[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:   Mikołaj Rej
tytuł:   Psałterz
rok wydania:   1541strona: 16

Dawidow.Liſt 16
1:
go niekochali iſz chytrze a taiemnie podſtąpili nas ia-
2:
koby iakie błędne ktorzyby zadney rady ani opieki:
3:
[t]wey ſwiętey nad ſobą niemieli a ſtąd będzie znaczne
4:
[ſ]więte ymię twoie miedzy temi ktorzy dufaią ſwięte-
5:
mu miłoſierdziu twemu. Oycze naſz Zdrowas. etc
6:
In domine con-
7:
fide. Pſal. Undecimus.
8:
Argument.

9:
Tu prorok proſi zſtrony zboru krzeſćiáńſkiego
10:
[h]y ie pan bog bronić á ſſczyćić raczył od fá-
11:
łecznych náuk kácerſkich y iáko złoſćiwe ká-
12:
[r]áć á dobre miłowáć/ pan bog czáſow ſwo-
13:
[ic]h będzie raczył.
14:
Pſalm Iedennaſty.
15:
GDy ia w pánu ſwem położę nádzieię
16:
moię/ ktorem kſtałtem będzie żártował
17:
ſemnie nieprzyiaćiel moy/ wołáiąc zá-
18:
mną vćiekay zgory ná gorę iákoś zwykł/ á
19:
kriy ſie iáko wrobl ſtráſzliwy pod ſtrzechę.
[IZ][pan] bog [bro]ni [ſprawie]dli[wego].

20:
Abowiem wiele kroć ſie myli złoſćiwy/ ácż
21:
[i]uſz łuk ſwoy ná ćiągnie á ná ſádzi ſie ná to
22:
[á]by onemu przeſzkodził ktory ieſt ſerca czyſtego
23:
[A] wniwecz ſie obrácáią ony pilnoſći/ ktore
24:
[b]ywáią náſádzony ná ſpráwiedliwego/ ábo


strona: 16v

Pſáłterz
1:
wiem on nigdy obrażon być niemoże y ſprá-
2:
wy iego wdobrym rządzie ſtáwáią ſie.
3:
Abowiem pan bog ſiedząc w kroleſtwie iego
4:
ſwiętobliwoſći/ poſwięconym wyſoko poſtá-
5:
wił ſtolec/ áby tu wſſytko opátrował czego
6:
kolwiek potrzebuią dobrzy Adámowi po-
7:
tomkowie
8:
Aczkolwiek on ma przed oczymá dobrego y
9:
złego. Ale wżdy ktorzy ſą przeſládowce ſprá-
10:
wiedliwoſći ná więtſſey pieczy ma.
11:
A ogniſte kámienie wmiáſto dzdzu będzie mio
12:
tał ná nie/ ktore zwielkim ſtráchem ſtáną ym
13:
zá częſć pomſty złoſći ich ná ſwiećie.
14:
A ná onego ktory przed nim czyſtym ſercem
15:
ſtogi/ niemoże iedno łáſkáwie patrzyć/ ábo-
16:
wiem iż ſam ieſt ſpráwiedliwy/ ieſt też wielkim
17:
vmiłownikiem ſpráwiedliwośći. Chwałá etc.Modlitwá
18:
GDyześ ty ieſt vpełna nadzieia naſſa y vciecz-
19:
ka naſſa wewſſech niedoſtatkoch naſſych naſz mi
20:
ły panie: racz miłoſciwie wezrzec na vpadły lud twoy:
21:
aby vciebie niebył według złoſciwych wyſtępkow ſwo
22:
ych: ale według ſwiętego miłoſierdzia twego ſſaco-
23:
wan: a rozliczne nauki ktoreby były przeciw woley a
24:
zakonowi twemu ſwiętemu: racz łaskawie od nas od
25:
dalac tylko nas tak ſprawowac iako by my naſladu-
26:
iąc ſprawiedliwoſci łaskę twą ſwiętą ſobie otrzy-
27:
mali. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.


strona: 17

Dawidow.Liſt. 17
1:
Saluum me fac
2:
domine. Plal. Duodecimus.
3:
Argument.

4:
Przećiwko fáłecznemu ięzykowi prorok ná-
5:
rzeka/ proſi páná áby ſie iemu mnożyć á roz-
6:
ſſerzáć dopuſćić nieraczył.
7:
Pſalm Dwanaſty.
Przećiwko obmowcam fałecznym.

8:
ZAchoway mię ty moy miły pánie/ ábo-
9:
wiem niemáſći żadnego inego ſwiętego/
10:
ktoremu by wierni twogi mieli dufáć ál
11:
bo vćieczkę kniemu iáką mieć.
12:
A ſnadz y náſwiećie rzadko náydzie wiernego
13:
á y miedzy przyiaćioły znáydzie rozdwoiony
14:
ięzyk á wiele kroć y niewierne powieſći.
15:
Ale bog rad niſſczy tákie vſtá fáłeczne á pod-
16:
nieſſy ięzyk ktory ſtrogi powieſći hárde ná
17:
poły ná wzgárdzenie bogu.
18:
Ktorzy powiedáią iż ktoż nam ma vſkromić
19:
powieſći náſſe/ á zaż my vſt ſwoich przy ſwey
20:
mocy niemámy.
21:
Ale pan chce ſie poruſſyć wyſlyſſawſy nárze-
22:
kanie niedoſtátecznych/ á gotuie vbogiemu
23:
mieyſce/ áby był beſpieczen od każdego ktoby


strona: 17v

Pſáłterz.
1:
go chćiał powieſćią ſwą vdręzyć.
2:
Abowiem ſlowá páńſkie czyſtſſe ſą nád per-
3:
ły y nad ſrebro ná iáſnieyſſe/ by też były na-
4:
więtſſem miſterſtwem/ rozmáyćie od wſſey
5:
zmázy wypráwione.
6:
A ták miły pánie wybaw nas wiecznie od wſſe
7:
ch tákich národow ludzkich według obietnic
8:
ſwych/ ktoreś ty nam záwżdy dobrą wiárą
9:
zwykł dzierżeć.
10:
Abowiem zmocniąc ſie nád námi ſnádnie zło
11:
ſćiwi/ Ieſli iem co máłe wedle myſli dozwo
12:
liſz/ ktorzy byſ nadz ſpráwnie mieli z liczby
13:
ludzkiey być wyrzuceni. Chwałá bogu. etce.
14:
Modlitwá.

15:
RAcz miły panie z ſwiętey łaski ſwoiey nam tego
16:
dozyczyc: aby wtey przewrotnoſci ſwiata: zadny
17:
ięzyk faleczny a zadna nauka omylna: myſli naſſych od
18:
ciebie: ktorys ieſt droga ſprawiedliwoſci: nieodnoſiła:
19:
A od zebrania przebranych twoych. Proſiemy aby
20:
nieraczył rozpraſſac nas: iedno zoſtawiac przy ſwiętem
21:
miłoſierdziu twoiem: gdyſz niwkim nieieſt ina nadzie
22:
ia naſſa iedno wtobie panu naſſem. Oycze naſ. ec.
23:
Vſque que domi-
24:
ne obliui. Pſal. Tredecimus.
Argumentstrona: 22

Dawidow.Liſt. 22
1:
PRzypuſć miły pánie kſobie ſprawiedli-
2:
wą prozbę moię/ á przykłoń łáſkáwie v
3:
[ſſyſwoie] ku wyſluchániu iey/ ábowiemći
4:
ſpráwego ſercá oprocz wſſelyákiey poſtáwy po
5:
chodzi.
O vtwierdzenyu vmyſlu ſtałego.

6:
A owſſem ty ſam wſiebie rozważ ſpráwę mo-
7:
ię/ ábowiem ſnádnie obaczą oczy twoie gdzie
8:
co ieſt ſluſſnego.
9:
Abowiemeś ty iuż y w napilnieyſſych myſlach
10:
mych wielekroć przezrzał ſerce moie y obaczy
11:
łeś mię zewſſąd á ſnadzież nic nienálazł/ áby
12:
co inego ſerce myſliło niżli vſtá powiedáią.
13:
Bo ſnadz pámiętáiąc ná roſkazánie twoie
14:
záwżdy mię mierziáły nieſluſſne ſpráwy lu-
15:
dzkie. A záwżdy bych ſie był rad od obyczá-
16:
iow złoſćiwych ludzi co nádáley odłączył.
17:
Y proſſę abyś wtem vmyſle raczył vtwier-
18:
dzić mnie/ á poſtánowić ſćieſzki moie/ ktore-
19:
mi bych nieobłądnie przydź mogł ku tobie á
20:
by niwczem niebyły obruſſony.
21:
A przeto ták beſpiecznie vćiekam ſie ktobie ábo
22:
wiemem tego iſt iż nieopuſćiſz prozby moiey/
23:
y proſſę pánie moy/ ábyś nieodmiátał odſie-
24:
bie modlitwy moiey.
25:
Owſſem záchoway ná ony niełaſkę twoię/


strona: 22v

Pſałterz
1:
ktorzy ſie chłubliwie podnoſſą przećiwko ſwię
2:
temu máieſtatowi twemu á nad tymi oká-
3:
zuy miłoſierdzie twoie ktorzy doſtátecznie
4:
dufaią tobie.
5:
Lecz ty mnie rácz ſſczyćić miły pánie iáko by
6:
wazrzenicá w oku ſzczyconá/ á rácz mię zá
7:
kryć ićieniem ſkrzidł ſwoich przed wſſytkiemi
8:
przy godámi memy.
9:
A obroń mię od przeſtráchow tych ktorzy by
10:
mie rádzi zniſſczyli á wykorzenili ſpośrodku
11:
wſſego ſwiátá.
12:
Ktoreś ty raczył ták nápełnić iż przed doſtát
13:
kiem ledwe otwarzáią vſta ſwoie/ á ſtąd wz-
14:
gárdliwie á ſponiżeniem o inych rozumieią.
15:
A też iedno przeglądáią ſćieſzki zwielką pilno
16:
noſćią/ gdzieby mogli ſidłá záſádzić ku ſkáże-
17:
niu á zniſſczeniu moiemu.
18:
Káżdy ſnich noſi wſobie podobieńſtwo ſrogiego
19:
lwá/ ktory łupem żyw/ álbo ſczenięćiá iego kto
20:
re ſie táiemnie vſádziło áby vlápiło owieczkę.
21:
A ták ty iedno powſtań miły pánie/ á od-
22:
wroć ná wſtecz tákiego/ á potłuḿ vmyſl ie-
23:
go/ á duſſę moię odniego wybaw kthory ieſt
24:
iáko miecz ſprzećiwny tobie.
25:
Y od onych proſſę ktore ty ſobie zá bicz ſprzeći


strona: 23

Dawidow.Liſt. 23
wieńſtwá maſz/
1:
ktorzy tylko w bogáctwie po-
2:
łożyli nádzieię ſwoię/ á iż zoſtáwią dziećiom
3:
ſkárby ſwoie to ſobie zá nawiętſſe błogoſlá-
4:
wieńſtwo pokładáią.
5:
Ale ia bych rádſſey oſtał przy ſpráwiedliwo-
6:
ſći á ſnię záwżdy miáł towárzyſtwo niż ze
7:
wſſemi bogáctwy/ ábowiem ſtąd bych ſnadz
8:
ſnádniey poznał miłoſierne oblicze twoie/ á bę
9:
dę v weſelon gdy znowu powſtánę gdy oglą
10:
dam práwą właſnoſć boſkiey oſoby twoiey.
11:
Chwała bogu oycu y ſynu. etc.
12:
Modlitwá.
13:
Ty naſz miły panie ktory wſſytki zbawiac raczyſz:
14:
ktorzy tobie vpełnie dufaią: racz nas wſſytki du-
15:
faiące tobie zakryc pod cieniem skrzydł ſwiętego mi-
16:
łoſierdzia twego: aby my będąc roſpaleni ogniem ſwię
17:
tey łaski twey tą wiarą y tą nadzieią vſiebie tak oto
18:
bie konczyli: iſzbychmy ſnią beſpieczni ſtanęli gdy ſie
19:
nam okazowac będzie wielmoznoſc nieznoſna ſwiętey
20:
chwały twoiey. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
21:
Diligam te Do-
22:
mine. Pſal. Decimuſoctauus.
23:
Argument.
24:
Dziękuie prorok pánu/ zá rozmáite wybáwie
25:
nie od dziwnych nieprzyiaćioł/ á zwłaſſcźa gdy


strona: 23v

Pſałterz
1:
pan iego Saul chćiał go niewinnie o gárdło przi
2:
práwić y wyſlawia rozmáitą moc bożą ná zie
3:
mi y ná niebie/ á przitem mu ſie ná wſſem wpo
4:
ruczeńſtwo podawa/ á może też rozumieć o pá
5:
nu kryſtuſie gdy po ſwem zmartwych wſtániu
6:
był ſilen ſprzećiwnikom ſwoim.
7:
Pſalm Oſmnaſty.
Przeciw przeſladowaniu.

8:
WLaſnie bych ćię miał vmiłować miły
9:
pánie zá wielkie dobrodzieyſtwo twoie
10:
ktoremeś mię wybáwił od przeſládo-
11:
wánia wſſytkich nieprzyiaćioł moich.
12:
Abowiem ſtánąłeśmi zá niedobytą ſkáłę pá
13:
nie moy/ á obrono moiá/ á iákoż ia wtobie
14:
nádzieie pokłádáć niemam/ á tyś miáſto tar
15:
czey ſtał záwżdy przedemną wewſſytkich nie-
16:
przeſpiecznoſćiach żywotá mego.
17:
A gdy kolwiek ćiebie wzywam nád wſſytki
18:
chwały godnieyſſego záwżdym ieſt beſpieczen
19:
od káżdego nieprzyiaćielá ſwoiego.
20:
Nieynáczey iużem był blizek ſmierći iáko oko
21:
wami związány/ ábowiem miáſto dręczą-
22:
cych czártow przeſládowáli mię nieprzyia-
23:
ćiele mogi.
24:
A práwie piekielnemi ſidły obtoczyli byli
mię ástrona: 24

Dawidow.Liſt. 24
1:
mie/ y ſnadziem iuż był práwie wpadł miedzy
2:
ſieći ſmiertelne.
3:
A wnawięczſſey przygodzie nigdziey indziey y
4:
ćieczká moiá iedno ku pánu ſwemu ktory nig
5:
dy niewzgárdził ácz zwyſokiego páłacu ſwe-
6:
go wezrzeć ná wołánie moie.
7:
A gdy ſie on poruſſył wezdrżáłá ziemiá á
8:
pod gorámi mocnemi łámáły ſie fundámen
9:
ty gdy kolwiek pobaczyły rozgniewánie iego
10:
Wyſtępował dym od oblicznoſći gniewu ie-
11:
go/ á ogien iáko węgle látáiące wſſytko oko-
12:
ło ſiebie puſtoſſąc.
13:
Kazał ſie niebu ſkłonić á ſtępował nádoł/ á
14:
mgłá zewſſąd ogárnowáłá nogi iego.
15:
A był noſſon przez ánioły iako latáiący/ á
16:
przez nawietſſe wiátry zruſſony.
17:
A roſkazał ſie zewſſech ſtron okryć ćiemno-
18:
ſćiami/ á gęſtemi obłoki wodnemi był iáko
19:
dom około niego zbudowan.
20:
I przed wielką iáſnoſćią ktorey on nievkázu-
21:
ie iedno ſpráwiedliwem ony ſrogie obłoki v-
22:
ćiekáią/ á pádną ná nieprzyiaćiele iego zgra
23:
dem zogniſtemi ſtrzałámi zmieſſánym.
24:
Poruſſy grom á da wniem głos ſwoy vſly
25:
ſſeć roſypie grad zwęglem ogniſtem zmieſſa-
26:
wſſy ná poły.
Astrona: 24v

Pſáłterz
1:
Y rozmietował ſtrzały ſwe ktoremi rozpra-
2:
ſſał złoſćiwe vkázuiąc blaſk ſwoy ktorego ſie
3:
oni ſrodze lękáli.
4:
A bywáły odkryty fundámenty wſſego ſwiá
5:
tá y przezroczyſte wſſytki głębokoſci wodne/
6:
á wiátr ſrogi ſſumiał od gniewu twego mi-
7:
ły pánie.
8:
A był záwżdy ku mnie zeſlam zniebá kthory
9:
ſtrzegł mnie záwżdy wybáwiał mnie od ta-
10:
kich ſtráſliwych rzeczy w ktorychem ia záw-
11:
żdy wymię páńſkie vſtáwicznie przebywał.
12:
Y ten że mię ſtrzegł y od nieprzyiaćielá nay-
13:
możnieyſſego/ y od wſſech tych ktorzy mię prze
14:
ſládowáli áczem iem był nic możnoſćią nie-
15:
rowien.
16:
Y od tych ktorzy podſtępliwemi rádámi ſwe-
17:
mi mnie nieopátrznego vłowić chćieli caſu ro
18:
ſtyrkow moich/ ale pan moy nigdy mnie rá-
19:
towáć czáſu ſwego nieomieſzkał.
20:
A ſtego ták vćiſliwego mieſcá wywiodł mię/
21:
ná ſſerokie przeſtrzeńſtwo przeto iż łáſką ſwą
22:
nieraczył opuſćić mię.
23:
Y raczył mi też to oddáć ieſli też co kiedy wem
24:
nie ſtátecznego znał/ á iezli że też były niepo-
25:
kalone ręce moie wzięły ſluſſną zápłátę ſobie
Abowiemstrona: 25

Dawidow.Liſt. 25
1:
Abowiemem pilnie ſtrzegł wſſytkich ſpraw pá
2:
ná mego á to námię nigdy nieprzyſzło/ á-
3:
bych ynáczey oniem rozumiał/ iedno iáko
4:
przyleży o przyrodzonem pánu ſwoiem.
5:
Y com kolwiek był iemu ſpráwiedliwie powi-
6:
nowát to ſie záwżdi paráło przed oczimá me
7:
mi á tey poſtáwy nigdy vkázáć nie vmiał.
8:
ábych w czem miał odſtępić roſkazánia iego.
9:
Y owſſem proſtem á czyſtem ſercem przebywa
10:
łem przed oblicznoſćią iego pilnie ſtrzegąc/
11:
ábych go iáką niedbáłoſćią/ niwczem
12:
nieobráził.
13:
A też mi ſowito oddáł/ tę práwą myſli mo-
14:
ię y proſtotę rąk moich ktora iemu nigdy by
15:
łá nietáiemna.
16:
Abowiem on zwykł kożdemu ſercá czyſtego á
17:
wdzięczney myſli kſobie/ też ſie mile okázo-
18:
wáć/ á zá ſie przećiwko z przećiwnikowi ſwe-
19:
mu ták ſie ſpráwowáć raczy iáko ná iego
20:
ſtan przyſluſſe.
21:
Bo to ieſt iego zwyczay iż pokorne ſerce ná
22:
wſſytko beſpieczeńſtwo wywodzi/ á oczy ná-
23:
dętę á podnieſione wſſędy tłumić raczy.
24:
A on práwie teraz obiaſnił pochodnią ſercá
25:
mego ktora iuż ſnadz práwie byłá náwſſem
26:
záćmioná.
Astrona: 25v

Pſáłterz
1:
Bo za iego pomocą nie ſproſtał by mi żadny
2:
huff nalepſſym rządem ſpráwiony á żadny
3:
mur by mi niewydzierżał przeſtąpienia mego
4:
Abowiem to ieſt pan ná vpełnieyſſy wewſſyt
5:
kich ſpráwach iego/ á powieſć iego bez wſſe-
6:
go inego mnimánia ſtáteczna/ á w pewney
7:
iſćie obronie ſtoią ći/ ktorzy vpełnie duſſá-
8:
ią iemu.
9:
Abowiem ktory ieſt pan nád tego páná/ á kto
10:
mocnieyſſy nád bogá náſſego.
11:
Bo to ieſt ten pan ktori ogárnął mie táką mo
12:
cnoſćią á ſpráwił ták iſz żywot moy iuż nig-
13:
dy niemoże być poruſſon.
14:
Y ſpráwił niepoſćignione vchody moie á ile
15:
rázow było tego potrzebá záwżdy náprze-
16:
bránych mieſcach vczynił beſpieczeńſtwo ży-
17:
wotá moiego.
18:
Y przypráwował ręce moie ku káżdey obronie
19:
woienney/ ták yż żelázá łámáły rámioná
20:
moie.
21:
Y dałeśmi miły pánie kſtałt obrony zá ktore-
22:
mem ieſt záchowan przy dobrodzieyſtwie two
23:
iem/ á práwa ręká twoiá poſtánowiwſſy na
24:
wſſem mię vmocniłá.
25:
Roſprzeſtrzeniłeśm i drogę ná ktorey mogę bez


strona: 26

Dawidow.Liſt. 26
1:
piecznego chodzenia vżywáć/ á ná ktorey ni-
2:
gdy nie vſtáną nogi moie.
3:
A będę też záſię przeſládował nieprzyiaćio-
4:
ły ſwoie/ y nieodeydę ich áż też będą nágro-
5:
dzony od nich mnie krzywdy moie.
6:
Y będą też odemnie ták vdręczeni áż muſſą
7:
vpáſć przed nogi moie/ bowiemeś ty dodał
8:
ſercá mnie gdyś potłumiał ony ile kroć ſie ch
9:
ćieli wzruſſyć przećiwko mnie á mniezáwżdy
10:
vmocniwſſy czyniłeś przypráwnego ku boiu.
11:
Y ſpráwiłeś ták iż nigdy wytrwáć niemogli/ á
12:
náwſpák ſie obracáli ći ktorzy mię kłádli w-
13:
nienawiſći ſobie.
14:
A niebył nikt ktoby ich był rátował/ ſnadz by
15:
ſie iuż rádzi byli/ y ktobie pánie vćiekli/ bo po
16:
dobno byś ich też był niewyſlyſſał.
17:
Przedſiem ia wymię twoie roſpraſſał ie iáko
18:
proch po wiátru/ á deptał nie ynáczey iáko
19:
błoto vliczne.
20:
Y dokońcá wyzwoliſz mię od roſtyrkow á kło-
21:
potow wſſech ludzi/ á ſnadz mię przełożyſz
22:
nád niemi/ á zá łáſką twą y lud nieznáiomy
23:
wda ſie w poſluſſeńſtwo moie.
24:
A ſnadz ieſſcze ná głos będą przyſlugowáć
25:
mnie/ á ći niedbáley záwzdy będą wprzeſtrá


strona: 26v

Pſáłterz.
1:
chu odemnie zákrywáiąc ſie wpoſtronkach
2:
ſwoich.
3:
A pan będzie vwielmożon nád wſſytkę ch-
4:
wałę/ ktory mnie záwżdy ſtał mocną ſkáłą
5:
obrony mey/ y będzie nád wſſytko v wyſſon
6:
bog rozmnozyćieł wybáwienia mego.
7:
Bo to ieſt ten bog/ ktory dał mnie moc pom
8:
ſſczenia/ krzywd moich/ á ſnadz iedno ſlowem
9:
podał wpoſluſſeńſtwo mnie ſprzećiwniki
10:
moie.
11:
Y tenżeć to ieſt pan ktory obroniwſſy mię prze
12:
łoży mię nád ſprzećiwniki memi y nád czlo-
13:
wiekiem złoſciwem mocnego mie vczyni.
14:
A przeto rozliczne dzięki dawam tobie miły
15:
pánie/ zá ty wſſytki od ćiebie mnie w poſlu-
16:
ſſeńſtwo podane á wiecznie ymię twoie będę
17:
wyſláwiał.
18:
Ktory mnożyſz rozmáite dáry mnie ácz nie-
19:
godnie przebránemu od ćiebie/ á vkázuieſz do
20:
brodzieyſtwo pomázáńcowi ſwemu/ á ſnadz
21:
nápotem y pokoleniu iego. Chwałá bo. etc.
22:
Modlitwá.
23:
GDyześ ty miły panie y obronca naſz y vtwierdze
24:
nie naſſe: y w kazdych niedoſtatkoch naſſych oſta
25:
teczna vcieczka naſſa: racz miły panie vwieſc troskli-
26:
we myſli naſſe z vczyſkliwych trudnoſci wſſech zprze-


strona: 27

Dawidow.Liſt. 27
1:
ciwnikow naſſych tak widomych iako y niewidomych
2:
aby ny będąc beſpieczni obrony twoiey niedali/ ſie
3:
odſtraſſyc zadnemi przegroskami od ſwiętego ymie-
4:
nia twego y od łaskawych nauk twoich kthoryś ieſt
5:
błogosławiony od wiekow y nawieki. Amen. Oy-
6:
cze naſz. Zdrowaś maria. etc.
7:
Celi enarrāt glo
8:
riam Dei. Pſalmus. 19.
9:
Argument:
10:
Wyſlawia oſobliwe ſpráwy páńſkie ktore vczy
11:
nił ná ziemi y nániebie á tákie y włáſkáwem
12:
poſtánowieniu zakonu ſwoiego y tknął poczę-
13:
ſći wćielenia páńſkiego.
14:
Pſalm Dziewiętnaſty.
Podobienſtwo wcielenia bozego.

15:
SAmo niebo wyſláwiá chwałę twoię mi
16:
ły pánie/ á iáko rozmáita ieſt moc w-
17:
ſpráwach twoich ſwiadczy otem wiel-
18:
koſć nieznoſna okręgu iego.
19:
Dzień ieden dawa znáć podobieńſtwo o dru
20:
giem á noc takież iedná czyni nam ſprawę
21:
o drugiey/ ábowiem iednáką ſpráwą ták po-
22:
ſobie wiecznie náſtawáią.
23:
A ſnadz nieieſt żadny ták trudny ięzyk áni ża-
24:
dne ták ſproſne pogáńſtwo áby nieprzyſſlo


strona: 27v

Pſáłterz
1:
ku práwey wiádomoſći tákich ſpraw twoich/
2:
Abowiem po wſſytkiem ſwiećie roſſerzyłá ſie
3:
wiádomoſć otem/ y wyſſedł ten głos áż ná
4:
oſtáteczne gránice ziemie/ ábowiem około te
5:
go pan ieſt poſtánowił mieſzkánie ſwoie.
6:
A ieſt podobien ku onemu ſlońcu/ ktore wyſſed
7:
ſſy ſprzybytku ſwoiego gotuie ſobie przyprá-
8:
wy iáko iáki rycerz opuſćić ſie ná drogi dá-
9:
lekie.
10:
Od iednego końcá niebá áż ná drugi koniec
11:
miſternie przeſkákuiąc/ á nikt práwie niedo-
12:
ſwiadczył gorącoſci iego.
13:
A zakon páńſki przed ſie iáſny odwodząc káż-
14:
dego od złoſći/ y obietnice iego wierne/ przy-
15:
práwią káżdego ku wyrozumieniu y newiá-
16:
domych rzeczy.
17:
A roſkazánie iego przyemne rozweſela vmy-
18:
ſly á wola iego wypełnioná oſwieca oczy záć
19:
myone.
20:
Poczćiwoſć páńſka iż chędoga ieſt wiecznie
21:
trwáć będzie y roſpráwy iego ſą prawdziwe
22:
á wſſeliyákiem kſtałtem ná wſſytko bárzo
23:
przyſtoyne.
24:
W więczſſey wadze niż na iáſnieyſſe złoto
25:
miáło by być przykazánie iego y więcey by
miáł ostrona: 29

Dawidow.Liſt. 29
1:
Y vráduiemy ſie dla wyzwolenia ktore ty ſprá
2:
wuieſz nam/ á zwielmożnoſći twey wielkiey
3:
wagi będziemy/ á żadnemv ſnadz znawiętſſych
4:
rzeczy nic odmowiono niebędzie kto kolwiek
5:
iedno będzie wielbił ymię twoie.
6:
A pewnymem wyrozumieniem to obaczył/ iá
7:
ko pan bog vwyſſył pomázáńcá ſwego/ á iáko
8:
ieſt náwſſem wyſluchan zniebá zwyſokiego
9:
ſtolcá páńſkiego/ á iáką pomoc ma z ſwięto-
10:
bliwey możnoſći iego.
11:
Położyli niektorzy nádzieię zwyćięſtwá ſwe-
12:
go wrozmáitych przypráwach możnoſći ſwo
13:
ich/ á my tylko wnádzieię ſpomożenia páń-
14:
ſkiego dáleko znácznieyſſe y pámiętliwſſe rze-
15:
czy ſpráwiemy/ bo odpádły od nich wſſytki
16:
możnoſći ich á my przed ſie przy ſwey
17:
dzieij ſtale ſtogimy.
18:
A pan bog będzie ſſczyćił ſprawcę/ á przeło-
19:
żonego náſſego á nas ſámy záwżdy wyſly-
20:
ſſy ilekolwiek będziemy potrzebowáć ſpomo-
21:
żenia iego. Chwałá bogu oycu. etc.
22:
Modlitwá.
23:
RAcz mily panie miloſciwie wyſluchac nas znie-
24:
ba z wyſokoſci twoiey: a podnies glowy naſſe: a-
25:
bychmy beſpiecznie powſtac mogli zdoskonalą na-
26:
dzieią w ſwiętem miloſierdziu twoiem y odkupieniu


strona: 29v

Pſáłterz
1:
twoiem aby występki naſſe ktoremichmy byli oſidle-
2:
ni: były znas zmazany: przez przelanie ſwiętey krwie
3:
twoiey: a myſli naſſe byly v weſelony przez radoſc ſwię
4:
tego z martwy wſtania twego Amen. Oy-
5:
ce naſz. Zdrowas maria. etc.
6:
Domine in vir-
7:
tute tua leta. Pſalmus. 21.
8:
Argument.
9:
Wyſláwia prorok iákiego dobrodzieyſtwá
10:
páńſkiego wzywa ten ktory ieſt przełożony ná
11:
ſwiećie od niego/ á zámyka ſie wtem iáwnie
12:
oſobá páńſka/ ktoremv ieſt poruczone kroleſtwo
13:
niebá y ziemie/ y iáką miłoſćią bog oćiec vmi-
14:
łowáć go raczył.
Iako pan bog vbłogoſlawił ſyna ſwego.

15:
Pſalm Dwudzieſty pierwy.
16:
PAnie káżdy krol y káżdy przełożony vrá
17:
duie ſie vznawſſy pomoc twoię/ á wiel
18:
kie kochánie ſtego ma gdyś ty ieſt roz-
19:
mnożyćiel zwyćięſtwá iego.
20:
Bowiemeś dopomogł iemu iż ſie wſſytko po
21:
myſli iego ſtáło/ á czego kolwiek potrzebo-
22:
wał ninaczem ſie nieomylił.
23:
Dobrowolnie przełożyłeś go zá wielki vpo-
24:
minek ſobie/ á ochędożyłeś ſłowá iego koro-


strona: 30

Dawidow.Liſt. 30
1:
ną ze złotá náiáſnieyſſego.
2:
Proſił ábyś mu dał żywot nigdy niedokoń-
3:
czony wſſytko to ſobie ſnádnie vćiebie otrzy-
4:
mał.
5:
Wſſytko przełożone dobre oſięgnął zdobro-
6:
dzieyſtwá twego/ á wielką czeſc á chwałę roz
7:
ſſerzyłeś około niego.
8:
A iſćie to chceſz mieć áby ſſczodrobliwoſć two
9:
ia iemu nigdy nie vſtawáłá/ á weyzrzeniem
10:
miłoſiernego wzroku twego nápełniſz rádo-
11:
ſćią iego.
12:
Abowiem on też wſſytkę nádzieię ſwoię poło-
13:
żył wtobie/ á przeto też dobrotliwoſć twa ni-
14:
gdy mu niwczem vpáſć niedopuſći.
15:
A ták ty ktory maſz táką nádzieię poſiędzie
16:
ręká twoiá wſſytki nieprzyiaćioły twoie y ty
17:
wſſytki ktorzy tobie iákie nienawiſći ſtrogili.
18:
A każeſz iem ſpłonąć iáko dymowi zápalone-
19:
mu á wrozgniewániu twoiem roſkażeſz ie kie
20:
dy zá chceſz pozrzeć ogniowi.
21:
A wyplewieſz wſſytek owoc ich náziemi/ ták iż
22:
náſienia ich y znáku nieoſtánie.
23:
Abowiem ſię ſtáráli ábyć mogli byli iáką
24:
przykroſć vczynić lecz nigdy ktemu ſnádnie przydz
25:
-nie- mogli.


strona: 30v

Pſáłterz
1:
A przeto przedzieliſz ie od dobrych/ á twarzy
2:
ich iáko iáki cel wſtydliwoſćią náſtrzelaſz.
3:
Y owſſem okaż miły pánie/ iákiś ieſt/ á iáko
4:
ważne możnoſći twoie/ ábych my tem chęt-
5:
nieyſſy byli opiewáiąc wyſláwiáć wielmoż-
6:
noſci twoie. Chwałá bogu oycu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
Ty naſz miły panie ktoryś wziął nad wſſe ine bło-
9:
goſławienſtwo wieczne od boga oyca ſwego racz
10:
teſz vbłogoſlawic nas: abych my wielmoznoſci twoie
11:
doſtoynie wyſlawowac mogli: a ſkutki naſſe aby ſzli
12:
według woley twoiey ſwiętey: a tak abychmy mogli
13:
ſobie zaſluzyć ono przedłużenie wiekow ktore ſie tem/
14:
trefuie ktorzy doſtępuią do kroleſtwa twego ſwięte-
15:
go Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
16:
Deus deus me-
17:
us reſpice in me. Pſal. 22.
18:
Argument.
19:
Nárzeka prorok proſſąc wſpomożenia náſro
20:
goſć nieprzyiaćioł ſwoich/ á zámyka ſie wſſyt-
21:
ko podobieńſtwo męki páńſkiey gdy był wrę-
22:
ku żydowſkich przed ſmierćią ſwoią y proro-
23:
ctwo omęce iego.
24:
Pſalm Dwudzieſty wtory.
Bożestrona: 31

Dawidow.Liſt. 31
O wſpomozenye wuciskoch ſłowa pana naſſego.
1:
BOże moy boże moy/ przecz ſnadz ták ra
2:
czyſz opuſſczáć mnie/ á zdami ſie ſnadz
3:
nawięczſſemi prozbami trudno ćie ſo-
4:
bie mam łáſkáwieyſſego vczynić.
5:
Przez dzień y przez noc będę wołał bez od-
6:
poczynku moy pánie/ á ſnadz nie vſlyſſę łá-
7:
ſkáwey odpowiedzi twoiey.
8:
Abowiem miły pánie beſpiecznie baczyſz vćiſk
9:
moy á ſnadz dbáć nieraczyſz/ á wielekroćieś
10:
inem pomagał/ a ſtáwałeś ſie przyczyną lu-
11:
dowi Izráelſkiemu/ ábyćie wyſláwiáli zá do
12:
brodzieyſtwá twoie.
13:
Pokłádáli nádzieię wielką wtobie oycowie
14:
náſſy/ á nigdy byli nieomyleni ná wyzwole-
15:
niu ſwoiem.
16:
A nigdy niebyli zá wſtydzeni ilekroć zupełną
17:
wiárą wołáli ktobie y owſſem náwſſytkiem
18:
bywáli wyſluchani.
19:
Iedno iż ia owſſem przećiwko iem zdam ſie
20:
ſobie być więcey robakiem niżli człowiekiem á
21:
lekkich ludzi pokolenia ádámowego potom-
22:
kiem.
23:
Ile ich kolwiek vzrzáło mnie/ nágrawali mię
24:
poſpolićie rozmágitemi ſprzećiwieńſtwy/ á
25:
podnoſſąc głowy ſwoie żárty ſobie ſemnye
26:
ſtrogili.


strona: 31v

Pſáłterz
1:
Powiedáiąc że to ieſt ten ktory ſie chlubi być
2:
miłoſnikiem bożem/ niechayże mu teraz co po
3:
może gdy gi ſobie ták bárzo vpodobał.
4:
A iam zá twą ſwiętą ſpráwą wyſſedł z żywo
5:
tá mátki ſwey/ á vczyniłeśmi oſobie dobrą
6:
nádzieię ieſſcze przy pierſiach leżącemu.
7:
Wyſſedſſy ſkoro naſwiát/ wnetem był poru-
8:
czon opiece twoiey/ á ſnadz ieſſcze y wżywo-
9:
ćie mátki mey znać było żeś ty Bog moy
10:
ſpráwiedliwy.
11:
Nieodſtępuyże tedy dáleko moy pánie odem-
12:
nie/ ábowiem przygoda zawżdy przedemną
13:
chodzi/ á niewidzę ktoby inny przez ćiebie mo-
14:
gł wżdy ratowáć mię.
15:
Abowiem oſkoczyli mię zewſſąd ſprzećiwnicy
16:
moi/ iáko wołowie zburzoni ryczący ná ro-
17:
ſkoſſnych páſtwiſkach wypáſieni.
18:
Rozdárli przećiwko mnie páſſczki ſwoie iá-
19:
ko lwi głodni/ gdy ſie pilnie náſádzą áby
20:
go vłápiwſſy pożárli.
21:
A przed ſtárániem roſpłynęłá ſie iáko wodá
22:
myſl moiá y roſtárgnione ſie ſtały członki
23:
moie/ á ſerce moie iáko woſk roſpuſſczony
24:
miedzi wnętrznoſćiami moiemy.
25:
Iáko ſkorupá wyſuſſona ſtáłá ſie moc moiá


strona: 32

Dawidow.Liſt. 32
1:
y ięzyk práwie przyſechł ku podniebieniu mo-
2:
iemu/ á práwiem ſie ſtał iáko martwy ktory
3:
iuż bywa y prochem przytrzęſiony.
4:
Abowiem obſtąpili mię iáko pſi wſćiekliwi zie-
5:
dnoćiwſſy ſie przećiwko mnie wſſytkiemi zło
6:
ſćiami/ á ſkłoli nápoły ręce y nogi moie.
7:
A niepoczłowieczeńſku ieſtem od nich ſſáco-
8:
wan/ ták iż by ſnadz ſnádnie mogł przeliczyć
9:
koſći moie/ á nie vćieſſywſſy ſie tem/ ſrogiem
10:
wzrokiem záglądáią czem by ieſſcze mogli
11:
vdręczyć mię.
12:
Rozdzielili ſobie wſſytko obdzienie moie á przy
13:
rodzoney ſſáty mey niechćieli dzielić/ ále loſy
14:
onię miotáli komu by ſie wſſythká doſtáć
15:
miáłá.
16:
Przeto miły pánie proſſę/ nieoddalay ſie dále
17:
ko odemnie/ á owſſem nieomieſkáway dáć rá
18:
tunku łáſkáwego mnie/ gdyżeś ty ieſt náw-
19:
ſſem vmocnienie moie.
20:
A wybaw iuſz od tey ſrogoſći mieczowey duſſę
21:
moię/ á od iádowitoſći tákiey práwie iáko
22:
pſiey iedyną myſl moię.
23:
Práwie iákobyś mię wydárł ſpáſſczeki lwiey
24:
á iákobyś mię wybáwił zrogow ſrogich ie-
25:
dnoroſſcow burzących przećiwko mnie.


strona: 32v

Pſáłterz
1:
A ia będę wyſláwiał wielmożnoſć máieſta-
2:
tu twego wpośrodku zebránia bráćiey ſwo-
3:
iey y wnagęſtſſem zebrániu ludzkiem nieomie
4:
ſzkam wyznáwáć dobrodzieyſtwá twego.
5:
Y będę náuczał/ wſſytki potomki żydowſkich
6:
y inych národow/ áby byli pilnie chwalący/
7:
á zwielką vczćiwoſćią chwálebne ymię twe.
8:
Rozważáiąc iżeś ty y na nędznieyſſego nig
9:
dy niewzgárdził/ áni odwroćiſz od niego oczu
10:
ſwoich prze niedoſtatek vpádku iego/ á ow-
11:
ſſem pilnie ku wołániu iego nákłádaſz miło-
12:
ſćiwie łáſkáwych vſſu ſwoich.
13:
Będę ćię ieſſcze ktemu wyſláwiał rozmáitem
14:
pieniem wnawięczſſey gęſtwie ludzi/ á przed
15:
wſſytkiemi to będę pełnił ktorzy wpoczćiwo-
16:
ſći máią ſwiętobliwoſć twoię.
17:
A będą vżywáć chwały twoiey y niedoſtá-
18:
teczni wrozumie y będą náſyceni/ á będą oży
19:
wiony ſercá ich w chwale twoiey ſnádz ták iuż
20:
náwieki.
21:
A obaczywſſy to y inſſy nárádowowie ſnadz:
22:
áż ku końcu ziemie będą ktobie náwroceni/ á
23:
będą ſie oto ſtáráć/ áby ſie wdáli ná wſſém
24:
włáſkáwe poſluſſeńſtwo twoie. Abowiem ieſt tobie moc przywłaſſczoná prá


strona: 33

Dawidow.Liſt. 33
1:
wa krolewſka/ á roſkázowánie twoie ſćiąga-
2:
ſie y ná wſſytki pogáńſkie národy.
3:
A názacnieyſſy ſnich gdy ſkoſtowawſſy zro-
4:
zumieli wielkiemu dobrodzieyſtwu twemu/
5:
pádli nakoláná wyznawáiąc wielmożnoſć
6:
twoię/ a wdáwáiąc ſie wpoſluſſeńſtwo twoie
7:
A ſnadz yć i/ by to rádzi vczynili ktorzy ſą wzie-
8:
mi zagrzebieni rozumieiąc że ty też dla nich
9:
y ſwemi ſtanowi nic niefolguieſz.
10:
Y będzie to roſpiſano dla potomkoch náſſych
11:
áby też oni potem zrozumiawſſy takież ná
12:
wſſem ćiebie pánie chwalili.
13:
A iżby tu po nas naſtawſſy y onem to zwiá-
14:
ſtowáli ktorzy będą po nich národzeni/ iákie
15:
ſą nieznośne rozumowi człowieczemu ſprá
16:
wy twoie náſz pánie. Chwałá bogu oycu. etc.
17:
Modlitwá.
18:
BOze wſſechmogący: ktory ty będąc naywyſſą
19:
chwałą wſſego nieba y ziemie: raczyłeś ſie zni-
20:
zyc y ſtac ſie na wzgardzenie ſproſnemu ſtworzenyu
21:
ſwemu y dac zranic ciało ſwoie y naoſtatek ie na ſro-
22:
giem krzyzu dopuſcic vmorzyc. Proſimy naſz miły pa
23:
nie gdyześ to dla nas nędznego ſtworzenia ſwego ra-
24:
czył miłoſciwie vczynic: aby teſz nas nieodmietował:
25:
od zaſlugi tey ktora ſie dla nas przez mękę twoię ſta-
26:
ła. Abowiem ktoz iny ieſt ktoby ſie nami opiekac miał
27:
iedno ty iedyny pan naſz ktorys nas ſobie odkupic ra-
28:
czył. Amē Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.


strona: 33v

Pſáłterż
1:
Dominus regit
2:
me et nihil. Pſalmus. 23.
3:
Argument.
4:
WYſláwia wielkiem dziękowániem łá-
5:
ſkę páńſką/ ktora ſie ſnadz táka dziś ká
6:
żdemu człeku trefuie.
7:
Pſalm Dwudzieſty trzeći.
Dzięki za dobrodzieyſtwa rozliczne.

8:
PAn Bog ieſt ſprawcą moiem/ á iuż ni-
9:
ſkąd ynąd żadney rzeczy niebędę po-
10:
trzebował.
11:
Nád roſkoſſnemi żywioły raczył on oſtáno-
12:
wić mie/ y nád rozmáytemi wodami przy-
13:
iemnie płynącemi ráczy on wychować mnie.
14:
Myſl rozumną náwſſytko przydał ieſt mnie
15:
á cziwczyć mie raczy/ ábych náſládował dro
16:
gi ſpráwiedliwoſći ábowiem mu ſie ták om-
17:
nie vpodobáło.
18:
Aſnadz by mi ſie trefiło wnágęſtſſych ćiem-
19:
noſćiach chodzić ták iż bych iuż był ku ſmier
20:
ći podobien nic mię ſtráſſno niebędzie/ ábo-
21:
wiem ty mnie nieomieſzkaſz á pracą páſterſką
22:
twoią zewſſytkiego mie ſnádnie wyzwoliſz.


strona: 34

Dawidow.Liſt. 34
1:
Y nád to przypráwiłeś mi roſkoſſny żywioł
2:
przed oblicznoſćią ſprzećiwnikow moich a ro
3:
ſkoſſno pićie áż do wierzchu nálane raczyłeś
4:
przedemną poſtáwić.
5:
A owſſeyki ieſſcześ mie poſádził w pokoioch
6:
páłácow ſwych nigdy niedokończonych á do
7:
brodzieyſtwá y miłoſierdzia twego zá towá-
8:
rzyſtwo vżywam po wſſytki dni żywotá me
9:
go. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
10:
Modlitwá.
11:
PRoſimy pokornie naſz miły panie: aby vmyſli na
12:
ſſe raczył ku ſobie łaskawie obrocic: a przywieſc ie
13:
na drogę wſſey ſprawiedliwoſci wywiodſſy ie zewſſey
14:
moznoſci ſprzeciwnika naſſego: a naſyciwſſy nas po-
15:
karmem zywota wiecznego łaski twoiey ſwiętey a-
16:
by raczył nas przywieſc przez drogę daleką a trud-
17:
ną az do kroleſtwa twego ſwiętego nigdy nieskonczo
18:
nego. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria: etc.
19:
Domini eſt ter-
20:
ra: et plenitudo. Pſal. 24.
21:
Argument.
22:
Wylicza prorok iakiemi ſpráwámi ma czło-
23:
wiek doſtępić błogoſláwieńſtwá páńſkiego á
24:
wtemże okázuie podobieńſtwo z martwy wſtá
25:
nia y wniebo wſtąpienia pańſkiego.


strona: 34v

Pſáłterz
1:
Pſalm Dwudzieſty cżwárty.
Podobienſtwo z martwy wſtania.

2:
OD páná Bogá ieſt ſtworzona ziemiá y
3:
nániey wſſytki nápełnione żywioły/
4:
okrąg wſſytkiego ſwiátá y ći wſſyſcy
5:
ktorzy tego vżywáią nániem prze mieſzka-
6:
wáią.
7:
A on nád wſſytkiem morzem w wielkiey moc-
8:
noſći vſtánowił ią/ á rozlicznemi rzekámi
9:
roſkoſſnie płynącemi raczył rozgrániczyć ią.
10:
Ktoſz by tedy był táki náziemi/ áby wſtąpił
11:
na gorę ku pánu/ álbo iżby doſtąpił mieſca
12:
onego/ ktore iemu ſámemu ieſt poſwięcone.
13:
Snadz nikt inſſy iedno táki/ ktory ieſt rąk/
14:
y ſercá czyſtego/ ktory niewſpomina nádárem-
15:
no ymienia páńſkiego/ áni myſli/ żadnem ſlu
16:
bowániem zdrádzić blizniego ſwoiego.
17:
A tacy ſnadz biorą błogoſláwieńſtwo od pá-
18:
ná y bywáią vſpráwiedliwieni przed oblicz-
19:
noſćią/ bogá ſprawce wſſelkiego zbáwienia.
20:
A ten to ieſt národ ludzki/ ktorzy go wewſſem
21:
náſláduią/ á ſtáráią ſie áby byli vczeſniki
22:
obietnic/ ktore ſą przodkom náſſem námie-
23:
niene.
24:
A ták wy fortki zdawná mocnie zámknione
25:
otwárzayćie ſie/ á podnoſćie mocnoſći ſwo-


strona: 35

Dawidow.Liſt. 35
1:
ie/ ábowiem teraz iuż kwam poſtępuie krol
2:
chwały wſſelyákiey.
3:
A ktoryżby to był táki krol wſſelyákiey chwa-
4:
ły/ átoli ieſt on ktory ieſt námocnieyſſy á ná
5:
możnieyſſy wkáżdey ſpráwie waleczney.
6:
A ták przed ſie podnoſćie ſie fortki/ á niechay
7:
będą otworzony mocnoſći wáſſe/ ábowiem
8:
przed ſie chce tędy wnidz ten to krol chwały
9:
wſſelyákiey.
10:
A chcećieli ieſſcże wiedzieć/ ktoryby to był kroł
11:
tenći ieſt/ ktory roſkázuie wſſytkiem ſpráwam
12:
niebieſkiem/ á ktory ieſt zewſſąd przezroczyſty
13:
wiáſnoſći máieſtatu ſwego. Chwałá. etc.
14:
Modlitwá.
15:
PAnie boze naſz ktoremu wſſytka okrągłoſc ſwia-
16:
ta wieczne poſluſſenſtwo wyznawa: racz tedy ro
17:
ſſerzyc łaskawie nadnami ſwięte błogoſlaweynſtwo
18:
twoie: a iakoś nas raczył odzywić przez obmycie ſwię
19:
tey ſtudnice twoiey y drugi raz odzywic maſz przez
20:
w skrzeſſenie ciała naſſego: tak nam racz miły panie
21:
vzyczyc takiego zywota: iako bychmy na on czas byli
22:
doſtoyni wſtępic na onę gorę: ktora ieſt ſwiętemu ma-
23:
ieſtatowi twemu poſwięcona. Amen. Oycze naſz etc.
24:
Ad te domine le-
25:
uaui animāmeā. Pſal. 25.


strona: 35v

Pſáłterz
1:
Argument.
2:
Wyſtępek ſwoy á niegodnoſć ſwą przekłáda
3:
prorok á ſſuka miłoſierdzia wyſlawiáiąc dobro
4:
tliwoſć páńſką ktora dármo y bez zaſlug ieſt
5:
vpádłemu káżdemu gotowa.
6:
Pſalm Dwudzieſty piąty.
Thwaląc/ pana boga o wſpomozenye proſi.

7:
KV tobiem moy pánie podnioſl wſſytkę
8:
myſl moię/ á tobiem ſiebie zwierzył w-
9:
ſſytkiego/ á ták nieday mi ſie záwſtydáć
10:
wnádziegi moiey/ aby ſie niećieſſył nieprzy-
11:
aćiel moy iákoby iákie zwyćięſtwo wziąw-
12:
ſſy nádemną.
13:
Abowiem nikt ſie ieſſcże niemylił ylekroć kto
14:
wtobie położył vſánie ſwoie/ á poſpolićie od
15:
złoſćiwych odpada nádzieiá/ ktorzy ſſukáią
16:
przyczyny záſzkodzić blizniemu ſwemu.
17:
Y proſſę moy pánie niezwodz mię ſtey drogi/
18:
ktora ku tobie przywodzi y owſſem co ná pro
19:
ſtſſe ſćieſzki rácz mi kſobie oznaymić.
20:
A rácz mię ſpráwowáć wedle wiáry twey kto
21:
ra nigdy nic zlie nieczyni/ ábowiem nic nie-
22:
wątpiąc oczekawam záwżdy wſpomożenia
23:
twego wiedząc żeś ty ieſt on bog/ ktory káżde
24:
mu wſſytko dobre rozmnażaſz.
25:
A przyzow kſobie miły pánie dobrotliwoſć/ á


strona: 36

Dawidow.Liſt. 36
1:
miłoſierdzie twoie/ ktorego zdawnych wie-
2:
kow ći vżywáią/ ktorzy máią nádzieię wtobie.
3:
A nierácz wſpomináć wyſtępkow młodoſći
4:
moiey/ ktore ſnadz gniew twoy godnie były
5:
záſlużyli/ ále rádſſey ſie ſemną rácz obeyć
6:
według przyrodzonego miłoſierdzia twego
7:
ſwiętego.
8:
Bowiem ty ſtwego ſwiętego miłoſierdzia
9:
nietylko ſpráwiedliwe baczyſz/ ále y wyſtęp-
10:
ne łáſkáwie nauczaſz ktorem kſtałtem by ſie
11:
ſluſſnie mogli náſwiećie obchodzić.
12:
A łáſkáwem obyczáiem náuczaſz iákobichmy
13:
mieli nawſſem miáry vżywáć/ y iákobych
14:
my mieli niwczem zwoley twey ſwiętey nie-
15:
wyſtępowáć.
16:
A káżda ſpráwá twoiá pełna łáſki á miłoſier
17:
dzia być ſie okázuie/ á zwłaſſczá tem kto-
18:
rzy ſie wdawáią á wdzięcznie przyimuią ro-
19:
ſkázowánie twoie.
20:
Y niedla godnoſći mey miły pánie/ ále dla
21:
wielkiego miłoſierdzia twego nierácz ſobie
22:
przypomináć wyſtępkow moich.
23:
Bo iáko to ieſt ſſczeſliwy człek/ ktory chodzi
24:
wboiázni przed oblicznoſcią twoią/ y iáko
25:
ſnádnie będzie ſpráwion/ ktorem obyczáiem


strona: 36v

Pſalterz
1:
ma ſie tobie náwſſem podobáć.
2:
A ſnadz wiele táiemnic boſkich ſnádnie będzie
3:
mogł wyrozumieć/ á pełną nánką pozna
4:
wewſſech ſwych ſpráwach według dawnych
5:
páńſkich obietnic.
6:
Oczy moie też zrozumiawſſy temu vſtáwicz-
7:
nie iuż ſą pilny iego/ áczem vſtáwicznie poſtá
8:
wion w przygodach rozłicznych ſnádnie ze-
9:
wſſego będę przezeń wybáwion.
10:
Wezrzyſz tedy też ná mię miły pánie/ á nie-
11:
chay znam miłoſierdzie twoie/ ábowyem to
12:
znaſz żem od wſſech ynych opuſſczon wniedo
13:
ſtátkoch moich.
14:
Szeroko ieſt roſproſſone vćiſnienie ſercá me-
15:
go/ ále iednák ty zewſſego tego vdręczenia
16:
ſnádnie mię możeſz wybáwić.
17:
A obacziwſſy ten vćiſk á vdręczenie moie nic
18:
ynſſego naprżod nieproſſę iedno oddal grze-
19:
chy á wyſtępki moie odemnie.
20:
Obácz iedno ſprzećiwniki moie iáko ich wiele
21:
ktorzy ná to czekáią/ áby głowną nienawi-
22:
ſćią mogli mię iáko kolwiek zátráćić.
23:
Ale gdy/ ty będzieſz ſtrożem duſſe moiey nic ſie
24:
przed niemi żadnem ſtráchem niezáwſtydzę/
25:
zwłaſſczá gdy zrozumieią/ że wſſytká nádzie-


strona: 37

Dawidow.Liſt. 37
1:
iá moiá ieſt wtobie położona.
2:
Niewinnoſć á ſpráwiedliwoſć ty mie niechay
3:
do czaſu záchowáią áż bych ia doczekał przy
4:
ſćia twego/ á obliczney obrony twoiey á ná
5:
ten czás beſpieczniey raczyſz mie wyzwolić
6:
moy pánie. Chwałá oycu y ſynu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
OBronca mozny naſz: w ktorem vpełną wewſſech
9:
ſprawach ſwych nadzieię pokładamy wſpomyen
10:
na obiecane nam zdawna miłoſierdzie twoie a odpu
11:
ſciwſſy przeminęłe wyſtępki: racz łaskawie ſkrocyc
12:
ſerca naſſe: aby zapomniawſſy onych wyſtępkow mło-
13:
doſci ſwoiey: iuſż wdobrych ſprawach według woley
14:
twey ſwiętey ſie czwiczyłi: z ktorego tu doczeſnego
15:
czwiczenia bylibychmy doſtoyni doſtępic wiekuyſtey
16:
twoiey ſwiętey chwały. Amen. Oycze naſz. etc.
17:
Iudica me domi
18:
ne quoniam. Pſal. 26.
19:
Argument.
20:
Prorok vznawſſy dobrodzieyſtwá páńſkie o-
21:
biecuie ſtrzec nieluboſci iego y wyſtrzegáć ſie
22:
od tákich ludzi ktorzyby byli ktemu przyczyń-
23:
cámi/ á proſi o wſpomożenie ktemu.
24:
Pſalm Dwudzieſty ſſoſty.
Roſądzstrona: 37v

Pſáłterz
Aby pan bog opiekał ſie vpadłem.
1:
EOſſędz/ á rozeznay pánie ſpráwy moie/
2:
áby ſie oznaczyłá proſtotá moiá w v-
3:
czynkoch moich/ á iż też to ieſt wiárá
4:
moiá że ty mnie nigdy ku wielkiemu vpádko-
5:
wi niedopuſćiſz.
6:
Abowiem byś też y ogniem roſpalił wnętrzno
7:
ſći moie á chćiał práwie wyrozumieć ſerce
8:
moie/ nienaydzieſz nic inſſego iedno żem ia ni
9:
gdy nieprzepomniał dobrodzieyſtwá twego/
10:
á vpełniem ſie wtey wierze czwiczył ktorąm
11:
dawno począł mieć otobie.
12:
Bo iſćiem ſie záwżdy ſtrzegł/ ábych niemiał
13:
żadnego ſpolku zludzmi podſtępliwemi á pro
14:
znuiących myſli y owſſemem ſie ſtrzegł każ-
15:
dych zborow złoſćiwych ktorży vpornie bez
16:
káżdego zakonu náſwiećie ſie obchodzą.
17:
Y będę ſobie chędożył myſl moię y ręce moie/
18:
yżby były godne przyſtępić ku chwale twoiey
19:
á iáſnem głoſem będę wyznáwał przyięte do
20:
brodzieyſtwa odćiebie y iáko wiele kroc zwiel-
21:
kiem podziwieniem vznawałem prętkie wſpo-
22:
możenie twoie.
23:
A iſćie to ieſt vprzeyma myſl moiá ſtaráć ſie
24:
pilnie oto/ ábych kiedy doſtępić mogł przybyt
25:
kow twoich/ á mieſcá twoiego ktore ieſt oſo-


strona: 38

Dawidow.Liſt. 38
1:
bliwie maieſtatowi twoiemu poſwięcone.
2:
Y owſſem proſſę áby tu nie vſtáwował názá-
3:
trácenie duſſe moiey miedzy wyſtępliwemi: á
4:
zákrwáwionego ſercá/ ktorych wſſytka pilno
5:
ſć ieſt áby zle czynili/ á iáka ich zá złe vczynki
6:
vſtáwiczne bywa odpłátá.
7:
A ia przez ten czás wproſtoćie ſwey będe tr-
8:
wał/ iedno ty rácz pomnieć łáſkáwie ná mię
9:
á potem od wſſego przećiwieńſtwá raczyſz
10:
wyſwobodzić mnie.
11:
A zá łáſką twoią ieden krok moy nie vſtąpi
12:
zdrogi ſpráwiedliwoſći y będę miał przecz wy
13:
ſláwiáć wielmożnoſć twoię przed obliczno-
14:
ſcią nawięczſſego zboru ludzkiego. Chwałá.
15:
Modlitwá.
16:
Racz miły panie nam tak łaskawie ſſafowac ſwięte
17:
miłoſierdzie twoie: a tak ſprawowac ſprawy na-
18:
ſſe: aby ſprawami ludzi złoſciwych a przykłady ich nic
19:
niebyły wzgorſſone: a owſſem aby były ſtemi złączone
20:
ktorzy wniewinnoſci a wpoſłuſſenſtwie twoiem vſta-
21:
wicznie przemieſzkawaią: aby tak przez nas było ch-
22:
walebne ſwięte imię twoie ktore ieſt nawieki błogo-
23:
ſlawione. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
24:
Dominus Illu-
25:
minatio mea. Pſalmus. 27.


strona: 38v

Pſáłterz
1:
Argument.
2:
Obćiąża ſobie prorok ná nieprzyiaćioły ſwo
3:
ie/ á proſi áby był nieoddalon przybytkow páń
4:
ſkich á iż wniem vpełną nádzieię pokłáda y
5:
káżdemu rádzi/ áby y wnawięczſſych vćiſkoch
6:
nic oniem niewątpił/ á ſćiąga ſie to też ná pá
7:
ná náſſego iż mogł mowić ty ſlowá.
8:
Pſalm Dwudzieſty ſiodmy.
Iako ieſt beſpieczen kto ieſt wopyece bozey.

9:
PAn Bog ten iedno ſam ieſt oſwiecenie
10:
moie y vmocnienie moie przed ktore-
11:
go tylko ſámego ſtráchem będzie záw-
12:
żdy drzáłá duſſá moiá.
13:
Wielekroć ſie ſtáráli znierownemi przećiwko
14:
mnie mocamy/ ná głowę mie wykorzenić nie
15:
przyiaćiele moi. á wſſákoſz gdy ſie ná to ná-
16:
bárziey náſádzili/ záwżdy ich myſl byłá bár-
17:
zo poniżoná.
18:
A ſnadz by ſie też náſádził niemáły poczet
19:
ludzi przećiwko mey ſámey oſobie y iáką by
20:
chćiał wyſtrogił walkę/ nic by mie ſtráſſno
21:
niebyło/ gdy bych miał vpełną nádzieię że ty
22:
nieomieſzkaſz ná wſpomożenie moie.
23:
Iedneyże mi ſie rzeczy niechce przeſtáć od ćie
24:
bie proſić moy pánie ábyś mię domieſćił one
25:
go wolnego żywotá/ wktorem bych moie
iáſnestrona: 39

Dawidow.Liſt. 39
1:
iáſnie oględáć roſkoſſy przybytkow twoich
2:
krolewſkich/ ktore ſnadz ſą zoſobliwem/ podzi-
3:
wowániem ſpráwione.
4:
Abowiem iuż ſnadz tám vſſedł bych wſſyt-
5:
kich tu ſprzećiwnych niewczáſow moich y zá
6:
krył bych ſie od wſſytkiego ſprzećiwieńſtwá
7:
wpáłacoch twoich/ á był bych pewien iáko
8:
ná namocnieyſſey ſkale od wſſytkich ſprzeći-
9:
wnikow moich.
10:
A wſſákoſz y tu tegom iſt zá dobrodzieyſtwem
11:
páná mego iż náwſſem będą potłumieni
12:
ſprzećiwnicy moi/ á ia zrádoſćią pánu będę
13:
ofiárował ofiáry ſwoie á weſołem pieniem
14:
będę opiewał y opiſował nieznośną ſwego
15:
páná ſlawę.
16:
Iedno ty moy pánie nieprzeſluchaway wo-
17:
łánia mego á miłoſierdziem ſwem obaczyw
18:
ſſy mię/ daſz łáſkáwą odpowiedz żądliwem
19:
prozbam moiem.
20:
Bowiemem ia vznawſſy wielkie dobrodziey-
21:
ſtwá twe/ dałem niemáły przikład y ynem lu
22:
dziom áby ſie ſtáráli o miłoſierdie twoie/ y
23:
owſſemſie oto pilnie będę przyczyniał/ ábych
24:
miał łáſkáwe wzglądnienie twoie/ oni będą
25:
wiedzieć co będą mieli vczynić.


strona: 39v

Pſáłterz
1:
Iedno ty przed ſię niekriy przedemną ſwię-
2:
tego oblicza twego/ á ſnadz by też nieprzyſta
3:
ło bywſſy mi wielekroć nápomocy abyś mię
4:
miał nákoniec opuſćić będąc rozmnożyćie-
5:
lem wſſego dobrá moiego.
6:
Bowiem gdy iuż przodkowie mogi dochowa-
7:
wſſy mie ſluſſnych lat wypuſćili na opiekę
8:
ſwoię/ zdáłomi ſie ábych ſie ná wſſem przyłą
9:
czył ktobie á ty ábyś raczył wziąć na ſwą
10:
prácą wſſytki ſpráwy moie
11:
A iáko miła mátká podáie rękę/ áby przez vrá
12:
zu przewiodłá/ dziećięćiu ſwemu/ rácz też ty
13:
mnie podáć moy pánie ſwiętą rękę/ twoię á-
14:
by mię ná nie beſpieczney drodze niezáſkoczili
15:
nieprzyiaćiele mogi
16:
Niedopuſſczay mię/ ábych był vćiſnion ok-
17:
rućieńſtwem ich ktorzy náſádzili námię ſwiá
18:
dectwá fáłſſywe/ á iáko táko rádziby nálezli
19:
ku mnie wyſtępkow przyczynę ktoremi by mo
20:
gli potrwanie potępić mię.
21:
A ſnadz bych ſie był nádzieią niećieſſył iż
22:
mam pewnie oględáć páńſkie miłoſierdzie/
23:
wkráginie wiecznie żywiących ludzi/ ledwe by
24:
mi byłá myſl moiá wdobrey wierze wytr-
25:
wáłá.
A tákstrona: 42

Dawidow.Liſt. 42
1:
Głoſem ſwem y ogień nápoły rozrębuie/ á
2:
przed głoſem iego drżą wſſytki puſſcze y pá-
3:
doły.
4:
Głoſem ſwem żáſtánowi wſſytki zwierzętá le
5:
ſne/ á przezroczyſtoſć vczyni wnaćiemniey
6:
ſſych leſiech/ ták iż káżde zebránie wedle ſtanu
7:
ſwego muſi vznáć wielmożnoſć máieſtatu
8:
iego.
9:
Y czáſu onego ſrogiego potopu przed ſię nád
10:
wſſem kroleſtwo otrzymał/ á potem przydał
11:
mocy ludowi ſwoiemu y vbłogoſláwił go
12:
ſobie w wiecznem pokoiu. Chwałá bo. etc.
13:
Modlitwá.
14:
WEzrzawſſy miły panie na niedoskonalą krew
15:
koſc człowieczenſtwa naſſego: racz miłoſciwye
16:
przepatrowac ſobie ſprzeciwne wyſtępki naſſe:
17:
a wtem pielgrzymowaniu doczeſnego zywota
18:
naſſego w ktorem vſtawicznie iako wgłębokoſcyach
19:
morskich pływami: racz miłoſciwie ku brzegowi przy-
20:
wieſc nas naktorem bychmy iuſz byli beſpieczni od
21:
kazdego skodliwego vpadku naſſego za miłoſierdzi-
22:
em ſwiętem twoiem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
23:
Exaltabo te do-
24:
mine quoniam. Pſalmus. 30.
25:
Argument.
Wyſláwiastrona: 42v

Pſáłterz
1:
Wyſlawia dobrotliwoſć páńſką prętką káż-
2:
demu národowi/ á przypomina pánu áby nie
3:
tępił człowieká/ á iż zumárłego żadnego po-
4:
żytku nienaydzie/ á dziękuie mu zá miłoſier-
5:
dzie iego/ może ſie też rozumieć pod figurą pan
6:
Kryſtus przy zmartwy wſtániu ſẃem.
7:
Pſálm. Trzydzieſty.
Iſz gniew panski ſnadnye moze byc odmienion.

8:
WIelkiemi chwałámi będę wynoſił imię
9:
twoie moy pánie/ żeś niedał przyczy-
10:
ny nieprzyiaćiołom moiem/ áby ſie
11:
z vpádkow mych kocháli.
12:
A ná żądánie moie wyzwoliłeś duſſę moię
13:
práwie spádołow ſmierći/ á nieraczyłeś mię
14:
policzyć zonemi ktorzy máią być wpuſſczeni
15:
wſtudnią ginączey głębokoſći.
16:
A ták wy coſćie iuż doſwiadczyli dobrodziey-
17:
ſtwá páńſkiego/ vmieyćie ie oſpiewawáiąc
18:
wyſláwiáć/ á oſwięćić pámięć ſwiętobliwe
19:
go máieſtatu iego.
20:
Abowiem gniew iego ieſt bárzo krotko trwá-
21:
iący/ á ſnadz co ſie zwieczorá tráfi nielubego
22:
zniełaſki iego ſporánku ſie nápoćiechę obro-
23:
ći/ á dobrodzieyſtwá lepak iego wieczne nigdy
24:
nie vſtáwáiące
25:
Ia iſćie vpełnie ták dufał ẃnádzieię tego ie-


strona: 43

Dawidow.Liſt. 43
1:
ſſcze od młodoſći moiey/ iż mi to ták wiecz-
2:
nie trwáć ma iż nic nigdy złego nie vznam.
3:
Y owſſem miły pánie vtwierdziłeś to był/ iá-
4:
ko yną ſkáłę około mnie/ ácz czáſem ábyś
5:
pokarał ſſáleńſtwá mego od wroćiłeś ſie ná
6:
chwilę odemnie á wnet też znacznie były za-
7:
mieſſany wſſytki ſpráwy moie.
8:
Lecz ia przed ſie nieprzeſtánę nigdy wołáć
9:
máiąc nádzieię wmiłoſierdziu twoiem
10:
Abowiem co był zá pożytek wrozlaney krwi
11:
podobney ku ſmierći/ á zaż by vmárły proch
12:
mogł wyſláwiáć ćiebie/ áłbo wyznáwáć ſtá
13:
łoſć twoię w łáſkáwych obietnicach twoich.
14:
Przed ſie ty wyſluchaway moy miły pánie/
15:
á nieomieſkáway prętko náſpomożenie moie.
16:
Abowiem ty ſnádnie możeſz obroćić wrádo-
17:
ſći nárzekánie moye/ á rozerwáć ná mnie
18:
płáchtę żáłoby moiey/ á obtoczyć mie zew-
19:
ſſech ſtron poćiechami rozlicznemi.
20:
A przeto náſzłáchetnieyſſy członek moy duſſá
21:
moiá/ będzie wyſlawiáłá przez wſſytki czáſy
22:
żywotá ſwego/ á wyznawáłá wzięte dobro-
23:
dzieyſtwá od ćiebie páná á bogá ſwego. Ch-
24:
wáłá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
25:
Modlitwá.


strona: 43v

Pſáłterz.
1:
OBezrzawſſy naſz miły panie troskiwe myſli na-
2:
ſſe racz wyſluchawſſy obrocic wradoſc a wro-
3:
ſkoſz załobliwe narzekanie naſſe: a poſpołu zonemi:
4:
ktoreś wywiodł zodchlani piekielnie y zwiecznych v-
5:
ciskow przez zmartwy wſtanie ſwoie y dowieſc ich do
6:
wiecznych radoſci ſwoich racz teſz nas dowieſc miło-
7:
ſciwie tam gdzie bychmy bez wſſego konca chwalili
8:
ſwięte ymię twoie. Amen. Oyczenaſz. Zdrowas. etc.
9:
In te domīe ſpe-
10:
raui non con. Pſalmus. 31.
11:
Argument.
12:
Prorok wyznawa krotki wiek á wielkie w-
13:
niem niebeſpieczeńſtwo/ á proſi o łáſkáwe ſpo-
14:
możenie przy ſkończeniu/ obiecuiąc też to káż-
15:
demu znaſz ktory będzie dobrey nádzieie opánu
16:
Pſalm Trzydzieſty pirwy.
Z dobrą nadzieią poruczanie panu bogu.

17:
PAnie moy/ gdy żem vpełnie położył/
18:
ſwą nádzieię wtobie/ proſſę ábych nie-
19:
był omylon wmnimániu ſwoiem/ ále
20:
według ſwiętey ſpráwiedliwoſći ſwey/ rácz
21:
łáſkáwie wyſlucháć mnie.
22:
Gdy iedno będzie náchylone vcho twoie ku nę
23:
dznem prozbam moiem/ ſtánie mi to zá ná
24:
obronnieyſſą twierć/ ku záchowániu zdro/
25:
wia moiego.


strona: 44

Dawidow.Liſt. 44
1:
A iż ták nádzieię pokłádam wmocney obronie
2:
twoiey/ wychowawſſy mię wywiedzieſz mię
3:
nádrogę ſluſznego chodzenia dla ymienia
4:
twego ſwiętego.
5:
Y wydrzeſz mie z zákrytego ſidłá ktore námię
6:
chytrze było záſtáwione z ktorego bych iá ſo
7:
bie bez twey pomocy żadnego rátunku nie-
8:
mogł dáć.
9:
Spráwie twoiey á wręce twoie niechay bę-
10:
dzie poruczon duch moy bo ty wielekroć zá
11:
prawdziwemi obietnicami/ twemi raczyłeś
12:
mię zwielkich przygod wyzwáláć.
13:
Zmierzło mi to ieſt kłáſć wginych proznych rze
14:
czach/ nadzieię iedno wtobie ſwem pánu/ ták
15:
iáko ynni czynią á bárzo bywáią omyleni.
16:
Owſſem ſobie będę roſkoſſowáł doznawſſy
17:
miłoſierdzia twego/ gdy ſie ty niezáprzyſz du
18:
ſſe moiey nálaſwſſy ią wrozmáitych przygod
19:
nych roſterkoch.
20:
Y niedopuſćiſz iey dręczyć ſrogoſćią okrutne
21:
go nieprzyiaćielá mego/ ále ią owſſem wy-
22:
wiedzyeſz ná ſſeroką przechadzkę roſkoſſy
23:
ſwoich.
24:
A ſnadz iuż czás okázowáć tę łáſkę ſwiętą
25:
twoię/ ábowiem iuż co dáley to bliżey przy-


strona: 44v

Pſáłterz
1:
bliża ſie ten vpádek moy/ á przed ſtráchem
2:
práwie prochnieie oko moie y wſſytki wnątrz
3:
noſći moie.
4:
Y niemáła częſć żywotá mego myſląc o tem
5:
z żáłoſćią mi odeſlá á práwie mię moc w-
6:
ſſytká opuſćiłá ták iż práwie ſtruchláły we-
7:
nie/ wſſytki koſći moie.
8:
Ták iż y oni z ktoremim ia wielkiey powin-
9:
noſći wtowárzyſtwie vżywał zálęknąwſſy
10:
ſie przyſzłey przygody moiey y nieprzyiaćioł
11:
moich/ vzrzawſſy mię práwie ſie ſtráſſyli á
12:
odſtępuiąc dáleko odchodzili mię ſámego
13:
Stałem ſie był łáżdemu niepotrzebny iáko-
14:
by on wziemię zágrzebiony/ ktorego iuż żad-
15:
na pamięć nieoſtáłá/ á iákoby gárnek ro-
16:
ſpádły/ ktory ſie iuż wniwecz przygodzić nie-
17:
może.
18:
Słyſſąc rozmáite pogrozne przymowki oko-
19:
ło ſiebie ſtoiących/ ktorzy ni oczem więcey ſie
20:
nieſtáráli wrozmowách ſwoich/ áby y ży-
21:
wot moy y pámięć moię ſtego ſwiátá zglá-
22:
dzili.
23:
Alem ia przed ſie ſtał mocnie wobietnicách
24:
twoich/ á niczem ſie oto nieſtárał/ yż co kol
25:
wiek by mi ſie było ſtych pogrozek trefiłoześ


strona: 45

Dawidow.Liſt. 45
1:
ty niemiał nic omieſzkach ná rátowánie
2:
moye.
3:
Bowiemem tego iſt iż mie wybawiſz zmocy káż
4:
dey ſrogoſći/ bo iedno tobie ſámemu ſą po-
5:
ruczony wſſytki czáſy moie.
6:
A przeto moy pánie iuż teraz okaż wdzięczne
7:
á miłe oblicze ſwe ſludze twoiemu á wybaw
8:
mie zá przyrodzonem ſwiętem miłoſier-
9:
dziem twoiem.
10:
A niechay ſie ći záwſtydzą złoſćiwi á wpie-
11:
kle zágrzebieni/ ktorzy máłą otobie wiárę
12:
máią/ á ia ſtego vżywę wielkiey czći y poćie-
13:
chy iż ták pokłádam nádzieię wtobie.
14:
Bo będą zágłuſſone niemoſćią wárgi ich/
15:
kthorzy zwykli czynić przymowki kłamliwe
16:
przećiwko ſpráwiedliwemu zwielkiem nádę-
17:
ćiem á podnieſieniem pyſſnych myſli ſwych.
18:
Y ziákiem podziwowániem káżdego pokole-
19:
nia náſwiećie/ ſą náſtroione rozmáyte dobro
20:
dzieyſtwá á dziwne bogáctwá od ćiebie tem
21:
ktorzy vpełną nádzieię ſwą położyli wtobie.
22:
Bo ich niepoſtáwiſz ſtemi od ktorych ſpráw-
23:
nie maſz odwroćić oblicze twoie owſſem tám
24:
będą poſtáwieni wprzybytkoch twoich/ gdzie
25:
będą beſpieczni od káżdey mocy/ y od káżde-


strona: 45v

Pſáłterz
1:
go ſzkodliwego ięzyka.
2:
A ty będzieſz pan náchwalebnieyſſy/ ktory dzi
3:
wnem kſtałtem okázuieſz ſwem miłoſierdzie-
4:
twoie/ á iáko wnátwárdſſem murze od káż-
5:
dego niebeſpieczeńſtwá záchowawáć ie ra-
6:
czyſz.
7:
Bo było ktemu bárzo podobno wonych mo
8:
ich twárdych vćiſkoch/ żeś ty iuż odrzućił
9:
mie od oblicznoſći twoiey/ á tyś záwżdy pi-
10:
len był káżdego záwołánia mego á káżdąś
11:
prozbę moię łáſkáwie wyſlyſſeć raczył.
12:
A ták wſſyſcy vmiłuyćie iuż práwem ſer-
13:
cem tego páná ktorzyſćie ſwiádomi dobro-
14:
dzieyſtwá iego boć on iſćie tem ktorzy oń hár
15:
dzie niedbáią/ też to ſrogą hárdoſćią będzye
16:
oddawał.
17:
A bądzćie dobrey á mocney wiáry/ iż on przy
18:
da oſobney mocy myſlam wáſſem/ ile kol-
19:
wiek was ieſt tákich ktorzy ćirpliwie á zrádo-
20:
ſćią oczekawaćie ſwiętego przyſćia iego. Ch-
21:
wałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
22:
Modlitwá.
23:
IZechmy naſz miły panie wtobie połozyli wſſyt-
24:
kę vpełną nadzieię naſſę beſpiecznie teſz wołaiąc
25:
tobie poruczamy nędzne duſſe naſſe właskawą opie
26:
kę twą: a ty będąc: prawą nadzieią kazdey vcieczki


strona: 46

Dawidow.Liſt. 46
1:
naſſey niedopuſſczay nigdy zlekkoſcią poſromocic nas
2:
abyſmy niebędąc zawſtydzeni beſpiecznie mogli przyc
3:
ku oney oyczyznie: ktora ieſt twem wiernem ſſeroce
4:
otworzona: a przed niewiernemi twardo zamkniona.
5:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
6:
Beati quorū re-
7:
miſſe ſunt iniqui. Pſal. 32.
8:
Argument.
9:
Prorok wyznáwa wyſtępek ſwoy/ przed pá-
10:
nem y káżdemu rádzi/ áby go nietáił á ſnadz
11:
ták ſnádnie odzierżeć może miłoſierdzie páń-
12:
ſkie y wyſláwia błogoſláwieńſtwá tákiego.
13:
Pſalm Trzydzieſty wtory.
Pozytek wyznania złoſći ſowich.

14:
SZczeſliwy to ieſt człek/ ktoremu bywáią
15:
złáſki páńſkiey odpuſſczony wyſtępki ie
16:
go/ á bywa ználezion bez grzechu przed
17:
oblicznoſćią pańſką/ áni żadna zdrádá ſie
18:
okázuie być więzyku iego.
19:
Wydzierał ſie vſtáwicznie płácz moy ſemnie/
20:
á iżemgo chćiał zamilczeć niemogłem ſćir-
21:
pieć/ bo iuż miemogły wytrwáć ſiły moie.
22:
Apráwiem był wyſuſſon/ iáko zdzbło ſlomy
23:
wgorącoſći/ ábowiemem rozumiał wednie y
24:
wnocy/ iż ſie nádemną oćiężyłá ręká twoiá


strona: 46v

Pſáłterz
1:
Y rozumiałem żem ſobie tem nic pomoc nie-
2:
mogł/ żem taił wyſtępek moy przed oblicz-
3:
noſćią twoią/ á ták rádſſeiem gi iuż iáwnie
4:
obiáwił/ á ſnadzieſz gi od tego czáſu za mniey-
5:
ſſą ćięſzkoſć vſiebie niſz pirwey pokłádał.
6:
Y owſſem tem przykłádem będzie ſie káżdy ſtá
7:
rał ktokolwiek ſwiádom dobrotliwoſći two-
8:
iey/ iż ſobie ziedna czás odpuſſczenia grzechow
9:
ſwoich/ á ſnadz potem by rzekámi płynęły
10:
wyſtępki iego iemu iuż nic záſzkodzić niemogą.
11:
A ty moy pánie iednák pokrytą opátrzno-
12:
ſćią twoią/ ze złoſći mych raczyſz mnie wyr-
13:
wáć/ á v weſeliſz myſl moię weſelem onych/
14:
ktorzy ſtrudnego więzienia bywáią wyzwo-
15:
leni.
16:
Bo obiecuie pan roſtropnem vczynić káżde-
17:
go/ á pilnie go baczyć przed oczymá ſwemi/
18:
á ſpráwowáć go iáko by on mogł ſluſſnego
19:
żywotá vżywáć.
20:
Aby ſie iedno ſam dobrowolnie niewdáwał
21:
wobyćzáie zwierząt niezwyczáynych/ ktore
22:
nietylko iż nieznáią dobrodzieyſtwá páńſkie-
23:
go/ ále y ná nágłupſſe ſpráwy muſſą/ być
24:
wielkiem rozumem prziwiedziony.
25:
Bo ná złoczyńcę wiele złego ieſt záchowa-


strona: 47

Dawidow.Liſt. 47
1:
no/ ale onego ktory dobrą nádzieię ma o-
2:
pánu náwſſem go vczyni obfituiącego do-
3:
brodzieyſtwá ſwego.
4:
A ták wy ſie kochayćie ktorzy ták oſobie zna-
5:
ćie/ á iż ſie rozumiećie być vmyſlu czyſtego/
6:
vkázuiecie też znáki nieiákiey poćiechy ſwey.
7:
Chwałá bogu oycu y ſynu y du. etc.
8:
Modlitwá.
9:
PRoſimy naſz miły panie wnaſſem tem obłąd-
10:
nem zywocie pielgrzymowania naſſego aby ty
11:
obaczywſſy złoſciwe wyſtępki naſſe kthore ſie nigdy
12:
przed oblicznoſcią twoią zakryc niemogą: raczył: nad
13:
nami otworzyc miłoſierne oczy ſwoie: a zakrzywſſy
14:
ſprzeciwne złoſci naſſe ktore my naſię wyznawac muſie
15:
my: łaską ſwą ſwiętą miłoſciwie racz vſprawiedliwic
16:
naz: abychmy mogli teſz byc vczęſniki zonemi towa-
17:
rzyſtwa: ktore ty raczyſz kſobie miłoſciwie przyimo
18:
wac przezrzawſſy łaskawie wyſtępki ich. Amen. Oy-
19:
cze naſz. Zdrowas maria. etc.
20:
Exultate iuſti in
21:
domino. Pſalmus. 33
22:
Argument.
23:
Przywodzi prorok káżdego człowieká/ áby
24:
miał dobrą nádzieię o pánu obaczywſſy wiel-
25:
ką możnoſć iego. y nád kázdem ſtworzenyem


strona: 47v

Pſáłterz
1:
rozliczne dobrodzieyſtwo iego.
2:
Pſalm trzydzieſty trzeći.
Obaczywſſy moznoſc boską miecz dobrą nadzieię.

3:
Wy co ſie rozumiećie być ſpráwiedliwych
4:
myſli zwielkiem kochániem chwalćie
5:
ſwego páná/ ábowiem to iego wiel-
6:
możnoſći przyſtogi/ áby naiwięcey był od tich
7:
chwalon ktorzy wżdy ſą ſercá przezroczyſtego.
8:
A wymiſlayćie mu nowe pienie á nieledá
9:
iákie/ á ktemu zrozmáytemi przypráwámi/
10:
weſela/ áby ſie náwſſém okázáłá wáſſá o-
11:
chotna myſl ku pánu ſwemu.
12:
Vmiłował on ná dewſſytko dobrotliwoſć z-
13:
ſpráwiedliwoſćią/ á pełny dobrodzieyſtwá
14:
wſſytki ſpráwy iego/ á ſnadz niemáſz nic ná-
15:
ziemi tákiego/ áby wżdy wczem nieznáło mi
16:
łoſierdzia iego.
17:
On ſłowem ſwem ſpráwił moc y wielkoſć
18:
wſſytkiego niebá/ á ſámem duchem vſt iego/
19:
ſtáły ſie ſą wſſytki ochędożenia iego.
20:
Zgromádził ná iednę kupę wſſytki wody mor
21:
ſkie y zamknął iáko wſkárbie przepáſći á głę
22:
bokoſći iego.
23:
A ták roſtropnie niechay chwalą páná wſſy-
24:
ſcy obywacze ná ziemi/ á niechay ſie go ſtrze-
25:
gą obrázić ile kolwiek ich ieſt mieſzkáiących
26:
ná ſwiećie.


strona: 48

Dawidow.Liſt. 48
1:
Abowiem co kolwiek on mieć ráczy wnet ſie
2:
ſtać wedle iego woley muſi/ á co kolwiek on
3:
roſkaże wnet wſſytko muſi być wypełniono.
4:
Rozproſſy on kiedy chce wſſytki ſpráwy y rá
5:
dy wſſech ludzi á ſpráwy iego ſámego nigdy
6:
niebędą odmienne/ á co kolwiek ſie iemu zdáć
7:
będzie wſſytko ſie nieochybnie ſtáć muſi.
8:
Y błogoſláwiony to będzie národ ktorem ſie
9:
on będzie opiekał/ á ſſczęſliwy to lud w kto-
10:
rem on ſwe kochánie pokłáda/á iż gi iuż ſo-
11:
bie zá ſwoy właſny poczyta.
12:
Abowiem on vpátruie zniebá wſſytki potrze
13:
by ludzkie á ſpáłacow ſwych niebieſkich wſſe
14:
go beſpieczeńſtwá pełnych przegląda wſſytki
15:
omieſkáwácze náziemi
16:
Bomu to ſnádnie przydzie káżdego myſl ro-
17:
zeznáć/ ábowiem on ſam poſtánowił wſſyt
18:
ki ſercá ludzkie/ á vſtáwicznie rozumie wſſyt-
19:
ki ſpráwy y rozmyſly ich.
20:
A nád iego wolą nieoſiedzi ſie wpokoiu nay
21:
możenieyſſy krol/ ácz by był niezliczonemi hu
22:
fy oſtąpiony á namocnieyſſy rycerz przygo-
23:
dy nie vydzie mocą ſwą obrony iego.
24:
By też miał nádzieię wnabronnieyſſem ko-
25:
niu/ miſternie ktemu przypráwionem/ to bę-


strona: 48v

Pſáłterz
1:
dzie bárzo rzecz omylna ſiedzącemu nániem
2:
nád wolą iego
3:
Iedno tylko ſámo oko iego pilnuie á ſtrzeże
4:
tych ktorzy ſpoczćiwoſćią chwalą ymię
5:
iego/ á ktorzy ćirpliwie czekáią/ áby wżdy czá
6:
ſu ſwego vżyli też dobrodzieyſtwá iego.
7:
A on ie wybáwi od wſſytkiego niebeſpieczeń-
8:
ſtwá ſmiertelnego á poczćiwemi potrzebámi
9:
zá żywotá ich opátrowáć ie raczy.
10:
Y wtę nádzieię duſſe náſſe oczekawáią páná
11:
vſtáwicznie rozumieiąc temu iż on y wſpo-
12:
możenie y obroná náſſá ieſt.
13:
A on zdobrotliwoſći ſwoiey przywiedzie ku
14:
wielkiey rádoſći ſercá náſſe á dobrą otuchę
15:
vczyni oczekawániu náſſemu/ ktorzychmy ſie
16:
kolwiek iego ſwiętemu máieſtatowi wopiekę
17:
poruczyli. Chwałá bogu oycu. etc.
18:
Modlitwá.
19:
PAmiętay miły panie iz ſie wola twoia ſwięta ni
20:
gdy nieodmieniła: abowiem gdyś ſlowem rzekł
21:
wſzytko ſtało ſie ieſt a gdyś roskazał wſſytko było ra
22:
zem ſtworzono a tak my grzeſſni gdyſz tu nawſſem cze
23:
kamy ſwiętego roskazania twego proſimy aby raczył
24:
łaskawie ſſaſowac nad nami ſwiętą wolą twoię: a na-
25:
ſyciwſſy nas pokarmem ſwiętey woley twoiey: racz
26:
przywieſc nas ku łaskawemu koncu tu znędzone piel
27:
grzymowanie naſſe nawieki. Amen. Oycze naſz. Zdro
Benedicamstrona: 49

Dawidow.Liſt. 49
1:
Benedicā domi-
2:
num in omni. Pſalmus. 34.
3:
Argument.
4:
Vczy prorok ſpráwiedliwego żywotá náſwie
5:
ćie á ktorem kſtałtem ma być práwie vbłagan
6:
pan y dziękowánie pánu bogu czáſu iákiego
7:
przeſládowánia.
8:
Pſalm Trżydzieſty cżwarty.
Iſz pan bog rowno kazdy ſtan ma na pieczy

9:
BEdę vſtáwicznie chwalił páná mego/
10:
á nigdy ſnadz nie vſtáną vſtá moie á
11:
nátem ſie práwie obáwi duſſá moiá/
12:
y ći vſlyſſawſſy będą otrzezwieni ktorzy ſą
13:
w przećiwnoſćiach położeni
14:
A ſpołecznie iáko nalepiey możemy wywy-
15:
ſſaymy wielmożnoſć iego chwálebną/ ábo-
16:
wiem iam tego doſwiadczył kto go kolwiek po
17:
trzebuie będzie wyſlyſſan/ á wybáwion ſkáż-
18:
dych vćiſkow ſwoich.
19:
Y ći wſſyſcy ktorzy kolwiek ſą odniego przy ro
20:
zumie oſtáwieni rádzę áby ſie obaczyli/ ábo
21:
wiem ſnádnie ktemu mogą przydz/ czegoby-
22:
kolwiek od niego potrzebowáli.


strona: 49v

Pſáłterz
1:
Abowiem y náliſſy gdy záwoła prędek ieſt
2:
pan ku wyſluchániu/ á wybáwi go ſkáżdego
3:

4:
vćiſku iego/ á ángeli iego rozbiáią namioty ſwe około tych/ ktorzy ſą práwi chwálce imie
5:
nia iego.
6:
A ták wy wſſyſcy wybrani/ á iemu poſwięce-
7:
ni ſpoczćiwoſćią wielką wyſláwiayćie iego/
8:
ábowiem gdy ták czynić będziećie nigdy wam
9:
nic nináczem ſzkodzić niebędzie.
10:
Y rozwáżáiąc obaczyćie iáko ieſt ná wſſem
11:
hoynie dobrowolny á rozeznaćie/ że to ieſt
12:
fortunny człowiek/ kto wniem vpełnie poło-
13:
żył vffánie ſwoie.
14:
A owſſem ći náwſſem więcey ſchodzili/ ktorzy
15:
lwom wmożnoſćiach bywáli przyrownani y
16:
niedoſtátki ćierpieli/ á ći ktorzy práwem ſer-
17:
cem páná náſládowáli záwżdy wſſego do-
18:
brá bywáli obfituiący.
19:
A kto by práwie niezrozumiał iákiem kſtałtem
20:
potrzebuie pan chwały ſwey ták ſie ſpráwuy
21:
á iſćie omylon niebędzieſz.
22:
Strzeż ięzyká twego áby nikomu nigdy zło-
23:
rzecżeńſtwá nieczynił á ſćiſkay wárgi ſwoie/
24:
áby nie vmiáły żadney chytroſći wyznáwáć
25:
Vćiekay przed złoſćiami á ſtárayſie ná w-
26:
ſſem


strona: 50

Dawidow.Liſt. 50
1:
ſſem/ áby ſluſſne były ſpráwy twoie/ náſlá-
2:
duy pokoiu á gdzie możeſz ſkáżdem go naro-
3:
dem vżyway.
4:
A oſobie máłą pieczą możeſz mieć/ ábowiem
5:
oko páńſkie pilno ieſt tákiego á vſſy iego ſkło
6:
niły ſie ná káżde zawołánie iego.
7:
A złoſćiwe iſćie krzywem wzrokiem vpátru-
8:
ie á ſtára ſie áby wykorzenił pámięć ich ná-
9:
ziemi/ á ſpráwiedliwego áby wyſſzył/ á vwo-
10:
dził go ſkáżdego vpádku iego.
11:
Acz ſie mu náczás trefi niewczáſow niemáło/
12:
áwſſákże prędko iednák tych pilen pan kto-
13:
rzy przeń bywáią ná myſliach vdręczeni á
14:
zwielkiemi poćiechámi wybáwia ie ſtego.
15:
Nietylko ſtrzeże ſámego/ ále y namnieyſſey
16:
koſći iego/ áby nigdy niebyłá obruſſoná/ á
17:
złoſćiwego ſámá iego złoſć porázi á már-
18:
nie będą zátráceni przeſládowce ſpráwiedli-
19:
woſći.
20:
Bo on pilen tákich duſz/ ktore ſie ochotnie przi
21:
kłoniłi ku chwale iego/ á nieſtráći żadnego/
22:
ktorzy ſie kolwiek policzyli wopiekę iego. Ch-
23:
wałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
24:
Modlitwá.
Oſwiećstrona: 50v

Pſáłterz
1:
OSwiec miły panie nas oſwieceniem ſſczodrobli
2:
wey łaski twoiey: aby to nam roſſmakowało ia
3:
ka ſłodkoſc ieſt w ſwiętem miloſierdziu twoiem: ſtro-
4:
zowie twoy: angeli ſwięci proſimy acz niewidomye a-
5:
by ſnami bywali aby wzdy prze ich opatrznoſc a prze
6:
ich przeſtrzeganie bylibychmy beſpiecznieiſſy od ſmier
7:
ci ſzkodliwey y od wſſego ſtarania ſprzeciwnikow na
8:
ſſych nad nami. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
9:
Iudica de nocē
10:
tes me. Pſalmus. 35.
11:
Argument.

12:
Narzeka prorok ná nieprzyiaćioły ſwoie oká-
13:
zuiąc przed pánem niewinnoſć ſwoię/ á iż bez
14:
przyczyny ſnadz zá dobrodzieyſtwem ſwem v-
15:
żywa nienawiſći á proſi o wſpomożenie/ y pod
16:
figurą może też być pánu Kryſtuſowy zro-
17:
zumiano.
18:
Pſalm Trzydzieſty piąty.
Prozba o obronę.

19:
PAnie moy wezmi obronę ſwoię/ á zá-
20:
ſtaẃ ſie przećiw ſprzećiwnikom mo-
21:
iem/ á vczyń ſąd ſpráwiedliwy ſprzeſlá
22:
downiki mymi.
23:
A gdy nádemną obaczą obronę twoię/ á iż ty
24:
będzieſz obiecował beſpieczeńſtwo duſſy mo-


strona: 51

Dawidow.Liſt. 51
1:
iey márnie ſie záwſtydziwſſy będą ſie kryć/
2:
ktorzy ſie ſtáráli/ by mię byli ziaką lekkoſćią
3:
pożyli.
4:
A będą podobni ku ſćiebłku/ ktore bywa od
5:
wichru nágráwano/ ábowiem ángiołá twe-
6:
go będą mieć niewidomie przeſládowcą nád
7:
ſobą.
8:
A niebędą moc zbyć przed oblicznoſćią iego/
9:
bowiem drogá ich będzie záćmioná/ ktorą by
10:
vchodzić chćieli ku záchowániu żywotá ſwego
11:
Y co zá przyczynę mieli iż ſtrogili ná mię ſidłá
12:
ſmiertelne kopáiąc doły ſrogi ná zátráce-
13:
nie moie/ á duſſá moiá przed ſie będzie vwe-
14:
ſoloná będąc tego iſt iż ty ſtáraſz ſie/ aby
15:
byłá zewſſego wyzwolona.
16:
Abowiem oni w ſẃoyeſz ſidłá będą záwiąza
17:
ni/ á z nieobarzká wtyż doły wpádáią kto-
18:
rych námię byli náſtrogili.
19:
Y koſći ſnadz moie by vmiáły mowić ták by
20:
zeznáły że niemáſz rownego tobie/ ktoryby ſie
21:
prędzey ſtárał/ áby vpádłego ktory ſobie po-
22:
moc niemoże wyzwolił zniebeſpieczeńſtwá á
23:
z vdręczenia iego.
24:
Tácy ſwiádkowie byli powſtáli ná mię iż o-
25:
czemem niemyſlił oto mię pytáli/ á zápom-


strona: 51v

Pſáłterz
niawſſy czáſem y dobrodzieyſtwá mego/ rá-
1:
dzi mię byli nákáżdy vpádek przywiedli.
2:
Abowiem gdy oni bywáli w vpadkoch chodzi
3:
łem ia dla nich wżáłobliwem odzieniu/ y
4:
dręczyłem poſty ćiáło ſwoie/ y niemáłom
5:
iem prozbámi ſwemi odzierżawał v páná
6:
ſwego.
7:
Y nieynáczey iedno iáko nápráwego brátá
8:
przyſluſſáło náwſſemem iem ſie chćiał zá-
9:
chowáwáć/ á litowałem káżdego vpádku ich
10:
iako bych miał mátki właſney litowáć cho-
11:
dząc z záſmęconą poſtáwą.
12:
Acżem to znał/ iż to ich było wielkie kochánie/
13:
gdy obaczyli iáki vpádek moy/ á zgromádzá
14:
li ſie złoſćiami ſwemi/ á nagrawáli mię bez
15:
przeſtanku táiemnemi vſczipki ſwemi.
16:
Poſpołu ſniemi oni náſmiewce ludzcy ktorzy
17:
ſie tem przyſlugowáli iem dla pożytkow ſwo
18:
ich/ nieprzeſtáwáli ná mię zaocznie zgrzytáć
19:
zębámi náſmiewáiąc ſie zfráſunkow moich
20:
Lecz przydzie czás miły pánie gdy ty wezmieſz
21:
przed ſie pieczą o tákich á wydrzeż iáko zel-
22:
wiego gniazdá duſſę moię o ktorą ſie ſtáráli
23:
áby iuż tám byłá wiecznie zginęłá.


strona: 52

Dawidow.Liſt. 52
1:
A będę wyznáwał iáwnie przyięte dobrodziey
2:
ſtwá od ćiebie/ á przed wſſemi mocarzmi tego
3:
ſwiátá będę wyſláwiał nieſkończoną chwałę
4:
twoię.
5:
A vpádnie tym rádoſć/ ktorzy vpornie á bez ro
6:
zumu przeſládowáli mnie/ y tem ktorzy znie-
7:
nawiſći á bez przyczyny żártownie nágra-
8:
wáli mię.
9:
Bo oni niemáią z żadnemi tákowemi ſprá-
10:
wy/ ktorzy by godni wiáry byli/ ále áby nie-
11:
winnoſć potępili/ zonemi ſie z ſſeptáwáią/
12:
ktorzy wtył á záocznie zwykli nád káżdem
13:
chytroſći vżywáć.
14:
Iáwnie rozdárſſy vſtá ſwe pochlebnie rzko-
15:
mo chwalili ſpráwy moie/ á kocháli ſie táiem
16:
nie/ iż oglądáły oczy ich czego dawno wi-
17:
dzieć potrzebowáły
18:
A ták moy pánie gdyżeś y ſam tego iáwnie
19:
doznał iuż nieodwłocz á nieopuſſczay mię/
20:
á nieczyń ták iáko niektorzy czynią/ iż wſſczę
21:
ſćiu przyiaćielá znáią á wnieſſczęſćiu zdale-
22:
ká go obchodzą.
23:
Poruſz ſie á vkáż iem tę poſtáwę żeś był nieo
24:
baczył ſpraw ich/ gdy tak czynili á będąc prze
25:
ſtráſſeni/ ále choćia ſie nie vkażeſz iednák nie


strona: 52v

Pſáłterz
1:
widomie nieopuſſczay potrzeby moiey.
2:
A niepochlebuiąc żadnemu vczyń ſpráwied-
3:
liwe nád káżdem ſwe rozeznánie panie boże
4:
moy/ á niedopuſſczay iem więcey tego/ áby
5:
też oni ẃięcey bez przyczyny nágrawáli
6:
mnie.
7:
A niechai ſie wtem niekochaią/ áby to bez twe
8:
go dopuſſczenia w ych mocy záleżáło/ y nie-
9:
będą ſie chlubić iż by to ſtwem rozumem ták
10:
ten vpor przewodzili nádemną.
11:
Niechay ſie iedno ći záwſtydáią ktorzy ſobie
12:
wtem roſkoſſuią áby zle czynili gdy będą lek
13:
koſćią przywleczeni/ ktorzy ſie pilnie ſtáráią
14:
áby czynili przykroſći niewinnemu.
15:
Vráduią ſie też potym oni ktorzy ſie kocháią
16:
wniewinnoſći y wielkim głoſem záwołáią
17:
żeś ty ieſt Bog ktory ſie kochaſz wpokoiu/ á
18:
głos też moy vſtáwicznie będzie wywoływał
19:
ſpráwiedliwoſć twoię y chwałę wieczną two
20:
ię bez przeſtanku wyſláwiał. Chwalá. etc.
21:
Modlitwá.

22:
GDyześ ſie ty ſtał iedynym zbawieniem naſſem y
23:
obroncą naſſem: naſz miły panie a tobie zaden: in
24:
ny rowien nieieſt: wielkiey roskoſſy ſtego vzywaią
25:
duſſe naſſe: raduiąc ſie wtobie wzbawicielu ſwoiem: a
26:
zwłaſſcza ześ ie ſobie właſnie przywłaſſczyc raczył


strona: 53

Dawidow.Liſt. 53
1:
przez drogie kupno: krwie twoiey na krzyzu ſwiętem
2:
przelaney a bedąc tak zaſſczyceni obroną łaski two-
3:
iey mogłibychmy vzywacz: radoſći doczeſnych y wie-
4:
cznych właſce tweyſwiętey. Amen. Oycze naſz. etc.
5:
Dilexit iniuſtus
6:
vt delinquat in ſe. Pſal. 36.
7:
Argument.
8:
To pienie wyſláwia dobrodzieyſtwo á ſprá-
9:
wiedliwoſć páńſką/ z ktorey dobrzy vżywáią
10:
wielkich roſkoſſy a zli pomſty y wielkiey
11:
niełáſki.
12:
Pſalm Trzydzeſty ſſoſty.
Błogoſlawienſtwo tych ktorzi naſladuią woley bozey.

13:
SNadz ták złemu dorádziłá złoſć iego/
14:
áby bez zakonu żył á iżby ſie nic oto
15:
nieſtárał/ áby kiedy miał mieć pomſtę
16:
od bogá zá wyſtępki ſwoie.
17:
A wielkiem pochlepſtwem/ przywiodłá go kte-
18:
mu/ áby ſie ſam wſobie kochał przepomniaw
19:
ſſy bogá ktorego on obráziwſſy bywa z ſwe
20:
mi wyſtępki poniſſczon/ powieſćiámi ſwemi
21:
złemi á fáłecznemi ſam ſobie rádził niechcąć
22:
ſie obacyć á żywotá ſwego popráwić.
23:
Owſſem ſie oto ſtárał rozmyſláiąc wpokoiu


strona: 53v

Pſáłterz
1:
ſwoym iákoby mogłkogo vdręczyć nieopuſz
2:
czáiąc żadney ſpráwy złoſćiwey/ áno co kol-
3:
wiek ma wſobie okrąg niebieſki wſſytko to ieſt
4:
zdobrotliwoſći twey miły pánie/ y co kolwiek
5:
ieſt miedzy ziemią á obłoki wſſytko ſie ſtáło z
6:
ſtátecznego vmyſlu twego.
7:
Spráwiedliwoſć twoiá niezrownaná zwy-
8:
ſokoſćią gor nawyſſych/ áni z żadną głębo-
9:
koſćią morſką/ ábowiem ty rownie każde-
10:
mu práwo dzierżyſz ták miłemu człowiekowi
11:
iako naniſſemu zwierzęćiu.
12:
Y iákoby ſobie mieli ważyć dobrotliwoſći twe
13:
záktoremi potomkowie ádámowi kryiemy ſie
14:
będąc beſpieczni iáko pod ćieniem ſkrzydł wiel-
15:
możnoſći twoiey.
16:
Bo vżywamy doſtátkow tych/ ktorych obfi-
17:
tuią przybytki twoie/ a nápawaſz nas czerpá
18:
iąc z zrodłá rozmáitych roſkoſſy.
19:
Abowiem v ćiebie ieſt ſtudnia wieczney ſwiát-
20:
łoſći ktorą gdy będziemy náſyceni káżdey ćie
21:
mnoſći będziemy prożni ná wieki/ á też tym
22:
obfićiey dáwaſz vżywáć dobrotliwoſći ſwo-
23:
iey ktorzy vznawáią ćiebie y ſpráwiedliwoſći
24:
twoiey tym ktorzy ſą ſercá czyſtego.
25:
Y proſſę moy panie áby ſpráwy ſemną nie-


strona: 54

Dawidow.Liſt. 54
1:
miał człowiek nádęty/ y obfita ręká złoſći-
2:
wych ludzi/ ábowiem ći ſámi ſwą ſpráwą zá
3:
giną/ á vpadwſſy żadney pomocy ſámi ſobie
4:
niedádzą. Chwałá bogu oycu. etc.
5:
Modlitwá.
6:
PAnie boze naſz gdyześ ty ieſt prawa ſtudnica w-
7:
ſſégo zywota: a prawe zrzodło z ktorego wſſytko
8:
dobre płynie racz napoywſſy nas z ſtudnice miłoſier-
9:
dzia twoiego tak ſprawic nas: abychmy wzgardziw-
10:
ſſy wſſytki ſprzeciwne vczynki tobie dziſieyſſego ſwia
11:
ta tylko vznawſſy ſwięte ymię twoie ſtali bychmy ſie
12:
doſtoyni vzywac wiecznych czaſow ſtobą ktory zy-
13:
wieſz bez konca aſz do wiekow. Oyce naſz. Zdrowas.
14:
Noli emulari
15:
malignan. Pſal. 37.
16:
Argument.
17:
Wtym pſalmie prorok vczy iákie dobrodzieyſt-
18:
wá ći znać będą ktorzy ſtrzegą przykazánia
19:
pánſkiego y iáko go ſtrzedz máią/ y iáko też
20:
grozi ymieniem páńſkiem tem ktorzy by ie też
21:
chćieli vſiebie lekce poważyć.
22:
Pſalm Trzydzieſty ſiodmy.
23:
NIc ćie to niechay niewzruſſa iż vżrzyſz
24:
wroſkoſſach obfituiące złoſćiwe ludzi á y
Iz więcei wazy łaska panska niſzstrona: 54v

Pſáłterz
wſſythki moznoſci ſwiata.
1:
owſſem kędy możeſz życz iem tey ſſczęſliwo-
2:
ſći gich.
3:
Abowiem tu ſſczęſćie ich bárzo ieſt podobno
4:
ku ſiánu pokoſſonemu/á ku kwiatkowi zielo
5:
nemu/ ktory rowno z zachodem ſlońca vſycha
6:
Ale ty vffánie ſwoie wſſytko pokłáday w pá-
7:
nu ſwoiem/ á roſſerzay vſtáwicznie oniem/
8:
poczętą wiárę ſwoię/ á ſtąd omieſzkaſz ſie
9:
ná ziemi/ nád nádzieię twoię czáſy przedłu-
10:
żone.
11:
Bowiem gdy on wtobie ſwe kochánie poło-
12:
ży możeć dáć ták wiele czego nigdy vmyſl
13:
twoy ſnadz znoſić nemoże
14:
Porucz mu iedno wſſytek ſtan rzeczy ſwoich
15:
á duffay mu iſćieć on też práwą wiárą bę-
16:
dzie pilen ćiebie y wſſytkich ſpraw potrzeb-
17:
nych tobie.
18:
A choćia by byłá záćmioná ſpráwiedliwoſć
19:
twoiá powyſſeniem złoſćiwych ludzi ſpráwi
20:
on to iż znacznieyſſa będzie niżli iáſnoſć ſlo-
21:
neczna w południe.
22:
Y owſſem/ choć by znał co ſprzećiwnego ſo-
23:
bie pryimuy wdzięcznie od páná ſwego/ nie-
24:
przećiwiąc ſie ſſczęſćiu inych ludzi/ ktore ſnadz
25:
więcey złoſćiwych náſláduie.


strona: 55

Dawidow.Liſt. 55
1:
A ſtrzeż myſli ſwey od vporu/ áby ſie nie-
2:
zrownał vczynki z złoſćiwemi/ ábowiem ći
3:
będą wyniſſczeni/ á ći co oczekawáią łáſki
4:
páńſkiey iákoby práwem dziedzicznem opá-
5:
nuią ziemię.
6:
Bowiem nagle záginie złoſćiwy ták iż y zn-
7:
ák nieoſtánie onych dziwow pychy iego/ á po
8:
korny poſiadwſſy ziemię vżywa pokoiu kto-
9:
ry iemu wielkie roſkoſſy przynieſie.
10:
Y owſſem będzie ſie zły ſtárał zgrzytáiąc ná
11:
ſpráwiedliwego áby gi wyniſćił/ á vbogá w-
12:
poſmiech będą grozy iego/ ábowiem on iuż
13:
więc baczy prędki czás zginienia iego
14:
Abowiem on iuż mnima o niewinnem: ktory
15:
ieſt opuſſczon od ludzkiego wſpomożenia á-
16:
by wnet miał záginąć y ćiágnie nań łuk zło
17:
ſći ſwoiey y mieczá vpornego ſwego dobywa.
18:
Ano ſam nieobaczy gdy łuk iego będzie prze-
19:
łomion/ á miecz obrociwſſy ſie przeniknie ſer-
20:
ce ſámego.
21:
Y owſſem/ lepiey ſie ćieſſyć trochą á ſpráwie-
22:
dliwego nábyćia niż pánowáć nád wielko-
23:
ſćią obyczáiem zloſćiwych/ ábowiem potom
24:
kowie tych będą roſproſſeni á ſpráwiedliwe
25:
záwżdy pan bog w zupełnoſći záchowa.


strona: 55v

Pſáłterz
1:
A gdy ná inſſe przypádnie nieſſczeſćie ći przed
2:
ſię będą trwáć wnadziegi ſwoiey/ á záwżdy
3:
będą náſyceni choćia ynſſy będą wielkiem
4:
głodem prácowáć.
5:
A zginą rownie iáko tłuſtoſć zápalona kto-
6:
ra dymem wyleći/ y będą wzaiem nabywáć
7:
á nigdy niewrocą á ſprawiedliwy wzruſſony
8:
miłoſierdziem dobrowolnie będzie dármo da
9:
wał/ czego kto vniego będzie potrzebował.
10:
Będą wykorzenieni wſſyſcy złorzecznicy/ á
11:
ktorzy dobrze proſſący nádzieię máią poſiędą
12:
ziemię/ ábowiem vbogá wmocy ſpráwy ich
13:
á káżdy ſpoſob żywotá ich będzie przyiem-
14:
ny iemu.
15:
A gdy ſie zátoczy ktory/ nie vpádnie áby ſie
16:
ſtłukł/ ábowiem pan podawſſy rękę ſwoię
17:
pomoże iemu.
18:
Bo będąc młod przez wiele czáſow y ſtárza-
19:
łem ſie/ á niewidziałem nigdy áby ſpráwiedli
20:
wy był kiedy opuſſczon/ á pokolenie iego áby
21:
ſpracą nábywáło żywnoſći ſwoiey
22:
Bowiem on co dobrego czyni záżywotá ſwe
23:
go wzaiem czyni/ á to záſię potomkom iego
24:
będzie zápłácono.
25:
A tákkáżdy ſtrzeż ſie od złoſći á náſláduy co


strona: 56

Dawidow.Liſt. 56
1:
dobrego ieſt áby mogł długo trwáć/ ábo-
2:
wiem bog ſpráwiedliwoſć vmiłował y przy
3:
łożył wieczną ſtraż wybranem ſwoiem.
4:
A zebránie złoſćiwych ſtára ſie záwżdy/ áby
5:
náwſſem wygłádził/ bo ſpráwiedliwych ieſt
6:
żiemiá á długo mogą ná niey prżebywáć á
7:
vſtá ich będą mowić roſtropnie/ á nic ynſſe-
8:
go iedno rzeczy ſobie potrzebne.
9:
A ſpráwá boża ſámá vmocni ſerce iego/ á ni-
10:
gdy ſie niepoſliznie nogá iego/ ácz ſie oto ſtá
11:
ra ſprzećiwnik iego/ áby go iáko kolwiek zá-
12:
gubił.
13:
Ale Bog niedopuſći go żadnem okrućieńſt-
14:
wem vćiſnąć/ á w káżdem ſądzie obroni iego
15:
od złoſćiwego ſkazánia.
16:
A ták oczekáway ćierpliwie/ áby ſie on ktobie
17:
náwroćił/ á nieodpuſſczay niwczem roſkázá
18:
nia iego. A iſćie będzieſz przełożon ná ziemi/ á
19:
beſpiecznie będzieſz pátrzał gdy złoſćiwi będą
20:
ginąć w vpádkoch ſwoich.
21:
Abowiem widziałem mocarzá/ á on kwitnął
22:
iáko bobkowe drzewo/ ktore záwżdy ziele-
23:
nieie/ á pomáłey chwili nálazłem mieſce o-
24:
no prozne/ áni żadnego znáku nániem
25:
niebyło.


strona: 56v

Pſáłterz
1:
Ale ty miey ná pieczy/ ábyś był wdoſkoná-
2:
łoſći/ á tego bądz piłen co ſluſſnego ieſt/ bo
3:
ſtákiemi pokoy wieczny przebywa/ a ſloſćiwy
4:
záwżdy ſnádnie zgninie á zwielkiem vdrącze-
5:
niem záwżdy bywa dokonánie iego.
6:
Abowiem náwielkiey ma pieczy pan bog ſprá
7:
wiedłiwego/ á náwielkiem w ſpomożeniu iemv
8:
záwżdy ieſt czáſu vdręczenia iego/ y ku wiecz-
9:
nemu zbáwieniu przywodzi iego/ ábowyem
10:
on też wniem położył wſſytkę nádzieię ſwo-
11:
ię. Chwałá oycu y ſyny y duchu. etc.
12:
Modlitwá.
13:
GDyſz to znaſz miły panie: iſz nad wſſe yne ro-
14:
skoſſy ieſteś ty wſſytko kochanie naſſe: racz miły
15:
panie nam miłoſciwie podawac: łaskawą rękę twoię
16:
gdy baczysz ze wpadamy wgłębokie przepaſci ſproſ-
17:
nych grzechow naſſych: abychmy tak niezginęli ze zło
18:
ſciwemi a niebyli obrazeni naduſſach naſſych: a wyba-
19:
wiwſſy nas racz łaskawie kazac doprowadzic nas do
20:
oney ziemie w ktorey iuſz zadnego nie beſpieczenſtwa
21:
przeſtrzegac ſie nietrzeba. Amen. Oycze naſz. etc.
22:
Domine ne in fu
23:
rore tuo. Pſalmus. 38.
24:
Argument.
25:
To ieſt pſalm pokutuiącego człowieká ktory


strona: 57

Dawidow.Liſt. 57
1:
vznawſſy złoſći ſwoie ſam ſie karze przed pá-
2:
nem ſwoiem powiedáiąc yż dla grzechu áni ćiá
3:
ło áni duſſá żadney władzey ſluſſney mieć
4:
nigdy niemoże.
5:
Pſalm Trzydzieſty oſmy
Pokorne narzekanie pokutuiącego człowyeka.

6:
NIerácz miły pánie zá rozgniewányem
7:
twoiem: áczem ie ſnadz ſluſſnie záſlu-
8:
żył ſſácowáć vczynkow moich á zá-
9:
wzruſſenie gniewu twoiego proſſę moy pá
10:
nie niekárz wyſtępkow moich.
11:
Abowiem zdami ſie iż gniew twoy iáko ſrogie
12:
ſtrzały tkwi wemnie á porzuconem ieſt od-
13:
mocney ręki twoiey.
14:
A ſnadz niemáſz nic cáłego w ćiele moiem co by
15:
niedrżáło przed ſtráchem gniewu twoiego á
16:
ſtráſſyły ſie y koſći moie/ czuiąc ná ſie wyſtę
17:
pki ſwoie/ ktore ſnadz ſluſſnie záſlużyły roz-
18:
gniewánie twoie.
19:
A ledwe może znieſć głowá moiá ćięſzkoſći wy
20:
ſtępkow moich/ á ſnadz ſie odnowiły y ſtáre
21:
blizny złoſći moich/ ktore pochodziły z ſſalo-
22:
nych vczynkow młodoſći moiey.
23:
A gdy wſpomionę to vćiążenie wyſtępkow
24:
moich/ vpáda mi myſl moiá á cáły dzień żá
25:
łobliwa duſſá moiá y wnętrznoſći moie ſą


strona: 57v

Pſáłterz
ták vdręczone/
1:
iż przed bolem nieczuie żadney
2:
częſćy ćiáłá ſwoiego.
3:
Y ták ieſt zemdlona á vdręczona duſſá moiá iż
4:
przed nieznoſnem vćiążeniem moiem/ zmie-
5:
nił mi ſie y głos moy iż ſnadz więcey ku zwie
6:
rzęćemu niż ku człowieczemu podobien.
7:
A tobie ieſt iáwna moy pánie żądza moiá y
8:
wzdychánie moie/ y przecz wemnie drży ſerce moie/
9:
á vpádła myſl moiá á ſnadz iuż pod-
10:
częſćią y wzrok od oczu moich odchodzi.
11:
Abowiem roſćiągnął ſprzećiwnik moy ſieć
12:
ſwoię wydawáiąc ná mię przed tobą ſwiá
13:
dectwo wyſtępkow moich/ á ſnadz y powino
14:
wáći mogi zdáleká ſtoią á nieſmieią ſię przy
15:
ſtępić áby mi co pomogli.
16:
A ia iedno ſtoiąc ieſtem podobien ku głucho-
17:
wi rzkomo nieſlyſſąc wyliczánych złoſći ſwo
18:
ich/ á iákoby niemy nieſmieiąc dáć żadney od
19:
powiedzi przed ſtráchem.
20:
Iedno tylko ku tobie moy pánie poruſſáiąc
21:
ſie wzdycha ſerce moie/ á ſnadz ty obezrzawſſy
22:
ſie ſmiłuieſz ſie nád ſtráſliwą poſtáwą moią.
23:
Wielki mię wſtyd przed oblicznoſćią twoią y
24:
wielki ſtrách áby ſprzećiwnik moy/ nieodſſe-
25:
dł chlubiąc ſie z vpádku moiego ktory záwżdy


strona: 58

Dawidow.Liſt. 58
1:
oſobne kochánie miewa znamnieyſſey ſprze-
2:
ćiwnoſći moiey.
3:
A niebeſprzyczyny tákowa boiazn námię przy
4:
chodzi/ bom rozumiał żem bez ſrogiego kárá
5:
nia niemiał być zá wyſtępki ſwoie/ á niezágo
6:
ione nigdy rány noſić náćiele ſwoim.
7:
A ſnadz to ieſt ieſſcze ćięſſa ráná ná duſſy mo
8:
iey/ iż ſie niemogę záprzeć wſtydliwych wy-
9:
ſtępkow ſwoich bo oćiążono ieſt ſerce moye
10:
ile kroć ie widzę wſpomináiąc przed ſobą.
11:
A nieprzyiaćiel ſie moy kocha/ y ſnadz ich
12:
ſniem wiele/ ácz nigdy był przez mię żadnem
13:
ſkutkiem nieobráżon owſſem mię ſam więcey
14:
przeſláduiąc gdym iego ſpraw nienáſládo-
15:
wał/ ábowiem czáſem mi ſie też chćiáło ſtá-
16:
ráć/ ábych był żywotá ſwego polepſſał.
17:
A ták widziſz moy pánie/ w ktorem ſtanie ſą
18:
położony rzeczy moie przeto pokornie proſſę
19:
nieomieſzkáway miłoſćiwie ná w ſpomoże-
20:
nie moie.
21:
A pokwáp ſie miły pánie/ ábyś nie omieſzkał
22:
ná rátunk vpádłey duſſy moiey/ wſſákeś ty
23:
ieſt rozmnożyćiel w y ſpomożenia mego/ á nie
24:
oddaley ſie proſſę odemnie ábyś mie ták nie-
25:
oſtáwił nędznego ẃ rozlicznych ſprzećiwno-


strona: 58v

Pſáłterz.
1:
ſćiach moich. Chwałá bogu oycu. etc.
2:
Modlitwá.
3:
NIeracz miły panie w ſrogoſci gniewu twoiego
4:
ſſacowac złoſciwych vczynkow naſſych: abowiem
5:
gdyſz ſie znamy byc winnemi nielza nam iedno ſſukac
6:
łaskawego miłoſierdzia twego: abowiem ſmutne ſer-
7:
ce naſſe byc muſi gdy wſpomina wyſtępki ſwoie: a iſz
8:
zaſluzyły ſrogoſc gniewu twoiego a tak gdyſz ſnadz
9:
bez łaski twey niemaſz zadnego zdrowia y wciele y
10:
wduſſy naſſey: nieopuſſczay nas a niezakryway przed
11:
nami ſwiętey łaski twoiey radſſey zawzdy bez omie-
12:
ſzkania roſciągay nam ſwiętą rękę twoię ku wſpomo-
13:
zeniu naſſemu. Amen. Oycze naſz. Zdrowas ma. etc.
14:
Dixi cuſtodiam
15:
vias meas. Pſalmus. 39.
16:
Argument.
17:
Nárzeka prorok w oſobie káżdego człowieká/
18:
ktory zápomniawſſy krotkoſći żywotá ſwego
19:
ſćiſnąwſſy ſie vżywa łakomſtwá ſwego á pro
20:
ſi o vznánie páná ſwego.
21:
Pſalm Trzydzieſty dziewiąty.
Przeciwko łakomſtwu a krotkoſci zywota.

22:
POſtánowiłem vmyſl ſwoy ábych ſtrze-
23:
gł ięzyká ſwego/ ábych ſnadz nietylko
24:
ſkutkiem/ ále y ſlowem niedal przyczy-
25:
ny z ſiebie ku potwarzeniu memv poki mam ſprá


strona: 59

Dawidow.Liſt. 59
1:
wę z ſprzećiwnikiem ſwoiem.
2:
A owſſemem práwie zámilknął/ y od ſlow po
3:
żytecznych áczkolwiek mi to ſpracą przycho-
4:
dzi/ áby oni y ſtąd nienábyli przećiwko mnie
5:
potwarzy.
6:
Zápaliło ſie práwie ſerce wemnie rozmyſláiąc
7:
wiákich ieſt przygodach/ á iż zámilcżeć muſſę
8:
tá mię rzecz iáko ogień roſpála.
9:
Y proſſę miły pánie możnali rzecz oznacz mi
10:
dokończenie moie/ ábych mogł zrozumieć li-
11:
czbę dni ſwoich/ długoli ieſſcze mam wtákiem
12:
trwáć przeſládowániu.
13:
Abowiemem tego iſt iż ſą ná pewney liczbie ty
14:
krotkie czáſy moie/ á nikczemny ieſt czás w-
15:
ſſytkiego żywotá mego/ á ſnadz ták ták y káżde-
16:
go názacnieyſſego człowieká.
17:
A wzaćmieniu ieſt położon żywot káżdego
18:
cłowieka ſtáráiąc ſie wielką pracą o rozlicz-
19:
ne rzeczy/ á ná to niemyſli kto ieſſcze tego bę-
20:
dzie pożywał.
21:
A wſſakoſz ia nic inſſego od ćiebie moy pánie
22:
niepotrzebuię iedno áby raczył być miłoſci-
23:
wem wſpomożyćielem moiem bo z ynąd ża-
24:
dney pomocy nieoczekawam.
25:
A iż byś mię wyzwolił zwyſtępkow moich/ á


strona: 59v

Pſáłterz
1:
raczył przywieſć mię ku miłoſierdziu ſwoie-
2:
mu/ iż bych ſie iedno nie zſtał w pośmiewiſko
3:
ſprzećiwnikom moiem.
4:
Zámilknąłem/ á nieotworzę vſt ſwoych á-
5:
bych przywykł ćierpliwoſći wnieluboſći two
6:
iey/ lecz ty proſſę zdáleká ſtaw przećiwko
7:
mnie ſrogoſć káránia twego/ ábowiem przed
8:
ſtráchem ręki twoiey y duſſe máło wemnie
9:
oſtáwa.
10:
Bowiem ty karániem twoiem przywodziſz
11:
ku vznániu człowieká zá wyſtępki iego/ á
12:
zacnoſć iego iáko ſſátá przed molem niſſcze-
13:
ie/ á námożnieyſſy człowiek może być przed
14:
tobą práwą proznoſćią miánowan.
15:
Iedno ty miły pánie wyſluchaway prozby
16:
moie/ á od pláczliwego wołánia mego nieod
17:
wrácay vſſu ſwoich/ ábowiem ia przed tobą
18:
ſtoię iáko pielgrzym á cudzoziemiec/ ták iáko
19:
y yni wſſyſcy przodkowie mogi.
20:
A pofolguy máluczko mnie od ſrogoſći kárá-
21:
nia twego/ ábych mogł przydz ku pirwſſey
22:
mocy ſwoiey ábych wziął proſilenie ná on
23:
czás gdy mi każeſz ná drogę z krorey ſie wro-
24:
ćić iuż nigdy moc niebędę. Chwałá oycu
25:
y ſynu y duchu ſwiętemu. etc.


strona: 60

Dawidow.Liſt. 60.
1:
Modlitwá.
2:
RAcz miły panie: załozic kres ięzykowi y ſercu
3:
naſſemu: aby ono niemyſliło: a on niemowił to co
4:
by było nad wolą ſwiętą twoię: a obaczywſſy złaski
5:
twey krotkoſc zywota ſwego abychmy zrozumieli cze
6:
go nam potrzebnego niedoſtawa: a o nie potrzebne ſie
7:
nic nieſtarali a będąc tu na ziemi pielgrzymy tak y ia-
8:
ko y oycowie naſſy abychmy inſſych skarbow nienaby
9:
wali iedno tych za ktorebychmy mogli ſobie kupic
10:
a otrzymac dziedzictwo wieczne w kroleſtwie two-
11:
iem ſwiętem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
12:
Expectans expe-
13:
ctaui dominum. Pſal. 40.
14:
Argument.
15:
Prorok zoſoby oycow wotchlani woła owybá
16:
wienie/ á iáko przez ymię páńſkie wiele ſie ſtać
17:
miáło dobrego y oprzyſćiu páńſkiem ná ſwiát
18:
y wielkiey dobrotliwoſći iego.
19:
Pſalm Cżterdzieſty.
Tuſprawy ſyna bozego y ſprawiedliwego człowieka wilicza.

20:
Z Wielką pilnoſćią oczekáwam: áby ſie pan
21:
moy raczył miłoſćiwie okázáć/ á przy-
22:
tem wyſlyſſeć prozby moie.
23:
A iż by mię wydarł z ſmrodliwego wſſey nę-
24:
dze zrzodliſká á poſtánowił mię ná pewnem
Pſáłterz

25:
mieſcu ná nogách moich vkazawſſy mi dro-
26:
gę ktorą bych mogł chodzić bez wſſey o-
27:
brázy.
28:
Z ktorey bych ia przyczyny ſpiewáł pienie wy-
29:
ſlawiáiąc nieſlychane dobrotliwoſći iego/ á
30:
wiele ynych vzrzawſſy to poruczą ſie w opie-
31:
kę iego.
32:
Abowiem błogoſláẃiony to człek ktory vpeł
33:
ne vſſánie kłádzie wpánu bogu ſwoiem á nie
34:
przećiwi ſie tem ktorzy ſie kocháią w omyl-
35:
nych mocach ſwoich kocháiąc ſie w ſwey zac-
36:
noſći ktora nizacz nieſtogi
37:
Abowiem ty miły pánie rozliczne rzeczy ſprá-
38:
wuieſz człowiekowi pożyteczne iż ſnadz tru-
39:
dno wyrozumieć ma iákoć by to záſlużyć
40:
miał/ áby też to kto miał wyliczyć ſnadz
41:
nietylkoſlowy/ ále y myſlą trudno by temu
42:
doſyć miał vczynić.
43:
A niepotrzebuieſz zá to żadnych ofiar/ áni żad
44:
nych obchodow ofiar/ tylko potrzebuieſz cyſtych v-
45:
ſſu/ ktora ſnadz tobie ofiárá/ y zá wſſytki grze
46:
chy ieſt náprzyiemnieyſſa.
47:
Bowiemeś ty rzekł/ o to ſie iuż przybłiżam
48:
ták iáko ieſt w otworzeniu kxiąg nápiſa-
49:
no á ſtaram ſie oto boże moy/ ábych to czy-


strona: 61

Dawidow.Liſt. 61
1:
nił co by ſie tobie lubiło/ á we wnątrzno-
2:
ſćiach pierſi moich noſſę nápiſáną náukę-
3:
twoię.
4:
Y rozmnażałem ſpráwyedliwoſć náukámi
5:
ſwemi niefolguiąc vſtam ſwoiem co y tobye
6:
było ſámemu moy pánie ſwiádomo/
7:
Y życzyłem tego y ynem vſpráwiedliwienya
8:
twego oznáymuiąc ſtáłoſć twą wobietni-
9:
cach twoych wyſláwiáiąc też miłoſierdzie
10:
twoie/ á iáko tobie beſpiecznie dufáć może kto
11:
wtobie pokłáda nádzieię ſwoie.
12:
Niezábrániayże też tedy y mnie rozliczonego mi
13:
łoſierdzia ſwego y owſſem dobrotliwoſć twá
14:
á łáſkáwe obietnice twoie niechay mi będą
15:
zá wielkie záſſczycenie.
16:
Abowiem mię zewſſech ſtron obeſzły rozliczne
17:
ſprzećiwnoſći/ á wydáwáią mię wyſtępki mo
18:
ie więczſſe niż ia onich rozumiem/ ktore ſnadz
19:
przerownáły liczbę włoſow moich thák iſz
20:
przedniemi wſtawa y rozmyſlánie moie.
21:
Lecz ty zá wſpomożeniem ſwoiem zá wſty-
22:
daſz ty ktorzy przenáſláduią/ áby zágubili du
23:
ſſę moię/ y będą naznaczeni ſromiezliwoſćią/
24:
ktorzy ſie kochaią z ſprzygodliwego vpádku
25:
mego.


strona: 61v

Pſáłterz
1:
A ći ktorzy ná tem trwáią áby doſtąpili ob-
2:
rony twey roſkocháią ſie wnádzieiách ſwo
3:
ich/ wołáiąc záwżdy á wielbiąc ſwięte imię
4:
twoie.
5:
Y ia ácz ſie być znam zeſſłem á od wſſey ná-
6:
dzieye ſwieckiey opuſſczonem nic ſie oto nie-
7:
ſtáram/ gdy wiem żeś ty wſpomożyćiel á
8:
nádzieiá moiá iedno nierácz przedłużáć mi-
9:
łoſćiwego w ſpomożenya twego odemnie.
10:
Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
11:
Modlitwá.
12:
WYſluchawſſy wołanie naſſe naſz miły panie:
13:
racz wybawic nas zowych ciemnoſci a przepa
14:
ſci proſtoty naſſey z ktorey wpadamy wgłębo
15:
ſci grzechow naſſych: a vmocniwſſy wnas nau
16:
kę zakonu twego ſwiętego: obroc na drogę ſprawiedli-
17:
wą oczy naſſe: abowiem kto inſſy nas ſtey obłędnoſci
18:
wybawic moze gdyſz ſnadz nad wielkoſc włoſow na-
19:
ſſych roſſerzyłi ſie złoſci naſſe: iedno ty ſam będąc pa-
20:
nem a ſtworzycielem y łaskawem opiekunem naſſem.
21:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
22:
Beatus qui intel
23:
ligit fuper egenū. Pſal. 41.
24:
Argument.
25:
Tu prorok vpomina/ áby ſie nikt niekochał
zupádkustrona: 62

Dawidow.Liſt. 62
z vpádku bliźniego/
1:
ábowiem nikt niewie táiem
2:
nic boſkich co przecz pan bog czyni á w oſobie v
3:
pádłego człeká proſi o wſpomożenie.
4:
Pſalm. Cżterdzieſty pirwſſy.
Proſba o ratunek do Boga.

5:
SZczeſliwy to człek ktory ſie niekocha w v
6:
pádku zeſzłego człowieká owſſem to ſo
7:
bie rozważa iż mu ſie to czáſem złáſki
8:
bożey trefuie. á ſnádniey ſnadz tákiego Bog
9:
wybáwi niżli inſſe ludzi.
10:
Abowiem pan bog przyimuie czáſem ná ſwą
11:
pracą ſpráwy iego á ku pierwſſemu ſtano-
12:
wi przywraca ſnádnie żywot iego á od kogo
13:
inego broni káżdego okrućieńſtwá iego.
14:
A owſſem przed troſkámi zemdlonemu/ á w-
15:
pokoiu ſwem leżącemu będzie bog náwſpo-
16:
możeniu chłodzący wiátr nań puſſczáiąc/
17:
áby owſſem ſobie ſnadniey odpoczynął.
18:
A ták ia moy pánie w vpádku duſſe moiey
19:
porzucony pokornie wołam/ áby iey był ná-
20:
wſpomożeniu/ ábowiem boleye wiedząc iż
21:
zgrzeſſyłá przećiwko tobie á nieprzyiaćiel moy
22:
zágląda oczekawáiąc zeſćia moiego/ áby tem
23:
rychley zágłádził ná ziemi imię moie.
24:
Bo ſnadz gdy ſie ktory ſnich trefi trefunkiem
25:
rzkomo náwiedzáiąc przigodę moię á żáłu-


strona: 62v

Pſáłterz
1:
iąc iey omylnemi ſlowy/ á odſſedſſy odem-
2:
nie przed ſię będzie omnie zwykłem ięzykiem
3:
ſwem ſſczebiotał.
4:
A bez mey wſſey przyczyny ziednoczoną my-
5:
ſlą życzliwie ſie o me zle ſtáráią/ á kocháiąc
6:
ſie ſtego y mowiąc iż iuż ten ſtego wrzodu ni
7:
gdy niewſtánie.
8:
A ſnadz y tych wiele ſie w zruſſyło obáczyw-
9:
ſſy vpádek moy/ ktorzi vżyẃali czáſem dobro
10:
dzieyſtwá mego á ták ty miły pánie miey ná
11:
to pieczą á wſpomoż mie áby ſie iedno wedle
12:
ich myſli nie ſtało.
13:
A wtem poznam przyczynę miłoſćiwey łáſki
14:
twoiey y nie dopuſſciſz ſprzećiwnikowi me-
15:
mu kocháć ſie z nieſſczeſliwego vpádku
16:
mego.
17:
Abowiem ia w proſtoſci ſwey trwam oczeka-
18:
wáiąc podánia miłoſierney ręki twoiey/ ále
19:
żeś mię ſnadz ſtey ſtrony poſtáẃił kędy mi
20:
ćię przyidzie ſnádniey doſtępić.
21:
A tyś przed ſie nád wſſe chwały przełożeńſſy
22:
pánie boże Izráelſki ták iákoś był od począt
23:
ku y ná wieki będzieſz. Chwałá bogu oy. etc.
24:
Modlitwá.


strona: 63

Dawidow.Liſt. 63
1:
WYbawiwſſy łaskawie nas zupadkow naſſych:
2:
racz miłoſciwie naſz miły panie y bronic y rzą
3:
dzic nas: abowiem tobiechmy ſamemu z grze-
4:
ſſyli od ciebieſz ſamego miłoſierdzia ſſukamy:
5:
aby ſie ſprzeciwnik naſz nieroskochał gdy by nas vz
6:
rzał opuſſczone od ciebie: a gdy łaskawie będzieſz ra-
7:
czył tu w tym zywocie karac wyſtępki naſſe racz za-
8:
ſie teſz miłoſciwie przyimowac wlaskę a wopiekę ſwo
9:
ię nas ſieroty ſwoie: zwłaſſcza gdy nieieſt nikt inſſy:
10:
zwierchnieyſſy nad nami iedno ty panie boze naſz.
11:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
12:
Quēadmodū de
13:
ſiderat deruus. Pſal. 42.
14:
Argument.
15:
Tu wtem pieniu prorok mowi zoſoby ſprá-
16:
wiedliwych ludzi. iako iem ma być pożądliwe
17:
kroleſtwo niebieſkie y widzenie ſtwo-
18:
rzyćielá ſwego.
19:
Pſalm Cżterdzieſty wtory.
Nadzieie ſwą kazdi ma wpanu ſwem pokladac.

20:
IAko pragnie ieleń áby co rychley wgorą
21:
cy czás doſtąpił zrodłá chłodzącego/
22:
ták niemniey prágnie y duſſá moiá á-
23:
by ćię doſtąpiłá rychley moy pánie.
24:
A ſtey żądliwoſći gdy by mi ſie trefiło iż bych
25:
doſtąpił widzieć pożądanego oblicza twego


strona: 63v

Pſáłterż
1:
obroćił by mi ſie on płácz w kochánie ktore-
2:
gom vżywał miáſto pokármu/ gdy mię ná-
3:
gráwáli niektorzy pytáiąc gdzieś podział o-
4:
nego bogá ſwoiego.
5:
Przywodząc ſobie nápámięć dobrodzieyſt-
6:
wá twoie ktorych vżywáli przodkowie náſſy
7:
roſpływa ſie wnádziegi duſſá moiá kochá-
8:
iąc ſie iż kiedy będzie wyzwoloná/ á zda mi
9:
ſie że będę chodził iákoby wonem zgromá-
10:
dzeniu/ gdy ſie nádzień ſwięthy wrádoſći
11:
ſchadzáią.
12:
A ták niefráſuy ſie vpádła duſſa moiá/ á do
13:
brze dufay pánu ſwemu/ ábowiem przyidzie
14:
czás iż on ćiebie ze wſſego wyzwoli zá dobro-
15:
tliwoſćią ſwoią á ia będę miał wielką przy-
16:
czynę iemu zá nieznoſſne dobrodzieyſtwá
17:
dziękowáć.
18:
A czem bych też miał inem moy pánie ćieſſyć
19:
duſſę moię iedno rozlicznemi dobrodzieyſtwy
20:
twemi/ ktore potykáły od ćiebie przodki náſſe/
21:
zwłaſſczá około Iordaná y około gory He-
22:
bron.
23:
Głęboſći morſkie wołáią náſie dziwnemi gło
24:
ſy wyznawáiąc wielmożnoſć twoię y ná-
25:
wálnoſći rzek wielkie ktore mimo nas przecho
26:
dzą.


strona: 64

Dawidow.Liſt. 64
1:
A ták odpędziwſſy nocne ćiemnoſći nieprze-
2:
ſtáwaymy cáły dzień wyſláwiáć dobrodziey-
3:
ſtwá páńſkiego/ á y przeſzłey záſię nocy/ y
4:
owſſem záwżdy/ niechay niewyſtępuią ſlo-
5:
wá z vſt mych o rozmnożyćielu żywotá mego
6:
Iuż ták o tobie zrozumiáłá duſſá moiá iż ćie
7:
ma zá mocną ſkáłę obrony ſwoiey iedno nie
8:
długo dopuſſczay mi trwáć zápomniawſſy
9:
mię w vdręczeniu ſprzećiwnoſći moich.
10:
Abowiem ſnadz bych ſnádniey wyćierzpiał
11:
by czáſem y mieczem były zrániony wnętrz-
12:
noſći moie/ niżli gdy ſlyſſę żártowne przeſlá
13:
dowánie á pytánie gdzieś podział Bogá
14:
ſwoiego.
15:
Y owſſem iuż ſie więcey nic nie fráſuy duſſo
16:
moiá/ ábowiem w krotce poznaſz iż on iáw-
17:
nie przedemną okaże wyzwolenie moie/ á o-
18:
każſie to iż on ieſt Bog á pan wſſelkiey ná-
19:
dzieye moiey. Chwałá bogu oycu w ſy. etc.
20:
Modlitwá.
21:
ZBawicielu naſz a panie: ktoryś ieſt prawdziwy
22:
Bog y człowiek: połozywſſy duſſe naſſe przed
23:
moznoſćią nog twoych poządliwie wołamy ktobie: a
24:
wola głęboſc nędze ku glęboſci wſſey łaski a miłoſier-
25:
dzia a ty wyſlyſſawſſy łaskawie racz zetrzec znas zm
26:
azy wyſtępkow naſſych: abychmy ſie vkazali czyſtemi
27:
a ochędozonemi byc: gdy nam przydzie czas wnic do


strona: 64v

Pſáłterz
1:
oyczyzny naſſey ſtego nędznego pielgrzymſtwa naſſe-
2:
go przed ſwiętą oblicznoſc twoię. Amen. Oycze. etc.
3:
Iudica me deus
4:
et diſcerne cauſam. Pſal. 43.
5:
Argument.
6:
Nádzieię ſwą pokłáda vpełną wbogu á v-
7:
ćieczkę ſobie czyni ku niemu wewſſech ſprzećiw-
8:
noſćiach ſwoich á proſi zoſoby ſwiętych/ áby
9:
był wſámey opiece iego.
10:
Pſalm Cżterdzieſty trzeći.
Wopiekę ſie panu bogu porucza.

11:
WEzmi ná ſię ſpráwę moię á záſtaw ſie
12:
zámię boże moy przećiw ludziom vpor
13:
nem á od człowieká złoſćiwego raczy
14:
łáſkáwie wyzwolić mnie.
15:
Abowiem gdy kolwiek ieſtem vćiſnion ſrogo-
16:
ſćią nieprzyiaćielá ſwego wielkiego/ ſmętku
17:
vżywam boiąc ſie ábych odćiebie niebył opu
18:
ſſczon w ſpomináiąc ná to że nieieſt iny ob-
19:
rońcá á rozmnożyćiel możnoſći moiey.
20:
Iedno ty ogarni mnie prawdą ſpráwiedliwo
21:
ſći twoiey tedy ia ſnádnie przeniknę ná gorę
22:
ſwiętobliwoſći twoiey náznaczoną/ á ſnadz
23:
práwye do ſámych wnętrzoſći páłacow
24:
twoich.


strona: 65

Dawidow.Liſt. 65
1:
A ſnadz y będę zoſtáwion áż przed ſámem oł
2:
tarzem boſtwá twoiego/ owſſem y przed ſá-
3:
mem bogiem ſkądmi ſie wielkie kochánie v-
4:
mnoży/ ktore bych rad wyſláwił co ná rozli-
5:
cznieyſſem pieniem/ boże á pánie wſſytkiego
6:
vmyſlu moiego.
7:
Y dla czegoſz ſie tedy fráſuieſz duſſo moiá rád
8:
ſſey ćirpliwie oczekáwai/ ábowiemem ia te go iſt
9:
iż on ſie mnie okaże być miłoſćiwem bogiem
10:
á ſprawcą iáwnem przed oczymá memi wy-
11:
báwienia mego. Chwałá bogu oycu. etc.
12:
Modlitwá.
13:
GDyześ ty ieſt zywot nadzieia y oſwiecenie wſſe-
14:
ch ciemnoſci naſſych: racz mily panie oddaliwſſy
15:
ciemnoſći ſmyſlow naſſych oſwiecic ie: aby zrozumiaw
16:
ſſy doczeſnemu oblądzeniu ſwemu przyſzli na drogę
17:
prawą kędy by mogli przyſtępic do przybytkow two
18:
ich ſwiętych á tam ſie vkazac ofiarą tobie panu ſwe-
19:
mu miłą a przyiemną: abowiem zadne by ſie inſſe ko
20:
chanie ſnadz niemogło przytrefic więczſſe duſſam na-
21:
ſſem: iedno patrzyc na oblicznoſc twoię pana ſwego na
22:
wieki blogoſlawionego. Amen. Oycze naſz. etc.
23:
Filiorum Lorach.
24:
Deus auribus


strona: 65v

Pſáłterz
1:
noſtris audiuimus. Pſalmus. 44
2:
Argument.
3:
Wyliczáią wiákiey nędzy ſą ludzie położeni
4:
zniełáſki páńſkiey przypomináiąc też pánu iá
5:
ko ſie łáſkáwie ſprzodki ich obchodził y proſſą
6:
áby ſie wzruſſył nád vćiſki ich ádał iem pręd-
7:
kie wſpomożenie
8:
Pſalm Cżterdzieſty cżwarty.
Vczy wzgardzacz rzeczy doczeſne.

9:
BOże wſſechmogący náſz rozmáyte do-
10:
brotliwoſći twoie á godne wielkiego
11:
podziwowánia bo to y oycowie ná-
12:
ſſy głośnie wyznawáli co też ſlychali od
13:
przodkow ſwych áż to y vſſu náſſich wiele
14:
kroć odnich przychodziło
15:
Abowiem ty możnoſćią ſwą rozmáyćieś wy
16:
korzeniał pogány á poſádziłeś na ſtolcoch
17:
ich przodki náſſe w wiodſſy ie do ziemie wſſel
18:
kiey obfitoſći ich.
19:
Abowiem to byłá iáwna rzecz iż ſlába ich
20:
możnoſć byłá/ áby oni byli temu doſyć vczy
21:
nili ále wielmożnoſć mocnego rámieniá twe
22:
go to ſpráwowáłá iże ſie to tobie ták ſáme-
23:
mu zdáło.
24:
A tyś ieſt Bog ktoremu zwłaſćiwie káżda ch-


strona: 66

Dawidow.Liſt. 66
1:
wałá przyſluſſe/ ábo wiem oczechmy ſie kol-
2:
wiek wymię twoię kuſili wſſytko ſie nam ácz
3:
niepodobnie zdárzyło á rozmáytemi kſtałty
4:
vznáwálichmy dobrodzieyſtwá twoie.
5:
Abowiem byś ty był niezwyćiężył ſprzećiwni
6:
kow náſſych ſlábáby byłá nádzieiá wmie-
7:
czu y w káżdey obronie náſſey/ ále ſie záwż-
8:
dy muſiał przed tobą wſtydáć nieprzyiaćiel
9:
náſz porzućiwſſy nádzieię ſwoię.
10:
A iż ſnámi tákie miłoſierdzie twe ſpráwey du
11:
ſſe to ieſt kochánie náſſe máieſtat twoy wiecz-
12:
nie wyſláwiáć muſiemy/ iedno też ty nas
13:
tem niezáwſtyday ábyś kiedy miał opuſćić
14:
nas/ á niepodnoś ná nas waleczney ręki
15:
ſwoiey.
16:
Abowiem gdy ſie kiedy nam trefiłá ſrogoſć
17:
niełáſki twoiey/ tedyś nas wydał ná lup nie
18:
przyiaćiołom náſſem/ á bylich my podobni
19:
ku owcam ktore wiodą do iátek á muſielich-
20:
my náſládowáć narodow/ ktorzy ćiebie pá-
21:
nie nigdy nieználi.
22:
Práwieś nas iáko wzgárdzone záprzedawał
23:
wniewolą zá to żadnego pożytku niebiorąc/
24:
ſtáwálichmy ſie w poſmiech wſſytkiem około
25:
nas mieſzkáiącem.


strona: 66v

Pſáłterz
1:
A czynili ſobie o nas báśni rozmáyći pogá-
2:
ni y naſmiewiſká poruſſáiąc głowámi ſwe-
3:
mi ták iż wſtyd zápálał oblicze náſſe/ á ſro-
4:
miezliwoſć záćmiáłá nam oczy náſſe.
5:
A to dla potwarzliwego kochánia z vpádku
6:
náſſego y zchlubliwoſći oney nieprzyiaćielá
7:
náſſego/ ktorą ſtego miał iż miał możnoſć
8:
nád námi złą wolą ſwą wypełnić.
9:
A my pámiętáiąc ná obietnice przymierza
10:
twego pokorniechmy to ćierpieli á nieodſtą-
11:
piło od ćiebie nigdy ſerce náſſe áni ſie ieden
12:
krok nieſkłonił ſtey drogi ktorąś ty nam był
13:
vkázał.
14:
Acześ nas cżáſem wtrącał/ ná tákie mieſcá
15:
gdzie by ſnadz ledwo ſrogie zwierzętá wytr-
16:
wáć mogli/ á obłoczyłeś nas ćiemnoſćiámi
17:
ſmętnemi áż bliſko ſmierci.
18:
Snadz bychmy to wżdy byli winnie ćierpieli/
19:
bychmy byli przepomniawſſy ymienia twego
20:
vćiekli ſie do inych bogow/ ále to nas nigdy
21:
nietknęło co y tobie ieſt ſámemu iáwno kto-
22:
ry y wnętrznoſći kázdego przeglądaſz.
23:
Owſſem dla ymienia twoiego rozmáytemi
24:
ſmierćiami giniemy/ á tak ważne zginienie ná
25:
ſſe nie ynáczey iáko gdy owce rzeznik rzeże


strona: 67

Dawidow.Liſt. 67
1:
dla pożytku ſwego.
2:
A ták iuż ſie obudz miły pánie/ ábyś ták nie
3:
dbáłem niebył rozumian á wzruſz ſie ábych-
4:
my ták nierozumieli żeś iuż nas ták wiecznie
5:
wiekom opuſćił.
6:
Porzucenichmy rowno z ziemią náwſſech
7:
ſpráwách náſſych długoſz tedy będzieſz krył
8:
do nas oblicze ſwoie iákoby nas wniwecz opu
9:
ſćiwſſy/ powſtań że też iuż ći czás miły pánie
10:
ácz niedla nas/ ále wżdy dlá przyrodzoney
11:
dobrotliwoſći twoiey. Chwałá bogu oy. etc.
12:
Modlitwá.
13:
PAnie naſz ktorego cię wielmozymy iako krol-
14:
wſſelyakiey chwały a chwalimy iako boga w
15:
ſſey moznoſci powſtan na wſpomozenie naſſe: a dla y-
16:
mienia twego ſwiętego: aby ieſſcze bylo więcey y mie-
17:
dzy ynemi narody chwalebne wyrwi nas dufaiące to
18:
bie zewſſech ſprzeciwnoſci naſſych: aby myſli naſſe
19:
przez obronę twoię będąc v ſpokoione w ynſſe ſie ſpra
20:
wy niewdawały tylko oto ſie ſtaraly skąd by iem mo
21:
gla przypadac ſwięta laska a miloſierdzie boske twe.
22:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
23:
Filiorum Lorach.
24:
Eructauit cor me


strona: 67v

Pſáłterz
1:
um verbum bonum. Pſal. 45.
2:
Argument.
3:
Wtem pſálmie iawne proroctwo o Kryſtuſie
4:
y iáko pan Bog miał wielmożnoſć iego wy-
5:
wyſſyć y iáko zdawná ieſt przezrzaná ſwięta
6:
mátká iego ktora ſie miáłá ſtać vczęſniczką
7:
kroleſtwá iego.
8:
Pſalm Cżterdzieſty piąty.
O wywyſſeniu Criſtuſowem

9:
IVż ſie wzruſſyło ſerce moie ná łágo-
10:
dliwe ſlowá/ ktore ia zynemi vczynki
11:
ſwoiemi ofiáruię krolowi ſwemu á ię
12:
zyk moy niezámieſzka ich wyſláwiáć/ niey-
13:
náczey iáko náprętſſy piſarz nápiſáć.
14:
Abowiem żadny národ ádámow niezrowna
15:
foremnoſćią ſtobą á obfituiące ſą wſſey łá
16:
ſki vſtá twoie/ bo oſobliwemiś ieſt boſkiemi
17:
dáry obdárzon ktore nigdy od ćiebie niemo-
18:
gą być odięte.
19:
Y przypáſz miecż możnoſći ſwoiey ná biodrá
20:
ſwoie/ á zwielką czćią przypádnie tobie ocz ſie
21:
iedno pokuſiſz/ á ſtráſzliwe rzeczy ſpráwowáć
22:
będzie ręká boſtwá twego co tobie wſſytko
23:
ná wieczną chwałę wynidzie.
24:
Abowyem ſtrzelbá mocy twoiey przeniknie
ástrona: 68

Dawidow.Liſt. 68
1:
wnętrznoſći niegdy będą tych ſprzećiwnikow
2:
twoich/ á potem rozmágići národowie po-
3:
kornie ſie wdádzą pod krolowánie twoie.
4:
A ſtolec twoy krolewſki ſtanie vmocniony tu y
5:
ná potem náwieki/ á laſká ſpráwiedliwoſći
6:
będzie ſceptrum kroleſtwá twoiego.
7:
Y obaczywſſy to Bog żeś ty ieſt naywyſſy
8:
vmiłownik ſpráwiedliwoſći á przeſláduieſz ty
9:
ktorzy ſą przeſládownicy ſluſſnoſći/ pomá-
10:
zał ćie oleiem rozmáitch wonnoſći czego
11:
przed tem nigdy był żadnemu nie vczynił.
12:
A nieinákſſą wonnoſć podawa odzienie twoie
13:
iákoby vyięte ſkrzynie ſloniowych koſći vczy-
14:
nioney/ á nátárte Mirrą/ Caſſią y innemi
15:
prochy rozmáyćie woniáiącemi/ ktoreby czy-
16:
niły kochánie tobie
17:
A też rozmáyte krolewny zbieżą ſie dziwowáć
18:
oſobnoſći twoiey/ á miedzy niemi náwybrań
19:
ſſá/ będzie poſtáwioná tobie zá oblubienicę
20:
nápráwicy twoiey vbraná wrozmáyte czło
21:
cone przypráwy.
22:
A ty też krolewno gdy ták będzieſz obraná ſlu-
23:
chay á miey tę rzecz ná pieczy/ á iuż opuſć
24:
wſſytek národ ſwoy y bliſko krewne przyiá-
25:
ćioły ſwoie.


strona: 68v

Pſáłterz
1:
Bowiemeś ſie vpodobáłá tákiemu krolowi
2:
ktory ieſt tego godzień/ áby przed niem ná ko-
3:
láná ſwoie vpádłá/ y ſtánieżli ſie oblubienicą
4:
iego krolewny zrozmáitych krayn zwielkiemi
5:
dáry będą nábywáć łáſki twoiey/ á nietyl-
6:
ko krolewny ále y nawiętſſi bogacze náſwiećie
7:
A rozmáyte vbiory będą tey to krolowey
8:
ktorem niekáżdy człek zrozumie ábowyem
9:
więcey będą duſſę chędożyć niż ćiáło á odzie
10:
nie iey będzie złotem przetykáne oſobliwem
11:
miſterſtwem.
12:
A iuż ták ochędożona rozmáytemi vbiory bę
13:
dzie przywiedzioná do krolá onego á wiele
14:
pánien przypráwnych będzie ią prowádziło/
15:
á wnidą zwielkiem weſelem áż do pośrzod-
16:
ku pokoiu iego.
17:
A ná mieſce zeſſłych przodkow twoich obiecuie
18:
tobie pan bog tákie potomki o krolu/ ták iż bę
19:
dą moc być przełożony nád wſſytką ziemią/
20:
á znaczne będzie ymię twoie/ ktore będzie od
21:
wſſech ludzi chwálebne áż do ſkończenya
22:
ſwiátá. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
23:
Modlitwá.
24:
GDyześ ty ieſt naſz mily panie ſlowo oycowskie:
25:
przed wſzemi wieki w iedynnoſci ſnim bę-
26:
dące a potemeś tu raczyl wziąc naſię czlowieczenſt-
náſſestrona: 69

Dawidow.Liſt. 69
1:
wo naſſe racz mili panie ſtrzec tu zebrania koſciola twe
2:
go ſwiętego a przez prozby wſſego zboru krzeſcyan-
3:
skiego tobie poſwięconego y ſwiętych przebranych
4:
twoich a takie y matki twoiey. racz mily panie nas v-
5:
czynic teſz kxiązęty wonem kxięſtwie w ktorem ty o-
6:
ſadzaſz ony ktorzy ſie tobie nawſſem podobaią. Amen.
7:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
8:
Filiorum Lorach.
9:
Deus noſter re-
10:
fugium et virtus. Pſal. 46.
11:
Argument.
12:
Oznáymuią káżdemu ktokolwiek vpełnie du
13:
fá pánu iż żadne ſtráchy nań nieprzydą/ ábo
14:
wiem wſſytki ſtráchy/ mocy/ ſrogoſći/ w iego
15:
roſkázowániu záleżą: y iáko broni dufáiącego
16:
ſobie y znaczy ſie tu niemáła táiemnicá około
17:
odkupienia náſſego.
18:
Pſalm Cżterdzieſty ſſoſty.
Obeſpieczenſtwie kto dufa ſwemu panu.

19:
STań ſie nam miły pánie zá wſpomoże
20:
nie y za nádzieię náſſę á wſſák to ieſt
21:
wiele kroć rzecz iáwna/ iáko ty nigdy
22:
niezámieſzkaſz vpádłego rátoẃać.
23:
A ſnadz by ſie też gory powſtawſſy topiły w-


strona: 69v

Pſáłterz
1:
morze/ ábo też morze nád gory podnioſło ná
2:
wálnoſći ſwoie żadny ſtrách ná nas nieprzy-
3:
dzie gdy będziemy mieć dufánie wtobie.
4:
Acz ná yne przydą ſtráchy przed ſrogiemi
5:
wodámi ále mieſcá mieſſkánia náſſego opłi
6:
ną łágodne rzeki vweſelaiące miáſtá náſſe w
7:
ktorych ſnámi y ſam naſz pan przebywa.
8:
Y mieſſkáiąc ſnámi nieomieſſka nigdy ná w-
9:
ſpomożenie náſſe y ná ſámem ſwitániu/ ábo
10:
wiem przed ſtráſſliwem głoſem iego drżą o-
11:
koliczne kroleſtwá y vćiekáią opuſćiwſſy moż
12:
noſći ſwoie.
13:
A ták dziwuyćie ſie wſſyſcy rozlicznem ſprá-
14:
wam iego/ ábowiem w mocy iego ſą wſſytki
15:
namożnieyſſe záſtępy á nam ſtoi zá namoc-
16:
nieyſſą twierć pokoiu náſſego.
17:
A chcąc nas lepiey vſpokoić poſtánowił w-
18:
ſſytki walki ná ſwiećie y połámał wſſytki
19:
przypráwy waleczne/ á oſtátek y ogniem wy-
20:
korzenił.
21:
A kto to pilnie rozwáży obaczy ſie iż to ieſt
22:
bog ktory ma moc nád wſſytki národy/ á ſtoi
23:
przy nas będąc ſprawcą wſſytkich zaſtępow
24:
á zá iego obroną beſpiecznie ſtać możemy od
25:
káżdey nam mocy ſprzećiwney. Chwałá bogv


strona: 70

Dawidow.Liſt. 70
1:
oycu y ſynu y duchu ſwiętemu.
2:
Modlitwá.
3:
PAnie boze naſz ktorys ty ieſt y vcieczka naſſa y
4:
wſſytka nadzieia naſſa wewſſech ſprzeciwnoſcia
5:
ch naſſych: ktore nie ynaczey iedno iako w więzie-
6:
niu dzierzą nas: ſtan miły panie wpozrzodku miedzy
7:
nami abys zawſſe laskawie wybawil nas: a ochlodz
8:
roſą ducha ſwiętego zemdlone ſerca naſſe: abychmy
9:
mogli byc otrzezwieni za wſpomozeniem twoiem ku
10:
kazdey obronie ſprzeciwnika naſſego aby niemial ko-
11:
chania zadnego zwycięſtwa ſwego nad nami. Amen.
12:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
13:
Filiorum Lorach
14:
Omnes Gentes
15:
plaudite manib. Pſal. 47.
16:
Argument
17:
Możnoſć boſką nád wſſe ludzi wyſlawiáią
18:
y tyka proroctwem wniebowſtąpienia páń-
19:
ſkiego.
20:
Pſalm Cżterdzieſty ſiodmy.
Podobienſtwo w niebo wſtąpienia

21:
ILe ieſt was ludzi náſwiećie roſkochayćie
22:
ſie á dáwayćie to znáć weſołemi głoſy
23:
iż ſie nam ſtał krol zdziwney wyſokoſći


strona: 70v

Pſáłterz
1:
á poſtáwion ieſt námożnieyſſy nád wſſyt-
2:
kę ziemię.
3:
Nieruſſáiąc iney ſrogoſći iedno tylko ſámem
4:
ſlownem ſkarániem/ poddał ludzi rozmayte
5:
pod nogi náſſe/ á tákie ludzi ktorzy ieſſcze ni
6:
gdy chwały iego nieználi.
7:
Y obráł ſobie oſobliwy kwiát ſpokolenia iáko-
8:
bowego y poſtáwił gi ná dziedzictwo náſſe
9:
á potem wſtąpił ná niebo zwielką roſkoſſą
10:
y zrozmáytem trąbieniem.
11:
A przeto was y powtore nápominam iákiem
12:
możećie nalepſſem pieniem wyſláwiayćie tego
13:
krolá náſſego/ ábowiem on ieſt poſtáwion kro
14:
lem nád wſſytkiemi mieſkáiącemi ná ziemi.
15:
Y ſiedzi ná ſtolcu ſwem ſkąd kſtałt boſtwá ſw
16:
ego okázuie wziąwſſy kroleſtwo ná wſſytki lu
17:
dzi/ á kxiążętá ludzkie dobrowolnie mu ſie
18:
poddáią.
19:
Abowiem ſie on zmocnił niewymownem o-
20:
byczáiem wſſem mocarzom ſwiátá. Chwa-
21:
łá bogu oycu y ſynu y duchu ſwi. etc.
22:
Modlitwá.
23:
BOze wſſechmogący naſz: ktoryś ieſt nad wſſe ine
24:
winieſiony wmoznoſciach ſtraſliwy wroſprawach
25:
a zwłaſſca ſiedząc na ſrogiem mieſcu prawei ręki boga
26:
oyca ſwego nieracz miły panie roſcięgac nad nami ſro-


strona: 71

Dawidow.Liſt. 71
goſci ſwoich:
1:
gdyſz iedno ciebie nad wſſe yne wielbie-
2:
my ale radſſey przypraw nas ktemu: abychmy tam
3:
mogli patrzyc nałaskawe a miłe ſwięte oblicze twoye
4:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
5:
Filiorum Lorach.
6:
Magnus Domi-
7:
nus et laudabilis. Pſal. 48.
8:
Argument.
9:
Tu ieſt proroctwo/ o zebrániu ſwiętey cerkwie
10:
á zboru krzeſćyańſkiego/ á iż miedzy tem zebrá
11:
niem miał być nálezion krol ktory to wſſytko
12:
ſpráwowáć miał/ á ſciąga ſie też proroctwo y
13:
ná ony trzy krole ktorzy go też wtem zebrá-
14:
niu byli náleſć mieli.
15:
Pſalm Cżterdzieſty oſmy.
Oſpołecznoſci krzeſcyianskiey.

16:
WIelmożny to dziwny ieſt naſz pan/ á
17:
ſpráwnie ma być chwalon/ od tych
18:
ktorzy obywáią wmieſćie ſwiętego ze
19:
bránia iego tám ſnadz gdzie y ſwięta oblicz-
20:
noſć iego przebywa.
21:
Abowiem to ieſt oſobliwie przebraná kráy-
22:
na á zwłaſſćiwa zá roſkoſz wſſey ziemie práwie


strona: 71v

Pſáłterz
1:
ku ſlońcu położona/ á właſnie ieſt przezwa-
2:
ná miáſtem krolá naymożnieyſſego.
3:
Abowiem nigdziey indziey nieieſt znacżnieyſſy
4:
bog iedno tám ták iż káżdy może zrozumieć
5:
iż co kolwiek tám ieſt oſobnych rzeczy iż to ieſt
6:
zá ſpráwámi iego.
7:
Ták iż y krolowie niektorzy/ nárádziwſſy ſie
8:
kwápili ſie do zebránia miáſtá tego y oba-
9:
czywſſy wniem dziwne rzeczy wzruſſeni byli
10:
wmyſliach ſwych á práwie ſie przelękli.
11:
Przyſſedł ná nie ſtrách/ iáko ná morzu przy
12:
chodzi ná ludzi znáwáłnoſći wietrznych ál-
13:
bo roſpácz ná niewiáſty przyporodzeniu ſwo
14:
iem.
15:
A rzekli kſobie iż iuż teraz báczymy cochmy
16:
pierwey ſlycháli iż ten bog to zebránie miá-
17:
ſtá ſwego práwie vpodobał ſobie/ á znáć to
18:
iż ie ſobie ſtánowić chce ná długie czáſy.
19:
A my ktorzychmy pilni przebywánia wzebrá-
20:
niu tem zwielkiem duffániem mieſkamy ocze-
21:
kawáiąc dobrotliwoſći twoiey náſz miły pá
22:
nie/ kocháiąc ſie wprzybytkoch krolewſkich
23:
pałacow twoich.
24:
Abowiem iáko brzmi głos ſlawy powſſey zie-
25:
mi oſwiętym imieniu twoiem iſćieć też niem


strona: 72

Dawidow.List. 72
1:
niey o wielmożnſći twoiey/ a iż ieſt pełna
2:
ſpráwiedliwoſći práwa ręká twoia ábowiem
3:
co kolwiek ty ſpráwuieſz nigdy ſie nieodſtrze-
4:
li od ſpráwiedliwoſći.
5:
A ták wy ſynowie przebrani zrozlicznego poko
6:
lenia kochayćie ſie oględuiąc zebránie miá-
7:
ſtá tego/ dziwuiąc ſie iáko ieſt vtwierdzone/ ro
8:
zlicznemi wieżámi wmocnoſći iego/ y iáko ieſt
9:
ſądy ſpráwiedliwemi zewſſąd opátrzone.
10:
Y iáko ieſt dziwnie oſádzone rozlicznemi páła-
11:
cy/ á ſnadz godneby było roſpiſánia po w-
12:
ſſytkiem ſwiećie/ a bowiem iż ie pan Bog ſo-
13:
bie oſobliwie przezrzał.
14:
Y wieczne ſwe mieſſkánia ſnadz ſobie poſtáno
15:
wił wniem á y ty ktorzy ſie kniemu zgromá
16:
dzáią/ chce opátrowáć áż do ſkończenya
17:
ſwiátá. Chwałá bogu oycu y duchu. etc.
18:
Modlitwá.
19:
CHwalebny boze wſſech moznoſci ktorego ſprawie
20:
dliwoſci na wſſe ſtrony obfituie ziemia: racz vt
21:
wierdzic ſerca naſſe abychmyſie nigdy nieobłądzili od
22:
onego zebranego miaſta: do ktorego ſie ciſną wiedyn-
23:
noſci wiary wſſyſtcy przełozeni y krolowie tego ſwiata
24:
a ſprawiwſſy nas tak wſpolecznoſci koſcioła twego: po
25:
tem nas będzieſz raczył ſpolecznie doprowadzic: do o-
26:
nego Ieruzalem ktores ty ſobie ku wieczney ſwey
27:
chwale poſwięcic raczył. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.


strona: 72v

Pſáłterz
1:
Audite het gen-
2:
tes et auribus: per. Pſal. 49.
3:
Argument.
4:
Ten pſalm ieſt nádobny przećiwko łákomſt-
5:
wu á doczeſnemu náſſemu prácowániu ku
6:
ktoremu ſie to końcowi obroćić ma/ á kczemu
7:
ſą tákowi ludzie podobni ktorzy tego náſláduią
8:
Pſalm Cżterdzieſty dziewiąty.
O wzgardzeniu moznoſci ſwieckich.

9:
POſluchayćie máło á pilnie wſſyſcy náro
10:
dowie ſwiátá/ ták przełożeni iáko y ni-
11:
ſſych ſtanow/ ábowiem przyłożę pilno
12:
ſći ábych wam ſluſſnie dał wyrozumieć roz
13:
mowę ku wam ſwoię.
14:
Dziwuię ſię y ſam temv czemu ſie ták bárzo ſta
15:
ram oto doczeſne dobro/ á zwielką trudno
16:
ſćią y vćiſkiem ſwem/ á ſnać mi to/ nic inſſe go
17:
pożytku nie vczyni iedno wyſwiadczy ná mię
18:
złoſć moię przy dokończeniu moim.
19:
Y przecz że wżdy my ták kłádziemy tę nádzie-
20:
ię wtych obfitoſciách ſwych á dla nich pod-
21:
noſimy myſli ſwoie/ ktoremi ſie żadny niewy
22:
kupi od ſmierći/ ktorych też bog nie nieprzy-


strona: 73

Dawidow.Liſt. 73
1:
muie zá odkupienie zbáwienia káżdego.
2:
Y owſſem ći obfituiący wrzadkiey ſtroży by-
3:
wáią od páná chowani/ á ktory ſnich ginie
4:
iuż ginie nie doczáſu/ ácz kolwiek będzie żył
5:
ále ſnadz to iemu żywot pożądliwy niebędzie
6:
Acz kolwiek ſie też tem ćieſſyć mogą iż też
7:
mrą y mądrzy ludzie ktorziwtem máłe kochá
8:
nie miewáią/ ále rozno bo ći ſmierći zági
9:
ną porzućiwſſy wſſytko zebránie ſwoie/ ktore
10:
go nábywáli zwielkiem vciſkiem duſſe ſwoiey
11:
á muſſą ie wopce ręce oddáwáć.
12:
Tylko ſámy groby ſtáną ſie iem páłace ich-
13:
á oni ſnadz więcey wgłodzie niż wroſkoſſy
14:
vżywáli nábyćia ſwoiego/ więcey ſie o nie
15:
prácuiąc niż o zbáwienie ſwe/ á ſnadz práwie
16:
wziemi nápiſáli pámiątkę ymienia ſwoiego.
17:
Abowiem to być niemoże áby długo mogłá
18:
trwáć pámięć zacnoſći iego/ ábowiem pręt-
19:
ko będzie obaczone ſſaleńſtwo iego/ kthore
20:
ſnadz wſobie wſſytko podobieńſtwo zwierzę-
21:
ce okaże.
22:
Abowiem to dokończeńie ich godno tákiego
23:
tytułu/ á ſnadz y potomkowie ich tąż náu-
24:
ką ich ná ſwiećie trwáć będą.
25:
A ſnadz potem będą w wiedzieni do piekłá iá


strona: 73v

Pſáłterz
1:
ku owce do wilkow/ ná pokarm wiekuiſtey
2:
ſmierći/ á rozráduią ſie ſpráwiedliwi ſćirpli-
3:
woſći ſwoich/ widząc wielmożnoſć onę zwiel
4:
kiey pracei nábytą iáko będzie zelżoná á wni
5:
wecz ſie obroći.
6:
A mnie zdárzy bog iż duſſá moiá będzie wy-
7:
báwioná od vćiſkow tych/ ktore záleżą ná
8:
ludzi niemiłoſierne/ á on ſam będzie mię ra-
9:
czył przyiąć w opiekę ſwoię.
10:
Bo nic ſie temv niedziwuię/ iż ſie kto prędko y
11:
bogáći á roſſerzy chwałę domu ſwego bo wy
12:
drą gi gdy vmrze nic zánim nieydzie y chwa
13:
łá oná domv iego wniwecz będzie roſproſſoná
14:
Abowiem błogoſláwieńſtwo iego nic dáley
15:
iemu nienależy iedno kęs wżywoćie iego/ á ty
16:
ſie karz przykłádem iego á ynáczey czyń oſo-
17:
bie ſtaránie ſwoie.
18:
Abowiem onego nielza idz iedno zá przodki
19:
ſwemi ktorych też y zebránia y obyczáiow
20:
vżywał/ á gdzieſz ie indziey znaydzie iedno wo
21:
nych gęſtych ćiemnoſćiach ktorych iuż żadne
22:
ſwiátło ſnadz oſwiećić niemoże.
23:
A ták márnie zginie on nędzny człowyeczek/
24:
ktory tylko wbogáctwie á w chwale był poło
25:
żył nádzieię ſwą/ á náſláduiąc żywotá zwie


strona: 74

Dawidow.Liſt. 74
1:
rzęcego też práwie iáko wzwierzę ſię obroći
2:
Chwałá bogu oycu. etce
3:
Modlitwá.
4:
GDyześ miły panie: raczył ku czczy ſwoiey ſobie
5:
przywłaſſczyc odkupiwſſy duſſe naſſe: nieday te-
6:
dy moznoſci ſwey przewodzic nad nami ſprzeciwni
7:
kom naſſem ktorzy ſie vſtawicznie ſtaraią: aby wczem
8:
mogli vſidlic nas: aby czart ciało ſwiat było vnas tak
9:
lekkiei wagi: iſz opuſciwſſy ich doczeſne roſzkoſſy tylko
10:
bychmy ciebie pana ſwego a ſpraw twych ſwiętych
11:
naſladowali. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
12:
Deus deorū do-
13:
minus. Pſalmus. 50.
14:
Argument.
15:
Tu wtem Pſálmie ieſt figura á proroctwo
16:
ſądu bożego/ y iáko też bog miał zániſćić zwy
17:
czay ſlużby zakonu ſtarego y ofiar ich á tá-
18:
kich ofiar y poſług od nas potrzebowáć
19:
raczył náuczá.
20:
Pſalm Pięćdzieſty.
Podobienſtwo ſądubozego

21:
PAn będąc pánem nád wſſemi pány v-
22:
kázawſſy ſie zgory Sion w ſwiętobli-
23:
woſći ſwoiey wołał ná wſſytko zebrá
24:
nie ſwoie od wſchodu/ áż do záchodu ſlońcá.
A przydziestrona: 74v

Pſáłterz
1:
A przidzie nic nieomieſzkáiąc á iſćie nikomu nie
2:
zámilczy/ á ogień burzący znáwalnoſćią
3:
wiátrow pobieży/ przed oblicznoſćią iego y
4:
pryzowie kſobie niebá zwyſokoſći y ziemye
5:
zdołu ná ſwiádectwo ku rozeznániu ſpráwie
6:
dliwemu miedzy ludem ſwoiem.
7:
Y roſkaże áby byli przed oblicznoſć iego zgro-
8:
mádzeni wſſyſcy przebrani iego ktorzy ſniem
9:
ſpráwiedliwie dzierżeli przyięte przymierze ie
10:
go/ áby miał ſniach obyczáyną poſlugę
11:
A gdy ſie to ſtánie tedy ſámo niebo iáwnie
12:
wyzna y okaże ſpráwiedliwoſć y da to znać
13:
iż to náwſſem będzie ſędzia nápráwiedliwſſy
14:
A ták ſluchay káżdy zrozlicznego národu/ á
15:
zwłaſſczá ty Izráel/ ábowiem ty tego przeć
16:
niebędzieſz mogł/ żem ia práwy bog/ ábo-
17:
wiem tyś ſnadz nawiętſſe znáki dobrotliwo-
18:
ſći boſtwá mego vznáwał.
19:
Abowiem żadnego zwaz káráć oto niebędę/
20:
żeſćie mi ofiar doſić nienánieſli/ ábowiem ká
21:
żda ofiárá godna przed obicznoſćią moią
22:
ieſt/ á niemnimay bych potrzebował/ od ćie-
23:
bie báráná álbo kozłá zowczarniey twoiey.
24:
Bo być ſie mylił nierozumieiąc temu iż ſą
25:
moie wſſytki bydłá y bydlętá y zwierzętá roz


strona: 75

Dawidow.Liſt. 75
1:
máyte ktore tyſiącmi błądzą po puſſczach ro
2:
zmáytych.
3:
Y ſnadz wiem y okáżdem ptaku/ y o gniázdzie
4:
iego ácz ie kryie wgęſtwie álbo w głębokie
5:
ſkáły á cokolwiek ieſt żywiącego náziemi ieſt
6:
porzucono możnoſći moiey.
7:
A ták zdami ſie iż tego od ćiebie máło potrze-
8:
buię co moie ieſt/ ábych też czego prágnął
9:
ſnádnie by mi roſkázáć iáko w ſwem zwłaſz
10:
czá gdy ſwiát ieſt wpoſluſſeńſtwie moiem.
11:
Azali by był kto ták ſſalony áby rozumiał iż
12:
bog potrzebuie pokarmu z mięſá vczynionego/
13:
álbo pićia ze krwie.
14:
Ale ty chceſzli mile vbłágáć páná ſwego ofiá-
15:
ruy mu/ wierną myſl/ á wdzięcznoſć vmy
16:
ſlu ſwoiego/ á potem co kolwiek iemu ku czći
17:
vczyniſz wſſytko będzie wdzięcznie przyięto od
18:
niego:
19:
Przytem będzieſzli pożądał iákiego wſpomo
20:
żenie odemnie/ poznaſz to iż mi będzieſz po-
21:
winien prętkie dzięki záto vczynić.
22:
A ku niemiłoſćiwemu człowieku ſnadz ták rze
23:
cze pan/ y ktorem ty ſercem ſmieſz wyliczáć/
24:
vſtáwy moie/ álbo miánowáć przymyerze
25:
moie ktorem ia ſobie ſprzebránemi ſwoiemi
26:
vczynił.


strona: 75v

Pſáłterz
1:
A zwłaſſczá gdy vćiebie nic płatne nieieſt łá-
2:
godliwe vpominánie moie/ á wtył ſobie kłá-
3:
dzieſz ſlowá moie/ áczkolwiek onich czáſem
4:
vſty mowiſz/ ále ſerce nic otem niemyſli.
5:
A ſnadz rychleieſz ſie przyłączył ktem ktorzy
6:
ná złodzieyſtwie álbo ná cudzołoſtwie ſtrá-
7:
wili caſy ſwoie/ á vſtá ſwe więceieś ćwiczył ku
8:
złorzeczeniu blizniemu ſwemu/ á ięzyk twoy/
9:
nigdy niſkiem prawdziwie niemowił.
10:
Y ſtarałeś ſie/ áby zániſſczył złorzeczeńſtwem
11:
ſwoiem blizniego ſwego y czáſem y ſyná mát
12:
ki ſwoiey rad by był bezecnem vczynił.
13:
A zdáłoć ſie ábych ia ták ſſalony był iáko ty/
14:
ábych nic niebaczył tego iżem przewłoczył
15:
pomſtę twoię ále czáſu twego porząd ſpiſaw
16:
ſſy położę przed oczy wyſtępki twoie/ á god-
17:
ná kaznią tobie to będzie opłácono.
18:
Zrozumiewayćieſz y wy temu ktorzy ſnadz
19:
wżadney pámięći niemaćie bogá bo niſam
20:
zwieſz gdy wpádnieſz/ á iuż nikt niebędzie áby
21:
ćię kto wydrzeć mogł.
22:
Ale ktho kolwiek ſie ſemną obchodzi wdzię-
23:
cznoſćią vmyſlu ſwego á czyſtem ſercem ten
24:
właſną poczćiwoſć czyni imieniowi memu/ á
25:
ia mu też iſćie niechcę zákryć błogoſláwień-


strona: 76

Dawidow.Liſt. 76
1:
ſtwá boſtwá ſwego á wniem go chcę ſnadz
2:
wiecznie vbogáćić. Chwałá bogu. etc/
3:
Modlitwá.
4:
BOze ktoryś ieſt nadwſſemi inemi bogi ſprawiedli
5:
wy bog: a okrągłoſc wſſytka ſwiata ieſt w wiecz-
6:
nem poſluſſenſtwie twoiem ktory maſz przydz z ſtra-
7:
ſliwemi ſprawami: a w ſrogoſci ogniſtey ſędzic wſſytki
8:
narody ſtworzenia ſwego. Proſimy pokornie aby do-
9:
czeſne ſprawy naſſe ktoremi y łaskę y ſrogoſc twoię ſo
10:
bie zaſluzyc mozemy były tak za twą ſwiętą łaską
11:
ſprawowany iako by won ſtraſliwy czas tobie przyie-
12:
mne były: á iſz bychmy cię zaſtali nad ſobą łaskawego
13:
a miłoſciwego ſędziego a niebyli odrzuceni od wiekui-
14:
ſtey chwały krolewſtwa twego. A. Oycze naſz. etc.
15:
Miſerere mei de-
16:
ud ſecundum mag. Pſal. 51.
17:
Argument.
18:
Ten ieſt pſalm w ktorem Dawid opłákawał
19:
wyſtępek ſwoi gdy był wziął żonę Vryaſzowi
20:
gdy Natan prorok od bogá oznaymił mu ſro-
21:
goſć gniewu páńſkiego/ á może być od káżde-
22:
go człowieká vpádłego ku bogu mowiony.
23:
Pſalm Pięćdzieſty pirwy.
Wyznawanie wyſtępkow grzeſſnego człowieka.

24:
NIechayćię w zruſſy zwielkiey dobrotliwo
25:
ſći twoiey ſwięte miłoſierdzie twoie á
znárodustrona: 76v

Pſáłterz
1:
znarodu miłoſiernego boſtwá twego/ zgłádz
2:
miły pánie niepráwoſći moie.
3:
Ieſſcze y ieſſcze proſſę moy pánie ochędożyw
4:
ſſyzłoſć moię zgładz grzech moy ktory ia ſam
5:
wſobie znam: á wyſtępek moy vſtáwicznie ſie
6:
wierći przed oczymá moiemi.
7:
Y ku komuſz ia inſſemu mam ſie vćiec iedno
8:
ku tobie miły pánie/ ábowiem tobiem ſáme-
9:
mu záwinił á złámałem tobie ſlub ſwoy á
10:
przymierze twoie á ták ieſli że znáydę miło-
11:
ſierdzie twoie/ niemożećie nikt ináczey zwáć
12:
iedno miłoſiernem bogiem á ſtałem wobiet-
13:
nicach ſwoich á ſrogiem zá ſie/ ktorzy wu-
14:
pádkoch ſwych leżą przemieſkawáiący.
15:
A zaż niewieſz/ że złoſć ieſſcze ſprzyrodzenia
16:
mego ieſt mnie przywłaſſczoná/ á w wiel-
17:
kiem grzechu ieſſczem ieſt poczęt y wżywoćie
18:
mátki moiey.
19:
Aczkolwiek wyſtępne ćiáło/ ktore záwżdy ieſt
20:
ku złoſći przykłonne/ ieſt prżećiw tobie wyſtą-
21:
piło/ á wſſákoż ſkruſſona myſl á wierne ſer-
22:
ce ieſſcze przy tobie ſtale trwa wczem ſie ty
23:
oſobliwiekochaſz.
24:
A przeto proſſę ieſſcze przywroć ku mnie pier
25:
wſſe vznánie ku tobie moie onem boſkiem tá


strona: 77

DawidowLiſt. 77
1:
iemnem nádchnieniem/ iákoś to był wiele-
2:
kroć y inem zwykł czynić.
3:
A gdy ty będzieſz raczył zetrzeć ſemnie tę zmá
4:
zę moię chędożſſy będę niż bych był Izopem
5:
pokropiony/ á gdy będzieſz raczył możeſz/
6:
ſpráwy moie iaſnieyſſe niſli ſnieg vczynić.
7:
Bo gdy byś ták vczynił vrádowáłyby ſie
8:
wemnie zemdlone koſći moie/ iedno rácz od-
9:
wroćić wzrok ſwoy áby niebaczył złoſći mo-
10:
ich á rádſſey rácz wyſtępek moy wniwecz ob
11:
roćić.
12:
Odnow onę ſtáteczną záſie myſl moię oczy
13:
ſćiwſſy ſerce moie/ á nieoddalay odemnie o-
14:
ney poczętey łáſki twoiey á duchá ſwego ſwię
15:
tego ktory ſmętne poćieſſa nierácz dáleko ode
16:
mnie oddalić.
17:
Owſſem day mi moy pánie dobrą nádzieię
18:
oſobie ábych záſię mogł przydz ku poćieſſe
19:
ſwoiey á duchem ſwoiem ſwiętem iáko prá-
20:
wem wodzem rácz vtwyerdzić o błądliwą
21:
myſl moię.
22:
A gdy ſie to ſtánie nádemną obaczą ſie zło-
23:
czyńce przykłádem moiem iż wżdy iuż będą
24:
rozumieć/ iż ieſſcze ieſt drogá kędy vpádli á
25:
grzeſſny może być ku tobie przywrocon.


strona: 77v

Pſáłterz
1:
A odpuſćiwſſy mnie/ tákie ſprzećiwieńſtwo kto
2:
rem ia zbytnie vczynił przećiw máieſtatu
3:
twemu day vmieiętnoſć vſtam moiem áby
4:
mogły wyſlá[w]iáć/ tákie niezmożne dobrotli-
5:
woſći twoie.
6:
Abowiem bych ći też nioſl y rozmáite ofiáry
7:
rozumiem iż tem niewzruſſę miłoſierdzia twe
8:
go iedno tobie ofiaruię ſkruſſone á pokor-
9:
ne ſerce wiedząc iż to tobie ieſt ná przyiem-
10:
nieyſſa ofiárá á nigdy od ćiebie niebywa od
11:
rzuconá.
12:
Bo gdy ták będzieſz znał ſnádnie ſie poruſſy
13:
miłoſierdzie twoie á zbuduieſz mury około
14:
Ieruzálem/ á gdy będą tobie ofiáry roz-
15:
máyte nieſiony/ y woły ná ołtarze kłádziony
16:
wſſytko to vćiebie zá wdzięczne będzie przy-
17:
ięto. Chwałá bogu oycu, etc.
18:
Modlitwá.
19:
GDyześ ieſt wezwan bogiem wſſelyakiego miło-
20:
ſierdzia tobie to właſnie naſz miły panie przyſtogi
21:
aby opuſciwſſy ſrogoſci ſwoie ktorechmy ſłuſſnie za-
22:
grzechy naſſe zaſluzyli raczył miłoſciwie przeględac
23:
złoſći naſſych: abowiem kto ieſt taki ktoby mogł wytr
24:
wac gdy by go chciał ſędzic według ſprawiedliwoſci
25:
a niewedług miłoſierdzia ſwego ſwiętego: a gdy bę-
26:
dzieſz raczył o trzezwic duſſe naſſe beſpiecznie będą
27:
wołac: ktobie y wielbic a chwalic vſtawicznie ſwięthe


strona: 78

Dawidow.Liſt. 78
1:
ymię twoie nawieki błogoſlawione. Amen. Oycze
2:
naſz. Zdrowas maria. etc.
3:
Quid gloriaris
4:
in malicia. Pſalmus. 52.
5:
Argument.
6:
Narzeka prorok ná człowieká nádętego kto-
7:
ry wmożnoſći ſwey opuſćiwſſy páná ſwego
8:
położył nádzieię ſwoię y ſmieie ſie z vmyſlu ie
9:
go wypiſuiąc też koniec y podobieńſtwo iego á
10:
przymawia ná Saulá/ ktory przeſládował iego
11:
Pſalm Pięćdzieſty wtory.
Naprzeciwko pyſſ. nemu.

12:
PRzecz ſie ták kochaſz człowiecze iż wiele
13:
możeſz zle vczynić/ á ieſteś możny w-
14:
ſrogoſći ſwoiey/ y zaż niewieſz iż ſie tru
15:
dno bogu ſprzećiwić ktory záwżdy ſtogi wo-
16:
bronie przy wiernych ſwoich.
17:
Abowiem y mowá twoiá fáłſſywa ſnádnie
18:
okáże myſl złoſćiwą twoię/ ktora ieſt podo-
19:
bna ku oſtrey brzytwie/ ktora miáſto ogole-
20:
nia włoz ku vrznieniu gárdłá ſie ſáma ob-
21:
ráca.
22:
A práwieś ſobie vpodobał/ więcey fálſz á niſz-


strona: 78v

Pſáłterz
1:
li prawdę y wſſytki ſpráwy twoie ninacz ſie
2:
inego nieſćiągáią iedno áby mogł podſtępić
3:
kto ſie obaczyć niemoże.
4:
A przeto ſnadz niewytrwa bog áby nie miał
5:
wykorzenić ćię/ á wyrzućić y ſprzybytkow
6:
twoich/ á ſpráwiedliwy obaczywſſy ſie to bę
7:
dzie iem wpoſmiech ono ſtáránie twoie/ ábo
8:
wiem ſie nád tobą. okáże wielmożnoſć pá-
9:
ná bogá ich.
10:
Y będą mowić onoż on mocarz ktory nic nie
11:
rozumiał o pánu náſſem iedno o możno-
12:
ſćiach ſwoich/ nádziewáiąc ſie iż iuż nikt nie-
13:
miał nádniem możnieyſſem ſie vczynić.
14:
A ſpráwiedliwy będzie podobien ku drzewku
15:
oliwnemu nádobnie kwitnącemu/ á zwłaſſ-
16:
czá wogrodzie páńſkiem/ ábowiem nádzieię
17:
ſwą położywſſy raz wpánu ſwoiem iuż iey
18:
nigdy ná inſſe mieſce nieznoſi.
19:
A ia moy pánie wſſemi ſlawámi záto będę
20:
wy wyſſał ſwięte ymię twe/ á będę oczekáwał
21:
náwſſem miłoſierdzia twego/ ktore ieſt właſ-
22:
nie przyſluſſáiące ſwiętemu ymieniowi twe-
23:
mu wſſem błogoſláwionem pożądliwemu.
24:
Chwałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
25:
Modlitwá.
Gdyżstrona: 79

Dawidow.Liſt. 79
1:
GDyſz to wiemy naſz miły panie iſz mocą twą w-
2:
ſſytko ieſt ſtworzono a iednem ſrogyem ſlowem
3:
twem wſſytko moze byc roſypano: racz vtwierdzic v-
4:
myſly naſſe: abichmy nigdy ſrogoſci gniewu twego nie
5:
zaſluzili owſſem tak kwitnęli iako ono oliwne drze
6:
wo ktore ſciebie rozmayte dawa pozytki: aby ſie tobie
7:
znas mnozyła y wieczna chwała y czeſc ſwięthemu
8:
maieſtatowi twemu. Amen. Oycze naſz. Zdr. etc.
9:
Dauid.
10:
Dixit insipiēs in
11:
corde ſuo. Pſalmus. 53
12:
Argument.
13:
Tu prorok nárzeka ná ludzi beſpiecznego ſer-
14:
ca ktorzy áni ſtráchu/ áni bogá przed oczymá
15:
niemáią/ y obiecuie iemu/ iż iem czáſu ſwego to
16:
beſpieczeńſtwo ma ſtrách vczynić á onem ſprá
17:
wiedliwem poćiechę.
18:
Pſalm Pięćdzieſty trzeći.
Przeciwko ludziom ſwowolnym

19:
SNadz ná tem poſtánowił ſſalony myſl
20:
ſwą iż mnima áby niebyło bogá/ á tem
21:
beſpieczeńſtwem pokáził ſpráwy/ ſwe iż
22:
rzadki ieſt ktory oto dba áby co dobrego vczinił
23:
Snádnie to obaczył bog przezrzawſſy zwyſo-


strona: 79v

Pſáłterz
1:
koſći niebieſkiey wſſytki ádámowy potomki/
2:
ieſliże ieſt ktory ták ſtáteczney myſli/ áby ſie
3:
wżdy vczył ieſſcze ſlużyć bogu.
4:
I zrozumiał ſnadz ták iż wſſyſcy vſtáli á
5:
ſpołu wſſyſcy wdáli ſie wſproſnoſći ták ſnadz
6:
iż ieden trudno miał być nálezion/ kthory
7:
by miał bogá nápieczy.
8:
Y rzekł ſam ku ſobie ná ony ktore przełożył
9:
ná ziemi/ álboć ći nic niewiedzą obogu álboć
10:
przepomnieli/ iż iem to nieprzyſluſſe/ áby ták
11:
zdrapáli miedzy ſobą nędzne ſerce moie/ nie
12:
ináczey by mieli łámáć chleb ku pokarmowi
13:
ſwemu.
14:
A przeto y tám gdzie ſie lękáć niebędzie trze-
15:
bá/ ſtrách ie záwżdy ogárnie/ ábowiem zmil-
16:
kną wnich koſći ich gdy będą chćieli wzruſſić
17:
moc ſwą przeciwko ſpráwiedliwem/ owſſem
18:
będą poſromoceni á ná wſſem wzgárdzeni
19:
od bogá.
20:
Iedno ty miły pánie zwyſokoſći ſwoiey rácz
21:
nam łáſkáwie ſſáfowáć miłoſierdzie ſwoie/
22:
á gdy będzieſz miał wobronie lud ſwoy roſko
23:
chaſie wtem pokolenie Iákobowo yrozrádu
24:
ie ſie Izráel. Chwałá bogu oycu. etc/
25:
Modlitwá.
Wezrzystrona: 80

Dawidow.Liſt. 80
1:
WEzrzy miły panie zwyſokoſci nieba ſwego tu
2:
nanikoſc mieſzkania ſynow człowieczych á-
3:
bychmycię zrozumieli nad ſobą byc pana ſwe
4:
go z ktorego nam wſſytko dobre przychodzi:
5:
a odpuſciwſſy ty: niskie a doczeſne roskoſſy tylko cie-
6:
bie ſamego pana ſwego ktoryś ieſt wiekuiſte kochanie
7:
naſſe: naſladowali: a wtobie panu a odkupicielu ſwo-
8:
iem wieczną radoſc ſwą y nadzieię pokładali. Amen.
9:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
10:
Deus in nomine
11:
tuo faluum me. Pſal. 54.
12:
Argument.
13:
Tu wtem pſalmie dziękuie prorok pánu bogu
14:
iż ſie niem miłoſćiwie opiekáć raczi wniebeſpi-
15:
czeńſtwie żywotá iego/ gdy był od Saula prze
16:
ſládowan/ ámoże ſie też ſćiągáć y na Kryſtu
17:
ſá/ gdy był wniebeſpieczeńſtwie żywotá ſwe-
18:
go od ſprzećiwnikow ſwoich.
19:
Pſalm Pięćdzieſty cżwarty.
Przeciwko przeſladownikō.

20:
BOże wſſechmogący prze wiel-
21:
ką wielmożnoſć ymienia twego/ racz
22:
wybáwić mnie á nákłoniwſſy miłoſći
23:
wie vſſy ſwe ku prozbie moiey obroń mię od
24:
krzywdy moiey wſſák ći to przydzie bárzo
25:
ſnádnie vczynić/


strona: 80v

Pſáłterz
1:
Abowiem iuż ſnadz y poſtronni národowie
2:
wzruſſyli ſie/ áby mnie náwſſem przekażáli á
3:
wſſytkiem ſtáraniem w ſrogoſći twoiey rá-
4:
dzi by zniſſczyły mnie/ nic ná to pieczei niemá
5:
iąc choćiá by to ználi iż ſie ty mną opiekáć
6:
raczyſz.
7:
Ale iżeś ty ieſt miły pánie ſtych liczby/ ktorzy
8:
by mnie dobrze życzyli nic ſie nieſtáram á
9:
ſnadz ty czyniąc doſyć káżdemu miłoſćiwie
10:
obietnicam ſwoiem tę złoſć ktorą by oni mnie
11:
vczynić chćieli będzieſz raczył ná głowy ich
12:
obroćić.
13:
A ia zwielkiey chuczy ſwey ſerdeczne ofiáry bę
14:
dę ofiárował tobie moy pánie rozlicznem
15:
wyſlawiániem wynoſſąc ku gorze ſwięte á
16:
dobrotliwe ymię twoie.
17:
Abowiem przez to ymię ſwięte ieſtem wydart
18:
zwielkiego niebeſpieczeńſtwá moiego/ y vćie-
19:
ſſyło ſie oko moie táką poćiechą/ iákiey ieſt
20:
potrzebá káżdemu vpádłemu nád ſprzećiw-
21:
niki ſwoiemi. Chwałá bogu oycu. etc.
22:
Modlitwá.
23:
NIeodpuſſczay miły panie nikomu inemu podno
24:
ſic nad nami moznoſci ſwoich: abowiem nikt iny
25:
niema ſprawiedliwoſci do dziedzictwa twego iedno ty
26:
ſam panie boze naſz: aby będąc tak beſpieczni w obro


strona: 81

Dawidow.Liſt. 81
1:
nie twoiey ſwobodnie nielękaiąc ſie przegrozek zad-
2:
nych będziemy chwalic a wyſlawiac ſwięte ymię two
3:
ie ktoremu teſz iedno ſamemu wiekuyſta czeſc a chwa
4:
ła nalezi. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
5:
Exaudi deus ora
6:
tionem meam. Pſal. 55.
7:
Argument.
8:
Wtem pſalmie ſćiąga ſie powieſcć Dawido-
9:
wá ná Kryſtuſá/ iáko on będąc wmieſćie Ie
10:
ruzálem nárzekał ná wyſtępki ludu onego/ y
11:
iáko opowiedał przeſtrách ſmierći ſwoiey á v-
12:
ćiekał ſie ku bogu oycu wołániem ſwoiem y
13:
nárzekał ná iudaſſá ktorego zwał człowiekiem
14:
towárzyſtwá ſwego y inych wiele podobieńſtw
15:
powiedał o przeſládowániu ſwoiem.
16:
Pſalm Pięćdzieſty piąty.
Podobienſtwo ſpraw panskich pr[z]ed męką ſwoią.

17:
BOże moy wezrzy łáſkáwie ná wołánie
18:
moie/ á nieodwrácay vſſu ſwoich od
19:
prozby moiey.
20:
A przykłonić ſie rácz miłoſćiwie ku mnie ábo
21:
wiem przeżáłobliwą prozbę moię zaburzyłá
22:
ſie myſl moiá/ á to prze potwarz ſprzećiwni-
23:
kow moich/ ktorzy by rádzi wgniewie ſwem
24:
wbili ná mię niewinnego wſſytki złoſći co ich
25:
ná ſwiećie.


strona: 81v

Pſáłterz
1:
A ták zewſſąd ogárnął mię przeſtrách/ ácz
2:
wniewinnoſći moiey ták iż czáſem zádrzy we
3:
mnie ſerce moie w ſpomionąwſſy ná ſrogo-
4:
ſć ſmiertelną.
5:
A czáſem bych rad miał ſkrzydłá iáko gołą-
6:
bek ábych wylećiał ſpośrotku tych złoſćiwich
7:
ludzi ná mieſcá beſpiecznieyſſe bo ſnadz by le-
8:
piey ze zwierzęty niż ták ſprzeciwnemi ludzmi
9:
przebywáć.
10:
Ale ácz bych ia vſſedł od tych burzących ná-
11:
wálnoſći iednák mi dziwno miły pánie iż ty
12:
ták długo ćierpiſz tym ięzykom ktorem ia zá
13:
ſtał wmieſćie tem práwie káżdy pełen łſciwoſći.
14:
A práwie nieynáczey iáko twárdem murem
15:
złoſćiami ſwemi opárkánili miáſto to ták yż
16:
ſnadz żadney vlice niemáſz w ktorey by ſie
17:
ſprzećiwnoſć niemnożyłá.
18:
A ſnadz by ſie był widomie a niepokryćie w
19:
zruſſył przećiw mnie ſprzećiwnik moy nieták
20:
by mi żal było/ bo bych ſie był ſtrzegł ſniem
21:
obcowánia poſpolitego.
22:
Ałe ſnadz y ten ktoremum ſie zwierzył táiem-
23:
nic ſwoich á z ktoremem poſpolitował wprży
24:
bytkoch bożych y przekłádałem go nád ſprá-
25:
wámi ſwemi ſtał ſie ſprzećiwnikiem mem á


strona: 82

Dawidow.Liſt. 82
1:
wżadnemem wiáry nienálaſł.
2:
A ták iż złoſć pánuie wpośrodku przybytkow
3:
ich á ſnadz y w przybytku ſercá ich/ znieobacz
4:
ká/ pan wrzući nánie ſmierć á ſnadz táky ży
5:
wo będą w piekło zepchnieni.
6:
A ta przed ſię ták ráno iáko y wieczor nic ſo-
7:
bie złey nádzieie nieczyniąc nieprzeſtánę ſie
8:
vćiekáć ku pánu bogu ſwemu/ á iſćie on nic
9:
nie zámieſzka áby wſpomogł mnie.
10:
A przyidzie czás iż będzie przywrocon pokoy
11:
duſſy moiey á ći wſſyſcy vſtáną á wniwecz
12:
ſie obrocą ácz ſie teraz zmocnili ktorzy ſie ſą
13:
mnie ſprzećiwili.
14:
Bowiem zrozumiawſſy ich złoſći bog nielza
15:
iedno muſi pomſtę vczynić nád niemi/ wi-
16:
dząc że ſie nic nie lękáią pogrożek iego/ ábo-
17:
wiem owſſem godni ſą zátrácenia á gdy ni
18:
gdy niechą odmienić złoſćiwego vmiſlu ſwego
19:
Bo oni vbłágáiąc vſtá ſwoie czynią ie mio-
20:
dowemi wpowieſćiach ſwoich/ ano wnich peł
21:
no zdrády á gorzkoſći á tákiem też to przy-
22:
ſluſſy áby pan zrzućiwſſy ſnich przimierze
23:
ſwoie ná nie też wrzućił ſrogoſć ręki ſwoiey.
24:
A ty kożdy ktory duffaſz iemu przełoż nań
25:
brzemię cięſſkoſći ſwoich a nic wtem niewętp
abystrona: 82v

Pſáłterz
1:
áby ſie miał ná tem omylić/ ábowiem on
2:
nigdy niedopuſći vćiſnąć ſpráwiedliwego.
3:
Bowiem ty miły pánie pogrążyſz ná głę-
4:
boſć ſprawy ich/ ábowiem człek złoſćiwy á zá
5:
krwáwiony niedotrwa y do połowice żywo-
6:
tá ſwoiego/ á ia przed ſie iákom zwykł náw-
7:
ſſem wtobie pokłádam nadzieię ſwoię. Ch-
8:
wałá bogu oycu y ſynu. etce.
9:
Modlitwá.
10:
GDyſz miły panie tu pływaiąc prawie po ſrogich
11:
nawalnoſciach morskich tego doczeſnego zywota
12:
ynego portu niepragniemy iedno ku tobie przypły-
13:
nąc iako ku panu ſwemu: nieracz miły panie przypu-
14:
ſcic zadney roſpaczy na vmyſly naſſe wtych niebeſpie-
15:
czenſtwach naſſych: ale pomniąc: iześ ty przez odku-
16:
pienie męki ſwey: przyiął nas wopiekę ſwoię byli-
17:
bychmy przeſpieczni: kazdey przygodzie naſſey maiąc
18:
vpełną nadzieię wtobie panu ſwoiem. Amen. Oycze.
19:
Miſerere mei de-
20:
us quoniam. Pſal. 56.
21:
Argument.
22:
Tu prorok powieda o vćiſkoch y o przeſládo-
23:
wániu ludzi krzeſćyáńſkich/ á wſſák że iednák
24:
ćieſſy iż to záſię káżdemu dobrze dufaiącemu
25:
ná poćiechę wynidzie.


strona: 83

Dawidow.Liſt. 83
1:
Pſalm Pięćdzieſty ſſoſty.
O cierpliwoſci w przeſladowaniu.

2:
SMiłuy ſie ty nádemną moy pánie ábo
3:
wiem ſtára ſie człowyek ſprzećiwnik
4:
moy/ áby vſtáwicznie nagráwáiąc
5:
mię dręczył myſl moię.
6:
A ſnadz nieten ieden ale y wiele inych ſtáráią
7:
ſie oto áby potłoczyły mnie/ á wiele ich ieſt á
8:
práwie vmyſl ſprzećiwny naſtrogili ſą ſobie
9:
przeciw mnie.
10:
A ia iſćie wnawięczſſem ſwem przeſtráchu nic
11:
inego niemyſlę iedno vćiekáć ſie ktobie nic
12:
wtem niewątpiąc że tám nináczem omylon
13:
niebędę.
14:
Y ſnadz by mi ſie też co niepomyſly trefiło v-
15:
ſſytko przyimę zá dobre bych iedno był pe-
16:
wien łáſki ſwiętey twoiey/ ábowiem mie iuż
17:
nic to nieobruſſy by mnie nábárziey człowiek
18:
myſlił zle vczynić.
19:
Bowiem tegom iſt/ iż oni wſſytkiemi rádámi
20:
ſwemi á ziednoczeniem ſwoiem ſtáráią ſie o
21:
to/ áby mi nawięcey záſzkodzić mogli/ á pil-
22:
nuią ſſćie tego áby wczem podchwycili du-
23:
ſſę moię.
24:
Y niewierzę temu/ áby ſie iem to wniwecz ob-
25:
roćić miáło/ ále ledákiedy pan wzruſſywſſy


strona: 83v

Pſáłterz
1:
gniew ſwoy ſtłumi ie áczkolwiek liczbá ich
2:
wtelkie zebránie ludzi przenoſi.
3:
Ale byś miły pánie zebrał łzy moie á wlał ie
4:
wiednę ſklenicę ktorem ia wylewał vmyká-
5:
iąc á kryiąc ſie przed nimi tedy by ſnádnie o-
6:
baczył ſrogoſć vćiſkow moich.
7:
Y zdami ſie ták iż gdykolwiek záwołam ná-
8:
wſpomożenie páná ſwego vſtráſſeni będą
9:
ſprzećiwnicy moy á ia vżywſſy dobrotliwo-
10:
ſć páná ſwego wſſytkiego zapomnię co mi
11:
ſie kolwiek było przed tem złego przydáło.
12:
A nic mię nieſtrách żadney moznoſći ſwiec-
13:
kiey gdym ſię ia poruczył pánu ſwemv/ ále żem
14:
nátem vmyſl ſwoy poſtánowił ábych ofiá-
15:
rował pánu ſwemu tákie ofiáry iákie bych
16:
rozumiał być naprzyiemnieyſſe iemu.
17:
Abowiemeś ty mię moy pánie wydárł ſpáſſ-
18:
czeki ſmiertelney y vmocniłeś nogi moie/ á-
19:
bych mogł chodzić nieſlizáiąc ſie przed tobą
20:
á daleś iáſnoſć oczom moiem ktorey vżywá-
21:
ły oni ktorzy iuż máiąc żyć ná wieki.
22:
Modlitwá.
23:
IEdyne zbawienie naſſe y wſſytka nadzieio naſſa
24:
naſz miły panie ktory nieomięſzkawaſz ſmętnych
25:
cieſſyc a pokutuiącim hoynie miłoſierdzia ſẃego ſſafo
26:
wac obacz iako zawzdy ciało czart ſwiat iako ſprzeci-


strona: 84

Dawidow.Liſt. 84
1:
wnicy naſſy zawzdy zanami iednemiſz ſcieſzkami cho
2:
dzą chcąc aby mogli iak vłowic nas: racz byc łaska-
3:
wem wodzem naſſem: aby tę cieleſną walkę zwycię-
4:
zywſſy: weſzli bych mi zradoſcią a zweſelem: do ſwię-
5:
tey chwały twoiey wktorey iuſz zadney przekaski
6:
ani zadnego niebeſpieczenſtwa nigdy niemaſz. Amen
7:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
8:
Miſerere mei de-
9:
us miſerere mei. Pſal. 57.
10:
Argument.
11:
Prorok gdy przed Saulem był vćiekł do iá-
12:
ſkiniey tu wielką nádzieiękładł wpánu ſwo-
13:
iem bo był ſſukan/ á mogą ſie też ty ſlowá
14:
ſćiągnąć y ná Kryſtuſá gdy był vſſedł do og
15:
rodcá przed ſprzećiwniki ſwemi y o inych
16:
rzeczach.
17:
Pſalm Pięćdzieſty ſiodmy.
o wſpomozenie w przeciwnoſciach.

18:
SMiłuy ſie y po drugi raz ſmiłuy ſie ná
19:
demną moy panie/ ábowiem wtwey
20:
nádziei záwiſnęłá wſſytká myſl mo-
21:
iá/ á rácz zákryć mie pod ćieniem ſkrzydl ſwo
22:
ich áż ſie roſpłyną wſſytki złoſći nádemną.
23:
Abowiem ſkąd ia inąd mam ſſukáć wſpomo-
24:
żenia ſwego iedno od tego ktory począł do-


strona: 84v

Pſáłterz
1:
brodzieyſtwo ſwe nádemną á on ſnadz zeſle
2:
kogo ſprzybytkow ſwoich ktory wyzwoliw-
3:
ſſy mnie potłumi tego ktory ſie ſtárał/ áby
4:
mie był zániſſczył.
5:
Abowiem ták mi ſie zda/ że też mieſſkam iáko
6:
miedzy lwy/ á nieiáko miedzy ludzmi/ ktho-
7:
rych ięzyk ieſt podobnieyſſy ku mieczowi oſtre
8:
mu/ á zęby ich bodące iáko włocznie álbo
9:
ſtrzały záoſtrzone.
10:
Aczkolwiek zárzućili ſidłá zewſſąd námię/ á
11:
wſſákem ieſſcze wnie nie vpadł y pokopáli
12:
doły chcąc mię wnich vłowić/ ále gdy ty v-
13:
każeſz iáſną oblicżnoſć nádemną ſwoię ſámi
14:
oni dobrowolnie wtyſz ſidłá ſwoie wpádáią.
15:
A iſćie znádzieie tey/ oſobliwie ieſt iuż poſilo-
16:
na myſl moiá/ á ták obudz ſie duſſo moiá á
17:
nieczekáiąc ſwitánia ieſſce wnocy zrozmáy-
18:
tem pieniem day chwałę pánu ſwemu.
19:
Abowiem ták ieſt wielkie miłoſierdzie twoie iż
20:
ſnadz przenioſlo wielkoſć niebieſką/ á pew-
21:
noſć obietnic twoich ieſt ſnadz ſerſſa niż od-
22:
niebá do ziemie/ iedno ſie iáſnie rácz okázáć
23:
przy wiernych ſwoich á dáć to rozumieć iá-
24:
koś ieſt v wielbiony w wiecznym maieſtaćie
25:
ſwoiem. Chwałá bogu oycu. etce.


strona: 85

Dawidow.Liſt. 85
1:
Modlitwá.
2:
GDyſz nikomu inemu właſnie y nieprzyſluſſe miło-
3:
ſierdzie iedno tobie naſz miły panie ſprzyrodzo-
4:
ney dobrotliwoſci twoiey: zakrywſſy nas tedy cieniem
5:
ſkrzydł wielkiey wielmoznoſci twoiey: racz nas obro-
6:
nic: od oney faleczne y gorącoſci wſſech przeſladowni-
7:
kow a wieſc nas beſpiecznemi drogami abychmy nie-
8:
wpadli wony doły ktorych na nas nakopali chcąc po
9:
łowic nas: a tak będąc w cierpliwoſci przeſladowania
10:
tego doſtąpilibychmy onego beſpiecznego mieſzkania
11:
chwały twoiey gdzie iuſz zadna przekaza nigdy mo-
12:
cy niemiewa. Amen. Oycze naſz. Zdrowas ma. etc.
13:
Si vere vtique iu-
14:
ſtitiam. Pſalmus. 58.
15:
Atgument.
16:
Tu prorok doćiera ná ludzi przełożone á zw
17:
łaſſczá ktorzy rozeznawáią ſądy ná ſwiećie/ á
18:
woła pomſty ná nie/ ieſli by ktorzy dręcząc
19:
nędznego odſtępowáli od ſpráwiedliwoſći.
20:
Pſalm Pięćdzieſty oſmy:
Na przelozone iakoby ſie mieli ſprawowac.

21:
ZDa mi ſie iż wam to przyſtogi ktorzyſćie
22:
ſą przełożeni ná ſwiećie rozeznawáć
23:
miedzy ludem bożem ábyſćie prawdę mo
24:
wili á to ſądzili co ſpráwiedliwoſći należi.


strona: 85v

Pſáłterz
1:
Abowiem by ynáczey miało być tedybyſćie
2:
nic inſſego nieczynili/ iedno iż byſćie budowá
3:
li dom złoſći przemieſzkawáć/ á przedáwáli
4:
złe zá dobre powiedáiąc iż wſſytko ſpráwiedli
5:
wą wagą ważyćie.
6:
A ten błąd ſnadz by ſie was ieſſcze iął od ży
7:
wotá mátki wáſſey/ á iad waſz byłby ku iá-
8:
ſſczorce podobien álbo ku onemu wężowi/
9:
ktory ogonem zátula vcho ſwoie/ áby nic do-
10:
brego nieſlyſſał.
11:
A ſnadz ty miły pánie ieſli by tácy ktorzy byli
12:
vtrzy iem tych oſtrych á gryżących ząb ich/
13:
wyłámi iem ie ktorzy ſnadz ſą kąſániem ſwo
14:
iem ku lwiem ſſczeniętom podobni.
15:
A niechay ſie roſpłyną iáko woſk przed og-
16:
niem/ álbo ſie ſtáną iáko kret ktory ſlońcá
17:
niewidzi/ y owſſem niechay poſchną ieſſcze
18:
w młodoſći ſwoiey iáko gałąſki młode ktore
19:
ieſſcze były nie odepniá nieodroſly/ á ſnadz
20:
im to ták przyſtogi y zwodzmi ich zá rozgnie
21:
wániem twoiem.
22:
A kto kolwiek to vzrzy tedy ſie obaczy iż wiel-
23:
ki pożytek czyni káżdemu żywot ſpráwiedliwy
24:
á iż wſſytko ieſt wmożnoſći boſkiey co ſie kol
25:
wiek dzieie ná ziemi. Chwałá bogu. etc.


strona: 86

Dawidow.Liſt.86
1:
Modlitwá.
2:
DAy miły panie takie wyrozumienie nam aby nie
3:
czekaiąc nad ſobą zadnych ku ſwieckich wyro-
4:
kow ſami przez ſie moglibychmy ſie vſprawiedliwic
5:
kazdemu bo ſnadz gdy bychmy odſluſſney ſprawiedli-
6:
woſci odſtępic mieli iuſz by przypadała złoſc ku zło-
7:
ſciam naſſym: ale gdy ſie ſami vznawſſy pokarzemy ma
8:
iąc napamięci vſtawicznie brzmiącą naukę twoię wu-
9:
ſzoch ſwoich tu iuſz ſnadz bedziemy ſie obracac ſpra-
10:
wami ſwemi prawie zaſloncem ſprawiedliwoſci to ieſt
11:
za tobą naſz miły panie. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.
12:
Eripe me de ini-
13:
micis meis. Pſalmus. 59.
14:
Argument.
15:
Tu Dawid gdy był ſſukan od Saulá wdo
16:
mu ſwem nárzeka o obronę do páná ſwego/
17:
á też ſie ſćiąga proroctwo ná kryſtuſá/ y iáko
18:
żydowie mieli być roſproſſeni á nie zátráceni y
19:
iáko fáłſſywie mieli niewinnego páná przeſlá
20:
dowáć nic kniemu żadney przyczyny niemáiąc
21:
Pſalm Pięćdzieſty dziewiąty.
Przeciw preſladownikom.

22:
POwſtań miły pánie á wydrzy mię zmoż
23:
noſći tych ktorzy ſie wzruſſyli przećiwko
24:
mnie/ á obroń mię od ludzi złoſćiwych
25:
á wrozlaniu ſie krwie kocháiących.


strona: 86v

Pſáłterż
1:
Abowiem to ieſt nieczłowiecza ſrogoſć przeſlá
2:
dowáć tego kto nic niewinien á ći powſtáli prze
3:
ćiwko mnie wokrućieńſtwie ſwoiem nic tego
4:
niepomniąc żem ia iem nigdy nic złego nie-
5:
záwinił.
6:
Obácz że miły pánie ich ſſaleńſtwo á rácz
7:
wykroczyć przećiwko iem ábowiem ći oni bie
8:
żą ſſukáć mnie ácz niwczem nieſą nigdy o-
9:
demnie obrażeni.
10:
A iżeś ty możnoſćią ſwą ieſt przełożon nád
11:
wſſemi zaſtępy zebrania ludzkiego poruſz ſie á
12:
przezrzy wſſytki ſprawy miedzy ludem ſwo-
13:
im á nic tem niefolguy ktorzy ſą wzłoſćiach
14:
ſwoich zátwárdzieli.
15:
Cáły ſnadz dzień áż do wieczorá ták będą bie
16:
gáć práwie naſſczekawáiąc wſſytki ſpráwy
17:
ludzkie á ięzyk ich gorſſy niżli miecz burzący/
18:
á nic otem nierozumieią/ áby to kto iny ſly-
19:
ſſeć álbo baczyć miał
20:
Ale vćiebie miły pánie zápoſmiech będą tákie
21:
ſprawy ich á przećiwko nawięczſſem mocam
22:
ich záſádzę ćiebie moy pánie bowiemeśty káż
23:
dego od gwałtowney możnoſći vſtáwicżny
24:
obrońcá.
25:
A ty z oſobliwey dobrotliwoſći będzieſz raczył


strona: 87

Dawidow.Liſt. 87
1:
poſtánowic mnie ták iż oni nic ſprzećiwnego
2:
mnie niebędą moc vczynić/ y owſſem daż mi
3:
vznáć nád niemi táką poćiechę iákiey káżdy
4:
nád nieprzyiaćielem ſwem pożąda.
5:
A wſſákoż nieproſſę ábyś do końcá zágłádzić
6:
ie miał/ ſnadz owſſem lepiey iż ták będą tułáć
7:
ſie wgniewie twem iż y ini obaczą że ty pręt-
8:
ki obrońcá ieſteś wmożnoſći ſwoiey.
9:
Bowiem ſnadz ſámy vſtá ich nánie ſwiáde-
10:
ctwo wydawáią iż godni ſą tákiego kárá-
11:
nia/ áby ichże ſlowá ie potępiły ábowiem w-
12:
wárgach ich nic nienaydzie iedno fálſz á zdrá
13:
dę.
14:
Y rácz iuż ſniemi vczynić táki koniec áby prá-
15:
wie zrozumieli zeż ty ieſt Bog ktory nád w-
16:
ſſemi możnoſć maſz/ ktorzy ſnadz ſą nie wro
17:
wnem poczćie zamknieni ále práwie nápełni
18:
li wſſytek okrąg ſwiátá.
19:
A gdy nieznaydą łáſki twey nielza iedno mu-
20:
ſſą biegáiąc ſſukáć iako głodni pſi pokár-
21:
mu ſobie á gdy nieznaydą muſſą ták áż ná
22:
noc głodem obumrzeć.
23:
A ia co inſſego będę miał czynić iedno wyſpie-
24:
wawáć dobrodzieyſtwo twoie od záránku áż


strona: 87v

Pſáłterz
1:
do wieczorá wſpomionąwſſy ná to/ iżeś ty
2:
był wielki wſpomożyćiel moy caſu nawyſſego
3:
niebeſpieczeńſtwá mego.
4:
A zewſſey możnoſći ſwey będę wyſláwiał mi
5:
łoſierdzie twoie/ ábowiem komu ia to inemu
6:
przywłaſſczyć mam iedno tobie pánu ſwe-
7:
mu co kolwiek ſie iedno dzieie dobrego ná-
8:
demną. Chwałá bogu oycu. etc.
9:
Modlitwá.
10:
PAnie boze naſz ktoryś ieſt prętkiem ſſafarzem nad
11:
nami hoynego miłoſierdzia ſwego: a moznem ob-
12:
roncą naſſem wewſſech przygodach naſſych: gdy vz-
13:
rzyſz nas wiakiem niebeſpieczenſtwie naſſem powſtan
14:
miły panie na nogi ſwoie a nieomieſzkaway na rato-
15:
wanie naſſe: abychmy będąc wbeſpieczenſtwie obro-
16:
ny twoiey: tylko iedno tego naſladowali co nam przy-
17:
ſtoi a właſnie przylezy ku chwale ſwiętemu imieniowi
18:
twemu: a ſtąd bychmy ſnadz mogli przydz ku takiey
19:
godnoſći: iſz bychmy potem oczywyſcie ciebie widząc
20:
pana ſwego przez beskonczone czaſy chwalili ſwietą
21:
á dziwną wielmoznoſc boſtwa twego. Amen. Oycze
22:
naſz. Zdrowas maria. etc.
23:
Deus repuliſti
24:
nos et deſtruxiſti. Pſal. 60.
25:
Argument.
26:
Tu Dawid po zwyćieńſtwie rozlicznem gdy


strona: 88

Dawidow.Liſt. 88
1:
poſiádał Mezopotánią dawa chwałę bogv á
2:
przywłaſſcza to możnoſći iego á proroctwo
3:
ſie ſćiąga ná Kryſtuſá y náprzebráne iego iż
4:
oni mieli roſſerzyć kroleſtwo iego á wiele ná-
5:
rodow miáło ſie zgromádzić ku vznániu iego
6:
Pſalm Sżeſćdzieſiąty.
Iſz kazde zwycięſtwo od Boga.

7:
BOże wſſechmogący ácz zaſluſſnem ro-
8:
zgniewániem ſwoiem od cżiſnąćeś ra-
9:
czył nas od łáſki ſwoiey/ a wſſákoſz
10:
złożywſſy miłoſćiwie gńiew ſwoy rácz ſie zá
11:
ſię ku nam náwroćić.
12:
Wzruſſyłeś wſſytkę ziemię ták yż ſie temu wi
13:
elkiem dziwem wſſytek lud dziwował/ á ná-
14:
poion był tákiem winem ktore ſnadz więcey
15:
ſtráchu niż weſela przymnaża.
16:
A tym záſię ktorzy wpoczćiwoſći máią imię
17:
twoie dáwaſz chorągiew wręce ich/ ktora gdy
18:
bywa podnieſioná vſtraſſa wſſytki ſprzeći-
19:
wniki ich.
20:
A ták y nam ábych my byli wydárći od w-
21:
ſſytkich przekazek náſſych/ rácz podáć łáſká-
22:
wie práwą rękę ſwoię/ á iż bych my wżdy
23:
ználi ſluſſną odpowiedz ná prozby náſſe.
24:
Abeſpiecznie ſie iuż y ná ten czás roſkocháć mo
25:
żemy: ábowiem to dawno nam bog obiecał:


strona: 88v

Pſáłterz
1:
przez duchá ſwego nieináczey iákoby iuż nam
2:
oſiádłoſći ſprzećiwnikow náſſych dawſſy ie
3:
pod náſſę moc rozdzielił.
4:
Bo knam przyſtáną yni národowie iáko Gá
5:
laad y Manaſſes y Ephraym możnoſć gło
6:
wy náſſey.
7:
Ziemiá Moab tá ſie ſtánie iáko gárniec żyw-
8:
noſći náſſey á ſnadz áż do ziemie Idumey
9:
ſkiey obroćimy nogi náſſe á y Philiſtynowie
10:
by chćieli zrozumieć mogli by wczás náby-
11:
wać przyiázni náſſey.
12:
A ktoſz to inſſy ſpráwuie iedno ty mocny boże
13:
ktory nigdy nieomieſzkawaſz ſnámi ſtáć wkáż
14:
dey walce náſſey/ á ſnadz práwie w wodziſz
15:
nas y wmiáſtá nátwárdzieyſſe.
16:
Ráczyſz tedy vmocnić ſpráwy náſſe ku ro-
17:
ſproſſeniu ſprzećiwnoſći náſſych/ ábowiem
18:
ſlaba nádzieiá ieſt w kożdey ſwieckiey pomo-
19:
cy ále wymię twoie możemy ſie o nierowne
20:
rzeczy pokuſić. Chwałá. etc.
21:
Modlitwa.
22:
NIeracz miły panie wezrzawſſy na ſrogoſc wyſtęp
23:
kow naſſych acz ſnadz zaſluzyły rozgniewanye
24:
twoie nas marnie odmietowac od ſwiętego miłoſier-
25:
dzia ſwoiego gdyſz iedno wtobie ieſ ſama nadzieia na
26:
ſſa: radſſey ſrogoſc ſwą obroc na ony ſprzeciwniki ſwo-


strona: 89

Dawidow.Liſt. 89
1:
ie ktorzy ſie ſtaraią aby y imię twoie ſwięte y wierno-
2:
ſc naſſę wktorey przy tobie panu ſwoiem vſtawicznye
3:
ſtoimy zelzyli: a nas iuſz tak racz miłoſciwie ſobie do
4:
chowac az byś nas doprowadził do ſwiętey oſiadło-
5:
ſci ſwoiey. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
6:
Exaudi deus de-
7:
precationem meam. Pſal. 61.
8:
Argument.
9:
Tu ſie prorok modli iákoby z ſtrony ludu krze
10:
ſcyáńſkiego/ y iáko ſie rozradowáli krolowi
11:
ſwemu/ ktoremu krolowi prorok wiekuyſtoſć
12:
przywłaſſczá á iáko ma vſtáwicznie ſiedzieć
13:
przed oblicynoſćią boſką.
14:
Pſalm Szeſćdzieſiąty pirwy.
Wopyekę ſie panu bogu porucza.

15:
MIey miły pánie/ baczenie ná wołánie
16:
moie nákłoniwſſy vcho ſwoie/ ábo-
17:
wiem z ziemie zdálekiey kráyny wo-
18:
łam ku tobie w wielkiem wćiſku vmyſlu mo
19:
iego á ty przywiedzieſz myſl moię náwyſoko-
20:
ſć ktoreyem y iá o ſwey mocy niemogł nigdy
21:
doſtępić
22:
Abowiem nad ćię żadna mnie inna nieieſt
23:
nádzieiá á mam ćię ſobie zá obronną wieżę
24:
od nieprzyiaćioł ſwoich/ á náwieczne czáſy


strona: 89v

Pſáłterz
1:
niebędę wzruſſon w przybytku twoiem/ ábo-
2:
wiem będę beſpieczen zá ćieniem roſſerzonych
3:
ſkrzydł twoich.
4:
Abowiem ty zdobrotliwoſći ſwey nigdy nieo-
5:
mieſſkawaſz doſyć vczynić ſluſſney żądzey ká-
6:
żdego/ á ſnádnie káżdemu tego pozwáłaſz
7:
vżyć co ieſt przyſtoynego ku chwale ymieniu
8:
twoiemu.
9:
A ácześ nam dał krolá nieſkończonego á nie-
10:
ták krotko trwáiącego iáko yni národowye
11:
á wſſákoż ieſſcze przyłoż lat co nawięcey ku
12:
látom iego dla wielkiey dobrotliwoſći iego.
13:
A on będzie wiecznie á vſtáwicznie ſiedziáł
14:
przed oblicznoſćią twoią/ ábowiemeś mu tę
15:
wiekuiſtoſć y zdobrotliwoſćią dawno zgoto-
16:
wał á nam nielza zá to iedno wyſláwiáć ſwię
17:
te imię twe á powinnoſci ſwey ktorąchmy to
18:
bie powinni czynić doſyć vſtáwicznie. Chwa
19:
łá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
20:
Modlitwa.
21:
GDyześ ieſt nawſſem oczekawanie naſſe naſz mi-
22:
ły panie: racz miłoſciwie kſobie przypuſſczac po-
23:
żądliwe prozby naſſe: zaſſczyciwſſy nas od wſſego
24:
niebeſpieczenſtwa naſſego ſtan ſie tu nam iako mocna
25:
twierdz naktorey bychmy ſie iuſz zadnego przeſtra-
26:
chu niebali: ſtąd by ſie nam mnozyła poządliwoſc do
27:
zwierzchnych a wiecznie vmocnionych oſiadłoſci two


strona: 90

Dawidow.Liſt. 90
1:
ich ktorych nas racz miłoſciwie domieſcic wſſechmo-
2:
gący panie boze naſz. Amen. Oycze: naſz. Zdro. etc.
3:
Nōne deo ſubie-
4:
cta erit anima mea. Pſal. 62.
5:
Argument.
6:
Tu wtem pſalmie częſć proroctwá ſie ſćiąga
7:
ná kryſtuſa iż ſie żydowie obaczyć niemogli iż
8:
bog był przebrał go ſobie częſć też ná wier ne
9:
krzeſćyány iż mieli przydz ná nieſprzećiwnoſći
10:
częſćią też vpomina bogacze áby ſie niekochá-
11:
li wmożnoſćiach ſwoich y iákoby ich właſnie
12:
mieli vzywáć.
13:
Pſalm Sżeſćdzieſiąty wtory.
Iz wmoznoſci panskiey wſſytko zalezy.

14:
IZaliſz to tobie nieprzyſluſſy oczekawáć
15:
zrádoſćią páná ſwego duſſo moiá/ ábo
16:
wiem on tobie ſtánie zá mocną ſkałę
17:
wobronie twoiey/ á przyniem zadne niebeſ-
18:
pieczeńſtwo nigdy ná ćię nieprzydzie.
19:
Y dziwno mi wam ſproſni ludzie iż ſie ſtára-
20:
ćie tego zániſſczyć/ kthorego ſobie vpodobał
21:
bog/ á ſámiſćie tey możnoſći iák ſćiáná ſproch
22:
niáłá/ álbo ſláby płot ktory ieſſcze ſie dowie-
23:
czora może powálić.


strona: 90v

Pſáłterz
1:
A ſnadz nawięczſſa byłá przyczyná zawiſć iż
2:
go ták był ſobie przezrzał bog/ y zdáło ſie iem
3:
áby ſwemi poſmiewiſki omierzili go Bogu/
4:
mnimáiąc iż bog może być oſzydzon álbo iż
5:
by ſpráwam ludzkiem nic niezrozumiał.
6:
Ale ty nic ſie nielękaiąc ćierpliwie oczekaway
7:
páná ſwego duſſo moia/ á on ſnádnie okáże
8:
obronę ſwą nad tobą/á poznáſz tákie wſpo-
9:
możenie iákiego zdobrą wiárą pożądaſz.
10:
Abowiem to ieſt rzecz nápewnieyſſa/ iż on ieſt
11:
nieomylne beſpieczeńſtwo moie gdy iá wni-
12:
em położę wſſytką nádzieię ſwoię/ á on iſćie
13:
nielekce rozmnoży czeſć y chwáłę moię.
14:
Y owſſem to ieſt moiá rádá/ abychmy wſſy-
15:
ſcy wierni iego dufáli iemu á wſſytki rády
16:
ſerc náſſych ácz iemu wiádome położyli przed
17:
nogi iego/ ábowiem to prętko zrozumiemy/
18:
iż on nie zledá pilnoſćią będzie miał pieczą
19:
o káżdem zoſobná znas.
20:
Abowiem byſćie chćieli kłáſć nádzieię ſwoię
21:
wiákich mocarzoch ziemſkich to ieſt iſćie rzec
22:
wſſelyákiey proznoſći á ſnadz byſćie mocy
23:
ich á proznoſć ná wagę położyli dáleko ſie
24:
ſnadz mocy ich ku gorze podnioſą.
25:
Y ſámi ktorem by ſie co możnoſći pro bogác-


strona: 91

Dawidow.Liſt. 91
1:
two trefiło nic wtem niemieyćie nádzieię/ á-
2:
bowiem to być niemoże áby też tám częſć łu-
3:
pieſtwá niebyłá/ ábowiem by to było ſſalo-
4:
ne kochánie wáſſe ábyſćie ktemu myſl prá-
5:
wie przyłożyli co by ſie námniey od ſprawie-
6:
dliwoſći ſćiágnęło.
7:
Raz to ieſt nam od bogá dano znáć á wſſá-
8:
koż częſto kroć ſlychamy iż iedno on ſam ieſt
9:
wſſytká nádzieiá náſſá y zdrowie náſſe á ná
10:
wſſytko dobro náſſe roſćiągnęłá ſie moż-
11:
noſć iego y wiemy też iáko dobrych ſſánuye
12:
á iáko ſie też ze złemi obchodzi. Chwałá. etc.
13:
Modlitwá.
14:
RAcz vzyczyc nam miłoſciwie tey ſtałoſci naſz
15:
miły panie: abychmy ſobie nic niecknęli wſprze-
16:
ciwnoſciach naſſych abowiem ſnadz by nam ſtąd vro-
17:
ſlo wątpienie o miłoſierdziu twoiem: ale abychmy ma
18:
iąc napieczy ſwięte nauki twoie ty wſſytki yne do-
19:
czeſne kochania a roskoſſy lekcze v ſiebie wazyli: tyl-
20:
ko ſie nad wſſytko yne dobro roskochawali wtobye
21:
panu ſwoiem ktoryś ieſt skarb a początek wſſytkie-
22:
go dobrodzieyſtwa naſſego. Oyczę naſz. Zdro. etc.
23:
Deus deus me-
24:
us ad te. Pſalmus. 63.
25:
Argument.


strona: 91v

Pſáłterż
1:
Tu prorok y ſwem y inych wiernych ymie-
2:
niem oznáymuie prágnienie przyſćia álbo ſpo
3:
łecznego złączeniá z ſynem bożem/ powiedáiąc
4:
iż nierowne ſą roſkoſſy ſniem ſpołu być nád
5:
wſſytki ziemſkie roſkoſſy/ przytem też powieda
6:
o wielkiem beſpieczeńſtwie kto kolwiek chce
7:
vpełnie dufáć iemu.
8:
Pſalm Oſmdzieſiąty trzeći.
Pan thy co dufáią weń wyſluchawa

9:
BOże á boże naymożnieyſſy moy zwiel-
10:
ką pilnoſćią záwżdy ćię prágnie zna-
11:
leſć duſſá moiá y wiele kroć ćiáło mo
12:
ie pielgrzymuiąc w wielkiey puſſczy/ a w wiel
13:
kiem prágnieniu przed ſuchoſćią ná ziemi.
14:
A iáko tá ſucha ziemiá záwżdy prágnie roz-
15:
moczenia/ iſćie niemniey záwżdy prágnęłá
16:
duſſá moiá ogłędáć możnoſći twoie tobye
17:
w przybytkoch twoych ſpráwione.
18:
Abowiem ſnadz nierowne ieſt dobrodzieyſt-
19:
wo twoie/ o ktore ſie ty wiernem ſwoiem ſtá-
20:
ráż/ niż tu wſſytki roſkoſſy żwotá ſwieckiego
21:
y iſćie vſtá moie nigdy tego wyſlawiáć nie-
22:
przeſtáną.
23:
A to będzie nawięczſſy obyczay moy ku chwa
24:
le twey iż ku káżdei ſpráwie ſwey zwielką pocz
25:
ćiwoſćią imienia twego ręce ſwe będę przy-


strona: 92

Dawidow.Liſt. 92
1:
kłádał á żadnem milſſem pokarmem myſl
2:
moiá niebędzie náſyconá iedno wyſlawiá
3:
niem ſwiętey możnoſći twey:
4:
Bo á ſnadz y ná łożu mem ile ſie kolwiek obu
5:
dzę ni oczem mi myſlić nietrzebá iedno o ch-
6:
wale twoiey bo iuż będę wiedział żem náw-
7:
ſſem vſpokoion pod obroną ſkrzydłá twego y
8:
wſſytko yne mi ſie będzie pomyſli zdarzáło.
9:
A bowiem dobrotliwa ręká twoiá nietylko
10:
áby mię odepchnąć od ſiebie miáłá ále ow-
11:
ſſem przyćiąga á ſnadz ktorzy by mi tego za-
12:
zrzeli ſámi będą ná niſkoſći ſtrąceni.
13:
A ten ktory będzie wopiece twoiey ſtánie iáko
14:
krol/ kocháiąc ſie wſobie iż ználaſl ſobie bogá
15:
właſnego/ á będzie ſie chlubił iż ſie ſpráwo-
16:
wał náuką iego/ á vſtá tych będą zatkane/
17:
ktorzy tylko oproznoſćiách roſpráwowáli.
18:
Chwałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
19:
Modlitwá.
20:
RAcz miły panie roſą nigdy nieskonczonego mi-
21:
łoſierdzia twoiego ochłodzic duſſe naſſe błądzą
22:
ce: wtey gorącey ſuchoſci nieynaczey iako wciemney
23:
puſſczy doczeſnego pielgrzymowania naſſego: a racz
24:
ſie nam vkazac miloſciwem a laskawem wodzem a pa-
25:
ſterzem iako onem blędnem owieczkam ktore bez w-
26:
ſſey opieki: wpadaią wilkom wpaſſczeki: a przytem
27:
ſnadz by ſie iuſz nigdy niezatworzyly vſta naſſe aby
Miáłystrona: 92v

Pſáłterz
1:
miały przeſtac wyznawac ſwięte wielmoznoſci twoye.
2:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
3:
Exaudi deus ora
4:
tionēmeā deprecor. Pſal. 64
5:
Argument.
6:
Tu mowi prorok zoſoby Kryſtuſowey/ ku prze
7:
ſládownikom iego/ iż iem to nápotem ſámem
8:
miáło więczſſą ćięſzkoſć vczynić/ takież y z oſo
9:
by káżdego przyſládowánie ćierpiącego
10:
niewinnie.
11:
Pſalm Sżeſćdzieſiąty cżwarty.
Prozba do pana o wſpomozenie przeciw nieprzyiaciołom.

12:
VSłyſz miły pánie głos moy abych wyli
13:
czył przed tobą vćiſki ſwoie/ ktoremi mie
14:
ſtráſſą ſprzećiwnicy moy/ á zákriy mię
15:
wpochronki ſwoie/ áby mi nie nieſkodzyły tá-
16:
iemne á pokryte rády ich.
17:
Ktorzy zá oſtrzyli iáko miecze przećiwko mnie
18:
ięzyki ſwoie/ á ſlowá ich nieynáczey zátaczá-
19:
ią iáko ſtrzały ogniſte á nic niedbáią ácz nie
20:
winnego ſtrzelaią nic też ná to pieczey nie-
21:
máiąc/ áby ty kiedy namyſliwſſy ſie mogł
22:
iem to kiedy ſowito opłáćić.
23:
Bo ſnadz iuż oni ná tem myſl ſwą poło-


strona: 93

Dawidow.Liſt. 93
1:
żyli/ áby nic inſſego niecżynili iedno ſprzeći-
2:
wnoſći káżdemu/ á ná tem iuż ieſt rádá ich zá
3:
warta/ y zda ſie iem/ iż ich ſideł ktore náſtroi-
4:
li iuż nigdy żadny obáczyć niemoze.
5:
A ſnadz máło ták ſtych przypraw ktorych by
6:
ku ſzkodzie káżdemu nienáſtrogili/ ále to wſſyt
7:
ko nád wolą páńſką nic iem płátno niebę-
8:
dzie owſſem gdy on będzie raczył ichże ſtrzá-
9:
ły wſpak ſie obrociwſſy iemże ſámem wiel-
10:
kie vdręczenie vczynią.
11:
Bo y ći ktorzy obaczą ſpráwy ich przed dzi-
12:
wem będą vſtráſſeni pátrząc co ſie iem ſtá-
13:
nie á ſlowá ich ktore od nich ſlyſſeli: iemże ſá
14:
mem ku ich lekkoſći przywłaſſcza.
15:
Y będą powiedáć y ynem národom/ zwielkiem
16:
podziwowániem táką ſpráwę bożą á ſnadz
17:
ná tem ią obáczywſſy wiele inych przykłá-
18:
dow o możnoſći iego ſnádnie będą moc zro-
19:
zumieć.
20:
A ſpráwiedliwy kożdy rozráduie ſie znáiąc
21:
ſobie przychylnego bogá/ á będąc beſpieczen
22:
od káżdey przekáſki zá obroną iego y yni w-
23:
ſſyſcy przykłádem iego ktorzy by iedno byli ſer-
24:
cá czyſtego. Chwałá bogu oycu. etc.
25:
Modlitwá.


strona: 93v

Pſáłterz
1:
NIedopuſſczay ſie zmocnic nadnami zadnemu
2:
ſprzeciwienſtwu naſſemu: gdyześ ty ieſt wſſytka
3:
nadzieia tobie doſtatecznie wierzącem wſſechmogą-
4:
cy boze: zetrzy zebranie onych zloſciwych: ktorzy ta-
5:
iemną ſtrzelbę zawzdy pokrywaią nad nami aby w-
6:
czem mogli vſzkodzic nas: a iſzby niemieli zadney ſmia
7:
łoſci przekazac nam a zwodzic nas ſproſtey drogi na
8:
którąchmy ſie vdali ſluząc wiernie tobie panu ſwe-
9:
mu Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
10:

11:
Te decet hym-
12:
nus Deus in ſyon. Pſalm. 65.
13:
Argument.
14:
Tu nádobnie prork wyſlawia dobrodzieyſt-
15:
wá páńſkie/ ktore człowiekowi vkazał y nánie
16:
bie y ná ziemi á iż człowyek iemu zá to wielką
17:
chwałę powinien/ á mowi ymieniem wſſego
18:
zboru krzeſćyáńſkiego ku pánu bogu.
19:
Pſalm Sżeſćdźieſiąty piąty.
Wſſytki rzeczy ſą wporuczenſtwie panskim.

20:
TObie ſámemu náſz pánie przyſluſſe ká-
21:
żde pienie chwały/ ſiedzącemu ná go-
22:
rze Sion wielmożnoſći twey/ á tu ná
23:
ziemi káżde ćiáło wſſelkich národow/ będzie
24:
ſie ku twey ſlawie ſćiągáło iedno rácz łáſká
25:
wie wyſlucháwáć prozby náſſe.
26:
Abowiem wyſtępki náſſe/ iuż ſnadz przewyſz


strona: 94

Dawidow.Liſt. 94
1:
ſſyły ſlábą krewkoſć náſſę ták iż ſobie nic po
2:
moc niemożemy/ nielza iedno iuż ſie ktobye
3:
vćiec áby ty to raczył łáſką ſwą miłoſćiwie
4:
nágrodzić.
5:
Abowiem to oſobnego ſſczęſćia człek ktorego
6:
ty iuż wezmieſz ná opiekę ſwoię/ á iż ſie doſtá
7:
nie wroſkoſz przybytkow twoich á ták y nas
8:
nierácz złáſkiſwey od tego odłęczác proſimy
9:
pokornie náſz miły pánie.
10:
Bowiem iſćie to będzie oſobny dziw miłoſier
11:
dzia twego iż ty nas grzeſſne ſprzećiwniki ſwo
12:
ie będzieſz wyſlucháć raczył będąc ták moz-
13:
nem/ żeś poſiadł wſſytki końce niebá y ziemie
14:
A tą możnoſćią/ vmocniłeś gory y wniwecz
15:
ie możeſz obroćić/ morze y wſſytki burzliwoſći
16:
iego ſą wpoſluſſeńſtwie twoiem/ á ták y w-
17:
ſſytki możnoſći wſſeliákiego ludu/ ſlábe ſą
18:
przed możnoſćią twoią.
19:
Y przyſluſzáłoby wſſem národom/ vſtráſſy-
20:
wſſy ſie iednemi dziwy niebieſkiemi zwielką
21:
poczćiwoſćią ważyć ſwięte ymię twoie/ ábo
22:
wiem y wſchod y záchod wſſytkich znákow
23:
niebieſkich ieſt wroſkazániu twoiem.
24:
Boś ty náwiedziwſſy ziemię dziwnieś raczył
25:
ochędożyć ią nápełniwſſy ią rozmáytemi


strona: 94v

Pſáłterz
1:
rzekámi y dziwnemi pożytki/ ktore ſą ku żyw-
2:
noſći káżdemu ſtworzeniu náziemi co to ieſt
3:
wſſytko w właſney opiecze twoiey.
4:
A iako pieknem wiencem wſſędziſz ſwiát ochę-
5:
dożył/ ták iż y mieſcá puſte nigdy bez pożytku
6:
nieroſtą/ y gory prozne zákwitnęły potrzeb-
7:
nemi zioły ſwemi/ y zwierzętá pokryte roſko-
8:
ſſami ſwemi wołáią wyznawáiąc dobro-
9:
dzieyſtwá twoie. Chwałá bogu oycu. etce.
10:
Modlitwá.
11:
GDy ty będzieſz raczył miłoſciwie wyſlychawac
12:
wołaiące prozby naſſe naſz miły panie: wielka
13:
chęc nam vroſcie: ku vſtawicznemu wyznawaniu ſwię
14:
tego imienia twoiego abowiem tak będąc rozmaitem
15:
dobrodzieiſtwem twoiem ſwiętem otrzezwieni nigdy
16:
vſtac na tey drodze niebędziemy moc aſz przydziemy
17:
do oney ſpołecznoſci onych przebranych twoich z kto-
18:
remi iuſz tam wradoſci a w vſtawicznem kochanyu bez
19:
konca nieprzeſtaniemy nigdy wyſlawiac nieskonczo-
20:
nego nigdy ſwiętego boſtwa twego. Amē. Oycze. etc.
21:
Iubilate deo om
22:
nis terra. Pſalmus. 66.
23:
Argument.
24:
Tu prorok przywodzi káżdego krzeſćyáńſkie-
25:
go człowieká/ áby dziękował pánu ſwemu zá-


strona: 95

Dawidow.Liſt. 95
1:
odkupienie ſwoie á iáko on zborzył głębokoſći
2:
morſkie á ſuchą ziemią vczynił co ſie ná od
3:
chlánie piekielne rozumie y ine dobrodzieyſtwá
4:
iego wylicza.
5:
Pſalm Sżeſćdzieſiąty ſſoſty.
Prorok dziękuye panu wielbiąc imię panskie.

6:
WY wſſyſcy ktorzyſćie opánowáli ziemię
7:
rozráduyćie ſie pánu ſwemu wyſlá-
8:
wiáiąc wielmożnoſć máieſtatu iego / á
9:
iáko on ieſt ſnadz nád wſſe chwały wy-
10:
wyſſzon.
11:
A wołayćie kniemu/ iáko on ieſt godzien w-
12:
ſſelyákiey chwały od każdego ſtworzenia/ á
13:
ktoby mu iey chćiał namniey powieſćią ſwą
14:
vſczerbić byłby náwſſem kłamca niepraw-
15:
dziwy.
16:
Bo rozdziwowáłá ſie wſſytká ziemiá ſpra-
17:
wám tem ktoremi on ludzkie národy ſpráwo
18:
wáć raczy/ y niemoże náſtátczyc chwały ch-
19:
wálebnemu ymieniowi iego
20:
Abowiem on ku więczſſem roſkoſſam ludz-
21:
kiem wiele ziemie ktorą był morzem zálał zá-
22:
ſię oſuſſył á gdzie były głębokie ieziorá/ tám
23:
dziś roſkoſſuiąc ſuchemi nogámi chodzimy.
24:
A tá możnoſć iego niſkąd mu nieieſt przyda-
25:
ná/ bo oko iego záwżdy przezry wſſytki ná-


strona: 95v

Pſáłterz
rody ſwiátá/
1:
á tych iſćie ku gorze niewznieſie
2:
ktorzy by oniem máło chćieli rozumieć ácz
3:
by ſobie oni ynáczey tuſſyli.
4:
Y owſſem wſſyſcy ſpołecznie wynoſmy ku go
5:
rze wielmożnoſć chwały iego áby co nawię-
6:
cey vſſu iego dochodziło/ ábowiem on ſam zá
7:
chowywa żywot naſz á nieda błędzić no-
8:
gam náſſem.
9:
Acz on czaſem doſwiadcza nás iáko złotnik
10:
ſrzebrá przez ogień przepuſſczáiąc ná nas
11:
czáſem troſki w niewczeſnoſći żywotá náſſego.
12:
Czáſem ſie też nas nádrazni y człowiek nik
13:
czemny/ á y wodá y ogień vtrápi nas ále on
14:
to przedſie wſſytko ku dobremu końcu záw-
15:
żdy przywiedzie.
16:
A ták przyſluſſy ábychmy to dobrowolnie
17:
wypełnili cochmy w przygodach obiecowáli/
18:
á vkazáli ſie zobietnicámi ſwemi przed oblicz
19:
noſćią iego zrozlicznemi ofiárámi przyiem-
20:
nemi iemu.
21:
Bo mnie nielza iedno wſſem iáwnie wywoły-
22:
wáć dobrodzieyſtwo iego á ięzyk moy ſnadz
23:
by niewyćierpiał od wyznáwánia łáſki iego
24:
vznawſſy wielkie miłoſierdzie nad ſobą.
25:
Bo ſnadz bych vpornie grzech leżący baczył


strona: 96

Dawidow.Liſt. 96
1:
wſercu ſwem nieſmiał bych ſie kniemu wołáć
2:
pokuſić/ ále iż on nieodrzuci nikogo od dobro
3:
dzieyſtwá ſwego á ſnadz y prozby moie bę-
4:
dzie raczył łáſkáwie wyſlyſſeć.
5:
Modlitwá.
6:
ISz tobie a nikomu inemu ſlawa czeſc chwała y ka
7:
zde błogoſlawienſtwo naſz miły panie nalezy ni-
8:
kogo teſz nam więcey nieprzyſtogi wyſlawiac a chwa
9:
lic znaiąc ieſſcze ktemu dziwne dobrodzieyſtwa twoie
10:
a teſz miły panie aby nas ieſſcze ſobie godnieyſſe ku
11:
wyſlawianiu błogoſlawienſtwa ſwego vczynił ſkrześ
12:
miłoſciwie pogrzebione duſſe naſſe ktore w grzechu ia
13:
ko wziemi zagrzebione lezą: aby tak będąc tu ozy-
14:
wiony: ozywiłyby czaſu ſwego y ciała ſwoie a ſtanęły
15:
przed tobą iako przed ſtworzycielem ſwoiem poczci-
16:
wą ofiarą: ktorą byś ty miłoſciwie a wdzięcznie ku ſo
17:
bie przyiąc raczył a tam ćię iuſz ſpołu chwalili vſta-
18:
wicznie nawiek wiekom. Amen. Oycze naſz. etc.
19:
Deus miſerea-
20:
tur noſtri et bene. no. Pſal. 67.
21:
Argument.
22:
Prorok tuſſy zebrániu ludzkiemu iż ſie pan
23:
Bog miał vkázáć oczywiſćie zrozumiawſſy
24:
vpadek ludzki/ á przywieſć człowieká ku wſſe-
25:
mu dobremu zá odkupieniem ſwoiem.
26:
Pſalm Sżeſćdzieſiąty ſiodmy.
Panstrona: 96v

Pſáłterz
1:
PAn Bog ſie ſmiłowawſſy nád námi á
2:
ſnadz złáſki ſwey będzie nam raczył dob
3:
rowolnie dobrze vczynić/ á iáwnie nam
4:
okaże że ieſt knam obroćił łáſkáwe oblicze
5:
ſwoye.
Prozba abiſię pan bog nad nami ſmiłował.

6:
A zrozumiawſſy dobrodzieyſtwu iego ſnadnie
7:
ſie dopytamy drogi ktora wiedzie doniego zá
8:
odkupieniem iego/ á okázác mu tez muſi w-
9:
ſſytek lud rozmáyte wdzięcznoſći zá miło-
10:
ſierdzie iego.
11:
Bo ſobie wtem vroſkoſſowáli ludzie że o tobie
12:
wiedzą pánie/ że ty maſz być ich ſędzią á bar
13:
dzo ſpráwiedliwem/ á nád wſſytkiemi hetmá-
14:
nem ktorzy kolwiek poſiedli ziemię.
15:
Y iákoſz od niego wſſytkiego wdzięcznie nie-
16:
mamy przyimowáć/ á on dawſſy wmoc
17:
nam wſſytki ziemſkie pożytki/ ieſſcze nas ná
18:
więczſſe rzeczy przełożył/ á ſnadz przykłádem
19:
náſſem/ iuż go wyſláwiáć będą wſſytki ok-
20:
rągloſći ziemie. Chwalá bogu oycu. etc.
21:
Modlitwá.
22:
RAcz miły panie łaskawe błogoſlawienſtwo vczy
23:
nic nam tu wiernemu zebraniu twemu obro-
24:
ciwſſy knam łaskawie iaſne oblicze twoie: abych my:
25:
my teſz vznawſſy ciebie pana ſwego wyznawali troia-
26:
koſc oſoby twoiey wiedyney iſtnoſci chwalebnego bo-


strona: 97

Dawidow.Liſt. 97
1:
ſtwa twego: a roſkochali ſie w Kryſtuſie odkupycielu
2:
ſwoiem: ktorego gdychmy znali wpokornem a vnizo-
3:
nem ſtanie tu ſobie na ſwiecie miłoſciwego nauczyćie-
4:
la abychmy teſz naſladuiąc woley ſwiętey iego znali
5:
go łaskawego miłoſiernego krola gdy ſtanie w ſrogo
6:
ſci maieſtatu ſwego: wielkiey chwały a nieskonczoney
7:
powaznoſci. Amen. Oycze naſz. Zdrowas ma. etc.
8:
Exurgat deus et
9:
diſſipentur inimici. Pſal. 68
10:
Argument.
11:
Tu iáwnie prorok dał rozumieć o zmartwy
12:
wſtániu pańſkiem y iáko miáł idz ná niebioſá
13:
zrozlicznemi tłuſſczami zwielką poczćiwoſćią y
14:
iáko miał czártá zepchnąć ſprzybytkow ſwo-
15:
ich y iáko tyſiącmi ángiołow y zbiory roſlicz-
16:
nych národow miáły go prowádzić
17:
Pſalm Szeſćdzieſiąty oſmy.
Ku chwale panu bogu.

18:
GDy ty będzieſz raczył powſtáć miły pá-
19:
nie będą ſnádnie roſproſſeni ſprzećiw-
20:
nicy twoi/ á márnie ſie rozbieżą iedno
21:
ná ſámo ſrogie wezrzenie twoie.
22:
A nieynáczey będą roſproſſeni iáko bywa
23:
dym ſkominá roſproſſon od wiátru y roſpły
24:
ną ſie iáko woſk od ogniá á ſpráwiedliwi le


strona: 97v

Pſáłterz
1:
pak oſobną rádoſćią będą v weſeleni.
2:
A ták wyſpiewáwayćie rozlicznie poczćiwoſć
3:
imienia iego ktorego poyazd ieſt bárzo ſnád
4:
ny ná powietrzu á właſne ieſt przezwiſko ie
5:
go zbáwićiel záchowáwáiący káżdego.
6:
Abowiem ácz ſie zda ſtolec możnoſći iego nie-
7:
bliſko oddalony á wſſákoż on iáko właſny
8:
oćiec nic nieomieſzka tu opiekáć ſie ſierotámi
9:
y inemi opuſſczonemi ludzmi ná ziemi.
10:
Y ſnadz opák obráca nádzieie ludzkie/ ábo-
11:
wiem tem/ ktorzi ſámi ſiedzieli wdomiech opu
12:
ſtoſſáłych rozliczną ie czeládzią nápełnia
13:
związáne ná ſwobodę wywodzi/ á ty ktorzy
14:
oniem máło wiedzą oſtáną ná oſchłych mie
15:
ſcach/ ná wielkich niedoſtátkoch ſwoich.
16:
Y zaſz niewiemy gdyś ſſedł/ przez puſſcze ob-
17:
licznoſćią ſwoią przed ludem ſwoiem przed
18:
ſtráchem wzruſſáłá ſie ziemiá/ á ſnadz trzę-
19:
ſly ſie y gory Sinai/ y niebo ſie poćiło przed
20:
wielmożnoſćią máieſtatu twego.
21:
Bo gdy ſie tobie zda roſkázeſz płynąć deſſ-
22:
czowy ná oblicznoſć ſuchey ziemie á náw-
23:
ſſem dáwaſz rátunk wedle potrzeby vpádłe-
24:
go káżdemu boże náſz.
25:
A kto będzie chćiał wyſláwiáć wielmożnoſć


strona: 98

Dawidow.Liſt. 98
1:
twoię iſćie mu ſnádnie rzeczy doſtánie/ ábo-
2:
wiem y możni krolowie vćiekáć muſſą przed
3:
ſtrachem twoiem á co iem byli nawierniey-
4:
ſſy rozdrápáią obfituiące dobre ich.
5:
A wy áczkolwiek byſćie czarnoſćią ku węglu/
6:
álbo ku ſkorupie podobni á będzie myſl wá-
7:
ſſá vſpokoyna ſtániećie ſie ták ochędożeni iá
8:
ko ſkrzydłá gołębice gdy by ie ieſſcze ktemu
9:
kto złotem y ſrebrem oſádził.
10:
Bo gdy ty rozdaſz z ręki ſwey poruczeńſtwá
11:
rozmáytem kráynam/ ktorzy by ie ſpráwo-
12:
wáli/ áczkolwiek by były zdawná záćmione
13:
ſtáną ſie ſnadz niżli ſnieg iaſnieyſſe.
14:
A gorá Bazan przebraná twoiá ácz ná wie-
15:
le wierzchow rozdzielona będzie wnienawi-
16:
ſći od inych gor prze ochędogę ſwoię ácz to
17:
niedziw będzie boś ią ty ſobie zá oſobne mie-
18:
ſkánie obráć raczył.
19:
Bowiem ruſſenie twoie zmieſcá namieſce niel
20:
za iedno muſi mieć pocztu przynamniey ſto
21:
tyſięcy y wiele tyſięcy angiołow/ ták iákoś
22:
ſie y nágorze Sinay wielekroć vkázował.
23:
Y ruſſyłeś ſie potem ná wyſokoſć przywłaſſ-
24:
czywſſy ſobie wſſytki więznie czartowſkie/ á
25:
wziąwſſy wielkie vpominki ſpotomkow adá-


strona: 98v

Pſáłterz
1:
mowych/ á ſnadz y wiele niegodnych á má-
2:
ło o bogu wiedzących/ iż ſie to właſnie oka-
3:
záło żeś ty niebeſprzyczyny raczył mieſkáć
4:
ták długo z człowieczem narodem.
5:
A ták godzieneś ty miły pánie/ áby vez wſſe-
6:
go przeſtánia wſſemi chwałámi było wyno-
7:
ſſono ſwięte imię twoie/ ktory ſnadz nietylko
8:
áby nam dáwał znáć dobrodzieyſtwá ſwoie
9:
ále nas czáſem iemi y názbyt oćiążaſz.
10:
A to ieſt wmocy wielmożnoſći iego káżdego
11:
v wyſſyc y kogo raczy od ſmierći wyzwolić/
12:
á takież y ſprzećiwniki ſwoie zániſczić á ſnadz
13:
bez pochybnie zárázi głowę onego/ kthory zá-
14:
twárdziawſſy w wyſtępkoch ſwych przebywa
15:
I ſnadz to pewnie vmyſlił że chce wygnáć
16:
ſprzećiwniki ſwoie ſprzybytkow ſwoich á zrzu
17:
ćić ie wkráyny głębokie á ták ie zrzućić iż no
18:
gi ich będą krwią ich ſkropiony/ á pſi ich bę-
19:
dą krwią ich náſyceni.
20:
Obáczywſſy to ſpráwiedliwi zrozumieią ſná
21:
dnie iż ſie iem tá przigodá ſtáłá zniełaſki two
22:
iey/ ktoryś ty krol ieſt dziwną iákąś ſwięto
23:
bliwoſćią okraſzony.
24:
A ći ſpráwiwſſy ſie ktorzy byli tobie powinni
25:
dziękowáć wyſzli przećiwko tobie iedni zſpie-


strona: 99

Dawidow.Liſt. 99
1:
wániem drudzy zrozmáitą muzyką/ á oko
2:
ło nich pánny zewſſech ſtron ná bębniech/
3:
brząkaiące/ á tám byli zgromádzeni wſſyt-
4:
cy potomkowie Iákobowi y wſſytki kxiążę-
5:
tá y przełożeni Beniamin Iudá Zábulon
6:
y kxiążętá Neptálim
7:
A gdyżeś ták vmyſlił to vtwierdzenie vczy-
8:
nić nád námi/ iuż ſie wzruſz á nic nieomie-
9:
ſzkáway/ ábyś to ſpráwił co rychley á dáleko
10:
ſtego będzieſz miał poczćiwſſe ofiáry niżli
11:
gdyć wkoſćiele Sálomonowem ofiárowáli
12:
rozmáići krolowie.
13:
Bo ty ſnadnie zwyćiężyć możeſz nawięczſſą
14:
tłuſſczą y nálepiey ku obronie ſpráwioną/
15:
áż ſie ſtáną żołdowniki twemi/ á ktorzy by
16:
ſie vpornie chćieli ſprzeciwić ſnádnie ie mo-
17:
żeſz áż do końcá wygłádzić.
18:
A ſnadz wſſyſcy przełożeni z Egiptu pobieżą
19:
poddáwáiąc ſie pod możnoſć twoię y ziemie
20:
murzyńſkie podádzą dobrowolnie ręce ſwo-
21:
ie ſſukáiąc przymierza y ine wſſytki kroleſt-
22:
wá nielza iedno muſſą wyſlawowáć chwá-
23:
łę twoię.
24:
Abowiem to ieſt bog ktorego poyazd właſny
25:
niebo ieſt/ á przydał náwſſem ważnoſći ſlo-


strona: 99v

Pſáłterz
1:
wam ſwoiem/ á iemu ſámemu przywłaſſ-
2:
czayćie wielmożnoſć/ ábowiem y obłoki wy-
3:
znawáią dziwne ſpráwy iego.
4:
A iſćie oſobnego podziwienia ieſt ten wielmoż
5:
ny bog naſz/ iedno dla tákiego przemienienia
6:
prybytkow ſwoich/ á iż on możnoſći dodáwa
7:
ſtoiącem przy ſobie/ á przeto ſnadz nigdy ch-
8:
wáłá iego dokończyć ſie niemoże. Chwałá
9:
bogu oycu y ſynu y duchu ſwiętemu.
10:
Modlitwá.
11:
PAnie boze wſśechmogący naſz: ktory wydawſſy
12:
ciało ſwoie na ſrogie męki na ſmierc dla odkupie
13:
nia naſſego: a wskrzeſiwſſy ie zaſię raczyłeś ie w wieſc
14:
zwielką chwałą a z wielką poczciwoſcią: zrozliczne-
15:
mi narody ciebie naſladuiącemi aſz na wyſokoſci nie-
16:
bieskie: nieraczyſz nas teſz miły panie ſierota
17:
mi zoſtawowac gdy tu ſtąpiſz w wielkiey wielmoz-
18:
noſci chwały twoiey ku rozeznawaniu kazdey ſpra-
19:
wiedliwoſci ale ochędozywſſy nas przez łaskę ſwoię
20:
zazywotow naſſych racz miłoſciwie godnemi nas v-
21:
czynic abych my teſz tam ciebie naſladowali: gdzie by
22:
iuſz naſſe kochanie wtobie panu ſwoiem nigdy a be-
23:
skonca vſtac niemogło. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.
24:
Saluum me fac
25:
deus quoniā in. Pſal. 69.
26:
Argument.


strona: 100

Dawidow.Liſt. 100
1:
Prorok pod ſwą oſobą práwie iáwnie oz-
2:
naymił ſpráwy ktore ſie dziać miáły w ſprzeſlá-
3:
dowániu páná naſſego/ iáko miał być nágrá
4:
wan żołćią octem poyon iáko ſie miał modlić
5:
y inych wiele rzeczy co ſie wſſytko przy męce ie
6:
go wypełniło á może to mowić człowiek
7:
káżdy vćiſniony.
8:
Pſalm Sżeſćdźieſiąty dziewiąty.
Męka boza.

9:
WYbaw proſſę co rychley mnie moy pa-
10:
nie/ ábowiem ieſtem práwie pogrążon
11:
błotem/ w ktorem dná nieſtawa á ná
12:
wálnoſć prętka ktoreiem ia vydz niemogł prá
13:
wie pogrążyłá mię.
14:
A práwiem iuż zemdlon wołáiąc y zálało ſie
15:
gárdlo moie á záćmiły ſie iuż y oczy moie o-
16:
czekawáiąc rádoſćiwego przyſcia twoiego ku
17:
wſpomożeniu memu.
18:
Bo ſnadz ich więcey niż włos ná głowie kto-
19:
rzy ſpikną wſſy ſie bez wſſey mey winnoſći
20:
náſádzili ſie ná mię/ á ſnadz ieſli nie vſmye-
21:
rzyſz ſrogoſci ich áczem iem nic niewinien
22:
ſnadz będę muſiał ſowito opráwić.
23:
A tyś miły pánie ſwiádom proſtoty moiey y
24:
złoſći moich á tak niedaway ſie tem záw-
25:
ſtydáwáć ktorzy ćierpliwie oczekawáią rá-


strona: 100v

Pſáłterz
1:
tunku twego á v przeymo nábywáią miło-
2:
ſierney łáſki twey naſz miły pánie.
3:
Abowiem ſnadz zá wolą twoią ták ſie muſi
4:
záwſtydáwáć oſobá moiá/ á zdałem ſie prá
5:
wie złoſćiwem wrozumieniu vbraćiey ſwoiey
6:
á ſnadz mie rozumieli być niegodnem ábych
7:
kiedy ſprzebránemi opcował.
8:
A iżem vmiłował przybytki twoie to mię kte-
9:
mu ćiſnie yż mi nielza/ iedno ſtać wobronie
10:
przy maieſtaćie twoiem bo nie ynáczey gdy ſly
11:
ſſę co ſprzećiwnego otobie iáko bych to wła
12:
ſnie y oſobie rozumiał.
13:
Nic to vnich płátno niebyło ieſliżem kiedy
14:
poſtem álbo płáczem vdręczyłſiebie ábo
15:
gdym noſił ná ſobie grube odzienie wſſytko
16:
ſie to vnich wpoſmiewiſko obroćiło.
17:
A gdzie ſie zeſzli poſpołu y zacni midzy ymi te-
18:
dy niokiem rzeciedno omnie záwżdy tám by
19:
łá y nábieſiádách ſwoich á iam inſſey obr-
20:
ny nigdy nieſſukał iedno prozby moie ku to-
21:
bie rychłoli ſie roſpomniſz ná wſpomożenie
22:
moie czekáiąc.
23:
Ti też moi pánie znieſkończonei łáſki twey nieo
24:
mieſzkáway rátowáć mię/ ábowiem to ſą
25:
zdawná obietnice twoie vpádłego wſpomá-


strona: 101

Dawidow.Liſt. 101
1:
gáć/ á wydrzy mię ſtey głębokoſći náwálney
2:
niżli by mię práwie do końcá pogrąziłá.
3:
A niedopuſſczay áby iuż ty náwáłnoſći ná-
4:
demną burzyli á wezrzy łáſkáwie ná mię
5:
wſzák to ieſt rzecz wiádoma iż ieſt náwſſem
6:
obfituiące miłoſierdzie twoie.
7:
Nieodwracay proſſę wzroku ſwego od ſlugi
8:
ſwego/ á ieſliby ie nieruſſyło miłoſierdzie/
9:
niechay ćie ruſſy złoſćiwych ludzi y przećiw-
10:
ko tobie bluznienie.
11:
Nikt inſſy nieſwiádom iáki wſtyd á iaką lek-
12:
koſc ćierpię ia od przeſládownikow ſwoich/
13:
áż iuż práwie zemdlona myſl moiá záglądá
14:
iąc zdáleká/ ieſli żeby mię wżdy kto wczem
15:
rátował/ áno ſie nikt nieobrał áby mię był
16:
namniey co miał poćieſſyć.
17:
A ſnadz ieſſcze miáſto iákiey poćiechy podáli
18:
mi żołć miáſto pokármu mego/ á ocet przy-
19:
kry miáſto vlżenia prágnienia moiego.
20:
Náſyć ie ſámy miły pánie tákiemi pokarmy
21:
á tá ofiárá ktorą oni mnimáią być tobye
22:
przyiemną ſnadz ie tobie więcey omierzi/ á
23:
oczy ich będą zaſlepione że nieprzydą ku żad-
24:
nemu vznániu.
25:
A ſnadz ty gdy wyleieſz ná nie ſrogoſć gniewu


strona: 101v

Pſáłterz
1:
ſwego iż y przybytki ich ſpuſtoſſáłe oſtáną/
2:
ábowiem kogoś ty dobrowolnie pokáráć ra
3:
czył/ oni więcey dręczyli/ á cięſzkoſć ran mo-
4:
ich inem zwielką rádoſćią roſpowiedawáli.
5:
Roſkaż ie wypiſáć z kxiąg ludzi żywiących
6:
á poſwięconych tobie/ á owſſem gdy iem zło
7:
ſć ná złoſć przypádnie będą vczęſniki ſprá-
8:
wiedliwoſći twoiey.
9:
A ia w ſwem niedoſtátku y záſmuceniu przed
10:
ſie będę chwalił imię twoie moy pánie/ á ná
11:
dzieiá moiá o wybáwieniu twoiem wcáło-
12:
ſći myſl moię záchowa.
13:
A wdzięczniey to iemu będzie tá nádzieiá mo-
14:
iá nád wſſytki ofiáry/ á rozráduią ſie ſtego/
15:
y yni vpádli ktorzy też ćierpliwie oczekáwá-
16:
ią wſpomożenia iego.
17:
Wſſák on y nápodleyſſego nieopuſſczá: á zw-
18:
łáſczá ktory ieſt vćiſnion dla iego przyczyny
19:
á ſtąd też ma chwałę nietylko wniebie álbo
20:
ná ziemi/ ále y od wſſytkiego wmorzu pływá
21:
iącego ſtworzenia.
22:
Abowiem on ſnádnie może odnowić y rzeczy
23:
zniſſczone y zburzone miáſtá ſnadnie onn od-
24:
nowi á da ie poſieſć potomkom wiernych
25:
ſwoich zwłaſſczá tem ktorzy ſą práwi vmiło


strona: 102

Dawidow.Liſt. 102.
1:
wnicy ſwiętego imienia iego. Chwáłá. etc.
2:
Modlitwá.
3:
GDyſz ty miły panie ſprzyrodzoney boskiey do-
4:
brotliwoſci ſwoiey nic teſz inſſego iedno wſſytko
5:
dobre nam nami ſprawuieſz y vbłogoſlawiłes przez ſro
6:
goſc ſmierci ſwoiey potępiony narod człowieczy: proſi-
7:
my pokornie nędzni ſludzy twogi: ktorés przez
8:
krzyzową mękę twoię: na ktoremes roſlicznie był ſſa-
9:
cowan gozdzmi przybit: włocznią ranion zołcią napa
10:
wan raczył ſobie miłoſciwie przywłaſſczyc: ktores teſz
11:
przez wielmoznoſc chwały ſwego ſwiętego zmartwy
12:
wſtania raczył ſobie vwielbic aby dokonca nieopuſſ-
13:
czał nas áſz by kſobie przyiął nas do oney wieczney
14:
chwały ktorąs ty przebranem ſwoiem od wſſech wie
15:
kow zgotowił. Amen. Oycze naſz Zdrowas ma. etc.
16:
De us in adiuto-
17:
rium meū intende. Pſal. 70.
18:
Argument.
19:
Prorok vniżiwſſy ſtan ſwoy woła owſpomo
20:
żenie ku pánu ſwemu á może ſie też rozumieć
21:
y o kryſtuſie gdy on vniżywſſy ſtan ſwoy wo-
22:
lał ku bogu oycu ſwemu.
23:
Pſalm Siedmdzieſiąty.
O wſpomozenye wuciskoch.

24:
PAnie boże moy nic nieomieſſkaway á-
25:
byś z ſprzećiwnoſći moich wydárł mię
26:
á pokwáp ſie co rychley ku rátunkowi
27:
memu


strona: 102v

Pſáłterz
1:
A niechay ſie ci záwſtydáią vzrzawſſy ná-
2:
demną obronę twoię ktorzy ſie o me złe ſtá-
3:
ráią á wſpák będą obroceni ktorzy ſie rá-
4:
duią z vpádku mego.
5:
A ći ſie niechay roſkocháią ktorzy práwie ná
6:
ſladuią ćiebie á niechay wołáią iż to ieſt wiel
7:
możny náſz bog/ ktorzy chcą być vczęſniki
8:
wybáwienia twego.
9:
Y mnie też widząc nikczemne ſtworzenie nie-
10:
rácz opuſſczać moy pánie ábowiem to ieſt
11:
iuż oſtátecznie nádzieiá moiá/ á nierácz dłu-
12:
go rátunku ſwego odemnie odwłoczyć. Ch-
13:
wałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
14:
Modlitwá.
15:
WSpomozycielu naſz wewſſech nawalnoſciach
16:
vpadkow naſſych boze: wſpomniawſſy na bo-
17:
skie dobrotliwoſci twoie racz miłoſciwie wyz
18:
walac nas od takich przypadkow ktoreby
19:
tobie mialy obrzydzic duſſe naſſe: a nieomieſzkaway ra
20:
towac nas gdy by tobie co ſprzeciwnego mialo przidz
21:
nanas: abowiem ta iedno ieſt ſama otobie nadzieia na-
22:
ſſa y wſſytko roskochawanie naſſe gdy na to w vcisko
23:
ch ſwych pomnimy. Amen. Oycze naſz. etc.
24:
In te domīe ſpe-
25:
raui. Pſalmus. 71.


strona: 103

Dawidow.Liſt. 103
1:
Argument.
2:
Prorok w vćiſkoch ſwoich nádzieię kłádzie
3:
wpanu ſwoiem á ſćiąga ſie prozbá ná Kryſtu
4:
ſá áby iuż był zeſlan ktory miał nas od wſſech
5:
pierworodnych vćiſkow oſwobodzić/ mowi
6:
też imieniem zebránia krzeſćyáńſkiego/ áby go
7:
pan bog wſtároſći to ieſt ná ſkończeniu ſwiátá
8:
nieopuſſczał.
9:
Pſalm Siedmdzieſiąty pirwy.
Nadzieię pokłada wbogu.

10:
WTobie moy pánie położoná ieſt wſſyt-
11:
ká nádzieiá moiá proſſę ábych odniey
12:
niebył odrzucon/ á zá ſpráwiedli-
13:
woſćią twoią nákłoniwſſy ku mnie vchá
14:
twego wyzwol mię od wſſego vdręczenya
15:
moiego.
16:
A iżeś ty ieſt náwſſem nádzieiá moiá proſſę
17:
niechay ćię mam ſobie zá pewną twierdz ná
18:
ktorey bych ſie nic nielękał możnego nieprzy-
19:
iaćielá ſwego ktory by chćiał podnoſić ná-
20:
mię ſrogą rękę ſwoię.
21:
Bo ſnadz ieſſcze prawie od pierſi mátki mo-
22:
iey ták mi ſie zda iż obroná twoiá záwżdy
23:
wiſi nádemną/ á też właſnie by mi przyſtá-
24:
ło/ záwżdy ſie báwić około chwálebnoſci
25:
twoiey.


strona: 103v

Pſáłterz
1:
Iákoby od iákiego ſtráſliwego dziwu odbie-
2:
gáli odemnie y przyiaćiele mogi/ áleś ty przed
3:
ſie niedał ſie nic poruſſyć myſlam moiem/ á
4:
przeto záwżdy muſſą być pełny vſtá moie
5:
wielmożnoſći twoiey.
6:
A iż zá czáſu poczęli ſie o me złe ſtáráć ſprzeći-
7:
wnicy á podobno mię ták y zá długi czás
8:
nieopuſſczą proſſę też moy pánie mnie ty nie
9:
rácz opuſſczáć á nawięcey czáſu zeſćia oſtá-
10:
tnich czáſow moich.
11:
Bo ſnadz ták rozumieią żem ieſt práwie od-
12:
ćiebie opuſſczon/ á inſſy nikt nieieſt kto by
13:
mię wydárł z gich mocy/ á przeto moy pánie
14:
nieoddalay ſie dáleko odemnie/ y owſſem ſie
15:
kwap ku rátunkowi moiemu.
16:
A oni obáczywſſy o mnie pilnoſć twoię mu-
17:
ſſą ſie iſćie niepomáłu záwſtydáć/ á ia trwá
18:
iąc w twem beſpieczeńſtwie nic inſſego nie-
19:
mam ſpráwowáć iedno ſie vczyć/ wyſláwo-
20:
wáć ſwięte imię twoie.
21:
Bo vſtá moie nielza iedno muſſą wyſláwiáć
22:
ſtátecznoſc twoię/ z ktorey mi ſie ſnadz niezli
23:
czone dobrodzieyſtwo trefuie/ á co kolwiek mi
24:
ſie wczem poſſczęſći nikomu tego inemu przy
25:
włáſſczyć niemogę iedno dobrotliwoſći two
26:
iey.


strona: 104

Dawidow.Liſt. 104
1:
Bo z młodoſći práwie zrozumiewam dziw-
2:
nem ſpráwam twem/ á ták y wſtároſći proſſę
3:
áby ſie nádemną nic łáſka twa nieodmieni-
4:
łá á ia zá czáſow ſwoich ludziom będącym/
5:
będę wyſláwiał możnoſc rámienia twego
6:
co ſie potem y ná potomki ich roznieſie.
7:
Abowiem kto może porownáć dobroćią ſto-
8:
bą ktory máło ſie zágniewawſſy krotko po-
9:
káráć raczyſz/ á wnet záſie złożywſſy gniew
10:
ſwoy iáko ziákiey głębokoſći ſnádnie wyzwo-
11:
liſz z nieluboſći ſwoiey.
12:
Bo ſnadz wſſytki náweſelſſe przypráwy ſpo-
13:
łu z nieſione trudno by miáły wyſpiewáć
14:
wielmożnoſć twoię/ ktory ty opuſćiwſſy prze
15:
wyſtępek człowieká ſnádnie ſie kniemu obro-
16:
ćiwſſy prętko záſię możnoſći iego wywyſſyſz.
17:
A ták y ięzyk moy iuż ſie ſnadz obłądził iż nie
18:
vmie wto tráfić/ by wyſláwiał dobrotliwo-
19:
ſći twoie/ á coſz owſſem duſſá moiá/ od ćie-
20:
bie hoynie wyſwobodzona/ ábowiem ſie dziś
21:
zápaláią márnie pátrząc ná mię ſprzećiwni
22:
cy iey. Chwałá bogu oycu. etc.
23:
Modlitwá.
24:
Racz byc naſz miłoſciwy panie łaskawem opie-
25:
kalnikiem naſſem wewſſech ſprawach naſſych
26:
według z boskiego zwyczaiu ſwego ześ ty nigdy nie


strona: 104v

Pſáłterz
1:
zwykł wiernych ſwoich zadnemi vciski dopuſcic vdrę-
2:
czyc aby y diś nad nami za łaskawą obroną thwoią
3:
ſprzeciwnik naſz zadney zwierzchnoſci niemiał: a thak
4:
chodząc wpośrzodku łaskawego opatrzenia twego:
5:
iuſzbychmy niemieli przyczyny coby nam przekazac
6:
miało: abychmy ſie o to ſtarali iakobychmy kędy mo-
7:
gli czynili wolą a roskazanie ſwięte twoie: ktora nale-
8:
zy w ſprawiedliwoſci wmiłoſierdziu y w inych cno-
9:
tach dobrych według nauki twoiey ſwiętey. Amen.
10:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
11:
Deus iudiciū tu-
12:
um regi da. Pſal. 72.
13:
Argument.
14:
Dawid zá Sálomonem ſwem ſynem czyni
15:
przyczynę ku bogu/ ále duch ſwięty pod figu-
16:
rą Sálomoná wſſytki ſlowá iego obroćił ná
17:
Kryſtuſá iáko ſie miał ſwiátu obiáwić/ iáko po
18:
koy ſniem miał náſtáć/ iáko krolowie mieli mu
19:
ofiárowáć y inego wiele podobieńſlwá ktore
20:
ſie właſnie ſćiąga ná Kryſtuſá.
21:
Pſalm Siedmdzieſiąty wtory.
Naczeſcz na chwałe ſynowi bozemu.

22:
PAnie boże ſpráwę wſſech ſpráwiedliwy-
23:
ch ſądow rácz krołowi poruczyć/ á przy
24:
rodzoną ſpráwiedliwoſć ſynowi iego/
25:
áby on mogł roſprawowáć wkażdey ſluſſ-


strona: 105

Dawidow.Liſt. 105
1:
noſći lud twey opiecze poruczony.
2:
Aby on był ná rátunk onem nędznem ktorzy
3:
ſą od możnych vćiſnieni á ći możni ktorzy ſie
4:
ſobie zdádzą gorámi wyſokiemi/ áby zá ſprá-
5:
wą iego pokoy miedzy ludzmi mnożyli.
6:
A przyſćie iego będzie káżdemu ták wdzięczne/
7:
iako deſſcz nowo poſianemu zbożu/ álbo ro-
8:
ſá prágnącey á ſuchey ziemi/ y będą przed-
9:
niem vſtráſſeni wſſyſcy yni krolowie ná-
10:
wieki.
11:
Wten czás ſie rozkwitnie ſpráwiedliwy á roſko
12:
cha ſie w możnoſći ſwoiey ktorá mu ſnadz bę
13:
dzie roſſerzona áż od morzá do morzá.
14:
Vpádną przed nogi iego ſprzećiwnicy iego y
15:
wſſytki ziemie murzyńſkie á krolowie Stár-
16:
ſyiey z Arábiey y z inych rozmáitych Inſuł
17:
pobieżą z vpominki nábywáiąc ſobye łáſki
18:
iego.
19:
A ſnadz y wſſyſcy yni národowie dádzą ch-
20:
wałę iemu/ zrozumiawſſy to iż to iuż ieſt ten
21:
krol/ ktory vſiebie przełożonych oſob niewá-
22:
ży owſſem więcey o nędznem á o vpádłem
23:
pieczą ma
24:
A tu ſie przyniem práwie żywot vbogiemu
25:
otworzy/ bowiem nietylko aby ſniem ſkárby


strona: 105v

Pſáłterż
1:
ſwe dzielił ále ſie ieſſcze zániem będzie vſtá-
2:
wicznie przyczyniał/ y obroni go od wſſego
3:
złego thák iż krew iego nigdy niemoże być
4:
przeláná.
5:
Zmáłego náſienia y ná płoney ziemi porzu
6:
czonego wielką żyznoſć vczyni że vroſćie iák
7:
Lás obfitoſć iego/ á zebránie ludu iego zá-
8:
kwitnie wmieſcach iego/ iáko gdy piękna łąká
9:
kwiećiem bywa okraſſona.
10:
Y będzie imię náwiek wiekom chwálebne/ kto-
11:
re ſnadz ieſſcze przed ſloncem náſtáło/ á bło-
12:
goſláwionemi ſie zwáć będą ktorzy dozná-
13:
ią łáſki iego y doſtoynoſći też iego wiecznie
14:
będą wyznáwáć.
15:
Abowiem ten bog ktory bez wſſey pomocy
16:
wſſytko dziwnie ſpráwia dziwney też godzien
17:
chwały y ſwięte imię iego/ ktorego wielmoż-
18:
noſći pełna wſſytká ziemiá á to ieſt káżdego
19:
pożądliwoſć áby ſie ták ſtáło. Chwałá. etc.
20:
Modlitwá.
21:
PAnie boze wſſechmogący naſz: ktory będąc wza
22:
krytoſci wielmoznego boſtwa twego vczynileś
23:
ſie widomem wprzyiętem cłowieczenſtwie thwoiem:
24:
ktoreś wziął ſprzybytku zywota panienskiego: wkto
25:
ryś był wſtąpił tak nieznacznie iako deſſcz wſtę-
26:
puie wſuchą ziemię: proſimy pokornie aby to zgroma
27:
dzenie ludu twoiego raczył tak miloſciwie opatrowac


strona: 106

Dawidow.Liſt. 106
1:
ktoreś ſobie odkupil wziąwſſy naſię podobyenſtwo
2:
przyrodzenia iego: aby ono vzywaiąc obfitoſci pokoiu
3:
twego ktorys iem tu naziemi zoſtawic raczył: nic oſo-
4:
bie oſobnego nierozumieiąc iedno tylko znaiąc ſwię-
5:
tą obronę twoię tobie wſpokoinych miſlach a beſpiecz
6:
nem ſercem na wieczne czaſy ſluzyli. Amen. Oycze
7:
naſz. Zdrowas maria. etc.
8:
Quam bonus iſ-
9:
rael deus. Pſalmus. 73.
10:
Argument.
11:
Tu prorok nárzeka ná ludzi ktorzy nic niedbá-
12:
ią o bogá tylko wmożnoſćiach á wpyſſe ſwey
13:
położyli nádzieię ſwoię á przyrownawa myſl
14:
ich ku myſli bydlęcey przypomináiąc też ku
15:
ktoremu końcu ſpráwy ſie ich obrocą.
16:
Pſalm Siedmdzieſiąty trzeći.
Iſz wnoznoſciach dufac nie mamy.

17:
O Iáko to ieſt pewna rzecz iáko ieſt dobro-
18:
tliwy bog wſſem ſluſſnie żywiącem y
19:
mnie/ áczkolwiek były ſie poſliznęli no
20:
gi moie ták iż záchwiawſſy ſie ledwem ſie ná
21:
nich okrzepił.
22:
A ſnadz ſtey przyczyny iż ſie w zruſſyłá myſl
23:
moiá/ ná ty ktorzy ſą opoieni roſkoſſą ſſczę-
24:
ſćia áż ſnadz práwie do ſſaleńſtwá/ á iż mi


strona: 106v

Pſáłterz
1:
ſie ták zdáło/ iż wtem położyli wſſytki rádo-
2:
ſći ſwoie.
3:
Y vżywſſy wroſkoſſach żywotow ſwoich nie
4:
vznawſſy nic ſprzećiwnego iáko yni ludzie ie
5:
ſſcze ſie iem to trefuie iż ſnádną á lekką ſmier
6:
ćią odchodzą zoſtáwiwſſy roſliczne páłace y
7:
bogáctwá potomkom ſwem.
8:
Ták iż zá żywotow ſwych zonych roſkoſſy iá
9:
ko iną ſſátą zewſſąd pychą bywáią przywle-
10:
czeni/ á ſnadz więcey niż potrzebuią wſſytko
11:
iem pomyſly przypáda.
12:
Więc to chcą ſtraſſni być káżdemu ſkiem ſie
13:
podkáią á nic ſie áni bogá/ ani ludzi niewſty
14:
dáią nád vbogiemi roſćięgáć możnoſći ſwo
15:
ich/ á owſſem ſie ſtego chłubią/ powieſciami
16:
ſwemi ktoremi ſnadz y ſámemu bogu nic nie
17:
przepuſſczą.
18:
Ták iż y niebo y ziemiá niebyłá prozna od
19:
ſzkodliwych przymowek ich/ ták iż ſie zámie-
20:
ſſáłá myſl ich iż tego ſſaleńſtwá ſą práwie
21:
opoieni mnimáiąc/ iż bog będąc nawyſoko-
22:
ſći żadney złey rzeczy do nich niebaczy.
23:
A ták gdy temi ſpráwámi zli do chodzą ſſcze-
24:
ſliwych czáſow náſwiećie tedy ia też ſobie po
25:
dobno pomyſlę iż ſie prozno ſtáram/ ábych
ſercastrona: 107

Dawidow.Liſt. 107
1:
był ſercá czyſtego á iż bych od káżdego poka-
2:
lania chędożył ręce moie.
3:
Abowiem ia vſtáwiczne vdręczenie ćierpię od
4:
złoſćiwych ſporánku áż do wieczorá bych też
5:
to chćiał wyliczyć iáko ſie to dzieie/ muſiał
6:
bych ie nędzniki názwáć ácz iednák ſą ſpoko
7:
lenia twego.
8:
Aſnadz bych ſie też wrozeznánie tey trudnoſći
9:
nieſmiał wdáć/ bo mi ſie zda iż trudno wto
10:
tráfić áż oglądawſſy ſpráwiedliwoſć máie-
11:
ſtatu twego/ á tám będzie ſnádnie rozeznáć/
12:
iáką ći roſkoſſuiący á iáką też ći co ćierpią
13:
vćiſki zápłátę ſobie otrzymáią.
14:
Bo mi ſię iſćie zda/ iż to ich kochánie bárzo
15:
iem będzie omylne á krotko trwáiące/ ábo-
16:
wiem potem wpadſſy wnieopátrzną nędzę
17:
á ſtráchem ogárnieni bárzo nagle y ſtem w-
18:
ſſytkiem mogą ſie wniwecz obroćić.
19:
Rownie iáko ſenſtrudzonemu człowiekowi
20:
bárzo ſmáczny bywa á obudziwſſy ſie wnet
21:
go zápomni takieſz ſie iem też ſtánie podobno
22:
á ſnadz y wyobrażenie oſob ich ná zacnych
23:
mieſtcach záwieſſone/ zá niełáſką twą pánie
24:
będzie wſſytkiem ludziem zmierzone.
25:
A ia iáko niewiádomy táiemnych ſpraw two


strona: 107v

Pſáłterz
1:
ich vczynię ſie iáko zwierzę nic nierozumie-
2:
iące/ a wolę iż będzie przed tákiem rozmyſlá
3:
niem vdręczone ſerce moie.
4:
A ty przed ſie ácz niewidomie/ záwżdy podaſz
5:
mnie miłoſierną rekę twoię máiąc ná pie-
6:
czy ſpráwy moie y dáiąc rádę wſſytkiem dro
7:
gam moiem/ ták iż by mi niedał od vczęſno-
8:
ſći chwały ſwoiey zábłędzić.
9:
A niemáłą ſobie otuchę dawam o tobie moy
10:
pánie/ gdy by vſtáwáłá myſl moiá álbo ćiá
11:
ło moie/ bo widzę iż ſie to ináczey onem tre-
12:
fuie ktorzy daleko odſtąpili ćiebie/ á ſnadz ćie
13:
bie opuſćiwſſy dáleko więcey co inſſego má-
14:
ią nápieczy.
15:
Bo ia ták práwie zrozumiał/ iż mi nic nieieſt
16:
potrzebnieyſſego iedno nábywáć ſwiętey łá-
17:
ſki twoiey y położyłem wtobie wſſytkę ná-
18:
dzieię ſwoię y teiem ieſt nádzieie iż ty ſpiſſeſz
19:
wſercu moiem ták iż ſnádnie będę rozumiał
20:
wſſytki ſpráwy twoie. Chwáłá bogu etce/
21:
Modlitwá.
22:
TAk racz naſz miły panie ſprawowac ſerca y myſi
23:
naſſe iakobychmy tobie wiarę ſwą poſlubioną cho
24:
wac vmieli aby nas myſli naſſe nic nie vnoſili od ſwię-
25:
tey woley twoiey ku wiecznem vpadkom naſſem: sk-
26:
ąd by nam mogło vroſc prętkie zginienie naſſe: ale day


strona: 108

Dawidow.Liſt. 108
1:
miły panie abychmy tak ktobie prawą myſlą przyſta
2:
li: iſz tu na ſwięcie ciebie pana ſwego niewidomie vzna
3:
wſſy moglibychmy ſobie to wyſluzyc abychmy cię po
4:
tem oczywiſcie widzieli a ciebie przez wieczne czaſy
5:
bez przeſtanku iako ſtworzyciela: a dobrodzieia ſwe-
6:
go wiecznego chwalili. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.
7:
Vt quid deus re-
8:
puliſti in finem. Pſal. 74.
9:
Argument.
10:
Nárzeka prorok iż gwáłtowna ręká pogáń-
11:
ſka y náuki fáłſſywe kácerſkie tárgáią ſie ná
12:
zebránie koſćiołá bożego/ y proſi páná áby ſie
13:
wzruſſył á niedopuſćił czynić tákiey lekkoſći ſo
14:
bie y ludu ſwoiemu/
15:
Pſalm Siedmdzieſiąty cżwarty.
O pokoy

16:
COſz ſie dzieie miły pánie iż tak długo ra-
17:
czyſz roſſerzáć nád námi ty ſrogoſći ſwo
18:
ie á záżli ták iuż wiecznie maſz roſpáláć
19:
gniew ſwoy nád trzodą ſwą ktora ieſt łáſká
20:
wey opiece twey porucżoná.
21:
Pámiętay pánie iżeś ty to zebránie ninacz
22:
ná inſſego nieobroćił iedno náczeſć ſwoię y
23:
wyzwoliłeś z rozmáitego więzienia/ áby mu
24:
nikt inſſy niepánował/ iedno iż by było przy-


strona: 108v

Pſáłterz
1:
rodzone dziedzictwo twoie/ iż by oſiádło
2:
gorę tę ktorąś ty ſobie obrał ku ſwiętemu mie
3:
ſkániu ſwemu.
4:
Widiſz iż ſprzećiwnicy twogi niemáſz nic ták
5:
złego czego niepokuſſáią nád zebrániem ko-
6:
ſćiołá twego wołáiąc á podnoſſąc chorągwie
7:
ſwe ku lekkoſći twoiey/ áno ty bárzo ſnádnie
8:
możeż potłumić ty ſpráwy ich máło ſie pod
9:
nioſwſi ná nogi ſwoie.
10:
A nieynáczey iáko yny lás wyrębáć/ thák by
11:
chćieli wykorzenić zebránie twoie/ á ſnadz y
12:
ogniem ſie pokuſſáią zburzyć przybytki á ro
13:
wno by zziemią rádzi położyli mieſcá poſwię
14:
cone tobie ná ktore ſie lud twoy ſchodził ſlu-
15:
ſſnych czáſow ku wyſláwowániu ſwięthey
16:
chwały twoiey.
17:
Y długoż będzieſz ćierpiał tákie ſprzećiwień-
18:
ſtwo ſwoie/ bo żadnego ieſſcze znáku niemaſz
19:
otem pilnoſći twoiey/ áni żadne
20:
podobieńſtwo nam ieſſcze niedáło otem zn-
21:
áć/ á ſnadz by iuż czás roſćiągnąwſſy rękę
22:
ſwoię vſmierzyć táką beſpieczną ſmiáłoſć ich
23:
I zaż niewiemy iáko ſie przed tem okázowá-
24:
łá krolewſká możnoſć twoiá kiedyś nápoły
25:
ſrogoſći morſkie roſćinął/ á potłumiałeś o-


strona: 109

Dawidow.Liſt. 109
1:
ny mocarze/ ktorzy byli podobni ku iádowi-
2:
tem ſmokom ſrogoſćiami ſwemi/ á ſwoieś
3:
wierne záwżdy ná ſwobodę wywodził.
4:
A złomiwſſy ſrogą głowę mocarzow onych
5:
dałeś ie pożrzeć zwierzętom dzikiem/ á ludowi
6:
ſwemu/ okázawſſy miłoſierdzie ſwe gdy było
7:
potrzebá dáwałeś z ſuchey ſkáły wodę/ á
8:
gdy było trzebá y byſtreś rzeki dla nich wy-
9:
ſuſſał.
10:
Tyſ poſtánowił niebo y wſſytek okrąg zie-
11:
mie rozdzieliwſſy dzień od nocy/ ktoremuś z ie
12:
dnych ſlońce á drugiemu mieſiąc ku poćie-
13:
ſſe ludzkiey przełożył/ takież ziemię ſwego czá
14:
ſu zimą á ſwego czáſu pięknem látem ochę-
15:
dożyć raczyłeś.
16:
A ták miey miły pánie pieczą áby tá oſiero-
17:
ćiáła ſinogárliczká twoiá/ niebyłá wydaná
18:
ná rozdrápánie ſprzećiwnikowi twemu/ á-
19:
bowiem to ſnadz tobie ſámemu áni komu
20:
inemu tá lekkoſć nienáleżáłá.
21:
Pomni miły pánie ná ono przymierze kto-
22:
reś ty wiecznie przyiął ſprzodki náſſemi/ á á
23:
cześ nam dał tu ku doceſnemu mieſzkániu
24:
ziemię rozmáytemi roſterki á troſkami ná-
25:
pełnioną/ á wſſákoż przed ſie nieieſt beſpiecz-


strona: 109v

Pſáłterz
1:
ne mieſzkánie náſſe od ſrogich przećiwni-
2:
kow náſſych.
3:
A niedopuſſczay nam wiernem twoiem á-
4:
bychmy zwielkiem vpádkiem/ á záwſtydzeni
5:
mieli ſie ruſſyć ſpokoynych mieſc twoich/ á
6:
nielza iedno nam vpádłem á opuſſczonem od
7:
ludzkich mocy/ vćiekáć ſie o rátunk do ćiebye
8:
boć iſćie żadny mocarz á nádęty niezáwo-
9:
łá ktobie.
10:
A ták powſtań miły pánie/ ábowyemći iuż
11:
nietylko náſſa ále twoiá właſna ſpráwá ieſt
12:
á obácz to iáką krzywdą vćiſniono ieſt zebrá
13:
nie twoie y iákiemi ſſalonemi głoſy á bluz-
14:
niącemi iuż dawno ieſt zelżone ſwięte ymię
15:
twoie. Chwáłá bogu oycu. etc.
16:
Modlitwá.
17:
BOze wſſechmogący panie a odkupicielu naſz kto
18:
remu dany ſą wſſytki zwierzchnoſci nad wſſemi
19:
kroleſtwy y nad wſſemi narody: ktoryś ſie teſz na to
20:
vdał ſmiłoſiernego boſtwa twego aby ſie tu ſierotami
21:
a opuſſczonemi w ych niebeſpieczenſtwie opiekał:
22:
racz miłoſciwie naſz miły panie wezrzec na niebeſpiecz
23:
ne vciski naſſe a łaskawie zachowac wpokoiu to zgro-
24:
madzenie twoie abychmy niebyli roſproſſeni od ciebie
25:
paſterza twego będąc właſne owieczki twoie ale ow-
26:
ſſem racz nas miłoſciwie zachowac wſpołecznoſci ow-
27:
czarniey twoiey iako bychmy głos twoy iako łaska-
28:
wego paſterza ſwego vſtawicznie ſłyſſeli a zaniem ſie


strona: 110

Dawidow.Liſt. 110
1:
ćiągnęli iako za prawem panem a za dziedzicem ſpra-
2:
wiedliwem ſwoiem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas etc.
3:
Confitebimur ti
4:
bi deus. Pſalmus. 75.
5:
Argument.
6:
Wtem pſalmie Prorok wyſláwya możnoſć
7:
páńſką y iáko miáłá być y przez proroki y
8:
ápoſtoły ſwiátowi oznaczoná y iákaby kazń
9:
tym náleżáłá ktorzy by ſobie dufáiąc máło o
10:
niey chćieli rozumieć.
11:
Pſalm Siedmdzieſiąty piąty.
O moznoſci boskiey.

12:
WIelkiemi chwałámi wyznawáiąc bę-
13:
dziemy wynoſić ymię twoie náſz pá
14:
nie á zwielkiem dobrodzieyſtwem vſtá
15:
wicznie vznawamy możnoſć oblicznoſći imie
16:
nia twego yle ieſt nam kolwyek potrzeba
17:
przećiw nieprzyiaćiołom náſſem.
18:
Albowiem ták ty raczyſz ſam powiedáć o ſo-
19:
bie iż gdy będę chćiał ziemiá ſie roſpłynąć
20:
muſi y wſſytko zniſſczeć co nániey przebywa
21:
ábowiem mi to ſnadnie przydzie gdym ia
22:
ſam fundáment iey záłożył.
23:
Y dałem to znáć wſſem/ ktorzy w ſwem ſſaleń


strona: 110v

Pſáłterż
1:
ſtwie iuż oſtáli/ áby ſie obaczáli ẃczás á nie
2:
podnoſili myſli ſwych przećiw bogu á iż by
3:
ćiſſey kniemu mowili niewynoſſąc ku gorze
4:
głowy ſwoiey.
5:
Bowiem áni zewſchodu áni z zachodu áni
6:
zżadney ſtrony ſwiátá nikt powſtáć niemoże
7:
ktory by práwie mogł poſtánowić człowie-
8:
ká/ tylko iedenże ten ieſt bog práwy ſędzia kto
9:
ry y zniſſczyć y wywyſſyć może káżdego.
10:
Abowyem on dzierży w ręku ſwoich/ nápoy
11:
ſlodki zgorzkoſćią zmieſſány/ gdzie przebrane
12:
ſwoie ſlotkoſćią raczy łáſkáwie nápáwáć á
13:
ſprzećiwnikom iego gorzkoſć gwałtem będzie
14:
wlaná w gárdłá ich.
15:
A ták y ia pilnoſći przyłożę áby tá tego ſro-
16:
ga ſpráwiedliwoſć byłá oznaczoná dziſiey-
17:
ſſem národom ſwiátá wyznáwáiąc to w-
18:
pieniu ſwoiem iż to ieſt ten bog ktory łamye
19:
możnſći złoſćiwych/ á ſpráwiedliwe co na-
20:
wyſſey podnoſi. Chwałá bogu oycu, etc.
21:
Modlitwa.
22:
WIemy naſz miły panie iz ſą nieomylne ſądy two
23:
ie: ale iſz kazdemu wedle ſpraw iego ieſt ſluſſna
24:
odpłata nagotowana racz wzdy miloſciwy panie
25:
mnieyſſey ſrogoſci ſwey nadnami vzywac: acz przewy
26:
ſtępki ſwoie zaſluguiemi ſobie nielaskę twoię: ale iſz


strona: 111

Dawidow.Liſt. 111
1:
wyznawaiąc wielmoznoſc imienia twego y dufaiąc
2:
miloſierdziu twemu: mamy tę nadzieię wtobie iſz bę-
3:
dzieſz raczyl miloſciwie tak zachowac vmyſly na-
4:
ſſe: aby oni nic oſobie oſobnego nierozumieiąc niepod-
5:
noſili myſli ſwoich tylko wſſytkę nadzieie kladli wto-
6:
bie panu ſwoiem a tak by ſobie vkraczali ſrogiey a ſpra
7:
wiedliwey nielaski twoiey co nam racz dac miloſci-
8:
wy panie z hoyney ſſczodrobliwoſci twoiey. Amen.
9:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
10:
Notus in Iudea
11:
deus. Pſalmus. 76
12:
Argument.
13:
Tu prorok oznáymuie iż znaczne miáło być
14:
przyſćie wewſſech národziech páńſkie á w-
15:
wielkiem pokoiu y w wielkiey czći czemu wiele lu
16:
dzi niemiało zrozumiec y iáko ſie też ſniemi zá
17:
chowáć miał á iáko też miał wierne
18:
powyſſyć.
19:
Pſalm Siedmdzieſiąty ſſoſty.
Pan bog iako ieſt ſrogi ſprzeciwnikom ſwoiem

20:
WEwſſytkich národziech żydowſkich bár
21:
zo ieſt oznaczony bog náſz á w Iſráel
22:
ſkiem pokoleniu ſlawne ieſt imię iego/
23:
ábowiem w Ieruzálem były zacne páłace iego
24:
á nágorze Sion dom właſnego mieſzkánia
25:
iego.
ſtamstrona: 111v

Pſáłterz
1:
A ſtám tąd on wiele kroć łámał wſſytki moż
2:
noſći/ ſprzećiwne ſtrzelby y miecże borzące y
3:
ine náwáłnoſći waleczne vkázuiąc ſie iáko
4:
ſrogi lew ktory ſie wzburzy ná ine zwierzętá/
5:
takieſz on ná ſprzećiwniki ſwoie.
6:
A wydáwał ná łup ony ktorzy ſie ſobie zdały
7:
wmyſlach ſwych mocarzmi/ á pádáli ták iá-
8:
koby ſmiertelnem ſnem byli zmorzeni á niemo
9:
gli ſobie nic pomoc rękámi ſwemi choćia o
10:
ich mocy wielką nadzieię pokłádáli.
11:
Wielkiem ſtráchem przyſluſſe/ ábychmy ſie ćie
12:
bie bali boże iákobow/ ábowiem kto może wy
13:
trwáć przed ſrogoſćią gniewu twego/ ábowiem
14:
ſrogoſćią twą ſnádnie ſie ſtać może iż namo
15:
żnieyſſy mocarz zewſſemi walecznemi prziprá
16:
wámi iáko iny ſen wniwecz ſie obroćić może.
17:
Abowiem ty zwyſokiego niebá daſz ſlyſſeć ſro
18:
gi ſąd ſwoy ták iż żadny przed ſtráchem nic
19:
nierzecze/ ábowyem tám złoſćiwi wezmą
20:
ſtráſſną ſentencią/ áby ſpráwiedliwy był v-
21:
ćieſſon zcnotliwego żywotá ſwoiego.
22:
Awielką czeſć otrzymaſz gdy zborzyſz ſprze-
23:
ćiwniki twoie á oſtatek tych ſpráwiedliwych/
24:
ktorzy oſtáną/ dni ſwięte twoie będą zwielką
25:
poczćiwoſćią obchodzić.
tákstrona: 112

Dawidow.Liſt. 112
1:
A tak coſćie kolwiek poſlubili pánu ſwemu/
2:
ſtrzeżćie tego ábyſćie temu doſyć czynili ofiá
3:
ruiąc mu dáry ku poczćiwoſći iego/ ábowiem
4:
ći to ieſt ten bog ktory zniſſczyć á zetrzeć mo-
5:
że naymożnieyſſego człowieká ná ziemi.
6:
Chwała bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
GDyſz zadna moznoſc przed ſtrachem boſtwa twe
9:
go wytrwac niemoze aby ſie wczem mogła ſprze
10:
ciwic ſwiętey woley twoiey: wiedząc ześ ty pan ieſt
11:
kroluiący nad wſſytkiemi mocarzami: racz miły panye
12:
obiaſnic ciemne a nierozumne ſerca naſſe aby vznawſſy
13:
ſrogą zwierzchnoſc twoię ſwiętą nad ſobą porzuciw
14:
ſſy ty doczeſne ſwoie roskoſſy nic inſſego przed ſie nie-
15:
brali iedno ſie tego vſtawicznie vczyli iakoby cie vbła-
16:
gac vſtawicznie mogli a ſobie miłoſciwem panem a ła-
17:
skawem ſędzią za wyſtępki ſwoie mogli vczynic. Amē
18:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
19:
Voce mea ad do-
20:
minum clamaui. Pſal. 77.
21:
Argument.
22:
Tu prorok woſobie oycow wodchlani woła
23:
o wſpomożenie ku pánu wyſlawiaiąc dziwne
24:
miłoſierdzie y mocnoſći iego ktore wołánie
25:
może ſie y grzeſſnemu człowiekowi w vpádku


strona: 112v

Pſáłterz
1:
iego ſnádnie przytrefić á proſi/ áby mu nic do
2:
czeſne rzecy nieſmákowały
3:
Pſalm Siedmdzieſiąty ſiodmy.
Aby nas pan Bog pocieſſycz raczył wnaſſych prozbach.

4:
NIeprzeſtanę vſtawicznem głoſem wo-
5:
łać ku pánu ſwoiemu/ tak długo áż
6:
wżdy ku mnie łáſkáwie przykłoni vcho
7:
ſwoie/ ábowiem ſnadz w naſprzećiwniey-
8:
ſſych vciſkoch ſwoich niſkąd ynąd niechce ſſu
9:
kać rátunku duſſá moiá iedno od páná
10:
ſwoiego.
11:
A będę vſtáwicznie miał nápieczy pámięć ie-
12:
go narzekaiąc kniemu wmyſlach ſwoich ábo
13:
wiem iuż ſą zemdláły powieki moie dla zmo
14:
rzenia ſnu tak iż iuż y wołánie moie práwie
15:
kniemu vſtawa.
16:
A rozmyſláiąc ſobie odpoczątku ſwiatá roz-
17:
máitoſć przeminęłych czáſow będę ſobie ná-
18:
pámięć przywodził/ á ty ſlowá ſobie będę
19:
przez cáłą noc przypominał/ ktoremim też
20:
przed tem ſmętne czáſu ſwego poćieſſał.
21:
Y zaliſz ták wiecznie ma nas náſz pan opuſić
22:
alboli iuż ták nigdy miłoſiernieyſſy niebę-
23:
dzie/ y zaż by ſie miáły wniwecz obroćić obiet
24:
nice iego ktoremi on obiecował nieiedno ieden
25:
národ/ ále y wſſytki ine łáſkáwie poćieſſáć.


strona: 113

Dawidow.Liſt. 113
1:
Y zażby on prze ſwoy gniew miał gwałt vczy
2:
nić miłoſiernemv przyrodzeniu ſwemv/ iżby nie-
3:
miał okázáć dobrotliwoſći ſwoiey/ ábowiem
4:
mie rowno zſmierćią dręczi pámięć przeſlych
5:
czáſow mych/ iż von czás on nic nigdy vpád-
6:
łem nieomieſkawał z łáſkáwą práwą ręką
7:
ſwoią.
8:
I przedſie nieprzeſtánę wdobrey nádziegi przy
9:
wodzić ſobie nápámięć łáſkáwych ſpraw ie-
10:
go/ vſtáwicznie myſląc wſſytki ſpráwy iego/
11:
ktoremi on dziwnemi obyczáymi záwżdy ſwo
12:
ie wierne wſpomágał.
13:
A niemogę nic inſſego wymyſlić iedno iż z ie-
14:
go ſwiątoſćią á zwielką możnoſćią nic ſie
15:
wyrownáć niemoże/ ábowiem to ieſt Bog/
16:
ktory ſtráſzliwe rzeczy ſpráwuie/ á rozmáiem
17:
kſtałtem miedzy wſſem ludem ieſt roſſerzył
18:
wielką wielmożnoſć ſwoię.
19:
A dziwną ſpráwą wyzwoliłeś miły pánie lud
20:
twoy potomki przełożonych twoich á wſſyt
21:
ki przepádłoſći morſkie ſą w wielkiem ſtráchu
22:
przed oblicznoſćią twoią y obłoki drżą przed
23:
tobą zwielkiem ſtráchem wodę y grady iáko
24:
yne ſtrzały z ſiebie puſſczáiąc.
25:
Bywa ſlyſſaná rozmáita ſrogoſć gromow


strona: 113v

Pſáłterz
1:
z roſkazánia twego/ á iáko ogniſtemi pocho-
2:
dniami bywa oſwiecona ziemiá ták iż ſtrách
3:
obeymuie wſſytki ktorzy kolwiek przebywáią
4:
ná ziemi.
5:
Tobie wolno chodzić po ſrogich wodach iá-
6:
ko ponáſuſzſſey ziemi á ſnadz y paſterze trzo-
7:
dy twoiey Moyzeſz y Aaron takież wſſytko
8:
wymię twoie czynili. Chwałá bogu, etc.
9:
Modlitwá.
10:
IAkoſz cię inaczei mamy rozumiec naſz miły panie
11:
iedno iżeś ty ieſt prawdziwa ſcieſzka ktora wie-
12:
dzie na wſſytki roſkoſſy człowieka: a iſz ſą ſtateczne a
13:
nieomylne nawſſem obietnice twoie: á iſz złaski two-
14:
iey kto ią ſobie wyſluzyc vmie nic inſſego niepocho-
15:
dzi iedno zywot wieczny wradoſci nigdy nieskonczo
16:
ney nieodmietuy ze tedy nas miły panie z trzody ſwo
17:
iey iako owieczek niepotrzebnych ku rozdrapaniu wil
18:
kowi: ale roſſerzywſſy nad nami hoyne miłoſierdzie tw
19:
oie racz nas miłoſciwie prziwieſc wſpołecznoſci na ony
20:
wiekuyſte paſtwiska gdzie bychmy wroſkoſſach vzy
21:
wali przy tobie panu ſwoiem wiecznych czaſow ſwych
22:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
23:
Atendite popu-
24:
le meus legēmeā. Pſal. 78.
25:
Argument.
26:
Wtem pſalmie ſą wyliczone wſſytki dobro-


strona: 114

Dawidow.Liſt. 114
1:
dzieyſtwá páńſkie ktore czynił nád ludem ſwym
2:
wſtárem zakonie gdy go poſluſſni byli y wſſyt-
3:
ki też záſię ſrogoſći gdy ſie wczem ſprzećiwili
4:
iemu y wſſytki plagi Egiptu/ á mogł by ſie dru
5:
gi cztąc nákaráć.
6:
Pſalm Siedemdzieſiąty oſmy.
Wylicza dobrodzieyſtwa panskie.

7:
POſluchay pilno kto chce powieſći moiey
8:
á rozwaſz vſiebie ſlowá moie/ á ſnadz
9:
przypomionę y ony przednie rzeczy tyl
10:
ko że ſie nam miáſto báśni niepodobne wi-
11:
działy by były powieſćiami przodkow náſſych
12:
nie vtwierdzone.
13:
Acz kolwiekechmy dziwne ſpráwy páńſkie od
14:
przodkoch náſſych á nieomylne ſlycháli kto-
15:
rych my iſće niezázrzymi potomkom ich/ á
16:
wſſákoż y my nieprzeſtáwaymy ſpiſowáć á
17:
mieć na pieczy dziſieyſſych dziwnych ſpraw
18:
iego á ſtráſſliwych vczynkow iego.
19:
Bowiem niemáłą czeſć Iákob y yni przodko
20:
wie náſſy odzierżeli/ iż wydáli náukę ſluſſne
21:
go żywotá potomkom ſwoiem y roſkazáli/
22:
aby ſie to roſſerzáło miedzy dzieći ich/ áby po
23:
tem byli tego ſwiádomi y wnukowie ich á po
24:
tem y w yne národy áby ſie to roznioſlo.
25:
A y oni rozmyſláiąc dziwne ſprawy páńſkie


strona: 114v

Pſáłterz
1:
vczyli ſie wſſey nádzieie wniem pokłádáć y
2:
wroſkazániu iego á nierownáli ſie z vporem
3:
przodkow ſwoich ktorzy nigdy práwem ſer-
4:
cem niedufáli temv/ á nic ſluſſnego ku myſlam
5:
ſwem nieprzypuſſczáli.
6:
Y wiele kroć/ też byli wielkiem ſtráchem borze
7:
ni od nieprzyiaćioł ſwoich gdy kolwiek opu-
8:
ſćiwſſy páná ſwego dufáli możnoſćiam ſwo
9:
iem/ á iż mu niezdzierżeli nowo ſniem przyię-
10:
tego przymierza áni żyli tem kſtałtem/ iáko
11:
iem było roſkazano.
12:
Przepomináiąc oney dziwney ſrogoſći iego
13:
ktorą on czynił przed oblicznoſćią ich nád
14:
nieprzyiaćioły ich wiodąc oyce ich zopfitego
15:
Egiptu/ y ná inych wiele przygodach gdy kol
16:
wiek iedno iemu dufáli.
17:
Rozdzielał wody byſtre ćiekące że ſtać mu-
18:
ſiáły iáko mur zákrywáiąc ie wdzień gorą-
19:
cy chłodzącemi obłoki/ á wćiemnoſći noc-
20:
ney iáko ogniem iáſnem ie gwiazdámi oſ-
21:
wiecał.
22:
Wdáł iem wpoſluſſeńſtwo ſuche ſkáły ták iż
23:
gdy iem było potrzebá obfitoſć wody ſnich
24:
plynęlá/ á nic ich to nieruſſyło áby popra-
25:
wowáli żywotá ſwego owſſem ieſſcze więcey


strona: 115

Dawidow.Liſt. 115
1:
drażniąc páná ſwego ktory dobrodzieyſt-
2:
wem ſwem wręku ſwych żywot ich iáko ch-
3:
ćiał záchowawał.
4:
O wſſem náſádzili ſſalone myſli ſwe áby ku-
5:
ſili możnoſći iego wołáiąc o pokármy donie-
6:
go powiedáiąc/ iż tu vzrzymy możnoſć iego
7:
ieſli on nas wtey puſſczy będzie mogł rozlicz
8:
nemi pokarmy náſyćić.
9:
Y iákeſz to było ſſalenſtwo ich widząc iż iego
10:
mocą z ſuchey ſkáły wody płynęły iż tego o
11:
baczyć niemogli iż on mogł y rozmáyte po-
12:
kármy ſſczego chćiał vczynić/ á zwłaſſcá w-
13:
ziąwſſy lud ná opiekę ſwoię.
14:
A przeto wnet záczął ſrogoſć gniewu w v-
15:
myſle ſwem ná potomki ich/ iż onim zle rozu
16:
mieli/ á máło otem dufáli áby on mogł w
17:
ſſytko wielmożnoſćią ſwą vczynić.
18:
A on okázuiąc możnoſć ſwą roſkázał ſie
19:
roſtępić obłokom/ ták iż mánná iáko deſſcz
20:
pádáłá ſnich z zrozmáytem ſmákiem pokár-
21:
mu ktory nigdy był przed tym táki ná ziemi
22:
niewidan.
23:
A dziwna rzecz/ iż chleb pádał z obłokoẃ kto-
24:
ry ſie tám nigdy nierodził á práwie ángiel
25:
ſkiego pokármu pożywał człowiek/ ktory ſie
náziemistrona: 115v

Pſáłterz
1:
ná ziemi vrodził á wſſędy mieli wielkie doſta-
2:
tki ná drogách ſwoich.
3:
Y wzruſſył wiátry zewſſech częſći ſwiátá iż
4:
wzburzyły obłoki ták iż ptacy iáko proch ſpo
5:
wietrza lećieli/ á pádáli dobrowolnie przed
6:
namioty ich.
7:
A byli náſyceni wedle myſli ſwych áż ſnadz
8:
ná zbyt ták iż poználi iż bog wſſytko może
9:
vczynić á nic ſie nieomylili ná pożądliwo-
10:
ſćiach ſwoich vżywáiąc rozmágitoſći pokár-
11:
mow w vſćiech ſwoich.
12:
Lecz pan Bog iuż był záczął wmyſli ſwey
13:
ſrogoſć kniem gniewu ſwoiego/ á ſnadz co
14:
przełożeńſſe á práwie kwitnące wmłodoſćia
15:
ch miedzy niemi iáwnie gniewem ſwem wy-
16:
niſćił.
17:
Nic ich to nieruſſyło ácz wſſędy wielkim dzi-
18:
wem ſie iem możnoſć páńſka okázowáłá/
19:
przedſie nieprzeſtáwáli ſwowolnych myſli
20:
vżiwáć/ áteż iem zlekkoſćią á zwielką trudno
21:
ſćią zchodziły dni żywotá ich.
22:
Lecz iedno poty poki ſtrách przed oczymá ſwe
23:
mi widzieli vćiekáli ſie kniemu przypominá-
24:
iąc mu iżeś ty nawięczſſa nádzieiá obrony
25:
naſſey/ á wſſákoſz omylny był znáydowan/


strona: 116

Dawidow.Liſt. 116
1:
przed pánem głos ich ktory nigdy z práwe-
2:
go ſercá niepochodził.
3:
Y nienáidowáło ſie nigdy czyſte ſerce ich przed
4:
oblicznoſćią iego/ á nigdy dobrą/ wiárą nie-
5:
ſtali przytem co kolwiek on był kiedy ſniemi/
6:
zobu ſtron dzierżeć poſtánowił.
7:
A wſſákoż zdobrotliwoſći ſwey vcynił gwałt
8:
poczętey ſrogoſći ſwey/ czyniąc doſyć przyro
9:
dzeniu miłoſierdzia ſwego wiele przebáczał
10:
złoſćiwych wyſtępkow ich niedokończa ie wy
11:
niſczył/ widząc iż ćiáło ieſt záwżdy ku ſwey
12:
woli przychylne/ á duch ſam przed ſie idz mo
13:
że lecz ſam przez ſie wroćić ſie niemoże
14:
Przed ſie oni zonego przeſtráchu przyſſedwſſy
15:
ku pámięći nic nieomieſkawáli pobudzáć z-
16:
nowu gniew iego/ ácz dufáli iż wiele może v-
17:
czynić ále niewſſytko nic niebacząc ná moz-
18:
noſć ręki iego ktorą on ie był máło przed
19:
tem zwiecznego więzienia wybáwił.
20:
Niedawno widząc możnoſć dziwow iego kto-
21:
rą on dla nich czynił w egipćie/ iż iáſne wody
22:
iáko krew vczynił/ y iaką ſrogoſć żab y inich
23:
ſzkodliwych robakow/ ná ziemię był zobło-
24:
kow ná wielki ſtrách wypuſćił.
25:
Chrząſſczmi y ynemi ſzkodliwemi robaki wy


strona: 116v

Pſáłterz
1:
niſſczył wſſytki pożytki ich ná ziemi/ á gra-
2:
dem ſrogiem potłoczył wſſytki winnice ich/ y
3:
wſſytki żywioły y dobytki ich/ ktory nád przy
4:
rodzenia pádał zobłokow nápoły zogniſtem
5:
węglem roſpalonem.
6:
A iuż ſie byli mogli obáczyć iż żadny námoc
7:
nieyſſy nieprzyiaćiel ták ſrogiey pomſty nád
8:
ſprzećiwnikiem ſwoiem vczynić może/ chybá
9:
zwielkiey ſrogoſći gniewu boſkiego ángieli ſą
10:
możni tákie okrućieńſtwá ná ziemi okázo-
11:
wáć.
12:
A nieprzeſtał ſrogoſći gniewu ſwego nád Egi
13:
ptem/ iż ſie obaczyć niemogli/ ále zátráćił
14:
ſmierćią káżdą rzecz żywiącą ktora ſie pier-
15:
wey vrodziłá/ ták iż káżdy ználaſl wielki ſmę
16:
tek wprzybytu ſwoiem.
17:
A lud ten ſwoy przebrány wywiodł iáko pá-
18:
ſterz trzodę ſwoię y zwielkiem beſpieczeńſtwem
19:
zátopiwſſy morzem ich nieprzyiaćioły kto-
20:
rzy ſzli wpogonią zániemi.
21:
A przywiodł gie od oney kráyny w ktorey on
22:
ſobie oſobliwie roſkoſſował/ y wktorey był ob
23:
rał gorę máieſtatowi ſwemu wygnawſſy
24:
ſtámtąd/ lud ſobie nieluby y dał ludowi ſwe-
25:
mu/ práwie práwem dziedzicznem poſieſć


strona: 117

Dawidow.Liſt. 117
1:
mieſcá ony ſzłáchetne.
2:
Zápomnieli oni przedſie w onych roſkoſſach
3:
dobrodzieyſtwá iego/ á ſtali ſie vporni wmy-
4:
ſlach ſwych ták iáko y przodkowie ich á niey-
5:
náczey iáko łuk złámány ktory wſpák nieſie
6:
od ſiebie ſtrzelbę ſwoię.
7:
Y wzruſſyli zaſię ſrogoſć iego czyniąc ofiáry
8:
báłwánom obieraiąc ſobie rozmáyte mieſ-
9:
cá chwały ſwey obaczywſſy to pan vczynił
10:
bárzo ſprzećiwne ſpráwy ich przed obliczno-
11:
ſćią ſwoią.
12:
Y wzgárdził mieſce ono ktore ſobie był miedzy
13:
niemi obrał y náktorem wiele kroć widáli
14:
możnoſć iego y ſlycháli głos iego á vznáwá
15:
li kſobie wielką przychylnoſć iego.
16:
Y roſpalił ſie ná ono dziedzictwo ſwoie gniew
17:
iego/ á walkę krwáwą wzruſſył przećiwko
18:
ym/ y ſkrzynię w ktorey było przykazánie ie-
19:
go y nápis wiecznego przymierza iego wy-
20:
dał wſrogie ręce nieprzyiaćioł ich/ ácz to by
21:
łá nawięczſſa nádzieiá beſpieczeńſtwá ich.
22:
Kapłany ich y przebrane młodzieńce ich
23:
wydał pod ſrogoſć mieczową á pánny ich/
24:
bez wſſey poczćiwoſći były chowany/ ták iż
25:
áni wdowy nieoſtáwáły ktoreby były opłá-


strona: 117v

Pſáłterz
1:
kawały vpádkow ich.
2:
Roſżaliwſſy ſie potem pan obudził ſie iáko
3:
ſtwárdego ſnu ku rátunku ich/ á pokárał
4:
okrutnem wrzodem ku wielkiey lekkoſci ſprze-
5:
ćiwniki ich/ ták iż iuż więcey żádney ſprzećiw
6:
noſći iem dáley czynić niemogli.
7:
A wſſákoż ẃzgárdził ony niepoſluſſne náro
8:
dy/ aby z ich pokolenia miał był powſtáć
9:
krol ku wybáwieniu/ iedno ſobie obrał poko-
10:
lenie Iudá/ z ktorego iuż mieli wſtáć krolo-
11:
wie áż do końcá wybáwienia ich.
12:
Zbudował ſobie páłac ku roſkoſſy ſwoiey iuż
13:
trwáiący ná wieki/ y obrał ſobie ſlugę wierne
14:
go Dawidá/ ktorego przełożył ludowi ſwe-
15:
mu/ á nálazł go miedzi owczarſzkiemi budami
16:
A wziął go od trzody bydlęcey zá ktorą on
17:
będąc páſterzem chodził y przełożył go pá-
18:
ſterzem nad przebránem ludem ſwoiem/ kto-
19:
ry miał ſpotomkow Iákobowych á takieſz y
20:
Iſrael.
21:
A chował ie w wielkiey ſpráwie ku poczćiwoſći
22:
ſwoiey/ á wielkiem rozumem ktorego vżywał
23:
wewſſech ſpráwach ſwoych rządził á ſpráwo
24:
wał ie. Chwałá bogu oycu. etc.
25:
Modlitwá.
wſpomnistrona: 118

Dawidow.Liſt. 118
1:
WSpomni naſz miły panie iakie łaski a iakie do-
2:
brodzieyſtwa raczyło ſprawowac ſwięte bo-
3:
ſtwo twoie narodowi niewdzięcznemu: a ſprze
4:
ciwnemu wſtarem zakonie łaskawemi naukami
5:
twemi y iako teſz brali ſrogie pomſty nad ſobą za ſpra
6:
wiedliwem rozgniewaniem ſwoiem za vporne myſli
7:
ſwoie: gdyześ thedy raczył ſtan naſz odmienic przez
8:
wodę a ducha ſwiętego od narodu ſprzeciwnego tobie
9:
raczyſz y myſli y ſprawy naſſe tak odmienic iakobych-
10:
my mogli vżnac y pamiętac niezliczone dobrodzieyſt-
11:
wa twoie ſwięthe nad ſobą: a tem abychmy skromili
12:
ſrogoſc rozgniewania twoiego gdy bychmy ie ſluſſnie
13:
zaſluzyli zawyſtępki ſwoiemi. Amen. Oycze naſz. etc.
14:
Deus venerunt
15:
gentes in here. Pſal. 79.
16:
Argument.
17:
Tu prorok żałobliwie opłákawa rzeczy przy-
18:
ſlych ktore miáły przydz ſrodze ná zbor krzeſći/
19:
áńſki zrozgniewania páńſkiego á vpomina
20:
páná ſtákiey ſrogoſći proſſąc go áby odłożyw
21:
ſſy okrućieńſtwo ſwoie á przepomniawſſy zlo
22:
ſći náſſych raczył rękę ſwą obroćić ná
23:
ſprzećiwniki ſwoie.
24:
Pſalm Siedmdzieſią. dziewiąty.
25:
BOże wſſechmogący przecz że ták wiele
26:
dopuſſczas pogánom/ iż náſſedſſy ná w
Prozba aby pan bog odłozywſſy na ſtronę ſrogą rękę ſwoie zastrona: 118v

Pſáłterz
wyſtępki naſſe nieracził nas karac.
1:
łaſne dziedzictwo twoie oſkarádzili przybytki
2:
chwaly twoiey/ á Ieruzalem przebráne miá-
3:
ſto twoie zniſſczywſſy mało nie naiednę ku-
4:
pę ſlożyli.
5:
Rozlawſſy okrutnie kreẃ przebránych two
6:
ich rozmiotáli ná pokarm ptakom á ſrogiem
7:
zwierzętom ćiáłá ich/ ábowiem iuż był nikt
8:
niezoſtał/ co by ie był miał według obyczáiá
9:
wziemię zágrzebáć.
10:
A zaż by iuż nieczás náſz miły pánie/ aby w-
11:
żdy poruſſywſſy gniewu ſwego pomſćił krzy
12:
wdy tey/ ábowiem iuż ſie ſtał poſmiech ſprze-
13:
bránych twoich wewſſech kráynach bliſko o-
14:
koło nas będących.
15:
Obroć rádſſey ten gniew ſwoy ná ludzi y ná
16:
kroleſtwá ty/ ktorzy nigdy niewiedzą o wſpo-
17:
możeniu twoiem/ iedno tylko położyli wſſyt
18:
kę nádzieię wmożnoſćiach ſwoich/ borząc lud
19:
twoy y obrácáiąc wniwecz/ co kolwiek było
20:
ochędożnego ku poczćiwoſći twoiey.
21:
Iuż ná ten czás náſz pánie rácz miłoſćiwye
22:
przepomnieć pirwſſych wyſtępkow naſſych/
23:
á ogárnąć nas rácz miłoſierdziem przyro-
24:
dzonem twoiem/ ábowiem iuż bárzo ſą ſćień
25:
czáły wſſytki ſpráwy náſſe.


strona: 119

Dawidow.Liſt. 119
1:
A iuż ſnadz miły pánie choć przebaczywſſy
2:
godnoſć náſſę pomni wżdy ná błogoſláwio
3:
ne ymię twoie ktoremu wſſytko miłoſierdzie
4:
należy/ á przepomniáwſſy wyſtępkow ná-
5:
ſſych wyzwol nas ſták okrutnego vdręczenia
6:
náſſego zwielkiey ſſczodrobliwoſći twoiey.
7:
Bo to ieſt dziwna rzecz iáko ták długo wytr-
8:
wáć możeſz y tego vdręczenia przebránych
9:
ſwoich y ták wielkiego zelżenia ymienia ſwe-
10:
go gdzie oni vſtáwicznie wołáią gdzież ieſt
11:
on ich bog o ktorego możnoſćiach tak wie-
12:
le powiedáli.
13:
A ták iuż choćia kſobie przypuſć żáłobliwy
14:
głos tych ktorzy w okrutnych okowách ku to
15:
bie wołáią/ á okaż możnoſć twą nád nie-
16:
winnem rozlianiem krwie ſlug twoich/ áby
17:
ieſſcze ći wżdy byli wżywoćie záchowani ná
18:
ktorych łeży ſroga ręká ſprzećiwnikow two-
19:
ich.
20:
A okaż grozę ſwoię ná tych ktorzy ták zelżyli
21:
ymię twe á my nędzne zebránie trzody two-
22:
iey/ ktorąś ty raczył wziąć ná opiekę ſwoię/
23:
będziemy wiecznye wyſláwiáć wielmożne
24:
imię twoie/ y damy to ſpiſáć potomkom ſwo
25:
iem/ áby oni wiedzieli iakiey chwały ma być


strona: 119v

Pſáłterz
1:
godna ſwięta wielmożnoſć twoiá. Chwáłá.
2:
Modlitwá.
3:
BOze wſſechmogący naſz. Acz ieſt ſtary zwyczay
4:
boſtwa twego kazdego ſprawiedliwie karac za-
5:
wyſtępki iego: ale iſz wiele ſprawiedliwoſci twoiey v-
6:
krocic moze ſwięte miłoſierdzie twoie racz miły panie:
7:
przepomniawſſy wyſtępkow naſſych vskromic a zło-
8:
zyc nadoł podnieſioną rękę twoię na ſrogą pomſtę na
9:
ſſę: a nieday moznoſci niewiernemu twemu zadney a-
10:
by miał moc złamac a roſproſſyc zebraną owczarnią
11:
twoię: ku poczciwoſci twoiey: abowiem ktoſz inſſy ob
12:
ronic moze nas iedno ty panie boze naſz: abowiem tu
13:
by iuſz ſtanęła wſſytka nadzieia naſſa gdy bych my vz
14:
nali opuſſczenie ſwoie od moznoſci boſtwa twego cze-
15:
go nas racz vchowac: iako pan a ſprawiedliwy obron-
16:
ca naſz na wieki. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
17:
Qui regis Iſra-
18:
el intende. Pſalmus. 80.
19:
Argument.
20:
Prorok woła ku pánu bogn przecz zebránie
21:
winnice ſwey ták opuſćił á proſi iáwnie oprzy
22:
ſćie ſyná bożego/ áby on prziſſedwſſy zebrał zni
23:
ſſczoną tę winnicę ludu krzeſćyiáńſkiego á o-
24:
chędożył ią okazániem oblicza ſwego.
25:
Pſalm Oſmdzieſiąty.
Bożestrona: 120

Dawidow.Liſt: 120
1:
BOże wſſechmogący ktory rządźiſz iáko
2:
iną trzodę wſſytko żebránie ludu twe-
3:
go ſiedząc nád Cherubinem wy-
4:
ſokoſći máieſtatu twego iuż by czás áby ſtą-
5:
pił ná wſpomożenie náſſe á iżby ſie też y ná
6:
ziemi okazáłá wielmożnoſć twoiá.
Prozba aby ſie pan ſmiłowac raczył nad zborem krzeſcyanskim.

7:
A przyiąwſſy nas wmiłoſierdzie ſwoie okaż
8:
nam też kiedy ſwiętą oſobę oblicza twego á
9:
ſtąd by ſie iuż nam poczęło wybáwienie ná-
10:
ſſe/ bo ſnadz ći iuż też ták długo nieprzyſtogi
11:
gniew twoy/ áby też niemiał kſobie przypuſćić
12:
wołánia ſlug ſwoich.
13:
Abowiem ſtálichmy ſie ná wielki poſmiech
14:
ſprzećiwnikom náſſem/ á ſnadz ſmętny ieſt y
15:
pokarm náſz á y pićie náſſe ná poły ieſt czá-
16:
ſem zełzámi zmieſſano.
17:
Iedno rácz łáſkáwem wzrokiem ſwem wez-
18:
rzeć ná nas ſnádnie ſie okaże moc twa nád
19:
wſſemi możnoſćiami ziemſkiemi/ wſſákeś ty
20:
ſobie ſam tę winnicę rozmnożył na tem mie
21:
ſcu z ktoregoś wymiotał ſprzećiwniki ſwoie.
22:
A ochędożyłeś ią ſobie wyrzućiwſſy ſniey w-
23:
ſſytki płone rzeczy roſkorzeniwſſy ią ták iż
24:
ſie/ ſtały iáko cedrowe gáłęzi iey ták iż y gory
25:
okrywáły ſie ćieniem iey bo ſmadz áż ku mo-
bylistrona: 120v

Pſáłterz
1:
rzu były látoroſly iey roſćiągnony.
2:
Czemużeś tedy teraz opuſćił ták chędogą
3:
ſpráwę ſwoię/ á práẃieś rozgrodził pło-
4:
ty iey iż nietylko człowiek/ ále y dzikie zwierzę-
5:
tá ſnadnie korzenie iey mogą wyniſćić.
6:
Odſtęp miły pánie od ták poczętego gniewu
7:
twego/ á wezrzy łáſkáwie zwyſokoſći máie-
8:
ſtatu ſwego ná táką opuſſczoną tę winnicę
9:
ſwoię y rácz ią záſię przyiąć włáſkáwą opie
10:
kę ſwoię.
11:
A vczyń poczćiwoſć práwey ręce twoiey kto
12:
rąś był rozmnożył tę winnicę ſwoię á przy-
13:
wroć ią ku pierwſſemu ſtanowi ſwemu/ á
14:
choć by to iuż nieſſlo dla niey/ ále wżdy dla
15:
ná potem ſyna człowieczego przez ktoregoś
16:
ty ymię vmyſlił wiele rzeczy ſpráwowáć.
17:
Bo ieſli ták do końcá zniſſczeie niczem ſie to
18:
nieſtánie ieduo niełáſką twą/ á będzieli ták
19:
dłużey ſnadnie wſſytko wniey może záginąć
20:
ále ty záchoway rękę ſwą ná człowieká prá
21:
wice ſwoiey á ná ſyná człowieczego ktorego
22:
ty ieſſcze chowaſz ná zniſſczenie ſprzećiwni-
23:
kow ſwoich.
24:
A on gdy przydzie goſpodarſtwem będzie ch-
25:
ćiał ochędożyć ią/ á my iuż nigdy nieprze-


strona: 121

Dawidow.Liſt. 121
1:
ſtániemy ćiebie/ ábowiem iuż ſie nam ziáwił
2:
żywot naſz/ á vſtáwicznie przebywać będzie
3:
my w chwale ſwiętego ymienia twego
4:
A ty miły pánie ktoryś ieſt ſprawcá wſſey mo
5:
żnoſći/ odwiedz do tego czaſu myſli náſſe od
6:
błędu złoſćiwego/ á okaż nam iáſnoſc obli-
7:
cza ſwoiego á ſnadz iuż ſtąd ſnádnie będzie-
8:
my moc być zbáwieni. Chwałá bogu. etc.
9:
Modlitwá.
10:
IZeś ieſt bogiem oycem y ſtworzycielem naſſem ni
11:
komu chwała iedno tobie: nidokogo teſz vcieczka
12:
iedno do ciebie: nam wiernym twoiem ſluſſnie nalezy:
13:
racz nas miłoſciwie ktemu przywieſc abych my to ſo-
14:
bie wyſluzyli abychmy wzdy kiedy oczywiſcie oglą-
15:
dali onego ſyna twego a dobrodzieia ſwego ktory nas
16:
przyiednoczył ktobie przez odkupienie ſwoie kthory
17:
ieſt wſſytko obiaſnienie naſſe: abowiem wniem bych-
18:
my iuſz mogli oględac wſſytki podobienſtwa wielmoz
19:
nego boſtwa twego: a zwłaſſcza iſz to wiemy iſz on od
20:
wieka przemieſzkawa wiednoſci twoiey y krolowacz
21:
będzie nad nami przez wſſytki wieki doczaſow nigdy
22:
niedokonczonych. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.
23:
Exultate deo ad-
24:
iutori noſtro. Pſalmus. 81.
25:
Argument.
26:
Tu prorok przypomináiąc dziwne dobro-


strona: 121v

Pſáłterz
1:
dzieyſtwá páńſkie dziwnem vpominányem
2:
przywodzi lud ku vznániu páńſkiemu/ wyſla
3:
wiáiąc dziwne obietnice boſkie tem ktorzy by
4:
chćieli woley iego náſládowáć á vpornem
5:
rozmáyte przegroſki
6:
Pſalm Oſmdzieſiąty pirwy.
Prozba ku panu aby ſwem obietnicā doſyc vczinił z miłoſierdzia ſwoiego.

7:
Z Wielką rádoſćią wſſyſcy wyſláwiayćie
8:
páná ſwego zá ktorego ſpráwą ieſtechmy
9:
zewſſego wybáwieni/ á ſnadz nietylko
10:
ſpiewáiąc ná chwałę imienia iego/ ále ſnadz y
11:
zbędny y ſtrąbámi wdzień ſwięty iego wyſla
12:
wiamy wielmożnoſći iego.
13:
Abowiem to y ſam był ſrodze roſkazał przod
14:
kom náſſem/ áby to záwżdy czynili ná pá-
15:
miątkę dobrodzieyſtwá iego/ ábowiem gdy
16:
byli ná puſſczą wywiedzieni/ ſlyſſeli ięzyk ro-
17:
ſkazánia iego ktorego przed tem nigdy nieſly
18:
cháli.
19:
Abowiem powieda pan iżem ia wás wybáwił
20:
zwielkiey pracey á ſćięſzkich brzemion waſzych
21:
á iáwniem wam odpowyedał ocoſćie wy
22:
mnie potáiemnie proſili gloſem ſwem iáko
23:
gromem ſtráſſąc nieprzyiaćioły wáſſe/ á do-
24:
ſwiadczył was v onych wod gdzieſćie wy má
25:
ło możnoſći mey dufáli.


strona: 122

Dawidow.Liſt. 122
1:
A ták ſlyſz pilno przebrany ludu moy/ abo-
2:
wiem ſwiętą wiárą pełnią ſie wſſytki obiet-
3:
nice moie ktore poznaſz łáſkáwe ieſliże niebę
4:
dzieſz náſladował bogow poſtronnych ták iá
5:
ko yni národowie czynili.
6:
A iż prawie dufáć temu będzieſz że iny nieieſt
7:
bog iedno ia kthorym wywiodł zniewoley
8:
przodki wáſſe ocz kolwiek mie ſluſſnego po-
9:
żądáć będzieſz nic mnie iſćie niebędzie trud-
10:
no vczynić.
11:
A wſſákoż y temi obietnicámi memi/ nic nie-
12:
było wzruſſono zátwárdziáłe ſerce ich á
13:
ták dopuſćiłem iem ich ſſaleńſtwá vżywáć/
14:
á náſládowáć niepotrzebney rády ſwey gdy
15:
mey pożyteczney vżywáć niechćieli.
16:
A ſnadz by byli trwali w roſkázowániu mo
17:
iem wedle myſli moiey bez wſſey ich pracey/
18:
iedno tylko podnioſwſſy rękę ſwoię wſſędy
19:
bych był zániſſczył nieprzyiaćioły ich.
20:
Więc ći ſprzećiwnici iego będąc vſtráſſeni/ nielza
21:
iedno ſie im było omilnemi rzeczámi wiſwiád
22:
czyć/ á lud przebrány iego miał byc wiecznie vt
23:
wierdzon/ á miał być náſycon ſlodkoſćią prá
24:
wie miodową/ á ſmákiem zroſlicznego ziár-
25:
ná wybraem. Chwałá bogu oycu. etc.


strona: 122v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
POmni na to miły panie iſz przes odnowienie na-
3:
ſſe przez krzeſt ſwięty raczyłeś teſz odmienic w
4:
nas ſtare a ſnadz nieznoſne obyczaie naſſe: raczyſz te-
5:
dy odmienic vmyſly naſſe: ſloziwſſy ſnich cięſzkie brze
6:
mię wyſtępkow naſſych racz oſwiecic ciemnoſc proſto
7:
ty naſſey: tak iſzby miały przyczynę otworzyc ſie v-
8:
ſta naſſe ku wyſlawianiu wiekuyſtey chwały twoiey:
9:
a niedopuſſczay vpadac ſercam naſſem wony ſtare oby
10:
czaie nieprzyiemne tobie ktoremi bychmy mogli ſna
11:
dnie obrazic ſwiętą wielmoznoſc ſtraſzliwego maieſta
12:
tu twoiego. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
13:
Deus ſtetit in ſi-
14:
nagoga. Pſalmus. 82.
15:
Argument.
16:
Tu prorok ſtraſzliwą ſentencyą wydał vſty
17:
pańſkiemi ná ty ktorzy ſą przełożeni ná ziemi
18:
á vćiſkáią ſądy ſwemi nędznego/ y łáſkáwą
19:
też obietnicę tem ktorzy by ſie wtem cnot-
20:
liwie záchowáli.
21:
Pſałm Oſmdzieſiąty wtory.
22:
PAn bog ſtanąwſſy wpośrzodku wſſech
23:
przełożonych ná ziemi ktorem ſą ſądy
24:
ludzkie poruczony vpomináiąc ie ſtego
25:
rzekł y długożli będziećie pochlebuiąc złoſći
26:
wem wydáwáć ſentencye nieſpráwiedliwe/
Pſalm na przełozone iakoby ſie myeli zachowac przestrona: 123

DawidowLiſt. 123
ciw poddanym
1:
ktoremi vćiſkaćie niewinńego.
2:
Owſſemći by to wam więcey przyſtáło by-
3:
ſćie ſie wedle rozumu ſpráwowáli ábyſćie v-
4:
bogie vpádłe á oſieroćiáłe ludzi przyimo-
5:
wáli wopieki ſwoie á niedáli ich dręczyć mo-
6:
carzom gdyż oni ſámi ſobie nic pomoc nie-
7:
mogą.
8:
Abowiem iam was przełożył zá ziemſkie bo-
9:
gi á potem chćiałem was wyrownáć z án-
10:
gioły/ á was przed ſie nic nieruſſa áni ſprá-
11:
wiedliwoſć/ áni vpominánie moie ktora mie
12:
rzec ták w zruſſa/ że czáſem pomyſlam poru-
13:
ſſyć fundámenti wſſytkiey ziemie.
14:
A ſnadz/ gdyż ták ſámi chcećie mieć dáleko ſie
15:
wam ináczey trefi niźlim ia wam był vmy-
16:
ſlił vczynić lecz ták zeydziećie márnie z ſwiá-
17:
tá/ iáko ná ſproſnieyſſy ludzie/ á będziecie w-
18:
trąceni do piekłá/ iáko nawięczſſy okrutni-
19:
cy ná ziemi.
20:
A ták ty ſam powſtań miły pánie/ á iáko mi-
21:
łoſierny pan á práwy dziedzic wezmi ná o-
22:
piekę ſwą ludzi ſwoie ná ziemi á rácz miło-
23:
ſćiwie ſędzić ták iáko właſną oyczyznę ſwo-
24:
ię. Chwałá bogu oycu, etc.
25:
Modlitwá.
Zadnychstrona: 123v

Pſáłterz
1:
Z Dawnych wiekow to ieſt vrząd twoy naſz mi-
2:
ły panie: tu vpadłemi vdręczonemi a vciſnionemi
3:
ſie opiekac: raczyſz tedy naſz panie nas nigdy nieprzy-
4:
puſcic przed ſąd nieſprawiedliwy w ktorem by był v-
5:
ciſnion człowiek niewinny: a roſprawy naſſe: ktoreby-
6:
chmy teſz tu ſprawowac mieli racz miły panie tak mie-
7:
dzy nami ſſafowac iakoby ninaczem przez nas nieby-
8:
ło obrazono ſwięte imię twoie abowiem tobie ſą po-
9:
ruczony wſſzytki roſprawy nieba y ziemie a kazda zwi
10:
erzchnoſc wſſęlyakiego ſądu ſciąga ſie do ſtraſzliwe-
11:
go maieſtatu twoiego: na ktorem day nam to panie za
12:
ſluzyc aby nas raczył ſędzic właſce a wmiłoſierdziu
13:
ſwoiem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
14:
Deus quis ſimi-
15:
lis erit tibi. Pſalmus. 83.
16:
Argument.
17:
Tu prorok nárzeka ná niełáſkę páńſką iż ták
18:
dopuſći rozmáitem národom pogáńſkiem drę
19:
czyć lud iemu poruczony ták w ſtárem iáko y
20:
wnowym zakonie/ á proſi áby ſie raczył w-
21:
tem obaczywſſy ſmiłowác.
22:
Pſalm Oſmdzieſiąty trzeći.
Iako pan bog karze lud prze grzechy ich.

23:
DZiwna to ieſt rzecz wſſechmogący bo-
24:
że iż ták długo wytrwáć możeſz thák
25:
nieznośne rzeczy/ gdyż ſtobą żadny
26:
możnoſćią witrwáć niemoże/ iż ſie tak burzą


strona: 124

Dawidow.Liſt. 124
1:
nieprzyiaćiele twogi á przećiwko tobie wyſo-
2:
ko glowy ſwoie wynoſſą.
3:
A z iednoczywſſy myſli ſwe/ náſádzili ſie prze-
4:
ćiw ludowi twemu ktory ieſt opiecze twey po-
5:
ruczony/ ták iż by rádzi wyniſſczyli liczbę ich
6:
ſpośrzodku wſſech inych ludzkich narodow iż
7:
by iuż onich żadna zmienká niebyłá.
8:
Vczyniwſſy táiemną rádę zrzekli ſie mocnem
9:
vpewnieniem/ krolowie wſſyſcy Tyrſcy y Pá
10:
leſtinſcy y ini wſſyſcy národowie mieſzkáiący
11:
po rozlicznych kráynach.
12:
A ſnadz y lud Aſyrijſki ieſt ſie kniem przyłą-
13:
czył/ ále to nie wſſytko gdy ty będzieſz raczył
14:
ſnádnie ſie iem takież ſtáć może iáko ſie ſtáło
15:
przed tem kxiążętom ich gdy byli przed nogá-
16:
mi twemi położeni nád brzegiem byſtrey rze-
17:
ki Phiſon.
18:
Snádnie ſie iem też może ſtać co ſie ſtáło o-
19:
nem vpornem krolom Oreb Zeb y Zebech/
20:
ktorzy pokłádáli nádzieię wmożnoſćiach ſwo
21:
ich y zoſtáli leżący ná poliach miáſto gnoiu
22:
ná płonych rolach/ á przed tem máło chćieli
23:
roſkoſſowáć wprzebranych páłácoch twoich
24:
Boże racz zámieſſáć myſli ich/ áby ſie zábu-
25:
rzyli/ iáko plewy gdy ie wicher pochwyći/ á


strona: 124v

Pſáłterz
1:
á ty wzruſſywſſy náwálnoſć gnieẃu ſwego/
2:
ſnádnie ie zborzyc możeż nie ynáczey iá-
3:
ko gęſtę chroſty álbo wyſokie gory pożárem
4:
ogniſtem popalić.
5:
A gdy będzieſz raczył záwſtydźić tą lekkoſćią
6:
oſoby ich nielżac iem będzie iedno ſſukać mi-
7:
łoſierdzia twego/ á iednáć ſie z obrażonem
8:
ſwiętem ymieniem twoiem.
9:
Aby oni mieli ſtego wſtyd że nie vználi wiel-
10:
możnoſći twoiey/ á iż by zrozumieli iż niko-
11:
mu inemu iedno tobie krolewſkie ymię należy
12:
á iż nikt zrownáć niemoże zwielką możno-
13:
ſćią twoią. Chwałá bogu oycu. etc.
14:
Modlitwá.
15:
BOze ktoryś ieſt ſrogi a ſtraſzliwy w roſprawach
16:
ſwoich: a hoynie litoſciwy wmiłoſierdziu ſwoiem:
17:
ktorego łaska a rozliczne dobrodzieyſtwo: znami po
18:
wſſelkiey okrągłoſci ziemie: ktorego teſz ſrogoſc a ſtrach
19:
będziemy znac na wyſokoſciach nieba: day nam to
20:
miły panie aby iuſz zadna ina zwierzchnoſc a moc po
21:
ſtronna nad nami niepanowała: iedno tylko mozna rę
22:
ka twoia: a my to znaiąc wſtydali ſie za wyſtępki ſwe
23:
a owſſem ſie ich chronili ktoremi bychmy na on czas
24:
mieli ſobie wzruſſic niewycierpiane rozgniewanie two
25:
ie. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
26:
Quam dilecta ta


strona: 125

Dawidow.Liſt. 125
1:
bernacula. etc. Pſalmus. 84.
2:
Argument.
3:
Wyſláwia prorok wielkie roſkoſſy przybyt-
4:
kow páńſkich y vpomina kázdą krzeyſćyáńſką
5:
duſſę/ áby ſie kniem ćiſnęłá y proſi páná áby
6:
od nich wiernych ſwoich oddáláć nieraczył.
7:
Pſalm Oſmdźieſiąty cżwarty.
Nauka aby opuſciwſſy doczeſne rzeczy kwapilibyſmy ſie ku iego ſwiętei miłoſci.

8:
IAko ſą rozmáitych roſkoſſy przybytki
9:
páłácow twoych náſz miły pánie ile-
10:
kroć to rozmyſla duſſá má práwie od
11:
pámięći odchodzi ráduiąc ſie themu ieſliże
12:
iey też kiedy przydzie ku niem doſtępić.
13:
Abowiem y máły wroblik ráduie ſie themu
14:
gdy naydzie ſobie przyiemne mieſce pokoio-
15:
wi ſwemu á coſz rozumna duſſá moiá nie-
16:
ma ſie kocháć wſpomináiąc gdy by ſtánęłá
17:
wſpokoynych przybytkoch ołtarzow twoich.
18:
Abowiem to ſnadz práwie fortunny człowiek
19:
ktory doſtąpi przybytkow twoich á ſnadz iuż
20:
żadney przyczyny nigdy nienaydzie áby miał
21:
przeſtáć chwalić imienia twego/ ábowiem bę
22:
dę vſlane ſćieſzki wſercu iego ktoremi práwie
23:
przydz ma ku vznániu twemu.
24:
A ſnadz tácy wſſyſcy chodą roſkoſſuiąc ſo-


strona: 125v

Pſáłterz
1:
bie miedzy rozlicznemi zrzodły z ktorych do
2:
ſytoſći bywáią náſyceni/ á mnoży ſie roſkoſz
3:
ich y tych ktorzi otem inem powiedáią aż prá
4:
wie do ſámego oglądánia ſwiętey obliczno-
5:
ſći twoiey.
6:
A ták ty wſſechmogący pánie vſlyſſawſſy
7:
pokorne prozby náſſe nákłoniwſſy vcho two
8:
ie wezrzawſſy też ná oblicznoſć Kryſtuſá po-
9:
mázáńcá twego/ rácz miłoſćiwie vſlyſſeć kto
10:
bie wołánie náſſe.
11:
Abowiem ſnadz ieſt weſelſſy ieden dzień
12:
w roſkoſſach przybytkow twoich niż ty-
13:
ſiąc inych ná inych mieſcach/ y ſnadz lepiey
14:
by leżeć v progu twoiego niżli ſiedzieć wná-
15:
koſtownieyſſem máieſtaćie y wrozlycznych pá
16:
łácoch gdzie indziey.
17:
Abowiem ty pánie náſz ieſteś iáko ſlońce kto
18:
ry oczyſćiaſz á chędożyſz myſli proſtych ludzi
19:
á czyniſz ie vczęſniki dobrotliwoſći ſwoich/ á
20:
ták ſſczęſliwy to ieſt czlek ktory vprzeymie du
21:
fa tobie/ gdyżeś ty ieſt bog wſſey możnoſci y
22:
wſſey ſpráwiedliwoſći. Chwałá bogu. etc.
23:
Modlitwa.
24:
OBronca naſz a boze wſſechmogący: ktoryś dzi
25:
wną ſprawą założył rozlicznoſc pałacow na nie-


strona: 126

Dawidow.Liſt. 126
1:
bie ſwiętych przybytkow twoich: do ktorych inemi w-
2:
ſchody zadny nie wchodzi yedno poſtępuiąc z do-
3:
brych vczynkow na lepſſe a ſcnot na cnoty podpiera-
4:
iąc ſie doskonałoſcią wiary a ſwiętem miłoſierdziem
5:
twoiem: raczyſz miły panie naſz przywieſc na ty ſto-
6:
pienie ktoremi bych my mogli wnic przez zaſlugi pa-
7:
na naſſego a twego iedinego ſyna do przybytkow ku
8:
wieczney chwale twoiey zdawnych wiekow ſprawio-
9:
nych: a tam nigdi nieprzeſtali wołaiąc wyſlawiac wiel
10:
moznoſci boskiego maieſtatu twego. Amen. Oycze etc.
11:
Benedixiſti Do-
12:
mine terram. Pſalmus. 85.
13:
Argument.
14:
Prorok pod figurą proſi o zeſlánie ſyná bo-
15:
żego powiedáiąc/ iż ſniem wſſytko dobre ná-
16:
ſtáć miáło/ przypomináiąc iż ziemiá będąc v-
17:
błogoſláwiona da owoc ſláchetny co ſie ná
18:
pánnę mátkę ſwiętą może duchownie
19:
rozumieć.
20:
Pſalm Oſmdzieſiąty piąty.
Proroctwo o pannie Mariey.

21:
IUż złáſki ſwey raczyłeś przeżegnáć zie-
22:
mię twoię náſz pánie y wywieſć znie-
23:
woley národ Iákobow/ zákrzywſſy od
24:
oczu twoich wyſtępek ludu twoiego raczyłeś
25:
ná ſtronę zgromádzić od nich rozgniewánie
26:
twoie.


strona: 126v

Pſáłterz
1:
Iuż práwie dokońcá odłożywſſy ná ſtronę
2:
niełáſkę ſwoię/ rácz przyiąć nas wmiłoſier-
3:
dzie ſwoie ázaż by ták iuż miał náſz pánie
4:
wiecznie znarodu wnárod roſćięgáć ſrogoſć
5:
rozgniewánia twego.
6:
A wſſákeś ty ieſt on pan/ ktory iedno ſam mo
7:
żeſz y ożywić y wyzwolić/ á ták rácz vczynić
8:
nas vczęſniki dobrodzieyſtwá twego iż by ſie
9:
też lud twoy roſkochał/ iż nálazł przyczynę
10:
wiecznego iuż przymierza twego.
11:
A bárzo bych rad ſlyſſał/ co daſz zá odpo-
12:
wiedz ná to wołánie naſſe/ ábowiem tę
13:
nádzieię mamy/ iż ſie ku miłoſierdziu będzie
14:
ſćiągáłá nád przebránemi twemi/ abowiem
15:
záwżdy bliſka ieſt ſwięta łáſká twoiá tem kto
16:
rzy chwalą ſwięte imię twoie.
17:
Abowiem wten czás miłoſierdzie á wiárá pod
18:
káią ſie z ſobą á pokoy z ſpráwiedliwoſćią ſie
19:
obłápi á prawdá z ziemie iáko ze zrodłá bę-
20:
dzie pochodziłá á ſpráwiedliwoſć ſnadz nam
21:
y tego zniebá przyćiągnie ktory ná nas łáſká
22:
wie pogląda.
23:
A bog náſz będzie ſprawcą tem/ áby ziemiá dá
24:
łá nam owoc ku poćieſſe náſſey á náſtánie
25:
ſpráwiedliwoſc przed przyſćiem miłoſniká ie


strona: 127

Dawidow.Liſt. 127
1:
go/ á przyſćie iego będzie vznano nádrogách
2:
iego. Chwałá bogu oycu. etc.
3:
Modlitwá.
4:
GDyſz mily panie przyrodzenie boskie twoie wię
5:
cey zawzdy nabłogoſlawienſtwo nizli naprzeklę-
6:

7:
cie kazdemu ſie ſtworzeniu ſciągało: racz mily panie vbogoſlawic tu ziemię twoię: vkazawſſy nam ſwięte mi
8:
łoſierdzie twoie: abychmy tu thak nieroſly iako płone
9:
drzewa ktoreby niemnozyli zadnego pozytecznego
10:
owocu w winnicy twoiey: ale day zakwitnąc nam w-
11:
cnotach wſprawiedliwoſci a wdobrych vczynkoch: z kt
12:
orych kwiatkow pochodzi zawzdy owoc przyiemny
13:
tobie naſz miły panie. Amen. Oycze naſz. etc.
14:
Inclina domine
15:
aurem tuam. Pſal. 86.
16:
Argument.
17:
Prorok w oſobie ſyná bożego modli ſie ku bo
18:
gu oycu ták iáko ſie on modlić miał wſprzeći-
19:
wnoſćach ſwoich wżywoćie ſwoiem/ á takież y
20:
káżdy grzeſſny tymi ſlowy może wołáć ku
21:
pánu ſwemu.
22:
Pſalm Oſmdzieſiąty ſſoſty.
Abyzmy ſie panu bogu modlili przykładem kryſtuſowym.

23:
NAkłoń miły pánie łaſkáwe vſſy twoie
24:
obaczywſſy niedoſtatki moie á day łá-
25:
ſkáwą odpowiedz prozbam moiem/ á


strona: 127v

Pſáłterz.
1:
wezmi ná opiekę ſwą duſſę moię zwłaſſczá iż
2:
ieſt poſwięcona tobie.
3:
Abowyem ia inſſey nádzieie niemam iedno
4:
włáſkáwem ſpomożeniu twoiem/ á ſnadz ſie
5:
też ſtego zawżdy rozráduie duſſá moiá y myſl
6:
moiá áczkolwiek ná wielkiey wyſokoſći prze-
7:
bywaſz vſtawicznie ſie ćiągnie do ćiebie.
8:
Abowiem to ieſt rzecz iáſnie wiádoma/ iákoś
9:
ieſt dobrotliwy/ á ſnadz trudno by kto miał
10:
wyſláwić miłoſierdzie twoie/ á ták y ná po-
11:
kornieyſſei prozby mey proſſę áby niebył teſkli
12:
wy wyſlucháć.
13:
Bo ile kroć mi ſie co ſprzećiwnego trefii ku ko
14:
muſz ſie inemu vćiec mam iedno ku tobie má
15:
iąc nádzieię że będzieſz zmey ſtrony/ bowiem
16:
żadny inny bog w ktorych yni nádzieię po-
17:
kłádáią nigdy żadną możnoſćią ſtobą wy-
18:
rownáć niemoże.
19:
Aſnadz nielza y inem wſſem národom iedno
20:
áby vpádły przed nogámi twemi/ á vſtráſſy
21:
li ſie máieſtatu twego ábowiem kto ſie wy-
22:
dziwowáć może ſprawam wielmożnoſći two
23:
iey.
24:
A ty złáſki ſwey rácz mi oznaymić proſte
25:
ſćieſzki kędy bych mogł ſnádnie ktobie przyſtę


strona: 128

Dawidow.Liſt. 128
1:
pić/ áby zruſſone ſerce moie/ zrozumiáło wiel
2:
możnoſći twoiey/ á ſpráwey myſli wſſemi ch-
3:
wałami wyſlawiáło wieczne imię twoie.
4:
Bowiem y dziś y záwżdy ieſt wiele znákow
5:
dobrodzieyſtwá twego nádemną/ ábowiem
6:
yle kroć námię przypáda iákie nieſſczeſćie ni-
7:
gdy nieomieſzkaſz rátowáć mię/ á nieynáczey
8:
wywodziſz ná ſwobodę duſſę moię iakoby ią
9:
wziąwſſy ſpiekłá do niebá przenoſił.
10:
Widziſz moy pánie iáko wiele ich ſpyſſnemi
11:
myſlami w zruſſyło ſie przeciw mnie ſtará-
12:
iąc ſie oto áby żywot moy odięli odemnie nic
13:
niemáiąc ná to pieczey/ iż ty będąc opiekal-
14:
nikiem moiem ſnádnie y gniewem y dobro-
15:
dzieyſtwem możeż káżdego vkroćić.
16:
Lecz ty wezrzawſſy miłoſiernie ná mię ba-
17:
cząc to żem ia ieſt ſyn ſlużebnice twoiey/ ſná-
18:
dnie nádemną możeż okázáć znák ſwiętey
19:
łáſki twoiey/ ták iż oni záwſtydzić ſie muſſą/
20:
obaczywſſy to iż ty nic nieomieſzkáwaſz pom
21:
ſćić záwżdy krzywdy moiey. Chwałá. etc.
22:
Modlitwá.
23:
WIele kroc ieſt rzecz doſwiadczona naſz miły
24:
panie: iakoś ty ieſt prętki ku wyſluchaniu kaz
25:
demu ſtatecznem ſercem ktobie wołaiącemu:
26:
a iſz zadny nie ieſt kthoby kiedy wyrownacz


strona: 128v

Pſáłterz.
1:
mogł zwielmoznoſcią twoią iedno ty ſam y wyzwo-
2:
lic mozeſz: y potępic nas: ale iſz ſie więcey ſciąga na-
3:
miłoſierdzie niſz na pomſtę: ſwięte boſtwo twoie: racz
4:
radſſey miłoſciwie wydrzec nas zmoznoſci piekielnych
5:
aby nad nami zwierzchnoſci żadney niemiały aby ſie
6:
nieroskochał zadny ſprzeciwnik naſz iſz wziął zwicięſt
7:
wo nad tem woyskiem ktore ieſt pod moznoſc chorą-
8:
gwie twey poſtawiono. Amen. Oycze naſz. etc.
9:
Fūdamēta eius
10:
in mōtibus ſanctis. Pſal. 87.
11:
Argument.
12:
Prorok wyſláwia zebránie koſćiołá ſwiętego
13:
krzeſćiáńſkiego y iáko ſie miał wniem pan bog
14:
roſkocháć/ á iż y ſyn przebrany iego miał
15:
ſie wteyże ſpołecznoſći okazáć.
16:
Pſalm Oſmdzieſiąty ſiodmy.
Iako pan Bog kochanie ma wnas

17:
FUndámenty miáſtá zebránia twego
18:
miły pánie záłożone ſą ná mocnych á
19:
tobie poſwięconych gorách/ ábowye-
20:
meś ty nád ine miáſtá/ obrał ſobie fortki v-
21:
miáſtá Syon y wielkąś wſſędy onich ſla-
22:
wę vczynił.
23:
Y obiecałeś miłoſierdzia ſwego nie bronić
24:
Egiptowi y ziemi Bábilonſkiey y inſſem ná-
25:
rodom ktorzy by ſie iedno chćieli przywroćić


strona: 129

Dawidow.Liſt. 129
1:
ktobie á wiele inych pogáńſkich ziem oba-
2:
czywſſy to przychylą ſie ku kroleſtwam two
3:
iem/ ábowiem ſie wnich przebrany thwoy
4:
okaże.
5:
Abowiem Syon zebránie miáſtá ſwego vt-
6:
wierdził namocnieyſſy ſam/ á przebrany iego
7:
wniem ſie ma vrodzić tak iż to będzie ozná-
8:
czono y roſpiſano ná potem kxiążętom ná
9:
tem mieſcu będącem.
10:
A oni ſie rozrádowawſſy temu/ będą to wy-
11:
ſláwiáć rozmaytem pieniem/ a ták moiá
12:
wſſytká pilnoſć ná temże też będzie náleżá-
13:
łá dla wielkich dziwow ktore záleżą w wiel-
14:
możnych ſpráwach twych. Chwałá bo. etc.
15:
Modlitwá.
16:
TO ieſt prawy fundament wſſytkiego załozenia na
17:
ſſego ktory nigdy poruſſon byc niemoze: przyięte
18:
człowieczenſtwo od ciebie boga wiecznego: ktore nas
19:
ku tobie panu naſſemu właſnie przyiednoczyło przez
20:
rozliczne nauki y na koniec przez odkupienie ſwięthe
21:
twoie: oczem tu ani właſnie rozumiec ani przyemnie
22:
zaſlugowac mozemy: az gdy nas raczyſz domieſcic do
23:
onego załozonego miaſta ku wieczney chwale twoiey
24:
ktorego fundamenty ſą nad wſſemi wyſokoſciami gor
25:
załozone: a tam nam przydzie ſnadnie y vznac nieskon
26:
czone boſtwo twoie: y ſtarac ſie abych my nigdy nie-
27:
przeſtali chwały rozliczney czynic ſwiętey wielmozno
28:
ſci twoiey. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.


strona: 129v

Pſáłterz
1:
Domine deus ſa
2:
lutis mee. Pſalmus. 88.
3:
Argument.
4:
Tu prorok woſobie grzeſſnego człowieká ná
5:
rzeka ná opuſſczenie páńſkie przypomináiąc
6:
mu iż zumárłych żadney chwały niema á ſćią
7:
ga ſie to y ná oſobę Ktyſtuſowę iako miał
8:
być vdręczon y opuſſczon y od powin-
9:
nych ſwoich.
10:
Pſalm Oſmdzieſiąty, oſmy.
Prorok vtyſkuye na gniew panski.

11:
PAnie boże moy iż niwkiem inem ninále
12:
zy nádzieiá ma/ dniem y nocą nieprzeſtá
13:
nę wołáć ktobie/ áż ſnadz nakłoniwſſy
14:
vchá twego wżdy kiedy vſlyſſyſz prozbę mą.
15:
Abowiem iuż ſnadz y ná zbyt pełna ieſt wſſe-
16:
go vdręczenia duſſá moiá/ á ſnadziem wię-
17:
cey podobien ku grobowi niżli ku żywotowi/
18:
y ku onemu człowiekowi ktory by iuż miał
19:
być wtrącon do piekłá będąc opuſſczony od
20:
wſſey nádzieie ſwoiey.
21:
Niewiem by ſnadz nie lepiey leżeć wgrobie zo
22:
nemi ktorzy ſą ręką twą z żywotá ſlożeni/ á


strona: 130

Dawidow.Liſt. 130
1:
dawnoś iuż ich zápomniał/ á niemyſliſz o
2:
tych vćiſkoch ktore ná mię zwielkiem vdręcze-
3:
niem przychodzą.
4:
Abowiem mię tákiemi ſprzećiwieńſtwy vdrę-
5:
czyli ſprzećiwnicy mogi że mi ſie zda żywot
6:
moy iákoby był wćiemnem á w okruthnem
7:
więzieniu/ á ſnadz mię nic więcey niedręczy
8:
iedno to ieſliżemi to przychodzi znieluboſći
9:
twoiey.
10:
Bo y powinowáći mogi ták mię ſobie ſnadz
11:
ſtwey niełáſki zmierzyli żem ieſt práwie od-
12:
nich opuſſczon/ ſnadz y oczy moie pátrząc
13:
zwątpiły o wſpomożenv ſwem/ á wſſákoz ia
14:
przed ſie nieprzeſtánę ku tobie podnoſić rąk
15:
ſwoich.
16:
Abowiem miły pánie iuż ći vmárli máło po
17:
trzebuią pátrzáć nádziwy twoie ktorych iuż
18:
żadny lekarz ſkrzeſić niemoże á iſćie wżad-
19:
nem grobie nigdy pámiątki niemáſz o wiel-
20:
możnoſći twoiey.
21:
Bo ieſli nam żywem niebędzieſz okázował
22:
wielmożnoſći ſwoiey wćiemnoſćiach nigdy
23:
znáczna niebędzie/ á ták mnie nielza iedno
24:
vćiekáć ſie ktobie/ á ieſſcze ſporánku zabieżeć
25:
tobie zmodlitwámi ſwemi.
dokątżestrona: 130v

Pſáłterz
1:
Y dokąd że miły pánie raczyſz ták zákrywáć
2:
przedemną nędznikiem oblicze twoie/ ábych
3:
nieznał łáſki twoiey/ bo ſnadz ieſſcze zmłodo
4:
ſći moiey ty przeſtráchy od ćiebie ná mię przy
5:
chodżą/ iż czáſem zwątpię y o wſpomożeniu
6:
ſwoiem.
7:
Bo ſnadz iáwne á ſtráſliwe znáki okázuią ſie
8:
nádemną ſrogoſći twoiey/ á nieynáczeiem
9:
niemi ieſt ogárnion iáko tonący burzącemi
10:
wodámi/ á nie ieden ſtrách po drugiem/ ále
11:
ſnadz ſie rázem wſſytki około mnie zebráły.
12:
A rázem y ſam ſie odemnie oddaliwſſy/ odda-
13:
liłeś y káżdą iną nádzieię wſpomozenia me
14:
go y od tych v ktorychem ia przed tem był
15:
w wielkiem kochániu/ a práwieś mię zákrył
16:
ćiemnoſćiámi ziemie iż iuż dziś nikt mię po
17:
znáć niemoże. Chwałá bogu oy. etc.
18:
Modlitwá.
19:
ODkupicielu naſz wſſechmogący boze kthory
20:
wziąwſſy naſie człowieczenſtwo naſſe: raczyłeś
21:
włozyc nanie cieſzkie brzemię wyſtępkoch naſſych: a
22:
raczyłeś vnizyc boſtwo ſwoie: będąc vdręczony ſrogą
23:
ſmiercią az do grobu ſwego: a potem zgrobu aſz do-
24:
głębokoſci piekielnych a potem na wiekuyſtą chwałę
25:
raczyłeś na wyſokoſci wywieſc ie w wielkiey chwa-
26:
lebnoſci: gdyześ tak wywyſſył człowieczenſtwo naſſe
27:
nieracz nas teſz tu miły panie zoſtawowac wtych ſtra


strona: 131

Dawidow.Liſt. 131
1:
ſliwych niebeſpieczenſtwach naſſych: ale racz wynieſc
2:
ſtan naſz na wyſokoſci ſwoie za ſobą a ſtąd by ieſſcze
3:
było więcey chwalebne ſwięte boſtwo twoie. Amen.
4:
Oycze naſz. Zdowas maria. etc.
5:
Miſericordias do
6:
mini ineternum. Pſal. 89.
7:
Argument.
8:
O dziwnych obronách y możnoſćiach bo-
9:
ſkich y iáko miał poſtánowić krolá nad lu-
10:
dem ſwoiem/ ktore proroctwo ſie iáwnie ſćią-
11:
ga ná Kryſtuſá/ y yne wielkie dobrodzieyſt-
12:
wá páńſkie nád człowiekiem.
13:
Pſalm Oſmdzieſiąty dziewiąty.
Wylicza y przemyenienie wnowy: zakonu ſtarego.

14:
Nelza iedno muſſę vſtáwicznie wyſlá-
15:
wiáć miłoſierdzie twoie moy pánie/
16:
idziś y wiecznie ná potem ábowiemem
17:
iuż ná tem vmiſl ſwoy vtwierdził/ iż ſnadz pier
18:
wey przyſtoyniey aby niebo y ziemiá zniſſ-
19:
czáłá/ niżli by kiedy miáło zniſſczeć miłoſier
20:
dzie twoie á łáſkáwe obietnice twoie.
21:
Abowiemeś ty wziął przymierze wieczne z cz-
22:
łowieczem národem ktoreś mu y poprzyſią-
23:
gł/ przytemeś też obiecał ſludze ſwemu Da-


strona: 131v

Pſáłterz
1:
widowi że niemiał nigdy ſtolec krolewſki zá-
2:
ginąć ſpotomkow iego lecz ták miał być wie-
3:
cznie vtwierdzon.
4:
Możnoſći wſſytki niebieſkie wyznáwáć mu-
5:
ſſą dziwne ſpráwy twoie/ y tem ktorzy ich nie
6:
ſwiádomi/ ábowiem y miedzy ángioły y ná
7:
zacznieyſſemi ſwiętemi nikt ſie táki nieobie-
8:
rze ktoby ſie miał przyrownáć iákiem podo-
9:
bieńſtwem ktobie.
10:
Bowiemeś ty ieſt bog dziwny y ſtráſzliwy w-
11:
pośrodku zebránia ſwiętych twoich á kto ſto
12:
bą wyrownáć może gdyś ty wſſytko ſtwo-
13:
rzył/ á wſzytko wedle woley ſwey iáko chceſz
14:
mozeż záchowáć.
15:
Ty możeż wzburzyć y vkroćić wſſytki ſrogo-
16:
ſći moſkie/ tyś możną ręką twoią zborzył
17:
ták ſnadnie wſſytki mocárſtwá Egipckie á
18:
nie ynáczey ći to przyſzło vczynić/ iáko zna-
19:
nędznieyſſem człowiekiem.
20:
Tobie ieſt páńſtwo na niebie y ná ziemi/ á
21:
tyś zákłádał fundámenty ich/ ty roſkazuieſz
22:
wiátrom y wſſem rozlycznem goram/ ktore
23:
wyſokoſćiami ſwemi okázuią dziwne możno
24:
ſći twoie.
25:
A ręká twoiá ieſt práwie wſſey możnoſći ná-


strona: 132

Dawidow.Liſt. 132
1:
pełnioná/ y náprawdzie á ná ſpráwiedliwo-
2:
ſći ieſt záłożon máieſtat krolewſkiey wielmoż
3:
noſći twoiey/ á łáſká á miłoſierdzie ieſt wna-
4:
więtſſey pieczy vćiebie.
5:
I fortunny to ieſt práwie człek ktory ſie roſko-
6:
cha wtákiey ſpráwie twoiey/ ábowiem ſie v-
7:
ſtáwicznie nád niem mnożyć muſi dobrot-
8:
liwoſć twoiá/ á wrádowáć ſie záwżdy muſi
9:
zwielkiego dobrodzieyſtwá twoiego.
10:
Bowiem ty będzieſz práwie okraſá tákich
11:
wſſytkikh/ á dobrotliwoſćią będą twoią niei-
12:
náczey iáko mocną tarczą od wſſego złego
13:
záſſczyceni y co kolwiek pocznieſz nádniemi
14:
wſſytko ſie iem będzie ſſczęſliwie zdarzáło
15:
Y dawałeś ſlyſſeć głos twoy wielekroć prze-
16:
branem ſwoiem y obiecowałeś iem podnieſć
17:
mocárzá znárodu ich y ſtegożeś był národu
18:
nálazł Dawidá ſlugę ſwego/ ktoregoś ká-
19:
zał pomázáć ná ſtolec krolewſki ku poczći-
20:
woſći ſwoiey.
21:
A nád onem przebránem ſwoiem vmocniłeś
22:
rękę ſwoię ták iżeś vczynil iego możnem/ iż ni
23:
gdy niemogł vdręczyć go żadny złoſćiwy
24:
ſprzećiwnik iego boś záwżdy ſnádnie ſtárł
25:
káżdego ktory ſie chćiał záſtáwić iemu.
ſnadniestrona: 132v

Pſáłterz
1:
A ſnádnie on miał ználeſć wſſytko coś ty kol
2:
wiek iedno obiecał iemu ieſſcze z oney łáſki
3:
pierwſſego przezrzenia iego boś obiecał/ áż
4:
od morzá do morzá roſſerzyć roſkázowá-
5:
nie iego.
6:
Y dopuſćiłeś mu iż beſpiecznie ktobie może
7:
rzec/ żes ty oćiec moy miłoſćiwy ieſt Bog
8:
moy á nádzieiá wſſech ſpraw moich/ á obie-
9:
całeś go pierwſſego poſtáwić nád wſſemi kro
10:
lewſkiemi národy.
11:
Y powiedziałeś iż to przymierze á tę łáſkę wie-
12:
cznie ſniem chceſz záchowáć/ á ſtolec krolew-
13:
ſki iego poſtánowić miedzy potomki iego/ áż
14:
do oſtátecznego dniá ſkończenia ſwiátá.
15:
A ieſli by też ćiktorzy zá iego ſpráwą poniem
16:
oſtáną chćieli iáko odſtępić roſkázánia iego/
17:
á takież zgwałćić vſtáwy moie á nieczynić do
18:
ſyc náukam moiem.
19:
Będę ie kárał łáſkáwie/ á iáko biczem będę
20:
gromił wyſtępki ich/ á wſſákoż práwie opu-
21:
ſćić niebędę mogł ich bo bych muſił vkázáć
22:
omylnoſć iem wobietnicach ſwoich.
23:
Bo mi ſie niezda/ ábych kiedy miał złámáć
24:
to przymierze/ ktorem záłożył z ludem ſwo-
25:
iem/ y z Dawidem ſlugą ſwym y poprzyſią-


strona: 133

Dawidow.Liſt. 133
1:
głem ie ná boſtwo ſwoie/ á ſnadz mi ſie też nie
2:
godzi ináczey vczynić.
3:
A bowiemem to obiecał iż ſpokolenia iego ná
4:
ſtánie ten ktory będzie trwał ná wieki/ á ſto-
5:
lec máieſtatu krolewſkiego iego będzie ták iáſ-
6:
ny y ták trwáły iáko Słońce y Mieſiąc ná
7:
niebie co chce mieć zá znák pewney obietnice
8:
moiey.
9:
Ale ſnadz niektore plemię iego zápomniaw-
10:
ſſy á wzgárdziwſſy to dobrodzieyſto moie od
11:
daliło od ſiebie przyſćie Kryſtuſa ſwego á
12:
chce podobno/ áby ſie złomiło przymierze
13:
moie/ á koroná chwały iego/ áby vpádłá
14:
ná ziemię.
15:
Y rozdrápáć dali mury koſćiołá mego y mie
16:
ſcá ty wniwecz obroćili w ktorychem ia ſobie
17:
oſobliwie roſkoſſowáł ták iż zároſly ſćieſzki
18:
do nich/ á ſtáli ſie ná poſmiewiſko imo nie prze
19:
chodzącem ludziem.
20:
Ták iż ſtego beſpieczeńſtwá iuż podnieſli ręce
21:
ſwoie kocháiąc ſie w zuchwálſtwie ſwoym
22:
ſprzećiwnicy mogi/ á przebráni mogi odwro-
23:
ćili obronę ſwoię á niechcą ſtale ſtáć/ iako by
24:
li zwykli przy pánu ſwoym.
25:
A ták też tem záćmili ſtolec zacny przod-


strona: 133v

Pſáłterz
1:
kow ſwoich/ á rowno gi z ziemią zniſſczyli/ y
2:
ſtały ſie ſkrocone dni mlodoſći ich/ á zewſſąd
3:
wſtydem niemáłem ogárnione oſtáną.
4:
A wſſakoż ty miły pánie nieprzipuſſczay tey
5:
rzeczy ku ſrogoſći gniewu twoiego pámiętá-
6:
iąc/ iż krotki ieſt czás káżdego ſtworzenia two
7:
iego/ á doſyć vdręczenia má żywot naſz/ iżeſ-
8:
my ku wyſtępkom przychylni wſſyſcy z Adá
9:
mowego národu.
10:
A żadny nieieſt by też był námożnieyſſy/ kto-
11:
ry by miał być prozen ſmierći/ á iż by ſie
12:
miał obronić gwałtowney grobowey moż-
13:
noſći.
14:
Wzruſz że tedy onego ſtárego miłoſierdzia
15:
ſwego náſz pánie/ rozwaſz ſobie coś obieco-
16:
wał przodkom náſſym/ á iako momo twe o-
17:
bietnice/ nędznie ſą vdręczeni ſludzy twogi/
18:
od rozmáitych á ſrogich národow.
19:
Co ſnadz nietylko obruſſa wſtydliwie nas/
20:
ále y ćiebie ſámego náſz pánie/ ábowiem ieſt
21:
vſtáwiczne náſmiewiſko z nas/ przypomináć
22:
nam/ gdzieſmy podzieli nádzieię náſſę.
23:
A wſſákoż coż ſie kolwiek ſnámi dziać będzie/
24:
to być ináczey niemoże/ że nas do końcá pan
25:
opuſćić nieraczy/ pámiętáiąc obietnice ſwo-


strona: 134

Dawidow.Liſt. 134
1:
ie/ á my przed ſie nieprzeſtániem chwalić imie
2:
nia iego/ ktore záwżdy godno ieſt chwały nig
3:
dy nieſkończoney. Chwałá bogu oycu. etc.
4:
Modlitwá.
5:
NIemozemy cie inaczey zwac iedno panem wſze-
6:
lyakiey moznoſci boze wſſechmogący naſz: abo-
7:
wiem wſſytka okrągłoſc ziemie ieſt pod nogami twe-
8:
mi: a ſſyrokoſc nieba nawſſem wpoſłuſſenſtwie twoiem
9:
przed ktorego ſtrachem drzą angieli y kazde tak ziem
10:
skie iako y niebieskie ſtworzenie: a kochanie twoie w-
11:
wielkoſci onego zebrania ktorzy bez przeſtanku wiel-
12:
bią ſwięte imię twoie: nieraczyſz tedy miły panie ſte-
13:
go zebrania wyłęczac nędznych teſz duſz naſſych: abo
14:
wiem iuſz by ſie ſnich mnozyc: niemogła zadna chwa-
15:
ła wielmoznoſci twoiey gdy byś ie wydac raczył na-
16:
ciemnoſci piekielne: skąd by widziec niemogły ſwięte-
17:
go oblicza twego: ale radſſey przymi miłoſciwie kſobie
18:
nas dla ſwiętego imienia ſwoiego. Amen. Oycze. etc.
19:
Domine refugi-
20:
um factus.
21:
Pſalmus. 90.
22:
Argument.
23:
Tu prorok wylicza przed pánem krotkoſć
24:
żiwotá człowieczego y vpomina go/ áby ſie nie
25:
ſrożył nád ták nietrwáłem ſtworzeniem/ y
26:
proſi áby człowiek mogł znáć przy tych ro-
27:
ſterkoch żywotá ſwego miłoſierdzie iego.


strona: 134v

Pſáłterz
1:
Pſalm Dziewięćdzieſty.
Prorok przed panem wyznawa krotkoſcz dni ſwoich a proſi o ratunek

2:
PAnie boże náſz tyś záwżdy ieſt beſpiecz
3:
na vćieczká náſſá/ á zdáwnych náro-
4:
dow náſſych/ á możnoſć boſká twoiá
5:
zdawná ieſt znczna/ ieſſcze niebyłá ſtworzoná
6:
ziemyá áni gory były vkazáły wyſokoſci
7:
ſwych
8:
A żywot człowieczy ácz ná wielką nędzę wy-
9:
dany zroſkázánia twego/ ſnadnie będzie w-
10:
ziemię obrocon/ á dni iego wſſytki ſą iemu/
11:
iako ten ieden ktory wczorá przeminął/ álbo
12:
iáko iedná noc/ ktora ſporánku żádnego zná
13:
ku poſobie niezoſtáwiłá.
14:
Bo zwielką prętkoſćią náſtroyone ſą/
15:
ku zginieniu czáſy iego bo ſnadz ni ſie oba-
16:
czy gdzie ſie podziáły ſpráwy iego: y podobien
17:
ieſt ku kwiatkowi ktory ſporánku ſie roſkwi-
18:
tnie/ á kwieczoru wziemię będźie potłoczon
19:
Więc ieſſcze kthemu náſſemu złemu/ wiele
20:
kroć nam przypáda niełáſka twoiá/ ták iż ie/
21:
dno iáko przez ſen vżywamy tey krotkiey kro
22:
toſile ſwoiey/ ábowiem wſtráchu ſą dni ná-
23:
ſſe á niechce ſie nam niczego gdy ſnámi nie-
24:
łáſká twoiá.
25:
Bo ſnadz y ony wyſtępki młodoſći náſſey/


strona: 135

Dawidow.Liſt. 135
1:
ktorycheſmy ſobie zá nic niemieli záwżdy ſą
2:
poſtáwiony przed oblicznoſćią twoią/ á
3:
ták roſpomniawſſy ſie ná to krocey niż trze-
4:
bá nam muſſą ginąć czáſy náſſe.
5:
Abowiem czás naſz trudno ſie dáley nád lat
6:
oſmdzieſiąt może wyćiągnąć/ bo iuż co dá-
7:
ley nad to/ ſſkodá zwáć tego żywotem/ iedno
8:
pracą á boleſćią/ á drudzy ieſſcze w kwitną
9:
cey młodoſći ſwey nieináczey iedno iáko ſprzi
10:
prawionymi ſkrzydły wylecą vięc bez czaſu.
11:
Y kto ſie może vſtrzedz nieluboſći twoiey gdy
12:
wiemy iákiey chwały potrzebuie wielmoż-
13:
ny máieſtat twoy/ á ſnadz by nam przyſtáło
14:
liczyć káżdą godzinę náſſę/ á iż nikczemna
15:
nádzieiá żywotá naſſego/ ábychmy ſie ná-
16:
wſſem ku chwale twey ſćiągáli.
17:
A ták miły pánie przywroć kſobie zwykłe mi
18:
łoſierdzie twoie/ á vkaż nam łáſkę twą vżyć
19:
tych krotkich czaſow náſſych/ á wżdy ſie tez
20:
czáſem ſmiłuy nád ſlugami ſwemi/ áby ſie
21:
też niezáwżdy ſrożył gniew twoy nád námi.
22:
A vráduy też nas kiedy weſelim łáſki twoiey
23:
po tákich vciſkoch náſſych ábychmy też zro-
24:
zumieli láſkáwe odkupienie twoie/ y znak zied
25:
nániá twego ktoreś vczynił y ſpotomki przod
26:
kow náſſych.


strona: 135v

Pſáłterz
1:
A rácz ſie nam kiedy miłoſiernie okazáć/ y do
2:
puſć ſie nam wżdy rozrádowáć w ſwey łá-
3:
ſce/ áby ſpráwy rąk náſſych przyſzły nam ku
4:
ſkutkowi zá dobrodzieyſtwem twoym. Ch-
5:
wałá bogu oycu y ſynu. etc.
6:
Modlitwá.
7:
NIedwracay naſz miły panie odſiebie obłędli-
8:
vego ſerca naſſego: gdyześ ty ieſt iedyna vciecz-
9:
ka naſſa: wewſſem niebeſpieczenſtwie naſſem: ale racz
10:
miłoſciwie nakłoniwſſy vſſu ſwoich wyſluchawawac
11:
poządliwe prozby naſſe: aby ſie roskochawały duſſe
12:
naſſe wdobrey nadziegi o tobie znaiąc tu wzdy iakye
13:
miłoſierdzie nad ſobą: a ſtąd bychmy ſie ochotniey
14:
ſtarali: aby na nas takie ſprawy nieprzychodziłi: aby
15:
nam miały vczynic ty przyczyny aby ty nas naſz miły
16:
panie miał na potem odepchnąc od wdzięczney oblicz
17:
noſci ſwoiey czego nas racz obronic wſſechmogący bo
18:
za naſz. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
19:
Qui habitat in
20:
adiutorio altiſſimi. Pſal. 91.
21:
Argument.
22:
Tu prorok wyſláwia dziwną łáſkę páńſką/
23:
ktorą temu człowiekowi obiecuie/ ktory iemu
24:
dobrze dufáiąc iego ſie opiece poruczy/ y iáko-
25:
go ſtrzeże pan bog przez ánioły ſwoie od każde
26:
go niebeſpieczeńſtwá iego.


strona: 136

Dawidow.Liſt. 136
1:
Pſalm Dziewięćdzieſty pierwy.
Iakopan bog ſtrzeze wybranych ſwych przez anioly ſw oie.

2:
KTo kolwiek ſie z dobrą wiárą poru-
3:
czy wopiekę nawyſſemu pánu/ to ieſt
4:
rzecz pewna/ ácz niewidomie wezmie
5:
obronę iego/ iż iſćie może przeſpiecznie cho-
6:
dzić miedzy wſſemi niebeſpieczeńſtwy ſwiátá.
7:
A ták y ia tę rádę przed ſie wezmę ábych mu
8:
ſie poruczył á wziął go zá bogá y zá obroń-
9:
cę ſwego/ zwłaſſczá gdy ſie on o káżdego tákie
10:
go ſtára áby nań nieprzypádły żádne trud-
11:
noſći á ſnadz y żadne náſzkodliwſſe powietrze.
12:
A beſpiecznieyſſy ſnadz káżdy będzie pod ćie-
13:
niem ſkrzydł iego/ niż pod namocnieyſſą tar-
14:
czą/ ábowiem iuż tám żadny ſtrách/ áni żad-
15:
ny zaſtrzał nań nieprzydzie by też był wypu
16:
ſſczon wpośrzodku dniá náiáſnieyſſego.
17:
Prozen będzie káżdey rozmáitey pokuſy y po
18:
wietrza záráżonego/ ktore potáiemnie ſzkodzi
19:
káżdemu/ á kto by ſie oń chćiał pokuſić ty-
20:
ſiącmi ich pádáć muſi od práwey ręki iego/
21:
Y owſſem ogląda przed ſobą páná ſwego ál-
22:
bo moc iego/ á on borzy przed oczymá iego
23:
ſprzećiwniki iego/ á ták kto kolwiek ieſt ſpełne-
24:
go rozumu/ rádzę przełoż ſobie nád wſſyt-
25:
ko ine ſwiętą łáſkę iego.


strona: 136v

Modlitwá.
1:
Bo gdy to zdobrą wiárą vczyniż/ możeż
2:
beſpiecznie ná to trwáć/ iż ſie żadna przygo-
3:
dá o ćię niepokuſi ani o zebránie twoie/ ábo
4:
wiem ángiołom bozym ieſt to poruczone/ á-
5:
by ſtrzegli namnieyſſego poſtąpienia twego.
6:
A ſnadz práwie wręku ſwoich będą piáſto-
7:
wáć cię y ſtrzedz/ ábyś y o kámyk nieobráził
8:
nogi ſwoiey/ á beſpiecznie będzieſz chodził mie
9:
dzy ſrogimi y iádowitemi zwierzęty/ á ieſli-
10:
by ſie ktore chćiało oćię pokuſić ſnádnie no-
11:
gą ſwą potłoczyć możeſz/ ſmoká y lwá ná
12:
mocnieyſſego.
13:
Abowiem pan bog ták o takim powiáda káż-
14:
dem/ iż gdy on práwie vmiłował mnie v-
15:
czynięgo też przeſpiecznego od każdey złey przy
16:
gody iego/ á vmocnię náwſſem ſtan iego/ á-
17:
by on też znał iż to ieſt vmnie przyiemno iż
18:
on vmiłował imię moie.
19:
Y ocz kolwiek záwoła ku mnie nieomieſzkam
20:
wyſlucháć iego/ á wybawiwſſy go wielką
21:
go poczćiwoſćią ogárnę/ y przełożę wro-
22:
ſkoſſach dni iego/ ták iż pozna/ iako ſie wniem
23:
ſobie powolnie záchowam. Chwałá. etce.
24:
Modlitwá.
25:
Gdyſz to wiemy naſz miły panie iſz zadna ſpokoy-
26:
nieyſſa obrona a zadna bezpiecznieyſſa twierdz


strona: 137

Dawidow.Liſt. 137
1:
nam ſie trefic niemoze: iedno gdy thy nas zacho-
2:
waſz pod ſkrzydły wielmoznego boſtwa twego:
3:
racz miły panie w łaskawą opiekę przyiąwſſy nas
4:
bronic a ſzczycic nas od wſſech nawałnoſci niebeſpie-
5:
czeńſtwa naſſego: abychmy tu bedąc bezpieczni: za o-
6:
broną twoią zwycięzywſſy ti doczeſne ſprzeciwnoſci
7:
naſze mogli bych my ſie pokuſic zwycięzyc y onego
8:
ſprzeciwnika naſſego ktory ſie zakrycie vchyla a po-
9:
taiemnie ſtara około wiecznego vpadku naſzego. Amē
10:
Oycze naſz. Zdrowaś maria. etc.
11:
Bonum eſt confi
12:
teri domino. Pſal. 92.
13:
Argument.
14:
Tu prorok rozwodzi człowieká/ áby ráno to
15:
ieſt zmłodoſći bogá chwalił/ ták wſſczęſćiu iá
16:
ko y wnieſſczęſćiu/ przypomináiąc mu dziwne
17:
ſpráwy boże á iż to też niekáżdemu nádobre
18:
wynidzie komu ſſczęſćie ná zbyt folguie.
19:
Pſalm Dziewięćdzieſty. wtory.
Nauka abyſmy za mlodych lat panu bogu ſluzyli nieczekaiąc ſtaroſci.

20:
WLaſnie to nam ieſt rzecz przyleżąca á-
21:
bychmy rozmáyćie chwaląc/ wyſla-
22:
wiáli dobrodzieyſtwá páná ſwego á
23:
nietylko náſſym proſtym głoſem ale y roz-
24:
maite gry y muzyki ktemu przyłożywſſy.
25:
Abowiem on rozmáyćie vroſkoſſował myſli
náſſestrona: 137v

Pſáłterz
1:
naſſe/ tylko iedno okázuiąc nam dziwne ſprá
2:
wy ſwe/ á iáko máią być od nas wdzięcznie
3:
przyimowáne ábowiem trudno ma ktho
4:
zńas rozeznáć/ głębokie táiemnice iego.
5:
A człowiek vſſeteczny ſnadz máło álbo nic ie-
6:
mu rożumie/ áni ſie wzruſſy dziwnymi ſpra-
7:
wámi páńſkimi/ á nic ſie temu niedziwi iż
8:
on przed ſie kwitnie wroſkoſſach ſwoich toć
9:
ieſt ſnadz známię iego nápotym wiecznego
10:
vćiſku.
11:
A pan náſz przedſie ná wyſokoſći wieczny ieſt
12:
á przećiwnikom iego iſćie nád duſſą: nádzieiá
13:
ich potym doczeſnym kochániu przypádnie
14:
nieobaczne vćiſnienie ich.
15:
A obroná moiá będzie vmocnioná iáko ied-
16:
noroſſcowa/ ták iż oko moie ogląda tákie
17:
zwyćięſtwo/ iakie by iedno kto rad widział
18:
nád káżdym nieprzyiaćielem ſwoim.
19:
Bowiem ſpráwiedliwy zákwitnie włáſce bo-
20:
żey/ iáko drzewo pálmowe/ á będzie roſſerzon
21:
iáko piękny Cedron ná puſſczy/ abowyem
22:
go ſam pan bog wſſczepił/ á kwiatki iego wzni
23:
kną áż ná páłac iego.
24:
A oſtárzáłoſći nigdy niepoznáią ná ſobie á-
25:
by to ſie iáwnie okazáło/ iż ieſt to ſláchetnich


strona: 138

Dawidow.Liſt. 138
1:
obyczáiow bog/ á od káżdey złoſći dáleko od-
2:
dalony. Chwałá bogu oycu. etc.
3:
Modlitwá.
4:
ZNaiąc ze grzechy naſze ſą tak nieznoſne: iz bez
5:
oſobney łaski twoiey w niechbychmy nigdy wy
6:
trwac niemogli przed ſądem ſprawiedliwoſci twoiey:
7:
a tak gdiſz iuſz w zadnych zaſlugach naſſych ſtanąc nie
8:
moze nadzieia naſſa iedno w miłoſierdziu twoim: proſi
9:
my pokornie naſz miły panie: aby w naſſę płonoſc ra-
10:
czyl wſſczepic kwitnącą roſzczkę ſwiętey wiary two-
11:
iey: aby ſtąd ſie w nas vmnozył pozyteczny owoc: kto
12:
ryby nam vczynil rozmaite pozytki ſwiętey laski two
13:
iey. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
14:
Domīus regna-
15:
uit decorem. Pſal. 93.
16:
Argument.
17:
Tu prorok pod figurą mowi o zmartwy w-
18:
ſtaniu páńſkim/ iáko miáło wiele być poſtáno
19:
wiono w zebrániu krzeſćyáńſkiem y iáko on
20:
miał opánowáć iemu zdawná nago-
21:
towáne kroleſtwo.
22:
Pſałm Dziewięćdzieſty. trzeći.
O zmartwywſtaniu.

23:
PAn bog przyiąwſſy wieczne kroleſtwo/
24:
rozmáitą okráſą przychędożon ieſt á
25:
wziął ná ſie możnoſć ſwoię/ ták iż po-


strona: 138v

Pſáłterż
1:
ſtánowił ziemię y wſſytki ſpráwy iey/ á kro-
2:
leſtwo iego iemu zdawná/ á mocnie poſtáno
3:
wione/ y ſtáło ſie ieſſcze przed poczęćim ſwiá-
4:
tá/ á trwáć ták będzie/ áż do oſtátniego do-
5:
kończenia.
6:
Acz rozmáite wodne możnoſći podnioſly ſum
7:
ne burzliwoſći ſwoie/ ále on ſnádnie to vſ-
8:
kromić może wielmożnoſćią ſwoią kthore
9:
on wſſytki głębokoſći morſkie opánowáł.
10:
A to co nam onim powiádano/ iáwnie ſie w-
11:
ſſytko okazało/ á oſobliwem kſtałtem/ ſą o-
12:
chędożone ſwięte przybytki iego/ á ſnadz iuż
13:
ták wiecznie będą trwáiące. Chwałá. etc.
14:
Modlitwá.
15:
GDy rozmagite dobrodzieyſtwa twoie ſobie roz-
16:
pamiętawamy naſz panie: tedy nam nielza iedno
17:
proſic miloſierdzia twego: aby nas raczyl w tey ſpo-
18:
lecznoſci zebrania koſciola ſwego: poſpolu a zupelnie
19:
zachowac: a mięſzkanie naſſe tak ſprawowac: iakoby
20:
zywot naſz ninacz inſſego niebyl ſſafowan iedno na
21:
wolą a na roskazanie twe panskie a ſtąd nam moze
22:
wzroſc przyſluga: iſz nas tak w tey ſpolecznoſci bę-
23:
dzieſz raczyl przywieſc do miaſta ſwego ſwiętego z
24:
wiekow tobie przebranego: a tam nas oſadzic ku wie-
25:
czney chwale ſwoiey. Amen. Oycze naſz. Zdro. etc.
26:
Deus vltionum


strona: 139

Dawidow.Liſt. 139
1:
dominus. etc. Pſalmus. 94
2:
Argument.
3:
Uſkarża ſie prorok woſobie zebránia krzeſćyáń
4:
ſkiego ná ony przeſládowce ktorzy zaćmiwſſy
5:
oczy ſwoie nic o bogu niepomnia opowiádá-
6:
iąc im prętką moc páńſką/ á prętkie baczenie
7:
ná wſſytko náſwiećie.
8:
Pſalm Dziewięćdzie. cżwarty.
Przeſladowcom bozym prorok opowieda prętką pomſtę.

9:
BOże ktory maſz wſſytkę możnoſć wſſel-
10:
kiey pomſty nád kożdem/ podnieśſie ná
11:
groznem máieſtaćie twoim/ á niechay
12:
wezmie káżdy zaſlugi ſwey zápłáte ſwoię
13:
wſſákeś ty ieſt wſſelki roſprawca ná wſſyt-
14:
kiey ziemi.
15:
Y długożli ći złoſliwi ludzie będą ták wroſko
16:
ſſach ſwych vynoſić ku gorze myſli ſwoie/ á
17:
chełpiąc ſie wnápowieſćiach ſwoich iż máią
18:
zwierzchnoſć nád ludem twoym/ á y ſrogoſć
19:
ſwoię ná dziedzictwie twoim.
20:
Ani wdowá áni żadna ſirotá/ áni opcy czło-
21:
wiek przyſzli zdálekiey ſtrony żadney lutoſći
22:
nienaydzie przednimi á nic ná to niebáczą/
23:
ábyś ty to miał ná pieczy pomſćić ſam krzyw
24:
dy niewinnie vćiſnionych.


strona: 139v

Pſáłterz
1:
A ſnadz wy nędzni ſſaleni ktorzyſćie ſnadz nie-
2:
mym zwierzętom podobni wſrogoſćiach ſw
3:
oich/ ſnádnie byſćie to mogli obaczyć/ iż then
4:
wſſyćko widzi y ſlyſſy/ ktory wam ony vſſy
5:
przypráwił ku głowam wáſſym.
6:
Abowiem ten rozdawa wyrozumienie káżde-
7:
mu á ſnadz y pogáni złaſki iego vmieią ro-
8:
zeznáć co ieſt lepſſego á wſſytko wie co kol-
9:
wiek pomyſli czlowiek coż rozumiećie ieſli też
10:
z pomſty oſlawi ſprzećiẃne złoſći wáſſe.
11:
A iſćie to ieſt nielekce błogoſláwiony człek/ kto
12:
rego ogárnęłá náuká tẃoiá miły pánie/ á-
13:
bowiem beſpiecznem go będzie mogłá od káż
14:
dey przygodi vczynić gdy náń złoſćiwe będą
15:
ſidłá záſtáwiony.
16:
Bowyem to być ináczey niemoże/ iedno iż
17:
bog nigdy niewzgárdzi áni odrzući dziedzic-
18:
twá ſwego/ á ſądy ſpráwiedliwoſći czáſu ſwe
19:
go będą ſpołu ziednoczony/ á wſſyſcy to w-
20:
dzięcznie/ przyimowáć będą ktorzy ſą ſercá
21:
czyſtego.
22:
Ach gdzieś mi wten czás kto był ná pomocy
23:
náprzećiwko onem złoſćiwem przeſládowni
24:
kom náſſem/ ále to prozne ſtáránie/ ieſli ſam
25:
pan pomoc nieraczy/ bo ile kroć klękła nogá


strona: 140

Dawidow.Liſt. 140
1:
moiá/ áż ſnadz bliſko ſmierći nigdy on rato
2:
wáć nieomieſzkał.
3:
Y miáſto wielkich vćiſkow náſſych/ wiele kroć
4:
mi przychodziło wielkie poćieſſenie od niego/
5:
ábowiem on nigdy niechce żadnego ſpołku
6:
vżywáć/ zonych okrutnikow możnoſćią/ kto
7:
rą ſtroią nád niewinnym/ á zda ſie im to/ á-
8:
by to práwie ſluſſnie czynili.
9:
Bo oni będą około ſiebie zgromádzáć roz-
10:
máite pomocniki/ áby ſnadniei niewinnego ſći
11:
ſnęli/ ále gdy ſie pan moy ſtanie obrońcą mo
12:
im/ ſtánie mi to zá pewny zamek/ dziwną
13:
możnoſćią opráwiony/ á ono ſtroienie ich/
14:
ktore náſádzili ná niewinnego ſnadz ſie w-
15:
ſſytko ná głowy ich obroći/ á według zaſlu-
16:
gi złoſćiwego żywotá ich/ będą zmożnoſći
17:
pánſkiey wywroceni. Chwałá bogu. etc.
18:
Modlitwá.
19:
Wspomozycielu naſz we wſſech trudnoſciach
20:
wſſechmogący boze obaczywſſy to iż ten zy-
21:
wot naſz ieſt w rozmagitych roſterkoch polo-
22:
zony: w ktorych muſſą bywac troſkliwe myſli
23:
naſze: racz lakawie podpomagac nas abimi będąc ſpra
24:
cowani nie vſtali na tey drodze: ktora by nas miała przi
25:
wieſc do obiecaney oyczyzny naſſey a to będąc na w-
26:
ſſem vſprawiedliwieni abychmy iuſz tam przyſſewdſſy
27:
niebyli powinni liczby czynic z zadnych ſpraw naſſych
28:
iedno tylko vzywac wiecznego pokoiu przy tobie pa-
ſwoimstrona: 140v

Pſáłterż
1:
nu ſwoiem a przy ſwiętey oblicznoſci twoiey. Amen.
2:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
3:
Venite Exulte-
4:
mus domino. Pſal. 95.
5:
Argument.
6:
To pienie poczina koſćioł ſwięty przed záczę-
7:
ćim iney chwały bożey/ gdzie lud vpomináiąc
8:
przywodzi ku chwále bożey/ y przywodząc ná
9:
pámięć/ iáko to ieſt rzecz przyſtoyna y grożąc
10:
też ktorzy by o to nic niedbali.
11:
Pſalm Dziewięćdzieſty piąty.
Abychmy wſſyſcy wyſlawiali ymię panskie.

12:
NYſz ſpráwą myſlą zſſedwſſy ſie ſpołu
13:
rozráduymy ſie pánu ſwemu/ kochá-
14:
iąc ſie ſtego/ iż ſie on ſtał zbáwićielem
15:
náſſym/ á poſtawmy ſie przodkiem/ przed ob
16:
licznoſćią iego/ znaſſym wyznáwánim/ á
17:
wkáżdym pieniu wyſláwiaymy iego.
18:
Abowiem to wiemy/ iż on ieſr nawyſſy krol
19:
nádewſſemi krolmi/ y pan nádewſſemi pány
20:
á on záłożył fundámenty gruntow wſſyt-
21:
kiey ziemie/ y okręgu ſwiátá y wyſokoſći w-
22:
ſſech gor ſą wopiecze iego.
23:
Bowiem y ſrogoſć wſſytká morſka/ ieſt wpo


strona: 141

Dawidow.Liſt. 141
1:
ſluſſeńſtwie iego/ y ſuchoſć ziemie ieſt wporu-
2:
czeńſtwie tegoſz/ á ták iuż niemieſzkáiąc/ zeydz
3:
my ſie do niego/ á płáczliwie vpádńmy przed
4:
koláná iego/ ábowiem to ieſt bog náſz/ á my
5:
nędzne ſtworzenie iego.
6:
A práwiechmy ſą nędzne owieczki zebránia
7:
trzody iego/ á ták iuż dziś bądzmy pilni łá-
8:
ſkáwego głoſu iego/ á niebierzmy przykłádu
9:
z zátwárdzyáłego ſercá przodkow náſſych
10:
ktorzy ná puſſczy pokuſſáli możnoſći iego/
11:
ácz iáwnie ználi znáki możnego boſtwá iego.
12:
Przez czterdzieſći lat nád tym národem ſtáłá
13:
mocna ręká iego/ á niemogli ſie obaczyć od
14:
błędu ſwego/ ácz ie záwżdy łáſkáwie vpomi
15:
nał ſtego/ ná koniec iuż był poruſſył gniewu
16:
ſwego/ á ſnadz iuż był chćiał oddalić/ od wie-
17:
cznego miłoſierdzia ſwego. A ták ſpráwą my
18:
ſlą zſſedſſy ſie ſpołu. Chwałá bogu. etc.
19:
Modlitwá.
20:
Boze wſſechmogący ktorys ieſt zwierzchny krol
21:
nad wſſemi krolmi w ktorego roskazowaniu a
22:
mocy ſą yne wſſytki moznoſci niebieskie y ziemskie
23:
ciebie iedno ſamego panem: krolem: y ſtworzycielem
24:
ſprawiedliwie wyznawac mamy: tobie ſamemu czeſc y
25:
chwalę y wieczne blogoſlawieńſtwo ieſtechmy powin
26:
ni tobie ſamemu a nikomu inemu za rozliczne dobro-
27:
dzieyſtwa nad nami vczynione y wſtworzeniu y w od


strona: 141v

Pſáłterz
1:
kupieniu naſſym dziękowac ſprawnie mamy ciebie o
2:
kazde miloſierdzie proſic ku tobie ſie vciekac: a ty oba-
3:
czywſſy zwierzchnoſc ſwą nad nami: będzieſz raczyl
4:
nas przywieſc iako blędne owieczki do oney owczar-
5:
niey w ktorey iuſz będziemy prozni kazdego niebez-
6:
pieczeńſtwa naſſego. Amen. Oycze naſz. etc.
7:
Cantate domino
8:
canticum nouum. Pſal. 96.
9:
Argument.
10:
Vpomina prorok lud krzeſćyáńſki/ áby ſie ro-
11:
ſkocháli w pánu ſwoim/ znáiąc wielkie dobro-
12:
dzieyſtwá iego/ á tyka też łáſkáwego przyſćia
13:
páńſkiego/ iáko ſnim wſſytko dobre náſtáć
14:
miáło/ y iáko wkáżdey ſluſſnoſći ma národ
15:
ludzki ſądem ſwem roſpráwowáć.
16:
Pſalm Dziewięćdzieſty ſſoſty.
17:
WLáſnie tho przyſluſſe/ ábychmy pánu
18:
ſwemu ku czći ſpiewáli nowe á rozlicz
19:
ne pienie/ á vſtáwicznie wyſláwiali do
20:
brodzieyſtwo iego/ ktore ſie nam ſtáło w wy-
21:
báwieniu naſſym przez ſwięte imię iego.
22:
A roſſerzaymy powieſćiami ſwemi miedzy w-
23:
ſſytki národy wielmożnoſć iego/ wyznawá/
24:
iąc że to ieſt nád wſſemi námożnieyſſy pan/


strona: 142

Dawidow.Liſt. 142
1:
á ſtráſzliwſſy nád wſſytki inych bogow ſro-
2:
goſći.
3:
Abowiem wſſytko ine ná ſwiećie/ ácz by też to
4:
było wielkiey powagi/ nic nie ieſt przed máie-
5:
ſtatem iego/ á co kolwiek ieſt názacznieyſſego
6:
ná ſwiećie/ wſſytko to ieſt ku wielkiey czći iego
7:
ktorą nam y niebo wyſokiſtolec iego oſobli-
8:
wie wyznawa.
9:
A ták wy wſſyſcy národowie/ yle ieſt was ná
10:
ziemi/ dawayćie powinną właſćiwie chwałę
11:
iemu/ á táką chwałę iáka náleży máieſtato-
12:
wi iego/ á zoſobnymi vpominki ſtárayćie ſie
13:
o miłoſierdzie iego.
14:
A położywſſy ſie przd nogámi iego/ vſtrá-
15:
ſſywſſy ſie mieyćie wpowádze wielmożny má
16:
ieſtat iego/ wyſlawiáiąc to y miedzy pogány:
17:
iż on przyiął kroleſtwo nád námi/ á iż ſie iuż
18:
ſwiát obłędzić nigdy niemoże/ gdyż ieſt poru
19:
czon wopiekę iego.
20:
Abowiem nietylko człowiek rozumny/ ále y zie
21:
miá y niebo roſkocha ſie ſtego/ láſy głuche/
22:
y ſſerokie polá/ y głębokoſci morſkie/ będą
23:
mieć wielkie rozrádowánie ſtego.
24:
A to dla łáſkáwego á miłego przyſćia páná
25:
ſwoiego/ ábowiem on ſluſſną roſpráwą po-


strona: 142v

Pſáłterz
1:
ſtánowi wſſytko ná ziemi/ á będzie ſądził w-
2:
ſſytek okrąg ſwiátá/ w ſpráwiedliowſći y w-
3:
miłoſierdziu ſwoym. Chwałá bogu oy. etc.
4:
Modlitwá.
5:
NIkomu ynemu nienalezy od nas gdyzechmy
6:
ſtworzenie twoie czeſc y chwała y wſſytko bło-
7:
goſlawieńſtwo iedno tobie naſz mily panie: abowiem z
8:
ciebie wſſytko dobrodzieiſtwo mamy: twoię tę z wierz
9:
chnoſc nad wſſe ine zwierzchnoſci widzimy oczywi-
10:
ſcie byc przelozoną: a gdyz to wiemy iſc ty z onego v-
11:
nizenia ktoreś byl raczyl wziąc na ſie przyſſedwſſy na
12:
ſwiat wziąleś na ſię y wieczną chwalę: proſimi abi tez
13:
nas dla ktorycheś to vnizenie cierpiec raczil: tez z iey
14:
niskoſci vciskow naſſych przyiąc ku ſobie nas teſz vczę
15:
ſniki tey wieczney chwaly twoiey ſwiętey z laski
16:
ſwey vczynic raczyl naſz mily panie. Amen. Oycze:
17:
Dominus regna-
18:
uit exultet terra. Pſal. 97.
19:
Argument.
20:
Iáwnie prorok tu położył ſpráwę ſądu páń
21:
ſkiego/ ták iáko y ine piſma onim piſſą/ á bárzo
22:
ſtráſſy złoſćiwe/ á ćieſſy záſię niewinne á ſprá-
23:
wiedliwe.
24:
Pſalm Dziewięćdzieſty ſiodmy.
Rozráduystrona: 143

Dawidow.Liſt. 143
1:
ROzráduy ſie ziemio y wſſythki powiaty
2:
twoie/ iż pan twoy wziął ná ſie ten v-
3:
rząd/ áby nád tobą krolował/ ábo-
4:
wiem záwżdy ſrogi obłok y ćiemnoſć przed
5:
nim ná przeſtrách złoſćiwych/ á miłoſierdzie
6:
záſie y ſpráwiedliwoſć ku poćieſſe dobrym.
Prorok w dzien ſądny złym ſtrach a potępienie a dobrim pociechę opowieda.

7:
A ogień ſrogi vkaże ſie przed oblicznoſćią ie-
8:
go/ á płomień páłáiący zátłumi nieprzyiá-
9:
ćioły iego/ y oſwieći ſie ſwiát/ od błyſkánia
10:
iego/ á przed gromem wielkim będźie vſtráſſo
11:
na wſſytka ziemiá.
12:
A wyſokie gory nieynáczey iáko woſk roſpły-
13:
ną ſie/ będą zrownani dla ſrogiego przyſćya
14:
oblicznoſći igo y niebo wielkimi dziwy wy-
15:
ſláwiáć będzie ſpráwiedliwoſć iego/ á rozdzi
16:
wi ſie wſſytek lud ták ſrogiemu máieſtato-
17:
wi iego.
18:
Zda mi ſie że ſie oni záwſtydzą ktorzy ſie ko-
19:
cháli wmożnoſciách ſwoich/ á obieráli ſobie
20:
bogi poſtronne/ á radſſey áby ſie wczás po-
21:
łożyli przed nogámi iego/ ktorzy ſie tu ſwą
22:
ſſaloną nádziaią/ zá ziemſkie bogi przeklá-
23:
dáli.
24:
A gorá Sion to ieſt zebránie wiernych roz-
25:
ráduie ſie/ vſlyſſawſſy ony ſpráwiedliwe wy


strona: 143v

Pſáłterż
1:
roki/ ſtráſliwe złym/ á poćieſzne pokornym vz
2:
rzavſſy páná ſwego wmożnoſći iego/ kthorą
3:
on ieſt nád wſſytki ine bogi wywyſſon.
4:
Y owſſem wſſytcy ktorzyſćie powinn miło-
5:
wáć páná ſwego/ mieyćie wnienawiſći ſprá-
6:
wy złoſćiwe/ kwoli iemu kthory ſtrzeże duſz
7:
ſpráwiedliwych/ á od káżdych ſrogoſći vmie
8:
ich obronić.
9:
Bowiem nád ſpráwiedliwem wielka ſie ſwiát
10:
łoſć okaże/ á kocháyćie ſie niewinni/ że ták
11:
maćie przychylnego páná kſobye/ á zwielką
12:
poczćiwoſćią dáwayćie wielkie dzięki ſwięte-
13:
mu máieſtatowi iego. Chwałá bogu. etc.
14:
Modlitwá.
15:
TObie a nikomu ynemu ſą w opiekę wlaſnie przy
16:
padly duſſe naſſe mily panie: a ty obacziwſſy pro
17:
ſtotę a niedoskonalą ſprawę ich: ktora bez oſobney la
18:
ski twey ſwiętey nigdy wrządzie niemoze byc poſtano
19:
wiona: racz miloſciwie obiaſnic ſerca naſſe aby nas nie
20:
zaſtal iako blędnych gdy bedzieſz raczył brakowac to
21:
zebranie owczarniey ſwoiey: aby nas tak nienalaſl: ia-
22:
ko niepotrzebnych ktorzyby mieli byc wyrzuceni z
23:
ſwiętey ſpołecznoſci ktorą ty ſobie ku czci a ku wiecz
24:
ney chwale zoſtawic bedzieſz raczył: ale owſſem racz
25:
laskawie nas prziwieſc na pole roſkoſſy twich: gdzieś
26:
prawie wilkowi z paſſczeki miloſciwie wydrzec nas
27:
raczyl. Amen. Oycze naſz Zdrowas. etc.


strona: 144

Dawidow.Liſt. 144
1:
Cantate domino
2:
canticum nouum. Pſal. 98.
3:
Argument.
4:
Wtym pſalmie prorok wyſlawya możnoſć
5:
páńſką/ w iego właſnym zmartwy wſtániu/ y
6:
iákochmy to powinni wyſláwiáć/ ábowyem
7:
on dał znáć y niewiernym ſiebie/ y iáko mamy
8:
oczekáwáć ſpráwiedliwego ſądu iego.
9:
Pſalm Dziewięćdzieſty oſmy.
O zmartwy wſtaniu.

10:
NOwem pieniem wyſpiewaimy chwa
11:
łę páná ſwego/ ábowiem iſćie do tego
12:
z iego ſpraw mamy wielkie przyczy
13:
ny/ bowiem on wielką chwałę/ zwycięſtwá
14:
ſobie wyſtrogił mocną ręką máieſtatu ſwego.
15:
A ták nád ſwemi roſſewrzył moc ſwoię/ iż y po
16:
gáni vználi wielkie przyczyny ſpráwiedliwo-
17:
ſći/ ábowiem iem náwſſem zdzierżał obietni
18:
ce ſwoie/ ták iż temu zrozumieli y ćiktorzy ſie
19:
dzą ná koncoch ziemie to wybáwienie náſſe/
20:
ktorego ſpráwcą ſam bog raczył być.
21:
A ták ſtey przyczyny wy wſſyſcy/ ktorzyſćie o-
22:
ſiedli ziemię zwielkimi rádoſćiami dáyćie ch-


strona: 144v

Pſáłterz
1:
ẃałę iemu/ á nietylko ſwem głoſem/ ále y
2:
ſtrąbámi y z orgány y zewſſemi ynemi weſo
3:
łemi ſpráwami.
4:
Y iáką kolwiek wynyſloną przyprawą ku cz-
5:
ći iego wyznáwayćie wielką ſpráwę iego/
6:
ábowiem ći ſnadz/ y morze y rzeki ſpołu ſie
7:
złączywſſy/ y gory y wſſyſtek okrąg ſwiátá
8:
zwielkimi rádoſćiami iáwnie wyznawa do-
9:
brodzieyſtwo iego.
10:
A to wſſytko dla łáſkáwego vkazánia iego/
11:
ktorem ſie on miłoſćiwie nam vkázowáć ra
12:
czy/ á zwłaſſczá iż on obiecał nas y wſſytek
13:
ſwiát roſpráwić w wielkiey/ á náwſſem wſlu
14:
ſſney ſpráwiedliwoſći. Chwalá bogu. etc.
15:
Modlitwa.
16:
PAmiętay miły panie iako było zakryte a niewi-
17:
dome ſwięte boſtwo twoie: a ty chcąc iawnie o-
18:
kazac chwalę wielmoznoſci twoiey raczyles widome
19:
cialo wziąc na ſie ktore wiele dziwow okazawſſy na
20:
ſwiecie: potem wſtąpic raczylo do wielmoznoſći mage
21:
ſtatow ſwoich: dayze nam mily panie bez grzechu w ro
22:
zlicznem pieniu a w roskoſſy rozradowac ſie ſtey
23:
ſwiętey wielmoznoſci twoiey: a gdy tu iuzechmy cie
24:
ponali laskawego ſwego y ſtworzyciela y odkupicie
25:
la: abychmy tez cie czaſow ſwoich znali y boga ktore-
26:
mu moznoſc kazda nalezy: y ſędziego laskawego: kto-
27:
remu ſą ſąy wſſytki niebieskie y ziemskie poruczo-
28:
ne iz bychmy ſniego miłoſciwego a laskawego pana
29:
mieli. Amen. Oycze naſz. zdrowas. etc.


strona: 145

Dawidow.Liſt. 145
1:
Dominus regna
2:
uit iraſcantur po. Pſal. 99.
3:
Argument.
4:
Dáwá znáć prorok o Kryſtuſie iáko miał
5:
być znaczny/ ná gorze Sion to ieſt w zebrániu
6:
krzeſćyáńſkim y iáko ieſt wſſelyákiei chwały go
7:
dzień/ przyćiąga też lud ku chwale iego/ dáiąc
8:
ná przykład proroki ſtárego zakonu/ iáko záw
9:
żdy byli wyſluchawáni.
10:
Pſalm Dziewięćdzieſty
11:
dziewiąty.
Prorok przydaw[a] nam do brei myſ[li] dufaiąc wpanie przykładem prorokow.

12:
YSz pan wziął ná ſie vrząd krolewſki/
13:
ſnadz ſie vſtráſſy wiele ludzi/ ábowiem
14:
to ten pan náſtánie ktory poſiadł Che
15:
rubin y Seráphin y wielmożnem ſie vkázał
16:
ná gorze Sion wlaſnie ſie go máią lękáć
17:
wſſyſcy národowie ná ziemi.
18:
A ſnadz wyznáć wſſyſcy muſimy/ iż ieſt wiel-
19:
możne á ná wſſem ſſczeſliwe ſwięte imię twe
20:
náſz pánie/ ábowiem thy możnoſći twey/
21:
nigdy ná okrućieńſtwo nieſćiągaſz/ lecz káż-
22:
dą rzecz właſkáwey ſluſſnoſći ſpráwuyeſz/


strona: 145v

Pſáłterz
1:
ták iákoś zwykł ieſſcze y nád przodki náſſymi
2:
A ták owſſem wſſyſcy wielkiemi chwáłámi
3:
wynoſćie zwierzchnoſć chwały páná bogá/
4:
á połoſćie ſie pokornie przed podnoſkiem iego
5:
ábowiem ći ieſt od was tey czći godzień/ gdyſz
6:
ieſt nád wſſe ine naſwiętſſe boſtwo iego
7:
Bierzćie przykład zonych prorokoẃ ſtárego
8:
zakonu/ iáko Moyzes Aaron y Sámuel/
9:
wzywáli imienia ſwiętego iego/ á ſlyſſeli glos
10:
z obłokow łáſkáwey odpowiedzi ſwoiey: á iż
11:
byi pilni roſkázowánia iego/ ſnádnie ſnimi
12:
o wſſytko poſtánowił przymierze.
13:
A ták y teráz miły pánie pomni ná to/ iákoś
14:
łáſkáwie wyſlycháwal onych/ á nietylko w-
15:
ich prozbách áleś y drugim dla nich prze-
16:
puſſczał/ ktorzy ſnadz wlaſnie záſlugowáli
17:
ſrogoſć káránia twego.
18:
Przeto y my prozbámi ſwemi vćiekaymy ſie
19:
kniemu/ á wynoſmy ku gorze wielmożnoſć
20:
chwały iego obracáiąc myſli ſwoie ku gorze/
21:
ná ktorey iáſnie máieſtat iego zależy/ ábo-
22:
wiemći on ieſt naſwiętſſy y nágodnieyſſy w-
23:
ſſelyákiey chwały. Chwałá bogu oy. etc.
24:
Modlitwá.
Snadzstrona: 146

Dawidow.Liſt. 146
1:
SNadz iuſz mily panie ſprawiedliwie ſie knam przi
2:
znawac maſz wlozywſſy nanas znak a podobień
3:
ſtwo wyobrazenia ſwiętego oblicza twego y ieſſcze ku
4:
temu iako blędną a ſtraconą trzodę ſobie odkupic a
5:
przywlaſſczyc raczyles nas: a iuſz nikt inſſy zadney
6:
ſprawiedliwoſci niema do nas: coz by za pozytek ſo-
7:
bie vczynil mily panie: aby ſtrudnoſcią nabywſſy ra-
8:
czyl zaſie od ſiebie odepchnąc nas: ale radſſey tak
9:
ſprawuy to zebranie ſwoie: iakoby nas przyprowadzic
10:
raczyl w tey ſpolecznoſci tam gdzie by iuſz wiekuiſte
11:
pozytki bral ſtey trzody ſwoiey wieczney chwały a
12:
błogoſlawieńſtwa ſwego ſwiętego. Amen. Oycze. etc.
13:
Iubilate deo om
14:
nis terra. Pſalmus. 100.
15:
Argument.
16:
Tu vpomina prorok człowieká krzeſćyáńſkiego
17:
áby pomniawſſy ná nikczemnoſć ſwoię/ á ná
18:
dobrodzieyſtwá ſtworzyćiela ſwego/ vćiekał ſie z
19:
dziękámi ſwemi ku pánu ſwemu.
20:
Pſalm Setny.
Aby cz[ło]wiek z[a] pansky[e] dobrod[zi]eyſtwa dziekował iem[u]

21:
WSytek národ ná ziemi mieſzkáiący dá-
22:
wáy chwałę pánu ſwemu á ſtánąw-
23:
ſſy wrádoſći przed oblicznoſćią iego
24:
zroſkoſſą wyſláwiay ſwięte imię iego.
25:
A vznayćie ſie wtym/ iż to ieſt ten pan kthory
26:
ſtworzył nas bochmy mi ſámi przez ſie ſtwo-
rzenistrona: 146v

1:
być niemogli/ álechmy ſie ſtali właſnym lu
2:
dem iego á owieczkámi ktore żywą ná páſt-
3:
wiſkach iego.
4:
A wnidż káżdy ẃłaſnymi fortkámi do przy-
5:
bytkow iego/ ku chwale nágotowanych/ dáwá
6:
iąc mu czeſć zá wielkie od niego dobrodziey-
7:
ſtwá przyięte/ zá ktore ſnaz żade dzięki ie-
8:
mu doſyć vczynić niemogły
9:
Bowiem widzimy iako to ieſt dziwne dobro-
10:
tliwy pan/ á iáko mocnie káżdemu dzierźy o-
11:
bietnice ſwoie/ á nietylko iednemu národowi
12:
ále y wſſem yle komu iáka godnoſć przyſlu-
13:
ſſe. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
14:
Modlitwá.
15:
GDyſz ieſt ſtolec twoy poſtawion nad wſſem z-
16:
wierzchnoſciami nieba: y nad wſſemi ſtany angio
17:
łow y archangiołow Cherubin y Serpahim y inych
18:
wſſech z wierzchnoſci niebieskich: komuſz tedy
19:
właſniey miał nalezec przodek chwały wſſelkiey iedno
20:
tobie naymożnieyſſemu y wywyſſzonemu nad wſſé
21:
ine nazacnieyſſe ſtany. Tobie tedy a ſtraſſliwemu imie
22:
niowi twemu niechay będzie czeſc chwała y wieczne
23:
błogoſlawienſtwo od wſſego ziemskiego y niebieskie
24:
go ſtworzenia: abowiem nikt inſſy ani wſpomoc nas
25:
ani ku zadney radoſci przywieſc nas niemoze: iedno ty
26:
ſam będąc panem y ſtworzycielem y odkupicicelem na
27:
ſſem panie boze naſz. Amen. Oycze naſz.etc.


strona: 147

Dawidow.Liſt. 147
1:
Miſericordiam et
2:
iudiciunt cantabo. Pſal. 101.
3:
Argument.
4:
Prorok woſobie Kryſtuſowey mowi/ iż go zá
5:
wżdy mierzieć miał człowiek vpornie złoſćiwy
6:
á iż tu będąc ná ſwiećie niechćiał ſnim żadney
7:
ſpołecznoſći/ á to y káżdemu cżłowiekowi cno-
8:
tliwemu tákież przypomina.
9:
Pſalm Setny y pirwy.
Zli prze ſwe złoſci ſą panu przykrzy

10:
RAzem y ſąd y miłoſierdzie pieniem ſwym
11:
wſpomináć myſſę/ ále wżdy nád nawy
12:
ſſe páná ſwego/ bo rozumiem temu/ iż
13:
ieſt prozne káżde ſtáránie bez łáſki iego/
14:
ále zá łáſkáwym náwiedzenim iego wſſytko
15:
mi ſnádnie przypádnie.
16:
Abowyem teyem záwżdy myſli był/ ábych
17:
ſie dobrowolnie w żadne złoſći niewdawał/
18:
y owſſem bych káżdey ſpráwy/ y káżdego to-
19:
wárzyſtwá rad vſſedł z tákiem czlowiekiem/
20:
ktorzy ſwowolnie ſie ſtára/ áby nic dobrze ni-
21:
gdy nieczynił.
22:
Ktory potáiemnie rádzi ná zniſſczenie bliznie
ſvegostrona: 147v

Pſáłterz
1:
go ſwego/ á ácz mu nic niewinien/ rad by gi
2:
wywroćił ále rádſſey oczy moie ná ty pátrzą
3:
ktorzy dobrą wiárą obchodzą ſie ná ziemi á
4:
náwſſem náſláduią doſkonáłego żywotá.
5:
A niechcę ſtym trwáć wiednym domu ktory
6:
zdradliwie á fálſſywie obhodzi ſie ná ziemi
7:
owſſem zmey przyczyny/ rad bych wykorzenił
8:
wſſytki ktorzy ſwowolnie/ á bez wſſego zako-
9:
nu mieſzkáią ná ziemi/ áby byli zátráceni
10:
z ſpołecznego zebránia páńſiego. Chwałá.
11:
Modlitwá.
12:
ZDawna to wiemy miły panie iſz człowiek zło
13:
ſciwy a wyſtępca z woley twoiey ſwiętey nie-
14:
nayduie nigdy łaski przed oczyma twoiemi day
15:
nam miły panie takie vznanie izebychmy mogli
16:
tak ochędozyc myſli naſze iakobychmy w czyſtoſci a
17:
w niewinnoſci przed oblicznoſcią twoią chodząc: tu
18:
tobie panu ſwemu za czaſow ſwych vpodobac ſie mo
19:
gli iakoby y na potim nienaydował przyczyny do nas
20:
abychmy byli powinni odſtępic od oblicznoſci twoiey
21:
ſwiętey: abowiem tu by iuſz dopiero zginęło nabyte
22:
dobro naſze: ktores ty nam raczył miłoſciwie ſprawic
23:
przez odkupienie ſwoie. Oycze naſz. etc.
24:
Domine exaudi
25:
orationem meam. Pſal. 102.
26:
Argument.


strona: 148

Dawidow.Liſt. 148
1:
Prorok woſobie grzeſſnego człowieká á ſkru-
2:
ſſonego/ proſi o miłoſierdzie páná przypomi-
3:
náiąc nikczemnoſc iego/ á wieczną zwierzchnoſć
4:
páńſką przypomináiąc páná iz ieſt doſyć czá-
5:
ſu/ áby ſie prętko nie vkwápił ná
6:
zebránie ſwoie.
7:
Pſalm Setny wtory.
Prozba o miłoſierdzie.

8:
BOże wſſemogący pokornie proſſę/ wy
9:
ſlyſz miłoſćiwie prozby moie/ przypu-
10:
ſćiwſſy łáſkáwie głos moy ku ſobie á
11:
nieodwrácay odemnie łaſkáwego oblicza ſwe-
12:
go/ gdy ſie kolwiek ku tobie vćiekę w iákich kol
13:
wiek przygodach moich.
14:
Abowyem nie ináczey iáko dym od wiátru
15:
roznieſiony/ ták prętko niſſcżeią dni moie/
16:
ták iż iáko wągl zezchły wemnie koſći moie:
17:
á nie inaczey iáko ſiáno zezchłe ſtáło ſie ieſt
18:
ſerce moie/ ták iż czáſem przed boleſćią zápo-
19:
minam y pokármu ſwego.
20:
A ſnadz od národzenia mego/ y ſkorá moiá
21:
przyſchłá ku koſćiam mym bom podobnieyſzy
22:
ku onemu Pelikanowi/ ktory mieſzka ſam ná
23:
puſſczy niżli ku człowiekowi/ álbo ku oney ſo-
24:
wie ktora iedno thylko wnoczi láta/ kryiąc ſie
25:
przed inſſymi ptaki.


strona: 148v

Pſáłterż
1:
Y ſen mi przydz nigdy niemoże przed ſtárá-
2:
nim moim/ bo czuyno ſiedzieć muſſę nie iná
3:
czey iáko płochy wrobl pod ſtrzechą/ ábo-
4:
wiem kocháią ſie ſprzećiwnicy mogi z vpád-
5:
ku mego/ owſſem ſie oto ſtáráiąc áby mnie
6:
ieſſcze więcey vćiſkow przyczynili.
7:
A iż ieſſcze ktemu znam niełáſkę twoię moy
8:
pánie/ gdy ná to ſpomnie nienáczey iako po
9:
pioł pokarm moy mi ſmákuie/ á zełzámi by-
10:
wa zmieſzano pićie moie/ wſpomináiąc ná to
11:
iż ty wynioſwſſy mię ku gorze/ potemeś már
12:
nie porzućił.
13:
Bowiem czás moy podobien ieſt/ ku krotkie-
14:
mu dniowi/ ktory ſie iuż więc ku wieczorowi
15:
przychyli/ á czáſſy twoie ſą nigdy nieſkonczo
16:
ne/ á ieſteś bog nigdy niwczem nieodmienny
17:
á pámięć twoiá ná wſſytki wieki nigdy zági
18:
nąć niemoże.
19:
A ſnadz iuż czás/ áby też ty w ſtawſſy/ raczył
20:
ſie ſmiłowáć nád zebránim ſwoim/ ábowiem
21:
ieſt rzecz pożądliwa ſlugam twoiem/ áby też
22:
mogli oględáć kámienie miáſtá przebywá-
23:
nia twego/ á ty ábyś ſie nád ich ziemią zmi
24:
łował.
25:
Bo gdy ty będzieſz nam raczył odnowić miá


strona: 149

Dawidow.Liſt. 149
1:
ſto ſwoie Sion á vkázáć ſie nam w máieſta
2:
ćie ſwoym/ vſtráſſą ſie wſſyſcy niewierni na
3:
rodowie przed wielmożnoſćią twoią/ y wſſy
4:
ſcy namożnieyſſy krolowie zumieią ſie/ przed
5:
wielkoſćią chwały twoiey.
6:
Bo wten czás obroći ſie miłoſćiwie pan náſz
7:
ku prozbie pokornych ſwoich/ á będzie przed
8:
nim ich wołánie przyiemne/ ták iż ſie to bę-
9:
dzie godziło nápiſáć w kxięgi długich pámię
10:
ći/ dla potomkow náſſych áby ſie też nápo-
11:
tem vczyli chwalić páná ſwego.
12:
Abowiem zwyſokoſći ſwoiey ráczy łáſkáwie
13:
wezrzeć ná niſkoſć tey ziemie/ áby vſlyſſał ro
14:
zmáite głoſy vćiſnionych/ ktorzy wżáłoſnym/
15:
y wrozmáytem ſćiſnieniu nárzekáią/ á dru
16:
dzy ſą iuż ku prętkiey ſmierći zgotowani.
17:
Bo też onidoznawaſzi tey łáſki iego bedą mieć
18:
przyczynę wkáżdym ze4brániu vznáwáć fo
19:
brodzieyſtwo iego/ á zwłaſſczá von czás/ gdy
20:
wſſytek lud będzie ſpołu zgromádzony/ y
21:
wſſyſcy krolowie tego ſwiátá/ áby ſlużyli
22:
krolowi ná zwierzchnieyſſemu.
23:
A zebránie to záwołáło kniemu proſſąc áby
24:
mu dał znáć znák krotkoſći cáſow iego/ á
25:
proſſąc áby go nie vprzedzał z niełáſką ſwo-


strona: 149v

Pſáłterż
1:
ią/ ábowiem niema ſie przecz kwápić/ bo czás
2:
iego ná wiek wiekom nigdy ieſt nieſkończony
3:
A wſſákeś ty był miły pánie ieſſcze były nie-
4:
záłożony fundámenty pod ziemią y wſſyt-
5:
ko niebo wſſák ieſt ſpráwá ręku twoich/ á to
6:
wſſytko záginie: nieyznák iáko ſſátá od molu ſká
7:
żona/ á czáſy twe nigdy záginąć niemogą.
8:
A wiednákim ſtanie nigdy nieodmiennie zá-
9:
wżdy będzie trwáło boſtwo twoie/ á y ći kto-
10:
rzy będą przebrani: zá ſyny thobie beſpiecznie
11:
przy tobie trwáć będą/ á ſnádz ná potym y
12:
potomkowie ich zá łáſkáwą ſpráwą twoią.
13:
Cwhałá/ bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
14:
Modlitwá.
15:
DObrotliwoſci a miłoſierdzia twoiego ſnadz za
16:
dny ięzyk ſluſſnie wyſlawic niemoze miły panie
17:
ktory nikczemnego człowieka tak wyſlawowac ra-
18:
cziſz ześ go prawie vczynił krolem a dziedzicem wiecz
19:
nego krolestwa twego ſwiętego: a ſnadz ile kroc za
20:
ſprawiedliwoſcią twoią przez wyſtępek ſwoy odpada
21:
od tey obiecaney oyczyzny ſwoiey: za małem vznanim
22:
a pokorą wiele kroc go zaſie ku niey przywracac ra-
23:
zyſz. Oycze naſz. Zdrowas marya. etc.
24:
Benedic Anima
25:
mea domino. Pſalmus. 103.
26:
Argument.


strona: 150

Dawidow.Liſt. 150
1:
Tu prorok vpomina káżdego człowieká/ áby
2:
rozważywſſy dobrodzieſtwo páńſkie ſćiągał
3:
ſie ku chwale iego wyſláwiáiąc wielkie możno
4:
ći páńſkie przypomináiąc też to/ iż to nie tylko
5:
człowiekowi należy/ ále ſnadz y każdemu
6:
niebieſkiemu ſtanowi.
7:
Pſalm Setny trzeći.
Dziękowanie za dobrodzieyſtwo.

8:
Wyſláwiay duſſo ma wielmożnoſć páná
9:
ſwego/ tyle ile tobie możnoſći ſtáwa á nie
10:
przeſtáway nigdy od błogoſláwień-
11:
ſtwá imienia iego.
12:
Dziękui á nieprzeſtáway záſlugowáć iemv żá o-
13:
ny łaſki/ iż on dobrowolnie bez wſſey godno-
14:
ſći odpuſſcża wſſytki wyſtępki rozliczne twe á
15:

16:
záwżdy miey przed oczymá dobrodzieiſtwo iego. Abowiem on odnowił długoſć żywotá two-
17:
iego/ ktory práwie był ſie ná zginienie obro-
18:
ćił/ á práwie vkoronował á oſláchćił poważ
19:
noſć głowy twoiey/ rozliczne ſwe ná niey do
20:
brodzieyſtwá okázuiąc.
21:
Ktory dáwa obfite potrzeby według czáſu to
22:
bie ſluſſnych żywnoſći/ á odnawya częſto
23:
zmázy záſtárzáłoſći twoich/ práwie odmła-
24:
dzáiąc ćię iáko orłá gdy przed ſtároſćią zmie
25:
tuie koſć znoſá ſwego/ á ina mu zaſie wyraſta


strona: 150v

Pſáłterz
1:
Bowiem ſpráwy tego paná nigdy ſie nie-
2:
ſćiągáią iedno ná ſpráwiedliwoſć áczkol-
3:
wiek czáſem dopuſći vćiſnąć niewinnego ále
4:
zdawná przepátrzył ku ktoremu końcu nie-
5:
winnoſć iego przywiedzie.
6:
Y iáko dziwno rozſſáffował dobrotliwoſći
7:
ſwoie poſtánowiwſſy záwżdy prętki czas mi
8:
łoſierdziu ſwemu/ á długą odwłokę czyniąc
9:
gniewowi ſwemu/ áczkolwiek iuż był poru
10:
cżył przodkom náſſym vſtáwy ktorych bez
11:
kazni nie vmieli bychmy przeſtępić
12:
Aczkolwiek czáſem poſtáwi przećiwko nam nie
13:
luboſći ſwoie/ ále iż ſą vniego niedługo trwá
14:
iące/ á máło tego ſlycháć/ áby kiedy kto bez
15:
łáſki wziął pomſtę zá wyſtępki ſwoie.
16:
A iáka ieſt roznoſć miedźi ziemią á niebē ſnadz
17:
ták wielka ieſt miedzy ſrogoſćią á miłoſier-
18:
dziem iego y ták ie dáleko od ſiebie rozſádził.
19:
Abowiem on baczy nikćiemnoſć naſſę á iżech
20:
my nieináczey ſą iedno iáko proch pod nogá
21:
mi iego/ nieináczey ſie też ſnámi obchodzi iedno
22:
iáko miły oćiec ktory pokárawſſy ſyny ſwoie
23:
po małey ie chwili vgłaſſce.
24:
Y co ieſt inſſego nędzny człowiek iedno iáko kwi
25:
atek kwitnący ktoremu y wiátr y ſlońce zá-


strona: 151

Dawidow.Liſt. 151
1:
wádzi á rázem ſie záchwieie że dáleko wy-
2:
pádnie ſkroszenia ſwego ták iż y znák mieſcá
3:
iego niebędzie.
4:
A dobrotliwoſć páńſka rozkwitnąwſſy ſie iuż
5:
ták roſć będzie náwieki/ á miłoſierdzie iego
6:
ſnadz y ná ony ſie ſćiąga ktorzy niepráwye
7:
wiernie czáſem ſie ſniem obchodzą.
8:
Bo on zawżdy pomni ná przyięte przymie-
9:
rze z człowiekiem/ á vpomina go też łáſká-
10:
wie áby mu też dzierżał ſwą powinnoſć ſſá-
11:
fuiąc nádniem dobrodzieyſtwá rozliczne
12:
A iż nád wſſemi wyſokoſćiami ieſt vmocnion
13:
ſtolec máieſtatu iáko iuż właſnie należy koż-
14:
demu ſtworzeniu y ángiołom iego áby go ch
15:
walić nieprzeſtawáli znáiąc y wielmożnoſć y
16:
dobrotliwoſć iego.
17:
A káżdy iny nawaznieyſſy ſtan powinowát
18:
ſie wyćięgáć ná wſſytki chwały iemu/ zná-
19:
iąc to iſz wſſytko ieſt porzucono/ ptrzed moż-
20:
noſćią iego a tak y ti duſſo moia iáko możeſz
21:
wyſláwiay przyięte od niego dobrodzieyſt-
22:
wá iego. Chwałá bogu oycu. etc.
23:
Modlitwá.
24:
GDyſz wſſytki piſma wyſlawiaią dziwne dobro
25:
tliwoſci twoie naſz miły panie: day tego doznac
26:
nędznemu ſtworzeniu ſwoiemu: a nieroſciągay ſro-


strona: 151v

Pſáłterz
1:
giey ſprawiedliwoſci nad vpadłemi wyſtępki naſſemi
2:
ktorych ſie skutki zawzdy napomſtę ſciągaią: ale ow-
3:
ſſem obrociwſſy ſie ku boskiemu miłoſierdziu ſwemu
4:
day vznanie zaſlepionym myſlam naſſem: aby zatwar-
5:
działoſc ſerca naſſego mogła ſie baczyc iſz bez miło-
6:
ſierdzia twoiego ſama ſobie nic pomoc niemoze: a na-
7:
dzieia naſſa połozona w miłoſierdziu twoiem day mi-
8:
ły panie aby od ciebie miłoſciwie przyięta. Amen.
9:
Oycze naſz. Zdrowas maria.
10:
Benedicat Ani-
11:
ma mea domi. Pſal. 104.
12:
Argument.
13:
Wyſláwiá prorok rozliczne możnoſći páńſkie
14:
około poſtánowienia niebá y dziwow iego/ á
15:
takież ziemie y wod rozlicznych y yne przypat-
16:
ki ktore záleżą w dziwnych ſpráwach iego.
17:
Pſalm Setny cżwarty.
Wyticza dziwną ſprawę y moznoſcz pana naſſego.

18:
OBáczywſſy to duſſo moiá iáką wiel-
19:
możnoſćią ieſt ogarnioná zwierzchno-
20:
ſć páná twego/ ſtáray ſie ábyś ſie vczyłá
21:
wyſláwowáć rozliczne á dziwne błogoſlá-
22:
wieńſtwo iego.
23:
Bowiem obleczoná ieſt chwałá wielmożno-
24:
ſći twoiey zewſſech ſtron náſz pánie káżdem
25:
wyznawányem á mocy niebieſkie zewſſech
26:
ſtron ſą roſćiągniony pod nogámi twemi.


strona: 152

Dawidow.Liſt. 152
1:
Ktoremu wiátrowie nieináczey ſlużą iedno
2:
iáko pilni ſludzy ná káżde roſkażánie iego/ á
3:
ángieli iego/ iáko ogniſći poſlowie rozlatáią
4:
ſie roſpaláiąc ludzkie ſercá ku m[i]łoſći iego.
5:
Ziemiá ták ieſt napewnem grunćie vmocnio-
6:
ná przez ſpráwę iego iż nigdy niemoże być
7:
wzruſſoná bez woley iego wody dziwno zám
8:
knąwſſy drugie dziwnem kſztáłtem napo-
9:
wietrzu záwieſił.
10:
A naroſkazánie iego muſſą ſie y wody w/
11:
ſpák obrácáć y czynić to co on iem roſkaże/
12:
wyſokoſć gor gdy on każe muſi być zniżona/
13:
á głębokoſć padołow prędcze by ſie muſiá
14:
łá nápełnić.
15:
Poſtánowił gránice miedzy ziemią á miedzy
16:
wodámi ták iż iedno drugiemu záſzkodzić nie
17:
może bez woley iego á wywodzi dziwne zrzo-
18:
dłá zwyſokoſći ziemie zá ſie ie ná ich ſluſſne
19:
mieyſcá obáca.
20:
A roſkoſſuiąc nádniemi rozliczne zwierzętá/
21:
ochładzáią ſobie prágnienie ſwoie y ptaſzko-
22:
wie po gáłąſkách/ záwieſſáią nádniemi zrá
23:
doſćią gniazdá ſwoie.
24:
Stworzył dobrowolnie rozliczne ziołá ku po-
25:
żywieniu zwierzętom/ á żboża rozmáite ná-


strona: 152v

Dawidow.Liſt. 153.
1:
pożytek człowieku y ſpuſſcza nánie kiedy chce
2:
roſę obłokow ſwoich/ aby niepowiędły dla
3:
gorącoſći ſloneczney.
4:
Cedrom y ine drzewá rozkwitáią ſie dla wil-
5:
gotnoſći oney ktorą iem ziēmiá podawa wi-
6:
ná rozmáite y oley mnożą ſie z ziemie kto
7:
re rozmáite rozweſeláią człowieká.
8:
Roſkoſſuią rozliczni ptacy ná wyſokoſći
9:
drzew od niego ſtworzonych á ielenie piękni y
10:
ine zwierzętá buiáią ſkacząc ná żywnoſćia-
11:
ch gor wyſokich.
12:
Słońce y mieſiąc dziwną ſpráwą rozdzielił
13:
przydawſſy ſwiátłoſći iemv/ á gdy iedno ſnich
14:
zágáſnie drugie ſie vkaże/ ku żwynoſći á od-
15:
poczynieniu zwierzętom.
16:
Lew zſſczenięty ſwemi rozbieży ſie nábywá-
17:
iąc żywnoſći ſwoich á ták y ine zwierzętá/
18:
á gdy ſie ſlońce vkaże káżde żá ſie ſnich vćie
19:
ka do pochronki ſwoiey/ áczkolwiek zá ſię po-
20:
wſtánie roſpráwiáiąc potrzeby ſwoie.
21:
O iáko oſobliwą ſpráwą ſą poſtánowiony
22:
wſſytki rzeczy odćiebie naſz miły pánie y każ-
23:
da muſi być pilna vrzędy ſwego/ ziemiá nie-
24:
bo morze/ żadne nigdy ſtych niewykroczy zo-
25:
byczáiow ſwoich bez roſkażánia twego.


strona: 153

Dawidow.Liſt. 153
1:
Morſkie ſrogoſći przez ćię záwżdy bywáią v-
2:
ſkromiony áby czyniły ſpokoine przewozy/ ry
3:
by wniem rozliczne wielkie/ y máła káżda
4:
ſwem obyczáiem ſſuka wniem żywnoſći ſwey
5:
Bo ſnadz bez woley twey żadne by ſie ſtwo-
6:
rzenie nie vżywiło/ á káżdy národ zobfitoſći
7:
twey zgromádza ſobie żywnoſć[i] ſwoye/ á
8:
ſnadz gdy by nád wſſytkiem chćiał roſćiąg-
9:
nąć ſrogoſć ręki twoiey rázem by ſię wſſytko
10:
wniwecz obroćiło.
11:
A zniſſćiwſſy ſwiát/ gdy być ſie zdáło iednem
12:
nádchnieniem duchá twoiego wſſytko by zá
13:
ſię mogł znowu ożywić bo ty wtey możno-
14:
ſći ſwoiey iuż ták wiecznie ſobie będzieſz roſko
15:
ſſował.
16:
Bo iuſz máieſtat możnoſći twoiey záginąć
17:
nigdy niemoże á przed iednem wzrokiem two
18:
iem muſi ſie ziemiá zátrząſnąć/ á iáko dym
19:
gory ſie zákurzą/ á iákoż my tedy niemamy
20:
wyſláwiáć tákoich wielmożnoſći twoich.
21:
Y iakoż y ia niemam ſie wſſytek przykłonić ku
22:
wielmożnoſći chwały iego widząc iáko on
23:
ſprzećiwne ſobie niſſczy á powolne wywyſſa/
24:
iedno tilko proſſę vczyń miły pánie ſobie przy
25:
iemną modlitwę moię. Chwałá bogu. etc.


strona: 153v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
I Kto ſie moze wydziwowac moznoſciam twoiem
3:
ktore tu znamy iawnie w dziwnych ſprawach
4:
twoich na niebie y na ziemi y iako dziwnem kſztałtęm
5:
ſą od ciebie y ſtworzony y poſtanowiony wſſytki rze-
6:
czy na niebie y na ziemi ktore nam prawie dawaią
7:
ſwiadectwo o wielmoznoſciach twoich: komu tedy na
8:
lezy kazde błogoſlawienſtwo iedno tobie panu naſſe-
9:
mu ktory ſtworzywſſy kiedy chceſz zaniſſczyc mozeſz
10:
nas: od kogoſz mamy ſſukac wſpomozenia iedno od cie
11:
bie ktory wſſytki moznoſci naſze maſz w roskazaniu
12:
twoiem: a tak nie racz miły panie nas zamaiatowac od
13:
łaski ſwoiey owſſem tak nas ſobie ſprawowac iako by
14:
nas ſobie vczynił godnem a przyiemnem ſtworzeniem
15:
ſwoiem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
16:
Confitemini do-
17:
mino et inuo. Pſal. 105.
18:
Argument.
19:
Tu prorok wyſlawia rozliczne dobrodzieyſt-
20:
wá páná náſſego/ á vpominá národ człowie
21:
czy ku chwale iego wſpomina też/ co ſie dziáło
22:
zá przodkow náſſych złáſki y rozgniewánia ie-
23:
go/ y przypomina mu też obietnice
24:
dawne iego.
25:
Pſalm Setny piąty.


strona: 154

Dawidow.Liſt. 153
1:
WYznawáiąc rozliczne dobrodzieyſtwá
2:
páná ſwego wyſláwiayćie ſwięte imię
3:
iego/ á ſnadz rozlicznemi przypráwá-
4:
mi weſela ták iż by ſie błogoſláwieńſtwo ie-
5:
go przez was roſſerzáło wewſſytki národy
6:
ſwiátá iego.
Prozba do pana o doſyc vczynienie obietnic.

7:
A zwielką pilnoſćią á zweſelim ſſukayćie tych
8:
przyczyn iáko byſćie blogoſláwili naſſczeſli-
9:
wieyſſe imię y niechay ſie rozráduyą ſercá
10:
przebranych iego wyznawaiąc wielmożnoſć
11:
dziwow iego/ y ſądy rozlicznych ſpraw iego.
12:
Ten ći to ieſt bog náſz ktory opánowawſſy
13:
niebo ziemię porucził wpoſluſſeńſtwo nam A
14:
dámowem potomkom á nigdy niezápomi-
15:
na teſtámentu ſwego y vtwierdzonych obiet-
16:
nic ſwoich/ ktore gdy kolwiek był pzrodkom
17:
náſſem vczynił.
18:
Kthore był poſtánowił z Abráámē z Izáakiē
19:
potwierdzáiąc go y przyſięgą ſwoią á ſnadz
20:
y zroſkazániem Iákobowi przykázał duſáć
21:
ſobie/ iż on miał dáć poſieſć iem ziemię y po-
22:
tem y to ná potomki ich przełożyć.
23:
Acz ná ten czás byłá máła liczbá ich ná ofiá
24:
dłoſć tey wielkoſći ziemie/ á wſſakoż ták moż
25:
nemi vczynił był ie iż poſiadáli rozliczne ná-


strona: 154v

Pſáłterz
1:
rody/ y mnożył potomki ich do wielkiego roz
2:
ſſerzenia áż do dziſſieyſſych czáſow.
3:
A nieobráł ſie żadn thak możny áby kiedy
4:
mogł co przeſzkodzić iem/ ábowiem on ſam
5:
rzekł/ ábyſćie ſie nietykáli przebránych moich
6:
á niebędziećie roſſerzáć złoſći ſwych práwie
7:
iákoby nád proroki memi.
8:
Y gdy był czáſu ſwego przepuſćił nanie głod
9:
zá rozgniewániem ſwoiem przed ſie ták nie
10:
zániechał ich/ ále przezrzał miedzy niemi Io
11:
zephá ſlugę ſobie godnego/ wydał go wſrogie
12:
więzienia á zá ſlugę miedzy rodzay poſtron-
13:
ny.
14:
A iż chćiał obiáwić wniem ſpráwy ſwoie przy
15:
dał dziwną wymowę ięzykowi iego ták iż ſie
16:
dziwowáli ktorzy byli ſtrożmi iego/ á potem
17:
go wybáwił krol/ y przełożył go możniey-
18:
ſſem nád wſſytkiem dworem ſwem y nád w-
19:
ſſytkiem zebrániem iego.
20:
Ták ſnadz y przełożone kxiążętá ſwoie poru
21:
czył wpoſluſſeńſtwo iego/ y obfitoſći wſſytki
22:
ziemie ſwoiey porczył iemu/ ták iż były w ie
23:
go ſſáfowániu bogáctwá wſſytki kroleſtwá
24:
onego.
25:
A potem dla niedoſtátku ziemie ſwoiey/ ruſſyli


strona: 155

Dawidow.Liſt. 155
1:
ſie zániem wſſyſcy krewni przyiaćiele iego y
2:
dał iem pan bog ználeſć wdzięcznoſć ziemie
3:
oney y roſkorzenił tám ſſeroko pokolenie ono
4:
Potem áby był ieſſcze ktemu wieczſſą moż-
5:
noſć okázał boſtwá ſwego y w inych náro
6:
dziech/ wzruſſył myſli ludzi kroleſtwá onego
7:
y vczynił ie onemu pokoleniu náwſſem bár-
8:
zo ſprzećiwne.
9:
Y poſlał dwá przebráne zludu ſwoiego Moy
10:
zeſſá á Aároná/ do krolá onego wkthorego
11:
oni poſluſſeńſtwie byli áby on dobrowolnie
12:
wypuſćił ná ſwobodę on lud boży bez wſſe-
13:
go záhámowánia iego.
14:
Agdy nic niedbal król ná ſrogoſć poſelſtwá
15:
onego/ vkázuiąc pan bog znáki iż to byłá wo
16:
la iego/ ták iż záćmił ziemię onę ćiemnoſćiá
17:
mi ſrogiemi/ á w krew były obrocony/ wſſyt
18:
ki zrzodłá y wſſytki wody ziemie oney.
19:
y otworzyżywſſy ſie ziemiá wypuſćiłá z ſiebie
20:
niezliczoną wielkoſć żab/ ktorych były y przy-
21:
bytki ich nápełniony/ á táką wielkoſć iádo-
22:
witych much/ że ſie roſypáłá po wſſytkiey o-
23:
ney ziemi.
24:
Y záráził wſſytki winnice ich á wykorzenił
25:
ſnich rozliczne drzewá wewſſytkich ich gráni


strona: 155v

Pſáłterż
1:
cach potem ſpádli chrząſſcze á kobyłki ſpo-
2:
wietrza ktore wſſytki żywioły ich ná ziemi
3:
zniſſczyli.
4:
Potem puſſczał nánie ſrogi deſſcz gradowy
5:
ták yż drżałá ziemiá przed gromem á przed
6:
ſtráchem błyſkánia/ á gdy ſie vznáć niechćie
7:
li záráził ſmierćią miedzy niemi káżde to co
8:
ſie komu napierwey vrodziło.
9:
A potem on lud ſwoy przebrany kazał wy-
10:
wieſć z ziemie oney obćiążywſſy gi rozlicznem
11:
bogáctwem ich/ á zápomniawſſy oni prze-
12:
ſládowcy ich y onich ſzkod ſwich rádowáli ſie
13:
dla oney ſrogiey pomſty/ iż byli prozni ich.
14:
Wdzień gorący roſćiągnął chłodny obłok nád
15:
niemi á ćiemnoſć nocną iáko ogniem ie
16:
oſwiecał.
17:
A gdy weſzli wgłodne puſſcze/ ſpuſćił pthaki
18:
ſpowietrza y pádáli przednogámi ich y chleb
19:
niebieſki w obfitoſći zobłokow pádał przed
20:
namioty ich.
21:
Roſpádáły ſie ſuche ſkáły á ćiekłá ſnich wo
22:
dá gdy iem byłá potrzebá á rozſtępowáłi ſie
23:
rzeki gdy przez nie przechodzić mieli ták iż żad
24:
ny niezmáczał nogi ſwoiey.
25:
A to dla tego iż miał ná pámięći ony ſlowá


strona: 156

Dawidow.Liſt. 156
1:
ſwoie ktore był vczynić rácził ſprzodki náſſe-
2:
mi y czyniąc temu doſyć wſſędy wodził lud
3:
ſwoy tak iż by náwſſem ználi poćiechę od-
4:
niego.
5:
Y ktemu dał iem wnet poſieſć roſkoſſne kro-
6:
leſtwá rozlicznych narodow á gotowe prace
7:
ich dał opánowáć iem/ nic inſſego od nich
8:
niepotrzebuiąc iedno aby vmiłowawſſy ie-
9:
go roſkochawáli ſie á ſtrzegli ſwiętey woley
10:
iego. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
11:
Modlitwá.
12:
NIelza nam iedno vznawſſy złoſciwe ſprawy
13:
przodkow naſſych: iſz ſie ieſſcze y ku naſſem wy-
14:
ſtępkom na głowy naſſe zawieſiły z wyroku twego:
15:
iedno vciekac ſie do ſwiętego miłoſierdzia twego naſz
16:
miły panie: abowiem zadna ſprawa naſſa nigdy ſnac
17:
niemoze byc bez łaski twoiey ſwiętey vſprawiedliwio
18:
na a tak naſz miły panie odwrociwſſy od nas zaſluzoną
19:
ſrogoſc gniewu twoiego racz miłoſciwem wzrokiem
20:
obezrzec ſie ku nam nędznemu ſtworzeniu: á iſz wy-
21:
znawamy złoſci ſwoie: a mamy nadzieię w ſwiętem mi
22:
łoſierdziu twoiem nieracz od ſiebie odmietowac nas
23:
abowiemeś to kazdemu obiecał kto by ſie iedno vcie
24:
kał ſprawą wiarą do ciebie. Oycze naſz. etc.
25:
Confitemini do-
26:
mino quoniā bo. Pſal. 106.


strona: 156v

Pſáłterż
1:
Argument.
2:
Tu prorok káżdego vpomina/ áby vznawſſy
3:
ſie ſćiągał myſli ſwoie ku chwałe bozey przypo
4:
mináiąc niewdzięcznoſć żydowſką ktorą od-
5:
ſtępowáli od páná bogá ſwego znáiąc wiel-
6:
kie dobrodzieyſtwá iego/ y iáko ſie iem
7:
też to oddało.
8:
Pſalm Setny ſſoſty.
Panu bogu y skarac y pocieſſyc nalezy.

9:
WSzyſcy práwem ſercem wyſláwiayćie
10:
doſkonáłoſć páná náſſego zá dobro-
11:
tliwoſći iego/ ábowiem kto ieſt kto by
12:
właſnie mogł/ wyłożyć wielmożnoſći iego á
13:
iż ſie ninacz inſſego/ iedno ná wielkie do-
14:
brodzieſtwá ſćiągáią.
15:
Abowiem błogoſláwieni to ſą miły pánie/ ktorzy ſie obaczywſſy pilnie ſtrzegą roſkázo-
16:
wánia twego/
17:
á ták y mnie moy pánie po-
18:
kornie proſſę/ áby náucził tego w łáſkáwey
19:
dobrotliwoſći twoiey.
20:
Bowyem widzę iakich roſkoſſy ći vżywáią
21:
ktorzy ſie ſpráwuią ſpráwámi twemi/ á ták y
22:
mnie moy pánie ták rácz ſpráwowáć/ iáko by
23:
ch ia też był ſniemi vczęſnikiem tákiego do-
24:
brodzieyſtwá twego.
25:
Bo ſnadz ieſſcze zmłdodoſći y ſprzodki ſwoie-


strona: 157

Dawidow.Liſt. 157
1:
iemi ſpołu wyſtąpilichmy/ złemi ſpráwámi
2:
ſpoſluſſeńſtwá twego/ á ſnadz ieſſcze y w E-
3:
gipćie grzeſſili wnet vznawſſi nowo nálezio
4:
ne dzwne dobrodzieyſtwo twoie.
5:
A tyś przed ſie nic niebacząc wyſtępkow ich
6:
więcey pieczą máiąc á przyrodzoną do
7:
broć boſtwá twego wſſytkiegoś przebaczył/ a
8:
wiodłeś ie przez ſrogoſć morſkie/ ktore ſie ro
9:
ſtępowáli przed możnoſćią twą ná roſkoſſ
10:
ne kráyny.
11:
Y dziwnem ſtráchem karałeś ony kthorzy
12:
chćieli przeſládowáć ich/ ábowiem ná onych
13:
drogách/ kędiś ty wiodł/ przebrane ſwoye
14:
ſrogoſć ie morſka pożárłá.
15:
Tu byli obaczyli możnoſć y dobrodzieiſtwo
16:
twoie ále niedługo wtem zetrwáli/ á prętko
17:
zápomniawſſy wſſythkiego nárzekáiąc ná
18:
niedoſtátki ſwoie/ lżyli powieſćiámi ſwe-
19:
mi możnoſći boſtwá twego.
20:
Nárzekáiąc náprzełożone ſwoie iż ie wniedo
21:
ſtáteczne kráyny wywiedli/ á ty pánie niemá
22:
iąc nic pieczey na niebácznoſć ich raczyłeś
23:
iem náwſſem przed ſie obfitoſć ſwą okázáć.
24:
Lecz ſnadz nieſtáło zá ich/ boś wnet záczął
25:
gniew ſwoy przećiwko ludowi onemu á pod-


strona: 157v

Pſáłterz
1:
podnioſlá ſie wnet iem ná pomſtę ſrogą rę-
2:
ká twoiá.
3:
Abowiem wnet iedny ziemiá iáwnie pożárłá/
4:
drugie ogień ácz czáſem był náchwáłę twą
5:
vczynion wielką ſrogoſćią popalił.
6:
Przed ſie oni nie vznawſſy możnoſći boſtwá
7:
twego/ vczynili ſobie báłwan ná kſztałt ćieleco
8:
wy ktorego ſnadz ſobie miáſto bogá chwalili.
9:
Y bliſko tego było/ że iuż niemogłá wytrwáć
10:
ſpráwiedliwoſć twoiá iżeś ie miał wyniſcić
11:
lecz ſnadz Moyzeſz z ynemi wiernemi two
12:
iemi pokornemi prozbámi ſwemi odwroćili
13:
poczętą ſrogoſć rozgniewánia twego.
14:
Nic ich to przed ſie niewzruſſyło áni chćieli
15:
pomnieć vpominánia żadnego/ áni wdzięcz
16:
noſć żadnego dobrodzieyſtwá wziętego przed
17:
ſie oni nieprzeſtáli od ſſemránia ſwego.
18:
Y wdáli ſie wpoſluſſeńſtwo á w chwáłę bo-
19:
gow pogáńſkich y pożywáli onych ofiar ſpo-
20:
gány/ ktore bywáły onem martwem bogom
21:
dáwany.
22:
Tu ſie dopiero podnioſlá ſrogoſć ręki nad nie
23:
mi páná náſſego ták iż roſproſſył porozlicz-
24:
nych kráynach ſpołecznoſć ich y dał ie w-
25:
ſrogie poſluſſeńſtwá rozmáitem národom.


strona: 158

Dawidow.Liſt. 158
1:
A záráżone powietrze przypádło miedzy nie
2:
ták iż nagle zdycháli/ potem Phinees/ ieden
3:
przełożony miedzy niemi odwrácał ie od o-
4:
nego błędu ich y byłá vſmierzoná ſrogoſć
5:
nádniemi/ á iemu to było obrocone ná iego
6:
vſpráwiedliwienie náwieki.
7:
Potem wniedoſtatku wody przed ſie nárze-
8:
káli ſſemrąc o bogu ſwoiem/ ták iż iuż byli y
9:
Moyzeſſá wzruſſili iż ſie nieprzyczyniał zá-
10:
niemi.
11:
A pan bog też obaczywſſy nieſtáłoſć ich od-
12:
mienić iem też raczył obietnice ſwoie/ á miá-
13:
ſto tego co iem miał dáć poſieſć roſkoſſne
14:
kráyny roſproſſył ie w ſproſne poſluſſeńſtwo
15:
miedzy rozmaite národy.
16:
A tám iuż przywyknąwſſy obyczáiow ich v-
17:
pádli ſie ſniemi ná wielkie ſproſnoſći/ ták iż y
18:
dzieći ſwoie ofiárowáli báłwánom ich wyle-
19:
wáiąc krew niewinną ná ofiárę martwem
20:
bogom pogańſkiem.
21:
Ták iż y ziemiá będąc pomázáná niewin-
22:
noſćią krwie oney byłá wzgárdzona przed ob
23:
licznoſćyą bożą á co dáley to ſie ſſerzył
24:
gniew páńſki nád niemi.
25:
Bo w zruſſył onych gniew nád niemi ktho-


strona: 158v

Pſáłterż
1:
rem był dał wpoſluſſeńſtwo ie/ ták iż rozmá
2:
itą ſrogoſć á niewolą nad niemi okázowáli
3:
A wielekroć ſie rozmyſlał áby ſie był ſmiło-
4:
wał nád niemi/ ále iż nigdy niemogł poznáć
5:
vznánia ich bo oni więcey zawżdy vżywáli
6:
myſli ſwoich niżli woley páná ſwego.
7:
A wſſákoż niemogł zápomnieć przyrodzo-
8:
ney dobrotliwoſći boſtwá ſwoiego y onych
9:
obietnic ktore iem był obiecał odmieniwſſy
10:
ſrogoſć ich vſmierzył onych národow okru-
11:
ćieńſtwo nád niemi.
12:
A ták y nas miły pánie obácz miłoſćiwie kto-
13:
rzychmy ſą roſproſſeni myſlámi ſwemi po
14:
rozlicznych národziech á my vznawſſy do-
15:
brotliwoſći twoie będziem hoynie wyſlá-
16:
wowáć wielmożnoſć twoię ktora dziwnie ieſt
17:
nád wſſytki bogi zwierzchnoſćią wywyſſo-
18:
ná. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
19:
Modlitwá.
20:
Iſz tak wiemy naſz miły panie iſz ty dziwnie roſſe-
21:
rzaſz nad dobremy miłoſierdzie ſwoie a ſrodze za-
22:
ſie mnozyſz pomſtę na ſprzeciwnikoch ſwoich co ſie to
23:
wiele kroc na przodki naſſemi okazowało: vznawſſy
24:
my to zechmy wyſtąpili z roskazania twego a ſtalich-
25:
my ſie prawie ſprzeciwiki twoiemi: a iſz nam iuſz nikt
26:
nic pomoc niemoze coſz nam daley nalezy vczynic ied
27:
no paſc przed kolana twoie: a dac ſie na ſwięte miłoſier


strona: 159

Dawidow.Liſt. 159
1:
dzie twoie: a ty vznawſſy pokorną a vpadłą myſl na-
2:
ſſę ſnadz ſpowſciągnieſz moznoſc ręki ſwoiey ktorąs
3:
był iuſz nagotował na skaranie naſſe abowiem tobie
4:
wolno nieynaczey iedno iako proch nas zetrzec z obli-
5:
cznoſci twoiey. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
6:
Confitemini do-
7:
mino quoniā bonus. Pſal. 107.
8:
Argument.
9:
Tu prorok przywodzi zebránie ludu krzeſćiáń
10:
ſkiego áby vznawſſy wielmożnoſć y dobrotli-
11:
woſći páná ſwego powinne dzięki y chwałę ie
12:
mu dáwáli.
13:
Pſalm Setny ſiodmy.
Iſz dziwne ſą ſprawy boze a kazdemu przyſluſſe onich rozumiec.

14:
SLuſſnie nam to wſſem przyſtrogi: ábych
15:
my ſpołecznie vznawáli dobrotliwoſći
16:
páná ſwoiego/ á zwłaſſczá my ktorzych
17:
my możnoſćiąiego wyzwoleni z roſlicznego
18:
vdręczenia wáſſego.
19:
Ci zwłaſſczá ktorzy ſie tułáli po ſwiátu od
20:
ſlońcá w ſchodu áż do záchodu á nigdy wto
21:
trefić niemogli áby ſie mogli przybłąkáć do
22:
oyczyzny ſwoiey.
23:
A vznawſſy ſie/ iż bez łaſki páná ſwego náw
24:
ſſem byli wniedoſtátkoch położony duſſe ich


strona: 159v

Pſáłterż
1:
vćiekáli ſie potem kniemu zwołániem ſwem
2:
á on łáſkáwie wielekroć wybáwial ie od káż
3:
dego ſprzećiwieńſtwá ich.
4:
A on zonych obłędliwoſći ich przywiodł ie złá
5:
ſki ſwey ktemu iż zrozumiali drogę kthora ie
6:
miáłá do oſiádłoſći ich ſluſſnych doprowá
7:
dzić y záż by też to iem właſnie nie przyſtáło
8:
zá tákie dobrodzieyſtwá wyſláwowáć ſwię-
9:
tobliwoſći imienia iego.
10:
A nápełnił myſli ich/ áż práwie do ſytoſći rze-
11:
czámi iem pożądliwemi y práwie wiſwobodził
12:
duſſe ich zonych ćiemnoſći proſtoty ich á nie
13:
ináczey iáko ztwardego ie więzienia wyzwolil.
14:
Niewdzięcznie to przyiąwſſy lekce ſobie v-
15:
ważyli wyroki iego á ſpraw iego zánic ſobye
16:
niemieli/ á tem też wzruſſyli dobrotliwy v-
17:
myſl iego ták iż ich potem nikt żadnem wſpo
18:
możeniem rátować nie vmiał.
19:
Potem gdy ich doległo rozliczne oćiążenie/
20:
vćiekli ſie znárzekániem ku pánu ſwemu/ á
21:
on niezmienił przyrodzenya dobrotliwoſći
22:
ſwoich/ y rozważywſſy to wmiłoſierdziu
23:
ſwoiem wywodł ie ná ſſerokie roſkoſſy beſ-
24:
pieczeńſtwá ich.
25:
Y zażby niemieli też ſpráwnie vznawſſy tá-


strona: 160

Dawidow.Liſt. 160
1:
kie dobrodzieyſtwá nád ſobą wyznáwáć dzi
2:
wow wielmoznoſći iego/ abowiem on łá-
3:
mał dla nich dziwne mocárſwá/ áby iedno
4:
náwſſem oſwobodził przebywánie ich
5:
A dziwnie nád ſpráwiedliwoſć ſwoię ogár-
6:
nował ſpráwy ich miłoſierdziem ſwoiem/ bo
7:
iuż ſnadz y duſſe ich były vſtáły przed niedo-
8:
ſtátkiem żywnoſći pokármu iem potrzebnego.
9:
Przed ſie iednák gdy ſie iedno vznáć chćieli
10:
dziwnem kſztałtem ná ſwobodę ie wywodził
11:
á nákoniec iem ſpuſćił ſlowo ſwe kthore iem
12:
wieczne beſpieczeńſtwo mogło vczynić.
13:
Y zaż by tez iem to właſnie nieprzyſtało vzna
14:
wſſy tákie ſpráwy iego nádſobą też go oſob-
15:
liwie wyſláwiáć á ofiaruiąc iemu czyſtoſć
16:
vmyſlow ſwych rozważywſſy moznoſć iego
17:
y dobrodzieyſtwá dziwne nad ſobą.
18:
Nietylko ći co náziemi mięſkáią vznawáią
19:
wielmożnoſći iego/ ále ſnadz y ći więcey co
20:
pływáią po morſkich ſrogoſćyach zrozu-
21:
mieć to mogą iż on gdy chce może wody vſ-
22:
mierżić/ á gdy chce burzącemi wiátry może
23:
ie dziwnie poruſſyć.
24:
Bo ſie tám ſnadz y namędrſſemu ſpráwy ie
25:
go przed ſtráchem muſſą pomylić gdi iednim


strona: 160v

Pſáłterz
1:
rázem zda mu ſie iż ieſt ku niebu ná wodách
2:
podnieſion á drugi raz mu ſie zda iákoby
3:
miał vpáſć do głębokoſći piekielney.
4:
A ná koniec ninacz iem iego nieprzydzie ied-
5:
no zoſtáć przy nádziei o pánu ſwoiem á ku
6:
niemu ſie zwołániem ſwem vćiekáć/ a on v-
7:
ſtánowiwſſy wzburzone ony náwálnoſći łá
8:
ſkáwie ie do ich pożądlwych portow raczy
9:
przywodzić.
10:
Y coż iem też záto vięcey náleży iedno/ áby
11:
wyſláwováli dziwne dobrodzieyſtwo iego nád ſobą/
12:
á zwlaſſczá wpoſrzodku zebránia prze
13:
łożonych nád ſwiętą oſiádłoſćią iego.
14:
Bowiem on gdy raczy oſuſſyć ziemię to ieſt
15:
wſſytko wmożnoſći iego/ á prze niedoſtátek
16:
ożywieniá iey vczynić niepłodną ná przekázę
17:
ludowi ſwemu gdy záſluży rozgniewánie iego
18:
A gdy mu ſie zwidzi ſnádnie ią zá ſie mże od
19:
żywić/ á pokropić wodą ták iż poznáią oni
20:
wdzięczną oſiádłoſc ſwoię ktorzy iuż ią byli
21:
prze iey niepłodnoſć mieli opuſćić.
22:
Y znowu rozmnażali nániey goſpodárſtwá
23:
ſwoie ſſczepiąc y ſieiąc rozliczne pożytki/ á
24:
pan Bog raczył rozmáitą hoynoſćią roz-
25:
mnażáć obfitoſći ich.


strona: 161

Dawidow.Liſt. 161
1:
A ſnadz by tego wdzięcznie nieprzyimowáli/
2:
á on by ie záto miał wolą pokáráć. thak by
3:
mu to ſnádnie przyſzło vczynić iż by ſie ſtáli
4:
niewdzięcznemi a práwie bez w ſwey powági
5:
wewſſech národziech y ſprzełożonemi ſwemi
6:
Bo on nie przekłada żadnych możnoſći/
7:
á ſnadz vniego czáſem zacnieyſſy vbogi by
8:
iedno był ſpráwiedliwy á czáſem rozmnoży
9:
potomki iego/ iż ie y náwyſokie ſtany przełoży.
10:
A ſpráwiedliwi obaczywſſy to dziwnie ſie ro-
11:
ſkocháią w ſpráwach ſwoich y vczyń miły
12:
pánie/ aby ſie ich wiele obaczyło wrozumiech
13:
ſwoich a zrozumieli dziwnem ſpráwam wiel-
14:
możnoſći twoiey. Chwałá bogu. etc.
15:
Modlitwá.
16:
SPrawnie by miały byc z gotowiony ſerca na-
17:
ſſe ku wyznwaniu ſwiętey chwały twoiey oba
18:
czywſſy y wielmoznoſci twoie: a iſz teſz nie ſie nad na-
19:
mi ſtac miloſierniego bez oſobney dobrotliwoſci twoie
20:
niemoze: a tak miły panie day nam tę vmieiętnoſc a-
21:
bychmy ſluſſnie wtem doczeſnem zywocie mogli wy
22:
ſlawowac błogoſlawienſtwo chwały twoiey: a tak z-
23:
gotowic duſſe y ciała ſwoie: iſz by mogły byc doſtoy-
24:
ne wnidz do przybytkow twoich ktore tobie nie na
25:
doczeſne ale na wieczną chwałę dziwnie zgotowany.
26:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
Paratumstrona: 161v

Pſáłterż
1:
Paratū cor me-
2:
um deus. Pſal. 108.
3:
Argument.
4:
Prorok wyznawa iáko ieſt wielkiemi chwaly go
5:
dno wielmożne imię páná náſſego y dáwa te
6:
go przyczyny iżeſmy to ſpráwnie powinni.
7:
Pſalm Setny oſmy.
Wſſytki okrągloſci ziemie ſą w ręki panskich.

8:
ZAwżdy ieſt gotowa ſerce moie moy pánie
9:
ná káżde wyznawanie wyelmożnoſći
10:
twoiey á ſnadz nietylko głoſem przyro
11:
dzonem ále y inſſemi ſnadz przypráwami ku
12:
rozlicznemu weſelu náſtroionemi.
13:
Wyſpiewawáiąc rozlicznemi pieſniámi ſſero
14:
koſć boſkiey ſlawy twoiey thak iż by ſie to
15:
roznioſlo wrozliczne národy/ abowiem y mi
16:
łoſierdzie twoie/ y ſtáłoſć oná ktorą ty nam
17:
chowaſz wobietnicách ſwyh dziwna ieſt wro
18:
zumieniu náſſem.
19:
Bo ty będąc wynieſiony nád wſſytki wyſo
20:
koſći niebá dziwnie ſtany ludzkie przepátruieſz
21:
wynoſſąc ku gorze głowy wiernych ſwoich
22:
á niewierne rowno z ziemią pokłádaſz.


strona: 162

Dawidow.Liſt. 162
1:
Bowiem to on ſam wyznawa iż ſą pod moż
2:
noſć iego położony wſſytki okrągłoſći ſwiá
3:
tá/ ktorą on dziwnie zmiłoſierdzia ſwego mie
4:
dzy nas rozdziela ony wſſytki kráyny dziwne
5:
mi przezwiſki przezwáne.
6:
Przezwiſko przezwáne Sichē/ Galaad/ Ma
7:
naſſe/ Eſtraym y ziemię żydowſką ktorą on ſo
8:
bie ſnadz miedzi inemi zá hetmáná przełożił.
9:
Noab ony kráyny rozmáitych żywnoſćiach
10:
ſnadz áż w kráyny Idumeyſkie roſciągnę-
11:
ło ſie poſtąpieńie iego ku poſiadániu wſſyt-
12:
kich miaſt nátwardzieyſſych
13:
A ktoż nas tedy ktemu przywiedzie ábychmy
14:
weſzli wthák obfite oſiádłoſći onych ziem
15:
ſnadz nikt inſſy iedno ty náſz miły pánie ácz
16:
ſie ták zdáło pogánom iżeś iuz ták nas był
17:
wiecznie zápomniał.
18:
Iedno rácz rozſſerzyć możnoſć ręki ſwoiey
19:
nád námi/ ſnádnie będzie zgromion na ſroż
20:
ſſy ſprzećiwnik náſz/ ábowiem ſnadz nikczem
21:
na by byłá y nawięczſſa możnoſć náſſá bez
22:
pomocy twoiey. Chwałá bogu oycu. etc.
23:
Modlitwá.
24:
IZaſz nam właſnie nienalezy naſz miły panie po-
25:
kornie dziękowac tobie za ty dobrodzieiſtwa kto
26:
re ty nad nami y nad przodki naſſemi: a ſnadz bez god


strona: 162v

Pſáłterz.
1:
noſci naſſey dziwnie ſprawowac raczyſz: coś wielekroc
2:
vkazował y ludziom niewdziecznem y ktorem nic na
3:
baczeniu niebyło wiodąc ie przez puſſcze do roskoſz-
4:
nich krayn a naſycaiąc rozlicznych pokarmow raczyſz
5:
teſz y dzis naſz miły panie naſycic myſli naſſe pokar-
6:
mem ſwiętey woley twoiey: abychmy z rozumiawſſy
7:
roskazowaniu twemu tak ſie zachowali iakobychmy
8:
byli v ciebie rozumiani powolne a nie wyſtępne ſtwo
9:
rzenie twoie: a iako mogli wyſlugowali ſobie ſwię-
10:
te miłoſierdzie twoie. Amē. Oycze naſz. etc.
11:
Deus laudē me-
12:
am ne tacueris. Pſal. 109.
13:
Argument.
14:
Prorok w oſobie páná náſzego w człowie-
15:
czeńſtwie iego nárzeka ná złoſć żydowſką kto
16:
rą oni nád nim ſtrogili/ zápomniawſſy do
17:
brodzieyſtwá iego/ y iáko iem teſz to zá-
18:
ſie obiecuie oddáwáć.
19:
Pſálm. Setny dziewiąty.
Narzekanie y pomſta pana naſſego na lud zydowski.

20:
BOże ktoryś ieſt rozmożyćiel chwały
21:
moiey/ proſſę ábyś iey ſſerzyć nie zamil
22:
czawał á zwłaſſczá ná złoſć tym/ ktorzy
23:
rozćiągnąwſſy ná przećiwko mnie/ páſſczeki
24:
ſwoie rádzi by ią zelżyli kłamliwemi ięzyki
25:
ſwoimi.
Dziwnąstrona: 163

Dawidow.Liſt. 163
1:
Dziwną nienáwiſćią á pilnem ſtáránim pil
2:
nuią tego/ áby gdzie mogli vćiſnąć mnie/ á
3:
ſnać zá dobrodzieyſtwo moie znáiąc wiele
4:
kroć wielką miłoſć moię/ bom ſie ieſſcze ktemv
5:
wiele kroć o ich dobre prżyczyniáł.
6:
A ták ty miły pánie obaczywſſy niewinnoſć
7:
moie pokarz ſrogim nieprzyiáćielem tákiego/
8:
á niechay ſtánie w káżdem ſądzie zelżona káż
9:
da ſpráwá iego.
10:
A prośbá iego/ gdy by czego kolwiek pro-
11:
ſił iż by mu ſie záwżdy opák obroćiłá y miá
12:
ſto przedłużenia rádſſey niechay bedą ſkro-
13:
cone dni czaſow iego.
14:
I niechay będzie dom iego ſpuſtoſſon/ á ſie-
15:
rotámi áby zoſtáły dzieći iego y wdową żoná
16:
iego/ biegáiąc miedzy ludzmi á żebrząc poży
17:
wienia ſwego.
18:
A iżby nienáſſli miłoſierdzia v káżdego ſpraw-
19:
ce ziemſkiego/ owſſem áby byłá ná wſſem v-
20:
ćiſioná ich máiętnoſć ták iżby ſie nikt nie-
21:
nálaſl/ kto by im wżdy kiedy wczym chćiał
22:
pomoc.
23:
Y niecháy márnie záginie z onemi narody kto
24:
rzy záwżdy chodzą w ſmiertelnych przygo-
25:
dach/ á złoſći przodkow iego áby ſnać były


strona: 163v

Pſáłterz
1:
wlany ná vćiſnienie głowy iego.
2:
Bo práwie tácy ludzie mieli być iako ſprzeći-
3:
wnicy boży á ſpráwnie by miáłá być ſpamię
4:
ći vymázana káżda ich ſpráwá/ zwłaſſczá iż
5:
oni też nád żadnem nie vżywáią żadnego mi
6:
łoſierdzia ſwego.
7:
Abowiem oni nieprzepuſſczą y niewinnemu
8:
człowieku choćia go baczą wćierpliwoſćiach
9:
iego á niepomoże mu ſnadz y pokorá iego
10:
przedſię ſie oni ſtáráią aby go co rychley
11:
zániſſczić.
12:
Bo ſnadz ſię iem ták lepiey podoba áby miá-
13:
ſto błogoſláwieńſtwá wieczne przęklęctwo
14:
ſie nánie obroćiło y będą zewſſech ſtron wiel
15:
ką wſtydliwoſćią okryći.
16:
Bowiem to iem ſnadz ták właſnie przyſtogi/
17:
áby ſie to nánie ſámy obroćiło co by oni
18:
radzi nád niewinnem ſtrogili/ á nie ynáczey
19:
iedno iáko pſiem ſſczekániem rádzi by zew-
20:
ſſąd vniżyli poczćiwy ſtan iego.
21:
Ale ty miły pánie ktory rozumieſz ſpráwam
22:
człowieká káżdego rácz miłoſćiwie wyzwo-
23:
lić mnie w niewinnoſćiach moich/ zwlaſſ-
24:
czá żem ia ieſt iáko żebraczek vpokorzon przed
25:
tobą obácz vćiſnienie záſmuconego ſer-
26:
cámego.


strona: 164

Dawidow.Liſt. 164
1:
Bo gdy będzieſz raczył nieynáczey iedno iáko
2:
ćień mogę zniknąć zręku ich/ albo iako iáka
3:
mucha wylećieć niewidomy zewſſytkich moż
4:
noſći ich/ ábowiem y ćiáło moie ſćieńczáło
5:
y koláná moie zemdláły bo niſkąd niemáią
6:
poſilenia iuż zá długi czás.
7:
Y coż kolwiek pocznę ſobie miedzy niemi wſſyt
8:
ko ſobie ná poſmiech obrácáią podnoſſąc
9:
przećiwko mnie głowy ſwoie/ áleć iem to w-
10:
ſſytko vſtánie gdy ty iedno będzieſz raczył ſtá
11:
nąć przy mnie ná wſpomożenie moie.
12:
Iżby wżdy zrozumieli iáko ieſt wielka ſrogo-
13:
ſc możney ręki twey/ bo gdy ty będzieſz racził v
14:
błogoſláwić mię/ wſſytko ich złorzeczeńſtwo
15:
wniwecz ſie obroći/ á owſſem iem nálekkoſć
16:
przypádnie á ſlugá twoy przed ſie będzie o-
17:
chędożon poczćiwoſćią.
18:
A ia będę wyſláwiał możnoſći twoie y wyzná
19:
wał dobrotliwoſći twoie iż ſnádnie káżdy poz
20:
na iż ſie dobrze poruczáć wopiekę twoię/ á iż
21:
ty nigdy nieomieſzkaż vćiſnionemu ſtánąć
22:
nápráwey ręce ku wſpomożeniu iego. Ch-
23:
wáłá bogu oycu y ſynu. etc.
24:
Modlitwá.
Pániestrona: 164v

Pſáłterz
1:
PAnie boze wſſechmogący ktory ſprawiedliwym
2:
skazaniem ſwoiem dawſſy na ſtracenie człowie-
3:
ka za wyſtępki iego vlitowawſſi ſie go potim chciales gi
4:
był miłoſciwie wyzwolic a izes nie raczył vczinic gwał
5:
tu wyrokowi ſwemu nielza było iednos raczył tu na
6:
ſwiat zeſlac ſyna ſwego ktory wziąwſſy na ſie człowie
7:
czenſtwo z iednał gleyt y przymierze y ciebie vpadłe-
8:
mu człowiekowi: a potemeś meką yſmiercią ſwoią od
9:
kupiwſſy go raczył y przywieſc w miłoſierdzie twe ra
10:
czyſz miły panie nam tego teſz dozyczyc: aby ta droga
11:
ſmierc a męka pana naſzego będąc przed oczyma twe
12:
mi nam wielkie pozytki mnozyła miłoſierdzia twego
13:
ſwiętego. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
14:
Dixit Dominus
15:
domino meo. Pſal. 110.
16:
Argument.
17:
Tu prorok duchem ſwiętem wyſlawia błogo
18:
ſláwieńſtwo páná náſſego iáko miał ſieſć ná
19:
práwicy oycá ſwego wziąwſſy zwierzchnoſć
20:
od niego nád wſſemi ſprzećiwniki y iá-
21:
ko ieſt on náſtał od wiekow y wiele táiemnic
22:
o wćieleniu iego
23:
Pſalm. Setny dzieſiąty.
Slowa Boze ku kryſtuſowi iako gi przezrzał od wiekow.

24:
RZekł pan ku pánu moiemu ábyś
25:
ſiadł ná práwicy moiey. A ia zborzyw-
26:
ſſy ſprzećiwniki twoie podłożęć ie miáſto
podnoſzkástrona: 165

Dawidow.Liſt. 165
1:
podnoſſká pod nogi twoie.
2:
Abowiem ſceptrum krolewſkie twoie będzie
3:
tobie dano z poſrzodku zebránia twego/ á o-
4:
każec możnoſć z wierzchnoſći ſwoich w po-
5:
ſrzodku wſſech nieprzyiacioł ſwoich.
6:
Bo áczkolwiek od wſſytkich początkow to
7:
wſſytko było przi tobie y okázowáło ſie to w
8:
czáſy zacnych ſpraw twoich przed obliczno-
9:
ſćią ſwiętych twoich ábowiemeś ty ieſt ieſſcze
10:
przed początkiem wſſey ſwiátłoſći práwie zży
11:
wotá mego národzon.
12:
A pan bog to tobie obiecał vmocnioną wiárę
13:
iż ćię miał przełożyć kápłanem á ſpráwcą
14:
náſſem áż doſkończenia czáſow/ y ſpráwo-
15:
wáć nas będziēſz iáko ſpráwował lud twoy
16:
Melchiſedech ku poczćiwoſći twoiey.
17:
Y ſnadz ktoć by ſie chćiał czem ſprzećiwić pan
18:
bog ſtánąwſſy ná práwey ręce twoiey poła-
19:
mie wſſytki mocárſtwá krolewſkie wczás roz
20:
gniewánia ſwego iż ſie muſſę wniwecz ob-
21:
roćić.
22:
A tobie poruczy rozliczne ſądy nád wſſytkie-
23:
mi národy/ ták iż ty nápełniſz ſprawiedliwo-
24:
ſćią ſwą mieſce opuſtoſſáłe/ á głowy nie-
25:
wierne będą ſtárte ná ziemi od możnoſćitwoiey.


strona: 165v

Pſáłterz
1:
Abowiemeś ty chodząc po rozlicznych dro-
2:
gach napiłeś ſie wiele kroć wody rozlicznych
3:
przykroſći/ á przeto też głowá będzie twoiá
4:
poważnie wynieſioná nád wſſytki me moż-
5:
noſći Chwałá bogu oycu. etc.
6:
Modlitwá.
7:
POmni na to miły panie zes ty iedynego ſyna
8:
ſwego od początkow ſwiata dziwnie ſobie ſpra-
9:
wił wſpolecznoſci boſtwa ſwego: a names gi raczył
10:
dac za krola y za paſterza: y za onego miłoſiernego ka
11:
płana ktori by ſie vſtawicznie ofiarował za nami przed
12:
oblicznoſcią ſwiętego boſtwa twego: pomny tez miły
13:
panie na onę wdzięczną ofiarę ciała iego ktorą on to-
14:
bie za nas ofiarował na krzyzu bogu oycu twemu a
15:
day nam tego miłoſciwie vzyc y doſtępic co nam on
16:
v ciebie wyſluzył pokorną cierzpliwoſcią ſwoią za wy
17:
ſtępki naſze. Amen Oycze náſz. etc.
18:
Cōfitebor tibi do
19:
mine in toto corde. Pſal. 111.
20:
Argument.
21:
Prorok opowieda iż pan náſz nam wſſem łá
22:
ſkáwą pámięć poſobie zoſtáwił wnáukách za
23:
konu ſwego y iako by ich nam właſnie ſtrzedz
24:
przyſtáło powiedáiąc iż to ieſt pierwſſy
25:
początek wſſelyákich mądroſći.
Nielzastrona: 166

Dawidow.Liſt. 166
1:
NIelza iedno wyznáwáć ſpráwego ſercá
2:
wielmożnoſći dziwnych ſpraw twoich
3:
á dziwnie od ćiebie wynáydowánych/
4:
á wyſláwiáć ie miedzy ſpráwámi przebra
5:
nych y miedzy káżdem zebrániem.
O dziwnych ſprawach panskich.

6:
Abowiem nic inſſego nieſą ſpráwy twoie/ ied
7:
no áby były zwielką wielmożnoſćią wyzna-
8:
wany/ ábowyem ſpráwiedliwoſć twoiá iuż
9:
ſnadz przez żadne wieki niezáginie.
10:
A ſnadzieś nam wielkie znaki ku pamiętániu
11:
zoſtáwił dziwom ſwoich/ y oſtáwiłeś nam
12:
dziwny pokarm ku poćieſſe náſſey tem kto-
13:
rzy by mieli wpoczćiwoſći wielmożnoſći two
14:
ie.
15:
Bo ſnádz ty iuż nigdy niezápomniſz vczynio
16:
nego ſnámi teſtámentu ſwego á y wniebyt
17:
noſći twoiey przed ſie okazuieſz dobrotliwo-
18:
ſći ſwoie wpośrzodku ludu ſwego.
19:
Bo ſpráwą wiárą nam ſą dany náuki two
20:
ie od ćiebie náſz pánie/ á ſą mocnie vtwier-
21:
dzony/ ábowiem ſą náwſſem w wielkiey pra
22:
wdzie/ y woſobliwey ſluſſnoſći ſpráwione.
23:
Abowiem pan bog ieſſcze był odwiekow to
24:
przezrzał iż miał zeſláć odkupienie ludowi
25:
ſwemu/ á ſpráwy ſwe ktore przytem miał v-


strona: 166v

Pſáłterz
1:
czynić ták chce mieć/ áby były wiecznie cho
2:
wany
3:
A iż ieſt ſwięte á ſtráſliwe imię y ſnadz to ieſt
4:
práwy początek káżdey mądroſći áby káżdy
5:
noſił boiazń iego przed oczymá ſwemi/ ábo-
6:
wiem chwałá iego nielza iedno przez wſſytki
7:
wieki muſi przebywáć. Chwałá bogu. etc.
8:
Modlitwá.
9:
WIemy to mily panie iſz wſſytki ſprawy twe
10:
nigdy od ſprawiedliwoſci nie odſtępuią: a
11:
ſnac ſie ieſſcze więcey ku miloſierdziu ſciąga
12:
ią. Day mily panie nam: aby zawzdy nam by
13:
la przed oczyma naſſemi ſprawiedliwoſc ktorą gdy vz-
14:
namy: iedno iſz muſſą zawzdy byc boiazliwe
15:
ſerca naſſe: aby ſie nad niemi nie ſciągała: owſſem bych
16:
my ſnac drog tich naſladowali kędybychmy vchodząc
17:
ſprawiedliwych wyrokow nad ſobą naſladowali
18:
ſwiętego miłoſierdzia twego. Oycze naſz. etc.
19:
Beatus vir qui
20:
timet dominum. Pſal. 112.
21:
Argument.
22:
Ten pſalm ieſt iáko ieſt rzecz ſláchetna mieć
23:
przed oblicznoſćią boiazń bożą á roſkoſſowáć
24:
roſpámiętawáiąc ſobie wolą á
25:
roſkázowánie iego.
Práwemstrona: 167

Dawidow.Liſt. 167
1:
Pſalm Setny dwunaſty.
Iakie ſſczeſcie ſie temu trefuie ktho ſie bogi pana ſwego.

2:
PRáwem blogoſláwieńſtwem to ieſt bło
3:
goſláwiony człek/ ktory noſi boiazń bo
4:
żą przed oczymá ſwemi á żądza ſie ie-
5:
go wſſytká ſćiąga ku pełnieniu ſwiętey wo-
6:
ley iego.
7:
Bo pokolenie tákiego będzie w możnoſćiách
8:
roſſerzono ná ziemi bo káżdy táki národ o-
9:
ſobliwie ieſt vbłogoſláwioń/ á wielka czeſć y
10:
obfitoſć bywa wdomu iego/ á ſpráwiedliwo-
11:
ſć iego wiecznie nigdy niemoże być zniſſczoná
12:
A nád tákiemi záwżdy wnawięczſſych ćiem-
13:
noſćiach ſwiátłoſć ſie okaże/ ábowiem w wiel
14:
kiem kochániu páńſkiem ieſt táki człowiek kto
15:
ry miłoſierdziem ſie obchodzi/ á ſpráwy iego
16:
wkáżdem ſądzie ták ważne będą ták iż nigdy
17:
nie będą wzruſſone
18:
Bo ſnadz iuż na wieczney pámięći boſkiey by
19:
wa ſpráwiedliwy poſtáwion á niebędzie go
20:
ſtrách/ áby co gdy ſobie ſprzećiwnego vſlyſſał.
21:
A ſerce iego záwżdy ieſt ku wſſytkiemu dobre-
22:
mu gotowe á nigdy ſie ſtać odmienne niemo
23:
że y ſnádnie będą od niego wzgárdzeni kto-
24:
rem by ſie niepodobáły ſpráwy iego.
25:
A iż hoynie ſſáfował nędznieyſſemu dobro


strona: 167v

Pſáłterz
1:
ſwoie hoynie też pan bog będzie ku gorze wy
2:
noſił poczćiwoſć iego y ſprawiedliwoſć iego
3:
nigdy ſpámięći ludzkiey niezginie ácz złoſći-
4:
wy z zawiſći będzie drżał á zgrzytał zębámi/
5:
ále tá iednák myſl iego záwżdy ſie wniwecz
6:
obroći. Chwała bogu oycu y ſynu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
Day nam to miły panie pokornemi prozbami proſi
9:
my: aby zawzdy byly zgotowiony ſerca naſze
10:
ku vznaniu y ſtraſſliwey ſprawiedliwoſci twey y ku vt
11:
wierdzeniu vpelnei nadzieie naſſey ktora nas za wiarę
12:
vpełną naſſę ſnadnie przywieſc moze ku miloſierdziu
13:
twemu: abychmy nie ſtrachem: ale nieynaczey iako ſy
14:
nowską miloſcią vciekali ſie ku tobie panu a ſtworzy
15:
cielowi ſwemu: a ty teſz iako łaskawy ociec racz miło
16:
ſciwie zgromadziwſſy nas w ſpołeczney miłoſci przy-
17:
mowac iako dzieci a ſieroty twoie w ſwięte miłoſier-
18:
dzie ſwoie. Amen. Oycze naſz. etc.
19:
Laudate pueri
20:
dominum. Pſalmus. 113
21:
Argument.
22:
Prorok chwali dobrodzieyſtwo páńſkie iż on
23:
y nędznego nieopuſſcza á iż wyrwawſſy grze-
24:
ſſnego á vpádłego iáko zgnoiu podwyſſa go y
25:
tu ná ziemi y potem w kroleſtwie ſwoiem á pro


strona: 168

Dawidow.Liſt. 168
1:
wádzi człowieká ku chwale bożey.
2:
Pſálm Setny trzynaſty.
Na chwałę bozą.

3:
CHwalćie wy wſſyſcy ſludzy á zwłaſſczá
4:
ktorzyſćie to nowo vználi/ páná ſwego
5:
y ſwięte imię iego ktore niechay będzie
6:
miedzy wámi chwálebne iuż od tego czáſu
7:
áż ná wiek wiekom.
8:
Od wzeſzćia ſlońcá áż záſie do záſzćia iego nig
9:
dy niechay nie vſtawa miedzy wámi ſwięta
10:
ſlawá páná waſſego/ ábowiem on ieſt wy-
11:
wyſſon/ nád wſſe ine národy y nád wſſytki
12:
niebioſá wielmożnoſći chwały iego.
13:
Y kto może ktorem podobieńſtwem ſniem po-
14:
rownáć/ á on gdy ſam chce wſſędy ſie náwy
15:
ſokoſć podnieſie á tám oſtánie gdzie mu ſie
16:
podoba tám ſobie rozważáiąc wſſytko co ſie
17:
dzieie náziemi y ná niebie.
18:
Ktory ſnádnie może podnieſć gdy raczy iuż
19:
ná ziemi leżącego/ álbo y vbogiego ktory ſie
20:
y wgnoiu zágrzebie ták iż czáſem y nad ine-
21:
mi przełożonem go vczyni.
22:
A wiele kroć dom zeſzły w ktorem iuż żadna ná
23:
dzieiá o potomku niebywa on vczyni obfitu-
24:
iąci/ á mátká niepłodna w ſmętku ſwem wiele
25:
kroć ſie roſkochawa złáſki iego pátrząc ná dziat
26:
ki ſwe. Chwałá. etc.


strona: 168v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
IEſſcze z młodoſci a prawie z dziecinſtwa naſſe-
3:
go właſnie by nam przyſtało chwalic a wyſlawo
4:
wac ſwięte imię twoie naſz miły panie: ktore ieſt z wie
5:
kow nabłogoſlawnieiſſe miedzy wſſemi na przedniey-
6:
ſſemi wſſech bogow ſtany: a proſic pokornie vciekaiąc
7:
ſie do miloſierdzia twego ſwietego: aby raczył pod-
8:
nieſc ku gorze vpadle myſli ſerca naſſego aby ſobie nic
9:
inſſego nie rozwazali: wſſytki yne rzeczy ziemskie
10:
opuſciwſſy na ſtronę: iedno o wielmoznoſci a o wyſo-
11:
koſci ſwiętego ymienia maieſtatu twego. Amē.
12:
Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
13:
In exitu Iſrael
14:
de Egipto. Pſal. 114.
15:
Argument.
16:
Prorok wylicza dobrodzieyſtwo páńſkie nád
17:
ludem żydowſkiem ktore iem okázował wio-
18:
dąc ie z Egiptu przypomináiąc y dziś káżdemu
19:
iż on ſniem gotow/ y iákie błogoſláwieńſtwá
20:
przypadáią ná wiernego iemu.
21:
Pſalm Setny cżternaſty.
O wielkim dobrodzieiſtwie panskim.

22:
GDy złáſki páńſkiey był wypráwowan
23:
lud żydowſki zwięzienia zEgiptu/ á po
24:
kolenie Iakobowo wychodziło z opce-
25:
go á ſrogiego národu.


strona: 169

Dawidow.Liſt. 169
1:
Y ſtał ſie był lud ten ku wielkiey ſwiętobliwo-
2:
ſći páńſkiey á możnoſć wſſytkę ſwą był przy
3:
tym národzie zoſtáwił.
4:
Ták iż morze oglądawſſy przy nich moc bo-
5:
ſką vćiekáło przed niemi/ á Iordan y ine rze
6:
ki muſiáły ſie wſpák obrácáć.
7:
A oni przyſſedſſy ná roſkoſſne gory roſkocha-
8:
wáli ſie iáko ſtádo owiec ná roſkoſſnych pá-
9:
ſtwiſkach/ ſkacząc po págorkach rádowáli ſie
10:
iáko buyne iágniętá.
11:
Ale coć ſie ſtáło miłe morze żeś ſie ták zſtráſſy
12:
ło? á ty Iordanie iżeś ſie był ták wſpák ob-
13:
roćił?
14:
Wſſytko ſie to ſtáło przed oblicznoſćią bo-
15:
gá onego możnego przed ktorem drży wſſyt-
16:
ká ziemiá/ á iż on był znan być bogiem poko
17:
lenia tego Iakobowego.
18:
Ktory z ſuchey ſkáły każe wyſtępowáć wo-
19:
dzie w wielkiey obfitoſći/ á zopoki vczyni zrzo
20:
dło kiedy chce ćiekące.
21:
Aleſmy ſnadz tego niegodni/ áby ſie ſtego ch
22:
wałá náſſá mnożyłá ále imieniowi twemu
23:
ſwiętemu to rácz náwſſem miły pánie wiecz-
24:
nie przypiſáć.
25:
A miłoſierdziu twemu ſwiętemu to niechay


strona: 169v

Pſáłterz
1:
będzie przywłaſſczono ány to ználi y ini ná-
2:
rodowie á niewołáli zánámi gdzieſćiepodzieli
3:
bogá ſwego.
4:
Bowiem pan bog náſz ná niebie będąc w-
5:
ſſytko iáko chce wedle myſli ſwey ſpráwuie/ á
6:
wáſſy bogowie z złotá vczynieni/ nic nieſą
7:
iedno báłwáni ręką człowieczą ſpráwieni.
8:
Acz kolwiek iem ſą vſtá przypráwony á wſſá
9:
koż niemi nic mowić niemogą oczy y vſſy y
10:
ine członki żadney wſobie władzey niemáią
11:
Ręce máią nic ſobie iemy pomoc niemogą á
12:
ná nogách chodzić nie vmieią/ áni záwołać
13:
głoſem ſwem wnawięczſſey potrzebie ſwoiey.
14:
A ći ktorzy iem duſáią ſą temże ſſaleńſtwem
15:
knim bárzo podobni/ ále wy wierni dufaycie
16:
bogu ſwemu ktory obrońcá y wſpomożyćiel
17:
wáſz záwżdy ieſt.
18:
Pokolenie Aaronowo záwżdy dobrze dufá
19:
ło iemu/ á też obrońcą był iego y káżdy w-
20:
tem może nic niewętpić kto kolwiek wiernie
21:
będzie dufał iemu.
22:
Bowiem on ſpámięći ſwey nigdy nas niewy
23:
puſći/ á vbło-
24:
goſláwił pokolenye Izraek y pokolenie
25:
Aaron.


strona: 170

Dawidow.Liſt. 170
1:
A vbłogoſláwiwſſi nas wſſytki ták małe iák
2:
y wielkie/ ieſſcze ſnádz więcey przyłoży dobro-
3:
dzieyſtwá ſwego ná nas y nápotomki naſſe.
4:
A będziemy wſſyſcy tak v wielbieni od pa-
5:
ná ſwego ſtworzyćielá niebá y ziemie/ á bo-
6:
wiem on poſtáwiwſſyſtolec ſobie ná wyſoko
7:
ſći niebá nam ziemięn poruczył wopiekę náſſę.
8:
A też nie vmárli áni potępieni będą chwálić
9:
imię twoie náſz pánie/ ále my żywiący złáſki
10:
twoiey dzis y potem ná wieki. Chwałá. etc.
11:
Modlitwá.
12:
ZAdny nigdy niebyl marnie opuſſczon ktokol-
13:
wiek w boiazni a z dobrą wiarą nadzieię pokla
14:
da w ſwiętem vmieniu twoiem: abowiem tobie ſame-
15:
mu kazda obrona nalezy ktorego rękami ieſt wſſytko
16:
ſprawiono a w moznoſci tez twey wſſytko zalezy: racz
17:
mily panie tez w ſpomnionąwſſy na nas a dac laskawe
18:
blogoſlawienſtwo nam niedoſtoinemu ſtworzeniu ſwe
19:
mu: bo acz chwala zadnemu ſtworzeniu twoiemu nigd
20:
dy nieprzyſłuſſe iedno ymieniowi twemu: ale gdy ty
21:
nas vblogoſlawic będzieſz raczyl tedy ymię twe ſwię-
22:
te bedzie w nas iako w ſlugach twoich vwielbione na
23:
wieki wieczne. Amen. Oycze naſz etc.
24:
Dilexi quoniam
25:
exaudiuit dominus. Pſalm. 115.
26:
Argument.


strona: 170v

Pſáłterz
1:
Prorok woſobie Kryſtuſá dziękuie bogu oy-
2:
cu iż go nieopuſćił w vćiſkoch iego á dawa
3:
przykłady grzeſſnemu człowiekowi áby takieſz
4:
był o bogu oycu tey nádzieie á kniemu ſie
5:
vćiekáł.
6:
Pſálm Setny piętnaſty.
Prorok przypomina aby wſſelki człowiek nadzieię ſwą w panie bodze pokładał.

7:
WIelkie to było záwżdy roſkochánie mo
8:
ie/ iżem ták dufał pánu ſwemu iż on
9:
wyſluchawał prozby moie nákłádá-
10:
iąc łáſkáwych vſſu ſwich ku pokornemu vo-
11:
łániu memu/ á aż do oſtátku żywotá mego
12:
záwżdy kniemu będą obrocony vcieczki me.
13:
Abowiem z káżdey ſtrony gdziem ſie kolwiek o
14:
bezrzał zewſſech ſtron mie ogárnęły węzły
15:
ſmiertelne/ á nic inſſego bliſſego przed ſobą
16:
niewidzę iedno grob á wielkie przyſſle vćiſki
17:
ſwoie.
18:
A wtem przeſtráchu nic mi inſſego namyſl
19:
nieprzyſzło iedno vćiec ſie o wſpomożenie ku
20:
pánu ſwemu/ á wnetem to obaczył iż ten
21:
pan ſpráwiedliwego á dufáiącego ſobie ni-
22:
gdy nieopuſći.
23:
Bowyem on ieſt oſobliwem opiekálnikiem
24:
tych ktorzy ſobie ſámi pomoc niemogą á tak
25:
roſkochay ſie a ty duſſo moiá á przywroć.


strona: 171

Dawidow.Liſt. 171
1:
dobrą nádzieię kſobie bo iuż on wſſytko zá-
2:
ſtąpi zá ćię co ſie kolwiek tobie miáło ſprze-
3:
ćiwnego przytrefić.
4:
A ták gdyś iuż moy pánie zá nádzieią moią
5:
raczył z vpádku wywieſć nędzną duſſę moię
6:
á od płáczu oczy moie y ſklęſly nogi moie iuż
7:
beſpiecznie będę chodził przed oblicznoſćyą
8:
twoią ſpołu y ſtemi ktorzy to zdawná záſlu-
9:
żyli. Chwała bogu oycu y ſynu. etc.
10:
Modlitwá.
11:
OBaczywſſy to mily panie iz temu nieſproſta du
12:
ſſa moia bez twey laskawey pomocy aby ſobie
13:
co ſama pomoc mogla racz miloſciwie byc iey na wſpo
14:
mozenie: a z wlaſſcza ze ieſt ze wſſech ſtron rozliczne-
15:
mi vciski vdręczona ratuy iey mily panie aby ſie tak
16:
niezatoczyla aby ſprętkiego razu nie vpadla w dol
17:
zley nadzieie a roſpaczy o ſwiętem miloſierdziu two-
18:
iem: radſſey iey pomoſz aby mogla przyc na drogę vpel
19:
ney wiary a doskonaley nadzieie ktora droga kazde-
20:
go tobie wiernie dufaiącego doprowadza do zwierz
21:
chnoſci kroleſtwa twego ſwietego. Amē. Oycze naſz.
22:
Credidi propter
23:
quod locutus ſum. Pſal. 116.
24:
Argument.
25:
Tu prorok mowi pod figurą o męce páń-


strona: 171v

Pſáłterz
1:
ſkiey iáko miał obietnice męki ſwey wypełnic
2:
przed oblicznoſćią wſſego ludu á pić nowe pi-
3:
ćie ofiáry ſwoiey y iako miáłá być zacna ſmi-
4:
erć iego y wyſluchane prozby iego.
5:
Pſalm Setny ſſeſnaſty.
O męce panskiey

6:
IAm iſćie doſtátecznie v wierzył á prze-
7:
tom beſpiecznie mowił y vćiſkoch mo
8:
ich á wnawięczſſey roſpáczy wyſtępkow
9:
moich tedym ták rozumiał iż kożdy człowiek
10:
ieſt kłamcá á omylny/ tylko ſam bog nikogo
11:
omylić niemoże.
12:
Y iákoż ia nam iemu zá to doſyć vczynić co
13:
on dobrodzieyſtwá vczynił nádemną/ á wſſá
14:
koż przyiąwſſy kſobie nowy napoy przyſlug
15:
moich á dzięki moiey/ nigdy imienia iego ſwię
16:
tego wżywáć nieprzeſtanę.
17:
A obietnice ſlubow moich wypełnię iemu
18:
przed oblicznoſćią wſſelyákiego ludu/ ábo-
19:
wiem ia wiem iáko ieſt zacna rzecz ſmierć prze
20:
bránych ludzi przed oczymá iego á iáko ſtrze
21:
że zgienienia káżdego.
22:
A ták przyſtoynie moy pánie yſćiem powi-
23:
nien ziwleką pilnoſćią ſtáráć ſie/ ábych to-
24:
bie dziękował zá rozliczne dobrodzieyſtwo
25:
twoie/ ktoryś mię wyzwolił z roſlicznego vd


strona: 172

Dawidow.Liſt. 172
1:
ręczenia nędznego ſlugę twego á ſyná nie-
2:
wolnice twoiey.
3:
Teſz iáwnie przed oblicznoſćią wſſego zebrá
4:
nia będę ofiárował ſwiętemu ymieniowi
5:
twemu modlitwy moie/ á zwlaſſczá wprzy-
6:
bytkoch przebranych ku chwale twoiey y wpo
7:
śrzodku miáſtá twego Ieruzalem. Chwa-
8:
łá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
9:
Modlitwá.
10:
Iſz mily panie przyrodzenie czlowieczenſtwa na-
11:
ſſego więcey ſie ſciąga ku ſwowolney roſpuſtno-
12:
ſci niſzli ku iakiem powſciągliwoſciam a dobrim vczyn
13:
kom nielza iedno o ratunka o wſpomozenie vciekac ſie
14:
ku tobie panu ſwemu: abowiem ty obaczywſſy krew-
15:
koſc naſſęiako miloſciwy opiekalnik będzieſz racził ła
16:
ſkawie prziwieſc abychmy nigdy od ſluſſnich ſpraw nie
17:
odſtępowali a ſtąd będzieſz raczył rozrywac twarde
18:
węzly wyſtępkow naſſych tak iſz by nam zadne ſidla
19:
na przekazie byc niemogly: az byſmy bydli doprowadze
20:
ni do miaſta twego ſwiętego Ieruzalem niebieskiego
21:
zktoregoſmy wyſſli prawie iako prawi dziedzicy na do
22:
czeſne pielgrzimſtwo tego nędznego ſwiata. Oycze.
23:
Laudate domi-
24:
nū omnes gētes. Pſal. 117.
25:
Argument.
26:
Lud krzeſćyáńſki y inne národy pogáńſkie
27:
vpomina prorok áby chwalili imię páńſkie zá


strona: 172v

Pſáłterz
1:
znániem ẃielkiego miłoſierdzia iego.
2:
Pſalm Setny ſiedmnaſty.
Prorok vpomina lud: aby chwalili ymię panskie.

3:
CHwalćie zwirzchnoſć páńſką wſſyſci ludz
4:
cy rodzáiowie/ y inni národowie pogáń
5:
ſcy chwalćie ſwięte imię iego.
6:
Abowiem mocnie ieſt vtwierdzoná nád ná-
7:
mi ſwięta łáſká iego/ á prawdziwe miłoſier-
8:
dzie iego ták będzie nád námi trwáło iuż ná
9:
wieki. Chwałá bogu oycu. etc.
10:
Modlitwá.
11:
Sprawnie by to przyſtalo nietylko nam nad kto
12:
remi rozliczne dobrodzieyſtwa vkazuieſz ale ſnac
13:
y wſſem poſtronnym narodom wyſlawowac ſwięte do
14:
brotliwoſci twe naſz mily panie: abowiemes teſz dla
15:
narodu czlowieczego ſtąpil na ſwiat y wziąwſſy cia-
16:
lo czlowiecze naſię vmęczic y vmorzeyces dopuſcic ie ra-
17:
czyl: nieopuſſczayze nas na oſtatek iako ſierotek ſwo
18:
ich: ale radſſey nad nami racz vtwierdzic bez dokoncze
19:
nia ſwięte miloſierdzie twoie. Amen. Oycze naſz etc.
20:
Confitemini do-
21:
mino quoniā bonus. Pſal. 118.
22:
Argument.
23:
Wtem pſálmie lud wierny wyznawa dziwne
24:
ſpráwy boſkie y iáko kámień był wzgárdzony


strona: 173

Dawidow.Liſt. 173
1:
przy budowániu koſćiołá/ á potem był názacz
2:
nieyſſy co ſie ná Kryſtuſá wykłáda/ y iáko lud
3:
był oſwiecon przez przyſćie iego y vczy iáko ma
4:
my ten dzień obchodzić.
5:
Pſalm Setny oſmnaſty.
6:
WYznáwayćie wſſyſcy o pánie ſwoiem
7:
że ieſt wielkiey dobrotliwoſći á iż iuż ná
8:
wieki ma trwáć miłoſierdzie iego ſwię
9:
te nád námi.
10:
Winnie by to miał wyznáć wſſytek národ Iſ
11:
raelow/ y wſſyſcy potomkowie Aaronowi
12:
iż ieſt wielka dobroć iego y ći wſſyſcy kthorzy
13:
ſie wżdy lękáią iego iz ieſt nad niemi wiecznie
14:
trwáiące miłoſierdzie iego.
15:
A ſnadz gdy ná mię przychodziły nawięczſſe v
16:
ćiſki á záwołałem kniemu nigdi nieomieſzkał
17:
ku ſpomożeniu memu/ á ták nic mię nieruſſy
18:
żadny przeſtrách ſprzećiwniká mego gdym
19:
pewien nád ſobą mocney ręki iego.
20:
A miedzy wſſemi námożnieyſſemi pomocniki
21:
ácz by przy mnie ſtali iego obroná v mnie ná
22:
beſpiecznieyſſa ieſt/ á záwżdy wniey będąc
23:
ſnadnie oglądam zborzonego ſprzećiwniká
24:
ſwego á ták lepiey ieſt iemu dufáć niż namo-
25:
żnieyſſemu człowieku ná ziemi.


strona: 173v

Pſáłterz
1:
By ſie też zruſſyli roſliczni narodowie ch-
2:
cąc mnie zniſſczyć/ á pan będzie ſlał ná po-
3:
mocy moiey wziąwſſy imię iego ſwięte przed
4:
ſię vczynię wſſelyáką pomſtę nád niemi.
5:
Aby ſie też roſpalili iáko ogień á roſypali ſie
6:
iáko pczoly ná ſkáżenie moie przed ſie imię
7:
páńſkie miawſſy ianá pomoc oni wezmą
8:
pomſtę nád ſobą.
9:
A ſnadz rozmáitemi przypráwami wielekroć
10:
ſie więc náſtrogi przećiwnik moy áby zaſzko
11:
dził mnie/ á wſſákoż iż pan ieſt ná pomocy
12:
moiey ſnádnie będzie wywrocon/ á iż on ieſt
13:
vmocnienie moie nic niewątpię iż vſtáwicz-
14:
nie mnoży wſſytko dobre moie.
15:
A ſtego ſie też mnoży rozliczny głos ſlawy ie-
16:
go/ w zebrániu ſwiętych á przebranych iego iż
17:
można práwa ręká iego okázuie możnoſć
18:
ſwoię á wynoſi káżdego wiernego ſwego ſkáż
19:
dego ſprzećiwieńſtwá iego.
20:
A niechćiálo by mi ſie nigdy vmrzeć wyſla-
21:
wiáiąc ſpráwy iego/ ábowiem on ácz czáſem
22:
pokarze mnie/ á wſſákoż nigdy do ſmierći/ á
23:
ták rad bych áby mi ſie otworzyły wſſitki dro
24:
gi ſpráwiedliwoſći/ przez kthore bych mogł
25:
przidz ku wyſlawiániu ſwiętego imienia iego


strona: 174

Dawidow.Liſt. 174
1:
A ſnadz to ieſt náſzláchetnieyſſa fortká przez
2:
ktorą wchodzą ſpráwiedliwi á przebráni w wy
3:
znawánie páná ſwego iż on wyſluchawa
4:
grzeſſnego/ á ſtáwa mu ſie záwżdy wybá-
5:
wienie iego.
6:
Bowiem y on kámień ktory byli zárzućili bu
7:
duiąci koſcioł páńſki iáko niepotrzebny ſtał
8:
ſie był potem napotrzebnieyſſy náwierzchu
9:
á ná złączenie wſſytkiego kątá koſćielnego.
10:
A było to dziwno woczech ludzkich ále to
11:
máły dziw ábowiem ſie zwolą páńſką ſtá-
12:
ło/ ábowiem to był ten dzień ktory ſam był
13:
pan vczynił ábychmy ſie y my vweſelili á roz
14:
rádowali tego dniá.
15:
A ty miły pánie rácz nas tego dniá zácho-
16:
wáć á nam weń wſſytko pomyſli poſſczęſćić/
17:
ábowiem to ieſt błogoſláwiony kthory ieſt
18:
nam zeſlan tego dniá w ymię páná náſſego.
19:
A y my poſpołu wſſyſcy błogoſláwimy y dru
20:
gie was/ ábowiem pan Bog oſwiećił ſpołu
21:
wſſytki nas/ á ták tego dniá ſwiętego ochędo
22:
żayćie przybytek páńſki rozmáytemi przypra
23:
wami áż do ſámego końcá ołtarzá iego.
24:
Bowyem to ieſt Bog náſz właſnie nam to
25:
prziſluſſe ábychmy rozlicznemi chwałámi wy


strona: 174v

Pſáłterz
1:
ſláwowáli wielmożnoſć iego/ á zwłaſſczá
2:
gdy ták dobrotliwy ieſt/ á żadnego czáſu ni-
3:
gdy nie vſtánie miłoſierdzie iego. Chwałá.
4:
Modlitwá.
5:
GDizes ty ieſt wſſelyakie pocieſſenie kazdich tro-
6:
skliwych ſmętkow naſſych naſz mily panie: a roz
7:
licznemi pociechami prawie iako dzdzem oblewaſz
8:
wſſytki wierne ſwoie: raczyſz tedy iuſz do konca wy-
9:
wyſſac to zebranie koſciola twego: a zachowac ie w o-
10:
bronie mozney prawey ręki twoiey: a otworz nam mi-
11:
loſciwie fortkę wſſey laski a ſprawiedliwoſci ktorą-
12:
bychmy mogli bezpiecznie wchodzic po drogach ocze
13:
kawaiącego zbawienia naſſego: a to izes ty drogą mę
14:
ką ſmiercią ſwą wyzwolil: a zmartwywſtaniem o-
15:
ſwięcil to: racz mily panie przywieſc ku poczciwoſci
16:
ſwoiey na mieſce chwalebne twemu z wiekow ymie-
17:
niu poſwięcone. Amen. Oycze naſz. etc.
18:
Beati immacu-
19:
lati in via Pſalmus. 119.
20:
Argument.
21:
Ten pſalm prze wielkoſć iego ieſt ná częſći roz
22:
dzielony/ á bywa mowion wgodzinach koſćiel-
23:
nych/ wktorem pſalmie prorok wyſláwia/ za-
24:
kon/ drogę zbáwienia/ ſwiádectwá piſmá/ przy
25:
kázowanie/ ſąd y vſpráwiedliwienie/ ſpráwied-
26:
liwoſć/ prawdę/ roſſerzenie powieſći/ y ine wſſyt


strona: 175

Dawidow.Liſt. 175
1:
ki rzeczy kore ſą iako ſſczeble ku duſſnemu
2:
zbáwieniu/ á ieſt rozdzielon według obiecádłá
3:
żydowſkiego zwykładem ſlowá káżdego/ bo
4:
prorok rozumieiąc wielkie przekáſki ſwieckie ku
5:
chwale bożey kłádzie wſſytkę nádzieię o wſpo
6:
możeniu wpánu bodze ſwoiem.
7:
Pſalm. Setny dziewiętnaſty.
8:
Aleph.
9:
To ieſt pierwſſe ſlowo żydowſkie wobiecádle
10:
ktore zową po żydowſku Aleph/ co ſie wykłá-
11:
da ná polſki ięzyk náuká/ ábowiem przez náu
12:
kę przychodzimy napierwey ku vzná-
13:
niu wſſytkiego dobrego.
14:
Aleph.
15:
BLogoſláwieni ſą ći ktorzy tu niewinnie
16:
żywą ná tey drodze żywotá ſwego á
17:
vżywáią nawſſem náuki páńſkiey y
18:
owſſem błogoſláwieni ſą/ kthorzy náſládu-
19:
iąc roſkázánia iego vpełnem ſercem ſtáráią
20:
ſie oto áby ſie podobáli iemu.
21:
Abowiem ći ktorzy nie vżywáią náuki iego tru
22:
dno máią chodzić ſćieſzkámi iego iedno ći kto
23:
rzy náſláduią poſluſſeńſtwá iego/ ábowiem
24:
on zwielką pilnoſcią roſkázuie/ ábychmy by


strona: 175v

Pſáłterz
1:
li wſſyſcy pilni ſwiętey woley iego.
2:
A zdarz mi moy miły panie áby zá twą ſpra
3:
wą ſtánowiły ſie wſſytki poſtępki moie ſkto
4:
rych bych ia doſyć czynił poſluſſeńſtwu twe-
5:
mu/ ábowiem gdy bych ia był pilen roſkázá-
6:
nia twego ſwietego nigdy by mię żadny w-
7:
ſtyd niemogł obruſſyć.
8:
A ſtey przyczyny práwem ſercem będę wych-
9:
wálał ſwiętą wielmożnoſć twą gdy ty mnie
10:
daſz wirozumieć wolą ſwą/ á pilen iey będę ná
11:
wſſem iedno ty mnie moy pánie/ nierácz lá-
12:
ſkáwie opuſſczáć.
13:
Beth.
14:
To ieſt wtore ſlowo ktore ie wykłáda iákoby
15:
zawſtydzenie bo co kolwiek przez pierwſſe ſlo-
16:
wo to ieſt przez náukę z rozumie tedy ſie w-
17:
ſtydyć muſi vznawſſy złoſći ſwoie.
18:
Beth.
19:
In quo corrigit
20:
adoleſcentior viam ſuam.
21:
O Iáko by każdemu przyſtało w młodo-
22:
ſći ſwoiey pokáráć á ſtrzedz żywotá
23:
ſwego á nawięcey ſnadz wtem áby nie


strona: 176

Dawidow.Liſt. 176
1:
wyſtępował z roſkázánia páńſkiego/ á ow-
2:
ſſem práwą myſlą przyſlugowáć ſie pánu
3:
áby mu práwą drogę do tego vkazał.
4:
A práwie by mu przyſtáło wſerdeczney wną
5:
trznoſći chowáć pilnie ſlowá páná ſwego á
6:
by nigdy przećiwko ieiemu newykrocził/ á vſty
7:
ſwemi vſtáwicznie wyſláwiáć roſkázánie ie-
8:
go/ bacząc że on ieſt nádoſtoynieyſſy wſſe-
9:
lyakiey chwały/ á ſwięta ieſt náuká iego.
10:
Abowiem oná ſluſſna ſpráwá á łáſkáwa ná
11:
uká iego/ może roſkocháć káżdego nád rozlicz
12:
ne ſkárby/ á ták y ia roſkochawſſy ſie wroſka
13:
zániu iego á maiąc ná pámięći ſwięte ſlo-
14:
wá iego nigdy od ſćieſzki ktorá wiedzie knie
15:
mu niebędę mogł odſtępić.
16:
Gimel.
17:
to ſie wykłáda iákoby odpłátá/ iż człowiek
18:
zá vznániem przez náukę grzechu ſwego bierze
19:
odpłátę ſwoię.
20:
Gimel.
21:
Retribue ſeruc
22:
tuo viuiſica me. etc.
Ráczstrona: 176v

Pſáłterz
1:
RAcz moy pánie łáſkáwie tego dożyczyć
2:
mnie ſludze twoiemu/ á ożywić myſli
3:
me áby mogły zrozumieć przykazániu
4:
twemu/ á otworz oczy ſmyſlu moiego ábych
5:
mogł zrozumieć ony dziwne táiemnice ktore
6:
zależą w ſwiętey woli twoiey.
7:
Abowiem ia będąc pielgrzymem ná tey ziemi
8:
á niewiádomy náczem wola ſwięta twoiá
9:
należy nielza iedno muſſę być wzruſſon ná
10:
myſli ſwey ſtey pożądliwoſći ábych mogł
11:
zrozumieć boſkiey dziwney myſli twoiey.
12:
Aboẃiem ſlychałem wiele kroć iákoś ſrodze
13:
gromił ony nádętych myſli ktorzy ſobie lek-
14:
cze ważyli náuki thwoie a ſnadz ſą práwie
15:
przeklęći v ćiebie á tak rácz miły pánie odem
16:
nie oddalić ſpráwy ich abowiem bych ia iſćie
17:
nierad niwczem odſtąpił ſwiętey woley two
18:
iey.
19:
A ſnádz oni wielekroć ſiadſſy ná zuchwá-
20:
łych mieſcach ſwoich żártowáli ſtego poſlu
21:
ſſeńſtwá moiego/ á ia będąc ſlugą thwoiem
22:
nic mię to nieobruſſyło owſſem mię to záw-
23:
żdy roſkochawáło gdym ſobye nápámięć
24:
przywodził ſwięte roſkázowánie twoie.
25:
Balet.


strona: 177

Dawidow.Liſt. 177
1:
To ſie rozumie iákoby ſtrách/ iż czlowiek vzna
2:
wſſy wyſtępek ſwoy boj ſie iż to zle biło áby dru
3:
gi raz nie vpadł bowiem go ſtrách zakonu od
4:
wodzi/ ábowiem boiazń ſnadz ieſt począ-
5:
tek wſſelyákiey mądroſći.
6:
Balet.
7:
Adheſit pauimento anima
8:
mea. etc.
9:
PRáwie przyſchłá ieſt duſſá ma ku ćiáłu
10:
moiemu/ proſſę moy pánie áby ią ra-
11:
czył odżywiwſſy prziworoćić ku pierw-
12:
ſſemu iey ſtanowi według łaſkáwych obiet-
13:
nic ſwoich.
14:
A iżem przed tobą niezátágił żadnych ſpraw
15:
ſwoich/ przeto ſnadz raczyſz też wyſlucha-
16:
wáć mnie/ byſmi ieſſcze ktemu oznaymował
17:
wolą ſwoię/ abowiem iuż by mi nic inſſego
18:
nienáleżáło iedno ſie vſtáwicznie czwićić oko
19:
ło dziwnych ſpraw twoich.
20:
Bowiem práwie zemdláłá myſl moiá teſk-
21:
niąc ſobie wtem/ ále ty podnieś vpádłą du-
22:
ſſę moię według obietnic ſwoich/ á oddal o-
23:
demnie obleſſne á omylne żyćie ná ſwiećie/ ále by
24:
záwżdy było według ſwięthey náuki


strona: 177v

Pſáłterz
1:
twoiey.
2:
Abowiem ſobie bárzo bych rad obrał obyczay
3:
żywotá co náſluſſnieyſſego/ kthory by miał
4:
vſtáwicznie przed oczymá dziwne ſądy twoie
5:
y rozmáyte ſpráwy twoie.
6:
A iż to ieſt myſl moiá ábych náſládował v-
7:
myſlu twego proſſę nieopuſſczay też zewſty-
8:
dem nádzieie moiey/ á ták wielkiem weſelem
9:
roſkochaſz ſerce moie a náwſſem pilnieyſſe bę
10:
dzie zá wżdy káżdey drogi twoiey.
11:
He.
12:
To ſie rozumie/ ieſt. Proſi prorok/ áby vſtá-
13:
wicznie bytnoſć iego w pánu bogu przebywá-
14:
łá y wzakonie iego/ ábowiem kto pilen zakonu
15:
páńſkiego/ ten pilen y páná ſámego.
16:
He.
17:
Lēgem pone mihi d e. etc.
18:
PRoſſę moy pánie áby mi raczył dáć tá-
19:
kie bacznie ábych mogł obaczyć vſtá-
20:
wy rozmayte vſpráwiedliwienia twego
21:
á będę ich pilen áż do ſkończeniá moiego/ á-
22:
bych nic niewykrocził co by miáło wyſtępić
23:
z zakonu twego ſwiętego.
24:
Abowiem to ieſt záwżdy moiá wielka pożądli


strona: 178

Dawidow.Liſt. 178
1:
woſć/ áby mię przywiodł w vznánie przyro-
2:
dzoney woley boſkiey twoiey/ a iż by przykło
3:
nił ku miłoſći ſwey/ proſte ſerce moie/ áby by-
4:
ło od wſſey ſwieckiey pożądliwoſći tem od-
5:
dalono.
6:
Przytem też proſſę áby od kożdey niepotrzeb
7:
ney proznoſći odwroćił blędne oczy moie/ á
8:
iż by mię dochodziły łáſkáwe ſlowá náuki
9:
twoiey/ ktore by mnie vmożyły boiazń
10:
ábych nigdy nie odſtępowáł od zbáwienney
11:
drogi twoiey.
12:
A oddal odemnie ty przyczyny prze ktore bych
13:
ſie zawſtydáć miał kocháiąc ſie wroſkoſſ-
14:
nych náukach twoich/ á iżem ie tak ſobie vmi
15:
łował/ rácz też záchowáć wkáżdey ſluſſno-
16:
ſći ten krotki czás żywotá moiego.
17:
Wau.
18:
Co ſie rozumie ten to ieſt Kryſtus/ ábowiem
19:
co ſam powieda gdzie kolwiek o mnie mowićie
20:
iam ſwámi/ ábowiem ten ieſt odpuſſczenie zło
21:
ſći náſſych y ten ieſt żywot náſz
22:
nigdy nieſkończony.
23:
Wau.
24:
Et veniat ſuper me miſeri
Ráczstrona: 178v

Pſáłterz
1:
RAcz mi to ſpráwić moy pánie áby ſie ná-
2:
wſſem nádemną okázowáło miłoſierdzie
3:
twoie według obietnic thwoich ábych
4:
miał ſluſſną wymowkę/ onem ktorzy żárto-
5:
wnie mię nágráwáią iż ia mocnie dufam/ o
6:
bietnicam twoiem.
7:
Aby zewſtydem nieoſtáłá omylna powieſć mo
8:
iá przed niemi/ ſſczego by ſie oni ſnać kochá
9:
li iż ia oczekawam ſpráwiedliwych á dziw-
10:
nych ſądow twoich/ á ſtáram ſie o to ábych
11:
ſtrzegł ná długi czás á owſſem ná wieki ſwię
12:
tych náuk twoich.
13:
Bo ſtey beſpiecznoſći będę mogł zdobrą ná-
14:
dzieią chodzić bez wſſey obrázy y ná mieſcá
15:
ſzkodliwe/ á bez wſſego ſtráchu powiedáć o-
16:
tem y przed oblicznoſćią krolow y mocarzow
17:
názacznieyſſych.
18:
A nawięczſſe roſkochánie moie będzie pełnić
19:
ſwiętą wolą twoię/ á wynioſwſſy ku gorze rę
20:
ce ſwoie będę ſie oto ſtárał ábych nietylko o-
21:
tem myſlił álbo powiedał ále y ſkudkiem to
22:
okazał iż ſą vmnie w wielkiey powadze ſwię-
23:
te náuki twoie.
24:
Zain.
25:
Co ſie wykłáda wiedz/ ábowyem pożądli-


strona: 179

Dawidow.Liſt. 179
1:
woſć náſſá niema záleżeć wroſkoſſach docze-
2:
ſnych iedno áby byłá przywodzoná ku wiecz-
3:
nem ſkárbom nigdy niedokończo-
4:
ney rádoſći.
5:
Zain.
6:
Memor eſto verbi tui ſer. etc.
7:
PAmiętay miły pánie/ coś łáſkáwie obie
8:
cáć raczył ſludze ſwoiemu/ ćo mię zá-
9:
wżdy oſobliwie ćieſſy wewſſech vći-
10:
ſkoch mych/ á ſnadz by nieto/ dawnoby mogł
11:
iuż zniſſczic ten krotki czás żywotá mego.
12:
Abowiem oni znádętemi myſlami ktorzi o ćię
13:
nic niedbáią wiele kroć żártownie nágrawá
14:
ią mię/ á wſſákoż mię to nic nieruſſy owſſém
15:
ſie więcey ćieſſę wſpomniawſſy ná to w iá-
16:
kiey łáſce á ſpráwiedliwoſći raczyłeś ty zá-
17:
chowywáć przodki náſſe.
18:
A záwżdy mię wielki ſtrách ogárnie gdy ſie ná
19:
ich złoſćiwy á ten vporny żiwot rozmyſlam
20:
iż ták wzgárdzáią naukę twoię á odſſedſſy
21:
ná ſtronę miáſto káżdey poćiechy rozmy-
22:
ſlam ſobie ſwięte vſtáwy twoie.
23:
A nigdy áni wdzień áni opołnocy to mi ſpá
24:
mięći niewyſzło/ owſſemem ſie záwżdy o to
25:
ſtárał áby mi to było zá nawięczſſą pilnoſć


strona: 179v

Pſ[á]łterz
1:
roſſczytáć ſobie ſwięte náuki twoie.
2:
Het.
3:
Rozumie ſieiákoby zumienie/ ábowiem gdy
4:
człek rozwáży nikczemnoſć ſwoię/ á iáko ieſt
5:
wywyſſoná y wiákiey łáſce poſtáwiona prá-
6:
wie ſie zumieie obawáiąc ſie też thego aby
7:
tego márnie nieſtráćił.
8:
Het.
9:
Poroio mea domine.
10:
MIedzy wſſemi náſláchetnieyſſemi rze-
11:
czámi tyś ieſt przebraná cząſtká moiá
12:
moy pánie/ á ſtáráć ſie oto iſćie będę
13:
ábych ſobie záſlugował ſwiętą łáſkę twoię
14:
ſtrzegąc woley twoiey iedno też ty bądz lito
15:
ſćiwy nádemną za obietnicámi ſwemi.
16:
Rozważałem ſobie wſſytek ſtan żywotá mo
17:
iego nic inſſego ſobie potrzebnieyſſego nienay-
18:
duię iedno obroćić nogi ſwoie ná drogę ſlu-
19:
ſſnoſći/ á náuk twoich á bez wſſego omieſſ-
20:
kánia záwżdy ſie kwápić będę czynić wołą
21:
twoię.
22:
Acz rozmáyte przypráwy przypádáią námię
23:
od ſprzećiwnikow moich áby mi wczem zá-
24:
ſzkodzili/ ále mnie przed ſie y wnawięczſſem
25:
przeſtráchu niezeydą z myſli vſtáwy twoie/
Astrona: 180

Dawidow.Liſt. 180
1:
á czáſem y opoł nocy wſtaẃſſy dáwam ch-
2:
wałę tobie zá ták ſláchetne ſpráwy twoie
3:
A ſtemi mi ieſt namileyſſe towárzyſtwo kto-
4:
rzy máią z vczćiwoſći ſwięte imię twoie á-
5:
ſtrzegą roſkazánia twoiego znáiąc to iż do-
6:
brotliwoſći twoiey ieſt nápełnioná práwye
7:
wſſytká ziemiá.
8:
Thet.
9:
Co ſie rozumie dobro/ á to iż człek nieſpo-
10:
winnoſći ſtráchu ále ſpoẃinnoſći miłoſći páń
11:
ſkiey/ á wziętego dobrodzieyſtwá ma co ieſt do-
12:
brego ſpráwnie náſládowáć.
13:
Thet.
14:
Bonitatem feciſti oū ſeruo tuo.
15:
WIelką dobrotliwoſćią raczyſz ſie obcho
16:
dzić z ſlugami ſwemi náſz miły pá-
17:
nie/ á ták proſſę áby y mnie do końcá
18:
náuczył poſluſſeńſtwá ſwego/ ábowiem ſnadz
19:
nic nieieſt potrzebnieyſſego iedno czynić do-
20:
ſyć ſwiętey woley twoiey.
21:
Abowiem gdym tákiey pilnoſći nieprzekłádał
22:
ábych práwie zrozumiał vſtáwam twoiem
23:
záwżdym ſie muſiał obłędzić/ ále iuż teraz
24:
ſnadz będę wnalepſſey pieczy miał ſwięte ſlo


strona: 180v

Pſáłterż
1:
wá twoie ktore ty mnie z ſwey dobrotliwoſći
2:
będzieſz ieſſcze raczył ſſerzey oznaymić.
3:
Aczkolwiek oni vporni wymyſláli ſobie ná mię
4:
rozmáyte rzeczy potwarne/ á ták práwie ſkrze
5:
plo ſie iáko iáka tłuſtoſć w vpornoſći ſerce ich
6:
á wſſákoż nic mię to nieodćiſnęło od tego/
7:
ábych ia niemiał pilen być roſkázánia twego.
8:
A czáſem gdiś mię raczył łáſkáwie pokáráć
9:
miałem to ſobie zá roſkoſz bo mi ſtąd roſlá
10:
przyczyná náſládowáć ſwiętey woley two-
11:
iey ktora mi ieſt ſnadz ſmácznieyſſa niżli wiel
12:
ka wagá ſrebrá y złotá.
13:
Jod.
14:
Co ſie rozumie początek/ tu mamy rozwa-
15:
żyć ſkąd ſie wziął początek náſz y ku iákiemu
16:
końcu przydz mamy/ á od kogochmy wzięli po
17:
czątek od tego mamy ſſukáć wyrozumienia do
18:
kończenia náſſego.
19:
Jod.
20:
Manus tue de fecerunt me.
21:
POmni ná to miły panie iż ręce thwoie
22:
ſprawiły dziwnie duſſę y ćiáło moie á
23:
ták proſſę day ſluſſne wyrozumienie
24:
mnie ſpráwam twoiem/ ábowiem ſie rozrá-


strona: 181

Dawidow.Liſt. 181
1:
duią ći ktorzy ſą wierni tobie iż ſie nád temi
2:
ſćiąga miłoſierdzie twoie ktorzy vpełnie du-
3:
fáią tobie.
4:
Bo áczkolwiek iákie pokaránie od ćiebie przy-
5:
pádnie ná mię niemogę tego ináczey rozu-
6:
mieć/ iedno iżem ſie ſluſſnie záſlużył zá ſprá-
7:
wiedliwoſćią twoią/ bo to wiem iż ſnádnie mi
8:
łoſierdzie ćiebye ktoreś ty káżdemu duſá-
9:
iącemu ſnádnie znaleſć obiecał.
10:
Abowiem to ieſt rzecz iáwna iż ſą v ćiebie lek-
11:
kiey wagi ludzie vporni á ſercá pyſſnego/ á
12:
ták ty mnie moy pánie proſſę racz odżiwić łá
13:
ſką miłoſierdzia twego/ ábych ſie mogł vpeł-
14:
nie náuczyć pełnić roſkazánia twego.
15:
A ia rádſſey ſtemi będę ſpołecznoſći vzywał/
16:
ktorzi zwielką poczćiwoſćią chwalą imię two
17:
ie á ſtrzegą vpominánia twego tylko ty rácz
18:
oczyſćić myſl moię/ áby nigdy niebyłá záw-
19:
ſtydzona pełniąc záwżdy ſwiętą wolą twoię
20:
Laph.
21:
Co ſie rozumie iáko nákrzywiony/ ábowiem
22:
káżdy człek będąc w złoſćiach ſwych á w piel-
23:
grzimſtwie tego doczeſnego zywotá nákrzywio
24:
ny ma tego náſládowáć áby był roſproſſon
25:
ku weſćiu do ſtráconey oyczyzny ſwoiey.


strona: 181v

Pſáłterz
1:
Caph.
2:
Defecit in falutari tuo animaētc.
3:
PRáwie iuż vſtałá duſſá moiá pożądli-
4:
wie prácuiąc áby doznáłá łáſkáwye
5:
od ćiebie obiecanego wybáwienia ſwego/ y
6:
oczy moie práwie ſie wytárgáłi záglądáiąc
7:
rychło li oglądáią obiecáną poćiechę ſwoię.
8:
A ſnadz ſie iuż y ćiáło moie zámárſſczyło nie
9:
ináczey y iáko ſkorá záwieſſoná ná mrozie
10:
ſtáráiąc ſie oto długie li ieſſcze ſą czaſy moie
11:
y długoli możnoſći ſwey nádemną vżyć
12:
ma ſprzećiwnik moy á wſſákoż iednak roſka
13:
zánie twoie nigdy mi ſpámięći nie wynidzie.
14:
Wiele kroć mię złoſćiwi vſpráwowáli ſwe-
15:
mi omylnemi powieſćiámi á práwie iá-
16:
koby báſniami ábych od ſtąpił d/ zakonu
17:
twego/ ále iż mnie nic nieſmákuie iedno roſka
18:
zánie twoie ktore ieſt pełne wſſelyákiey praw-
19:
dy/ proſſę moy pánie rácz ich rádę oddalić
20:
odemnie.
21:
A bywáłi ty czáſy iż ſie pokuſſáli o mię chcąc
22:
mie rowno z ziemią vniżyć/ ále ty moy pá-
23:
nie zdobrotliwoſći twoiey tácz wpokoiu zá-
24:
chowáć mnie/ ábych ia niwczem niemiał przy
25:
czyny omieſzkáć przykazánia twego.


strona: 182

Dawidow.Liſt. 182
1:
Lamech.
2:
Rozumie ſie ſerce zniewolone/ iż ſerce náſſe
3:
ieſt zniewolone wćięſzkoſćiách grzechow ná
4:
ſſych ma ſſukáć á náſládowáć/ iáko by było
5:
przez łáſkę páńſką ná ſwobodę á ná miłoſier
6:
dzie wypuſſczone.
7:
Lamech.
8:
In eternum de verbū tuum.
9:
SNadz iuż wiekow wiecznie nigdy ſie zmie
10:
nić niemoże coś kolwiek ty poſtáno-
11:
wić raczył náſz miły pánie ſnadz iuż
12:
ták ná wſſytki národy ſćiągáć ſie będą obie
13:
cane ſlowá twoie bo y ziemiá iuż długo trwa
14:
iákoż od záłożnia twego.
15:
A coś kolwiek wedle myſli ſwey zdawná poſtá
16:
nowił ták że vſtáwicznie trwá áż do woley
17:
twoiey/ á wſſytko ieſt wpoſluſſeńſtwie two-
18:
iem/ ácz by ſie wiele odmienić muſiáło/ by to
19:
niebyło wolą á náuką twoią ſpráwowano.
20:
Acz kolwiek y ia wtych ſpráwach twoich by-
21:
wam czáſem wniemáłem vdręczeniu/ ále iż
22:
ſie ćieſſę náuką thwoią á nigdy ich niechcę
23:
przepomnieć/ ábowiem ſnadz dla tego żywot
24:
moy ieſt od ćiebie nawięcey záchowan.
25:
A tak obaczywſſy też to moy pánie iż ſie vpeł-


strona: 182v

Pſáłterż
1:
nie wdawam wpoſluſſeńſtwo twoie rácz zá
2:
chowáć w łáſce ſwey żywot moy áby nie-
3:
miał zwierzchnoſći nádemną ſprzećiwnik
4:
moy/ ábowiem to widzę iż wſſytko ieſt ná
5:
ſwiećie zginęło/ tylko ſámo będzie wiecznye
6:
trwáło ſwięte przykazánie twoie.
7:
Mem.
8:
Wykłáda ſie iáko by wnętrznoſći/ iż zakon pá
9:
ná ſwego á náuki iego práwie wewnętrznoſćiach
10:
ſwych noſić mamy ſſczego pochodzi práwa mi
11:
łoſć ku blizniemu ſwemu ktora ieſt wſſego do-
12:
brá początkiem.
13:
Mem.
14:
Quomodo dilexi legē tuā de.
15:
OBácz to moy pánie ziáką pilnoſćią ſie
16:
vczę ábych mogł wyrozumieć wolą
17:
twoię/ á przełożyłeś mię iſćie rozu-
18:
mem nád nieprzyiaćioły memi ktorzy nic o
19:
tem niemyſlą/ a ſtáránie moie vſtáwicznie o-
20:
tem ieſt.
21:
Y ſnadz ſtak pilnego ſtáránia mego thákem
22:
ſie wto wpráwił iż bych iuż y ony mogł lepiei
23:
náuczyć ci ktorychem to napierwey vſly-
24:
ſſał/ á ſnadz y ony ktorzi ſie około tego aż do
ſtároſćistrona: 183

Dawidow.Liſt. 183
1:
ſtároſci ſwey czwiczyli.
2:
Iedno ty moy pánie niedopuſſczay od tey ſlu
3:
ſſney drogi odſtępić mnie/ á dokońcá náu-
4:
czyć mię ábych od náuki twey/ á od dziwnych
5:
ſądow ſpraw twoich nigdy nieodſtępował.
6:
Bo nigdy nic ſnadz ſmacznieyſſego nieieſt wu
7:
ſćiech moich/ iedno gdy ſlowy ſwemi rozwa
8:
żam vſtáwy zakonu twe abowyem ſtąd ſie
9:
mnie/ mnoży rozumienie moie/ iż od drog
10:
fałſſywego á nieprawdziwego rozumienia
11:
ſnádnie ſie będę mogł vchronić
12:
Nun.
13:
Co ſie wykłáda iedyny álbo páſtwiſká/ ábo-
14:
wiem iedyniż ieſt pan náſz/ ktory nas wywiod-
15:
ſſy z błędu przywiodł ná roſkoſſne páſtwiſká
16:
vznánia y zbáwienia náſſego.
17:
Nun.
18:
Lucerna pedibus meis.
19:
ILekolwiek ſobye namyſle przywiodę
20:
ſlowá roſkazánia twego moy pánie nie-
21:
inákſſą mi iáſnoſć dawáią iáko iáka
22:
pochodnia wćiemną noc przed nogámi me-
23:
mi/ á tegom iſćie nigdy myſlą práwie przy-
24:
ſięgłą vmyſlił nieodſtępić.


strona: 183v

Pſáłterz
1:
Bo áczem kolwiek ieſt podczęſćią vdręczon
2:
wniektorych rzeczach ále ſie nic nieſtáram w-
3:
ſpomináiąc obietnice twoie á iż wyznawam
4:
vſty ſwemi przykazánie woie proſſę moy pá
5:
nie/ áby to byłá wdzięczna ofiará v ćiebie
6:
odemnie.
7:
Aczkolwiek żywot moy ieſt zewſſąd w wiel-
8:
kyem niebeſpieczeńſtwie położon á ná wſſe
9:
ſtrony ſą ná mię náſtroiony ſidłá rozliczne/
10:
á wſſák mię to nic niefráſuie bych ia iedno
11:
vmiał ſtrzedz przykazánia twego.
12:
Ani oczem więcey nieſtára ſie myſl moiá ied-
13:
no áby práwie ták wemnie dziedziczyło wie-
14:
cznie roſkazánie woley twoiey bo bych rad
15:
áby iuż wtem vmyſl moy wiecznie ták ſo-
16:
bie vroſkoſſował.
17:
Samech.Rozumie ſie iákoby ſluchay álbo iáko by vt
18:
wierdzenie/ ábowiem ten właſnie bywa vtwier
19:
dzon ktory pilnie ſlucha á rozważa ſobie zakon
20:
y náuki páná ſwego.
21:
Samech.
22:
Iniquos odio habui.
23:
SPrawey myſli iſćiem záwżdy miał w-
24:
wielkiey nienawiſći ludzi złoſciwe/ á bár
bichstrona: 184

Dawidow.Liſt. 184
1:
zo bych rad áby ſie odemnie co nadáley od-
2:
łączyli/ áby mi ſnich przekaſká nieroſlá o-
3:
puſſczáć przykázánie páńſkie ktore ia ſobie
4:
chowam zá napewnieyſſą tarcz obrony
5:
moiey.
6:
A ty iedno moy pánie pokornie proſſę rácz vt
7:
wierdzić myſl moię/ áby niewątpiłá w obie-
8:
cánych ſlowiech twoich/ á zá wſpomoże-
9:
niem twoiem będąc wybáwiony od wſſego
10:
złego nic inego myſlić niebędę miał/ iedno
11:
ſie roſkocháwáć wprzykazániu twoiem.
12:
Abowiem ia wiem iáką nienáwiſćią ty záw-
13:
żdy niſſćiſz ony ktorzy ácz potáiemnie ále wż
14:
dy odſtępuią od przykazánia twego/ á niey-
15:
náczey iáko rzecz niepotrzebną wymietuieſz
16:
zliczby inych ludzkich národow.
17:
A ſtego przeſtráchu widząc to lęknęło ſie ćiá
18:
ło moie wydząc dziwne ſądy twoie kthore ty
19:
ſtroiſz nád złoſćiwemi á duſſá moiá vmiło-
20:
wawſſy zakon przykazánia twego vſtáwicz-
21:
nie ták chce iuż wniem przebywáć.
22:
Ain.
23:
Rozumie ſie oko przezroczyſte/ ábowiem nam
24:
właſnie należy przeględąć minęłe y przyſſłe


strona: 184v

Pſłáterz
1:
rzeczy náſſe/ á przeględáć ſąd y ſpráwiedli-
2:
woſć páńſką z ktorey dobrzi bez zapłáty/
3:
á zli bez pomſty nigdy nie vydą.
4:
Ain.
5:
Feci iudicium et iuſticiam.
6:
STáram ſie oto ſpilnoſćią moy pánie/
7:
áby ſpráwy moie ſzly według ſądu á
8:
ſpráwiedliwoſći/ á ták proſſę áby mię
9:
też nieraczył wydáwáć ná łup tem ktorzy by
10:
rádzi/ ſćiſnęli mnie/ owſſem ſpráwuiąc wem-
11:
nie ty ſpráwy z ktorych by oni ná mię żad-
12:
ney przyczyny niemieli.
13:
Bo iuż ſnadz y wzrok zemdlał oczu moich zá
14:
glądáiąc/ rychłoli mnie przipádnie obie-
15:
cáne wybáwienie od ćiebie bo ty ſnádnie
16:
możeż vczynić łáſkáwie ſemną ſlugą ſwo-
17:
iem/ náuczywſſy mie pełnić ſwięthey woley
18:
ſwoiey.
19:
A iżem ia wierny ſlugá twey y rad bych był
20:
ták ná wieki/ náucz mię też moy pánie czem
21:
bych mogł vbłágáć ſwięte imię twoie/ ábich
22:
niebył policzon won czás miedzy zloſniki
23:
gdy będaą bráć pomſtę zá nieſluſſne ſpráwy
24:
ſwoie.
25:
Y przeto mi ſie zda nic potrzebnieyſſego iedno


strona: 185

Dawidow.Liſt. 185
1:
vprzeymie ſie wdáć wypoſluſſeńſtwo twoye á
2:
nad wſſytko złoto vmiłowáć przykazánie
3:
twoie/ á wſſytki ine ſpráwy omylne á podez-
4:
rzane ná ſtronę opuſćić.
5:
Phe.
6:
Rozumie ſie iákoby zbłądziłem/ Prorok litu
7:
ie tych ktorzy z błądziły od zakonu páńſkiego/
8:
á życząc iem áby ſie obaczywſſy ná ſluſſną
9:
drogę byli náwroceni.
10:
Phe.
11:
Mirabilia teſtimonia tuo de.
12:
DZiwne ſą á rozliczne ſpráwy twoie náſz
13:
miły pánie/ á przeto ich náwſſem pil-
14:
ná myſl moiá/ á ſnadz ſlowá twoye
15:
ſnádnie to káżdemu oznaczyć mogą ſnádz y
16:
onemu ktory by był ſprzyrodzenia rozumu
17:
ſlábego.
18:
A práwie mi ſie niemogą záwrzeć y vſtá mo
19:
ie oczekawáiąc aby iem ſkąd przypádło do-
20:
ſtáteczne wyrozumienie otobie/ iedno moy
21:
pánie gdy będzieſz raczył wezrzeć łáſkáwie
22:
ná mię iákoś zwykł poględáć ná powolne
23:
ſwoie ſnádnie mi wſſytkiego przybędzie.
24:
Spraẃ to iedno nádemną miły pánie áby ſie


strona: 185v

Pſáłterz
1:
nigdziey indziey od ćiebie nieodćiągáłá myſl
2:
moiá/ á iż by żadna złoſć ku mnie przyſtępić
3:
nieſmiáłá á takież y potwarna powieſć ſprze
4:
ćiwniká moiego.
5:
Zdarz miły pánie aby ſie iáſnie obroćiło ſwię-
6:
te oblicze twoie ku mnie ſludze twoiemu/ ábo
7:
wiem gdy mi ſie namniey trefi odſtępić od
8:
woley twoiey ſtrugámi łzy płynąć muſſą od
9:
troſki z oczu moich.
10:
Zadik.
11:
Wykłáda ſie poćieſſenie/ ábowiem gdy ſie o-
12:
baczy człowiek przez vznánie ſwoie/ y przydzie
13:
ná drogę ſktorey ſie był obłądził bywa poćie
14:
ſſon á máiąc nádzieię w miłoſierdziu
15:
v páná ſwego.
16:
Zadik.
17:
Iuſtus es domine.
18:
SPráwiedliwyś wewſſytkim bog náſz mi
19:
ły pánie á náwſſem ſą ſluſſne ſpráwy
20:
twoie/ ábowyem chceſz áby ſie náw-
21:
ſſem okázowáłá ſpráwiedliwoſć w vſtáwách
22:
twoich/ á gdzie by ie też kto chćiał pogánić
23:
iſćie bych tego niemogł wdzięcznie przyimo-
24:
wáć.


strona: 186

Dawidow.Liſt. 186
1:
Bowiem tego ináczey rozumieć niemogę ied
2:
no iż náwſſem ieſt prawdziwa á ſláchetna
3:
powieſć thwoiá/ á zakon y ſpráwiedliowſć
4:
twoiá iſćie wiecznie trwáiąca á przeto ſna-
5:
dziem od nich wzgárdzn dla tego ieſſcze zmło
6:
doſći moiey.
7:
A wſſákoż nic mię to nieobruſſyło/ bom wnet
8:
ználazł prętką poćiechę roſpomniawſſy ſo-
9:
bie przykazánie twoie/ zá ktorem vſtáwicznie
10:
chodzi ſpráwiedliwoſć/ iedno day mi to moy
11:
pánie/ ábych ie mogł dokońcá doſtátecznye
12:
rozumieć.
13:
Ruph.
14:
To ieſt zámknienie/ abowiem zámkniona
15:
myſl náſſá ieſt przez przekázy ſprzećiwniká ná-
16:
ſſego/ zámkniona ieſt przez ſćiſnienie ſumienia
17:
náſſego y przez wiele inych rzeczy ktore mo
18:
dlitwá á nádzieiá o pánu náſſym
19:
nam ſnádnie otworzyć może.
20:
Ruph.
21:
Clamaui in toto corde meo.
22:
NIemogł mię nigdy żadny czás minąć
23:
ták ráno iáko y zwieczorá ábych kiedy
24:
przeſtał woláć z práwego ſercá/ ku to-


strona: 186v

Pſáłterz
1:
bie pánie proſſąc ábych mogł pełnić á ſtrze-
2:
dz przykazánia twego/ ábowiem tu iſćie w-
3:
tym wſſytká moiá nádzieiá zależy.
4:
A záwżdy oczy moie vprzedzáią wſſytki moż
5:
ne czuinoſći wzywáiąc nápomoc ćiebie áby
6:
łáſkáwie wyſluchał prozby moie á ſpráwo-
7:
wał ták żywot moy iákoby on nigdy nieod-
8:
ſtępował od ſluſſnych ſądow twoich y od
9:
ſpráwiedliwoſći twoiey.
10:
Acz ći ktorzy mi tego zárzeli wielką pilnoſćią
11:
ſie záwżdy ſtáráią áby y około ſiebie y oko-
12:
ło mnie złoſćiwie czynili á to przeto iż dáleko
13:
ieſt rozumienie ich od zakonu twego ſwiętego.
14:
Ale ty nigdy dáleko nieodſtąpiſz od wiernych
15:
ſwich ták iż ſie to znaczy iż ſą náwſſem praw
16:
dziwe náuki twoye/ á znáczne ſą ieſſcze ſpo-
17:
czątku ſwiátá/ á ták iuż będą ſtale trwáć ná
18:
wieki.
19:
Keſch.
20:
To ieſt głowá/ náſſá á pan náſz
21:
przez vznánie á pokorę náſſę/ ktora ieſt głowá
22:
wſſytkich cnot ma być znáidowaná/ ábowiem
23:
ſercá ſkruſſonego á pokornego pan náſz nig-
24:
dy opuſćić nieobiecał.
25:
Keſch.


strona: 187

Dawidow.Liſt. 187
1:
Vide humilitatem meam.
2:
OGlądawſſy miły pánie zewſſąd vdrę-
3:
czenie moie ſnadz też to ſluſſnie maſz
4:
vczynić przyiąć mię ná opiekę ſwoię/
5:
á zwłaſſczá iż mam záwżdy nápieczy náukę
6:
twoię niedopuſſczay żywotá mego zániſſczyć.
7:
Abowiem ieſli tego nád ſlugámi ſwymi niev-
8:
czyniſz tedy tego ſą niegodni złoſćiwi ſprzeći-
9:
wnicy twogi/ ktorzy niewiedzą o vſtawách
10:
twoich/ áłe iż ieſt nieſkończone miłoſier
11:
dzie proſſę moy pánie áby żywot moy wed-
12:
ług łáſki ſwey ſwiętey raczył poſtánowić.
13:
A wiele ich ieſt kthorzy ná nic ſobie niemáiąc
14:
náuki twoiey y mnie przeſladuią y przykazá
15:
nie twoie/ áż czáſem mię zeymował ſtrách
16:
pátrząc ná zuchfalſtwo ich á dziwuiąc ſie ry
17:
chło li ná nie od ćiebie pomſtá przypádnie.
18:
Iedno ty wżdy moy pánie miłoſćiwie nie-
19:
rácz opuſſczáć mnie zmiłoſierdzia ſwego/ á-
20:
bowiem początek ſlow twoich záwżdy ſie od
21:
prawdy poczynał/ á ták y káżdy rozſądek
22:
twoy wewſſey ſluſſnoſći ſnadz iuż mocnye
23:
trwáć będzie.
24:
Schin.
25:
Rozumie ſie iákoby rzekł ná ránę/ ábowiem


strona: 187v

Pſáłterz
1:
pokorá á ſćiſnienie vmyſlu náſſego ieſt iákoby
2:
płaſtr ná ránę ziątrzoną wyſtępkow náſſich
3:
á máſć ná wſſytki blizny náſſe.
4:
Schin.
5:
Principes perſecuti ſunt me. etc.
6:
ROzmágići mocarze przeſládowáli mnie
7:
wiele kroć/ áby mię byli od ſtráſſyli od
8:
poſluſſeńſtwá twego moy pánie/ á nic
9:
mię ſtráſſno niebyło/ ábowiem ia ſobie więc
10:
ſſą roſkoſz pokłádam wnáuce twoiey niżli-
11:
bych nálazł ſkarb náznámienitſſy.
12:
A ſtáráłem ſie oto záwżdy áby około mnie
13:
niepánowáłá żadna niepotrzebna proznoſć
14:
á powieſć mylna iedno tylko według náuki
15:
twoiey/ tak iż czáſem kilo kroć przez dzień zá-
16:
chćiewáło mi ſie wyſláwiáć chwałi twei/ dla
17:
ſluſſnych á ſláchetnych wſſelyákich vſtaw
18:
twoich.
19:
Abowiem wſſelyáki ſie pokoy mnoży tem kto-
20:
rzy náſláduią náuki twoiey/ á żadna obrázá
21:
nigdy ſie omię nieſmie pokuſić/ á ták y ia wtę
22:
nádzieię oczekáwam od ćiebie moy pánie w-
23:
ſpomożenia ſwego będąc pilen roſkazánia
24:
twoiego.
25:
A owſſem ſie pilnie ktemu przykłoniłá duſſá


strona: 188

Dawidow.Liſt. 188
1:
moiá áby ſtrzegłá náwſſem ſwiętey woley/
2:
twoiey y tego czm by było imię twoie ſwię-
3:
te vbłágano/ ábowiem tobie nie ſą táiem-
4:
ne drogi y ſpráwy człowieká namnieyſſego.
5:
Taph.
6:
Iakoby rzekł zbłądził człowiek vznawſſy ſie/
7:
iż zbłądził ſtára ſie áby był przywiedzion ná
8:
drogę ſpráwiedliwą ábowiem kto ſie w tem
9:
obaczy/ ſnadz mu to więcey pochodzi z łaſki
10:
páńſkiey niſſli z iego ſtáránia.
11:
Thaph.
12:
Apropinquet deprecatio mea.
13:
PRoſſę moy pánie áby co nabliżey przy
14:
puſćił do łáſkáwych vſſu ſwoich/ wo-
15:
łanie moie/ á ták iáko nam obiecuią
16:
ſlowá twoie náuczywſſy mię ſwiętey woley
17:
ſwey też od złych przygod inych rácz łá
18:
ſláwie wyzwolić mię.
19:
Abowiem gdzie ty mnie daſz rozumieć poſtá/
20:
nowienie zakonu twego nigdy ięzyk moy wy
21:
ſlawiáć go nie vmilknie owſſem záwżdy wy-
22:
ſpiewawáć muſi łáſkáwe ſlowá twoie á ſprá
23:
wiedliwie náwſſem á łáſkáwe ſądy twoie.
24:
A można ręká twoiá moy pánie áby nigdy


strona: 188v

Pſáłterż
1:
nieomieſztawáłá/ ná wſpomożenie moie/ á-
2:
bowiem ia nigdy niſkąd inąd nienábywam
3:
rády ſobie iedno żem ſie nád wſſytko ine ro
4:
ſkochał włáſkáwem zákonie twoiem.
5:
Rácz pánie poſtánowić wżywoćie moim du
6:
ſſę moię áby ona beſpiecznie ſie mogłá ro-
7:
ſſerzyc w chwale twoiey/ á ácz bych ſie kiedy
8:
obłądził od ćiebie iáko owieczká zginęłá ied
9:
nák mię nierácz opuſſczáć bo roſkazány[e]
10:
twoie przed ſie mnie nigdy niewynidzie ſpá-
11:
mięći moiey.
12:
A to ieſt koniec pſalmu tego.
13:
Collectá álbo Modlitwá.
14:
PAnie boze wſſechmogąci: gdyześ thy ieſt wieku
15:
yſta prawda prawdziwa droga nieomylna ſpra-
16:
wiedliwoſc a nieskonczone miłoſierdzie ciebie pana
17:
ſwego naſladuiąc ſnadz by ſie nam prziſtało oto ſtarac
18:
aby ſie ku czci a ku chwale twoiei ſwiętey vmyſly na
19:
ſſe mnozyli wprawdzie wmiłoſci wſprawiedliwoſci w
20:
ſluſſnych drogach y w ynych cnotach: wiernem thwo-
21:
iem naſladownikom nalezących: a iz proſtota człowie-
22:
czenſtwa naſſego ktemu bez łaski a bez nadchnienya
23:
twego ſwiętego wto nigdy niemoze byc przyprawie
24:
na proſimy pokornie ſwiętego miłoſierdzia thwoiego
25:
aby nas nędzne a vpadłe ſtworzenie ſwoie przywieſc
26:
raczył na drogi takiey prawoſci: iako by ſcieſſki naſſe
niebylistrona: 189

DawidowLiſt. 189
1:
niebyły od wrocone: od takich ſpraw ktoremi bych-
2:
my ciebie pana ſwego naſladuiąc wradoſci nalezli a
3:
nalazwſſy przy tobie iako przy odkupicielu ſwoyem
4:
wieczney chwały vzywali. Amen.
5:
Ad Dominum
6:
cum tribularer cla. Pſal. 120.
7:
Argument.
8:
Styſkuie ſobie prorok woſobie człowieczey w-
9:
tem pſalmie ná niebieſpieczeńſtwo tego doczeſ-
10:
nego żywotá przed ludzmi fáłecznemi á ięzy-
11:
ká żwáwego á proſi Bogá/ áby go od niego
12:
wybáwił.
13:
Pſalm Setny dwudzieſty.
Niebeſpiecznoſc doczeſnego zywota.

14:
ILekroć námię co przypádło nieſſczeſliwe
15:
go záwżdym ſie vćiekł zwołániem ſwo
16:
iem ku pánu ſwemu á on nigdy nieo-
17:
mieſzkał wyſluchawáć mnie/ á zwłaſſczáa á-
18:
by był wybáwił duſſę moię od człowieká fáł
19:
ſſywie omylnego á od ięzyká kthory wſobie
20:
dwoię rzecz ſtánowi.
21:
A ſnadz by kto rzekł co tobie ma záſzkodzić
22:
ięzyk tákowy fáłeczny/ áno ſie mnie zda ſko-
23:
dziwſſy niżli by kto ku mnie ſtrzelał znátęſſe-
24:
go łuku/ á ſnadz y ſtrzáłámi ogniem záſá-
25:
dzonemi.


strona: 189v

Pſáłterż
1:
A ſnadz iuż mi ſie przicknęło iż mieſzkánie tu
2:
moie ieſt ták przedłużono/ á nieynáczey iáko
3:
bych mieſzkał woney ćiemney kráynie Cedar
4:
á długi ſie káżdy czás zda duſſy moiey mie-
5:
ſzkáiąc/ miedzy ták żwáwemi á omylnemi
6:
ięzyki.
7:
Abowiem tam był ſobie nic inſſego nie vpodo
8:
bał iedno pokoy/ á ſnadz go y ſtemi náby-
9:
wam ktorzy ſie wniem máło kocháią/ y ow-
10:
ſſem iem to przykro bárzo odemnie gdy ie
11:
ſtego vpomnam áby go náwſſem náſládo-
12:
wáli. Chwałá bogu oycu y duchu. etc.
13:
Modlitwá.
14:
PAnie boze wſſechmogący naſz kthorego ſprawą
15:
ieſt ſtworzono niebo y ziemia pod ktorego moz-
16:
noſcią wſſytki yne mocy ſą porzucony: obaczywſſy nie
17:
doſtatek ſtałoſci naſſey racz byc miłoſciwiem obroncą
18:
nam wprzeciwnoſciach naſſych: aby poządliwoſci do-
19:
czeſne nie vcięzyły a niezwiodli nieopatrznych miſli na
20:
ſſych: ale ty iakoś wziął opiekę nad nami ieſſcze odpo
21:
czątku ziwota naſſego iuſz iey racz łaskawie dokonac
22:
az do zeſcia czaſow naſſych właſce a wmiłoſierdzyu
23:
twoim ſwiętem. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
24:
Leuaui Oeulos
25:
meos in montes. Pſal. 121.


strona: 190

Dawidow.Liſt. 190
1:
Argument.
2:
Człowiek ſprawiedliwy powieda iż nigdy in
3:
ſſe wſpomożenie iemv przypáſć niemoże oprocz
4:
łáſki páńſkiey y iáko to ieſt ſſczeſliwy kogo
5:
on ná opiekę ſwą wezmie.
6:
Pſalm Setny dwudzieſtypirwy
Wſſelakie ſpomozenie niemoze byc krom łaski bozey.

7:
IVżem wynoſił oczy ſwoie po rozmáy-
8:
tych gorách vpátruiąc ſobie ieſli bych
9:
wżdy też mogł wkiem nádzieię ſwą po
10:
łożyć ále to prozne moie ſtáránie bo niſkąd
11:
nikt nienaydzie w ſpomożenia iedno od bo-
12:
gá ſámego.
13:
Abowiem on kogo iuż raczy wziąć ná ſwą
14:
opiekę iſćie iuż nigdy nád niem nie záſpi á nie
15:
poſliznie ſie ſzkodliwie nogá iego á może iſ-
16:
ćie dobrey myſli być bo on záwżdy ſtogi zá-
17:
krywáiąc go ćieniem obrony ſwoiey podle
18:
práwey ręki iego.
19:
Bo ſnadz od gorącoſći ſloneczney y od zim-
20:
ná nocnego záwżdy zákrywáć go będzie/ á
21:
owſſem od czego gorſſego oſobliwą záwżdy
22:
pracą ma áby wyſwobodził duſſę iego.
23:
A iſćie mu ſie oſobliwie ná wſſem ſſczeſćić mu
24:
ſi zá opiekę iego/ poſćie káżde vwrocenie iego
25:
á ták ſnadz iuż áż do oſtátecznego ſkończe-


strona: 190v

Pſáłterz
1:
nia iego. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.
2:
Modlitwá.
3:
OBdarz miły panie vmyſly naſſe obfitoſcią dobra
4:
twego boskiego: abych my ciebie vmiłowawſſy
5:
vmieli wyſlawiac ſwięte imię twoie a tu chodząc wſ-
6:
połeczney miloſci przed oblicznoſcią thwoią mogli-
7:
bychmy czaſu ſwego przydz do onego Ieruſsalem nie-
8:
bieskiego: ktore bywa oſadzne: obfitoſćią ſwiętych a
9:
przebranych twoych: a tam ſobie roskoſſowali wyſla-
10:
wiaiąc ciebie prawidziwego boga y ſprawiedliwego
11:
pana naſſego. Amen. Oycze naſz. Zdrowas. etc.
12:
Letatus ſum in
13:
his que dicta ſunt. Pſal. 122.
14:
Argument.
Sprawa kroleſtwa niebieskego.

15:
PSalm nieſſporu wtorkowego/ wktorem
16:
wyſpiewawa prorok rozmáyte roſko-
17:
ſſy kroleſtwá niebieſkiego y iáko by ſie
18:
nam wſſem przyſtáło ciſnąc doniego.
19:
Pſalm Setny dwudzie. wtory
20:
ROzradowałem ſie iſćie ſtego oſobliwie
21:
co mi ieſt od pána mego oznaymio-
22:
no/ ábowiem nam będzie wolno wnidz
23:
do domu páńſkiego/ á do oneg domu ktory
24:
ieſt nam zbudowan ná kſztáłt miáſtá Ieru-
25:
ſálem/ w ktorem vſtáwicznie nie vſtáną ſtać


strona: 191

Dawidow.Liſt. 191
1:
nogi naſſe nigdy.
2:
Ku ktoremu miáſtu ſćiągáią ſie kwápiąc
3:
wſſyſcy ludzcy nárdowie/ y wiele pokolenia
4:
národu Iſráelſkiego/ aby tám miał pan ſnich
5:
chwałę ſwoię ná wieki á oni ią záwżdy wy-
6:
znawáli.
7:
Abowiem tám vſtáwicznie ſiedzą ſędziowye
8:
ſtoleczni rozeznawáiąc káżdemu ſpráwiedli-
9:
we y nád domem Dawidowym/ a ták ſtá-
10:
rayćie ſie wſſyſcy ábyſćie vżyli ſpokoynoſći
11:
miáſtá tego/ ábowiem káżdemu wſſytko po
12:
myſli zdárzy ſie kto ſie kolwiek doſtánie do-
13:
niego.
14:
Aták niechay miły pánie będzie błogoſláwio
15:
no od ćiebye zebránie to/ á wielká obfitoſć
16:
wtey oſiádłoſci twoiey y dla wiekuyſtey ch/
17:
wáły twoiey y dla wiernych twoich kthorzy
18:
ſą ſnámi bráćia ſpołeczni. Chwałá. etc.
19:
Modlitwá.
20:
WSzechmogący boze ktoremu właſnie y ſpra-
21:
wiedliwoſc y miłoſierdzie nalezy: rozwaz-
22:
ſſy wyſtępki naſſe iſz wedle ſprawyedliwoſci
23:
zaſluzyliſmy karanie twe: racz ſie miłoſciwye
24:
przywrocic ku miłoſierdziu ſwoiemu a przywoc nas
25:
do ſtraconych przybytow naſſych kroleſtwa ſwoie
26:
go ktorechmy ſnadz byli: prze złoſci naſſe właſnie ſtra-
27:
cili: aby były oſadzone ony mieſca ſpuſtoſſałe: kthore ſą
zdawnástrona: 191v

Pſáłterz
1:
zdawna na czeſc a na chwałę zgotowane ſwięthemu
2:
ymieniowy twemu y tem co mu wieczną czeſc a ch-
3:
wałę czynic będą powinni.
4:
Ad te leuaui ocu
5:
los meos. Pſalm. 123.
6:
Argument.
7:
Nádzieię ſwą wſſytkę pokłáda grzeſſny czło-
8:
wiek w panu ſwoiem proſſąc o wybáwienie od
9:
złoſćiwych ſprzećiwnikow ſwoich.
10:
Pſalm Setny dwudzieſty trzeći.
Nadzieia owſpomozeniu.

11:
KV tobie ſie vſtáwicznie ſćiągáią oczy
12:
moie moy pánie nieynáczey iako ſlugá
13:
czeka łáſkáwego wſpomożeniá z ręki pá
14:
ná ſwego á takież ſlużebnicá od pániey ſwo-
15:
iey tákież ia czekam poćiechy od ćiebie wſpomo
16:
żyćielá ſwoiego.
17:
Iedno ty ſie rácz ſmiłowáć nád námi náſz
18:
pánie/ á rácz ſie z miłowáć/ ábowiem iuż
19:
áż ná zbyt vżyłá rozmáitego ſprzećiwień-
20:
ſtwá duſſá moiá od ſprzećiwnikow ſwoich/
21:
ktorzy záwżdy ſą niewierni tobie. Chwałá.
22:
Modlitwá.
Gdyżeśstrona: 192

Dawidow.Liſt. 192
1:
GDyześ ſprawiwſſy wſſytki ſprawy ſobie po-
2:
trzebne na ziemi podnioſleś ſie od nas nawyſoko-
3:
ſci niebieskie panie naſz: nielza nam iedno za tobą za-
4:
glądaiąc wynoſic oczy naſſe proſſąc pokornie: iże-
5:
by ty obaczywſſy pokorę a proſtotę naſſę gdyſz to wie
6:
my iſz vciebie chytre a nadęthe ſerca zawzdy ſą nie-
7:
płatne wzdy ſie kiedy ſmiłowawſſy nad nami wyzwo
8:
lic nas będzieſz raczył od wſſech ſzkodliwych przigod
9:
naſſych tak minełych iako y dziſieyſſych tak teſz od
10:
tych ktoreby ieſſcze na nas przyſc miały. Amen. Oy-
11:
cze naſz. Zdrowas maria. ec.
12:
Niſi quia domi-
13:
nus erat in nobis. Pſal. 124.
14:
Argument.
15:
Wyznawa grzeſſny człowiek iż by ſnádnie
16:
wſſędy zginąć mogł iáko nędzny wrobł wnie
17:
beſpieczeńſtwie tego ſwiátá y nie łaſká-
18:
wa obroná páná náſſego.
19:
Pſalm Setny dwudzie. cżwarty
Wiznawanie opieki bozey.

20:
NIechay by to wyznał wſſytek nárd
21:
łudzi y wſſytko pokolenie żydowſkie
22:
by pan náſz niedzierżał łáſkawey ręki
23:
ſwoiey nád námi ſnadz by nas mogli
24:
dáwno żywo pozrzeć ſprzećiwnicy náſſy.
25:
A nieináczey złoſćiami ſwemi iáko inemi wo-


strona: 192v

Pſáłterz
1:
dámi byli by zatopili nas á iáko przez by-
2:
ſtrą rzekę przepráwuie ſie przez vpornoſći ich
3:
duſſá náſſá iedno iż ten pan kthory ieſt go-
4:
dzien wſſytkiey chwały niedopuſći nas wy-
5:
dać ná łupieſtwo ich.
6:
A nieynáczey mocą iego duſſá náſſá bywa
7:
wybáwioná iáko wrobl gdy wſidło vwiąz-
8:
nie iż ſie ſidło ſtárga/ á on wyleći/ á tho ſie
9:
nam wſſytko dzieie zmożnoſći páńſkiey iż on
10:
ſtworzywſſy niebo y ziemię nas też opuſcić
11:
nieraczy. Chwałá bogu oycu. etc.
12:
Modlitwá.
13:
TO ieſt pewna rzecz miły panie iſz my nędzne ſtwo
14:
rzenie twoie bez łaskawey opieki twoiey nic ſo-
15:
bie pomoc niemożemy iedno tylko znadzieą oczeka-
16:
wamy ſwiętego ratunku twoiego: a ty iako obronca
17:
naſz racz miłoſciwie od wſſech przypadłych przekazek
18:
naſſych bronic nas a takieſz od pilnego ſtarania ſprzeci
19:
wnikow naſſych tak duſſnych iako y cieleſnych ktho-
20:
rzy ſie ſtaraią vſtawicznie aby wczem podſtąpili nas.
21:
Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria.
22:
Qui conmidūt in
23:
domino. Pſalmus. 125.
24:
Argument.


strona: 193

Dawidow.Liſt. 193
1:
Prorok powiáda/ iż ieſt nieomylna nádzieiá
2:
dufáć pánu ſwemu á iż on ſtrzeże ludu ſwego
3:
á nieodpuſſcza żadney ſrogoſći nad niem by
4:
iedno dufał iemu.
5:
Pſalm Setny dwudzieſzy piąty.
Iſz ſie nie myli ktho dufa panu ſwemu.

6:
ILie kolwiek tych ieſt ktorzy vprzeymie
7:
dufáią pánu ſwoiemv/ beſpiecznie przed
8:
káżdą przygodą ſtáć mogą iáko moc-
9:
na gorá Sion/ ktora nigdy niemoże byc żad-
10:
ną mocą zruſſoná.
11:
Bo áczkolwiek ſą twárde mieſcá rozlicznemi
12:
gorámi/ albo inſſemi przyprawámi opráwio
13:
ny/ á wſſákoż to ſnadz ieſt nápewnieyſſa
14:
rzecz gdzie pan bog ſam ráczy ſtać wpośrod
15:
ku ludu ſwego od tego czáſu áż náwieki.
16:
A niedpuſći nigdy temu oſćiągnąć moż-
17:
noſći ſwoiey á ſrogoſći biczá ſwego nád na-
18:
rodem ludu ſwoiego/ áby też ſnadz oni zro-
19:
ſpáczy á z ſrogoſći karania niebyli wzgorſſe-
20:
ni w vćiſkoch ſwoich.
21:
A ták miły pánie miey łáſkawą bácznoſć ná
22:
twoie wierne/ ktorzy ſą ku tobie ſercá prá-
23:
wego á rozmnożywſſy pokoy łáſkáwy mie-
24:
dzy niemi ſprzećiwnikom ich y ſwoiem racz
25:
według ich záſlugi zápłáćić. Chwała. etc.


strona: 193v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
TY miły panie: ktory dziwnie dzieliſz ſprawy ſpra-
3:
wiedliwych: od vczynkow niewiernich tobie racz
4:
wſtałoſci zachowac myſli naſſe aby łagodliwoſci ciała
5:
naſſego a chytroſci ſprzeciwnikow naſſych y ſwiata te
6:
go nas nie vwiodły abychmy odſtępic wcem mieli wo
7:
ley a roskazaniá twego panskiego. Amen. oycze. etc.
8:
In conuertende
9:
dominus captiui. Pſal. 126.
10:
Argument.
11:
Powiáda prorok iáko ſie rozráduie grzeſſny
12:
człowiek z wybáwienia ſwego nieináczey iáko
13:
zły goſpodarz wątpiąc wżyznoſći ſwoiey gdy
14:
vzrzy obfitoſć vrodzáiu ſwego.
15:
Pſalm Setny dwudzieſty ſſoſty
Uradowanie dla wibawienia ſwego.

16:
GDy pan bog racził wyzwolić z ſrogiego
17:
więzienia grzechow zebranie ſwoie ſtá
18:
ło ſie iem wielkie poćieſſenie/ á były
19:
vſta ich nápełniony wielkiego wyſláwiánia
20:
rozlicznych rádoſći thák iż ſprzećiwnicy ich
21:
mowili wielkiem zumieniem iż ći máią bogá
22:
dziwnego.
23:
A prawdę mowią/ ábowiem bog náſz wielką
24:
wielmożnoſć raczy okázowáć nád námi


strona: 194

Dawidow.Liſt. 194
1:
ſſczego ſie rozrádowáły myſli náſſe á thak
2:
przed ſie náſz miły pánie iuż do końcá zewſſe
3:
go rácz wyzwolić nas/ ábychmy byli ták ła-
4:
ſki twey náſyceni iáko ſucha ziemiá wody
5:
we dni gorące.
6:
A trefi ſie nam ták iáko onem kthorzy w zły
7:
czás poſieią naſienie ſwoie á wątpiąc vży-
8:
wáią wielkiey żałoſći/ á gdy vzrzą vrodzay
9:
obfity obroći ſie ich żáłoſć w wielkie kochá-
10:
nie.
11:
Abowiem oni poydą ná polá ſwoie zwiel-
12:
kiem kochániem podnoſſąc á ogądáiąc ſnop
13:
ki ſwoie á ráduiąc ſie zopfitoſći obiecáney ży
14:
wnoſći ſwoiey. Chwała bogu oycu. etc.
15:
Modlitwá.
16:
ROzmaytemi pociechami zwykłeś ty nawiedzac
17:
wierne ſwoie naſz miły pane: racz theſz y nas
18:
nieopuſſczac: aby nas wzdy tez pocieſſyc niemiał wro
19:
ſterkoch naſſych: A wydarwſſy nas zſrogiego więzenya
20:
ktorem nas związały wyſtępki naſſe: y zmocy ſprzeci
21:
wnika naſſego racz nas miłoſciwie przywłaſſczyc ſobie
22:
iako prawe dziedzictwo twoie: przez drogą zapłathę
23:
niewinney krwie twey tobie ſprawiedliwie odkupio-
24:
ne. Amen. Oycze naſz. Zdrowas maria. etc.
25:
Niſi domiūs edi-


strona: 194v

Pſáłterz
1:
ficauerit domum. Pſal. 127.
2:
Argument.
3:
Prorok powieda/ iż ieſt prozne ſtaránie káżde
4:
go człowieká o procz łáſki bożey/ ábowyem
5:
o kim pan Bog raczy rádzić zá zaſlugami iego
6:
wſſytko ſnádnie będziemu przypádać.
7:
Pſalm Setny dwudzie. ſiodmy.
Bez woley boskiey nic ſie ſtac niemoze.

8:
BY ſie kto napilniey ſtárał áby co nary-
9:
chley dom ſwoy budował prozne to ie
10:
go będzie ſtáranie/ ieſli iemu bog tego
11:
niepomoże/ by też napilniey kto ſtrzegł miá-
12:
ſtá ſwego prozne to ſtrzeżenie ieſli boſka ſtraż
13:
nádniem niebędzie.
14:
A ták y wy prozno ſie ſtáracie ktorzy pobudzá
15:
iąc ieſſcze przededenim ſpráwy ſwoye/ ábo-
16:
wiem to wáſſe ſtáránie przez łáſki bożey proz
17:
ne/ ábowiem czego wy zwielkiemi trudnoſćia
18:
mi nábyć muſićie to temu dármo przypád-
19:
nie ktory ſobie vmie záſlużyć łáſkę páná
20:
ſwego.
21:
A áczkolwiek on da záſnąć do czáſu miłoſni-
22:
kom ſwoiem/ á wſſákoſz on iem záwżdy dzie-
23:
dzictwo gotuie/ ktory záſlużył wowc zżywo-
24:
tá człowyeczego poſzły/ á nieináczey będą


strona: 195

Dawidow.Liſt. 195
1:
wyſtrzeleni ku tey rádoſći iako ſtrzały z łuku
2:
namocnieyſſego.
3:
A błogoſláwiony to człek ktory wtem vpeł-
4:
nie żądzą ſwą poſtánowił ábowiem nigdy
5:
zelżon być niemoże/ áni będzie zeſromocon/
6:
by też záczął ſwar z nieprzyiaćioły ſwemi iuż
7:
práwie wbronie zebránia wielkiego. Chwałá.
8:
Modlitwá.
9:
GDyz to ieſt kochanie twoie: aby lud ſwoi zgroma
10:
dzal wiedynoſcy ſpoleczney ſwiętey voley ſwo-
11:
iey. Nieroſpraſſay tedy y nas miły panie ſtey ſpołecz-
12:
noſci koſcioła twego ktoryś ty zbudował y ochędo-
13:
zył ſlachetną krwią ſwoią. A iześ nas raczył odno-
14:
wic przez krzeſt a wiarę naſſę: odnow tez miły panie
15:
y ſprawy naſſe: aby ſie obrociwſſy z wyſtępkow ku
16:
ſprawiedliwoſci: wzięli błogoſlawieńſtwo od ciebie pa
17:
na ſwego: ktoriś ieſt ſwiętey ſpoczątku az tak bez koń
18:
ca nawieki. Amen. Oycze naſz. etc. Zdrowaś Ma. etc.
19:
Beati omnes qtiment dominū. Pſal. 128.
20:
Argument.
21:
Wylicza prorok iákie rozmáite błogoſláwień-
22:
ſtwo przypáſć ma od bogá ná tego człowieká
23:
ktory zſtráchem á w vczliwoſći ma ſwięte
24:
imię iego.


strona: 195v

Pſáłterz
1:
Pſalm Setny dwudzieſty oſmy.
Iſzſie nami bac pana ſwego

2:
BLogoſláwiony to ieſt wſſelyáki czło-
3:
wiek ktory ma boiazń napieczy páná
4:
bogá ſwego á żywot ſwoy ſtánowi
5:
według woley iego/ bo będzie z roſkoſſą vży-
6:
wał prácowánia rąk ſwoich á ná wſſem mu
7:
ſie będzie według myſli ſſczęſćiło.
8:
Zoná iego będzie podobna ku winney máći-
9:
cy ktora po domu iego roſćiągnie látoroſly
10:
ſwoie/ á ſynowie iego iako nowe ſſczepienie
11:
oliwne około ſtołu iego/ á ták ſie będzie náw
12:
ſſem mnożyło błogoſláwieńſtwo iego.
13:
A wſſytko ſie blogoſláwieńſtwo nádniem wy
14:
pełni ktore kolwek ieſt obiecał pan bog prze-
15:
bránem zebrániu ſwemv/ á będzie znał nád
16:
ſobą łáſkę táką iáką pan bog czáſu ſwego
17:
okázował miáſtu Ieruſálem przez wſſytki
18:
dni czáſow żywotá ſwego.
19:
A doczeká tego iż ogląda potomki ſynow ſwo-
20:
ich w wielkiey poćieſſe/ á wthakiem pokoiu
21:
iako był niegdy pan bog ſynom Iſráelſkiem
22:
obiecáł. Chwałá bogu oycu. etc.
23:
Modlitwá.
24:
TOchmy ſnadz tobie napowinnyeyſſy naſz miły
25:
panie abychmy cię chwalili iako oyca: miłowa-


strona: 196

Dawidow.Liſt. 196
1:
li iako ſtworzyciela: a bali ſie iako pana prawego. Day
2:
taką boiazń a taki wſtyd miły panie obłądliwem my
3:
ſlam naſſem: abychmy vznawſſy zwierzchnoſc twoię
4:
ſwietą nad ſobą vſkromili buyne ſerca naſſe: iakoby nic
5:
nie wykraczali przeciwko woley twoiey czym by mo-
6:
gła byc obracona ſwięta łaska twoya. Amen. Oycze
7:
naſz. etc. Zdrowas Maria etc.
8:
Sepe expugna-
9:
uerunt me. Pſal. 129.
10:
Argument.
11:
Vpomina prorok ſprzećiwniki wiernego ze-
12:
bránia boſkiego/ áby ſie vználi powiedáiąc
13:
iem iż ſie wniwecz obrocą iáko zieleniepotrze-
14:
bne ktore ieſſcze zá młodu bywa potłoczone
15:
Pſalm Setny dwudzie. dziewią.
Zadna moznoſcz nic nad wolą bozą.

16:
MOże to rzecz káżdzy z wiernych páńá
17:
ſwego przeciw ſprzećiwnikom ſwoiem
18:
iz ſie wiele kroć oto ſtáráli/ áby go wy
19:
korzenili á zniſſczyli á wſſytki złoſći á ćięſzko
20:
ſć przełożyli ná grzbiet iego á wſſák iednák to
21:
mu nigdy niemogą nic vczynić.
22:
Bowiem pan według ſpráwiedliẃoſći ſwey
23:
záwżdy potárga ſidłá ich á oni záwſtydziw
24:
ſſy ſtáną ſie podobny ku onemu zielu kthore


strona: 196v

Pſáłterż
1:
ſie wſpina na wyſoki dom/ a potem vſchnie
2:
niżli ná poły doroſćie.
3:
Ktore ſie nigdy wżadny pożytek obroćić nie-
4:
może áni wżadny ſnop związane niebędzie/
5:
ábowiem nikt kto kolwiek miyáiąc ie będzie
6:
przechedził nieda błogoſláwieńſtwái iemu/
7:
aby ſie wco dobrego obroćiło. Chwałá. etce.
8:
Modłitwa.
9:
GDyz ſie nam trefiły iakie ſprzeciwieńſtwa zwo-
10:
ley a zdopuſſczenya twego ſwyętego. Day mi-
11:
ły panie skromną wtem cierpliwoſc nam: abychmy to
12:
zrozumiewali: iz zadna moznoſc nam nic przeſzkodzic
13:
by niemogła by niebyło dopuſſczenye ſwyęte twoie: a
14:
gdy złe y dobre od cyebie pana ſwego wdzyęcznie
15:
przymowac będziemy obacywſſy cierpliwoſci naſſe: bę
16:
dzieſz raczył oną wieczną radoſcią obdarzyc nas w-
17:
ktorey iuz ſnadz nigdy zadney przekazki niebywa. A.
18:
Oycze naſz. etc. Zdrowas Maria. etc.
19:
Deprofundis cla
20:
maui ad te d e. Pſal. 130.
21:
Argument.
22:
Prorok w oſobie vpádłego á grzeſſnego czło-
23:
wieká wola ku páńu bogu kłádąc wniem wiel
24:
ką nádzieię/ á proſſąc áby nádniem nieſrożył
25:
ſpráwiedliowſći ſwoiey á radſſey miłoſierdzia
26:
vżywał.


strona: 197

Dawidow.Liſt. 197
1:
Pſalm Setny trzydzieſty.
Grzeſſny wola o wſpomozenie ku panu ſwemu

2:
Z Wielkiego á zgłębokiego vpádku grze-
3:
chow moich wolam ktobie moy milły
4:
pánye ábyś raczył przykłoniwſſy ku
5:
mnie łáſkáwych vſſu twoich wyſlucháć po-
6:
korne prozby moie.
7:
Abowiem ieſli będzieſz raczył do nas baczyć
8:
wſſytki wyſtępki naſſe á vżywáć nád námi
9:
ſpráwiedliwoſći ſwey według wyſtępkow ná
10:
ſſyh żadny znas wytrwáć moc niebędzie bo
11:
by ſie muſiał roſſerzyć gniew twoy nád námi.
12:
Ale ráczſzey nas wſſechmogący pánie wez-
13:
mi przed ſwe boſkie przyrodzenie twoie/ ktore
14:
ſie záwżdy ſciąga ná miłoſierdzie á podnieś
15:
vpádłe ſercá náſſe/ ktore też ſtego ochotniey
16:
ſſe będą ku káżdey błogoſláwioney chwale
17:
twoiey.
18:
Y ſkądże ma byc inſſe oczekawánie nádzieie
19:
wſpomożenia náſſego iedno od ćiebie páná
20:
ſwego/ á ſnadz y duſſam náſſem nieżał cza-
21:
ſem ſprzećiwnoſći przećierpieć gdy wżdy ma-
22:
ią nádzieię oczekawáiąc obiecaney łáſki two-
23:
iey.
24:
A nieináczey iáko ſtroż zmorzony ſnem ocze-


strona: 197v

Pſáłterz
1:
káwa dniá przychodzącego ták tez ſercá ná-
2:
ſſe oczekawáią łáſkáwego wſpomożenya
3:
twego/ ábowiem to ieſt rzecz pewna że ty nic
4:
nieomieſzkaſz zrátunkiem ſwoyem káżdemu
5:
dumáiącemu tobie. Chwałá bogu oycu. etc.
6:
Modłitwá.
7:
IZechmy wpadli wgłębokie przepaſcy grzechow
8:
naſſych. nyelza nam tez iedno zgłębokoſcy ſerca
9:
naſſego dobywac głoſow ſwoich a wołac o miłoſier-
10:
dzie ku tobie panu ſwemu: abowiem iuż to ieſt oſtate
11:
czna nadzyeia naſſa yz nigdziey yndziey zmiłowania
12:
ſſukac niemozemy w vpadkoch naſſych iedno y cye-
13:
bie ſtworzyciela ſwego. A tak gdyzechmy ſie ſtali iuz
14:
odkupieni przes drogoſc krwie y męky twoiey. Iuz
15:
nic nierazc zawieſſac nad nami czym by ſie miał mſcic
16:
na nas wrozgnyewaniu twoim: ale radſſey przyimuy
17:
nas miłoſcywie iuz wopiekę a zgromadzenie ſpołecz-
18:
noſcy ſwoiey: wkoreiś ty naſz miły panye oſobliwie
19:
ſwe kochanye połozył. Amen. Oycze naſz. etc. Zdro-
20:
was Maria. etc.
21:
Domine non eſt
22:
exaltatum cor meū. Pſal. 131.
23:
Argument.
24:
Mowi prorok w oſobie człowieczey przed ob-
25:
licznoſćią páńſką ſpráwuiąc myſl ſwoię iż by
26:
iey niewdał wſpráwy wyſokie powiedaiąc iż


strona: 198

Dawidow.List. 198
1:
to ieſt rzecz káżdemu ſzkodliwa.
2:
Pſalm Setny trzydzie. pirwy.
Przeciwko myſli podnioſlei

3:
STárałem ſie záwżdy moy pánie wie-
4:
dząc iż to przećiwko myſli twoiey ieſt
5:
ábych nigdy niemiał myſli podnieſio-
6:
ney á oczu wyſoko pátrzących a iż bych ſiē
7:
oto nigdy niefráſował co by ſtanowi memu
8:
nie náleżáło.
9:
A ieſli bych ynáczey myſlił/ á ináczey o ſobie
10:
rozumiał/ proſſę niekárzy mię moy pánie
11:
iną kaznią iedno iako mátká karze dziećię/
12:
gdy ie po pierſi odeymie/ ábowiem ia ináczey
13:
nierozumiem duſſe mey/ iedno náwſſem ku
14:
dziećinnem obyczáiom podobna.
15:
A owſſem káżdy/ to ieſt moiá radá ktho kol-
16:
wiek ieſt ſpełnego rozumu áby zupełną ná-
17:
dzieią oczekawał miłoſierdzia páńſkiego po-
18:
cżąwſſy od godziny pierwſſey vznánia ſwe
19:
go áż do oſtátecznego dokończenia ſwego.
20:
Chwałá bogu oycu y ſynu y duchu. etc.
21:
Modlitwá.
22:
WIemy to miły panie iſz zdawna tobie ieſt myſl
23:
podnioſla ſprzeciwna ktoreieś nieprzepuſſczał
24:
zadnemu ſtworzeniu: a ſnadz y angiołom ſwo
25:
iem racz miły panie vskromic ſerca naſſe aby
26:
zrozumiec mogly: iſz ſą nikczemne wſſytki ſprawy do


strona: 198v

Pſáłterz
1:
czeſne naſſe y krotkoſc czaſow naſſych a nieobrazali
2:
ſobie tem ſwiętego miłoſierdzia twego: ale czuiąc nad
3:
ſobą moznoſc ſwiętey ręki twoiey: aby pokornie ocze
4:
kawali prziſzłego ſmiłowania twego ktorem nas racz
5:
łaskawie nawiedzic iako pan a ſtworzyciel naſz. Amē.
6:
Oycze naſz. Zdorwas Maria, etc.
7:
Memento domi-
8:
ne Dauid. Pſalmus. 132.
9:
Argument.
10:
Vpomina prorok paná ſwego z obietnic iego
11:
przypomnináiąc mu/ iáko ſpokolenia iego obie-
12:
cał pobudzić Kyſtusá ſwego y iáko ſie miał
13:
ten Kryſtus práwie wzebrániu ludz-
14:
kiem roſkocháć.
15:
Pſalm Setny trzydzieſty wtory.
O poſtanowieniu zbawienia naſſego przes ſyna bozego.

16:
PAmiętáy miły pánie náſlugę thwego
17:
Dawidá/ y ná káżde iego vpokorzenie
18:
y ná on ſlub kroyś ty iemu ſpráwą
19:
myſlą ſlubował pánie boże potomkow Iá
20:
kobowych.
21:
Iżeś niemiał vżyć żadnego mieſzkánia w-
22:
przybytkoch ſwoich áni odpoczynąć ná po-
23:
ſlániu ſwoiem áni dopuſćić żadnego ſnu ná
24:
oczy ſwoie/ áż by pierwey ſpráwił ſluſſne mie


strona: 199

Dawidow.Liſt. 199
1:
ſce iemu ku chwale tobie pánu ſwemu.
2:
A ſnadz práwie trafunkiem/ náliezlichmy
3:
ſluſſne ſtánowiſko ku chwale iego ná mieſcu
4:
ktore ieſt przezwane Effrátá á ná ſſerokich
5:
polach miedzy láſy gęſtemi.
6:
A ták niemieſzkáiąc idzmy co rychley ná ty
7:
mieſcá y wnidzmy do przybytkow tych gdyż
8:
ye ſobie ták obrał a polożmy ſie pokornye
9:
miáſto podnoſzkow przed nogi iego.
10:
A ty powſtań miły pánie á niemieſzkay też
11:
poſtanow ſie iuż ná mieſcu ſobie przebranem
12:
á y Archa w ktore ieſt przymierze twoie zlu-
13:
dzkiem národem ſchowane áby też tám by
14:
łá wnieſioná ábychmy ználi iż to mieſce ieſt
15:
obrane tobie.
16:
A kápłani twogi krzoy tám máią być ku cz-
17:
ći twoiey wyſádzeni/ niechay będą wſſelyá-
18:
ką ſpráwiedliowſćią ochędożeni y ći ktorzy ſą
19:
tobie poſwięceni á tak aby ſie rozradowáli
20:
ćiebie chwałąc.
21:
Y nieoddálay długo miły panie nam zeſláć
22:
obiecánego z dawná od ćiebye Kryſtuſá
23:
twego/ pomniąc ná ony obietnice ktoreś obie
24:
cowal Dawidowi ſludze ſwemu y potom
25:
kom iego iż iem miáł znárodu żywotá iego


strona: 199v

Pſáłterz
1:
oſádzić krolewſki ſtolec iego.
2:
Obiecuiąc też to iż ieſliby potomkowie iego
3:
ſtrzegli ſwiętey woley twoiey y przyięthego
4:
przymierza ſtobą/ iż y národ iego y na po-
5:
tem ine pokolenie iego niemiáło z ſkrolewſkie
6:
go ſtolcá wyſtępić. Abowiemeś ty ſobie miły pánie obrał mieſce
7:
Sion to ieſt zebránie ſwych ẃiernych y tá-
8:
meś ſobie oſobliwie mieſzkánie vpodobał mo-
9:
wiąc to iż to ieſt wieczne mieſce moie á tum
10:
ſobie wſſytko ſwe przebywánie vlubił.
11:
A vczynię mieſce to obfituiące wſſelyákiey
12:
hoynoſći á przełożone kápłany iego ochędo-
13:
żę wſſelyáką rádoſćią/ ſſczego ſie oſobliwie
14:
będą mogli roſkocháć prze brami ſwięći mogi
15:
Tám że wynioſę ku gorze wywyſſenie ná-
16:
rodu Dawidowego/ tam że zgotuię oſwie-
17:
cenie Kryſtuſowy ſwoiemu tám zetrę w-
18:
ſſytki ſprzećiwniki iego á przywlokę ie wſſe-
19:
lyáką wſtydliwoſćią. Chwałá bogu. etc.
20:
Modłitwá.
21:
WSpomionąwſſy tu wzdy łaskawye na nas
22:
naſz mily panie: iſz ieſt obłędne a niepewne tu
23:
mieſzkanie naſſe: racz łaską ſwoią tak ochę-
24:
dozyc nas: iſz bychmy znali nad ſobą kwit-
25:
nące błogoſlawienſtwa ſwiętego boſtwa thwoiego: a
ráczstrona: 200

Dawidow.Liſt. 200
1:
racz nas naſſycic onem pokarmem poządliwem: niebie
2:
skiey voley a roskazania ſwoiego aby nas ſtąd ſobye
3:
tak poſwięcił a godne vczinił: aby ti wnas: ami wtobie
4:
panu ſwoiem wradoſci a bes konca mogli przemieſz-
5:
kawac. Oycze naſz. Zdrowas aria, etc.
6:
Ecce quam bo-
7:
num et guā iocundū. Pſal. 133,
8:
Argument.
9:
Przypomina prorok iáko ieſt rzecz roſkoſſna
10:
ſpołeczne zebránie ludzi zgodliwych y iáko ſie
11:
też y bog wtem roſkochawa.
12:
Pſalm Setny trzydzieſty trzeći.
Miloſc z ſpoleczna ſie podoba i bogu

13:
O Iako to ieſt rzecz roſkoſſna/ wſſelyá-
14:
kiey rádoſći zápełnioná/ gdy zgodliwe
15:
zebránie ludzi á nieináczey iáko brácia
16:
ſpołu mieſzkáią/ á ſnadz wonnieyſſa to rzecz
17:
niz máſć nadroſſa ktorá bywáła ná głowę
18:
Aaronowę wylewaná.
19:
A ſnadz to ieſt rzecz pożytecznieyſſa niżli ná-
20:
chłodnieyſſa roſá ktora ſpáda na wyſokoſć
21:
ſuchych gor ábowiem tákiemu zebrániu ſpo
22:
łecznemu oſobliwe pan bog blogoſláwieńſt-
23:
wo ſſáfuie. ktore iuż ták będzie trwáło ná-
24:
wieki. Chwałá bogu oycu y ſynu. etc.


strona: 200v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
GDyſz ieſt to kochanie twoie mily panie aby ſie
3:
miloſc ſpoleczna ſktorey ſnadz wſſytko dobre po
4:
chodzi miedzy nami mnozyla: racz nas mily panie tak
5:
w laſce zachowac a ziednoczyc: aby gdy wſſyſcy ſpo-
6:
lecznie: a wnierozdzielney miloſci podnieſiemy ktobie
7:
ręce y wolanie ſwoie nas raczyl miloſćiwie wyſlucha
8:
wſſy ſpolecznie dochowac y czaſu ſwego doprowadzic
9:
do oney ſwiętey ſpolecznoſći wktoreyes ty polozyl
10:
wſſytko kochanie ſwoie. Amen. Oycze naſz.
11:
Acce nunc bene-
12:
dicite domine. Pſalm. 134.
13:
Argument.
14:
Vpomina prorok wſſytki wierne páńſkie áby
15:
ſię ſćiągáli ku chwale iego/ áby też to nietylko
16:
ſlowy ále y ſkutkiem było znáć.
17:
Pſalm Setny trzydzie. cżwarty.
Iſz wlaſnie mamy chwalicpana ſwego.

18:
NVż wſſyſcy ſpołecznie ktorzy ſie kolwiek
19:
chlubićie powieſćiámi ſwei wiernemi
20:
być pánu ſwemu ſtárayćie ſie ábyſcie
21:
wyſlawiáli imię iego/ á zwłaſſczá wy ktorzy
22:
beſpiecznie wſtępuiećie do przybytkow iego.
23:
A wynoſćie ręce ſwe zmyſlámi ſwemi weſpo-
24:
łek ku onem mieſcam ktore ſą ſwiętobliwo-
25:
ſći iego obrane/ á wtem też nic niewętpćie iż


strona: 201

Dawidow.Liſt. 201
1:
ſie on też oto ſtára áby wam to ſowito opłá
2:
ćił będąc pánem niebá y ziemie. Chwałá. etc.
3:
Modłitwá.
4:
Vzycz nam tego mily panie abychmy mogli tak
5:
ſprawic myſli naſſe aby od nich godne a przy-
6:
ſtoine blogoſlawienſtwo pochodzilo ſwiętemu boſtwu
7:
twemu: a ty oſwieciwſſy ciemnoſci naſſe ktore nam po
8:
chodzą iſz nie vmiemy vznawac wyſtępkow ſwoich
9:
a dobrotliwoſci twoiey z laski ſwey będzieſz raczyl v-
10:
ſprawiedliwic a domieſcic nas oney ſwiatloſci ktorey
11:
z wiekow poządaią ſwięci y przebrani twoi. Oycze.
12:
Laudate nomen
13:
domini. Pſalmus. 135.
14:
Argument.
15:
Tu prorok dziwnie przywodzi człowieká ku
16:
chwale páńſkiey przypomináiąc mu dziwne
17:
możnoſći iego á żartuiąc z inych bo-
18:
gow pogáńſkich.
19:
Pſalm Setny trzydzieſty piąty.
pienie na chwalę panu naſſemu.

20:
WZruſćie ſie ſpołecznie wy wſſytcy ktorzy
21:
ſie miánuiećie być lugami páńſkiemi
22:
á przebywáćie wprzybytkoch iego áby
23:
ſćie vmieli chwałę iego wyſláwiáć znaiąć to
24:
iż on náwſſem dobrotliwy ieſt nieomieſzka-


strona: 201v

Pſáłterz
1:
wayćie wyſpiewawáć wielkiey łáſki iego.
2:
Abowiem on oſobliwie ſie wtych roſkocha-
3:
wa ktorzy náſládowáli ſpraw Iákobowych
4:
y Izráelowych według myſli iego/ á nieiná-
5:
czey go mamy rozumeć iedno bogiem wſech
6:
namożnieyſſem á iż nic nieſą/ przećiw iemu
7:
wſſyſcy ini bogowie.
8:
Abowiem nigdy ſie nie ináczey nieſtánie áni
9:
ná niebie áni ná ziemi áni wgłębokoſći mor-
10:
ſkiey iedno ták iako ſie iemu podoba/ á ſna-
11:
dz y ná tych mieſcach/ ktore leżą wniewiádo
12:
mych głębokoſćiach.
13:
Ktory wyćiągnąwſſy wilgotnoſći zgłębo-
14:
kiey ziemie záwieſſa ie ná powietrzu według
15:
woley ſwoiey/ á ſnich záſię wywodzi gromy
16:
y wody rozmáite/ á wiátry kiedy chce thedy
17:
wzruſſy nieináczey iáko by ie zſkárbow ſwich
18:
wypuſćił.
19:
Ktory rozmáitemi dziwy á roſlicznemi ſtrá-
20:
chy kuſił Fáráoná w Egipćie y wſſytki ſlu-
21:
gi iego/ ták iż potem kazał pomorzyć wſſytko
22:
káżdego národu co ſie kolwiek było napier-
23:
wey vrodziło
24:
Ktory potem dla ludu ſwoiego przebrá-
25:
nego poráził rozmáite krole/ áby był iem


strona: 202

Dawidow.Liſt. 202
1:
dał poſieſć ony roſkoſſne ziemie ich á práwie
2:
ie tám był iuż dziedziczmi właſnemi vczynił.
3:
A ták miły pánie prze ty dziwne ſpráwy
4:
twoie iuſz imię twoie nigdy niezáginie/ ábo-
5:
wiem ty dziwnie ná ſię przyimuieſz opiekę lu-
6:
du ſwego á wielkiem miłoſierdziem ſie obcho
7:
dziſz z ſlugami ſwemi.
8:
Y przecz ſie ynni obaczyć niemogą kthorzy ſie
9:
wdáli w chwałę onych gluchych bałwánow
10:
rękámi ludzkiemi ſpráwionych ktorzy áni vſt
11:
ſwoich/ áni oczu/ áni vſſu ná żadną ſprá-
12:
wę ſwą vżyć niemogą.
13:
A ſnadz y ći ktorzy iem dufáią ſą kniem bárzo
14:
podobny ſpráwami ſwemi ále wy wſſyſcy
15:
wierni potomkowie Iákobowi y Aarono
16:
wi wyſlawiáyćie vſtáwicznie páná ſwego
17:
ktorzy kolwiek maćie przed oczymá ſwemi y
18:
ſtrách y miłoſierdzie iego.
19:
Bowiem rozważywſſy dziwne ſpráwy ie-
20:
go ſnádnie to káżdy obaczy iákiey wiel-
21:
moznoſći godno ſwięte imię iego ktory z káż
22:
dem ſądem pilen Sion zebránia náſſego y
23:
ſtał ſie práwie iáko mieſzkáiący ſnámi wmie-
24:
ſćie ſpołecznem. Chwałá bogu oycu. etc.
25:
Modlitwá.
Yzaſzstrona: 202v

Pſáłterz
1:
Izaſz nam to wlaſnie nieprzyſtogi abychmy wyſla
2:
wowali a chwalili ſwięte boſtwo twoie znaiąc y
3:
wielką moznoſc y wielkie dobrodzieyſtwo iego nad ſo-
4:
bą: abowiem przez moznoſc twoię ſwiętą ieſtechmy
5:
ſwtorzeni a przez dobrodzieyſtwo twoie ieſtechmy ku
6:
miloſierdziu twemu przywiedzieni: a ſtey dobrotli-
7:
woſci racz ſie nam okazowac miloſciwem bogiem naſz
8:
mily panie a wyſluchawſſy prozby naſſe racz domie-
9:
ſcic nas na ony mieſca przebrane gdzie angeli twoy
10:
nigdy nieprzeſtawaią vywolawac ſwiętey wielmozno
11:
ſci wiekuiſtey chwaly twoiey. Amen. Oycze naſz. etc.
12:
Confitemini do-
13:
mino quoniā bonus. Pſal. 136.
14:
Argument.
15:
Prorok wyſlawiáiąc dziwne możnoſći y do-
16:
brodzieyſtwá páńſkie ktore y przed tem y dziś
17:
nád ludzkiem národem okázuie przywodzi cz-
18:
łowieka ku vſtáwiczney chwale iego.
19:
Pſalm Setny trzydzieſty ſſoſty.
Vyſlawianie dobrodzieyſtwa panskiego.

20:
WYſláwiayćie páná z wielkiey dobrotli-
21:
ẃoſći iego y zwielkiey możnoſći iego iż
22:
on ieſt pan nád pány y krol nád krol-
23:
mi á bárzo dobry/ á ták iuż náwieki bedzie tr
24:
wáło miłoſierdzie iego.
25:
Ktory ſam zẃielkiem podziwowániem ſprá-
26:
wił wſſytko według ſwey woley bez wſſelyá-


strona: 203

Dawidow.Liſt. 203
1:
kiey pomocy niebo ſpráwiwſſy zwileką ro-
2:
ſtropnoſćyą/ ziemię nád wodámi roſćią-
3:
gnął/ á ieſſcze ktemu wiecznie iuż tak będzie
4:
trwáło miłoſierdzie iego. Ktory ku roſkoſſy ludzkiey vczynił oſobliwie
5:
ſwiátłoſći ſlońce áby dzień ludziem obiáſniá
6:
ło á mieſiąc zgwiazdámi/ áby wćiemney no
7:
cy ſwiećił/ á przed ſie iednák wiecznie thák
8:
ma trwáć nád námi miłoſierdzie iego.
9:
A gdy chćiał dziwy ſwe okázowáć w Egipćie
10:
wywodząc przebráne ludzi ſwoie/ iſćie thám
11:
był znacznem bogiem gdy kazał pobić każde
12:
pirworodne ſtworzenie ná ziemi á morze glę
13:
bokie ná częſci rozdźielał/ á przedſię tak wie
14:
cznie ma trwáć ſwięte miłoſierdzie iego.
15:
A przewiodwſſy lud ſwoy przez ſuchoſći mor
16:
ſkie Pháráoná tám y zewſſem woyſkiem zá-
17:
topił á lud ſwoy wywiodł przez niewiádome
18:
puſſcze áż ná ziemie obfite ktore iem dał po-
19:
ſieſć wygnawſſy ſnich krole rozmáite/ á przed
20:
ſię ták nádnámi wiecznie będzie trwáło ſwię
21:
te miłoſierdzie iego.
22:
A nas dziś lepak ilekolwiek ná nas iáki vćiſk
23:
przypádnie iáko prętkiem ratunkiem wſpo-
24:
maga/ dawáiąc ſluſſną żyznoſć ſtworzeniu
25:
każdemu


strona: 203v

Pſáłterz
1:
y ſtrzegąc go od okrućieńſtwá wſſelkiego.
2:
Aiákoſz go niemamy chwalić y wyſláwiáć
3:
á zwłaſſczá iż ták iuż wiecznie ma trwáć nád
4:
námi ſwięte miłoſierdzie iego. Chwałá. etc.
5:
Modlitwá.
6:
VIdząc mily panie vnizenie naſſe a nędzę naſſę
7:
racz miloſciwie odwrocic od nas ſrogoſc nielu
8:
bo[ſci] ſwoich widząc iſz niemaſz nacz podnieſc mozney
9:
ręki ſwoiey a radſſey to pocęte dobrodzieyſtwo racz
10:
konczyc nad nami ktore nam dziwnemi kſztałty a roz-
11:
magicie ſprawuieſz a pomniąc na to izes ty przodkom
12:
naſſym niedobrze zaſluzonym dawales opanowac zie
13:
mię y rozliczne narody zachowawſſy nas tu do czaſu
14:
woley twoiey na ziemi day nam mioſciwie omięſtka
15:
ſie a opanowac w onem ſwiętim kroleſtwie twem kto
16:
re dokonczenia zadnego nigdy nie vzna. Oycze naſz.
17:
Super flumina
18:
Babilonis. Pſal. 137.
19:
Argument.
20:
Lud żydowſki po zborzeniu Ieruſálem bę-
21:
dąc w więzieniu Babilonſkim nárzeka y gro-
22:
zi przed ſię pomſtą przełożonem ſwem máiąc
23:
dobrą nádzieię oniem/ á może to thák każdy
24:
lud vćiſniony też mowić.
25:
Pſalm Setny trzidzieſty ſiodmy


strona: 204

Dawidow.Liſt. 204
1:
WSpominaymy ſobie żáłobliwie czáſy
2:
ony gdyſmy ſiadáli nád rzekámi Bá
3:
bilońſkiemi płácząc/ á rozmyſláiąc
4:
ſobie o oyczyznie ſwoiey zwieſſawſſy ná wie-
5:
rzbách wſſytki przypráwy weſela náſſego.
Naprzeciwko więzeniu.

6:
A oni ktorzy nas byli wzięli w poſluſſeńſtwo
7:
ſwoie nágráwali nas każąc nam y gráć y
8:
ſpiewáć/ iákochmy byli zwykli ſpiewáć czáſu
9:
ſwego náczeſć pánu ſwemu/ á iáko ſie nam
10:
tego miáło chćieć widząc iż tám pan náſz zá
11:
nic niebył iedno rozlicznych bogow báłwá-
12:
ny.
13:
Ale my ſobie dobrze tuſſąc o pánu ſwoiem
14:
táchemy imieniem iego ſpiewál/ nieſtáray-
15:
ćie ſie nic iedno przed ſie trwayćie w wierno-
16:
ſći ſwoiey/ á was nigdy nieprzeſtánie práwi-
17:
cá moiá á ſnadz by przyſechł ięzyk ku podnie
18:
bieniu memu by ſie ſlowá moie miáły wni-
19:
wecz obroćić.
20:
A ták miey naſz miły pánie wżdy oſobliwą pie
21:
czą nád námi pomniąc ná okrućieńſtwo
22:
tych ſprzećiwnikow ich/ ktore oni ſtrogili nád
23:
miáſtem Ieruſálem nád kochániem twoiem
24:
owſſem ieden drugiego vpominaiąc áby tam
25:
nic cáłego niezoſtáwili.


strona: 204v

Pſáłterz
1:
A ſnadz y wy przełożeni Bábilonſcy ſnadz ſie
2:
prozno kochaćie iżeſćie wzięli do czáſu poćie
3:
chę nád ludem bożem bo áni ſámi zwiećie
4:
gdy przypádnie możnieyſſy ná was ták iż y
5:
wy y dzieći wáſſe od pierſi odięte będą o ká-
6:
mień roſtrącone. Chwałá bogu oycu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
PAmiętay na to mily panie iz nikomu inemu iedno
9:
ſobie ſamemu racziles wykupic a wyzwolic nas
10:
niedopuſſczaize tedi zadney opcey ręki aby iaką wierz
11:
chnoſc miala miec nad nami. a ſtąd nam bedzie roſlo
12:
beſpieczenſtwo ſtarac ſie o rozmnozeiu chwaly twey
13:
a tu ſtego doczeſnego więzienia naſzego czaſu ſwego
14:
miloſciwie wyſwobodziwſſy nas przywiedz nas milo
15:
ſciwie na ony ſwobody gdzie bychmy z rozlicznemi
16:
roskoſſami iuz vzywali wiecznego dobrodzieyſſtwa
17:
twego. Amen. Oycze naſ. etc.
18:
Cōfitebor tibi do
19:
mine in toto corde. Pſal. 138
20:
Argument.
21:
Prorok mowi woſobie człowieczey iż ácz by
22:
ſam niechćiał tedy go przyćiagną ku wieczney
23:
chwale páńſkiey dobrodzieyſwá iego/ kto-
24:
re tu rozmayćie wylizca
25:
Pſalm Setny trzydzieſty oſmy.
Nielzastrona: 205

Dawidow.Liſt. 205
1:
NIelza iedno ćie muſſę vſtáwicznie wy
2:
ſláwiáć moy pánie y przed obliczno-
3:
ſćią ſprzećiwnikow twoich y inych bo
4:
gow pogáńſkich/ á zwłaſſczá na mieſcach
5:
twoich á przed oblicznoſćią ángiołow two-
6:
ich/ ábowiem ſnadz ſie nam ieſſcze więcey mi
7:
łoſierdzia od ćiebie trefuie niżliś nam był kie
8:
dy obiecał.
O dobrodzieyſtwiechpanskich.

9:
Abowiem ile ſie kroć kto do ćiebie vćiecze káżdy
10:
naydzie prętkie wſpomożenie/ á y mnie iáko
11:
raczyſz chowáć káſkáwie á ſnadz y wiele lu-
12:
dzi możnie przełożonych znáiąc ſtáłoſć
13:
w obietnicach twoich będą ſie wpoſluſſen-
14:
ſtwo twe podáwáć.
15:
A rozmáytemi ſlawami będą wyſláwowáć
16:
wielmożnoſć twoię/ á nieznoſną chwałę má
17:
ieſtatu twego/ bo áczkolwiek ieſteś thak wy-
18:
wyſſon przed ſie iednák nędznem á pokorem
19:
niegárdziſz owſſem rádſſey tego tłumiſz kto
20:
ry podnoſi myſli ſwe wmożnoſćiach ſwoich.
21:
A ſnadz wnádzieię twoię ſmiał bych ſie ſam
22:
opuſćić wnaniebeſpiecznieyſſe drogi/ ná kto-
23:
rych by były naſzkodliwſſe przekaſki/ ábo-
24:
wiem ſnádnie by byłá káżda ſrogoſć zborzo
25:
ná ktora by mnie ſzkodzić miáłá práwą rę-
26:
ką twoią.


strona: 205v

Pſáłterz
1:
Bo ſnadz com ia tobie powinyen to ſam v-
2:
ſiebie dobrowolnie łáſką ſwą zá mię nágrá-
3:
dzáſz zá wiecznem miłoſierdziem twem á ták
4:
iuż moy pánie proſſę niezeymuy ſemnie
5:
tey łáſkáwey ręki ſwoiey/ w ktorey zależy w-
6:
ſſelyaka obroná moiá. Chwałá bogu. etc.
7:
Modlitwá.
8:
NIevkracay nam mily panie dobrodzieyſtwa twe
9:
go ale ie nam radſſey rozmnazay a ſnadz tem bę
10:
dziem chętliwſſy ku wyznawaniu chwalebnego imie
11:
nia twego: a będziem miec przyczinę wyſlawowac dob
12:
rotliwoſc przyrodzoną boſtwa twoiego a gdy vznaſz
13:
tu w chwale twoiey naſſe doczeſne cwiczenie ſnadz
14:
nas będzieſz raczyl przywieſc na ony mieyſca gdzie
15:
chwala boſtwa twoiego nie do czaſu ale na wieczne
16:
wieki iuż będzie ſſeroce wyſlawowana. Oycze. etc.
17:
Domine proba-
18:
ſti me et cogno. me. Pſal. 139.
19:
Argument.
20:
Zdawná przezrzenie y pokorá y wſſytki inne
21:
przypádki człowiecze iáwnie wylicza/ á iż ſie
22:
ſtać nic bez woley bożey niemoże.
23:
Pſalm Setny trzydzie. dziewiąti


strona: 206

Dawidow.Liſt. 206
1:
WSelyákiem ſpoſobem moy pánie ra-
2:
czyłeś doznáć y doſwiadczyć wſſyth-
3:
kich ſpraw moich ták odpoczynienya
4:
mego iáko y powſtánia moiego/ á ſnadz ie-
5:
ſſcze liepiey niżlim ia to ſam wmyſli ſwey ro-
6:
zważył.
Iſz nikcemne ſprawy naſſe bez woley bozey

7:
A cokolwiek wednie ſpráwię álbo ieſli też czá-
8:
ſu nocnego ſobie odpoczynąć chcę/ tobie ieſt
9:
záwżdy iáwne káżde ſtáránie moie á ieſćze
10:
ſnadz czáſem y głos prozby moiey/ niewyleći
11:
z vſt moich á iuż ty zrozumieſz potrzebam
12:
moiem.
13:
Ták ſprzodku iáko y ſtyłu/ wſſędy ieſt około
14:
mnie formá ręki twoiey ták iż o tem myſle-
15:
nie moie wychodzi y zrozumu mego/ á tá ſprá-
16:
wá twoiá ieſt vmnie ták dziwna iż ia iey wy
17:
rozumieć nie vmiem.
18:
A gdzie bych ſie ia mial podzieć przed możno-
19:
ſćią twoią y to ſobie czáſem rozmyſlam bo
20:
bych ſie obroćił ták do niebá iáko y do piekłá
21:
to pewnie wiem iſz ćię tám wſſędy záſtánę.
22:
Bych też ſnadz ſporánku wziął ná ſię ptaſſe
23:
ſkrzydłá á kwieczoru padl od wſchodu ſloń-
24:
cá áż nákray morzá nigdziey tego nie vydę/
25:
áby można twoiá ręká nádemną niebyłá.


strona: 206v

Pſałterz
1:
Bych ſie też ná koniec chćiał przed tobą ſkryć
2:
w natáiemnieyſſe ćiemnoſći ſnádnie bych o-
3:
baczył iż to moie prozne ſtáránie/ bo rownie
4:
by mię to ták od ćiebie zákryło iáko ſwiátło-
5:
ſć poludniowá/ ábowiem wſſytki ćiemnoſći
6:
ſą tobie przezroczyſte iáko dzień náiáſnieyſſy.
7:
A rowny to ieſt dziw vmnie ábowiem ty ieſſ-
8:
cze ſnać vpátrziſz káżdego wżiwoćie mátki iego/
9:
á od tego czáſu ſnadzieſz y myſli me wſſytki
10:
wyrozumiał/ á ták nielza iedno ſie wdáć wpo
11:
ſluſſeńſtwo twe á wyſláwiáć ſtraſzliwe ſprá-
12:
wy twe/ á ſnadz nád rozum człowieczy dzyw
13:
nieyſſe.
14:
Bo ſnadz namnieyſſa koſć ćiała moiego ieſt
15:
wliczbie twoiey/ á zátáiona przed tobą nie-
16:
będzie áczkolwiek ieſt iſtnoſć moiá przez ćię
17:
ſpráwioná ná mieſcoch táiemnie pokrytych
18:
A oczy twoie przezrzáły ieſſcze niedoſkonáły
19:
początek moy/ á ſnadz ták y káżdego człowie
20:
ká á nieináczey iedno iáko wiákie zacne kxię-
21:
gi to bywa wpiſano/ ábowiem ieſſcze y ony
22:
dni przyſzłe ſą w opiecze twoiey/ w kthorych
23:
był nikt ieſſcze nienáſtał.
24:
A ták nielza iedno vmnie muſſą być wwielkiei
25:
powadze ći wſſyſcy/ ktorzy ſie kocháią wto-


strona: 207

Dawidow.Liſt. 207
1:
bie á wmey myſli ieſt bárzo vtwierdzone to
2:
przełożenie ich á rad bych áby ſie liczbá ich
3:
wliczbę piaſku obroćiła.
4:
A mnie nielza iedno powſtáć á záwżdy ſtobą
5:
być/ á gdy będzieſz na ſmierć ſkázował ony
6:
zákrwáwione á złoſćiwe y ia ná nie záwo-
7:
łam/ áby precz odemnie odſtápili.
8:
Abowiem oni pletliwie mowiąc záwżdy lży
9:
li imię twoie moy pánie y zażli ſie iem nie-
10:
godzi tey nienawiſći też nienawyſćią oddá-
11:
wáć bo mnie nielza iedno tem ſie też zle zá-
12:
chowáć ktorzy by ſie chćieli ſprzećiwić moż-
13:
noſći twoiey.
14:
Bo nieináczey mem zdanyem doſwiadczyſz
15:
mię moy pánie byś też ná mię miáł pieczą
16:
nawięczſſą iedno wiernem ſobie/ á ieſli by co
17:
inſſego wyrozumiał ſemnie nielituy mię ro-
18:
wno z ſwemi niewiernemi pokáráć. Chwałá.
19:
Modlitwa.
20:
WIeſz mily panie izes ty według woley a my
21:
ſli ſwey raczył ſthworzyc duſſę y cialo moie
22:
a wtey zakrytoſci nic ſie nigdy vtagic niemo
23:
ze bo ty zawzdy ſnadnie doſwiadczyc mozeſz
24:
wſſytkich ſpraw moich a ſnadz przed oblicznoſcią
25:
twą iuſz ſie nigdy ni ſſczem zakryc niemogę: proſſę
26:
moy panie aby laskawie ſędzic v ſiebie raczył przypa
27:
dle wyſtępki moie ktorych ia ſam przez ſie vſprawiedli


strona: 207v

Pſáłterz
1:
wic niemogę tilko abych iedno ku temu nieprzyſſedl
2:
abych miał byc oddalon nam zdawna obiecaney ſwię
3:
tey laski twoiey. Amen. Oycze naſz etc.
4:
Exipe me domi-
5:
ne ab homine malo. Pſal. 140.
6:
Argument.
7:
Prorok w oſobie człowieczey mowi ku pánu
8:
iż on nic ſam ſobie bez niego począć niemoże/
9:
áni ſie zákryć przed oblicznoſćią iego/ abowiem
10:
y ná niebie y ná ziemi wſſędy pełno
11:
możnoſći iego.
12:
Pſalm Setny cżterdzieſty.
Przeciwko ſprzeciwnikom: a iſz dziwna moc boza.

13:
RAcz mię wyzwolić miłoſćiwie moy pá-
14:
nie od człowieka zuchwale złoſćiwego
15:
ktory nic ſluſſnego nienoſi námyſli ſwo-
16:
iey iedno vmyſl iego záwżdy ſie ſćiąga ku ro-
17:
ſtyrkowi.
18:
Abowiem tákowi wſſyſcy nieináczey iáko wę
19:
żowie ná iádowite vkąſſenie záoſtrzyli ięzyki
20:
ſwoie/ á práwie iad záwżdy ieſt pod ięzykiem
21:
ich nieináczey iáko v ſzkodliwey iáſzczorki.
22:
A ták miły pánie ieſli ty ſtrożem nádemną
23:
niebędzieſz trudno ia mam vydz/ ábych od-


strona: 208

Dawidow.Liſt. 208
1:
nich troſki niepopadł/ ábowiem oni záwżdy
2:
ſtroią roſliczne ſidłá/ á potáiemnie náwią-
3:
ſki/ áby mogli záſſkodzić człowiekowi vmy-
4:
ſlu prostego.
5:
Y gdzieſz ſie ia indziey vćiec mam y wtych y
6:
wnąwiętſſych moich przygodách iedno do-
7:
ćiebie moy panie/ ábowiem má dobra nádzie
8:
iá o tobie ſtogi mi zá namocnieyſſą zbroię
9:
ná káżdego ſprzećiwniká mego.
10:
A to moy pánie nieracz ich ćieſſyć tem/ ábyſie
11:
iem miáłá wedle ich woley náczem ſtać po-
12:
ćiechá/ á wodzowie ich ktorzy ie ná to ſtroią
13:
niechay ſámi będą nie poczćiwemi powie-
14:
ſćiámi oſſydzeni.
15:
A ſpuſć ná nie miły pánie grady ogniſte/ ál-
16:
bo ie wtrąć wprzepáſći głębokie/ áby káżdy
17:
zrozumiał iż zły z iemi ſpráwami zginie/ a do
18:
bry też dobrotliwoſći twoiey náwſſem będzie
19:
vżywał.
20:
Abowiem to ieſt dawno o tobie tá pewna rze
21:
cz/ iż ty záwżdy poymuieſz vdręczonego wo-
22:
piekę ſwoię á ſrodze ſie mſćiſz krzywdy iego/
23:
á też ći wſſyſcy więznie ſtáną przed tobą dzi
24:
wiąc ſie ſwiętemu obliczu twemu a dáiąc dzi
25:
wnie wiekuiſtą chwałę iemu. Chwałá. etc.


strona: 208v

Pſáłterz
1:
Modlitwá.
2:
GDyzes ty ieſt początek a prawie rozmnozenie
3:
wſſego dobra naſſego panie boze naſz: gdy tez
4:
przydą iakie ſprzeciwnoſci na nas: nie racz miłoſciwie
5:
nam omieſſkawac wſpomozeniem ſwoiem a niedopu-
6:
ſſczay zwierzchnoſci zadney nad nami ſprzeciwnikowi
7:
naſſemu aby ſie on niemiał przyczyny chlubic z vpad-
8:
ku naſſego: a ſnadz by ſie kochał z chytroſci ſwoiey iz
9:
vprzedził ſtraſz a opiekę ſwiętą twoię ktorą ty vſta-
10:
wicznie ſtroiſz nad nami na przeciwko iemu y naprze-
11:
ciwko wſzem inem przygodam naſſem. Amē. Oycze.
12:
Domine clama-
13:
ui ad te. Pſalmus. 141.
14:
Argument.
15:
Prorok w oſobie człowiecz2ey proſi páná áby
16:
ſtrzegł iego od tych przyczyn ktoreby mu miá
17:
ły nieluboſć iáką vczynić przypomiáiąc tho
18:
iáką ſtego záplátę oni wezmą ktorzy ſie o to/
19:
áby zle czynili ſtáráią.
20:
Pſalm Setny cżterdzieſty pirwy
Aby pan bog ſtrzegł człowieka od gniewu ſwego.

21:
Y Dokogoż ſie inſſego mam vćiec moy
22:
pánie iedno do ćiebie zwołániem mo-
23:
iem/ á ták proſſę nieopuſſczay pokorne
24:
go wołánia mego wpotrzebie moiey/ á przy
25:
mi gi kſobie záłáſkáwą ofiárę ktora bywa to


strona: 209

Dawidow.Liſt. 209
1:
bie w przybitkoch twoich zápalona.
2:
A iż bych ia niemiał żadney przyczyny vczy-
3:
nić iakiey nieluboſći tbie proſſę rácz vſkro-
4:
mić vſtá moie/ áby ſie nigdy ná wſſetheczne
5:
ſlowá niewyćiągáły/ á iżby też nieprágnęły
6:
ſtego náſycenia co by ſie miáło z iákich wy-
7:
dartkow vmnożyć.
8:
Y proſſę áby wzruſſił iákiego człowieká żywo
9:
tá cnotliwego/ ktory by wgrozie á wkárániu
10:
chował mnie y ſpráwy moie á iſćie mię to
11:
nic nieobruſſy/ owſſem bych ſie záwżdy miá
12:
ſto nieluboſći vćiekł dla modlitwy ku tobie.
13:
Bo ſnadz y oniż ſie wten czás obaczą gdy
14:
będą przymować kſobie ſluſſną zápłáthę
15:
ſwoię/ á przełożeni y roſprawce ich będą zmie
16:
ſcá ſwego iáko zwyſokich ſkał ſtrąceni á ſnadz
17:
wten czás zrozumieią iż liepiey było ſlucháć
18:
rády cnotliwey.
19:
Abowiem czáſem koſći náſſe nieináczey iáko
20:
niepotrzebne trzaſki przed ſtráchem ſmierći
21:
bywáią roſtrzęſione/ á wſſákoż ty miły pá-
22:
nie iednák niedopuſćiſz ná zginienie duſſe ná-
23:
ſſey/ ábowiem oczy naſſe vſtáwicznie na ćię
24:
pátrząc położiły wſſytkę nádzieię wtobie.
25:
Bo ty ſie iednák ſtáráć będzieſz ábych ia ni-


strona: 209v

Pſáłterz
1:
gdy niewpadł wſidłá mnie ſzkodliwe/ á ſnadz
2:
ia ie zá ſtrażą twoią wſſędy ominę/ á ten
3:
ktory ie był ná mię náſtrogił zámną ydąc
4:
ſam wnich vwiąznie. Chwałá bogu. etc.
5:
Modlitwá.
6:
GDyſz vſta naſze ku vzywieniu doczeſnego zywo
7:
ta nam ſą ſtworzone: a ku wyznawaniu potrzeb
8:
człowieczenſtwa naſſego ſnadz to ieſt napilnieyſſa po-
9:
trzeba naſſa za czaſow naſſych wołac ku tobie miły pa
10:
nie dziękuiąc za rozliczne dobrodzieyſtwa przyięte
11:
od ciebie a proſſąc aby ich do konca nad nami przeſta
12:
wac nieraczył: bo ſą tak znaczne wyſtępki naſſe przed
13:
oblicznoſcią twoią iſz ſnadz bychmy kilka ięyzkow
14:
mieli zſwych ſie winnoſci wymowic niemozemy przed
15:
ſprawiedliwoſcią twoią niebędzieli miłoſierdzia two
16:
iego ſwiętego. Amen Oycze naſz. etc.
17:
Voce mea ad do-
18:
minum clamaui. Pſal. 142.
19:
Argument.
20:
Człek ſpráwiedliwy będąc w vdręczeniu wo
21:
ła o rátunk do páná ſwego powiedáiąc iż ni-
22:
ſkąd inąd go vpátrzyć niemoże y iáko ſie mie
23:
li y ſwięći rozrádować z wſpomożenia iego.
24:
Pſaln Setny cżterdzie. wtory.


strona: 210

Dawidow.Liſt. 210
O wſpomozenyu wprzygodach.
1:
ZAłobliwem gloſem iuż mi przydzie wo
2:
łáć ku pánu ſwoiemi/ á nielza mi ie-
3:
dno ſpłáczem przedeń wylać modlitwy ſwe
4:
á oznaymić mu iuż romzáite vćiſki ſwoie.
5:
A wſſák ty wieſz moy pánie/ kthoremu nieieſt
6:
żadna nátáiemnieyſſa ſpráwá zákryta/ iż ia
7:
wiele niewinnych ſprzećiwnoſći vćierpię a iá
8:
ko wiele bez mey iſćie przyczyny ná mię prze-
9:
káze bywa náſtroiono.
10:
A oglądam ſle to nápráwą to nálewą ſtronę
11:
ábych wżdy kogo vpátrzył ieſli by mię też
12:
kto miał wolą rátowáć/ á iż niebyło niko-
13:
go zwątpię więc wżywćie ſwoiem/ bo mi ſie
14:
iuż więc bywa nielza wybiegáć.
15:
Y nielza mi iedno żáłobliwem wołániem v-
16:
ćiec ſie ktobie moy pánie/ ábowiem wtobye
17:
ieſt vſtáwicznie położona wyſſoká nadzieiá
18:
moiá/ á iuż proſſę vczyń mi pokoy od ſprzeći
19:
wnikow moich; ábowiem ſlába możnoſć mo
20:
iá przećiwko iem bez ćiebie.
21:
A wyzwol ſták ſrogiego więzienia nędzną du
22:
ſſę moię bo ſnadz gdy to vczyniſz obſtąpią
23:
mię z wſſech ſtron ſpráwiedliwi á prz