[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Jan Kochanowski
tytuł:   Epithalamium (z Katulla)
rok wydania:   1585strona: 109

Epithálámium. 109

13:
EPITHALAMIVM
14:
IANA KOCHANOWSKIEGO.

15:
grafika
16:
W
Ieczór/młodźieńcy/ przyſzedł/ króm żadnéy zábáwy:
17:
Wieczór ná niebie wynióſł ſwóy promiéń łáſkáwy.
18:
Czás powſtáć/ czás ná chwilę pokóy dáć tańcowi/
19:
A záśpiéwáć dawnému gwoli zwyczáiowi.
20:
Pánny/ młodźieńcy wſtáli/ wſtańćie ku nim y wy:
21:
Oto widáć ná niebie wieczór niewątpliwy.
22:
Ták wierę/ iáko prędko/ pátrzay ſye porwáły:
23:
Nie dármo prędko/ będą ſpiewáć/ czym wygráły.
24:
Trudna náſzá/ młodźieńcy/ pánny ſye zmawiáią/
25:
A zmowá tám nie prózna/ zacnégo coś máią.
O iij Lecstrona: 110

110 Ianá Kochánowſkiégo
1:
Lecz nie dźiw/ rozum bowiém wſzytek ſye ich śili/
2:
A my indźiéy myśl/ indźiéy vſzy zábáwili.
3:
Słuſznie tedy przegramy/ towárzyſze moi:
4:
Bo zwyćięſtwo prze pracéy/ iáko żywo ſtoi.
5:
Przeto teraz przynamniéy/ miéymy ſye ná pieczy/
6:
Ony ſpiéwáć iuż poczną/ nam milczéć nie k rzeczy.
7:
Wieczorna gwiazdo/ któréy/ ná okrągłym niebie/
8:
Ogień nád źiemią goré okrutnieyſzy ćiebie:
9:
Która dźiéwkę od mátki/ od mátki przez dźięki
10:
Dźiéwkę z łoná wydźiéraſz: á dáieſz do ręki
11:
Pánienkę młodźieńcowi nieubłágánému:
12:
Co Turczyn gorzéy czyni miáſtu dobytému?
13:
Wieczorna gwiazdo/ któréy/ ná okrągłym niebie/
14:
Ogień nád źiemią goré przyiemnieyſzy ćiebie:
15:
Która ſwoim promieniém małżeńſkié vmowy
16:
Vtwiérdzaſz/ co ſtánowią ſpólné ſtárſzé głowy.
17:
A nie złączą/ áż kiedy płómiéń twóy náſtawa:
18:
Co Bóg ná ſczęſną chwilę żądnieyſzégo dawa?
19:
Wieczór nam śioſtry porwał towárzyſzkę z kołá:
20:
A nie dźiw/ bo złodźieióm ſam przyiaćiél/ zgołá.
21:
Bo ſkoro ón náſtáie/ wnet y zboyce wſtáią/
22:
A w nádźieię ćmy czarnéy/ drógi záśiadáią.
23:
W ten czás/ kto co ma ſtráćić/ śiáday ráczéy domá:
24:
Panno vchodź/ nie wychodź z gołémi rękomá.
25:
Towárzyſze/ trudno kráść/ kiedy wieczór wſchodźi.
26:
Bo zá iego płómieniém czuyna ſtraż wychodźi.
27:
W nocy złodźiéy ſye tái/ którégo záś ráno
28:
Inſzy złodźiéy wymáca/ wźiąwſzy inſzé miáno.
29:
A Pánny go zmyśloną ſczypią ſkárgą ſwoią:
30:
Cóż choćia ſczypią/ o co potáiemnie ſtoią?
31:
Iáko kwiát pewnym płotem rośćie ogrodzony/
32:
Bydłu ſkryty/ á pługiem żadnym nie ruſzony:
Którégostrona: 111

Epithálámium 111
1:
Którégo ſłóńce twiérdźi/ wiátr głádźi/ déſcz żywi:
2:
Wielé dźiéwek/ wielé ieſt chłopiąt/ co nań chćiwi.
3:
Ale ſkoro okwitnie/ oſtrym pálcem zięty:
4:
Ani ón dźiewkóm/ áni chłopietóm ieſt wźięty.
5:
Tákże y Pánná/ póki trwa nie náruſzoná/
6:
Póty łáſką przyiaćiół ſwych ieſt obdárzona:
7:
Ale iáko raz czyſtość ſwoię vtráćiłá/
8:
Ani iuż dźiećióm wdźięczna/ áni dźiéwkóm miłá.
9:
Iáko máćicá/ która w proſtym polu wſchodźi/
10:
Nigdy wzgórę nie idźie/ nigdy grón nie rodźi
11:
Doſtáłych: lecz rozgámi wiſząc ku dołowi/
12:
Sięga wiérzchołkiem źiemie/ áż ku korzeniowi.
13:
Zaden oracz żaden wół i tym nie prácuie:
14:
Ale ieſli ſye kiedy ſklónem porembuie/
15:
Wielé oraczów/ wiélé wołów o niéy chodźi:
16:
Ták pánná/ będąc pánną zániedbáną zchodźi.
17:
Ale gdy ſwégo czáſu w małżeńſtwo wſtąpiłá/
18:
Oycu więcéy nie przykra/ á mężowi miłá.
19:
A ty pánno/ niechćiéy ſye mężowi tákiému
20:
Sprzećiwiáć: bo nie ſłuży ſprzećiwiáć ſye temu/
21:
Którému ćię ſam oyćiec podáie w małżeńſtwo.
22:
Sám oyćiec z mátką/ którym winnáś poſłuſzeńſtwo.
23:
Pánieńſtwo nie wſzytko twé/ ieſli niewiéſz tego/
24:
Lecz máią y rodźice poczęśći do niego.
25:
Iedná częśc ieſt oycowſka: drugą mátká ſobie
26:
Przywłaſcza: trzećia/ tylko ieſt ſámá przy tobie.
27:
Ze dwiemá tedy wálczyć/ nie ku rozumowi/
28:
Którzy z poſágiem dáli ſwé práwá ſynowi.
29:
KONIEC.
Orſzuli