[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Wyprawa krolewny ... Katarzyny polskiej a księżny finlandzkiej
rok wydania:   1562strona: 1

1:
ANNO DOMI 1562.
2:
DIE OCTAVA OCTOBRIS
3:
Wiprawa Krole-
4:
wni Iei Mczi Catarzi-
5:
ni Polskiei. a Ksie-
6:
zni Phinlandzkiei etc.
7:
wselakiemy rzeczá
8:
mii nizei wipisane-
9:
mi do Phinlandiei
10:
z Wilna Roku i
11:
dnia wiszei wipis-
12:
sanich od Iego K. Mczi
13:
dana.


strona: 1v

1:
Rzeczii wsitky nizei spiſane,
2:
oglądali, popisali, i saczo-
3:
wali, ICH Mczi Panowie nizei
4:
napiſani, tak, od Iego K. Mczi
5:
jako tes od Ksiązeczia
6:
Iego Mczi Phinlandzkiego,
7:
na to wisadzeni
8:
TO IEST.
9:
IEgo Mćz Ksiącz Piotr Miſkowſki. Dzie-
10:
kan Cracowſki, Proboſcz Gneſnenſki, etc
11:
Naiwiſzi SEcretarz Coronni. etc
12:
Iego M. Ksiącz Staniſlaw Carnkowſki. Cu-
13:
ſtos Lencziczki, Canonik Cracowſki. Re-
14:
ferendarz Iego K Mczi. etc.
15:
Iego Mćz Pan Ian Koſtka s Stemberku. Ca-
16:
ſtellan Gdanſki, Podſkarbi ziemie Pruſkiei


strona: 2

1:
Iego M. Pan Staniſlaw Wloſek. Staroſta
2:
Zizmorſki, Podſkarbi Dworni Iego K. Mcżi
3:
w Kſieſtwie Litewſkiem etc.
4:
ICH Mćzi Pan Hans Flaming. Pan Hen-
5:
rich Klaus. Pan Hans Szoth Rady i Vrze-
6:
dniczi Dworu Kſiązeczia Iego Mćzi Phin-
7:
landzkiego,
8:
Prziczim teſz bil IAn Konieczki
9:
Dworzanin Krolewien Ich Mczi
10:
Bily thesz na to oſobliwie wiſadzeny.
11:
Saczunkarze, Probierze. Zlotniczi,
12:
Awtarze. etc, tak s ſtroni Iego K. mczi,
13:
jako s ſtroni Kſiązaczia Iego Mczi
14:
Phinlandzkiego.


strona: 2v

1:
Spisanie Rzeczi. kto-
2:
re K. Iei Mcz Catarzi-
3:
na Polska. A Księ-
4:
zna Phinlandzka.
5:
s sobąm wziącz ra-
6:
czila, Anno Domini
7:
1562. Die octawa
8:
Menſis Octobris.


strona: 3

1:
NAPRZOD.
2:
Kleinoti, i sa-
3:
czunek icH
4:
Alspanti s Camienmj,

5:
Pierwsi Alspant zloti,
6:
spiączią Smaragdow, A ſse-
7:
ſczią par perel wielkich okrą-
8:
glich Orianſkich. A przi tim
9:
Krziz. albo pendent. spiączią
10:
smaragdow. A z jedną perlą
11:
wielką wiſzączą
12:
Saczowań na talár 6400


strona: 3v

1:
Wtori Alſpant, ze
2:
trzemi Diamentowemy
3:
tabliczamy, ze dwiema
4:
wagrubini, s ſeſczią
5:
par perel wielkich
6:
okrąglich Orianſkich,
7:
V niego zawieſseni ſ ta-
8:
bliczą wielką Diamen-
9:
tową na ſpodku, A
10:
z wagrubinem. na wierſ-
11:
chu. A ſperlą wielką
12:
pod nimy zawieſzoną
13:
Saczowań na talár 16800


strona: 4

1:
Trzeczi Alspant, w nim trzi
2:
wagſmaragdi. Dwa wagrubini,
3:
A miedzi niemi ſeſcz Roz per-
4:
lowich, wkaſdei rozi, czteri
5:
perli polowiczaſte, K nie-
6:
mu zawieſzenie triangulo-
7:
re, W nim na wierſchu Wa-
8:
grubin, Na spodku tablicza
9:
Diamentowa, i wagſmaragd,
10:
i perla wielka zawieſzona
11:
Saczowań na talár 4600


strona: 4v

1:
Czwarti Alſpant, w nim
2:
czteri tablicze Diamento-
3:
we, trzi tablicze Rubino-
4:
we, A perel mnieiſzich
5:
par ſeſcz. K niemu zawie-
6:
ſzenie, W nim na ſpodku
7:
tablicza Rubinowa, Na
8:
wierſczu tablicza Diamen-
9:
towa. Na spodku perla
10:
zawieſzona
11:
Saczowań na talár 4720


strona: 5

1:
Piąti Alspant, w nym
2:
wagrubinow czteri, wagſma-
3:
ragdow trzi, A perel par
4:
oſm. K niemu zawieſzenie,
5:
W nim poſzrzodku wagſma-
6:
ragd podlugowati. wagru-
7:
biny trzi o kolo. Na ſpodku
8:
tablicza Diamentowa, i
9:
perla zawieſzona
10:
Saczowań na Talár 3700


strona: 5v

1:
Sosti Alſpant, w nim
2:
poſrzodku tablicza Dia-
3:
mentowa, okolo dwa
4:
wagrubini, i dwa Diamen-
5:
ti Rauch rze-
6:
zane. Czteri
7:
roze, wkaſdei czteri per-
8:
ly. K niemu zawieſzenie,
9:
w ktorem w poiſrzodku
10:
wagrubin. Okolo trzi
11:
Diamenti. na trzi granie
12:
rzezane, i perla zawieſzona.
13:
Saczowań na talár 3200


strona: 6

1:
Siodmi Alſpant,
2:
w nim trzi tablicze Diamen-
3:
towe, Dwie tabliczi Ru-
4:
binowe, i czteri ſtuky po
5:
dwu perel, K niemu za-
6:
wieſenie, w nim tably-
7:
cza Rubinowa, A okolo
8:
czteri tablicze Diamen-
9:
towe, i perla zawieſzo-
10:
na
11:
SAczowań na Talár 1800


strona: 6v

1:
OSmi Alspant,
2:
w nim trzi Roze Diamen-
3:
towe, dwie Roze Rubi-
4:
nowe. A ſeſcz ſtuk po
5:
dwie perle. Zawieſze-
6:
nie K niemu, w nim Roza
7:
Diamentowa. Na wierſchu
8:
tablicza wagſmaragdo-
9:
wa. Na spodku dwie
10:
tabliczi Rubinowe. i per-
11:
la zawieſzona
12:
Saczowań na Talár 2000


strona: 7

Dziewiąti Alſpant,
1:
w nim Diament na trzi granie
2:
na kſtalt pontu rzezani, O-
3:
kolo dwa wagrubini, i dwa
4:
Diamenti Rauch rzezane. A
5:
ſtuk ſeſcz po dwie perle podlu-
6:
gowate, K niemu zawieſze-
7:
nie. w poiſrzodku Diament
8:
na trzi granie rzezani. O Ko-
9:
lo trzi Diamentowe ponti, i
10:
perla zawieſzona
11:
Saczowań na Talár 740


strona: 7v

Dziesiąti Alspant,
1:
w nim tablicza Diamento-
2:
wa weiſrzodku, O Kolo
3:
czteri wagrubini, A dwa
4:
Wagſmaragdi. A ſtuk
5:
oſm po dwie perle, Za-
6:
wieſzenie K niemu, wnim
7:
poſrzodku wagſmaragd.
8:
O Kolo trzi tablicze Dia-
9:
mentowe, i tablicza Ru-
10:
binowa, i perla zawie-
11:
ſzona
12:
Saczowań talár 3300


strona: 8

1:
Iedennaſti Alspant,
2:
w nim ſtuk ſiedm, A wka-
3:
ſdei po dwie tabliczi Dia-
4:
mentowich. A ſeſcz ſtuk,
5:
w kaſdei po dwie perlę. Za-
6:
wieſzenie Kniemu, W nim
7:
litera C wielkie s ſtuk Dia-
8:
mentowich. A nad nim Coro-
9:
na s Rubinow. i perla za-
10:
wieſzona
11:
Saczowań na talár 800


strona: 8v

1:
Dwanaſti Alſpant, w nim
2:
dzieſecz Ballas rubinow i
3:
perel oſmnaſczie miedzi nie-
4:
mi na drotach zlotich
5:
Saczowań na talár 1500
6:
Trzinaſti Alspant,
7:
w nim oſm wagrubinow. Sa-
8:
firow siedm. A okolo ka-
9:
ſdego kamienia po 4 perly
10:
na droczie. K niemu za-
11:
wieſzenie, w nim tablicza
12:
safirowa wielka, na wierz-
13:
chu Rubin ballas. A okolo
14:
piecz perel
15:
Saczowań na talar 926


strona: 9

1:
Czterinasti Alspant, albo
2:
obrecz zlota, Na niei trzi ballas
3:
Rubin. i trzi tablicze Safirowe,
4:
o kolo kaſdego kamienia pe-
5:
rel oſm na drocze
6:
Saczowań na talŕ 1000
7:
Pietnasti Alspant besz ka-
8:
mieni, iedno s feretow. S rozma-
9:
item smalczem, w nim oſmna-
10:
ſczie ſtuczek. Lanczuſky ſpiety
11:
Saczowań na zlot' czerwoń 10
12:
Ktore czinią talaŕ 15 25


strona: 9v

1:
Seſtinasti Alspant,
2:
tesz rozmaitem ſmal-
3:
czem robioni besz Ka-
4:
mieny. W nim dziewiet-
5:
naſczie ſtuk zlotich
6:
Saczowań na Czerwoń
7:
zlot' 13 1/2
8:
Ktore czinią talaŕ 21 9


strona: 10

1:
Siedmnasti Alſpant
2:
z rozmaitem ſmalczem,
3:
w nim ſtuk 6. wietſich,
4:
w kaſdei perla iedna,
5:
A mnieiſzich ſtuk 5 besz
6:
perel
7:
Szaczowań na Czerwoń
8:
zlote 33 1/2
9:
ktore czinią talaŕ 41 26
10:
A Perli saczowań na talaŕ 40


strona: 10v

1:
Zawiesenia
2:
besz Alspantow
3:
Krziz zloti Diamentowi,
4:
w nim dziesecz ſtuk Diamen-
5:
towich. A trzi perli wiſzą-
6:
czę Saczowań na talár 900
7:
Krziz zloti Diamentowi
8:
mnieiſzi s ſiedmią tablicz
9:
Diamentowich. i ſperlą wy-
10:
ſzączą
11:
Saczowań na talaŕ 1000


strona: 11

1:
Zawieſzenie na kſtalt wę-
2:
zla, w nim poſrzodku rubin
3:
ballas oſtri, o kolo niego
4:
tablicz trzi safirowich,
5:
Czwarti safir okrągli,
6:
wiſzy s perlamy. A dwa
7:
Ballas rubini, o kolo niego
8:
perlamy, i dwie perle
9:
wielkie na gorzę
10:
Saczowań na Talár 580
11:
Zawieſzenie. w nim tabli-
12:
cza s ſafirow podlugo-
13:
wata s perlą wiſzączą
14:
Saczowań na Talár 300


strona: 11v

1:
Noszenie, w nim tablicza
2:
safirowa. i perla wiſącza,
3:
Saczowań na Talár 30
4:
Krzizik. w nim poſrzodku
5:
wagſmaragd. o kolo nie-
6:
go trzi tablicze Rubinowe,
7:
pod nimy czwarta Diamen-
8:
towa, i perla wiſzącza
9:
Saczowań na Talár 300


strona: 12

1:
Zawieſzenie triangulare, Na
2:
wierſchu tablicza Diamentowa,
3:
A na przodku tablicza Ruby-
4:
nowa. A wagſmaragd. i per-
5:
la wiſzącza
6:
Saczowań na Talár 400
7:
Medaia zawieſzenie, W niey
8:
ſeſcz tabliczek Diamentowich
9:
5 Rubinow, Roziczka Rubino-
10:
wa. Pontow Diamentowich
11:
dwa, i trzeczi Diamenczik
12:
na trzi granie rzezani
13:
Saczowań na Talaŕ 400


strona: 12v

1:
MEdaia druga. Na niei G.
2:
Curcius. tabliczek Rubino-
3:
wich ſeſcz. tablicza Diamento-
4:
wa. i perel 4
5:
Saczowań na talarow 220
6:
Krzizik zloti, na nim czteri
7:
Lilie Diamentowe. i czwar-
8:
ta ſDiamenczikiem weiſrzod-
9:
ku wiſzącza
10:
Saczowań na talaŕ 250


strona: 13

1:
ZAwieſzenie, na kſtalt Coro-
2:
ni s tabliczek Diamentowich
3:
i Rubinowich, i ſperel. A
4:
na ſpodku tablicza ſmarag-
5:
dowa
6:
Saczowań na Talár 350
7:
Krzizik zloti. czienko ſmal-
8:
czem robioni, w nim weiſrzod-
9:
ku tablicza Rubinowa, i
10:
o kolo czteri tablicze Dia-
11:
mentowe
12:
Saczowań na Talár 500


strona: 13v

1:
Bramkii i Zawiczie,

2:
Bramka s perel orianſkich
3:
wzor, w poiſrzodku wagſma-
4:
ragd. Okolo niego dwa
5:
wagrubini, dwa ponti Dia-
6:
mentowe, i dwie tabliczi
7:
safirowe
8:
Saczowań na Talár 6000


strona: 14

1:
Zawiczie. Ze czterech tka-
2:
nicz perlowich. wewſith-
3:
kich czterech tkaniczach,
4:
w ſtukach zlotich. ieſt 40
5:
tabliczek Diamentowich,
6:
i 40 Rubinowich. A
7:
perel ieſt wielkich czudnich
8:
okrąglich orianſkich nie-
9:
malo
10:
Saczowań na Talár 2400


strona: 14v

1:
Armbanti albo
2:
Manille.
3:
Armbantow Albo Manill
4:
para, w ktorei parze
5:
ieſt ſiedm par tablicz
6:
Diamentowich triangu-
7:
lowich, i piecz wagrub
8:
binow. i dwanaſczie pe-
9:
rel okrąglich wielkich
10:
Saczowań na Talár 400


strona: 15

1:
Druga para Manill, w kaſdey
2:
znich po czteri pari ziarn Ru-
3:
binowich. po czteri pari pe
4:
relek
5:
Saczowań na Talár 300
6:
Trzeczia para Manill. z Rubi-
7:
ni. i. s Diamenti. i s perlami
8:
wielkiemi Orianſkiemi, skto-
9:
remi Chelmiczki K. Iei mcz.
10:
w drodze vgonil, i oddal
11:
To na saczunku niebilo
12:
Ale stoy przinamniei
13:
za Talerow 600
14:
Lanczuſki ska-
15:
mienmi.
16:
Lanczusek z rozmaitem ſmal-
17:
czem. W nim dwanaſczie
18:
Klodeczek. v Kaſdei po
19:
dwa Rubinki. j dwana-
20:
ſczie Klodeczek, v ka-
21:
ſdei po dwie perle
22:
Saczowań na Talaŕ 600


strona: 16

1:
LAnczuſek z rozmaitem
2:
smalczem, w nim piecz
3:
iabluſek, wkaſdim po
4:
dwie tabliczek Diamen-
5:
towich, i drugich piecz
6:
iabluſek, w kaſdim dwie
7:
tablicze Rubinowe, i 20
8:
ogniwek w kaſdim po 2
9:
perle
10:
Sacżowani na Talaŕ 400


strona: 16v

1:
LAnczuſek. s czarnim a bia-
2:
lem smalczem, w nim pięcz
3:
stuk. A w kaſdei po pią-
4:
czią perelek, V niego krzi-
5:
zik zawieſzoni s siedmi Dia-
6:
mentow, podnim perla po-
7:
dlugowata zawieſzona,
8:
Saczowań na Talár 1100


strona: 17

1:
Paszii s Kamien-
2:
mi.
3:
PAsz zloti z rozmaitem ſmal-
4:
czem, w nim tablicz Ballas-
5:
Rubinowich wielkich trzi,
6:
Tablicz safirowich wielkich
7:
czteri, i Rozi ſiedm. w Ka-
8:
ſdei Rozi. perla iedna wiel-
9:
ka okrągla. A okolo niey
10:
mnieiſzich ſeſcz
11:
Saczowań na Talár 1700


strona: 17v

1:
Drugi Pasz zloti z rozmai-
2:
tem ſmalczem, w nim Diamé-
3:
tow oſtrich dziewiecz, Wa-
4:
grubinow dziewiecz. Perel
5:
niemalich okrąglich oſm-
6:
naſczie par.
7:
Saczowań na Talaŕ 1560


strona: 18

1:
Bieretkii s Kamienmi
2:
Bieretek Axamitni czerwoni, na
3:
ktorem feretow triangulowich
4:
wielkich 4. W kaſdim z nich wey-
5:
ſrzodku Rauch Diament. Na wier-
6:
ſchu wagrubin ieden. Na spod-
7:
ku, po dwu tabliczi Rubinowich.
8:
Feretow okrąglich wielkich 4.
9:
w kaſdim z nich tablicza Rubi-
10:
nowa weiſrzodku, Na wierſchu
11:
pont Diamentowi. A okolo trzi
12:
tablicze Diamentowe, oſm fe-
13:
retow mnieiſzich, w kaſdim
14:
tablicza Diamentowa. i Ru-
15:
binowa. Miedzi temy Fere-


strona: 18v

1:
ti wietſemy. feretow
2:
mnieiſzich ieſt oſm w ka-
3:
ſdim perel 4. Na kſtałt
4:
feretow Roziczek 36,
5:
Mnieiſich feretow 48,
6:
na kaſdim trzi perly
7:
drobne
8:
Saczowań na Talaŕ 3000


strona: 19

1:
Bieretek Axamitni czar-
2:
ni, na kthorem fereth, na kſtalt
3:
tablicz czteri, w kaſdei tabli-
4:
czi weiſrzodku tablicza
5:
smaragdowa, A okolo
6:
dwie Rubinowe; A dwie
7:
Diamentowe. Na temze
8:
bieretku wagſmaragdow
9:
ſeſcz. Tablicz Rubinowich
10:
trzi, wagrubinow trzi.
11:
Feretkow ſeſcznaſczie,
12:
na kazdim dwie perle
13:
Orianſkie okrągle. Fe-
14:
retkow drobnich 24. Na
15:
kaſdim po 3 perelki
16:
Saczowań na Talaŕ 1600


strona: 19v

1:
Bieretek Axamitni brunat-
2:
ni. Na niem feretow wiet-
3:
ſich czteri, w kaſdim tablicza
4:
Diamentowa, i po 2. tabliczi
5:
Rubinowich, Feretow mniei-
6:
ſzich oſm, w kaſdim tablicza
7:
Rubinowa i Diamentowa,
8:
Feretow drugich Oſm, na
9:
Kſtalt roz, wkaſdim ſeſcz
10:
perel orianſkich okrą-
11:
glich, Feretow drobniei-
12:
ſzich gęſto miedzi wietſe-
13:
my ſadzenich niemalo,
14:
Na kaſdim trzi perelkij
15:
SAczowań na Talaŕ 1300


strona: 20

1:
Czapka Axamitna czarna
2:
letnia, okolo niei ieſth
3:
opaſanie zlote, w ktorim
4:
ieſt wagſafirow dziewiecz,
5:
Ballasrubinow oſm, perel
6:
okrąglich wielkich ſeſczna-
7:
ſczie
8:
SAczowań na Talaŕ 1100


strona: 20v

1:
Szobol s Ka-
2:
mienmi.
3:
Szobol czarni ze dwu poie-
4:
dinkowich zſiti. Glowa
5:
v niego, i czteri ſtopi v nog
6:
zlote, Kamienmi drogie-
7:
mi oprawione,
8:
V Ktorego wglowie
9:
wagrubinow ieſt 8
10:
Tablicz Rubinowich 8
11:
Oczii s Bellarubiń 2
12:
Na wierſchu glowi wag-
13:
smaragd podlugowaty 1


strona: 21

1:
Diamentow Rauch rzezanich 4
2:
Tablicz Diamentowich 22
3:
W Kolcze, ktore sgombi temu
4:
szobolowi wiſzą, ieſt zawleczo-
5:
ni Lanczuſek zloti, w kaſdei
6:
stopcze, i wprzedniei i wzadniey,
7:
na wierſchu ieden ieſt wagru-
8:
bin
9:
SAczowań na Talaŕ 1400


strona: 21v

1:
Lanczuſki besz
2:
kamienia
3:
Iedennaſczie Lanczu-
4:
ſkow zlotich s rozmai-
5:
tem smalczem, wazą
6:
zlotich czerwonich 405
7:
Ktore czinią Talaŕ 638 6


strona: 22

1:
Siedm Lanczuchow bes ſmal-
2:
czu, przi ktorich iednem, ieſt
3:
twarz Iego K. Mcźi. Przi dru-
4:
giem twarz Isabellae Ara-
5:
gonae. Auiaentis Regie Du-
6:
cie Miloni, Przi trzecziem
7:
twarz Ioannis Galiacci Phor-
8:
cie. Vice Comitis Mediola-
9:
ni, Magnici Anunculi Mtis
10:
Regie, wazą zlotich czer
11:
wonich 585. Ktore czi-
12:
nią Talaŕ 921 27


strona: 22v

1:
LAnczuſek z zaiączkiem per-
2:
lowem
3:
Saczowań na Talár 150
4:
LAnczuſek po brzegach per
5:
li Oriańſkie, A weiſrzodku
6:
iabluſka zlote
7:
SAczowań na Talár 1320


strona: 23

1:
LAnczuſkow zlotich piecz, z ro-
2:
zmaitemy ſmalczamy. Wazą
3:
czerwonich zlotich 142
4:
Ktore czinią Talár 223 25
5:
LAnczuſkow malich trzi
6:
s rozmaitem ſmalczem,
7:
sperlami sgronatky
8:
wazą zlotich Czerwoń 21
9:
Ktore czinią Talár 33 3


strona: 23v

1:
Manille besz
2:
Kamieni.
3:
Manill albo braczeloti
4:
iedni na Kſtalt obrączek,
5:
i obręcz. Drugie ſtabli-
6:
czą ſkladane. wſitkych
7:
par 7
8:
Wazą zlotich czerwonich
9:
137
10:
Ktore czinią Talaŕ 215 29


strona: 24

1:
Paszii zlote
2:
besz Kamienia
3:
PAszow zlotich lanczucho-
4:
wich. ſmalczi drugie, wſit-
5:
kich paſzow 5.
6:
Wazą zlotich czerwoń. 507 1/2
7:
Ktore czinią Talár 799 23


strona: 24v

1:
PAsz zloti z wezli. na xtalt
2:
snura sperlami. perli na
3:
niem taxowano na Tale-
4:
row 200. A zloto wazi
5:
zlotich czerwonich 245
6:
Czini wsitko Talár 587 2
7:
PAsz na tkaniczi zlotei,
8:
Na ktorei ieſt feretow
9:
26. wielkich zlotich,
10:
wazi zlotich czerwoń 85
11:
Ktore czinią talaŕ 133 31


strona: 25

1:
PAsz na tkaniczi zlotei s for-
2:
botky czerwonemi. Na kto-
3:
rem ieſt feretow zlotich 16
4:
WAzi Talaŕ 50


strona: 25v

1:
Bieretkii s Fe-
2:
reti besz ka-
3:
mienia
4:
Bieretek Axamitni
5:
czerwoni s fereti zlote-
6:
mi. Ktorich ieſt 24,
7:
na kſtalt rozno Kaſdei
8:
rozi perel 4
9:
Saczowań na Talár 360


strona: 26

1:
BIeretek Axamitu zielonego
2:
Na niem feretkow 39
3:
Pontalow 39
4:
SAczowań na Talár 60
5:
BIeretek czarni, na ktorim
6:
feretow zlotich niewiſzokich
7:
27. Miedzi niemi Ponta-
8:
low s smalczem rozmai-
9:
tem 45
10:
Saczowań na Talár 54


strona: 26v

1:
Bieretek czarni, na niem fe-
2:
retow na kſtalt spheri 30,
3:
s rozmaitem ſmalczem, Mie-
4:
dzi niemi Lanczuſkiem zlo-
5:
tem przepleczono. na kſtalt
6:
rozei
7:
Saczowani na Talaŕ 150
8:
Bieretek czarni Axamitni,
9:
na ktorem feretow Hi-
10:
spanſkich 36. z rozmaitem
11:
smalczem
12:
Saczowań na Talaŕ 120


strona: 27

1:
Bieretek czarni Axamitni,
2:
Na ktorim feretow zlotich
3:
Hispanſkich szerokich z ro-
4:
zmaitem ſmalczem 20.
5:
Miedzi niemi Lanczuſek sczar-
6:
nem ſmalczem w Kolka pla-
7:
ſkie dwiema rzedi
8:
Saczowań na Talár 40
9:
Bieretek Axamitu czerwo-
10:
nego. Na ktorim feretow
11:
mnieiſzich. i wietſich 100
12:
SAczowań na Talaŕ 40


strona: 27v

1:
Bieretek Axamitu brunat-
2:
nego, nieſtrzizonego. Na ktorim
3:
feretow zlotich puklowanich,
4:
Na kxtalt czaſzek 60 beſz
5:
smalczu
6:
Saczowań na Talaŕ 70
7:
Bieretek brunatnego Axami-
8:
tu gladkiego. Na ktorim fe-
9:
retow wietſich zrozmaitem
10:
smalczem 12, Mnieiſzich
11:
36. Ieſcze mnieiſich s bialem
12:
smalczem 48
13:
SAczowań na Talaŕ 50


strona: 28

1:
Bieretek Axamitu bialego,
2:
Na ktorim feretow okrąglich
3:
s czerwonim ſmalczem 38.
4:
Kraniecz i opaſanie o kolo
5:
bieretka z lanczuſka zlotego.
6:
SAczowań na Talaŕ 60
7:
BIeretek Axamitni czarni,
8:
Na ktorim feretow zlotich
9:
besz ſmalczu 42.
10:
SAczowań na Talaŕ 50


strona: 28v

1:
BIeretek Axamitni czarni.
2:
Na ktorim feretow 36
3:
Miedzi niemi pontalow 56
4:
SAczowań na Talaŕ 80
5:
Bieretek Awtowani perlami
6:
ze zlotem. wazi zlotich czer-
7:
wonich 100
8:
Ktore czinią Talaŕ 156 19


strona: 29

1:
Kitlikii s Fereti
2:
Kitlik Axamitni czarni,
3:
Lanczuſkiemi zlotemy
4:
miaſto bramu awtowany.
5:
Na niem feretow Hiſpan-
6:
skich 53.
7:
Szacowań na Talaŕ 270


strona: 29v

1:
KItlik drugi Axamitni
2:
czarni, na niem feretow
3:
okrąglich plaſkich niema-
4:
lich s czerwonem a bialem
5:
smalczem 19
6:
SAczowań na Talaŕ 70


strona: 30

1:
OPisanie Perel.
2:
LAnczuſzek sperel Orianſkich
3:
okrąglich wielkich
4:
SAczowań na Talár 1000
5:
Alspant s perel Orianſkich
6:
okrąglich
7:
SAczowań na Talaŕ 985


strona: 30v

1:
PErly na szaczie spodniey
2:
Axamitnei czerwonei
3:
Szaczowań na Talaŕ 2100
4:
PErly na szaczie spodniei
5:
Teleti Czerwonei ze
6:
zlotem w koſtki
7:
Szaczowań na Talaŕ 1348
8:
Perli na Hazuczie Axa-
9:
mitnei nie podszitei czer-
10:
wonei
11:
SAczowań na Talaŕ 1130


strona: 31

1:
Perly na Hazuczie Axamit-
2:
nei czerwonei, sobolmi pod-
3:
ſzitei
4:
SAczowań na Talár 770


strona: 31v

1:
Bramkii perlowe
2:
besz Kamieni
3:
Pierwsa bramka sperel Ori-
4:
anſkich w lŕe S. wzor
5:
Saczowań na Talár 405
6:
DRvga bramka sperel Ori-
7:
anſkich okrąglich niemala,
8:
Na ktorei perel ieſt rzedow
9:
13. Kaſdi rząd ieſt na trzi
10:
granie, w kaſdim rzędzie
11:
ieſt 21 perla. A miedzi
12:
temi rzędi ieſt feretow zlo-
13:
tich sczarnem smalcze 27.
14:
SAczowań na Talaŕ 1909


strona: 32

1:
Piecz bramek perlowich, s ro-
2:
zmaitich perel,
3:
Saczowań na Talaŕ 235
4:
OSMa bramka sperel wiel-
5:
kich Orianſkich
6:
Szaczowań na Talaŕ 220
7:
Dziewiąta bramka, Na kto-
8:
rei ieſt wzor s perel Orian-
9:
ſkich, na kſtath drzewka, A
10:
miedzi nimy ieſt perel wiel-
11:
kich Orianſkich 43
12:
Szaczowań na Talaŕ 166


strona: 32v

1:
Dziesiąta bramka, w ktorey
2:
są perly Orianſkie niemale,
3:
na Axamiczie czarnem ſza
4:
dzone. A miedzi niemi ſzą
5:
feretky zlote male, lanczu-
6:
ſkiem drobnim zlotem prze-
7:
pleczone,
8:
SAczowań na Talaŕ 80
9:
Iedennaſta bramka, na kto-
10:
rey ſzą perly ſadzane, na
11:
kſtalt Roz
12:
SAczowań na Talár 25


strona: 33

1:
Czepcze Perlowe
2:
Pierwszi czepiecz. sperel wiel-
3:
kich
4:
SAczowań na Talár 335
5:
Drugi czepiecz zloti, na kto-
6:
rim ſzą Roze perlowe, A
7:
w poiſrzodku miedzi niemy
8:
feretky zlote male
9:
Saczowań na Talaŕ 130
10:
Trzeczi czepiecz zloti wegierſ-
11:
ki, albo czub perlowi
12:
Saczowań na Talár 200


strona: 33v

1:
Czwarti czepiecz wegierſki,
2:
perlowi albo czub
3:
Saczowań na Talaŕ 160
4:
Piąti czepiecz s ferethky
5:
srebrnemy
6:
SAczowań na Talaŕ 100
7:
Sosti czepiecz sfereth-
8:
ki zlotemi s ſmalczem
9:
SAczowań na Talaŕ 96


strona: 34

1:
Siodmi czepiecz sczar-
2:
nem Iadwabiem s ferethky
3:
srebrnemy
4:
SAczowań na Talaŕ 60
5:
OSMI czepiecz sperlami.
6:
Saczowań na Talaŕ 74
7:
Dziewiąti czepiecz sczar-
8:
nem Iadwabiem sperel
9:
Orianſkich
10:
SAczowań na Talaŕ 282


strona: 34v

1:
Bramka ku temusz czepczo-
2:
wi, na Axamiczie czarnem
3:
w Orli perlowe,
4:
Saczowań na Talar 200
5:
Dziesiąti czepiecz zloti
6:
sperlamy
7:
Saczowań na Talár 260
8:
Iedennaſti czepiecz, na
9:
zlotei Tawcze, ze zlota i
10:
sperel Orianſkich vczinioni,
11:
A przitim dwie bramczie
12:
Ktemus czepczowi nalezącze
13:
tesz sperel a ze zlota
14:
SAczowań na Talár 110


strona: 35

1:
Dwunaſti czepiecz, ze dwie-
2:
ma bramkoma na ławcze zlo-
3:
tey, ze zlota, a ſperel vczinioni
4:
Saczowań na Talaŕ 150
5:
Trzinaſti czepiecz ze dwiema
6:
bramkoma na ławcze
7:
ze zlota, a ſperel vczinioni
8:
SAczowań na Talaŕ 40


strona: 35v

1:
Gurgielle albo
2:
kosulki perlowe
3:
Pierwsa Kosulka ze zlo-
4:
tem, a sczarnim jadwabiem
5:
perlamy sadzona
6:
Saczowań na Talar 200
7:
Druga Koſulka na zloczie
8:
perlamy wielkiemi i ma-
9:
lemy sadzona
10:
SAczowań na Talaŕ 250


strona: 36

1:
TRzeczia Koſulka na ploth-
2:
nie bialem, a sperel ze zlotem
3:
vcziniona
4:
Saczowań na Talaŕ 162
5:
Czwarta Koſulka na ploth-
6:
nie bialem, sperel a ze zlo-
7:
tem vcziniona
8:
Saczowań na Talaŕ 150


strona: 36v

1:
Piąta Kosulka, ze zlota
2:
tkana, perlami Orianſkie-
3:
mi ſzadzona
4:
Saczowań na Talaŕ 80
5:
Soſta Koſulka, na bialem
6:
plotnie tkana. perlamy
7:
Orianſkiemi sadzona
8:
SAczowań na Talaŕ 120


strona: 37

1:
Siodma Kosulka, na kto-
2:
rey ſzą Roze perlowe
3:
Saczowań na Talaŕ 110
4:
OSMA Kosulka, v kto-
5:
rey Kolnierz, i przedni-
6:
cze perlowe
7:
SAczowań na Talár 60


strona: 37v

1:
Dziewiąta Koſulka,
2:
ze zlotem a s perlami
3:
SAczowań na Talaŕ 30
4:
Kitlik zwierſchni ſdrotowego
5:
zlota
6:
Saczowań na Talaŕ 100
7:
Wiencze perlowe trzj
8:
Saczowań na Talar 337


strona: 38

1:
Zaprawky do wloſzow zlo-
2:
te sperlamy niemalemy
3:
Saczowań na Talaŕ 354
4:
Pasz zloti tkani
5:
Saczowań na Talaŕ 40
6:
TReperelle do pieſczi
7:
ze zlotem a sperlamy,
8:
Ktorich ieſt par 13
9:
Saczowań na Talár 70


strona: 38v

1:
Dwa Paszii srebrne tka-
2:
ne
3:
Saczowań na Talarow 50


strona: 39

1:
Fereti na sza-
2:
tach, i saczunek. ich
3:
Feretow 70. Na szaczie
4:
Teleti czieliſtei, albo czerwo-
5:
nei wzorziſtei
6:
Saczowań na Talaŕ 120
7:
Feretow Franczuſkich 108
8:
Miedzi niemi pontalow okrąglich
9:
podlugowatich ieſt
10:
106. na saczie Teleti bru-
11:
natnei wzorziſtei
12:
Saczowań na Talaŕ 328


strona: 39v

1:
Feretow Hispanſkich
2:
49. na saczie Teleti czar-
3:
nei ze zlotem niewzorzi-
4:
ſtei
5:
Saczowań na Talaŕ 262
6:
Feretow 128. Na
7:
saczie Teleti bialei glad-
8:
kiei że ſrebrem
9:
Saczowań na Talaŕ 328


strona: 40

1:
Feretow okrąglich na kſztalt
2:
spheri 66. Na szaczie
3:
ſrebroglowu bialego
4:
Saczowań na Talar 315
5:
Feretow zlotich 72,
6:
i drugich pontalow po-
7:
dlugowatich par 146
8:
Na saczie Axamitu CAr-
9:
meHzinu Czerwonego
10:
Saczowań na Talár 450


strona: 40v

1:
Feretow Hispanſkich 74.
2:
na saczie Axamitu czarnego
3:
ze zlotem
4:
Saczowań na Talaŕ 316
5:
FEretow 280. Na rekawiech
6:
szati Axamitnei brunatnei
7:
Saczowań na Talaŕ 147
8:
FEretow zlotich 218. Na
9:
rekawiech szati Axamit-
10:
nei czarnei, w Carpiową
11:
Luſkę Saczowań na Talaŕ 312


strona: 41

1:
Fereti zlote. Na rekawiech
2:
szati Axamitnei czarney, wKoſt-
3:
ke kliniaſtą. albo triangulową,
4:
ktorich ieſt 184
5:
Saczowań na Talaŕ 285
6:
Feretow triangulowich,
7:
i pontalowich. okrąglich
8:
194. Na szaczie Axamitney
9:
czarney w wiſzoką Koſtkę.
10:
Saczowań na Talaŕ 203


strona: 41v

1:
Feretow na kſztalt trąbek
2:
198. na szaczie Axamitnei
3:
czarnei. po Hispanſką vczi-
4:
nionei zbufikiem
5:
Saczowań na Talaŕ 160
6:
Feretow 76. Na szaczie
7:
Atlaſowei bialey.
8:
Saczowań na Talaŕ 126
9:
Wynosi w kelynotach Taleruw bitych in
10:
Specie 107136


strona: 45

1:
SPisanie srebra.
2:
i tegos waga na
3:
Gwicht Cracowski.
4:
To wiedziecz potrzeba
5:
Isz ſrebro, Ktore ieſt wsitko
6:
pozlocziſte, Saczowań kaſdą
7:
Grziwne na Gwicht Cracſſki
8:
po talaŕ 12 1/2
9:
Srebro mieſczi pozlocziſte
10:
Saczowań kaſdą Grziwne
11:
teize wagi po talaŕ 10 1/2


strona: 45v

1:
Srebro nicz niezlocziſte, iedno
2:
biale, Saczowań kaſdą Grziwne
3:
teize wagi po talaŕ 8.


strona: 46

1:
NAPRZOD
2:
kubkii pozlocziſte
3:
K. Iei Mczi
4:
Kubkow Pozlocziſtich wietſich
5:
spokriwkamy. Norimberſkiey
6:
robothi ieſt 12. z Herbi Iego
7:
K. Mczi ... wazi ...


strona: 47

1:
Kubkow pozlocziſtich
2:
mnieiſzich. takieize
3:
roboti. ieſt 12


strona: 48

1:
Kubkii Rozmaite
2:
K Iei Mczi
3:
Pierwsi Kubek Norimber-
4:
ſkiei roboti
5:
wazi ...
6:
takowis


strona: 48v

1:
takowiſz wazi ...
2:
11 Wegerſkiei robothi ...
3:
12 takowisz ...
4:
13 Wegerſkiei roboti
5:
szwierſchim, albo spo-
6:
kriwką, s bialemi kwia-
7:
thi wazi ...


strona: 49

1:
TAKOwis WAzi ...


strona: 49v

1:
23 Dwoiſti sfigurami
2:
i stwarzami ...
3:
24 takowis ale mnieiſsi ...
4:
26 takowis ſwierſchem
5:
albo spokriwką ...
6:
27 takowis stwa-
7:
rzami ...
8:
Flaſky dwie pozlo-
9:
cziſte ...


strona: 50

1:
Kubkii K. Iei Mczi
2:
iusz w drodze przi
3:
K. Iego Mćzi daro-
4:
wane
5:
NA Pierwsem Noczle-
6:
gu w WErkach.
7:
Od Kſziedza Biſkupa Wil-
8:
nenſkiego. Kubek dwoiſti
9:
wsiſtek pozlocziſti, daro-
10:
wanj


strona: 50v

1:
NA Rzeszi na Sniada-
2:
niu.
3:
Od Kſiążeczia Iego Mczi Pru-
4:
ſkiego darowane kubki dwa,


strona: 51

1:
Srebro Stolowe
2:
K. Iei Mczi.
3:
Flasa ſrebrna mieſczi zlo
4:
cziſta
5:
wanienka do talerzow mie-
6:
sczi zlocziſta
7:
Misz wielkich dzieſiecz
8:
niezlocziſtich
9:
Pulmiſkow seſcz niezlocziſtich
10:
WAzi ...


strona: 51v

1:
Pulmiſkow mnieiſzich ſeſcz
2:
niezlocziſtich
3:
Pulmiſkow ieſcze mnieiſzich
4:
Prziſtawek ſeſcz niezlocziſt,
5:
Talerzow pozlocziſtich. 5.
6:
Talerzow srebrnich bialich
7:
z Herbi Krolewſkiemi pozlo-
8:
cziſtemi. 24.
9:
Lizek ſrebrnich bialich 25
10:
Liski pozlocziſte. 2.
11:
Widelky tesz pozlocziſte


strona: 52

1:
Widelky wietſe
2:
Flaſza na czteri granie pulgarn-
3:
czowa
4:
Miednicza mieſczi zlocziſta
5:
Nalewka mieſczi zlocziſta
6:
Dwie konwie ſrebrne iedna-
7:
kie
8:
Solniczka mieſczi zlocziſta
9:
Liska iedna zlota. i widelki
10:
zlote wazą Wegerſkich
11:
zlotich 36 1/2
12:
Ktore czinią Talaŕ
13:
57/17/0


strona: 52v

1:
Srebro Comorne,
2:
Miednicza biała ſrebrna
3:
Nalewka biała
4:
Kałamarz mieſczi zlocziſti
5:
Sik albo koczielek ſrebrni
6:
biali
7:
Czaſka iedna pozlocziſta
8:
Kubek mali spokriwką
9:
Kubek biali spokriwką
10:
Lichtarze ſrebrne biale
11:
na czteri granie 2


strona: 53

1:
Wiercziadło srebrne mieſczi
2:
zlocziſte
3:
Koniewka ſrebrna biala
4:
Lichtarz ſrebrni biali okrą-
5:
gli


strona: 53v

1:
Srebro lazebne
2:
Miednicz srebrnich bialich
3:
glebokich dwie
4:
Bukal ſrebrni biali


strona: 54

1:
Srebro Kosczielne
2:
Kielich i patina oboie zlo-
3:
cziſte WAzi ...
4:
Ampuli pozlocziſte
5:
Pacifical pozlocziſti
6:
koczielek ſrebrni do ſwię-
7:
czonei wodj
8:
Dzwonek mieſczi zlocziſti
9:
WAzj ...


strona: 54v

1:
Rekoieſcz srebrna do Kropidla
2:
mieſczi zlocziſta
3:
Sloiek ſrebrni na oplatky
4:
mieſczi zlocziſti
5:
Lichtarze dwa ſrebrne
6:
Kſzięgi albo Msal. Axami-
7:
tem czerwonem powleczoni,
8:
ſrebrem zlocziſtem na rogach
9:
i weiſrzodku okowani, i
10:
clauſuri ſrebrne zlocziſte


strona: 59

1:
SPisanie szat Kro-
2:
lewni Iei Mczi Cata-
3:
rzini Polskiei. A
4:
Ksziezni PHinlandz-
5:
kiej oto


strona: 59v

1:
Szatii Spodnie
2:
Krolewni Iei Mczi
3:
NAPRZOD.
4:
Zlotoglowowe
5:
Szata Altambaſu zlotoglowu,
6:
s czerwonim Axamitem Opadla,
7:
s kwiati ſcziołkowatemi ſrebr-
8:
nemi, Rekawi z bufikiem.


strona: 60

1:
Szata z zlotoglowu Altambaſu,
2:
s brunatnem Axamitem. V niei
3:
rekawi dwoie
4:
Szata z zlotoglowu gladkiego
5:
wzorziſtego. sbrunatnem Iadwabiem. po niemieczku
6:
vcziniona
7:
Szata s zlotoglowu gladkiego,
8:
z zoltem Iadwabiem. Opadla,
9:
Rekawi ſzerokie, wielkiem
10:
rzezaniem. po niemieczku
11:
vcziniona,


strona: 60v

1:
Szata Opadla z zlotoglowu glad-
2:
kiego, ſbrunatnem Iadwabiem.
3:
Rekawi rzezane z zlotich niczi
4:
s paiączki wiązanemy


strona: 61

1:
Teletowe
2:
Szata Teleti czieliſtei albo
3:
czerwonei wzorziſtei w koſt-
4:
ki z iednem bramem ſzero-
5:
kiem perlowem okolo dolu,
6:
Na kſztalcze, i na rekawiech
7:
takowiſz bram perlowi, To
8:
ieſt. na kaſdim rekawie, trzi
9:
brami ſzerokie perlowe po-
10:
dluz, Miedzi niemy Feretow
11:
Franczuſkich okrąglich ieſt 70 x
12:
Do tei ſzati ieſt wor plotna
13:
czienkiego.


strona: 61v

1:
Szata opadla. Teleti brunatnei
2:
wzorziſtei, V niei rekawow dwie
3:
parze, Iedni besz feretow nierze-
4:
zane, Drugie s fereti rzezane
5:
w Roze. Na ktorich ieſt sbia-
6:
lem a brunatnem ſmalczem
7:
Franczuſkich feretow 108
8:
Miedzi niemy Pontalow
9:
okrąglich podlugowatich
10:
ieſt 106


strona: 62

1:
Szata opadla. Teleti czarnei
2:
ze zlotem niewzorziſta, Do niei
3:
rekawi s fereti Hispanſkiemy
4:
ktorich ieſt 49
5:
A miedzi fereti rzezanie geſte,
6:
Szata. Teleti bialei gladka, ze
7:
ſrebrem, Do niei rekawi w Roze
8:
rzezane, Na nich ieſt feretkow
9:
okrąglich s brunatnem a z zielo-
10:
nem ſmalczem, triangulow
11:
sbrunatnem, bialem, czerwonem,
12:
zielonem, smalczem 128


strona: 62v

1:
Szata s srebroglowu bialego
2:
Axamitem czarnem wzorziſto
3:
rzezanem powlieczona, Reka-
4:
wi z rzezanim drobnim. Na
5:
ktorich ieſt feretow okrąglich
6:
Na kſztalt spheri 66
7:
Szata Opadla s ſrebroglowu
8:
bialego ſcziotkowatego wzo-
9:
rziſtego. po niemieczku vcziniona


strona: 63

1:
Szata. Teleti czieliſtei glad-
2:
ka, niewzorziſta, s ktorey
3:
bramy perlowe sprotho,
4:
i ferethi. Rekawi przi niey
5:
rzezane beſz feretow


strona: 63v

1:
Tabinowe
2:
Szata opadla. Tabinu bru-
3:
natnego, ze zlotem wzorzi-
4:
ſtego. Na niei dzieſiecz
5:
bramow s tkanicz brunat-
6:
nich zlotich. s ſcziotkowanim
7:
srebrnem. Kſztalt, i re-
8:
kawy. takiemiſz tkaniczami
9:
wſdluz bramowane


strona: 64

1:
Szata Opadla. Tabinu czerwo-
2:
nego ze zlotem, tkaniczami zlo-
3:
temi s blekitnem Iadwabiem,
4:
wſdluz po faldziech bramo-
5:
wana
6:
SZata Opadla. Tabinu czar-
7:
nego. ze zlotemy bramy, trzemy
8:
Altambaſzowemy zlotoglo-
9:
wemy


strona: 64v

1:
Axamitne
2:
SzAta opadla. Axamitu Carmezi-
3:
nu czerwonego, ze trzemi bramy
4:
perlowemy v dolu, Kolo kaſdego
5:
bramu. forbothky zlote z abſla-
6:
giem po brzegach. Kſztalt tey
7:
szati. temze bramem bramowani,
8:
Na rekawiech. po trzi brami ta-
9:
koweſz podluz. A miedzi bra-
10:
mi feretow okrąglich Fran-
11:
czuſkich. sbialem a brunathnem
12:
smalczem ieſt 72. Ponta-
13:
low podlugowatich w kloczki
14:
stakiemze ſmalczem ieſt par 146
15:
Do tei ſzati ieſt wor plotna czienkiego,


strona: 65

1:
Szata Opadla, Axamitu
2:
czarnego ze zlotem wzorziſtego,
3:
w koſtke drobną. Rekawy
4:
rzezane. na ktorich ieſt feretow
5:
Hiſpanſkich 74
6:
Szata opadla. Axamitu
7:
brunatnego nieſtrzizonego. Re-
8:
kawi rzezane. Na ktorich
9:
ieſt feretow puklowanich,
10:
na kſztalt czaſzek beſz ſmal-
11:
czu 280


strona: 65v

1:
Szata Opadla, czarnego Axami-
2:
tu nieſtrzizonego, wzorziſta w Car-
3:
piową luſkę. V niei rekawi z rze-
4:
zaniem drobnim. Na ktorich ieſt
5:
feretow bialem a ſczarnem ſmal-
6:
czem 218
7:
Szata Opadla. Axamitu czar-
8:
nego wzorziſtego, w koſtke kli-
9:
niaſtą albo triangulową. Reka-
10:
wi z fereti okrąglemy beſz ſmal-
11:
czu, ktorich ieſt 184


strona: 66

1:
Szata Opadla. Axamitu
2:
czarnego, w wiſzoką koſtkę
3:
V niei rekawi drobnem rzeza-
4:
niem. Na niei feretow trian-
5:
gulow. sczarnem ſmalczem
6:
ieſt 104
7:
Miedzi temi trianguli. fere-
8:
tow okrąglich puklowanich, 90
9:
Szata Podgardlo. Axamitu
10:
czarnego. po Hispanſku vczinio-
11:
na z bufikiem. Na niei na xtal-
12:
cze. i na rękawiech, ieſt fere-
13:
tow na kſztalt trąbek 198


strona: 66v

1:
SZAta opadla. Axamitu ſza-
2:
rego ze zlotem, w drobną
3:
koſtke besz feretow
4:
Szata. Axamitu brunatnego
5:
gladkiego. bram ieden zlo-
6:
tem awtowani v dolu. I re-
7:
kawi takimze bramem aw-
8:
thowane,


strona: 67

1:
Szata Axamitu czerwonego
2:
gladkiego, Bram ieden v do-
3:
lu zlotoglowowi, Axamitem
4:
czerwonem w kwiati rzeza-
5:
nem powleczoni
6:
SZAta Podgardlo, Axa-
7:
mitu Carmezinu czerwonego,
8:
Rekawi z bufikiem po Hi-
9:
spanſku. s ktorei feretkj
10:
sproto,


strona: 67v

1:
Szata Opadla, Axamitu ſza-
2:
rego wzorziſtego. w krzizową
3:
koſtkę. na kſztalt bierek,
4:
Rekawi drobno rzezane beſz feretow
5:
Szata Opadla, Axamitu
6:
czarnego wzorziſtego, wiel-
7:
kiem wzorem, Rekawy
8:
beſz ferethow


strona: 68

1:
Szata Opadla. Axamitu
2:
czarnego nieſtrzizonego, Re-
3:
kawy drobno rzezane beſz
4:
feretow
5:
Szata Opadla nowa. Axa-
6:
mitu czarnego gladkiego,
7:
Rekawy drobno rzezane beſz
8:
feretow,


strona: 68v

1:
Szata opadla Axamitu czar-
2:
nego nienowa. V niei reka-
3:
wow dwie parze,
4:
Szata Podgardlo. Axami-
5:
tu czarnego gladkiego. Reka-
6:
wi drobno rzezane besz fere-
7:
tow,


strona: 69v

1:
Atlaszowe
2:
Szata Atlaſowa biala. Na
3:
niei czteri brami v dolu,
4:
s tkanicz drotowego zlota,
5:
ze srebrem, Kſztalt, i
6:
rekawi, temze bramem
7:
bramowane. Feretow
8:
na nich ſczerwonem ſmal-
9:
czem iest 76


strona: 70

1:
SzAta Atlaſowa brunat-
2:
na po faldziech wſdluz
3:
tkaniczami zlota droto-
4:
wego bramowana,
5:
Szata Allaſowa dzika
6:
Opadla, s ſiedmią bramow
7:
zlotoglowu ſcziotkowatego
8:
ze ſrebrem, sbrzegow ka-
9:
ſdego bramu. Atlasz brunat-
10:
ni ſziekani wipuſczano


strona: 70v

1:
Szata Opadla, Atlaſowa dzi-
2:
ka. sdziewiączią bramow
3:
Axamitnich. sbrzegow kaſdego
4:
bramu, Kitaike szarą wipu-
5:
ſczano
6:
Szata Podgardlo Atlaſo-
7:
wa czarna. z oſmiu bramow
8:
Axamitnich czarnich drobno
9:
ſziekanich, Rekawi w Cratę
10:
bramowane


strona: 71

1:
Szata Podgardlo Atlaſo-
2:
wa czarna, kſztalt. i rekawi
3:
Axamitem bramowane, ſobolmy
4:
podszite ſbobrem


strona: 72

1:
Adamaskowe,
2:
Szata Opadla. Adamaſko-
3:
wa zielona. Na niei bram
4:
zlotoglowowi. sczerwonem
5:
Iadwabiem ſzeroki v dolu,
6:
Axamitem zielonem wzo-
7:
rziſto rzezanem pokrithj
8:
Snurkowanie zlote na bra-
9:
mie z zielonem Jadwabiem.
10:
Kſztalt i rekawi wſdluz, ta-
11:
kiemze bramem bramowane.


strona: 72v

1:
SzAta Opadla Adamaſkowa
2:
ſzara ſ szeſcziu bramow Axamit-
3:
nich. Na brzegu kaſdego bramu,
4:
ieſt ſnurkowanie dwoiſte ſrebrne.
5:
Rekawi, w krate dwoiſtą bramo-
6:
wane takiemże ſnurkowanim
7:
SzAta Opadla Adamaſkowa
8:
czarna. s dziewiącziu bramow
9:
Axamitnich. s brzegow kaſde go
10:
bramu, Kitaike czarną wy-
11:
puſczano. Rekawi wſdluz czter-
12:
mi brami bramowane.


strona: 73

1:
SzAta Podgardlo Adama-
2:
ſkowa ſzara. S piącziu bra-
3:
mow Axamitu preziſtego
4:
drobno ſiekanego, Rekawy
5:
cztermi bramy takiemiſz
6:
wſdluz bramowane


strona: 74

1:
Szukienkii spodnie
2:
albo szorcze. futra-
3:
my podszite
4:
SPodniczka Atlaſu czieliſtego,
5:
sobolmy podszite
6:
SPodniczka. Dubletu, albo
7:
Atlaſu czarnego wzorziſtego,
8:
sobolmy podszita


strona: 74v

1:
SPodniczka Dubletu. albo
2:
Atlaſu czerwonego wzorziſtego,
3:
Gardli kuniemy podszita
4:
SPodniczka Kitaiczana
5:
czerwona, brzuſkamy popie-
6:
liczamy podszita
7:
SPodniczka Atlaſowa czar-
8:
na. grzbiety popieliczamy
9:
podszita


strona: 75

1:
Szukienki Spodnie
2:
Letnie.
3:
Svkienka spodnia. Axamitu
4:
czerwonego pręziſtego ze zlo-
5:
tem. Kitaiką czerwoną podſita
6:
Svkienka spodnia Dubletu czer-
7:
wonego snurkowanego, plotnem
8:
czieliſtem podszita.


strona: 76

1:
Szatii Zwierzchnie
2:
Krolewni Iei Mczi. fu-
3:
tramy podszite.
4:
NAPRZOD
5:
Zlotoglowowe,
6:
HAzuka. zlotoglowu Atlam-
7:
baſu. sczerwonim Axamitem.
8:
Na niei kwiati scziotkowate
9:
ze ſrebrem, sobolmy podszita


strona: 76v

1:
Hazuka z zlotoglowu. Altam-
2:
baſzu, sczarnem Axamitem
3:
nieſcziotkowata, ſobolmy
4:
podszita


strona: 77

1:
Teletowe.
2:
HAzuka. Teleti bialei gladkiei
3:
ze ſrebrem wzorziſtei. sobolmy
4:
podszita
5:
HAzuka. Teleti czarnei ze zlo-
6:
tem nie wzorziſtey. brzucha-
7:
my riſziemy podszita


strona: 78

1:
Axamitne.
2:
HAzuka. Axamitu Carmezi-
3:
nu czerwonego, okolo dolu, na
4:
rekawiech. i v pieſczi. i okolo
5:
wipuſtow ieſt bram ſzeroky
6:
perlowi. A skaſdego brzegu
7:
thego bramu forbotek zloti
8:
z Abſlagiem zlotem wipuſcza-
9:
ni, sobolmy podszita


strona: 78v

1:
HAzuka. Axamitu czarnego
2:
nieſtrzizonego, sobolmy pod-
3:
szita


strona: 79

1:
Atlaszowe
2:
Hazuka Atlaſu czarnego,
3:
Na niey okolo dolu, i na
4:
rekawiech, v pieſczi, i okolo
5:
wipuſtow, ieſt bram ſze-
6:
roki srebroglowowi biali,
7:
Axamitem wzorziſto rze-
8:
zanem powleczoni, noſka-
9:
my riſziemy podszita


strona: 79v

1:
HAzuka Atlaſu albo Dubletu
2:
czarnego ſnurkowanego ſobolmy
3:
podszita
4:
Giermak Atlaſu cziemnodzikiego
5:
s ſtroką zlotą ze ſrebrem, so-
6:
bolmy podsziti zbobrem
7:
Giermak Atlaſu ſzarego
8:
s ſtroką Iadwabną ſzarą
9:
szobolmy podsiti zbobrem


strona: 80

1:
Giermak Atlaſu czarnego s ſtro-
2:
ką Iadwabną czarną. grzbieti
3:
popieliczemy podsiti zbobrem
4:
Pvlgermacze albo Carwatka
5:
Atlaſu czarnego. Axamitem
6:
czarnem wkolo bramowana,
7:
popieliczamy podszita


strona: 80v

1:
Adamaſkowe
2:
HAzuka Adamaſku dzikiego,
3:
ſtarem wzorem, sobolmi pod-
4:
szita.
5:
Giermak Adamaſku czer-
6:
wonego, starem wzorem s
7:
ſtroką ze ſrebrem, a ze zlo-
8:
tim. sobolmi podsiti sbobrem


strona: 81

1:
Giermak Adamaſkowi czarni,
2:
nowem wzorem, okolo niego
3:
stroka Iadwabna czarna,
4:
sobolmy ſbobrem podszitj.


strona: 81v

1:
Sukienne
2:
Giermak sukna ſzarego wloſkiego,
3:
s stroką Iadwabną ſzarą ſzo-
4:
bolmy podsiti sbobrem
5:
Pvlgermacze ſzukna ſzarego
6:
spetliczamy. i s ſtroką ſzaremy
7:
Iadwabnemy. s piącziu par Aw-
8:
tek ſrebrnich. grzbieti riſziemy
9:
podsziti
10:
V tich wsitkich Giermakow
11:
wiszei wipiszanich, i v Hazuki
12:
dzikiey Adamaſkowey. ieſt
13:
po parze Awtek ſrebrnich


strona: 83

1:
Szatii zwierzchnie
2:
Letnie. K. Iei Mczi
3:
NAPRZOD.
4:
Zlotoglowowe
5:
HAzuka z zlotoglowu Altam-
6:
baszu. s czerwonem Axamitem,
7:
na niey kwiati scziotkowa
8:
te ze ſrebrem. Wilogi teleti
9:
czerwonei niewzorziſtei ze
10:
zlotem. Kitaiką czerwoną
11:
podszita


strona: 83v

1:
Hazuka Altambaſu zlotoglo-
2:
wu. ſczarnem Axamitem. Ki-
3:
taiką czarną podszita
4:
Hazuka z zlotoglowu glad-
5:
kiego wzorziſtego, s czarnem
6:
Iadwabiem. Wilogi teleti
7:
czarney gladkiei, niewzo-
8:
rziſtei ze zlotem. Kitaiką
9:
czarną podszita


strona: 84

1:
Teletowe
2:
HAzuka s ſrebroglowu bia-
3:
lego ſcziotkowatego. Wilogy
4:
Teleti bialei wzorziſtey. nie-
5:
ſcziotkowatey, kitaiką
6:
bialą podszita


strona: 84v

1:
Tabinowe
2:
HAzuka Tabinu czarnego
3:
wzorziſtego ze zlotem. Wilogi
4:
z zlotoglowu ſczarnem Iad-
5:
wabiem. Kitaiką czarną
6:
podszita


strona: 85

1:
Axamitne
2:
HAzuka Axamitu CArmezinu
3:
Czerwonego ze trzemy bramy
4:
ſzerokiemy perlowemy. zzlotoglowem
5:
zoltem. zſnurko-
6:
waniem zlotem awtowanimj,
7:
Na wilogach. na rekawiech.
8:
v pieſczi, i okolo wipuſtow
9:
takowiſz bram awtowany.
10:
Kitaiką czerwoną podſita


strona: 85v

1:
HAzuka Axamitu z wierſchu
2:
czarnego, wewnątrz na ksztalth.
3:
Riszich nerek pſtro koſmatego,
4:
Wilogi tegoſz Axamitu pſtrego
5:
HAzuka Axamitna brunatna,
6:
bram okolo zlotem awtowa-
7:
ni. Kitaiką brunatną pod-
8:
szita


strona: 86

1:
HAzuka Axamitna czerwo-
2:
na. we trzi bramy paſomanem
3:
zlotem bramowana. Kitaiką
4:
czerwoną podszita


strona: 86v

1:
Atlaszowe
2:
HAzuka Altaſu czarnego. Na
3:
niey v dolu. na wilogach na
4:
rekawiech. v pieſczi. i o kolo
5:
wipuſtow. bram ſzeroky ſrebro-
6:
glowowi biali, Axamitem czar-
7:
nem wzorziſto rzezanem po-
8:
wleczoni


strona: 87

1:
Kozusky K. Iei Mczi.
2:
Kozuch szoboli z bobrem
3:
Kozuch kvni zbobrem
4:
Kozuch Gronoſtaiowy
5:
Kozuch Riſzy ſlimowy sbobrem
6:
od Paha Oſtaffia
7:
Kozuch z Grzbietow popieliczich
8:
zbobrem
9:
Soboli ſzorek


strona: 87v

1:
Kitlik
2:
Kitlik Axamitni czarni. z rę-
3:
kawi i z zaloſką. ſobolmy
4:
z bobrem poszitj


strona: 88

1:
Plascze K. Iei Mczi
2:
dla niepogodi
3:
Plascz SArlatni czerwoni. Axa-
4:
mitem czerwonem wſzedi w ko-
5:
le bramowani, przodky kitai-
6:
ką czerwoną podszite
7:
Plascz ſukna wloskiego ſzarego,
8:
Axamitem czarnem wſzedi w
9:
kolo bramowani. Przodky kitay-
10:
ką szarą podszite


strona: 88v

1:
Plascze na panni
2:
dla niepogodi.
3:
Plasczow Purpurianſkich
4:
ſzarich dla niepogodi, na ſeſcz
5:
panien, na ſiodmą karlicze


strona: 89

1:
Barwi panienskie
2:
spodnie
3:
Szat Adamaſkowich czeli-
4:
ſtych, kaſda szata z oſmiu bra-
5:
mow zlotoglowowich skitay-
6:
ką zieloną a bialą na oſm
7:
panien i na 2. karliczj
8:
SzAt Adamaſkowich zol-
9:
tich. kaſda szata ſdziewią-
10:
czu bramow Axamitu czar-
11:
nego. skitaiką blekitną, a
12:
czeliſtą. na oſḿ panien. j na dwie karliczj.


strona: 89v

1:
Szat Axamitnich czarnich na
2:
oſm panien. j na dwie karliczi


strona: 90

1:
Barwi panienſkie zwierz-
2:
chnie futrami podszite
3:
Szubek Adamaſkowich czar-
4:
nich /futrami/ kunamy podszi
5:
tich ſbobrem. na ſeſcz panien
6:
i na dwie karliczi
7:
Szubek Czamletowich czarnich
8:
dwie liſzy podſitich. Iedna
9:
na iedne panne Comorną. A
10:
druga na karlicze


strona: 90v

1:
Szubek ſukna czarnego wloſkiego
2:
Kunamy podſitich zbo-
3:
brem. na 2 paniae starae
4:
Szubek purpurianſkich ſzarich
5:
liſzii podſitich z bobrem, na
6:
siedm panien. I na 2 karliczi
7:
KArwatek wloſkiego ſukna
8:
ſzarego, s petliczami ſzaremy
9:
Iadwabnemy. liſzii podſitich
10:
besz bobru. na trzi pannj


strona: 91

1:
Barwa panien Dol-
2:
nich
3:
Svkien Purpurianſkich ſza-
4:
rich. Kſztalti. i rekawy
5:
Axamitem bramowane
6:
na 4 panni
7:
Svbek purpurianſkich ſzarich
8:
Liſzii podsitich na 4 pannj


strona: 91v

1:
Barwa na Pacholeta
2:
SAianikow, bieretkow. i inſzich
3:
vbiorow Axamitnich czarnich
4:
na 4 pacholąth
5:
Barwa na Lokaie
6:
SAianikow. bieretkow i in-
7:
ſzich vbiorow Axamitnich czar-
8:
nich na 4 ſtafirow


strona: 92

1:
Barwa na karly
2:
SAianikow. bieretkow. i inſzich
3:
vbiorow Axamitnich czarnich
4:
na 2. Karlow
5:
Przeſczieradlo kitaiczane czer-
6:
wone do noſzenia ſzath,


strona: 92v

1:
Czapki rozmaite
2:
futrami podszite
3:
Czapki Axamitne czarne
4:
wiwiiane dwie, wewnątrz
5:
popieliczami podszite. Na
6:
wiwiianiu ſobolmy przednie-
7:
my zbobrem
8:
Dotich ze czapek ſzą dwie
9:
puſdrze czerwone. vwiązane.


strona: 93

1:
Czapka albo Miczka, z vſzema
2:
Axamitna czarna. popieli-
3:
czamy zbobrem podszita


strona: 93v

1:
Czapkii Letnie
2:
Czapka. Axamitna czerwona
3:
dla ſloncza, kitaiką czerwoną
4:
podszita, okolo niey ſnur
5:
czerwoni jadwabni, wewnątrz
6:
teſz drugi ſnur ſkutaſzi przi-
7:
ſziti
8:
Czapka Axamitna czarna ſze-
9:
roka nowa dla ſloncza kitai-
10:
ką czarną powleczona


strona: 94

1:
Czapka Axamitna czarna ſze-
2:
roka dla ſloncza. Na kthorei yeſt
3:
snur jadwabni czarni. I drugi dlu-
4:
gi s kutaſem wewnątrz prziſiti,
5:
Kitaiką czarną podszita
6:
Czapky kitaiczane czarne ſzerokie
7:
2 dla ſloncza z ſnuramy Jadwabne-
8:
my. ſkutaſzy wewnątrz prziſzitemy
9:
A iedna ſnurem Jadwabnem obwią-
10:
zana z knaflikamy
11:
Okrom tich czapek. kthore Panna
12:
Comorna. w komorze K. Iei Mczi
13:
chowa,


strona: 95

1:
Poscziel jadwabna
2:
K. Iei Mczi
3:
NAPRZOD.
4:
Poscziel Atlaſu Brunatnego,
5:
Poſewki. Albo Naſowki Atlaſu
6:
brunatnego Na dwie poduſcze wiethe 2.
7:
Na dwie poduſcze mnieiſze 2.
8:
Na dwie pierzinie. 2
9:
Materacze Atlaſowe brunatne 2
10:
Na te poſcziel brunatną tlumoky
11:
wielkie Lvnſkie czteri


strona: 95v

1:
Poscziel Atlasu czerwonego.
2:
Posewky albo naſowky Atlasu
3:
czerwonego.
4:
Na dwie poduſcze wietſe 2.
5:
Na dwie mnieiſze 2.
6:
Na dwie pierzinie 2.
7:
Materacze Atlaſowe czerwone 2.
8:
Na te poſcziel tlumoky Lvnſkie
9:
wielkie 4.


strona: 96

1:
Poscziel Kitaiczana
2:
czerwona.
3:
Pierzin czerwonich Kitaiczanich
4:
naſzipanich 3.
5:
Poduſka takasz wielka naſzipana 1
6:
Poduſek takichze nasipanich
7:
malich 4.
8:
Dotei ze poſczieli tlumok Lvn-
9:
ski czerwoni wielki 1


strona: 96v

1:
Poscziel Tawti czerwo-
2:
nei nienasipana,
3:
Poſewky albo Nasowki Tawti
4:
czerwonei czteri. To ieſt
5:
Na dwie poduſcze wietſe 2,
6:
Na dwie poduſcze mnieiſe 2.
7:
Do tey poſczieli ſzą tlumoky 2.
8:
Axamitne czerwone s ſnura-
9:
mi Jadwabnemy czerwonemy
10:
do ſnurowania


strona: 97

1:
Tlumoky zlotoglowowe na
2:
pierzinky 2,
3:
Tlumok zlotoglowowi wielki
4:
na Materacz 1
5:
Tlumoczki zlotoglowowe, na
6:
poduſki, na namiotki, na Coldri. 4
7:
Wiwieſenie s Colebki. zlotoglowo-
8:
we, miaſto Kobierczow
9:
Tlumoki Axamitne czerwone
10:
na pierzinki 2


strona: 97v

1:
Tlumoczki czteri Atlaſowe czer-
2:
wone male, v ktorich są ſnury
3:
Jadwabne czerwone do ſnuro-
4:
wania, j v kaſdego tlumoczka na
5:
rogach czteri ſnuri Jadwabne
6:
czerwone do wiązania w Co-
7:
lebcze
8:
Tlumok wielki Atlaſowi czer-
9:
woni z ſnurem Jadwabnem czer-
10:
wonem. do ſnurowania, w kto-
11:
rem Materacz biwa,
12:
Tlumoki na wsiſtky poſcziely
13:
Lvnſkie ſzą,


strona: 98

1:
Poscziel Kitaiczana
2:
czarna,
3:
Poſewek albo naſowek kitaiczanich
4:
czarnich na czteri poduſki tak
5:
dlugie. iako ſzerokie 4.
6:
Posewek takichze wąſkich. na dwie
7:
poduſcze wietſe 2
8:
Tlumoczkow sukna Lvnſkiego
9:
czarnego, do teize posczeli czar-
10:
nei ieſt 8
11:
V kaſdego do ſnurowania ieſt ſnur
12:
iadwabni czarni. A do prziwiezo-
13:
wania tichze tlumoczkow w Coleb-
14:
cze, v kaſdego tlumoczka. na rogach
15:
ieſt ſnurow jadwabnich czarnich 4


strona: 98v

1:
Coldri rozmaite na ło-
2:
za. Krolewni Iei Mczi,
3:
Coldra zlotoglowowa ſczotkowata
4:
Coldra Atlaſowa brunatna hawto-
5:
wana, kitaiką brunatną podſita
6:
Coldra Atlaſowa czerwona. s ſnurkowanim
7:
Jadwabnim czerwonim,
8:
wzorziſto awtowana, kitaiką
9:
czerwoną podsita
10:
Coldra kitaiczana ſzara wzo-
11:
rziſto awtowana,
12:
Coldra kitaiczana czarna, bialem
13:
plotnem podszita,


strona: 99

1:
Namioti rozmaite
2:
na loza. K. Iei Mczi,
3:
NAPRZOD
4:
NAmiot Adamaſku czer-
5:
wonego Tureczkiego zlotim wzo-
6:
rim po obu stron. ktore go ieſt stuk. 11.
7:
To ieſt,
8:
Wierſch ieden s frandzią okolo Jadwa-
9:
biu czerwonego ze zlotem. Na wierſchu
10:
loza. kitaiką czeliſtą dla prochu pod-
11:
ſziti. Firankow okolo loza s frandzią
12:
Jadwabiu czerwonego ze zlotem po brze-
13:
gach s kolkamy zelaznemy stuk 6
14:
Dla obiczia pobok loza przi ziemi stuk. 2.
15:
Kitaiką podszite,


strona: 99v

1:
Na obiczie wglowach, i w nogach
2:
stuk 2. A ti wſitky stuky wiſ-
3:
ſey piſane ſzą ſ frandzą Jadwa-
4:
biu czerwonego ze zlotem
5:
Namiot do takiegosz
6:
Loza
7:
NAmiot z zlotoglowu brunat-
8:
nego. wielkiem wzorem. Axa-
9:
mitu brunatnego wzorziſtego w koſ-
10:
ky. s frandzią ze zlota, a bru-
11:
natnego Jadwabiu v wierſchu,
12:
v dolu, i wszedi po brzegach.


strona: 100

1:
Namiotek do loza Fran-
2:
czuſkiego, czerwoni Adama-
3:
skowi
4:
Ktorego ieſt ſtuk 7. z frandzią
5:
Jadwabiu czerwonego. To ieſt
6:
Wierſch ieden, firankow okolo
7:
loza s kolczi zielaznemi ſtuk 2,
8:
Na obiczie po oboczne kolo lo-
9:
za przi ziemi ſtuk. 2, plotnem cze-
10:
liſtem podsitę. Na obicze w glo-
11:
wach, i w nogach ſtuk 2
12:
plotnem czieliſtem podszite,
13:
Do tegos Loſka. Galek ſrebrnich
14:
z Orli, na wierſch loza 4. Do
15:
ktorich ieſt scatulka,


strona: 100v

1:
Namiot kitaiczani Czar-
2:
ni. do takiegosz loza
3:
s frandzią Jadwabiu czarnego,
4:
v wierſchu v dolu, okolo na-
5:
miotka wſzedi po brzegach.
6:
Namiot Kitaiki szarei
7:
a czerwonei. Do wloſkiego
8:
Loza,
9:
s frandzią Jadwabiu czerwonego
10:
a ſzarego i s Capturem do wierſ
11:
chu


strona: 101

1:
Namiot kitaiki
2:
Dzikiei. do takiegosz
3:
Loza
4:
S frandzią Jadwabiu czarnego
5:
s Capturem do wierſchu
6:
Namiot SArlatni czerwoni
7:
do włoſkiego Loza
8:
Loza dwie wielkie skladane
9:
Niemieczkie kaſde w ſwą
10:
oſobną skrzinię wlozone
11:
Loſko franczuſkie ſkladane
12:
male, ktore w Colebcze v
13:
K. Iei Mczi bywa,


strona: 101v

1:
Obiczie okolo loza
2:
wloſkiego przi ziemi,
3:
Obiczie Teletowe czarne ze
4:
zlotem wzorziſte, w koſtki. s frandzią
5:
ze zlota, a ſ czarnego Jadwabiu
6:
Obiczie okolo loza. Axamitne
7:
biale wzorziſte s frandzią bialego
8:
Jadwabiu
9:
OPonka kobierczowa iedna. Na
10:
ktorei ſzą Herbi Krolewſkie Orli,
11:
Oponka czarna kobierczowa. Li-
12:
tewskiei roboti. okolo loza K. Iei Mczi


strona: 102

1:
Apparati kosczielne
2:
przes. P. wloska. le-
3:
nartowi Clericze od-
4:
dane.
5:
Ornat. i Antependium ze wſit-
6:
kiemi prziprawami zlotoglowu
7:
wzorziſtego ſczotkowatego. s czer-
8:
wonem Jadwabiem.
9:
KAppa takiegosz zlotoglowu


strona: 102v

1:
Ornat. i Antependium, skamchi
2:
Jedwabnei, barwi brunatnei a
3:
zoltey
4:
Ornat, i Antependium Adama-
5:
ſkowi czarni. ze wsitkiemi prziprawami.
6:
s krzizem Axamitem
7:
Mszal. Axamitem czerwonem
8:
powleczoni. ſrebrem zlocziſtem
9:
okowani


strona: 103

1:
Ornat, i Antepedium Atlaſowi
2:
czarni. ze wsitkiemi prziprawami
3:
ktore Lenard Clerica wziąl z Ap-
4:
paratow. K. Iei Mczi Anni,
5:
CRedens Jadwabni czerwoni, zlotem
6:
mieſczi awtowani, z forbotkiem zlo-
7:
tem, sczerwonem Jadwabiem po
8:
brzegach
9:
Kobierzec zolti Tureczki. na
10:
ziemie przed Oltarz.


strona: 103v

1:
Rzeczi zlotoglowowe
2:
i iedwabne niekraiane
3:
Zlotoglowu Altambasu vlń 14
4:
Axamitu brunatnego nieſtrzizonego vlń 22,
5:
Atlaſu czeliſtego vlń 40
6:
Zlotoglowu pſtrego. od Pana
7:
woiewodi Wilnenſkiego we
8:
dwu ſtuczkach po lokczj 19


strona: 105

1:
Rzeczii Biale Krole-
2:
wni Iei Mczi.
3:
NAPRZOD.
4:
Poscziel w Eſzi zlotem awtowa-
5:
na
6:
Poscziel kędzierzawa zlota
7:
wzoledki
8:
Poscziel trzeczia wląkoscz
9:
sczerwonim Jadwabiem, a
10:
ze zlotem


strona: 105v

1:
Poscziel czwarta s czerwonim
2:
Jadwabiem we zlote Orli
3:
Poscziel Piąta wsitka zlota
4:
wiązana. czerwonim hatlaſem
5:
podszita
6:
Poscziel Soſta z blekitnem
7:
Jadwabiem a ſ czerwonim
8:
Gieſlko s perlami. rekawi a ſza-
9:
mo ozirzane. i czepek na nocz
10:
perlowi,


strona: 106

1:
Giezlek iedennaſczie, ze zlotim
2:
Rekawi
3:
Piecz Gezlek. ze trzemy bramy
4:
v dolu, a wsitky wiſziwane reka-
5:
wi v nich, A ze zlotim kolnierziki
6:
Piecz Giezlek wsitki wisziwa-
7:
ne wſdluz, ze zlotim kolnierziki,
8:
Dwie Gieſlczę. z wiſziwanimy re-
9:
kawi, a ze zlotem kolnierzikj


strona: 106v

1:
Iedno sbriziky a ſkolnierzikiem
2:
Piecz Giezlek z rekawi wiſziwane-
3:
mi i ſkolnierziky czarnimi. I
4:
trzi Gieſlka ze pſtrim iedwabiem.
5:
A dwie sczarnimi kol-
6:
nierziki
7:
Osm czepczow ze zlotem na nocz
8:
Seſcz czepkow wloſkich ze zlo-
9:
tem na nocz
10:
Pietnaſczie czepczow nocznich
11:
wiſziwanich


strona: 107

1:
Dwie ſcziercze zlote,
2:
Dwanaſczie towal ze zlotem
3:
do ręku
4:
Dwadzieſczia i dwie towal, do
5:
reku, wiſziwanich
6:
Namiot ſ drotowim zlotem
7:
Drugi ſczarnim Jadwabiem,
8:
A ze zlotemi tkaniczami ſze-
9:
rokiemi


strona: 107v

1:
Namiot ſczerwonim Jadwabiem
2:
Namiot wiſziwani czarnim
3:
Jadwabiem
4:
Drugi tkani czarni
5:
Drugi dziurawy wloſki,
6:
Poscziel czerwona wiſziwana
7:
iedwabna, j druga tesz tak
8:
ze czerwona,


strona: 108

1:
Poscziel czarna, a biala
2:
rzezana,
3:
Poscziel czarna wiſziwana
4:
troya
5:
Poscziel wsitka wiſzywana,
6:
Trzi rąmbky ze zlotem,
7:
A czwarti ze ſrebrem nareczę,
8:
Piecziory rekawy trzeſzio-
9:
ne ze zlotem


strona: 108v

1:
Jedni s czerwonim Jadwabiem
2:
nietrzeſzione
3:
Dwoie rekawi ze zlotem wloſkie
4:
Dwa fartuſky. ieden hawtowani,
5:
A drugi s drotowimy tkaniczami
6:
Dzieſiecz Gurgielli czarnich,
7:
A dwa biale,
8:
Jedni rekawy biale
9:
Dzieſiecziori rekawi czarnę,


strona: 109

1:
Seſcziori troperelle s perla-
2:
mi do reku.
3:
Dwadzieſczia i iedni trepe-
4:
reli ze zlotem do reku
5:
Kitlik s drotowim zlotem,
6:
na ſrebrnym rąmbku,
7:
Seſcz i dwadzieſczia Gurgiel-
8:
li ze zlotem
9:
Cztery i dwadzieſczia czep-
10:
czow zlotich


strona: 109v

1:
Czterinaſczie wiſziczia ze zlo-
2:
tem
3:
Zaprawky perlowe
4:
Troye wiſziczie perlowe
5:
Piecz czepczow perlowich
6:
Trzy s feretky
7:
Siedm Gurgielli perlowich
8:
Dwoie forbotky hawtowane
9:
ku zawianiu


strona: 110

1:
Wloſki rambeczek ze zlotem
2:
Dziewiecz forboth zlotich
3:
Dziewiecz paſzow zlotich
4:
Troye perlowich forboth


strona: 111

1:
Obiczie do pokoiu
2:
K. Iei Mczi.
3:
OPon ſ figuramy Absolona
4:
malich i wielkich 8
5:
OPon zielonich wietſich, beſz
6:
figur, puldwanaſta lokczia
7:
OPona takowasz. ktorey ieſt
8:
lokczi. 7 1/2
9:
Druga takowasz ktorey lokczi. 6
10:
Polawnikow zielonich, na czar-
11:
nem grunczie. beſz liſtew 7


strona: 111v

1:
Kobierczow zoltich Tureczkich z ro-
2:
zmaitemi liſtwamy 30
3:
Kobierzecz ieden zolti Tureczki
4:
wielki na stol,
5:
Drugi kobierzecz wielki Li-
6:
tewſki, na ziemię do pokoiu
7:
Sukno wielkie czerwone na
8:
ziemie do pokoiu. Albo do
9:
Tańcza,
10:
Sukna zielonego na lawy, po
11:
stawy trzj


strona: 112

1:
Podusek do Colebek
2:
Poduſek Axamitnich czerwonich
3:
do kolebek ſeſcz
4:
Stoleczek ſkladani. Axamitem
5:
czerwonem powleczoni
6:
Do tedoſz stoleczka, ieſt podu-
7:
seczka Axamitna czerwona


strona: 113

1:
Czena
2:
Misz wielkich czenowich puſdro
3:
wktorem Misz 12
4:
Pulmiſkow czenowich 20
5:
Talerzow puſder dwie. w kto-
6:
rich talerzow ieſt 24


strona: 113v

1:
Obruszi na stol
2:
Ksziezni Iei. M.
3:
Obruſzow dlugich Colenſkich
4:
czienkich we dwa bretj. per
5:
vlnaſ. 9. 12


strona: 114

1:
Obruszi na stol Pa-
2:
nienſki. i na sluzbe.
3:
Obruſzow krotkich na stol
4:
panienſki, i na ſluzbe. we dwa
5:
brethki per vlnas. 5. 16
6:
Comornikom
7:
Comornikom na obſzi dano
8:
ſtuke plothna.


strona: 114v

1:
Do Kuchniei
2:
Obruſow czenowatich do Ku-
3:
chniey dano 4.
4:
A na Serweti i na drugie ob-
5:
ruſzi dano ſtuke plotna.
6:
Pannam dolnem
7:
PAnnam dolnem obruſow nie
8:
dano. prze niepamiecz


strona: 115

1:
Capelanom
2:
CApelanom na obruſzi dano
3:
plotna stuke
4:
Tuualle
5:
Tuuall Colenſkich czienkich. do
6:
vczierania ręką K. Iei Mczi
7:
w ieden breth per vl 3 1/2 12
8:
Rencznikj
9:
Rencznikow Colenſkich czienkich
10:
Pannam do vczierania reką 12


strona: 115v

1:
REncznikow Colenſkich do noſzenia
2:
ieſcz 12
3:
Rencznikow kitaiczanich czerwo-
4:
nich. na faſkę. per vlnaſ 4. 2
5:
Praczczę. na przeſczieradla
6:
i na worky do noſzenia chuſt
7:
plotna ſtukę
8:
NA chuſty do sczierania
9:
ſrebra plotna proſtego ſtukę


strona: 117

1:
Rzeczi do srebra odda-
2:
ne
3:
NAPRZOD
4:
Konew wielka czenowa dla no-
5:
ſzenia piwa do ſtolu pannam 1.
6:
Konew druga czenowa mnieiſza
7:
Flaſza czenowa do ocztu
8:
Flaſza druga czenowa do Oliwi
9:
Dzban miedziani wielki. do pomywania ſrebra
10:
Dzban drugi mnieiſzi miedziani


strona: 117v

1:
Dzban trzeczi ieſcze mnieiſzi do
2:
warzenia wodki Cinamonowey
3:
Miednicza wielka miedziana
4:
do pomiwania ſrebra
5:
WAnienka miedziana, do
6:
chlodzenia wyna,
7:
Praczczę
8:
Kotly wielkie 2.
9:
Dinary 2.


strona: 118

1:
Do Piwnicze winney.
2:
Wsitky naczinia. i inſze potrzebne
3:
rzeczi. flaſze, etc ha. s Skarbu
4:
Litewſkiego opatrzono i poku-
5:
piono
6:
I wiele inſzich rzeczi, ktore ſzą
7:
s skarbu Litewſkiego popla-
8:
czono,


strona: 119

1:
Naczinie Kuchenne,
2:
ktore iest oddane do
3:
ręku P. Manowskiego,
4:
Kuchmistrza K. Iei Mczj.
5:
NAPRZOD.
6:
Kocziel wielki ſagan 1
7:
Pulsaganie 1
8:
kotlow wietſich 8
9:
Kotlow pomnieiſich 12
10:
PAnew do Biankj 1
11:
Kielen 8
12:
Nieczekk 4


strona: 119v

1:
Patelle s dokamy do tortow 6
2:
Patelle wloſkie s vſzema 4
3:
Durſlaky 2
4:
Panewka Jaieczna 1
5:
Britwanni 2
6:
Panewka paſteczna 1
7:
Solnicza 1
8:
Deky na kotly 4
9:
Panwy recznich 6
10:
To ieſt
11:
Wietſich dwie. Pomnieiſich
12:
dwie. Jeſcze mnieiſich dwie
13:
BAń i Banek, kaſda s pokryw-
14:
ką, malich i wielkich 12


strona: 120

1:
Flaſza czenowa wielka do
2:
oliwy 1
3:
Flaſze male czenowe pul-
4:
garnczowe do wyna, i do
5:
ocztu 2
6:
Scatulla 1
7:
Rozni wielkie 2
8:
Pomnieiſzich 2
9:
Malich 3
10:
Soch zworziſtich 2
11:
Wilczky 2
12:
Rosth 1
13:
Lopata 1
14:
Kumar 1


strona: 121

1:
Wiprawa Konna, i
2:
wozowa
3:
Tey szie trzeba dowiedziecz
4:
od Pana Nagorſkiego, koniu-
5:
ſzego K. Iei Mczi.
6:
Tenze i o poponach
7:
i o vlczenia do Colebek
8:
o koniach
9:
O czeladzi Staienney
10:
O furmaniech
11:
Sprawe ma dacz


strona: 122

1:
SPisanie Dworu, i slug
2:
wsitkich, ktorzi s kszię-
3:
zną Iei Mczią do Philan-
4:
diei z Wilna iachali
5:
NAPRZOD.
6:
Kuchmistrz
7:
JAn Manowski
8:
Do chowania rzeczi,
9:
Staniſlaw Pierchlinſkj


strona: 122v

1:
Do chowania Srebra
2:
i Gotowania k stolu
3:
Piotr Zawadzky
4:
Do Piwnicze winney
5:
Cola wloch
6:
Comornikow wietſich 4
7:
Ruſkowſki
8:
Siecziminſki
9:
Stradomſki
10:
Theſzner


strona: 123

1:
Pacholąt 4
2:
Rilſky
3:
Zerek
4:
Tobias Konieczki
5:
Manowskj
6:
CArlow 2.
7:
Macziek
8:
Siemionek


strona: 123v

1:
Stafiŕ. 4.
2:
FAbian
3:
Sebaſtian
4:
Boreiowſki
5:
Hans Zlotniczek
6:
Capelanow 2,
7:
Ksziącz Woicziech
8:
Kſziącz jacub


strona: 124

1:
Clerica, 1.
2:
Ksziącz Lęnard,
3:
Odwiernich. 2.
4:
Chwiedor,
5:
Phillip
6:
Do Chędozenia szat. 2,
7:
WAſko Rohaczewſki,
8:
Jacub. Rohaczewſkj


strona: 124v

1:
Do Srebra. 2.
2:
Mikolai,
3:
Hriſko
4:
Slug panienskich. 2.
5:
Jeden Tharasz
6:
Staniſlaw drugi krawiecz
7:
mąz praczczinwy
8:
Sluga Comorniczi. 1.
9:
Staniſlaw Krawozik,


strona: 125

1:
Aptekarz
2:
Matias Losius
3:
Barwierz
4:
Staniſlaw
5:
Praczka,
6:
Staniſlauow Krawczowa,


strona: 125v

1:
Kucharzow Mistrzow
2:
4.
3:
Staniſlaw Leſczinſki Miſtrzik
4:
Marczin Radowski
5:
Hans Czemlinſki
6:
Staniſlaw,
7:
Piekarz
8:
Marczinek


strona: 126

1:
Mlodzienczow Kucha-
2:
rzow. 2.
3:
Staniſlaw Gębiczki,
4:
Stasz drugj
5:
Ten Staniſlaw Gębiczki. na pierwſem
6:
Noczlegu w Werkach. Die 12 Octobr
7:
ieſt zabith. Na ktorego mieſcze
8:
K. Iego Mcz. s kuchniey ſwey, Sta-
9:
niſlawa Kucharza, za Ksziezną
10:
Iei Mczią poſlacz raczil


strona: 126v

1:
Chlopiąt, albo kuchczikow. 4.
2:
Bieniasz z Zacharowa
3:
Woicziech s Staſek
4:
Criſtoff Miſzlek
5:
Staniſlaw Goliczki.


strona: 127

1:
Panie stare i pan-
2:
ny, ktore iachali z
3:
Ksziezną Iei Mczią
4:
NAPRZOD
5:
Panie Stare. 2.
6:
Pany Biechowska
7:
Pany Oſtolska,
8:
Panien we frauczime-
9:
rze Gornim 6,
10:
Barbara Wąſowiczowna
11:
Maruſza Krupſka mlodſa
12:
Helena Krupska ſtarſza,


strona: 127v

1:
Orsula Niemaiowſka ſtarſza,
2:
Dorota Niemaiowſka Mlodſa
3:
Anna Biechowſka,
4:
Anna Withkowſka panna Co-
5:
morna
6:
Carlicze. 2.
7:
Doſka.
8:
Baſka.


strona: 128

1:
Panien we Frauczime-
2:
rze Dolnem 4.
3:
Jadwiehna
4:
Ostolſka,
5:
CRiſtinka
6:
Doſka,