[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Pieśń świętojańska o sobótce
rok wydania:   1586strona: 55

Kśięgi wtóré.55

13:
grafika
14:
PIESN SVIENTOIANSKA
15:
O Sobótce.

16:
G
Dy ſłóńce Ráká zágrzéwa/
17:
A ſłowik więcéy nie ſpiéwa:
18:
Sobótkę/ iáko czás nieśie/
19:
Zápalono w czarnym leśie.
20:
Tám gośćie tám y domowi/
21:
Sypáli ſye ku ogniowi:
22:
Bąki záraz troie gráły:
23:
A ſády ſye ſprzećiwiáły.
24:
Siedli wſzyſcy ná muráwie/
25:
Potym wſtáło ſześć par práwie/
26:
Dźiéwek iednáko vbránych/
27:
Y Bélicą przepáſánych.
HWſzytstrona: 56

56Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
Wſzytki ſpiéwáć náuczoné/
2:
W tańcu tákże niezgánioné:
3:
Więc koleią záczynáły/
4:
A piérwſzéy ták począć dáły.
5:
PANNA I.

6:
S
Ioſtry ogien napalono/
7:
Y plácu nam poſtąpiono:
8:
Czemu ſobie rąk nie damy/
9:
A ſpółem nie záſpiéwamy?
10:
Piękna nocy życz pogody/
11:
Brón wiátrów y nagłéy wody:
12:
Dźiś przyſzedł czás/ że ná dworze
13:
Mamy czekáć ránéy zorze.
14:
Ták to mátki nam podáły/
15:
Sámy tákże z drugich miáły:
16:
Ze ná dźiéń świętégo Ianá/
17:
Záwżdy Sobótká palaná.
18:
Dźieći/ rády méy ſłuchayćie/
19:
Oycowſki rząd záchowayćie:
20:
Swięto niechay świętem będźie/
21:
Ták bywáło przed tym wſzędźie.
22:
Swiętá przed tym ludźie czćili/
23:
A przedśię wſzytko zrobili:
24:
A źiemiá hoynie rodźiłá/
25:
Bo pobożność Bogu miłá.
26:
Dźiś bez przeſtánku prácuiem/
27:
Y dnióm świętym nie folguiem:
28:
Więc téż tylko zárabiamy/
29:
Ale przedśię nic nie mamy.
Albostrona: 57

Kśięgi wtóré.57
1:
Albo nas grády poráżą/
2:
Albo zbytnié ćiepłá káżą:
3:
Co rok ſłábſzé vrodzáie/
4:
A zła drogość zá tym wſtáie.
5:
Prácuy we dnie/ prácuy w nocy/
6:
Prózno bez Pánſkiéy pómocy:
7:
Bogá dźieći/ Bogá trzebá/
8:
Kto chce ſyt być ſwégo chlebá.
9:
Ná tego my wſzytko włóżmy/
10:
A z ſobą ſámi nie trwóżmy:
11:
Wrócąc ſye y dobré látá/
12:
Ieſczeć nie tu kóniec świátá.
13:
A teraz ten wieczór ſławny/
14:
Swięćmy iáko zwyczay dawny:
15:
Niécąc ognie do świtánia/
16:
Nie bez pieśni/ nie bez gránia.
17:
PANNA II.

18:
T
O moiá nawiętſza wádá/
19:
Ze táńcuię bárzo rádá:
20:
Powiédzćiéſz mi mé ſąśiády/
21:
Ieſt tu która bez téy wády?
22:
Wſzytki mi ſye vśmiéchaćie/
23:
Podobno zemną trzymaćie:
24:
Poſtępuymyſz tedy krokiem/
25:
Aleć niémáſz iáko ſkokiem.
26:
Skokiem taniec naſnádnieyſzy/
27:
A tym ieſcze pochodnieyſzy/
28:
Kiedy w bęben przybijáią/
29:
Sámy nogi práwie drgáią.
H ijTerazstrona: 58

58Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
Teraz maſz czás/ vmiéſzli co/
2:
Móy nadobny bębennico:
3:
Wſzytká tu wieś śiedźi wkoło/
4:
A w pośrzodku ſámo czoło.
5:
Zeby też tu tá nie byłá/
6:
Która twému ſercu miłá:
7:
Każeſzli/ wierzyć będźiemy/
8:
Aleć inſzé rozumiémy.
9:
Pómoż oto dobréy rzeczy/
10:
A náſz taniec miey ná pieczy:
11:
Owa naydźieſz y w tym rzędźie/
12:
Coć zá wſzytki płatná będźie.
13:
Ia ſye nie vmiém fráſowáć/
14:
Tóż rádzę drugim záchowáć:
15:
Bo w troſce człowiek zgrzybieie/
16:
Piérwéy niż ſye ſam ſpodźieie.
17:
Ale gdźie dobra myśl płuży/
18:
Tám y zdrowié lepiéy ſłuży:
19:
A choć drugi zaydźie w látá/
20:
Y ták ón vydźie zá ſwátá.
21:
Zámną/ zámną piękné koło/
22:
Opiéwáiąc mi weſoło:
23:
A ty ſye czuy/ czyiá koléy/
24:
Nie maſzli mię wydáć woléy.
25:
PANNA III.

26:
Z
Amną/ zámną piękné koło/
27:
Opiéwáią mi weſoło:
28:
Czuię ſye że moiá koléy/
29:
A ia niémam wydáć woléy.
Samstrona: 59

Kśięgi wtóré.59
1:
Sam ze wſzytkiégo ſtworzenia/
2:
Człowiek ma śmiéch z przyrodzenia:
3:
Inſzy wſzeláki źwiérz niemy/
4:
Nie śmieie ſye iáko chcemy.
5:
Nie ma w ſwym ſzalenſtwie miáry/
6:
Kto gárdźi Pánſkiémi dáry:
7:
A boday miał płákáć śiłá.
8:
Komu dobra myſl nie miłá.
9:
Smiéymy ſye/ czy niémáſz czemu/
10:
Smiéyże ſye przynamniéy temu
11:
Ze nie mówiąc nic trefnégo/
12:
Chcę po was ſmiéchu śmieſznégo.
13:
Wyſtąṕ ty coś ćiągnął kotá/
14:
A puść ſye ná chwilę płotá:
15:
Vchowa ćię dźiś Bóg ſzkody
16:
Bo tu opodal do wody.
17:
Ciągnie go drugi ná ſuſzy
18:
Tobie trzebá áż po vſzy:
19:
Nieboże móy kto ćię zbłaźnił/
20:
Ześ ták ſrogié źwiérzę draźnił.
21:
Nie znaſz ludźi co przed kotem/
22:
Piérzcháią nawiętſzym błotem:
23:
A ná iego głos ſtráſzliwy/
24:
Ledwé drugi będźie żywy.
25:
Głaſcz ná nim iáko chceſz ſkórę/
26:
On przedśię ogónem wzgórę:
27:
Zły znim pokóy/ gorſza zwádá/
28:
Ieſcze y dźiś ſtrách ſąśiádá.
29:
Czáſém téż y z dáchu ſpádnie/
30:
A przedśię ná nogi pádnie:
31:
Y Chłop foremnieyſzy bywa/
32:
Gdźie kot wełbie pomieſzkiwa.
H iijA tostrona: 60

60Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
A to iáko w nim ſzácowáć/
2:
Ze vmié y práktykowáć?
3:
A to ták wieſcza beſtyia
4:
Ze ſye záwżdy ná déſcz myia.
5:
Więc łowiec niepoſpolity/
6:
A w ſwych ſpráwách dźiwnie ſkryty:
7:
Ktemu rzadko vſnie w nocy/
8:
Ale vfa záwżdy mocy.
9:
Koćie wſzytko to do czáſu/
10:
Strzeż wilká wyſczekáć z láſu:
11:
A może być y w tym ſtádźie/
12:
Co iuż myśli o zakłádźie.
13:
PANNA IIII.

14:
K
Omum ia kwiateczki rwáłá/
15:
A ten wianek gotowáłá?
16:
Tobie miły nie inſzému/
17:
Któryś ſam mił ſercu mému.
18:
Włóż ná piękną głowę twoię/
19:
Tę roſkwitłą pracą moię:
20:
A mnie ſámę ná ſercu miéy/
21:
Tóż y o mnie ſam rozumiéy.
22:
Zadna chwilá tá nie byłá/
23:
Zebych ćię z myśli ſpuśćiłá:
24:
Y ſen mię prace nie zbáwi/
25:
Spię/ á myślę by ná iáwi.
26:
Tę nádźieię mam o tobie/
27:
Ze mię téż maſz zá co ſobie:
28:
Ani wzgárdźiſz chućią moią/
29:
Ale mi ią oddaſz ſwoią.
Tegostrona: 61

Kśięgi wtóre.61
1:
Tego zátáić nie mogę/
2:
Co mi w ſercu czyni trwogę:
3:
Wſzytki tu wzrok oſtry máią/
4:
Y co piękné/ dobrze znáią.
5:
Prze Bóg śioſtry o to proſzę/
6:
Niech to krzywdy nie odnoſzę:
7:
By mię którá w to tknąć miáłá/
8:
O com ſye ia vtroſkáłá.
9:
O wſzeláką inſzą ſzkodę/
10:
Lácno przyzwolę ná zgodę:
11:
Ale kto mię w miłość ruſzy/
12:
Wiecznie będźie krzyw méy duſzy.
13:
PANNA V.

14:
Z
Wierzęć ſye grómádo moiá/
15:
Niémam przed Szymkiem pokoiá:
16:
Zá trzewik mi záſtępuie/
17:
A powiáda/ że miłuie.
18:
Szymku by to prawdá byłá/
19:
Dobrzebych Bogu ſłużyłá:
20:
Ale ty rad z ludźi ſzydźiſz/
21:
Zwłaſczá gdy proſtaká widźiſz.
22:
Tobie to wolno ſámému/
23:
Ale wierę nie inſzému:
24:
Bo ty z tym nadobnie vmiéſz/
25:
A gdźie kogo tknąć rozumiéſz.
26:
Y którażby nie ſzłá rádá/
27:
Zá ták głádkiégo ſąśiádá?
28:
Podayże iéy kęs nádźieie/
29:
Alić ſye iuż moiá śmieie.
Y ſámámstrona: 62

62Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
Y ſámám tak głupią byłá/
2:
Zemći téż kiedy wierzyła:
3:
Dźiś iuż nic/ y pokim żywá/
4:
Znam ćię źiółko żeś pokrzywá.
5:
Zemną ſobie rzecz náyduieſz/
6:
Drugiéy nogę przyſtępuieſz:
7:
Odpuść mi śilnyś przechirá/
8:
A ia z tákim nie mam mirá.
9:
Nie ſpráwuyże ſye przez miárę/
10:
Boć záś ludźie dádzą wiárę:
11:
A máło ſobie popráwiſz/
12:
Ze mię w nieprawdźie zoſtáwiſz.
13:
PANNA VI.

14:
G
Orącé dni náſtawáią/
15:
Suché role ſye pádáią:
16:
Polny świércz co głoſu sſtáie/
17:
Gwaltownému ſłońcu łáie.
18:
Iuż mdłé bydło ſzuka ćieniá/
19:
Y ćiekącégo ſtrumieniá:
20:
Y paſtérze chodząc zá niém/
21:
Budzą láſy ſwoim grániém.
22:
Zyto ſye w polu doſtawa/
23:
Y ſwoią bárwą znáć dawa:
24:
Iż iuż nie dáleko żniwo/
25:
Miéy ſye do śiérpá co żywo.
26:
Siérpá trzebá oźiminie/
27:
Koſá ſye zéydźie iárzynie:
28:
A wy młodſzy nośćie ſnopy/
29:
Drudzy vkłádayćie w kopy.
Goſpoda=strona: 63

Kśięgi wtóré.63
1:
Goſpodarzu náſz wybrány/
2:
Ty maſz miéć więniec kłóśiány:
3:
Gdy w oſtátek zboża zátnie
4:
Krzywa koſá iuż oſtátnie.
5:
A kiedy z polá zbierzemy/
6:
Tám dopiéro odpoczniemy/
7:
Dołożywſzy zwiérzchem brogá:
8:
Iuż więc dźieći iedno Bogá.
9:
W ten czás gośćiu byway v mnie/
10:
Kiedy wſzytko naydźieſz w gumnie:
11:
A ieſli ty rad odkłádaſz/
12:
Mnie do śiebie drógę zádaſz.
13:
PANNA VII.

14:
P
Rózno ćię pátrzam w tym kole:
15:
Twoiá/ miły/ roſkoſz pole:
16:
A ráczéy źwiérz leśny bijeſz/
17:
Niż táncuieſz/ álbo pijeſz.
18:
Ia téż/ bym nabárziéy chćiáłá/
19:
Trudnobym ſye zdobyć miáłá
20:
Ná lepſzą myśl: bo po tobie
21:
Serce záwżdy teſkni ſobie.
22:
Woláłábym téż tym czáſem/
23:
Gdźiekolwiek pod gęſtym láſem
24:
Vżyć z tobą towárzyſtwá/
25:
Pomogę ia y myśliſtwá.
26:
Czego miłość nie przywyknie/
27:
Iuż ia trafię gdy pies krzyknie/
28:
Gdźie záiéżdżáć záiącowi/
29:
Máiąc chárty pogotowi.
IA kiedystrona: 64

64Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
A kiedy rzućiſz śiéć długą/
2:
Ieſlić ſye ſwoią poſługą
3:
Ni nacz więcéy nie przygodzę:
4:
Niech zá tobą ſmycz pſów wodzę.
5:
Zadna gęſtwá/ żadné głogi/
6:
Nie przekáżą moiéy drogi:
7:
Ták láto/ iáko śrzeżogę/
8:
Przy tobie ia wytrwáć mogę.
9:
Albo móy myśliwcze tedy/
10:
Pokwáp ſye do domu kiedy:
11:
Albo mnie ćiężko nie będźie/
12:
Ciebie náſzládowáć wſzędźie.
13:
PANNA VIII.

14:
P
Rácowité woły moie/
15:
Przy tym leśie chłodné zdroie/
16:
Y łąká nieprzepáśiona/
17:
Koſą nigdy nie śieczona.
18:
Tu wáſzá dźiś paſza będźie:
19:
A ia máiąc oko wſzędźie/
20:
Będę nád wámi śiedźiáłá.
21:
Y tym czáſem kwiatki rwáłá.
22:
Kwiatki bárwy rozmáitéy/
23:
Któré ná łubce obſzytéy/
24:
Vſádzę w nadobné koło/
25:
Y włożę ná ſwoie czoło.
26:
Ták dźiéwká iáko młodźieniec/
27:
Nie proś mię nikt o móy wieniec:
28:
Sámám go ſwą ręką wiłá/
29:
Sámá go będę nośiłá.
Dáłámstrona: 65

Kśięgi wtóré.65
1:
Dáłám wczorá táki drugi/
2:
Będźie mi go żal czás długi:
3:
Bo mię záraz pobráć dano/
4:
Czego mi czynić nie miano.
5:
Prácowité woły moie/
6:
Wam płyną té chłodné zdroie:
7:
Wam kwitnie łąká źielona/
8:
Koſą nigdy nie śieczona.
9:
PANNA IX.

10:
I
A płáczę/ á żal zakryty/
11:
Mnoży we mnie płácz obfity:
12:
Spiéwa więźień okowány/
13:
Táiąc ná czás wnętrznéy rány.
14:
Spiéwa żeglarz/ w cudzé ſtrony
15:
Nagłym wiátrem zánieśiony:
16:
Y oracz vbogi śpiéwa/
17:
Choć od pracéy áż omdléwa.
18:
Spiéwa ſłowik ná topoli/
19:
A w ſercu go przedśię boli
20:
Dawna krzywdá: mocny Boże/
21:
Iż z człowieká ptak być może.
22:
Nadobnać to dźiéwká byłá/
23:
Póki między ludźmi żyłá:
24:
Tóż niebodze záwádźiło/
25:
Bo káżdému piękné miło.
26:
Zły á niewierny poháńcze/
27:
Zbóycá włáſny/ nie poſłáńcze:
28:
Miawſzy odniéść śioſtrę żenie
29:
Záwiódłeś ią w leśné ćienie.
I ijPróznośstrona: 66

66Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
Próznoś iéy ięzyk vrzynał:
2:
Bo wſzytko coś znią poczynał/
3:
Krwią ná rąbku wypiſáłá/
4:
Y ſmutnéy śieſtrze poſłáłá.
5:
Nie wymyślay przyczyn ſobie/
6:
Pewnać iuż ſpráwá o tobie:
7:
Nie ſkłáday nic ná źwiérz chćiwy/
8:
Vmyſł twóy krzyw niecnotliwy.
9:
Siáday zá ſtół ieſliś głodźien:
10:
Nákarmię ćię czegoś godźien:
11:
Iużći żoná wárzy ſyná/
12:
Nieprzeiednánać to winá.
13:
Niewiéſz królu/ niewiéſz iáki
14:
Obiad/ y co zá przyſmáki/
15:
Ná twym ſtole: ách łákomy/
16:
Swé ćiáło iéſz niewiádomy.
17:
A gdy go ták vraczono/
18:
Głowę ná wet przynieśiono:
19:
Temu czáſzá z rąk wypádłá/
20:
Ięzyk zmilknął/ á twarz zbládłá.
21:
A żoná powſtawſzy z łáwy:
22:
Coć ſye zdádzą té potráwy?
23:
To zá twą niecnotę tobie/
24:
Zdraycá móy/ ſynowſki grobie.
25:
Porwie ſye mąż ku niéy zátym/
26:
Alić náſz dudkiem czubátym:
27:
Sámá ſye w iáſkółkę wdáłá/
28:
Oknem łáiąc polećiáłá.
29:
A oná niewinna córá/
30:
Obroſłá w ſłowiczé piórá:
31:
Y dźiś wdźięcznym głoſem ćieſzy/
32:
Kto ſye kolwiek w drógę śpieſzy.
Chwałástrona: 67

Kśięgi wtóré.67
1:
Chwałá Bogu/ że té kráie/
2:
Nioſą inſzé obyczáie:
3:
Ani w Polſcze iáko żywy/
4:
Ziáwiły ſye tákié dźiwy.
5:

6:
Iednák ia mam co mię boli:
7:
A by dźiś nie ludźiom kwoli/
8:
Co ſpiéwam płákáćbych miáłá:
9:
Acz mé pieśni płácz bez máłá.
10:
PANNA X.

11:
O
Wa v ćiebie móy myły/
12:
Mé prośby ważné nie były:
13:
Próznom ia łzy wyléwáłá/
14:
Y żáłoſnie nárzékáłá/
15:
Przedśięć ty w ſwą drógę iechał/
16:
A nieś nieſczęſnéy zániechał
17:
W ćiężkim żalu/ w którym muſzę
18:
Wiecznie trapić moię duſzę.
19:
Boday wſzytkich mąk ſkoſztował/
20:
Kto naprzód woyſko ſzykował:
21:
Y wynálazł ſwoią głową/
22:
Strzelbę ſrogą piórunową.
23:
Iákié ludzkié głupié ſpráwy/
24:
Szukáć śmierći przez bóy krwáwy:
25:
A oná y ták człowieczy
26:
Vpad ma ná dobréy pieczy.
27:
Przynamniéy/ by mi w potrzebie
28:
Wolno ſtánąć wedla ćiebie:
29:
Przywykłábych y ia zbroi/
30:
Boday przepadł kto ſye boi.
I iijIednákstrona: 68

68Piesni I. Kochánowſkiégo
1:
Iednák ty ták chćiéy być śmiáłym/
2:
Iákoby ſye wróćił cáłym:
3:
A nie day vmrzéć mnie ſmutnéy/
4:
W płáczu y troſce okrutnéy.
5:
A wiárę/ coś mi ślubował/
6:
Pómni ábyś przy tym chował:
7:
Tę mi przynieś/ á ſam śiebie/
8:
Dáléy niechcę nic od ćiebie.
9:
PANNA XI.

10:
S
Krzypku/ by w téy pięknéy roćie/
11:
Vſłyſzéć co o Doroćie:
12:
Weźmi gęśle/ iákoć miłá/
13:
A zágray nie myśląc śiłá.
14:
Nieprzepłácona Doroto/
15:
Co między pieniędzmi złoto/
16:
Co Mieśiąc między gwiazdámi/
17:
Toś ty ieſt miedzy dźiéwkámi.
18:
Twoiá koſá rozczoſána/
19:
Iáko brzozá przyodźiana:
20:
Twarz iáko kwiatki miéſzáné/
21:
Leliowé/ y różáné.
22:
Nos iáko ſznur vplećiony:
23:
Czoło iák mármór głádzony:
24:
Brwi wynioſłé y czárnáwé:
25:
A oczy dwá węglá práwé.
26:
Vſtá twoie korałowé:
27:
A zęby ſczéré perłowé:
28:
Szyiá pęłna okazáła:
29:
Pierśi iáwné: ręká biáła.
Sercestrona: 69

Kśięgi wtóré.69
1:
Serce mi zákwitnie práwie/
2:
Przy twéy przyiemnéy roſpráwie:
3:
A kiedy ćię pocáłuię/
4:
Trzy dni w gębie cukier czuię.
5:
W tancuś iák iedná bogini/
6:
A co ćię ſkutnieyſzą czyni:
7:
Niémáſz w tobie nic hárdośći/
8:
Co więc rzadko przy głádkośći.
9:
Tymeś ludźióm wſzytkim miłá/
10:
Y mnieś wiecznie zniewoliłá:
11:
Przeto ćię mé głośné ſtróny/
12:
Będą ſławić ná wſzé ſtrony.
13:
PANNA XII.

14:
W
Si ſpokoyna/ wśi weſoła/
15:
Który głos twéy chwale zdoła?
16:
Kto twé wczáſy/ kto pożytki/
17:
Może wſpómniéć záraz wſzytki?
18:
Człówiek w twéy pieczy vczćiwie/
19:
Bez wſzelákiéy lichwy żywie.
20:
Pobóżné iego ſtáránié/
21:
Y beſpieczné nábywánié.
22:
Inſzy ſye ćiągną przy dworze/
23:
Albo żegluią przez morze/
24:
Gdźie człowieká wicher pędźi/
25:
A śmierć bliżéy niż ná piędźi.
26:
Naydźieſz kto w płát ięzyk dawa/
27:
A rádę ná funt przedawa:
28:
Krwią drudzy zyſk obléwáią/
29:
Gárdłá ná to odważáią.
Oraczstrona: 70

70Pieśni I. Kochánowſkiégo
1:
Oracz pługiem zárznie w źiemię:
2:
Ztąd y śiebie/ ſwé plemię/
3:
Ztąd roczną czeladź/ y wſzytek
4:
Opátruie ſwóy dobytek:
5:
Iemu ſády obradzáią/
6:
Iemu pſczoły miód dawáią:
7:
Nam przychodźi z owiec wełná/
8:
Y zagrodá iágniąt pełná.
9:
On ląki/ ón polá kośi/
10:
A do gumná wſzytko nośi:
11:
Skoro téż śiéw odpráwiemy/
12:
Komin w koło obśiędźiemy.
13:
Tám iuż pieśni rozmáité/
14:
Tám będą gadki pokrité/
15:
Tám trefné plęſy z vkłóny/
16:
Tám cénár/ y gonióny.
17:
A goſpodarz wźiąwſzy śiadkę/
18:
Idźie mrokiem ná vſadkę:
19:
Albo śidłá ſtáwia w leśie/
20:
Iednák záwżdy co przynieśie.
21:
W rzéce ma gęſté więćierze/
22:
Czáſem wędą ryby bierze:
23:
A rozliczni ptacy w koło/
24:
Ozywáią ſye weſoło.
25:
Stádá igráią przy wodźie/
26:
A ſam páſtérz śiedząc w chłodźie/
27:
Gra w piſczałkę proſté pieśni:
28:
A Faunowie ſkaczą leśni.
29:
Zá tym ſprzętna goſpodyni/
30:
O wieczerzéy pilność czyni:
31:
Máiąc domá ten doſtátek/
32:
Ze ſye obéydźie bez iátek.
Oná ſámástrona: 71

Kśięgi wtóré.71
1:
Oná ſámá bydło liczy/
2:
Kiedy z polá idąc ryczy:
3:
Oná y ſpuſczáć pomoże/
4:
Mężá wzmaga iáko może.
5:
A niedorośli wnukowie/
6:
Chyląc ſye ku ſtárſzéy głowie:
7:
Wykną przeſtáwáć ná mále/
8:
Wſtyd/ y cnotę chowáć w cále.
9:
Dźień tu: ále iáſné zorze/
10:
Zapádłyby znowu w morze/
11:
Niżby móy głos wyrzékł wſzytki/
12:
Wieśné wczáſy y pożytki.
13:
grafika