[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Stanisław Kleryka
tytuł:   Na wesele krolewny Izabelle
rok wydania:   1539strona: A

1:
Na weſelie kro=
2:
lewny Izábelle.

3:
P
An bog wtroycy iedyny/ mądroſć nieſkontzona
4:
Dobroć y miłoſierdzie/ moc niewyſłowiona
5:
Ieſt ták namiłoſćiwſſy/ wkáżdey ſwoiey ſprá=
:
(wie.
6:
Ze ſie ſnámi obchodzi/ áż ná zbyt łáſkáwie.
7:
¶ Vczynił to z łáſki ſwey/ że nas ſtworzyć ratzył
8:
A gdy náſz otćiec vpadł/ ſtráćić go nieratzył
9:
Zeſłał ſyná ſwoiego/ ktory ſie dał zábić
10:
Aby ták ſwe ſtworzenie mogł ſpiekłá wybáwić.
11:
¶ Wtym też nędznym żywoćie zali nas przebatzył
12:
Wſſytko to co widzimy/ dla nas ſtworzyć ratzył
13:
Niebo ziemię/ żywioły/ y inſſe pożytki
14:
Ptaki ryby zwierzętá y owoce wſſytki.
15:
¶ Náutzył nas zakonu/ przykazania ſwego
16:
Przez rozlitzne proroki/ przez ſyná ſwoiego
17:
Dla tzegoſmy ſie ſtali/ też ſynowie iego
18:
Dziedzicmi nas vtzynił/ kroleſtwá ſwoiego.
19:
¶ Nigdy nas nieomylił/ co nam obiecował
20:
Záwżdy ſwe wierne ſługi/ wobronie záchował
21:
Y wpotomkoch rozmnożył/ żywotá przedłużył
22:
Kto mu kolwiek ſpilnoſćią/ ná tym ſwiećie ſłużył.
23:
¶ Ták że też nieopuſćił/ y páná náſſego
24:
Ktory záwżdy pilnie ſtrzegł/ tzći á chwały iego
25:
¶ Záchował go wezdrowiu bronił páńſtwá wſſego
26:
Ze ſie do tego tzáſu/ nieſtáło nic złego
27:
Y tego mu vżytzył/ to mu ratzył ſpráwić
28:
Co iſćie nádewſſytko/ ma v ſiebie ważyć
29:
Ze ſie poddani iego/ bárzo wnim kocháią
30:
Bo mu długiego zdrowia od bogá żądáią.


strona: Av

1:
¶ To też niepoślednieyſſa/ wtzym go pan bog ſpomogł
2:
Ze ſwe nieprzyiaćiele/ ſktorymi walkę wiodł
3:
Wſſytki mężnie pokarał/ że ſie vſkromili
4:
Drudzy ſie zá niewolą/ poiednáć muśili.
5:
¶ Rozmnożył go y wſłáwie/ ná wſſelikie ſtrony
6:
Nábáwił go złáſki ſwey/ bárzo mądrey żony
7:
Sktorą go ták pomnożył/ tákie mu dziatki dał
8:
Ze też niewiem áby kto/ náſwiećie tákie miał.
9:
¶ A ták ſyn iuż krolem ieſt/ kroleſtwá polſkiego
10:
Y ktemu wielkiem kxiędzem kxięſtwá litewſkiego
11:
O ktorym to dufánie/ my poddani mamy
12:
Ze wnim cnoty rodzicow/ dali bog poznamy.
13:
¶ Krolewná Izábellá/ miła dziewká iego
14:
Stáłá ſie ieſt małżonką krolá węgierſkiego
15:
To iey ſſtzeſćie miły bog/ łáſką ſwoią ſpráwił
16:
Ze ią ná tákowy ſtan wyſoki poſtáwił.
17:
¶ Iednák nas tá nowiná/ przed tym niepotkáłá
18:
Aby krolewná polſka/ krolewą zoſtáłá
19:
Abowiem ſtan krolewſki/ barzo dziwnie chodzi
20:
Niekáżdy krolem bywa/ kto ſie wnim vrodzi.
21:
¶ Letz tę miłą krolewnę/ ták bog vmiłował
22:
Ze ią nád wſſytki inne/ naprzot powyſſyć chćiał
23:
Dał iey rozum wymowę obyczáie milſſe
24:
Y cudnoſć niewymowną/ nádewſſytki inſſe.
25:
¶ Mogąć węgrzy táncowáć/ my płákáć będziemy
26:
Gdy ták ſzláchetney pánny/ ſpolſki pozbędziemy
27:
Ktora to miłoſierdzie/ ná poddane miálá
28:
Zá káżdym ſie láſkáwie záwżdy przytzyniáłá.
29:
Iednák nielza inácey/ nam ſie wtym záchować
30:
Iedno miłemu bogu/ zá to podziękowáć
31:
Ze iey miłe rodzice/ bárzo wniey poćieſſył
32:
A iż zá iey młodoſći ſtym ſſtzęſćim poſpieſſył.


strona: A2

1:
Y inſſych iey ſioſtr miłych pan bog nieprzebátzy
2:
Ze krolá y krolewą wnich poćieſſyć ratzy
3:
Bo gdy iedney ták ſſtzedrze/ láſkę ſwą okazal
4:
Niepodobno áby też/ drugich zápomnieć miał.
5:
Iedno trzebá áby ſie/ ktemu ſpráwowáły
6:
Aby pirwſſey wecnotach/ też náśládowáły
7:
Zeby ſie bogá bały/ pilnie mu ſłużyły
8:
Aby wſſego dobrego/ ná ſwiećie vżyły.
9:
¶ Dayże to miły pánie by ſie to ſpełniło
10:
Aby to pokolenie wtwoiey łáſce było
11:
Aby ſie rozmnożyło/ ku wſſemu dobremu
12:
Ták ich iáko náſſemu y poſpolitemu.
13:
A iáko ſámi idą/ zrodu krolewſkiego
14:
Y ſą też doſtąpili/ ſtolcá tákowego
15:
Aby ſie ták fortunnie/ ná ſwiećie mnożyli
16:
Zeby krole krolewe/ zych potomkow byli.
17:
¶ O to ćię też prośimy/ ſtworzyćielu miły
18:
By krol ſtáry ſkrolewą/ długo zdrowi byli
19:
Aby nas ták rządzili ták nas ſpráwowáli
20:
Iáko by ſie y ſnámi do ćiebie doſtáli.
21:
¶ O teyże Krolewnie Izábelli.

22:
I
Vno Pallas y Venus/ ty trzy zacne pánie.
23:
Máią to od Iowiſſá wietzne ſpráwowánie.
24:
Ze káżdego tzłowieká/ ná ſwiát wypráwuią.
25:
A żadnego nieześlią/ aż go tzym dáruią.
26:
¶ Iuno páni bogáſtwá/ páńſtwá ym dáruie.
27:
Pállás páni wſſech náuk/ mądroſćią ſſáfuie.
28:
Venus ym też do dawá/ że piekni bywáią.
29:
¶ A żadnemu tych dárow/ ſpołem niedáwáią.
30:
A to prze tę przytzynę/ że ſie powádziły.
31:
Gdy przed pięknym Páriſem/ ná rozſątku były.
32:
Káżda chćiáłá iábłko mieć/ by cudnieyſſą byłá.
33:
Alie Venus wtey rzetzy/ ynſſe zwyćiężyłá
A ijstrona: A2v

1:
¶ Wſſák że wten tzás ty pánie/ były ſie ziednáły.
2:
Gdy piękną Izábellę ná ſwiát wypráwiáły.
3:
Bo iey Iuno páńſtwá doſć/ á Pállás mądroſći/
4:
Dáłá iey też y Venus/ doſtátek pięknoſći
5:
¶ Są też mnieyſſe boginie/ Charites ie zową.
6:
Ktore ták że moc máią/ iſćie niewzgárdzoną.
7:
Bo komu kolwiek iedno/ ony chcą podrużyć.
8:
Káżdy wielkiey wdziętznoſći/ muśi ná ſwiećie być.
9:
¶ Obatzywſſy to ony/ co pánie ſpráwuią.
10:
Ze ták tę piękną pánnę ná ſwiát wypráwuią.
11:
A iż ią káżdy znaży/ wedlie wſſey możnoſći.
12:
Przydáły iey obfićie/ wielikiey wdziętznoſći.
13:
¶ Iupiter gdy to vźrzał że ſie poiednáły.
14:
A iż tę piekną pánnę/ ták vdárowáły
15:
Kocháiąc ſie wgich zgodzie/ záchowáć ſie ym chćiał.
16:
Ktym dárom známienitym/ dobroć iey ſwą przydał.
17:
¶ A ták mamy krolewnę/ od bogá nam daną.
18:
Ná rádoſć ná weſelie/ tym páńſtwam poſłaną.
19:
Madrą/ ſiłno wymowną/ piękną vrodziwą.
20:
A wdziętzna niewymownie ktemu dobrotliwą.
21:
Stániſław Kleriká Krolá
22:
iego. M. ſtárego.
23:
Wybiyano W krákowie przez Ieronimá
24:
Wietorá. Látá. 1539.
25:
grafika