[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   
tytuł:   Liber maleficorum
rok wydania:   1543-1554strona: 67


1:
Libera recognitio Alberti Cvszka de Conyn fe=
2:
ria sexta ante festum Natinitatis Sancti Joannis
3:
Baptistae Anno domini 1543.

4:
Wocziech Cuſzka ſz Conyna napirwi zeſnal iſch v powiedza
5:
nyeyakiemu przekupniowi wſſiąl oſm ſlotich pienyandzi
6:
Item zeſnal ze do Giſzdebna do karczmi przed Cleczewem mylią
7:
prziachal i tamo traffil czlowieka zwarſchewi ktori troynik
8:
wioſl do Poſnania, tam wti karczmie bil Mądro mieſczanin
9:
Skaſzimirza ktori Mądro ſmowiwſchi ſzie ſz kuſzką Cupil
10:
ono piczie za dwadzieſczia y oſzm ſlotich. Potim on czlowiek
11:
zwarſchewi poiachal nazad ku domu ſzwemu. A kuſzka ſza=
12:
motrzecz ze dwiema ſlugami ſwimi Woythkiem Giernkiem a
13:
ſmarczinem czo ieſt zabit, wloſchiwſchi maſkary naſzią za=
14:
iachali mu drogę i pobrali mu ony pienyandze wſſitki za=
15:
troynik ſzktorich pienyandzi Cuſzka darowal Mandrowy oſm
16:
ſlotich A on czlowiek ſzwarſchewi wroczil ſſie na zadt do
17:
Siſzdebna nalaſl Cuſzką ſſamotrzeczego wkarczmie mny
18:
mayancz bi kogo dobrego proſchil go o pomocz abi mu po=
19:
mogl gonicz ſlodziey czo mu pienyandze pobrali alie ſzie Cuſz=
20:
ka wimuvil ſpomoczi a dawſchi kielko groſchi czlowiekowy
21:
onemu kaſſal mu do domu yachacz
22:
Item zeſſnal iſch iednego czlowieka nyemcza na boru Sleſzin=
23:
ſkim obral i wſſiąl mu zameſch i kielko ſtuk zukna i
24:
okolo ſzeſczi ſlotich pienyandzi
25:
Item zeſnal iſch zukayancz fortuny na drodze Gdanſki nicz
26:
nyenalaſl i prziachal do niktory karczmi wnoczi i tamze
27:
konya nyktoremu ſludze kupieczſkiemu ſzgdanſka vkradl


strona: 67v

1:
Item zeſnal iſch niſſ to rok mynąl, na ſwianthi Barthlomi przi
2:
achal bil do Richfala i tam prziachal chczancz znaymoſcz i
3:
towarziſtwo ze ſlodzieymi przyancz o ktorich wiedzial iſſ ſzie
4:
wRichfalie chowali i ſtanąl goſzpodą v glowi i ſedl miedzi
5:
nye do Byeniaſcha krawcza alie oni mieli go za poderzanego
6:
i za ſpiegirza niechczieli go miedzi ſzią prziancz a ten to
7:
Bieniaſch Crawiecz i ſzwawrzinczem Stawſkim oſlawili go
8:
myeniancz go bicz ſpiegirzem o ktorim gdi ſzie pan Richfalſki
9:
dowiedzial ſtal mu na gardlo tamze powſtali przecziwko
10:
yemu Jaroſchewſki Swyderek Curek ſz Crayny malego wſſ=
11:
roſtu Thomas zoltowſki ktori ſluſil panu Voyewodzie Raw=
12:
ſkiemu i ginſchich wieli ktorzi bili wſſgorą na Corze wgiſſbie
13:
Alye matiſſ Glowa oſtrzekl go a zatim ſzona Glowyna tam
14:
prziſchedſchi weſſwala go mowyancz mu pocz do Goſzpodi
15:
ono ten thwoy po ſtayny biega i zatim oth nich wyſzedl
16:
a tamze Glowa chczial go wſſwe Towarziſtwo przyancz
17:
y przeſtrzegl go iſſ bi przeſſ Bieniaſcha i iego thowarzi
18:
ſtwo niebil zabith
19:
Item zeſnal iſch Glowa ſz Richfala przed timze Cuyſzką
20:
powiadal, iſch zona Bieniaſcha krawcza tamze ſz Richfala
21:
myąſza i ginſche potrzebi ziwnoſczi zelyſlawſkiemu i ginſchem
22:
ſlodzieyom ſprawiala y ſkupowala a to iſch ten ze Glowa
23:
byye narzeſſz a thedi wiedzial yako wyely myąſza vnyego
24:
kupowala
25:
Item zeſnal iſch zamoſziedm to ieſt ſwocziechem Gierakyem
26:
Jacubem czeladnikiem ktori ſluſzi niktoremu ſzyemya
27:
nynowy v Wieliſczſki Waczlawem Caczkowſkim ktorego
28:
ſzową pilczek ktori mienſka mylyą oth Thurku ſz marczi=
29:
nem ſz iego czeladnikiem ktori zabit zolthowſkim


strona: 68

1:
ktori mial czeladnika Thokarſkim ktori myenſka trzy
2:
mylie od Lowicza a yan brudowſki abo Grudowſki czterzi
3:
poſtawi ſzukna Lyunſkiego ſzynowy dzyeſchenymu ſz chanczin
4:
wboru wmyli od kielczow blizu moſtu ktori ieſt przeſſ rze=
5:
ką wſſiąli a yachawſzi na ginſchi bor ku wąſchoſchu tam
6:
ze ſzukno miedzi ſſobą roſſdzielili.
7:
Item zeſnal iſſ kiedi koſſielſki niedaleko ot oſſwyączimya
8:
okolo czterdzieſczi kony ſzobą mayancz ſtal na wlochi ktorzi
9:
oth Crolyewy yey miloſczi ſz Cracowa mieli ſzpienyądzami
10:
do Wloch yachacz, tedi tiſſ wthi Comythiwie Cuſzka bil i ſtal
11:
na gynny drodze ſz zoltowſkim i ſz iego pacholkiem czeka=
12:
yancz na thi wlochi ktorzi na nye nye prziſli bo iuſſ bili
13:
zamyenſkali a wſſakoſch koſchelſki na ſchwym myeſczu
14:
ſtoyancz traffil na kogoſch ſz Cracowa ktoremu bil wſſiąl
15:
nyczo pienyądzi ſktorich ſzie telko Cuſzcze piencz ſlotich
16:
doſtalo thowarziſtwa nyeſzna powiada ze oth Cracowa
17:
niedaleko muſchili bicz a czi tiſſ bily ynny iako wyſchy na=
18:
pyſchany ſchą Grudowſkich abo Brudowſkich ſzeſcz ko=
19:
ny
20:
Item zeſnal iſch zeliſlawſki na boru Slyeſchniſkim woſzy
21:
na ktorich ſzukno bilo pobral ktore ſzukno miedzi ſchobą roſch=
22:
dzielili A o oſtatek ktorego niedzielili poſlali werna=
23:
ra do Cola aby do nych Zydy zwiodl iſch bi zidowye przi
24:
yachaly i ſzukno oth nich othkupili alie iſſch zidow wer=
25:
nar doma nyeſzaſtal bo byly wkuthnye na yarmarku
26:
muſchil ich czekacz trzi dny y przitraffil ſzie tam Cuſzka
27:
ktoremu ſzie wernar ſpowiedzial y othem roſzbyczyu
28:
mu powiedzial a pothim zie roſzyachaly ſzkola
29:
Item zeſnal iſch tego czaſzu gdi Mieſczanyny Cracowſzky


strona: 68v

1:
za Szandomirzem pobrali tedi teſſch tam bil niektory
2:
Mazewſki od Coczſla ſz ſziemye Lubelſki mayancz dwu czela=
3:
dnikow i Jan Lipſki ſz nichtori wſzi dwye myli oth przą
4:
ſzniſcha a dwie myly oth Mlawy Tiſſ bil ſznymy niktory
5:
Schyſzlowſki ktory nykiedi bil vrzandnikiem panow Thomicz=
6:
ſkich w thomyczach i ten bil Thowarziſch Zeliſlawſkiego i dru=
7:
gi Wiſznyewſki malego wſzroſtu ktori tiſch ſluſzil panom Tho=
8:
miczſkim
9:
Item zeſnal iſch pan Dziaduſki czelnik dal themu tho Cuſcze
10:
dwa konya i trzidzieſczi ſlotich aby zeliſlawſkiego mogl
11:
przeſpiegowacz y poymacz
12:
Item zeſnal iſch niechtorego czaſſu wkonynye pan Richfalſki
13:
pital tegoſch Cuſzky rzekancz biwaſſ tiſſ ty ſzwoym ſzie
14:
ſtrzenczem zeliſlawſkim a on othpowiedzial nye. zatim mu
15:
Richfalſki rzekl ieſtli bi myal wolyą nieczo czinicz moglbi
16:
do mnye prziachacz ia bich tobie dobre Thowarziſtwo vka=
17:
ſchal a potim wrychlie ſtowarziſtwem zeliſlawſzkiego
18:
towarziſtwo prziyąl to ieſt ſzkurkiem ſz Criſtofem Pye=
19:
nyanſkiem. Lypyewim ſzynem, ſz Orlowſkim od ſzwyeczia
20:
Alye ku thowarziſtwu ſzamego zeliſlawſkiego przecz nye=
21:
mogl. bogu myeli ſza poderzanego ſzRichfalſkim a ze=
22:
liſlawſki zawſſdi ſzie chowal v Richfalſkiego alye
23:
yego thowarziſche blankaly ſchie y thu y owdzie
24:
Item ſzeſnal iſſ myal wolyą dwa Crocz zeliſlawſkiego
25:
poymacz alye trzecziego raſzu chczial ſznym thowarziſtwo
26:
myecz alye nyemogl
27:
Item zeſnal iſſ gdi Gdanſczany okolo qwyathny nye=
28:
dzielye pobrano Thedi wyelki pyanthek Gdy pan Rich=


strona: 69

1:
falſki ſzrzeczi ktore bil panu Modlyboſzkyemu pobral do Co=
2:
nyna ye prziwioſl Thedi tam teſch do Conyna Nyewyerſki mlody
3:
przyachal i przinioſl thą Nowyną o pobranyu Gdanſczanow
4:
a gdi wgoſpodzie v kurowſky o thy nowynye powiadal thedi
5:
przitim bil pan Richfalſki y Thymyenyeczſki murkrabia Conin=
6:
ſki y gych ſluſzebnyczi czo pan Richfalſki ſliſchancz Thedi rzekl
7:
ya wyerzą iſch moy ſzieſtrzeniecz zeliſlawſki tego nyeuczinil
8:
by on tho myal vczinicz aby myal bicz przitim poymant ya przi
9:
ſziengam na moyą ſziwiſzną iſch bith ſzie go mſczil do gar=
10:
dla
11:
Item zeſnal iſſ Curek trzi mylie oth Bygdoſczi i zolthowſki
12:
zmaſchoſch ktori ſluſzil panu Woyewodzie Rawſkyemu przed
13:
nym powyadali iſch thowarziſtwo myeli ſzRynarzewſkim alye
14:
wktory obyczay nyewy
15:
Item zeſnal iſch Crzczankowſki Woyth Slyeſzinſki yemu kony
16:
poſziczal i czanſto vnyego goſzpodą ſtal a wiedzial iſch
17:
bil ſlodzi
18:
Societas ipſius Cuszka

19:
Criſtof Pieniązek ſzin Łypio w ten ieſt łotr nat lotry ten
20:
zzeliſlawſkim Cradl i ſukno kradzione ginſchim ſlodzieyom
21:
pobral. i dlia tego ſzie ſznimy ſzwarzil i dlia tegoſſ potim
22:
zeliſlawſki niechczial ſznym thowarziſtwa myecz
23:
Waczlaw Caczkowſki Pylczek ten ieſt vrzandnikiem wbrudze=
24:
wye v pany woyewodzini Lancziczſki
25:
Wocziech Czyeminſki od dobrey then acz ſznim nyekrakl
26:
alye dwu czeladnikow myal Caſzyma y Staniſlawa ktore
27:
myal ſtacz gdzie by ſzie traffilo niczo pobracz
28:
Orlowſki od Swyeczia
29:
Waczlaw zegotha ot nowego miaſta wkrakowſky ſzye
30:
my


strona: 69v

1:
Jandrzy brath tegoſch zegothi
2:
Michalowſki chtori chodzi w Blankithnim odzyenyu
3:
Item zeſnal iſch ſcholtiſſza iednego ktori nioſl czinſz panu okolo
4:
dwadzieſczia groſchi ſkonya ſzepchnanwſzi ſlupil
5:
Item ſeznal iſch gdi Lipſki ſz zegotą i ſchwoim thowarziſtwem
6:
ſtaly poth Szandomirzem na Rzezniki Cracowſkie ktorich nie=
7:
doſtaly Thedi yadancz nazadt, niektore Clenoty ſzrzebrne nye=
8:
yaky pany zambliczſkiey y yey dwyema czorkam pobrali, przi=
9:
tim Cuſzka niebil alye ſzie ſznymi wpinczowie ſzyachal i tho
10:
ſrzebro miedzi ſzobą roſſdzielili a Cuſzka wſſyąwſſi ſwoyą
11:
cząſcz odyachal precz
12:
Item zeſnal y tho wſſiſtko czo Gyernek wGnyznye zeſſnal ieſt
13:
prawda
14:
Postremo per torturas ipſe Albertus Cuzka e=
15:
xaminatus die ſabbato ante Tranſfigurationis
16:
domini anno eiusdem

17:
Zeſſnal iſſ Jandrzi Brudowſki ktori ſzie niekiedi ſzowye
18:
yan Lipſki then ma ſzwoich dwu przirodzonich teſch Brudo=
19:
wſkie ſz yedny wſſy alye ſz ginſchego dwora oba mlodzi
20:
yednemu dzieyą maczi alye drugiego gyemyenya nyewi.
21:
czi biwali na ſzeſczi kony wyeſz ieſt Brudowo abo Grudowo
22:
myedzi Mlawą i miedzi prząſniſchem ieſt wyeſſ wielga
23:
koſcziol wny murowany y wielych dworuw ziemyanſkich
24:
Item zeſnal iſch ten Jandrzi Brudowſki abo Grudowſki dal
25:
bil yemu Cuſzcze ſlugą niektorego Grzegorza Ryſzka Ru=
26:
ſchyna ktori ieſt v pana Januſcha wrzeſſienſkiego ten tiſſ
27:
ſtimze Grudowſkim cradl


strona: 70

1:
Item zeſnal iſſ niktori Coſſmowſki mlody chtori ieſt ſzyn yedy
2:
ny Coſzmowſkiego Woytha ktori myenſka miedzi Thurkiem a do=
3:
brą ku kaliſchewi then tiſſ bil przi kradzieſchi tedi gdi pye=
4:
nyązek i zeliſlawſki ſz ſzwoim thowarziſtwem Gdanſczany
5:
na boru Slyeſchinſkim bili pobrali i tamze ſzukna ktore bili
6:
pobrali do tegoſch woytha wdom wyeſly, gdzie ſchie po=
7:
ſzwarziwſſi pobyli ſzie dli a tego ze gym pyenyązek po=
8:
kradl ych czanſczi czo liepſzego ſzukna
9:
Item zeſnal iſſ u Pyenyąſka bili trzey braczia ktorzi ſzie
10:
ſzwaly Scharowſczi alye nyebili ſliachta bo bili ſzinowye
11:
niektorego Schewcza ſzunyeyowa ſtich trzech ieden Jacub
12:
gymyenyem wbidgoſczi ieſt ſczyanth a dwa ſſą ſziwi ye=
13:
dnemu dzieyą Wocziech a drugiego gymyenya nyewy
14:
O marii ſzmuſchewſkiey nyewy nicz pewnego wg iedno
15:
iſſ ieſt ſlawa poſzpolytha iſſ bi bil ſlodzi
16:
Cozaneczſczi ſzą dwa braczia ktorich gymyen nyewye yedno
17:
iſſ ieſt yeden czarny by czygan a drugi chodzi wſzyelony dely
18:
a ſchą thowarziſche pyenyąſkowy y Cuſzkowy
19:
Item zeſnal iſch Thowarziſtwo ze zlodzieymi pyrwy myal niſli
20:
przeſſ pana czelnika ku wyſzpyegowanyu zeliſlawſkiego bil
21:
nayanth
22:
O Wernarze zeſnal thak yako pyrwy iſch bil yachal do Cola
23:
aby zydy byl zwiodl iſſ bi byly przyachaly i ſzukno oth
24:
nych othkupily. A Thenze Wernar myal bycz czeladni=
25:
kyem ſzamego Cuſzky alye nyemyal Cuſzka konya na chto=
26:
rego by go byl oſzadzil
27:
Zeſſnal iſſ on ſzwoim thowarziſtwem rad by byl gardla


strona: 70v

1:
poſbawyl Cunratha Bottenſteyn
2:
Theſch przeſtrzekl tegoſch Cunratha aby ſzye ſtrzekl od pie=
3:
nyanſka chtorego Cundrath Nyeſzna any on ſzna Cundratha abo
4:
wim wthen tho Pyenyązek lyudzye Nyewynnye radt obczianſcha
5:
i gym wyelki czianſkoſczi y krziwdi czyny
6:
NA oſtatku pythan ieſth przeczo abo dlya czego Cunrathowy
7:
thak barzo layal y przimawial y tiſſ ſzromyczil thedi kiedi
8:
Na zamku w konynye sziedzial gdzie Cunrath na ſlubye
9:
byl on othpowiedzial iſch tho czynyl na roſzkaſchanye y
10:
na poduſczenye Bartoſcha Bylinſkiego y Mikolaya Thymye=
11:
nyeczſkiego Murkrabye Conynſkiego
12:
Thyſch zeſnal iſch bil Gyernkowy Woythkowy ſzwemu ſlu=
13:
dze w Gnyznye roſzkaſzal aby Cundrathowy konye po
14:
kradl alye kthemu Gyernek nyemogl przycz.
15:
Tandem coram Iuditio

16:
THenze Wocziech Cuſzka ſtoyancz przed Szandem Jawnye
17:
powyedzial yſch Vrodzony pan Sthaniſlaw Dzyaduſki pan
18:
czelnyk poſnaynſki themu tho Cuſzcze oyſſmdzieſſianth ſlo=
19:
tich yeſt wynyen a tho za vtrathy ktore podyąl na poſlu=
20:
gach tegoſch tho pana czelnyka yako othim yego Myloſcz
21:
dobrze wye y naczo yeſth czirograph proſchancz aby byly
22:
wydany yego dzyeczam
23:
Theſch zeſnal iſch brathu ſzwemu ieſth wynyen dwa ſlothe
24:
weſloczye a yeden wmynczy i proſchil aby temuſch to iego bra=
25:
thu ſzgymyenya yego zathen dlug dano czthyrzy ſlothe
26:
Suſpenſus feria quarta ante Laurencii.


strona: 71v


1:
Confeſſio Gregorij Piothruschka Preconsulis de Rich=
2:
wall die Sabbatho in crastino festi sancti Viti An=
3:
no domini 1543 factastrona: 72

1:
Item zeznall yſch thegoſch czaſſu gdi wozi yuſch wynnich confeſſiach
2:
omienione rozbitho hieronim Zeliſlawſki na podworze iego przyachall
3:
ſpomoczniky ſwoymi wnoczi mayącz ſſobą wozegk naladowany rze=
4:
czamy cziąſchkimy kthore plothnem vwynione do yego komori ſlozyli
5:
A gdi thento madeyczik rano wſthall na zacziągu panſkim aſch do polud=
6:
nia byll wpoludnie do domu prziſchetſchi drzwi v yzdbi zamknione
7:
Zaſtall dziurą thedi kthora wedzrzwiach bila pathrzaiącz wydziall.
8:
Ano Zeliſlawſki zwawrzinczem ſtawſkim a Zwoycziechem kropką miel
9:
czarzem pieniądzi doſzcz liczą. Pothem wieczor tegoſch dnia przinioſl
10:
markowicz zdworu ſkrzinią kramarſką podlugowathą wkthorą one rze=
11:
czi wlozili a na drąbyncze zdomu iego weſpolek ſthawſkim wynieſzli
12:
alye niewye do kąth.
13:
Item zeznall ze onego czaſſu gdi pan pothſtaroſzczi Poznanſki do Rich
14:
wala prziachall thedi Richwalſki zdworu do gumna ieſth vcziekl. po=
15:
them do thegoſch Madeyczika na polie prziachall miedzi zitha mowiącz
16:
mu: A Madeyu dobrzeſz ſzią domiſzlil yzeſz vcziekl
17:
Item zeznall yſch Richwalſky Staniſlawa Sobieſwata wlodarza wſo=
18:
kolowye vbill o tho ze Jeronima Zeliſlawſkiego ſpomoczniki yego v
19:
ſſiebie przechowiwacz niechcziall
20:
Confeſſio Vitti kmethonis de Richwall eo=
21:
dem die facta

22:
Withek kmiecz zrichwala tho zeznanie przed vrządem ieſth vczinil iſch
23:
przed dwiema liathi Jeronim Zeliſlawſki wnoczi do niego przyachall
24:
y proſzill aby wdomu yego noczowacz mogll myenyącz ſzią bicz ſzieſz
25:
trzenczem Richwalſkiego. Rano thedi wſthawſchi thenze Withek, a
26:
yze on bill poznawſchi ſchedl do pana opowiedayącz yze wſzyim domu
27:
miecz niechcziall. A pan odpowiedzial. Nuze thi lachaczu milcz o tho te=
28:
raſz na polie wyyezdzam ydzze a rzekny Zeliſlawſkiemu abi tham
29:
ku mnie nadyachall. I ſthalo ſzya thak yſch thudzieſch za panem zdo=
30:
mu yego yeſth wycziągnąll Pothem wkilka niedziell do Richwala
31:
przyachawſchi v plebana ſlozenie miall a niſch thwierdza panu zgo=
32:
rzala thedi zawſche wedworze miąſchkawall miewall theſch prze
33:
chowanie v Jana Maſurka


strona: 72v

1:
Item powiedziall ze Woycziech Kropka miewall przechowiwanie wew=
2:
ſzi Chocziſchewſkiego Sowina milyą od pleſchewa weſpolek zhyero-
3:
nimem Zeliſlawſkim
4:
Item powiedzial iſch wawrziniecz ſtawſky Richwalſkiego vrządnik
5:
miewal przechowanie w modlie niedaleko Rzgowa v ſtawſkich
6:
Item powiedzial iſch pana vpominall o ſtawſkiego abi kradziezi yemu
7:
niedopuſchczall y dal zatho ſthawſkiemu wyni dwie czwierthny
8:
owſza kthore do ſtrugali wſokolowie yeſth thenze ſtawſky przi=
9:
ſziall
10:
Item powiedziall o Zachwieyey kymi vbithem thak yakoy piotruſch=
11:
ka wkonffeſſiey ſwoy oznaymyll
12:
Confesio Joannis Prziranski Sabato post
13:
festum sancti franciſci, proximo, Anno
14:
doi: Mo quingentiſio quedrageſio tercio. facta

15:
Jan prziranſky gdi bel pithan y dobrowolnye y na mąkach
16:
ieſly iego przycziną albo pomoczą nyeboſczicza pany Svcho=
17:
rzewſka yeſt zamordowana, przitym cōſtanter trwall yſch
18:
pomocznykiem nyakym vczynkv thego nyebell. Wſcha=
19:
koſch powyedzial ze nykth ynny o them lyepy nye
20:
wye yako Wrobl zbroniſchewycz poddani pana Svcho=
21:
rzewſkiego. A Staniſlaw Dobroſzyelſky myſzliwyecz
22:
Barthoſcha Svchorzewſkiego y ſkora kthori sluzill v
23:
Roliego. Bo ſtych zadni gdi zabitha doma nyebell
24:
Then prziranſky yeſth ſzczyąth dlya thego yſch woſſo=
25:
bie Bratha ſwego prziwyodl ynnego czlowyeka
26:
do kſzyąg zamkowych y kazal ſſobye powzdacz cząſzcz
27:
Bratherſka okrom wyadomoſczi a dozwolyenya
28:
Jego. JeoM. pan poznanſky wedlug ſtatutu ziem
29:
ſkiego yeſth y oſſądzyll a vrząd myeyſky ſentencią
30:
yeoMczi exequowall


strona: 73


1:
Confesio Valentini Nadoll de Borki eod
2:
die facta quo ſupra

3:
Valenti zborkow Nadoll przezwany y dobrowolnye y
4:
na mąkach wiznall yſch we wrzeſzny Marczyna
5:
kmyeczia Schoczyczy zamordowall ſnim ſzią powa
6:
dzywſzi.
7:
Then za vczinek takovi jeſth od myecza poſpolu ſprziran=
8:
ſkym zginall wponyedzialek po Swyetim franciſcu
9:
Anno 1543
10:
Confesio petri de villa Glowna, feria
11:
quarta ante Hedvigis pxia. Anno Dōi 1543
12:
facta

13:
Pyothr Zglowny na mąkach przed vrządem wyznal
14:
ze przed czthernaſzczya lyath v ſzyedlcza nyedalieko Co=
15:
ſtrzina na polyv konyv dwv yeſth vkradl, kthore
16:
ziemyanye nyeiaczi v Robaczina myedzi ſzmy
17:
gliem a myedzi Czaczem yemv zaſzią ſſą odbyli.
18:
Item wyznal yſch przed dwyema Lyathoma onam o
19:
ſzwyątym Woyczieſche v Lvbowa nyedalieko Gnyezna
20:
konya vkradl, kthorego wpolſkyey przeſzyecze Valen=
21:
temv myſzyakowemv przyaczielowy przedal za wyar=
22:
dunkow scheſzcz
23:
Item wyznal ze przed Rokiem v Zegrza na polyu thu
24:
nad poznanyem konya Cziſſawego vkradll, kthorego
25:
wglynſkv nyedalieko czacza yachnikovi Staremv
26:
za ſzyedm wyardunkow przedall
27:
Item zeznal yſch przed dwyema lyathoma thu nad
28:
poznanyem v Rathay konya gnyadego yeſth vkradl
29:
a thego wbukv czlowyekovi zewſzy kthorego nyeznal
30:
za syemm wyardunkow przedal


strona: 73v

1:
Item viznal yſz lyathoſz przed wſtempnym yarmarkiem
2:
walacha plowego na Blonyv za waliſchewem thu
3:
przi poznanyv yeſt vkradl. kthorego wczaczu pyotro=
4:
vy kmyecziewy za pulſyodma wyardunka przedal
5:
y powyedzial yſz v thegoſch pyotra then walach yeſzcze
6:
dzyſzya ieſth.
7:
Item wiznal yſch thu wpoznanyv na vliczy Garbar=
8:
ſkyey kobilą ridzą zwoza wyprzągl. A thą Janowi
9:
Rznynczy wCzaczu za wyardunkow ſcheſſcz prze=
10:
dal y powyedzial yſch tha kobila yeſchcze v
11:
nyego ieſth
12:
Item viznal ze przed Rokyem za szwyąthim yanem
13:
na polyu thu przy poznanyu kobilą yeſth vkradl
14:
kthorą Serczkowſkiemv wczaczu za ſcheſcz
15:
wyardunkow przedal
16:
Item wiznal yſch thu do poznanya dlya thego bill
17:
prziſchethl abi konya kthorego mogl vwyeſcz
18:
Then pyothr za vczinki thakowimy na ſchubyenyczą
19:
yeſth vrzednye ſkazan wpyathek przed ſzwyąthą
20:
yadwigą 1543
21:
Confessio Thome Rostuchni de Sar=
22:
nowo, feria Sexta ante festum ſanctorū
23:
Simonis et Jude aptorpxiā Anno 1543
24:
facta

25:
Thomas Roſthuchni SSarnowa obwinyony przeſz
26:
Pyotra Bobrka vrządnyka pana Malachowskiego
27:
o zlodzieyſthwo y o raną themv tho Bobrkovi ieſth
28:
zadal, Gdi dobrowolnye y przeſz mąki bill od vrzą
29:
dv pythan czo za prziczyna kv vczynkovi thakowemv
30:
wkthorem go Bobrek oſlawyel onego ieſth prziwyodla


strona: 74

1:
Powyedzyal yſch rozmylowawſchi ſzyą dorothiei dwor
2:
ky pana Malachowſkyego wyedlczu dal yey ſchowacz
3:
grzywne pyenyedzy ſwoych o kthorich pyothr Bobrek
4:
ſzią dowyedziawſchi yednemv panu weſpolek ſnya
5:
ſluzącz, a theſch porozvmyenye nykthore wmyloſczi
6:
ſnyą mayacz the pyenyadze ieſth yey pobral, on
7:
thedi them poruſchoni wiwyedzyawſſi ſzią ſteyze Nye
8:
wyaſthy gdi na polye myal Bobrek wyachacz nan
9:
strzegl y thamze na polyu przeczyw yemv ſzyą
10:
wyrwawſſy yeſth y wſchiią ranyl, a pyenyadze
11:
kthore przinym nalyazl tho ieſth cztherzi zlothe wą
12:
gierſkie trzi wyardunky groſſikow ſrebrnich y ye=
13:
dennaſczie groſchy moneti proſty kv ſobye yeſth za=
14:
bral, moneti polowyczą theyze dworcze dal a zlothe
15:
przi ſſobye zoſthawyel, kthore potym gdi ſzią vpill
16:
yemv vkradzyono
17:
O ſzmyerczi panyey Svchorzewſkiey ſerowye pithan ye=
18:
ſlyby pomocznykiem bill, abo o them nyeczo wyedzial,
19:
Nycz ynnego konyecznye znacz nyechczial yedno tho
20:
yſch gdi v kſzyąſzny pleſſewſkiey ſpanem Svchorzew=
21:
ſkym bill, thedi pacholek przyachal powyadayącz
22:
o Zabiczyv panyey they tho. Alye przeſz kogobi zabitha
23:
bela powyedzyal ze nye wye
24:
Then thomaſz aczkolwyelk za vczynkiem ſwym zlo=
25:
dzyeyſkym na Svbyenyczą oſſądzon bicz myal, wſcha=
26:
koſch yſch o ſzmyercz myeczewą yeſth vrzedu pro=
27:
ſſil Laſką thą od panow odzyerzal yſch nye na
28:
ſchubyenyczą alye na ſczyączye onego ſſą zdali
29:
Zginal wponyedzyalek nazayuthrzs po ſzwyąthem
30:
Schimvnye 1543
31:
Confessio Staniſlai de Gluchowo

32:
Staniſlaw Zglvchowa o kradzieczthwo pogymani


strona: 74v

1:
weczwarthek dzyen S Luciey Roku 1543 thakowe
2:
zeznanye okrom mąk yeſth przed vrządem vdzyalal
3:
Napyerwey powyedzial yſch konya kaſſzy czyothcze ſwey za=
4:
grodnyczcze wgluchowye wzyal przed cztherzemy lyathi, ktho=
5:
rego thu przi poznanyv v Goſfayera na pyaſkach
6:
przedal kaplanowi Skrakowa za ſcheſzcz wyardunkow.
7:
Alye powyedzial yſch tho vczinyl dlya krzywd ya=
8:
kychſze kthore oyczv yego thaſch cziothka czynyla, a
9:
radzyell mv na tho kaczorek kmyecz thamze zgluchowa
10:
Item powyedzial ze thowarziſchewi ſwemu woythkovi trzi
11:
groſche ſkalyethi wyall
12:
Item powyedzyal yſch przed oſzmya nyedzyel trzi wyardunki
13:
nyewyeſczie weſzrzedzye vkradl
14:
Item v ſmika krawcza ſtrya ſwego na Waliſchewye
15:
vbranye lyeſſowe wkradl przed 10 nyedziel
16:
Item Czyothcze ſwey Janowey ſzpyewaczcze za ſzwyą
17:
them Marczynem myąſchkayączey pyąthnaſzczye
18:
groſſi vkradl
19:
Item Mikolayewi probku theyze ſzpyewaczky za ſzwyą
20:
them Marczinem myeſchkayaczey cztherzy groſche
21:
ſkalyethi wyall
22:
Item powyedzyal yſch robyacz na Zolawye wpruſziech
23:
thowarziſchewi ſwemu Barthoſchevi ſuknya czer=
24:
wona vkradl kthorą gburovi wewſzy za 8 gr
25:
przedal
26:
Item Ribithwowi Thomkovi thamze Wpruſzyech gdi zelbyą=
27:
gą yachal 12 gr vkradl wnoczi na Goſpodzie
28:
Item thowarziſchevi ſwemv Barthoſchewi pol grzywny
29:
vkradl wmalborkv v Nykla kaczmarza


strona: 75

1:
Item dzyewcze kaczmarſkiey thamze 15 gr wzyall
2:
Item czlowyekowy yednemv ſzyekyerą zwozą ſyall
3:
thu na przedmyeſczyv przed 15 nyedzyel
4:
Item powyedzyal yſz pyothrek thak nyewyelky czarnavi
5:
chlopyk kthori v Staruchowſkyego na pyaſkach
6:
myąſchka przibyera. Chodzi wſuknyey Rudawey
7:
wſkornyach czerwonych wczapcze czarney a wlye
8:
ſchewym vbranyv
9:
Item powyedzyal yſch ydacz ſtimze pyothrkiem zgoſthi=
10:
nya ſvknya Rudawa czlowyekovi na boru gdi
11:
licziwo rabill vkradl a thą pyotrek ſobye wzyall
12:
Item powyedzial iſch ſtymze pyothrkiem a Zwoycziechem
13:
yego Brathem kramarzewy wgnyeznye lyathoſz na
14:
swyethi Wocziech 2 czapcze vkradli
15:
Item thegoſz czaſſu pyothrek kalethą lythewſką wyellgą
16:
wkradl v yana Bednarzą v wroth thamze
17:
wGnyeſznye myeſchkayaczego
18:
Item koſſulią wiſchiwaną thegoſz czaſſu vkradli thā
19:
wgnyeznye
20:
Item wpyſzdrach przeſlego yarmarku myecz vkradli
21:
wſchithczi trzey
22:
Item powyedzial yſch gdi ſchli do pyſzdr zgoſtynya wſſiſth
23:
czy trzey, thedi pyothrek chczyal v yednego ſchol
24:
tyſcha polmylye od rzeky wſmylowye podkopacz
25:
ſyą do Comory po ſchati, alyego Staniſlaw od
26:
wyodl thenze zeznawayączy
27:
Item powyedzial yſch theraſch przed yarmarkiem
28:
pyzdrkym ſpychlyerzs wpyſzdrach pyotrek chczyal
29:
vylupicz, y ſchethl tham bel ſbrathem ſwym
30:
Wocziechem wnoczi. A on zoſthal przed ſthodola
31:
wſſakoſch nyewye yeſly tham czo vkradli


strona: 75v

1:
Item powyedzial yſch Magierka kradnye yeſth pacholek
2:
mlodi a nyſſky
3:
Item powyedzial yſz Jacubek Chromy kthori theraſz po yego
4:
pogimanyv vcziekl kradnye
5:
Na thego powyedzial yſch theraſch nyedawno ſuknya czar=
6:
ną ſyall czlowiekovi zwoza y plaſchcz a vzida
7:
yednego kthorego on nyezna zaſthawyl
8:
Item powyedzial yſch koſzczienſky pacholik mlodi kra=
9:
dnye
10:
Item Marczinek kthori myąſchka na ſzwyąthego vliczy
11:
trzeczy dom od Rogu nyewye yako zowa, theſch
12:
kradnye, Jeſth pacholek viſſoky chodzy wſukny
13:
czerwony przez Rąkawow wczapcze narzynaney
14:
theſch czerwoney. A nogi ſobye v wyą
15:
Item zaczek, kthori ſzią v ſpyewaczky chowa theſch
16:
kradnye yeſth pacholek viſſoky a chodzi wdzykiey
17:
dolomye Glową ma kąpyaſthą
18:
Then Staniſlaw za vczynky zlodzieiſkie ſwe na ſchu=
19:
byenyczą yeſth zdan wſchobothą nazayuthrz
20:
po ſwyątim thomaſchu 1543
21:
Confessio Petri de Brzezno

22:
Pyotrek Zbrzezna na pomową Staniſlawa Zglu=
23:
chowa pogymani. Namąkach prząd vrzedam ſzyą
24:
zeznall. Die et anno quibus ſupra
25:
Napyerwey powyedzial yſch ſuknyą ydacz zGo=
26:
ſtynya czlowyeku gdi lycziwo Rabill na borv
27:
vkradl wdepoſiciey ſwoyey theſch zeznanye
28:
yeſth vczinyl
29:
Item powyedzyal yſch wzyelienczv v pyſdr Ja=
30:
novi kmyecziewi ſcharą ſvknya vkradl
31:
kthora thu przi poznanyv przegral v


strona: 76

1:
pawla pilarza na Nowey grobly przed 2 lyath
2:
Item wkrethkowye Marczynowy kmyeczievi ſvknya
3:
czarna vkradl przed 3 lyathi kthora ſamze
4:
zdrapal
5:
Item druga ſvknya cziemnoſzara wewrzeſzny v Culiga
6:
vkradl
7:
Item v myloſlawya wewſſy svknya zlą czlowiekovi
8:
yednemu vkradl
9:
Item Svknya zidowi v Gieczą thu wpoznanyv przed 3
10:
lyathi vkradl
11:
Item Powyedzial ze wthorunyv v piſchney Janovy
12:
na moſthowey vliczy 12 groſſos vkradl czlowye=
13:
kovi yednemv
14:
Item trzi koſchulie wewſzyach ſplothow poſymowall
15:
Then pyotrek weſpolek y Staniſlawem zginal
16:
Actum est die quibus ſupra
17:
Confessio Pauli de Ripin die domō
18:
ante festū Natalis Chrī 1543 facta

19:
Pawel Zripyna pogymani o mązoboyſthwo okru=
20:
thne, kthore nad goſpodinya ſwa, a Cleophaſką Rze=
21:
znyczką zwaliſchewa yeſth popelnyll dlya pye=
22:
nyedzi weſpolek y ſkucharka, skthorą theyze goſpo=
23:
diny sluzell. Na mącze zeznanye thakowe okolo
24:
Zloczynſthwa ſwego przed vrządem yeſth vczinill
25:
Napyerwey powyedzial yſch kucharka tha, theſch ſnym
26:
pogimana Cachna Bednarzowna sszyepreza ieſth iego


strona: 76v

1:
zona oddana. A wſtąpiel ſnyą wſtadlo malzenſkie
2:
wynowlodſlawyv v kozyarz lyatoſz dzien nawye=
3:
dzenya panni Mariey vwyodſchi yą od mathky, Tham
4:
ſtąd yuſch bądacz wſtadlie ſchli do pana Woycziecha
5:
Boyenſkiego pulthori mylie od Gnyezną y Robili vnye=
6:
go Zgroſcha aſch do S. Michala, pothem thu do pozna=
7:
nya ſſą prziſchli. Zona thedi yego napyerwey ſzą
8:
do Cleophaſſa Rzeznyka waliſchewſkiego zrządzila
9:
a on zanyą wedwye nyedzieli. Tham ſluzacz nye
10:
zwall yey zoną alie ſzioſtra. Dlia thego aby ye czir=
11:
pyano. Thedi thaſch tho zona yego, yąla k nyemv
12:
mowycz. Pawlye then goſpodarzs naſch yſchczie
13:
ma pyenyądze. A thak vbacziwſchi czaſz gdi na pi
14:
wo vydzye goſpodinya zabyem a pyenyadze za=
15:
brawſſy precz poydziem. Za thąſch thedi namową
16:
naczal yuſch o goſpodinyey miſlycz, y Rilchlo po=
17:
tym chcziall oną ſzyekyerą ſprząthancz alye nye=
18:
wye czo y odwyodlo, y Rzekl do theyze zony
19:
ſwey. Kachno chwala bogu yſzem thego nyevczinil.
20:
A ona odpowyedzyala theraſzeſz myal czaſſ. Bo biſſ=
21:
my dalieko zaycz byli mogli, powthore prziſcheth
22:
ſchi wnoczi ſpywa traffil ano zona Jego goſpo=
23:
diny yſchcze y chczyal byczem vnyeiſze na lonye
24:
oną zatraczicz, alie zoną rekamy yą przikrila
25:
boyącz ſzią bi goſpodarzs nyenadſſethl, bo yuſch
26:
bylo dalieko wnocz. I dal thak themv ſthącz
27:
Aſch theras po trzeczie donyoſl goſpodarzevi yeſzcz
28:
tham gdzie bel na pywye, pothem prziſchethl y za=
29:
cząwſſi nyeczo zwady zgoſpodinya wzyal ſzyekierą
30:
kthorą yuſch bill zapyecz ſſobye nagothowal y dwa
31:
krocz goſpodinya wglową vderzill. A mayącz
32:
ſſobye za tho bi yuſch vmarla thaſchką od


strona: 77

1:
nyey vrwall, pothem Skachna zona ſwoyą ſchethl
2:
do ſkrzyn klucze wzyawſchy y wzyali plaſchcz, su=
3:
knya nyewyeſzczią y ſchath byallich nabrali.
4:
pyenyedzi nyemogli trafficz yedno wthaſchcze
5:
gr 14. Tho zabrawſſy thudzyeſch noczą precz
6:
vſchli
7:
Iterum Sabbatho ante festum Circum
8:
ciſionis domī recognovit

9:
Napyerwey powyeſzcz ſwoyą pyrwſcha wktho=
10:
rey Zenye ſwey tho przipiſſowal abi ona povodem
11:
przednyeyſchym zabiczia thego bila, odwolall powye=
12:
dayącz yſch ſnyego napyerwey Rada thakowa
13:
zla poſchla, ku kthorey theſch yednak ona przi=
14:
zwolila
15:
Item Zeznall yſch przi Szyeprczu v Jezyorka Thowarzi=
16:
ſcha ſwego Jacuba, skthorem panu Caſtellanowi
17:
Szyeprſkiemu ſluzill, zabyll lyathoſz przed Swyą
18:
thim Janem. A zabill gy dlia pyenyedzi kthorich
19:
ſzią vnyego ſpodzyewall wſchakoſch ych nye=
20:
traffil, dal mv myeczem raną przeſz twarzs
21:
y przeſz glową, pothem ſzyekierka poprawyll,
22:
a zadawſſy mv the rany thak ze yuſch bill
23:
vmarl wono yezyorko y wewliekl, y thamze
24:
yegoſch Rohatina go kſzyemy przebodl. Nyewzyal
25:
nycz wyeczey przynym yedno ſchablyą
26:
Item Zeznal yſch wſzyeprczu Valenthego Ribithwa
27:
ſnym ſzią na Rynku powadzywſſi, Za lep
28:
vchwiczil, a nachiliwſchi go ſobye ſzyekiera
29:
wſchyą yeſth y czyall


strona: 77v

1:
Item zeznal yſch Maczkovi ſynowy Mikolaya ogro=
2:
dnyka wſzſarim yeſchcze v oycza ſwego Badacz nogi
3:
na polyu podczial wzwadzye
4:
Confessio Catherine vxoris eiusdē Pauli

5:
Catharzina Zona thegoſch tho pawla, Gdi o zloczinſtwa y
6:
dobrowolnye y na mąkach bila pythana yeſly by
7:
kthore kiedi czinila, ku nyczemv ynnemv nyeieſth
8:
ſzią prziznala thelko kthemv yſch na Zamordowa=
9:
nye goſpodinyey ſwy Cleophasky przizwolila
10:
Feria ſecunda in Vigilia Circumciſionis doī
11:
damnati morte


strona: 77v

1:
Annus 1544 incipit

2:
Confessio Alberti de Opatow drab
3:
dicti ſabato in Vigilia Epiphaniarū facta.
4:
Anno Domī1544

5:
Woycziech Zopathowa rzeczoni drab zeznal yſch pſſeny=
6:
cza zwozow wiſſipowal lyathoſz powyelkyey
7:
noczy na Nowey grobly, a thy bilo trzy czwyer=
8:
thnye, thą przedal na Walſchewye za dwadzyeſzczia groſſi
9:
Item Reſch wiſſipowal, kthorey bilo czwyerthnya
10:
thą za 12 gρ na Srzodcze pyekarcze przedall
11:
Item cztherzi kola wkonynye lony odarl wthilie
12:
kuſzky, Sſtaniſlawem wozniczą kthori theraſz
13:
ieſth wkracowye, kthore kowalievi thamze przedal
14:
za 15 gρ


strona: 78

1:
Item wlithewſkym Brzeſczyv seſſcz kop groſzchi lithew
2:
ſkych vkradl, kthore Ruſſkovi thamze za 10 gρ
3:
przedal
4:
Item wkracowye v Pawla Comiſſara quarthą cząno=
5:
wą vkradl, thą zidovi thamze za gρ 8 przedal
6:
Item Ruſkovi wlithewſkym Brzeſzczyu Nogaviczą zam=
7:
ſchowe wkradl, a the lithwynovi thamze za 10
8:
gρ przedal
9:
Item Wbochny chlopu zupiczą czerwoną gierliczką
10:
vkradl thą za 12 gρ przedal chlopu
11:
Item wGnyeznye na Swyathi woycziech lonſkiego
12:
Roku kaptur czarni vkradl then chlopu za gρ
13:
8 przedal
14:
Item Thamze wGnyeznye czapką vkradl a za 2 gρ
15:
yą przedal
16:
Item koſſulie dwye Ruſſynowi wlitewſkym Brzeſczyv
17:
vkradł thą ſſam zdarl
18:
Item w Sendomyrzu kafftan chlopu ploczienni vkradl then
19:
za 8 groſſi przedal. Item thamze Rąkavicze zam=
20:
ſchowe vkradl a przedal za 2 groſſa
21:
Item w wyeliczcze chlopu kaliethą vkradl mayącz
22:
ſobye za tho bi wnyey pyenyadze bili alye nyetra=
23:
ffyel, thą zaſzye za 3 gρ przedal
24:
Item paſſ thamze w wyeliczcze vkradl a then za 2 gρ
25:
przedal
26:
Item Thamze dwa myechi chmyelowe nowe vkradl
27:
chmyelyarzevi tho za 7 gρ przedal


strona: 78v

1:
Item Thamze czapką chlopu wzyal thą za 4 gρ przedal
2:
Item Thimi czaſſi oſz wozowa vkradl kthorą za 3 groſche
3:
Woythowi na Walſchewye przedal
4:
Item powyedzial yſch theraſz przed Szwyąthi woſz odarll
5:
tho ieſt kola v Rydwana kthorich bilo 8 przed
6:
wroczlawſką braną wwolwarku balczer ſchwar
7:
cza, kthorego cząſzcz tho yeſth 12 ſchen ſzlyoſſarzevi
8:
na Waliſchewye ſtaremu za 15 groſſi przedal.
9:
Item myecznikowi myedzi moſthi Blaſkovi 6 schen za
10:
pyąncz groſſi. Miklaſchevi kupczevi v Swyąthego
11:
Woycziecha 7 ſchen za 12 gρ. Item drugiemv
12:
myecznikovi na Valiſchewye 10 ſchen za 6 1/2 gρ
13:
przedal, a kowalewy na Waliſchewye 4 za
14:
3 1/2 gρ przedal, do thego volwarku lazil przeſz
15:
parkan.
16:
Item pylą zelazna v ſchuſchley we mlynye vkradl
17:
theraſz nyedawno, kthora Jurdze mlynarzevi mye
18:
dzi moſthi przedal za 6 groſſi
19:
Item thamze porthki zle chlopu vkradl kthore za 4
20:
groſſe przedal na wendeczie
21:
Item syekyerką thamze vkradl
22:
Item Svknya wewſſy za konyem thak trzi lyatha
23:
vkradl, kthora thutha chlopu za 20 groſſi
24:
przedal
25:
Item przed konynem wgoliney Suknya ſcharą chlo
26:
pu vkradl, tha za 18 gr thutha wmyeſzczie
27:
chlopu przedal
28:
Item wkrakowye thowarziſzevi ſwemu myelczarzevi
29:
Janovi ſuknya purpurianſka czvikowſkyei
30:
maſczi vkradl, thą zidowi za 8 zlotich przedal


strona: 79

1:
Item themvſz drugą suknya vkradl gyermak czvi
2:
kowſky ze ſrebrem thą zidovi za 5 zlotich przedal
3:
ante tres annos
4:
Item Themus myelczarzevi 4 koſſulie kolienſkye
5:
vkradl
6:
Item 2 krzoſcze Ruſznyczi. Item myecz koſſulie przedal
7:
za pulkopi, Ruſznycze za 24 gρ myecz za
8:
pulkopi zidovi themusz
9:
Item kozuch krolikovi wewſſi za Gnyeznem vkradl
10:
kthori przedal nyewieſzczie wgnyeznye zapulkopi
11:
Item wlącziczi Zupiczą thowarziſchevi ſzwemu vkradl
12:
Bląkithna. Item themusz druga dzika, the przedal
13:
chlopu za 24 gρ
14:
Item thowarziſchevi myelczarſkiemu wkrakovie 8
15:
zlotich czerwonich wiprol zzupicze wgoſpodzie
16:
the panu Cunermanovi po 46 groſſi przedal,
17:
Item wbochny chlopu grzywną skalyethi wyal gdi
18:
ſpal
19:
Item drugiemu pomagayacz mv pyenyedzi liczicz kopą
20:
vkradl zonychze pyenyedzi
21:
Item mielczarczikovi wzyal pulkopi ydacz ſnym zwye
22:
liczky do Crakowa
23:
Item drugiemu na Biſkupyv wkrakowye pulthori
24:
grzywny vkradl
25:
Item Na klieparzu maſthalierzovi zupiczą podbithą liſſi
26:
vkradl the przedal za grzywne do proſſovicz
27:
myeſchczanynovi
28:
Item wkrakovie podelwem 8 zlotich myncze Steyſtrow
29:
wyal zlothnykovi yednemv
30:
Suſpenſſus feria quarta infra octauas
31:
Epiffaniarū anno 1544


strona: 79v

1:
Pijotruska de Richwal Recognovit
2:
feria sexta in Vigilia purificacionis Marie
3:
Anno domini 1544

4:
Item povyedzial yſz Richlo po kupyenyu Svkna o
5:
kthore pyerwey zeznall y pothem kiedi ye chczial
6:
wroczicz, pan Richwalsky przyachal donyego na
7:
laką mayącz wreku ky brzozovi, on thedi
8:
vyrzawſchi go vſtąpil za kopą ſziana y ſta=
9:
nal, pothem naczal knyemv pan thak movicz,
10:
Chowaſch thi vſziebie czolbina a on odpowiedzial
11:
nyechowam, pothym pithal ſzilaſz ſvkna thego
12:
kupill a on powyedzial 15 poſtawow y oznay
13:
myl ze v Thomaſza. Thedi zathim rzekl pan o ſzila
14:
tha pany o mnye y o moym przyaczieliu movi.
15:
odſtąpywſchy thedi malo porzucziell on ky na lącze
16:
y precz yachal.
17:
Dimiſſus liber iuſſu officii Capith
18:
Eodem die Gregorius iustitor de Richwal
19:
recognovit

20:
Item powyedzial yſz wetrzi nyedzielie po pobranyv thego
21:
Srebra Gdi iuſch wſchedi ſluch bill o thym, Schedl do pa=
22:
na Richwalskiego powyadayącz mv panye bylem
23:
czi ya theſch przi pobranyv them. A pan na tho
24:
odpowyedzial nyeboyſzie nycz wſſak mnye ma przicz
25:
liſth ſpoznanya, thedicz powiem yako ſzie maſch rządzicz
26:
Dimiſſus liber iuſſu
27:
officij Capith


strona: 80

1:
Eodem die Paulus Madei de Richwal reco=
2:
gnovit

3:
Item powyedzial yſch Zeliſlawſkiemu gdi v nyego myą
4:
ſkal, Stawſky y Markovicz ſtrawi ſdworu noſzil
5:
Item powyedzial yſch Stawsky Sxſziedzem yendrzeyem
6:
plebanem Richwalſkym yemv roſkazali spanſkiego
7:
ramyenya abi zeliſlawſkiego v ſziebye przechowal
8:
Item powyedzial yſch skrzinyą kramarſką podlugowa=
9:
tha Markowicz zdworu przinyoſl, a wten czaſz
10:
tham v Zeliſlawſkiego wdomu stawſky bill y
11:
ſnym weſſpolek thą skrzynyą precz wynyoſl
12:
Miſſus liber iussu officii Capiths


strona: 80

1:
Stephanus de Ruthenico Brzeſzczie
2:
Sabato ante dominicā Sexagesime reco
3:
gnovit. Anno doī 1544

4:
Napyerwey powiedzial yſz do lyenarthowskiey ſkoro
5:
po godziech prziſtal. Gdzie okolo kony poruczenſtwo
6:
yego bilo. Thedi wprzeſchla srzodą, kazala lyenar=
7:
towſka yemv wſzyeſzcz na konye y yachacz ſſ ſchą=
8:
nyamy, tham gdzie Maruchna yey czorka ma
9:
yącz kopanką. spyotrem czieſlya, kthori lopa=
10:
thą myal vprzedzayącz schli. a bylo godzine wnocz,
11:
y przyachali do pyeczą myeiſkiego thutha ſkoro
12:
za vliczą ydacz do Cundorffa. A tham dwye
13:
helii wapna wzieli. Ale powiedzal yſch nye
14:
wyą abi tho kradzieſtwo bilo
15:
Item powyedzial yſch pyothr Zmaruchna kozdą


strona: 80v

1:
Nocz liegall wgiſzdbye lawką ſobie kvlawye przi=
2:
ſtawiwſchi. A mathka wkomorze ſama lyegala.
3:
Miſſi liberi ad interceſſionem ꝓborūhominū
4:
Eodem die Petrus Czieſzlya y
5:
Mielczarczik Saijdak dictus de
6:
Calisz oriundus recognovit.

7:
Powyedzial yſch przed dwyema Nyedzielyamy v
8:
czvdnyka wſtodolie Nocznim obiczaiem 3 hellie
9:
vapna vkradl za Namowa lyenartowſkiey
10:
A othworzila tham do tey ſtodoli ſama lyenarthow=
11:
ſka kluczem ſwoym. Bill theſz ſnymy Caſper
12:
sluga theyze lyenarthowſkiey. Theſz kv themv
13:
czo ſczepan powyedzial ſzią prziznall
14:
Rzeczi the czinil za Namowamy lyenarthowſkiey
15:
y Czorki yey Maruchny, yſch ſnya bez poroku
16:
mowyącz opczowall
17:
Miſſus liber ad interceſſionem
18:
ꝓborūhominū
19:
Eodem die Marvſzka filia Lienarthow
20:
skiey recognovit

21:
Zeznala yſch za roſkazanym Mathczinym yako
22:
poſluſſna dwye helle wapna, o kthorich Ruſſek
23:
zeznawa vkradla
24:
Miſsa libera
25:
Eodem die Anna Lienartowska recogvit

26:
Powyedziala Iſch za yey poruczenym dwye hilli


strona: 81

1:
wapna panu woycziechovi v myeiſkiego pyeczą
2:
Ruſſek spiotrem a zmaruchna vkradli
3:
Miſſa libera doī


strona: 81v

1:
Albertus de villa Othoczek doī
2:
Bielawski ab Vnijeyow 4 miliaria feria ſcda in Croſtino palmarū anno
3:
Doī 1544 recognovit

4:
Powiedzial yſz czlowiekv Skiſzkowa wczora wieczor
5:
v Bednarki myemkinyey kaliethą ſpyenyedzmy vkradl
6:
Item powiedzial yſz franczek zmazoſch pacholek mlodi
7:
wiſſoki. Byalokurowathi ma glową kądzierzawa
8:
czapką fornalſka zielona, a ſzuknya ſwyathlomo=
9:
dra wſkornyach czarnych. Namawyal go ſſoba
10:
do yakyegoſz wolwarku kraſzcz alye on ſnym
11:
yſcz nyechcziall
12:
Item powyedzial yſz sthaſchek goli wſzvknye ſzwyathlo=
13:
modrey ſtymze frączkiem ſvknya lunſka czerwona
14:
yednego czaſſu przinyeſly A ſpitawſſi they tho Jur=
15:
gowey Bednarky chczyalaliby yą kupicz, thedi
16:
wdom weſpolek ſnya weſly, alye czo tham
17:
czinyli nyewye. Noſſili theſz y Gąſzy y thamze
18:
na they goſpodzie pyekli y warzili
19:
Caſus virgis et a Civitate
20:
inꝑpetuū relegatus feria
21:
qrta poſt feſtū paſche


strona: 81v

1:
Valenti filius Gregorij Schpotavi
2:
piotr de Lobzeyncza. feria qrta die
3:
Sancti Adalberti queſtionibus adhibitꝯ
4:
Anno 1544 recognovit

5:
Zeznal yſch Wnyedzielią kwiethną theraſz prze=
6:
minelą, wdworze pana Jana Grodziczkiego wlaw=
7:
ſchi do ogroda dzyvrą podlie domu zlego thamo le
8:
zaczego y othworzywſſi wdomu tham wtim dwo
9:
rze klothką ſchidlem, thakieſz y v ſkrzynye, wyall
10:
wſkrziny polyedennaſthi grziwny pyenyedzi, kthore
11:
Bugzelcze na Ribithwach hneth pothem dal ſchovacz
12:
mowyacz yzebi ye odoycza myal. Apowyedzial
13:
yſz ſamaſch dworka yemu opyenyedzach tych
14:
gdi tamze wdworze robiel powiedziala, mowyacz
15:
mam trochę pyenyedzi athak ſzie boyą bi my ych
16:
nyevkradziono bo thu barzo ſzye zawyeram
17:
Item powiedzial yſch wbidgoſchczy Barthoſchevi piekarzevi
18:
vkthorego ſluzil dwye grzywnye pyenyedzi vkradl
19:
ſpyotrkiem, kthori thu na waliſchewie ſzią chowa
20:
chodzi wzupiczi czerwoney a wſukny czarney yeſth
21:
chlopek nyſky czarny
22:
Suspenſus feria sexta poſt feſtū
23:
ſancti Adalberti 1544


strona: 81v

1:
Bijenyasch Pauli Baran de Klieſchcze
2:
wo filius, feria ſexta in vigilia invenciois
3:
Sancti Crucis. Anno 1544. Recognovit

4:
Zeznall yſch wewthorek theraſch przeſly v pv=
5:
chali wſolaczu. Bądącz tham na pywye, vkradl


strona: 82

1:
ſvknya ſcharą na ſtholie, kthora v drigali wkun
2:
dorffye wdzyewyaczinaſzczie groſſi zaſtawyl, alie
3:
themuſz drigalie yuſch zaſzie wrocziel 15 groſſi
4:
thak yzemv yedno 4 groſſe yeſchcze yeſth winyen
5:
zoſtall
6:
Ceſus virgis et a Civitate inꝑpetuū relegatus


strona: 83

1:
Martha Nicolai Golczewski
2:
vxor. feria sexta infra octauasstrona: 83v

1:
Corporis christi Anno domini
2:
1544 vltro recognovit

3:
Zeznala yſch dzyeweczką ſwoyą wlaſſną ymye=
4:
nyem Heleną Nozem wgardlo zaklowſchi zabila,
5:
Zabywſzi yą wGolczewye kedi pana Jacubovi
6:
ſynowye myąſkayą do Grzibowa o granyczą
7:
vcziekla. A vczinila tho ſczirey zloſzczy ſwoyey,
8:
vderzila theſch przed tym zabiczym thą dzieweczką
9:
ſwoyą o Zyemyą, wſchakze dwye nyedzieli
10:
za thym bela zywa aſz do zabiczya
11:
Item Zeznala yſch Barbarką paſzerbyczą ſwoyą
12:
dzyeweczką kraſcha yuſch chod y mową dobra
13:
mayacza, Nozem wnoczi theſz w Gardlo
14:
zaklola aſch do ſzmyerczi alye prziczyny
15:
przecz tho vczinyla nyepowyedziala
16:
Sepulta viva et palo transfixa
17:
feāſcdā poſt octavas Corporis Chrī


strona: 83v

1:
Dorothea Gnyeczkowa, feria tercia
2:
post octauas festi Corporis Chrī. Anno
3:
doī 1544 vltro recognovit.

4:
Zeznala yſch na proſzbą panyei kierſkiey lyala
5:
woſk na wodą dochodzacz thego, ktho yey bil pye=
6:
nyadze vkradl, alyeyącz then tho woſk mowyela
7:
the ſlowa ſpyawſſi trzi paczierze trzi ſdrowe
8:
marie iedno Credo, poſla bela mila pana
9:
maria zethkal yą ſſam ſyn bozi gdzye ydzyęſz
10:
matuchno moya myla, ydą moy myli
11:
synu zamawyacz thego zlodzieya, kthori vczinyel


strona: 84

1:
zloſcz they tho paniey Zamawyay panno cziſtha
2:
ſwoya mocza boſka mocza wczyornkich ſwye=
3:
thich pomocza y moya mocza, yſch bi thak ſtalye by=
4:
lo then czlowyek kthori wzyall lyudzſka cziąſką
5:
robothą vymyą oycza y syna y ducha ſzwyą
6:
thego. Za thymy ſlowi vkazal ſzye yey ſluze=
7:
bnyk theyze panyey kierſkiey, kthori pyenyadze
8:
namyenyone bill vkradl, yakobi paliecz wteyze
9:
poſtaczy yako prawye bill a przinym dwye gro=
10:
madzi pyenyedzi, a on ponye ſzyągall, y ſthadze
11:
baczila ze dwarazi the tho pyenyadze brall. Tho
12:
wydzyawſzi kazala na trzi mſchi panyei dacz.
13:
ku czczy a chwalie pannye naſzwyąthſchey. A
14:
czinila thągą themu mlodzienczovi thimy ſlowy
15:
wzyawſchi garſzcz ſoli, przibyegſchi do ſchąſſyada
16:
thak yako by nyevidziano, yako y on theſch nye=
17:
vidomye kradl, zlodzieyu ydzye ydzyeſch wrocz ſzyą
18:
zaſzyą, boza mocza panny Mariey mocza wſczyorn
19:
kich ſzwyetich pomocza yſch bi thak czyąſchko
20:
bylo thwoyey moczi, thwoym ſtawom, thwoyey
21:
troyey dzyewyacz ſzylye, thwoym zadzam yako tym
22:
yąnczom czyąſzko kthorzi wyąſthwye ſzyedza
23:
y kthorzi ſtheo ſzwyatha yda na on, vymyą
24:
oycza y ſyna y ducha ſzwyethego
25:
Item Zeznala yſch ſkadzenya pywa koſdy moze vycz
26:
them obiczayem. wzyacz miri kadzidla y zlotha
27:
y dacz oſzwyączicz przi trzech mſchach yedney
28:
ku chvalie panu bogu, drugiey panye mariey


strona: 84v

1:
trzecziey ſzwyąthemv Janowy ſczyecziczielovi, y
2:
doſtacz klyonu, grabu, a wyązu y dacz theſz
3:
oſwyączicz, y oſzwyączywſchi vczinycz trzy
4:
krziziky, ſtegoſch drzewa y zakopacz pod kadz abo
5:
wedrzwyach, y mowycz klyenye odklyn, grabye
6:
odgrab, wyązie odwyaz, wſchithki ſkazi wſchithky
7:
zle vczynky od mego domu, yſchbi thak bill cziſth
8:
moy dom, od wſcheo zlego yako cziſtha panna
9:
bila cziſtha, kyedi ſwego mylego ſyna porodzila
10:
wcziſtoſzczi przeſz Bolieſzczi. Bo trzey ſzwyączi an=
11:
yeli za moym domem trzey ſzwyączi apoſtoli przed
12:
moym domem, a trzey ſzwyączi za domem, pan bog
13:
wſchechmogaczi ſwoya myla mathuchna wcziſtoſzczy
14:
nad moym domem, czoſch ſzyą thym ſzwyątym
15:
wnyebye ſtanye tho mnye grzeſchnemv zmoym
16:
zbozym, y mowicz kladacz the krziziky znamye krziza
17:
ſwyąthego kladą czyą do ſwego dobrego yſzbi thu
18:
nyepoſtalo nygdi nycz zlego vymyą oycza rc.
19:
Od Gradu abi przemynal powyada thakowa pomocz
20:
Gdi iuſz burza powſtanye tedi wzyacz trzi koraliky
21:
y mowicz. Burzo wſtayeſz boza mocza, panny mariey
22:
mocza wſſiſthkich ſzwyątich pomocza, zboſzkiego do
23:
puſzczenya. Zamawyą cziebye myla panna maria
24:
Swyetha maria magdalena, ſzwyetha anna y ſam
25:
syn bozi, yſchbi ſla wpuſthe lyaſſi wpuſte gori
26:
wpuſte dziedziny, gdziebi nykomu nycz nyezaſkodzilo
27:
vymyą oycza y ſyna y ducha ſzwyethego
28:
Ogien thak vſzmyerzicz. Ognyv nyerzarſch ſzyą boza
29:
mocza panni mariey mocza, wſſiſthkich ſwyetich
30:
pomocza, ydz wſlup nyezaſkodzay boza moczą rc.


strona: 85

1:
Czoſz zawzyal czoſz ochinal, vymyą oycza rc. abi
2:
nyezaſkodzil yako pannye Mariey panyenſthwo
3:
yey nyeczaſkodzilo. Nyechayczyą ochina panni Ma
4:
riey wloſſi panni mariey plaſchcz abi nyezaſko
5:
dzil rc
6:
Item powyada yſch pyenyedzi kthore ſzią plomyenyem
7:
wnoczi vkazvyą thak dochodza, poſzczicz ſzyą
8:
dzyąwyącz dny, y prziſtąpowacz raſch pothem vczi
9:
nycz ſzwyeczką ſkrzaſney ſwyecze ſſarka, doſtawſſi
10:
yei wkoſzczielye y zapaliwſzi noſzicz podomv, thedi
11:
wneth tham na them myeiſczu, gdzie pyenyadze ſchą
12:
zagaſznye thamze kopacz qoeciā modo veneficia
13:
inquinentur vbi ſunt. A ſzwyączacz movicz thą mo
14:
dlithwą. Mila panno Maria oſzwyecz wtym domu
15:
cziemnoſzczi yakoſz ſyna ſwego porodzila przeſz boleyſz
16:
ſczi rc. Powyada yſch v Maſurkowey wydziala
17:
pyenyadze wnoczi plomyenyem wſchodzaczi y mowila
18:
yey czorcze obi ych doſtala
19:
O Nabrzuchowey powyada ze nycz ynnego nyewye ye=
20:
dno yſch przed nyą Nabrzuchowa powyadala oſkar=
21:
bye wſwym domu, a mowyela ze makowczi=
22:
na yey onym powyadala
23:
De mulieribus iſtis, quas orzoch detinet, nihil ſe ſci
24:
re mali affirmavit
25:
Item eadem feria secunda intra octavas Corporis Chrī
26:
recognovit

27:
Powyedziala yſch wydziala v ſobcza wbuku czari, ktho=
28:
re ku ſkazenyv pywa tham bylo wrzuczono pod kadz
29:
tho ieſth kamyenye lazyenne. dąmbnyczą omknyoną
30:
a rzeczi Nyewyeſzczie wchuſzczie zawyazane


strona: 85v

1:
Item powyada yſz v myelczarky wgorziſchewiczach v
2:
dzyalala lyudzi ſtudzenye wſtadlie thym obiczayem
3:
Myala laſki oſſowe dwye y obraczala ye do ſzyebye
4:
thelem mowyacz. Thak ſzye obrocz odnyey wſchithka
5:
myſlą wſchithką wyara yako tho drewno obraczā
6:
a bąndz yei thak gorzky yako tha oſſa yeſth gorzka
7:
Deinde questinibus adhibita recognovit

8:
Zeznala yſch wbądlyewye Maczieya krawcza ziego
9:
zona Anna ſtudzila. Na Nayem Cuny nyewiaſthi
10:
Thym obiczaiem ſpalila ſſową na proch y ſſypala
11:
na obu dwv mowyacz. Thak bąndz przeczywna
12:
yſchbi thak wolal na czią thwoy maſz, yako na ſſo=
13:
wą volali ptaczi et e contra. Wzyala groſz od
14:
thego, oddzyalala zaſzyą tho oſtudzenye them obicza
15:
yem wzyąla wetrzech koſzczieliech wodi ſzywączo=
16:
ney y zielya dziewyącziorgą. Bielyenyu ruthi
17:
pyączpyerſzi rc. y mowiela thak ſzyą nawrocz
18:
do ſzwey zony yako ſzywączi apoſtoli do pana boga
19:
y wſſiſſczi ſzwyączi rc
20:
Item powiedziala yſch v maczieya ſencza woytha wbu
21:
thu ſkazila pywo ſluzacz vnyego o vbiczie, modo ſupra
22:
ſcripto. ut deſtruxit vnābraxā
23:
Item powyada yſch wloſkowa oney proſſila abi philippa
24:
Krawczika czarowala zebi yą milowall, y czarovala
25:
tymi ſlowy, przi wſchodzie zarzs. Vithayczie zarze viſzczie
26:
trzi panno ydzczieſz mi do thego philipa, Roſthargny
27:
czieſzmu yego ſſercze, yego zadze, yego troyą dzyewyącz
28:
ſzyl, yſchbi nyemogl ny picz ny yeſzcz przeſz nyey
29:
yſzbi nyemyal woley ny do dzyewky ny do wdo=
30:
wy ny do zadnego ſthworzenya yedinie do ſſamey
31:
Luciey. Innomine prīs. wziela za tho kiſthą
32:
Lnu


strona: 86

1:
Theſz czinila thakove Guſla dzyewkam rzadnym za dath=
2:
kiem yako Luciey ſchramovathey, aby yą thenze phi
3:
lip mylowal, Dochnye od donſchewey, kthora myala
4:
zmyelczarzem dzyączią y zgubicz yą chcziala alie ona
5:
bronyla, y kaſzcze zapteky na rogu abi yey apte
6:
karczika czarowala, y wlochownye doroczie aby yey
7:
ziemyanyna yednego czarowala.
8:
Item powyada yſch wkuſlynye do ſyoſtri ſwey kachny
9:
wabila mlyeko, thak wzyąla wyorow y warzila
10:
a v warziwſchi lyala ye przed wrotha v lyudzi mo
11:
wyacz. luczku przinyeſzmy tho do mych krow abi bilo
12:
mlyeko do kolyan, ſzmyothana do gloznow y bywa
13:
lo v ſzyoſtry they mlyeka doſſcz
14:
Oddzyaliwayą zaſzie then czar thak, wzyącz yayą wdzyen
15:
ſzwyąthego yana, gorcziczą, a myodu y kreſzicz kro
16:
wą przeſz wſſythko czyalo na krzyſz y mowycz
17:
Czarownyczo drzewyey thy mey krowye vzithku nyeo=
18:
dymyeſch, alyeſz ſnyey ſwyąthi bozi krzyſz ſymyeſch
19:
A odeymyeſch myodovi myedzwnoſcz, gorcziczi Gorzskoſcz
20:
yſzbicz thak bylo przeczywno moyą bydlią yako prze=
21:
czywna czarownycza ſczudzoloznycza popowſka my
22:
loſznycza mylemu bogu pannye mariey. In no
23:
patris rc. Adoycz krową na krzyſz tho mowyącz
24:
Item powyada yſch v Jagny wedworze czerwowem by=
25:
wala wloſchkowa y mucha kthorą on mylowal
26:
wſpoſſob czarow. A powyada ze tho ſpowyeſczi wlo=
27:
ſkowey ſamey ma
28:
Item wye othem yſch Valentemu wſpithkowku ſcholti
29:
ſſewi pyotrowa olyeynyczka ſkazila ſzwyerzepek ſzyedm
30:
medeti tym obyczayem. wlozila worzechu wloſkym


strona: 86v

1:
wſtudnya gdzie bydlo pyalo alye nyewye czo, y od thegoſz
2:
Bydlo napywſchi ſzyą zdichalo zapalywſchi ſzyą
3:
Item powyada yſch yą nyewyaſtha yedna thak ſſu
4:
ſzila przeſz dzwyewyącz nyedziel Brala ſtopi
5:
zanya y kopala pod ognyſko y prziklepala
6:
oſſowym kolem mowyącz day ſzyą thak trzą
7:
ſzla yak ſzyą tha oſſycza trząſla poky belo
8:
lyſzczie nanyey, wſſakze zaſzye ſzwyączonym
9:
zielym tho bela ſzyebye zmyla
10:
Cōbuſta igne feria sexta poſt
11:
octavas CorposChrī.
12:
Simon de Jankowicze olim Zeganski
13:
fabri filius vltro feria sexta ante Ioīs
14:
anno 1544 recognovit

15:
Iſch przed trzemy lyathi Gaykowy Laziebnykovy we
16:
Srzemye vbranye zamſchowe wkradl y ſam ye zdarl
17:
Item Themusſz Gaykowy Theſſak vkradl y kanka ſzywą
18:
Item wegnynye v Grodziſka wdorze pana woycziechowym
19:
vkradl ſvknya czerwoną. Czapką czarna za 3 1/2 gꝯ
20:
Bothi dlugie, kabath plothna czarnego za 7 gꝯ y ko=
21:
ſchulyą czyenka wyotchka thegoſz roku kiedi we
22:
ſzrzemye
23:
Item wkroſznyech v moſzyny v Chomelka dwye ſvknyą
24:
vkradl yedna czerwona za polkopi, druga czarna
25:
alye mv yą zaſzią vkradziono. Bothi zapuldzieſzyątha
26:
groſcha y kalyethą ze dwyema groſchoma za 3 1/2 gꝯ
27:
Item wroſnowye parobku yednemu Byenkovi ſvknya
28:
Byala vkradl theſch kradziona, wſchakze y yemv
29:
oną theſz zaſzyą vkradziono


strona: 87

1:
Item wlyubyathowye v ſcholtiſcha ſluzącz vkradl plaſchcz
2:
svknya czarna y zvpiczą Blekithną y podwyką
3:
kthora za 2 gꝯ przedal
4:
Item wſzlyepuczowye pokradl v yednego kmyeczia ſchati
5:
byalle, dwye koſſuli czienkie, dwa rączniki czienkie
6:
dwye koſſuli paczeſzne, dwye poſchewcze, tho poprzedal
7:
y thu y owdzie a ſzam oſtathek podarl, vczinyel
8:
tho przed dwyema lyathi
9:
Item wſzczepankowie v Sczamothul vkradl dwye ſv
10:
kny ſchare v kmyeczia rzeczonego kſzyadz y Czapką
11:
ſcharą, kapturek y koſchulyą, tho przepill a przegrall
12:
wzyal theſch tham thoporek y ſchablyą
13:
Item wglyncze scholtiſzevi kozuch Barany y kaliethą za
14:
polpyąthą groſcha vkradl, alie powyada yſz mv bil
15:
ſluzbi nyezaplacziel, ten tho ſcholthis
16:
Item wyanykowye dworcze ſvknyą czwikowſkiego ſvkną
17:
y plaſchcz vkradl y ſchath byallich kylko y plothna
18:
czienkiego 14 Lokieth poprzedal tho y przepiel
19:
y theyze dworcze poldzyewyątha wyardunka vkradl
20:
Item wpyotrowye rogozewi kmyeczievi ſvknyą czarna
21:
y koſzulią paczeſzna vkradl
22:
Item wgranowye vkradl wkarczmye dwye ſzukny
23:
nyewyeſzczie yedną czyemna a druga czwikowſka
24:
y poprzedal
25:
Item wzawadach v rogozna vkradl karczmarzovi cza
26:
pnykovi ſvknya bląkithna


strona: 87v

1:
Item ad illa verba que in Nyeproſchewo dixit recognovit

2:
Iſch wgąſſawach paſl ſkoth lonſkiego roku y thamze
3:
ſzią bill zmaruſſa dziewka poznal, gdzie wyącz vrzą
4:
dnyk woycziech thego yemv zayrzacz wſchithko ſnym
5:
wſwari zachodzil, on thedi chronyącz ſzią yakiego zaſch=
6:
czya ſtemtho vrządnykiem, vſkarzywſchi ſzyą nan
7:
przed panem ſtaruchowſkym a obrony nyeodzyerzaw
8:
ſchy precz odſſedl y bill w Gorcze przesz nykthori czaſz
9:
Za thym prziſſedl do Schamothul y thamze byl po
10:
giman przeſz cząlyadz myeiſka, y na zamek panu
11:
Staruchowſkiemu bill odeſlan. Gdzie pan Staruchowſky
12:
onego vſmagawſchi do ſklyepu gi wſſadzicz kazal
13:
a potrzimawſſi go tham godziną abo pyącz zaſzią
14:
y wyącz y wpątho okowacz dall, wkthorem pą
15:
czie tham na Zamku okolo czthirech nyedziel robyel
16:
I przitraffilo ſzią wtych czaſzyech yſch za yeoM.
17:
panem poſnanſkym wſchithczi zzamku thutha do
18:
poznanya bili wyachali. wtymze czaſzye on ſzyą
19:
ſchronyll, do prziborowka, gdzią wyącz dwa za=
20:
grodnyczi czo kopali gliną, yemv pątho odkovali
21:
I traffilo ſzią pothem lyathoſz poſzczie przed wyelka
22:
Nocza, yſch zaſzyą wſchamothuliech bill wſadzon
23:
na roſzkazanyą pana ſtaruchowſkiego, wſchakze
24:
wdzien wyelkonoczni tham ſtad vcziekl y do
25:
cząſtochowey na odpuſth ſchedl, I ſtadze myal
26:
wolia prziwroczywſchi ſzyą gdzie kolwyek pan=
27:
ſkym ymyenyv ognyem ſchkode vczinycz


strona: 88

1:
Petrus Rzepecki de terra Syradie
2:
eodem die vltro recognovit

3:
Iſch dziąwączką thą o kthorą mv vyną dayą wdą
4:
bnye do gvmna ſſoba powabywſſi. Tham vczinek
5:
czielieſſny ſnya yeſth vczinyl. A powyada yſch
6:
wzyal chucz knyey zrozmowi, kthorą thegoſz czaſſu
7:
zmamka myall, v kthorey tha dzyeweczka na
8:
then czaſſ bylla, y movi ze gdi do Gvmna ſſedl
9:
tham od mamky thaſch dzyeweczka ſama dobro
10:
wolnye zanym ſchla


strona: 88v

1:
[łacina]
2:
[łacina]
3:
[łacina]
4:
Paulus de Craſsowicze filius Joannis Sznije
5:
gol feria ſecunda in vigilia S Joannis vltro
6:
recognovit 1544

7:
Iſch lyathoſz wſzwyateczni ponyedzialek wnyebitnoſczi Sta=
8:
niſlawa zili poſlala pon Catharzina zilyna pawla Chlop=
9:
cza do Goſpodi szwyeczkiey do kamyenicze yaczkowey
10:
Thamze prziſchethſchi bill weſſol stymy nyewyaſthamy
11:
y zoſthal tham na Nocz, y ſpal ſſamą zilyna za
12:
yei Namowa, a obaczil tho ponych then ranyoni
13:
y ſamemv zilye opowyedzial. ſtadze zilyna wzyąla
14:
zla wolyą przeczyw yemv, y mawyala cząſtho
15:
krocz nyebelabych czi zywa, bycz thego nyemyano oddacz
16:
I Zyeize podobno Naprawy proſſila pawla abi go vſziekl
17:
mowyącz. Boday rąku nyemyal yeſly mv tho ſczier
18:
pyſz, y na thąſch namową yeſth y ranyll.
19:
Zwodzilamv theſz tha yagna do zilyney obyczayem
20:
gamraczkym y za yei ſprawotha bil bywal ſthąſch
21:
zilina na byeſſyadach rozlicznich
22:
Eodem die Cathaerina Zilina recognovit libere

23:
Pothwyerdzila zeznanye thego gamratha ſwoyego yedno
24:
wtym diſſenciebat yſch na vbiczie thego tho mlodziencza
25:
nyeſtala, a wtym theſz yſch yagna yey nyezwo
26:
dzila
27:
Jagna de Zabicowo feria scdā in Vigilia Sctī
28:
Ioannis recognovit 1544

29:
Iſch Bylmo Szoka czlowyeku vmye zegnacz thymi


strona: 89

1:
ſlowi, wzyącz ſzyerp y mowycz. Sthari mązv ze=
2:
gnaleſz yare y ozymye, ſpadz ze themv krzczone=
3:
mu czlowyekowy Byelmo zoka wymyą oycza
4:
Zadnyk Bydlyączyu zganyacz thak viſkrobacz pod
5:
kopitem prawym prochi y wſypacz wlyewe vcho
6:
a pod lyewym wprawe vcho
7:
Wythecz thak zegna kiedi myli pan Jeſus po ſzwyathu
8:
yeſzdzyel na ſwoym ſzwyątym oſſyelku ſ ſſwye
9:
tym pyotrem ſzwyątym pawlem ſina bozego oſſyel
10:
vithknal ſobye noſchką, szwyąthi pyethrze
11:
lyekvy myli goſpodinye nyevmyem, ſzwyąthi
12:
pyethrze, ſzwyąti pawlye navczą ya waſz, Nye
13:
chay ſzyą ſyąpu kazdemv krczonemv y Bydlu
14:
zila ku zilye, krew kv krwy, mozg ku mozgu
15:
myąſſo ku myąſſu, boza moczą, myley mathu=
16:
chny mocza wſchithkych ſzwyątych pomocza
17:
Poſtrzelyenye thak zegna. schla, myla panna cziſtha
18:
ſ ſzwyenthym Joſephem zyola krzczycz, thego zyelya
19:
myla panna cziſta naznaczila wroczywſchi ſzyą
20:
y omywa wthemze poſtrzelyenye
21:
Burzą thak roznoſzy. Na poznanyu ſtoy, ſtoll na nym
22:
myla panna cziſta ſwego syna rozwyla, thako
23:
ſzią tha burza rozwyn na bori na laſſi na
24:
pvſthe dzyądziny na jezyora na Blotha gdzieby
25:
nykomv nyezaſkodzila ny yaremv ny ozymye=
26:
mv, vymye ocza rc.
27:
Ogyen thak zegna, ſtoy ognyv wnyebyoſſa ſzyą


strona: 89v

1:
by na zyemyą vpaday, thak ſzyą Vpokoy Bozą
2:
moczą wczyornkych ſzwyąthich pomocza yako
3:
ſzią vpokoyla syna bozego mąka. In noprīs rc.
4:
Powyada yſch kiedi yey bilo Bidlo ſlaczono, thak
5:
ze od 8 krow przeſz cztheri nyedzielye mlyeka
6:
nycz od nych nyewzyąla, aſch za porada kaplana
7:
kſzyądzą woycziecha weznyenye kropila bidlo ſzwyą
8:
czoną woda, a obruſz na kthorem kolacze wwyel
9:
ką nocz ſzwyączono, kladla tham gdzye bydlo cho=
10:
dzilo. A omywala krowy cziſczem ſzwyączo=
11:
nym y woda ſzwyączona y prząſthalo
12:
Item powyada yſch do yagny Michalczewey, kthorą
13:
vcziekla ſzyla lyudzi chodzilo wobiczay czarow
14:
myąſkala tha yagna za ſzwyenthym woyczie=
15:
chem
16:
Item powyada yſch ſynovi yey Michalovi wlącziczi myą
17:
ſkayączemv ſkazono bylo pywo. Thedi furman ya=
18:
kyſz tham do nyego przyachawſchi kazal zazecz paprocz
19:
y wrzuczicz podkadz, a ſkoro tham bela wrzuczona
20:
hneth ſzyą na kadzi obrączi opąkli, y kopano tham
21:
ze pod kadzia y nalyezyono wſſuknye gnathi trupye,
22:
ma tho ſpowyeſzczi thegoſch ſyna ſwego
23:
Item powyada yſch jagna Michalczewa czo vcziekla
24:
oſtudzila z zona Climka zduna schymkowego ſy
25:
na, kthori przed ſſamimi myąſſopuſthi od hannuſz
26:
kvſchnyerza przed fara dzyewką poyal thak yſch theraſch
27:
yuze ſſobą nyemyąſchkayą, a vczinyla oſthudzenye
28:
tho na proſzbą y zadanye schymkowey Maczechy
29:
thego tho Climka, ze yą byll zdomu oycza ſwego


strona: 90

1:
wiſtrichnall. Ma tho ſpowyeſczi Cachny woythkowey
2:
v kthorey yą cząlyadz myeyſka wzyąla. Myąſchka
3:
ſnacz dzyſch tha tho mychalczewa wobornykach
4:
Catherina Woijthkowa feria sexta post festū
5:
Sancti Ioannis recognovit.

6:
Wiznala yſch tho czo Jagna o Schimkowey o oſtu=
7:
dzenyu Climka zdvna zyego zona zyey powyeſzczy
8:
powyedzyala prawda yeſth. A wſchakoſch ona
9:
ſama ſpowyeſczi pyąkoſlawky Cachny ma yſch
10:
tho ona przed nyą powiedziala
11:
Confesio Joannis Brodzik de wagrowiecz
12:
filij joannis Broda feria tercia ante
13:
Margarete Anno 1544 facta

14:
Iſch yaneczkowvi wvągrowczu paſz pozlocziſti ſrebrny
15:
vkradl przed dzyąſſyączią Nyedziel, zupiczą lyunſka
16:
czerwona zrąkawami polfforſtatovimy y dru=
17:
ga szupicza ſchara proſztha. pyerſzczyonek pozloczi=
18:
ſthi, wyenyecz zlothi ſperlami ſczalonymy, ſpyą=
19:
czią pozlocziſthą od plaſchcza. Vbranye Byale, gy
20:
rzynkowe, kabath haraſſewi, cztherzy Thkanyczky
21:
ze zlothem do koſſyulie, dwa rączniky kthore ſamze
22:
zgubyll. A vkradſchi the rzeczy nyoſl ye do Cząm
23:
pynya noczą na konyu, kthorego mv Jan Gie=
24:
bultowſky vrządnik czempynſky yemu bill po=
25:
ziczill. szlyącz gi po mitho ſwe do panyei wel
26:
myenſkyey y mowyącz mv yedz a doſthanyeſchli


strona: 90v

1:
czo czudnego thedi do mnye przinyeſz ya thobye za
2:
placzą. I wzyal then tho Vrządnyk paſſ namye=
3:
nyoni v bayncza a goſzpodzie thegoſz jana, wye=
4:
nyecz, ſpyączią, y thkanyczky 3 do koſſulie, wzyall
5:
theſz bill y zupiczą czerwona. Alyemv yą zaſzyą
6:
powroczill, pothem miſtrzevi wcząmninyv za trzi
7:
wyardunki yą ſamze yeſth przedal, dal mv za the
8:
rzeczi vrządnik konya ſchiwego y polkopi pyenye
9:
dzi, kthorego on konya w Gorkach kaczmarzewi
10:
kozlowi za dzyąwyącz wyardunkow przedal.
11:
A gdi then tho vrządnik konya namyenyonego
12:
dawall thedi mv thak yeſtha mowyl, wezmi the=
13:
raſz konya thego a ya gdi pyenyadze myecz bądą
14:
thedicz oſthathka doplaczą
15:
Item powyedzial yſch thkanycze do Rąkawow ſperla=
16:
my theſz tham wlyemvzye wzyal. kthorich v
17:
Bayncza w Cząmpynyu odbyezall
18:
Item powyedzial yſch 9 wyardunkow, ktore za konya
19:
omyenyonego wzyall, do wawrzyncza pylyarza
20:
wcząpinyv przegral
21:
Item powyedzial yſch po wzyączyv rzeczi namyenyonich
22:
gdi ye yuſch vrządnik myall vſzyebye a on ſzyą
23:
pyenyedzi oſthatka zanye vpomynall, Thedi poſlal
24:
pon yednego dnya, y począll thak knyemv movicz,
25:
wzdi loterſka ſthuką powyadaſch o mnye bich czi
26:
pobral the tho rzeczi. thedi mv on odpowyedzial
27:
panye nye bilo theo, vrządnyk zathem rzekl wzdiſz thi
28:
zdraycza lothr, ſkurwy ſyn, a on rzekl yeſtem thak
29:
dobri yako thi. zatym vrządnik dobell korda y nan
30:
ſzyą ſnym yeſth pothargnall, alye mu on podbyezawſchi
31:
kord mu yeſth vchwiczill, a pothem ſzyą zrąku yego


strona: 91

1:
wyrwal, a powyada yſch tho dzyalal vrządnik abi
2:
go od rzączi thich odſtraſchil y zapądzil
3:
Item zeznall na ono gdzie Giebultowſky yemu rzekl
4:
yecz a doſtanyeſchli czo czudnego do mnye przinyeſz
5:
a ya thobye zaplaczą. Ze thenze tho Giebultowſky
6:
za yego powyeſzczia yze przed nym mowyel, vmarla
7:
my szyoſtra bogata, a thak ſzyą ponyei yakiego
8:
ſpadku nadziewam. Sthadze Giebultowſky yemv
9:
thakowe ſlowo rzekl, thelko opuſzcziznye they tho rozv=
10:
myąyącz, alye na kradzyeſch radi zadney yemv
11:
nygdi nyedall, any pothuczi. et in hoc cōſtanter=
12:
ſeverat, quia nihil mali de iſto Giebultowſky ſcit
13:
Item powyedzial yſch na kraynye panu Grabowſkiemv
14:
Jacubovi delyą czerwona vkradl przed trzemi lyathi
15:
Sluzil then pan Grabowſky v Nyeboſczika pana
16:
myedzirzeczkyego. I thamze v thego pana Grabow=
17:
ſkiego zlie dzyalacz Napyerwey yeſth poczall,
18:
aczkolwyek pan grabowſky kv cznoczie y zawzdi
19:
prowadzil y prziwodzyel nyeynaczey yedno oczyecz
20:
yego wlaſny. Thą delią przedal za 15 gꝯ
21:
Item wwerziſku Maczkovi Mlodzienczevi poddanemv
22:
pana Byaloſzlywſkiego ſvknya y koſſulyą vkradl
23:
tho ſam zdrapall
24:
Item theraſznyeiſchego roku wekcziny myeſzczanynovi
25:
yednemv Bothi y zvpiczą dziką vkradl
26:
Item powyedziall yſch do thego lyemvza ſzyą do=
27:
bil wnadzyeyą doſtanya ſkrzynky braczky
28:
kthora thenze Janeczek bywayącz ſtarſchym
29:
krawyeczkym v ſzyebye myewall, alye


strona: 91v

1:
nyepotraffiwſſi ſkrzynky, tho czego mogl doſtacz
2:
zabrall. a powyada yze ſkrzynye wſchithky wthem
3:
ljemvzye othworzone bili, a yedno v lyemvza
4:
ſkobli dobil
5:
Item wmorakowye Solthiſkovi Grzegorkovi ſvknyą
6:
ſchara proſtha vkradl thą za 20 groſſi przedal y
7:
przepill.
8:
Confesio Zophie de pamyąthkowo feria
9:
quinta in vigilia Sancti Jacobi anno domī
10:
1544 facta

11:
Iſch na sziedzenyv spidwaſſek v panyey Sebaſti
12:
anowey schluſſelfelderowey bądacz yey ſlugą klu=
13:
czem ſwoym othworzila yſch ſzią tham przitraffil
14:
A thamze ſtego spidwaſku trzi ſthuki plothna wyąla
15:
glogowſkiego, vczinila ſobye ſtegoſz plothna Gyeſlka
16:
trzi y do czwarthego ſtharego rąkavi y koſſulyą
17:
czyaſſna, dwye ſcziercze, y dwa cząpcza. Tham
18:
theſz ſtego ſpidwaſka wyąla sthuką mydla
19:
weneczkiego, y 2 kąſky axamyenthu czarnego. vczi
20:
nyla tho przed czthermy nyedzielyamy
21:
Zeznala theſch y zdrugiego spidwaſka kthori othworem
22:
ſtall dwye poſchwye wyąla y dwyą przeſzczyera=
23:
dlye lozne dobre, powyada yſch poſchwi yedney
24:
y przeſzczyeradla poziczela schimunovi kthori v
25:
officiala ſluzi na thumye, theſch v nyeboſczika kſzyą
26:
dza wroblya ſluzil, yeſth themu tho symunovi cziſch
27:
na wynarach wuy
28:
Item zeznala yſch vteyze panyey sebaſtianowey weſpolek
29:
zmydlem wiſchey opiſſanym schaffranu wązel wpa
30:
pyerzą wyąla y dala go garſcz kſzyądzu Staniſlavovi
31:
kalynſkovi v thumu, za dlug yſch mv bila vinna
32:
groſſi 15
33:
Theſch chodzacz poribi ſuche na gorą do komori


strona: 92

1:
s Sebaſtianem ſynem panyey ſwoyey wzyąla zloſchka
2:
zaglowek kwapovi y odprola cząchą odnyego abi nye=
3:
bil poznan
4:
Item powyada yſch Maruſcha kthora od hannuſz groffowey
5:
ſchla za maſz yey dala dwye popyeliczcze do kethliczki
6:
kithaykowey, Dawala yey theſch podczaſſem wyna y
7:
ynſchich rzeczy ku yedlu, gdi tham obyedwye ſluzili
8:
powyada yſch omyenyonemv ſchimunovi poſzczyeli
9:
kthora ſzyą yey poczyothcze doſtala poziczila
10:
Item powyedzyala yſch zmaruſcha kthora od hannus Groffa
11:
ſchla za maſch tamze ſluzącz wilomili deſchczką wpyw=
12:
nyczi y thoczili ſobye vino ku pyczyu, daligo theſch
13:
konew pulgarnczową kſzyądzu Blazeyewi, kthori myąſch
14:
ka wdomku garbatego Baccalarzika yſch ym wmyąſſo
15:
pvſthi dal zyelya na wyenczą, dawali theſch thego
16:
vyna za wyadomoſzczya Juraſchką panſkyego syna
17:
y Hanuſſa ſlugi kalynſkow nam na ſznyadanye, kyedi
18:
yurek myal odyachacz precz, a belo thego kilka krocz
19:
theſch tham dawali rozynkow do kolaczi, a maſla ſam
20:
Juraſchek zhannuſſem kupovali na Rynku
21:
Item powyada yſch kaſzka kalynſkowną myala ſzilne
22:
porozumyąnye stem tho hannuſſem y zyuraſchkiem
23:
y naſchala ym wyącz kolaczi do panſkiego do=
24:
mu gdzye pan yednego razu yedzącze bill na gorze
25:
potraffil, a ony rzekli yſch kolacz then bili kupili.
26:
theſch yey pyenyadze za tho dawali, tham theſch
27:
yadali pyeczonky, kuri y sznyadanya cząſto myą
28:
wali, wyno zdomu tham winoſchacz. A maruſcha
29:
narzeczona tham zawſche bywala ſnymi
30:
Item powyada yſch na lyethnik muchayerowi kthori
31:
ſſobye ſprawila poziczill yey hannuſch Juraſchko=
32:
wich pyenyedzi polkopy, kthore pyenyadze yura=


strona: 92v

1:
ſchek bil ſobye na drogą zgothowal, y powyada
2:
ze ſzyą yey thego polkopya pani Groffowa potem
3:
vpominala. A ona v kſzyądza staniſlawa kalyn=
4:
ſka poziczywſſi oney zaplaczila
5:
Coram Magdalena Kucharzewa dixit Barthoſſek illam
6:
eſſe totalī aduſtam, quod oſſa illius apparēt dixit
7:
hoc Magdalena corā uxore preconis.
8:
Item powyada yſch raſſ v pana Marſchalka kapluni
9:
ſzyą bili rozlyeczyali gdzie wyącz ona yednego
10:
vchwiczywſchi, Annye pod Gorką go dala vtuczicz
11:
y potem za ſzwyentym Marczinem, z hanna od
12:
Reſchcziny kucharką y z zophia od yaroſcha a ze=
13:
dwyema dworzani yego zyadli, thaſch anna od
14:
Reſchcziny dala zyelya, do thego kapluna, a zophia
15:
od jaroſcha dwa placzki kupila, dawala theſz
16:
tha zophia kurczątha yaycza na byeſzyady, kthore
17:
zdworzani myewala bo ſzyą ſnymy barzo ſwyaczi
18:
Confessio Alberti de Turek, filij Alberti Cze=
19:
gijelka feria ſecunda ante Bartholomei Anno
20:
domī 1544 facta

21:
powyedzial yſch weſplawyu v ſcholtiſſa twa=
22:
rogu polkopi vkradl ſkoſcha przed trzemy nyedzye=
23:
lamy, kthori laczinye przedal na Nowey grobly
24:
za dwa groſſa
25:
Item cztherzi koſſulie na ſzrzodcze vkradl ſkyercze czo
26:
kamyenye wozi, alye zaſzyą dwye przywroczyel,
27:
a yedne przedal, czwartha ſſobye zoſtawyl
28:
Item powyada yſch Mloczkovi ſpithalnemv na Wy
29:
narach wſchpitalnym wolwarku wyąl ſkalyety
30:
pyenyedzi wązell ſchutſthką wſtodolye nowey
31:
gdi gnoyv thenze mloczek nakladal. A vczinyl


strona: 93

1:
tho na Namową stharey kowalky kthora myąſzka
2:
na vynarach podlye kowala myąſchkayaczego we=
3:
dlye dworu spithalnego y theyze kowalcze the pye=
4:
nyadze wſchithki dal, yedno trzi groſſą ſnich vtra=
5:
wyl powyada yſch nyewye czo pyenyedzi tych
6:
bilo, bo ych on ſam liczicz nyeumyal, powyada
7:
ze wyedzyala tha kowalka ze ye vkradl
8:
Item powyada yſch teyze kowalcze trzi koſſulie przedal za
9:
oſſm groſſi kthore wkundorffye v Matiſſa vkradl
10:
ſplothu podlye mlyna foluſcha a wyedzyala ze
11:
ye vkradl
12:
Item powyada yſch Macziei zyakubem koſzczyenkiem
13:
kradna chczyeli dobicz ſkrzynky Nyewyeſzczye, kthorą
14:
na kundorffie pywo synkuye. Chowa ſzye then
15:
Macziey wczegyelniczach ſtemze koſzczyenkiem.
16:
Bywayą theſz v cziganka za ſzwyąthym Mar=
17:
czinem, kthori pywo schynkuye.
18:
Item powyada yſch woycziechowy kramarzevi wtur=
19:
ku ſvknya ſcharą vkradl y wkonynye zu=
20:
piczą modra
21:
Theſz powyada yſch v thegoſch cziganka za ſzwyą
22:
tym Marczinem lotroſtwa doſſicz ſzią chowa
23:
kthorzi kradna. Athenze cziganek ſam wye
24:
o tym
25:
Confessio Petri a Chodziesz de Czeſew,
26:
filij nicolai pastoris die doo in
27:
festo exaltacionis Sancte Crucis Anno
28:
domī1544 facta

29:
Zeznal yſch wſſobothą theraſz przeſla mynall
30:
tydzien, prziſla do Schuczegolyaſſu do Macieya
31:
pyathka wyeczor nyewyaſtha yednya y


strona: 93v

1:
oſtawſchi thamo na Nocz ſpala wdomv a on
2:
wſtodolye, poranu thedi wſtawſſi ſchedl na drogą
3:
kthora myala yſzcz y wekrzewynye na lagyew=
4:
nyczky dzyedzynye yey zaſtąpill. Gdi thedi yuſz
5:
thamo gdzye yey cząkall yeſth nadeſchla, on
6:
rąką gwaltowna na nyą ſzyą yeſth rzuczill
7:
mowyącz kv nyey maſch pyenyadze, ona gdy
8:
odpowyedzyala nyemam bo dopyro ponye ydą
9:
Thedi za gardlo yą vchwiczywſchi na zyąmyą
10:
yą yeſth porzuczyel, potem kyem kthori prziſſo=
11:
bye myall oną yeſth bil wglową, chczącz yą
12:
zamordowacz, a mayącz yuſch ſobye za tho by
13:
vmarla, wzyąwſchi przynyey czthirzy groſſą
14:
oną wekrzewiną nyedalyeko od drogi yeſth za=
15:
wlyekl y thamze kilko razow yą yeſzcze vderzil.
16:
Gdi thedi zaſzyą na zad czlowyek yeden yą do Schu=
17:
chego lyaſſu yeſth przywyodl, thak vbithą, thedi on
18:
ſamze knyey prziſchedl z zynſchymy lyudzmy theſch
19:
yey yeſth zalowal
20:
Item powyedzial yſch wmyechowye v rodzynky czthirzy
21:
grzywny vkradl lony. Alye wſchithky zaſzyą
22:
yemv wroczyel thelko trzi wyardunky ſnych
23:
vtrawywſchi
24:
Item powyada yſch woythek rak kmyecz wkiczynye
25:
onego namawyall lony gdy tham ſluzill na
26:
kradzyecztwo. y na thąſch namową vkradl
27:
ſwemv Goſpodarzewi trzy wyertelye owſſa
28:
wſtodolye. y do thegoſch raką donyoſl a on
29:
mv zan dwa groſſa dall
30:
Confesio Stanislai Georgij Podczilowski
31:
de Bochnya filij feria quinta antestrona: 94

1:
Dominicam Carnisprivij. Anno domī
2:
Mille quigentiſimo quadragiſimo quinto
3:
facta
4:
Annus domī 1545

5:
Zeznal yſch SCracowa do poznanya ydacz zyanem Jacu
6:
bowſkym theſch zbochnye wlączyczy odedwv czlowyą
7:
ku za dwa zlothą falſchiwą wzyąli groſſi 20
8:
Aczinyli ſthymy zlothimy thak. Iſch kyedi vyrzal ko=
9:
go ydącz, thedi hneth on zlothi na zyąmyą porzuczill.
10:
zathem thak yakoby on na kogo ſzyą vſſadzili oba=
11:
czil z zyemye podnyoſl, mowyącz, o thozemczi nalyazl
12:
zlothi. A gdi ſzyą yuſch ſnym on zaſtanowil oglyen=
13:
dvyącz on tho zlothi nalyezyoni, thedi thamze nathich
14:
myaſth drugi thowarziſch, kthori yuſch nyedalyeko
15:
ſthal yakobi nycz nyewyądzacz, kthemv przibyegl,
16:
A gdi o dobrocz thakiego zlotego bil pithan, thedi po=
17:
wyedzyal ze dobri zlothi yeſth. Alye zeſzczye obadwa
18:
gi nalyezli, thedi meczye rowno onem ſzyą roz=
19:
dzyąlicz. I prziwodzili kthemv, ze then na kogo
20:
ſzyą vſſadzili ym polowiczą wzdall
21:
Item zeznal ze y wCrakowye thego fortilyu doſſycz vzi=
22:
wali a ſthego ſzyą ziwili
23:
Item wkolye cztheri zlothe thakowe przedali za yeden
24:
wzyąli 10 gꝯ za drugi 9 gꝯ za trzeczi
25:
1 1/2 gꝯ za czwarthi 8 1/2 gꝯ. A thu wpoſz
26:
nanyv za polthori nyedzyelye oſchukali 10 perſon
27:
Item zeznal yz nyedawno theraſz thu wpoznanyv
28:
bili trzey kthorzi ſzyą theſz thakowimy zlothimy
29:
zywyą, alye na yarmark do Schamothul
30:
vſchli. Ieſth yeden ymyenyem Jan pacholek
31:
wąſſowathi trocha czarno. Chodzy wczarney


strona: 94v

1:
ſvkny, glową ma czarną wiſſoko oſtrzizoną
2:
drugi yeſth Lithwyn Jendrzey theſch wczarny
3:
ſvkny y plczy czarney yuſch Brodą goli. Trzeczy
4:
Nyemyącz alye przezwiſka yego nyewye wſſu=
5:
kny modrey dlugy vſſarſky pacholek, wiſſoki
6:
brodka mv ſzyą dopyro puſzcza
7:
Idem Stanislaus feria quarta ante doīcam Re=
8:
miniscere Recognovit

9:
Item Zeznal yſch v kracowa wewſzi Glyewczu dwye
10:
Szvkny czarne czlowyekovi yednemv ſpyącz v
11:
nyego wnoczi wkradl przedal yedną za 16
12:
groſſi drugą za 15 gꝯ a tho vczinyl zyanem
13:
Jacubowſkym zbochnyi
14:
Item thu wpoznanyv na przedmyąſzczyu za swyathym
15:
Marczinem, koſſulką nyewyąſczyą ſplothv zyall
16:
za yednym domem. Thamze theſz bothi wtem domv
17:
vkradl, dal koſſulką kurwye wzanthuzye y bothi
18:
Item wkrakowye zamſchowe vbranye vkradl ku=
19:
ſznyerzowy Jacubowy y przedal ye za 12 gꝯ
20:
Item Thamze wkrakowye krawczewy yedne zupiczą czir=
21:
wona vkradl, przedal yą za 12 gꝯ.
22:
Item za krakowem przi yedney wſſi ſtemze Jacubem trzy
23:
konye na polyu vkradl, przedali ye chlopu yednemv
24:
po kopye
25:
Item Glyewſkiemv zyemyanynowy kthoremv ſluzil czterzy
26:
zlothe pyenyedzi vkradl, gdi pan byll pyan a vkrad
27:
ſchi precz vczyekl
28:
Item theraſz na trzi krolye wthorunyv cztherzy thachri
29:
nozow vkradl krawczewy yednemv przedal ye za
30:
pyencz groſſi.
31:
Item thamze dwa myeczą chlopu zwoza szyall y przedal
32:
yeden za 8 groſſi, drugi za 6 groſſi


strona: 95

1:
Item zeznal yſch yendrzey Lithwyn kthori thutha ſzyedzy
2:
kozuch yednemv Lithvinowy vkradl a przedal y
3:
za 24 groſſą Ma tho ſpowyeſzczy thegoſz yendrze=
4:
ya
5:
Item zeznal yſch stemze Jacubowſkym beſz lydzby kradl
6:
alye nyepomny ſzyla thego bylo
7:
Ioannes Krzeſzijnskij de Costen vltro
8:
eodem die recognovit

9:
Zeznal yſch na pyaſkach thu wpoznanyv 4 koſſulye vkradl
10:
ma na ſſobye dwye, a yednemv thaſch nyewyaſtha wzyą
11:
la, a drugą v zida wpolpyąthu groſchu zaſthawyl
12:
Item trzy ſzyerdzyenye zwozow zelazne wyall przedall na
13:
wendeczye yeden za ſchelyag, drugi za kwarthnyk
14:
a trzeczy mv chlop wzyall
15:
Andreas Lithwanus feria quinta ante Re=
16:
miniſcere recognovit

17:
Zeznal yſch w thorunyv na trzy krolye futro Byelyzno=
18:
we vkradl Lithwinowy wthorunyv, kthore prze=
19:
dal za 21 ꝯr.
20:
Item thamze thacher nozy kramarzewy vkradl, kthori za
21:
2 groſſa przedall. Item thamze kalyethą nową wtha=
22:
ſchu vkradl y dal yą ſchymkovi, kthori thutha
23:
szyedzy
24:
Item wlyublynye tabliczą mydla y czapką vkradl
25:
Item wbidgoſczi szyekyerą vkradl thu do poznanya
26:
ydacz
27:
Item Zeznal yſch lyczmanamy lyudzye ſchalily ſtymy
28:
thowarziſzmy ſzwymy ſ ſchymkyem y zyanem
29:
dzyalali theſch pokrziky zmyeczikowya y przeda=
30:
wali ſchynkarkam
31:
Item trzi mylye od Lukowa dwa konya vkradl
32:
alye chlopi pogonywſchi za ſzyą mv ye odbily


strona: 95v

1:
Item gdi Ruſz zoſtrowa yachali zlyublyna thedi ym
2:
na polyu konya vkradl y frimarczil do mye=
3:
dzirzecza Lithewſkiego na drugi kon a wzyal
4:
przidawku polkopy
5:
Item wynoſlawyu dwa thachri nozow vkradl, alye
6:
mv ye zaſzyą wzyątho y vbitho go o nye
7:
Item wopathowye kaliethą vkramarza vkradl a
8:
drugą wradomyv
9:
Item wpawlowye konya czwarthego vkradl y prze-
10:
dal go za dwye grzywnye welodawye
11:
Item wyaroſlawyu kupczewi yednemv trzi thiſzyaczą
12:
ygiel vkradl y przedall thiſzyącz po 5 gꝯ
13:
Item zeznal yſch yan nyemyecz kthori thutha ſzyedzy
14:
przed nym powyadall ze wkazimyerzu trzy
15:
grzywny pyenyedzi vkradl y ſvknya a thą
16:
pyenyadze przeygrall
17:
Item zeznal yſch od yarmarku do Jarmarku
18:
chodzacz kradl czągo ſzyą mogl dorwacz
19:
Item wthurobynye 2 garncza maſla vkradl, alye
20:
mv ych Goſzpodiny zaprzala mowyącz ze ye
21:
yego thowarziſz myal wzyącz. Vkradl theſz
22:
thamze myecz y polpoſtawu ſvkna mazowyeczkiego
23:
byallego
24:
Item wyaroſlawyv Byathką vkradl, kthora ſthala
25:
za 10 goroſſi thamze theſch zupiczą
26:
Item wloſziczach trzi myari ſvkna czwikowſkyego
27:
vkradl. Zeznal theſch yſch y thu wpoznanyv
28:
myall wolyą kraſcz by mu ſzyą bilo moglo
29:
zwyeſcz


strona: 96

1:
Ioannes de Lanczuth feria quinta ante
2:
dominicam Reminiscere Anno doī 1545
3:
vltro Recognovit

4:
Zeznal yſch wlyublinye na swyąthi ſchimvn
5:
Judi kamyen loyu vkradl, a Jendrzey lythwyn
6:
drugi y przedali then loy na 8 groſſi.
7:
Item zlączutha yednego razu wſzyadſchi na kobilą ya=
8:
chal nanyey do Jaroſlawya pyencz myll, alye
9:
zaſzyą thą kobilą do domu puſzczill
10:
Item Na ono czo yendrzey powyedzyal o trzech grzyw=
11:
nach thak ſzyą zeznal yſch wkazimyerzu ſchew=
12:
czevi yednemv Goſzczyevi, kalyethą ſczerwonem
13:
zlotym wyeczor y zdzyąſzyączya groſſi mynczi
14:
vkradl y Bothi Nowe zwoza dwoye, ſktho=
15:
rych yedne za pyencz groſſi a drugye za trzi
16:
pulgroſchky przedal
17:
Item zeznal yſch liczmanamy lyudzie ſchalili a pokrziky
18:
przedavali nyewyaſtham na wſzyach powya=
19:
dayącz bycz dobre od nyefortuny Bidla
20:
Simon Ruthenus de Lublin eod die recogvit

21:
Iſch on thelko liczmanamy o pokrzikamy lyudzye
22:
oſchukawal, a Jendrzey z yanem kradli y ſnym
23:
weſpolek trawili od yarmarku do yarmarku
24:
chodzacz, powyada ze on ſſam nycz nyekradl
25:
Item powyedzial yſch v Jana Nyemcza Gavriolowa na
26:
srzodcze yeden pokrzik kupila
27:
Item zeznal yſch thowarziſſow thechze ſwoych pithal
28:
doſtaliſzczye czego, a gdi ony rzekli doſtalyſzmy
29:
thedi on rzekl tho dobrze, pothem wſſythczy
30:
yednako na tho trawili


strona: 96v

1:
Catharzina Wawrzijnczewa de Schamothuli
2:
feria quinta ante dominicam Reminiſcere
3:
Anno domī 1545 vltro recognovit

4:
Zeznala yſch do Gowarzewskiego Polką kthora ſluzila
5:
v thkacza venthury wodzila
6:
Item Hadką woythka glynyarza czorką na vyno themuſz
7:
gowarzewſkiemv ſchikowala a proſzila yey ſama
8:
tha yſtha hadka otho
9:
Item Mitrązanką kthora v thaſchnyka myąſchkala theſch
10:
wodzila do Celnyka, bo yey ſama thaſch mytrą
11:
zanka proſſila o tho y ſam czelnyk
12:
Item Markową Myelczarką theſz wyedzyala bicz thakowa
13:
y chadzala ſnya na myeiſcza rozmaythe podeyrzane
14:
Item Vrſulą kthora v Zegadla ſluzila ponyeczkyemv wodzila
15:
Item Hathką czo v qwiternyney ſchynkowala Glynyecz=
16:
kyemv wodzila y zoſtala thaſch tho hadka zgly
17:
nyeczkym Brzemyenna.
18:
Item Zeznala yſch v pyotra czecha woſtrogowey kamye
19:
nyczi wmor kwarthą vkradla y konmiſſarovi
20:
myedzi wrothi yą chczyala przedacz. alye yey
21:
ya zaſzyą wzyątho yſch Conmiſſar yey pyenyedzi
22:
zarazem nyedal
23:
Item Zeznala yſch Anną kthora myąſchka wkamye=
24:
nyczcze opalyenſkiego Glynyeczkyemv wodzila
25:
Item zeznala yſch od ziemyanow zaplathą byerala
26:
za zwodzenye
27:
Item Maruſchą kthorey Mathka ſzyada ſchlyebem
28:
wforczye, wodzila baccalarzevi mathiſſewy
29:
do Czelnyka, y byla ſzyą ſthaſch Marvſchą
30:
z zabrzezyenſka kucharzewa


strona: 97

1:
Item zeznala yſch Byerala queſt stakowego zwodze=
2:
nya od dzyewek y od thich kthorem ſzwodzila
3:
a namawyala nyegdzie ſama ſſyebye nyegdzye
4:
theſch za roſzkazanym thich do kthorich wodzila
5:
Confesio Mathie filii Alberti Przibilo de
6:
Gaij villa Abbatis Mogilnenferia tercia in
7:
vigilia ſancte Marie Magdalene. Anno domī 1545 facta

8:
Zeznal Iſch weſzrzodą przeſchla Pawlowy waſlo
9:
ſkowy woſtrowye wſtroną pakoſczy od Gąbycz
10:
pulthori mylye vkradl dwanaſzczye grzywyen y
11:
wyardunk, kyedi then tho pawel ze wſſyſthka
12:
czelyadzya ſwoyą byl na znywye. Sluzill the=
13:
mv pawlowi przed them rok. A thak prze=
14:
byegi wdomv yego wyedzyal
15:
Item Zeznal yſch wbyelſkv kopą Ruſſkovi vkradl
16:
alye mv yą zaſzyą powrocziel
17:
Item Mykolayewy dzyekanykovi zyączyewi ſwe=
18:
mv w Gayv grzywne pyenyedzi vkradl
19:
Item powyedzyal yſch Jendrzey ſſkaſchkowa
20:
ſin ogorkow byl ſnym na then czaſz kiedi
21:
pyenyadze the vkradl, a ſthal na ſtrazy za
22:
gvmni y wzyall ſnich kopą. Them obicza=
23:
yem za zathemze Maczieyem myall do pozna=
24:
nya prziſzcz y cząſzcz ſwoyą ſtichze pye=
25:
nyedzi wzyącz.
26:
Item sczepanowy wbyelſkv cztherzy koſſulie vkradl
27:
vnyego ſluzącz y znoſzyll ye ſſam
28:
Item Zeznal yſch v Maczyeya Ribky w Gąbiczach
29:
oſtawyll ſvknya bląkythna przekrawana


strona: 97v

1:
y drugą czarna, kozuch za 13 groſchi y trzy
2:
koſſulye y ſchablyą tho kazal dacz pawlowy
3:
woſloſkowi na nadgrodzenye ſchkody, kthorą
4:
wpyenyedzach thich przezen podyall
5:
Item v kowalya w Gąbiczach dwye koſſuli
6:
zoſthawyl the kazal dacz themvſch pawlowy
7:
Item dwye grzywnye pyenyedzi ſwich zaſluzo=
8:
nich kthore oyczu ſwemv woycziechovy
9:
przibilowi w Gayu dal kv ſchowanyv, the=
10:
muſch pawlowy dacz roſzkazal
11:
Suspenſsus


strona: 97v

1:
Confesio Mathie de C inter Slaw
2:
kow et olkuſch feria quinta ante Jaco
3:
bi Anno doī 1545 facta.

4:
Zeznal yſch thu wpoznanyv na Nowych ogrodziech
5:
plothna syedm albo oſſm lokyeth vkradl na
6:
Byelnykv
7:
Item wkuchny pana poznanſkiego Hannuſſovi kuchcziko
8:
wy ſvknya vkradl czerwona, thą dall za No
9:
czlyeg wezlem domu
10:
Item zeznal yſch wkuchny pana poznanſkyego ſzye=
11:
kyerą vkradl, kthora chlopu na wendeczye
12:
przedal
13:
Item kyellą vlomyoną czenowa wkuchnyey vkradl
14:
thą przedal yakyeſz nyewyeſzczye na wą̃deczye
15:
Item zeznal yſch w mor poznanſky pawel kucharzs
16:
kthori dzyſzyą v krolya ſtharego yeſth, koczyel
17:
wkurnykv wzyal. Alye nyewye gdzye y po=


strona: 98

1:
dzyal. Zoſthal byli then kocziel v Caſpra myeſz=
2:
czanyna wkurnyku gdi myall pan do ſchamo=
3:
thul wyachacz ſkurnyka
4:
Item Na zamku wrothnemv Ambrozemv bothi vkradl
5:
Item v zidow pyerzyne vkradl. thą dall wezlym
6:
domu nyewyaſtham, myal tham wolya vkraſzcz
7:
czobi mv ſzyą bilo traffilo
8:
Item zeznal yſch yanek kthori v thomaſſa sluzill
9:
ſvknya sthaſzyewy kuchczikowy y zupiczą vkradl
10:
Item v kuſchnyerza za ſzwyethem marczinem wpo=
11:
nyedzyalek przeſly poduſką vkradl thą przedal
12:
nyewyeſzczie thamze ze szwyethym Marczi=
13:
nem za dwa groſſa
14:
Item powyedzial yſch Staniſlaw kthori drwa rabyll
15:
vkradl wkuchny koczielek then v zidow za=
16:
ſthawyl, y dal mv ſnyego kilko groſſi
17:
Item zeznal yſch wkurnyku przi panu poſtharo=
18:
ſczym bądacz thalyerzs czenowi vkradl then
19:
przedal thu wpoznanyv za pulczwartha groſſa
20:
Item Zeznal yſch Macziey kmyecz Gąſſy v zydow byl
21:
pokradl zymy przeſley, a ma tho ſpowyeſczy dru=
22:
giego thowarziſthwa, kthorzi tho nan po
23:
wyadali y vymawyali yawnye
24:
Item vkradl poſchewką v Jacuba liſſego pyąncz
25:
na glynkach a ſtuczką plothna, przedal tho
26:
za dwa groſſa nyewyeſczią za swyethym
27:
Marczinem
28:
Item wkracowſkyey ſtronye kſzyedzu yednemv vkradl
29:
szadlo po yednym wyeprzu y zupiczą bląkithna
30:
przed seſſczya lath


strona: 98v

1:
Item do ſchkoly chodzacz kſzyąſchky y ynne rzeczi drobne
2:
kthorich ſzią mogl dorwacz
3:
Item Maczka chlopiecz byalkurowathi. naczko kmyecz
4:
Andrzeyek czo theſch wkuchny poſlugowal, krawyecz
5:
czo wdziky zupiczi chodzy, ſſą lothrowye ſzylny, a
6:
ma ſſobye zatho yſz kradna. Ieſth theſz y kmye
7:
czyow brath chlop blyaſkooky kthori na wſtąpni
8:
jarmark wſzal czapką zyelyona y thacher nozi
9:
Item powyada ze wkrakowſkyey stronye bądacz kradl
10:
czego ſzią mogl dorwacz yako zupiczą koſſulyą
11:
ſuknye rc. Alye pyenyedzi zadnych powyada
12:
ze nygdy nyevkradl
13:
Theſch thamo wkrakowſkyey stronye polſtrony
14:
myąſſa wyeprzowego vkradl, kaplanowi yedne-
15:
mu przedal ye za 7 groſſi
16:
Thamze klyeſſe yednemu krazek woſku vkradl y
17:
przedal za 5 gꝯ
18:
Item powyedzyal yſch zmagyerką wkrakowſkyey
19:
ſtronye kradall czego ſzyą yedno mogli dorwacz
20:
yako plothna czapky y ynne rzeczi kramarſkye
21:
Item Zeznal yſch skmyeczyewym brathem wpozna=
22:
nyv wkramyech kradli. Nozi czapky, plothna
23:
vkradli theſz bili raſſ kramarzewy ſthuką
24:
czamlyethu czarnego thą ſam thenze brath kmye=
25:
czyew v zidow przedal za 36 groſſi dzye yą
26:
mv ſtasz, dalmu ſtego czamlyethu 12 grossos
27:
Item v Jankowey pod gorka ſvknya Jankowy
28:
chlopczu glupyewſkyego vkradl, thą kmyeczyewy
29:
yuſz omyenyonemv wpolczwarthu groſchu
30:
zaſthawyl grayącz ſnym vſpyewaczky
31:
Theſz wtey goſpodzie woloczewy Jancowy
32:
myeczik vkradl, then przedal auguſtinovi
33:
na ſrzodcze na ſſeſſcz groſſi
34:
Suſpenſſus


strona: 99

1:
Sebastianus filius Alberti Zbiſchko de
2:
Przemiszl. ſabato ante feſtū ſancti Michael
3:
Anno domī 1545 recognovit

4:
Powyada yſch Barthoſch szwythaisky czech, kthori
5:
dzyſz fylczewą okradl myewal przechoviwanye
6:
thu wmyeſzczye v Criſtopha Czerva, a Na wal=
7:
ſchewye v Jacubowey klyucznyczky, v slawącz=
8:
kiego a Napewnyey v ſzwyąthey dochny
9:
Thowarziſchili ſtemtho ſzwythalſkym opoczka
10:
woyczyech, ſchewczyk kthori roby v thyburczego
11:
na Waliſchewye. Andyſz syodlarczik kthori
12:
wądrowal do znyena
13:
Dimiſſus
14:
Waczlaw sijn Jana Szwijtawskiego spra=
15:
gij kthori Mijąſchka na maley Stronije a
16:
krolievi jeoMczī czeſſkiemv nadſluguije do=
17:
browolnije wponyedzialek w wigilia Swyą
18:
thego Michala Zeznal

19:
Zeznal yſch jan zilochowsky kthori theſz v Czeſſarza
20:
ſluzall yadacz ſnym do Bądzynya 10 myll od pragi
21:
yego zaprawyl wkradzyeczthwo. Abowyem na drodze
22:
kupczewy yednemv wgoſpodzye 20 thalyerow
23:
vkradl y themuſch zilochowſkyemv ye dall, a on
24:
zaſzyą yemu dzyalu nyepoſtąpyll
25:
Item Zeznal yſch roſtawſchi ſzyą ſtem zilochowſkym
26:
yachal do Gory y thamze zyednym zyemyaninem
27:
gral a ſſeſcz zlothych donyego ſtraczill, kthore
28:
za ſzyą yemv vkradl
29:
Item Zeznal yſch wewroczlawyv theraſſ na ſzwyąthi


strona: 99v

1:
krzyſz Goſpodarzevi ſwemv Marcuſſewy zulczerowy
2:
vnyego ſtoyacz vkradl 12 lizek ſrebrnich, trzi kubky
3:
theſz ſrebrne, paczyerze koralyewe dwoye, yedne zeſre=
4:
brem, a drugie krom ſrebra, yablko od paczyerzi y krzi=
5:
zik zlothi, a kąſz ſrebra od thaſſaka y thaſſak ze ſre=
6:
brem Liſchky przedall kupczevi yednemv thamze we
7:
wroczlawyv za yedennaſczye zlothich, kubky mv
8:
wzyątho poſzczignawſchi gi, paczyerze wyelkye
9:
zaſthawyll v klyucznyczky na Walſchewye we
10:
trzech zlothich, ſſą przi thich paczyerzach trzi groſſą
11:
ſrebrne yeden pozlocziſti ząb wylczi ſrebrem
12:
oprawyony, y paczyerzew oſzm ſrebrnych, drugie
13:
paczierze ſą przi thich rzeczach, kthore v filczowey
14:
pokradl. Jablko ſrebrne, krzizik zlothi y ſthuką
15:
ſrebra od theſſaka przegrall do Matiſka rzeznyka
16:
Theſſak zaſthawyl v Joſepha Cerwa
17:
Item zeznal yſch zwadzywſchi ſzyą ſſluzebnyky yeo
18:
Mczī pana poznanſkiego wſſobothą thą nynye prze
19:
ſzla, do ffilczewey wdom vczyekl y tamze yey
20:
proſzil abi go gdzie zachowala, gdi thedi go do Comory
21:
wpuſzczila, thedi on zyawſzi halabarth ſſczyany
22:
ſkrzynyą yeſth othworzil, ſkthorei trzy paſſi ſrebrne
23:
perly wpapyerku, 10 pyerſczieny, zlothi krzizyk
24:
na paczierzach koralowych y kamyſchkow kilka
25:
do pyerſczieny zgotowanych vkradl
26:
Item Zeznal yſch wnyſſye przed czwyerczia lyatha
27:
Goſpodarzevi ſwemv 20 zlotich wągierſkych vkradl
28:
ſkrzynky bo bill klucz vſkrzynky, kupyell ſobye
29:
konya za 20 zlotich populkopyu a oſthathek
30:
ſtrawyl, vkradl theſch themusz Goſpodarzewy
31:
dwa pyerſczyonky zlothe y dal yeden kurwye
32:
Annye w Gnyeznye, a drugi v zida ſczech
33:
wezlothym zaſtawyl


strona: 100

1:
Item zeznal yſz ma wzaſtawye v Jendrzeia Nyemcza
2:
ſuknya kthora koſtuyą 1 10 zlothich we czther=
3:
dzieſczi groſſy y wſcheſzczy
4:
Item kabath hathlaſſewy byalli y kord ze ſrebrem v
5:
Jozepha Cerwa ma wecztherzech zlotich
6:
Item powyada yſch Jan zegrowſky yeſth mv vynyen
7:
za konya gnyadego trzi zlothe y konya malego
8:
Item Zeznal yſch na Goſpodach kylko odyachal ſtrawy
9:
nyezaplaczywſſi gdi pyenyedzi nyemyal albo
10:
yze nyemogl czego vkraſzcz
11:
Item Zeznal yſch theraſz do Gnyezna na szwyąthi
12:
Barthlomyey yachal bil dlya thego abi kradl
13:
alye kthemv nyemogl prziſzcz
14:
Item wgiczinye wczechach Goſpodarzevi ſwemv cztherzi
15:
zlothe vkradl
16:
Suſpenſus


strona: 101

1:
Confesio Luce de Ridzina filij Mar=
2:
tini Baccalar z Lanij, ſabato ante fe=
3:
stum ſancte Hedvigis. Anno 1545
4:
Manu eius ꝓpria ſcripta

5:
Napyerwey wzyalem koſzvch nawodnyey Vliczy
6:
kuſznyerzowy Janowy kthorym zaſthavil wſcha=
7:
mothulach v myemcza w ſzyedmy wyardunk


strona: 101v

1:
panu yednemv wrynku dwa plaſzczya yeden za=
2:
ſtawylem v Zidowky v Charynky wſchamothulach
3:
w ſzyedmy wyardunk beſz seſzczi groſſy, A drugym
4:
ſkazil ſobye na zupiczą, wzyalem vpczplky na
5:
wroczlawſkyey vliczy ſzuknyą dzika kthoram vſcha
6:
mothulah zaſtawyl v wawrzynka kowala pana
7:
Stharuchowſkiego wpulgrzywnyv, a drugą krothką
8:
podbitha baranky wyelgym baworowye v kmyeczia
9:
zaſtawylem we dwvdzyeſthu groſſu. wzyalem lye=
10:
thnyk v Grvſſwagiera dzyky zaxamyenthem
11:
kthorym zaſthawyl wyelgym baworowye v kacz
12:
marky koczonovy wgrzywnye, myednyczye pana
13:
Storchowe wſchamothulach nyewyaſtha czo myeſzka
14:
wſſaſperzewym wolwarku zaſthawyla ye we
15:
trzech wyardunkach. Wzyalem kxyedzu Stani
16:
ſlawowi Illuminatorovi ſzuknye kthora przedala
17:
nyewyaſtha przyacziolcze za 18 groſſy, tha nyewya=
18:
ſtha myeſka v ſzwyąthego Marczyna v mathiſſa
19:
czo zitho wozi, v thegoſz kaplana wzyalem
20:
kabath czarni kithaiczani yuſz pochodzoni kthorym
21:
przedal wſchamothuliech Barthoſchevi Nyemczowe
22:
mv czelyadnykovi na rogu podlie zobali za
23:
10 gr. dwye mythcze kthorem wſchamothulich
24:
v Charynky Zydowky ve 12 groſſi zaſtawyl
25:
y cząpką kthoram darowal Mathiſſewi ſponyeczą
26:
we Srzemye myeſkayaczemu, kobyerczik vſczy=
27:
pyerny thenem zaſ tawyl wgrzywnye v vrzą
28:
dnyka we ſrodcze za Schamothuli trzy mylye
29:
koſſule v poſſwyanky them zaſthawyl wewſſi
30:
od zidowa yadacz przeſz dambrowe pyerwſſa
31:
wyeſz v kaczmarky zowaya pyſzna Szuknyą
32:
moya wlaſzna podporianſka yeſth vnye alye
33:
nyewzaſthawye, gdym bil v pana tharnow-


strona: 102

1:
ſkyego pyſſarzem thedym bil zoſthal ſyedm ſeth
2:
korczi owſſa na lyczbye, kthorym owyeſz przeda=
3:
wal beſz wyedzenya panſkyego, zytha gdym ka
4:
zal mloczicz thedym przedawal poczwyerthny
5:
po dwv. Athak gdym Liczbą czynyl thedi mye
6:
ſlubem zawyazano, pothymem vczyekl i ſreſzo=
7:
wa ſyachalem zyedna panya ſkraſnopolſka, dla
8:
kthorem tho wſſychko czynyl v pana tharnowſkiego
9:
yzem przedawal zitho. Bendacz ſnya wkrakowye
10:
gdym wſſyczko potraczil thedym ya opuſzczil
11:
y prziſthalem do yednego ziemyanyna krolyew=
12:
ſkiego roſnowſkiego, potym ſyachalem yemv ſko=
13:
nyem, kthoregom konya przedal wczeſthochowye
14:
za dzyąwyecz zlotych, yednemv kxyedzu wbabym
15:
moſzczie wmyaſteczku wzalem grzywyen trzi,
16:
yednemv theſz kxyedzu zakrakowem wklaſtorze
17:
Na thynczu wzyalem ſvknya kthorem przedal
18:
za dwye grzywnye wbochny. Thych ynſzych
19:
rzeczi mogi myli panowye malych thedym bral
20:
gdzyem czo mogl, yedemv theſz myeſzczanynowy
21:
wkrakowye wzyalem korth ſrzebrem oprawyo=
22:
ny, kthorym przedal za zlothi. Valentemv
23:
procuratorovi ſupką dziką popyeliczamy podbithą
24:
kthoram Zaſtawyl wſchamothulach v Lypki
25:
we dwv grziwyen v zyda, y plaſcz panyey
26:
kapynoſzcze wrynkv thenem theſz zaſthawyl
27:
v zida v Lypky wſzeſzczy wyardunk
28:
Svknya lathkowſkiego them zaſtawyl v wyecz
29:
kowſkyego w Grzywnye na bronazewye


strona: 102v

1:
wzyalem Schubką Haraſſewa Czarną Brzuſch
2:
kamy popieliczimy podbitha andriſchevi zlothniko=
3:
vi na wyelgiey vliczy. them zaſthavil v
4:
przewoznika wſtobnyczi wpolkopyv
5:
Ioannes Wiyerzchowskij eod die
6:
coram officio vltro recognovit

7:
Jan Wyerzchowſky dobrowolnye tho przed vrządem
8:
yeſth wiznall yſch gdi dnya yednego pan Stry
9:
kowsky kthoremu on ſluzill goſzczye v ſzyebye
10:
myal. Napywſchi ſzyą, kſzyądza Lączkiego kthori
11:
na then czaſch ſpall Budzicz naczal mowyącz
12:
Mili kſzyezą Lączky proſchą wſtanczie ſemna
13:
gracz. Tham prziſtapywſchi thenze wirzschowſki
14:
rzekl myli panye day mv v.m. pokoy bocz
15:
nyedawno lyezi. A yeſly ſzią vMyloſcz thak barzo
16:
chczą ygry thedi ya zwaſcha M do ſcheſzczy
17:
groſchi poygram, y grali, aſz pan kilkanaſzczye
18:
groſſi y pyerſczyenya weſthu groſchi przeygral
19:
Zathem lichtarzem kthori na ſtolye ſtall na the=
20:
goſz wyerzchowſkiego vderzel, y dobyezawſchigo
21:
za ſtolem za wloſſigo ieſth poyall y wloczil
22:
po yzbye thak dlugo aſch mv ſzyą yakoſz
23:
ſcham wydarl. Thu yeſly pana za wloſſy
24:
theſz yako doſzyągl powyada yſz nyepom
25:
ny. A wydarſchi ſzią thak panu v drzwy
26:
na poſczyenyv ſtanal y wloſſi ſſzyebye obye=
27:
ral, pan interim korda tham doſtawſchi


strona: 103

1:
zaſzyą ſzyą nan yeſth pokuſſiel, a on tho ba=
2:
czącz knyemv tymy ſlowy mowyel, panye prze=
3:
bog czie proſchą pamyąthay ſzią alye pan na tho
4:
nycz nyedbayacz, przedſzią skordem donyego ſchedl.
5:
tham gdi mv kord yeſt vchwicziell a yemv ſzią
6:
ym bicz nyedall, Sluzebnyczi yegoſch prziſko=
7:
czywſchi yego ſą trzimali aſch na podworze thenze
8:
wyerzschowſky yeſth wypadl. Gdzye podparw=
9:
ſchy ſzyą ſſanek stall cząkayacz aſz by mv
10:
Trzewyky wynyeſzyono, kthoremv beli znog ſpa=
11:
dli gdi gi pan rwall. Tham przed ſzyą pan
12:
Zanym ſzyą wyrwawſchy donyego byezal chczącz
13:
y ranycz. A on myeczem kthorego yuſch bill
14:
doſtall ſzyą mv yeſth zalozell mowyacz, panye
15:
przebog pamyąthay ſzyą, bocz ſzią bronycz
16:
bądą. a gdi pan kordem nan ieſt czyall, wtym
17:
na yego myecz rąka ſzyą natracziel a wtym
18:
raną podyall. Anyſch donyego pan wybyezal
19:
thedi bel rzekl chlopczu thenze wyerzschowſki myli
20:
brachu ydz my kon oſſyodlay bocz nyelza
21:
yedno ſtąd yachacz a panſkiemv gnyewowy
22:
vſtąpicz. Powyedzial theſz yako pothem ku
23:
konyevi prziſchedl y ku trzewykom yako pan
24:
nan yuſch na konyv ſzyądzaczego Rohatiną
25:
zdomv ſzyą po wtorą wyrwawſchi vderzil
26:
y yako odyachal. Jedno tho ieſth ſumma rei
27:
yſch on conſtanter affirmat ſe nū cogitaſſe
28:
de hoc abi pana ſzwego o gardlo prziprawycz


strona: 103v

1:
myall, y powyada thak ſluzelem panv temv
2:
przeſz dwye lyeczie, y cząſtom ſnym ſam a
3:
ſam yezdziel, gdzie gdi on na woſku czaſſem
4:
vſnawſchi lyezal, thedibichgo mogl bill tham
5:
ſnadnyey pozicz, anyzeli wdomv, bich thą
6:
myſl nyecznothliwa, kthorey ſzią pan wem
7:
nye domnymawa bil myal. Drugie mye=
8:
ny yſch yednego ſtych, kthorzi pana trzi=
9:
mali pan myall, y potey przigodzie podo=
10:
bno wetrzi nyedzielye dopyero go ieſth od=
11:
prawyel, drugi theſz glyeithu v pana ku
12:
ſprawoczie zadal alyego odzyerzecz nyemogl.
13:
on bąndacz na ſzlyubye by bell czo na ſzyą
14:
thakowego czull, thedibi byll yſzczie wczaſz
15:
wywyal. Alye powyada ze dalibog nycz
16:
I przidal tho Ze przeſz Lyudzi dobro pana
17:
przenaydowal chczącz nadgrodzenym wſche=
18:
lyakym yego wtym vyednacz, Alye kthe=
19:
mv nykakye prziſcz nyemogl
20:
Confessio Joannis de Wielge Bo=
21:
dzew feria ſecunda in Craſtino Stī
22:
Luce Anno doī 1545 facta

23:
Zeznal yſch wmoſſynye v wdowy kthora
24:
myeſzka wthylye kozaka dwv wolu
25:
vkradl wnoczi kthorich gdi thutha wpoznanyv
26:
przedacz nyemogl, thedi ſnymy do ſerkowa


strona: 104

1:
poſſedl, thamze mv ye Zyemyanyn pan kyer
2:
ſky odyall.
3:
Item wgayewym mlynye za dolſkiem chlopu ye=
4:
dnemv kozuch barany dobri vkradl y toporek
5:
alyemv gi zaſzią nyedlugo pothim theſz vkradziono
6:
Item wdalyewye owczarzewy v karczmarza kabath
7:
skorzany czerwony y ſuknya Schara vkradl,
8:
kthore Zaſtawyel wblozeyewye v pyotra Chudzi
9:
ka kaczmarza we trzech wyardunkach
10:
Item Jaſtrzembſkiemv wczerequiczi szuknya dzi=
11:
ka vkradl thą thu wpoznanyv przedal nyewye-=
12:
ſczie za polgrzywny
13:
Item kaplanowi yednemv wwiganowie za trzi
14:
wyertelye mąky pyenyadze vkradl
15:
Item wchudziczach Goſpodarzevi ſwemv v kthorego
16:
Robyel wawrzynczevi Margorzathą zoną v
17:
wyodl Tha myala trzydzyeſczi grziwien ſſoba
18:
alye wpiſzdrach thenze maſch yey go poſzczy
19:
gnawſchi zoną mv zaſzyą wzyal a on
20:
vczyekl
21:
Item Markowy wſtarey kroby Maſzką zoną
22:
v wyodl, kthorey wmyloſlawyv odbyegl
23:
byl ſznya nyedziel dwanaſczie pothem vwye=
24:
dzyenyv
25:
Item przed koſzmynem na przedmyeſzczyu kolodzie
26:
yewy schimunovy zona ymyenyem vrſulą
27:
v wyodl kthorey wkrzywynyv odſchedl byw=
28:
ſchy ſnyą dwye nyedziely, myala ſſobą
29:
pyąncz grzywyen, ſkthorymy pothem gdi on
30:
odſchedl do kſzyedza Marczyna prziſtala


strona: 104v

1:
Item wdolſku woycziechovi Schipulyewy Rzezny=
2:
kowy Vrſulą zoną v wyodl kthora pothim
3:
we Srzemye przy nym vmarla we trzy nye
4:
dzyelye Bo yey bel dal wkrągi pylatikiem
5:
yſch zribalty movila
6:
Item wlipowcze Stachovi sczaganovi kaczmarzovi
7:
Anną zoną v wyodl kthora mv pothem
8:
maſch wpyſdrach zaſzyą wzyall
9:
Item kaczmarzevi pothlukowy Marczinowy zdryn=
10:
czewa czorką wlaſną ymyenyem Magdolane
11:
v wyodl. Tha bela oyczu wzyela okolo czthy=
12:
rzech grziwyen alye zaſzie oycziecz go poſczi-
13:
gnawſzi czorką mv odyall y onego pogimall
14:
Item Szuchorzewſkiemv za pleſchevem dw konyv
15:
vkradl. Themu zaſzye Jaroczky wyaroczynye
16:
odyąll poznawſchy yſch kradzyone beli
17:
Item karczmarzevi wnyeparczie dwye kobylie
18:
vkradl, kthore wyaroczynye przedal chlopu
19:
yednemv za pulczwarthi grzywny
20:
Item v Jegrza na polyu Valacha gnyadego vkradl
21:
Zmaczieyem thowarziſchem ſzwym, kthorego tenze
22:
ſam Jan, kunowſkiemv mlynarzevy v Goſtynya
23:
za pyencz grzywyen przedal alye maczyeyevi
24:
themv ſnyego nycz nyedal, obyeſchon yuſz ieſth
25:
then tho Macziey woſzyecznye
26:
Vkradl theſz ſtem Maczieyem dwye pyerzinye y
27:
try poduſzky wczebrzewye czlowyekovi yednemv
28:
kthorego ſczeſznym zowa v pyſzdr, kthore wdą=
29:
bnye przewoznyczcze Margorzaczye przedali
30:
za kopą na kthorą yedno wyardunk od
31:
nyey wzyeli, a grzywne ym yeſzcze dluſzna


strona: 105

1:
Item stymze Maczieyem wſtrzelczu zwoza ſądek
2:
myodu vkradli przed goſzſczynczem wnoczi, kthori
3:
thamze kſzyedzu Michalovi za 19 groſſi przedali
4:
Item stem tho Maczkiem Nyemczom wolu ſſtada
5:
vkradli wpokrzywnyczi, kthorego zabywſſi v
6:
kaczmarza thamze wpokrzywnyczi zabywſchi
7:
thak yako rzeznyczi przedawali
8:
Item stemze Maczieyem Mlinarzevi za oſſieczna wpyo=
9:
trowſkym mlynye trzy ſtrony myąſſa vkradli
10:
kthore woſſyecznye koczurkovi przedali zapulczwar=
11:
tha wyardunka. vkradli theſch tam dwye przeſz
12:
czyeradlye za kthore ym yeſzcze kucharka
13:
plebanſka woſſyecznye 20 groſſi dluzna
14:
Item powyada yſch then tho Maczko do Schi=
15:
muna Reklika wzythowyeczku za krobya
16:
kony doſſycz kradzyonych wodzill nyſch
17:
ſzyą ſtem tho Janem poznall, przymvyą
18:
then Reklik zlodzieye do ſzyebye y ſcham
19:
kradnye
20:
Item Stemze Maczkiem thutha Za ſzwyenthym marczi=
21:
nem dwv konyv lony vkradli, kthore wpleſſewye
22:
chlopu do Choczicze przedali za pulſſoſthi grzywny
23:
Alye mv ſpyenyedzmy then tho Macziek
24:
vcziekl
25:
Item powyada yſz wdolſku Jacuba ſyna wawrzyn=
26:
kowego theraſz nyedawno zabill. Bo nan thenze
27:
Jacub ſtall zwadzywſchi ſzye ſnym
28:
Item powyada yſch na Zyemku na grobly
29:
nyewyaſthą zabil kthora ſchla do pan=
30:
ny Mariey na odpuſth przi they nyevzyal


strona: 105v

1:
yedno dwa groſcha pyenyedzy
2:
Item powyada yſz zblaſchkiem Nabrzuchem kthori
3:
myąſzka wnoſkowye kupczevi yednemv
4:
za kozmynem na dabrowye trzi konye zwo=
5:
za na kthorym zitho wyoſl y thenze woſz
6:
wzyeli, kthore Mlynkowſkiemv za Goſtynyem
7:
dowyezli. Bo then Nabrzuch ſnym porozu=
8:
myenye myall, yeſth themv okolo pyączi
9:
lyath
10:
Item Zeznall yſch mu ząbek murarzs dluzen
11:
9 groſſi za robothą yego wlaſzna, kthore
12:
kazal od nyego wzyacz y na mſche dacz
13:
Rotha concuſſus.


strona: 105v

1:
Jozeph de Wijnari eod die
2:
recognovit

3:
Zeznal yſch owemu czo kolowrothkiem ſkrzipy
4:
ſzuknya Czarna zupiczą modra y theſſak
5:
vkradl, alie mu tho zaſzie thenze ſkrzipek
6:
wklyodavye go poſczignawſzi odyall
7:
Item chlopu wnaramowiczach piczyewi kozuch
8:
Barany vkradl, alye mv gi zaſzye thenze
9:
picz wzyall
10:
Item parobku plebanſkiemv v oſtroroga we
11:
wſſy yedney wyardunk vkradl y ſkalyetha
12:
kthorą wgonyeczynye za 6 quartnyk przedal
13:
vkradl theſz themu parobku ſzuknya czerwona
14:
Item Calynowey na Wynarach poduſchką vkradl
15:
znamowy kuthka kthori theſz thu ſzyedzi
16:
a parobka wązlowego zwynar, kthori
17:
theſz tham ſnym bill


strona: 106

1:
Item powyedzial yſch Zelyaza od pluga wlodarzevi
2:
na wynarach vkradl, kthore chlopu na wyeſz
3:
przedal za 2 groſſa
4:
Item Vkradl szyeſtrzanczevi ſzwemv Schimvnovi 2
5:
koſſuli, kthore za 8 kwarthnyk na Rybi
6:
thwach nyewyeſzczie yedney przedal.
7:
Item powyada yſch spyotrem kthori thu tha
8:
v panſkiey kuchny drwa thluka wolu
9:
liſſomego zabyel na wynarſkym polyu, ſkthorego
10:
ſkorą odarſchi thenze pyothr do zidow yą do=
11:
nyoſl y thamze ya przedal, alye nyewye
12:
zaczo bo mu yeſzcze ſtych pyenyedzi nycz
13:
nyedall.
14:
Item powyada yſz na Vynarſkym polyu sarbynowi
15:
dwoye kony vkradl, kthore chlopu yedne=
16:
mv wkleczku przedal sa 6 grzywyen
17:
juſz themv yeſth 6 lyath
18:
Item kſzyedzu wawrzynczevi plebanowy wyed
19:
ney wſſy na wągrowczem dwoye kony
20:
yednego szywego a drugiego plowego
21:
vkradl, kthore za 4 grzywny przedal
22:
wewſſy yedney thamze v wągrowcza
23:
Item powyada yſch oy cza ſwoyego troye kony
24:
chlopom wydall kthore juſz powyeſchono
25:
Item przed dwyema lathy Mykulye konya
26:
Szrzonowathego ſſtaynye wywyodl
27:
kthorego przedall wobornykach chlopu
28:
za 5 grzywyen
29:
Item wycz rządzyelna vkradl Marczynovi
30:
slabemv kthora przedal pyochovi ze
31:
zlothnyk za groſſ


strona: 106v

1:
Item wglowney parobku pyotrowemv ſvknya
2:
ſchara vkradl, kthora chlop starnowa
3:
ſnyego zdarl yſth mv bothi za wyer=
4:
dunk y ſzyekyerką vnyego ſluzacz bill
5:
vkradl
6:
Item dzyewcze venthurziney koſſulką vkradl
7:
kthorą Mlinarcze wnaramowyczach
8:
za 2 ſchelyagi przedal y Noze ſkthorich
9:
mv yeden zginall a drugi za pulgroſſa
10:
przedal
11:
Item Abramovi Zidowy ſchubką modra wylcza
12:
bill vkradl, alye mv ya zaſzye then zid
13:
wydarl pogonywſchigo
14:
Item v thegoſz zida Stąpką moſzyedzewa
15:
vkradl kthora za 2 schelyagi chlopu
16:
przedal, alye nyewye yako go zowa
17:
Joannes de Pijotrkovicze in Cuij
18:
awi Sabatho ante Schimonis et
19:
Jude. Anno 1545 recognovit

20:
Iſch skorą wolowa na Rynku wtarg
21:
zwoza czlowyekovi vkradl, kthora go
22:
myeiſczi ſluzebnyczi lychowali
23:
Item powyada yſch woythek chlop, kthori myeſzka
24:
na Nowey grobly yemv przedal Skorą
25:
wolowa kthora v zydow vkradl za 4
26:
groſſą chodzi wſchathach ſcharich a
27:
yeſth pacholek vyſſoki


strona: 107

1:
Item powyada yſz v Jana wąſſowathego kthori
2:
wſchathach modrich chodzi, Skorą drugą ku
3:
pyel za 6 gꝯ przedal yą zaſzyą za 15 gꝯ
4:
a pyerwſcha za 14 groſſi
5:
Ceſus virgis et a Civitate inꝑpetuū
6:
proſcriptus
7:
Barbara de Pabianowo filia Rozu
8:
mek vxor vero Martini Gregijell
9:
de Sadi feria tercia in Vigilia Simonis et
10:
Jude Anno domī 1545 recognovit

11:
Iſch thu na rynku panyey Maruſchey ko=
12:
ſchewnye Myeſchek Zyelony yeduabny czi
13:
ſnacz polyenyey przi wozye vrznela
14:
ſczerwonym zlotym, y zedwudzyeſtha groſſi
15:
y zyednym mynycze y sſerduſchkyem
16:
ſrebrnym
17:
Caſa virgis et a Civitate inꝑpetuū
18:
relegata
19:
Confessio Pauli filij Gregorij Kij
20:
wijoll de Lavicza, feria sexta ante
21:
festum omūſanctorū Anno 1545 facta

22:
Zeznal yſch spawlem thowarziſſem ſwem, kony
23:
trzech na blonyv za bozym czyalem zabili, ſkto-
24:
rych ſkori odarwſchi Garbarzevi yednemv
25:
przedali
26:
Odarli theſch trzeczyego konya alye zdechlego
27:
na blonyv vlaczyny, a drugiego thamze
28:
zywego zabili


strona: 107v

1:
Item Za waliſchewem na blonyv przed trzemy
2:
nyedzielyamy konya yednego gnyadego
3:
a drugiego wronego zabili y odarſchi ſkori
4:
poprzedali
5:
Item wthinczu pod Sobothka wedworze ſvknya modra
6:
vkradl kthora przedal za 7 groſchi nolyawye
7:
kaczmarzevi
8:
Ithem thu weſchpitalyv v szwyethego ducha ſvknya
9:
schara y myecz parobku vkradl przed
10:
syedmya lyath. Alye mv ya zaſzye Bur
11:
grabya zwyerow odyall
12:
Item wdupyewye kaczmarzevi kozmovi kopą
13:
pyenyedzi vkradl
14:
Item Znyedzielye theraſz przeſchley dwv konyv
15:
yednego ſziwego drugiego gnyadego za=
16:
bili ſtemze thowarziſchem
17:
Item Na Glynkach konya yednego theſz zabili
18:
y odarli
19:
Item Murazs chlop czarny kthori ſzyą v
20:
Jacubka liſſego za s Marczinem chowa
21:
suknyą theraſz nyedawno czlowyekovi
22:
yednenv vkradl
23:
Chowa ſzią theſch v thego Jacubka Czeſchek
24:
chlopinka chudi pyotr ymyenyem a
25:
Habriſchka chlopek nyewielgi okrąglego
26:
liczą, na tho ſzyą domnymawa ze
27:
kradna
28:
Suſpenſſus


strona: 108

1:
Confessio Pauli de Nekija filij
2:
Pabiani die quo ſupra facta

3:
Zeznal yſch spawlem zlawicze oſſm kony za
4:
bill na myeyſczach tych yako przerzeczony
5:
pawel nan zeznal y dziewyathego zdechlego
6:
odarli ſſkor telko kthore poprzedali
7:
Item Zeznal yſch v wrzeſznye konya na polyu
8:
vkradl gnyadego, kthorego mv wzyetho
9:
do Gorky wdlugu wawrzinyecz chlop
10:
Item v obornyk wlukowye ſzuknya vkradl
11:
oyczv zony kthora tham bill poyąl thą ſſam
12:
zdar
13:
Item kxyedzu yednemv Mnychovi w wągrow=
14:
czu dwye ſzyekyerze vkradl, kthore prze=
15:
dal za 5 groſſi wewſzi nyedalyeko wa=
16:
growcza
17:
Suſpenſſus
18:
Laurencius dzijvbala de Rvnowo feria
19:
ſecunda ante Eliſabeth 1545 recogvit

20:
Iſch na waliſchewye v woycziecha ſſewcza
21:
myczką axamyanthna vkradl
22:
Item Zyączyewy ſwoyemv ſvknya y ſſye=
23:
kyerką a ſzyeſtrze ſwey poduſchka y
24:
troye kur vkradl
25:
Ceſus Virgis et a Civitate
26:
inꝑpetuū relegatus


strona: 108v

1:
Confessio Martini de Grzimijsla=
2:
wijcze filij Mathie Krązel feria
3:
qta ante Nicolai Anno domī
4:
1545 facta

5:
Zeznal yſz dzyſz thydzyen Skądzyorką
6:
Maczkiem w noczi o ſchoſtey Godzynye
7:
v Lewka zida vkradli ſvknya nye=
8:
wyeſczya wyſznyewey farby, plaſchcz
9:
czarny y ſchubką ſcharawa liſſamy pod
10:
bitha mąſſka. Then marczyn stal na
11:
ſtrozy przed domem a kądzyorka wdom
12:
ſzyą zakradl zwyeczora tham gnoy
13:
winoſſacz. Przedali Szuknya rzeznyczcze
14:
doroczye wgaſkach za polkopy a plaſcz
15:
theſch za polkopy. Szubką ym na goſzpodzye
16:
wgyezerſkym domv vkradzyono. Powyada
17:
yſch tha rzeznyczka wyedzyala ze ſchathi v
18:
zidow the pokradli. Zil theſch ſnymy
19:
na thą kradzyeſz plopla czo wczarney
20:
deliey chodzi a v theyze rzecznyczky goſpodą
21:
ma
22:
Item we ſzrzemye Zydowy Moyſzeſſovy dwye
23:
ſvkny yedne makowa a drugą czyem
24:
na vkradl przed ſeſſzczya lyathi
25:
przedal yedne za polgrzywny a druga
26:
za trzy wyardunky chlopom na wyeſz
27:
Item w Goląmbynye parobku malynowam
28:
ſuknya ſcharą y ſcharſtuch czyenky
29:
vkradl


strona: 109

1:
Item Zeznal yſz zmlodoſczi ſwey vzdi koſſulie
2:
ſzuknye y ynne rzeczy dobre kthorech ſzyą
3:
kolwyek mogl dorwacz kradl
4:
Item Powyada yſz plaplya viſchey omyenyony
5:
przed nym powyadal ze wpyathku wewſzi
6:
za Staviſzinem ſchath nyemalo y ſrebra
7:
pokradl
8:
Item powyedzyal yſz Goſpodiny na Gyezenſkim
9:
kachna wyedziala o them ze on ſtem tho tho=
10:
warziſtwem ſwoym kradall
11:
Item powyada yſch wdolſku v Thluſtego trzy
12:
konye vkradl ſthowarziſchem kthore yuſz
13:
zwyeſchono bili dway ſziwy a yeden Bya=
14:
lawy szlyepi, poprzedali the konye yednego
15:
za 4 grzywny drugiego za trzi a trzecziego
16:
za 5 grzywyen
17:
Item wkobilynye Jacuſkovi Rzeznykovi ſukny
18:
dwye vkradl bądacz v nyego wgoſpodzye
19:
yedną modra a drugą czerwona, kthore
20:
pothem przedall
21:
Suſpenſſus


strona: 109b

1:
Laurencius dziubala de Runowo
2:
ante hac virgis Ceſus et nūciterū in recenti
3:
furto deprehensus die dominico post Epipha=
4:
niarū Anno domī1546 Recognovit

5:
Zeznal yſch wrathayach v Blacha wczora wye=
6:
czor ſchlyewyka dwoye gąſzi a v ſczepana
7:
ſſeſchczioro albo wyączey nyewye wyelye
8:
vkradl, kthore do zida thu wpoſznanyv chczyal
9:
donyeſcz bo go then zid onye proſſil aby
10:
mv przinyoſł yeſlybi kthorą myal. po
11:
wyada ze ten zid myeſzka wkamyenyczy
12:
alye nyemogl ſprawycz pewnye wkthorey
13:
Item theraſz przed Godi wkozich glowach 6 gąſſi
14:
vkradl, kthore kuſznyercziney dzyewcze za
15:
szwyąthym Marczinem przedal po trzi pol=
16:
groſzky vkradl theſz proſzyą ſzyeſtrze ſwey
17:
wrunowye
18:
Item powyada yſch Michal poſt yego zony oczyecz
19:
kthori dziſſya myąſzka wkowalſkym na zagro
20:
dzye kradal zitho gole ſſthodoli panſkiey wru=
21:
nowye z michalem przibelem kthori paſſal
22:
wmyąkowye v owyenſk, kthore noſſili
23:
do Rakuſkyego do Srzodky y do Nowaka
24:
do dachowey tho ſzyą dzyalo lonſkyego
25:
roku


strona: 110

1:
Powyada ze thenze Michal poſt paſſacz bydlo
2:
v lyudzy byall ſkopi ſ ſtrzody y zyadall
3:
Item powyada ze Michal przibel wdworze pan=
4:
ſkym wrunowye ſkopu vkradl y zyadl go
5:
Item ſam na ſzye powyedzyal yſch v dreya
6:
wrunowye ſkopu vkradl y zabywſchi zyadl
7:
Item Zeznal yſch wzalyaſſowye v Byenka lenczuch
8:
vkradl, kthori v Zida thego do kthorego gąſzi
9:
chczyal donyeſcz woſzmy groſchi zaſtawyl
10:
Item Zeznal yſch weſplawyv v ſtoyka v kaczma=
11:
rza theraſz przed godi yuſz po choſtanyv ſſe=
12:
ſſczyoro kur vkradl, kthore themuſz zidowy
13:
przedal po dwv ſzelyagu a po pyączi quar=
14:
thnyk
15:
Confessio Joannis filij Petri
16:
Czieschewski a Civitate Ploce
17:
in quatuor Miliaribus habitatē
18:
Sabato die ſancte Dorothee Anno doī 1546
19:
vltro et questionibus adhibitū facta

20:
Napyerwey powyedzyal yſch Lukaſchewy szyr=
21:
powſkyemv kthorego wyedzial bicz czlowyekiem
22:
z zyemye wiwolanym trzi czwyerczi roku ſluzill
23:
Item zeznal yſch thentho Lukaſch szyrpowſky bądacz
24:
odpowyednykiem Mathki ſzwoyei wlaſſney
25:
y Byenyaka zayączkowſkiego kthori yą wdo=
26:
mu ſwym przechowiwal zetrzema ſluzebnyky
27:
ſwoymy naymyą zwoycziechem kthori dziſz
28:
v Barthoſcha Lyotrowſkiego ſluzi zgluchem


strona: 110v

1:
kthorego ſkoſzczyana do ſzyebye yeſth wzyall a
2:
then dziſz Jacubowy kobilnyczkyemv v koſzczya=
3:
na ſluzi zmarcziſchem pana strykowſkiego za
4:
grodnykyem skazowa a ſnym kthori theſch bill
5:
czwarthi ku panu Mikolayowy Goſtynſkiemv
6:
ſcheſcz albo ſzyedm nyedziel przed gody theraſz
7:
sliſko przeminąlimy do Goſtynya yeſth przya=
8:
chal, wtenze thedi czaſz pyothr Granowsky.
9:
Iſch byenyak zayączkowsky yego za koſzczya=
10:
nem wſzlyąſku yak odpowyednyka ſwego
11:
ſchukal a wdomu ſwoym oblicznye nyebell
12:
yemv yeſt powyedzial mowyącz, yeſlyze Math=
13:
ky ſwoyey chczeſch doſtacz theraſz kthemv ſna=
14:
dnye przydzyeſz, ponyewaſch byenyaka zayacz=
15:
kowſkiego wdomu nyemaſch. I wyachall
16:
hneth pothem opowyedzenyv ku poznanyewy
17:
zGoſtynya sprzerzeczonymy ſluzebnyky ſwogimy
18:
trzema y sthemze Janem Czieſchewſkym An=
19:
drzey theſz Rzepeczky ſluzebnyk thegoſch pyotra
20:
Granowſkyego przi nych bill od pana ſwo=
21:
yego poſlany. A skoro nad poznan do zegrza
22:
ſſą przyachali thedi zgoſzczyncza przerzeczony
23:
Andrzey Rzepeczky do myaſtha na konyku
24:
byezall y po maley chwyli spyotrem Granow=
25:
ſkym panem ſwoym y z michalem brathem
26:
yego ku nym thamze do zegrza yeſth przyachal
27:
Z zegrza thedi czyſz Granowſczi oba dwa przerze=
28:
czonego Lucaſcha syprowskiego y ſluzebnyky
29:
kthore przi ſſobye myall yezdno nad rząką kilko
30:
ſtayadl odprowadzywſzi y Rzepeczkyemv ſnym
31:
yachacz roſzkazawſchy na zad ku myaſthu
32:
ſzyą obroczili, A on thak yako yuſch byll
33:
wumyſlye ſwym poſtanowyel wnoczy


strona: 111

1:
dom Byenyaka Zayączkowſkiego yeſth nadyachall
2:
y ſnyegoſch gwalthowną rąką Mathką ſwoyą
3:
wlaſſna vnyoſl, skthora napyerwey do Rudek
4:
za schamothuli przyachawſchi v chlopa nyeznayo=
5:
mego Goſzpodą ſſobye obrali, Jeſth wtey wſzy
6:
zyemyanyn przeſzwyſkyem Rudſky, alye ymye=
7:
nya yego nyewye, v thegoſz szyrpowsky
8:
weſſpolek y zmathka ſznyadal, Zrudek do Ra-
9:
thay ku Rathayſkyemv mlodemv na Nocz, Zrathay
10:
do Jana Bloczkiego, od Bloczkyego wſzlyąſku do
11:
Goſzczyncza trzi mylye za kyeblow theſz na nocz
12:
A oſtatecznye do schczayncza ſſa przyachali. Thamze
13:
mathka pogimana przeſz dwa dny yedno v chlopa
14:
Hannuſſa bendacz, za fortuną oſſoblywa ſynovy
15:
zapamyethalemv potayemnye yeſth vſchla. Czo
16:
yednak on pothem obaczywſſy przed Schczanyeczkyem
17:
na Goſzpodarza ſzyą vſkarzal, mowyacz aby za=
18:
pomocza yego perſona tha zbyegla, wſzſchakze schcza=
19:
nyeczky wyedzacz yą bycz Mathka yego wlaſſna
20:
schukacz alye gwalthu zadnego yey nyeczynycz roſz
21:
kazal. Wydzacz Szyerpowſky ze mv mathka
22:
yuſch vczyekla, schczayncza do Granowſkych
23:
na zad zaſzyą yachal. A tham wſſythczy
24:
ony ſluzebnyczi y thenze Jan Czyeſchewſky
25:
sluzbąmv wipowyedzieli. Czo on ſlyſſacz
26:
kaſzdemv ſnych mytho zupelnye zaplaczil y
27:
yednaſch thelko nocz v Granowſkyego zrzepecz
28:
kym do Goſtynya yachall. A thenze Czye
29:
ſchewſky Staniſlawowy Vyeiſkyemv
30:
ſluzicz naczall
31:
Wzyall theſz gwalthem wdomu Byenyaka za=
32:
yaczkowſkiego weſpolek y zmathka thenze Szyr=


strona: 111v

1:
powſky cztherzy konye goſpodarſkye skthorych yednego
2:
walaſchka dal Marcziſchewy zagrodnykovi ſwoyemv
3:
ſludze. Drugiego Nadarziczkiemu plebanowy wczerwo=
4:
nym koſſczielye. v kthorego przechowanye myewal y
5:
dzyſz yeſchcze kon yego cziſſawy ſzrzedny yeſth przy
6:
nym, oſtateczne dwa konya byenyakowe yeden
7:
ſziwy wyelky a drugi popyelyaſthi ſzrzedny ſſa
8:
przi pyetrze Granowſkym
9:
Pythan o tho kthorym by vmyſlem do Staniſlawa
10:
vyeyſkiego od thegoſz szyrpowſkiego bill przi
11:
ſtall. Powyada ze pyenyadze kthorych ſzyą przi
12:
nym bycz wyelye domnymawali myal wipa=
13:
trzicz, a pothem szyrpowſkyemv onych kądibi ye
14:
przechowiwal dacz znacz. Abowyem pyenyedzy
15:
thich onego miſzlili pozbawycz. kczemv wezdani
16:
prziſcz nyemogli dlya thego ze vyeyſky pyenyedzi
17:
doma nyechowal
18:
Item Powyada yſch Lucaſz szyrpowsky Panom, pyotrowy
19:
oſſowskyemv, Grabſkyemv, pyotrowy Splawſkyemv
20:
y Andrzeyowy Boyanowſkyemv przegrazal gdi mv
21:
mathka powyedzyala ze ony yednacz ſzyą yey
22:
ſnym nyeradzili. I namawyal thegoſz Czyeſchew=
23:
skiemv aby ſnym ku hyeronymovi Zeliſlawſkye=
24:
mv, kthori przed ych przyachanym do Schczancza
25:
dwye nyedzieli tham ſtad yeſth wiczyagnall
26:
prziſtall. A ſtymze dom pana oſſowskyego pana
27:
pyotra Splawſkiemv nadyachacz y pyenyadze
28:
ym pobracz myſzlil. wſchakoſch, on namowam
29:
thakowym yego myeyſcza nyedayacz wpoſlugi the
30:
nyebeſpyeczne wdacz ſzią nyechczyal
31:
Item Powyada yſch byl przi ſzyrpowſkym thego
32:
czaſſu gdi Bratha ſwego Jacuba, Scholtyſſa
33:
theſch Broſchewſkyego y Staniſlawa polithan=
34:
ſkiego zabyll. Bili theſz przi nym wlyubinyv
35:
gdi wkarczmye dzyewączką gwalthem ſſobye
36:
na vczinek czyeleſſny ponyewolili


strona: 112

1:
Przechowywanije Then Lucasz Szirpowskij przed
2:
tym niſchli bil z Ziemije wiwolan ij po wiwo
3:
lanijv mijewal wtich tho domiech

4:
V Starkowyeczkiego przi kobilinye, skthorego ſynem po
5:
byeſzyadach yezdzall, V Jacuba dzyerzanowſkiego we
6:
wſzy za kobilinem dwye myli ku kozmynv alye
7:
przezwyſka yey nyepamyentha. V Goreczkyego Ja=
8:
cuba wgorcze, V Borkowskiego, kthorego ſobye ſtryem
9:
bicz poczithall wewſzy mylyą ode ſzrzemv. V
10:
Broczkych Maczieya y Gabrielya wrogaczewku,
11:
wklonowczu v Jana Zlego Michala, wchwalko=
12:
wye v Jana y Staniſlawa Chwalkowſkych. V woy
13:
czyecha y Marczina bylączkych wbilyenczynye. V
14:
Jana kaſſyeczkyego wkarſzv, a przitym myeſzkal
15:
od szwyąnthego Michala aſz do Godlony, bywall
16:
theſz wdomv yego po wywolanyv ſzwym z
17:
zyemye ſzila razow. V pana mikolaya Goſtyn=
18:
ſkiego wgoſtynyv na zamku, V opatha lyubyn=
19:
ſkiego w lyubinyv. A oſtatecznye y nawyeczey v
20:
pyotra Granowſkyego, kthori mv na tho abi mathką
21:
ſwoyą vnyoſl radzil y thegoſch czeſſewſkyego ku
22:
nyemv przikazal y namawyll przecz on dziſzya
23:
nan powpya nawyenczey.
24:
Capiti plexus feāſcdā in Cradtino feſti
25:
pſentationis Marie 1546


strona: 112

1:
Confessio Jacobi de Dibow Sabato ante
2:
dominicā Reminiscere 1546 facta

3:
Zeznal yſch vyrzawſchy sthowarziſchem ſwym Ja=
4:
nem zgaſzyorowa od klodawy koſſulye v Bedna=
5:
rza pawla na Wodney vliczy wyeczor koſſulye
6:
y szathi na Gorze rozwyeſchone, wlyaſl na Gorą


strona: 112v

1:
thym vmyſlem aby koſſulie pobral a then
2:
thowarziſz yego na ſtrozy ſtall y ſyall
3:
yuſz byl zgrzedy koſſulie trzy y ſchath yn=
4:
nych nyewye wyelye, ſkthorymygo ſtroze
5:
pogimali thamze wdomv
6:
Item powyada zego then tho Jan namawyal
7:
na kradzyeſz thak mowyacz podzwa na
8:
rynek a ya ſzyą werwą gdzyekolwyek
9:
do Camyenycze y wezmą poſtaw ſzukna
10:
albo czo ſzyą traffy
11:
Item Zeznal yſch formanowy yednemv ko=
12:
walewy Matiſſewy dwye grzywnye
13:
pruſzkie vkradl vnyego ſluzacz
14:
Item Zeznal yſz zwoythkyem thowarziſſem ſwym
15:
ſuknya wkamyenyczi v Hanus wordy czerwo=
16:
na woznyczą vkradl
17:
Item Nyewyeſczye yedney thamze Miczką axamyen=
18:
thna zglowy ſerwal na vliczy y vczyekl
19:
zwoythkyem thowarziſſem ſzwym
20:
Item Na trzi krolye z Jacubem nyeyakym, zwoyth
21:
kyem a ſtem Janem zwoza ſukna trzi poſta=
22:
wy na rynku wirznąli kthore przedali
23:
zidowy Markowy y Abramovy ze wrzeſznye
24:
nyewye za czo, myeli ye przeſz nocz wgno=
25:
yu aſz do zaranku, on wzyal ſtego lupu
26:
zlothi
27:
Item theraſz wyarmark chczyeli budą wyrzazacz
28:
wnoczi zlawrziſchka zGayda, Zmykolayem
29:
a zyadem, kthori ſzyedzi, alye ye ſtraz roze=
30:
gnala, gdi thedi ku themv prziſcz nye mogli
31:
podlye zamkv przeſz mur przelyezli y sly
32:
na przedmyeſczie
33:
Item thamze wthorunyv poſtaw ſzukna zridwa=
34:
na vkradli wednye ſtymze thowarziſthwem
35:
kthori przedali yuſch omyenyonemv zydowy
36:
markovy za dwa zlothe


strona: 113

1:
Item powyada ze then Jan Knaflye ſrzebrne myedzi
2:
lyudzmy rzazall od ſukyen
3:
Suspenſus feā proma in Craſtino
4:
doice Reminiscere
5:
Confessio Joannis de Gąsziorowo a
6:
Clodawa eod die facta

7:
Zeznal yſch lawriſchka Gayda a Mykolay theraſz
8:
nyedawno wyrzneli zwoza cztherzi poſtawy
9:
ſzukna wſzyelczu, kthore ziidowy wewrzeſzny
10:
przedali za zlothi nyebil tham ſnymy alye zych
11:
powyeſczi wlaſzney tho ma
12:
Item powyedzyal yſz then Labriſzka zgayda vkradli
13:
plaſcz wkamyenyczi thu wpoznanyv, kthori ſſoba
14:
wzyąli gdi ſtad ſchli theraſz nyedawno
15:
Item Zeznal yſch paniey yedney thu na Rynku
16:
nyedawno seſſcz knaflikow ſrebrnich vrznal
17:
gdi oliwą kupowala, the ma v Jacubka liſſego
18:
ze szwyetem Marczinem wzaſtawye wetrzina=
19:
ſczye groſſy
20:
Item powyada yſch ſtall na ſtrazy gdi ſukno zwoza
21:
thowarziſchi yego thak yako Jacub zeznal wy=
22:
rzinali, powyada yſz Baro nyeyaky myeſzczanyn
23:
storunya ym na tho radzyl, przedali the ſzukno
24:
zydowy Abramowy y Markovy ze wrzeſznye
25:
za 13 zlothich
26:
Theſz pomagal Jacubowy na Rynne gdi pokoſſulye
27:
do Bednarza lyaſl
28:
Item powyedzyal yſz przizwalyal na tho aby Budą
29:
bili vilupili thak yako Jacub zeznal y
30:
ſtal na ſtrazy


strona: 113v

1:
Item wnyeſchewye Noczlieguyącz v Jurgi Goſpoda=
2:
rza ſzwego oſzm Lokczy plothna vkradli
3:
zlabriſzka a zgayda
4:
Suſpenſſus feā prima in Craſtino
5:
domī Reminiſcere 1546


strona: 113v

1:
Martinus Nowak de Kotartowo
2:
feria qta ante dominicā Letare
3:
recognovit

4:
Item przed Grzegorzem y woycziechem ſinem Bochen=
5:
kouem zgotąrtowa dzyſz thydzyen we ſwarządzu
6:
v plebana wſtodolye movill, a vczinyl nam
7:
kſzyądz Gomolynſky Canonyk pan naſch
8:
krzywdą wyelka yſch naſch zroll zmichowa
9:
yeſth wignall y bidlo nyetilko rolne, alye y
10:
naſche nam pobrall, vſchakze ſzyą thego mſchczącz
11:
yſzczie tham popalyem. Alye nyepyerwey aſch
12:
pyerwey ſpolya zwyoza. Thak yako theſz tho dziſz
13:
przed vrządem czi Grzegorzs y woycziech pod
14:
prziſſiegamy zeznali. Alye powyada ze on scholti
15:
ſcha nyeſpalil any myal wolyey ſpalicz
16:
Dimiſſus


strona: 114

1:
Confessio Mathie Campski scrifabri
2:
feria quinta ante doicām Jubilate
3:
Anno domī 1546 facta

4:
Zeznal yſch vdzialawſzi ſzobye klyucz o yednym
5:
zembye dwa krocz Annye dzyewcze zuchowſkiego
6:
thegoſz klucza dall, aby do pywnycze do pywo
7:
czarne othworzila, kthore gozpodarzs zamkyem
8:
ſzwym zawyerall
9:
Zna theſch yz wnoczi gląmboko na pokoy gdzie
10:
zuchowſka ſczorka ſwą a zdruga dzyewka lye=
11:
zala themze kluczem othworzywſſy wſchedl. Alye
12:
powyada yſz konew ſkthorey pyl tham ſchowacz
13:
myal wolya, a ſvknya ſwoyą, kthora ſzyą tham dom=
14:
nimawal wzyacz chczyall
15:
Zna ſzią theſz kthemv yſch dnya yednego wſzwyetho
16:
poranu do yſzdebky gdzie ſzyą pany ſpanna vbye=
17:
rala them kluczem ſzobye othworzil, powyada yſch
18:
paſchek byalli ſrebrny kthori thamze przed thym
19:
wyedzial vkraſzcz chczyal
20:
Item Zeznal yſz wyedzyal dobrze o them ze dzyewky nay=
21:
myą Anna zGyerka kradli goſpodarzevy ſwemv
22:
pyenyadze. A othwyerali klyuczem them, kthory ye-
23:
mu brali zwaczka gdi tham ſnimy lyegall. A
24:
Anna klyucz then rano gdi do myſtrza ſzwego
25:
winyſcz myall oddawala mv zaſzyą
26:
Item powyada ze do maſla y do zywyolow ginnych
27:
klyuczem them tho y Wytrichem othwyerall gdi
28:
mv y zyanem Rzepeczkym ſzlyoſſarczikyem dzyew=
29:
ky sznyadanya gothowali
30:
Item powyada yſz poſzthu theraſz przeminelego wdzyen
31:
ſzwyąthi gdi pan wkoſzczielye byl y pany
32:
othworzil ſkrzynyą wkomorze Gyercze z anna
33:
witrichem. Sthey ſkrzinye wyiąla Gyerka y


strona: 114v

1:
Anna pyenyedzi okolo dzyąſſyaczi grzy
2:
wyen y yemu ſnych dali polkopi, dali
3:
theſch Janowy Rzepeczkiemu ſpyenyedzi tych
4:
alye nyewye czo, bo yan Anną a Matiſz
5:
Gyerką myeli poyącz
6:
Item Zeznal yſch Jan Rzepeczky ſzloſſarczik gam=
7:
rath Annin wyedzial o kradziezi they, kthorą
8:
dzyewky the czinyli wdomv goſpodarza
9:
ſzwego
10:
Item zeznal yſch yemu y zyanem dawali the
11:
dzyewky pyenyedzi gdi ym yedno onye
12:
rzekli
13:
Item powyada ze Jan Rzepeczky them tho klyuczem
14:
y vitrichem theſch othwyeral dzyewkam
15:
omyenyonym do zamkow Goſpodarſkych
16:
Item powya yſch plaſcz wloſkyego ſzukna, Anna
17:
ſchynkarka, kthora v drigali ſluzi vkradla
18:
na gorze wkomore vzuchowſkyego tham
19:
ſluzacz y przedala gi zidowy za dwye grzywnye
20:
onemv theſz dala ſtich pyenyedzi okolo 20
21:
groſſi
22:
Catherina de Pisdri vxor Simonis, Rilko
23:
ſeratoris, feria quinta Ante doīcam
24:
Rogacionum 1546 recognovit

25:
Zeznala yſch w kamyenyczi szwydwiney wpo=
26:
nyedzyalek nynye przeminąli plaſcz czarny
27:
vkradla
28:
Item zeznala yſch poſzczye konew czenowa y plaſcz
29:
wkuchny v pana fabiana. Tho zaſta=
30:
wyla v kſzyądza ſzczepana v ſzwyethego
31:
Marczina wpyaczinaſzczye groſſi


strona: 115

1:
Item v zigmvntha Schynka Myczką kithayczana
2:
czarna vkradla, kthora v Jacuba zida Narozne=
3:
go za Caſpra zlothnyka domem zaſtawyla we
4:
cztherzech groſchi
5:
Item v kapinoſky Mikolayewey, Midniczą vkradla
6:
kthora v thegoſz zida zaſtawyla wecztherzech groſſy
7:
Item v organiſzcziney wrinku przed godi vkradla
8:
koczielek, kthori zaſtavila v thegoſz zida wſſeſzczi
9:
groſzi
10:
Item Na wronyeczkiey vliczi v herbowniczky pyerzyn=
11:
ką beſz poſſewy vkradla przed godi thą przedala
12:
kleyny za dzyewyącz groſſy
13:
Item powyada yſch Maruſcha kthora v Ruthi myeſchka=
14:
la ſzyeſtrzanka parchathey Jacubowey znowey
15:
grobly vkradla kocziel v doctora ſtruſzka
16:
kthori thaſch Catharzina wpolgrzywnyv v thego
17:
Jacuba zida weſpolek y ſtha maruſcha zaſtavila
18:
alye ſzye prziwrocziel then kocziel
19:
Item v Criſtopha Cerwa poduſką bila vkradla
20:
alye yey yą zaſzyą vydarl thentho Criſtoff
21:
Item v Balczer ſchworcha po godziech konewką
22:
vkradla, kthora zaſtawila we trzech groſzi v thegoſz
23:
Jacuba zida
24:
Item przed godi v Gawrona kocziel vkradla, kthori
25:
przedala zidowy w wykuſchu v wronyeczkiey
26:
brony za 9 groſſi
27:
Item v Andrzeya Solthiſſa suknya zielona nye=
28:
wyeſczya vkradla przed godi, thą zaſtawyla
29:
v thegoſz Jacuba zida woſzmy groſſy
30:
Item v Staniſlawa Schtametha, lichtharzik moſzyą
31:
dzewy vkradla theraſz poſzczie, kthori zaſthavila
32:
v thegoſz Jacuba zida we dwv groſſu


strona: 115v

1:
Item v Jaroſcha theraſz nyedawno plaſzcz vkradla
2:
kthori zaſthawila v Markowey zidowky wpul=
3:
dzyewyethu groſſu
4:
Item v krziwonoſky Miſzką Czenowa dzyurawa
5:
poſzczie vkradla, kthora Conviſſarowy Henrichovi
6:
przedala za dwa groſſa
7:
Item v ozega poduſzką vkradla, kthorą przedala
8:
opoczkowey za dwa groſſa
9:
Item v andriſſa zlothnyka na wroczlawſkyey
10:
vliczi przed godi vkradla pyerzynką kthorą
11:
Jurgowey przedala za 9 groſſy
12:
Item powyada yſz zupiczą purpurianſka ſchara
13:
mezą yey wlaſzną zaſtavyla v thegoſz zida
14:
Jacuba we trzech groſſy
15:
Submersa in aquis feāvjo ante
16:
doicaRogacionū 1546
17:
Anna de Gabin Polomczanka feā
18:
Sexta ante Rogationes 1546 recogvit

19:
Zeznala yſch od Matiſcha ſloſſarza bill yey poſlan
20:
klyucz o yednym zembye przeſz chlopcza ſtro=
21:
yowego, aby pywa yenczmyennego ſpywnycze
22:
kthorą zuchowſky pan yey zamkyem ſwym
23:
zamykal vthoczila a themvſz Matiſſevy poſlala
24:
na rozyezdnym, I zna ſzyą kthemv ze myala
25:
wolya thego tho pywa vthoczicz alye yey
26:
wthem klyucz then zginall
27:
Item Zeznala yſch stemtho Matiſſem sloſſarczikyem
28:
steyze pywnycze wdzyen ponyedzyalku wyel
29:
konocznego vthoczila dzban pywa czarnego
30:
Janowy Rzepeczkyemv ſzlyoſſarczikovy y the=
31:
muſz Matiſſovi zGyerka, klyuczem omye=
32:
nyonym othworzywſchy


strona: 116

1:
Item zeznala yſch panyey zuchowſkiey goſpodinyey
2:
ſwoyey poſthu theraſz przemynelego 20 groſſi
3:
vkradla zmyeſka chuſzczyanego na lozu wko=
4:
morze yey ſzczyelyącz, the dala Janovi Rzepeczkye=
5:
mu theraſz po Wyelkyey noczi
6:
Item zeznala yſch wyſzdebcze theyze panyey ſwoyey
7:
20 groſſi ſſcharſthucha na lawye vkradla
8:
za kthore kithliczką ſſobye ſprawyla
9:
Item Taler panyey ſwey omyenyoney wkomorze
10:
ſſkrzynye othworem ſtoyaczy vkradla. Then
11:
dala Janowy Rzepeczkyemv ſzlyoſſarczikovi
12:
Item v Clizi Michala ſluzacz Thkanką Maruſchky
13:
Czorky yego vkradla the ſchodzila ſchamo
14:
Item v thegoſz michala Clizi zmaruſcha Thowarziſka
15:
ſwą dworcze zwolwarku myeſkyego pywo=
16:
ſpywnycze dawali za tho yſch ym ſyrky
17:
zmaſzlyanka chlep czyepli maſlo y gomolky
18:
woſſylą rc wyedzyal theſch othem Grze=
19:
gorzs myelczarzs panſky y vzywal ſny
20:
my thich zywyolow
21:
Item dawali pywo ſpywnycze thegoſch pana ſwego
22:
zduncze za garncze okrom wyadomoſczi panſkyey
23:
Alye nyewye yak yą przeziwaya. Byera tham
24:
pany garncze zawzdi vnyey
25:
Item v panyey zuchowſkyey plothna na ſchar=
26:
ſtuch ſſobye od ſthuky vkroyla pol lokczya
27:
Item powyadayą yſch ona y Gyerka panya ſwoyą
28:
kradli kądi mogli I vziwali zmatiſſem
29:
a zyanem Rzepeczkym za pyenyadze, thak
30:
kradzyone
31:
Item powyada yſz widzyala Gyerką gdi poſlawſchi
32:
panyey viſchla ſkomory mayącz pyenyadzy
33:
garſcz, kthore pothem wſipala w waczek ſwoy
34:
y rzekla knyey aha Gyerko pozyczalaſz ych
35:
wſzakze powyada yſch nyewye aby ye Gyerka


strona: 116v

1:
vkradla albo yeſly pyerne bili Jedno wydzyala
2:
yſch przed thym nyzeli ſchla ſlacz oddala pa=
3:
nyey pyenyadze za pywo
4:
Item powyada yſch z Gyerka okrom wyadomoſczi
5:
Goſpodarza y goſpodinyey pywa ſtharego
6:
achtelow nyepelnych, kthore Gyerka ſchinko=
7:
wala pywem mlodym dowyewali
8:
Item powyada yſch yan Rzepeczky ſzlyoſzarczik
9:
yey wzyall okolo dzyewyaczi wyardunk
10:
kthore myala ſkradzyezey okrom 20 groſſi
11:
kthore od wuya ſwoyego gronoſtaya myala
12:
y 15 groſſy kthore kuchmyſtrz Biſkupy yey
13:
bil dall
14:
Item Sznur yedwabny czarny ſhanky panyey
15:
ſwoyey vkradla ſtego vdzyalala dwa
16:
ſnurky na ſchyą yeden ſobye a drugi Gyer=
17:
cze wſchakze powyada yſz Gyerka nyewye=
18:
dzyala abi kradzyoni bil
19:
Item zeznala yſch theraſz poſzczye wdzyen ſzwyenthi
20:
gdi Goſzpodarzs zgoſpodinya bill wkoſzczye
21:
lye. Mathiſz yey y Gyercze ſkrzynye othwo=
22:
rzil wkomorze, ſkthorey pyenyedzi wiyą=
23:
li, alye nyewye czo, powyada ze Gyerka
24:
dala matiſſevi ſnych alye nyewye wyelye
25:
Gertrvdis de Polaijewo filia Mar
26:
tini Tilijek, ſabato ante doica
27:
Rogationum anno 1546 recogvit

28:
Zeznala yſch ponyey ſwoyey zuchowſkyey v
29:
kthorey ſluzila yeden raſz 11. grzyvien a drugi
30:
raſſ polgrzywny vkradla wgisdebcze zmyeſzka
31:
pod pyerzyna na lozu, alye mowi ze tho pol=
32:
grzywny zaſzyą wroczila panyey y ſczerwo=
33:
nym zlothem, a ſkadzidlem, kthore wthem tho
34:
worku bilo


strona: 117

1:
Item zna yſz panyey zuchowſkyei gdi Nogi vmiwala
2:
groſſi ſſeſſcz y trzi pyenyadze zwaczka vkradla
3:
Item zna yſch pywa ſwego ſtarego kthore ſchynkowala
4:
pywem goſpodarſkym dolyewala zwyadomoſczia
5:
Anni dala zaſzye panyey 14 groſſi za tho pywo
6:
bo yey nyechano naſpowyedzi roſzgrzeſſycz
7:
Item Miczką adamaſkowa futrem Crolikowem podbitha
8:
they tho panyey vkradla, thą dala brathu ſzwemv
9:
Woicziechovi ſpolayewa
10:
Item zeznala yſch gdi Mathiſz ſkrzynye wkomorze poſtu
11:
theraſz przeminąlego vitrichem wdzyen ſzwyenthi
12:
gdi Goſpodarzs y zgoſpodinya bill wkoſzczyelye
13:
othworzil, prziſchla nyerichlo y wzyąla polkopy
14:
przeſz groſſa. Alye tham przed thym dlugo Anna
15:
zmatiſſem bila, bill theſz wdomu thego czaſſu Jan
16:
Rzepeczky, alye vſkrzynye nyebill, zna ſzye theſz
17:
Matiſz zyey wyadomoſczia othwarzal ſpidwaſſek
18:
do zywyolow gdi yemv y zyanem ſznyadanya
19:
gothowali
20:
Laurencius Dzijubala de Rvnowo feria
21:
ſecunda ante Eliſabeth Anno pterito virgis
22:
ceſus, iterumꝗ feria ſcdā ante festū Pen=
23:
tecostes Anno 1546 deprehenſus vltro
24:
recognovit

25:
Iſch pyerziną ſpoduſka przeſczieradlo y koſſulyą v
26:
zagrodnyka weſplawyv wſſobothe przeſla vkradl
27:
na podworzu kthora przedal za 15 groſſi
28:
Item Theraſz nyedawno wyathkach ſvknya modra
29:
nyewyeſczia czlowyekowy yednemv vkradl
30:
thą v pokrywky v ſzwyethego yana zaſtha=
31:
wyl wetrzech groſſach


strona: 117v

1:
Item wyaſzyenyv ſvknya mąſſką zelyaſzney
2:
farby vkradl v kaczmarza, thą zaſthawyl
3:
na oſtrowye nyewyeſczye v gawla myeſzka-
4:
yączey woſzmy groſſi
5:
Suſpenſſus feria vja
6:
ante feſtū penthecostes
7:
Anno 1546
8:
Valentinus de Kriſchkowo filius Simo=
9:
nis Kowal ſabatho ante festū Penthe
10:
coſtes Anno 1546 vltro recognovit

11:
Iſch Maczyerzi ſwey przed ſzwyenthem ſzwyethego
12:
Marczina ſuknya dzyka nyewyeſczia vkradl
13:
Tha przedal soyney kthora myeſzka na Gye
14:
czewſkym za 10 gꝯ
15:
Item powyada yſch sthowarziſchem ſwym Woyth
16:
kyem zobyezyerza ſynem yedney nyewya
17:
ſthy, kthora komora myaſzka, myaſſa wye=
18:
przewego ſtroną czala y ſthuką, sadlo czale y
19:
kawalyecz, medell gomolek y pyącz vkradl
20:
theraſz we wthorek Jodaſchewi wprzeczlawku
21:
Item powyada yſch zmarczinem krązelyem zgrzy
22:
myſlawycz, kthori yuſch obyeſchon v zida ſuknya
23:
czwikowſka, plaſcz y ſchubka lyſzya ſchara wkra=
24:
dli wnoczi. Thą ſzuknya ym vkradzyono
25:
v ſoyney na goſpodzye, a plaſchcz przedali Ja
26:
cubowey rzeznyczcze wgaſkach za polkopy. Subką
27:
on ſam vkradl thowarziſſewy y dal ya oy=
28:
czimowy ſwemv woithkowy kowalewy
29:
wkrziſzkowye y powyedzial mv ze yą v
30:
zidow vkradl
31:
Sthymze marczinem pyerziną wſuchym lyeſzye
32:
panu Comorſkyemv vkradli the przedali rze=


strona: 118

1:
znyczcze Jacubowey Wgaſkach za 12 groſſi
2:
Item wkyekrzu vkradli pyerziną thą przedali theyze
3:
Rzeznyczcze za 15 groſſi, powyada yſz tha
4:
Rzeznyczka wyedzyala o kradzyezey they y ka=
5:
zala ym do ſzyebye noſzycz
6:
Item powyada yſz thenze Marczyn przinyoſl raſſ wno=
7:
czi do ſoyney ſtroną myąſſa wyeprzowego
8:
the przedal ſoyney za 12 groſſi
9:
Item wnapachanyv zitha v ſholtiſſa dwa wyerthe
10:
lya vkradl thą przedal wtharnowye za=
11:
grodnykovi za 6 groſſi
12:
Item v zidow dwye konewcze vkradl, the przedal
13:
konviſſarowy henrichovi za cztheri groſſi, theſz
14:
tham vkradl hanthnoſz, kthori przedal konviſſa=
15:
rovi za 5 groſſi
16:
Item wlagyewnykach Mlodzyenczovi Jednemv kozuch
17:
vkradl, then przedal wſchamothulech za 12 gꝯ
18:
Item powyada yſch kozyelſky zitho zwozow thu na
19:
Rynku kradall
20:
Theſch plaplya ſnym y zmarczinem krązelyem
21:
kradal y na kradzyeſz zill
22:
Item wkrziſzkowye v kmye czya Jana 2 ſtronye mye-
23:
ſza wyeprzowego vkradl wnoczi ſczeſchkyem a
24:
ſklyobą baccalarzem tho przedali Mlinarzevi
25:
welwowku za 24 gꝯ
26:
Item powyada yſz then tho Czeſſek y sklyoba
27:
baccalarzem yego namawyali na zlodzyeiſthvo
28:
alye on na tho prziſtacz nyechczial
29:
Item v Jana kmyeczya wkrziſzkowye ſzuknya
30:
ſchara gyermak y czapką czarną vkradl
31:
przed 4 nyedzyelyamy, thą zaſthawyl w
32:
wyardunku v ſluzebnyka panſkyego


strona: 118v

1:
Welwowku wye Bormyſthrz o they ſukny
2:
Suſpenſſus feria quinta poſt feſtū
3:
pentecoſtes ꝓx Anno 1546.


strona: 120

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:
Vrbanus de Glowna feria tercia ante Mar=
14:
garethe Anno 1546 recognovit

15:
Iſch theraſz wprzeſli czwarthek ſkopu lonſczika
16:
zagumni koziglowſkymy na polyu vkradl thego
17:
przedal zidovi thu wpoznanyv za 5 groſſi
18:
Virgis Ceſus et a Civitate inꝑpetuū
19:
relegatus feria qvtā die ſancti Egidij
20:
Anno 1546 ſup pena capitis
21:
Hedvigis a Sancto Martino filia Valentini
22:
pannificis feria tercia ante Margarethe Anno
23:
doī 1546 recognovit

24:
Iſz zmlynarzem laczinia Andrzeyem czyelyeſznye
25:
przebiwala raſz teden na polyu za czo wzyąla
26:
odnyego gꝯ 12 a vczinyla tho znamowy
27:
Anny dzyewky kthora dziſzia ieſt wbidgoſczi
28:
a wthen czaſz ſluzila ſnya v Thomaſza bor=
29:
myſtrza na Srzodcze
30:
Item zeznala yſch gdi ſtad pothem tho vznanyv


strona: 120v

1:
thego mlynarza do Lwowka vyachala, theda
2:
on za nya tham przyachal y przebiwal theſz
3:
ſzną tham, ſnyą czyelyeſznye. Thegoſch theſz
4:
czaſſu wzyall yą ſſoba Mlinarzs zelwowka
5:
do Buku, a thamze yą oſtawil
6:
Relegata inꝑpetuū a Civitate
7:
ſabato ante feſtūSctē Marie
8:
Magdalene 1546 ſub
9:
pena capitis
10:
Vrbanus de Glowna ſecundario deprehenſus
11:
feria quarta post festum S. Bartholomei Anno
12:
domī 1546 recognovit

13:
Iſch wnyedzielyą theraſz przeſchla wnoczi zwoyth
14:
kyem parobkyem pyothrkowem y zyarochem thegoſch
15:
pyothrka ſlugą a zlyorkyem zagrodnykyem ſchlop=
16:
czem yego Marczinem zglowney wlyezli do Ja=
17:
damka mlinarza do ſſadu abi mv abi mv
18:
na yablonyach yablka otrząſzli. Wthemze ogrodzye
19:
on yeſth pogimann a czi yego thowarziſche zv=
20:
cziekali
21:
Albertus de Obyezierze feria tercia in Cra=
22:
ſtino festi ſancti Franciſci in Torturis
23:
Anno 1546 recognovit

24:
Iſch wgolynczewye ſuknya Czwykowſka
25:
zagrodnykovy kthorego parathem zowa
26:
vkradl thą przedal za polgrzywny w Wą=
27:
growczu
28:
Item wdupyewye dwye ſzukny zle vkradl
29:
wſtayny kmyeczya yednego ſtych yedną


strona: 121

1:
przegral do myczky chlopa wecztherzech groſſy
2:
a druga wlyeſſye zoſtawyl bo noſſenya nye=
3:
bila godna
4:
Item wiznal wedlye powyeſzczi Valentego ſkrziſch=
5:
kowa wſſobothe przed szwyathkamy roku ny=
6:
nyeyſchego thu onym vczinyl. Iſch ſtem tho Valentim
7:
ſtroną czala y ſthuką myaſſa wyeprzowego,
8:
sadlo czale y kawalyecz medel y pyącz gomo-
9:
lek Jodaſchevi wprzeczlawku vkradl
10:
Item zeznal yſch theraſz nyedawno wzabikowye kmye=
11:
czyevi yednemv myąſſa wyąprzewego ſthuką
12:
y dwoye chlieba vkradl, alye mv czelyadz myey
13:
ſka kthora zitha na wolwarku myeyſkym
14:
ſtrzegla wnoczi odbili
15:
In summa powyedzyal yſch suknye czapki ſlony
16:
ny zelyaza v wozow kądiſzyąkolwyek dor=
17:
wacz mogl kradl po wſſyach
18:
Item zeznal yſch thu Wpoznanyv Czapky Noze
19:
waczky myeſchky wkramyech kradal czaſſu
20:
Jarmarkowego. A the rzeczi przedawal zidom
21:
Suſpenſus feā sexta poſt franciſci
22:
Anno 1546
23:
Confessio Lvce Szijrpowsky die dominico
24:
in festo presentacionis Beate Virginis
25:
marie. Anno 1546 facta

26:
Lukaſch szyrpowsky pithan vrządnye yeſlyze
27:
zyeronymem zeliſlawſkym yezdzal albo kthobi
28:
thu wkrolyeſtwye polſkym themvſz zeliſlaw
29:
ſkyemv foldrungk dawall. Thak yeſth wy


strona: 121v

1:
znal dobrowolnye. Iſch zyeronymem zeli=
2:
ſlawſkym on nygdzyey nyeyezdzall any theſch
3:
wyadomoſczi okolo thego ma, kthobi mv
4:
thu wpolſcze foldrungk dawall. Jedno
5:
wye ſpowyeſczi Caſpra Czecha pana przemącz=
6:
kyego odpowyednyka, kthora przednym czynyl
7:
wprzeſczporku lyathoſz przed wyelka nocza gdi
8:
tham bill przyachal skrzyazeczyem Moriczym
9:
then tho zeliſlawſky ſtemze Caſprem. Iſch v
10:
panyey ſtempinſkyey myalya od olyeſchnycze
11:
wſtempinyu zeliſlawſky myewa przechowanye.
12:
Theſch powyadal przed nym przerzeczoni Caſper
13:
Czech yſch v Balczera prethficha wſtronyu
14:
dwye myli od olyeſchnycze przechowanye mye
15:
wa zeliſlawſky. Item then tho Caſper Czech
16:
powyadal przed nym yſch lyathoſz przed myą=
17:
ſſopuſthi bil zeliſlawſky v Marczina zawacz=
18:
kyego wgoſzczieyewiczach y v ponyeczkyego
19:
wſkaradowye, powyada ze theſch y on ſam
20:
richlo pothem bill v zawaczkyego wgoſczyeye=
21:
wyczach y thamze ſzyą dowyedzyal yſz zeli=
22:
ſlawſky bil v zawaczkyego
23:
Item Zeznal yſch wye o them pewnye ze ye=
24:
ronym Zeliſlawſky bywa y przechowyva-
25:
nye myewa v ſchpigla kthori myąſzka
26:
myedzi mala olyeſznycza a myedzy
27:
Namiloſlowem wewſzy nyewye yako
28:
ya zowa
29:
Item zeznal yſch zeliſlawſky myewa glyeythy


strona: 122

1:
v thich kſzyązath. Naymyą v kſzyązenczya
2:
Moriczego v Czieſchinſkyego kſzyązenczya a
3:
wdluziczkyey zyemy
4:
Pithan pothym de authore Conſilii za
5:
kthorem Mathką ſwa bill wynyoſl
6:
Powyedzyall iſch nykth ynny yedno woycziech
7:
withoſlawſky rady they abi Mathką ſwoyą
8:
vnyoſl yemv yeſth dodall. I ſlal pothem
9:
knyemv ſluzebnyka ſwego schczawynſkyego
10:
thentho withoſlawſky radzączmv y vpomyna
11:
yaczgo aby mathcze ſwey vczinyl przenoſziny,
12:
kthora gdi vinyeſzyeſch theda yą kthemv przi
13:
wyedzyeſz yſch czy ą mvſzi puſzczicz ze wſchith=
14:
kyego, a staroſthą ſſtrony zakladow pyenyedzmy
15:
y wſchithkyego themtho obyczayem prozen ben=
16:
dzyeſch. I powyada ze ſporadi they Mathką
17:
vnyoſl nyemayącz woley nyczego zlego yey
18:
vczynycz yedno aby ya ad affectum Conſilii kthore
19:
od withoſlawſkyego myall prziwyodl
20:
Pithan daliey kthobi mu yeſchcze ba tho Mathky
21:
vnyeſzyenye radzil Thedi powyedzyal yſch
22:
nyebil zadny thelko vithoſlawſky
23:
Theſch powyada yſch pyothr Granowſky po=
24:
ſlal bill knyemv Baydorką miſzliwcza
25:
ſzwego do krzywynya zliſtem przeſtrzega=
26:
yączgo wtem aby ſzyą Byenyaka zayacz=
27:
kowſkyego ſtrzegl, bo go na then czaſz Bye
28:
nyak ſchukal okolo koſzczyana. I zyachal
29:
ſzyą bill na zayuthrz pothem przeſtrzezenyv
30:
zgranowſkym thu tha nadpoznanyem wze-
31:
grzu, yako theſz Czyeſchewſky zeznall.


strona: 122v

1:
wſchakze powyada yſch pyothr Granowſky yemv
2:
nyeradzyl na tho abi Mathką vnyoſl yedno mv
3:
radą dawall abi raczey byenyaka yakoby mogl
4:
pozil
5:
Obiwanyv v Granowskiego y vynſchich
6:
Zyemyan pithanye thak zeznal
7:
Iſch po wiwolanyv ſwem zzyemye bill v pyotra
8:
Granowſkiego trzi krocz wſchakzego yedno raſſ
9:
doma zaſtall
10:
V zlego Michala wklonowczu
11:
Bill raſz po wiwolanyu ſwym zzyemye y the=
12:
raſz powyſchczyu glyeythu bill vnyego dwa krocz
13:
zyakubem zayaczkowſkym
14:
V Nadarziczkiego plebana
15:
Bil po wiwolanyv ſwym zzyemye dwa razy wczer=
16:
wonym koſzczielye
17:
V Gogolla Borkowskiego
18:
Powyada yſch nyebill zadni raſz po wiwolanyv
19:
ſwym zzyemye
20:
V Broczkich
21:
Bill raſz po wiwolanyv ſwym zzyemye alye ych
22:
doma nyepotraffil
23:
V Chelkowskych
24:
Bill raſz wchelkowye po wiwolanyu ſwym
25:
zzyemye y pyel zyanem Chelkowſkym napodwo=
26:
rzu dobrą chwilyą a staniſlawa chelkowſkyego
27:
nyebelo doma
28:
V Bilączkich
29:
powyada yſch nyebill zadny raſz po wiwolanyv
30:
ſwem zzyemye


strona: 123

1:
V Jana Karſſyeczkiego
2:
Theſch powyada yſch powiwolanyu ſzwym zzyemye
3:
nyebil nygdy
4:
V opatha Lyubinskiego
5:
Powyada yſch nyebill zadni raſz po wiwolanyu ſwym
6:
zzyemye
7:
V Marczina Robaczinskiego
8:
Powyada yſch nyebill wdomu zadni raſz po wiwola=
9:
nyu ſwym zzyemye. Alye bądacz v Jana zegrow=
10:
ſkyego wzegronye, thedi pon bill poſlal y przya=
11:
chal knyemv thamze przerzeczoni Marczin Robaczinſky
12:
do zegrowa na byeſzyadą, kthorą weſpolek zya=
13:
nem zegrowſkym theo czaſzu myely
14:
V Chriſtopha Myaſkowskiego
15:
Bill raſz po wiwolanyu ſwym zzyemye woſzyeku
16:
thelko na podworzu any dwomv y Napywſchy
17:
ſzyą raſz precz odyachal
18:
V Maczieya Kemblana
19:
Powyada yſch po wiwolanyu ſwym zzyemye
20:
nyebill zadni raſz
21:
V Rvczkiego
22:
Bill w Rudkach po wiwolanyu ſwym zzyemye wyo=
23:
zacz Mathką do ſzlyąſzka thak yako theſz Jan
24:
Czyeſchewſky zaznal
25:
V Rathayskiego
26:
Theſz Mathką do Szlyąſka wyozacz bill po wiwo=
27:
lanyu ſwym zzyemye wrathayach za Grodzycz
28:
kyem


strona: 123v

1:
V Jana Bloczkiego
2:
bill po wiwolanyu ſwym zzyemye wbloczku mathką
3:
do szlyąſſka wyozacz
4:
V frączka Goreczkiego
5:
Bill dwa krocz wGorcze czwyercz myelye od Kobilina
6:
po wiwolanuv ſwym zzyemye
7:
V Lucaſcha Krzizankowskiego
8:
Bill po wiwolanyu ſwym zzyemye dwa krocz
9:
wkrzizankach y zoſtawyl vnyego kon za kthori
10:
mv then tho krzizankowſky myal dacz 20 zlo=
11:
thich wſchakze yedno 10 yemv dall a 10 mv
12:
yeſzcze winyen zoſtall
13:
[łacina]
14:
[łacina]
15:
[łacina]
16:
[łacina]
17:
Item powyedzyal yſch wſzlyąſku v Melchera
18:
Trembaczkyego po wywolanyu ſwym zzye=
19:
mye cząſtho przechowanye myewall
20:
Pithann o tho wyelyebi Glow
21:
zamordowal
22:
powyada yſch pyotrovi splawſkyemv wklyonow=
23:
czu dwu chlopu zabill znyeboſczikyem Maczieyem
24:
szwyederſkym ſluzebnykyem ſwym dal zanye
25:
themuſch ſplawſkyemv grziwyen 24
26:
Zabil theſch Bratha ſzwego Rodzonego Jacuba wſzyr=
27:
powye v Mathky y Staniſlawa scholtiſſa Bruſch=
28:
czewſkyego yſch go trzimall na then czaſz gdi go
29:
zayaczkowſky Macziey ranyl thamze wſzyrpo=
30:
wye gdi Bratha zabill


strona: 124

1:
Item Zabyll theſz omyenyonego Maczieya szwyderſkyego
2:
ſluzebnyka ſzwego wponyeczu
3:
Theſz powyedziall yſz thegoſz czaſzu yeſth zabith wpo=
4:
nyeczu polithanſky od Criſtopha Golinſkyego a
5:
od Jana Czyeſchewſkyego Jegoſch ſluzebnyka.
6:
Alye on they zwadzye prziczyny nyedall yedno
7:
Golynſky
8:
Item wewſzy przi Czyeplowſkym Rothmyſtrzu za
9:
zwada thegoſch Czyeplowſkyego zabill trzech
10:
slyachczyczow nyepamyetha yako ye zwano
11:
wſſythkye yedno yſch yeden bill Jaroſch Gor=
12:
ſchczynſky
13:
Capiti plexus feāſeā in Craſtino feſti
14:
pentationis B. marie Virginis
15:
Anno doī 1547
16:
Valenti de Cawnicze a Golina filius
17:
Jacobi Kozak hortulani die dominico Sexa=
18:
gesimo vltro coram Judicio recognovit 1547

19:
Iſch Vlka ſkthorem v organyſzcziney wgaſkach myąſch=
20:
kall yemu tho poradzil abi ſkrzynka wilupyll I
21:
przewyerczyall wkruchczye przed koſzczyolem ſzwyetey
22:
Mariey Magdaleny ſkrzynką lyudzi vbogich ſzwy=
23:
derkyem kthori mv thenze vlka na tho kvpill
24:
y pothem Nozem wirzazawſzy drewyenkyem kthore
25:
vlka yemv vſtrugall y chuſthką od bozego vmą=
26:
czenya przed koſzcziolem nad grobem ſtoyączego


strona: 124v

1:
oderznawſchy na konczu dlya ſnadnyeyſchego pye=
2:
nyedzy wigarnyanya obwyazal yeſth pyenyedzy
3:
skrzynky they wyączey nyſch wyerdunk wyall
4:
kthore v organiſcziney ſtrawyl. Wzyall mv
5:
theſz vlka pyenyedzi nyemalo zgarſzczy, kthore
6:
ſteyze skrzynky wigarnall Bo na dobywa=
7:
nye tho zlawky wkoſzczyelye v drzwy ſzye=
8:
dzyal a zagladal
9:
Item powyada yſch slup v drzwy thegoſch koſzczyola
10:
szwyąthey Mariey Magdaleny, ku Branye
11:
Wodney obroczonich dawſchi ſzyą wkoſzczye=
12:
lye pod obyadem zamknacz wilupill, die Epiphaniarū
13:
hoc fecit. Alye tham nycz nyenalyaſl
14:
Item puſzką weſchpithalyu v szwyenthego Walen=
15:
thego ognywo zlanczuſzką polowyczą noziczek
16:
odwynawſchi vkradl, wthey bilo polkopy pye=
17:
nyedzy, o they puſchcze napyerwey powyedzyal
18:
Jagnye v organiſcziney ſluzaczey y ſchla do
19:
ſnym do ſczyanek ponyą gdzye yą byll ſcho=
20:
wall. I przinyeſzli yą do yzdby. Tamze ſama
21:
organyſczina y zynnimy malpamy kthorych
22:
doſſycz chowa oną oglądowala, pothem klotheczką
23:
odbila kamyenyem Jagna, pyenyadzi na stoll
24:
wiſzuli, skthorich on polowyczą wzyall gdy
25:
ye organiſczina ſama zliczila. A drugą po=
26:
lowyczą yey ſthymy malpamy rozdall. I
27:
ſchowala organyſczyna thą puſzka do komory
28:
Alye mu yą zaſzyą wydala by ya zagubyll
29:
y vthopill ya za ſpythalyem szwyethego
30:
valenthego wprzerąbliey gdzye yą pothem
31:
zaſzye nalyeznyono


strona: 125

1:
Item powyedzyal yſch ſprzodku brath yego Jacub onemv
2:
kradzyeſz vkazall y przynym ſkrzynką wkloda=
3:
wye wilupywſchi ſnyey dwye grzywnye zmyczky
4:
wyall kupyell mv za the pyenyadze ſvknya wktho=
5:
rey chodzy, a ſobye kordek mali, kupywſchi do lą
6:
czicze zoſthathkyem poſchedl
7:
Item powyada yſch kradzyeſch v Bratha thego prze=
8:
baczywſchy odewſzy do wſzy od myaſteczka do
9:
myaſteczka chodzyll, ſzyekyerky, paczyorky, noze
10:
wkramyech y theſz wdomyech kradall. Azoſſobna
11:
thu wpoznanyv na ſzwyethi Jan pyorek ſtruſcho=
12:
wych 19 sthaſchu vkradl tho poprzedal po
13:
schelyagu y po kwarthnyku
14:
Item powyada yſch Waczek na Waliſchewye pa=
15:
nynſky vkradl gdi go Noczowano. Wthem wacz=
16:
ku nyebilo yedno trochą yedwabyv, przedall gi
17:
zidowy za 2 gꝯ a Jedwab dal organyſczye y
18:
perell trochą, kthore theſz tam bili. Alye gdy
19:
ſzyą rodzyczy they tho panny dowyedzyeli, zaſzye
20:
y waczka od zyda y perel zyedwabyem od
21:
organyſthi doſtali, pothemze mv organiſtha kazal
22:
zdomv precz, y przenyoſl ſzye do pyekarky
23:
na Ribithwy za vlka, kthori tham yuſz myeſz=
24:
kanye myall. Tham myeſzkayącz czapky na
25:
czapnykach ſkuſchnyerczikyem nyepamyetha
26:
yako mv rzekayą pokradli, alye on yedno
27:
yedną kozaczka ſtych czapek yemv vkazali,
28:
vkradli theſz przinym myedzy moſthi waczek
29:
Zamſchovy zokna, alye um gi zaſzye wydartho


strona: 125v

1:
y zeznall na ſzrodcze, kthore wnadrach then
2:
tho Valenti za nymy nyoſl,
3:
Item powyada yſch za poradą molewą ſtoll v An=
4:
driſcha wdomu wpyathek bill poczall vilupo=
5:
wacz ſzwyderkyem, kthori mv thenze moll ku=
6:
pill za schelyag y na vczinek thakowy
7:
yeſth gi podwyodl
8:
In Torturis

9:
Item feria quinta ante dominicā Carnisprivii powye
10:
dzyal zemv vlka nyeradzil, thelko na wilupye=
11:
nye skrzynky v swyąthey Mariey magdaleny
12:
Item mowy yſch przed organyſczina powyadal ze
13:
puſchka kthorą v szwyenthego Valentego vkradl
14:
byla oycza yego.
15:
A tho czo zeznal aby wyedzyala okradzyezi yego ze
16:
nyeprawda
17:
Tho przidal o Vlcze yſch go vlka namawyal przed
18:
domem v organiſcziney aby skrzynyą vilupil
19:
kądikolwyek a pyenyedzi grzywną albo oſzm
20:
ſznym vkradl mowyacz poydzyem ſtad do yn=
21:
ſchego myaſtha
22:
Revocavit iterū

23:
Item powyada yſch v Jana kuſznyerza na wodney
24:
vliczi ſpyącz tham v nyego wnoczi kſzyąſchky
25:
na hanthwaſzye vkradl, kthoremv wlazny wzyątho
26:
na Buthilſkyey vliczy.
27:
Item wkaliſchu skrzynyą ſbrathem ſwym vilupill
28:
skthorey wyall dwye grzywnye pyenyedzy lya=
29:
tha przeſchlego
30:
Item wthorunyv theſz sthym brathem dwye grzywnye
31:
skrzynye wilupill przeſlego lyatha
32:
Ceſus virgis feāvjā ante dominicā Carnis
33:
privi anno 1547 et a Civitate inꝑpetuū
34:
relegatus
35:
Choma Mol de Starodub Moscus die doicā
36:
sexagesime anno doī1547 vltro recognovitstrona: 126

1:
Iſch Valentemu ſzwyderek za ſchąlyag yego kupywſchi ſtoll
2:
v Andriſcha wdomu wilupycz albo yeſlyby mogl wynyeſzcz
3:
kazal, y czekal go pod zamkyem wgonyv. Alye mv nycz
4:
nyeprzinyoſl bo nyeprziſchedl ku ſkuthkovi kradzyezy they
5:
vſtrugal mu theſch drewyenko ku wybyeranyu pyenye=
6:
dzy yakogi vlka
7:
Item powyada yſch wpogorzalkach Chlopu wkarczmye vpilemv
8:
kopą pyenyedzi skalyethi vkradl, vkradl theſch ſuknya
9:
wkthorey chodzy weſmylowye v schamothul I wyardunk
10:
pyenyedzi chlopu wkobilym polyu bill wkarczmye wyal
11:
Alye chlop then obaczywſchi zaſzyą one yemv wydarl
12:
Item powyada yſch v ſoye za szwyenthym Marczinem Jeſth
13:
Jacub chlop kthori przedawal rzeczi the male kthore on thu
14:
przi myeyſzczye kradall
15:
Theſch on thu ſam vkradl na srzodcze v pyekarky myſzką
16:
czenowa, kthora mv zid wzyal czo mv yą chczyal prze
17:
dacz
18:
Item thu wpoznanyv pod Jarmarkyem wthaſchach drugdi
19:
Noſch szwyderek, piſzczalką pyernyk kyedi ſzye mogl
20:
dorwacz vkradl
21:
Item feria qta ante doica Carnisprivii
22:
powyedzyal yſch
23:
we wiglia wbiſkupym dworze Thoporek vkradl zya=
24:
cubem. Theſch powyada ze kradl ſnym syredzyenye
25:
y ynne rzeczy drobne
26:
Ceſus virgis feāvjā ante doica Carnis
27:
privi et a Civitate inꝑpetuū relegatus
28:
Anno 1547.


strona: 126

1:
Woijcziech Vlka Sijn Sczeſznego Mlinarza
2:
Zbukv die doico Sexagesimo. Anno 1547 vltro
3:
recognovit

4:
Iſch Bothow dwye parze na ſzwyeczkyey vliczy vkradl
5:
the przedal parą yedne na Garbarach za 2 1/2 groſcha
6:
a drugye ſam ſchodzill
7:
Item waczek myedzi moſthi vkradl skuſznyerczikyem
8:
ſkola myeyſkym synem Marczinem ymyenyem
9:
then przedali za 2 groſſa


strona: 126

1:
Item bill przithym gdi thenze kuſchnyerczik Czapką byalla
2:
nawlaczana naczapnykach vkradl alye yą ſam ſſo=
3:
bye ſchowall
4:
Item wkrakowye panu pelcze sluzebnykovi pana wy
5:
ſzliczkyego koſchulyą Lnyana vkradl dlya thego yſch
6:
mv thenze pelka bil 15 groſſi dluzen
7:
Na zeznanye Valentego powyada thak yſch nycz wyączey
8:
yemu zgarſczy nyewzyal yedne 7 quarthnykow dro=
9:
bnych a ſchelyąg ſcheroky zza ſzye theſz kthemv ze
10:
na drewyenko vſtrugal ku vigarnyanyv wya=
11:
czey pyenyedzi, szwyderka movi yſch yemv nye=
12:
kupill choczyago on kilka razow proſſil
13:
O wykupyenyv slupa movi ze nycz nyewyedzyal
14:
Item powyada yſch wydzyall kyedi theraſz kſzyącz
15:
Biſkup przyachal na Biſkupſtwo do poznanya
16:
Iſch schpolek Barthoſchkovi kthori wczegyelnyczach
17:
robi ſtulą modra przedal alye nyepamyetha zacz
18:
Ceſus virgis feāvjā ante doīcam
19:
Carnisprivij et a Civitate inꝑpetuū
20:
relegatus 1547.
21:
Stanislaus Zaborowski ex districtu
22:
Capitaneatus Gostinin feria Sexa ante
23:
Dominicam invocavit vltro recognovit
24:
Anno 1547

25:
Iſch v Mortarwayſza Murarzewy weſpyączky
26:
zwaczka groſſi 44 pyenyedzy wyall lyezacz polye
27:
nyego na lawye. stich pyenyedzi dal okolo 10 gro=
28:
schi kopcze chlopu kthori theſz tham lyezal, a tho dlya
29:
thego ze wymowanye pyenyedzi thich ſliſchal bi go
30:
nyewydall
31:
Sabato in Crastino iterum recognovit

32:
Iſch wlgronowye pol mylye od kruſchwicze zwoy
33:
cziechem ſobyerayem pana Staniſlawa Ląskyego
34:
zagrodnykyem, kthori dzyſzya wGąbiczach myei
35:
ſkym parobkyem yeſth. skrzynką ſkomory wnoczi


strona: 127

1:
vkradli, a gdi yą nyeſzli ku lągu gdzye zzona
2:
ſzwa myąſchkal thedi ye barankowſky mlodi zethkal
3:
kthorego ſzyą lyąkli thamze nad goplem thak nye=
4:
dobithy odbyegli, tho ſzyą stalo thak trzy lyatha
5:
Item lyathoſz yadacz skrakowa kozuſchek strozevi zamko=
6:
wemu Barany vkradl wrawye
7:
Item zeznall yſch wradzieyewye lyathoſz przed godi wą
8:
czek spoldzyewyetha zlothego wlazny vkradl. Blaſz
9:
kowy scziſkalye wrzuczil waczek then pyenyadze
10:
wyawſchi wſtudnya v paczaly
11:
Item wkrakowye bądacz lyathoſz wgoſzpodzye Vbranye
12:
zamſchowe y zupiczą mythwyſchewa vkradl. Vbra-
13:
nye za 10 a zupiczą za 7 groſſi przedal na ka=
14:
zimyerzu
15:
Item wuyewi ſwemu Janowy ſzwyąthoſlawſkyemv
16:
yeſchcze chlopczem vnyego ſluzacz pyerzczyonek po=
17:
zlocziſthi zwaczka vkradl then zgubill, I knafflik
18:
ſrebrni theſz mu vkradl od ſuknye. Alye gi theſz
19:
zgubill gąſſi paſſacz
20:
Item wkrakowye Czapką na dlugy Vliczi vkradl thą ſſam
21:
ſchodzill
22:
Item wthorunyv vkradl lyathoſz na trzi krolye czapką
23:
wydrzana thą przedal thamze za poloſſma groſcha
24:
[łacina]
25:
[łacina]
26:
[łacina] Iſch nyebil ſnym
27:
then tho sobyeray gdi ſkrzynką Baranowſkye=
28:
mv vkradl. alye mv na kradzyeſz thą radzil
29:
Suſpenſſus feā in Crastino doīce
30:
Invocavit anno 1547
31:
Sigmunth Naspala kowalia Znoweij
32:
Groblij sijn, feria sexta ante Dominicā
33:
Invocavit. Anno 1547 Vltro recognovitstrona: 127v

1:
Iſch v zuchowſkiey wdomu pod wſchodem lyethnyk
2:
haraſzewy Czarny zaxamyenthem dziſz dwye nye=
3:
dzieli vkradl, powyada ze byerzacz tham przed thym
4:
kilko dny Myech kowalſky on bill wipatrzal
5:
Sabato ante doicam Invocavit dixit ut ſup liber rc
6:
Iſch lyethnyk then przed godi weſzwyątho, alye nyepa=
7:
myetha kthore, lyethnyk then vkradl wgiſzdbye. Bo ſzye
8:
bill v zuchowſkyey dall zamknacz na Nocz y ſpall
9:
na them lyethnyku przeſz nocz. zaſtawil gi bill v
10:
zidowky wetrzech wyardunkach mowyącz bi ſzye=
11:
ſtrzyn bill pothem gi wzyall a ſuknya myaſto nyego
12:
zaſthawyl y zupiczą
13:
Wzyall theſz tham v zuchowſkiey koſchki byali kroliko
14:
we przed thym nyzeli lyethnyk, the przedal Markowey
15:
Zidowcze za trzi wyardunki, kthora myąſchka wthilye
16:
ſchwyeczkich domow, ieſth nyewyaſtha sthara. Rą=
17:
bek przedal do piſzdr czapnikowy yednemv Nyepa
18:
myetha yako gi zowa za 20 groſſi. koſchki the
19:
y zrabkyem na ſtholye lyezali wgizdbye
20:
Item Theraſz przed myąſzopuſthi koſchulyą wlazny na
21:
buthelſkyey vliczi zakovi vkradl szyedzi theraſz
22:
wnyey
23:
Suspensſſs feāviā in Crastino doīce
24:
Invocavit anno1547
25:
Jacobus de Kawnijcza filius Jacobi Kozak
26:
Hortulani die doīco Invocavit libere recogno
27:
vit anno 1547

28:
Iſch Valenthego Bratha ſzwego kthori wpyathek przed
29:
myąſſopuſthi thutha yeſth vchoſtan a Nawaliſchewye
30:
wpyathek theraſz przeſly obyeſchon kraſzcz nauczil
31:
thak yako theſch ſam Valenti zeznal
32:
I vkradl ſ ſkrzynye sthymze brathem ſwym
33:
wklodawye dwye grzywnye pyenyedzi a wka=
34:
liſchu drugye dwye j wthorunyv dwye grzyw=
35:
nye theſch skrzynye vilupawſchi vkradli


strona: 128

1:
Item powyada yſch Sbrathem ſwoym wkolye pyekarcze ye=
2:
dney skrzynye szyekyerą wilupili y trzi grzywny
3:
pyenyedzi ſnyey vkradli. The pyenyadze na nym
4:
ſamym wiludzil woycziech wilyąg kramarzs skra=
5:
cowa, kthorego theſz kothlarzem przeziwaya dwye krop=
6:
cze noſzi a po Jarmarkach chodzi ieſth czlowyek golo=
7:
wąſzi zoną mą pąkatha, a skordem y zruſznycza
8:
a wzyelyoney sukny nyemyeczkyey scham chadza.
9:
powyada ze wyedzyal yſch pyenyadze the beli kradzyo=
10:
ne y mowyel mv abi ſzią nycz nyeball a ſu=
11:
knya go opatrzicz przirzekayącz. Movi ze wydzial
12:
gdi zona thego tho wilyąga vkradzyoną myſſą y
13:
konew Czenowa do kropki kladla placzączi. Samego
14:
theſz wkradziezi nyeraſz podhpatrzil, a zwlaſcza theraſz
15:
na ſzwyąthi Mykolay wlącziczi gdy plothno
16:
pokradl y skryl ſzyą do zwonarza na thum
17:
Item powyedzyal yſch Jurek skrakowa czo wdziky
18:
ſukny a wmodrey zupiczi a wczapcze czerwo=
19:
ney kozaczky liſſi podbithey chadza, ma theſz ſchram
20:
na prawey stronye licza
21:
Item Staniſlaw czo chadza wſukny byaly a wczarney
22:
zupiczy, a wczapcze byalley theſch skrakowa
23:
chlop wyelky Wawrzinyecz chlop yuſz gole=
24:
ny zczarnym wąſzem wſukny czarney a
25:
wzupiczi czerwoney czaſzem y wſukny ſcha-
26:
rey chadza. Chriſtoff zyemyanyn chodzi wo
27:
ſtrodomſkyey suknyey czarney dlugy spethli=
28:
czamy czarnego yeduabyu, ma brodą liſſo=
29:
watha dlugą, then wydzieral lyudzyem pye=
30:
nyadze wlącziczi wbranye, krupka Jacub
31:
chadza wczapcze y wzupiczi czerwoney a wſu=
32:
kny byaly dlugy sknaphiamy krączonymy
33:
ſą zlodzyeye szilny. A prziſchli thutha ſnym
34:
do poznanya na kradzyeſz. I wlącziczy na


strona: 128v

1:
szwyąthi mikolay theraſz przeſzli 4 wali
2:
kithayky y trzi wali kolyenſkiego plothna
3:
vkradli kthore on przepatrzil. Theſz thamze
4:
vkradli trzi ſobolye, kolnyerze, ſtherzi bobrowe
5:
Rakawyczky y ſkori lythewſkye, kythayką,
6:
ſobolye y skori poprzedali kramarzem theſz zlodzie
7:
yom, alye nyewye yako ye zowa. Thakyeſz
8:
y plothno, ſcha theraſz thu wpoznanyu czi wſchyſch=
9:
czy
10:
Item powyada yſch on ſſam dziſzyeyſchey Noczi budą
11:
kupieczką chczial wilupicz schlopczem, kthori
12:
ſznym yeſth pogimann y myenyem Woicziechem
13:
Alye przi dobiwanyu yi pogimano
14:
Item powyada yſz yuſz omyenyeny thowarziſche yego
15:
zabili theraſz wthorunſky Jarmark na boru tho=
16:
runſkym szlyoſſarczika skthorem ſzyą weſlu=
17:
zewye na goſpodzie bili zeſchli. I odarli zabithego
18:
y thlomok mv wzyąli, a czialo wlozą zawlyekli
19:
bil theſz on ſhąm przithym
20:
Powyada ze theſch myeli wolya goſpodinya ſwoyą
21:
wthorunyu spyenyedzi zabicz y bilibi tho vczinyli
22:
alye gwalthu nanye zawolala y vczyekli, a
23:
dwa ſnich tham vchwiczeni y obyeſchono ye
24:
Item theraſz na ſzwyenthą Jagnyeſchką na bidgo=
25:
ſkym boru cziſz thowarziſze yego zabili kramarza
26:
zwarſchewy y zabithego wrząką kthora thamo
27:
byezi wrzuczili, woſz ſkonyem, spyenyedzmy y
28:
sthowari zabrali, konya zyemyanynovi a wozek
29:
chlopu przedali. Kramne rzeczi weſluzewye przeda
30:
wali, kramarzom kthorzi tham myeſzkayą
31:
Suſpenſſus feāviā in Vigilia Invencionis
32:
sctē Crucis anno doī 1547
33:
Adam de Szieradz filius Joannis Parzigisza
34:
feria quinta ante Dominicam Reminiſcere
35:
Vltro recognovit 1547strona: 129

1:
Iſch przed pulthorem lyath paſz srebrny za 14 cząthek v
2:
Wolſkiego wpiſdrach ſpyącz tham na nocz zloza vkradl
3:
Then mv wzyall zyemyanyn Wthomiczach a dal mv
4:
na ſtrawą yakobi zan 12 gꝯ
5:
Item powyada yſch wkaliſchu przed pulthorem lyath ſchathi
6:
Byale vtrząſziglowcziney pokradl y szyedzial o tho
7:
w wyązyenyv kaliſkym, alye y puſzczono dawſchi mv
8:
thayemnye chloſthą
9:
Item Powyedzial yſch Brathu ſwemv Baccakarzevi, kthori v pana
10:
Czelnyka ſluzi pyechlicze ſrebrne vkradl, the przedal zidovi
11:
wkaliſchu nyepamyątha zacz. Theſz kradal themuſz Bra=
12:
thu ſwemu pyenyadze kyedi ſzyą mogl dorwacz
13:
Theſz powyada yſch oycza ſwego poſkodzyel nyemalo
14:
kradnacz mv pyenyadze gdzie mogl
15:
Item Powyedzial ze wlowiczu lyathoſz wyarmark na ſzwyethą
16:
Lucia pyącz zlotich vkradl wibyerayacz ſkalyeth w czizdzbye
17:
lyudzi gdzie czo mogl
18:
Item wmargonynye theraſz na ſzwyąthą dorothia trzi wyar=
19:
dunky vkradl thakieſz skalyeth wybyerayącz
20:
Item wbidgoſczi theraſz na ſzwyątha Jagnyeſzką chlopu ye=
21:
dnemu 16 groſchi bill wyall schuſthką skalyethy
22:
Alye ſzyą chuſthką rozwyązala, pothem chlop mny=
23:
mayącz bi mv ſzyą pyenyadze roſſyali one zaſzyą
24:
pozbyeral
25:
Item powyada ze czy wſchithczy, o kthorich Jacubek skawnycze
26:
wſuey Confeſſiey zeznawa ſſą ſzilny zlodzieye, y przidal
27:
Matiſſa ſpodgorza, kthori wſuknyey ſcharey chadza yeſth
28:
pacholek nyſky a dopyero mv ſzyą waſz ſipye
29:
Item Powyada yſch w warczye thak rok theſz pyenyadze
30:
wibyeral skalyeth pod yarmarkyem. A the pyenyadze
31:
wſſithkie kradzione na ygrą obraczall. Imowy zeby
32:
bill nyekradl yedno gdi ſzyą przegrall a pyenyedzi po=
33:
trzebowal
34:
Item powyada yſch skradziezey kthorą zlodzieye przeſz Ja=
35:
cubka oznaymyeny po Jarmarkach ſtroyli participo=
36:
wal Bo poſpoliczye gdi kradli na ſtrozy sthawal
37:
Item powyada yſch Jacub zid skrakowa zanymy yezdzall


strona: 129v

1:
kupuyącz v nych kradzione rzeczi a wyedzyal o kra=
2:
dziezi they y Namawyal ye na nyą. Ieſth then zid
3:
chlop mlodi ſuchi trochą liſſowathi a myąſchka wkra=
4:
kowye polye Jozepha Blizu forthy, kthorą chodza do wiſly
5:
wſzy, tho ieſt trzeczi dom od forthy na liewey ſtronye
6:
wchodzacz wfortha od kazimyerza, Jeſt przed abramem
7:
polye domu thego Jacuba zida ſlup zgalką po kthorem
8:
wyno spuſzczayą do pywnyczą wſchedſchi donyego
9:
wdom yeſth yzba nadolye wlyewo a kuchnya wpra
10:
wo theſz nadolye
11:
Item powyada ze Eraſmuſzovi Echlyerowi wkrakowye 4
12:
Thalyeri na oknye wgiszdbye lony wpol poſthu
13:
vkradl. Bo tham bywal vnyego cząſto y nadlugo=
14:
wal mu
15:
Item Powyada yſz ſthall na ſtrazy theraſz wlącziczy na ſzwyą
16:
thy Mikolay gdi przerzeczony thowarziſche yego woſz
17:
lithwynowy yednemu pod ſzyenyamy wirzazali y
18:
ſznyego 8 Thachrow ſkor lithewſkych wzyąli, dal
19:
Lithwynowy thori na wozye them lyezall, pyotrek mali
20:
yeden theſſ sthowarziſthwa thego szyekyerka wglową
21:
obuchem thak aſch vczyekl, A ony woſz rzezali a ſkori
22:
the Jacubovi zidowy yuſz omyenyonemv przedali
23:
Item powyada ze wkracowye thak dwye lyeczye zmatiſkyem,
24:
schramouathym na stronye lycza lyewey a skriſtophē
25:
dwa poſtawy Na wozye vkradli Gyerliczkye yeden
26:
modri a drugi czerwoni, the przedali omyenyonemv
27:
zidovi Jacubovi za kopą
28:
Theſz powyada ze knafflye od ſchath rzazall y themuſz zidovi
29:
przedawal
30:
Item Zeznal yſch kſzyądzu staniſlawovi wmanſionariey
31:
myeſkayączemv liſką ſrebrna on ſam vkradl ſpyącz
32:
vnyego przed pulthorem lyath thą przedal w wye
33:
lyczcze zidowy Joſephowi za zlothi, bila tho liſzka
34:
skladana
35:
Suſpenſſus feāviā in Vigilia Invencionis
36:
sancti Crucis 1547.
37:
Dorothea de Skarmyrz filia Stanislai
38:
Dorsch feria qrtā ante dominicā Reminiſcere
39:
Anno 1547 recognovitstrona: 130

1:
Iſch w domu nyepoczcziwem wkrakowye, welwowye wprze=
2:
myſzlyu Na kamyenczu, wkaliſchu, wpoznanyu, wthoru=
3:
nyu wbrzeſzczyu bila. Brala nawyączey wkrakowye, ska-
4:
lyeth pyenyadze pacholkom gdi ſſnya sipyali
5:
Virgis Ceſa feria viā in Crastino doīce
6:
oculi et a Civitate inꝑpetuū relegata
7:
anno 1547
8:
Eliſabeth de Wronky filia Joannis Lanij
9:
in recenti furto ſabato ante Dominicā Pal
10:
marum deprehensa Vltro recognovit 1547

11:
Iſch weſpitalyu v ſzwyenthego krziza 17 grziwyen
12:
pyenyedzi skrzynka strichowy yednemv vkradla
13:
y sthymyſch yeſth pogimana
14:
Item v ſzwyenthego ducha theſz weſpithalyu ſchati
15:
skrzynka y ze dwvdzieſtha groſchi pyenyedzi przed thym
16:
nyedawno bila vkradla
17:
Submerſa in fluvio Wartha feā quinta
18:
magna anno quo ſupra
19:
Joannes Wisznyewski de Pnijewi feria tercia
20:
ante Dominicam Misericordia. Anno 1547
21:
libere recognovit

22:
Iſch jeſzyeny theraſz przeſchley Michala kramarza ze
23:
Lwowka zwawrzynczem Gaczkiem ſſokolnyk kthori
24:
thymi czaſſi woſtrorogu yeſth obyeſſon Na or
25:
dąbrowye gdi zyarmarku yachall zabili, zabywſchi
26:
go 20 grziwyen pyenyedzi przinym wzyąli, a
27:
wcza ſthowarem y ſkonyem thamze odeſli, strzegli
28:
tham nan wthem chroſzcziku
29:
Item przed Rokyem Nyewyaſthą za Roznowem na polyu
30:
sthem tho wawrzynczem zabili przi they nyewzyąli
31:
yedno 6 groſchi, I thamze wſchathach zabithey
32:
odeſchli
33:
Item przed pulthorem lyath kupcza zabili na zbąſkym Boru


strona: 130v

1:
sthem tho Wawrzynczem a zmathuſchem dobroſzelſkym
2:
kthori thutha szyedzi, wzyąli przinym pyenyedzi okolo
3:
seſzczi grziwyen a paſſow kilko zwoza na kthorem ya=
4:
chall a chlopyecz thego kupcza yego powozaczi vczyekl
5:
Item Powyedzial yſch wſchamothuliech przed oſzmya lyath
6:
kopą myelczarzevi yednemu vkradl skalyethy
7:
wnoczi ograwſchi ſzyą
8:
Item wbithynyu kaplanowy yednemu 9 wyardunkow
9:
vkradl ſſolthiskyem kthori thutha szyedzi theraſz nye
10:
dawno
11:
Item wdruzinyu zwawrzinczem czlowyekovi yednemv
12:
dwv konyu vkradli the przedali za 6 grzywyen
13:
we wſſy zoną stroną kobilina yakobi wpulthoru
14:
myll, bil ſtich kony yeden gnyadi a drugi ſziwy
15:
Theſz vkradli wlipnyczi kaczmarzewy na polyu ko=
16:
nya byalego thego przedall za obornyky wawrzynyecz
17:
alye nyewye drogo
18:
Item powyada yſz wlyuthomyu kaczką pana oſtroro=
19:
gowego poddanego wzwadzie on ſſam zabill.
20:
a thu przed kobilinem drugiego woicziecha zyemyanczika
21:
wzwadzie ranyll wſchakze nyethudzieſz alye pothem
22:
nyerichlo vmarl
23:
Item zwawrzynczem ſuknya vkradli wwilkowye mąſką
24:
ſcharą v kmyeczia, thą przedali wlagwach Janecze
25:
kmyeczyewy za 12 groſſy
26:
Item weLwowku schubką baranya ſcharą myeſzczanynowy
27:
wrynku vkradl. Thą przedal wpodmoklyu zagro=
28:
dnykowy za pulczwartha wyerdunka, ma then czlo-
29:
wyek przyaczioli wepnyewach czo thą ſchubką kupill
30:
Item Powyada iſch s Thomkyem ze mroczy rodem Bar=
31:
wyerſkyego rzemyoſla thowarziſchem ſuknya y ſcha
32:
blyą wkoſzczyenye, kathawi Marczinovi yuſch dawno
33:
vkradli przed 10 lyath, thą suknya przedali wgro=
34:
dziſku myeiſkyemu czelyadnykovi Maczieyevi, kthori
35:
dzyſz wolwarku ſluzi za 18 groſchi, a schablyą dal
36:
frączkovi ſloczyncze za myecz kthori mu bill wynyen


strona: 131

1:
Item powyada yſch na yarmark theraſz nynyeiſchi do Gnye
2:
zna myall yſzcz wolya na kradzyeſz y na zbianye zma=
3:
thuſchem kthori thu sziedzi
4:
Item Powyada yſch paſz ſrebrni zwawrzynczem Gaczkyem
5:
vkradli v kowalky wſzyerakowye mynall rok przed
6:
myąſzopuſti skrzynye wdomu ſtoyączey. Then naſtavili
7:
we dwv grzywnach Marczinowy kowaliewy wmyedzi=
8:
chodzie myąſchkayączemu, kthori ma zoną zoſtrorogą an=
9:
ną ſlonyowną, bilo na them paſzye okolo trzidzieſczi
10:
cząthek
11:
Palo inficus feāqtāadominicā
12:
Jubilate 1547.
13:
Mathusch Dobroszielskij filius Martini Wielik
14:
de dobrosziel 2bus miliaribus a Bielsko diſtanti
15:
feria tercia ante Dominicā miſericordia anno 1547
16:
vltro recognovit

17:
Iſch zwiſznyewskym a zwawrzynczem kramarza zabili
18:
Na zbąskym Boru wyeſzyeny przinym wzyąli pyą
19:
nyedzi stroſzem 20 grziwyen a parobek yego vczyekl.
20:
Thak yako theſz ſam wiſznyewſky zeznall
21:
Item Powyada yſch zmacziochem wroznowye a zwawrzyn
22:
kiem za obornyky trzi konye vkradli the przedall
23:
wawrzinek zmaczochem on nyewye kądi dali
24:
mv ſnich pyąncz grziwyen
25:
Item vkradl wdruzynyu dwa konya zmacziochem
26:
y zwaſzkyem the przedali wſzwyebodzinye za
27:
9 grzywyen
28:
Rota Concuſsus feria qtāa
29:
dominicā Jubilate 1547
30:
Mathias Scholtis de Sąkowo feria tercia
31:
ante Dominicam Miſericordia Anno 1547
32:
Vltro Recognovit

33:
Iſch wowſzy za zbąſchinyem nyewye yako ya zową
34:
dwv konyu yednego ſziwego a drugiego Ridzego zno=
35:
ſkyem, kthori woſtrorogu obyeſchon, vkradli, thak


strona: 131v

1:
trzi lyatha the przedali wmyedzirzeczu za poloſſmy grzyw
2:
ny
3:
Item za obornyky Wroznowye stemze wawrzynkyem
4:
trzi konye vkradli yednego ſzywego, drugiego gnya=
5:
dego Trzecziego nyepamyątha yaky bill, the poprze
6:
dall wawrzinek v Chodzieza wewſzi za puldzye
7:
ſzyąthi grzywny
8:
Item v Schamothul wGayu v Jurka konya Cziſſawego
9:
stym wawrzynkyem vkradl, thego wawrzinek
10:
przedall wbuku za polpyethy grzywny
11:
Item wylczynye waſzko konya vkradl, thego przedal
12:
wepnyewach za 9 wyardunkow pyenyedzi a
13:
pyenyadze ſnym przepil
14:
Item Victorowy ſtaremu wbuku, zwaſzkyem seſſcz
15:
wyardunkow waſzko vkradl skrzynky the=
16:
snym weſpolek przepill
17:
Item wbithynu zwyſznyewſkym a zwawrzynkyem 9
18:
wyardunkow kaplanowy vkradli
19:
Item wſokolnykach panyey Jaſkolieczkyey wdowye
20:
schati byale pokradli przed trzemy lyath y
21:
shubką lyſzyą scharą. The poprzedal wawrzy=
22:
nek zwyſznyewſkym nyewye kądi za 11 wyer=
23:
dunkow
24:
Item kaczmarzewy wduſchnikach wiſznyewſky vkradl
25:
zwawrzynkyem 6 wyadrunkow kthore ſnym
26:
przepili
27:
Item powyada ze pyenyedzi 6 grziwyen pywkovi rze=
28:
znykovy vkradl zwawrzynczem Gaczkiem
29:
kthori nyedawno woſtrorogu yeſt obyeſchon
30:
przed dwyema lyath bądacz vnyego wdomv
31:
goſzczyem. The seſſcz grzywyen sprozba kazal
32:
yemu powroczicz y nadgrodzicz zmayąthnoſczy
33:
ſwoyey kthorą gdzyeſzkolwyek ma
34:
Thakyeſz y konye nyzey Opiſchane kazal poplaczicz
35:
zmayąthnoſczi ſwoyey
36:
Item Bernardinom thu do poznanya kazal dacz na 30
37:
mſchy zgimyenya ſwego


strona: 132

1:
Item Powyada yſch drogoſchevi Woycziechowy wſakowye
2:
poziczyl grzywny pyenyedzi poſzczye theraſz przeminą
3:
lym
4:
Item Powyada yſch Michalek zbud wepnyewach myąſch=
5:
kayaczi ieſth mv dluzen za syedm kop liczakow
6:
po trzi groſſe kopa
7:
Item Owyeſz kthori na trzech stayadlach zaſzyall Brathu
8:
mlodſchemu Michalovi odkazall
9:
Item 10 grziwyen pyenyedzi Jagnyeſchcze Malzoncze ſwey
10:
odkazal, kthore ſſą do skrzynky myeiſkyey we=
11:
pnyewach wzyątho
12:
Suſpenſſus feāqtā ante dominicā
13:
Jubilate 1547
14:
Jacub Opuchli Pobutek feria ſecunda in
15:
Crastino festi Sancte Trinitats Vltro re=
16:
cognovit anno 1547

17:
Iſch wponyedzialek ſzwyątheczni theraſz przeſchli ſmo=
18:
wywſchi ſzyą wowarku schultheſkiego na pol=
19:
wſzyu skatharzyna chomlowa zeLwowka. Na
20:
ogrodzye ſznya ſzyą na vczynku nyecziſthym po=
21:
kladall, thego nyebaczacz yſch zoną oddaną doro-
22:
tha myall y odprawyel ſzyą ſnyą tham wu=
23:
czynku dwa razy
24:
Theſch zeznal yſch czaſzu thego gdi Theraznyeyſchą
25:
malzonką ſwa poymowal o them yſch zona yego
26:
druga Anna bila ziwa wyedzial
27:
Item Powyada yſch zyacubem rathayem, kthori
28:
roku przeſlego wwolwarku myeyſkym ſlu=
29:
zil dwa wyertelya rzy yemu przedacz do=
30:
puſzczil y wzyal odnyego zanyą 3 groſche,
31:
Theſz owſza dwa wyertelya then tho Rathay
32:
przedal ſwolwarku za yego dozwolyenym
33:
y dal mv ſnych trzi pulgroſchky


strona: 132v

1:
Item zeznal yſch on ſam dwa wyerthelya pſſenycze ſwol=
2:
warku przedal za pyąncz groſſy
3:
Item zeznawa yſch grochu wyerthel przedal za trzi groſchą
4:
a drugi dal myloſſnycze ſwoyey Barbarze, kthorą
5:
tham mylowal y dzyeczko yey prziprawyel, dal
6:
yey theſch y ſthuką ſlonyn
7:
Item powyada yſch theraſz poſzczie ſuchedny od przekupek
8:
wbyerayącz pyencz groſchi a Na ſzwyethą
9:
Lucią 7 groſchi a przed thym theſz ſtego tho docho
10:
du vbyeral nyepamyetha poczemv, wſchakze yſch
11:
thego wſchithkyego yeſt 43 groſchi. Theſz vniczyą
12:
ganyu ſtrozy powyada ze wyerny nyebil wſchakze
13:
nyepamyątha czo byeral
14:
Item zaznal yſz wąvthorek ſzwyątheczni dzyączyą hannuſſa
15:
pathinnika zepchnal ze wſchodu na wadze nogą na
16:
dol thak yſch od vrazu thego dnya trzeczyego zmarlo
17:
Item Powyada yſch Barthoſch Pobuthek chocz zonathi zmar
18:
kowa theſch mązathka czudzolozil y movy ze tho
19:
widzial okyem ſwym na blonyu gdi strzegali
20:
Ląky. ſtadze ſzyą go Barthoſz nyeſtrzegl yſch do
21:
Barthoſcha Markowa, a do nyego Jagna yey tho=
22:
warziſka chadzali.
23:
Theſch powyada yſch ſkriſthkową do ſadu byegall
24:
wolwarku ſchulteſkyego domyſlyą ſzyą yſch na
25:
vczinek czielieſzni wſchakze nyewydzial yedno
26:
chodzacz go ſnya po ſſadu
27:
Zeznal theſz yſch wyedzacz o them yſch pyerwſcha zona
28:
bila ziwa cudzolozil zanna wolwarku mye=
29:
ſkym, zbarbara y zhelſka theſz wolwarku
30:
Item Powyada yſch Rathaycze wocziechowey dall
31:
myarą grochu y ſlonyn ſtuką kryemo
32:
Okolo ſkod wolwarkowych summatim powyedzial
33:
przeſz 12 czwyerczien vſchithkiego pokradl 1 raſz
34:
pol strony myąſcha wyeprzowego kthore dal
35:
Rathaycze woycziechowey kthora yuſch wobor=
36:
nykach vmarla, dlya thego yſch Anną yey
37:
czorką zwyadomoſczia y mathky y oycza
38:
mylowal
39:
Item Powyada yſch halyenye, kthorą yuſch vmarla


strona: 133

1:
do dworu schulteſkyego bill poſlal proſzyą przeſz
2:
thąſch Anną. Na kthore tham bill proſchil Jurgowey
3:
pyernyczky weſpolek y ſznya. Wſchakze tha Collacia
4:
nyedoſchla bo ono proſzyą za przimvſchenym od pana
5:
lyenartha mvſſyal wroczicz
6:
Item Powyada yſch skopu vkradl wowarku kthorego
7:
przedal vithovi j voicziech za yego poruczenym y
8:
dal mu ſthego 5 groſchi
9:
Capiti plexus feāſcdā in Craſtino
10:
ſancte trinitats 1547
11:
Barbara de Zbąſchin filia Mathiaſkieij
12:
Coram offō feria tercia infra octavas Corpo=
13:
ris Chrī 1547 Vltro recognovit

14:
Iſch v panyey podſtharoſcziney poznanſkyey ſluzącz
15:
Bramow wloſſkich 33 lokyeth, kthore dobyeczinſki
16:
chlopyecz panſki chuſthky y koſchulyą skrzynki
17:
panu byerzacz na wſchodzie zoſthawill, ona vkradla
18:
The dala przedawacz thowarziſchcze ſwoyey kaſzcze
19:
kthora pany wmamky loni vrządzila Jei myloſcz
20:
pano oſtrorogowa Jacubowa, I wzyąla zanye
21:
od they kaſzky polkopy pyenyedzi, trzi Lokczye
22:
stych tho Bramow, kthore yey Staniſlaw ſyn
23:
Bogaczow skrakowa, v barbary kazimithky
24:
kthora dziſz na Glynkach myąſchka wzyal
25:
veſpolek y zgroſchem ſrebrnym pozlocziſthem
26:
kthori od Gregra Cerwika myala
27:
Item Miczką zathlaſſewa ſobolmy podbithą panu
28:
podſtharoſzczyemu vkradla thą dala Reginye
29:
Mamcze ſwoyey kthora dziſch na Waliſchewye
30:
v nyewyaſthy nyepamyetha yako yą zowa


strona: 133v

1:
myąſchka zna pany podſtharoſczina thą Mamką
2:
Item zeznala yſch dwa wali plothna thaſch Regina
3:
Mamka wzyąla zyey dozwolyenym, Lyezalo
4:
tho plothno na ganku, ku zamkovy bo ye
5:
woſchono na byelnyczą, powyada ze one dzyew=
6:
ky kthore precz wnyebythnoſczi panyey wſchli
7:
one bili zaparli wkomorze. Thakze Regina
8:
yuſch omyenyona prziſchla wpoldopoludnya y
9:
wypuſzczywſzi yą skomori plothno tho wzyela
10:
panyei podſtaroſcziney
11:
O kląpkach nyczi powyada yſz nycz nyewye
12:
Thelko o trzech czczyennykach prządzyon kthore
13:
wſzyąli nad panſkym lozem. Thą przilozila
14:
ku prządzy, kthorą od mathky ſwey od Nara=
15:
mowſkyey y od zelyathkowſky lnu doſtawſchi
16:
ſobye prziczinila, y dala othkacz. Ieſth tho plothno
17:
przi panyey podstharoſcziney, bilo wſchiſthkyey
18:
prządze 4 stuky na kthore yey theraſz dall
19:
thkacz po 6 lokyeth
20:
Item zeznala yſch bramow kthore yey kaſzka zaſzyą
21:
wroczila Lokczi 4 Catharzynye Czerwownye Cri=
22:
ſthopha pyotrowego ſina malzoncze dala wodda=
23:
nye
24:
Item zlothi czerwony zuſchkyem kthori dzyączyą pana
25:
podſtaroſcziego naſchalo na ſchyey ona vkradla
26:
then theſz nanyey wiproſzila thaſz Catharzyna
27:
Czerwona ſlyubuyąncz yey on zaſzye oddacz
28:
Item powyedzyala yſz Kachna mamka yuſch
29:
viſchey omyenyona ſuknyey dobyeczynſkyego
30:
ſcharey czwykowſkyey wzyala na loſzku,
31:
prziſchedſchi donyey wdom pana podſtaroſcziego
32:
mowyącz poydą wnyey na rynek, kupyą
33:
ſobye czo yeſzcz. They zaſzye nyewroczila


strona: 134

1:
bo yą ſnącz v frączka slodziny zgubila
2:
Item zeznala yſch perli kthore przi czerwonym zlotym
3:
yuſch przerzeczonym, naſchnurcze bili Cerno Grze=
4:
gorzs zaſtawyl we 3 groſchi v Maruſchi
5:
dzyewky plyuthowey za yey dozwolyenym
6:
Virgis Ceſa feā sexta in vigilia Viſita-
7:
cionis Marie Anno 1547 et in
8:
ꝑpetuū a Civitate relegata
9:
Martinus Hijnkelmann de Popowo
10:
Villa Abbate Bledzowie, Coram offō
11:
feria secunda infra octavas Viſitacionis Marie
12:
anno doī 1547 vltro recognovit

13:
Iſch prze krzywdą kthora ſzią od Jana Rozbiczkyego
14:
myenyel myecz, Liſty odpowyednye koronye polſkiey
15:
poſſilal, skriſchtophem fyktherem ze wroczlawya a
16:
zJanem nyeboſczikyem Brathem ſwym, kthori przi
17:
pogimanyu yeſt zabith y zmathiſchem od Glogowa
18:
kthori yuſz yeſth przed paradizem obyeſchon, y zathi=
19:
myſch odpowyedziamy schkodi nyzey opiſchane, thu
20:
wkoronye poczinyli. Nyczkowy zelwowka wzyąli
21:
dwu konyu. Thą ſzyą powroczili. Przed Roz=
22:
byczkyem wolow dzyąwyącz Rozbiczkyemv the
23:
przedali wyelthborku po 6 po 7 po 5 grzywyen.
24:
Pothem thegoſz Roſzbiczkiego poddanemu zlyewycz
25:
wzyali dwv konyu. stych yednego przed lyącz=
26:
barkyem paſtherzewy a drugiego wboczyowcze, za
27:
sylinczem chlopu przedali. Item powyada ze zyego
28:
wyadomoſzczya Chriſtoph omyenyony, hannus ſynu
29:
schumanow zlyączberku kthori yuſz vmarl nawoy
30:
nye. Brath Jego Jan yuſz zabithi a Barthell Meller
31:
kthori dzyſz v zaganya wkurczedorff przemyeſkanye
32:
vprzyacziel ſwoych theſch Mellerow ma, obrali
33:
trzech studenthow, kthorzi znyemyecz yachali v
34:
chibyawy za myedzirzeczem, theraſz przed ſzwyąthym


strona: 134v

1:
Marczinem bąda dwye lyeczie. Przithich wzyąli Tale=
2:
row 32, kthoreſzmy myedzi ſzią rozdzielili a yemv
3:
nycz nyedali. Bireth, schubą liſzi podbitha Bronathna
4:
y kabath czerwoni yakobi hathlaſſowy, Trzi konye
5:
stich yednego Chriſtoff wzyal brath yego drugyego a
6:
Meller Trzecziego syn schumanow wzyall myaſtho
7:
konya 8 Talerow, byereth schubką y kabath,
8:
woza odyachali na drodze. Movy yſch cziſz yego
9:
Thowarziſche powyadali ze kaczmarzs Blaſchko kthori
10:
dzyſz wgorziczku za Myedzirzeczem myąſzka a na
11:
on czaſz wſolyczku myąſchkal, onym powyedzial
12:
yſch bili studenczi, Powyada theſz yſch ſam stym
13:
tho kaczmarzem czlowyeka a boru ku rozbiczku
14:
zabill przed pyączią lyath, przi kthorym wzyall
15:
stho zlothich pyenyedzi kaczmarzs, a onemv ſnich
16:
okolo 20 zlothich dall. Theſz powyada yſz on ſam
17:
v kamyeny Nyewyaſthe zabill kyem dlya thego
18:
yſch mu przizwolicz nyechczyala gdi yey vſzil=
19:
ſthwo chczial vczinycz. Theſz powyada yſch zona
20:
yego przed nym powyedziala yſch od yuſch omye=
21:
nyonego kaczmarza zony ſzyą dowyedzyala
22:
yako od syoſtry, ze then tho kaczmarzs czlowyeka
23:
schalonego ſpyenyedzi zabill, kthori znyemyecz bill do
24:
policzka zabyezall, wzyal przi nym pyenyedzi ſzilną
25:
rzecz, kthorymy vnyego wdomu yako glupy
26:
rzuczal. Item powyada yſch na NyąProſzewye scri=
27:
ſtoffem a zbrathem wzyeli pyencz kony zwoza
28:
czlowyekovi Janovi mlinarzewy ze wronek
29:
poſzczye theraſz przed wyelka nocza, stych ye=
30:
dnego wronego przedali wgrabye za sulyeynczem
31:
mylyą, dwv ym wzyątho na lagowſky zamek
32:
czwarthego przedali parobku yednemv wlagowczu
33:
a parobek zaſzyą synowy scholtiſzewemv thamze
34:
wlagowſzu. A pyathego przedali za glogowem
35:
szywego wpyączi lyath za trzi grzywny wewſzy
36:
czu kozenu
37:
Item powyada yſch zbrathem zidowy ze wronek dwv
38:
konyu wzyall zwoza theraſz wboze czyalo. Sthych


strona: 135

1:
yednego przedali wparchyenu trzi mylye za Glogowem
2:
a drugyego czu kozlicz pol trzeczi mylye za Glogowem
3:
Item Theraſz na ſzwyąthi Mikolay zidowy sqwyrzi
4:
ney Michalovy skriſtoffem a zbrathem wzyąli
5:
pol mylye za myedzirzeczem wboru dzyewyącz, lo=
6:
thow ſrebra, kthore Chriſtoff pozaſtawyal, cząſzcz
7:
wkunczendorff v pana wthabyera, a drugą cząſcz
8:
wparchye za Glogowem v awertha bogathego wpyą=
9:
czi horthach. Wzyąli mu theſz byale chuſthi, kthore
10:
zarzuczili. Plothna 30 lokyeth y trzi czewky zlotha
11:
Zlothą przedali czewką populgrzywnyu a plothna lokyecz
12:
po pyaczi groſchi. Na karlaczye francz Rachemberko=
13:
vi Theſz mv wzyąli trzi zlothe Rynſkye y yeden
14:
wągyerſky a pyencz grzywyen pyenyedzi. Theſz
15:
wzyąly themu zidowy trzi vidry kthore on ſam
16:
przedal wridzinye krawczevy za seſſcz wyardunkow
17:
y za dwa groſcha, konya yednego thego Zida yſch bill
18:
chudi precz puſzczily, a drugyego przedali czu laybnicz
19:
wewſzy Opatha paradiſzskyego chlopu za polpyethi
20:
grzywny. Theſz powyada yſch gdi glyeithu od Roz=
21:
byczkyego bili doſtali theda ym bormyſtrz zlyancz
22:
berku lode mowyll aby na polſkym Glyeyczye ſzyą
23:
nyewazil do polſky vkazowacz
24:
Przechowanye myewal wlyączberku v ſchumana
25:
kthori wyedzyall yſch zaſzchye zrozbyczkym myall
26:
Alye yeſchcze na then czaſz nycz bill nyeuczinyl
27:
strony krzywdy, kthorą ſzyą od nyego myecz
28:
myenill
29:
Item Powyada yſch wnayderkv za Glogowem Than=
30:
ben Jackel goſpodarzs dawal yemu przechowa=
31:
nye wdomu ſwoym choczya wyedzyal yſch bil
32:
odpowyednykyem koronnim y konye spolſky
33:
do Schlyąſſka wodzill, wſchakze od nyego nycz
34:
nygdi kupicz nyechczial
35:
Theſz tham za Glogowem wſſąſzyeczthwye ſnayderką
36:
ſſą 4 wſzy wokolicznoſczi. Wtychzego tham


strona: 135v

1:
Chlopi byerali myedzi ſzyą then na dwa drugi
2:
na trzi dny yako ſzyą kyedi traffilo. Alye thu
3:
wpolſchcze nygdy ſzyą przechowiwacz nyeſzmyal
4:
Palo infixus feria ſecunda
5:
infra octavas Viſitacionis
6:
Marie Anno doī 1547
7:
Georgius de Kvczendorff feria ſecunda
8:
infra octavas Viſitacionis Marie corā
9:
officio vltro recognovit 1547

10:
Iſch wyedzacz Morku hilkomanna y hannuſſa Bratha
11:
yego bicz odpowyednykyem koronnim yzboycza
12:
poſpolithem ſnym thu do polſky prziſchedl na rozbya
13:
nye lyudzi podrogach y na kradzyeſz thak yako
14:
theſz wſzyracowye zeznanye y on ſam y Mar=
15:
czyn vdzyalal. I pogiman yeſth ſznimy przed
16:
szyrakowem trzeczyego dnya po przyączyu tho=
17:
warziſthwa thego
18:
Suſpenſus die quo ſupra
19:
Albertus de Othuſch eod die quo
20:
supra Recognovit

21:
Iſch wſchedſchi wdom Marczina Gorzskyego
22:
zeſklyepu owſſa wmyech nabrall y ſnym zdomv
23:
viſchedl stemze owſzem przeſz thegoſz Marczi
24:
na yeſth pogiman
25:
Virgis Ceſus die eod et inꝑpetuū a
26:
Civitate relegatus 1547
27:
Mathias filius Joannis Koſchelija
28:
de Bruczkowo vltro coram officio
29:
feria tercia ante feſtū Petri ad vincula anno
30:
doī1547 recognovitstrona: 136

1:
Iſch znyedzyelye na ponyedzialek theraſz przeſchli
2:
Glowiney wgorczinye panyey ſwoyey wnoczy
3:
schathi pokradl skomori. Naymye plaſcz trzi ſuknye
4:
mąſzkye yedną czewona a dwye modre, dwye
5:
czapcze mąſzkye, 27 groſzy pyenyedzi y taler ye=
6:
den A thą kradzyeſz vczinyl znamowy y zwya=
7:
domoſzczyą Marczina parobka, kthori theſz thu ſzyedzi
8:
kthori za domem gdi kradl stall na ſtrazi y kazal
9:
mu bracz czo naywyenczey. A myeli wolya yſzcz
10:
ku Crakowv the rzeczi pokradſchi
11:
Suſpenſſus feāviā ante Laurencii
12:
anno doī 1547
13:
Martinus de dvschnijkij die quo ſu=
14:
pra corāoffō libere recognovit

15:
Iſch na kradzieſch kthorą Maczyey yego Tho=
16:
warziſch wdomu panyey ſwey wgorczinye
17:
yeſth vczinill on przizwalyall. I ſtymy rzecza=
18:
my a ſnym ku krakowu ſtąd chczyal vycz
19:
Suſpenſſus feā sexta ante Laurencii
20:
Anno 1547
21:
Blaſius Schpathek coram offō Sabato
22:
ante festum Laurencij recognovit 1547

23:
Iſch v zidow Czapką popyelicza nyewyeſzczia
24:
vkradl przed pyrwſzym ſzyedzenym thu wwyą=
25:
zyenyu thą przedal kokoſchcziney na waliſchewye
26:
za trzi groſſą
27:
Theſz vkradl v zidow przed pyrwſzym ſzyedze=
28:
nym syedm Miczek haraſzewych y Czamlye=
29:
thowych y kythayczanich. The chlopom ze wſzy
30:
przedawal po 2 groſſu po 3 polgroſzky y yako


strona: 136v

1:
mogl. Theſz bill vkradl v zidow Miczką axa=
2:
myenthna alye mv yą zaſzyą zid wydarll
3:
Item Powyada ze za bothi kthore vlka thutha vſma=
4:
gany wczegyelnyczy ząparzewy yednemv vkradl
5:
theſz vziwall
6:
Item Pyotrowy czechowy konewką przed dwye=
7:
ma nyedzielyamy vkradl. Alye mv yą
8:
zaſzyą wroczill
9:
Item wemlynye na Stelmachach przed ſzwyąthka=
10:
my 2 oſkardi vkradl the przedal Helthowey
11:
za trzi groſche
12:
Item v Scholtiſcha Brzezyenſkyego myſką czenową
13:
lyathoſz po wyelky Noczy vkradl. Alye mv
14:
yą zaſzyą ſama scholthiſzewa wzyąla
15:
Item Na ribithwach ſuknya vkradl nyewyeſzczyą
16:
v dyczky thą mv vkradzyono za kamye
17:
nyem wkruchczie v fary
18:
Item v ſzwyąnthego krziza wkoſzczyelye ſchcrzyn=
19:
ką vkradl przed Cibirium przedal yą Capinoſzcze
20:
za 5 quarthnikow kthora yą zaſzyą wroczila
21:
Item v oremuſza pokradl rzeczy kthore wpyrwſchym
22:
yego zeznanyu wipowyedzial
23:
Item v Solthiſsa thego czaſzu plaſcz bil vkradl kyedy y
24:
myſzką. Alye y zaſzye polozil wdomu thak yſz yeſth
25:
od dzyewky nalyezyon
26:
Item zulka kord thu wmyeſzczye chlopu vkradl then
27:
przedali za trzi groſche
28:
Item recognouit yſz v Commendora ſluzacz zwonarzevy
29:
ſzwyenthoyanſkyemv koſſulya vkradl
30:
Item Canonicovi Gorzynſkyemu ſluzącz vnyego biereth
31:
bill vkradl kthori zaſtawyl wpyączi groſchi
32:
Item v Bernardinow wkoſzczyelye gromliczą vkradl
33:
kthora przedall waptecze za 4 groſche


strona: 137

1:
Item wkaliſchu v mnychow wkoſzczyelye zakriwanye
2:
pulpitha hathlaſſewe schare vkradl, the przedal
3:
thamze zidowy za trzi pulgroſzky
4:
Item we wrzeſzny stanyſlauſzewy Rawa 2 koſſuli
5:
wſſkolye vkradl
6:
Item Thu v Czarnich mnychow wklastorze prziſtawką
7:
Cząnowa vkradl thą przedal konviſsarcze ze wro=
8:
czlawya wyarmark za trzi pulgroſchky
9:
Item pod Gorką plachthą czarna vkradl nyewye v=
10:
kogo thą przedal za trzi pulgroſzky ploczyenniczcze
11:
yedney
12:
Item Mlynarczikowy wemlynye starączkyego myąſch
13:
kayączemu kord vkradl theraſz nyedawno then
14:
przedal za 6 groſchi andriſcha myecznika tho=
15:
warziſchewy myedzi moſthi
16:
Item v Lazarky na Nowey grobly panewką vkradl
17:
Thą przedal Zidowcze dobrochnye za 10 quarthny=
18:
kow
19:
Item zupicze wkthorey chodzill theraſz vkradl zye=
20:
myaninowy za Caliſchem myąſchkayączemv
21:
v kthorego ſluzil. Theſz mv vkradl y ſkornye
22:
Item Nyewyeſczye myąſkayaczey wwolwarku
23:
hannuſſa kuſchnyerza podwyką vkradl, thą
24:
przedal za groſz yeden chlopu ze wſzy
25:
Item kſzyązek wſchkolach zakonu pokradl, kthorem
26:
nyewye lyczby
27:
Inſchych rzeczy kthorich nyepomny wyelye
28:
kradall, kądi ſzyą kolwyek mogl
29:
dorwacz
30:
Item wchodziczu kithliczką haraſſewa
31:
dzyewcze vkradl thą przedal za 3 groſſą
32:
wewſzy nyedalyeko chodzieza


strona: 137v

1:
Item zeznal yſch Canonik poznanſki kſzyącz pyotr Gorzyn=
2:
ſky 4 cztheri kola okowane wwolwarku herartha
3:
zamąſchnyka podlye yego ogrodu na czarthoriey
4:
lyezaczym wnoczi zurządnikyem ſwym Jacubem
5:
ſ stharczinowa wkapthuri ſzyą povbyerawſzy
6:
vkradli przed cztherzmi lyathi skthorich ſchin
7:
obithe thuſchi yſch yeſchcze ſſą v thegoſch Canonica
8:
na gorze
9:
Item Powyedzial yſch Anna dzyewka kthora ſluzila
10:
v Georgiuſſewey Introligatorowey vkradla
11:
they tho panyey ſwey Mſchall mnyſky y dala
12:
y yemu przedawacz, kthori on przedal v Czar=
13:
nych mnichow yednemv zakonnikovi za
14:
trzi groſche wye othym przeor y wſchithczy
15:
zakonniczi
16:
Item krzizyk ſrebrni wplyeſchewye wkoſzczyelye
17:
v fary vkradl na adamaſchku czerwonym
18:
then przedal Marczinowey Trembaczcze wka=
19:
liſchu za 12 groſchi
20:
Item Powyedzial yſch v woycziecha Choyky
21:
czyeſlye grzywną beſz trzech groſzy pyenyedzi
22:
za powroſz y Naczinye oycza ſwego ma
23:
dlugu. The ſzyeſtrze ſwey mlodſchey Reginye
24:
odkazal
25:
Maczyeij Smvſchewskij Marka Smv=
26:
ſchewskiego Brath feria tercia die ſancte
27:
Lucie anno domī 1547 vltro corā Iudicio
28:
recognovit

29:
Iſch wyedzacz ſzyą bicz zzyemye wiwolanym
30:
prze nyeſtawanye na pozwi ſadowne kthori=
31:
my go do Caliſcha poziwano przed ſzyą
32:
wzyemy vrządu ſſobye za nycz nyewazacz
33:
myeſchkal y przebiwal


strona: 138

1:
Item powyedzial yſch konya przyi kthorē w woycziecho=
2:
wye yeſth pogiman schikora chlop sthegoſz woy
3:
cziechowa yemv przedawal. gdzye y wzyall movy
4:
ze nyewye
5:
Capite plexus feria ſecunda in Craſtino
6:
Circumciſionis domī 1548
7:
Albertus de Barthlino a Szmigiel
8:
filius Joannis Barſchcz
9:
Sabatho in Vigilia Circumciſionis doī Anno 1547
10:
vltro recognovit

11:
Iſch thu na Nowey Grobly v Goreczkiego na Goſz
12:
podzie bądącz wnoczi ſvknya byala y 8
13:
groſchi pyenyedzi Jondrzeykovi chlopu vkradl
14:
wroczielo ſzye tho wſchithko iterum
15:
Item koſchulyą vkradl weznywa Jurkowy Graba=
16:
rzewy na boru v Grabarky, thą dal przerzeczo=
17:
nemu Jendrzeykowy za 5 groſchi kthore mu
18:
bill dluzen
19:
Theſch zeznal yſch za zalyaſſowem na polyu cząpką
20:
chlopu vkradl przed 4 nyedzyelyamy, alye mv
21:
yą zaſzyą then chlop vydarll
22:
Item zeznal yſch wthidzien po ſzwyethym Marczi=
23:
nye theraſz przeminąlim ydącz ſſwarzendza
24:
ſluſzby wolowczy, bill na Nocz v paſthuchi wza=
25:
lyaſzowye y thanze przed nym ſſobye obczyą
26:
zal yſch mv trzech wyardunkow mitha
27:
nyedoplaczono mowyacz, wyerą thego kthori
28:
my nyezaplacziel ſpolyą albo mv czo zlego
29:
vczinyą wſchakze powyada yſch woley
30:
zadney nyemyal przegroſky they ſpelnycz
31:
Ceſus virgis et a Civitate inꝑpetuū
32:
relegatus feāſcdā in Craſtino Circū
33:
ciſionis doī anno 1548


strona: 138v

1:
Anna filia Valentini Sculteti in Skarſchini
2:
feria ſecunda in Craſtino dominice Remini
3:
scere Anno 1548 Vltro recognovit

4:
Iſch oſtawſchi Brzemyenna zJacubem myelczarzem
5:
kthori thu wpoznanyv v myelczarzow a nadluzy
6:
v Staniſlawa czudnyka sluzill ze czwarthku na
7:
pyąthek therasz przeminąli chlopcza o ſzyodmey
8:
godzinye vrodziwſchi, onego wuodą Blothna za
9:
domi Mokronoſkyego wrzuczila. Czo ſzie okazalo
10:
prawdą. Abowyem dzieczyą tho wthemze bloczye
11:
vtopyone wſobothą przeſchla nalyezyono
12:
Item Roſkazala abi pyenyadze seſchcz wyardunkow kthore
13:
myala zwiſlugi, y ſchathi yey wſſythkye vbogym
14:
lyudzom rozdano. Czo panom lawnykom poruczila
15:
Sepulta viva et palo transfixa
16:
die et anno quibus ſupra.
17:
Bartholomeus filius Strząpinskiego illegi
18:
timus feria quinta ante doicām Letare
19:
anno doī 1548 in Tortoris recognovit

20:
Iſch Jagnyeſchką Maczieya ſchiſchky s suloczina Czorką
21:
namowami ſwimy kthemu prziwyodl yſz od oycza
22:
y od Mathky ſwey nad ych wolya y wyadomoſcz
23:
zabrawſzy schathi wſſithkie kthore od nych myala
24:
wſtąpni ponyedzialek ſnym odeſchla wnoczi thu
25:
do poznanya skthoraſz weſzpolek y ſchathamy thu
26:
ieſth pogiman y do vrządu dann wſchakze powyada
27:
yſch tho vczinyl them obiczayem ze ya za malzonką


strona: 139

1:
chczyal ſzobye spoſſobicz y na karczmye v pana Goryen=
2:
ſkyego myal wolya ſznya myąſzkacz
3:
Franciscus filius Mathie pissarz de Sochaczow
4:
feria ſecunda in Crastino doīce Letare. Anno
5:
domī1548 Vltro recognovit

6:
Inicio vkradl stephanovi Brathu ſwemv yeoM kſzyą=
7:
dza Biſkupa poznanſkiego pywnycznemu polkopy pye=
8:
nyedzi wkrakowye thak dwye lyeczye. Theſch mu vkradl
9:
wthenze czaſz vbranye lyunſkye czerwone
10:
Item Myſtrzewy ſwemu voyczyechowi ſchewczowy na wali=
11:
ſchewye v kthorego robill parą Thrzewikow vkradl
12:
kthore ſam zdarll
13:
Item Ziemyaninovy yednemu myecz ruſchniczą vkradl
14:
na ſzrodcze v Jadamka. myecz zaſthawil v kowalczika
15:
woicziecha kthori v Byenka w wolniczovym domu
16:
robi woſſmy groſſi. A Ruſſnyczą v Moyſeſchka zida
17:
oſtawill przeſz zaſthawy bo mu nycz na nye dacz nyech=
18:
czial
19:
Item Powyedzial yſch suknya Mąthwiczka kſzyądzu woy=
20:
cziechowy dziſz wgnyeznye myąſchkayaczemv vkradl
21:
v ſtrzalkowſky na pyaſkach. alye mu yą zaſzyą
22:
thenze kſzyadz wzyall
23:
Item Czapką kolpatha liſſimi Noſchkamy podbitha Barthoſch
24:
kowy Byeliczkyemv thamze wthey Goſpodzie vkradl
25:
Alye mv yą zaſzyą wzyall then Barthoſchek
26:
Item suknyą Bląkithna auguſtinowy Biſkupyego pod=
27:
skarbyego sluzebnykovy wyeſzyeny vkradl, Thą
28:
zaſthawil v zida Moyzeſchowego zyączya gdzye y
29:
Ruſchnyczą we 20 gꝯ
30:
Item powyedzial yſch Nyklya pruſczinego ſyna ſkoſz
31:
czyana namowyel ſſoba precz za kthoraſch Namo=
32:
wa then tho Nykyell ſyedm grzywyen pye
33:
nyedzi Mathcze ſwey wzyall nad yey wyadomoſcz


strona: 139v

1:
ſnym precz vſſedl. dal mv thych tho tho pyenyedzi
2:
Nykyel polczwarthi grzywny wkoſzmynye a
3:
drugie polczwarthi ſſobye zoſtawyl. Theo
4:
Nyklya skaliſcha zaſzyą do Mathky wzyątho
5:
Item pywkovi rzeznykovy Cząpką Nawlaczana vkradl
6:
wkthorą Nawlaczana vkradl
7:
wkthorey yeſth pogiman, a lyaſkowy kord
8:
kthori ma v Laurenthey za ſzwyethym Mar=
9:
czinem y zdoloma bląkithna yego wlaſzna
10:
dluzen yey za pywo pyąncz groſchi a pyąncz
11:
groſchi kthorich mv na grą poziczila
12:
Item Marczinkovi Nyeboſczika kſzyądza Gamratha
13:
pywnycznemv vbranye zamſchowe vkradl
14:
tho ſcham ſchodzil
15:
Item Wlochowy piſſarzowy krolowey yey Mczī dwye
16:
ſkorze zamſchv vkradl ſtich ſobye vbranye dall
17:
vczinycz
18:
Item Maſurkovi rzeznykowy ſchubką ſcharą Bara=
19:
ny podbithą vkradl ſchora yeſth pogiman
20:
ſpal v thego Rzeznyka na Nocz y Noczlyek
21:
tha kradzyeza yeſth mv oddal
22:
Item Bolyanowy kſzyądza biſkupyemv ſluze=
23:
bnykowy zupicza czerwona vkradl thą ſſam
24:
ſchodzil
25:
Item powyada yſch kord kthori Thomkovy kuſſnyer
26:
czikovi v kleczewczika robyaczemv vkradl
27:
Laſſek, ſſkorka rzeznyczy przepili v Thom=
28:
kowey za ſzwyenthym woycziechem bo ſthymy
29:
grall kilko nyedzyel
30:
Item Anuchnye Czeſzarzewnye cztherzi groſche
31:
zwaczka vkradl tham v yey oycza na
32:
waliſchewye myąſkayącz


strona: 140

1:
Item Miczką Cząmlyethowa hadzie v podeſchwy
2:
krawcza ſluzaczey vkradl, thą v waczlawo
3:
wey myſtrzewey zony zaſtawyl wpyączi groſchi
4:
Item Lonſkyego Roku yadacz skrakowa thu do pozna=
5:
nya furmanovi zyezewa ſkthorym yachal. Thrzoſz
6:
pyenyedzi bill vkradl zwoza wnoczi na noczlye=
7:
gv wkarczmye v Maſura wewſzi nyedalyeko
8:
glogowcza. Alye mv zaſzye the pyenyadze
9:
thenze furman wzyal
10:
Item zeznal yſch kraſcz poczall v kapuſkyego wvyą
11:
ſwego wlowiczu myąſkayącz. Bo do pyenyedzi
12:
zawſche myal prziſtep, vkradl mv bill Razem
13:
yednego czaſzu dwye kopye, kthore yemv pa=
14:
wel parobek thegoſz kapuſkiego zaſzye vkradl
15:
Mowy ze then pawel yego na kradzyeſz Namo=
16:
wyl, kthorey ſzyą yednak yall y ſnym tho
17:
czo vkradl przepil. Myeſchka yeſzcze y dziſz
18:
then pawel wlowiczu a furmany
19:
Themv theſz kapuſkyemv vkradl kopą do Thorunya
20:
na Jarmark ſnym yadacz, kthora ſpawlem prze
21:
rzeczonym ſtrawyl
22:
Item Maczieyewy Muſchkalye vſochaczewye yeſzcze
23:
przi Mathcze myeſzkayącz korzecz rzi vkradl, kthori
24:
przedal za 10 groſchi y przepill v ſchoſziney
25:
ſchewczewey
26:
Confesio Joannis de Vnieiew, feria
27:
quarta in Vigilia Ascensionis domī
28:
Anno 1548 factastrona: 140v

1:
Inicio wiznal ze Marſchalek iego thowarziſchem byl
2:
przi kradziezi w Caliſchu poznawſchi ſzye ſznym
3:
kthora czinyeli powſziach, ſuknye y drobne ynſche
4:
rzeczi kradząncz. Alye przi thi kradziezi, kthora
5:
on ſcham v Staniſlawa Monde na Garbarach
6:
wnoczi ze wthorku na srzode theraſz przeſlich
7:
okno Iſdebne wiſtawiwſchi, vczinyl, nyebel yedno
8:
on ſcham pokradl ſchathi yako plaſchcze kthore na
9:
grzedzie wizdbye wyſziali, rąbky kthore zakopal
10:
pod trzema przeczyeſzyema na puſtym placzu
11:
ſkrzinek dwv vlupawſchi
12:
Suſpenſus feria ſcdā ante feſtū
13:
penthecoſtes proxima anno doī
14:
1548 ad inſtanciā Sta
15:
niſlai mende Cerdonis
16:
Confessio Martini de Krolikowo
17:
Simonis Krolikowski filij, feria ſcdā
18:
in Craſtino doīce prime post trinitats
19:
Anno domī 1548 facta

20:
Zeznal yſch panu Andrzeyewy Modliſchewſkiemv 18 grzy=
21:
wyen pyenyedzi wewthorek ſzwyątoczny theraſz
22:
przeſchli vkradl, kthore wzyawſchi od nyego ſzie
23:
precz wezbral y ydancz dal Blazeyewy parobko=
24:
wy pana Starego Modliſchewſkiego zebi nyepo=
25:
wyedzial o yego odeſzczyv trzi wyardunky
26:
y ydacz dal od przewozenya skobelnycze do po=
27:
znanya cztherzi groſche, a zmoſchiny do koſz=
28:
czyana dal chlopowy od wozenya 4 1/2 groſcha
29:
Item dal za ſkori Lithewſkie do zupiczą zlothi y pyencz
30:
groſchi a za zameſch dal trzi wyardunky


strona: 141

1:
Item Valentemu Sklonowcza dal trzi wyerdunky za tho yſch
2:
gy oſtrzegl aby byezal czo nadaley y wrocziel pulgrzyw=
3:
ny tenze Valenti panu Modliſchewſkiemv. Item zupiczą
4:
zielona kupil wkoſzczienye za grzywne, kthorą mv za=
5:
ſzye modliſchewſky wzyal. Item na knafflikow 30 ſrebrnych
6:
zlothnykovi wkoſzczienye zadal grziwną, kthora zaſzie mo=
7:
dliſchewsky wzyal. Item kupil za zlothi ruſznyczą y pro=
8:
chu y olowv za 3 1/2 groſcha w Gorze wnyemczach, ktho=
9:
rą zaſzyą modliſchewſky wzyal
10:
Item vczyekſchi do Czarnich Mnichow wkoſzczienye dal
11:
portulanowy zebi go puſzczil groſchi dwanaſczie
12:
przeorowy abygo przyall dal kopą y drugiemv
13:
mnichovi abi gi wkomorze zachowal dall polgrzyw=
14:
ny, a wnyedzielyą na myąſzo dal trzi groſche
15:
Item wſzithkym mnychom abi go dobrze ſchowali dal
16:
kalethą wkthorey belo dzyewyącz grziwyen y ſpuſz=
17:
czielgo przeor zmurv po ſly o trzecziey godzinye znye
18:
dzielye naponyedzialek
19:
Item wprzibinye przi pogimanyu strawyl 3 1/2 groſcha
20:
wzyątho przinym pyencz grziwyen 20 groſchi
21:
Sabato ante festum Sancti Joannis Baptiste Coram
22:
advocato et Scabinis CivitatsPoznanie torturis
23:
adhibitus recognovit

24:
Iſch Thomaſchovi Czieſchielczikovy Sluzaczemu nyegdi
25:
wprzibinye v pyrzschali poziczel czthirzech zlotich
26:
pyenyedzi
27:
Item do kierzka Radomyczkiego kaczmarza przegral
28:
kopą pyenyedzi
29:
Item Annye dziewcze wprzibinye dal wyardunek
30:
za noczlek y Helcze Mathcze yey dal trzi groſche
31:
pyerwey nyzli czorcze, y pothym theſch mathcze
32:
wten dzien gdi myal bicz pogiman dal polkopi
33:
na ſuknya zeby zyey czorka noczlegowal


strona: 141v

1:
Item Zeznal yſch panu Lucaſſovi Szierpowskyemv
2:
dzyewyencz Nyedziel przed Jego pogimanym
3:
wyedzanczgo bicz zzyemye wiwolanego ſluzil
4:
Aſluząncz yemv kiedi kądi yachacz myal
5:
kony nyemayacz, thedi konye po polyu Gorſkym
6:
pogimowal y ſznymy viezdzali
7:
Item zeznal ze v mnychow Czarnich wkoſzczienye
8:
tham bądącz wſchithkiego zoſtawyl okolo kopi
9:
stym czo mnichom dal y czo ſtrawyl y przitym
10:
ſtym zego przeor ſzamowtor o trzecziey godzinye
11:
wnocz znyedzielye na ponyedzialek po sly ſmvrv
12:
ſpuſzczil
13:
Feria quinta ante festum Sancti Joannis Bapti
14:
ſte in torturis recognovit

15:
Iſch vcziekſchi do Mnichow Czarnich wkoſzczie
16:
nye dal napyerwey portulanowy zebigo puſzczil
17:
groſch, przeorovi dal 14 groſchi napyerwey
18:
drugyemv mnichovi 9 groſchi zaſzye przeorovi
19:
dal 9 groſchi. Thakze na wſithko ſpiczym
20:
y ziedzenym kopą przeſz pulgroſchka vydal.
21:
Item stym vmyera ze go przeor zmuru ſpuſzczil
22:
ſchamowtor poſli o trzeczi godzinye wnocz
23:
znyedzielye na ponyedzialek tak yako wpyrw
24:
ſchey y wtorey Confeſy powyedzial
25:
Suſpenſus feria sexta ante feſtū
26:
Sancti Joannis Baptiſte proxima
27:
ad inſtanciā Nobilis Andree Mo
28:
dliſchewsky anno doī 1548


strona: 142

1:
Confessio Mathie Raijeczki

2:
Mathis Rayeczki Paſzierb Jana Rayeczkiego Chorązego Throcz=
3:
kiego o zlodzienſtwo wpoznanyu vczinyone przeſz vrzad
4:
Grodſky pogimani, we Srzode woctawą Nawyedzenya
5:
panni Mariey 1548 dobrowolnye przed vrządem
6:
Zeznal
7:
Iſch v Skindera, Scheraffedina Vſſayna Thurkow kthorzi
8:
thu wmyeſzczye theraſz ſſą ſluzill, y bill ſnimy wkamyen=
9:
czu wpinſku wnowohrodczu, wluczku, w wylnye y wlyu=
10:
blinye. Aczkolwiek cziſz Thurczi maią cząmlyethi yąd=
11:
wab y mvchayeri, wſchakze wzadnym. myeſzczye ſtich nycz
12:
nyeprzedali, thelko wlyublinye 200 Liter yedwabyv. Bo
13:
nad ſluſchnoſzcz thowari czenya y dzierza, abi ym them
14:
dluzey onich doſtawalo
15:
Item zeznal ze cziſz Thurczi nye prze kupiecztwo yako ſzyą
16:
okazvyą thu po zyemyey yeſzdza. Alie dlia wipatrziwa=
17:
nya Sprawy thwardoſczi y obrony myaſt y przeyaſzdow.
18:
Thego wyadomoſcz ſtad ma yſch yeden ſnich vſſayn wzyaw=
19:
ſchi na ſzyą polſky vbyor myaſtha lyubelſkyego polozenye
20:
ſnym wipatrzawal. Iſch go theſz wkolye gdi zlyublina
21:
thu do poznanya yachali. Skinder Namawyal abi przi
22:
nich yeſzdziel, a sprawą polſka y polozenye zyemye ym
23:
okazowal. Thak czinyącz yakobi schpiegierſtwa ponich
24:
nyeobaczono. Obyeczowal then tho Skinder ſam od ſzie
25:
bye y od Thowarziſchow ſwich stho y dwye zlotich
26:
na yeo wyprawą nalozicz yeſlybi mv ſzyą kądi
27:
na gardlo o tho Thargnyono. Za praczą y za yazdą
28:
Thakowa obyeczowal mv dacz 60 zlotich pyenyedzi
29:
Nad tho drugi stich Thurkow Scheraffedin thu do po=
30:
znanya przyachawſzi yeſth yemu rozkazal dacz ſzobye
31:
v prawą winą o 60 zlotych pyenyedzi poziczanich
32:
Czemu on doſſicz czinyacz ſzwyathki przeczyw yemv


strona: 142v

1:
o dlug thakovi wyodl, kthorzi falſchiwye prziſzyą
2:
gli y yeſchcze tha ych ſprawotha wprawye wiſzi,
3:
Powyada yſch na ſtrawą y na thakowo prawo
4:
Scheraffedin yemu pyącz zlotich pyenyedzi dall,
5:
Czynyli myedzi ſſoba tho strotagema dlya theo
6:
aby them lacznyey polozenye myaſtha obaczili
7:
on theſz abi ych feritharzem poznan a obaczon
8:
nyebill
9:
Item powyedzial yſch thego ych schpiegyerſtwa yeſth
10:
conſcius Murzin kthori thu ſnimy myąſchka, a
11:
zid spinſka theſch przi nich ſzią chowayączi
12:
Then murzin bill krzeſczyaninem alye ſzią wthur=
13:
czech obrzazacz dal, o zidzie powyada yſch
14:
yeſth lotrem szilnym a ſpyegyerzs thutha wzye=
15:
my, a yuſch od dawnych czaſſow nyebill wpin=
16:
ſku thelko ſzyą pozyemy thula a do Thurek Czą=
17:
ſtho yeſzdza. Chodziel theſz thu ſnym okolo myaſtha
18:
ongi przepatriwayącz polozenye y obrone
19:
Myeny theſz ze spoznanya do wroczlawya yachacz
20:
myeli, a on zzidem zgnuyezna ych Thlumaczem
21:
one wyeſzcz myall
22:
Chcze do Gardla przi they powyeſczi stacz
23:
Item Zeznal yſch v hannuſza Murarza skrzinką wdomv
24:
stoyącza wkthora pyenyadze ſſinku klada wnoczi
25:
wilupyll a ſnyey 12 zlotich pyenyedzi vkradl
26:
Item Powyada yſz v Marczina Gyerky spyącz wko=
27:
morze Goſzczyom kthorzi theſz tham spali skalyeth
28:
albo zwaczkow 4 thalyeri bill wytrzaſznal y 3
29:
pyerſczionki. Alye zaſzie mvſzial powroczicz yſ nan
30:
domnyemanye pewne kradziezi they bilo
31:
Idem Mathias Torturis adhibitus feria quinta
32:
ante Magdalene 1548 recognovit

33:
Iſch na Thurky nyeprawde powyedzial by spye=


strona: 143

1:
gyerzmy bily. Thakyeſz y na zida spinska
2:
Item zeznal yſch Thurkom them sluzacz wlyublinye pyącz
3:
Liter yądwabyv ym vkradl, kthori Moſquiczinowy
4:
yednemv thamze wlyublinye za 8 zlotich przedal
5:
Theſch on vkradl kamykow zielonich do pyerſczieny
6:
naczinyonich 52
7:
Item whifflyancziech Cunthorovi Handowſkiemu vkradl
8:
80 Thalierow vnyego sluzacz y myal yuſz wy=
9:
ſziecz onye alyego zaczi odbili za roſzkazanym
10:
Throczkiego Woyewodi gdy yuſz do schubyenycze
11:
byl wyedzion
12:
Item Woithowi Wilyenſkiemu trzi pyerſczionki vkradl the
13:
przedal za 8 groſſi
14:
Item powyada yſch v Baranka na Wroczlawſkiey Vliczi
15:
myal Wolya schaffą wilupicz wkthorey pyenyedzi
16:
chowanye wydzial
17:
Item Wkamyenczu podolſkym Ząbi rybye ormyaninowy
18:
yednemu pokradl the przedal za 80 aſpr wchoczy=
19:
myu Walaſkym
20:
Item kſzyazączyu Slowaczkyemu vkradl trzi koſſulie dobre
21:
zezlothem
22:
Item powyedzial yſch kupczewy yednemu 50 zlotich
23:
groſchi potroynych vkradl wkarczmye za oſzwyą
24:
czimyem 8 myll
25:
Item dzyerſchkowy brathu ſwemu kthori v krolya
26:
starego ſluzill pyſchczalką ſrebrna y 5 zlotych
27:
pyenyedzi vkradl wkrakowye
28:
Item powyedzial yſch Thurkom zaſzyą chczyal
29:
sluzicz a Czamlyethi ym myall wolya po=
30:
kraſſcz yeſli bi mv ſzyą prawo ſnimi bilo nye=
31:
poſchanczovalo


strona: 143v

1:
Item Ormyanynovi yednemu v kthorego ſluzil
2:
trzi zlothe pyenyedzi vkradl
3:
Item Lithvinowy yednemu Balthiſarovy konya
4:
ſ ſzyodlem y ſvknya vkradl
5:
Item Thurczinovi yednemv, thorego zowa ſemiſ
6:
chodz vkradl dwye sthucze thawthy w vilnye
7:
kthore mathcze ſwoyey poſlal
8:
Item zeznal yſch szwyadecztwo yeo przeczywko
9:
scheraffedinowy o 60 zlothich wyedzione yeſth
10:
falſchiwe. Akrziwą thich tho ſzwyathkow
11:
prziſſyegą. Naymą Jacuba ze Lwowa a
12:
pyotra ſpynſka pothwyerdzone, dlia korziſzczy
13:
kthorą ym ſpyenyedzi omyenyonich yeſliby ych
14:
prawem doſchedl obyeczowall
15:
Suſpenſſus feria ſecunda in Craſtino
16:
feſti ſctē Marie Magdalene
17:
Anno doī 1548.
18:
Jacub ze Lwowa Napomową Matiſcha
19:
Rayeczkiego o krziwoprziſziąſtwo pogimani
20:
dobrowolnye przed vrzedem poznanſkym wponyedzia
21:
lek nazayutrzcz po szwyethey Mariey Magdalenye
22:
Anno 1548 zeznal

23:
Iſch on mayacz zle porozumyenye z Mathiſchem
24:
Rayeczkym okolo ſprawy kthorą przed woy=
25:
them poznanſkym o 60 zlothich dlugu ſimiſlo=
26:
nego Scheraffedinowy Thurkowy intentoval
27:
falſchiwe ſwyadeczthwo za thym tho Rayeczkym
28:
przeczyw turczinowy na prawye yeſth vczinyl
29:
y krziwą prziſſiegą ono yeſth pogiſzczil. A tho
30:
vdzialal dlya korziſzczy pyenyedzi thich, kthorą


strona: 144

1:
mv Mathiſz bill obyeczall. Prziwyedzion theſz yeſth
2:
kthemu Namowamy Staniſlawa y Jana Wilyenczi=
3:
kow, kthorzi vczinek thakovi bicz mali a Liekki po=
4:
wyadali myenyacz yſch beſz naruſchenya cznothy dlya
5:
pozithku dobrego przeczyw poganynowy za krzeſczi=
6:
yanynem vczynyon biczmoze
7:
Za then vczinek ſſą mv vczyątho
8:
dwa palcza y pyathno na thwarzs
9:
yeſth mv przilozone die et anno quibus
10:
ſupra
11:
Jan Wylenczik

12:
Thamze ſtoyacz oblicznye Jan Vylyenczik Napowolanye
13:
Jacuba ze Lwowa o zla radą na krziwoprziſzyąſſtwo
14:
dana pogomany dobrowolnye zeznal ze on poſpolu Sta=
15:
niſlawem wilyenczikyem kthori vczyekl, przeſz Matiſſa
16:
Rayeczkiego przemiczoni Jacuba ze Lwowa ku falſchi
17:
wemu ſzwyadecztwv przecziwko ſcheraphedinovi Thur=
18:
kovi namowamy ſwymy yeſt prziwyodl, powyadayącz
19:
mv bicz mala nyeſkodliwa rzecz ſzvyadecztwo
20:
vidacz za krzeſczyanynem przeczywko poganynovy.
21:
a them pozithek dobri ſſobye y thowarziſſowy napą
22:
dzicz y prziwyeſcz
23:
Wlozono mu za tho poradzenye zle pyąthno
24:
na thwarzs die et anno quibus ſupra
25:
OBmovi Sheraffedina przecziw zeznanijv
26:
Rayeczkiego przed pani vczinijone

27:
Na tho gdzie powyada yſch wkamyeynczu, wpinſku


strona: 144v

1:
y wginnich myeſzcziech nycz nyeprzedawali thą
2:
odpowyedz dawa ze nye do tich myaſth Alye
3:
do Lyublina na yarmark yachali. Gdzie ormya=
4:
nowy yednemu 500 zlotich dlugu zaplaczicz
5:
bili winowaczi. Czo yednak pyenyedzi nathar=
6:
gowawſchi ſſa vipelnili
7:
Na to gdzie myeny ze po ſchpyegierſtwye a nye
8:
po kupieczthwye yezdza thakowa obmową cziny.
9:
ze Mathis Rayeczki wthem ye falſchiwye po=
10:
mowya. I kladzye przicziną nyeſluſchneo ych po=
11:
mowyenya o tho thą Czeſſarzs Thureczky pan
12:
naſch ma lyudzi wziemy ſwey doſſicz narodu
13:
y yązika thuthecznego, khtorimi poſlawſchi ye thu
14:
potrzebą thakowa dalyeko treffney odprawycz
15:
bi mogl. Anyſchli thimi kthorzi y ſſą po vbyorze
16:
znaczni y yązyka theonyevmyeyą
17:
Czo ſzie doticze aby on Rayeczkyemv ſſoba o 60
18:
zlotich dlugu czinycz prawem myal roſkazowacz,
19:
kthemu ſzyą nyezna y owſchem theo yeſth wdzyą=
20:
czenn yſch chitroſzcz a zdrada yeo na yaſznoſzcz
21:
wiſchla
22:
Iſch Rayeczki do Gardla przi powyeſzczy ſwey prze=
23:
czyw ym stacz chcze powyada na oſtroſzcz prawa
24:
Any na tho abi ſnym do wyązyenya ſdany
25:
bicz myeli ym nyeprzidzye. A tho stad ze Ra=
26:
yeczky bądacz dlya zlodzieyſtwa pogimanym,
27:
dopyro rzeczi thakowe przeczyw ym zeznawa, kthore
28:
yeſli byll dobri a cznothliwy thudzieſch przyachaw=
29:
ſchi myall opowyedziecz. Wſchakze ſzyą na tho
30:
poddawal Scheraffedin aby y on y Rayeczky
31:
do krolya yeoMczi zwyązani bil poſlan. a
32:
thowari kthore thu ma abi thak dlugo ſtąd


strona: 145

1:
nyebili puſchczane azbi krol yeoM nalyaſkyem
2:
ſwym yeſli winen yeſth albo nye, tho roſztrzignal
3:
Skijnder

4:
Powya ze on od dzyeſzyaczi lyath wzyemy krolyew=
5:
ſlyey a zwlaſchcza wlithwye handluye. A od
6:
pyączi lyath w turczech ſſam nyebill, thelko ſlu=
7:
gi them ſſila po thowari. Pomyenyl kilka
8:
panow Lithewſkich kthorzi znaiomoſcz dobra
9:
sznym dawno wzyąli y mayą
10:
Vſſayn

11:
Powya yſch suknye polſkiey on nyema y chcze
12:
gardlo dacz yeſlize vnyego bądzie nalyezyona
13:
Nad tho racie y obroni scheraffedinowe czi
14:
obadwa theſch przithaczali
15:
Confessio Andree oſzislowski Poſnanie
16:
coram officio feria sexta ante festum
17:
Sancte Marie Magdalene Anno 1548
18:
facta

19:
Iſch Slachethnego Maczieya Lewyna pana y krew-
20:
nego ſwego wwilczinye wdomu yego wlaſznym
21:
we ſzpyaczki zabill, Zrady roſzkazanya y namowy
22:
Barbary theo tho Lewina malzonky, kthora
23:
przeſtąpiwſchi ſzlub malzenſki ſnym czudzolozila
24:
y vſtawycznye, y vſtawycznye kthemu abi pana
25:
ſwego a yey malzonka thak zamordowal
26:
yeſth gi wyodla. obyeczvyącz mv zawzdy


strona: 145v

1:
kwoly bicz y wſchem dobrym vczinek thakovy
2:
nagradzacz, na kthoremu yey namowam on
3:
przizwoliwſchi, panu ſluſzbą za radą y roſzka=
4:
zanym panyey wipowyedzial, a przeſz cztherzi
5:
nyedzielye przinym nyebill. Aſch dnya yednego
6:
pany kſobye gi wezwala y krom dalſchey od
7:
wloky zadanyu ſwemu doſſicz vczinycz poruczila.
8:
Mowyacz o tho ya do Wrzeſznye vyade, dzyew=
9:
kam theſz wſchithkym they noczi na polyu lye=
10:
zecz rozkazala, dlya thego abyſz them beſpyecz=
11:
nyey ſnym ſobye poczinacz mogl, I odprowa=
12:
dzywſchy panya ku Wrzeſzny ſam ſzią do Wil=
13:
czina przed Wyeczorem wroczil. A wydzacz
14:
pana wkarczmye pyaczego v Wroblyewey
15:
wdomu gdibi ſpacz ſchedl yego vipatrziwal
16:
Thakze wnoczi do dworu wſchedſchi pana
17:
spyaczego na lozu myeczem aſch do ſmyerczi
18:
vkloll
19:
Ad inſtanciam Nobilis Staniſlai Lewyn
20:
ſentencia Judicialis eſt contra eundē
21:
Andream feria ſecunda in Craſtino
22:
feſti Sancte Marie Magdalene anno
23:
doī 1548 lata, ut in 4 aciebus
24:
Circuli pos forpice arderiti
25:
lanceretur, poſt hac vere in partes 4
26:
corpus eius difficietur.
27:
Joannes de Mschczibohowo Moſcusstrona: 146

1:
Iſch bil przithym Gdi Wawrzinyecz Sarkala
2:
furman ze Lwowa Scheraffedina Thurka na
3:
Boru ſzlyeſzinſkym wnyedzielyą po ſzwyąthym
4:
Jacubye zabill spomoczą dwv yeznich kthorzi
5:
ze Wrzeſznye przi nich ſſa rano wthenze dzien
6:
wyachali, powyedzial yſch oſſob thich nyezna thelko
7:
tho wye ze yeden ſnich yeſt liſſowathi, a myall
8:
podſſoba konya ſziwego ſuknya Czerwona nye=
9:
myeczka y koffthan drugi yeſth chlop mlodi Czar=
10:
ny a ſmagli myal ſuknya zielona. Czapki v
11:
obudwv na glowach bili Czarne a przi nich
12:
pyora ſtruſſowe byale, wiſſedl przi omye-
13:
nyonym ſarkalye spoznanya Valenti zyemya-
14:
nyn od Liwa znueyakym Chmyelyewſkym
15:
czlowyekyem mlodym theſch od liwa pyeſche
16:
Alye thelko trzi mylye od poznanya zaſchedſchi
17:
wkoſtrzinye od nych ſſa ſzyą odlaczili. Bil
18:
theſz Iwan zbrzeſzczia woznicza przi zabyczyu
19:
omyenyonym kthori tho ſnym yeſth przinye
20:
ſchion thu do poznanya. then aczkolwyek
21:
Thurczina nyemordowal wſchakze po yego za=
22:
byczyu dwa czamlyethi yądwabyu dwye
23:
litherze y pyenyedzi cząſzcz na dzyalye yeſth
24:
wzyall
25:
Item powyedzial ze thudzieſz pozabyczyu Thurczinowym
26:
przerzeczoni Wawrzinyecz Sarkala wewſzi nyewye
27:
yako wezwaney stym tho ywanem woznicza yeſth
28:
go odyachal pyenyedzi ym naſtrawą zoſtawywſchi
29:
Thamze po yego richlo wyachanyu przyachal knye=
30:
mu wlodarczik ze wſſy krothky nyedalieko
31:
wyerzbya lyezączey y dawſzy mv kopą groſſi
32:
mowyl pan twoy. yanku ſam yeſt v naſz
33:
we wſzy korycz poruczil abyſzmy trzi cząmlyethi
34:
za pyenyadze thv dall. Czemu on wyari nyeda=
35:
wayącz, Iwanowy wozniczi ku panu zwlodar
36:
czikyem doyachacz a okolo poruczenya ſprawą


strona: 146v

1:
odnyego przinyeſcz kazal. Czo yednak Iwan yeſth
2:
vczinyl a wrocziwſzi ſzyą Czamlyethi wlodar=
3:
czikovi dacz poruczil
4:
Theſz zeznal yſz dwa Czamliethi zwoza Thurko=
5:
vego wklodawye wyawſchi Goſpodinyey v
6:
kthorey stali one yeſ dall nyewye any myana
7:
any przezwiſka they tho nyewyaſthi
8:
Thamze ſtoyacz oblicznye Iwan woznicza stem tho
9:
Jankyem pogimany y dobrowolnye y na oſtrem
10:
prawye ku them wſchiczkym rzeczam thak yako
11:
ye yanek roſpowyedzyal yeſth ſzye prziznall
12:
Them dokladayącz ze dwv oſſob yezdnich kthore
13:
ſſarkala Thurczina mordowali nyezna. Czamlyethi
14:
y yedwab yemu przi dzyalie dane powyedzyal yſz
15:
thamze na boru zoſtawyl, a pyenyadze kthorich malo
16:
nyeſli, bilo ieſt grzywną polſka roſtrawyl
17:
Przethoſz wponyedzialek Szwyąthym
18:
Idzym yeſth obyeſchon a yanek yako
19:
chlopyec lyath nyemayączi yeſzcze puſzczon
20:
Janek dicit: Item wnyedzielią po zabicziv Thurczina
21:
przyachal wlodarczik ze wſchi krothky nyedalieko
22:
od wyerzsbya donyego y przinyoſl mv kopą
23:
pyenyedzi mowyacz pan thwoy ſam yeſth
24:
v naſch we wſchi, kthoricz roſzkazall abyſzmy
25:
trzi Czamlyethi zanyą dall, on gdi themv nye
26:
wyerzil, Theda Iwan kthori ſzyedzi wſzyadſchi
27:
na kon do wſzy zwyerzbya knyemv yachal
28:
pithacz yeſliby Czamlyethi wlodarczikovi dacz po-
29:
ruczil. I wrocziwſchi ſzyą pothem Jankowy
30:
wſzkazal one widacz. Theſz ſzye ſam ywan
31:
zna kthemv. I nad tho powyada yſch dwa
32:
Czamlyethi y dwye litherze yedwabyu ſpyenyedzi
33:
nyewye wyelką ſumą kthemu po zabithym
34:
Thurczinye wzyall


strona: 147

1:
Item Janek zeznawa yſch dwa Czamlyethy zwoza
2:
Thurkowego wklodawye vkradl the dal
3:
Goſpodiny thamze wklodawye
4:
Confessio Abdree Jacobi fabri fer
5:
rarii de Zaiączkowo filij Sabato
6:
ante feſtum ſancte Hedvigis proximo anno
7:
domī 1548 facta

8:
Powyedzial napyervy yſch konya Mnichovi
9:
Coronowſkyemu na polyu gdi myeli iachacz
10:
na Woyną vkradl
11:
Item plebanowy wzayaczkowye konya dru
12:
giego vkradl
13:
Item Mlodzienczevi yednemu kthorego nyeznal kope
14:
pyenyedzi gdi panu piotrowy popowſkyemv
15:
ſluzil vkradl
16:
Item Nadrodze chlopowy yednemu gdi yachal a
17:
wthen czaſz chlop na wozie ſpal ſuknya
18:
vkradl
19:
Item vkradl theſz 6 wyerthelyow Rzy ſluzacz
20:
panu wocziechowy smogulieczkyemv
21:
Item Paſz ſzrebrny vkradl mlinarcze zobornyk
22:
thak okolo dwv liath, kthorego polowyczą
23:
przedal zlothnykowy iednemu wpoſnanyu
24:
Alye nyewye yako yey zowa, a zdrugiey
25:
polowyczi dawſchi kneffliky vczinycz Ma=
26:
thuſchewy pana Byenyaka zaiączkowſkyego
27:
ſluzebnykowy za trzi zlothe przedal
28:
Item powyedzial yſch ſpanem Maczieyem Bye
29:
nyakyem yadacz ſchowanowka thego czaſzu
30:
gdi ſtrya ſwego zabill, konia kmyeczyewy
31:
zobornyk ſpola v wyedli, bo then tho Byenyak
32:
wlaſznego konya nyemyal alie na oyczewſkym
33:
yeſzdziel


strona: 147v

1:
Item powyedzial yſch nyeboſchczik Rodgierzs Bye=
2:
nyak krola ieo Miloſzczi ſluzebnyk panu
3:
Maczieiewy Szwyethkowſkiemu dwadzieſzczią
4:
grziwyen pyenyedzi vkradl skthorich dal
5:
themu tho Jendrzeiewy trzi grzywny a oſtatek
6:
mv dal ſchowacz
7:
Suſpenſus feria sexta in Cra
8:
ſtino feſti Sctī Luce anno 1548
9:
Petrus de Kſzijaſth feria ſecunda
10:
ante feſtum ſancte Dorothee recognovit

11:
Iſch ssobothi theraſz przeſchley na Nyedzie
12:
lyą wnoczy wlyaſl do Jathek myąſznych
13:
na Rynku lyezaczich y pokradl myeſſo
14:
kthore wyedney yathcze nalyazl
15:
Elizabeth de Mrowino Anno et
16:
die quo ſupra vltro recognovit

17:
Iſch znamowyenya zida kthori v andriſſa
18:
kuſznyerza wſzwyetlikowym domu ſklyep
19:
ma vkradla themuſz andriſchewy panu
20:
ſwemu pyąncz kun, ſkthorich trzi z\idowy
21:
przerzeczonemu dala, thą nadzyeyą yſch
22:
groſchi 6. zanye odnyego wzyącz myala


strona: 148

1:
kthore zmawyayącz yą na kradzieſz thą yey
2:
obyeczal wſchakze zanye yeſzcze nycz nyewzyela
3:
Czwartha ſzye nalaſzla wyey ſkrzyncze, a,
4:
pyatha v Barbary kthora ſzyedzi
5:
Item powyada yſz dwa dzyeſſyathky popyelicz y
6:
kuną ſtich kthore ſzią wroczieli yedną the=
7:
muſz panu ſwemu vkradla znamowy Bar=
8:
bary, kthora theſz yeſth pogimana y dala
9:
ye theyſze barbarze
10:
Item zeznawa yſch Zmarczinem Gorzkym vnyego
11:
ſluzacz czudzolozila
12:
Ceſa virgis feria tercia in Vigilia
13:
Dorothe et a Civitate inꝑpetuū
14:

15:
relegata Martinus de Miedzichod Sabato
16:
ante dominicāpalmarū anno doī 1549
17:
vltro recognovit

18:
Iſch v ognya kthori ze czwarthku na pyą=
19:
thek theraſz przeſchli na pyaſkach wnoczi
20:
zdomu pana Chodzieſkiego wiſzedl plachtą
21:
y Gieſzlko ſſam vkradl, a rąbek mv podal
22:
sobyech kthori theſz thu ſzyedzi pogimany
23:
Ceſus virgis et a Civitate
24:
inꝑpetuū relegatus
25:
Anna Pawliczka de Scholarz
26:
feria qrta poſt festūSctī
27:
Joannis Baptiſte Anno 1549
28:
vltro recognovit

29:
Iſch dzyączyą kthorego Czorka yey


strona: 148v

1:
Jaduiga nyeſluſchnye nabila y wą=
2:
czwarthek theraſz przeſchli ziwo porodzila
3:
ona zaduſzywſchi wpyaſchek v gory
4:
na roſtanyu zagrzebla Alye powyada
5:
yſch Czorka yey przerzeczona na tho
6:
nyezezwaliala Any o zaduſchanyu them
7:
wyedziala, alyeſch zyey powyedzenya
8:
Sepulta viva et palo
9:
tranſfixa feria sexta
10:
ante feſtū viſitacionis Marie
11:
Anno doī 1549
12:
Agnes de Zabikowo feria
13:
ſecunda in Vigilia Viſitacionis marie
14:
Anno 1549 vltro recognovit
15:
Na wiwynyenye Nogy Thak czlowieczy
16:
yako y Bydlyączey

17:
Sczeſznaſz tho bila chwylya kyediſz thy myla
18:
panno ſwego ſyna począla y porodziela. Thak
19:
dziſz bądz ſcheczeſzna chwylya kyedy ya poczną
20:
lyekowacz wiwynyenye, kyedi myli pan
21:
bog wſchechmogaczi yeſzdzyel po ſzwyathu
22:
na ſzwoym oſſyelku, thedi mu oſzyelek
23:
wiwinal noſchką y rzekl myli pan ſzwyą
24:
themu pyotrowy y ſzwyąthemv pawlowy,
25:
Lyekuyczie moyemu oſzyelkowy noſchką,
26:
myeli Goſzpodinye nyevmyemy, szwyethi
27:
pyetrze swyethi pawlye navczą ya waſz,
28:
Nyechay ſzyą ſtąpi moyą mocza moyey


strona: 149

1:
myley mathky mocza. koſzcz ku koſzczy staw ku
2:
ſtawv, krew ku krwy, skora ku ſkorze yako
3:
przed thym bilo
4:
Abi dobri targk bill

5:
Powyada yſz doſtacz drzewa kthore wmrowiſku
6:
roſzczie y ſtegoſch drzewa vczinycz klyn a wwoſz
7:
gdziekolwyek wbicz, cząſzcz go theſz prziſſobye
8:
noſſicz. Item zemrowiſka doſtacz robaka byallego
9:
dlugiego, kthorego krolyem zowa y chowacz
10:
weſloyku. Nad tho wzyacz ſzwyeczoney wody
11:
ſ ſſyedmy koſſcziolow y omycz yą diſchell wo=
12:
zowy, woſz, Bothi y konye pokropicz, thedi
13:
kupczow doſſicz bąndzie. Powyada yſch flo=
14:
rianowey schillingowey dala tich rzeczi przed
15:
rokyem. Item powyada yſch czirwowey do Mlye-
16:
ka naprawyenya dala, pokrziwą kthora przeſz
17:
ploth roſzczie, voſzku yarzeczego szwyenczonego y
18:
chlieba swyenczonego
19:
Item powyada yſz pred rokyem klyeyna vnyey
20:
bila proſchacz abi yey radą dala yſch bi yey
21:
yezyerſky nyemogl przeſtacz
22:
Stanislaus de Warka feria tercia
23:
ante festūSctī Jacobi Anno 1549 vltro
24:
recognovit

25:
Iſch Lonſkiego Roku przed godi albo wye=
26:
ſzyeny. Thalierz srebrny IeoM pana


strona: 149v

1:
poznanſkiego, do yzdby paniczewſkiey nye
2:
wye od kogo zanyeſziony vkradl, kthori
3:
na ſthuky roſſziekawſzi, dwye do wroczla=
4:
wya czlowyekowy kthori karthi do grem=
5:
plowanya ſukna przedawal, wyarmark
6:
wſtąpni za kopą, a trzi koſzczothcze na ſzrod=
7:
cze myeſzkayaczey za kopą y za dwa gro=
8:
ſcha przedal lyathoſz po wyelkyey noczy
9:
schoſta ſtuką Barthoſchewa sukyenniczka
10:
yego Goſpodini przedala za polgrzywny
11:
nyewye komu. A ſzyodma kthora theſz
12:
miſtrzewy myeiſkyemu okazowal, vnyego
13:
nalyeziono, pyenyedzym kthore wzyal za
14:
ſrebro tho kupill ſſobye koſchulye y zupiczą
15:
oſtathek ſtrawyl
16:
Item zeznal yſch przyſtawką ſrebrna liathoſch
17:
po wyelkyey Noczi yeoMczī panu poznan=
18:
ſkiemu vkradl, kthora aſz do tich czaſſow
19:
przi ſſobye zatrzimawal thym vmiſlem aby
20:
yą theſz yako y thalierzs roſzprzedal
21:
Iſch powyedzial yſch Thalierzse paniczew=
22:
ſkie, kthore gineli zyanem wolkyem na=
23:
gradzal panſkimy, skthorich herbi ſzczie=
24:
racz dawali. A ynſche na tho myeſcze
25:
brali v kothliarza myedzi moſthi, dali dzyą
26:
wyącz czenowych za 13 myedzianich
27:
Item vkradl myſſą pana prziborowſkyego
28:
a drugą Nawoycziną theraſz nyedawno
29:
gdi kſzyącz ſchpoth v IeoM bill, the
30:
wzyątho odnyego theraſz y ſprziſtawka


strona: 150

1:
Barthosch de Chliudowo feria
2:
ſecunda poſt feſtum oſanctorū Anno doī
3:
1549 recognovit

4:
Iſch Kocziel myedziani v zida nyewye yako
5:
wezwanego vkradl, kthori kothliarzevi myedzi
6:
moſthi za 4 groſche przedal
7:
Item zeznal yſch koneffką cząnowa v zidow
8:
vkradl kthorą wowyenſkach chlopu ya=
9:
kyemuſz przedal za trzi groſche
10:
Item vkradl vbranye v zidow, kthore przedal
11:
Michalowey Brathu na Nowey Grobly za
12:
20 gꝯ
13:
Item powyedzial yſch strączek kthori v ſtharuchow=
14:
ſkyego wczągielniczach y wkąſzym domku
15:
myąſkawa, Noſſalyewy zidowy 2 liſſy y
16:
kuną vkradl kthorą stricharzewy yakyemuſz
17:
przedal za 13 groſſi
18:
Item powyedzial yſch pyothr kthori wlyaſchkowym
19:
domu myąſchka y wawrzinyecz golya
20:
kradaya thu wmyeſzczie y po wſziach
21:
Ceſus virgis eod die et a Civitate
22:
inꝑpetuū relegatus
23:
Strączek feria tercia poſt feſtum oſanctor
24:
Anno 1549 recognovit

25:
Iſch zibura Chlop kthori ſzyą v Gaſſky y wczą=
26:
gielnyczach chowa vkradl liſſy y kuną v Noſſa=
27:
lia zida, o kthorich Barthoſz schludowa zezna=
28:
wa, wye tho ſtad yſch Bothi kthore bill prze=
29:
grall, przedawſchi the liſſy ſkunamy wikupill
30:
a okradziezi they przednym powyedzial
31:
Actum ut ſupra, dimiſſus liber


strona: 150v

1:
Paulus de Wrzeſznya feria tercia
2:
in Craſtino sctī Martini anno 1549 recogt

3:
Iſch vkradl v Noſzala dwu liſzu y dwye ku=
4:
nye Actum ut ſupra
5:
Ceſus virgis et a Civitate inꝑ=
6:
petuū relegatus
7:
Albertus Mruk de Jerka
8:
feria quarta poſt feſtum ſancti Martini
9:
Anno 1549 vltro recognovit

10:
Iſch zAnna Grzegorza Hawrzego czudzolozil.
11:
Czo za Namowamy yey yeſth vdzyall,
12:
wzyawſchi ſnyą znamoſzcz po ſzwyąthym
13:
Michalie theraſz przeſchlim, y za thąſch na=
14:
mowa yey onganſchey Noczi do domu
15:
malzonka yey przerzeczonego Nocznym obicza=
16:
yem wſchedſchi ſznyam na lozu malzenſkym
17:
lyezacz czudzoloſtwo plodziell. Na kthorym
18:
maſch obu dwu zaſthall y thamze ye pogi=
19:
mawſchi do vrządy dall
20:
Thamze ſtoyacz oblicznye Anna przerzeczona
21:
yeſth zeznala dobrowolnye yſz ſtym tho woy=
22:
cziechem thak yako ſſam zeznawa czudzolozila
23:
Iozeph filius Stephanki de
24:
Winari, feria ſecunda in Crastino
25:strona: 151

1:
festi Purificacionis Marie. Anno doī
2:
1550 Vltro recognovit

3:
Iſch dziſzyeyſchey Noczi wlyaſl za przethv myąſchka
4:
nya kathowego kthoremu ſluzil y thamze ſkrzynką
5:
zglow dzieczi yego wyall chczącz yą wilupicz, a tho
6:
czobi wnyey nalyaſl pokraſcz, lyecz themu prziſcz
7:
nyemogl, dlya thego yſz przeſz thegoſz katha thamze
8:
na gorze yeſth zachwiczon y pogiman
9:
Item zeznal yſch po ſkaranyu vrzendowym kthore thu
10:
wpoſnanyu prze kradzieſtwa ſwe v pregyerza
11:
yawnye podyąll, ſvknya vkradl Barthoſch=
12:
kowy gadkowy y 4 groſſe pyenyedzi
13:
Item szyekeyrą wſzwyeczkym Wikuſchu vkradl
14:
kthorą v Jacuba katha kthori theraſz yeſth
15:
odprawyon zaſthawyl we duv groſchu
16:
Item Stapor zelyazny od ſtepky vkradl v Arona
17:
zida kthori przedal na Tendeczie za 2 groſcha
18:
Item kalniowey na Winarach poduſchką vkradl
19:
Item symkovy ſwemu przyaczielovi dwye koſſuli
20:
vkradl, kthorą wzanthuzie nyewyeſczie
21:
za 4 groſſe przedal
22:
Item zeznal yſch Jendrzeyovi wlodarzewy wſua=
23:
rzendzu trzi wyardunky vkradl, kthore thu
24:
wzanthuzye przepill ſſobiechem pobudka
25:
Ceſus virgis et auricula
26:
privatus a Civitate iterū
27:
ſub pena capits relegatus
28:
feria qrtā in vigilia doro
29:
thee Anno 1550


strona: 151v

1:
Joannes Koschulka de Brdow
2:
opido feria quarta ante dominicam Car=
3:
nisprivii anno 1550 vltra recognovit

4:
Iſch v Abrama zida trzi ſákori volowe vkradl
5:
zmaczkiem kuchtha zwoythkyem a zmarkyem
6:
kthorzi vcziekli, stich dwye przedali garbarzom
7:
po wyardunku a Trzeczya czi yego Thowarziſche
8:
nyewye gdzie zadzieli
9:
Theſz zeznal yſch zwoythkyem yaſchym Thowa=
10:
rziſchem ſwoym vkradl ſkorą wolowa v thegoſz
11:
Abrama zida, kthora ym zaſzie odyall zid myeczi
12:
garbarzmy gdi yą ſly przedawacz
13:
Item zeznal yſch wyedzyal ze ſkora skthorą yeſth
14:
pogiman bila vkradziona przeſz Maczieya
15:
Woythka kthorzi vcziekli A on ya przeda=
16:
wal wyedzacz bicz kradziona
17:
Ceſus virgis feria tercia Carnisprivii
18:
et a Civitate inꝑpetuū relegatus cum
19:
indicta Capitis pena ſi fortaſſe poſthac
20:
redierit ac reverteretur.
21:
Confessio Felicis de Rogozieniecz
22:
duo miliaria a Szwiebodzin, feria
23:
ſecunda in Crastino dominice Reminiſcere anno
24:
domī 1550 facta

25:
Zeznal yſch 10 lyſſow kazall vkraſzcz Janowy
26:
ſwemu Thowarziſchowy kthori vcziekl, kthory
27:
zathemze roſzkazanym thą kradzieſz v pyotra
28:
Nywky vczinywſchi Liſſow 10 vkradl y yemu
29:
przinyoſl abi na ſpolna korziſzcz one przedal.
30:
stimiſz pogimany yeſt dan do vrządu


strona: 152

1:
Item zeznal yſch Piotrovy fornaliewy vkradl polgrzyw=
2:
ny pyenyedzi v heliwody wnoczi pyacz
3:
Item Zupiczą Maczieiewy theſz fornaliewy vkradl ſchara
4:
Bukowſkiego ſukna kthora przedal za polkopy
5:
piotrowy parobku Griſffayerowemu
6:
Item wkundorffye zupiczą czerwona y plaſchcz vkradl
7:
v mothilky Zyanem thowarziſchem ſwem kthori
8:
thuthka slugal Alye zaſzye placzili the ſchati gdi
9:
rzecz nayaſznya viſchla
10:
Item piotrovi wonendovy vkradl 40 groſchi ſluzacz
11:
vnyego
12:
Item zupiczą lunſka ſſchymkiem znowey grobly v
13:
Mertin Brantha ſluzill vkradli Mikolaiewy
14:
przekupnyewy, kthorą przedali na drodze parobku
15:
wkonynye Matiſſewemu
16:
Item Janovi parobku hanuſch Gromovemu 2 koſſuli
17:
vkradla przed 15 nyedziel kthore ſam ſchodziel
18:
Item Annye kthora myąſzka v ſzwyenthego Marczi
19:
na wſloniney domku vkradl polgrzywny
20:
pyenyedzi
21:
Item Theſchak vkradl Myelczarczikovy yednemu
22:
kthori Matiſchevi krawczewy Nanowey Gro
23:
bli zaſtawyl wecztherzech groſchi
24:
Item formanowy yednemu grzywną vkradl
25:
na drodze ydacz znyemyecz przed rokyem
26:
a drugiemu ſuknya makowey maſzczy
27:
tha ſcham ſchodziel
28:
Item kaſzcze ſwey zony przyaczielcze kthora myeſzka
29:
na Nowey Grobli v pądziwyatra vkradl
30:
plaſcz yako kopą, kthori przedal za grzywną
31:
Kachnye theyze kaſſky czorcze cziothcze


strona: 152v

1:
Item vbranye Janowy chlopu zamſchowe vkradl
2:
kthore ſſam ſchodziel, drvgyemv kabath
3:
Barchanowy vkradl kthori przedal pyo
4:
trowy przekupnyewy za 20 groſchi
5:
Item kupczevi yednemu ze wroczlawya pultha-
6:
lyera y czerwony zlothi vkradl na drodze
7:
ydacz ſſlyąſka
8:
Item powyada yſz zyanem zyączyem kthori thuta
9:
bil v polidka myewal thowarziſtwo wkra=
10:
dziezach nyekthorich
11:
Item Woicziechovi Murazewy suknya modra
12:
Gierliczka vkradl na pyaſkach v sta
13:
ruchowſky thą zaſtawyl v zida yednego
14:
wpolgrzywnyu
15:
Suſpenſſus feāqtāadoicā
16:
oculi 1550
17:
Barthosch Strączek de Przibo
18:
rowko feria tercia a oculi recgnovit

19:
Iſch Climkovi Nanowei Grobli suknya ſchara
20:
y bothi vkradl wkthorich ieſt pogiman
21:
Item zeznal yſch pawlowy Gyeczowy vkradl
22:
skornye kthore ſam zdarl
23:
Item dwye czwyerczy drzewyane zidowcze slo
24:
myney vkradl yſz mu od Noſchenya wody
25:
nyechcziala zaplaczicz przedal ye ze dwa
26:
ſchelyagi
27:
Ceſus Virgis feria qta ante
28:
doicā oculi et a Civitate inꝑ
29:
petuū relegatus et ſub pena
30:
Capits redire audeat.


strona: 153

1:
Joannes Thachricz feria quinta ante
2:
Dominicam Judica. Anno 1550 vltro
3:
recognovit

4:
Iſch Napyerwſcha kradzieſz poczal v damyana zlo=
5:
thnyka myſtrza ſuego roku theraſz przeſzlego przed
6:
godi, kthoremu srebra polſchoſtha ſkoycza przeſz
7:
quarthi vkradl a ono zidovi slomye mlodzienczevi
8:
za 12 groſchi przedal
9:
Item zeznal yſch wyarmark theraſz przeſli czimczow
10:
2 Thachri ſ ſklyepu od panyey kachny hakyem
11:
przeſz okno wiczyagnall y futro lyſzye ſchlopczē
12:
maczkiem thowarziſchem ſuogim, kthori ſzyedzi
13:
przedali ſtich ſkor 5 parobku Caſprowey kramarky
14:
po 4 1/2 groſſu
15:
Item stymze Maczkiem z wylky vkradli sklyepu
16:
wtilye ſchwaba theſz wyarmark przeſli wiczya
17:
gneli. theſz ſtego ſklyepu ſmuky skorzane y
18:
ſlak od ſukna
19:
Item zeznal yſch 7 skor zamſchovich v hieronima
20:
Rida wicziagneli zaſklyepu wyarmark
21:
y yedwabyu trzi wązli
22:
Item Opony ſtuką oderznall v koliebky pana
23:
Margrabinej theyze Noczi gdi thu Jem
24:
do pruſz yadacz bill przyachal
25:
Theſz zeznal yſch wkamyeniczi IeoM pana
26:
poznanſkiego ze sklyepu wicziagnall haczikiē
27:
trzewyky bronathne sukyenne. Maldrzikow
28:
pyącz y rąkawicze zamſchewe byalle.
29:
powyada yſz theſz Macziek bill ſnym przi
30:
kradzyezi they


strona: 153v

1:
Theſz zeznal yſz ſobye vczinyl klyucz do ſpidwa=
2:
ſchow panyey ſwoyey skthorich maſla jarziny
3:
y ynſche yedla kradall
4:
Dimiſſus liber ad mandatū
5:
domīpoznanie
6:
Hedvigis de Costen feria quinta ante
7:
dominicam Miſericordia anno 1550 vltro re=
8:
cognovit

9:
Iſch suknya Zielyona lyunska v Schimuna ſcha=
10:
czieczia goſpodarza y pana ſwego vkradla
11:
skthora ieſt pogimana y do vrządu dana
12:
Ceſa virgis feria sexta adoicām
13:
Miſericordia 1550 et a Civitate
14:
inꝑpetuū relegata inhibicione
15:

16:
ne ſub pena Capits redeat.
17:
Jozeph de Schochaczewo feria qrtā post
18:
festum Penthecoſtes Anno 1550
19:
vltro recognovit

20:
Iſch ze czwarthku przeſlego napyathek wnoczi v
21:
Jacuba schwaba wdomu ſkrzinyą ſzwydrem
22:
zwyercziall, kthora othworziwſzy trzi liſthi parga
23:
mynowe ſnyey wyall, potem schedſchi na
24:
gorą do dzyewek waczek ſſſyedmyadzyeſzyath
25:
groſchi, kithliczką kithayczana ſvknya dzewczą
26:
y plachthą vkradl ſkthoremi rzeczamy go pogima
27:
no y do vrzedu dano
28:
Item zeznal yſch ſuknya wozniczi yednemu wpra=
29:
dze vkradl przed dwyema lyathi
30:
Item Nogawicze vkradl czerwone ſukyenne kthore
31:
przedal za 10 gꝯ
32:
Item koſſulie pacholku yednemu wpradze vkradl thą
33:
ſſam ſchodziell


strona: 154

1:
Item v olyeynyczky pod Gorka vkradl nagorze thoporek
2:
skthorym yeſth pogiman, thamze theſz vkradl ponczo
3:
chy zamſchowe wkthorich ſam chodzi, suſteffal theſz
4:
tham vkradl murarzſky kthori ſkryl za czeglą
5:
wdomu Auguſtina koſzczielnego pod zamkyem
6:
Item v pana Andrzeya Brzezienſkiego fąſſą drzewyana
7:
wilupill zakradſchi ſzią wdomu Nanocz skthorey 26
8:
cząpek vſſarſkych Czarnich wyall the przedall wpo=
9:
byedziſkach kramarzevi yednemu wbarſczewey zupiczi
10:
chodzaczemu, kthorego mnyma bycz ze wrzeſznye yeſth
11:
czlowyek szyadli golowaſſy za 50 groſchi, theſch
12:
tham v ſcholtiſſa sthuka ſlonyn
13:
Item Myecz y Ruſſnyczą pacholku ku yednemu wpradze
14:
vkradl the przedall nyepamyetha zacz lyathoſz przed
15:
myąſſopuſthi
16:
Theſch theraſz nyedawno futro witha czecha krolikowe
17:
v olyeinyczky pod Gorka vkradl, tho przedal Gaſko=
18:
wey na ſrzodcze za zlothi
19:
Item wpradze na Szerokyey Vliczi schinkarcze yedney
20:
dwye konewcze vkadl, kthore przedall za 9 groſſy
21:
Item wpradze Maſztalyerzewy yednemu vkradl kabath
22:
Samſchewy a drugi Barchanowy the przedall za 38
23:
groſzy
24:
Item dwye myſzye Czenowe Na ſzerokiey vliczi wpra=
25:
dze kramarcze yedney vkradl, the przedal za 18 groſſi
26:
Item singloui panu swemu kthoremu sluzil Nogauicze
27:
vkradl
28:
Item dzyewcze yedney wpradze ſuknya vkradl lyunſka
29:
plaſchcz kthore zidom przedall thakze wpradze za
30:
trzi talieri
31:
Item flaſchką y konew czenowa wpradze vkradl schin
32:
karcze yedney y v pytrow thą przedal wlithomyſlyu
33:
v dziwoczka za 9 groſchi
34:
Item Ruſſnyczą zyemyanynowy yednemu vkradl
35:
thą przedal za 36 groſſy


strona: 154v

1:
Item 40 krolikow kuſſnyerzewy yednemu vkradl alye
2:
ye zaſzyą wrocziel
3:
Item 40 popielicz y dwye kunye vkradl wpradze pod
4:
poſtrzigaczmi the przedall wlithomiſzlyu za poltrzeczia
5:
zlothego beſz pyaczi groſchi
6:
Item hawlikowy wpradze vkradl vbranye czerwone
7:
Item wpradze na maley ſtronye vkradl ſuknya
8:
kthora wlithomiſlyu za kopą groſchi przedal
9:
Suſpenſſus feria ſexta in Craſtino
10:
Trinitats 1550
11:
Gallus Brzeſchtanek de Medzerzecz
12:
ex Bohemia Pileator cum rebus fur
13:
tivis Poſnanie ſub nundinis festi
14:
Sancti Joannis deprehenſus, feria quinta infra
15:
octavas viſitacionis Marie anno 1550 vltro
16:
recognovit

17:
Iſch theraſz na ſzwyąthi Vith wzyall znamoſzcz wka=
18:
liſchu zwaczlawem ſchewczikyem czechem kthori
19:
thu tha ſzyedzi skaczorkyem garnczarſkyego rze=
20:
myoſla thowarziſchem y ſkuſchnyerczikyem nyewye
21:
any ymyenya any przezwiſka yego. I znymyſz
22:
thamze wkaliſchu vkradl dwye ſkorze zamſchewe
23:
kthore przedali krawczewy yednemv ſkaliſcha
24:
za 16 groſchi, pothem skaliſcha thu do poſnanya
25:
prziſchli na yarmark kraſzcz. I ſkorziſzczili wkra=
26:
mye nad tretem stoyaczym myeſchnikovi zglogowa
27:
2 waczky zamſchowe zolthe, poprzedali ye czyſz
28:
thowarziſche yego nyewye komu thu wpoznanyv
29:
Theſz thu vkradli zidowy Na rynku trzi pari ſkor
30:
zamſchowich, skthorich dwye parze thowarziſche
31:
przedali nyewye komu, A on zyedna para pogi
32:
man yeſth
33:
Myczką theſz ploczienną vkradli, Ruſſkowy yednemv
34:
kthora theſz przinym nalyeziona yeſth, theſz vkradli
35:
dwye bramye Bobrowe thamze, kthore przedali


strona: 155

1:
za 10 1/2 groſcha do pyſdr. Item wbuku v kramarza
2:
dwye ſtucze plothna czarnego vkradli i przedali yedną
3:
zidowy thu wpoznanyv za 16 groſchi a drugą goſpo=
4:
darzewy ſwemu za ſzwyąthym Marczinem Gunyarzevi
5:
Alye tha do vrządy yeſth wzyątha
6:
Poſtq [łacina -11 wierszy]
7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:
1550
17:
Waczlaw Czernchorski de zacz
18:
Bohemus artis ſutorine ſocius
19:
in furticiniis cum Gallo pileatore deprehensus
20:
feria quinta infra octavas viſitacionis
21:
anno domī 1550 recognovit

22:
Iſch zhawlem, kthori thutha ſzyedzi zandriſchem
23:
kozuſchnykyem a zmatiſchem kaczorkyem Garn-
24:
czarſkyego rzemyoſla thowarziſchem, ſchraplievicz
25:
kthorzi vczyekli myal thowarziſtwa stymyſz
26:
thu do poznanya na kradzieſch prziſchedſchi zlo=
27:
dzieyſtwa o kthorich hawel powyedzyal wpoſ=
28:
nanyu y wbuku yeſth poplodzil
29:
Vide decretū de illo circa recognicionem
30:
Galli. datus ad compedes.


strona: 155v

1:
Barthosch Trząſzimijeschek
2:
Cum rebus furtivis deprehenſus die et anno
3:
quibus ſupra vltro et in tractura recognovit

4:
Iſch do staynye Gyerlynowſkyey nocznym
5:
czaſchem yeſth ſzyą wlamal. Thamze ſkrzy=
6:
nye dobywſchi ſkorą wolowa wyprawyona
7:
dlothi strug y theyſka skorzane vkradl Item
8:
skorą zloza thamze virznall, znalyazli ſzyą
9:
thą rzeczi v lyudzi, ktorem beli przedane
10:
Datus ad compedes
11:
Ioannes de Bithom, cum rebus
12:
furtivis ad officiū adductus feā quinta infra
13:
octavas Viſitacionis Marie anno 1550 vltro
14:
recognovit

15:
Iſch trzi ſchprągzelye zelyaſne wmarſchtalyu
16:
myeyſkym od woza vkradl sthąmy do
17:
vrządu yeſth prziwyedzion y oddan
18:
Datus ad compedes ut ſup
19:
Confessio Ioannis de Radzieyow
20:
filij Staniſlai Komorniczek
21:
Sabato in Craſtino Aſſumptionis Beate Marie
22:
Virginis Anno 1550 facta

23:
Iſch pyenyadze Marczina Byalego okthore yeſth vſcha=
24:
dzon vkradl valtin pyekarczik ſſzwidnicze kthori
25:
przi Marczinye yachal zlipſka. A tho vczinyl
26:
stego yana volya y wyadomoſczia wlitroſz mya-
27:
ſteczku za golinē przirzekl mv thentho pyekarczik
28:
thu do poznanya przicz richlo. A polowiczą
29:
thich pyenyedzi yemu dacz, kthorech theſch
30:
bilo fl 15


strona: 156

1:
Item zeznal yſch wegdanſku przed 12 lyath ſchiwinn paro-
2:
bek BrdoJen zyego wolya y wyadomoſczia wyrzazal
3:
zwoza pyącz skor czimczow kthore thenze ſthivin ſſam
4:
wzyall
5:
Item powyada yſch vkradl wgnyeznye przed Rokyem hewar
6:
furmanovi kthori przedal theſch furmanovi za trzi wyar=
7:
dunky
8:
Suſpenſus feā sexta ante Bartholomei
9:
Anno 1550
10:
Jacobus de opoczno filius Sobkowey
11:
feria secunda die ſancti Michaelis anno domī 1550
12:
in torturis recognovit
13:
Jacub zopoczna Bednarczik filius Sobkowey adinſtanciā
14:
et querelas Adami inſtitoris de pyſdri caſtus corāoffo
15:
recognovit

16:
Iſch themuſz Adamowy kramarzewy po
17:
theraznyeyſchym yarmarku wroczlawſkym do polſky
18:
yadaczemu wączek wnoczy pod glowamy na wozye
19:
vkradl wgoſzczynczu na pſarach pulthori mylye od
20:
wroczlawya wthem roku waczku bilo Talerow albo
21:
18 albo 19 czerwonich zlotich dwa groſchi polſkych
22:
nyewye czo a groſchi potroynych 20 albo malo wye=
23:
czey. Stych pyenyedzi vkradzienich kupill dwu konyu
24:
za 9 Talyerow wtrzebnyczi v mądrego. przyachal
25:
thu ſſam nayednym gnyadey maſzczy zbyalmy No-
26:
gamy a drugiego podpolyawego przedal zaſzyą do trząb-
27:
nycze nyewye komu za grzywną. Ostathek pyenyedzi
28:
tych thowarziſche yeo ſkthorymy thu do polſky tachnal
29:
ſſa mv vkradli na boru za trzebnycza gdi ſkonya
30:
ſzyadſchi zopilſtwa vſnal. Zowa yednego ſtich tho lotrow
31:
Schimek chlopyecz, yeſth chlop wiſſoky mlodi, dru=
32:
giego wawrzinyecz Kabka. Trzeczyego ymyenya nye=
33:
wye, thelko tho zna yſch yeſth polyak a ma Chore
34:
oczi. Czwarthemu dzyeya Caſpar yeſth chlop mlodi
35:
nyſzky byalokurowathi y wſcheczko po ygrze chodzi


strona: 156v

1:
Waczek wkthorym thy pyenyadze beli przedal wtrzebnyczi
2:
nyewye komu za trzi orthi. A Thalier yeden falſchi
3:
wy przegral do Schmka thamze wtrzebnyczi
4:
Item poltrzeczia funtha pyeprzu y ſchaffranu wązelek
5:
mali ſtrochą gozdzikow vkradl theraſz wyar=
6:
mark wewroczlawyu yednemu czlowyekowy
7:
na Goſzpodzie, kthori thu ſſoba przinyoſl y ſtro
8:
chą zyoll ynſchich thamze kupyonich
9:
Suſpenſus feā sexta ante doīcam
10:
adventus anno 1550
11:
Confesio Mathie Czijreijczik
12:
de Chrapkovicze feria secunda
13:
poſt Franciſci anno 1550 facta

14:
Macziey Czyvreyczik ſchrapkowycz Garnczarſkie
15:
rzemyoſla Thowarziſch na powolanye hawla czap=
16:
nyka y waczlawa ſchewcza, kthorzi thu wokowach
17:
robili pogimany dobrowolnye zeznall. Iſch wyedzyal
18:
othym ze cziſch dway czechowye na ſzwyethi Jan
19:
theraſz przemynąli wączek y dwye ſkorze zam
20:
ſchowe vkradli y dall ym zanye 26 groſchi
21:
na ych cząſcz yakoby zdzyalu kthori ſſobye
22:
bili przirzekli
23:
Item queſtionibus adhibitus powyedzyal ze bill przi
24:
kradziezi ſkor tich y bral rowny dzyal ſti=
25:
miſz czechi
26:
Pothem zeznal yſch ſnymy poſpolu wkaliſchu
27:
dwye ſkorze zamſchu vkradl przed ſzwyą=
28:
thym Janem kthore thamze przedali na
29:
ſpolna korziſzcz. I ydacz skaliſcha do pozna=
30:
nya na kradzyeſz wkarczmye mylyą od kali=
31:
ſcha myecz vkradli, kthori przedali wmyaſteczku
32:
nyewye kthorym za 16 groſchi
33:
Theſz zeznal yſch thu do poznanya prziſchedſchi
34:
vkradli 6 ſkor zamſchewych y 2 waczky sprzerze=
35:
czonymi thowarziſzmy
36:
Item zeznal yſch myſtrzewy ſwemv v kthorego ſzyą
37:
rzemyoſla vczil, vbranye zamſchowe y kabath
38:
Barchanowy vkradl the ſſam ſchodziel, a mathcze
39:
ſwey pyenyadze za dwa achtelya pywa
40:
Item wmyaſteczku pyſdrach dwye ſkorze zamſzu y
41:
stuką plothna kolyenſkyego stimyſz thowarziſz
42:
my ſwymy vkradl, kthore czapnik przedal thamze
43:
wpyſdrach na ſpolna korziſzcz
44:
Item zeznal yſz od cztherzech lyath chodziel od Jarmarku
45:
do Jarmarku kradnacz zwaczlawem y czapnykyem
46:
przerzeczonymy
47:
Theſh powyada yſch wzarzech lyathoſz po wyelkyey
48:
Noczi 8 ſkor zamſchowych z waczlawem vkradl
49:
dali ſnich ſſobie vczinycz po vbranyu a oſtathek
50:
przedali
51:
Item wopolyu 14 ſkor zamſchovich vkradl na wſſyth=
52:
ky ſzwyenthe lony zankyem thkaczem ſynem
53:
kurmlowim ſklepacza the przedali zidowy Jozepho
54:
wy wopolyu za trzi zlothe y za 4 groſche
55:
Item powyedzyal yſch Mach mlinarzs zbyelyowcza
56:
dwye myli od opawy ſnymy kradal
57:
Item wewroczlawyu ſtym tho wyerba spyotrkyem
58:
kuſznyerczikyem a zon ſſtarzicze vkradli 4
59:
koſſulie y 2 waczky the przedali wewszy mylye
60:
od wroczlawya, yeden kaczmarzevi za 28 groſchi
61:
a drugi chlopu za 17 groſchi
62:
Item wbrzegu na yarmarku zyurgą zgrothkowa
63:
ſchewczikyem a zwoythkyem ſſchrapkowicz
64:
myelczarczikyem a zwoythkyem strzebicza
65:
kuſznyerczikyem stuką plotha Colienſkyego
66:
vkradli kthora przedali karczmarzewy ſchew=
67:
czewy za 2 thalyeri y za 6 groſchi


strona: 157v

1:
Item wthorunyu wgoſpodzie ſwey vkradl koſchulią y
2:
Miczką wkoſchuli ſam chodzi a Miczką przedal
3:
za 8 groſchi
4:
Item Powyada yſch stkaczikiem kthori thutha ſzyedzi
5:
ydacz do poſnanya ſpruſz vkradl sthuką olo=
6:
wu v zdvnna wnolſthlinku, kthorą przedali
7:
za 6 groſchi y za ſchelyag
8:
Item Nawſzyach kradli syekyeri y przedauali
9:
Item wbrodniczi podwyką Nyewyeſzczie vkradli
10:
kthora przedal ſam thkaczik za 4 groſchi
11:
wgolyubyu za thorunyem 5 myl
12:
Suſpenſſus feria sexta
13:
ante Hedvigis anno 1550.
14:
Macziey Thkaczkiego rzemyosla Tho
15:
warzisz Rodem zgiczina sczech
16:
feria tercia poſt franciſci 1550 vltro recognovit

17:
Iſch wądruyącz zmatiſſem czireyczikyem garn=
18:
czarſkiego rzemyoſla thowarziſchem kthori thu tha
19:
ſzyedzi, spruſz do czech, the kradzyezi ſnym poczinal,
20:
wthorunyu vkradli koſchulią y Miczką kthorą
21:
przedali za puloſſma groſcha. V myſtrza thegoſch
22:
maczieya vkradli ſthuką olovu kthora przedali
23:
za 6 groſchi beſz szelyaga
24:
Item wyedney wſſy koſſulką Nyewyeſczia kthora
25:
on ſam vkradl
26:
Theſch kradli wewſzyach ſzyekyery gdzye ſzyą
27:
ych domknacz mogli the przedawali po dwu
28:
po pulthoru groſchu thich bilo trzi wſchithkich
29:
Hedvigis filia Vrſule Thom
30:
kowa de monticulo feria tercia
31:
poſt franciſci anno 1550 vltro recognovitstrona: 158

1:
Iſch v Matiſſa Czermaka na zidowſkyey vliczy Jagnye
2:
nyewyeſzczye ſſkrzynky pyenyadze vkradla, kthorich
3:
bilo okolo czthirzech grzywyen, poziczila ſnich Annye
4:
dzyewcze kthora precz yachala polgrzywny. A ſſobye
5:
kupila plothna na dwye gyeſlcze y na dwa ſchar
6:
ſtuchi. Pliothky za 5 groſchi Thkanką za 4 groſche
7:
Bothi za 5 groſchi, a ſkorzenky za 7 groſchi, oſtathek
8:
myala v Caſpra kuſznyerza pod Gorka in depoſto
9:
Liecz przerzeczona yagna yuſch theo doſtala. Item Na
10:
kithliczką Vrſuli dzyewcze dala 22 groſchi
11:
Item Powyada yſch v Anny kthora myeſzka wthilie Groſ=
12:
fayera v lyudzi pyerawa dwye gyeſlcze y dwa
13:
ſcharſthuchi za the pyenyadze kupyone
14:
Ceſa virgis et a Civitate inꝑpetuū
15:
relegata feā sexta ante Hedvigis
16:
anno 1550
17:
Schimun sijn Hannuſsa dra=
18:
ijyeija zbithmicz milią od Croſzna
19:
na ſzwyezym zlodzieyſtwye pogimany wpya=
20:
thek po trzech krolyach anno doī 1551 przed
21:
vrząndem myeiſkym poznanſkym dobrowolnye
22:
zeznal

23:
Iſch dziſz przeſley Noczi doſtawſchi drabiny na wod=
24:
ney vliczi przed domem nyewye kthorym o scho=
25:
ſtey godzinye do domu Mikolayewey kapinoſzky
26:
wrynku lyezaczego oną ynſcha przinyoſl y po=
27:
bocznym oknem do kuchnye thegoſz domu ponyey
28:
wſtąpill. Thamze oſſm poſtawow ſukna czeſzkiego


strona: 158v

1:
zbellye wſzyeny lyezaczey yeſth wirzazall y do woſka
2:
ſwego kthori v Schimvna opązy myall one odnyoſl,
3:
przithemze suknye dziſz rano yeſth pogiman gdi ye
4:
zmyaſtha wodna brama na woſzku chczyal wi=
5:
fforithowacz. powyada yſch dnya wczorayſchego
6:
ydacz mimo then tho dom kapinoſchczyn belle tham
7:
lyezacze yeſth wipatrzil y ſtadze ſzyą na kradzieſz
8:
thakowa vwyodl
9:
Item zeznal dobrowolnye yſch wyarmark ſwyenthego
10:
michala theraſz przeſli dnya pyathkowego ſkoro zwye
11:
czora do budi Jacuba Korba, kthora wrinku
12:
myedzi ynnymy budamy kupieczkimy stala wyerzs
13:
chem yeſth ſzyą wdarl. Thamze vkradl dwye
14:
sthucze Barchanu byallego. stuką plothna czyen=
15:
kyego ma ſobye za tho yſz flamſkye bilo. sthuką
16:
Bramow wrzorzyſtich. sthuką Barchanu czarnego.
17:
Zlotha 31 czewek. 4 ſthuky rambkow yeſzcze
18:
nyepoczethich. kilka Paſſow mvchaieru i pulhathlaſzya.
19:
Thą wſchiczką kradzieſz przedal za 5 zlothich y za
20:
Thalier zidowy thu wpoſnanyu nyewye yako
21:
gi zowa, powyada yſz then zid myąſzka prze=
22:
czywko poboczney stronye domu czyeluchowego
23:
a yeſth chlop mlodi nyewyelky rumyony czar
24:
na Brodą maiaczi. thak yemu pamyethny
25:
zego y dzyſz dobrze poznacz moze. Thamze theſz
26:
vkradl stuką plothna Glogowſkyego dwye
27:
stucze mvchayeru czale a drugye dwye
28:
stucze rozwyazane. I przinyoſl the wſſyſthky
29:
rzeczi do thego zyda wſſobothe rano thudzyeſz
30:
po ych vkradzyenyu y thelko zlothy na zaplathą
31:
ych ſſobye zaroſzkazanym zyda naliczyll a
32:
czthirzech zlothich y talyera yednego aſch wnye
33:
dzyelyą yeſth dowzyal. Zeznawa yſz themv
34:
tho zidowy oznaymyl yako rzeczi thech doſtall


strona: 159

1:
y naznaczill gdzye. A zid dawſchi mv pyenyadze precz
2:
zmyaſtha beſz omyeſzkanya wądrowacz kazall
3:
Item zaznal dobrowolnye yſch Budą kramna Jaduigi Cer=
4:
wowey theſz na Rynku wyarmark poſthny theraſz
5:
bąda dwye lyeczye wyerzschem wilupill wnoczi
6:
steyze vkradl 4 sthuky muchayeru modrego dwyą
7:
czlo a dwye począthe. dwye ſthucze czarnego plothna
8:
dwye ſthucze plothna kolyenſkyego yedną czala, a
9:
drugą początha. The wſſithkye rzeczi do Myedzi=
10:
rzecza wynyoſl y zenye ſlomy zida thamze myeſkaia=
11:
czego za polſzyodmy grzywny polſkye przedal. Movy
12:
yſz then tho zid ſloma o them wye, bo kthemu gdi
13:
pyenyadze za the rzeczi liczill prziſchedl, vkradl
14:
theſz wthem kramye Cerwowey stuką plothna Czar
15:
nego y stuką czwelichu pſtrego, kthore ſamemv
16:
zidowy przerzeczonemv za 7 wyardunkow theſz
17:
pothym thamze wmyedzirzeczu przedall
18:
Item Powyada yſz v pana Mokronoſkiego ſluzącz
19:
klyuczi zlodzyeiſkych ſſobye yeſth Naczinyll y
20:
thymyſz do ſklyepu wkamyeniczi dąbniczkyego
21:
othworzyeſchi ſſkrzynye tham ſtoyaczey 6 myſz
22:
cząnowych lyethnyk ſpolfforſtaczya dzykyego
23:
nyewyeſczi vkradl. A wdomu v pana Mokrono=
24:
ſkyego wſuey komorze wmyechu gdi nan kradzyeſz
25:
thą obaczono onich y ſklyuczmy zlodzyeiſkymy
26:
odbyezal. Vkradl theſz wthey ſkrzyny kilka Lokczi
27:
obruſſow, kthore zaſtawyel v zida thu wpoſnanyu
28:
kthori blony ſklane robi nyedalyeko boznicze
29:
wſzyedmynaſzczye groſchy. Theſz zeſznawa
30:
yſz panu Mokronowſkyemu vkradl czaſzu yednego
31:
wdzyen wyelkonoczny ſſtola wdomu podlye
32:
ſkoli ſzyedm groſchi, bo bill ſtol nyezawarthy


strona: 159v

1:
Item Torturis adhibitus feria ſcdā ante
2:
Agnetis recognovit

3:
Iſch zbudy yakuba korba rzeczy nyzey opiſſane
4:
theſz pokradl, kthore wewrzeſzny zidowy, kthori
5:
Abrama ſzlyepego czorką ma y przeczyw themuſz
6:
Abramovy wuliczi myąſzka za pyącz zlothich
7:
y wſcheſzczi groſchi przedal. Naymyą dwye ſtucze
8:
barchanu byallego 10 lokczi Barchanu czarnego
9:
Czwelichu pſtrego Lokczy 16 Rącznyk yeden
10:
12 lokczy byallego plothna Glogowſkyego szero
11:
kyego
12:
Item Themuſz zidowy oſzobliwye przedal 16 czewek
13:
zlotha czyagnyonego za 16 groſſy bilo tho zlotho
14:
zwynyono na drewyenka toczone thamze wthey bu=
15:
dzie przezen vkradzione
16:
pothwyerdziel tho zeznanye
17:
ſwoye wponyedzialek in
18:
Craſtino domī Judica Gdi
19:
go na ſchubyenyczą ſſadownye
20:
zdano y na tho yeſth vmarl
21:
Jacobus de Dolsko filius olim Ga
22:
brielis Gabriell, feria sexta poſt feſtum Epi=
23:
phaniarum domī anno 1551 vltro recognovit

24:
Jacub syn Gabrielow sdolſka o Napiſſanye
25:
liſthu falſchiuego pogimani dobrowolnye przed
26:
vrządem wiznall. Iſch tymy czaſzy Napi=
27:
ſchal lyſth ymyenyem panyey Brodniczkiey
28:
do Lucaſſa Brzeczky rzeznyka y myeſzczanyna
29:
poznanſkyego, kthorem thegoſch Lucaſcha kthemv
30:
prziwyodl yſch wkramyech na panya Brod
31:
nyczka sthuką plothna kolienſkiego, sthuką
32:
czamlyethu czarnego yeſth wiborgowal y


strona: 160

1:
yego thowarziſchewy Lucaſchewy abi panyey Brod
2:
nyczkiey donyoſl oddal, przinyoſl then tho Lucaſz
3:
tho plothno y Czamlyeth do yendrzeya Maſurka na
4:
stelmachi y rozdzielili ſzyą popolowyczi, pothem Lucaſz
5:
ſſwa polowiczą precz odſchedl a on ſwoyą polowiczą
6:
roſzprzedal wbuku nyewye komu, powyada yſch nyewye
7:
ſkad then tho Lukaſch bill, thelko mv tho yeſth wyado=
8:
mo ze panyey Brodniczkyey ſluzil, yeſth chlop mlodi,
9:
nyſky czarnobrwy a ma rąnką pod lyewym okyem
10:
chodzi wczerwoney zupiczy a wdziky ſukny po zye=
11:
myanſku
12:
Theſz zeznawa dobrowolnye yſch Matiſſewy pywowaro=
13:
wy ſlupcze odpowyadall y themuſz dwu konyu przed
14:
trzemy lyaty zoyczem ſwoym vwyodl y ſczyątho
15:
thegoſz yego oycza wdolſku okonye the, a on ſzyą
16:
pothem od dolſka chronyell
17:
Item Powyada yſch antepandiū Adamaſchkowe byalle
18:
kthore ſkaplicze panyey Reſzcziney zginelo, wydzyal
19:
thak dwye lyeczye v Janka krawczika wdomu
20:
Laurenthky na Ribithwach a then Janek mowyl
21:
yſch v Marſchalka biſkupa kuyawſkyego ſluzacz
22:
they tho korthyny zloſka panyeiſkyego po ſzmyerczi
23:
Biſkupyey doſtall. Chodziel then tho yanek stem ante
24:
pandium do zidow thu wpoſnanyu alye pyenyedzi
25:
nyedoſtawſchi ono zaſzyą do Lyenarthky wdom przi
26:
nyoſl y ku ſchowanyu theyſze Laurenthcze dall. Czo
27:
ſzye daley ſtym antependium dzyalo powyada yſz nye
28:
wye. Tho thelko ieſt zeznall yſch then Janek kraw=
29:
czik yeſth chlop nyſzky Byalokurowathi a na on
30:
czaſz wzyelonym Gyernaczku a wbyaly zupiczi cha=
31:
dząl


strona: 160v

1:
Vliana de Civitate Glocz filia
2:
Casparis Stheyner lignifabri
3:
ſabato ante dominicam Reminiſcere anno
4:
domī 1551 vltro recognovit

5:
Vliana zgloczu o czudzoloſthwo przeſz Valentego
6:
Rell kuſznyerza zbrunowa oddanego malzonka
7:
ſwego do wyązyenya oddana dobrowolnye
8:
yeſth zeznala yſch wpyerwſcha ſſobothą po ſzwyą
9:
thym michalye theraſz przeſlym od przerzeczonego
10:
malzonka ſuego zhannuſchem fechterem czyeſlya, kthori
11:
theſz ſnya yeſth pogimanim y kthorego ynney
12:
zony malzonkyem bicz wyedzyala, zmyaſtha zbru
13:
nowa precz odeſchla y ſtemze Hannuſchem do thich
14:
czaſſow wydomye czudzolozila, powya yſz prze
15:
okruczyenſtwo mąza ſwego kthore nadnya opya=
16:
yacz ſzyą ſtroyl wgrzech thenn yeſth vpadla,
17:
Abowyem thentho malzonek yey onyą thak yako
18:
bill powinowath nyedball rozmaythe prziczyny
19:
a zwlaſchcza nyeplodnoſcz yey na oczi wirzu=
20:
czayącz. I stheyze nyechuczi przerzeczonemu Hannuſſevi
21:
10 thalyerow czaſſu yedneo opywſchi ſzyą dawall
22:
abi yą odnyego precz zawyodl, wczem yednak
23:
richlo pothym czeo poſluchawſchi ſnyą precz yeſtha
24:
odſchedl y do tich czaſſow ſnya wyadomye czu=
25:
dzolozil powyada yſch stemtho malzonkyem ſwo=
26:
ym dwoye dzyeczy myala, kthore thak yakoſz
27:
opyaczinaſczye lyath yey ſſa zmarli
28:
Capite plexa feria ſecunda
29:
in Craſtino domī Letare anno
30:
doī 1551.


strona: 161

1:
Hannus Fechter Czieſzlia de Villa
2:
Monczicz mediū miliare a Wolono. Sabato
3:
ante dominicā Reminiſcare vltro recognovit 1551

4:
Hannuſch fechter czyeſzlya nayawnym y zwyezym
5:
cudzoloſthwye pogimany y przeſz walthina Rell ku=
6:
ſznyerza zbrunowa do vrząndu dany dobrowolnye zeznal
7:
Iſch opuſzczywſchi wſzwidniczi Vrſulą malzonką ſwa
8:
wlaſzna Melchiera mlinarza Czorką prze nyezgodą
9:
wkthorey ſpoduſchczanya przyacziol ſwich ſnym zawzdi
10:
myąſchkala budowanya nykthorym panom na pew=
11:
nych myeyſzczach yeſth stanowyel. Aſch na oſtatek
12:
do Brunowa prziczyagnawſchi v przerzeczonego valtina
13:
Relya potrzebi nyekthore wdomu yego yeſth budowall
14:
pothem za Namową thegoſch Valtina kthoremu 10 Tha=
15:
lyerow dawal abi Vlianą yego zoną vwyodl,
16:
Thąſch Vlianna ſcheſnaſzczye myl od Brunowa gdi
17:
knyemu mąza opuſzczywſchi prziſla ku ſſobye yeſth
18:
y przyąll y ſnya wyadomye aſch do tich czaſſow
19:
czudzolozil
20:
Capite plexus feria ſecunda
21:
in Craſtino doīce Letare anno
22:
doī 1551
23:
Andreas de Mielzino filius Valentini
24:
Michalka libere coram offō feria sexta
25:
ante feſtum penthecoſten anno 1551 recognovit

26:
Iſch wdzien bozego wnyebo wſtąpyenya theraſz bli=
27:
ſko przeſli zelyaza pluſzne puchalye wſolaczu po
28:
kradl, kthorich cząſzcz chlopu nyeznayomemv
29:
za 4 1/2 groſcha przedall. A oſthathek zaſzyą themuſz
30:
puchalye prziwroczyel
31:
Item zeznal yſch lyebyedzye zwynar zelyaza pluſzne
32:
pokradl, kthore chlopu yednemu ſobye nyezayo
33:
memu za 9 groſchi przedal
34:
Relegatus et ꝓſcriptus eſt a Civitate inꝑpetuū
35:
die quo ſupra


strona: 161v

1:
Confesio Laurencij de Livtomijr=
2:
sko

3:
Wawrzinyecz z livtomyrſka ſzin nyeyakiey pyeſzcz=
4:
kowey zeznal przed panem Woythem y przed Lawnyky
5:
nyſz go męczono yſz vkradl konya na Nowey
6:
Grobly y przedal go za ſzwyąthym Marczinem za
7:
pulczwartha zlotego yakyemuſz yanowi, kthory
8:
myeſzka wdomu panyey lowſkyey y zeznal yſzgo
9:
y ſzkonyem yetho przed domem thegoſz yana kthore=
10:
mu konya kradzionego przedal
11:
Item v Venthuri na pyaſkach vkradl kord Vinczenthe=
12:
mu krawczewy znowey Grobly. alye powyedzyal yſz
13:
zaſzie then kord wroczen yeſth przed panem woczie=
14:
chem Bormyſtrzem
15:
Item zeznal yſz na walyſchewye v yakyegoſz kotha vkradl
16:
sziekyerke krawczikowy kthorego nyeznal
17:
Item wlyubynyv v yednego chlopa vkradl prziſtaffke
18:
y przedal yą wewſzy yakyſz za 2 groſcha
19:
Item wkoſczienye v yendrzeya rzeznyka vkradl koneffke
20:
kthora tamze wkoſzczienye przedal yakyſz czapnyczcze
21:
za 4 1/2 groſcha
22:
Item powyedzial yſz nyekthori Mychalek krawczik
23:
wyelye rzeczi pokradl v xiendza Boruſzha na
24:
Thumye podlie ſkoli. A naymye vkradl lyſzke
25:
kthora zaſtawyl v zida kthori myeſzka przeczyw
26:
ko Jadamkowy kuſznyerzewy na zidowſkyey
27:
vliczi zaſtawyl the lyſzke ſzrzebrna w 18 gr
28:
y pothym dobral gr 12
29:
Item v Zuchowſkiey przed dwyema Nyedzieloma Schew=
30:
czewy yakyemuſz vkradl ſzuknya kthora przedal.
31:
za 15 groſchi Na Nowey Grobli wdomu trzecziem
32:
od Goreczkyego wye o them Goſpodiny


strona: 162

1:
Item vkradl dwye parze skorzny ſzhewczewy pyotrkowy
2:
przedal yedne parę w ſzuſzczinem domye chlopu ya
3:
kyemuſz do Wynar a bili czerwone za 7 groſchi
4:
a drugą pare przedal na Rinku za 6 albo 7 groſchi
5:
Item Thu wpoſnanyu na pyaſkach v strzalkowſkiey vkradl
6:
kord, kthori przedal na Waliſzhewye za 8 groſchi ſchew=
7:
czewy pyotrkowy czo mv bil ſzſkornye pokradl
8:
Item Mathiſſewy Mlinarzewy na Ribithwach vkradl ſſyecz
9:
kthora przedal za trzi groſche lazyebnykowy na oſtro=
10:
wye za Thumem
11:
Item Na polyv yakyſz dziewcze czo bidlo paſla vkradl
12:
plaſzcz kthori zoſtawyl wſziekierkach v Mikola=
13:
ya
14:
Item Thu wpoſnanyv v piyka za S. Marczinem vkradl
15:
Thalier Gregrowy. a then Gregier on theſz bel vkradl
16:
Barthoſzewy Bielyczkiemu
17:
Item Zeznal dobrowolnye yſz v Grzegorza na Wodney Vliczi
18:
thu wpoſnanyu vkradl konewką częnowa kthora
19:
na paſzi ſam ſrobyel
20:
Suſpensus feria quarta poſt feſtum
21:
penthecoſtes anno 1551.
22:
Maruſcha de Rozdrazewo filia
23:
Staniſlai Czieſzlia coram officio
24:
feria sexta in Craſtino feſti Viſitacionis Marie
25:
anno doī 1551 libere recognovit

26:
Iſch wponyedzialek theraſch przeſli weſchla wdom
27:
do Anny sczeczinowey myelczarky thamze vkra=
28:
dla plaſzcz czarny ſukyenny kthori przedala
29:
nyewyeſzczie yedney ſſobye nyeznayomey za pol-
30:
gdzywny strawyla stych pyenyedzi 12 groſchi
31:
a druga 12 groſchi ma wſkrzincze v zagrodnyka
32:
yednego bliſko ſzwyentheo Jana thamze theſz
33:
yeſth dzyewczą yey
34:
Ceſa virgis


strona: 162v

1:
Maruſcha Zona woijthka kmije
2:
czika krawcza Zwynar feria
3:
tercia in Craſtino feſti Exaltacionis ſancte
4:
Crucis anno 1551 vltro recognovit

5:
Iſch weſzrzode bliſko przeſchla ydacz spywa od schwa=
6:
ba krawcza wyeczor wzyąla rąbek Hannye.
7:
Babye poſpolithey, kthorego thaſch tho baba przed
8:
Budka ſwa na rynku bila odeſchla. Then
9:
rabek yeſth yey thudzieſz wydarl kolowro=
10:
thek chlop y przerzeczoney Annye on zaſzyą
11:
oddal, powyada yſz nyewobiczay zlodzyeiſky
12:
rąbek thenn wzyąla. Alye in yſch Anny
13:
wbudcze nyebilo pochronyla mayacz wolya
14:
zaſzyą powroczicz
15:
Ablegata a Civitate citra penas
16:
meritas eo quod gravi da fruit,
17:
feā quinta ante Mathei
18:
Catherina de Plonsko filia Staniſlai
19:
Stwarski Corā advocato et Scabinis
20:
feria qrtā poſt feſtum Exaltacionis ſancte
21:
Cricis anno 1551 libere recognovit

22:
Iſch wGnyeſznye theraſz na ſzwyenthi Barhlomyey
23:
lyegayacz zyednym nyemczem yeſth mv vkradla
24:
zwaczka 4 thalieri skthorich dwa na lyeczenye
25:
wrzodu przithym tho Nyemcze nabithego vidala
26:
Za trzeczy myczką kithayczana v Nyewyaſthi przi
27:
Grzenku myeſzkayaczey kupila a czwarthi na
28:
strawye strawyla
29:
Ceſa virgis feria sexta ante Mathei
30:
et a Civitate inꝑpetuū relegata
31:
Michael de Kazimijerz filius Pauli
32:
Hardi feāſcdāa Hedvigis anno 1551 libere
33:
recognovitstrona: 163

1:
Iſch wiſchedl thu ſpoznanya wſſobothą theraſz przeſzla
2:
o trzinaſtey godzinye ku kazimyerzowy. Thamze ydacz
3:
nadſchedl duv wolu pod Gayem wſzy, kthora wyelkye
4:
zowa y od zaranku aſch do godziny wnocz ſtrzegl na=
5:
nye wekrzu. Agdi wyeczor zaſchedl theda thu do poſ=
6:
nanya one yeſth pądzill. y przeſz czlowyeka kthorego
7:
the woli bili przi nych na przedmyeſczyu poznanſkym
8:
yeſth pogiman y do vrząndu oddan
9:
Ceſus virgis feria qtā in Vigilia Hedvigis
10:
et a Civitate inꝑpetuū relegatus 1551.
11:
Sabina filia Thome Miſchka de Szij
12:
rakow feria ſcdā die animarum anno
13:
domini 1551 vltro recognovit

14:
Iſch roku theraſznyeyſzego wpowodz przyąll yą wdom
15:
ſwoy Thomek soltiſz Rzeznyk Thamze gdi myeſch=
16:
kala zyanem thegoſz scholthiſcha parobkyem znamoſzcz
17:
wzyąla a yſch thego czaſzu Barthoſchewey knapcze
18:
podlue pawlowey wikuſcha myąſchkayaczey dzyą
19:
wyącz wyardunkow bila winowatha, boyącz
20:
ſzyą bi yey wſſadzicz tha tho barthoſchewa nyedala,
21:
przerzeczonemu Janowy parobku na koſchulyą da=
22:
rowawſchi aby dwu grziwyen yey poziczil
23:
onego yeſth proſchila. Lyecz parobek nyemayethno-
24:
ſczia pyenyedzi ſzyą wimowywſchi, klyucza ſtha=
25:
rego kthori od komori goſpodarſkyey ſzyą przi
26:
traffyal oney yeſth naziczil mowyacz otho maſch
27:
klyucz do komori goſpodarſkyey tham othworzs a
28:
pyenyedzi ylyecz ych potrzeba bądzie ſobye nabyerzs.
29:
I othworzywſchi wzyąla pyenyedzi nyewye yako
30:
wyelye skrzynky nyezawarthey a theſch pye=
31:
nyadze Janowy, kthorego klucz bill dala on
32:
theſch zaſzyą thelko dwye grzywnye y 6
33:
groſchi oney ſtich pyenyedzi dawſchi oſthathek
34:
przi ſſobye zoſtawyl


strona: 163v

1:
Item powyada yſch wſſobothą theraſz przeſchla
2:
poranu wdom przerzeczonego soltiſcha weſzla y
3:
themze kluczem komorą othworzywſchi ſſkrzynky
4:
kthora nyedowartha ſtala, kilka pacharzinek ſpye=
5:
nyedzmy vkradla, Cząſzcz thich pyenyedzi dala kaſz=
6:
cze nyeyakyey na Glynkach v Nyewyaſthi kthora
7:
ſzwyecze czyagnye myeſzkayaczey a tho na wiku=
8:
pyenye yey ſzath, kthore na potrzebi ſwoye v
9:
zidow bila pozoſtawyala, oſthathek przeſz kſzyądza
10:
Jana kaplana thu zwyązyenya Thomkowey
11:
solthiſcze yeſt poſlala. Wſchakze powyada yſch
12:
kaſzka przerzeczona nyewye abi pyenyadze the
13:
kradzione bili.
14:
Item recognovit Iſch pana pyſſarza myeyſkiego
15:
malzoncze spidwaſka podlye loſka wgyſdbye
16:
stoyaczego kradla pyenyadze mamką vnyey,
17:
bądacz othwarzala kluczem theyze panyey, ktho=
18:
rego zginſchimy klyczmy yako tho poſpoliczie wdo=
19:
mu bywa odchadzala, albo gdi spidwaſka po yakye
20:
rzeczy przeſz panya bila poſſilana, bilo in summa
21:
tich pyenyedzi 10 grzywyen, myala y chowala
22:
pyenyadze the v yadwigi klepky, kthore potym od
23:
nyey wzyąwſchi oſtatek strawyla nyeſluzacz
24:
a przethtym dala ſnych oyczu ſwemu trzi grzyw=
25:
ny y potym dwye kopye na budowanye
26:
Item powyada yſch myąſchkayacz v Andrifedera vkra=
27:
dla ſpywnycze trzi myeſcheczky pyerza kthore przeſz
28:
kaſzką dzyewką feder Jurdze za 9 groſchi prze=
29:
dala.
30:
Item zeznala yſch bądacz v ſcholtiſſowey Rzeznyczky
31:
doſtala klyucza yey od ſkrzynye then na woſk
32:
wlyepywſchi, dala kaſzcze schinkarcze ſchwabo=
33:
wey abi klucz podlug oney proporcy na woſku
34:
withloczoney dali vrobicz, a dawayacz klyucz
35:
then powyedzyala proſchą czye day my vczinycz
36:
klyucz podlug woſku thego yſch do ſkrzinye
37:
pana Byaloſlyavſkyego kthori ſemna yeſth


strona: 164

1:
dobrze bądą othwyerala a czaſſem pokylka groſſy
2:
ſnyey na potrzebi ſwoye bądą brala. I wzyawſchy
3:
kaſzka woſk then Markowy sloſſarczikowy kthori od
4:
kya schinkarką poyall dala robicz wſchakze theo klu=
5:
cza wzadnym zlodzieyſtwye nyevziwala bo bill wyelky
6:
a do ſkrzinye scholtiſcziney dlya kthorey myall vczinyon
7:
bicz ym nyeotwyerala, powyada theſz ze slyoſſarzs nye=
8:
wyedziall abi ku zlodzieyſkym ſprawom bicz myall
9:
Item powyada yſch klyucz do komory scholtiſcziney kthori
10:
ſzyą od Jana parobka vthey tho ſcholtiſky myecz
11:
powyedziala, nyebel yey dan od thego parobka. Alye
12:
thakyeſch zwoſku bill vrobyon przeſz szlioſſarczika
13:
kthori kaſzcze yeſth dobrze znayom przethoſz Jana
14:
yako nyewynnego odwolala. Robyell yey theſz
15:
then szlioſſarczik drugi klyuczik mali, kthorym
16:
do ſkrzynky theyze scholtiſky otwyerala wſchakze
17:
schloſſarczik othem nyewyedzial abi ku zlodzieyſthwu
18:
ſprawom klyucze the bicz myali
19:
Item zeznawa yſch skrzethuſzky zlothnyczcze vkradla kapiczą
20:
ploczienną y poſchwą zla, thą poſchwa obrocziela na
21:
pyelyuchi a kapicza yeſth v zobaly wkoliebcze, myala
22:
wzaſtawye thą kapiczą v maley dzyewky panyey
23:
Andriſſnawoycziney weczthernaſzczie groſchi, kthore za
24:
placzila they tho dzyewcze pyenyedzmy v scholtiſky
25:
vkradzionymy, dala theſz drugą 14 groſchi Annye
26:
dzyewcze kthora ſluzi v Marczina zlothnika v ktho=
27:
rey theſz thą kapiczą myala wzaſtawye
28:
Item Barthoſchevi knapowy vkradla ſ ſkrzinye nyezamknyo=
29:
ney 4 grzywny y kylka groſchi pyenyedzi a vkradſchi
30:
ye barthoſchewy y yego malzoncze one dala liczicz mo=
31:
wyacz yſch v steffanky zwynar na schathi do
32:
ſtala obiczayem zaſtawy, poſlala potym pyenyadze
33:
the czorcze wyoſkowey do szyerakowa przeſz woy=
34:
cziecha mlotha thakze ſſzyerakowa na zaplaczenye
35:
dlugu kthori yey bila wynowatha a oſtathek
36:
stemze barthoſchem y zyego zona trawila


strona: 164v

1:
Item zeznala y pod zbawyenym duſche ſwey tho powye=
2:
dziala. Iſch dziączią tho kthore yeſzcze roku nyema
3:
yeſth myala Zyanem drumlikyem, dlia thegoſz
4:
proſzila abi yą wzyall a chowall yako oczyecz
5:
iſthi
6:
Submerſa in aquis feria
7:
qrtā poſt feſtūoſanctorū
8:
anno 1551


strona: 164v

1:
Catherina filia Joannis Rubin
2:
de Karczicze feria ſcdā die animarū
3:
anno domī 1551 Vltro recognovit

4:
Iſch myąſchkayącz v maliſzky na przedmyeſczyu
5:
v wrocznyeczkiey bramy vkradla yey zloza wnoczi
6:
o ſzyodmey godzinye dwa worky pyenyedzi kthore
7:
donyoſla do wſchi stad okolo mylye nyewye yako
8:
yą zowa y dala ye ſchowacz Janyczcze nyewye
9:
ſczye tham myeſkayaczey alye yey nyepowyedzyala
10:
bi kradzione bili
11:
Item krawczewey na Srzodcze vkradla Miczką ſukyenną
12:
a koſchulyą kthore wewſzi nyewye kthorey przedala
13:
za ſchelyagk
14:
Item krawczewy chromemu kthori za ſzwyąthym
15:
Marczinem myąſzka vkradla myczką y koſchu=
16:
lyą the przedala wewſzi dwye myli stad za
17:
dwa schelyagi
18:
Item v Nyemcza Jurgi bliſko szwyenthego walente=
19:
go vkradla panyey ſamey thą ſſama zdarla
20:
Dimiſſa eo quod annos ꝑfecte diſcre
21:
cionis hebere videbatur


strona: 164v

1:
Mathias filius Joannis Kazirod
2:
kmethonis de Januſchewo feria
3:
tercia ante Eliſabeth anno
4:
domī 1551
5:
vltro recognovit

6:
Iſch wſſobothą teraſz przeſla wnoczi wlyazl


strona: 165

1:
do ſtodoly polyeya kmyeczia wzegrzv y nalazl
2:
tham myech zitha naſſipany, skthorego vſſipawſſy thak
3:
wyelye yako mogl zanyeſzcz, nyoſl na ſſobye do
4:
poſnanya, thakze wnyedzielyą na ſrzodcze za thu
5:
mem ſthymze zithem yeſth pogiman y do vrządu
6:
oddan
7:
Queſtionibus adhibitus recognovit
8:
Iſch v kapſſy kmyeczia wdachowey dwa wyertelya
9:
owſſa vkradl przed ſzwyąthym Michalem lyathoſz
10:
przedal gi furmanowy thamze przeſz wyeſz yada=
11:
czemu za 6 groſchi powyada yſz tho vczinyl dlya
12:
theo zemu ſeſſczi groſchi then kapſſa zaplaczicz nyech
13:
czial
14:
Item v kalyethy wuya ſwego weſzrzodcze vkradl czwyerthnyą
15:
pſſenycze y czwyerthnye owſſa przed dwyema nyedzyelamy
16:
wſtodolye mloczacz przedal Byenyaſſowy wkurnyku
17:
pſſenyczą za polkopy a owyeſz za 18 groſſi wſchakze mv the
18:
pyenyadze wzyall zaſzyą then kalietha dowyedzyawſchi ſzią
19:
o kradziezi they
20:
Item Sulowſkyemu thamze weſzrzodcze trzi wyerthelye owſſa
21:
vkradl przed ſcheſzczya nyedziel vnyego mloczacz przedal
22:
gi wkurnyku Roſchkowskyemu za 9 groſchi
23:
Item suknya ſcharą wwylczinye vkradl czlowyeku nye=
24:
wye yako gy zowa lyathoſz przedeznywy, thą ſſam scho=
25:
dzyl
26:
Item Annye Nyewyeſczie yuſch dawno zmarly vkradl pol=
27:
kopy pyenyedzi przed ſcheſczia lyath we ſzrodcze v kalie=
28:
thy wuya ſwego y strawyl ye
29:
Item wewſzy za ſrzoda nyepamyetha yako yą zowa vkradl
30:
ſuknya przed dwyema lyathi kthora ſſam ſchodziel
31:
Ceſus virgis feria sexta vigilie
32:
ꝑſentiacionis marie et a Civitate
33:
inꝑpetuū relegatus 1551


strona: 165v

1:
Joannes filius Staniſlai Wolek
2:
de Babimoſth ſervitor vero Bar=
3:
bare Ilowieczka In Coſten ad manda=
4:
tum officii Capitanealis Poznanie deprehenſus
5:
poſthac Poſnaniam adductus Coram officio Civili
6:
Poſnanie libere recognovit Sabato ante feſtū ſancte
7:
Lucie proximo, anno doī 1551

8:
Iſch przed pulthorem lyath sluzącz v panyey Barbary
9:
Ilowyeczkiey Na roſzkazanye they tho panyey zabill
10:
poſpolu s schimunem Labączkym theyze panyey Ilo=
11:
wyeczkiey ſluzebnykiem Januſcha kthori theſz przed
12:
thym v they panyey ſluzill, powyada yſch zabiczya
13:
thego bila prziczina wſchethecznoſzcz Januſchewa
14:
skthorey panya wyelcze ſchkodziel byerzacz yey zdo=
15:
mu schati ſrebro pyenyadze na oſtathek y pyerzyny.
16:
A thaſch tho pany Ilowyeczka chczacz yuſch o gardlo
17:
prziprawicz przerzeczonego Januſcha przizwala gi thu
18:
spoſnanya do Ilowcza przeſz chlopcza Caſperka a
19:
thego Jana y zlabączkym nan zaſchadzywſchi ſama
20:
ſnym do komori weſchla y vkladſchi ſzyą ſnym
21:
na loze pothym wſtala mowyacz ze yey naprzechod
22:
winycz potrzeba bila, wthenze czaſz yeſth wpadl
23:
zlabączkym do komory y Januſcha wlozu lyeza=
24:
czego tham vbodli, pothym wmyech czyalo wlo=
25:
zywſchi do lazienky wnyeſli y wyeczorem za
26:
Iſdbą wzyemyą zagrzebli a pany ym przi
27:
ſzwyeczala Myal theſz then Januſz chlopyą nye
28:
wyelkye, kthore potym zrzeczamy Januſchewymy
29:
do Ilowcza prziwyezione J thoſch chlopye o zabiczyu
30:
yeo ſzią dowyedzyawſchi barzo plakalo y ſzmyercz
31:
a zabiczye pana ſwego ku wyadomoſczi pana
32:
poznanſkyego prziwyeſzcz obyeczowalo, Czo ſliſchącz
33:
pany wradą stym tho Janem a zlabączkym
34:
weſchla. I zabyegayacz themu bi rzecz na Jaſznya


strona: 166

1:
nyewyſla Chlopyą precz zawyeſzcz roſzkazala lyecz
2:
Labeczky zanoſchicz chlopyączya nyechczacz, powyedzial
3:
o tho lyepyey dyabla thego zabicz. Nacz gdi pany zyanem
4:
pozwolila wſzyadl na kon a Chlopyą ſſobą wzyawſchi
5:
do Boru zanyoſl y thamze wrzecze vtopyell
6:
Item zeznall yſch panu zadorſkyemu poddanego zabill zroſka=
7:
zanya theyze panyey Ilowyeczkyey przed dwyema lathy
8:
v wroth thamze wgilowczu. Alye pothym pany o thą
9:
glową ſpanem zadorſkym ſzyą poyednala
10:
Forpicibus ignilis laceratus in 4
11:
aciebus Circuli poſtea quadripar
12:
titus feā sexta ante feſtūscti
13:
Thome anno 1551.
14:
Simon Ląbączkij filius Gregorii Schczak
15:
Rotificis de Trzemeschno. Joanne
16:
Babimoſth ex Costen hic addvctvs
17:
Sabato ante diem ſancte Lucie proximo anno doī
18:
1551 vltro recognovit

19:
Iſch ſluzącz v panyey Barbary Ilowyeczkiey zyanem
20:
Babimoſthem, kthori thutha ſnym yeſth prziwyezion
21:
zabyell na roſzkazanye they tho panyey Ilowyeczkiey
22:
Januſcha przed tym theſz yey ſluzebnyka, powyada
23:
yſch gdi pany Ilowyeczka Januſcha o gardlo prziprawicz
24:
chcziala spoznanya do Ilowcza przeſſz Caſperka chlopcza
25:
yeſth gi wiwabila. Anyzli przyachall onego poſpolu y
26:
zbabimoſthem nan yeſth naſſadzila pothym gdy przya=
27:
chal do komory ſnym yeſth weſzla. I thamze aſch
28:
ku dnyewy ſnym wlozu polyezawſchi przed ſzwytha=
29:
nym rzkomo na dwor wiſchla a one wdom yeſth
30:
wpuſzczila. Ony wyącz do komory wpadſchi Januſcha
31:
wlozu lyązaczego ſſą zabili, a czyalo zabithe wmyech
32:
wlozywſchi do Lazyenky wynyeſli. A gdi wyeczor
33:
zaſchedl wzyemyą za iſdbą weſpolek y ſpanya


strona: 166v

1:
kthora ym ſzwieczila pogrzebli. Przyachalo theſz tham
2:
do Ilowcza hneth po zamordowanyu Januſcha chlopyą
3:
Januſchewo kthore ſzmyercz panſka obaczywſchi barzo
4:
plakalo a mązoboyſtwa theo panu poznanſkyemv
5:
ſzyą vſkarzacz grozilo. Czo pani ſliſchącz chlopyą
6:
precz zanyeſzcz roſkazala. Naczo on odpowyadayącz
7:
rzekl czo gi zanoſzicz lyepyey zlego ducha zatraczicz/
8:
I thudzieſz na kon wſzyadſchi chlopyathko ſſoba yeſth
9:
wzyall a do rzeky wbor one zanyowſchi vtopill
10:
Forpicibus ingnilis laceratus in
11:
quatuor Circuli aciebus poſthac
12:
quadripartibus feā sexta ante
13:
feſtūsctī Thome anno 1551
14:
Lucas filius Valentinoi Kaſzethko
15:
vectoris fe Thoronia feria ſcdā
16:
infra octavas Epiphaniarum domī anno 1552
17:
vltro recognovit

18:
Iſch tydzien przed godi theraſz mynąlimy znyedzielye
19:
Naponyedzialek wthorey albo trzeczyey godziny wnocz
20:
wlyaſl do ſklyepu kamyenycze yeoM pana poſnan=
21:
ſkyego przeſz pyecz. Thamze inſtrumentem kthorym
22:
yedlcza skordow myeczniczthwo robyacz wiczyagall
23:
klothky vſkrzynye vkrączyſchi bulawą. Ruſznyczą
24:
y kylkanaſczie Lokczi Adamaſchku ſcharego vkradl
25:
y wdom ydzka myecznika thudzieſz odnyoſl. Pithann
26:
yeſliby thowarziſtwo yakye przi they kradzyezi myall
27:
Conſtanter thwyerdzi yſch nykth przinym nyebel
28:
alye thelko ſſam tho ſprawowal
29:
Item pithani yako kthemu ſklepowy chucz myall
30:
powyada ze ſtąd yſch tham zguziczkym przed
31:
thym bivayacz a rzeczi Rozmagithich doſſycz


strona: 167

1:
wydzacz na thą kradzyeſz zla myſzlyą yeſth ſzyą
2:
vwyodl. Poſthac interogatus yeſlyby Guziczky onego
3:
ſamego do ſklyepu thegoſch kyedi puſchczall poſſilal
4:
abo tham odchodzil, powyada yſch nygdy okrom bi
5:
thnoſczi ſwoyey tham yeo nyeſſilal nyepuſzczal
6:
any theſz odchodziel
7:
Item pithan czemu Jendrzeyka zerniczkyego chlopcza wthemtho
8:
zlodzieyſthwye przed thym nyſchli yeſth pogiman po=
9:
mowyel Powyada yſch dlia thego abi ſſam them
10:
ſnadnyey oneo wthem zoſthawywſchi vycz y
11:
vczyecz byll mogl. Abowyem Gydzko Goſpodarzs
12:
yeo weſpolek zguziczkym yemv ſſa movili
13:
powyedz ktho rzeczi the vkradl theda czye puſzczymy.
14:
A yeſly nyepowyeſz ſſam wthym zoſtacz mvſſyſch.
15:
I gdi Jendrzeyka za thymyſz namowamy powo-
16:
lal, hneth Guziczky onemv vcziekacz kazall
17:
dawſchimv dwa groſcha na dlug oſzmi groſchi
18:
kthore mv bill wynyen
19:
Czyagnyony pothym nycz przidacz any odmyenycz
20:
nyechcziall. Lyecz zeznanye tho bicz prawdziwe
21:
thwyerdzyel
22:
Dimiſſus
23:
Hedvigis filia Nicolai Sarctoris de
24:
Schamothuli ad inſtanciam Zaremba
25:
ibid de Schamothuli capta et incarcerata
26:
coram offō feria sexta poſt feſtum ſancti Mathie
27:
proxima anno domī 1552 vltro recognovit

28:
Iſch wthą prziſchlą nyedzielyą cztherzi nyedzielye bąn
29:
dą dowyedzyawſchi ſzyą ze then tho zaremba
30:
myal pyenyadze wkomorze wdomu ſwoyem
31:
wſchamy wyeczor gdi bel napywye wylomyla
32:
okno do theyze komory, a pothem themze oknem
33:
wlyawſchy szyekyerą kthorą thamze wdomu na
34:
lyazla wyeko v skrzynye wkthorey pyenyadze


strona: 167v

1:
bely rozlupyla a pothym dobywſchy oney
2:
skrzinye pyenyadze zworkyem wziela y sny
3:
my drzwyami zoni komori othworziwſchi
4:
ſzobye wiſchla, kthorich pyenyedzi pewnego pocz=
5:
thą nyewye Bo ych nyeliczila. wſchakoſch
6:
napodobyenſthwo, powyedziala ze ich moglo
7:
bycz okolo dwadzieſthą grziwyen. A yako
8:
skoro ye wzyela do domu goſpodarza ſwego
9:
v kthorego przendla staniſlawa Maruny
10:
sukyennika ye donyoſla y tham ye chowala
11:
wczelye. Aſch pothem wiprowadziwſchi ſzie
12:
od nyego odyela odnych trzi zlothe skthorich
13:
kupila ſobye suknyą zyelyona za dwa zlothe
14:
A trzeczi strawyla. oſthathek donyoſla
15:
do Abramky zidowky tamze wſchamothu=
16:
lach, kthora zidowka zonich pyenyedzi ki=
17:
thliczką, koſchulky, Miczke kithayczaną plaſcz
18:
jey ſprawyla, kithliczą theſz pothſchithą
19:
ſtharą ſwa wlaſzna yey dala a stychze
20:
pyenyedzi yą ſzobye zaplaczila. pothem gdi
21:
thu do poſnanya Jachacz myala, thaſch tho zi=
22:
dowka weſpolek zmązem ſwym Abramem
23:
Cząſcz thichtho pyenyedzi yey daly, kthorich
24:
belo okolo seſſczi grziwyen. Agdi thu yuſch
25:
wpoznanyu bela thenze tho zid Abram oſliſchawſchi
26:
ſzye ze yey o thą kradzyeſch spyegowano.
27:
przyachal thu Nakonyu dopoznanya wiſtrze=
28:
gayącz yą y radząncz yey, aby stand wya=
29:
chala, a wthem od thegoſch tho zarembi poyma=
30:
na, przi kthory the wſchiſthye rzeczi wiſchey
31:
omyenyone, kthorey yey zidowka bela ſprawyla,
32:
y dwye grzywnye pyenyedzi beſz cztherzech
33:
groſchi nalyazl y odny thenze zaremba pobral


strona: 168

1:
Czo yeſth scham dobrowolnye zeznal, a dwye grzy=
2:
wyen pyekarcze kthora Myeſzka v Jariſchky v
3:
S wocziecha poziczela, kthore thamze themv tho
4:
zarembye vkazala, oſtathek strawyla
5:
Fuga ex Carcere evaſit
6:
Jacobus Vbogi ad inſtanciam Zophie
7:
vxoris olim Mathie Komijenga piſca
8:
toris octiſi captus et incarceratus
9:
officioſe requiſitus et interogatus vltro sabatho
10:
ante dominicā Carniſprivii anno 1551 reco=
11:
gnovit

12:
Iſch Roką 1546 wigilią ſwyenthego Woczie=
13:
cha, przed wyeczorem ſchedl od Lucaſcha Brzeczky
14:
rzeznyka ſpodgorcza ſwemu thowarziſchewy zyen=
15:
drzeyem krąſchką a zlagiecza Browarzmy
16:
ſpywa. Thamze ydąncz wthelye kamyenycze pana
17:
Jaroſchewey zethkali ſzye zmatiſchem kamyenga
18:
Ribithwem, kthorego lągiecza Napyerwey vchwi
19:
czil zaschye y wyodlgo aſch ku kamyenyczi pana
20:
pothuliczkyego thamze then tho Jacub vbogi przi
21:
ſtampywſchi vderzil vderzilgo pyeſzczya za
22:
wſziye. A zathym go ligąza obruk vderzil
23:
A gdi lyezal nazyemy then tho komyenga,
24:
Vbogi vderzil go Nogą po trzi krocz wglową
25:
thakze go weſpolek zligąza na zyemy lye=
26:
ząnczego odbyezeli a on Nazayuthrzs o Nyeſpor=
27:
nych godzinach vmarl. A thegoſch dnya
28:
gdi vmarl nyeboſzczik oſtrzekl thego tho
29:
vbogyego y krąſzką yzeby vſtąmpil, kthorego
30:
vſluchali y vczyekl y thak dlugo ſzye
31:
poznanya chronyl aſch do tharaznyeiſzego


strona: 168v

1:
poymanya, przeſz then czaſz wſchithek cho
2:
wal ſzye okolo srzodi koſtrzina y thą
3:
na ſrzodcze okolo thumv
4:
Dimiſſus ad interceſſionem
5:
et ob concordiā ſucceſſoribus
6:
mortui
7:
Confesio Martini Skobilan ze wſſy
8:
mylią od opathowa filij Staniſlai
9:
Kubiteri feria ſcdā poſt doīcam Re=
10:
miniſcere anno 1552 facta

11:
Zeznal ze rok Bąndzie po Wyelkiey Noczi v
12:
Mathiſka rzeznyka na Wronyeczkyey Vliczi trzy
13:
pyerſczyenye wzyal Jankowy koſterka czo pothym
14:
sluzel panu Sokolnyczkyemu, kthore chowal przi
15:
ſzobye trzi dny, a wthech trzech dnyach gdi ſzyą
16:
pythal Janek ponych nyepowyedzial mv o nych
17:
bo ye yuſz bel zaſthawyl zidom. Jeden wedwv
18:
dzieſthu groſchi, a dwa w 18 groſchi. pothem
19:
zeznal ſzye przed nym ze mv ye wzyal y
20:
zaplaczil mv ye. Bo mv wzyal zanye
21:
dwye koſzulie smuky Myech oſtrogy y pol
22:
bothky
23:
Item zeznal ze wzyal suknyą Zielona poporianſka
24:
y Rambok dochnye ze Lwowka krom yey wolyey
25:
v woythka dupky na Nowey Grobly y zaſtawyl
26:
yą v zony strzalkowſkiego wpulczwartha wyar=
27:
dunka, po zaſtawyenyu they sukny powyedzial
28:
they dochnye othem
29:
Item wzyal Ruſznyczą v Jadamka kleczewczika
30:
Beſz yego wolyey. Alye zona wydzyala y mo=
31:
wyla mv ze by yey nyebral, kthora zaſtawyl
32:
sinkovi hannuſſewy w trzech wyardunkach
33:
Galluſzewemu. Alye pothem dal Jadamkowy zlothy
34:
na wikupyenye they Ruſznycze


strona: 169

1:
Item zeznal ze wzial suknyą sluzebnykowy pana
2:
Kynſkiego kthorą przedal za pulpyetha wyardunka
3:
Item zeznal ze od sziedmy lyath bendącz chlopczem v pana
4:
Theodoruſcha ligąſzi wyarkowye przed wiſlyczą vkradl
5:
pyerſczien zlothy dwye koſſuli y myecz. tho vkradſzy
6:
vcziekl sdrugym chlopczem
7:
Item Zeznal ze poſpoliczie grą karthamy wyelye wigrawal
8:
falſſuyącz karthi tho yeſth skladayącz ye na fortheyl
9:
yego. Jako na lyſzye zwynar dwadzyeſczia grziwyen po
10:
wyedzial kthemv ze z Mathiſkyem rzeſnikyem grawal ktho=
11:
ri themze fortilem y wyenthſſem wigrawal pye=
12:
nyedzi doſſycz, a Naymyą na ſluzebnyku pana
13:
kaliſkyego Caſtellana o ſto thalyerow, thakze y
14:
na ynſchich wyelye oſzob na kupczach Myemczach
15:
a dlugoſchek schewczik nadawa mv karth falſchiwych
16:
obrzinanych ze thakowymy karthamy wyelye lyudzi
17:
poſkodzil
18:
Item vkradl hozuką czerwona kthora ſchodzil y pothym
19:
ya wkrakowye na wendeczie przedal
20:
Item wzyal thak pulthora lyatha wendruyącz spaluk
21:
do poznanya suknya ſwemu thowarziſchowy, kthorą
22:
przedal za pulpyetha wyardunka. Alye thaſz suknya
23:
pothem thowarziſchewy themuſz nagrodzyel bo mv
24:
dal zanye karwathką sknaflany
25:
Item zeznal ze ſluzacz v pana ligązi Theodoruſcha gdi bil
26:
ſnym Na wiſzniczu v pana Viſlyczkyego, tham
27:
pana viſliczkyego Thalyerzs srebrny y dwye
28:
liſzcze srebrne chlopyecz vkradl, kthore then
29:
chlopyecz nyeyaky panyei kriſkya nad podgorze
30:
przedal. A yemu ze wyedzyal they kradzyezi
31:
pulſzoſtha zlothego dal
32:
Item wzyal pannye pyothrkowſkyey ſpodrzeczą od
33:
kraſznego ſtawv pulthori Milye paczifikal
34:
srebrny kthori przedal zidowy z lyublina za
35:
thalyer y za czerwony zlothi


strona: 169v

1:
Item Zeznal ze thak cztherzi lyatha wpyothrkowye
2:
bąndacz v pana orzechowſkyego s Ruſſy na sey-
3:
mye vrznal pyącz knaphloff lyudzyom roznym
4:
Item Zeznal ze thak cztherzi lyatha Lucaſz rzepczik
5:
zwaliſchewa zmathiſchem Rzeznykyem zgro=
6:
dziſka zabil chlopa na czarthory przed gody
7:
y kthemv kradnye sbya Naczogo szila krocz
8:
namawyal y prze edzi powyadali przed
9:
nym ze wmyemczach sbyali y brali ada=
10:
maſky kithayky pyenyadze y ynſze rzeczi
11:
Thenze Mathiſz sgrodziſka lyatha przeſlego
12:
zabil v venthuri na pyaſkach Idzikowſkyego
13:
y oderval od nyego kalyethą zabywſchigo
14:
ſuspenſsus feria qrtā poſt
15:
doīcam Reminiſcere 1552
16:
Anna de Rogozno filia Mathie
17:
sffenara feria quarta poſt feſtum penthecoſtes
18:
anno 1552 libere recognovit

19:
Iſch trzi nyedzielye myneli wſſobothą swyatheczna
20:
ſpyanthkv na ſobothą zwyeczora wkonynye v
21:
kvyaviny wſtodolye na przedmyeſczyv lyeząncz
22:
staniſlawem strichem ad cuius inſtanciā yeſth
23:
pogimana wzyela mv skalyethi pyenyadze
24:
zmyeſcheczkyem, kthorich belo Napodobyenſthwo
25:
okolo syedmy wyardunk, albo nyewye czo
26:
skthoremy przeſla do poznanya y stymy pye=
27:
nyedzmy yeſth pogimana, kthorich Nalyezyono
28:
prziny dwye grzywnye y dwa groſcha
29:
Zeznala theſch prawdziwye ze zeczczia polye thego
30:
stacha lyezala awſſakoſz nygdi ſnym rzeczi
31:
czielyeſzny nyemyala
32:
Item Zeznala ze wzyawſchi the pyenyadze dala ye
33:
schowacz doroczie Nathcze thei tho kvyawiney
34:
kthorich yey nyevidala alyeſz gdi myala
35:
Iſch thu do poznanya y skthorich vtrawila
36:
Nawyenczey seſſcz groſczi
37:
Ceſa virgis feā sexta adoīcam sanctiſſime
38:
Trinitats anno 1552 et a Civitate inꝑpetuū
39:
relegata


strona: 170

1:
Hedvigis de Szirakoff, Gregorij
2:
Thaſsarzs filia, feria sexta ante feſtū
3:
Sanctiſsima Trinitatis anno 1552 sponte reco=
4:
gnovit

5:
Iſch wthen pyanthek przeſzli zwyeczora Myeſkayąncz
6:
wkyekrzu v xzyendza Irzego vicariego thamze wkie=
7:
krzu gdy dom thenze vicaryſky poczal gorzecz. A
8:
winoſchono stegoſz domu rzeczy y skrzinye theda
9:
zyedney skrzinye kthora ſzie othworzila wipadli
10:
pyenyadze spacharzina kthorich belo okolo 12
11:
grziwyen, kthora ona obaczywſchi wzyela y przi
12:
ſzla snymy wnyedzielya swyatheczna przeſla do
13:
poſnanya, skthorich pyenyedzi kupila ſobye v zidow
14:
ky suknya czerwona lyunſka za 4 grzywny. Thą
15:
zidowską zna sewczewa Jaduiga pudelczewa, y
16:
plaſcz vtheyze zidowky stichze pyenyedzi za cztherzi
17:
zlothe, stymy wſchiczkymy rzeczamy y zoſthathkyem
18:
pyenyedzi yeſth pogimana wdomv theyze tho ſchew=
19:
czewy pudelczevi y vrządnye pogimana
20:
Item zeznawa ze bendącz thv poſthv przeſchlego przed
21:
wyelka Noczą Myeſkayancz v dorothi, kthora
22:
myąſka v ſząnkowey na oſtrowye vkradla
23:
thei doroczie Miczką kythayczana kthora ma
24:
naglowye y podwyką kthora ieſt v czelyadzi
25:
myeiſkyei
26:
Item dzyewcze Jedney szirakowa kaldunkownye
27:
vkradla cziąſzna koſzulyą
28:
Ceſa virgis feā sexta in Craſtino
29:
feſti CorꝓisChrī et a Civitate
30:
inꝑpetuū relegata 1552.


strona: 171

1:
Jacobus dibaſſek Skundorffa

2:
Pſchenyczą zwolwarku Myeyskyego vkradzioną
3:
liczowany y zvrządnego pogimanya do prawa
4:
dany. Aczkolwyek thego nyeznal abi pſſenyczą
5:
omyenyona ſſam vkradl lyecz yſch powyedzial
6:
ze od pyotrka nyeyakyego splewiſk Nocznym a
7:
skrithym obyczayem oney doſtal yako conſcius
8:
furti et coadiutor malifacinoris Rozgami v prą
9:
gierza yeſth vchoſtan a zmyaſta na wyecz
10:
ne czaſſi wigayon feria quinta poſt feſtū
11:
Natalis ſancti Joannis Baptiſte 1552
12:
Anna Zalczbornowna spoznania na
13:
prziſzczignyenye Schinkarki Swaboveij
14:
o tho yſch ſchathy kradzione vnyey zasthawyla
15:
pogimana dobrowolnye przed vrzendem zeznala ſab
16:
bato ante Margarethe anno 1552

17:
Iſch chlop yakyſz kthorego nyewye yako zowa podkawſchi
18:
yą v ſzwyenthego Marczina yeſth yey proſzil aby
19:
mv na ſchathi pyenyedzi gdzie nabila. J mayacz yey
20:
przizwolyenye przinyoſl yey suknya nyewyeſczią
21:
y Miczką pothym sly poſpolu do myaſtha, thamze chlop
22:
stal wedlye domu ſkrzethuſkyego wuliczi a ona
23:
ſchla do schinkarky ſchabowey y wzyela vnyey
24:
Na Miczką 12 gꝯ a na ſuknya gꝯ 60 a themuſz
25:
chlopu dala, przinyoſl yey theſz zaſzyą thenze chlop
26:
plaſcz abi nan pyenyedzi doſtala, skthorym ona mye=
27:
dzi zidi schedſchi wgrzywnye v zida yeſth zaſtavila
28:
y chlopu dala
29:
Item powyada yſz przed dwyema lyathi weſchla na gorą
30:
wdom do pana Jana zegadla thamze vkradla
31:
suknya dzyewcze kithliczą dluga barani podbitha
32:
obruſſek y rącznik A the wſchythkie rzeczi v zida


strona: 171v

1:
kthorego nyezna zaſtawyla we 20 groſchi. Vkradla
2:
theſch tham kithliczką krothka alye yey vpadla tham
3:
stad ydącz
4:
Ceſa virgis et a Civitate inꝑpetuū
5:
relegata ſabato ante Jacobi 1552
6:
Elizabeth filia Jacobi Malik de Klo=
7:
dawa feria secunda ante festvm Exal
8:
tacionis S Crucis anno 1552 libere
9:
recognovit

10:
Iſch ſluzącz v Marczina ploczicha yeſth mu ſzyą wkra=
11:
dla do Comori przed kylkyem nyedziel, thamze skrzyn=
12:
ką nozem othworzywſchi pyenyedzi wyelgą ſvmmą
13:
nyewye yako wyelka thelko powyada Iſch stich
14:
pyenyedzi ſobye kupila 11 lokczi plothna kolyenſkyego
15:
po pyączi groſchi, kthorego plothna 6 Lokczi myala
16:
v zegarkowey na pyaſkach. A tho yuſch tham ſtąd
17:
do vrząndu wzyątho
18:
Item v tharaskowey przed bernadini thegoſch plothna
19:
ma trzi Lokczie oſthathek tego plothna yeſth wdomku
20:
v thumu nad ſthawem gdzie myeſchkala zyey ſu=
21:
knyą poſpolu
22:
Item dwye kithliczcze ſobye ſprawyla yedne kithayczaną
23:
zyeloney zzoltha, yeſth vnyey czwyercz axamyenthu
24:
a druga zamſchewa, sprawila theſch punczochi
25:
zamſchewe czarne wkthorich yą pogimano. Są the
26:
kithliczky v kachny ploczyenniczky, kthora myeſzka
27:
na waliſchewye blizu ſpitaly s. Barbary
28:
Item stich pyenyedzi zaplaczila trzi wyardunki Luciey
29:
dzyewcze od krakowczikowey kthore yey bila
30:
vinowatha
31:
Item Annye dzyewcze od trzeczyaka dala ſtich pyenyedzi
32:
12 groſchi. A nalyezyono przinyey 7 wyardunkow
33:
gothowich, kthore ploczichoui Goſpodarzevi zaſzyą
34:
ſzą wroczoni
35:
Item stich pyenyedzi kupila ſobye waczek za 18 gr
36:
kthori ma v ſchewczewey Marczinowey
37:
wdomu koſzmowſkych theſch kupila v they


strona: 172

1:
ſchewczewey trzewyki za trzi groſche
2:
Item Zeznawa yſch Anna ſzlyoſſarza kthori Ruſſnyczą
3:
Roby na waliſchewye malzonka Naprawvye dzyew=
4:
kam mąze czaramy y wye o thym yſz Annye dzyew=
5:
cze orzechowey stroyla Walka myelczarza pana Mar=
6:
czina brancza a yey myala strogicz Valka od dorſcha
7:
za czo yey yuſz dala 5 groſchi. Powyada ze ym da=
8:
wala yakyegoſz zyelya aby poſſipowali the ku kthorem
9:
chucz myali y oney theſz thakowego dacz myala.
10:
Item powyada yſz ſpyenyedzi przerzeczonich kupila ſobye trzi
11:
Lokczie plothna na koſchulie po trzi groſcha, kthore ko=
12:
ſchulie ma vpolky nyewyaſthi wwyelgyey kamye=
13:
niczi
14:
Item zeznawa yſch thak dwye nyedzieli ſprawyla kolaczi
15:
yą wkoſzmowſkyey domv na pyotra aptekarczika
16:
zreginka pawla paſzinka wnuczką ſpolka oczka
17:
myelczarza dzyewka, dali na thą kolaczia po 5 groſchi
18:
A pyothr dawal na wyno kthore brali od storcha
19:
ſzna theſz dala za 11 dzbanow pywa po 5 quar=
20:
thnik
21:
Item poſala klicziney do Bnina przeſz Jana Golembka
22:
24 gꝯ kthore yey bila wynna a tho ſpyenyedzi prze=
23:
rzeczonich. Item od oprawyanya kithlicze wkthorey
24:
ſzyedzi dala 11 groſchi
25:
Item sloſſarcze przerzeczoney dala wczora na Myąſzo
26:
sychze pyenyedzi 4 gr. A mowy yſz tha ſzlyoſſarka
27:
nawyeczey ſtrawyla od tich pyenyedzi y mowy
28:
ze yey powyadala yſch the pyenyadze vkradla. A oſtrzegala
29:
yą wczorą thaſz slyoſſarka y dzyſz wnoczi yey movila
30:
abi przeſchla. powyada yſch theſz dala yey mązowy
31:
na bothi na plothno 4 gꝯ dzyewczączyu 4 groſche
32:
a raſz na gacze 4 gꝯ
33:
Interijt morbo peſtilencie in Carceribus
34:
feria tercia in vigilia s Crucis exalta
35:
cionis 1552


strona: 172v

1:
Confessio Jacobi filij Valentini de
2:
Koſmyn feria sexta ante festū Natalis
3:
Chrī anno 1552 fecta

4:
Jacub Walentego syn Skozmyna Na mąkach
5:
pitani powyedzial y zeznal yſz znyeyakym stachem
6:
pilchem weſpolek stem stachem, chilką czo ſzyedzi
7:
schli do yathek myąſznich na wroczlawſkiey
8:
vliczy y vkradli thamze skorą wolowa y ſtuke
9:
Loyu, pothem wzyawſzhi the ſzkore thenze ſam
10:
Jacub nyoſl yą do yakyegoſz Garbarza alye po=
11:
wyada yſz mv pyenyedzi nyedal zanyą, pylch
12:
wzyąwſchi loy przedal gy, nyewye komv, dal
13:
mv ſthego loyu polthora groſcha, vkradli theſz
14:
przi they ſkorze y loyu ſuknya czarna, kthora
15:
pilch nyewye kendi podzyal
16:
Item zeznal yſch stem thowarziſchem ſzwoyem sta=
17:
chem Chilką vkradli v zidow pyerzine y
18:
panewką kthorą pyerzine przedaly za 15 gꝯ
19:
goſpodarzewy ſzwoyemv nyeyakyemv Czeczilieycze
20:
czo myeſzka w Szoltiſkyey domu
21:
Item v Boſſakow Mnychow 6 Gąſſy vkradli
22:
kthore goſpodinyey Czeczelycze przedal po 2 gꝯ
23:
Item vkradli trzi koſſulie chlopu na srodcze Chilka
24:
ye podzial on nyewye gdzie. Item Svknya
25:
parobku yakyemuſz na waliſſewye przedali
26:
yą chlopu na wyeſz za 8 gꝯ Item koſſą
27:
veſpolek strzecziem Thowarziſchem Czarnem
28:
Mazurem. Item subką spilchem a zmazurem
29:
vkradl wluſſowku pyerzinką zaglowek Gar=
30:
nyecz maſla y Gąſz tho przedali Czeczilycze
31:
Goſpodinyey za 17 groſchi. Item zaglowek
32:
vkradli schilka wmyelczuchu na pſſyey
33:
vliczi then przedali goſpodarzewy za 5 groſſi


strona: 173

1:
Item schilka vkradli suknya scharą sukyennikowy
2:
nyewye yako gi zowa thą przedali za 10 groſſi
3:
chlopu
4:
Item powyada yſch pilch schilka wlyezli beli wdom
5:
makowczyn y vkradli karwathką spyerziną
6:
alye ym zaſzye czlowyek yeden tho odbill stal
7:
na strazy then tho Jacub przi thym zlodzyeyſthwye
8:
Item schilka vkradli trzewyky zokna schewczewy na
9:
srzodcze the ſſam then tho Jacub ſchodzyel
10:
Suſpenſſus feria ſcdā in Craſtino
11:
feſti Circumciſionis doī 1553
12:
Confessio Staniſlai Sthaſchek Chilik
13:
de Kaliſch anno et die quo ſupra
14:
facta

15:
Sthaſchek Chilik Skaliſcha Syn pawla wlodarza ſprzed-=
16:
myeſczia. Na mąkach zeznal yſz yvſz od Roku po=
17:
znal ſzye stem tho Jacubem thowarziſzem ſzwoyem,
18:
A wthem thowarziſthwye beſz liczby kradl weſzpolek
19:
ſznyem czaſſem theſz zGynschemy yako stachem
20:
pylchem po yarmarczech czenſto chodziel stem
21:
Jacubem y kradli wyelye
22:
Na ymye zeznal yſz we Srzedzie vkradl chlopu skalie=
23:
thi trzi wyardunky. Item tamze vkradl su=
24:
knya v kyerzska wGnyeznye, wpobyedziſkach
25:
suknya zidowy. Na oſtathek powyedzyal yſz tho
26:
nyepotrzebne pitanye thak dlugie bo kradl beſz
27:
lyczby daly nyſz od roku
28:
Wlyuſſowye chlopu vkradli pyerziną y Garnyecz
29:
maſla y Geſz, tho wſzithko przedali Goſpo=
30:
darzewy ſzwemu Janowy Czeczilycze za 12 gꝯ.
31:
Na oſthathek tho powyedzyel yſz then Czeczylyka


strona: 173v

1:
Goſpodarzs kazal yem kraſzcz y do ſzyebye noſſycz
2:
y odkupil od nych wyelye rzeczy kradzionych
3:
Item zaglowky kradli zyacubem wmyelczuchu na
4:
pſſyey vliczy thą przedali Goſpodarzewy za 5
5:
groſchi. Item suknya yednemu ſukyennikowy
6:
thą Goſpodarzs vnich kupyel y ma ſnyey kar=
7:
wathką. Theſz zna ze byl wdomu makow=
8:
czinym y vkradli tham bili the rzeczi o kthorich
9:
Jacub powyada y kthore ym odbitho
10:
Item zeznal yſz zmazurem vkradli v kapinoſzky
11:
wrynku gunye ſukyenne trzi the przedal mazur
12:
na srzodcze y pyerziną, kthorą mazur przedal
13:
Goſpodarzewy nyewye zaczo thelko powyada
14:
yſz mv dal mazur sthey korziſſczy 3 groſſe
15:
Item trzi koſſulie kthore na Srzodcze vkradli przedali
16:
Goſpodinyey zwyadomoſczia goſpodarzewa za
17:
8 groſchi
18:
Suſpenſſus feria ſcdā in Craſtino
19:
Circumciſionis doī1553
20:
Stanislaus Vilczigloſz de Czie
21:
chanowiecz ad proclamacionē Staniſlai
22:
Chilik incarceratus, ſabato in vigilia Natalis
23:
Chrī 1552 libere recognovit

24:
Iſch bill przithym gdi staniſlaw Chilik Pilch
25:
y Jacub pyerziną Garnyecz maſla y Gąſz
26:
wluſſowye vkradly y onze ſſam thą pyerzy=
27:
ną do Ceczilyey goſpodarza ſwego przinyoſl
28:
Thą poſpolu zmaſlem y zgąſzyą przerzeczeny
29:
Thowarziſzą yego przedali goſpodarzewy nyewye
30:
zaczo bo mv ſtąd nyedali yedno trzi pul
31:
groſchky, kthorich yednak nyewzyal


strona: 174

1:
Item Powyada yſz koſſą w wolwarku za ſzwyen=
2:
thym krzizem sthymyſz thowarziſzmy vkradl thą
3:
przedali chlopu na wyeſz z 4 gꝯ
4:
Item Zeznal yſz thowarziſchowy ſwemu Janowy wozniczcze
5:
vkradl thalyer skalyethy weſzpyaczky, kthori mv za=
6:
ſzyą wrocziel gdi ſzyą trzaſzcz myal
7:
Item zeznal yſch ſchilka vkradl trzi gvnye y pyerziną
8:
v kapinoſzky na stayny powyada yſch gvnye
9:
pilch przedal nyewye zacz a pyerziną goſpoda=
10:
rzewy za 6 groſchi.
11:
Item powyada yſch gdi Chilka
12:
zyakubkyem kraſzcz wlyezli do Makowky theda
13:
on na strazy stall. Item powyadalyſz goſpodarzs
14:
kazal do ſzyebye noſzicz kradzione rzeczy y yemv
15:
yſch nyewyelye noſzil kazall bill zdomu precz
16:
przed dwyema nyedzielamy. Alye za przicziną Chil=
17:
ky zaſzyą gi wdomu chowal
18:
Sulna yeſth yemv dal vitriſchek zelazny, kthory
19:
przinym nalyezyono
20:
Ceſus virgis feria ſcdā in Craſtino
21:
Circumciſionis doī 1553 et a Civi
22:
tate inꝑpetuū relegatus
23:
Jan Cecilia na powolanie Chilika
24:
pogimani Sabato in Vigilia natalis
25:
Chrī anno 1552 libere recogvit

26:
Iſch on bąndacz goſpodarzem Jacubka staniſla=
27:
wa Chilika staniſlawa sczyechanowcza kthorzi
28:
wyazyenyu ſzyedza y pilcha kthori vczyekl
29:
kupill od nych dwye pyerzinye panewką y Gar=
30:
nyecz maſla a wyedzyal yſz the rzeczi vkradli
31:
Item zeznal yſz v tichze zlodzyeyow goſzczi ſwych
32:
kupil pyerziną za 6 groſſi y ſuknya za 12 gꝯ
33:
skthorey ma karwathką wyedzyal yſz tho po
34:
kradli
35:
Suſpenſus feria ſcdā in Craſtino
36:
feſti Circumciſionis doī 1553


strona: 174v

1:
Anna Zalczbornowna
2:
de Poznania in recēti furto
3:
deꝑhenſa feria quinta ante Agnetis
4:
anno 1553 vltro recognovit

5:
Anna Zalczbornowna na ſzwyezym zlodzyeyſthwye
6:
pogimana y zliczem do vrzendu prziwyedziona
7:
dobrowolnye zeznala. Iſch po ſmaganyv
8:
kthori thu wmyeſzczye poznanſkym prze
9:
zlodzyeiſthwo yeſth karana Thu do myaſtha
10:
prziſchedſchi vkradla wkundorffye wdomu
11:
chlopa nyewye yako gi zowa plaſzcz ſv=
12:
knya dziką nyewyeſczia, kithliczą ſukyenną
13:
czerwona dwa czepcze chuſzczyane y trzi
14:
rabky. Jeden ſtich rabkow obroczila na
15:
koſſulką krzeſzna dzyeczyączyu ſwemv


strona: 175

1:
Wdrugi theſz dzyączyą vwynela gdi ye do krzthu
2:
nyeſzyono a trzeczy czo lyepſſi przedala Annye nye
3:
wyeſczie lyezney wpaczkowye. Plaſchcz kithliczą
4:
y ſuknya theraſz ſnyey zyall thenze czlowyek
5:
skundorffa gdi za ſzwyąthym Marczinem ſzyedziala
6:
o tho yſch v Jana kucharza za ſzwyenthym Mar=
7:
czinem ſſkrzinye vkradla ſuknyą y rzeczy ynnych
8:
nyemalo skthorimy yeſth pogimana y do vrzen=
9:
du dana a tho ſzyą sthalo wnyedzielyą theraſz
10:
przeſchla
11:
Stanislaus Wylczigloſz de Czie=
12:
chanowiecz wponyedzialek po Nowym lyeczie

13:
theraſz przeſchli prze zlodzieyſthwa poczinyone vchoſta=
14:
ny y od myaſtha na wyeczne czaſſi odkazani
15:
Thudzieſz po vchoſtanyu do myaſtha ſzią przi
16:
wroczywſchi ſuknya v Mlynka pod Gorka
17:
znoczliegu tham ſſobye vczinyonego wſtawſchi
18:
vkradl, y przeſz thegoſz Mlynka oſkarzoni do
19:
wyązyenya wſſadzon dobrowolnye ku vkradzye=
20:
nyu they tho ſvknyey y ku ſwowolnemv do
21:
myaſtha wroczenyv yeſth ſzyą prziznal, feā
22:
qrtā in vigilia feſti purificacionis Maria anno
23:
domī 1553 tho dokladayacz yſz thą ſuknya
24:
v parobka Mnychow Czarnich we dwv groſchu
25:
yeſth zaſtawyl
26:
ꝓpterea quod furtū seiteravit et in
27:
Civitatē reverſus eſt ad furcā
28:
decreto Judicii eſt cēdemnatusfeā
29:
sexta ante doīcam Sexagesime 1553


strona: 175v

1:
Joannes filius Bartholomei Thaczik
2:
de Wyelgie Brzezini libere coram officio feria
3:
tercia ante dominicā Jubilate anno doī 1553
4:
recognovit

5:
opuszczono akt łac.8 w.
6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:
Iſch wſchedſchi do ogroda Maczieya chabyenſkyego
14:
wyelgi pyathek rano wikopal z zyemye y
15:
vkradl sthegoſch ogroda pyącz ſcząpow mlodich
16:
kthore do myaſtha thegoſch dnya przed obyadem albo
17:
przed poludnyem znyoſl y schymvnowy apteka=
18:
rzewy za 15 groſchi przedal
19:
Reſtituit huius peccunie ꝓipſis plantis accepte
20:
grossos 12 d. 12., pro exceſſu tamē furti virgis
21:
ceſus et a Civitate inꝑrpetuū relegatus feria
22:
qrtā ante dominicā miſericordia, anno 1553.
23:
Maruſcha de Grudzijadz
24:
Alberti Waijner filia in recēti
25:
furto deprehenſa rebus
26:
furtim ablatis ad officium adducta coram
27:
officio Civili poſ feria sexta ante feſtū
28:
ſanctiſſime Trinitatis anno doī1553
29:
vltro recognovit

30:
Iſch wczorayſchego dnya rano schimunowey
31:
chudzinowey na pyaſkach v kthorey wthen
32:
thidzien bila ſzyą vrządzila pokradla ſchathi


strona: 176

1:
skthorymy wyankowye mylyą od poſnanya yeſth
2:
pogimana y do vrzendu przywyedziona. Nagimyą
3:
Lyethnik Mvchayerowy czarni axamyenthem zbra=
4:
mowani, kithlicza mvchayerowa czarna theſch axa=
5:
menthem zbramowana Nowogrodkamy podbithą
6:
czepyecz ſzlyąſzky yedwabni zxamenthna thkanycza
7:
paſchek sthkanycze zlothey stary, kithliczką kithay=
8:
czana schara gardlamy kunymy yaxamentem
9:
czerwonym oprawyoną, scharſtuch kolyenſky
10:
Marſczony sthkanycza y myczką axamenthna
11:
wſchakze powyadayſch yey myczka theſz axamenthna
12:
na tho myeyſzcze przi panyey zoſthala. Vkradla theſz
13:
zwaczka goſpodarzowego przi thich tho rzeczach
14:
pyencz groſchi, kthore pani Chudzinowa wczora
15:
przinyey wyankowye wzyala zyey waczkyem
16:
wlaſznym y znozmy
17:
Propterea, quod fium in utero
18:
gerere comperta eſt, virgis ceſa
19:
et a Civitate inꝑpetuū relegata
20:
feāqntā in vigilia feſti Corꝓis
21:
Chrīanno doī 1553
22:
Valtin Richter eciam Kriger di=
23:
ctus de Villa Civitatis francfordie
24:
Cis oderam Cunerſdorff dicta per
25:
officiū Capitaneale deꝑhenſus et ad Judicium Civile
26:
datus feria qrtā die ſancti franciſci anno doī
27:
1553 vltro corāCaſtreCivili officio reco=
28:
gnovit

29:
Iſch okolo cztherzech lyath stal ſzya odpowyedny
30:
kyem zidow sqwirzinſkych, Poſnanſkych y Wro=
31:
nyeczſkych dlya thego ze na ych skarga y fortitho=
32:
wanye kſzyązą Hannuſz Margrabya yeſth gi dzyerzal


strona: 176v

1:
wwyązyenyv wkoſzczierzinye nyedziel kilkanaſczie
2:
okrom yeo vynnoſzczy, kthora ſzyą pothym okazala
3:
gdi yeſth wolno puſchczon
4:
A vczinywſchi thą odpowyedz Napyerwey wzyall zida
5:
ze wronek sloma czelnyka polthori mylye odewro=
6:
nek. A myal thowarziſchem they sprawy Niklya
7:
rzeznyka zrzepynya, kthori thegoſch zida wiwabill ze
8:
wronek na polye mowyacz zebi myall woli kthore
9:
mv chczyall vkazacz, wzyawſchi gi nyoſl z zyemye
10:
sprzerzeczonym Nyklyem aſch kv yedney grobly, kthorą
11:
nyeboſczik pan poznanſky budowal. thamze zid yeſth
12:
gim mocza odbith. Myall gi volya zanyeſzcz do
13:
Hamru dreznyenſkyego y thak dlugo chowacz aſchbi
14:
mv ſprawyedliwoſcz z zidi bila vczinyona, powya=
15:
da yſch theo Niklia thowarziſcha ſzwego od thich
16:
czaſſow nyewidziall, bo lyudzyem ſzya zadluzivſchi
17:
zginall
18:
Po wzyączyu thego zida ze wronek bill nayachan
19:
przeſz nyekthore polyaky, znaprawy zidowſkyey we
20:
wſzy wayſſenze nyedalyeko myedzirzecza y thamze yeſth
21:
vrąmban. Za thą krzywda wyeſchall lyſthi, kthorimy
22:
ſzyą oznaymowal bicz odpowyednykyem thich tho
23:
polyakow y za thoſch cztherzi konye wthey wſzy wzyall
24:
kthore mv zaſzye odbitho, pyſſal mv the liſthi Man=
25:
dos zmyaſteczka bilſz rodowycz piſſarzs zyemyany
26:
na Pethſchtok rzeczonego, kthori nyedalyeko gvbina
27:
myeſchka bili ſnym wthowarziſthwye przi pobranyv
28:
przerzeczonich kony dway pacholczi Jeden Hannuſch
29:
puchor zwerchenblothv od gvbyna, a ſchewczik Merten
30:
zmalborkv, kthori przed Maydemburgyem yeſth zabith
31:
A pvcher zzona yednego myeſzczanyna gvbynſkyego
32:
vſchedl nyewye dokad
33:
Richlo pothym stall ſprzerzeczonym Hannuſch pucherem
34:
Na zidy sqwirzynſkye wboru nyedalyeko Grochowa


strona: 177

1:
Lyecz gdi ſzyą zidowye nyemogli potrafficz theda
2:
czlowyekowy vbogiemv zgrochowa wzyąli dwv
3:
konyu, kthore Hannuſch pucher przedall, Alye
4:
nyewye kądi
5:
Powyada yſch wpothomnych czaſſyech czinyono wyelye
6:
skod ma yego ſchlyak y zawolanye o kthorich on nycz
7:
nyewyedziall
8:
Aſch lyathoſz wyarmark ſzwyenthego Jana pobrall
9:
michala zida zgnyezna dwye albo trzi mylye od pozna=
10:
nya na boru przi kthorym wzyall trzidzyeſczi wą=
11:
gierſkych zlothich, potroynych groſchikow oſſm zlotich
12:
A monethi okolo trzech zlotich, bill yeo pomoczy
13:
kyem wthym rozboyu nyeyaky Hannuſz zlipſka, A
14:
wiſchpyegowal y widal gim, thego zida Hannuſz franck=
15:
schten zdrezna piſſarza, kthorego Caſper myeſchnik do=
16:
brze zna. sluzi then tho franckſthen wmargdorffye
17:
nyedalyeko gvbyna v Porth Rothſchtocka zyemyanyna
18:
wzyall odnych za tho viſchpyegowanye przerzeczoni franck
19:
ſthen dwa zlothe wągyerskye
20:
Vczinyl thą odpowyedz zradą przerzeczonich pomocznikow
21:
ſwich Nagimyą Niklya fleſchera, Hannuſz puchera
22:
Marczina schewczika y ynnich wyelye. A przechowanye
23:
myewall naywyenczey okolo gvbyna myedzi zyemyany
24:
po wſzyach y gdzie moglo bicz. sluzil theſz polroka
25:
doctorowy schtrauch, kthori trzi czwyerczi mylye od bu=
26:
diſchina myaſchka
27:
Powyada yſch thu do polſky theraſz przyachal za Mar=
28:
czinem ogrodnykyem znedky kthorego zlyſti do Rady
29:
poznanskyey y do zidow piſſal, piſchacz radzye
30:
aby myeſchczani przeſtrzegli yakobi zzidi nyethowarzi
31:
ſcheli any nyeyeſzdzili przinych, do zidow abi mv
32:
prawy bili, ynaczey chczyal miſlicz yakobi ye
33:
bill brall


strona: 177v

1:
Nyeſtal thu wpoznanyu v zadnego czlowyeka
2:
thelko wzegrzu przeſz yedną Nocz a wthey
3:
wſzy gdzye gi pogimano theſz przeſz yedną Nocz
4:
Na on czaſz gdi zida Michala wzyąli yeſth ſzyą
5:
chowal wkobilnyczy dwye Noczy aſch gim franck
6:
ſchten piſſarzs prziſchedſchi powyedzial o yachanyv
7:
zidowym, wzyal Hannuſz zlipſka przerzeczoni yeo
8:
thowarziſch polowiczą pyenyedzi thego tho zida
9:
wewſchowye thamze ſzyą rozyachali
10:
Powyada yſch liſtow zadnich nykomu nyepobrall
11:
thelko themu zidowy wzyall okolo 12 albo 11 li
12:
ſtow laczinſkich y nyemyeczkich the dal ſchowacz
13:
Jurcze Rothemberkowy zyemyaninowy myeſkayą=
14:
czemu wlipye wſzy pod panſtwem pana Hannuſſa
15:
Margrabye ku koſzczyerzinu prziſluchayaczey
16:
Powyada yſch konya sktorym yeſth pogiman kupill
17:
za 10 talerow wezloczye wewſzy nyedalyeko gory
18:
v myeſchczanyna poznanſkyego kthori ſzyą ſchtor-
19:
chem zwal. The pyenyadze bili michala zida kthore
20:
przinym yeſth wzyall
21:
Stym Garbarzem kthori ſnym yeſth pogiman po=
22:
wyada yſch znamoſzcz myall przed Rokyem
23:
okolo gvbyna y mowy ze przed nym powyadall
24:
thentho garbarzs ze do krolya chcziall yachacz proſſicz
25:
pomoczi przeczyw Glogowyanom, kthorey yeſlyzeby
26:
bill myecz nyemogl, theda wthowarziſthwo ſzwye
27:
na dochodzenyu ſprawyedliwoſczi v Glogowya=
28:
now yeſth gi zamawyall czo mu yednak przi
29:
rzekl a Garbarza theſz yemu przeczyw zydom
30:
bicz obyeczowal
31:
Item powyada yſch przerzeczoni franckſthen pyſſarzs
32:
zapiſſal mv ſzyą pomagacz przeczyw zydom
33:
y myal theraſz bycz wpoznanyu v Caſpra
34:
myeſznyka zidow myall ſpyegowacz a onemv
35:
ye wydawacz ma zapiſſ then wſomkach
36:
kthore przinym wzyątho


strona: 178

1:
O myedziląſzkyem nyewye thelko tho yſch mv powya=
2:
dall Balczer kalkrayther zblumberku bicz go odpowye=
3:
dnykyem Gdanſkym y thuſchi ze ſzyą wmargrabſthwye
4:
then tho myedziląſzky chowa
5:
Deinde queſtionibus adhibitus
6:
Powyedzyall yſch then Garbarzs ſnym pogimani bill
7:
mv thowarziſchem y pomocznykyem rozboyu nad Michalē
8:
zidem vczinyony y they korziſzczy wzyall gꝯ 20, a
9:
Hannuſz zlipska ze strozy bill
10:
Item Zeznawa yſch yeſth wgubynye pogiman Lukaſz Ruhm
11:
kthori ſzyą ſnym spiſſal pomagacz mv na zidi
12:
Szyedzi theſz wGubynye w wyązyenyu zyemyanyn yeden
13:
yeo comratus a pogiman yeſth o tho ze wydawall groſche
14:
pozlocziſte za prawa zlothe A they rzeczy garbarzs ma
15:
wyąthſcha wyadomoſzcz nyſch on
16:
Pithani othym ktholi ſobolye Byenyaſchewy dlugiemu spozna-
17:
nya pobrall powyada yſch mv knechczi do Maydem=
18:
burgu gidacz powyadali ze wolff nyeyaky, thak yakogi
19:
on ſchramovathi przed nym ſzyą baczill ſpobranya tichtho
20:
ſoboly znyeyakym pomocenkyem kthorego any theo tho
21:
wolffa on nyezna


strona: 179

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:
Jvrga Waygeth Cerdo Ruffus de Poſna
9:
nia cum Valentino Kriger deprehenſus
10:
per officiū Capitaneale et ad officium Civile datus
11:
feria tercia ante diem sctē Hedvigis anno doī1553
12:
libere recognovit

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:
Iſch Zelyſlawskyego widall v Balczer Kalkraythera wblum
20:
berku ſama wthorego, widall theſz tham nyemale zyazdi
21:
thowarziſtwa ſobye nyeznayomego Alye nyewye czo
22:
zaſprawy albo radi gich bywali
23:
Deinde queſtionibus ac Torturis adhibitus feā
24:
quinta ante vndecim millia virginum anno
25:
quo ſupra recognovit
26:
Iſch vczynywſchi zmową przeczyw zidom zwalthin
27:
krigrem ſkunſdorffu na ſzwyethi Jan theraſz przeſli
28:
pobral na boru do Gnyezna yadacz Michala
29:
zida Gnyeznyenſkyego stymze walthynem a
30:
z maczkyem zlipſka kthori pomocznykyem ych
31:
bądacz wthen czaſz gdi zida brali na strazi
32:
stal wſzyawſchi przi thym tho zidzye pewny
33:
poczeth pyenyedzi, thenze ſam Jurga onego do
34:
ſoſſny przywyazal y thamze wboru zwya=
35:
zanego odyachall, wzyal ſpyenyedzi przerzeczonich
36:
dzyalu ſſeſſcz wągierſkych zlotich y 6 zlotich
37:
monethi. Wiſpyegowal y widal gim thego
38:
zida Hannuſz franckſthen zdrezna pyſſarzs thak
39:
Walthyn wſwym zeznanyu ſzwyaczczy
40:
Capite plexus feāſcdā poſt diem vnde
41:
cim millia virginum anno 1553.


strona: 179v

1:
Prius autem morti cōdemnaretur
2:
Teſtamentum Vltime Voluntatis ſue
3:
diſpoſuit in hync qui ſequitur modū

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:
Koſzky krzeczkowe
25:
Liethnyk Czamliethowy Czarni z Zaxamenthem v rąkawow
26:
Suknya ſchara purpurianſka
27:
suknya lunſka dzika
28:
kithlicza ploczienna zoplieczkiem haraſzowym kroliky podbitha
29:
suknya ſamego Czarna z Zaxamentem
30:
Item apud Judeum patrem Liſz oppignorat
31:
pyecz myedziani zlazyenky skithlicza haraſſowa
32:
kroliky podſchitha y fl.10 a ſuto ...
33:
Item apud Judeum dauides generum


strona: 180

1:
Zamkyel ſrebrni pozlocziſti in florenis Novē
2:
Apud eundem zupiczą samego mvchayerowa bląkithną
3:
nowogrodkamy podſchitha ſkvnimy wiloſkamy in fl
4:
duobus opuszczono 25 w. łaciń.


strona: 183

1:
Joannes de Warſchowia Thome Molen
2:
dinatoris filius Coram offō Civili Poſna
3:
feria tercia ante dominicam oculi anno 1554
4:
libere recognovit

5:
Iſch dnya yednego przed yarmarkyem theraſznyey=
6:
ſchym poſnanſkym v Sebaſtiana wſuſchczinym
7:
domu na Nowey Grobly wzyal znamoſcz
8:
zyendrzeyem kthorego przezwyſka nyewye. zJanem
9:
Lachotha, stachem Maſurkyem, zyankyem y zmaczkyem


strona: 183v

1:
kthori ſnym pogiman yeſth, kthorzy thu do poſna=
2:
nya dlya kradzyezy wſchithczy prziſly
3:
Andrzeyek yeſth vyſzokyego wzroſthv, okrąglego licza
4:
Czarnych wloſſow w czapcze ſcharey z zolthym ſchnu=
5:
rem na czeſzky kſchtalth wſukny nyemyeczkyey ſcharey
6:
maſzczy zupiczy zyeloney a wſkornyach nyemyeczkich
7:
chodzi pacholek yeſcze nyeobroſly
8:
Lachotha okraglego licza nyewyſſoky chodzy wkarwath
9:
cze dziky wczarney zupiczy a wczapcze czeſzkyey
10:
theſz nyeobroſly
11:
Stach maſurek nyewyſchokyego wzroſthu licza okraglego
12:
theſz nyeobroſli chodzi wdziky zupiczy wkarwathcze
13:
ſcharey mithwiſchowey wczarney czapcze kozaczky
14:
podſchithey
15:
Janek mlodi pacholek malego wrzoſthu wzupiczy czar=
16:
ney wſuknyey yakogi sthach Maſurek y wczapcze
17:
Czy theſz myely ſſoba chlopyath dwoye Jednego Grze-
18:
gorka wkozuſchku, a drugyego Sobyecha wdzyky kar=
19:
wathcze, kthorzi nycz nyeczynya yedno graya a
20:
kradna. I traffilo ſzye w ſzobothe prziſla Iſch Maſurek
21:
rano wſtawſchi rzekl knyemu Janye a Nyewyeſz
22:
kądi czego vkraſzcz, on odpowyedzyal nyewyem,
23:
pothym mv rzekl podziſch za mna owa doſtanyem
24:
czego. I ſchedſchi do myaſtha obadwa prziſly wrinek
25:
przed kamyenyczą schimvna aptekarza do kthorey
26:
Maſurek werwal ſzie y vkradl thlomok nakla=
27:
dzyony zaſchnurowany lyezaczy na ſanyach. Sthym
28:
obay poſchli wpuſthky myedzy mlinem pana stha=
29:
rąſkyego y heltowſkym, thamze gi rozwyazawſchy
30:
nalyeſly wnym dwa wylky wyprawyone zupiczą
31:
lyunſka czerwona zolthym ſuknem podbitha koſſul
32:
dobrich trzy a czwartha zla vbranye zamſchowe
33:
yedno a drugye ſchukyenne czerwone y trzewyky
34:
dwoye, kthore rzeczy vybrawſchy thlomok wpuſth
35:
kach zoſtawyli, wilky przedali zidowy za 43 gꝯ
36:
pokoſſuli ſobye yedney wzyeli, trzeczya woythkowy
37:
parobku goſpodarſkyemu kthori ſzyedzy dali a czwartha
38:
przi thlokomu wpuſthkach zoſtawyli. Zupiczą Jen=
39:
drzeyek wzyal trzewyky przedali chlopu na wyeſz
40:
A vbranye oboye thenze Maſurek wzyal, skthorich


strona: 184

1:
yedno woythkowy parobku goſpodarſkyemu czerwone
2:
darowal. Item zeznal ze zmaſurkyem a zyendrzeykyem
3:
przed thym malo pyencz koſſul dobrich wdomu fliaſch=
4:
nerowym wgaſchkach vkradli, kthore goſpodiny ſwey Seba=
5:
ſtianowy o they kradzyezi wyedzaczey za 30 groſſi prze
6:
dali
7:
Item Zeznal yſch znyedzielye na ponyedzialek wnoczy Ma=
8:
czyek kthori ſzyedzi zmaſurkyem dawſchi ſzyą za
9:
wrzecz wmyeſczye wilupili pywnyczą pod domem
10:
pana Mokronoſkyego y thymy pyenyedzmy kthore tham
11:
pokradli rano prziſchedſchi do Goſpody dzyelili ſzyą
12:
Maſurek wzuall 12 zlothich wągyerſkych talerow
13:
12 y myncze pewny poczeth a Maczko wzyal
14:
15 wągyerſkych zlotych a talyerow 16, myncze theſch
15:
poczeth pewny przi kthorym dzyalye powyadali mv ze
16:
theſz tham vkradli Riſzyew kylka alye on ſtey ko=
17:
rziſzczy nycz nyewzyal
18:
Item zeznal ze Lachotha ſſobothy na nyedzielyą dawſchi ſzyą
19:
zawrzecz wmyeſczie, vkradl pyenyedzi nyemalo alye nye
20:
wye wyelye y v kogo
21:
Item zeznal yſch Sobyech chlopyecz ych mali na koſzdi dzien
22:
chodzacz za lyudzmy wybyeral gym pyenyadze ſkalieth
23:
y przinoſchacz ye do Goſpody przegrawal
24:
Item zeznal ze Andrzeyek zmaſurkyem zvpiczą zrąkawamy
25:
mvchayerovymy na pyaſkach vkradli nyewye komv
26:
Item zeznal ze przed pulroczem Myąſkayąncz wbidgoſczi trzy
27:
suknye vkradl y dwa myecza kthore chlopom na wyeſz
28:
przedal. Thimze theſz spoſſobem przedawal ſzyekyeri ktho-
29:
rich nyemalo chlopom zwozow pokradl
30:
Deinde questionibus adhibitus recognovit
31:
Ze Na Rybythwach vkradl suknya schara weſpolek zan=
32:
drzeykiem kthori dal ſobye karwathke vczinycz thą wkthorey
33:
poyman
34:
Item zeznal ze stemze Andrzeikiem vkradl 16 karpyow


strona: 184v

1:
s ſchadza Na Nowey grobly kthore dawſchi Goſpodinyey
2:
schowacz ſpolem ye ye zdzely
3:
Item zeznal ze przed pulroczem wbidgoſczi stem tho An=
4:
drzeykiem wzyal pyencz Mendeli Mlyeczna v Recz=
5:
ka myeſczanyna thamze Bidgoſkyego, kthore mlyeczno
6:
za 15 gꝯ przedawſchi pyenyadze strawyli
7:
Item zeznal yſch Liatha przeſlego wthorvnyv bądąncz
8:
vkradl trzi Lokczye zrzynkv na wozye chlopv
9:
kthori przedal za 20 gꝯ na wyeſz chlopv
10:
Item zeznal ze Goſpodyny Ich Sebaſtianowa wyedzyala
11:
o wſſysthkich kradziezach ych kthorą thv czynyly
12:
wpoznanyv
13:
Item Woythek parobek Goſpodarsky kthory theſch yeſth
14:
pogiman wyedzial theſz ze kradly alye ym nye-
15:
pomagal
16:
Suſpenſus feria ſcdā in Crastino
17:
Domī oculi anno 1554
18:
Mathias kikolskij de villa kikoli a
19:
Warſchowia Nobilis Joannis Zilka Kijeij
20:
kolskij filius, eodem quo ſupra die corā
21:
officio libere recognovit

22:
Iſch spelna od dwv lyath yąl ſzye kraſcz y beſz prze=
23:
ſthanka kradal. them a nyeynſchym ſpoſſobem Nawyen=
24:
czey, tho yeſth wybyerayucz Lyudzem pyenyądze ska=
25:
lyeth, thak w noczi yakoy wednye y thymze ſzye
26:
przeſz the dwye lyeczye ziwyl aſch do tychmyaſth
27:
Item zeznal ze dzyſz thydzien przyachal thu do poſnanya
28:
z malborku y stanąwſchi Goſpodą v Sebąstiana
29:
Na nowey Grobli znalyaſl tamze pewny poczeth
30:
zlodzyegi, kthorich oſſob nygdi nyeznal y theraſz
31:
pewnego poczthv any ymyon Ich wyedziecz nye=


strona: 185

1:
moze. thelko snych ziednym staſchkyem Maſurkyem yeſth
2:
ſzye poznal y thowarziſthwo ſnym wzyal y wthym ze tho
3:
warziſthwye ſpolem bąndacz a sprzeſley nyedzielye napo=
4:
nyedzialek wnoczi daly ſzye zawrzecz wmyeſczio y pyly
5:
v Mathiſcha palyvcha aſz do trzeczyey godziny wnocz, a
6:
pothem whneth wyſchethſſy do pywnycze pod domem
7:
pana Mokronoſkyego yednym kluczem ze cztherzech fal=
8:
ſchywych kthore prziſzobye myal othworzil, do kthorey thak
9:
othworzoney Maſurek wſchedl, a on na vlyczy na strazy
10:
stal, pothem then tho maſurek na Maczawſchy myedzy
11:
suknem skrzynki y dwv Ryſſyu wyprawnych wzyaltho
12:
y zoney pywnycze wynyoſl, pothem stemy rzeczy ſpolem
13:
schly pod mvr zamkowy polye pana Mykolaya schilinga
14:
domv, kordem maſurkowym skrzynke othworzil a wzyaw=
15:
ſchy snyey pyenyadze kthore beli wedwv myeſzkach
16:
skrzynką zynſchymy rzeczamy tham zoſthawywſchy. A
17:
Ryſzye wgnoy tamze nyedalyeko myeiſcza thego za=
18:
kopawſchy do pywnycze pod dom pana Jana kyew=
19:
ſkyego schly, thamze aſch do dnya ſpaly
20:
A prziſchethſzy nazayuthrſz do Goſpody, Rano themyſz
21:
pyenyedzmy ſzye obadwa roſzdzielily, kthorich tha
22:
ſvmma bela Talerow 21, zlothych wengierskich
23:
25 a monethi poſpolithey 4 zlothe, steyze ſvmmy
24:
on wzyal 14 vngari. flo. 16, thalerow a myncze
25:
dwa zlothe. A mazurek wzyal oſthathek
26:
Item zeznal ze wtheyze skrzyncze bel signeth srebrny
27:
y trzi knaflye pozlocziſte, kthore on wzyal y gdy
28:
go ymowano wgoſpodzie pod lawe wrzucil
29:
Item zeznal ze od pyvnczy Nyedziel bąndacz wegdanſkv
30:
doſthal thichze klyuczy od olbrichtha Mynczarza
31:
tham ze zegdanſka myeſzczanyna zonathego ſkthorym


strona: 185a

1:
przed thym thowarziſthwo myewal y then tho ol=
2:
bricht thichze klyuczi falſchiwych na wyelye myei=
3:
ſczach kradnancz vziwal. Alye nyemogl ynaczey
4:
od nyego ych doſtacz alyeſz mv ye vkradl
5:
Item zeznal ze ſkoro doſtal klyuczy tich othworzil ny=
6:
my thamze wegdanſku do Jednego ſpichlerza
7:
y vkradl thamze 7 lyſſow, kthore wmalborku
8:
przedal za 27 gr
9:
Item zeznal ze stemze olbrichtem Mynczarzem thak rok
10:
a zmarczinem zlothnykyem skrolyewcza rodowyczem
11:
kthori nyedawno przed wroczlawyem yeſth na
12:
pal wbith, wegdanſkv yednemv angielcziko=
13:
wy vkradli klode salyetry, I wywyowſzy
14:
ya do malborka przedali yą za 20 grzywyen
15:
pruſkich
16:
Item zeznal ze thamze wegdanſku vkradl dwye Micz=
17:
cze axamyenthne y dzyeſziencz Bobrow. Alye
18:
powyedzial ze ſzie the rzeczy wroczyly gdy thamze
19:
na gardlo onye ſzyedzial
20:
Item zeznal ze wthorvnyv vkradl zyemyaninowy
21:
yednemv 18 flor. moneti polſkyey skalyethy
22:
skthorich pyenyedzi konya skthorym yeſth po=
23:
yman za 8 flor. y 20 gr. kupyel
24:
Questionibus adhibitus recognovit
25:
Ze na ſzwyethi Michal Bliſko prziſly bel theſz
26:
thv wposnanyv bel theſz
27:
thv wpoſnanyv weſpolek zolbrichthem Myncza=
28:
rzem y vkradly poſtaw sukna czerwony an=
29:
gielſky v oleynyczky pod Gorka wdomv. kthori
30:
poſtaw wkrolyewczu pothem za 4 klody
31:
myvdv y za yeden Engeloth przedali
32:
Item zeznal ze na thenze czaſz wpoznanyv vkradly
33:
Gdanſczaninowy yednemv 15 kun y sthuke


strona: 186

1:
ſchaye futro krolykowe y ſvkna na vbranye
2:
Item zeznal ze wegdanſku oleandrowy yednemv v=
3:
kradl pyenyedzi rozmaythey Myncze 100 grzy=
4:
wnyen pruſkych
5:
Suſpenſus feria ſcdā in Craſtino
6:
domī Oculi anno doī 1554
7:
Sophia Sebastiani de Nowoaggere vectoris
8:
conſors Coram officio Civili poſ ſabato die
9:
S. Mathie in Torturis recognovit anno 1554

10:
Iſch v yanka zlodzieya kthori ſzyedzi kupila 5 koſſul
11:
kradzionych za 30 groſchi
12:
Item v Jendrzeyka kthori vczyekl theſz kupila dwye pa=
13:
newcze nowe za 20 groſchi
14:
Item Cziſz y ynſchy zlodzieye przinyeſzli wyey dom nocz=
15:
nym obiczayem 8 karpi 5 okunkow y ſczublyą
16:
A aczkolwyek przed nya yaſznye nyepowyedzieli bycz
17:
ſzye zlodzieymy wſchakze ſzyą ona domyſlyala
18:
yſch zlodzeiyſkym fortelyem rzeczi tych doſtawali y
19:
mayącz thakowy domyſl przedſzyą wdomu ſzwym
20:
one czirpyala koſchulye y panewky od nich poku=
21:
pila y kthemu Ryby ym warzila y one ſnymy
22:
yadala
23:
Kyedi theſz wdom yey przinyeſly dwu wylku acz
24:
rozumyala ze ye vkradli theda przed ſzią tho przeyrzala
25:
y gdi woythek parobek onym ye na Gorą ſchowal
26:
yakobi ono przeſz palcze patrzacz theo dopuſzczila
27:
Conſtanter thwyerdzi yſch woythek parobek the wſſithky
28:
zlodzieye donyey wdom wprawyel ſlubuyącz
29:
zanye yſz ſſą lyudzie dobrzy
30:
Ad interceſſionē magni nominis Hominū capite donatā
31:
vt tamē et ꝑſonā et facinora illius quisque agnoſcat
32:
statue vius hore spaciū alligata ſtetit deinde ſentencia
33:
Juris a Civitate in ꝑpetuū proſcripta est ut ſub pena Capitis
34:
nū regrediatur actū feria qrtā ante doica Judica
35:
ꝓxima anno 1554


strona: 186v

1:
Voythek de Buk filius Joannis podlijeij
2:
skij fabre Sabato die S Mathie apostoli
3:
anno doī 1554 Coram officio Civili poſ
4:
libere recognovit

5:
Iſch przed trzema nyedzielamy Zophia Sebastianowa
6:
yego Goſpodiny pyerzacz chuſthi wnoczi yeſth go
7:
wiwabila powode, ſkthora gdi prziſchedl do wody
8:
na lyod za yey namowka prawye rozſkaza
9:
nym thamze na lyedzye czudzoloſthwo ſnya popelnyl
10:
Item ſznya thenze vczinek ſpodzyel trzi albo cztherzy
11:
razy pothym
12:
Wzyawſchy thą ſprawą od nyego pan Woyth zlaw=
13:
nyky Zophia knyemv prziwyeſzcz roſzkazali
14:
kthora tham stanawſchi kthemv cudzoloſthwu do=
15:
browolnye yeſth ſzye prziznala, thak thwyerdzacz
16:
ze thelko dwa razy przeſz nyą yeſth popelnyono.
17:
Item zeznawa yſz wyedzial ze 2 wylky byli kra=
18:
dzione, khore Janek s sthaſzkyem maſurkyem
19:
wſſobothą dzyſz thydzien do yego Goſpodarza wdom
20:
przinyeſly I ſchowal ym one do komory
21:
nad giſdbą. A nazayutrzs wnyedzyelyą po
22:
obyedzyech chodzyell ſnymy do Zydow dlya prze=
23:
danya thichze wylkow y przynym zanye od zida
24:
wzyeli 43 groſche, wſchakze stey korziſczy nycz
25:
nyewzyal
26:
Gdy theſz karpye y okunye ſſczublyecziem na za
27:
yuthrzs vyrzal w koſchiku wgidbye rozumyeyącz
28:
yſch kradzione beli yeſth ye ſnymy yadl
29:
Ad interceſſionē magni noīsHominū Capite
30:
donatus vt tamēꝑſonā et delictū illius
31:
quis agnoſcat statue unius hore ſpacio
32:
alligatus stetit, poſthac sentencia Juris
33:
a Civitate ꝓſcriptus eſt, vt ſub pena Capitali
34:
inꝑpetuū non regrediatur actū feria qrtā
35:
ante doīcam Judica ꝓxima anno doī 1554


strona: 187

1:
Anna de Oborniij filia petri Threlka
2:
pellionis Coram officio Civili poſ feria sexta
3:
ante dominicam Judica anno 1554 recognovit

4:
Iſch zoſtawſchi Brzemyenna zyanka kucharza pana
5:
Nowowyeiskyego vrodzila chlopcza przed szwyathem
6:
Bozego Narodzenya theraſz przeſlym wdomu Anny
7:
popky za ſzwyethym Marczynem ſama ſchczigulna
8:
wthem tho domv bendacz a vrodzywſchi zywo chuſthą
9:
ono vduſzila y pod wſchodem wthymze domv za
10:
chowala
11:
Sepulta viva et palo tranſfixa
12:
feria ſcdā in Craſtino domī Judica
13:
anno 1554
14:
Processus Officii contra Michaelem
15:
Sutorem

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:
Iſch
26:
Bądacz wnyedzielyą Oculi theraſz przeſchla w domu Jacuba
27:
oſsy na przedmyeſczyv bramy Wronyeczkyey przed wyeczo=
28:
rem myal rozmową Z Michalem ſchewczem tham theſz bą=
29:
daczym o ſprawach a poſthanowyenyv wyary ſzwyenthey
30:
krzeſczianſkiey. Thak dalieko aſch ſpewnych znakow obaczill
31:
oblądliwoſcz theo tho michala w wyerze ſzwyenthey
32:
przecz yaſznye a Gloſzno yeſth go pythal yakobi o Throyczy


strona: 187v

1:
Naſzwyenthſchey wyerzel y dzyerzal. Nacz Michal od
2:
powyadayacz rzekl. Nyetrzimam ya thelko o thym bogu
3:
kthori nyebo y zyemye ſtworzil. I gdy stychto rozmow
4:
prziſchla zmyanka o vmenczenyu pana Chriſtuſzowym
5:
thak odpowyedzial. Jeſliſch bog od zidow yeſth vmen=
6:
czon ktoſch theo czaſzu nanyebye bill. Czo ſliſchącz
7:
Caſper Jezik thamo theſch szyedzaczi od stholu do thegoſz
8:
Michala postwawſchi rzekl. A o credzye yako dzyerziſch
9:
Nacz Michal odpowyedzial kyepſthwo yeſth credo a=
10:
poſtota ye ſlozyll. Wſchakze wthorego dnya przed
11:
poymanym ſwym do thegoſz drumlika prziſchedſchi yeſth
12:
go przeproſſil y ſnym ſzią poyednal doſtatecznye
13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:
Iſch byl v Jacuba oſſy wnyedzyelye
20:
Oculi theraſz przeſla przed wyeczorem Thamze sly-
21:
ſchal gdi michal ſchwyecz mayącz rozmową o wye
22:
rze ſzwyenthey krzeſczianſkyey zyanem drumlikyem
23:
za pithanym thego tho Jana rzekl yeſlyſch zydowye
24:
boga vmenczili, kthoſch thym czaſſem byll na nyebye
25:
Czo ſlyſſacz then tho Caſper Jezik wyſtąpill zaſtolya
26:
y rzekl michalie yako thy trzimaſz o Credzye a przeſz
27:
kogoby zlozone bylo. Nacz on odpowyedzyal. A czo yeſth
28:
Credo, kyepſtwo apoſtota ye ſlozill y gdy nyeraſz
29:
alye trzy krocz powtarzayącz thwyerdzyell yakoby
30:
Credo ſkladaczą apoſtata myalo. theda thentho Jezyk
31:
onego trzi razy (yeſliby ſzye nyepodmowyel) pythal
32:
Lyecz on odpowyedz dayacz rzekl. A tholi ſzye nye=
33:
podmawyam. Zamthym po ſchygy pyąſzczya then ze
34:
yezyk yeſth go oblozyl


strona: 188

1:
Deinde Jacobum oſſa hoſpitem qui ſub corporali iuramēto
2:
depoſuit. Iſch prziſchedſchy do ſwego domu wnyedzielyą oculi
3:
przed wyeczorem zaſtall myedzi Goſzczmy ſwymy rozmową
4:
o rzeczach wyary ſwyenthey krzeſczianſkyey, skthorey rozmo-
5:
wy tho na konyecz yeſth prziſlo Ich michal ſchwyecz tham
6:
theſz pyano szyedzaczy rzekl a czo yeſth credo Apoſtaczi
7:
ye ſchlozili. A yſz then tho goſpodarzs obrazony thakovym
8:
bluznyerſtwem dom ſwoy yemv zakazal Theda dwa
9:
dny przed pogimanym ſwym thenze Michal knyemv przi
10:
ſchedſchi yeſthgo odproſſil y wprzednyeyſcha przyazn ſnym zaſzyą
11:
prziſchedl
12:
22 wersy łaciny
13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:strona: 188v

1:

2:

3:

4:
Iſch sliſchal Michala ſchewcza na on czaſz gdy
5:
kſzyadz Staniſlaw thu v fary slowo boze powyadall,
6:
mowyaczego. Wſchithko then kſzyadz powyada Chryſtus
7:
Chryſtus. A yſch then tho pawel baczil yakąſz obledliwoſcz
8:
wthym michalie. Namawyalgo abi ſnym ſchedl do kſzye=
9:
dza staniſlawa a Navką o panye Chriſtuſzye od
10:
nyego wzyal. Czo gdi mv vczynycz obyeczal, theda kxyedzv
11:
Staniſlawowy then tho pawel tho oznaymyl, wſſakze
12:
nyebywſchy v kxyedza staniſlawa. Thenze Michal do
13:
krakowa vyachal. A gdy ſzye prziwrocziel do poznanya
14:
myal ſnym rozmową okolo wyary ydacz skazanya
15:
od doctora Pawla kaczermiſtrza wkthorey rozmowye
16:
then tho michal rzekl. A czoſz tho yeſth Ja nyewyerze
17:
thelko wyednego pana boga, kthori stworzil nyebo y
18:
zyemyą. Zathym Organyſtha pithal y wſchina a on
19:
odpowyedzyal yuſchem rzekl doſzcz mam na thym czom
20:
powyedzyal
21:
Item Joannes Serifaber ſub iuramento depoſuit. Iſch bądącz
22:
dnya yednego theraſz przedmyąſſopuſthi v Jacuba oſſy
23:
mowyel ku themu michalovy schewczowy tham theſz
24:
bądaczemv. mili brachu yethesmy potrzebyen bo
25:
my puſzdra robiſz. Wſchakze dlya they pikarthſkyey
26:
wyary czye nyenawydzą. A gdy stad mowa myedzy
27:
gimy yeſth ſzyą wſcząla, theda Michal rzekl. Nye
28:
wyeſz thi ſczego pan bog lyudzye ſadzicz bądzye. A
29:
on odpowyedzyal zgrzechu. zathym Michal rzekl
30:
nyezgrzechu alye znyedowyarſthwa. Nacz Jan powye=
31:
dzyal Theſz czy y nyedowyarſthwo yeſth grzech. A
32:
michal przidawayącz rzekl. Ba yeſzczecz dzyw
33:
nyeyſcha powyem yſch rok przed ſadnym dnyem
34:
ſyn od stapi od boga oycza


strona: 189

1:
Item franciſcus Rhedar depoſuit ſub iuramēto. Iſch bądącz
2:
wnyedzielyą oculi theraſz przeſla v Jacuba oſſy sli=
3:
ſchal gdi Michal ſchwyecz mayącz rozmową zyankyem
4:
drumlikyem o wyerze krzeſczianſkyey na pythanye thego
5:
tho drumlika kthore knyemv czinyl chczącz wyedziecz
6:
czobi dzierzal o Chriſtuſzye, yeſth odpowyedzial. atholi Chri
7:
ſtus yeſth pomazanyecz bozi. Pothym pithany czoby dzyerzal
8:
o Credzie rzekl. a czo yeſth Credo kyepſtwo. Apoſtoczy
9:
ye ſlozili. Zathym Jezik policzek yemv dall mowyacz
10:
podobno thi wyarą zidowſka dzyerziſch. A on odpowye=
11:
dzial dzyerzą. Zathym gdi cząſto powtharzal thakowe slowa
12:
theda wſchithczy tham szyedzaczi przeczyw yemv ſzye
13:
wzruſchili thak yſchby podobno bill bith. Alye za roſzka
14:
zanym Goſpodarza vczyekl
15:
Item Nicolaus Pannitextor ſub iuramēto depoſuit. Iſch bądącz v Jacuba
16:
oſſy wnyedzielią oculi theraſch przeſla y ſliſchal Michala
17:
schewcza mowyaczego wrozmowye, kthora myedzi gym a
18:
myedzi Janem drumlikyem okolo wyari bila Jeſliſch Cri-
19:
ſtus ſtapil znyeba wziwoth panni Mariey, kthoſch na then
20:
czaſch bil wnyebie. potym pithani czobi dzyerzal o Credzie
21:
odpowyedzial kyepſtowocz yeſth Credo Apoſtoczi ye ſlozili
22:
Item Albertus karczewsky doleator ſub Juramēto depoſuit. Iſch
23:
bądącz v jacuba oſſy wnyedzielyą oculi theraſz przeſchla
24:
ſchliſchal gdi ſzwyecz michal wedlye nyego tha ſzyedzaczy
25:
ku Janowy drvmlikowy mowyel yeſlyſch pan bog bill
26:
na ſzwyeczye, kthoſch theo czaſſu byl wnyebye. thedacz bili
27:
dway Bogowye. Czo ſliſchacz thenze karczewſki od nyego
28:
precz odſzyadl. I pothym ſliſchal gdi thenze michal mo
29:
wyel A czo yeſth Credo kyepſtwo Apoſtota ye zlozil
30:
Item Albertus Bumboll figulus ſub iuramēto depoſuit Iſch
31:
bądacz v oſſy wnyedzielyą Oculi theraſz przeſzla, prziſchedl
32:
zdworu do giſdby y zaſthal Michala szewcza zdrmlikyem
33:
a Scaſprem Jezikyem ſzyą ſwarzączego. I przyſtapyw=
34:
ſchy knym pythal czo by ſzyą dzyalo. theda michal
35:
ſzwyecz odpowyadayącz rzekl. Atholi o Credo, kthore


strona: 189v

1:
zlozili nyczemny lyudzie Apoſtolowye a proſczi chlopi
2:
thak yakogi ya bo bich y ya thak mogl zlozycz.
3:
Item Andreas Oczyecz sutor sub iuramento deposuit. Iſch bądacz
4:
wnyedzyelyą Oculi theraſz przeſchla v Jacuba oſſy sliſchal
5:
gdi Jan drvmlik Michala szewcza pithal czobi trzimal
6:
o Chriſtuſzye A on odpowyedzyal. Trzimam tho onym
7:
ze Chriſtus bill a vmeczonogo. daliey pithani czobi wye=
8:
rzil o Chriſtuſzye rzekl bill pomazanyecz. Apothymgo py=
9:
thal drumlik czobi dzyerzal o Bogu oyczv synv yego
10:
y duchu ſzwyenthym. Aon odpowyedzyal. Jeſliſch
11:
bog oczyecz byl na Nyebye thenczi nyeſtąpowal
12:
nazyemyą any ſzyą za naſch dal mączicz. zathymy
13:
slowy krziknąli wſchithczy podz precz day zabith bo
14:
czyą sluchacz nyemozemy. A on wzyąwſchy ſuknyą
15:
chczyal yſzcz precz. Lyecz Jezyk zawſczyagnawſchy go
16:
rzekl ku nyemv czo trzimaſz o Credzie A on powye
17:
dzial kyepſthwocz yeſth Credo. zathym Jezik nan ſzye
18:
ſpyaſzczyą thargnall. Potyhym prziſchedſchi thamze do
19:
oſſy wthidzyen wſchithkich splaczem proſſil aby mv
20:
odpuſzczili mowyacz proſſą dlya pana boga odpuſz
21:
czye my bom nyewyedzyal czom mowyel
22:
Actum feria ſcdā in Craſtino Dominice Judica
23:
Anno domini 1554
24:

25:

26:

27:
Szliſchalem powyada kſzyedza Lukaſza wkrakowye na zam=
28:
ku kazączego therasz Bog oczyecz wſſythkye sprawy poru=
29:
czil ſynowy wſchakze rok przed ſſadnym dnyem ſyn
30:
odſtapi boga oycza
31:
Sliſſal theſz gdi doctor kurek wkrakowye powyadal
32:
nakazanyu wdzyen Bozego narodzenya Mili krzeſczi=
33:
any prziſchedlem thu abich wam powyedzial o panv
34:
bogv. Alycz tho ſcha trudne rzeczi, wſchakze yeſth czlowyek
35:
yeden Moyſeſch Nam rowni Thegoſch ſpitaymi. Moyze=
36:
ſchu powyedz Nam o panye bodze a on odpowyedzyal
37:
ſliſchalem gloſz yego alyem ſamego nyewydzyal


strona: 190

1:
Zathym rzekl thenze kaznodzieya Nyevmye Moyſcheſch
2:
nycz powyedziecz. podzmy do drugiego Jacuba. Jacubie po=
3:
wyedz thi o panu Bodze. Jacub rzekl nyewydzyalemgo aczem
4:
chodziel za paſzi wſchakze nyewyem yeſly zanyolem albo
5:
ſkym ginſchym. Zathym rzekl thenze doctor kurek nyev=
6:
myeyącz ſtharzi nycz powyedziecz. podzmyſch theda do za=
7:
konu Nowego a zwlaſzcza do pawla szwyenthego. Paw=
8:
lye thyſz byl wtrzeczym Nyebye powyedz nam o Bodze
9:
Pawel odpowyada nyewyem kedim byl yeſli wnyebye
10:
albo a ziemy a panā Boga nyewyedzial Nyewyedz Pa-
11:
wel spithaymyſch ſzwyenthego Jana Janye thyſz myal
12:
widzenya rozmaithe powyedz nam o panye Bodze. A
13:
Jan powyada wydzialem Anyoli alyem pana boga nye
14:
wydzial. zathym kazanye przerzeczoni doctor konall slovy
15:
on nyepamyątha kthoremi
16:
(opuszczono 16 w. łaciń.)
17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:
Gdym ſluzil wgiſdebnye v pana Lubomiſkiego na Go
33:
ſczynczv przyachali tham yednego dnya krzeſzczyany
34:
thakyeſz y zydowye. A szyedzacz przi stholye dway
35:
zonych krzeſcztanow myeli gadky zyednym zidem


strona: 190v

1:
o wyerze, skthorich the na konyecz yeſth ſzią vithoczily,
2:
yſz zid powyedzial Chriſtus prawi ſl... wkoſczie
3:
lye wſſedl do kaplicze wkthorey ſam thelko biſkup raſz
4:
wrok bill zwykl biwacz thamze vyrzal mocz boſka
5:
y thayemnoſczi rozmayte a napiſſawſchi ſobye na
6:
karthke vidzenye ono roſproll skorą na nodze y
7:
wlozil ye thamo y wyſchedl, thakze mocza piſma
8:
onego czuda czinyl
9:
Powyada theſz ze bill proſchon wpiathkovi dzyen
10:
na wyeczerza od krawczow Nyeboſczika Biſkupa kv
11:
yawſkyego kxyedza Lukaſza zgorky a gdy wyeczerzacz
12:
nyechczial dlya they przicziny ze bog za grzechi lyudzſkye
13:
czyeſką meką thego dnya podyal. theda cziſz tho kraw=
14:
czi rzekli nyeczyerpialczi bog nygdi, a yſch vathpye=
15:
nye yakyeſz o panu Chriſtuſzye sthey tho powyeſczi
16:
yemv vroſlo, bill v Bernardinſkyego kaznodzyeye
17:
powyadayącz mv tho. A gdi y bernardin thego popra=
18:
wil myenyacz ze prawde krawczi movili, theda thym
19:
wyethſcha oblądliwoſcz wnym roſla
20:
Trafilo ſzie theſz yednego czaſzu yſz mv zona dzyedzyathko
21:
marthwe vrodzila przecz on nanye bill chuczi nyedobrey
22:
a Czyąſchkoſczi nyeyakye yey czinyl, thak yſch opuſzczyw
23:
ſchi gi precz odeſchla. A gdy yuſz doma nyebila pul
24:
czwartha roku, schedl do nyeboſczika kxyedza dąbrowſkyego
25:
radzacz ſzyą czobi czinycz myall. A vſliſchawſchi ze
26:
kſzyadz dąbrowſky zony schukacz radzil ſchedl do mya=
27:
ſtha y podkawſchi zida Slomą yeſthego pithal aczbi
28:
wgich zakonye bilo napiſſano ze wolno poyacz
29:
ynſchą zoną themv przi kthorym pyrwſcha thak
30:
dlugo nyemyeſchka A zid odpowyadayacz yſch thego wzako=
31:
nye nyemaſch, powyem ya thobye czo wzakonye stogi
32:
sthworzil prawi pan bog czlowyeka wrayv ze wſchyth=
33:
kych zyem zyemye a sthworzil go thak yſch czlowyek
34:
ſzyą nyebaczill. Bilo tham drzewo mądroſczi, bozy
35:
skthorego pan bog yemv poziwacz zakazal, prziſched
36:
ſchi theda waſch yeſth czlowyeka namowyel ze zdrze=
37:
wa onego wzyal owocz y poziwal. Zathymze
38:
ſnadz ſzye yeſth poznal, a waz bill thak wyelky


strona: 191

1:
yſz gdi ſzye na Nogach podnyoſl theda glowa nyeba
2:
ſzyegall. Zathym pan bog czlowyeka zrayv vipądzil
3:
na ſzwyath, gdzie Jadam za ſwoy grzech yeſth pokutho=
4:
wal przecz nyebela potrzeba abi ſyn bozi za then tho grzech
5:
czierpyal
6:
Powyada theſz yſch Lewek zid yeſth mv thoczyl naczynye
7:
przi kthorym on ſzyedzacz rzekl, lewkv czovi dzyerziczye o
8:
zmarthwichſthanyv a Lewek odpowyedzial, ktho vmrze
9:
wzyemye poydzye, pothym on pithal yeſlibi theſz wyerzili
10:
ze pan bog lyvdzye dwa krocz bądzye ſądzil. A lewek
11:
rzekl, po ſmyerczi pan lyudzie ſądzi z grzechu. A oſthathnyego
12:
dnya ſądzicz bądzie znyedowyarſthwa,


strona: 192

1:
Mathias de Nossilsko filius Pauli Pozdziech
2:
in Castro Poſnanie circa ſermi Chriſtopheri
3:
klijucznik deprehensus ad examen officij Civilis
4:
ex officio Capitanei remiſus libere corāeod officio
5:
recognovit feria quinta ante doīcam Conductus
6:
Paſche proxima anno 1554

7:
Iſch Borzimowſkiemu podſkarbyemv JeoM pana
8:
Woyewodi szieraczkiego a stharoſti wyelkyei polſki
9:
poſpolitheo 10 groſchi vkradl wſklyepie na oknye
10:
wkthorym rzeczi panſkye then tho podſkarbi chowal
11:
the przeyadl na lakocziach
12:
Vkradl theſch drugie 10 groſchi Marczinovi krawcziko
13:
vi wkoſzczielczu gdi tham JeoM bill liathoſch po
14:
godziech zaplacziel stich pyenyedzi strzelieczkyemv
15:
6 groſchi a yaſzyenſkyemu trzi groſche dlugu, kthore
16:
ym bil winyen groſch oſthatni ſtrawil
17:
Powyadayſz stey ſkrzinye klyucznikowey przi kthoreygo
18:
pogimano chczial dobicz kolacza kthori tham dzyura
19:
vidzyal
20:
Cenſus virgis ſub ꝑtorio et a Civitate
21:
inꝑpetuū relegatus, Ita vt ſub pena
22:
Capitis redeat. Feāqrtāadoīcam
23:
Jubilate anno doī 1554
24:
Mathias filius Lanwin de Schamothuli ex
25:
Castro Poſnanie ſub pretoriū adductus
26:
Coram officio Civili feria ſecunda in Craſtino Dominice Conductus paſche anno 1554 libere
27:
recognovitstrona: 192v

1:
Iſch panu Sobyeſzyerskyemv wkleczewye vkradl
2:
dwanaſczie lozek ſrebrnich wpyathek przeſchli
3:
kthore przinym nalyeziono y stymze liczem
4:
thu wpoznanyu yątho y do vrządu dano
5:
Item powyedzial yſz porthki Mruczinſkiego ſluzebnika
6:
JeoM pana Woyewodi Siraczkyego girzyn=
7:
kowe modre y cząpką Czarna zoſtawyl wgoſz-
8:
czynczv pol mylye za ſzlieſzinem przi drodze Kle=
9:
czewſkiey
10:
Zostawyel theſz tham 5 koſchul ſwogich Sthani
11:
ſchare nowe pulbodky y oſtrogi
12:
Item zeznal yſz ma v Roginy wſkrzethuskyego domv
13:
na zawadach arkabuſz y kord wgroſchu albo we
14:
dwv scheliagv
15:
Item wloviczv v zmyewſkiego Czapnika ma trzi koſſulie
16:
Colienskye a dwye proſthe. Sthani nowe ſchare
17:
ſerdak barchanovi Czarni Nowogridkami podbithi
18:
porthki Blekithne nowe y oſtrogi. A the rzeczi
19:
dall donyego wewrzeſzny weſrzode przed wyelka
20:
Noczą theraſz przeſchla, kazal tho odebracz y prze
21:
mylibog dacz vbogim
22:
Suſpenſus feria sexta adoīcam
23:
miſericordia anno 1554
24:
Proceſsus officij contra Joannem
25:
Grenda et Luciam Glinijarka

26:
6 wersów po łacinie
27:

28:

29:

30:

31:

32:
Nicolaus pyanka Braxator ſub iuramēto depoſuit


strona: 193

1:
Iſch wye pewnye o thym ze Jan Grenda Browarzs kthori
2:
w Wyezyenyv ſzziedzi myeſzkal na pulthora lyatha
3:
z Lucia Barthoſcha Glinyarza oddaną malzonka sktho-
4:
rego Grzechu a yawnego czudzoloſtwa then tho Mikolay
5:
yako stharſchi Brathſthwa Browarſkiego yeſth gi kilko krocz
6:
slovi napominal przikazuyącz mv aby czudzey zenye
7:
pokoy dall. Liecz on na tho vpomynanye nycz nyedbal
8:
a przedſzią sthą nyewyaſtha myeſzkal
9:
Thomas Jaskolka Braxator ſub iuramēto depoſuit. Iſch mayacz
10:
wyadomoſzcz o thym ze Jan Grenda Braxator w wyezye-
11:
nyu ſzyedzaczi myeſchkall zoddana malzonka Barthoſcha
12:
Glinyarza, kilko razow yako starſchi Czechu Browarſkiego
13:
yeſth gi vpomynall abi czudzey malzonki zanyechal
14:
wſhakze on na tho vpominanye nycz nyedbayącz przed
15:
ſzią ſnya myąſchkall a kthemv movill ya yey do Gar=
16:
dla nyeprzeſtaną
17:
Joannes Zalieski recognovit. Iſch Jana Grenda w Czechu nyeraſz
18:
vpomynali abi Luciey Barthoſcha Glinyarza oddaney malzon-
19:
ki ſkthora wyadomye myeſchkall zanyechall
20:
Albertus Zegarek Braxator Recognovit. Iſch Jana Grendą y oſſo=
21:
bliwye y wCzechu poſpoliczie zbraczią ginną napominall
22:
Abi Luciey Barthoſcha Glinyarza oddaney malzonki zanye-
23:
chall wſchakze on na tho nycz nyedbayącz przedz ſzyą ſzye
24:
yey dzyerzall. Theſz powyada ze gdi thaſz Lucia myeſzkala
25:
v michala stricharza vedlie domu thegoſz ſzwyathka
26:
theda tham vnyey na gorze biwall y thego czaſſv gdi
27:
zwyeze vczyekl tham na gorze ſznya bill
28:
Mathias Rzezniczek Braxator recognovit. Iſch tha Lucia ſkthora
29:
Jan Grenda myeſchkal yeſth oddana malzonka Barthoſcha
30:
Glinyarza. A o thym wyadomoſcz stad ma ze vnyego
31:
weſzelie malzenſkie thego tho Barthoſcha sthąſch Lucia bilo
32:
biwal theſz przithym gdi w Czechu Braczia ſſa go vpo=
33:
mynali aby yey ponyechall (wſchakze thego vczinycz
34:
nyechczial
35:
Ambrosius Braxator recognovit. Iſch biwall przithym
36:
gdi Browarze Jana Grendą ſſa w Czechu vpominali
37:
abi Luciey malzoncze Barthoſcha Glinyarza dall pokoy


strona: 193v

1:
ponyewaſch pewna wyadomoſcz yeſth ze ona ma mąza
2:
Lyecz on nyetelko za thakowego napomynanya nye-
3:
przymowall Liecz ono ſobye wknuſth a wſzmyech
4:
obraczall
5:
Mathias zdroni Braxator Recognovit, yſz on biwayącz
6:
starſchym Czechu browarſkiego yeſth napominall Jana
7:
Grendą abi oddaney zoni Barthoſcha Glinyarza ſkthora
8:
yawnye myąſchkiwall zanyechall. Lyecz on na thyo nycz
9:
nyedbayącz przed ſzią ſzye yey dzyerzal
10:
Sebaſtianus Slabi Braxator recognovit ſub Juramēto. Iſch
11:
biwal gdi Jana Grenda wChechu vpominano abi nye
12:
myeſzkall zczudza zona Liecz ona tho nycz dbacz
13:
nyechcziall
14:
18 wersów po łacinie
15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:
Causa Gabrielis Sloijn homicide

33:
7 wersów po łacinie
34:

35:

36:

37:

38:

39:strona: 194

1:
Primum Joannis Nicolai Cznotha pannitextoris filii, qui ſub
2:
corporali iuramento depoſuit. Iſch bądącz wnyedzielyą theraſz
3:
przeſchla wzanthuzye wthorey godziny wnocz s schymkyem
4:
Jacuba Golego nyegdi myeiſkiego czeladnika ſzinem, sfabianem
5:
szlioſſarczikyem Zgabrielem Slonyem, a znyemczem kthorego
6:
nyeza widziall gdi Czieſzielczik yako ſprawe ma Schimvna
7:
Sobyemyſtrza thowarziſz tham theſz bądaczi viſchedl zdomv
8:
pyani, a Gabriel Slonyk za nym, wthymze do nych wgiſd=
9:
bye ſzyedzaczich przibyezall kath ſczelyadzia myeyſka powya=
10:
dayącz yſch czlowyeka zabitho y przethoſch malpi zzanthuza
11:
pobracz kazal. Wſhakze then tho cznothka nyewye ktho
12:
czlowyeka thego zabill, thelko powyada yſch Slonyk wi-
13:
ſchedſchi pothym ſzye nyewroczyel. A yſz theſz przed viſch-
14:
czym czieſzyelczika zadni czlowyek zzanthuza nyevy-
15:
ſchedl thelko ſcham ſlonyk
16:
Item Simon filius Jacobi Goli quondā famuli Civitatis poſ ſub Ju=
17:
ramento depoſuit. Iſch byll wzanthuzie wnyedzielyą theraſz
18:
przeſzla hora noctis ſecunda thamze vidzial gdi czyeſzyel=
19:
czik yako ſprawe ma Schimvna Szobiemyſtrza thowarziſz
20:
ſhermowal thoporkyem Janovi cznoczie okolo glowy a pothym
21:
zdomu viſhedl a Gabriel Slonyk zanym. Interim przibyezal
22:
myſtrzs ze czlowyeka przed zanthuzem kthoſz zabill. Nye=
23:
ma wyadomoſczi ktho go zabill thelko powyada thelko przed
24:
viſzczym y po wiſchczyu Czieſzyelczika zadni czlowyek zzanthu=
25:
za nyewiſchedl thelko ſham Gabriel ſlonyk tham theſz
26:
na then czaſz bądaczi
27:
Item Anna ſenior meretrix depoſuit. Iſch vicziala gdi Czieſzlczik
28:
yako ſprawe ma Schimuna Sobyemyſtrza thowarziſz wnye=
29:
dzyelyą theraſz przeſzla wzanthuzie wthorey godziny
30:
wnocz bądaczi zzanthuza viſchedſchi ſtall przed ſzye=
31:
nya ſtoporkyem ma ſobye za tho yſz Jana cznothy
32:
kthoremu thoporkyem wgiſdbye okolo glowy ſchermo=
33:
wall y ſnacz malo nyeranyell.
34:
Zathym gdi Gabriel
35:
Slonyk kuſznyerczikyem ſzye myenyaczi wiſchedl, theda
36:
Czeieſſyelczik thoporkyem nan vderzill, przecz ſlonyk


strona: 194v

1:
wzyawſchi dragk kthorym drzwy domowe zawye=
2:
rano wybyegl zanym a gdi ſzyą prziwroczyel
3:
zonym dragyem rzekla knyemv thaſch tho Anna
4:
podobnoſch go barzo vbill a on odpowyedzyal
5:
zliduchczi mv wſchakczi vczyekl
6:
Item Hedvigis Meretrix depoſuit. Iſch vidzyala wnyedzielye
7:
theraſch przeſchla wthorey godziny wnocz gdy Czyeſſyel=
8:
czik yako ſprawą ma schimvna sobyemyſtrza
9:
thowarziſch stoyacz przed zanthuzem yeſth ſzią oborzil
10:
stoporkyem Na Gabriela Slonyka tham theſch bą=
11:
daczego. Czo ſlonyk vyrzawſchi wzyall drąg ktho-
12:
rym ſzyen zawyerano y zonymze dragyem zanym
13:
wybyezall. A wthym then tho czyeſzyelczik yeſth
14:
zabith
15:
21 wersów po łacinie
16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:strona: 195

1:
5 wersów po łacinie
2:

3:

4:

5:

6:
Dorothea Kanczewa de Kundorff feria
7:
sexta vigilie festi ſancti Michaelis anno
8:
Domī 1554 Coram officio Civili poſ In
9:
torturis recognovit

10:
Iſch thak trzi nyedzyelye Michalek wnuk yey
11:
nalyaſſchi wemlinye wy rzbaku worek ploczyenny
12:
ſpyenyedzmy oney ye yeſth dall, kthore ona wzyaw=
13:
ſchi staniſlawem torloſkyem ſinem ſwim thamze
14:
wemlynye na lawcze vedlye pyeczą liczila y themvſz
15:
staniſlawovi zmathiſchem drugim ſinem ſwogym
16:
dala, przethoſch do tich ſinow ponye abi zeſlano
17:
yeſth proſzila.