrządzanyem ducha ſzwyątego przenayczyſtſza/ tako yſch ſyn bozy
3:
roſkoſz polozyl ſwoyą wyey czyſtoſzczy y obral yą matką bostwa/
4:
ſwego Aboczyem zczmayeſtatu boſtwa ſwego ſtąpyl ſyn bozy
5:
wzyuoth czyſty yey/ to byl vyątſzy dzyw nyſzly to yſz ta
6:
panna tako (zwyecznoſzczy) vybrana y zachouana przeſz grzechu
7:
o barzo to ſluſzno nayuſſemu panu bylo yſz tak przybytek
8:
ſwoy zwyecznoſzczy okraſzyl y cznot napelnyl/ A przetoſz (zwyecznoſzczy
9:
boſ kyey) duch ſzwyąty wtayemnyczach ſwych [chowal y] rządzyl
10:
czyſtoſzcz tey myley panny/ aby ſczyſthey krwye yey myal
11:
przyą cz ſyn bozy naturą czlouyeczą A przetoſz (od uyekow) ſtala
12:
ſyą czyſtą y godną dacz naurą ſynu bozemu y byl ſtroſz [dvch ſzwaty] zwyecznoſzczy
13:
yey c zyſtoſzczy/ y tą panną ofyeroual wboſtwye
14:
ſwym ſynu bozemu/ aby yą przyąl ſobye matką y ſtalo ſyą zamknyenye
15:
wradzye boſzkyey


strona: 48v

yſz marya dzyeuycza vybrana
1:
matka boſtwa/ o yeſcze przed wſzemy vyeky/ y wzbudzyl
2:
duch ſzwyąty uyelkye ueſele wboſtwye ſwym zwybranya maryey
3:
bycz matką bozą y wzyąl duch ſzwyąty tą panną w ſwą
4:
opyeką yako oblubyenyecz oblubyenyczą ſwą mylą/ y rządzyl to duch ſzwyąty zwyecznoſzczy
5:
yſz ta panna myala bycz począta wzywoczye
6:
yey matky przeſz grzechu pyeruorodnego/ y takoſz ſyą
7:
ſtalo poth czaſem yey myloſzczy począczye przenayczyſthſche
8:
zaſczyczenyem ducha ſzwyątego [a tho potlvg ſz bonawantory]
9:
U thore obral duch ſzwyąty tą mylą panną zwyecznoſzczy
10:
boſtwa swego yſz przeſz nyą chczyal ukazacz ſwe myloſyerdzye
11:
ſzwyatu/ to yeſt rodzayouy ludzkyemu yze ona myala porodzycz
12:
myloſyerdzye ſzwyatu ſyna bozego/ pana yezuſa odkupyczyela
13:
ſzwyata pana wſzey chwaly/ y sprauoval duch ſzwyąty
14:
tą mylą panną (zwyecznoſzczy boſtwa ſwego) ku począczu nayczyſthſzemu y
15:
nayſlodſchemu y nay


strona: 49

dzywnyeyſchemu ſyna
1:
bozego/ y poſzwyączyl (zwyecznoſzczy) zyuoth y wnątrznoſzczy
2:
yey wktorych myal lezecz ſkarb nayuyſſy mądroſzcz oczcza
3:
boga ſyn z oczcza uyecznye rodzączy/ ſlouo uſth mądroſzczy
4:
boſkyey yakoſz mouy Szwyąty auguſtyn O dzywna rzecz
5:
yſch mądroſzcz boſka oczyecz wſzech vyekow ktorego kroleſtwo
6:
koncza nyema ten ſyą ſtal (poth czaſem) ſynem panyenſkym
7:
otoſz to od uyekow duch ſzwyąty wtey myley pannye rządzyl/
8:
o yeſzcze zadne ſtworzenye boskye nyebylo/ a panna yuſz zgotouana
9:
przeſz ducha ſzwyątego porodzycz ſlouo boga oczcza mąd-
10:
roſzcz oczczowſką ſyna yedynego yego/ (O) y pyerſzy yey
11:
zwyecznoſzczy poſzwyączony uychouacz boga y czlouyeka O y rączky
12:
yey poſzwyączony ot ducha ſzwyątego (przeth wſzemy vyeky)
13:
by godnye boga y czyalo boze pyeſtouacz (myala) y mouy
14:
Szwyąty byernath O dzywna doſtoynoſzcz tey myley panny/ oto
15:
przed wszemy vyeky wſzytko ſtalo ſyą w


strona: 49v

they myley
1:
pannye/ zrządzenyem ducha ſzwyątego/ czoſz potym proroczy duchem
2:
ſzwyąty, nathchnyeny prorokoualy y pyſaly czo przeſz tą
3:
panną myalo ſyą ſtacz/ począczye/ y wczyelenye ſyna bozego/
4:
a przeto o dzywne chwalebne bylo yey (zwyecznoſzczy) począczye
5:
wprzeſrzenyu boſkyem [y w myloſzczy dvcha /ſz/]
6:
T [mowy bonawanthvra] hrzeczye obral duch ſzwyąty tą panną zwyecznoſzczy yſz yą okraſzyl y napelnyl wſzyſthkych laſk y darof
7:
ſwoych/ y przeſz nyą chcze dauacz dary y laſky ſwey wſzelkyemu
8:
czlouyekowi/ y tey pannye dal duch ſzwyąty klucze
9:
do ſkarbow boſtwa ſwego, y ona byla ſzwyecznoſzczy uybrana
10:
potſkarbyem przeſz yey rącze
11:
ydą wſzelkyemu ządayaczemu dary ducha ſzwyątego/ ta panna
12:
wſzytkyem pokornym dary boſkye rozdana yako mouy Szwyąty
13:
Byernath O czlouyecze y chczeſz laſky boſkyey doſtąpycz
14:
uczyſtey pokornym ſerczem Odzyerſzyſz
15:
wſzytko y bądzyeſz uyſluchana/ aboczyem bylo zdawna


strona: 50

dawnego
1:
zamknyono myloſyerdzye boſkye yſz ſyą dlugy
2:
czaſz nyechczyal bog smylouacz nath ſwem ſtworzenyem
3:
any chczyal ſlyſzecz gloſow placzlyuych boczyem bog wſzechmoczny/
4:
dzyerzal tągo ſprauyedlyuoſzcz ſwą/ alyſz ta panna ktorą zwyecznoſzczy
5:
uybral duch ſzwyąty klucznyczką y potſkarbyna darow ſwoych
6:
(o)toſz ona odemknąla myloſyerdzye boſkye/ a kyedyſz
7:
to bylo O zayſte tedy kyedy ona porodzyla ſyna bozego otedycz
8:
odemknęla myloſyerdzye boſkye ktore bylo zdawna zamknyono/
9:
otoſz mamy yſz panna obrana zwyecznoſzczy troyako od ducha
10:
ſzwyąthego [poſzlvchaymy daley]
11:
Czwartha kapytula yſz tha myla panna byla począta
12:
w anyelech a yakoſz to ſyą ſtalo pyſze tako ſzwyąty auguſtyn
13:
rzekącz począta byla ta myla panna w anyelech o nyerychlo
14:
po ych stworzenyu aboczyem anyely oth ſthworzenya
15:
ſwego uydzyely wboſthwye


strona: 50v

noue uyſele znyektorey tayemnycze
1:
ktora byla zamknyona w ſer czu [w vmyſzle] bozym (od vyekow uyecznych/
2:
y vydzyely oną tayemnyczą w ſkrytoſzczy sercza boskyego
3:
o w wyelykyey chwale y kochanyu boſkyem) oth początku
4:
przebyuayącz/ A tedy anyely nyeprzeſtayączemy gloſy chwalą czynyly
5:
ſtoyącz przed thronem boſkyem ſzpyeuayącz patrzącz w yaſne
6:
y ſlodkye pblycze boſkye dayącz czeſzcz y chwalą przenayuyſſey
7:
throyczy ſzwyąthey y oney (to) tayemnyczy ktorą
8:
uznaly wboſthwye zoſzwyeczenya ducha ſzwyątego/ aczkoly
9:
anyely yeſcze nyeuznaly czo ta byla za tayemnycza wboſthwye zamknyona/
10:
przetoſz padayącz na oblycza ſwe przeth nyeogarnyoną
11:
throyczą ſzwyątą proſzącz proſzbą anyelſką aby ym dal uſznacz tą
12:
vyelmozną tayemnyczą ktorą uydzyely w uyelkyem kochanyu
13:
y w ueſelu boſtwa y pyſze Szwyąty auguſtyn
14:
rzekącz A tedy duch ſzwyąty


strona: 51

chczącz rychle yuſz obyauycz myloſyerdzye
1:
ſwoye obyauyl oſzwyeczyl ktemu uznanyu
2:
anyely ſerafyny ukazal ym ſkrytoſzcz vyelmoznoſzcz they tayemnycze
3:
yſz to yeſth yedna panna od uyekow wboſtwye ſthworzona
4:
y chouana wſkarbye boſ twa naſzego y uybrana nato
5:
yſch ta panna ma ſyna bozego porodzycz/ ktory ma czlouyeka
6:
zmąk vykupycz y ktey pannye boſtwo naſze ſklonycz ſyą ma/
7:
ona ma bycz przebytek boſtwa naſzego y przeſz tą panną oczyecz
8:
nyebyeſky chcze zeſlacz ſyna ſzwyatu y mouy Szwyąty Auguſthyn
9:
o ſzwyeczyl duch ſzwyąty nouą ſzwyatloſzczyą yſz anyely
10:
uſrzely y vznaly w boſthwye tą mylą panną bycz zwyecznoſzczy począta/
11:
[w vmyſzle boſzkyem] ktey doſtoynoſzczy yſz ona myala bycz matką boſtwa/
12:
to (yeſt) ſyn bozy obral yą od uyekow matką czlouyeczenſtwa
13:
ſwego ktore m(y)a (1) z yey natury czyſtey przyącz a ten ze to/ auguſtyn
14:
mouy rzekącz O w uyelkyey doſtoynoſzczy vydzącz
15:
anyely tą mylą panną roſkoſzuyącz wboſthwye y otpoczyuayącz
16:
w ſerczu boſzkym


strona: 51v

y w yego przeſrzenyu/
1:
a tedy anyely yąly ſyą dzyuouacz naſylney vyelmocznoſzczy
2:
y doſtoynoſzczy tey myley pāny A podluk Szwyątego auguſtyna [avguſtyn kthory thąn doktor wyſzoką to rzecz kladze bo byl barzo oſzwyeczony o tey panne a drvgy ylyaryvſz czy wyſzokye rzeczy pyſzaly]
3:
uznawſzy thą tayemnycz boſką otey myley pannye padaly
4:
na oblycza ſwe anyelſkye przeth nyegarnyoną throyczą ſzwyątą
5:
dayącz czeſzcz y chwalą boſkyey uyelmoznoſzczy y tey
6:
naſzwyąthſzey pannye uuyelbyoney wboſtwye/ ktorą ym obyauyl
7:
duch ſzwyąty bycz początą wboſtwye przed wſzemy vyeky/
8:
boczyem anyely telko uyedzą zobyauyenya ducha ſzwyątego czo
9:
yeſt uolą boſką/ A przetoſz uznawſzy tą mylą panną bycz początą
10:
a ona ma bycz matką ſynu bozemu przeſz ktoregoſz myalo
11:
przyydz zbauyenye zgynąlemu czlouyekouy yteſz ych kory myaly
12:
bycz ſpuſtoſzone yąly ſyą ueſelycz
13:
uyeſyelem uyelkyem modlącz ſyą bogu w troyczy yedynemu
14:
o tą mylą panną aby yą ſzwyatu rychley dal ktora ma boga
15:
y czlouyeka porodzycz/ y ządaly yey ządzą vyelką


strona: 52

1:
anyelſką y yuſz ſyą yey w ſluzbą vyeczną zakazoualy yako panyey ſwey
2:
(aczkoly o yeſcze przet ſtworzenyem ſzwyata y anyolow)
3:
uyſz to mocz boſka ſrządzyla yſz anyely tey pannye ſluzycz
4:
myely ktora matką bozą myala ſyą ſtacz poth czaſem a wſzakoſch
5:
podluk Szwyątego auguſtyna k
6:
Kyedy anyely tą panna wboſthwye bycz uznaly z
7:
obyauyenya ducha ſzwyątego (w tayemnyczach boſkych) abo anyelſkyemy
8:
oczyma yą uſrzely podluk raczenya boſkyego O tedycz yey
9:
myloſzczy yuſz ſluzycz począly yako panyey ym zwyecznoſzczy
10:
daney y chwalą yey daualy bądącz wtayemnyczach boſkych pyſze
11:
tak doctor Rubyertynus gdy anyely uznaly zobyauyenya
12:
ducha ſzwyątego tą panną bycz początą z wyecznoſzczy w przeſrzenyu mądroſzczy boſkyey/
13:
a tedy o uyelkye bylo ueſele anyelſkye
14:
zuznanya tey przeuyſokyey tayemnycze/ tey myley pannye
15:
ktora myala bycz matką bozą/ a oth thychmyaſth ſzwyączyly noue
16:
ſzwyątho


strona: 52v

począczya zwyecznoſzczy wprzeſrzenyu boſkyem
1:
tey myley panny y ſkladaly noue pyenye o yey przechwalebnym
2:
począczyu/ a ſtoyącz przed oblycznoſzczą boſką ſzpyeualy
3:
pyenye noue o tey chwalebney pannye A tenze to Rubertus
4:
pouyeda yſch ot tychmyaſth anyely modlyly ſyą troyczy ſzwyątey
5:
otą mylą panną Aby yą naſzwyath raczyl zeſlacz aby rychley
6:
ſyn bozy ſnyey ſyą narodzyl y ych upadle kory napelnyl
7:
A ſthoyącz (ony) przeth oblycznoſzczyą boſką czworakyey rzeczy ſyą
8:
dzyuoaly wtey myley pannye [ya ſzyą dzywvyą cztacz moglocz to bycz wyſzoky to doktor byl avgvſtyn]
9:
Pyerue dzyuoualy ſyą [anyolowye ſzwyączy] yey nayuyąthſzey czyſtoſzczy/ aboczyem
10:
uydzyely yſz bog ſnyey ſyą myal narodzycz y yey naturą myal
11:
na ſyą przyącz a przetoczyem tako przenaczyſthſza od
12:
uyekow yeſt ſtworzona y wboſkyem przeſrzenyu otpoczyuala/
13:
o w uyelykyey chwale ſercza boſkyego przebyuala [(temv ſzą dzywyly]
14:
Uthore dzyuoaly ſyą anyely tey myley panny nayuyſſzey doſtoy


strona: 53

noſzczy
1:
aboczyem od uyekow nadoſtoynyeyſzy
2:
yeſt ſtworzona urząd bycz matką boga y czlouyeka
3:
Thrzeczye dzyuoualy ſyą anyely tey myley panny nayobfythſzey
4:
gorączey myloſzczy/ aboczyem od uyekow od troycze
5:
ſzwyątey naygorączey umylouana y wmyloſczy bozey gorzala
6:
zwyecznoſzczy bo ona myloſzcz gorączoſzczy boſkyey ſzwyatu porodzycz
7:
myala
8:
Czwarte dzyuoualy ſyą anyely tey myley panny przeuyſſoney
9:
vyſekoſzczy/aboczyem od uyekow pouyſſoną nath anyelſką
10:
naturą abouyem ſtworzyczyela anyelskyego y nyebyeſkyego porodzycz
11:
myala/ pouyſſzona teſch zwyecznoſzczy nath (wſzytkyego)
12:
wſzelkyego czlouyeka oprocz czlouyeczenſthwa/ yezuſa/ abouyem
13:
ona myala porodzycz ſtworzyczyela y odkupyczyela rodzayu ludzkyego/
14:
oto ſyą dzyuoualy anyely tey myley pannye uydzącz yą
15:
wboſ kym umyſzle y przeſrzenyu (boſkyem)/ a to zobyauyenya
16:
ducha ſzwyątego y pyſſe Szwyąty auguſtyn rzekącz [przewyſzyla pana ot wekow ſzerafynſzką yerarchyą] O kyedy
17:
uznaly anyely


strona: 53v

tey panny doſtoynoſzcz yeſcze w yey
1:
nyebythnoſczy/ a tedy yąly [ſzą dzywo]ſzpye- acz Serafynouye (o)
2:
yey gorączey myloſzczy yako yą oczyecz bog umyloual y wboſkym
3:
ſerczu zwyecznoſzczy choual/ y palala wmyloſzczy bozey
4:
przet wſzemy vyeky y otpoczyuala w bodze a bog wnyey A tu
5:
przeuyſſzyla ſerafyny gorączą myloſzczyą [boſzką]
6:
Jeſcze przeuyſſyla zwyecznoſzczy Cherubyny w nayaſznyeyſzym
7:
uydzenyu boſtwa/ o gdyſzczy byla ta myla panna zwyecznoſzczy
8:
w boſthwye a tedycz boga yaſznyey uydzyala nyſz cherubynouye (O ſluſchno to bylo boſkyey wſzechmocznoſzczy udzyelacz
9:
yſz ona yaſznyey boſtwo uydzyala nyſz cherubynouye)/
10:
abouyem ona matką boſtwa vybrana/ a anyely wſzytczy ſludzy boga
11:
wſzechmocznego/ oyeſcze przeuyſſyla ta anna wſzytky anyoly
12:
y trony abouyem pan bog w tronach otpoczyua przeſz mocz
13:
ſwoyą Ale wtey myley pannye otpoczyual [pan wſzego ſzywyata] wzyuoczye czyeuyącz
14:
myeſyączy y porodzyla uyernego


strona: 54

boga y czlouyeka
1:
y myal ſnyą bog zlączenye A przetoſz tronouye ſtoyącz przed
2:
oblycznoſzczyą boſką ſzpyeuayącz uyznaualy yſch ona zwyecznoſzczy
3:
uybrana otpoczyuanyem boſkym y ona wbodze othpoczyuala
4:
przeth wſzemy uyeky/ a tako wſzytky urządy anyelſkye
5:
zwyecznoſzczy przeuyſſzyla doſkonale/ otocz byla ta panna począte/
6:
wanyelech z obyauyenya ducha ſzwyątego [(yeſzcze przewyſzyla moczarze tako rzekącze anyoly przeſz ktore pan bog ſzwoyą vkaſzvye] [O dalyeko wyątſzą mocz pan bog vkaſzal w tey myley panye nyſz w anyelech moczarzoch bo oną moczneyſzą pan bog vczynyl ſzwyecznoſzczy yſz ona myala boga wſzywocze noſzyſz y porodzycz moczarza wſzech wyekow] [ktorego nyebo ogarnącz nyemoſze any anyely ſzerafynyſzczy y wſzyſzczy dowczypnoſzczą ogarnącz any ſzroſzvmyecz nyemogą any mayą tey moczy boſtwa ſzyą dotkącz (ſzyą y nye mogą any ſzmeyą)/] [tego panna w ſzwem ſzywocze ywnątrznoſzczach noſzyla y porodzyla moczarza wſzechmocznego y pyelvſzkamy wyąſzala rączky y noſzky yego czego wſzyſttkyem anyolom nye dano czo wty tey myley pannye ſzwecznoſzczy (boſzkey) mocz boſzka ſzrządzyla] [oto przewyſzyla ſzwecznoſzczy anyoly moczarze y wſzytky gyne an(yoly) yoly]
7:
Pyąta kapytula yeſcze myla panna przenablogoſlawnyeyſcha
8:
byla począta w proroczech przeſz nathchnyenye ducha ſzwyątego
9:
o yey narodzenyu y naczyſthſzym począczyu przeſz grzechu
10:
pyeruorodnego y pyſzą doctorouye o tey panny przenaczyſthſzym
11:
począczyu gdy przyſzedl czaſz ſmylouana boſkyego
12:
A tedy ſprawcza zbauyenya ludzkyego/ duch ſzwyąty uydzącz ſzwoye
13:
ſthworzenye wczyerpyenyu chczyal z laſky ſwey ukazacz
14:
myloſyerdzye ſwe nath czyerpyączem ſthworzenyem


strona: 54v

1:
Lutoſzcz nathnymy mayącz przyuodzyl gloſy placzlyue przeth uſzy
2:
boſkyego mayeſtatu y byly gloſy/ a ſmyluy ſyą boze ſtworzyczyelu
3:
naſz y czemu dobrocz twoya beſzmyerna czyerpy
4:
naſz tak dlugy czaſz w czyerpyenyu O naſz myly panye zlamy ale
5:
nyebo a ſtąpy knam zmayeſtatu twego a uybaw naſz ſtych to
6:
czyąſzkych mąk y pouyeda Szwyąty Bonauentura y auguſtyn
7:
A tedy ſzwyąty ſlyſzącz gloſy placzlyue
8:
y wzdychanye ych/ y ządzą uyelką anyelſką
9:
wnyebyeſkych korzech y theſz ſlyſzal modlythwy ludzy ſprauyedlyuych
10:
nazyemy y vyrzekl ſlouo wboſthwye ſwym/ Lutoſzcz mam
11:
nat czlouyekyem napodobyenſtwo naſze ſtworzone to pyſſano
12:
wkſyąſzkach rodzayu ludzkyego/ a bądącz luto ſzczyą uyelką
13:
poroſzony duch ſzwyąty chczącz yuſz ukazacz dobrocz ſwoyą/ nathchnąl
14:
duchem uyſokyem proroky oſzwyeczayącz ye promyenmy
15:
yaſnoſzczy ſwey/
16:
yze


strona: 55

uznaly w duchu proroczthwa ſwego
1:
począczye y narodzenye blogoſlauyoney panny maryey ktoraſz
2:
to myala bycz mątką bozą/ y uydzyely proroczy fygury ſkryte
3:
o tey myley panny począczyu y narodzenyu y vykladaly ony
4:
fygury z oſzwyeczenya ducha ſzwyątego yſz
5:
myala ta panna przyydz y narodzycz ſyą naſzwyath na poczyechą
6:
wſzego ſzwyata bo ona myala bycz matką bozą o ktorey to
7:
(proroczy) fygury uydaly A potym vykladayącz fygury o nyey
8:
prorokoualy [y pyſzaly]
9:
N(ayuyſſy) pyerwſzy prorok nayuyſſzey prawdy prorokoual
10:
o tey myley pannye ktory yeſt mądroſzcz nyeſtworzona
11:
bog wſzechmogączy kyedy rzekl ku yauye A pyſano to w kſyąſkach
12:
yeneſis o yauo tyſz przynyoſla ſzmyercz [przeſz ſzwe nyepoſlvſzenyſtwo grzech] y przyuyodlaſz
13:
naſzwyath przeſz thwoy upad/ (tyſz yauo przynyoſla ſzmyercz
14:
naſzwyath/ a (ta) panna ktora ma przydz ſzmyercz przeſz
15:
nyą bądze ſkazona/ a zyuoth uyeczny ſzwyatu porodzy y przynyeſye
16:
oto nayuyſſchy


strona: 55v

prorok ſam bog prorokoual otey panny
1:
przyſzczyu naſzwyath y począczyu A
2:
yſch przeſz nyą chczyal ſzwyath zbauycz przeſz ſwego ſyna ktorego
3:
przeſz tą panną chczyal zeſlacz ſzwyatu O yeſcze tenze to prorok nayuyſſey prawdy bog wſzechmoczny prorokoual o tey
4:
myley panny przyſzczyu naſzwyath/ kyedy rzekl czartouy
5:
w uązozouey formye (y rzek tak ku vązouy [(pan)] bog pzſano wkſzAgach
6:
zeneſis O uAyu tzſy nzeuzaſthA pzerwſyA ywzodl pryzzdyze
7:
nzeuzeſycyza plecy panna ktora mocy twozA ylomz a glouA
8:
twozA podloyz poth nogA swozA z yethrye zA w proch/ Oto ſam
9:
bog prorokoual o tey myley panny przyſzczyu [y począczv y narodzenv]
10:
Moyzeſz wtory prorok prorokoual o tey myley pannye gdy
11:
uydzyal kyerz abo drzeuo zyelone barzo ſzlyczne a ono pala
12:
ognyem awſzakoſz yego zyelonoſzczy nycz nyeſkodzylo bo palayącz
13:
nyezgorzal any yego zyelonoſzcz nycz ſyą nyeſkazyla od
14:
ognya ale czo daley to ſzlycznyeyſcha zyelonoſcz


strona: 56

ſyą rozmnazala
1:
tego to drzeua y kwythnąla naſzlycznyey y naſlodſzy
2:
ouocz dalo O zayſte tą to fygurą uykladal moyzes y yny proroczy
3:
o tey myley pannye chwalebney ktoraſz to zwyecznoſzczy wboſkym
4:
umyſzle y ſerczu bądącz gorzala ognyem myloſzczy ducha
5:
ſzwyątego y ſzwyecznoſzczy palala a zyelonoſzczy yey nycz
6:
nyeſzkodzylo ale roſzmnozenye wſwey ſzlycznoſzczy bralo to przeſzlyczne
7:
drzewko ta myla panna ktoraſz to przeſz moyzeſſa
8:
yeſt uyfygurouana y przeſz tą fygurą ukazana bycz zwyecznoſzczy
9:
ſrządzona przenayczyſthſza nyedothknyona
10:
zadnym grzechu a ſtego drzewka toyeſt ſtey myley panny
11:
myal vynyknącz nayroſkoſzneyſzy kwyatek/ yeſus criſtus ſyn
12:
bozy O ſluſznye ta myla panna ukazana moyzeſſouy przeſz ducha
13:
ſzwyątego uekrzu zyelouem a ognyem palayączym y kwyatek
14:
ſzlyczny rodzączy y ouocz ſlodky dauayącz O to tha fygura O barzo
15:
ſluſzala tey myley pānye


strona: 56v

aboczyem ona ogyen boſtwa
1:
wzyuoczye ſwym noſzyla dzyeuyącz myeſyączy/ abo gdy ſyna
2:
bozego (noſzyla y) poro- [dzyla] dzyla (O gorzala cz tedy ognem boſzke
3:
Zayſte gorzalacz myloſzczyą boſką a yey nycz on ogyen
4:
nyeſkodzyl ale moczą/ boſką byla pothwyerdzona Otho thą fygurą
5:
rozumyal y uykladal moyzeſz onaſzwyątſzey pannye maryey
6:
O yeſzcze dlugy czaſz przed począczyem y naodzenyem yey
7:
myloſzczy/ a uykladayącz moyzeſz tą fygurą o naſylnyeyſyą vyeſyelyl
8:
pyſzącz o tey panny począczyu y narodzenyu y oczekaual tey scząſney
9:
godzyny uypelnyenya proroczkyego począczya yey
10:
nayſzwyąthſchego [alye nyedoczekal]
11:
Fygura thrzeczya o tey myley pāny począczyu uyfygurouana
12:
wkorabyu ktory zachoual noego othpotopu y mouy tu
13:
Szwyąty anzelmus O zayſte ſluſznye ta myla panna uyfygurouana
14:
yeſth wkorabyu ktory tho noego zachoual wſobye
15:
O zayſte ta myla panna zachouala wkorabyu zyuota ſwego nayuyſſego
16:
noego/ pana wſzey


strona: 57

chwaly ſyna krola uyecznego yezuſa
1:
blogoſlauyonego gdy y chouala wzyuoczye ſwym dzyeuyącz myeſyączy
2:
y wſzytek wſzyath uybauyla ot pothopu ſzmyerczy
3:
vyeczney pyekyelney
4:
Czwarthe ta blogoſlauyona panna uy fygurouana zyeloney
5:
roſzdze ktora uyſzla ſkorzenya yeſſe yakoſch othym pyſſal
6:
yſayas rzekącz vynydzye roſczka ſkorzenya yeſſe a na tey roſczcze
7:
uynyknye przeſzlyczny kwyat/ a ta fygura y to prorocztwo
8:
yzayaſſa bylocz o tey myley panny począczyu bo ona poſzla
9:
zwyſokyego y bogu mylego kaplana yeſſe O zayſte ſluſznye ta
10:
myla panna wroſczcze yeſt uyfygurouana Ozdawna przeth yey
11:
czyſtem począczyem/ abouyem ſnyey uynyknącz myal przeſzlyczny
12:
kwyath/ pan ieſus criſtus ſyn nayuyſſego boga ktory myal
13:
podz ſtey myley panny ktorąſz to yzayaſz roſczcze
14:
przyrownal
15:
Pyąthe proroczthwo bylo o tey myley pannye yeſcze przed
16:
yey czyſthem począczyem gdy poganſky prorok


strona: 57v

Balaam
1:
prorokoual rzekącz vybydzye gwyazda z yakob ktora oſzwyeczy
2:
wſzytek ſzwyath/ y tak ze to prorocztwo ſzpelnylo ſyą/
3:
gdy ta(k) gwyazda ueſzla przeſz yey czyſte począczye y narodzenye/ o
4:
tedycz oſzwyeczyla wſzytek ſzwyath gdy prawda proroczka
5:
ueſzla przeſz yey czyſte począczye y ſlauye narodzenye
6:
Soſthe proroczthwo bylocz o they myley panny(e) [poczaczv] gdy
7:
Syb ylla prorokyny ymyenyem [cher] etyka prorokouala rzekącz
8:
Oſtatecznego uyeku upokorzy ſyą bog nauyſſy/ y przyymye plecz
9:
czlouyeczey natury/ y porodzyſyą ſyn nayuyſſego boga ſczyſtey
10:
panny nyeporuſſoney zadnem grzechem/ y zlączy ſyą boſtwo
11:
ſczlouyeczą naturą a przydzye wrychle ta panna ktoraſz to porodzy
12:
boga/ y lezecz bądzye wſth [a] ayny naſyenye baranek upokorzony/
13:
a panyenſkym mlekyem y pylnoſzczyą bądzye uchouan bog
14:
y czlouyek A to prorocztwo tey ſybylle bylo znathch nyenya y uoley
15:
ducha ſzwyątego przeth dawnymy czaſy/ ato prorocztwo they Sybylle przyąly
16:
proroczy ſzwyączy y


strona: 58

czynyly gadanye y uyklad pyſaly
1:
yey proroczthwa [proroſzcztw ſzodme bylo gdy] Drugy Sibilla byla za czeſarza
2:
oktauyana ktora gdy byla wſwy naboznym obyeranyu modlącz
3:
ſyą panu bogu podluk onego zwyczayu/ y uſrzala w oblocze yaſnym stoyącz
4:
panną pyąkną zdzyeczyąthkyem trzymayącz ye na ſwych rączkach/
5:
a uznawſzy duchē proroczkyem yſz to yeſt ta panna ktora ma
6:
przyydz na ſzwyath y począcz ſyą y narodzycz poth czaſem/ y ma
7:
porodzycz zbauyczyela ſzwyata ſyna bozego/ a vznawſzy duchem
8:
proroczkyem pokląknąla y dala dzyeczyątku (y) czeſcz
9:
y chwalą [y matcze yego] y uznala yſz ten ma przyydz na ſzwyath ſczyſtey
10:
panny narodzony otkupyczyel ſzwyata A tedy ta ſybilla
11:
ukazala czeſarzouy oktauyanouy rzekącz Oto czeſarzu ogląday to
12:
znamyą nanyebye/ a day bogu czeſzcz y chwalą y tey pannye
13:
y prorokouala uykladayącz to uydzenye [rzekącz] O to przyydzye y narodzy
14:
ſyą panna ktora porodzy zbauyczyela ſzwyata/ y rzekla
15:
ſybylla czeſarzouy oktauyanouy/ tą paną y ſzyey dzyeczyątkyem
16:
chwaly y temu


strona: 58v

dzyedzyątku modlą day/ bo przyydzye wrychle czaſz/
1:
yſz ta panna przyydzye ktora to dzyeczyątko porodzy/
2:
a tedy czeſarz uydzącz to znamyą uydome nanyebye/ pokląknąl
3:
y (ſkl) zlozyl koroną z glouy ſwey y dal chwalą onemu
4:
dzyedzyątku y matcze yego/ y dal naonym myeſczu oltarz zbudouacz
5:
y poſtauyl obraſz panną zdzyeczyątkyem/ y daual tham
6:
chwalą bogu temu ktorego panna ma porodzycz/ u uyerzywſzy
7:
oney ſybyly prorocztwu/ uſrzawſzy oną fygurą yawnye
8:
ktoraſz to fygura ktorą to ta ſybylla ukazala czeſarzouy y ynem
9:
[y] pothwyerdzyla/ yne ſkryte fygury/ boczyem proroczy yako doſkonaly
10:
ſkryte fygury uydaly o tey myley pannye/ y o przyſzczyu
11:
ſyna bozego/ y uykladaly ye duchem oſzwyeczonym y uyſokyem rozumem
12:
Ale ſybylla yako mnyey doſkonala yſthnye uſrzala
13:
wobloku panną ſzdzyeczyąthkyem/ ktoraſch to yey fygura y uydzenye
14:
pothwyerdzyla proroczkye ſkryte fygury/ ktore ony wſkrytoſzczy
15:
vydaly Aczkoly ta ſybylla rzeczona mnyey doſkonala
16:
nyſz proroczy/ a wſzakoſz proroczy wzyąly uthwyerdzenye y poczyeſzenye


strona: 59

1:
z yey uydzenya/ y pothwyerdzyly y przyąly
2:
yey prorocztwo/ y uykladaly yey uydzenye yſz to ta panna ma
3:
przydz y narodzycz ſyą wrychle ktora ma zbauyczyela ſzwyata
4:
porodzycz y bylo uyelkye ueſele proroczkye zyey uydzenya/
5:
a tako dlugy czaſz przeth począczyem tey myley pāny y narodzenyem
6:
byly fygury y proroczthwa o yey myloſzczy przyſzczyu/
7:
o począczyu yteſz yey narodzenyu/ a yſch ona przyſzethſzy
8:
y ukazawſzy ſyą na ſzwyath/ yako ſloncze yaſne ſzwyeczącze roſzczueſelyla ſzwyath/
9:
gdy/ porodzyla zbauyczyela ſzwyata A przeto o
10:
dlugy (pro) czaſz proroczy y pathryarchouye modlyly ſyą bogu/
11:
o tą panną aby ſyą rychley narodzyla/ aboczyem fygury o yey
12:
przyſzczyu y począczyu y narodzenyu/ uydaly a przetoſz yey myloſzczy
13:
ſerdecznye ządaly/ a wſzakoſch dlugy czaſ nyebyly
14:
uyſluchany wządzach ych y
15:
[Oſzme prorocztwo (o tey myley pannye)] Zacharyaſz prorokuyącz o tey myley pannye
16:
Nyechczyey ſyą bacz czorko ſyon oto krol twoy ydzye krobye
17:
A to proroczthwo rozumyal zacharyaſz odzyeuyczy yſz myal uyeczny krol Ieſus criſtus przydz wzyuot yey
18:
a to ſyą


strona: 59v

vypelnylo gdy ſyn bozy ſtąpyl zmayeſtatu
1:
boátwa ſwego wzyuoth czyſty yey przyyąwſzy czlouyeczą naturą
2:
A tenze Zacharyaſz napyſal oth dawnego czaſy przet począczyem
3:
y narodzenyem tey myley panny a rzakącz oto panna pocznye y porodzy ſyna bozego y napyſal (zachyryas) kſiągy
4:
prorocztwa ſwego O they myley pannye o yeſcze przeth yey narodzenyem
5:
yſz panna ma począcz wczyſtoſzczy duchem ſzwyątym
6:
ſyna y porodzycz boga y czlouyeka/ a uyecznye panną ma
7:
zoſtacz/ a napyſawſzy ty kſyągy (zacharyaſz) prorocztwa ſwego
8:
[yzayaſz] o tey pannye y począczu ſyna bozego/ umarl yeſt y ſzethl do
9:
othchlany/ [o beſz wątpyenya] (y) pouyedzyal oczczom ſzwyątym yſz takye proroczthwo
10:
z obyauyenya ducha ſzwyątego zlozyl y kſyągy napyſal
11:
yſz panna ma począcz y porodzycz ſyna nauyſſzego boga/ (o) y
12:
bylo ueſele w othchlany ſprorocztwa y (zacharyaſſa) y oczekaualy
13:
z ueſelyem uypelnyenya yego prorocztwa y modlyly ſyą
14:
oczczouye w otchlany y proroczy nazyamy do boga wſzechmocznego
15:
aby raczyl tą panną na


strona: 60

ſzwyath dacz ktoraſz to
1:
panna ma porodzycz zbauyczyela wſzego ſzwyata a gdy ſyą przyblyzal
2:
czaſz ſmylouanya/ bozego/ a tedy znatchnyenya y pobudzenya
3:
ducha ſzwyątego vzyąl ſymeon na ten czaſz nauyſſzy
4:
kaplan [bądącz] ty kſyągy [y] za (char)yaſa proroka ku czczyenuy
5:
lekczyey/ a ten to ſymeon rzeczon ſprauyedlyuy y boga boyączy
6:
y yąl czczycz ony kſyągy (zacharyaſſa) y przyſzedl ku tey
7:
kapytule/ gdzye zacharyaſz [yzachayaſz] napyſal/ duchem ſzwyątym natchnyony
8:
rzekącz Oto panna pocznye y porodzy A kyedyſz Symeon
9:
czedl ty ſlowka oto panna pocznye y porodzy ſyna bozego
10:
O naſylnyey roſpalono yego ſercze uyelkym nabozenſthwem/ wſzakoſz
11:
wzdy ſyą yąl dzyuouacz myſzlącz a rzekącz ſam wſobye
12:
O yako to ten prorok nyeroſtropnye napyſal yzby panna nyeporuſſona
13:
myala począcz w czyſtoſzczy y porodzycz y yąl myſzlycz
14:
Symeon y czo to ten prorok rozumyal yſz tak pyſal oto panna
15:
pocznye y porodzy/ vydzy my ſyą yſz yą omylyl bo to yeſt
16:
rzecz


strona: 60v

nyepodobna aby panna nyeporuſzona myala począcz/
1:
y zamazal to ſlowko ynkauſtem oto panna pocznye y porodzy
2:
y napyſal tak ſwą rąką wkſyągach zacharyaſſarzekącz
3:
oto mloda nyeuyaſta pocznye y porodzy/ y tak mnyemyal
4:
ſymeon aby naprauyl zablądzenye y nyeroſtropnoſzcz [yego] y zamknąl
5:
kſyągy ſymeon mnyemayącz naprauycz pyſmo zacharyaſſa
6:
A to bylo yeſcze przed począczyem y narodzenyem panny
7:
maryey Ouczyē drugyego dnya abo czaſu ſymeon yąl czczycz
8:
onyſz to kſyągy/ (zacharyaſza y takyeſz uſrzal yąl czczycz)
9:
Oto panna pocznye y porodzy y yąl ſyą dzywycz (ſymeon) yſz yego
10:
pyſmo zamazano czo napyſal yſz mloda nyeuyaſta pocznye y porodzy/
11:
(y yąl ſyą dzyuycz ſymeon) a to zaſyą napyſano yſz panna
12:
pocznye y porodzy/ y mnyemal ſymeon/ aby to ktory zaſyą
13:
nyeroſtropnye napyſal/ czuſz pyechczącz dacz przygany
14:
zacharyaſouy a tedy ſymeon ſkazyl powtore
15:
ono pyſmo oto panna pocznye


strona: 61

y napyſſal za ſyą oto mlodzyuchna
1:
nyeuyaſta pocznye y porodzy/ a uypyſzawſzy dwarazy/
2:
y ſchoual kſyągy opathrznye aby ych nykth nyedoſzetl/ gdyſz
3:
trzeczy raſz przyſzedl yąl czczycz ony kſyągy/ uſrzal a ono
4:
zlotem napyſano oto panna pocznye y porodzy/ ale on wſwey
5:
uporze mnyemayącz to nyemocz bycz chczyal ſkazycz O natychmyaſth
6:
anyol gabryel ſtanąl przedtym oth boga zeſlany rzekącz
7:
yemu O mązu ſprauyedluy ſymeonye mouyą tobye od boga poſlany
8:
oto yzeſz proroczthwu [y]zacharyaſſouem
9:
duchem ſzwyątym natchnyonym nyeuyerzyl yſz panna
10:
pocznye (...) y porodzy(cz) oth tych myaſth bądzyeſz ſzlep/
11:
aſz uſrzyſz tą panną ktora ma ſyą wrychle narodzycz ktora ma
12:
zbauyczyela ſzwyata porodzycz/ a gdy ſyą narodzy ta panna y porodzy
13:
zbauyczyela ſzwyata ſyna bozego toſz ty przeſrzyſz y pyaſtouacz
14:
bądzyeſz ſyna bozego ktorego ta panna czyſta porodzy
15:
a takze ſymeon chneth oſzlnąl y nycz nyeuydzyal a anyol znyknąl
16:
oth nyego oſzlepywſzy go y mouy thu Szwyąthy auguſtyn
17:
O


strona: 61v

blogoſlauyony ſymeonye o naſcząſznyeyſze twoye
1:
bylo zaſzlepyenye ktore dalo ſzwyatu oſzwyeczenye y proroczkym
2:
pyſmom y fyguram uypelnyenye Proroczy yny wfygurach tą
3:
panną wſkrytoſzczy uydaly ale tobye naſcząſznyeyſzy ſymeonye
4:
od anyola yeſt pouyedzyano yſz wrychle uſrzyſz tą panną ktora
5:
ma przydz na ſzwyath y ſzdzyeczyąthkyem y pyaſtouacz to dzyeczyą
6:
bądzyeſz ktore ſyą ſtey panny narodzy/ o ktorey ty nyeuyerzącz
7:
pyſmoſz kazyl O naſcząſznyeyſzy ſymeonye twoye
8:
nyeprąthkye uuyerzenye przynyoſlo tobye ueſole oczekauanye/ twoye
9:
na oczoch zaſzlepyenye/ oſzwyeczylo duſzą y ſercze thwoye
10:
oczekauayącz począczya y narodzenya tey panny y yey ſyna boga
11:
y czlouyeka O yakyegoſz ueſela byl napelnyon ſymeon zoſzlepyenya
12:
ſwego/ abouyē anyol dal mu rozumyecz yſz myal prz [e] (e) ſrzecz
13:
y uydzyecz zbauyczyela ſzwyata y panna matka yego
14:
wrychle narodzona O zayſte ſymeon roſzueſelyl wſzytek
15:
ſzwyath prorokuyącz y pouyedayącz przyczyną zaſzlepyenya ſwego
16:
y


strona: 62

pouyedal yſz on nyomyal umrzecz/ azby uſrzal kryſtuſa
1:
pomazanycza bozego narodzonego ſpanny czyſtey O yakoſz ządlyuye
2:
oczekaual ſymeon oney ſcząſney godzyny wktorą by
3:
mu rzeczono ogląday tą panną ktora porodzyla zbauyczyela ſzwyata
4:
oto yeſt ta dla ktoreyeſz ty zaſzlepyon yzeſz nyeuyerzyl
5:
aby panną począla y porodzyla ſyna bozego O yakoſz duſza
6:
y ſercze yego palac gorączoſzczyą ku bogu dzyąkuyącz zoſzlepyenya
7:
ſwego tak dlugo aze oglądal ſzwyatloſzcz wſzego ſzwyata
8:
ſyna bozego y matką panną czyſtą Otoſz to prorocztwo ſymeonoue
9:
bylo nye w fygurze ktorey ale yawnye przeſz anyola
10:
opouyedzyane y Mouy Szwyąty Byernath O ſymeonye zaſzlepyenye
11:
twoye przyuyodlo czyą ku pewney nadzyay czegoſz
12:
ſpyſma proroczkyego vyerzycz nyechczyal toſz przeſz twe oſzlepyenye
13:
uznal y pewnye uuyerzyl/ prorokom dano fygury uydzyecz
14:
o tey panny począczyu y narodzenyu/ ale tobye myly ſymeonye
15:
anyol pouyedzyal


strona: 62v

yſz nyeumrzeſz aſch tą panną y dzyeczyątko
1:
oglądaſz o uyerzą temu yze ſtaroſzcz twoya wzyąla poſylenye
2:
ſtey ſcząſney nouyny aczeſz naoczoch za ſzlepyony/ ale
3:
duſſą y uyarą yaſznye vydzyſz y ueſele oczekauaſz przyſczya
4:
they panny naſzwyąthſchey
5:
Szoſta kapitula [yſz] Tha myloſzczyua panna byla począta
6:
wzyuoczye blogoſlauyoney Szwyątey Anny a to yey począczye
7:
bylo Troyakye abouyem mocz y laſka boſka byla zwyecznoſzczy
8:
przy they myley pannye Pyerue ta myla panna byla począta
9:
wmatcze ſwey ſzwyątey annye ato przeſz obyauyenye anyelſkye/
10:
kyedy byl yoachym [y channa] zeſromoczeny od biſkupa gdy ſrzuczyl
11:
ofyarą/ ych zoltarza dla ych nyeplodnoſzczy/ a tedy ony wſylnym
12:
ſmątku bądącz uyſzly ſkoſzczyola s ſromem/ podzyąkouawſzy
13:
zewſzego panu bogu/ nyeſzemraly przeczyw onemu byſkupouy
14:
ktory ſnadz kazal ym ſkoſzczyola uynydz/ bo tedy bylo


strona: 63

1:
uyelkye ſzwyąto poſzwyączanya koſzczyola bozego/ a tedy uyelky
2:
lud byl wkoſzczyele ato bylo ych zeſromoczenye dla ych nyeplodnoſzczy
3:
Bo wſtarym zakonye byl ten wzgardzony y nyeſcząſny
4:
ktory byl plodny tak ze myloſzczy hozy uyſzly placząc a ſmątkyem
5:
uyelkym obyczyązeny/ pathrzmyſz tu namyleyſzy/ yakocz pan
6:
bog zaſmącza y namyleyſze ſwoye dla ch/ uyąthſzey otplaty/
7:
thakoſz poſzedl yoachym napuſzczą do ſwych ſtad/ tam yuſz chczącz
8:
panu bogu ſluzycz do ſzmyerczy w czyſtoſzczy, Ale hanna ſzwyata
9:
bądącz w ſmątku nyeobaczyla kądy ſzedl yey mąſz yoachym y przyſzla
10:
do domu nyenalaſzla pana ſwego y oczekauala go dlugy
11:
czaſz A gdyſz nyeprzyſzedl o nony ſmątek o [o] garnąl duſzą yey
12:
y plakala anna ku bogu w noczy y uednye poleczayącz bogu ſmątek
13:
ſwoy y pana ſwego ktorego nyeuyedzyala gdzye byl y takyeſch
14:
umyſzlyla yuſz czyſzczye panu bogu ſluzycz O ale myly
15:
bog pokornych y czyerplyuych ſlug nyeopuſzcza
16:
y ſmątek ych obroczyl wſzemu ſzwyathu napoczyechą/
17:
a ych ſromotą obroczyl w uyeczną/ poczyeſznoſzcz/ o yakoſz tedy byly
18:
myloſznyczy bozy zaſmączeny/ przed


strona: 63v

ych [wyelyką] poczyechą/ aboczyem
1:
ych poczyecha y wſzego ſzwyata myala ſyą wrychle ukazacz/
2:
ta przeſcząſna panna myala bycz począta wzyuoczye ſzwyątey
3:
anny/ a bądącz ſzwyąta anna wſyeroczthwye po ſwym panye
4:
y uyſzla czaſu yednego do ſwego ſadu teſknyącz y modlyla ſyą
5:
tam/ y uſrzala/ ptaſzky gnyezdzącz ſyą abo czynyącz ſobye
6:
gnyazda aboczyem czaſz przyſzedl/ ych plod vyuyeſzcz y yąly ſyą
7:
uyeſyalycz ſzpyeuayącz/ a uſrzawſzy ye ſzwyąta anna yąla
8:
rzewno plakacz rzekącz Otom ya nanyeſcząſznyeyſza nyeuyaſta
9:
nyeplodna wzgardzona Oto ptaſzkouye ueſelą ſyą ſplodu ſwego
10:
a ya nyeplodna w ſmątku oſtala/ y pana mego ſtradayącza y ſyerotam
11:
oſtala y podnyoſla duſſą y ſercze wnyebo [kv panv bogv] y roſplakala
12:
ſyą rzewno y yąla wzdychacz rozmyſzlayącz nyeplodnoſzcz ſwoyą
13:
y klączala na gorączey modlythwye modlącz ſyą panu bogu
14:
y byla wteſknoſzczy uyelkyey/ domnyemayącz ſyą bycz opuſzczona/
15:
ale pan bog [nygdy] nyeopuſczy ſwych [ſzlvg] A tedy pan bog chczącz
16:
yuſz ukoycz


strona: 64

ſmątek ſzwyąthey anny y takyeſch yoachyma/
1:
poſlal (pan bog) anyola gabryela do anny ſzwyątey rzekącz o anno
2:
nyeplacz y any ſyą ſmączy ſthwey nyeplodnoſzczy uyſluchal
3:
bog uaſzą modlythwą/ y twe lzy padaly nalono oblycznoſzczy
4:
y myloſyerdzya bozego A przeto bądz pozdrouyona ot boga wſzechmogączego
5:
ktory uydzy ſmątek uaſz/ a yuſz obracza uaſz ſmątek
6:
w uoſele wſzego ſzwyata Otom ya poſlan ot boga kwam
7:
wſzwyaſtuyą [cz] uam yſz ty blogoſlauyona anno maſz wrychle począcz
8:
plod y porodzyſz panną/ y ymyą yey (bylo) marya bądzye
9:
ktora porodzy zbauyczyela ſzwyata/ a przeto oth tychmyaſt
10:
nyebądzyeſz nyeplodna rzeczona/ ale ſplodu zyuota twego bądzye
11:
ueſele wſzemu ſzwyatu A przeto powſtany y ydzy ku
12:
zlotey ulyczcze tam potkaſz yoachyma mąza twego/ ktobye ydączego/
13:
a przeto pobyezy knyemu rychley/ a ſprauywſzy anyol
14:
poſelſtwo ku blogoſlauyoney annye oth boga/ takyeſz yoachyma
15:
nauyodzyl


strona: 64v

thyſz to ſloua yemu mouyącz yako y annye/
1:
a tedy ſzwyąta blogoſlauyona anna pokląknąla podzyąkouala
2:
bogu splaczem ſtey uyelkyey laſky yſz przeſz plod yey blogoſlauyony
3:
ma przydz ueſele wſzego ſzwyata/ a powſtawſzy poſzla
4:
ku zlotey ulyczcze/ tam ze zerkala ſyą z yoachymem panem
5:
ſwym zweſelym przyuytala gy pouyedayącz mu/ anyelſkye obyauyenye
6:
y poſelſtwo oth wſzechmocznego boga/ a takyeſz yoachym
7:
yey wſzytko pouyedzyal czo mu anyol mouyl od boga/ a tako
8:
przyuytawſzy ſyą/ poſzlaſz ta do koſzczyola bozego y podzyąkoualy
9:
panu bogu y ſzly z weſelnym do ſwego domu Otoſz to
10:
pyerue począczye tey myley panny bylo w uſzech ſzwyątey anny
11:
przeſz obyauyenye anyelſkye od boga mylego
12:
Wthore bylo począczye tey myloſzczyuey panny wſerczu
13:
y w duſſy ſzwyątey anny a tho gdy uuyerzyla anyolouy uyſluchawſzy
14:
poſelſtwo od boga knyey poſlane (o) o tedy ſzwyąta
15:
anna uuyerzywſzy ſlouom


strona: 65

(czyeſſenye) anyola bozego yuſz
1:
począla tą mylą panną dzyeueczkę ſwoyą/ wduſzy y ſerczu przeſz
2:
zupelne uuyerzenye anyolouy [yſz ſza tak malo ſtacz yako yey/ anyoll powedzal]
3:
Ueſzmymy tu proſty przyklath
4:
ktora koly rzecz dobra kyedy
5:
czlouyek onyey nyeſlyſzal any yey uydzyal nyepocząla ſyą
6:
w yego duſſy y ſerczu/ alyſz rzecz ſlyſzana abo uydzyana toſz
7:
począta w ſerczu O takyeſz ſzwyątha anna uſlyſzawſzy oth anyola
8:
poſelſtwo uuyerzyla y począla w duſſy tą rzecz przeſz (anyola)
9:
uyarą/ obyauyona od anyola gdzy rzekl oto pocznyeſz panną
10:
a ſzdzyeyeſz yey ymyą marya/ o yakyeſz bylo uyelkye ueſele
11:
ſzwyątey anny yſz myala począcz plod/ a przeſz przyrownanya
12:
uyątſze ueſele yey bylo gdy yſthnye poc ząla wzyuoczye ſwym
13:
tą mylą panną


strona: K4183a

1:
Thrzeczye tey myley panny bylo począczye yſthnye wzyuoczye
2:
ſzwyątey anny gdy ſzwyąta anna byegyem poſpolytem
3:
podluk przyrodzenya natury począla panną maryą od boga obyeczana
4:
ſzwyatu y oktorey byly prorocztwa


strona: 65v

y ſkryte fygury
1:
uydany a nyegdy yawne yakoſz otym uyſſcy pyſano yuſz tu
2:
chczą pyſacz O nayczyſthſzem począczyu tey myley panny
3:
dzyeueczky ſzwyątey anny y yoachyma blogoſlauyonego oczcza
4:
panny maryey Oto ſlowka pāny maryey napoczątku tego kazanya
5:
zalozone rzekącz Począlam ſyą [ſzwyecznoſzczy boſzkey y] zwyuocze matky ſwey ſzwyątey
6:
anny
7:
Slu chaymyſz namyleyſzy o tey myley panny nayczyſthſzem
8:
począczyu wzyuoczye ſzwyątey anny/ mouyą/ yſz to bylo nayczyſtſze
9:
począczye po yezuſye ſynu bozem/ aboczyem bylo yey myloſzczy
10:
począczye przeſz grzechu pyeruorodnego/ wzyuoczye
11:
ſzwyątey anny oſobnym przyuyleyem obdarouane oth pana boga/
12:
aczkoly ta myla panna począta z oczcza y matky poſpolytē byegyem/
13:
yako wſzelky czlouyek/ a wſakoſz za ſyą mouyą yſz ta
14:
myla panna począla ſyą nyepoſpolytem byegyem/ abouyem
15:
yey począczye ſrządzono przenayczyſthſze od boga od uyekow
16:
uyecznych bycz przeſz grzechu pyeruorodnego w


strona: 66

zyuoczye
1:
ſzwyątey anny/ ato dano yey zlaſky oſobney boſkyey (od
2:
uyekow vyecznych)/ y yeſt laſką boſką uprzedzona y uyyąta
3:
yako matka boza ſpoſpolytego praua/ yſz wſzelky zoczcza y matky
4:
rodzączy wpada wpyeruorodny grzech [naſzych pyerwſzych rodzyczow] ale panna [maryav] vyyąta
5:
o yeſcze przed wſzemy vyeky A przetoſz gdy począla ſyą wzyuoczye
6:
ſzwyątey anny nyedotknąl ſyą yey grzech zadny [any myerzączka boſzą] (abo) a to
7:
laſka duch ſzwyątego ſprauyla yeſcze przeth uyeky/ aboczyem
8:
yey naynyeuynnyeyſze y nayczyſthſze (yako) począto bylo wzyuoczye
9:
matky yey ſzwyątey anny/ o zwyelyką opathrznoſzczyą
10:
boską y ducha ſzwyątego ſtrozą/ ktory (od uyekow) yey ſthrzegl
11:
y rządzyl yey nyeuynne y naczyſthſze począczye/ aboczyem mądroſzcz
12:
boſka (od wſzech uyekow) [nyewynne] przeſrzal yey począczye
13:
wboſthwye ſwym y okraſzyl yą wſzechmocznoſzczyą ſwą
14:
promyenmy ſwey laſky ſzczyczącz yą [ot grzefchv] A przetoſz w yey począczyu wzyuoczye
15:
ſzwyątey anny nyewpadla wpyeruorodny grzech tako doctorouye
16:
ſzwyączy pyſzą rzekącz uſtawcza wſzytkych praw
17:
czeſarz albo


strona: 66v

krol moze uyyącz ſpraua kogo chcze a ſam
1:
nyepouynyen prauu uſtanouyonymu przezen [y] przykazany O daleko
2:
uyąthſzy pan/ pan bog y mocznyeyſzy nath czeſarze y krole/
3:
uyączey bog moczen nyſz ony zyemſczy panouye/ mogl to y chczyal
4:
yako pan yſz ſwoyą mylą matką uyyąl ſpoſpolytego praua yſz
5:
ona nyewpyeruorodnym any zadnem grzechu yeſt począta y dal
6:
yey yako pan wſzechmoczny noue prauo uyątſze y uyſſe/ nath
7:
wſzytky poglouya [nyeweſzcze] yſz panna marya panną y matką y rodzyczyelką
8:
zoſtala a to nad naturą przyrodzenya czlouyeczego
9:
ſyą ſtalo/ bouyem czego [yey] natura dacz nyemogla to mocz boſka
10:
wnyey ſprauyla to yeſt przeczyw naturze bycz panną y rodzycz/ ale
11:
to mocz boſka uczynyla yſz tak chczyal/ yako pan/
12:
(o) uyątſza to rzecz ſtworzenyu [czvſz panye] ſthworzyczyela porodzycz/ a yſz bog ſtal ſyą
13:
czlouyekyem y wtey panny czyſtem zyuoczye (ſtal) ſyą [zamknąl] (czlouyekyem)
14:
przyąwſzy plecz z yey czyſtey nyeuynney krwy/
15:
tocz dzyw [nat dzywy]uyątſzy nyſz to yſz panna począta przeſz pyeruorodnego
16:
grzechu/ ato wſzytko


strona: 67

duch ſzwyąty ſrządzyl przed wſzemy
1:
uyeky tey pannye y zachoual yą duch ſzwyąty [bycz] przybyt-
2:
kyem boſtwa vyelkyey czyſtoſzczy/ y pobodze wſzechmocznym
3:
w nayuyſſey ſzwyątoſzczy/ bouyem podluk przyrodzenya yako
4:
czlouyek (o) moglacz panna wpaſzcz w grzech acz nycz ale wpowſzedny/ ale
5:
laſka boſka uprzedzayącza yą [y] zaſczyczyla o yeſcze
6:
przed wſzemy uyeky yſz wzadny grzech nygdy wpaſzcz nyemyala
7:
any yuſz mogla bo yą laſka boſka uthwyerdzyla dla tego
8:
yſz ona myala zoſtacz matką bozą y wradzye nayblogoſlawnyſze
9:
troycze ſzwyątey tak zamknyono yſz czyſta y przeſz grzechu
10:
ta panua ma bycz boza rodzycza/ a przeto nyedzyw to yeſt yſz
11:
ta panna wzyąla taką laſką przy yey począczyu yſz nayczyſzczyey [yeſt]
12:
począta wzyuoczye (yey) matky ſzwyąthey anny/ bo on uyekow
13:
umylouana oth troycze ſzwyątey nath wſzytko ſthworzenye/
14:
y mouy tako albo pyſche Skotus [rzekącz] O przenayczyſthſze bylo tey
15:strona: 67v

myley panny począczye bo ſama mocz boſka to ſprauyala/
1:
yſz w yey zyuoczye odpoczyua myal bog y oną wſwym (b)
2:
[b] oſkyem ſerczu y umyſzle zwyecznoſzczy choual yako pyſze maxymyus
3:
rzekącz o zaprawdę byla ta myla panna oduywkow
4:
w kochanyu boſkyem gdyſzczy ſnyą chczyal zlączycz boſtwo ſwoye
5:
nyeogarnyone any uydome y nyedotykane (bog) a przetoſz czyſzczyo
6:
począta [w ſzywocze yey matky] pyſze tako Ry chardus yem kto blyſſzy
7:
boga ten uyąthſze laſky byerze [ot boga] o ta myla panna nablyſſza
8:
byla boga o yeſcze przeth wſzemy uyeky yekoſz to ſama panna
9:
marya po ſzwyatcza mouyącz otpoczątku ſzwyatha ya yeſtem
10:
czuſz przeſrzenyu boſtwa yam byla (wboſthwye) a bog byl uyenye
11:
przeſz laſką/ a przetoſz nayuyątſze laſky wzyąla y to yſz
12:
w yey począczyu pyeruorodny grzech od nyey oddalony/ y mouy
13:
tako Szwyąty grzegorz o zaprawdą yſz ny [e] wupadzye grzecha
14:
myla panna [marya] yeſth oczyſzczyona ale pyeruey nyſzly ſyą grzech
15:
ſtal ona yuſz zaſzczyczyona y zaſzlonyona


strona: 68

laſką
1:
boſką y umocznyona/ ot (o) o czyą boga tako yze yey przenaczyſtſche
2:
czyalo począthe wzyuoczye ſzwyątey anny y duſſa naſzwyathſza
3:
yey nyepothrzebouala nygdy oczyſzczyenya takoſz ſyą
4:
począla wzyuoczye ſzwyątey anny vyelkyey ſzwyątoſzczy y czyſtoſzczy
5:
przeſz hrzecha pyeruorodnego pyſſe tako ſzwyąty
6:
Byernadyn rzekącz Tocz mouy panna marya gdym począta
7:
wzyuoczye mey mathky Otedy oczyecz bog ukazal mocz ſwoyą
8:
ktora moczą boſką oddalyl (z wyecznoſzczy) grzech wſzelky
9:
odemnye y myerſyączką ſwoyą przeto wpoczączyu moym wzyuoczye
10:
mey matky nyeupadlam wgrzech peruorodny/ teſz myą zachoual
11:
ſyn nauyſſego boga mądroſzczyą nyeſtworzoną ſwoyą
12:
yzem zwyecznoſzczy oddalona oth grzechu y myerſzyączky
13:
boſkyey/ A duch ſzwyąty byl ſtroſz (zwyecznoſzczy) mey czyſtoſzczy
14:
duſze y czyala [mego] y oddalyl pyeruorodny grzech w mem
15:
począczyu wzyuoczye mey myley


strona: 68v

matky ſzwyątey anny/
1:
y poſzwyączyl [m] yą duch ſzwyąty oth uyekow pyerwſzey nyſzlym
2:
ſyą począla wzyuoczye mey mathky yakoſz to prorok
3:
dauye mouy poſzwyączyl nauyſſzy pan przybytek ſwoy zwyecznoſzczy
4:
abouyem prorok oſzwyeczonem duchem to ſlouo uyrzekl/
5:
poſzwyączyl nayuyſſy przebytek ſwoy/ a to rzekl o yeſcze
6:
dlugy czas przed yey nayczyſthſzem począczyem/ a przetoſz ta myla panna nyewzyuoczye mey mathky poſzwyączona/
7:
ale yuſz ſzwyątą bądącz y blogoſlauyoną zwyecznoſzczy
8:
począta wzyuoczye ſzwyątey anny/ oto ſluſchnye uyrzekl prorok
9:
poſzwyączyl nauyſſy przebytek ſwoy y mouy ze Szwyąty Byernath
10:
Sloſz to yeſth yſz panna marya począta przeſz grzechu/
11:
abouyem od uyekow byla po ſzwyączona ktemu yze ona myala
12:
syna bozego porodzycz/ any by ſluſzno boſthwu zlączycz ſyą
13:
znaruſſoną matką a przeto oſprauyedlyuye [y ſlvſznye] tą panną tako
14:
nyeuynnye y ſzwyączye w yey począczyu pan bog zachoual yſz
15:
yey naczyſthſzą


strona: 69

naturą chczyal przyyącz yſtacz ſyą
1:
czlouyekem/ y pyſſą tako Szwyący [bonawantvra] doctor(ouye) yze pan criſtus
2:
byl podobny ſwey myley mathcze ato przeto yſz ſyą
3:
z yey naturą zlączyl pſyche tako alexander deales gdy cryſtus
4:
ſyn bozy wzyąl cząſtką natury ſczyala panny czyſthey
5:
maryey atedyczyem bylo yey przenayczyſthſze czyalo y przenayſzwyąthſze yey począczye/ kthorey
6:
plecz przyąl ſyn bozy/ a przetoſz rodzyczyelka boza uyelkyey
7:
ſzwyątoſzczy y czyſtoſzczy począla ſyą wzyuoczye ſzwyątey
8:
anny/ bądącz od uyekow zachouana y poſzwyączona (o) y umylo-
9:
uana od nayſzwyąthſzey throycze/ y mouy Szwyąty grzegorz
10:
(o) zaprawdą ta myla panna pyeruey nyſzly lucyfer zgrzeſzyl
11:
ona yuſz laſką bozą nalaſzla y uthwyerdzona przed uyeky
12:
y zachouana yey czyſztoſzcz wboſthwye yeſcze w yey nyebythnoſzczy/
13:
boczyem ona pyeruey wboſthwye sthworzona y począta
14:
nyſzly luczyfer zgrzeſ zyl y ſtrączon do pyekla O a panna Marya
15:
przeth tyſyącz tyſyączy czaſow wſzytko uprzedzyla/ A pothym [gdy adam w rayv krtotko bądącz]
16:strona: 69v

(yadam) z yauą po ſthworzenyu rychlo zgrzeſzyly/ a panna przenaſzwyąthſza
1:
yuſz oth dawna byla wboſthwye y przet wſzemy prauy
2:
boſkyemy uyyąta od grzechu pyeruorodnego/ a przeto moze bycz
3:
rzeczono ſluſznye yſz ona byla wbodze y w przeſrzenyu boſkym
4:
kyedy pan bog wſzytky uczynky czynyl/ y [gdy] dal przykazanya y
5:
zakazanya/ a przeto ona zewſzech praw uyyąta ludzyom danych ot
6:
boga ale ona yeſt umocznyona wczyſtoſzczy y bycz począta
7:
przeſz grzechu pyeruorodnego/
8:
y tak ſyą stalo yey przenayczyſthſze
9:
począczye wzyuoczye ſzwyątey anny (przenayczyſzczyey)
10:
przeſz grzechu uyelkyey ſzwyątoſzczy przeto tako koſzczyol
11:
ſzpyeua Fundauit eam altiſſimus to yeſth umocznyona yeſth
12:
zwyecznoſzczy oth nauyſſego yſz nygdy wgrzech wpaſzcz nyemyala/
13:
a [rzeto przy yey wzyuoczye ſzwyątey anny począczyu/ czyſzczye/
14:
czyſzczye szwyączą y oſobnye yeſth począta Throyakye
15:
yey myloſzczy począczye bylo wzyuoczye mathky yey
16:
ſzwyąthey anny
17:
Pyerue yey począczye bylocz o uyelkyey doſtoynoſzczy/
18:
aboczyem


strona: 70

yuſz doſthoynym przybythkyem boſkym ſyą
1:
ſtala y naznamyonouana przy yey pocyAcyzu Oto dyzeuecyka pocyAla
2:
ſyą wzyuoczye ſzwyątey anny/ yuſz yey anyely dayą
3:
czeſzcz y chwalą yako mathcze bozey/ oto yey pyerue począczye
4:
wuyelkyey doſthoynoſzczy
5:
Wtore bylo yey począczye wzyuoczye ſzwyątey anny o w uyelkyey
6:
ſzwyątoſzczy aboczyem od uyekof poſzwyączona oth ducha
7:
ſzwyątego a przetoſz wzyuoczye matky ſzwyąta yeſth począta/
8:
dla tego yſz myala oſtacz rodzyczą boza a gdyſzczy kaplany
9:
ſzwyączą ktorzy telko przymſzy czyalo boze wrąku pyaſtuyą
10:
ale panna marya ogarnąla/ y zyuotem y noſzyla dzyeuyącz myeſyączy
11:
y porodzyla boga y czlouyeka/ y uychouala syna bozego
12:
pyerſyamy panyenſkymy/ a przeto nayſzwyąthſza hyla po yey
13:
mylen ſynu w yey począczyu wzyuocze ſzwyąthey anny
14:
Thrzeczye począta ta myla panna wzyuoczye ſzwyątey anny
15:
O wprzenayuyąthſzey czyſtoſzczy bo yuſch byla


strona: 70v

przed
1:
yey począczyem wzyuoczye yey matky oth ducha ſzwyątego od uyekow
2:
oczyſzczyona y uyyąta oth wſzelkyego zarazenya
3:
grzechu/ a przeto czyſta y naczyſthſza ſyą począla pyſche tako
4:
Rykardus O nyeſluſzno by ſynouy bozemu przyącz naturą plczy
5:
czlouyeczey znaruſſoney mathky namnyeyſcha makula any by zalezalo
6:
na boſthwo przebyuacz wnyechądogyem zyuoczye dzyeuyącz
7:
myeſyączy/ any by ſluſſalo ſynu bozemu pyerſzy pozyuacz
8:
oth nakazoney mathky by ynamnyeyſza makula A przetoſz
9:
to naſcha vyarą yeſth yſz nayczyſzczyey począta po yey mylem
10:
ſynu [y] na chwalebnyey [y] na ſzwyączyey (nayczyſzczyey) y nadzywnyey
11:
y oſobną myloſzczyą bozą umylouana y wſzech laſk
12:
przy yey począczyu w zyuoczye ſzwyątey anny napelnyona
13:
y mouy alexander deales O czyſta byla naſza myla panna
14:
w yey począczyu wzyuoczye ſzwyątey anny/ y przenaſzwyąthſza
15:
w yey narodzenyu/ a roſzmyſzlayącz/ yey przenayczyſthſze począczye
16:
bądącz w uyelkyem


strona: 71

nabozenſtwye zlozyl pyeſnka
1:
o yey myloſzczy [oyako ſzlyczna yeſz y yako wyborna marya] quam pulcra es et cuā decora a tako rozmayczy
2:
doctorouye pyſzą o yey przeczyſtem począczyu wzyuoczye
3:
matky yey ſzwyątey anny/ aboczyem poczyele ſyna bozego
4:
nyeſtworzyl pan bog czyſthſzego czyala yako czyalo czyeuycze
5:
maryey wzyuoczye ſzwyąthey anny począte/ y mouy tak
6:
Szwyąty auguſtyn O gdyſz ta przenayczyſthſza panna począta
7:
abo ſyą począla wzyuoczye ſzwyątey anny o zayſte muſyalczy
8:
bycz y byl ſzwyąty zyuoth ſzwyątey anny wktorym to noſzyla
9:
począwſzy matką bozą/ aboczyem by byl zyuoth y wnąthrznoſzczy
10:
nye ſzwyąte ſzwyątey anny O nyeſluſzno by matcze bozey
11:
tako czyſzczye początey lezecz wnyechądogyey matcze/ ale po ſzwyączyl
12:
duch ſzwyąty zyuoth anny ſzwyątey O przeſzwyąta matka
13:
przenayczyſthſcha panna począla y noſzyla wzyuoczye ſwym
14:
ſzwyątym/ o yakyeſz ueſele bylo zboru anyelſkyemu yſzwyątey
15:
anny noſzącz wzyuoczye matką bozą/ bocz yey to anyol pouyedzyal
16:
wzwyaſtuyącz


strona: 71v

yey oth boga tey panny ktora
1:
ma bycz matką bozą/ a przeto yey bylo ueſele nyeuymowne/
2:
a oſobno anyely ueſele [moly] a yey myloſzczy nayczyſtſzego począczya
3:
ſzpyeuayącz noue pyenye oyey nayczyſthſzym począczyu
4:
wzyuoczye yey matky/ uyznauayącz wſzechmocznoſzcz boſką
5:
ktory wſzytko moczny uczynycz/ y to mocznye y wſzechmocznye
6:
uczynyly yſz yego przebytek y matka wczyſtoſzczy ſyą przeſz
7:
grzechu pyeruorodnego y wſzelkyego począla wzyuoczye ſwey
8:
matky/ bo tho ſluſſalo tako bycz czyſtey matcze bozey gdyſz
9:
pan bog uczynyl ſwą moczą czworakye rodzayouy ludzkyemu
10:
nyeuynne y przeſz grzechu począczye/ a mogl to uczynycz
11:
yako pan wſzechmoczny bo w yego moczy wſzytko yeſth a yemu
12:
nycz trudno nyeyeſt uczynycz yako wſzechmocznemu panu Oto
13:
uczynyl dzyw [w] ſtworzeny(a) moczą ſwą panſką bycz począte [przeſz grzechv]
14:
troyakye a czwarte począczye rozum przeuyſſzayącze
15:
Pyerue począczye przeſz grzechu/ pyeruego czlouyeka adama
16:
ſtalo ſyą dzywnye a boſką moczą/ pyerwſchy


strona: 72

czlouyek
1:
adam ſthworzon [wrayv] przeſz mathky y oczcza uyelkyey nyeuynnoſzczy
2:
telko ſkąſa zyemye ſtal ſyą czlouyek zupelny moczą bozą
3:
uczynyony/ y ſthworzyl pan bog duſchą yadamouy y zlączyl yą
4:
ſzczyalem ſ zyemye ſthworzonym/ y ſthal ſyą yſty uyerny czlouyek
5:
ſkąſa zyemye moczą boſką/ y mogl ly to pan bog uczynycz
6:
o zayſte mogl y uczynyl yakoſz pyſano wkſyągach geneſis
7:
otoſz to począczye ſtalo ſyą przeſz grzechu a dzywnym ſrządzenym
8:
boſkyem [adamowy]
9:
Wtore począczye czlouyeka/ a to yaua matka naſza/ tako ſyą
10:
począla yſta [la] la telko zoczcza adama poszla przeſz matky wnyeuynnoſczy
11:
moczą boſką/ gdy pan bog ſtworzyl adama wzyąl
12:
koſzcz zboku adama y ſtworzyl panną yauą w uyelkyey czyſtoſzczy
13:
przeſz grzechu pyeruorodnego/ w kſyągach tychze geneſis
14:
pyſano/ y mogl ly to pan [bog] uczynycz czayſte mogl/ a maley
15:
koſtky kraſną panną yauą/ dzyw to yeſt uyelky ſczego a czo pan
16:
bog uczynyl/ oto mocz yego yſz ſthworzyl adama ſ zyemye a yauą
17:
z maley koſzczy [ſzwą wſzechmocznoſzczą]
18:
Thrzeczye począczye bylo na nyevynnyeyſze


strona: 72v

y przeſz
1:
wſzelkyego [grzechv] a to pāna przenaſzwyąthſza marya ktora poſzla
2:
zoczcza yoachyma y zmatky ſzwyątey anny ale ona yeſt (matka)
3:
vyyąta oth grzechu pyeruorodnego y zachouana oth uyny
4:
o yeſcze przeth uyeky y począczyem abo ſthworzenyem adama
5:
y yauy A przeto acz yey począczye byla a oczcza y mathky
6:
/przeſto ona nyewpadla wgrzech pyeruorodny yako yny ludzye
7:
z oczcza y matky rodzączy wpadayą/ ale pan bog uſtawcza
8:
praw vyyąl ſtego praua ſwą mylą matką yſz chczyal ſwe boſtwo
9:
ſnyą zlączycz a z yey panyenſtwa czlouyeczenſthwo przyyącz/ przeto
10:
chczyal ſwą matką uyyącz ſpoſpolytego praua yako
11:
wſszechmoczny pan/ gdyſzczy adama ſthworzyl przeſz matky y oczcza
12:
tu wſzechmocznoſzcz ukazal/ takyeſz yauą ſthworzyl zoczcza
13:
przeſz matky O gdyſzczy ty rzeczy dzywne pan wſzechmoczny
14:
czynyl o y to ſluſznye uczynyl yſz yego mylą matką zachoual
15:
w yey począczyu nyeuynnye przeſz grzechu [ato moczą panyſzką vczynyl]
16:
Czwarthe począczye bylo nath rozum ludzky y nath domnyemanye
17:
anyelſkye A te bylo yezuſa Gdy


strona: 73

przyąl
1:
plecz czlouyeczey natury/ to począczye przeuyſſtlo wſzytky począczya
2:
Boczyem ſyn bozy począl ſyą duchem ſzwyątym
3:
wczeſtey panny zyuoczye/ telko ſpāny nayczyſthſzey przeſz oczcza/
4:
a to sprauy ducha ſzwyątego ktory zwyecznoſzczy z oczcza
5:
nyebyeſkyego ſyą rodzy nyeſtworzoną moczą nyemayącz nygdy
6:
począthku O tocz począczye bylo nachwalebnyeyſze y nadzywnyeyſze
7:
abouyem bog ſtal ſyą czlouyekyem przyąl to czyem
8:
nyebil oſtal tem czyem byl/ tocz dzyw uyąthſzy nyſzly to yſz
9:
ſwą mylą matką vyyąl ſpyeruorodnego grzechu/ przeſto on wſzytko
10:
moczen gdyſzczy yau ą yadamouy dal czyſt(ą) począ(tą) [cz]
11:
przeſz grzechu / a to ſnych poſzly y grzeſzny ludzye/ ono ych
12:
ſynouye zabyly ſyą bouyem kaym zabyl brata abla A gdyſz
13:
pan bog dal ym tą laſką yſz ony począczy przeſz grzechu O daleko
14:
to bylo szluſznyey dacz tą laſką nyeuynnego począczya
15:
ſwey myley matcze/ ſktorą boſtwo ſwe zlączyl/ yakoſz dal przenayczyſtſze
16:
począczye/ ktora yego boſtwo ogarnącz zyuotem y porodzycz
17:
myala/ a przeto czyſta y naczyſthſza byla w yey począczyu


strona: 73v

1:
wzyuoczye ſzwyątey anny/ a k themuſz mouy
2:
Szyąty auguſtyn o tacz panna zachouana zwyecznoſzczy ot
3:
grzechu w yey począczyu y chouana wſkarbye tayemnycz boſkych
4:
ktey doſtoynoſzczy yſz myala bycz matką bozą (y nyeoſtala by
5:
byla w ktorym upadzye) A Szwyąty Byernath tako mouy
6:
O zaprrawdą to mouyą yſz by nyebyla uybrana panna Marya
7:
matka boza y nyeoſtala/ by byla wktorym upadzye grzechu począta/
8:
any by byla przeuyſſyla korow anyelſkych by byla ktora
9:
makula grzechu w yey począczyu/ any by byla chouana wſkarbye
10:
ſercza boſkyego z wyecznoſzczy by ona myana
11:
bycz począta wgrzechu/ ale czyſta y przenayczyſzczyey począta
12:
wzyuoczye ſzwyątey anny zyſtoſzczyeya przeto czyſtoſzcz yey przeuyſſzyla
13:
czyſtoſzcz anyelſką y pyſſą doctorovyy tako O nye początacz
14:
panna duchem ſzwyąteym yako pan yezus/ ale ona począta
15:
wzaſczyczenyu y obronyenyu wzyuocze ſzwyątey anny od grzecha
16:
laſką y moczą ducha ſzwyątego y pyſſe ylarius/ rzekącz O
17:
uyelkye ueſele bylo wnyebye y wkorzech anyelſkych ſprzenayczyſthſzego
18:
począczya panny Maryey wzyuoczye ſzwyąthey


strona: 74

1:
anny Pyerue O ueſelyl ſyą oczyecz nyebyeſky ſpoczączya
2:
tey myley pāny wzyuoczye ſzwyątey anny yſz yą yuſz ſzwyatu
3:
dal/ ktorą ma porodzycz othkupyczyela wſzego ſzwyata ſyna yego
4:
ſzwyecznoſzczy rodzączego Oto yuſz począta wzyuoczye
5:
ſzwyątey anny ktoraſz to dlugy czaſz chouana wtayemnyczach boſtwa/
6:
Oto ſyą dzyſz roſzweſelyl oczyecz bog zeſlawſſy/ panną maryą
7:
naſzwyath przeſz yey począczye przeczyſte wzyuoczye ſzwyątey
8:
anny Wtore dzyſz ueſele bylo ſyna boga oczcza yedynego/
9:
yſz oto dzyſz ſyą począla panna wzyuoczye mathky ſwey ktorą/
10:
on ſobye zwyecznoſzczy matką obral zewſzego swego ſthworzenya/
11:
ktorąſz to od uyekow choual wſkarbye ſercza boſthwa
12:
ſwego/ przeſz ktorą chczyal placzlyuy ſzwyath utolycz y oczcze
13:
w othchlany bądącze poczyeſzycz/ bo ſyą dzyſz ta począla wzyuoczye
14:
ſzwyątey anny ktora ma porodzycz pana wſzego ſzwyata/
15:
oto dzyſz począla ſyą panna ktora ſyna bozego bądze uychouala
16:
pyerſyamy przeczyſtymy ktore od uyekow duch ſzwyąty
17:
zgotoual ku uychouanyu boga y czlouyeka pana y ſyna/ Oto ta
18:
dzyſz yeſth począta wzyuoczye


strona: 74v

ſzwyątey anny/ a przetoſz
1:
dzyſz o uyelkye ueſele bylo ſyna bozego yſz to dzyſz yeſt
2:
yuſz począta w yey mathky zyuoczye przeſz ktorą on ma przyydz
3:
na then ſzwyath/ Thrzeczye dzyſz ueſele bylo ducha ſzwyątego
4:
yſz ſyą dzyſz począla myloſnycza y oblubyenycza yego/ oktorey
5:
on zwyecznoſzczy radzyl y matką ſynu bozemu poſzlubyl
6:
y oney pyeczą myal (zwyecznoſzczy boſtwa ſwego) o yeſzly
7:
ſyą ueſelyl duch ſzwyąthy chouayącz yą zwyecznoſzczy w boſthwe
8:
w kochanyu przyprauyayącz yą przebythkyem boſtwa O nyemnyeyſze
9:
ueſele yuſz ſpoczączya w yey matky zyuoczye/
10:
abouyem przeſz nyą yuſz chczyal ſzwyatu ukazacz ſwe myloſyerdzye/
11:
bo ta panna myala przyuyeſzcz myloſyerdzye szwyatu
12:
przeſz yezuſa porodzywſzy go/ ato duch ſzwyąty zwyecznoſzczy
13:
rządzyl yſz prze tą panną myal przyuyeſcz naſzwyath boſkye
14:
myloſyerdzye/ othoſz dzyſz z yey począczya roſzueſelyl ſyą nouem
15:
ueſelym wboſthwye ſwym Czwarthe ueſele dzyſz bylo
16:
anyelſkye ſpoczączya


strona: 75

tey myley panny przenayczyſthſzego
1:
wzyuoczye ſzwyątey anny o gdyſzczy bylo anyelſkye ueſele
2:
gdy yem duch ſzwyąty dal uznacz oth dawnego czaſu yſz
3:
myala ſyą narodzycz tha panna ktora myala boga oczcza ſyna
4:
porodzycz Oto dzyſz ta ſyą począla ktorey ony oczekaualy/ othoſz
5:
yą dzyſz wzyuoczye ſzwyąthey anny pozdrauyaly ueſolo przed
6:
nyą ſzpyeuayącz o yey przenayczyſthſzym począczyu a dzyąkuyącz
7:
ſ nyey bogu wſzechmocznemu yſz oto yeſt dzyſz
8:
począ czy(u) przeſz ktorą ma przydz ueſele wſzego ſzwyata
9:
y ych kory upadle y ſpuſtoſchone przeſz upad lucyfera bądą napelnyony/
10:
a oth tey godzyny yey przeczyſtego począczya ſluſzyly
11:
yey myloſzczy yako matcze bozey y ych panyey/ y ſzwyątą
12:
anną czczyly y pozdrauyaly yako matką matky bozey Pyąthe
13:
dzyſz ueſele bylo ſpoczączya they myley panny w othchlany myedzy
14:
oczczy aboczyem kyedy ſzwyąta anna począla maryą
15:
dzyeuyczą O natyczmyaſth anyol gabryel zwyelkoſzczyą/ anyolow


strona: 75v

1:
ſzly do othchlany myedzy oczcze ſzwyąte mouyącz
2:
ueſele uam pouyedamy yſz ſyą ta dzyſz yeſ t począla wzyuoczye
3:
ſzwyątey anny ktora ma porodzycz zbauyczyela ſzwyata
4:
o ktorey uy yeſteſzczye prorokoualy y pyſaly oto yuſz dzyſz yeſt
5:
począta kotra tego ma porodzycz ktory uaſz ma z othchlany uyuyeſzcz/
6:
a przetoſz myly oczczouye ueſele bogu chwalą dayczye yſz
7:
yuſz chcze uam ukazacz myloſyerdzye ſwoye O ſlyſzącz oczczouye tą nouyną daly panu [bogu] czeſzcz y chwala yſz
8:
ſyą ych yuſz proroczthwo spelnylo y yąly przypomynacz czo
9:
ktory o yey począczyu y narodzenyu prorokuyącz pyſaly a
10:
takoſch ſylne ueſele myely z yey nayſcząſnyeyſzego począczya
11:
wzyuoczue anny ſzwyątey [tyſz podobno yeſ] ſzpyeualy oczczouye ueſolo te
12:
deum laudamus dayącz czeſzcz bogu wſzechmocznemu ſpoczączya
13:
tey panny oktorey ony prorokoualy y pyſaly Soſte bylo ueſele
14:
ſzwyątey anny y yoachyma mąza oſzwyeczonego oczcza
15:
panny Maryey ſpoczączya tey myley pany ktorąſch ym wzwyaſtoual
16:
anyol/ gabryel


strona: 76

a przeto ony ſylne ueſele myely
1:
sthroyakyey rzeczy
2:
Pyerue ueſele ſzwyąt(a) tey anny yſz ona nyeplodną bądącz oto yuſz
3:
począla dzyeueczją ktora yey nyeplodnoſzcz oddalyla
4:
oto yuſz ſzwyąta anna nacząla brzemyenną chodzycz aſtego
5:
ſylne ueſele myala y ſz wy [y] ąta ſprzeklączya nyeplodny [ch]
6:
nyeuyaſth
7:
Wtore ych ueſele bylo yſz uyedzyely yſz to ta dzyeueczka
8:
ktorą to ſzwyąta anna yuſz począla ona matką bozą ma bycz/ bo
9:
yey to anyol gabryel pouyedzyal gdy yey wſzwyaſtoual począczye
10:
tey panny yſz to ma bycz mathką bozą
11:
ktorą tobye wſzwyaſtuyą/ a przetoſz ueſelyla ſyą ſzwyąta anna yſz począla plod
12:
wzyuoczye swym a nye proſthe dzyeczyą począla ale bogu myle yprzeſz
13:
anyola ſzvy aſtouana/ yſz to ma bycz matka boza
14:
ktorą to pocznyeſz przetoſz ſylne ueſele myala ſzwyąta anna [y ſz yoachym]
15:
yſz mathką bozą yuſz wzyuoczye noſzyla ktorey ſzwyath oczekaual/
16:
o ktorey proroczy


strona: 76v

pyſaly y w fygurach yą uydaly/
1:
otoſch yuſz wzyuoczye ſzwyątey anny [począta] (p)lezy pany anyelſka
2:
kroloua wſzego ſzwyata/ aboczyem ſzwyąta anna cztla proroczthwa
3:
o przyſzczyu ſyna bozego naſzwyat a yſz ſyą myal ſpanny narodzycz
4:
y wſzytek ſzwyath otkupycz/ otoſz ona tą ſcząſną matką
5:
oſtala yſz yuſz tą panną począla wzyuoczye ktora ma bycz
6:
boga rodzyczą/ a przeto o ſylne ueſele myala ſzwyąta anna yſz
7:
ſyą yuſz pyſma proroczkye ſpelnyly o przyſzczyu naſzwyath tey
8:
panny ktora ma boga porodzycz/ a przetoſch zapomnyala ſmątkow
9:
y ſromoth panu bogu dzyąky (cz) czynyla yſz yą na to uybral
10:
yſch ona ſtala ſyą mathką mathky bozey
11:
Trzeczye ueſele myala ſzwyąta anna yſz yey dzyeueczka
12:
ktorą ona począla/ porodzywſzy ſyna bozego myala wſzytek ſzwyat
13:
y anyoly rozueſelycz/ aboczyem anyely z yey począczya ſylno
14:
ſyą ueſelyly yſz ona myala porodzycz naprauyczyela upadow
15:
ych y ych kory spuſztoſzone mayą bycz napelnyony y wſzytek
16:
ſzwyath bądzye rozweſelony znarodzenya a yey dzyeueczky ktorą
17:
oną yuſz począla wzyuoczye yſz ona zbauyczyela ſzwyatha


strona: 77

1:
(ma) bądącz panną porodzycz a przeto ſzwyąta anna y yoachym
2:
ueſele myely ſpoczączya ych czorky myley y pyſze Szwyąty Barnadyn
3:
gdy czaſz uyſzedl oſzmdzyeſyąth/ dny począczya ſzwyątey
4:
anny przenayczyſthſzey dzyeuycze Maryey przeſz grzechu
5:
pyeruorodnego gdy ſyą yey czyalo wtych czaſyech ſtanouylo/
6:
A thedy pan bog ſtworzywſzy duſſą yey/ y zlączyl z yey czyalem
7:
O przenadoſtoynyeyſzą duſchą ſprzenayczyſthſzem czyalem zlączyl/
8:
tak yako yne duſſe czlouyecze zlącza pan bog ſzczyalem tako
9:
y panny Maryey O ale uyątſzey chwale y doſtoynoſzczy y ſzwyątoſzczy
10:
nyſzly ynem ludzyom yey laſka dana przy począczyu/
11:
y kyedy duſcha yey zlączona yeſt ſczyalem o noue y uyelkye
12:
ueſele bylo oczcza boga gdy duſcha naſzlachethnyeyſza Maryey
13:
zlączyl z yey przeczyſtem czyalem O gdyſzczy ta myla panna
14:
bądącz wprzeſrzenyu boſkyem byla w uyelkym doſtoyenſthwye/
15:
a czoſz tedy kyedy yuſz począta wzyuoczye yey matky/ y duſſa
16:
yey naſzlachethnyeyſza zlączona z yey panyenſkym czyalem
17:
o uyelkye ueſele bylo nayblogoſlawnyeyſzey


strona: 77v

troycze
1:
y szwyątey y anyely oſobną poczczyuoſzcz yey czynyly a ten
2:
ze to ſzwyąty Barnadyn mouy tako kyedy pan bog zlączyl
3:
duſzą naſzwyąthſzey panny ſczyalem/ otedy yuſz w uyelkyey
4:
ſlodkoſzczy byla napelnyona dzyeuycza marya y okraſſona wſzytkymy
5:
cznotamy y darouana wſzemy dary boſkyemy o yuſz oth
6:
tychmyaſth yaſznyey boga uznala nyſz wſzytky anyely
7:
yteſz gorączey palala w myloſzczy bozey/ nyſz ſerafynouye [y] othpoczyual
8:
bog w nyech uyączey/ nyſz wthronyech/ yaſznyey boga
9:
uznala nyſz cherubynouye/ a yuſz mądrſzą byla panną bądącz
10:
wzyuoczye matky ſwey/ nyſzly wſzytczy doctorouye/ w uolą bozą
11:
doſkonaley uypelnyla nyſz patryarchouye o y uyączey yą bog
12:
umyloual nyſzly ſwe wſzytko ſtworzenye/ y dal yey oczyecz nyebyeſky
13:
na ſluzbą uyeczną przy yey przenayczyſthſzem począczyu
14:
anyoly ſerafynſzkyego koru/ y oth tychmyaſth oſtala panyą
15:
y roſkazyczyelką anyelſką bądącz wzyuoczye ſwey matky/
16:
przyklath
17:
Jako ſyą czczye wnyektorych kſyąśkach Byla yedna zakonnycza


strona: 78

za ſyxtuſa papyeza/ a gdyſz ona zakonnycza byla
1:
nabozna ku pannye maryey a oſobne nabozenstwo myala ku począczyu
2:
panny maryey modlączy ſyą [yednego czaſzv] cząſto proſzyla panny maryey aby yey nyeczo obyauyla o ſwym przenayczyſthſzym począczyu/
3:
ale naſzwyątſza panna nyeopuſzcza ſwych ſlug/ a tedy
4:
czaſu yednego panna naſzwyątſza rzekla ku oney nabozney
5:
zakonnyczy/ gdyſchmyą proſzyſz abychczy nyeczo obyauyla o
6:
moym począczyu/ vyecz ze to y thocz obyauyam ſlugo moya yzem
7:
ſyą yeſt począla wzyuoczye ney mathky przeſz wſzelkyego
8:
grzechu/ a pyeruorodny daleko odemnye yeſth oddalony/ a takoſz czyalo moye zacząlo ſyą wzyuocze mey matky uyelkyey
9:
czyſtoſzczy y ſzwyątoſzczy wlaſcze boſkyey ktora myą zaſkoczyla
10:
oth pyeruorodnego grzechu/ a to uyedz ſlugo moya
11:
yſz skorō ſyą zacząla wmey matcze/ tedy bog oczyecz zeſlal trzytyſyącze
12:
anyolow ſkoru ſerafynſkyego napoſlugą moyą y ku czczy
13:
moyey y czyala mego nyeuynnye


strona: 78v

początego wzyuoczye
1:
mey matky ſzwyątey anny/ a oth thychmyaſt ſluzyly my ſerafynouye
2:
aze do mey ſzmyerczy czynyącz poczczyuoſzcz czyalu
3:
memu wktorym ſyn bozy (myal) otpoczyuacz dzyeuyącz myeſyączy
4:
I pyſſche tako Damaſcenus rzekącz Zadny yązyk
5:
uymouycz nyemoze chwaly tey panny począczya yako yeſt począta
6:
zwyecznoſzczy w uyelmoznoſczy boſkyey w bodze wſzechmocznem/
7:
a poczyem wzyuoczye ſzwyąthey anny/ aboczyem ona nyeuynnye
8:
yeſt począta wlaſcze boſkyey bądącz przed wſzemy uyeky
9:
y wſzwyątoſzczy/ bo zwyecznoſzczy poſzwyączona yakoſz
10:
uyſzſzey schorzey pyſano A przetoſz tak pyſze Szwyąty Barnadyn
11:
kaznodzyeya y myloſnyk panny Maryey rzekącz w począczu
12:
[matky ſzwey] panny nyepotrzeboualacz poſzwyączenya bocz nyemala
13:
wczyela ſwym przyczyny potrzebuyączey poſzwyączenya/ abouyem
14:
czo yeſt ſkazano potrzebuye naprauycz y poſzwyączycz
15:
gdzye by boſkye rzeczy myany bycz ſprauyany Ale panna Marya
16:
nyeſkazona any naruſſona w yey począczyu zadnem grzechem
17:
A


strona: 79

przetoſz w yey począczyu nyepotrzebouala poſzwyączenya/
1:
ale od uyekow yuſz bądącz wboſthwye ſzwyąta byla
2:
Boczyem wſwey nyeſkonecznoſzczy moczy nauyſſzy pan tą mylą panną poſzwyączyl
3:
y zachoual w nyeuynnoſzczy takoſz y wzyuoczye yey matky ſzwyątey
4:
anny yeſt począta przenayczyſzczyey y mouy tako Szwyąty
5:
barnadyn zy ſzwyata byla chouayącz ſyą
6:
wpoczączyu pany blogoſlauyoney Maryey nyepotrzebouala
7:
poſzwyączenya bocz zwyecznoſzczy szwyata byla chouayącz ſyą
8:
w tayemnyczach ſercza boſkyego/ gdzyeſch tam zadna makula
9:
ſkazy bycz nyemogla/ ale w yey począczyu ythwyerdzona byla
10:
od nayblogoſlawnyeyſzy troycze ſzwyątey/ yſz yuſz nygdy wgrzech
11:
wpaſzcz nyemogla/ aboczuyem laſka boſka yą uthwyerdzyla/
12:
acz by byla mogla podluk natury wgrzech wpaſzcz/ ale laſka boza
13:
od uyekow przynyey byla ktora yą zaſczyczyla/ taſz yą przy yey
14:
począczyu uthwyerdzyla yſz yuſch nyemogla any myala wgrzech
15:
pyeruorodny any potym wzadny wpaſzcz a przetoſz przenayczyſzczyey
16:
yeſt początha wzyuoczye ſzwyąthey anny
17:strona: 79v

Syodme dzyſz bylo ueſele blogoſlauyoney dzyeuycze
1:
przenayczyſzczyey początey panny maryey [a to podlvg ſz. byernata y andzelymvſzza] aboczyem
2:
ſthroyey rzeczy ſyą dzyſz ueſelyla przy począczyu ſwym Pyerue
3:
ſtego ſyą yeſt ueſelyla panna [ſzobyawyenya dvcha ſz] (o) yze ona dzyſz wzyuoczye
4:
ſwey matky przenaczyſzczyey yeſt począta przeſz grzechu y myerſzyączky
5:
boſkyey y yey czyalko zacząlo ſyą w uyelkyey nyeuynnoſzczy
6:
yako pyſſe Szwyą Auguſtyn rzekącz O nayczyſzczyey
7:
yeſt począta dzyeuycza marya wzyuoczye ſzwyątey anny
8:
nad zwyczay rodzayu ludzkyego abouyem zadny grzech nyedotknąl
9:
ſyą yey bylo ueſele znyeuynnego
10:
y czyſthego począczya
11:
Utore yey dzyſz bylo ueſele przy yey począczyu yſz oth uyekow
12:
yeſt uybrana od nayblogoſlawnyeyſzey troycze ſzwyątey
13:
bycz przebytkyem yego y mathką ſyna yego yemu wboſthwye
14:
rownemu atho vſznala ſzoſzweyecznya dvcha ſz. Jako pyſſa Damaſcenus rzekącz Oth uyekow ta
15:
panna uybrana wboſtwe yſz ona myala oſtacz ſchouanyem y przebytkyem
16:
boſtwa y ona myala porodzycz


strona: 80

ſyna oczcza
1:
boga J mouy tako ylaryus rzekącz O uyelkye bylo ueſele
2:
wboſtwye gdy ſyą począla marya wzyuoczye ſzwyątey anny
3:
ktorą oduyekow boſthwo sobye przebytkyem uybral otoſz yey ueſele
4:
przypoczączyu zwybranya boſkyego zwyecznoſzczy Thrzeczye
5:
dzyſz bylo ueſele Maryey dzyeuycze przy yey począczu yſz
6:
ona myala ſyna bozego porodzycz pyſchą tako Doctorouye [yſz] panna bądącz wzyuoczye matky ſwey mądrſza byla nyſz wſzytky
7:
doctorouye a oſzwyeczenſza byla wboga uznanyem
8:
nyſz ſerafynouye palayączy myloſzczyą bozą y uyączey tayemnycz
9:
boſkych uyedzyala nyſzly cherubynouye y nyſzly wſzytczy
10:
anyely/ a przeto bądącz wzyuoczye ſzwyątey anny ueſelyla ſyą [dvſza yey]
11:
yſz ona uyedzyala z oſzwyeczenya ducha ſzwyątego yſz ona myala
12:
zoſtacz matką ſyna bozego Otedy bądącz wzyuoczye ſzwyątey
13:
anny (dzyſz) ueſele myala uyelkye O yeſzlycz ſyą dzyeczyą marya
14:
ueſolyla bądącz wzyuoczye matky ſwey O owſzeky ſzwyąta
15:
anna ſporuſzenya dzyeczyączya ſwego w yey zyuocze


strona: 80v

[weſzelem]
1:
O ſylne y noue ueſele myala bo dzyeczyątko marya czuyącz ſyą
2:
bycz pelną laſky bozey ueſelyla ſyą wzyuoczye matky bądącz
3:
y wzbudzyla ſercze y duſzą matky ſwey ſzwyątey anny ku nyeuymownemu ueſelu
4:
O gdyſzczy yan ſzwyąty wzbudzyl y poruſſyl
5:
sercze helzebyety matky ſwey ku uyelkyemu y nouemu ueſelu
6:
kyedy/ marya k yey przyſla a tedy helzbyeta zauolala bądącz
7:
wſylnym ueselu o y ſkąd to mnye yeſt ſyą ſtalo yſz myą matka boza
8:
nauyedzyla O zayſte moze dzyſz myla ſzwyąta anna
9:
rzecz ty ſlowka o y ſkąd to mnye yeſth yſz myą mathka boza
10:
nauyedzyla oto yuſz lezy dzyſz począta przeſz grzechu wzyuoczye
11:
moym w przeto dzyſz bylo ſylne ueſele tych matek dzyeuycze
12:
maryey matky bozey lezącz wzyuoczye matky ſwey uyedzącz
13:
z oſzwyeczenya ducha ſzwyątego yſz ona myala boga bycz
14:
rodzyczą O a ſzwyąta anna ſtego ueſele myala yſz mathką bozą
15:
począla y noſzyla wzyuoczye ſwym O uyelka przyczyna byla
16:
ſzwyątey


strona: 81

annye ueſela przy yey począczyu tey dzyeueczky
1:
aboczyem yey anyol gabryel pouyedzyal yſz to ma bycz
2:
matka boza ktorą tobye od boga zwyaſtuyą Oto ſzwyątey
3:
anny przyczyna ueſela byla aſczegoſch ona dzyąkouala panu
4:
bogu yſz przeſz nyą raczyl ſzywat poczyeſzycz/ y pyſze tako
5:
Szwyąty Auguſthyn rzekącz naſzwyątſza panna bądącz wzyuoczye
6:
matky ſwey czynyly [a] dzyąky/ troyczy naſzwyątſzey zdobrodzyeyſtwa
7:
yego a zwlaſcza yſz yą obral ze wſzego ſthworzenya ſnyego ſynu bozemu matką
8:
a yſz yą zachoual wpoczączyu
9:
w nyeuynnoſzczy pythanye [tho]
10:
Pythanye a yakoſz panna marya dzyąkouala gdyſy ona yeſcze
11:
wzyuoczye byla matky ſwey Odpouyedz nato pan bog ktory
12:
wſzytko uye przoth nyem ſyą ſtanye uyedzyal yſz ona myala
13:
dzyąky czynycz yego ſzwyątey myloſzczy za ty y yne dobrodzyeyſthwa
14:
O yuſz to od nyey wdzyącznye przyąl bog yako od
15:
uybraney swoyey przyklad o yedey ſzakonnyczy


strona: 81v

1:
Czczye ſyą nam tako wnyektorych kſyąſkach Byla
2:
yedna ſluga nabozna panny przeczyſtey Maryey ktorey ze
3:
rzekla panna marya kto chcze laſką bozą y moyą myecz y wſpomozenye
4:
moye przy ſkonanyu oſtateczney godzyny ſmyerczy
5:
sweoyey/ chwaly boga wtroyczy yedynego w moym nayczyſtſzem
6:
y nyeuynnem począczyu wzyuocze matky moyey bocz bylo czyſte
7:
y nyeuynne a takoſch ona zakonnycza thym vyąthſche(n) nabozenſtwo
8:
myala ku począczyu panny maryey J mouy tako
9:
Szwyąty auguſtyn Anyely nyemogą bycz przyrownany czyſtoſzczy
10:
panny maryey obouyem oną czyſtoſzcz boſtwa wſwym
11:
przenayczyſthſzym czyele noſzyla y dala naturą ſynu bozemu
12:
ſczyala ſwego nayczyſzczyey początego/ a przetoſz czyſtſcha
13:
byla nad anyoly/ abouyem ona nayuyſſzy urząd yeſcze zwyecznoſczy
14:
uybrana nyſzly anyely/ anyely nato ſtworzeny aby
15:
ſzpyeuayącz chwalyly boga


strona: 82

wſzechmocznego/ ale dotykacz
1:
ſyą boſtwa nyedopuſzczono ym/ ale panna przenayczyſtſza nato
2:
obrana zwyecznoſzczy yſz ona myala zwabycz ſyna bozego
3:
y porodzycz gy myala y uychouacz panyenſkymy pyerſyamy/ oto
4:
przeuyſſzyla czyſtoſzczyą anyoly bo nye zych anyelſką naturą
5:
ſyn bozy zlączyl ſwe boſtwo ale ſpanny czyſtey wzyąl naturą
6:
A przetoſz wtym y uewſzytkym przeuyſſyla panna anyoly
7:
doſtoynoſzczyą y mouy Szwyąty bonaventura Zayste
8:
ſluſznye yſz panna przeuyſſyla anyoly w czyſtoſzczy dla uyelmoznoſczy
9:
boſkyey to yey plecz myal przyyącz A przetoſz wzyuoczye
10:
ſzwyąthey anny przenayczyſzczyey począta y movy
11:
szwyąty byernath tako o nayſcząſnyeyſze twoye począczye
12:
myla panno aczkoly poſzlo z oczcza y matky ale moczą boſką
13:
zachouana od grzechu wtwy począczyu Pyſzą tako doctorouye
14:
wſzelkye czyalo poſzlo a yadama y yauy yeſt zarazono pyeruorodnym grzechem
15:
vyyąwſzy przenayczyſthſze czyalo dzyeuycze
16:
maryey tak wnyeuynnoſzczy zachouano


strona: 82v

wpoczączyu yey/
1:
ato przetą przyczyną yze zadne czyalo nyebtlo godne boſtwo
2:
noſzycz yeno czyalo maryey a przetoſch yeſt przeczyſzczye yey
3:
czyalo począto wzyuoczye ſzwyątey anny telko ona ſama
4:
yeſth uyyąta ſpoſpolytego praua nyebyla przed nyą any ponyey
5:
bądzye yey rowna/ wtakyem przeczyſztem począczyu/ a przetoſz
6:
ſzwyeczyla wzyuoczye ſzwyątey anny yako nayaſznyeyſcha
7:
gwyazda/ ktoraſz to daua ſzwyatloſzcz ſzwyatu s ſyebye (Pyſſe
8:
[y mowy] thako) Salomon Czlouyek wſzelky ſprzyrodzenya ueſely ſyą
9:
gdy ſloncze wzeydzye yze czmy noczne oſzwyeczy a ono czuſz ſloncze
10:
oſzwyeczy swem ueſzczyem wſzytek ſzwyath/ a tako yeſt przyczyna
11:
wſzytkyem ueſela O tho namylſchy dzyſz ſloncze yaſne ueſzlo ta myla
12:
pāna gdy ſyą począla wzyuoczye ſzwyątey anny ktoraſz oſzwyeczyla
13:
wſzytek ſzwyath yſz ona myala temu oſtacz mathką ktory ſthworzyl
14:
ſloncze y myeſyącz y wſzytko ſtworzenye O to dzyſz uyelka
15:
przyczyna ueſela wſzemu ſzwyatu z yey nayczyſtſzego począczya
16:strona: 83

O blogoſlauyony zyuoth twoy myla ſzwyąta anno ktory noſzyl
1:
y porodzyl czyſtą panną Maryą ktora porodz [ycz]
2:
myala cryſtuſa ſzwyatloſzcz oczcza boga O y blogoſlauyony czaſz
3:
począczya y narodzenya maryey dzyeuycze y blogoſlauyony
4:
pyerſzy twoye myla ſzwyątha hanno ktoremyſz uychouala matką
5:
bozą
6:
Baczmyſz thu yſz dwoyakye ueſele bylo przy począczyu
7:
naſzey myley panny Pyerue bylo ueſele wſzego zboru anyelſkyego
8:
O rzeką y nablogoſlawnyeyſzey troycze ſzwyątey kyedy
9:
ſyą począlo czyalo Maryey wzyuoczye ſzwyątey hanny yakoſch
10:
ſzerzey othem uyſſey pyſano
11:
Wtore ueſele bylo przy yey począczyu gdy duſchą panny
12:
maryey wlana albo zlączona czyalem
13:
yako pyſſe ſzwyąthy bernadyn gdy pan bog ſtworzyl duſchą
14:
panny maryey y zlączyl yą z yey nayczyſthſzem czyalem
15:
o ten boſky uczynek byl czy z wyelkyem veſelem yſz chwalą
16:
y kochanyem boſkym ſprauyan y wſzytczy anyely ueſele myely
17:
y noue ſzwyąto ſzwyączycz yey począczya yuſz czuynego O yeſzly
18:
bylo ueſele wboſthwye gdy ta panna byla wprzeſrzerzenyu


strona: 83v

y
1:
tayemnyczach boſkych dlugy czaſz chouana O
2:
zayſte uyątſze ueſele bylo wboſtwye kyedy począta wzyuo cze yey
3:
matky y duſzą zlączyl bog zyey czyalkyem czyſzczye początem
4:
O wyakyey chwale y myloſzczy boſkyey to przeſcząſne dzyeczyą
5:
lezalo y mnozylo ſyą wzyuoczye ſzwyąthey hanny
6:
Uczynmyſz tu myle pytanye O począczyu tey myley panny
7:
przenayczyſthſzem/ y ktoreſch tedy począczye naſzey myley panny
8:
Czyly to ſzwyąto ſzwyączymy yey począczya kyedy pan bog
9:
duſzą yey zlączyl a yey przeczyſtem czyalem w oſzm dzyeſyąth
10:
dny po yey począczyu wzyuoczye yey matky/ y ktoreſz to począczye
11:
koſzczyol ſzwyączy y to pyerue czyly (powſzl) poſzlednye
12:
Odpouyedam nato podluk doctorow yze koſzczyol ſzwyączy
13:
tey myley panny począczya ymy Sludzy yey ſkoſzczyolem zgodnye
14:
oboye począczye poſpolu ſzwyączymy/ y kyedy ſyą yey
15:
przeczyſte czyalo począlo wzyuoczye ſzwyąthey hanny y to kyedy
16:
yey


strona: 84

duſcha zlączona w oſzmydzyeſyąth dny po yey po-
1:
czączyu/ to oboye począczye koſzczyol zlączyl w yednoſzcz/ a to
2:
dla tego yſz ſzwyąth uyele ynych aby to oboye począczye tey
3:
myley panny w yednoſzczy thym lenyey ludzye ſzwyączyly/
4:
aczkoly [ſzlączone] w ynych zyemyach yako wnyemczech wnyektorem kroleſthwye
5:
abo kſyąſthwye tey myley pany
6:
O ſzwyelkyemy cerymonyamy/ y począcze wzyuoczye yey matky to
7:
oſobno ſzwyączą/ y to kyedy pan bog yey blogoſlauyoną duſſzą
8:
zlączyl z yey przeczyſtem czyalem Ale my chczemyly doſzycz oboyemu
9:
począczyu udzyelacz O czczyemy ten dzyen począczya yey
10:
podluk zwyczayu kroleſtwa tego wdzyen yey począczya przenayczyſthſzego/
11:
obchodzmy oboye/ myloſzczy yey począczye yednego
12:
dnya pylnye a naboſznye/ uczynymy oboyu począczyu doſzycz/
13:
a takoſz ta myla panna yuſch byla począta oprzenayczyſzczyey
14:
wzyuoczye ſzwyątey hanny podluk czyala to yeſth począlo ſyą
15:
yey blogoſlauyone czyalo/ a po oſzmydzyeſyąth dny pan bog
16:
ſthworzyl duſchą maryey y zlączil


strona: 84v

z yey czyalem przenayczyſthſzym y mouy
1:
Szwyąty Barnadyn tako O naſzwyąthſcha
2:
panna gdy yey duſcha zlączona ſzczyalem/ opfytouala w ſlodoſzczy
3:
boſzkyey ktorą wzyąla przy ozyuanyu gdy duſcha przyſzla
4:
kyey czyalu A tedy roſplyuala ſyą yey ſlodkoſcz ktorey
5:
byla napelnyona oth pana boga aze doduſze ſzwyątey anny
6:
y ſercza yey o myla matko matky bozey ſzwyąta hanno/ o yakyeſch
7:
ueſele twoye bylo noſzącz tą uczyeſną dzyeueczką ktora
8:
duſſą twoyą roſzweſelyla y ſercze roſſlodzyla A przetoſzmy
9:
naboznye ſzwyąto yey począczya obchodzmy aby naſz raczyla
10:
wſpomocz woſtateczną godzyną ſzmyerczy naſzey o
11:
Bez uąthpyenya bądączy anyely przy naſzwyąthſchey pannye
12:
lezączey wzyuoczye ſzwyątey anny pozdrauyaly yą yako matką
13:
bozą kląkayącz przeth ſzwyątą hanną czynyly czeſzcz dzyeczyączyu
14:
maryey o y ſzwyąthą hanną zoſobna pozdrauyaly
15:
ſluzącz yey yako babcze yezuſouey O myla ſzwyąta hanno
16:
o yakyeſz thwoye ueſele bylo uyelkye noſzącz tą ſcząſną


strona: 85

1:
dzyeueczką ktora ma rozueſelycz wſzytek ſzwyath O zayſte yle
2:
krocz poglyądala na zyuoth ſwoy tyle krocz odnauyalo ſyą
3:
ueſele ſercza yey roſpomynayącz ſloua anyelſkye mouyącz yey
4:
oth boga maſch począcz y porodzycz panną ymyenyem maryą
5:
ktora ma porodzycz zbauyczyela ſzwyata A przetoſch roſczytayácz
6:
thy slowka poglądayącz na zyuoth ſwoy Otho myala przyczyną
7:
ueſelya yſch noſzyla w zyuoczye matką otkupyczyela
8:
wſzego ſzwyatha A przetho yey ſludzy ſzwyąthey anny ueſelmy
9:
ſyą ſznyą A dzyeczyąthko Maryą z anyoly pozdrauyamy
10:
w zyuoczye ſzwyątey hanny/ (y pokornye dzyeczyą) maryą (pozdrauyamy)
11:
mouyącz Zdroua marya [rodzyczelko y] mathko boza lezącz wzyuoczye
12:
ſzwyątey hanny [dzyſz począta w wyelykey czyſtoſzczy]
13:
Syodme yeſth począczye they myley panny/ Poſpolyte/ A
14:
yakoſch to poſpolyte yey myloſzczy począczye bylo Sluchaymy
15:
wſzytkych Doctorow kthorzy pysaly o yey czyſthem począczyu
16:
kthorzy


strona: 85v

tak pyſaly z obyauyenya y nathchnyenya ducha
1:
szwyątego rzekącz/ bylo veſele wnyebye y nazyemy y w othchlany
2:
myedzy oczczy szwyątymy spoczączya tey doſthoyney panny
3:
Otho (pospolythe) yey począczye vyſſzey w tych kſzyąſzkach
4:
pyſano (szerzey począczye) przeczyſtey panny maryey kozde
5:
z oſobna/ yako yeſth począta z wyecznoſzczy wprzeſrzenyu
6:
boſkym/ o tym yuſz bylo/ yako począta w anyelech otymeſmy
7:
slyſzely// yako począta wproroczech/ tho theſz/ tego kąsz vypyſano/
8:
yako począta wſzwyątych oczczoch w othchlany przeſz obyauyenye
9:
anyelſkye/ Thezeſmy slyſzely yako począta przeczyſzczye
10:
wzyuoczye szwyąthey anny/ y o tym nam tu wtym kazanyu (p)pouyedano/
11:
yeſcze wkrotcze pyſacz chczą yſz ta myla panna byla począta
12:
po wſzytkyem szwyeczye abocze [m] gdy szwyąta anna począla tą
13:
mylą/ panną/ O nyetaylacz


strona: 86

poczyechy swey ale
1:
obyauyla rodzyczom ſwym yſz yuſz brzemyenna byla panną
2:
ktorą yey anyol wſzwyaſtoual od boga w yey zaſmączenyu z nyeplodnoſzczy
3:
yey A przeto gdy yuſz tą panną począla szwyąta anna
4:
O bądącz poruſzona vyeſyelem obyauyla przyaczyelom y rodzynye
5:
swey poczyechą ſwoyą yſz yuſz [plod] panną począla (ktora ma
6:
boga porodezycz) O nye ſzlekkoſzczy to vczynyla yſch poczyechą
7:
swą obyauyla ale przeto aby s nyą spolem bogu wſzechmocznemu
8:
chwalą [daly]y z yey nyezapomnyal wſmątku yey/ aboczyem
9:
wſtharym zakonye kozda nyeuyaſta byla wzgardzona nyeplodna
10:
A przeto y szwyąta anna y zmąze swym yeachymem byly wzgardzeny
11:
od byskupa nauyſſzego kyedy sz(vią)rzeczyl ych ofyarą zoltarza
12:
dayącz ym przyganą znyeplodnoſzczy O tedy ony wsylny
13:
smątek wpadly/ y obfytoual smątek w ſerczach ych o tako zasyą
14:
gdy począla panną maryą yuſz wzyuoczye O opfytouala duſza
15:
y ſercze szwyątey anny w vyelkyey poczyeſſe A przeto obyauyla


strona: 86v

1:
przyaczyelem począczye swoye tey myley panny/
2:
A tako przyaczyele szwyątey anny roſpouyedaly to wſzytkym yſz
3:
szwyąta anna począla/ a tako roſſzyrzala syą ta slaua yſz hanna
4:
nyeplodna yusz począla plod/ y bylo yey począczye roſſlauyono
5:
wſządy y bylo vyeſyele z yey począczya na nyebye y na zyemy
6:
O tho Syodme y oſtateczne począczye tey myley panny bylo
7:
pospolythe (y bylo vyeſyelye na nyebye y na zyemy)
8:
A przetho ymy tu nazyemy bądącz (Bądzmy w tym poſpolſthwye)
9:
veselyącz syą ſtym blogoslauyonym pospolſthwem
10:
spoczączya naſzey myley panny przenayczyſthſzego/ (baczmy)
11:
yſz wnyebye dzyſz sylno vyeſyelye y szwyąto począczya czyſtego
12:
tey myley panny Zgadzaymysch syą z anyoly vyeſyelącz
13:
syą dzyſz Oto y wſzytek szwyath syą dzyſz veſely yſch syą począla
14:
mathka boza czyſtha panna wzyuoczye szywąthey
15:
hanny
16:
SM Pyſarz proſzy do they czyſthey panny maryey
17:
pokornye O yedną zdrovą maryą aby myą myla
18:
panną przeſz yey przeczyſthſze począczye raczyla
19:
poczyeſzycz. Amen.