[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Biernat z Lublina
tytuł:   Raj duszny
rok wydania:   1513strona: 16

Liſt.xvi.
1:
nye racżinas karac. alye ti namyloſcywſſi od nye=
2:
nawyſcy gych ij od vwlaczanya nyepoſromocone
3:
wirwy a potargay ſydla dyabelſkye ij wſſitkych
4:
nyeprzijacyol naſſich wydomich ijnyewydomich
5:
ktorimy nas chcᾳ polowyc ſdradzyc ij poſromo=
6:
cyc abiſmy nyeupadly przed oblycznoſcyᾳ nyepr
7:
zijacyol naſſich bi ſyα nadnamy nyewyeſelyly a na
8:
m nyeurᾳgaly. Panye ktori roſipuyeſſ radi po=
9:
ganſkye a odmyataſſ miſly lyudſkye ij wſgardza
10:
ſſ vradzenye xyᾳzᾳt yakoś roſipal radα achyto=
11:
felya. zloḿ a rozrzuc przes twoye myloſyerdzye
12:
wſſitkα nyenawyſc ij wſſitky chitroſcy zle radi p
13:
rzewrotnoſcy wſſitkych nieprzijacyol naſſich b=
14:
oc nye wyemi kαdi ſyα vcyec yedno do cyebye bo
15:
że naſſ yen ziwyeſſ ij krolyuyeſſ na wyeky wyek=
16:
ow. Amen. ❡Modlytwa na vpokoſſenye odpuſſ
17:
czenya grechow ij dobrego ſkonanya tako zaſyα
18:
yako ij zaprzijaczyelye ij nyeprzijacyelye

19:
P
anye boze oycze wſſechmogᾳci kto=
20:
ris ſprawyedlywim odplatα a grzeſſn
21:
im odpuſczenye obyecal ij nyechceſſ
22:
ſmyercy grzeſſnich any ſyα kochaſſ wginyenyu
23:
vmarlich cyebye pokornye proſſα abi mnye ſlud
24:
ze ſwemu. N. raczil dac przes záſlugi naſwyαt=
25:
ſſey boga rodzyce Mariey/ ij wſſitkych ſwyαtich
26:
ij wibranich twogych ij przes twoye myloſyerdz
27:
ye odpuſczenye wſſitkych grzechow mogych a p
28:
rzewyedz myα do oney pokuti przes ktorᾳs Da
❡ c.strona: 16v


:
grafika
1:
wyda ſbawyl. na pyotras placzᾳceo weſrzalij ma=
2:
riᾳś Magdalyenα ocziſcyl. Wipᾳdz myli panye
3:
Ieſu kriſte z ſerca mego co ſyα tobye nyelyuby
4:
a takᾳ my myloſc wlyey abich cya doſkonalye
5:
mylowac mogl ij cyebye ſyα bac. ij bich tez any
6:
miſlyl any zᾳdal yedno cobich tobye wſdzyaczne
7:
go baczil. Proſſᾳ cyα nablogoſlawnyeyſſa dzye


strona: !7

Liſt.xvij.
1:
wyce maria koſczyelye pańſky ſwyᾳtnyco ducha
2:
ſwyαtego abi ſyᾳ prziczinyla zamnᾳ. Proſſα ij
3:
was ſwyαcy archangyolowye Mychalye Gabri
4:
elyu Rafaelye ij ſwyαtich angyolow nam ku ſtrozi
5:
ſryᾳdzonich ſdźyewyᾳcyᾳ korow angyelſkych
6:
abiſcye ſyα prziczinyly zamnᾳ. Pyotra pawla an
7:
drzeya Iana ij wſſitkych apoſtolow máczenny=
8:
kow ſpowyednykow dzyewyc ij wſſitkych ſwyα=
9:
tich ij wibranich bozich abi raczili my bic napo
10:
moci kyedi pred ſtolyec wyecznego ſαdzyego bα=
11:
dα poſtawyon na ſᾳd. Polyecam tez tobye my=
12:
loſcywi Ieſu wſſitky ktorzi myα myluyᾳ a ktorzi
13:
o myα pracα mayα ij ktorzimy wſpomozenye
14:
myloſyernye czinyᾳ ij wſſitky przijacyoli ij blyſſn
15:
ye moye. Alye ij zanyeprziyacyoli moye myli pan
16:
ye cyebye proſſα abi ye ku pokoyu nawrocyl a p
17:
rawe pokutowanye gym dal. Proſſαcyα myli
18:
panye Ieſu kriſte abi wſſitky ktorzi myα wpam
19:
yαcy mayᾳ ij ktorzi ſy[a]mim nyedoſtoynim mo
20:
dlytwam polyecyly ij ktorzimy nyeco laſky ij m=
21:
yloſyerdzya vczinyly ij oni ktorzi krewnoſcya pr
22:
ziyaznyᾳ towariſtwem albo zᾳdzᾳ lyutoſcy mn
23:
ye ſᾳ przilᾳczeny tako ti ktorzi yeſſcze ſᾳ wcye=
24:
lye yako ij oni ktorzi odpocziwayᾳ wzyemi. zi=
25:
we raczil rzadzyc newyedzyc ij abic przeſpyeczn=
26:
ye ſluzily od wſſitkych przecywnoſcy bronyc a v
27:
marle s mᾳk racz wibawyc ij przewyeſc do od=
28:
poczinyenya wyecznego. A tego nawiſſſey zα-
❡c ij.strona: 17v

1:
dam yz gdi dzyen ſmyercy moyey przijdzye ti ſa=
2:
m myli panye ktori ſᾳdzyſſ naprzecyw oſkarża=
3:
czom mogym bᾳdz obrońcᾳ mim ktori yeś blo
4:
goſlawyoni na wyeky wyekow. Amen.
5:
Druga o dobre ſkonanye.

6:
W
Ręce nye=
7:
ſgaſſonego myloſyerdzya twego oycze ſw=
8:
yαti oycze ſprawyedlywi ij namylſſi polyecam d=
9:
ucha mego podlug mnoſtwa myloſcy ktorᾳ ſyα
10:
tobye duſſa ſina twego naſwyαtſſa nakrzizu po=
11:
lyecyla. a proſſα cyα przeſ onα nyeſmyernᾳ laſkα
12:
ktorᾳsti [tez] duſſα naſwyatſſy kſobye przijᾳl ra=
13:
cz tez moyα duſſα w yey ſcyala wiſſcyu wteyze la
14:
ſce przijᾳc a mnye wſſitkyego kſobye przecyᾳg=
15:
nᾳc a yakobi yednᾳ kropyᾳ wmorzu myloſcy ſ=
16:
wey zatopyc abich nygdzyey przebitku nyemyal
17:
yedno wtobye yedinim mogym weſelym. O na
18:
myloſcywſſi ij nalaſkawſſi Ieſu przeſon zaloſtni
19:
ij placzlywi glos ktorimes wczlowyeczenſtwye
20:
mayᾳc za nas vmrzec cyaſſkoſcyᾳ boleſcy ſem=
21:
dlyoni opuſſczonegos ſyα od oyca wolal. Nye=
22:
czińze odemnye dyalyeko pomoci myloſyerdz=
23:
yα ſwego a nawyαcey wdzyen vcyſnyenya duſſe
24:
moyey kyedi yuſſ prze vſtanye azmorzenye yazik
25:
cyα wziwac nye bαdzye mogl o tedi ti przeſwycy
26:
αſtwo ſwyαtego krziza ij przeſ moc ſbawyenney
27:
mαky ij myloſcywey ſmyercy twoyey miſl o mey
28:
dnſſi miſly pokoya anyeucyſnyenya alye mylo
29:
ſyerdzya ij pocyeſſenya a wibaẃ yᾳ od wſſitſtich


strona: 18

Liſt.xviij.
1:
vcyſkow onimα rαkoma ktoreś dlya mnye naſ=
2:
wyαtim krżizu okrutnimy gozdzmy dal przibyc
3:
wirwy yᾳ myli Ieſu ij naſwyαtſſi oycze ij panye
4:
ſmᾳk ktore yey ſgotowani a przewyedz yᾳ do w
5:
yecznego od poczinyenya ſgloſem radoſcy ij wiz
6:
nawanya twoyey dobrocy nawyeky wyekow. A. ❡Ku mſſi. Modlytwi wemſſᾳ a naprzod gdi ka
:
grafika


strona: 18v

1:
plan do oltarza prziſtᾳpuye moẃ tak

2:
S
Tworzicyelyu nyeba ij zyemye krolyu
3:
nad krolmy panye nad panmy yenżeś
4:
wſſitko ſnyczego ſtworzil a czlowyeka
5:
pyerwego Adama wrayu naſwe ſwyαte podo=
6:
byenſtwo yeſtes vczinyl. a rodzay czlowyeczi ſw=
7:
ᾳs drogᾳ krwyᾳ odkupyl. Spowyedamſyα to=
8:
bye namyloſcywſſi oycze ij boże wſſechmogᾳci
9:
mogych grechow ktorich cy ya przeſtwego my
10:
loſyerdzya poſbic nyemogᾳ. Sgrzeſſilcyem pr=
11:
zecyw twemu zakonu ij twemu przikazanyu pi=
12:
chᾳ lakomſtwem gnyewem. obżarſtwem nyeczi
13:
ſtotᾳ zaſdroſcyᾳ naſmyewanym vrᾳganym ij gy
14:
nimy grzechi mimy ktorichemſyᾳ dopuſcyl. mo
15:
yα wynα moyα wyelkᾳ wynᾳ przed tobᾳ wizna
16:
wam ij proſſα cyᾳ abi my raczil odpuſcyc yz bich
17:
vczaſtnykyem mogl bic tey ſwyαtey mſſey ij wſ=
18:
ſitkyego dobrego ktore ſyα teo dnyα po
19:
wſſitkym krzeſcyanſtwye Wſſakożeſli dlya odku
20:
pyenya grzeſſnich ſnyeba s ſtᾳpyl a nyewyeſcye
21:
kananſkyey laſkaweſbil Mariey magdalyenyes
22:
grzechi odpuſcyl. Pyotraś chocya ſyα cyebye
23:
trzi kroc zaprzal przijᾳl. Lotrowy na krziżu ray
24:
yeś otworzil. O myli panye wyαczſſec yeſt my=
25:
loſyerdzye twoye nyzly grzechi moye wyαcey ti
26:
mnye możeſſ odpuſcyc nyzly ya mogα ſgrzeſſic
27:
wyᾳcey ti możeſſ dac nyzly ya mogα zαdac nye=
28:
patrziſſ na grzechi moye alye na myloſyerdzye


strona: 19

Liſt.xix.
1:
ſwoye. Agdiſſ nyechceſſ ſmyercy grzeſſnego al=
2:
ye yzbiſyα nawrocyl a żiw bil przijmyſſmyᾳ tedi
3:
kſobye oycze nyeprzeczirpanego myloſyerdzya
4:
a ſbaẃ myα panye boże moy ſbawyenya meo da
5:
wſſimy dobrᾳ ſkruchᾳ ſczαſne ſkonanye ij ziwot
6:
wyeczni Amē
7:
Dsvobiſcū. Moẃ tak.
O my
8:
loſcywi oycze. takye naſ ſwoyᾳ laſkᾳ racz vczinyc
9:
ſktorimybi chcyal nawyeky myeſſkac. ❡Ku e=
10:
wangyelij.

11:
S
Wyatloſcy nyewimowna boze ra=
12:
czi my dac ſerce ſkruſſone ktorebi latwye przijα
13:
lo boſkᾳ naukα a powolne bilo yarzmu kriſtow
14:
emu ij brzemyenyu przikazanya bozego. Amen.
15:
❡Surſum corda.
Podnyeſy kſobye panye ſer=
16:
ca naſſe abi tu nazyemy zadney lyuboſcy nyemy=
17:
ali yedno ſyα w tobye kochali. Amē. Gracias
18:
Agamus.
Dzyαkuyemi tobye ſtudnyo ij poczᾳt
19:
ku wſſitkyeo dobrego za wſſitky dobrodzyeyſtw
20:
a nam od cyebye dane yakozeſmi tobye prawye
21:
zawzdi powynny.❡Gdi ſyα kaplan obraca mo=
22:
wyᾳc Orate fratres Moẃ
Laſkα ducha ſwyα
23:
tego racz obyaſnyc ij oſwyecyc ſerce twoie abi
24:
przijᾳl pan bog tα ofyarα ſrᾳku twogych wſdzy
25:
acznᾳza grzechi ij za wiſtαpi naſſe. Pamyᾳt=
26:
ka ziwich przed bozim cyalem.

27:
O
Mᾳdroſcy nyeſmyerzona wyerni boze pro
28:
ſſᾳcyα abi przez moc tey ſwyαtey mſſ
29:
ey laſkawye ſyα ſmylowal nad wſſitky
30:
my timy ktore ya wſwey pamyαcy mam. ktorzi=
❡ciiij.)strona: 19v

1:
my ſᾳ przirodzeny albo ktorᾳkolwyek przijazny
2:
ᾳ zlᾳczeny. ij nad onimy ktorzimy nyeco dobreo
3:
czinyly tak vczinky yako ij ſlowi. Smyluy ſyα tez
4:
myli panye nad onimy. Ktorzi przeſmyα w grze
5:
ch vpadly a ktorem ya ſwᾳ nyektorᾳ prziczinᾳ
6:
ku zloſcy prziwyodl. dayze gym tu myli panye zi
7:
wota przedluzenye czas pokutowanya ij wſſitk=
8:
ych grechow odpuſczenye a zachoway ye odew
9:
ſſego zlego. O myli panye proſſαcyα vkazi ſwe=
10:
myloſyerdzye nad wſſitkymy ſmαtnimy vbogi=
11:
my vcyſnyonimi ktorzi ſwego ſklonyenya nye=
12:
mayᾳ pocyeſſi a wſpomozi ye wgych nyedoſtat=
13:
kach abi prze nαdzα wroſpacz nyewpadly albo
14:
w grzechi gyne Pocyeſſiſſ myli panye wſſitky ly
15:
udzy nyemocne ij yαte a wſpomoz ye podlug wo
16:
lyey twoyey ij potrzebi ſbawyenya gych day tez
17:
wſſitkym krzeſcyanſkym brzemyennim nyewya
18:
ſtam weſole oglyᾳdanye porodzenya ſweo ſkto=
19:
rego kori wibranich twogych mayᾳ bic napel=
20:
nyoni Smyluyſyα tez nad wſſitkymy ktorimyſyα
21:
ſwᾳ cyαſſkᾳ pracᾳ obchodzᾳ. O myloſcywi oy
22:
cze weſrzi nanyedoſtatek wſſitkyego krzeſcyanſt
23:
wa a ſam ti racz ſprawyac rzᾳd yego tak duchow
24:
ni yako ſwyecky podlug wyecznego przeſrzenya
25:
twego abi tobye ſtego chwala wyeczna bila a na
26:
m grzeſſnim tu nazyemy pocyeſſenye ij potim
27:
wkrolyeſtwye nyebyeſkym. Amen. ❡Kyedi bo
28:
ze cyalo podnoſſᾳ. Modlytwa.strona: 20

Liſt.xx.
1:
B
Oſtwo ſupelne cyalo kriſtowe ſwyᾳtᾳ
2:
od kupyenye prawi czlowyecze pra
3:
we cyalo ſdzewyce narodzone ſlowo
4:
wcielyone natim oltarzu poſwiαcone
5:
chlyebye ziwi anyelſky ſbawyenye ij nadzyeyo kr
6:
zeſcyanſka. Bᾳdz poſdrowyona ſwyatloſcy naſſ
7:
eo ziwota ſpyzo pyelgrzimuyᾳcich ſdrowye pra=
8:
we ij vpomynku naſſ wtey nαdzi roſkoſſni. wy=
9:
dzαcyα wtim chlyebye naſwyαtſſim yakoś bil
10:
wżiwocye dzyewycżim nacziſtſſim ij proſſa tego
11:
czego lotr proſyl vcyebye gdis za nas nakrziza v
12:
myeral. abi twa ſwyαta prawyca od wſſitkych z=
13:
loſcy nas wibawyla a przes twoyα dobrotα day
14:
nam ſbawyenye przeſtwᾳ laſkα day tu dobre po
15:
myeſſkanye a potim ſtobᾳ wyeczne krolyowan=
:
ye. Amē❡Ku bozey krwy.
16:
S
Drowa
17:
bᾳdz prawa krwi pana naſſego Ieſu
18:
kriſta ktoraś ſboku yego ſwodᾳ wipli
19:
nαla. Bᾳdzze ti moyᾳ radᾳ moyᾳ po
20:
mocᾳ moyᾳ obronᾳ ij zaſſczicyenym cyala meo ij
21:
duſſe moyey wnynyeyſſim ziwocye a ij wbᾳdᾳci
22:
m przes nyeſkon̈czone wyeky wyekow. Amen. ❡Po podnyeſyenyn cyᾳla
23:
D
Uſſo kriſtowa
24:
poſwyαcy myα cyαlo kriſtowe ſbaẃ myα
25:
krwy kriſtowa vpoymyα wodo boko boku kriſtoweo.
26:
omy myᾳ mαko kriſtowa potwyerdzy myα. po=
27:
cye oblycza kriſtoweo vſdrow myα. O dobri Ie
28:
ſu wiſluchay myα a nyedopuſczay abich odlᾳ=
❡cv.strona: 20v

1:
czon od cyebye od zloſcywego nyeprzijacyelya o
2:
broń myα wgodzynα ſmyercy wzowy myα pod
3:
lye ſyebye poſtawymyα abich ſe wſſitkymy any=
4:
oli chwalylcyα pana ſbawocyelya mego nawye=
5:
ky wyekow. Amen. ❡Pamyᾳtka vmarlich po
6:
bożim cyelye pamyαtαy rodzyce przijacyelye ij
7:
duſſe puſte a moẃ tα modlytwα.

8:
O
Sudnyo plwyta wyecznego myloſy
9:
erdzya vdzyel ſwey laſky oplwytey w=
10:
ſſitkym wyernim duſſam ktore ti ma=
11:
ſſ wtwoyey ſwyαtey woly a ſwlaſcza duſſam. oy=
12:
ca mego matky moyey. bracyey ſyoſtr ij wſſitky=
13:
ch przijacyol mogych day gym odpoczinyenye w=
14:
yeczne a vkaz gym laſkα ſwᾳ ij duſſam onich kto
15:
rzimy nyegdi co dobreo czinyly ktorimem mod
16:
lytwα powynyen ktorich prace nynye poziwam
17:
myli panye ſeſly gym anyola ſwego ktori gych n
18:
yechay ſtrzeze ij przewyedzye do krolyeſtwa nye
19:
byeſkyego. Amen. ❡Druga modlytwa od kto
20:
rey tylye dny odpuſtu otrzimaſſ ylye cyal pogr=
:
(zebyonich tam gdzye mowyſſ.

21:
S
Mylyuſyα
22:
myli panye nad duſſamy ktore oſobnich
23:
vcyebye nyemayᾳ pomocnykow any wmαkach
24:
mayᾳ ktorego pocyeſſe nya any zadney nadzye=
25:
ye yedno yz na twoy obraz ij na twe podobyenſt=
26:
wo ſᾳ ſtworzoni. ktore albo dawnoſcyᾳ albo vbo
27:
ſtwem albo zamyeſſkanym ij zapamyαtanym pr
28:
zijacyol ſᾳ opuſczoni ktorich pamyᾳtky nygdi


strona: 21

Liſt.xxi.
1:
nyewſpomynayᾳ przepuſcgym myli panye a ra
2:
cz bronyc ſtworzenya twego wibaw ye od bolye=
3:
ſcy a ſcyαgny gym prawycα ſwoyα a przewyedzy
4:
ye namyeſce ochlodzenya ij pokoya. ❡Poſdra
5:
wyam was wſſitky duſſe wyerne ktorich cyala
6:
tu ij wſſαdi odpocziwayᾳ wprochu. kriſtus ktori
7:
was odkupyl. ſwᾳ nadroſſſſᾳ krwyᾳ raczi was
8:
wibawyc od mᾳk a przilαczic towarziſtwu anyo
9:
low tam ze wyαc nanas pamyαtaycye a zanamy
10:
ſyα pylnye modlcye yz biſmi wam bily przilᾳcze
11:
ny a ſamy w nyebye obdarzeny. Amen.
12:
❡Myeycyeſſ ſyα dobrze wi wſſitky duſſe wyer=
13:
ne ktore lyezicye wlonye zyemye dlugo ij ſſiro=
14:
ko prze+zagnay was ſlonce ſprawyedlywoſcy
15:
abi wam dal na wyeky vziwac ſwey ſwyatloſcy ro
16:
ſkoſſi Amen. ❡Weſrzi proſymi cyα wſſechmo=
17:
gᾳci boże na duſſe ſlug ij ſlnzebnyczek twogych
18:
ij wſſitkych wyernich vmarlich dlya ktorich ſba
19:
wyenya nao s roſcyαgnyonima rαkoma na krzi=
20:
zu racziles wyſyec ij pyαc ran yes podjᾳl a na oſ
21:
tatek barzo gorkᾳ ſmyerc day odpoczinyenye w
22:
ſſitkym ij nam ziwim ij pogrzebyonimyen ziwy
23:
eſſ ij krolyuyeſſ ſbogiem oycem ij ſduchem ſwy=
24:
αtim nawyeky wyekow. Amen. ❡Pax tecum.
25:
Moẃ.

:
Day pokoy myli panye czaſow naſſich
26:
bo gyne nyemami ktobi walczil zanamy yedno
27:
ti boże naſſ+ od rzekam ſyα cyebye +ſſatanye
28:
a prziſtawam tobye Kriſte+Ieſu nazarenſky


strona: 21v

1:
krolyu zidowſky. ❡Modlytwa gdi oſtatny raz
2:
mowy Agnus a dzyeſyac tiſyᾳc lyat odpuſta
3:
od Bonifacius papyeza moẃ naboznye.

4:
P
Anye Ieſu kriſte ktoris to naſwyαtſſe cya
5:
lo ij nadroſſſſᾳ krew s ziwota na wyelyebnyeyſ=
6:
ſey panni Mariey raczil w zyᾳc a tαz zaſyα krew
7:
ſnaſwyαtſſego boku twego na oltarzu krzizowi=
8:
m dlya ſbawyenya naſſego wilyal ij wtimze lye=
9:
pak chwalyebnim cyelye ſmartwiches wſtal ij n
10:
anyeboś wſtᾳpyl ij maſſ zaſyα przijdz ſᾳdzyc ziw
11:
ich y martwich.Wibaw ze nas przeſto naſwyαt=
12:
ſſe cyalo twoye ktore teraz na oltarzu przez rαce
13:
kaplanſkye yeſt ofyerowano od wſſitkych nyeczi
14:
ſtoſcy duſznich ij cyelyeſnich ij od wſſelkych zlo=
15:
ſcy ij od ſſkod przeſſlich nynyeyſſich ij ktorebi m
16:
yali bic yen ziwyeſſ ij krolyuyeſſ nawyeky wyeko
17:
w. Amen. ❡Druga modlytwa ktora gdi kto m
18:
owy mayᾳc ſkruchα za ſwe grzechi ſupelne od
:
(puſſczenye otrzima.

19:
P
Roſſα cyα namyloſcy
20:
wſſi panye Ieſu kriſte przeſ onα nyeſmyernᾳ
21:
laſkα twoiα ktorᾳſti krolyu nyebyeſki wiſyal
22:
na krzizu ſboſkᾳ myloſcyᾳ ſnaſmyernyeyſſᾳ duſ
23:
ſᾳ. ſnaſmαtnyeyſſᾳ poſtawᾳ s zamαconimi ſmi
24:
ſli ſprzeklotim ſercem s ſtluczonim cyalem s ſk
25:
rwawimy ranamy s ſwicyᾳgnyonimy czlonky s
26:
wipyαtimy zilamy ſwolayᾳcimy vſti ſomyenya=
27:
lim gloſem s blyadim oblyczim s ſmyertelnᾳ
28:
barwᾳ s placzlywimy oczima s wſdichayᾳcim=


strona: 22

Liſt.xxij.
1:
gardlem ſpragnyᾳcimy zᾳdzamy ſgorzkym vku
2:
ſſenym octu ij zolcy s naklonyonᾳ glowᾳ s ro=
3:
ſdzyelyenym cyαla ij duſſe ſe wſdroyem ſtudny=
4:
ey ziwey wteyze laſce proſſαcyα myloſcywi pan=
5:
ye Ieſu kriſte ktorᾳ miloſne ſerce twoye tedi bi
6:
lo vdrαczono. abi my bil laſkaw nad wyelkoſcy=
7:
ᾳ grzechow mogich dobri ij ſwyαti konye ij blo
8:
goſlawyone ij chwalyebne ſmartwi wſtanye dl=
9:
ya nyewimowneo. myloſyerdzya tweo. raci my d=
10:
ac yen ziwyeſſ ij krolyuyeſſ nawyeky wyekow. A
:
❡Na pozegnanye takoſyα modl.

11:
N
A ſlya=
12:
chetnyeyſſa korono wſſitkych ſwyαtich Ie
13:
ſu kriſte raczmy nynye ij zawzdi dac ſwoye prze=
14:
zegnanye przeſktorebi wemnye bila potwyerdz=
15:
ona twa ſwyαta wyara pewna nadzyeya ij mylo=
16:
ſc doſkonala abich naſkonanyu mogym ij na ſᾳ=
17:
dzye twogym twe przezegnanye prawye ij weſel
18:
ye przijᾳl a ſlotkoſcy nadoſtoynyeyſſſey zaſlugi tw
19:
oyey ſe wſſitkᾳ rziſſᾳ nyebyeſkᾳ wtobye nawye=
20:
ky vziwal yen ſbogien oycem ij ſduchem ſwyαti=
21:
m ziwyeſſ ij krolyuyeſſ na wyeky wyekow. Amē.
22:
❡Modlytwa ſdzyαkamy do boga oyca za mαkα
23:
panaieſukriſta od ktorey ſᾳ wyelkye odpuſti
24:
ij grzechow odpuſczenye ktoya ſprawim naboże
:
(nſtwem bαdzye mowyl.

25:
D
Zyαkuyα to
26:
bye panye ſwyαti oycze wſſechmogᾳ=
27:
ci. wyeczni boże ij nyechay dzyᾳkuye to
28:
bye kolzdi yαzik za przenaſſczodrſſᾳ o


strona: 22v

grafika
1:
plwytoſc myloſyerdzya tweo ktoris yedinemu
2:
ſinowy ſerca twego nyeprzepuſcyl alye za naſeś
3:
gy naſmyerc widal abiſmi takyego ij tak wyelky
4:
ego rzecznyka myely przed tobᾳ wnyebye weſrz=
5:
iſſ tedi panye ſwyαti oycze s ſwyαtego ſtolca t=
6:
weo a s wiſokyego przebitka nyebyeſkyego a pa
7:
trz natα przenaſwyeαtſſᾳ obyatα ktorᾳ tobye ofy=


strona: 23

Liſt.xxiij.
1:
eruye wyelky naſſ byſkup ſwyαte dzyecyα twoye
2:
pan naſſ Ieſus kriſtus za grzechi bracyey ſwey.
3:
abᾳdz laſkaw nad mnoſtwem zloſcy naſſey. ab=
4:
ocyem glos brata naſſego Ieſuſa wola do cyeb=
5:
ye ſkrziza otoc yeſt ktori wyſy przed tobᾳ nakrzi
6:
zu mowyα wyſy. bo przeſſle rzeczi yako ij nynyey
7:
ſſe przed tobᾳ ſᾳ wezrziſſ panye na oblycze kri=
8:
ſta twego yen tobye alyſſ doſmyerccy ſtal ſyᾳ po=
9:
ſluſſen. A nyechay nyeodſtᾳpuyᾳ nawyeky od o
10:
czu twogych. blyzni yego abi pamyαtal yakyes
11:
doſic vczinyenye odnyego wzyᾳl za grzechi naſſe
12:
obi myli panye polozil nawagα grzechi naſſe. kt
13:
orimyſmi gnyew twoy zaſluzily s yedney ſtro=
14:
ni a mαkα ktorᾳ cyrpyal za nas nyewynni ſin tw
15:
oy ſdrugiey ſtroni owſſeyky waznyeyſſac to bαdz
16:
ye ij wyαcey godna abi dlya yey wilyal myloſyerdzye
17:
ſwoye nanas nyzly oni zloſcy naſſe przekto=
18:
rebi zatrzimal myloſyerdzya ſwoye wgnyewye t
19:
wogym. O myli panye ſwyαti oycze yuſſcy ſyα
20:
nyeokazα przed oblycznoſcyᾳ twoyᾳ prozni. bo=
21:
cyem co kolwyek ſin twoy gdi tu naſwyecye bil
22:
dzyalal zamyᾳ dzyalal a cokolwyek ſprawyl mny
23:
e ſprawyl. bo on nyc zlego nyeuczinyl a nyc do=
24:
brego nyeopuſcyl. Przetoſſ proſſα yego poſluſ=
25:
ſenſtwo nyechay wimowy nyepoſluſſnoſc moyα
26:
yego pokora picha moya yego cyrplywoſc gnye
27:
w moy yego wſcyαglywoſc ſbitek moy yego laſ=
28:
kᾳwoſc zloſc moya yego doſkonaloſc nyedoſta=


strona: 23v

1:
tek moy. Na przecyw ſmyercy ktorαm zaſluzil k
2:
ladα ſmyerc yeo. mαky mnye powynne yeo. ſmy=
3:
ercyᾳ odkupuyα Znam yzem nyeczinyl godney
4:
pokuti anym za ſwe wyni doſyc vdzyelal a wſſa=
5:
koſſ wzdi wynyen nyebαdα Ieſus zamya wſſit=
6:
ko wipelnyl. Myalcyem yα barzo ſyα ſmαcyc po
7:
kutuyᾳc. alye duſſa yego zamyα ſmαtna bila aly
8:
ſſ do ſmyercy. Myalemſyα wyαcey modlyc. alye
9:
on zamyα konayᾳc dluo ſy modlyl a potem kr=
10:
wawim opliwal. myal cyem ſyα ya polyepſſic do
11:
brze czinyᾳc alye ieſus doſic vczinyl vmarwſſi za
12:
myα. A tak yeſtlym ya zaſlugamy mimy ſbawyo
13:
n bic nye godzyen. awſſakoſſ yzemſyα czlonkyem
14:
Ieſuſowim przes wyαrα ſtal odnyeo dalyey od=
15:
dzyelyon bic nyemoga yego wyarα ij laſkᾳ vtw=
16:
yerdzoni. doſtoyni yuſſ nyeprzes myα alye przes
17:
laſkα panſkᾳ mam znadzyeyα yz mogα bic ſbawy
18:
on. Otoc rzecznyk moy vcyebye boze oycże oto
19:
byſkup nawiſſſſi yen cudzey krwye ku ocziſcya=
20:
nyu nyepotrzebuye bo ſwᾳ tako yaſnye yeſt vru
21:
myenyon. oto obyata ſwyαta dobrze lyuba doſ=
22:
konala w wony ſlotkoſcy. Oto baranek nyezma
23:
zani ktori przed ſtrzgacimy ſyα zamylknᾳl abo
24:
cyem polyczky vbyl plyunamy zmazan lyanym
25:
ſromocon vſt ſwoych nyeotworzil Oto yen grze
26:
chu nyeuczinyl grechi moye podyᾳl ij nyemoci
27:
moye ſwoyᾳ ſynoſcyᾳ vſdrowyl. Weſrzi na mylo
28:
ſcywſſi oycze na laſkawſſego ſina twego tak nye=