[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Marszałek
rok wydania:   1585strona: 153

Márſzałek153.
1:
MARSZALEK
2:
IANA KOCHANOWSKIEGO

3:
grafika
4:
O
Dpuść prze Bóg Márſzałku: á ſwégo vrzędu
5:
Nie rośćiągay nádemną/ dla moiégo błędu.
6:
Nie śmiéchem ći to czynię/ ze ſye nie vkażę
7:
Ták długo: bo ia ſobie wielce ćiebie ważę.
8:
Ale mniémaſz podobno/ żeby tylko rymy
9:
Poétowie tworzyli? nie wiérz temu: y my
10:
Królá muśiém obiéráć/ y my roſkázowáć/
11:
Y my ná okázyą muśim ſye gotowáć.
12:
Muśim? czy rádźi czynim? tuſzę rychléy temu
13:
Vwierzyſz/ że to człowiek przyrodzeniu ſwemu
14:
Nie czyni k wóli: ále powodźią porwány
15:
Płynie/ tám gdźie go nioſą pieniſté báłwány.
16:
Co drugiégo? dóm trzyma/ y chwile dźiśieyſzé/
17:
Zwłaſczá/ że nie żołędźiem/ iáko to dawnieyſzé
VLátástrona: 154

154.Iáná Kochánowſkiégo.
1:
Látá nioſły: ále dźiś chlebem żywi ludźie/
2:
Który porządnie komu przychodzi/ nie w trudźie.
3:
A mnie więc/ który k ſtołu nie vmiém błáznowáć/
4:
Ani wydąwſzy co raz gęby nádſtáwowáć:
5:
Potrzebá kłoſy zbiéráć/ niechcęli náuki
6:
Vczyć ſye ſobie trudnéy dla obrocznéy ſztuki.
7:
A tym podobno więcéy/ że ſye tego biorę
8:
Pátrzyć/ zkąd bym miéć mogł w ſwéy chudobie podpo=
:
(rę.
9:
Z czego iáko rozumiem poczet muſzę czynić.
10:
Bo w téy mierze móy rozum ludźie będą winić.
11:
Ale Bóg/ iáko wſzytko poſtánowił bácznie/
12:
Ták y w tym ſwoię mądrość okázuie znácznie:
13:
Ze w ludzkie głowy wlepił rózné obyczáie:
14:
Ten to lubi/ á ow záś indźiéy ſye podáie.
15:
Bo byſmy byli wſzyſcy ná pieniądze chćiwi
16:
Albo wſzyſcy waleczni/ álbo y myśliwi:
17:
Iáka ćiżbá/ iákiéby mordy być muśiáły?
18:
Ták dźiś źle/ choć ſye ludzkie myśli roſtrzéláły.
19:
Przeto/ iákom powiedźiał/ mądrze to Bóg ſpráwił/
20:
Kiedy ludźi róznémi ſpráwámi zábáwił.
21:
Ten ſtworzywſzy część ludźi chćiwych ná pieniądze/
22:
Mnie/ zá co mu dźiękuię/ ſtworzył bez téy żądze.
23:
Ani ia dbam o pompę/ áni o Infuły/
24:
Vczćiwé wychowánié/ to moie tytuły.
25:
Więc kto będźie chćiw ná groſz/ y złoto miłował/
26:
Ten będźie moiéy rádźie wielce ſye dźiwował:
27:
Nie wiedząc/ żem ia z inſzéy gliny vlepiony:
28:
Ia miernością: á ón ſnać żądzą przeſádzony.
29:
A bych ći miał wyliczáć y głębſzé przyczyny/
30:
Czemu imo ſye puſczam wielkié dźieśięćiny:
31:
Piérwéy by w morzu zágáſł krąg lotnégo ſłońcá/
32:
Niżbych ia w ſwéy powieśći przebił ſye do końcá.
To tylkostrona: 155

Zgodá.155.
1:
To tylko krótko powiém: dochody ſczupleyſzé:
2:
Ale myśl beſpiecznieyſza: y ſerce wolnieyſzé.
3:
Tylko/ iáko ktoś mówi/ nie trzebá ſye zbrániáć
4:
Pługu iąć czáſem/ álbo y woły pogániáć.
5:
Nie lenić ſye do domu niéść iágnięćiá w łónie/
6:
Albo ieſli máć kózki odbieży ná ſtronie.
7:
Ták Poétá móy ſpiéwa: á znam y po rymie/
8:
Ze ſam roli nie orał/ áni śiadał w dymie.
9:
Ale żywot ſpokoyny y miárę miłował/
10:
W czym bym go rad/ iáko y w rymie náſzládował.
11:
Tym wiérſzem/ cny Márſzałku/ chćiałem ſye v ćiebie
12:
Obmówić: á ty téż méy rozumiéy potrzebie.
13:
Myśl moiá záwżdy z tobą. á to maſz rym ktemu/
14:
Który ia myślę podáć wiekowi przyſzłemu
15:
Zá ſwóy właśćiwy wyraz/ zkąd mam być żnáiomy/
16:
Iáko mi Muza tuſzy/ choć w twarz nieznáiomy.
17:
grafika