[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Żywot Jozefa z pokolenia żydowskiego syna Jakobowego
rok wydania:   1545strona: kt

1:
Zywot Ioze/
2:
pha z pokolenia żydow
3:
skiego ſina Iakobo=
4:
wego rozdzielony w
5:
rozmowach perſen/
6:
ktory w ſobie wiele
7:
cznot y dobrych
8:
obyczaiow ża=
9:
myka.


strona: Av

1:
grafika


strona: A2

1:
Ku naiaſnieyſzey Kxię/
2:
żnie Izabelli Krolewnie Pol=
3:
skiey/ na ten cżas Krolowey Węgier=
4:
skiey y Cżeskiey/ krotka przemowa.

5:
W
Laſnie mi ſie iſcie zda
6:
ło/ a z wiela przycżin
7:
Naiaſnieyſza á miło
8:
ſćiwa Krolowa thy
9:
kxiąski W K M przi
10:
piſáć a przywłaſzcżyć
11:
w kthorych w nieſzcżęſciu ſthałoſcz/ á w
12:
przygodach cznota (ktora ieſt naſlache
13:
tnieyſzy klenot) ieſt wypiſana/ onego od
14:
Boga przeyrzanego w ſtharym zakonie
15:
Iożepha/ ktora mu ſie potym na wielką
16:
podćiwoſcż/ y na wielką pociechę ieſth
17:
obroćiła/ żwłaſzcza iz też na stan W K
18:
M ſzcżęſliwyh y ſprzećiwnych rżeci wie
19:
lekroć przypadło/ Abowiem będąc w wie
20:
likiey roskoſzy/ a w wielikiem kochaniu/
21:
w przyrodzonym Polskim Kroleſthwie
22:
ſwoim/ Przyſłas potym W K M w
23:
młodoſći ſwoiey w rozlicżne przygody
24:
a fraſunki/ á wſzędy żachowywaiącz w
25:
wielkiey poczćiwoſći ſlawną powagę ſta
A2strona: A2v

1:
nu ſwego Krolewskiego/ cżo iako onemu
2:
Iozephowi iego poważne a cznothliwe
3:
żachowanie na wielką radoſc a na wiel
4:
ką poczćiwoſcż wyſzło/ ſnadz thakież pan
5:
Bog ſtan W K M y ſlawę/ choynie
6:
powiſſzacz a rozmazać będzie racżył/ ie=
7:
ſli iemu vpełną wiarę chowaiąc/ dufać
8:
a porucżać ſie będzieſz. A to theż k temu/
9:
aby W K M znała życżliwe k ſobie
10:
przyrodzone Polaki ſwoie a wierne p[o]d
11:
dane wſzego narodu W K M. Przy=
12:
thym day pan Bog W K M mnożył
13:
ſzcżęſliwie wſzego dobra rożmnoże
14:
nie na długie cżaſi. Nazaiutrz
15:
po ſwiętym Macieiu
16:
1 5 4 5.
17:
grafika


strona: A3

1:
Argument to ieſt położenie tey
2:
ſprawy ktora ſie żamyka w
3:
tych kxiąſzkach.
Dobrze ſie
cżudzemi
ſzkodami
prżeſtrze=
gać

4:
K
To chcze prżecżyſc wſzak niewadźy
5:
Bo więcz ludźie barżo radzy
6:
Z czudżych ſie ſzkod naprawuią
7:
A cżo gorſze odmietuią
8:
A gdzie czo lepſzego znaią
9:
Przy tym radſzey żoſtawaią.
10:
Sprawa ieſt tych kxiążek małych
11:
Czo ieſt napiſano na nich
12:
Cznota z niecznotą woiuie
13:
Tym ſie kſtałtem to ſprawuie
14:
Iożeph z rodu żydowskiego
15:
Sin Iakoba cżłeka cznego
16:
Prze żazdroſcz od właſney braciey
17:
Był przedan do ziemie czudżey
18:
Potym iego pan w Egipcie
19:
Znaiącz w nim cznoty obphicie
20:
Wielką gi był łaską przijął
21:
A prawie y ża ſina wziął
22:
Będącz więzniem pana ſwego
23:
Przyſzedł w taką łaskę iego
24:
Ze mu ſie tak był przyucżył
25:
Iż mu wſzytek dom porucżył
26:
On mu iſcie w tym ſtałe trphal
27:
Y wielki żisk pan z tego miał
A 3strona: A3v

1:
Bo prżez pilne ſprawy iego
2:
Wiele mu roſlo dobrego
Czart prez
białą gło=
wę wiele
złego ſpra=
wi

3:
Czart iż zle iuż o nim thuſzył
4:
Potym panią w ſercze ruſzył
5:
Aby gi żwiodł z oney cznoty
6:
A w wiodł w roſpac przeż klopoty
7:
Bo to ſtare ſidło iego
8:
Tym ſnadz vłowi każdego
9:
Pani go dziwnie zwodzyła
10:
Z tey ſtałoſći czo w nim była
11:
Nić go ta rzecz nie ruſzyła
12:
Zawzdy cznota ſpelna była
Vporny
ſzuka cża
ſu

13:
Potym go prawie doznała
14:
Iż go namowić niemiała
15:
Pełniącz ſwoie przyrodżenie
16:
Bo więcz vporne ſtrwożenie
17:
Gdy nie może po myſli mieć
18:
Szuka iakoby ſie pomſćić
19:
Wnet nań gwałtu żawołała
20:
Panu ż płaczem powiedziała
21:
Iż przeż ſwoię vporną złoſcż
22:
Targnął ſie na iey pocćiwoſcz
23:
Tu więcz naydzieſz ſprawę iego
24:
Y iako Bog cżnotliwego
Cznotha
zawżdy
na dobre
wynidzie

25:
Acz go skarze na cżym mało
26:
Będzie po tym ża to ſtało
27:
Bo to ſowicie nagradza
28:
Gdy kto ſwey cznoty nie zdradza


strona: A4

1:
Bo potym w wielkiey żacznoſći
2:
Vżył żywota w radoſći
3:
Na dworze Faraonowym
4:
Iż był prawie panem owym
5:
Czo wſzytkim kroleſtwem władał
6:
Wielkie ſtany w ſwey moći miał
7:
Przecćiſz nie maſzli czo cżynić
8:
A za rażem nie racz winić
9:
Ieſtlić by ſie czo nie zdało
10:
Vżyw w tym rożumu mało
11:
Wſzak ſie żaden nie vrodzył
12:
Aby wſzytkim w myſl vgodzył
13:
Przijmi ża dobre
14:
grafika


strona: A4v

1:
Oſſoby thy ſą khtore z ſobą
2:
rozmawaią

3:
Iozeph młodzieniecz
4:
Iakob ociecz Iozephow
5:
Rachel mathka
6:
Ruben ſtarſzy brat
7:
Iudas młodſzy brat
8:
Corobon kupiecz Izmaelita
9:
Potyfar pan czo gi był kupieł
10:
Magon hausknecht potifarow
11:
Zephira żona Potifarowa
12:
Achiża panna ſlużebna
13:
Ceklarze
14:
Gullofer więzień potifarow
15:
Hano podcżaſzy
16:
Zophar piekarz
17:
Pharaon Krol
18:
Oſthathka ſie cztącz domyſlay.
19:
Rozmowcze pirwſzey ſprawy
20:
Iacob/ Rachel/ Iozeph/ Iudas/
21:
Ruben/ Corobon/strona: A5

1:
Iakob dziękuie panu Bogu ża
2:
rozlicżne błogoſławieńſtwa kthore nad
3:
nim okażać racżył. A to ieſt pirwſza
4:
ſpráwa żywota Iożephowego.

5:
A
Ch wſzechmoczny panie/
6:
dziwnie wſzytko ſprawuieſz
7:
A rozlicżnie ſwoiemi/
8:
dobrodzieyſtwy ſzaphuieſz
9:
Iako y mnię dzys racżyſz/
10:
chować w mey ſtaroſći
11:
Y gdzież ia to żaſłuzę/
12:
twey ſwiętey miloſći
13:
Opatrzywſzy iuż moy ſtan/
14:
w niemałey żacznoſći
15:
Dałes doſzyć wſzytkiego/
16:
w wielkiey obphitoſći
17:
Dałes dziatki pocćiwe/
18:
ku moiey radoſći
19:
Wywodzącz mię wielekroć/
20:
z rozlicznyzh trudnoſći
Nie prze=
płaczone
dobrodziei
ſtwa pań=
ſkie=

21:
Niech że tobie ze wſzego/
22:
cżeſcz y chwała będzie
23:
Bo ią muſzę wyſlawiać/
24:
na wſzytek ſwiat wſzędzie
25:
Bo ſnadz duſza czos mi dał.
26:
y to moie ciało
A 5strona: A5v

1:
Za twoie dobrodzieyſtwo/
2:
nigdyby nie ſtało
3:
Ktore hoynie każdemu/
4:
z łasky ſwey ſzafuieſz
5:
A dzywne miłoſierdzie/
6:
wſzytkim okazuieſz
7:
Bos rozliczne hoynoſći/
8:
rozlicżnie wſzem ſprawił
9:
A ſobies iedno chwałę/
10:
od wſzytkich żoſtawił.
11:
Rachel takież żona iego dzięku
12:
ie przypominaiącz też y dziatki ſwoie

13:
Y iać bych też thak mogła rżec
14:
Dzywnie mię ten pan racży ſtrzedz
15:
A z kłopotow rozmagitych
16:
Doſić radoſći obfitych
17:
Kiedy patrzę na twe dziatki
18:
Ony ſtoią iako kwiatki
19:
Iuż więcz wſzytkiego przepomnię
20:
Czo ſie pirwey działo o mnię
21:
Zwłaſzcza Iozeph dźiecię twoie
22:
Dziwnie cieſzy ſercze moie
23:
Bo ta ſlachetna vroda
24:
Prawie ſtworzona od Boga cdn.
25:
Prawe kxiążę między tymi
26:
Naſzemi dzieczmi drugiemi


strona: A6

1:
Racżyſz nas w n im cieſzyć panie
2:
Gdyż to ieſt naſze kochanie.
3:
Iożeph dziękuie matcze ża bło=
4:
goſlawieńſtwo

5:
Ieſliże czo pomnię bacżyſz/
6:
ma łaſzkawa pani
Za cznota
mi łaska
pańska

7:
Wſzytkoć ſie to ſnadz ſtało/
8:
ża twemi cznotami
9:
Ktores ty panu Bogu/
10:
z młodoſći chowała
11:
Teżeſz od niego hoyne/
12:
vpominki brała
13:
Bo iſcie then pan wſzytkiem/
14:
dzywnie ſlużbę płaći
15:
A kto mu ſtały w wierze/
16:
nikt na tym nie traći
17:
Alem dżys dżywny ſen miał/
18:
czom tey noci widział
19:
A iam z bracią na polu/
20:
iekies ſnopki ſtawiał
21:
Wſtawſzy z ziemie moy ſnopek/
22:
gdychmy ie ſtawiali
23:
Stanął proſto a drudzy/
24:
przed nim ſie kłaniali.
25:
Rachel Iozephowi ſen
26:
wykłada.strona: A6v

Błogoſla=
wieńſtwo
rodzicow
wiele mo=
że
1:
Ach moy ſinu namileyſzy
2:
Iſcie to ieſt znak nie mnieyſzy
3:
Ku wielkiemu powyſſzeniu
4:
Twemu wſzemu pokoleniu
5:
Bo to iſcie wielkie znamię
6:
Iż tak twoy ſtan ſnadz powſtanie
7:
Iż oćiecz/ bracia y ia mać
8:
Będżemyć ſie wſzytcży kłaniać
9:
Dayżecz pan Bog ſzcżęſcie mnożył
10:
By twoy ſtan tak żaczny był
11:
A my tego docżekali
12:
W radoſći ſie w tym kochali.
13:
Iakob ſle Iozepha do braciey
14:
na pole.

15:
Iuż tho kilka dni themu/
16:
iako nić nie wiemy
17:
Czo ſie dzieie na polu/
18:
theż z drugiemi ſiny
19:
Dobiez miły Iozephie/
20:
a dowiedz ſie thego
21:
Ieſliby im potrżeba/
22:
z domu poſlać cżego
23:
A czo ſie z nimi dzieie/
24:
niechay mi znacz daią
25:
Owcze/ woły y oſly/
26:
iako sie tam maią
27:
Iozeph iuż idzie do bracieystrona: A7

1:
Natychmiaſt panie oycże/
2:
teſzno mię tez było
3:
Ze iuż dawno nicz o nich/
4:
tu nie ſlychać było
5:
Proſto do nich pobieżę/
6:
wſzytko ine minę
7:
A powim ći dali Bog/
8:
weſołą nowinę.
9:
Iudas brat młodſzy vyrza=
10:
wſzy Iozepha groźi
Zazdroſć
wielka
wada

11:
Onos ći on krolewić
12:
czo go matka pieſći
13:
Nalepiey by aby tu/
14:
zginął wnet beż wieſći
15:
Bocz oni thak mnimaią/
16:
bychmy im nie dzieći
17:
Iedno ten łotrzyk v nich/
18:
ſam na wſzytkiey pieczy
19:
Ieſzcze ſobie nad zwycżay/
20:
dzywne ſny wymyſla
21:
A matka mu żegnaiącz/
22:
wſzytko po łbie kryſla
23:
Winſzuiącz mu nad nami/
24:
wirzchnoſcz panowania
25:
Nie doczeka dali Bog/
26:
naſzego kłaniania.


strona: A7v

1:
Ruben brat ſtarſzy rozradza/
2:
aby go nie traćili

3:
O nie daytego Boże/
4:
by krew brata mego
5:
Miała mnię gdy pokropić/
6:
y tak wiele złego cdn.
7:
Lecz gdy thak iuż chczecie mieć/
8:
iz go ſtraćić mamy
9:
Thak na ſię niewinney krwi/
10:
wzdy wołac nie damy
11:
W puſczmyſz go wonę ſtudnią/
12:
czo tu wleſie ſtoi
13:
A niechay ſie nie mnożą/
14:
ty plotki czo ſtroi
15:
Iozeph bracią wita na pole
16:
przyſzedſzy

17:
Zdarz wam pan Bog ſzcżęſny cżas/
18:
braćiſzkowie mili
19:
Wſzytkiſcie nas tam doma.
20:
barżo żaſmućili
21:
Iż o was iuż kilka dni.
22:
nicż ſlyſzeć nie było
23:
Barzo ſmętnemu oyczu/
24:
to było nie miło
25:
Aż mię tu dowas skokiem/
26:
czo rychley wyprawił
27:
Bych go o waſzym zdrowiu/
28:
czo na pewniey ſprawił.


strona: A8

1:
Iozepha w ſtudnią bracia
2:
w puſćili

3:
Witayże żaczne kxiążę/
4:
y ſlawny proroku
5:
A ſnadz iuż nie docżekaſz/
6:
tu onego roku
7:
Kiedychmy ſie przed tobą/
8:
wſzytczi klaniac mieli
9:
Boch my to z onych ſnopkow/
10:
tak wyrożumieli
11:
Iuż tam w ſtudni racz ſiedzieć
12:
gdyć ſie tak trefiło
13:
A tam lepiey z rozumieſz/
14:
czocz ſie będzie ſniło.
15:
Ruben lituie Iozepha iuż w
16:
ſtudnią wſadzonego

17:
Ach nie mogęć wyćirpieć/
18:
gryzie mię ſummnienie
19:
Zem podnioſl ſrogą rękę/
20:
na ſwe pokolenie
Zle y opce
go zdra=
dzyć

21:
A pan Bog to nam ſrodze/
22:
yż obcżem żakażał
23:
Aby zadny czudzą krwią/
24:
ſwoych rąk nie mażał
25:
Acż będą ręcze prozne/
26:
nie winney krwie iego


strona: A8v

1:
Ale ſmierći przyczyńcza/
2:
y zdraycza oycza ſwego
3:
Ano to ieſt wielki wſtyd/
4:
kto zdradzy obczego
5:
A tak proſzę y prze Bog/
6:
poniechaymy tego.
7:
Iudas radzy aby gi przedali

8:
Iuż ſie prozno rozmyſlać/
9:
boć to o nas idzie
10:
Boć nam iednak iuż przedſię/
11:
to na złe wynidzie
12:
Kiedy powie przed oyczem/
13:
iż był wſtudnią wſadzon
14:
Odrzeczeć ſie nas wiecżnie/
15:
bo iuż iednak zdradżon
16:
Ale nie chczemyli dacz/
17:
tey ſmierći przycżyny
18:
Przedaymyż go daleko/
19:
gdzie w czudze krainy
20:
A ſuknią baranią krwią/
21:
iego pokropiemy
22:
A iż zwierzę ziadło/
23:
przed oyczem powiemy
24:
Owoſći prawie k rzecży/
25:
czos idą za kupci
26:
Snadz Izmaelići/
27:
a to ſilni głupci


strona: B

1:
Czi go nam barzo radzy/
2:
żapłaczą ſowito
3:
Niechayz tam prorokuie/
4:
baday gy żabito
5:
Iudas kupczow woła

6:
Hey hey ty dobry mężu/
7:
poſtoy mało żnami
8:
Widzę iżes ż daleka.
9:
z ſwoiemi kupiami
10:
Niechciał bys v nas kupić/
11:
chłopiątka pięknego
12:
A iuż ći go przedamy/
13:
za więznia wiecżnego
14:
Nacięzey ći ſnadz będzie/
15:
tu ż nim z granicz wyniſc
16:
A potym iuż z nim cżo chczeſz/
17:
tam możeſz vcżynic.
18:
Corobon izmaelita targuie Io
19:
zepha

20:
Barżo to rad vcżynię/ iedno go vkazcie
21:
Ieſtli czo oſobnego/
22:
pieniądżmi odwaſcie
23:
Bo chociać go ia teraż/
24:
wam droo zapłaczę
25:
Przedſięć ia iednak na tym/
26:
w ſwey ziemi nie ſtraczę.
Bstrona: Bv

1:
Bracia oddaią Iożepha
2:
kupcżowi

3:
Owoſz gi maſz alecz ſie/
4:
teraż skażił w nędzy
5:
Lecz chcżeſli nam dwadzieſcia/
6:
dać ſrebrnych pieniędzy
7:
Wezmiſz go iuż tam wiecżnie/
8:
a choway gi ſobie
9:
Tak iako ſie nalepiey/
10:
będzie zdalo tobie
11:
Corobon placi Iozepha

12:
Owoſz macie pieniądże/
13:
a czo ſie targować
14:
Zaſz go też przy ſobie/
15:
będę długo chować
16:
Bo to wnet v mnię kupi/
17:
tam kto żaczny ſobie
18:
Ale mu ſnadz zal od was/
19:
bo ſie w glowę skrobie
20:
Iozeph narzekaiącz bracią
21:
żegna

22:
Y czożem wam wzdy winien
23:
moi braćiſzkowie
24:
Czożeſcie vpatrzyli/
25:
na tey nędzney głowie


strona: B2

1:
Dzywney pomſty nademną/
2:
rożlicznie ſzukacie
3:
Z kąd że wzdy tak okrutne/
4:
przyrodzenie macie
5:
Widżę żeſcie ſie na me/
6:
gardło naſadzili
7:
Gdyſcie mię pirwey w ſtudnią/
8:
okrutną wſadzili
9:
Teraż mię iuż nędznika/
10:
przedaiecie marnie
11:
Snadz ſie ze wſząd nieſzcżęſcie/
12:
około mnię garnie
13:
Czoż wam ta nędzna mucha/
14:
na ſwiecie wadzyła
15:
Na czym że was ktorego/
16:
wzdy kiedy żdradzyła
Bog nie
rad widzi
krzywdy

17:
Rozmyſlcie ſie wzdy na to/
18:
że Bog ſprawiedliwy
19:
Nie rad patrzy na krzywdę/
20:
wie to każdy żywy
21:
Bo dzywnie ten ſwe ſprawy/
22:
na thym ſwiecie rządzy
23:
Każde ludżkie mnimanie/
24:
żawżdy opak ſądzy
25:
Czo ſobie dobrze tuſzą/
26:
ſmieie ſie on z tego
27:
A wielekroć z łaski ſwey/
28:
wſomaga nędznego
B 2strona: B2v

1:
Owa iſcie y mnię też
2:
nędznika wſpomoże
3:
A z was nie wiem czo ſobie
4:
też ktory pomoże
5:
Zeſcie wzięli nędzny płat/
6:
ża mię niewinnego
7:
Przydźie ten cżas ze y wam/
8:
będzie lito tego
9:
Ale widzę że ſie iuż/
10:
inak nie może ſtać
Cięſzka
rzecż ſwo
bodę ſtra=
ćić

11:
Płacżą oczy ſercze drzy/
12:
cięſzko mi ſie roſtać
13:
Z przyacioły z oycżyzną/
14:
y z miełą ſwobodą
15:
Bo ſroga rzecż kogo z niey
16:
poniewoli wiodą
17:
A tak iuż panu Bogu/
18:
nedzęſwą porucżam/
19:
A iż tak iuż być muſi/
20:
żałoſnie was żegnam.
21:
Ruben żałuie czo ſie ſtało

22:
Ach iakoż to nam przydzie/
23:
pſiną ocży żakryć
24:
Gdy będźiem na ſrogi płacż
25:
oycza ſwego patrzyć
26:
Ale wzdy podźmy k niemu/
27:
chociaſmy zbroili


strona: B3

1:
Bo ten iſcie z załoſći/
2:
vmrze w krotkiey chwili.
3:
Iudas radzy aby ſzli ku oyczu

4:
A czoſz czynić iuż ći ſie/
5:
acz nie dobrze ſtało
6:
Y ſamemuć mi ſie iuż/
7:
w głowie pomieſzało
8:
Poday wzdy tę ſukienkę/
9:
iz ią krwią pokropię
10:
A lboć nam cżart nagodzył/
11:
to nieſzcżęſne chłopię
12:
Idzyſz ty Ruben naprzod/
13:
tobieć wżdy vwierzy
14:
Ach gorskiſz mu będzie kęs/
15:
w dziſieyſzey wiecżerzy
16:
A czoſz nieboga matká/
17:
tey iuż vmrzeć pewno
18:
Skoro vyrzy ſukienkę/
19:
padnie iako drewno.
20:
Ruben mowi ku Iakobowi

21:
Zdarz panie oycże pan Bog/
22:
dobry wieczor tobie
23:
Iakoſz ſie wzdy racżyſz mieć/
24:
po ſwoiey chorobie
25:
Bowiem my ſie naywięczey/
26:
tym iedno cieſzemy
27:
Kiedy na cię zdrowego/
28:
á cżęſto patrzemy
B 3strona: B3v

1:
Iakob ſie pyta po Iożephie

2:
Iuż dobrze chwała Bogu/
3:
gdy was zdrowe widżę
4:
A Iozeph moie dziecię/
5:
z kim to na żad idzie
6:
A cżemu to nie przyſzedł/
7:
tu poſpołu zwami
8:
Porwono wſzemu złemu/
9:
bydło y z owczami
10:
Ieſtliżeſcie dla tego/
11:
dziecię żoſtawili
12:
Nadobnieſcie ty rzecży/ iſcie roſprawili
13:
Ruben cieſzy oycza

14:
Nie troſzcz ſie miły panie/
15:
będzeć y dziecię wcżas
16:
Wſzakciechmy wſzytko dzieći/
17:
czo kolwiek ieſt tu nas
18:
Ieſzczeć nas ſzeſcz chocz by też/
19:
drugich nie doſtało
20:
Stanieć pan Bog za ſzkodę/
21:
gdy nas thak nie mało
22:
Iakob ſie lękł

23:
Ach nie ſtotys tocz iakos/
24:
ſnadz rzecżą mylicie
25:
Prze miły Bog cżemus mi/
26:
prawdy nie powiecie


strona: B4

1:
Albo ſie rożraziło/ albo rozniemogło
2:
Albo mu ſie czo złego/
3:
tam potrefić mogło
4:
Ocży mi cżemus płaczą/
5:
a drzy wſzytko ciało
6:
Sercze w iakies żałoſći
7:
iuż prawie ſtruchlało
8:
Ruben cieſzy oycza

9:
O moy namileyſzy oycże/
10:
pomni iżes cżłowiek
11:
Rożwaſz iż tu na ſwiecie/
12:
krotki każdemu wiek
Wſzytko
rowno v
pana Bo=
ga

13:
Wſzytko pan Bog chcze chować/
14:
w iednoſtayney mierze
15:
Tak ſtare iako młode
16:
wſzytko rowno bierze
17:
A ſnadz błogoſlawiony/
18:
kogo wniewinnoſći
19:
Tu na ſwiecie żaſtawſzy/
20:
wezmie k ſwey radoſći
21:
A kogo też żywego/ na ſwiecie fraſuie
22:
Wielką mu potym tego/
23:
łaską nadſtawuie
24:
Pamiętayże też na to/
25:
iż ten pan Bog zywy
26:
Nie rad żadnego widzy/
27:
kto mu ſie ſprzećiwi
B 4strona: B4v

1:
Nie fraſuy że ſwych cżaſow/
2:
a bądz dobrey myſli
3:
Ieden ći nicz wzdyć nas ſzeſcz
4:
zdrowo k tobie przyſli
5:
Rachel żałobliwa narzeka
6:
vſlyſzawſzy to

7:
Ach nieſtotys mnię nędźnici
8:
Poglądaiąć na ſię wſzytci
9:
Iuż mnię moie ſerce tuſzy
10:
Nie długo być żemną duſzy
11:
Iuż moie ocży biegaią
12:
Snadz krwawe łży wylewaią
13:
Podobno ſię vſpadaią
14:
Iożepha nie oglądaią
15:
Ach me namileyſze dziecię
16:
Y cżemuſz mi nie powiecie
17:
Zywoli wzdy ci vmarło
18:
Iuż bych ſnadz y moie garło
19:
Bieżącż go ſzukáć wazyła
20:
By wiadomoſcż iako była
21:
Iudas cieſzy Rachel
Stałoſć w
przećiwno
ſciach

22:
Prze Bog pomni ty ſlowa/
23:
ktore Ruben mowił
24:
Prawieć by nas na lepie/
25:
tak pan Bog połowił
26:
Kiedybychmy z załoſći/
27:
ieſzcże mieli zdychać


strona: B5

1:
Zwłaſzcża gdy ie on na nas/
2:
ſam racży przepuſzcżać
3:
Nie odſtępuy proſzę cie/ od ſweo bacżenia
4:
Wieſz że kazda niewiaſta
5:
mdłego przyrodżenia.
6:
Iakob ſie dowieduie czo wżdy
7:
ſie ſtało

8:
A cżos ſie to wżdy ma dźiać/
9:
czemuſz nie powiecie
10:
Y gdzieſz ſie wzdy podziało.
11:
moie miłe dziecię
12:
Ieſzcże mi ſnadz żałoſći/
13:
więczey przyſparzacie
14:
A prawie mię chczącz żywo/
15:
ſami vmarzacie.
16:
Ruben powiada iż gi zwierzę
17:
ziadło

18:
Iedno ſie pomni oycże/
19:
a nicz ſie nie lękay
20:
Panu Bogu w opiekę/
21:
iuż wſzytko porucżay
22:
Kiedys go do nas poſlał.
23:
nichmy go widali
24:
Lecz gdy nam powiedziano/
25:
wſzędychmy ſzukali
26:
Nalezlichmy to mieſtcze/
27:
gdzie go zwierzę ziadło
B 5strona: B5v

1:
Nie ſlachetne ſtworzeni
2:
boday ſie żapadło
3:
Owo ieſt y ſukienka/ rozdrapana iego
4:
A wſzytka krwią skropiona/
5:
żal ſie Boże tego
6:
A o nim ani znaku/
7:
Kędy ſie ſam podział
8:
Panie Boże tey naſzey/
9:
prżygody ſie pożal.
10:
Iakob żałoſciwie narzeka

11:
Ach nieſtotys dawno to/
12:
moie ſercze żgadło
13:
Niewiem ieſtli z załoſći
14:
tam ſie nie roſpadło
15:
Ach moy Boże tocies mię/
16:
pokarał nędznego
17:
Ze ſnadz w płaczu dokonam/
18:
żywota ſwoiego
19:
Snadz iuż łzami wypłyną/
20:
moie ſmutne ocży
21:
Sercże ſie ſtrachem trzęſie/
22:
dobrze nie wyskocży
23:
O nie ſlachetne zwierzę/
24:
czożes to ſprawiło
25:
Zes mię miłego ſina/
26:
tak marnie zbawiło
27:
Ach moia miła Ráchel/
28:
pomni ſie ty ale


strona: B6

1:
Bocz wemnię mego zdrowia/
2:
iuż barżo o male.
3:
Rachel mathki/ ſmętne narze=
4:
kanie

5:
O iakos ſie ia mam pomnić
6:
Y ktoſz więtſzą żałoſcz ma miec
7:
Iuż nie cżuię mamli duſzę
8:
Wſzak ledwie ſie ſama ruſzę
9:
Ach moie ſmutne odzienie
10:
Gdzie ieſt moie vcieſzenie
11:
Iedno widzę kęs krwie iego
12:
Marnies ſtraćiło ſamego
13:
Ach moy Boze panie miły
14:
Ieſtłiżes ieſt ſprawiedliwy
15:
Wezmis matkę gdys wźiął ſina
16:
Wſzak tego ſluſzna przycżyna
17:
Sam to miły panie obacż
18:
Lepiey nizli przydę w roſpacż
19:
Boć mię to iſcie nie minie
20:
Iż ſobie czo złe vcżynię.
21:
Ruben vpamiętawa Rachel

22:
Ale czos ſie wzdy ma dźiać/
23:
wzdy na to pomńicie
24:
Iſcie y pana Boga/ na ſię obrazicie
25:
Wſzak wiecie iako to ieſt/
26:
pan Bog na wſzem prawy


strona: B6v

1:
Y ktoſz kiedy obacżył/
2:
iego dziwne ſprawy
Dzywne
Boskie
ſprawy

3:
Owa to on k waſzemu/
4:
ſnadz lepſzemu cżyni/
5:
A wielki to wyſtępek/
6:
kto go więcz w cżym wini
7:
Wielkim to miłoſnikom/
8:
iego ſie przygadza
9:
Aleć to on ſowito/
10:
rad żaſię nagradza
11:
A tak iuż radſzey iemu/
12:
wſzytko porucżaycie
13:
A zdrowie z iego łaską/
14:
ſpołu żachowaycie.
15:
Iacob cieſzy Rachel y ſam
:
(ſiebie

16:
Iuż moia miła Rachel/
17:
acz to ieſt trudna rzecż
18:
By ſie ſercze żałoſći/
19:
iuż tey miało oſtrzedz
20:
Wiem że iuż nama przydzie
21:
tak zeyć z ſwiata tego
22:
Vkraczay kędy możeſz/
23:
wzdy ſmętku ſwoiego
Lekarſtuo
na żałoſć

24:
Bowiem to ieſt nawiętſze
25:
lekarſtwo w załoſći
26:
Poſtanowić ſwoy vmyſł/
27:
w beſpieczney ſtałoſći.


strona: B7

1:
A kiedy ſie ktora rzecż/ niemoże iuż odſtać
2:
Czos działać iedno panu/
3:
ża wſzytko dziękować
4:
Cieſzwa ſie przednieyſzemi/
5:
ſtraſznemi ſzkodami
6:
Y inych wiele żacznych/
7:
ludzy przygodami
8:
Pan Bog ktory dać może
9:
też mu wolno pobrać
10:
Dzywnie on ſwemi skarby/
11:
tu racży ſzafować
12:
A tak iuż iemu wſzytko/ ſtale porucżajwa
13:
Siebie y ſwe żałoſći/
14:
na opiekę daywa
15:
Boć iemu żawżdy łaćżno/
16:
ſmętnego roſmieſzyć
17:
Bo ten vmie żaſmućić/
18:
vmie y pocieſzyć.
19:
Rachel panu Bogu porucża
20:
ſwą żałoſć

21:
Lacznoć tobie żes męſzcżyżna
22:
Aleć mnię ta ſmętna blizna
23:
do ſmierći ſie nie żagoi
24:
Bo ſie barżo w ſerczu broi
25:
Iuż ſie y ocży żaćmiły
26:
A ſnadz przydzie w krotkiey chwili


strona: B7v

1:
Porucżywſzy Bogu ciebie
2:
Szukać ſina y po niebie
3:
A Boże day aby teraż
4:
Wſzak nie dwakroć mrzeć iedno raż
5:
A nizli tak w tym żywocie
6:
Mam mieſzkać w wiecżnym kłopocie
Panu wſzit
ko wolno

7:
Bo bych tu i ſto lat była
8:
Zadrzy wemnię kazda żyła
9:
Gdy wſpomionę dziecię twoie
10:
Tak ieſt ſmę tne ſercze moie
11:
Acż ieſt panu wſzytko wolno
12:
Aleć nas tak skarał ſmolno
13:
A trudnoc mię ma roſſmielić
14:
Chociać vmie ſmętne cieſzyć
15:
Ale ktoż go skarać może
16:
Iuż tak Iakobie nieboże
17:
Ciezwa ſie iako możewa
18:
Aż ſie ſmierći dopłacżewa
Smierć ko
nieć wſzyć
kiemu

19:
Ta iuż wſzytkiego dokona
20:
Bo to iey rzecż przyrodzona
21:
A pan Bog gdyż tak mieć racży
22:
Owa ſie kiedy obacży
23:
Ty czo nas tu żywo gniecie
24:
Nagrodzy na onym ſwiecie
25:
Bo nie wiem by w to vgodzyl
26:
Aby to na tym nagrodzył
27:
Chyba by go znowu skrzeſił
28:
Toż by mię ſmętna roſſmieſzył


strona: B8

1:
Gdyż thak chciał mieć a cżoż mu rzecz
2:
Iedno w tey żałoſći vmrzeć.
3:
Sprawa wthora

4:
Rozmowcze
5:
Potyfar hetman krola Faraona
6:
Corobon Iżmaelita kupieć
7:
Iozeph młodzieniecz

8:
Potyfar iuż w Egipcie vyrza=
9:
wſzy Izmaelity pyta nie maiąli
10:
cżego przedać oſſobnego.

11:
Hey hey poſluchaycie mało
12:
towarzyſze mili
13:
Znać iżeſcie w dalekich
14:
gdzieſz krainach byli
15:
A czoſz tam wżdy nieſiecie
16:
y czoſz z ſobą macie
17:
Owa ſie czo ſpodoba
18:
tedy mi przedacie.
19:
Corobon Izmaelita kupiec

20:
Nie maſz panie zdami ſie
21:
v na nić waskiego
22:
Bo by trzebá na was ſtan
23:
mieć czo oſſobnego


strona: B8v

1:
Ty iedno proſte rzecży
2:
theraz ż ſobą mamy
3:
Ktorych wam ſnadz nie trzeba
4:
wſzak was dobrze znamy
5:
Potyfar vyrzawſzy Iozepha
6:
pyta cżo ieſt

7:
A to czo ża pacholę
8:
na wielbłądzie macie
9:
Znać iz nie z naſzey ziemie
10:
komu ie chowacie
11:
A znać iż to muſi być/
12:
iednak czos dobrego
13:
Bo tho ſtan okażuie/ y oſſoba iego.
14:
Corobon Iożepha chwali

15:
Tuchmy panie na drodze
16:
też tego doſtali
17:
Bog wie zechmy dwadzieſcia
18:
zań ſrebrnikow dali
19:
Ale wierę nam nie żal
20:
nic nakładu tego
21:
Bo iſcie z niego mamy
22:
ſluskę tak pilnego
23:
Iż mało ſami wiemy
24:
tam o ktorey rzecży
25:
Mało on iuż nie wſzytko
26:
tam ma na ſwey pieczy.
27:
Potyfar proſi o Iozephastrona: C

1:
Proſzę was chcieycie mi ſie/
2:
tym chłopczem żachować
3:
A wrychle to poznacie/
4:
iż wam to chczę oddać
5:
A dam wam na nim żisku/
6:
tak wiele pieniędzy
7:
A iſcieć v mnię w żadney/
8:
też nie będzie nędży
9:
A będzieli mi ſie tak/
10:
żachowywał w wierże
11:
Nie żachczeć mu ſie żaſię
12:
rychło do macierze
13:
Izmaelita kupiecz

14:
Panie mychmy też radzy/
15:
iz ſie nam nagodzył
16:
Bowiem ſie nam we wſzytko/
17:
foremnie przygodzył
18:
Ale gdy ſie wam tak zda.
19:
ſobie go wziąć raczcie
20:
A potym też tę naſzę/
21:
nam życzliwoſcz bacżcie.
22:
Potifar dawa pieniądze za
23:
Iozepha

24:
Owos wezmicie pieniądze/
25:
towarzyſze mili
26:
Barzoſcie mi wdźięczną rzecż/
27:
theraż vcżynili
Cstrona: Cv

1:
Y od tey drugiey kupiey/
2:
iuż dam za was myto
3:
A nagrodzy ſie wam to/
4:
odemnię ſowito.
5:
Iuż przedany Iozeph pana
6:
proſi aby był nań łaskaw

7:
Gdyz thak pan Bog racżył mieć/
8:
moy łaskawy panie
9:
Zem żoſtał twoim więzniem/
10:
bądz ze łaskaw na mię
11:
Iſcieć mnię nicz nie zeydze/
12:
na każdey pilnoſći
13:
Iedno mało sfolgować/
14:
racż moiey młodoſći
15:
Ieſtli bys z mey proſtoty/
16:
czo nie kmyſli bacżył
17:
Proſzę abys do cżaſu/
18:
z łaską karać raczył.
19:
Potifar pyta o narod y u Bo/
20:
ga Iozepha.

21:
Z kądes ieſt a ktoregos/
22:
powiedz mi narodu
23:
Albo wzdy też kthoremu/
24:
tam ſlużycie Bogu
25:
Bo więcżey zawżdy muſi/
26:
myſlić o ſwem rodzie
27:
A ſtara ſie aby był/
28:
zawżdy na ſwobodzie.


strona: C2

1:
Iozeph wyſlawia Boga ſwego
2:
y narod

3:
Wieleby mowić o tym/
4:
moy panie łaskawy
5:
Iakiego Boga mamy/
6:
bo dziwne ſprawy iego
7:
Czo ſtworzył niebo zięmię
8:
tegoz my chwalemy
9:
Bo to ieſt Bog nag bogi/
10:
o tym pewnie wiemy
11:
A z rodum żydowskiego/
12:
cznotliwego domu
13:
O ſwoich ia przygodach/
14:
nie powiem nikomu
15:
Bo ſnádz by kto ſluchaiącz/
16:
chciałby o tym ſzydzyc
17:
A ia bych ſie za ſwą krew/
18:
y ſam muſiał wſtydżyc.
19:
Potifar oddawa klucże
20:
Iozephowi.

21:
Niechczę ſia ia nicz pytać/
22:
o twoiey przygodzie
23:
To mi miło iż dobrze/
24:
mowiſz o ſwym bodze
25:
Wyznawaſz tez pocćiwoſcz/
26:
na wſzem domu ſwego
27:
Ia nie tuſzę o tobie/
28:
iſcie iuż nicz złłgo
C 2strona: C2v

1:
Otoż ći iuż oddáwam/
2:
klucże do wſzytkiego
3:
Bądz ze wiernym ſzafarzem/
4:
iuż dobra moiego
5:
A poznamli cie wiernym/
6:
w tych poſlugach moich
7:
Iſcie łaczno nagrodzyſz/
8:
przeſlych przygod ſwoich.
9:
Iozeph ſie byc wiernym
10:
obieczuie

11:
Dali Bog to moy panie/
12:
w krotcże ſie obiawi
13:
Moy Bog ktoremu dufam/
14:
nademną to ſprawi
15:
Choć ſprawy nie doſtanie/
16:
mnię w moiey młodoſći
17:
Lecz zdarzy Bog nie żeydzie/
18:
iſcie na wiernoſći
19:
A ty iako mądry pan/
20:
mnię przepuſcić racżyſz
21:
Gdy ż proſtoty nie ſchući/
22:
czo ku mnię obacżyſz
Bog wię=
cey ſercza
niż vcżyn
kow pa=
trzy

23:
Bo ſnadz y Bog czo nigdy/
24:
w ſwych ſprawach nie błądzi.
25:
Ten więczey złoſćiwam myſl/
26:
niż vcżynki ſądzy.
27:
Iozeph ſwe więzienie panu Bo/
28:
gu porucżastrona: C3

1:
Panie Boże wſzey chwały/
2:
iedyny na niebie
3:
Wiem że gdy kto na pomocz/
4:
wiernie wzywa ciebie
5:
Zadny ſie na twym boſtwie/
6:
nigdy nie omyli
7:
A dozna dzywney łaski/
8:
każdy w krotkiey chwili
Opuſzcże=
ni ſą w o=
piecże v
pana Bo=
ga

9:
Zwłaſzcża w ſwieczkich pomoczach/
10:
czo ſą opuſzcżeni
11:
Ci ſą twoiey opiecze/
12:
wſzythci porucżeni
13:
Nie opuſzcżayże panie/
14:
twey nędzney ſiroty/
15:
A racż kiedy vſmierzycz/
16:
wżdy moie kłopoty
17:
A wſzak twoia cżeſcz chwała/
18:
z tąd nawięczey ſlynie
19:
Iż ten ktoć wiernie dufa/
20:
nigdy nie zaginie.
21:
grafika


strona: C3v

1:
Tu ſie iuz pocznie trzecia
2:
roſprawa iako ſie Zephira Po=
3:
tyfarowa pani rozmiłowa Iozepha cże=
4:
go ſie zwierziła Achizie pannie ſwey/ á
5:
był Magon hausknecht/ kthorego ſie
6:
ſtrzegła/ iako na Iozepha gwałtu
7:
zawołała gdy iey nie chciał ni
8:
nacz pożwolić/ a potym cżo ſie
9:
z nim ſtało cztącz z rożumieſz.

10:
Rozmowcze
11:
Magon/ Zephira/ Achiza/ Iozeph/
12:
Potyfar/ Czeklarze/ Gulofer.

13:
Magon hausknecht ſluga nie=
14:
wolny Potifarow narzeka na niewolą
15:
vmietaiącz/ a pani za drzwami ſlucha

16:
Ach naſz panie wſzechmogąci/
17:
toć ſą dzywne twe ſprawy
18:
A ſzafuieſz ſwe mądroſći/
19:
iſcie iako pan prawy
20:
Rozmaicies wſzytki ſtany/
21:
dzywną ſprawą rozdzielił
22:
By ſie każdy w ſwem vrzędzie/
23:
nacż wyſtawion weſelił


strona: C4

1:
Racżyłes tez mnię nędznika/
2:
niewolnikiem vdziałać
3:
Wſzak że nielża iedno tobie/
4:
ze wſzytkiego dziękować
Proſte ſcie
wdzęczne
v Boga

5:
Abowiem ty kiedy bacżyſz/
6:
prawe ſercze w proſtoſći
7:
Nie zawarłes hoyney ręki/
8:
każdemu ſwey miłoſći
9:
Y mnię ieſzcże gdy obacżyſz/
10:
w tym mym ſtanie wiernego
11:
Nie opuſciſz bo ty bacżyſz/
12:
y w piasku grzebiączego
lepſza cżno
ta we bło=
cie niż nie=
cznota we
złocie

13:
Bo v ciebie wierna cznota/
14:
y błotem prżypluskana
15:
Snadz zacznieyſza niż niecznota/
16:
złotem przychawtowana
17:
Swiatcży prorok o twey łaſcze/
18:
iż ty nigdy wiernemu
19:
Nie dopuſćiſz chleba ſzukać/
20:
ni iego pokoleniu
21:
A tak panie gdyż tak racżyſz/
22:
ia pokornie przymuię
23:
Ten nędzny ſtan od twey łaski/
24:
a wiernieć żań dziękuię
25:
Acz ieſt cięſzko o kłopotu/
26:
każdy w tym muſi vżyć
27:
Gdy kto wiele panow miewa/
28:
a każdemu vſluż yć


strona: C4v

1:
Iuż bym niedbáł by pan fukał/
2:
albo cżeladz przednieyſza
3:
Folgował bych godzącz ſobie
4:
to by ſnadz rzecż namnieyſza
Srogi
gniew
niewieſći

5:
Alem doznał czom też ſlyſzał/
6:
ſroga rzecz gniew niewieſći
7:
Bo iuż tam więcz zawżdy bitwa/
8:
y beż harczu beż wieſći
9:
Bo to iuż gniew ni rożumem/
10:
ani ſlowy odięty
11:
Ten przerazi na wſze strony
12:
idzie z głowy aż w pięty
13:
A ſnadz nie ieſt żadne zwirzę/
14:
tak vporne waſniwe
15:
Iako ſlyſzę białe głowy/
16:
a gdy ktemu pletliwe
17:
Wſzytko chcze mieć/ wſzytko wiedzieć/
18:
czo ſie na ſwiecie tocży
19:
Pilniey ſlucha/ dzywniey myſli/
20:
wſzędy zbiegaią ocży
21:
A inacżey niż ieſt prawda/
22:
kazdą rzecz chcze rozeznać
23:
A ſnadz by ſie tego ſtanu/
24:
by mogło być odżegnać
25:
Iako y ta naſza pani/
26:
y to ſtworzenie dzywne
27:
Wſzytko ſie iey wełbie kręći/
28:
wſzytko iey czos ſprzećiwne


strona: C5

1:
Alboć miłoſcz alboć fraſunk/
2:
czos ſie iey w głowie kręći
3:
Tak ći chodzy by ſzalona/
4:
a prawie bez pamięći
5:
Z oney paniey tak powazney/
6:
że z niey mogli przykład brać
7:
Stała ſie dzys taka plotka/
8:
wſzak zle o tym powiedać
9:
Gdzie dwa mowią podſluchawa/
10:
wſzytko by chciała wiedzieć
11:
Wſzak mię ſtraſzno chociam tu ſam/
12:
mowiącz o tym tu ſiedzieć
13:
A czoſz działać tym ſie w nędzy/
14:
narzekaiącz vcieſzyć
15:
A gdy niemaſz towarzyſza/
16:
więcz ſobie ſam naſmieſzyć
17:
Acż mi lito moiey nędze/
18:
lecz mnię idzie o mało
Gdy pani
wylatuie
pan nieba
cży

19:
Więczey mi zal pana mego/
20:
iż ſie tak nád nim ſtało
21:
Iuż ieſt ludzom z tey przycżyny/
22:
prawie z niego fabuła
23:
Bo tak bywa poſpolicie/
24:
ſtara to wocabuła
25:
Wſzytki ine przypadłoſći/
26:
ludzkie wſzytczy mijaią
27:
A gdzie pani wylatuie/
28:
wſzytczi o tym ſpiewa ią


strona: C5v

1:
Wſzyżczy widza wſzytkiem ſmieſzno/
2:
iedno on ſam nie bacży
3:
A czoſz gdy tak rozmaicie/
4:
pan Bog ſwe karać racży
5:
Zephira zaſlichnąwſzy fuka
6:
na hausknechta

7:
A cżo to łotrze markoczeſz
8:
A o cżo ſie tak kłopoczeſz
9:
A czo tobie trzeba myſlić
10:
Ty ſwe pańſtwow garſc możeſz skrić
11:
Podobnieyby bys był pilen
12:
Czos iako ſluga powinien
13:
Nizlis tu ſiadł na roſprawy
14:
Chociay nie maſz żadney ſprawy
15:
Ale ki go diabeł męczy
16:
Tu ſam iako mucha bęczy
17:
A muſzą być madre rzecży
18:
Czo on teraż ma na piecży.
19:
Magon ſie ſprawuie paniey

20:
lęknąwſzy ſie.
21:
Czoſz to ża dzyw moia pani/
22:
iż kto w nędzy nerzeka
23:
Y nędzna myſz kędy może/
24:
y ta przed nią vcieka
25:
Acż ia będącz wżdy cżłowiekiem/
26:
wżdy rożumnem ſtworzenim
27:
Tym ſie cieſzę iż narzekam/
28:
za mem ſzcżęſcia zborzenim


strona: C6

1:
Ktore mię ſnadz za me złoſći/
2:
tak ze wſząd opuſćiło
3:
Ale gdy tak pan Bog raczy/
4:
ćirpieć mi wſzytko miło
5:
A ſnadz więczey moia pani/
6:
twey zwirzchnoſći przyſtoi
7:
Nie przydawać temu ſtrachu/
8:
kto ſie tak y ſam boi.
9:
Zephira

10:
A o czo ty narzekać maſz
11:
Gdyć czo każą to vdziałaſz
12:
A to twoie wſzytki długi
13:
Abys był pilen poſlugi
14:
Alem cżegos żaſlychnęła
15:
Chociam ż daleka ſtanęła
16:
Iżes tu czos o mnię baiał
17:
A ſnadzies mi z kąta łaiał
18:
Bo tak poſpolita bywa
19:
Gdy kto w ocży niedoſmiewa
20:
Tedy ſie mſći iako może
21:
Ale ſie nie myl nieboże
22:
Bo wieſz ſwowolnego pysku
23:
Bywaią więcz guży w żysku.
24:
Magon sie przedſię ſprawuie

25:
Nie moiey to rożum głowy/
26:
moia łaskawa pani
27:
Ale ieſtli czo bacżycie/
28:
Lepiey karzcie ſie ſami


strona: C6v

1:
Bo ktoż lepiey ma czo bacżyć/
2:
iedno każdy do ſiebie
3:
Doſić ia mam ſwey nędże/
4:
a tak mnię nić do ciebie
5:
Acż ći nie ia ludzieć mowią/
6:
iżes twa miłoſcz dzywacżka
7:
Pytaycie ſie tam z kąd inąd/
8:
mnię nie fraſuy proſtaczka.
9:
Pani wygnała z domu
10:
Magona

11:
Matko Boża czoż wzdy ma być
12:
Iuż y myſzy maią rządzyć
13:
Ten ledwe gębę othwarza
14:
A tu mu ſie ſlow przyſparza
15:
Nu idz łotrze do roboty
16:
Ieſzcżes ſnadz był tey niecznoty
17:
Nie ſkoſztował aby w kącie
18:
Plotł leda czo bo cie trączę.
19:
Magon iuż idzie precż z domu
Każdy ſie
ſobie po=
doba

20:
Owo idę moia pani/
21:
panie Boże bądz ż nami
22:
Wſzyſci ſwoy ſtan pokrywamy/
23:
nicz ſie nie bacżmy ſami
24:
Nicz do ſiebie iako w niebie
25:
tak ſie nam wſzytko widzy
26:
Ano drugi prawie w ocży/
27:
iawnie ſie więcż ná ſzydzy


strona: C7

1:
Tak nas wſzytkich ten ſwiat zbłaznił
2:
iż w ſobie nicz nie znamy
3:
A czo ludziom ieſt ſprzećiwno/
4:
w tym ſie więczey kochamy
5:
Acz by mnię ſnadz iako ſludze/
6:
więczey milcżeć przyſtało
7:
Ale prawda kto ią mowi/
8:
ma ſwych płatow niemało
9:
Iednym złotem drugim pańſtwy
10:
drugim też guży płaći
11:
Y mnię na tych przydzie przeſtać/
12:
wiem że mię nie zbogaći/
13:
Zephira pani iuż z Achizą mo/
14:
wi wygnawſzy hausknechta

15:
Z dawna mi to ſercze cżuie
16:
Ze mi ten łotr nie fołguie
17:
Ile go kroć przeż dzień widzę
18:
Prawie ſie zawzdy zawſtydzę
19:
Y radam to vdziałała
20:
Iżem go z tąd precż wygnałá
21:
Chodzyſz ty Achizo miła
22:
Będziewa wżdy czo mowiła
23:
Cżocż ſie też wżdy ż nami tocży
24:
Bo ty mnię możeſz rzecz w ocży
25:
Czocz ſie ku mnię nie podoba
26:
A ſćirpwa więcz ſobie oba
27:
Achiza wyſlawia Zephirę
28:
[pa] nią ſwąstrona: C7v

1:
Czoſz ſie goſpodze fraſuieſz
2:
Ni ocż ſobie głowę pſuieſz
3:
Iż pies ſzcżeka a wiatr nieſie
4:
Rozlećić ſie to po leſie
5:
Nie maſz ſie ty o czo ſtarać
6:
Wiele tobie Bog racżył dać
7:
Ieſtſtan zacznoſcz y vroda
8:
A prawies ludzka ochłoda
9:
A żaſz nie piękna wymowa
10:
Prawie k ſobie wabią ſlowa
11:
Aż by był ſlep a nie widżiał
12:
Toż by ciebie nie miłował
13:
Bo czoſzkolwiek na ſię włożyſz
14:
Prawie wſzytkim roskoſz plodzyſz
Chwała
wſzethecz=
ney białey
głowy

15:
Takći nadobnie przyſtoi
16:
By chciała rzecz wſzytkoć moi
17:
Na drugim więcz by na pień wdzał
18:
A tu wſzytko iak o ſie ſmiał
19:
A żaſz cie więcz nie widamy
20:
Kiedys gdzie ſpołu z paniami
21:
Wſzytci więcz o tym mowimy
22:
Zes łątecżka między nimi
23:
Ano chłopi żaglądaią
24:
z kąta ſzye zakrzywiaią
25:
Długo ſie druga nie zroſcie
26:
Nyzli ią poſtawi proſcię
27:
A ocż że ſie maſz fraſować
28:
Twoy ći ſwiat vmiey vżywać


strona: C8

1:
Poki maſz cżas boć ten płinie
2:
A niechay zephira ſłynie.
3:
Zefira narzeka na nie ſwobodę

4:
Ach ach achiżo niebogo
5:
Ieſzcże tobie więcżey błogo
6:
Choczay ty mnięwiele licżyſz
7:
Swoiey cznoty iż mi życżyſz
8:
Bowiem ty ſwego żywota
9:
Możeſz vycz beż kłopota
10:
A v mnię wſzytko w niewoli
11:
Wſzak czo wſpomnię głowa boli
12:
Bo ia muſzę wzdy ſtrzedz tego
13:
Bych nie lzyła ſtanu ſwego
14:
Bo czo drugim roskoſz płodzy
15:
To mnię ze wſtydem przychodzy
16:
Mowić nie skożdym przyſtoi
17:
Dziwnieć nas wżdy ten ſwiat ſtroi
18:
Acz da vrodę bogacztwo
19:
Aczos iako w klatkach ptaſtwo
20:
Tego iedno vżywamy
21:
Czo ziemy to wſzytko mamy
22:
Boy ſie przyacioł boy mężą
23:
Tego ſie ſtrzeż iako węża
24:
Ogląday ſie iuż w każdy kąt
25:
Zaz ieden około nas błąd
26:
Wolałabych na ſwobodzie
27:
Czaſem ſiedziecz y ogłodzie


strona: C8v

1:
Niż w roſkoſzy iako mniſzka
2:
A zaſz v mnię towarzyſzka
3:
Z kim bych ſie wżdy rozmowiła
4:
Bys ty ieſzcże kęs nie była
5:
Ano skaczą pląſzą drugie
6:
Nie wadzą im noci długie
7:
Iako chczą tak ich vkroczą
8:
A cżaſem ie w dźień obroczą
9:
A v mnię y o ſrzod lata
10:
Iuż nocz choć ieſzcże poſwiata
11:
A zaſz ia mam z kim rożmowę
12:
leżę włozywſzy pięſcż w głowę
13:
Drżemię ano mi ſie plecie
14:
Czo drugie cżynią na ſwiecie
15:
Albo na vlici ſlyſzę
16:
To wſzytko czo leżącż wzdyſzę.
17:
Achiza panią karze iż ſwiatha
18:
nie vzywa

19:
Nie płeć otho miła pani
20:
Sobieſcie też krzywi ſami
21:
Samiſcie ſie też w to w dali
22:
Zeſcie ſobie myſl związali
23:
Niechać na mię kto chcze to wie
24:
Ba wieręć ia wolę zdrowie
25:
Nizli ſobie ſwiat zamotać
26:
A w głowę prawie skłopotać
27:
Bo by to ża to nie ſtało
28:
Wſzak widzę inſzych nie mało


strona: D

1:
Ktore też nie żawzdy poſcą
2:
A wzdy ſie nie barzo troſcżą
3:
Toć prawda iż dżyſia ludzy
4:
Prawie k temu dworſtwo budzy
5:
Iż wſzytko do ſiebie bacżą
6:
Ale wierę iako racżą
Płocha ra
da białey
głowy

7:
Będzemyliſie ſzaczować
8:
Więcz tez gotowemi oddać
9:
Vyrzyſz żeć da iutro pokoy
10:
Iedno takież o nim rokuy
11:
A iſcie to ieden forteł
12:
Aſtym na placz iakoby w czel
13:
Gdy kogo weżmą na żęby
14:
Więcz też nie żałować gęby
15:
Y ty moia pani miła
16:
Będzieſzli ſie przećiwiła
17:
A na takie plotki dbała
18:
Beż cżaſu bis ſie ſtarzała
19:
Bo chociać kęs kto żabroi
20:
Wnet ſie to piwo vſtoi
21:
Z przodku więcz o tym pobaią
22:
A potym więcż ni ſlichaią
23:
Poſzaleć byſmy muſieli
24:
Bychmy wſzytko bacżyć mieli
25:
Czo ludzie na ſwiecie ſądzą
26:
Wſzak nie dziw dawnoć tak rządzą
27:
Nicz ſie ty pani nie przećiw
28:
Pokis młoda ſwiata zażyw
Dstrona: Dv

1:
A za diabła młodoſcz ſtoi
2:
Kto ſie ſwego cienia boi
3:
A cżo tobie to zawadży
4:
Wieleć by ich temu radzy
Sżalonego
gamrata
wiele lu=
dzy vzy=
wa

5:
Zbłaznić kogo niech ſzaleie
6:
Ty ſie ſmiey on niechay mdleie
7:
Wrzeſcży piska na vlici
8:
Vżywiemy tego wſzytci
9:
Bo więcz kiedycz mu przypiecże
10:
Czo ma iako pczołka wlecże
11:
Wſzak ſobą ſwiata nie wezmieſz
12:
To twe wſzytko czo zazywieſz
13:
Smaczney kęs żieſz ſmacżniey vſnieſz
14:
Gdy kłopotow z głowy zbędzieſz
15:
Boć wierę młodoſći ſzkoda
16:
Ktora płynie iako woda
17:
Gdy iey vżywać nie umieſz
18:
A wiem że ſama rozumieſz
19:
Toć mowię czom rozumiała
20:
Y czo bych rada widziała.
21:
Zephira przyzwala pocżęſci

22:
Wierzmi Achizo ma miła
23:
Dawnom ia to obaczyła
24:
Iż to ludziom roskoſz płodzy
25:
Iedno mię cznota odwodzy
26:
A iaciem ſie też vnioſla
27:
Iuż też pływam tak beż wioſla


strona: D2

1:
A barżom ſie obłądzyła
2:
Kiedybych ći ſie zwierzyła
Nikt nie o
bacży ia=
ko ſie mi=
łoſcz w
kradnie

3:
Y ſamam nie obaczyła
4:
Gdy mię miłoſcż zwyciężyła
5:
A w prawdzie powiadam tobie
6:
Daley nie wiem czo rzecz ſobie
7:
Y weyrzecz ſie iuż tam wſtydzę
8:
Ano teſzno gdy nie widzę
9:
Ale gdychwa ſie w rzecz wdała
10:
Niewiem bych nie powiedziała
11:
Achiza ſie dowieduie paniey
12:
taiemnic

13:
Chwała diabłu miła pani
14:
Strzezmy ſie tak ſiebie ſami
15:
Bo kied ykruk kruka kluie
16:
Pewnie głodne lato czuie
17:
A ia bych i zdrowie dała
18:
Czymći bych pomocz wiedziała
19:
A ty ſie mnię przedſię ſtrzezeſz
20:
Wierz mi iż ſie ſama zrzezeſz
21:
Dawnom ia to obaczyła
22:
Iſczi ſie myſl odmieniła
W miło=
ſći ſie ſta=
tecna myſl
odmieni

23:
Y więczey ſie dzys fraſuieſz
24:
Darmo ſobie głowę pſuieſz
25:
Ieduo iſći ſie rzecz wſtydzę
26:
Wſzytkoć nie wcżas dawno widzę
27:
A ſpatrz iedno do zwierciadła
28:
Z tych fraſunkow iakes zbladła
D 2strona: D2v

1:
Bacż że iedno ſama na to
2:
Stoili twe zdrowie za to
3:
Ktore ſobie ſama pſuieſz
4:
Iż tak wolną myſl fraſuieſz
5:
Day wiſiał kto cie tak ſtroi
6:
Bo y ſam za to nie ſtoi
7:
Pani ſie ociąga zwierzyc

8:
Nie łay mu wieręć nicż nie krzyw
9:
Nie myſlił o tym iako żyw
10:
Iedno mię tak cżart prawie zwiodł
11:
A z oney dobrey myſli zbodł
12:
Ktoram iſcie żawżdy miała
13:
Abych ſie vnieſcz nie dała
14:
Lecz widzę czo miłoſcz czyni
15:
Iż nie iednego o myli
16:
Ktorem ſie ia nicz nie bała
17:
A barżom ſie więcz z niey ſmiała
Miłoſcż
nie wiele
kuńſztuie

18:
Aleciem to iuż pożnała
19:
Gotowemić mi oddała
20:
Bo ta nie wiele kuńſztuie
21:
Prętko głową żafraſuie
22:
Y w mey ći ſie teraż wierći
23:
Nie nadziałam ſie do ſmierći
24:
Achiża ſie przedſię dowieduie

25:
Toć k ſzalonemu podobno
26:
Ani k wierże nie podobno
27:
Iż o tym nie wie powiedaſz
28:
Przecż że ſie tak ża podłą maſz


strona: D3

1:
Nie lepiey że że ſie ſmieieſz
2:
Nizli tak darmo ſzaleieſz
3:
Bo nie wiem by tak żaczny był
4:
Kto by ſie prze cię nie zbłaznił
5:
A dokupił by ſie drogo
6:
Kazdy twey łaski niebogo
7:
Długo tak będzieſz pływała
8:
Ieſtlizes w tym niebywała
9:
Radſzey ſie żawzdy hardzie ſtaw
10:
A rzkomo ſie nicz tym nie baw
Poſtawy
w miłoſći

11:
Z daleka łaskę okażuy
12:
Nie dokończa też myſli pſuy
13:
Vzdrziſz ałić ſie naſz ciągnie
14:
Gdy ſie kot wełbie zalagnie
15:
A puſcz ty to w mą opiekę
16:
Vżrzyſz zecz mu ia przypiekę
17:
Zeć muſi mędrkować pokrys
18:
A będzieć skakał iako lis
19:
Każdy by to z wielką ſzkodą
20:
Kupił za twoią vrodą
21:
A y mnię tam czo przypadnie
22:
Bo to przydzie barzo ſnadnie
23:
Iſcie czym głowę żawinę
24:
Gdy mu powiem tę nowinę
25:
Chyba bys tak proſta była
26:
Iż bys mi ſie nie zwierzyła
27:
Zephira ſie ieſzcże ociągastrona: D3v

1:
Nie barżo bys tam vtyła
2:
Prożne bys ręcze omyła
3:
A tobys ſnadz w żysku miała
4:
Czo bys ſobie vſlyſzała
5:
Bo tam cznotą narabiaią
6:
A tym ſie nicz nie pętaią
7:
Chociay by też na mniey było
8:
Czo by z cznoty wykrocżyło
9:
Ach nieſtotys ta mnie cznota
10:
Dowodzy tego kłopota
11:
Iż ſie oń pokuſić nie ſmiem
12:
A czo z tobą mam rzecz nie wiem.
13:
Achiza iuż gwałtem chcze
14:
wiedzieć

15:
Ale ki diabeł tak hardy
16:
Wſzak ia znam ty wſzytki ſmardy
17:
Czo ſie tym ſwiatem pętaią
18:
Białych ſie głow nie lękaią
19:
A tys nadobne ſtraſzydło
20:
Muſiał by być ſproſne bydło
21:
Aby ſie w tym kochać nie miał
22:
Kiedy będzie twą łaskę znał
23:
Czos ty to inſzego grodzyſz
24:
A mnie ſnadź w pole wywodzyſz
25:
Czos w tym inſzego rozumieſz
26:
Bo ty ſiła ſpacżkow vmieſz
27:
Anoć ſnadz nie płaći z ſwoich
28:
Bom ſwiadoma foſzkow twoich


strona: D4

1:
Takes ty mnię ſnadź kuſiła
2:
Czo bych też k temu mowiła
3:
Lecz ieſzcże czom powiedała
4:
Ia ſie k temu będę znała
5:
Lacznoć zemną iako z ſlugą
6:
Trudnieycz potym będzie z drugą
7:
Zefira ſie iuż żwierza Achizie

8:
Ach Achiżo ſzpetny to żart
9:
Prawie mi gi nagodzył cżart
10:
Wierzmi iż mi nicz nie ſmieſzno
11:
A barzo mię prżed nim teſzno
12:
Ale gdy ſie rzecż ſtocżyła
13:
Iuż więcz Achizo ma miła
14:
Ten prżeklęty czudzoziemiecz
15:
V mego pana młodzieniecz
16:
Czo gi to Iozephem żową
17:
Barzo mi zakrąćił głową
18:
A dzywnie mi ſie w niey kręći
19:
Prawie cżaſem od pamięći
20:
Owdzie mię miłoſcz fraſuie
21:
Ze wſząd mi myſl dobrą pſuie
Kłopoth
gdy mi=
łoſc ż cno
tą walcży

22:
Owdżie mię wſtyd kole wocży
23:
Sercze dobrze nie wyskoczy
24:
Strach na mię że wſząd przychodzy
25:
A namędrſzy nie vgodzy
26:
Gdzie walcży z miłoſcią cznota
27:
Iſcie tam ſiła kłopota
D 4strona: D4v

1:
A gdy ieſzcże k temu dwoia
2:
Y miłoſcz tam niepokoia
3:
Iſcie trudnego vżywie
4:
Stanąli z ſobą prawdzywie
5:
Bo chocz bych ſwey nie dufała
6:
Alem tam tey iuz doznała
7:
Snadz by wolał gardło ſtraćić
8:
Niż ſie z niecznotą pobraćić
Cżnotha
wſzythko
dobre każ
demu ſpra
wi

9:
Bo mu to wſzytko ſprawiła
10:
Y na ten ſtan wyſt awiła
11:
Iż pan z niewolnika ſwego
12:
Vdziałał go przednieyſzego
13:
A tak mu ſie iuż przyucżył
14:
Ze mu wſzytek dom porucżył
15:
A tak iuż wiedz moia miła
16:
Tać mię to rzecż tak ſtrapiła
17:
Zes to ſama obacżyła
18:
Iżem ſie barzo zmieniła
19:
Ale daywa temu pokoy
20:
Czo inſzego zemną rokuy
21:
Bo miłoſcz z cżaſem przypłynie
22:
A z cżaſem też ſama zginie
23:
Owa ſie y ta wyſtoi
24:
Chociay teraż dzywnie broi
25:
A wzdy cznota ſpełna będzie
26:
Nikt tego wiedzieć nie będzie
27:
Achiza dobrze tuſzy panieystrona: D5

1:
Czoſz maſz potym miła pani
2:
Obacżcie ſie iedno ſami
3:
Darmo ſobie głowę pſować
4:
Ba zlecz tym zdrowiem ſzafować
5:
Iam wierę iſcie mnimała
6:
Bys gdzie czo żacznego miała
Miłoſcz
ma dży=
wne ocży

7:
Lecz nie dzyw iż ſie tak tocży
8:
Bo dzywne ma miłoſcz ocży
9:
A gdzie chcze tam ſie żakradnie
10:
Vgodzy w to barzo ſnadnie
11:
Aleć to troska namnieyſza
12:
Z tym ći będzie nalacznieyſza
13:
Temuć iſcie ſzaleć pewno
14:
Y tak chodzy iako drewno
15:
Twoy ći grzech będzie goſpodże
16:
Gdyć mu ta rzecż łep ogłodze
17:
Bo iſcie prawdę rzec muſzę
18:
Oſzalis niewinną duſzę
19:
Ale cżemuſz mu nie powieſz
20:
Natychmiaſt ſie tego dowieſz
21:
Z tych fraſunków będzie ſie ſmiać
22:
Boć mu wnet za piorkiem biegać
23:
Zefira wątpi w Iozephie.

24:
Achizo z poſtawy ſądzyſz
25:
Lecz vyrzyſz że ſie obłądzyſz
26:
Trudna to iſcie robota
27:
Gdzie ſpołu proſtota cżnota


strona: D5v

Cżnotha
żaczna z
proſtoty
1:
Iuż ſie na iedno zgadzaią
2:
Wiele ludzy omylaią
3:
Rychley mędrek przez kij skocży
4:
A barżo ſie rad zatocży
5:
Y ty wierzmi ciągnieſz kota
6:
Bo zrozumem ta proſtota
7:
A wrychle to ſama zeznaſz
8:
Kiedy tego prawie doznaſz
9:
Achiza karze panią iż ſie lekcze
10:
waży

11:
Miła pani toć mi dzywno
12:
A barzo mi iuż ſprzećiwno
13:
Iże ſie tak ważyſz lekcze
14:
Y mowić ſie ż tobą niechcze
15:
Iam ni vrodą ni ſtanem
16:
Nie rownam ſtobą z ſwym panem
17:
A iakom głownia przy tobie
18:
Przedſię lepiey tuſzę ſobie
19:
Ach gdzieſz bych ia tobą była
20:
Nie iednym że bych tocżyła
21:
Ano y tak tego bydła
22:
Siła przeydzie na me ſkrzydła
23:
A iſcie niż ten zacżnieyſzych
24:
Y na wſzytkim podobnieyſzych
25:
A wzdy ia to lekcze ważę
26:
Przedſię na to hardzie każę
27:
Aż ty będącz prawie kwiatkiem
28:
Mogła by trząſcz dzywnie ſwiatkiem


strona: D6

1:
Zephira ńiechcze mowic ſama
2:
z Iozephem

3:
Iać ſie tego niechczę ważyć
4:
Bych z nim miała o tym mowić
5:
Bom ći dawno powiedała
6:
Iż mie cznota odciągała
Cżnota że
wſthydem
wiele mia

7:
Z ktorą kiedy ſie wſtyd zgadza
8:
Wiele więcz ludzim rozradza
9:
Lecz y tać ſie dorządzyła
10:
Barzo iakos pobłądzyła
11:
Też wiem iżby mię odprawił
12:
W wiecżne zapalanie wprawił
13:
Bo wiem iż w tym dobrym panie
14:
Nigdy cznota nie vſtanie
15:
A doſwiadczyſz ſama tego
16:
Nie wierzyſzli skoſztuy tego
17:
Achiza idzie aby gi przywiodła

18:
Nie wiem bych w to vgodzyła
19:
Iż bych ſama z nim mowiła
Głupi ię=
żyk gdy
ſercze mil
czy

20:
Bo więcz trudno ſlowa ſtawić
21:
Gdy ſercże o tym nie wie nicz
22:
Ale bych ſnadz w to trefiła
23:
Abych go tu przyłudzyła
24:
Abyſcie poſpołu byli
25:
A z ſobą wzdy cżo mowili
26:
Vmnieć to będą dwa dzywy
27:
Gdyſcie tak oba wſtydliwi


strona: D6v

wſthydli=
wem tru=
dna roſ=
prawa
1:
Rada bych dziurką patrzała
2:
Abych ſie iedno naſmiałá
3:
Czo też ża poſtawa będzie
4:
Gdy ta para ſpołu będzie
5:
A z kąd tę rzecż pocżąć macie
6:
Gdy ſie ſiebie tak ſromacie
7:
A iuż na tę ſwiętą zgodę
8:
Poydę owa gi przywiodę
9:
Achiza namawia Jozepha

10:
Hey hey Iozeph trzeba mi was
11:
Będąć y ty regeſtra wcżas
12:
Bo wſzytko ſiedzyſz nad nimi
13:
Iakoż cie nie teſzno z nimi
14:
Podzcie ſam do ſkłepu mało
15:
Barzo iakos odwilzało
16:
Dobrze by tych ſzat poruſzyć
17:
A nie wadzy ich przeſuſzyć
18:
Czo od roku w skrzyniach leżą
19:
Wierz mi żecz ich mole wzieżą
20:
Y pani by tam iſcz chciała
21:
Aby ie też oglądała
22:
Iozeph ſie dzywuie czo tho
23:
nowego

24:
Czo ſie wam to zwidziało/
25:
teraż y z ſzathami
26:
Mam ia inſzych ſpraw doſicz/
27:
ſuſzcżie ie tam ſami


strona: D7

1:
Oto t am macie klucże/
2:
ſzragi y wieſzadła
3:
Lacznoć tobie mędrować/
4:
znać żes ſie naiadła
5:
Achiza gi przedſię wabi

6:
Nie poydęc ia do skrzyń beż was
7:
A czoſz ſobie tym zamieſzkas
8:
Iż vkażeſz gdzie czo leży
9:
Nie wielki czas temu zbieży
10:
Boć iednak ſzkoda tey ſtraty
11:
Iz tak darmo gniją ſzaty
12:
Iozeph iuż idzie do sklepu

13:
Toć mi cie cżart nagodzył
14:
theraż y z ſzatami
15:
Wież ze mnię trudna ſprawa
16:
z białemi głowami
17:
Mam ia czo z ſobą cżynić
18:
niż waſze gżła ſuſzyć
19:
Ale gdys ſie naparła
20:
iuż ſie muſzę ruſzyć
21:
Ale tu ieſt y pani/ dobry dzień goſpodze
22:
Iſciem tu nicz nie myſlił/
23:
Teraż o tey drodze
24:
O waſem też nie wiedział
25:
abyſcie tu byli
26:
A ſiłaſcie mi praczey/
27:
theráż przekazili


strona: D7v

1:
Achiza wyſzła precż

2:
Goſpodze poydę ia precż mało
3:
By ſie nas więczey zebrało
4:
Boć tu wſzytko trzeba ruſzyć
5:
Y białe chuſty prżeſuſzyć
6:
Iozeph też chciał precż

7:
Iuż ſie wierę tu ſuſzcie/
8:
iako więcz racżycie
9:
Mnięć iſcie barżo trudno
10:
ſami to bacżycie
11:
Mam wiele odprawować
12:
ieſzcże pańſkich liſtow
13:
Też mnie mało abo nicz/
14:
do tyzhwaſzyzh chwiſtow
15:
Pani iuż powiada o ſwey mi/
16:
łoſći powſciągnąwſzy go

17:
Poſtoy miły Iozeph mało
18:
Albo nie wieſz czo ſie ſtało
19:
Acż mię wielki ſtrach zeymuie
20:
A wſtyd mi myſl odeymuie
21:
Ale gdyż iuż tak przypadło
22:
Acż ći mi tego przeſiadło
23:
Iż mię miłoſćz zwyciężyła
24:
Ktora v mnię za nicz była
25:
A barzom więcz żartowała
26:
Kiedym kogo w niey widziała


strona: D8

1:
Y hardziem na to każała
2:
Zem ſie iey nigdy nie bała
W cżas
dobrze mi
ſlić o przi
godżie

3:
Ano zawżdy na ſwobodzie
4:
Dobrze myſlić o przygodzie
5:
Ktora beż wieſći przypada
6:
A chytrze ſie w ludzy wkrada
7:
Iako ſie mnie teraż ſtało
8:
Snadz mi y ſlow nie doſtało
9:
Aleć iuż powiedzieć muſzę
10:
Takes mi z fraſował duſzę
11:
Ze nie mogę w to vgodzyć
12:
Iako by z tego wychodzyć
13:
Z tey przygody czo ſie ſtała
14:
Bych cie tak nie miłowała
15:
A ſnadz m[i] z tego kłopota
16:
Iuż ni rozum ani cżnota
17:
Nie pomoze w czom ſie w dała
18:
Oboygam iuż koſztowała
19:
Iuż ſie y rożum ob łądzył
20:
Ktory długo cznotą rządzył
21:
Iuż ſnadz oboie vſtało
22:
Ze wſząd o mnie rady mało
23:
A nielza iey z ynąd ſzukać
24:
Iedno tobie wſzytko w mocz dać
25:
A iuż mię rządz iako racżyſz
26:
Iam zblądzyła to ſam bacżyſz
27:
Iozeph ſie ſmieie z paniey
28:
vmyſlustrona: D8v

1:
A nie macieſz goſpozde
2:
czo inſzego mowić
3:
Y mnimaſz by to dutka/
4:
ża wiechą vłowić
Każda
rzecż po=
trzebuie
rozmyſlu

5:
Nie wątpię ia w panu ſwym/
6:
czo mię racży rzędzyć
7:
Iż mi nie da od cznoty/
8:
nigdziey nie zabłądzyć
9:
Abych ia miał na waſze/
10:
ty płone powieſći
11:
Tak prętko w ptaki skocżyć/
12:
a prawie beż wieſći
13:
Nie radzącz ſie rożumu/
14:
ani poczćiwoſći
15:
Nie day boże docżekać/
16:
takowey miłoſći
17:
Ktorą bych ia obrazil/
18:
naprzod pana ſwego
19:
Przytym y ſwą pocćiwoſcz/
20:
acż ſtanu chudego
21:
Ktorego tym nadſtawić
22:
każdemu przyſtoi
23:
Bo kazdy ſtan zacznieyſzy/
24:
gdy ſie cżnotą ſtroi
25:
A tak właſnie powiedaſz/
26:
żes ſie obłądzyła
27:
Ieſtlić więczey ſwa wola/
28:
nizli cznota mila


strona: E

Cżnotha
nad wſzit
ki skarbi
ma być
przełożo
na
1:
Ktora nad wſzytki skarby/
2:
ma być przełożona
3:
Bo ta iedno z cżłowiekiem
4:
ieſt ſpołu ſtworzona
5:
Pani go z tego karze

6:
Miły Iozeph oto nie pleć
7:
Gdy od ſzćżęſcia czo możeſz mieć
8:
A iż to darmo przychodży
9:
Każdemu to rado ſzkodzy
10:
Kto ſzcżęſcie puſzcża nimo ſię
11:
Prawie ten iuż niedba o ſię
12:
A y ptaka tego ganią
13:
A zową go proſtą kanią
Sokoł nie
łowny za
proſtą ka
nię ſtoi

14:
Czo ſobie tak pocżnie grubie
15:
Vłapiwſzy iż nie skubie
16:
Wſzytkom ia też to myſliła
17:
Czom tu w tobie obacżyła
18:
Wſzytko to miłoſcz zborzyła
19:
A z myſli mi wyraziła
20:
Bo gdy bys ty chciał nieboże
21:
Wſzytko ſie ſtać dobrze może
22:
Bo bych ia w to vgodzyła
23:
Przed wſzemi bych cie ganiłá
24:
Cżaſem ći bych nałaiała
25:
Trafić bym ia w to vmiała
26:
Chybać by mu diabeł criſlił
27:
Toż ći by ſie ſnadz domyſlił
Estrona: Ev

1:
Ty ſam kiedybys ty chciał
2:
Snadniebys vgodzyć vmiał
3:
Izby nicz nie przeſzkodzyło
4:
Snadnie by ſie w to trefiło
5:
A ia bych iedno patrzyła
6:
Czo bys dał znać to działała
7:
Był bys iſcie ſilne bydło
8:
Bys to miał puſćicz n a skrzydł[o].
9:
Wczym ſie dzys ludzie kochaią
10:
A ſtrudnoſcią nabywaią
11:
Atobie to darmo przyſzło
12:
Mozeſz na to kazać pyſzno
13:
Iozeph żowie płochą radę
14:
niewieſcią

15:
Och och tocz płocha rada/
16:
znać z nie mądrey głowy
17:
A ſzkoda darmo każić/
18:
cżaſu temi ſlowi
Żadna rżec
nie tayna

19:
Y ktoż kiedy na ſwiecie/
20:
wzdy był tak ćwicżony
21:
Aby ſie w tym vtagił/
22:
bo to głoſne dzwony
23:
Też dał pan Bog iaſny wżrok/
24:
bych my iem potrzali
25:
Na każdego beſpiecżnie/
26:
a oczu nie kryli


strona: E2

1:
Ktore gdy będą iaką niecznotą żmazane
2:
Wierczą ſie więcz przed ludzmi
3:
mieczą ſie na ſciany
Oczy ſame w
ydadzą
winnego

4:
A pewni to ſzpiegowie
5:
na winnego ocży
6:
Bo ie kazdy po kąciech
7:
albo w ziemię tłocży
8:
Przypominaſz mi też to
9:
abych to ſzcżęſciem zwał
10:
A zaſz nam na nie cznotę
11:
pan Bog ſzczęſcie rozdał
12:
Hoynieć on nam dźywne ſwe
13:
dary roſſzafował
Sobie ku
cżci Bog
dał wſzyt=
ko człouie
kowi

14:
Ale chcze aby każdy
15:
miernie ſie w tym chował
16:
Bo by nam to miał dawać
17:
na ludzkie lekkoſći
18:
Snadź by iakos vkroćił
19:
ſwey ſprawiedliwoſći
20:
Bo on kazał obraczać
21:
wſzytko ku cżći ſwoiey
22:
A nie dał ći vrody
23:
ku niecznocie twoiey
24:
A tak ma miła pani
25:
nie życz że mi tego
26:
Bych iako pies przed ſłończem
27:
nie krył w zroku ſwego
E 2strona: E2v

Ktho wi=
nien mni=
ma bi wſi
cży o nim
mowili
1:
Bo kiedy kto wſzetecznoſcz
2:
iaką na ſię cżuie
3:
Gdzie dwa mowią wierći ſie
4:
wſzędy opatruie
5:
Bo ſie więcz każdemu zda
6:
by onim mowili
7:
Y tobieć ſie to trafi
8:
iſcie w krotkiey chwili
żacznemu
pięknie
cznotha
przyſtoi

9:
Ano więcz to zacznemu
10:
nadobnie przyſtoi
11:
Patrzyć iaſno wſzem w ocży
12:
choć ich wiele ſtoi
13:
Abowiem to ſą cznoty
14:
vpominki wiecżne
15:
Mieć oczy przezrocżyſte
16:
a ſercże przeſpiecżne
17:
Pani przed ſię powiada o
18:
ſwych trudnoſciach

19:
Lacznoć tobie dobry panie
20:
Iż ći że wſząd ſlow doſtaie
21:
Iż cie ta rzecż nie doćiska
22:
Ktora mnię dzys w wełbie piska
23:
Y iam ni ſłowka nie rzekła
24:
Gdy mi miłoſcz nie przypiekła
25:
Wſzytkom to na piecży miała
26:
Czom tu od ciebie ſlyſzała
27:
Ale by cie też ruſzyła
28:
Wierz mi żeć by ſie zmieniła


strona: E3

Miłoſcż y
rozum y
cznotę od
mieni
1:
Y ta twa myſl y ta mowa
2:
A kroczey bys ſtawił ſlowa
3:
Bo więcz y rozum żaſlepi
4:
Gdy ſie komu to w łep wrzepi
5:
Wierzmi ſtaną tam wymyſły
6:
A odmienią ſie rozmyſly
7:
Mnięć gdy iuz tak zniewoliła
8:
Prż y tym ſtoię czom mowił[a]
9:
Bo acz bych odmienić chciała
10:
Nie będę ſto mowy miała
11:
Bych miała ſtraćić y duſzę
12:
Iuż tak ſnadz miłować muſzę
13:
A zać może ſercze roſpiąć
14:
A gwałtem to z niego wiąć
15:
Muſi wſzytko po niewoli
16:
Każdy cirpić kiedy boli
17:
Chociay w tobie inſzą myſl znam
18:
Aleć radzę rormyſl ſie ſam
Cżnota po
thrzebuie
powagi

19:
A iuż day tey cznocie pokoy
20:
Czo inſzego zemną rokuy
21:
Bo kto iedno o tym gędzie
22:
Snadz nigdy weſoł nie będzie
23:
Ałe ſie ty na to rozmyſl
24:
Wieſz czo ża roskoſz dobra myſl
25:
A bacż wżdy na ſwą vrodę
26:
Iż w niey ćirpiſz wielką ſzkodę
ża młodu
ſwiata v=
żyć

27:
A ſnadz to ieſt wielka ſtrata
28:
Za młodu nie vżyć ſwiata
E 3strona: E3v

1:
Iakos ſie ty tak zniewolił
2:
Prawys mnych bys ſie ogolił
3:
Pomniſz żes też czudzożiemiec
4:
A przeż tego ſzczęſcia nie mieć
5:
Ieſzcże k temu zniewolony
6:
Z dalekiey ſtrony żakupiony
7:
Wielka cie to rzecz potyká
8:
Pani ſie twa o tym pyta
9:
Czocz by k woli czynić miała
10:
A iakoć by pomagała
11:
A ty ſie ſam prawie dłażyſz
12:
Iż ty rzecży lekko ważyſz
13:
Bo żaczni czo rozum maią
14:
Pilnie ſie o to ſtaraią
15:
Aby mieli łaskę moię
16:
A ia o to nicz nie ſtoię
17:
Czo ciebie potyka darmo
18:
A obacż ſie diablo ſarno
19:
Bo cie ta rzecż nie ruſzyła
20:
Bych też z wirzęciem mowiła
21:
Iozeph dzywnie panią od=
22:
wodzy

23:
Ieſtliże mię nie ruſzyła
24:
dali Bog nie ruſzy
25:
A ta ſtałoſcz przyſtoi
26:
ſnadz ſlachetney duſzy


strona: E4

1:
A ty bys chciała pomnieć
2:
na ſtan ſwey żacznoſći
3:
Nicz by cie nie vnioſly
4:
ty płoche miłoſći
Młodoſcz
iako ſiano
więdnie

5:
Pomni że ta twa młodoſcz
6:
czo cie to vnoſi
7:
Iako ſiano zielone
8:
vſchnie gdy ie skoſi
9:
Wſzytko z cżaſem vſtanie
10:
każdemu człowieku
11:
Iedno ſlawa cżnotliwa
12:
ta mu trwa do wieku
13:
A gdy z cżaſem vſtaną
14:
iego młode zbytki
15:
Wſtyd więcz gdy ie w ſpomina
16:
a mierzą go wſzytki
Młodoſc
ſwawolna
żła

17:
Bo młodoſcz beż rozumu
18:
kto ią na ſzrot puſći
19:
Każdey rzecży ſwowolney
20:
cżłowieka dopuſći
21:
Cżego więcz z wielkim ſtydem
22:
żałuie po cżaſie
23:
Iż tak błądzył w tym głuchem
24:
(beż rożumu) leſie
25:
Wzdryga ſie wſpominaiącz
26:
to czo z młodu broił
27:
A iako go był ſproſnie
28:
płochy rozum ſtroił
E 4strona: E4v

Patrz koń
cza w każ
dei rzecży
1:
Bo każda rżecz na ſwiecie
2:
czoſzkolwiek kto plodzy
3:
Na to pomnieć przyſtoi
4:
ku czemu przychodzy
5:
A tak ty wſzytki rzecży
6:
czo mi przypominaſz
7:
Ku cznocie ſie ſciągaią
8:
ſama to rozeznaſz
9:
Przycżytas mi vrodę
10:
iż iey nie vżywam
11:
Takież y cżas młodoſći
12:
w ktorey teraz pływam
13:
Bacz że na drugą ſtronę
14:
przecz toieſt nam dano
15:
Nie iżeczby wſzetecżnoſcz
16:
iaką po nas znano
17:
Bowiem to nam naſz pan dał
18:
aby z tego cżeſcz miał
19:
By każdy iemu ku czći
20:
ſprawy ſwe obraczał
Wſtyd ro
dzyczom
gdy dzieći
błądzą

21:
Pomni że to ociecz naſz
22:
a my iego dzieći
23:
Ano to ieſt wielki wſtyd
24:
y v proſtych kmieći
25:
Gdy ktorzy w roſpuſtnoſći
26:
dziatki wychowaią
27:
A iż ż tego na potym
28:
iaką lekkoſcz maią


strona: E5

1:
Obácż też ieſtli że cie
2:
racżył piękną ſtworzyć
3:
Nie dayże ſwey vrody
4:
tey niecznocie borzyć
Ku pięk=
noſći czno=
ta prziſtoi

5:
Wież że kazde ſtworżenie
6:
z pięknoſći obieraią
7:
A ku piękney vrodźie
8:
cznotę przycżytaią
9:
Ptaki to nie zwierzęta
10:
tak więcz ża to maią
11:
Iż to złe być nie może
12:
w ktorym pięknoſcz znaią
13:
A ty rozumne zwierzę
14:
nie chcżeſz tego bacżyć
15:
Pięknoſcż ſwą y vrodę
16:
z niecznotą chczeſz żbraćić
17:
Tak proſzę nie czyn krzywdy
18:
panu Bogu ſwemu
19:
Ktoryć dał tę vrodę
20:
ku cczy Boſtwu ſwemu
21:
Bo nad wſzytki zwirzęta
22:
iedno nam rozum dał
23:
By kazdy ſtanem ſwoim
24:
roſtropnie ſzafował
25:
A gdżie kto kolwiek ma mniey
26:
od cznoty odkrocży
27:
Tam więcz iuż nic maſz wiary
28:
barzo ſie żatocży
E 5strona: E5v

Iaki oſie=
wek takie
żniwo
1:
A iako więcz kto ſieie
2:
tak też zniwo bywa
3:
Każdemu ſie tak płaći
4:
iak ſie żachowywa
5:
Zes mi też przypomniała
6:
iżem zniewolony
7:
Ale od pańskiey chwały
8:
nicz nie oddzielony
Cudny uię
zień nieuin
na duſza w
ſlachetnim
ciele

9:
A piękne to więzienie
10:
ieſt poczćiwey duſzy
11:
Kiedy krewkiego ciała
12:
niecżnota nie ruſzy
13:
Ktore iż było z dawna
14:
kre wkie obacżono
15:
Na wſzem rozumney duſzy
16:
ieſt w mocz porucżono
17:
By ona iako pani/ tą ſlugą rządzyła
18:
Aby potym ſpołu z nim
19:
wiecżnie nie błądzyła
20:
A tak ma miła pni y czoſz mnię przyſtoi
21:
W tym moim zniewoleniu
22:
gdy tak ſzcżęſcie ſtroi
23:
Iedno cznotę żachować
24:
a wżdy czekać cżaſu
25:
Aza ſzcżęſcie pomoże
26:
z tego złego kwaſu


strona: E6

Fortunny
ſuffalſzy
1:
Bo zawżdy poſpolicie
2:
beſpiecżnieyſzy bywa
3:
Czo w ſzcżęſciu a w ſwobodzie
4:
vſtawicznie pływa
5:
Ale ten czo v ſzcżęſcia
6:
wſzego z ręku patrzy
7:
Snadniey mu zawzdy vpaſcż
8:
gdy ſie na mniey żłotrzy
9:
A w więtſzemes ty więźieniu
10:
bys ſie obacżyła
Slub od bo=
ga waznei
ſzy niz od
cżłowieka

11:
Wieſz żes naprzod panu Bogu
12:
wiarę poſlubiła
13:
A obacż że to y ſama
14:
w tey ſzaloney głowie
15:
Iż on każdą cznotliwą
16:
ſwoią miłą zowie
17:
Ale widzę iż v ciebie/ y tho barzo tanie
18:
Nie chcżeſz pomnieć ani bacżyć
19:
w ktoremes ieſt ſtanie
20:
Ia acż ćirpię ſwe więzienie
21:
tedy od cżłowieka
22:
Lecz ty od ſamego Boga
23:
daney iuż do wieka
24:
Na ktorąs ty dobrowolnie
25:
ſama poſlubiła
26:
A iakaż tu więc wiara
27:
teraż w tobie była


strona: E6v

Niewier=
nemu wia
ra ſie ła=
mie
1:
A wſzak wieſz iż z niewiernym
2:
też ſie wiara łamie
3:
A kiedy ią tam kto ſtraći
4:
barzo na to c hramie
5:
A tak proſzę z wie la przycżyn
6:
vkroć tę myſl w ſobie
7:
A wiedz ze ia w tym ſie nigdy
8:
nie dam vwieſcz tobie
9:
Zephira przedſię vmawia
10:
Iożepha

11:
Wierę ſie y ſama wſtydzę
12:
Iz cie takim dutkiem widzę
13:
Szyroko przekładaſz rzecży
14:
A wſzytko chczeſz mieć na pieczy
Rozumu
leda nácz
nie ſzafo=
wać

15:
Ano lepiey nie mędrować
16:
Nacz inſzego rozum chować
17:
Bo ći czo ſie im ſprawuią
18:
Też nam tego żakażuią
19:
Mać Bog czo inſzego myſlić
20:
Tyć plotki v niego ża nic
21:
Iſcie on o tym nie piſze
22:
Gdy dwa dobrzy thowarzyſze
23:
Ieden ſie z drugim zabawi
24:
Zwłaſzcża gdy na ſię łaskawi
25:
Ktoż ma na cię skarżyć prżed nim
26:
Iać iſcie na ſię nie powiem
27:
Pan też takiego widży rad
28:
A z nim miewa niewieſći skład


strona: E7

1:
Kto więcż ż panią ſpołki miewa
2:
Tak to poſpolicie bywa
3:
A tobieć by trzeba tego
4:
Dotkni iedno ſtanu ſwego
5:
Tez to dzys za zart v kudzy
6:
Gdy kto czo na kim wyłudzy
7:
A zwłaſzcża w takowey rzecży
8:
Nikt tego nie ma na piecży
9:
Bo chociay więcz drudzy widzą
10:
Tam dzys ſobie wſzytcy ſzydzą
11:
Iedno ſie ty oſwięćić chcżeſz
12:
Ano to nie ſthoi ża weſz
13:
Czo ty przekładas na cznotę
14:
A ſtroiſz ſproſtną robotę
15:
Y toć wielki członek cżnoty
16:
Gdy kto myſl z prawey ochoty
17:
Ku drugiemu wiernie kładzie
Z wier=
nym ſie
wiernie
żachować

18:
A on przed ſię z nim na zdradzie
19:
Iakom ia to vcżyniła
20:
Zem ſie prze cię zniewoliła
21:
Y tę żacznoſcz czom w niey była
22:
Z ſwegom ſtanu opuſćiła
23:
Ono ſnadz żadne ſtworzenie
24:
Kiedy zna vpokorzenie
25:
Nie moze ſie nigdy ſrożyć
26:
A z rowną ſie rzecżą drożyć
Podnioſla
myſl wa=
dzi

27:
Wieſz też iż podnioſłe myſli
28:
Zadnemu dobrze nie wyſzły


strona: E7v

1:
Y w nazacznieyſzym cżłowieku
2:
Zawzdy to ganią od wieku
3:
Kiedy ſzcżęſcie waży lekcze
4:
Potym go leda czo depcze
5:
Wieſz przyrodżone fortuny
6:
Dźywno tam brząkaią ſtruny
Forthuna
omylna

7:
Kto ſobie nalepiey tuſzy
8:
Tego więcz narychley ruſzy
9:
A barzo ty kole w ocży
10:
Kto przećiw niey hardzie krocży
11:
A tak radzęcz tey nie drazni
12:
Widzyſz ze wſzytczy powazni
13:
O iey ſie łaskę ſtaraią
14:
Wielką na to piecżą maią
15:
A tobieć dzywno folguie
16:
Na wſzem łaskę okażuie
17:
A podawać tak rzecż ſlodką
18:
Być była rodzoną ciotką
19:
Iedno iey vmiey vgadzać
20:
A niechciey iey z razu ſchadzać
21:
Poydzieć wſzytko by wianki wił
22:
Acżes ſie ſwey woley napił
23:
Lecz by to wſzytko vſtało
24:
Iedno mię poſluchay mało
25:
A puſzcz to na moię pieczą
26:
A nie trzęs więcżey tą rzecżą
27:
Wierz mi choć tak ćicho chodzę
28:
Iżeć we wſzytko vgodzę


strona: E8

1:
A proſzę cie nicz nie mieskay
2:
A lepſzą mi otuchę day
3:
Bo ta ſrogoſcz twey oſſobie
4:
Barzo nie przyſtoi tobie
5:
Siedzyſz zwieſiwſzy nos na doł
6:
Ki diabeł to ża proſty woł
7:
A iuż wierę nie przyſtoi
8:
Ty poſtawy czo ie ſtroi
9:
Iozeph karze panią z rozlicz/
10:
nych przycżyn

11:
Więczey tobie nie przyſtoi
12:
moia miła pani
13:
Iż ſie w takie plotki wdawaſz
14:
czo każdy czny gani
15:
Lecz iuż nie dzyw iz tak plecieſz
16:
ieſtlis wſtyd ſtraćiła
Biała gło=
wa ſproſt
na rzecż
gdy wſtyd
ſtraći

17:
Bo widzę iż ći ſie rozum
18:
y mowa zmieniła
19:
Ano czo ieſt ſproſtnieyſzego
20:
iedno biała głowa
21:
Gdy ſtraći wſtyd iuż ni rozum
22:
ani żadne ſlowa
23:
Czo ſie ku cznocie ſciągaią
24:
iuz iey nie ſmakuią
25:
Iedno ty ktore niecznotę
26:
z beſpieczeńſtwem kuią


strona: E8v

1:
Iuż ani Bog ani prawa
2:
ani żadny żakon
3:
Nie po może ni żadny ſtan
4:
kiedy iuż ſtraći ſrom
5:
A żaſz nie wież miła pani
6:
iaka ieſt vſtawa
7:
A iakie ſą (na ten wyſtęp)
8:
vſtawione prawa
Srogie
prawa na
czudzoło=
ſthwo

9:
Iuż nie tyłko tu na ziemi
10:
ale y na niebie
11:
A wżdy iedno z tego dwoyga
12:
niechay ruſzy ciebie
13:
Tu na żiemi traći gardło
14:
ſławę dobre mienie
15:
Ana niebie pańską łaskę
16:
y wiecżne zbawienie
17:
Acż powiedaſz iż pan z nieba
18:
tych plotek nie bacży
19:
Azaſz nie wieſz (przeż proroka)
20:
czo powiedać racży
Panu Bo=
gu nic nie
tayno

21:
Iż on ſiedzącż w ſwoim ſtanie
22:
a w ſwoiey wirżchnoſći
23:
Przeyrzy/ przewie y zrozumie
24:
każdego wnętrznoſći
25:
Aiakoż ſie więcz tu nie bać
26:
gdyż y we wnątrz widzy
27:
A owſzem czo iawnie grzeſzy
28:
nicz ſie go nie wſtydzy


strona: F

1:
Ano on nietylko iawne
2:
człowieka żgrzeſzenie
3:
Ale każde żawzdy widzy
4:
iego pomyſlenie
5:
Powiedaſz też iż dzys ludzie
6:
tym żartuią ſobie
szkodliuy
żart oko=
ło poczći
woſći

7:
Bys bacżyła barzo by then
8:
żart zaſzkodzył tobie
9:
Bo więcz ludzie ktorą w takim
10:
beſpiecżeńſtwie cżuią
11:
Rzkomo chwalącz pochlebuiącz
12:
wsytci z niey błaznuią
13:
Ano więcz to takie dworſtwo
14:
wiele ludziom ſzkodzy
15:
Bo potym y na potomki
16:
prawem iuż przychodzy
17:
Bo kiedy ſie iuż tak ludźie
18:
imą z ktorey ſzydzyć
19:
Iſcie wſzytczy przyrodżeni
20:
maią ſie żac wſtydzyć
21:
A tak vmiey miła pani
22:
(czo to ieſt) rozeznacz
23:
A chociay cie myſl vnoſi
24:
rozumem powciągacz
25:
A włoſz na ſię czo rychley
26:
krygowe wędzydło
27:
Nie day ſie ſwey woley rządzyć
28:
iako proſte bydło
Fstrona: Fv

Dać mieſt
cze rozu=
mowi a
pomniecz
na cznotę
1:
Acz mało tych ludźy znaydzie
2:
by ſie vnieſcz nie miał
3:
Lecż kogo rozum ſprawuie
4:
ten w tym herczu wygrał
5:
Wieleć tych białych głow było
6:
czo ſie vnaſzały
7:
Ale pomniącz przyſle rzecży
8:
przy cznocie żoſtali
9:
Pomniącz na to tu y w niebie
10:
iż to klenot wielki
11:
A iſcie w nim (po zbawieniu)
12:
ma ſie kochać wſzelki
13:
Bo chociay iuż cżłowiekowi
14:
wſzytko ine zginie
15:
Gdy on ſpełna cżeſcz żachowa
16:
przed ſię wſzędyſlynie
Wſtyd o=
brażony
trudno ma
być napra
wion

17:
Ale kiedy iuż tey ktory
18:
w cżym na mniey naruſzy
19:
Snadz y w nawiętſzem doſtatku
20:
biada iuż tey duſzy
21:
Bo chociay więcz za nim drudzy
22:
chodżącż pochlebuią
23:
Przedſię ſobie z tyłu palci
24:
(hic eſt) vkażuią
25:
Bo wieſz moia miła paui
26:
wſtyd raż obrażony
27:
Naprawion iuż być nie może
28:
a brzmi na wſze ſtrony


strona: F2

Wielki ry
czerz kto
w ſobie
ſwą wolą
porazi
1:
A iſcie towielki ryczerz
2:
kto ſwą myſl porazi
3:
Ktora mu dzys kęs ſmakuie
4:
potym wſzytko skaźi
5:
To obraza Boga ludzy
6:
y wſzytki ſtany zbola
7:
Prżywiera i na potomki
8:
wiecżnie iako ſmoła
9:
Choć więcz cżaſem na krotki krys
10:
to w ludziech vgaſnie
11:
Ale leda za przycżyną
12:
żaſię ſwieci iaſnie
13:
cżes tu nie trafiła/ na ſobie rownego
14:
Iam ieſt ſluga a tys pani
15:
ſtrzezyſz ſtanu ſwego
16:
Aiżechmy iednak przedſię
17:
oba niewolnici
18:
A czo nam właſnie przyſtoi
19:
oſtrzegaymy wſzytci
Ktho cżo
powinien
thego pil=
nie ſtrżeż

20:
Ty czos ieſt powinowata
21:
ſtrzeżyſz ſtanu ſwego
22:
Mnię też proſzę nie przekażay
23:
vrzędu moiego
24:
Bo czo ſludze iedno wiara
25:
naywięczey przyſtoi
26:
A kto ſie w niey żachowywa
27:
ten ſie pięknie ſtroi
F 2strona: F2v

1:
Niechayż mnię nicz nie vnoſi
2:
czo cznocie przyſluſzy
3:
A ciebie też moia pani
4:
niechay nicz nie ruſzy
5:
Czo by cie od prawey wiary
6:
też vnoſić miało
7:
A iuż z tobą mowić o tym
8:
y ſlow mi nie ſtało
9:
Owa krotko powiedaiącz
10:
nie miey w tym nadzieie
11:
Wſzak mi gdy na to wſpominam
12:
ſercze moie mdleie
13:
Zephira przedſię dawa przy=
14:
cżyny Iozephowi

15:
Och och toć piękna nowinka
16:
A godna by vpominka
17:
Ale ſnadz kija nie złota
18:
Bo mi przydaie kłopota
19:
Wierę mi ſie wierzyć nie chcze
20:
Abys miał cżłowiecże ſercze
21:
Zleć y dobrze prozno tuſzyć
22:
Zadna cie rzecż niechcze ruſzyć
23:
By iuż przycżyny nie były
24:
Ktore ſie tu rożwodźyły
25:
Tedy czom pirwey mowiła
26:
Wzdy by cie ta rzecż ruſzyła
27:
Widzącz moie przychylnoſći
28:
Nie życż że mi thakich żłoſći


strona: F3

Dobroć
zle żłoſcią
oddawać
1:
Samemuć to dám rozeznać
2:
Ieſtli przyſtoi oddawać
3:
Komu żłoſcią czyę dobroć
4:
A ſlychalam to wiele kroć
5:
Zawzdy to na złe wynidzie
6:
O cięć o ſamego idzie
7:
By też przyczyna nie była
8:
Sama by cie zwyciężyła
9:
Ma powolnoſcz y łży moie
10:
O ſrogieſz to ſercze twoie
11:
Iż domnię tego nie bacżyſz
12:
Tak mię żywo żagrzeſcż racżyſz
13:
A iſcieć tak powiem tobie
14:
Będzieć kto rychlo w żałobie
15:
Bom w ſobie barżo zwątpiła
16:
Mnimam bym wzgardzona była
17:
Iuż tak od wſzytkiego ſwiata
18:
Gdyż cie tak znam iako kata
19:
Ktory trapiſz moie ſercze
20:
Wſzak mi ſie y zdrowia nechcze
21:
A tak pilnie proſzę ża to
22:
Ieſzcże ſie wżdy rozmyſl na to
23:
A niechay cie to wżdy ruſzy
24:
Iż to nigdy nie przyſluſzy
25:
Wiarę komu złoſcią oddać
26:
A chcziey ſie iuż y ſam vźnać
27:
A niechci ey mię więczey kazić
28:
Widzyſz nie macz czo prżekazić
F 3strona: F3v

1:
Wſzakes ſwiadom domu tego
2:
Nie będzie cżaſem żadnego
3:
Iedno tu ſama iako pień
4:
Cżaſem ſiedżę przeż cżały dżień
5:
A czo ſie Achiza wierći
6:
Lecz ſie tey nie ſtrzeż do ſmierći
7:
Bom ia iey tak doſwiatſzyła
8:
Y zdrowia bych iey wierzyła
9:
Tobie też ſą poruczony
10:
W domu wſzytki ſprawy ony
11:
Przy ktorych żawzdy muſis być
12:
Wolnoć kazde drzwi otworzyć
13:
Bo widzyſz k cżemucz iuż przyſzło
14:
Zecż mnię barzo z kuńſtu wyſzło
15:
Na wſzem błądzę to nie chyba
16:
Chodzę by w odmęcie ryba
17:
A będzieſzli mi ſie ſrożyć
18:
Możeſz z ſobą y ſam trwożyć
19:
Bo cie ćzo złego nie minie
20:
A pewnie z nas ieden żginie
21:
Bom ia odważyła ſobie
22:
Iuż myſl o mnię y o ſobie
23:
Iożeph iuż z goła dawa znacz
24:
iż ni nacz przyzwolić nie chcze

25:
Snadz by iuz k temu przyſcz miało
26:
by y z cżnotą zginąć
27:
Niż z niecznotą za żywota
28:
y po ſmierći ſłynąć


strona: F4

1:
Y żaſz nie wiem czo za ſpoſob
2:
naſzego żywota
3:
Gdżie w nim roskoſz znayduiemy
4:
tam pełno kłopota
Kłopot w
cżłowie=
cżym ży=
wocie

5:
Y ty gdy bys to pomniała
6:
nacz ći to ma wynicz
7:
Iſcie by ſie rozmyſliła
8:
czo to maſz vcżynić
9:
Bo ty małe krotofile
10:
a krotkie roskoſzy
11:
Zadeu ſie z nas nie obacży
12:
gdy to cżas roſpłoſzy
Sżalony
ktho prze
mały pożi
tek wielki
traći

13:
Ano to ſzalony kupiecz
14:
czo ſwoy handel wſzytek
15:
Marnie ſtraći na wiecżny cżas
16:
prze krotki pożytek
17:
A to w niwecż iż oſtawi
18:
złą ſlawę po ſobie
19:
Ktora nigdy nie vmiera
20:
chocia ciało w grobie
21:
Cżo powiedaſz iż nikt w domu
22:
nie może przekazić
23:
Tym bys ſobie więczey z myſli
24:
ſnadz miała wyrażić
25:
Gdyż ieſt dana w twą opiekę
26:
twoia cznota tobie
27:
Tu ſie iuż więcz ſama zdradzaſz
28:
a vwaſz to ſobie


strona: F4v

Sam każ=
di ma być
ſtroz ſwei
cznothy
1:
Y ktoż ma być pilnieyſzy ſtroſz
2:
iedno każdy ſiebie
3:
A takież też twoia wiara
4:
więczey ſtrzeże ciebie
5:
Bo ſie żawzdy wiernie wiernym
6:
żachować przyſtoi
7:
A toć iuż ſtraż przymuſzona
8:
kto ſie kija boi
9:
A źli żawzdy czo zle cżynią
10:
z ſtrachu przeſtawaią
11:
Ale dobrzy z dobrey woley
12:
ći ktorzy wſtyd znaią
13:
Powiedaſz też żem kamienny
14:
A płacz mię nie ruſzy
15:
Wolę ia iż płacżą ocży
16:
gdyby ſmieſzno duſzy
17:
Ktora nigdy iedno cznotą
18:
vmie ſie vcieſzyć
19:
A kto od niey odſtępuie
20:
trudno ią roſmieſzyć
21:
Y nie trzebać tych wywodow
22:
pani moia miła
23:
Sama bys mi dziękowała
24:
bys ſie obacżyła
25:
A tak iuż cie tu Bog żegnay
26:
doſyć tey roſprawy
27:
Ia chczę vżyć wolney myſli
28:
iako cżłowiek prawy


strona: F5

Wolna myſl
wielka ro
skoſz
1:
Bo by to ża me nie ſtalo
2:
bym ią czym zniewolił
3:
Tak by mi ſie wſzytko zdało
4:
bych na ſwiecie nie był
5:
Y nie ſmiałbych w ocży poyrzeć
6:
żadnemu cżłowieku
7:
A ten bych wſtyd muſiał noſić
8:
aż do ſwego wieku
9:
Zephira iuż za płaſcz chwyta
10:
Iozepha

11:
Ieſzcże ſie wżdy trochę nie kwap
12:
A chodzyż mię ale obłap
13:
Abych ſie wżdy v cieſzyła
14:
Z tych kłopotow czom w nich była
15:
Hardes mi iż łaczno tobie
16:
Ale mnię barzo włep skrobie
17:
Iſći że wſząd ſzydła golą
18:
Y wżiąłes przedſię ſwą wolą
19:
A dobrżem ſie domyſliła
20:
Zem cie ża płaſzcz vchfyćyła
21:
Bom znała po twey poſtawie
22:
Zeć iuż było biegać prawie
23:
Potrway ieſzcże zemną mało
24:
Boć by ſie barzo zle ſtało
25:
Abys mię tak miał odbieżeć
26:
Snadz bych muſiała przyleżeć
27:
A w złey nadziei żoſtawić
28:
Nie mogłbys mi gorzey ſprawić
29:
Iozeph płaſzcża odbieżałstrona: F5v

1:
Gdy kto v ognia piecże
2:
albo też czo warzy
3:
Snadz im nadaley ſtoi
4:
tym ſie namniey ſparzy
5:
A tak y nnię iuż też przydzie
6:
odgrzebać od ſiebie
7:
A gdy inak być nie moze
8:
precz vciecz od ciebie
9:
Iakoć ſie tam ż plaſzczem widzy
10:
choć ſie żemnie ſtocżył
11:
Kiedym ia iuż na ſwobodzie
12:
a przez prok przeskocżył
13:
Wierę tam cżyń iuż czo racżyſz
14:
to ieſt wolno tobie
15:
Gdym ia na owey ſtronie
16:
wolnieyſzym iuż ſobie
17:
Iozeph rozmyſla ſie iuż vcie
18:
kſzy czo cżynić ma z ſobą
dobrże ko
go rożum
rządży

19:
Ach toć wiełka łaska pańska
20:
kogo rozum rządzy
21:
A kto z niego namniey ſpadnie
22:
iako marnie zbłądzy
23:
Iako theraż na mię przyſzła
24:
nielada queſtia
25:
Iedno oſtrzeż miły panie
26:
bych nie zbłądzył y ia


strona: F6

1:
Gdy bych ſie iey namowić dał
2:
wiem czo w tym należy
3:
Bych też miał być ſrogim więzniem
4:
a gorzey niż w wieży
5:
Bo kogo więcz zdradna miłoſcz
6:
po myſli zniewoli
Miłoſcż
trudny za
kon

7:
Iuż ni maſći nie przykładay
8:
barzo then wrzod boli
9:
Wiem też czo ieſt iako dzywnie
10:
ſrogi gniew niewieſći
11:
Tam nie maſz żadney litoſći
12:
tam pomſtha beż wieſći
13:
Zadna ſtraż nie ieſt tak cżuyna
14:
by cie vſtrzedz miała
15:
Zawzdy thrfoga żawżdys więźniem
16:
kiedy będzie chciała
17:
Bo ſie z dawna na to zgadza
18:
wſzelkie pokolenie
19:
Iże nad to żadne nie ieſt
20:
chytrzeyſze ſtworzenie
21:
A tak czoż ia mam vdziałać
22:
vbogi nędznicżek
23:
Prawiem ſie iuż vfraſowął
24:
a w roſpacżym wſzyſthek
Z dwoy=
ga złego
mnieyſze o
bieray

25:
Lecż iż mądrzy gdy dwie rzecży
26:
a obie złe bacżą
27:
Tey ſie zawżdy czo mniey ſzkodzy
28:
wżdy ſie dzierzeć racżą.


strona: F6v

1:
Ano czo ieſt nagorſzego
2:
iedno cznothę ſthraćić
3:
A w niecznocie iuż ze wſzem złym
4:
wiecżnie ſie pobraćić
5:
A thak proſzę miłe ſercze
6:
iuż mi tak ſtale trfay
7:
A to czoć by nie przyſtało
8:
w tho ſie nigdy nie wday
9:
Nie kochay ſie iż więcz miłoſcz
10:
krotką roskoſz płodzy
11:
A potym na długie cżaſi
12:
a ſnadz wiecżnie ſzkodzy
13:
A niechay ciało ſwowolne
14:
wżdy ſlucha czney duſze
15:
Bo ta ſzkapa na ſwowolney
16:
vzdzie dzywnie kłuſze
17:
Niechay wzdy rożum vżywa
18:
na wſzem ſwey zwirzchnoſći
19:
A oſtrzega wolney myſli
20:
od płochey miłoſći
21:
Bo ſnadź ile ieſt wſzech niecznot
22:
tam ſie zbieżą wſzytki
23:
Tam nieprawda tam y zdrada
24:
tam iuż ine zbytki
25:
Myſl ſzalona y wzgardzenie
26:
żkażdym ſwar z zwáda
27:
Y głowa z takich kłopotow
28:
oſzaleie rada


strona: F7

Młodo
wſtid ſtra
ćić nie przi
ſtoi
1:
A zaż by mnię tak młodo
2:
ſthraćić wſtyd przyſtało
3:
Boiazń Boską y wiarę
4:
ażaſz to ieſt mało
5:
Bo ſnadz to ſą na ſwiecie
6:
przednieyſze klenothy
7:
Kthore w radoſcz przywodzą
8:
a niſzczą kłopoty
9:
Zaż theż o thym przykładow
10:
z dawna mam y mało
11:
Czo ſie dobrym a czo złym
12:
w tych przygodach ſtało
13:
Pan Bog prze tę ſwą wolą
14:
potopem ſwiat zborzył
15:
A barzo był załował
16:
iż cżłowieka ſtworzył
17:
Y widzącz ich roſpuſtnoſcz
18:
żagubił ie marnie
19:
Bo iuż ten grzech za ſobą
20:
ſnadz wſzytko złe garnie
Na ſtare=
go rzadko
przygoda

21:
Pharao Abimelech
22:
iaką pomſtę wzięli
23:
A z dawna zawżdy marnie
24:
taci więcz ginęli
25:
Gdy był wziął Abramowi
26:
Sarę piękną zonę
27:
Srogą pomſtę za to miał
28:
ginął w każdą ſtronę


strona: F7v

1:
Nuż gdy bych chciał wſpominać
2:
ći czo w cznotach ſtali
3:
Y w nawiętſzych przygodach
4:
nicz ſie nie lękali
5:
Zatonął ſwiat prze ten grzech
6:
ktory iawnie ſlynął
7:
Iedno Noe cznotliwy
8:
z dobremi wypłynął
9:
Lot z Sodomy wywiedzion
10:
prze cznotliwy żywot
11:
Iaki też tam wſzetecżny
12:
vćirpieli kłopot
13:
A tak y ia beż cżaſu
14:
wzdyć marnie nie żginę
15:
Choc bych ſie też zanorzył
16:
wżdyć kiedy wypłynę
17:
Niech że ſię czo chcże dzieie
18:
ia przy cznocie ſtoię
19:
A tych płochych przeſtrachow
20:
iſcie ſie nie boię
21:
Bo dobremu na dobre
22:
wſzytko więc wychodzy
23:
A złemu iegoż właſna złoſcz
24:
rada więcz zaſzkodzy
25:
Niechay żeſie iuż zemną
26:
czo cżas przynioſł ſtanie
27:
Aia tobie porucżam
28:
ſtołoſcz ſwoię panie


strona: F8

1:
Zephira iuż gwałtu woła

2:
Ach nieſtotys prze Bog rata
3:
Na tak okrutnego kata
4:
Y kogoż to gdy potkało
5:
Czo ſie mnię dzys nędzney ſtało
6:
Taka lekkoſcz od łothrzyka
7:
Od nędznego niewolnika
8:
Czo gi pan nie dawno kupił
9:
Małoć mię mey cczy nie złupił
10:
Szłam do sklepu przeſuſzać ſzat
11:
Then przybieżał iakoby kat
12:
Bych ſie była nie wydarła
13:
Mogł by mię był zbawić garła
14:
Albo iſcie pocćiwoſći
15:
Bo tam nie było litoſći
16:
Nieſtutys k cżemum ia przyſzła
17:
Bom pocżiwie z domu wyſzła
18:
Powazniem ſie też chowała
19:
Cżegom theraż docżekała
20:
Iz ſie ten łotr ſmiał pokuſić
21:
Cżo mey ćczy miało obruſzyć
22:
Ktorą ioko oko w głowie
23:
Aſnadz więczey ważą ſobie
24:
Achiża na rathunk przybiegła

25:
Ach nieſtutys miła pani
26:
Panie boże racż być znami
27:
Proſzę nie racżyſz ſie trapić
28:
Temuć to garłem żapłaćić


strona: F8v

1:
Niech ſie ſercze vpokoi
2:
Boć ten łotr za to nie ſtoi
3:
Bos iſcie barzo pobladła
4:
Strzez abis w niemocz nie wpadła
5:
Wierz mi iż to barzo ſzkodzy
6:
gdy czo z lęknienia przychodzy
7:
Wnet ia do pana pobieżę
8:
Wierz mi zecz oſiodła wiezę
9:
Potym iako będzieſz racżyć
10:
Dzywnie mu to możeſz płaćić
11:
Acz ći y zgardłem nie ſtoi
12:
Ten łotr za to czo tak broi
13:
Zephira do Achizy po cichu
14:
mowi

15:
Ba milcż Achizo nicz ći mi
16:
Ale ſie wżdy tak pomſćimy
17:
A niechay ſie taci karzą
18:
Czo nas ſobie lekcze ważą
19:
Owo ten płaſcz rychley ſchoway
20:
A przed panem tak więcz żeznay
21:
Iż gdys moy płacz vſlyſzała
22:
Tedys tu wnet przybieżała
23:
A izes go tu zaſtała
24:
Chocias go ani widziała
25:
Vmiey że też ty więcz mowić
26:
Na mnięć wierz mi nie zeydżie nicz
27:
Wſzak gdy chczeſz nie wrzod ći w gębę
28:
Wierz mi y iać mu żagędę


strona: G

1:
A niechay na naſzym ſtanie
2:
Gdys tak chciał mieć dobry panie
3:
Theraż ći będę narzekała
4:
Głoſem by cżeladz ſlyſzała
5:
Zephira ku wſzythkim głoſem
6:
narzeka

7:
Ach moia achizo miła
8:
Toć ſie ma myſl odmieniła
9:
Wież iakom ia ſtrzegła tego
10:
Abych ni wcżym ſtanu ſwego
11:
Nicz na mniey nie obraziła
12:
Tum ſnadz wſzytko pokaziła
13:
Bo rozlicznych ludzie myſli
14:
Kiedychmy iuż kthemu przyſli
15:
Będą/ bo to w krotkim cżaſie
16:
Iuż ſie ſzyroko roznieſie
17:
Bo ſnadz drugi beż mey winy
18:
Wynaydzie ſobie przycżyny
19:
A znaydżie zart z mey przygody
20:
A to mnię nie ſmacżne gody
21:
Bo żachcze dworſtwa vżywać
22:
A to za me nie będzie ſtać
23:
A vſłyſzyſz wiele złego
24:
Iż vroſcie z błędu tego
25:
A tomnię nawięczey ſuſzy
26:
Acięſzko mi to na duſzy
27:
Bo to moie ſęrcze czuie
28:
Pan ſie barzo zafraſuie
Gstrona: Gv

1:
Y będżie ſiła kłopota
2:
O tego nie cznego chłopa
3:
A tak pzoſzę nicz ſie nie wſtydz
4:
A czo rychley po pana idz
5:
Vmieyże mu mądrze rozwieſcz
6:
Nie day mu ſie w ſmętek vnieſcz
7:
Iozeph ſie troſcże vſlyſzawſzy
8:
paniey żałobę

9:
Ach wſzechmogąci panie
10:
ktory tam wſzytko widzyſz
11:
Patrzącz tu na ſwe błazny
12:
zas ſie za nię nie wſtydzyſz
Trudno
cżo Bogu
zakryć

13:
Ktorzy chczą wſzytko pokryć
14:
od twey wiadomoſći
15:
A prawie iawnie ſzydzą
16:
z twey ſwiętey moznoſći
17:
Widzę k cżemu iuż przyſcz mam
18:
acz ża mą niewinnoſcz
19:
Czo też inſzy ćirpieli
20:
prze niewieſcią chytroſcz
21:
Ktora gdy ſie beż wſtydu
22:
z niecznotą pomieſza
23:
A ſnadż nie ieſt na ſwiecie
24:
ſzkodliwieyſza inſza
25:
Y cżegoz iuż tu ona/
26:
na mię nie wyrwała
27:
Zwodzącz mię z moiey cżnoty
28:
y płaſcz żemnię zdarła


strona: G2

1:
Ale ta moia nágoſcż
2:
ſnadz mnię nicż nie wadży
3:
Bo to prawie odarty
4:
kogo wſtyd ſzkaradzy
5:
Bo ieſzcże ten każdy ieſt
6:
wzdy dobrey nadzieie
Cżnotha
piękny v=
bior

7:
Kto nad inſze vbiory
8:
cżnotą ſie odzieie
9:
Też ćirpliwoſcz niewinna
10:
zawzdy ma ſwe mieſtcze
11:
Rad więcz pan Bog nagradza
12:
kogo ſzcżęſcie treskcze
Bog ſtrze
że prawego

13:
Acż mi ſtrach beſpiecżeńſtwo
14:
iakos wżdy przekaża
15:
Lecz iż żawzdy nad prawym
16:
pilna pańska ſtraża
17:
Czoż mam rzecz nieboracżek
18:
y z kąd rady doſtać
19:
Trudno mnię będącz ſługą
20:
tey złey paniey ſproſtać
21:
Ktora na mię rożumiem
22:
tak ſie naſadzyła
23:
Aby mię ſwą powieſcią
24:
y z ſwiata zgładzyła
25:
Bo ſie mnię iſcie zmylą
26:
moie wſzytki zmyſly
27:
Gdy namię dzywnie przydą
28:
rozliczne wymyſly
G 2strona: G2v

Pan Bog
żawżdy
przy prawdzie
1:
A czoż cżynić wſzak to wie
2:
cżłowiek kazdy żywy
3:
Iż zawzdy ieſt przy prawdzie
4:
pan Bog ſprawiedliwy
5:
Ia ſie tą bronić będę
6:
poki mi iey ſtanie
7:
A oſtatek porucżam
8:
tobie tam moy panie
9:
Ach nieſtotys iuż ſlyſzę
10:
głos pana ſwoiego
11:
Y ktoż mnię tu pomoże
12:
z vpadku moiego
13:
Poydę k niemu acż my ſtrach
14:
odeymie poſtawę
15:
A powiem mu prawdzywie
16:
tę nieſczeſną ſprawę
17:
Wiem że mu będzie iſcie
18:
to ſmętna nowina
19:
Bo kożda zła iuż iemu
20:
z tych obu przycżyna
21:
[Ieſtki] ze mnię vwierzy
22:
nima ſie w ćżym kochać
23:
Gdy mu przydzie ſwey paniey
24:
tey niecznoty doznać
25:
Ieſtli iey też vwierzy
26:
przedſię to złe znamię
27:
A z tąd iuż ſnadz wſzy tko żłe
28:
obali ſie na mię


strona: G3

1:
A cżegoż ſie iuż nędznik
2:
mam więcżey naucżyć
3:
Iedno ſie y z ſwą ſprawą
4:
iuż Bogu porucżyc
5:
Rożumiem nie wſzytkiego
6:
będę miał na piecży
7:
Bowim mi ſnadz z przęſtrachu
8:
nie doſtanie rzecży
9:
Pothifar przyſzedſzy do domu
10:
ſiadſzy ſobie ſam roſprawuie/ kochaiącż
11:
ſie iz ma żonę y ſlugę wiernego/
12:
nicz nie wiedzącz czo ſie ſthało
Sługa uier
ny wielka
roſkoſ

13:
Oſobna to iſcie rżecz
14:
miećſlugę dobrego
15:
Iako ia poty cżaſi/ iuż doſwiádſzył teo
16:
A kto gi ieſzcże ſobie/ pomyſli wyprawi
17:
Wielką roskoſz a pokoy
18:
iſcie ſobie ſprawi
19:
A kiedy ieſzcze k temu/ trafi na wiernego
20:
Iako ia dzys iſcie mam
21:
Iozepha ſwoiego
22:
Y nie marniem iſcie tych
23:
pieniędzy obroćił
24:
Czom zań dał/ abom ſobie
25:
wiele pradzey skroćił
26:
Nie wiem w domu ni oczym
27:
ſpełna żnaydę wſzytek
28:
A zawżdy mi vroſcie w nim iaki poży
:
(thek


strona: G3v

1:
Abowim dzywny rozum
2:
w tym cżłeku znayduię
3:
A iego trudnym ſprawam
4:
cżaſem ſie dzywuię
5:
A żaſz on komu w domu
6:
kiedy w cżym żawadzy
7:
A żaſz on nie roſprawi
8:
nadobnie cżeladzy
9:
Tak ſie go wſzytczy boią
10:
a thak mu folguią
11:
A przed ſię iako oycża
12:
wſzytcży go miłuią
Sługa nie
wierny
wielka teſ
knoſcz

13:
Bo cżo żaſię może być
14:
iuż też teskliwſzego
15:
Iedno gdy khto w domu ma
16:
ſlugę niewiernego
17:
Patrz y w ten kąt y w drugi
18:
ieſtli wſzytko ſpełna
19:
Bo iaki bywa baran
20:
taka na nim wełna
21:
Takież we złym cżłowiecże
22:
też złe obycżaie
23:
A zawżdy mu cżo na złe
24:
rożumu doſtaie
25:
Ano ludzie wiele kroć
26:
doſwiatſzyli tego
27:
Ze ſie barzo trudno vſthrżedz
28:
łotra domowego


strona: G4

1:
Ale mnię ieſzcże pan Bog
2:
w tim opatrzyć racżył
3:
Ieſzcżem żadney chytroſći
4:
po ſwym nie obacżył
5:
A tak iſcie tę myſl mam
6:
abych go wyſtawił
7:
A iako pocćiwego
8:
na nogach poſtawił
9:
Drugą roskoſz pan Bog dał
10:
moiemu żywotu
11:
Iz mie racżył żachować
12:
z onego kłopotu
13:
Czo ze złemi żonami
14:
ludzie więcz miewaią
15:
A iako nieprzyacioł
16:
ich ſie wyſtrzegaią
Zona cno
tliwa oſo
bny kle=
noth

17:
Mam też żonkę podćiwą
18:
wſtydliwą powolną
19:
Ni w czym mi nie przekaża
20:
zawżdy mam myſl wolną
21:
By ieſzcże k temu pan Bog
22:
to przedlużyć raczył
23:
Iuż bych ſobie roskoſzy
24:
ſnadz więtſzey nie bacżył
25:
Lecż nie wiem czo ſie ſtało
26:
Iożepha hań widzę
27:
Z iakąs ſmętną poſtawą
28:
czemus ku mnię idzie


strona: G4v

1:
A nie lada ż przycżyny
2:
ten zmieni poſtawę
3:
Aż mi ſie ſercze lękło
4:
cżuię iakąs ſprawę
5:
Podobno mnię ſprzećiwna
6:
myſl mi cżos zle ſądzy
7:
Aż mi w ocżoch y wgłowie
8:
iakos wſzytko błądzy
9:
Achiza przy ſtąpiwſży
10:
chwali panią ſwoię

11:
Ach moy panie toż ſie myliſz
12:
A rychło ſie tego dowieſz
13:
Przekładaſz ſwe dwie roskoſzy
14:
Alecz ſie ſnadz iedna ſpłoſzy
15:
Czoć ſie tknie ſlachetney paniey
16:
Nie myliſz ſie na cznocie iey
17:
A rzadka by ſie obrała
18:
Ktora by ſnią porownała
19:
W ſtatku w wierze y w ſtałoſći
20:
A k tobie w wierney miłoſći
21:
Na wſzem maſz ſlachetną żonę
22:
Lecz ſie myliſz w drugą ſtronę
23:
Barzo cie drudzy zdradzali
24:
Czo z tobą ſlubu nie brali
25:
Ale mnię mało do tego
26:
Zrozumieſz z kogo inego
Zle gdzie
ſie ſludzy
kazą

27:
Bom też ſługa iako drudzy
28:
A zle gdzie ſie każą ſludzy


strona: G5

1:
Bo więcż ſobie to oddáią
2:
W zaiem w niełaskę wprawiaią
3:
Lecż iż mi żal ż ſercza tego
4:
Czo ſie ſtało nie dobrego
5:
Bo miłuię pana ſwego
6:
Awſtyd mię powiedać tego
7:
Snadz ſie dowiecie z kąd inąd
8:
Iaki ſie tu ſtał v nas błąd
9:
Pothyfar ſie lękł vyrza=
10:
wſzy ſmętnego Iozepha

11:
Och toć mi ſie nie darmo
12:
me ſercze lękało
13:
Pewnie mi ſie nędznemu
14:
ſnadz czos złego ſtało
15:
Bo baćżę z Iozephowey
16:
tak ſmętney poſtawy
17:
Iż mię w rychle podkaią
18:
nie pomyſli ſprawy
19:
Nieſtotys miły Iozeph
20:
płaćis ty czo zbroił
21:
Przecz nie powież czemus tak
22:
ſmętną myſl naſtroił
23:
Nie thrwoż ſie miey dobrą myſl
24:
ieſtli czo rownego
25:
Zatrzemy to/ w tym poznaſz
26:
łaskę pana ſwego
27:
Iozeph obmawia z dale
28:
ka ſwą przygodę
G 5strona: G5v

1:
Acż ſercże niewinne panie
2:
lecz gdy ſie tak ſtało
3:
Nie mogą ocży zataić
4:
aby nie płakały
5:
Patrzącz na cię ſwego pana
6:
czo mu życżę tego
7:
By nie było żadney troski
8:
na vmyſle iego
9:
Ano ta rzecż czo ſie teraż
10:
przygodnie trefiła
11:
Nie może być abyć myſli
12:
barzo nie skaziła
Sthrach
prawdzie
przekaże

13:
A wſtyd z ſtrachem y ta miłoſcz
14:
ktorą ia mam k tobie
15:
Przekaża mi iż nie ſmiem rzecz
16:
żadney prawdy tobie
17:
Pothifar ſie pyta czo by
18:
ſie wżdy ſthało

19:
A prze Bog moy miły bracie
20:
ieſtli czo złego wiez
21:
Przecz mię tak długo fraſuieſz
22:
a iż mi nie powież
23:
Widzę iżeć iakos wargi
24:
z żałoſci biegaią
25:
A po ocżoch ſie łzy wierczą
26:
mnię złą myſl działaią
27:
Iozeph nie chcze nicz po=
28:
wiedziećstrona: G6

1:
Ach moy panie czoz sobie rzecż
2:
iaciem marnie zginął
3:
Ktorym żawzdy tu prży tobie
4:
w wielkiey cznocie ſlynął
przygoda
thrapi y
niewinne=
go

5:
Lecz przygoda gdy chcze skarać
6:
ſzuka mieſtcza ſwego
7:
Ta żadnemu nie przepuſći
8:
trapi y prawego
9:
Iako ſie to na mnię nędznym
10:
ſnadz w rychle okaże
11:
Bo wiem acz mam ſprawiedliwoſcz
12:
zle mię ſzcżęſcie skaże
13:
Pothyfar ſie przedſię pyta

14:
A wſzak ty iuż dawno wież
15:
iaką mam myſl k tobie
16:
Nie przypuſzcżay iedno nidz
17:
tych fraſunkow k ſobie
18:
Wżdyć nie ieſt ta przyczyna
19:
bys miał zginącz wiecżnie
20:
A czo ſie to wżdy ſtało
21:
powiedz mi przeſpiecżnie
22:
Boć mi iuż y ſamemu
23:
iſcie nicz nie ſmieſzno
24:
A iż thak długo nie wiem
25:
iuż mię barzo teſzno
26:
Iozeph przedſię nie ſmie
27:
powiedzieczstrona: G6v

1:
Więcżey by mnię nędznemu
2:
ſercze truchleć miało
3:
Za niewinną przygodą
4:
gdy tak ſzcżęſcie chciało
5:
Zaſlania mi wſtyd ocży
6:
a ſnadz w tym kłopocie
7:
Y rzecży mi nie ſtawa
8:
y wątpię w żywocie
9:
Potifar pita hausknechta

10:
Choć ſam ty ale Mago
11:
czo tu ſtrzezeż domu
12:
Powiedz ty mnię beż ſtrachu
13:
a przeż wſzego ſromu
14:
Czo ſie to tu nowego
15:
a ſnadz złego ſtało
16:
Bo iż nie wiem z fraſunku
17:
duſze we mnię mało
18:
Hausknecht powiada iż
19:
nicz nie wie

20:
Powiadziałbych rad panie
21:
ale nie wiem y ſam
22:
Iedno też tak po domu
23:
dzywuiącz ſie bieg am
24:
Pani płacże z Achiżą
25:
Iozeph zdechł na poły
26:
A mnię też patrzącz na nie
27:
prawie ſercze boli


strona: G7

1:
Bo nicż ſobie nie mowią
2:
iedno narzekaią
3:
Szcżęſcie wſzytczy winuią
4:
a nieſzcżęſciu łaią
5:
Pothifar narzeka iż tak
6:
długo nie wie

7:
Czoſz ſie ma dziaż długoż wżdy
8:
tak w tym błędzie mam być
9:
Snadz muſi być czos złego
10:
niechcze nikt powiedzieć
11:
Poydę tam w dom a ſnadz ſie
12:
wżdy dowiem od kogo
13:
Aż wiem czozkolwiek to ieſth
14:
pewnie mnię nie błogo
15:
A wſzak acż ieſzcze nie wiem
16:
iuż mię ſtrach żeymuie
17:
Złą nadzieię o przyſzłey
18:
ſzkodzie ſercze cżuie
19:
Pani iuż powiada k ſwej
20:
rzecży czo ſie ſtało

21:
Ach moy namileyſzy panie
22:
Nie prozneć twe narzekanie
23:
Bo w czym ſie ſercze kochało
24:
Toć ſie iuż ſnadz nie nadało
25:
Bo czeſcz moia ſlawa twoia
26:
Vzyła tu niepokoia


strona: G7v

1:
Aby od kogo dobrego
2:
Lecz od ſlugi niewolnego
3:
Ktoremus wſzytkiego wierzył
4:
Teraż ći ſie przeniewierzył
5:
Acz wielki wſyd o tym mowić
6:
Zwłaſzcża kto w tim nie przywykł być
7:
Iakom ia ſwą ſlawę miała
8:
A w takiey ſtraży chowała
9:
A ſnam tego ſtrzegła panie
10:
By y zły proch nie padł na nię
11:
A teraż beż mey przycżyny
12:
Ma wniey być winien kto iny
13:
Szłam do sklepu ż dziewką ſama
14:
A bych ſzaty ogladała
15:
Achiza na chwiłę wyſzła
16:
Potym ta niecznota przyſzła
17:
Czo gi to za wiernego maſz
18:
Otoż teraż tego doznaſz
19:
Iął ſie zemną beſpiecżen być
20:
Zem wzdy pani miał to ża nic
21:
Zapomniawſzy powagi mey
22:
Y ważył ſie niecznoty tey
23:
Chciał mię tu miecż po ſwey woli
24:
Wſzak czo wſpomnię głowa boli
25:
Bych ſie była nie oparła
26:
A gwałtem ſie nie wydarła
27:
Wie bog czo by ſie ſnadz ſtało
28:
Zać tam tego było mało


strona: G8

1:
Aż gdy Achizę vſlyſzał
2:
Skoczył y plaſcża odbieżał
3:
Dopiero w mię duſza wległa
4:
Kiedy iuż ona przybiegła
5:
To panie przypuſzczam k tobie
6:
Iako też maſz ważyć ſobie
7:
Mnięć wiecżnie nie oſchną ocży
8:
Sercze dobrze nie wyskocży
9:
Czo o tym pomyſlę ſobie
10:
Nie ſmiem weyrzeć w wocży tobie
11:
A ſnadz żadnemu cżłowieku
12:
Ten zemną wſtyd iuż do wieku
Czeſcz ko
ſthowny
klenoth

13:
Bo koſtowny cżeſcz ieſt klenoth
14:
A beż niey mi nie mił żywoth
15:
Ty wieſz czo ſtym vcżynić maſz
16:
Ieſtli ſie w ſwey ſlawie kochaſz
17:
Pan żałoſciw ze żłey no=
18:
winy

19:
Ochtocies mi nowinkę
20:
piękną powiedziała
21:
Nie darmo mnię moia myſl
22:
tak była ſtruchlała
23:
Bo wſzytki ine ſzkody
24:
by nawiętſze były
25:
Mogą być naprawione
26:
gdy cczi nieruſzyły


strona: G8v

Cżeſcż na
ruſzoną
trudno ła
thać
1:
Lecz gdy ſie ta żdziurawi
2:
iuż ią trudno łatać
3:
By w niey wada namnieyſza
4:
trudno to zaplatać
Pothyfar
ku Ioze=
phowi

5:
Slyſzyſz to zły cżłowiecze
6:
czo ſie to tu tocży
7:
Straćiwſzy wſtyd y wiarę
8:
kryeſz pſiną ocży
9:
A zam ia był tak ciebie
10:
wychował z młodoſći
11:
Abys ty był ſwe ſprawy
12:
obraczał na złoſći
13:
Chocias był iuż zapomniał
14:
dobrodzieyſtwa mego
15:
Iednak było litować
16:
przedſię ſzcżęſcia ſwego
17:
Ktoreć było z mey łaski
18:
tak barzo vroſlo
19:
Awidzę beſpiecżeńſtwo
20:
nacz cie to vnioſlo
21:
Acz więcz nigdy dobremu
22:
ſwa wola nie wadzy
23:
Ale ći niebacżliwi
24:
błądzą więcz w tym radzy
25:
Iako by kurka ſtrzelił
26:
chodzącz ſie nadyma
27:
gdy zna kęs łaski pańskiey
28:
wſzytko iuz ża nicz ma


strona: H

1:
Ano ſnadz ten wygrawa
2:
kto w tym mądrze goli
Pańska ła
ska na
pſtrem ko
niku

3:
Bo ta na pſtrym koniku
4:
iezdzi po ſwey wołi
5:
Iakos y ty vcżynił
6:
za mą przychylnoſcią
7:
Pomni iakos mi oddał
8:
moię dobroć złoſcią
Cżnothli=
wych ſzcę
ſcie

9:
A żas tedy cznotliwi
10:
ſzcżęſcia pokuſzaią
11:
Zawzdy ſwey ſlawy patrzą
12:
czudzey nie ruſzaią
13:
Też ſwey ccży przepomniawſzy
14:
czos tey ſnadz mało miał
15:
Iedno czoć ſie iey zemnię
16:
kęs było doſtało
17:
Targnąłes ſie na moy ſtan
18:
cżłowieka prawego
19:
Czo mi ſie nie ſtawało
20:
od ſobie rownego
Cżeſcz v=
rażona nie
nagrodzo
na

21:
Bowim ſie tu na ſwiecie
22:
żadny nie vrodzył
23:
Kto by cżeſcz vrażoną
24:
iuż kiedy nagrodzył
25:
Iuż moia myſl w żałoſći
26:
ſnadz długo trfać muſi
27:
Gdy ſie o nię nieſzcżęſcie
28:
tak z tey ſtrony kuſi
Hstrona: Hv

1:
Iozeph ſobie zle tuſzy a
2:
mowi ku panu

3:
Iuż ia widzę moy panie
4:
trudna mnię wymowa
5:
A dobrze iż z tey troski
6:
nie ſpada ſie głowa
7:
Ktora mnię tu nędznika
8:
niewinnie podkała
9:
Bom ſlyſzał czo tu pani
10:
dzywnie powiedała
11:
A czoż ia mam nieborak
12:
wodę łyska mierzyć
13:
Bo bych czo chciał powiedzieć
14:
nie będzieſz mi wierzyć
15:
A ſnadz prawda vżywie
16:
wzdy vrzędu ſwego
17:
A mnię z cżaſem okaże
18:
ni w cżym niewinnego
19:
Pani dociera na iozepha

20:
O iakież to beſpieczeńſtwo
21:
Dzywne w tym łotrze ſzaleńſtwo
22:
Wierzę ze by temu rad był
23:
Aby na mię czo wymyſlił
24:
Ale tu trudno mędrować
25:
Boć ten płaſzcż nie da figlować
26:
Czos go we sklepie odbieżał
27:
Kiedys Achizę vſlyſzał


strona: H2

1:
Yta ſie tak lękła była
2:
Ledwie ſlowo przemowiła
3:
Tey vporney myſli twoiey
4:
Bo ſwiadoma cznoty moiey
5:
Będzieć powiedzieć vmiała
6:
Iaką żałoſcz z tego miała
7:
Achiza ſwiadcży paniey

8:
Niewiem panie czocz ſie działo
9:
Y teraż mam duſzę mało
10:
Czom ſie tak przelękła była
11:
Aż mię febra przeraziła
12:
Przybiegłam on iuż vcieka
13:
Pani nieboga narzeka
14:
Lamie ręcze a włoſzy rwie
15:
Bo nas nie było iedno dwie
16:
Zem wielkiey praczey vżyła
17:
Niz ſie prawie otrzezwiła
18:
Bo kilka razow omdlała
19:
Siłny ia tam kłopot miała
20:
Nie vyrzę ża cżaſu ſwego
21:
Cżłowieka załoſćiwſzego
22:
Mnię macie ocz trudno pytać
23:
Bomſie nie mogła dopytać
24:
Z żałoſći żadnego ſlowa
25:
Odeſzła byta y mowa
26:
Pothyfar vwierzywſzy
27:
ſwiadecztwu gromi Iożepha
H 2strona: H2v

1:
A ſlyſzyſz to zły cżłowiecże
2:
czos ty to wżdy ſprawił
3:
Mnięs y paniey z nas obudwu
4:
prawies zdrowia zbawił
5:
Ty y z ciałem a y z duſzą
6:
ſnadz za to nie ſtoiſz
7:
Za ty twoie wſzetecżnoſći
8:
ktore z dawna ſtroiſz
9:
A wſzakoz według żaſlugi
10:
też każdemu płaczą
Wedle ża
ſlugi ża=
płata

11:
Dobre oſobnie miłuią
12:
a złe marnie traczą
13:
Y tobie będzie przyſtało
14:
zwłaſzcza gdyć wierzono
15:
Iakąs miarką komu mierził
16:
abyć odmierzono
17:
Zefirra na pomſthę wie=
18:
dzie Pothyphara

19:
Panie krotko powiedaiącż
20:
Był biſz nie człek ale zaiącz
21:
Bys to miał tak na frot puſćić
22:
A tego ſie ſrodze nie mſćić
23:
By to ſlo o czo inſzego
24:
A nie tknęło ſtanu mego
25:
Nie tak by mi cięſzko było
26:
Gdy by mi tći nie ruſzyło
27:
Iozeph z daleka paniey
28:
prawdę prżypominastrona: H3

1:
Lepiey by ſnadź goſpodze
2:
abyſcie milcżeli
3:
A dobrze też więcz cżaſem
4:
włozyć w miech piſzczeli
5:
Kroczey byſcie mowili
6:
byſcie prawdę znali
7:
Aleſcie dawno w ſobie
8:
wſzytko pomieſzali
9:
Ale iż iey y ſami
10:
ſnadz nie wiele macie
11:
Więcz y ſwiadki czo ſlyſzę
12:
po ſwey myſli macie
Iaki ku=
Pieć takie
kramy

13:
Bo iaki kupiecz bywa
14:
takie miewa kramy
15:
Wſzak ſie dawno po ſierſći
16:
wſzytci dobrze znamy
17:
Zefira ſrodze dociera na
18:
Iozepha

19:
Ba weyże moy miły panie
20:
Ieſzcżeć ten łotr fuka na mię
21:
Y na tę czo iey cznotę znam
22:
Iſcie lepſza niż wſzytek ſam
23:
Y ieſzcżeſz mu ćirpieć racżyſz
24:
Panie gdy go winnem bacżyſz
25:
Yſmieſie przed tobą ſwarzyć
26:
Oto day gębę wyparzyć
27:
Tak y z ocżyma ża razem
28:
Kamieniem abo żelażem
H 3strona: H3v

1:
Aby nie miał tey ſmiałoſći
2:
Dotykać mey niewinnoſći
3:
A targać ſie na takiego
4:
Czo nie godzien nigdy tego
5:
Iozeph po drugie panią
6:
vpomina

7:
Po drugie pani mowię
8:
lepiey bis milcżała
9:
Bis wilka na ſię z laſa
10:
tu nie wyſzczekała
11:
Wież dobrze cżoć ſie działo
12:
iedno wſpomni ſobie
13:
Bo czo nademną ſtroiſz
14:
ſamę cie w łep skrobie
15:
Zefira płaſzcżem dowo
16:
dzy na Iozepha

17:
Sam ty niecznotliwie ſzcżekaſz
18:
A dzyw mię cżego tu cżekaſz
19:
Iż dufaſz w pańską dobrotę
20:
Płaſzcż wyznawa twą niecznotę
21:
Czos go odbiegł vciekaiącz
22:
Prawie iako z laſz żaiącż
23:
A wżdy ieſzcże ſmies klekotać
24:
Iako pies zkąta markotać
25:
A pan też moy iako drewno
26:
A ſnadz by mu ſćirpiał pewno
27:
By ſie rzućił na ſamego
28:
A ſnadz by mu ſćirpiał tego


strona: H4

1:
Nie bacży nicz iż to wadzy
2:
Wſzemu domu y cżeladzy
3:
Pothyphar grozi Ioze=
4:
phowi

5:
Albo ty mnię zły cżłowiecże
6:
iuż za pana nie maſz
7:
Iż takię ſwowolną gębę
8:
wolno na ſrot puſzcżaſz
Ze złey
woley
wſzythko
złe roſcie

9:
Ale nie dzyw gdzie ſwa wola
10:
iuż gniazdo vplecie
11:
Wſzytko ſie iuż w nimzalągnie
12:
czo ieſt zle na ſwiecie
13:
A wſzytko to z tey vroſly
14:
ty twoie ſmiałoſći
15:
Ze iuż nie znaſz ani wſtydu
16:
ani poczćiwoſći
17:
Iakos ty mnię pod pokrywką
18:
a niewiernie ſlużył
19:
Zapomniawſzy moiey łaski
20:
ktoreyż hoynie vżył
Piekna
zdradna
poſtawa
ſproſny
grzech

21:
Czo ieſt ſproſtny grzech v boga
22:
ſnadz y v wſzech ludzy
23:
Kiedy kto piękną poſtawą
24:
zdradnie kogo łudzy
25:
Ale ſie to więcz kożdemu
26:
oddawa ſowito
27:
A iako więcz kto zaſluży
28:
takie bywa mito


strona: H4v

1:
Iozeph ſie obmawia

2:
Inſzey winy ia nie bacżę
3:
moy panie do ſiebie
4:
Iedno zem cie vmiłował
5:
więcżey nizli ſiebie
6:
Aiſciecięm tę wiarę
7:
zupełnie ſwą chował
8:
Y niczem w tym nikomu
9:
ni ſobie nie folgował
10:
Y ta ſnadz pani łaskawa
11:
by prawdę znąć chciała
12:
Iſcie by o mey wiernoſći
13:
toż ſwiadecztwo dała
14:
Zefira fuka na Iozepha

15:
Boday zabit z tą wiernoſcią
16:
Stanęłać mi w garle koſcią
17:
Ieſzcze k ſobie przyſcz nie mogę
18:
Czo wſpomionę na tę trfogę
19:
A długo przeklęty żydzie
20:
To mnię z głowy nie wynidzie
21:
Bocięsko temu w tym pływać
22:
Gdy kto w czym nie przywykł bywać
23:
Iozeph/ acz z thrachem
24:
też przekłada ſwą krzywdę

25:
Prawdę mowiſz moia pani
26:
pomnieć to tak było
27:
Iſcieć ſie czos wełbie było/ barżo zakrąćiło


strona: H5

1:
Iedno zecż prawie nie roſly
2:
iawnie na łbie rogi
3:
Abis mię była mogła zwieſc
4:
z mey cznotliwey drogi
5:
A pamiętaſziakos ty mnię
6:
dźywnie namawiała
7:
Snadz iuż tych przycżyn nie było
8:
czos ich nie wznawiała
9:
Dobrodzieyſtwa y niewolą
10:
kładącz mi przed ocży
11:
Y to wſzytko czo ſie dzyſia
12:
około mnię tocży
13:
A pomniſz gdym ći ſtrach boski
14:
y ſtan twoy rozwodzył
15:
Przedſiem iednak nigdy w ten krys
16:
właſnie nie vgodzył
17:
Aby cie to gdy ruſzyła
18:
takies buyna była
19:
Nie był tam wſtid ani cznota
20:
wſzytkos potraciła
21:
A teraż ieſzcże wſzytkiego
22:
znowus poprawiła
23:
Zes mię beż mey wſzey winy
24:
w kłopot przyprawiła
25:
Przekładaiącż ſwoie ſidło
26:
na mą głowę z ſiebie
27:
Y iakoż to wzdy nie kole
28:
ten wſtyd w ocży ciebie


strona: H5v

1:
A pomniſz to gdym vciec chciał
2:
płaſzczes zemnię zdarła
3:
Bo ia ſnadz więczey ſzanuię
4:
cznoty nizli gardła
5:
Bo wiem ze nam na tym ſwiecie
6:
tu krotko wſzytkim być
Sława poc
ćiwa uie
cżnie ży=
wie

7:
Iedno wzdy ſlawa pocćiwa
8:
ta wiecżnie może żyć
9:
Zal ſie tego miły Boże
10:
iż ten cznotliwy pan
11:
Dał ſie vwieſcz w takie płotki
12:
będącz od wſzytich znan
13:
Tak mądry y na wſzem bacżny
14:
iż v wierzył temu
15:
Acz to barzo łeb kłopocze
16:
mnię wſzytko nędznemu
17:
Acz to każdemu mądremu
18:
właſnie tak przyſtoi
19:
Szukać kto by praw dę mowił
20:
a kto plotki ſtroi
21:
Zephira narzeka na Po
22:
tyfara iż go ty przymowki
23:
nie ruſzaią

24:
Ach nieſtotys miły panie
25:
Tos nadobnie łaskaw na m
26:
Widzącz mnię tak skłopotaną
27:
Ieſzcżeſz iako nową raną


strona: H6

1:
Daſz mię tak przed ſobą dręcżyć
2:
Radſzey mię iuż day domęcżyć
3:
Abych żywa nie zoſtała
4:
Kiedym tego docżekała
5:
Ku moiey wielkiey cięſzkoſći
6:
Przycżytamy ſwoie złoſći
7:
Iako by to taiemnicze
8:
Ano przy nim iawne licze
9:
Czo tu odbieżał we sklepie
10:
A mnię ieſzcże przedſię klepie
11:
Za niewiaſtę bych cie miała
12:
Panie gdy bych to poznała
13:
Abys tego pomſćić nie miał
14:
Iuż nie wierzę bys ſercze miał
15:
Widzącz iawne krzywdy moie
16:
Bych ia tak widżiała twoie
17:
Y garło by ſnadz ważyła
18:
Abych ſie ich wzdy pomſćiła
19:
A ty o moie niedbaſz nicz
20:
Albo mię chczeſz czo rychley zbyć
21:
A nie długoć tego cżekać
22:
Będzielić tak ten pies ſzcżekać
23:
Y tak ći mię źiadł ſzkodliwie
24:
Wiecznie mi to nie zażywie
25:
Pothifar ſle po czeklarze

26:
Milcz oto a nie płacż pani
27:
wnet ći ſie nakarze


strona: H6v

1:
Biegay ty chłopcże czo rychley
2:
skokiem po czeklarze
3:
Aby tego wnet łotrzyka
4:
wſzadzyli do wieże
5:
A potym niechay ſie drugi
6:
takich niecznot ſtrzeże
7:
Ceklarze przyſzli

8:
Panie naſz racż nam roskażać
9:
czo waſza miłoſz racżyſz
10:
Michmy na wſzytko gotowi
11:
wſzak to y ſam baczyſz
12:
Potyfar każe z Iozephē
13:
do wieże

14:
Nu weſcie tego zuffalcza
15:
wſzadzcieſz gi do wieże
16:
A niechay go tam gulober
17:
wieżny dobrze ſtrzeże
18:
Iuż niećhay iego przygodą
19:
y in ſzy ſie karzą
20:
Czoć ſie tez nad ſwoie ſtany
21:
wiele złego ważą
22:
Iozeph vpomina Poti.

23:
Ieſzcże moy łaskawy panie
24:
rozmyſl ſie wżdy mało
25:
A zrożumiey mało pewniey
26:
iako ſie czo ſtało


strona: H7

1:
Bos daleko w tym odkrocżył
2:
od ſprawiedliwoſći
3:
Czo mądremu nie przyſluſzy
4:
beż wſzey wiadomoſći
5:
Nie winnego wnet skazować
6:
przycżyny nie znaiącz
7:
Bo nie ma w tym być teskliwy
8:
nikt prawdy ſzukaiącz
Prawdy
ſzłuchaiącz
ni e ma bić
nikt teskli
wy

9:
Zephira przeklina Ioze.

10:
Ieſzczeſz nieſzcżęſny cżłowiecże
11:
Ta twa pſia gęba ſzcżeb iecze
12:
Iuż idz bos ieſt godzien tego
13:
Bos nabroił wiele złego
14:
Doſyć łaski pana cznego
15:
Zeć wnet nie wziął garła twego
16:
Bo to dawno zaſłużyło
17:
By też ſnadz iako kadz było
18:
Iozeph ſie obmawia ia=
19:
ko może iż go nieſzcżęſnym żowie

20:
Ieſzcżeć nieprawie nieſzcżęſny
21:
kogo krzywda trapi
22:
Ale to ſnadz nieſzcżęſnieyſzy
23:
kto ſie na nię kwapi
24:
Iakos ſie ty tu vpornie
25:
na mię vkwapiła
26:
Abos ty tego więżienia
27:
ſnadz godnieyſza była


strona: H7v

1:
Ale gdyż tak me nieſzcżęſcie
2:
po mnię racżyło mieć
3:
Wzdy iednak mię w ſwoiey iuſze
4:
a tobie w ſwey vmrzeć
Lepſza
cznota w
więźieniu
niż niecno
ta na ſwo
bodźie

5:
A wolę ia z ſwoią cznotą
6:
w więzieniu ſie troskać
7:
A nizli ty z ſwą niecżnotą
8:
na ſwobodzie ostać
9:
Zephira freſuie Potifa.

10:
Toć mnię dzywno miły panie
11:
Iakoż ći y głowy ſtanie
12:
Iże to możeſz wyćirpieć
13:
Y iakoż cie za chłopa mieć
14:
A ſnadz by miał y trzy garła
15:
Iuż bych gi żywo rozdarła
16:
Za przymowkami takiemi
17:
Czo wſzem pluska w kaſzę imi
18:
Y daſz ſie gnieſcz marnie gnidzie
19:
O cięcż o ſamego idzie
20:
Gdy tę przywarę żoſtawiſz
21:
Przy mnię wierz mi cżyſcie ſprawiſz
22:
Potyfar ſie niechcze
23:
skwapiać

24:
A żaſz tak to miła pani
25:
mam ſiedzieć na ſparże
26:
Niechać iedno tam poſiedzy
27:
ſam ći ſie nakarze


strona: H8

1:
Amnie maſz by to lada cżo
2:
wnet czlowieka ſtraćić
3:
Bo wierz mi że to wielki ſtraćić
4:
z ſwiętemi ſie zbraćić
Młodoſći
thrzeba
przepu=
ſćić

5:
Bo ſiłać bywa z młodoſći
6:
złych ludzi na ſwiecie
7:
A iakoć skoro ſwiat naſtał
8:
tak ći ſie to płecie
9:
A potym gdy ſie nnakarzą
10:
a iż ſie obacżą
11:
Przychodzą wiecz w inſze ſtany
12:
a nie tak buyno skacżą
13:
Też na m tego prawo broni
14:
chcianey rzecży ſądzyć
15:
Tak trzedać baczyć na wſzytko
16:
kto nie chcze żabłądzyć
17:
Zephira lamenthuie na
18:
Potyfara iż ſie ża rażem nie
19:
pomſćił

20:
Ba widzę iż ſie dorządzyſz
21:
Nie trzeba cżekać iuż błądżiſz
22:
Chczeſz żoſtawić na ſwym domu
23:
Tę przeſuchę tak beż ſromu
24:
A mnię o zdrowie przyprawić
25:
Gdy to tak v ciebie za nicz
26:
Bo ia czo wſpomionę na to
27:
Przypłaćić mi zdrowiem za to


strona: H8v

1:
A odwłocżyſz mu karania
2:
Aż do lepſzego vznania
3:
Iuż więcz trudno wilkiem orać
4:
Kto ſie nauczy zle dzałać
5:
A kto iuż więc ſmie raż złym być
6:
Smie ſie o to zawzdy kuſić
7:
Bo ſie złoſcz ze złoſći rodzy
8:
A z tąd więcz wſzytko pochodzy
9:
Bo tego doſwiadſzyſz wſzędzie
10:
Ten nigdy dobry nie będzie
11:
Ale kiedy ty tak chczeſz mieć
12:
Czoż ia niebożątko mam rzeć
13:
Iedno na cię wiecżnie płakać
14:
A bogu to w opiekę dać
15:
Gdy to ważiſz lekcże ſobie
16:
Acz mnię ſzkodzy więcey tobie
17:
Pothyfar odſzedſzy na
18:
ſtronę narzeka na ſwe nieſzcżę=
19:
ſcie/ a rozmyſla ſie czo ma
20:
cżynić

21:
Y czoż ſie wżdy iuż daliey
22:
na tym ſwiecie ma dziać
23:
Nie vſlyſzyſz by ſie wżdy
24:
było czemu roſmiać
25:
Tak ſie iuż wſzędy na nim
26:
wſzytko pomieſzało
27:
A czo kolwiek vſlyſzyſz
28:
wſzędy prawdy mało
Swieczkie
dzywne odmienno
ſćistrona: I

1:
Zaż dzis gdżie wierna przyaźń
2:
wſzytko w omilnoſći
3:
A żaſz iuż nie naſtały
4:
rozliczne chytroſći
5:
Zadny ſie nie zachowa
6:
ſtale w ſwym vrzędzie
7:
Iedno wſzytczy pływamy
8:
vſtawicżnie w błędzie
9:
Jeden z drugim niewiernie
10:
każdy ſobie gali
11:
Więcz każdy ſwoie ſprawy
12:
by na gorſze chwali
13:
A iuż ludziom ſtatecżnym
14:
y ſwiat omierżili
15:
Za ty sprawy obłudne
16:
czo gi weń ſprawili
17:
Wey czo ſie mnię nędznemu
18:
też teraż przydało
19:
W czym ſie ſercze kochało
20:
to mi ſie znać dało
21:
Kochałem ſie w tym ſludze
22:
a takież w czney żenie
23:
Acz wiara ieſt niewieſcie
24:
barzo cięskie brzemię
25:
Teraż mię to oboie
26:
dzywn e przyſtroiło
27:
A moy ſtatecżny vmyſł
28:
prawie rozdwoiło
Istrona: Iv

1:
Dzywno mię temu ſłudze
2:
ktoregom w cznocie znał
3:
By iey tak barzo rychło
4:
marnie żapomnieć miał
5:
Acz mu rzecży nie ſtawa
6:
ktorą ſie odmawia
7:
Ale ſnadz więcz onemu
8:
więczey ſlow doſtawa
Winnemu
więcże y
wymouek
doſthaie

9:
Gdy ſie kto winnym cżuie
10:
więcz ſie chcze wyprawić
11:
A ten czo praw milcżeniem
12:
chcze ſwą cznotę ſprawić
13:
Zonem też ſwą iſcie miał
14:
za wierną v ſiebie
15:
Y nie mogę z tych błędow
16:
prawie wywieſcz ſiebie
17:
Sobiem ſnadz więczey winien
18:
że mam ty przygody
19:
Zem obiema dopuſćił
20:
za młodu ſwobody
Młodoſcz
niewierni
ſtroz po cz
:
ćiwoſći

21:
A nie wierny to ieſt ſtroz
22:
młodoſcz poczćiwoſći
23:
Dzywnie cżłeka przywodży
24:
w dzywne omylnoſći
25:
Abowiem młody człowiek
26:
iako dzykie zwierzę
27:
Dzywno mu żawzdy wełbie
28:
ſzalona myſl gmerze


strona: I2

1:
A nie ieſt nicż lepſzego
2:
iſcie to me zdanie
3:
Iedno młodemu cżłeku
4:
groźne wychowanie
Rożmyſl
na każdą
rżecż po=
trzebny

5:
Bowiem każdemu cżłeku
6:
iakożkolwiek broi
7:
Rozmyſl do każdey rzecży
8:
nadobnie prżyſtoi
9:
Y mnię ſnadz tego trzeba
10:
teraż w mey przygodzie
11:
Bo żadny mądr nie bywa
12:
aliż więcz po ſzkodzie
13:
Akażda rzecż vkwapna
14:
rado tak więcz bywa
15:
Nie przychodzy ni kcżemu
16:
y zły koniecz miewa
17:
Myſlę czo mam vczynić
18:
w tey mey omylnoſći
19:
A iakoby doſwiadcżyć
20:
w tym ſprawiedłiwoſći
21:
Bo wiele tych ludźy ieſt
22:
gdy z cżego wychodzą
23:
Tedy więcz ſwoie winy
24:
na drugiego w wodżą
25:
A w tych wątpliwych rzecżach
26:
pocżekać nie wadzy
27:
Bo rozum nie rad błądzy
28:
gdy ſie go kto radzy
I 2strona: I2v

1:
Atak kaſcie ſam prżywieſcz
2:
tego to winnego
3:
Abych ieſzcże zrożumiał
4:
wżdy cżo ſluſnie z niego
5:
Czeklarze Io. przywiedli

6:
Owoſz ieſt Iozeph panie
7:
czos gi przywieſcz każał
8:
Ktoregos był do wieże
9:
nam iuż wſzadzyć każał
10:
Potyfar mowi ku Ioze.

11:
A zaſz tak zły cżłowiecże
12:
to prżyſtało tobie
13:
Za me wielkie skłonnoſći
14:
roſpomni to ſobie
15:
Tobiem wierzył y garła
16:
y ſzwey maiętnoſći
17:
A tys ſie ſmiał pokuſić
18:
o me poczćiwoſći
19:
Targnąłes ſie na ſlawę
20:
wżdy mnię pana ſwego
21:
Pomni iakos tu vzył
22:
vrzędu ſwoiego
23:
By nie me dobrodzieyſtwa
24:
garło bys wnet ſtraćił
25:
Acz by tego mnię nigdy
26:
y tym nie zapłaczył


strona: I3

1:
Iozeph

2:
Nicż panie nie wybadaſz
3:
gdy mię maſz ża tego
4:
Iżem ia miał zapomnieć
5:
vrzędu ſwoiego
6:
Ktoregom ia dalibog
7:
pocćiwie vżywał
8:
Iſcie po ten wſzyſtek cżas
9:
cżom przy tobie bywał
10:
A tak ſnadz wolę milcżeć
11:
nizłi prozno mowić
12:
Bo iako ptak na lepie
13:
dałes ſie vłowić
14:
Pothifar mu powiada o
15:
więzieniu

16:
Iſcieciem ia nie ſtraćił
17:
oney ſwey bacżnoſći
18:
Bych miał ktorą rzecż ſędzyć
19:
w iakiey omylnoſći
20:
A takiem iuż na tym ieſt
21:
bis więzienie ćirpiał
22:
A tam ſwey zuffałoſći
23:
na potym nakarał
24:
Iozeph wdzięcznie wię=
25:
żenie przymuie

26:
Chwalę iſcie moy panie
27:
ty twoie rozmyſly
H 3strona: I3v

1:
Kiedy iuż moie cżaſi
2:
w to nieſzcżęſcie przyſzły
3:
Aczem ia nicz nie myſlił
4:
o tey ſwey przygodzie
5:
Lecz widzę ta po ludzioch
6:
pływa nie po wodzie
7:
Acz to ćirpię niewinnie
8:
czo ſie kolwiek broi
Na przy=
gody do=
bra myſl
przyſthoi

9:
Lecz na ſmętne przygody
10:
dobra myſl przyſtoi
11:
A iuż idę ochotnię
12:
ku temu więzieniu
13:
A pan Bog będzie moy ſtroż
14:
w takim omyleniu
15:
A czo bych ſobie darmo
16:
ſercze vfraſował
17:
Przed ſię y krzywdę ćirpiał
18:
y dobrą myſl pſował
19:
Y zaſz to na pirwſzego
20:
teraż przyſzło na mię
21:
A kogo pan Bog treskcze
22:
iuż to dobre znamię
23:
A ten rychło na iaſnią
24:
mą prawdę odkrye
25:
A ty wſzytki przypadki
26:
brudne zemnię zmye
27:
Pothyfar odſiła do wie
28:
że Iozephastrona: I4

1:
Idzys przedſię bos mię iuż
2:
doſyć vfraſował
3:
Ty ſobie dobrze tuſzyſz
4:
a mnięs myſl zepſował
5:
Y tyć przedſię potrawy
6:
opak tu ſtawiaią
7:
Komu by ſie fraſować
8:
ći lepſzą myſl maią
9:
Cżeklarze ku Iozephowi
10:
mowią iuż wiodącż do wieze

11:
Odpuſcz nam miły Iozeph
12:
czocz vdziałać mamy
13:
Iſcie z wielką żałoſcią
14:
tego vżywamy
15:
Acz dali Bog k dobremu
16:
lecz wżdy rzecż wſtydliwa
17:
Będąc zacznym cżłowiekiem
18:
kto więzienie miewa
19:
Iozeph oſwiatcza ſwą
20:
niewinnoſcz
Wſtydli=
wa rzecż
więżienie
cżnotliwe

21:
Nie tylko być w więzieniu
22:
ma ſie cżłowiek wſtydzyć
23:
Lecz o tym podobieńſtwie
24:
iakos ſtraſnie ſzydzyć
25:
Ale ſtare przyſlowie
26:
cżym ſie cieſzą prawi
27:
Iz kazdego wiernego
28:
niewinnoſcz wyprawi


strona: I4v

1:
Niechay ſie dzieie czo chcze
2:
gdym ia tego pilen
3:
Zem dalibog nikomu
4:
nie był nigdy winien
5:
A gdy ſie moia cznota
6:
na iaſnią odkrye
7:
Dopiero będziem mierzyć
8:
poki b yło cżye
9:
Czeklarze

10:
Dobrze mowiſz Iozephie
11:
o ſwey pocćiwoſći
12:
Czoſz gdy iednak ty rzecży
13:
nie ſą beż załoſći
14:
Iozeph w Bodze pokła=
15:
da ſwą nadzieię

16:
Zyw ten pan Bog na niebie
17:
ktory w to vgadza
18:
Iż każdemu prawemu
19:
ſowito nagradza
Bog gdy
na iednim
karze dru
gim na=
gradza

20:
Iż mię acz na czos karze
21:
według ſwoiey woley
22:
Lecz nadſtawi ſwobodą
23:
tey moiey niewoley
24:
Czeklarze mu to chwalą

25:
Mądrze cżyniſz Iozephie
26:
iż ſie nie fraſuieſz
27:
A iż dobrą nadzieię
28:
tę o ſobie cżuieſz


strona: I5

1:
Bo iuż ſamo więzienie
2:
doſyć fraſunku ma
3:
A cięſſze gdy go ſobie
4:
ieſzcze kto przyczynia
5:
Iozeph ſobie dobrze tuſzy

6:
Zaſz nie wiecie ze trudno
7:
przećiw wodzie pływać
8:
Snadz nalepiey w przygodzie
9:
myſli ſwey vżywać
10:
Bo na rzecz przymuſzoną
11:
iuż lekarſtwa nie maſz
12:
Cieſz ſie kazdy cżym możeſz
13:
a myſli nicz nie ſtraſz
W ſzcżęſ=
ciu myſl
o przygo=
dzie

14:
Bo na to trzeba myſlić
15:
gdy kto w ſzcżęſciu pływa
16:
Iakoby miał vćirpieć
17:
gdy nieſzczęſcie miewa
18:
Alemy więcż w roskoſzach
19:
tak ſobie mnimamy
20:
Iż iuż ſwiat zakupiony
21:
tak to wiecżnie mamy
22:
Ano zadny ani wżwie
23:
ani tego zgadnie
24:
Gdy przygoda z nieſzcżęſcim
25:
na kogo przypadnie
26:
Czeklarze żegnaią Ioze=
27:
pha iuż w wieży
I 5strona: I5v

1:
Iuż niechay pán bog rządzy
2:
vmyſl twey ſtałoſći
3:
Nam ſię az łzy rzućiły
4:
ſtakich omylnoſći
5:
Iako kazdy trudno ma
6:
dufać ſzczęſciu ſwemu
Sżcżęſciu
nikth nie
dufay

7:
Kto na koniu pod koniem
8:
przydzie być kazdemu
9:
A iż długo na ſwiecie
10:
nicz quitnąć nie może
11:
Iuz cie tu porucżamy
12:
w twą opiekę Boże
13:
A to iuz bedzie roſprawa
14:
trzecia iako Iozeph będącz
15:
w więzieniu ſny wykładał/ iako
16:
gi podcżaſzy czo z nim ſiedział o
17:
powiedział krolowi/ y iako był
18:
przywiedzion przed krola
19:
y potym ku iakiey żaczno
20:
ſći prżyſzedł

21:
Rozmowcze
22:
Iozeph/ Podcżaſzy/ Wieżny
23:
Piekarż/ Czeklarze/ Krol

24:
Io. narzeka w więzieniustrona: I6

1:
Y czoſz ſie wzdy iuż daley
2:
zemną ma dziać nędznikiem
3:
Y długoſz tak na ſwiecie
4:
mam być tym męczennikiem
5:
Y czożes wzdy tak wemnię
6:
miły panie bacżył
7:
Zes tak dzywnie me ſprawy
8:
z łaski ſwey przeyrzeć racżył
Gdy Bog
racży y
włos z gło
wy nie
ſpadnie

9:
Abowiem beż twey woley
10:
y włos z głowy nie ſpadnie
11:
Zadnemu kiedy racżyſz
12:
trefis w to barzo ſnadnie
13:
Ia ieſzcze doma będącz
14:
niewinnym w ſwey młodoſći
15:
Vżyłem na wſzem dzywnie
16:
az y od ſwych ſrogoſći
17:
Właſni mię byli bracia
18:
nieboraczka przedali
19:
Z oney ſłodkiey wolnoſći
20:
w wiecżną niewolę wdali
21:
Przedſiem iednak nad ſobą
22:
znał panie rękę twoię
23:
Y wniewolis okazał
24:
nademną łaskę ſwoię
25:
Teraż żaſię czo mi ſie
26:
tu nowo przytrefiło
27:
O cżym nigdy me ſercze
28:
ſnadz było nie myſliło


strona: I6v

1:
Czo dzys za ſwą wiernoſcią
2:
vćirpieć muſzę ſrodze
3:
Lecż iż ſpełna nadzieię
4:
mam w tobie ſwoim Bodze
5:
Bo mi to wſzytko ſmacżno
6:
ćirpieć y w tey niewoli
7:
Gdy czo na mię przypada
8:
według twey ſwiętey woli
9:
A ſzkoda iż by mię też
10:
ſnadz tym iozephem żwano
11:
Gdy by we mnię tey cżnoty
12:
y ż ſtałoſcią nie znano
13:
A tak gdyż to twa wola
14:
nicż ia w tym nieczkne ſobie
15:
A wſzytko w twą opiekę
16:
iuż tam porucżam tobie
17:
Hano podcżaſzy Krola
18:
Faraonow kthory theż tam ſie=
19:
dział w więży mowi ku Ioze=
20:
phowi/ vſlyſzawſzy go na=
21:
rzekaiącz

22:
Nie wiem ktos ieſt lecz ſlyſzę
23:
Iozephem cie żową
24:
Y czemuſz wżdy tak barzo
25:
trfożyſz tak ſwą głową
26:
Zwlaſzcża iż ſie niewinnym
27:
iako mowiſz cżuieſz
28:
A cżemuſz ſie tak barzo/ w prżygodzie fraſuieſz


strona: I7

1:
Wſzytkoć z cżaſem przypada
2:
każdemu cżłowięku
3:
Y ktoż tak żawzdy w ſzcżęſciu
4:
pływa aż dy wieku
Był by
ſwiat pra
we gody
bi nie prżi
gody

5:
Nie byłby ſwiat ani żywot
6:
ale iakies gody
7:
Gdy by na nas nie miały
8:
przyſcz nigdy przygody
9:
A ſnadz bychmy ni Boga
10:
ani wſtydu znali
11:
Iedno iako zwirzęta
12:
po ſwiecie buiali
13:
Iozeph ku podcżaſzemu

14:
Słyſzałem też to o tobie
15:
a ſnacies podcżaſzy
16:
Prawda wżdy iakos teſzno
17:
kogo ſzcżęſcie ſtraſzy
18:
Chociay będzie w niewinnoſći
19:
lecz to dawno ſlynie
20:
Iż nie ieden y niewinny
21:
cżaſem marnie zginie
22:
Azwłaſz cża iakie dzys marne
23:
w ludzioch ſprawy znamy
24:
Czo pirwey przed nas przynioſą
25:
to za prawdę mamy
Wielki uę
żeł ſpra=
wiedliwie
ſądzyć

26:
Ano to wielki vcżynek
27:
ſprawiedliwie ſędzyć


strona: I7v

1:
Trzeba na to pilnich ſzpiegow
2:
kto w tym niechcze zbłędzyć
3:
Ale gdyż nie w naſzey moci
4:
ſzczęſcie połozono
5:
Muſim przyąć z dobrą wolą
6:
czo przynieſie ono
7:
Podcżaſzy cieſz yIoże.

8:
A czoż cżynić bądzmy prżedſię
9:
wżdy dobrey nadzieie
10:
Gdy ſie ſzcżęſcie z naſzey nędze
11:
do woley na ſmieie
12:
Przydzie ten cżas iż nam kiedy
13:
wżdy ſtanie ża ſzkodę
14:
A z tych prżygod gdy wywiedzie
15:
na miłą ſwobodę
16:
A tak to czo cżas przynieſie
17:
iuż przymuymy wdzięcznie
18:
Wżdyć nas tak trapić nie będzie
19:
iuż ta nędza wiecżnie
20:
A iuż też w nocż nie blizu
21:
więcz ſie kęs przeſpiemy
22:
A czo ktory przeż ſen vyrzy
23:
to ſobie powiemy
24:
Hano podcżaſzy rano
25:
wſtawſzy/ mowi ku Iozephowi
26:
a powiada mu ſwoy ſenstrona: I8

1:
Dobry dźień panie Iożeph
2:
podobnos cżuyno ſpał
3:
Bom ſlyſzał żes ſie wczora był
4:
barzo żafraſował
5:
Powiedz ze mi czoć ſie wżdy
6:
w tey przygodzi e ſniło
7:
Aby nas y to ie dnak
8:
pocżęſći cieſzyło
9:
Iam widział gniazdo wina
10:
ſrod piękney winnicze
11:
Z ktorego wnet wyroſly
12:
pięknę trzy maćicze
13:
A z nich potym nadobne
14:
grona wyraſtały
15:
A iam zrącz dzierżał kufflik
16:
krolewski niemały
17:
W ktoryem z onych gronek
18:
wino wyćiskawał
19:
A potym ſwemu panu
20:
piciem z niego dawał
21:
Io. ſen wykłada podcża.

22:
Ty mozeſz mieć dobrą myſl
23:
a iuż bądz iſt tego
24:
Ze daſz iſcie krolowi
25:
picie dnia trzeciego
26:
Bo to ty trzy maćicze/ pewnie známionuią
27:
A iſcieć prętkie ſzcżęſcie
28:
na wſzem obieczuią


strona: I8v

1:
A to iuż miey odemnię
2:
iſcie pewne znamię
3:
A kiedy ktemu przydzieſz
4:
proſzę pomni na mię
5:
Zophar piekarz czo theż
6:
ż nimi ſiedział ſwoj ſen pouiada

7:
Mnię ſie żdało zem noſił
8:
trzy koſze na głowie
9:
We dwu mąkę a w trzećim
10:
wſzytko czom piekł ſobie
11:
Do ktorego rozlicżni
12:
ptaći ſie żlecieli
13:
Az onego koſzyka
14:
zobali czo chcieli
15:
Iozeph piekarzowi ſen
16:
wykłada

17:
To zły znak że nad tobą
18:
ptaſzkowie lataią
19:
A iſcie wiedz iż ći ten
20:
pewny znak dawaią
21:
Nizli przydzie trzeći dzeń
22:
na gałęzi będzieſz
23:
A tam iuż z tymi ptaski
24:
ſnadz na wieki ſiędzieſz
25:
Podcżaſzy dziękuie Io=
26:
zephowi za dobry wy=
27:
kład ſnustrona: K

1:
Ia dziękuię Iozephie
2:
za twe winſzowanie
3:
Ktores mnię ty vcżynił
4:
o mym miłym panie
5:
Aż bych mu trżeciego dnia
6:
miał picie podawać
7:
Wierz mi ieſtli to doydzie
8:
będęć to oddawać
9:
Piekarz za zły wykład
10:
ſnu łaie y nie wierzy

11:
Ia nie mam zacz dziękować
12:
po diable mi tuſzy
13:
Acz iednak ma dobrą myſl
14:
nicz ſie tym nie ruſzy
15:
Bo ktoż to właſnie może
16:
zrozumieć na ſwiecie
17:
Czo ſie więcz dzywnie komu
18:
przeż ſen wełbie płecie
19:
Sen mara dobra wiara
20:
rozdzieli nas rowno
21:
Mnię przedſię ten kos z chlebem
22:
a ſędziemu gowno
23:
Wieżny podcżaſzego pu=
24:
ſzcża a piekarza każe wieſić a
25:
zwoływa czeklarzow
K

26:
Hey ſlyſzcie towarzyſze
27:
Krol ſam ku mnię ſrodze piſe


strona: Kv

1:
Abych puſćił podcżaſzego
2:
Dzys ma ſlużyć k ſtołu iego
3:
Ale tego nieboraka
4:
Każał obieſić proſtaka
5:
Piekar[z]a c o tam z nim ſiedzy
6:
Iuż przyacioł nie nawiedzy
7:
A tak obu wyciągnicie
8:
Tego iuż na doł wezmicie
9:
Iuż tam ſwą zapłatę weźmie
10:
Nie rowno idą ći więznie
11:
Iozeph piekarzow przy/
12:
pomina ſen/ vſlyſzawſzy to

13:
Panie m[i]ły piekarzu
14:
czoż ſędziemu przydzie
15:
Zdami ſie iż iuż ta rżecż
16:
ſnadz ći z kuńſtu wydzie
17:
Podobnoć ſie na iaſnią
18:
ſen mara wyawi
19:
A barzo to krotki cżas
20:
wſzytko tobie ſprawi
21:
Acż ći tego nieżyczę
22:
to mi możeſz wierzyć
23:
Ale ktoż gdy nieſzczęſciu
24:
może krys żamierzyć
25:
Piekarz lęknąwſzy ſie
26:
mowistrona: K2

1:
Iuż widzę że to ſzcżęſcie
2:
ma na wielkiey pieczy
3:
Aż zadnego nie miną
4:
obiecżane rzecży
5:
Iuz ia iſcie o ſobie
6:
mam nadzieie mało
7:
Bo mi ſie ſercze lękło
8:
a prawie zadrzało
9:
Czeklarze puſcili podcża
10:
ſzego a piekarza wiodą wieſić

11:
Panie miły podcżaſzy
12:
racz ſam do nas wynidz
13:
Bo iuż nam roskazano
14:
czo mamy vcżynić
15:
Iużes ieſt na wſzem prozen
16:
więzienia twoiego
17:
A idz iuż a bądz pilen
18:
vrzędu ſwoiego
19:
Bocz ſie iuz pańska łaska
20:
na wſzem odnowiła
21:
Y wſzytkę ſpełną znaydzieſz
22:
iako pirwey była
23:
Temuć nieborakowi iuż nie maſz lekarża
24:
Bo każano obieſić/ nędzneo Piekarża
25:
A my czynić muſiemy cżo nam roskażano
26:
Bo to nam poruczono
27:
by gi na doł zdano
K 2strona: K2v

1:
A tak iuż podz nieboże
2:
a ſprawąy ſie Bogu
3:
Boć być iſcie na gruſcze
4:
ieſtłi nie na głogu
5:
Piekarz narzeka nieborak

6:
Ach nieſtotys toć piękną
7:
to nowinnkę ſlyſzę
8:
A od wielkiey radoſći
9:
prawie ledwie dyſzę
10:
Boday że mnię był Iozeph
11:
mych ſnow nie wykładał
12:
Aczem ſie y ſam o nich
13:
cżemus piłnie badał
14:
Bom ſlyſzał yſz drugiemu
15:
nadobnie wyłozył
16:
By ſie mnie tak trefiło
17:
wiecznie bych mu ſlużył
18:
Aleć iuż widzę prozno
19:
dobrze tuſzyć ſobie
20:
Parucżam panie boże
21:
duſzę ſwoią tobie
Obiecża=
ne rżecży
nykogo
nieminą

22:
Widzę naznaczony czas
23:
nikogo nie minie
24:
A kiedy komu prżydźie
25:
bez pochybnie zginie


strona: K3

1:
Tu iuz Pharao krol
2:
z trefunku przy ſtole po=
3:
wiedał ſwoy ſen dżywny/ a pod
4:
cżaſzy dopiero wſpomniał Ioże
5:
pha az w rok/ y przywiedzion Io
6:
zeph przed krola z roskazania ie
7:
go/ A to roſprawa cżwarta

8:
Rozmowcze
9:
Pharao/ Podcżaſzy/ Wiezny
10:
Iozeph

11:
Ledwo zem teraż ze ſnu
12:
prawie k ſobie prżyſzedł
13:
Y z widzenia ſtraſznego
14:
y ze ſpaniam był medł
15:
Czo mi ſie w oczoch przeż ſen
16:
czos wſzytko broiło
17:
Aż mi prawie na ſerczu
18:
y teraż nie miło
19:
Widziałem piękną rzekę
20:
nadobnie płynączą
21:
Około niey wſzędy ſie
22:
trawa zieleniaćą
23:
Na ktorey ſiedm wołow
24:
dzywnie tłuſtych paſło
25:
A ſnadz by był kazdego
26:
mogł ſtopić na maſlo
K 3strona: K3v

1:
Potym ſiedm dżywnie tłuſtych
2:
z oney rzeki wyſzły
3:
Y ſzły ku onym tłuſtym
4:
trząſącz rogi piſzno
5:
Y potym ie pobodły
6:
y w rżekę wegnały
7:
A ſamy na roskoſznych
8:
paſtwiskach żoſtały
9:
A kto by mi ten moy ſen
10:
mnię właſnie wyłożył
11:
Iſcie bych mu vcżynił
12:
izby prawie ożył
13:
Podcżaſzy powiada kro
14:
lowi o Iozephie

15:
Nie ſmiem mowić beſpiecznie
16:
miłoſćiwy krolu
17:
Ałem ći ia był przeż ſen
18:
vlzył ſwego bolu
19:
Gdym był wſadzon do wieże
20:
ſnadz za mą winnoſcią
21:
Był tam iſcie na mię ſtrach
22:
a ſtał mi w garle koſcią
23:
Potym do nas wſadzono
24:
iakiegos młodzieńcza
25:
Dzywnie naucżonego
26:
znać iż czudzoziemcza
27:
Co ſnadz Potyfarowi
28:
też czos był przewinił


strona: K4

1:
Aleć ten tam z temi ſny
2:
iſcie dzywy cżynił
3:
Czoskolwiek ſie ktoremu
4:
na ten cżas znas ſniło
5:
To iako on powiedział
6:
nicz ſie nie chybiło
7:
Lecz podobno [i]naczey
8:
krolewsk[i]e ſny ſądzyć
9:
Ale komu inemu
10:
trudno ten ma zbłądzyć
11:
Krol poſlał podcżaſzego
12:
po Iozepha

13:
Idż rychley miły brachu
14:
a kaſz go ſam przywieſcż
15:
A będzieli nam vmiał
16:
to widzenie wywieſcz
17:
Chczemy go iſcie żacznym
18:
na dworze vcżynić
19:
A iſcie mu na dobre
20:
na to od nas wynicż
21:
Abowiem ieſtli on wto
22:
foremnie vgodzy
23:
Snadz ſie nam w czo inego
24:
na potym przygodzy
Prżyſzłe
rzecży do
brże miec
na pieczy

25:
Bo to ieſt nie lada czo
26:
przeyrzeć przyſzłe rzecży
27:
A nikt vpaſcż nie może
28:
kto ie ma na piecży
K 4strona: K4v

1:
Podcżaſzy idącz do Io=
2:
zepha narzeka/ iż go był thak
3:
długo zapomniał
Omylna
przyiayń
niewieſcie

4:
Ach nieſtotys toć mię wſtyd
5:
a omię to idzie
6:
Aż dzys takie na ſwiecie
7:
omylnoſći widzę
8:
Iż poki ſie widzimy
9:
poty ſie ſnacz znamy
10:
A czo nam z oczu zeydzie
11:
to iuż za nicz mamy
12:
Dawno ta rada w ludziach
13:
ſnadz na ſwiecie ſlynie
14:
Niech wierę kto chcze tonie
15:
kyedy ſam wypłynie
16:
Zapomni wnet drugiego
17:
gdy ſam na ſwobodzie
18:
Acz ſnadz wſzytci pływamy
19:
ſpołu w iedney wodzie
20:
Bocz nie zawżdy mogą być
21:
wſzytkim rowne gody
22:
Kto dżys w ſzcżęſciu iutro ſie
23:
nadzieway przygody
Kto wſzćżę
ſciu płiua
mało dba
o drugie

24:
A dżys to poſpolicie
25:
na ſwiecie naſtało
26:
Kiedy kto w ſzcżęſciu pływa
27:
o drugie dba mało


strona: K5

1:
A tho v nas nalepsy
2:
kto ſzcżęſcia vżywa
3:
A nędznym ze wſzech ſtron
4:
nędze więcz przybywa
5:
Iakom ia też nieborak
6:
teraż też vcżynił
7:
Dobregom towarżyſza
8:
w nieſzcżęſcium omylił
9:
Bo gdym był z nim w więzieniu
10:
iegom życzliwoſcz znał
11:
Prawym ſerczem oddawać
12:
tam mu był obieczał
13:
A gdy mię na ſwobodę
14:
me ſzcżęſcie wynioſło
15:
Prawie mi z niedbałoſcią
16:
wzgardzenie vroſzło
Dobre ma
ſie długo
pamiętac

17:
Ano by wedle cznoty
18:
tak by ſnadz być miało
19:
Kto z kim bywa w przygodzie
20:
by ſie pamiętało
21:
Ale to krotka pamięć
22:
kogo ſzcżęſcie vnieſie
23:
Iuz patrzą ſobie rownych
24:
oni pirwſzy w leſie
25:
A czoż rzecz, poydę kniemu
26:
wſzak z wdzięczną nouiną
27:
Acż na ten cżas zaſlonić
28:
muſzę oczy pſiną
K 5strona: K5v

1:
Bo ſnadź cżaſem y temu/
2:
może ſzcżęſcie ſlużyć
3:
Ze go przy nim y drudzy
4:
będą mogli vżyć
5:
Abowiem to dziwnemi
6:
skrzydły buynie lata
7:
Komu chce ſnadnie wſzitko
8:
y w nędzy naplata
9:
Otworz otworz ieſt kto tam
10:
w dom u v wieżnego
11:
Trzeba mi ſie z nim wiedzieć
12:
od Krola ſamego
13:
Guloffer wieżny

14:
To nowina twe przyſzcie
15:
panie moy Podcżaſzy
16:
Abo ſie kto pocieſzy
17:
abo ſie przeſtraſzy
18:
Kiedy was tu poſlano
19:
od pana moiego
20:
Iuż to yſcie muſi być
21:
iednak czos nowego
22:
Podcżaſzy o Iozephie
23:
dobrą nowinę wieżnemu po=
24:
wiada.

25:
Powiemći panie wieżn y
26:
a będzieſz rad temu
27:
Iu ż ſzcżęſcie poſlużyło
28:
Iozephowi twemu.


strona: K6

1:
Na ktoregos ze wſzytkich
2:
więzniow łas kawſzy był
3:
Rozkazał krol abys gi wnet
4:
kniemu wypuſcił
5:
A zdarzy Bog y ſzcżęſcie
6:
iż ći rychło odda
7:
Tę łaskę y życżliwoſc
8:
ktorą po tobie zna
Kazda
przyiaźn
nic niewa
dzi.

9:
Dobrzeć sobie y z więznia
10:
przyiaciela cżynić
11:
Bo tego zadny nie wie
12:
na czo kto ma wynic
13:
Widzę iż ſie nie mylą
14:
czo ſzcżęſcie maluią
15:
A iego dziwne ſprawy
16:
dziwnie wypiſuią
17:
Bo ſie to iako koło
18:
vſtawicżnie tocży
19:
Cżaſęm chude wywyſſza
20:
cżaſęm zaczne tłocży
21:
Niemoże być tak nędzny
22:
gdy komu chce pomocz
23:
By niewywiozł na ſuſzą
24:
chocia więc ſtraći mocz
25:
Aleiakoż ſie kolwiek
26:
teraz tak trefiło
27:
Tu nad naſzym Iozephęm
28:
mowić o tym miło


strona: K6 v

1:
Aczem mu ia niemało
2:
yſcie w tym przewinił
3:
Iżem go był przepomniał
4:
barzom zle vczynił
5:
Ale podzwa do niego
6:
ſtą dobrą nowiną
7:
Iż go w rychle dalibog
8:
wſzytki troski miną
9:
Pomoż Bog panie Iozeph
10:
towarzyſzu miły
11:
Nieſiemyć po twey myſli
12:
iuż wdzięcżne nowiny
13:
Krol Faraon chce widzieć
14:
teraz twą oſſobę
15:
Iuż bierz przed ſię dobrą myſl
16:
a opuſc żalobę
17:
Iozeph ciąży na podcża=
18:
ſzego iż go był przepomniał

19:
A zaż tak panie Podcżaſzy
20:
vcżynić przyſtało
21:
Na ſwoies ty powieſci
22:
ſnadz pamiętal mało
23:
I to ſnadz ieſtli teraz
24:
ſzcżęſcie czo przynioſlo
25:
Strefunku to a nie ſtwej
26:
przycżyny vroſlo
Każdy w
ſzcżeſciu
buien,

27:
Bo to dawna przewara
28:
w cżłowiecżym narodzie


strona: K7

1:
Iż każdy w ſzcżęſciu buien
2:
a krotek w przygodzie
3:
Podcżaſzy ſie ſprawuie/

4:
Iuż moy miły Iozephie
5:
przepomni wſzytkiego
6:
Inacżey rzecz niemogę
7:
żem ieſt winien tego
8:
Gdy będzie ſzcżęſcie racżyć
9:
zwetuiemy wſzego
10:
A za to ze mnie maſz mieć
11:
na wſzem powolnego
12:
Iuż idz rychley przed krola
13:
wezm mey ſzaty na ſię
14:
Wſzak ieſtli ſzcżęſcie zdarzy
15:
oddaſzmi ią zaſię
16:
Podcżaſzy ſtawi Ioze=
17:
pha krolowi/

18:
Owoż ieſt ten młodzieniec
19:
naiaſnieyſzy krolu
20:
Acżći tak niepocżeſny
21:
z więzienia y z bolu
22:
Waſza krolewska miłoſc
23:
w krotcze to oglądaſz
24:
Ze ſie nicz nie omyliſz
25:
na tym czo pożądaſz
26:
Krol Farao mowi ku
27:
Iozephowistrona: K7v

1:
Chodz ſam ty czudzoziemcże
2:
tak mi to dano znać
3:
Zebys ty vmiał każdy
4:
ſen właſnie wykładać
5:
Podobno iuż wieſz ſpoſob
6:
dziwnego ſnu mego
7:
Ieſtli mi gi wyłożyſz
8:
powetuieſz ſwego
9:
Iozeph iuż ſen wykłada
10:
Faraonowi

11:
Wiem miłoſciwy krolu
12:
a czoć w tym poradzę
13:
Ieſtliże ſie omyliſz
14:
gardło na to ſadzę
15:
Ktore zawżdy iako krol
16:
możeſz mieć w swy moci
17:
Tak wiedz toć ieſt ſpoſob ſnu
18:
twoiego tey nocży
19:
Znamienuiąc ſiedm wołow
20:
czos ie tłuſtſze widział
21:
Siedm lat wielką w ſwym pańſtwie
22:
będzieſz obfitoſc miał
23:
Tak iż ſie w ſzczęſciu ludzie
24:
dziwnie rozbuiaią
25:
Snadz y boga y cznoty
26:
więc zapamiętaią
27:
Druga ſiedm cżos ie potym
28:
barzo chudych widział


strona: K8

1:
Będzież tak okrutny głod
2:
ſiedm lat w ſwey ziemi miał
3:
Rozumiey po tych tłuſtych
4:
iż ie przepomogły
5:
Prawie z onych buynoſći
6:
az więc w rżekę wbodły
7:
Takież ſi[e] twoi ludzie
8:
z ti[c]h buynoſci zbodą
9:
Nie iednego ſnadz zywo
10:
do grobu powiodą
Bog buy=
nego ſer=
cza nye=
rad widzi

11:
Bo Bog buynego ſercza
12:
nie rad barzo widzi
13:
A kiedy ie w kim bacży
14:
ſam ſie za nie wſtydzi
15:
Bowiem on ſwe hoynoſci
16:
na dobre ſzafuie
17:
A kto w tym ha[r]dzie krocży
18:
rad więc m[y]ſl zepſuie
19:
A tak iuż radz o ſobie
20:
bo cie to nieminie
21:
A nie ieden poddany
22:
w ten cżas marnie zginie
23:
Ieſtliże nieopatrzyſz
24:
kroleſtwa ſwoiego
25:
Przydzie ten cżas doczekaſz
26:
w nim ſmutku wielkiego
27:
A maſz gardło moie
28:
onak li to będzie


strona: K8v

1:
Wſzak to będzie ſlawna rżecż
2:
po wſzem ſwiatu wſzędzie
3:
Krol ſie lęknąwſzi radzi
4:
ſie Iozepha czo ma cżynić

5:
Wierę mie iakos barzo
6:
ſumnienie ruſzyło
7:
A iakoſmi nie dobrze
8:
ſercze otuſzyło
9:
Zda mi ſie że to prawda
10:
wſzytko czo wiaſtuieſz
11:
Y ſam znam z podobieńſtwa
12:
iż ſnadz nie kuńſztuieſz
13:
Czoż mi radziſz proſzę cie
14:
chczęć iuż na wſzem dufać
15:
A ninacżym twey rady
16:
niechcę nicz przeſluchać
17:
Bo gdy iuż wieſz czo przyſc ma
18:
wieſz też czo z tym cżynic
19:
A poznamli twą życżnoſc
20:
mać na dobre wynyc
21:
Iozeph radzi Krolowi
22:
ſpichlirze naſypować,

23:
Każ Miłoſciwy krolu
24:
ſzpichlirze budować
25:
A nieżałuy ſwych skarbow
26:
hoynie rozſzafować
27:
Niech po inſzych kroleſtwiech
28:
zboża zakupuią


strona: L

1:
Ana twoie ſzpichlirze
2:
wſzędy rozſypuią
3:
Nagrodząc ſie ſowito
4:
zaſię ſkarby twoie
5:
A odzywiſz poddane
6:
z ſrogiey ſmierći twoie
7:
Wielka ſlawa po ſwiatu
8:
wſzędy twoia będzie
9:
Bo ſie bez tego chleba
10:
nieobeydą wſzędzie
11:
Krol porucża Iozepho=
12:
wi wſzytki ſprawy ſwoie.

13:
Gdyż cie widzę w młodoſci
14:
na wſzem tak bacznego
15:
Iuż cie cżynię ſwem skarbom
16:
na wſzem podskarbiego
17:
Szafuy że ie proſzę cie
18:
iuż według twey myſli
19:
Niżli by te złe lata
20:
potym na nas przyſzły
21:
A iuż y inſze ſprawy
22:
tam porucżam tobie
23:
A ia też chczę na ten czas
24:
odpocżynąć ſobie
25:
A pirwſzym cie w kroleſtwie
26:
po ſobie przekładam
27:
Aby wſzitczi wiedżieli
28:
to ym opowiedam
Lstrona: Lv

1:
Acż ieſt prżeciw rozumu
2:
przełożyć cie na to
3:
Ale ſzcżęſciu a Bogu
4:
ſwemu dziękuy za to
5:
Vmieyże też vżywać
6:
wiernoſci a cznoty
7:
Snadnie ſzcżęſcie nagrodzi
8:
twe przeſzłe kłopoty
Kogo czno
tha rządży
nieſzbłądży

9:
Bo ſtara to przypowieſc
10:
kogo cznota rządzi
11:
Niech ſie tuła kędy chce
12:
nigdy nie zabłądzi
13:
Iozeph Krolowi z they
14:
wielkiey łaski dziękuie/

15:
Zda mi ſie nie mey głowy
16:
Naiaſnieyſzy panie
17:
Są tak poważne ſprawy
18:
czo przekładaſz na mię
Bog gdy
chcże wſzit
ko odmie=
ny

19:
Lecz Bog y poważna myſl
20:
kiedy chce zinacży
21:
A żadnego nie minie
22:
komu cżo nażnacży
23:
Wiele ich gdy nademną
24:
tey łaski doznaią
25:
Mogą ſie yſcie cieſzyć
26:
ktorzy mu dufaią
27:
Iż on tak poważny ſtan
28:
na nędznika ruſzył


strona: L2

1:
Y ſcie kto mie wcżora znał
2:
tak o tym nie tuſzył
3:
Y iakoż bych ia muſiał być
4:
też tey niecznoty
5:
Bych miał kiedy prżepomnieć
6:
tey pańskiey dobroty
Niewdzięć
ne ſzercze
ſproſthy
przypadek

7:
Bo czo ieſt ſproſnieyſzego
8:
nad nie wdżięcżne ſerce
9:
Gdy znaiąc dobrodzieyſtwo
10:
bacżyć tego niechce
11:
Ta wſzetećżnoſc da li bog
12:
ſnadz mie nieunieſie
13:
A poznaſz to moy panie
14:
yſcie w krotkim cżaſie
15:
Acż nie dufam ſwey ſprawie
16:
zwłaſzcża w mey młodoſci
17:
Lecz pilnoſcią nadſtawiać
18:
przydzie ſwey wiernoſci
19:
A iuż nicż niemieſzkaiąc
20:
chcę okazać panie
21:
Zeć dalibog pomyſlę
22:
czos przełożył na mię
23:
Tu iuż Iozeph wziąwſzi
24:
porucżeńſtwo od krola Farao=
25:
na moui ku ſwym przyiacielom
26:
ku Podcżaſzemu y ku Wieżne=
27:
mu/ poruczaiącym vrzędy. a to
L 2strona: L2v

1:
Roſprawa piąta

2:
Rozmowcze
3:
Iożeph/ Wieżny/ Podcżaſzy

4:
Krol/ Iozeph mowi
5:
Gdyż iuż tak k temu prżyſzło
6:
a ſzcżęſcie przynioſzło
7:
mam tak z pańskiey łaski
8:
wſze dobre vroſzło
9:
Radzącz ſie prawey myſli
10:
a ſwey poczćiwoſći
11:
Iuż vżyway każdy żwas
12:
wzdy moiey godnoſći
13:
Bowiem zdawna przypowieſcz
14:
ieſt ta w ludziech wzięta
Długo ſzię
żłe pamię=
tha

15:
Iz ſie więcż długo dobre
16:
a złe też pamiętá
17:
Iżem ia po ten cżas znał
18:
waſze przychiłnoſć
19:
Chciał bym iſcie vkazać
20:
też wam wtym ſwą pilnoſc
21:
Abych wam wzdy oddawał
22:
za ſwego żywota
23:
Acz czo te go nie pomnią
24:
wielka takich rota
25:
A tak ciebie podcżaſzy
26:
biorę w radę ſobie
27:
Tobie też panie wiezny/ to porucżam tobie


strona: L3

1:
Abys był pirwſzem ſprawcżą
2:
ſpraw krolewskich po mnię
3:
A niech wſzytczy ſluchaią
4:
ciebie iako y mnię
5:
Toż maſz wierzącze liſty
6:
na wſzytki powiaty
7:
A oſobne będzieſz miał
8:
vſtawione płaty
9:
Abis zboze ńa wſzytki
10:
ſtrony zakupował
11:
A wiernie pana ſwego
12:
tym skarbem ſzafował
13:
A vyrzyſz iakie z tego
14:
vroſtą pożytki
15:
Skarb ſię pańſzki rozmnoży
16:
y zbogaći wſzytki
17:
Gulofer wieżny dziękuie
18:
Iozephowi z tego bacżenia

19:
Wiem moy miłoſćiwy panie
20:
iż to nie ma godnoſcz
21:
To mnię v ciebie ſprawiła
22:
lecz twoia dobroć
23:
Ktora ſie na wſzytko dobre
24:
ciągnie z prżyrodzenia
25:
Ach gdzież takiego w egipcie
26:
więczey pokolenia
27:
iuż by ożyła naſza rżecż
28:
prawie poſpolita
L 3strona: L3v

1:
A vroſla by ieſzcże w niey
2:
ſwoboda obfita
3:
Bo widzęrż ſwego pana
4:
ną wſze dobre wiedzieſz.
5:
A czo by mu zle radżyli
6:
na ty hardo iedzieſz
Pan każdy
dobrą ra=
dą ſthoy

7:
Bo pan każdy w ſwoim pańſt=
8:
iako zaphir w żłocie
9:
Chociay w roſkoſzach zoſtanie
10:
albo też w kłopocie
11:
Wſzytkiego mu iuż ze wſzech ſtron
12:
napoły przypływa
13:
Kiedy ſprawcze po ſwej myſli
14:
a życzliwe miewa
15:
Iuż więcz y każdy poddany
16:
iako gad ozywie
17:
A ſluży mu iuz y zgarłem
18:
na wſzytkim zycżliwie
19:
Bowiem zgodę każdy chwali
20:
roſtirk każdy gani
21:
A wielka to rzecż gdzie paná
22:
miluią poddani
Pańſthwo
rożdwoyo
ne thrudno
ma być vſ=
pokoyone

23:
Ałe kiedy każdy rozno
24:
na ſwe skrzydło gali
25:
Iuż więcż wſzytkim myſl odpadnie
26:
a ktoż więcz to chwali
27:
Bo gdy ktore pańſtwo bywa
28:
iako rozdwoione


strona: L4

1:
Trudno ma być z każdey ſtrony
2:
iuż vſpokoione
3:
Dayże cie pan bog nam mnożył
4:
ku naſzey radoſći
5:
Siła by ſie vskromiło
6:
ieſzcże w ludzioch złoſći
7:
Aby iedno dobry z ciebie
8:
wſzytczy przykład brali
9:
A na cznotę y na przyſle
10:
rzecży pamiętali
11:
A iać moy panie łaskawy
12:
z tey oſoby ſwoiey
13:
Nie chciał bych tak to żaniechać
14:
iſcie łaski twoiey
15:
Bo cżo zeydzie na proſtocie
16:
nagrodzę piłnoſcią
17:
A dali bog k tobie panu
18:
ſwą wierną życznoſcią
19:
Iozeph wieżnego odpra=

20:
Tuć ſie więcz wſzytko ſporzy
21:
gdy kto z dobrey wołey
22:
Czo od kogo przymuie
23:
ginie czo z niewołey
24:
Y ty gdy w ſob ie ku mnię
25:
tę życzliwoſcz bacżys
26:
wiem iuż ze na wſzem wiernie
27:
zachować ią racżyſz
L 4strona: L4v

1:
A tak iuż iedz porucżam
2:
tam oſtatek tobie
3:
Vczyniſz panu ſwemu
4:
pozytek y ſobie
5:
Podcżaſzy ku Iozepho=
6:
wi mowi/ y pyta o Pothyfara
7:
czo z n[i]m myſli vcżynić

8:
Y iam ſnadz nie zaſluzył
9:
takiey łaski tobie
10:
Lecz tę ſprawę vczyniſz
11:
wiecżną ſlawę ſobie
Miara na=
wſzęm ma
bycż cho=
wana

12:
Iż w ſzcżęſciu y w nieſzczęſciu
13:
iakożkolwlek pływaſz
14:
Zawzdy miarę a ſtałoſcż
15:
we wſzem żachowywaſz
16:
Miły panie dzywnie też
17:
ſobie o tym myſlę
18:
A wierz mi iz to cżęſto
19:
ſobie w wełbie kryſlę
20:
Gdy cie pan bog iuż na ten
21:
ſtan racżył przełozyć
22:
Iſzcie ktoć by nie praw był
23:
mogl by z ſobą trwożyć
24:
Potyfar y z ſwą panią
25:
czo też myſlą ſobie
26:
Ia wierzę iż ſie y ten
27:
częſto w łep zaskrobie


strona: L5

1:
A iſcie to dzywna rzecż
2:
na czo to wynidzie
3:
Bo pewnie między wami
4:
o niemało idzie
5:
Iozeph ſie nie czcze mſcic
6:
nad Potyfarem

7:
Wiem zem ia wiele vżył
8:
dzywnych krzywd na ſwiecie
9:
Ale to ſzpetna walka
10:
gdzie ſie nędza gniecie
11:
Iako ieſt wielka cznota
12:
kto dobre pamięta
13:
Tak też iſcie nie mnieyſza
14:
kto złym zle nie odda
15:
Ryczerska to ieſt pomſta
16:
kto kogo porazi
17:
A iz ma nad nim zwirſchnoſzcz
18:
przedſię go nie każi
19:
Bo ſie kazdy cznotliwy
20:
nad takim mſćić chroni
21:
Gdy kto leży porażon
22:
a iż ſie nie broni
23:
A ten gdy iuż tak przyſzedł
24:
ſzcżęſcim na me skrzydło
25:
A zaſz bych ſie miał ſrożyć
26:
iako proſte bydło
27:
Bych ſie miał mſćić ano go
28:
Sama nędza bye
L 5strona: L5v

1:
Gdy ſie iegó niecznota
2:
na iaſnią odkrye
3:
Acz nie on krzyw iedno ta
4:
nieſzlachetna pani
5:
Lecz ſie y ta nakarze
6:
vyrzycie to ſami
Sama nie=
cznotha ż=
karze kaz=
dego

7:
Gdy ſie oniey ty głoſi
8:
rozlecżą po ſwiatu
9:
Skarzeć ią iey niecznota
10:
porwana tam katu
11:
A wierz mi ſroga to kazń
12:
kto ſie ſam fraſuie
13:
Kiedy iaką wſzetecżnoſcz
14:
iawną na ſię cżuie
15:
Gdy ią k temu na ocży
16:
ludzie wymiatuią
17:
A zdaleka ſmieiącz ſie
18:
ſobie vkazuią
19:
Podcżaſzy chwali cirpli
20:
woſcz Iozephowę

21:
Nie kazde przyrodzenie
22:
ſnadz by wytrfać mogło
23:
Zwłaſzcża gdy ćirpi krżywdę
24:
aby też nie bodło
Gdzye ro=
zum ſzczno
thą dobry
żkłath

25:
Lecz gdzie ſie rozum z cznotą
26:
zamnoży v kogo
27:
Iuż widzę takiey duſzy
28:
na wſzem bywa błogo


strona: L7

1:
Iako ſie w twey oſobie
2:
dzywnie okaz uie
3:
Wſzytko rożum a miara
4:
roſtropnie ſprawuie
5:
Iako ſie w twey oſobie
6:
dzywnie okaz uie
7:
Wſzytko rożum a miara
8:
roſtropnie ſprawuie
9:
Dayże cie pan Bog chował
10:
nam na długie czaſzy
11:
Mogli bych my ſie chełpić
12:
iż ziſkali naſzy
13:
A wſzytczy tych przykładow
14:
mogli by ſię vcżyć
15:
Lecz bez ſzcżęſcia wielkiego
16:
trudno by w to łuczyć
17:
Iozeph miernoſcz chwa
18:
li każdemu człowieku

19:
Nie iednoć ia każdyć cżłek
20:
vgodzy w to ſnadnie
21:
Chociay ſie zakołyſze
22:
iz przedſię nie padnie
23:
iedno ſie dzierz poczćiwoſći
24:
wiary a ſtałoſći
25:
Nigdy na cię nie przydą
26:
żadne omylnoſći
żadny ſwich
ſpraw nie=
baczy

27:
Ale kto więcz tam y ſam
28:
pomieſza ſwe ſprawy
29:
Zda ſie ſobie być chytrym
30:
a on błazen prawy
31:
Patr zy przed ſię w mantykę
32:
ludzkie ſprawy widzi
L 6strona: L6v

1:
A ſwych w tyle zabacżył
2:
iz z nich kazdy szydzy
3:
A inſzy ſobie przedſię
4:
iż nicz oſobnego
5:
W żadnem cżłeku nie widzy
6:
iedno czo v niego
7:
Ano wierz mi tą miarką
8:
trżeba mądrze mierzyć
9:
Sławy ſtrzedz iako ska
10:
kto chce ſzczęſciu wierzyć
11:
Niechay ſie iako tako
12:
w przygodach zatocży
13:
Gdzie drugi nie podlezie
14:
ten wſzędy przeſkoczy
Sthałoſzcz
ma opfithe
mytho

15:
A kazdemu ſie więcz to
16:
nagradza ſowito
17:
Kto ſtaloſcz zachowywa
18:
obfite tam myto
19:
Temuć zawdzdy nie ſpora
20:
kto ſie przeniewierzy
21:
Zawzdy mu wirzch vbędzie
22:
Zawżdy pod ſtrych mierzy
23:
Tak radzączwe wſzeh ſprawach
24:
pomni na to pienie
25:
Aby ſie zachowywał
26:
na wſzem nie omylnie
27:
Bowiem to z obfitoſcią
28:
na wſzem wſzędy ſlynie


strona: L7

1:
A kto chcze nazbyt mędrować
2:
ten narychley zginie
3:
Guloffer prżyechawſzy
4:
od ſpichlerzow mowi ku Io.

5:
Zdarz bog moy łaſkawy panie
6:
na wſzem ſzczęſcie tobie
7:
A gdym cie zdroweo vyrżał
8:
lepiey tuſzę ſobie
9:
Iuż ſząwſzędy na ſpichlerze
10:
zboża naſypany
11:
A iuż widzę wiele ludzy
12:
z tego będżie pany
13:
Bo iuż ſiodmy rok prżychodzy
14:
iuż po ſtronach głodno
15:
A iſcie by twoie ſlowa
16:
złotem piſać godno
17:
Bo iuż za wielką pilnoſcią
18:
ludzie zboż pytaią
19:
Iuż y za troie pieniądze
20:
gdzie mogą chwytaią
21:
A tak czo rychley do krola
22:
iuż idz ż ſtą nowiną
23:
Iżeć iuż iego ſpichłerze
24:
po wſzem ſwiatu ſlyną
25:
Iozeph ku krolowi Far.

26:
Iuż maſz miłoſćiwy krolu
27:
czoc ſie won cżas ſniło


strona: L7v

1:
Iuż ſie dowieſz nie omylnie
2:
wſzytkoć ſię ſpelniło
3:
Przyechał Gulofer wieżny
4:
czom mu to porucżył
5:
Iako miał ſpichlerze ſprauić
6:
wſzytkiegom naucżył
7:
Iuż po ſtronach wielkie głody
8:
y ſiła pieniędzy
9:
Noſzą ludzie ze wſzytkich ſtron
10:
iuż w pocżętey nędzy
11:
Ano teraż ſie pocżęło
12:
to karanie Boże
13:
Vyrzyſz nacż tobie wynidzie
14:
to zebrane zboże
15:
Krol wſythko porucża
16:
Iozephowi

17:
Wſzakem ia tobie poruczył
18:
iuż wſzytko ſprawować
19:
Skarby/ zbożem y kroleſtwem
20:
po myſli ſzafować
21:
Bo by żadny w mym kroleſtuie
22:
iuż by w to nie łucżył
23:
Iuż ſie ſprawu y iako ciebie
24:
twoy rożum naucżył
25:
Iuż kogo chczeſz mozeſz zniſzćić
26:
mozeſz vbogaćić
27:
Bo iuż widzę na tym handlu
28:
prżydzie mnię nie ſtraćić.


strona: L8

1:
Tu iuż gdy Iozeph był
2:
przełozon pirwſzy po krolu/ ociec
3:
iego Iakob w onym głodzie nic
4:
onim nie wied zącz wyprawuie
5:
ſiny do Egiptu po zboże/ y iaką
6:
tham dzywną ſprawę mieli nie
7:
poznawſzy go/ to będżie
8:
Roſprawa Szoſta

9:
Rozmowcze
10:
Iakob/ Iudas/ Ruben/ Iozeph

11:
Iakob mowi do ſinow

12:
Ach me namileyſze dzieći
13:
czoż ſie to wzdy dzieie
14:
Iużechmy o ſwoim panu
15:
iakież złey nadzieie
16:
Dziwnie iuż iakos nad nami
17:
podnioſl ſwoię rękę
18:
Ażażem ia iuż przeż ten cżas
19:
prżetrwał iedną mękę
20:
Straćiłem miłego ſina
21:
(każdy z was wie) marnie
22:
A teraz ſie zaſię znowu
23:
wſzytko złe k nam garnie
24:
Sżpetne to nowiny v nas
25:
iuż po ſtronach ſlychać


strona: L8 v

1:
Poczęli ſnadz z wielkich głodow
2:
wiele ludzy zdychać
3:
Ze u naſz ſa mi znacie
4:
wielki niedoſtatek
5:
A ſnadz by wcząs lepiey ważyć
6:
na to wſzytek ſtatek
7:
Bo czo wiedzieć rychło li Bog
8:
vſmierzy ſwą ſrogoſcz
9:
A lepiey wczaſz nizli zboza
10:
przydą w wielką drogoſcz
11:
Słyſzę iże gdzies w Egipcie
12:
zboża barzo wiele
13:
Proſzę abyſcie ſie tego
14:
pilnie dowiedzieli
15:
Nabierzcieſz wołow y oſlow
16:
nabierſcieſz pieniędzy
17:
Bo ſnadż lepiey wſzytko ſtracyć
18:
niż pozdychać w nędzy
19:
Iedzcieſz wſzytci a ia iuz was
20:
tam poruczam Bogu
21:
A nie daycie nam na ſtaroſc
22:
pozdychać od głodu
23:
Sinowie żegnaią Iako=
24:
ba do Egiptu iadącz

25:
Dobrze mowiſz panie oycze
26:
a y mych my radzy
Oprżygo
dzie myſl
przed cża
ſzem

27:
Bo więcz o kazdey przygodzie
28:
w cżas myſlicz nie wadzy


strona: M

1:
Porucżamy cie tu Bogu
2:
a my iuż idziemy
3:
Czo nam tam ſzcżęſcie przynieſie
4:
y ſami nie wiemy
5:
Ruben idącz w drogę
6:
vyrzał miaſto Egipt

7:
Owoſz ći iuż podobno to
8:
Egipt miaſto widać
9:
Iakos teſzno kto nie przywykł
10:
w czudzych ſtronach bywać
11:
A zaż my tu w tey krainie
12:
skim ſie na mniey znamy
13:
A zaż kogo by nam pomogł
14:
namnieyſzego mamy
15:
Podzmy przed ſię naglądaiącz
16:
chociay tak ſprzełaią
17:
Wżdyć ſie kogo doćiſniemy
18:
czo zboże przedaią
19:
Iudas iuż w mieſcie vy=
20:
rzawſzy Iozepha w wielkiey
21:
wielmoznoſći/ acz go nie znał
22:
zle ſobie tuſzy o odprawie

23:
Bracia iuż ia dobrze widzę
24:
trudna nam tu ſprawa
25:
A z tym tak powaznym panem
26:
dzyw na nam roſprawa
Mstrona: Mv

1:
Cżo to tem krolewskim zbożym
2:
iako chcze ſzafuie
3:
Bo widzę iż po ſwey myſli
4:
wſzytkim roskazuie
5:
Widzę ze ieſt w tym kroleſtwie
6:
iako ſam krol wzięty
7:
Widzę iż też łedwie mowi
8:
cżaſem y z kxiązęty
9:
A iakoż my czudzoźiemcży
10:
doćiſnąć ſie mamy
11:
Zwłaſzcża kto by nam w tym pomogł
12:
nikogo nie mamy
13:
Ado niego trudny przyſtęp
14:
w takim maieſtacie
15:
A znaż żadny w tym nie bywał
16:
ſami dobrze znacie
17:
Ruben przedſię radzy
18:
iſcz vpadſzy na kolana ku Io.

19:
Wżdyć iuż lepiey gdychmy zaſzli
20:
iż ſie pokuſimy
21:
A cżo nam ſzcżęſcie przynieſie
22:
to przyąć muſimy
23:
Zabieżmy mu gdżie na drogę
24:
padńmyſz na kolana
25:
Bywać więcz y w zacznych ludziech
26:
gdy Bog chcze odmiana
27:
A ſnadz go k nam iako ſzcżęſcie
28:
łaskawie nawroći


strona: M2

1:
A t ey iego wielmoznoſći
2:
iako w nim vkroći
3:
Iudas z bracią padwſzi
4:
na kolana ku Iozephowi

5:
Zdarz Bog miłoſćiwy panie
6:
dzys ſzcżężſny cżas tobie
7:
Proſimy pokornie mało
8:
day przemowić k ſobie
9:
Bo ieſte chmy czudzoziemći
10:
ż dalekiey krainy
11:
A nie mamy aby nam był
12:
ſprawił to kto iny
13:
Proſiemy pokornie panie
14:
kaz nam zboża prżedać
15:
A nie day nam z nędznym oycżem
16:
od głodu pozdychać
17:
A czo mamy iuz bychmy ſnadz
18:
radzy wſzytko dali
19:
Abych my go ieſzcże żywo
20:
z drugiemi żaſtali
21:
Iożeph vſlyſzawſzy po=
22:
dobieńſtwo iężyka żydowskiego
23:
zaſtanowił ſie y pyta ich

24:
Zkądeſcie to dzywne ſlowa
25:
iakies w ſobie macie
26:
A iakoby na żydowski
27:
ięzyk zatrączacie
M 2strona: M2v

1:
Bowiem mi to wyrozumieć
2:
iakos ſnadnie przyſzło
3:
Iż więcz też cżaſem czytam
4:
to żydowskie piſmo
5:
Ruben powiada o ſwim
6:
narodzie y krainie

7:
Ieſtechmy naſz miły panie
8:
z zydowskiego kraiu
9:
A z ziemie barzo obfitey
10:
nie inak by z raiu
11:
Ale teraż v nas na wſzem
12:
wielki niedoſtatek
13:
Wieſz to pan Bog nie zginieli
14:
nas y ten oſtatek
15:
Y tak ſie nas ſnadz niewiele
16:
iuz po ſwiatu warta
17:
Nie wiem by nas iuż żoſtała
18:
ledwie y cżęſcz cżwarta
19:
Iedni morem drudzy walką
20:
zeſzli aż zle ſlychać
21:
A drudzy iuż z wielkich głodow
22:
ſnadz poczęli zdychać
23:
A czoſz ſobie pomozemy
24:
iż będziem narzekać
25:
Ieſtlize ſie nami pan Bog
26:
nie racży opiekać
27:
Iozeph pyta ktorego ſą
28:
ſthanustrona: M3

1:
Ktoregoſcie ſtanu ludzie
2:
kupci czy ſzlachcici
3:
A z iednego ſpołu kraiu
4:
tuſcie wyſzli wſzytci
5:
Czyliſcie ſie z roznych krain
6:
poſpołu zebrali
7:
Kiedyſcie ſie w naſze ſtrony
8:
tu iechać vdali
9:
Bracia powiadaia iż ſą
10:
wſzytko rodzeni

11:
Iako nas tu panie widzyſz
12:
wſzytkochmy rodzeni
13:
Chociay ieden od drugiego
14:
twarzą trochę mieni
15:
Oyczachmy ſwego ſtarego
16:
doma odiechali
17:
Day Boże bychmy go iedno
18:
tam zywo zaſtali
19:
Bo iuż then był na tym ſwiecie
20:
nie w iedney przygodzie
21:
Teraż wie Bog cżo z nim będzie
22:
tam w tym ſrogiem głodżie
23:
Iozeph pita iako zwano
24:
oycza ich

25:
A iako waſzego oycza
26:
tam w tey ziemi zwano
27:
Albo ieſtli mu vrzędy
28:
iakie było dano
M 3strona: M3v

1:
Iudas powiada dowo=
2:
dnie o oyczu

3:
Nie był zadnym vrzędnikiem
4:
był wolnym człowiekiem
5:
Bo ſie barzo then cznotliwie
6:
opiekał ſwym wiekiem
7:
Nie chciał ſie ten iſćié nigdy
8:
w ſwieczkich ſprawach parać
9:
Wżdy iednak dzywnie pan Bog
10:
przed ſię racżył karać
11:
Iakob iego właſne imie
12:
tak nazwane było
13:
Dzywnie zawzdy na tym ſwiecie
14:
ſzcżęſcie go trapiło
15:
Na żonach też y na dzieciach
16:
czo marnie ginęli
17:
A boday iuż ty złe cżaſzy
18:
wzdy kiedy minęły
Tho była
matka Io
zephowa

19:
Rachel ta poſlednia żona
20:
przy ſinu vmarła
21:
Czo ſie to poſledz vrodzył
22:
ten ią zbawił garła
23:
Drugiego czo ſie w nim kochał
24:
to mu zwierzę ziadło
25:
A dobrze mu ſie z załoſći
26:
ſercze nie roſpadło
27:
Y dzys y tak ſnadż do ſmierći
28:
poki ieſt w żywocie


strona: M4

1:
Nigdy po nim beż fraſunku
2:
a zawzdy w kłopocie
3:
A drudzy mu też pomarli
4:
ktoremu przyſzedł cżas
5:
Tam ten przy nim zoſtał mały
6:
tu iechało ſzeſcz nas
7:
Y to ieſtlize ta nędza
8:
nas rychło nie minie
9:
A ſnadz mu y ten oſtatek
10:
nas marnie poginie
11:
Iozeph zrozumiał iż tho
12:
bracia y łzy mu ſie z ocżu rzući=
13:
ły/ y mowi

14:
Aż mi ſie łzy rzućiły
15:
acz mi nicz do tego
16:
Bo przyſluſzy żałować
17:
vpadku kazdego
18:
A czoż macie narzekać
19:
chociay ſie tak ſtało
20:
A toli was wżdy ieſzcże
21:
zoſtało nie mało
22:
Tego czo zwierzę ziadło
23:
ten wżdy marnie zginął
24:
A czoż gdy był cżas przyſzedł
25:
ten go krys nie minął
26:
A żwłaſzcża iż ſie to w nim
27:
ociecz nędzny kochał
28:
Cżo wżdy było ża dźiecię/ iakoſz go był prżezwał


strona: M4v

1:
Rubeń powiada iako
2:
Iozeph zginął

3:
Iozeph mu było imię
4:
dziecię na wſzem godne
5:
Vrodą y rozumem
6:
nad zwycżay oſobne
7:
Mych my byli na polu
8:
z owczami z wielbłądy
9:
Kiedy ſie nam trefiły
10:
ty nieſzczęſne błędy
11:
Poſlał gi ociecz do nas
12:
na pole ſamego
13:
Tam ze nam marnie zginął
14:
zal ſie Boże tego
15:
Iozeph ſzydzy z nich

16:
Albo też gdzie zabiegło
17:
albo tez kto mogł wziąć
18:
Ieſtli ſie obłądzywſzy
19:
mogło cżego lęknąc
Beż wieſci
przygody
przypada

20:
Boć dzywne tu na ſwiecie
21:
bywaią przygody
22:
A beż wieſći na ludzy
23:
przypadaią ſzkody
24:
Iudas pewnie powiada
25:
iż Iozeph zginął

26:
Cięskieć iego zbłądzenie
27:
wſzędychmy ſzukali


strona: M5

1:
Azechmy potym tego
2:
iuz prawie doznali
3:
Nalezłichmy to mieſtcze
4:
y ſuknią zkrwawioną
5:
A o nim ani zna ku
6:
nigdziey żadną ſtroną
7:
Iozeph żałuie tey przy=
8:
gody a pochwili im przyſcz każe
9:
do ſiebie

10:
Gdyż iuż tak pewnie wiecie
11:
tocz ſzpetna przygoda
12:
Ale wſzytko muſimy
13:
ćirpieć czo od boga
14:
Aże mi y ſamemu
15:
żał tego dziecięcia
16:
Bo to ſzpetna przygoda
17:
zginąć od zwierżęcia
18:
Nu iuż teraż idzcie precz
19:
pochwili prżydżiecie
20:
A tam mię na pałaczu
21:
wieczor zaſtaniecie
22:
Roben powiada iż ſie
23:
trudno dociſnąć

24:
Ale naſz miły panie
25:
ſnadz nas tam nie puſzczą
26:
Bo ſie trudno doćiſnącz
27:
przed tak wielką tłuſzcżą
M 5strona: M5v

1:
A my tu niebożątka
2:
iako błędne owcze
3:
Muſimy vſt ępować
4:
bo nas popchnie kto chze
5:
Iozeph powiada im iż ie
6:
każe puſćić

7:
Oto was moi ſludzy
8:
iuż więcz ći poznaią
9:
A kiedy im roskażę
10:
tedy tam puſzcżaią
11:
Ia was kazę odprawić
12:
kiedyſcie ż daleka
13:
Bo zawdzy baczyć trzeba
14:
każdego cżłowieka
15:
Iozeph odſzedſzy na ſtro
16:
nę dzywuiącz ſie a płacżącz
17:
ſam w ſobie mowi

18:
Ach wſzechmogąci panie
19:
ktoż to kiedy zgadnie
20:
Iako dzywnie we wſzytko
21:
gdy chczeſz trefiſz ſnadnie
22:
Czo ſie mnię teraz dzywnie
23:
nie chczącz przytrefiło
24:
O cżym me ſercze nigdy
25:
ſnadz tak nie myſliło
26:
Toć ſie ono prorocztwo/ teraż wypełniło
27:
Czo mnię od miłey matki
28:
powiedano było


strona: M6

1:
Gdy mi o onych ſnopkoch
2:
ſen moy wykładała
3:
Wſzytko czo tu cżas przynioſł
4:
iawnie powiedała
5:
Iż mi ſie bracia moi
6:
wſzytci kłaniać maią
7:
Otoſz iuż k temu przyſzło
8:
chociay mnię nie znaią
9:
Załoſćiweż me ſercze
10:
kiedy patrzę na to
11:
Ale tobie moy panie
12:
cżeſc y chwała za to
13:
Nie mnię ku czći leć wiecznie
14:
imieniu twoiemu
15:
Ze ſie wſzytko ſtać muſi
16:
czo ſie widzy iemu
17:
Ach moie miłe ſercże
18:
toczes rozdwoiono
19:
A rozlicznyzh przyſmakow
20:
teraz napoiono
21:
Radoſcz ſpołu z żałoſcią
22:
wſzytko ſie zmieniło
23:
Zaż ia teraż kłopotu
24:
w ſwey głowie mam mało
25:
Matka mila vmarła
26:
ociecz ſlyſzę iż żyw
27:
A iż w wielkim kłopocie
28:
z tegom ieſt żałoſćiw


strona: M6v

1:
Ach moy oycze iedyny
2:
nie wieſz czo ſie dzieie
3:
Lecz dalibog w krotki cżas
4:
ſerczeć ſie roſmieie
5:
Bom ia nędznik nie myſlił
6:
o iego żywocie
7:
A on y teraż pomnię
8:
ieſt w wielkim kłopocie
9:
Ocżu wſciągnąć nie mogę
10:
aby nie płakały
11:
Czo wſpomionę ty rzecży
12:
czo ſie teraż ſtały
13:
O ktorychem nie myſlił
14:
iſcie dżys y wcżora
15:
A wſzak mi z wielkich dziwow
16:
głowa iakos chora
17:
Czoż mam cżynić ieſzcże im
18:
o ſobie nie powiem
19:
Aż ſie prawie wſzytkiego
20:
ieſzcże pewniey dowiem
21:
Poſlę ie teraż z żytem
22:
czo rychley w tey nędzy
23:
Naſipawſzy im wory
24:
nakładę pieniędzy
25:
Aby z ſamą pieczęcią
26:
do oycza do nieſli
27:
A tu młodſzego brata
28:
do mnię go przynieſli


strona: M7

1:
Bo ſnadz miłego oycza
2:
tak tu rychley zwabię
3:
Iz ſlyſzę iż miłuie
4:
to tam liche zabię
5:
Y ſam z niego pociechę
6:
będę nie małą miał
7:
Bo mi ten nicz nie winien
8:
tez mi nań nicz nieżał
9:
A z temi nieboraki/ iuż czo pan bog racży
10:
Niechay ſie z ſnimi dzieie
11:
bo ten wſzytko bacży
12:
Acz widzę iż po cżęſći
13:
iuż ich iakos teſzno
14:
Chocz ieſzcze nicz nie wiedzą
15:
przedſię im nie ſmieſzno
16:
Bo ſercze pewny prorok
17:
a nigdy nie myli
18:
Kazdemu czo winſzuie
19:
da znać wkrotkiey chwili
20:
Rubeń idącz z tej roſpra
21:
wy mowi ku braciey

22:
Ybacżylizeſie wżdy czo ſie owo thoczy
23:
Ow pan odſzedſzy od nas
24:
iż vćirał ocży
25:
A pilnie iakos pytał
26:
o naſzey krainie
27:
Strzeż Boże ſnadz nas iaka
28:
przygoda nie minie


strona: M7v

1:
Muſiał iſcie o niey czos
2:
ſlyſzeć nie dobrego
3:
Bo było znać zrozmowy
4:
Y z poſtawy iego
5:
Alboć ią kto zwoiował
6:
albo wziął w niewolą
7:
Wſzak mię iuż y ſamego
8:
ocży z troski bolą
9:
Iudas ſie też dzywuie iż
10:
widział iż ſie łzy miotały z ocżu
11:
Iozephowi/ gdy z niemi mowił

12:
Bog wie zem y ia widział
13:
gdychmy z nim mowili
14:
Iż mu ſie łzy kilko kroć
15:
wnet z ocżu rzućiły
16:
Gdychmy mu wylicżali
17:
narod oycza ſwego
18:
Barzo mu było miło
19:
iakos ſluchać tego
20:
Alboć mu ociecz vmarł
21:
alboć też bracią miał
22:
Gdy na nas ſpołu patrzał
23:
a ſnadz ie wſpominał
24:
Ieſtli mu też po marli
25:
albo po ginęli
26:
Tedy mu wſpominaiącz
27:
tak ty łzy płynęły


strona: M8

1:
Ale to nie naſza rzecz
2:
a czo nam do tego
3:
Pomy przed ſię dla ſwych ſpraw
4:
czo rychley do niego
5:
Bocz go wżdy iakos pan Bog
6:
k nam z łaską obracza
7:
A prawie nam tych naſzych
8:
kłopotow vkracza
9:
Przyſżedſzy ku Iozepho
10:
bracia/ Ruben mowi proſącz o
11:
odprawę/ on pożnawſzy ie/ y od
12:
prawuie ie że zbożym do oycza/
13:
nie dawſzy ſie im znać/ a iedneo
14:
w więzieniu zoſtaſtawił a to
15:
Roſprawa ſiodma

16:
Rozmowcze
17:
Ruben/ Iozeph/ Iudas

18:
Zdarz pan Bog dobry wieczor
19:
nas panie łaskawy
20:
Iakos każał cżekamy
21:
ſzczęſliwey odprawy
22:
Bychmy z dobrą nowiną
23:
do ſwych przyechali
24:
A twoie dobrodzieyſtwa
25:
na wſzem wyſlawiali
26:
Iozeph grozno ku nim
27:
mowistrona: M8v

1:
Boię ſie iż iuż inſza
2:
podka was ſnadz ſpráwa
3:
A iuż ſie wam przewłecze
4:
podobno odprawa
5:
Bo mię wſzytci ſprawuią
6:
iżeſcie ſzpiegowie
7:
A iednak ſie pocżęſći
8:
znaci y po mowie
9:
Bo roznemi ięzyki/ iakos zatrącżacie
10:
Y ſprawy y poſtawy
11:
iakies dzywne macie
12:
Tak ſlyſzę iż to pańſtwo
13:
chodzącz przeglądacie
14:
Rzkomo zyta skupuiącz
15:
mieſtcza wypatrzacie
16:
Abyſcie potym na nię
17:
tu przywiedli ludźy
18:
Podobno ſie żadny z was
19:
iuż z tąd nie wyłudzy
20:
Bracia ſie sprawuią lę=
21:
knąwſzy ſie/ Iudas mowi

22:
Nie wierz temu nas panie
23:
bych my taci byli
24:
Iako żywichmy o tym
25:
nigdy nie myſlili
26:
Z ſwobodney ziemie idzym
27:
z pokoynego kraiu


strona: N

1:
Kazdyć narod muſi być
2:
wzdy ſwego zwycżaiu
3:
Iożeph iednego z nich zo
4:
ſtawuie do ſprawy

5:
Y nie doſić ći na tym
6:
iże ſie ſprawicie
7:
A iż ſami o ſobie
8:
ſwiadecztwo dawacie
9:
Bo iſcie każdy złodziey
10:
by ſie mogł odprzyſiądz
11:
Snadz by żadny nie zginął
12:
by ich było tyſiącz
13:
Ale iuż tak wiedz w prawdzie
14:
ty ſtarſzy nieboże
15:
Iednemuć tu z was zoſtać
16:
inak być nie może
17:
A iż przynieſiecie ſluſzne
18:
z ſwoiey ziemie znaki
19:
Iz tak iako mowicie
20:
ieſt z waſz każdy taki
21:
Ruben pyta iako ſie wy=
22:
wieſcz maią

23:
Iakież znaki maią być
24:
miłoſćiwy panie
25:
Day nam wzdy do przyacioł
26:
i akie ſwoie znamie
27:
O tey naſzey przygodzie
28:
czo ſie tu nam ſtało
Nstrona: Nv

1:
Gdyż z naſzego nieſzcżęſcia
2:
to ſie nam przydało
3:
Iozeph każe młodſżego
4:
brata na znak przywieſcz

5:
Iako żową młodſzego
6:
tam brata waſzego
7:
Na znak od ſwych przyacioł
8:
przynieſcie tu iego
9:
A potym ſpołu wſzytczy
10:
gdy ſie wyprawicie
11:
Poyedziecie do domu
12:
y z zytem obficie
13:
Iudas ſie wymawia
14:
trudnoſciami

15:
A iakoż my z tym chłopczem
16:
tuſie włoczyć mamy
17:
Ocieć go też nam nie da
18:
tak to pewnie wiemy
19:
Bo to iego kochanie
20:
w iego ſtarey głowie
21:
A właſnem go imieniem
22:
Beniamin zowie
23:
A tak proſzę naſz panie
24:
czo inſzego roskaſz
25:
Boć iuż y tak zle o nas
26:
a więczey nas nie ſtraſz
27:
Iozeph kazał iednego
28:
wziącz do taraſustrona: N2

1:
Iuż czom ia wam powiedział
2:
inak nie może być
3:
A tyć waſze wymowki
4:
v mnię wſzytki za nić
5:
Weſcie ſludzy iednego
6:
wſatcieſz do taraſu
7:
A niechay tam poſiedzy
8:
aż do tego cżaſu
9:
Aż ći doſyć vcżynią
10:
to czom im roskazał
11:
A ży to im wydaycie
12:
czom namierzyć kazał
13:
Iudas iuż Simeona żo
14:
ſtawuie

15:
Gdyż miłoſćiwy panie
16:
inak być nie może
17:
Porucżamy to wſzytko
18:
tobie panie Boze
19:
Iuż niechay tu Simeon
20:
do cżaſu żoſtanie
21:
A my ſie zaleczamy
22:
twoiey łaſcze panie
23:
Abychmy ią znalezli
24:
gdy ſie wyprawiemy
25:
Acz nam przydzie z trudnoſcią
26:
iuż dobrze baczemy
27:
Ruben iuż idącz w dro=
28:
gę narzeka
N 2strona: N2v

1:
Hey hey bracia pom nicie
2:
iżem ia mowił wam
3:
Iż nie rad krzywdy widzy
4:
Bog ſprawiedliwy pan
5:
W iakiemechmy kłopocie
6:
brata oſtradali
7:
Wſzytkoć to za onego
8:
czos my gi przedali
9:
A wież to Bog y znami
10:
czo ſie ieſzcże ſtanie
11:
Bo to czo ſie poczęło
12:
nie dobre to znamię
13:
Iudas cieſzy bracią

14:
A o cżoſz to narzekaſz
15:
ocz głowę fraſujeſz
16:
Ieſzczecz ſie nicz nie ſtało
17:
iuż ſobie myſl pſuieſz
18:
Kiedy ſie ſluſznie z tego
19:
mnimania ſprawimy
20:
Tedy ſnadnie przyſzedſzy
21:
brata wyprawimy
22:
Acż nam to trudno przydzie
23:
iſcieć powim tobie
24:
Iſcieć ſie nam y ociecz
25:
nie raz włeb zaskrobie
26:
Kiedy mu przydzie poſlać
27:
tam Beniamina


strona: N3

1:
Bowim mu tu iuż poydzie
2:
o trzeciego ſina
3:
Kwap my ſie oto k niemu
4:
czo rychley do domu
5:
Czoć z nieſzczęſcia przypadnie
6:
zadnego nie ſromu
7:
Ruben przedſię żałuie
8:
Iozephowego przedania

9:
Szczęſcie albo nieſzczęſcie
10:
to ma ſluſzne mieſtcze
11:
Ale mi ſie y mowić
12:
iakos o tym nie chcze
13:
Kiedy na to wſpomionę
14:
czochmy pobroili
15:
Nie mogę dobyć myſli
16:
w żadney krotofili
Slachetna
rzecż myſl
beſpiecżna

17:
Ach ſlachetnaſz to ieſt rzecż
18:
kto ma myſl beſpiecżną
19:
Iż nicz na ſię nie czuie
20:
ten ma radoſcz wiecżną
21:
Iako mowiſz y ociecz/ kłopotu vżywie
22:
Bo dlugo w iego ſerczu
23:
Iozeph nie zażywie
24:
Teraz mu też to przydzie
25:
nadobna nowina
26:
Iż iuż ſtraćił napoły/ y drugiego ſina
27:
A trzeciego mu ieſzcże/ teraż odnieſcz mamy
28:
Iaka tam będzie radoſcż/ ſami dobrze znamy


strona: N3v

1:
Ale cżoż daley cżynić
2:
gdy iuż ſie tak ſtało
3:
Iuz cżyńcie czo racżycie
4:
wemnięć rady mało
5:
Iudas

6:
Iuż ći prozno mędrować
7:
iedno czo przypadło
8:
Wſzytci ćirpieć muſiemy
9:
acz nas barzo ziadło
10:
Iuż rychley iedzmy kniemu
11:
powiedzmys mu wſzytko
12:
Nie tak ći go wżdy ruſzy
13:
kiedy vyrzy żytko
14:
Tu iuż ſinowie do Iako
15:
ba przyechali z zytem z Egiptu
16:
y powiadaią mu o ſwych przy=
17:
godach a to
18:
Roſprawa oſma

19:
Rozmowcze
20:
Iudas/ Ruben. Iakob/

21:
Panu Bogu bądz chwała
22:
panie oycze miły
23:
Gdy cie żdrowo widziemy
24:
w tey nieſzcżęſney chwili
25:
Mych my tez ż ſobą zboża
26:
przywiezli niemało
27:
A chociachmy nie wſzytci/ przyechali cżało


strona: N4

1:
Iakob wita ſiny a do=
2:
wiaduie ſie o ſzoſtego

3:
Witaycieſz moie dziatki
4:
me wſzytko kochanie
5:
Razem radoſcz przypadła
6:
razem y lękanie
7:
Iżeſcie ſnądz nie ſpełna
8:
tak mi powiadacie
9:
Prze Bog y czoż ſie ſtało
10:
przecż mi znać nie dacie
11:
A nie fraſuycie długo
12:
moiey nędzniey głowy
13:
Boć na tę ma zawzdy przyſc
14:
iaki kłopot nowy
15:
Sinowie powiadaią o
16:
dzywnych ſwych ſprawach
17:
w Egipcie

18:
O nie m aſz ći nicz złego
19:
panie oycże miły
20:
Iż tam zoſtał Simeon
21:
ſą ſluſzne przyczyny
22:
Ale iuż patrzay tego
23:
tak na naſze ſlowo
24:
Aż go w rychle oglądaſz
25:
ſam dali Bog zdrowo
26:
Bo pan Bog iſcie dzywy
27:
tam ſtroił nad nami
N 4strona: N4v

1:
Y dżys ſie wydzywować
2:
nie mozemy ſami
3:
Gdyz my przyſli do miaſta
4:
Dziwnie obfitego
5:
Nie maiącz tam żadnego
6:
ſobie znaiomego
7:
Vyrzelichmy człowieka
8:
wielkiey wielmożnoſći
9:
Ktory to tam ſzafuie
10:
tych zboż obfitoſći
11:
Każdy ſie z nas do niego
12:
blisko przyſtąpić bał
13:
Znalaſł ż nami rozmowę
14:
by nas od roku znał
15:
Pytał nas o wſzytek rod
16:
czo go iedno znamy
17:
Ziemie ſprawy zwycżaie
18:
iakie też tu mamy
19:
A nawięczey o tobie
20:
y o bratach drugich
21:
A było tam nie mało
22:
rozmow doſić długich
23:
Lży mu ſie z ocżu mowiącz
24:
z nami wymiotali
25:
Y ſtrach y dzyw iſcie tam
26:
był na nas nie mały
27:
Potym po oney wſzytkiey
28:
tak długiey rozmowie


strona: N5v

Powiedział nam zdami ſie
1:
iżeſcie ſpiegowie
2:
A tak iednego brata
3:
przy mnię zoſtawicie
4:
Aż mi ſie z cżaſem ſluſznie
5:
Z tego wyprawicie
6:
A gdy poznam was prawe
7:
łaskę mą poznacie
8:
Y za zboże napoły
9:
mniey pieniędzy dacie
10:
A na znak Beniamim
11:
chcze by tam był z nami
12:
A iż ſie nie tułamy
13:
tak po ſwiatu ſami
14:
Iż mamy oycza bracią
15:
ine przyacioły
16:
A z ich wolą iezdziemy
17:
tam po ty żywioły
18:
Takechmy tam tym kſtałtem
19:
żoſtawili brata
20:
Ale gdy ſie ſprawiemy
21:
ſwięta to vtrata
22:
Bo iuż nam tam o wſzytko
23:
barzo ſnadnie przydzie
24:
A to iego więzienie
25:
nam na dobre wydzie
26:
Iakob nie chcze poſlac
27:
Beniamina
N 5strona: N5v

1:
Bo to byſcie mi teraż
2:
nadobnie ſprawili
3:
A pirwſzych wſzytkich błędow
4:
z nowu poprawili
5:
Nie day tego miły Bog
6:
aby to być miało
7:
Bych tam dać miał ſwe dziecię
8:
zlieć by ſie to ſtało
9:
Bom po drugim ledwie żyw
10:
czom ie marnie ſtraćił
11:
Cżego by mnię ten was pan
12:
skarby nie żapłaćił
13:
A ieſzcże ſie do ſiebie
14:
drugiego napira
15:
Wſzak czo na to mam wſpomnieć
16:
ſercze mi vmiera
17:
Ruben namawia Iako=
18:
ba o brata

19:
Panie oycze iuz nam wierz
20:
prawdęć powiadamy
21:
Dzywną my łaskę skrytą
22:
w tam tym panie znamy
23:
A ſnadz ieſzcże dżywnieyſzą
24:
nad nami obiawi
25:
Gdy nas ten brat z mnimania
26:
v niego wyprawi
27:
Patrz to na naſzych garlech
28:
iako my bacżemy


strona: N6

1:
Iż go w wielkiey radoſći
2:
żaſię przynieſiemy
3:
Iakob nie chcze pozwo=
4:
lić a zyto kaze ſypać

5:
Daycieſz tey rzecży pokoy
6:
a wyſypcie żyto
7:
Drogieć by to mnię dziećmi
8:
od was płaćić myto
9:
Boć mnię to iuż o zdrowie
10:
y o wſzytko idzie
11:
Zdarzy Bog iż ten ſtarſzy
12:
tam iako wynidzie
13:
Iudas z ſwego woru ży
14:
to wyſypał

15:
Owoż żyto panie oycze
16:
z napirwſzego woru
17:
A proſimy racżyſz prżeſtać
18:
iuż tego vporu
19:
Lepiey ći ſie panu Bogu
20:
ni w cżym nie prżećiwić
21:
Iuż ći on wie ktorym kſztałtem
22:
racży nas vżywić
23:
Iakob ſie dzywuie vjrza
24:
wſzy pieniądze w żyćie

25:
Pan Bog z nami czo to widzę
26:
za piąniądze w życie


strona: N6v

1:
Snadż ich ieſzcże przipiſano
2:
ku pirwſzym obficie
3:
Iuż ia widzę żeſcie wy
4:
pewnie czos zbroili
5:
A w więzieniu prze ten waſz błąd
6:
brata żoſtawili
7:
Ruben y ſam ſie dzywu=
8:
ie pieniądzom

9:
Iuż ći mię też y ſamego
10:
cżemus ſtrach zeymuie
11:
A barzo ſie moia głowa
12:
też temu dżywuie
13:
Bo gdy nam żyto oddawał
14:
ſam zapięczętował
15:
Y roskażał by tak każdy
16:
aż do domu chowal
17:
Alboć iſcie on naſypał
18:
ſam w zyto pieniędzy
Panu bogu
wſzythko
wolno v
czynić

19:
Alboć pan Bog iuż też przeyrzał
20:
na nas w naſzey nędzy
21:
Bowiem temu kiedy racży
22:
wſzytko ſnadnie cżynić
23:
Bo y żyto na pieniądzie
24:
gdy chcże może zmienić
25:
Ale iuż iakoż ſie kolwiek
26:
to nad nami ſtało
27:
Z wielkich dzywow y z radoſći
28:
duſze we mnię mało


strona: N7

1:
A iuż cie oycże proſim
2:
nicz ſie nie rozmyſlay
3:
A na łaskę pana ſwego
4:
tego ſina nam day
5:
Widzyz iżeć czos dobrego
6:
pan Bog nam ſprawuie
7:
Bo ten hoynie komu racży
8:
łaską ſwą ſzafuie
9:
Iakob gdy by z wolą bo
10:
żą chcze ſina poſlać

11:
Bych to wiedżiał by to z iego
12:
woley pochodzyło
13:
Snadz y na ſmnierć moie dziecię
14:
poſlać bylo milo
15:
Ale mi ſie wſzytko widzy
16:
z iakieys omylnoſći
17:
Teraż ſie nam przytrafuią
18:
takie przypadłoſći
19:
Sinowie mu ſie ſprawu
20:
ią/ Iudas mowi

21:
A zachmy panie oycze
22:
tak zapamiętali
23:
Abych my iuż ani prawdy
24:
ani wſtydu znali
25:
Iuż nam możeſz pewnie wierzić
26:
zeć nie żartuiemy
27:
Ale tak iako ſie ſtało
28:
przed tobą mowiemy


strona: N7v

1:
Iakob iuż przyzwala ſi=
2:
na poſlać

3:
Przyzwolęć ia wam na wſzytko
4:
ſinaczko wie mili
5:
Ale ſtrzeżcie abyſciego
6:
iako nie ſtraćili
7:
A ſnadz byſcie mię poſlali
8:
tak żywo do piekła
9:
Bowiem by ſie od żałoſći
10:
duſza prawie wſciekła
11:
Iudas na garło y na
12:
dzieći brata wyręczył

13:
Iuż go ia panie przymuie
14:
na opiekę ſobie
15:
Patrz go na mnię y na dzieciach
16:
iż gi wrocżę tobie
17:
A dali Bog przydżiemyć tu
18:
z weſołą nowiną
19:
I wſzytcży ſpełna będziemy
20:
y kłopoty miną
21:
A w tym z radoſcią obacżyſz
22:
łaſkę pana ſwego
23:
A my cie iuż poruczamy
24:
tu w opiekę iego
25:
Iakob ku panu Bogu
26:
porucżaiącż mu ſwe ſinystrona: N8

1:
Ach moy panie wſzechmogąci
2:
Boże ſprawiedliwy
3:
Y gdzież ſie ia indziey vciecz
4:
cżłowiek mam teskliwy
5:
Iedno k tobie miły panie
6:
ktory cieſzys ſmutne
7:
Choć też na mię przypadaią
8:
przygody okrutne
9:
A iſcie takich ludzy
10:
w twey opiecze mało
11:
Ktorym by sie nad mię przygod
12:
więczey przydawało
13:
Ale gdyż ieſt tak twa wola
14:
nicz mi nie zal tego
15:
Bowiem dawno dobrzem ſwiadom
16:
miłoſierdza twego
17:
Akogo tu ſnadz nawięczey
18:
na ſwiecie fraſuieſz
19:
Tym hoynieyſzą potym łaską
20:
tego nadſtawuieſz
21:
A tak y ia pomniącz na to
22:
nicz w tym nie czknę ſobie
23:
A porucżam miły panie
24:
ſwe kłopoty tobie
25:
Abowiem tobie we wſzytko
26:
gdy chczeſz ſnadnie łucżyć
27:
A iako maſz kogo cieſzyć
28:
nie trzeba cie vcżyć


strona: N8v

1:
Thu bracia Iożephowi
2:
przyſzedſzy do Egiptu Iozepha
3:
witaią/ y przynieſli mu bratha
4:
młodſzego Beniamina/ a po=
5:
tim ſie im dziwnie dał żnać a to
6:
Roſprawa dziewiąta

7:
Rozmowcze
8:
Iudas/ Iozeph/ Ruben/ Pod=
9:
cżaſzy Iozephow/ Iudas mowi

10:
Znowu panie ſwoie ſluzby
11:
tobie ofiaruim
12:
Aza przeſzłę dobrodzieyſtwa
13:
pokornie dziękuim
14:
Acz nas było nieſzcżęſcie marnie vwiniło
15:
Tocz iego przyrodzenie
16:
boday ſie nie zbyło
17:
Ale też miłe ſzcżęſcie/ teraż ſwoich rata
18:
Gdych my z ſobą przynieſli
19:
tu młodſzego brata
20:
A iżechmy ſzpiegowie
21:
gdy ſie zdało tobie
22:
Każałes gi nam na znak
23:
tu go przywieſc ſobie
24:
Otoż ieſt ten młodſzy brat
25:
między nami panie
26:
Ktoregos chciał od oycza
27:
mieć ża pewne znamię


strona: O

1:
Izech my nie ſzpiegowie
2:
ni żadni łotrowie
3:
Iakos ty nas ſzacżował
4:
z poſtaw y po mowie
5:
A racżyłes to też nam
6:
panie obieczować
7:
Gdy ſie ſluſznie ſprawiemy
8:
łaskę okażować
9:
Iozeph każe naprzod
10:
braciey do ſwego dworu a ka=
11:
że im z ſobą ieſcz

12:
Rad widzę iż poczćiwoſcz
13:
tak ſwą ogradzacie
14:
A ze złego mnimania
15:
iż ſie wyprawiacie
16:
Bo więcz rada przygoda
17:
bywa po przygodzie
18:
A przypada nieſzcżęſcie
19:
y ſzkoda po ſzkodzie
Przypa=
dłych rże=
cży lekcże
nie waſz

20:
Rado ſie więcż nieſzcżęſcie
21:
takiego nie dłazi
22:
Gdy kto ſobie przypadłe
23:
rzeczy lekcze waży
24:
Dżys będziecie zemną ieſcz
25:
tam w pokoiu moim
26:
Tam ſie waſzych ſpoſobow
27:
ieſzcże lepiey dowiem
Ostrona: Ov

1:
A tak iuż naprżod idzcie
2:
a tam mię czekayćie
3:
Oſly/ muły y inſze
4:
rzecży opatrzaycie
5:
Ioże. roskazuie ſwemu
6:
podcżaſzemu aby temu młodſze=
7:
mu kubeł w worek zawiązał
8:
gdy ſiędą za ſtoł

9:
Trzeba m i cie podcżaſzy
10:
czo ich widzyſz tę ſzeſcz
11:
Kazęim na pałaczu
12:
za ſtoł dzys z ſobą ſieſcz
13:
A tak kiedy iuż ſiędą
14:
czo mnieyſzemu w worek
15:
Zawiązeſz więcż po ćichu
16:
czo nalepſzy kubek
17:
Y powiez/ czos za goſći
18:
panie proſić racżył
19:
Nie byl nikt kubek zginął
20:
anim ſie obacżył
21:
Iudas idącz na ty gody
22:
zle ſobie tuſzy

23:
Iakos mi myſl truchleie
24:
idącz na ty gody
25:
A ſtrżeż iedno nas Boże
26:
tam iakiey przygody
27:
By iedno na nas dzywow
28:
iakich nie ſtroiono


strona: O2

1:
Aby nas tu na wiecżną
2:
ſluzbę zniewolono
3:
Ruben dobrze dzerzy o
4:
Iozephie

5:
Nie tuſzę ia bracie miły
6:
bowiem ta vroda
7:
Zda mi ſie na wſzytko dobre
8:
ſtworzona od Boga
9:
Aby on miał inak myſlić
10:
nizli mowi znami
11:
Radſzey daymy ludziom pokoj
12:
ſzacżuymy ſie ſami
Szpethna
przyſada
ktho czu=
dnie moui
a zle miſli

13:
Bo to ſzpetna przyſada
14:
gdy kto piękne ſlowa
15:
Vmie więcz ſtawić komu
16:
a zle myſli głowa
17:
Iozeph idącz na pałacz
18:
mowi ſam k ſobie o braciey

19:
Ach toć ieſt litoſćiwe
20:
moie przyrodzenie
21:
Gdy patrzę na dzieciątko
22:
ruſza mię ſumnienie
23:
Ocży ſćirpieć nie mogą
24:
by łzy nie płynęły
25:
Wſpominaiącz ty cżaſy
26:
ktore przeminęły
27:
Dziecię ſtoi przedemną
28:
w ſwoiey niewinnoſći
O 2strona: O2v

1:
Ci też drudzy nie myſlą
2:
o ſwey przeſzłey złoſći
3:
Ktorą on nademną
4:
ſwych cżaſow ſtroili
5:
Iakich też będą poſtaw
6:
wnet po małey chwili
7:
Poydę k nim dzywować ſie
8:
czo też myſlą ſobie
9:
Ale ſie ſnadz po chwili
10:
drugi włeb zaskrobie
11:
Iozeph przyſżedſzy do
12:
braciey na pałacz mowi k nim

13:
Nuże panowie goſcie
14:
iakoz ſie tu macie
15:
Cżemuzeſcie nie weſeli
16:
a ocż ſie ſtaracie
17:
Iuż odłoſcie na ſtronę
18:
iną wſzytką radę
19:
Abom ia tu was proſił
20:
na dobrą bieſiadę
21:
Iudas ſie wymawia iż
22:
ſą nie dobrey myſli

23:
Słychamy panie o tym
24:
przypowieſći wiele
25:
Iż rownemu też z rownym
26:
ſmacznieyſze weſele


strona: O3

1:
A my ſie iedno chodzącz
2:
wſzędy dzywuiemy
3:
Tym ſprawam czo ich indzie
4:
tak nie widuiemy
5:
Mamy też ſieſcz za ſtołem
6:
a z nierownym ſobie
7:
Kto w tym pirwey nie byuał
8:
kazdy ſie włeb skrobie
9:
Iozeph

10:
Iuż ia teraż odkładam
11:
ſwe powagi wſzytki
12:
A chczę być z wami weſoł
13:
praw ie towarzyski
14:
A tak iuż ſwym fraſunkom
15:
teraz pokoy daycie
16:
A iako goſcie zemną
17:
iuż za ſtoł ſiadaycie
18:
A bądzcie dobrey myſli
19:
kiedym was tu wezwał
20:
A ty patrzay podcżaſzy
21:
abys nam nalewał
22:
Podcżaſzy powiada Io
23:
zephow iż kubek zginął

24:
Ba nie będzieć pochwili
25:
panie wecż nalewać
26:
Dziwni to iaczys goſcie
27:
trzeba im rąk patrzać
O 3strona: O3v

1:
Bo tu iny nikt nie był
2:
a iuż kubek zginął
3:
Podobno gi iuz ktory
4:
ſobie gdzies zawinął
5:
Iudas narzeka a ſpra=
6:
wuie bracią y ſiebie

7:
Wiedziało to me ſercze
8:
y przeto truchlało
9:
Iz czos złego na tey czci
10:
tu nas podkać miało
11:
Snadz było na vlicży
12:
lepiey ćirpieć głody
13:
Ach toć ſie mnię nie chciało
14:
tu iſcz na ty gody
15:
Aleć tu krotka ſprawa
16:
kto w tym winien będzie
17:
Niechay iuż panie wiecznim
18:
więznięm tu oſiędzie
19:
Bom pewien iż z nas zadny
20:
iſcie w tym nie winien
21:
Bo wiem ich zachowanie
22:
a dawnom go piłen
23:
Iozeph im cżyni dubra
24:
myſl

25:
Bądźcie przedſię weſeli
26:
niech pilno ſzukaią
27:
A ſnadz go tam ſami gdzies
28:
między ſobą maią


strona: O4

1:
Aza to igłę ſtraćić/ toć zginąć nie może
2:
Lecz ktoć będzie w tym winien
3:
nie myl ſie nieboże
4:
Podcżaſży powiada iż v
5:
młodſzego nalezion kubek

6:
Iuż ieſt kubek nalezion
7:
miłoſćiwy panie
8:
W worku był v młodſzego
9:
wieręć to złe znamię
10:
Ale iſcie nie ten krzyw
11:
ktos to ſtarſzy ſprawił
12:
Mnimaiącz iż ten mały
13:
ſnadnieyby ſie ſprawił
14:
Iozeph ſie dzierzy wyro
15:
ku ſtarſzego brata

16:
Ia iſcie z tym nie będę
17:
ni kogo winował
18:
A wſzakęm ſlyſzał decret
19:
czo gi ſtarſzy wydał
20:
Iz gdzie by był nalezion
21:
by ten więzniem zoſtał
22:
Weſcież tego małego
23:
gdy tak ſtarſzy skażał
24:
Mnię nicż w tym nie winuycie
25:
boſcie ſami krzywi
26:
Strzeſcie ſie takich rżecży
27:
potym poki zywi
O 4strona: O4v

1:
A dobrzeć iż tym máłym
2:
tę dziurę zatkacie
3:
Bocz to ſą ſzpetne rzecży
4:
ſami dobrze znacie
5:
Iudas ſie lekł iż brath
6:
ma żoſtać kthorego na grało wy
:
(ręcżył

7:
Ach miłoſćiwy panie
8:
zabij mię ſwą ręką
9:
Nie jednego bys skarał
10:
iſcie ſrogą męką
11:
Ociecz moy a ia pirwey
12:
iuż by przyſzło na to
13:
Obiema by prżyſzło dać
14:
pewnie garło za to
15:
Bo y tak nie wiem żywli
16:
z fraſunku wielkiego
17:
Czo gi cżęſto potyka
18:
za żywota iego
19:
Iednego ſina ſtraćił
20:
drugi był w niewoli
21:
Trżeciego iż tu poſlał
22:
ſercze go tam boli
23:
A ieſtliby tu ieſzcże
24:
miał w więzieniu zoſtać
25:
Iuż by mu nędznie przyſzło
26:
żywota dokonać
27:
Bom ledwie wielkim gwałtem
28:
to na nim wymęczył


strona: O5

1:
Iż gi tu ż nami poſlał
2:
na garłom gi ręcżył
3:
A tak panie obu nas
4:
pewnie ſmierć nie minie
5:
Ze złego wybieraiącz
6:
lepiey ieden zginie
7:
Iuż ia tu ſwoim garłem
8:
to niechay zapłacżę
9:
A wżdy miłego oycza
10:
tak marnie nie ſtraczę
11:
A tak y prze bog proſzę
12:
poſli dziecię z bracią
13:
A mnię iako chczeſz choway
14:
albo niechay ſtraczą
15:
Iożeph myſli czo ma v=
16:
cżynić ſzedſzy na pokoy

17:
Iuż nie wiem w tey załoſći
18:
czo mam daley działać
19:
Iuż y ocży iuż ſercże
20:
ſnadz nie moze zetrfać
21:
Aby więczey tych przypadkow
22:
tak pokrywać miały
23:
Bo iuż wytrfać nie mogą
24:
aby nie płakały
25:
Wſpominaiącz oycza ſwego
26:
w iakim ieſt kłopocie
27:
Myſlącż też o tych nędznikoch
28:
y o ich zywocie
O 5strona: O5v

1:
Gdy im powiem iżem Iozeph
2:
dzywna będzie ſprawa
3:
Odmieni ſie nie iednemu
4:
z przeſtrachu poſtawa
5:
Bo ći muſzą w załoſći
6:
cżaſow ſwych vżywać
7:
A wſtydem między ludzmi
8:
ocży ſwe pokrywać
9:
Ale cżemuſz iuż y ſiebie
10:
mam daley fraſować
11:
Iuż ich wolę do ſiebie
12:
na pokoy zawołać
13:
A powiem im nieborakom
14:
czo ſie z nimi dzieie
15:
A iako ſie dzywnie pan Bog
16:
tu z naſzych ſpraw ſmieie
17:
Iozeph braciey woła do
18:
ſiebie na pokoy

19:
Chodzcieſz ſam panowie goſcie
20:
haiw na pokoy mało
21:
Iz wżdy ſluſznieſ zrozumiemy
22:
czo ſie to tak ſtało
23:
Bowiem bych nie rad abyſcie
24:
na cżym krzywdę znali
25:
A potym czo nie ſluſznego
26:
o mnie powiedali
27:
Iudas z ſtrachem idziestrona: O6

1:
Ach nieſtotys bracia miła
2:
cięſzkiſz to nas pokoy
3:
Ale ty wżdy miły Ruben
4:
tam z nim pięknie rokuy
5:
Boć ia z ſtrachu y z załoſći
6:
nie przemowię ſlowa
7:
Bowiem mi iuż ż tych kłopotow
8:
iakos błądzy głowa
9:
Ruben obmawia bracią
10:
y dżiecię

11:
A czoż my naſz miły panie
12:
z ſobą pocżąć mamy
13:
Iedno na wſzem twoiey łaski
14:
nad ſobą cżekamy
15:
A czo my ſie niebozątka
16:
mamy w czym przećiwić
17:
Ty nas mozeſz y potraćić
18:
mozeſz y ożywić
19:
Przygodyć po ludziech chodzą
20:
iako ſami wiecie
21:
Ale bych ia iż to nie winno
22:
yſam przyſiągł dziecię
23:
Iozeph pyta o tego cżo
24:
gi zwierzę ziadło

25:
Powiedzcieſz mi dawnyli cżas
26:
iuż temu przeminął
27:
Iako wam był ten młodſzy brat
28:
Iozeph marnie zginął


strona: O6v

1:
Y takli ieſt iż go zwierzę
2:
ziadło pewnie wiecie
3:
A ieſtli gdzie nie zbłądzyło
4:
iż ſie nie mylicie
5:
Iudas twirdzy tę rzecz

6:
A wſzakziechmy powiedzieli
7:
miłoſćiwy panie
8:
Nalezlichmy y ſukienkę
9:
toć iuż pewne znamię
10:
Rozdrapaną roskrwawioną
11:
a iego ni znacżek
12:
A tak ći nam marnie zginął
13:
nędzny nieboracżek
14:
A ſnadz o tym prozno mowić
15:
cżas ſie marnie kroći
16:
Iuz nam nie racż brać drugiego
17:
ten ći ſie nie wroći
18:
Iozeph pyta czo by theż
19:
rzekli gdy by ſie iako wroćił

20:
A gdy by ſie iako wroćił
21:
bylibyſcie radzy
22:
Boć więcz pan Bog dzywno ſwoie
23:
po ſwiatu roſſadzy
24:
Aiednak też iako ſlyſzę
25:
iż iney matki był
26:
A ſnadz by wam y ten w dziale
27:
nie wiele przekazył


strona: O7

1:
Ruben powiada iż tho
2:
rżecż niepodobna

3:
Panie prożno o tym mowić
4:
to ieſt nie podobna
5:
Aby ſie ten gdy wroćić miał
6:
ani k wierze godna
7:
A za iuż temu ieden czas
8:
nie mały przeminął
9:
Iako o tym nicz nie ſlychać
10:
ten iuż pewnie zginął
11:
Iedno nam iuż tak tim drugim
12:
nie racż myſli pſować
13:
Bo bys nas wiecżnie y oycża
14:
muſiał żafraſować
15:
Iozeph iuż ſie im załoſci
16:
wie znać dał

17:
Iuż mi ſnadz łzy nie dopuſzcżą
18:
iuż nie wytrfam daley
19:
Bo im więcżey o tym mowię
20:
tym mi ieſzcże zaley
21:
Dzywuiącz ſie tu na ſwiecie
22:
ludzkiey obłędnoſći
23:
A na niebie dzywnem ſprawam
24:
Boskiey wielmoznoſći
25:
Iuż iedno z was niechay każdy
26:
złey myſli vkroći
27:
Iuż y tego mieć będziecie
28:
y drugić ſie wroći


strona: O7v

1:
I dopierko obaczycie
2:
dzywne Boskie ſprawy
3:
Czo nad wiernym okażuie
4:
iako więcz pan prawy
5:
Otom ia iest Iozeph brat waſz
6:
czoſcie gi topili
7:
Ipotym Izmaelitom
8:
zaprzedali byli
9:
I pomnicie gdym wam mowił
10:
będzie wam zal tego
11:
Iż bierzecie nędzne myto
12:
za mnię brata ſwego
13:
Ieſzczem ia was pirwſzą drogą
14:
niebożątka poznał
15:
Gdyſcie przedemną klękali
16:
z załoſćim zapłakał
17:
Kiedym pomniał na on ſwoy ſen
18:
czom gi o ſnopkoch miał
19:
Z ocżu mi ſie łży rzućiły
20:
gdym to na ia wi znał
21:
Ano to był znadz z dawna bog
22:
w ſwey moznoſći przeyrzał
23:
A tu mnię przeż waſze ręcze
24:
wam k dobremu poſlal
25:
Iż mogę was teraż wſzytki
26:
vchować kłopota
27:
A możecie przez mię vżyć
28:
dobrego zywota


strona: O8

1:
Acz by dobrze też wam za złe
2:
zle też ta kież oddać
3:
Ale to nam racżyl pan Bog
4:
ſrodze zakazować
5:
Y raczył mi iuż to dawno
6:
nagrodzyć ſowito
7:
A wam nie wiem na czo za mię
8:
wyſzło nędzne myto
9:
A tak iuż teraż obacżcie
10:
dzywne boskie ſprawy
11:
Acz widzę iż wam nie ſmacżne
12:
iakos ty potrawy
Dzywne
ſprawy
Boskie

13:
Bo Bog dzywnie ſwe moznoſći
14:
na wſzem okazuie
15:
A żadny tego nie doznał
16:
iako czo ſprawuie
17:
Iudas z bracią padli
18:
łapaiącz za nogi Iozepha

19:
Ach moy panie iać przed ſtrachem
20:
prżemowić nie mogę
21:
Prze Bog proſzę day nam ale
22:
poczałować nogę
23:
Bochmy tobie nigdy w ocży
24:
ſnadz nie godni poyrzeć
25:
Godniey by ſnadz abys nas dał
26:
wſzytki zywo pogrzeſcz
27:
Ach nieſtotys nam nędznikom
28:
tociechmy zbroili


strona: O8v

1:
Cziſtegochmy to rozumu
2:
byli żakroili
3:
A cżoſz gdy tak w pańskiey woli
4:
rzecż przeyrzana była
5:
Aby nas naſza niecznota
6:
na ſwiecie zywiła
7:
Otoż iuż maſz naſze garła
8:
czyń czo racżyſz z nami
9:
Aboch my to zaſlużyki
10:
skażuiemy ſami
11:
Aieſtli czo z miłoſierdzia
12:
racżyſz znami czynić
13:
To w twey moczy my nie mamy
14:
drogi z tego wynić
15:
Iozeph braciey miłoſci=
16:
wie przepuſzcza

17:
Iuż mnię pan bog iako mowią
18:
mą krzywdę nagrodzył
19:
To też po mnię zem ſie ſwami
20:
poſpołu vrodzył
21:
Alem wżdy ſnadz w tym odmienił
22:
od was przyrodżenie
23:
Iż nie mogę ręki podnieſcz
24:
na ſwe pokolenie
25:
Tak iakoſcie wy nademną
26:
byli vc żynili
27:
A ſnadzieſcie iuż iż to zle
28:
teraż obacżyli


strona: P

1:
A tak iuż wam to odpuſzczam
2:
gdyſcie k temu przyſzli
3:
Iuż nie płaczcie boć przyſtoj
4:
być wam dobrey myſli
5:
Gdy widżycie iż wżdy macie
6:
brata takowego
7:
Ktory wam pomagać może
8:
do wſzego dobrego
9:
Ruben dziękuie za miło=
10:
ſierdżie

11:
Ach tociechmy iſcie panie
12:
to zle żaſłużyli
13:
Godnieyſzych my marney ſmierći
14:
niż tey łaski byli
15:
Ale gdys to z ſwego ſercza
16:
miłoſćiwie złozył
17:
Bodayze cie miły pan Bog
18:
ieſzcże więczey mnożył
19:
Czoż wżdy każeſz nieboracżkom
20:
iuż nam daley cżynić
21:
Bo iuż nigdy nad twą wolą
22:
niechcze my ſie mylić
23:
Iożeph odprawuie bra=
24:
cia po oycza

25:
Iuż idzcie zabrawſzy zboże
26:
a oycza nawiedzcie
27:
A czo więczey rozumiecie
28:
to mu tam powiedzcie
Pstrona: Pv

1:
A zbierzcie ſie czo iedno was
2:
ze wſzemi narody
3:
A tu ſie ku mnię wyprawcie
4:
wcżas przed temi glody
5:
Ktore ſie ſnadz teraz prawie
6:
z nowu pocżynaią
7:
A iedno to ſam pan Bog wie
8:
gdy ſie skońcżyć maią
9:
Iuż ia wam tu ſluſzne mieſtcze
10:
wſzytkim nagutuię
11:
A ſwego miłego oycza
12:
w ſwoy pokoy pyzymuię
13:
Abych ſie go wżdy napatrzył
14:
za ſwego żywota
15:
On aby ſie też vcieſzył
16:
z przeſzlego kłopota
17:
Beniamin to dzieciątko
18:
przy ſobie zoſtawię
19:
A dali Bog na pański dwor
20:
na ſwe mieſtcze w prawię
21:
A tak idzcie a odmieńcie
22:
iuż ſobie poſtawę
23:
Aby nie kazdy rozumiał
24:
czo macie ża ſprawę
25:
Tu Iudas y z bracią że
26:
gnaią Iozepha gdy ſie im iuż o
27:
znaymił/ a z wielkim ſtrachem
28:
idą do domu/ y iako żałobli=


strona: P2

1:
wie oycża przepraſzaiącz powie
2:
daią mu o Iozephie/ a to
3:
Roſprawa dzieſiąta

4:
Rozmowcze
5:
Iudas/ Ruben/ Iakob

6:
Raczyſz panie miły pan Bog
7:
wſzytko ſzcżęſćie tobie
8:
My idżiemy y w radoſći
9:
y w wielkiey załobie
10:
Bo acz teraż naſze ſercza
11:
pocżęſći ſie ſmieią
12:
Ale wiecżnie z przeſzlych rzecży
13:
ſnadz nie otrzezwieią
14:
Bo chocias ty iako mądry
15:
nam racżył przepuſćić
16:
Lecz ſumnienie czo wſpomienie
17:
zawzdy ſie muſi gryſcz
18:
Albo z oyczem żałoſćiwym
19:
czo my pocżącz mamy
20:
A ſnadz ſobie iego łaski
21:
wiecznie nie ziednamy
22:
A iednak inacżey ſami
23:
nie możemy zeznać
24:
Zech my mu wiecżnie nieprawi
25:
nie ma zaćz dziękować
26:
Ruben iuż idącz w dro=
27:
gę mowi ku braciey
P 2strona: P2v

1:
Pomnicież panowie bracia
2:
wſzytkom ia też tuſzył
3:
Iże był kazdy zwas w on cżas
4:
barzo dzwonka ruſzył
5:
Zdradzyć Boga zdradzyć oyca
6:
brata rodzonego
7:
A iz ſie to kiedy ſtało
8:
żal ſie Boże tego
9:
Abarzoch my w on cżas na tho
10:
trzęſli rogi piſzno
11:
A baczycieſz nacz tu teraż
12:
nam to wſzytkim wyſzlo
13:
Iż teraż chodziemy wſzytci
14:
by w odmącie ryby
15:
Az oyczem wielkich kłopotow
16:
vżywiem beż chyby
17:
Iużem ſobie nędzną głowę
18:
tak barzo z fraſował
19:
A czo ſobie daley pocżąć
20:
rozum ſie zepſował
21:
Owdzie mię wſtyd kole w ocży
22:
owdzie ſtrach powiedzieć
23:
A czoſz cżynić iuż ſie trudno
24:
ſpokoiem wyſiedzieć
25:
Iudas cieſzy brata a ra
26:
dzy ku oyczu cżo rychley

27:
Proznoć ſie iuż rozmyſlać
28:
y wemnięć duſze mało


strona: P3

1:
Ie d no wſzytko powiedzieć
2:
tak iako ſie ſtało
3:
A izechmy nieprawi
4:
wſzytci między nami
5:
Podzmy przedſię a proſzącz
6:
padmy przed nogami
7:
Bo iuz widzę iż trudno
8:
przed Bogiem mędrować
9:
Na wſzem on dzywnie chcze ſwą
10:
moznoſcz okazować
Pan Bog
dżywnie
ſtrzeże ſer
cza nie=
winnego

11:
A pilnie ten pan ſtrzeze
12:
ſercza niewinnego
13:
A dzywnie ie wywyſſza
14:
niſzczy złoſliwego
15:
Ruben y z bracią wita
16:
oycza

17:
Witay naſz miły panie
18:
a oycże iedyny
19:
Nieſiemyć ſnadz dali Bog
20:
weſołe nowiny
21:
Iuzech my wſzytci ſpełna
22:
y czo był w więzieniu
23:
Acż zoſtał Beniamin
24:
k twemu pocieſzeniu
25:
Iakob narżeka iż zoſtał
26:
Beniamin

27:
Ach tocieſcie mię teraz
28:
piękniepocieſzyli
P 3strona: P3v

1:
Snadz lepiey byſcie wſzytci
2:
tam zoſtali byli
3:
Bo iuż mnię moie zdrowie
4:
y ze wſzytkim minie
5:
Ieſtlizemi to dziecię
6:
ieſzcże iako zginie
7:
Iudas z bracią padſzy
8:
przed nogi oyczu proſzą o miłoſierdzie

9:
Nie lękay ſie panie oycże
10:
gdy powe my tobie
11:
Bo wiecżną radoſcz vcżyniſz
12:
gdy vſlyſzyſz ſobie
13:
Ale nizlić czo powiemy
14:
przed tobą padamy
15:
Odpuſcz nam prze miły bog
16:
cżoć powiedzieć mamy
17:
Iakob nie chcze odpu=
18:
ſćić ieſtli czo o Beniamina

19:
Ieſtliſze czo o dziecię
20:
ani powiadaycie
21:
A mego mi skonania
22:
iuz nie przekażaycie
23:
Boć lepiey z dobrą wiarą
24:
niż w roſpacży zginąć
25:
Bo mię iſcie marna ſmierć
26:
nie moze ominąć


strona: P4

1:
A ieſtli czo inego
2:
wſzytko wam odpuſzcżam
3:
W opiekę panu ſwemu
4:
ſwe ſprawy prżypuſzcżam
5:
Ten iuż niechay o wſzytko
6:
iako racży radzi
7:
Bowiem kto temu dufa
8:
nigdy ſie nie zdradzy
9:
Ruben płaczliwie powie
10:
da czo ſie ſtało/ y czo ſie dzieie
11:
z Iozephem

12:
O dziecięć panie idżie
13:
o pirwſze nie o to
14:
Ktoreć pan Bog obroćił
15:
ſnadz lepiey niż w złoto
16:
Acz ſtrach rozum y mowę
17:
muſi wſzytkim odiąć
18:
Iako noż w ſercże wrazył
19:
gdy to mam wſpomionąć
20:
Wież oycze namileyſzy
21:
czochmy vdziałali
22:
Nie zginął ći on Iozeph
23:
mychmy go przedali
24:
Zayrzącz mu oney łaski
25:
czos mu okażował
26:
Dzywnąs zwirzchnoſcz nad námi
27:
żawzdy prorokował
P 4strona: P4v

1:
Wżgardzywſzy Boskie ſprawy
2:
w ktorych dzywnie ſlynął
3:
Przedalichmy go byli
4:
aby wiecżnie zginął
5:
Tobiech my powiedzieli
6:
iż go zwierzę ziadło
7:
A lecz nam tey niecznoty
8:
iuż dzywnie przeſiadło
9:
Ten ći to ieſt tym panem
10:
iako krol w Egipcie
11:
Dzywnie na wſzem od boga
12:
obdarzon obficie
13:
A wiele by powiadać
14:
czo tam znami działał
15:
Muſiał kazdy zapłakać
16:
kto tam o tym wiedział
17:
A wſzakoż nam iuż wſzytko
18:
przepuſćił łaskawie
19:
Iako brat miłoſierny
20:
przyął w łaskę prawie
21:
Ale nas tak tym ſlubem
22:
prawie związał wſzytki
23:
Y vkazał każdemu
24:
rozlicżne pozytki
25:
Ktorych tam z nim vżywać
26:
mamy z roskoſzami
27:
Snadz za tę pańską łaskę
28:
nie ſtoimy ſami


strona: P5

1:
A chcże bys k niemu iechał
2:
ze wſzytkim narodem
3:
A nicz ſie nie fraſowa[ł]
4:
iuż więczey tym głodem
5:
Brata Beniamina
6:
dzywnie vmyłował
7:
Płacżącz nad nim z radoſći
8:
obłapiał czałował
9:
A tam że gi przy ſobie
10:
w roskoſzach żoſtawił
11:
Chczącz abys ſie ſam k niemu
12:
czo rychłey wyprawił
13:
A tak naſz miły oycże
14:
nog ſie nie puſcim[y]
15:
Aż iżes nam odpuſći[ł]
16:
pewnie ſie dowiemy
17:
A obieczaſz y z rodem
18:
tam ſwym wſzytkim iechać
19:
Bo iſcieć ieſt tu prze czo
20:
wſzytkiego zaniechać
21:
Iakob vſlyſzawſży o Io
22:
zephie ż radoſći przemowić
23:
nie może

24:
Poczkaycieſz trochę mało
25:
aż mię mdloſcz ominie
26:
A niechay nędżna głowa
27:
trochę odpoczynie
P 5strona: P5v

1:
Bo z dżywu y z radoſći
2:
przemowić nie mogę
3:
A dzywną mam w ſwey głowie
4:
nędznik teraz trfogę
5:
Ale me miłe dziecię
6:
mamli wierzyć pewnie
7:
Iż tak ieſt boć ia mało
8:
cżuię duſze wemnie
9:
Iudas pewni oycza o
10:
Iozephie iż ieſt

11:
Oto maſz naſze garła
12:
panie w moci ſwoiey
13:
Inakli ieſt nie lituy
14:
ſrogiey ręki twoiey
15:
A pomſći ſie nad nami
16:
boch my iednak krzywi
17:
A ſnadz ſie nie ſprawiemy
18:
pokich my tu zywi
19:
Ale ſwego Iożepha
20:
wiem że go pożądaſz
21:
Iſcie w rychle dalibog
22:
ocżyma oglądaſz
23:
Tu Iakob dziękuie panu
24:
Bogu za ſzcżęſną nowinę/ y ie
25:
dzie do Egiptu ze wſzem naro
26:
dem/ y iako ſie załobliwie z Io
27:
zephem na drodze ziechał y przy
28:
witał/ a to


strona: P6

1:
Roſprawa iedennaſta

2:
Rozmowcze
3:
Iakob/ Ruben/ Iudas
4:
Iozeph

5:
Bądz pochwałon moy panie
6:
czom vſlyſzał z tego
7:
Zes mię raczył pocieſzyć
8:
nędznika ſwoiego
9:
Bo to ieſt twego Boſtwa
10:
ſwięte przyrodzenie
11:
Kazdemu kogo karzeſz
12:
dawaſz pocieſzenie
13:
Aleć żadny nie wątpił
14:
acz w przygodach bywa
15:
Kto iedno tobie dufa
16:
zawzdy rad wypływa
17:
Iuż moie miłe dziecię
18:
gdyż ſie iuż tak ſtało
19:
Iuż me ſercze z radoſći
20:
trochę otrzezwiało
21:
Iuz wam wſzytko odpuſzczam
22:
z Bogiem ſie iednaycie
23:
A iuż wſtańcie od mych nog
24:
a przed nim padaycie
25:
Bowiemeſcie ſnadz iemu
26:
więczey przewinili
27:
Zeſcie ſie iego moci/ pańſkiey prżećiwili


strona: P6v

1:
A ia nie dla roskoſzy/ lec więcey dla tego
2:
By oczy oglądały/ tak ſina miłego
3:
Poiadę czo narychley/
4:
abych go mogł widzieć
5:
Snadz by mi tey godzyny
6:
nie zal było vmrzeć
7:
Gotuycie wſzytko rychley
8:
przyacioło m kazcie
9:
A czo ſie z nimi dzieie
10:
wſzytko im rozwaſcie
11:
Aby zemną iechałi/ z nędze w obfitoſći
12:
Gdy nam pan dał doczekać
13:
takowych radoſći
14:
Iudas powiada iż radzi
15:
a gotowi wſzytci

16:
Iuzechmy panie oycze/ wſzytkim powiedzieli
17:
Było płacżu z radoſcią/ między nimi wielie
18:
Dzywuiącz ſie nowinié/ czo ſie teraz ſtała
19:
A prawie w kazdym duſza/ teraz otrzezwiała
20:
A iuż wſzytci gotowi/ panie oycze miły
21:
A iſcie barzo radzy/ takiey krotofili
22:
Iuż iedzmy w imię boże
23:
gdy tak przeyrzeć raczył
24:
Ktoż kiedy iego dzywne/ ſprawy był obacżył
25:
Iakob Iuduſza naprzod ſle

26:
Iuż iedz naprzod moy ſinu
27:
kiedys iuz tam ſwiadom


strona: P7

1:
Powiedż miłemu ſinowi
2:
iż ia y wſzytek dom
3:
Iedziemy k niemu wſzytci
4:
bych my go widżieli
5:
I z tey wielkiey łaski pańskiej
6:
pocieſzenie mieli
7:
Iudas prżyechawſzy do
8:
Iozepha na przod powiada iż
9:
iuż oćiecz iedzie y z narodem

10:
Panie Boże bądz pochalon
11:
namileyſzy bracie
12:
Iż ćie tak częſto nąwiedzam
13:
a iż patrżam na cię
Wſtydli=
wi wzrok
v winnego

14:
Iz m e ocży na ſwiecie
15:
poki będą żywe
16:
Gdy na cię patryć maią
17:
muſzą być wſtydliwe
18:
Iuż maſz wſzytko po myſli
19:
cżegos pilnie żądał
20:
Abys miłego oycża
21:
w ſtaroſći oglądał
22:
Iuż ći y z ſwym narodem
23:
tu iedzie do ciebie
24:
Aby mieli ſwe kochanie
25:
iuż na wieki z ciebie
26:
Iozeph z radoſcią bieży
27:
prżećiw oyczu/ a mowi ku Iud.strona: P7v

1:
Wſiaday zemną wnet na wos
2:
biezmy przećiw iemu
3:
A vczynmy mu poczćiowoſcż
4:
iako oyczu ſwemu
5:
Dziękuięć miły panie
6:
zes mi dał docżekać
7:
Aż dzys me oczy maią
8:
radoſcz ſwą oględać
9:
Onoſz iedzie moy ſtaruſzek
10:
bądz pochwalon Boże
11:
Sercze ſie trzeſie z radoſći
12:
ledwie wytrfać może
13:
Z ocżu ſie lzy wymiatuią
14:
patrzącz na ſwoy narod
15:
Ktory k mey wielkiey radoſći
16:
tak rozmnozył pan Bog
17:
Zwłaſzcża iz ſie tak tego
18:
nigdy nie nadziali
19:
Aby mnię ſtraczonego
20:
kiedy oglądali
21:
Iak. żałoſciwie wita Io.

22:
O wit ay że mo[i]e dziecię
23:
z dawna poządliwe
24:
Panu Bogu czeſcz y chwałą
25:
iż cie widzę żywe
26:
Szcżęſny ze to był cżas v mnię
27:
gdys ſie był vrodzył


strona: P8

1:
Prawies teraz w mey ſtaroſci
2:
ſercze me ochłodzył
3:
Iuż iako ſie kolwiek ſtało
4:
gdy ia widzę ciebie
5:
Niechay będzie wiecżna chwała
6:
Panu Bogu w niebie
7:
Ocży płacżą ſlow nie ſtawa
8:
od wielkiey radoſći
9:
Iako mię moy pan pocieſzył
10:
dzys w moiey ſtaroſći
11:
Ach iakaſz mnię tho przypadła
12:
dzys ſzcżęſna godzyna
13:
W ktorą ia teraż oglądał
14:
tak miłego ſina
15:
Day że mi nań miły panie
16:
do ſwey woley patrzyć
17:
Abych wzdy mogł ſwe kłopoti
18:
przeminęłe zetrzeć
19:
Iozeph wyſlawia tę ſwą
20:
radoſcz przypadłą

21:
Ach moy namileyſzy oycże
22:
nie mnieyſzać mnię radoſc
23:
Iż po mych wſzytkich przygo dach
24:
patrzę na twą ſtaroſcz
25:
Ocży patrzą a ſercze by
26:
rado przemowiło
27:
Iako teraż ſwe kłopoty
28:
wſzytki vcieſzyło


strona: P8v

1:
Acż mi pan Bog miłą matkę
2:
raczył wziąć do ſiebie
3:
A ſnadz ta więtſzych roskoſzy
4:
tam vżywa w niebie
5:
Alecż by mię iſcie była
6:
ta rzecz nie mierziała
7:
Aby była tych przypadkow
8:
naſzych doczekała
9:
Day ze nas tak pan bog racżył
10:
w łaſcze długo chować
11:
Bo y tak mu wſzytci ſprawnie
12:
mamy zacz dziękować
13:
A tym vpadłym nędznikom
14:
iuż odpuſczwa oba
15:
Wſzak twa ſroga nie bywała
16:
ſlachetna oſoba
17:
Mnięć winnieyſzy lec mi braćia
18:
a tobie ſinowie
19:
Y tak ći doſić kłopota
20:
maią w nędzney głowie
21:
Iakob odpuſzcza po wto
22:
re ſinom

23:
Ach moy namileyſzy ſinu wſzytk oiako racżyſz
24:
Po twey myſli nieh ſie dzieie bowim wſzytko
:
(bacżyſz
25:
Bo podobno pańska wola
26:
iuż tak mieć racżyła
27:
Ktora im rozum y pamięć
28:
w ten cżas odmieniła


strona: Q

1:
Tu ku krolowi Iakoba
2:
Iozeph wiedzie oycza ſwego/ a
3:
iako gi krol wdzięcżnie przyął/ y
4:
iako im dał oſiadłoſcz/ a to
5:
Roſprawa dwanaſta

6:
Rozmowcze
7:
Iożeph/ Iakob/ Faráo/

8:
Poydzyſz namileyſzy oycże
9:
do pana moiego
10:
Bo wierzmi wielki to dzyw
11:
też będzie v n iego
12:
Wiem iże cie barzo rad będzie v ſiebie miał
13:
A z tobą ſtare dzieie/ będzie roſprawował
14:
Iakob

15:
Iuz mię wiedz kędy racżyſz
16:
ia idę za thobą
17:
A ſnadz by mi y na ſmierć
18:
nicz nie cięſzko z thobą
Przeyrża=
ne ſprauy
od Boga
kazdego
cżłowieka

19:
Bo iuż pan Bog twe ſprawy
20:
kiedy cie tak przeyrzał
21:
Zawzdy na wſzytko dobre
22:
ſnadz będzie obraczał
23:
Iozeph przywiodſzy oy=
24:
cza mowi ku krolowi

25:
Naiaſnieyſzy moy panie
26:
miłoſćiwi krolu
Qstrona: Qv

1:
Racżył dzys pan Bog dzywnie
2:
vlżyć mego bolu
3:
Oycza ſwego ktoregom
4:
nie widział wiele lat
5:
Teraż ku mnię przyechał
6:
ktoremum barzo rad
7:
Zwłaſzcza w takich przygodach
8:
czo on y ia miewał
9:
Kiedy ſie panie dowięż
10:
będzieſz ſie dzywował
11:
A takiem go tu przywiodł
12:
k iego poczćiwoſći
13:
Aby rękę czałował
14:
waſzey wielmoznoſći
15:
Bo on będzie nie małą
16:
pociechę z tego miał
17:
Kiedy ſina y z panem
18:
poſpołu oglądał
19:
Krol wita Iakoba

20:
Day rękę miły ſtary
21:
barzo cie widzę rad
22:
Day Boże y mnię chociay
23:
docżekać takich lat
24:
Otoż maſz ſwego ſina
25:
na ktoregom łaskaw
26:
A toć ieſt pirwſzy ſprawcza
27:
naſzych krolewskich ſpraw


strona: Q2

1:
Iuż tam niechay opatrzy
2:
cżas twoiey ſtaroſći
3:
Abys w mey ziemi nie miał
4:
żadney nie wcżeſnoſći
5:
Iuż wam ziemię Rameſes
6:
tam w dziedzycztwo dawam
7:
Cżyniącz cie iuż w niey panem
8:
a tak to zeznawam
9:
Iakob dziękuie y błogo/
10:
ſlawi krolowi

11:
Pan Bog czo ziemię niebo
12:
ſwą moznoſcią ſprawił
13:
Aby ciebie i twoy dom
14:
wiecżnie błogoſlawił
15:
Iżes racżył wywyſſzyć
16:
tak ſina moiego
17:
Y mnię w tę łaskę przyać
18:
ſlugę nikczemnego
19:
Lecz ten tobie z łaski ſwey
20:
ſowito zapłaći
21:
Ktory miłoſiernego
22:
kazdego bogaći
23:
Krol Iozephowi oycza
24:
porucza

25:
Iuż Iozeph opatrz dobrze
26:
przyacioły wſzytki
27:
Bo tam mogą w tey ziemi
28:
mieć wielkie pożytki
Q 2strona: Q2v

1:
Zwłaſzcża iż iako ſłyſzę
2:
w bydlech ſie kochaią
3:
Tam paſtwiska tam wſzytko
4:
po ſwey myſli maią
5:
Iozeph dziękuie krolowi
6:
ż tey łaski

7:
Iakoſz ia to moy panie
8:
mam tobie zaſluzyć
9:
Ze mi dawaſz tak hoynie
10:
tey ſwey łaski vżyć
11:
Y duſza ma po ſmierći
12:
ſnadz by ſie godzyła
13:
Nigdy by takiey łaski
14:
ſnadz nie zaſluzyła
Sława poc
ćiua z poc
ćiwey ho[y]
noſći

15:
Z tąd twoia pańska ſława
16:
będzie ſie mnozyła
17:
Y w poſtronne narody
18:
ſlawę roznoſiła
19:
Y vroſcie dobra myſl
20:
każdemu cżłowieku
21:
Tak ſlachetnemu panu
22:
ſluzyć aż do wieka
23:
Gdy tak nad czudzoziemci
24:
laskę okazuieſz
25:
Y inym wiele ludziom
26:
hoynie ią ſzafuieſz
27:
A Bog mozny ſowito
28:
to wſzytko nagrodzy


strona: Q3

1:
Bowiem to ż iego woley
2:
ſnadz wſzytko pochodzy
3:
Iuż ia poydę opatrzę
4:
z rodem oycza ſwego
5:
Niech wiecżnie wyſlawiaią
6:
ciebie pana ſwego
7:
Iozeph iuż Iakoba wie/
8:
dzie do ſwych roskoſzy

9:
Poydzyſz namileyſzy oycze
10:
vzywać radoſći
11:
Ktoryches ty docżekał
12:
tuż w ſwoiey ſtaroſći
13:
Gdy mię maſz ſlugę ſwego
14:
iuz y wſzytci ſludzy
15:
Czo kolwiek ich ieſt przy mnię
16:
muſzać ſluzyć drudzy
17:
A bracia z inem rodem
18:
iuz tam w tey żiemici
19:
Niech pana Boga chwalącż
20:
tam mieſzkaią wſzytci
21:
A tak iuż vżywaymy
22:
weſpołek radoſći
23:
Czyniącz panu wiecżną czeſc
24:
tam na wyſokoſći


strona: Q3v

1:
Ku temu czo cżedł mała
2:
przemowa

3:
Iuzeſz prżeczedł czo ſie pirwey działo
4:
Wielkich ſtrachow y dzywow nie mało
5:
Tu tez obacż gdy iuż k temu przyſzło
6:
Na iaką im radoſcz potym wyſzło
7:
Bo tam w wielkiey obfitoſći byli
8:
A barzo ſie byli rozmnozyli
9:
Tyć był Iozeph do Egiptu przywiodł
10:
Ktore Moizeſz z Aaronem wywiodł
11:
Tym ſie morze było roſtąpiło
12:
Czo ie gonił krola vtopiło
13:
Wielką im Bog łaskę okażował
14:
Siła dzywow nad nimi ſprawował
15:
To więcz potym czo ſie z nimi ſtało
16:
Szukay ſobie maſz piſma nie mało
17:
Bo gdyż pocżął iuż będzieſz chciał wiedzieć
18:
Zwłaſzcza gdy cie teſzno będzie ſiedziec
Z doſuiat
ſzenia ro=
zum ſie
mnozy

19:
Bo ſnadz z tego rozum ſie vroſći
20:
Gdy cżytaią iſtorie proſći
21:
Ku dobrym towarzyſżom to/
22:
warzyska przemowa

23:
Tu iuz obacż towarzyſzu mily
24:
Czo ſie dzieie w ſwieczkiey krotofili
25:
Dzywne błędy dzywne przewrotnoſći
26:
A ktoż wytrfa w takiey omilnoſći


strona: Q4

1:
Boć gdyć ſie ſnadz ſwiat nawięczey ſmieie
2:
Nigdy nie bądz beſpiecżney nadzieie
Swiat gdy
kogo cie=
ſzy zdra=
dza

3:
Vyrzyſz w krotcze iż po małey chwili
4:
Nie iednego więcz marnie roskwili
5:
A tak na to to ſnadź nalepſzy plaſtr
6:
Wſzytko pod nim zgoi ſie natychmiaſt
Miſl wol=
na wielkie
lekarſtwo

7:
Mieć myſl wolną a ſercze przeſpiecżne
8:
Gdyż nam nie ieſt tu mieſzkanie wieczne
9:
A nie zwięzuy myſli ni ſumnienia
10:
Prze mały kęs docżeſnego mienia
11:
Widzyſz zeć to wſzytko z wodą płynie
12:
A marnie ich wiele przeto ginie
13:
Nie doſić ieſt w obfitem żywocie
14:
Tu do cżaſu mieſzkać a w kłopocie
15:
Bo pieſzcżone ciało zgnie w grobie
16:
Stroyze radzęć dobrą ſlawę ſobie
17:
Ktora by tu po tobie zoſtała
18:
Wiecżną pamięć twoię odnawiała
19:
Bo kto w ludzkich vſciech dobrże ſlynie
20:
Snadz y pańska łaska go nie minie
21:
A kto ſie tu zachowywa dobrże
22:
Bog kazdemu ſnadz też płaći ſzcżodrze
Ludzki
głos żga=
dza ſie z
Boską
wolą

23:
Tu na ſwiecie doczeſnią roskoſzą
24:
Tam ſwą łaskę kiedy z tąd popłoſzą
25:
Wybijano v Heleny Floriano/
26:
wey Wdowy