[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Stanisław Grochowski
tytuł:   Kalliopea słowieńska
rok wydania:   1588strona: kt

1:
KALLIOPEA
2:
SLOWIENSKA,
3:
Zygmuntowi III. ná ſtolicę Pol=
4:
ską wſtępuiącemu.
5:
STANISL: GROCHOWSKIEGO.
6:
grafikaPROCEDE ET REGNA.
7:
¶ W Kákowie/ w Druk: Iákubá Siebeneycherá/
8:
Roku Páńſkiego/ M.D.LXXXVIII.


strona: ktv

grafika
1:
PRZEDMOWA
2:
Do Iego Krolevvskiey Mści.

3:
grafika
4:
W
Ielkich Iágiełow potomku iedyny,
5:
A Krolu Polſkiey ſzerokiey kráiny:
6:
W tákowey náſzey żáłoſney niezgodzie,
7:
W niewielkiey łodce, przećiw śilney wodzie,
8:
Niechcąc ia płynąć, nawy ſie twey chwytam,
9:
A z tą Boginią zá Páná ćię witam.
10:
A ty, z dobroći ſwoiey przyrodzoney,
11:
Vkaż łáskáwą twarz, y mnie, y oney.
12:
grafika


strona: 3

3. grafika
1:
KALLIOPEA
2:
SLOWIENSKA,
3:
S. Grochowskiego.

4:
grafika
5:
P
Rzychodnia ieſtem z Párnázu w te kráie/
6:
Gdźie moc źimnjch gwiazd Aquilo wydáie/
7:
Y gdźie Słowieńſki Bohater Lech ſławny/
8:
W puſtyniách ſzcżerych zácżynał wiek dawny:
9:
Wiek nie ták ćięſzki: wiek on práwie złoty:
10:
Tu on napierwſze rozbił ſwe namioty:
11:
Gdźie dźiś potomſtwo wolnośći ſwych drogich/
12:
Potężnie bronią od Tyránnow ſrogich.
13:
Zábáwiam ſie tu w rym wiązáną mową/
14:
Iedná z dźiewiąći/ Kálliopą zową:
15:
Ktorą cną Pámięć ſwemu/ Iowiſzowi
16:
Władogromnemu/ ſpłodźiłá Krolowi.
17:
Imię ſwe z tąd mam/ że ſwym pięknym okiem/
18:
Pátrzę z pilnośćią po świećie ſzerokiem:
19:
Co godno chwały/ á co ſie nie godźi:
20:
Gdźie źiárno dobre/ gdźie ſie kąkol rodźi.
A ij Lecżstrona: 4

4. Kálliopea
1:
Lecż ktoby prágnął powieśći vcżćiwey/
2:
Y miedzy ludźmi záwſze ſławy żywey:
3:
Iam ieſt/ ktorey dał ſyn piękney Látony/
4:
Ná wiecżne cżáſy głośnobrzmiące ſtrony.
5:
To moy vrząd ieſt/ y to mam w ſwey mocy/
6:
Ná świátło ludźie dźwigáć z ćiemney nocy:
7:
Ták iż co mieli zátonąć w milcżeniu/
8:
To wiecżnie ſłyną w mym vdátnym pieniu.
9:
¶ Teraz chcę śpiewáć Rym wielowładnemu
10:
W pułnocnych kráiách Monárſze/ ktoremu
11:
Opátrzność Boża ták życżliwą byłá/
12:
Ze mu dwá Throny ſławne náznácżyłá
13:
W ták młodym wieku: á niżli mu w niebie
14:
Trzeći zgotuie wiecżny wedla śiebie/
15:
Gośćincem cnoty y ſławy/ krom ſzkody/
16:
Chce przywieść w ſtárość ten wiek iego młody.
17:
Tá go fortunnie Polakom ſkazáłá/
18:
Y v ſerc ludzkich chęći mu ziednáłá/
19:
Tám gdźie Krol Auguſt w moſt obwárowány/
20:
Viął grzbiet Wiślny niepohámowány.
Tá ystrona: 5

5. Słowieńska.
1:
Tá y wod Morſkich śiły niećierpliwe/
2:
Y Æolowe wiátry popędliwe
3:
Zgromiłá/ gwoli Láchom niezwalcżonym/
4:
Z mężnemi Szwedy wiecżnie pobráconym.
5:
Gdy wodopłáwne ich okręty one/
6:
Krolewſkie dźieći ſobie powierzone/
7:
Z ręku oycowſkich/ ſyná z corką bráły:
8:
A żagle wiátrom w ten kray podáć miáły.
9:
Kto ich mogł ſłyſzeć żáłoſne żegnánie?
10:
Kto mogł bez żalu w ten cżás pátrzyć ná nie/
11:
Gdy oycu gwiazdy iego záchodźiły?
12:
Kogoby ony ſłowá nie wzruſzyły?
13:
☞ Iuż dźiś/ powiáda/ brzegi twe opuſzcżam/
14:
Oycże moy drogi: iuż ſie z gniazdá ſpuſzcżam
15:
Syn twey Orlice Polſkiey Kátárzyny:
16:
Cżás mnie obmyśláć ſobie obłow iny.
17:
Iuż mię cżekáią w Polſzcże trudne ſpráwy/
18:
Y wielkim Krolom przyſtoyne zabáwy:
19:
A ty/ oycże/ mnie namilſzy po Bodze/
20:
Maſz błogoſłáwić teraz moiey drodze:
A iij Abymstrona: 6

6. Kálliopea
1:
Abym fortunnie płynął áż w te kráie/
2:
Ktore mi Bog moy/ y ſzcżeśćie podáie:
3:
Tám/ zdárzy Pan Bog/ zdrowo ſie ſtáwiemy/
4:
A dźielność ſwoię świátu obiáwiemy.
5:
Ale co cżynię? wiátry mię cżekáią/
6:
Snadź mię y wiátry ſáme tám wzywáią:
7:
A ty ſmutkiem ſwym trwożyſz myśli moie/
8:
Cżym niepotrzebnie trapiſz zdrowie ſwoie.
9:
Nie gwoliś/ oycże/ ſobie mnie vmnożył:
10:
Pan niech mną rządźi/ w ktorym ia położył
11:
Ieſzcże z dźiećińſtwá/ wſzyſtkie ſwe nádźieie:
12:
Niechże ſie zemną iego wola dźieie.
13:
Przy ktorych ſłowách/ coś ieſzcże chcąc mowić/
14:
Widząc żal oycow/ nie może domowić:
15:
Tylko do ręki oycowſkiey ſie kwápi
16:
Nie kwápiąc/ á on ſmutny go obłápi:
17:
Y w ten głos rzecże: Y tákże ia muſzę
18:
Zygmunćie z ſtobą dźiś ſwą dźielić duſzę?
19:
Ktorey/ wierz ty mnie/ bierzeſz połowicę/
20:
Chcąc ośieroćić mnie/ y tę ſtolicę.
Alestrona: 7

7. Słowieńska.
1:
Ale iż Dekret loſow wiekuiſtych/
2:
Ná nowe páńſtwo/ z kráiow twych oycżyſtych/
3:
Wzywa ćię: k temu/ że z myślą ochotną
4:
Wśiádáć chceſz/ widzę/ w Nawę morzolotną:
5:
Dźiedźicu morzá y tutecżnych włośći/
6:
Zlecam ćię ſámey Bożey opátrznośći.
7:
Ten mi ćię bierze/ ten ćię niech prowádźi/
8:
Y zdrowo ná brzeg dźiádow twych wyſádźi.
9:
Y tenżeć niechay pod nogi pośćiele/
10:
Twe przećiwniki twe nieprzyiaćiele.
11:
A ia nie drzewiey z płácżu odpocżynę/
12:
Aż táką wdźięcżną vſłyſzę nowinę.
13:
Boże/ co trzymaſz ten świát w garzći ſwoiey/
14:
W ktorym po myśli wſzyſtko idźie twoiey:
15:
Ieſli dźiś ważne przed tobą łzy moie/
16:
Weźḿ ſam pod ſwą ſtraż mych dźiatek oboie.
17:
A gdźiebyś mię chćiał náwiedźić kłopotem/
18:
Mamli żáłoſne liſty cżytáć potem:
19:
Teraz niech rácżey duſzę ſwą wyleię
20:
Teraz/ poki mam cáłą ſwą nádźieię.
Pokiśstrona: 8

8. Kálliopea
1:
Pokiś w mych rękach dźiećię me/ iedyna
2:
Vćiecho moiá/ nád ktorą mnie ina
3:
Strudná ma potkáć/ w tym wieku doyźrzáłym/
4:
Y w tym ná świećie ſzcżeśćiu mym nieſtałym.
5:
Ták mowił/ wiſząc v ſynowſkiey ſzyie/
6:
A iego płácżu nie mogły nicżyie
7:
Słowá vſkromić: bowiem oćiążáłe
8:
Serce/ nie záraz ná poćiechę dbáłe.
9:
Potym ná corkę weyźrzy vlubioną/
10:
Wielkim białey płći kołem obſtąpioną:
11:
A otworzywſzy vſtá ledwomowne/
12:
Prze on ćiężki żal/ y myśli fráſowne/
13:
Znowu zábawia miłą kreẃ przy ſobie/
14:
Iákoby z ocżu źrzenice ſwe obie
15:
Miał ſtráćić oćiec. w tym Poſeł teſkliwy/
16:
Tym Krolá potkał: Krolu Miłośćiwy/
17:
Końcá nie będźie tey náſzey wypráwie/
18:
A wiátry mamy po ſwey myśli práwie:
19:
Kto wie/ przećiwne nie wſtánąli potem?
20:
Dokupićby śie tey pogody złotem.
Tákstrona: 9

9. Słowieńska.
1:
Ták rzekł/ á miáłá mieyſce iego mowá:
2:
Bo y Krolewny vrodźiwey/ ſłowá
3:
Przyiemne/ oycá nie długo trzymáły:
4:
Wſzákże do ſercá przedśię przenikáły.
5:
Tu iuż Krolowa kleynoty/ á Pánié
6:
Rąk ſwych roboty/ y ſubtelne tkánie
7:
Zá vpominki oddáią: Tu ocży/
8:
Wſzytkim pátrzącym/ płácż łzámi zámocży.
9:
Iáko/ kiedy gdźie lubo pogrzeb ſmutny/
10:
Lub nieprzyiaćiel tráfi ſie okrutny/
11:
Miáſto puſtoſząc/ morduie bez wieśći:
12:
Ták był płácż męſki/ dźiećinny/ niewieśći.
13:
¶ Iuż kto miał iácháć w Nawę ſwoię wſtąpił/
14:
A kto miał zoſtáć/ z okrętow wyſtąpił:
15:
Ktore kiedy ſie brzegow ſwych puśćiły/
16:
Wnętrznośći w oycu żalem podniećiły.
17:
Ktory/ ácż nieco miał dobrey otuchy/
18:
Lecż wiedząc morſkie co mogą rozruchy/
19:
Stał iáko wryty ná piaſcżyſtym brzegu/
20:
Poki mogł doyźrzeć Naw ſynowſkich biegu.
B A gdystrona: 10

10. Kálliopea
1:
A gdy iuż prędkie z ocżu iego znikły/
2:
Tám znowu zdroie gorzkich łez wynikły:
3:
Wźiął záś nád Krolem moc/ żal przyrodzony
4:
Cięſzki/ gwałtowny/ y niepowśćiągniony.
5:
Nieſzcżęśćie/ práwi/ rády me zmieſzáło/
6:
Ktore mi dźiatek/ podobno/ zayrzáło:
7:
Okręt pod żaglem/ Bog to wie gdźie/ leći/
8:
W ktorym namilſzych moich dwoie dźieći.
9:
Day to/ że wiátry mogą mieć życżliwe:
10:
Ale záś bunty Polſkié niezgodliwe
11:
Co przynieść mogą? Kto to wiedźieć może/
12:
Iáki im ſkutek gotuieſz moy Boże.
13:
O ſtráſzliwego Máieſtatu Krolu/
14:
Vſkrom ná chwilę/ w ták teſkliwym bolu/
15:
Myśli ſtrapione/ nieſpokoyne/ moie:
16:
Cżyli chceſz/ ábym náwiedźił podwoie
17:
Podźiemnych gmáchow/ gdźie bláde duſzyce
18:
Namniey niewiedzą iuż/ co to teſknice?
19:
Záłoſny oycże/ więc ták: á przy tobie
20:
Kto? kto będźie przy źimnym płákał grobie?
Gdźiestrona: 11

11. Słowieńska.
1:
Gdźie w ten cżás będźieſz/ Zygmunćie moy drogi?
2:
Albo ćię kędy zánieśie wiátr ſrogi
3:
W obce kráiny/ kędy wiárołomni
4:
Mieſzkáńcy żywią/ do gośći nieſkłonni:
5:
Albo ná oſtrą ſkáłę gdźie wprowádźi:
6:
A zbáwiwſzy ſług y wierney cżeládźi/
7:
Y ćiebie záraz zá niemi/ w też tropy
8:
Mokra śmierć poda w ſłonych wod zatopy.
9:
Co ieſli ma bydź: ktory morſkiemi
10:
Wełnámi władaſz/ y wiátry wſzyſtkiemi/
11:
Mnie/ mnie rácżey ſkarz/ ktorym ſwoie látá
12:
Grzechámi zmázał/ á dźiećiom życż świátá.
13:
¶ Tákie y inſze ſkárgi obćiążliwe/
14:
Słyſząc Boginie morſkie ſprzyiáźliwe/
15:
Z przepáśći morſkich twarzy vkazáły/
16:
A od śiebie ták iedney mowić dáły:
17:
☞ O wychowáńcże ſzcżeśćia łáſkáwego/
18:
Pánie tych wyſpow y morzá źimnego/
19:
Ktoż tákie ſzcżeśćie niefortuną zowie/
20:
Iákim vcżćili ćiebie dźiś Bogowie?
B ij Kogożstrona: 12

12. Kálliopea
1:
Kogoż morſki ſzum y gwałtowne śiły/
2:
Nád wolą Bożą kiedy zátopiły?
3:
Ten ſyná twego wźiął w opiekę świętą/
4:
Y błogoſłáwi iego rzecż zácżętą.
5:
A ieſli/ Krolu/ chceſz wiedźieć y o tem/
6:
Nieuśmierzonym tym twoim kłopotem/
7:
Kroláś zádźierżał Polakom nád miárę:
8:
Ze ledwie naydźie w drugich cáłą wiárę.
9:
W iákiey teſknicy małżonká pocżćiwa/
10:
Po nowym ſwoim oblubieńcu bywa/
11:
Gdy go ná morzu trzymáią przećiwne
12:
Wiátry/ á do niey wieśći idą dźiwne:
13:
Ani tám pokarm cżáſu ſwego/ áni
14:
Sen wdźięcżny/ tylko zálewa ſie łzámi:
15:
Máło nie ták dźiś Polſká fráſowliwa/
16:
Ze iey nie śpieſzno Krol ſyn twoy przybywa.
17:
Iuż ná Tryumphy co żywo ſie chowa:
18:
Iuż vpominki gotuie Krolowa/
19:
Gośćiom ták wdźięcżnym/ przy nich ſerce ſwoie
20:
Otworzyć muśi/ widząc dźiatki twoie.
Ale ćięstrona: 13

13. Słowieńska.
1:
Ale ćię to ſnadź więcey/ Krolu/ boli/
2:
Ze tá garść Polſki z inąd Krolá woli?
3:
Puść to mimo ſię/ nie traṕ ſie wzdychániem/
4:
Ani ták ćiężkim łzámi zálewániem.
5:
Przywiedźieć/ wprawdźie/ tá Polſka nieſtforá/
6:
Ná ſyná twego/ y Competitorá
7:
Zacney krwie oney Auſtryáckiey: ále
8:
Gdźie ſpráwiedliwſza/ tám y ſzcżeśćie ſtale.
9:
Bowiem inácżey powiedźieć nie mogę/
10:
Ná śliſkim gruncie położyli nogę:
11:
Zginą ich rády wſzyſtkie w ocemgnieniu/
12:
Proſto iáko ſen ná pierwſzym ocknieniu.
13:
Achćie mnie/ Krolu/ iákobym widźiáłá/
14:
A ono leżą ná pował ich ćiáłá/
15:
Tám gdźie ſwe Wiſłá rámioná rośćiąga/
16:
Ktoremi zdawná Krákowá dośiąga.
17:
Iákie muśi bydź żáłoſne weſtchnienie
18:
Snadź y tey rzeki/ kiedy iey ſtrumienie
19:
Będą przyymowáć/ od ſmutney Rudáwy/
20:
Krwie chrześćiáńſkiey/ miedzy ſię/ bieg krwáwy.
B iij Swoistrona: 14

14. Kálliopea
1:
Swoi to (rzecże) ſámi ſie woiuią/
2:
Swoi/ nieſtety/ tą mię dźiś dáruią
3:
Szárłatną bárwą: boday tákie dáry
4:
Przepádły źiemię/ y ſmutne ofiáry.
5:
Tákiemi będźie vſkarżáć ſie ſłowy
6:
Pieniſta Wiſłá: cżuiąc żal ſurowy
7:
Y ſwoy/ y ſławney Rzecżypoſpolitey/
8:
Zgodą bráterſką przedtym znákomitey.
9:
Ale niedługo ſąśiad nieżycżliwy/
10:
Widząc przypadek Polſki nieſzcżeśliwy/
11:
Cieſzyć ſie będźie: bo po znácżney ſzkodźie
12:
Polak obacży/ co to bydź w niezgodźie.
13:
Dopiero przyymą drudzy rády zdrowe/
14:
A pomniąc ná cne ſpráwy Iágiełowe/
15:
Przyznawáć będą zwierzchność Zygmuntowi/
16:
Zygmuntowemu/ od dźiewki/ Wnukowi.
17:
Ktory nie złotem/ áni práktykámi/
18:
Ale wielkich cnot iáſnemi znákámi/
19:
Sercá śláchetney Polſkiey krwie zhołdował:
20:
By tymże kráiom ſzcżeśliwie pánował.
Z ktorychstrona: 15

15. Słowieńska.
1:
Z ktorych y mátká przyſzłá w twą łożnicę/
2:
W on nieſzcżeſny cżás/ gdy zá niewolnicę
3:
Trzymał ią z tobą w więźieniu Krol ſrogi/
4:
Ktoregoś potym záśiadł ſtolec drogi.
5:
O Krolu/ oney twey ćiężkiey przygody/
6:
Y my Boginie tey pułnocney wody/
7:
Serdecżnie płákáć tobie pomagáły:
8:
Płákáły z námi y wynioſłe ſkáły.
9:
Lecż to minęło: dźiś ſwey ćierpliwośći
10:
Zapłátę w niebie máiąc/ bráckie włośći
11:
Cna Kátárzyná ſynowi wymogłá/
12:
A niemniey Anná ná źiemi pomogłá.
13:
Zá iey powodem/ Páńſcy ſłużebnicy
14:
Kápłani/ Wdowy/ Pánny/ Zakonnicy/
15:
Chudźi żebracy/ iedni modlitwámi/
16:
Drudzy błagáli Bogá ofiárámi.
17:
Y ták ſtráſzliwe one ich obiáty/
18:
Y gorące łzy/ nie ſą bez odpłáty:
19:
Bom tego pewna/ że Bog o tym rádźi/
20:
Iáko Polſki Thron ſynem twym oſádźi.
Tenżestrona: 16

16. Kálliopea
1:
Tenże go będźie chćiał mieć w ſwey obronie/
2:
Do lat ſzedźiwych/ y do białey ſkronie:
3:
A Krol też iego chwale ſprzyiáźliwy/
4:
Z winnice Páńſkiey wymiece pokrzywy.
5:
Wyrzući ćiernie/ y niepłodne głogi/
6:
Y przywiedźione z obcych kráiow Bogi:
7:
Zgołá/ przecżyśći zakon Chrześćiáńſki:
8:
Táki to ma bydź Pomázániec Páńſki.
9:
Ten y Krákowſkie Licœum przeſławne/
10:
Wſzyſtkim náukom mieyſce ſtárodawne/
11:
Od Dźiádow ſwoich z gruntu wywiedźione/
12:
Hoyną ręką ſwą rátuie/ zwątlone.
13:
Tákową go Bog ozdobi mądrośćią/
14:
Y táką vcżći ſwą ſpráwiedliwośćią/
15:
Ze drugi pátrząc ná ſądowe ſpráwy/
16:
Muśi/ rad nie rad/ drugiemu bydź práwy.
17:
Pogromi wſzyſtkich złych ſpraw forytarze/
18:
Y niepobożne rzecżomowce ſkarze/
19:
Co pſuią ludźiom ich ſpráwiedliwośći/
20:
Chcąc porátowáć tym ſwych máiętnośći.
Obrońcąstrona: 17

17. Słowieńska.
1:
Obrońćą śierot y wdow go názową:
2:
Przednim chudźiná zrowna z Pánem mową:
3:
Poydźie do niego káżdy vkrzywdzony/
4:
Iák do mátki ſyn bieży roſkwielony.
5:
Nieznośną lichwę z gránic ſwych wypędźi:
6:
A ieſli kogo nieſzcżeśćie ponędźi/
7:
Pomoże powſtáć/ y doda rátunku.
8:
Aby wychodźił z nędze y z fráſunku.
9:
Zá niego ſie tám złoty wiek pokwápi/
10:
A pokoy święty z prawdą ſie obłápi:
11:
Zákwitnie cnotá/ y ſzcżerość ſie wroći:
12:
Ze w Polſzcże koncá nie będźie dobroći.
13:
Bo kreẃ niewinna w niebo nie záwoła
14:
Więcey/ Krol temu zábieży y zdoła:
15:
Beſpiecżne będą vlice y drogi:
16:
Iuż niewinnośći nie będźie nikt ſrogi.
17:
¶ Táką práktyką y tákiemi ſłowy
18:
Nimphy lecżyły on kłopot ſtárcowy:
19:
A on w nádźiei lepſzey zoſtáwiony/
20:
Iuż máło pomni dźiś ná troſki ony.
C Więcstrona: 18

18. Kálliopea
1:
Więc ia mam zá to/ że Pánny życżliwe
2:
Powiedáły mu rzecży niewątpliwe:
3:
Bo y Apollo ſzepce mi coś w vſzy/
4:
Iowiſzowę myśl/ y ſam mu ták tuſzy.
5:
Ten miedzy Bogi bárzo cżęſty w kole/
6:
Y w lutnią grawa przy ich hoynym ſtole:
7:
Pewnie to ſłyſzał w nieśmiertelney rádźie/
8:
Nie dármo tę rzecż do vſzu mych kłádźie.
9:
Widzę y pocżty ze wſzyſtkich ſtron gęſte/
10:
Ogromne trąby/ y ſtrzelby ták cżęſte:
11:
Iuż bez pochyby Zygmuntá prowádzą/
12:
A Koronę mu w opiekę oddádzą.
13:
Ten pewnie iedźie ná páłace ſwoie/
14:
Osieroćiáłe Krolewſkie pokoie:
15:
Tám gdźie Pátroná Polſkiego świątnicá/
16:
Y ſtárożytnych Iágiełow ſtolicá.
17:
Gdźie vcho ſkłonię/ ieſli ſie nie mylę/
18:
Słyſzę tryumphy/ ſłyſzę krotofilę:
19:
Brzmią wdźięcżne Lutnie/ złote Cytry: zgołá/
20:
Káżda Muzyká w Polſzcże dźiś weſołá.
Chybástrona: 19

19. Słowieńska.
1:
Chybá żáłoſny ieden pocżet w cżerni/
2:
On dwor Stephanow/ ſłudzy iego wierni:
3:
Tám gdźie zoſtáwił śmiertelne zewłoki/
4:
Kiedy iego duch przenikał obłoki.
5:
Gdy niewdźięcżnośćią oną obráżony/
6:
Ciężar do zguby idącey Korony/
7:
Przed cżáſem ſkłádał/ Pan niepoſpolity:
8:
Pan po wſzem świećie ſławą znákomity.
9:
Ach nievżyta śmierći/ á łákoma/
10:
Poimáłáś mężá/ ktorego świádoma
11:
Siłá Moſkiewſka/ y Gdańſk nieukłonny/
12:
Y krwáwe Luki/ y Połock obronny.
13:
Swiádome drugie niedobyte Grody/
14:
Ktorych dochodźił bez wielkiey ſwych ſzkody:
15:
Pokłoniły ſie Iflanty obfite/
16:
Oddáiąc mu w moc zamki niedobyte:
17:
Widźiáły cnoty Pátroná: widźiáły
18:
Náuki/ ktore kwitnąć pocżynáły
19:
Y tám/ gdźie o nich nie ſłychano: zátem
20:
Zniknął/ á śmierćią ſwą zátrząſnął świátem.
C ij Ná wasstrona: 20

20. Kálliopea
1:
Ná was/ ſynowie przeſławney Korony/
2:
Ledwie nie woła duch nieprzepłácony:
3:
Przynamniey ćiáło vcżćiwie w grob włożćie/
4:
A ná nim ſmutną tę pámięć położćie:
5:
TV ZNIKLA GVVIAZDA, KTOREY PROMIEN ZLOTY,
6:
OD VVEGIER VVSCZEDSZY, VVZBVDZIL POLSKIE CNOTY:
7:
TV LEZY, SMIERCIA SAMA ZVVYCIEZONY,
8:
ON STEPHAN z SZOMLA, BATORY RZECZONY.
9:
KROL Y ROZVMV Y SERCA VVIELKIEGO:
10:
TEN VV GRODNIE SKONCZYL DNI ZYVVOTA SVVEGO:
11:
MOSKIEVVSKA DVME, BY PIORVN, ZGROMIVVSZY,
12:
GRANIC Y SLAVVY POLSZCE PRZYCZYNIVVSZY.
13:
Z tákim nagrobkiem/ on Pan w rzecżách biegły/
14:
Niech odpocżywa/ nie w ſwoy cżás poległy:
15:
Aż w kim Bog wzbudźi táki vmyſł potem/
16:
Co ſpráwy iego ſpiſze piorem złotem.
17:
¶ A wy tym cżáſem Zygmuntá witayćie/
18:
Stawćie ſie przed nim/ podźćie/ nie mieſzkayćie:
19:
Pozeymowawſzy te ſzáty żáłobne/
20:
A wźiąwſzy ná ſię świetne y ozdobne.
Panstrona: 21

21. Słowieńska.
1:
Pan to nádźieie wielkiey/ Krol to możny/
2:
Pan morzowładny/ y w porthy zamożny
3:
Tám/ gdźie go morze pułnocne otacża/
4:
Lub gdźie ſwe Narew odnogi roſtacża.
5:
Ten pożegnawſzy ſwe Filáńdſkie grody/
6:
Y obłápione wodámi narody/
7:
Ná Thron dźiádowſki ſzcżeśliwie wſtępuie:
8:
A ſpráwom Bożym káżdy ſie dźiwuie.
9:
Poległo drzewo/ y roſkorzeniony
10:
Pień/ z gruntu vſechł: w tym nieprzepłácony
11:
Kwiát ſię z gáłąſki obumárłey ziáwił:
12:
A ſmutną wdowę poćiechy nábáwił.
13:
Tá oycá/ brátá/ mężá opłákawſzy/
14:
Trzech wielkich Krolow/ y śioſtr poſtradawſzy/
15:
To zá poćiechy wſzyſtkie ſobie licży/
16:
Ze Zygmuntowi Bog korony życży.
17:
Tegoć po łáſce Páńſkiey trzebá było/
18:
Zacna Krolowa: co iż ſie trafiło/
19:
Tákim ſpoſobem/ przez tákie trudnośći/
20:
Ten ieſt obycżay Pánſkiey opátrznośći.
C iij Tá lu=strona: 22

22. Kálliopea
1:
Tá ludźiom zacność zá prace przedawa
2:
Y zá cżuyność ich: á kto nieuſtawa
3:
W kłopoćiech ná śię dopuſzcżonych z niebá/
4:
Ten ſam wygrawa/ wątpić w tym nie trzebá.
5:
Przyydźie do tego/ po niedługim cżeśie/
6:
Ze ieden tylko Koronę odnieśie:
7:
Ieden/ oney cney Iágiełowny płemię/
8:
Ktora w poſtronną ſzłá z tąd Szwecką źiemię.
9:
Tego mąż wielki á Hetman koronny/
10:
Z woyſkiem ſwym cżeka/ tám gdźie nań ogromny
11:
Niemiec potrząſa porożem: á oná
12:
Przedśię w nim wielka myśl nieuſtraſzoná.
13:
Będźieli w Polſzcże dźielność w cenie ieſzcże/
14:
Niech ná kolumnę wyſoką gdźie mieyſce
15:
Obiorą: niechay iego wielkie cnoty
16:
Máią pámiątkę/ y prac trudnych poty.
17:
Wytrzymałeś ſtos iádowitey złośći/
18:
Dodźierżałeś ſwey Pánu ſtátecżnośći/
19:
Cny Herkuleśie Polſki: boday śiłá/
20:
Podobnych tobie/ oycżyzná rodźiłá.
Gdźiestrona: 23

23. Słowieńska.
1:
Gdźię zorze gáſną/ y gdźie ráno wſtáią/
2:
O twych przeważnych ſpráwách iuż ſłycháią:
3:
Ale tym niemniey głośno będźieſz ſłynąć/
4:
Ześ gotow y dźiś dla oycżyzny zginąć.
5:
¶ O nieużyte/ twárde/ zákámiáłe
6:
Dźieći koronne/ ná mátkę niedbáłe:
7:
Niedbáłe mowię? mogę rzec okrutne/
8:
Przywiodſzy ná nię tákie rzecży ſmutne.
9:
Cżyli was nie tá ſámá wychowáłá?
10:
Nie tá w nadrożſze wolnośći przybráłá/
11:
Ktorey ták ſmutny pogrzeb gotuiećie?
12:
Niepoſpolitą ſławę odnieśiećie.
13:
Długoż ták maćie/ nieſprzyiáźliwi/
14:
Tákowey krwáwey niezgody bydź chćiwi?
15:
Długoż wieść maćie gniew nieprzeiednány?
16:
Ktorymby lepiey woiowáć Pogány.
17:
Nie ták oycżyznie ſwey był nieużyty
18:
On Koryolan/ ſławą znákomity/
19:
Gdy z płácżem ſkłádał gniew nievśmierzony/
20:
Mátkę ſwą widząc/ y cne Rzymſkie żony.
Temustrona: 24

24. Kálliopea
1:
Temu ſam ſkazał zakon przyrodzony/
2:
Słodkość oycżyzny: á lud oświecony
3:
Wiárą/ co cżyni? żáłoſne pożogi/
4:
Puſtki/ miecż/ wnieśli ná domowe Bogi.
5:
Wnieśli/ niewdźięcżni/ nieſzcżeſną ſwą zbroię/
6:
Ná rodźićielkę/ y ná mátkę ſwoię:
7:
Pomázáli ſie krwią właſną: á oná
8:
Práwie śmiertelną chorobą złożoná.
9:
¶ O Murze ſławny kráiow Chrześćiáńſkich/
10:
Wále potężny od mocy Pogáńſkich/
11:
Gniazdo dźielnośći/ y wdźięcżney ſwobody/
12:
W co ćię przywieść chcą te wnętrzne niezgody?
13:
Kto dźiś twe rzecży chce przywieść do kluby/
14:
Ták náchylone/ ledwie nie do zguby?
15:
W kim táka miłość Poſpolitey rzecży/
16:
Coby niemiał mieć więcey ſwey ná piecży?
17:
Szalone dźieći/ iákoby nie ſobie
18:
To nárządźiły/ co nárządzą tobie?
19:
Dármo nieſzcżeſna ná krwáwe mogiły
20:
Poglądaſz/ ſynyć twe właſne pokryły.
Bodaystrona: 25

25. Słowieńska.
1:
Boday ſam widźiał vpad nád ſwą głową/
2:
Co ná ćię przywiodł złą chwilę tákową:
3:
A Bog ktoremu nie táyno nic w niebie/
4:
Niech wie o ſwoich w oſtátniey potrzebie.
5:
¶ Nie trwożćie ſobą cne Krákowſkie brony/
6:
Przybliża ſie Krol od Bogá zrządzony:
7:
Ludźie ſie/ przy nim/ iáko pſzcżoły zdádzą/
8:
Gdy ſwego wodzá w nowy vl prowádzą.
9:
Widzę przednieyſzy kwiát przy boku iego
10:
Wſzyſtkich trzech ſtanow narodu Polſkiego:
11:
Tu świetny pocżet/ tu ieſzcże świetnieyſzy:
12:
Tu ſtroy ozdobny/ á tu ozdobnieyſzy.
13:
Widzę y wielkiey Litewſkiey oſády
14:
Poſłowie iádą/ do teyże gromády/
15:
Przyznawáć władzą nowemu Krolowi/
16:
Wielkich Iágiełow cnemu potomkowi.
17:
Konie wypráwne/ koń w koń okazáłe/
18:
Nioſą ná ſobie chłop w chłop/ ieźdzce śmiáłe:
19:
Tu iunak rzeźwy/ tu ieſzcże rzeźwieyſzy:
20:
Tu mąż ogromny/ á tu ogromnieyſzy.
D Niestrona: 26

26. Kálliopea
1:
Nie trwożćie ſobą niedobyte brony:
2:
Iuż Kápłan wielki cney Polſkiey korony/
3:
Krolewſkie ſkronie/ kwitnące w młodośći/
4:
Ma koronowáć/ wedle powinnośći.
5:
Niechay/ wſzelákim ſzcżeśćiem obdárzony/
6:
Pod niezgáſłymi ná niebie Tryony/
7:
Koronę odda Krolowi drugiemu/
8:
Y błogoſłáwi ták iáko pierwſzemu.
9:
Lecż iuż Krol w Miáſto zlekká poſtępuie/
10:
Biſkup y Hetman mowić ſie gotuie:
11:
Ia też z ochoty/ ktorą w ſercu cżuię/
12:
Z kilká par rythmow ſobie nágotuię.
13:
¶ Zdrow bądź Krolu/ ktory przed inſzemi/
14:
Znaſz dźiś to ſzcżeśćie/ rowienniki twemi:
15:
Tobie y ſercá ludzkie otworzone/
16:
A pogotowiu bramy nie zámknione.
17:
Poydźieſz fortunnie/ błogoſłáwiony
18:
Páńſki/ przed ołtarz Bogu poświęcony:
19:
Tám śiłę maſz wźiąć/ Pomázáńcże Pańſki/
20:
Ná obronę ſwych y ná ſtrách Pogáńſki.
Zátemstrona: 27

27. Słowieńska.
1:
Zátem z tą ſławą zácżnieſz pánowánie/
2:
Ktora ſnadź będźie nád wſzyſtkich mniemánie:
3:
Tym ćię potykam/ gośćiu w Polſzcże drogi/
4:
Niżli przeſtąpiſz bramy pierwſzey progi.
5:
☞ A to przy ſzańcách cżyie ſtoią wozy?
6:
Hártowne zbroie/ dźiáłá/ y powrozy?
7:
Temi powrozmi lud twoy wiązáć miano/
8:
Y temi dźiáłmi miáſtá dobyć chćiano.
9:
Lecż pokazał twoy Bog znák niewątpliwy/
10:
Ze z tobą trzyma/ Krolu cnotliwy/
11:
Gdyż przy ſwobodźie to miáſto zoſtáwił/
12:
Aby ćię wielkim Krolem w nim obiáwił.
13:
Záśiądź ſzcżeśliwie ná ſwym złotym Thronie/
14:
Od Bogá dány Polakom Pátronie:
15:
Pokaż twarz twoię/ pokaż pożądáne
16:
Páńſkie ſwe ſkronie/ w koronę przybráne.
17:
Ná ćię pogląda lud twoy vtrapiony/
18:
Lud nieſzcżeśliwą niezgodą zwątlony:
19:
Weś ſie zá krzywdę ludźi ſwych ztrwożonych/
20:
Y tym przypadkiem nieſzcżeſnym śćiśnionych.
Niestrona: 28

28. Kál: Słowieńska.
1:
Nieprzerodzone polá ſpuſtoſzone:
2:
Domy vcżćiwe ſtoią wyłupione:
3:
Paſtwi ſie kto chce/ y nád niewinnemi:
4:
Co gorſza/ ſwoiſz przewodzą nád ſwemi.
5:
Ale przyydźie cżás przeyrzány od Bogá/
6:
Gdy nieprzyiaćioł twych nie vydźie nogá:
7:
A ktorzy tego nie zápłácą duſzą/
8:
Pewnie ſromotny tył podawáć muſzą.
9:
O dniu ſzcżeśliwy y błogoſłáwiony/
10:
Gdy tá nowiná zábrzmi ná wſze ſtrony:
11:
W ten cżás mnie Linus nie celuie pieniem/
12:
Ani Amphion łágodnych ſtron brzmieniem.
13:
Tám ia záś znowu/ piękney Kálliopy/
14:
Przed Máieſtat twoy poprowádzę ſtopy:
15:
Nioſąc zwyćiężcy wieniec náznácżony/
16:
Ktory ozdobi twoie trzy Korony.
17:
grafika